Page 1


Hiçbir şeye ihtiyacımız yok yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.


M. Kemal ATATÜRK


Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım. Necip Fazıl Kısakürek


Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı


Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker


R. Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı


Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin, karşındakinin anlayabildiği kadardır. Mevlana


Kadir TOPBAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı


A. Haşim BALTACI

Arnavutköy Belediye Başkanı


Değerli Hemşehrilerim; 2009 Yılında yapılan yerel seçimlerle birlikte İlçe Belediyesi olarak yeni bir yolculuğa başlayan Arnavutköy Belediyesi, geçen süreçte büyük ölçüde yapılanmasını tamamlamış, geleceğini planlamış ve sorunlarının çözümünde önemli mesafeler katetmiş olmanın özgüveniyle 2012 yılına ulaştı. Birleşme esnasında yaşanan her türlü sıkıntıyı ekibimizle birlikte göğüsleyerek süreç yönetimindeki başarımızla, bugün memnuniyetle şahit olduğumuz sağlıklı bir idari ve mali yapıya kavuştuk. 2011 Yılında; alt yapı yatırımları, yeni yapılan yollar, plansız alanların imar planına kavuşturulması, kadınlarımıza, gençlerimize ve engellilerimize yönelik sosyal projeler: Park ve peyzaj çalışmaları, eğitim ve sporla ilgili yeni yatırımlar, ilçeye hizmet veren yeni tesisler ve sayamadığımız birçok faaliyet gerçekleştirildi. 2011 Yılı ayrıca 2012 ve 2013 yıllarında başlatılıp büyük ölçüde tamamlanacak üst düzey projelerin hazırlandığı ve kaynaklarının oluşturulduğu bir yıl oldu. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda içinde; yeni belediye binası, büyük kültür merkezi, meydanlar, alışveriş ve spor alanları bulunan yönetim merkezinin yapımına bu yılın ortalarında başlanacak.

Yine eski belde merkezlerinde meydan düzenlemelerinin, şehir parkları, kapalı pazar alanları, yol ve kavşakların bu yıl içerisinde başlayıp 2013 yılının sonuna kadar tamamlanacak şekilde hazırlık çalışmaları yapıldı. Ayrıca 2011 yılında ilçemizin geleceği adına iki önemli faaliyet gerçekleştirildi. İlki, Bilgi Üniversitesi ile birlikte yaptığımız ortak çalışma oldu. Bu çalışmada ilçemizin önemli merkezleri ve gelişim alanlarına ait projeler geliştirildi. Bu projeler, Bilgi Üniversitesi sergi salonunda uzun süre sergilendi. İkincisi ise Uluslararası Roterdam Mimarlık Bienali için yapılan çalışma oldu. Bu kapsamda ilçemizde bulunan su havzaları ve tarım alanlarına ilişkin alternatif teklif ve çözümler hazırlandı. Bu projeler de Nisan 2012 de Hollanda-Roterdam ve sonrasında İstanbul’da sergilenecek hale getirildi. 2011 yılı yoğun ve verimli faaliyetlerin zemini oldu. İlçemizde yaşayan sizler için hizmet dolu bir yıl ve yaşamlarınızı kolaylaştıracak yeni hamlelerin hazırlık dönemi olarak tamamlandı. Mutlu ve güzel yarınlar dilerim.


İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER ................................................................................................................................ 14 A. Misyon ve Vizyon........................................................................................................................................... 16 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar .................................................................................................................. 18 C. İdareye İlişkin Bilgiler ................................................................................................................................... 21 II. AMAÇ VE HEDEFLER ........................................................................................................................ 32 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri ...................................................................................................................... 34 B. Temel Politikalar ve Öncelikler ................................................................................................................. 42 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER............................................................. 46 A. Mali Bilgiler ...................................................................................................................................................... 48 B. Performans Bilgileri ...................................................................................................................................... 52 KURUMSAL YAPI SEKTÖRÜ ................................................................................................................. 58 Özel Kalem Müdürlüğü..................................................................................................................................... 60 Yazı İşleri Müdürlüğü ......................................................................................................................................... 66 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü....................................................................................................... 74 Hukuk İşleri Müdürlüğü .................................................................................................................................... 84 Teftiş Kurulu Müdürlüğü................................................................................................................................... 90 Destek Hizmetleri Müdürlüğü ........................................................................................................................ 94 Mali Hizmetler Müdürlüğü ............................................................................................................................... 106 Bilgi İşlem Müdürlüğü ....................................................................................................................................... 116 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ........................................................................................ 122 Sağlık İşleri Müdürlüğü ..................................................................................................................................... 124 Temizlik İşleri Müdürlüğü ................................................................................................................................. 130 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü .................................................................................................. 138 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü .................................................................................................................. 152 PLANLAMA VE İMAR SEKTÖRÜ .......................................................................................................... 170 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.......................................................................................................................... 172 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü......................................................................................................................... 176 Plan ve Proje Müdürlüğü ................................................................................................................................ 184 Fen İşleri Müdürlüğü.......................................................................................................................................... 196 Yapı Kontrol Müdürlüğü ................................................................................................................................... 208 ÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME SEKTÖRÜ ...................................................................................... 212 Zabıta Müdürlüğü ............................................................................................................................................... 214 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ..................................................................................................................... 220 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ......................................................................................................... 228 Park ve Bahçeler Müdürlüğü .......................................................................................................................... 234 ARAŞ ..................................................................................................................................................... 242 IV. GÜÇLÜ (ÜSTÜN) YANLAR VE GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN (ZAYIF) YANLAR ........................ 244 V. DEĞERLENDİRME ............................................................................................................................. 246 VI . ÖNERİ VE TEDBİRLER.................................................................................................................... 252


Mehmet Serhat Gürsoy - Terkos Gölü


I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler


A. MİSYON ve VİZYON

Misyonumuz: “Belediyenin, insan için varolduğu ilkesini temel alarak, hizmetlerimizi adaletli, sistemli ve sürdürülebilir gelişme düşüncesine dayalı bir yönetişim anlayışı ile sunmak.”

Vizyonumuz: “Arnavutköy’ü yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir turizm, kültür ve yüksek öğrenim kenti yapmak.”

16


17


B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Arnavutköy Belediyesi’nin görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 1 14. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

18

Belediye’nin hak, yetki ve imtiyazları ise aynı kanunun 15. maddesinde sayılmıştır: 1. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 2. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 3. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. 4. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 5. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 6. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 7. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 8. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi


amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 9. Borç almak, bağış kabul etmek. 10. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

11. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 12. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 13. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün

içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 14. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 15. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat

malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 16. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve

19


işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 17. (12.) bendde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 18. Belediye, (5.), (6.) ve (7.) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla süresi

20

kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 19. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve

eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 20. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş

ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 21. Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. 22. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.


C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Fiziksel Yapı Arnavutköy Belediyesi, 7 farklı belediyenin birleştirilmesiyle oluşturulduğu için hizmet binaları ilçenin çeşitli yerlerine dağılmış durumdadır. Hizmet binalarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Arnavutköy Belediyesi Hizmet Binalarına İlişkin Temel Bilgiler Arsa Büyüklüğü (m²)

Toplam Kullanım Alanı (m²)

Kat Adedi

Mülkiyeti

Haraççı Hizmet Binası

3.740,20

691

4

Arnavutköy Bld. (1338,5 m²’si şahıs hissesi)

Durusu Hizmet Binası

5.640

300

1

İSKİ (Kullanım Hakkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait)

Arnavutköy Hizmet Binası

2.200

861

3

Arnavutköy Bld.

Taşoluk Hizmet Binası

7.500

2.511

3

Arnavutköy Bld. (5.000 m²’si Maliye Bakanlığı’na ait)

Hadımköy Hizmet Binası

65.000

1.540

5

Arnavutköy Bld.

Kademe (Tamirhane)

14.146

180

2

Arsası, İl Özel İdaresi’nden kiralanmıştır

Fen İşleri Md.

580

580

2

Arnavutköy Bld.

Sağlık İşleri Md.

800

1.008

3

Arnavutköy Bld.

Depo

425,50

78

3

Arnavutköy Bld.

TOPLAM

35.031,5

6.209

--

--

Kaynak: Arnavutköy Belediyesi, Emlak-İstimlak Müdürlüğü, Temmuz 2009.

Haziran 2009 itibarı ile Arnavutköy, Haraççı, Taşoluk, Durusu, Hadımköy hizmet binaları değişik birimler tarafından kullanılmaktadır. Bunların toplam kullanım alanı 6.209 m²’dir. Belediye birimlerini bir araya toplamak ve hizmette etkinliği artırmak amacıyla, Arnavutköy Belediyesi tarafından 2011 yılı içerisinde 2 adet belediye hizmet alanı ve 1 adet pazaryeri projesi hazırlamak.

21


2. Hizmet Araçları Belediyemizde bulunan toplam 147 muhtelif araçtan 62’si resmi araç, 85’i kiralık araçtır.

Araç Listesi SIRA NO

ARACIN CİNSİ

RESMİ

TOPLAM

1

BİNEK ARAÇ

17

2

KAMYON

11

3

KAMYONET

4

4

SU TANKERİ

4

5

OTOBÜS

1

MİNİBÜS

3

7

SÜPÜRGE ARACI

1

8

AMBULANS

4

9

TRAKTÖR

3

10

MOTOSİKLET

4

11

İŞ MAKİNASI

10

6

RESMİ ARAÇLAR

TOPLAM 1

BİNEK ARAÇ

49

2

KAMYON

8

3

KAMYONET

8

4

OTOBÜS

7

MİNİBÜS

3

6

SEPETLİ ARAÇ

1

7

PİCK-UP

4

8

İŞ MAKİNASI

4

9

TIR

1

5

22

62

KİRALIK ARAÇLAR

TOPLAM

85

GENEL TOPLAM

147


3. Teşkilat Şeması Arnavutköy Belediyesi üç temel organdan oluşmaktadır. Bunlar, “Belediye Meclisi”, “Belediye Encümeni” ve “Belediye Başkanı”dır.

ARNAVUTKÖY HALKI

BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE ENCÜMENİ

Arnavutköy Belediyesi’ni Oluşturan Organlar

a. Belediye Meclisi Belediye Meclisi, belediyenin karar organı olup, meclisin yapısı, görevleri ve işleyişi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 17-32. maddelerinde ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Buna göre, meclisin temel görevleri şunlardır: 1. Meclis başkanlık divanını, encümen ve komisyon üyelerini seçmek. 2. Stratejik planı, performans programını, çalışma programını, bütçeyi, faaliyet raporunu ve kesin hesabı onaylamak. 3. Borçlanmaya karar vermek. 4. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek. 5. Belediye tarafından yürütülecek hizmetlerin ücret tarifesini belirlemek. 6. Şartlı bağışları kabul etmek. 7. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak 2009-2014 dönemi itibarı ile Arnavutköy Belediye Meclisi (belediye başkanı dahil) toplam 32 üyeden oluşmaktadır. Üyelerden 27 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi, 3 tanesi Milliyetçi Hareket Partisi, 1 tanesi Saadet Partisi ve 1 tanesi de Barış ve Demokrasi Partisi üyesidir. Belediye, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ise 7 üye ile temsil edilmektedir. Belediye Meclisi, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlamak üzere, yılın bir ayı hariç olmak üzere, her ay düzenli olarak toplanır.

23


Arnavutköy Belediyesi Meclis Üyeleri

AHMET HAŞİM BALTACI Meclis Başkanı

R.Bahri Kazankaya AK Parti Meclis Üyesi

Osman Demir AK Parti Meclis Üyesi

Yasemin Batur AK Parti Meclis Üyesi

Bülent Tuna AK Parti Meclis Üyesi

Yusuf Ziya Hızır AK Parti Meclis Üyesi

Turgut Baran AK Parti Meclis Üyesi

Becet Aksoy AK Parti Meclis Üyesi

Ahmet Güllük AK Parti Meclis Üyesi

Fatoş Deniz AK Parti Meclis Üyesi

Bekir Çelebi AK Parti Meclis Üyesi

Yusuf Coşkun AK Parti Meclis Üyesi

Zekeriya Kızıltürk AK Parti Meclis Üyesi

Emre Atav AK Parti Meclis Üyesi

Mustafa Dilbaz AK Parti Meclis Üyesi

Mesut Yavuz AK Parti Meclis Üyesi

Arzu Darbay Gezer AK Parti Meclis Üyesi

Emrah Çeçen AK Parti Meclis Üyesi

Orhan Düzel AK Parti Meclis Üyesi

İbrahim Üzüm AK Parti Meclis Üyesi

Rühüna Bakır AK Parti Meclis Üyesi

Ali Işıkçı AK Parti Meclis Üyesi

Selahattin Uğur AK Parti Meclis Üyesi

Temel Zeki Yanar AK Parti Meclis Üyesi

Melik Genç AK Parti Meclis Üyesi

Yücel Özgür AK Parti Meclis Üyesi

Halil Gümüşsoy

Birol Kayım

Remzi Aydoğdu

Yüksel Emir

Hıfzı Kekeç

Hatice Vural

AK Parti Meclis Üyesi

MHP Meclis Üyesi

MHP Meclis Üyesi

MHP Meclis Üyesi

SP Meclis Üyesi

BDP Meclis Üyesi

24


b. Belediye Encümeni Encümen, belediyenin danışma, yürütme ve koordinasyon organıdır. Encümen’in başlıca görevleri şunlardır: 1. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek. 2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak. 3. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 4. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak. 5. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak Arnavutköy Belediye Encümeni toplam 7 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerden 3 tanesi, belediye meclisi tarafından kendi üyeleri arasından her yıl seçimle belirlenirken, 3 tanesi de Belediye Başkanı tarafından atanmaktadır. Ancak, Mali Hizmetler Müdürü, Encümen’in doğal üyesidir. Encümen, gündemindeki konuları görüşmek üzere her hafta düzenli olarak toplanır.

AHMET HAŞİM BALTACI Belediye Başkanı

Rühüna BAKIR Meclis Üyesi

Emrah ÇEÇEN Meclis Üyesi

Emre ATAV Meclis Üyesi

Lütfü KIRMIZI Mali Hiz. Müdürü

Yunus BURAK Yazı İşleri Müdürü

Yasin ÇAKIR İmar ve Şehircilik Müdürü

c. Belediye Başkanı Başkan, belediye idaresinin başı, tüzel kişiliğinin temsilcisi ve yürütme organıdır. Mevzuatla başkana verilen başlıca görevler şunlardır: 1. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak. 2. Belediye Meclisi’ne ve Belediye Encümeni’ne başkanlık etmek, bunların aldığı kararları uygulamak. 3. Belediye personelini atamak. 4. Kanunlarla belediyeye verilen ve Belediye Meclisi veya Belediye Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Belediyeyi oluşturan üç organ arasındaki ilişkiler başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere, ilgili mevzuatta yazılı hükümler çerçevesinde yürümektedir. Bu sistemde, meclis “karar organı” fonksiyonuna sahip iken, “yürütme” yetkisi Başkan ile Encümen arasında paylaşılmıştır. Ancak, sistem içinde “başkan”ın belirgin bir ağırlığı vardır. Belediye Başkanı, Meclis’e ve Encümen’e başkanlık yapmakta, bunların gündemini hazırlamakta ve ayrıca alınan kararlara karşı bazı özel yetkilere sahiptir.

25


d. Teşkilat Yapısı Arnavutköy Belediyesi’nin teşkilat şeması, Başkan, Özel Kalem Müdürlüğü, Başkan’a bağlı 5 tane Başkan Yardımcısı ve bunlara bağlı 21 müdürlükten oluşmaktadır.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İK ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yapı kontrol MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Arnavutköy Belediyesi’nin Teşkilat Yapısı

Belediye’yi oluşturan birimlerin temel görevleri şöyledir: Özel Kalem Müdürlüğü: Başkan’ın belediyeyi ilgilendiren konularda özel gündeminin düzenlenmesi, toplantı ve törenlerin organize edilmesi, belediyeyi oluşturan diğer birimlerden ve belediye dışı kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve isteklerin Başkan’a ulaştırılması.

26

Bilgi İşlem Müdürlüğü: Belediyenin her türlü teknolojik altyapısının kurulması, belediye sisteminin sürekli ve performanslı çalışmasını sağlayarak gerekli desteğin verilmesi,belediye birimlerinin teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması, teknolojik yeniliklerin takip edilerek belediye sistemine uygulanması ve gerekli eğitimlerin verilmesi Yazı İşleri Müdürlüğü: Belediyeye gelen ve

belediyeden çıkan resmi evrakların kayıt ve dağıtımı, Resmi Gazete’de yayınlanan belediyeyi ilgilendiren mevzuatın takip edilerek gerekli görülenlerin çoğaltılması ve dağıtımı, meclis ve encümen işlerinin takip edilmesi, nikâh işlerinin yapılması. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Belediyenin insan kaynaklarının özlük işlemlerinin yürütülmesi, personel atamaları, nakiller, görevlendirmeler,

disiplin işlemleri, hizmet içi eğitim programlarının planlanması ve uygulanması, insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi. Hukuk İşleri Müdürlüğü: Belediye birimlerine hukuki konularda destek ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve belediye davalarının takip edilmesi. Teftiş Kurulu Müdürlüğü: Belediyeyi oluşturan birimlerin


mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışmaları konusunda gerekli teknik desteğin sağlanması, Başkan’ın talimatı ile gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması. Mali Hizmetler Müdürlüğü: Belediyenin stratejik plan ve performans programının, bütçe ve kesin hesabının hazırlanması, gelirlerinin tahakkuk ve tahsil edilmesi, gelir kaynaklarının artırılması, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, mali raporlarının hazırlanması, malî kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Başkan’a ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması. Destek Hizmetleri Müdürlüğü: Belediyeye ait binaların tamiri, bakımı, onarımı, belediyeye ait taşıtların çalışır vaziyette tutulması, hizmet binalarının ve müştemilatının temizliği, personelin yemek ve servis

ihtiyacının karşılanması.

görevlerin yürütülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İmar planlarının uygulanması, yapılaşmanın kontrolü, kentsel dönüşüm vb. çalışmaların yapılması.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü: Belediye tarafından verilen her türlü ruhsata ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve bu konuda gerekli kontrollerin yapılması.

ilişkilerinin kurulması, yazılı ve görsel basında yer alan haber, yorum ve bilgilerin derlenerek arşivlenmesi, belediye faaliyetlerinden gerekli olanların basın-yayın organlarında çıkmasının sağlanması.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: İlçe sınırları içinde çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: Belediyenin kültürsanat etkinliklerinin planlanması ve uygulanması, belediye tarafından yapılan sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü: İlçe sınırları içindeki parkların ve yeşil alanların korunması, geliştirilmesi, yenilerinin yapılması.

Temizlik İşleri Müdürlüğü: Belediye sınırları içinde çöplerin toplanması, cadde ve sokakların temizliğinin sağlanması.

Plan ve Proje Müdürlüğü: İmar planlarının hazırlanması, Belediye’nin ihtiyaç duyduğu her türlü yapım işine ait projenin yapılması. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü: Belediye emlakının yönetimi ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması. Fen İşleri Müdürlüğü: Arnavutköy İlçesinde çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu , halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. Zabıta Müdürlüğü: İlçede düzenin sağlanması amacıyla mevzuatla kendisine verilen

Sağlık İşleri Müdürlüğü: Belediye personeline sağlık hizmetlerinin sunulması, ilçede genel sağlığının korunmasına yönelik her türlü destekleyici çalışmanın yapılması. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Belediyenin basınla

Yapı Kontrol Müdürlüğü: Arnavutköy Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki yerleşim alanları ve bu alanlardaki yapıların; mevzuata ve ayrıca fen,sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülün sağlamak için gerekli yapı kontrol faaliyetlerini yürütmek.

27


3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Mevcut Sunucular

Bilgisayar Envanteri BİNA ADI

GÖREVİ

ADET

MASAÜSTÜ

DİZÜSTÜ

ARNAVUTKÖY

112

18

DOMAİN CONTROLLER

3

TAŞOLUK

62

8

UYGULAMA SUNUCUSU

1

HARAÇÇI

31

3

TERMİNAL SUNUCUSU

1

HADIMKÖY

11

1

NETCAD

3

SAĞLIK İŞLERİ

12

1

MAİL SUNUCUSU

1

VERİTABAN (ORACLE)

1

KADEME

11

E-BELEDİYE

1

DURUSU

8

1

ARŞİV VE STRATEJİ YAZILIM

2

AYEM

4

1

251

33

GENEL TOPLAM

Kullanılan Paket Programlar NETCAD BEYAZ OTOMASYON İDE CAD STA4 CAD SOSYAL YARDIM OTOMASYONU ASYAM MARKET OTOMASYONU AYEM ÖZÜRLÜ OTOMASYONU MOBİL MAPİNG (PANORAMİK ARNAVUTKÖY HARİTA SİSTEMİ) BELNET RUHSAT DENETİM OTOMASYONU ARGEM ÜYE VE DERS TAKİP SİSTEMİ DİGİTAL KÜTÜPHANE OTOMASYONU E-BELEDİYE OTOMASYON SİSTEMİ

3 Fiziksel, 2 storage üzerinde 30 farklı görev için sanal sunucular çalıştırılmaktadır. İnternet Hızı 15 Mbps Metro İnternet 14 Mbps ADSL 2 Mbps GHDSL

4. İnsan Kaynakları Norm Kadro Çalışmaları: 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 5. Maddesi ve aynı yönetmeliğin ekinde

28

yer alan Ek-1 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelleri, 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’te Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince değiştirilmiş olup, Belediyemiz C12 grubuna dahil edilmek suretiyle memur ve işçi norm kadro sayıları arttırılmıştır. C 12 grubunda 366 adet memur 183 adet işçi kadrosu öngörüldüğü, ancak

Belediyemiz’de memur kadro sayısı 309 adet işçi kadro sayısının ise 155 adet olduğundan söz konusu değişiklik uyarınca Belediyemiz bünyesinde Meclis kararı ile 57 adet memur kadro ihdası, 28 adet işçi kadro ihdası yapılmıştır.


Norm Kadro Uygulaması MEMUR KADRO SAYIMIZ

İŞÇİ KADRO SAYIMIZ

SÖZLEŞMELİ

YENİ NORM KADROYA GÖRE VERİLEN

366

183

-

MEVCUT DURUMUMUZ

114

134

50

Hizmet Sınıfı Ayrımına Göre Norm Kadro Dolu-Boş Tablosu SINIFI

NORM KADRO SAYISI

MEMUR

SÖZLEŞMELİ

DOLU

BOŞ

G.İ.H.

266

88

2

90

176

S.H.

15

6

1

7

8

T.H.

76

16

44

60

16

Y.H.

5

4

-

4

1

A.H.

4

-

3

3

1

366

114

50

164

202

TOPLAM

2011 Yılı Sonu İtibarıyla Personel Durumu MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

TOPLAM

110

155

39

304

Gelen ve Giden Personel Sayıları EMEKLİ

2

2

-

4

NAKİL GİDEN

-

17

-

17

AYRILAN (İstifa)

1

2

5

10

GİDEN TOPLAM

3

21

5

31

NAKİL GELEN

5

-

-

5

ALINAN

1

-

16

17

657. D.M.K. AÇIKTAN ATAMA

1

-

-

1

GENEL TOPLAM

7

-

16

23

29


Hizmet Sınıfı Ayrımına Göre Norm Kadro Dolu-Boş Tablosu MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

TOPLAM

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

4

13

1

18

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

9

3

-

12

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

15

10

-

25

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3

23

6

32

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

4

2

9

15

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

2

-

-

2

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3

2

-

5

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

31

7

-

38

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

-

2

3

5

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

4

3

-

7

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2

6

1

9

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.

1

4

1

6

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

9

33

2

44

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

5

10

2

17

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

6

7

-

13

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

3

2

-

5

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

1

1

8

10

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

6

1

7

14

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

4

3

-

7

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

-

2

1

3

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2

-

9

11

114

134

50

298

MÜDÜRLÜK ADI

TOPLAM

Hizmet Alımı HİZMET ALIMI  PERSONEL  DAĞILIMI   ile Çalıştırılan Personelin Müdürlük Dağılımı 400   350   300   250   200  

175

150 100  

63

52

51

50 0  

30

17 TEMİZLİK   KÜLTÜR   BASIN  YAYIN   DESTEK   İŞLERİ   SOSYAL  İŞLER   HİZMETLERİ  

ZABITA

10 FEN  İŞLERİ  

2

1

YAZI İŞLERİ   BİLGİ  İŞLEM  


Personel Demografik Yapısı

Personel Eğitim Durumu Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumu Grafiği

Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi Personelin Yaş Dağılımı Grafiği

PERSONELİN YAŞ  DURUMU  

PERSONEL EĞİTİM  DURUMU  

160

200

100 80   60   40  

16 1  

5 134  

60-­‐69

114 50-­‐59  

3

50

7 21  17  

32 8  

150 SÖZLEŞMELİ  

47 21  17   1   40-­‐49  

30-­‐39

MEMUR

71

MEMUR

71

66

ELİN YAŞ  DURUMU   0  

250

114

120

20

300

134

140

SÖZLEŞMELİ İŞÇİ  

32 300   8   10  

250 20-­‐29   200  

KADIN   ERKEK  

50 0   TOPLAM  

150 100   50  

10

50 100   İŞÇİ   PERSONEL  EĞİTİM  DURUMU  

KADIN   ERKEK  

0 30-­‐39  

20-­‐29

TOPLAM

5. Sunulan Hizmetler Arnavutköy Belediyesi 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bu nedenle, belediyenin sunduğu hizmetler bu mevzuatta çizilen çerçeve içerisinde yürütülmektedir. Bu faaliyet raporunun “Yetki, Görev ve Sorumluluklar” başlıklı kısmında, sunulan hizmetlerin kapsamı belirtilmiştir.

6. Yönetim ve İç Kontrol 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre (md. 55) iç kontrol, kamu idarelerinin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan mali yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir. Yine aynı kanuna göre (md. 56) iç kontrolün amacı; • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, • Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, • İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amir hükümleri gereğince, Arnavutköy Belediyesi bünyesinde iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasına imkan tanıyan bir sistem oluşturulmuştur. Sistem içinde gerçekleştirme görevlilerinin, resmi evrakları mevzuata uygun olarak hazırlamaları için gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmış, bu konuda gerekli donanım kazandırılmıştır. Hazırlanan resmi evraklar sırasıyla harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir. İç denetim konusunda ise 5747 sayılı kanun ile kurulan Belediyemiz 2 adet iç denetçi kadrosu ihdas edilmiş olup bu kadrolara iç denetçi atanması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

31


II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politikalar ve Öncelikler


A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

06 Mart 2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile birlikte 8 farklı belediyeye1 bağlı 32 mahalle, Çatalca ve Gaziosmanpaşa ilçelerinin sınırları içinde bulunan 8 orman köyü2 ve Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı Şamlar Köyü’nün, Sazlıdere Baraj Gölü’nün kuzeyinde kalan kısmı, Arnavutköy Belediyesi adı altında birleştirilmiştir. Belediyelerin amaç ve hedefleri, stratejik planlarında ve performans programlarında belirtilmektedir. 2010-2014 Stratejik Planı’nda belirlenmiş olan amaç ve hedefler ise şöyledir:

1 Arnavutköy, Boğazköy, Bolluca, Durusu, Haraççı, Hadımköy ve Taşoluk’un tüm mahalleleri ile Çatalca’nın Bahşayış Mahallesi. 2 Çatalca İlçesi’nin Baklalı, Balaban, Boyalık, Karaburun ve Yassıören orman köyleri; Gaziosmanpaşa İlçesi’nin Hacımaşlı, Tayakadın ve Yeniköy orman köyleri.

34


35


KURUMSAL YAPI SEKTÖRÜ Özel Kalem Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 5.3 Belediye hizmetleri hakkında paydaşların bilgilendirilmesi ve protokol hizmetlerini etkili bir şekilde yürütmek. STRATEJİK HEDEF 5.3.1 Belediye hizmetlerinin kamuoyunda etkili bir şekilde tanıtılması ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla, Basın Yayın ve Halklailişkiler Müdürlüğü ile koordineli çalışarak, başkanın belediyeyi ilgilendiren konularda özel gündeminin düzenlenmesi, toplantı ve törenlerin organize edilmesi, belediyeyi oluşturan diğer birimlerden ve belediye dışı kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve isteklerin başkana ulaştırılması.

Yazı İşleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 1.4 Yazı işleri ve arşiv sistemini, hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini destekleyecek şekilde yapılandırmak ve işletmek. STRATEJİK HEDEF 1.4.1 Arşiv yönetim sisteminin kurulması çalışmalarını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak.

taraf olduğu davaların kazanılmasında yüksek performans göstermek ve diğer birimlere etkin hukukî danışmanlık desteği sağlamak. STRATEJİK HEDEF 5.2.1 2011 yılı sonuna kadar, Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün işleyiş sistemini standart dosya planına göre yapmak. STRATEJİK HEDEF 5.2.2 2011 yılı sonuna kadar, pilot müdürlük olarak tüm yazışmalarında kalite standartlarına uygun formlar geliştirmek ve uygulamak.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 5.1 Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün idarî ve teknik altyapısını tamamlayarak, Arnavutköy Belediyesi’nde hizmet performansını artırıcı bir teftiş sistemi kurmak, geliştirmek ve diğer birimlere kurmay nitelikli hizmetler sunmak. STRATEJİK HEDEF 5.1.1 2011 yılı sonuna kadar, norm kadrodaki müdürlüklerin görev ve çalışma yönetmeliklerinin hazırlanmasına etkin destek sağlamak. STRATEJİK HEDEF 5.1.2 2012 yılı sonuna kadar, bütün müdürlüklerin genel iş ve yürütümü üzerinde hizmet performansını artıracak nitelikte teftiş yapmak.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 1.1 : İnsan kaynakları sistemini, hizmet ihtiyacına uygun bir şekilde yapılandırmak ve işletmek STRATEJİK HEDEF 1.1.1: 2014 yılı sonuna kadar her yıl ortalama 200 saat hizmet içi eğitim programı düzenlemek STRATEJİK HEDEF 1.1.2: Süreç yönetimi sistemini 2012 yılı sonuna kadar kurmak. STRATEJİK HEDEF 1.1.3: Performans yönetimi sistemini 2013 yılı sonuna kadar kurmak.

36

STRATEJİK AMAÇ 1.3 :Destek hizmetlerini, kurumsal performansa katkı yapacak şekilde yürütmek. STRATEJİK HEDEF 1.3.1 Hizmet binalarındaki temizlik, yemek, personel servisi ve güvenlik hizmetlerinden, personelin memnuniyet oranını her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonunda %90 düzeyine çıkarmak. STRATEJİK HEDEF 1.3.2 Kurum envanterindeki hizmet araçlarından 15 yaşın üzerindekilerin tasfiye edilerek yenilenmesi işini 2011 yılından itibaren, iş makinelerinden 20 yaşın üzerindekilerin tasfiye edilerek yenilenmesi işini 2012 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirmek.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 5.2 Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün idarî ve teknik altyapısını tamamlayarak, Arnavutköy Belediyesi’nin

STRATEJİK AMAÇ 1.2 Mali sistemi, hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini destekleyecek şekilde yapılandırmak ve işletmek.


37


STRATEJİK HEDEF 1.2.1 Gelir ve gider bütçelerinde gerçekleşme oranını her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonuna kadar ortalama %90 düzeyine yükseltmek.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ

STRATEJİK HEDEF 1.2.2 Özgelirlerin toplam gelirlere oranını her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonuna kadar %75 düzeyine yükseltmek.

Sağlık İşleri Müdürlüğü

STRATEJİK HEDEF 1.2.3 2014 yılı sonuna kadar, her yıl en az 1 adet AB fonları destekli proje hazırlayarak finansmanını temin etmek.

Bilgi İşlem Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 3.6 Arnavutköy Belediyesi’nde entegre ve sürdürülebilir bir bilgi-işlem sistemi kurmak ve işletmek. STRATEJİK HEDEF 3.6.1 Evrak kayıt-takip sistemini 2012 yılı sonuna kadar WEB tabanlı hale getirmek. STRATEJİK HEDEF 3.6.2 Belediye Kent Bilgi Sistemi’nin 2014 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak. STRATEJİK HEDEF 3.6.3 Belediye Otomasyon Yazılımında revizyon yaparak Kent Bilgi Sistemi’nin 2014 yılı sonuna kadar oluşturulmasını sağlamak. STRATEJİK HEDEF 3.6.4 Belediye sunucu donanım teknolojilerini günümüz ölçeğine göre revize ederek, bilgi ve ağ güvenliğini standartlara uygun şekilde gerçekleştirmek.

38

STRATEJİK AMAÇ 2.1 İlçede kamu sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik destekleyici hizmetler sunmak. STRATEJİK HEDEF 2.1.1 İlçede genel sağlığı tehdit edici canlılarla mücadele veya rehabilitasyon amacıyla, toplama ve tedavi çalışmalarından vatandaşların duyduğu memnuniyet oranını her yıl düzenli olarak artırarak 2014 yılı sonunda %70 düzeyine ulaşmak. STRATEJİK HEDEF 2.1.2 Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve tedavisinin yapılacağı sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi ile işbirliği halinde, 2011 yılı sonuna kadar hizmete açarak ilçedeki sahipsiz hayvan sayısını 2014 yılı sonuna kadar, doğal seleksiyon yolu ile toplamda %40 oranında azaltmak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 2.2 İlçede üretilen katı atıkların, modern atık yönetimi ilkelerine uygun olarak kaynağında ayrıştırılması, toplanması ve ilgili yerlere teslimini sağlamak. STRATEJİK HEDEF 2.2.1 İlçenin genel temizliğinden halkın


duyduğu memnuniyet oranını her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonuna kadar %90 düzeyine yükseltmek.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 2.3 Tüm paydaşları belediye hizmetleri hakkında belediye birimlerini de paydaşlardan gelen bilgi ve veriler hakkında etkili bir şekilde bilgilendirmek. STRATEJİK HEDEF 2.3.1 Belediye hizmetlerinin kamuoyunda etkili bir şekilde tanıtılması ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla, medya organlarında çıkan reklam eşdeğeri karşılığı hizmet haberi miktarını her yıl kademeli olarak artırarak 2014 yılında yıllık en az 1.500.000 TL düzeyine ulaşmak. STRATEJİK HEDEF 2.3.2 2011 yılından itibaren, dış paydaşlar için her yıl en az 2 defa, iç paydaşlar için her yıl en az 1 defa memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçları Belediye yönetimine rapor etmek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 2.4 İlçenin kültürel ve sosyal açıdan gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler yapmak.

PLANLAMA VE İMAR SEKTÖRÜ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 3.1. Arnavutköy Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki yerleşim birimlerindeki yapıların; mevzuata, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlayarak daha yaşanabilir bir yapılaşmayı gerçekleştirmek. STRATEJİK HEDEF 3.1.1. 2011 yılı sonuna kadar, Arnavutköy’de bulunan binaların cephelerini standartlaştırmak için gerekli ön çalışmaları tamamlamak. PERFORMANS HEDEF 3.1.1.1. 2011 yılı sonuna kadar, Arnavutköy’de bulunan binaların cephelerini standartlaştırmak için gerekli ön çalışmaları tamamlamak.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü. STRATEJİK AMAÇ 3.4 Arnavutköy Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak, belediye mülklerinin etkin ve rasyonel kullanımını sağlamak ve Kent Bilgi Sistemi’ni oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF 2.4.1 Uluslararası Arnavutköy Kültür ve Sanat Festivali’ni 2010 yılından itibaren her 2 yılda bir kez düzenlemek.

STRATEJİK HEDEF 3.4.1 İmar planlarının tamamlanmasını müteakip, arsa ve arazi düzenlemesi yapılması gereken alanları 2011 yılı sonuna kadar tespit etmek.

STRATEJİK HEDEF 2.4.2 Arnavutköy’de en az 5 bin cilt materyale (kitap, dergi, ansiklopedi, sözlük, tez vb.) sahip bir halk tipi kütüphaneyi 2011 yılı sonuna kadar hizmete sokmak.

STRATEJİK HEDEF 3.4.2 Arsa ve arazi düzenlemesi yapılması gereken alanların oranını, 2014 yılı sonuna kadar %75’e ulaştırmak.

STRATEJİK HEDEF 2.4.3 Arnavutköy’de, sosyoekonomik yardıma muhtaç herkesi kapsayacak veri tabanını, 2011 yılı sonuna kadar oluşturmak ve İlçe genelinde yapılan tüm yardımları, bu veritabanı üzerinden takip etmek. STRATEJİK HEDEF 2.4.4 Türkiye için önemi olan günlerin ve şahsiyetlerin anılması ve kutlanması için 2014 yılı sonuna kadar her yıl en az 5 adet faaliyet düzenlemek. STRATEJİK HEDEF 2.4.5 2011 yılından itibaren, dış paydaşlar için her yıl en az 2 defa, iç paydaşlar için her yıl en az 1 defa memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçları Belediye yönetimine rapor etmek.

STRATEJİK HEDEF 3.4.3 Belediye taşınmazlarının etkili ve rasyonel kullanılması amacıyla, kiraya verilmiş mevcut mülklerin kiralama işlemlerinin yenilenmesini 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak. STRATEJİK HEDEF 3.4.4 Belediye Kent Bilgi Sistemi’nin 2014 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak.

Plan ve Proje Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 3.3 Arnavutköy İlçesi’nin uygulama imar planlarını, doğal alan yönetim planlarını yapmak ve ilçe genelinde yapılacak yatırımlar için gerekli plan proje desteğini sağlamak, İlçe’nin tarihi değerlerini araştırarak kültürel kimliğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak.

39


STRATEJİK HEDEF 3.3.1 2013 yılı sonuna kadar, 1/5000’lik planlara dayalı olarak 1/1000’lik uygulama imar planlarını yapmak. STRATEJİK HEDEF 3.3.2 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelindeki tarihi değer taşıyan ve mülkiyeti Arnavutköy Belediyesi’ne ait olan tescilli eski eserlerin rölöve-restitüsyon–restorasyon projelerini yapmak ve eski doku araştırması yaparak, eski eserlerin envanterini hazırlamak, donatı alanlarında kalan Arnavutköy Belediyesi’ne ait taşınmazlar ile ilgili plan ve proje hazırlıklarını tamamlamak.

Fen işleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 3.1 Arnavutköy İlçesi’nde çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. STRATEJİK HEDEF 3.1.1 İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların kaldırım işlerini 2014 yılı sonuna kadar %60 oranında tamamlamak. STRATEJİK HEDEF 3.1.2 İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların asfaltlama işlerini 2014 yılı sonuna kadar %90 oranında tamamlanmasını sağlamak. STRATEJİK HEDEF 3.1.3 İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların yağmur suyu şebekesinin 2014 yılı sonuna kadar 30 km imalatının tamamlanmasını sağlamak. STRATEJİK HEDEF 3.1.4 İlçe genelinde açılan ve açılacak imar yollarına yılda en az 75.000 ton stabilize yol malzemesi sermek. STRATEJİK HEDEF 3.1.5 2014 yılı sonuna kadar Arnavutköy Belediyesi hizmet binasının yapımını tamamlamak.

Yapı Kontrol Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 3.5 Arnavutköy Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki yerleşim alanları ve bu alanlardaki yapıların; mevzuata ve ayrıca fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak için gerekli yapı kontrol faaliyetlerini yürütmek. STRATEJİK HEDEF 3.5.1 İlçe genelinde bu güne kadar yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi almış yapıların

40

tespit, analiz ve değerlendirmesini 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak. STRATEJİK HEDEF 3.5.2 İlçe genelinde kaçak yapılaşma ile etkin bir mücadeleyi devam ettirerek, 2011 yılı sonuna kadar yapıların ruhsat ve eklerine uygun tamamlanmasını sağlamak. STRATEJİK HEDEF 3.5.3 2013 yılı sonuna kadar, yapı kullanma izin belgesi oranını %20 seviyesine çıkartmak.

ÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME SEKTÖRÜ Zabıta Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 4.3 Arnavutköy’ü İstanbul’un yaşanabilir, düzenli ve huzurlu bir ilçesi yapmak için; belediye zabıtasını ilgilendiren tüm mevzuat hükümlerini kararlılıkla uygulamak, ilçede yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak, nizam ve intizamı sağlamak, belediyenin bu amaçla aldığı kararları uygulamak. STRATEJİK HEDEF 4.3.1 Arnavutköy’de, esnafların yaya kaldırımı işgallerini ve seyyar satıcı faaliyetlerini, 2011 yılı sonuna kadar %95 oranında azaltmak.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 4.4 Çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz eden sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi, doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için bu tür müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi işlemlerini yapmak. STRATEJİK HEDEF 4.4.1 2011 yılı sonuna kadar, Arnavutköy’deki sıhhî, gayrisıhhî ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin envanterini çıkararak tamamını kayıt altına almak. STRATEJİK HEDEF 4.4.2 2014 yılı sonuna kadar, denetimlerde tespit edilen işyerlerinin ruhsat müracaatında bulunmalarını ve ruhsatlandırılmaları mümkün olan işyerlerinin tamamının mevzuata uygun olarak ruhsata bağlanmalarını sağlamak. STRATEJİK HEDEF 4.4.3 İlçe genelinde mevcut yapı ruhsatlı binalarda bulunan asansörlerin tamamının işletme ruhsatı işlemlerini, 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak.


STRATEJİK HEDEF 4.4.4. Çevre kirliliğine neden olan işletmelerin tamamının, rehabilite edilmesi veya uygun yerlere taşınmasını, 2014 yılı sonuna kadar sağlamak.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 4.2 Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir Arnavutköy için yerel doğal kaynak ve değerlerin tüm ilgili kurumlarca akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, bölgede yaşayanların yararı gözetilerek korunması ve idaresi için gerekli koordinasyon, denetim ve destekleyici hizmetler yürütmek. STRATEJİK HEDEF 4.2.1 Arnavutköy genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarından kaynaklanan atık ve hafriyatların tamamen kontrol altına alınmasını 2014 yılı sonuna kadar sağlamak. STRATEJİK HEDEF 4.2.2 Arnavutköy’de bulunan sanayi alanlarında etkin bir çevre koruma stratejisi uygulayarak ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre bilincini geliştirmek ve çevre kirliliğini (hava kirliliği, arıtılmadan dışarı salınan atık sular) her yıl kademeli olarak azaltarak, 2014 yılı sonuna kadar %60 oranında başarıya ulaşmak. STRATEJİK HEDEF 4.2.3 2014 yılı sonuna kadar,

Arnavutköy genelindeki okullarda her yıl ortalama 5 okulda, çevre koruma ve geliştirme konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapmak. STRATEJİK HEDEF 4.2.4 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelinde meskûn mahaldeki mevcut ahırların sayısını % 50 oranında azaltmak

Park ve Bahçeler Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 4.1 Arnavutköy’ün zengin doğal yeşil alanlarının korunması ve kalitesinin yükseltilmesi, park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve nitelik bakımından gelişmesini sağlayarak yeşili ile bilinen bir kent haline getirmek. STRATEJİK HEDEF 4.1.1 2013 yılı sonuna kadar, Arnavutköy geneline hitap edecek nitelikte 4 adet bölgesel park yapmak. STRATEJİK HEDEF 4.1.2 2013 yılı sonuna kadar, su havzalarına yakın mesafede 2 adet hobi bahçesi kurmak. STRATEJİK HEDEF 4.1.3 2014 yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak her yıl en az 3 tane eğitici etkinlik yapmak.

41


Arnavutköy Belediyesi, İstanbul metropoliten alanında faaliyet gösteren bir ilçe belediyesidir. Kentsel hizmetlerin yürütülmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Özel İdaresi ve merkezi idarenin yetkili diğer kurumları ile birlikte görevlendirilmiştir. Bu kuruluşlar arasında görev ve yetki ayrımı ilgili mevzuatta belirlenmiştir. 2008 yılında kurulan ve 2009 yılında fiilen bütünleşmesini tamamlayan Arnavutköy İlçe Belediyesi için 2 tane temel stratejik alan belirlenmiştir:

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

1- Arnavutköy Belediyesi’nde kurumsallaşmayı tamamlamak. 2- Arnavutköy’e bir vizyon yüklemek ve kentsel gelişimi bu vizyon çerçevesinde sürdürülebilir kılmak. Belediyemiz iki temel stratejik hedeften Arnavutköy Belediyesi’nde kurumsallaşmayı tamamlamış olup bunu sürdürülebilir kılmak için personel eğitimine dönük çalışmalar yürütmektedir.

1. Arnavutköy Belediyesi’nde Kurumsallaşmayı Tamamlamak Arnavutköy İlçe Belediyesi 7 farklı belde belediyesi, birçok köy ve mahallenin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu nedenle, Belediye’nin önündeki en önemli süreç, kurumsallaşmanın tamamlanması olarak nitelenebilir. Kendi iç yapısını sağlıklı bir şekilde kuran ve çalıştıran kurumlar daha başarılı olmaktadırlar. Bu bağlamda, kurumsallaşmanın tamamlanması için gerekli olan aşamalar şöyle belirlenmiştir

a. İnsan Kaynakları Sistemini Geliştirmek Eğitim Faaliyetleri: Hizmet içi eğitim programı kapsamında 2011 yılında Belediyemiz ve Marmara Belediyeler Birliği arasında Eğitim Protokolü akdedilmiştir. Aşağıdaki tablolarda belirtildiği üzere 16 adet farklı konuda eğitim verilmesi sağlanmıştır.Ayrıca Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu’nun düzenlediği eğitim seminerlerine 22 personelimiz katılmış ve 241 saat eğitim almışlardır.

42


Alınan Eğitim Konusu

13. 4857 Sayılı İş Kanunu

1. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

14. Yetki ve Delegasyon

2. 2872 Sayılı Çevre Kanunu

15. Ofis Programları Eğitimi

3. Katı Atığı Yönetmeliği

16. Stres Yönetimi ve Çatışma Çözme Becerileri

4. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

17. İş Hukuku –İş Sağlığı-İş Güvenliği (T.B.B.)

5. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

18. 6111 Sayılı Kanun (T.B.B.)

6. 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu

19. Kamu İhale Kanunları ve Ekap (M.B.B.)

7. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

20. Kamu İhale Mevzuatındaki Son Değişiklikler (M.B.B.)

8. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

21. İl İlçe İmar Planları (T.B.B.)

9. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

22. Engelsiz Kent-Engelsiz Kent Sempozyumu (T.O.Ö.F.)

10. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunu

23. Kentsel Tasarım Deneyimleri (T.B.B.)

11. Taşınır Mal Yönetmeliği

24. Stres Yönetim/Zabıta Mevzuatı (M.B.B.)

12. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

25. İhale Mevzuatın Eğitim Programı (T.B.B.)

43


Eğitim Süresi ve Katılan Kişi Sayısı AYLAR

SAAT

KATILAN KİŞİ SAYISI

OCAK

40

232

ŞUBAT

100

144

MART

50

69

NİSAN

-

-

MAYIS

40

33

KASIM

64

8

ARALIK

65

7

TOPLAM

359 saat

493 kişi

b. Mali Yapıyı Güçlendirmek. Mali yapı, beldeye sunulan hizmetlerin kalitesini ve boyutunu belirleyen en önemli unsurdur. Belediye Stratejik Planı ve Performans Programı'nda öngörülen yatırımları göz önüne alarak 2011 yılı bütçesini hazırlamış olup, gelir gerçekleşmesi %84, gider gerçekleşmesi %83 olarak gerçekleşmiş, Gelir-Gider denkliği sağlanmıştır. Bu denkliğin sağlanmasında şüphesiz izlenen mali politikaların payı büyüktür. (Belediyemiz 2010 yılından itibaren ödeme güçlüğü çeken borcu olan vatandaşlara 6183 sayılı kanun gereği borçlarını yapılandırıp; tecil ve taksitlendirerek tahsilat oranını artırmıştır.) Gelir kalemlerinin tamamı yıl boyu takip edilerek belediye birimleri arasında gelir artırmaya dönük koordineli bir çalışma yapılmış birim performansları, üçer aylık dilimler halinde birim amirlerine gönderilerek tahsilat canlı tutulmuştur. Ayrıca muhasebe programı, belediye muhasebe kayıtlarının mali saydamlık ve hesap verebilirlik esas alınacak şekilde iyileştirilmesi sürecinin sürdürülebilir olması amaçlanmıştır. Bu süreç teknik birimlerle koordineli çalışılarak Numarataj Servisi'nin bilgilerini karşılaştırmak ve yapmış olduğumuz saha çalışmaları sonucunda, emlak vergisi kayıp ve kaçakları tespit edilerek, vergi gelirlerini artırmak; mükerrer tahakkukları tespit, bilgi envanterini güncelleyerek; vergide adaleti sağlamak amaçlanmıştır. ilçemizin taşınmaz envanterini oluşturarak muhasebeleştime işlemleri süreci hızla devam etmektedir. Mali yapıyı güçlendirme çalışmalarında bütün taşınmazlar ve bağımsız birimler (Konut ve işyerleri yani her bir daire) kayıt altına alınır ve Malik/Kiracı eşlemesi yapılır. Bu verilerin UAVT, TAKBİS ve KPS ile entegre edilmesi ile birlikte güncel ve yaşayan bir veri tabanı elde edilmektedir. İlçemizin 506 km2 gibi büyük bir alana sahip olması ve hızlı şehirleşme belediye bütçesi üzerinde yarattığı harcama yönlü

44

baskı ise her geçen yıl daha fazla hissedilmektedir. Belediye mevcut harcama yapısı ve şehirleşme ile birlikte hızla artan altyapı yatırımlarının koordinasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İl Özel İdaresi, İGDAŞ ve TEK gibi kurumlarla koordinasyon sağlanarak bütçe üzerindeki mali yükün azaltılması amaçlanmıştır.

c. Teknik Donanımı Geliştirmek Belediyemizde teknik donanımı geliştirmek amacıyla aşağıda sayılan faaliyetler gerçekleştirilmiştir: Belediye otomasyon sistemi yenilendi. Belediyenin ihtiyaç duyduğu diğer özel yazılımlar (Ayem, özel kalem, ruhsat denetim,sosyal yardım, sosyal market , ruhsat harç hesap, Argem üye takip otomasyon sistemleri) Belediye tarafından geliştirildi. Belediye Web sitesinde revizyon yapıldı. Maille toplu sms sistemleri kuruldu. 5000 öğrenciye sanal dersane imkanı sağlandı. Arnavutköy belediye binası Network altyapısı yenilendi. Tüm binalar aynı ağ sistemine dahil edildi. Gençlik merkezleri bilgisayar sistemleri kuruldu. Tüm binaların güvenlik sistemleri kuruldu. Güç kaynağı olmayan binalar, güç kaynağı alınarak kesintisiz enerji sağlandı.

d. Mekânsal Düzenlemeleri Tamamlamak. Belediyemiz tek bir hizmet binasına sahip olmayıp ek hizmet binalarıyla hizmet verdiğinden ek hizmet binalarında mekansal düzenlemelerle ilgili çalışmalar 2011 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

2. Arnavutköy’de Kentsel Gelişimi Sürdürülebilir Kılmak Arnavutköy İlçesi, alan itibarı ile İstanbul’un 4. büyük ilçesidir. Şehrin yoğun nüfuslu bölgelerinden uzak, diğer metropol ilçelere (Silivri, Çatalca ve Şile “metropol ilçe” niteliğini henüz tam olarak kazanmamıştır) oranla daha az nüfuslu, geniş ormanlık alanları, tarıma uygun verimli toprakları, gölleri, barajları, göletleri, uzun sahil şeridi ve büyük ölçüde korunmuş doğası ile bir çok avantaja sahiptir. İstanbul İl Çevre Düzeni Planı ile özel bir konum ve fonksiyon yüklenen İlçe, geleceğin İstanbul’unda insanların gıpta ile bakacakları özgün bir konum elde edebilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin etkili bir şekilde değerlendirilmesi için İlçe’nin çeşitli alanlarda sahip olduğu kapasitenin geliştirilmesi ve verimli bir şekilde kullanılması gereklidir. Bu bağlamda, kentsel gelişimin sürdürülebilir hale getirilmesi için gerekli olan aşamalar şöyle belirlenmiştir: 1. Mekânsal Gelişimi Gerçekleştirmek 2. Toplumsal Gelişime Katkı Sağlamak 3. Ekonomik Gelişimi Desteklemek


45


III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler B. Performans Bilgileri


Sukunet - Durusu

A. MALİ BİLGİLER

48


1. Bütçe Uygulama Sonuçları GELİRLER

BÜTÇE

KESİN HESAP

Gerçekleşme Oranı (%)

VERGİ GELİRLERİ

57.650.000,00

50.414.215,88

87,45

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2.850.000,00

1.361.773,01

47,78

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1.060.000,00

778.316,72

73,43

DİĞER GELİRLER

24.340.000,00

25.374.071,64

104,24

SERMAYE GELİRLERİ

10.850.000,00

2.151.656,85

19,83

690.000,00

0,00

RED VE İADELER (-)

-2.440.000,00

0,00

TOPLAM

95.000.000,00

80.080.034,10

83,92

BÜTÇE

KESİN HESAP

Gerçekleşme Oranı (%)

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

GİDERLER PERSONEL GİDERLERİ

17.012.500,00

12.303.219,55

72.31

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2.984.500,00

2.371.361,67

79.45

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

45.478.196,19

35.818.591,92

78,76

FAİZ GİDERLERİ

619.000,00

489.044,31

79.00

CARİ TRANSFERLER

7.008.000,00

6.089.735,35

86.89

SERMAYE GİDERLERİ

21.830.055,00

21.535.657,72

98,65

0,00

0,00

SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER GENEL TOPLAM

0,00 67.748,81 95.000.000,00

0,00 78.607.610,52

0,00 82,74

2011 Mali Yılı İller Bankası Tahakkuk AYLAR

TAHAKKUK

OCAK

1.656.378,63

ŞUBAT

1.373.343,35

MART

1.511.525,29

NİSAN

1.613.068,15

MAYIS

1.268,919,06

HAZİRAN

1.474.944,34

TEMMUZ

1.780.928,50

AĞUSTOS

1.736.303,16

EYLÜL

1.317.382,48

EKİM

2.260.638,28

KASIM

1.447.606,79

ARALIK

1.511.088,13

GENEL TOPLAM

18.952.126,16

49


2011 Mali Yılı Tahakkuk ve Tahsilât Miktarı GELİR ADI

TAHAKKUK

TAHSİLAT

Gerçekleşme Oranı (%)

BİNA VERGİSİ

17.507.902,79

10.992.021,09

62,78

ARSA VERGİSİ

38.165.876,23

19.511.558,14

51,12

ARAZİ VERGİSİ

1.350.763,60

836.509,23

61,93

554.761,95

167.875,79

30.26

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

3.306.904,93

1.915.829,19

57,93

KİRA GELİRLERİ

2.283.163,87

823.483,11

36,06

İLAN REKLAM VERGİSİ

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar; a-Personel giderlerine bütçede 16.507.000,00 TL. ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 12.303.219,55 TL’si kullanılmış olup ödenek üstü harcama yapılmamıştır. b-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereği ödenek aktarmalarında gerekli onay ve Meclis kararı, yedek ödenek kullanımlarında ise Encümen kararı alınmıştır.

c- Bütçe ödeneklerinden harcanmayan 16.392.389,48 TL iptal edilmiştir. d-Tahakkuk edip tahsil edilmeyen 44.111.931,16 TL 2012 yılına devredilmiştir. e-İller Bankası’ndan toplam 19.093.426,27 TL pay tahakkuk etmiştir

3- Mali Denetim Sonuçları; 3.1 Performans Sonuçlar Tablosu PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2011 Hedef

2011 Gerçekleşme

Hedef Sapma

95,000,000 TL

80,080,034 TL

-14,919,966 TL

75%

84%

9%

Gelir Gerçekleşmeleri

71,250,000 TL

80,080,034 TL

8,830,034 TL

Gider Bütçesi Büyüklüğü (TL.)

