{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Indstilling til

Landsbypris

1


s n e lhed

ABorger

forening Frederiks den 23. november 2015

Indstilling til Regionens Landsbypris 2016 Alhedens Borgerforening i Frederiks, med tilslutning fra AIF/Alhedens Idrætsforening, FDF, Frederiks Handelsstandsforening og Pensionistforeningen indstiller hermed landsbyen Frederiks (7470 Karup) til Regionens Landsbypris 2016. Som begrundelse for vores indtilling skal følgende anføres: 1.

INDBYGGERTAL Frederiks har pt. cirka 1800 indbyggere. Landsbyen har gennemgået en rivende befolkningsmæssig udvikling siden 1970, hvor der kun var ca. 900 indbyggere. Den store tilflytning og byggeriet af et stort antal parcelhuse i nye kvarterer op igennem 1970’erne og 80’er er, som i landet generelt, stilnet af. Men der er stadig en god tilgang af nye boliger og fortsat ledige byggegrunde, som det kan ses på oversigtsbilleder på side 3. Der er udvist stor omtanke for cyklister/skolebørn i alle de udstykkede områder siden 1970’erne, som er forbundne med et omfattende stisystem fri for motorkøretøjer, og som også leder til skole og idrætsområde.

2.

BYGGEPROJEKTER TIL ALMEN BRUG OG BYFORSKØNNELSE De mest iøjnefaldende projekter under denne overskrift er gennemført af Alhedens Borgerforening, Alhedens Idrætsforening, Frederiks Fjernvarmeanlæg og Frederiks Menighedsråd:

Anlægget Alhedens Borgerforening har gennemført en omfattende opretning, renovering og udbygning af området ”Anlægget”. Dette område er ejet af Borgerforeningen, som har forpligtet sig til at passe og vedligeholde anlægget. I de senere år er der udført et stort og bekosteligt arbejde, næsten udelukkende med frivillig arbejdskraft, hvorunder der er: - gennemført en gennemgribende oprydning og udtyndig af gamle træer - opført pavillonbygning med offentligt handicaptoilet og udendørs overdækket områ de med borde og bænke. - etableret bålplads og bygget 2 sheltere til gratis anvendelse som overnatning (fsva toilet og sheltere er der især tænkt på cykelturister langs Alhedestien og stedet er opført i bogen ”Overnatning i det fri”) - stisystemet er grundlæggende udbedret med stabilt underlag og stenmel og er for bundet med stierne til ældreboligerne. - der er opsat nye borde/bænke - der er etableret 2 petanquebaner - der er etableret en legeplads med klatretårn og solide redskaber ..fortsættes side 4 2


Ny udstykning, hvor der løbende er huse under opførelse

I disse 2 kvarterer er alle huse opført i perioden 20052010

Den bynære Lyngsøparken, hvor også den nyeste børneinstitution er opført. Kommunen har vedtagne planer om udvidelse

3


”Anlægget” er et velbesøgt område, hvor byens borgere kan samles. Det er tillige meget brugt af børnehaverne, som bruger anlægget som mål for udflugter med børnene, hvor der er andre legeredskaber og andre omgivelser end hjemme i børnehaven.

4


Flagalle Alhedens Borgerforening har gennem tilskud fra fonde m.v. skaffet midler til at etablere en meget flot 1500 m flagalle igennem byen. Der er lavet sokler i fortovet på begge sider, så de mange flagstænger forholdsvis nemt og hurtigt kan sættes op. I 2015 lykkedes det at skaffe midler til at forlænge flagallén helt op til kirken. Der flages på festdage, f.eks. konfirmation og byfest, og borgere kan bestille flagning (f.eks. ved bryllupper). Der betales et beløb for opsætning af stænger og flag, og dette går dels til flagenes vedligeholdelse og dels til FDF, som står for at sætte og nedtage flagene.

