__MAIN_TEXT__

Page 1

Evangeličanski Maribor –

Mesto in

njegova bližnja okolica v času reformacije

Evangelisches Maribor –

Die Stadt und ihre

nähere Umgebung in der Reformationszeit

Evangelical Maribor –

The Town and its

Surrounding in the Reformation Period Besedilo razstave – Ausstellungstext – Exhibition Text

Žiga Oman

Maribor 2012 1


Evangeličanski Maribor – Mesto in njegova bližnja okolica v času reformacije Evangelisches Maribor – Die Stadt und ihre nähere Umgebung in der Reformationszeit Evangelical Maribor – The Town and its Surroundings in the Reformation Period Besedilo razstave – Ausstellungstext – Exhibition Text Žiga Oman

Izdal in založil: Pokrajinski arhiv Maribor Odgovarja: Ivan Fras, prof., direktor Prevodi: mag. Žiga Oman (nemščina in angleščina) Lektoriranje: mag. Boštjan Zajšek (slovenščina), Mojca Horvat, prof. (nemščina), Nina Gostenčnik, prof. (angleščina) Oblikovanje: Rok Rihtar Tisk: Maribor, Dravski tisk Naklada: 500 izvodov

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 94(497.4Maribor)"1542/1603"(083.824) 274(497.4Maribor)"1542/1603"(083.824)

OMAN, Žiga Evangeličanski Maribor, mesto in njegova bližnja okolica v času reformacije : besedilo razstave = Evangelisches Maribor, die Stadt und ihre nähere Umgebung in der Reformationszeit : Ausstellungstext = Evangelical Maribor, the town and its surroundings in the reformation period : exhibition text / [[besedilo in] prevodi] Žiga Oman. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2012 ISBN 978-961-6507-51-6 COBISS.SI-ID 71065857

Izdajo publikacije in razstavo je omogočil Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture.

2


Predgovor Sto let trajajoče obdobje reformacije in protireformacije v Mariboru in njegovi bližnji okolici je bilo v slovenskem - ne pa tudi v avstrijskem - zgodovinopisju dolgo časa potisnjeno na rob. Vzrok temu je bil njegov dolga desetletja prevladujoč kulturni in nacionalni značaj, ki je bil v kontekstu zgodovinskega dogajanja sicer razumljiv. Slovenska historiografija je Maribor in Dravsko polje v času reformacije skorajda povsem zanemarila verjetno predvsem zato, ker slednja ni potekala v slovenščini kot denimo na Kranjskem ali v Prekmurju. Prvi resni koraki k temu, da se to spremeni, so bili storjeni šele v 21. stoletju. Pričujoče strokovno besedilo, temelječe na avtorjevem magistrskem delu, predstavlja enega izmed njih in se trudi biti dovolj poljudno ter za vse, ki jih zanima zgodovina Maribora in njegove bližnje okolice, razumljivo delo. Razstave in izdaje strokovnega besedila ne bi bilo brez podpore Pokrajinskega arhiva Maribor (PAM) ter projekta Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture (EPK). Vsem zaposlenim v PAM in pri EPK, ki so sodelovali pri realizaciji razstave in izdaje strokovnega besedila, zato velja moja iskrena zahvala. Zahvaljujem se tudi Vesni Kitthiya za dovoljenje za objavo aksonometrije poskusa rekonstrukcije obzidja evangeličanskega pokopališča na Betnavi na podlagi pisnih virov, ter Štajerskemu deželnemu arhivu v Gradcu (Steiermärkisches Landesarchiv, Graz (StLA)) za dovoljenje za objavo tam hranjenega gradiva.

Vorwort Die hundertjährige Reformations- und Gegenreformationszeit in Maribor und dessen näherer Umgebung wurde in der slowenischen – nicht aber in der österreichischen – Geschichtsschreibung lange Zeit vernachlässigt. Die Ursache dafür war der für lange Jahrzehnte vorherrschende kulturelle und nationale Charakter, der im Kontext der historischen Ereignisse verständlich war. Die slowenische Historiographie vernachlässigte Maribor und Dravsko polje in der Reformationszeit fast völlig, wahrscheinlich weil sie nicht die Verwendung der slowenischen Sprache brachte, als z.B. in Krain oder im Übermurgebiet. Die ersten ernsthaften Schritte, um das zu ändern, wurden erst im 21. Jahrhundert gemacht. Der vorliegende Fachtext, basierend auf der Magisterarbeit des Autors, ist einer von diesen Schritten und bemüht sich gemeinverständlich und für alle, die Interesse an der Geschichte Maribors und dessen näherer Umgebung haben, begreiflich zu sein. Die Ausstellung und die Veröffentlichung des Fachtextes würde es ohne die Unterstützung des Pokrajinski arhiv Maribor (Regionalarchiv Maribor) und des Projektes Maribor 2012, Kulturhauptstadt Europas, nicht geben. Allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die bei der Verwirklichung der Ausstellung und der Veröffentlichung des Fachtextes mitwirkten, gilt mein herzlicher Dank. Ich bedanke mich auch bei Vesna Kitthiya für die Erlaubnis zur Veröffentlichung ihrer Axonometrie des Versuches einer Rekonstruktion der Mauer des evangelischen Friedhofs auf Betnava, basierend auf schriftlichen Quellen, wie auch dem Steiermärkischen Landesarchiv Graz, für die Erlaubnis zur Veröffentlichung des dort aufbewahrten Archivmaterials.

Foreword The centennial period of Reformation and Counter-Reformation in Maribor and its surroundings had been left aside for a long time in Slovene historiography – yet not in the Austrian. The cause for this was its prevailing, decades-long cultural and national character, which is understandable in the context of historical events. The Slovene historiography almost wholly disregarded Maribor and Dravsko polje in the reformation period, most likely because it had not taken place in the Slovene language as it had for instance in Carniola or in Prekmurje. The first serious steps to change this were made only in the 21st century. This professional text, based on the author's master thesis, is one of them and tries to be commonly understandable to all who are interested in the history of Maribor and its surroundings. The exhibition and the publication of the professional text would not have been possible without the support of the Regional Archives Maribor and the project Maribor 2012 European Capital of Culture. I would like to thank all their employees who have contributed to the realization of the exhibition and the publication. I would also like to thank Vesna Kitthiya for the permission to publish her axonometric projection of the attempt at the reconstruction of the walls of the evangelical cemetery at Betnava based on written sources, as well as to the Steiermärkisches Landesarchiv, Graz (Provincial Archives of Styria in Graz) for the permission to publish the source material kept there.

Žiga Oman 3


4


EVANGELIČANSKI MARIBOR – MESTO IN NJEGOVA BLIŽNJA OKOLICA V ČASU REFORMACIJE I. Maribor in njegova bližnja okolica v času reformacije in protireformacije PRVE OMEMBE REFORMACIJSKIH IDEJ V MARIBORU IN NJEGOVI BLIŽNJI OKOLICI Prve omembe pojavov nove vere v Mariboru so iz leta 1528, ko je mestno in okoliške župnije vizitirala deželnoknežja vizitacijska komisija. Le-ta je po ukazu deželnega kneza nadvojvoda Ferdinanda I. Habsburžana (vladal 1521–1564) med drugim imela nalogo preveriti razširjenost reformacijskih idej v vojvodini Štajerski. Maribor je bil vizitiran 2. in 3. julija 1528. Ob mestni župniji so bile posredno, zgolj po poročilih iz le-teh, vizitirane župnije v Hočah, Spodnji Polskavi, Lenartu, Sv. Lovrencu ob Dravi, Limbušu, Majšperku, Slivnici, Malečniku, Jarenini, danes v Avstriji ležečih Lučanah (Leutschach), Svečini in Kamnici. Na nepravilnosti je komisija naletela v vseh župnijah, razen v Hočah, Spodnji Polskavi in Lenartu, vendar slednje niso imele neposredne povezave z reformacijskimi idejami. Izjema je bil Limbuš. Vizitacijski protokol priča o tem, da so bile nove ideje tako za meščane kot tudi za lokalno duhovščino precej zanimive. Veliko jih je namreč imelo v lasti reformacijsko literaturo, med drugim tudi mestni sodnik Krištof Willenrainer, branilec mesta med osmanskim obleganjem leta 1532. Kljub temu je bil edini drugi poimensko znan meščan, ki je v lasti imel prepovedane knjige, Hans Stackhaimer. Obenem so knjige nemoteno krožile tudi med delom duhovščine, tako mariborske kot limbuške. Krištof Händl, mariborski beneficiat, je bil obenem, kot kaže, edini, ki je bil zaradi posesti prepovedane literature tudi kaznovan. Komisija je v mestu zalotila tudi tirolskega trgovca s tovrstnim čtivom, Hansa Singerja. Knjige, ki so jih v mestu našli, je komisija sežgala, vendar pa so tudi po njenem odhodu znova našli več – gotovo pa ne vseh – knjig, ki so jih nato poslali na sežig v Gradec. Neznano kdaj pred prihodom komisije je v mariborski župnijski cerkvi prišlo tudi do fizičnega obračuna zaradi nove vere. Nekega mojstra Hansa, ki je imel v cerkvi vsaj eno »lutrovsko« pridigo, je zato iz nje na silo zvlekel Primož Hürnass, kasnejši večkratni mestni sodnik. Maribor proti koncu 17. stoletja – Maribor Ende des 17. Jahrhunderts – Maribor at the end of the 17th century (vir: G. M. Vischer, Topographia Ducatus Stiriae).

5


UVELJAVLJANJE AUGSBURŠKE VEROIZPOVEDI V MARIBORU DO SREDINE 16. STOLETJA Gre za večidel še neraziskano obdobje, vendar se je nova vera v mestu še pred sredino 16. stoletja vsekakor že uveljavljala vsaj med vplivnejšim meščanstvom. Tako je mestni sodnik Koloman Holzmann Maribor leta 1541 zastopal na neuspelih pogajanjih dežele (deželnih stanov) z deželnim knezom, da bi ji le-ta priznal augsburško veroizpoved. Evangeličanski meščani očitno vseeno še niso zmogli ali pa niso želeli v svoj prid obrniti mestnega lastništva mariborske župnije v letih 1545–1553. Medtem lahko prisvajanje beneficijev (mašnih ustanov) s strani meščanov že štejemo za vpliv reformacijske miselnosti.

MARIBOR V ČASU VIKARJA JURIJA SIECHLA IN VZPON MESTA V DEŽELI AUGSBURŠKE VEROIZPOVEDI Mariborski vikar Jurij Siechel je mestno župnijo prevzel leta 1554 in jo vodil do svoje smrti leta 1586. Podobno kot mnogi drugi katoliški duhovniki v deželi je na konfesionalnem področju ves čas svojega službovanja deloval umirjeno, strpno in združevalno, misleč, da bo tako še največ prispeval k ponovni združitvi zahodnega krščanstva. Razmišljanje, ki je bilo v času pred zaključkom tridentinskega koncila (v treh fazah 1545–1563) pogosto.

Politično-upravna podoba slovenskega ozemlja s soseščino v 16. in 17. stoletju – Politisch-administrative Karte des slowenischen Gebietes im 16. und 17. Jahrhundert – Political and administrative image of the Slovene territory in the 16th and 17th century (vir: Slovenski zgodovinski atlas).

6


Evangeličani, ki so v tem času postali odločujoča, čeprav številčno morda še ne prevladujoča veroizpoved v Mariboru, so bili popolnoma vključeni v življenje župnije. Od porok do pogrebov (nekateri plemiči so bili pokopani v župnijski cerkvi), obiskov na domu v časih bolezni, verjetno pa tudi krsta otrok, vse to so mariborski evangeličani v tem obdobju lahko prejeli od katoliškega vikarja. Hkrati jih je Siechel obhajal pod obema podobama (kruha in vina), tudi še potem, ko je bilo to leta 1576 prepovedano. Pri župniji je bilo prav tako poskrbljeno za šolanje evangeličanskih otrok. Vsaj leta 1576 je bil tudi mestni organist – v primarni funkciji župnijski učitelj – augsburške veroizpovedi. Na prvo adventno nedeljo tega leta je povzročil ogorčenje vsaj pri delu katoliških meščanov, ko je s svojimi učenci po maši v župnijski cerkvi zapel koral »V hudi stiski kličem k Tebi« (Aus tiefer Not schrei ich zu dir), katerega avtor je bil Martin Luther. Na deželni ravni se je Maribor v tem času prebil med najpomembnejša štajerska mesta. Leta 1556 je Koloman Holzmann mesto znova zastopal v verskih zadevah pred deželnim knezom, tedaj že sv. rimskim cesarjem Ferdinandom I., v družbi graškega župana ter mestnih sodnikov iz Radgone (Bad Radkersburg) in Brucka na Muri (Bruck an der Mur). Mesto se je postavilo ob bok najpomembnejšim evangeličanskim mestom na Štajerskem, pa tudi v Dolnji Avstriji (od leta 1620 Notranja Avstrija). Leta 1572, vendar še pred graško pomiritvijo istega leta, se Maribor kot mesto prvič izpričano prišteje k augsburški veroizpovedi. Odtlej lahko za naslednjega četrt stoletja govorimo o EVANGELIČANSKEM MARIBORU. Na konfesionalno odločilnem meddeželnem zboru v Brucku leta 1578 so k libelu pristopila tudi štiri štajerska mesta. Dve, Gradec in Judenburg,

Cerkvenoupravna ureditev slovenskega ozemlja s soseščino v drugi polovici 16. stoletja – Kirchenverwaltungskarte des slowenischen Gebietes in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts – Ecclesiastical administrative image of the Slovene territory in the second half of the 16th century (vir: Slovenski zgodovinski atlas).

7


sta bili vključeni v določila bruškega libela o svobodi veroizpovedi, enako kot Celovec (Klagenfurt) in Ljubljana, prestolnici vojvodin Koroške in Kranjske. Drugače je bilo pri ostalih dveh sodelujočih štajerskih mestih, ki sta k libelu pristopili, Radgoni in Mariboru – njuni meščani so, kot v vseh ostalih mestih in trgih, od deželnega kneza prejeli le svobodo vesti. Kljub temu je Maribor na seznamu mest, ki so pristopila k bruškemu libelu, zapisan celo na drugem mestu, takoj za deželno in dolnjeavstrijsko prestolnico Gradcem. Mesto je tedaj zastopal večkratni mestni sodnik Baltazar Herbstberger. V času prvih protireformacijskih pritiskov deželnoknežjih oblasti po letu 1579 se je pod udarom najprej znašel Siechel. Svojemu konfesionalno strpnemu delovanju se kljub temu, tudi pod pritiskom papeškega nuncija, ni odrekel, zato je leta 1583 skoraj izgubil župnijo. Da se to ni zgodilo, je bila zlasti zasluga mestnih oblasti, ki so se zanj odločno zavzele. Pritiska so bili v teh letih deležni tudi mariborski evangeličani in mestne oblasti so v strahu pred deželnoknežjimi oblastmi začasno postale previdnejše v izpričevanju augsburške veroizpovedi. Zaradi tega so bile leta 1582 v sporu z v mestu živečim deželnim uslužbencem Francem Langom, ki se te previdnosti ni držal. Kljub temu je do sprememb v mestu prišlo šele po Siechlovi smrti.

PRELOM V MARIBORSKI ŽUPNIJI IN NA DRAVSKEM POLJU Juriju Siechlu sta sledila dva položaju nedorasla vikarja in šele proti koncu leta 1587 je mariborska župnija dobila sposobnega vikarja. Položaj je zasedel odločno v duhu protireformacije delujoči Anton Manicor, ki je bil naslednjih deset let praktično edini steber le-te v mestu. Začel jo je z izgonom mariborskih evangeličanov iz zavetja mestne župnije; krstov, pouka otrok, porok in pogrebov zanje je bilo pri župniji konec. Istega leta je tudi na Dravskem polju prišlo do konca mirnega sobivanja obeh veroizpovedi. Večina tukajšnjih evangeličanov je bila plemiškega stanu oziroma v njegovi službi, kmečkega prebivalstva augsburške veroizpovedi je bilo malo. Najučinkovitejše orodje te faze protireformacije je bilo preprečevanje pokopov evangeličanov na katoliških pokopališčih. Lokalna duhovščina je taktiko uspešno uporabila tudi v Mariboru in na Dravskem polju, v Vidmu pri Ptuju pa je prišlo tudi do skrunitve groba in trupla pokojnika. Evangeličani na Dravskem polju so nujno potrebovali lastno pokopališče, saj jim je bilo kar naenkrat na voljo zgolj majhno družinsko pokopališče plemiške rodbine pl. Stubenberg na Dravsko polje proti koncu 17. stoletja – Dravsko polje Ende des 17. Jahrhungradu Vurberk ali pa veliko, toda derts – Dravsko polje at the end of the 17th century (vir: G. M. Vischer, Karte der oddaljeno v Govčah pri Žalcu. Steiermark).

VZPOSTAVITEV EVANGELIČANSKEGA CERKVENEGA IN ŠOLSKEGA SREDIŠČA NA BETNAVI Prvi korak k vzpostavitvi evangeličanske cerkvene organizacije na Dravskem polju je bil storjen še pred Manicorjevim nastopom v Mariboru. Leta 1587 je na gradu Betnava, ki ga je tega leta kupil Wolf Viljem baron pl. Herberstein, začel delovati evangeličanski pridigar oziroma predikant Sigmund Lierzer. Lierzer je 1. julija 8


1587 tudi formalno postal prvi predikant gospodov in deželanov na Dravskem polju oziroma dravskopoljskega okraja augsburške veroizpovedi, kot so poimenovali svojo versko občino. Dotlej je Mariboru najbližji predikant deloval na gradu Cmurek, vendar kot družinski za pl. Stubenberge, ki so še enega najkasneje leta 1589 nastanili tudi na Vurberku. V letih 1588–1589 je bilo na zemljišču ob betnavskem gradu, ki ga je deželi v prosto last predal baron pl. Herberstein, zgrajeno evangeličansko pokopališče. Merilo je okoli 813 m2 in s tem obsegalo približno polovico celotnega zemljišča. Evangeličanska bogoslužja je Lierzer sprva opravljal kar v betnavski grajski kapelici. Vendar je pritisk deželnega kneza nadvojvoda Karla II. Habsburžana (vladal 1564–1590) na barona pl. Herbersteina postal premočan in tako so bogoslužja bila pogosto opuščena ali izvedena drugod, tudi na prostem. Poskusi, da bi zaživela drugod, so propadli, v igri pa je bil zlasti grad Gornji Maribor, poleg njega pa tudi gradovi v Slivnici, Račah in na Ravnem polju. Lasten bogoslužni prostor oziroma molilnico (avditorij) so postavili leta 1590. Zgradba je bila v celoti iz lesa, zaradi povečanega obiska pa so jo v naslednjih letih morali še dvakrat povečati. Leto poprej je bila na Betnavi postavljena predikantova hiša, v katero se je Lierzer z družino vred preselil iz Slemena pod Viltušem. Tam je od leta 1588 živel v hiški, ki je bila last mariborskega meščana in kasnejšega (za kratek čas) mestnega sodnika Luka Hoferja. Leta 1591 je na Betnavi zrasla tudi evangeličanska šola, kasneje pa tudi hiška za učitelja po njegovem pregonu iz mesta ob koncu desetletja. Za cerkveno-šolska nadzornika na Betnavi sta bila postavljena lokalna plemiča Klemen

Betnavski grad proti koncu 17. stoletja – Burg Betnava Ende des 17. Jahrhunderts – The Betnava castle at the end of the 17th century (vir: G. M. Vischer, Topographia Ducatus Stiriae).