95,000,000 TL

78,607,611 TL

-16,392,389 TL

75%

83%

8%

Gider Gerçekleşmeleri

71,250,000 TL

78,607,611 TL

7,357,611 TL

Özgelir Miktarı

49,875,000 TL

57,427,599 TL

7,552,599 TL

65%

72%

7%

Gelir Bütçesi Büyüklüğü (TL.) Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı

Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı

Özgelirlerin Toplam Gelire Oranı

3.2 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi; 3.1. Bütçe gelir gerçekleşmesi 71.250.000,00 TL hedef tahmin edilirken 80.080.034,61 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre gelir gerçekleşme oranı % 84’dür. 3.2. Bütçe gider gerçekleşmesi 71.250.000,00 TL hedef tahmin

50

edilirken 78.607.611,52 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre gider gerçekleşme oranı % 91’dir. 3.3. Özgelir olarak 46.312.500,00 TL hedef tahmin edilirken 57.427.599,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre özgelirin gerçekleşme oranı % 72’dir.


Nurettin Koşan

-

Hadımköy Sanayi

51


1. Faaliyet ve Proje Bilgileri Arnavutköy Belediyesi 4 temel sektörde faaliyet göstermektedir. Bu sektörler “kurumsal yapı”, “sağlık ve sosyal hizmetler”, “planlama ve imar”, “çevre koruma ve geliştirme”dir. Belediye bünyesindeki birimlerin sektörlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

B. PERFORMANS BİLGİLERİ Sıra No

SEKTÖR

MÜDÜRLÜK Özel Kalem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

1

KURUMSAL YAPI SEKTÖRÜ

Hukuk İşleri Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü

2

SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER

Temizlik İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

3

PLANLAMA ve İMAR

Plan ve Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü

4

ÇEVRE KORUMA ve GELİŞTİRME

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü

52


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 2011 PERFORMANS PROGRAMI İZLEME TABLOSU 2011 PERFORMANS PROGRAMI İZLEME TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Sorumlu Sorumlu Müdürlük

Müdürlük

Ulusal medyada çıkan toplam haber sayısı

Özel Kalem

Yerel medyada çıkan toplam haber sayısı

Özel Kalem

Düzenlenen eğitim miktarı

İnsan Kaynakları ve Eğitim

Eğitimlere katılan personel sayısı

2011 2011 Hedef

Hedef

2011 Gerçekleşme

2011 Gerçekleşme 1. 1.Ç.Ç. | 2. 2.Ç. Ç. | 3. 3. Ç. Ç. | 4. Ç. Ç. |

2011 2011 Kalan

TOTAL Total

Hedef Hedef Sapma Sapma

Kalan

220 Adet

23

30

33

20

106

114

52 %

125 Adet

39

38

51

48

176

0

0%

200 Saat

114

4

0

129

247

0

0%

İnsan Kaynakları ve Eğitim

300 Adet

438

31

0

15

484

0

0%

Etüt edilen performans yönetim sistemi çalışması sayısı

İnsan Kaynakları ve Eğitim

5 Adet

3

1

1

1

6

0

0%

İhalenin tamamlanma oranı

İnsan Kaynakları ve Eğitim

100 %

0

0

0

0

0

100

100 %

İncelenen belediye sayısı

İnsan Kaynakları ve Eğitim

5 Adet

3

1

1

1

6

0

0%

Dijital taraması yapılan dosya sayısı

Yazı İşleri

45.000 Adet

0

0

0

9.000

9.000

36.000

80 %

Dijital taraması yapılan dosyaların oranı

Yazı İşleri

50 %

0

0

0

20

20

30

60 %

Kurum arşivindeki toplam dosya sayısı

Yazı İşleri

90.000 Adet

20.000

20.000

20.000

30.000

90.000

0

0%

Geliştirilen form sayısı

Hukuk İşleri

20 Adet

19

1

0

0

20

0

0%

Standart dosya planının hazırlanma oranı

Hukuk İşleri

100 %

50

20

10

10

90

10

10 %

Dış paydaşlar için yapılan memnuniyet araştırması sayısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

2 Adet

0

0

0

1

1

1

50 %

İç paydaşlar için yapılan memnuniyet araştırması sayısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

1 Adet

0

0

0

0

0

1

100 %

Ulusal medyada çıkan toplam haber sayısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

220 Adet

23

30

33

20

106

114

52 %

Yerel medyada çıkan toplam haber sayısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

125 Adet

39

38

51

48

176

0

0%

Toplanan ambalaj atığı

Çevre Koruma ve Kontrol

1.000 ton

437

433

428

424

1.723

0

0%

Toplanan Elektronik Atık

Çevre Koruma ve Kontrol

200 kg

0

0

0

0

0

200

100 %

Toplanan ömrünü tamamlamış lastik

Çevre Koruma ve Kontrol

20.000 kg

0

4.350

47.160

24.600

76.110

0

0%

Toplanan pil miktarı

Çevre Koruma ve Kontrol

1.000 kg

0

2.000

1.260

0

3.260

0

0%

Güvenlik hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı

Destek Hizmetleri

75 %

0

0

0

75

75

0

0%

Personel servisi hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı

Destek Hizmetleri

75 %

0

0

0

96

96

0

0%

Tasfye edilen hizmet aracı sayısı

Destek Hizmetleri

1 Adet

0

0

0

0

0

1

100 %

Tasfye edilen iş makinesi sayısı

Destek Hizmetleri

1 Adet

0

0

0

0

0

1

100 %

Temizlik hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı

Destek Hizmetleri

75 %

0

0

0

75

75

0

0%

Yemek hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı

Destek Hizmetleri

75 %

0

0

0

63

63

12

16 %

500 km’lik sokak aksındaki yol ve bina detaylarının koordinatlı olarak fotoğrafanması (Mobil-CIS)

Emlak ve İstimlak

100 %

25

25

25

25

100

0

0%

Askıya çıkarılan alan oranı

Emlak ve İstimlak

60 %

5

35

0

5

45

15

25 %

İhale edilen alan oranı

Emlak ve İstimlak

60 %

10

35

0

0

45

15

25 %

İmar uygulaması düzenleme sınırlarının belirlenmesi

Emlak ve İstimlak

100 %

25

25

25

25

100

0

0%

Kiraya verilmiş mülklerin sayısı

Emlak ve İstimlak

185 Adet

23

22

20

19

84

101

55 %

Mevcut imar uygulamalarının tespit edilmesi oranı

Emlak ve İstimlak

100 %

20

20

20

30

90

10

10 %

Plan mülkiyet ve hâlihazırların analizlerinin yapılması

Emlak ve İstimlak

100 %

25

25

25

25

100

0

0%

Tahsil edilen kira geliri

Emlak ve İstimlak

600.000 TL

141.477

138.069

247.492

308.150

835.187

0

0%

Tapu ve Kadastro verilerinin eşleştirilmesi

Emlak ve İstimlak

100 %

20

20

20

35

95

5

5%

Tapuya tescil edilen alan oranı

Emlak ve İstimlak

60 %

5

45

0

0

50

10

17 %

Yeniden ihalesi yapılan mülklerin sayısı

Emlak ve İstimlak

185 Adet

23

22

20

19

84

101

55 %

Page 1 of 5

53


PERFORMANS GÖSTERGELERİ

54

SORUMLU MÜDÜRLÜK

2011 HEDEF

2011 GERÇEKLEŞME 1. Ç.

2. Ç.

3. Ç.

4. Ç.

TOTAL

2011 KALAN

HEDEF SAPMA


PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SORUMLU MÜDÜRLÜK

2011 HEDEF

2011 GERÇEKLEŞME 1. Ç.

2. Ç.

3. Ç.

4. Ç.

TOTAL

2011 KALAN

HEDEF SAPMA

55


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 2011 PERFORMANS PROGRAMI İZLEME TABLOSU Sorumlu Sorumlu Müdürlük

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Müdürlük

2011 2011 Hedef

Hedef

2011 Gerçekleşme

2011 Gerçekleşme 1. 1.Ç.Ç. | 2. 2.Ç. Ç. | 3. 3. Ç. Ç. | 4. Ç. Ç. |

Literatür taramasının tamamlanma oranı

Plan ve Proje

Nakkaş Mahallesi için Arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı

Plan ve Proje

Nakkaş Mahallesi için Jeolojik-jeofzik etüt raporlarının hazırlanma oranı

Plan ve Proje

Nakkaş Mahallesi için Kurum görüşlerinin derlenme oranı

Plan ve Proje

Pazaryeri projesinin tamamlanma oranı

Plan ve Proje

Sahada güzergâhın tespiti çalışmasının tamamlanma oranı

Plan ve Proje

Semt konağı projesinin tamamlanma oranı

Plan ve Proje

Tamamlanan proje ihalesi sayısı

Plan ve Proje

Tamamlanan rölöve-restitüsyon-restorasyon projesi sayısı

Plan ve Proje

Tayakadın için jeolojik-jeofzik etüt raporlarının hazırlanması oranı

Plan ve Proje

Tayakadın için kurum görüşlerinin derlenme oranı

Plan ve Proje

Yarışma Düzenlenmesi işinin tamamlanma oranı

Plan ve Proje

Yeniköy için jeolojik-jeofzik etüt raporlarının hazırlanması oranı

Plan ve Proje

Yeniköy için kurum görüşlerinin derlenmesi oranı

Plan ve Proje

Çevre kirliliğine yol açan işletme sayısı

Ruhsat Denetim

Denetlenen toplam işyeri sayısı

Ruhsat Denetim

Kayıt altına alınan işyeri oranı

Ruhsat Denetim

Kayıt altına alınan işyeri sayısı

Ruhsat Denetim

Rehabilite edilmesi sağlanan işletme sayısı

Ruhsat Denetim

Ruhsata bağlanan yıllık işyeri sayısı

Ruhsat Denetim

Uygun yere taşınması sağlanan işletme sayısı

Ruhsat Denetim

Yıllık bazda ruhsatlandırılan asansör oranı

Ruhsat Denetim

Yıllık bazda ruhsatlandırılan asansör sayısı

Ruhsat Denetim

Isırık vakalarının sayısı

Sağlık İşleri

Tedavisi yapılarak kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı

Sağlık İşleri

Görev ve çalışma yönetmeliğinin hazırlanmasına destek verilen müdürlük sayısı

Teftiş Kurulu

Teftiş Edilem Müdürlük sayısı

Teftiş Kurulu

Temizlik hizmetlerinde hedefenen memnuniyet oranı

Temizlik İşleri

İdari yaptırım karar tutanağı sayısı

Zabıta

Tebligat sayısı

Zabıta

Tutanak

Zabıta

Düzenlenen iş bitirme sayısı

Yapı Kontrol

Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı

Yapı Kontrol

İş bitirme oranı

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 27 % 3

2011 Tespit, analiz ve değerlendirmesi yapılan bina sayısı PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Toplam bina sayısı

Sorumlu Müdürlük

Yapı Kontrol

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alan bina sayısı

Yapı Kontrol

Evrak Kayıt-Takip Sistemi için İhalenin tamamlanma oranı

Bilgi İşlem

GIS-MIS entegrasyonunun sağlanması için Beyan-UAVT eşleşmelerinin tamamlanması

Bilgi İşlem

Sunucu ve Ekipmanları Tedarik edilerek sanallaştırma uygulaması için İhalenin tamamlanma oranı

Bilgi İşlem

Kalan

0

70

85

0

155

0

0%

100 %

75

95

100

0

270

0

0%

100 %

100

100

100

0

300

0

0%

100 %

100

100

100

0

300

0

0%

100 %

30

80

90

0

200

0

0%

100 %

0

30

60

0

90

10

10 %

100 %

0

0

50

50

100

0

0%

3 Adet

0

0

5

0

5

0

0%

3 Adet

0

0

5

0

5

0

0%

100 %

95

100

100

0

295

0

0%

100 %

0

0

0

0

0

100

100 %

100 %

0

0

0

0

0

100

100 %

100 %

0

0

0

0

0

100

100 %

100 %

0

0

0

0

0

100

100 %

60 Adet

15

14

13

15

57

3

5%

250 Adet

215

235

245

255

950

0

0%

100 %

5

5

5

5

20

80

80 %

4.750 Adet

215

235

245

255

950

3.800

80 %

32 Adet

8

9

7

8

32

0

0%

750 Adet

112

84

52

50

298

452

60 %

28 Adet

7

6

8

7

28

0

0%

40 %

65

71

56

56

248

0

0%

250 Adet

21

23

18

18

80

170

68 %

30 Adet

14

14

14

14

56

0

0%

900 Adet

232

232

232

235

931

0

0%

8 Adet

8

0

0

0

8

0

0%

10 Adet

1

2

2

1

6

4

40 %

80 %

0

0

0

85

85

0

0%

200 Adet

94

124

127

135

480

0

0%

500 Adet

152

251

137

340

880

0

0%

200 Adet

498

199

183

265

1.145

0

0%

120 Adet

19

32

38

41

130

0

0%

70 Adet

56

7

8

28

99

0

0%

5

5

5

19

8

30 %

790

2.673

0

0%

0

Hedef 0% Sapma

PERFORMANS PROGRAMI İZLEME TABLOSU Yapı Kontrol 1.500 Adet 588 604 691

Tespit, analiz ve değerlendirmesi yapılan binaların oranı

TOTAL Total

Hedef Hedef Sapma Sapma

100 %

Yapı Kontrol

Yapı Kontrol

2011 2011 Kalan

201124 % Hedef

9

1. Ç. |

2011 10 Gerçekleşme 11 12 2. Ç. | 3. Ç. | 4. Ç. |

42

Total

2011 Kalan

25.260 Adet

6.315

6.107

6.292

6.546

25.260

0

0%

6.250 Adet

186

199

110

141

636

5.614

90 %

30 %

0

0

0

25

25

5

17 %

30 %

0

0

0

25

25

5

17 %

100 %

0

0

0

100

100

0

0%

Page 4 of 5

BAŞARI ORANI

% 80,31


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 2011 MÜDÜRLÜKLER BAŞARI ORANLARI 2011 MÜDÜRLÜKLER BAŞARI ORANLARI Müdürlük Adı

Başarı Oranı

Özel Kalem Müdürlüğü

74,09 %

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

80,00 %

Yazı İşleri Müdürlüğü

53,33 %

Hukuk İşleri Müdürlüğü

95,00 %

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

49,55 %

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

75,00 %

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

63,96 %

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

82,65 %

Fen İşleri Müdürlüğü

88,21 %

İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü

100,00 %

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü

88,67 %

Mali Hizmetler Müdürlüğü

78,78 %

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

81,25 %

Plan ve Proje Müdürlüğü

79,46 %

Ruhsat Denetim Müdürlüğü

67,41 % 100,00 %

Sağlık İşleri Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü

80,00 %

Temizlik İşleri Müdürlüğü

100,00 %

Zabıta Müdürlüğü

100,00 %

Yapı Kontrol Müdürlüğü

82,88 %

Bilgi İşlem Müdürlüğü

88,89 %

80,31 %

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ MÜDÜRLÜK PERFORMANSLARI 2011 100 90  

% 100,00   %  95,00   %  88,67   %  88,21  

% 88,89  

80

% 81,25   %  80,00   %  78,78   %  79,46   %  74,09  

% 82,65  

% 75,00  

70

% 100,00   %  100,00  

% 80,00  

% 100,00  

% 82,88  

% 67,41  

% 63,96  

60  %  49,55   50  

% 53,33  

40 30   20  

Zabıta

Yazı İşleri  

Yapı Kontrol  

Temizlik İşleri  

TeYiş Kurulu  

Sağlık İşleri  

Ruhs. DeneIm  

Plan ve  Proje  

Park Bahçeler  

Özel Kalem  

Mali Hizmetler  

Kültür-­‐Sosyal

İnsan Kayn.  

İmar-­‐Şehircilik

Hukuk İşleri  

Fen İşleri  

Emlak-­‐İsImlak

Destek Hizm  

Çevre Koruma  

Bilgi İşlem  

0

Basın Yayın  

10

57


KURUMSAL YAPI SEKTÖRÜ


ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ


I-GENEL BİLGİLER

»»

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

»»

»»

»»

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

Müdürlüğünün görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Belediye etkinliklerinin duyurulmasını sağlamak, Başkan'ın çeşitli konulardaki görüş ve açıklamalarının haber haline getirilerek yazılı ve görsel basına aktarılmasını sağlamak, Belediye ile ilgili kitle iletişim araçlarında yer alan haber, yorum ve bilgilerin derlenerek Başkan'a ve ilgili birimlere sunulmasını ve arşivlenmesini sağlamak, Belediye ile ilgili faaliyetleri takip ederek fotoğraf ve kamera görüntüsü alınmasını sağlamak, Özel kalem ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, Belediyeye gelen hemşehrilerin karşılanması ve yönlendirilmesini sağlamak, Bilgi edinme hakkının uygulanmasına ilişkin hizmetlerin verilmesini sağlamak, Belediye ve Başkan adına gerekli temsil ve ağırlama hizmetlerini yürütmek, Belediye tarafından düzenlenecek törenleri organize etmek, bayram, kutlama ve anma programlarını hazırlamak, Başkan'ın katılacağı yurt içi ve yurt dışı gezilerle ilgili iletişim, seyahat ve toplantı organizasyon hizmetlerini yürütmek, Başkanlık makamının günlük ve haftalık çalışma programını hazırlamak, Başkanlık makamına gelen mektup, tebrik, davetiye ve mesajların Başkan'a ulaştırılmasını ve Başkan'ın talimatları doğrultusunda cevap verilmesini sağlamak, Başkanlık makamının görüşmelerini planlamak ve toplantılarını organize etmek, Başkanlık makamına gelen görüşme taleplerini Başkan'a iletmek, Başkanlık makamına gelen şikâyet ve talepleri değerlendirerek Başkan'a iletmek ve Başkan'ın talimatı doğrultusunda çözüm yolları aranmasını sağlamak, Başkanlık makamının talimatlarını ilgili birimlere ve yöneticilere iletmek, Başkanlık makamının havale ettiği evrakların ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak,

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

»» »» »»

Başkanlık makamı ile belediye birimleri arasında iş ve bilgi akışını düzenlemek ve koordinasyonu sağlamak, Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan temasları Başkanlık adına yapmak, Gelen davetiyeleri ve ilimiz genelindeki resmi protokol faaliyetlerini izleyerek Başkan'ın veya vekilinin katılımını sağlamak, Başkan'a gelen e-postaları takip etmek ve cevaplamak, Müdürlüğünün faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek, Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmede bulunmak, Müdürlüğünün çalışma ve usullerini gözden geçirerek, bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirebilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğünün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, Müdürlüğünün çalışma konularına ilişkin plan ve programlar yapmak ve çalışmaların bu plan ve programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak, Birimine gönderilen evrakın ilgili mevzuat çerçevesinde işlem görmesini sağlamak, Müdürlük personelini denetlemek ve Başkan'ın verdiği direktifler doğrultusunda çalışanlarına emir vermek, Emrindeki personelin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek, Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Başkan'a bilgi vermek ve önerilerde bulunmak, Birimle ilgili yazışmaları 1. derece imza yetkisi ile imzalamak, Müdürlük personeline mazeret izni vermek ve yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek, ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkan'a önerilerde bulunmak, Biriminin harcama yetkilisi olarak bütçede öngörülen ödenekler kadar harcama yapmak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasını, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, Başkan'ın vereceği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, Başkan'ın telefon görüşmelerine aracılık etmek, Birime gelen APS, kargo, belge, zarf, davetiye vb. teslim almak,


»» »» »» »» »» »» »»

Protokol listelerini güncellemek, Bayramlarda ve özel günlerde Başkan'ın tebrik mesajını göndermek, Başkan'a gelen davetiyelerle ilgili işlemleri (çiçek göndermek, telgraf çekmek, tebrik göndermek vb.) yapmak, Başkanlık makamına imza için gelen evrakları imza için Başkan'a sunmak, Halk günlerinde Başkanlık'a gelen vatandaşların problemlerinin bizzat Başkan tarafından dinlenmesini sağlamak, Başkan'ın havale ettiği vatandaşın belediyeyi ilgilendiren sorunlarının imkanlar dahilinde çözmeye çalışmak Özel Kalem Müdürü, görev alanına giren konulardan dolayı Belediye Başkanı'na karşı sorumludur.

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüz'e ait teknolojik aletlerin dökümü aşağıda belirtilen şekildedir. Dizüstü Bilgisayar

9 Adet

Masaüstü Bilgisayar

9Adet

B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Santral Telefonu

12 Adet

1- Fiziksel Yapı

Telsiz Telefon

9 Adet

Konsol Telefon

7 Adet

Televizyon

10 Adet

Faks Makinesi

3 Adet

Lazer Yazıcı

10 Adet

DVD Oynatıcı

2 Adet

Uydu Alıcı

10 Adet

Müdürlüğümüz Arnavutköy Merkez, Taşoluk ve Hadımköy hizmet binalarında bulunan, fiziki şartları gayet uygun olan çalışma ofislerinde, iş bölümü yaparak görevini yerine getirmektedir.

2- Teşkilat Yapısı Özel Kalem Müdürlüğümüz, 31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Belediye Meclisimiz'in 05.06.2009 tarih ve 34 nolu kararıyla kurulmuştur. Müdürlüğümüz Başkan'a bağlı olarak çalışmalarını yerine getirmektedir. Müdürlüğümüz kendi içinde birimlere

Belediye Başkanı

Özel Kalem Müdürü

Sekretarya

62

ayrılmamıştır. Halkımız ve birimlerimiz arasında koordinasyon ve bilgi akışının sağlanması için sekretarya servisine sahiptir.

4- İnsan Kaynakları Özel Kalem Müdürlüğümüz, 4 memur, 14 işçi, 1 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 19 kişi ile hizmet etmektedir.

5- Sunulan Hizmetler Başkan’ın belediyeyi ilgilendiren konularda özel gündeminin düzenlenmesi, toplantı ve törenlerin organize edilmesi, belediyeyi oluşturan diğer birimlerden ve belediye dışı kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve isteklerin Başkan’a ulaştırılması. Belediye ve Başkan adına gerekli temsil ve ağırlama hizmetlerinin yürütmesi.


63


II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Performans Tablosu Özel Kalem Müdürlüğü Bütçe Yılı 2011 Bütçe ile Konan

Harcanan

3.000.000,00

1.984.771,87

720.228,13

%66,16

Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Mali Kaynak İhtiyacı

3.000.000,00

1.984.771,87

720.228,13

%66,16

Personel Giderleri

1.475.000,00

1.331.791,19

190.208,81

%87,50

Sosyal Güvenlik Kurumu'na Devlet Primi Giderleri

236.000,00

193.550,95

46.449,05

%80,64

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

1.289.000,00

459.429,73

318.570,27

%59,05

Faiz Giderleri

0

0

0

0

Transferler

0

0

0

0

Sermaye Giderleri

0

0

0

0

3.000.000,00

1.984.771,87

720.228,13

%66,16

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

Kalan Tutar

Yüzdelik Oran

FAALİYET ve PROJELER

Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

Toplam

64


B- PERFORMANS BİLGİLERİ

»»

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

»»

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

Müdürlüğümüz'e gelen evrak adedi 298, giden evrak adedi 337 olarak gerçekleşmiştir. Başkanımız'ın günlük ve haftalık çalışma programının düzenlenmesi yapıldı. Başkanlığımızdan randevu ve telefonla görüşme talep edenlerin, randevu ve görüşme trafiğinin düzenlemesi sağlandı. Başkanlık'a gelen tüm evrak, davetiye ve fakslar makama sunularak programlara gerekli katılım sağlanmış ve katılamadığı durumlarda telgraf, çiçek ve iyi niyet mesajlarımız, ilgili kişilere ulaştırılmıştır. Başkanımız'la birim müdürleri arasında gerekli koordinasyon sağlanarak, Başkan'ın talimatları, Başkanlık'a gelen şikayet ve temennilerin ilgili birimlere iletilerek çözümlenmesi sağlanmıştır. Başkanlık'a gelen tüm vatandaşlar dinlenerek sorunlarına çözümler bulunmaya çalışılmıştır. 2011 yılı içerisinde Başkanlığımız'ı 13894 kişi ziyaret etti. Başkanlık adına yapılan toplantıların organizasyonu gerçekleştirildi. Koordinasyon toplantıları düzenli olarak tertip edildi. Meclis ve Encümen toplantılarının gündeminin takip edilmesi sağlandı. Başkanımız'ın katılacağı yurt içi ve yurt dışı programlarının organizasyonu sağlandı. Başkanlık'a gelen yerli ve yabancı misafirlerin karşılanması ve ağırlanması yapıldı. Birimlerimizin yaptığı etkinlik ve programlar Başkanlık makamına sunularak katılım sağlandı. Başkanlık makamından çıkması gereken yazışmalar yapıldı. Müdürlüğümüz'e gelen iç ve dış yazışmalarımız düzenli bir şekilde yapılarak dosyalanması sağlandı. İlçemizde yapılan resmi tören ve anma programlarının önceden gerekli hazırlıkları yapılarak, Başkanımız'ın katılımı sağlanmıştır.

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

Dini ve milli bayramlarda yapılan kutlamalarla ilgili hazırlıklar yapılmış, Başkanımız törenlere iştirak etmiştir. Başkanımız'ın katıldığı mahalle toplantısı, halk günü, sivil toplum kuruşları toplantıları vb. toplantılara katılarak notların alınması ve yapılacak olan işlerin takibi sağlandı. İlçemizdeki yeni faaliyete başlayan iş yerlerinin açılışına Başkanımız'ın iştirak etmesi sağlanmıştır. İlimizdeki çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaret programları organize edilmiştir. Ramazan ayında her gün iftar programı organize edilerek gerekli kişilerin katılımları sağlanmıştır. Ramazan ayında her gün bir mahallede iftar sofraları kurulması organize edilmiş, mahalle sakinlerimizle Başkanımız'ın birlikte iftar yapılmasını sağlanmıştır. Başkanımız'ın talimatları doğrultusunda ilçemiz içindeki eğitim kurumlarıyla sürekli irtibat haline olunması ve ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmıştır. Önemli gün ve haftaların gündeme alınarak programlardan başkanlık makamının haberdar edilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara günün anlam ve önemine binaen çeşitli ziyaretlerin yapılması sağlandı. Hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza ziyaretler gerçekleştirildi. 42 Sivil Toplum Kuruluşu ziyaret edildi, 1982 kişi ile görüşüldü. 10 bölgede Halk Meclisleri yapıldı, 1655 kişi ile görüşüldü. 18 bölgede esnaf ziyaretleri yapıldı. 5218 adet gelen e-postaya cevap verildi. 226 adet düğüne iştirak edildi. 172 adet cenazeye katılım sağlandı, Başkan'ın katılmadığı durumlarda taziye ve iyi niyet dilekleri ilgili kişilere iletilmiş ve cenazelere Başkan Yardımcısı ve Meclis üyelerinin katılımı sağlanmıştır. 86 adet nikâh Belediye Başkanımız tarafından kıyıldı. Salı günleri yapılan halk günlerinde 1948 kişi ile görüşüldü. Bayramlaşma ziyaretleri yapıldı. 1 adet ihale dosyası ve 17 adet doğrudan temin dosyası yapıldı.

65


YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


I.GENEL BİLGİLER A-GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Müdürlüğümüzün Görevi Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Arnavutköy Belediye Meclisi'nin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteğin verilmesinden ve meclis işlemlerinin yürütülmesinden, kararların yazım ve onaylarının takibinden, Belediye Meclisi üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesinden, gelen ve giden evrakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere gönderilmesinden, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli çalışmaktan, Belediye Encümeni'nin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için

gerekli desteği vermek ve Encümen'e sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolünden, Encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmekten, belediyeye müracaat eden kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasından, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakın her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmakla görevlidir.

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşı sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. Fiziki Yapı 1.1 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Taşoluk Ek Hizmet Binası'nda yürütülmektedir.

Hizmet Birimleri SIRA NO

KULLANIM AMACI

ALANI M2

ADET

1

Büro (Yazı İşleri Müdür Odası)

24 m2

1

2

Büro (Meclis-Encümen Kalemi)

33 m2

1

3

Büro (Genel Evrak Bürosu)

24 m2

1

4

Büro (Nikâh İşleri)

30 m2

1

5

Meclis Salonu

2

107 m

1

6

Arşiv ve Arşiv Bürosu

124 m2

4


2. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

GENEL EVRAK BÜROSU

MECLİS VE ENCÜMEN BÜROSU

EVLENDİRME BÜROSU

ARŞİV BÜROSU

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 41 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. 10'u iletişim amaçlı olarak 31 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

Araç - Gereç Listesi SIRA NO

CİNSİ

1

Bilgisayar

14

2

Yazıcı

9

3

Faks

1

4

Tarayıcı

2

5

Fotokopi Makinesi

1

6

Telefon

10

7

Klima

4

TOPLAM

ADET

41

4. Personel Durumu Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 1 şef, 2 evlendirme memuru, 5 memur ve 3 işçi olmak üzere toplam 12 personelle yürütülmektedir.

68


II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüz belediyemizin bütün gelen ve giden evrak işleri ve nikah işlerini yapmanın yanında belediyemizin Meclis, Encümen işlemlerinde sekretarya hizmeti yürütmektedir. Amaç ve hedefler bu bağlamda gerçekleşmiştir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Evlendirme Yönetmeliği, 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 16.05.1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş ve işlemlerini yürütmektedir.

A-MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2011 mali yılına ait 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arası gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır.

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Müdürlüğümüzün Bütçe Tahmini

2011

1.227.000,00

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

607.719,41

% 49,5

69


B) PERFORMANS BİLGİLERİ Müdürlüğümüzün 2011 yılı içinde 3 adet stratejik plan hedefi mevcut olup; bu hedefler Müdürlüğümüzün faaliyet, proje ve hizmet kapsamında yerine getirilmeye çalışılmıştır.

C) MECLİS VE ENCÜMEN İŞLEMLERİ Meclis Çalışmaları: Belediye Meclis Toplantıları 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği her ayın ilk Pazartesi günü başlayıp azami beş iş günü devam etmektedir. Bütçe çalışmalarının yapıldığı toplantılar azami 20 iş günüdür. Belediye Meclisi’nin çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek, Başkan'ın havalesi ile birimlerden gelen teklifler çerçevesinde Meclis gündemini hazırlamak, Meclis Üyeleri'ne tebliğ etmek ve Belediyemiz internet sitesinde ve ilan tahtasında duyurulmasını sağlamak. Belediye Meclisi’nin

toplantılarının yapılabilmesi, Belediye Meclisi toplantı tutanaklarını tutulması ve dökümünün yapılması, kararların yazılması, ilgili mercilerin onayına sunulması, alınan kararların ve karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak. Belediye Meclis üyelerinin özlük işlerini eksiksiz olarak yapmak.

»» »»

Belediye Meclisimizce gündemde görüşülmeye başlayan ve komisyonlara havale olunan dosyalarla ilgili komisyon raporları komisyonca hazırlanarak Müdürlüğümüzde tanzim edilmektedir. Belediye Meclisimiz Temmuz ayı hariç her ay toplanmıştır. Belediye Meclisimizce 01.01.2011-31.12.2011 tarihinden itibaren 63 birleşim yaparak 207 adet dosya görüşülerek karara bağlanmıştır.

01.01.2011–31.12.2011 Tarihleri Arasındaki Meclis İşlemleri

Aylar İtibarıyla Meclis Birleşimleri ve Alınan Kararların Dağılımı 2011

1. AY

BİRLEŞİM SAYISI

5

KARAR SAYISI

55

2. AY

3. AY

4. AY

5. AY

6. AY

7. AY

8. AY

9. AY

10.AY

11. AY

12. AY

5

3

5

5

5

TATİL

6

5

15

4

5

17

3

11

10

24

TATİL

23

14

26

11

13

TOPLAM

207

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereği kararlar mülki idare amirinin onayına gönderilmektedir. Bütçe ve imar ile ilgili kararlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na onay için gönderilmektedir. Belediye Meclis kararları Meclis karar dosyası ve komisyon raporları da komisyon dosyası düzenlenmektedir. Meclis üyelerinin ve ihtisas komisyonlarının huzur hakkı puantajları toplantı bitiminde hazırlanarak ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmektedir. Encümen Çalışmaları: 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine göre; Belediye Başkanı'nın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı veya Encümen üyesi başkanlığında Belediye Meclisi'nin her yıl kendi üyeleri arasında bir yıl için gizli oyla seçerek üç üye ile Mali Hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanı'nın seçeceği birim amirleri arasından üç üye oluşturur. Encümen toplantısı haftada birden az

olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye Encümeni çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip eder. Başkanlık Makamınca Belediye Encümeni’ne sevk edilen evrakı kaydetmek, Encümen gündemini hazırlamak, Belediye Encümeni’ne girecek tüm evrakı önceden incelemek. Kararların yazılması, Başkan’ın onayına sunulması, alınan kararların ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak. Belediye Encümeni'nin aktif ve verimli çalışabilmesi için gerekli tüm işlemlerinin yapılmasını sağlamak, ilgili mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak. 51 kez toplanan Belediye Encümenimiz'ce 1466 Adet konu görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu kararlar gereği için ilgili müdürlüklere gönderilmiş ve arşivi sağlanmıştır. 01.01.2011–31.12.2011 Tarihleri Arasındaki Encümen İşlemleri

Aylar İtibarıyla Encümen Kararları Oturum Sayısı: 51 2011

1. AY

TOPLANTI SAYISI

4

KARAR SAYISI

159

TOPLAM

70

2. AY

3. AY

4. AY

5. AY

6. AY

7. AY

8. AY

9. AY

10.AY

11. AY

12. AY

4

5

4

4

5

4

4

4

4

4

5

92

123

85

100

237

153

74

112

92

111

128

1466


Encümence Verilmiş Para Cezaları PARA CEZASININ DAYANAĞI

CEZA MİKTARLARI

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42.Maddesine göre

3.432.971,96-TL

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 40.Maddesine göre

63.960,28-TL

4207 sayılı Tütün ve Tütün Zararlarının Önlenmesi

3.696,00-TL

1608 sayılı Kanun'a göre

28.390,00-TL

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

14.704,00.-TL

TOPLAM

D) GENEL EVRAK KAYIT BÜROSU Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda ve evrak kayıtlarında standartların oluşturulması işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Belediyeye gelen tüm evrak ve belgelerin, postaların zimmetle kontrollü teslim alınmasını sağlar. Gelen evrakın kaydedilmesini ve konularına göre evrak ve belgelerin tasnif edilmesi ve ilgililere ulaştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Belediyenin tüm birimlerinden kurum dışına gönderilecek evrakın ilgili yerlere belirli bir düzen içerisinde gönderilmesini sağlamak, belediye hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların dilekçelerine havale alınarak, vatandaşın işiyle ilişkili müdürlüğe yönlendirilerek ilgili müdürlüğe gönderilmesini sağlamak, belediyeye gelen ve

EVRAK TÜRÜ

3.543.722,24.-TL

belediyeden giden tüm evrakın giriş ve çıkışlarını kayıt altına almak, vatandaşın istek, öneri ve şikâyetlerine ilişkin dilekçelerini kabul etmek, konularına göre ilgili birimlere dağıtmak, müdürlüklerden belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat evraklarını zimmet ile teslim almak, otomasyonda bilgisayar kaydını yaparak kuryelere zimmet ile teslim etmek. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık, Valilik, Mahkemeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlara gidecek evraklar kurye ile gönderilir. Kurye ile gönderilmeyecek evraklar posta kanalıyla posta zimmet defterine işlenerek gönderilir. 01.01.2011–31.12.2011 Tarihleri Arasındaki Evrak İşlemleri

EVRAK SAYISI

Genel Gelen Evrak

51035

Genel Giden Evrak

14512

Yazı İşleri Giden Evrak

925

Yazı İşleri Gelen Evrak

1989

E) ARŞİV BÜROSU Müdürlüğümüzce, Arnavutköy Belediyesi’ne katılan 6 ilk kademe belediyesine ait tüm dosyalar fiziksel düzenlemeye tabi tutularak Arnavutköy Belediyesi Kurum Arşivi oluşturulmuştur. 2011 yılında, kurum arşivindeki evrakların tasnif işlemlerinin tamamı bitmiş olup,

taranması işi %20 oranında tamamlanarak kurum arşivindeki dosyaların ödünç takibi barkot sistemi kazandırılmıştır. 01.01.2011 tarihinden itibaren Standart Dosya Planı uygulanmaya başlanmıştır. 01.01.2011–31.12.2011 Tarihleri Arasındaki Arşiv Bürosu İşlemleri

71


MÜDÜRLÜKLERE GÖRE KAYDI YAPILAN VE TARANAN DOSYA SAYISI

ADET

Hukuk İşleri Müdürlüğü Dosyaları

3 600

Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Sicil Dosyaları

25. 000

Mali Hizmetler Müdürlüğü Yapılandırmaya İlişkin İtiraz Dilekçeleri

40. 000

Plan Proje Müdürlüğü İtiraz Dilekçeleri

700

Fiziksel Dosya Yenileme ve Elektronik Ortama Aktarma

1920

Ayıklama ve İmha İçin Ayrılan Belge

500

72


Hukuk işleri Müdürlüğü'nün dosyalarına giren evraklar günlük olarak taranmaktadır. Emlak sicillerinde yapılandırma evrakları ve mükellef dilekçeleri ayıklama, arşiv programından kontrol etme, sıralama işlemlerinin yapılmasına devam edilmektedir. Birimlerden gelen dosyaların arşiv kayıtları yapılarak yine müdürlüklerden tarafından istenen belge ve dosyaların arşiv araştırmaları yapılarak ödünç veya kopyası verilmektedir.

F) EVLENDİRME BÜROSU 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 4722 sayılı Türk Medeni Kanunu Yürürlüğü ve Evlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kanun hükümlerine uygun olarak nikâh başvurularını almak, nikâh işlemi için gerekli olan evrakın temin edilmesini sağlamak. Başvuranlar hakkında ilgili mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak. İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikâh günü vermek. Belediye Başkanı’nın yetki verdiği yetkililerce nikâh akdinin yapılmasını sağlamak. Yapılan akitleri Nüfus Müdürlüğü'ne bildirmek. Arnavutköy Belediyesi evlendirme biriminde yapılan nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini mevzuata uygun olarak tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek. İlgili mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlayan büromuzda; 2011 yılı içinde yapılan iş ve işlemler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EVLENME İŞ VE İŞLEMLERİ

ADET

Yapılan Nikâh Başvurusu

1662

Gerçekleşen Nikâh Sayısı

1500

Verilen İzinname Sayısı

129

Gelen İzinname Sayısı

56

73


Mehmet Serhat Gürsoy - Sazlıdere Barajı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü


2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

I – GENEL BİLGİLER A – MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI 1- Müdürlüğümüzün Görevleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği'ni uygulamak, memur ve işçilerin disiplin işlemleri takip etmek, özlük dosyalarına işlemek, memur ve işçilerin atamaları, terfileri, görevde yükselmeleri ve geçici görevlendirmeleri ile ilgili işlemleri yürütmek, memur ve işçi personelin yıllık, günlük, mazeret, rapor ve ücretsiz izin işlemlerini yapmak, memur personelin hususi pasaport işlemleri yapmak, 5510 sayılı kanuna göre memur ve işçi personelin işe giriş, işten çıkış işlemlerini takip etmek, işçi ve memur personelin emeklilik ve kayıt kapama işlemlerini yapmak, Başkanlığımız'da staj yapmak isteyen üniversite ve lise öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek, Başkanlığımız'a nakil gelmek isteyen ve nakil gitmek isteyen memurların işlemlerini yapmak, memur ve işçilere hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenerek eğitim verilmesini sağlamak, memurların yılsonu itibari ile sicil amirlerince Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği'nin 16. maddesi uyarınca düzenlenen sicillerini müdürlüklerinden istemek ve gizli dosyalarında saklamak, Personelin mali hakları ile ilgili işlemleri yürütmek.

Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerin ifasında Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısı'na karşı sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz görevleri ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dahilinde yetkilidir.

B – MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. Fiziki Yapı Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Taşoluk hizmet binasından yürütülmektedir. Hizmetlerin ifa edildiği iki büro olup, müdür odası ve hizmet biriminden oluşur.

2. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilatı aşağıdaki gibidir.

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRÜ

ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU

EĞİTİM İŞLERİ BÜROSU

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 24 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. Bunlardan 9’ u iletişim amaçlı olarak kullanılmakta iken; geri kalan 10 araçgereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

4. İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 1 şef, 2 memur ve 3 İşçi olmak üzere toplam 7 personelle yürütülmektedir.

5. Sunulan Hizmetler Memur ve işçi personelin özlük işlemlerinin yapılmasından sorumludur.

MAAŞ TAHAKKUK BÜROSU

Memur özlük işleri: Memuriyete ilk kez atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak, müdürlüklerin önerisi üzerine adaylıkta en az bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerinin tasdikini, iki yıl sonunda başarısız olan adayların da ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak, memurların kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik ve istifa ile ilgili işlemlerini yapmak, teşekkür, takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak, göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak, memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemelerini yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak, orta ve yüksek öğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerden belediyemizde staj yapmak isteyenlerin kontenjanlarını belirleyerek, iş ve işlemlerini yapmak, intibak ve terfi işlemleri yapmak, kadro defteri tutmak, müdürlükler


arası kadro nakli işlemlerini yapmak, memurlarla ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayar ortamında ilgili programlara yüklemek ve bu kayıtların güncelliğini sağlamak, memurların kıdem ve hizmet yıllarının hesaplamasını yapmak, kadro değişikliği tekliflerini hazırlamak, mahkemelerde açılan personel davalarına ilişkin çalışma ve gerekli kanuni işlemleri yapmak, İl, İlçe İdare Kurul Kararları'nın ve Danıştay kararlarının ilgililere ve daire amirlerine tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerini ilgili kuruma göndermek, memurlara kimlik kartı vermek, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü derece kadrolarda bulunan memurların talepleri üzerine yeşil pasaport müracaatlarına ilişkin işlemleri yapmak, askerlik ve hizmet borçlanması işlemlerini yapmak, yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapmak, izinlerini yurt dışında geçirmek isteyenlerin yurtdışı izin evraklarını hazırlamak, memurlardan beş yılda bir ve beyan değişikliklerinde mal beyanı almak, beyanların karşılaştırmasını yapmak, kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri de yapmak. İşçi özlük işleri: Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İş Kurumu'ndan işçi talebinde bulunmak ve talep şartlarını taşıyanların başvurularını kabul etmek, özürlü eski hükümlü ve terör mağduru işçi kontenjanlarından işe alınacak işçilerle ilgili işlemler yapmak, işe alınanların işe giriş bildirgelerini tanzim etmek, sosyal güvenlik kurumuna ve bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek, personele kimlik kartı ve çalışma karnesi düzenlemek, işçilerin yer değiştirme, silâh altına alınma ve terhisleri nedeniyle iş akitlerinin askıya alınması ile göreve dönmeleriyle ilgili işlemleri yapmak, Disiplin Kurulu'nu oluşturmak, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak, tescil işlemleri ile sicil dosyalarının devir işlemlerini yapmak, işçilerin iş akdinden kaynaklanan ve mahkemeye intikal eden konulara ilişkin gerekli kanuni işlemleri yapmak, toplu iş sözleşmesi ile verilen sosyal hakları takip etmek, ücret artışlarının hesaplanmasını denetlemek, yıllık izin onaylarını tetkik ederek onaylatmak, kadro defteri tutmak, müdürlükler arası kadro nakli işlemlerini yapmak, emeklilik ve istifa işlemlerini yapmak, ücretli ve ücretsiz izin işlemlerini yapmak, kıdem tazminat çizelgelerini tetkik ederek, onaylatmak, vefat, işten çıkarma, disiplin kurulu kararı ile ve askerlik nedeni ile kayıt kapama işlemlerini yapmak, işçilerin hizmet birleştirme işlemlerini yapmak, işçi hizmet akitlerinin askıya alınma işlemlerini yapmak, işçi personelle ilgili sicil defteri tutmak, dolu-boş kadroları belirlemek, kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri de yapmak. Eğitim işleri bürosu: Belediyemiz personelinin mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre eğitim ihtiyaç analizini yapmak, çalışma, yetişme ve gelişim yönünden adil ve eşit imkânlar

76

sağlamak, kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini yürütmekle birlikte aday memurların yetiştirilmesi için gerekli mesleki eğitimin verilmesini sağlamak eğitim bürosunun görevleri arasındadır. a)Eğitim Planı: Hizmet içi eğitimden beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için izlenecek yolları gösteren eğitim politikasına ilişkin düzenlemeler, müdürlüğün teklifi üzerine Başkan tarafından tespit edilir. Belirlenen politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüşleri ile mevcut verilere göre belirlenecek ihtiyaçlar ve olanaklar göz önünde bulundurulmak suretiyle bir yıllık eğitim planları yapılması sağlanır. b) Hizmet içi eğitim: Belediye personelinin, görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla, belediye tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülmesi sağlanır. Her düzeydeki belediye personelinin eğitimi amacıyla, hizmet içi eğitim programları düzenlenir. Bu programların, belediye personelinin eğitim ihtiyaç ve türüne göre, belediyede veya yurt içindeki ya da yurt dışındaki kuruluşlarda uygulanmasına da olanak sağlanır. Söz konusu eğitim bedelleri belediye bütçesinden karşılanır. c) Eğitim programı: Eğitim planı çerçevesinde; eğitim konularını, eğitime tabi tutulacakları, gösteren yıllık eğitim programı hazırlanır. Müdürlüğün, diğer birimlerin görüşlerini de alarak hazırlayacağı yıllık eğitim programı, Başkan'ın onayı ile yürürlüğe konulur. 1) Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü eğitim çalışmalarını yürütülmesi sağlanır. 2) Stratejik Plan kapsamında müdürlüğün performans kriterlerinin takibi yapılır. Mahalli İdare Dernekleri'nin ve Birlikleri'nin organize ettiği şehir içi ve dışı seminerlere, konusuna uygun olarak ilgili personelin katılımının organizasyonun ve takibinin yapılması. Maaş bürosu: Personelin mali hakları ile ilgili işlemleri yürütmek, Belediyemiz müdürlüklerinin kadro cetvellerinde kayıtlı tüm personelin maaş tahakkuk işlemlerini yapmak, kurum kadrolarında görevli tüm personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve disiplin cezası gibi konulara ilişkin ödeme işlerine ait tahakkukları yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında yapmak, Belediye Meclis ve Encümen üyelerinin huzur hakkı ücretlerini hesaplamak, personelin sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerini yürütmek, şahıs emeklilik fişleri ile sigorta prim bildirgelerini düzenleyerek zamanında ilgili kurumlara göndermek, personelin icra, nafaka, mali vb. borçları ile belediyeye ilişkin borçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,


personel ile ilgili mali konularda istenen bilgi, belge ve görüşleri hazırlamak.

II – AMAÇ VE HEDEFLER A – MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri; Belediye'de çalışan personelin özlük ve sosyal hakları açısından gerekli olan işlemlerini zamanında, doğru, eksiksiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek, personelin idari sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek, personeli motive edecek önlemleri almak, personeli hizmet içi eğitim uygulamalarıyla yetiştirmek, belediyede staj yapan öğrencilerle ilgilenerek bu kişilerin iyi bir izlenimle ayrılmalarını sağlamak, eğitim ihtiyaç analizi yapılıp, personelin mesleki ve kişisel alanlarda gelişmesini sağlayarak sürekli ve planlı eğitimler yapılması, bütün personelin bir araya gelmesini

sağlayacak organizasyonlar yapılması, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün etkili ve başarılı bulunma oranını müdürler, Başkan ve Başkan Yardımcıları tarafından yapılacak bir değerlendirme sonucunda 2011 yılı sonuna kadar %80 düzeyine çıkarmaktır.

