Page 1


M. Kemal AtatĂźrk


recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı


Binali yıldırım

Başbakan


kadir topbaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı


A. haşimi baltacı

Arnavutköy Belediye Başkanı


B. KURUMSAL YAPI SEKTÖRÜ....................................................................... 56

İÇİNDEKİLER

I. İdarî ve Malî Hizmetler Sektörü..................................................................................60 1.1 Özel Kalem Müdürlüğü...................................................................................62 1.2 Yazı İşleri Müdürlüğü......................................................................................68 1.3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.....................................................76 1.4 Hukuk İşleri Müdürlüğü.................................................................................86 1.5 Mali Hizmetler Müdürlüğü............................................................................96

I. GENEL BİLGİLER

I4

A. Misyon ve Vizyon.............................................................................. 16 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR................................................. 18

1.8 İşletme İştirakler Müdürlüğü........................................................................118 1.9 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü......................................................................124 II. Sosyal ve Kültürel Hizmetler Sektörü........................................................ 138 2.1 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.................................................140 2.2 Kültür İşleri Müdürlüğü.................................................................................158

1. Fiziksel Yapı..........................................................................................................22

2.4 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü................................................... 178

2. Hizmet Araçları...................................................................................................24 3. Teşkilat Yapısı......................................................................................................26 4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar..........................................................................30 6. Sunulan Hizmetler.............................................................................................35 7. Yönetim ve İç Kontrol........................................................................................37

II. AMAÇ VE HEDEFLER

2.3 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü..................................................................168 III. Planlama ve İmar Sektörü......................................................................... 192 3.1 Emlak İstimlak Müdürlüğü ...........................................................................194 3.2 Plan ve Proje Müdürlüğü..............................................................................202 3.3 Fen İşleri Müdürlüğü......................................................................................218 3.4 Yapı Kontrol Müdürlüğü...............................................................................232 3.5 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü .....................................................................236 IV. Çevre Koruma ve Geliştirme Sektörü....................................................... 242 4.1 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü...................................................................244 4.2 Zabıta Müdürlüğü...........................................................................................254 4.3 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü......................................................266 4.4 Park ve Bahçeler Müdürlügü......................................................................284

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ............................................................40

C. PERFORMANS BİLGİLERİ........................................................................... 312

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER................................................. 46

1. Performans Sonuçları Tablosu........................................................................... 314 2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi................................................ 323

1. Arnavutköy Belediyesinde Kurumsallaşmayı Tamamlamak...................47

3. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi ......................................... 324 D. BELEDİYE İŞTİRAKİ ARNAVUTKÖY İNŞ. YAT. TİC. A.Ş. (ARAŞ)............. 326

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

50

1.7 Bilgi İşlem Müdürlüğü....................................................................................112

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.................................................................. 22

5. İnsan Kaynakları.................................................................................................31

38

1.6 Destek Hizmetleri Müdürlüğü......................................................................102

A. MALİ BİLGİLER......................................................................................52

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

334

1. Bütçe Uygulama Sonuçları...............................................................................54

A. GZFT (SWOT) ANALİZİ..............................................................................336

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar......................................................54

Güçlü Yönler ................................................................................................................ 336

3. Mali Denetim Sonuçları....................................................................................54

Zayıf Yönler....................................................................................................................336 Fırsatlar...........................................................................................................................336 Tehditler......................................................................................................................... 336 B. DEĞERLENDİRME...................................................................................... 337 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER............................................................................... 338


I.

GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler

FAALİYET RAPORU ‘16


A

MİSYON VE VİZYON Arnavutköy Belediyesi’nin Misyonu Şöyledir: “Hizmetlerimizi, yarının İstanbul’unun ihtiyaçlarına hitap edecek bir perspektifle sunmak” Arnavutköy Belediyesi’nin Vizyonu Şöyledir: “Yarının İstanbul’unu, bugünün Arnavutköy’ünde inşa etmek”

FAALİYET RAPORU ‘16


B

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

FAALİYET RAPORU ‘16


GENEL BİLGİLER

Arnavutköy Belediyesi’nin görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun1 14. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve şehir bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve şehir tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme 1 Bkz. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Resmi Gazete Tarih :13.07.2005 Sayı:25.874

verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyenin hak, yetki ve imtiyazları ise aynı kanunun 15. maddesinde sayılmıştır: 1.

Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

2. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 3. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. 4. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 5. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak;

GENEL BİLGİLER

atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 6. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 7. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 8. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 9. Borç almak, bağış kabul etmek. 10. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

11. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 12. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 13. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 14. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 15. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini şehrin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

16. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 17. (12.) bendde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 18. Belediye, (5.), (6.) ve (7.) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 19. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

20

21

belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 20. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 21. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75’inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. 22. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.


C

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Fiziksel yapı Arnavutköy Belediyesi’nin envanterinde on farklı bina bulunmaktadır. Bunların toplam kullanım alanı 10.040 m²’dir.

FAALİYET RAPORU ‘16


GENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

Arnavutköy Belediyesi Hizmet Binalarına İlişkin Temel Bilgiler Toplam Kullanım Alanı (m²)

Kat Adeti

Mülkiyeti

670

2

Belediye ve Şahıs Hisseli

5.636 m² 1108 Parsel

300

1

İSKİ

2.284 m² 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 120, 121 Parseller

861

3

Maliye Hazinesi

7.540,40 m² 6341 Ada 1 Parsel

2.511

3

Arnavutköy Belediyesi (4.989,23 m²’si Maliye Bakanlığı’na ait)

42.178,65 m² 986, 987, 5014

1540

5

Arnavutköy Belediyesi

Kademe (Tamirhane)

17.341,78 m² 20868 Parsel

180

2

Arnavutköy Belediyesi

Bolluca Hizmet Binası

13.340,71 m² 394 Ada 1 Parsel

3.600

4

Arnavutköy Belediyesi

Park ve Bahçeler Md.

--

250

1

Kadastral Boşluk

Çevre Koruma ve Kontrol Md.

--

230

2

Arsa Büyüklüğü (m²) 195 m² 14847 Parsel

Zabıta ve Ruhsat Denetim Md.

Durusu Hizmet Binası

Arnavutköy Hizmet Binası

Taşoluk Hizmet Binası

Hadımköy Hizmet Binası

Not: Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere orman arazisi üzerine yapı yapılmış olup, parsel numarası ve maliki bulunmamaktadır.

2. Hizmet Araçları Resmi ve Kiralık Araçlar Araçlar

S.No

Cinsi

Adet

S.No

Araçlar

Cinsi

Adet

1

Binek Araç

13

1

Binek Araç

46

2

Kamyon

8

2

Camlı Van

22

3

Kamyonet

2

3

Kamyonet

12

4

Su Tankeri

2

4

Otobüs

7

Otobüs

2

5

Minibüs

9

6

Minibüs

2

6

Sepetli Araç

1

7

Traktör

1

7

Pickup

9

8

Motosiklet

2

8

Ambulans

2

9

İş Makinası

9

9

Su Tankeri

1

Faal Durumda Çalışan Araç Sayısı

Toplam

41

Gayri Faal Durumda Olan Araç Sayısı

10

1

Toplam

27

Kapalı Kasa Kamyon

11

Sahne Aracı

1

5

Resmi Araçlar

Genel Toplam

68

Kiralık Araçlar

Kiralık Araç Toplam

111

Genel Toplam

179

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

24

25


GENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

Arnavutköy Belediyesi Meclis Üyeleri

3. Teşkilat Yapısı Arnavutköy Belediyesi’nin organları, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı’ndan oluşmaktadır.

ARNAVUTKÖY HALKI

BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE BAŞKANI

TURGUT BARAN AK Parti Meclis Üyesi

SİBĞETULLAH ŞAHİN AK Parti Meclis Üyesi

YASEMİN BATUR AK Parti Meclis Üyesi

ABUBEKİR TAŞYÜREK AK Parti Meclis Üyesi

KENAN ERCİ AK Parti Meclis Üyesi

MESUT YAVUZ AK Parti Meclis Üyesi

YUSUF ZİYA HIZIR AK Parti Meclis Üyesi

ASLI AKIN AK Parti Meclis Üyesi

AHMET GÜLLÜK AK Parti Meclis Üyesi

MUSTAFA DİLBAZ AK Parti Meclis Üyesi

ALİ IŞIKCI AK Parti Meclis Üyesi

AYŞE BAYDAR AK Parti Meclis Üyesi

EMRAH ÇEÇEN AK Parti Meclis Üyesi

İBRAHİM ÜZÜM AK Parti Meclis Üyesi

NESRULLAH BALKAYA AK Parti Meclis Üyesi

SELÇUK ALBAYRAK AK Parti Meclis Üyesi

FATOŞ DENİZ AK Parti Meclis Üyesi

ÖZCAN ÇAKMAKCI AK Parti Meclis Üyesi

YAŞAR EŞİT AK Parti Meclis Üyesi

ŞABAN KARASAKAL AK Parti Meclis Üyesi

YUSUF COŞKUN AK Parti Meclis Üyesi

SELAHATTİN UĞUR AK Parti Meclis Üyesi

BECET AKSOY AK Parti Meclis Üyesi

OSMAN DEMİR AK Parti Meclis Üyesi

KEMAL AYGENLİ AK Parti Meclis Üyesi

BELEDİYE ENCÜMENİ

a. Belediye Meclisi Belediye Meclisi’nin yapısı, görevleri ve işleyişi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 17-32. maddelerinde ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Buna göre, meclis, belediyenin karar organıdır ve temel görevleri şunlardır: 1. Meclis başkanlık divanı, encümen ve komisyon üyelerini seçmek. 2. Stratejik planı, performans programını, çalışma programını, bütçeyi, faaliyet raporunu ve kesin hesabı onaylamak. 3. Borçlanmaya karar vermek. 4. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek. 5. Belediye tarafından yürütülecek hizmetlerin ücret tarifesini belirlemek. 6. Şartlı bağışları kabul etmek. 7. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak 2014-2019 dönemi itibarı ile Arnavutköy Belediye Meclisi (Belediye Başkanı dâhil) toplam 32 üyeden oluşmaktadır. Üyelerden 27 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi ve 5 tanesi Milliyetçi Hareket Partisi üyesidir. Belediye, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ise 7 üye ile temsil edilmektedir. Belediye Meclisi, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlamak üzere, yılın bir ayı hariç olmak üzere, her ay düzenli olarak toplanır.

YÜCEL ÖZGÜR AK Parti Meclis Üyesi

MUHARREM YAMAN MHP Meclis Üyesi

RECAİ KOÇ MHP Meclis Üyesi

REMZİ AYDOĞDU MHP Meclis Üyesi

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

26

27

MEHMET AKMAN MHP Meclis Üyesi

NURULLAH SAÇLI Bağımsız Üye


GENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

b. Belediye Encümeni

d. Teşkilat Şeması

Encümen, Belediyenin danışma, yürütme ve koordinasyon organıdır. Encümenin başlıca görevleri şunlardır:

Arnavutköy Belediyesi idarî teşkilatı bir bütün olarak Başkana bağlıdır. Arnavutköy Belediyesi’nde 5 kademeli bir teşkilat şeması vardır. Bu yapıda, Başkan, 5 tane Başkan Yardımcısı ve 22 müdürlük bulunmaktadır.

1. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. 2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği “kamu yararı” kararını almak. 3. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 4. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak. 5. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak

BELEDİYE BAŞKANI

Arnavutköy Belediye Encümeni toplam 7 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerden 3 tanesi, belediye meclisi tarafından kendi üyeleri arasından her yıl seçimle belirlenirken, 3 tanesi de Belediye Başkanı tarafından atanmaktadır. Ancak, Mali Hizmetler Müdürü, Encümenin doğal üyesidir. Encümen, gündemindeki konuları görüşmek üzere her hafta düzenli olarak toplanır.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

AHMET HAŞİMİ BALTACI Belediye Başkanı

TURGUT BARAN

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

Yazı İşleri Md.

Malî Hizmetler Md.

İmar ve Şehircilik Md.

Zabıta Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Md.

İnsan K. ve Eğitim Md.

İşletme ve İştirakler Md.

Plan ve Proje Md.

Kültür ve Sosyal İşl. Md.

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Md.

Hukuk İşleri Md.

Park ve Bahçeler Md.

Fen İşleri Md.

Gençlik Spor İşleri Md.

Çevre Koruma ve Kontrol Md.

Ruhsat ve Denetim Md.

Destek Hizmetleri Md.

Emlâk ve İstimlâk Md.

Ulaşım Hizmetleri Md.

Bilgi İşlem Md.

Encümen Başkanı

Lütfü KIRMIZI Mali Hiz. Müdürü

Yunus BURAK Yazı İşleri Müdürü

Yasin ÇAKIR İmar ve Şehircilik Müdürü

Yusuf COŞKUN Meclis Üyesi

Ayşe BAYDAR Meclis Üyesi

Şaban KARASAKAL Meclis Üyesi

c. Belediye Başkanı Başkan, belediye idaresinin başı, tüzel kişiliğinin temsilcisi ve yürütme organıdır. Mevzuatla Başkana verilen başlıca görevler şunlardır: 1. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu Meclise sunmak. 2. Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine başkanlık etmek, bunların aldığı kararları uygulamak. 3. Belediye personelini atamak. 4. Kanunlarla Belediyeye verilen ve Belediye Meclisi veya Belediye Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak Belediyeyi oluşturan üç organ arasındaki ilişkiler başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere, ilgili mevzuatta yazılı hükümler çerçevesinde yürümektedir. Bu sistemde, Meclis “karar organı” fonsiyonuna sahip iken, “yürütme” yetkisi Başkan ile Encümen arasında paylaşılmıştır. Ancak, sistem içinde “Başkan”ın belirgin bir ağırlığı vardır. Belediye Başkanı, Meclise ve Encümene başkanlık yapmakta, bunların gündemini hazırlamakta ve ayrıca alınan kararlara karşı bazı özel yetkilere sahiptir.

Yapı Kontrol Md.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

28

29


GENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

5. İnsan Kaynakları

4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgisayar Envanter

Bina Adı

Masaüstü

Dizüstü

Belediye Hizmet Binaları

347

60

Gençlik Merkezleri

241

28

Toplam

588

Genel Toplam

676

Kullanılan Paket Programlar

179 adet farklı özelliklerde yazıcı ve fotokopi cihazları birimlere hizmet etmektedir. Bunun yanında 2 adet plotter da proje ve büyük ebatlı çıktılar için kullanılmaktadır. 1 adet A0 tarayıcı ve 28 adet profesyonel tarayıcı da arşivleme sistemlerinde kullanılmaktadır.

Beyazweb Web Tabanlı Yerel Yönetimler Otomasyonu Envision Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Moreum Digital Arşiv Yazılımı NETCAD Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı Gisoft Kent Rehberi Uygulaması Cad Yazılımları (İde Cad, Sta4 Cad, Autocad, StatiCAD Yığma) Asyam Market Otomasyonu Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Otomasyonu Argem Üye ve Ders Takip Sistemi Digital Kütüphane Otomasyonu Harç Hesaplama Sistemi Sosyal Tesisler Otomasyonu Kadın Kültür Merkezi Otomasyon Yazılımı Zabıta Mobil İş Takip Gezi Takip Sistemi Güvenlik ve Log Yönetim Yazılımları Ücretsiz Wifi İnternet Yönetim Sistemi Yazılımı

7 Fiziksel, 5 storage üzerinde 72 farklı görev için sanal sunucular ana sistemde çalıştırılmaktadır. Basın Yayın Müdürlüğü Medya Arşivi için 1 fiziksel sunucu ve 1 adet storage mevcuttur. Çağrı Merkezi Sistemine hizmet eden 2 adet aktif fiziksel sunucu mevcuttur. Eski sistemlerden çıkartılan 3 adet fiziksel sunucu yedek ve değişik hizmetler için çalıştırılmaktadır.

Memur Kadro Sayımız

İşçi Kadro Sayımız

Sözleşmeli

Norm Kadro Durumu

528

264

-

Mevcut Durum

205

110

23

88

Yazıcı ve Fotokopi Cihazları

Mevcut Sunucular

Norm Kadro Uygulaması

Telsiz ve Kablosuz Cihazlar

İnternet Hızı

Sayısal telsiz altyapısı ile 3 pop noktası kullanılarak toplam 76 adet sayısal el telsizi kullanılmaktadır. Halka açık alanlarda ücretsiz internet hizmeti ve hizmet binaları kablosuz internet yayın hizmeti için, toplam 27 farklı noktada 65 adet cihaz kullanılmaktadır.

Ana sistemde; 100 Mbps Metro İnternet kullanılmaktadır. İhtiyaç olan belediye hizmet binaları dışındaki noktalarda ADSL hizmeti alınmaktadır. 30 Mbps Metro İnternet hattı ücretsiz internet sistemleri için kullanılmaktadır.

Hizmet Sınıfı Ayrımına Göre Norm Kadro Dolu-Boş Tablosu Sınıfı

Norm Kadro Sayısı

Memur

Sözleşmeli

Dolu

Boş

G.İ.H.

399

122

-

122

277

S.H.

14

5

-

5

9

T.H.

103

70

22

92

11

Y.H.

7

4

-

4

3

A.H.

5

4

1

5

-

Toplam

528

205

23

228

300

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

30

31


GENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

Müdürlüklere Göre Personel Dağılımı

Personel Hareketleri (01.01.2016 – 31.12.2016) Personel Hareketleri Tablosu Emekli

Memur

İşçi

Sözleşmeli Personel

3

5

-

Toplam 8

Nakil Giden

8

-

-

8

İstifa Eden

-

-

1

1

Kamu Görevinden Çıkarılma

3

-

-

3

Toplam Giden

14

5

1

20

Nakil Gelen

1

-

-

1

İşe Alınan

-

-

8

8

İstifa Dönüşü Atama

-

-

-

-

Açıktan Atama

1

-

-

1

Toplam Gelen

2

-

8

10

31.12.2016 Tarihi İtibariyle Personel Durumu Memur 205

İşçi

Sözleşmeli Personel

110

23

Toplam 338

Memur

İşçi

Sözleşmeli Personel

Toplam

Özel Kalem Müdürlüğü

7

8

-

15

Yazı İşleri Müdürlüğü

8

3

-

11

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

6

-

-

6

Emlak İstimlak Müdürlüğü

12

-

3

15

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

12

-

7

19

Plan Proje Müdürlüğü

7

-

2

9

Hukuk İşleri Müdürlüğü

5

2

1

8

Fen İşleri Müdürlüğü

12

8

2

22

Kültür İşleri Müdürlüğü

7

1

-

8

Ruhsat Denetim Müdürlüğü

7

1

-

8

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

8

4

-

12

Bilgi İşlem Müdürlüğü

10

2

-

12

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

9

5

-

14

Park Bahçeler Müdürlüğü

9

6

1

16

Yapı Kontrol Müdürlüğü

10

1

7

18

Zabıta Müdürlüğü

29

7

-

36

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

9

10

-

19

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

4

4

-

8

Mali Hizmetler Müdürlüğü

7

4

-

11

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

4

-

-

4

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

3

39

-

42

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

20

5

-

25

205

110

23

338

Toplam

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

32

33


GENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

Hizmet Alımı Personel Dağılımı 300!

Personel Eğitim Durumu Grafiği

280!

250! 200! 150!

125!

100!

69! 31!

50!

54!

30!

14!

18!

3!

0!

7!

17!

24!

32!

Lise!

Önlisans!

Lisans!

Yüksek ! Lisans!

Toplam!

7!

8!

57!

39!

81!

13!

205!

44!

15!

35!

6!

7!

23!

92!

45!

111!

İlkokul!

3! 3!

51!

Memur ! İşçi!

Ortaokul!

Okuryazar!

Sözleşmeli Personel! Toplam!

23! Memur !

Personel Yaş Dağılım Grafiği

İŞÇİ!

SÖZLEŞMELİ ! PERSONEL!

TOPLAM!

14!

48!

6!

104!

18-30 yaş!

32!

2!

31-39 yaş!

71!

27!

40 yaş ve üzeri!

102!

81!

3!

186!

TOPLAM!

205!

110!

23!

338!

18-30 yaş!

31-39 yaş!

40 yaş ve üzeri!

FAALİYET RAPORU ‘16

TOPLAM!

6. Sunulan Hizmetler Arnavutköy Belediyesi 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bu nedenle, Belediyenin sunduğu hizmetler bu mevzuatta çizilen çerçeve içerisinde yürütülmektedir. Belediye’yi oluşturan birimlerin görevleri şöyledir: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Belediyenin basınla ilişkilerinin kurulması, yazılı ve görsel basında yer alan haber, yorum ve bilgilerin derlenerek arşivlenmesi, Belediye faaliyetlerinden gerekli olanların basın-yayın organlarında çıkmasının sağlanması.

MEMUR!

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: İlçe sınırları içinde çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, çöplerin toplanması, cadde ve sokakların temizliğinin sağlanması.

İşçi!

Sözleşmeli Personel!

Destek Hizmetleri Müdürlüğü: Belediyeye ait binaların tamiri, bakımı, onarımı, belediyeye ait taşıtların çalışır vaziyette tutulması, hizmet binalarının ve müştemilatının temizliği, personelin yemek ve servis ihtiyacının karşılanması. Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğü: Belediye emlakının yönetimi ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması. Fen İşleri Müdürlüğü: Belediyenin ihtiyaç duyduğu her türlü yatırımın gerçekleştirilmesi. Hukuk İşleri Müdürlüğü: Belediye birimlerine hukuki konularda destek ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve Belediye davalarının takip edilmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İmar planlarının uygulanması, yapılaşmanın kontrolü, kentsel dönüşüm vb. çalışmaların yapılması. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Belediyenin insan kaynaklarının özlük işlemlerinin yürütülmesi, personel atamaları, nakiller,

35

23! 13!

338!

Toplam!

FAALİYET RAPORU ‘16

34

110!

görevlendirmeler, disiplin işlemleri, hizmet içi eğitim programlarının planlanması ve uygulanması, insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: Belediyenin kültür-sanat etkinliklerinin planlanması ve uygulanması, Belediye tarafından yapılan sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi. Malî Hizmetler Müdürlüğü: Belediyenin stratejik plan ve performans programının, bütçe ve kesin hesabının hazırlanması, Belediyenin tüm gider ve mali konularla birlikte ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, mali raporlarının hazırlanması, malî kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması, Başkan’a ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması. Özel Kalem Müdürlüğü: Başkan’ın belediyeyi ilgilendiren konularda özel gündeminin düzenlenmesi, toplantı ve törenlerin organize edilmesi, Belediyeyi oluşturan diğer birimlerden ve belediye dışı kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve isteklerin Başkan’a ulaştırılması.


GENEL BİLGİLER

Park ve Bahçeler Müdürlüğü: İlçe sınırları içindeki parkların ve yeşil alanların korunması, geliştirilmesi, yenilerinin yapılması. Plan ve Proje Müdürlüğü: İmar planlarının hazırlanması, Belediyenin ihtiyaç duyduğu her türlü yapım işine ait projenin yapılması. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü: Belediye tarafından verilen her türlü ruhsata ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve bu konuda gerekli kontrollerin yapılması. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü: Halkın ve kurum personelinin sağlığını ilgilendiren konularda araştırmalar yapılması, halk sağlığının korunması, gıda ve su kalitesinde kontrolleri yapılması. Teftiş Kurulu Müdürlüğü: Belediyeyi oluşturan birimlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışmaları konusunda gerekli teknik desteğin sağlanması, Başkan’ın talimatı ile gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması. Yapı Kontrol Müdürlüğü: Arnavutköy sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılmasının sağlanması, kaçak yapılaşmanın tamamen

sonlandırılması. Yazı İşleri Müdürlüğü: Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteğin verilmesi, meclis ve encümen işlemlerinin yürütülmesi, kararların yazım ve onaylarının takibi, meclis üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesi, gelen ve giden evrakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere gönderilmesi, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evraka dair işlemlerin yapılması, belediyeye müracaat eden kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması, Belediye arşivinin düzeni, imha edilecek evrakların imhası ve arşivin düzen ve nizamının sağlanması. Zabıta Müdürlüğü: İlçede düzenin sağlanması amacıyla mevzuatla kendisine verilen görevlerin yürütülmesi. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü: Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsil edilmesi, gelir kaynaklarının artırılması ve bütçe içi işletme faaliyetlerinin yürütülmesi, gelir raporlarının hazırlanması, gelir ve

GENEL BİLGİLER

bütçe içi işletme ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Başkanlık makamına ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin temin edilmesi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü: Belediye tarafından kurulan spor tesis ve sahaların işletilmesi, belediye birimlerinde çalışan memur ve işçilerin, Belediye Spor Kulübü bünyesinde spor yapan sporcuların yetişme ve gelişmelerinin sağlanması, kötü alışkanlıklardan korunması, ruh ve beden sağlıkları itibarıyla gerekli tedbirleri alıp sporun kitlelere yayılmasının teşvik edilmesi, sevdirilmesi, ihtiyaç halinde spor okulları açılması. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü : Belediye hizmetlerinde kullanılan, belediye envanterinde kayıtlı olan ve kiralama yolu ile tedarik edilen araçların yakıt ikmalleri, tamir ve bakım işlerinin yapılarak hizmete hazır vaziyette tutulması, personele ulaşım servis hizmeti sunulması, ilçe sınırları içinde ikâmet eden vatandaşların cenaze, kültürel faaliyetler ve organizasyon ihtiyaçlarına, ilgili mevzuat çerçevesinde araç desteği sağlanması.

7. Yönetim ve İç Kontrol 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre (md. 55) iç kontrol, kamu idarelerinin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan mali yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir. Yine aynı kanuna göre (md. 56) iç kontrolün amacı;

»»

Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

»»

Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, »» Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, »» Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, »» İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nu gereğince, Arnavutköy Belediyesi bünyesinde iç kontrolün etkili bir şekilde yapıl-

masına imkan tanıyan bir sistem oluşturulmuştur. Sistem içinde gerçekleştirme görevlilerinin, resmi evrakları mevzuata uygun olarak hazırlamaları için gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmış, bu konuda gerekli donanım kazandırılmıştır. Hazırlanan resmi evraklar sırasıyla harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir. İç denetim konusunda ise 5747 sayılı kanun ile kurulan Belediyemiz 2 adet iç denetçi kadrosu ihdas edilmiş olup bu kadrolara iç denetçi atanması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Arnavutköy KİPTAŞ

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

36

37


II.

AMAÇ VE HEDEFLER A.İdarenin Amaç ve Hedefleri B.Temel Politakalar ve Öncelikler

FAALİYET RAPORU ‘16


A

İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 06 Mart 2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile birlikte 7 farklı belediyeye bağlı 32 mahalle, Çatalca ve Gaziosmanpaşa ilçelerinin sınırları içinde bulunan 8 orman köyü ve Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı Şamlar Köyü’nün, Sazlıdere Baraj Gölü’nün kuzeyinde kalan kısmı, Arnavutköy Belediyesi adı altında birleştirilmiştir. 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ile birlikte İlçemize bağlı Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri, Çatalca İlçe Belediyesi’ne bağlanmış, 8 adet köy ise tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür. İlçemizde şu anda 38 adet mahalle bulunmaktadır. Belediyelerin amaç ve hedefleri, stratejik planlarında ve performans programlarında belirtilmektedir. 20152019 Stratejik Planı’nda belirlenmiş olan amaç ve hedefler ise şöyledir:

FAALİYET RAPORU ‘16


STRATEJİK AMAÇLAR VE STRATEJİK HEDEFLER

sinin üstünde tutmak.

sine yükseltmek.

A.4. Bilişim

A. İdarî ve Malî Hizmetler Sektörü

Stratejik Amaç 5: Hızla gelişen ve değişen teknolojik imkanları izleyerek değerlendirmek, belediyecilik alanında uygulamaya dönük gerekli çalışmaları yapmak,

Stratejik Hedef 6.3 : Özgelirlerin toplam gelirlere oranını her yıl kademeli olarak artırarak 2019 yılı sonuna kadar %85 düzeyinde yükseltmek

A.1. Destek Hizmetleri Stratejik Amaç 1: Destek hizmetlerini, kurumsal performansa katkı yapacak şekilde yürütmek. Stratejik Hedef 1.1: Arnavutköy Belediyesi’ne ait hizmet binalarında yemek, personel servisi, güvenlik ve temizlik hizmetlerinin personelin duyduğu genel memnuniyet oranını her yıl kademeli olarak artırarak 2019 yılı sonuna kadar ortalama %80 düzeyine çıkarmak.

A.2. İnsan Kaynakları Stratejik Amaç 2: İnsan kaynakları sistemini, hizmet ihtiyacına uygun bir şekilde yapılandırmak ve işletmek. Stratejik Hedef 2.1: 2016 yılı sonuna kadar personel özlük dosyalarının %100’ünü dijital arşiv ortamına aktarmak. Stratejik Hedef 2.2: Personel verimliliğini arttırmak için her yıl kişi başına en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi sağlamak. Stratejik Hedef 2.3: 2018 yılı sonuna kadar işçi personel sayısını %20 oranında azaltmak.

A.3. Malî Hizmetler Stratejik Amaç 3: Finansman yönetimini hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi için güçlendirmek ve işletmek. Stratejik Hedef 3.1: Gelir ve gider bütçelerinde gerçekleşme oranını 2019 yılı sonuna kadar %90 seviye-

Stratejik Hedef 5.1: Belediye yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi ve belediye hizmetlerinin kaliteli ve etkin yürütülmesini sağlamak. Stratejik Hedef 5.2: Belediyenin teknolojik altyapısının güncel tutulmasını sağlamak. Stratejik Hedef 5.3: Herhangi bir âfet ya da farklı bir etkiye karşı bilgilerin ve sistemlerin korunması için önlemler alarak, iş sürekliliği ve yedekliliği sağlamak. Stratejik Hedef 5.4: e-devlet / e-dönüşüm çerçevesinde geliştirilecek vizyoner projelerle, bilişim alanında kamu kurumları arasında örnek kurumlar arasında yer almak. Stratejik Hedef 5.5: Belediye iletişim hizmetlerinin teknolojik yenliklerle desteklenerek güncel tutulmasını sağlamak.

A.5. İşletme ve İştirakler Stratejik Amaç 6: Gelir yönetimini hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi için güçlendirmek ve işletmek. Stratejik Hedef 6.1: Emlak tahakkuk / tahsilât oranını her yıl kademeli olarak artırarak 2019 yılı sonuna kadar %85 seviyesine yükseltmek. Stratejik Hedef 6.2: E-belediyecilik kapsamında yapılan tahsilât oranını her yıl kademeli olarak artırarak 2019 yılı sonuna kadar %60 seviye-

A.6. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Stratejik Amaç 7: Ulaşım hizmetlerinin kurumsal yapısını kurmak ve yürütmek. Stratejik Hedef 7.1: Arnavutköy Belediyesi’ne ait personel taşıma servisi hizmetinin genel memnuniyet oranını her yıl kademeli olarak artırarak 2019 yılı sonuna kadar ortalama %80 düzeyine çıkarmak. Stratejik Hedef 7.2: Arnavutköy Belediyesi’nin envanterine kayıtlı hizmet araçlarından teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış ve kullanılmasında yarar görülmeyen toplam 11 adet hizmet aracının 2019 yılı sonuna kadar hurda terkin işlemlerini yapmak.

B. Sosyal ve Kültürel Hizmetler Sektörü B.1. Sosyal Yardım Hizmetleri Stratejik Amaç 8: İlçemizde yaşayan yaşlı, engelli, öksüz, yetim ve dul gibi tüm ihtiyaç sahiplerine; öğrenci ve asker ailelerine yapılacak yardımlarda; sürdürülebilir bir sistemin kurularak kalite ve hızın seviyesini yükseltmek amacıyla faaliyetler yapmak; Stratejik Hedef 8.1: Sosyal Yardım Otomasyon Sistemini 2016 yılı sonuna kadar tamamlamak ve bütün sosyal yardım faaliyetlerini 2016 yılı sonuna kadar sistem üzerinden yapar hâle gelmek.

Stratejik Hedef 8.2: 2016 yılı sonuna kadar, 1 adet ASYAM (Arnavutköy Sosyal Yardım Merkezi) daha hizmete açmak. Stratejik Hedef 8.3: ASYAM Kart kullanıcı sayısını 2019 yılı sonuna kadar 3.000 adeta yükseltmek. Stratejik Hedef 8.4: Arnavutköy Belediyesi tarafından yürütülen sosyal yardım çalışmalarından halkın duyduğu memnuniyet düzeyini tespit etmeye yönelik olarak her yıl 1 defa iç ve dış paydaş memnuniyet araştırması yaptırmak.

ödüllü yarışma düzenlemek. Stratejik Hedef 9.3: Arnavutköy Gençlik ve Eğitim Merkezleri (ARGEM) bünyesinde eğitim ve kültür faaliyetlerine katılan genç sayısını 2019 yılı sonuna kadar yıllık 20 bin kişiye, sportif faaliyetlere katılan genç sayısını aynı yıl itibarı ile yıllık 10 bin kişiye yükseltmek. Stratejik Hedef 9.4: 2015 yılından itibaren her yıl 1 adet Arnavutköy Gençlik ve Eğitim Merkezİ (ARGEM) açarak, toplam ARGEM sayısını 15’e yükseltmek.

Stratejik Hedef 8.5: Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM) kanalıyla her yıl ortalama 1000 kişinin istihdam edilmesine katkı sağlamak.

Stratejik Hedef 9.5: 2019 yılı sonuna kadar, 3 tane yeni Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’ni (Hadımköy, Haraççı-Taşoluk ve Durusu) hizmete açmak.

Stratejik Hedef 8.6: 2019 yılı sonuna kadar, Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Merkezi (AYEM) kanalıyla erişilen yaşlı ve engelli sayısını 8.500’e, meslekî eğitim ve kurs sayısını 20’ye, yürütülen ortak proje sayısını 4’e yükseltmek.

Stratejik Hedef 9.6: Arnavutköy Belgeseli’ni 2016 yılı sonuna kadar kitap ve DVD olarak yayımlamak.

Stratejik Hedef 8.7: Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Merkezi’ni 2019 yılı sonuna kadar hizmete açmak.

Stratejik Hedef 9.7: Arnavutköy’de en az 30 bin cilt materyale (kitap, dergi, ansiklopedi, sözlük, tez vb.) sahip bir halk tipi kütüphaneyi 2016 yılı sonuna kadar hizmete açmak.

B.3. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler

Stratejik Amaç 9: İlçenin kültürel ve sosyal açıdan gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler yapmak.

Stratejik Amaç 10: Paydaşları belediye hizmetleri hakkında, belediye birimlerini de paydaşlardan gelen bilgi ve veriler hakkında zamanında ve etkili bir şekilde bilgilendirerek belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve belediye birimlerine geribildirimde bulunmak.

Stratejik Hedef 9.1: Arnavutköy’e ve ülkemize mal olmuş şahsiyetleri anmak için her yıl en az 2 adet geniş katılımlı programı düzenlemek.

Stratejik Hedef 10.1: 2015 yılından itibaren, her yıl ortalama 10 tane icraat ile ilgili tanıtım videosu hazırlamak.

Stratejik Hedef 9.2: Kültür ve sanat alanlarında her yıl en az 1 adet

Stratejik Hedef 10.2: Sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısını, 2015

Stratejik Hedef 8.8: Kadın Konukevi’ni 2019 yılı sonuna kadar hizmete açmak.

B.2. Kültür Hizmetleri

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

42

43

yılından itibaren her yıl ortalama %5 oranında artırmak. Stratejik Hedef 10.3: Yazılı, görsel ve elektronik basında çıkan haber sayısını, 2015 yılından itibaren her yıl kademeli olarak artırarak 2019 yılı sonuna kadar yıllık 2.500 adeta çıkarmak. Stratejik Hedef 10.4: Yazılı ve görsel basında belediye faaliyetleri hakkında çıkan haberlerin reklâm eşdeğeri karşılığını her yıl kademeli olarak artırarak 2019 yılı sonuna kadar yıllık 4 milyon ABD doları düzeyine çıkarmak. Stratejik Hedef 10.5: 2015 yılından itibaren her yıl 1 defa iç paydaş, 1 defa dış paydaş anketi yaptırmak. Stratejik Hedef 10.6: 2015 yılından itibaren her yıl çağrı merkezi raporlarını kitaplaştırmak.

B.4. Spor Hizmetleri Stratejik Amaç 11: Arnavutköy’ün spor altyapısını geliştirici çalışmalar yapmak, sportif faaliyetler ve yarışmalar organize etmek, spor kulüplerini destekleyici çalışmalar yapmak, halkta spor bilincinin gelişmesine yönelik programlar ve faaliyetler organize etmek. Stratejik Hedef 11.1: İlçede bulunan spor kulüplerine tesis ve kurulumunda yardımcı olmak Stratejik Hedef 11.2: Spor ahlâkı ve bilincini geliştirecek eğitim etkinlikleri organize etmek. Stratejik Hedef 11.3: Farklı spor faaliyetleri, spor branşlarını tanımak ve sporun eğlencesini ortaya çıkarmak için spor festivalleri yapmak. Stratejik Hedef 11.4: İlçede bulunan spor branşlarını desteklemek, yeni branşlara olanak sağlamak.


Stratejik Hedef 11.5: Spor dallarında ulusal ve uluslararası derece yapanlara teşvik ve destek amaçlı ödül verilmesini sağlamak.

C. Planlama ve İmar Sektörü C.1. Plan ve Proje Hizmetleri Stratejik Amaç 12: Arnavutköy İlçesinin mekânsal gelişimini yönlendiren planları, bölgedeki üst ölçekli yatırımlar doğrultusunda yeniden kurgulamak ve şehrin vizyonuna yön verecek projeler geliştirmek. Stratejik Hedef 12.1: Üst ölçekli yatırımların ortaya çıkardığı talepler doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını 2019 yılı sonuna kadar revize etmek. Stratejik Hedef 12.2: 2019 yılı sonuna kadar, planlarda kentsel-sosyal donatı alanı olarak ayrılan 10 adet mekânı projelendirmek. Stratejik Hedef 12.3: Arnavutköy ilçesindeki kentsel ve kırsal merkezlerde bulunan meydan niteliğindeki 5 adet mekânın çevre düzenleme projelerini 2019 yılı sonuna kadar tamamlayarak bu merkezleri modern meydanlara kavuşturmak. Stratejik Hedef 12.4: Arnavutköy ilçesinin tamamına hitap eden içinde futbol stadyumunun da bulunduğu bir spor kompleksi projesini 2017 yılı sonuna kadar hazırlamak. Stratejik Hedef 12.5: İlçede turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için doğal veya tarihî nitelikteki 2 adet alanı projelendirmek.

Stratejik Hedef 12.6: 2019 yılı sonuna kadar, 4 adet eski eser yapıyı projelendirmek.

Stratejik Hedef 13.8: 2019 yılı sonuna kadar, en az 5 mahallede spor tesisi yapmak.

hisseli belediye taşınmazlarının 2019 yılı sonuna kadar hissedarlarına satılmasını sağlamak.

C.2. Fen İşleri

C.3. İmar Hizmetleri

Stratejik Amaç 13: Yarının İstanbul’u ile uyumlu, bu projelere uygun kentsel altyapı oluşturulması, İlçemizin çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

Stratejik Amaç 14: Arnavutköy Belediyesi’nin sorumluluğundaki yerleşim alanları ve bu alanlardaki parselleri yasal mevzuata ve ayrıca fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun ruhsatlandırılmasını sağlayarak daha yaşanır bir yapılaşmayı gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 15.4: Arnavutköy Yönetim ve Yaşam Merkezi’ni 2017 yılı sonuna kadar hizmete açmak.

Stratejik Hedef 13.1: 2019 yılı sonuna kadar, her yıl 65 km olmak üzere toplamda 325 km asfalt yol, her yıl 20 km olmak üzere toplamda 100 km stabilize yol yapmak.

Stratejik Hedef 14.1: 2015-2019 yılları arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planları ve ilgili mevzuata uygun olarak imar durumlarını düzenlemek; bunlara uygun olarak inşaat yapı ruhsatlarını vermek.

Stratejik Hedef 13.2: 2019 yılı sonuna kadar, her yıl 3 km olmak üzere toplamda 15 km yağmursuyu şebekesi yapmak. Stratejik Hedef 13.3: 2019 yılı sonuna kadar, her yıl 120.000 m² olmak üzere toplamda 600.000 m² tretuvar yapmak. Stratejik Hedef 13.4: 2019 yılı sonuna kadar 6 adet Kapalı Pazar Yeri inşaatını tamamlamak. Stratejik Hedef 13.5: 2019 yılı sonuna kadar, 5 adet eski köy merkezinin, meydan ve çevre düzenlemesini yapmak.

C.4. Emlâk ve İstimlâk Hizmetleri Stratejik Amaç 15: Arnavutköy Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak, belediye mülklerinin etkin ve rasyonel kullanımını sağlamak ve Kent Bilgi Sistemi’ni oluşturmak. Stratejik Hedef 15.1: 2019 yılı sonuna kadar 2000 ha alanda imar uygulama çalışmalarına başlamak.

Stratejik Hedef 13.6: 2019 yılı sonuna kadar, 2 adet Yaşam Merkezi yapımını tamamlamak.

Stratejik Hedef 15.2: Kent Bilgi Sistemi’ni 2019 yılı sonuna kadar %80 oranında tamamlanması için birimi ilgilendiren temel çalışmaları tamamlamak.

Stratejik Hedef 13.7: 2019 yılı sonuna kadar, Arnavutköy Spor Kompleksi’nin yapımını tamamlamak.

Stratejik Hedef 15.3: Belediye taşınmazlarının etkili ve rasyonel kullanılması amacıyla, 300 adet

D. Çevre Koruma ve Geliştirme Sektörü D.1. Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetleri Stratejik Amaç 16: İlçenin doğal güzellik ve tabi değerlerinin korunması için üretilen her türlü atığın, modern atık yönetimi ve yönetmeliklere uygun olarak toplanmasını, toplatılmasını ve ilgili yerlere teslimini sağlamak. Stratejik Hedef 16.1: Ambalaj atıkları, pil atıkları, elektrikli ve elektronik eşya atıkları ve atık cam şişelerin 2014 yılı toplama miktarlarını 2019 yılı sonuna kadar her yıl ortalama %10 oranında artırmak. Stratejik Hedef 16.2: İlçenin genel temizliğinden halkın duyduğu memnuniyet oranını, 2019 yılı sonuna kadar % 90 seviyesinin altına düşürmemek. Stratejik Hedef 16.3: Çevrenin korunması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi amacıyla; her yıl en az 120 işyerini atık yönetimi konusunda denetlemek, bilgilendirmek ve her yıl en az 20 okulda eğitim semineri düzenlemek. Stratejik Hedef 16.4: İlçemiz sınır-

ları dahilinde toplanan katı atıkların düzenli depolama alanlarına naklinin gerçekleştirilebileceği “Katı Atık Aktarma İstasyonunun” ilçemiz hudutları içerisinde 2018 yılı sonuna kadar yapılmasını sağlamak

D.2. Parklar ve Yeşil Alanlar

Stratejik Hedef 18.1: Nüfusu 20.000’i aşkın yerleşim yerlerinde ve ilçemiz merkez ve merkeze yakın mahallelerin tamamındaki büyük baş ve küçükbaş hayvan ahırı ile kümes faaliyetlerini 2019 yılı sonuna kadar % 90 oranında sonlandırmak.

Stratejik Amaç 17: Arnavutköy’ün doğal güzelliklerini ve yeşil alanlarını koruma-kullanma dengesi içerisinde korumak ve geliştirmek.

Stratejik Hedef 18.2: Arnavutköy İlçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren sıhhî işyerlerini 2019 yılı sonuna kadar yılda en az 1 kez denetlemek.

Stratejik Hedef 17.1: 2019 yılı sonuna kadar 2 adet tema parkı inşa etmek.

D.4. Ruhsat ve Denetim Hizmetleri

Stratejik Hedef 17.2: 2019 yılı sonuna kadar toplam 1 adet Şehir Ormanı oluşturmak. Stratejik Hedef 17.3: 2019 yılı sonuna kadar ilçe genelinde en az 10.000 adet ağaç dikmek. Stratejik Hedef 17.4: 2019 yılı sonuna kadar ilçe genelindeki 50 adet parkı yeniden düzenlemek. Stratejik Hedef 17.5: 2019 yılı sonuna kadar ilçe genelinde 37 adet mahalle parkı yapmak.

Stratejik Amaç 19: Çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz eden sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi, doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için bu tür müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesindeki usul ve esasları belirlemek.

D.3. Zabıta Hizmetleri

Stratejik Hedef 19.1: 2016 yılı sonuna kadar, Arnavutköy Belediyesi sınırları içerisinde bulunan sıhhî ve gayri sıhhî işletmelerin adres beyanları başta olmak koşuluyla ruhsatlı ve ruhsatsız tüm işyerlerini tespit etmek.

Stratejik Amaç 18: Zabıta hizmetlerini mevzuat çerçevesinde zamanında, etkin, çözüm odaklı ve verimli bir denetim ağı oluşturmak suretiyle toplum düzeninin sağlamasına katkı yapmak.

Stratejik Hedef 19.2: 2016 yılı sonuna kadar, denetimlerde tespit edilen işyerlerinin ruhsata bağlanmasını sağlamak, ruhsata bağlanması mümkün olmayan işyerlerinin faaliyetine son verilmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 17.6: HadımköyAkpınar Bölge Parkı’nı 2019 yılı sonuna kadar hizmete açmak.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

44

45


B

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Arnavutköy Belediyesi, İstanbul metropoliten alanında faaliyet gösteren bir ilçe belediyesidir. Kentsel hizmetlerin yürütülmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve merkezî idarenin yetkili diğer kurumları ile birlikte görevlendirilmiştir. Bu kuruluşlar arasında görev ve yetki ayrımı ilgili mevzuatta belirlenmiştir. Arnavutköy İlçe Belediyesi için 2 tane temel stratejik alan belirlenmiştir: 1. Arnavutköy Belediyesi’nde kurumsal gelişimi mükemmelleştirmek. 2. Arnavutköy’ün kentsel gelişimini, İstanbul’un küresel şehir olma hedefine uygun olarak sürdürmek.

FAALİYET RAPORU ‘16

1. Arnavutköy Belediyesi’nde Kurumsallaşmayı Tamamlamak Kurumsallaşma sürecini tamamlayan Arnavutköy Belediyesi’nde kurumsal gelişimin mükemmelleştirilmesi için gerekli olan aşamalar şöyle belirlenmiştir: •

İnsan Kaynakları Sistemini Mükemmelleştirmek

Malî Yapıyı Güçlendirmek

Kurumsal Mekân Düzenlemelerini ve Teknik Donanımı Tamamlamak

a. İnsan Kaynakları Sistemini Mükemmelleştirmek Eğitim Faaliyetleri: Hizmet içi eğitim programı kapsamında Belediyemiz ve Marmara Belediyeler Birliği arasında Eğitim Protokolü akdedilmiştir. Her yıl düzenli olarak müdürlüklerden eğitim talepleri alınarak hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir. Personelin kapasite ve motivasyonunu yükseltecek, eğitim ve motivasyon organizasyonlarına katılım sağlanması amaçlanmış ve düzenlenen eğitimlerin verimliliği ölçülerek, takibi yapılmıştır.


b. Mali Yapıyı Güçlendirmek

2016 Yılı Hizmet İçi Eğitimleri

2

15.02.201619.02.2016

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Eğitimi

3

1.03.2016

4

10.03.2016

Afet Bilinci Eğitimi

Yol Yapımve Bakım İşleri/İş Güvenliği

5

30.03.2016

Ebys Eğitimi

6

28.04.2016

7

8

16.06.2016

21-28 Eylül 2016

-

-

-

55

Kişi Başına Eğitim Saati

Temel İş Sağlığı ve Güvenlği (Hedef:stajyer Personel)

Toplam Kişi Sayısı

24.02.2016

Diğer

1

Sözleşmeli Personel

Eğitimin Konusu

İşçi

Tarihi

Memur

Sıra No

Eğitime Katılan Personel Sayısı

55

2

3

-

-

-

3

40

108

63

10

99

280

2

-

7

-

-

7

2

22

18

-

-

40

2

Şoför ve Operatöler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

-

27

-

1

28

2

İstanbul İlçe Belediyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunlarının Tespiti

1

Temel İş Sağlığı ve Güvenlği (Hedef:stajyer Personel)

9

02-04 Aralık 2016

Son Khk'ların 675 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Etkileri

10

24.10.201628.10.2016

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Eğitimi

-

1

Toplam

-

-

-

-

-

-

-

63

-

1

63

1

İcra servisi kuruldu. Borçların takibi konusunda mükelleflere ödeme emri gönderildi. Ödeme yapmayan mükelleflerin taşınmazlarında Tapu Müdürlüğü tarafından kamu haczi tesisi işlemi yaptırıldı

c. Teknik Yapıyı Güçlendirmek Belediyemizde teknik donanımı geliştirmek amacıyla aşağıda sayılan faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Belediye otomasyon sistemi geliştirme faaliyetlerine devam edildi. Belediyenin ihtiyaç duyduğu diğer özel yazılımlar Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirildi. Belediye Web sayfaları güncelleme ve değişiklikleri yapıldı. m.arnavutkoy.bel.tr, canlikamera. arnavutkoy.bel.tr, gezi.arnavutkoy. bel.tr gibi hizmetler yayına alındı.

1

Tüm belediye hizmet alanlarındaki altyapı sistemleri geliştirme, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

2

İhtiyaç olan bilgisayar, elektronik vb. tüm donanımlar tedarik edildi ve kurulumları yapıldı.

8

3

-

-

-

3

40

138

115

10

218

481

108

Tüm binaların güvenlik sistemleri bakım, onarım ve yeni talepler karşılandı. Güç kaynağı olmayan binalar güç kaynağı alınarak kesintisiz enerji

sağlandı. Mevcut güç kaynağı ve jeneratörlerin bakım onarımları yapıldı.

d. Mekânsal Düzenlemeleri Tamamlamak Belediyemiz tek bir hizmet binasına sahip olmayıp ek hizmet binalarıyla hizmet verdiğinden ek hizmet binalarında mekânsal düzenlemelerle ilgili çalışmalar 2016 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Bütün birimlerin aynı yerde bulunacağı Belediye binamızın ise yapım çalışması devam etmektedir.

2. Arnavutköy İlçesinde Sürdürülebilir Bir Kentsel Gelişme Modelinin Ortaya Konulması Arnavutköy İlçesi’nin geniş orman alanlarına, tarıma uygun verimli topraklara, göllere, barajlara, göletlere, uzun sahil şeridi ve büyük ölçüde korunmuş doğaya sahip olması kentin planlanmasında farklı bir yaklaşımın ortaya konulmasını gerektirmiştir. Bu yaklaşım var olan doğal değeri korurken kentlinin de o doğal değeri kullanabilmesine olanak sağlamaktadır. Kentin doğal değerlerinin sürdürülebilir bir kentsel gelişme yaklaşımı ile planlanması, gelecekte Arnavutköy ilçesinde yaşayacak insanlara bugünün değerlerinin

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

48

49

korunarak iletilmesi adına da önemli bir yaklaşımdır. Kentin var olan doğal değerlerine uygun bir planlama modeliyle planlanmasıyla ile birlikte üst ölçekli yatırım kararlarına uygun olarak da planlanması gerekmektedir. Günümüzde Arnavutköy ilçesi sınırlarında ya da yakın çevresinde geliştirilen İstanbul 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Avrupa Yakası Rezerv Konut Alanı Projesi gibi üst ölçekli yatırımların kentin gelişme dinamiklerini nasıl etki edeceği hesaplanarak kente yeni gelişme vizyonuna uygun bir planlama yaklaşımının geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Arnavutköy’ün planlanmasında bir yandan kentin doğal değerleri koruma-kullanma dengesi içinde yarınlara aktırılırken, bir yandan da güncel gelişmelere uygun, rasyonel ve çevresiyle bütünleşik bir yaklaşım benimsenmiştir. Benimsenen bu planlama yaklaşımı ile Arnavutköy’de; 1.

Mekânsal Gelişimin Gerçekleştirmesi,

2. Toplumsal Gelişime Katkı Sağlanması, 3. Ekonomik Gelişimin Desteklenmesi hedeflenmektedir.


III.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler B. Kurumsal Yapı Sektörü C. Performans Bilgileri D. Belediye İştiraki Arnavutköy İnş. Yat. Tic. A.Ş. (ARAŞ)

FAALİYET RAPORU ‘16


A

MALİ BİLGİLER

FAALİYET RAPORU ‘16


1. Bütçe Uygulama Sonuçları

2016 Yılı Aylık Gelir ve Gider Miktarları Bütçe

Gerçekleşen

Gerçekleşme Oranı (%)

118.105.000,00

87.672.686,66

74,23

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

5.350.000,00

6.362.741,32

118,92

Alınan Bağış ve Yardımlar

1.800.000,00

2.550.586,41

141,70

Diğer Gelirler

93.705.000,00

58.977.286,62

62,93

Sermaye Gelirleri

21.040.000,00

49.407.136,66

234,82

0,00

0,00

0,00

240.000.000,00

204.970.437,67

85,40

Gelirler Vergi Gelirleri

Alacaklardan Tahsilat Toplam

Bütçe

Gerçekleşen

Gerçekleşme Oranı (%)

Personel Giderleri

24.048.120,00

20.096.125,54

83,56

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

3.605.600,00

3.368.498,41

93,42

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

115.431.400,00

92.497.873,42

80,13

100.000,00

1.021.608,17

1021,60

8.118.000,00

9.694.008,65

119,41

74.303.000,00

55.312.323,48

74,44

5.000,00

0,00

0

14.388.880,00

0,00

0

240.000.000,00

181.990.437,67

75,83

Giderler

Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler Genel Toplam

Aylar

Gelir

Gider

Ocak

9.328.206,06

2.381.792,19

Şubat

17.212.330,13

4.758.426,58

Mart

11.325.352,70

11.370.142,05

Nisan

20.781.800,33

6.256.117,42

Mayıs

48.486.986,37

11.122.066,67

Haziran

16.688.253,45

15.788.441,99

Temmuz

8.457.972,31

9.707.217,38

Ağustos

9.763.126,25

19.581.282,11

Eylül

8.527.877,27

9.609.484,49

Ekim

14.188.185,44

21.799.009,50

Kasım

26.150.824,87

17.535.536,05

Aralık

14.059.522,51

52.080.991,24

Toplam

204.970.437,67

181.990.437,67

60.000.000,00! 50.000.000,00! 40.000.000,00! 30.000.000,00!

GELİR

20.000.000,00!

GİDER

10.000.000,00! 0,00!

