Å miste et barn

Page 1

Ã… MISTE ET BARN


I denne brosjyren finner du informasjon om:

SIDE 2 Å MISTE ET BARN

når barnet dør

side 3

å ta farvel

side 7

dødsannonsen

side 11

kister og blomster

side 14

sløyfetekster

side 16

valg av musikk

side 19

viktige telefonnummer

side 23


SMÅ AVTRYKK SETTER DYPE SPOR Noe av det vanskeligste man kan oppleve er å miste sitt kjære, lille barn – enten i mors liv, ved fødsel eller i barnets første leveår. Midt i sorgen ved å skulle ta avskjed, vil det ofte også melde seg mange spørsmål:

• Hva gjør vi nå? • Hva har vi av tid? • Hva må vi ta stilling til?

Denne lille veiledningen er ment som hjelp og informasjon og kan forhåpentligvis være et verktøy i forhold til å ta de valg og beslutninger som i en slik type prosess vil være riktig akkurat for deg og dere. Her vil vi presentere noen forslag til hvordan en eventuell gravferd kan gjennomføres. Veiledningen vil ikke gi noen fasitsvar på hva som bør gjøres. Noen fasit finnes ikke i en slik prosess. Men vi håper dere vil finne informasjon og veiledning i en vanskelig og ofte kaotisk tid, på veien mot gjennomføring av eventuell gravferd. Studier har vist at sorgens uttrykk og reaksjoner har mange likhetstrekk, det være seg om barnet døde i mors liv, ved fødsel eller i løpet av sine første leveår.

Å MISTE ET BARN SIDE 3


NÅR BARNET DØR I MORS LIV Hvert år dør rundt 250 barn i dødfødsel i Norge (ca. 3 per 1000 fødte barn). De fleste dødfødsler skjer i siste tredjedel av svangerskapet, før fødselen starter. En dødfødsel kan ramme hvem som helst, og man vet enda lite om hvorfor tilsynelatende friske barn dør i mors liv. Det er forferdelig vondt å være i en situasjon hvor man får beskjed om at barnets hjerte har sluttet å slå. Hele situasjonen vil ofte oppleves som svært kaotisk. Fysiske reaksjoner i form av skjelving, kvalme, hjertebank og svimmelhet er ikke uvanlig. Spørsmålene er ofte mange, og det kan være svært vanskelig å ta inn over seg informasjon man blir gitt i denne perioden. I kjølvannet av å ha mottatt en slik beskjed er det viktig å ta seg tid til å sortere tankekaos og spørsmål. La de tungtveiende avgjørelser bero. Helsepersonell kan være en god og viktig ressurs i denne fasen. De har erfaring med dødfødsler og vil kunne gi gode råd.

Forskning på dødfødsel har i de senere år avdekket følgende: • Vanlige årsaker til dødfødsel er morkakesvikt, morkakeløsning, infeksjoner, misdannelser, kromosomfeil og navlestrengkomplikasjoner. • Ca. halvparten av barna er veksthemmet og/eller har vært syke. • I omtrent 25 prosent av dødsfallene i Norge finner man ingen årsak til dødsfallet. • Flere gutter enn jenter fødes døde.

SIDE 4 Å MISTE ET BARN


NÅR BARNET DØR I FORBINDELSE MED, ELLER LIKE ETTER FØDSEL Hvert år dør rundt 50 barn i løpet av sin første leveuke. Noen barn dør rett etter fødselen, mens andre barn dør etter kortere eller lengre perioder i respirator og ved forsøk på gjenoppliving. Når barn dør under fødselen eller like etterpå, kan dødsfallet skje under dramatiske omstendigheter. Barnet blir kanskje fraktet hastig bort etter fødselen for å få livreddende behandling. Foreldrene får knapt se barnet før beskjeden kommer om at livet ikke sto til å redde. Dersom barnet døde under dramatiske omstendigheter, kan det være ekstra vanskelig å akseptere det som har skjedd. Det er ikke uvanlig å reagere med sinne, fortvilelse, angst, likegyldighet eller apati. Å holde sitt døende barn kan være uutholdelig. Likevel har andre foreldre erfart at nettopp det å se, holde og lukte på barnet er viktig.