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER 1. Bütçe Uygulama Sonuçları: Müdürlüğümüz'ün 2011 yılı mali yılı gider bütçesinin birinci düzeyde ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BÜTÇE İLE KONULAN ÖDENEK

GERÇEKLEŞEN

GERÇEKLEŞME ORANI %

PERSONEL GİDERLERİ

293.000,00

257.676,05

87,94

02

SOSYAL GÜV. KURUM GİD.

56.000,00

49.073,41

87,63

03

MAL VE HİZM.ALIMI GİD.

161.251,19

111.251,19

68,99

510.251,19

418.000,65

81,92

KODU

AÇIKLAMA

01

GENEL TOPLAM

77


A- PERFORMANS BİLGİLERİ

27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediyeler ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince değiştirilmiş olup, Belediyemiz C12 grubuna dahil edilmek suretiyle memur ve işçi norm kadro sayıları arttırılmıştır.

Norm Kadro Çalışmaları: 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren; Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi ve aynı yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri tasnif cetvelleri,

C 12 grubunda 366 adet memur 183 adet işçi kadrosu öngörüldüğü, ancak belediyemizde memur kadro sayısı 309 adet işçi kadro sayısının ise 155 adet olduğundan söz konusu değişiklik uyarınca belediyemiz bünyesinde meclis kararı ile 57 adet memur kadro ihdası, 28 adet işçi kadro ihdası yapılmıştır.

Norm Kadro Uygulaması MEMUR KADRO SAYIMIZ

İŞÇİ KADRO SAYIMIZ

YENİ NORM KADROYA GÖRE VERİLEN

366

183

-

MEVCUT DURUMUMUZ

114

134

50

SÖZLEŞMELİ

Hizmet Sınıfı Ayrımına Göre Norm Kadro Dolu-Boş Tablosu SINIFI

NORM KADRO SAYISI

MEMUR

SÖZLEŞMELİ

DOLU

BOŞ

G.İ.H.

266

88

2

90

176

S.H.

15

6

1

7

8

T.H.

76

16

44

60

16

Y.H.

5

4

-

4

1

A.H.

4

-

3

3

1

366

114

50

164

202

TOPLAM

2011 Yılı Sonu İtibarıyla Personel Durumu

78

MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

TOPLAM

110

155

39

304


Gelen ve Giden Personel Sayıları MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

TOPLAM

EMEKLİ

2

2

-

4

NAKİL GİDEN

-

17

-

17

AYRILAN (İstifa)

1

2

5

10

GİDEN TOPLAM

3

21

5

31

NAKİL GELEN

5

-

-

5

ALINAN

1

-

16

17

657. D.M.K. AÇIKTAN ATAMA

1

-

-

1

7

-

16

23

GENEL TOPLAM

2011 Yılı Sonu İtibarıyla Personel Durumu MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

TOPLAM

114

134

50

298

PERSONEL EĞİTİM  DURUMU   Personel Eğitim Durumu Hizmet Alımı ile Çalıştırılan Personelin Müdürlük Dağılımı DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

51

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

1

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

63

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

10

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

17

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

52

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

175

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2

80 70   60   50   40   30   20   10   0  

PERSONELİN YAŞ  DURUMU   Personel Yaş Durumu 140   134  

120 114  

100 80  

66

60

71 47  

40 20  

3

0 60-­‐69  

1

16 5   50-­‐59  

21 1   40-­‐49  

8 30-­‐39  

50

32

17

10

20-­‐29

TOPLAM

79


Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personel Özlük Faaliyetleri: Memurların atanmaları, terfileri, silah altına alınmaları, göreve başlatılmaları, istifa etmeleri, disiplin cezaları, nakil, Sosyal Güvenlik Kurumları'na tabi hizmetlerinin değerlendirilmesi, gizli sicil raporlarının düzenlenmesi, yıllık, mazeret, aylıksız izin ve hastalık nedeniyle yazışmaların yapılması, malulen veya isteğe bağlı emeklilik işlemleri, pasaport, hizmet içi eğitim verilmesi, özlük dosyalarının oluşturulması ve korunması gibi işlemler yerine getirilir. Memur, işçi ve sözleşmeli personelin yıl içinde kullanılan izinlerinin takibi yapılmıştır.

80


YILLIK

SAĞLIK

DOĞUM

EVLENME

ÖLÜM

ÜCRETSİZ İZİN

MAZERET İZNİ

İŞÇİ

326

53

7

2

1

1

-

MEMUR

318

84

1

1

3

2

1

SÖZLEŞMELİ

111

20

1

7

1

-

-

»» »»

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

Üç aylık dönemler halinde kamu istihdamı ve kadrolar ile ilgili Kaymakamlık Makamına bilgi verilmiştir. Her ay periyodik olarak kademe(61) ve derece(47) ilerlemesine hak kazanan memur personelin onayları alınarak Maaş Tahakkuk Şefliği’ne gönderilmiş, kayıtlarımıza işlendikten sonra özlük dosyalarına kaldırılmıştır. 6 yıllık sicil notu ortalaması nedeniyle 1 kademe artışına hak kazanan 18 memurun kademe artışları yapılarak ilgili birimlere ve kendilerine dağıtımı yapılmıştır. Norm kadro çerçevesinde yıl içerisinde 7 memurun kadro derecesi değişikliği, 13 boş kadro, 5 dolu kadro unvan değişikliği yapılmış ve Belediye Meclisi'nce alınan kararlar, uygulanmak üzere kayıtlara işlenmiştir. 2011 yılı Ocak ayında 113 memur personelin 2010 yılına ait gizli sicil raporları düzenlenerek, birim amirleri tarafından doldurulması sağlanmıştır. 6111 sayılı yasa gereği Belediyemiz Sicil Amirleri Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılması Meclisi'nce onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur. Belediyemiz Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Belediye Meclisi'nce onaylanarak uygulamaya konulmuştur. Memur personel ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin bilgilerinin takibi, Sosyal Güvenlik Kurumunun www.sgk.gov.tr internet sitesinden yapılmaktadır. Memur personele 19 hizmet belgesi düzenlenmiştir. 90 memur personele hastalıkları nedeniyle verilen istirahat raporlarına onay alınarak hastalık iznine dönüştürülmüştür. Memur personelin hususi pasaport işlemlerini yapılabilmesi için 22 adet form düzenlenerek, İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Hizmetlerin aksamadan ve verimli bir şekilde yürütülmesi

»» »»

»»

»»

»»

için 33 memur, 17 sözleşmeli personel ve 29 adet işçi personelin kurum içi görevlendirilmesi yapılmıştır. İşçi çıkış bildirimleri ilgili kurumlara gönderilmiştir. Türkiye İş Kurumu internet sitesine aylık işgücü çizelgesi her ay sonu itibariyle giriş yapılmıştır. 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 21.04.2010 tarih ve 27559 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık'ın 2010/9 sayılı Genelgesi gereği; İs-tanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne naklen atanan 2 adet işçi personelin nakil işlemleri yapılmıştır. 6111 sayılı Kanunun 166. maddesi hükümleri ile İçişleri Bakanlığı’nın 2011/45 sayılı Olur’u ve yine görev yerlerinin belirlendiği Valilik Makamı'nın 17.11.2011 tarih ve 146587 sayılı onay emirleri gereği 13 işçi personel Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine, 2 işçi personel ise Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine naklen atanmıştır. Mevzuat Hazırlama ve Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda hazırlanan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesinin (m) fıkrası hükmü gereğince 06.01.2011 tarih ve 51 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 80. maddesi gereği “ Bu kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 (elli) işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı kurulu kurmakla yükümlüdür”. Bu itibarla 07.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları hakkındaki yönetmeliğin 5. maddesi gereğince 31.01.2011 tarihinde “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” oluşturulmuştur.

81


»»

a) Alınan Eğitim Konusu

Belediyemiz bünyesinde Başkanlık adına imzaya yetkili makamları belirlemek, verilen yetkileri belirli ilkelere bağlamak, alt kadrolara yetki tanıyarak, hizmet sürat ve verimliliğini arttırmak amacı ile 07.10.2011 tarihinde imza yetkileri yönergesi Başkanlık makamının onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Diğer Faaliyetler:

»» »»

011 yılında, Müdürlüğümüz'ce Belediye Meclisi'nde 2 görüşülmek üzere 12 adet teklif yazısı verilmiş olup, Meclis kararları dosyalanmıştır. 2010-2011 eğitim yılında 85 adet lise(Eylül-Haziran), 42 adet lise yaz dönemi, 38 adet Yüksekokul stajyeri, 20112012 eğitim yılında da 98 adet lise stajyerinin başvuruları değerlendirilerek, bilgi ve becerilerine göre müdürlüklerde görevlendirilmiştir.

Eğitim Faaliyetleri:

»»

Hizmet içi eğitim programı kapsamında 2011 yılında Belediyemiz ve Marmara Belediyeler Birliği arasında Eğitim Protokolü akdedilmiştir. Aşağıdaki tablolarda belirtildiği üzere 16 adet farklı konuda eğitim verilmesi sağlanmıştır. Ayrıca Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyo'nun düzenlediği eğitim seminerlerine 22 personelimiz katılmış ve 241 saat eğitim almışlardır. AYLAR

SAAT

KATILAN KİŞİ SAYISI

OCAK

40

232

ŞUBAT

100

144

MART

50

69

NİSAN

-

-

MAYIS

40

33

KASIM

64

8

ARALIK

65

7

TOPLAM

359 saat

Maaş Bürosu: »» 2011 Yılı Ocak-Eylül dönemine ait Memur, İşçi, Sözleşmeli, Başkan, Başkan Yardımcısı ve 2010-2011 Eğitim Dönemi'ne ait 85 adet stajyer maaşları tahakkuk ettirilmiştir. Memur, İşçi, Sözleşmeli, Başkan, Başkan Yardımcısının maaşlarından yapılan emekli keseneği ve SGK kesenek bildirimleri zamanında internet ortamında hazırlanarak tahakkuk ettirilmiş, ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

82

1. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 2. 2872 Sayılı Çevre Kanunu 3. Katı Atığı Yönetmeliği 4. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 5. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 6. 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 7. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 8. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 10. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunu 11. Taşınır Mal Yönetmeliği 12. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 13. 4857 Sayılı İş Kanunu 14. Yetki ve Delegasyon 15. Ofis Programları Eğitimi 16. Stres Yönetimi ve Çatışma Çözme Becerileri 17. İş Hukuku –İş Sağlığı-İş Güvenliği (T.B.B.) 18. 6111 Sayılı Kanun (T.B.B.) 19. Kamu İhale Kanunları ve Ekap (M.B.B.) 20. Kamu İhale Mevzuatındaki Son Değişiklikler (M.B.B.) 21. İl İlçe İmar Planları (T.B.B.) 22. Engelsiz Kent-Engelsiz Kent Sempozyumu (T.O.Ö.F.) 23. Kentsel Tasarım Deneyimleri (T.B.B.) 24. Stres Yönetim/Zabıta Mevzuatı (M.B.B.) 25. İhale Mevzuatın Eğitim Programı (T.B.B.)

»»

»»

460 kişi 2011 yılı 12 adet Meclis Huzur Hakkı, 12 adet Encümen Huzur Hakkı, gerçekleştirilen 374 oturuma ait komisyon ücreti, 39 günlük Başkan vekâlet ücreti hazırlanarak ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. İşçi (35) ve sözleşmeli personele (5) hastalıkları nedeni ile verilen iş görmezlik belgelerinde belirtilen gün sayısı maaşlarından kesinti yapılmış olup, SGK’ya bildirimleri yapılarak ilgili personelin ödeneklerini almaları sağlanmıştır.


»»

»»

»» »»

Belediyemizde görev yapan 2 memur, 7 işçi ve 1 sözleşmeli personel ile ilgili çeşitli icra müdürlüklerinden gelen yazılar neticesinde borçlarından dolayı maaş ve ücretlerinin ¼’ü oranında haciz kesinti işlemleri yapılmış ve ilgili icra müdürlüklerine ulaşması sağlanmıştır. Ayrıca ilgili icra müdürlükleri ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. İşçi personelin sendika sözleşmesinden doğan hakları ile ilgili evraklarını Müdürlüğümüze ibraz etmelerine müteakip 4 işçi, 1 memur personele doğum yardımı, 1 işçi personele ölüm yardımı, 1 işçi ve 2 sözleşmeli personele evlilik yardımı tahakkuk edilerek ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Belediyemiz personelinden 9 işçi, 12 memur personele ait hayat sigortası ve bireysel emeklilik işlemleri maaş kayıtlarına aktarılmıştır. İşçi ve sözleşmeli personelden emekli olan ve işten ayrılan 5 işçi personele kıdem tazminatı ve 3 sözleşmeli

»»

personele iş sonu tazminatı hesaplanmıştır. İşçi personele ait 2 adet sendika ikramiyesi, 4 adet devlet ikramiyesi vs. tahakkuk ettirilerek ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Arnavutköy Belediye Başkanlığı ile İşkur İstanbul İl Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) protokolu gereği 26.04.2011 tarihinde ağaçlandırma ve çevre düzenleme adı altında çalıştırılan 75 işçinin SGK işe giriş bildirgeleri internet ortamında yapılmış, aylık hak ediş evrakları, aylık periyodik olarak maaş bordroları hazırlanarak ödeme aşamasına getirilmiş olup, İşkur İstanbul İl Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Ayrıca her ay SGK bildirimleri ile muhtasar vergi beyannameleri elektronik ortamda girişleri hazırlanarak ödeme aşamasına getirilmiş ve ödeme iş-lemleri yapılmıştır. Program sonunda katılımcıların işten ayrılış bildirgeleri internet ortamında hazırlanarak SGK’ya bildirilmiştir.

83


HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


I. GENEL BİLGİLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1- Müdürlüğümüzün Görevleri: Müdürlüğümüz; belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda belediye hak ve menfaatlerinin korunması için belediye tüzel kişiliğini vekâleten temsil etmek, dava açmak, açılan davalara katılmak, icra takipleri yapmak ve yürütmek, gerekli savunmaları yapmak, deliller ibraz ederek dava ve icra-iflas takiplerini sonuçlandırmak, aleyhteki kararlara karşı kanuni temyiz yollarına başvurmak, müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki hukuki mütalaa taleplerini karşılamak, müdürlüğün rutin işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemleri yapmak, adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanmak, harcamaları

SIRA NO

KULLANIM AMACI

1

Büro

yapmak, gerekli sarf belgelerini düzenlemek ve Başkanlık Makamı tarafından tevdi edilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz, yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında, görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. Fiziki Yapı Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Taşoluk Ek Hizmet Binası'nda yürütülmektedir.

ALANI M2

ADET

48 m2

1

2. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ

DAVA VE İCRA TAKİP BÜROSU

HUKUK BÜROSU

EVRAK TAKİP BÜROSU


3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 14 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. 3’ü iletişim amaçlı olmak üzere 14 adet araç ve gereç, muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

Araç-Gereç Listesi SIRA NO

CİNSİ

ADET

1

Bilgisayar

7

2

Yazıcı

3

3

Telefon

3

4

Klima

1

TOPLAM

14

4. Personel Durumu Belediyemiz bünyesinde, toplam 4 avukat kadrosu bulunmaktadır. Hukuk İşleri Müdürlüğü iş ve işlemleri 1 müdür vekili 3 sözleşmeli avukat ve 2 işçi olmak üzere toplam 6 personelle yürütülmektedir.

davalarla ilgili Başkanlık Makamı'nın emir ve direktifleri doğrultusunda hareket edilmekte olup, dava ve icra takipleri ile ilgili yapılacak protokoller öncesinde Başkanlık Makamı'na bilgi verilerek işlem yapma yetkisi alınmaktadır.

C- DİĞER HUSUSLAR 5. Sunulan Hizmetler a) Müdürlüğümüz; belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icraiflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda belediyenin hak ve menfaatlerinin korunması için, belediye tüzel kişiliğini vekâleten temsil etmektedir. Bu bağlamda, belediyenin hukuki menfaatlerini korumak için gerekli davalar açılmaktadır. Belediyeye karşı açılan davalara katılmak sureti ile belediyenin hakları korunmaktadır. b) Belediyenin alacaklarını takip etmek için gerekli olan icra takip iş ve işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki hukuki mütalaa talepleri karşılanmaktadır.

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Hukuk İşleri Müdürlüğü 2011 yılı bütçesi 478.000,00.-TL. olup, 411.199,14.-TL. kullanılmıştır. Harcamaların ön mali kontrolü harcama yetkilisi olan Hukuk İşleri Müdür Vekili tarafından yapılmıştır. Belediyemiz tarafından açılan

86

Belediye bünyesinde müdür dâhil 5 avukat kadrosu bulunmaktadır. Ancak 3 avukat ile işlemler yürütülmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüz'de 1 kalem personeli bulunmakta olup, iş yoğunluğu yaşanmaktadır. Müdürlük bünyesinde personel istihdam edilmesi gerekmektedir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ile resmi kurum ve kuruluşlarda belediye hak ve menfaatlerinin korunması için belediye tüzel kişiliğini vekâleten temsil etmek, dava açmak, açılan davalara katılmak, icra takipleri yapmak ve yürütmek, gerekli savunmaları yapmak, deliller ibraz ederek dava ve icraiflas takiplerini sonuçlandırmak ve aleyhteki kararlara karşı kanun yollarına başvurmak, müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki hukuki mütalaa taleplerini karşılamak,


Müdürlüğün rutin işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemleri yapmak, adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanmak, harcamaları yapmak ve gerekli sarf belgelerini düzenlemek ve Başkanlık Makamı tarafından tevdi edilen diğer görevleri yürütmek başlıca amaç ve hedeflerimizdir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Müdürlüğümüz, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre teşkilatlandırılmış ve 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı meclis kararıyla kurulmuştur. Müdürlüğümüz tüm iş ve işlemlerini 10.02.2011 tarihinde Belediye Meclisi'nde görüşülerek kabul edilen Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedir.

A-MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2011 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır.

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Bütçe Tahmini

Gerçekleşen Bütçe

Gerçekleşme Oranı

2011

478.000,00 TL.

411.199,14 TL.

% 86

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEMLER ADLİ YARGI 1) Sulh Hukuk Mahkemeleri 2011 yılı itibarı ile Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde Belediyemiz aleyhine 2 adet ve tarafımızdan açılan 1 adet olmak üzere toplam 3 adet dava dosyası bulunmakta olup, bu dosyaların 3 adedi de derdest durumdadır. 2) Asliye Hukuk Mahkemeleri 2011 yılı itibarı ile Asliye Hukuk Mahkemelerinde Belediyemiz aleyhine 21 adet ve tarafımızdan açılan 7 adet olmak üzere toplam 28 adet ait dosyamız mevcuttur. Bu dosyalardan 27 adedi derdest olup 1 adedi lehimizde kesinleşmiştir. 3) İş Mahkemeleri 2011 yılı itibarı ile İş Mahkemeleri'nde Belediyemiz aleyhine toplam 6 adet dava açılmış olup, bu davalardan 3 adedi derdest, 2 adedi lehimizde 1 adedi de kısmen lehimizde kısmen aleyhimizde kesinleşmiştir.

4) Ticaret Mahkemeleri 2011 yılı itibarı ile Ticaret Mahkemeleri'nde Belediyemiz aleyhine toplam 2 adet dava açılmış olup, bu davalardan 2 adedi de derdesttir. 5) İcra Tetkik Mercileri (İcra Hukuk Mahkemeleri) 2011 yılı itibarı ile Belediyemiz aleyhine açılan dava bulunmamakta olup, tarafımızdan İcra Hukuk Mahkemeleri'nde 36 adet dava açılmıştır. Bu davalardan 22 adedi derdest, 9 adedi lehimizde kesinleşmiş, 4 adedi aleyhimizde kesinleşmiştir. 1 adet dava ise temyizde olup temyiz incelemesi halen devam etmektedir. 6) Sulh Ceza Mahkemeleri 2011 yılı itibarı ile Belediyemiz aleyhine açılan 1 adet dava bulunmakta olup, tarafımızdan Sulh Ceza Mahkemeleri'nde açılan 5 adet dosyamız mevcuttur. Bu dosyalardan 4 adedi lehimize kesinleşmiş olup, 2 adet dosya derdesttir. 7) Asliye Ceza Mahkemeleri 2011 yılı itibarı ile Belediyemiz tarafından daha önce suç duyurusunda bulunulan soruşturma dosyalarından 975 adedi ceza davasına dönüşmüş olup, bu dosyalardan 879 adedi

87


derdest, 91 adedi lehimizde, 2 adedi aleyhimizde kesinleşmiştir. 3 adedi de temyizde olup temyiz incelemesi devam etmektedir. 8) Ağır Ceza Mahkemeleri 2011 yılı itibari ile Ağır Ceza Mahkemeleri'nde açılmış 3 adet dava dosyasına Belediyemiz tarafından Kamu Hukuku yanında müdahil olunmuş olup, söz konusu 3 adet dava dosyası derdesttir. 9) Cumhuriyet Başsavcılığı Suç Duyuruları 2011 yılı itibarı ile belediyemiz tarafından imar kirliliği ve mühür bozma suçu ile ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden gelen 369 adet evraktan 341 adedi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş olup, bunlardan 5 adedi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, 200 adedi ceza davasına dönüşmüş, 136 adet dosyanın soruşturması devam etmektedir. Kalan 28 adet evrak ile ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır.

İDARİ YARGI 1) İdare Mahkemeleri

2011 yılı itibarı ile Belediyemiz aleyhine 22 adet dava açılmış olup, bu dosyalardan 21 adedi derdest, 1 adedi ise lehimizde kesinleşmiştir. Belediyemize karşı ve tarafımızdan açılan davalar ile ilgili müdürlüklerle yapılan yazışmalar neticesinde cevap verilmiştir. 3) Danıştay 2011 yılıitibarı ile Danıştay nezdinde Belediyemiz aleyhine ve tarafımızdan açılan ve tebliğ edilen herhangi bir dosya bulunmamaktadır.

İCRA TAKİPLERİ

TEMYİZ EDİLEN

KARAR DÜZELTME YAPILAN

KESİNLEŞME LEHTE/İTİRAZ

KESİNLEŞME ALEYHTE

KESİNLEŞME KISMEN LEH/ ALEYH

TOPLAM

2011 yılı itibarı ile İcra Müdürlüklerinde aleyhimizde 36 adet ve tarafımızdan 33 adet olmak üzere başlatılan toplam 69 adet icra takip dosyası kayıtlıdır. Belediyemiz aleyhine başlatılan icra takiplerinden 50 adedi derdest olup, 18 adedi infaz edilmiştir.

İDARE MAHKEMELERİ

90

1

-

5

-

-

96

VERGİ MAHKEMELERİ

21

-

-

1

-

-

22

DANIŞTAY

-

-

-

-

-

-

-

İŞ MAHKEMELERİ

3

-

-

2

-

1

6

SULH CEZA MAHKEMELERİ

2

-

-

4

-

-

6

879

3

-

91

2

-

975

AĞIR CEZA MAHKEMELERİ

3

-

-

-

-

3

İCRA TAKİPLERİ

50

-

-

-

19

69

CUMHURİYET SAVCILIKLARI

156

-

-

-

5

ASLİYE HUKUK

27

-

-

1

-

28

SULH HUKUK

3

-

-

-

-

3

İCRA HUKUK

22

1

-

9

4

-

36

TİCARET MAHKEMELERİ

2

-

-

-

-

-

2

1258

5

-

113

30

1

1407

ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ

TOPLAM

88

2)Vergi Mahkemeleri

DERDEST

2011 yılı itibarı ile İdare Mahkemeleri’nde Belediyemiz aleyhine

92 adet ve tarafımızdan açılan 4 adet olmak üzere toplam 96 adet ait dosyamız mevcuttur. Bu dosyalardan 90 adedi derdest olup, 5 adedi lehimizde kesinleşmiştir. 1 adedi ise temyiz incelemesindedir.

-

161


DERDEST

KESİNLEŞME LEHTE

KESİNLEŞME ALEYHTE

KESİNLEŞME KISMEN LEH/ ALEYH

KARAR DÜZELTME

TEMYİZ

TOPLAM

2011 Yılı Öncesi Genel Dava Durum Tablosu

ADLİ DAVALAR

376

354

53

13

4

69

869

İDARİ DAVALAR

143

132

65

4

41

234

619

İCRA TAKİPLERİ

142

35

57

-

-

-

234

CUMHURİYETSAVCILIĞI

16

-

4

-

-

-

20

677

521

179

17

45

303

1742

TOPLAM

2011 YILI İTİBARIYLA YAPILAN İŞLEMLER 2011 yılı itibarı ile Müdürlüğümüze 3024 adet evrak tebliğ ve havale edilmiştir. Evrakların dağılımı aşağıdaki şekildedir. 1- 2011 yılı itibariyle, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gönderilen 369 adet kaçak inşaat ve mühür bozma evrakı hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuş olup, bunlardan 5 adedi hakkında ölüm ve diğer sebeplerden dolayı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, 208 adedi ceza davasına dönüşmüş ve 156 adedinin kovuşturması ise devam etmektedir. 2- Belediyemiz nezdindeki çeşitli müdürlüklerden gelen 32 adet mütalaa talebine cevap verilmiştir. 3- 2011 yılı itibariyle, Müdürlüğümüze tebliğ ve havalesi yapılan Belediyemiz aleyhine açılan veya Belediyemiz tarafından açılan davalara ilişkin 67 adet mahkeme ara kararına cevap verilmiştir.

4- 2011 yılı itibariyle, Müdürlüğümüze tebliğ ve havalesi yapılan 19 adet dış evraka gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ilgili müdürlüklerden bilgi ve belgeler alınarak cevap verilmiştir. 5- 2011 yılı itibariyle, Müdürlüğümüze tebliğ ve havalesi yapılan Belediyemiz aleyhine veya Belediyemiz tarafından açılan 165 adet davaya gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ilgili müdürlüklerden bilgi ve belgeler alınarak cevap verilmiştir. 6- 2011 yılı itibariyle, Müdürlüğümüze tebliğ ve havalesi yapılan diğer evraklar hakkında bilgi edinilerek dosyasına kaldırılmıştır.

B-PERFORMANS BİLGİLERİ Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün idarî ve teknik altyapısını tamamlayarak, Arnavutköy Belediyesi’nin taraf olduğu davaların kazanılmasında yüksek performans göstermek ve diğer birimlere etkin hukukî danışmanlık desteği sağlamak amacıyla Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün işleyiş sistemini standart dosya planına göre yapma ve pilot müdürlük olarak tüm yazışmalarında kalite standartlarına uygun formlar geliştirme çalışmaları yapılmıştır.

89


Sare Kural

- Karaburun

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ


I.GENEL BİLGİLER

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Hizmet Birimleri:

1.Fiziki Yapı Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Taşoluk Ek Hizmet Binası'nda yürütülmektedir.

1-Müdürlüğümüzün Görevleri

KULLANIM AMACI

ALANI M2

ADET

1.1 Denetim: Kurumun amaçlarına zamanında ve verimli bir şekilde ulaşıp ulaşmadığını ve amaca yönelik olarak benimsenen ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlem ve eylemlerin yerindelik ve etkinliğini araştırmak, incelemek, denetlemek, planlanan hedeflerden ve mevzuattan sapmalar varsa bunları ve nedenlerini saptayıp tahlil etmek, aksaklıkların giderilmesi ve kurum hizmetlerinin verimli ve rasyonel bir düzeye ulaşabilmesi için alınması gerekli olan önlemleri belirlemek ve ilgili mercilere tavsiyelerde bulunmak amacından hareketle Belediye Başkanı'nın emri veya onayıyla birimlerin denetimlerini yapmak.

Büro (Teftiş Kurulu)

27 m2

1

2. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

1.2 Tetkik ve Tahkikat: Müfettişler, belediye personeli hakkında isnat edilen suçlardan dolayı Başkan'ın emri veya onayı üzerine ilgili mevzuat hükümlerine göre tetkik ve tahkikat yaparlar.

»» »» »» »» »»

4483 sayılı Kanun'a göre ön inceleme raporu 657 sayılı Kanun'a göre disiplin soruşturması 3628 sayılı Kanun'a göre tevdi raporu Tazmin raporu İnceleme ve araştırma raporu

1.3 Rehberlik ve Danışma: Kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansın artırılmasını, belediyenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlayıp Belediye Başkanı'na sunmak.

2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı'na karşı sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

TEFTİŞ KURULU BÜROSU

MÜFETTİŞLER

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 5 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. 1 araç iletişim amaçlı olarak, 4 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır. SIRA NO

CİNSİ

ADET

1

Bilgisayar

2

2

Yazıcı

1

3

Telefon

1

4

Klima

1

TOPLAM

5


4. Personel Durumu Belediye bünyesinde, Müdür dâhil toplam 9 müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadrosu bulunmaktadır. Teftiş Kurulu Müdürlüğü iş ve işlemlerini 19.07.2010 tarihinden itibaren müdür olarak görevlendirilen müfettiş ve 04.11.2011 tarihinde naklen geçiş yapan 1 müfettiş olmak üzere 2 müfettiş aracılığıyla yapmaktadır. UNVAN

DOLU

BOŞ

MÜDÜR

-

1

MÜFETTİŞ

2

4

MÜFETTİŞ YARDIMCISI

-

2

2

7

TOPLAM

Harcamaların ön mali kontrolü, harcama yetkilisi olan Teftiş Kurulu Müdürü tarafından yapılmıştır. Soruşturmalar konusunda Belediye Başkanı'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürdüğünden, disiplin soruşturması ve araştırmalarla ilgili verilen görevler Belediye Başkanı'nın onayı ile verilmekte, görev yapıldıktan sonra düzenlenen raporlar ve yazılar da Belediye Başkanı'nın onayına sunulmaktadır. Ön inceleme ve araştırmalarda ise görev, Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından verilmekte, yapılan ön inceleme ve araştırma sonunda düzenlenen raporlar da Arnavutköy Kaymakamlığı’na gönderilmektedir.

C- DİĞER HUSUSLAR Belediye bünyesinde, Müdür dâhil toplam 9 müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadrosu bulunmaktadır. Teftiş Kurulu Müdürlüğü emrinde büro işlerini takip edecek memur, işçi veya sözleşmeli personel bulunmamaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

»»

»»

»» »»

Arnavutköy Belediye Başkanlığı'nda çalışan memurlar, sözleşmeli personeller ve işçilerin Belediye Başkanı'nın onayıyla disiplin soruşturmaları yaparak disiplin soruşturması raporları hazırlar ve Belediye Başkanı'na sunar. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda, Belediyemiz veya Arnavutköy İlçesinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlilerinin Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre suç oluşturduğu muhbir ve müştekilerce iddia edilen eylemleriyle ilgili Arnavutköy Kaymakamlığı’nın görevlendirmesiyle araştırma ve ön inceleme yaparak, ön inceleme ve araştırma raporları düzenleyerek Arnavutköy Kaymakamlığı’na sunar. Belediye Başkanı tarafından havale edilen konularla ilgili inceleme yaparak araştırma raporu düzenler. Çalışmaları sırasında herhangi bir suç unsuruna rastlarsa, Belediye Başkanı'nın onayıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunur.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Teftiş Kurulu Müdürlüğü'ne, 2011 bütçesinde ödenek olarak 169.000,00- TL. konulmuş olup, 48.928,43 TL kullanılmıştır.

92

II. AMAÇ VE HEDEFLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Başkan'ın emri veya onayı üzerine, Başkan adına belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerini, personelin görevleriyle ilgili performans ve tutumlarını, modern bilgi ve denetim yöntemlerini etkili bir şekilde kullanarak teftiş etmek, incelemek ve gerektiğinde soruşturmak, belediye hizmetlerinin daha iyi gerçekleştirilmesini, geliştirilip etkinleştirilmesini, belediye teşkilatının mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını sağlamak ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak. İdarenin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasını sağlayan, yolsuzlukları ve usulsüzlükleri önleyen, objektifliğine güvenilen, hukuka bağlı, kamu çıkarlarını gözeten, yenilikçi, şeffaf ve mesleki etik değerlere bağlı bir denetim anlayışının yaygınlaştırılmasını sağlamak. Bütün birimlerin yapıcı bir anlayışla denetimini yapmak ve birimlerin kurumsallaşması ve hizmetlerin daha verimli bir şekilde sunulabilmesi için birimlerle koordineli bir şekilde gerekli çalışmaları yapmak.


III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Teftiş Kurulu Müdürlüğü, tüm iş ve işlemlerini Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görüşü alınarak hazırlanmış ve 10.02.2011 tarihli Belediye Meclisi'nde görüşülerek kabul edilen Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedir.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre teşkilatlandırılmış ve 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı meclis kararıyla kurulmuştur.

A-MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2011 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır.

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Müdürlüğümüzün Bütçe Tahmini

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

2011

169.000,00

48.928,43

% 28,9

B-PERFORMANS BİLGİLERİ

yapılmış ve denetim hakkında bilgi aktarımı sağlanmıştır.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü tüm birim müdürleri ile birebir ve grup toplantıları yaparak, taslak haline getirilen Müdürlük Görev ve Çalışma Yönetmeliklerini mevzuat çerçevesinde incelemiş gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Belediye Meclisi'ne havalesini sağlamaya devam etmektedir. Müdürlük Görev ve Çalışma Yönetmelikleri kurumsallaşma açısından en önemli adımlardan biridir. Görev ve Çalışma Yönetmeliklerine istinaden büroların kurulmasında Teftiş Kurulu Müdürlüğü uygulamalı eğitim desteği sağlamaktadır.

2011 yılı içerisinde Başkanlık Makam Onayına istinaden 3628 sayılı Kanun kapsamına giren konular hakkında 2 adet tevdi raporu düzenlenmiş, 5237 sayılı Kanun kapsamına giren konular hakkında da 1 adet tevdi raporu düzenlenmiş, savcılığa ve Başkanlık Makamı'na sunulmuştur.

2011 yılı içerisinde Belediyemiz birimlerinin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla birimlerde yapılacak denetimlerin usul ve esasları hakkında kılavuz hazırlanmıştır.

2011 yılı içerisinde Başkanlık Makam Onayına istinaden 1 adet konu hakkında inceleme yapılmıştır.

2011 yılı içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü teftişleri bitmiştir. Müdürlüğümüz tarafından 05 Temmuz 2011 Denetimin Metodolojisi ve Denetim Teknikleri konulu eğitim toplantısı

2011 yılı içerisinde Başkanlık Makam Onayına istinaden 5018 sayılı Kanun kapsamına giren konular hakkında 2 adet tazmin raporu düzenlenmiş, Makam'a sunulmuş ve gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne intikal ettirilmiştir.

2011 yılı içerisinde Kaymakamlık Makam Onayına istinaden 1 adet konu hakkında araştırma yapılmıştır. 2011 yılı içerisinde Kaymakamlık Makam Onayına istinaden 4483 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 1 adet öninceleme yapılmıştır. 2011 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Kış Denetim Programı içerisinde belediyemiz denetime girmiş, Müdürlüğümüz belediyeyi temsilen koordinatör müdürlük olarak görevlendirilmiştir.

93


DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


I.GENEL BİLGİLER

»»

A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

»»

1-Müdürlüğümüzün Görevi

»»

»» »»

»» »»

»»

»» »» »» »» »»

Kurumda kullanılan el, araç ve sabit masa telsizlerinin alımı, bakımı, tamir ve onarımı ile kontrolünü yapmak, Belediye'ye alımı gerçekleşmiş mal ve hizmetlerin kayıtlarını tutmak, Kamu ihale Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak yapılan mal ve hizmet alımlarını Kamu İhale Kurumu'na internet aracılığı ile bildirmek, Taşınır mal Yönetmeliği'ne uygun defter ve cetvelleri tanzim etmek, satın alınan mal ve malzemelerin tekâmül eden dosyalarını, talep eden ilgili müdürlüğe intikalini sağlamak, ambara alınan malzemelerin kayıt ve saklanması ile stok durumlarını kontrol etmek, Belediye'ye ait araç, iş makinesi ve ekipmanın, diğer birimlerden gelen talepler doğrultusunda sevk ve idaresini, etkin ve verimli çalıştırılmasını ve koordinasyonunu sağlamak, Araç, iş makinesi ve ekipmanlarda oluşan arızaların tespitini yapmak, atölyede yapılamayacak olanların ve yedek parça ihtiyacının tespiti yapılarak Müdürlük'ün onayı alınarak satın alma birimine havalesi yapılıp gerekli tamir işlemlerinin yapılması yapılan iş ve işçilikler ile alınan yedek parçaların kontrol ve kabulünü yapmak. Araç ve makinelerin kullandığı akaryakıt ve madeni yağın temini, kontrolü ve kabulünü yapmak, araçların sicil dosyalarını tutarak ruhsat, trafik tescil, kaza, trafik sigortası, egzost ve fenni muayenelerini takip etmek, muhafaza etmek, maliyet analizleri yapılarak ekonomik ömrünü doldurmuş araçların 237 sayılı Taşıt Kanunu'na göre kayıttan düşürülmesi ve hurda satış işlemlerini yapmak, Başkanlık Merkez Binası ve Birimlerin kablo tv, telefon ADSL (internet erişim hattı ve data aboneliklerinin ve sözleşmelerinin yapılması ve takibi. Belediye Başkanlığın'ca düzenlenen özel ve resmi açılışlarda, milli bayramlarda ve törenlerde görev verilmesi halinde düzen kurulması ve ya talep edilen ihtiyaçların karşılanması Yangın tüplerinin dolum işlemlerinin yaptırılması ve yangın güvenliğinin sağlanması Belediye Merkez Binası içerisinde çay, kahve vb. hizmetlerin temizlik ve hijyen kurallarına uygun olarak sunulmasını sağlamak Belediyemiz için gerekli araç, gereç ve malzeme ile bazı

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

hizmet alımlarının satın alma işlemlerini yürütmek, Müdürlükler kanalı ile alınan tüm malların merkez ambarında teslim alınmasının sağlanması, giriş ve kayıtlarının yapılması ve birimlerden gelen isteklere göre teslimatlarının yerine getirilmesini sağlamak, Belediyemize ait tüm bina ve tesislerin temizlik, aydınlanma, ısıtma, bakım, onarım ile güvenlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, Müdürlük ihtiyacı olarak satın veya bağış yoluyla alınan tüm demirbaşların kayıt altına alınması, kullanım süresi dolan demirbaşların kayıtlardan düşülerek ambara hurda olarak teslimini sağlamak, Birimlerce kullanılan elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri ile sözleşmelerini yapmak Belediye içi ve dışı iletişimde kullanılan telefon ve telsiz sistemlerinin kurulması ve bakımlarının yapılması, Merkez bina garajının ve ek hizmet binalarının kullanımı ile buradaki hizmet araçlarının ve çalışanların göreve çıkışlarını düzenlemek, Belediye çalışanlarının işe geliş gidişlerinde kullandıkları araçları kiralamak ve araçların zamanında geliş gidişlerinin takibini yapmak, Belediyemiz de kullanılacak olan mazot, benzin, fuel-oil ihtiyaçlarının teminini yapmak. Belediye çalışanlarına verilen yemeğin çıkarılmasının teminini ve denetimini yapmak. Belediyemiz etkinliklerinde müdürlük taleplerine göre etkinlik alanının donatılması, hazırlanması, ses düzeninin sağlanması, Ana binamız vatandaş geliş gidişlerinin denetimi ve güvenliğinin çalışır vaziyette tutulması, Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak, 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.

2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı'nca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri, gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 4734-4735 Kamu ihale kanunları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Bütçe Kanunu, Mahalli İdareler Belgeleri Yönetmeliği ile diğer ilgili kanun ve yönetmeliklere dayanarak Belediye Başkanı'nca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.


B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

4. Personel Durumu

1.Fiziki Yapı

Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 2 şef, 6 memur, 1 sözleşmeli ve 33 işçi olmak üzere toplam 43 personelle yürütmektedir.

1.1 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Taşoluk Ek Hizmet Binası'nda toplam 6 adet çalışma bürosu ve 176 m² çalışma alanında yürütülmektedir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Amaç;

2. Teşkilat Şeması

Destek hizmetlerini, kurumsal performansa katkı yapacak şekilde yürütmek.

Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

Hedef;

3.Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 56 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. 18’si iletişim amaçlı olarak 38 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

Müdürlüğümüzün stratejik hedefi; kurum envanterinde bulunan hizmet araçlarından 15 yaşın üzerindekilerin tasfiye edilerek yenilenmesi işini 2011 yılından itibaren, iş makinelerinden 20 yaşın üzerindekilerin tasfiye edilerek yenilenmesi işini 2012 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirmektir.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

SATINALMA BÜRoSU

96

İDARİ İŞLER BÜRoSU

AYNİYAT ve AMBAR BÜRoSU

İHALE BÜRoSU

MAKİNE İKMAL BAKIM oNARIM ve BAŞŞÖFÖRLÜK


III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2011 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda sunulmuştur.

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Bütçe Tahmini

Gerçekleşen Bütçe

Gerçekleşme Oranı

2011

14.103.000,00

12.155.555,73

% 86,2

B) PERFORMANS BİLGİLERİ a)Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet greyder (Caterpıllar 120 M) ile 1 adet paletli dozer (Caterpıllar 963 D) Müdürlüğümüz tarafından Devlet Malzeme Ofisi'nden satın alınarak Belediyemiz iş makinesi envanterine dâhil edilmiştir.

97


İHALE BÜROSU

AÇIK İHALE

21-F

21-B

3 (i) İSTİSNA

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA

İPTAL EDİLEN İHALE

TOPLAM İHALE BEDELİ (KDV) DÂHİL

TOPLAM İHALE 1

0

1

0

0

0

0

89.300,00 TL

105.374,00 TL

2

Fen İşleri Müdürlüğü

17

14

3

0

0

0

0

15.099.466,59 TL

17.817.370,58 TL

3

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

8

6

2

0

0

0

0

11.106.541,15 TL

13.105.718,56 TL

4

Basın Yayın ve Hakla İliş. Müd

16

12

4

0

0

0

4

4.379.368,31 TL

5.167.654,61 TL

5

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

11

5

6

0

0

0

2

6.233.138,87 TL

7.355.103,87 TL

6

Mali Hizmetler Müdürlüğü

0

0

0

0

0

0

0

0 TL

0 TL

7

Plan ve Proje Müdürlüğü

15

0

0

0

15

0

8

1.463.677,00 TL

1.727.138,86 TL

8

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

3

0

2

0

0

1

0

667.500,00 TL

787.650,00 TL

9

Zabıta Müdürlüğü

1

1

0

0

0

0

0

1.525.830,00 TL

1.800.479,40 TL

10

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

22

15

7

0

0

0

3

7.763.175,39 TL

9.160.546,96 TL

11

Temizlik İşleri Müdürlüğü

1

1

0

0

0

0

0

79.800,00 TL

94.164,00 TL

12

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.

0

0

0

0

0

0

0

0 TL

0 TL

13

Yazı İşleri Müdürlüğü

1

0

1

0

0

0

0

105.000,00 TL

123.900,00 TL

14

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1

0

1

0

0

0

0

109.000,00 TL

128.620,00 TL

15

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

0

0

0

0

0

0

0

0 TL

0 TL

16

Çevre Koruma ve Kontrol Müd.

0

0

0

0

0

0

0

0 TL

0 TL

17

Sağlık İşleri Müdürlüğü

0

0

0

0

0

0

0

0 TL

0 TL

18

Yapı Kontrol Müdürlüğü

5

4

1

0

0

0

4

110.600,00 TL

130.508,00 TL

19

Bilgi İşlem Müdürlüğü

1

0

1

0

0

0

0

122.000,00 TL

143.900,00 TL

103

58

29

0

15

1

21

48.854.397,31 TL

57.648.128,84 TL

İHALEYİ YAPAN BİRİM Özel Kalem Müdürlüğü

SIRA 1

TOPLAM TUTAR

İhale Biriminde; Belediyemiz bünyesindeki 19 adet müdürlükten gelen ihale, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili ihale usullerine uygun talepleri üzerine birimimiz tarafından ihale ile ilgili EKAP (Elektronik Kamu Alım Platformu) üzerinden idari şartname, sözleşme tasarısı ve ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale ilanının oluşturulması, Basın Yayın Kurumu aracılığı ile gazetede ve EKAP Bülteni'nde yayınlanmasının sağlanması, ihalelerle ilgili doküman satışının yapılması, ihale komisyonunun

98

TOPLAM İHALE BEDELİ (KDV) HARİÇ

2011 Yılı İçinde Yapılan İhalelerin Müdürlüklere Göre Dağılım Tablosu.

oluşturulması, gerekirse şikâyetlere cevap yazılması, gerekirse zeyilname düzenlenmesi, gerekirse aşırı düşük sorgu yapılması, ihalelerin yapılması, komisyonu tutanaklarının ve ihale kararının hazırlanması, kesinleşen ihale kararının firmalara bildirilmesi, iş üzeri ihale edilen firmaya sözleşmeye davet yapılması ve sözleşmenin hazırlanması, sözleşme evraklarının kontrolü, sözleşmesi imzalanan ihale dosyasının ilgili müdürlüğe eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi işlemleri yürütülmektedir.


01.01.2011-­‐31.12.2011 TARİHLERİ  ARASINDAKİ   İHALE  USULLERİ  YÜZDELİK  DAĞILIMI     01.01.2011-31.12.2011 Tarihleri Arasındaki İhale Usulleri Yüzdelik Dağılımı

Açık 14

Pazarlık Belli İstekliler Arasında

28

Açık 3 (i) İstina Pazarlık Belli İstekliler Arasında 3 (i) İstina

56

01.01.2011-­‐31.12.2011 TARİHLERİ  ARASINDA   01.01.2011-­‐31.12.2011  TARİHLERİ  ARASINDA   SONUÇLANDIRILAN  VE  İPTAL  EDİLEN  İHALE  ORANI   SONUÇLANDIRILAN  VE  İPTAL  EDİLEN  İHALE  ORANI   01.01.2011-31.12.2011 Tarihleri Arasında Sonuçlandırılan ve İptal Edilen İhale Oranı

20

Sonuçlanan İhale

20

İptal Edilen İhale İhale Sonuçlanan

İptal Edilen İhale

80

Sonuçlanan İhale 80

İptal Edilen İhale

7 01.01.2011-­‐31.12.2011  TARİHLERİ  ARASINDA   YAPILAN  İHALELERİN  MÜDÜRLÜKLERE  GÖRE     01.01.2011-31.12.2011 Tarihleri Arasında Yapılan İhalelerin Müdürlüklere Göre Yüzdelik Dağılımı YÜZDELİK  DAĞILIMI  

01.01.2011-­‐31.12.2011 TARİHLERİ  ARASINDA   Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü YAPILAN  İHALELERİN  MÜDÜRLÜKLERE  GÖRE   Park ve Bahçeler Müdürlüğü 14.60   17.00   Basın Yayın ve Halkla İlikiler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlikiler Müdürlüğü 1.00   YÜZDELİK  DAĞILIMI   Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

1.00

1.00 1.00  

4.90

8.80

1.00

14.60

1.00

17.00

21.40

1.00

4.90

1.00 1.00  

15.50

1.00

2.91

10.70

8.80

1.00

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlikiler Bilgi İşlemMüdürlüğü Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Destek Yazı İşleri Hizmetleri Müdürlüğü Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Temizlik Müdürlüğü Emlak İşleri ve İstimlak Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü 21.40

1.00

15.50

Yazı İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü

8

99


SATIN ALMA BÜROSU 2011 Yılı İçinde Yapılan Doğrudan Temin Dosyalarının Müdürlüklere Göre Dağılımı Aşağıdaki Tabloda Gösterilmiştir.

SIRA

MÜDÜRLÜĞÜN ADI

DOSYA ADEDİ

TUTARI (TL)

YÜZDESİ

1

ÖZEL KALEM MÜD.

14

278.671,50

7,30%

2

YAZI İŞLERİ MÜD.

0

0,00

0,00%

3

FEN İŞLERİ MÜD.

6

127.657,12

3,34%

4

MALİ HİZMETLER MÜD.

0

0,00

0,00%

5

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.

1

15.576,00

0,41%

6

EMLAK İSTİMLÂK MÜD.

4

118.678,05

3,11%

7

ZABITA MÜD.

0

0,00

0,00%

8

PARK VE BAHÇELER MÜD.

9

235.115,00

6,16%

9

SAĞLIK İŞLERİ MÜD.

1

27.974,20

0,73%

10

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL MÜD.

2

84.960,05

2,22%

11

ÇEVRE KOR. VE KONT MÜD.

2

60.927,33

1,60%

12

DESTEK HİZMETLERİ MÜD.

116

1.916.205,04

50,18%

13

TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

6

136.683,64

3,58%

14

RUHSAT VE DENETİM MÜD.

1

5.310,00

0,14%

15

PLAN PROJE MÜD.

0

0,00

0,00%

16

YAPI KONTROL MÜD.

1

26.019,00

0,68%

17

HUKUK İŞLERİ MÜD.

0

0,00

0,00%

18

BAS. YAY. VE HALKLA İLİŞ. MÜD.

7

181.850,04

4,76%

19

İNSAN KAY. VE EĞ MÜD.

0

0,00

0,00%

20

BİLGİ İŞLEM MÜD.

20

603.284,35

15,80%

21

TEFTİŞ KURULU MÜD.

0

0,00

0,00%

190

3.818.911,32

100,00%

TOPLAMLAR

Belediyemizin satın alma birimi 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında diğer birimlerden gelen talepleri, gerekli fiyat ve kalite araştırmalarını yaparak en uygun şekilde alım yoluna gitmiştir. Bu meyanda 190 adet doğrudan temin dosyası yapılarak toplam 3.818.911,32 TL tutarında mal ve hizmet satın alınmıştır.

AMBAR / AYNİYAT BÜROSU 2011 yılsonu itibarı ile Ambar / Ayniyat Birimi'nde 128 adet taşınır işlemi yapılan dosya mevcuttur. 2011 yılı içinde alınan sarf tüketim malzemelerinin yıl sonu itibarı ile ambar stok sayımları yapılmış olup, sarf tüketim malzemelerinin toplam giriş, çıkış ve gelecek yıla devir eden miktar ile tutarlarının envanter çalışması yapılıp, kalan stok tüketim malzemelerinin miktar ve tutarı ile 2012 yılına devir işlemleri gerçekleştirilmiştir.

100


2011 Yılı Taşınır Sarf Malzemleri Giriş, Çıkış ve Devir Cetveli SIRA NO

YIL İÇİNDE AMBAR STOK GİRİŞİ YAPILAN SARF TÜKETİM MALZEMELERİ

1

TOPLAM GİRİŞ TUTARI

TOPLAM ÇIKIŞ TUTARI

TOPLAM DEVREDEN TUTARI

Temizlik malzemeleri

33.376,28 TL

32.394,87 TL

981,41 TL

2

Kırtasiye malzemeleri

59.049,57 TL

50.290,22 TL

8.759,35 TL

3

Araç lastikleri

86.709,35 TL

45.860,11 TL

40.849,24 TL

4

Madeni yağlar

20.107,20 TL

11.184,04 TL

8.923,16 TL

5

Araç filtreleri

15.292,80 TL

4.835,85 TL

10.456,95 TL

6

Elektrik malzemeleri

80.850,54 TL

56.440,79 TL

24.409,75 TL

7

Metal malzeme (sac, profil vs.)