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar •

Personel Giderlerine bütçede 24.048.120,00 TL ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 20.096.125,54 TL kullanılmış olup ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Bütçe ödeneklerinden harcanmayan 58.009.562,33 TL iptal edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereği ödenek aktarmalarında gerekli onay ve Meclis Kararı, yedek ödenek kullanımlarında ise Encümen Kararı alınmıştır.

3. Mali Denetim Sonuçları 5393 sayılı kanunun 25.maddesine göre Belediye Meclisimiz tarafından seçilen Denetim Komisyonunun, gelir-gider ve bunlarla ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini denetlemek için Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde denetimi devam etmektedir. Denetim süresi içinde istenen belge ve raporlar, zamanında ve eksiksiz hazırlanarak Denetim Komisyonuna sunulmuştur. 2016 yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından Belediyemizde denetim gerçekleşmemiştir.

FAALİYET RAPORU ‘16 54

Gelir Adı Bina Vergisi Arsa Vergisi Arazi Vergisi İlan Reklam Vergisi Çevre Temizlik Vergisi Kira Gelirleri

Tahakkuk

Tahsilat

Gerçekleşme Oranı (%)

21.832.973,69

16.842.927,35

77

31.219.603,51

27.964.081,06

90

1.021.686,69

786.342,58

77

901.233,33

306.378,41

34

5.320.143,96

2.798.794,49

53

4.592.352,48

1.832.163,59

40

FAALİYET RAPORU ‘16

55


B

KURUMSAL YAPI SEKTÖRÜ

FAALİYET RAPORU ‘16


KURUMSAL YAPI SEKTÖRÜ

KURUMSAL YAPI SEKTÖRÜ

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri Arnavutköy Belediyesi “idarî ve malî hizmetler”, “sosyal ve kültürel hizmetler”, “planlama ve imar”, “çevre koruma ve geliştirme” olmak üzere 4 temel sektörde faaliyet göstermektedir. Belediye bünyesindeki birimlerin sektörlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Belediyenin Faaliyet Gösterdiği Sektörler ve Müdürlüklerin Dağılımı Sıra No

Sektör

Müdürlük Bilgi-İşlem Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

1

İdarî ve Malî Hizmetler Sektörü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Malî Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Sosyal ve Kültürel Hizmetler Sektörü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğü

3

Planlama ve İmar Sektörü

Plan ve Proje Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü

4

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Geliştirme Sektörü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Yönetim Merkezi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

58

59


I.

İDARÎ VE MALÎ HİZMETLER SEKTÖRÜ • Özel Kalem Müdürlüğü • Yazı İşleri Müdürlüğü • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü • Hukuk İşleri Müdürlüğü • Mali Hizmetler Müdürlüğü • Destek Hizmetleri Müdürlüğü • Bilgi İşlem Müdürlüğü • İşletme İştirakler Müdürlüğü • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü


ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ


ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğünün görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Belediye etkinliklerinin duyurulmasını sağlamak, Başkanın çeşitli konulardaki görüş ve açıklamalarının haber haline getirilerek yazılı ve görsel basına aktarılmasını sağlamak, Belediye ile ilgili kitle iletişim araçlarında yer alan haber, yorum ve bilgilerin derlenerek Başkana ve ilgili birimlere sunulmasını ve arşivlenmesini sağlamak, Belediye ile ilgili faaliyetleri takip ederek fotoğraf ve kamera görüntüsü alınmasını sağlamak,

sağlamak, Belediye ve Başkan adına gerekli temsil ve ağırlama hizmetlerini yürütmek, Belediye tarafından düzenlenecek törenleri organize etmek, bayram, kutlama ve anma programlarını hazırlamak,

doğrultusunda çözüm yolları aranmasını sağlamak, Başkanlık makamının talimatlarını ilgili birimlere ve yöneticilere iletmek, Başkanlık makamının havale ettiği evrakların ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak,

Başkanın katılacağı yurtiçi ve yurtdışı gezilerle ilgili iletişim, seyahat ve toplantı organizasyon hizmetlerini yürütmek,

Başkanlık makamı ile Belediye birimleri arasında iş ve bilgi akışını düzenlemek ve koordinasyonu sağlamak,

Başkanlık makamının günlük ve haftalık çalışma programını hazırlamak,

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan temasları başkanlık adına yapmak,

Başkanlık makamına gelen mektup, tebrik, davetiye ve mesajların Başkana ulaştırılmasını ve başkanın talimatları doğrultusunda cevap verilmesini sağlamak,

Gelen davetiyeleri ve ilimiz genelindeki resmi protokol faaliyetlerini izleyerek başkanın veya vekilinin katılımını sağlamak,

Özel kalem ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

Başkanlık makamının görüşmelerini planlamak ve toplantılarını organize etmek,

Belediyeye gelen hemşehrilerin karşılanması ve yönlendirilmesini sağlamak,

Başkanlık makamına gelen görüşme taleplerini Başkana iletmek,

Bilgi edinme hakkının uygulanmasına ilişkin hizmetlerin verilmesini

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Başkanlık makamına gelen şikâyet ve talepleri değerlendirerek Başkana iletmek ve Başkanın talimatı

Başkana gelen e-postaları takip etmek ve cevaplamak, Müdürlüğünün faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek, Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmede bulunmak,

Müdürlüğünün çalışma ve usullerini gözden geçirerek, bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirebilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğünün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, Müdürlüğünün çalışma konularına ilişkin plan ve programlar yapmak ve çalışmaların bu plan ve programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak, Birimine gönderilen evrakın ilgili mevzuat çerçevesinde işlem görmesini sağlamak, Müdürlük personelini denetlemek ve Başkanın verdiği direktifler doğrultusunda çalışanlarına emir vermek, Emrindeki personelin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek, Müdürlüğünün çalışmaları hak-

kında Başkana bilgi vermek ve önerilerde bulunmak, Birimle ilgili yazışmaları 1. derece imza yetkisi ile imzalamak, Müdürlük personeline mazeret izni vermek ve yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek, ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkana önerilerde bulunmak, Biriminin harcama yetkilisi olarak bütçede öngörülen ödenekler kadar harcama yapmak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasını, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, Başkanın vereceği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, Başkanın telefon görüşmelerine aracılık etmek, Birime gelen APS, kargo, belge, zarf, davetiye vb. teslim almak,

protokol listelerini güncellemek, Bayramlarda ve özel günlerde başkanın tebrik mesajını göndermek, Başkana gelen davetiyelerle ilgili işlemleri (çiçek göndermek, telgraf çekmek, tebrik göndermek vb.) yapmak, Başkanlık makamına imza için gelen evrakları imza için başkana sunmak, Halk günlerinde Başkanlığa gelen vatandaşların problemlerinin bizzat başkan tarafından dinlenmesini sağlamak, Başkanın havale ettiği vatandaşın belediyeyi ilgilendiren sorunlarının imkanlar dahilinde çözmeye çalışmak.

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER B.1. TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

Belediye Başkanı

Özel Kalem Müdürü

Sekreterya

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

64

65


ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

B.2. Mali Durum

İlimizdeki çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaret programları organize edilmiştir.

Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ramazan ayında her gün iftar programı organize edilerek gerekli kişilerin katılımları sağlanmıştır.

Ramazan ayında her gün bir mahalle de iftar sofraları kurulması organize edilmiş, mahalle sakinlerimizle Başkanımızın birlikte iftar yapılmasını sağlanmıştır.

Başkanımızın talimatları doğrultusunda ilçemiz içindeki eğitim kurumlarıyla sürekli irtibat haline olunması ve ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmıştır.

Önemli gün ve haftaların gündeme alınarak programlardan Başkanlık makamının haberdar edilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara günün anlam ve önemine binaen çeşitli ziyaretlerin yapılması sağlandı.

Hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza ziyaretler gerçekleştirildi.

45 Sivil Toplum Kuruluşu ziyaret edildi, 2743 kişi ile görüşüldü.

7 Bölgede Halk Meclisleri yapıldı, 3621 kişi ile görüşüldü.

18 Bölgede esnaf ziyaretleri yapıldı.

136 adet gelen e-postaya cevap verildi.

215 adet düğüne iştirak edildi.

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı 2016

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

2.780.500,00

2.347.392,24

% 84,42

B.3. Sunulan Hizmetler •

Başkanımızın günlük ve haftalık çalışma programının düzenlenmesi yapıldı.

Başkanlığımızdan randevu ve telefonla görüşme talep edenlerin, randevu ve görüşme trafiğinin düzenlemesi sağlandı.

Başkanlığa gelen tüm evrak, davetiye ve fakslar makama sunularak programlara gerekli katılım sağlanmış ve katılamadığı durumlarda telgraf, çiçek ve iyi niyet mesajlarımız, ilgili kişilere ulaştırılmıştır.

165 adet cenazeye katılım sağlandı, Başkanın katılmadığı durumlarda taziye ve iyi niyet dilekleri ilgili kişilere iletilmiş ve cenazelere Başkan Yardımcısı ve Meclis üyelerinin katılımı sağlanmıştır.

Başkanımızla birim müdürleri arasında gerekli koordinasyon sağlanarak, Başkanın talimatları, Başkanlığa gelen şikayet ve temennilerin ilgili birimlere iletilerek çözümlenmesi sağlanmıştır.

59 adet nikâh Belediye Başkanımız tarafından kıyıldı.

Salı günleri yapılan Halk günlerinde 5301 kişi ile görüşüldü.

Başkanlığa gelen tüm vatandaşlar dinlenerek sorunlarına çözümler bulunmaya çalışılmıştır.

2016 (Ocak - Aralık) yılı içerisinde Başkanlığımızı 9372 kişi ziyaret etti.

Başkanlık adına yapılan toplantıların organizasyonu gerçekleştirildi.

Koordinasyon toplantıları düzenli olarak tertip edildi.

Meclis ve Encümen toplantılarının gündeminin takip edilmesi sağlandı.

Başkanımızın katılacağı yurt içi ve yurt dışı programlarının organizasyonu sağlandı.

Başkanlığa gelen yerli ve yabancı misafirlerin karşılanması ve ağırlanması yapıldı.

Birimlerimizin yaptığı etkinlik ve programlar Başkanlık makamına sunularak katılım sağlandı.

Başkanlık makamından çıkması gereken yazışmalar yapıldı.

Müdürlüğümüze gelen iç ve dış yazışmalarımız düzenli bir şekilde yapılarak dosyalanması sağlandı.

İlçemizde yapılan resmi tören ve anma programlarının önceden gerekli hazırlıkları yapılarak, Başkanımızın katılımı sağlanmıştır.

Dini ve milli bayramlarda yapılan kutlamalarla ilgili hazırlıklar yapılmış, Başkanımız törenlere iştirak etmiştir.

Başkanımızın katıldığı mahalle toplantısı, halk günü, sivil toplum kuruşları toplantıları vb toplantılara katılarak notların alınması ve yapılacak olan işlerin takibi sağlandı.

İlçemizdeki yeni faaliyete başlayan iş yerlerinin açılışına Başkanımızın iştirak etmesi sağlanmıştır.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

66

67


YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Arnavutköy Belediye Meclisi’nin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteğin verilmesinden ve Meclis işlemlerinin yürütülmesinden, kararların yazım ve onaylarının takibinden, Belediye Meclisi üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesinden, gelen ve giden evrakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere gönderilmesinden, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli çalışmaktan, Belediye Encümeni’nin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve Encümene sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolünden, Encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmekten, Belediyeye müracaat eden kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasından, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakın her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmakla görevlidir. Belediye arşivinin düzeninden imha edilecek evrakların imhasından ve arşivin düzen ve nizamında görevlidir.

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER B.1. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

GENEL EVRAK BÜROSU

MECLİS VE ENCÜMEN BÜROSU

EVLENDİRME BÜROSU

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

70

71


YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

B.2. AMAÇ VE HEDEFLER

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği kararlar mülki idare amirinin onayına gönderilmektedir. Bütçe ve imar ile ilgili kararlar onay için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilmektedir.

Müdürlüğümüz, bütün gelen ve giden evrak işleri ile nikâh işlerini yapmanın yanında Belediyemizin Meclis, Encümen işlemlerinde sekretarya hizmeti ve belediye arşiv işlemlerini yürütmektedir. Amaç ve hedefler bu bağlamda gerçekleşmiştir.

Belediye Meclis Kararları, Meclis karar dosyası ve komisyon raporları da komisyon dosyası düzenlenmektedir. Meclis üyelerinin ve ihtisas komisyonlarının huzur hakkı puantajları toplantı bitiminde hazırlanarak ödenmesi için İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.

B.3. MALİ BİLGİLER

Encümen Çalışmaları:

Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

1.603.000,00

1.061.193,14

% 66,20

2016

B.4. MECLİS VE ENCÜMEN İŞLEMLERİ

gelen teklifler çerçevesinde Meclis gündemini hazırlamak, Meclis Üyelerine tebliğ etmek ve Belediyemiz internet sitesinde ve ilan tahtasında duyurulmasını sağlamak. Belediye Meclisi’nin toplantılarının yapılabilmesi, Belediye Meclisi toplantı tutanaklarını tutulması ve dökümünün yapılması, kararların yazılması, ilgili mercilerin onayına sunulması, alınan kararların ve karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak. Belediye Meclis üyele-

Meclis Çalışmaları: Belediye Meclis Toplantıları 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği her ayın ilk Pazartesi günü başlayıp azami beş iş günü devam etmektedir. Bütçe çalışmalarının yapıldığı toplantılar azami 20 iş günüdür. Belediye Meclisi’nin çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek, Başkanın havalesi ile birimlerden

rinin özlük işlerini eksiksiz olarak yapılmaktadır. •

Belediye Meclisimizce gündemde görüşülmeye başlayan ve komisyonlara havale olunan dosyalarla ilgili komisyon raporları komisyonca hazırlanarak Müdürlüğümüzde tanzim edilmektedir.

Belediye Meclisimizce 01.01.2016-31.12.2016 tarihinden itibaren 35 birleşim yapılarak 111 adet gündem maddesi görüşülerek karara bağlanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesine göre; Belediye Başkanının veya görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi başkanlığında Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasında bir yıl için gizli oyla seçerek üç üye ile Mali Hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının seçeceği birim amirleri arasından üç üye oluşturur. Encümen toplantısı haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye Encümeni çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip eder. Başkanlık Makamınca Belediye Encümeni’ne sevk edilen evrakları hazırlamak. Belediye Encümeni’ne girecek tüm evrakı önceden incelemek. Kararların yazılması, Başkan’ın onayına sunulması, alınan kararların ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak. Belediye Encümeninin aktif ve verimli çalışabilmesi için gerekli tüm işlemlerinin yapılmasını sağlamak, ilgili mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak. 52 kez toplanan Belediye Encümenimizce 2314 Adet konu görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu kararlar gereği için ilgili müdürlüklere gönderilmiş ve arşivi sağlanmıştır.

01.01.2016–31.12.2016 Tarihleri Arasındaki Encümen İşlemleri

Aylar İtibariyle Encümen Kararları Oturum Sayısı: 52

2016

01.01.2016–31.12.2016 Tarihleri Arasındaki Meclis İşlemleri

Toplantı Sayısı

Aylar İtibariyle Meclis Birleşimleri ve Alınan Kararların Dağılımı 2016

1. Ay

2. Ay

3. Ay

4. Ay

5. Ay

6. Ay

7. Ay

8. Ay

9. Ay

Birleşim Sayısı

3

3

3

3

4

2

4

Tatil

2

5

3

3

Karar Sayısı

8

9

14

14

11

5

11

Tatil

13

6

10

10

1. Ay

2. Ay

3. Ay

4. Ay

5. Ay

6. Ay

7. Ay

8. Ay

9. Ay

10. Ay

11. Ay

12. Ay

4

4

5

6

4

5

3

4

4

4

4

5

196

155

279

279

163

218

155

165

137

194

146

227

10. Ay 11. Ay 12. Ay Karar Sayısı

Toplam: 2314 Adet Karar

Toplam: 111 Adet Karar

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

72

73


YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

B.5. GENEL EVRAK KAYIT BÜROSU Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda ve evrak kayıtlarında standartların oluşturulması işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Belediyeye gelen tüm evrak ve belgelerin, postaların zimmetle kontrollü teslim alınmasını sağlar. Gelen evrakın kaydedilmesini ve konularına göre evrak ve belgelerin tasnif edilmesi ve ilgililere ulaştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Belediyenin tüm birimlerinden kurum dışına gönderilecek evrakın ilgili yerlere belirli bir düzen içerisinde gönderilmesini sağlamak, belediye hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların dilekçelerine havale alınarak, vatandaşın işiyle

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2016–31.12.2016 Tarihleri Arasındaki Evrak İşlemleri Evrak Türü

Evrak Sayısı

Genel Gelen Evrak ve Dilekçeler

48834

Genel Giden Evrak

25339

ilişkili müdürlüğe yönlendirilerek ilgili müdürlüğe gönderilmesini sağlamak, belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evrakın giriş ve çıkışlarını kayıt altına almak, vatandaşın istek, öneri ve şikâyetlerine ilişkin dilekçelerini kabul etmek, konularına göre ilgili birimlere dağıtmak, müdürlüklerden belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat evraklarını zimmet ile teslim almak, otomasyonda bilgisayar kaydını yaparak kuryelere zimmet ile teslim etmek. Ayrıca belediye-

miz birimlerinde mart ayında EBYS ile evrak kayıt ve sevk işlemlerine başlanmıştır. Kurumumuza gelen evraklar EBYS sistemi üzerinden taranarak kayıt edilmektedir. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık, Valilik, Mahkemeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlara gidecek evraklar kurye ile gönderilir. Kurye ile gönderilmeyecek evraklar posta kanalıyla posta zimmet defterine işlenerek gönderilir.

B.6. EVLENDİRME BÜROSU 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 4722 sayılı Türk Medeni Kanunu Yürürlüğü ve Evlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kanun hükümlerine uygun olarak nikâh başvurularını almak, nikâh işlemi için gerekli olan evrakın temin edilmesini sağlamak. Başvuranlar hakkında ilgili

mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak. İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikâh günü vermek. Belediye Başkanı’nın yetki verdiği yetkililerce nikâh akdinin yapılmasını sağlamak. Yapılan akitleri Nüfus Müdürlüğü’ne bildirmek. Arnavutköy Belediyesi evlendirme biriminde yapılan nikâh

akitlerinin kayıt ve belgelerini mevzuata uygun olarak tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek. İlgili mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlayan büromuz Bolluca Hizmet Binası Nikâh Salonunda hizmet vermekte olup büromuzda; 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında yapılan iş ve işlemler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

01.01.2016–31.12.2016 Tarihleri Arasındaki Evlenme İşlemleri Evlenme İş ve İşlemleri

Adet

Yapılan Nikâh Başvurusu

2015

Gerçekleşen Nikâh Sayısı

1849

Yabancı Uyruklu Nikâh Sayısı

73

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

74

75


İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR •

Memuriyete ilk kez atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak, Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genel geler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İş Kurumu’ndan işçi talebinde bulunmak ve talep şartlarını taşıyanların başvurularını kabul etmek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle çalıştırılacak sözleşmeli personel alım iş ve işlemlerini yürütmek,

nan veya istifa eden personelin işlemlerini yürütmek, • •

Emekli olma talebinde bulu-

Personel özlük bilgilerini bilgisayar ortamında ilgili programlara yüklemek ve bu kayıtların güncelliğini sağlamak, Personel davalarına ilişkin istenilen belgeleri düzenlemek ve ilgili makamlardan gönderilen kararları tebliğ etmek, Personele kimlik kartı düzenlemek,

1’inci, 2’nci ve 3’üncü derece kadrolarda bulunan memurların talepleri üzerine yeşil pasaport müracaatlarına ilişkin işlemleri yapmak, görevlendirilen personelin hizmet pasaportu alabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak,

Askerlik ve hizmet borçlanması işlemlerini yapmak,

Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapmak, hastalık raporları 40 günü geçen personelin raporlarını birleştirerek heyet raporu getirmesini sağlamak, izinlerini yurtdışında geçirmek isteyenlerin yurtdışı izin evraklarını hazırlamak,

Memur personelin intibak ve terfi işlemlerinin yapmak, “Hitap” programına işlemek, unvan değişikliği, görevde yükselme ve kadro ihdas, iptal ve derece değişikliği cetvelleri hazırlamak, Personelin atama ve görevlendirme ile ilgili işlemlerini yapmak,

Teşekkür, takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak, göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak,

Belediyemize başvuruda bulunan stajyer öğrencilerin değerlendirmesinin yapılarak, görev müdürlüğünü belirlemek, Adaylıkta en az bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerinin tasdikini, iki yıl sonunda başarısız olan adayların da ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak,

SGK İşe Giriş ve Ayrılış Bildirgelerini düzenlemek,

Memurlardan beş yılda bir mal beyanı almak, beyanların karşılaştırmasını yapmak,

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Personelin silâhaltına alınma ve göreve dönmeleriyle ilgili işlemleri yapmak,

İşçi, memur, sözleşmeli personel, stajyer, meclis üyeleri, encümen üyeleri ücret tahakkuklarını oluşturmak, •

İcra, nafaka ve kişi borcu gibi yasal kesintileri yapmak ve takip etmek,

Doğum, ölüm ve evlilik vb. kanunda belirtilen yardımları tahakkuk etmek,

Müdürlüklerden gelen Performans Değerlendirme Formlarının tetkik edilerek Performans Değerlendirme Yönergesi’nde bulunan hükümleri uygulamak,

Aylık İşgücü Çizelgesi hazırlayarak her ayın ilk haftası İşkur’a göndermek,

İşten ayrılan veya iş akdi feshedilen personelin kıdem tazminatı vb. cetvellerini hazırlayarak üst makamın onayına sunmak,

SGK e-bildirge, kesenek bilgi sistemi internet ortamında göndermek ve Online iş gö-remezlik ödeme sisteminde personel raporlarına onay vermek,

Kamu İstihdamı, Kadrolar ve Mevcut Kadro Cetveli’ni Kaymakamlık Makamına sunmak,

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER

Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminat Cetvellerini Valilik Makamına sunmak,

Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

İşçi personele Toplu İş Sözleşmesi ile verilen sosyal hakları takip etmek, ücret artışlarının hesaplanmasını denetlemek,

B.1. Teşkilat Şeması

Vefat, işten çıkarma, disiplin kurulu kararı ile ve askerlik nedeni ile kayıt kapama işlemlerini yapmak, Ocak ve Haziran aylarında Teknik Eleman Envanterinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne sunmak,

Personel Devam Kontrol Sistemi’nin takibini yapmak ve amirlere bilgi vermek,

Müdürlüklerden eğitim taleplerinin alınması ve eğitim ihtiyacını belirlemek,

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ

ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU

EĞİTİM İŞLERİ BÜROSU

MAAŞ TAHAKKUK BÜROSU

B.2. Sunulan Hizmetler Memur, işçi ve sözleşmeli personelin özlük işlemlerinin yürütülmesinden ve takibinden sorumludur.

B.2.1. Personel Özlük İşlemleri

Belirlenen ihtiyaca göre eğitim programı hazırlamak ve duyurmak,

Memur personelin atama, asalet tasdiki, terfi, intibak ve kadro değişiklikleri, askerlik ve hizmet borçlanma, nakil, hizmet belgelerini düzenlemek, pasaport işlemleri, mal bildirimleri, sosyal denge sözleşmesi işlemleri, unvan değişikliği ve görevde yükselme işlemleri;

Gerçekleştirilen eğitimde katılım takibi ve verimliliğini ölçmek,

İşçi personelin Toplu İş Sözleşmesinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler, aylık işgücü çizelgelerinin İş-Kur’a gönderilmesi;

Kanunlar çerçevesinde personeli yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen eğitimlere göndermek ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Başkan, Başkan Yardımcıları,

Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin hazırlanması ve İçişleri Bakanlığı’na yazı ile bildirilmesi; Tüm personelin kurum içi ve kurum dışı görevlendirmeleri, performans değerlendirme, disiplin işlemleri, izin işlemleri, emeklilik ve istifa işlemleri.

B.2.2. Kadro İhdas ve Değişiklik İşlemleri Norm kadro ile ihdas edilen memur ve işçi kadro unvanlarının Belediyemizin ihtiyaçlarına göre belirlenerek Belediye Meclisi’nden onay alınması, değişen ihtiyaçlara göre yeni kadroların ihdas edilmesi, mevcut kadrolarda derece

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

78

79


İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Personelin mali hakları ile ilgili işlemleri yürütmek, Belediyemiz müdürlüklerinin kadro cetvellerinde kayıtlı tüm personelin maaş tahakkuk işlemlerini yapmak, Kurum kadrolarında görevli tüm personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve disiplin cezası gibi konulara ilişkin ödeme işlerine ait tahakkukları yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında yapmak, Belediye meclis ve encümen üyelerinin huzur hakkı ücretlerini hesaplamak, Personelin

değişikliklerinin yapılması ile ilgili işlemler.

B.2.3. Eğitim İşlemleri Kurum personelinin kalitesini arttırmak ve mevzuata ilişkin bilgilerinin pekiştirilmesi amacıyla Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi ve çeşitli dernek ve kurumlarca il dışında düzenlenen seminerlere ilgili personellerin katılımının sağlanması,

B.2.4. Maaş İşlemleri

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerini yürütmek, şahıs emeklilik fişleri ile sigorta prim bildirgelerini düzenleyerek zamanında ilgili kurumlara göndermek, Personelin icra, nafaka, mali vb. borçları ile belediyeye ilişkin borçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Personel ile ilgili mali konularda istenen bilgi, belge ve görüşleri hazırlamaktır.

B.3. Mali Bilgiler

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

702.720,00

443.099,01

% 63,05

2016

Memur

İşçi

Sözleşmeli Personel

Toplam

217

115

16

348

01.01.2016-31.12.2016 Tarihleri Arasında Personel Hareketleri Aşağıdaki Tabloda Gösterilmiştir Personel Hareketleri Tablosu

Memur

İşçi

Emekli

3

5

Nakil Giden

8

Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

01.01.2016 Tarihi İtibariyle Personel Durumu

Sözleşmeli Personel

Toplam 8 8

İstifa Eden

1

Kamu Görevinden Çıkarılma

3

Toplam Giden

14

Nakil Gelen

1

1 3

5

1

20 1

İşe Alınan

8

8

İstifa Dönüşü Atama

B.4. PERFORMANS BİLGİLERİ

Açıktan Atama

1

B.4.1. Norm Kadro Uygulaması

Toplam Gelen

2

Norm Kadro/ Mevcut Durum Tablosu

1 8

10

31.12.2016 Tarihi İtibariyle Personel Durumu

Memur Kadro Sayımız

İşçi Kadro Sayımız

Sözleşmeli

Norm Kadro Durumu

528

264

-

Mevcut Durum

205

110

23

Memur

İşçi

Sözleşmeli Personel

Toplam

205

110

23

338

B.4.2. İzin İşlemleri: Memur, işçi ve sözleşmeli personelin yıl içinde kullanılan izinlerinin takibi yapılmıştır.

Hizmet Sınıflarına Göre Norm Kadro Tablosu Sınıfı

Norm Kadro Sayısı

Memur

Sözleşmeli

Dolu

Boş

G.İ.H.

399

122

-

122

277

S.H.

14

5

-

5

9

T.H.

103

70

22

92

11

Y.H.

7

4

-

4

3

A.H.

5

4

1

5

-

Toplam

528

205

23

228

300

Yıllık

Sağlık

Heyet Raporu

Doğum

Evlenme

Ölüm

Ücretsiz İzin

İşçi

275

59

2

3

1

3

5

Memur

612

140

6

17

4

10

7

Sözleşmeli Personel

60

13

-

4

2

-

-

Toplam

947

212

8

24

7

13

12

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

80

81


İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Üç aylık dönemler halinde Kamu İstihdamı ve Kadrolar ile ilgili Kaymakamlık Makamına bilgi verilmiştir.

Yan ödeme ve özel hizmet tazminat cetvelleri hazırlanarak Valilik Makamına sunulmuştur.

Altı ayda bir teknik eleman envanteri hazırlanarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

2016 yılında; 166 kademe ilerlemesi, 173 derece ilerlemesi ve 10 intibak işlemi (Hizmet birleştirmesi, Eğitim Değerlendirmesi vb.) olan memur personelin onayları alınarak

Belediyemizde tüm personelin giriş-çıkış saatlerinin takibi amacıyla kurulan “Personel Devam Kontrolü” sistemi ile personellere ait bilgiler haftalık periyodlar halinde bağlı bulundukları birim müdürlerine ve bağlı bulundukları başkan yardımcılarına gönderilmektedir.

B.4.6. Evrak Kayıt İşlemleri 01 Mart 2016 tarihinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne geçilmiştir. Bu sistemde Müdürlüğümüze havale edilen evrak sayısı ile birimimizce üretilen evrak sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gelen Evrak Sayısı

Giden Evrak Sayısı

Toplam

3559

1282

4841

2016 Yılı Hizmet İçi Eğitimleri Eğitime Katılan Personel Sayısı

Tarihi

Kişi Başına Eğitim Saati

B.4.5. Periyodik İşlemler

Türkiye İş Kurumu internet sitesine giriş yapılarak; Aylık İşgücü Çizelgesi her ay sonu itibariyle güncellenmiştir.

Hizmet içi eğitim programı kapsamında Belediyemiz ve Marmara Belediyeler Birliği arasında Eğitim Protokolü akdedilmiş olup, müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda eğitim verilmiştir.

Toplam Kişi Sayısı

2015-2016 eğitim yılında 57 adet lise (Eylül-Haziran) stajyerinin başvuruları değerlendirilerek, bilgi

İl Emniyet Müdürlüğü’ne iletilmek üzere; 29 adet hususi, 31 adet hizmet pasaport formu düzenlenmiş olup, pasaport işlemlerinin yürütülmesi için yazışma yapılmıştır.

B.4.8. Eğitim Faaliyetleri:

Diğer

B.4.4. Staj İşlemleri

Memur personele hastalıkları nedeniyle verilen 140 adet istirahat raporlarına onay alınarak hastalık iznine dönüştürülmüştür.

2016 yılında Müdürlüğümüzce Belediye Meclisinde görüşülmek üzere; boş kadro değişikliği, dolu kadro değişikliği, sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi vb. konularda meclise teklif yazısı verilmiştir. Emeklilik ve ikramiye gibi konular encümene havale edilmiş ve gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Sözleşmeli Personel

Devlet Personel Başkanlığı’nca tarafımıza yönlendirilen personelin başvuruları değerlendirilerek 676 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hük-münde Kararname” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi birinci fıkrasının A bendine eklenen “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” formları doldurularak ilgili kurumlara gönderilmiştir.

2016-2017 eğitim yılında 63 adet lise (Eylül-Haziran Staj Dönemi) stajyerinin başvuruları değerlendirilerek, bilgi ve becerilerine göre müdürlüklerde görevlendirilmiştir.

B.4.7. Meclis ve Encümene Sunulan Teklifler

İşçi

Belediyemiz bünyesinde hizmet talepleri ve yapılan değerlendirme sonucunda ilgili yasalar çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı’ndan KPSS ve E-KPSS kapsamında ve 45 adet zabıta memuru ve Kanun’un öngördüğü engelli sayısına ulaşabilmek adına 2 adet Bilgisayar İşletmeni (Engelli) memur talebinde bulunulmuştur.

2016 yılı yaz staj döneminde 71 üniversite ve 7 lise öğrencisinin başvuruları değerlendirilmiş olup, staj tarihleri ve eğitim alanlarına göre belediyemiz bünyesindeki müdürlüklere görevlendirilmişlerdir.

Maaş Tahakkuk Şefliği’ne gönderilmiş, kayıtlarımıza işlendikten sonra özlük dosyalarına kaldırılmıştır.

Memur

Hizmetlerin aksamadan ve verimli bir şekilde yürütülmesi için 67 personelin görevlendirme işlemi, 28 memur atama işlemi ve 20 memur personele kadro derece değişikliği, 6 memur personele kadro değişikliği, 7 adet boş kadro ve 14 adet dolu kadro değişikliği yapılmıştır.

ve becerilerine göre müdürlüklerde görevlendirilmiştir. Haziran ayında görev yapan stajyerlerin görev sürelerindeki başarı durumu değerlendirilerek okul müdürlüklerine gönderilmiştir.

Sıra No

B.4.3. Görevlendirme ve Atama İşleri

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1

24.02.2016

Temel İş Sağlığı ve Güvenlği (Hedef: Stajyer Personel)

-

-

-

55

55

2

2

15.02.201619.02.2016

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Eğitimi

3

-

-

-

3

40

3

1.03.2016

Afet Bilinci Eğitimi

108

63

10

99

280

2

4

10.03.2016

Yol Yapım ve Bakım İşleri/İş Güvenliği

-

7

-

-

7

2

5

30.03.2016

Ebys Eğitimi

22

18

-

-

40

2

6

28.04.2016

Şoför ve Operatöler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

-

27

-

1

28

2

7

16.06.2016

İstanbul İlçe Belediyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunlarının Tespiti

1

-

-

-

1

1

8

21-28 Eylül 2016

Temel İş Sağlığı ve Güvenlği (Hedef: Stajyer Personel)

-

-

-

63

63

2

9

02-04 Aralık 2016

Son Khk'ların 675 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Etkileri

1

-

-

-

1

8

10

24.10.201628.10.2016

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Eğitimi

3

-

-

-

3

40

138

115

10

218

481

101

Toplam

Eğitimin Konusu

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

82

83


İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

B.4.10. Maaş Tahakkuk İşlemleri:

2016 Yılı Tahakkuk Tablosu

STATÜ

TAHAKKUK

TOPLAMIN STATÜ ORANI (%)

Memur

11.992.941,05 TL

51,58%

İşçi

9.256.684,49 TL

39,81%

Sözleşmeli Personel

1.551.165,80 TL

6,67%

Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler

283.674,15 TL

1,22%

Stajyer Personel

167.970,10 TL

0,72%

Toplam:

23.251.435,59 TL

100,00%

Belediyemizde görev yapan memur, işçi, sözleşmeli personel, başkan, başkan yardımcıları, meclis huzur hakkı, encümen huzur hakkı, komisyon ücretleri, başkan vekâlet ücretleri ve stajyerlerin maaşları tahakkuk ettirilmiştir. Memur, İşçi, Sözleşmeli, Başkan, Başkan yardımcısının maaşlarından yapılan emekli keseneği ve e-bildirgeler zamanında internet ortamında hazırlanarak tahakkuk ettirilmiş, tahakkuk ettirilen ücretler ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. İş kazası, hastalık, analık nedeniyle devamsızlığı olan personelin maaş kesinti işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na on-line olarak bildirimleri yapılmıştır. Belediyemize çeşitli icra müdürlüklerinden gelen yazılar neticesinde personelin borçlarından dolayı icra ve nafaka kesinti işlemi yapılmış olup, ilgili kurumlara ulaşması sağlanmıştır. Ayrıca ilgili icra müdürlükleri ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. Belediyemizde görev yapan personelin müdürlüğümüze ibraz etmelerine müteakip doğum yardımı, ölüm yardımı ve evlilik yardımı tahakkuk edilerek ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

B.4.9. Ohal Faaliyetleri: 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler” başlıklı 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrası; “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen….. mahalli idareler personeli, valinin başkanlığında toplanan ve vali tarafından belirlenen kurulun teklifi üzerine İçişleri Bakanı’nın onayıyla kamu görevinden çıkarılır” hükmüne; aynı maddenin 2 nci fıkrası da; “Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır” hükmüne amir bulunmaktadır. Olağanüstü Hal Kapsamında kurumumuzda görev yapan personel ile ilgili gerekli araştırmalar yapılarak 677 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile kamu görevinden çıkarılması emredilen 3 adet memur personelin kurumumuzla ilişiği kesilmiştir.

2016 yılında işçi personele ait; devlet ve sendika ikramiyeleri tahakkuk ettirilerek ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 2016 yılında işçi, başka kurumlara devrolan ve taşeron işçilere ait emeklilik talebinde bulunan vb. sebeplerden dolayı çıkışı yapılan personele kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

Tazminatlar

STATÜ

KIDEM TAZMİNATI ALAN PERSONEL

İHBAR TAZMİNATI ALAN PERSONEL

TOPLAM

İşçi

5

-

5

Devrolan İşçi

3

-

3

Taşeron

11

4

15

Toplam:

19

4

23

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

84

85


HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

B.4. MALİ BİLGİLER

Müdürlüğümüz; Belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda belediye hak ve menfaatlerinin korunması için belediye tüzel kişiliğini vekâleten temsil etmek, dava açmak, açılan davalara katılmak, icra takipleri yapmak ve yürütmek, gerekli savunmaları yapmak, deliller ibraz ederek dava ve icra-iflas takiplerini sonuçlandırmak aleyhteki kararlara karşı kanun yollarına başvurmak, müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki hukuki mütalaa taleplerini karşılamak, müdürlüğün rutin işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemleri yapmak, adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanmak, harcamaları yapmak ve gerekli sarf belgelerini düzenlemek ve Başkanlık Makamı tarafından tevdi edilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER B.1. Teşkilat Şeması

B.5. MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEMLER (ADLİ YARGI)

Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

1) HUKUK MAHKEMELERİ

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

705.500,00 TL

739.473,11 TL

%104,77

2016

a) Sulh Hukuk Mahkemeleri 2016 Yılında Sulh Hukuk Mahkemelerinden gelen Belediyemize karşı açılmış 2 adet dava bulunmakta olup davalar halen derdesttir.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ

DAVA VE İCRA TAKİP BÜROSU

HUKUK BÜROSU

EVRAK TAKİP BÜROSU

Sulh Hukuk Mahkemeleri

Derdest

Temyizde

Kesinleşme Lehte

Kesinleşme Aleyhte

Konusuz

Toplam

2

-

-

-

-

2

b) Asliye Hukuk Mahkemeleri

B.2. sunulan Hizmetler 1. Müdürlüğümüz; belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda Belediyenin hak ve menfaatlerinin korunması için belediye tüzel kişiliğini vekâleten temsil etmektedir. Bu bağlamda Belediyenin hukuki menfaatlerini korumak için gerekli davalar açılmaktadır. Belediyeye karşı açılan davalara katılmak sureti ile Belediyenin hakları korunmaktadır. 2. Belediyenin alacaklarını takip etmek için gerekli olan icra takip işleri yapılmaktadır. Ayrıca müdür-

lüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki hukuki mütalaa talepleri karşılanmaktadır.

B.3. Amaç ve Hedefler Müdürlüğümüz, belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ile resmi kurum ve kuruluşlarda belediye hak ve menfaatlerinin korunması için belediye tüzel kişiliğini vekâleten temsil etmek, dava açmak, açılan davalara katılmak, icra takipleri yapmak ve

yürütmek, gerekli savunmaları yapmak, deliller ibraz ederek dava ve icra-iflas takiplerini sonuçlandırmak ve aleyhteki kararlara karşı kanun yollarına başvurmak, müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki hukuki mütalaa taleplerini karşılamak, müdürlüğün rutin işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemleri yapmak, adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanmak, harcamaları yapmak ve gerekli sarf belgelerini düzenlemek ve Başkanlık Makamı tarafından tevdi edilen diğer görevlerini yürütmekte olup, amaç ve hedefler bu bağlamda gerçekleşmiştir.

2016 Yılında Belediyemiz aleyhine açılan 42, Belediyemiz tarafından açılan 8 adet olmak üzere toplam 50 adet Asliye Hukuk Mahkemelerine ait dosyamız mevcuttur. Belediyemiz aleyhine açılan dava dosyalarına cevap dilekçeleri ile birlikte ilgili belgeler ibraz edilmiştir. Ayrıca Müdürlüğümüze tebliğ edilen davaların 49 adedi derdest olup 1 adedi temyiz aşamasındadır.

Asliye Hukuk Mahkemeleri

Derdest

Temyizde

Kesinleşme Lehte

Kesinleşme Aleyhte

Konusuz

Toplam

49

1

-

-

-

50

2) İHTİSAS MAHKEMELERİ a) İş Mahkemeleri 2016 Yılında İş Mahkemelerinde tarafımıza açılmış 6 adet dosya bulunmakta olup davalar hali hazırda derdesttir.

İş Mahkemeleri

Derdest

Temyizde

Kesinleşme Lehte

Kesinleşme Aleyhte

Konusuz

Toplam

6

-

-

-

-

6

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

88

89


HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Ticaret Mahkemeleri Ağır Ceza Mahkemeleri

2016 Yılında Ticaret Mahkemelerinde bize karşı açılan 1 adet dosya bulunmakta olup dava hali hazırda derdesttir.

Ticaret Mahkemeleri

Derdest

Temyizde

Kesinleşme Lehte

Kesinleşme Aleyhte

Konusuz

Toplam

1

-

-

-

-

1

Derdest

Temyizde

Kesinleşme Lehte

Konusuz

Beraat

Toplam

1

-

-

-

-

1

d) Çocuk Mahkemeleri 2016 Yılında Çocuk Mahkemelerinden Belediyemiz aleyhine açılan kamu davası olmayıp, tarafımızdan Savcılığa verilip kamu davasına dönüşen 1 adet derdest dosya bulunmaktadır.

c) Tapulama (Kadastro) Mahkemeleri 2016 Yılında Kadastro Mahkemelerinden gelen her hangi bir dava dosyası bulunmamaktadır. d) İcra Tetkik Mercileri (İcra Hukuk Mahkemeleri) 2016 Yılında Belediyemiz tarafından açılan 7 adet dava dosyası bulunmaktadır. Bu davalar hâlihazırda derdesttir.

İcra Hukuk Mahkemeleri

Derdest

Temyizde

Kesinleşme Lehte

Kesinleşme Aleyhte

Konusuz

Toplam

7

-

-

-

-

7

Çocuk Mahkemeleri

Derdest

Temyizde

Kesinleşme Lehte

Konusuz

Beraat

Toplam

1

-

-

-

-

1

Cumhuriyet Başsavcılığı Suç Duyuruları 2016 Yılında Belediyemiz tarafından imar kirliliği ve mühür bozma suçu ile ilgili Müdürlüklerden gelen 1180 adet evrak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Suç duyurusunda bulunulan evraklardan 715 adedi ceza davasına dönüşmüş, 455 adedinin ise soruşturmaları devam etmekte olup, 10 adedi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, kararlara itiraz edilmiştir.

3) CEZA MAHKEMELERİ a) Sulh Ceza Mahkemeleri

Cumhuriyet Savcılıkları Suç Duyuruları

2016 Yılında Sulh Ceza Mahkemelerinden gelen her hangi bir dava dosyası bulunmamaktadır. b) Asliye Ceza Mahkemeleri 2016 Yılında Belediyemiz tarafından daha önce suç duyurusunda bulunulan soruşturma dosyalarından 1165 adedi ceza davasına dönüşmüştür. Bu dosyalardan 1133 adedi hâlihazırda derdest, 19 adedi konusuz kalmış, 3 adedi temyiz aşamasında, 9 adedi lehimizde kesinleşmiş, 1 adedi hakkında beraat kararı verilmiştir.

Asliye Ceza Mahkemeleri

Derdest

Temyizde

Kesinleşme Lehte

Konusuz

Beraat

Toplam

1133

3

9

19

1

1165

2016 Yılında Ağır Ceza Mahkemelerinde Belediyemiz aleyhine açılan kamu davası olmayıp, tarafımızdan Savcılığa verilip kamu davasına dönüşen 1 adet derdest dosya bulunmaktadır.

Ceza Mahkemesine Dönüşen

Kov. Yer Olm. Dair Karar

Toplam

455

715

10

1180

(İDARİ YARGI) 1) İDARE MAHKEMELERİ 2016 Yılında İdare Mahkemelerinde Belediyemiz aleyhine açılan 127 adet, tarafımızdan açılan 6 adet olmak üzere toplam 133 adet dosyamız mevcuttur. Bu davalardan 123 adedi hâlihazırda derdest olup, 2 adedi lehimizde kesinleşmiş, 8 adedi temyiz aşamasındadır.

İdare Mahkemeleri

c) Ağır Ceza Mahkemeleri

Soruşturması Devam Eden

Derdest

Temyizde

Kesinleşme Lehte

Kesinleşme Aleyhte

Karar Düzeltme

Toplam

123

8

2

-

-

133

2) VERGİ MAHKEMELERİ 2016 Yılında Vergi Mahkemelerinde Belediyemiz aleyhine açılan 11 adet dosyamız mevcuttur. Bu davalardan 10 adedi hâlihazırda derdest olup, 1 adedi lehimizde kesinleşmiştir.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

90

91


HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

-

-

11

3) DANIŞTAY 2016 Yılında Danıştay nezdinde Belediyemiz aleyhine ve tarafımızdan açılan ve tebliğ edilen herhangi bir dosya bulunmamaktadır .

(İcra Müdürlükleri)

Toplam

-

Karar Düzeltme

10

Müdürlüğümüze Tebliğ Edilen Davaların Dağılımı ve Durumları Aşağıdaki Tabloda Gösterilmiştir

Kısmen Leh/ Aleyh

Toplam

Beraat

Konusuz

İnfaz/ Kesinleşme Aleyhte

Kesinleşme Aleyhte

İnfaz/ Kesinleşme Lehte

Kesinleşme Lehte

Konusuz

Temyizde

Temyiz Edilen

Derdest

Derdest

Vergi Mahkemeleri

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Mahkemeleri

123

8

-

2

-

-

-

-

133

Vergi Mahkemeleri

10

-

-

1

-

-

-

-

11

İş Mahkemeleri

6

-

-

-

-

-

-

-

6

Sulh Ceza Mahkemeleri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1133

3

19

9

-

1

-

-

1165

Ağır Ceza Mahkemeleri

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Çoçuk Mahkemeleri

1

-

-

-

-

-

-

-

1

25

-

-

-

-

-

-

-

25

2016 Yılı Mahkeme Durum Tablosu

İcra Takipleri 2016 Yılında İcra Müdürlüklerinde Belediyemiz aleyhine 18 adet, Belediyemiz tarafından başlatılan 7 adet olmak üzere toplam 25 adet İcra Takip dosyası kayıtlıdır. İcra takip dosyaları hali hazırda derdesttir.

İcra Takipleri

Derdest

İnfaz

Toplam

25

-

25 Asliye Ceza Mahkemeleri

İcra Takipleri Asliye Hukuk Mahkemeleri

49

1

-

-

-

-

-

-

50

Sulh Hukuk Mahkemeleri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İcra Hukuk Mahkemeleri

7

-

-

-

-

-

-

-

7

Kadastro Mahkemeleri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ticaret Mahkemeleri

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1356

12

19

12

-

1

-

-

1400

Toplam

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

92

93


HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2016-31.12.2016 Tarihleri Arası Müdürlüğümüzde Yapılan İşlemler 1- Müdürlüğümüze tebliğ edilen ara karar evraklarına ilgili birimlerle yazışmaları yapılarak cevap verilmiştir. 2- Müdürlüğümüze tebliğ edilen mahkeme kararlarından aleyhimize olanlar için Yüksek Mahkeme nezdinde karar düzeltme yoluna gidilmiştir. 3- Müdürlüğümüze tebliğ edilen mahkeme kararlarından aleyhimize olanlar Yüksek Mahkeme nezdinde temyiz edilmiş, Belediyemize gönderilen temyiz dilekçesine itiraz edilmiştir. 4- Müdürlüğümüze tebliğ edilen bilirkişi raporları incelenerek aleyhimizde olan noktalar için ilgili birimlerle yazışmalar yapılarak itiraz edilmiştir. 5- Müdürlüğümüze diğer müdürlüklerden gelen mütalaa (Hukuki Görüş) taleplerine cevap verilmiştir. 6- Müdürlüğümüze tebliğ edilen dava dosyası haricindeki diğer evraklar gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Standart Dosya Planı çerçevesinde ilgili arşiv dosyalarına kaldırılmıştır. 7- Müdürlüğümüze tebliğ edilen duruşma ve keşif çağrı kâğıtlarına göre duruşma ve keşiflere iştirak edilmiştir.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

94

95


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Bütçe Kanunu, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile diğer ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen Belediyenin giderleriyle alakalı her türlü iş ve işlemleri yapmaktır. Bu görevler başlıca şunlardan oluşmaktadır. • Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek. • Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek. • Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve

tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek. • Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, Sayıştay’a, bağlı bulunan Başkan Yardımcısına ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmelikleri çerçevesinde düzenli olarak vermek. • Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak. • Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin ve tahsildarların hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek. • Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak. • Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme bel-

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

gelerini düzenlemek. • Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin malî işlemleri yürütmek.

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER B.1. TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

• Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

• Mali ve ön mali kontrol İşlemlerini yapmak • Performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

STRATEJİK PLANLAMA BÜROSU

GİDERLER BÜROSU

• İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak.

B.2. Faaliyet ve Proje Bilgileri

• Yıllık faaliyet raporu hazırlama İşlemlerini yapmak

• Mevzuat uyarınca belirlenen bütçe esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlanmış, hizmet gereksinimleri de dikkate alınarak ödeneklerin ilgili birimlere gönderilmesi sağlanmıştır.

• İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak

• 4109 sayılı Kanun gereğince asker ailelerinden muhtaç olanlara maaşları her ay düzenli olarak ödenmiştir.

• Malî kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak. • Mevzuatta yer alan diğer görevleri yerine getirmek.

• İşçi, memur ve sözleşmeli personellerin maaş ve ücretleri her ay düzenli olarak banka hesaplarına yatırılmış ve yapılan kesintiler ilgili kurumlara zamanında bildirilmiş ve hesaplarına yatırılmıştır. • Belediye meclis ve encümen üyelerinin huzur hakları zamanında ve düzenli olarak banka hesaplarına yatırılmıştır. • Stajer öğrencilerin ücretleri her ay düzenli olarak ödenmiştir. • Aylık verilmesi gereken Muhtasar ilgili kurumlara zamanında bildirilmiştir. • Aylık gelir ve gider raporlarının Maliye Bakanlığı Kamu Bilgi Sistemi’ne giriş işlemi internet ortamında yapılmıştır. • Hakediş ödemeleri, banka hesapları aracılığıyla hesaptan hesaba gönderme emirleri talimatları ile yapılmıştır. Bu sayede tedarikçilerimizin belediyemize gelmeden hakedişlerini tahsil etmeleri sağlanmıştır. • Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce sözleşmeleri yapılan elektrik, doğalgaz, telefon, adsl ve su faturaları Müdürlüğümüzce takip edilerek süresinde ödemesi yapılmıştır. • Birimlerin avans- kredi talepleri muhasebeleştirilmiş olup, süresi içinde kapatılması takip edilmiştir. • Hukuk İşleri Müdürlüğü’nce takip edilen davaların kazanımı sonucunda elde edilen vekalet ücretleri ödenmiştir. • Gelirlerden elde edilen tahsilat sonucu, eğlence vergisinden Darülaceze payı ayrılıp ödemesi yapılmıştır, çevre temizlik vergisi tahsilatından Büyükşehir Belediyesi payı ile emlak vergisi tahsilatından kültür ve tabiat varlıklarına pay ayrılarak muhasebeleştirilmesi ve takibi yapılmıştır. • 2017 yılı performans programı hazırlanmıştır. • 2017 ve izleyen iki yıla ait bütçe hazırlanmıştır. • Mali durum ve beklentiler raporu hazırlanmıştır. • 2015 yılı idare faaliyet raporu hazırlanmıştır.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

98

99


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

B.3. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları

Bütçe

Gerçekleşen

Gerçekleşme Oranı (%)

118.105.000,00

87.672.686,66

74,23

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

5.350.000,00

6.362.741,32

118,92

Alınan Bağış ve Yardımlar

1.800.000,00

2.550.586,41

141,70

Diğer Gelirler

93.705.000,00

58.977.286,62

62,93

Sermaye Gelirleri

21.040.000,00

49.407.136,66

234,82

0,00

0,00

0,00

240.000.000,00

204.970.437,67

85,40

Bütçe

Gerçekleşen

Gerçekleşme Oranı (%)

Personel Giderleri

24.048.120,00

20.096.125,54

83,56

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

3.605.600,00

3.368.498,41

93,42

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

115.431.400,00

92.497.873,42

80,13

100.000,00

1.021.608,17

1021,60

8.118.000,00

9.694.008,65

119,41

74.303.000,00

55.312.323,48

74,44

5.000,00

0,00

0

14.388.880,00

0,00

0

240.000.000,00

181.990.437,67

75,83

Gelirler Vergi Gelirleri

Alacaklardan Tahsilat Toplam

Giderler

Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler Toplam

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

100

101


DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR •

Belediye uhdesinde bulunan hizmet binalarının bakım ve onarımları ile ilgili işleri yapmak veya yaptırmak. Belediye uhdesinde bulunan hizmet binalarının dış mekânlarının, dış cephelerinin ve bina içlerinin (bürolar, ortak kullanım alanları ve tuvaletler) rutin olarak temizliklerini yapmak veya yaptırmak.

Belediye uhdesinde bulunan hizmet binalarının güvenliğini sağlamak.

Belediye uhdesinde bulunan hizmet binalarında Belediye personeline yemek hizmetinin verilmesini sağlamak.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

hizmet binalarının elektrik, su, doğalgaz ve telefon hatlarının abonelik işlemlerini yapmak ve ilgili kayıtlarını tutmak. •

Belediye uhdesinde bulunan

Elektrik, su, doğalgaz ve sabit telefon hatlarının faturalarının takibini yapmak ve fatura bedellerinin ödenmesini sağlamak. Müdürlük tarafından ihalesi yapılacak olan işlere ait ihale dosyalarını mevcut kanunlar çerçevesinde hazırlamak. Diğer müdürlükler tarafından Müdürlüğümüz ihale bürosuna havale edilen ihale dosyalarının mevcut kanunlar çerçevesinde işlemlerini yapmak, takip etmek ve ihale dosyasını neticelendirmek. Diğer müdürlükler tarafından Müdürlüğümüz satın alma

bürosuna havale edilen mal ve malzeme ihtiyaç taleplerinin dosyalarını hazırlamak ve satın alma işlemlerini gerçekleştirmek. •

Demirbaş kayıtlarını tutmak ve tüm demirbaşların titizlikle korunması için gerekli tedbirleri almak. Taşınır mal yönetmeliği hükümleri gereğince Belediyeye ait taşınır malların kaydının tutulması ve muhafazası ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak. 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.

B.2. AMAÇ VE HEDEFLER Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri Amaç; Destek Hizmetlerini, kurumsal performansa katkı yapacak şekilde yürütmek. Hedef; Arnavutköy Belediyesi’ne ait hizmet binalarında yemek ve temizlik hizmetlerinin personelin duyduğu genel memnuniyet oranını her yıl kademeli olarak arttırmak.