Noen barn sovner stille og fredelig inn på foreldrenes bryst etter at foreldrene har fått beskjeden om at barnet ikke kan leve. Mange foreldre som har fått holde sitt levende barn og være sammen med barnet fram til det dør, om så bare for noen minutter eller timer, er i ettertid glade for den tiden de fikk med den lille.

engel

Vår lille

Du vil alltid være i våre hjerter

Det er mange årsaker til at barn dør i første leveuke: • Omtrent halvparten av barna på grunn av faktorer hos mor (svangerskapsforgiftning, diabetes, for tidlig vannavgang, forliggende morkake og morkakeløsning) eller komplikasjoner under svangerskapet, fødselen eller forløsningen. • I overkant av en fjerdedel dør som følge av medfødte misdannelser. • Ca. 10 prosent dør av puste- og hjerteforstyrrelser, snaut 5 prosent dør på grunn av kromosomavvik, og ca. 1 prosent dør av infeksjoner. • Ca. 4 prosent dør av dårlig definerte eller ukjente årsaker. • Ca. 6 prosent dør av andre årsaker. • Det er flere gutter enn jenter som dør ved fødselen.

Å MISTE ET BARN SIDE 5


NÅR BARNET DØR I SINE FØRSTE LEVEÅR Hvert år dør rundt 200 barn i Norge i løpet av de fire første leveårene, hovedsakelig av sykdom. De som opplever å miste et barn plutselig og uventet, har opplevd et stort sjokk. Mange har sterke og vonde bilder fra tidspunktet da barnet ble funnet dødt. At et barn dør så uventet, er traumatisk og kan gi sterke sorg- og krisereaksjoner. Et viktig ledd i sorgprosessen kan være å se barnet, gjerne ved flere anledninger. Når et barn dør plutselig og uventet i sine første leveår, er det vanlig at barnet legges inn på sykehus, uavhengig av om gjenopplivingsforsøk har vært foretatt. Sykehuset er pålagt å varsle politiet fordi det anses som et unaturlig dødsfall, og fordi dødsfallet har skjedd utenfor sykehuset. Det blir så begjært rettsmedisinsk obduksjon av barnet. Dette er viktig for å kunne stille en sikker diagnose og gi foreldre informasjon om hva som kan ha skjedd. Før barnet sendes til obduksjon vil det bli tatt noen prøver av barnet, og foreldre og eventuelle søsken vil få mulighet til å være sammen med barnet. På sykehuset skal foreldre og annen familie få tilbud om oppfølging i den akutte krisen etter dødsfallet.

Hvert år dør rundt 200 barn i Norge i løpet av de fire første leveårene: • 50-60 av disse barna dør plutselig og uventet, deriblant 15-25 i krybbedød. • Andre dør i ulykker og i plutselig sykdom som for eksempel virus og bakterielle infeksjonssykdommer. SIDE 6 Å MISTE ET BARN


Å TA FARVEL Gi dere god tid til å ta farvel med barnet deres. Det er fortsatt dere som har ansvaret for barnet deres, og som bestemmer hvordan dere vil tilbringe disse siste dagene sammen. bilder, avtrykk og andre minner Dere kan stelle barnet selv, kle på det med egne klær, gjerne snakke med det og synge for det. En viktig del av det å ta farvel er å samle minner. Det kan gjøres gjennom å ta bilder, hånd- og fot-avtrykk, beholde en hårlokk eller andre ting. Det kjennes oftest godt å gjøre så mye dere selv klarer av forberedelser og stell av barnet deres. Få eventuelt personalet på sykehuset eller sykehuspresten til å hjelpe dere med det dere ikke klarer selv. Som regel vil det holde at de er hos dere mens dere steller barnet, eller om en sykepleier steller mens dere er tilstede. Det er fullt mulig å ta med det døde barnet hjem. Dere kan ha barnet hjemme helt frem til seremonidagen (det bør helst være på et kjølig rom), en enkelt dag eller kanskje bare noen timer. Omsorgen for barnet deres tar ikke slutt selv om barnet er dødt. Hjemme har dere mulighet til å ta avskjed med barnet i egne, trygge og rolige omgivelser.