98.013,31 TL

93.071,01 TL

4.942,30 TL

8

ASYAM market malzemeleri

85.704,00 TL

78.782,00 TL

6.922,00 TL

9

ARGEM sarf tüketim malzemeleri

288.225,41 TL

288.225,41 TL

0,00 TL

767.328,46 TL

661.084,30 TL

106.244,16 TL

TOPLAMLAR

EVRAK KAYIT Birimimizde 2011 yılsonu itibarı ile 1244 adet gelen evrak kaydı, yapılmış olup buna karşılık 1553 adet giden evrak kaydı yapılmıştır.

İDARİ İŞLER BÜROSU a) Personel Yemek Hizmeti Müdürlüğümüz tarafından belediyemizin tüm memur ve işçi personeline yemek verme hizmeti Arnavutköy Merkez Hizmet Binamız'da, Sağlık İşleri Ek Hizmet Binamız'da, Durusu Ek Hizmet Binamız'da, kademe binamızda, Hadımköy Ek Hizmet Binamız'da, Haraççı Ek Hizmet Binamız'da ve Taoşluk Ek Hizmet Binamız'da her mesai gününde düzenli olarak devam etmektedir.

b) Personel Servisi Hizmeti Belediyemizce yapılan, Servis Taşımacılığı İhalesi sonucu personelimizin daha sağlıklı hizmet alabilmesi için ihaleyi alan firmayı sürekli denetleyerek, herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden İstanbul il sınırları dâhilinde çeşitli semtlerden 8 farklı güzergâhtan personelinizin işe geliş ve gidişleri sağlanmaktadır. Personel taşıma işinin daha ekonomik olması açısından ilçe sınırlarımız dâhilinde bulunan Bolluca ve Boğazköy mahallelerinden gelen personelimizin servis

hizmeti müdürlüğümüze ait araç ve şoförler tarafından karşılanmaktadır.

c) Yapım, Tamir, Tadilat ve Bakım Onarım İşleri Hizmeti Belediyemiz Merkez Hizmet Binası, Taşoluk, Hadımköy, Durusu, Haraççı ek hizmet binaları ile Kadın Sağlığı Merkezi, Argem Binaları, Asyam, Ayem, Sanat Galerisi ve Kültür merkezlerine ait elektrik, su ve doğalgaz tüketim giderleri ile doğalgaz, su, elektrik tesisatı yapımı, boya badana işleri ve bunlara bağlı tamir, bakım ve onarım işleri Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanarak yapımı gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında Belediyemiz tarafından organize edilen Gençlik Festivali için belediye fuar alanının gerekli olan elektrik, sahne ve diğer aksamları montajı ile demir doğrama kaynak yapım işleri Müdürlüğümüz görev ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli destek sağlanmıştır. İlçemiz sınırları içinde bulunan amatör spor kulüplerine ait futbol sahalarının bakım, onarım, tamirat, elektrik, su ve doğalgaz gibi çeşitli giderleri Müdürlüğümüz bütçe imkânları doğrultusunda destek sağlanarak hizmet verilmiştir. Belediyemize ait Arnavutköy ve Hadımköy kapalı yüzme havuzları ve spor kompleksi binalarının su tesisatı, çatı, elektrik, boya badana ve bakım onarım işleri yapılarak kullanabilir duruma getirilmiştir.

101


Belediyemiz bünyesinde tüm hizmet binalarının ve birimlerinin telefon, data, internet hizmet giderleri Müdürlüğümüz bütçe kaleminden karşılanmıştır.

ızgara, çatı, belediye araçları, direk, rögar kapağı, sundurma gibi alanlardaki kaynak, tamirat, tadilat ve montaj işleri yapılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Kurban yeri ve kurban yeri çadırlarına tesisat çekilmiş. Bayramdan sonra bu tesisatlar sökülmüştür.

d) Güvenlik Hizmeti

Kademe binasındaki muhtelif elektrik arızaları tespit edilip arızalar giderilmiştir. Durusu Cami, Dursun Köy, Cumhuriyet Meydanı, Kozlar Depo, Taşoluk İsmek, Hadımköy depo güvenlik kulübesi, Hadımköy merkez bina, Arnavutköy merkez bina, Haraççı zabıta binası, Hadımköy top sahası, Taşoluk ek hizmet binası, Hadımköy yüzme havuzu, Garaj amirliği binası ve diğer birimlerdeki elektrik, bilgisayar, data, elektrik kanal ve sigorta, pano, aydınlatma, telefon ve benzeri arızaları tespit edilip giderilmiştir. Belediyemiz bünyesindeki tüm hizmet binalarının temizlik işleri, musluk, duş, fayans, su tesisatı ve benzeri işleri yapılarak kullanılabilir hale getirilmiştir. Belediyemiz bünyesindeki tüm birimlerde kapı, pencere, korkuluk, çit, özürlü rampası, tabela, spor kompleksi, kanal, OCAK

GARAJ AMİRLİĞİ VE MAKİNE İKMAL BÜROSU Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm müdürlükler ile hizmet birimlerinin çalışmalarında ulaşım ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi ve kiralık hizmet araçlarımız ile araç desteği Müdürlüğümüzce sağlanmıştır. Bunun yanında Belediyemizde bulunan tüm resmi hizmet araçları, kamyon ve iş makinelerinin akaryakıt, madeni yağ, lastik, bakım onarım ve tamir giderleri Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanıp, temini sağlanmıştır.

ŞUBAT

MART

BENZİN (NORMAL)

1463 LT

BENZİN (NORMAL)

1200 LT

BENZİN (NORMAL)

1437 LT

MOTORİN

24227 LT

MOTORİN

32724 LT

MOTORİN

52012 LT

MOTORİN (KIRSAL)

19089 LT

MOTORİN (KIRSAL)

3427 LT

TOPLAM

53449 LT

TOPLAM

44779 LT

TOPLAM

37351 LT

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

BENZİN (NORMAL)

1484 LT

BENZİN (NORMAL)

1561 LT

BENZİN (NORMAL)

1555 LT

MOTORİN

64605 LT

MOTORİN

74798 LT

MOTORİN

73575 LT

TOPLAM

66089 LT

TOPLAM

76359 LT

TOPLAM

75130 LT

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

BENZİN (NORMAL)

1356 LT

BENZİN (NORMAL)

1170 LT

BENZİN (NORMAL)

1055 LT

MOTORİN

68072 LT

MOTORİN

59737 LT

MOTORİN

55680 LT

TOPLAM

69428 LT

TOPLAM

60907 LT

TOPLAM

56735 LT

EKİM

KASIM

ARALIK

BENZİN (NORMAL)

935 LT

BENZİN (NORMAL)

844 LT

BENZİN (NORMAL)

1163 LT

MOTORİN

65785 LT

MOTORİN

54616 LT

MOTORİN

64305LT

TOPLAM

66721 LT

TOPLAM

55460 LT

TOPLAM

65468 LT

BENZİN (NORMAL:

15223 LT

MOTORİN:

69136 LT

MOTORİN (KIRSAL) :

22516 LT

GENEL TOPLAM:

102

Belediyemizde toplam 23 nokta için özel güvenlik çalışma izni alınmış olup 51 kişilik özel güvenlik personeli ile toplam 12 noktada güvenlik hizmeti yapılmaktadır. Güvenlik faaliyeti olan devam eden birimlerimizde denetimlerimiz gece ve gündüz olmak üzere düzenli bir şekilde devam etmektedir.

727875 LT


Serdar Sarıhasanoğlu

-

Karaburun Feneri

103


2011 Yılı Ay Bazında Akaryakıt Tüketim Grafiği

2011 YILI  AY  BAZINDA  AKARYAKIT  TÜKETİM  GRAFİĞİ   90000   76359   75130  

80000

60907

53449

60000 50000  

69428

66089

70000

66721 56735  

65468 55460  

44779 37351  

40000 30000   20000   10000   0  

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

1

2

3

4

Mayıs Haziran   Temmuz  Ağustos   Eylül   5  

6

7

8

Ekim

Kasım

Aralık

10

11

12

9

2011 Yılı Birim Bazında Akaryakıt Tüketim Grafiği 2011 YILI  BİRİM  BAZINDA  AKARYAKIT  TÜKETİM  GRAFİĞİ   450000  

419233

400000 350000   300000   250000   200000   150000  

102838 43651   41077   22901   4083  2594   3965   2059  

104

Hukuk şleri  Müdürlüğü  

TeZiş İşleri  Müdürlüğü  

9

Bilgi İşlem  Müdürlüğü  

8

Yapı Kontrol  Müdürlüğü  

Zabıta Müdürlüğü  

7

Sağlık İşleri  Müdürlüğü  

Emlak ve  İsNmlak  Müdürlüğü  

6

Çevre Koruma  ve  Kontrol  Müd.  

Plan ve  Proje  Müdürlüğü  

5

Ruhsat ve  DeneNm  Müdürlüğü  

Mali Hizmetler  Müdürlüğü  

4

İmar ve  Şehircilik  Müdürlüğü  

Destek Hizmetleri  Müdürlüğü  

3

Yazı İşleri  Müdürlüğü  

Basın Yayın  ve  Hakla  İliş.  Müd  

2

İnsan Kaynakları  ve  EğiNm  Müd.  

Park ve  Bahçeler  Müdürlüğü  

1

10734 10689  2061   4837  4237   1876   4790   9109   2998   1037   4911  

Kültür ve  Sosyal  İşler  Müdürlüğü  

Fen İşleri  Müdürlüğü  

0

Özel Kalem  Müdürlüğü  

50000 27946  

Temizlik İşleri  Müdürlüğü  

100000

10 11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21  


Destek Hizmetleri Müdürlüğü Resmi ve Kiralık Araçlar Cetveli SIRA NO

CİNSİ

ADET

DURUMU

1

BİNEK ARAÇ

17

FAAL

2

KAMYON

11

FAAL

3

KAMYONET

4

FAAL

4

SU TANKERİ

4

FAAL

5

OTOBÜS

1

FAAL

MİNİBÜS

3

FAAL

7

TRAKTÖR

3

FAAL

8

MOTOSİKLET

4

FAAL

9

İŞ MAKİNASI

10

FAAL

10

AMBULANS

4

FAAL

11

SÜPÜRGE ARACI

1

FAAL

6

ARAÇLAR

RESMİ ARAÇLAR

RESMİ ARAÇLAR TOPLAM

62

1

BİNEK ARAÇ

49

FAAL

2

KAMYONET

7

FAAL

OTOBÜS

7

FAAL

MİNİBÜS

3

FAAL

5

SEPETLİ ARAÇ

1

FAAL

6

PİCKUP

4

FAAL

3 4

KİRALIK ARAÇLAR

KİRALIK ARAÇLAR TOPLAM

71

GENEL TOPLAM

133

Belediyemiz envanterine kayıtlı hurda niteliğinde 17 adet binek araç, 14 adet kamyon, 3 adet kamyonet, 4 adet su tankeri, 15 adet otobüs, 2 adet minibüs, 3 adet traktör, 3 adet vidanjör, 2 adet itfaiye aracı, 4 adet çöp kamyonu, 1 adet ambulans olmak üzere toplam 68 araç için hurda ve trafikten çekme işlemleri devam etmektedir.

105


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


I- GENEL BİLGİLER Belediyemize ait gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması Müdürlüğümüzün hizmetidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yürüttüğümüz bu hizmetleri yaparken kayıtlar usulüne uygun, saydam ve erişebilir şekilde tutulmaktadır.

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1- Müdürlüğümüzün Yetkisi; Müdürlüğümüz, belediyenin tüm gelir, gider ve mali konularla ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde yürürlülükteki mevzuat kapsamında yetkilidir.

2- Müdürlüğümüzün Görevi; Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Bütçe Kanunu, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile diğer ilgili Kanun ve Yönetmelikler’de belirtilen Belediye’nin gelir ve giderleriyle alakalı her türlü iş ve işlemleri yapmaktır. Bu görevler başlıca şunlardan oluşmaktadır: 2.1. Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahakkuk ve tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek. 2.2. Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek. 2.3. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek. 2.4. Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek. 2.5. Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlık'a, Sayıştay’a, bağlı bulunan Başkan Yardımcısı'na ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmelikleri çerçevesinde düzenli olarak vermek.

belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek. 2.9. Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak. 2.10. Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek. 2.11. Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin malî işlemleri yürütmek. 2.12. Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak. 2.13. Mali ve ön mali kontrol işlemlerini yapmak 2.14. Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 2.15. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak. 2.16. Yıllık faaliyet raporu hazırlama işlemlerini yapmak 2.17. İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak 2.18. Malî kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak. 2.19. Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

3- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu; Müdürlüğümüz kanunlarda, yönetmeliklerde ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen sorumluluklarla birlikte görev ve yetkilerinin yerine getirilmesinde, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşı sorumludur. 3.1. Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından, 3.2. Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden, 3.3. Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından, 3.4. Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,

2.6. Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

3.5. Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,

2.7. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

3.6. Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden, sorumludur.

2.8. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin ve tahsildarların hesap,


3.7. Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından

3.13. Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten

3.8. Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan

3.14. Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar

3.9. Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından, ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden

B- Müdürlüğümüze İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı; Hizmet Birimleri

3.10. Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından 3.11. Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından 3.12. Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan

SIRA NO

KULLANIM AMACI

ALANI M2

ADET

1

Ana Hizmet Binası

176 m2

1

2

Hadımköy Hizmet Binası

50 m2

1

3

Taşoluk Hizmet Binası

25 m2

1

4

Durusu Hizmet Binası

10 m2

1

2- Teşkilat Yapısı; Mali Hizmetler Müdürü

Muhasebe Bürosu

Tahakkuk Bürosu

Gelir Bürosu

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar;

Stratejik Planlama Bürosu

hizmet binasında 2, Taşoluk hizmet binasında 1 ve Durusu hizmet binasında 1 personel görev yapmaktadır.

ARAÇ-GEREÇ LİSTESİ

5- Sunulan Hizmetler;

SIRA NO

CİNSİ

ADET

1

Bilgisayar

2

Fotokopi Makinesi

3

Yazıcı

20

4

Faks

3

5

Telefon

21

6

Klima

5

28 1

4- İnsan Kaynakları; Müdürlüğümüz iş ve işlemleri 18 erkek 7 bayan olmak üzere 25 personelle yürütmektedir. Personellerin 15’i memur, 10’u işçidir. Bu personellerin 4’ü lisans, 3’ü ön lisans, 13’ü lise, 5’i ortaokul mezunudur. Ana hizmet binasında 21, Hadımköy

108

İcra Takip Bürosu

5.1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken İlan Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı, Tellallık Harcı, Muayene ve Denetleme Harcı, Bina İnşaat Harcı, Kayıt Suret Harcı, İmar İle İlgili Harçlar, İşyeri Açma İzin Harcı, Sağlık Belgesi Harcı, Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı ve Ücrete Tabi İşler gibi gelirlere ait işlemlerin zamanında elektronik ortamda yapılması, 5.2. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken bina, arsa ve arazi vergilerine ait işlemlerin zamanında elektronik ortamda yapılması, 5.3. 4109 sayılı Kanun gereğince asker ailelerinden muhtaç olanlara maaşlarının her ay düzenli olarak bankadan verilmesi 5.4. İşçi, memur ve sözleşmeli personellerin maaş ve ücretlerinin her ay düzenli olarak banka hesaplarına yatırılması


ve yapılan kesintilerin ilgili kurumlara zamanında bildirilmesi

getirilerek toplam 299.353,13 TL. avans verilmiştir.

5.5. Belediye meclis ve encümen üyelerinin huzur haklarının zamanında ve düzenli olarak banka hesaplarına yatırılması,

6.3. 2011 yılı içerisinde mükellefler tarafından özellikle 6111 sayılı kanundan kaynaklananlar ve emlak tahakkuk olmak üzere çeşitli konularda 30.179 evrak girişi olmuş, bunlardan 29094 adedinin işlemi tamamlanmıştır. Yine emlak ve tahakkuk konularında toplam 4732 adet evrak çıkışı olmuştur. .

5.6.Stajer öğrencilerin ücretlerinin her ay düzenli olarak ödenmesi, 5.7. Aylık verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannamelerinin ilgili kurumlara zamanında bildirilmesi, 5.8. Aylık gelir ve gider raporlarının Maliye Bakanlığı Kamu Bilgi Sistemi'ne giriş işleminin internet ortamında yapılması,

6- Diğer Hususlar; 6.1. Belediyemize ait takipte bulunan alacakların tahsilâtının sağlanması amacıyla İcra Şefliği kurulmuştur. 1109 adet mükellefin Belediyemize olan borçlarından dolayı Tapu Sicil Müdürlüğü'ne yazı yazılarak kamu haczinin tesisi işlemi yapılmış bunlardan 239 mükellefe borcunu ödediğinden haciz işlemi kaldırılmıştır. 6.2. Tüm birimlerimize yazı yazılarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenecek tutarların altında kalan ivedi giderler için avans verileceği hususu bildirilmiştir. Bu konuda müdürlüklerden gelen 172 adet talep ivedi olarak yerine

6.4. 6111 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkındaki Kanun ile emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi ile kira vb. alacaklardan dolayı 18190 kişi başvuruda bulunmuş, toplam 13.467.953,15 TL. yapılandırılarak 2011 yılı sonu itibariyle 10.840.464,35 TL. tahsil edilmiştir. 6.5. T.C. kimlik numarası belli olup adres kaydı olmayan veya yanlış olan mükelleflerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden adres bilgilerinin güncellenmesi devam etmektedir. 6.6. Performans programı izleme tabloları üçer aylık dönemler halinde, performans esaslı bütçeleme programının girişler yapılmıştır. 6.7. Belediyemizde 2012 yılında uygulanacak harç ve tarifeler Belediye Meclisi'ne sunulmuş ve karara bağlanmıştır. 6.8. Belediyemize ait 2012 yılı yatırım-çalışma ve performans programı hazırlanmıştır.

109


II- FAALİYETELE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER; 1- Bütçe Uygulama Sonuçları;

GELİRLER

KESİN HESAP

Gerçekleşme Oranı (%)

VERGİ GELİRLERİ

57.650.000,00

50.414.215,88

87,45

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2.850.000,00

1.361.773,01

47,78

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1.060.000,00

778.316,72

73,43

DİĞER GELİRLER

24.340.000,00

25.374.071,64

104,24

SERMAYE GELİRLERİ

10.850.000,00

2.151.656,85

19,83

690.000,00

0,00

RED VE İADELER (-)

-2.440.000,00

0,00

TOPLAM

95.000.000,00

80.080.034,10

83,92

BÜTÇE

KESİN HESAP

Gerçekleşme Oranı (%)

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

GİDERLER PERSONEL GİDERLERİ

17.012.500,00

12.303.219,55

72.31

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2.984.500,00

2.371.361,67

79.45

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

45.478.196,19

35.818.591,92

78,76

FAİZ GİDERLERİ

619.000,00

489.044,31

79.00

CARİ TRANSFERLER

7.008.000,00

6.089.735,35

86.89

SERMAYE GİDERLERİ

21.830.055,00

21.535.657,72

98,65

0,00

0,00

SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER GENEL TOPLAM

110

BÜTÇE

0,00 67.748,81 95.000.000,00

0,00 78.607.610,52

0,00 82,74


57,650,000.00 50,414,215.88 Alõnan Bağõş ve Yardõmlar 1,060,000.00 778,316.72 40,000,000 TL Gelirleri 2,850,000.00 1,361,773.01 Diğer Gelirler 24,340,000.00 25,374,071.64 30,000,000 TL Tahmini Bütçe dõmlar 1,060,000.00 778,316.72 Sermaye Gelirleri 10,850,000.00 2,151,656.85 Gerçekleşen (Gelir) 20,000,000 TL Tahmini Bütçe 24,340,000.00 25,374,071.64 Alacaklardan Tahsilat 690,000.00 Gerçekleşen 0 Vergi Gelirleri 57,650,000.00 50,414,215.88 (Gelir) 10,000,000 TL 10,850,000.00 2,151,656.85 Red ve İadeler(-) -2,440,000.00 0 Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri 2,850,000.00 1,361,773.01 Vergi Gelirleri 57,650,000.00 50,414,215.88 at 690,000.00 0 0 TL 80,080,034.10 Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri 95,000,000.00 2,850,000.00 1,361,773.01 Alõnan Bağõş ve Yardõmlar 1,060,000.00 778,316.72 -2,440,000.00 0 -10,000,000 TL Alõnan Bağõş ve Yardõmlar 1,060,000.00 778,316.72 Diğer Gelirler 24,340,000.00 25,374,071.64 95,000,000.00 80,080,034.10 Diğer Gelirler 24,340,000.00 25,374,071.64 Sermaye Gelirleri 10,850,000.00 2,151,656.85 Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler(-)

n

Sermaye Gelirleri 0 Alacaklardan Tahsilat 0 Red ve İadeler(-) 80,080,034.10

10,850,000.00 690,000.00 -2,440,000.00 95,000,000.00

2,151,656.85 0 0 80,080,034.10

20,00

10,00

60,000,000 TL

50,000,000 TL -10,00

40,000,000 TL

30,000,000 TL

20,000,000 TL

10,000,000 TL

0T

-10,000,000 T

60,000,000 TL   50,000,000  TL  

50,000,000 TL 40,000,000 TL Tahmini Bütçe  (Gelir)   30,000,000 TL 20,000,000 TL Gerçekleşen   50,000,000 10,000,000 TL TL 40,000,000 0 TL TL

40,000,000 TL  

00,000 TL 00,000 TL 00,000 TL 00,000 TL 00,000 TL 0 TL

R

690,000.00 -2,440,000.00 95,000,000.00

30,000

30,000,000 TL   20,000,000  TL   10,000,000  TL   0  TL   -­‐10,000,000  TL  

30,000,000 TL 20,000,000 TL 10,000,000 TL 0 TL

2011 yılı bütçe uygulama sonucunda gelir giderden 1.117.760,09 TL. fazla olmuştur. Sermaye giderlerinin, yani yatırım giderlerinin, toplam gider içerisindeki oranı %27’dir. Personel giderlerinin toplam gider içerisindeki oranı %16 olarak gerçekleşmiştir. Tahmini Bütçe Gerçekleşen (Gider) 45,000,000 TL   Personel Giderleri 16,507,000.00 12,303,219.55 2011 Yılı Aylık Gelir ve Gider Miktarları 16,000,000 TL S.G.K. Devlet Primi 2,795,000.00 2,371,361.67 40,000,000  TL   14,000,000 TL AYLARAlõmlarõ GELİR Mal ve Hizmet 40,462,000.00 GİDER 35,818,591.92 35,000,000  TL   Faiz Giderleri 750,000.00 489,044.3112,000,000 TL OCAK 3.757.026,52 2.052.393,85 Cari Transferler 5,689,000.00 6,089,735.3510,000,000 TL 30,000,000  TL   4.062.829,98 SermayeŞUBAT Transferleri 20,797,000.003.072.016,21 21,535,657.728,000,000 TL 25,000,000  TL   SermayeMART Giderleri 0 06,000,000 TL 4.633.077,37 3.925.982,67 AYLARTL20,000,000  TL   Yedek …denekler 8,000,000.00 04,000,000

GELİR

GİDER

4,062,829.98 TEMMUZ 4,633,077.37 AĞUSTOS 6,932,828.22 AYLAR EYLÜL 14,481,867.76 Ocak 6,055,546.65 EKİM

GELİR GİDER 3,757,026.52 2,052,393.85 GİDER 14.481.867,76 4.276.064,23 Şubat 4,062,829.98 3,072,016.21 16,000,000 TL   0 TL 10,000,000  TL   2,052,393.85 Mart 4,633,077.37 3,925,982.67 6.055.546,65 8.244.425,43 14,000,000  TL   5,000,000  TL   3,072,016.21 Nisan 6,932,828.22 3,920,012.78 4.639.499,11 7.594.221,61 12,000,000  TL   0  TL   3,925,982.67 Mayõs 14,481,867.76 4,276,064.23 2011 yılı Mayıs ve Kasım aylarında gelirlerimizin fazla olması; emlak 4.304.415,95 6.198.854,78 3,920,012.78 10,000,000  TL   GELİR GİDER Haziran 6,055,546.65 vergilerinin taksit ödeme dönemleri olmasından, 8,244,425.43 yıl sonunda giderlerimizin 16,000,000  TL   4.946.994,02 8.249.365,64 4,276,064.23 3,757,026.52 2,052,393.85 fazla olması; yıl içerisindeki giderlerin bütçe yılı geçmeden kapanması 8,000,000  TL   14,000,000  TL   8,244,425.43 gerektiğinden kaynaklanmaktadır. 8.045.751,10 9.073.267,19

KASIM

10.519.801,68

6.970.221,89

ARALIK

7.700.395,74

15.030.784,24

TOPLAM

80.080.034,10

78.607.610,52

NİSAN

MAYIS GELİR

3,757,026.52 HAZİRAN

6.932.828,22 95,000,000.003.920.012,78 78,607,610.522,000,000 Ocak TL15,000,000 TL  

6,000,000 TL  

111

16,000,00

14,000,00

12,000,00

10,000,00

8,000,00

6,000,00


2011 Mali Yılı İller Bankası Tahakkuk ve Tahsilât Miktarı AYLAR

TAHAKKUK

KESİNTİ

TAHSİLAT

OCAK

1.656.378,63

694.513,45

961.865,18

ŞUBAT

1.373.343,35

581.336,14

792.007,21

MART

1.511.525,29

642.675,11

868.850,18

NİSAN

1.613.068,15

683.292,00

929.776,15

MAYIS

1.268.919,06

164.956,65

1.103.962,41

HAZİRAN

1.474.944,34

185.559,18

1.289.385,16

TEMMUZ

1.780.928,50

216.157,59

1.564.770,91

AĞUSTOS

1.736.303,16

212.326,47

1.523.976,69

EYLÜL

1.317.382,48

565.649,13

751.733,35

EKİM

2.401.938,39

942.951,46

1.317.686,82

KASIM

1.447.606,79

579.042,72

868.564,07

ARALIK

1.511.088,13

604.435,25

906.652,88

19.093.426,27

6.072.895,15

12.879.231,01GELİR ADI

TOPLAM

112

Tahakkuk

200000000% 180000000% 160000000% 140000000% 120000000% 100000000% 80000000% 60000000% 40000000% 20000000% 0%

Tahsilat

İller Bankası ortaklık payı hariç yaklaşık 4.000.000,00 TL. Vergi ve SSK gibi borçlarımızdan dolayı kesinti yapılmıştır. Bunun da yaklaşık oranı %21’dir. 45,000,000 TL  

Bina Vergisi Arsa Vergisi Arazi Vergisi İlan Reklam Vergisi Çevre Temizlik Vergisi Kira Gelirleri

Tahakkuk

Tahsilat

17,507,902.79 38,165,876.23 1,350,763.60 554,761.95 3,306,904.93 2,283,163.87

10,992,021.09 19,511,558.14 836,509.23 167,875.79 1,915,829.19 823,483.11

40,000,000 TL   35,000,000  TL   30,000,000  TL   25,000,000  TL   20,000,000  TL   15,000,000  TL   10,000,000  TL   5,000,000  TL   0  TL  


200000000% 180000000% 160000000% 140000000% 120000000% 100000000% 80000000% 60000000% 40000000% 20000000% 0%

GELİR ADI

TAHAKKUK

TAHSİLAT

Gerçekleşme Oranı (%)

2011 Mali Yılı Tahakkuk ve Tahsilât Miktarı

BİNA VERGİSİ

17.507.902,79

10.992.021,09

62,78

ARSA VERGİSİ

38.165.876,23

19.511.558,14

51,12

ARAZİ VERGİSİ

1.350.763,60

836.509,23

61,93

İLAN REKLAM VERGİSİ

554.761,95

167.875,79

30.26

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

3.306.904,93

1.915.829,19

57,93

KİRA GELİRLERİ

2.283.163,87

45,000,000 TL  

Tahakkuk

Tahsilat

40,000,000 TL   35,000,000  TL   30,000,000  TL   25,000,000  TL   20,000,000  TL   15,000,000  TL   10,000,000  TL   5,000,000  TL   0  TL  

Aylık Ödemeler

823.483,11

36,06

Ocak Şubat Mart Nisan Mayõs Haziran Temmuz

3,447,866.49 TL 3,627,745.34 TL

TL9,000,000  

3,497,803.79 TL

TL8,000,000  

4,991,879.97 TL

TL7,000,000  

6,655,526.16 TL

TL6,000,000  

8,345,671.45 TL

TL5,000,000  

6,463,316.34 TL

TL4,000,000  

113


2011 Mali Yılında Yapılan Aylık Ödemeler OCAK

3.447.866,49 TL

ŞUBAT

3.627.745,34 TL

MART

3.497.803,79 TL

NİSAN

4.991.879,97 TL

MAYIS

6.655.526,16 TL

HAZİRAN

8.345.671,45 TL

TEMMUZ

6.463.316,34 TL

TL8,000,000

AĞUSTOS

7.669.528,11 TL

TL6,000,000

EYLÜL

6.064.174,49 TL

EKİM

7.422.666,16 TL

KASIM

7.505.677,11 TL

TL2,000,000

ARALIK

8.993.768,18 TL

TL0

TOPLAM

TL9,000,000 TL7,000,000 TL5,000,000 TL4,000,000 TL3,000,000 TL1,000,000

74.685.623,59

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar; 2.1. Personel giderlerine bütçede 16.507.000,00 TL. ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 12.303.219,55 TL'si kullanılmış olup, ödenek üstü harcama yapılmamıştır. 2.2. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. Maddesi gereği, ödenek aktarmalarında gerekli onay ve Meclis kararı, yedek ödenek kullanımlarında ise Encümen Kararı alınmıştır. 2.3. Bütçe ödeneklerinden harcanmayan 16.392.389,48 TL. iptal edilmiştir. 2.4. Tahakkuk edip tahsil edilmeyen 44.111.931,16 TL. 2012 yılına devredilmiştir. 2.5. İller Bankası'ndan toplam 19.093.426,27 TL. pay tahakkuk etmiştir.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ; Performans Sonuçlar Tablosu

2011 Hedef

2011 Gerçekleşme

Hedef Sapma

95,000,000 TL

80,080,034 TL

-14,919,966 TL

75%

84%

9%

Gelir Gerçekleşmeleri

71,250,000 TL

80,080,034 TL

8,830,034 TL

Gider Bütçesi Büyüklüğü (TL.)

95,000,000 TL

78,607,611 TL

-16,392,389 TL

75%

83%

8%

Gider Gerçekleşmeleri

71,250,000 TL

78,607,611 TL

7,357,611 TL

Özgelir Miktarı

49,875,000 TL

57,427,599 TL

7,552,599 TL

65%

72%

7%

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Gelir Bütçesi Büyüklüğü (TL.) Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı

Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı

Özgelirlerin Toplam Gelire Oranı

114


3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi; 3.1. Bütçe gelir gerçekleşmesi 71.250.000,00 TL. hedef tahmin edilirken, 80.080.034,61 TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre gelir gerçekleşme oranı % 84’dür. 3.2. Bütçe Gider Gerçekleşmesi 71.250.000,00 TL. hedef tahmin edilirken 78.607.611,52 TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Gider Gerçekleşme oranı % 91’dir. 3.3. Özgelir olarak 46.312.500,00 TL. hedef tahmin edilirken 57.427.599,00 TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Özgelirin gerçekleşme oranı % 72’dir.

115


BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ


I. GENEL BİLGİLER A- YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR a) Belediyede mevcut olan birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak, b) Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, c) Bilişim sistemleriyle ilgili gerekli altyapı data ve diğer network planlaması ile ilgili her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak, ç) Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak, d) İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak, e) Belediyenin internet web sitesini kurarak, çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak, belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak, vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak, f) Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının, tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik destek sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak, gerektiğinde ise satın almak, g) Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak, ğ) Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek veya düzenlettirmek, h) Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak, ı) Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak,

i) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak, j) Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak, k) Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek, l) Telsiz, sabit telefon, cep telefonu ve iletişim işleriyle ilgili gerekli sistemi kurmak veya kurdurmak, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, belediye telefon santralini kurmak, kurdurmak ve bakımlarını yapmak, m) Belediye binaları jeneratör ve güç kaynaklarını kurmak, kurdurmak ve bakım onarımını yapmak, n) Belediye hizmet binaları kamera ve güvenlik sistemlerinin kurulmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını yapmak, o) Fotokopi ve yazıcıların bakımını yapmak, yerinde destek vermek, ö) Gerekli yazılımları üretmek ve teknik desteğini sağlamak, p) Personel kontrol sistemlerinin kurulumu ve bakımını yapmak veya yaptırmak.

B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı MÜDÜRLÜK

KONUMU / YERİ

KAT

ALANI m²

Sistem Odası

Merkez Bina

1

30 m2

Teknik Servis

Taşoluk Ek Bina

1

45 m2

Ofis

Taşoluk Ek Bina

1

20 m2

Merkez Bina

1

10 m2

Bilgi İşlem İrtibat

2- Organizasyon Şeması

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

Bilgisayar Mühendisi

Tekniker

Tekniker

WEB MASTER


3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

II – AMAÇ VE HEDEFLER

Adı

Adet

Masaüstü Bilgisayar

14

Dizüstü Bilgisayar

5

Telefon

5

Yazıcı

3

Sunucu

15

Firewall

3

Switch

21

Modemler

8

4 - İnsan Kaynakları Bilgi İşlem Müdürlüğümüz, 2 işçi, 1 Sözleşmeli, 1 Hizmet Alım personeli olmak üzere toplam 4 kişi ile hizmet vermektedir.

5 - Sunulan Hizmetler

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

118

Belediye personelinin bilgisayar donanımı problemleri ile ilgili destek faaliyetleri Belediye personelinin bilgisayar yazılımları problemleri ile ilgili destek faaliyetleri Belediye birim personellerinin teknolojiyi daha etkin kullanımına yönelik yazılım ve donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi Belediyemizin sahip olduğu verilerin pratik kullanımına, ulaşımın ve güvenli bir şekilde depolanmasına yönelik faaliyetler Belediyemizde kullanılan teknolojik kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik faaliyetler Belediyemiz hizmetlerinin mümkün olduğunca elektronik ortamdan da ulaşılabilir olmasına yönelik faaliyetler Personelimize yönelik eğitim faaliyetleri Belediyemiz iletişim hizmetlerine ait faaliyetler Belediyemiz tüm birimlerinde kesintisiz enerji sağlanmasına yönelik faaliyetler Belediyemiz arşiv sisteminin sayısallaştırılması için yapılan faaliyetler Belediyemiz elektronik güvenlik sistemlerine yönelik faaliyetler

A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ ve HEDEFLERİ AMAÇ 3.6 Arnavutköy Belediyesi’nde entegre ve sürdürülebilir bir bilgi-işlem sistemi kurmak ve işletmek. HEDEF 3.6.1 Evrak kayıt-takip sistemini 2012 yılı sonuna kadar WEB tabanlı hale getirmek. HEDEF 3.6.2 Belediye Otomasyon Yazılımında GIS-MIS entegrasyonu sağlayarak Beyan-Adres Bilgi Sistemi(UAVT referanslı) eşleştirilmesini 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak. HEDEF 3.6.3 Belediye sunucu donanım teknolojilerini günümüz ölçeğine göre revize ederek, bilgi ve ağ güvenliğini standartlara uygun şekilde gerçekleştirmek. HEDEF 3.6.4 Belediye arşiv sisteminin sayısal sisteme aktarılarak dokümanların elektronik ortamda yönetilmesini ve imzalanmasını sağlamak. HEDEF 3.6.5 Belediye iletişim hizmetlerinin daha kaliteli verilmesi için çağrı merkezi sistemini kurmak.

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

»» »» »» »» »» »» »»

Olası bir felaket anında sistemin, zaafa uğramaksızın veri kaybına uğramadan çalışmaya devam etmesi için bir yedeğinin başka bir binada tutulması Dijital arşiv çalışmalarının tamamlanması Elektronik imza sisteminin kullanımına geçilmesi Belediye otomasyon sistemlerinin tam entegrasyonunun sağlanması Personelin bilgi işlemi ilgilendiren problemlerine cevap süresinin ve bunun akabinde problemin çözüm süresinin minimum bir süreye ve standarda oturtulması Kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim süreçlerini hızlandırmak için her türlü teknik altyapının sağlanması Belediye elektrik enerji sistemlerini sürekli takip ederek kesintisiz enerji sağlanması


III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Kalemi

Bütçe

Gerçekleşen

Kalan Tutar

235.000,00

136.362,99

98.637.01

66.00,00

29.853,90

36.146,10

Mal ve Hizmet Alımları

233.500,00

136.439,47

97.010,53

Sermaye Giderleri

855.00,00

764.574,64

90.425,36

1.389.500,00

1.067.281,00

322.219,00

Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumları

Toplam

B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri a ) Evrak ve Başvuru Takip İşlemleri Müdürlüğümüze gelen evrak adedi 201, giden evrak adedi 264 olarak gerçekleşmiştir. Web ortamından gelen 52 adet şikayet ve talep değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır.

b) Sanallaştırma Projesi 3 adet fiziksel sunucu ve 2 adet storage alımı yapılarak uygun kabinlere sistemler monte edildi. Sanallaştırma yazılımı bu sistem üzerine yüklenerek sanal makinelerin oluşturulması işlemi tamamlandı. 2 sunucu haricinde tüm fiziksel sunucular sanal makinelere taşındı. Yeni sunucu ihtiyaçlarının karşılanması, sanal makineler oluşturularak sağlandı. Bu sayede performansı düşük sunucular boşa çıkartılarak daha performanslı sanal makineler üzerine yapılar kuruldu.

c) Mail Server (Exchange 2010) Projesi Exchange Server 2010 lisansları satın alınarak mevcut yapı kuruldu. Tüm mail tanımlamaları yapılarak politikalar geliştirildi. Mevcut yapı exchange ortamına taşındı. Kullanıcı bazında kurulumlar bizzat yerinde yapılarak gerekli eğitimler verildi.

d) İşletim Sistemleri Yenileme ve Lisanslama Mevcut kullanılan server 2003 yapıları upgrade edilerek, yapı

119


Microsoft Windows Server 2008 ortamına taşındı. Yeni tüm makineler server 2008 olarak kuruldu. Sanal makineler ve fiziksel sunucular için gerekli server 2008 lisansları satın alındı.

e) Sistem Politikalarında Revizyon ve İyileştirme Mevcut domain yapısı tüm özellikleri ile server 2008 yapısına taşındı. Sistemin yedekli çalışması için 2 adet additional domain controller daha oluşturuldu. Fileserver kuruldu. Tüm birimlerin dosya paylaşımı ve yedeklemeleri fileserver üzerine alındı. Mevcut virüs yazılımı değiştirilerek yeni virüs yazılımı satın alındı. Tüm kullanıcılara virüs yeni yazılımı kurularak sistem devreye alındı. Virüs yazılımı yönetim portalı kurularak sistemin tüm durumlarının incelenmesi ve raporlaması sağlandı. Sistem bu şekilde takip edilir hale getirildi. Bunun yanında mail güvenliği içinde mail server spam kontrol yazılımı da kuruldu. Sistemin sürekliliği sağlanarak uygunsuz mail alımı önlenerek tüm mail trafiğinin güvenli ortamda sağlanması için gerekli altyapı sağlandı.

Sağlık ve Kültür Hizmet Binası, ASYAM, AYEM, Kademe, Bolluca ve ARGEM hizmet binalarına UPS alımı yapılarak devreye sokuldu. Tüm hizmet binaları UPS bakım ve onarımları yaptırıldı. Arnavutköy, Taşoluk, Durusu ve Haraççı hizmet binalarında mevcut olan jeneratörlerin bakım ve onarımları yaptırıldı. Durusu ve AYEM hizmet binaları için sisteme uygun santraller alınarak devreye alındı. Tüm hizmet binalarının dahili planda kendi aralarında ücretsiz konuşması için gereken altyapı oluşturuldu. Santral sistemlerinin bakım ve onarımları yaptırıldı. Mevcut telsiz sistemlerinin bakım ve onarımları yaptırıldı. İnternet, GSM ve sabit telefon yeni abonelikler, iptaller ve tarife tanımlamaları yapılarak iletişim hizmetlerinin verimli bir şekilde sağlanması için gereken çalışmalar yapıldı.

Belediyemiz sisteminin tüm verileriyle yedekleme politikası oluşturularak düzenli yedek alınması işlemine devam edildi.

g) İyileştirme Çalışmaları

f) Güvenlik, Enerji, İletişim ve Network İyileştirme Çalışmaları

Teknolojisi eskiyen bilgisayarlar değiştirildi. Tüm kullanıcıların monitörleri LCD ekranlı olacak şekilde değiştirildi.

Haraççı, Kademe, AYEM, Sağlık Ve Kültür ve ASYAM hizmet binaları kablolama altyapısı ve kabinleri yenilendi. AYEM, Kademe, ASYAM hizmet binaları aynı network üzerinde çalışacak şekilde çalışması için wireless antenlerin alımı yapılarak, kurulumu sağlandı. Tüm hizmet binalarının aynı network üzerinde çalışması için mevcut altyapının bakım ve onarımları yapıldı. ARGEM binaları (Arnavutköy, Boğazköy, Anadolu Mah. Semt Konağı) network altyapısı kuruldu. Tüm hizmet binaları güvenlik kamera ve alarm sistemleri bakım ve onarımları yapıldı. Yeni açılan binaların (ARGEM Nenehatun, ARGEM Arnavutköy, ARGEM Boğazköy, ASYAM, Hadımköy

120

DEPO) güvenlik kamera ve alarm sistemleri yaptırıldı.

Mevcut internet bağlantımızın 15 Mbps’e artırılmıştır. İnternet güvenlik sistemleri için çalışmalar yapılmış, politikalar belirlenmiştir. Mevcut fotokopi makineleri, plotter ve yazıcıların bakım onarımları yaptırıldı. İhtiyaç talepleri alınarak, eskiyen cihazlar değiştirildi. Yerine yeni cihazlar satın alındı. Bu cihazlar için toner ve sarf malzeme tedarikleri sağlandı, sürekli olarak yerinde destek verildi. Tüm hizmet binalarımızı kapsayacak şekilde teknik personellerimiz sürekli ve yerinde teknik destek vermiştir. Sürekli ve yerinde destek çalışmaları devam etmektedir.


h) Yazılım Çalışmalarımız

II. Veri Entegrasyon Çalışması

I. Belediye Otomasyon Sistemi

Otomasyon programımız “BEYAZ” ile GİS çözümleri yazılımı NETCAD’ in verilerinin çakıştırılması, programların bütünleşmiş bir şekilde çalışması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda saha çalışması sonucu elde edilen veriler UAVT yapısı ile entegre bir şekilde NETCAD ortamına Kent Bilgi Sistemi Birimi tarafından girilmiştir. Netcad Belnet ortamındaki son güncel bu bilgilerin emlak beyanları ile çakıştırılması için birimimizce ekip kurulmuştur. Bu ekip beyan eşleştirmesine başlamış olup 2 mahalle için eşleştirmeleri sağlamıştır. Bu çalışma bu amaç ve kapsamda devam etmektedir.

Mevcut otomasyon sisteminde değişikliğe gidildi. Beyaz Bilgisayar Belediye Otomasyon Sistemi ile gerekli anlaşmalar yapıldı. Tüm veriler yeni sisteme aktarıldı. Sistem kontrolleri yapılarak, kullanıcılara yerinde ve toplu halde eğitimler verildi. Birimlerin ihtiyaç analizleri yapılarak gerekli uyarlamalar yapıldı. e-belediye sistem altyapısı yeni otomasyon sistemine taşınarak gerekli uyarlamalar yapıldı. Beyaz masa ve başvuru destek sistemi için gerekli altyapı sağlandı. Otomasyon sistemi ile entegre çalışacak şekilde sistem kurgusu yapıldı. Konular ve politikalar belirlendi. Birimlerdeki yetkili kişiler belirlenerek hem birim müdürlerine hem de birim sorumlularına gerekli eğitimler verildi. Böylelikle sözlü yada yazılı , sanal ortamdan, telefonla yada yerinde gelen tüm şikayet ,talep ve öneriler kayıt altına alınarak çözüm üretilmesi ve dönüş yapılması sağlandı.

Bu sayede emlak beyan ve diğer paralel sistemlerin veri tutarlılığı ve doğruluğunun artırılması sağlanarak, kaçakların asgariye indirilmesi sağlanmış olacaktır. III. Diğer Yazılım Çalışmaları Müdürlüğümüz bünyesinde gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda aşağıdaki yazılımlar üretilerek, işlemlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Yazılım adı

Kullanılan Müdürlükler

ASYAM market otomasyonu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

ARGEM üye ve ders takip sistemi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ruhsat denetim sistemi

Ruhsat Denetim Müdürlüğü

AYEM otomasyon sistemi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ruhsat harç hesaplama sistemi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Bunun yanında Dijitek İhale Yazılımı, ide CAD, Sta4 CAD, Kazancı Hukuk, Sosyal Yardım Takip sistemi yazılımları birimlerden gelen talepler doğrultusunda uygun firmalardan satın alınarak gerekli uyarlamalar yaptırılmıştır. Bu kapsamda eğitimleri sağlanarak destekleri verilmektedir.

desteği sağlanarak sürekli güncelleme ve geliştirme işlemleri yapılmaktadır. 27 farklı mekan ve 200 değişik noktada çekim yapılarak sanal gezinti uygulaması, e-rehber, şikayet takibi, canlı yayın vb. yeni uygulamalarla web sayfamızın faydalı hizmetlerle desteklenmesi sağlanmıştır.

IV. Web Uygulamaları

Belediye spor klubü web sayfası kurulmuştur. Gerekli güncelleme ve uyarlamalar yapılmaktadır.

Belediyemiz web sayfası tasarımı ve kullanılan teknoloji alanında tamamen yenilenmiştir. Bu kapsamda 1 personel

2 – Performans Sonuçları

FAALİYET PROJE Evrak kayıt-takip sistemini 2012 yılı sonuna kadar WEB tabanlı hale getirmek. 2012 yılı sonuna kadar, GIS-MIS entegrasyonunu %60 oranında tamamlamak. 2011 yılı içerisinde sunucuları revize ederek sanallaştırmak ve güvenlik politikalarını standartlara göre uygulamak için gerekli ihaleyi yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ

2011 GERÇEKLEŞME ORANI

2012 yılına kadar sistemi kurmak

0%

% 60

20%

2011 yılı içerisinde

100%

121


SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ


Sağlık İşleri Müdürlüğü


I.GENEL BİLGİLER

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:

A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşı da sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:

1-Müdürlüğümüzün Görevi Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamı'nın emir ve direktifleri doğrultusunda olmak üzere ; belediye personeline, sosyal güvencesi olmayan fakir hastalara sağlık hizmeti sunmak, toplum sağlığını ilgilendiren konularda ve koruyucu halk sağlığı hizmetlerinin sunulmasında diğer sağlık kurumları ile birlikte çalışmalar yapmak,ilçede başıboş hayvanların toplanması, tedavisi ıslahı ve insan sağlığı açısından şehir yaşamına uygun hale getirilmesi,insan yaşamını tehdit eden zararlı haşerelerle etkin mücadele çalışmalarını yapmak, sürekli eğitim ve denetimlerle gıda güvenliğinin sağlamak.

Müdürlüğümüz Belediyemizin insan ve hayvan sağlıyla ilgili bütün iş ve işlemlerinin ifasında ilgili mevzuat dahilinde yetkilidir.

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. Fiziki Yapı 1.1 Hizmet Birimleri : Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki Ek Hizmet Binası'nda yürütülmektedir.

Hizmet Birimleri SIRA NO

KULLANIM AMACI

1

ALANI M2

ADET

Büro (Sağlık İşleri Müdür Odası)

20 m2

1

2

Büro (Laboratuar Odası)

15 m2

1

3

Büro (Genel Evrak Bürosu)

2

10 m

1

4

Büro (Acil Odası)

15 m2

1

5

Büro ( Veteriner Odası)

15 m2

1

2. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

GENEL EVRAK BÜROSU

ASKER AİLE YARDIMI

ACİL MÜDAHALE VE LABORATUAR BÜROSU

VETERİNER BÜROSU


3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4. Personel Durumu

Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 17 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. 6’sı iletişim amaçlı olarak, 11 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 5 memur ve 7 işçi olmak üzere toplam 12 personelle yürütmektedir.

Araç-Gereç Listesi SIRA NO

CİNSİ

1

Bilgisayar

5

2

Yazıcı

2

3

Faks

1

4

Telefon

6

5

Klima

3

ADET

II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüz ilçede kamu sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik destekleyici hizmetleri ve ilçede genel sağlığı tehdit edici canlılarla mücadele veya rehabilitasyon amacıyla toplama ve tedavi çalışmalarını artırmayı hedeflemektedir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Müdürlüğümüzün ilişkili olduğu mevzuat:

MEVZUAT

RESMİ GAZETE

TÜRÜ

ADI

NO

TARİH

NO

KANUN

Belediye Kanunu

5393

13.07.2005

25874

KANUN

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018

10.12.2003

25326

KANUN

Devlet Memur Kanunu

657

23.07.1965

12056

KANUN

Umumi Hıfzısıhha

1593

06.05.1930

1489

KANUN

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına Dair Kanun

3572

17.06.1989

20198

KANUN

Hayvanları Koruma Kanunu

5199

26.06.2004

25509

A- MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2011 mali yılına ait gider bütçesi gerçekleştirme tablosu aşağıda verilmiştir.

Bütçe ve Gider Durumu

126

Bütçe Yılı

Bütçe Tahmini

Gerçekleşen Bütçe

Gerçekleşme Oranı

2011

1.012.000,00

632.841,81

% 62


127


B- PERFORMANS BİLGİLERİ

Cenaze ve Defin Ruhsatı Hizmetleri:

Müdürlüğümüzün 2011 yılı içinde 2 adet stratejik plan hedefi mevcut olup; bu hedefler müdürlüğümüzün faaliyet, proje ve hizmetleri kapsamında yerine getirilmeye çalışılmıştır.

Cenaze muayenesi, defin ruhsatı, mernis belgesinin( ölüm tutanağı ) düzenlenerek İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesi.

C- SAĞLIK İŞLERİ BİRİMİ İLE İLGİLİ OLAN HİZMETLER Poliklinik Hizmetleri: Belediye personeline, sosyal güvencesi olmayan fakir hastalara poliklinik hizmeti vermek ve gerekli durumlarda hastanelere sevk etmek. Öğrenci ve sporcuların sağlık muayenelerini yapmak ve sağlık raporu tanzim etmek. Toplum sağlığını ilgilendiren konularda diğer sağlık kurumları ile birlikte çalışmalar yapmak.

Nakil Ambulansı Hizmetleri: İlçemizdeki yatalak ve fakir hastalara hastanelerdeki tedavileri için nakil ambulans hizmeti verilmektedir. 609 adet yatalak fakir hastaya nakil ambulansı hizmeti verilmiştir. Kadın Sağlığı Hizmetleri

919 adet hasta muayene ve sevk işlemleri yapılmıştır.

İBB ile ortaklaşa kadın ve aile sağlığını korumaya yönelik hizmetler verilmektedir.

Laboratuar Hizmetleri:

Evde sağlık Hizmetleri

Hemotolojik testler, tam idrar tetkiki, biyokimya testleri, gebelik testi ve serolojik testler yapılmaktadır. 294 adet laboratuar işlemleri yapılmıştır

Arnavutköy Devlet Hastanesi'yle ortaklaşa yürütülen evde sağlık hizmeti çalışması devam etmektedir.

Acil Tedavi Hizmetleri:

Memur personel ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının reçete giderlerinin kontrolleri yapılmaktadır. 167 adet Reçete giderleri kontrolü yapılmıştır.

