Arkitema Client Consultancy

Page 1

ARKITEMA CLIENT CONSULTANCY / STRATEGISK OG KLASSISK BYGHERRE­ RÅDGIVNING ARKITEMA ARCH I TECTS



ARKITEMA CLIENT CONSULTANCY —

Client Consultancy er Arkitemas ­selvstændige forretnings­område for bygherrerådgivning.

Som bygherrerådgiver med base i en af ­Skandinaviens største arkitektvirksomheder har vi stor erfaring med og viden om at planlægge og gennemføre processer og bygge­projekter fra de tidligste overvejelser til ­ibrugtagning af det færdige projekt. En erfaring og viden, som vi anvender i såvel den strategiske som den mere klassiske bygherre­rådgivning. Sammen med vores mange­artede kompetencer sikrer det en proces, der skaber værdi for kunden og samfundet, og som gør en forskel for mennesker.


SKRÆDDERSYET RÅDGIVNINGS­PROCES

— Vores opgave som bygherrerådgiver, er, at være med til at kvalificere de beslutninger, som en bygherre skal tage gennem et til tider komplekst og langt procesforløb. Vi tager afsæt i, at alle projekter er unikke og kun bliver optimale ved en fælles indsats. Samarbejde og tæt dialog er derfor udgangspunktet, når vi arbejder med bygherre­ rådgivning og tilrettelægger processen ud fra ­projektets specifikke karakter og bygherrens unikke behov.


KOMPETENCER OG REFERENCER

— I Arkitemas bygherrerådgivning råder vi over mange og forskellige kompetencer, heriblandt erfarne strategiske bygherrerådgivere samt flere medarbejdere med Masteruddannelse i bygherrerådgivning og værdi­design. Vores bygherrerådgivere inddrager altid relevante kompe­ tencer fra Arkitemas øvrige forretningsområder og målretter derved vores rådgivning til den enkelte opgave.


STRATEGISK BYGHERRE­RÅDGIVNING

Strategisk bygherrerådgivning foregår før udbuds­strategien fastlægges og projektets traditionelle faser begynder.

Vores strategiske bygherrerådgivning består af et forløb, hvor vi, afhængigt af opgavens kontekst, bistår bygherre med ydelser og rådgivning ift. ejendomsstrategi, projekt­­ets idé, finansieringsmuligheder og byggeprogram. Målet er at kortlægge og identificere muligheder, der kan skabe merværdi for projektet. På den måde skabes det optimale udgangspunkt for udformningen af projektets udbudsstrategi, projekteringen, udførelsen og den fremtidige drift. Vi ser det som en vigtig opgave at udfordre kunden i forhold til definering af behov, ønsker og visioner. Det er vores erfaring, at det er en tilgang, der giver øget værdi til det endelige projekt.


01

EJENDOMSSTRATEGI

02

IDÉOPLÆG

03

TEKNISK FINANSERINGSANALYSE

04

BYGGEPROGRM


01

EJENDOMSSTRATEGI

Ydelsen kan omfatte: Lokaliserings- og/eller transport­analyse, markedsanalyse, tilstandsvurdering, definering af bæredygtighedsmål og risikoanalyse.

Her undersøger og analyserer vi scenarierne for ­forskellige ejendomsstrategiske valg. Det giver bygherre et overblik over, hvor og hvordan man får mest værdi for kvadrat­ meterne, samt et solidt grundlag for at træffe beslutninger i den videre proces.


02

IDÉOPLÆG

Ydelsen kan omfatte: Analyse af byggefeltets eksisterende forhold, rådgivning ifm. sundheds- og arbejdsmiljø­forhold, forslag til bæredygtighed og energibehov, forslag til projektets idé.

Med udgangspunkt i den fastlagte ejendomsstrategi og på baggrund af en række forudgående analyser hjælper vi bygherren med at udforme projektets idé. Her udfordrer vi vores kunders umiddelbare tanker, ambitioner og behov til projektet, med henblik på at identificere nye, værdiskabende muligheder.


03

TEKNISK FINANSERINGSANALYSE

Ydelsen kan omfatte: Vurdering af alternative ­finansierings- og driftsformer, analyse af økonomisk realiserbarhed, analyse af projektets rentabilitet, vurdering af konsekvencer for bygherrens organisering i etablerings- ­og driftsfasen.

Baseret på idéoplæggets resultater foretager vi her en analyse af projektets økonomiske realiserbarhed og rentabili­tet. Her kan alternative finansierings- og driftsformer identificeres tidligt, så bygherre opnår mest mulig værdi med projektet.


04

BYGGEPROGRAM

Ydelsen kan omfatte: Opstilling af krav til byggeriet, drift og vedligholdelse, analyse af jurdiske forhold, udførelse af bygge­ program.

Her koordinerer vi en sammenfatning af klientens krav og ønsker til byggeriet. Byggeprogrammets detaljeringsgrad tilpasses byggeprojektets organisering og skrædder­syes til den valgte udbudsform.