Poskus rekonstrukcije obzidja evangeličanskega pokopališča na Betnavi na podlagi pisnih virov – Rekonstruktionsversuch der evangelischen Friedhofsmauer auf Betnava basierend auf schriftlichen Quellen – An attempt at the reconstruction of the walls of the evangelical cemetery at Betnava based on written sources (avtorica: Vesna Kitthiya, u.d.i.k.a., 2010, aksonometrija M 1 : 200).

9


Welzer pl. Eberstein in Krištof pl. Prag. Denar za središče je prišel iz dveh virov. Nekaj so ga prispevali evangeličani z Dravskega polja sami, večji delež pa je prišel s strani dežele. Prispevki in denarna pomoč so prišli predvsem po zaslugi neutrudnih prizadevanj v Mariboru živečega Klemna Welzerja pl. Ebersteina, staroste in gonilne sile tako mariborske kot dravskopoljske občine augsburške veroizpovedi ter njunega de facto voditelja.

VRHUNEC IN RAZCVET EVANGELIČANSKEGA SREDIŠČA NA BETNAVI TER OBČINE AUGSBURŠKE VEROIZPOVEDI V MARIBORU V letu 1589 je evangeličanski center na Betnavi zaživel s polno paro, kar se je tudi v Mariboru odrazilo s povečano aktivnostjo tukajšnje občine augsburške veroizpovedi. Dogajanje je budno spremljal vikar Anton Manicor in o njem poročal deželnoknežjim oblastem v Gradec. Kljub drugačni razlagi libela s strani Mariborčanov mestu v Brucku ni bila zagotovljena svoboda izražanja veroizpovedi, zato se je deželni knez nadvojvoda Karel II. z letom 1589 vmešal v tukajšnje dogajanje, v mesto pa je prvič po letu 1528 prišla tudi deželnoknežja vizitacijska komisija. Mestnim oblastem je bilo ukazano, naj predikantu preprečijo vstop v mesto in ga, če se tega ne bi držal, zaprejo, meščanom pa naj prepovedo hoditi na Betnavo. Kmalu so sledili še ukazi, ki so se vmešali v mestno samoupravo – tako so morali biti vsi evangeličanski mestni svétniki in drugi visoki mestni uslužbenci nadomeščeni s katoliki. Vendar teh ukazov v mestu niso preveč upoštevali, mariborska in dravskopoljska evangeličanska skupnost pa sta v letih 1589–1596 doživljali svoj kratkotrajni razcvet in vrhunec. Odnos deželnoknežjih oblasti se tudi po Karlovi smrti leta 1590, ko je zaradi mladoletnosti njegovega sina, kasnejšega nadvojvoda Ferdinanda II., nastopilo regentsko obdobje, ni spremenil. Oba regenta, tako nadvojvoda Ernest (1590–1593) kot nadvojvoda Maksimiljan (1593–1595), sta ukaze le še zaostrovala. Nobeden od njiju tudi ni nameraval potrditi za mariborskega mestnega sodnika izvoljenega evangeličana. Tako je Hans Glades kot nepotrjeni mestni sodnik deloval v letih 1593–1595. Ukazi glede predikanta so bili z letom 1591 razširjeni na izgon evangeličanskega učitelja. Nikolaj Sobrius je s tem letom namreč prevzel evangeličanski šoli v Mariboru, kjer je poučeval tako dečke kot deklice, ter na Betnavi, kjer je tedaj delovala še zgolj nedeljska šola za dečke. Sobrius je prvi poimensko izpričani evangeličanski učitelj v mestu, medtem ko je bil prvi na Betnavi zborovodja Adam Clemens (1588–1589). Leta 1593 je bil Sigmund Lierzer zaradi neprimernega vedenja odpuščen, zamenjal pa ga je neprimerno mirnejši predikant Jurij Lauttenschlager, ki je na Betnavo – kot kaže – prišel z Vurberka. Lierzerjevi odpustitvi je botrovalo nespoštljivo obnašanje do obeh nadzornikov, sejanje sporov znotraj skupnosti in – bojda celo uspešno – spreobračanje katolikov. Sodu pa je izbil dno škandal, ki je nastal zaradi njegove poroke z žensko, za katero naj bi vse mesto vedelo, da ni bila »ne vdova, ne devica«. Leta 1594 je umrl Krištof pl. Prag in Klemen Welzer je ostal edini cerkveno-šolski nadzornik na Betnavi. Istega leta je Lauttenschlager začel na Betnavi voditi tudi evangeličanske matične knjige, ki pa se niso ohranile. Rastoči pritisk deželnoknežjih oblasti je leta 1595 privedel do nastanka izredno obsežne prošnje, s čez 20 prilogami, ki so jo mestne oblasti naslovile na deželo in v njej izčrpno pojasnile dogajanje v mestu ter svoje odzive na omenjeni pritisk. K prilogam sodi tudi seznam 88 meščanov, ki so se prištevali k augsburški veroizpovedi, med njimi mestni sodnik, vsi mestni svétniki in četrtni mojstri, predstavniki štirih mestnih četrti. Če k tem meščanom prištejemo še tedanje povprečno število družinskih članov, dobimo približno 440 evangeličanskih prebivalcev meščanskega stanu – brez v mestu živečih evangeličanskih deželnih uslužbencev in plemstva – od nekaj čez 1.000 tedanjih prebivalcev Maribora, od katerih večina ni bila meščanskega in s tem odločujočega stanu. Mariborske mestne oblasti so deželnemu knezu odgovarjale z izgovori, da v mestu za najvišje mestne službe ni primernih katolikov, ter prošnjami, naj se jim pustijo njihove svoboščine. Sočasno so prošnje romale tudi k deželi, ki je v tem času lahko še kar uspešno pritiskala na deželnega kneza. Nespoštovanje ukazov v Mariboru je tedaj sicer še štelo za najmilejšo legitimno obliko odpora zoper deželnoknežjo oblast. 10


SLOVENSKO PREBIVALSTVO IN REFORMACIJA V MARIBORU TER NA DRAVSKEM POLJU Reformacija v Mariboru in na Dravskem polju je imela prevladujoč nemški jezikovni značaj – ne pa tudi nacionalnega – in ni bila slovenska v enakem smislu kot denimo na Kranjskem. Vendar je bilo slovensko prebivalstvo, katerega knjižni jezik se je v 16. stoletju šele začel izoblikovati, pri njej vsekakor udeleženo. Edina neposredna omemba interesa slovenskega prebivalstva za augsburško veroizpoved na Dravskem polju je iz leta 1595. Tedaj naj bi si »več slovenskih kmetov« želelo lastnega, slovenskega jezika veščega predikanta. Kmečko prebivalstvo, ki se je udeleževalo bogoslužij na Betnavi, je največkrat omenjeno kot prihajajoče iz Kamnice, a verjetno zgolj zato, ker so od tod morali skozi Maribor. Ostali so verjetno prihajali z desnega brega Drave. S številčnostjo njihove udeležbe pri bogoslužjih sicer ne kaže pretiravati. Morda je bil kje na Dravskem polju še kak augsburški veroizpovedi bolj privržen, sicer formalno katoliški župnik, ki je seveda deloval tudi v slovenskem jeziku. Takšen je v letih 1569–1570 bojda bil župnik v Slivnici, ki naj bi bil celo izpričan evangeličan. K pomanjkanju zanimanja kmečkega prebivalstva za bogoslužja na Betnavi je pripomoglo tudi dejstvo, da sta oba predikanta prišla iz nemško govorečega prostora in slovenskega jezika nista obvladala. Med kmečkim prebivalstvom na Dravskem polju in v njegovi okolici so obema veroizpovedma hkrati »konkurirali« prekrščevalci, ki so jih tako katoliki kot evangeličani imeli za »sektaše« in jih nasilno preganjali. Večina slovenskega prebivalstva, ki je sodelovalo pri tukajšnji reformaciji, je živelo v mestih in trgih, kjer pa kot takšno ni prišlo do izraza. Asimilacija v nemško jezikovno okolje se je začela že ob vstopu skozi mestna vrata, čeprav je bilo mestno prebivalstvo, kot tudi del podeželskega, funkcionalno dvojezično. Obenem so bili meščani tesneje povezani po stanu kot ločeni po jeziku, nadaljnja pripadnost pa je šla deželi, torej Štajerski. Slovenskega jezika je moralo biti vešče tudi tukajšnje plemstvo in uradništvo, vsaj do te mere, da je lahko komuniciralo s svojimi podložniki. Izpričano ga je bil do neke mere vešč Klemen Welzer, Krištof pl. Prag pa je imel v svoji knjižnici tudi tri knjige v slovenskem jeziku, med njimi delo Postilla Slovenska avtorja Sebastijana Krelja.

PRIMER BOJDA KRVOSKRUNSKE POROKE KRIŠTOFA PISA ML. Z URŠULO VDOVO HALLER Govorice, da gre pri predvideni poroki med Krištofom Pisom mlajšim in od ženina precej starejšo Uršulo, vdovo Adama Hallerja, za krvoskrunstvo, so na plan prišle konec leta 1590, ko je bila s prižnice na Betnavi oznanjena njuna zaroka. Zaročenca naj bi bila sorodnika v tretjem kolenu in s tem brez ustreznega dovoljenja neprimerna za poroko – takšna dovoljenja je cerkev izdajala zlasti za plemstvo. Čez zaroko se je pri mestnih oblasteh (vsi našteti so bili mariborski meščani) pritožil vikar Anton Manicor ter jim svetoval, naj si zaročenca pridobita primerno dovoljenje. Do konca leta 1593 je stvar potihnila, ob oznanitvi bližnje poroke pa znova izbruhnila. Manicor

Poročna pogodba med Krištofom Pisom ml. in Uršulo vdovo Haller z dne 9. januarja 1594 – Ehevertrag zwischen Christoph Piso d. J. und Ursula der Witwe Haller, 9. Januar 1594 – A wedding contract between Christoph Piso Jr and the widow Ursula Hallen, January 9, 1594 (vir: Zbirka listin, PAM).

11


je proti njej osebno protestiral tudi pri predikantu Juriju Lauttenschlagerju, v edinem znanem pismu med vikarjem in katerim od obeh predikantov sploh. Ukaz zoper poroko je prišel tudi z dvora. Bodočima zakoncema je grozil odvzem imetja in posesti, če bi jo izpeljala, preden se vprašanje njunega sorodstva ne bi razčistilo. Do poroke skorajda ne bi prišlo, ker je mariborski mestni sodnik Krištof Mair, evangeličan, a bojda nič kaj veren, dal, očitno v strahu pred regentom, za kakšno uro zapreti mestna vrata in dvigniti dvižni most, da zaročenca in svati ne bi mogli na Betnavo. Do poroke je tisto nedeljo, 9. januarja 1594, le prišlo, poročno pogodbo pa so s svojimi pečati overovili tudi nekateri izmed najpomembnejših mariborskih in okoliških evangeličanov: ženinov oče in meščan Krištof Piso starejši, betnavski nadzornik Krištof pl. Prag, deželni zdravnik dr. Janez Homelius Secundus, meščana Adam Haidfalk in Filibert Merz ter v Mariboru stanujoči Jurij Creätsch. Zaradi svoje neposlušnosti Prepis pisma Antona Manicorja Juriju Lauttenschlagerju glede domnevno sta bila zakonca poklicana na zagokrvoskrunske poroke Krištofa Pisa ml. z dne 7. januarja 1594 – Kopie des Schreivor pred dolnjeavstrijsko vlado ter bens von Anton Manicor an Georg Lauttenschlager wegen der angeblich blutštajerskim arhidiakonom v Gradec. schänderischen Heirat des Christoph Piso d. J., 7. Januar 1594 – A copy of Anton Manicor's letter to Georg Lauttenschlager about Christoph Piso's Jr allegedly inKlemen Welzer je deželo zato prosil cestous marriage, January 7, 1594 (vir: XI. Reformationsakten, Landschaftliches za pomoč in pojasnil, da naj bi vso Archiv–Antiquum, StLA). zadevo zakuhala dediča Uršulinega pokojnega moža, brat Hans Haller in sestra, poročena z Martinom Leuzendorfferjem, oba evangeličana. Ker je zakon njunega brata ostal brez otrok in bi ob Uršulini vnovični poroki ostala brez njegove dediščine, je Welzer menil, da sta, potem ko sta ugotovila, da poroke ne moreta preprečiti, mariborskemu vikarju natvezila, da bi bila zakonska zveza krvoskrunska. Domnevno krvoskrunstvo se je nazadnje izkazalo zgolj za govorico, očitno izšlo iz pohlepa. Marca 1594 je bila zadeva, kot kaže, za zakonca uspešno zaključena, potem ko je Krištof Piso ml. pristojnim oblastem predal svoje rodoslovno drevo.

SPREMEMBE PO NASTOPU NADVOJVODA FERDINANDA II. Ob svoji polnoletnosti je oblast v dolnjeavstrijskih deželah leta 1596 prevzel nadvojvoda Ferdinand II. Habsburžan (vladal 1596–1637). Vzgojen v strogo katoliškem duhu pri jezuitih na Bavarskem, v rodni vojvodini svoje matere, je proti evangeličanskim deželnim stanovom nemudoma nastopil ostro in nepopustljivo. Ustnih zagotovil svojega očeta Karla II., danih stanovom v Gradcu leta 1572 in v Brucku leta 1578, ni vnovič po12


trdil, kaj kmalu pa je začel pripravljati tudi odločilne protireformacijske ukrepe. Njihovo izvedbo je prepustil sekovskemu (Seckau) škofu Martinu Brennerju in lavantinskemu (Šentandraž v Labotski dolini (St. Andrä im Lavanttal)) Juriju Stobäusu pl. Palmburgu, ki sta v tem oziru uspešno delovala že od leta 1585. Zadnja faza protireformacije se je na Štajerskem začela leta 1598 v Gradcu, iz katerega so bili izgnani vsi tam delujoči predikanti, ukinjena pa je bila tudi evangeličanska deželna šola. Jeseni 1599 je protireformacija zajela celotno Štajersko, ki so jo (proti)reformacijske komisije obredle do poletja leta 1600. Da so se časi spremenili, so tudi v Mariboru opazili že pred tem. Že konec leta 1595, ko se je Ferdinand II. že vrnil v Gradec, je prišlo do nekaj primerov znašanja nad betnavskim središčem, od katerih je vrhunec bila oskrunitev oltarja v evangeličanski molilnici. V le-to so vdrli trije opiti katoliški duhovniki, z Antonom Manicorjem na čelu, in oltar popisali z žaljivkami. Fizični obračuni med konfesionalnima stranema pa niso izpričani. Januarja 1596 je deželnemu knezu naposled uspelo doseči, da je bil v Mariboru izvoljen katoliški mestni sodnik, Štefan Hase, in še v istem letu so bile tudi ostale funkcije mestne samouprave v rokah katolikov. Maribor je bil v tem letu prvič primoran zapustiti tudi mestni evangeličanski učitelj Nikolaj Sobrius, ki je odtlej, z ženo vred, v mestu lahko le naskrivaj poučeval, samo evangeličansko šolstvo pa je bilo preseljeno na Betnavo. Denarne kazni za meščane, ki bi tja hodili (z njimi je grozil že nadvojvoda Karel II.), so pod Ferdinandom II. postale resničnost. Zaradi nespoštovanja deželnoknežjih ukazov pa so štirje Mariborčani za krajši čas tudi pristali v graškem zaporu, namreč Jurij

Nagrobnik Barbare Haas (Hase), vdove Štefana Haseja, na zunanji steni mariborske stolnice – Grabstein der evangelischen Barbara Haas (Hase), der Witwe von Stephan Hase, an der Außenwand der Kathedrale in Maribor – The headstone of Evangelical Barbara Haas (Hase), the widow of Stephan Hase, on the outer wall of the Maribor cathedral (foto: Rok Rihtar, 2012).

13


Creätsch, nesojeni mestni sodnik Blaž Sekhel ter mestna svétnika Filibert Merz in Andrej Samiz. Katoliške mestne oblasti, ki jim deželni knez očitno še ni povsem zaupal, je obenem še naprej nadziral tudi Anton Manicor. Ne zaman, saj je mestni svet spomladi 1597 še zadnjič za mestnega sodnika izvolil evangeličana, tokrat Luka Hoferja, a brez uspeha, mestni sodnik je postal katolik Mihael Tschächämb. V začetku leta 1598 so ga z dvora zamenjali s prvim protireformacijsko delujočim mestnim sodnikom Mihaelom Herbstbergerjem, bratom pokojnega Baltazarja. Mihael je iz mesta dokončno izgnal Sobriusa, ki se je z družino preselil na Betnavo, meščanom, ki so želeli k tamkajšnjim bogoslužjem, pa je začel ob nedeljah zapirati mestna vrata. Celo sam Klemen Welzer, ki je bil plemič in ne meščan, ga je moral prositi, da mu jih je dal odpreti, evangeličanska skupnost pa je celo razmišljala, da bi bogoslužja prestavila na ponedeljek. Kmalu po izvolitvi Herbstbergerja je v Mariboru zaradi zaostrenih medkonfesionalnih odnosov skoraj prišlo tudi do oboroženega spopada med obema stranema. Vikar Manicor je namreč v začetku februarja 1598 želel z oboroženimi pristaši aretirati predikanta Lauttenschlagerja, ko bi se le-ta iz Viltuša skozi Maribor vračal na Betnavo. Aretacijo je preprečilo pravočasno Welzerjevo opozorilo, naslednji dan pa je vznejevoljeni brat Wolfa Viljema, viltuški gospod Jurij Krištof baron pl. Herberstein, z oboroženim spremstvom prišel v Maribor in v zadevi osebno zaslišal mestnega sodnika, njegovi oboroženci pa Manicorja, nakar sta se oba opravičila, da o vsem skupaj ničesar ne vesta. Vprašanje je, kaj bi se zgodilo, če bi tedaj kateri od strani popustili živci. Poleti 1598 je dravskopoljski okraj augsburške veroizpovedi doletel verjetno najhujši udarec pred uničenjem betnavskega središča. Med sredino junija in začetkom julija je namreč po daljši bolezni umrl starosta tukajšnje evangeličanske skupnosti in njen dejanski voditelj Klemen Welzer pl. Eberstein. Njegove naloge sta začasno prevzela dr. Janez Homelius Secundus in Mihael Näglitsch, čez kak mesec pa je po Welzerju prvi in obenem zadnji cerkveno-šolski nadzornik na Betnavi postal Adam baron pl. Kolonić iz Slivnice. Ker sta Welzerjeva dediča s seboj odnesla obračunsko knjigo, večino pripadajoče dokumentacije in nemajhno vsoto denarja, ki jo je Klemen v oporoki zapustil cerkvi, se je betnavsko središče naenkrat znašlo v upravnih težavah. Knjiga in dokumentacija sta bili vrnjeni šele po uničenju središča.