Informationstavler Alhedens Borgerforening har bekostet udførelse og opsætning af informationstavler ved Alhedestien til gavn for folk, der færdes på Alhedestien (Viborg-Herning) gennem byen. Informationstavlen er forsynet med QR-kode, der ved scanning med mobiltelefon eller tablet viser til hjemmesiden www.alhedeborger.dk og flere informationer.

v/Alhedestien og Kartoffelpigen 5


Det gamle pakhus Alhedens Borgerforening har af Viborg kommune købt den gamle pakhusbygning ved den tidligere Frederiks Station. Bygningen er, sammen med stationen, en af de allerførste bygninger i Frederiks, hvor der ikke er ret mange andre bygninger af bevaringsmæssig værdi. Pakhuset var forfaldet og senest brugt som oplagshus for kommunens redskaber. Det blev ved købet formentlig reddet fra nedbrydning. Efter købet af huset har Borgerforeningen med fondsmidler og frivillig arbejdskraft fuldstændig renoveret huset udvendigt og herunder tilbageført det til det oprindelige udseende fsva. vinduer og døre. Huset fremstår nu som et smukt minde om en svunden æra. I 2015 er det lykkedes gennem fonde at skaffe midler til at igangsætte den invendige renovering af pakhuset. Det er hensigten, at huset skal indrettes primært med hensyn til forbipasserende turister (fortrinsvis på Alhedestien, som passerer umiddelbart forbi), men naturligvis også for byens borgere. Der skal være offentligt toilet, og huset påtænkes indrettet med informationer til brug for forbipasserende men muligvis også som en ’minimuseum’ for byen og møderum efter behov. Der er etableret en projektorganisation, aftalt byggekredit, og den indvendige renovering går i gang i december 2015 og vil blive færdiggjort i løbet af 2016 med et stort islæt af frivilliig arbejdskraft fra byens borgere.

Det gamle pakhus efter den udvendige renovering

6


Bålhus Alhedens Idrætsforenings (AIF) forældreforening har på det store idrætsanlæg, hvor der i forvejen ligger Alhedehallerne, bestående af 2 idrætshaller og en svømmehal, samt kulturhus i 2013 opført et bålhus og samlingssted til brug for trænere og spillere, når de har brug for at sætte sig sammen til en snak, og også til brug for forældre og børn, som kommer på idrætsanlægget.

Frederiks Varmevark I 2013 gik Frederiks Varmeværk over til at bruge den nyeste teknologi i varmeproduktion med etableringen af et stort solvarmeanlæg på marken for enden af Vestergade. Anlægget består af et solfangerfelt på 8.438 m2 fordelt på 675 solfangere samt en teknikbygning, hvor den opsamlede varme overføres fra det glykolholdige vand til fjernvarmevandet. På billedet ses ogsa den 1.650 m³ store akkumuleringstank, hvorfra det varme vand pumpes ind til varmeværket. Det nye solvarmeanlæg, som blev indviet den 21. juni 2013, forventes at kunne levere omkring en fjerdedel af varmeforbruget i Frederiks. Det har kostet 19 millioner kroner at etablere det nye anlæg. Til gengæld er omkostningerne til den daglige drift meget lille, og man forventer, at det investerede beløb er indtjent på 10 år.

7


Kirkecenter og præstegård Frederiks Menighedsråd kunne i januar 2011 forestå indvielsen af det nye Frederiks Kirkecenter og Præstegård. Begge er placeret tæt på kirken kun adskilt af kirkeskoven. I kirkecentret bliver konfirmanderne undervist, der holdes der møder og arrangementer, og her har præsterne deres kontorer. Desuden er der skiftende udstillinger af lokale kunstnere.

Kapel og graverbygning Kapel og graverbygning levede heller ikke op til moderne standarder, og menighedsrådet besluttede efterfølgende at opføre en ny graverbygning med kapel, plads til kontor, frokoststue og redskaber samt et offentligt toilet, der også er toilet for kirkens brugere.