Enjeksiyon, tansiyon takibi, pansuman, serum takma ve sütür işlemleri yapılmaktadır. 3024 adet acil müdahale işlemleri,14 pansuman ve 89 adet enjeksiyon işlemi, 1152 adet tansiyon takibi işlemi yapılmıştır Göz Muayenesi Hizmetleri : Müdürlüğümüzde 1042 hastanın göz muayenesi yapılmıştır.

128

241 adet cenaze muayene işlemi, 241 adet ölüm belgesi düzenlenmesi işlemi, 240 adet mernis düzenlenmesi işlemi, 632 adet cenaze yakınına araç ve yemek hizmeti için Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'ne yönlendirme işlemi, 12 adet istatistik işlemleri yapılmıştır.

Tedavi Giderleri Kontrol Hizmetleri:

D-EVRAK KAYIT BİRİMİ İLE İLGİLİ OLAN HİZMETLER: Gelen giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt,


havale, zimmet ve benzeri dosya işlemlerinin yürütülmesi, gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağının kurulması işlemleri yapılmaktadır.

» »

920 adet gelen evrak kayıt altına alınmıştır. 837 adet giden evrak işlemi yapılmıştır.

E- VETERİNER İŞLERİ BİRİMİ İLE İLGİLİ OLAN HİZMETLER Hayvan Sağlığı ile İlgili Hizmetler: Müdürlümüze telefon, mail ve dilekçelerle gelen şikayetlere gidilmekte, Belediyemizin İBB ile birlikte çalıştırdığı Cebeci Hayvan Barınağı'nda sahipsiz sokak köpeklerine rehabilitasyon ve aşılama işlemleri yapılmaktadır.

» »

Telefon ve beyaz masadan gelen 1753 şikayete gidilmiştir. 931 adet sokak köpeğine rehabilitasyon işlemleri yapılmıştır. » Müdürlümüzde 21 adet aşılama işlemi yapılmıştır. İlaçlama Hizmetleri: İBB ile birlikte larva, uçkun, kene ve haşerelerle mücadele işlemleri yapılmıştır.

Dezenfeksiyon Hizmetleri: Belediyemize ait hizmet binaları ve Belediyemize ait araçlar periyodik olarak dezanfekte edilmiştir. İş Yeri Denetim Hizmetleri: İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte işyeri denetimleri yapılmaktadır. 508 adet işyeri sağlık yönden denetlenerek sağlık görüşleri yazılmıştır. Şikayet üzerine 7 adet işyeri denetimi yapılmıştır. Menşeyi Şahadetnamesi Hizmetleri:

»

530 adet menşeyi şahadetnamesi işlemi yapılmıştır.

Şüpheli Isırık Vakalarına Müdahale ve Karantina İşlemleri:

»

59 adet şüpheli ısırık vakasına müdahale edilmiş,2 mahallede karantina işlemi yapılmıştır.

Kurban Kesim ve Satış Yeri Çalışmaları:

» »

2011 yılında Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yeri çalışması yapılmıştır. Kurban satış yerine getirilen 1436 büyükbaş hayvanın muayeneleri yapılmıştır

129


İsmail Ekici

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Terkos Gölü


I-GENEL BİLGİLER

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1-Fiziksel Yapı;

A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1-Müdürlüğümüzün Görevleri;

Müdürlüğümüz toplam 40 m² den oluşan 2 bağımsız bölümde hizmet vermektedir. 2- Teşkilat Yapısı; Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/g maddesinde belirtildiği üzere; katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetlerin verilmesidir. 2-Müdürlüğümüzün Yetki Alanı;

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar; Müdürlüğümüze ait teknolojik makinalar;

DONANIM TÜRÜ

ADET

Arnavutköy ilçe sınırları dahilinde; İlçenin genel temizliğinin yapılması ve üretilen atıkların ilgili yönetmeliklere uygun olarak toplanması ve ilgili yerlere teslimi ile yetkilidir.

Bilgisayar

4

Yazıcı

3

3-Müdürlüğümüzün Sorumlulukları;

Fotokopi – Fax

1

Temizlik İşleri Müdürlüğü, kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşı da sorumludur.

Telefon

4

Klima

2

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEFLİK

MUEMALAT BÜROSU

ÇEVRE SAĞLIĞI BÜROSU

TEMİZLİK BÜROSU

Müdürlüğümüzün ilişkili olduğu mevzuat;

MEVZUAT TÜRÜ

ADI

Kanun

RESMİ GAZETE NO

TARİH

NO

Belediye Kanunu

5393

13.07.2005

25874

Kanun

Kamu İhale Kanunu

4734

22.01.2002

24648

Kanun

Çevre Kanunu

2872

11.08.1983

18132

Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

14.03.1991

20814

Yönetmelik

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

22.07.2005

25883


4- İnsan Kaynakları; Müdürlüğümüz bünyesinde 1 vekil müdür, 2 memur ve 3 işçi personel bulunmaktadır.

II. AMAÇ VE HEDEFLER A-Birimin Amaç ve Hedefleri; 1-Amaç;

5- Sunulan Hizmetler;

132

»» »»

Belediyemiz sınırları dahilinde çıkan çöpleri toplamak,

»»

Cadde ve sokakların periyodik olarak temizlenmesini sağlamak,

»»

Mahalle pazarları kalktıktan sonra çöplerini toplamak ve pazar yerini yıkamak,

»»

Belediyemiz sınırları içerisindeki sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarını mevzuatlara uygun olarak tıbbi atık aracıyla toplamak,

»» »»

Çöp kamyonlarının günlük olarak temizliğini yapmak,

»»

Vatandaşların temizlik ile alakalı şikayetlerini bizzat yerinde inceleyerek en uygun çözümleri bulmak.

Bölgemizde toplanan çöplerin, katı atık imha sahasına naklini sağlamak, bölgemiz sınırları içerisinde bulunan okul ve resmi dairelerin çöplerini günlük olarak toplamak,

İlçe sınırları içerisinde bulunan ibadethanelerin periyodik olarak temizliğini yapmak,

İlçede üretilen katı atıkların, modern atık yönetimi ilkelerine uygun olarak kaynağında ayrıştırılması, toplanması ve ilgili yerlere teslimini sağlamak. 2-Hedef; İlçenin genel temizliğinden halkın duyduğu mennuniyet düzeyini her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonunda % 90 düzeyine yükseltmek.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER; 1. Bütçe Uygulama Sonuçları; Müdürlüğümüzün 2011 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


BÜTÇE KODU

AÇIKLAMA

05.1.0.5.01

Personel Giderleri

05.1.0.5.02

Sosyal Güvenlik Kurumları'na Devir

05.1.0.5.03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

TOPLAM

BÜTÇE İLE KONAN

HARCANAN

KALAN TUTAR

251.000,00

164.011,33

86.988,67

37.000,00

30.988,98

6.011,02

9.285.000,00

8.968.326,08

316.673,92

9.573.000,00

9.163.326,39

409.673,61

B-PERFORMANS BİLGİLERİ; 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri; Müdürlüğümüz 2011 yılı içerisinde 1 adet açık ihale yapmıştır (çöp konteyner alım ihalesi). Temizlik faaliyetlerimizi 01.10.2010 tarihinde yapılan 36 aylık hizmet ihalesi ile sürdürmekteyiz.

İŞİN ADI

İHALE TARİHİ

Arnavutköy İlçesi Geneli Temizlik, Katı Atık Toplama ve Nakli Hizmet Alımı

16.08.2010

Çöp Konteyner Alım İhalesi (300 adet)

05.07.2011

SÜRE

İHALE ŞEKLİ

İHALE BEDELİ

01.10.2010 30.09.2013

Açık İhale

20.717.544,50 TL+ KDV

Açık ihale

79.800,00 TL +KDV

133


Arnavutköy İlçesi Geneli Temizlik, Katı Atık Toplama ve Nakli İşi ihalesi kapsamında temizlik işlerinde 175 personel çalıştırılmış olup, kullanılan araç sayısı aşağıdaki gibidir;

SEFER SAYISI

MİKTARI (Ton)

Ocak 2011

544

4.372,300

Şubat 2011

485

3.803,250

AİT OLDUĞU AYLAR

SIRA NO

ARACIN CİNSİ

SAYISI

1

Çöp Kamyonu

22

Mart 2011

547

4.396,100

2

Süpürme Aracı

3

Nisan 2011

545

4.300,300

3

Binek Oto

4

Mayıs 2011

587

4.902,500

4

Su Tankeri

1

Haziran 2011

603

5.195,400

5

Kamyonet

4

Temmuz 2011

618

5.258,200

6

Yıkama ve Dezenfekte Aracı

1

Ağustos 2011

614

5.304,600

7

Tıbbi Atık Aracı

1

Eylül 2011

576

4.790,400

Ekim 2011

581

4.858,400

Kasım 2011

574

4.756,450

Aralık 2011

590

4.744,350

Bölgemizde 20 adet pazar yeri bulunmaktadır. Pazar yerleri temizlendikten sonra ayrıca yıkanmaktadır. 2011 Yılı içinde 20 adet pazar yeri 1040 defa temizlenmiş ve yıkanmıştır.

134

Toplanan Atık Miktarı ve Araç Sefer Sayıları

TOPLAM

6864

56.682,250


Arnavutköy İlçesi Pazar Yerleri YER ADI

KURULDUĞU GÜN

1

ARNAVUTKÖY

PAZARTESİ

2

ARNAVUTKÖY

SALI

3

ARNAVUTKÖY

4

ADRES

YIKANAN PAZAR YERLERİ

İslambey Mah.694 sk.(Kars m.)

+

Anadolu Mah. M. Sinan Cad.

+

ÇARŞAMBA

Nene Hatun Mah.820 Sk.

+

ARNAVUTKÖY

ÇARŞAMBA

İmrahor Mah. İstanbul Cad.

+

5

ARNAVUTKÖY

PERŞEMBE

Merkez Mah. 71 sk.

+

6

ARNAVUTKÖY

CUMARTESİ

Yavuzselim Mah M.Paşa Cad.

+

7

ARNAVUTKÖY

PAZAR

Merkez Mah.

+

8

HADIMKÖY

PAZARTESİ

Toki-Kiptaş

+

9

HADIMKÖY

ÇARŞAMBA

Hadımköy Uğur Mumcu Cad.

+

10

HADIMKÖY

CUMARTESİ

Belediye önü

+

11

TAŞOLUK

PERŞEMBE

Taşoluk Toki Evleri

+

12

TAŞOLUK

SALI

Taşoluk Mah.Rumeli Cad.

+

13

BOLLUCA

ÇARŞAMBA

Hicret Mahallesi

+

14

BOLLUCA

CUMARTESİ

Bolluca Mah.45 sk.

+

15

BOĞAZKÖY

PAZAR

İstiklal Mah.Yıldız cad.

+

16

BOĞAZKÖY

CUMA

Yunus Emre Mah. 26 sk.

+

17

HARAÇÇI

CUMA

Cumhuriyet Cad.

+

18

DURUSU

CUMARTESİ

Cami Mah.Pazar Yeri Cad.

+

19

DELİKLİKAYA

CUMARTESİ

Merkez

+

20

ÖMERLİ MAH.

PAZAR

Ömerli Kiptaş Yolu

+

»» »»

3 adet yol süpürme aracı haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Bunlardan 2’si gündüz 1’i gece çalışmaktadır. 60 işçi Müdürlüğümüzün yapmış olduğu program dahilinde 60 ayrı bölgede elle süpürme işi yapmaktadır.

Meydancıların bölgeye dağılımı şu şekildedir; MAHALLE

KİŞİ SAYISI

Arnavutköy ve Mahalleleri

28 kişi

Hadımköy ve Mahalleleri

12 kişi

Bolluca ve Mahalleleri

3 kişi

Haraççı ve Mahalleleri

4 kişi

Durusu ve Mahalleleri

4 kişi

Taşoluk ve Mahalleleri

4 kişi

Boğazköy ve Mahalleleri

5 kişi

TOPLAM

60 kişi

Bölgemizde faaliyet gösteren 35 adet sağlık kuruluşu ve işyeri hekimliğinin tıbbi atıkları haftada 1 gün, evsel atıklara karıştırılmadan ayrı olarak toplanmıştır.

135


İbadethane Temizliği İlçemizde bulunan 100 adet ibadethane ekiplerimiz tarafından sırayla temizlenmektedir. 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında 100 adet ibadethane 395 defa temizlenerek, her bir ibadethanenin yılda ortalama 4 kere temizlenmesi sağlanmıştır. Bu çalışma periyodik olarak aralıksız devam edecektir. Ait Olduğu Aylar

Temizliği Yapılan İbadethane Sayısı

Ocak 2011

35

Şubat 2011

36

Mart 2011

38

Nisan 2011

30

Mayıs 2011

23

Haziran 2011

35

Temmuz 2011

32

Ağustos 2011

28

Eylül 2011

35

Ekim 2011

32

Kasım 2011

27

Aralık 2011

44

TOPLAM

395

Çöp Konteyneri Tamir ve Bakım Aracı Belediyelerin birleşmesinden sonra yapılan sayımlarda (30 Mart 2009) ilçe genelinde muhtelif sokaklara yerleştirilmiş 2958 adet çöp konteyneri olduğu, ayrıca her bölgede konteynerle çöp toplama sistemi olmadığı anlaşılmıştır. Bu tarihten sonra yapılan çalışmalarda, konteyneri olmayan bölgelerin tespit edilmesi ve vatandaşların taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda 31 Aralık 2011 tarihi itibariyla çöp konteyner sayımız 3604’e ulaşmıştır. Bu konteynerlerin bakım ve onarımları önceden kadememizde yapılmaktaydı. Ancak mesafeden dolayı zaman ve işgücü kaybı yaşandığından artık konteynerler bulunduğu bölgede tamir edilmektedir (hafif tamiratlar sahada, ağır tamiratlar kademede yapılmaktadır.). Bu iş için kullandığımız araç; kaynak, boyama ve ilaçlama faaliyetlerini yerine getirebilecek ekipmanlara sahiptir. Yokuş olan bölgelerdeki çöp konteynerleri vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit etmemesi açısından kaldırımlara yapılan cep içine yerleştirilmekte, geniş olmayan kaldırımlarda ise demir profilden koruma içine alınmaktadır.

136

İlçedeki Çöp Konteyner Sayısı Tarih

Adet

30 Mart 2009

2958

31 Aralık 2009

3355

31 Aralık 2010

3491

31 Aralık 2011

3604

Bakımı Yapılan Konteyner Sayıları Tamir Edilen Konteyner Sayısı

Boyanan Konteyner Sayısı

Ocak 2011

307

158

Şubat 2011

140

42

Mart 2011

202

146

Nisan 2011

241

270

Mayıs 2011

220

140

Haziran 2011

213

189

Temmuz 2011

136

97

Ağustos 2011

231

81

Eylül 2011

170

116

Ekim 2011

319

196

Kasım 2011

178

255

Aralık 2011

82

39

2.439

1.729

TOPLAM

Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Aracı Konteyner yıkama ve dezenfekte aracı günde ortalama 50 adet konteyner yıkayarak haftanın 6 günü çalışmaktadır. 01.01.2011– 31.12.2011 tarihleri arasında yaklaşık 15650 adet konteyner yıkanarak dezenfekte edilmiştir. Bu çalışmaya ilave olarak çöp konteynerleri aylık periyotlarda bakteri ve hastalık riskine karşı ilaçlanarak etrafları kireçlenmektedir.

Mıntıka Temizliği Ana caddelerde, yeşil alanlarda, mahallelerde, boş alanlarda periyodik aralıklarla 15 personel ile çöp toplama hizmeti verilmiştir.


Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları İlçemizin her zaman temiz olmasının yegane şartı hiç kuşkusuz verdiğimiz temizlik hizmetinin vatandaşlarımız tarafından genel kabul görmesi ve bu hizmetlere katılımcı olmalarıdır. Bu tespit ışığında küçük esnaf ve konutların atıklarını ne şekilde bertaraf etmesi gerektiği konusunu işleyen 10000 adet bilgilendirici broşür hazırlanarak, esnaf ve konutlara dağıtılmış olup, ayrıca Karaburun Sahili, koruluklar, resmi piknik alanları ve vatandaşların piknik yapmasının muhtemel olduğu ağaçlık alanlara temizlikle ilgili 50 adet uyarıcı levha konulmuştur.

depolama sahalarına taşıdıkları anlaşılmıştır. Buna ilave olarak bu hizmeti Belediyemizden talep eden işletmeler için; Meclis kararı ile işyeri atıkları ücreti belirlenmiştir. (25.08.1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen atıklar hariç, evsel nitelikteki endüstriyel atıkların nakli için geçerlidir.) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hizmet verilen işyeri sayısı ve alınan ücretler aşağıdaki gibidir.

2-Performans Sonuçları Tablosu: Performans hedefi; İlçenin genel temizliğinden halkın duyduğu memnuniyet düzeyini her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonuna kadar %90 düzeyine yükseltmek.

Fabrika Atıkları ile İlgili Çalışmalar Bilindiği üzere ilçemiz genelinde, özellikle Hadımköy ve Haraççı bölgelerinde yoğun bir şekilde işyeri ve sanayi kuruluşları mevcuttur. Bölgede yapılan çalışmalarda bazı firmaların, evsel atık haricinde endüstriyel nitelikli atıklarda çıkardıkları tespit edilmiştir. Bu firmaların bir kısmının atıklarını kendi imkanlarıyla, bir kısmının da özel firmalar aracılığıyla düzenli

Performans Göstergeleri;

Halkın Duyduğu memnuniyet Düzeyi (%)

2011 Tahmini

2011 Gerçekleşen

80

84.9

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Hizmet Vereilen İşyeri Sayısı

2011

97

Tahakkuk Tutarı 236.250

Tahsilat Tutarı 236.250

137


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


I. GENEL BİLGİLER

ve kuruluşların belediyemizle ilişkilerinin geliştirilmesine ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunmak,

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar a) Kitle iletişim araçlarında yer alan Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak, b) Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan gelen şikâyet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak, c) Basın yayın organlarında yer alan bütün haberlerin küpür, resim, slayt ve kasetlerini temin ederek cins ve konularına göre sınıflandırarak arşivlemek, ç) Bütün hizmet ve faaliyetlerimizi kaset, cd, slâyt veya fotoğraflarla tespit etmek, kullanım amaçlarına göre sınıflandırarak arşivlemek, d) Başkanlığımız faaliyetleriyle ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili cd, kaset, slâyt veya fotoğraflarla birlikte basın organlarına dağıtmak, e) Basının hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili bilgi isteklerini ilgili birimlerden sağlayarak basına vermek, f) Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek, değişiklikleri takip etmek, g) Hizmetin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri izlemek, tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek, ğ) Belediyenin hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, h) Basın yayın mensuplarının, kamuoyunda etkinliği olan kişi

ı) İlçedeki muhtarlıkları ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve şikâyetlerini, yerinde tespit etmek, değerlendirmeye tabi tutup ilgili birimlere ulaştırmak, k)Vatandaşların basın organlarında yer alan şikâyet, görüş ve isteklerini ilgili birimlere iletmek ve takip etmek, j) Belediyemiz çalışmalarıyla ilgili olarak Başkanlık Makamı'nın onayı doğrultusunda yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, k) Birimde çalışan personele gerekli eğitimi vererek daha verimli çalışmalarını sağlamak, l) Törenlerle ilgili olarak davetiye bastırmak, bez afiş yaptırmak, broşür bastırmak ve bunların gerekli yerlere asılmasını ve dağıtılmasını sağlamak, m) Belde sakinlerinin faydalanabileceği spor etkinlikleri ve organizasyonları yapmak.

B- Müdürlüğümüze İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Müdürlüğümüz Arnavutköy merkez binasında 4 ayrı ofisten oluşup, fiziki şartları uygun olan çalışma ofislerinde iş bölümü yaparak görevlerini yerine getirmektedir.

2- Teşkilat Yapısı Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

BASIN YAYIN BÜROSU

HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

GENÇLİK VE SPOR BÜROSU


3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar DONANIM TÜRÜ

halka duyurmak ve bilgilenmelerini sağlamak. hizmetlerden halkın yararlanabilmesi için gerekli dokümantasyon çalışmalarını yapmak, halkın ihtiyaçlarını dilek ve şikayetlerini tespit etmek ve üst yönetime sunmak. Şikâyetlerin çözümü için ilgili birimlerle koordinasyon kurmak ve hizmetlerden yararlanan halkımızın memnuniyet oranının yükseltilmesi için gerekli işlemleri yapmak.

ADET

MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR

12

YAZICI

5

TARAYICI

2

FOTOĞRAF MAKİNASI

6

KAMERA

4

TELSİZ

4

Müdürlüğümüzün 2011 yıllarına ait hedefleri aşağıdaki gibidir: 1- Belediye Başkanlığımız'da nitelikli bir iç kontrol ve ön mali kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi, 2- Belediye Başkanlığımız'ın basın yayın organlarıyla etkili iletişimlerinin sağlanması,

4- Personel Durumu Müdürlüğümüzde; 1 Müdür, 1 şef, 4 İşçi ve 4 hizmet personeli olmak üzere toplam 10 personel görev yapmaktadır.

3-Yapılan tüm çalışmaların aktif olarak halkımıza duyurulması,

ll. AMAÇ VE HEDEFLER

B- Temel Politikalar ve Öncelikler:

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Belediye Başkanlığımız'ın basın ve yayın organlarıyla etkili ve düzenli olarak ortak çalışmalarını düzenlemek, iletişim stratejisini planlamak ve uygulamak. Belediye hizmetlerini

4-Belediye-vatandaş kaynaşmasının en üst düzeye çıkarılması

Arnavutköy Belediyesi hizmetlerinin ve Arnavutköy ilçesinin tanıtımını en iyi şekilde yapabilmek, sosyal, kültürel, sportif vb. alanlarda verilen hizmetleri duyurarak halkımızın en yüksek oranda katılımını sağlayabilmek, Müdürlüğümüzün temel politikasıdır.

lll. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler:

2011 yılı bütçe cetveli

2011 Bütçe Yılı

140

Faaliyetler

2011 Yılı Verilen Ödenek

Harcanan

2011 Kalan Ödenek

Personel Giderleri

397.000,00

273.704,71

17.295,29

Sosyal Güvenlik Kurumu'na Devlet Primi Giderleri

85.000,00

59.572,63

2.427,37

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2.059.000,00

2.156.134,25

5.865,75

Transferler

0,00

0,00

0,00

Sermaye Giderleri

0,00

0,00

0,00

Toplam

2.515.000,00

2.489.411,41

25.588,41


1- Basın-Yayın Servisi: Basın – Yayın Servisinin 2011 Yılı Çalışma Raporu Faaliyetler

2011 Yılı Hedef

2011 Gerçekleşmesi

Gerçekleşme Oranı

Açıklama

Fotoğraf Çekimi

350

325

%92

Etkinliğimiz Başarılıdır

Video Çekimi

80

68

%85

Etkinliğimiz Başarılıdır

Ulusal Basın

120

109

%88

Etkinliğimiz Başarılıdır.

Yerel Basın

190

176

%84

Etkinliğimiz Başarılıdır.

1.800.000 $

1.205.830$

%68

Etkinliğimiz Başarılıdır.

Yayınlanan Haber Sayısı

»

Fotoğraf Çekimi Yapılan İş Sayısı; Basın-Yayın Servisimiz, 2011 yılında toplamda 325 iş fotoğraflamıştır.

141


»

142

Video Çekimi Yapılan İş Sayısı;Basın-Yayın Servisimiz, 2011 yılında toplamda 68 işin video kaydını gerçekleştirmiştir.


»

Yayınlanan Haber Sayısı / Ulusal Basın; Medya Takip Merkezi verilerine göre 2011 yılında 109 adet haberimiz ulusal basında yer almıştır.

143


»

Yayınlanan Haber Sayısı / Yerel Basın; Bölgemizde faaliyet gösteren yerel basında 2011 yılında 176 adet haberimiz yerel basında yer almıştır.

$189.071

Reklam Eşdeğeri ($);Medya Takip Merkezi verilerine göre 2011 yılında ulusal basında yayınlanan haberlerin reklam 10 karşılığı aşağıda gösterilmiştir. Bu verilere göre; 2011 yılında yayınlanan haberlerin reklam karşılığı 948.242$ değerindedir. Bu değerler yalnızca “Arnavutköy Belediyesi” içerikli haberler için çıkarılmıştır. Arnavutköy ilçesi haberleri ile Başkanımız'ın isminin geçtiği haberler dahil edilmemiştir.

0 OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

Not: Rakamlar Dolar cinsinden hesaplanmıştır

144

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

$13.311

20,000

$27.249

40,000

$70.476

60,000

$8.813

80,000

$16.903

100,000

$44.439

120,000

$98.927

140,000

$87.528

160,000

$130.039

180,000

$123.221

$145.159

200,000

EKİM

KASIM

ARALIK


»»

Pankart ve Billboard: Belediye veya özel kuruluşlar nezdinde gerçekleşen etkinliklerin duyurulması amacıyla pankart ve billboard yaptırılmış ve ilçenin dış reklam alanlarında asılması sağlanmıştır.

2- Halkla İlişkiler Servisi:

»» »» »» »»

126 araç tahsisi yapmak suretiyle vefat eden 210 vatandaşımızın yakınlarına cenaze işlemleri konusunda destek verilmiştir. İlçemizde mağdur olduğunu tespit ettiğimiz 437 aileye ASYAM kart yardımı, 110 aileye sıcak yemek yardımı, 930 aileye gıda yardımı, 45 aileye ise giyim ve eşya yardımı, ilgili müdürlüğe yönlendirilerek yapılmıştır. İlçemizde mağdur olduğu tespit edilen 215 ailenin sosyal incelemesi yapılarak uluslararası düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından yardım almaları sağlanmıştır. İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi 97 ailenin Kadın

Koordinasyon Merkez'ine ve İBB Yardım Sandığı'na kayıt işlemleri yaptırılmıştır. »» 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 1001 yetim 1001 dilek kampanyası kapsamında 180 yetim çocuğun dilekleri gerçekleştirilmiştir. »» Belediyemiz ilan panosuna asılmak üzere gelen ilanlar, ilan panomuza asılıp gerekli yazışmalar yapılmıştır »» Müdürlüğümüzde; 655 adet gelen evrak, 876 giden evrak olmak üzere toplam 1531 evrak işlem altına alınmıştır. »» Arnavutköy Kent Konseyi kurularak; ilçede katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir bir yönetişim anlayışı oluşturmak maksadıyla Kent Konseyi’nin daha aktif hizmet verebilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. »» Etik Kurulu 27.01.2011 tarihinde kurularak personel etik sözleşmesi sicil dosyalarına konulmuş ve Ankara Etik Kurulu'na bilgi verilmiştir. »» Müdürlüğümüzün performans hedefleri içerisinde yer alan dış paydaş anketi yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre; Belediye yönetimi güven vericidir. Evet %75 Hayır %25

145


Belediye yaptığı çalışmalarla ilgili halkı bilgilendirir. Evet % 85 Hayır %15 ''Öncelikle hangi hizmeti almak istiyorsunuz'' sorusuna verilen cevaplar; a) Sosyal Hizmetler; % 45 b) Alt yapı % 23 c) Kültür Sanat Etkinlikleri; % 18 d) Park ve Bahçeler %14

» »

»

3.Beyaz Masa

» » » »

146

Belediyemiz ve İŞKUR ortaklığında başlatılan Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 200 vatandaşımız iş sahibi yapılmıştır. 6111 sayılı kanun kapsamında 23.014 vatandaşımızın vergi affı başvurusu alınmış ve işlemleri personelimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Belediye Encümeni tarafından kesilen cezaların tahakkuku için kişi sicilleri tespit edilerek Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yürütüldü. Telefon, internet üzerinden ve şahsi olarak yapılan 4.213 şikâyet ve talep işleme alınarak takipleri ve bildirimleri

» »

»

yapılmış, vatandaşlarımızın süreçten haberdar olmaları sağlanmıştır. Beyaz Masa hizmetleri kapsamında toplam 52.302 dilekçe ve evrak zimmete işlenerek müdürlüklere teslim edilmiştir. Müdürlüklere yapılan yazılı başvurularda, başvuru evraklarının kontrolleri yapılarak vatandaşların belediye iş ve işlemlerini en süratli şekilde gerçekleştirebilmeleri sağlanmıştır. Zabıta Müdürlüğü’nün hizmet faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere veri tabanı sorgulaması yapılmış, ilgili vatandaşlara ait adres ve telefon bilgileri söz konusu müdürlüğe gönderilmiştir. Yapı Kontrol ve İmar Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere otomasyon sisteminde bulunan vatandaş bilgilerinin kontrolü yapılmış ve söz konusu müdürlüklere iletilmiştir. İŞKUR yetkilileri ile irtibata geçilerek engelli vatandaşların işverenler ile buluşması sağlanarak engelli vatandaşlarımızın istihdam edilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Engelli vatandaşlarımızın istihdam edilebilmeleri için gerekli özürlü raporunun İŞKUR tarafından onaylanması yönünde çalışmalar yapılmış, ilgili vatandaşların işlemlerinde başvuru süreci kısaltılmıştır.


147


148 BİRLEŞTİRİLEN SİCİL SAYISI

67939 84 970 61421 İŞ BAŞVURU İŞ YÖNLENDİRME D.GÜNÜ MESAJI

1172 3196 193 77 212 23

4213 52302 1702 1087 1693

851

0

ANKET

YAPI KONTROL MÜD.

1246

NUMARATÖR

KÜLTÜR VE SOSYAL

523

DİĞER MÜD

NİKAH

YAZI İŞLERİ

ZABITA

PARK VE BAHÇELER

TEMİZLİK

RUHSAT VE DENETİM

2543

DANIŞMANLIK

HAVALE EDİLEN DLK.ŞKY. SAYISI

25692

ŞİKAYET BİLDİRİM

TELEFON BİLGİSİ GÜNCELLENEN SİCİL SAYISI

FEN İŞLERİ MÜD

3418 EMLAK İSTİMLAK

İMAR

45017

ADRES BİLGİSİ GÜNCELLENEN SİCİL SAYISI

SAĞLIK İŞLERİ

TOPLAM MALİ HİZMETLER

TOPLAM

TOPLAM MÜKELLEF SAYISI

Arnavutköy Beyaz Masa Raporu

689

57862 0


4. Spor Bürosu:

»» »» »» »» »» »»

»» »» »» »»

İlçemizde aktif olarak faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine ayakkabıdan formaya kadar 25 çeşit spor malzemesi yardımı yapılmıştır. Hadımköy ve Arnavutköy Spor Kompleksi’nin hizmet kalitesinin yükseltilmesi için söz konusu spor alanlarında standartlara uygun tadilatlar gerçekleştirilmiştir. Durusu Stadı’nın Türkiye Futbol Federasyonu Standartları'na uygun hale getirilebilmesi amacıyla bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Hadımköy, Taşoluk ve Hasan Doğan Stadı'nda hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Resmi müsabakaların yapıldığı Hasan Doğan Stadı’nın netice panosu (skorboard) yapılarak kullanıma sunulmuştur. Gençlerin spora yönlendirilmelerini ve teşvik edilmelerini sağlamak amacıyla Müdürlüğümüzce açılan Yaz Spor Okulları kapsamında 2500 öğrenci, 9 değişik spor dalında uzman eğitmenlerden ders alarak, okul sonunda sertifika almaya hak kazanmıştır. Belediyenin bayan personele yönelik step-aerobik eğitimi verilmiştir. Belediye personeli arasında iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla futbol turnuvası düzenlenmiştir. Engellilere özel basketbol ve yüzme dersi eğitimi verilmiştir. Belediyemizin değişik platformlarda temsil edilmesini

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

sağlamak amacıyla Belediyemizi temsil eden takımımız İ.B.B. futbol turnuvasına katılmıştır. Gençlik ve Spor Festivali kapsamında Arnavutköy Dağ Bisikleti Yarışı yapılmış, Müdürlüğümüz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yürütmüştür. Arnavutköy’de gerçekleştirilen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’nda Belediyemiz adına Müdürlüğümüz, organizasyon koordinatörlüğü yapmıştır. İlçemizde aktif olarak faaliyet gösteren ve resmi müsabakalara çıkan tüm spor kulüplerine ulaşım konusunda destek olunmuş, araç tahsisleri yapılmıştır. İlçemizde aktif olarak faaliyet gösteren spor kulüplerinin Belediye bünyesinde bulunan spor komplekslerinden yararlanabilmeleri yönünde çalışmalar yapılmıştır. Kurumlar arası iletişimi ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Kurumlar Arası Hadımköy Futbol Turnuvası düzenlenmiştir. Vatandaşların spor tesislerinden en verimli şekilde faydalanabilmeleri amacıyla çalışmalar yürütülmüş, sabah sporu yapmalarına olanak sağlanmıştır. Yaz spor okulları kapanış töreni yapılmış ve öğrencilerin sertifikaları teslim edilmiştir. Arnavutköy Kaymakamlığı'nın düzenlediği voleybol ve futbol turnuvasına Belediye temsilen katılım sağlanmıştır. İlgili spor kulüpleriyle ortak protokoller yapmak suretiyle belediye tesislerinden daha etkin bir şekilde yararlanmaları teminat altına alınmıştır. Hadımköy Spor Kompleksi kullanıma açılmıştır. Öğretmenler Günü etkinliği çerçevesinde ilçede görev

149


» » »

150

yapan öğretmenlerimize özel masa tenisi turnuvası yapılmıştır. Birincisi düzenlenen Arnavutköy Spor Festivali’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile ortaklaşa koordineli çalışmalar yapılmıştır. Uluslararası Özel Kick Boks Turnuvası'nın yapılmasında Müdürlüğümüz organizasyonda yer almıştır. Vatandaşlarımızın farklı sporlarda eğitim alabilmeleri için voleybol, basketbol, tekvando ve bisiklet kulüpleri kurulmuştur.


151


KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ


I. GENEL BİLGİLER A- Müdürlüğümüze Ait Bilgiler 1-Teşkilat Yapısı Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Cad. Eraslan Sokak No:2 de bulunan ek hizmet binasında yürütülmektedir. Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

MÜDÜR ŞEF

SOSYAL İŞLER BÜROSU

AYEM

KÜLTÜR VE SANAT BÜROSU

EĞİTİM VE REHBERLİK BÜROSU

ASYAM

ARGEM

2- İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 2 memur, 1 sözleşmeli personel, 8 işçi olmak üzere toplam 12 personelle yürütülmektedir. Müdürlüğümüze 2011 yılında 1838 adet evrak gelmiş olup 1367 adet evrak çıkışı olmuştur.

II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüz stratejik planları doğrultusunda görev ve işlemlerini tam ve eskizsiz olarak gerçekleştirmek.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2011 yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı 2011

Müdürlüğümüzün Bütçesi

Kullanılan Ödenek

Bütçe Gerçekleşme Oranı %

8.274.000,00

6.979.114,65

84,3


SOSYAL İŞLER BÜROSU FAALİYETALANLARI

ASKER AİLESİ YARDIMI

AYNİ VE NAKDİ YARDIMI

b- Sosyal İşler Bürosu:

»»

İlçemiz sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek ayni ve nakdi yardım yapar. Bu hususla ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak İlçemizde özel ilgi gösterilmesi gereken yetim, kimsesiz, engelli, dul, ihtiyar ve bakıma muhtaç kesimlerin hayatını kolaylaştırmak için onlara yardımcı olur. Yangın ve doğal afetlerde mağdur olanların mağduriyetini gidermeye çalışır.

»» »»

Sosyal İşler Yardım Yönetmeliği'nce 2011 yılında 206 kişiye nakdi yardım yapılmıştır. 2011 yılında 724 kişiye de ayni yardım yapılmıştır. İlçemizde mevcut 42 okulda öğrenim gören ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 4332 adet mont ve 4173 adet bot dağıtılmıştır.

3- Cenaze Evlerine Verilen Yemek Hizmeti

2011 Yılında 4109 sayılı Kanun gereği 231 kişiye asker aile yardımı yapılmıştır.

İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın cenazelerinde yardımcı olmak acılarını paylaşmak düşüncesiyle cenaze evlerine belediyemiz tarafından yemek yardımı yapılmaktadır. 2011 yılında 350 cenaze evine 1 öğün olmak üzere cenaze yemeği verilmiştir.

2- Ayni ve Nakdi Yardımlar:

4- Ramazan Ayı İftar Yemeği

İlçemizde yaşayan mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik olarak destek olabilmek amacıyla ihtiyaçları doğrultusunda Müdürlüğümüz tarafından ayni ve nakdi yardım yapılmaktadır.

Belediyemiz tarafından sosyal münasebetlerin gelişmesi, kardeşlik bilinci’nin pekişmesi ve manevi değerlerimizin yaşatılarak huzurlu toplum oluşturulması için geleneksel olarak

1- Asker Ailesi Yardımları

154

EĞİTİM VE KIRTASİYE YARDIMI


ASYAM (Arnavutköy Sosyal Yardımlaşma Marketleri)

Ramazan iftar programları düzenlenmektedir. 2011 yılında düzenlenen sokak, iftar programıyla İlçemizde 32 mahalle 8 köyde 58 000 kişiye iftar yemeği verilmiştir. 5- Arnavutköy Belediyesi’nden Şerbet İkramı Ramazan ayının yaz sıcaklarına gelmesi nedeniyle Osmanlı geleneklerini yaşatmak adına Arnavutköy merkez camii ve Taşoluk yeşil camii önüne kurulan çeşmelerden bin beş yüz kişiye iftardan sonra soğuk şerbet ikram edilmiştir. 6- Aşure Dağıtımı Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem’in onuncu günü birlik ve beraberliği pekiştirmek adına dini vecibe olarak Arnavutköy ilçe genelinde bulunan vatandaşlarımıza 5000 adet aşure dağıtıldı. 7- Ayem (Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Koordinasyon Merkezi) Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarını onurlu ve rahat bir şekilde sürdürebilmeleri, var olan yasal haklardan, eğitimden istihdama kadar tüm hizmetlerden faydalanabilmeleri için Arnavutköy Belediyesi AYEM birimi olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet sunmaktayız. 8- Verilen Hizmet Türleri

»»

Medikal Cihaz Yardımları (Tekerlekli Sandalye, Akülü

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

Sandalye, Ortez Protez, İşitme Cihazı, Afo, Kafo) Bez Yardımı Nakdi, Gıda v.b. Yardımlar Sosyal Aktivite Yasal Haklar Danışmanlığı Yönlendirme Bilgilendirme Özürlü Maaşı Evde Bakım Ücreti Ulaşım Hizmetleri Özürlü Kimlik Kartı Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ve Hastaneye Ulaşım Engelli İstihdam V.b. talepleri karşılamak için ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçip talepleri karşılıyoruz.

9- Paranın Geçmediği Market Muhtaç vatandaşlarımızın diledikleri ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sunmak amacıyla Belediyemiz tarafından kurulan Arnavutköy Sosyal Yardımlaşma Merkezi’nde (Sosyal Market) 2011 yılı içerisinde 362 vatandaşımıza ASYAM KART verilmiştir. Vatandaşlarımız sosyal marketimizden kartlarına düzenli olarak her ay yüklenen kontör miktarınca ücretsiz alış veriş yapma imkanına kavuşmuştur.

155


10- AYEM tarafından 2011 yılında yapılan yardımlar :

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

156

Raporlu Kayıtlı Engelli: 2450 Kişi Kayıt Güncelleme: 2450 Kişi Hastaneye Rapor İçin Yönlendirilen: 670 Kişi Saha Çalışması Engelli Kayıt: 700 Kişi İşitme Cihazı Karşılanan: 12 Kişi Akülü Sandalye Talebi Karşılanan: 11 Kişi Tekerlekli Sandalye Karşılanan: 17 Kişi Hasta Bezi Talebi Karşılanan: 10032 Paket Bez Hasta Yatağı Karşılanan: 11 Kişi Koltuk Değneği Talebi Karşılanan: 3 Kişi Havalı Yatak Talebi Karşılanan: 2 Kişi Wolker Talebi Karşılanan: 2 Kişi İstihdam Ettirilen Kişi Sayısı: 15 Kişi Özürlü Maaşı, Yaşlılık Maaşı Ve Evde Bakım Maaşı Takibi Yapılan: 1042 Kişi Evde Bakım İnceleme Yapılan: 330 Kişi Bakım Merkezine Yatırılan: 7 Kişi Malülen Emeklilik Takibi Yapılan: 42 Kişi Sağlık Raporu İçin Engelli Araç Karşılanan: 48 Kişi Sosyal Aktivite Karşılanan : 800 Kişi

»» »» »» »» »» »» »» »» »»

Ayem Servis İsmek Kursu Karşılanan: 2544 Servis Hizmeti Bilgisayar Kursu Karşılanan: 36 Kişi Okuma Yazma Kursu Karşılanan: 10 Kişi Ahşap Boyama Kursu Karşılanan: 11 Kişi Takı Tasarım Kursu Karşılanan: 12 Kişi Serme Bez ve Hasta Eldiveni Talebi Karşılanan :180 Kişi Muhtar Ziyareti : 40 Deniz Feneri Ev Eşya Yardımı : 15 Kişi Yönlendirme Bilgilendirme : 32000


»» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

Yeşilkart Çıkartılan: 176 Kişi Genel Sağlık Siğortası Kayıt Yaptırılan: 143 Kişi İ.B.B. Kadın Koordinasyon Merkezi'nden Yardım Çıkarılan: 647 Kişi Asyam Kart Çıkarılan: 25 Kişi Sosyal Hizmetler Ani Nakdi Yardım: 117 Kişi Dul Maaşı Başvuru Yapılan: 53 Kişi Kaymakamlık Dul Yetim Projesi İnc. Yapılan: 78 Kişi Kaymakamlık Hasta Bakımı Projesi İnc. Yapılan: 64 Kişi SGK’dan Medical Malzeme Karşılanan: 156 Kişi Bip-Pub + Konsantratör Cihazı Karşılanan : 1 Kişi Yardım Sosyal İnceleme Kişi Sayısı: 484 Kişi Özürlü Kimlik Kartı Çıkartılan: 247 Kişi Beyaz Kart Çıkartılan: 113 Kişi

157


C- KÜLTÜR VE SANAT BÜROSU: 1- Arnavutköy Uluslararası Gençlik ve Spor Festivali Uluslararası gençlik ve spor festivali kapsamında yapılan sportif faaliyetler;

»» »» »» »» »» »» »» »»

Şöhretler karması ve Arnavutköy karması açılış maçı Görme engelliler futbol turnuvası Görme engelliler satranç turnuvası Okçuluk yarışmaları Badminton turnuvası Masa tenisi turnuvası Güreş gösterileri Salcano dağ bisikleti Türkiye turnuvası

Katılan Ülkeler : Bosna hersek, Moldova; Yunanistan, Makedonya, Romanya, Türkiye 2- Festival kapsamında yapılan kültürel etkinlikler

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

aman Of The Dance Gösterileri Ş İbrahim Erkal Konseri Pinhani Konseri Bedirhan Gökçe Konseri Giresunlular Gecesi Trabzonlular Gecesi Ordulular Gecesi Sivaslılar Gecesi Erzurumlular Gecesi Malatyalılar Gecesi ARGEM Konseri

3- Cebit 2011 Bilişim Fuarı Arnavutköy İlçesi’nin ve Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımı ön planda tutularak teknoloji alanında yapılan yatırımlarımızın sergilendiği TÜYAP FUAR ve KONGRE MERKEZİ’ İNDE standımız 06-09/Ekim 2011 tarihleri arasında tüm halkımızın gösterimine sunulmuştur. 4- Açık Hava Sinema Günleri İlçemiz halkının sinema ile buluşturulması düşüncesi ile haftanın belirli günleri 12 adet film gösterimi yapılmıştır.

158


159


5- Arnavutköy Belediyesi Nakkaş Eyüp Yağlı Güreşleri Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Nakkaş Eyüp Yağlı Güreşleri’ne farklı kategoride başarıya ulaşmış 250 güreşçi katılarak eski ata sporumuz bölge halkına yaşatılmıştır.

160


161


6- Karne ve Toplu Sünnet Şöleni Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu sünnet şöleninde 669 çocuğa sünnet elbisesi ve sünnet hediyeleri verilerek, sünnet şöleni yapılmıştır. Sünnet olacak çocuklar Belediyemiz’in festival alanında toplanıp Orhan Hakalmaz ve Murat Kekilli’nin konseriyle eğlenceli saatler geçirmişlerdir. Sünnet şöleni yanı sıra ayrıca Karne Şenliği de düzenlenmiştir. Okullarında birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ücretsiz şişme oyun guruplarından faydalanmaları imkanı verilmiş, ücretsiz popcorn ve pamuk şekeri ikramı yapılmış ayrıca Belediye Başkanımız tarafından hediyeler verilmiştir. 7- 8 Mart Dünya Kadınlar günü; Günün anlam ve önemine yönelik olarak 8 Mart ‘ta Hadımköy Özcan Taşkınbaş Kültür Merkezimizde Sanatçı Pınar Dilşeker’in katılımıyla coşku ile kutlanmıştır. Katılımcı hanımlara Belediye Başkanımız tarafından el cüzdanı hediye edilmiştir. 8- 12 Mart Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Arnavutköy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda ilçemiz halkına Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan konuşmalar yapıldı. Program sonunda Mehmet Akif Ersoy’u tanıtan CD ler hediye edilerek milli şairimizi tanıtıcı etkinlik düzenlenmiştir.

162


9- 18 Mart Çanakkale Zaferi Haftası Programı:

14- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

İlçemizdeki 15 şehit ailesi ziyaret edilerek kendilerine plaketler verildi. İlçemiz halkının tarih ve bilinç düzeyini canlı tutmak düşüncesiyle tarihi yarım adaya 9000 (dokuzbin) vatandaşımız şehit ziyaretine götürülerek, Çanakkale Savaşları’ndan izler taşıyan sergi İlçemiz’de gösterilme açılmıştır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak Atatürk Gençlik Parkı’nda ve Hasan Doğan Stadı’nda halkın katılımı ile kutlanmıştır. Hasan Doğan Stadı bayraklarla süslenip törenlere hazır hale getirilmiştir.

10- 14 Nisan Şehitler Haftası

15- Gençlik Koşusu

İlçemizdeki şehit aileleri ile bir araya gelinerek unutulmadıklarını her zaman yanlarında olduğumuzu gösteren etkinlikler yapılmıştır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Koşusu düzenlenmiş, yarışmada dereceye giren gençlere Belediye Başkanımız tarafından kupaları ve hediyeleri verilmiştir.

11-

20 Nisan Kutlu Doğum Haftası

Büyük eğitmen ve büyük bir rehber olan Peygamber Efendimiz’i daha iyi anlamak için İlçe Müftülüğümüz ile ortaklaşa Arnavutköy Kültür Merkezi’mizde program düzenlenmiştir. Etkinlikler kapsamında 3000 adet Peygamber Efendimizi anlatan kitaplar hediye edilmiştir. 12- 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Gençlik Parkı ve Hasan Doğan Stadı’nda yapılan programın alan süslemeleri ve ses düzeni kurulumları sağlanarak, günün anlam ve önemini belirten etkinlikler yapıldı. 13- 14 Mayıs Anneler Günü Evrensel bir gün olan Anneler Günü’nde yapılan etkinlikle kutlanarak, annelerimizin saygı ve sevgi ile anılması sağlanmıştır.

16- 30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sabah Kaymakamımız, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanımızın Atatürk Büstüne çelenk koymasıyla başlamıştır. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılmıştır. Konuşmalardan sonra resepsiyona geçilmiştir. 17- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet Bayramı’nın 88.Yıl kutlamaları Cumhuriyet Meydanında, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Ulu Önder Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Arnavutköy’de bulunan resmi kurum ve kuruluş temsilcileri kaymakamlık binasında bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı’nı kutladılar. Arnavutköy Kaymakamı Hürrem Aksoy kutlamaları ve tebrikleri Kaymakamlık binasında kabul etti.

163


18- 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı Tören Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başladı. Törene İlçemiz Kaymakamı Hürrem Aksoy, Belediye Başkanımız A.Haşimi Baltacı, Garnizon Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve çevre okullardaki öğrenciler katıldı. Arnavutköy Kültür Merkezi’nde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve öğrencilerin sunmuş olduğu Atatürk’ün hayatından oluşan gösteriler yapıldı. 19- 24 Kasım Öğretmenler Günü Belediyemiz Sanat Galerisi’nde düzenlenen programda İlçede bulunan eğitim ve öğretim kuruluşlarında görev yapan öğretmenlerle birlikte Belediye Başkanımız A.Haşim Baltacı da günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlamış, hediye dağıtımı yapılmıştır. 20- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Haftası Programı Arnavutköy Kültür Merkezi’nde AYEM ve diğer engelli rehabilitasyon merkezlerinin ve ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın katılıyla 3 Aralık Dünya Engelliler günü kutlandı. AYEM tarafından tespit edilen engelli vatandaşlara; tekerlekli sandalye, akülü sandalye, işitme cihazı, wolker, hasta altı bezi,hasta altı serme bezi teslim edilmiştir. 21- Camiiler ve Din Görevlileri Haftası Arnavutköy Kültür Merkezi’nde İlçe Müftülüğümüz ile ortaklaşa camiiler ve din görevlileri haftası kutlandı.

164


22- Hz.Mevlana’yı Anma ve Şeb-i Arus Etkinlikleri Haftası Belediyemiz tarafından düzenlenen programda; Arnavutköy Kültür Evimizde, Mevlana’nın felsefesini anlatan konuşmalar, Semazen gösterimleri ve ilahiler eşliğinde Şeb-i Arus etkinlikleri düzenlenmiştir..

D- EĞİTİM VE REHBERLİK BÜROSU 1- Arnavutköy Gençlik Eğitim Merkezi (ARGEM) 6 şubesiyle eğitim veren tüm gençlerimize ulaşarak, ilçemizi, ülkemizi geleceğe taşıyacak; ailesine, milletine, vatanına bağlı bireyler yetiştirilmektedir.

Verilen Eğitimler Etüt Dersleri; Matematik, Türkçe, İngilizce, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Edebiyat, Geometri, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya, Muhasebe ve Bilgisayar. Kulüp Dersleri; Resim, Müzik, Tiyatro, Halk Oyunları, Dans, Fotoğraf, Satranç, Gezi ve Rehberlik

2010 Kasım – 2011 Kasım Aylarında Verilen Eğitimlerin Yaklaşık Ders Saatleri Matematik ve Türkçe 2000 saat, İngilizce 1400 saat, Fen Teknoloji 550 saat, Resim 400 saat, Halkoyunları ve Dans 350 saat, Sosyal Bilgiler 250 saat, Geometri 200 saat, Fotoğraf 200 saat, Kimya 100 saat, Edebiyat 100 saat, Tarih-Coğrafya 150 saat Muhasebe 50 saat.