UNIČENJE EVANGELIČANSKEGA SREDIŠČA NA BETNAVI IN SAMORAZPUSTITEV DRAVSKOPOLJSKEGA OKRAJA AUGSBURŠKE VEROIZPOVEDI (1600–1602) V Maribor je (proti)reformacijska komisija, pod vodstvom sekovskega škofa in salzburškega generalnega vikarja Martina Brennerja, prispela 6. januarja 1600 in v njem ostala do 15. januarja. Mesto je teh devet dni v šahu držalo skupaj okoli 300 vojakov in oboroženih škofovih podložnikov. Komisija je vse meščane posamič podrobno izprašala glede veroizpovedi, tistim evangeličanom, ki se še niso želeli spreobrniti v katoliško veroizpoved, pa je dala še 14 dni časa, sicer so morali, proti plačilu 10 % vrednosti svojega premoženja, zapustiti mesto in nadvojvodove dedne dežele. Kaže, da se je večina Mariborčanov pokorila, menda celo dr. Homelius, nekaj pa je bilo izgnanih, med njimi Franc Lang, Jurij Creätsch in Mihael Näglitsch. Meščani so prejeli tudi natančna navodila, kako se imajo odslej v verskih in siceršnjih zadevah za ravnati. Usodo betnavskega središča je komisija zapečatila v jutranjih urah 8. januarja 1600. Njeno oboroženo spremstvo je pokopališče zravnalo z zemljo, s smodnikom razstrelilo predikantovo hišo, čeprav le deloma uspešno, ter požgalo molilnico in šolo. V jutranjem mrazu so med morda preveč vnetim požigom molilnice štirje požigalci pozabili na previdnost, kar jih je stalo življenja. Postali so edine znane smrtne žrtve konfesionalnega spopada na Dravskem polju. Pred odhodom je komisija dala na pogorišču v svarilo postaviti morišče, zagotovo vislice, ki pa jih je dal Wolf Viljem baron pl. Herberstein posekati. Narejene so bile nove, baronu pa je bilo zagroženo, da mu bodo s topom razrušili grad, če bo uničil tudi te. Poleti je dežela vrnila Wolfu Viljemu zemljišče, ki ji ga je podaril leta 1589, nazaj v prosto last. Pokopališče je bilo kmalu obnovljeno kot zasebno plemiško, evangeličanske pogrebe so na njem opravljali do leta 1629, zadnji znani pokop evangeličanske osebe pa je bil opravljen leta 1636. Predikanta in učitelja komisija na Betnavi ni več našla. Lauttenschlager se je zatekel v Rače, k Offu baronu pl. Teuffenbachu, Sobrius pa v Slivnico, k baronu pl. Koloniću. Lauttenschlager se je iz Rač preselil nekam na Ptujsko polje, nato pa se je ustalil na Vurberku. Leta 1602, ko je bil dravskopoljski okraj augsburške veroizpovedi v procesu samorazpustitve, sta bila oba odslovljena – Jurij Lauttenschlager 2. aprila, kot bojda 14


zadnji od dežele zaposleni štajerski predikant sploh, Nikolaj Sobrius pa 17. junija. Zadnje dejanje samorazpustitve je, ko je naposled prejel obračunsko knjigo in dokumentacijo Klemna Welzerja, padlo na pleča Adama barona pl. Kolonića. Dravskopoljskega okraja augsburške veroizpovedi je bilo uradno konec 6. decembra 1602, s predajo njegovega zaključnega obračuna za Betnavo deželi.

Grad Rače proti koncu 17. stoletja – Burg Rače Ende des 17. Jahrhunderts – The Rače castle at the end of the 17th century (vir: G. M. Vischer, Topographia Ducatus Stiriae).

ZATON MARIBORSKE EVANGELIČANSKE SKUPNOSTI PO LETU 1602 V Mariboru, kjer je leta 1601 umrlega vikarja Antona Manicorja zamenjal Jurij Pileator (1601–1630), so evangeličani vztrajali še nekaj desetletij. Na začetku so to bili Filibert Merz, Nikolaj Zepez, Hans Wotkho, Martin Leuzendorffer in Hans Haller, Mihael Näglitsch pa je bil še lastnik ene od hiš v mestu. Tudi Franc Lang je še najkasneje do leta 1609 vztrajal v deželi. Kasneje, v dvajsetih letih 17. stoletja, pa so v mestu v augsburški veroizpovedi vztrajali le še stari Merz, Martin Stubenvoll, Wolf Mosberger, Gordian Pusler, nek drugi Franc Lang ter ovdovele Marjeta Merz, Marija Stromer in Eva Knechtl ter neka »Näglitschevka«, morda vdova Mihaela Näglitscha. Do leta 1629, ko so se morali tudi iz Štajerske izseliti še zadnji evangeličanski plemiči, so mariborski evangeličani določeno konfesionalno podporo lahko iskali tudi pri njih. Tako je bil tudi v Mariboru pod krinko krojača iz Šlezije aktiven (vsaj) v letih 1627–1629 na Dravskem polju tajno delujoči evangeličanski pridigar Jurij. Zadnjič je v zgodnjenovoveškem Mariboru živeča evangeličanska oseba izpričana leta 1637, v letu smrti cesarja Ferdinanda II. (od 1619). V Maribor so se evangeličani vrnili v 19. stoletju in lastno cerkveno občino ustanovili leta 1862, 81 let po tolerančnem patentu cesarja Jožefa II., vendar je imela le-ta tedaj povsem nemški nacionalni značaj. 15


II. Krajše biografije najpomembnejših osebnosti iz zgodovine evangeličanskega Maribora in njegove okolice KLEMEN WELZER PL. EBERSTEIN (umrl l. 1598, med 12. junijem in 6. julijem) Klemen (Klemens) Welzer pl. (von) Eberstein je včasih podpisan tudi kot pl. Eberstein und Tellerberg. Rodbina Welzer, ki je izvirala iz zgornještajerskega Wölztala, je zelo zgodaj sprejela novo veroizpoved. Imela je več vej, od katerih je ebersteinska (naziv pl. Eberstein je prejela leta 1563) izvirala iz rodbine ministerialov goriških grofov. Klemen je bil v letih 1554–1561 oskrbnik in upravitelj gospoščine Vurberk, ki je bila last evangeličanske plemiške rodbine pl. Stubenberg. Leta 1563 mu je nadvojvoda Ferdinand I. podelil Sv. Marjeto na Dravskem polju, nato pa je do konca desetletja postal najprej imetnik, nato pa gospodar Pohorskega dvora (Hompoš). V letih 1570–1573 je bil deželnoknežji rubežnik in v tej funkciji na novo sestavil več urbarjev, tudi za urad in gospoščino (Spodnji) Maribor, katere rubežni imetnik je bil leta 1572. Klemen je v deželnoknežji službi ostal do leta 1588, nato pa jo je verjetno izgubil, ko je s skupaj s Krištofom pl. Pragom prevzel cerkveno-šolsko nadzorništvo na Betnavi. Ob deželnoknežjih je bil tudi v deželnih službah, leta 1566 kot deželni proviantni mojster. Klemen je bil dvakrat poročen. Prvič z Magdaleno Gall, dvakratno vdovo (pl. Lamberg zu Rottenbichl ter pl. Hollenburg), s katero je imel le enega otroka, sina Mavricija, ki je umrl leta 1576 v nesreči pri lovu. Dve leti po Magdalenini smrti leta 1580 se je vnovič poročil, tokrat z v Mariboru živečo Magdaleno Paradeiser, vdovo pl. Raunach, njun zakon pa je ostal brez otrok. Svoje premoženje je v oporoki zato zapustil starejšemu bratu Lenartu in njegovemu sinu Gebhardu, kar je po Klemnovi smrti – Magdalena je umrla leto zatem – povzročilo dolgoletne zaplete glede vračanja obračunske knjige in denarja za betnavsko cerkev. Klemna je vse življenje pestilo šibko zdravje, kateremu je morda predčasno podlegel tudi zaradi vse močnejšega deželnoknežjega pritiska na dravskopoljsko evangeličansko skupnost. Pokopan je bil najverjetneje na Betnavi.

Lastnoročni podpis Klemna Welzerja pl. Ebersteina – Klemens Welzers eigenhändige Unterschrift – Klemens Welzer's own signature (vir: XI. Reformationsakten, Landschaftliches Archiv–Antiquum, StLA).

KRIŠTOF PL. PRAG (umrl l. 1594, pred 28. septembrom) Krištof (Christoph) pl. (von) Prag je bil od leta 1580 lastnik gospoščine Gromberk, menda pa je prav on dal prenoviti tudi dvor na Pragerskem, ki nosi ime po tej iz Prage izvirajoči rodbini. Krištof je bil več let v deželni službi, leta 1588 pa je skupaj s Klemnom Welzerjem prevzel cerkveno-šolsko nadzorništvo na Betnavi. Poročen je bil z Ano, katere dekliški priimek ni znan, z njo pa je imel dva sinova, Janeza in Jurija Krištofa. Slednji je leta 1604 nasledil mater, ki je gospoščino Gromberk vodila po moževi smrti, leta 1629 pa se je, kot vsi ostali evangeličanski plemiči, moral izseliti iz notranjeavstrijskih dežel. Krištof pl. Prag je ob smrti svojim dedičem 16


zapustil tudi bogato knjižnico s 45 knjigami. Od teh jih je bilo 25 v nemškem, 17 v latinskem in grškem, tri pa v slovenskem jeziku. Ob Christliche Confession in Windische Evangelia und Episteln, ki ju je zapuščinski popis še zabeležil v nemškem jeziku, tudi Postilla Slovenska izpod peresa slovenskega evangeličanskega avtorja Sebastijana Krelja.

ADAM BARON PL. KOLONIĆ (umrl l. 1612) Adam baron pl. (Freiherr von) Kolonić (Kollonitsch) je izviral iz plemiške rodbine, ki se je na Štajersko, natančneje v Slivnico, v 15. stoletju priselila iz Hrvaške. Adam je bil lastnik gradu in gospoščine Slivnica od leta 1588, dokler ju ni bil leta 1608 zaradi dolgov primoran prodati. Po smrti Klemna Welzerja je poleti 1598 prevzel cerkveno-šolsko nadzorništvo na Betnavi in ga vodil do samorazpustitve dravskopoljskega okraja augsburške veroizpovedi ob koncu leta 1602. Konec leta 1590 se je na Betnavi poročil z Ivano, roj. baronico pl. Stadl.

Slivniški grad proti koncu 17. stoletja – Burg Slivnica Ende des 17. Jahrhunderts – The Slivnica castle at the end of the 17th century (vir: G. M. Vischer, Topographia Ducatus Stiriae).

SIGMUND LIERZER (umrl 1. septembra 1597) Sigmund Lierzer je bil rojen na Štajerskem. Od leta 1581 je služil kot od dežele zaposleni predikant, a ni znano kje, dokler ni bil med prvimi protireformacijskimi ukrepi nadvojvoda Karla II. še istega leta izgnan za dve leti. Po vrnitvi je vsaj Pečat in lastnoročni podpis Sigmunda Lierzerja – Sigmund Lierzers Siegel und eigenhändige Unterschrift – Sigmund Lierzer's seal and own signature (vir: XI. Rev letih 1583–1584 kot učitelj službo- formationsakten, Landschaftliches Archiv–Antiquum, StLA). val nekje na Dravskem polju. Morda je kar iz te službe leta 1587 prišel na betnavski grad, ko je slednjega kupil Wolf Viljem baron pl. Herberstein. Duhovno oskrbo je na Dravskem polju in v Mariboru nudil do poletja 1593, ko je bil zaradi neprimernega vedenja odpuščen. V službo ga je kot vojaškega predikanta vzel baron pl. Herberstein, pri katerem je služil vsaj do pomladi 1594. Iz Herbersteinove vojaške službe je Lierzer odšel v Beljak (Villach), vendar ga je moral zaradi pritiska lastnice mesta, bamberške škofije, kmalu zapustiti. Leta 1596 se je še zadnjič vrnil v Maribor, tokrat kot vojaški predikant Sigmunda Friderika pl. Trautmansdorffa, nato pa je, tudi po priporočilu Klemna Welzerja pl. Ebersteina, še isto leto postal predikant v Judenburgu, kjer je naslednje leto tudi umrl. Lierzer je bil vsaj dvakrat poročen. Iz prvega zakona je imel vsaj dva sinova, iz drugega pa morda še dva otroka. Ob smrti je zapustil vdovo Marijo, s katero se je verjetno poročil leta 1593 na Betnavi, in dva še mladoletna otroka. Na njegovem pečatu je upodobljeno božje jagnje. 17


JURIJ LAUTTENSCHLAGER

Pečat in lastnoročni podpis Jurija Lauttenschlagerja – Georg Lauttenschlagers Siegel und eigenhändige Unterschrift – Georg Lauttenschlager's seal and own signature (vir: XI. Reformationsakten, Landschaftliches Archiv–Antiquum, StLA).

Jurij (Georg) Lauttenschlager, kot kaže, ni bil rojen ne na Štajerskem ne v dolnjeavstrijskih deželah. Na Betnavo je prišel kot zamenjava za odpuščenega Lierzerja poleti 1593, po vsem sodeč z Vurberka, kjer je morda deloval vsaj od leta 1589. Welzerju ga je za službo predlagal Franc pl. Stubenberg, tedaj še lastnik ptujskega Spodnjega dvora in šele od leta 1594 Vurberka. Že odpuščeni Lierzer je Lauttenschlagerja na Betnavi sprejel kot vsiljivca. Še pred uničenjem evangeličanskega središča na Betnavi januarja 1600 se je Lauttenschlager zatekel k Offu baronu pl. Teuffenbachu na grad Rače, nato nekam na Ptujsko polje, naposled pa se je ustalil na Vurberku, kjer je ostal do aprila 1602, menda kot sploh zadnji deželni predikant na Štajerskem. Ponujene službe vojaškega predikanta v Koprivnici (na Hrvaškem) pa ni želel sprejeti. Neznanka ostaja, kam je iz dolnjeavstrijskih dežel odšel, najverjetneje pa ni bil tajni predikant Jurij, ki je pod krinko krojača iz Šlezije v letih 1627–1629 deloval na Dravskem polju. Lauttenschlager je bil vsaj enkrat poročen, in sicer se je sredi februarja 1595 poročil na Betnavi, v zakonu pa je imel vsaj enega otroka. Dekliški priimek njegove žene je morda bil Wagner. Njegov pečat, na katerem je upodobljena lutnja (nemško die Laute), je bil enkrat v letih 1594–1595 izboljšan s šlemom.

NIKOLAJ SOBRIUS

Pečat in lastnoročni podpis Nikolaja Sobriusa – Nicholaus Sobrius Siegel und eigenhändige Unterschrift – Nicholaus Sobrius' seal and own signature (vir: XI. Reformationsakten, Landschaftliches Archiv–Antiquum, StLA).

Nikolaj (Nicholaus) Sobrius je bil leta 1588 še študent. Mariborsko evangeličansko šolo je najverjetneje prevzel leta 1591, enako kot tedaj še zgolj nedeljsko šolo na Betnavi. Zaradi svoje službe je bil po deželnoknežjem ukazu leta 1596 prvič izgnan iz Maribora, vendar se je po približno dveh tednih bivanja pri bratu v Radgoni vrnil. Javno evangeličansko šolstvo je bilo tedaj preseljeno na Betnavo, kamor se je Nikolaj preselil leta 1598, ko je bil iz mesta z družino vred dokončno izgnan. Že pred uničenjem betnavskega središča se je umaknil k Adamu baronu pl. Koloniću na slivniški grad, v službi dravskopoljskega okraja pa je ostal do junija 1602. Sobrius se je poročil leta 1593 in si v mestu kupil hišo, v ta namen pa se je, glede na njegove prihodke, precej zadolžil. Viri navajajo za lokacijo hiše dve ulici, tako današnjo vzhodno Slovensko (tedaj Grajsko, 1593) kot Židovsko ulico (tedaj Ulica vseh svetih, 1595). Iz zakona je imel vsaj enega, verjetno pa dva otroka. Žena mu je, vsaj v času ko je v Mariboru lahko le naskrivaj poučeval (1596–1598), pomagala s poučevanjem deklic. Nikolaj je deklice enako kot dečke poučeval predvsem v veri, njegova žena pa jih je učila tudi šivati. Njegov v 18


Radgoni živeči brat je najverjetneje bil Wolfgang Sobrius, ki je večji del leta 1590 kot učitelj in zborovodja služboval v šoli na Betnavi. Na Nikolajevem pečatu je upodobljen vodnar, ki je simboliziral (latinizirani) priimek, ki v latinščini pomeni treznega in razumnega moža.

WOLF VILJEM BARON PL. HERBERSTEIN (umrl l. 1619) Wolf Viljem (Wilhelm) baron pl. (Freiherr von) Herberstein je bil utemeljitelj betnavske linije rodbine Herberstein. Njegova starejša brata sta bila Hans Friderik z gradu Hrastovec in Jurij Krištof z dvora Viltuš. Wolf Viljem se je izkazal v vojaški službi sv. rimskih cesarjev Rudolfa II. in Matije Habsburžana, zlasti pa ob osvojitvi Petrinje (na Hrvaškem) leta 1594. Betnavski grad je leta 1587 kupil od Jurija Székelyja (Zakla) ter tukaj morda najprej sam zaposlil Sigmunda Lierzerja kot svojega predikanta. Dežela je baronu po uničenju evangeličanskega središča (leta 1600) zemljišče, na katerem je slednje stalo, vrnila v prosto last, iz katere ji ga je bil podaril leta 1589. Na pogorišču je Wolf Viljem dal posekati morišče, ki ga je (proti)reformacijska komisija dala postaviti v svarilo, nakar so mu zagrozili, da mu bodo s topom, ki so ga uporabili pri osvojitvi Petrinje, razrušili grad, v kolikor bo naredil enako tudi z novim moriščem. Pokopališče je dal obnoviti kot zasebno plemiško, na njem so še naprej pokopavali evangeličane. Wolf Viljem je bil trikrat poročen. Iz prvega zakona, z Ano, roj. Reinpuchl pl. Wels, je imel sinove Maksimiljana, Wolfganga Krištofa, Janeza Viljema in Gundakarja ter hčerki Benigno in Felicijo, iz drugega zakona, z Elizabeto, roj. pl. Seenuß, pa sina Jurija Andreja. Iz tretjega zakona, z Ivano, vdovo Welzer pl. Spiegelfeld und Niederwallsee, roj. baronico pl. Kolonić, pa ni imel otrok.

DR. JANEZ HOMELIUS SECUNDUS (umrl. l. 1600) Dr. Janez (Johannes) Homelius Secundus je bil poplemeniten v času cesarja Ferdinanda I., čeprav po lastnih navedbah naj nikoli ne bi bil meščanskega stanu. V deželni službi je bil od leta 1564, kot doktor medicine oziroma kot deželni fizik (zdravnik) pa je prvič izpričan leta 1572, nakar je v tej službi ostal do smrti. Deloval in živel je v Gradcu, na Ptuju, v Mariboru in drugod, kamor je bil poklican. Bil je dokaj premožen človek, posesti je imel tudi v Razvanju in Slivnici. Že od vsega začetka je sodeloval pri delovanju evangeličanskega središča na Betnavi, ki ga je skupaj z Mihaelom Näglitschem vodil – vendar ne kot nadzornik – v času od Welzerjeve smrti do Kolonićevega prevzema nadzorništva. Ob prihodu (proti)reformacijske komisije v Maribor januarja 1600 naj bi se izrekel za katolika. Janez je bilo ime že njegovemu očetu, zato se je sam podpisoval kot Secundus (lat. drugi). Njegov oče, prav tako premožen človek, živeč v Mariboru, je bil sodobnik in pristaš znamenitega Paracelzija, ki mu je očitno zapustil nekaj svojih spisov. Le-te je njegov sin nato predal Johannesu Huserju, ki je Paracelzijeva dela leta 1616 kot prvi izdal in se v predgovoru zanje štajerskemu deželnemu fiziku dr. Janezu Homeliusu Secundusu tudi zahvalil. Dr. Homelius je bil dvakrat poročen, prvič z Rozino, hčerko mariborskega mestnega svétnika Sigmunda Willenrainerja. Iz zakona sta imela sina Ehrenreicha, ki je konec 16. stoletja v Gradcu študiral medicino. Po Rozinini smrti se je Janez poročil z Elizabeto, roj. Khrundtner, s katero je imel dva sinova, ki sta se v začetku 17. stoletja šolala v Gradcu. Po Janezovi smrti, ki ga je doletela zaradi bolezni, so Mariborčani vse do leta 1608 ostali brez lastnega zdravnika, zato so se morali posluževati ptujskega.