klær og gjenstander Ved dødfødsel har foreldre erfart at det kan være fint å ha to skift med klær til barnet og ta vare på det ene som et minne. Man kan også ta vare på bamsen eller kosedyret barnet har hatt hos seg på sykehuset. For større barn kan klær, smokk, kosedyr eller andre gjenstander bli viktige minner fra den siste tiden med barnet. søsken og nettverk Hvis dere har andre barn, er det viktig at også de får muligheten til å ta farvel med broren eller søsteren sin. Forbered søsken godt og la dem delta når minner skapes og avskjed skal tas. Kanskje kan de få ta egne bilder av broren eller søsteren sin? Inviter gjerne besteforeldre, annen familie og nære venner til en avskjedsstund. Å lage felles minner og historie om barnet kan bidra til at de forstår bedre hva dere går igjennom. Da blir det lettere for dem å forholde seg til dere og det døde barnet i tiden som kommer. Husk at de kan bli viktige støttespillere for dere. navn Gi gjerne barnet navn dersom det er dødfødt. Det gir barnet identitet. Bruk gjerne et navn dere har tenkt ut på forhånd. Bare barn som lever, kan bli døpt. Men det kan holdes en seremoni i forbindelse med navngiving av det døde barnet. Hvis dere ønsker det, kan sykehuspresten delta i seremonien og velsigne barnet.

Å MISTE ET BARN SIDE 7


GRAVFERD Når dere skal bestemme dere for hvordan dere vil ta endelig avskjed med barnet deres, er det viktig at dere lytter til dere selv og hverandre. Dere skal også vite at dere er midt i en prosess hvor det er vanlig å skifte mening mange ganger underveis. Planlegging av den endelige avskjeden, gravferden, er noe av det siste dere kan gjøre for barnet. Tenk nøye gjennom hvordan dere ønsker at gravferden skal være. Det finnes ingen begrensning på hvor gammelt et dødfødt barn må være for å kunne gravlegges. Dere kan gravlegge barnet deres selv om det har dødd svært tidlig i svangerskapet dersom dere ønsker det. Dersom dere ikke føler behov for å gjennomføre noen seremoni eller ønsker å ordne med gravferden selv, vil sykehuset i samarbeid med kirkegårdsmyndighetene sørge for at det dødfødte barnet blir gravlagt i anonym, umerket grav i minnelund, eller eventuelt i egen minnelund for barn der hvor dette finnes. Ved enkelte sykehus har de et fullmaktsskjema som dere skriver under på, og som dokumenterer valget dere har gjort i forhold til gravsted. økonomi Når et medlem i Folketrygden dør, ytes det behovsprøvd gravferdsstønad med opptil et beløp som fastsettes av Stortinget. (Full gravferdsstønad). Gravferdsstønaden

SIDE 8 Å MISTE ET BARN

gis uten behovsprøving dersom avdøde var under 18 år. Stønaden kan ikke settes høyere enn de faktiske utgiftene til gravferden. Ref. folketrygdlovens §7-2 Gravferdsstønad. gravsted Dersom dere velger å opprette et eget gravsted, er det noen ting dere bør ta stilling til: Enten kan dere ha en tradisjonell, enkel grav med gravstein og beplantning. Alternativt kan man velge et dobbelt gravsted, gjerne kalt familiegrav. (Dette valget vil som oftest medføre noen ekstra kostnader i forhold til feste av gravstedet). Dersom man gjennomfører en kremasjon kan man velge ut et eget urnegravsted med gravstein. Vi gjør oppmerksom på at det kun er en person som kan stå som fester for selve gravstedet. Man kan også velge en anonym grav/minnelund for sitt dødfødte barn. seremoni Som foreldre må dere ta stilling til om dere ønsker involvering fra prest og kirken når det gjelder selve seremonien. Alternativt er det mulig selv å ha ansvar for innholdet i sere­ monien, benytte seg av livssynsnøytral seremonileder eller eventuelt seremonileder fra andre trossamfunn. Ved kirkelig seremoni avholdes denne gjerne i kirke eller kapell. Syke­­­ husene disponerer ofte egne kapeller som kan være egnet for avskjedsstunder for små barn. Tilgang til å bruke kirke fordrer som oftest en seremoni i regi av Den norske kirke eller andre godkjente trossamfunn i kirkene på aktuelt sted.