165


İlk 6 ayda ortalama 5000 olan aylık ziyaretçi sayısı okulların açılması ve yeni açılan şubeler ile 10.000’in üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşmıştır. Üye Sayıları; Ocak 2011’de 2855, Haziran 2011’de 4405 ve Aralık ayı itibariyle 5785 üyeye ulaşılmıştır. Üye Sayıları Değişimleri;

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

Argem Kasım 2010 - Eylül 2011 Genel Üye Kayıtları Toplamı

ARNAVUTKÖY

1254

1551

1821

1887

1950

1990

2066

2092

2098

2244

2348

BOĞAZKÖY

386

588

651

679

702

706

727

728

728

881

883

TAŞOLUK

221

456

294

314

320

331

342

350

350

392

560

NENEHATUN

80

138

42

64

89

104

135

141

151

196

202

SALI PAZARI

109

115

70

94

112

129

150

166

170

363

383

HARAÇÇI

216

314

373

390

401

411

423

428

428

440

438

HADIMKÖY

63

109

86

86

86

87

89

92

93

104

97

BOLLUCA

125

157

75

82

87

89

91

96

98

107

109

49

54

61

63

67

70

71

78

81

MAHALLE

İMRAHOR DURUSU

125

DİĞER TOPLAM

2855

3428

496

492

489

495

482

478

477

442

433

3957

4142

4297

4405

4572

4641

4664

5247

5659

ŞUBE

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

Argem Kasım 2010-Eylül 2011 Şube Ziyaretçi Çizelgesi

ARNAVUTKÖY

1351

1857

3998

4702

4661

3673

2483

2809

2483

4830

4071

BOĞAZKÖY

726

827

1926

2144

1671

1431

1056

989

1159

2387

1696

33

357

439

363

413

1004

832

456

795

1092

479

376

321

455

2733

1947

145

1522

1259

400

520

12704

9949

NENEHATUN SALI PAZARI

176

634

TAŞOLUK DURUSU TOPLAM

166

2077

2860

6558

7674

7781

6022

4278

4538

5246


Tüm Şubelerde Derslerden Yararlanan Öğrenci Sayıları DERS

KIZ

ERKEK

TOPLAM

Tüm Şubelerde Yaklaşık Olarak Verilen Ders Saatleri

Matematik

841

1190

2031

DERS

TOPLAM

Türkçe

827

1170

1997

Matematik

2000

İngilizce

594

679

1273

Türkçe

2000

Müzik

257

324

581

İngilizce

1400

Fen ve Teknoloji

208

344

552

Müzik

400

Kütüphane

191

274

465

Fen ve Teknoloji

550

Tiyatro

207

218

425

Tiyatro

150

Resim

180

204

384

Resim

400

Dans

176

98

274

Dans

350

Sosyal Bilgiler

56

150

206

Sosyal Bilgiler

250

Geometri

97

67

164

Geometri

200

Fotoğraf

50

51

101

Fotoğraf

200

Kimya

19

23

42

Kimya

100

Muhasebe

15

10

25

Muhasebe

50

Fizik

7

9

16

Fizik

100

167


Argem şuana kadar 19 adet etkinlik düzenlenmiş ve 6 etkinlikte de yer almıştır. Bu etkinlikler tiyatro gösterimleri, seminerler, bilgi ve münazara yarışmaları, futbol ve satranç turnuvaları, geziler, resim ve fotoğraf sergilerdir.

2- Bugüne Kadar Yapılan Faaliyetler;

»» »»

»» »» »» »»

»» »» »» »» »» »» »» »» »»

168

‘Başarının Arka Yüzü’ adlı Seminer (19 Şubat 2011) Merkez şubede yapılmıştır. 100'den fazla katılım sağlanmıştır. ‘18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni Anma Günü’ Müzikal Tiyatro Oyunu (19 Mart 2011) Belediye Kültür Merkezi ve nikah salonunda oyun sergilenmiştir. 200'den fazla veli katılım göstermiştir. Argem Resmi Açılış Töreni (15 Mayıs 2011) Yaklaşık 2000'den fazla vatandaş, veli ve öğrenci ile açılış gerçekleşmiştir. Resim ve Fotoğraf Sergisi (15 Mayıs 2011) Açılışa katılan tüm halkın gezmesi sağlanmıştır. Çanakkele Gezisi (21 Mayıs 2011) Üyelerden 80 öğrenci ve beraberinde 10 eğitmen eşliğinde 2 otobüs ile gezi tamamlanmıştır. Arnavutköy Uluslararası Gençlik ve Spor Festivali (19 – 29 Mayıs 2011) Festival alanında 10 gün boyunca Argem standını ziyaret eden vatandaşlara Argem hakkında bilgi verilmiştir. Üye öğrencilerimizin yaptığı resimler sergilenmiştir. Ayrıca müzik ve dans kulübü gösterilerini sergilemiştir. İlköğretime veda etkinliği (9 Haziran 2011) İlköğretim 8. Sınıfı geçmeye hak kazanmış yaklaşık 50 öğrenci ile Boğazköy şubesinde etkinlik düzenlenmiştir. Argem öğrencilerine tiyatro gösterimi (15 Haziran 2011) Tiyatro kulübü öğrencisi 1 otobüs ile yaklaşık 30 kişi Zeytinburnu Kültür Merkezi'ndeki oyuna götürülmüştür. Karne ve Sünnet Şenliği (18 – 19 Haziran 2011) Müzik ve Dans Kulübü öğrencileri festivalde sahne almışlardır. Argem Futbol Turnuvası (25 Haziran – 22 Temmuz 2011) Taşoluk futbol sahasında 8'er kişiden oluşan 12 takım ile turnuva düzünlenmiştir. Yaklaşık 1 ay sürmüştür. Tiyatro Kulübü ‘Kafadarlar’ Oyunu (26 Haziran 2011) Toplamda 3 otobüs ile yaklaşık 250 veli ve öğrencileri Zeytinburnu Kültür Merkezi'ne götürülmüştür. Arnavutköy Polis Okulu Tiyatro Gösterisi (8 Temmuz 2011) Tiyatro Kulübü öğrencilerinden 25 kişi Arnavutköy Polis Okulu'na götürülmüştür. Argem 6. Sınıf Öğrencileri ‘Bilgi Yarışması’ (12 Temmuz 2011) Merkezi şubesinde gerçekleştirilen yarışmaya 100'e yakın veli ve öğrenci katılım göstermiştir. Argem Dans Kulübü Kanal 9 Tv canlı performans (12 Temmuz 2011) 5 kişik dans kulübü öğrencileri programda canlı performans sergilemiştir. Durusu Kültür Merkezi ‘Argem Etkinliği’ (16 Temmuz 2011) 2 otobüs ve yaklaşık 200 veli ve öğrenci Durusu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bilgi yarışması, münazara

»» »»

»» »»

»»

»»

yarışması ve müzik etkinliği düzenlenmiştir. Argem lise öğrencileri ‘Münazara Yarışması’ (20 Temmuz 2011) Yaklaşık 80 öğrenci ile Merkez şubesinde Münazara yarışması düzenlenmiştir. Arnavutköy Belediyesi Ramazan Etkinlikleri ( 1 – 29 Ağustos 2011) Ramazan ayı boyunca Belediyenin düzenlediği iftar yemeklerinde toplamda 21 akşam müzik dinletisi ve rota oyunu düzenlenmiştir. ‘Zehirli Terbiye’ Semineri (30 Eylül 2011) İlköğretim öğrencilerinin velilerine özel olarak hazırlanan seminere yaklaşık 60 veli katılmıştır. ‘Hayvanları Koruma Haftası’ (4 Ekim 2011) Eğitmenler tarafından hayvanları koruma ile ilgili dövizler ve küçük bilgi kartları hazırlanarak merkezde halkın dikkatini çekmek için hayvan şekillerinde maskeler hazırlanarak, sloganlarla yürüyüş yapılmıştır. ‘İstanbul'un Kurtuluşu’ (6 Ekim) Hazırlanmış olan animasyon gösterisi ve İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili bilgi verilerek sunum yapılmıştır. Şiir dinletisi ile birlikte günü anlam ve önemini içeren seminer düzenlenmiştir. ‘Veli Toplantısı’ ( 8 Ekim) Ailelerin Argem hakkında bilgilendirilmesi amacıyla velilerle düzenlenen toplantıya 82 veli katılım göstermiştir.


»» »»

»»

»»

»» »»

‘Ayvali Konak’ Tiyarto Oyunu ( 18 Ekim) Argem Tiyatro kulübü eğitmenlerinden Tevfik İnceoğlu'nun yazmış olduğu oyunu Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından Muammer Karaca Tiyatro Sahnesi'nde sahnelemişlerdir. ‘Kitap Okuma Şenliği’ (31 Ekim ) Arnavutköy İlçe eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla kitap okuma şenliği düzenlenmiştir. İlçeye bağlı okullardan öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı programa Argem olarak öğrenci ve eğitmenlerimizle katılımda bulunduk. ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ Semineri (2 Kasım) Kanserli çocuk ve gençlerin hastalığın teşhisi ve iyileşme sürecinde motivasyonlarını sağlamanın nasıl yapılacağı hem hastalara hem de hasta yakınlarına tavsiyeler seminerimizde verilmiştir. Argem 1. Yıl Kutlamaları (26 Kasım) Arnavutköy İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanımız, İlçe Emniyet Müdürü ve Arnavutköy halkının katıldığı Argemin kuruluşunun 1. yılının kutlandığı günde resim sergisi, tiyatro oyunları, müzik ve şiir dinletisi yapılmıştır. Merkez Şube, Boğazköy, Salı Pazarı, Nene Hatun, Taşoluk ve Durusu olmak üzere 6 şubede hizmet verilmektedir. Merkez şubemizde 3200 den fazla kitap ile kütüphane hizmettedir.

»» »» »» »»

Merkez ve Boğazköy şubelerinde bilişim salonlarında bilgisayar dersleri verilmektedir. Şu ana kadar üyelerden yaklaşık 3000 öğrenci bilgisayar salonlarından faydalanmıştır. Tüm şubelerde satranç odaları mevcuttur ve kullanımı serbesttir. Yakın tarihte uygun olan tüm şubelerde masa tenisi olacaktır.

3- Kültür Evlerimizin Tahsisi Kültür evlerimizin 2011 yılında 41 defa kurum ve kuruluşlara tahsisi olmuştur.

4- Araç Tahsisleri 2011 yılında kurum ve kuruluşlar, Belediyemizden 197 araç tahsisi olmuştur.

5- Masa ve Sandalye Talebi 2011 yılında Belediyemizde masa ve sandalye talep eden vatandaşlarımıza 20,000 adet sandalye 3000 adet masa tahsisi yapılmıştır.

169


PLANLAMA ve İMAR SEKTÖRÜ


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ


I.GENEL BİLGİLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

2. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

1- Müdürlüğümüzün Görevi Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamı’nın emir ve direktifleri doğrultusunda; Meri İmar Planı ve yönetmelikler doğrultusunda imar durumu belgesi düzenlemek, Arnavutköy Merkez ve Çevresi UİP Notlarının 77. ve 78. maddelerine göre talep edilen imar durumların ada etüdü çalışması yapmak, Meri İmar Planları’na göre tevhid, ifraz, yola terk ve imar transfer işlemlerini encümene sunmak, uygulamaya yönelik Müdürlüğümüze gelen yazılı ve sözlü taleplere plan-yönetmelik ve imar mevzuatı doğrultusunda görüş vermek, ilgililerin müracaatı halinde imar durumu, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde vaziyet planı, avan proje, mimari, statik ve betonarme projelerinin kontrolü ve tasdik işlemlerini yapıp, yapı ruhsatı düzenlemek, İstanbul İmar Yönetmeliği’nin “Yapıların Estetiğinde Belediye Yetkisi” bölümündeki ‘’…İlçe belediyeleri binaların cepheleri ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilirler…’’ hükmü doğrultusunda cephe tasarımının onayı yapmakla görevlidir.

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK BÜROSU

ARŞİV BÜROSU

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 33 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. 25’i iletişim amaçlı olarak 33 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

ARAÇ-GEREÇ LİSTESİ SIRA CİNSİ NO

ADET

1

Bilgisayar

12

2

Yazıcı

5

3

Telefon

13

4

Klima

3

TOPLAM

33

4. Personel Durumu

Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri; 1 müdür, 2 İnşaat Mühendisi, 2 Mimar, 1 Makine Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 1 Jeofizik Mühendisi, 2 İnşaat Teknikeri, 1 Harita Teknikeri, 1 İşçi, 3 Memur olmak üzere toplam 15 personelle yürütülmektedir.

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1.Fiziki Yapı

II. AMAÇ VE HEDEFLER

1.1 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Arnavutköy Merkez Binası’nda yürütülmektedir. SIRA KULLANIM AMACI NO

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

ADET

1

Büro (İmar ve Şehircilik Müdür Odası)

1

2

Büro (İmar ve Şehircilik Bürosu)

1

3

Büro (Arşiv Bürosu)

1

A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüzün amaçları; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 3. Maddesi’ndeki; ‘’Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılmaz.’’ hükmü doğrultusunda, yerleşme yerleri ve bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır. Amaç ve hedefler bu bağlamda gerçekleşmiştir.


III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, 3194 sayılı İmar

Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş ve işlemlerini yürütmektedir.

A- MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2010 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır. Ana gelir kalemleri; imar durumu, avan proje onayı, yapı ruhsatıdır. 2011 yılında 2.450,00 TL gelir tahsil edilmiştir.

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı 2011

Müdürlüğümüzün Bütçesi

Kullanılan Ödenek

Bütçe Gerçekleşme Oranı %

1.107.000,00 TL

753.897,20

%68,5

B-PERFORMANS BİLGİLERİ Müdürlüğümüzün 2011 yılı içinde başta Fatih Caddesi olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı ile ortaklı cephe tasarımı çalışmaları başlatılmış olup, yapı ruhsatı aşamasında yapılara ait cephe tasarımı onayı yapılmaktadır.

C-İMAR VE ŞEHİRCİLİK BÜROSU

»»

174

537 adet Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.


Aylar İtibarıyla Yapı Ruhsat Sayısı 2011 Yapı Ruhsatı

1. AY

2. AY

3. AY

4. AY

5. AY

6. AY

7. AY

8. AY

9. AY

10.AY

11. AY

12. AY

36

33

61

60

97

35

34

41

27

50

35

28

TOPLAM

»»

537

1146 adet İmar Durum Belgesi düzenlenmiştir.

Aylar İtibarıyla İmar Ruhsat Sayısı 2011 İmar Durumu

1. AY

2. AY

3. AY

4. AY

5. AY

6. AY

7. AY

8. AY

9. AY

10.AY

11. AY

12. AY

88

95

106

86

113

118

120

72

55

108

72

113

TOPLAM

»» »» »» »»

1 452 adet İmar Durumu Yazısı yazılmıştır. 65 adet adada etüd çalışması yapılarak, 293 adet parselin imar durumu belirlenmiştir. 120 adet Tevhid-İfraz-Yola terk- işlemleri gerçekleştirilmiştir. Arnavutköy Merkez ve Çevresi UİP Planı notlarının 15. maddesine göre Encümen Kararı alınarak 14 adet parselden gelen toplam 1733,69 m2 inşaat alanının imar transferi işlemi gerçekleştirilmiştir.

1146

D- ARŞİV BÜROSU Müdürlüğümüzce, Arnavutköy Belediyesi’ne katılan 6 ilk kademe belediyesine ait tüm dosyalar fiziksel düzenlemeye tabi tutularak Arnavutköy Belediyesi İmar Arşivi oluşturulmuştur. Tüzel kişiliği sona eren Haraççı, Hadımköy, Boğazköy, Bolluca, Taşoluk ve Arnavutköy Belediyeleri’nin İmar arşivleri düzenlenerek 15.000 dosyadan oluşan İmar Arşivi oluşturuldu. 01.01.2011 tarihinden itibaren Standart Dosya Planı uygulanmaya başlanmıştır.

175


EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ


2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

I. GENEL BİLGİLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

1- Müdürlüğümüzün Görevi

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemler, Belediyemize ait gayrimenkullerin tespit edilerek özel ve tüzel kişiler tarafından işgal ettirilmemesini sağlamak, Belediyeye ait gayrimenkullerin özel ve tüzel kişilere 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili maddeleri gereğince kiraya verilmesi, diğer kamu kurumlarına ihtiyaç halinde gayrimenkul tahsis edilmesi intifa ve iritifak haklarının verilmesi, Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda özel ve tüzel kişilere kanunlar çerçevesinde satılması, Belediyemizin ihtiyacı halinde özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın alınması, kiralanması, trampa yapılması, intifa ve irtifak tesisi yapılması, Belediye tasarrufunda olan kamuya ait gayrimenkullerde bulunan işgalleri tespit ederek fuzuli işgalciye ecri misil tahakkuk ettirmek veya 2886 sayılı yasanın 75’’inci maddesine göre tahliye edilmesi için Zabıta Müdürlüğüne bilgi vermek, Belediyemize ait kiracı ve ecri misilcilerin kira ve ecri misil bedellerinin tespit edilerek takip ve tahsilat edilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bilgi vermek, imar planlarında meydan, yol, otopark, park gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin 4650 Sayılı Kanun’la değişik 2942 sayılı yasa gereğince program dahilinde istimlaklarını yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmakla görevlidir.

Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. Fiziki Yapı 1.1 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Arnavutköy Merkez Binası’nda yürütülmektedir.

Hizmet Birimleri SIRA KULLANIM AMACI NO

ADET

1

Büro ( Müdür Odası)

1

2

Büro (Harita ve Emlak Bürosu)

1

3

Büro (Kent Bilgi Sistemi Bürosu)

1

4

Büro (Emlak ve İstimlak Kalemi)

1

2. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ

HARİTA BÜROSU

EMLAK BÜROSU

KENT BİLGİ SİSTEMİ BÜROSU

KALEM ARŞİV BÜROSU


3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4. Personel Durumu

Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 39 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. 11’i iletişim amaçlı olarak, 28 adeti muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 3 şef, 4 harita mühendisi, 1 mimar, 1 harita teknikeri olmak üzere toplam 10 personelle yürütülmektedir.

Araç-Gereç Listesi SIRA NO

CİNSİ

ADET

1

Bilgisayar

17

2

Yazıcı

5

3

Faks

1

4

Telefon

12

5

Klima

6

6

Ölçü Aletleri

6

TOPLAM

47

II. AMAÇ VE HEDEFLER

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak ve Belediye mülklerinin etkin ve rasyonel kullanımını sağlamaktır.

A-MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2011 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu Aşağıda çıkartılmıştır.

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Müdürlüğümüzün Bütçesi

Kullanılan Ödenek

Bütçe Gerçekleşme Oranı %

3.944.000,00

1.989.765,36

%50,45

2011

B) PERFORMANS BİLGİLERİ Müdürlüğümüzün 2011 yılı içinde 4 adet stratejik plan hedefi mevcut olup; bu hedefler Müdürlüğümüzün faaliyet, proje ve hizmet kapsamında yerine getirilmeye çalışılmıştır.

C) HARİTA BÜROSU Onaylanan imar planları doğrultusunda arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak, yapılan parselasyon planlarını inceleyerek Encümen kararı alınması için, Başkanlık Makamı’na sunulmak üzere müdürlük makamına iletmek,

178

onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla gerekli kurumlara iletmek, resen ve talebe bağlı olarak parsellerin tevhid ve ifraz, yola terk, irtifak hakkı tesisi taleplerine ilişkin inşaat istikamet, kot kesit, kontur gabari ve ada revizyonu belgelerini hazırlamak, Encümen kararı alması için, Başkanlık Makamı’na sunulmak üzere İmar Müdürlüğü’ne iletmek, hali hazır haritaları yapmak ve yaptırmak, işlemi biterek kesinleşen parselasyon planlarının ve hali hazır haritaların arşiv bürosunda usulüne uygun saklanmasını sağlamak, tescil işlemi biten, yeni oluşan yada değişen ada parsel numaralarını imar durumu, yol kotu ve arşiv bürolarına gerekli düzeltmelerin


179


yapılması için bildirmek, kamu kurum ve kuruluşları, mahkemelerden gelen yazı ve dilekçelere cevap vermek, tüm yazışmaların birim ve müdürlük ana arşiv dosyasında saklanmasında sağlamakla görevli ve yetkilidir.

Düzenlenen Belgeler BELGE

ADET

İnşaat İstikamet

753

Kot Kesit

648

Kontur Gabari

24

TOPLAM

1425

İmar Uygulamaları ALAN (ha) Tescil Edilen

6

Devam Eden

560

Planlanan

1000

D) EMLAK BÜROSU Belediyeye ait taşınmaz malların sicilini tutarak, söz konusu taşınmazların onaylanan imar planları doğrultusunda arsa ve arazi düzenlemelerini yapar veya yaptırır, yapılan parselasyon planlarını inceleyerek Encümen kararı alınması için, Başkanlık Makamı’na sunulmak üzere Müdürlük Makamı’na ulaştırır. Onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla gerekli kurumlara iletir. Belediye’ye ait taşınmaz malların; tevhid ve ifraz, yola terk, irtifak hakkı tesisi taleplerine ilişkin inşaat istikamet, kot kesit, kontur gabari ve ada revizyonu belgelerini hazırlamak, Encümen kararı alması için, Başkanlık Makamı’na sunulmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iletir. Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesini, kontrol ve takibini, bakım ve düzenlemesini kendi yetki ve çalışmaları dahilinde sürdürür. Belediye adına tescilli yada kamuya terk edilmiş parsellerin işgal edilmesini önlemek için gerekli hukuki muameleleri yapar. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın ilgili maddeleri doğrultusunda yeşil alan, park ve yolda kalan parselleri veya binaları bir program doğrultusunda kamulaştırır, Kiraya verilmiş Belediye taşınmazlarının kira bedellerinin tahsilatı ve artış işlemlerini Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirir. Belediye adına kayıtlı gayrimenkullerin envanterlerinin takip edilmesi, yeni tescil edilenlerin sicile işlenmesi, elden çıkarılması ve sicilden silinmesi işlemlerini yapar. Diğer idarelere ait olup, yetki alınanların tahsis, tescil ipotek işlemlerinin onlar adına yapılmasını sağlar. İmar planındaki konumuna göre Belediyeye ait parsellerin ilgili kişi ve kuruluşlara tahsisi, irtifa hakkı tesisi hakkında Encümen ve Meclisten karar alınması için teklifte bulunup, tapuya işletilmesini sağlar, İmar planında kamu alanı olarak

180

ayrılmış veya stratejik planda olup, yıllık yatırım programına alınan ( park, yol, hizmet binası vs.) yerlerde gerekli kamulaştırma işlemleri için Başkanlık onayı alınıp Encümen’ce karar alınmasını sağlamak, kararı alınan yerlerdeki mülkiyetlerin tespiti ve kıymet takdirlerinin yaptırılması ile tapu sicilinde Belediye adına tescil işlemlerinin yapılmasını sağlar. 2981 sayılı kanunun 13-b maddesine göre tapusuz olan ve kamu yararına kullanılacak taşınmazların tasfiyesini sağlamak amacıyla, 2981 sayılı kanuna istinaden imar affı müracaatı bulunan şahısların müracaatlarının değerlendirilmesi amacıyla, 3194 Sayılı Kanun’un 17’inci


Tapu tahsis töreni

maddesine göre hisse satışının yapılması amacıyla, belediye mülkiyetinde bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından işgal edilen yerlerin 2886 Sayılı Yasa’nın 36’ncı ve 45’inci maddelerine göre satılması amacıyla, Belediye Mülkiyetinde bulunmayan Belediye mücavir sınırları içinde bulunan yerleşim yerlerinin tespiti ve devir işleminin yapılması amacıyla taşınmazın yer tespiti, (adres, mevkii, işgalcisi, elinde bulunan evrakları vs.) taşınmaz mülkiyet durumu, arsa bedelinin tahsili, arsa bedelinin belirlenen taksitler tutarında ipoteklendirilmesi ile ilgili Tapu Müdürlüğü’ne yapılan sayışın bildirilerek şahıs veya kurum adına tescilinin

sağlanması, taşınmazın imar durumu, ilan ve ilan bedelleri için hesap işlerine bildirilmesi, 4916 Sayılı Kanun’a istinaden devrin istenilmesi taşınmazın kıymet takdir komisyonunca fiyatının belirlenmesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödenek temininin sağlanması, şartname hazırlanması, taşınmazla ilgili Encümen kararının alınması, devredilen taşınmazların tapu işlemlerinin yapılması, belirlenen Bedelin şahsa ödenmesinin sağlanması veya adına banka hesabına yatırılmasını sağlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci Maddesi’nde; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin

181


değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek yetkisi Meclistedir ve Meclis’e gelecek bu işlerin teklifi ve takibini yapar, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 nci maddesinde; Belediye, Belediye Meclisi’nin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; (d) fıkrasında ‘’Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu veya sosyal tesis olarak kullanılamaz.’’ hükmü gereği işlemleri takip eder. Belediye mülkiyetinde bulunan ve satışı yapılamayan taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla 2886 sayılı İhale Kanunu’nun 75’inci Maddesi’ne göre ecri misil uygulanarak gelir sağlanması amacıyla komisyon oluşturulup bedel tespiti yapılmasını sağlar. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlarla ilgili kamu kurumları ve şahıslardan gelen istek ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuca ulaşılmasını sağlar, Belediye’den tapu alan vatandaşların tapu bedellerinin ipotek olarak işlenmesi ve taksitlerinin takibi, tahsili ve her biri ile ilgili işlemlerin organizasyonunu yapar, İmar uygulamalarından doğan belediye alacaklarının takibi tahsili terkini ile ilgili işlemlerin organizasyonunu yapar.

E) KENT BİLGİ SİSTEMİ BÜROSU

01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında 748.000,77 TL olan kira geliri tahsil edilmiştir.

Emlak beyanlarında sokak adı olarak tanımlı ancak reelde karşılıgı olmayan 764 adet sokak, beyan verilen parseller ve malik bilgileri üzerinden bulunmaları gereken sokaklar ile eşleştirilerek Uavt kodları ile tanımlandı.

52 adet Belediye hisse satışı için encümen kararı alındı. Bunlardan 28 adetinin 859.350,95 TL bedel tahsil edilerek devri gerçekleştirilmiştir. 1 adet arsa satışı gerçekleştirilmiş olup 1.102.000,00 TL bedelle devri yapılmıştır. 2011 yılında 86 adet kiralama ihalesi yapılmıştır. Bunlardan 56 adeti sözleşmeye bağlanmıştır. Üç adet bina kamulaştırma işlemi yapılmıştır. Karlıbayır Mahallesi’nde 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre tahsis edilen yerlerden 108 adetinin tapu devri yapılmıştır. 4706 Sayılı Kanun’a göre, İlçemiz Karlıbayır Mahallesi’nde mülkiyeti maliye hazinesine ait 402 adet taşınmazın İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’ndan devir talebi yapılmıştır.

182

Belediyemizdeki tüm birimlerde kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarının kesintisiz, güvenli ve hatasız bir şekilde çalışmasını sağlamak, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımının birimlerden gelen program, rapor ve diğer istekler doğrultusunda dinamik bir yapıda gelişmesini ve devam ettirilmesini sağlamak, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımında yeni kulanı hesabı açılması, kullanıcı yetkilerinde değişiklik ve düzenleme işlerini yürütmek, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarının kesintisiz ve sağlıklı olarak çalışması için bakım onarım ve güncellenme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Coğrafi Bilgi Sistemi ile Belediye’de kullanılan diğer yazılımların kent bilgi sistemi kapsamında entegrasyaonunu sağlamak, Ulusal Adres Veri Tabanında ki (UAVT) adres bilgilerinin güncellenmesini sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek, Belediye bilgi sistemi dahilinde tüm verilerin güncellenmesini ve eşleştirilmesini sağlamak. 44068 yapı,42546 parsel, 122.569 kapı Netcad’e eklendi, kapı numaraları yollara bağlanarak adres tanımlaması yapıldı,Ulusal Adres Veritabanı’na arsa olarak işlendi Bunun haricinde tespit edilen 6589 dış kapı ile ilgili Netcad ve Uavt’de düzenleme yapılarak sistem dış kapı bazında entegrasyona hazır hale getirildi. Tapu kaydı olup sistemimizde bilgisi olmayan 3644 adet parselin 2899 tanesi sisteme aktarıldı. Mali Hizmetler ve Bilgi İşlem Müdürlükleri ile eşkoordinasyonlu yürütülmesi planlanan Emlak Beyanı Eşleştirme Projesi kapsamında;

Emlak beyanlarında adresi mevcut olmayan, konumu mevkii olarak gözüken, parseller baz alınarak, 8 adet mevkiinin yoğunluk haritası çıkarıldı. İç Kapı Numarataj Projesi kapsamında 55.000 bağımsız birim ve işyeri,nitelik nicelik, malik, ruhsat vb. bilgilerinin toplanması, Belnet Sistemi ile entegrasyonu ve Ulusal Adres Veri Tabanı’nda düzenlenmesi çalışmasının %66 sı tamamlandı. Yapılan imar uygulamaları kapsamında parsel numaraları ve geometrik şekilleri değişen parseller sistem üzerinde güncellendi.

Hadımköy TOKİ konutlarında bulunan 9 adet dairenin Belediyemiz adına tapu devirleri gerçekleşmiştir.

İmar Müdürlüğü tarafından 641 adet yapı ruhsatının ve 99 iskan belgesinin UAVT ye aktarımı için gerekli düzenlemeler ve adres tanımlamaları yapılarak, bağımsız birimler veri tabanına aktarıldı.

11 adet ecrimisil uygulanmıştır.

Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu numarataj çalışması


sonucu 4549 yol ismi 38339 adet kapı numarası değiştirilmiştir. Adresi değişen 651 işyerinin resmi adres yazısı talepleri yerine getirildi. 66 mesafe krokisi verildi. İlçemizde mevcut olan cami, polis ve jandarma karakolları, Belediye ve muhtarlık binaları, sağlık kurumları, sosyal ve kültürel alanlar kent rehberine işlenmiştir. İlçemiz yol ağının 500 km’lik kısmında, mobil bir platforma monte edilmiş yüksek algılama gücüne sahip dijital kameralar, lazer tarayıcılar, navigasyon ve konumlandırma sistemleri gibi donanımlar yardımıyla konuma bağlı noktasal verilerin toplanması işlemine başlandı.

F) KALEM ARŞİV BÜROSU Şef tarafından havale edilen evrakları süresi içerisinde, yasalara uygun şekilde hazırlayarak şefe sunmak, bürolardan gelen evrakları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek, işleri biten evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak, gizlilik ilkesi doğrultusunda dosyaları muhafaza etmek, işlerin tam ve zamanında olması için gerekli tedbirler almak, müdürlüğün önceliklerine göre sıraya konulmuş tüm yazılarını yazmak, her türlü yazıların örneklerini çıkarmak, hazırlanan ve derlenen bilgi ve verileri kontrol ederek bilgisayar ortamına aktarmak işlerini yürütür.

183


PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ


I. GENEL BİLGİLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Plan ve Proje Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri, 2863-5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Yönetmelikleri, başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge Talimat ve Bildiriler çerçevesinde olmak üzere; Arnavutköy Belediyesi sınırları içinde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları’nı hazırlayarak onay sürecinin takip edilmesi, planlarda çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla plan tadilatlarının hazırlanması ve sorunların çözümlenmesi, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, ilgilisince yapılan tekliflerin değerlendirilerek sonuçlandırılması, bu doğrultuda gerekli yazışmaların yapılması, Kentsel Tasarım – Kentsel Dönüşüm araştırma ve proje konuları ile tadilatlarının yapımı ile ilgili konuların düzenli bir şekilde takip edilerek yürütülmesi ve sonuçlandırılması, dosya akışı içerisinde işlemlerin kayıt altına alınıp, yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda gereken özen ve çabuklukla hizmetlerin planlı, programlı etkin ve uyum içerisinde yürütülmesi, uygun şekilde ve dijital ortamda arşivlenmesinin sağlanması ile,

eserlerin ihyasına yönelik olarak projelerinin yapılması, yaptırılması, ayrıca, belediye mülklerinin kamu yararı doğrultusunda projelerinin yapılması veya yaptırılması ile, İlçe sınırları içerisindeki tüm korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemler ve uygulamaları yürütmek ve denetimlerini yapmak ile mükelleftir. İlgili kişi kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, personel özlük işlemleri ve Müdürlük ayniyat işlemlerini sağlamak. Müdürlük bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek.

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1-Fiziksel Yapı Plan ve Proje Müdürlüğü, yasa yönetmeliklere uygun olarak sürdürdüğü çalışmalarını 74 m2 lik Plan Bürosu ve 35 m2 lik Müdür odasından yürütülmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüze ait 20 m2 lik bir arşiv odası yer almaktadır.

2- Teşkilat Yapısı Plan Proje Müdürlüğü’nde: Müdür (Y. Lisans), Şef (Mimar), Şef (Sanat Tarihçisi), 1 Y.Mimar, 5 Şehir Plancısı, 1 Fen Memuru, 1 Memur, 1 Hizmetli, 1 Şöför olmak üzere toplam 13 personel vardır. Plan ve Proje Müdürlüğü idari yapılanma şeması aşağıdaki gibidir:

Belediye mülkü olan veya Belediye’ye tahsisi yapılmış eski

PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ

PLAN

PROJE

ARŞİV

KALEM


II. AMAÇ VE HEDEFLER 1- Performans Hedefi-3.3.1.1: Nakkaş Mahallesi Arazi Çalışmaları 1/1000 ölçekli Nakkaş Uygulama İmar Planı için kurum görüşleri alınmış, arazi tespit çalışmaları yapılmış olup plan çalışmaları devam etmektedir.

2- Performans Hedefi-3.3.1.2: Boyalık Köyü Arazi Çalışmaları 59 ha’lık alanı kapsayan Boyalık Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmış olup, 27.09.2001 tarih ve 1413/55244 sayılı yazımız ile Arnavutköy Belediye Meclisi’ne sevk edilmiştir. 20.10.2011 tarih ve 183 sayılı Arnavutköy Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiş olup, 17.11.2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir.

3- Performans Hedefi-3.3.1.3: Baklalı Köyü Arazi Çalışmaları 145 ha’lık alanı kapsayan 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Baklalı Nazım İmar Planı’na göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Baklalı Uygulama İmar Planı için kurum görüşleri alınmış, arazi tespit çalışmaları yapılmış olup plan çalışmaları devam etmektedir.

4- Performans Hedefi-3.3.1.4: Balaban Köyü Arazi Çalışmaları 1/1000 ölçekli Balaban Uygulama İmar Planı 47 ha’lık alanı kapsamakta olup, 09.12.2011 tarih ve 205 sayılı Meclis kararıyla Arnavutköy Belediye Meclisi’nden geçmiştir. Onaylanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilme aşamasındadır.

5- Performans Hedefi-3.3.1.5: Hacımaşlı Köyü Arazi Çalışmaları 60 ha’lık alanı kapsayan, 21.04.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Hacımaşlı Nazım İmar Planı’na göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Hacımaşlı Uygulama İmar Planı için arazi tespit çalışmaları yapılmış olup eksik kurum görüşleri tamamlanmakta ve plan çalışmaları devam etmektedir.

6- Performans Hedefi-3.3.1.6: Hadımköy Sanayi Bölgesi İmar Planı Çalışmaları 1/5000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı’nın 22.11.2010 tarihinde onaylanmasına müteakip 2 etap halinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanmıştır.

186

6.1 - Performans Hedefi-3.3.1.6.1: Hadımköy Sanayi Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planı Çalışmaları 1/1000ölçekli uygulama imar planı 2 etap halinde yapılmış olup 490,75 ha’lık alanı kapsayan 1/1000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planı 08.12.2010 tarih, 652 sayılı karar ile Arnavutköy Belediyesi Meclisi’nden geçmiştir. 14.01.2011 tarih ve 121 sayılı Meclis kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilen plan, 14.03.2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmıştır.

6.2 - Performans Hedefi-3.3.1.6.2: Hadımköy Sanayi Bölgesi II. Etap Uygulama İmar Planı Çalışmaları 22.11.2010 tasdikli, 1/5000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan 666.03 ha’lık alanı kapsayan 1/1000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi II. Etap Uygulama İmar Planı, 08.02.2011 tarih, 60 sayılı karar ile Arnavutköy Belediyesi Meclisi’nden geçmiştir. 18.03.2011 tarih ve 611 sayılı Meclis kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilen plan, 08.05.2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmıştır. Müdürlüğümüz Performans hedefi 3.3.1.6’da uygulama imar planı çalışmalarının % 50’sinin 2011 yılı sonuna kadar tamamlanarak Arnavutköy Belediye Meclisi’ne sunulacağı belirtilmesine rağmen Hadımköy Sanayi Bölgesi ile ilgili tüm uygulama imar planı çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca Hadımköy Konut Bölgesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar başlamış olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı için analiz çalışmaları yapılmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilmiştir. Ayrıca 1/1000 ölçekli Hadımköy Konut Bölgesi Uygulama İmar Planı için arazi tespit çalışmaları yapılmıştır. Diğer yandan Hadımköy bölgesinde Deliklikaya ve Ömerli için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar başlamış olup 1/5000ölçekli Nazım İmar Planı için analiz çalışmaları yapılmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilmiştir.

7- Performans hedefi 3.3.1.7: 1/5000 ölçekli Hacımaşlı, Baklalı, Balaban, Boyalık, Nakkaş, Tayakadın Nazım İmar Planları sınırları içerisinde yapılmakta olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına altlık olmak üzere planlama alanı bütününde jeolojik ve jeofizik çalışmalar yapılması için 15.07.2010 tarihinde yapılan ihale kapsamında Hacımaşlı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu


Uygulama İmar Planı Çalışmaları

187


Bakanlık Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2011 tarihinde; Tayakadın, Boyalık, Baklalı, Balaban jeolojik ve jeoteknik etüt raporları da Bakanlık Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 25.04.2011 tarihinde onaylanmıştır.

gelmemiş olmasından dolayı Meclis’e sevk edilememiştir. İtirazların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımının yapılması ve 31.05.2011 tarih ve 237974 sayılı İSKİ görüşünün gelmesiyle 06.06.2011 tarih ve 41200 sayılı yazı ile Arnavutköy Belediye Meclisi’ne sevk edilen ve 10.06.2011tarih ve 118 sayılı Arnavutköy Belediye Meclis Kararı çıkmıştır.

8.2. 2010 yılı performans hedeflerimizden, hedef 3.3.1.6’da yer alan 22.10.2010 tarih ve 588 sayılı Arnavutköy Belediye Meclisi’nden geçen ve 23.11.2010 tarihinde gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilen plan, 14.09.2011 tarih ve 1870 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile tadilen uygun görülmüş olup, plan henüz Belediyemiz’e gelmemiştir.

8.3. Resim: Jeolojik-Jeoteknik Etüd Çalışmaları

8- Diğer Hedefler: 8.1. 2010 yılı performans hedeflerimizden Hedefi-3.3.1.4’te yer alan 1270 ha’lık alanı kapsayan Çilingir Mahallesi Uygulama İmar Planı, 2010 yılı içerisinde, 1/5000 ölçekli plana yapılan itirazların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımının yapılmaması ve plan yapım aşamasında alınması zorunlu olan görüşlerden İSKİ kesin görüşünün henüz

188

2011 yılı içerisinde 12 adet plan tadilatı hazırlanmış olup; bu plan tadilatlarının tamamı Arnavutköy Belediye Meclisi’nce kabul edilmiştir

STRATEJİK HEDEF 3.3.2 9- Performans hedefi 3.3.2.1.1: 13.04.2005 tarih, 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmelik” uyarınca ödenek talebinde bulunulan 9 adet tescilli eski eserin rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hizmet


alım işi ile ilgili ödenek verilmesi, İl Özel İdaresinin 03.03.2011 tarih ve 2011/4 sayılı kararı uyarınca uygun görülmüştür.

Karaburun Cami- Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Alınan ödenekler uyarınca ilgili 9 adet eski eserin rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hizmet alım işi ihaleleri yapılmış olup, projeler 2011 yılı sonu itibari ile teslim alınmıştır. Projelere ait görseller ve kararlar aşağıdaki gibidir.

Karaburun Camii Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, İstanbul 1 No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22.12.2011 tarih ve 73 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır.

Hadımköy İstasyon Binaları - Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projesi

Yassıören Camii - 82 Parsel- Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Hadımköy İstasyon Binaları’na ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin sözleşme 30.11.2011 tarihinde imzalanmıştır. Projenin birinci safha teslimi 21.12.2011 tarihinde yapılmış olup, ilgili proje için ‘İstanbul 1 No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ onayı 2012 yılı içinde neticelenecektir.

Yassıören Camii Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, İstanbul 1 No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 01.12.2011 tarih ve 42 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır.

Arnavutköy Osmanlı Camii - Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projesi

Hadımköy Eski Karakol Binası - 1026 Parsel- Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Arnavutköy Osmanlı Camisi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, İstanbul 1 No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 01.12.2011 tarih ve 41 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır.

Hadımköy Eski Karakol Binası Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, İstanbul 1 No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 01.12.2011 tarih ve 40 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır.

Boğazköy Cami - 678 Parsel- Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projesi

Dursunköy Sivil Mimarlık Örneği-1188 Parsel- Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Boğazköy Camisi rölöve projesi için İstanbul 1 No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan 22.12.2011 tarih ve 70 sayılı kurul kararı ile onay alınmış olup, restitüsyon ve restorasyon projeleri için yerinde inceleme kararı verilmiştir.

Dursunköy Sivil Mimarlık Örneği Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, İstanbul 1 No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22.12.2011 tarih ve 75 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır.

189


190 Arnavutköy Yönetim Merkezi ve Çevresi Kentsel Tasarımı Çalışmaları


191 Hadımköy Kent Merkezi Çalışmaları


İstanbul Bilgi Üniversitesi Planlama Çalışmaları

Haraççı ve Çilingir Çeşme - 1938 ve14 Parseller - Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projesi Haraççı ve Çilingir Çeşmeleri Restorasyon Projesi, İstanbul 1 No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22.12.2011 tarih ve 71 ve 72 sayılı kurul kararları ile onaylanmıştır.

9.1 Performans hedefi 3.3.2.1.2: Hadımbaba Cami Rölöve Restorasyon Restitüsyon Projeleri Hadımköy Mahallesi, 8 Pafta 834 Parselde yer alan Hadımbaba Camii’nin restore edilip Hadımköy’e kazandırılması için rölöve, restitüsyon ve restorasyon, projeleri Müdürlüğümüz tarafından çizilmiş ve İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.06.2011 tarihli kararı ile proje kabul edilmiştir.

10- Performans hedefi3.3.2.2: Belediyemiz sınırları içerisindeki 50 adet eski eserin 40 tanesinin envanteri hazırlanmıştır.

11- Performans hedefi 3.3.2.3: 2011 yılı hedeflerimiz arasında 2 adet belediye hizmet alanı ve 1 adet pazaryeri projesi hazırlanması bulunmakta olup Hadımköy Meydan Cami, Bolluca’da Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Salon Projesi, Haraççı ve Durusu Meydan Düzenleme Projesi, Fatih Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Yıldırım Beyazıd Caddesi Kentsel Tasarım Uygulama Proje çalışmaları yürütülmüştür. 3.3.2.3.1:Bolluca Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Salon Projesi: Mülkiyeti Arnavutköy Belediye’sine ait olan Arnavutköy Bolluca Mahallesi 393/1 parsele, Bolluca Mahallesi’nin pazaryeri ve çeşitli etkinlik ihtiyaçlarını karşılayacak sabit bir pazar yeri projesi tasarlanmıştır. Proje ile ilgili süreç devam etmektedir. 3.3.2.3.2:Haraççı ve Durusu Meydan Düzenleme Projeleri: 2010 yılı Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nden talep edilmiş olan iki meydan projesi tamamlanmış olup, projelerin uygulanması için kurumlardan

192

gerekli onaylar beklenmektedir. 3.3.2.3:Fatih Caddesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi Kentsel Tasarım Uygulama Projesi Proje İBB tarafından ihaleye çıkılarak, 27.03.2011 tarihinde ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalanmıştır. Projenin toplam süresi 140 gün olup, proje teslim alınmıştır. Fatih Caddesi Düzenleme Projesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılarak elde edilen proje tamamlanmış olup, Müdürlüğümüze iletilmiştir. Projenin uygulaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü ile görüşmeler sürdürülmektedir. Proje ile ilgili görseller aşağıda yer almaktadır.

12 - Performans hedefi 3.3.2.4: İlçemiz sınırları içerisinden geçen tarihi dekovil hattının güzergah araştırmasına yönelik arşiv ve kaynak taraması yapılmış ve çalışmalar devam etmektedir.

15- Performans hedefi 3.3.2.5.1: Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali Protokolü Roterdam Mimarlık Bienali – Arnavutköy Belediyesi arasında, ‘Arnavutköy Mekânsal Gelişim Stratejik Vizyonu ve Eylem Planı’nı elde etmeye dönük imzalanan protokol gereği 27-30 Nisan, 5-6-7 Haziran tarihlerinde İstanbul Arnavutköy’de, 14/18 Eylül tarihlerinde Rotterdam’da olmak üzere, Arnavutköy Belediyesi, Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali ve uluslararası planlama ofisleri H+N+S ve 51N4E’nin katılımıyla 3 adet çalıştay (workshop) düzenlenmiştir. Tüm çalışmanın nihayetlendirildiği final sunumu 26/27/28 Ekim tarihlerinde; İSKİ, İBB Planlama Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum ve otoritelerin katılımıyla Arnavutköy’de gerçekleştirilmiştir. Bienal ekibi, protokol gereği Arnavutköy mekânsal eylem planını çalışacak ve pilot projelere yönelik çalışmaları yürütecek profesyonel planlama ve mimarlık ofislerine ilişkin teklifini sunmuştur. Buna göre profesyonel tasarım ofisleri H+N+S ve 51N4E ile ‘Arnavutköy Mekânsal Gelişim Stratejik Vizyonu


Eski Eser Restorasyon Projelerimiz

193


ve Eylem Planı’ ve pilot projelerin çalışılması için anlaşmaya varılmıştır.

Arnavutköy Alan Yönetimi Raporu çalışmalarında üretilen pilot projeler mevcuttur. Buna göre,

Arnavutköy Mekânsal Gelişim ve Stratejik Vizyonu Eylem Planı Final Raporu

1. Hadımköy Kent Merkezi,

Arnavutköy Belediyesi ve Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali arasında yapılan protokol gereği tüm bu çalışmaları özetleyen, Arnavutköy’ün ekolojik alanları, tarım ve su havzaları üzerine yürütülen tüm araştırma ve sorunları göz önüne alarak hazırlanan, final raporu Ekim ayı itibariyle Arnavutköy Belediyesi’ne teslim edilmiş bulunmaktadır.

3. Arnavutköy Yönetim Merkezi Mimari Avan Projesi; Kamu Binaları (Arnavutköy Belediyesi Yönetim Merkezi Kampusu ve Kaymakamlık Binası), kültür ve ticaret yapıları ve eğitim kampusunu bir bütün içinde kurgulandığı proje alternatifleri.

Performans hedefi 3.3.2.5.2: Arnavutköy Belediyesi - Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Çalışması

6. İmrahor, Bolluca, Boğazköy ve Arnavutköy Merkezi birleştiren Alibeyköy Deresi ve çevresi Kentsel Tasarımı,

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın, 2010 – 2011 yılı güz döneminde çalışmaya başladığı Arnavutköy kentsel alan analizi çalışmaları, Arnavutköy Belediyesi ve Bilgi Üniversitesi arasında yapılan görüşmeler ışığında, 2011 yılı bahar döneminde kentsel tasarım ölçeğine çekilmiş ve beş farklı atölye konusu olarak çalışılmaya başlanmıştır. Arnavutköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü teknik ekibi ve yöneticileriyle ve aynı zaman da Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın da desteğiyle proje çalışmalarına pek çok aşamada dahil olan müdürlüğümüz, bölgede çalışılan tüm alt ve üst ölçekli çalışmalara yön vermiştir.

Pilot Proje 4’ten Örnekler – Taşoluk Yönetim Merkezi Projesi: Projenin hedefi, Arnavutköy İlçe Merkezi içinde hem konumu hem de alansal büyüklüğü ile önemli yere sahip ve 14.06.2010 tarihli 1/1000 Ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı’nda Yönetim Merkezi olarak belirlenmiş olan alanın, Arnavutköy Belediye’sinin ihtiyaç duyduğu Belediye Hizmet Binası, İlçe Kaymakamlık Binası, Emniyet Müdürlüğü ve çeşitli kamusal donatıları barındıran bir Yönetim Kampusu olarak kullanılmasıdır. Konuya ilişkin raporda 4 farklı mimari proje teklifi sunulmuştur.

4. Arnavutköy Yönetim Merkezi ve Çevresi Kentsel Tasarımı, 5. Bolluca Kent Merkezi ve Çevresi,

7. Karaburun, Maden Ocakları arası Kentsel Tasarımı, adı altında çalışılacak yedi adet pilot proje konusu belirlenmiştir.

Bilgi Üniversitesi Arnavutköy Sergisi

Performans hedefi 3.3.2.5.4.3:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı öğrencileri ve hocaları tarafından bir yıl boyunca çalışılan Arnavutköy İlçesi ile ilgili belirlenen beş farklı ölçekteki proje, Haziran başında Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-3 Binası ana galerisinde açılan sergi ile sonlandırılmıştır. Sergi, Arnavutköy İlçesi’nin potansiyellerini ve karşılaştığı sorunları ‘Tehditler ve Fırsatlar’ başlığında sunarak, yerel yöneticilerin, konu ile ilgili kamu kuruluşlarının ve ilgili mimarlık camiasının dikkatini çekmeyi hedeflemiştir.

Türkiye – Hollanda 2012 Hibe Programı – Dış İşleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım Müdürlüğü

Performans hedefi 3.3.2.5.3: Bilgi Üniversitesi – Arnavutköy Belediyesi Protokolü Arnavutköy Alan Yönetimi 12.09.2011 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Arnavutköy Belediyesi arasında imzalanan bu protokolün amacı İstanbul’un karmaşık gelişim dinamikleri göz önünde bulundurularak, Arnavutköy Belediyesi için oluşturulacak Arnavutköy Alan Yönetimi dokümanıdır. Arnavutköy Belediyesi’nin alan yönetimi için bölgesel ölçekten mahalle ölçeğine kadar uzanan bir pozisyonlandirma sistemi kurmak, bu sistemin değişik ölçeklerde projelere dönüştürülmesini sağlamak, uzun- orta vadeli vizyonları belirlemek ve harekete geçirmek, ayni zamanda da kısa vadeli pilot projeleri belirleyip hayata geçirmektir. Doküman, protokol gereği 31.12.2011 tarihinde teslim alınmıştır.

194

2.Hadımköy Kent Merkezi Askeri Alanın Dönüşümü,

2 Şubat 2011 tarihinde Ankara’da, Hollanda ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları’nca, Hollanda ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 400. Yılı münasebetiyle imzalanan mutabakat ile iki ülke arasında kültürel ve ekonomik alanlarda işbirliklerinin ve kültürlerarası diyalogun geliştirilmesinin desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu protokol kapsamında Dış İşleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım Müdürlüğü tarafından, iki ülke arasında yürütülecek faaliyetleri desteklemek amacı ile hibe desteği yapılacağı belirtilmiştir. 27.07.2011 tarihinde Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 400. Yıldönümü kutlamaları Koordinasyon Komitesi’ne ‘‘Sürdürülebilir Kent Yapmak: İstanbul Arnavutköy Mekânsal Gelişim Planı Çalışması Sergisi ve Türkiye’den İyi Örneklerin Sunumu’’ projesi ile başvuruda bulunulmuştur. Yapılan bu proje başvurusu, Dış İşleri Bakanlığı’nın 23.11.2011 tarihli yazısı ile talep ettiği bütçenin yaklaşık %60’ını almaya layık görülerek, Bakanlık’ın ilgili heyeti tarafından katkıya değer bulunmuştur. İlgili çalışmalar 2012 yılı içinde nihayetlendirilecektir.


Arnavutköy Mekansal Gelişim Stratejik Vizyonu ve Eylem Planı Raporu

Havzaya Bakış Okunabilir Bir Peyzaj

Pilot Proje: Sazlıbosna Sırt Kent

Pilot #01: Hadımköy Sırt Kent Öneri İSKİ Havza Koruma Kuşakları Planına ve Sırt Kent Mantığına Genel Bakış: Kurulu ve kurulu olmayan, kent ve çevre arasındaki limiti gösteren mevcut İSKİ Havza Koruma Kuşakları Sınırları, topografyaya ve mülkiyet sahalarına göre yeniden düzeltilmektedir. Kentsel alan tepe/sırt boyunca gelişirken, çevresel bölge ve alanlar hem boşaltılan suyu ve hem de yeniden kazanılan kent suyunu temizlemektedir. Kent ve çevre kullanıcıların da menfaatini gözeten bir eğlence ve piknik alanı olarak ikiye katlanan ormanlık bölgede bir araya gelmektedir

Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali ile gerçekleştirdiği çalıştaylardan kareler...