FRANC LANG Franc (Franz) Lang je večino svojega življenja prebil v raznih deželnih službah, bil pa je tudi v vojaški službi nadvojvoda Karla II. Meščan, kot kaže, ni bil. Evangeličana sta bila že njegova starša, za svoje otroke pa je v Mariboru nekaj časa vzdrževal tudi lastnega evangeličanskega učitelja. Slednjega so se posluževali tudi drugi evangeličani v mestu. Leta 1582 je Lang prišel v spor z mestnimi oblastmi, saj je deželi na lastno pest predal potrdilo, da je predan augsburški veroizpovedi, v času, ko so bile mestne oblasti v strahu pred deželnim knezom že previdnejše. Franc je posest imel tako v Mariboru kot Kamnici, kamor se je umaknil po izgonu iz mesta januarja 1600, v deželi pa je vztrajal vsaj do leta 1609. Lang je bil vsaj enkrat poročen in imel iz zakona najmanj šest otrok – štiri sinove, od katerih ga je preživel le eden, in dve hčerki. Poimensko njegova žena, roj. Creätsch, in otroci niso izpričani. 19


JURIJ CREÄTSCH

Nagrobnik Jurija in Blaža Creätscha na zunanji steni mariborske stolnice – Grabstein von Georg und Blasius Creätsch an der Außenwand der Kathedrale in Maribor – The headstone of Georg and Blasius Creätsch on the outer wall of the Maribor cathedral (foto: Rok Rihtar, 2012).

Jurij (Georg) Creätsch je bil mariborski meščan. V mladosti se je sprva šolal v Gradcu in Celovcu, kasneje pa je več let študiral na eni najpomembnejših univerz 16. stoletja, v Wittenbergu na Saškem (Nemčija). Po študiju se je vrnil v rodni Maribor, da bi tukaj poučeval, vendar je moral službo, gotovo zaradi deželnoknežjega pritiska, zapustiti, nakar je stopil v deželno vojaško-upravno službo. Študiral je še vsaj leta 1581, prvo deželno službo pa je izgubil pred koncem leta 1589. Vnovič jo je začasno prejel leta 1596, tudi zato, ker je bil izpuščen iz graškega zapora, kjer je bil s še tremi someščani krajši čas zaprt zaradi mariborskega neizpolnjevanja deželnoknežjih ukazov. Zanimivo je, da manjka na seznamu 88 meščanov augsburške veroizpovedi iz leta 1595, na katerem pa je njegov brat Franc. Po Welzerjevi smrti je Jurij skupaj z Mihaelom Slugo skrbel za izplačevanje volil betnavski cerkvi. Januarja 1600 je bil iz Maribora izgnan, nakar je, namerno ali ne, pogorela tudi njegova hiša v mestu. Še isti mesec se je podal na Dunaj (Wien), kjer je pri deželi nadvojvodine Avstrije pod Anižo (Spodnja Avstrija) želel zaprositi za zaposlitev. Jurijev oče je bil Ulrik, svak Franca Langa in bratranec nekdanjega mariborskega mestnega sodnika Jurija Creätscha, ki je umrl kot evangeličan.

MIHAEL NÄGLITSCH Mihael (Michael) Näglitsch je bil kljub svoji veroizpovedi v letih 1582–1594 upravitelj deželnoknežjega gradu in urada (Spodnji) Maribor. Hkrati je bil tudi v raznih deželnih službah. Od vsega začetka je aktivno sodeloval pri delovanju evangeličanskega središča na Betnavi, katerega vodenje, ne pa tudi nadzorništvo, je skupaj z dr. Janezom Homeliusom prevzel po Welzerjevi smrti, dokler nadzorništva ni prevzel baron pl. Kolonić. Januarja 1600 je bil iz Maribora izgnan, vendar je še leta 1608 izpričan kot lastnik hiše v mestu. V tem času je bil, čeprav še naprej izpričan kot evangeličan, upravitelj deželskega sodišča v Radljah ob Dravi. 20


JURIJ SIECHEL (umrl l. 1586, pred 12. junijem) Jurij (Georg) Siechel – priimek je v starejši literaturi včasih poslovenjen kot Žehel(j) – je v Maribor prišel z ozemlja oglejskega patriarhata, kot kaže iz Kamnika. Posvečen je bil v Vidmu (Udine). Mariborsko župnijo je prevzel s pogodbo s krškim (Gurk) škofom Janezom pl. Schönburgom dne 15. junija 1554. Njegova starša sta bila Valentin in Jera. Kamniški meščan Valentin Siechel pl. Oberburg (Gornjegrajski) je plemiški naziv dobil kot nagrado za dobro opravljeno delo v službi madžarskega kralja (od leta 1526 Ferdinand I. Habsburžan). Jurijeva mati, ki so jo pokopali v mariborski župnijski cerkvi, je ob smrti 23. maja 1580 imela kar 106 let. Jurij se je kmalu dokazal kot umen gospodar, saj mu je uspelo urediti slabo gospodarsko stanje, ki je že dlje časa pestilo župnijo. Za povrnitev raznih odtujenih župnijskih posesti in pravic se je moral pravdati tako s posvetno kot cerkveno gospodo. Leta 1571 je sestavil tudi dotlej najpopolnejši mariborski župnijski urbar. Le beneficiji (mašne ustanove) so tudi v njegovem času ostali zgolj dodaten vir dohodkov za mestne oblasti. V skladu z odredbo iz leta 1580 je Siechel začel voditi matične knjige, vendar se tako stare za mariborsko župnijo niso ohranile. Siechlovo konfesionalno strpno in vključujoče ravnanje se je odražalo tudi v njegovem zasebnem življenju. Pri tem sicer ne izstopa toliko njegovo življenje v konkubinatu (nezakonskem življenju z žensko), saj slednje med katoliško duhovščino tudi v tem času še ni bilo povsem zatrto. Precej bolj pomenljivo je, da je bila ena od Siechlovih treh hčera poročena z evangeličanom, mestnim sodnikom Adamom Haidfalkom. Obenem je Siechel tudi sam posedoval evangeličansko literaturo, a jih za pridige, ki si jih je bojda pisal sam, naj ne bi uporabljal.

ANTON MANICOR (umrl 18. julija 1601) Anton (Antonius) Manicor (Manincor, Manicordius) je izviral iz danes južnotirolskega Caseza v Nonstalu (Val di Non) oziroma Nonsbergu. Pred prevzemom mariborske župnije konec leta 1587 je bil župnik v Metnitzu na severu Koroške. Bil je bližnji sorodnik istoimenskega namestnika krškega (Gurk) škofa Krištofa Andreja barona pl. Spaurja (škof 1573–1603), ki je tudi sam izviral iz bližine Nonstala, s tem pa je »mariborski« Manicor pri slednjem verjetno imel določen vpliv. Ob svojem odločnem protireformacijskem delovanju – ukaze deželnoknežjih oblasti, ki so se podrobneje spuščali v zadeve mesta, je treba jemati kot v osnovi njegovo delo – se je Manicor v zgodovino mesta zapisal še skozi mnoge spore, ki jih je imel s podrejenimi vikarji ter z mestnimi oblastmi. V zvezi s slednjimi je namreč krškemu škofu pošiljal številne pritožbe in poročila, potem ko si je več let neuspešno prizadeval pridobiti vse beneficije (mašne ustanove) v Mariboru.

Nagrobnik katoličanke Jere Siechel na zunanji steni mariborske stolnice – Grabstein der Katholikin Gertrud Siechel an der Außenwand der Kathedrale in Maribor – The headstone of the Catholic Gertrud Siechel on the outer wall of the Maribor cathedral (foto: Rok Rihtar, 2012).

21


22


III. SEZNAMI MARIBORSKIH EVANGELIČANOV IZ ZGODNJEGA NOVEGA VEKA Listen von Mariborer Evangelischen aus der frühen Neuzeit Lists of the Maribor Evangelicals from the early modern period SEZNAM 88 MARIBORSKIH MEŠČANOV AUGSBURŠKE VEROIZPOVEDI IZ LETA 1595 Eine Liste der 88 Mariborer Bürger der Augsburger Konfession aus 1595 A list of 88 Maribor townspeople of the Augsburg Confession from 1595 Hans (Hannß) Glades,1 mestni sodnik (Stadtrichter, town judge) Krištof (Christoph) Mair, mestni svétnik (Stadtrat, town councilman) Andrej (Andre) Samiz, mestni svétnik Martin (Mert) Leuzendorfer, mestni svétnik Luka (Lucas) Hofer, mestni svétnik Blaž (Blasy) Sekhel, mestni svétnik Ludvik (Ludwig) Himelstainer, mestni svétnik Filibert (Philibert) Merz, mestni svétnik Hans (Hanns) Supaniz, mestni svétnik Sigmund Sinekhowitsch, mestni svétnik Baltazar (Balthasar) Knechtl, četrtni mojster (Viertelsmeister, town quarter master) Blaž (Blasy) Musster Hans (Hanns) Matckho Pankrac (Pangraz) Lobi Urban Part Luka (Lucas) Sussel Jurij (Georg) Schwesser Mihael (Michäel) Schuart Rupert (Ruep) Supaniz Urban Wagner Blaž (Blasy) Clementschitsch Andrej (Andre) Kapp Pankrac (Pangraz) Leiß Pavel (Paul) Gräzer Lovrenc (Lorenz) Hauß 1

Priimki, osebna imena v oklepajih ter osebna imena, kjer ni verzije v oklepajih, pisani kot v viru. – Familiennamen, Vornamen in Klammern und Vornamen ohne eine Version in Klammern, sind wie in der Quelle geschrieben. – Family names, first names in brackets, and first names without a version in brackets are written as in the source.

23


Andrej (Andre) Storch Jernej (Bartholme) Jaresch, četrtni mojster Erazem (Eraßm) Mairhofer Jurij (Georg) Albrecht Sigmund Wildenrainer (i. e. Willenrainer) Jurij (Georg) Piso Hans (Hannß) Haller neki (ein, one) Stubenberger Abraham Sallhofer Anton (Anthonio) Hermann Andrej (Andre) Krempser Mihael (Michäel) Wagner Matej (Matthes) Schadi Hans (Hanns) Glaser Gregor Kurz, četrtni mojster Jurij (Georg) Weinger Filip (Philipp) Bekh Hans (Hannß) Baur Jurij (Georg) Khiez Mihael (Michäel) Schepiz Gregor Altenburger Jonas Spengler Friderik (Friederich) Kayser David Strobelsperger Benedikt (Benedict) Clementschitsch Ulrik (Ulrich) Pinter Timotej (Timotheus) Podenstain Hans (Hannß) Ircher Sebastijan (Sebastian) Mazkho Lenart (Leonhart) Weilend Mihael (Michäel) Persom Jurij (Georg) Hoffman Andrej (Andre) Dorfinger Wolf (Wolff) Ganser Lovrenc (Lorenz) Kurnaß Mihael (Michäel) Wositsch Hans (Hannß) Zerer Hans (Hannß) Schaidenschnabel Lovrenc (Lorenz) Werder Martin (Mert) Drexler Sebastijan (Sebastian) Scherer Matej (Matthes) Schwarz Franc (Franz) Creatsch (i. e. Creätsch) Matej (Matthes) Schuwan Jakob (Jacob) Stromer Rupert (Ruep) Meusel Mihael (Michäel) Lobe Jurij (Georg) Goldsschmid

24

Prvi folij seznama mariborskih meščanov augsburške veroizpovedi iz leta 1595 – Das erste Folium der Liste der Mariborer Bürger der Augsburger Konfession aus 1595 – The first folium of the Maribor townspeople of the Augsburg Konfession list (vir: XI. Reformationsakten, Landschaftliches Archiv–Antiquum, StLA).


Matej (Matthes) Pinter Konrad (Conrad) Sporer Jurij (Georg) Sinekhowitsch, četrtni mojster Friderik (Friederich) Kopp Jernej (Bartl) Cosall Hans (Hannß) Unterweger Martin (Merth) Werder Jurij (Georg) Hundsdorfer Tomaž (Thoman) Paul Krištof (Christoph) Pühler Matej (Matthes) Knechtl Jurij (Georg) Winkhler Peter Jörglitsch Jurij (Georg) Luratsch Štefan (Stephan) Urbania

EVANGELIČANSKI UČITELJI IN ZBOROVODJE NA BETNAVI Evangelische Schul- und Chormeister auf Betnava Evangelical school and choir masters at Betnava Adam Clemens, 1588–1589 Wolfgang Sobrius, 1590 Sebastijan (Sebastian) Müller, 1590 Simon Zern, 1590–1591 Nikolaj (Nicholaus) Sobrius, 1591–1600

EVANGELIČANSKI NAGROBNIKI NA ZUNANJIH STENAH MARIBORSKE STOLNICE Evangelische Grabsteine an den Außenwänden der Kathedrale in Maribor Evangelical headstones on the outer walls of the Maribor cathedral Jurij (Georg) & Blaž (Blasy) Creätsch, umrla (gestorben, died) 1555 & 1569 Hans Haller, umrl 1572 Vid (Veit) Heinegger, umrl 1581 Benedikt (Benedict) Clementschitsch, umrl 1604 Barbara Haas, umrla 1628

25


Nagrobnik Hansa Hallerja na zunanji steni mariborske stolnice – Grabstein von Hans Haller an der Außenwand der Kathedrale in Maribor – The headstone of Hans Haller on the outer wall of the Maribor cathedral (foto: Rok Rihtar, 2012).

Nagrobnik Benedikta Clementschitscha na zunanji steni mariborske stolnice – Grabstein von Benedikt Clementschitsch an der Außenwand der Kathedrale in Maribor – The headstone of Benedikt Clementschitsch on the outer wall of the Maribor cathedral (foto: Rok Rihtar, 2012).

26


Nagrobnik Hansa Friderika barona pl. Herbersteina; stal je na betnavskem pokopališču, danes pa se nahaja v Pokrajinskem muzeju Maribor – Grabstein von Hans Friederich Freiherr von Herberstein; er stand auf dem windenauer Friedhof, heute befindet er sich aber im Regionalmuseum Maribor – The headstone of Hans Friederich Baron von Herberstein; stood at the Betnava cemetery, today kept at the Regional Museum Maribor (vir: Izbranih sto).

Nagrobnik Vida Heineggerja na zunanji steni mariborske stolnice – Grabstein von Veit Heinegger an der Außenwand der Kathedrale in Maribor – The headstone of Veit Heinegger on the outer wall of the Maribor cathedral (foto: Rok Rihtar, 2012).

27


28


EVANGELISCHES MARIBOR – DIE STADT UND IHRE NÄHERE UMGEBUNG IN DER REFORMATIONSZEIT I. Die Stadt und ihre nähere Umgebung im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation DIE ERSTEN ERWÄHNUNGEN DER REFORMATORISCHEN IDEEN IN MARIBOR UND DESSEN NÄHERER UMGEBUNG Die ersten Erwähnungen der neuen Religion in Maribor (Marburg an der Drau) kommen aus dem Jahre 1528, als die Landesfürstliche Visitationskommission die Stadtpfarre und die umgebenden Pfarren visitierte. Die Kommission hatte nach dem Befehl des Landesfürsten Erzherzog Ferdinand I. von Habsburg (regierte 1521–1564) unter anderem die Aufgabe die Verbreitung der reformatorischen Ideen im Herzogtum Steiermark festzustellen. Maribor wurde am 2. und 3. Juli 1528 visitiert. Neben der Stadtpfarre wurden, zwar nur indirekt mit Hilfe der Berichten daraus, auch die folgenden Pfarren visitiert: Hoče, Spodnja Polskava, Lenart, Sv. Lovrenc ob Dravi, Limbuš, Majšperk, Slivnica, Malečnik, Jarenina, Leutschach (im heutigen Österreich), Svečina und Kamnica. Die Kommission stieß in allen Pfarren auf Unregelmäßigkeiten, außer in Hoče, Spodnja Polskava und Lenart, aber keine hatte eine direkte Verbindung mit reformatorischen Ideen. Die einzige Ausnahme war Limbuš (Lembach). Das Visitationsprotokoll zeigt, dass die neuen Ideen sowohl für die Stadtbevölkerung als auch für die lokalen Geistlichen ziemlich interessant waren. Viele hatten nämlich Reformationsliteratur in ihrem Besitz, unter anderen auch der Stadtrichter Christoph Willenrainer, der Verteidiger der Stadt während der osmanischen Belagerung im Jahre 1532. Trotzdem ist namentlich nur noch ein anderer Bürger als Besitzer der verbotenen Literatur bekannt, nämlich Hans Stackheimer. Die Bücher zirkulierten auch zwischen einem Teil des Klerus, so wohl in Maribor als auch in Limbuš. Christoph Händl, ein Mariborer Benefiziat, wurde wegen des Besitzes verbotener Literatur auch, wie es scheint, als Einziger bestrafft. Die Kommission stieß in der Stadt auch auf den Tiroler Buchhändler Hans Singer. Die Bücher die man in der Stadt fand wurden verbrannt, noch mehrere – obwohl gewiss nicht alle – fand man aber auch nach dem Abzug der Kommission und schickte sie nach Graz, wo sie verbrannt wurden. Nicht bekannt ist aber, wann es vor der Ankunft der Kommission in der Mariborer Pfarrkirche auch zu einer physischen Auseinandersetzung wegen der neuen Religion gekommen ist. Ein gewisser Meister Hans, der in der Kirche mindestens eine »Lutrische« Predigt gehalten hatte, wurde deswegen von dem späteren mehrmaligen Stadtrichter Primus Hürnass aus der Kirche gezerrt.

DIE DURCHSETZUNG DER AUGSBURGER KONFESSION IN MARIBOR BIS ZUR MITTE DES 16. JAHRHUNDERTS Es geht zwar um eine noch immer meistenteils unerforschte Zeit, jedoch hatte sich die neue Religion zumindest bei der einflussreichsteren Bürgerschaft schon vor der Mitte des 16. Jahrhunderts durchgesetzt. So vertrat der Stadtrichter Koloman Holzmann Maribor im Jahre 1541 bei den gescheiterten Verhandlungen des Landes (Landstände) mit dem Landesfürsten um die Anerkennung der Augsburger Konfession. 29


Die evangelischen Bürger aber konnten oder wollten den Stadtbesitzt der Mariborer Pfarre in den Jahren 1545–1553 noch nicht für sich ausnutzen. Die Aneignung der Benefizien von der Seite der Bürger kann aber schon als Einfluss der reformatorischen Gesinnung gedeutet werden.