Savn av Lars S. Glomsås

Du var så lita, du var så god,
 Du var mye mer enn jeg forstod. Du ga meg et smil og gode tanker,
 Kjenn mitt hjerte, som det banker. Det er for deg, min lille venn,
 For en dag så sees vi igjen. Så ikke vær redd min lille datter,
 Du er mer for meg enn store skatter. I mine drømmer så er du fri,
 I den store himmel du lever i. I pappas drøm du sover godt,
 Jeg føler savn, men du har det godt. Så takk for nå min lille stjerne,
 Der du skinner i det fjerne.

Å MISTE ET BARN SIDE 9


MAL DØDSANNONSE symbol

Vår lille solstråle

Navn Døde i mammas mage Sted / dag / måned / år

Vi fikk kun kort tid sammen med deg, men du vil alltid være i våre hjerter.

Mamma og Pappa Søsken Mormor og morfar Farmor og farfar Tanter og onkler Nevøer og nieser Øvrige navn / familie Bisettelsen vil finne sted i stillhet.

SIDE 10 Å MISTE ET BARN

relasjoner / benevnelse barnets navn bortgang dato/sted

vers

pårørendes navn

detaljer rundt seremonien


DØDSANNONSEN Når tid og sted er fastsatt kan man velge å informere om dette gjennom en dødsannonse. Dette kan være en god måte å fortelle omverdenen at dere har mistet barnet deres og er i sorg. Dere bestemmer selv innholdet i annonsen ­og også hvilke navn og relasjoner dere finner det hensiktsmessig å ha med. Noen velger å sette inn en dødsannonse først etter at selve seremonien er gjennomført. An‌­‌­‌dre velger å ikke publisere dødsfallet i det hele tatt. Dette handler alltid om egne ønsker og behov.

Vår elskede lille

Vår elskede

Vår lille prinsesse

Vår gode og tapre

døde i mammas mage. Sted / dag / måned / år

døde fra oss. Sted / dag / måned / år

døde kort tid etter fødselen. Sted / dag / måned / år

født 1. januar 1990 måtte til slutt gi tapt for sykdommen. Sted / dag / måned / år

Navn

Ikke visste vi at så små føtter kunne sette så dype spor. Mamma og Pappa Søsken Øvrige navn / familie Bisettes fra Stedsnavn. Dato og klokkeslett.

Navn

All vår kjærlighet

Mamma og Pappa Søsken Øvrige navn / familie Begravelsen har funnet sted i stillhet.

Navn

En liten engel til oss kom, hilste kort og vendte om. Mamma og Pappa Søsken

Besteforeldre Øvrige navn / familie Bisettelsen har funnet sted i stillhet.

Navn

Vi glemmer deg aldri. Mamma og Pappa Søsken

Besteforeldre Øvrige navn / familie Begraves fra Stedsnavn Dato og klokkeslett.

Like kjært som blomster er en gave til Forening / formål.

Å MISTE ET BARN SIDE 11


symbol:

relasjonstekst:

barnets navn: født:

død:

bortgang: sted:

dato:

minnevers:

pårørende navn:

begraves / bisettes fra: dato / klokkeslett: + eventuell informasjon om Pengegave til forening / formÅl / minnesamvær eller annen informasjon man ønsker Å formidle

SIDE 12 Å MISTE ET BARN


ORDBANK Mange strever med å finne de «riktige ordene» i dødsannonsen, de ordene som beskriver barnet på akkurat den måten man så gjerne ønsker å uttrykke det. I prosessen og under rådende omstendigheter er dette naturlig nok en utfordring. På veien til den riktige beskrivelsen kan kanskje denne ordbanken være til hjelp:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Elskede Nysgjerrige Gledespredende Lekne Fantastiske Enestående Vakre Søte Nydelige Vidunderlige Utrolige Uerstattelige Uforglemmelige Humørfylte Strålende Modige Tapre Gode Sjarmerende

benevnelser: • • • • • • • • • •

Prins Prinsesse Engel Skatt Solstråle Diamant Edelsten Juvel Sjarmtroll Gull

Å MISTE ET BARN SIDE 13


KISTER OG BLOMSTER VÅR OG SOMMER

SIDE 14 Å MISTE ET BARN

HVIT


KISTER OG BLOMSTER GUTT

JENTE

Ã… MISTE ET BARN SIDE 15


SLØYFETEKST

1

Sov godt.