B.3. MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

2016

14.346.000,00

20.654.860,97

% 144

B.4. SUNULAN HİZMETLER İhale Bürosu

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER

İhale biriminde; Belediyemiz bünyesindeki harcama birimlerinden gelen 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili ihale usullerine uygun talepleri üzerine birimimiz tarafından ihale ile ilgili ekap (elektronik kamu alım platformu) üzerinden idari şartname, sözleşme tasarısı ve ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale ilanının oluşturulması, Basın Yayın Kurumu aracılığı ile gazetede ve Ekap Bülteni’nde yayınlanmasının sağlanması, ihalelerle ilgili doküman satışının yapılması, ihale komisyonunun oluşturulması, gerekirse şikâyetlere cevap yazılması, gerekirse zeyilname düzenlenmesi, gerekirse aşırı düşük sorgu yapılması, ihalelerin yapılması, komisyonu tutanaklarının ve ihale kararının hazırlanması, kesinleşen ihale kararının firmalara bildirilmesi, iş üzeri ihale edilen firmaya sözleşmeye davet yapılması ve sözleşmenin hazırlanması, sözleşme evraklarının kontrolü, sözleşmesi imzalanan ihale dosyasının ilgili müdürlüğe eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi işlemleri yürütülmektedir.

B.1 TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EVRAK KAYIT BÜROSU

İDARİ İŞLER BÜROSU

SATINALMA BÜROSU

AYNİYAT/ AMBAR BÜROSU

İHALE BÜROSU

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

104

105


DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı İçinde Birimimiz Tarafından Yapılan İhalelerin Müdürlüklere Göre Dağılım Çizelgesi Sıra

İhaleyi Yapan Birim

Toplam İhale

Toplam İhale Bedeli (Kdv Hariç)

1

Özel Kalem Müdürlüğü

0

0 TL

2

Fen İşleri Müdürlüğü

20

64.737.489,84 TL

3

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

12

42.273.339,00 TL

4

Basın Yayın ve Hakla İliş. Müdürlüğü

8

2.944.380,00 TL

5

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

8

14.737.489,84 TL

6

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1

0 TL

7

Plan ve Proje Müdürlüğü

7

593.500,00 TL

8

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

3

1.868.500,00 TL

9

Zabıta Müdürlüğü

0

0 TL

10

Kültür İşleri Müdürlüğü

6

14.976.022,00 TL

11

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

0

0 TL

12

Yazı İşleri Müdürlüğü

0

0 TL

13

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

0

0 TL

14

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

0

0 TL

15

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

1

59.994.530,00 TL

16

Yapı Kontrol Müdürlüğü

3

649.000,00 TL

17

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

13

11.288.277,00 TL

18

Bilgi İşlem Müdürlüğü

4

472.600,00 TL

19

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

7

13.961.842,33 TL

20

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

2

2.988.100,80 TL

21

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

8

11.649.719,25 TL

22

Hukuk İşleri Müdürlüğü

0

0

Toplam Tutar

103

243.134.790,06 TL

FAALİYET RAPORU ‘16 106

2016 Yılı İçinde Yapılan İhalelerin Grafiksel Görünümleri

2016 Yılında İhale Usulleri Yüzdelik Dağılımı

Açık!

21/b Pazarlık!

34,95, 35%!

60,19, 60%!

Danışmanlık!

1,95, 2%!

2,91, 3%! 21/f Pazarlık!

2016 Yılında Sonuçlandırılan ve İptal Edilen İhale Oranı

27,18!

72,82!

Sonuçlanan İhale!

İptal Edilen İhale!

FAALİYET RAPORU ‘16 107


DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılında Yapılan İhalelerin Müdürlüklere Göre Yüzdelik Dağılımı

Satınalma Bürosu

0,97! 6,79!

0,97!

Belediyemiz bünyesindeki müdürlükler tarafından gelen ihtiyaç talepleri tahmini bedel (yaklaşık maliyet) tespitine dayanak olmak üzere, piyasadan teklif alınarak dosyalar hazırlanmış ve 134 adet doğrudan temin satın alma işlemi gerçekleştirmiştir.

1,95!

1,95!

6,79!

19,41!

2016 Yılı Satınalma Dosyalarının Harcama Birimine Göre Dağılım Çizelgesi

19,41!

7,77! 7,77!

6,79! 6,79! 11,65!

11,65!

12,62!

12,62!

7,77!

7,77!

3,88!

3,88!

2,92!

2,92! 0,97! Fen İşleri Müdürlüğü!

7,77! 5,82!

0,97!

5,82!

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü!

2,92!

7,77!

2,92! Park ve Bahçeler Müdürlüğü! Destek Hizmetleri Müdürlüğü!

FenEmlak İşleri ve Müdürlüğü! İstimlak Müdürlüğü!

ve Bahçeler Müdürlüğü! Kültür Park İşleri Müdürlüğü!

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü! Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü!

Yapı Kontrol Müdürlüğü! Destek Hizmetleri Müdürlüğü!

Bilgi İşlem Müdürlüğü! Emlak ve İstimlak Müdürlüğü!

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü!

Kültür İşleri Müdürlüğü!

Sıra

Harcama Birimi Adı

Dosya Adedi

Tutarı

Tutar %

Dosya %

1

Özel Kalem Müdürlüğü

7

410.493,73

7,50%

5,22%

2

Yazı İşleri Müdürlüğü

0

0,00

0,00%

0,00%

3

Fen İşleri Müdürlüğü

2

34.685,40

0,67%

1,49%

4

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1

61.242,00

1,12%

0,75%

5

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

0

0,00

0,00%

0,00%

6

Emlak İstimlak Müdürlüğü

4

95.727,00

1,86%

2,99%

7

Zabıta Müdürlüğü

3

84.848,42

1,55 %

2,24%

8

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

7

358.508,20

6,97%

5,22%

9

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

4

56.650,00

1,10%

2,99%

10

Kültür İşleri Müdürlüğü

0

0,00

0,00%

0,00%

11

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

7

325.105,60

6,32%

5,22%

12

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

27

923.239,17

17,94%

20,15%

13

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

2

113.624,91

2,21%

1,49%

14

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

0

0,00

0,00%

0,00%

15

Plan Proje Müdürlüğü

9

377.600,00

6,90%

6,72%

16

Yapı Kontrol Müdürlüğü

0

0,00

0,00%

0,00%

17

Hukuk İşleri Müdürlüğü

0

0,00

0,00%

0,00%

Plan ve Proje Müdürlüğü!

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü!

18

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

9

356.395,41

6,93%

6,72%

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü!

Mali Hizmetler Müdürlüğü!

19

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

0

0,00

0,00%

0,00%

20

Bilgi İşlem Müdürlüğü

39

1.869.854,92

36,34%

29,10%

21

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

0

0,00

0,00%

0,00%

22

İşletme İştirakler Müdürlüğü

13

78.093,42

1,52%

9,70%

134

5.469.193,92

100,00%

100,00%

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü!

Yapı Kontrol Müdürlüğü!

Bilgi İşlem Müdürlüğü!

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü!

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü!

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü!

Plan ve Proje Müdürlüğü!

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü!

Mali Hizmetler Müdürlüğü!

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü!

Toplamlar

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

108

109


DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Doğrudan Temin Dosyalarının Grafiksel Görünümü

Ambar / Ayniyat Bürosu 39! 39!

a. Birimimiz ambarında, kurumumuzun hizmetlerinde kullanılmak amacı ile alınan stok temizlik malzemeleri, kırtasiye ile diğer dayanıklı ve sarf taşınır malzemeler, talep eden ilgili birimin görevlisine taşınırın niteliğine göre taşınır işlem fişi veya ambar çıkış fişi düzenlenerek teslim işlemleri birimimizce düzenli olarak yapılmaktadır. b. Birimimizce 86 adet taşınır işlem fişi girişi ve çıkış kayıtları yapılmıştır. c.

27! 27!

Müdürlüğümüz tarafından alınan ve giriş işlemi yapılmış olan dayanıklı taşınırların zimmet işlemleri ile demirbaş sayım, barkotlama ve oda listelerinin hazırlanması işi birimimiz tarafından yapılmıştır.

d. Hizmet binalarının temizliğinde kullanılan temizlik ürünleri ile çalışma birimlerinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerinin ekonomik kullanımını kontrol ederek, hizmetlerin aksamasına mahal vermeden düzenli bir şekilde tedarik ve teslim işlemleri yapılmıştır. e. Kurumumuz bünyesinde kurulan Hurda Terkin Komisyonu’nun çalışmaları ile terkin işlem ve kayıttan düşme teklif ve onay tutanaklarının işlemleri birimimiz tarafından yapılmıştır. 13! 13!

7! 7!

7! 7! 4! 0! 2! 2! 1! 1! 0! 0! 4! 3! 0! 3!

9! 9!

7! 7! 4! 4! 0! 0!

2! 0! 0! 2!

Evrak Kayıt Bürosu Birimimizde 2016 yılı kurum içi gelen 701 adet, kurum dışı gelen 323 adet ve 1105 adet giden evrak kaydı yapılmış olup Çağrı Merkezi kanalı ile Müdürlüğümüze yönlendirilen vatandaşlardan gelen 19 adet talep başvuruları cevaplandırılmıştır.

9! 9! 0! 0! 0! 0!

0! 0!

0! 0!

İdari İşler Bürosu a) Personel Yemek Hizmeti Belediye personelimizin yemek yediği yemekhanelerin temizliği ve bakımı yapılarak günlük yaklaşık 161 kişilik yemeğin, 9 noktada zamanında gelmesi, temiz ve hijyen koşullarına uygun ortamda yenilmesi sağlanmaktadır. b) Kurum İçi Temizlik Hizmeti Belediyemize ait tüm hizmet binalarının iç mekân temizliği Müdürlüğümüz tarafından yapılan ihale kapsamında özel şirket tarafından, 13 noktada 24 personelle yapılmakta olup, birimimizce düzenli bir şekilde takip ve kontrolleri yapılmaktadır. c) Yapım, Tamir, Tadilat ve Bakım Onarım İşleri Hizmeti

Belediyemize ait tüm hizmet binaları, münferit müdürlükler, depolar, kültür merkezleri, futbol sahaları, kapalı yüzme havuzları, semt konakları, gençlik merkezleri, Yaşlı ve Engelli Gündüz Bakım Evi, Arnavutköy Etüt Merkezi, Vadi Park, Hadımköy İstasyon Binaları, Kapalı Pazar Yerleri, İmrahor Mesire Alanı, Hobi Bahçesi, Sanat Galerisi ve Katlı Otopark, Trafik Eğitim Parkı ve Mülkiyeti belediyemize ait olan muhtarlık binalarının tüm tamir ve tadilatları işleri (inşaat, elektrik ve mekanik tesisat) birimimiz tarafından yapılmış ve yaptırılmıştır. Ayrıca Belediyemizin gerçekleştirmiş olduğu sosyal etkinliklerin ve aktivitelerin düzenli bir şekilde yapılması için gerekli hazırlıklar yapılmış ve yaptırılmıştır. d) Abonelikler ve Sözleşmeler

Belediyemize ait tüm hizmet binalarının, spor tesislerinin ve Park Bahçeler Müdürlüğü’ne ait parkların elektrik, su, doğalgaz abonelikleri yapılmış, aylık sarfiyat takip dosyaları düzenlenerek ödeme işlemleri Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte 38 adet mahalle muhtarlık binalarına ait elektrik, su doğalgaz abonelik işlemleri birimimiz tarafından yapılmıştır. e) Güvenlik Hizmeti Belediyemize ait hizmet binaları için Müdürlüğümüz tarafından yapılan ihale kapsamında 36 noktaya İstanbul Valiliği’nden özel güvenlik izni alınarak, toplam 24 noktada 95 personel ile faaliyet gösterilerek, güvenlik hizmeti 24 saat kesintisiz sürdürülmektedir.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

110

111


BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ


BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR •

Belediyede mevcut olan birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak,

teminine yardımcı olmak, bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak, gerektiğinde ise satın almak, •

Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak,

Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak,

Bilişim sistemleriyle ilgili gerekli altyapı data ve diğer network planlaması ile ilgili her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak,

Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak,

Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak,

Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,

İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak, Belediye internet web sitesi kurarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak, belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak, Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik destek sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının

Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek veya düzenlettirmek,

Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak,

Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek,

Telsiz, sabit telefon, cep telefon ve iletişim işleriyle ilgili gerekli sistemi kurmak veya kurdurmak, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, belediye telefon santralini kurmak, kurdurmak ve bakımlarını yapmak, Belediye binaları jeneratör ve güç kaynaklarını kurmak, kurdurmak ve bakım onarımını yapmak, Belediye hizmet binaları ka-

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

mera ve güvenlik sistemlerinin kurulmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını yapmak, •

Fotokopi ve yazıcıların bakımını yapmak, yerinde destek vermek,

Gerekli yazılımları üretmek ve teknik desteğini sağlamak,

Personel kontrol sistemlerinin kurulumu ve bakımının yapmak veya yaptırmak.

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER B.1. TEŞKİLAT ŞEMASI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

Arşiv Bürosu: •

Bölümler tarafından kayıt kapsamına alınan arşiv malzemelerini tasniflemek, saklamak ve kayıtlarını tutmak, Arşiv malzemelerini her türlü zararlı etki ve unsurlardan (yangın, hırsızlık, nem, su baskını, toz, her türlü hayvan ve haşaratın tahribatı vb.) korumak için gerekli önlemleri almak,

Arşiv malzemelerine ulaşılmasını kolaylaştırmak için listelerini tutmak ve yönetmeliklere uygun olarak dosyalamak,

Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen arşiv malzemelerini ayıklama ve imha komisyonunda görev almak,

• •

Müdürlüklerden gelen arşivle alakalı tüm taleplerin karşılanmasını sağlamak, Dijital arşiv çalışmalarını takip etmek ve yönetmek, Taranması gereken dosyaları tespit etmek ve dijital ortama aktarmak, Dijital arşiv yazılımı kurmak, yönetmek ve veri paylaşımını bilgi güvenliği standartlarında sağlamak.

TEKNİK SERVİS

BÜRO YÖNETİMİ

YAZILIM VE DESTEK

B.2. Müdürlüğümüzün Amaç Ve Hedefleri

rilecek vizyoner projelerle, bilişim alanında kamu kurumları arasında örnek kurumlar arasında yer almak.

STRATEJİK AMAÇ 3.6 Hızla gelişen ve değişen teknolojik imkanları izleyerek değerlendirmek, belediyecilik alanında uygulamaya dönük gerekli çalışmaları yapmak,

STRATEJİK HEDEF 3.6.5 Belediye iletişim hizmetlerinin teknolojik yenliklerle desteklenerek güncel tutulmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 3.6.1 Belediye Yönetim Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesi ve Belediye hizmetlerinin kaliteli ve etkin yürütülmesini sağlamak. STRATEJİK HEDEF 3.6.2 Belediyenin teknolojik altyapısının güncel tutulmasını sağlamak. STRATEJİK HEDEF 3.6.3 Herhangi bir afet yada farklı bir etkiye karşı bilgilerin ve sistemlerin korunması için önlemler alarak, iş sürekliliği ve yedekliliği sağlamak. STRATEJİK HEDEF 3.6.4 e-devlet / e-dönüşüm çerçevesinde gelişti-

Performans hedeflerinin %70’i gerçekleştirilmiştir.

B.3. Temel Politikalar Ve Öncelikler

»»

»» »» »»

Olası bir felaket anında sistemin, zaafa uğramaksızın veri kaybına uğramadan çalışmaya devam etmesi için gerekli yapının kurulması Dijital arşiv çalışmalarının tamamlanması ve yaşatılması EBYS ve Doküman Yönetim Sistemlerini uygulamak Belediye otomasyon sistemlerinin tam

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

114

115

ARŞİV BÜROSU

»» »»

»» »» »» »»

entegrasyonunun sağlanması Tüm yazılımların sürdürülebilir ve stabil çalışmasının sağlanması Personelin bilgi işlemi ilgilendiren problemlerine cevap süresinin ve bunun akabinde problemin çözüm süresinin minimum bir süreye ve standarda kavuşturulması Kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim süreçlerini hızlandırmak için her türlü teknik altyapının sağlanması Belediye elektrik ve enerji sistemlerinin sürekli takip edilmesi, kesintisiz enerji sağlanması Teknolojik yeniliklerin sürekli takip edilerek kuruma faydalı yeniliklerin hızlı bir şekilde uygulanmasının sağlanması Bilgi ve belge güvenliğini sağlayarak hem arşiv tarafında hemde canlı verinin yönetimini sağlama


BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

B.4. Mali Bilgiler Müdürlüğümüz 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

2.692.000,00

3.381.719,84

%126

2016

B.5. Faaliyet Ve Proje Bilgileri a) Evrak, Başvuru ve Takip Faaliyetleri Müdürlüğümüzde 819 adet evraksal işlem gerçekleşmiştir. Web ortamından veya telefonla gelen 27 adet şikayet ve talep, e-belediye sistemi için gelen 362 adet talep değerlendirildi ve sonuçlandırıldı. b) Bakım, Onarım ve Destek Çalışmaları Müdürlüğümüz tüm belediye hizmet alanlarındaki birimlerde oluşan altyapı ile ilgili sorunları kendi personeli ile gidermiş yada gerektiğinde hizmet alımı yoluna gitmiştir. Tüm hizmet birimlerimizden telefon ve servis masası hizmetinden gelen 2360 adet talep ya da sorun değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Belediyemize hizmet veren tüm binalarda UPS cihazları, jeneratörler ve santrallerin bakımları hizmet alımı yolu ile periyodik yapılarak yıl boyunca çalışma sürekliliği sağlanmıştır. Bu cihazlara 7/24 destek verilmiştir. Ayrıca yeni ihtiyaçlar karşılanmıştır. Tüm telsiz röleleri ve telsiz cihaz-

larının da bakımları yapılarak 7/24 destek verilmiş, çalışma sürekliliği sağlanmıştır. c) Hizmet Binaları Güvenlik Sistemleri, PDKS, Altyapı ve İletişim Çalışmaları Tüm hizmet binaları için yeni yapıya göre santral sistemleri revize edildi ve bakımları yapıldı. Yeni malzeme alımları gerçekleştirildi. Tüm hizmet binaları santral, kamera ve güvenlik sistemleri gerekli yerlere ilaveler yapıldı ve bakımları yapıldı. Personel Takip Sistemleri ile ilgili gerekli destek işlemleri, cihaz, bakım ve yazılım ihtiyaçları karşılandı. Yeni açılan hizmet binaları ve talep edilen kamu hizmet binalarında altyapı sistemleri kuruldu. altyapı sistemleri için ihtiyaç olunan data, elektrik, telefon, güvenlik, ses, görüntü ve ışık sistemleri kurularak ve hizmete sunuldu. İnternet, GSM ve sabit telefon yeni abonelikler, iptaller ve tarife tanımlamaları yapılarak iletişim hizmetlerinin verimli bir şekilde yürümesi için gereken çalışmalar yapıldı. d) İyileştirme Çalışmaları Teknolojisi eskiyen bilgisayarlar değiştirildi. Yeni bilgisayar ve bilgisa-

yar malzemeleri talepleri karşılandı. Mevcut fotokopi makineleri, plotter ve yazıcıların bakım onarımları yaptırıldı. İhtiyaç talepleri alınarak, eskiyen cihazlar değiştirildi. Yerine yeni cihazlar satın alındı. Bu cihazlar için toner ve sarf malzeme tedarikleri sağlandı, sürekli olarak yerinde destek verildi. İnternet güvenliğinin ve diğer bilgilerin güvenliğinin sağlanması amaçlı 5651 sayılı yasaya uygun olan gerekli cihaz ve yazılımlar satın alınarak hizmete sunuldu. e) Halka Açık Ücretsiz İnternet Projesi Karaburun sahil ve Ömerli park alanları var olan sisteme eklenerek toplam 27 noktada ücretsiz güvenli internet hizmeti sağlandı. Sistemin aktif sorunsuz çalışması için gerekli destek verildi. f) Diğer Sistemler Karaburun sahil, Yeşilbayır meydan gibi anons ihtiyacı olan farklı noktalara merkezi anons sistemi kuruldu. Kurum içi ve kurum dışı seslendirme ihtiyacı olan noktalara seslendirme sistemleri kuruldu. İmrahor Mesire Alanı’na plaka tanıma sistemi kurularak ücretli geçiş sistemi devreye alındı.

g) Yazılım Çalışmalarımız Lisanslı ürün kullanımına dikkat edilerek, sunucu ve kullanıcılar için işletim sistemi ve paket programların lisanslamaları yapıldı. I. Diğer Yazılım Çalışmaları Müdürlüğümüz bünyesinde, gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazılımlar üretilerek, işlemlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı. Mevcut yazılımların bakım, destek ve güncelleme işlemleri sağlandı. Daha önce alımı hizmet alımı yapılmış kullanımı devam eden diğer yazılım ve sistemlerin güncellemeleri yapılarak destek işlemleri gerçekleştirilmiştir. II. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı ile Arşiv Yazılımı entegre edildi. III. Web Uygulamaları Belediyemiz web içerikleri, 1 personel ile sürekli güncellenip geliştirilmektedir. Tüm web sayfaları güncelleme ve geliştirmelerine devam edilmektedir. IV. Dijital Arşiv Yazılımı Belediyemiz Dijital Arşiv Yazılımı yeni teknoloji yazılım hizmeti alınarak, Fiziksel Arşiv Yönetim Sistemi devreye alındı. h) Arşiv Çalışmaları Fiziksel arşiv ve dijital arşiv çalışmaları kesintisiz olarak devam ettirildi. Tüm birimlerin kurumsal arşivleri düzenli olarak takip edildi. Mevzuatlara uygun şekilde arşivlenmesi ve yönetilmesi sağlandı. İmha edilmesi gereken resmi süresi gelen 4300 adet evlendirme dosyası, Devlet Arşivleri’nden olur alınarak imha edilmiştir. Hukuk ve diğer birimlerin kurumsal arşivlerinde 120.000 adet evrak taranarak dijital ortama aktarılmıştır. Bu belgelerin akıllandırma işlemleri de gerçekleştirilmiştir. Yine fiziksel arşiv sistemi devreye alınmış olup 45.000 adet klasör kayıt altına alınarak raf barkodları ve dosya barkodları basılarak kayıt altına alınmıştır. Arşiv sisteminde fiziksel kayıt işlemleri gerçekleştirilerek var olan her doküman kayıt altına alınmıştır. 64000 farklı tipte evrak EBYS ortamından Arşiv Sistemi’ne aktarılmıştır.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

116

117


İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ


İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Bütçe Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile diğer ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen Belediyenin gelirleri ile alakalı her türlü iş ve işlemleri yapmaktır. Bu görevler başlıca şunlardan oluşmaktadır. •

Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahakkuk ve tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek üzere emanete alınması.

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıdaki bentte sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

Veznelerin kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

Meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,

Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.

Havuz işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

Gelir elde edilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.

Hobi bahçeleri işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak.

• •

Belediye otoparkının, her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

Bütçe İçi İşletme biriminin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır veya taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek

Birim Faaliyet Raporu hazırlama İşlemlerini yapmak Bütçe içi işletmenin işleyişi ilgili her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

İşletmelerde verilecek hizmetler veya satılacak mallar karşılığında alınacak ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve Belediye Meclisine sunmak,

15. Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

B. Müdürlüğümüze İlişkin Bilgiler B.1. TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ

GELİRLER ŞEFLİĞİ

TAHAKKUK ŞEFLİĞİ

İCRA TAKİP ŞEFLİĞİ

BÜTÇE İÇİ İŞLETME ŞEFLİĞİ

B.2. Sunulan Hizmetler •

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken İlan Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı, Tellallık Harcı, Muayene ve Denetleme Harcı, Bina İnşaat Harcı, Kayıt Suret Harcı, İmar İle İlgili Harçlar, İşyeri Açma İzin Harcı, Sağlık Belgesi Harcı, Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı ve Ücrete Tabi İşler gibi gelirlere ait işlemlerin zamanında elektronik ortamda yapılması,

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken bina, arsa ve arazi vergilerine ait işlemlerin zamanında elektronik ortamda yapılması,

Belediye otoparkı işletme faaliyetleri

Arnavutköy Merkez Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu işletme faaliyetleri

Hadımköy Spor Tesisleri işletme faaliyetleri

Hobi Bahçeleri işletme faaliyetleri

Sosyal tesislerde fitness faaliyetleri

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

120

121


İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

B.3. Mali Bilgiler

250.000.000,00!

Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

200.000.000,00!

204.970.437,67!

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı 2016

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

2.523.000,00

2.643.503,03

% 104,77

149.483.623,37!

150.000.000,00!

101.091.143,18! 100.000.000,00! 159.336.046,59!

151.782.563,81!

YILLARA GÖRE GELİRLERİMİZ!

50.000.000,00!

B.4. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER • Belediyemize ait takipte bulunan alacakların tahsilâtının sağlanması amacıyla İcra Şefliği’nce mükellefin Belediyemize olan borçlarından dolayı Tapu Sicil Müdürlüğü’ne 3 adet yazı yazılarak, kamu haczinin tesisi işlemi yapılmış, bunlardan (geçmiş yıllarda gönderilenler de dahil) 206 mükellefin borcunu ödediğinden dolayı haciz işlemi kaldırılmıştır. • 2016 yılı içerisinde mükellefler tarafından başta emlak tahakkuk olmak üzere çeşitli konularda 16791 gelen 2497 giden evrak kaydı girişi olmuştur. • T.C. kimlik numarası belli olup adres kaydı olmayan veya yanlış olan mükelleflerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden adres bilgilerinin güncellenmesi devam etmektedir. • Belediyemizde 2016 yılında uygulanacak harç ve tarifeler Belediye Meclisi’ne sunulmuş ve karara bağlanmıştır.

• İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan işyerlerine yönelik, İlan Reklam Vergisi yönünden eksik olanların tespiti için 4 ekip kurulmuş ve 2016 yılında 17 mahallede çalışma başlatılarak 1127 adet tutanak hazırlanıp, mükelleflere tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmaktadır. • Tapu Sicil Müdürlüğü’nden gelen 2016 Ocak-Şubat-Mart ayları Tapu Bilgi Formları’nın bildirim kontrolleri yapılarak bildirimi yapılmayan mükelleflerin Nüfus Müdürlüğü’nden T.C. numaraları öğrenilerek adres tespitleri yapılarak, mükelleflere gerekli tebligatlar yapılmıştır. • 2016 yılında toplam 32 mahallenin emlak beyan kontrolleri tapu verileri ile kıyaslama yapılarak düzeltme işlemleri yapıldı. Kontrolü biten mahalleler ve kontrol kapsamında satışı olup kapatılmayan beyanlarda oluşan tahakkuk miktarı için tapu satış ve tapu kütük kayıtları getirilerek toplamda 28.537 adet tahakkuk terkin işlemi yapıldı.

gönderilmiştir. • 2016 yılında E-Beyan veren mükellef sayısı toplam 1525 kişidir. • İdari para cezalarını tahsil edebilmek için 2016 yılında 915 adet ceza ihbarnamesi gönderilmiş olup, (daha önceki yıllarda gönderilenler de dahil olmak üzere) toplam da 4.918.392,05 TL tahsil edilmiştir.

0,00!

2012!

2013!

2014!

2015!

2016!

• 2016 yılında çıkarılan 6736 Sayılı Kanun kapsamında vadesi geçmiş borcu bulunan 2.833 mükellefe yönelik çalışma başlatılarak, 753 mükellefin adres güncellemesi yapılmış olup vergi borçları posta yoluyla tebliğ edilmiştir. 2.080 mükellef için ise telefon yoluyla ulaşılarak vergi yapılandırılmasından faydalanılması sağlandı. • Arnavutköy Belediyesi katlı otoparkta 2016 yılı sonu itibari ile 64 adet abone sayımız vardır. • Arnavutköy Belediyesi Bostan Gülistan Hobi Bahçesi’nde 2016 yılında 200 adet bahçe tahsis edilmiştir.

• Borcunu ödemeyen mükelleflere 151 adet ödeme emri belgesi

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

122

123


ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 5393’üncü sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak Arnavutköy Belediye Meclisi’nin 07.12.2012 tarih ve 172 sayılı kararı gereğince kurulmuş olup, Başkanlık makamının 03.09.2014 tarihli oluru ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne atamalar yapılarak göreve başlanmıştır. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurumsal yapısını kurmak, yürütmek ve Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan, envanterlerimize kayıtlı ve kiralama yolu ile alınan araçların yakıt ikmalleri,

tamir ve bakım işlemlerini yaparak, kurum öz malı ve kiralama yolu ile alınan araçları daima bakımlı ve temiz halde göreve hazır vaziyette tutup, personel ulaşım servis hizmetini sağlayarak hem kamu hizmetlerini hem de İlçe sınırlarında ikamet etmekte olan vatandaşlarımızın yasalar, yönetmelikler ve meclis kararları doğrultusunda ulaşım, cenaze, kültürel aktiviteler ve organizasyon ihtiyaçlarına araç desteği sağlamak. Belediyeye ait araç, iş makinesi ve ekipmanın diğer birimlerden gelen talepler doğrultusunda sevk ve idaresini, etkin ve verimli çalıştırılmasını ve koordinasyonunu sağlamak. Araç, iş makinesi ve ekipmanlarda oluşan arızaların tespitini yapmak, atölyede yapılamayacak olanların ve yedek parça ihtiyacının tespiti yapılarak Müdürlüğün onayı alınarak Satın Alma Birimi’ne havalesi

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

yapılıp gerekli tamir işlemlerinin yapılması yapılan iş ve işçilikler ile alınan yedek parçaların kontrol ve kabulünü yapmak. Araç ve makinelerin kullandığı akaryakıt ve madeni yağın temini kontrolü ve kabulünü yapmak, araçların sicil dosyalarını tutarak ruhsat, trafik tescil, kaza, trafik sigortası, egzoz ve fenni muayenelerini takip etmek, muhafaza etmek, maliyet analizleri yapılarak ekonomik ömrünü doldurmuş araçların 237 sayılı Taşıt Kanunu’na göre kayıttan düşürülmesi ve hurda satış işlemlerini yapmak. Belediye çalışanlarının işe geliş gidişlerinde kullandıkları servis araçlarını kiralamak ve araçların zamanında geliş gidişlerinin takibini yapmak. Belediyemizde kullanılacak olan mazot, benzin, fuel oil ihtiyaçlarının teminini yapmak. İlçemiz sınırlarında yaşayan vatandaşlarımızın cenaze nakillerine destek olmak.

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER B.1. Teşkilat Şeması

B.2. Mali Bilgiler

Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

Müdürlüğümüzün 2016 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleşme tablosu aşağıda gösterilmiştir.

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

MÜDÜR

İDARİ İŞLER BÜROSU

TEKNİK İŞLER BÜROSU

HAREKET AMİRLİĞİ BÜROSU

2016

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BÜROSU

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

14.965.500,00

15.656.861,50

% 105

B.3. Performans Bilgileri ULAŞIM İŞLERİ BÜROSU

Performans hedeflerini 2016 yılı ile 2017 yılı sonuna kadar personel servis hizmetleri memnuniyet oranını %80 düzeyine çıkarmak. 01.01.2016 ve 31.12.2016 tarihleri arasında personel taşıma servis hizmeti memnuiyet oranı %80’dır.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

126

127


ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Personel Taşıma Servis Hizmeti Anket Grafiği

25; 3%! 41; 4%!

112; 12%!

Kötü! Orta! İyi!

Çok İyi! 749; 80%!

»» »» »»

»»

İdari İşler Bürosu Yapılan Hakedişler: 66 Adet Kıdem Tazminat Dosyası: 5 Adet 2017 yılı Bütçe Planlaması hazırlanmıştır. Stratejik Plan hazırlanmıştır.

»» »»

a) Evrak Kayıt İşlemleri Birimimizde 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arası; Çağrı Merkezi kanalı ile müdürlüğümüze yönlendirilen ve vatandaşlardan gelen 193 adet İnternet talep ve başvuruları cevaplandırılmıştır. Gelen Evrak: 1844 Adet Giden Evrak: 681 Adet

»» »» »» »» »»

b) İhale İşlemleri 2016-2017-2018 yılı personel destek hizmet alımı işi hizmeti alımı ihalesi yapılmıştır. 2017 yılı personel sevisi ve otobüs kiralaması hizmet alımı ihalesi yapılmıştır 2017 yılı hizmet araçları kiralaması hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. 2017 yılı akaryakıt alımı ihalesi yapılmıştır. 2017 yılı iş makinesi ve kamyon kiralaması hizmet alımı ihalesi yapılmıştır.

»»

TEKNİK İŞLER BÜROSU Atölye Birimi Günlük hizmette kullanılan araçların arızalarının tespitlerine ve tespit edilen arızaların onarımına araç tamir bakım atölyelerimizde, tamiri ve bakımı atölyemizde mümkün olmayan araçlar ise ihale şartnamesi gereği yüklenici firma tamirhanesinde tamir işlemlerine devam edilmektedir. Belediyemiz demirbaşına kayıtlı araç gereç ve ekipmanlar revizyonu yapılarak aktif olarak Belediyemiz bünyesinde faal olarak çalıştırmalarına devam edilmektedir. Arazilerdeki iş makinelerine daha güvenli ve daha sağlıklı, yakıt ikmalinin karşılanması ve tehlike arz etmemesi amacıyla yakıt tankı yaptırılmıştır. arazilerdeki iş makineleri, kamyon ve idari binalarda bulunan jeneratörlere akaryakıt ihtiyaç karşılanmaktadır.

Araç Yıkama Belediyemizin resmi ve hizmet araçların daha sağlıklı ortamda yıkanması ve temizlenmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Sular kesildiğinde araçların yıkanması ve temizlenmesi için boşta duran depo ve tesisatı yapılarak faaliyete geçirilmiş ve 01.01.2016 ve 31.12.2016 tarihleri arasında toplam: 6.987 adet araç yıkama yapılmıştır.

Ayniyat Birimi Günlük tamir ve bakım onarımı yapılan araçların yedek parça vb. sağlanmaktadır. Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm müdürlükler ile hizmet birimlerinin çalışmalarında ulaşım ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi ve kiralık hizmet araçlarımız ile araç desteği Müdürlüğümüzce sağlanmıştır. Bunun yanında Belediyemizde bulunan tüm resmi hizmet araçları, kamyon ve iş makinelerinin akaryakıt, madeni yağ, lastik, bakım onarım ve tamir giderleri Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanıp temini sağlanmıştır.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

128

129


ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2016 ve 31.12.2016 Tarihleri Arası Araç Tamir Bakım İşleri

Adet

Kademede Bakıma Alınan Büyük Araç (Otobüs, Kamyon, Tanker)

128

Kademede Bakıma Alınan Küçük Araç (Otomobil, Kamyonet, Minibüs)

104

Kademede Bakıma Alınan İş Makinesi (Loder, Greyder, Kepçe)

89

Kademede Bakıma Alınan Cihaz ve Makineler (Motopomp, Yıkama Makinesi, Jeneratör vb.)

26

Servise Gönderilen Büyük Araç

20

Servise Gönderilen Küçük Araç

3

Servise Gönderilen İş Makinesi

17

Yıkama ve Temizlik Yapılan Araç

6987

Muayenesi Yapılan Araç

33

Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı olan ekonomik ömrünü doldurduğu için hurdaya ayrılan 11 adet muhtelif araç ve diğer hurda malzemelerin satış işlemleri yapılmıştır.

HAREKET AMİRLİĞİ BÜROSU Belediyemiz müdürlüklerinin araç ve akaryakıt ihtiyaçları karşılanarak hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine yardımcı olunmuştur. Belediyemiz personelinin işe geliş ve gidişlerinde ulaşımının sağlanması için, İl sınırları içinde toplam 7 noktadan servis hizmeti verilmekte olup, bunun yanında ilçemiz sınırları içinde 5 adet servis aracı görevlendirilerek personelimizin işe geliş ve gidişleri zamanında ve sorunsuz bir şekilde sağlamakdır, Servis araçlarının temizliği ile geliş gidiş saatleri Müdürlüğümüzce rutin olarak kontrol ve takibi yapılmaktadır. Belediyemiz demirbaş envanterine kayıtlı olan resmi araç ve iş makinelerinin fenni muayenelerinin ve taşıt sigortalarının periyodik olarak ve zamanında yapılması sağlanmıştır. Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm müdürlükler ile hizmet birimlerinin çalışmalarında ulaşım ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi ve kiralık hizmet araçlarımız tahsis edilmiştir. Ayrıca ilçe sınırlarında ikamet etmekte olan vatandaşlarımızın yasalar, yönetmelikler ve meclis kararları doğrultusunda ulaşım, cenaze, okul gezileri, spor kulüpleri ve derneklerin kültürel aktiviteler ve organizasyonlarına ulaşım ihtiyaçları için araç desteği sağlamaktadır.

01.01.2016 – 31.12.2016 Tarihleri Arası Hareket Amirliği Bürosu Görevlendirilen Araçlar

Adet

Haftalık Kesilen Görev Kâğıdı

17.111

İl Dışı Kültürel Gezi

197

İl İçi Kültürel Gezi

659

İl Dışı Cenaze Nakil

154

İl Dışı Binek Araç

3

İl Dışı Spor Organizasyonları

30

Spor Kulüplerine

2063

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

130

131


ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Arnavutköy Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Araç Filosu

S.No

Resmi, Kiralık ve Sözleşmeli Araçlar Listesi S.No

Cinsi

Adet

1

Binek Araç

13

2

Kamyon

8

3

Kamyonet

2

4

Su Tankeri

2

Minibüs

2

6

Otobüs

2

7

Traktör

1

8

Motosiklet

2

9

İş Makinası

9

Faal Durumda Çalışan Araç Sayısı

Toplam

41

Gayri Faal Araç Sayısı

Toplam

27

Resmi Araç Genel Toplam

68

5

S.No

Araçlar

Resmi Araçlar

Cinsi

Adet

10

Binek Araç

46

11

Camlı Van

22

12

Kamyonet

12

13

Otobüs

7

14

Minibüs

9

Sepetli Araç

1

16

Pickup

9

17

Ambulans

2

18

Su Tankeri

1

19

Kapalı Kasa Kamyon

1

20

Sahne Aracı

1

Toplam

111

15

Araçlar

Kiralık Araçlar

Araçlar

Cinsi

Adet

21

Binek Araç

2

22

Minibüs

1

Kamyonet

2

Kamyon

11

Kombi

1

26

İş Makinası

4

27

Tır

1

Toplam

22

Genel Toplam

201

23

Diğer Müdürlüklerin Kiralık veya Sözleşmeli Olup Akaryakıt Alan Araçlar

24 25

Aylara Göre Akaryakıt Tüketim Grafiği Genel Toplam (699.693 Litre) 80.000! 70.000!

64.803!

70.802! 69.531! 63.022!

60.000! 50.000!

48.424!

44.836!

62.152! 63.337!

57.836! 45.133!

59.853!

49.964!

40.000! 30.000! 20.000! 10.000! 0!

ile müdürlüğümüze yönlendirilen ve vatandaşlardan gelen sulama talepleri program Çağrı Merkezi kanalı dâhilinde en kısa süre içerisinde karşılanmaktadır.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

132

133


ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞIM İŞLERİ BÜROSU İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü tarafından toplu taşıma hizmetlerinin karşılandığı ilçemiz sınırları dâhilindeki ulaşımın aksamadan sağlanması için ilgili kurumlar ile koordinasyonumuz devam etmektedir.

Bölgemize Ulaşım Sağlayan İett Hatları Hat

Hat Güzergahı

36HT

Taşoluk Toki - Haraççı - Cebeci

36Bİ

Bolluca - Cebeci (Belli Saatlede Akpınar Köyü)

36B

Boğaköy - Bolluca - Cebeci

HT18

Hadımköy - Avcılar Metrobüs

36AY

Arnavutköy - Yenibosna Metro

336

Arnavutköy - Eminönü

336M

Arnavutköy - Mecidiyeköy

36AS

Arnavutköy - Sefaköy - Yenibosna Metro

336İM

Bolluca - İmrahor - Cebeci

MK22

Arnavutköy - Fenertepe - Başakşehir Metrokent

36YS

Yassıören - Arnavutköy

336T

Taşoluk - Cebeci Mahallesi

36D

Arnavutköy - Hacımaşlı- Hadımköy - Deliklikaya

İ.E.T.T. ve Minibüsçüler Odası ile işbirliği için temaslar kurularak ilçemiz sınırlarında yaşayan vatandaşlarımızın talep ve şikâyetleri hem sözlü hem de yazılı olarak muhatapları ile görüşülerek sonuçlandırılmaya gayret edilmektedir. 01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında Müdürlüğümüze ulaşan toplam 193 Adet talep ve şikâyetler ilgili birimlere resmi olarak iletilmiştir. Vatandaşların yoğun olarak talebinin üzerine Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İETT Genel Müdürlüğü ile yoğun görüşmeler üzerine “İstanbulkart Mobil Başvuru Merkezi” Arnavutköy’de hizmet vermeye başladı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İETT Genel Müdürlüğü’ne talebi üzerine ilçemiz sınırları dâhilinde 70 adet İETT durağı elektronik, kapalı ve yarı kapalı olarak eski durakların yenilenmesi ve bazı noktalara yeni durakların yapılmasına başlanmışıdır. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İ.E.T.T. Genel Müdürlüğü’ne talebi üzerine ilçemiz Taşoluk hizmet binası yan tarafında yeni yapılan peron alanı tamamlanmış olup, teslim edilmiştir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İ.E.T.T. Genel Müdürlüğü’ne talebi üzerine Merkez Mahallesi’nde bulunan iki duraklara İstanbulkart (Akbil dolum merkezleri) hizmetinizde başlamıştır. BİLET MATİK’ler ile; • İstanbul Kart’ınıza kontör yükleme, • Sınırlı geçiş bileti ( ÜÇ Geç ) satın alma, • İstanbul Kart satın alma, • Kâğıt para ile ödeme yapılabilmektedir.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BÜROSU Acil Afet ve Eylem Planları çalışmaları kapsamında; çalışmalar yaparak Afet ve Acil durum hazırlıklarını tamamlamak üzere protokol hazırlıkları yapılmış olup, Duyuru Planları, Araç ve Ekipman Teşvik Planları hazırlanarak Kaymakamlık Makamına ve Valilik Makamına sunulmuştur. Afet ve Acil Durum Eylem Planları çalışmaları başlatılmış ve devam etmektedir.

Mesci Selam - Yeniköy - Karaburun (Belli Saatlerde Baklalı Köyü)

336K 36Y

Arnavutköy - Yenikapı Marmaray

336İ

İmrahor - Polis Okulu - Arnavutköy

336A

Balabanköyü - Bayrampaşa Metro

336Cİ

Cebeci - İstiklal Mahallesi

418

Hadımköy - Yenibosna Metro

142

Deliklikaya - Avcılar

142A

Deliklikaya - Avcılar

Arnavutköy Exspres Servis Bolluca - Topkapı İmrahor - Topkapı Taşoluk - Topkapı Haraççı - Topkapı

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

134

135


ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Acil Afet ve Eylem Planları Çalışmalarına Esas Bilgi Tespitler

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adet

Acil Afet ve Eylem Planları Çalışmalarına Esas Bilgi Tespitler

Adet

Siren Yeri Tespit Çalışması

42

Tespiti Yapılan Su Kaynağı ve Satış Yerleri

5

Toplanma Yerleri Çalışmaları

73

Afet Konteyner Sayısı

8

Tespiti Yapılan Fırın

57

Tespiti Yapılan Sağlık Merkezleri ve Tıbbi İlaç Depoları

Tespiti Yapılan Yemek Üretim Tesisi

5

Tespiti Yapılan Gıda Deposu

22

Tespiti Yapılan İlaç Üretim Tesisi

3

Tespiti Yapılan Eczane

34

Tespiti Yapılan Mezarlık

31

Tespiti Yapılan Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu

24

Tespiti Yapılan Giyim ve Depolama Tesisi

32

Tespiti Yapılan Depo, Antrepo ve Lojistik Depolama

50

20

Otel-Pansiyon-Motel

8

AFET KONTEYNERLERİ Afet Konteynerleri güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. İlçemizde toplam 8 adet Afet İstasyonu bulunmaktadır. İlçe Afet Acil Eylem planı ile Kurum Sivil Savunma Planı’nın yapılmasına başlamak için çalışma programı hazırlanıyor. Çalışmalarımıza programda belirtilen hususlar doğrultusunda devam edilecektir. Afet ve Acil Eylem Planı İle Sivil Savunma Planı için çalışmalara başlanmıştır. Afet ve Acil Eylem Planı İle Sivil Savunma Planı için gerekli bilgi ve belgeler için kurum ve kuruluşlara yazışmalar başlanmıştır. Arnavutköy Belediyesi personeline, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Sivil Savunma Planlarının Hazırlanması konusunda seminer verildi. Arnavutköy Belediyesi personeline, Afet ve Acil Durum Yönetimi kapsamında ilk yardım eğitimi verildi.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

136

137


II.

SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER SEKTÖRÜ • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü • Kültür İşleri Müdürlüğü • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü • Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü


BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ


BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

A. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER

A.4. Sunulan Hizmetler

A.1. Teşkilat Şeması

1-Basın - Yayın Birimi Çalışmaları:

Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir: Basın – Yayın Servisinin 2016 Çalışma Raporu

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

BASIN YAYIN BÜROSU

Faaliyetler

HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

SOSYAL MEDYA

BEYAZ MASA

2016 Gerçekleşmesi

Açıklama

Fotoğraf Çekimi

360

Etkinliğimiz Başarılıdır

Video Çekimi

156

Etkinliğimiz Başarılıdır

Ulusal Basın ve Yerel Basın

914

Etkinliğimiz Başarılıdır

E-basın

1751

Etkinliğimiz Başarılıdır

Görsel Basın

77

Etkinliğimiz Başarılıdır

Ulusal ve Yerel Medya Reklam Eş Değeri ($)

1.198.565 $

Etkinliğimiz Başarılıdır

Görsel Medya Reklam Eş Değeri ($)

2.481.393 $

Etkinliğimiz Başarılıdır

Yayınlanan Haber Sayısı

ÇAĞRI MERKEZİ

ABİM

A.2. Amaç ve Hedefler Amaç: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Amacı: Belediye Başkanlığımızın basın ve yayın organlarıyla etkili ve düzenli olarak ortak çalışmalarını düzenlemek, iletişim stratejisini planlamak ve uygulamak, belediye hizmetlerini halka duyurmak ve bilgilenmelerini sağlamak, hizmetlerden halkın yararlanabilmesi için gerekli dokümantasyon çalışmalarını yapmak, halkın ihtiyaçlarını dilek ve isteklerini tespit etmek ve üst yönetime sunmak, şikâyetlerin çözümü için ilgili birimlerle koordinasyon kurmak ve hizmetlerden yararlanan halkımızın memnuniyet oranının yükseltilmesi için gerekli işlemleri yapmak. Hedef: Müdürlüğümüzün 2016 yıllarına ait hedefleri aşağıdaki gibidir: 1- Belediye Başkanlığımızın basın yayın organlarıyla etkili iletişimlerinin sağlanması 2-Yapılan tüm çalışmaların aktif olarak halkımıza duyurulması 3-Belediye-vatandaş kaynaşmasının en üst düzeye çıkarılması

A.3. Mali Bilgiler Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı 2016

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

6.301.000,00

3.713.382,09

% 58,93

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

142

143


BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

»»

»»

Fotoğraf Çekimi Yapılan İş Sayısı; Basın-yayın servisimiz, 2016 yılında toplamda 360 iş fotoğraflanmıştır. Aralık!

80!

20! 10!

31!

18!

100!

Haziran!

30!

22

30!

29!

19!

21!

19!

27!

60!

Nisan! 24

0!

Mart !

20!

Şubat!

0!

Haziran!

135!

116!

Mayıs!

95!

40!

37!

38!

21!

20!

36!

50!

Nisan!

61 24!

Video Çekimi Yapılan İş Sayısı; Basın-Yayın Servisimiz, 2016 yılında toplamda 156 işin video kaydını gerçekleştirmiştir. Aralık! 25! Kasım ! Ekim ! 20! Eylül! Ağustos! 15! Temmuz! 23! Haziran!

10!

17!

16!

6!

6!

9!

9!

13!

17!

0!

17!

Mayıs!

12!

11!

Nisan!

FAALİYET RAPORU ‘16

144

200!

Şubat!

50!

106!

0!

154!

198!

Haziran!

224!

172! 84!

86!

Temmuz!

365!

150! 100!

Şubat!

Yayınlanan Haber Sayısı / E-Basın; Ülkemizde faaliyet gösteren internet gazetelerinde; 2016 yılında toplamda 1757 haberimiz yer almıştır. Aralık! 400! Kasım ! 350! Ekim ! 300! Eylül! Ağustos! 250!

Mart ! Ocak!

»»

Mart ! Ocak!

Ocak!

5!

Temmuz!

185!

80!

Mayıs!

44!

Eylül! Ağustos!

120!

Temmuz!

76!

Ekim !

140!

Ağustos!

40!

Kasım !

160!

Eylül!

50!

Aralık!

180!

Ekim !

60!

Yayınlanan Haber Sayısı / Ulusal Basın ve Yerel Basın; Medya Takip Merkezi verilerine göre 2016 yılında toplamda 818 adet haberimiz ulusal ve yerel basında yer almıştır.

200!

Kasım !

70!

»»

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mayıs!

219!

50!

Nisan! 18!

81!

Mart ! Şubat! Ocak!

FAALİYET RAPORU ‘16 145


BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

»»

»»

Yayınlanan Haber Sayısı / Görsel Basın; Ülkemizde faaliyet gösteren televizyonlarda; 2016 yılında toplamda 77 adet haberimiz yer almıştır. Aralık!

35!

Ekim !

15!

Haziran!

5!

1! 0!

0!

6!

6!

13!

12! 0!

0!

4!

1!

0!

Nisan!

400000!

Mart !

200000!

Şubat!

100000! 50000!

147.388!

Mayıs!

90.950!

40.714! 31.654! 8941!10.864! 19.038!

0!

Nisan! 20.238! 7.688!

Ağustos!

735.554!

Temmuz! Haziran!

Mart !

»» »»

Mayıs!

291.373! 0!

0!

Ocak!

Yazılı Basın Reklam Eşdeğeri (TL); Medya Takip Merkezi verilerine göre 2016 yılında toplamda ulusal ve yerel basında yayınlanan haberlerin reklam karşılığı aşağıda gösterilmiştir. Bu verilere göre; 2016 yılında yayınlanan haberlerin reklam karşılığı 1.198.497 $ değerindedir. Aralık! 418.218! 450000! Kasım ! 400000! Ekim ! 350000! Eylül! 300000! Ağustos! 250000! 209.242! Temmuz! 193562! 200000! Haziran! 150000!

Eylül!

600000!

Mayıs!

10!

Ekim !

800000!

Temmuz!

34!

Kasım !

1000000!

Ağustos!

20!

Aralık!

1.287.611!

1200000!

Eylül!

25!

Görsel Basın Reklam Eşdeğeri (TL); Medya Takip Merkezi verilerine göre 2016 yılında toplamda görsel basında yayınlanan haberlerin reklam karşılığı aşağıda gösterilmiştir. Bu verilere göre; 2016 yılında yayınlanan haberlerin reklam karşılığı 2.480.620 $ değerindedir. 1400000!

Kasım !

30!

»»

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

0!

8597!

122.155!

0!

32.386! 2944!

0!

Ocak!

Mart !

Şubat! Ocak!

Not: Rakamlar Dolar cinsinden hesaplanmıştır. Bez Afiş, Pankart: İlçemizde kurumumuz dışında ve kurumumuzun desteklediği etkinliklerin, kurumumuzda çeşitli müdürlüklerin halka yönelik duyuruları ve kurumumuzca üstlenilen tüm organizasyonların halkımıza duyurulması açısından pankart ve bez afiş yaptırılarak ilçenin muhtelif yerlerine astırılmıştır. Sosyal Medya Bürosu: Arnavutköy Belediyesi Facebook Sayfası 1 Ocak 2016 tarihinde 39.747 takipçi sayısından 31 Aralık 2016’da 52.797 takipçi sayısına ulaşmıştır. Aralık! 60.000! 52.797! Kasım ! 48.317! 48.542! 49.044! 51.048! Ekim! 45.259! 47.936! 50.000! Eylül! 42.584! 43.948! [DEĞER]! 41.119! 41.080! Ağustos! 40.000! Temmuz! Haziran! 30.000!

Şubat!

Nisan! 0!

Mayıs! Nisan!

20.000!

Mart ! Şubat!

Not: Rakamlar Dolar cinsinden hesaplanmıştır. FAALİYET RAPORU ‘16

146

Ocak!

10.000! 0!

FAALİYET RAPORU ‘16 147


BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

»»

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemizin Instagram Hesabı

Arnavutköy Belediyesi Twitter Hesabı 1 Ocak 2016 Tarihinde 7.537 takipçi sayısından 31 Aralık 2016’de 9.132 takipçi sayısına ulaşmıştır.

27 Ocak 2014 tarihinde kurduğumuz Arnavutköy Belediye Instagram hesabımız ile ilçemizdeki doğal ve kültürel güzelliklerin fotoğraflarını halkımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Takipçi sayımız 31 Aralık 2016 tarihinde 4.822’ye ulaşmıştır.

Aralık!

10.000!

Kasım!

9.000!

Belediyemizin Youtube Kanalı: Dünyanın en büyük arama motoru olan Youtube, günümüzün en yaygın kitle iletişim, takip ve yenilik aracıdır. Belediye olarak hesap açtığımız ilk günden bugüne etkinlik, şölen canlı yayın ve kültür programlarımızı daha fazla kişiye ulaştırmak adına bu mecrayı güncel bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Youtube kanalımıza yüklediğimiz videoların toplam gösterim sayısı 120.447’ye ulaşmıştır.

Ekim! Eylül!

8.000!

Ağustos!

7.000!

Temmuz!

6.000!

Haziran! Mayıs!

5.000!

Nisan!

4.000!

Mart !

3.000!

Şubat! Ocak!

2.000! 1.000! 0!

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

148

149


BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

2- Halkla İlişkiler Servisi:

1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 Arası Youtube Aylara Göre Video Oynatma Sayısı

»»

Kent konseyinin kadınlara ve çocuklara yönelik manevi duyguların gelişimini sağlamak amacıyla yaz okulları kapsamında Kadın Kültür Merkezi’nde Arapça, Nene Hatun’da Kuranı Kerim, İlmihal ve Siyer eğitimi dersleri verilmektedir.

»»

Belediyemiz ilan panosuna asılmak üzere, gelen ilanlar ihale panomuza asılıp gerekli yazışmalar yapılmıştır

»» »» »» »» »» »»

Müdürlüğümüzde 1939 adet evrak ile işlem yapılmıştır.