8


Den gamle præstegård Den gamle præstegaard fra 1850 (den oprindelige blev opført samme sted i 1775) blev i 2008 solgt til private, som efterfølgende har gjort en stor indsats for at renovere og forskønne den gamle gård og haveanlægget - og med et smukt resultat, så gården med sin centrale beliggenhed overfor kirken og tæt ved vejkrydset, igen er blevet et aktiv for lokalområdet.

3.

ALMENE INSTITUTIONER OG FORENINGER Udover de ovenfor nævnte nye anlæg m.v. har Frederiks et antal institutioner og foreninger, som er en stor del af lokalsamfundets dagligdag og som, hver i deres funktion, har stor indvirkning på dagligdag og trivsel for byens borgere. Det vil føre for vidt at nævne alle, men følgende bør nævnes:

Frederiks Dagcenter. I 1910 skænkede trikotagefabrikant Winkler 500 kr. til en byggefond for et alderdomshjem. Det fik lange udsigter, men i 1982 opførte Karup kommune Frederiks Dagcenter, som skulle være et samlingssted og aktivitetssted for de ældre i området. Det har vist sig at være en af det daværende byråds virkelig gode og fremsynede beslutninger. Dagcentret blev udvidet i 2004 og er et fantastisk levende og pulserende sted, hvor ældre fra både by og opland har deres daglige gang til et utal af aktiviteter. De fleste er brugerstyrede med frivillige, der styrer aktivteten, men der er også kommunalt personale, som varetager de plejefunktioner, der hører til centret, og også personalet står for et stort antal aktiviteter. Der er tilknyttet i alt 24 ældreboliger.

9


Fra Dagcentret

Daginstitutioner Frederiks er velforsynet med gode daginstitutioner og mange private dagplejere, som tilsammen giver byens borgere alle muligheder for at få deres børn passet og aktiveret i trygge omgivelser og på en pædagogisk og børnevenlig måde. Der er 2 kommunale daginstitutioner for mindre børn, nemlig ”Tusindfryd” og ”Sol-o-mio”. Disse er, sammen med ”Regnbuen” i Skelhøje, samlet under paraplyen ”Trekløveren”. 10


”Sol-o-mio” er den nyeste af institutionerne og opført i 2004, hvorefter den i 2010 blev kraftigt udvidet og ombygget. Den er opført på en stor grund i et grønt område uden trafik og støj, og en del af det indhegnede udeområde er indrettet med ”skovstier”, legehytter og huler, som giver rigtig gode muligheder for børnenes udendørs aktiviteter. Børnene benytter også den øvrige del af det grønne område til ’udflugter’ og om vinteren til slædekørsel på den nærliggende dertil indrettede bakke. I de tre institutioner er der cirka 155 børn og en vuggestuegruppe. Viborg kommune har afsat beløb på budgettet til, at der i de kommende år skal ske en større udbygning af ”Sol-o-mio” på Trehusevej i Frederiks, hvor børn fra alle de tre institutioner herefter skal samles. Det er forventningen, at både fysiske og pædagogiske ressourcer derved vil kunne udnyttes bedre

11


Alhedehallerne og kulturhus Den første af Alhedehallerne blev opført af entusiastiske ildsjæle, som viede mange timer og masser af frivilligt arbejde til projektet. Hallen blev indviet i september 1969. Den blev en dundrende succes, og snart var hallen fyldt til bristepunktet, og der var hvert år frustrerende diskussioner om fordeling af haltimer til de forskellige brugere. Hallen var belagt op til tæt ved midnat på hverdage, og der var foreninger, der havde stort behov for mere træningstid. Snart blev hallen suppleret af andre bygninger: Svømmehallen i 1978 samt hal 2 og kulturhus i 1996. Kulturhuset er samlingspunkt for mange kulturelle arrangementer (op til 350 personer) og bruges i vidt omfang som byens forsamlingshus. Bespisning kan klares af Alhedehallernes cafeteria, og lokalerne udlejes til private arrangementer. Der er 4 grupperum med AVudstyr og indkvarteringsmulighed for 24 personer i 6x4 personers værelser.