MARIBOR IN DER ZEIT DES VIKARS GEORG SIECHEL UND DER AUFSTIEG DER STADT IM LAND DER AUGSBURGER KONFESSION Der Mariborer Vikar Georg Siechel übernahm die Stadtpfarre im Jahre 1554 und leitete sie bis zu seinem Tod im 1586. Ähnlich wie viele andere katholische Geistliche im Land, wirkte auch er in konfessionellen Sachen die ganze Zeit seines Wirkens stets tolerant und verbindend, wohl denkend, dass er so am meisten zu der Wiedervereinigung des westlichen Christentums beitragen kann. Ein Denken das in der Zeit vor dem Ende des Konzils von Trient (in drei Tagungsperioden 1545–1563) häufig vorkam. Die Evangelischen, die in dieser Zeit zu der entscheidenden, obwohl vielleicht noch nicht zu der numerisch überlegenden Konfession in Maribor wurden, waren völlig in das Pfarrleben eingefügt. Von Trauungen bis zu Begräbnissen (manche Adelige wurden in der Pfarrkirche beigesetzt), von Hausbesuchen in Zeit der Not bis zu, wahrscheinlich, Kindertaufen; all das konnten die Mariborer Evangelischen in dieser Periode vom katholischen Vikar erhalten. Zugleich erteilte ihnen Siechel die Kommunion auch unter Beider Gestalt (Brot und Wein), auch als es im Jahre 1576 verboten wurde. Bei der Pfarre wurde auch für den Unterricht der evangelischen Kinder gesorgt. Mindestens im Jahr 1576 war auch der Stadtorganist – in seiner primären Funktion als Pfarrlehrer – ein Anhänger der Augsburger Konfession. Am ersten Adventsonntag des Jahres erregte er zumindest beim Teil der katholischen Bürgerschaft Empörung, als er mit seinen Schülern nach der Messe das Choral »Aus tiefer Not schrei ich zu dir« von Martin Luther gesungen hat. Auf Landesebene hat sich Maribor an die Seite der bedeutendsten steierischen Städte gedrängt. Im Jahr 1556 vertrat Koloman Holzmann die Stadt in religiösen Angelegenheiten schon wieder vor dem Landesfürst, damals schon dem Heiligen Römischen Kaiser Ferdinand I., in Gesellschaft des Grazer Bürgermeisters und der Stadtrichter von Bad Radkersburg und Bruck an der Mur. Die Stadt stellte sich an die Seite der bedeutendsten evangelischen Städte der Steiermark wie auch von ganz Nieder Österreich (Steiermark, Kärnten, Krain, Görz, Gradisca, Triest, Istrien; nach 1620 amtlicher Name Innerösterreich). Im Jahr 1572, aber noch vor der Grazer Pazifikation im selben Jahr, erklärt sich Maribor nachgewiesen zum ersten Mal als Stadt der Augsburger Konfession. Seitdem kann für ein Vierteljahrhundert lang vom EVANGELISCHEN MARIBOR die Rede sein. Am Generallandtag in Bruck, wo auch über die Konfessionsfreiheit entschieden wurde, unterzeichneten im Jahr 1578 auch vier steierische Städte das Libell. Zwei, Graz und Judenburg, wurden in die Bestimmungen des Brucker Libells über die Glaubensfreiheit eingenommen, sowohl wie auch Klagenfurt (Celovec) und Ljubljana (Laibach), als die Landeshauptstädte von Kärnten und Krain. Die anderen zwei steierischen Städte, Bad Radkersburg und Maribor, die das Libell unterzeichneten, aber nicht, und deren Bürger haben, wie die in allen anderen Städten und Märkten, nur die Gewissensfreiheit vom Landesfürst erhalten. Trotzdem steht Maribor an der Liste der Städte die das Libell unterzeichneten sogar auf zweiter Stelle, gleich nach der niederösterreichischen und Landeshauptstadt Graz. Maribor wurde am Landtag vom mehrmaligen Stadtrichter Balthasar Herbstberger vertreten. Der Erste gegenreformatorische Druck der Landesfürstlichen Behörden hat sich nach 1579 gegen Siechel gewandt. Trotzdem hielt er an seinem konfessionell toleranten Wirken fest, auch unter Druck des päpstlichen Nuntius, und verlor im Jahr 1583 deswegen fast seine Pfarre. Dass es nicht dazu gekommen ist, war vor allem der Verdienst der Stadtbehörden, die sich für den Vikar eingesetzt haben. Auch Mariborer Evangelische sind in diesen Jahren unter Druck gefallen und die Stadtbehörden wurden aus Angst vor dem Landesfürsten vorsichtiger in der Äußerung zu der Augsburger Konfession. Deswegen gerieten sie in Streit mit dem in der Stadt lebenden Landesbeamten Franz Lang, der sich an das vorsichtige Verhalten nicht hielt. Trotzdem kam es in der Stadt erst nach Siechels Tod zu Veränderungen. 30


DER UMBRUCH IN DER MARIBORER PFARRE UND AM DRAVSKO POLJE Nach Georg Siechel folgten zwei der Situation nicht gewachsene Vikare und erst zum Ende des Jahres 1587 bekam die Mariborer Pfarre einen fähigen Vikar. Das Amt besetzte der streng im Sinne der Gegenreformation wirkende Anton Manicor, der für die nächsten zehn Jahre dessen einziger wirklicher Träger in der Stadt war. Sein gegenreformatorisches Wirken begann mit der Vertreibung von Mariborer Evangelischen aus der Stadtpfarre; mit den Taufen, Schulung der Kinder, Trauungen und Begräbnissen bei der Pfarre war für sie ab jetzt Schluss. Im selben Jahr Endete auch am Dravsko polje (Draufeld) das friedliche Zusammenleben beider Konfessionen. Die meisten hiesigen Evangelischen waren Adelige oder standen in deren Diensten, der Anteil der bäuerlichen Bevölkerung bei der Augsburger Konfession war gering. Das wirksamste Werkzeug dieser Phase der Gegenreformation war die Verweigerung der Begräbnisse von Evangelischen auf den katholischen Friedhöfen. Der lokale Klerus setzte diese Taktik auch in Maribor und am Dravsko polje wirksam ein, wobei es in Videm pri Ptuju (Treun) auch zur Schändung eines evangelischen Grabes und Leichnams kam. Die Evangelischen am Dravsko polje benötigten dringend ihren eigenen Friedhof, da ihnen auf einmal nur das kleine Familienfriedhof der Adelsfamilie von Stubenberg auf Burg Vurberk (Wurmberg) zur Verfügung stand, oder das zwar große aber entfernte in Govče bei Žalec.

DIE ERRICHTUNG EINES EVANGELISCHEN KIRCHENUND SCHULZENTRUMS AUF BETNAVA Der erste Schritt zur Errichtung einer Kirchenorganisation am Dravsko polje war schon vor Manicors Antritt in Maribor gemacht worden. Im Jahr 1587 begann der evangelische Prediger oder Prädikant Sigmund Lierzer auf Burg Betnava (Windenau), das Wolf Wilhelm Freiherr von Herberstein im selben Jahr gekauft hatte, zu wirken. Am 1. Juli 1587 wurde er zum ersten Prädikanten der Herren und Landsleute am Dravsko polje bzw. des draufelder Bezirkes der Augsburger Konfession, wie die Glaubensgemeinde sich nannte. Bis dahin war der Maribor am nächsten wirkende Prädikant auf der Burg Cmurek (Mureck), der war aber in Familiendiensten bei den von Stubenberg eingestellt. Die Familie hat spätestens im Jahr 1589 noch einen Prädikanten auch auf Vurberk eingestellt. In den Jahren 1588–1589 wurde auf dem bei der Burg Betnava liegendem Grundstück, den der Freiherr von Herberstein dem Land als frei eigenes übergeben hatte, ein evangelischer Friedhof errichtet. Der umfasste ungefähr 813 m2 und somit etwa die Hälfte des Grundstücks. Am Anfang verrichtete Lierzer die evangelischen Gottesdienste in der Burgkapelle von Betnava. Der Druck des Landesfürsten Erzherzog Karl II. von Habsburg (regierte 1564–1590) auf den Freiherren von Herberstein ist aber mit der Zeit zu stark geworden und die Gottesdienste fielen entweder aus oder wurden anderswo verrichtet, sogar im Freien. Die Versuche sie woandershin zu versetzten, man dachte vor allem an die Burg Gornji Maribor (Ober Marburg) aber auch an die Burgen in Slivnica, Rače und Ravno polje, sind hingegen gescheitert. Ein eigenes Gotteshaus bzw. Gebetshaus (Auditorium) wurde im Jahr 1590 errichtet. Es war ganz aus Holz gemacht und musste wegen des größeren Besuches in den nächsten Jahren noch zweimal vergrößert werden. Im Jahr zuvor wurde auch das Prädikantenhaus auf Betnava gebaut, in welches Lierzer mit seiner Familie aus Sleme bei Viltuš (Wildhaus) zog. Dort hatte er seit 1588 in einem kleinen Haus im Besitz des Mariborer Bürgers und des späteren (für kurze Zeit) Stadtrichters Lukas Hofer gewohnt. Im Jahre 1591 wurde auf Betnava auch eine evangelische Schule errichtet und später, nach seiner Vertreibung aus der Stadt, auch ein kleines Haus für den Lehrer. Für die Kirchen- und Schulinspektoren auf Betnava waren zwei lokale Adelige bestellt worden, Klemens Welzer von Eberstein und Christoph von Prag. 31


Das Geld für das Zentrum kam aus zwei Quellen. Etwas kam von den Evangelischen vom Dravsko polje selbst, der größere Teil aber vom Land. Die Spenden und die Geldhilfe kamen vor allem dank der unermüdlichen Bemühungen des in Maribor lebenden Klemens Welzer von Eberstein, des Ältesten und der treibenden Kraft der sowohl Mariborer als auch draufelder Gemeinden Augsburger Konfession und deren de facto Anführers.

DER HÖHEPUNKT UND DIE BLÜTEZEIT DES EVANGELISCHEN ZENTRUMS AUF BETNAVA UND DER GEMEINDE DER AUGSBURGER KONFESSION IN MARIBOR Im Jahr 1589 beginnt das evangelische Zentrum auf Betnava mit voller Kraft zu arbeiten, was sich auch in Maribor in erhöhter Aktivität der hiesigen Gemeinde der Augsburger Konfession wiederspeigelte. Das Geschehen war unter dem wachsamen Auge des Vikars Anton Manicors, der alles den landesfürstlichen Behörden nach Graz berichtete. Obwohl es die Mariborer anders interpretiert haben, wurde ihnen in Bruck keine Religionsfreiheit erteilt, und Erzherzog Karl II. mischte sich im Jahr 1589 in das Stadtgeschehen ein, er entsandte auch erstmals nach 1528 eine Visitationskommission nach Maribor. Den Stadtbehörden wurde befohlen den Prädikanten den Eintritt in die Stadt zu verwehren und ihn, falls er sich daran nicht halten würde, einzusperren. Gleichfalls wurde es auch den Bürgern verboten nach Bentava zu gehen. Bald folgten Befehle, die sich in die Stadtautonomie einmischten, nämlich, dass alle evangelischen Stadträte und andere hohe Stadtbeamte mit katholischen ausgetauscht werden müssen. Diese Befehle wurden in der Stadt aber mehr oder weniger ignoriert und die Mariborer und draufelder evangelischen Gemeinden erlebten in den Jahren 1589–1596 ihre Blütezeit. Das Verhältnis der landesfürstlichen Behörden zu der Stadt änderte sich auch nach Karls Tod im Jahr 1590 nicht, als wegen der Minderjährigkeit seines Sohnes, des späteren Erzherzogs Ferdinand II., die Zeit der Regentschaft anbrach. Die beiden Regenten, sowohl Erzherzog Ernst (1590–1593) als auch Erzherzog Maximilian (1593–1595), haben die Befehle nur noch verschärft. Keiner der beiden wollte einen zum Stadtrichter erwählten Evangelischen in seinem Amt bestätigen. So wirkte Hans Glades als ein nicht bestätigter Stadtrichter in den Jahren 1593–1595. Die gleichen Befehle für die Verbannung des Prädikanten wurden im Jahr 1591 auch für den evangelischen Schulmeister erteilt. Nicholaus Sobrius übernahm nämlich im Jahr die evangelischen Schulen in Maribor, wo er sowohl Knaben als auch Mädchen unterrichtete, und auf Betnava, wo damals nur eine Sonntagsschule für Knaben wirkte. Sobrius ist der erste namentlich bekannte evangelische Schulmeister in der Stadt, der erste auf Betnava war aber der Chormeister Adam Clemens (1588–1589). Im Jahr 1593 wurde Sigmund Lierzer wegen seines unangemessenes Verhaltens entlassen und mit dem wesentlich ruhigeren Prädikanten Georg Lauttenschlager ersetzt, der nach Betnava, wie es scheint, von Vurberk kam. Die Gründe für Lierzers Entlassung waren sein respektloses Benehmen den beiden Inspektoren entgegen, das Verursachen von Streitigkeiten in der Gemeinde und wegen angeblich sogar erfolgreichen Bekehrungen von Katholiken. Der Höhepunkt war aber der Skandal, der wegen seiner Heirat mit einer Frau ausbrach, über die die ganze Stadt gewusst haben sollte, dass sie »weder Witwe, noch Jungfrau« war. Im 1594 starb Christoph von Prag und Klemens Welzer wurde zum einzigen Kirchen- und Schulinspektor auf Betnava. Im gleichen Jahr begann Lauttenschlager auf Betnava evangelische Matrikel zu führen die aber nicht erhalten sind. Der wachsende Druck der landesfürstlichen Behörden führte im Jahr 1595 zu einer sehr umfangreichen Bittschrift mit über 20 Beilagen, die die Stadtbehörden auf das Land richteten und in der die Geschehnisse in der Stadt und ihre Reaktionen auf den genannten Druck geschildert worden. Zu den Beilagen gehört auch eine Liste von 88 Bürgern, die sich zu der Augsburger Konfession bekannt haben, unter ihnen der Stadtrichter, alle Stadträte und Viertelsmeister, die Vertreter der vier Stadtviertel. Wenn man zu diesen Bürgern die damalige durchschnittliche Zahl der Familienmitglieder dazu zählt, bekommt man die Zahl von ungefähr 440 evangelischen Bürgerspersonen – ohne der in der Stadt lebenden evangelischen Landesbeamten und Adelspersonen. Die damalige Einwohnerzahl in Maribor betrug etwas über 1.000, davon gehörte die Mehrheit nicht dem bürgerlichen und damit dem entscheidenden Stand an. 32


Die Stadtbehörden haben auf die landesfürstlichen Befehle mit Ausreden, dass es in der Stadt keine für die höchsten Stadtämter tauglichen Katholiken gebe, und mit Bittschriften, man solle ihnen ihre Freiheiten lassen, geantwortet. Gleichzeitig gingen Bittschriften auch an das Land, das in dieser Zeit noch relativ erfolgreich Druck auf den Landesfürsten ausüben konnte. Die Mißachtung der Befehle in Maribor zählte damals zwar noch immer zu der mildesten legitimen Form des Widerstands gegen die landesfürstliche Gewalt.

DIE SLOWENISCHE BEVÖLKERUNG UND DIE REFORMATION IN MARIBOR UND AM DRAVSKO POLJE Die Reformation in Maribor und am Dravsko polje hatte was die Sprache angeht einen überwiegend deutschen Charakter – nicht aber einen nationalen – und war nicht slowenisch in der gleichen Bedeutung als z.B. in Krain. Trotzdem war die slowenische Bevölkerung, deren Literatursprache sich im 16. Jahrhundert erst zu formen begann, bei der Reformation gewiss beteiligt. Die einzige direkte Erwähnung des Interesses der slowenischen Bevölkerung für die Reformation am Dravsko polje ist aus dem Jahr 1595. Damals sollten sich »etliche Windische [Slowenische] Bauer« einen eigenen, die slowenische Sprache beherrschenden Prädikanten gewünscht haben. Die Bauernbevölkerung, die bei den Gottesdiensten auf Betnava teilgenommen hatte, ist meistens als aus Kamnica (Gams) stammend erwähnt, aber wahrscheinlich nur weil die von dorther durch Maribor mussten. Die anderen kamen wahrscheinlich vom rechten Drauufer. Mit ihrer Anzahl sollte man aber nicht übertreiben. Vielleicht war am Dravsko polje noch welcher der Augsburger Konfession zugetaner, formell aber katholischer Pfarrer, der natürlich auch in der slowenischen Sprache wirkte. So wie es angeblich der Pfarrer in Slivnica (Schleinitz) in den Jahren 1569–1570 war, der sich sogar als evangelisch ausgesprochen haben sollte. Zum mangelden Interesse der bäuerlichen Bevölkerung für die Gottesdienste auf Betnava trug auch die Tatsache bei, dass die beiden Prädikanten aus dem deutschsprachigen Raum kamen und die slowenische Sprache nicht beherrschten. Unter der bäuerlichen Bevölkerung am Dravsko polje und in der Umgebung hatten die beiden Konfessionen auch durch die Täufer »Konkurrenz« gehabt. Sowohl die Katholiken als auch die Evangelischen hielten sie für »Sektische« und haben sie mit Gewalt verfolgt. Die Mehrzahl der slowenischen Bevölkerung, die bei der hiesigen Reformation mitwirkte, lebte in den Städten und Märkten, wo sie aber als solche nicht zum Ausdruck kam. Die Assimilation in die deutsche Sprachumgebung begann mit dem Eintritt durch die Stadttore, obwohl die Stadt-, wie auch ein Teil der Landbevölkerung, funktionell zweisprachig war. Zugleich waren die Bürger fester ihrem Stand verbunden als durch die Sprache geteilt und die weitere Zugehörigkeit ging an das Land, also an die Steiermark. Auch der hiesige Adel und das Beamtentum musste die slowenische Sprache beherrscht haben, mindestens so weit, dass es für die Kommunikation mit den Untertanen reichte. Bezeugt beherrschte sie mindestens einigermaßen Klemens Welzer, Christoph von Prag hatte aber auch drei Bücher in der slowenischen Sprache in seiner Bibliothek, unter ihnen das Werk Postilla Slovenska des Autors Sebastijan Krelj.