»»

Müdürlüğümüz ihtiyaçlarını karşılamak üzere 4 adet açık ihale, 3 adet 21f, 1 adet 21b, 10 adet 22d ihalesi gerçekleştirilmiştir.

»»

Web Sitesi üzerinden Müdürlüğümüze gönderilen her türlü talep ve şikayetler sistem üzerinden cevaplandırılmıştır. Ayrıca diğer müdürlüklerden yazılı olarak talep edilen cevaplar üst yazı ile Müdürlüğümüz tarafından cevaplandırılmaktadır.

»»

Memlekete göç kapsamında 7 aileye tarafımızdan yardımcı olunarak Otogar Beyaz Masaya yönlendirilmiştir.

»» »»

3 ayda bir hazırlanan performans tabloları yapılmış olup; Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

Aralık!

4.000!

Kasım!

3.500!

Ekim!

3.000!

Ağustos!

Eylül! Temmuz!

2.500!

Haziran!

2.000!

Mayıs!

1.500!

Mart !

Nisan! Şubat!

1.000!

Ocak!

500! 0!

Sosyal Medya 2016 Yılı Başvuru Talep Tablosu Tarih

Facebook

Twitter

Ocak

145

23

Şubat

187

36

Mart

72

11

Nisan

184

17

Mayıs

173

24

Haziran

228

37

Temmuz

175

38

Ağustos

184

24

Eylül

245

41

Ekim

198

36

Kasım

147

32

Aralık

217

44

Toplam

2155

363

Genel Toplam

Kent Konseyi 11.ve 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Belediyemize gelen vatandaşları her türlü sorunları dinlenip gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. 2016 yılı dış paydaş anketi yapılmıştır. 2016 yılı iç paydaş anketi yapılmıştır. Müdürlüğümüz tarafından birimlerde BİMER Kullanıcı –Onay yetkililerine BİMER kullanımı ile ilgili eğitim verilmiştir.

Yapılan ihalelerin aylık hak edişleri hazırlanmış olup; İlgili müdürlüğe gönderilmiştir.

2.518

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

150

151


BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Sosyal

Yapı Kontrol Müd.

Çevre Koruma ve Kont.

Park ve Bahçeler

Zabıta

Yazı İşleri

Plan ve Proje Müd.

Diğer Müd

Toplam İşlem Sayısı

Birleştirilen Sicil Sayısı

Adres ve Telefon Bilgisi

Şikayet Bildirim

Havale Edilen Dil. Şkyt Sayısı

Sicil

Diğer İşlemler

6

3

855

23

8

15

0

15

357

11612

439

208

2439

0

1

2583

0

164

16

0

89

5526

166

0

2449

336

Şubat

333

511

371

50

9

20

603

49

6

21

0

15

58

16234

1051

2443

4291

3

0

3027

0

59

17

1

73

8245

128

0

4291

323

Mart

203

630

354

53

5

21

757

61

3

21

1

15

62

16114

451

578

3799

1

15

2619

0

31

44

0

114

8723

287

0

3767

496

Nısan

148

561

343

28

13

33

815

43

11

33

1

62

836

15230

382

678

2761

0

5

2572

0

734

41

0

142

7583

135

0

2756

525

Mayıs

242

513

349

109

4

30

912

46

21

24

0

10

85

16673

470

49

2502

0

39

2546

0

804

50

0

62

9495

255

0

2502

651

Hazıran

149

514

409

49

5

8

806

28

15

19

1

22

378

16296

168

16

2213

0

25

1914

0

632

28

0

70

10246

169

0

2213

342

Temmuz

58

313

235

24

6

7

551

21

10

21

1

13

152

8162

317

15

1052

0

5

1628

0

319

6

0

50

4757

85

0

1052

159

Ağustos

97

515

239

49

4

11

699

27

12

20

0

26

52

15433

350

175

3706

0

62

2101

0

573

37

0

90

7056

100

0

3706

1708

Eylül

735

279

192

15

4

2

533

15

5

5

0

14

28

10141

1275

93

1105

0

17

3044

0

196

9

0

48

5388

21

0

1105

255

Ekim

3668

528

289

38

4

4

869

18

7

23

0

24

249

20853

1023

31

4516

0

4

6704

0

787

7

0

71

8303

108

0

4516

313

Kasım

3186

617

373

46

3

14

1055

31

4

21

0

23

64

18816

150

36

4543

1

10

5592

0

803

1

0

75

7457

74

0

4543

266

Aralık

108

610

430

34

2

8

714

32

15

11

0

27

255

12139

226

9

1814

0

9

2212

0

934

0

0

62

6579

58

0

1803

222

Toplam

9309

6079

3818

535

65

161

9169

394

117

234

4

266

2576

177703

6302

4331

34741

5

192

36542

0

6036

256

1

946

89358

1586

0

34703

5596

FAALİYET RAPORU ‘16

152

153

Numaratör

Adres

Ruhsat Harcı

Numarataj

FAALİYET RAPORU ‘16

İmar Durumu

Ruhsat ve Denetim

40

D.Günü Mesajı

Fen İşleri Müd

234

İş Yönlendirmesi

Emlak İstimlak

488

iş Başvurusu

İmar

382

İş Yeri Kaydı

İşletme ve İşt.

Ocak

Sosyal Yardım İşl.

Tarih

a) Kentli Servisi


BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Çağrı Merkezi

Müdürlük Bazında Başvuru Dağılımı Müdürlük/Birim

Toplam Başvuru Sayısı

Tamamlanan

Beklemede

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

181

181

0

Bilgi İşlem Müdürlüğü

26

26

0

2061

2060

1

19

19

0

Emlak İstimlak Müdürlüğü

108

107

1

Fen İşleri Müdürlüğü

1185

1120

65

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

67

67

0

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

53

53

0

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

175

175

0

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

129

129

0

Kültür İşleri Müdürlüğü

68

68

0

5

5

0

Özel Kalem Müdürlüğü

135

133

2

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

361

361

0

Plan ve Proje Müdürlüğü

78

78

0

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

15

15

0

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

110

109

1

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

156

156

0

Yapı Kontrol Müdürlüğü

368

367

1

2

2

0

Zabıta Müdürlüğü

2434

2432

2

Toplam

7736

7663

73

140! 140! 120! 120! 100! 100! 80! 80! 60! 60!

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

40! 40! 20! 20! 0! 0!

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 2016 OCAK! OCAK!

2016 2016 ŞUBAT! ŞUBAT!

2016 2016 MART! MART!

2016 2016 NİSAN! NİSAN!

83! 83!

76! 76!

109! 109!

69! 69!

AYLARAGÖRE GÖREGÖRÜŞME GÖRÜŞME!! AYLARA

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 MAYIS! HAZİRAN! HAZİRAN! TEMMUZ! TEMMUZ!AĞUSTOS! AĞUSTOS! EYLÜL! EYLÜL! MAYIS! 66! 66!

100! 100!

62! 62!

97! 97!

71! 71!

2016 2016 EKİM! EKİM!

2016 2016 KASIM! KASIM!

2016 2016 ARALIK! ARALIK!

122! 122!

118! 118!

100! 100!

Hizmet Masası

Başvuru Dağılımı

Sms

E-Mail

E-Belediye

Şahsen

Telefon

Diğer

Bimer

Sosyal Medya

Çağrı Merkezi

8

311

1242

392

28

5

392

505

4441

İBB

Muhtar

Canlı Destek

Toplam

335

14

63

7736

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

154

155


BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kentli Servisi ve Çağrı Merkezi

TARİH

Belediyenin etkinlik, duyuru ve kutlama programlarının SMS ile bilgilendirmesi ve toplu aramalar yapıldı. Vatandaşlara bireysel ve telefon ile yapılan talepleri doğrultusunda imar durumu bilgisi verildi.

Tarih

Vatandaşların aktarmadan kaynaklanan “0” hataları, tahakkuk hataları, ödeme hataları tespit edilerek gerekli yönlendirmeler/işlemler yapıldı. Beyan işlemleri için bina ve arsaların numarataj tespitleri yapılarak Emlak Tahakkuk birimine yönlendirildi. Encümen tarafından kesilen cezaların tahakkuku için kişi sicilleri tespit edilerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne iletildi.

ABİM KAYIT (2016 AYLIK FAALİYET RAPORU) İş Yönlendirmesi

İşveren Kaydı

İş Arayan Kaydı

İstihdam Edilenler

OCAK

496

10

496

151

ŞUBAT

694

10

694

170

MART

540

13

540

162

Müdürlüklere yapılan yazılı başvurularda, vatandaşın evraklarının kontrolleri yapılarak sevkleri yapıldı. Kuruma gelen dilekçe ve evraklar zimmete işlenerek müdürlüklere teslim edildi.

NİSAN

380

17

380

129

Vatandaşların vergi dairesi, Ticaret Odası, Maliye, Nüfus ve diğer resmi kurumlarda işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için iş yeri ve ev adreslerinin tespitleri yapılarak evrak işlemleri tamamlandı.

MAYIS

427

18

427

139

Haftalık olarak personel performans raporları düzenlenerek üst yönetime sunuldu. Belirli periyotlarda düzenlenen müdürlükler performans raporları tüm müdürlükler ve ilgili başkan yardımcılarına sunuldu.

HAZİRAN

295

11

295

75

TEMMUZ

508

8

508

101

AĞUSTOS

446

9

446

83

EYLÜL

447

8

447

75

EKİM

578

13

578

94

KASIM

410

11

410

82

ARALIK

475

6

475

72

5696

134

5696

1333

Çağrı Merkezinde vatandaşa borç sorgulama, dilekçe/evrak takip, imar durumu bilgisi, adres bilgisi, talep ve şikâyet kaydı, talep ve şikâyetlere dönüş, toplu arama, toplu sms, santral ve bilgi aktarılması hizmetleri verildi. birimlerin vatandaşlara vermiş olduğu cevaplar incelenerek vatandaşa bilgi verildi. Çözüm içermeyen cevaplar müdürlüklere iletilerek düzeltilmesi talep edildi. Çözümü geciken taleplerle ilgili müdürlüklere hatırlatmalar yapıldı.

c) ABİM: TARİH Tarih

İŞ KUR KAYIT (2016 AYLIK FAALİYET RAPORU) İşsizlik Maaşı

İş Arayan Kaydı

İş Yönlendirmesi

OCAK

186

555

555

ŞUBAT

358

811

811

MART

322

693

693

NİSAN

262

541

541

MAYIS

245

548

548

HAZİRAN

176

355

355

TEMMUZ

267

564

564

AĞUSTOS

224

502

502

EYLÜL

199

519

519

EKİM

269

656

656

KASIM

221

491

491

ARALIK

280

550

550

3009

6785

6785

Genel Toplam

Genel Toplam

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

156

157


KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

B.2. Mali Bilgiler

Kültür ve sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, sempozyumlar ve konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, mahalle şenlikleri ve organizasyon yapılmasını sağlamak.

Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen, kitap, kaset ve cd’lerin satın alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak,

Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak,

Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak,

Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek,

Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dâhilindeki sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf vb. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak,

Başkanlığımıza bağlı kültürel mekânların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır olmasını sağlamak ve mekânların tahsislerini koordine etmek,

Yapılacak etkinlikleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bildirmek ve duyurulmasını sağlamak,

Okulların ihtiyaçlarını imkânlar ölçüsünde karşılamak,

Gençlik Merkezimizde ve çocuk merkezlerimizde, eğitmenlerce gençlerimize ve çocuklara hizmet vermek,

İnternet vb. yollarla halka açık eğitim hizmetleri sunmak,

Hemşehrilerimize sağlıklı yaşam bilgileri verilmesi, uygulama örnekleri sunulması ve tüm hemşerilerimizin katılımına spor aktivitelerin düzenlenmesi.

Bütçe Yılı 2016

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER B.1. Teşkilat Şeması

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

14.401.000,00

10.955.833,98

% 76,07

B.3. Sunulan Hizmetler Eğitimlerimiz Amaç: Arnavutköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi bünyesinde kaliteli hizmet, kaliteli eğitim ilkeleri ile hedef kitlemiz olan gençlerin; daha bilinçli, eğitimli, sosyal ve kültürel açıdan daha donanımlı bireyler haline gelmesini sağlamak için eğitim vermek. ARGEM (Arnavutköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi) 12 şubesi ile ilçe genelinde eğitim ve kültürel faaliyetler yürüten bir birimdir. Öğrencilerin derslerine takviye etüt derslerinin yanı sıra sınavlara hazırlık kursları ile de hizmet vermektedir. Sosyal etkinlikler ve kulüp dersleri olarak öğrencilerimize sanatsal dersler (gitar, bağlama, halk oyunları, minyatür, tezhip, tiyatro vs.) verilmekte ve güzel sanatlar bölümlerine öğrenciler hazırlanmaktadır. 2010 yılında hizmete giren kurumumuz öğrencilerimize gösterdiği ilgi sayesinde büyüyerek ilçe eğitimine yön verir hale gelmiştir. ARGEM olarak ilçe genelinde farklı mahallerde, 7 ana birimden oluşan 12 şubemizle (ARGEM Sınavlara Hazırlık ve Etüt Merkezleri, ARGEM Bilgi evleri, ARGEM Sanat Atölyesi, ARGEM Dil Okulu, ARGEM Trafik Parkı, ARGEM Rehberlik Birimi, ARGEM Bilim Merkezi ) hizmet vermekteyiz. Öğrencilerimizi alanlarında uzmanlaştırmak gayesi içerisinde uyguladığımız birimlere yönelik eğitim programları ile onların kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktayız. Eğitim Faaliyetleri: İlçe genelinde ARGEM’e düzenli devam eden 5500 öğrencimize alanları ve yeteneklerine göre aşağıda ki kurs programları uygulanmış, YGS , LYS,TEOG sınavı ve güzel sanatlar akademilerine öğrencilerimiz hazırlanmıştır.

Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

MÜDÜR ŞEF

KÜLTÜR VE SANAT BÜROSU

Bütçe ve Gider Durumu

ARGEM BÜROSU

YAZI İŞLERİ BÜROSU

KADIN KÜLTÜR SANAT BÜROSU

»» »» »» »» »» »» »» »» »»

Matematik Türkçe Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler İngilizce Geometri Tarih-Coğrafya Bilgisayar Fizik-Kimya

4000 Saat 3200 Saat 2300 Saat 1950 Saat 1000 Saat 370 Saat 1000 Saat 2850 Saat 650 Saat

»» »» »» »» »» »» »» »» »»

Temel Dini Bilgiler Rehberlik Müzik Tiyatro Halk Oyunlar Resim Değerler Eğitimi Trafik ve İlk Yardım İşaret Dili

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

160

161

700 Saat 200 Saat 1300 Saat 700 Saat 500 Saat 500 Saat 1250 Saat 2500 Saat 250 Saat


KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

-Uzman Doktorların Katıldığı Sağlık Seminerleri

anma ve anlama programlarında kişileri ve emeklerini aktarmak.

ayları arasında toplam 2000 vatandaşımız katılmıştır.

-Uzman Psikologlardan

Sonuç: Arnavutköy’ün geçmişine sahip çıkan vatandaşlarının katılmaları ile çeşitli sunum teknikleri kullanılarak abide şahsiyetlerin ve önemli yâd etme amacı ile yapılan anma programları 8120 kişiye ulaşmıştır.

Sinema Gösterimleri

Çocuk Tiyatro Gösterimleri

Hedef: Kültür ve sanat bilincini İlçe sınırlarımız içerisinde ki vatandaşlarımızın katılımı ile şehir insanının giderek artan stresli yaşamından sıyrılıp sosyal aktivitelere katılmalarını sağlamak

Bağımlılıktan Korunma Seminerleri -İmama Hatiplerden dini seminerler, gibi birçok konuda uzman kişilerin katıldığı seminer programları düzenlemiştir. Faaliyet: Eğitim, sağlık, tarih, aile ve dini konulu 59 adet seminer düzenlenmiş ve yaklaşık 1000 hemşerimize hizmet verilmiştir.

Kültür Sanat Faaliyetleri Anma Programları Yer: Arnavutköy Kültür Merkezi ve ARGEM Merkez şube sahnesinde gösterimi gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri verilerimiz; Arnavutköy Kültür Merkezi: 15 adet, ARGEM Merkez Şube Sahnesi:8 adet, Toplam anma programı: 23 adet - Çanakkale Şehitlerini Anma -Şeb-i Arus Programı

Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Kursları ve Hizmetlerimiz Amaç: Nitelikli eğitim ile birlikte kadınlarımızın yaşam kalitesini artırmak, yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak sosyal beceri kazandırmak ve farkındalık yaratmak hedeflenmiştir. Faaliyet: Kurslarımız, üç aylık periyotlarla güz, bahar ve yaz dönemleri olmak üzere tüm yıl ücretsiz hizmet vermektedir. Eğitimin toplam süresi 2 ay olup kadınlarımız haftanın 7 günü merkezimizden eğitim almaktadır. Eğitim süresince toplamda kurslarımızdan 1235, hizmetlerimizden 2565, eğitim

programlarımızdan 24, ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmetlerimizden 1560, ücretsiz saç ve cilt analizi uygulamasında 183 hemşerimiz yararlanmıştır. Kurslarımız: Yemek, pasta, kuaförlük, cilt bakımı, profesyonel makyaj, tezhip, minyatür, resim, hat, Osmanlıca, Arapça, İngilizce, bilgisayar, bağlama, değerlendirelim-dönüştürelim, ahşap boyama, dairesel antrenman, okuma-yazma, plates, step&aerobik, diksiyon, halk oyunları Hizmetlerimiz: Hamam-fitnes, sauna, kütüphane, kreş, çarşım ve psikolojik danışmanlık hizmeti ve

ücretsiz sağlık hizmeti, ücretsiz saç ve cilt analizi Eğitim Programlarımız: Pisko-drama ile engelsiz iletişim, bilinçli hamilelik ve bebek bakımı

Seminerlerimiz Amaç: Arnavutköy Kültür Merkezi, ARGEM Şubeleri ve Kadın Kültür Merkezimizde; hemşerilerimizi bilinçlendirmek ve alanında uzman, tanınmış kişilerle buluşturabilmek için ilçe genelinde seminer ve söyleşi yapmak. -Tarih Söyleşileri, -Eğitim Seminerleri,

-Mehmet Akif Ersoy’u Anma -Necip Fazıl Kısakürek’i Anma programı 4 -İstanbul’un Fethi Anma Programı -Âşık Veysel’i Anma Programı -Hava Şehitleri Anma Programı -12 Mart İstiklal Marşı Kabulü Programı Halkımızın takdirine sunduğumuz programlardan bazılarıdır. Hedef: Milletimize emeği geçen nadide şahsiyetlerin unutulmaması ve yeni nesillere örnek teşkil edebilmeleri için İlçemiz genelinde yapılan

Yer: Arnavutköy Kültür Merkezi, Hadımköy Kiptaş ARGEM, Durusu Kültür Merkezi, Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde gösterimi gerçekleştirilen çocuk tiyatro oyunu verilerimizi; Arnavutköy Kültür Merkezi; 17 adet, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi: 8 adet, Durusu Kültür Merkezi: 4 adet, Hadımköy Kiptaş ARGEM sahnesi: 4 adet toplam gösterim sayısı 33 adet Hedef: Kültür ve sanat bilincini çocukluk düzeyinde başlatabilmek, çocukların kişisel gelişimini teşvik ederek özgüveni gelişmiş, kendini ifade edebilen başarılı bireyler yetiştirmek.

Konser Yer: Arnavutköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser programı verilerimiz; Arnavutköy Kültür Merkezi: 8 adet. Hedef: İlçe sınırlarımız içerisindeki vatandaşlarımızın katılımı ile şehir insanının giderek artan stresli yaşamından sosyal aktivitelere katılmalarını sağlamak Sonuç: Arnavutköy Kültür Merkezimizde Arnavutköy’ün sanatsever vatandaşlarına hafta sonları çeşitli tarzlarda 8 konser gerçekleştirilmiştir. Konserlerimize Ocak-Aralık

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

162

163

Tarih:01.01.2016-30.12.2016 Yer: Arnavutköy Kültür Merkezinde gösterimi gerçekleştirilen sinema gösterimi verileri; Arnavutköy Kültür Merkezi:4 adet.

Sonuç: Arnavutköy Kültür Merkezimizde Arnavutköy’ün sinemaseverlerine hafta sonları 4 sinema gösterimi gerçekleştirilmiştir. Ocak-Aralık ayları arasında toplam 643 vatandaşımız sinema gösterimi ile buluşmuştur.

Yetişkin Tiyatro Gösterimleri Tarih: 01.01.2016-30.12.2016 Yer: Arnavutköy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen yetişkin tiyatro gösterimi verilerimiz; Arnavutköy Kültür Merkezi: 22 adet. Hedef: Kültür ve sanat bilincini İlçe sınırlarımız içerisindeki vatandaşlarımızın katılımı ile şehir insanının giderek artan stresli yaşamından sıyrılıp sosyal aktivitelere katılmalarını sağlamak Sonuç: Arnavutköy Kültür Merkezimizde Arnavutköy’ün sanatsever yetişkinlerine hafta sonları 1 buçuk saatlik gösterimler halinde 22 yetişkin tiyatrosu gösterimi gerçekleştirilmiştir. Yetişkin tiyatro gösterimlerine Ocak-Aralık aylarında toplam 6000 vatandaşımız katılmıştır.


KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gezilerimiz

ne yemek ikramında bulunulmuştur.

Amaç: Hemşerilerimizin sosyalleşebilmeleri ve farklı mekânları amaçları doğrultusunda inceleye bilmeleri için gezi düzenlemek.

Toplu Nikâh Şöleni: 32 çiftimizin beyaz eşyaları temin edilip, düğün kıyafetleri alınıp düğün bakımları yapılarak Kızkulesi’nde nikâhları kıyılmıştır.

Faaliyet: Eğitsel geziler: Miniatürk, Topkapı sarayı, Panaroma 1453, Dolphinarium, Florya Akvaryum Canlılar Dünyasına Yolculuk, Darıca Hayvanat Bahçesi, Müze Gezileri. Kültürel Geziler: Bursa, Çanakkale, Cami, Türbe Ziyaretleri, Gülhane Parkı, Ağva. Gezilerimizle yaklaşık 22.000 hemşerilerimize hizmet edilmiştir.

Kitap Fuarlarımız Amaç: İlçemiz halkına kitaplara daha kolay ulaşma imkânı sağlamak, İlçemizdeki düzenli okuyucu kitlesini artırmak, öğrencilerimizi kitaplarla hemhal olmalarını sağlamak. Faaliyet: Arnavutköy Sanat Galerisi’nde, 100 yayın evinden on binlerce kitabın bulunduğu iki adet kitap fuarı düzenleyerek İlçemizdeki öğrencilerin katılımını sağladık. Ünlü yazarları İlçemize getirerek söyleşi yapma imkânı sunduk. CNR Kitap Fuarı’nda stant açarak hem İlçemiz tanıtılmış hem de tüm lise öğrencilerimizin katılımı sağlanmıştır.

Kandil Gecesi ve Aşure Kutlamaları: muharrem ayı içerisinde İlçemize çeşitli noktalarda 50.000 adet aşure dağıtımı yapılmıştır. Mübarek gecelerde 100.000 adet kandil simidi dağıtımı yapılmıştır. TEOG Sınavı İkram Dağıtımı: Sınava giren öğrencilerimize ve onları dilinde dua ile bekleyen velilerimize çay ve kek ikramında bulunulmuştur. Bilim Şenliği: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde okullarımızın yıl boyunca yaptığı faaliyetleri sergileme imkânı Hasan Doğan Stadyumunda sağlanmıştır. Defter Dağıtımı: İlçemizde eğitim gören tüm öğrencilere ‘’kitaplar devletten, defterler Belediyemizden’’ etkinliği kapsamında beşli defter seti dağıtılmıştır. Ayrıca

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

imam hatip okullarına Kuran-ı Kerim ve dua seti hediye edilmiştir.

Ramazan Etkinlikleri Amaç: İlçe halkımızın Ramazan ayının maneviyatını ziyadesi ile yaşayabilmeleri ve birlik beraberlik ruhunu yaşatmayı sağlamak Faaliyet: Ramazan ayı boyunca ikisi sabit yerde olup, 38 farklı noktaya sokak iftarı kurularak 135.000 hemşerimiz misafir edilmiş, iftar yemekleri ve iftariyelikleri ikram edilmiştir. Vadi park etkinlikleri kapsamında hafta içi her gün çocuk gösterileri hafta sonları ise ünlü âlimlerden dini söyleşiler yapılmış, katılımcılara şerbet ikram edilmiştir. Kültür merkezlerimizde Ramazan Ayı boyunca ‘’mukabele programı’’ düzenlenmiş, dini tasavvufi sohbetler gerçekleştirilmiştir.

Ardem Projesi Amaç: İlçemizde ihtiyaç duyulan

danışma hizmetlerini sunmak, suça karışmış veya karışma ihtimali olan gençleri tespit edip toplumu sağlıklı bireyler olarak kazandırmak. Faaliyetler: Arnavutköy Rehberlik Danışmanlık Eğitim Merkezi (ARDEM) 2014 yılı Aralık ayında hizmete girmiştir. İSKA destekli proje, psikolojik danışmanlık hizmetlerini aile danışmanı, psikolog ve sosyologlardan oluşan kadrosuyla vermiştir. Hizmet verilen konuların genelini bireysel farkındalık, iletişim kurma becerileri geliştirme, empati kurma becerisi, aile terapileri, okul fobisi, madde bağımlılığı, davranış bozuklukları oluşturmaktadır.

Sosyal Faaliyetler Amaç: İlçe halkımızın bireysel imkânları ile güçlük çektiği faaliyetlerin belediye eli ile sunulmasını sağlamak. Toplu Sünnet Şöleni: kayıt olan 550 çocuğumuzun sünnetlerinin yapılarak, kıyafetleri temin edilmiştir. Sünnet şöleni Arnavutköy Belediyesi İmrahor Mesire Alanı’nda yapılarak çocuklarımıza ve aileleri-

-Proje tanıtım toplantıları -Seminerler Bireysel Görüşmeler gibi faaliyetler yürüterek 320 hemşerimize danışmanlık hizmeti sunmuştur.

Organizasyonlar/ Etkinlikler Amaç: Belediyemizin vizyonunu temsil edip İlçemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına destek olmak. Faaliyet: Çeşitli yerlerde açılış temel atma, resmi programlar ve harici programlarda; ses, sahne ve

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

164

165

sunucu temin edilerek talep eden kuruluşlara tahsis edilmiştir. -23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı -19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Spor Bayramı -30 Ağustos Zafer Bayramı -29 Ekim Cumhuriyet Bayramı -İlköğretim Haftası Oryantasyon Programı -Kutlu Doğum Haftası Programı -Temel Atma Programları -Okul Törenleri


KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

166

167


SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

B.2. Mali Bilgiler

Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde fakir, hasta, yaşlı, düşkün, yetim, dul, kimsesiz ve engelli vatandaşlarımıza yardım elini uzatmak.

Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Bütçe ve Gider Durumu

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER

Bütçe Yılı

B.1. Teşkilat Şeması

2016

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

15.415.000,00

12.447.296,95

% 80,75

Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

B.3. Sunulan Hizmetler 1. YAZI İŞLERİ KALEMİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ KALEMİ

SAĞLIK BÜROSU

SOSYAL YARDIM İŞLER BÜROSU

2016 yılında Müdürlüğümüze 7511 evrak gelmiş olup, 1092 evrak çıkışı olmuştur. Toplam 8603 evrak sisteme işlenmiştir.

YAŞLI VE ENGELLİ MERKEZİ (AYEM)

Danışmanlık Hizmetleri

Gündüz Bakım Hizmeti

Asker Ailesi Yardımı

Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri

Ayni Nakdi Yardımlar Sıcak Yemek Yardımı Masa, Sandalye ve Çadır Erzak Kolisi Yardımı

Ulaşım Hizmetleri Medikal Malzeme Hizmetleri

SOSYAL YARDIMLAŞMA MARKETİ (ASYAM)

2. SAĞLIK İŞLERİ BÜROSU İLE İLGİLİ OLAN HİZMETLER 2.1. Taziye Hizmetleri: Sağlık İşleri Büromuz, Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan taziye hizmetleri ile cenaze sahiplerinin bu üzüntülü günlerinde yanlarında olarak; Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen çeşitli hizmetleri koordine ederek cenaze yakınlarına yardımcı olmaktadır. Ekibimiz ilçemiz dâhilinde taziye yemeği organize etmekte şehir içi

otobüs tahsis edip, yemek hizmeti vermektedir. 2016 yılı içerisinde 416 cenaze yakınına yemek hizmeti verilmiş ve 129 adet araç tahsis edilmiştir. 2.2.Nakil Ambulansı Hizmetleri: İlçemizdeki yatalak ve erişim güçlüğü çeken hastalara hastanelerdeki tedavileri için nakil ambulans hizmeti verilmektedir. 2016 yılı içerisinde 1253 hastaya nakil ambulansı hizmeti verilmiştir.

3. SOSYAL İŞLER BÜROSU İLE İLGİLİ HİZMETLER Sosyal Yardım İşler Büromuz, İlçemiz sınırları içerisinde asker ailelerine, üniversite öğrencisi ailelerine, dul, yetim öksüz, engelli, şehit, gazi vb. ihtiyaç sahibi ailelere yerinde tespit ederek ayni ve nakdi yardımlar yapar. Bu hususla ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla

Yasal Haklar Danışmanlığı Meslek Eğitim Kursları

iş birliği yaparak, İlçemizde özel ilgi gösterilmesi gereken yetim, kimsesiz, engelli, dul, ihtiyar ve bakıma muhtaç kesimlerin hayatını kolaylaştırmak için yardımcı olur. Yangın ve doğal afetlerde mağdur olanların mağduriyetini gidermeye çalışır. Ayrıca Sosyal İşler Büromuzda vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda masa, sandalye, çadır kullanım talepleri de karşılanabilmektedir. Sosyal İşler Bürosu Başlıca Hizmetleri; 3.1. Danışmanlık Hizmetleri; Sosyal Yardımlaşma Büromuzu günde ortalama 130 kişi ziyaret etmektedir. Büromuzda vatandaşlarımızın diğer kurumlarla olan sorunlarının çözümüne yardımcı olunmaktadır (dilekçe yazma, forum doldurma, telefonla iletişim, yönlendirme, bilgilendirme, takip vb.) Bu bağlamda danışmanlık hizmeti sunulması adına ilgili büromuzda mevzuat ve vatandaşlara sunulan yasal haklar konusunda 2 personel görev yapmaktadır. 3.2. Asker Ailesi Yardımları;

Özel Eğitim

İlçemizde ikamet eden, asker ailelerinden yardıma muhtaç olanların Belediyemize başvurusu

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

170

171


SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

üzerine, Müdürlüğümüzce sosyal incelemesi yerinde tespit edilerek, başvuru sahibinin dosyası Encümene sunulmaktadır. Encümen kararı sonucunda yardım yapılması uygun bulunan vatandaşlarımıza Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce her ay düzenli olarak askerlik süresi tamamlanıncaya kadar bankaya yatırılmak suretiyle asker ailesine nakdi yardım yapılmaktadır. 2016 yılı içerisinde 4109 sayılı kanun gereği 604 kişiye asker aile yardımı yapılmıştır. 3.3. Ayni ve Nakdi Yardımlar; İlçemizde yaşayan mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik olarak destek olabilmek amacıyla ihtiyaçları doğrultusunda Müdürlüğümüz tarafından ayni ve nakdi yardım yapılmaktadır.

2016-2017 yılı güz dönemi eğitim öğretim yılında 2500 aile eğitim yardımı için başvuru yapmıştır. 2451 kişiye Aile Eğitim yardımı yapılmıştır. 2016 yılı Ocak–Aralık ayı içerisinde çeşitli nedenlerle maddi imkânsızlık içinde olan 494 vatandaşımıza’da nakdi yardım yapılmıştır. 3.4. Sıcak Yemek Yardımı: Belediyemiz sosyal yardımlaşmaya önem vermekte olup, sosyal yardımların bir parçası olan, evlerinde yemek yapma ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan vatandaşlara yönelik sıcak yemek hizmeti verilmektedir. Sıcak yemek hizmeti genellikle bölgemizde ikamet eden yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza verilmekle beraber, 2016 yılı içerisinde

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

haftanın 6 günü 124 aileye düzenli olarak sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır. 3.5. Masa, Sandalye ve Çadır Hizmeti Vatandaşlarımızın özel günlerinde (nişan, düğün, cenazelerde) kullanılmak üzere masa, sandalye ve çadır hizmeti verilmektedir. 3.6. Erzak Kolisi Yardımı: 2016 yılı Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelere 6000 adet erzak kolisi yardımı yapılmıştır.

4. ASYAM MARKET (Arnavutköy Sosyal Yardımlaşma Market kartı); Arnavutköy Belediyemizin Sosyal Belediyecilik anlayışı ile geliştirmiş olduğu marka değerlerinden ASYAM uygulaması ile İlçemizdeki

yardıma muhtaç ailelerin bir defaya mahsus veya aylık düzenli olarak 1 yıl boyunca erzak alış verişinin temini sağlanmaktadır. Tek defaya mahsus alışveriş yapacak olan vatandaşlarımız genellikle ihtiyaç durumları göz önüne alınarak, ASYAM Marketimizden alışveriş yapabilmektedirler. Düzenli olarak alışveriş yapacak olan vatandaşların tespiti saha tespit görevlilerimizce yapılmakta olup, Sosyal Yardım Komisyonumuzca onay görülen vatandaşlara 1 yıl boyunca aylık düzenli olarak alışveriş yapacakları ASYAM Kart verilmektedir. Vatandaşlar kendilerine teslim edilen ASYAM kart ile düzenli olarak gidip alışverişlerini yapabilmektedirler. ASYAM Marketimize vatandaşların erişiminin sağlanabilmesi adına alışveriş günleri mahallelere göre düzenlenmiş olup, ASYAM Marketten yararlanan vatandaşlarımız kendilerine tahsis edilen servis araçlarımız ile İlçe merkezime erişebilmektedirler. 2016 yılı itibariyle ilçemizde yardıma muhtaç 2820 vatandaşımız ASYAM Market Kartı ile aylık düzenli olarak alışveriş

yapmaktadır. 2016 yılında 761 kişiye Asyam Market Kartı teslim edilmiştir.

5. AYEM (Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Koordinasyon Merkezi) Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarını onurlu ve rahat bir şekilde sürdürebilmeleri, var olan yasal haklardan, eğitimden İstihdama kadar tüm hizmetlerden faydalanabilmeleri için Arnavutköy Belediyesi AYEM birimi olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet sunmaktayız. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün alt birimi olarak kurulan AYEM (Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Koordinasyon Merkezi) birimi Nene Hatun Mahallesi Tebessüm Sokak No:8 adresinde hizmet vermekte olup, 2013 yılı içerisinde İstanbul Kalkınma Ajansının Hibe Desteğini alarak Merkez Mahallesi Cansoy Sokak No:19/A adresinde Gündüz Bakım Evi ve Mesleki Eğitim Merkezini açmış ve sayısı ikiye çıkan merkezlerde hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca otistik engellilerin özel eğitim taleplerinin yoğun olması

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

172

173

ve ilçemizde otistik engellilere yönelik eğitim veren hizmet merkezlerinin olmaması sebebi ile Nene Hatun Mahallesi Semt Konağı hizmet binamızda, Otistik Eğitim Merkezi oluşturuldu. Bu merkezde, 1 bireysel ve 1 duyu bütünleme odası kurulmuş olup, 40 otistik engellimiz bu merkezden hizmet almaktadır. Arnavutköy İlçe sınırlarında ikamet eden yaşlı, engelli ve ailelerine yönelik hizmetler yürüten AYEM (Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Koordinasyon Merkezi) birimimizde 30 personel ile hizmet vermektedir. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile oluşturulan AYEM biriminde yasal haklar, danışmalık, yönlendirme ve bilgilendirme, istihdam, sağlık kurul raporu çıkarma işlemleri, psikolojik destek, aile danışmanlığı, 2022 Sayılı Kanun gereği engelli ve yaşlılık maaşı takip işlemleri, aile bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı işlemleri, mesleki eğitimi, beceri geliştirme ve özel eğitim, kursları ve başvuru işlemleri, evde sağlık, bakım ve temizlik


SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

hizmetleri, gündüz bakım merkezinde yaşlı ve engelli bakım hizmetleri, hastane randevusu, malulen emeklik takip ve işlemleri, huzur evi-bakım evi-darülaceze-kadın konuk evi yerleştirme işlemleri, hasta nakil ve cenaze işlemleri vb. hizmetler verilmektedir.

AYEM FAALİYET RAPORU

2016

İŞİTME CİHAZI

22

AYEM (Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Merkezi) yapmış olduğu programlarla engelli vatandaşlarımızı hayatın içine çekmeyi başardı. Her yaştan engelli vatandaşa hizmet veren AYEM, Engelliler Haftası, Dünya Engelliler günü gibi özel günler dolayısı ile farkındalık yaratmak adına ilçe genelinde engelli vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenlemektedir.

KOLTUK DEĞNEĞİ

22

KOMOT / WOLKER

4

BEYAZ BASTON

1

Merkezimizde 2016 yılında dönemleri arasında verilen hizmet faaliyeti aşağıda belirtilmiştir.

KANEDYEN

3

YASAL HAKLAR TOPLANTISI

3

YASAL HAKLAR TOPLANTISINA KATILAN KİŞİ SAYISI

AYEM FAALİYET RAPORU

2016 KİŞİ SAYISI

ENGELLİ YENİ KAYIT İŞLEMLERİ ENGELLİ YENİ KAYIT

870

OTOMASYON SİSTEMİ YENİ KAYIT İŞLEMİ

870

YÖNLENDİRME BİLGİLENDİRME VE DANIŞMANLIK HİZMETİ

33022

GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

4829

SERME BEZ

2126

HAVALI YATAK

13

HASTA YATAĞI

81

AKÜLÜ SANDALYE

19

AKÜ

2

TEKERLEKLİ SANDALYE

46

25

EKPSS TERCİH İŞLEMİ

519

AİLE EĞİTİMLERİ

100

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

461

ÖN MUHASEBE KURSU

25

MUHASEBE YARDIMCILIĞI KURSU

10

DEKORATİF MİNDER DİKİMİ (HALK EĞİTİM İŞBİRLİĞİ)

21

GELENEKSEL EL NAKIŞLARI (HALK EĞİTİM İŞBİRLİĞİ)

40

EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ (HALK EĞİTİM İŞBİRLİĞİ)

60

BAKICI EĞİTİMİ

710

YAŞLI VE HASTA BAKIM KURSU (HALK EĞİTİM İŞBİRLİĞİ)

85

BÜRO YÖNETİMİ VE ASİSTANLIK (HALK EĞİTİM İŞBİRLİĞİ)

90

ZİHİNSEL ENGELLİLERE ÖZEL EĞİTİM HİZMETİ

549

OTİSTİK ENGELLİLERE ÖZEL EĞİTİM HİZMETİ

585

EVDE BAKIM MAAŞI DOSYALAMA VE İNCELEME İŞLEMLERİ

1540

SOSYAL İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

4969

EV ZİYARETLERİ VE SAHA ÇALIŞMASI

514

YATILI KURUM BAKIMINA YERLEŞTİRİLEN

16

ENGELLİ SAĞLIK KURUL RAPOR TALEBİ

596

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞLEMLERİ TAKİBİ/EMEKLİLİK

12

KURUM ZİYARETİ

576

KURUMLAR ARASI İŞLEM TAKİBİ

857

HASTANE MUAYENE VE TETKİK RANDEVU HİZMETLERİ

38

İSTİHDAM HİZMETİ KARŞILANAN

24

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

174

175


SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AYEM FAALİYET RAPORU

2016

ULAŞIM HİZMET TAKİP İŞLEMLERİ

2929

DİLEKÇE YAZMA

672

MEDİKAL MALZEME TAKİP İŞLEMLERİ

6488

EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETİ

-

EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMT.İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

732

KİŞİSEL BAKIM

1299

HASTA ODA TEMİZLİĞİ

1335

REFAKAT DESTEĞİ

535

PANSUMAN VE YARA BAKIMI

107

DİYET VE İLAÇ TAKİBİ

337

GÜNDÜZ BAKIM HİZMETİ

-

SAĞLIK KONTROLÜ

1402

KİŞİSEL BAKIM

280

BESLENME DESTEĞİ

1342

PANSUMAN VE YARA BAKIMI

28

MEŞGULİYET TERAPİSİ

443

DİYET VE İLAÇ TAKİBİ

90

SOSYAL AKTİVİTELER

22

KÜLTÜREL GEZİ VE FAALİYETLER (KATILIMCI)

4691

YAZ KAMPI

79

EĞİTİM ULAŞIM HİZMETİ

228

HASTANE ULAŞIM HİZMETİ

1425

SAHA ÇALIŞMASI

4234

EVDE SAĞLIK VE BAKIM ULAŞIM VE DESTEK HİZMETLERİ

2603

GÜNDÜZ BAKIM ULAŞIM HİZMETLERİ

1435

HASTA NAKİL İŞLEMLERİ (AMBULANS)

1253

CENAZE İŞLEMLERİ

390

SOSYAL EKONOMİK DESTEK/KORUMAYA MUHTAÇ ÇOCUK

142

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

176

177


GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR •

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Belediyemizce kurulan spor tesis ve spor alanlarının işletilmesi, çok amaçlı gençlik merkezlerin sosyal sportif ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, Belediyemiz birimlerinde çalışan memur ve işçilerimizin, Belediyemiz Spor Kulübü bünyesinde spor yapan sporcuların yetişme ve gelişmelerini sağlamak, kötü alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlıkları itibariyle gerekli tedbirleri alıp, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek, sevdirmek, yaptırmak ve ihtiyaç halinde spor okulları açmakla yükümlüdür. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüterek amatör sporun gelişmesi yönünde her türlü maddi – manevi desteği sağlar. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını desteklemek, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek. İlde spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak, Belediye’ye ait veya şahıs malı ( Belediye’ye hibe edilmiş ) alanların değerlendirilerek, spor faaliyetleri yapılabilecek alanlar sağlamak. Belediye tarafından verilmesi planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaşların

görüşlerini almak, başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek. • •

Spor merkezlerinin bakımını ve korunmasını sağlamak. Öğrencilere ve amatör spor kulüplerine eğitim hizmeti ve malzeme desteği sağlamak (Kulüplerin özelliklerine göre malzeme, giysiler ve ayakkabıların temin edilmesi gibi) Her türlü spor dalında (doğa sporları, bisiklet sporu, güreş hentbol, boks, taekwondo, futbol, atletizm, yüzme, judo, karate, atıcılık, basketbol, voleybol v.s.) ihtiyaç halinde veya gerekli görüldüğünde takımlar kurmak.

Kurulacak spor alanlarında yapılacak sportif etkinliklere toplumun her kesiminin dahil edilmesini sağlamak.

Arnavutköy ilçesi ve İstanbul ilinin bütünlüğüne hizmet eden spor tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,

Gençlere yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,

Tüm vatandaşların spor yapmasını sağlamak için kitlesel ve bireysel sporlarının yaygınlaştırılmasını sağlamak, bu bağlamda ulusal ve uluslararası ölçekli spor müsabakaları düzenlemek.

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Başarılı ve yetenekli sporcuların tespiti, seçilmesi ve yönlendirilmesi için spor faaliyetleri düzenlemek, Amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek. Gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli alt yapı desteği sağlamak, Okul spor faaliyetleri ile ilgili olarak milli eğitim müdürlükleri ve okullarla işbirliği yapmak,

çocuklara akademik öğretim, değerler eğitimi, manevi ve milli eğitim hizmet vermek. •

İnternet ve benzeri yollarla halka açık eğitim hizmetleri sunmak.

Yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül vermek,

Arnavutköy Belediye Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır.

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER B.1. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

Okul sonrası izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak,

Gençlerin okul ve iş dışında kalan vakitlerinin spor alanlarına ve faaliyetlerine yönlendirilmesini sağlamak,

Belediye sınırları içerisindeki kahvehane, kıraathane, park gibi sosyal hayatın temerküz ettiği ortamları kültürel verimlilik açısından kültür hayatına artı değer üreten ortamlar haline gelmesine yönelik çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamak.

Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlamak ve gençleri zararlı alışkanlıklardan koruyarak, sosyal ve nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamak.

Gençlik merkezimizde ve çocuk merkezlerimizde, eğitmenlerce gençlerimize ve

MÜDÜR

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ

GENÇLİK HİZMETLERİ BÜROSU

BRANŞLAR VE ORGANİZAYSON

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

180

181

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KALEMİ


GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

B.2. MALİ BİLGİLER

2. ENGELLİ VATANDAŞLARA YÜZME VE KOORDİNASYON EĞİTİMİ

Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tarih: 01.04.2016 - 31.12.2016 Yer: Hadımköy Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı 2016

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

6.649.000,00 TL

6.316.915,56 TL

% 95,00

Hedef: Engelli spor okulları kapsamında özel gereksinimli vatandaşlarımızın, fiziksel hareket kabiliyetlerini geliştirmek ve çevresiyle sosyal ilişkiler kuran birer birey olmaları hedeflenmiştir. Sonuç: İlçemiz sınırlarında ilana çıkılarak özel gereksinimli vatandaşlara ulaşılmıştır. Gerekli evrakları ile başvuran vatandaşlarımıza alanında uzman hocalar eşliğinde koordinasyon ve yüzme eğitimi verilmiştir. Vatandaşlarımızın ikametlerine en yakın noktalardan servisler ile ulaşımları ücretsiz sağlanmıştır. Eğitimlerimiz hafta sonları birer saat olmak üzere yapılmıştır.

B.3. SUNULAN FAALİYETLER

3. DAĞ BİSİKLETİ YARIŞMASI (ARNAVUTKOY MTB CUP)

1. ANASINIFI ÖĞRENCİLERİNE YÜZME EĞİTİMİ

Tarih: 25.09.2016

Tarih: 01.10.2016 - 30.12.2016

Yer: Hacımaşlı Yolu Üzeri

Yer: Hadımköy Yüzme Havuzu - Arnavutköy Yüzme Havuzu

İçerik: Arnavutköy MTB Cup adı altında profesyonel sporcuların katıldığı dağ bisikleti yarışması düzenlenmiştir. Yarışma sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından verilmiştir. Yarışı izlemeye gelen vatandaşlarımıza yemek ikramı yapılmıştır. Yarışmaya toplam 450 sporcu katılmış ve 1300 izleyici takip etmiştir. Organizasyon ulusal kanallardan canlı olarak verilmiştir.

Hedef: Anasınıfı öğrencileri ile yüzme sporunu tanıştırmak, fiziksel becerilerini ortaya çıkarmak ve spor bilincini aşılamak hedeflenmiştir. Sonuç: İlçe sınırlarımız içindeki okulların anasınıfı ve özel anasınıfı öğrencilerine yüzme eğitimi verilmiştir. Birer saatlik programlar halinde eğitimler tamamlanmıştır. Eğitim süresince öğrenciler, öğretmenler ve velilerin ulaşımı ücretsiz olarak sağlanarak toplamda 900 kişiye ulaşılmıştır.

4. OKULLAR ARASI SPOR MÜSABAKALARI Tarih: 01.10.2016 - 30.11.2016 Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Durusu Sahası, Taşoluk Sahası, Hadımköy Sahası, Hadımköy Kapalı Spor Salonu Hedef: Okul çağındaki öğrencilerin spora olan ilgi düzeylerini ölçmek, yarışmacı kimliği kazandırmak ve farklı okuldaki öğrenciler ile sosyal ortamlar meydana getirmek hedeflenmiştir. Sonuç: İlçe sınırlarımızdaki ilkokul ve orta öğretim okullarımızda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde Futbol, Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi branşlarında sınıflar düzeyinde bir turnuva düzenlenmiştir. Dereceye giren okullara ilçe protokolümüz tarafından ödülleri verilmiştir.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

182

183


GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5. SPOR ALANLARI TAHSİSLERİ

14!

Tarih: 01.01.2016 - 31.12.2016

12!

Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Hadımköy Kapalı Spor Salonu, Bolluca Stadı, Taşoluk Stadı, Durusu Stadı, Hadımköy Stadı

10!

Hedef: İlçe sınırlarımızdaki amatör spor kulüpleri, çeşitli dernekler, eğitim kurumları ve kamu kurumlarına spor faaliyetleri gerçekleştirmesine katkı sağlamak, dernek içi sportif faaliyetlerini yaymak, spor kültürü bilincini artırmak amacıyla yardımcı olmak hedeflenmiştir.

8! 6!

Sonuç: Hedef doğrultusunda kullanım talimatnamesini dolduran dernek veya kurumların istekleri neticesinde spor alanlarımız tahsis edilmiştir. İsteklilerin amaçlarına göre planlama yapıp koordinasyonu sağlanarak spor alanları tahsis edilmiştir.

4! 2! 0!

Dernek, Spor Kulübü ve Kurumların Spor Tesis Kullanımı 180!

160! 140! 120! 100! 80! 60! 40! 20! 0!

Ocak !

Şubat!

Mart !

Nisan ! Mayıs ! Haziran! Temmuz!Ağustos!Eylül!

Ekim!

Kasım! Aralık!

BELEDİYE SPOR BRANŞ ÇALIŞMALARI 6. ARNAVUTKÖY Tarih: 01.01.2016 - 31.12.2016 Yer: Bolluca Stadı, Taşoluk Stadı, Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Hadımköy Spor Kompleksi, Arnavutköy Spor Kompleksi Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki futbol, basketbol, voleybol, güreş, bisiklet, kickboks, masa Hedef: Arnavutköy vücut geliştirme, yüzme, özel sporcularda yüzme, su altı hokeyi branşlarında uzman eğitmentenisi, karate, halter, ler ile eğitimler verilerek, sporcuların yarışmalara ve müsabakalara yıl boyu katılımlarını sağlamak hedeflenmiştir. Belediye Spor branş eğitimleri Arnavutköy Belediyesi tesislerinde yapılmaktadır. Yaklaşık Sonuç: Arnavutköy 1500 lisanslı sporcu bulunmaktadır. Sporculara antrenman ve müsabaka dönemlerinde tesis, ulaşım, malzeme, vb. destekler verilmiştir.

2015 Yılı!

2016 Yılı!

Tablo: Arnavutköy Belediye Spor Kulübü Branş Sayıları e. Kickboks 7. AMATÖR TAKIMLARA ARAÇ TAHSİSLERİ f. Güreş Tarih: 01.01.2016 - 31.12.2016 g. Yüzme Yer: İlçe Sınırları h. Bisiklet Hedef: İlçemiz sınırlarında faaliyet i. Masa Tenisi gösteren amatör spor kulüplerimi j. Karate zin resmi müsabaka, gezi ve sportif faaliyetlerine katılım gerçekleştirek. Halter bilmeleri hedeflenmiştir.

l.

Vücut Geliştirme branşlarına,

Bolluca Spor Kulübü

Hadımköy Spor Kulübü

Taşoluk Spor Kulübü

a. Futbol

Tem Terkos Spor Kulübü

b. Basketbol

Ömerli Spor Kulübü

c. Voleybol

Haraççı Spor Kulübü

d. Wus-hu

Yeniköy 1924 Spor Kulübü

Sonuç: Hedef doğrultusunda bulunan; •

Arnavutköy Belediye Spor Kulübü

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

184

185

Arnavutköy Yayla Spor Kulübü

Yeşilbayır Spor Kulüplerine gerekli ulaşım desteği sağlanmıştır.

8. BUZ PİSTİ Tarih: 01.09.2016 – 31.10.2016 Yer: Arnavutköy – Hadımköy Hedef: Sosyal alanların çoğaltılması, öğrencilerin yeni spor dalları ile tanıştırılması, ve gençlerin eğlenceli vakit geçirebilmelerini sağlamak hedeflenmiştir. Sonuç: Tüm eğitim kurumlarının iştirakları araçlarımız ile sağlanmıştır. Eğitmenler eşliğinde paten eğitimi verilmiştir. Etkinlik süresince 25.000 kişinin katılımı sağlanmıştır. Hafta içi belirli saatlerde okullara hafta sonu ise tamamen halka açılmıştır.


GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

9. BAYANLARA ÖZEL SABAH SPORU (STEP-AEROBİK)

Tarih: 08.03.2016

Tarih: 01.01.2016 - 15.04.2016 / 01.10.2016 – 31.12.2016

Hedef: Arnavutköy Yüzme Havuzu ve Hadımköy Yüzme Havuzuna kayıtlı üyelerimiz ile kadınlar gününe özel yarışma düzenlemek hedeflenmiştir.

Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu - Hadımköy Kapalı Spor Salonu Hedef: Arnavutköy ilçesinde bulunan bayanlara özel sabah saatlerinde yapılan spor ile vatandaşlarımıza ritim-müzik duygusunu kazandırmak, fiziksel yeterliliklerini geliştirmek, ve herkes için spor bilincini aşılamak hedeflenmiştir. Sonuç: Arnavutköy ve Hadımköy Spor Salonlarında toplam 250 bayan haftanın 6 günü çalışmalara katılmıştır. Hedef kitle olan ev hanımlarına sporun fiziksel ve zihinsel katkısı tatbik ile aktarılmıştır.

10. ÜCRETSİZ FITNESS ZAMANI Tarih: 15.01.2016 - 15.04.2016 / 01.10.2016 – 31.12.2016 Yer: Arnavutköy Fıtness Salonu Hadımköy Fıtness Salonu Hedef: Tesislerimizin sabah saatlerinde kullanım yoğunluğunu artırmak ve vatandaşlarımızın fiziksel gelişimlerine katkıda bulunarak, spor yapmasını teşvik etmek amacıyla tesise üye olup ücretsiz faydalanmaları hedeflenmiştir. Sonuç: Tesise üye olan vatandaşlarımıza uzman eğitmenler eşliğinde 3 ay ücretsiz kullanım sağlanmıştır. Toplam 230 bireysel katılım sağlamıştır.

11. 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL YÜZME ŞAMPİYONASI

Yer: Hadımköy Yüzme Havuzu

Sonuç: Hadımköy Yüzme Havuzumuzda yapılan yarışmaya 130 kadın üyemiz katılmıştır. Başarılı olan üyelere ödülleri verilerek tüm katılımcılara çiçek takdim edilmiştir.

12. EV HANIMLARINA ÜCRETSİZ YÜZME EĞİTİMİ Tarih: 01.01.2016 - 29.04.2016 / 01.10.2016 – 31.12.2016 Yer: Hadımköy Yüzme Havuzu Hedef: Hadımköy Yüzme Havuzunun hafta içi sabah saatlerinde daha önce tesislerimizden faydalanmamış bayanlara ulaşmak ve spora teşvik etmek amacıyla tesise üye olup ücretsiz kullanım sağlamaları hedeflenmiştir. Sonuç: Tesise üye olan vatandaşlarımız uzman eğitmenler gözetiminde 3 ay ücretsiz yüzme eğitimi verilerek kullanım sağlanmıştır. Toplam 375 bireysel katılım sağlamıştır.