195


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


I – GENEL BİLGİLER

ğ) Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde; işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak.

A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

h) Kar, don, sel baskınları ile plan çerçevesinde mücadele etmek.

1. Müdürlüğümüzün Görevi

ı) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile İlçe belediyelerine verilen görev ve yetkilerden kendisini ilgilendiren konuları takip ederek yapmak ve yaptırmak.

Arnavutköy İlçesi’nde çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. Bu iş ve işlemleri aşağıda gösterilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yerine getirir.

2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

Fen İşleri Müdürlüğü; 5393-5216-5018-3194-3030-29813290-3366-4734-4735 sayılı ve ilgili yasalar ile bunlara bağlı yönetmelikler, yönergeler ve diğer mevzuatlara göre aşağıda sayılan görevleri yapar.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye’nin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, sosyal ve kültür amaçlı binaların, kent donatılarının, altyapı ve üstyapı tesislerinin, kapalı ve açık spor alanların yapımını gerçekleştirmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirmek.

Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

b) Yukarıda sözü edilen işlere ait hakediş ve kesin hesaplarını tetkik etmek ve onaylamak, geçici ve kesin kabullerini yapmak.

1.1 Hizmet Birimleri:

c) İlgili mevzuat gereği Belediye’nin yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan vb. yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılmasını sağlamak, kentin imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak, yeniden yapılanma çerçevesinde yollar, alt geçitler, köprüler yapılmasını sağlamak.

1. Fiziki Yapı Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Anavutköy Merkez (Fen İşleri Binası) ve Kademe Binası’nda yürütülmektedir.

2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Fen İşleri Müdürlüğü’nde hizmetlerin yürütülmesinde 32 adet teknolojik kaynak mevcuttur. 10 adet masaüstü 3 adet dizüstü olmak üzere 13 adet bilgisayar, 3 adet yazıcı, 2 adet fotokopi makinesi kullanılmaktadır.

ç) İlçe içerisinde, belirlenen plan ve program çerçevesinde bordür, tretuar yapım ve bakımını sağlamak. d) Belediye sınırlan içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını sağlamak. e) Kamuya ait diğer alt yapı kurum ve kuruluşları ile (BEDAŞ, İGDAŞ, Türk Telekom, İSKİ ) yatırımlarda koordinasyon sağlamak ve bu kurumlara çalışmalar sırasında gerekli desteği sağlamak. f) Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirip, altyapı ruhsatlarının verilmesini sağlamak.

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

3. Personel Durumu İlçemiz ihtiyaçlarını tespit ederek daha yaşanılır bir alt yapı ve üst yapı oluşturmak görevi olan Fen İşleri Müdürlüğü; 1 müdür, 4 büro amiri, tekniker ve mühendislerden oluşan 9 adet teknik elaman, 2 adet idari işlemler görevlisi, 23 saha personeli ile görev yapmaktadır.

4. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz; 1-Proje ve İhale Bürosu, 2- Yol Bakım ve Onarım Bürosu, 3-Altyapı ve Ruhsat Bürosu, 4- Kalem ve Arşiv Bürosu birimlerinden oluşmaktadır.

g) Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlamak.

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

PROJE VE İHALE BÜROSU

YOL BAKIM VE ONARIM BÜROSU

ALTYAPI VE RUHSAT BÜROSU

KALEM-ARŞİV BÜROSU


II – AMAÇ VE HEDEFLER A – MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ ve HEDEFLERİ 1. Stratejik Amaç: Arnavutköy İlçesi’nde çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamaktır.

2. Stratejik Hedefler: YIL

2011 YILI STRATEJİK HEDEFLERİMİZ 1- İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların kaldırım işlerini 2011 yılı sonuna kadar %20 oranında tamamlamak. 2- İBB ile koordineli bir çalışma yapılarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların asfaltlama işlerini 2011 yılı sonuna kadar %65 oranında tamamlanmasını sağlamak.

2011

3-2011 yılı sonuna kadar toplam 5.000 m. yağmursuyu şebekesi döşemek. 4-2011 yılı sonuna kadar en az 75.000 ton stabilize yol malzemesi sermek. 5- Arnavutköy Belediyesi hizmet binasının ihalesini 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak.

2011 yılı sonuna kadar toplam 3.1.3.1. 5.000 m. yağmursuyu şebekesi döşemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

GERÇEKLEŞME ORANI

İBB ile koordineli bir çalışma yapılarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve 3.1.2.1. sokakların asfaltlama işlerini 2011 yılı sonuna kadar %65 oranında tamamlanmasını sağlamak.

2011 GERÇEKLEŞME

İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların kaldırım işlerini 2011 yılı sonuna kadar %20 oranında tamamlamak.

2011 HEDEF

3.1.1.1.

PERFORMANS HEDEFİ

PERFORMANS HEDEF NO

3. Performans Değerlendirme Sonuçları:

Toplam döşenecek tretuar ve kaldırım miktarı (m²)

100000

80000

% 80

Düzenlenen tretuar ve kaldırım miktarı (m²)

85000

65000

% 76

Onarılan mevcut tretuar ve kaldırım miktarı (m²)

15000

15000

% 100

Toplam döşenen tretuar ve kaldırım oranı (%)

100

80

% 80

Toplam serilecek asfalt miktarı (ton)

80000

97000

% 121

Serilen asfalt miktarı (ton)

50000

71000

% 142

Tamirat için kullanılan asfalt miktarı (ton)

30000

26000

% 87

100

121

% 121

Döşenecek yağmursuyu şebekesi uzunluğu (m)

5000

8000

% 160

Döşenen yağmursuyu şebekesi uzunluğu (m)

5000

8000

% 160

100

160

% 160

75000

125000

% 167

75000

125000

% 167

100

167

% 167

100

0

%0

Toplam kullanılan asfalt oranı (%)

Döşenen yağmursuyu şebekesi oranı (%)

Serilecek malzeme miktarı (ton) 2011 yılı sonuna kadar en az 3.1.4.1. 75.000 ton stabilize yol malzemesi Serilen malzeme miktarı (ton) sermek. Serilen malzeme oranı(%) Arnavutköy Belediyesi hizmet 3.1.5.1. binasının ihalesini 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak. TOPLAM

198

Belediye hizmet binası ihalesinin tamamlanma oranı (%)

% 95


Eski Hali

Yeni Hali

Yeni Hali

Eski Hali

199


Müdürlüğümüz 2011 yılı performans değer ortalaması % 95 olarak gerçekleştirilmiştir. Performans hedefimizde % 100’e yaklaşmış bulunmaktayız. Belediye hizmet binası ihalesi gerçekleşmediğinden performans değer ortalamasına dahil edilmemiştir.

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER 1) İhaleler:

»» »» »»

4734 sayılı Kanun'un 19. maddesine göre açık ihale usulü ile 10 adet 4734 sayılı Kanun'un 21. maddesine göre pazarlık ihale usulü ile 3 adet 4734 sayılı Kanun'un 22. maddesine göre doğrudan temin ihale usulü ile 3 adet, ihale yapılmıştır.

AÇIKLAMA

SÖZLEŞME BEDELİ

İŞİN İSMİ

İHALE USULÜ

İHALE ŞEKLİ

S.N

2011 Yılı İhale Tablosu

1

Yapım İşi

19. Açık

Arnavutköy geneli asfalt kaplama yapıldı

8,997,000.00 TL

97.000 Ton Asfalt kaplama yapıldı

2

Yapım İşi

19. Açık

Bordür tretuar yapım ve tamir İşi

1,292,000.00 TL

54.000 mt bordür 65.500 m2 parke döşendi

3

Yapım İşi

19. Açık

Duvar ve çeşitli betonarme sanat yapıları yapım işi

419,234.52 TL

Devam ediyor

4

Yapım İşi

19. Açık

Demir korkuluk yapılması

158,544.00 TL

32.750 kg korkuluk yapıldı

5

Yapım İşi

19. Açık

Okulların bakım onarım işi

1,285,659.17 TL

Devam ediyor

6

Yapım İşi

19. Açık

Mehmet Akif Ersoy Caddesi elekt. havai Hatlarının yeraltına alınması

397,000.00 TL

Devam ediyor

7

Hizmet İşi 19. Açık

İş makinesi ve kamyon kiralama

471,200.00 TL

7 ad. Kamyon 2 ad. JCB 1 ad. silindir çalıştırıldı

8

Hizmet İşi 19. Açık

Personel destek hizmeti alımı

168,234.00 TL

10 adet saha personeli çalıştırıldı

9

Mal Alımı

19. Açık

Yol temel malzemesi alınması

670,000.00 TL

125.000 ton mıcır alındı

10

Mal Alımı

19. Açık

Kilit taşı ve bordür alınması

83,300.00 TL

5000 m2 parke taşı 6600 mt bordür taşı alımı yapıldı.

11

Mal Alımı

21/f Paz.

Betonarme boru alınması

115,387.50 TL

1400 adet beton boru alındı

12

Mal Alımı

21/f Paz.

Milli Egemenlik Caddesi elektrik malzemesi alım işi

107,000.00 TL

Malzeme alımı yapıldı.

13

Mal Alımı

21/f Paz.

Tente Alımı

120,000.00 TL

Tente alımı yapıldı.

14

Hizmet İşi

22/d D.T.

Kamyon Kiralama İşi

22,500.00 TL

90 gün ile 1 adet kamyon çalıştırıldı.

15

Mal Alımı

22/d D.T.

GPS Alımı

19,800.00 TL

1 adet GPS alındı.

16

Mal Alımı

22/d D.T.

Asfalt kesme makinesi alımı

4,801.00 TL

1 adet asfalt kesme makinesi alındı.

14,331,660.19 TL

+ KDV =16,911,359.02 TL

TOPLAM

Müdürlüğümüz 2011 yılında 10 adet açık ihale 3 adet pazarlık usulü ihale ve 3 adet doğrudan temin usulü olmak üzere 16 adet ihale gerçekleştirmiştir.

200


2) Evrak Kayıt : İŞLEM CİNSİ

BİRİM

MİKTAR

Gelen evrak sayısı

Adet

1307

Giden evrak sayısı

Adet

1240

Gelen başvuru şikayet sayısı

Adet

980

Cevaplanan başvuru şikayet sayısı

Adet

964

201


Eski Hali

Yeni Hali

Müdürlüğümüz evrak kayıt kaleminde 2011 yılında 1307 gelen evrak kayıt girişi yapılmış, 1240 giden evrak çıkışı gerçekleşmiştir. Ayrıca Müdürlüğümüze e-mail yolu ile 980 adet şikayet başvurusu olmuştur. Bu şikayet başvurularının 964 adedi Müdürlüğümüzce cevaplandırılmıştır.

3) Kazı Ruhsatları: İŞLEM CİNSİ

BİRİM

MİKTAR

İSKİ'ye verilen ruhsat sayısı

Adet

319

Bedaş'a verilen ruhsat sayısı

Adet

113

Telekom'a verilen ruhsat sayısı

Adet

40

İgdaş'a verilen ruhsat sayısı

Adet

180

TOPLAM

Adet

652

TL

1360.00

Kazı ruhsatlarından alınan irat miktarı

Diğer kurumlar tarafından İlçemize yapılan altyapı hizmetlerinde; hizmetin daha verimli bir şekilde alınabilmesi için, Müdürlüğümüz tarafından toplamda 652 adet kazı ruhsat izni verilmiştir. Ayrıca bu kazı ruhsatlarından 1.360.00 TL gelir elde edilmiştir.

202


4) Bütçe Durumu: BİRİM FAALİYET RAPORU TABLOSU (MALİ BİLGİLER) Fen İşleri Müdürlüğü-2011 Bütçe Yılı 2011 YILI HEDEFİ (TL)

2011YILI GERÇEKLEŞMESİ (TL)

GERÇEKLEŞME ORANI(%)

Personel Giderleri

2.611.000,00

1.700.006,90

65,12

Sosyal Güvenlik Kurumu

422.000,00

365.014,53

86,39

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2.826.271,30

2.457.365,61

43,34

19.468.658,70

19.454.526,70

92,77

25.327.930,00

23.976.913,74

94,67

Sermaye Giderleri TOPLAM

AÇIKLAMA

5) Gerçekleştirilen Hizmetler: Fen İşleri Tarafından Gerçekleştirilen Hizmetler S.N Mahalle adı

Asfalt Kaplama (Ton)

Stabilize Serme (Ton)

720

4000

Parke Döşeme (m²)

Bordür Döşeme (mt)

Baca Yükseltme (Ad)

Taş Duvarı (m3)

184

1

Adnan Menderes Mah.

2

Anadolu Mah.

12500

12500

2500

2000

60

3

Arnavutköy Merkez Mah.

1500

2250

3500

2500

50

4

Atatürk Mah.

1184

1600

350

200

5

Bahşayış Mah.

100

500

6

Boğazköy İstiklal Mah.

8143

11000

5000

4000

7

Bolluca Mah.

4840

3500

2500

1800

8

Çilingir Mah.

200

3500

9

Dursunköy Mah.

300

2000

10

Durusu Mah.

500

1450

200

150

11

Fatih Mah.

3412

3800

12

M.Fevzi Çakmak Mah.

6610

4000

13

Hadımköy Mah.

2500

6500

250

150

14

Haraççı Mah.

8000

3400

500

320

15

Hastane Mah.

840

1650

200

80

16

Hicret Mah.

1000

2500

250

200

17

İmrahor Mah.

800

6750

300

160

18

İslambey Mah.

4200

4300

2700

2800

60

19

Karlıbayır Mah.

12980

7800

14550

17520

20

Perde Duvarı (m²)

180

499

176

44

150

85

100 61

40

200

203


20

Mavigöl Mah.

2381

3500

21

M.Akif Ersoy Mah.

3825

3000

22

M.Kemal Paşa Mah.

1600

1400

300

80

23

Nene Hatun Mah.

12774

6800

3000

2300

24

Nakkaş Mah.

50

200

25

Ömerli Mah.

3000

3600

300

150

26

Sazlıbosna Mah.

250

1000

27

Taşoluk Mah.

1071

3000

300

140

28

Terkos Mah.

100

700

29

Yavuz Selim Mah.

520

4000

30

Yeşilbayır Mah.

250

1400

31

Yunus Emre Mah.

850

13400

36000

18800

97.000

125.000

80.000

60.000

TOPLAM

7000

6550 469 45

231

50

304 50

300

100 88 520 471

2.370

825

Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen hizmetler (asfalt-stabilize-parke-bordür-baca –taş duvarı-perde duvarı) mahalle bazında envanteri çıkarılarak tablo halinde gösterilmiştir.

204


a) Asfalt Çalışması: Asfaltın Genel Dağılımı KURUM

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ASFALT CİNSİ

MİKTAR

ASFALT KAPLAMA YAPILMASI

71.000 Ton

ASFALT YAMA YAPILMASI

26.000 Ton

İSKİ (PROTOKOL) ASFALT KAPL.YAPIL.

10.000 Ton

TOPLAM

107.000 Ton

ASFALT KAPLAMA YAPILMASI

30.000 Ton

ASFALT YAMA YAPILMASI

28.000 Ton

TOPLAM

58.000 Ton

GENEL TOPLAM

165.000 Ton

Arnavutköy genelinde 30 adet cadde ve 230 adet sokakta asfalt kaplaması gerçekleştirilmiştir.

b) Stabilize Çalışması: MALZEME CİNSİ

MİKTAR

STABİLİZE SERİLMESİ

125.000 Ton

GROVAK SERİLMESİ

90.000 Ton

TOPLAM

215.000 Ton

Arnavutköy genelinde, yeni imar yolu açılması, yolların asfalt kaplama ve kaldırım döşemelerine hazır hale getirilmesi için, muhtelif cadde sokaklara 125.000 ton stabilize serildi. Yeni İmar yolu açılmasında, yol altyapısı için 90.000 ton grovak malzeme kullanıldı.

c) Tretuvar Çalışması: Arnavutköy genelinde 80.000 m² beton parke taşı, 60.000 mt beton bordür taşı döşendi. Tretuvar çalışması kapsamında, Boğazköy Yunus Emre Mah. - Bolluca Mah. - Bolluca Mavigöl Mah. - Anadolu Mah. – Karlıbayır Mah.-İslambey Mah.Arnavutköy Merkez Mah. İstiklal Mahallesi olmak üzere 95 adet cadde ve sokakta kaldırım tretuvar düzenlemesi yapılmıştır.

İŞİN CİNSİ

MİKTAR

PARKE TAŞI DÖŞENMESİ

80.000 M2

BORDÜR TAŞI DÖŞENMESİ

60.000 MT

Ayrıca Arnavutköy genelinde, asfalt kaplama öncesi 100 adet sokak ve cadde de tretuar tamiratı yapılmıştır.

205


d) Diğer Faaliyetler: İŞİN CİNSİ

MİKTAR

YAĞMUR SUYU HATTI DÖŞENMESİ

8.000 MT

YAĞMUR SUYU IZGARA DÖŞENMESİ

1.000 Adet

YAĞMUR SUYU IZGARA TEMİZLİĞİ YAPILMASI

900 Adet

BETONARME PERDE DUVAR YAPILMASI

825 M2

TAŞ DUVAR YAPILMASI

2.370 M3

DEMİR KORKULUK YAPILMASI

32.750 KG

BACA YÜKSELTME

471 Adet

TRAFİK HIZ KESİCİ YAPILMASI (KAUÇUK)

100 MT

DERE ISLAH ÇALIŞMASI

13 Adet

»» »»

Yağmur suyu Hattı Döşenmesi:Arnavutköy Merkez, Nene Hatun, Yunus Emre, Anadolu, Bolluca, Mavigöl ve İstiklal Mahalleleri'nde muhtelif cadde ve sokaklarda 8.000 mt yağmur suyu hattı döşenmiştir. Yağmur suyu Izgara Döşenmesi:Arnavutköy Merkez, Nene

Hatun, Yunus Emre, Anadolu, Bolluca, Mavigöl ve İstiklal Mahalleleri'nde muhtelif cadde ve sokaklara 1000 adet yağmur suyu ızgarası döşenmiştir. »» Yağmur suyu Izgara Temizliği Yapılması: İlçe sınırları içerisinde muhtelif cadde ve sokaklarda 900 adet ızgara temizliği yapılmıştır. »» İstinat Duvarı: İlçe sınırları içerisinde muhtelif cadde ve sokaklarda 2.370 m³ taş duvar ve 825 m² betonarme perde duvar yapılmıştır. »» Demir Korkuluk Yapılması: Arnavutköy genelinde köprü geçişleri ve muhtelif duvar üstlerine, 32.750 kg demir korkuluk yapılmıştır. »» Baca Yükseltme: İlçe sınırları içerisinde muhtelif cadde ve sokaklarda 471 adet baca yükseltme işi yapılmıştır. »» Trafik Hız Kesici: Arnavutköy geneli muhtelif caddelere, 60 adet asfalttan hız kesici yapıldı. Ayrıca 100 mt kauçuk hız kesici konulmuştur. »» Dere Islah Çalışması:1-Şirindere 2-Bolluca deresi 3-İmrahor Deresi 4-Kirazlı DDeresi 5-Haraççı Deresi 6-Çangarlı Deresi 7-Han DDeresi 8-Yeşilbayır Deresi 9-Eşkinoz Deresi 10-Hamam Deresi 11-Yassıören Deresi 12-Yeniköy Deresi 13-Tayakadın Deresi

6) Diğer Kurumların Faaliyetleri: a- İ.B.Belediyesi Yatırımları: İŞİN CİNSİ

206

MİKTAR

ASFALT KAPLAMA YAPILMASI

30.000 TON

ASFALT YAMA YAPILMASI

28.000 TON

TOPLAM

58.000 TON

PARKE TAŞI DÖŞENMESİ

11.500 M2

BORDÜR TAŞI DÖŞENMESİ

5.500 MT


b- İSKİ Yatırımları: İŞİN CİNSİ

MİKTAR

ATIKSU KANALI DÖŞENMESİ

125.000 MT

ATIKSU EV BAĞLANTILARI (RABIT BAĞLANTISI)

38.500 MT

TOPLAM

163.500 MT

ASFALT KAPLAMA YAPILMASI (PROTOKOL)

10.000 TON

İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI DÖŞENMESİ

4.650 MT

DERE ISLAH ÇALIŞMASI YAPILMASI

12 ADET

Arnavutköy genelinde 163.500 mt atıksu kanal döşemesi yapılmıştır. Altyapı çalışması yapılan mahallelerimiz; Anadolu Mah. Yunus Emre Mah. İstiklal Mah. Bolluca Mah. Mavigöl Mah. Nene Hatun Mah. Hicret Mah. İslambey Mah. Yavuz Selim Mah. Atatürk Mah. Fatih Mah. Adnan Menderes Mah. ve Deliklikaya Mahalleleri’nde yapıldı. c- İGDAŞ Yatırımları: İŞİN CİNSİ

MİKTAR

ÇELİK HAT DÖŞENMESİ

3.000 MT

POLİETİLEN HAT DÖŞENMESİ

40.000 MT

SERVİS HATTI DÖŞENMESİ

8.500 MT

TOPLAM

51.500 MT

SERVİS KUTUSU YAPILMASI

1077 ADET

d- BEDAŞ Yatırımları: İŞİN CİNSİ

MİKTAR

ORTA GERİLİM HATTI YERALTINA ALINMASI

23.000 MT

ALÇAK GERİLİM HATTI YERALTINA ALINMASI

60.000 MT

TOPLAM

83.000 MT

TRAFO KONULMASI

5 ADET

AYDINLATMA DİREĞİ

52 ADET

e- TÜRK TELEKOM Yatırımları: İŞİN CİNSİ

MİKTAR

FİBEROPTİK HAT ÇEKİLMESİ

11.000 MT

NORMAL HAT ÇEKİLMESİ

10.000 MT

YERALTI HATI ÇEKİLMESİ

7.000 MT

TOPLAM

28.000 MT

207


YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ


2. Teşkilat Şeması

I. GENEL BİLGİLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

YAPI KONTROL MÜDÜRÜ

1- Müdürlüğümüzün Görevi Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamı’nın emir ve direktifleri doğrultusunda; ruhsatlı yapıların ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun inşa edilmesi için her kat aşamasında kontrolünü yapmak ve hakediş düzenlemek, ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yapı tatil tutanağı, Encümen Kararı ve yıkım işlemlerini yapmak, kat irtifakı işlemlerini yapmak, ruhsat ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan binaların iş bitirme belgesini düzenlemek, ruhsat ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan ve iş bitirme belgesi düzenlenmiş binalara yapı kullanma izin belgesi tanzim etmekle görevlidir.

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

YAPI KONTROL BÜROSU

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 25 Adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. 9’u iletişim amaçlı olarak, 14 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

Araç-Gereç Listesi SIRA NO

CİNSİ

1

Bilgisayar

11

2

Yazıcı

3

3

Telefon

9

4

Klima

1

TOPLAM

ADET

24

4. Personel Durumu

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. Fiziki Yapı 1.1 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Arnavutköy Merkez Binası’nda yürütülmektedir. SIRA KULLANIM AMACI NO

ADET

1

Büro (Yapı Kontrol Müdür Odası)

1

2

Büro (Yapı Kontrol Bürosu)

1

Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri; 1 müdür, 1 şef, 5 inşaat mühendisi, 2 inşaat teknisyeni, 1 harita teknisyeni, 1 harita teknikeri, 1 İşçi, 2 zabıta memuru olmak üzere toplam 14 personelle yürütmektedir.


II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüzün amaçları; İlçe sınırları dahilindeki yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda; yapıların ruhsatına uygun yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlamak, kaçak ve ruhsata aykırı yapılarla ilgili yasal işlem yapmak, tamamlanmış yapılara yapı kullanma izin belgesi düzenlemektir. Amaç ve hedefler bu bağlamda gerçekleşmiştir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş ve işlemlerini yürütmektedir.

A- MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2011 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır. Ana gelir kalemleri; iş bitirme belgesi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, hakediş düzenlemeleri, yapı kullanma izin belgesidir. 2011 yılında 11.677.228,49 TL Gelir tahsil edilmiştir.

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı 2011

210

Müdürlüğümüzün Bütçesi

Kullanılan Ödenek

Bütçe Gerçekleşme Oranı %

2.417.500,00 TL

455.321,88 TL

%18,83


B- PERFORMANS BİLGİLERİ 3.1. İlçe genelinde bu güne kadar yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi almış yapıların tespit, analiz ve değerlendirilmesi tamamlanmıştır. 3.2. İlçe genelinde kaçak yapılaşma ile etkin bir mücadeleyi devam ettirerek yapıların ruhsat ve eklerine uygun tamamlanması için çalışmalar yapılmış, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. 3.3. Yapı kullanma izin belgesi oranı %12’ye çıkarılmıştır, 2013 yılı sonuna kadar %20’ye ulaşması için çalışmalar devam etmektedir.

C- YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

»» »» »» »» »» »» »» »»

48 Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. maddesine göre 341 adet Yapı Tatil Kararı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. maddesine göre 341 adet Encümen alınmıştır. 70 adet yıkım yapılarak inşaatlar uygun hale getirilmiştir. 128 adet temel üstü vizesi onaylanmıştır. 873 adet yapı denetim hakediş ödemesi gerçekleşmiştir. 120 adet yapıya iş bitirme belgesi onaylanmıştır. 139 adet yapıya kat irtifakı kurulmuştur.

211


ÇEVRE KORUMA ve GELİŞTİRME SEKTÖRÜ


ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ


I. GENEL BİLGİLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. Fiziki Yapı 1.1 Hizmet Birimleri ve Hizmet Araçları: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Haraççı, Durusu, Hadımköy Ek Hizmet Binalarında ve Karaburun Sahil Kontrol Noktası, Hadımköy Kontrol Noktası ve Boğazköy Kontrol Noktası’nda yürütülmektedir.

Hizmet Birimleri SIRA NO

KULLANIM AMACI

ALANI M2

KAT ADEDİ

1

Haraççı Müdürlük Binası

200 m2

1

2

Durusu Hizmet Binası

100 m2

1

3

Hadımköy Hizmet Binası

20 m2

1

4

Karaburun Kontrol Noktası

15 m2

1

5

Boğazköy Yol Ayrımı Kontrol Noktası

20 m2

1

6

Hadımköy Kontrol Noktası

10 m2

1

Hizmet Araçları SIRA NO

ARACIN CİNSİ

RESMİ ARAÇ

KİRALIK ARAÇ

1

Binek Araç

5

12

17

2

Minibüs

1

-

1

3

Motosiklet

4

-

4

10

12

22

GENEL TOPLAM

2. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

Zabıta Müdürü

Zabıta AMİRİ

Zabıta AMİRİ

ADEDİ


3. Personel Durumu Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 Müdür, 2 Amir, 3 Komiser, 25 Zabıta Memuru, 7 Zabıta Görevlisi (işçi) ve 17 Hizmet Personeli olmak üzere toplam 55 personelle yürütmektedir.

B- MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2011 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır.

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Müdürlüğümüzün Bütçesi

Kullanılan Ödenek

Bütçe Gerçekleşme Oranı %

2.484.000,00

1.957.030,70

78,78

2011

C- PERFORMANS BİLGİLERİ 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri: 1-a) Büro Faaliyetleri: 2011 yılı içerisinde Müdürlüğümüz’e gelen evrak sayısı 812 adet, giden evrak sayısı 989 olup; toplamda 69 Adet pazarcı esnafımıza ait devir işlemi yapılmıştır.

1-b) Pazar Faaliyetleri: İlçemizde, toplam 20 adet açık semt pazarı kurulmaktadır. Bu pazarlarda toplam 748 pazarcı esnafı bulunmaktadır. 6359 adet pazar tezgâhında faaliyet yürütülmektedir. Pazar ekibinin görevlendirilmesi yapılarak, ilçemizdeki tüm pazarların denetimleri aralıksız yapılmaktadır. Pazar listelerinin güncellemeleri yapılmak suretiyle, pazar yerleri çizilmekte,

216

esnafların tezgâhlarının düzen ve denetimleri yapılmaktadır. Pazarlarda satılan ürünler aralıksız denetlenmektedir. Pazar esnafının sağlık ve hijyen yönünden kontrolleri yapılmakta, portör muayeneleri denetlenmektedir. 2011 yılında tezgâh kurma harcı olarak 672.444,62 TL tahakkuk edilmiş, yine 2011 yılı içerisinde bunun 625.613,79 TL si (%93’ü) tahsil edilmiştir. Yılsonuna kadar ödeme yapmayan esnafların, tezgâh kurma belgeleri tutanak mukabili belediyemiz encümenine havale edilerek, sözleşme gereği iptal edilecektir. Kontrollerdeki temel ilkemiz sağlıklı ürünlerin halka sunumu ve bu sunum yapılırken, bir kalite standardı yakalamaktır.

1-c) Kaldırım İşgali ve Görüntü Kirliliği Önleme Faaliyetleri: 2011 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38.maddesi kapsamında, 178 adet kaldırım işgaline, idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilmiştir.


İlçemiz genelinde ana arterlerde, caddelerde görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için, tabela ve afişlerin denetimleri aralıksız devam etti. Bu kapsamda izinsiz asıldıkları tespit edilen afiş ve tabelalara toplam 60 adet tebligat yapıldı. Bu tebligatlar neticesinde, işyerlerinin kaldırdıkları tabelalar dışında, toplam 244 adet tabela kaldırıldı. İzinsiz asıldığı tespit edilen 2274 adet afiş kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42.maddesi kapsamında, 67 adet izinsiz asılan afiş için, idari yaptırım karar tutanağı tanzim edildi.

1-d) Seyyar Satıcıların ve Dilencilerin Denetim Faaliyetleri: İlçemiz genelinde ana arter ve caddelerde, okulların, camilerin ve topluca bulunulan yerlerin çevrelerinde seyyar satıcıların ve dilencilerin faaliyetlerine mani olundu. 2011 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda, 1182 adet seyyar satıcı faaliyeti durduruldu. Dilencilik yaparken yakalanan 13 kişiye, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33.maddesine muhalefetten cezai işlem yapıldı. Megafonla gürültü yaparak seyyar satıcılık yapan ve semt pazarlarımızda yüksek sesle satış yaparak çevreye rahatsızlık veren 60 kişiye, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36/1.maddesine muhalefetten cezai işlem yapıldı.

1-e) İşyeri Kontrolleri ve Denetim Faaliyetleri: Denetim ekiplerimiz halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin denetimi, bakkaliye ve marketlerde satışı yasak olan tüplerin, satışlarının kontrolleri ve fırınlarda ekmek gramajlarının kontrollerini 2011 yılı içinde de düzenli bir şekilde yaptı. Bu denetimlerde toplam 887 adet işyerine gidilip, son kullanma tarihi geçen ürünleri satan veya izinsiz şekilde tüp satışı yapan işyerlerinde, ilgili ürünler imha edilmek üzere yedd-i emine alındı. Toplam 101 adet yedd-i emin tutanağı tanzim edildi. Bu tutanaklarla 11 piknik tüpüne de el konuldu. Yedd-i emine alınan gıda ve temizlik ürünlerinin adet bazından toplamı 2850 adet olup ayrıca açıkta satılan 14.840

kg. hazır kıyma da yedd-i emin’e alınmış bu ürünler imha zabıtları tanzim edilerek imha edilmiştir.

1-f) Tütün ve Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesi ve Denetimi Faaliyetleri: 4207 Sayılı Sigara ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında her hafta Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde, İlçe Tütün Denetim Komisyonu olarak denetimler aksatılmadan yapıldı. İlçe Tütün Denetim Komisyonumuz; Sağlık Grup Başkanlığı’ndan 1 personel, Arnavutköy Belediye Başkanlığı’ndan 1 Zabıta Memuru, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden 1 polis memuru ve Jandarma Komutanlığı’nda görevli 1 yetkili personelden oluşmaktadır. 2011 yılı içinde yapılan denetimlerde 752 adet işyerine kontrol amaçlı gidilip, gerekli bilgilendirmeler ve denetimler yapıldı. Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında 4207 sayılı kanun gereği, yapılan denetimlerde; 16 adet kahvehane ilgilisine uyarı tutanağı, 44 adet kahvehane ilgilisine, işletmede sigara içilmesine müsaade ettiklerinden dolayı gerekli tutanaklar düzenlenerek, İlçe Tütün Denetim Komisyonu’nda görevli, aynı zamanda çalışmaların sekreteryasını yapan İlçe Sağlık Grup Başkanlığı tarafından, Kaymakamlık Makamı’na gönderildi. Ayrıca söz konusu işletmelerde sigara içtiği görülen 37 adet şahsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 39.maddesine göre yasal işlem yapıldı.. 1-g) İnternet Komisyonu Denetim Faaliyetleri: İlçemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren internet kafelerin denetimleri, her hafta Pazartesi günü periyodik olarak yapıldı. Kaymakamlık tarafından oluşturulan internet kafe denetleme komisyonunca 2011 yılı içerisinde 56 adet işyerine yazılı tebligat yapılmış, verilen süre sonunda Kaymakamlık Makamı’na yeterlilik belgesi almak için müracaatta bulunan 39 adet internet kafe komisyonca denetlenmiştir. Yeterli

217


görülen işyerlerine olumlu rapor yazılmış, yeterli görülmeyenler hakkında olumsuz rapor tanzim edilerek Kaymakamlık Makamına sunulmuştur. Ayrıca Kaymakamlık Makamı’ndan yeterlilik belgesi alan işletmeler komisyonumuzca periyodik olarak toplamda 165 defa denetlenmiştir.

1-h) UKOME Kararlarının Uygulanması ve Denetim Faaliyetleri: İlçemizin giriş bölgelerine kurulmuş olan Boğazköy Yol Kontrol Noktası’nda yapılan çalışmalarda toplam 753 adet hafriyat kamyonu, Hadımköy Kontrol Noktası’nda toplam 1679 adet hafriyat kamyonu, Tayakadın bölgesinde mobil olarak yapılan çalışmalarda toplam 7793 adet hafriyat kamyonu ve Bolluca İhsaniye yolu üzerinde mobil olarak yapılan çalışmalarda ise toplam 219 adet hafriyat kamyonu ilgili Ukome kararı gereğince yönlendirmeleri yapılmış, toplam da 10444 adet hafriyat kamyonu yönlendirilerek şehir içine girişleri engellenmiştir. Ayrıca tüm uyarılara rağmen ilgili Ukome kararına aykırı hareket ederek şehir içi güzergahını kullanan 38 adet hafriyat kamyonu ilgilisine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi’ne göre yasal işlem yapılmıştır.

27.12.2011 tarihinde Anadolu Mahallesi Mezarlı Altı Mevkii 919 ve 14034 parsel hazine arazisi üzerinde yapılan 7 adet gecekondunun 775 Sayılı Kanun’a göre yıkımı sağlandı.

1-j) Ruhsat Denetim Müdürlüğü ile Beraber Yürütülen Faaliyetler: İlçemiz dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile ilgili olarak, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalarda 2011 yılı içerisinde; ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 773 adet işyeri hakkında, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nce yapılacak yasal işleme esas olmak üzere tespit tutanakları tanzim edilerek gönderildi. 100 adet işyeri mühürlenmek suretiyle faaliyetten men edildi. Mühürlendiği halde faaliyetine devam eden 23 adet işyerine yeniden mühürleme yapılarak, mühür fekki işlemi yapıldı. Ruhsata uygunluk bakımından, sağlık yönünden toplam 796 işyeri ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ile müşterek olarak 311 adet işyeri denetlendi. Devamlı olarak yapılan kontrollerle toplam 1732 adet işyeri ruhsat yönünden denetime tabi tutularak 561 adet işyeri hakkında işyeri denetim formu tanzim edildi. 1-k) Kaçak Hafriyat Dökümü ve Çevre Denetim Faaliyetleri:

1-ı) İmar Müdürlüğü ile Beraber Yürütülen Faaliyetler: Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli ekibimiz, Yapı Denetim Birimi’yle koordineli olarak 2011 yılı içinde kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaları denetledi. Buna mukabil 303 adet I No’lu Yapı Tatil Tutanağı, 68 adet II No’lu Yapı Tatil Tutanağı ve 5 adet III No’lu Yapı Tatil Tutanağı düzenlenerek ilgililerine tebliğ edildi. 3194 Sayılı İmar Kanunu’na aykırı yapılan, 239 adet inşaat mühürlenerek Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bildirildi.

1-i) Kaçak İnşaat ve Gecekondu ile İlgili Yürütülen Faaliyetler: Zabıta Müdürlüğü olarak 2011 yılı içerisinde bölgemiz dahilinde yapılan rutin kontrollerde tespit edilen 126 adet kaçak inşaat hakkında yapılacak olan yasal işleme esas olmak gerekli tespit tutanakları tanzim edilerek Yapı Denetim Müdürlüğümüze gönderildi. Müdürlüğümüz aşağıda belirtilen adreslerde yapılan gecekonduların bertaraf edilmesi yönünde, gerekli kontrolleri alarak yıkımını sağladı; 04.04.2011 tarihinde Taşoluk Milten konutları alt kısmında hazine arazisinde yapılan 5 adet gecekondu ve yine aynı tarihte Boğazköy İstiklal Mahallesi Tomurcuk Sokak No.5 kapı sayılı yerde hazine arazisine yapılan gecekondu yıkımı. 13.09.2011 tarihinde Haraççı Mahallesi 1264 ve 1266 parsel üzerinde yapılan gecekonduların 775 Sayılı Kanun’a göre yıkımı sağlandı.

218

Müdürlüğümüz ekipleri ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan çalışmada, bölgemiz dâhilinde kaçak hafriyat dökümü ve çevre kirliliği ile ilgili denetimler yapıldı. Bu kapsamda 85 adet işyeri sahibine, çevre kirliliği ile ilgili olumsuzluğunu gidermesi yönünde tebligat verildi. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41.maddesine muhalefet eden 16 şahıs ve tüzel kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Tebligat hitamı yapılan kontrolde olumsuzluğu gidermeyerek faaliyetine devam eden 1 işyeri hakkında 3194 Sayılı Kanun’a göre tutanak tanzim edildi. Bölgemiz dahilinde yapılan rutin kontrollerde ise görülen olumsuzluklar ile ilgili 20 adet tespit tutanağı tanzim edilerek ilgili Müdürlüklere gönderildi. Ayrıca Hadımköy Nakkaş yolu 5011 parsel üzerinde izinsiz olarak yapılan arazi düzeltme çalışması durduruldu. Söz konusu yer periyodik aralıklarla kontrol edilerek herhangi bir faaliyete müsaade edilmedi.

1-l) Hayvan Ahırı Denetim Faaliyetleri: Müdürlüğümüz ekipleri ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan çalışmalarda, bölgemiz dâhilinde ahır ve hayvan sahiplerinin denetimlerine devam edildi. Bu kapsamda 32 ahır ve hayvan sahibine faaliyetlerini durdurmaları yönünde tebligat verildi. Yapılan denetimlerde 19 ahır ve hayvan sahibine 3194 Sayılı Kanun’a muhalefetten cezai işlem yapıldı. Toplam 41 adet ahır sahibine 1608 Sayılı Kanun’a istinaden tespit tutanağı tanzim edildi. 2 Adet ahır sahibine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesine göre yasal işlem yapıldı.


1-m) Resmi Bayramlar:

düzenlenen şölenlerde görev yapıldı.

Arnavutköy’de resmi bayramlarda, Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği törenlerde, merasimlerde ve diğer etkinliklerde Zabıta Müdürlüğü olarak gerekli tüm tedbirler alındı. Tören ve merasimlerin icrasında etkin olarak çalışıldı. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü anma tören, merasim ve diğer etkinliklerinde Zabıta Müdürlüğü olarak gerekli tedbirler alındı.

Belediyemiz tarafından 5-11 Haziran Çevre Haftası kutlama programında festival alanımızda düzenlenen Yusuf Güney konserinde görev yapıldı.

1-n) Dini Bayramlar: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nın, Arnavutköy halkı için güvenli, huzurlu ve belediye hizmetlerinin devamının temininin sağlandığının göstergesi Zabıta Müdürlüğümüz olmuştur. Müdürlüğümüz bayram süreleri boyunca belediye hizmetlerinin aksamaması ve diğer sıkıntıların oluşmaması için mesaisine devam etti. Kurban Bayramı’nda yapılan tüm uyarılara rağmen kesim yerleri dışında kurban kesen 3 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/3.maddesine göre yasal işlem yapıldı.

1-o) Özel Gün ve Geceler: Belediyemiz tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri doğrultusunda düzenlenen Arnavutköy 19-29 Mayıs Gençlik Festivali programlarında 10 gün süre ile Hasan Doğan Stadı ve festival alanında

Belediyemiz tarafından 18-19 Haziran 2011 tarihlerinde festival alamızda düzenlenen Murat Kekilli ve Orhan Hakalmaz konserlerinde görev yapıldı. Ramazan ayı etkinlikleri doğrultusunda Belediyemiz tarafından düzenlenen sokak iftarları ve Belediyemiz sanat galerisinde düzenlenen iftarlara katılan misafirlerimizin huzurlu bir şekilde iftarlarını açmaları için gerekli tedbirler alındı. Eylül ayının ilk haftasını Zabıta Haftası olarak idrak ettik. Bu hafta boyunca, halkımız üzerindeki zabıta bilincinin tam olarak idrak edilebilmesi ve zabıtanın üstlendiği misyonun hakkıyla anlaşılabilmesi için katkıda bulunduk. Arnavutköy halkı ve esnafı kucaklanarak, Zabıta Haftası münasebetiyle kendilerine dağıttığımız gül ve broşürlerle, bayram atmosferinde bir yakınlık oluştu. Belediyemiz tarafından düzenlenen Arnavutköy yılın esnafı seçimi ile ilgili yapılan çalışmalarda; tanıtım broşürleri tüm esnafımıza dağıtıldı. Sonrasında başvuruda bulunan esnaflarımızın müracaatları Müdürlüğümüzde alındı. Değerlendirme aşamasında ise Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ile müşterek görev yapılarak müracaatta bulunan işyerleri teker teker denetime tabi tutuldu. Akabinde kendi dallarında birinci olan esnaflarımıza Belediyemize ait Kültür Merkezi’nde düzenlenen plaket verme töreni ile sona erdi.

219


Sare Kural - Karaburun Balıkçı Barınağı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ


I. GENEL BİLGİLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1-Müdürlüğümüzün Görevleri a) Belediye sınırları içinde tüm sıhhi müessese, umuma açık eğlence ve istirahat yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi işyerlerini denetlemek, ruhsatlandırmak, ruhsatsız faaliyette bulunanlar hakkında yasal işlemler yapmak, b) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan işyerlerine talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde hafta tatili ruhsatı vermek, c) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine Mesul Müdürlük Belgesi düzenleyerek vermek, d) Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine yasal mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulanmasını sağlamak, e) Gerek denetimlerdeki tespitlerde, gerekse Müdürlüğe gelen şikayetler neticesinde insan sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranan işyerlerine gerekli ikazlar neticesinde olumsuzlukların giderilmemesi durumunda faaliyetten men edilmeleri için gerekli işlemleri yapmak, f) Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli olarak işyerlerini denetlemek. g) Belediye Başkanı’nın veya görevli Başkan Yardımcısı’nın Başkanlığında sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi ile ilgili Müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak, denetim ekibi oluşturmak, denetime katılmak, h) Mer’i mevzuatın tanıdığı yetki dahilinde ücret tarifesini hazırlamak, i) 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun öngördüğü biçimde ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyannamelerini almak, kontrollerini yapmak, uygun bulunanları damgalamak, mevzuat hükümlerine aykırı olanlar hakkında yasal işlem yapmak, j) Açma ve Çalışma Ruhsatı almış işyerlerinde bulunan buhar kazanı, buhar jeneratörü, kızgın yağ kazanı, hava kompresörü, monoray vinç, kreyn, forklift, kaldırma lifti …vb. cihaz ve makinelerin periyodik fenni muayenesini yapmak, uygun

görünenlere periyodik muayene raporu vermek, k) Yapılardaki (binalardaki) mekanik, hidrolik asansörlere, yürüyen merdivenlere Mer’i mevzuat çerçevesinde uygun görülmeleri halinde işletme ruhsatı vermek, l) Asansör, yürüyen merdivenlerin mahallinde muayenesi neticesinde uygun görülenlere periyodik fenni muayene raporu vermek, m) Stratejik plan ve performans programını hazırlamak, n) Yıllık faaliyet raporu hazırlamak, o) Müdürlükteki hizmetlere ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, p) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlamak. r) Başkanlık Makamı’na, Encümen’e, Meclis’e teklifler sunmak, Belediyenin bu üç organınca verilen kararları uygulamak, s) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.

2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz kanunlarda, yönetmeliklerde, ilgili diğer mevzuatlarda verilen görevlerin yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

3-Müdürlüğümüzün Yetki Alanları Müdürlüğümüz; Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan ve faaliyetleri sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek gayrisıhhi müesseseler ile sıhhi müessese, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 3572 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kriterlere hassasiyet göstererek yasa ve yönetmelikler çerçevesinde açma ve çalışma ruhsatı vermektedir. Gayrisıhhi müesseselerin çevre ve insan sağlığı, yangın önlemi, işçi sağlığı, iş güvenliği ile teknik yönden denetimlerini yaparak ve yaptırarak çalışma ortamlarının sağlık ve çevreye uyumlu olmalarını sağlamak amacıyla çalışarak, teknolojik ve bilimsel gelişmelerden yararlanarak sorumluluk sahamızdaki müesseselerin şehirleşme sanayileşme arasındaki dengenin kurulmasına imar planları dikkate alınarak katkıda bulunmaktadır. Muayeneye tabi cihaz ve makinelerin fenni (teknik) muayenelerini yaparak raporlarını, hafta tatili ruhsatlarını, mesul müdürlük belgelerini düzenleyerek veren, ölçü ve tartı aletlerinin kontrollerini yapmakla yetkili bir Müdürlüktür.


3572 sayılı Kanun’un 4. maddesi;

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

a) İnsan sağlığına zarar vermemek,

1- Fiziki Yapı

b) Çevre kirliliğine yol açmamak, c) Yangın, patlama, genel güvenlik, d) Trafik ve karayolları, e) İmar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması vb. hususları göz önünde bulundurarak kanun, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermekte ve ilgili diğer kanun, yönetmelik ve mevzuatlarda belirtilen yetkileri kullanmaktadır.

4-Müdürlüğümüzün Tabi Olduğu Kanun ve Yönetmelikler: Müdürlüğümüz; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Kanun, 2559 Sayılı Kanun’un değiştirilen 5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 3516 sayılı Ölçü ve Tartı Aletleri Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliği, 4857 (1475) sayılı İş Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanun’un bazı maddelerini muaddil kanun, 2005/9207 karar sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik, 95/16 AT Asansör Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği, Teknik ve Zabıta Talimatnamesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yetki kullanmaktadır.

222

1.1-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüzün Fiziksel Altyapısı: Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetlerini Belediyemiz Haraççı hizmet binasında yürütmektedir.

Hizmet Birimleri SIRA KULLANIM AMACI NO

ALANI (M2)

ADET

1

Büro (Ruhsat ve Denetim Müdür Odası)

36

1

2

Büro (Sıhhi Müessese Birimi)

18

1

3

Büro (Gayrisıhhi Müessese Birimi)

30

1

4

Büro (Evrak Kayıt Birimi)

23

1

2- Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ

RUHSAT DENETİM BÜROSU

EVRAK KAYIT BÜROSU

2.1-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 2 memur, 2 İşçi, 2 zabıta memuru(geçici görevlendirme) olmak üzere 7 personel ile yürütülmektedir.


Ruhsat Denetim Müdürlüğü Personel Dağılımı 2011 Yılı Personel Sayısı (Ad.)

II. AMAÇ VE HEDEFLER

1

Müdür (Mak. Müh)

1

A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

2

Memur

2

1- Stratejik Amaç:

3

Zabıta Memuru (Geçici)

2

4

Çevre Müh. (İşçi)

1

5

Elk. Teknikeri (İşçi)

1

TOPLAM

7

S. No GÖREV YAPAN PERSONEL

Arnavutköy Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren sıhhi müesseseler, umuma açık eğlence ve istirahat yerleri, 2. 3. sınıf gayrisıhhi müesseselerin çevre ve insan sağlığı ile teknik yönden denetimlerini belirli bir oran dahilinde yapmak bu işyerlerinin sağlıklı ve çevreye uyumlu olmalarını sağlayarak, yapılan faaliyetlere ilişkin işlemleri etkili bir biçimde gerçekleştirmek.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 26 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. 8’i iletişim amaçlı olarak, 18 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

a)-2012 yılı sonuna kadar Belediyemiz sınırları dahilindeki bütün işyerlerini denetleyerek (%100 oranında) envanterlerini çıkarmak. b)-2012 yılı sonuna kadar yapılardaki tüm asansörlerin (%100 oranında) denetimlerini yaparak kayıt altına almak.

Araç-Gereç Listesi SIRA NO

CİNSİ

1

Bilgisayar

8

2

Yazıcı

4

3

Fotoğraf Makinasi

2

4

Telefon

8

5

Klima

4

TOPLAM

2- Stratejik Hedef

ADET

26

c)-2012 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüzün ruhsatlandırma işlerinin etkinliğini %80 düzeyine çıkarmak.

3- Performans Hedefi a)-2012 yılı sonuna kadar sıhhi, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat müracaatlarının etkinliğini %75 düzeyinde sonuçlandırmak. b)-Şikayete konu olan ve faaliyetlerinden dolayı çevreyi kirleten yerleşim yerlerine yakın dökümhaneler, hurdacılar,

223


boya atölyeleri… vb. faaliyet alanlarında çalışan işyerlerinin ıslahını sağlamak ve ruhsatsız çalışan işyerlerinin faaliyetten men edilmelerini, imar planlarında belirlenen yerlere bu işyerlerinin nakillerini (taşınmalarını) sağlamak.

B- SUNULAN HİZMETLER 1-3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanun ve 2005/9207 karar sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sıhhi müessese, umuma açık eğlence istirahat yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseselere ruhsat düzenleyerek verilmesi, 2- Çalıştırılan asansörlere işletme ruhsatı düzenleyerek verilmesi, 3- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almış iş yerlerine hafta tatili ruhsatı düzenlenmesi, 4- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine Mesul Müdürlük Belgesi verilmesi, 5- 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseselerdeki basınçlı kaplar,

224

kaldırma iletme makineleri ve cihazların periyodik fenni muayenelerinin yapılması ve raporlarının ilgililerine verilmesi, 6-Müdürlüğümüze intikal eden her türlü talep ve şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerin takip edilmesi, iş ve işlemlerin yürütülmesi, 7-İlgili mevzuat ve yönetmeliklerde belirtilen hükümler doğrultusunda çevre kirliliğine neden olan, insan sağlığına zarar veren, sair olumsuzluklara neden olan yerler hakkında yasal işlemlerin yapılması, 8-Müdürlüğümüz faaliyet konuları ile ilgili platformlarda (sempozyum, panel, seminer, fuar… vs.) Belediyemizin temsil edilmesi, 9-Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alınması, 10-Çalışma konumuyla (faaliyetiyle) ilgili iç ve dış kurum ve kuruluşla ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon sağlanması ve ortak çalışmalar yapılması, 11-Stajyer öğrencilerin mevzuat ve bilgilendirme açısından yetişmelerine katkı sağlanması.