Frederiks Kulturhus

Alhedehallerne

12


Alhedens Idrætsforening Er en af kommunens største idrætsforeninger med mange idrætsgrene på repertoiret, og hvor fodboldens førstehold i en periode formåede at gøre sig gældende i Jyllandsserien. Med de 2 bedst rangerende holds oprykning i år øjnes en gentagelse. De indendørs aktiviteter en centreret omkring de 2 sportshaller og svømmehallen. Omkring hallerne er der et stort areal med træningsbaner. Stadion med opvisningsbane og klubhus ligger ved siden af ”Anlægget”. I 2010 blev fodboldstadion renoveret og klubhuset totalt ombygget og udvidet, næsten udelukkende med brug af frivillig arbejdskraft, så byens fodboldhold i dag har et velfungerende og præsentabelt stadion. I 2015 har foreningen med en stor indsamling i lokalsamfundet og med helt afgørende kommunal opbakning etableret en kunstgræsbane.

Stadion

Kunstgræsbane 13


AIF Foreningshåndbog AIF har i 2015 udarbejdet en fyldig foreningshåndbog, hvori man orienterer om, hvordan frivillige medhjælpere på forskellige måder kan hjælpe AIF. Hensigten er at give mulige frivillige hjælpere en tydelig information om de behov, foreningen har og især at fortælle om omfanget af opgaver og det engagement, som man forventer. Man håber derved at mulige frivillige vil være mere tilbøjelige til at tilbyde sig, når de klart kan erfare, at de måske ikke behøver at bruge al deres fritid på det, men at selv en mindre håndrækning er af stor betydning. Bogen er udsendt til samtlige husstande i området.

Frederiks Revy– og Sangteater (FROST96) Blev dannet i 1996 af fem gamle sceneheste, som sad til en fest og fik vemodige tårer i øjnene, fordi de savnede at spille amatørteater. Der er nu omkring 30 aktive i foreningen, som opsætter en årlig revy og iværksætter flere andre tiltag i løbet af året, bl.a. synger de hvert år julen ind ved et julearrangement i Kulturhuset

14


4.

BYENS KOMMUNIKATION OG INFORMATION

Hjemmeside Alhedens Borgerforening har oprettet en hjemmeside www.alhedeborger.dk til brug såvel for lokalbefolkningen som for andre, der søger på nettet. Hjemmesiden er forsynet med en ”Byens kalender”, hvor alle interessenter kan få registreret begivenheder. Hermed er der en mulighed for, at alle byens borgere kan checke, hvad der sker, og - ikke mindst - kan sikre, at en begivenhed, man planlægger, ikke kolliderer med en allerede planlagt. Her i slutningen af 2015 er hjemmesiden blevet ændret og udvidet, så den nu fungerer som

Det er hensigten, at denne portal nu skal fungere som den primære og altomfattende indgang til alle informationer om Frederiks. Alle foreninger, serviceområder, unge og ældre områder, sundhed, kultur, sport og motion - og ikke mindst alle erhvervsdrivende i området vil være profileret på portalen, og der vil være mulighed for at linke videre til egne hjemmesider. For erhvervsdrivende, der ikke har egen hjemmeside, vil Borgerforenignens portal åbne mulighed for, at sådanne firmaer kan få oprettet en side til at profilere sig yderligere med tilbud og supplerende informationer. Der er i menuen også mulighed for at se mere generelle informationer om Frederiks, bl.a. en side, der giver besøgende/turister en god information om seværdigheder og interessante steder i Frederiks og nærmeste omegn.