13. 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINA ÖZEL YÜZME ŞAMPİYONASI Tarih: 23.04.2016 Yer: Hadımköy Yüzme Havuzu Hedef: Arnavutköy ve Hadımköy yüzme havuzumuza üye olan çocuk kursiyerlerimiz arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bayramı gününe özel yüzme yarışması düzenlemek hedeflenmiştir. Sonuç: Hadımköy Yüzme Havuzumuzda yapılan yarışmada toplam 175 çocuk sporcumuz katılım sağlamıştır. Başarılı sporcular ödüllendirilmiş, tüm katılımcılara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilmiştir.

14. BİRİMLER ARASI FUTBOL TURNUVASI Tarih: 07.11.2016 - 22.12.2016 Yer: Vadi Park Halı Saha İçerik: Arnavutköy Belediyesi çalışanlarına yönelik birimler arası tanışma, sosyalleşme ve sportif faaliyetlerde bulunmak amacı ile yapılan geleneksel futbol turnuvası 8 müdürlük takımının mücadelesi içinde 7 hafta sürmüştür. Lig usulü formatında yapılan turnuvada dereceye giren takımlara ve bireysel kategorilerde en iyilere ödüller verilmiştir.

16. 6.GELENEKSEL ARNAVUTKÖY YAĞLI GÜREŞLERİ Tarih: 24.09.2016

15. DEĞERLER EĞİTİMİ – PANEL

Yer: Haraççı-Hadımköy Yolu Hacımaşlı Sapağı

Tarih: 01.01.2016 – 31.12.2016

İçerik: Geleneksel hale getirilen Arnavutköy Yağlı Güreşleri ilçe sınırlarımız içerisinde Hacımaşlı’da bulunan alanda protokolün ve 40 başpehlivanın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Yağlı güreşler toplam 350 güreşçi ve 5000 seyircinin katılımı ile başarı ile sonlandırılmıştır.

Yer: Tüm Spor Tesisleri İçerik: Arnavutköy Belediye Spor Kulübü branşlarında spor yapan tüm sporculara belirli zaman aralıklarında uzman eğitmenler tarafından hoşgörü, iyilik, güzel ahlak, doğruluk, dürüstlük ve yardımseverlik gibi değerler üzerine eğitimler verilmiştir. Sporcular yarışmalara hazırlandıkları antrenman dönemlerinde stresle başa çıkma ve müsabakalara hazırlık dönemlerinde yaşadıkları sorunlar ile ilgili merak ettiklerini öğrenmişlerdir.

17. BOLLUCA STAD AÇILIŞI Tarih: 04.09.2016 Yer: Bolluca İçerik: Bolluca merkezinde inşa edilen futbol sahası, tüm vatandaşlarımızın yararlanacağı bir semt

stadı olarak ilçe protokolünün katılımıyla açılmıştır. Açılışta animasyon ekipleri ve yaz spor okulları yaklaşık 8 branşta gösteriler gerçekleştirdi. Güvenlik ve müsabaka şartnamelerine uygun olarak düzenlemeler yapılan Bolluca Stadı yeni sezona hazır hale getirilmiştir.

18. AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME YARDIMI Tarih: 31.10.2016 Yer: Vadi Park Kapalı Halı Saha İçerik: Arnavutköy Belediyesi tarafından Arnavutköy ilçe sınırları içerisinde bulunan 10 farklı amatör spor kulübüne 14 branşta 50 farklı spor malzemesinde toplam 29.000 adet malzeme yardımı yapılmıştır. Protokolün katılımı ile gerçekleşen törene amatör spor kulüplerinden toplam 500 katılımcı gelmiştir.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

186

187

Törene katılan sporculara ve spor adamlarına ikramlar yapılmıştır.

19. DAĞ BİSİKLETİ YARIŞMASI (ARNAVUTKOY MTB CUP) Tarih: 03.04.2016 Yer: Devlet Hastanesi Arkası İçerik: Arnavutköy MTB Cup adı altında profesyonel sporcuların katıldığı dağ bisikleti yarışması düzenlenmiştir. Yarışma sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından verilmiştir. Yarışı izlemeye gelen vatandaşlarımıza yemek ikramı yapılmıştır. Yarışmaya toplam 475 sporcu katılmış ve 1750 izleyici takip etmiştir. Organizasyon ulusal kanallardan canlı olarak verilmiştir.

20. GENÇLİK KAMPI Tarih: 01.09.2016 - 01.10.2016


GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yer: İmrahor Mesire Alanı Hedef: İlçe sınırları içindeki çocuklarımıza yönelik, uzman eğitmenler tarafından verilen eğitsel oyunlar, kişisel beceriler, spor aktiviteleri, sanatsal ve dini temel eğitimlerin içerisinde bulunduğu, teknolojiden uzak ve doğa ile iç içe eğlenceli zamanlar geçirmek hedeflenmiştir. Sonuç: İlçe sınırları içinde bulunan 7-16 yaş aralığındaki çocuklarımıza, 4 hafta boyunca 250’şer kişilik gruplar halinde ve erkek – kız ekipleri ayrı olmak üzere eğitimler verilmiştir. Doğanın ve sporun birleştiği, yeşil alanlarımızda kurulan parkurlar ve eğitsel oyunlar ile çocuklarımızın bir hafta boyunca fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlanmıştır. Toplamda 1000 kişi yararlanmış olup ilçe protokolü kapanış törenlerinde bizlerle birlikte olmuştur.

21. İSTANBUL OKULLAR ARASI HALTER ŞAMPİYONASI Tarih: 04.01.2016 – 08.01.2016 Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu Hedef: Arnavutköy ilçesinde bulunan spor salonlarını aktif kullanım göstererek, yapılan sportif faaliyetlere zemin hazırlamak, tesisimizi gelen misafirlerimize tanıtmak hedeflenmiştir. Sonuç: Arnavutköy Kapalı Spor Salonunda yapılan şampiyonaya 15 okuldan toplam 170 sporcu katılım göstermiştir.

22. SPOR AKADEMİLERİNE HAZIRLIK KURSU Tarih: 15.03.2016-30.06.2016 Yer: Arnavutköy Spor Salonu ve Vadi Park Halı Saha

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sonuç: Futbol – Basketbol – Voleybol - Karate – Kickboks – Wushu – Yüzme – Cimnastik - Masa tenisi - Halk oyunları branşlarında ve dini eğitimlerde toplam 2000 öğrenciye ilçe sınırlarımızda bulunan tüm spor tesislerimizde uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilmiştir. Öğrencilere eğitim süresince branşına uygun kıyafetler ve eğitimler sonunda katılım sertifikası ve madalya verilmiştir.

ler verilmiştir.

Karate Eğitimi

Yüzme Eğitimi

Tarih: 20.06.2016 – 23.09.2016

Tarih: 20.06.2016 – 23.09.2016

Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Hadımköy Kapalı Spor Salonu

Futbol Eğitimi

Güreş Eğitimi

23. YAZ SPOR OKULLARI

Tarih: 20.06.2016 – 23.09.2016

Tarih: 20.06.2016 – 23.09.2016

Tarih: 27.06.2016 – 27.09.2016

Yer: Vadi Park Kapalı Halı Saha, Hadımköy Sahası

Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Hadımköy Kapalı Spor Salonu

İçerik: 710 öğrenciye okul tatil süresi boyunca yaş gruplarına göre ayrılarak 60’ar dakika süren eğitimler verilmiştir.

İçerik: 70 öğrenciye okul tatil süresi boyunca yaş gruplarına göre ayrılarak 60’ar dakika süren eğitimler verilmiştir.

İçerik: Spor branşlarına katılan tüm öğrencilere hoşgörü, ahlak, iyilik, doğruluk, dürüstlük ve yardımseverlik gibi değerler ile ilgili eğitimler verilmiştir. Konular farklı zamanlarda tüm branş sporlarından önce 30’ar dakika anlatılmıştır.

Basketbol Eğitimi

jimnastik Eğitimi

Dini Eğitimler

Tarih: 20.06.2016 – 23.09.2016

Tarih: 20.06.2016 – 23.09.2016

Tarih: 20.06.2016 – 23.09.2016

Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Hadımköy Kapalı Spor Salonu, Bolluca Sabri Akın Kapalı Spor Salonu, Ömerli Evliya Çelebi Kapalı Spor Salonu

Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Hadımköy Kapalı Spor Salonu, Ömerli Evliya Çelebi Kapalı Spor Salonu, Bolluca Sabri Akın Kapalı Spor Salonu

Yer: Arnavutköy Gençlik Merkezleri

İçerik: 290 öğrenciye okul tatil süresi boyunca yaş gruplarına göre ayrılarak 60’ar dakika süren eğitimler verilmiştir.

İçerik: 80 öğrenciye okul tatil süresi boyunca yaş gruplarına göre ayrılarak 60’ar dakika süren eğitimler verilmiştir.

24. TESİSLERİMİZ

Voleybol Eğitimi

Kickboks Eğitimi

Tarih: 20.06.2016 – 23.09.2016

Tarih: 20.06.2016 – 23.09.2016

Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Hadımköy Kapalı Spor Salonu, Bolluca Sabri Akın Kapalı Spor Salonu, Ömerli Evliya Çelebi Kapalı Spor Salonu

Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Hadımköy Kapalı Spor Salonu, Bolluca Sabri Akın Kapalı Spor Salonu

Hedef: Arnavutköy’de ikamet eden lise son sınıf veya mezun olan bireylerimizi Spor Bilimleri Fakültelerinin Beden Eğitimi, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerinin özel yetenek sınavlarına hazırlamak hedeflenmiştir. Sonuç: Eğitimlerimizde toplam 18 öğrencimiz ile haftada 6 gün eğitim yapılmıştır. Yaklaşık 4 ay süren antrenmanlar sonrasında 10 öğrencimiz okullara kayıtlarını yaptırmışlardır.

Yer: Tüm Spor Tesisleri Hedef: İlçemizde ikamet eden gençlerimize spor bilincini yerleştirmek, sosyal ortamlar oluşturmak ve zihinsel fiziksel gelişimlerine katkıda bulunulmak hedeflenmiştir.

İçerik: 140 öğrenciye okul tatil süresi boyunca yaş gruplarına göre ayrılarak 60’ar dakika süren eğitim-

Yer: Hadımköy Kapalı Yüzme Havuzu - Arnavutköy Kapalı Yüzme Havuzu İçerik: 400 öğrenciye okul tatil süresi boyunca yaş gruplarına göre ayrılarak 60’ar dakika süren eğitimler verilmiştir.

İçerik: 120 öğrenciye okul tatil süresi boyunca yaş gruplarına göre ayrılarak 60’ar dakika süren eğitimler verilmiştir.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

188

189

İçerik: 190 öğrenciye okul tatil süresi boyunca yaş gruplarına göre ayrılarak 60’ar dakika süren eğitimler verilmiştir. Değerler Eğitimi Tarih: 20.06.2016 – 23.09.2016 Yer: Tüm Spor Tesisleri

İçerik: 1200 öğrenciye okul tatil süresi boyunca belirlenen gençlik merkezlerimizde dini eğitimler ve temel eğitimler verilmiştir.

Arnavutköy Kapalı Spor Salonu •

Çeşitli resmi törenler, sosyal programlar, ödül törenleri, dernek konser ve programları için salon uygun duruma getirilmektedir.

Sporcuların daha rahat kullanması için için fitness salonunun kapasitesi genişletildi.

Salonda yıl boyunca gerekli bakım onarımlar yapıldı oluşan arızalar giderildi.


GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

programlar, ödül törenleri, dernek konser ve programları için salon uygun duruma getirilmektedir. •

Güreş alanı ve step alanı düzenlenmiştir.

Soyunma odaları düzenlendi, duş kabinleri değiştirilerek ızgaralı gider sistemi uygulanmıştır.

• •

Salon içerisine çeşitli görseller eklendi. Salon tribün koltukları değiştirildi ve yönetmeliğe uygun duruma getirildi. Salon oyun alanı aydınlatmaları led sisteme dönüştürüldü. Salonumuz Bayan Voleybol 2.Lig müsabakalarına ev sahipliği yapmaktadır.

değiştirildi. • • •

2016 yılında Hadımköy Spor Kompleksi yüzme havuzunu 21002 kişi kullanmıştır.

2016 yılında Hadımköy Spor Kompleksi fıtness salonunu 23213 kişi kullanmıştır.

Tüm duş bataryaları, klozetler, lavabolar değiştirildi. İlave saç kurutma makinaları eklendi. Giriş kantin ve lobi alan düzenlemesi yapıldı. Resepsiyon ve kantin birleştirildi.

Havuz duş kabinleri değiştirilerek ızgaralı gider sistemi uygulanmıştır.

Fitness salonu ekipmanlarının çeşitliliği arttırıldı.

Arnavutköy Kapalı Yüzme Havuzu ve Fıtness Salonu

Personel odası , mescit ve başkan odası düzenlenmiştir.

Havuz tribünleri acil çıkış kapıları oluşturuldu.

Fitness salon ekipmanları çoğaltılmıştır.

Eğitmen odaları duş kabinleri değiştirildi.

Kimyasal odası alt kata alınmıştır.

Havuz alt taban su kaçakları izole edildi.

Tesis tüm sıcak su tesisatı yenilendi.

Tesis Acil Çıkış Yönetmeliği çalışmaları yapılmış uygulama aşamasına getirilmiştir.

Denge tankı iç yüzeyi fayans kaplama yapıldı.

Fitness üye girişi düzenlenmiş ayakkabılık sistemine geçilmiştir.

Tesisin tamamı Acil Çıkış Yönetmeliğine uygun duruma getirildi.

Yıl boyunca gerekli bakım onarımlar yapılmış oluşan arızalar giderilmiştir.

2016 yılında Arnavutköy Spor Kompleksi yüzme havuzunu 23149 kişi kullanmıştır. 2016 yılında Arnavutköy Spor Kompleksi fıtness salonunu 17506 kişi kullanmıştır. (Tadilat ve yenileme çalışmaları sebebi ile tesis 4 ay süreyle kapalı kalmıştır.)

Havuz iç kısım, güverte ve yan duvarların fayans kaplamaları değiştirildi

Soyunma odaları zemin, duş alanların ise zemin ve yan duvarlarının fayans kaplamaları

Hadımköy Kapalı Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu

Saha etrafı 2 mt ahşap kaplama ile kaplanmıştır.

Sporcu odaları düzenlenmiştir.

Soyunma odaları düzenlenmiştir.

Durusu Stadı •

Saha zeminin onarımı yapılarak kullanıma hazır duruma getirildi.

Saha içerisindeki aydınlatma direkleri saha dışına alındı

Kaleler ve yedek kulübeleri yenilendi.

Soyunma odaları düzenlendi.

Hadımköy Stadı

Saha acil çıkış kapısı yenilendi.

Yedek kulübeleri değiştirilmiştir.

Saha Türkiye Futbol Federasyonu denetiminden geçmiştir.

Saha çevresi telleri tamamen değiştirilmiştir.

Taşoluk Stadı

Tribün koltukları değiştirilmiştir.

Depo alanı düzenlenmiştir.

Yıl boyunca gerekli bakım onarımlar yapılmış oluşan arızalar giderilmiştir

Tribün taraftar yerleri ayrılmıştır.

Tribün üzeri file ile kaplanmıştır.

Saha kaleleri onarılmıştır.

Soyunma odaları düzenlenmiştir.

Hadımköy Kapalı Spor Salonu •

Çeşitli resmi törenler, sosyal

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

190

191

Depo alanı düzenlenerek sporcu toplantı odası ve çalıştırıcı odası olarak değiştirilmiştir.

Sıcak su kazanı onarılarak kullanıma hazır duruma getirilmiştir.

Tesis otopark ve giriş kapısı düzenlenmiştir.

Yıl boyunca gerekli bakım onarımlar yapılmış oluşan arızalar giderilmiştir

Bolluca Stadı •

Soyunma odaları askılık ve oturaklar yerleştirilerek kullanıma hazır duruma getirildi.

Sıcak su termosifon sistemi kurularak kullanıma hazır duruma getirildi.

Antrenör odası duş alanı oluşturuldu.

Mutfak, sporcu oturma alanı yemekhane ve yönetim odaları oluşturuldu, kullanıma hazır duruma getirildi.


III.

PLANLAMA VE İMAR SEKTÖRÜ • Emlak İstimlak Müdürlüğü • Plan ve Proje Müdürlüğü • Fen İşleri Müdürlüğü • Yapı Kontrol Müdürlüğü • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ


EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

B.2. Mali Bilgiler

Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemler, Belediyemize ait gayrimenkullerin tespit edilerek özel ve tüzel kişiler tarafından işgal ettirilmemesini sağlamak, Belediyeye ait gayrimenkullerin özel ve tüzel kişilere 2886 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince kiraya verilmesi, diğer kamu kurumlarına ihtiyaç halinde gayrimenkul tahsis edilmesi intifa ve irtifak haklarının verilmesi, Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda özel ve tüzel kişilere kanunlar çerçevesinde satılması, Belediyemizin ihtiyacı halinde özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın alınması, kiralanması, trampa yapılması, intifa ve irtifak tesisi yapılması, Belediye tasarrufunda olan kamuya ait gayrimenkullerde bulunan işgalleri tespit ederek fuzuli işgalciye ecri misil tahakkuk ettirmek veya 2886 sayılı yasanın 75’inci maddesine göre tahliye edilmesi için Zabıta Müdürlüğüne bilgi vermek, Belediyemize ait kiracı ve ecri misilcilerin kira ve ecri misil bedellerinin tespit edilerek takip ve tahsilat edilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bilgi vermek, imar planlarında meydan, yol, otopark, park gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı yasa gereğince program dahilinde istimlaklarını yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmakla görevlidir.

Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

2016

7.049.000,00 TL

6.960.224,74 TL

% 98,74

B.3. Sunulan Hizmetler B.3.1. Harita Bürosu Onaylanan imar planları doğrultusunda arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak, yapılan parselasyon planlarını inceleyerek encümen kararı alınması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere müdürlük makamına iletmek, onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla gerekli kurumlara iletmek, Resen ve talebe bağlı olarak parsellerin tevhid ve ifraz, yola terk, irtifak hakkı tesisi taleplerine ilişkin inşaat istikamet, kot kesit, kontur gabari ve ada revizyonu belgelerini hazırlamak, Encümen kararı alması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere İmar Müdürlüğü’ne iletmek, hali hazır haritaları yapmak ve yaptırmak, İşlemi biterek kesinleşen parselasyon planlarının ve halihazır haritaların arşiv bürosunda usulüne uygun saklanmasını sağlamak, tescil işlemi biten, yeni oluşan yada değişen ada parsel numaralarını imar durumu, yol kotu ve arşiv bürolarına gerekli düzeltmelerin yapılması için bildirmek, kamu kurum ve kuruluşları, mahkemelerden gelen yazı ve dilekçelere cevap vermek, tüm yazışmaların birim ve müdürlük ana arşiv dosyasında saklanmasında sağlamakla görevli ve yetkilidir.

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER B.1. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ

Düzenlenen Belgeler Belge

HARİTA BÜROSU

EMLAK BÜROSU

KENT BİLGİ SİSTEMİ BÜROSU

KALEM ARŞİV BÜROSU

İmar Uygulamaları

01.01.2016-31.12.2016

İnşaat İstikamet

1411

Encümene Havale

927

Kot Kesit

1199

Kontur Gabari

248

Toplam

Alan (ha)

3785

Tescil Edilen

-

Devam Eden

1127,1

Planlanan

600

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

196

197


EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

B.3.2. Emlak Bürosu Belediyeye ait taşınmaz malların sicilini tutarak, söz konusu taşınmazların onaylanan imar planları doğrultusunda arsa ve arazi düzenlemelerini yapar veya yaptırır, yapılan parselasyon planlarını inceleyerek Encümen kararı alınması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere Müdürlük Makamına ulaştırır. Onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla gerekli kurumlara iletir, Belediyeye ait taşınmaz malların; tevhid ve ifraz, yola terk, irtifak hakkı tesisi taleplerine ilişkin inşaat istikamet, kot kesit, kontur gabari ve ada revizyonu belgelerini hazırlamak, Encümen kararı alması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iletir, Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesini, kontrol ve takibini, bakım ve düzenlemesini kendi yetki ve çalışmaları dahilinde sürdürür, Belediye adına tescilli yada kamuya terk edilmiş parsellerin işgal edilmesini önlemek için gerekli hukuki muameleleri yapar, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının ilgili maddeleri doğrultusunda yeşil alan, park ve yolda kalan parselleri veya binaları bir program doğrultusunda kamulaştırır, Kiraya verilmiş belediye taşınmazlarının kira bedellerinin tahsilatı ve artış işlemlerini Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirir, Belediye adına kayıtlı gayrimenkullerin envanterlerinin takip edilmesi, yeni tescil edilenlerin sicile işlenmesi, elden çıkarılması ve sicilden silinmesi işlemlerini yapar, Diğer idarelere ait olup, yetki alınanların tahsis, tescil ipotek işlemlerinin onlar adına yapılmasını sağlar, İmar planındaki konumuna göre belediyeye ait parsellerin ilgili kişi ve kuruluşlara tahsisi, irtifa

hakkı tesisi hakkında Encümen ve Meclisten karar alınması için teklifte bulunup, tapuya işletilmesini sağlar, İmar planında kamu alanı olarak ayrılmış veya stratejik planda olup, yıllık yatırım programına alınan (park, yol, hizmet binası vs.) yerlerde gerekli kamulaştırma işlemleri için Başkanlık onayı alınıp Encümence karar alınmasını sağlamak, kararı alınan yerlerdeki mülkiyetlerin tespiti ve kıymet takdirlerinin yaptırılması ile tapu sicilinde

belediye adına tescil işlemlerinin yapılmasını sağlar, 2981 sayılı kanunun 13-b maddesine göre tapusuz olan ve kamu yararına kullanılacak taşınmazların tasfiyesini sağlamak amacıyla, 2981 sayılı kanuna istinaden imar affı müracaatı bulunan şahısların müracaatlarının değerlendirilmesi amacıyla, 3194 sayılı kanunun 17’inci maddesine göre hisse satışının yapılması amacıyla, belediye mülkiyetinde bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından işgal

edilen yerlerin 2886 sayılı yasanın 36’ncı ve 45’inci maddelerine göre satılması amacıyla, belediye mülkiyetinde bulunmayan belediye mücavir sınırları içinde bulunan yerleşim yerlerinin tespiti ve devir işleminin yapılması amacıyla taşınmazın yer tespiti, (adres, mevkii, işgalcisi, elinde bulunan evrakları vs.) taşınmaz mülkiyet durumu, arsa bedelinin tahsili, arsa bedelinin belirlenen taksitler tutarında ipoteklendirilmesi ile ilgili

Tapu Müdürlüğü’ne yapılan sayışın bildirilerek şahıs veya kurum adına tescilinin sağlanması, taşınmazın imar durumu, ilan ve ilan bedelleri için hesap işlerine bildirilmesi, 4916 sayılı kanuna istinaden devrin istenilmesi taşınmazın kıymet takdir komisyonunca fiyatının belirlenmesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödenek temininin sağlanması, şartname hazırlanması, taşınmazla ilgili Encümen kararının alınması, devredilen taşınmaz-

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

198

199

ların tapu işlemlerinin yapılması, belirlenen bedelin şahsa ödenmesinin sağlanması veya adına banka hesabına yatırılmasını sağlar, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18‘inci maddesinde; Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek yetkisi meclistedir ve meclise gelecek bu işlerin teklifi ve takibini yapar, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinde; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; (d) fıkrasında ‘’Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu veya sosyal tesis olarak kullanılamaz.’’ Hükmü gereği işlemleri takip eder. Belediye mülkiyetinde bulunan ve satışı yapılamayan taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla 2886 sayılı İhale Kanununun 75’inci maddesine göre ecri misil uygulanarak gelir sağlanması amacıyla komisyon oluşturulup


EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

bedel tespiti yapılmasını sağlar, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlarla ilgili kamu kurumları ve şahıslardan gelen istek ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuca ulaşılmasını sağlar, Belediyeden tapu alan vatandaşların tapu bedellerinin ipotek olarak işlenmesi ve taksitlerinin takibi, tahsili ve her biri ile ilgili işlemlerin organizasyonunu yapar, İmar uygulamalarından doğan belediye alacaklarının takibi tahsili terkini ile ilgili işlemlerin organizasyonunu yapar. 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 1.695.311,82 TL kira geliri elde edilmiştir. 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında arsa ve hisse satışlarından 49.991.963,66 TL gelir elde edilmiştir. 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında Haraççı ve Karlıbayır mahalle-

sinde 17 adet tahsisli arsanın tahsis sahiplerine devri gerçekleştirildi. 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 200.239,99 TL bedelle 14 adet ecrimisil işlemi gerçekleştirildi. 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 53 adet kiralama ihalesi yapılmıştır. 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 55 adet belediye hisse satışı yapıldı. 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında Belediyemize ait 4 adet taşınmazın tahsis işlemi gerçekleştirilmiştir. 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 3 adet arsa 4 adet bina kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. 4706 sayılı kanun kapsamında Belediyemizce devir alınan parsellerin 28 adedinin hak sahiplerine devir

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

işlemi yapılmıştır. Mülkiyeti belediyemize ait olan 23 adet arsanın ve 6 adet dairenin 2886 sayılı kanun kapsamında satış işlemleri gerçekleşmiştir.

B.3.3.Kent Bilgi Sistemi Bürosu Belediyemizdeki tüm birimlerde kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarının kesintisiz, güvenli ve hatasız bir şekilde çalışmasını sağlamak, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımının birimlerden gelen program, rapor ve diğer istekler doğrultusunda dinamik bir yapıda gelişmesini ve devam ettirilmesini sağlamak, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımında yeni kulanıcı hesabı açılması, kullanıcı yetkilerinde değişiklik ve düzenleme işlerini yürütmek, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarının kesintisiz ve sağlıklı olarak çalışması

için bakım onarım ve güncellenme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Coğrafi Bilgi Sistemi ile belediyede kullanılan diğer yazılımların kent bilgi sistemi kapsamında entegrasyonunu sağlamak, Ulusal Adres Veri Tabanında ki (UAVT) adres bilgilerinin güncellenmesini sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek, Belediye bilgi sistemi dahilinde tüm verilerin güncellenmesini ve eşleştirilmesini sağlamak. 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 2331 adet parsel güncellendi. 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 3412 adet yapı geometrisi güncellendi ve eklendi. 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 112506 adet bağımsız bölüm eklendi. 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri

arasında 3272 adet kapı numarası güncellendi. 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 34 adet mesafe krokisi çizildi. 1/1000 ölçekli imar planlarına göre yeni eklenen, aksı değişen ve iptal olan yollarla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

B.3.4. Kalem Arşiv Bürosu Şef tarafından havale edilen evrakları süresi içerisinde, yasalara uygun şekilde hazırlayarak şefe sunmak, bürolardan gelen evrakları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere

vererek takip etmek, işleri biten evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak, gizlilik ilkesi doğrultusunda dosyaları muhafaza etmek, işlerin tam ve zamanında olması için gerekli tedbirler almak, müdürlüğün önceliklerine göre sıraya konulmuş tüm yazılarını yazmak, her türlü yazıların örneklerini çıkarmak, hazırlanan ve derlenen bilgi ve verileri kontrol ederek bilgisayar ortamına aktarmak işlerini yürütür.

Evrak Türü

01.01.2016-31.12.2016

Gelen Evrak

6666

Giden Evrak

7946

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

200

201


PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ


PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün faaliyetlerini ilgilendiren yönetmelikler ise şunlardır:

Plan ve Proje Müdürlüğü çalışmalarını aşağıdaki kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapar;

• Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

• 5393 Sayılı Belediye Kanunu

• İhalelere Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik

• 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu • 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun • 3194 Sayılı İmar Kanunu • 2863-5226 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun • 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun • 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun • 4705 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun • 775 Sayılı Gecekondu kanunu • 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunu • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu • 6831 Sayılı Orman Kanunu • 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu • 5835 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun vb. Kanunlar doğrultusunda sürdürmektedir.

• Taşınır Mal Yönetmeliği • Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının röleve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği • İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği vb. yönetmelik, genelge ve tüzükler • Tarım Arazi Koruma Yönetmeliği • Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği vb. Plan ve Proje Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir: Plan ve Proje Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri, 2863-5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge Talimat ve Bildiriler çerçevesinde olmak üzere; Arnavutköy Belediyesi sınırları içinde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Planı gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlayarak onay sürecinin takip edilmesi, planlarda çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla plan tadilatlarının hazırlanması ve sorunların çözümlenmesi, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, ilgilisince yapılan tekliflerin değerlendirilerek sonuçlandırılması, bu doğrultuda gerekli yazışmaların yapılması,

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER

Kentsel Tasarım – Kentsel Dönüşüm araştırma ve proje konuları ile tadilatlarının yapımı ile ilgili konuların düzenli bir şekilde takip edilerek yürütülmesi ve sonuçlandırılması, dosya akışı içerisinde işlemlerin kayıt altına alınıp, yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda gereken özen ve çabuklukla hizmetlerin planlı, programlı etkin ve uyum içerisinde yürütülmesi, uygun şekilde ve dijital ortamda arşivlenmesinin sağlanması ile,

Müdürlüğümüzün teşilat şeması aşağıdaki gibidir:

Belediye mülkü olan veya Belediyeye tahsisi yapılmış eski eserlerin ihyasına yönelik olarak projelerinin yapılması, yaptırılması, ayrıca, Belediye mülklerinin kamu yararı doğrultusunda projelerinin yapılması veya yaptırılması ile,

• Arnavutköy İlçesi ile ilgili üst ölçekli planların (100.000-50.00025.000-5.000 ölçekli) hazırlanması aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gerekli koordinasyonu sağlamak, planların onanmasından sonra planların incelenerek kurum adına itirazları yapmak ve sonucunu takip etmek,

İlgili kişi kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, personel özlük işlemleri ve Müdürlük ayniyat işlemlerini sağlamak, Müdürlük bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek, İlçe sınırları içerisindeki tüm korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemler ve uygulamaları yürütmek ve denetimlerini yapmak ile mükelleftir.

B.1. Mali Durum Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Durumu

2016

2.619.700,00

1.759.482,68

% 67,16

B.2. Sunulan Hizmetler

PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ

PLANLAMA BÜROSU

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi hazırlamak, • İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlamak ve Arnavutköy Belediye Meclisi’ne göndermek, İ.B.B.’de takibini yapmak,

PROJE BÜROSU

• 1/1000 ölçekli planlara altlık oluşturmak üzere jeolojik – jeoteknik etütleri yaptırmak, • Arnavutköy Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki yerleşim alanları ve bu alanlardaki bu güne kadar yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi almış yapıların planlama çalışmalarında kullanılmak üzere tespit, analiz ve değerlendirmesini yapmak ve kent estetiği ile ilgili kurallar oluşturmak, • Bölgemiz ile ilgili ihtiyaçları tespit ederek, onaylı üst ölçekli planlarda yer alan donatı alanlarının (okul, sağlık tesis, spor alanları, trafo vb.) gerçekleştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli taleplerde bulunmak,

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

204

205

KALEM BÜROSU

• 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat başvurularını değerlendirerek Meclise sunulmasını ve onay sürecini takip etmek, • Kamu mülkiyeti niteliğindeki alanların gerekli izinlerin alınmasından sonra, plan kararlarına uygun olarak değerlendirilmek üzere projelendirmek, • Tüm tarihi eserlerin envanterini çıkartmak, • Bölgenin tarihi, kültürel, doğal değerlerini araştırmak, • Arnavutköy İlçesi’nde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait olan veya tahsisi yapılmış olan Kültür ve Tabiat Varlıklarının kaynak temin edilerek projelendirilmesi ve restorasyonunun yapılmasını sağlamak.


PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

B.3. Plan ve Proje Müdürlüğü Faaliyet Bilgileri 3.1. Performans Hedefi Olarak Belirlenen Planlama Çalışmalarına Ait Faaliyet Bilgileri Stratejik Hedef 12.1: Üst ölçekli yatırımların ortaya çıkardığı talepler doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını 2019 yılı sonuna kadar revize etmek. Stratejik Hedefi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanan dere mutlak koruma bantlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmalarına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının revize edilmesi.

3.2. Dere Mutlak Koruma Alanlarına Ait Plan Çalışması İlgi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Genel Kurul kararı ile, İSKİ Genel Müdürlüğü İçme suyu Havzaları Yönetmeliği’nin 9.maddesinin (g) bendi “İçme Suyu havzalarında EK-1’de isimleri verilen derelerin, orman alanları ve tarımsal niteliği korunacak alanlar dışında kalan kısımlarında; ıslah projesine uygun olarak bu dereleri ıslah kesitinin her iki yanında; temizlik, bakım ve onarımlarının yapılabilmesi maksadıyla imar planlarında en az on metrelik dere işletme bandı ayrılır. Dere ıslah alanı ile dere işletme bandları idarece kamulaştırılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmelik değişikliği gereği imar planlarında yapılması gereken değişikliklerde plan bütünlüğünün sağlanması için dere mutlak koruma alanları çevresi ile birlikte değerlendirilmektedir.

Bu nedenle İmrahor – Bolluca ve Boğazköy bölgesinde dere mutlak koruma alanlarını kapsayan alanda imar planı değişikliği çalışmasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Arnavutköy Belediyesi tarafından başlanılmıştır. Sınırları şekil-1 de gösterilen alanda 1/5000 ölçekli plan değişikliği çalışması İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olup söz konusu planın Meclise sevk edilmesi için kurum görüşleri toplanmış olup, plan Meclise sevk aşamasındadır.

3.3. Performans Hedefinde Yer Almayan Planlama Çalışmalarına Ait Faaliyet Bilgileri 3.3.1. Arnavutköy 20023 Parsele Ait 1/5000 Ölç. N.İ.P Değişikliği Teklifi Arnavutköy İlçe Müftülüğü’nün talebi ile Merkez Mahallesi, Devlet Hastanesi mevkiinde ikamet eden vatandaşların dini vecibelerini yerine getirmek için imar planında uygun görülen yerde dini tesis alanı ayrılması istenmiştir. Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan Arnavutköy 20023 parselin bir kısmının park ve dinlenme alanlarından dini tesis alanına alınmasına yönelik 21.04.2010 tasdik tarihli Arnavutköy Merkez ve Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 14.06.2010 tasdik tarihli Arnavutköy Merkez ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanması hususunda 28.01.2016 tarih ve 309250 sayılı Başkanlık Oluru alınmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifi 3194 sayılı yasanın 8b maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7b-14. maddelerine göre

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

gereği için İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 2016/847 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 3.3.2. Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği Teklifi 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında konut ve konut + ticaret alanında olup herhangi bir parsel ile tevhit edilmesi halinde dahi yapılaşamayacak yapı adası ve parseller bulunmaktadır. Bu nedenle 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında yukarıda açıklanan koşullarda kalarak yapılaşamayan parseller için “ İmar planında konut, konut + ticaret alanında kalıp, tek başına veya bulunduğu yapı adasındaki herhangi bir parselle tevhit edilmesi halinde dahi yapılaşamayan parseller, parselin kamuya bedelsiz terk edilmesi ve terk işleminden sonra plan tadilatı ile yeşil alan yapılması koşuluyla bulunduğu yapı adasının emsal değeri üzerinden bu planın onama sınırı içerisinde kalan konut veya konut + ticaret alanlarına imar hakkı transferini gerçekleştirebilir. İmar hakkı transferi ile 1/1000 ölçekli planda verilen kat adetleri artırılamaz” şeklindeki plan notu değişikliği hazırlanmıştır. 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında konut ve konut + ticaret alanında olup herhangi bir parsel ile tevhit edilmesi halinde dahi yapılaşamayacak yapı adası ve parsellere yönelik imar hakkı transferi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu ilave edilmesine yönelik ilgi 07.04.2016 tarih ve 266410 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan plan notu değişliği

teklifine ilişkin kurum görüşleri alınmış ve 3194 sayılı imar kanununun 8b maddesine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Meclise havale edilmiştir. 3.3.3. Hadımköy Merkez Bölgesi II. Etap Uygulama İmar Planı İlçemiz Hadımköy Merkez Bölgesi uygulama imar planı olmayan alanlarda 17.01.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı’na istinaden Hadımköy Merkez Bölgesi II. Etap Uygulama İmar Planı hazırlanmış olup, değerlendirilmek üzere Arnavutköy Belediye Meclisine sevk edilmiş ve Arnavutköy Belediye Meclisi’nin 14.10.2016 tarih ve 88 sayılı Arnavutköy Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülerek onaylanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir.

Hadımköy Merkez Bölgesi II. Etap

3.3.4. Arnavutköy İlçesi, Balaban Mahallesi, 101 Ada 138 Parsel, 128 Ada 6, 7, 8, 9 Ve 12 Parsellere, 132 Ada 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32 ve 33 Parsellere, 136 Ada 39, 40, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 76 ve 78 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Balaban Köyü Nazım İmar Planı İle İlgili Değişikliği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 21.04.2015 tarih ve 57204986310.04-(EIM) 2224 TN: 278130 sayılı yazısında; Arnavutköy İlçesi Balaban Mahallesi sınırlarında yer alan 05.03.2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Balaban Köyü Uygulama İmar Planında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulamasına başlanıldığı, ancak Plandaki donatı alanlarında mevcut yapıların bulunmasının Parselasyon Planı işlemlerini zorlaştırdığı ve ileride kamulaştırma problemini doğuracağı belirtilerek Planın yeniden değerlendirilmesi talep edilmek olup, söz konusu talep doğrultusunda 1/5000 ölçekli Balaban Köyü Nazım İmar Planı’nda yapılan inceleme ve planlama alanında yapılan arazi tespit çalışmaları sonucunda, 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Balaban Köyü Nazım İmar Planı’nda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi

Uygulama İmar Planı

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

206

207

değerlendirilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiş olup İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.11.2016 tarih ve 2016/1817 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 3.3.5. Arnavutköy İlçesi Ömerli 374 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Arnavutköy ilçesi Ömerli Deliklikaya bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2012 tarih ve 397 sayılı kararı ile uygun görülmüş 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 17.04.2014 tarihinde onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışması yapılan alan ile ilgili olarak 17.04.2014 tasdik tarihli Ömerli Deliklikaya bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, Ömerli 374 Parsel ve Tescil Dışı Alanlara İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2016 tarih ve 2016/1860 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 3.3.6. Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 10.Yıl Caddesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 14.06.2010 onaylı 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı’nda yapılan incelemede ve planlama alanında yapılan arazi tespit çalışmalarında, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi sınırları içinde bulunan ve 8.00 m.’lik yol olarak planlanan 10.yıl Caddesinin bulunduğu alan-


PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

da ulaşım yoğunluğu, çevresel donatıların etkisi ve projeksiyon nüfus göz önüne alındığında ulaşım sirkülasyonunun sağlanamadığı tespit edilmiş olup, söz konusu 8.00 m.’lik yol alanının 10.00 m.’lik yol alanı olarak Planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi hazırlanmış ve söz konusu plan değişliği teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2016 tarih ve 2016/1833 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 3.3.7. Taşoluk 4192 Ada 2 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Taşoluk 4192 Ada 2 parsel “İdari Hizmet alanına alınmasına yönelik 23.09.2014 tarih ve 8102 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2015 tarih ve 441 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunarak, 1/5000 ölçekli plan paftalarının 13.03.2015 tarihinde onaylanmıştır. 13.03.2015 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Taşoluk 4192 Ada 2 parsel “İdari Hizmet Alanı” olarak planlanmış olup söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Taşoluk 4192 Ada 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2016 tarih ve 2016/2037 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 3.3.8. Arnavutköy 611 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

ile Arnavutköy 611 parselin ilk öğretim tesisi olarak planlanmasına yönelik hazırlanan NİP-10682 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 20.11.2015 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmış ve gereği için tarafımıza iletilmiştir.

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

2016/1226 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Projede Yer Alan Fonksiyonlar; •

Çocuk Oyun Alanı,

3.3.11. Durusu 221 Adanın İçerisinde Bulunan Tesclil Dışı Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişliği

Peyzaj Alanları,

Aktivite Alanları.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Arnavutköy 611 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. Arnavutköy 611 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı için ilgili kurum görüşleri alınmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.11.2016 tarih ve 2016/2129 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

22.07.2003 tasdik tarihli Durusu II. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Durusu 221 adanın içerisinde yer alan “Park ve Rekreasyon Alanı” olarak belirtilen alanın bir kısmının (yaklaşık 2000 m²) “Dini Tesis Alanı” olarak ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli uygulama imar planı değişliği teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2016 tarih ve 2016/1818 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

3.3.9. Durusu 210 Ada 2 Parsel İle 206 Ada 3 ve 6 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişliği

3.4. Performans Hedefi Olarak Belirlenen Proje Çalışmalarına Ait Faaliyet Bilgileri

Durusu II. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Durusu 206 Ada 1 Parsel ve 210 Ada 2 Parseller arasından geçen yolun iptal edilerek Durusu 210 Ada 2 Parselin içinden geçecek şekilde ve bu parselin arkasına alınmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişliği teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2016 tarih ve 2016/1836 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Stratejik Hedef 12.2: 2019 Yılı sonuna kadar, planlarda kentsel-sosyal donatı alanı olarak ayrılan 10 adet mekânı projelendirmek.

3.3.10. Hadımköy 129 Parsel ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Hadımköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı içerinde bütünlüğün sağlanması için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişliği teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2016 tarih ve

3.4.2. Haraççı Mahallesi Kent Meydanı Projesi Arnavutköy İlçesi Haraççı Mahallesi, Alev Sokak, Solmaz Sokak ile 1527, 1529, 1530, 1531 parsellerinde içinde bulunduğu Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi’ne kadar olan, çoğunluğu kamusal alanlardan oluşan yaklaşık 8000 m²’lik alanda Haraççı Mahallesi Meydan Projesi hazırlanmıştır. Haraççı Meydan Projesinin yapım sürecinin tamamlanması ile Haraççı

bölgesinde modern bir meydanın oluşturulması ayrıca 1. derece koruma grubunda yer alan tescilli Haraççı Camisi’nin de restorasyon sürecinin tamamlanarak yapının alana hizmet edecek bir fonksiyona kavuşturulması hedeflenmektedir.

nın ve çocuk oyun alanının bölgeye kazandırılması hedeflenmiştir.

Projede yer alan pergola ve havuz tasarımı ile meydanda konforlu bekleme alanları oluşturulmaya çalışılmakta olup, kullanılan kent mobilyaları yaya sirkülasyonuna da engel olmayacak şekilde konumlandırılmıştır. Alev Sokak’ta gerçekleşen düzenleme ile araç ve yaya trafiği tanımlanarak, ihtiyaç duyulan etkinlik alanı-

Çocuk Oyun Alanı

Performans Hedefi: İmar planlarında kentsel-sosyal donatı alanı olarak ayrılan taşınmazlardan iki adetinin projesini, 2016 yılı sonuna kadar hazırlamak. 3.4.1. Arnavutköy Genç Osman Caddesi Park Projesi Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Arnavutköy 113-114-115-116-117-118119-120-121 parsel sayılı taşınmazların “Park ve Kent Meydanı” projesi kapsamında kullanılmak üzere Belediyemize tahsisi gerçekleşmiş olup, toplam 2284 m2 yüzölçümündeki alanda, imar planı ve plan notlarında belirtilen yapılaşma şartları çerçevesinde park düzenlemesi amaçlanmıştır.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

208

209

Proje Kapsamında Yer alan Etkinlik Alanları: •

Dinlenme Alanları

Otopark Alanları

Gezinti Alanları

Çocuk oyun alanları vb. alanlar

Stratejik Hedef 12.3: Arnavutköy İlçesindeki Kentsel ve kırsal merkezlerde bulunan meydan niteliğindeki 5 adet mekânın çevre düzenleme projelerini 2019 yılı sonuna kadar tamamlayarak bu merkezleri modern meydanlara kavuşturmak. Performans Hedefi: Arnavutköy


PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

İlçesinde bulunan meydan niteliğindeki 1 adet alanın çevre düzenleme projesinin 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması.

renk, yön, güç imajları üstünde kontrol sağlanması ve projenin çevresindeki yapıların bu ışık kaynakları ile aydınlatılması hedeflenmiştir.

3.4.3. Yeşilbayır Mahallesi Kent Meydanı Projesi

Proje Kapsamında Yer alan Etkinlik Alanları:

Yaklaşık 3700 m²’lik alanda tasarlanan Yeşilbayır Mahallesi Kent Meydanı Projesi, proje alanında bulunan iki toplanma mekânı (cami ve kafeterya ) merkez alınarak kurgulanmıştır. Meydan kırsal yerleşmenin merkezinde yer almakta olup, proje alanının cami, ticari merkez, sağlık ocağı gibi fonksiyonlarla çevrelenmiş olması ile de mahallenin sosyal merkezinde yer almaktadır.

• Dinlenme Alanları

Zemin döşemesinde ortaya çıkan karelaj baz alınan yapılardan referansla gönderilen ışınların çakıştırılmasıyla oluşturulmuştur. Yer döşemesinde acılan bitkisel tasarım alanlarıyla zemin sertliği kırılmış ve meydana bir hareketlilik kazandırılmıştır.

Performans Hedefi: Spor Kompleksi Projesine ait avan proje çalışmalarının 2016 yılı içinde tamamlanması.

Meydanda iklim koşullarının kontrol edilebildiği ve konforun sağlanabildiği yerler meydanı çevreleyen kamusal yapıların açık alanlarıdır. Proje çalışmasında meydanın dört mevsim konforlu olabilmesi için iklim etkilerine karşı korunaklı alanların oluşturulması hedeflenmiştir. Proje alanının çevresinde dairesel formada bitkisel düzenleme alanları bırakılmıştır. Proje kapsamında yapay ışık kaynakları oluşturularak

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Boyalık Mahallesi Kent Meydanı Projesi

• Otopark Alanları • Sergi ve Satış Alanları • Gezinti Alanları • Çocuk oyun alanları Stratejik Hedef 12.4: Arnavutköy İlçesinin tamamına hitap eden içinde futbol stadyumunun da bulunduğu bir spor kompleksi projesini 2017 yılı sonuna kadar hazırlamak.

3.4.4. Arnavutköy Spor Kompleksi Projesi Arnavutköy İlçesinde farklı spor dallarının bir arada bulunduğu bir spor kompleksi projesi yapılması hedeflenmekte olup, bu doğrultuda projenin yapılabileceği alanlara yönelik ön etüt ve analiz çalışmalarının yapılmasına başlanmıştır. Gerçekleştirilen analiz ve etüt çalışmaları doğrultusunda Arnavutköy Spor Kompleksi Projesi için gerekli alan büyüklüğünün ne olması gerektiği tespit edilmiş ve Arnavutköy İlçesi sınırları içerisinde bu büyüklükteki alanlar belirlenmiş.

Alternatif araziler içerisinde birçok farklı yapının ve 5.000 kişilik İlçe Stadyumu’nun yer alabileceği kullanıma sahip alanlar tespit edilmiştir.

Stratejik Hedef 12.5: İlçede turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için doğal veya tarihî nitelikteki 2 adet alanı projelendirmek.

temsil eden tarzda düzenlenmiş turizm merkezi oluşturarak, geçmiş değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir.

çalışmaları başlamıştır.

Arnavutköy Spor Kompleksi Projesi için tespit edilen alanın tahsis talebi İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne yapılmıştır.

Performans Hedefi: Projelendirilmek üzere alan tespiti yapılan alanların fikir projelerinin hazırlanması

b) Film Platosu

• Hobi Bahçeleri

Geçmiş yıllarda yeşilçam filmlerinin çekildiği doğal film setlerinin bulunduğu ilçemizde, resmi ve özel kurumlarla işbirliği içerisinde film platosu oluşturulması hedeflenmiştir.

• Atlı Spor ve Binicilik

3.4.5. Kültürel Projeler

Arnavutköy Spor Kompleksi Projesi Kapsamında Yer Alması Hedeflenen Fonksiyonlar; Stadyum

Yüzme Havuzu ve Sağlık Kulübü

Sosyal Tesis

Buz Pisti

Antrenman Sahası

Ticari Alanlar

Kapalı Spor Salonu

Açık Spor Alanları

3.4.5.1. Kültür Sanat Vadisi Projesi Söz konusu projenin ihtiyaçlarını karşılayacak, uygun alanın tespiti gerçekleşmiş olup, projelendirme çalışmalarına başlanmıştır. a) Tarihi Turizm Merkezi

Tarihi köy yaşantısını ve mimarisini

3.4.5.2. Spor Eğlence ve Macera Parkı Söz konusu projenin ihtiyaçlarını karşılayacak, uygun alanın tespiti gerçekleşmiş olup, projelendirme

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

210

211

Söz Konusu Proje İçerisinde; • Gölet

• Koruluk • Piknik Alanları • Bisiklet ve Sağlıklı Yaşam Parkuru • Açık Spor Alanları • Peyzaj alanlarının yer alması hedeflenmektedir. Stratejik Hedef 12.6: 2019 yılı so-

nuna kadar, 4 adet eski eser yapıyı


PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

projelendirmek. Performans Hedefi: 1 adet eski eser

yapının projelendirilmesi 3.4.6. Arnavutköy İlçesi Haraççı Mahallesi Tescilli Köprüye İlişkin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik ve Tesisat Projeleri Haraççı 1598-511 parseller arasında yer alan köprü 29.07.2010/1292 sayılı kurul kararı ile tescillenmiş olup, rölöve-restitüsyon ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.

3.5. Performans Hedefinde Yer Almayan Proje Çalışmalarına Ait Faaliyet Bilgileri 3.5.1. Çilingir Mahallesi Kent Meydanı Projesi

Arnavutköy İlçesi Çilingir Mahallesi, Çilingir Cami Sokak, Koca Çınar Sokak, Ebabil Sokak, Mineli Sokak, Eski Edirne Asfaltı Caddesi ile 1, 2, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67 parsellerinde içinde bulunduğu kamusal alanlardan oluşan yaklaşık 6673 m²’lik alanda yol, kaldırım ve Çilingir Mahallesi Meydan Projesi hazırlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında gerçekleşen meydan tasarımında kırsal yerleşmenin etkisiyle organik formlar tercih edilmiştir. Böylelikle akışkan bir tasarım ortaya konulmuş olup, cami, kahve, sağlık ocağı gibi fonksiyonlarla çevrelenmiş olması ile de mahallenin sosyal

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Kapsamında Yer Alan Fonksiyonlar:

merkezinde yer almaktadır. Zira proje alanında bulunan çekim merkezleri (cami ve muhtarlık ) ve çilingir mahallesi giriş yolları dikkate alındığında, yaya sirkülasyonunu çözmek tasarımın ahenk noktasını oluşturmaktadır. Projenin akışkan yapısı yayaları yönlendirmekten ziyade yayalara serbest hareket imkânı hedeflenmiştir. • Meydandaki dairesel yeşil alanlarla hem tasarımın akışkanlığı desteklenmiş hem de projeye hareket kazandırılmıştır. • Proje kapsamında Yapay ışık kaynakları oluşturularak renk, yön, güç imajları üstünde kontrolün

Muhtarlık

Dinlenme Alanları

Zabıta

Gezinti Alanları

Kafe

Çocuk Oyun Alanları

Çok amaçlı salon

Pazar Alanı

sağlanması ve projenin çevresindeki yapıların bu ışık kaynakları ile aydınlatılması hedeflenmiştir. Proje Kapsamında Yer Alan Etkinlik Alanları: •

Dinlenme Alanları

Otopark Alanları

Gezinti Alanları

3.5.2. Yassıören Mahallesi Kent Meydanı Projesi Arnavutköy İlçesi Yassıören Mahallesi, Sel Sokak, Cumhur Caddesi, Şehitlik Caddesi ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28 parsellerinde içinde bulunduğu Kamusal Alanlardan oluşan yaklaşık 5565m²’lik alanda yol, kaldırım ve Yassıören Mahallesi Meydan Projesi hazırlanmıştır.

Söz konusu proje kapsamında gerçekleşen meydan tasarımında kırsal yerleşmenin etkisiyle organik formlar tercih edilmiştir. Böylelikle akışkan bir tasarım ortaya konulmuş olup, cami, büfe, oturma alanları, düğün, nişan ve asker eğlencelerinin yapabileceği meydan gibi fonksiyonlarla çevrelenmiş olması ile de mahallenin sosyal merkezinde yer almaktadır. Projede genel olarak beşgen formlar tercih edilmiştir. Böylelikle farklı bir tasarım ortaya konulmuştur. Meydandaki zeminde kullanılan beşgen kütleler hem tasarımın akışkanlığı desteklenmiş hem de projeye hareket kazandırmıştır. Proje Kapsamında Yer Alan Etkinlik Alanları: •

Dinlenme Alanları

Büfe

Çeşme

Süs havuzu

Gezinti Alanları

3.5.3. Tayakadın Mahallesi Kent Meydanı Projesi Arnavutköy İlçesi Tayakadın Mahallesi, Beliz Sokak, Tayakadın Yassıören Caddesi, Köy içi Caddesi ile 1, 2201, 2200, 2220 parsellerinde içinde bulunduğu kamusal alanlardan oluşan yaklaşık 10835 m²’lik alanda yol, kaldırım ve Tayakadın Mahallesi Meydan Projesi hazırlanmıştır. Tayakadın Mahallesi Kent Meydanı Proje Ait Görsel

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

212

213


PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Söz konusu proje kapsamında gerçekleşen meydan tasarımında kırsal yerleşmenin etkisiyle kare formlar tercih edilmiştir. Böylelikle akışkan bir tasarım ortaya konulmuş olup, cami, kahve, muhtarlık, düğün, nişan ve asker eğlencelerinin yapabileceği meydan gibi fonksiyonlarla çevrelenmiş olması ile de mahallenin sosyal merkezinde yer almaktadır. Projede meydan alanını belirlemek ve bütünlük kazanmak için cami önündeki Köy İçi Caddesi kapatılarak tasarıma yön verilmiştir. 3.5.4. Durusu Meydanı ve Pazar Alanı Projesi Arnavutköy İlçesi, Durusu Mahallesi, Terkos-Karaburun Caddesi’nde 814,815 ve 779 parseller içindeki yaklaşık 1133,56 m²’lik alanda Durusu Meydanı ve Pazar Alanı Projesi hazırlanmıştır. Durusu Meydanı ve Pazar alanı bölge halkının sosyalleşebileceği, merkezi bir lokasyonda bulunmakta olup bölge halkının sosyokültürel etkinliklerine imkân sunacak şekilde geniş açıklıklı yarı açık üst örtüler, kent mobilyaları, sert zemin ve peyzaj alanları ile tanımlanmıştır. Proje Kapsamında Yer Alan Fonksiyonlar: •

Alışveriş Alanı

Toplanma Alanları

Çok Amaçlı Etkinlik Alanı

3.5.5. Boyalık Mahallesi Kent Meydanı Projesi Arnavutköy İlçesi Boyalık Mahallesi, Ulu Sokak, Millet Caddesi, Dursunköy-Boyalık Caddesi ile 1, 2, 12, parsellerinde içinde bulunduğu kamusal alanlardan oluşan yaklaşık 7731 m²’lik alanda yol, kaldırım ve

Boyalık Mahallesi Meydan Projesi hazırlanmaktadır. Söz konusu proje kapsamında gerçekleşen meydan tasarımında kırsal yerleşmenin etkisiyle kare formlar tercih edilmiştir. Böylelikle akışkan bir tasarım ortaya konulmuş olup, cami, kahve, muhtarlık, düğün, nişan ve asker eğlencelerinin yapabileceği meydan gibi fonksiyonlarla çevrelenmiş olması ile de mahallenin sosyal merkezinde yer almaktadır. Proje Kapsamında Yer Alan Fonksiyonlar: •

Oturma Alanları

Süs Havuzu

Basketbol ve Futbol Sahası

Amfi Tiyatro Alanı

Spor Alanı

Meydandaki zeminde kullanılan aynı malzeme fakat farklı renkler ile alanı tanımlanmış ve tasarımı desteklenmiş hem de projeye alanı tanımlı ve hareket kazandırmıştır. Mevcut dereye köprü ve teras kurgulanmıştır. 3.5.6 Mustafa Kemal, Kazım Karabekir ve Selçuklu Caddeleri Ulaşım Sirkülasyon Planı ve Yol Projesi İstanbul ili, Arnavutköy İlçesi, Taşoluk, 6671 Ada üzerinde 1. Etap inşaat faaliyetleri devam eden, içerisinde Belediye Hizmet Binası ve Meclis Binası, Kültür Merkezi, Evlendirme Dairesi, Hükümet Konağı, Hastane ve Ticari Birimlerin yer aldığı “Yönetim ve Yaşam Merkezi Projesi” yer almakta olup, söz konusu yapıların fonksiyonları gereği bölgede oluşabilecek trafik yoğunluğuna önlem almak üzere tarafımızca “Mustafa

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Kemal, Kazım Karabekir ve Selçuklu Caddeleri Ulaşım Sirkülasyon Planı ve Yol Projesi” hazırlanmıştır.