KLASSISK BYGHERRE­RÅDGIVNING

Arkitema tilbyder bygherrerådgivning ifm. ­totalrådgivning, fag-, stor-, hoved- eller totalenterprise, teknisk bestillerrådgivning, lejerrådgivning eller investorrådgivning.

Med udgangspunkt i resultatet af en evt. strategisk bygherrerådgivning begynder vores rådgivning med at fastlægge en udbudsstrategi og planlægge projektets forestående proces. Med et særligt fokus på styring af tid, økonomi og kvalitet hjælper vi vores kunde; lige fra udvikling og projektering af projektet til den endelige ibrugtagning af byggeriet. Vores klassiske bygherrerådgivning består desuden af opfølgning, evaluering og 5-års eftersyn af projektet.


05

UDBUDSSTRATEGI OG PROCESPLANLÆGNING

06

UDVIKLING OG PROJEKTERING

07

REALISERING OG UDFØRELSE

08

DRIFT

09

OPFØLGNING


05

UDBUDSSTRATEGI OG PROCESPLANLÆGNING

Ydelsen kan omfatte: Valg af konkurrenceform, prækvalifikation og udbud, bedømmelse og forhandling, aftaleindgåelse.

Som bygherre er det afgørende at have en forståelse for, hvad den valgte udbudsform får af betydning for projeket. Vi kender udbudsreglerne til punkt og prikke, og ved derfor, hvilken udbudsform der sikrer, at dit projekt lever op til dine forventninger.


06

UDVIKLING OG PROJEKTERING

Ydelsen kan omfatte: Rapportering af økonomisk og tids­mæssigt forløb, vurdering og kontrol af projekterings- og tidsplan, ­udarbejdelse af samlet budget, risikostyring af særligt risikobehæftede forhold, dialog med myndigheder.

I udviklingen og projekteringen af ethvert projekt er det typisk en stor udfordring at samle trådene og styre projektet. Arkitemas team af bygherrerådgivere er dygtige og erfarne projektledere, der sikrer en optimal styring af tid, økonomi, risici og kvalitet i projektets projekteringsog udviklingsfase.


07

REALISERING OG UDFØRELSE

Ydelsen kan omfatte: Ledelse og referering af bygherre­møder, kontrol af udførelsestidsplan, udarbejdelse og kontrol af budget, vurdering af rådgivers kvalitetsstyring, opfølgning på myndighedskrav.

Ved at føre tilsyn med og følge op på byggeriets udførelse og realisering sikres en kontrolleret proces i et af projektets afgørende faser. Vi ved, hvad bygherre kan forvente af projektets involverede parter, og på den baggrund kan vi være med til at sikre, at byggeriet realiseres som planlagt.


08

DRIFT

Ydelsen kan omfatte: Etablering af commissioning-­organisation, udarbejdelse af commissioning-­plan, planlægning og gennemførelse af før-aflevering, ­rådgivning ifm. drifts- og vedlige­ holdelsesplan, Facilities ­Management.

Når det færdige byggeri skal tages i brug, er der en række forhold, man som bygherre skal tage stilling til. Bygherre skal bl.a. følge op på, om projektets tekniske installationer opfylder de foruddefinerede krav, mens man også skal finde ud af, hvordan man optimalt ibrugtager byggeriet. Som byg­herrerådgiver hjælper vi bygherren med at indtage det nye byggeri.


09

OPFØLGNING

Ydelsen kan omfatte: Evalueringsmøder, fastlæggelse af fremtidige planer, opfølgning på projektet, 5-års eftersyn efter fastlagte retningslinjer.

Et byggeprojekt er en stor investering. Derfor kan en grundig evaluering af projektets forløb og realisering være til stor værdi for bygherren. Ved at følge op på projektet og afholde evalueringsmøde, opnår bygherren en reel indsigt i, hvad man har fået for pengene.


VI SER DET SOM EN VIGTIG OPGAVE AT UDFORDRE KUNDEN I FORHOLD TIL DEFINERING AF BEHOV, ØNSKER OG VISIONER. DET ER VORES ERFARING, AT DET ER EN TILGANG, DER GIVER ØGET VÆRDI TIL DET ENDELIGE PROJEKT. - Arkitema Consulting


ARKITEMA CONSULTING —

Arkitema Consulting er en vidensbaseret konsulent­enhed i Arkitema Architects.

Her leverer vi speciali­serede og lokalt forankrede rådgivningsydelser inden for arkitektur og byggeri i hele Skandinavien. Vi løser opgaver for bygherrer, kommuner, regioner, entreprenører m.v. Med vores fagspecialisters erfaring og specialiseret viden kan vi medvirke til at skabe en ekstra værdi for et projekt både før, under og efter det traditionelle projektforløb. Vi organiserer vores kompetencer og rådgivnings­sydelser i fem servicesegmenter.


CONSTRUCTION MANAGEMENT

PEOPLE INVOLVEMENT

SUSTAINABILITY

BIM MANAGEMENT

CLIENT CONSULTANCY


VORES KUNDER



LÆS MERE PÅ WWW.ARKITEMA.DK


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.