15


App Borgerforeningen har tanker om i den kommende tid at udvide den digitale information til og med borgerne med en ’app’, som skal give nemme og udvidede muligheder for at profilere området og for at brugere med deres tablet eller mobiltelefon let kan finde frem til informationer. En app vil kunne etableres ved at købe licens til den nye app ’MinLandsby’ eller ved at udvikle en egen app til formålet med basis i internetportalen. En app vil også kunne give foreninger og handlende mulighed for at ’pushe’ nyheder, erindringsmeddelelser, opdateringer og måske aktuelle varetilbud direkte ud til brugerne.

Facebook og lokalpressen Alhedens Borgerforening har oprettet en Facebook side alhedens borgerforening der flittigt bruges, både af foreningen til almindelig orientering og af dem, der følger på siden. Også lokalpressen (Karup Uge-avis) lægger løbende lokalnyheder op på siden. Foreningen søger aktivt at meddele sig via lokalpressen og derigennem både orientere om aktiviteter men også at rejse sager af almen interesse. Både Karup Uge-avis og Viborg Stifts Folkeblad følger af egen drift opslag på Facebook og hjemmeside og retter henvendelse.

Jubilæumsbog Alhedens Borgerforening fejrede i 2014 sit 100 års jubilæum med forskellige festligheder. Til at markere dagen blev der udgivet en jubilæumsbog på 130 sider med beskrivelser af mange af de forhold, etablissementer, forretninger, anlæg m.v., der har været af betydning for byens udvikling, ledsaget af mange gamle billeder. Bogen blev udleveret gratis til samtlige husstande, og er straks blevet en skattet opslagsbog i mange familier. Bogen kan ses på nettet her: http://issuu.com/arnechris

16


Ældrebladet ”P-Nyt” Med udgangspunkt i Frederiks Dagcenter fungerer en redaktion på 7 personer, som nu i 23 år uafbrudt har udgivet et ældreblad, ikke alene for Frederiks men dækkende hele den tidligere Karup kommune, postnummer 7470. Bladet fordeles gratis til samtlige ældre medborgere i området (> 60 år) samt efterlønnere og førtidspensionister. Det drejer sig om ikke mindre end 1460 blade (1800 læsere), som alle får bladet leveret direkte i postkassen 4 gange om året af et korps på 24 frivillige omdelere. Alt arbejde, både redaktion og omdeling, udføres på frivillig og ulønnet basis. Bladets primære funktion er at indsamle og offentliggøre alle de arrangementer og tiltag, som alle områdets ældreforeninger og pensionistforeninger har gang i, så alle ældre (også enligtboende på gårde og i huse udenfor bymæssig bebyggelse) får en fuldstændig oversigt, så de ikke skal hente oplysninger forskellige steder, og så de ikke behøver at være medlem af nogle af foreningerne eller holde aviser for at blive oplyst om aktiviteter. Desuden indeholder bladet en fuldstændig oversigt over de mange aktiviteter i Seniorhuset i Karup og på Frederiks Dagcenter. Bladet indeholder også læsestof med særlig interesse for målgruppen. Bladet er i sin funktion medvirkende til at inspirere og holde mange ældre aktive med deltagelse i fælles arrangementer og aktiviteter. Bladet er over de senere år blevet opgraderet til at udkomme i større format, med flere sider og i fuldfarve. Disse ændringer har tilført bladet et professionelt snit, som er blevet meget vel modtaget. Bladet er efterspurgt, og hvis nogen ikke har modtaget, så reageres der straks! Bladene kan ses her: http://issuu.com/abchris/stacks

17


5.