İSKİ’nin kamulaştırma maliyetlerinin minimuma indirilmesidir.

Kentsel tarım uygulamasının başlatılması.

Projenin Hazırlanma Nedenleri

3.5.7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İle Ortaklaşa Yürütülen Projeler

Bolluca Ekolojik Koridoru projesi bölgesel ölçekte ortaya çıkan gereksinimlere istinaden hazırlanmış olup, projenin ortaya çıkmasına neden olan temel etmenler şöyle sıralanabilir.

Havza ve dere koruma alanlarında yer alan yapılı çevrelerin rehabilitasyonunun sağlanması

Pasif alan hükmündeki ekolojik koridorun aktif hale dönüştürülerek halkın kullanımına sunulması.

Dere koruma alanlarının ve içme suyu havzalarının arazi üzerinde okunabilir olması.

Alanların tarım, yerleşim, yaşam tarzı ve bilgi sistemi birikimlerinin değerlendirilmesine dair yöntemler sunulması.

İstanbul için dere mutlak koruma alanlarında uygulanabilecek örnek bir proje modelinin ortaya konulması.

İSKİ, Belediye ve tarım kurumları için yeni fikirlere yol açılması.

Kentin doğusu ve güneyinde bulunan orman alanları arasında doğal bir bağlantıya olan ihtiyaç.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından dere mutlak

3.5.7.1. Arnavutköy İlçesi Bolluca Ekolojik Koridor Projesi 5. Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali ile 2011 yılında yapılan protokol gereği H+N+S Landscape Architecs ve 51N4E firmalarıyla Arnavutköy’deki yaklaşık 326 ha’lık alanda konsept proje olarak Arnavutköy Ekolojik Koridor Projesi geliştirilmiştir. Arnavutköy Ekolojik Koridor Projesi içesinde I. Etap olarak yaklaşık 190 000 m2.lik alan Bolluca Meydan Düzenlemesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilmeye başlanmıştır. Söz konusu proje alanı İ.B.B. 2015 yılı proje yatırım programına dahil edilmiş ve proje ihalesi uhdesinde kalan müellif firma tarafından 190 bin m²’lik proje alanının avan proje çalışmaları tamamlanarak İ.B.B. ve İ.S.K.İ. onayına sunulmuştur. Uygulama projesi ise 2016 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

koruma bandı için getirilen hükümlerin bölgesel taleplere cevap vermemesi. Projenin Hedefleri Bolluca Ekolojik Koridoru projesinin ana hedefleri arasında Arnavutköy İlçesi için önemli bir ekolojik alan yaratmakla birlikte İSKİ yönetmeliğinde belirtilen, İstanbul’daki diğer içme suyu havzalarını besleyen çok sayıda dere ve bunların koruma bantları içinde örnek bir proje olması hedeflenmiştir. Çünkü İstanbul’daki birçok dere Bolluca Ekolojik Koridorunun bulunduğu derenin benzer yasal prosedürlere sahiptir. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın İstanbul’un diğer içme suyu havzalarını besleyen dere ve koruma bantlarının kullanımına örnek olmasını hedeflenmektedir.

Bolluca Ekolojik Koridoru Arnavutköy merkezi ve alt bölgelere kimlik sunan doğal bir koridordur. İlçeyi kuşatan Tayakadın ve Boğazköy orman bölgelerini birleştirmesi açısından doğal bir ekolojik geçiş koridoru konumundadır. Bu projedeki amaç, derelerin ve çevresindeki koridorun ekolojik yapısının bozulmadan ıslah edilmesi, kent peyzajına ve kentsel tarıma, eko turizme kazandırılarak mülk sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi, aynı zamanda da Çilingir Mahallesi Kent Meydanı Proje Görseli

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

214

215


PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Hazırlanan projenin hedefleri; •

Ekolojik koridor sınırı içindeki fonksiyonların halkın sürekli kullanımını sağlayacak şekilde İstanbul’un içme suyu havzalarını besleyen derelere örnek olacak bir ekolojik koridorun oluşturulması.

Derenin nitelikli potansiyelinin tamamının kullanılabileceği ve su yüksekliğinin mevsimsel değişimlerine adapte olabilen daha doğal ve daha geniş bir akarsu profilinin oluşmasına imkân verecek dere ıslah kesitinin planlanması.

Kentin doğusu ve güneyinde bulunan orman alanları arasında sürekliliği sağlayan doğal bir bağlantı koridorunun oluşturulması.

Dere mutlak koruma bandı içinde kalan sağlıksız konutların ve donatı alanlarının rehabilitasyonun sağlanması. Ekolojik koridorun kamulaştırma maliyetinin imar kanunu ve

ilgili yönetmelikler çerçevesinde minimuma indiren modelin geliştirilmesi şeklindedir. 3.5.7.2. Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi Projesi Arnavutköy İlçesi Boğazköy 4848 Ada ve 4849 Adayı kapsayan alanda, bölgenin sosyal, kültürel, sportif ve rekreasyonel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projelendirme çalışması yapılmıştır. Proje ile birçok fonksiyonun bir arada yer alması hedeflenerek fonksiyonel bir kullanımın bölgeye kazandırılması amaçlanmıştır. Kreş alanları, gençlik merkezi, kadın kültür merkezi yaşlılar merkezi gibi fonksiyonlara bir arada yer verilerek her yaş grubundan kişilerin faydalanabileceği bir yapının tesis edilmesi öncelikli hedefler arasında tutulmuştur. 3.5.7.3. Arnavutköy Bilim Merkezi Projesi Arnavutköy 919 parselde Şehir Parkı ve Kültürel Tesis Alanı olarak planlanan alanın Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Belediyemiz

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

adına ön tahsisi yapılmış, “Gençlik merkezi, yer altı otoparkları, açık anfi tiyatro, açık gösteri ve festival alanları, gölet ve su öğeleri, yönetim binası, kapalı oyun alanı, dağcılık spor alanı, el sanatları sergi alanı, ekolojik pazar, engelliler parkı, kütüphane, seyir terasları, restoran, çok amaçlı düğün ve toplantı salonları, kafeler-çay bahçeleri ve kır kahveleri, basketbol- halı saha-voleybol-tenis-çim kayağı ve buz pisti vb spor alanları, botanik bahçesi, çocuk oyun alanları, temalı parklar, yürüyüş ve bisiklet parkurları” gibi fonksiyonların yer aldığı “Arnavutköy Şehir Parkı Projesi” İ.B.B. Alt Yapı Projeler Müdürlüğü tarafından projelendirilmiş ve Yeşil Alan ve Tesisler Müdürlüğü tarafından imalatı tamamlanmıştır.

Proje Kapsamında Yer Alan Fonksiyonlar; Planetaryum

Atölyeler

Satış Üniteleri

Kütüphane

İdari Bölüm

Bilgisayar Odası

Fuaye

Laboratuvar

Çok Amaçlı Salon

Kafe-Restoran vb. Yapılar

Arnavutköy 919 parselin, Uygulama İmar Planı’nda “Kültürel Tesis” alanında kalan yaklaşık 6600 m²’lik kısmında “Kültür Merkezi Projesi” çalışmaları kapsamında yaklaşık 7000 m²’lik inşaat alanına sahip “Arnavutköy Bilim Merkezi Projesi” hazırlanmıştır.

Projenin Tamamlanması ile Bölgeye Kazandırılması Hedeflenen Fonksiyonlar; Meydan ve Kapalı Otopark

Spor Merkezi

Kütüphane, Kafe ve Restoran

Etkinlik Alanı

Çok Amaçlı Salon ve Toplantı Salonu

Bilim Merkezi

Kadın kültür Merkezi, Kreş, Anaokulu

Kaykay Pisti

Gençlik Merkezi, Yetişkin Evi, Halk Sağlık Merkezi

Park

Haraççı Meydan Vaziyet Planı

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

216

217


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER

A.2. Stratejik Hedefler:

A.1. Teşkilat Şeması

Yıl

Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

2016 Yılı Stratejik Hedeflerimiz 1- 2016 yılı sonuna kadar toplam 65 km asfalt yol, 20 km stabilize yol yapmak 2- 2016 yılı sonuna kadar toplam 3 km yağmursuyu şebekesi yapmak 3- 2016 yılı sonuna kadar toplam 120.000 m² tretuvar yapmak

2016

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

4- 2016 yılı sonuna kadar 1 adet kapalı pazar inşaatı tamamlamak. 5- 2016 yılı sonuna kadar 1 adet eski köy merkezi meydan ve çevre düzenl.yap. 6- 2016 yılı sonuna kadar 1 adet yaşam merkezi inşaatına başlamak

PROJE VE İHALE BÜROSU

YOL BAKIM VE ONARIM BÜROSU

7- 2016 yılı sonuna kadar Arnavutköy Spor Kompleksi projesinin tamamlanması ALTYAPI VE RUHSAT BÜROSU

KALEM-ARŞİV BÜROSU

8- 2016 yılı sonuna kadar en az 1 mahallede spor tesisi yapmak.

A.3. Mali Bilgiler Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı 2016

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

59.964.500,00 TL

35.514.094,83 TL

% 59,22

Boğazköy Yolu Müftülük Binası

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

220

221


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A.4. Sunulan Hizmetler 1) İhaleler: 2016 Yılı İhale Tablosu İhale Şekli

İhale Usulü

İşin İsmi

Gerçekleşme 2016 Yılı Tutarı (TL)

Açıklama

1

Yapım İşi

19. Açık

Arnavutköy Bolluca Spor Tesisi Yapım İşi

444.924,29 TL

%81 2015’te, %19 oranında 2016’da yapıldı.

2

Yapım İşi

19. Açık

Arnavutköy İlçesi Hadımköy ve Ömerli Mahalleleri Çevresi Yol ve Tretuar Yapım İşi.

1.564.753,92 TL

%70 oranında iş 2015’te %30 oranında iş 2016’da yapıldı.

3

Yapım İşi

19. Açık

Arnavutköy Geneli Tretuar ve Asfalt Kaplama yapım işi.

18.727.718,31 TL

% 100 oranında iş yapıldı.

4

Yapım İşi

19. Açık

Arnavutköy İlçesi Diğer Kamu Binaları Tamir ve Tadilat İşleri

3.013.027,85 TL

% 100 oranında iş yapıldı.

5

Yapım İşi

19. Açık

Hadımköy Çok Amaçlı Spor Alanı Yapım İşi

1.842.5530,36 TL

% 28 oranında iş 2016’da yapıldı. İş devam ediyor.

1.102.328,81 TL

% 6 oranında iş 2016’da yapıldı. İş devam ediyor.

S.N

6

Yapım İşi

19. Açık

Hadımköy Çok Amaçlı Kültür Merkezi ve Çevre Düzenl.Yapım İşi

7

Hizmet İşi

19. Açık

2016 yılı İş Makinesi ve Kamyon Kiralama Hizmeti Alım İşi

2.510.387,46 TL

10 ad. kamyon 1 adet kombine aracı, 2 ad. kepçe 1 adet silindir çalıştırıldı.

8

Mal Alımı

19. Açık

2016 Yılı Yol Alt Temel Malzemesi Alım İşi

1.182.267,54 TL

%100 oranında malzeme alındı. (96.689 ton)

9

Mal Alımı

21/b

Kışla Mücadele Ekipmanı Kiralama İşi

268.875,00 TL

3 Adet Pito’lu kar küreme ve tuzlama aracı, 2 adet kepçe ve 2 adet kamyonet

10

Mal Alımı

Pazarlık

Beton Boru ve Kilit Taşı Alım İşi

153.056,00 TL

2965 adet beton boru, 3170 adet yol bordürü, 3600m² kilitli parke taşı alındı.

11

Mal Alımı

21/f pazarlık

Ses İzalasyonu Kaplama Malzemesi Alım İşi.

82.499,84 TL

%100 oranında iş yapıldı.

12

Mal Alımı

21/f pazarlık

Prefabrik Konteynır ve Güvenlik Kabini Alım İşi

175.761,00 TL

6 adet konteynır 7 adet güvenlik kabini alındı.

13

Mal Alımı

21/f pazarlık

2016 Yılı Boya Alım İşi

186.062,40 TL

1216 Kova (24.000 kg) boya alındı.

14

Mal Alımı

21/f pazarlık

Yol Alt Temel Malzemesi Alım İşi

191.750,00 TL

%100 oranında malzeme alındı. (15.000 ton)

15

Mal Alımı

21/f pazarlık

Yol Güvenliği Malzemeleri, Trafik İşaret Levhaları malz. alım işi

28.860,50 TL

650 adet duba, 140 adet yazlık-kışlık iş elbisesi ve 20 kalem güvenlik malz.

16

Mal Alımı

22/d D.T.

Kompaktör ve ve Asfalt Kesme Bıçağı Alım İşi

9.440,00 TL

2 adet kompaktör bıçağı 4 adet asfalt kesme bıçağı

Toplam

31.084.243,28 TL

Vadi Park

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

222

223


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz 2015 yılından devam eden 2 adet açık ihale, 2016’da 6 adet açık ihale, 6 adet pazarlık usulü ihale ve 2 adet doğrudan temin usulü olmak üzere toplamda 16 adet ihale gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen Hizmetler: Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen hizmetler (asfalt-stabilize-parke-bordür-beton tretuvar) mahalle bazında envanteri çıkarılarak tablo halinde gösterilmiştir.

Sıra No

Mahalle Adı

1

Adnan Menderes Mah.

2

Anadolu Mah.

3

Arnavutköy Merkez Mah.

Prestij Tretuvar Yapılması (m²)

Bordür Döşeme (mt)

Baca Yükseltme (Ad)

Asfalt Kaplama (Ton)

Stabilize Serme (Ton)

Parke Döşeme (m²)

Yol İçi Parke Döşeme (m²)

554

932

330

-

-

61

-

3659

1536

10011

181

-

8415

51

585

-

-

-

-

-

30

4

Atatürk Mah.

2780

5729

2123

5

Balaban Mah

300

1612

15

6

Baklalı Mah.

516

3476

7

Boyalık Mah.

55

8

Boğazköy İstiklal Mah.

9

Asfalt Kaplama (Ton)

Stabilize Serme (Ton)

Parke Döşeme (m²)

Yol İçi Parke Döşeme (m²)

Prestij Tretuvar Yapılması (m²)

Bordür Döşeme (mt)

Baca Yükseltme (Ad)

1369

4461

60

1121

-

1101

-

Hicret Mah..

872

1567

105

-

-

3065

-

21

İmrahor Mah.

232

914

-

-

-

80

-

22

İslambey Mah.

1138

1577

7236

222

-

8645

39

23

Karlıbayır Mah.

-

252

503

-

-

521

63

24

Karaburun Mah.

-

1934

1425

-

-

30

-

25

Mavigöl Mah.

834

2639

95

-

-

40

42

26

M.Akif Ersoy Mah.

3413

2303

897

-

-

265

68

27

M.Kemal Paşa Mah.

1660

1552

3183

-

-

3970

124

28

Nene Hatun Mah.

2661

508

3054

-

4200

4856

-

29

Ömerli Mah.

13884

20153

50

-

3375

7

192

16

590

242

-

-

-

-

1050

1784

370

-

-

160

20

10995

12060

-

-

-

-

-

Sıra No

Mahalle Adı

19

Hastane Mah.

20

2425

324

35

-

-

50

-

-

-

-

-

-

280

70

-

-

-

-

1851

469

880

-

-

350

21

30

Sazlıbosna Mah.

Bolluca Mah.

2700

268

246

-

-

555

150

31

Taşoluk Mah.

10

Çilingir Mah.

551

2108

347

-

-

60

-

32

Tayakadın Mah.

11

Deliklikaya Mah.

3419

3392

-

-

-

-

-

33

Terkos Mah

2085

713

50

-

-

-

-

12

Dursunköy Mah.

-

169

-

2250

-

2635

-

34

Yavuz Selim Mah.

2750

5296

1551

-

-

1366

87

13

Durusu Mah.

-

166

-

474

-

86

-

35

Yeşilbayır Mah.

777

140

-

-

-

-

-

14

Fatih Mah.

491

1270

100

-

-

-

-

36

Yassıören Mah.

27

137

-

-

-

-

-

15

M.Fevzi Çakmak Mah.

3553

1785

240

-

-

43

195

37

Yeniköy Mah.

1211

3349

-

-

-

-

109

16

Hacımaşlı Mah.

-

-

-

-

-

-

-

38

Yunus Emre Mah.

359

51

621

-

-

289

6

17

Hadımköy Mah.

18162

61000

2659

8752

-

5700

203

90.000

150.000

35.000

13.000

10.000

43.000

1.540

18

Haraççı Mah.

5491

3828

437

-

-

326

105

Toplam

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

224

225


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A. Altyapı Hizmetleri: a) Asfalt Çalışması:

Asfalt Çalışması

Arnavutköy Genelinde 285.000 Ton Asfalt Serildi

Abdullah Gül Caddesi

b) Stabilize Çalışması:

Atatürk Caddesi

Asfaltın Genel Dağılımı Miktar

Arnavutköy Belediyesi

Asfalt Cinsi Asfalt Kaplama Yapılması

Toplam

90.000 Ton

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Kurum

65.000 Ton

Asfalt Yama Yapılması

25.000 Ton

Asfalt Kaplama Yapılması

150.000 Ton

Asfalt Yama Yapılması

45.000 Ton

Toplam

195.000 Ton

Genel Toplam

285.000 Ton

Arnavutköy genelinde 45 adet cadde ve 280 adet sokakta yeni asfalt kaplaması ve mevcut asfalt tamirat çalışmaları yapılmıştır.

Uzman Caddesi

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

226

227


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Arnavutköy genelinde, yeni imar yolu açılması, yolların asfalt kaplama ve kaldırım döşemelerine hazır hale getirilmesi için, muhtelif cadde sokaklara 150.000 ton stabilize serildi.

Malzeme Cinsi Stabilize Serilmesi

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Miktar 150.000 Ton

Toplam 150.000 Ton Yeni yol açılması, asfalt, tretuar çalışmaları kapsamında ağırlıklı olarak, Atatürk Mah.- Baklalı Mah.- Çilingir Mah.- Deliklikaya Mah.- Hadımköy Mah.- Haraççı Mah.- Hastane Mah.- Karaburun Mah.- Mavigöl Mah.- M.Akif Ersoy Mah.- Ömerli Mah.- Tayakadın Mah.- Yavuz Selim Mah.- Yeniköy Mahallesi’nde olmak üzere 50 adet cadde ve 250 adet sokakta stabilize serme çalışması yapılmıştır.

Arnavutköy genelinde 35.000 m² beton parke taşı, 13.000 m² yol içi parke taşı, 10.00 m² prestij kaldırım, 43.000 mt beton bordür taşı döşendi. Tretuar çalışması kapsamında ağırlıklı olarak, Anadolu Mah.- Atatürk Mah.- Boğazköy İstiklal Mah.- Dursunköy Mah.- Hadımköy Mah.- Hastane Mah.- İslambey Mah.- Karaburun Mah.- M.Akif Ersoy Mah.- M.Kemal Paşa Mah.- Nene Hatun Mah.- Ömerli Mah.-Yavuz Selim Mahallesi’nde olmak üzere 12 adet cadde ve 120 adet sokakta tretuvar düzenleme çalışması yapılmıştır.

c) Tretuvar Çalışması:

Bolluca Spor Tesisi

Miktar

Parke Taşı Döşenmesi

35.000 M2

Yol İçi Parke Taşı Döşenmesi

13.000 M2

Beton Tretuvar Yapılması Bordür Taşı Döşenmesi

Tutar (TL)

10.000 M2

1- Bolluca Spor Tesisi Yapım İşi

444.924,29

43.000 Mt

2- Diğer Kamu Binaları Bakım Onarım İşi

3.013.027,85

3- Hadımköy Kapalı Pazar ve Spor Alanı İşi

1.842.530,36

4- Hadımköy Meydan ve Kültür Merkezi İşi

1.102.328,81

750 Adet

5- Diğer İşler

444.323,24

1700 M3

Toplam

6.847.134,55

2.500 Mt

Yağmursuyu Izgara Döşenmesi

66 Adet

Taş Duvar Yapılması Baca Yükseltme

Üstyapı Hizmetleri Hizmet Cinsi

Yağmursuyu Hattı Döşenmesi

Yağmursuyu Izgara Temizliği Yapılması

B. Üstyapı Hizmetleri:

Kurum

Arnavutköy Belediyesi

İşin Cinsi

1540 Adet

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

228

229


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hadımköy Kent Meydanı Projesi

Hadımköy Kapalı Pazar

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

230

231


YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ


YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

B.4. Sunulan Hizmetler

Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; ruhsatlı yapıların ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun inşa edilmesi için her kat aşamasında kontrolünü yapmak ve hakediş düzenlemek, ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yapı tatil tutanağı, Encümen Kararı ve yıkım işlemlerini yapmak, kat irtifakı işlemlerini yapmak, ruhsat ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan binaların iş bitirme belgesini düzenlemek, ruhsat ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan ve iş bitirme belgesi düzenlenmiş binalara yapı kullanma izin belgesi tanzim etmekle görevlidir.

665 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddesine göre 742 adet yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddesine göre 562 adet Encümen alınmıştır.

25 adet yıkım yapılarak inşaatlar uygun hale getirilmiştir.

769 adet temel üstü vizesi onaylanmıştır.

2723 adet yapı denetim hakediş ödemesi gerçekleşmiştir.

709 adet yapıya iş bitirme belgesi onaylanmıştır.

707 adet yapıya kat irtifakı kurulmuştur.

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER B.1. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

YAPI KONTROL MÜDÜRÜ YAPI KONTROL BÜROSU

B.2. Müdürlüğümüzün Amaç Ve Hedefleri Müdürlüğümüzün amaçları; İlçe sınırları dâhilindeki yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda; yapıların ruhsatına uygun yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlamak, kaçak ve ruhsata aykırı yapılarla ilgili yasal işlem yapmak, tamamlanmış yapılara yapı kullanma izin belgesi düzenlemektir. Amaç ve hedefler bu bağlamda gerçekleşmiştir.

B.3. Mali Bilgiler Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı 2016

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

3.328.700,00 TL

1.694.025,77

% 50.89

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

234

235


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Meri imar planı ve yönetmelikler doğrultusunda imar durumu belgesi düzenlemek, Arnavutköy Merkez ve Çevresi UİP Notlarının 77. ve 78. maddelerine göre talep edilen imar durumların ada etüdü çalışması yapmak, Meri İmar Planlarına göre tevhid, ifraz, yola terk ve imar transfer işlemlerini Encümene sunmak, Uygulamaya yönelik Müdürlüğümüze gelen yazılı ve sözlü taleplere plan-yönetmelik ve imar mevzuatı doğrultusunda görüş vermek, İlgililerin müracaatı halinde imar durumu, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde vaziyet planı, avan proje, mimari, statik ve betonarme projelerinin kontrolü ve tasdik işlemlerini yapıp, yapı ruhsatı düzenlemek, İstanbul İmar Yönetmeliği’nin “Yapıların Estetiğinde Belediye Yetkisi” bölümündeki “…İ lçe belediyeleri binaların cepheleri ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilirler…’’ hükmü doğrultusunda cephe tasarımının onay işlemini yapmakla görevlidir.

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER B.1. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK BÜROSU

B.2. Mali Bilgiler Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı 2016

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

1.669.000,00

1.276.589,30

% 76,48

B.3. Sunulan Hizmetler Müdürlüğümüzün 2016 yılı içinde başta Fatih Caddesi olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı ile ortaklı cephe tasarımı çalışmaları başlatılmış olup, yapı ruhsatı aşamasında yapılara ait cephe tasarımı onayı yapılmaktadır.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

238

239


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

700 adet imar durumu yazısı yazılmıştır.

224 adet ada etüdü çalışması yapılarak, 2834 adet parselin imar durumu belirlenmiştir.

628 adet tevhid-ifraz-yola terk işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Arnavutköy Merkez ve Çevresi UİP Planı Notlarının 15. maddesine göre Encümen Kararı alınarak 73 adet parselden gelen toplam 14489,04 m2 inşaat alanının imar transferi işlemi gerçekleştirilmiştir.

B.3.1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK BÜROSU •

1145 adet yapı ruhsatı düzenlenmiştir.

2016 Yapı Ruhsatı

1. AY

2. AY

3. AY

4. AY

5. AY

6. AY

7. AY

8. AY

9. AY

10. AY

11. AY

12. AY

75

87

85

91

108

85

56

85

148

92

99

134

Ayrıca Müdürlüğümüzce 2016 yılında(Ocak-Aralık ayı) 516 adet asansör tescil belgesi düzenlenmiştir.

1941 Adet İmar Durum Belgesi düzenlenmiştir.

2016 İmar Durumu

1. AY

2. AY

3. AY

4. AY

5. AY

6. AY

7. AY

8. AY

9. AY

10. AY

11. AY

12. AY

126

217

210

207

159

148

98

123

115

155

171

212

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

240

241


IV.

ÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME SEKTÖRÜ • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü • Zabıta Müdürlüğü • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü • Park ve Bahçeler Müdürlügü


RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ


RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR •

Belediye sınırları içinde tüm sıhhi müessese, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseleri denetlemek, ruhsatlandırmak, ruhsatsız faaliyette bulunanlar hakkında yasal işlemler yapmak,

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine Mesul Müdürlük belgesi düzenlemek,

Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapmak,

Gerek denetimlerdeki tespitlerde, gerekse Müdürlüğümüze gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi neticesinde; insan sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davrandığı görülen işyerlerine gerekli uyarıları yapmak, bunun neticesinde olumsuzluklarını gidermeyen işyerlerinin faaliyetten men edilmesi ve tahliye etmeleri için gerekli işlemleri yapmak,

Belediye Başkanının veya görevli Başkan Yardımcısının Başkanlığında sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi ile ilgili müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak, denetim ekibi oluşturmak, denetime katılmak,

Sıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseler için Belediye Meclisi’ne sunmak üzere yıllık ücret tarifesini hazırlamak,

Stratejik plan ve performans programı hazırlamak,

Yıllık faaliyet raporu hazırlamak,

Başkanlık Makamına, Belediye Encümenine ve Belediye Meclisine teklifler sunmak, Belediyenin bu üç organınca verilen kararları uygulamak,

Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER B.1. TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ RUHSAT VE DENETİM ŞEFİ

GAYRİSIHHİ MÜESESSESE BÜROSU

SIHHİ MÜESSESE BÜROSU

Evrak Bürosu

B.2. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ 1. Amaç: Çevre ve toplum sağlığı açısından önem arz eden sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık işyerlerinin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi, doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için bu tür müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi işlemlerini yapmak.

2. Hedefler •

2016 yılı sonuna kadar en az 1200 adet sıhhi müessese, 1000 adet gayri sıhhi müessese ve 120 adet umuma açık istirahat ve eğlence yerinin denetimini yapmak ve toplam olarak en az 5200 işyerini kayıt altına almak.

2016 yılı sonuna kadar sıhhi işyerlerinde sıhhi işyerlerinde ruhsatlı işyeri oranını %70, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ruhsatlı işyeri oranını % 85, gayrisıhhi işyerlerinde ise ruhsatlı işyeri oranını % 35 düzeyinin altına düşürmemek.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

246

247


RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

B.3. MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2016 yılına ait gider bütçesi ve gerçekleşme verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Bütçe Yılı

Müdürlüğümüze Bütçe İle Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

644.500,00

477.220,82

% 74.04

2016

B.4. SUNULAN HİZMETLER

2. Sıhhî Müesseseler İle İlgili Faaliyetler Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerler, bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayileri, lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler, cep telefonu satış merkezi, fatura ödeme merkezi, giyim satış yeri vb. işyerleri sıhhi müesseselerdir.

Yıl içerisinde;

işlemleri için işlem başlatılmıştır.

- İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 332 sıhhi işyerine, işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir.

- İşlem başlatılan işyerlerinden mevzuat hükümlerine uygun olmayan veya belgelerini getirerek işlemlerini tamamlamayan 389 işyeri faaliyetten men edilmiş olup, bu işyerlerinden 78 tanesi faaliyetine son vererek terki ticaret etmiştir.

- Ruhsat komisyonu ve ruhsat denetim ekiplerimiz tarafından toplam 1238 sıhhi işyeri denetlenmiştir. - Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 716 işyerine ruhsat

1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren sıhhi müessese, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseselere; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde ruhsat düzenlenmektedir.

- Denetimlerde faaliyetini sonlandırarak terk-i ticaret ettiği tespit edilen 299 işyerinin ruhsat işlem dosyası yürürlükten kaldırılmıştır.

Sıhhi İşyerleri İle İlgili Yapılan İşlemler 1400!

1238!

1200! 1000!

716!

800! 600! 400!

389!

332!

299!

200! 0!

Verilen Ruhsat Sayısı!

Faaliyetten Men Evrakı Sayısı!

Faaliyetten Terk-i Ticaret Denetlenen Men Edilen Eden İşyeri İşyeri Sayısı! İşyeri Sayısı! Sayısı!

Sıhhi İşyerleri İle İlgili Yapılan İşlemler!

3. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İle İlgili Faaliyetler

Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya açılan otel, motel, konaklaması için pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler, sinema, kahvehane ve kıraathane, kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve

makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet salonu, ganyan bayii, lunapark, sirk ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak sayılmıştır. Yıl içerisinde; - İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat larına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak; 13 kahvehane, 2 oyun salonu, 1 lunapark, 1 ganyan bayii olmak üzere toplam 17 umuma açık işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. Bunlardan 8 kahvehane işyeri-

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

248

249

nin ruhsatı devir işlemi sureti ile verilmiş olup, verilen yeni ruhsat sayısı 5 kahvehane, 2 oyun salonu, 1 lunapark, 1 ganyan bayii olmak üzere toplam 9 tanedir.

- Ruhsat komisyonu ve ruhsat denetim ekiplerimiz tarafından toplam 111 umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlenmiştir - Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 13 işyeri işlem yapılmak sureti ile faaliyetten men edilmiştir. - İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen umuma açık istirahat


RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Gayrisıhhi İşyerleri İle İlgili Yapılan İşlemler

ve eğlence yerleri hakkında ilgili Yönetmelik uyarınca Arnavutköy Kaymakamlığı’na bilgi verilmiştir. - Denetimlerde faaliyetini sonlandırarak terk-i ticaret ettiği tespit edilen 26 umuma açık işyerinin ruhsat işlem dosyası yürürlükten kaldırılmıştır.

700!

400! 300!

100!

200!

80!

100! 0!

60! 40! 20! 0!

17!

26!

13!

Verilen Ruhsat Sayısı!

Enerji sanayi, metalürji ve makine sanayi, maden sanayi, kimya sanayi, petrokimya sanayi, gıda maddeleri, içkiler, yemler ve tarımsal ürünler sanayi, atık maddelerin değerlendirmesi ve ortadan kaldırılması ile ilgili sanayi ve tekstil sanayi içerisinde faaliyet gösteren işyerleri gayrisıhhî müessese kapsamındadır. 2 ve 3. sınıf gayrisıhhi müessese kapsamındaki işyerlerine ruhsat verme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkisi ilçe belediye başkanlıklarına aittir. Bir gayrisıhhî müessesenin öncelikle kendi

175! 54! Verilen Ruhsat Sayısı!

Faaliyetten Men Evrakı Sayısı!

Faaliyetten Terk-i Ticaret Denetlenen Men Edilen Eden İşyeri İşyeri Sayısı! İşyeri Sayısı! Sayısı!

Gayrısıhhi İşyerleri İle İlgili Yapılan İşlemler!

Faaliyetten Men Edilen İşyeri Sayısı!

Terk-i Ticaret Eden İşyeri Sayısı!

türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulması esastır. Çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri, aldırılacak tedbirlerle giderilebilen veya en aza indirgenen işyerleri yapılan incelemeler neticesinde mesken ve insanların ikametine mahsus diğer yerler yakınında kurulabilmektedir. Özel yapı şeklini gerektiren ekmek fırını, akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması gerekmektedir. Yıl içerisinde; - İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 54 gayrisıhhi işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. - Ruhsat denetim ekiplerimiz tarafından toplam 633 gayri sıhhi işyeri

Denetlenen İşleri Sayısı!

Umuma Açık İşleri İle İlgili Yapılan İşlemler!

4. Gayrisıhhî Müesseseler İle İlgili Faaliyetler Gayrisıhhî müesseseler, faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya doğal kaynakla rın kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

417!

500!

111!

120!

545!

600!

Umuma Açık İşyerleri İle İlgili Yapılan İşlemler

633!

denetlenmiştir

- Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 545 işyerine ruhsat işlemleri için işlem başlatılmıştır.

5 İlçemizde Bulunan Tüm İşyerlerine Ait Ruhsat Bilgileri

- İşlem yapılan işyerlerinden mevzuat hükümlerine uygun olmayan veya belgelerini getirerek işlemlerini tamamlamayan 417 işyeri faaliyetten men edilmiş olup, bu işyerlerinden 47 tanesi faaliyetine son vererek terki ticaret etmiştir.

Gayrısıhhi Müessese!

Umuma Açık Müessese! 3154!

3500! 3000! 2500!

- Denetimlerde faaliyetini sonlandırarak terk-i ticaret ettiği tespit edilen 175 işyeri ile 1.sınıf GSM kapsamında bulunduğu tespit edilen 15 işyerinin ruhsat işlem dosyası yürürlükten kaldırılmıştır. - Zabıta Müdürlüğü ile de koordineli olarak, gıda ve gıda katkı maddelerinin üretildiği, satıldığı, toplu tüketiminin yapıldığı ve depolandığı iş yerlerinin denetimine devam edilmiştir.

Sıhhi Müessese!

2034!

1814!

2000! 1284!

1500! 1000! 500! 0!

530!

1120!

189!

Ruhsat Listres

Ruhsatlı İşyeri Sayısı!

223!

34! Ruhsatsız İşyeri Sayısı!

Toplam İşyeri Sayısı!

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

250

251


RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Giden Evrak Sayısı

6. Evrak Bilgileri:

Gelen Evrak Sayısı

3792

Zabıta Müdürlüğü’nden Gelen

1928

Diğer Müdürlüklerden Gelen

296

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Gelen

513

Arnavutköy Kaymakamlığı’ndan Gelen

159

Kişi ve Şirketlerden Gelen

701

Diğer Gelenler

195

7. Şikâyetlerle İlgili İşlemler Belediyemiz Hizmet Masası vasıtası ile Müdürlüğümüze gelen 15 adet şikâyet değerlendirilerek gereği yapılmış ve ilgililerine bilgi verilmiştir.

Toplam!

62

Giden Evrak Sayısı!

Gelen Evrak Sayısı

4000! 3500! 3000! 2500! 2000! 1500! 1000! 500! 0!

3792! 1928! 296!

513!

159!

701!

Gelen Evrak Sayısı!

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

252

253

195! Toplam!

Diğer Gönderilenler

62! Diğer !

97

97!

Diğer!

Kişi ve Şirketlere Gönderilen

27!

Gerçek/Tüzelkişiler!

27

296!

Gerçek/Tüzelkişiler!

Arnavutköy Kaymakamlığı’na Gönderilen

263!

Kaymakamlık!

296

Kaymakamlık!

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Gönderilen

İ.B.B.!

263

İ.B.B.!

Diğer Müdürlüklere Gönderilen

Diğer Müdürlükler!

1553

Diğer Müdürlükler!

Zabıta Müdürlüğü’ne Gönderilen

1553!

Zabıta Müdürlüğü!

2298

2298!

Zabıta Müdürlüğü!

Giden Evrak Sayısı

2500! 2000! 1500! 1000! 500! 0!


ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ


ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediye Zabıtası beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; •

Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. •

Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi gereken görevleri yapmak.

Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye Meclisi ve Encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek. Cumhuriyet Bayramı’nda iş yerlerinin kapalı kalması için

2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’na göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak. 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek,

kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak. •

25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

256

257

hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak. •

26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

12/9/1960 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci Maddesinin 58’inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek,


ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak. •

14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

lerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek. •

Teknik elemanlar ile birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

0/3/2005 tarihli ve 5326 sayı3 lı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilme-

Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

b) İmar ile ilgili görevleri;

5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri; •

24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak. Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. •

İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek. Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek. Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili mercilere bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek. Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler

vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

dışında kurban kesilmesini önlemek. •

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

258

259

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na ve Yönetmeliği’ne göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.


ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ç) Trafikle ilgili görevleri; •

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

B.2. Amaç Ve Hedefler

işgallerini ve seyyar satıcı faaliyetlerini, 2016 yılı sonuna kadar % 100 oranında azaltmak.

Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden Belediye Başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

Arnavutköy’ü İstanbul’un yaşanabilir, düzenli ve huzurlu bir ilçesi yapmak için; belediye zabıtasını ilgilendiren tüm mevzuat hükümlerini kararlılıkla uygulamak, ilçede yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak, nizam ve intizamı sağlamak, belediyenin bu amaçla aldığı kararları uygulamak.

Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

Arnavutköy’de, yaya kaldırımı

Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

d) Yardım görevleri; Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ilişkin BİLGİLER B.1. TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

ZABITA MÜDÜRÜ

ZABITA AMİRLİĞİ

ZABITA EKİPLERİ

B.3. Mali Bilgiler Müdürlüğümüzün 2016 yılına ait gider bütçesi ve gerçekleşme verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

4.605.000,00

3.597.918,31

% 78,13

2016

B.4. Sunulan Hizmetler Büro faaliyetleri: Zabıta Müdürlüğü ve birimleri hizmetlerine göre tutulması zorunlu olan deflerler ile gelen, giden, zimmet, genelge, ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu defteri, 1608 Sayılı Kanun defteri, icmal defteri tutmak ilçemizde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarımızın tahakkuklarını yapmak ve tahsilatlarını sağlamak, günlük, haftalık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak resmi yazışmalar gibi günlük yapılması gereken işleri yapmak. Bu bağlamda 2016 yılı içerisinde Müdürlüğümüze gelen evrak sayısı 2400 adet, giden evrak sayısı 2889 adet olup; toplamda 5289 adet resmi yazışma yapılmıştır.

ZABITA KOMİSERLİĞİ

Arnavutköy’de faaliyet gösteren gıda üretim ve tüketim işyerlerini, 2016 yılı sonuna kadar en az 1 kez denetlemek.

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Arnavutköy genelinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile koordineli olarak, şehir estetiğini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan kamuya ait alanlardaki tabela, müştemilat, sundurma, çadır, baraka, hafriyat, taş, toprak, moloz vb. olumsuzlukları 2016 yılı sonuna kadar % 90 oranında azaltmak.

İlçemiz sınırları dahilinde oluşabilecek her türlü kaçak yapıları %100 oranında engellemek ve yasal işlemlerini başlatmak.

Belediyemize yardım için müraca-

atta bulunan 462 adet asker ailesi ile 5638 adet yardıma muhtaç aileye ait, toplam 6100 adet dosyanın tahkikatı yapılmıştır. Kentli Servisi tarafından Müdürlüğümüze gönderilen toplam 2942 adet hizmet masası başvuru formu yerinde değerlendirilerek sonuçlandırılmış, cevabi raporları sistem üzerinden adı geçen birime gönderilmiştir. Ayrıca 82 adet pazarcı esnafının devir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Pazar faaliyetleri: İlçemizde, toplam 20 adet açık semt pazarı kurulmaktadır. Bu pazarlarda toplam 356 pazarcı esnafı bulunmaktadır. 6022 adet pazar tezgahında faaliyet yürütülmektedir. Pazar ekibinin görevlendirilmesi yapılarak, ilçemizdeki tüm pazarların denetimleri aralıksız yapılmaktadır. Pazar listelerinin güncellemeleri

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

260

261

yapılmak suretiyle, pazar yerleri çizilmekte, esnafların tezgâhlarının düzen ve denetimleri yapılmaktadır. Pazarlarda satılan ürünler aralıksız denetlenmektedir. Pazar esnafının sağlık ve hijyen yönünden kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca pazarlarda seyyar satıcı ve dilenci faaliyetlerine izin verilmeyerek vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapmaları sağlanmaktadır. Yılsonuna kadar ödeme yapmayan esnafların, tezgâh kurma belgeleri tutanak mukabili Belediyemiz Encümenine havale edilerek, sözleşme gereği iptal edilmektedir. Kontrollerdeki temel ilkemiz sağlıklı ürünlerin halka sunumu ve bu sunum yapılırken, bir kalite standardı yakalamaktır. Yüksek sesle satış yaparak çevreyi rahatsız eden 2 adet pazarcı esnafı hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36.maddesine göre,


ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

pazar yerini kiraya veren 14 adet pazarcı esnafına 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesine göre, pazar ortasına malzeme koyarak geliş geçişe engel olan 3 adet pazarcı esnafı hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38.maddesine göre işlem yapılmıştır. Ayrıca, 2016 yılında; 688.738,38 TL pazar işgaliyesi tahakkuk yapılmış olup, yine 2016 yılı içerisinde bunun 686.185,90 tl. si tahsil edildi. Buradaki tahsilat oranı ise % 99.63’dür.

Kaldırım işgali ve görüntü kirliliği önleme faaliyetleri: İlçemiz genelinde ana arterlerde, sokaklarda işyeri kaldırım işgalleri ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması konusundaki çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. 2016 yılı itibariyle yakaladığımız başarı seviyesinin üstüne çıkarak, ilçemize yeni yatırımcıların ve alışveriş merkezlerinin yoğun olarak rağbet gösterdiği ve ilçeler arasında yıldızının parladığı gözlemlenmiştir. Bu uygulamalardaki temel amacımız, ilçemizdeki meslek gruplarının ürünlerinin teşhirinde vitrin altyapısı oluşturmak ve kaldırımları tama-

men yayaların kullanımına sunmaktır. Bu bağlamda 2016 yılı içerisinde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre 3 adet, 38. maddesine göre 115 adet kaldırım işgaline, idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilmiştir. İlçemiz genelinde ana arterlerde, caddelerde görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için; tabela, el ilanı ve afişlerin denetimleri aralıksız devam etmiştir. Toplam 51 adet tabela ile izinsiz asıldığı tespit edilen 4124 adet afiş kaldırılmıştır. Yapılan çalışmalarda 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42.maddesi kapsamında 65 adet izinsiz asılan afiş ve el ilanı için, idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilmiştir. İlçemiz genelinde görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması kapsamında yapılan çalışmalarda, izinsiz asılan tabela afiş ve el ilanı dağıtılmasına kesinlikle müsaade edilmemektedir. Esnaftan gelen talepler üzerine, belediyemizin özel bir tasarımla ve kendi kontrolüyle gerçekleştirdiği yeni tabela uygulaması halen devam etmektedir. Bilgilendirme ve yönlendirme

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

özelliği olan bu tabelalarda, firmalar toplu olarak, tek bir tabelada birleştirilerek mevcut görüntü kirliliği ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca belediyemiz Basın Yayın Müdürlüğünce yaptırılan afiş asma yerlerine izinli ve bedeli ödenmiş afişlerin asılması hizmeti sağlanmıştır.

Seyyar satıcıların ve dilencilerin denetim faaliyetleri: İlçemiz genelinde ana arter ve caddelerde, okulların, camilerin ve topluca bulunulan yerlerin çevrelerinde seyyar satıcıların ve dilencilerin faaliyetleri aralıksız denetlendi. 2016 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda, 1605 adet seyyar satıcı ve 266 adet dilenci (çoğunlukla yabancı uyruklu) faaliyeti durdurulmuştur. Seyyar satıcılık faaliyeti yapan 7 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi, 2 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi, 125 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38/1.maddesine göre işlem yapıldı. Ayrıca faaliyet gösterirken yüksek sesle satış yapan 340 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 37.maddesine göre cezai işlem yapılmıştır.

Mobil Huzur Ekip faaliyetleri: İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü’nün 24.10.2015 tarih ve 47909374-16989 (91269) 2015/2003 sayılı Olur alınarak kurulan MOBİL HUZUR EKİBİ tarafından yapılan kontrollerde; Dilencilik faaliyeti yapan 581 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33.maddesine muhalefetten cezai işlem yapılmıştır. Dilencilikten elde ettikleri gelirlere el konularak Encümen Kararı alınmak suretiyle, Belediyemiz veznesine yatırılmıştır. Ayrıca bakıma muhtaç 2 adet Suriyeli aile alınarak, Pendik Kızılay Kampına teslim edilmiştir.

Mobil Park Ekip faaliyetleri: İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü’nün 04.03.2016 tarih ve 47909374-57691 (91269) 2016/1582 sayılı Olur alınarak kurulan MOBİL PARK EKİBİ tarafından yapılan kontrollerde; İlçemiz sınırları içerisindeki parklarda, çevreyi rahatsız eden; 2 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35.maddesine göre, 11 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun

36.maddesine göre, 27 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 40.maddesine göre, 2 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/1. maddesine göre, 4 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesine göre cezai işlem yapılmıştır. Ayrıca görülen olumsuzluklar hakkında gerekli tespit tutanakları tanzim edilerek ilgili müdürlüklere gönderilmiştir.

İşyeri kontrolleri ve denetim faaliyetleri: Denetim ekiplerimiz 2016 yılı içerisinde, işyerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürmüştür. Bu denetimlerde toplam 1809 adet işyerine gidilerek, ruhsat kontrolü ve gerekli denetimler yapılmıştır. Ayrıca faaliyet gösterirken yüksek sesle müzik yayını yaparak çevreyi rahatsız eden 6 işyeri ilgisine ve açma kapama saatlerine riayet etmeyen 1 işyeri ilgilisine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre, 1 adet işyeri ilgilisine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi, 4 işyeri ilgisine de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 37. maddesine göre cezai işlem

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

262

263

yapılmıştır.

Tütün ve tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi ve denetimi faaliyetleri: 4207 sayılı Sigara ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, ilçe tütün denetim komisyonu olarak gerekli denetimler yapılmıştır. 2016 yılı içerisinde yapılan denetimlerde 51 adet işyerine kontrol amaçlı gidilip, gerekli bilgilendirmeler ve denetimler yapılmıştır. Kapalı alanda sigara içilmesine müsaade eden 7 adet işyeri hakkında gerekli tutanaklar tanzim edilerek Kaymakamlık Makamına sunulmuştur. Ayrıca kapalı alanda tütün mamulü tüketen 11 kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 39. maddesine göre yasal işlem yapılmıştır. 11.02.2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müştereken 1342 paket gümrük kaçağı sigara imha edilmiştir. 22.02.2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müştereken 7155 paket gümrük kaçağı sigara imha edilmiştir.


ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

19.04.2016 tarihinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile müşterek olarak 69 kg. sarmalık kıyılmış tütün imha edilmiştir. 20.10.2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müştereken 2432 paket gümrük kaçağı sigara imha edilmiştir.

İmar Müdürlüğü ile Beraber Yürütülen Faaliyetler: İmar Müdürlüğü’nde görevli ekibimiz, yapı denetim birimiyle koordineli olarak 2016 yılı içerisinde kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaları denetledi. Buna mukabil 641 adet 1 no’lu, 98 adet 2 no’lu, 17 adet 3 no’lu ve 5 adet 4 no’lu yapı tatil tutanağı düzenlenerek ilgililerine tebliğ edildi. Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı yapılan, 186 adet izinsiz yapı mühürlenerek Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.

775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında yapılan denetim ve yıkım faaliyetleri: Zabıta Müdürlüğü olarak 2016 yılı içerisinde bölgemiz dahilinde yapılan denetimlerde tespit edilen 40 adet kaçak yapı hakkında, yapılacak olan yasal işleme esas olmak üzere gerekli tespit tutanakları tanzim edilerek Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Ayrıca; Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde sabah erken saatlerde inşai faaliyet gösterip çevreyi rahatsız eden 3 adet inşaat sahibine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre

cezai işlem yapılmıştır. Müdürlüğümüz tarafından, gecekonduların bertaraf edilmesi yönünde, belediyemiz teknik elemanları ile müşterek olarak gerekli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında 24 adet gecekondu yıkılmıştır.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile beraber yürütülen faaliyetleri:

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

denetimler yapıldı. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41.maddesine muhalefet eden 40 kişi ve 32.maddesine muhalefet eden 30 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

32. Madde

189 adet

2

33. Madde

580 adet

3

35. Madde

2 adet

4

36. Madde

16 adet

Hayvan ahırı denetim faaliyetleri:

5

37. Madde

348 adet

6

38. Madde

251 adet

7

39. Madde

11 adet

8

40.Madde

27 adet

9

41. Madde

40 adet

10

42. Madde

65 adet

Toplam

1529 adet

Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bölgemiz dâhilinde ahır ve hayvan sahiplerinin denetimlerine devam edilmiştir.

Ayrıca, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği 36 adet ölçü ve tartı aletlerinin damga işlemi yapılmıştır.

Belediyemiz tarafından organize edilen 20 adet sosyal ve kültürel etkinlik, açılış v.b. organizasyonlarda görev yapılmıştır.

Müdürlüğümüz ekipleri ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan çalışmada, bölgemiz dâhilinde kaçak hafriyat dökümü ve çevre kirliliği ile ilgili

1

Bölgemiz dahilinde yapılan rutin kontrollerde görülen olumsuzluklar gerekli tespit tutanakları tanzim edilerek ilgili müdürlüklere gönderilmiştir.

İlçemiz dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile ilgili olarak, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalarda 2016 yılı içerisinde; ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 149 adet işyeri hakkında, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nce yapılacak yasal işleme esas olmak üzere tespit tutanakları tanzim edilerek gönderildi. 1280 adet işyeri mühürlenmek suretiyle faaliyetten men edilmiştir. Mühürlendiği halde faaliyetine devam eden 53 adet işyerine yeniden mühürleme yapılarak, mühür fekki işlemi yapılmıştır.

Kaçak hafriyat dökümü ve çevre denetim faaliyetleri:

2016 Yılı İçerisinde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na Göre Düzenlenen İdari Yaptırım Karar Tutanakları

Hayvanlarını başı boş bırakan ve ahırından kaynaklanan gübreyi gelişi güzel olarak çevreye atan 76 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nu 32. Maddesine göre, yasal işlem yapıldı. 8 adet ahır hakkında 1608 sayılı kanuna istinaden tespit tutanağı tanzim edilerek belediye encümenine havale edildi.

Resmi, dini bayramlar ve belediyemizin sosyal ve kültürel etkinliklerindeki faaliyetler:

2016 yılı içerisinde 1608 sayılı Kanun’a istinaden toplam 10 adet tespit tutanağı tanzim edilerek Belediye Encümenine havale edilmiştir.

Tanzim edilen tutanaklar: 2016 yılı içerisinde Müdürlüğümüz ekiplerince 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1608 sayılı Kanun’a istinaden tanzim edilen tutanaklar adet bazında aşağıya çıkartılmıştır.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

264

265


ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ


ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

A. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR •

5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Başkanca kendisine verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleri, ilgili yasalar doğrultusunda yapmak ve yürütmek, Atıkların ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak ve denetimini yapmak, İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan 38 mahallenin toplam 447 km²’lik yüzölçümünün çöplerini program doğrultusunda düzenli bir şekilde toplayıp, transfer istasyonları ve düzenli depolama sahalarına nakletmek, İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan tüm mahallelerde, ana arter ve ana arter görünümündeki sokaklarda, belli bir program dâhilinde işçi personel (süpürgeci) ve süpürme araçları çalış-

tırılmak suretiyle, ince temizlik faaliyetleri yürütmek ve yıkama çalışmaları yapmak, çöp konteynırlarının yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak, •

İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan tüm okul, resmi kurum ve ibadethanelerin etraflarının temizliğini yapmak,

Gelişi güzel çöp atılan ve piknik yapılan yerlere uyarı niteliğinde pankartlar asmak ve uyarıcı levhalar dikmek,

ğa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek ve izlemek, olumsuz etkilerin kontrolünü, azaltılmasını veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmak, denetim yapmak, şikayetleri değerlendirmek, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum ve kuruluşları tespit etmek, yasal mevzuatı uygulamak, olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını ve belirlenen ölçüt ve standartların uygunluğunu sağlamak,

İlçemiz sınırları dâhilinde, imalata yönelik faaliyet gösteren işyerlerinin tanımlanan atıkların dışındaki imalat atıklarını, yeterli sayıda araç ve personel çalıştırmak suretiyle toplayıp, imha sahalarına naklini sağlamak, İlçemiz sınırları dâhilinde kurulmakta olan semt pazarlarının çöplerini, pazarın kalkmasına müteakip düzenli bir şekilde toplayıp yıkama faaliyetleri sürdürmek,

Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi amacı ile ilgili yer üstü ve yer altı sularına, denize, havaya, topra-

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevreyi ve çevre sağlığını korumaya yönelik, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi amacıyla, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak, çevre etkinlikleri düzenlemek, yapılan etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlamak, Faaliyet konusu ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak.