DER FALL DER ANGEBLICH BLUTSCHÄNDERISCHEN HEIRAT DES CHRISTOPH PISO D. J. MIT DER WITWE URSULA HALLER Die Gerüchte, dass die vorgesehene Heirat zwischen Christoph Piso den Jüngeren und der vom Bräutigam viel älteren Ursula, der Witwe Adam Hallers, blutschänderisch sei, brachen Ende 1590, als ihre Verlobung von der Kanzel auf Betnava ausgerufen wurde, aus. Die Verlobten sollten angeblich im dritten Grad verwandt gewesen sein und konnten als solche, ohne eine entsprechende Erlaubnis – welche die Kirche überwiegend dem Adel erteilte – nicht heiraten. Bei den Stadtbehörden, alle Erwähnten waren Mariborer Bürger, hatte sich der Vikar Anton Manicor über die Verlobung beschwert und ihnen geraten, dass sich die Verlobten eine entsprechende Erlaubnis beschaffen sollen. 33


Bis Ende 1593 war von der Sache keine Rede mehr, dann brach sie aber bei der Ansage der vorstehenden Hochzeit erneut aus. Manicor hatte gegen diese auch persönlich beim Prädikanten Georg Lauttenschlager protestiert im einzigen bekannten Brief des Vikars an einen der beiden Prädikanten. Der Befehl gegen die Heirat kam auch vom Hof und dem zukünftigen Ehepaar drohte der Entzug ihres gesamten Habs und Gutes, falls sie sie vor der Aufklärung ihres Verwandtschaftsgrades durchziehen wollten. Zur Hochzeit hätte es fast nicht gekommen, weil der Mariborer Stadtrichter Christoph Mair, ein Evangelischer, aber angeblich ein nicht sehr gläubiger, offensichtlich in Angst vor dem Regenten, für etwa eine Stunde die Stadttore sperren und die Ziehbrücke aufziehen ließ, so dass die Verlobten und die Hochzeitgesellschaft nicht nach Betnava konnten. Zu der Hochzeit ist es an diesem Sonntag, dem 9. Januar 1594 doch noch gekommen und den Ehevertrag haben mit ihren Siegeln auch einige der bedeutendsten Evangelischen aus Maribor und Dravsko polje bescheinigt: der Vater des Bräutigams und Bürger Christoph Piso der Ältere, der windenauer Inspektor Christoph von Prag, der Landesphysicus Dr. Johannes Homelius Secundus, die Bürger Adam Haidfalk und Philibert Merz, und in der Stadt wohnende Georg Creätsch. Wegen ihres Ungehorsams wurde das Ehepaar vor die niederösterreichische Regierung und den steierischen Archidiakon nach Graz zitiert. Klemens Welzer bat deswegen das Land um Hilfe und erklärte, dass die ganze Sache das Werk der Erben von Ursulas verstorbenem Gatten war, seines Bruders Hans Haller und seiner Schwester, die mit Mert [Martin] Leuzendorffer verheiratet war, beide evangelisch. Weil die Ehe ihres Bruders kinderlos blieb, wären sie bei Ursulas erneuter Heirat ohne Erbe geblieben, und Welzer meinte, dass sie, als sie festgestellt haben, dass sie die Eheschließung nicht verhindern könnten, dem Vikar angeführt haben, dass es sich dabei um eine blutschänderische Heirat handelt. Die angebliche Blutschande erwies sich schließlich nur als ein Gerücht, dass offensichtlich aus Gier entstanden ist. Es scheint, dass die Sache, nachdem Christoph Piso d. J. den zuständigen Behörden seinen Stammbaum übergeben hatte, im März 1594 für das Ehepaar erfolgreich abgeschlossen war.

DIE VERÄNDERUNGEN NACH DEM ANTRITT DES ERZHERZOGS FERDINAND II. Bei seiner Volljährigkeit übernahm Erzherzog Ferdinand II. von Habsburg (regierte 1596–1637) die Herrschaft in den niederösterreichischen Ländern. Im streng katholischen Geiste bei den Jesuiten in Bayern, dem Geburtsherzogtum seiner Mutter, erzogen, trat er den evangelischen Landesständen sofort hart und unnachgiebig entgegen. Die mündlichen Zusicherungen seines Vaters Karls II., die er im Jahr 1572 in Graz und 1578 in Bruck gegeben hatte, bestätigte er den Ständen nicht aufs Neue, und begann bald auch die entscheidenden gegenreformatorischen Maßnahmen vorzubereiten. Dessen Durchführung überließ er dem seckauer Bischof Martin Brenner und dem Bischof von Lavant Georg Stobäus von Palmburg, die in diesem Sinne schon seit 1585 erfolgreich wirkten. Die letzte Phase der Gegenreformation in der Steiermark begann im Jahr 1598 in Graz, als man alle dort wirkenden Prädikanten verbannt hat und auch die evangelische Landesschule geschlossen wurde. Im Herbst 1599 dehnte sich die Gegenreformation auf ganz Steiermark aus, das von den (Gegen-)Reformationskommissionen bis zum Sommer 1600 durchgezogen wurde. Dass sich die Zeiten geändert haben, stellte man auch in Maribor schon früher fest. Schon Ende 1595, als Ferdinand II. nach Graz zurückkehrte, kam es zu einigen Fällen von Vandalismus gegen das Zentrum auf Betnava, der Höhepunkt davon war die Schändung des Altars im evangelischen Gebetshaus. Drei betrunkene katholische Geistliche angeführt von Anton Manicor brachen dort ein und bekritzelten den Altar mit Schmähungen. Physische Auseinandersetzungen zwischen den beiden konfessionellen Seiten sind hingegen nicht bezeugt. Im Januar 1596 gelang es dem Landesfürsten endlich, dass in Maribor ein katholischer Stadtrichter gewählt wurde, nämlich Stephan Hase, und dann noch im selben Jahr auch andere Ämter der städtischen Selbstverwaltung in den Händen der Katholiken waren. In diesem Jahr musste auch der evangelische Schulmeister Nicholaus Sobrius zum ersten Mal die Stadt verlassen. Seither konnte er, zusammen mit seiner Gattin, in der Stadt nur insgeheim lehren, das evangelische Schulwesen selbst siedelte aber nach Betnava um. Geldstrafen für die Bürger die nach Betnava gingen, und mit denen schon der Erzherzog Karl II. drohte, 34


wurden unter Ferdinand II. zur Wirklichkeit. Wegen der Nichtbefolgung der landesfürstlichen Befehle landeten auch vier Mariborer für kürzere Zeit im Grazer Gefängnis. Das waren Georg Creätsch, der verhinderte Stadtrichter Blasius Sekhel und die Stadträte Philibert Merz und Andreas Samiz. Die katholischen Stadtbehörden, denen der Landesfürst offensichtlich noch nicht ganz traute, waren noch immer auch unter der Aufsicht von Anton Manicor. Nicht umsonst, da der Stadtrat in Frühling 1597 noch zum letzten Mal einen Evangelischen zum Stadtrichter gewählt hat, diesmal Lucas Hofer, was aber ohne Erfolg blieb und der Stadtrichter wurde der Katholik Michael Tschächämb. Am Anfang 1598 wurde er vom Hof durch den ersten gegenreformatorisch wirkenden Stadtrichter, Michael Herbstberger, den Bruder des verstorbenen Balthasar, ersetzt. Der Stadtrichter verbannte Sobrius endgültig aus der Stadt – er zog samt Familie nach Betnava – und begann den Bürgern die nach Betnava zu Gottesdienst wollten, an Sonntagen die Stadttore zu schließen. Sogar Klemens Welzer, der ein Adeliger und kein Bürger war, musste ihn anflehen, dass er ihm die Tore öffnete. Die evangelische Gemeinde zog sogar in Erwägung die Gottesdienste auf Montage zu verlegen. Bald nach Herbstbergers Erwählung kam es in Maribor wegen der zugespitzten zwischenkonfessionellen Beziehungen fast auch zu einem bewaffneten Zusammenstoß Zwischen den beiden Seiten. Der Vikar Manicor hatte nämlich Anfang Februar 1598 vor, mit bewaffneten Anhängern den Prädikanten Lauttenschlager festzunehmen, als der von Viltuš durch Maribor nach Betnava zurückkehrte. Welzers rechtzeitige Warnung verhinderte die Festnahme, am darauffolgenden Tag kam aber der wütende Bruder Wolf Wilhelms, Georg Christoph Freiherr von Herberstein, der Herr von Viltuš, mit bewaffneter Gefolgschaft in die Stadt. Er verhörte den Stadtrichter persönlich in der Sache und seine Knechte verhörten Manicor, worauf sich beide entschuldigten, dass sie von Allem nichts gewusst haben. Es stellt sich die Frage, was wäre, wenn eine der Seiten damals die Nerven verloren hätte. Im Sommer 1598 erlitt der draufelder Bezirk der Augsburger Konfession den wahrscheinlich härtesten Schlag vor der Zerstörung des Zentrums auf Betnava. Zwischen Mitte Juni und Anfang Juli starb nämlich nach längerer Krankheit der Gemeindeälteste und de facto Anführer, Klemens Welzer von Eberstein. Seine Aufgaben übernahmen vorübergehend Dr. Johannes Homelius Secundus und Michael Näglitsch, nach etwa einem Monat wurde aber Adam Freiherr von Kollonitsch (Kolonić) aus Slivnica zum nach Welzer ersten und letzten Kirchen- und Schulinspektor auf Betnava. Das windenauer Zentrum fiel auf einmal in Verwaltungsschwierigkeiten, weil Welzers Erben das Rechnungsbuch, den meisten Teil der dazugehörigen Unterlagen und eine größere Summe Geld, die Klemens in seinem Testament der Kirche verlassen hatte, mit sich nahmen. Das Buch und die Unterlagen wurden erst nach der Zerstörung des Zentrums zurückgegeben.

DIE ZERSTÖRUNG DES EVANGELISCHEN ZENTRUMS AUF BETNAVA UND DIE SELBSTAUFLÖSUNG DES DRAUFELDER BEZIRKES DER AUGSBURGER KONFESSION Die (Gegen-)Reformationskommission unter der Leitung des seckauer Bischofs und salzburgerischen Generalvikars Martin Brenner ist am 6. Januar nach Maribor gekommen und ist hier bis zum 15. Januar 1600 geblieben. Die Stadt wurde in diesen neun Tagen von etwa 300 Soldaten und bewaffneten Untertanen des Bischofs in Schach gehalten. Alle Bürger wurden von der Kommission einzeln und ausführlich in Religionssachen befragt. Den Evangelischen, die nicht zum Katholizismus konvertieren wollten, wurden dafür noch 14 Tage Zeit gelassen, sonst müssten sie, gegen Zahlung von 10 % vom Wert ihres Vermögens, die Stadt und die Erbländer des Erzherzogs verlassen. Es scheint, dass sich die meisten Mariborer unterwarfen, angeblich sogar Dr. Homelius, einige wurden aber verbannt, darunter Franz Lang, Georg Creätsch und Michael Näglitsch. Die Bürger bekamen auch genaue Anweisungen, wie sie sich ab jetzt in konfessionellen und sonstigen Sachen halten müssen. Das Schicksal des Zentrums auf Betnava versiegelte die Kommission in den Morgenstunden des 8. Januar 1600. Ihre bewaffnete Begleitung hatte den Friedhof dem Boden gleich gemacht, zersprang das Prädikantenhaus mit Schusspulver, obwohl nur zum Teil mit Erfolg, und setzte das Gebetshaus und die Schule in Brand. In der Morgenkälte haben bei der womöglich zu leidenschaftlichen Brandsetzung 35


des Gebetshauses vier Brandstifter wegen Unvorsichtigkeit ihr Leben verloren. Sie wurden zu den einzigen bekannten Opfern des konfessionellen Konfliktes am Dravsko polje. Vor ihrem Abzug errichtete die Kommission auf der Brandstätte ein Hochgericht als Warnung, sicherlich Galgen, die aber Wolf Wilhelm Freiherr von Herberstein niederhacken ließ. Neue wurden errichtet und dem Freiherren wurde gedroht, dass man ihm mit einem Geschütz die Burg zersprengen werde, falls er auch diese zerstören würde. Im Sommer wurde das Grundstück, dass Wolf Wilhelm dem Land im Jahr 1589 schenkte, als sein freieigenes zurückgegeben. Der Friedhof wurde bald als ein privater adeliger wieder aufgebaut und evangelische Begräbnisse wurden hier bis 1629 durchgeführt, wobei es zum letzten Begräbnis einer evangelischen Person im Jahr 1636 kam. Den Prädikanten und den Schulmeister fand die Kommission auf Betnava nicht mehr. Lauttenschlager flüchtete nach Rače (Kranichsfeld) zum Offo Freiherren von Teuffenbach, Sobrius aber nach Slivnica zum Freiherren von Kollonitsch. Lauttenschlager zog aus Rače nach Ptujsko polje (Pettauer Feld) um, dann aber ließ er sich endgültig auf Vurberk nieder. Im Jahr 1602, als der draufelder Bezirk im Prozess der Selbstauflösung war, wurden beide entlassen, Georg Lauttenschlager am 2. April, als der angeblich Letzte vom Land bestellte steierische Prädikant überhaupt, Nicholaus Sobrius aber am 17. Juni. Der letzte Akt der Selbstauflösung fiel an Adam Freiherr von Kollonitsch nachdem er endlich Welzers Rechnungsbuch und Unterlagen bekommen hatte. Offiziell hörte der draufelder Bezirk der Augsburger Konfession am 6. Dezember 1602 auf zu existieren, als die Schlussrechnung für Betnava dem Land übergeben wurde.

DER NIEDERGANG DER MARIBORER FRÜHNEUZEITLICHEN EVANGELISCHEN GEMEINDE In Maribor, wo der im Jahr 1601 verstorbene Vikar Manicor von Georg Pileator (1601–1630) ersetzt wurde, haben sich Evangelische noch einige Jahrzehnte lang gehalten. Am Anfang waren das noch Philibert Merz, Nicholaus Zepez, Hans Wotkho, Mert Leuzendorffer und Hans Haller, aber auch Michael Näglitsch war noch der Besitzer eines Hauses in der Stadt. Auch Franz Lang hat sich noch mindestens bis 1609 im Land aufgehalten. In den zwanziger Jahren des 17. Jahrhunderts hielten an der Augsburger Konfession nur noch der alte Merz, Martin Stubenvoll, Wolf Mosberger, Gordian Pusler, ein anderer Franz Lang, und die Witwen Margareta Merz, Maria Stromer und Eva Knechtl an, wie auch eine Näglitschin, vielleicht Michaels Witwe. Bis 1629, als auch noch die letzten evangelischen Adeligen aus der Steiermark ausziehen mussten, konnten die Mariborer Evangelischen eine gewisse konfessionelle Unterstützung auch bei ihnen finden. So hatte mindestens in den Jahren 1627–1629 ein am Dravsko polje geheim wirkender evangelischer Prediger Georg, unter dem Vorwand eines Schneiders aus Schlesien, auch in Maribor gewirkt. Zum letzten Mal ist eine im frühneuzeitlichen Maribor lebende evangelische Person im Jahr 1637 bezeugt, das ist das Jahr in dem der Kaiser (seit 1619) Ferdinand II. gestorben ist. Die Evangelischen kehrten im 19. Jahrhundert nach Maribor zurück und gründeten 1862 eine eigene Kirchengemeinde – 81 Jahre nach dem Toleranzpatent Kaisers Joseph II. Diesmal hatte sie aber einen völlig deutschen nationalen Charakter.

36


II. Kurze Biographien der wichtigsten Persönlichkeiten aus der Geschichte des evangelischen Maribor und der Umgebung

KLEMENS WELZER VON EBERSTEIN (gestorben 1598, zw. 12. Juni und 6. Juli) Klemens Welzer von Eberstein ist manchmal auch als von Eberstein und Tellerberg unterzeichnet. Die Familie Welzer stammte aus dem steierischen Wölztal, und nahm die neue Religion sehr früh an. Sie hatte mehrere Linien auch die Ebersteiner (das Prädikat von Eberstein wird ihr im Jahr 1563 verliehen), die aus einer Ministerialenfamilie der Grafen von Görz stammte. Klemens war in den Jahren 1554–1561 der Verwalter und Verweser der Herrschaft Vurberk, die Eigentum der evangelischen Adelsfamilie von Stubenberg war. Im Jahr 1563 verlieh ihm Erzherzog Ferdinand I. Sv. Marjeta na Dravskem polju (St. Margarethen am Draufeld) und danach wurde er bis zum Ende des Jahrzehntes erst der Inhaber und danach der Herr von Pohorski dvor (Haus am Bacher). In den Jahren 1570–1573 war er als landesfürstlicher Pfänder tätig und verfasste in dieser Funktion mehrere Urbare aufs Neue, auch für das landesfürstliche Amt und Herrschaft Spodnji (Unter) Maribor, dessen Pfandinhaber er 1573 war. Klemens blieb bis 1588 in landesfürstlichen Diensten, die er, wahrscheinlich als er zusammen mit Christoph von Prag die Kirchenund Schulinspektion auf Betnava übernahm, verloren hatte. Neben den Landesfürstlichen- stand er auch in Landesdiensten, 1566 als Landesproviantmeister. Klemens war zweimal verheiratet. Das erste Mal mit Magdalena Gall, einer zweimaligen Witwe (von Lamberg zu Rottenbichl und von Hollenburg), mit der er nur ein Kind hatte, den Sohn Moritz, der bei einem Jagdunfall im Jahr 1576 starb. Zwei Jahre nach Magdalenas Tod im 1580 heiratete er erneut und zwar die in Maribor lebende Magdalena Paradeiser, die Witwe von Raunach, ihre Ehe blieb aber kinderlos. Im Testament vererbte er deswegen sein Eigentum an seinen älteren Bruder Leonhard und dessen Sohn Gebhard, was nach Klemens Tod – Magdalena starb im Jahr danach – langjährige Komplikationen mit der Rückgabe des Rechnungsbuches und Geldes für die windenauer Kirche mit sich brachte. Klemens litt sein ganzes Leben lang wegen seiner schwachen Gesundheit, der er vielleicht auch wegen des immer stärker werdenden landesfürstlichen Druckes auf die draufelder evangelische Gemeinde frühzeitlich erlag.

CHRISTOPH VON PRAG (gestorben 1594, vor dem 28. September) Christoph von Prag war seit 1580 der Besitzer der Herrschaft Gromberk (Grünberg) und es sollte genau er gewesen sein der den Hof in Pragersko, welcher seinen Namen von dieser aus Prag stammenden Familie trägt, renovieren lies. Christoph war mehrere Jahre lang im Dienst des Landes und übernahm im Jahr 1588, zusammen mit Klemens Welzer, die Kirchen- und Schulinspektion auf Betnava. Er war mit Anna, deren Mädchenname unbekannt ist, verheiratet, und hatte zwei Söhne mit ihr – Johann und Georg Christoph. Der letztere wurde im Jahr 1604 der Nachfolger seiner Mutter, die die Herrschaft Gromberk nach dem Tod ihres Mannes leitete, er musste aber im Jahr 1629, so wie alle anderen evangelischen Adeligen, die innerösterreichischen Länder verlassen. Christoph von Prag hinterließ seinen Erben nach dem Tod auch eine reiche Bibliothek mit 45 Büchern. 25 davon waren in deutscher Sprache, 17 in Latein und Griechisch und drei in slowenischer Sprache. Neben Christliche Confession und Windische Evangelia und Episteln, die im Verlaßinventar noch in deutscher Sprache niedergeschrieben sind, auch Postilla Slovenska des slowenischen evangelischen Autors Sebastijan Krelj. 37


ADAM FREIHERR VON KOLLONITSCH (gestorben 1612) Adam Freiherr von Kollonitsch (Kolonić) stammte aus einer Adelsfamilie die im 15. Jahrhundert aus Kroatien in die Steiermark, genauer nach Slivnica, gezogen ist. Adam war der Besitzer der Burg und Herrschaft Slivnica von 1588 bis er sie 1608 der Schulden wegen verkaufen musste. Nach dem Tod von Klemens Welzer übernahm er im Sommer 1598 die Kirchen- und Schulinspektion auf Betnava und leitete sie bis zur Selbstauflösung des draufelder Bezirkes der Augsburger Konfession Ende 1602. Ende 1590 heiratete er Johanna, geb. Freiin von Stadl, auf Betnava.