11

Minnes i kjærlighet.

2

Sov søtt, lille venn.

12

Glad i deg.

3

Farvel, lille pike/gutt.

13

Alltid kjærlig, god og snill, aldri vi deg glemme vil.

4

Vår elskede skatt. 14

Takk for all glede du gav oss.

5

Vår lille engel. Du vil alltid være i våre hjerter.

15

Takk for alle gode minner.

6

Vi vil alltid huske deg.

16

Takk for ditt korte, vakre besøk.

7

Ikke visste vi at små føtter kunne sette så dype spor.

17

Vår lille engel forlot oss så altfor tidlig.

18

Vår lille skatt vil savnes dypt.

8

Vi vet du er borte for alltid, men i våre hjerter vil du forbli en evig skatt.

19

Lykken ble kort, men minnet evig.

9

Gjemt, men ikke glemt.

20

En liten engel til oss kom -smilte blidt og vendte om.

10

Glemmes ei.

SIDE 16 Å MISTE ET BARN


Hjertets røst

Du kom inn i denne verden gjennom min smerte. Du erobret, min skjønneste skatt "Hele mitt hjerte". Måneder av lengsel, gjennomgikk jeg for deg. Dager da jeg kjente du vokste inni meg. Som noen gav meg en gave. Jeg hadde ventet uendelig lenge på som noen gav meg en stjerne og sa: Denne skal du få. En kort stund var du min. Du var så liten, men så fin. Nå og for evig og alltid er jeg din. Mamma Camilla

Å MISTE ET BARN SIDE 17


Ikke visste vi at

små føtter kunne sette så dype spor.

OM VALG AV MUSIKK OG SALMER Det er både viktig og vanskelig å velge salmer, sanger og/ eller melodier til seremonien. For at seremonien skal bli så personlig og nær som mulig bør det være et innhold som kommuniserer med dere nærmeste. Det behøver ikke å bety at man må velge sanger og musikk som er kjent for dere fra før, men at det som et resultat av vurdering blir det dere ønsker å ha med i seremonien. Det finnes gamle, kjente salmer som kan være fine å bruke, og det finnes helt nyskrevne salmer med egnede tekster, men ukjente melodier som kan passe inn.

SIDE 18 Å MISTE ET BARN

Ved valg av solosanger og instrumentalmusikk er det vanskelig å komme med konkrete forslag. Det viktigste blir å finne noe dere liker, noe som dere føler kan gjøre seremonien vakker. Det kan være poplåter, vuggeviser, dikt­lesning, i det hele tatt; tenk bredt og åpent i begynnelsen, så vil brikkene helt sikkert falle på plass etter hvert. Et annet viktig valg er det å velge hvem/hvordan solo­ sangene og musikken skal fremføres. Noen ønsker å bruke digitale medier, og det kan være en løsning. Vi har likevel lyst til å si at i de aller fleste tilfeller blir det best med personlig fremføring dersom det er mulig. Mange opplever at en lokal solist eller musiker gir en bedre opplevelse av tekst og melodi enn digital avspilling med original artist.


SALMER

1

Alt ble med ett så stille (NS875)

12

Ikke en spurv til jorden (NS324)

2

Alltid fredig (NS415)

13

Ingen er så trygg i fare (NS488)

3

Bred dina vida vingar (NS819)

14

Jeg er liten, men jeg vil (NS782)

4

De trodde at Jesus var borte (NS203)

15

Jeg vet en deilig have (BS197)

5

Deg være ære (NS197)

16

Kjære Gud jeg har det godt (NS773)

6

Den prektigkledde sommerfugl (NS292)

17

Milde Jesus (NS582)

7

Det er makt i de foldede hender (NS631)

18

Min båt er så liten (NS780)

8

Det er trygt å være

19

Måne og sol (NS240)

9

Dine hender er fulle av blomster (NS206)

20

Nå er livet gjemt hos Gud (NS872)

10

Ein fin liten blome (NS492)

21

Velt alle dine veie (NS464)

11

Herre, måtte dette skje? (NS751)

22

Vær meg nær, å Gud (NS626)

Å MISTE ET BARN SIDE 19


SANGER / MELODIER

Tradisjonelle 1

Amazing Grace (Trad.)