B.2. Mali Bilgiler Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

2016

24.456.000,00 TL

13.060.771,77 TL

% 53.41

B.3. Sunulan Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde 2016 yılı içerisinde 1 adet açık ihale yapılmıştır. İşin Adı

İhale Tarihi

Süre

İhale Şekli

İhale Bedeli

Temizlik İhalesi

11.11.2016

32 Ay

Açık İhale

59.994.530,00 TL

Müdürlüğümüzün iş, işlem ve faaliyetlerini yürütebilmesi için; 2016 yılı içerisinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereği doğrudan temin yoluyla 7 adet dosya tanzim edilerek toplam 300.000,00 TL tutarında mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. 2016 mali yılı içerisinde müdürlüğümüze ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen 1320 adet evrak kaydı yapılmış olup, Müdürlüğümüzden 673 adet evrak çıkışı yapılarak dosyalarına kaldırılmıştır. Müdürlüğümüze 2016 yılı içerisinde Belediyemiz Çağrı Merkezinden yönlendirilen toplam 2439 adet talep ve şikayet başvurusu cevaplandırılmıştır. Gelen talep ve şikayetlerin bürolara göre dağılımı aşağıda belirtildiği gibidir. Temizlik ve Çevre Bürosu

: 912 adet

Veterinerlik Hizmetleri Bürosu

: 1527 adet

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER B.1 TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

temizlik işleri bürosu

Çevre koruma Bürosu

atık yönetim Bürosu

veterinerlik Bürosu

kalem arşiv bürosu

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

268

269


ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik Hizmetleri Faaliyetleri

Pazar Yeri Temizliği

Arnavutköy İlçesi Geneli Temizlik Katı Atık Toplama ve Nakli işi ihalesi kapsamında temizlik işlerinde 280 personel çalıştırılmış olup, kullanılan araç sayısı aşağıdaki gibidir. Sıra No

Aracın Cinsi

Sayısı

1

Çöp Kamyonu

22

2

Süpürme Aracı

7

3

Binek Oto

5

4

Su Tankeri

2

5

Kamyonet

5

6

Yıkama ve Dezenfekte Aracı

1

7

Minibüs

1

8

İş Makinesi

1

9

Buharlı Dezenfekte Su Jeti

1

Toplam

2016 Yılında Toplanan Atık Miktarı ve Araç Sefer Sayıları Sefer Sayısı (Adet)

Miktarı (Ton)

Ocak 2016

499

5.192.700

Şubat 2016

614

6.114.350

Mart 2016

672

6.599.300

Nisan 2016

684

6.764.450

Mayıs 2016

729

7.341.300

Haziran 2016

758

7.979.400

Temmuz 2016

759

7.293.450

Ağustos 2016

755

7.454.100

Eylül 2016

756

7.609.400

Ekim 2016

725

7.071.750

Kasım 2016

685

6.755.000

Aralık 2016

698

6.778.250

Toplam

8.334

82.953.450

Bölgemizde kurulan 20 adet pazar yerinin toplam büyüklüğü 63.295 m² dir. Pazar yerleri kaldırıldıktan sonra 14 kişiden oluşan temizlik ekibiyle, çöpleri toplanmakta, basınçlı suyla yıkanmakta, elle ve mekanik olarak süpürülmektedir. 2016 yılı içerisinde 1040 kez pazar yeri temizliği yapılmış olup, temizlenen toplam alan büyüklüğü 3.291,340 m² dir.

Pazarın Adı

Kurulduğu Gün

1

Arnavutköy Pazartesi Pazarı

2

Sıra No

45

Ait Olduğu Aylar

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Katı Atık Toplama İlçemiz genelinde gündüz vardiyasında 20 araç, gece vardiyasında 4 araç ile çöp toplama hizmeti verilmektedir. Vatandaşlarımızın çöplerini atabilmeleri için cadde ve sokaklara 4582 adet çöp konteyneri yerleştirilmiştir. Atıklar günlük olarak toplanmaktadır. Günlük toplanan çöp miktarı ortalama 227 ton civarında olup, 2016 yılında toplanan çöp ve döküm alanına yapılan sefer sayısının aylara göre dağılımı şu şekildedir.

Tahta Adedi

Temizlik Yapılan Alan

Sağ (Adet)

Sol (Adet)

Uzunluk (m)

Genişlik (m)

Alan (m²)

Pazartesi

57

67

120

10

1.200

Arnavutköy Salı Pazarı

Salı

216

196

350

10

3.500

3

A.köy İmrahor Çarşamba Pazarı

Çarşamba

193

197

354

8

2.832

4

Arnavutköy Çarşamba Pazarı

Çarşamba

45

9

90

8

720

5

Arnavutköy Perşembe Pazarı

Perşembe

190

186

300

12

3.600

6

Arnavutköy Cumartesi Pazarı (Suatlar)

Cumartesi

168

171

307

10

3.070

7

Arnavutköy Pazar Pazarı

Pazar

398

397

714

12

8.568

8

Boğazköy Cuma Pazarı

Cuma

226

224

403

7

2.821

9

Boğazköy Pazar Pazarı

Pazar

165

163

536

7

3.752

10

Bolluca Çarşamba Pazarı

Çarşamba

45

45

80

7

560

11

Bolluca Cumartesi Pazarı

Cumartesi

246

210

90

45

4.050

12

Durusu Cumartesi Pazarı

Cumartesi

147

148

266

10

2.660

13

Haraççı Cuma Pazarı

Cuma

209

200

360

10

3.600

14

Taşoluk Salı Pazarı

Salı

146

149

267

8

2.136

15

Taşoluk Perşembe Pazarı (TOKİ)

Perşembe

129

161

290

10

2.900

16

Hadımköy Pazartesi Pazarı (TOKİ)

Pazartesi

153

171

318

12

3.816

17

Hadımköy Çarşamba Pazarı

Çarşamba

161

151

270

12

3.240

18

H.köy (Merkez) Cumartesi Pazarı

Cumartesi

248

253

140

60

8.400

19

Hadımköy Deliklikaya Cumartesi

Cumartesi

48

37

70

7

490

20

Hadımköy Ömerli Pazarı

Pazar

60

64

115

12

1.380

3250

3199

Genel Toplam

63.295

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

270

271


ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Günlük Süpürülen Mesafe = Haftalık Süpürülen Mesafe = Yıllık Süpürülen Mesafe =

Mekanik Süpürme 7 adet yol süpürme aracı ilçenin ana arter ve caddelerinde, haftanın 6 günü hizmet verilmekte olup, araçların 6’sı gündüz 1’i gece çalışmaktadır. 1 araç günlük ortalama 45 km mesafeyi süpürerek 67.500 m² alan temizlemektedir. 2016 yılı içinde toplam olarak 98.280 km yol süpürülmüş, diğer bir tabirle 147.420.000 m² alan, mekanik süpürme yoluyla temizlenmiştir.

315 km 1.890 km 98.280 km

Günlük Süpürülen alan Haftalık Süpürülen alan Yıllık Süpürülen alan

= = =

472.500 m² 2.835.000 m² 147.420.000 m²

Elle Süpürme İlçemizin cadde ve sokaklarının süpürülerek temizlenmesi maksadıyla 119 farklı bölge oluşturulmuştur. Meydancı olarak tabir ettiğimiz temizlik elemanları, Müdürlüğümüzün yapmış olduğu program dahilinde 119 ayrı bölgede elle süpürme işi yapmaktadır. Meydancıların bölgelere göre dağılımı şu şekildedir;

Pazar

Cumartesi

Cuma

Çarşamba

Salı

Pazartesi

Gece

Gündüz

Gece

Gündüz

Gece

Gündüz

Gece

Gündüz

Gece

Gündüz

Gece

Gündüz

Gece

Arnavutköy

Mahalle

Çalışan Kişi Sayısı

İslambey Yavuz Selim

51

Nene Hatun Mustafa Kemal Paşa

1 Nolu Süpürge

Hadımköy

45.000

67.500

+

+

+

+

+

+

2

2 Nolu Süpürge

Taşoluk

45.000

67.500

+

+

+

+

+

+

3

3 Nolu Süpürge

Bolluca

45.000

67.500

+

+

+

+

+

+

4

4 Nolu Süpürge

Boğazköy

45.000

67.500

+

+

+

+

+

+

5

5 Nolu Süpürge

Haraççı

45.000

67.500

+

+

+

+

+

+

6

6 Nolu Süpürge

Arnavutköy

45.000

67.500

+

+

+

+

+

+

7 Nolu Süpürge

Bölge

Anadolu

1

7

Mahallelere Göre Çalışan Sayıları

Merkez

Gündüz

Haftalık Süpürülen Alan (m²)

Günlük Süpürme Mesafesi (m)

Bölgesi

Araç

S.No

Arnavutköy İlçesi Haftalık Süpürme Programı

Perşembe

Günler

Boğazköy İstiklal Boğazköy

Yunus Emre

12

Atatürk Bolluca Bolluca

Mavigöl

7

Hicret Taşoluk Adnan Menderes Taşoluk Arnavutköy

Toplam Günlük Süpürme Mesafesi

45.000

67.500

+

+

+

+

+

+

Fatih M. Fevzi Çakmak M. Akif Ersoy

315.000

472.500

Çilingir

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

272

273

10


ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Mahallelere Göre Çalışan Sayıları Bölge

Mahalle

Ait Olduğu Aylar Çalışan Kişi Sayısı

Hadımköy Hastane Ömerli Hadımköy

Deliklikaya Yeşilbayır

14

Dursunköy Yassıören Sazlıbosna Haraççı Haraççı

Karlıbayır

12

Hacımaşlı Durusu

Ocak 2016

27

Şubat 2016

44

Mart 2016

39

Nisan 2016

38

Mayıs 2016

62

Haziran 2016

37

Temmuz 2016

36

Ağustos 2016

57

Eylül 2016

30

Ekim 2016

50

Kasım 2016

68

Aralık 2016

46

Toplam

Terkos

Temizliği Yapılan İbadethane Sayısı

534

Karaburun Yeniköy

Durusu

10

Tayakadın Baklalı Boyalık Balaban İmrahor

İmrahor

Toplam

3 119 Kişi

İbadethane Temizliği İlçemiz genelinde 110 adet ibadethane ve 20 adet resmi kurum mescidi bulunmaktadır. Her bir ibadethanenin düzenli olarak yılda en az 4 kere temizlenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışma haftanın 6 günü aralıksız olarak devam etmektedir.

Çöp Konteyneri Tamir ve Bakım Faaliyetleri Belediyelerin birleşmesinden sonra yapılan sayımlarda (30 Mart 2009) ilçe genelinde muhtelif sokaklara yerleştirilmiş 2958 adet çöp konteyneri olduğu, ayrıca her bölgede konteynerle çöp toplama sistemi olmadığı anlaşılmıştır. Bu tarihten sonra yapılan çalışmalarda, konteyneri olmayan bölgelerin tespit edilmesi ve vatandaşların taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle çöp konteyner sayımız 4582’ye ulaşmıştır. Bu konteynerlerin bakım ve onarımları bulunduğu noktada yapılmaktadır. Bu iş için kullandığımız araç; kaynak, boyama ve ilaçlama faaliyetlerini yerine getirebilecek ekipmanlara sahiptir. Sahada tamir edilemeyecek kadar hasarlı ve ağır tamiratlar bünyemizde bulunan kaynakhanemizde yapılmaktadır. Yokuş olan bölgelerdeki çöp konteynerleri vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit etmemesi açısından kaldırımlara yapılan cep içine yerleştirilmekte, geniş olmayan kaldırımlarda ise demir profilden koruma içine alınmaktadır.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

274

275


ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İlçedeki Çöp Konteyner Sayısının Yıllara Göre Artış Tablosu Tarih

Adet

30 Mart 2009

2.958

31 Aralık 2009

3.355

31 Aralık 2010

3.491

31 Aralık 2011

3.604

31 Aralık 2012

3.736

31 Aralık 2013

3.894

31 Aralık 2014

4.192

31 Aralık 2015

4.342

31 Aralık 2016

4.582

Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Faaliyetleri Bakımı Yapılan Konteyner Sayıları Tarih

Tamir Edilen Konteyner Sayısı

Boyanan Konteyner Sayısı

Ocak 2016

173

51

Şubat 2016

165

50

Mart 2016

184

25

Nisan 2016

137

-

Mayıs 2016

282

88

Haziran 2016

143

138

Temmuz 2016

156

150

Ağustos 2016

183

190

Eylül 2016

198

93

Ekim 2016

176

91

Kasım 2016

168

134

Aralık 2016

179

95

Toplam

2144

1105

Konteyner yıkama ve dezenfekte aracı günde ortalama 50 adet konteyner yıkayarak haftanın 6 günü çalışmaktadır. 2016 yılında yaklaşık 15.600 adet konteyner yıkanarak dezenfekte edilmiştir. Bu çalışmaya ilave olarak çöp konteynerleri aylık periyotlarda bakteri ve hastalık riskine karşı ilaçlanarak etrafları kireçlenmektedir.

Mıntıka Temizliği İlçemizin coğrafi durumu göz önüne alındığında; 447 km²’lik alanın büyük bölümünün, boş araziler, ormanlar, göller ve yeşil alanlardan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Kentsel temizliğin düzenli olarak yapıldığı yerleşim yerleri haricinde kalan bu alanlarda zamanla değişik faktörlerden dolayı temizlik

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

276

277

yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. (Günü birlik ziyaretçi ve piknikçilerden kaynaklanan atıklar, rüzgar ve yağmur suları etkisiyle çevreye savrulan poşet ve pet şişe tarzı atıklar, vatandaşların araçlarından yollara attığı çöpler vs...) Bu sebeplerden dolayı ana caddelerde, yeşil alanlarda, mahallelerde, boş alanlarda periyodik aralıklarla 20 personel ile çöp toplama ve mıntıka temizliği hizmeti verilmiştir.


ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Bordür ve Orta Refüj Boyama Faaliyeti

Çevre Koruma Faaliyetleri

Arnavutköy İlçesi genelinde 15.04.2016-30.04.2016 tarihleri arasında yaklaşık 30 km bordür taşı ve orta refüj boyanmıştır. Boyama Yapılan Mahalle

Boyanan Mesafe (Metre)

Arnavutköy

11689

Taşoluk

4710

Bolluca

863

Haraççı

2300

Hadımköy

1671

Ömerli

930

Yeşilbayır

850

Balaban

1000

Dursunköy

573

Boyalık

1200

Yeniköy

400

Karaburun

3200

Toplam

29386

Fabrika Atıkları ile İlgili Çalışmalar Bilindiği üzere ilçemiz genelinde, özellikle Hadımköy ve Haraççı bölgelerinde yoğun bir şekilde işyeri ve sanayi kuruluşları mevcuttur. Bölgede yapılan çalışmalarda bazı firmaların, evsel atık haricinde endüstriyel nitelikli atıklar da çıkardıkları tespit edilmiştir. Bu firmaların bir kısmının atıklarını kendi imkanlarıyla, bir kısmının özel firmalar aracılığıyla, düzenli depolama sahalarına taşıdıkları anlaşılmıştır. Buna ilave olarak bu hizmeti Belediyemizden talep eden işletmeler için; Meclis kararı ile işyeri atıkları ücreti belirlenmiştir. (25.08.1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen atıklar hariç, evsel nitelikteki endüstriyel atıkların nakli için geçerlidir.) 2016 yılında 251 adet Katı Atık Sözleşmesi karşılığı hizmet verilmiş olup, yıllık tahakkuk miktarı aşağıdaki gibidir. Yılı

Katı Atık Sözleşmesi Yapılan Firma Sayısı

Tahakkuk Miktarı

2016

251

1.356.800.00 TL

Hafriyat Taşıma İzin Faaliyetleri: Vatandaşlarımızın inşaat temel kazı çalışmalarından kaynaklanan hafriyatlarını, yönetmeliklere uygun olarak taşıması ve bertaraf edebilmesi için hafriyat taşıma ve kabul belgesi düzenlenmektedir. Bu uygulamayla hafriyatların gelişi güzel ve kaçak dökümlere meydan vermeden düzenli hafriyat sahalarına dökülmesi amaçlanmaktadır. 2016 yılında 260 adet Hafriyat Taşıma ve Kabul Belgesi düzenlenmiştir. Tanzim edilen Belge miktarının aylara göre dağılımı şu şekildedir.

Tarih

Hafriyat Taşıma ve Kabul Belgesi

Ocak 2016

12

Şubat 2016

32

Mart 2016

42

Nisan 2016

36

Mayıs 2016

36

Haziran 2016

22

Temmuz 2016

9

Ağustos 2016

6

Eylül 2016

6

Ekim 2016

19

Kasım 2016

20

Aralık 2016

20

Toplam

260

Geri Dönüşüm Faaliyetleri Ambalaj atıklarını kaynağında ayrıştırılarak evsel atıklara karıştırılmadan ayrı toplanması için Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlanarak Çevre Bakanlığı’nın onayından geçirilmiştir. İlçe genelinde yapılan çalışmalar uygulama planına uygun olarak devam etmektedir. Yapılan çalışmalar kapsamında, resmi kurum ve kuruluşlara atıklarını ayrı olarak atabilecekleri atık kağıt kutusu, sitelere ve marketlere ambalaj atığı kafesleri, kamu kurum ve kuruluşlarına 800 lt’lik plastik konteyner, fazla miktarda atığı çıkan fabrika ve sanayi kuruluşlarına 4 tonluk kancalı konteyner tahsis edilmektedir. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle 292 noktadan ambalaj atığı toplanmakta olup, bu faaliyet için tahsis edilen kutu, kafes, konteyner sayısı aşağıdaki gibidir: Atık kağıt kutu sayısı:

1665 adet

Kafes sayısı:

63 adet

800 lt plastik konteyner sayısı:

29 adet

4 tonluk kancalı konteyner sayısı: 9 adet

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

278

279


ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereği pillerin, içinde barındırdığı ağır metallerin açığa çıkmadan ve alıcı ortama verilmeden, ayrı toplanması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili fazla sayıda işçi çalıştıran fabrikalara, işyerlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına pil toplama kutuları yerleştirilmiş, ayrıca okullarımız arasında atık pil toplama yarışması düzenleyerek, hem fazla miktarda atık pil toplama, hem de vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. İlçe genelinde 133 farklı noktada atık pil toplama kutusu mevcuttur. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü

Yönetmeliği gereği, atık yağların alıcı ortama verilmeden, lavabo ve kanalizasyonlara dökülmeden ayrı toplanması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle fazla miktarda bitkisel atık yağ üreten gıda ve yemek üretim firmalarının atıklarını lisanslı geri dönüşüm firmaları kanalıyla bertaraf etmeleri ile ilgili koordinasyon sağlanmıştır. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (ÖTL) Kontrolü Yönetmeliği gereği, İlçede bulunan ÖTL üreticilerinin atıklarını lisanslı geri dönüşüm firmaları kanalıyla bertaraf etmeleri ile ilgili koordinasyon sağlanmıştır. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

gereği, İlçemizde öncelikle resmi kurum ve kuruluşların atıklarının toplanması çalışması yapılmaktadır. Geri dönüşüm hizmetlerinin kamuoyunda daha fazla yer alması, toplumsal bilinçliliğin ve yardımlaşma olgusunun artırılması amacıyla, Mavi Kapak Toplama Kampanyası düzenlenmiştir. Bu kampanya kapsamında 735 kg pet şişe kapağı toplanmış, 4 adet tekerlekli sandalye temin edilmiş olup, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmek üzere belediyemiz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. 2016 yılı geri dönüşüm çalışmaları sonucunda toplanan atık miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Toplanan Atık Miktarları Tarih

Ambalaj Atığı (Ton)

Cam Atık (kg)

Bitkisel Atık Yağ (lt)

Atık Pil (kg)

Mavi Kapak (kg)

Ocak 2016

216.305

4.000

-

-

-

Şubat 2016

246.490

-

-

-

-

Mart 2016

289.200

4.000

160

-

-

Nisan 2016

216.370

-

-

-

-

Mayıs 2016

213.580

-

-

1.970

-

Haziran 2016

214.280

-

-

-

-

Temmuz 2016

191.060

-

-

610

-

Ağustos 2016

277.480

23.500

-

-

-

Eylül 2016

242.150

-

-

-

-

Ekim 2016

282.830

12.000

150

-

-

Kasım 2016

155.555

-

-

-

735

Aralık 2016

253.350

8.000

-

-

-

Toplam

2.798.650

51.500

310

2.580

735

Cam Kumbarası Noktaları Mahalle Adı

Sayısı

İmrahor

2 Adet

Hadımköy

5 Adet

Ömerli

3 Adet

Haraççı

3 Adet

Arnavutköy

13 Adet

Taşoluk

7 Adet

Bolluca

1 Adet

Boğazköy

3 Adet

Yeşilbayır

1 Adet

Dursunköy

1 Adet

Baklalı

1 Adet

Boyalık

1 Adet

Balaban

1 Adet

Yassıören

1 Adet

Durusu

2 Adet

Yeniköy

1 Adet

Karaburun

4 Adet

Hacımaşlı

1 Adet

Tayakadın

1 Adet

Sazlıbosna

3 Adet

Çilingir

1 Adet

Nene Hatun

2 Adet

M.Fevzi Çakmak

1 Adet

Toplam

59 Adet

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

280

281


ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Veterinerlik Hizmetleri Faaliyetleri

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurban Bayramı ve Kurban Kesimi Hizmetleri:

Sahipsiz Başıboş Hayvanların Rehabilite Edilmesi Faaliyetleri: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Belediyemiz arasında; sahipsiz sokak hayvanlarının işbirliği içerisinde aşılanması, kısırlaştırılması, tedavisi, mikroçip uygulanarak kayıt altına alınması ve bu işlemlere tabi tutulan hayvanların yasa gereği alındıkları ortama tekrar bırakılmasını sağlamak amacıyla Geçici Bakımevlerinin Kullanım Protokolü imzalanmıştır. Yapılan protokol gereği bölgemizden toplanan sahipsiz köpekler Cebeci Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürülerek rehabilite edilmiştir. 2016 yılında ilçemizden toplanarak rehabilite edildikten sonra alındıkları ortama bırakılan sahipsiz sokak hayvanı sayısı aşağıdaki gibidir. Sahipsiz ve başıboş hayvanların muhtelif zamanlarda beslenmesi yapılmaktadır.

Aylar

Rehabilite Edilen Köpek Sayısı

Ocak 2016

18

Şubat 2016

17

Mart 2016

18

Nisan 2016

14

Mayıs 2016

42

Haziran 2016

29

Temmuz 2016

20

Ağustos 2016

39

Eylül 2016

24

Ekim 2016

28

Kasım 2016

48

Aralık 2016

28

Toplam

325

Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını ve kurban kesim görevlerini zahmetsiz ve güvenli bir şekilde geçirebilmeleri için, Belediyemiz tarafından kurban satış pazarı ve kurban kesim ünitesi kurulmuştur. Kurban satış pazarında 35 adet kurban çadırı ve 1 adet kurban kesim ünitesi kurulmuştur.

Kurban satış pazarına getirilen 417 adet büyükbaş hayvan ile ilçemiz genelinde izinli kesim yerlerine gelen 417 adet büyükbaş hayvanın muayeneleri yapılmıştır. 60 adet kurbanlık postmortem muayenesi sonucu herhangi bir hastalık teşhisi yapılmamıştır. Kurban kesim ünitelerinde 60 adet büyükbaş kurbanlık kesilmiştir.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

282

283

Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımıza 3.5 ton kurban poşeti dağıtılmıştır.

Şüpheli Isırık Vakalarına Müdahale Hizmetleri: 10 adet şüpheli ısırık vakasına müdahale edilmiştir. Bu yıl karantina bölgesi oluşturulmamıştır.


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kanunlarla imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanların park, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları ile mevcut alanların bakım onarım ve korunmasını sağlayan birimdir. •

İlçe sınırları dâhilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarının standartlar seviyesine ulaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

daha sağlıklı büyüyebilmesi hem de yaya yolları, apartman önleri gibi alanlarda vatandaşları rahatsız etmeyecek forma getirilmesi amacıyla budamalarını yapmak, •

İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirerek yeni parklar tesis etmek ve yeni parkları isimlendirmek, Cadde, sokak, meydan ve refüjler de ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapmak, Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,

Parkların temizliğini yapmak,

Bölgedeki tüm ağaçların hem

Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak, Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve 5 yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların tatbikini yapmak Gerek vatandaş gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanlarda bulunan orman ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme, taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak, Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına (Aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, pergola, kameriye, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb. ) zarar verilmesi durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İşyerlerinde iş güvenliğini ve iş sağlığını sağlayacak tedbirler almak veya aldırmak,

B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER

Park, bahçe, refüj vb. alanlardaki çiçeklendirme çalışmalarına yönelik bitkisel materyal üretimi yapmak veya yaptırmak,

Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

B.1. Teşkilat Şeması

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ

Vatandaşların talepleri doğrultusunda bakım, budama, kesim, ilaçlama, sulama vb. işleri yapmak,

PARK VE BAHÇELER ŞEFİ

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçları tespit etmek, Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli konularda koordinasyon kurularak çalışma yapmak,

Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile aydınlatma ve sulama sistemlerinin onarım işlerinin yanı sıra; okul, cami ile diğer kamu kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olmaktır.

BAKIM, ONARIM VE FİDANLIK BİRİMİ

ETÜD VE PROJE Birimi

B.2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

İDARİ VE TEKNİK İŞLER BİRİMİ

“Yeşil’in önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin oluşturulması” amacıyla seminer ve kurslar düzenlemek.

sek aydınlatma ve dekoratif aydınlatma sistemini yapmak ve bunların devamlılığını sağlamak

»»

Gelen evrak adedi: 809 adet

»»

Giden evrak adedi: 909 adet

»»

»»

»»

Ayrıca telefon ve mail (420 adet mail ve 350 adet telefon) ile Müdürlüğümüze gelen talep ve şikâyetler de değerlendirilerek cevap verilmektedir.

İlçe genelindeki tüm mesire alanlarının her türlü altyapı hizmetlerini sağlayarak çevreyi korumak ve bu mekânları daha kullanılabilir bir hale getirmek.

Her yaştan ilçe halkına sağlıklı yaşam ve sportif amaçlı yürüyüş parkurları, spor sahaları ve spor bahçeleri tesis edip bunların korunmasını sağlamak.

»»

Bölgemiz içerisinde mevcutta bulunan park ve yeşil alanların revizyon planları doğrultusunda daha fonksiyonel bir hale getirmek.

»»

Tarihi Arnavutköy Tren Yolu Hattı’nın nostaljik bir yolcu hattı olarak yeniden yapımı ile doğa turizmi amaçlı kullanımının sağlamak.

»»

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında kamuya tahsis edilmiş park ve yeşil alanların plan amacı doğrultusunda yapılarak halkın hizmetine sunulması

»»

2019 yılı sonuna kadar 2 adet Tema Parkı inşa etmek.

»»

2019 yılı sonuna kadar toplam 1 adet Şehir Ormanı oluşturmak.

»»

2019 yılı sonuna kadar ilçe genelinde en az 10.000 adet ağaç dikmek.

»»

2019 yılı sonuna kadar ilçe genelindeki 50 adet parkı yeniden düzenlemek

B.3. Amaç ve Hedefler Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Amacı: Arnavutköy’ün zengin doğal yeşil alanlarının korunması ve kalitesinin yükseltilmesi, park, bahçe ve yeşil alanlarının sayısının arttırılması sağlanarak Arnavutköy’ü yeşili ile bilinen bir kent haline getirmek.

»»

Periyodik olarak ağaç bakım ve budama programları yapmak yaptırmak

»»

Arnavutköy içindeki meydan, refüj, park ve gerekli görülen cadde ve sokaklarda yük-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Hedefleri: »»

İlçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarını her yıl kademeli olarak arttırmak ve her yıl

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

286

287


Toplam Yeşil Alan m²

Sert Zemin Alanı m²

Çocuk Oyun Alanı m²

Fitness Alanı m²

Spor Sahası Alanı m²

Hadımköy – Akpınar Bölge Parkı’nın 2019 yılı sonuna kadar açmak.

Toplam Alan m² (Plan)

»»

Park Adı

2019 yılı sonuna kadar ilçe genelinde 37 adet mahalle parkı yapmak.

Mahalle Adı

»»

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

S.no

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

1

Adnan Menderes

Hasan Polatkan

4.313

2.695

1.570

171

196

350

2

Anadolu

Şehit Er Sebahattin Akgül

1.260

734

579

130

87

-

3

Anadolu

Aşık Veysel

2.138

1.157

815

215

-

193

4

Anadolu

Engelliler

1.705

488

1.120

209

59

239

5

Arnavutköy Merkez

Balkan Türkleri

727

150

482

77

60

-

6

Arnavutköy Merkez

İstiklal

2.966

792

453

110

-

97

7

Arnavutköy Merkez

Hasan Kayım

1.073

412

891

111

78

92

8

Arnavutköy Merkez

Malazgirt

1.388

387

717

-

-

-

9

Arnavutköy Merkez

Atatürk

14.286

4.155

8.565

195

54

-

10

Arnavutköy Merkez

Prof. Dr. Aziz Sancar

706

71

635

185

163

-

11

Atatürk

Şirin Parkı

1.046

764

786

157

78

200

12

Baklalı

Baklalı

3.184

1.456

1.394

145

85

684

B.4. Mali Bilgiler Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Müdürlüğümüze Bütçe ile Verilen Ödenek

Müdürlüğümüzün Bütçe Gerçekleşmesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

34.000.000,00

32.342.816,79

%95,83

2016

B.5. Sunulan Hizmetler 1. GENEL BAKIM ÇALIŞMALARI Arnavutköy Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan parkların, yeşil alanların, otoyol kenarlarının, kamu hizmet binalarının, okulların, muhtarlıkların, camilerin ve aile sağlığı merkezlerinin vb. yerlerin bahçeleri ağaçlandırma ve mevsimlik çiçek dikimi, budama, kesim, yabani ot temizliği ve çimlendirme gibi çalışmaları Arnavutköy ilçesinin her mahallesinde rutin olarak yapılmaktadır. Arnavutköy’ de; 125 adet park, 49 adet orta refüj, şev ve 37 adet hizmet alanı olmak üzere toplamda 598.385,36 m² alan bulunmaktadır.

13

Balaban

Balaban

995

845

442

124

72

-

14

Boğazköy İstiklal

Şahika

300

687

455

115

115

-

İlçemizde bulun parklarda;

15

Boğazköy İstiklal

Şehit Er Tuncay Türken

2.350

1.107

1.255

92

-

-

Yeşil Alan 236.134,00 m².

16

Boğazköy İstiklal

Necip Fazıl

1.300

327

1.053

94

99

-

Fitness Alanı 7.912,00 m²

17

Boğazköy İstiklal

Fetih

1.553

533

359

80

-

-

Çocuk Oyun Alanı (kum ve kauçuk)

16.539,00 m²

18

Boğazköy İstiklal

Çınar

1.230

667

563

130

44

Spor Sahası Alanı

17.328,00 m²

19

Bolluca

Emir Sultan

527

343

184

153

-

-

20

Bolluca

Karanfil

470

228

242

163

-

-

21

Bolluca

Şeyh Şamil

752

439

302

102

-

-

22

Boyalık

Boyalık

2.615

1.450

980

280

-

-

1.1 İlçe Genelinde Park Bakım Çalışması

23

Çilingir

Çilingir Meydan

2.464

1.000

1.441

209

141

785

24

Dursunköy

Dursunköy

5.124

3.148

2.000

121

102

1.052

25

Fatih

Sultan Mehmet

4.854

2.941

1.015

133

172

154

26

Hacımaşlı

Hacımaşlı

2.433

1.370

1.063

217

25

312

27

Hacımaşlı

M.z. Kotku Camii Yanı

440

217

223

130

93

-

Toplamda ise 506.111,00 m² Kullanılan alan bulunmaktadır.

İlçe Genelinde Bakım Yapılan Parkların Toplam Metrajı 506.111,00 m²’dir.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

288

289


Mahalle Adı

Park Adı

Toplam Alan m² (Plan)

Toplam Yeşil Alan m²

Sert Zemin Alanı m²

Çocuk Oyun Alanı m²

Fitness Alanı m²

Spor Sahası Alanı m²

S.no

Mahalle Adı

Park Adı

Toplam Alan m² (Plan)

Toplam Yeşil Alan m²

Sert Zemin Alanı m²

Çocuk Oyun Alanı m²

Fitness Alanı m²

Spor Sahası Alanı m²

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

S.no

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

28

Hadımköy

Barbaros

3.677

951

-

135

118

-

56

İslambey

Hanzade

1.040

905

141

90

-

-

29

Hadımköy

Cahit Sıtkı Tarancı Parkı

2.290

1.830

463

142

120

-

57

İslambey

Ali Aktürk

382

260

48

-

-

-

30

Hadımköy

Şakayık

2.010

1.036

974

127

60

426

58

İslambey

Şüheda

1.512

810

728

117

74

-

31

Hadımköy

Kazım Öztürk

3.519

2.111

1.175

228

133

59

Karaburun

Nevbahar

780

575

685

160

110

-

32

Hadımköy

Genç Osman

1.684

445

797

-

-

-

60

Karaburun

Erguvan

300

276

274

116

56

-

33

Hadımköy

Adnan Kahveci

1.757

1.104

303

87

128

-

61

Karaburun

164/3 Örfi Çetinkaya İ.Ö.O.

-

1.063

1.514

127

97

812

34

Hadımköy

Köroğlu Parkı

1.239

740

498

129

136

-

62

Karlıbayır

Ertuğrul Gazi

3.553

1.120

2.227

245

124

-

35

Hadımköy

Şerife Bacı Parkı

1.930

1.579

351

125

-

-

63

Karlıbayır

Hasan Tahsin

1.063

624

425

102

137

-

36

Hadımköy

Seyitonbaşı Parkı

2.005

857

1.148

107

-

423

64

Karlıbayır

Karlıbayır

985

395

584

113

103

-

37

Hadımköy

Süleymaniye

2.867

910

442

171

110

-

65

Karlıbayır

Gülistan

1.782

1.145

589

70

64

-

38

Hadımköy

Hadımbaba

34.500

17.550

17.850

310

345

705

66

Mareşal Fevzi Çakmak

6.470

1.392

3.638

130

-

-

39

Haraççı

Gardenya

637

155

175

72

-

-

M. F. Çakmak Trafik Eğitim

40

Haraççı

Şehit Er Savaş Koyun

563

657

327

102

-

-

67

Mareşal Fevzi Çakmak

Akasya

363

208

167

167

-

-

41

Haraççı

Akşemsettin

3.785

2.280

977

113

100

-

68

Mareşal Fevzi Çakmak

Şelale

6.213

4.404

1.971

-

-

-

42

Haraççı

Lalezar Parkı

3.704

1.297

1.639

125

125

-

69

Mareşal Fevzi Çakmak

Muhsin Yazıcıoğlu

6.510

3.811

2.319

101

-

-

43

Hastane

Kemal Angın

821

20

2.064

265

160

1.334

70

Mareşal Fevzi Çakmak

Eşref Bitlis

1.900

1.442

460

171

111

-

44

Hastane

Kocayusuf

1.044

468

504

212

126

-

71

Mareşal Fevzi Çakmak

Akçay

1.428

1.436

1.183

130

130

329

45

Hastane

Gazi Mustafa Kemal

5.188

2.400

2.920

340

160

665

72

Mareşal Fevzi Çakmak

Yahya Kemal

543

432

252

67

-

-

Mavigöl

Mavigöl Parkı

20.825

-

-

-

-

-

Hastane

Astsubay Ahmet Çatalbaş

73

46

1.265

617

569

70

-

-

74

Mavigöl

Rabia Parkı

40.187

-

-

-

-

-

47

Hastane

Esat Gülemek

9.923

5.740

4.162

619

111

865

75

Mavigöl

23 Nisan Egemenlik

2.537

1.295

1.138

213

84

89

48

Hicret

Bolluca

13.130

7.430

3.820

251

142

125

76

Mavigöl

Ulubatlı Hasan

1.200

530

808

229

-

244

49

Hicret

Selvi

818

349

469

137

109

-

77

Mehmet Akif Ersoy

Cumhuriyet

5.781

3.275

1.965

295

95

510

50

Hicret

Hicret

1.020

465

539

105

104

-

78

Mehmet Akif Ersoy

Hasan Karakaya

5.607

3.583

2.024

-

41

850

51

İmrahor

Şehit Er Musa Tikicieri

4.723

2.420

2.130

201

84

235

79

Mustafa Kemal Paşa

Vadi Parkı

55.724

25.912

29.813

-

-

-

52

İslambey

Mehmet Özbahçeci

1.434

637

797

140

-

-

80

Mustafa Kemal Paşa

956

605

401

64

42

-

53

İslambey

Yıldırım Beyazıt

1.437

680

755

235

-

160

Şehit Polis Bünyamin Bütün

54

İslambey

Manolya

717

592

110

110

-

-

81

Mustafa Kemal Paşa

Şehit Er Şaban Aydoğan

2.522

1.058

1.464

189

126

321

55

İslambey

Turgut Özal

3.026

1.185

1.522

76

78

-

82

Mustafa Kemal Paşa

M.k. Paşa Muhtarlık Yanı

463

241

222

142

-

-

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

290

291


Mahalle Adı

Park Adı

Toplam Alan m² (Plan)

Toplam Yeşil Alan m²

Sert Zemin Alanı m²

Çocuk Oyun Alanı m²

Fitness Alanı m²

Spor Sahası Alanı m²

S.no

Mahalle Adı

Park Adı

Toplam Alan m² (Plan)

Toplam Yeşil Alan m²

Sert Zemin Alanı m²

Çocuk Oyun Alanı m²

Fitness Alanı m²

Spor Sahası Alanı m²

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

S.no

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

83

Mustafa Kemal Paşa

Melisa

1.008

834

140

140

-

-

111

Terkos

Piri Reis

2.600

1.470

1.130

-

-

-

84

Mustafa Kemal Paşa

Açelya

718

420

100

100

-

-

112

Terkos

Nihat Kaya

2.200

3.150

150

80

-

-

85

Nenehatun

Adnan Menderes

2.603

1.175

1.454

120

80

280

113

Yassıören

Akpınar Bölge

38.000

30.000

8.000

-

-

-

86

Nenehatun

Mimar Sinan Parkı

2.600

1.560

887

163

82

-

114

Yassıören

Yassıören İlkokul Parkı

1.546

610

936

126

85

514

87

Nenehatun

Nenehatun

2.865

853

1.685

59

90

254

115

Yavuzselim

Yavuz Selim

1.058

384

473

146

58

117

88

Nenehatun

Şehit Er Adil Yıldız

2.829

1.296

509

89

83

-

116

Yavuzselim

Hoşseda

972

517

455

140

104

-

89

Nenehatun

Şehit Polis Hüseyin Apaydın

305

500

110

-

-

-

117

Yavuzselim

Osmangazi

1.349

880

418

184

134

-

118

Yavuzselim

Şehit Er İlyas Bozkır

3.130

1.908

1.138

112

101

252

90

Nenehatun

Yayla

790

230

120

-

-

-

119

Yavuzselim

Orhangazi

1.077

609

398

142

139

-

91

Nenehatun

Nenehatun Parkı_1

4.026

3.114

1.120

268

282

-

92

Nenehatun

Nenehatun Parkı_2

2.652

2.106

487

-

-

-

120

Yavuzselim

Şehit Polis İlhami Çetindere

1.943

823

854

112

-

117

93

Ömerli

Dr. Muhtar Ahmet Ensari

31.260

13.867

17.393

-

-

-

121

Yeniköy

Yeniköy

5.172

2.995

2.083

154

150

1.003

94

Ömerli

Ömerli Parkı

1.583

539.08

-

75

25

122

Yeniköy

Hidayet Parkı

350

-

-

148

121

-

95

Sazlıbosna

Sazlıbosna

4.078

3.041

2.466

144

86

1.000

123

Yeşilbayır

Hürriyet

338

110

180

100

30

-

96

Taşoluk

Yel Değirmeni

493

280

258

-

-

-

124

Yunus Emre

Yunus Emre

1.999

1.094

734

137

-

-

97

Taşoluk

Cevher Dudayev

1.135

746

374

76

-

-

125

Yunus Emre

Mehmet Akif Ersoy

2.947

1.485

1.610

200

136

-

98

Taşoluk

Saray

1.269

710

465

129

-

-

Toplam

506.111

236.134

188.477

16.539

7.912

17.328

99

Taşoluk

Mustafa Yeşil

6.642

5.094

1.013

195

108

-

100

Taşoluk

Sıtkı Şefika Üzüm

756

294

326

107

-

-

101

Taşoluk

Selçuklu Parkı

4.475

2.588

1.887

249

156

281

102

Taşoluk

Hamidiye

2.382

294

264

202

-

-

103

Taşoluk

Adalet

336

105

255

170

-

-

104

Taşoluk

Ramazan Güngör

5.092

2.995

1.604

141

77

-

105

Taşoluk

Taşoluk Meydan

5.465

-

-

-

-

-

106

Tayakadın

Tayakadın

5.029

2.835

2.194

178

119

846

107

Terkos

Hanımeli

4.421

2.233

2.076

305

-

413

108

Terkos

Terkos

1.099

710

353

124

100

-

109

Terkos

Manolya

1.420

100

-

-

-

-

110

Terkos

Plevne Parkı

560

255

274

104

-

-

1.2. Bitkilendirme, Temizlik ve Bakım Yapılan Park Sahaları Meydan, Orta Refüj, Şevler ve Yeşil Alanlar Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak 598.385,36 m² Alanda Kamuya ait Hizmet alanı, meydan, orta refüj, şevler ve bakım yapılan yeşil alanlar olmak üzere toplamda 1.971.400,00 adet yer örtücü, mevsimlik çiçek ve çiçek soğanı ile park ve yeşil alanlarını renklendirmiştir.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

292

293


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Bakım Yapılan Alanlar

Mevki

Sıra No

Bakım Yapılan Alanlar

Mevki

1

Anadolu

Mahallesi

Gazi Osman Paşa Caddesi

400,00

21

Hadımköy

Mahallesi

Hasan Polatkan Caddesi Üzeri Göbek

552,00

2

Anadolu

Mahallesi

Gazi Osman Paşa Meydanı

27,36

22

Hadımköy

Mahallesi

Kavşak (Akpınar Kavşağı)

3.600,00

3

Anadolu

Mahallesi

Necip Fazıl Caddesi

600,00

23

Hadımköy

Mahallesi

816,53

4

Atatürk

Caddesi

Oya Sokak Lale Desenli Yeşil Alan

24

Hadımköy

Mahallesi

Özcan Taşkınbaş Caddesi

60,00

25

Hadımköy

Mahallesi

Sağlık Ocağı Yanı Yeşil Alan

270,00

26

Hadımköy

Mahallesi

Salime Sokak ve Kavşağı

17,20

27

Hadımköy

Mahallesi

Şehitlik Önü Kavşak

93,00

28

Hadımköy

Caddesi

Ziya Meriç Caddesi

183,62

29

Hadımköy

Mahallesi

Hadımköy Caddesi

1.036,00

30

Hadımköy - İstanbul

Caddesi

Tank Alanı Çev. (Nurettin Sözen Cad. Kavş.)

268,30

31

Hadımköy - İstanbul

Caddesi

Yeşilbayır Orta Refüj (İslambol Caddesi Kavş.)

1.142,42

32

Haraççı

Mahallesi

Haraççı - Hadımköy Yolu Orta Refüj

2.045,44

33

Haraççı

Mahallesi

Haraççı Kavşağı

50,30

34

İstanbul

Caddesi

Kazım Karabekir Cd. Kavşağı (Yeşil Cami)

300,00

35

Karlıbayır

Mahallesi

Karlıbayır Cad. - Bayrak Cad. Kavşağı

80,32

36

Kazım Karabekir

Caddesi

37

Kıbrıs

Caddesi

38

Mehmet Akif Ersoy

5

Boğazköy İstiklal

Mahallesi

6

Çilingir - Sazlıbosna

Caddesi

7

Dolmabahçe

Caddesi

8

Dursunköy

9

Egemen

10

Eski Edirne

11 12

Eski Edirne Fatih

Mahallesi

375,00 Eski Edirne Cad.İsmet İnönü Cad. Kavşağı

529,00

Çilingir Meydan

490,35 1.802,00

Meydan ve Kavşaklar

90,00

Caddesi

Orta Refüj

2.335,00

Caddesi

30 Ağustos Caddesi Kavşağı (Memba Yolu)

5.470,00

Caddesi

Kazım Karabekir Cd. Kavşağı (Kiptaş Yanı)

331,72

Caddesi

Atatürk Caddesi Kavşağı

1.393,71

13

Fatih

Caddesi

Kıbrıs Caddesi Kavşağı

1.041,77

14

Fatih

Caddesi

Atatürk Caddesi Kıbrıs Caddesi Arası

1.350,00

15

Hadımköy

Mahallesi

Adnan Menderes Caddesi Orta Refüj

70,59

16

Hadımköy

Caddesi

Bayındır Caddesi

854,00

17

Hadımköy

Mahallesi

Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi Kavşağı

114,45

18

Hadımköy

Mahallesi

Giriş Yamaçlar

1.619,80

Mahallesi

Göçmen Sokak Şev Alanı

960,00

Mahallesi

Göçmen Sokak Üçgen Alan

400,00

19 20

Hadımköy Hadımköy

1.320,00 Orta Refüj ve Kavşak

2.658,00

Taşoluk Caddesi

67,13

Mahallesi

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

294

295


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Bakım Yapılan Alanlar

Mevki

Sıra No

Bakım Yapılan Alanlar

Mevki

39

Mehmet Akif Ersoy

Mahallesi

Taşoluk Bağlar Meydanı

2.656,00

58

Eski Edirne

Caddesi

40

Mustafa Kemal Paşa

Mahallesi

Kiptaş Önü

4.300,00

59

Hacımaşlı

41

Mustafa Kemal Paşa

Mahallesi

Uzman Caddesi

308,00

60

42

Nene Hatun

Mahallesi

Hasan Tahsin Caddesi

612,00

43

Sokullu Mehmet

Orta Refüjler

44

Taşoluk

Mahallesi

45

Yavuz Selim

46

Zabıta Noktası (İstanbul Yolu)

572,08

Mahallesi

Güreş Alanı

1.750,00

Hadımköy

Mahallesi

Argem

389,53

61

Hadımköy

Mahallesi

Atatürk Büstü

101,97

2.369,50

62

Hadımköy

Mahallesi

Belediye Ek Hizmet Binası

34,48

Selçuklu Caddesi

1.200,00

63

Hadımköy

Mahallesi

Hadım Baba Camii

287,64

Mahallesi

Ziya Ülhak Caddesi

975,00

64

Hadımköy

Mahallesi

Kapalı Spor Salonu

3.662,22

Yeniköy

Mahallesi

Orta Refüj (Park Yanı)

360,00

65

Haraççı

Mahallesi

Ardem

750,26

47

Yeşilbayır

Mahallesi

Meydan

185,00

66

Haraççı

Mahallesi

Argem

224,73

48

Yıldırım Beyazıt

Abdullah Gül Cad. Kavşağı (Bolluca Meydan)

600,00

67

Haraççı

Mahallesi

Atatürk Büstü

85,00

68

Haraççı

Mahallesi

PTT önü

300,00

58,50

69

Haraççı

Mahallesi

Sağlık Ocağı

800,00

Caddesi

Caddesi

49

Yunus Emre

Mahallesi

Milli Egemenlik Caddesi Üçgen Kavşak

50

Arnavutköy Merkez

Mahallesi

Arnavutköy Devlet Hastanesi Bahçesi

3.237,43

70

Hastane

Mahallesi

Argem

93,46

51

Arnavutköy Merkez

Mahallesi

Belediye Hizmet Binası

160,00

71

Hastane

Mahallesi

Tren İstasyonu

5.100,00

52

Arnavutköy Merkez

Mahallesi

Kültür Merkezi

750,00

72

Hicret

Mahallesi

Bolluca Belediye Ek Hizmet Binası

1.600,00

53

Arnavutköy Merkez

Mahallesi

Sanat Galerisi Üstü

102,41

73

Hicret

Mahallesi

Muhtarlık

440,00

54

Arnavutköy Merkez

Mahallesi

Temizlik İşleri Müdürlüğü

1.150,61

74

İmrahor

Mahallesi

Mesire Alanı

2.197,84

55

Boğazköy İstiklal

Mahallesi

Atatürk Büstü

170,25

75

Mareşal Fevzi Çakmak

Mahallesi

Mevlana Halid-i Bağdadi Camii

412,68

56

Bolluca

Mahallesi

Abdulhamithan Camii

34,95

76

Mehmet Akif Ersoy

Mahallesi

İlçe Emniyet Müdürlüğü

391,41

57

Durusu

Mahallesi

Belediye Ek Hizmet Binası

307,00

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

296

297


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Bakım Yapılan Alanlar

Mevki

77

Mehmet Akif Ersoy

Mahallesi

Taşoluk Toki Sağlık Ocağı

350,00

78

Mehmet Akif Ersoy

Mahallesi

Taşoluk Belediye Ek Hizmet Binası

4.785,65

79

Mustafa Kemal Paşa

Mahallesi

Argem

245,66

80

Mustafa Kemal Paşa

Mahallesi

Arnavutköy Kapalı Yüzme Havuzu

4.634,67

81

Mustafa Kemal Paşa

Mahallesi

İlçe Milli Eğitim Md. ve İ.B.B. Piri Reis İ.Ö.O.