AFSLUTTENDE BETRAGTNINGER Frederiks er kendetegnet som en landsby, hvor der eksisterer mange foreninger, så der er stærkt brug for alle de frivillige og ulønnede hænder, som hver især bruger megen energi og tid på dette uegennyttige arbejde. Heldigvis har der altid været god og stor tilslutning til de fleste foreninger, så sammenhold og en vilje til at gøre en indsats for fællesskabet er fremherskende. Byen er så heldig fortsat at have flere forretningsdrivende, så man stadig lokalt kan købe de mest nødvendige forbrugsvarer. Der er bl.a. 2 store dagligvarerforretninger, som hver har åbent hver dag fra tidlig morgen til 21 om aftenen og holder hinanden oppe på tæerne med skarp konkurrence og gode tilbud. Det betyder, at byens befolkning kan erhverve dagligvarer til konkurrencedygtige priser, og det betyder derfor også, at rigtig meget af handlen bliver lagt i de lokale forretninger. De mange foreninger og byens forretningsliv spiller godt sammen, og de handlende er altid villige til at hjælpe med den ene eller anden form for støtte. Byen er heldig at have en stor og velfungerende skole med 2 spor fra 0. til 9. klasse. Det er af afgørende betydning for byens trivsel og betyder, at byen fortsat kan tiltrække nye beboere, der enten har eller forventer børn i den skolepligtige alder. Det offentlige bibliotet og skolebiblioteket blev for år tilbage sammenlagt i en nybygning i forbindelse med skolen. Biblioteket er blevet ”åbent bibliotek”, hvor brugere kan betjene sig selv hver dag fra 7-22, og der er fortsat 2 betjente åbningsdage. Med den nye ordning er brugen af biblioteket øget 3-4 gange i forhold til tidligere iflg. bibliotekets oplysning. Der er derfor begrundet håb om, at Frederiks også i fremtiden vil kunne nyde godt af et lokalt bibliotek.

Frederiks Centralskole 18


5.

HVAD VIL VI BRUGE PRISEN TIL? Borgerforeningens overvejelser, såfremt vi skulle være så heldige at vinde æren og prisen, er, at pengene skal gå til 2 formål: (1)

Udbygge legepladsen i ”Anlægget”. Legepladsen bliver brugt rigtig meget, ofte af børnehaver og dagplejere, som holder ’udflugt’ og børnene leger og spiser deres madpakker, ligesom der er familier, som vælger at holde børnefødselsdag ved de opstillede borde og bænke. Om sommeren holder ungdommen sammenkomster i anlægget. Der vil derfor være god brug for at opføre et bålhus/madpakkehus, som i sin funktion kan understøtte og optimere ovennævte anvendelser. Ifølge indhentede tilbud og beregninger, vil den samlede omkostning være 78.000 kr.

(2)

Udarbejde forslag til byfornyelse Borgerforeningens næste projekt vil være at presse på for en tiltrængt renovering og nytænkning af bymidten. Hovedgaden, som tillige er en befærdet landevej igennem byen, har et meget slidt og træt udtryk. Fortove og cykelstier er skæve, revnede og hullede, og alt er lappet og generelt ikke særlig præsentabelt. Det samme er tilfældet for flere tilstødende sidegader. Andelskassens tidligere domicil midt i området og ud til hovedgaden står tomt og vil kunne erhverves til en fordelagtig pris. Tanken er, at denne bygning og de omkringliggende bygninger, veje og arealer, bl.a. Frederiks Kro, Alhedestien og grønne områder, skal indgå i en samlet ny plan for området - tillige med renovering af vejanlæg. Borgerforeningen vil, hvis vi er så heldige at få del i præmien, anvende en del af beløbet til at betale et arkitektfirma for at udarbejde forslag til fornyelse af Frederiks midtby. En plan, som derefter skal fremlægges ved et borgermøde for alle interesseede og, efter etablering af en projektgruppe, danne grundlag for det efterfølgende oplæg til kommunen. (Se oversigtsbillede næste side)

19


N

F OF T AR

K

E ÅD R OM T ØN TIEN R G S DE E US H H L K A PA

For Alhedens Borgerforening Parkalle 17, Frederiks 7470 Karup Tlf.: 40411822 Email: ljmaagaard@gmail.com

E IG P EL

N SE S A RO SK K L DE IKS AN DER E FR

___________________________________________ Jørgen Maagaard, formand

20

Profile for Arne

Indstilling landsbypris 2016 frederiks  

Indstilling landsbypris 2016 frederiks  

Profile for arnechris
Advertisement