SIGMUND LIERZER (gestorben am 1. September 1597) Sigmund Lierzer war in der Steiermark geboren. Seit dem Jahr 1581 war er ein vom Land bestellter Prädikant, obwohl nicht bekannt ist, wo er diente, bis er in der Zeit der ersten gegenreformatorischen Maßnahmen des Erzherzogs Karl II. noch im selben Jahr aus dem Land für zwei Jahre lang verbannt wurde. Nach seiner Rückkehr war er zumindest in den Jahren 1583–1584 irgendwo am Dravsko polje als Lehrer tätig. Vielleicht kam er im Jahr 1587 gerade aus diesen Diensten nach Betnava als Wolf Wilhelm Freiherr von Herberstein die Burg gekauft hat. Er leitete die Seelsorge am Dravsko polje und in Maribor bis Sommer 1593, als er seines unangemessenen Verhaltens wegen entlassen wurde. Der Freiherr von Herberstein nahm ihn als seinen Feldprädikant in seine Dienste auf, wo er mindestens bis Frühling 1594 diente. Aus Herbersteins Militärdiensten zog Lierzer nach Villach (Beljak), musste aber die Stadt wegen des Druckes des Bistums Bamberg, des Herrn der Stadt, bald verlassen. Im Jahr 1596 kehrte er zum letzten Mal nach Maribor zurück, diesmal als Feldprädikant von Sigmund Friedrich von Trautmansdorff, danach aber wurde er auch nach Empfehlung von Klemens Welzer zum Prädikanten in Judenburg bestellt, wo er im nächsten Jahr starb. Lierzer war mindestens zweimal verheiratet. Aus der ersten Ehe hatte er mindestens zwei Söhne und vielleicht noch zwei Kinder aus der zweiten Ehe. Nach seinem Tod hinterließ er die Witwe Maria, die er wahrscheinlich im Jahr 1593 auf Betnava heiratete, und zwei noch minderjährige Kinder. Auf seinem Siegel ist das Lamm Gottes abgebildet.

GEORG LAUTTENSCHLAGER Georg Lauttenschlager war, wie es scheint, weder in der Steiermark noch in den niederösterreichischen Ländern geboren. Nach Bentava kam er im Sommer 1593, wie es scheint von Vurberk, wo er vielleicht schon seit 1589 wirkte. Er wurde Welzer vom Franz von Stubenberg empfohlen, der damals noch der Besitzer von Spodnji grad in Ptuj war und erst im Jahr 1594 Vurberk übernommen hatte. Der schon entlassene Lierzer sah Lauttenschalger hingegen als einen Eindringling. Noch vor der Zerstörung des evangelischen Zentrums auf Betnava im Januar 1600 suchte Lauttenschlager Zuflucht bei Offo Freiherr von Teuffenbach auf der Burg Rače, zog danach nach irgendwo am Ptujsko polje, und ließ sich letztlich auf Vurberk nieder. Dort blieb er bis April 1602 als angeblich der letzte vom Land bestellte steierischer Prädikant überhaupt. Den angebotenen Dienst eines Feldprädikanten in Koprivnica in Kroatien wollte er nicht annehmen. Es bleibt auch ein Rätsel, wohin er aus den niederösterreichischen Ländern gezogen war, dabei ist es aber unwahrscheinlich, dass er der geheime Prädikant Georg, der in den Jahren 1627–1629 am Dravsko polje wirkte, war. Lauttenschlager war mindestens einmal verheiratet, er vermählte sich nämlich Mitte Februar 1595 auf Betnava. Aus der Ehe hatte er mindestens ein Kind. Der Mädchenname seiner Gattin war womöglich Wagner. Sein Siegel, auf dem eine Laute abgebildet ist, wurde einmal in den Jahren 1594–1595 mit einem heraldischen Helm gebessert.

NICHOLAUS SOBRIUS Nicholaus Sobrius studierte noch im Jahr 1588. Die Mariborer evangelische Schule hat er höchstwahrscheinlich im Jahr 1591 übernommen, sowie auch die damals noch als eine Sonntagsschule wirkende Schule auf Betnava. Seiner Beschäftigung wegen wurde er im Jahr 1596 nach landesfürstlichen Befehl erstmals aus der Stadt ausgewiesen, kehrte aber nach etwa zwei Wochen, in denen er bei seinem Bruder in Bad Rad38


kersburg wohnte, zurück. Die öffentliche evangelische Schule zog damals nach Betnava, wohin Nicholaus im Jahr 1598 folgte, als er zusammen mit seiner Familie endgültig aus der Stadt verbannt wurde. Schon vor der Vernichtung des windenauer Zentrums flüchtete er zum Adam Freiherr von Kollonitsch auf die Burg Slivnica und blieb im Dienste des draufelder Bezirkes bis Juni 1602. Sobrius heiratete im Jahr 1593 und kaufte sich ein Haus in der Stadt, für das er sich, in Anbetracht seines Einkommens, ziemlich verschulden musste. Historische Quellen geben zwei Straßen als den Standort seines Hauses an, sogleich den östlichen Teil der heutigen Slovenska (damals Burggasse) als auch die Židovska ulica (damals Allerheiligengasse). Aus der Ehe hatte er mindestens ein, wahrscheinlich aber zwei Kinder. Seine Gattin hat ihm, zumindest in der Zeit als er in Maribor nur insgeheim unterrichten konnte (1596–1598), beim Unterricht der Mädchen geholfen. Nicholaus unterrichtete sie, genau wie die Knaben, vor allem in religiösen Sachen, seine Frau aber lehrte die Mädchen noch das Nähen. Sein in Bad Radkersburg lebender Bruder war höchstwahrscheinlich Wolfgang Sobrius, der den meisten Teil des Jahres 1590 als Schul- und Chormeister an der windenauer Schule wirkte. Auf Nicholaus Siegel ist ein Wasserman abgebildet, der den (latinisierten) Familiennamen, der auf lateinisch einen nüchternen und vernünftigen Mann bedeutet, symbolisiert.

WOLF WILHELM FREIHERR VON HERBERSTEIN (gestorben 1619) Wolf Wilhelm Freiherr von Herberstein war der Begründer der windenauerischen Linie der Familie Herberstein. Seine älteren Brüder waren Hans Friedrich von der Burg Hrastovec und Georg Christoph vom Hof Viltuš. Wolf Wilhelm bewies sich im Militärdienst der Heiligen Römischen Kaiser Rudolph II. und Mathias von Habsburg, vor allem aber bei der Eroberung von Petrinja (in Kroatien) im Jahr 1594. Er kaufte 1587 die Burg Betnava von Georg Székely (Zakel) und stellte vielleicht Sigmund Lierzer zu Beginn als seinen eigenen Prädikanten ein. Nach der Vernichtung des evangelischen Zentrums im Jahr 1600 übergab das Land das Grundstück, auf dem es gestanden hat und das der Freiherr dem Lande im Jahr 1589 geschenkt hat, als sein freieigenes zurück. Das Hochgericht das die (Gegen-) Reformationskommission auf der Brandstelle errichten ließ, ließ er zerhacken, worauf man ihm drohte die Burg mit der Kanone, die man bei der Eroberung von Petrinja einsetzte, zu zerspringen, sollte er auch das neuerrichte Hochgericht zerstören lassen. Den Friedhof ließ er als ein privates adeliges wieder errichten und man setzte hier noch weiter Evangelische bei. Wolf Wilhelm war dreimal verheiratet. Aus der ersten Ehe mit Anna, geb. Reinpuchl von Wels, hatte er drei Söhne: Maximilian, Wolfgang Christoph, Johann Wilhelm und Gundukar; und zwei Töchter: Benigna und Felicia. Aus der zweiten Ehe mit Elisabeth, geb. von Seenuß, hatte er den Sohn Georg Andreas, seine dritte Ehe mit Johanna, der Witwe Welzer von Spiegelfeld und Niederwallsee, geb. Freiin von Kollonitsch, blieb dagegen kinderlos.

DR. JOHANNES HOMELIUS SECUNDUS (gestorben 1600) Dr. Johannes Homelius Secundus wurde in Zeiten des Kaisers Ferdinand I. von Habsburg nobilitiert, obwohl er seinen eigenen Angaben nach nie vom bürgerlichen Stand war. Er war seit 1564 im Dienst des Landes, wobei er als Doktor der Medizin bzw. der Landesphysicus (Arzt) zum ersten Mal im Jahr 1572 bezeugt ist, und blieb in diesem Beruf bis zum Tod. Homelius wirkte und lebte in Graz, Ptuj und Maribor aber auch überall da, wohin er gerufen wurde. Er war ein einigermaßen wohlhabender Mann und besaß auch Güter in Razvanje (Raswein) und Slivnica. Von Anfang an wirkte er beim evangelischen Zentrum auf Betnava mit, das er, zusammen mit Michael Näglitsch, in der Zeit vom Welzers Tod bis zur Kollonitschs Übernahme der Inspektion auch leitete, aber nicht als Inspektor. Bei der Ankunft der (Gegen-) Reformationskommission in Januar 1600 sollte er sich hingegen als katholisch ausgesprochen haben. Johannes war schon der Name seines Vaters, deswegen unterzeichnete er sich als Secundus, lateinisch für Zweiter. Sein Vater, auch ein wohlhabender Mann, lebte in Maribor und war ein Zeitgenosse und Anhänger des berühmten Paracelsus, der ihm offensichtlich einige seiner Schriften hinterließ. Diese hatte sein Sohn an Johannes Hauser, der im Jahr 1616 als erster die Werke von Paracelsus veröffentlichte, weitergegeben, wofür er dem »D. Joh. Homelius Secundus, einer ehrsamen Landschafft in Steyrmarck Physicus« in seinem Vorwort auch dankte. Dr. Homelius war zweimal verheiratet, das erste Mal mit Rosina, der Tochter des Mariborer Stadtrates Sigmund Willenrainer. 39


Aus der Ehe kam der Sohn Ehrenreich, der zum Ende des 16. Jahrhunderts in Graz Medizin studierte. Nach Rosinas Tod heiratete Johannes Elisabeth, geb. Khrundtner, mit der er zwei Söhne, die sich am Anfang des 17. Jahrhunderts in Graz schulten, hatte. Als Johannes wegen einer Krankheit starb, war Maribor bis 1608 ohne einen eigenen Arzt und man musste sich an den in Ptuj wenden.

FRANZ LANG Franz Lang verbrachte die meiste Zeit seines Lebens in verschiedenen Landesdiensten, er war aber auch in Militärdiensten des Erzherzogs Karl II. tätig. Es scheint, dass er nicht vom bürgerlichen Stand war. Evangelisch waren schon seine Eltern, für seine Kinder bestellte er aber in Maribor einige Zeit lang auch einen eigenen evangelischen Lehrer, welchen auch andere Evangelische der Stadt nutzten. Im Jahr 1582 kam Lang in den Streit mit den Stadtbehörden, als er dem Land auf eigene Faust seine Erklärung zu der Augsburger Konfession schickte, in einer Zeit, in der die Stadtbehörden in Angst vor dem Landesfürsten schon vorsichtiger waren. Franz hatte Güter sowohl in Maribor als auch in Kamnica, wohin er nach seiner Vertreibung aus der Stadt im Januar 1600 gezogen ist, er verweilte dann noch bis spätestens 1609 im Land. Lang war mindestens einmal verheiratet und hatte mindestens sechs Kinder. Vier Söhne, von denen ihn nur einer überlebte, und zwei Töchter. Die Namen seiner Frau, geb. Creätsch, und Kinder sind unbekannt.

GEORG CREÄTSCH Georg Creätsch war ein Mariborer Bürger. In seiner Jugend studierte er anfangs in Graz und Klagenfurt und danach mehrere Jahre lang an einer der bedeutendsten Universitäten des 16. Jahrhunderts, in sächsischen Wittenberg. Nach dem Studium kehrte er ins heimische Maribor zurück, um hier zu unterrichten, musste aber davon, sicherlich unter Druck des Landesfürsten, abtretten, und tritt den Militärverwaltungsdienst beim Land an. Er studierte noch spätestens im Jahr 1581 und verlor seinen ersten Landesdienst im Jahr 1589. Wiedermal hatte er ihn 1596 für eine Weile bekommen, auch weil er aus dem Arrest in Graz entlassen wurde, wo er für kurze Zeit mit noch drei Mitbürgern wegen der Mariborer Nichtvollziehung der landesfürstlichen Befehle in Haft war. Es ist interessant, da er nicht auf der Liste der 88 Mariborer Bürger der Augsburger Konfession von 1595 steht dafür aber sein Bruder Franz. Nach Welzers Tod sorgte Georg zusammen mit Michael Sluga für die Auszahlung der Legate an die windenauer Kirche. Im Januar 1600 wurde er aus Maribor vertrieben, vorauf, absichtlich oder nicht, auch sein Haus in der Stadt niederbrannte. Noch im selben Monat reiste er nach Wien, wo er beim Land des Erzherzogtums Österreich unter der Enns (heutiges Niederösterreich) um eine Bestallung bitten wollte. Georgs Vater war Ulrich, Schwager von Franz Lang und Vetter des ehemaligen Mariborer Stadtrichters Georg Creätsch, der als ein Evangelischer starb.

MICHAEL NÄGLITSCH Michael Näglitsch war trotz seiner Konfession in den Jahren 1582–1594 der Verwalter des landesfürstlichen Amtes und Burg (Spodnji) Maribor, er war aber auch in verschiedenen Landesdiensten tätig. Von Anbeginn an wirkte er auch beim evangelischen Zentrum auf Betnava mit und leitete es, zusammen mit Dr. Johannes Homelius, nach Welzers Tod, bis der Freiherr von Kollonitsch das Inspektorat übernommen hatte. Im Januar 1600 wurde er aus Maribor vertrieben, er ist aber noch 1608 als Besitzer eines Hauses in der Stadt bezeugt. In dieser Zeit war er auch, obwohl er noch immer auch als ein Evangelischer bezeugt war, der Verwalter des Landgerichts in Radlje ob Dravi.

GEORG SIECHEL (gestorben 1586, vor dem 12. Juni) Georg Siechel kam nach Maribor vom Territorium des Patriarchates von Aquileia, wie es scheint aus Kamnik. Ordiniert wurde er in Udine. Die Pfarre in Maribor übernahm er, laut dem Vertrag mit dem Bischof 40


von Gurk Johann von Schönburg, am 15. Juni 1554. Seine Eltern waren Valentin und Gertrud. Der Kamniker Bürger Valentin Seichel von Oberburg erhielt seine Nobilitierung als Belohnung für seine gute Arbeit im Dienste des Königs von Ungarn (seit 1526 Ferdinand I. von Habsburg). Georgs Mutter, die in der Mariborer Pfarrkirche beigesetzt wurde, war, als sie am 23. Mai 1580 gestorben ist, ganze 106 Jahre alt. Georg bewies sich bald als ein umsichtiger Eigentümer, dem es gelungen ist die schlechte Wirtschaftslage, die die Pfarre schon vor längerer Zeit heimgesucht hatte, zu regeln. Wegen der Rückkehr diverser Pfründe und Rechte der Pfarre, musste er sich mit sowohl geistlichem wie auch weltlichem Adel klagen. Im 1571 verfasste er auch das bis dahin vollständigste Urbar der Pfarre in Maribor. Nur die Benefizien blieben auch in seiner Zeit bloß eine Einnahmequelle für die Stadtbehörden. Nach der Verordnung von 1580 begann Siechel Matrikeln zu führen, obwohl so alte Bücher für die Mariborer Pfarre nicht erhalten sind. Siechels konfessionell tolerantes und einschließendes Wirken spiegelte sich auch in seinem Privatleben wieder. Dabei ist nicht so sehr sein Leben im Konkubinat auffällig, da das beim katholischen Klerus auch in dieser Zeit noch nicht völlig ausgetilgt war. Viel interessanter ist, dass eine von seinen Töchtern mit einem Evangelischen verheiratet war, mit dem Stadtrichter Adam Haidfalk. Dabei besaß auch Siechel evangelische Literatur, doch soll er die für seine Predigten, die er anlässlich selbst schrieb, nicht benutzt haben.

ANTON MANICOR (gestorben am 18. Juli 1601) Anton Manicor (Antonius Manincor bzw. Manicordius) stammte aus dem südtiroler Casez in Nonstal (Val di Non) bzw. Nonsberg. Vor der Übernahme der Mariborer Pfarre Ende 1587 war er Pfarrer in Metnitz in Kärnten. Er war ein naher Verwandter des gleichnamigen Vertreters des Bischofs von Gurk, Christoph Andreas Freiherren von Spaur (Bischof 1573–1603), der auch aus der Nähe von Nonstal stammte, wobei der »Mariborer« Manicor bei ihm wahrscheinlich einen gewissen Einfluss hatte. Die Befehle der landesfürstlichen Behörden, die sich detaillierter mit dem Geschehen in der Stadt befassen, muss man im Grunde als sein Werk betrachten. Neben seinem entschlossenen gegenreformatorischen Wirken hat sich Manicor in die Stadtgeschichte auch mit den vielen Auseinandersetzungen, die er mit seinen unterstehenden Vikaren und den Stadtbehörden hatte, eingeschrieben. Über die letzteren reichte er nämlich viele Beschwerden und Berichte ein, als er sich viele Jahre lang vergeblich bemühte alle Benefizien in Maribor für sich zu gewinnen.

41


42


EVANGELICAL MARIBOR – THE TOWN AND ITS SURROUNDINGS IN THE REFORMATION PERIOD

I. Maribor and its surroundings in the Reformation and Counter-Reformation Period THE FIRST MENTIONING OF PROTESTANT IDEAS IN MARIBOR AND ITS SURROUNDINGS The first mentioning of the new religion in Maribor dates to 1528, when the town and surrounding parishes were inspected by the princely visitation commission. The latter had, under orders of the land sovereign (i. e. prince; Landesfürst) Archduke Ferdinand I. of Habsburg (reigned 1521–1564), instruction to inspect how much Protestant ideas have spread in the Duchy of Styria. The visitation of Maribor was conducted on June 2 and 3, 1528. Besides the town parish the following parishes were inspected, although indirectly, only through reports coming from them: Hoče, Spodnja Polskava, Lenart, Sv. Lovrenc ob Dravi, Limbuš, Majšperk, Slivnica, Malečnik, Jarenina, Leutschach (today in Austria), Svečina and Kamnica. Irregularities were found in all parishes, with the exception of Hoče, Spodnja Polskava and Lenart, but none of them had any direct connection with Protestant ideas. The only exception was Limbuš. The visitation protocol bears witness that the new ideas were quite interesting both to the townspeople and to the local clergy. Many from both had Protestant literature in their possession, among them also the town judge (Stadtrichter) Christoph Willenrainer, who led the town's defense during the Ottoman siege of 1532. Even so, there is only one other townsperson known by name who owned prohibited literature: Hans Stackhaimer. The books were also circulating undisturbed among a part of the clergy in Maribor and Limbuš. Even so, Christoph Händl, a prebendary from Maribor, was, as it seems, the only person sanctioned for the possession of prohibited books. The commission also came upon a Tyrolean book trader with such literature, Hans Singer. The books found in town were burned by the commission, and more – but certainly not all – were found even after its departure, and were sent to Graz to be burned as well. Prior to the arrival of the commission (date unknown) a fight over the new religion broke out in the town's parish church. One master Hans, who held at least one »Lutheran« sermon, was for this reason forcibly dragged out of the church by Primus Hürnass, the later town judge.