III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) GERÇEKLEŞTRİLEN FAALİYETLER 1-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenleme: Müdürlüğümüze yapılan açma ve çalışma ruhsatı müracaatları yasal mevzuat doğrultusunda gerekli tetkikleri ve işlemleri yapılmıştır. Sağlık İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü, Tarım Orman İl Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, (Sıhhi Müesseseler ile 2. ve 3. sınıf Gayrisıhhi Müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri) müspet raporları doğrultusunda hazırlanarak 2011 yılı sonu itibariyle Başkanlık Makamınca onaylanan 298 (iki yüz doksan sekiz) adet açma ve çalışma ruhsatı işyeri ilgililerine verilmiştir.

2-Hafta Tatili Ruhsatı Düzenleme: 394 sayılı hafta tatili kanununa göre nüfusu 10.000 veya daha fazla olan beldelerde halkın ihtiyacını ve gördükleri işin niteliği göz önünde tutularak tatil yapılması gereken günde istisna hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler Müdürlüğümüze müracaat ederek hafta tatili ruhsatı alırlar. Hafta tatili ruhsatı yıllık olarak düzenlenir ve o yıl için geçerlilik taşır. Sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için 2011 yılı sonu itibariyle 302 (üç yüz iki) adet hafta tatil ruhsatı düzenlenerek ilgililerine verilmiştir.

3-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Denetimi: Belediyemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin Zabıta Müdürlüğümüz’le birlikte denetimleri yapılarak kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca Kaymakamlık Makamınca oluşturulan internet kafe denetleme komisyonunca gündüzleri internet kafelerin denetimleri yapılmaktadır. 2011 yılı sonu itibariyle denetlenen umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin sayısı 424 (dört yüz yirmi dört) adettir.

4-Asansörlere(yük-insan) ve Yürüyen Merdivenlere İşletme Belgesi ve Periyodik Fenni Muayene Raporu Verilmesi: Yapılarda ve işletmelerde çalıştırılan asansörler mevzuat gereği işletme ruhsatına tabidir. Ayrıca asansörlerin periyodik fenni muayenelerinin yılda bir kez yaptırılması ve yapılması gerekmektedir.

Asansör Yönetmeliği’nde belirtilen hususları yerine getiren ve bu doğrultuda yapılan müracaatlar değerlendirilerek ve gerekli tetkikler, muayeneler yapılarak işlemleri tamamlanan 80 (seksen) adet insan ve yük asansörü için işletme ruhsatı ve muayene raporu 2011 yılının ilk 9 ayında düzenlenerek ilgililerine verilmiştir.

5- Sıhhi ve Gayrisıhhi Müesseseler Denetimi: İlçemiz sınırları dahilinde faaliyette bulunan sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerin ruhsatlandırılmaları ve denetlenmesi ile ilgili olarak Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile birlikte 950 (dokuz yüz elli) adet işyeri denetlenmiş 2011 yılı sonu itibariyle 3.800 adet işyeri denetim formları ile kayıt altına alınmıştır. Denetimi yapılan işyerlerinin ruhsatsız olarak faaliyette bulunanlara ruhsat müracaatında bulunmaları için yasal mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaktadır. İlçemiz dahilinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayrı sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 100 adet işyeri 2011 yılı sonu itibariyle mühürlenmek suretiyle faaliyetten men edilmiştir. 23 adet işyeri hakkında mühür fekki tutanağı tanzim edilerek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

6-Muayeneye Tabi Cihazların ve Makinelerin Periyodik Fenni Muayenelerinin Yapılması: İşçi sağlığı, iş güvenliği ile de bağlantılı olarak sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerle sair yerlerde (yapılarda) yapılan çalıştırılan kompresörlerin, asansörlerin, vinçlerin, kreynlerin, yakıt tanklarının, buhar kazanı ve buhar jeneratörlerinin vb cihaz ve makinelerin periyodik muayeneleri yapılarak ve raporları tasdik edilerek verilmektedir. 2011 yılı sonu itibariyle 95 adet asansörün periyodik fenni muayeneleri yapılmak suretiyle fenni muayene raporları tanzim edilerek ilgililerine teslim edilmiştir.

7-Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene ve Damgalama İşlemlerini Yapmak: 3516 Sayılı Ölçü ve Tartı aletleri Kanunu’na göre ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyannamelerini almak, kontrollerini yapmak ve damgalama işlemlerini gerçekleştirerek tasdikleri yapılmaktadır.

8- Mesul Müdürlük Belgesi Verilmesi: Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve çok amaçlı alış veriş merkezlerini sevk ve idare etmek üzere işyeri sahipleri

225


tarafından tayin edilen kimselere verilen belgedir. 2011 yılında 5 adet Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenerek ilgililerine verilmiştir.

9- Canlı Müzik İzin Belgesi: Lokantalara, içkili yerlere ve meskun mahal dışında bulunan çay bahçelerine halkın huzur ve sununu bozmaması kaydıyla gerekli ölçümler yapılarak yetkili amir veya görevlendireceği kişinin kararı ile canlı müzik izin belgesi verilir.

10- Çevreye Uyumlu İşyerlerinin Oluşturulması İçin Yapılacak Faaliyetler: Belediyemiz sınırları dahilinde faaliyette bulunan çevreye, insan sağlığına, altyapıya zarar veren ve vermesi muhtemel olan işyerlerinin (döküm atölyeleri, oto kaporta ve boya atölyeleri, oto tamir atölyeleri… vb. ) ıslahı veya gerekirse tahliyeleri için gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

11- İşyerlerinin Sağlık ve Hijyen Yönünden Denetim Faaliyetleri: Müdürlüğümüzle birlikte Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden personel ile oluşturulan “Gıdaların üretimi, tüketimi ve satışının yapıldığı işyerlerinin denetiminin yapılması” için teşkil edilen komisyon tarafından 2011 yılında 82 adet işyeri genel sağlık ve hijyen yönünden denetlenmiştir.

12-Şikayetlerin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması İle İlgili İşlemler: Müdürlüğümüz özellikle Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve diğer Müdürlüklerimizle koordinasyon içersinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

2010 Yılı Müdürlüğümüzdeki Faaliyetlerle İlgili Bilgi Tablosu S.No

Konusu

Sayısı (Ad)

1

İşyeri ilgililerine verilen açma ve çalışma ruhsatları

298

2

İşyeri ilgililerine verilen hafta tatili ruhsatları

302

3

Yapı ve işleme sahiplerine verilen asansör işletme ruhsatları

80

4

Denetimi yapılan (kayıt altına alınan) toplam işyeri

3.800

Verilen ruhsatlar, denetlenen işyerleri ve tesisat proje onayları sayısı.

B-MALİ BİLGİLER: Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2011 yılında tahmini olarak konulan bütçe 562.000,00 TL olup, 2011 yılının ilk 9 ayında 153.738,83 TL harcama yapılmıştır. Müdürlüğümüzle ilgili bütçe bilgileri aşağıda sunulmuştur.

226


2011 Tahmini Bütçe

2011 Gerçekleşen

2011 GERÇEKLEŞME ORANI

Personel Giderleri

322.000,00

166.093,47

% 51,58

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devlet Primi Giderleri

64.000,00

33.633,21

% 52,55

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

176.000,00

5.310,00

% 3,01

0,00

0,00

0

562.000,00

205.036,68

% 36,48

2011 Yılı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

BÜTÇE BİLGİLERİ

Sermaye Giderleri Toplam Mali kaynaklara dair bilgiler.

227


Zülfü Aydın

-

Hacımaşlı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ


I. GENEL BİLGİLER

Çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak, çevre etkinlikleri düzenlemek, yapılan etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlamak.

A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1-Müdürlüğümüzün Görevleri: 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Başkan’ca kendisine verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleri, ilgili yasalar doğrultusunda yapmak ve yürütmek, Yer üstü ve yer altı sularına, denizlere, havaya, toprağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek ve izlemek, olumsuz etkilerin kontrolünü, azaltılmasını veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmak, ölçüm yapmak veya yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek.

Çevreyi ve çevre sağlığını korumaya, iyileştirmeye ve güzelleştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, plan ve projeler hazırlamak, yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak. Faaliyet konusu ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak.

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu: Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşıda sorumludur.

Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili denetim yapmak, şikâyetleri değerlendirmek, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşları tespit etmek, yasal mevzuatı uygulamak, olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını ve belirlenen ölçüt ve standartların uygunluğu sağlamak.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:

Atıkların ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak ve denetimini yapmak.

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

Gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak, gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yapmak veya yaptırmak, gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak, plan ve projeler hazırlamak.

Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dahilinde yetkilidir.

1- Fiziki Yapı: 1.1- Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetlerini Belediyemizin Hadımköy Mahallesi Ek Hizmet Binası’nda yürütmektedir.

2- Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilatı aşağıdaki gibidir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ŞEFİ

Atık Yönetimi Bürosu

Çevre Denetim Bürosu

Çevre Sağlığı Bürosu

Çevre Bilgilendirme ve Eğitim Bürosu


3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Persone

Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 37 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. Bunlardan 14’ u iletişim amaçlı olarak kullanılmakta iken; geri kalan 23 araçgereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

14% 29%   İlköğre.m(2)  

14%

Lise(2) Önlisans(1)  

Araç - Gereç Listesi DONANIM TÜRÜ

Lisans(1)

ADET

LCD Monitör

Yüksek Lisans(1)  

14% 29%  

6

Normal Monitör

---

Bilgisayar Kasası

6

4.3 - Personel yaş durumu:

Fotoğraf Makinesi

2

Video Kamera

1

Müdürlüğümüzün personel yaş durumları aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.

Dürbün

2

Yazıcı

4

Telefon

6

Araç Telsizi

2

El Telsizi

5

Cep Telefonu Hattı

1

Klima

2

Personel Ya

29% 20-­‐30  (2  Kişi)   31-­‐40  (1  Kişi)   41-­‐50  (4  Kişi)  

57% 14%  

4- İnsan Kaynakları 4.1 - Personel İstihdam Durumu: Müdürlüğümüz’de 1 müdür, 1 şef, 2 memur, 3 işçi, 2 görevli zabıta memuru görev yapmaktadır.

22%

45%

Memur(4) İşçi(3)   Görevlendirme(2)  

33%

4.2 - Personel Eğitim Durumu: Müdürlük personelimizin eğitim durumunu gösterir grafik aşağıda verilmiştir.

230

II - AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Personel İstihdam  Durumu Müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri; hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir Arnavutköy için yerel doğal kaynak ve değerlerin tüm ilgili kurumlarca akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, bölgede yaşayanların yararı gözetilerek korunması ve idaresi için gerekli koordinasyon, denetim ve destekleyici hizmetler yürütmek. Arnavutköy genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarından kaynaklanan atık ve hafriyatların tamamen kontrol altına alınmasını 2014 yılı sonuna kadar sağlamak. Arnavutköy’ de bulunan sanayi alanlarında etkin bir çevre koruma stratejisi uygulayarak ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre bilincini geliştirmek ve çevre kirliliğini (hava kirliliği, arıtılmadan dışarı salınan atık sular) her yıl kademeli olarak azaltarak, 2014 yılı sonuna kadar % 60 oranında başarıya ulaşmak.


231


III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelindeki okullarda her yıl ortalama 5 okulda, çevre koruma ve geliştirme konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapmak. 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelinde meskun mahaldeki mevcut ahırların sayısını % 50 oranında azaltmak.

A-MALİ BİLGİLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları:

Ömrünü tamamlamış lastik atıkları, ambalaj atıkları, pil atıkları ve bitkisel atık yağların yıllık toplanma miktarını, 2014 yılına kadar her yıl ortalama yüzde % 50 oranında artırmak.

Müdürlüğümüzün 2011 bütçe durumu ve bütçe gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Müdürlüğümüzün Bütçesi

Kullanılan Ödenek

511.000,00

375.766,23

2011

Bütçe Gerçekleşme Oranı % 73,54

Bütçe Bilgileri Ayrıntılı Açıklama

Bütçe ile Konan

Personel Gideri

353.000,00

260.858,79

92.141,21

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devlet Prim Giderleri

68.000,00

51.859,91

16.140,09

Mal ve Hizmet Alımı

90.000,00

63.047,53

26.952,47

TOPLAM

511.000,00

375.766,23

135.233,77

232

TEMMUZ

155960

146700

130760

145320

140200 142960

146980

143660

ARALIK

HAZİRAN

MART

ŞUBAT

130080 181060

MAYIS

126120

İlçemiz sınırları dahilinde izinsiz ve kontrolsüz olarak atılan 100-120 kamyon atık Belediyemiz imkanları ile kaldırılmış, tespiti yapılanlar hakkında yasal işlemler yapılmıştır. Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği gereğince bölge genelinde toplama yapılmıştır.

NİSAN

KG

OCAK

AYLAR

İlçemiz yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren hayvancılığın azaltılması ve mevcut hayvan barınaklarının daha sağlıklı olması için gerekli tedbirler alınmaya ve ilgililerine uyarılar yapılmaya devam edilmektedir.

506 km²’lik ilçe alanının yaklaşık 300 km²’lik bölümü sürekli denetim altında tutulmaktadır. Kalan kısmı ise askeri alanlar, göller, sık ormanlık alanlar ve maden sahaları oluşturmaktadır.

KASIM

Müdürlüğümüz görevlerinin ifası bakımından Belediye Encümeni’ne görüşülmek ve karara bağlanmak üzere hafriyat, ahır ve bölgemizde faaliyet gösteren firmaların üretimden kaynaklanan atıklarından dolayı 165 ayrı yazı arz edilmiştir. 2012 yılı faaliyet programı hazırlanmıştır.

EKİM

2011 mali yılı içerisinde Müdürlüğümüz’e ilgili kurum ve kuruluşlardan Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü havalesiyle 612 adet gelen evrak kaydı yapılmış; Müdürlüğümüz’den 588 adet evrak çıkışı yapılarak dosyalarına hıfz edilmiştir.

EYLÜL

1.1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

Kalan Tutar

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince bölge genelinde uygulamalar yapılmıştır. Hafriyat taşıyan kamyonlarda, hafriyat nakline ilişkin belge kontrolleri kolluk güçleriyle birlikte belirli aralıklarla gerçekleştirilmiştir. İlçemiz sınırları dahilinde yapılan inşaat hafriyatlarının taşınması için toplam 112 adet Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi ile 73.466 adet fiş ve pul verilmiştir.

AĞUSTOS

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

Harcanan

133160


Haziran ayındaki Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler, halk, personel ve protokol heyetinin katılımıyla çevre yürüyüşü yapıldı. Program dahilinde Arnavutköy Festival alanında Yusuf Güney konseri düzenlenmiştir. İSTAÇ A.Ş. tarafından işletilen Tayakadın hafriyat döküm alanına ulaşan yollara yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları asıldı.

Marmara Belediyeler Birliği’nce düzenlenen bilgilendirme, değerlendirme ve diğer İlçe Belediyelerle kaynaşma toplantılarına katılım sağlandı. Marmara Belediyeler Birliği desteğiyle Belediyemiz’ce düzenlenen hizmet içi eğitim toplantılarına iştirak edildi.

Performans Sonuçları Tablosu 2011 Yılı Performans Tablosu

Hedef

Toplam

Yüzde %

Toplanan ambalaj atığı sayısı

1.000.000 kg

1.722.960 kg

172,30

20.000 kg

76.110 kg

380,55

Toplanan pil miktarı

1000 kg

3.260 kg

326,00

Toplanan yağ miktarı

---

47145 kg

---

Atık taşıma fişi sayısı

20.000 adet

73.466 adet

367,33

Denetlenen sanayi kuruluşu

190 adet

192 adet

101,05

Düzenlenen atık taşıma kabul belgesi sayısı

80 adet

112 adet

140,00

Faaliyeti sonlanan ahır sayısı

20 adet

19 adet

95,00

Faaliyeti sonlanan ahırdaki hayvan sayısı

100 adet

92 adet

92,00

Hazırlanan tutanak sayısı

10 adet

165 adet

1650,00

Program düzenlenen okul sayısı

5 adet

7 adet

140,00

Programa katılan öğrenci sayısı

3.000 kişi

3.560 kişi

118,67

5 adet

-

-

Toplanan ömrünü tamamlamış lastik

Sanayicilerle yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı

233


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


I- GENEL BİLGİLER

(11) İşyerlerinde iş güvenliğini ve iş sağlığını sağlayacak tedbirler almak veya aldırmak,

A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

(12) Park, bahçe, refüj vb. alanlardaki çiçeklendirme çalışmalarına yönelik bitkisel materyal üretimi yapmak veya yaptırmak,

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Kanunlarla imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanların park, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları ile mevcut alanların bakım onarım ve korunmasını sağlayan birimdir.

1-Müdürlüğün Görevleri (1) İlçe sınırları dahilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarının standartlar seviyesine ulaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, (2) İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları, ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirerek yeni parklar tesis etmek ve yeni parkları isimlendirmek, (3) Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapmak, (4) Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak, (5) Parkların temizliğini yapmak, (6) Bölgedeki tüm ağaçların hem daha sağlıklı büyüyebilmesi hem de yaya yolları, apartman önleri gibi alanlarda vatandaşları rahatsız etmeyecek forma getirilmesi amacıyla budamalarını yapmak, (7) Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak (8) Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve 5 yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların tatbikini yapmak (9) Gerek vatandaş, gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanlarda bulunan orman ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme, taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak (10) Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına (Aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, pergola, kameriye, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb.) zarar verilmesi durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak

(13) Vatandaşların talepleri doğrultusunda bakım, budama, kesim, ilaçlama, sulama vb. işleri yapmak, (14) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçları tespit etmek, (15) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, (16) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli konularda koordinasyon kurularak çalışma yapmak, (17) Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile aydınlatma ve sulama sistemlerinin onarım işlerinin yanı sıra; okul, cami ile diğer kamu kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olmaktır.

2-Müdürlüğün Sorumluluğu Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nca verilen ve burada tarif edilen görevler ile yasalarda belirtilen görevleri gereken özen çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER 1)Fiziksel Yapı 1.1 Araçlar: Müdürlüğümüzde bulunan araçlar; Ağaç kesim motoru

4 adet

Motorlu tırpan

12 adet

Çim biçme makinesi

5 adet

Kaynak makinesi

2 adet

Jeneratör

1 adet

Matkap

2 adet

Spiral taşı

2 adet

Boya kompresörü

1 adet

Elektrikli testere

1 adet

İlaçlama makinası

1 adet

Hilti

1 adet


1.2 Binalar: Atatürk Bulvarı Caddesi’nde bulunan müdürlük binamız takribi 105 m² dir.

yapılan hizmet alımı ihaleleriyle 2011 yılı içerisinde toplamda 75 işçi çalıştırılmıştır.

2) Teşkilat Şeması

Eğitim durumu:

Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde fiilen görev yapan personelin eğitim durumları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

PARK ÇEVREVEKORUMA BAHÇELER VE KONTROL MÜDÜRÜ MÜDÜRÜ

Eğitim durumu

Memur

İlköğretim

PARK ÇEVREVEKORUMA BAHÇELER VE KONTROL ŞEFİ ŞEFİ

Sözleşmeli

İşçi

1

6

Lise Lisans

3 4

2

1

5

2

10

Lisansüstü PLAN PROJE Atık Yönetimi VE KONTROL Bürosu BİRİMİ

Çevre İDARİ İŞLER Denetim BİRİMİ Bürosu

BAKIM, Çevre Sağlığı DENETİM VE Bürosu İMALAT BİRİMİ

3) Bilgi ve Teknoloji Kaynaklar

Toplam

5) Sunulan Hizmetler

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde Kullanılan Donanım Alt Yapısı LCD Monitör

7 adet

Normal Monitör

1 adet

Bilgisayar Kasası

8 adet

Renkli Yazıcı

4 adet

Normal Yazıcı

4 adet

Fotokopi

1 adet

Faks

1 adet

5.1. Ağaç Dikimi

»» »» »»

Toplam 4703 adet ağaç fidanı (Ligustrum, Akçaağaç, At Kestanesi, Manolya, Akasya, Lale ağacı, Sedir, Leylandi, Çınar, Ihlamur, Fıstık Çamı, Süs Eriği, Erguvan, Oya Ağacı vs.) dikildi. Caddelerde fidan dikim çalışmaları yapıldı. Parklarda fidan dikim çalışmaları yapıldı.

5.2. Çiçek Dikimi

»»

Toplam 1.341.108 adet mevsimlik çiçek ve lale (kadife çiçeği, cam güzeli, petunya, ateş çiçeği, papatya) dikimi yapıldı.

5.3. Gül Dikimi

»»

Toplam 6.288 adet çalı ve gül dikimi yapıldı.

5.4. Rulo Çim serimi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde Kullanılan Yazılım Alt yapısı

Parklarda ve yeşil alanlarda yapılan çim yenileme çalışmaları sonucunda Toplamda 27.469,65 m² rulo çim serildi.

AutoCAD

Çizim Programı

5.5. Ağaç Kazıklama ve Sabitleme

Netcad

Çizim Programı

Toplamda 4.843 adet ağaç kazıklanarak sabitleme çalışması yapılmıştır.

Photoshop

5.6. Peyzaj Bakımı

Beyaz Bilgisayar Office Programları

(World, Excel)

3 D max AMP Yazılım

Toplamda 113.475 adet bitkiye peyzaj bakımı yapılmıştır.

5.7. Form Budama Toplamda 7.762 m2 form budaması yapılmıştır.

5.8. Budama 4)Personel Durumu Kadro durumu: Müdürlüğümüz 1 müdür, 3 teknik memur, 2 sözleşmeli teknik personel 1 memur ve 10 kadrolu işçiden oluşmaktadır. Ayrıca

236

Toplamda 1.659 adet ağaç budandı.

5.9. Sulama Program dahilindeki alanlara (Parklara, refüjlere ve yeşil alanlara) toplam 92.679,61 ton su verilmiştir.


5.10. Gübreleme

5.19. Çim ve Çayır Biçimi

Arnavutköy genelinde bulunan park,bahçe ve yeşil alanlarımızdaki ağaç, ağaççık ve çalıların gübrelenmesi için toplam 4.300 kg sıvı gübre kullanılmıştır.

Toplamda 5000 dönüm alanda çim ve çayır biçimi yapıldı.

5.20. Camilerde Bahçe Düzenlemesi

5.11. Palmiyelerin Kış Şartlarına Karşı Korunması

Camilerde bahçe düzenlemesi ve fidan dikim çalışmaları yapıldı.

İlçemiz genelinde bulunan 100 adet palmiye, kış şartlarına karşı korunması amacıyla yaprakları rutbol bezi ile sarılmıştır.

5.21. Kavşak Düzenlemesi

5.12. Çiçek Saksıları

Eski Edirne Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi kesişim noktasında kavşak düzenleme çalışmaları yapıldı.

Elimizde bulunan 28 adet çiçek saksısı Taşoluk ve çevresine yerleştirilmiştir. Her yıl çiçek yenileme çalışması devam edecektir.

5.13. Oyun Gurubu Yenileme Parklara 5 adet çocuk oyun grubu konuldu.

5.14. Kauçuk Yapımı Çocuk oyun alanlarına ve fitness alanlarına toplam 1000 m2 kauçuk kaplama yapıldı.

5.15. Fitness Aletleri Eklenmesi

5.22. Otomatik Sulama Sistemleri Yapılması Parklarada otomatik sulama sistemi yapımı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

5.23. Parklarda Elektrik Sistemi, Sulama Sistemi Tamiratı ve Kaynak Çalışmaları Bütün parklarda yıl içerisinde rutin kontroller yapılarak arızalar ve bozukluklar tespit edilmektedir. Tespit sonucunda elektrik, sulama sistemindeki arızalar tamir edilmektedir. Kaynak yapılması gereken arızalar sırasıyla giderilmektedir.

Parklara toplam 75 adet fitness aleti eklendi.

5.24. Karışımlı Toprak serimi

5.16. Bordür Yapımı

Parklarda, refüjlerde ve yeşil alanlarda toplam 4.160,00 m³ karışımlı toprak kullanıldı.

Toplamda 4.481,57 mt’lik alana bordür döşemesi yapılmıştır

5.17. Bank ve Çöp Tenekesi Eklenmesi Camilerde ve parklarda toplamda 500 adet bank ve 200 adet çöp kovası yenilendi.

5.18. Prefabrik Bina Yapımı Toplamda parklarda kullanılmak üzere 10 adet prefabrik bina yapılmıştır. Bu binalar Hadımköy, Sebahattin Akgül Parkı, Adanan Menderes Parkı, Mehmet Özbahçeci Parkı, Yeşilbayır, Lalezar Parkı, Haraccı, Şehit Er İlyas Bozkır parklarında kullanılmıştır.

5.25. Kum Serimi Toplamda çocuk oyun alanlarına 481 m³ kum kullanılmıştır.

5.26. Tarihi Ağaç Restorasyonu Boğazköy’de bulunan yaklaşık 500 yıllık tarihi çınar ağacına restorasyon çalışması yapıldı ve etrafına koruma amaçlı demir korkuluk konuldu.

5.27. Park Onarımı Mevcut 16 parkın onarımı ve revizesi yapıldı.

»»

Adnan Menderes Parkı,

237


5.28. Yeni Park Yapımı

5.31. Lale Üretimi

7 adet yeni park yapıldı. Park yapılırken hiç parkı olmayan mahallelere öncelik verildi. Parkların proje aşamasında öncelikle çocuk oyun alanı, spor alanı ve insanların eğlenebileceği dinlenebileceği rahat rahat oturup ailesiyle zaman geçirebileceği mekanların yapılmasına özen gösterildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve İstanbul Ağaç A.Ş tarafından ortaklaşa yürütülen “Alım Garantili Lale Soğanı Yetiştiriciliği”projesi kapsamında 222.000 adet lale soğanı ekimi Sazlıbosna Mahallesi’nde başlatılmıştır.

a) Şuheda Sokak Parkı b) Haraççı Karlıbayır Parkı c) Cevher Dudayev Parkı d) Atatürk Mahalle Parkı Atatürk mahallesinde park yapımı devam etmektedir. e) Fatih Caddesi Parkı Fatih caddesinde park yapımı devam etmektedir. f) Bahşayış Parkı Bahşayış Köyünde 1 adet park yapılmıştır. g) Tayakadın Parkı Tayakadın Köyünde 1 adet park yapılmıştır.

5.29. Sazlıbosna Hobİ Bahçesi Sazlıbosna mevkiinde toplam 59.772 m2’lik alanda 200 üniteli hobi bahçesi projesi uygulanmaya başlandı.

5.30. Lale Soğanı Dağıtımı 25.000 lale soğanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

238

5.32. İşkur Protokolü İşkur’la yapılan ortak projeler kapsamında toplamda 225 kişi yıl içerisinde istihdam edildi.

6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

»» »» »»

Gelen evrak adedi: ……………….477 Giden evrak adedi: ……………....782 Ayrıca telefonla, maille ( 161 adet) müdürlüğümüze gelen talep ve şikayetler de değerlendirilerek cevap verilmektedir.

II- AMAÇ VE HEDEFLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Amacı: Arnavutköy’ün zengin doğal yeşil alanlarının korunması ve kalitesinin yükseltilmesi, park, bahçe ve yeşil alanlarının sayısının artırılması sağlanarak Arnavutköy’ü yeşili ile bilinen bir kent haline getirmek.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Hedefleri:

»» »» »» »» »» »» »»

Arnavutköy genelinde deniz ve doğa turizmi amaçlı 4 adet kentsel alan oluşturmak ve su havzalarına yakın mesafelerde ‘hobi bahçeleri’ kurmak. İlçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarını her yıl kademeli olarak artırmak ve her yıl ‘yeşil’in önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin oluşturulması amacıyla seminer ve kurslar düzenlemek. İlçe genelindeki tüm mesire alanlarının her türlü altyapı hizmetlerini sağlayarak çevreyi korumak ve bu mekanları daha kullanılabilir bir hale getirmek. Bölgemiz içerisinde mevcutta bulunan park ve yeşil alanların revizyon planları doğrultusunda daha fonksiyonel bir hale getirmek. 1/1000 Ölçekli İmar Planları'nda kamuya tahsis edilmiş park ve yeşil alanların plan amacı doğrultusunda yapılarak halkın hizmetine sunulması Periyodik ağaç bakım ve budama programları yapmak yaptırmak Arnavutköy içindeki tüm meydanların, refüjlerin, parkların ve gerekli görülen cadde ve sokaklarda yüksek aydınlatma

Açıklama

»» »»

ve dekoratif aydınlatma sistemini yapmak ve bunların devamlılığını sağlamak Her yaştan ilçe halkına sağlıklı yaşam ve sportif amaçlı yürüyüş parkurları, spor sahaları ve spor bahçeleri tesis edip, bunların korunmasını sağlamak Tarihi Arnavutköy tren yolu hattının nostaljik bir yolcu hattı olarak yeniden yapımı ile doğa turizmi amaçlı kullanımının sağlamak.

III- FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Müdürlüğümüz'ün 2011 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıya çıkarılmıştır.

1- Bütçe Uygulama Sonuçları;

Bütçe ile Konan

Harcanan

Kalan Tutar

Personel Giderleri

831.000,00

746.165,44

84.834,56

Sosyal Güvenlik Kurumu'na Devlet Primi Giderleri

173.000,00

161.673,28

11.326,72

9.041.000,00

7.758.846,26

1.282.153,74

10.045.000,00

8.666.684,98

1.378.315,02

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam

239


Müdürlüğümüz faaliyet maliyetleri toplamı 10.045.000,00.- TL olarak tahmin edilirken 7.758.846,26-TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre gerçekleşme oranı % 77,24 olmuştur.

B- Performans Bilgileri

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar;

Müdürlüğümüz tarafından 2011 yılı performans hedefleri toplamı 3 olarak belirtilmiştir.

»» »» »»

Personel giderleri toplamının 831.000,00.-TL olduğu bütçede 746.165,44-TL ödeneği olduğu ve ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Mal ve hizmet alım giderleri ile ilgili toplam 7.758.846,26.-TL’lik harcama yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu›na Devlet Primi Giderleri ile ilgili toplam 161.673,28-TL harcama yapılmıştır.

1- Faaliyet ve Projeler

2- Performans Sonuçları Tablosu Müdürlüğümüz 2011 yılı içinde belirlenen 3 adet hedef ve faaliyetin sonucu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2011 Yılı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Performans Tablosu NO

FAALİYET / PROJE TANIMI

1

2013 yılı sonuna kadar, Arnavutköy geneline hitap edecek nitelikte 4 adet bölgesel park yapmak

STR PERFORMANS GÖSTERGESİ NO 1-Saha analiz çalışması (%)

2

3

2014 yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak her yıl en az 3 tane eğitici etkinlik yapmak

2

3-Oluşturulması gereken kentsel alanı faaliyete geçirmek (%)

2

2

3-Oluşturulması gereken kentsel alanı faaliyete geçirmek (%)

2

1- Yapılan etkinlik sayısı (adet)

3

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2011 yılı içinde muhtelif alanlara 3.706 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir. Müdürlüğümüz’ce yapılması planlanan hobi bahçeleri projesi uygulanmaya başlandı.

240

2011 Aralık

100

2-Hazırlanan proje sayısı

2- Katılan kişi sayısı (adet)

TAMAMLANMA ZAMANI

100

2-Hazırlanan proje sayısı

1-Saha analiz çalışması (%) 2013 yılı sonuna kadar, su havzalarına yakın mesafede 2 adet hobi bahçesi kurmak

HEDEF DEĞER

200

2011 Aralık

2011 Aralık


241


BELEDİYE İŞTİRAKİ ARNAVUTKÖY İNŞ. YAT. TİC. A.Ş (ARAŞ)


YÖNETİM KURULU 31.12.2011 İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

(11.06.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’e göre hazırlanmıştır)

A. GENEL BİLGİLER

»»

a)Firma Adı :ARAŞ ARNAVUTKÖY İNŞ. YAT. TAAH. HİZM. NAKL. GIDA SAN. VE TİC. A. Ş. b) Kuruluş bilgileri: 1992 c)Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası: 285935 d) Adresi: ATATÜRK MAH. ÖMÜR SK. NO:7 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL e) Telefon/Faks Numaraları: 212 685 05 68 – 685 05 99 f)Web adres ve elektronik posta: www.arasarnavutkoy.com.tr

»» »»

irketimizin personeli ili ilgili uygulamalarda 4857 sayılı İş Ş Kanunu’na uyulmaktadır. İşe alımda, kariyer planlamasında eşit koşullara sahip kişilere eşit fırsat sağlanmaktadır. Çalışanların özlük hakları, çalışma ortamı ve koşullarının iyileştirilmesi yönünde çaba sarf edilmektedir Çalışanlar görevini yasal mevzuat, şirket içi düzenlemeler ve sözleşmeler kapsamında zamanında ve eksiksiz olarak, kurumun yararını gözeterek ve kuruma zarar verecek her türlü davranıştan kaçınarak yerine getirir, görevi gereği öğrendiği bilgileri yetkili organlar dışındaki üçüncü kişilere açıklamaz..

Şirket Faaliyet Alanı Şirketimiz 2011 yılı içersinde personel destek hizmeti, iş makineleri ve kamyon kiralama hizmeti, yemek üretim tesis işletmeciliği ve sosyal tesis işletmeciliği alanlarında faaliyet göstermiştir Şirketimiz Belediye İştiraki olarak çalışmakta olduğu faaliyet alanları ile ilgili girmiş olduğu Belediye İhalelerinde kamu menfaatini gözeterek minimize karlarla iş yaptığından dolayı kârlılık oranı düşüktür.

B.ŞİRKET ORTAKLARI

»» »»

Hissedar Adı

Hisse oranı

RNAVUTKÖY BELEDİYESİ A DİĞER ORTAKLAR

% 99,60 % 0,4

C. PERSONEL BİLGİSİ Şirketin Toplam Personel Sayısı 109 kişidir. 1- Merkez Personel Sayısı :8 2- Yemek Üretim Tesisi Personel Sayısı : 17 3- İhale Kapsamında Çalışanlar : 70 4- Kozlar Parkı Personel Sayısı :8 5- Stajer : 6

Sermaye Durumu Sermaye

: 11.706.250,00 TL

Genel Değerlendirme Şirket 2011 yılı içerisinde bir önceki yıla nazaran % 105 oranında büyüme sağlamıştır. Faaliyet giderlerimizin de bir önceki yıla oranla artmadığı aksine azaldığı görülmektedir. 2011 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapmış olduğumuz işlem hacmi 6.520.790,34.-TL olup bunun karşılığında toplam ticari alacaklarımız 3.443.334,96.-TL olup karşılığında toplam ticari ve dönem vergi borçlarımız da 408.027,21.-TL’dir. Şirketimiz yönetim ve denetim kurulunun seçiminde mevzuat ve esas sözleşmeye uyulmaktadır. »» Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin nitelikleri, TTK, mevzuatı ve esas sözleşmede yer alan niteliklere uygundur »» Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde yer verilmiştir. »» Şirketimizin esas sözleşmesinde yer aldığı üzere; ortaklara, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, çalışanlara ve üçüncü kişilere huzur hakkı, ücret, kâr payı gibi faaliyetlerin gerektirdiği ödemeler dışında herhangi bir menfaat sağlanamaz. Şirketimiz dönem içerisinde yönetim kurulu üyelerimizi ve genel müdürümüze ve diğer çalışanlara kredi kullandırmamış veya lehlerine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.


Arzu İbranoğlu

- Tayakadın Rüzgar Gülleri

IV. GÜÇLÜ (ÜSTÜN) YANLAR VE GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN (ZAYIF) YANLAR 244


GÜÇLÜ (ÜSTÜN) YANLAR

GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN (ZAYIF) YANLAR

1- Ekip çalışmalarına önem verilmesi, yönetimin ekip çalışmalarını desteklenmesi ve personel arası dayanışmanın güçlü olması. 2-Memur personelin eğitim düzeyinin yüksek olması. 3-İlçenin yeni kurulmuş olması dolayısıyla, sistemli bir kurumsallaşma çalışmasının kısa zamanda tamamlanarak, sürdürülebilir kılınması. 4-Bütçe’de amaçlanan hedeflerin gerçekleştirilmesinde birimler arası sürdürülebilir takım çalışmasının benimsenmesi. 5-Hizmet içi eğitimlere önem verilmesi. 6-Kurumda modern bir arşiv sisteminin kurulması. 7- Engellilere yönelik sosyal hizmetlere önem verilmesi. 8- Meslek kursları ve bilgi evlerinin yaygınlaştırılıyor olması 9-Tüm İstanbul’u ilgilendirebilecek büyük çaplı projeler için uygun arazilerin varlığı 10-İlçenin sahip olduğu turizm potansiyeli (Durusu-Karaburun aksı, ormanlar, göller, barajlar, göletler) 11-Yapılaşmanın yoğun olmaması ve dolayısıyla planlı bir kentleşmeye elverişli alanların bulunması 12-İstanbul için günübirlik turizm faaliyetlerinin yer alabileceği bir imkâna sahip olması 13-İstanbul’un yoğun nüfuslu ilçelerinden uzak olması, gelişen ulaşım imkânları dolayısıyla, şehrin sunduğu fırsatlara yakın olması 14-İlçe sınırları içinde geniş ormanlık alanların olması ve geniş mesire alanlarının varlığı.

1- Bütün hizmet birimlerini içine alan bir hizmet binasının yapılması ihtiyacı 3- Kalite güvence sisteminin kurulması ihtiyacı 4- İnsan kaynaklarında, performans yönetim sisteminin kurulması ihtiyacı 5- AB ve uluslararası fonlardan daha etkin bir şekilde yararlanma ihtiyacı 6-Modern bir şehrin gerektirdiği alışveriş mekânlarının, kentsel donatıların ve meydanların oluşturulması ihtiyacı 7- Arnavutköy’ün, İstanbul’un merkezi yerleşim birimlerine uzak olması ile birlikte ulaşım akslarının yetersiz kalması. 8-Çevre koruma ve kontrol çalışmalarının geliştirilmesi ihtiyacı. 9- Arnavutköy İlçesi’nin 506,52 km² yüzölçümü ile İstanbul’un dördüncü büyük ilçesi olması nedeniyle Belediye yetki alanının geniş bir coğrafyayı kapsaması ve halkın her noktaya, çok kısa zamanda müdahale edilmesi yönündeki beklentilerinin karşılanmasındaki zorluklar. 10- Arnavutköy Belediyesi’ne bağlanan belde belediyelerinden süre gelen imar planı ve diğer sorunlar. 11-İlçenin büyük bir kısmının içme suyu havzasında kalmasından dolayı oluşan yasal ve hukuki kısıtlamalar. 12- Su, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik vb. alt yapı tesislerinde halen eksikliklilerin bulunması

245


V. DEĞERLENDİRME

246


Eren Özkapıcı

Arnavutköy Belediyesi, İstanbul metropoliten alanında faaliyet gösteren bir ilçe belediyesidir. Kentsel hizmetlerin yürütülmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Özel İdaresi ve merkezi idarenin yetkili diğer kurumları ile birlikte görevlendirilmiştir. Bu kuruluşlar arasında görev ve yetki ayrımı, ilgili mevzuatta belirlenmiştir. 2008 yılında kurulan ve 2009 yılında fiilen bütünleşmesini tamamlayan Arnavutköy İlçe Belediyesi için 2 tane temel stratejik alan belirlenmiştir: 1-Arnavutköy Belediyesi’nde kurumsallaşmayı tamamlamak. 2-Arnavutköy’e bir vizyon yüklemek ve kentsel gelişimi bu vizyon çerçevesinde sürdürülebilir kılmak. Arnavutköy Belediyesi, birleşmenin gerektirdiği yapısal uyumu hızlı bir şekilde sağlamak için kurumsallaşma sürecini 2010 yılında tamamlamış olup, 2011 yılında kurumsal yapıda kaliteyi sürdürülebilir kılmak için MBB ile eğitim protokolü imzalayarak personelini hizmet içi eğitime tabi tutmuştur. Arnavutköy İlçesi’nin sahip olduğu potansiyelin etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi için öncelikle plan çalışmalarının

-

Sazlıdere Barajı

tamamlanması öngörülmüştür. Plan çalışmalarını müteakip ilçenin altyapısının tamamlanması ve ilçe hemşehrilerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için donatı yatırımlarının ilgili kurumlardan talep edilmesi sağlanmıştır. Süratle, ilçe sınırları içinde plansız alan kalmasın düsturu ile çalışmalar yürütüldüğünden planlama çalışmaları % 90 oranında tamamlanmıştır. Planlama çalışmaları yapılırken, üniversitelerle ve yerel yönetim konusunda çalışan uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmıştır. Bu bağlamda; Rotherdam Mimarlık Bienali – Arnavutköy Belediyesi arasında, ‘Arnavutköy Mekânsal Gelişim Stratejik Vizyonu ve Eylem Planı’ nı elde etmeye dönük imzalanan protokol gereği 27-30 Nisan, 5-6-7 Haziran tarihlerinde İstanbul Arnavutköy’de, 14/18 Eylül tarihlerinde Rotterdam’da olmak üzere, Arnavutköy Belediyesi, Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali ve uluslararası planlama ofisleri H+N+S ve 51N4E’nin katılımıyla 3 adet çalıştay (workshop) düzenlenmiştir. ‘Arnavutköy Mekansal Gelişim Stratejik Vizyonu ve Eylem Planı’nın elde edilmesine yönelik yapacağı çalışmalar görüşülmüştür.

247


Arnavutköy Belediyesi ve Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali arasında yapılan protokol gereği tüm bu çalışmaları özetleyen, Arnavutköy’ün ekolojik alanları, tarım ve su havzaları üzerine yürütülen tüm araştırma ve sorunları göz önüne alarak hazırlanan final raporu 2011 Ekim ayı itibarıyla Arnavutköy Belediyesi’ne teslim edilmiş bulunmaktadır. Rapor, tüm Arnavutköy’ün planlama stratejisini üst ölçekte kurgularken, alt ölçekte de 4 farklı pilot proje alanını tanımlamakta ve farklı farklı problemlere ortak bir planlama yaklaşımı içinde çözümler önermektedir. Ulusal nitelikteki diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar şunlardır: İstanbul Kalkınma Ajansı, 2011 yılı Mali Destek Programları kapsamında İstanbul’da uygulanacak proje tekliflerinin sunulması amacıyla 5 adet teklif çağrısı yayınlandığını belirtmektedir. Söz konusu teklif çağrılarından toplam bütçesi 20 milyon TL olan ‘Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı’ çerçevesinde 22 Mart 2011 tarihinde hibe başvurusu yapılmıştır. Projenin adı, ‘ Organik Tarımı Desteklemek Üzere Yenilikçi Metotlar Öğrenim, ARGE ve Teşhir Merkezi – OTARGE ARNAVUTKÖY’ olup, projenin amacı; Arnavutköy havza koruma bantlarında yer alan organik tarım alanlarında tarım faaliyeti sürdürecek Arnavutköylü çiftçilerin organik tarım konusunda eğitim almalarını sağlayacak bir eğitim merkezi kurmaktır. Arnavutköy Yönetim Merkezi Projesi, Bilgi Üniversitesi ile yapılan protokol neticesinde çalışılan pilot proje konularından biridir. Projenin hedefi, Arnavutköy İlçe Merkezi içinde hem konumu hem de alansal büyüklüğü ile önemli yere sahip ve 14.06.2010 tarihli 1/1000 Ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı’nda Yönetim Merkezi olarak belirlenmiş olan alanın, Arnavutköy Belediye’sinin ihtiyaç duyduğu Belediye Hizmet Binası, İlçe Kaymakamlık Binası, Emniyet Müdürlüğü ve çeşitli kamusal donatıları barındıran bir Yönetim Kampusu olmasıdır. Proje sadece yönetim birimleri ile ele alınmayıp, aynı zamanda çeşitli

248 Murat İbranoğlu

-

Şirindere


249


sosyal ve kültürel donatıları bünyesinde barındırarak, bu alanın Arnavutköy İlçe Merkezi için haftanın tüm günleri yaşayan ve kullanılan bir kampus olmasını hedeflemektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın, 2010 – 2011 yılı güz döneminde çalışmaya başladığı Arnavutköy kentsel alan analizi çalışmaları 2011 yılı bahar döneminde kentsel tasarım ölçeğine çekilmiş ve beş farklı atölye konusu olarak çalışılmaya başlanmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemi ile belediyede kullanılan diğer yazılımların kent bilgi sistemi kapsamında entegrasyonu büyük oranda sağlanarak 2012 yılında sonuçlandırılması düşünülmektedir. Emlak Beyanı Eşleştirme Projesi kapsamında; emlak beyanlarında sokak adı olarak tanımlı ancak reelde karşılığı olmayan 764 adet sokak, beyan verilen parseller ve malik bilgileri üzerinden bulunmaları gereken sokaklar ile eşleştirilerek uavt kodları ile tanımlandı. İç Kapı Numarataj Projesi kapsamında 55.000 bağımsız birim ve işyeri,nitelik nicelik, malik, ruhsat vb. bilgilerinin toplanması, Belnet Sistemi ile entegrasyonu ve Ulusal Adres Veri Tabanı’nda düzenlenmesi çalışmasının %66’sı tamamlandı. Altyapı yatırımlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşülerek ihalelerin yapılması sağlanmış olup 163.500 mt atıksu kanal döşemesi yapılmış olup; kalan kısım için de ihale çalışmaları takip edilmektedir. İlçenin alternatif ulaşım güzergahları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile proje çalışmaları yürütülmüştür. İlçemiz geneline 2011 yılında ilçe genelinde yeni yol çalışmaları, yol ıslahları ve asfalt çalışmaları yapılmıştır. Bazı mahallelerimizdeki sel baskınlarını önlemek için dere ıslahı yapılmıştır. Caddelerimizde elektrik havai hatlarının yeraltına alınması işlerine ağırlık verilerek iki caddemizde havai hatlar yer altına alınmıştır. Kültür ve sosyal içerikli faaliyetlere 2011 yılında da önem verilmiş olup, ARGEM (Arnavutköy Gençlik Merkezi), AYEM (Arnavutköy Engelliler Merkezi ), ASYAM

250

( Arnavutköy Sosyal Marketleri ) gibi markalar oluşturularak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Kültürel anlamda dolu dolu bir yıl tamamlanmıştır. Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, alacakların etkin şekilde tahsili için 6183 sayılı kanun gereği çalışmalara titizlikle önem verilmiş, borçların yapılandırılması için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Mali yapı, beldeye sunulan hizmetlerin kalitesini ve boyutunu belirleyen, en önemli unsurdur. Belediye Stratejik Planı ve Performans Programı’nda öngörülen yatırımları göz önüne alarak 2011 yılı bütçesini hazırlamış olup, gelir gerçekleşmesi %84, gider gerçekleşmesi %83 olarak gerçekleşmiş, gelir-gider denkliği sağlanmıştır. Bu denkliğin sağlanmasında şüphesiz izlenen mali politikaların payı büyüktür. (Belediyemiz 2010 yılından itibaren ödeme güçlüğü çeken borcu olan vatandaşlara 6183 sayılı Kanun gereği borçlarını yapılandırıp; tecil ve taksitlendirerek tahsilat oranını artırmıştır.) Gelir kalemlerinin tamamı yıl boyu takip edilerek Belediye birimleri arasında gelir artırmaya dönük koordineli bir çalışma yapılmış, birim performansları üçer aylık dilimler halinde birim amirlerine gönderilerek tahsilat canlı tutulmuştur. Ayrıca muhasebe programı, Belediye muhasebe kayıtlarının mali saydamlık ve hesap verebilirlik esas alınacak şekilde iyileştirilmesi sürecinin sürdürülebilir olması amaçlanmıştır. Emlak Beyanı Eşleştirme Projesi kapsamında;, emlak vergisi kayıp ve kaçakları tespit edilerek, vergi gelirlerini artırmak; mükerrer tahakkukları tespit, bilgi envanterini güncelleyerek; vergide adaleti sağlamak amaçlanmıştır. ilçemizin taşınmaz envanterini oluşturarak muhasebeleştime işlemleri süreci hızla devam etmektedir. Mali Yapıyı Güçlendirme Çalışmaları’nda bütün taşınmazlar ve bağımsız birimler (konut ve işyerleri yani her bir daire) kayıt altına alınarak Malik/Kiracı eşlemesi yapılır. Bu verilerin UAVT, TAKBİS ve KPS ile entegre edilmesi ile birlikte güncel ve yaşayan bir veri tabanı elde edilmektedir. Bu çalışmalarla; halihazırda arazide var olan veri ile kayıtlarımızdaki verilerin örtüşmesi sağlanarak emlak vergileri ile diğer belediye vergi ve harçlarında kayıp ve kaçağın azaltılması düşünülmektedir.


251 İbrahim Ayşıl

-

Terkos Gölü


Tacettin Yüksel

-

Terkos Gölü

VI . ÖNERİ VE TEDBİRLER

252


Arnavutköy Belediyesi tarafından bundan sonraki süreçte dikkate alınması gereken hususlar şöyle sıralanabilir:

» » » » »

»

Belediyenin bütün birimlerini içine alan bir hizmet binasının yapılması. Belediyenin öz gelirlerinin artırılmasını sağlayacak çalışmaların devam ettirilmesi. Belediye kurumsal çalışmalarının sürdürülebilir nitelikte devam etmesi ve bunun için personele hizmetiçi eğitim uygulamasına devam edilmelidir. Süreç Yönetim Sistemi’nin oluşturulması, kurumsallaşma açısından önem arz etmektedir. %90’ı tamamlanan planlama çalışmalarının 2012’de bitirilmesi önem arzetmektedir. Çünkü plansız alana altyapı yatırımı yapılması kamu kaynaklarının yerinde kullanılmaması sonucunu doğuracağı aşikardır. İlçemizin 506 km2 gibi büyük bir alana sahip olması ve hızlı şehirleşmenin Belediye bütçesi üzerinde yarattığı harcama yönlü baskı her geçen yıl daha fazla hissedilmektedir. Belediye'nin mevcut harcama yapısı ve şehirleşme ile birlikte hızla artan altyapı yatırımlarının koordinasyonunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

» »

»

»

»

İSKİ, İl Özel İdaresi İGDAŞ ve TEK gibi kurumlarla sağlayarak bütçe üzerindeki mali yükün azaltması önem arz etmektedir. İstanbul Kalkınma Ajansı gibi yerel kurumlar ve AB fonları gibi uluslararası fonlardan proje geliştirilerek yararlanılması hedeflenmelidir. 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre uygulama alan kamu yerlerinin yatırıma yönelik olarak kullanılması, mülkiyeti Belediyemize ait olan yerlerin projelendirilmesi, İl Özel İdare katkı paylarının etkin şekilde kullanılması gerekmektedir. Mali yapıyı güçlendirmek ve staratejik planda öngörülen yatırımların yapılmasında Belediye mülkiyetinde atıl vaziyette bulunan arsaların yatırım yapmak amacıyla satışının bütçe üzerinde olumlu yansımaları olacağı öngörülmektedir. Arnavutköy ilçesinde işyeri envanteri ( Sıhhi, Gayrisıhhi ) çıkarılması ve kayıt altına alınması Belediye hizmetleri ve denetim açısından önem arz ettiği gibi Belediye gelirlerinin artmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Belediye hizmet araçları ve iş makinalarından; 15 yaşın üzeri hizmet araçları ile 20 yaş üzeri iş makinalarının bütçe imkanları ölçüsünde yenilenmesi hizmet akışını olumlu yönde etkileyecektir.

253


İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Ahmet Haşim Baltacı Başkan

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2011 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.10.02.2012

Lütfi Kırmızı Mali Hizmetler Müdürü

Arnavutköy Belediyesi 2011 Faaliyet Raporu  

Arnavutköy Belediyesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you