630,00

82

Mustafa Kemal Paşa

Mahallesi

Muhtarlık ve Yanındaki Oyun Alanı Çevresi

215,00

83

Mustafa Kemal Paşa

Mahallesi

Zabıta Müdürlüğü

144,43

84

Sazlıbosna

Mahallesi

Hobi Bahçesi

5.025,00

85

Yeniköy

Mahallesi

Yeniköy Spor Klübü

830,00

86

Yunus Emre

Mahallesi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bahçesi

1.869,00

Toplam

92.274,36

Esat Gülemek Parkı

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

298

299


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2. ETÜT VE PROJE FAALİYETLERİ

2.8. Arnavutköy Merkez Mah. 0/1078 Parsel Çevre Düzenleme Projesi

2.1. Karaburun Mah. 164/3 Parsel Çevre Düzenleme Projesi

»» »» »»

»» »» »»

Toplam alan: 2.577 m² Yeşil alan: 1.063 m² Sert zemin alanı: 1.514 m²

2.2. Hadımköy Mah. Akpınar Bölge Parkı I. Etap

»» »» »»

Toplam alan: 97.500 m² Yeşil alan: 68.250 m² Sert zemin alanı: 29.250 m²

2.3. Hadımköy Mah. Akpınar Bölge Parkı II. Etap (Mesire Alanı)

»» »» »»

Toplam alan: 38.000 m² Yeşil alan: 30.000 m² Sert zemin alanı: 8.000 m²

2.4. Sazlıbosna Meydan Düzenleme Projesi

»» »» »»

Toplam alan: 6.586 m² Yeşil alan: 2.383 m² Sert zemin alanı: 4.203 m²

2.5. İmrahor Mah. Hz. Ömer Camii Çevre Düzenleme Projesi

»» »» »»

Toplam alan: 2.955 m² Yeşil alan: 655m² Sert zemin alanı: 2.300 m²

2.6. Şahika Parkı Revize Çevre Düzenleme Projesi

»» »» »»

Toplam alan: 1.142 m² Yeşil alan: 687 m² Sert zemin alan: 455 m²

2.7. Yassıören Mah. 141/16 Parsel Çevre Düzenleme Projesi

»» »» »»

Toplam alan: 1.546 m² Yeşil alan: 610 m² Sert zemin: 936 m²

Toplam alan: 4.108 m² Yeşil alan: 3.524 m² Sert zemin alan: 584 m²

2.9. Manolya Parkı Revize Çevre Düzenleme Projesi

»» »» »»

Toplam alan: 702 m² Yeşil alan: 347 m² Sert zemin alanı: 355 m²

2.10. Terkos Parkı Revize Çevre Düzenleme Projesi

»» »» »»

Toplam alan: 1.063 m² Yeşil alan: 710 m² Sert zemin alanı: 353 m²

2.11. Esat Gülemek Parkı Revize Çevre Düzenleme Projesi

»» »» »»

Toplam alan: 9.868 m² Yeşil alan: 5.740 m² Sert zemin alanı: 4.128 m²

2.12. Mekân Sokak Park Alanı Peyzaj Projesi (Delikli kaya Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 3.610 m² Yeşil alan: 2.66 m² Sert zemin alanı: 1.304 m²

2.13. Taşoluk Mah. Bağlar Meydanı Revize Çevre Düzenleme Projesi

»» »» »»

Toplam alan: 2.043 m² Yeşil alan: 1.359 m² Sert zemin alanı: 684 m²

2.14. Boğazköy 563 Parsel Park Alanı

»» »» »»

Toplam alan: 3.062 m² Yeşil alan: 806 m² Sert zemin alanı: 2.256 m²

2.15. Eski Edirne Caddesi Refüj

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Düzenleme Projesi »» Toplam alan: 690 m² »» Yeşil alan: 690 m² 2.16. Hadımköy İ.E.T.T. (Hadımköy Mahallesi) »» Toplam alan: 7.010 m² »» Yeşil alan: 3.400 m² »» Sert zemin alanı: 3.610 m² 2.17. Musa Tikicieri Parkı Revize Çevre Düzenleme Projesi »» Toplam alan: 4.550 m² »» Yeşil alan: 2.576 m² »» Sert zemin alanı: 1.974 m² 2.18. Hadımköy TOKİ Park Alanı (Hadımköy Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 5.594 m² Yeşil alan: 4.720 m² Sert zemin alanı: 874 m²

2.23. Akşemsettin Camii Peyzaj Projesi (M.F.Çakmak Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 358 m² Yeşil alan: 149 m² Sert zemin alanı: 209 m²

2.24. 655 Parsel Peyzaj Projesi (Boğazköy İstiklal Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 1.136 m² Yeşil alan: 653 m² Sert zemin alanı: 483 m²

2.25. Boğazköy Merkez Camii Peyzaj Projesi (Boğazköy Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 818 m² Yeşil alan: 316 m² Sert zemin alanı: 502 m²

2.26. Necip Fazıl Caddesi Orta Refüj Peyzaj Projesi

»» »» »»

Toplam alan: 802 m² Yeşil alan: 617 m² Sert zemin alanı: 185 m²

2.19. Erguvan Parkı Revize Çevre Düzenlemesi Projesi

»» »» »»

Toplam alan: 646 m² Yeşil alan: 410 m² Sert zemin alanı: 236 m²

2.20. Fatih Caddesi Refüj Düzenlemesi Projesi

»» »» »»

Toplam alan: 5.305 m² Yeşil alan: 5.100 m² Sert zemin alanı: 205 m²

2.21. Abdi İbrahim Önü Orta Refüj Peyzaj Projesi (Hadımköy Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 2.273 m² Yeşil alan: 2.270 m² Sert zemin alanı: 3 m²

2.22. Akçay Parkı Revize Projesi (M.F.Çakmak Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 2.619 m² Yeşil alan: 1.436 m² Sert zemin alanı: 1.183 m²

Hadımbaba Parkı

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

300

301


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni Yapılan Park ve Çocuk Oyun Alanlarından Bazı Görseller;

3. YENİ YAPILAN PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR 2016 Yılında Arnavutköy’de 104.766,91 m² alana 17 adet yeni yeşil alan yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yeni Yapılan Parklar ve Yeşil Alanlar Sıra No

Mahalle

Park ve Yeşil Alan Adı

Yeşil Alanı (m²)

Sert Zemin Alanı (m2)

Toplam Alan (m²)

1

Hadımköy

Hadimbaba

20252,00

15178,00

35.430,00

2

Mehmet Akif Ersoy

Hasan Karakaya

3581,00

2026,00

5.607,00

3

Hicret

Selvi

349,00

469,00

818,00

4

Yassıören

Kapaklı Sokak (141/16 P)

610,00

936,00

1.546,00

5

Karaburun

Baraj Yolu Caddesi (164/3 P)

1063,00

1514,00

2.577,00

6

Mustafa Kemal Paşa

Kiptaş Oyun ve Fitness

-

250,00

250,00

7

Hadımköy

Seyfettin Selim Futbol Sahası

2258,26

2258,00

2.258,26

8

İmrahor Mesire Alanı

Oyun Ve Futbol Sahası

102,66

1927,00

2.029,00

9

Çilingir- Sazlıbosna

Fitness Alanı

-

80,65

80,65

10

Merkez

Güneysu Sokak

75,00

357,00

432,00

11

Merkez

Fatih Caddesi

5100,00

205,00

5.305,00

12

Hadımköy

Hasan Polatkan Caddesi

636,00

-

636,00

13

Mustafa Kemal Paşa

Eski Edirne Asfaltı Caddesi

690,00

-

690,00

14

Bolluca

Bolluca Köprü

-

-

-

15

Sazlıbosna

Sazlıbosna Meydan

-

-

6.586,00

16

Hadımköy

Akpınar Mesire Alanı

30.000,00

8.000,00

38.000,00

Karaburun Parkı

Vadi Park

17

Mustafa Kemal Paşa

Şehit Er Şaban Aydoğan

1058,00

1464,00

2.522,00

Toplam

35.774,92

26.664,65

104.766,91

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

302

303


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

3.1. Hadimbaba Parkı (Hadımköy Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 35.430 m² Yeşil alan: 20.253 m² Sert zemin alanı: 15.178 m²

»» »» »»

Toplam alan: 1.546 m² Yeşil alan: 610 m² Sert zemin: 936 m²

3.7. Hasan Karakaya (M. A. Ersoy Mahallesi TOKİ Park)

3.2. Akpınar Bölge Parkı II. Etap Mesire Alanı (Hadımköy Mahallesi)

»» »» »»

»» »» »»

3.8. Hadımköy Seyfettin Selim Futbol Sahası

Toplam alan: 38.000 m² Yeşil alan: 30.000 m² Sert zemin alanı: 8.000 m²

3.3. Sazlıbosna Meydan (Sazlıbosna Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 6.586 m² Yeşil alan: 2.383 m² Sert zemin alanı: 4.203 m²

3.4. Selvi Parkı (Hicret Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 5.607 m² Yeşil alan: 349 m² Sert zemin alanı: 469 m²

3.5. Karaburun Mahallesi 164/3 Parsel Park alanı

»» »» »»

Toplam alan: 2.577 m² Yeşil alan: 1.063 m² Sert zemin alanı: 1.514 m²

3.6. Yassıören Mah. 141/16 Parsel Çevre Düzenleme Projesi

»» »»

Toplam alan: 5.607 m² Yeşil alan: 3.583 m² Sert zemin alanı: 2.026 m²

Toplam alan: 2.258,26 m² Yeşil alan : 2.258,26 m²

3.9. İmrahor Mesire Alanı Futbol Sahası

»» »» »» »» »»

Çalışma Alanı Yeşil alan: 102,66 m² Sert zemin alanı: 1.446,55 m Sentetik Çim Saha Yapımı: 479 m² Panel Çit Yapımı: 2.056,19 m²

3.10. Çilingir - Sazlıbosna Yolu Fitness Alanı

»» »» »»

Toplam alan: 80,65 m² Yeşil alan: 80,65 m² Fitness Spor Aletleri

3.11. Arnavutköy Merkez Fatih Caddesi Refüj Düzenlemesi

»»

Toprak serimi: 950 m³

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

»» »» »»

Sulama tesisatı döşenmesi: 15.000 m Çim serimi: 4.500 m² Ağaç dikimi: 256 adet

3.12. Hasan Polatkan Caddesi Orta Refüj

»» »» »»

Toplam alan: 636 m² Yeşil alan: 636 m² Otomatik sulama sistemi

3.13. KİPTAŞ Oyun ve Fitness Alanı (M. K. Paşa Mahallesi)

»» »»

3.14. Güneysu Sokak (Merkez Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 432 m² Yeşil alan: 75 m² Sert zemin alanı: 357 m²

3.15. Eski Edirne Asfaltı Caddesi (M. K. Paşa Mahallesi)

»» »»

Toplam alan: 690 m² Yeşil alan: 690 m²

3.16. Köprü Yapımı (Bolluca Mahallesi)

»» »» »»

Sazlıbosna

Toplam alan: 250 m² Sert zemin alanı: 250 m²

Beton atılması: 220 m³ Köprü asma demiri: 16.450 kg Korkuluk demiri: 2.340 kg

4. REVİZE EDİLEN PARKLAR Arnavutköy İlçesi genelinde 92.323,00 m² alanda 16 adet park ve çocuk oyun alanları revize edildi. Revize Edilen Park ve Yeşil Alanlar Sıra No

Mahalle

Parkın Adı

Toplam Alan (m2)

1

Boğazköy İstiklal

Şahika

1.142,00

2

Yavuz Selim Mahallesi

Şehit Er İlyas Bozkır

3.046,00

3

Terkos

Terkos

1.063,00

4

Hastane

Esat Gülemek

9.868,00

5

Baklalı

Baklalı

2.850,00

6

Balaban

Balaban

995,00

7

Mustafa Kemal Paşa

Vadi Park

55.724,00

8

Hadımköy

Şakayık

3.040,00

9

İmrahor

Şehit Er Musa Tikicieri

4.723,00

10

Taşoluk

Bağlar Meydanı

2.043,00

11

Karaburun

Erguvan

646,00

12

Mustafa Kemal Paşa

Şehit Er Şaban Aydoğan

2.522,00

13

Hastane

Kocayusuf

1.044,00

14

Mareşal Fevzi Çakmak

Akçay

1.428,00

15

Taşoluk

Saray

1.269,00

16

Merkez

Cumhuriyet Meydanı

920,00

Toplam

92.323,00

Sazlıbosna Meydan

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

304

305


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

4.1. Vadi Park (Mustafa Kemal Paşa Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 55.724 m² Yeşil alan: 20.711,59 m² Sert zemin alanı: 35.012,41 m²

»» »» »»

Toplam alan: 9.868 m² Yeşil alan: 5.740 m² Sert zemin alanı: 1.974 m²

4.3. Şahika Parkı (Boğazköy İstiklal Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 1.142 m² Yeşil alan: 687 m² Sert zemin alan: 455 m²

4.4. Şehit Er İlyas Bozkır Parkı (Yavuz Selim Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 3.046 m² Yeşil alan: 1.895 m² Sert zemin alanı: 1.151 m²

4.5. Terkos Parkı (Terkos Mahallesi)

»» »» »»

Mahallesi)

»»

»» »» »»

4.12. Kocayusuf Parkı (Hastane Mahallesi)

Toplam alan: 3.040 m² Yeşil alan: 1.692 m² Sert zemin alanı: 1.348 m²

4.7. Baklalı Parkı (Baklalı Köyü)

4.2. Esat Gülemek Parkı (Hastane Mahallesi)

Toplam alan: 1.063 m² Yeşil alan: 710 m² Sert zemin alanı: 353 m²

4.6. Şakayık Parkı (Hadımköy

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

»» »» »»

Toplam alan: 2.850 m² Yeşil alan: 1.456 m² Sert zemin alanı: 1.394 m²

4.8. Balaban Parkı (Balaban Köyü)

»» »» »»

Toplam alan: 995 m² Yeşil alan: 845 m² Sert zemin alanı: 442 m²

4.9. Şehit Er Musa Tikicieri Parkı (İmrahor Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan:4.723 m² Yeşil alan: 2.420 m² Sert zemin alanı: 2.130 m²

4.10. Bağlar Meydanı (Taşoluk Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 2.043 m² Yeşil alan: 1.359 m² Sert zemin alanı: 684 m²

4.11. Erguvan Parkı (KaraburunMahallesi)

»» »»

Toplam alan: 646 m² Yeşil alan: 410 m²

»» »» »»

Sert Zemin alanı: 236 m²

Toplam alan: 1.044 m² Yeşil alan: 468 m² Sert zemin alanı: 504 m²

4.13. Akçay Parkı (M. F. Çakmak Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 2.619 m² Yeşil alan: 1.436 m² Sert zemin alanı: 1.183 m²

4.14. Saray Parkı (Taşoluk Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 1.269 m² Yeşil alan: 710 m² Sert zemin alanı: 465 m²

4.15. Şehit Er Şaban Aydoğan Parkı (M. K. Paşa Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 2.522 m² Yeşil alan: 1.058 m² Sert zemin alanı: 1.464 m²

Şakayık Parkı

4.16. Cumhuriyet Meydanı (Merkez Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 920 m² Yeşil alan: 102 m² Sert zemin alanı: 818 m²

5. ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILAN KAMU KURUM, KURULUŞLAR VE CAMİLER 5.1. Erdoğan Demirören Özel Eğitim Anaokulu (Karlıbayır Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 1.405 m² Yeşil alan: 390 m² Sert zemin alanı: 1.015 m²

5.2. Hadımköy Polis Merkezi

»» »» »»

Toplam alan: 589 m² Yeşil alan: 490 m² Sert zemin alanı: 99 m²

5.3. Hz. Ömer Camii (İmrahor Mahallesi)

»» »» »»

oplam alan: 2.955 m² T Yeşil alan: 655m² Sert zemin alanı: 2.300 m²

5.4. Ak Toprak Camii (Merkez Mahallesi)

»» »» »» »»

Toplam alan: 517 m² Yeşil alan: 309 m ² Sert zemin alanı: 208 m ² Panal çit yapımı: 114 m²

5.5. Kuba Camii Kur’an Kursu (Bolluca Mahallesi)

»»

Helikopterli beton atılması: 275 m²

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

306

307

»» Panel çit yapılması: 60 m 5.6. Bolluca Kuran Kursu (Bolluca Mahallesi) »» »» »»

Toplam alan: 105 m² Yeşil alan: 28 m² Sert zemin alanı: 77 m²

5.7. Merkez Camii Yanı (Merkez Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 323 m² Yeşil alan: 226 m² Sert zemin alanı: 97 m² 5.8. Boğazköy Merkez Camii

»» »» »»

Toplam alan: 940,06 m² Yeşil alan: 256 m² Sert zemin alanı: 684,06 m²


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

6. YAPIMI DEVAM EDEN PARKLAR

Temizlik

»» »»

Devam Eden Park ve Yeşil Alanlar Sıra No

Mahalle

Yeşil Alan Adı

Toplam Alan (m2)

1

Mareşal Fevzi Çakmak

Muhsin Yazıcıoğlu

6.510,00

2

Durusu

Meydan

1.190,00

Sazlıbosna

Bostan Gülistan Hobi Bahçesi Meyve Bahçesi

9.000,00

Toplam

16.700,00

3

6.1. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı Revize (M. F. Çakmak Mahallesi)

»» »» »»

Toplam alan: 6.510 m² Yeşil alan: 3.811 m² Sert zemin alanı: 2.319 m²

6.2. Durusu Meydan Düzenleme (Durusu)

»» »» »»

Toplam alan: 1.190 m² Yeşil alan: 404 m² Sert zemin alanı: 786 m²

6.3. Bostan Gülistan Hobi Bahçesi Meyve Bahçesi (Sazlıbosna Mahallesi)

»» »»

Çalışma alanı; Toplam alan: 9.000 m²

7. BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI

29.901,00 Adet Çiçek Dikimi

»»

Rulo Çim Serimi ve Çim Tohumu Atılması

»»

»» »» »» »»

Tekli Sabitleme: 1.493 Adet Çiftli Sabitleme : 3.310 Adet Üçlü Sabitleme: 542 Adet Tamir: 261 Adet

Çim Biçimi

»»

Çim Biçimi: 5.400,805 Da

Palmiye Bakımı

»»

Rulo Çim Serimi: 43.289,280 m²

Mevsimsel Palmiye Bakımı: 93 Adet

»»

Havuz ve Şelale Bakımı

»»

Bitki İlaçlama: 5.200 Adet Bitki İlaçlama: 0,435 Kg Gübreleme: 3.500 Adet Gübreleme: 7.852,646 Kg

Havuzlara Su Takviyesi

»»

Arnavutköy Merkez Camii, Merkez Havuzu, Bolluca Ek Hizmet Binası, Bolluca Parkı, Genç Osman Parkı ve Ömerli Parkı Havuzu Haftanın 2 Günü Düzenli Olarak Su Takviyesi

Bakımı: 6 Adet

»» »»

Tamiri: 271 Adet Montaj İşleri: 20 Adet

Açık Alan Spor Aletleri Montajı ve Tamiri

»» »»

Tamiri: 73 Adet Montaj İşleri: 13 Adet

7.2. Onarım ve Montaj İşleri Kaynak İşi

Su Tesisat Tamiratı

»»

»»

Bitki İlaçlama ve Sıvı Gübreleme

»» »» »» »»

Yapılmaktadır. Havuzlara Su Takviyesi Aylık: 250 m³

Arnavutköy Genelinde 150 Adet Park ve Muhtarlıkların Kaynak İşi Yapıldı.

»»

Su Tesisat Tamiratı: 209 Adet Park Su Tesisatı Çalışması: 57 Adet Park

Panel Çit İşleri

»»

Panel Çit Tamiri: 592 m²

Ferforje İşleri

»»

Ferforje Montajı ve Tamiri: 77m

Elektrik İşleri

»»

Elektrik Tamirat İşleri: 195 Adet Park

Oyun Gurubu Montaj ve Tamiri

Bank Montajı

»»

Bank: 473 Adet

Çöp Kovası Montajı

»»

Çöp Kovası: 346 Adet

Piknik Masası ve Barbekü Montajı

»» »» »»

Çatılı Piknik Masası: 80 Adet Piknik Masası: 300 Adet Barbekü: 57 adet

Ot Biçimi Ağaç ve Çalı Dikimi

»» »»

Ağaç Dikimi: 4.198 Adet Çalı Dikimi: 28.521 Adet

Çapalama Yapılması

»» »» »»

7.1. Bakım İşleri Ağaç Sabitleme

Yer Örtücü ve Çiçek, Çiçek Soğan Dikimi: 1.971.400 Adet

»» »»

Yeşil Alanlarda Bakım ve Temizlik: 143.412,585Da Bitki Bakım ve Temizlik: 7.693,00m² Bahçe Bakımı: 776.212 m² Ağaçların Su Ve Dip Sürgünlerinin Alınması 56.679 Adet İç Mekân Bitki Bakımı 16.368,00 Adet

»»

Fidan Çapalanması: 242.504,137 Adet Çiçek ve Yer Örtücü Çapalanması: 44.913,380 m² Çalı Çapalanması: 290.357,00 Adet

»» »» »»

Tırpanla Ot Biçimi: 15.257,859 Da Yabani Ot Temizliği: 370,941 Da Sert Zeminde : 1.696.443,490 m²

Sulama

»» »»

Tankerle Sulama: 153.115,024 Ton Hortumla Sulama: 13.838,948 Ar

Ağaç Budama ve Kesimi

»» »» »» »»

Ağaç Kesimi: 175 Adet Ağaç Budama: 6.423,00 Adet Çalı Form Budama: 4.729,00 m Süs Bitkilerinde Budama:

Toprak Serimi

»»

Bitkisel Toprak Serimi: 22.665,854 m³ Hadımbaba Parkı

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

308

309


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

8. MAL ALIMI VE YAPIM İŞLERİ Uygulama Proje Hizmet Alım İşi

»» »»

İlçe Genelinde Bulunan Süs Havuzlarının Bakım Ve Tadilatlarının Yapılması İçin 4 Aylık Hizmet Alım İşi : 156.233,00 TL Rize Ardeşen Belediyesi Sahil Parkı Kafeterya Yapım İşi

İlçe Genelinde Meydan ve Park Yapıl İşi

»» »»

Sazlıbosna Mahallesi Meydan Düzenleme İşi : 951.500,00 TL 5365 Ada 1 Parsel Yanı Park Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Oyun Gurubu, Açık Alan Spor Aletleri ve Kauçuk Alımı

»» »» »» »» »» »» »» »» »»

Oyun Parkları ve Aksesuarları Temini ve Montajı: 41 Kalem Kent Ekipmanları Kent Donatı Elemanları Alım İşi: 14 Kalem Bitki Alımı İşi: 10 Kalem Bitki Alındı Nalburiye Malzemesi Alım İşi: 27 Kalem Dekoratif Süsleme Malzemesi Alım İşi: 4 Kalem Park Direği ve Sınır Elemanı Alım İşi: 20 Adet Park Direği ve 110 Adet Sınır Elemanı Piknik Masası Alım İşi: 50 Adet Piknik Masası ve 15 Adet Çatılı Piknik Masası Bariyer Alım İşi: 6 Adet Otomatik Yer Bariyeri ve 3 Adet Manuel Mantar Bariyer Anıt Tabela Alım İşi: 1 Adet Anıt Tabela

Balaban Parkı Baklalı Parkı

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

310

311


C

PERFORMANS BİLGİLERİ • Performans Sonuçları Tablosu • Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi • Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

FAALİYET RAPORU ‘16


PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS BİLGİLERİ

1. Performans Sonuçları Tablosu Performans Göstergeleri

Sorumlu Müdürlük

2016 Hedef

Personel Taşıma Servis Hizmetinin Genel Memnuniyet Oranını 2016 Yılında %70 Seviyesine Çıkarmak

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Resmi Hizmet Araçlarının Hurda Terkin İşlemleri

2015 Gerçekleşme

2015 Kalan

Hedef Sapma

Performans Göstergeleri

Sorumlu Müdürlük

2016 Hedef

80

0

0%

Arazi Tespit Çalışmasının Tamamlanma Oranı-1

Plan ve Proje Müdürlüğü

100%

11

0

0%

Kurum Görüşlerinin Derlenme Oranı

Plan ve Proje Müdürlüğü

100%

Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporlarının Hazırlanma Oranı-1

Plan ve Proje Müdürlüğü

100%

Arazi Tespit Çalışmasının Tamamlanma Oranı-2

Plan ve Proje Müdürlüğü

100%

100

Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporlarının Hazırlanma Oranı-2

Plan ve Proje Müdürlüğü

100%

50

Projelerin Tamamlanma Oranı-1

Plan ve Proje Müdürlüğü

100%

Arazi Tespit Çalışmasının Tamamlanma Oranı-3

Plan ve Proje Müdürlüğü

100%

Projelerin Tamamlanma Oranı-2

Plan ve Proje Müdürlüğü

100%

Avan Proje Çalışmasının Tamamlanma Oranı

Plan ve Proje Müdürlüğü

100%

Projelerin Tamamlanma Oranı-3

Plan ve Proje Müdürlüğü

50%

Fikir Projesi Çalışmasının Tamamlanma Oranı

Plan ve Proje Müdürlüğü

100%

Projelerin Tamamlanma Oranı-4

Plan ve Proje Müdürlüğü

60%

Plan ve Proje Müdürlüğü

100%

Plan ve Proje Müdürlüğü

100%

1. Ç.

2. Ç.

3. Ç.

4. Ç.

70%

20

20

20

20

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

1 Adet

11

İşyeri Sayısı

Zabıta Müdürlüğü

1500 Adet

857

443

24

85

1409

91

0%

Düzenlenen Yapı Kullanma İzin Belgesi

Yapı Kontrol Müdürlüğü

420 Adet

199

170

124

172

665

0

0%

Temsil Ağırlama

Özel Kalem Müdürlüğü

100%

5,69

53

18,49

9,94

87,12

12,88

13%

Organizasyonlara Katılım

Özel Kalem Müdürlüğü

100%

0

0

0

0

0

0

100%

Ruhsat Verilen Bina Sayısı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1000 Adet

250

250

200

300

1000

0

0%

Hazırlanan İmar Durum Belgesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1000 Adet

200

250

200

350

1000

0

0%

Satılan Hisseli Taşınmaz Sayısı

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

60 Adet

24

14

İmar Uygulama Alanı

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

55 Adet

20

15

Yüzme Eğitimi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

750 Kişi

Yaz Spor Okulları

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

2000 Kişi

Engelli Sporları

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

150 Kişi

Yağlı Güreşler

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

4500 Seyirci

Gençlik Kampı Eğitimi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

1000 Adet

Eğitim Seminerleri

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

10 Adet

Okullar Arası Turnuvalar

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

5000 Kişi

Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

300 Katılımcı

Spor Tesis Kullanımı Fitness ve Yüzme

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

225000 Kişi

Belediyeye Bağlı Spor Kulüplerinde Branş Sayılarını Arttırmak

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

10 Adet

E-belediyecilik kapsamında online tahsilat oranı (%)

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

45%

Toplam Gelir Miktari (TL)

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

1.920.000 TL

8

250

11

57

3

5%

6

41

14

25%

500

750

0

0%

2000

2000

150

2

3

1000

0%

4500

4500

0

0%

1000

1000

0

0%

10

0

0%

3000

2

1000

5000

300K

1000 S

0

1. Ç.

2. Ç.

3. Ç.

4. Ç.

100

20

Hedef Sapma

100

0

0%

50

100

0

0%

30

50

100

0

0%

100

0

0%

100

0

0%

100

0

0%

100

0

0%

100

0

0%

100

0

0%

50

0

0%

100

0

0%

60

0

0%

100

0

0%

100

0

0%

40

40

2015 Kalan

50

50

20

Total

40

60

40

60

0%

0

300 K

50000

0

150

3

2015 Gerçekleşme

Total

0%

0

0%

Arazi Tespit Çalışmasının Tamamlanma Oranı-4 Projelerin Tamamlanma Oranı-5

50000

75000

50000

22500

0

0%

10

1

2

13

0

30%

8

26

4

5

43

2

4%

37.865.888,89

85.957.040,15

26.748.975,83

54.398.532,82

204.970.437,67

0

0%

20

60

20

40

40

10

60

30

30

100

30

50

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

314

315

20


PERFORMANS BİLGİLERİ

Performans Göstergeleri

Sorumlu Müdürlük

Ulusal ve Yerel Medyada Çıkan Toplam Haber Sayısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Görsel Medyada Çıkan Toplam Haber Sayısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

55 Adet

Dış Paydaşlar İçin Yapılan Memnuniyet Araştırması Sayısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

1 Adet

İç Paydaşlar İçin Yapılan Memnuniyet Araştırması Sayısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Dikilecek Ağaç Sayısı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Yeni Yapılacak Park Sayısı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Yeniden Düzenlenecek Park Sayısı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Gelir Bütçesi Büyüklüğü (TL)

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2016 Hedef

450 Adet

2015 Gerçekleşme 1. Ç.

2. Ç.

3. Ç.

4. Ç.

528

170

77

131

7

1 Adet

1500 Adet

7 Adet

10 Adet

240.000.000 TL

Gelir Gerçekleşmeleri (TL)

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı(%)

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Gider Bütçesi Büyüklüğü (TL)

Mali Hizmetler Müdürlüğü

240.000.000 TL

Gider Gerçekleşmeleri (TL)

Mali Hizmetler Müdürlüğü

192.000.000 TL

Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı(%)

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Emlak Vergisi Tahakkuk Miktarı (TL)

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

60.000.000 TL

Emlak Vergisi Tahsilat Miktarı(TL)

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

45.000.000 TL

192.000.000 TL

80%

80%

PERFORMANS BİLGİLERİ

52

13

1

3

38.278.360,78 TL

38.278.360,78 TL

20

18.510.360,82

18.510.360,82

10

44.332.491,86

5.538.594,75

500

2

3

87.770.704,79 TL

87.770.704,79 TL

46

33.166.626,08

33.166.626,08

17

4.600.506,98

17.912.813,79

2

5

26.909.934,17 TL

26.909.934,17 TL

14

38.897.983,98

38.897.983,98

20

2.715.647,14

3.331.138,41

2016 Hedef

0%

Özgelir Miktarı (TL)

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Hedef Sapma

906

0

2015 Gerçekleşme

Total

2015 Kalan

Hedef Sapma

1. Ç.

2. Ç.

3. Ç.

4. Ç.

149.760.000 TL

25.982.180,33

75.015.555,47

14.770.507,33

42.264.779,19

158.033.022,32

0

0%

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

80%

13

37

7

21

78

2

2,50%

50

0

0%

100

0

0%

5

77

0

0%

1

1

0

0%

İhalenin Tamamlanma Oranı-1

Bilgi İşlem Müdürlüğü

50%

50%

İhalenin Tamamlanma Oranı-3.1

Bilgi İşlem Müdürlüğü

100%

50%

İhalenin Tamamlanma Oranı-3.2

Bilgi İşlem Müdürlüğü

30%

25%

25

5%

16.67%

İhalenin Tamamlanma Oranı-4.2

Bilgi İşlem Müdürlüğü

30%

30%

30

0

0%

İhalenin Tamamlanma Oranı-5.1

Bilgi İşlem Müdürlüğü

100%

100%

100%

0

0%

İhalenin Tamamlanma Oranı-5.2

Bilgi İşlem Müdürlüğü

100%

100%

100%

0

0%

Kültür Merkezinde Yapılacak Geniş Katılımlı Program Sayısı

Kültür İşleri Müdürlüğü

23 Adet

7

5

4

6

22

1

4%

Çanakkale Gezisine Katılım Sayısı

Kültür İşleri Müdürlüğü

8500 Adet

1500

3000

2000

2000

8500

0

0%

Argem’e Yeni Katılan Öğrenci Sayısı

Kültür İşleri Müdürlüğü

2500 Adet

700

800

600

500

2600

0

0%

Yeni Açılacak Kadın Kültür Sanat Merkezi Sayısı

Kültür İşleri Müdürlüğü

1 Adet

0

0

100%

Toplu Sünnet Yaptırılan Çocuk Sayısı

Kültür İşleri Müdürlüğü

80 Adet

550

0

0%

Kütüphane Olanaklarından Faydalananların Sayısı

Kültür İşleri Müdürlüğü

20000 Adet

25000

0

0%

Yeni Açılacak Argem Şubesi Sayısı

Kültür İşleri Müdürlüğü

1 Adet

0

1

100%

Düzenlenen Eğitim Miktarı

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

100

100

50%

1

2398

Sorumlu Müdürlük

2015 Kalan

Özgelirlerin Toplam Gelirlere Oranı (%)

1

300

Performans Göstergeleri

Total

1000

2

3

54.733.354,45 TL

54.733.354,45 TL

29

91.415.536,79

91.415.536,79

48

2.455.617,91

18.810.804,04

4198

7

14

204.970.437,67 TL

204.970.437,67 TL

109

181.990.437,67

181.990.437,67

95

54.104.263,89

45.593.350,99

0

0

0

0

32.307.645,81

0

0

58.009.492,33

10.009.492,33

0

5.895.736,11

0

50%

0%

0%

0%

0%

13,46%

0%

0%

24%

5% 550

0%

10%

8000

5000

6000

6000

0% 200 Adet

48

10

2

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

316

317

40


PERFORMANS BİLGİLERİ

Performans Göstergeleri

Sorumlu Müdürlük

2016 Hedef

İşine Son Verilen, Emekli Olacak ve Ayrılan İşçi Personel Sayısı

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İşçi Personel Sayısı Azalma Oranı

Eğitimlere Katılan Personel Sayısı

Kayıt Altına Alınacak İşyeri Sayıları

PERFORMANS BİLGİLERİ

2015 Gerçekleşme

Hedef Sapma

3. Ç.

2 Kişi

1

4

5

0

0%

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

2%

0,86

3,5

4,36

0

0%

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

100 Kişi

5200 Adet

Denetim Yapılacak Sıhhi İşyeri Sayıları

Ruhsat Denetİm Müdürlüğü

Denetim Yapılacak Gayrisıhhi İşyeri Sayıları

Ruhsat Denetİm Müdürlüğü

Denetim Yapılacak Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yeri Sayıları

Ruhsat Denetİm Müdürlüğü

Kayıt Altına Alınacak İşyeri Oranı

Ruhsat Denetİm Müdürlüğü

100%

Ruhsatlı Sıhhi İşyerleri Oranı

Ruhsat Denetİm Müdürlüğü

Ruhsatlı Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Oranı

1200 Adet

1000 Adet

120 Adet

385

29

4668

290

419

434

254

275

46

42

63

148

75

37

4

4. Ç.

2015 Kalan

2. Ç.

Ruhsat Denetİm Müdürlüğü

1. Ç.

Total

3

185

310

67

19

480

5191

1238

633

111

0

9

0

367

9

0%

0,17%

0%

37%

7,50%

2015 Kalan

Hedef Sapma

10%

60%

0

0%

800

400

3000

0

0%

0

0

0

1

0

0%

0

0

0

40%

40%

0

0%

5800

5800

0

0

0

5800

0

0%

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

4

1

1

1

1

4

0

0%

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

1

1

0

0

0

1

0

0%

751,995

644,23

710,69

691,735

2798,65

0

0%

0

1210

100%

2580

0

0%

85

5

5.6%

0

120

100%

Sorumlu Müdürlük

Otomasyon Sistemi Kullanma

2016 Hedef

1. Ç.

2. Ç.

3. Ç.

4. Ç.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

60%

20%

15%

15%

Asyam Kart Kullanıcı Sayısını Arttırmak

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

3000

1000

800

Sosyal Yardım Çalışmalarından Halkın Duyduğu Memnuniyet Düzeyini Tespit Etmeye Yönelik İç ve Dış Paydaş Memnuniyet Araştırması Yapmak

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

1

1

Memnuniyet Anketi Ölçme Değerlendirme Anket Sonucu Hizmet ve Memnuniyet Oranını Arttırma

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

40%

(AYEM) Kanalıyla Erişilen Yaşlı ve Engelli Sayısı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Engellilere Yönelik Açılacak Mesleki Eğitim Kurs Sayısı

1,62%

99,82%

0,17

0,17%

Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanacak Hibe Yardımı İle Uygulanacak Proje Sayısı

70%

64,48%

64,48%

5,52

8%

Ambalaj Atıklarının Toplanma Miktarı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

2662

Ruhsat Denetİm Müdürlüğü

85%

84,75%

84,75%

0,25

0,30%

AEEE Toplanma Miktarı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

1210

Ruhsatlı Gayrisıhhi İşyerlerinin Oranı

Ruhsat Denetİm Müdürlüğü

35%

29,21%

29,21%

5,79

17%

Atık Pillerin Toplanma Miktarı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

968

Hazırlanacak Proje Sayısı

Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

1 Adet

1

0

0%

Halkın Temizlik Hizmetlerinden Duyduğu Memnuniyet Düzeyi

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

90

Atık Yönetim Konusunda Bilgilendirilen ve Denetlenen Sanayi Kuruluşu- İş Yeri Sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

120

Yapılacak Bölgesel Park Sayısı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

90%

5,30%

2,90%

1

1 Adet

1

1

0

2015 Gerçekleşme

Total

Performans Göstergeleri

1970

610

85

0%

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

318

319


PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS BİLGİLERİ

2015 Gerçekleşme

Total

2015 Kalan

Hedef Sapma

20

0

20

1

0

10

3

Performans Göstergeleri

Sorumlu Müdürlük

Okullarda Yapılan Eğitim Semineri Sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Katı Atık Aktarma İstasyonu Yapımı İçin Büyükşehir Belediyesine Devredilecek Arazi Sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

2016 Yılı Sonuna Kadar Toplam 65 Km Asfalt Yol Yapmak

Fen İşleri Müdürlüğü

65 km

5

15

16

20 Km Stabilize Yol Yapmak

Fen İşleri Müdürlüğü

20 km

2

5

5

2016 Yılı Sonuna Kadar Toplam 3 Km Yağmursuyu Şebekesi Yapmak

Fen İşleri Müdürlüğü

3 km

2016 Yılı Sonuna Kadar Toplam 120.000 M2 Tretuvar Yapmak

Fen İşleri Müdürlüğü

120.000

2016 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Kapalı Pazar İnşaatı Tamamlamak

2016 Yılı Sonuna Kadar Arnavutköy Spor Kompleksi Projesinin Tamamlanması 2016 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Eski Köy Merkezi Meydan ve Çevre Düzenlemesi Yapmak

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

2016 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Yaşam Merkezi İnşaatına Başlamak

Fen İşleri Müdürlüğü

2016 Yılı Sonuna Kadar En Az 1 Mahallede Spor Tesisi Yapmak

Fen İşleri Müdürlüğü

2016 Hedef

1. Ç.

2. Ç.

0,1

4.000

0,8

14.000

1 Adet

Proje

1

30%

1

3. Ç.

1,4

30.000

0,1

0

0

0

0,5

0

0,5

0

0,5

0

0,5

0

0

4. Ç.

0,2

10.000

0,2

0

0

20

0

Performans Göstergeleri

Sorumlu Müdürlük

2016 Hedef

100%

Arşivde Kayıtlı Toplam Dosya Sayısı

Yazı İşleri Müdürlüğü

1

100%

Dijital Ortamdaki Toplam Doküman Sayısı

46

19

29%

15

5

25%

2,5

58.000

0,3

0

0

20

0

0,5

62.000

0,7

PROJE

0

10

0

2015 Gerçekleşme

Total

2015 Kalan

Hedef Sapma

1. Ç.

2. Ç.

3. Ç.

4. Ç.

245000 Adet

60.000

62.000

59.000

64.000

0

0

0%

Yazı İşleri Müdürlüğü

3200000 Adet

720.000.000

750.000.000

850.000.000

880.000.000

0

0

0%

Dijital Ortama Aktarılacak Doküman Sayısı

Yazı İşleri Müdürlüğü

200000 Adet

42.000

43.000

55.000

60.000

0

0

0%

Dijital Ortamdaki Proje Metrajı

Yazı İşleri Müdürlüğü

180 KM

30

40

50

60

0

0

0%

Mütalaa Taleplerine Cevap Verilme Süresi

Hukuk İşleri Müdürlüğü

10 Gün

10

1000%

10

10

0

0%

0%

Dava Ve İcra Dosyalarının Taranarak Dijital Arşive Aktarılması

Hukuk İşleri Müdürlüğü

40%

10%

10%

10%

10%

0

0

0%

UYAP'ın Kullanılması

Hukuk İşleri Müdürlüğü

80%

20%

20%

20%

20%

0%

0

0%

Hukuk İşleri Müdürlüğü

40%

10%

10%

10%

10%

0%

0

0%

0%

Resmi Gazetenin Takibi ve İlgili Müdürlüklerle Paylaşılması, Bilgilendirme Toplantılarının Yapılması

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

65%

65

65

0

0%

33%

Hizmet Binaları İç Temizlik Memnuniyeti

17%

52%

30%

100%

0%

Başarı Oranı %89,91

Toplam Gösterge Adedi: 112

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

320

321


PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS BİLGİLERİ

2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Arnavutköy Belediyesi 2016 Yılı İdare ve Birim Başarı Oranları

100%

Hukuk İşleri Müdürlüğü

100%

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

100%

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

56%

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

100%

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

85%

Fen İşleri Müdürlüğü

68%

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

100%

Kültür İşleri Müdürlüğü

70%

Mali Hizmetler Müdürlüğü

93%

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

100%

Plan ve Proje Müdürlüğü

100%

Ruhsat Denetim Müdürlüğü

81%

Sorumlu Birim

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sapma Nedeni

88%

Gerçekleşme Oranı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Sonuç

44%

Hedef

Özel Kalem Müdürlüğü

Ölçü Birimi

Başarı Oranı Gösterge

Harcama Birimleri

2016 yılı sonuna kadar toplam 65 km yol yapmak

Km

65

46

71%

15 temmuz darbe girişimi nedeniyle makine ve ekipmanların 2 ay süre ile alıkonulması

Fen İşleri Müdürlüğü

20 km stabilize yol yapmak

Km

20

15

75%

15 temmuz darbe girişimi nedeniyle makine ve ekipmanların 2 ay süre ile alıkonulması

Fen İşleri Müdürlüğü

2016 yılı sonuna kadar toplam 120.000m2 tretuvar yapmak

M2

120000

58000

48%

15 temmuz darbe girişimi nedeniyle makine ve ekipmanların 2 ay süre ile alıkonulması

Fen İşleri Müdürlüğü

2016 yılı sonuna kadar 1 adet kapalı Pazar inşaatı tamamlamak

Adet

1

0,3

30%

İhalesi yılın 2. ayında sonuçlandığından hedefin altında kalınmıştır.

Fen İşleri Müdürlüğü

2016 yılı sonuna kadar arnavutköy spor kompleksi projesinin tamamlanması

Proje

Proje

0

0%

Projeler tamamlanıp müdürlüğe intikal etmemiştir.

Fen İşleri Müdürlüğü

AEEE toplanma miktarı

Kg

1210

0

0%

Belediyemiz ile elektronik atıkları toplayan firma arasındaki protokol iptali

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Atık Yönetim Konusunda Bilgilendirilen ve Denetlenen Sanayi Kuruluşu- İş Yeri Sayısı

Adet

120

0

0%

Personel Yetersizliği

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Okullarda Yapılan Eğitim Semineri Sayısı

Adet

20

0

0%

Personel Yetersizliği

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Adet

1

0

0%

Uygun arazi olmayışı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

100%

Zabıta Müdürlüğü

100%

Yapı Kontrol Müdürlüğü

100%

Katı Atık Aktarma İstasyonu Yapımı İçin Büyükşehir Belediyesine Devredilecek Arazi Sayısı

Bilgi İşlem Müdürlüğü

99%

Düzenlenen Eğitim Miktarı

Adet

200

100

50%

İhtiyaçın ortaya çıkması halinde gerekli eğitimler düzenlenmiştir

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü

97% Organizasyonlara Katılım

%

100

0

0%

İhtiyaç ortaya çıkmamıştır

Özel Kalem Müdürlüğü

Yeni Açılacak Kadın Kültür Merkezi Sayısı

Adet

1

0

0%

Dönem içinde kendi binamızın olmayışı

Kültür İşleri Müdürlüğü

Yeni Açılacak Argem Şubesi Sayısı

Adet

1

0

0%

Dönem içinde kendi binamızın olmayışı

Kültür İşleri Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

100%

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

97% Arnavutköy Belediyesi Başarı Oranı

89,91%

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

322

323


PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS BİLGİLERİ

3. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Performans göstergelerine ait veriler stratejik yönetim programındaki kayıtlardan elde edilmektedir. Performans programında yer alan gerçekleşme hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşme düzeyinin takibi için belirlenen performans göstergesi hedefleri, izleme ve değerlendirme faaliyetinin temelini oluşturmaktadır. İzleme performans programının uygulama yılı içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle müdürlüklerin stratejik geliştirme birimine gönderdiği performans göstergesi gerçekleşmeleri üzerinden yapılmaktadır. Değerlendirme ise yıl sonunda ulaşılan gösterge gerçekleşme değerini ve bu sonuçla ilgili analizi içermektedir. Değerlendirme kapsamında performans göstergesinin kaynağı ,sonuç analizi, hedeflenen değerden sapma varsa nedeni ve söz konusu sapma ile ilgili önümüzdeki dönemde alınacak önlemler tespit edilmektedir. Müdürlük Bazında Başarı Düzeyi Değerlendirme Gerçekleşme Aralığı

Başarı Düzeyi

Müdürlük Sayısı

%85 ve Üstü

Çok İyi

17

%70-84

İyi

2

%55-69

Orta

2

%45-54

Zayıf

0

%0-44

Çok Zayıf

1

Sürekli iyileştirme felsefesinden hareketle performans sistemi kurum kültürü de dikkate alınarak değerlendirilmekte sistemin daha etkin olarak yürütülebilmesi için gerekli iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

324

325


D

BELEDİYE İŞTİRAKİ ARNAVUTKÖY İNŞ. YAT.TİC. A.Ş. (ARAŞ)


BELEDİYE İŞTİRAKİ ARNAVUTKÖY İNŞ. YAT.TİC. A.Ş. (ARAŞ)

BELEDİYE İŞTİRAKİ ARNAVUTKÖY İNŞ. YAT.TİC. A.Ş. (ARAŞ)

ARAŞ ARNAVUTKÖY İNŞAAT YATIRIM TAAHHÜT HİZMETLERİ NAKL. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

B. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler a.) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa)

: YOK

01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

b.) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama

: YOK

C. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri a.) Şirketin Yönetim Organı : Sekiz (7) yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu’dur. 2015 Yılı Olağan genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir.

1. GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem

: 2016 Dönemi

Ticaret Unvanı

: Araş Arnavutköy İnş.Yat.Taah.Hizm.Nakl.Gida San.Ve Tic.A.Ş.

Ticaret Sicili Numarası

: 285935

Merkez Adresi

: Atatürk Mah. Ömür Sok. No:7 Arnavutköy / İstanbul

Yönetim Kurulu Üyeleri

Şube Adresi : Merkez Mah. M.Akif Ersoy Cad. Atatürk Kültür Parkı Üzeri Arnavutköy / İstanbul

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Haşimi BALTACI

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Turgut BARAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal AYGENLİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Hakan ŞİŞMAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz FIRAT

İletişim Bilgileri

: Atatürk Mah. Ömür Sok. No:7 Arnavutköy / İstanbul

Telefon

: 0212 685 05 68

Fax

: 0212 685 05 99

Yönetim Kurulu Üyesi

Osman AKKAYA

E-posta adresi

: info@arasarnavutkoy.com.tr

Yönetim Kurulu Üyesi

Reşat KARTAL

İnternet Sitesi Adresi

: www.arasarnavutkoy.com.tr

Yönetim Kurulu Üyesi

Zekeriya KOÇ

A. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ünvanı

Adı Soyadı

a.) Sermayesi

: 11.706.250,00.-TL

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Haşimi BALTACI

b.) Ortaklık Yapısı

: Tek Ortaklı Anonim Şirket

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Turgut BARAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal AYGENLİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Hakan ŞİŞMAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz FIRAT

Yönetim Kurulu Üyesi

Osman AKKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi

Reşat KARTAL

Yönetim Kurulu Üyesi

Zekeriya KOÇ

Genel Müdür

Sinan KADI

Genel Müdür Yardımcısı

Mehmet Dursun KOÇ

Pay Sahibinin Adı, Soyadı/Ünvanı

İkametgah Adresi

1- Arnavutköy Belediye Başkanlığı

Merkez Mah. Gençosman Cad. No:19 Arnavutköy / İstanbul

Hisse Adedi 1.170.625.000

Sermaye Tutarı (TL) 11.706.250,00

c.) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Pay Sahibinin Adı, Soyadı/Ünvanı

Önceki Dönem Hisse Adedi

Önceki Dönem Sermaye Tutarı (TL)

Cari Dönem Hisse Adedi

Cari Dönem Sermaye Tutarı (TL)

1- Arnavutköy Belediye Başkanlığı

1.170.625.000

11.706.250,00

1.170.625.000

11.706.250,00

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri c)- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. YOK

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

328

329


BELEDİYE İŞTİRAKİ ARNAVUTKÖY İNŞ. YAT.TİC. A.Ş. (ARAŞ)

BELEDİYE İŞTİRAKİ ARNAVUTKÖY İNŞ. YAT.TİC. A.Ş. (ARAŞ)

2. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2016 Yılı Hedeflerine % 79 oranında ulaşılmış olup, hazırlanan 2016 Yılı Bütçesinde 25.250,000,00.-TL hasılat sağlanacağı ve bu hasılat temini için 24.329.100,00.TL maliyete katlanacağı ve ilgili yılı 920.900,00.-TL kar hedeflenmiş olup, Kazanılan hasılat 19.903.075,36.-TL katlanılan maliyet ise 20.169.643,34.-TL olduğu ve gerçekleşen Dönem Kar/Zararının ise -266.567,98.-TL olduğu hesaplanan zararın oluşmasında ise Amortisman Giderlerinin yüksek olması ve piyasa şartlarında maliyetlerin yüksek olması ve ülkemizin yaşamış olduğu ekonomik ve siyasi olaylardan kaynaklandığı belirlenmiştir.

Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları; YOK Elde Edilen sonuçlar; YOK

i.

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

YOK

a. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: j.

YOK b. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: İç Kontrol Sistemi mevcut olup verilen görevler tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. c. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Arnavutköy Kız Teknik ve End.Meslek Lisesi 600,00.-TL Bağış Çatalca İlim Yayma Cemiyeti 4.654,00.-TL Bağış

Doğrudan İştirakler Pay Oranı

Arnavutköy İlçesi Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği 13.526,00-TL Bağış

YOK

Şehit Onbaşi Murat Şengöz Imam Hatip Ortaokulu 3.000,00.-TL Bağış

Dolaylı İştirakler Pay Oranı YOK d. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: 1.170.625.000 Adet

k. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler YOK

11.706.250,00.- TL

Açıklama : Tek Paylı Anonim Şirkettir. e. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: YOK f.

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: A.7.Blok 4.Kat D:22 Ayhan Şahinduran Kira talebi var, A.7 Blok 3.Kat D:19 Özkan Günay 5.373,00.-TL talebi var, A.9 Blok 1.Kat D:7 Burak KARADAYI 10.000,00.TL talebi var,

4. FİNANSAL DURUM a. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu : Şirketimiz 2016 yılını 266.567,98. TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 14.7419.121,04.TL olup karşılığında 10.376.639,90.- TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 6.422.976,50.-TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 1.868.047,83. TL tutarında amortisman ayrılmıştır. b. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

A.8 Blok 3.Kat D:13 Eyüp Yılmaz 4.200,00TL talebi var, A.8 Blok 4.Kat D:20 M.Fatih Kuşman 5.000,00.TL talebi var,

2014 Yılı

2015 Yılı

2016 Yılı 266.567,98 Zarar

A.9 Blok Zemin Kat D:3 Kira ve Müspet zararın tazmin talebi var.

Dönem Karı / (Zararı)

494.553,59 Kar

291.949,60 Kar

Onur Barutçı- Ölüm Sebebi ile 150.000,00.-TL Maddi ve Manevi tazminat talebi var

Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.

9.072,17

179.976,27

Dönem Net Karı / (Zararı)

485.481,42 Kar

111.973,33 Kar

g. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

266.567,98 Zarar

YOK h. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Dönem Kar/Zararının ise -266.567,98 TL olduğu hesaplanan zararın oluşmasında Amortisman Giderlerinin yüksek olması ve piyasa şartlarında maliyetlerin yüksek ve ülkemizin yaşamış olduğu ekonomik ve siyasi olaylardan kaynaklandığı belirlenmiştir.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

330

331


BELEDİYE İŞTİRAKİ ARNAVUTKÖY İNŞ. YAT.TİC. A.Ş. (ARAŞ)

c. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Şirket sermayesinin karşılığı mevcut olup, borca batık değildir. Mali yapısı yeteri derecede güçlüdür. d. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirketin Finansal Yapısı güçlü olduğundan her hangi bir iyileştirmeye gerek olmadığı kanaati hasıldır. e. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Kar dağıtımı yapılmayacak olup, elde edilen kar geçmiş yıl zararlarını karşılamada kullanılacaktır.

5. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BELEDİYE İŞTİRAKİ ARNAVUTKÖY İNŞ. YAT.TİC. A.Ş. (ARAŞ)

6. DİĞER HUSUSLAR a. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; YOK b. İlave bilgiler; YOK Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin Yöneticileri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

a. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, YOK b. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Mehmet Dursun KOÇ Sinan KADI Genel Müdür Yrd. Genel Müdür

YOK c. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. YOK

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

332

333


IV.

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ


KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. GZFT (SWOT) ANALİZİ

B. Değerlendirme

GÜÇLÜ YÖNLER

İdare faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesinde “Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporumuz aşağıda yer alan ilkeler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Değişen mevzuat ve uygulamalar sürekli takip edilerek bilgilerin güncel halde bulunmasının sağlanması.

Kültür – sanat etkinliklerine önem verilmesi.

Engellilere yönelik sosyal hizmetlere önem verilmesi, meslek kurslarının yaygınlaştırılıyor olması, kadınlarımızın sosyal hayata daha fazla katılımlarının sağlanması.

Belediye içinde Bütçe İçi İşletme kurularak sosyal tesislerin halkımızca daha etkin kullanımının sağlanmış olması.

Spor okulları ve gençlik merkezi ile geleceğimiz olan gençlere önem verilmesi.

Halka hizmet anlayışına ve kurumun temel değerlerine sahip çıkan personelin varlığı.

Çevre bilincinin yerleştirilmesi ve çevrenin korunması amacıyla yapılan çalışmalar.

Şeffaftır

Belediye gelirlerinin arttırılması amacıyla internetten kredi kartı ile tahsilat ve taksitlendirme imkanının sağlanmış olması.

Raporda, Kurum tarafından yapılan faaliyetlere ait bilgiler ve bunlara harcanan kaynağa ilişkin veriler yer almaktadır.

Halk ve medya ile iletişimin güçlü olması.

Sosyal belediyeciliğin ön plana çıkarıldığı projelerin üretilmesi

Harcama birimlerinin faaliyetlerine ilişkin gerçekleşen giderlerin doğruluğuna ait onay, bağlı bulunduğu harcama yetkilisinden alınmıştır.

ZAYIF YÖNLER

Belediyemiz 2016 yılı değerlendirilmesi yapıldığında ;

Hizmet birimlerinin farklı binalarda bulunması.

Kalite güvence sisteminin bulunmaması.

Yapımı devam etmekte olan belediye hizmet binasının tamamlanmasının, kurumsallaşma ve koordinasyon alanında katkı yapması beklenmektedir.

Belediye hizmet alanının geniş ve dağınık olması.

Mali yapının güçlendirilmesi, tasarruf alışkanlıklarının özendirilmesi değerlendirilmektedir.

Ulaşım ağlarının eksikliği.

Fırsatlar olarak değerlendirdiğimiz büyük çaplı projelerin zayıf yanlarımızı ortadan kaldıracağı düşünülmektedir.

Etkinlik ve verimliliğin artarak süreceği ve bununda daha etkin ve verimli bir yönetim yaklaşımının ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Stratejik planlama ve proje yönetimi konusunda üst yönetimin kararlılığı ve görev alan personelin birikimlerinin görece yüksekliğine rağmen, kurum içi koordinasyon ve iletişimin istenen düzeyde tesis edilmemiş olmasını iç kontrol sisteminin tesisi ile giderilebileceği değerlendirilmektedir.

FIRSATLAR •

Tüm İstanbul’u ilgilendirebilecek büyük ölçekli bazı projelerin ilçe sınırlarında olması.

İlçenin sahip olduğu turizm potansiyeli (Durusu – Karaburun aksı, ormanlar, göletler, barajlar, göller)

İlçe sınırları içinde geniş ormanlık alanların olması ve geniş mesire alanlarının varlığı.

İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarının yüksek olması.

İlçemizde yaşayan halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak bir çok tesisin bulunuyor olması.

Ülkemizin geleceği olan gençlere ve spora önem verilmesi ,amatör spor kulüplerine gerekli desteğin sağlanması.

Dönemseldir Rapordaki tüm veriler yıllıktır. Organizasyon Şeması, Kurumsal Yapı, İnsan Kaynakları bilgileri 31 Aralık 2016 tarihindeki nihai durumu yansıtmaktadır. Bu anlamda, raporda yer alan veriler 2016 takvim yılı gelişme ve sonuçları çerçevesinde değerlendirilmelidir. Rapor, Belediye Meclisimizce kabul edilen 2015- 2019 Stratejik Plan dönemine ait faaliyet ve hedefleri kapsamaktadır. Dolayısı ile Rapor, Stratejik Plan döneminde yer alan stratejik amaç ve hedeflerle ilişkilendirilerek hazırlanmıştır.

Hesap VerilebilirLİK Prensibine Dayalıdır

TEHDİTLER •

Bölgenin göç alması ve kayıt dışı nüfusun bulunması.

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

336

337


V. ÖNERİ VE TEDBİRLER


ÖNERİ VE TEDBİRLER

»»

İlçemizde nüfusun artmasına paralel olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin de yükselmesi, Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerin nitelik ve nicelik olarak her geçen gün artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle yeni kaynakların oluşturulması ve Belediye gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir.

»»

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla bütçe disiplinine önem verilmelidir.

»»

Performansa dayalı ve Stratejik Plana bağlı bütçeleme sistemine geçilme çalışmaları Maliye Bakanlığının gündeminde olduğundan performans programı, faaliyet raporları, stratejik plan çalışmalarına verilen önem arttırılmalıdır.

»»

İç kontrol sisteminin bileşenlerinin gerektirdiği kontrol ortamının sağlanması, risk analizlerinin yapılması, kurumsal düzeyde risk yönetimine dair adımlar tüm idare bazında yöneticiler ve personelin desteğiyle sağlanmalıdır.

»»

Personelin vatandaşa daha verimli hizmet verebilmesi için uygun şartlar sunulmalı ve başarılı personeli ödüllendirme, teşvik sistemi kurulmalıdır.

»»

Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

»»

Kurumlar arasındaki girişimci ve rekabetçi unsurlar öne çıkarılmalıdır.

»»

Memur eliyle yürütülmesi gereken görevlerde memur personelin çalıştırılmasına önem verilmelidir.

ÖNERİ VE TEDBİRLER

FAALİYET RAPORU ‘16

FAALİYET RAPORU ‘16

340

341


İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim

Ahmet Haşimi Baltacı Başkan

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2016 yılı Faaliyet Raporunun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Lütfü Kırmızı Mali Hizmetler Müdürü (Muhasebe Yetkilisi)

Arnavutköy Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you