10

Jag fick låna en ängel (Clamp)

2

Barn av regnbuen (Seeger / Nilsen)

11

Jag vill alltid älska (Häggkvist / Hillestad)

3

Byssan lull (Taube / Sv. Folketone)

12

Kjærlighet (Cosma / Tofte)

4

Den fyrste song (Sivle / Søraas)

13

Over the rainbow (Arlen / Harburg)

5

For siste gang (Tveit / Skeie)

14

So ro lille mann (Egner / Hartmann)

6

Gje meg handa di, ven (Irsk / Bratland)

15

Som når et barn kommer hjem om kvelden

7

Har en drøm (Gundersen / Hoff)

8

Höstvisa (Tauro / Jansson)

9

Idas sommarvise (Lindgren / Riedel)

(Strandsjø / Olsen)

SIDE 20 Å MISTE ET BARN

16

Trollmors vuggesang (Homberg)

17

Vem kan segla (Sv. Folketone)


SANGER / MELODIER

Moderne 18

Angel (McLachlan)

26

My precious one (Aström / Bentley)

19

Det fine vi hadd sammen (Olsen / Viken)

27

Selmas sang (Stenersen / Weel Skram / Teksum)

20

Engel på jord (Saras sang) (Asphol)

28

Small bump (Sheeran)

21

Everybody hurts (Berry / Buck / Mills / Stipes)

29

Tears in heaven (Clapton / Jennings)

22

Fly (Goldman / Galston)

30

To where you are (Marx / Thompson)

23

Fragile (Sting)

31

Tyven tyven (Kristiansen / Karlsen)

24

Gone to soon (Grossman / Kohan)

32

You raise me up (Løvland / Graham)

25

My heart will go on (Horner / Jennings)

Å MISTE ET BARN SIDE 21


OPPSUMMERING

noen ting dere bør diskutere innen gravferden • Skal dere samle minner om barnet ved å ta bilder, fotavtrykk, håndavtrykk, klippe av en hårlokk, lage en minnebok? • Skal barnet ha på sine egne klær i kisten? • Skal barnet ligge i sitt eget teppe/sengetøy? • Skal barnet ha med noe i kisten? En bamse? Smokken? En blomst? Et brev, eller et dikt? • Et bilde av dere? En tegning fra søsken? • Hvem skal legge barnet over i kisten? • Skal det være syning slik at familie og nære venner får se og ta avskjed med barnet før avskjedsseremonien? • Ønsker dere å transportere kisten selv, eller vil dere at begravelsesbyrået tar hånd om dette? • Hvor skal barnet gravlegges? I egen eller anonym grav? • Hvor og hvordan skal avskjedsseremonien foregå? • Hvem skal forestå seremonien? • Hvem skal skrive minneordene? • Vil dere selv eller en av deres nærmeste si noe? • Hvem skal delta i seremonien? Annonsert eller lukket seremoni? • Skal det være minnesamvær etter seremonien?

SIDE 22 Å MISTE ET BARN


VIKTIGE TELEFONNUMMER:

Sykehuset

Seremonileder

Legen

Begravelsesbyrået

Sykepleieren

Gravferdskonsulenten

Helsesøster

Kirkegårdskontoret

Jordmoren

Familievernkontoret

Psykologen

Den kommunale helsetjenesten

Presten

Andre

FORENINGER MED TILBUD OM STØTTE TIL ETTERLATTE Landsforeningen Uventet Barnedød - www.lub.no Vi som har et barn for lite - www.etbarnforlite.no Foreningen for hjertesyke barn - www.ffhb.no Kreftforeningen – www.kreftforeningen.no

Å MISTE ET BARN SIDE 23


XXXXXXXX

heder.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.