THE ESTABLISHMENT OF THE AUGSBURG CONFESSION IN MARIBOR UNTIL THE MIDDLE OF THE 16TH CENTURY This period still remains the most unstudied, however, the new religion was surely establishing itself in town before the middle of the 16th century, at least among the more influential townspeople. The town judge Koloman Holzmann thus represented Maribor in 1541 at the failed negotiations of the land (Land), i. e. land estates, with the land sovereign, as the former wanted recognition of the Augsburg Confession for themselves from the latter. However, the Evangelical townspeople still could not or even did not want to take advantage of the town's ownership of the town parish in the years 1545–1553. The townspeople's seizures of prebends can, on the other side, already be seen as an influence of Protestant thought. 43


MARIBOR IN THE TIME OF VICAR GEORG SIECHEL AND THE TOWN'S RISE IN THE LAND OF THE AUGSBURG CONFESSION The Maribor vicar Georg Siechel took over the town parish in 1554 and kept the office until his death in 1586. As many other Catholic priests in the land, he acted moderately, unifying and with tolerance throughout his service, thinking that he would do the most for the re-unification of Western Christianity by doing so. A belief that was very common before the conclusion of the Council of Trent (in three stages 1545–1563). The Evangelicals, who had in this time become the decisive, even if numerically perhaps not yet the prevailing confession in Maribor, were completely immersed into the parish life. From marriages to funerals (a few nobles were buried in the parish church), home visits in times of sickness, and probably even baptisms of children; the Catholic vicar made all of this available for the Evangelicals in Maribor. Under Siechel they would also receive Eucharist with the consummation of both bread and wine, even after it was forbidden in 1576. The parish also took care of the education of Evangelical children. At least in 1576 the town organist – in his primary function as a parish teacher – was of the Augsburg Confession. On the first Advent Sunday of the year, at least a part of the Catholic townspeople were outraged as he and his pupils sang Martin Luther's choral »From deep affliction I cry out to you« in the parish church after the mass was over. At the land level Maribor made it into the company of the most important Styrian towns. In 1556, Koloman Holzmann again represented the town in religious matters in front of the land sovereign, the then already Holy Roman Emperor Ferdinand I., in the company of the mayor of Graz and the town judges of Bad Radkersburg and Bruck an der Mur. The town stood next to the most important towns in both Styria and Lower Austria (Styria, Carinthia, Carniola, Gorizia, Gradisca, Trieste, and Istria; after 1620 under the official name Inner Austria). In 1572, yet before the Religious Peace of Graz in the same year, Maribor for the first time accounted itself as a town of the Augsburg Confession. From then on one can speak of an EVANGELICAL MARIBOR for the next quarter-century. At the confessionally decisive General Estates in Bruck in 1578 four Styrian towns signed the Bruck Libell as well. Two, Graz and Judenburg, were fully incorporated into the provisions of the Bruck Libell and were granted the freedom of religion, as were Klagenfurt and Ljubljana, as the land capitals of Carinthia and Carniola respectively. However, the other two Styrian towns, Maribor and Bad Radkersburg, who also signed the Libell, were not and their townspeople were, as in all other towns and market towns, only granted the right of freedom of conscience by the land sovereign. Even so, Maribor is listed as the second town among those that have signed the Libell, with the land and Lower Austrian capital Graz being the first. The town was then represented by the once and future town judge Balthasar Herbstberger. Siechel was the first to come under pressure of the first Counter-Reformation attempts of the princely authorities following 1579. Still, he held onto his confessionally tolerant service, even after falling under pressure of the papal nuncio, almost losing his parish in 1583 in the process. This was only prevented by the town's authorities who firmly stood up for him. The town Evangelicals were also under pressure in those years, and the town authorities became more careful in announcing the Augsburg Confession for a while, in fear of princely authorities. Because of that they came into conflict with Franz Lang in 1582, a land employee living in town who was not abiding to their carefulness. Even so, changes in town started only after Siechel's death.

A BREAK IN THE MARIBOR PARISH AND IN THE DRAVSKO POLJE AREA Georg Siechel was followed by two vicars unfit for the situation and only towards the end of 1587 the parish was taken over by a suitable vicar. The position was occupied by Antonius Manicor who acted firmly in the spirit of Counter-Reformation and who practically remained its sole pillar in town for the following decade. He began with the expulsion of Maribor Evangelicals from the shelter of the town parish; baptisms and education for their children, marriages and funerals provided by the parish were over. In the same year the peaceful coexistence of the two confessions came to an end in the rural Dravsko polje (Drava Field) area as well. Most of Evangelicals here were nobility or in its employ, there was little peasantry of the Augsburg Confession. 44


The most efficient tool of this Counter-Reformation phase was the prevention of Evangelical burials at Catholic cemeteries. The local clergy successfully adopted the tactic in Maribor and in the Dravsko polje area as well, whereas in Videm pri Ptuju it also came to the desecration of a grave and the body of a deceased. The Evangelicals in the area were in urgent need of their own cemetery, as they suddenly found themselves with only a small family cemetery of the noble family von Stubenberg at Vurberk castle or the large but distant one at Govče near Žalec at their disposal.

THE ESTABLISHMENT OF AN EVANGELICAL CHURCH AND SCHOOL CENTRE AT BETNAVA The first step towards the establishment of an Evangelical church in the Dravsko polje area was made even before Manicor's arrival to Maribor. In 1587 the Evangelical preacher Sigmund Lierzer began to hold services at the Betnava castle, which was bought by Wolf Wilhelm Baron von Herberstein that same year. On July 1, 1587, Lierzer became the first preacher of the noble estates of Dravsko polje or the Dravsko polje district of the Augsburg Confession, as they named their religious community (i. e. parish). Until then, the Evangelical preacher closest to Maribor was at the Cmurek castle, but in the employ of the von Stubenberg noble family, which took another one into service at Vurberk in 1589 at the latest. In the years 1588–1589 an Evangelical cemetery was built on the property adjoining the Betnava castle which the Baron von Herberstein donated to the land. The cemetery measured around 813 m2 (around 8.751 ft2) which encompassed about half of the property. At first Lierzer conducted Evangelical services in the chapel at the Betnava castle. However, eventually the pressure from the land sovereign Archudke Charles II. of Habsburg (reigned 1564–1590) on the Baron von Herberstein grew too strong, and services were often abandoned or preformed elsewhere, even outdoors. Attempts to start conducting them elsewhere, with especially the castle Gornji (Upper) Maribor, but also those in Slivnica, Rače and Ravno polje in mind, failed. The community had its own place of worship or a chapel (Auditorium) erected in 1590. It was made completely out of wood, and had to be enlarged twice over the following years due to increased attendance. The previous year the preacher's house was built at Betnava as well, and Lierzer moved into it with his family from Sleme near Viltuš. He had lived there from 1588; in a small house owned by a Maribor townsperson and later (for a brief period of time) town judge Lukas Hofer. In 1591 an Evangelical school was also erected at Betnava, which was, at the end of the decade after he was expelled from town, joined by a small house for the teacher. Two local nobles were appointed church-and-school inspectors at Betnava: Klemens Welzer von Eberstein and Christoph von Prag. The money for the centre came from two sources. Some of it was donated by the Evangelicals from the Dravsko polje area, the main part, though, came from the land. The donations and the financial help was coming mostly due to the tireless efforts of the in Maribor living Klemens Welzer von Eberstein, the doyen and the driving force of both the Maribor and the Dravsko polje religious communities of the Augsburg Confession, and their respective de facto leader.

THE HEYDAY OF THE BETNAVA EVANGELICAL CENTRE AND THE MARIBOR COMMUNITY OF THE AUGSBURG CONFESSION In 1589 the Evangelical centre at Betnava began to operate at its full extent, which reflected in the increased activity of the Maribor community of the Augsburg Confession as well. The development was under the watchful eye of the vicar Anton Manicor, who reported on it to the princley authorities in Graz. Despite its different interpretation by the town, Maribor was not granted the freedom of religion in Bruck, so the land sovereign Archduke Charles II. intervened into local matters in 1589, and sent a princely visitation commission into town for the first time since 1528. The town authorities were ordered to prevent the Evangelical preacher from entering the town and to arrest him should he still do so. Also, the townspeople were 45


prohibited from going to Betnava. Orders that interfered with town autonomy followed soon, namely that all Evangelical town councilmen (Stadtrat) and other high town officials had to be replaced with Catholics. However, these decrees remained more or less ignored in town, and the Maribor and the Dravsko polje Evangelical communities experienced their short-lived heyday in the years between 1589 and 1596. The attitude of the princely authorities towards the town did not change with Charles' death in 1590 and at the start of the regency period due to the minority of his son, the later Archduke Ferdinand II. Both regents, Archduke Ernst (1590–1593) as well as Archduke Maximilian (1593–1595), issued even stricter orders. Also, none of them intended to confirm any Evangelicals elected as town judges. Thus, Hans Glades held office in the years 1593–1595 without being confirmed. In 1591 the orders for the expulsion of the preacher were extended to the Evangelical schoolmaster as well. Nicholaus Sobrius namely took over both, the Maribor Evangelical school, where he taught boys and girls, as well as the one at Betnava, which was at that time only a Sunday school for boys. Sobirus is the first Evangelical teacher in town attested by name, whereas choir master Adam Clemens was the first one at Betnava (1588–1589). In 1593 Sigmund Lierzer was discharged from service due to his inappropriate behavior, and was replaced with a much calmer preacher Georg Lauttenschlager, who, as it seems, came to Betnava from Vurberk. Lierzer was discharged because of his disrespectful attitude towards both inspectors, for causing disputes within the community and, allegedly even successfully, converting Catholics. The final straw was the scandal which broke out with his marriage to a woman who was, as the whole town allegedly knew, »neither widow nor virgin«. In 1594 Christoph von Prag died and Klemens Welzer remained the only church-and-school inspector at Betnava. That same year, Lauttenschlager also began keeping Evangelical parish registers, which have however not survived. The growing pressure of the princely authorities brought forth a very extensive petition with over 20 annexes in 1595, which the town authorities filed with the land and explained the developments in town as well as their own reactions to the aforementioned pressure in it. Belonging to the annexes is also a list of 88 townspeople who declared themselves to the Augsburg Confession, among them the town judge, all town councilmen and town quarter masters (Viertelsmeister), representing the four town quarters. If one counts the then average number of family members to these townspeople, one gets an estimated number of 440 Evangelical townspeople – without the in town living land employees and nobles – of about over 1.000 inhabitants of Maribor in those times, of which most were not townspeople and thus not a decisive factor in town. Maribor town authorities were replying to the land sovereign's orders with excuses that the town had no Catholics suitable for the highest town offices, and by petitioning him to leave their privileges be. In the same time they also sent petitions to the land, which at that time still could quite successfully exert pressure on the land sovereign. The nonobservance of his decrees in Maribor at the time however still counted as the mildest legitimate form of disobedience against princely authority.

THE SLOVENE POPULATION AND THE REFORMATION IN MARIBOR AND IN THE DRAVSKO POLJE AREA The Reformation in Maribor and in the Dravsko polje area was linguistically – yet not nationally – predominately German in character, and was not Slovene in the same sense as for instance in Carniola. However, the Slovene population, whose literary language and has in the 16th century yet begun to develop, was certainly involved in it. The only direct mentioning of the Slovene populations' interest for the Augsburg Confession in the Dravsko polje area is from 1595, when »many Slovene peasants« have been said to want their own Slovene speaking preacher. The peasantry, which attended the services at Betnava, is chiefly mentioned as coming from Kamnica, yet probably because they had to pass through Maribor coming from there. The others probably came from the right bank of the Drava river. However the attendance numbers of the peasantry should not be overestimated. Perhaps there was still a parish priest, although formally Catholic, somewhere 46


in the Dravsko polje area who was more inclined to the Augsburg Confession, and who of course operated in Slovene as well. One such parish priest, who should have even declared himself as an Evangelical, allegedly worked in Slivnica in the years 1569–1570. The fact that both Evangelical preachers came from German speaking areas, and thus lacked knowledge of the Slovene language, also contributed to the lack of interest the peasantry in the Dravsko polje area showed for the services at Betnava. Both confessions also had »competition« from anabaptists in the Dravsko polje and surrounding areas, which were violently persecuted as »cultists« by both Catholics and Evangelicals. The majority of the local Slovene population that took part in the Reformation lived in towns and market towns, in which it however did not come forth as such. The assimilation into the German speaking environment began with the entrance through the town gates, even if the town population, as well as a part of the rural one, was functionally bilingual. Next to that, the townspeople were more closely bonded by their shared estate (social class) than being divided by language. Further on, their allegiance was to the land, which is to Styria. The local nobility and employees of the land also had to have some knowledge of Slovene, at least to the point that enabled them to communicate with their subjects. Klemens Welzer is attested for speaking it to at least some degree, and Christoph von Prag also had three books in Slovene language in his library, among them the work Postilla Slovenska by the author Sebastijan Krelj.

THE CASE OF THE ALLEGEDLY INCESTUOUS MARRIAGE BETWEEN CHRISTOPH PISO JR AND THE WIDOW URSULA HALLER Rumors that the planned marriage between Christoph Piso junior and the much older Ursula, the widow of Adam Haller, is an incestuous one, started at the end of 1590 as their engagement was announced from the pulpit at Betnava. The betrothed were supposed to be relatives three times removed and thus unfit to marry without a proper permit – the Church issued them mostly to the nobility. The vicar Anton Manicor filed a complaint against the engagement with the town authorities, as all of the aforementioned were Maribor's townspeople, and advised them that the betrothed should get the appropriate permit. The matter quieted down by the end of 1593, and then broke out again with the announcement of the upcoming wedding. Manicor personally protested against it to the preacher Georg Lauttenschlager, in the only known letter ever written by the vicar to any of the two Evangelical preachers. A decree against the wedding also came from the princely court and the spouses-to-be were threatened with the seizure of all their worldly goods, should they go forth with it before the matter of their kinship was resolved. The wedding almost did not take place, as the Maribor town judge Christoph Mair, an Evangelical, but allegedly not very religious, had the town gates barred and the drawbridge drawn for about an hour, probably in fear of the regent, so that the betrothed and the wedding party could not go to Betnava. In the end the wedding took place that same Sunday, January 9, 1594, with some of the most important Evangelicals from Maribor and its surroundings verifying the marriage contract with their seals: the groom's father and townsperson Christoph Piso senior, the Betnava inspector Christoph von Prag, the land physician Johannes Homelius Secundus, M.D., the townspeople Adam Haidfalk and Philibert Merz, and the Maribor resident Georg Creätsch. The spouses were, because of their insubordination, summoned to the Lower Austrian government and the Styrian archdeacon to Graz. Klemens Welzer therefore asked the land for help and explained that the whole matter was the work of Ursula's late husband's heirs, his brother Hans Haller and his sister, married to Mert [Martin] Leuzendorffer, both of whom were Evangelical. Since no children were born from the marriage of their brother, and they would have been left without his inheritance should Ursula have remarried, Welzer thought that they have, once they realized that they cannot prevent the marriage, spun the tale of it being an incestuous one to the vicar. The alleged incest finally proved to be nothing more than gossip, obviously originating from greed. By March 1594 the matter was, as it seems, concluded in favor of the spouses, after Christoph Piso Jr handed his family tree over to the proper authorities. 47


THE CHANGES AFTER THE ACCESSION OF ARCHDUKE FERDINAND II. At his majority in 1596 Archduke Ferdinand II. of Habsburg (reigned 1596–1637) took over the Lower Austrian lands. Raised in a strictly Catholic spirit by the Jesuits in Bavaria, his mother's native duchy, he immediately took strict and uncompromising action against the Evangelical estates of his lands. He did not confirm his father's verbal provisions given to the estates in 1572 in Graz and in 1578 in Bruck, and soon began preparing for the decisive counter-reformatory actions. He left the implementation of those to the Bishop of Seckau Martin Brenner and the Bishop of Lavant Georg Stobäus von Palmburg, who had successfully worked in this sense since 1585. The last phase of Counter-Reformation in Styria began in 1598 in Graz, from which all Evangelical preachers working there were banned and the Evangelical land school was abolished. In the fall of 1599 the Counter-Reformation covered the whole of Styria, which the (counter-) reformation commissions toured until the summer of 1600. The change of times was noticed in Maribor even before that. Already at the end of 1595, when Ferdinand II. already returned to Graz, there were a few cases of vandalism against the Betnava centre, the climax of which was the desecration of the altar in the Evangelical chapel. Three drunken Catholic priests, led by Anton Manicor, broke into the chapel scrawling insults on the altar. Physical conflicts between the two confessional sides are however not attested for. In January of 1596 the land sovereign finally managed to have a Catholic town judge elected in Maribor, Stephan Hase, and already in the same year all the offices of the town self-government were in the hands of the Catholics. The town Evangelical teacher, Nicholaus Sobrius, was forced to leave Maribor in that year for the first time, and together with his wife, teach in town in secret. The Evangelical school was moved to Betnava. Fines for the townspeople going there, with which already the Archduke Charles II. was threatening, became a reality under Ferdinand II. Due to the disrespect of princely decrees, four Maribor men also landed in the Graz prison for a shorter period of time: Georg Creätsch, the town's never to be judge Blasius Sekhel and the town councilmen Philibert Merz and Andreas Samiz. Catholic town authorities, whom the land sovereign obviously did not yet fully trust, were still under the scrutiny of Anton Manicor. Not in vain, as the town council elected an Evangelical town judge for the last time in the spring of 1597, Lukas Hofer, which however ended without success, and with the Catholic Michael Tschächämb becoming town judge. He was replaced by the princely court in the beginning of 1598 with the first counter-reformatory acting town judge, Michael Herbstberger, the brother of the late Balthasar. Michael finally banned Sobrius, who had to move from town to Betnava with his family, and begun closing the town gates to the townspeople who wanted to attend the services at Betnava on Sundays. Even Klemens Welzer himself, who was a noble and not a townsperson, had to ask him to open the gates for him, while the Evangelical community even considered moving the services to Mondays. Soon after the election of Herbstberger, an armed conflict almost erupted in Maribor between the two sides, due to tense inter-confessional relations. At the beginning of February 1598 vicar Manicor, together with his armed followers, namely intended to arrest the preacher Lauttenschlager as he would be passing through Maribor when returning from Viltuš to Betnava. Welzer's warning prevented the arrest on time, and the following day the enraged brother of Wolf Wilhelm, Georg Christoph Baron von Herberstein, the lord of Viltuš, came to Maribor accompanied by an armed escort. He personally questioned the town judge in the matter, as his armed men did the vicar. Later both apologized that they knew nothing about it. The question remains, what would have happened if any of the sides would have then lost their nerves. In the summer of 1598 the Dravsko polje district of the Augsburg Confession suffered the presumably hardest blow prior to the destruction of the Betnava centre. Sometime between mid-June and the beginning of July, Klemes Welzer von Eberstein, the doyen and actual leader of the local Evangelical community, died after a long illness. For a while his duties were taken over by Johannes Homelius Secundus, M.D. and Mihael Näglitsch, until after about a month later Adam Baron von Kollonitsch (Kolonić) became the first and the last church-and-school inspector at Betnava following Welzer. The Betnava centre also found itself in administrative difficulties because Welzer's heirs took the accounting book, most of the belonging documents and a larger sum of money that Klemens left to the church. The book and the documents were only returned after the destruction of the centre. 48


THE DESTRUCTION OF THE EVANGELICAL CENTRE AT BETNAVA AND THE DISSOLUTION OF THE DRAVSKO POLJE DISTRICT OF THE AUGSBURG CONFESSION The (counter-) reformation commission, under the leadership of the Bishop of Seckau and the Salzburg vicar general Martin Brenner, came to Maribor on January 6 and remained in town until January 15, 1600. For those nine days the town was held by some 300 soldiers and the bishop's armed subjects. The commission questioned each townsperson in religious matters in detail and gave those Evangelicals who would not convert to Catholicism another 14 days to do so, otherwise they had to leave the town and the archduke's hereditary lands, following the payment of 10% of their property's worth. It seems that most submitted, allegedly even Homelius, some however were exiled, among them Franz Lang, Georg Creätsch and Michael Näglitsch. The townspeople were also given detailed instructions on how to behave in religious and other matters in the future. The fate of the Betnava centre was sealed by the commission in the morning hours of January 8, 1600. Its armed escort leveled the cemetery, blew up the preacher's house with gunpowder, although with only partial success, and burned down the chapel and school. In the morning cold, during the perhaps too fervent burning of the chapel, four arsonists forgot their caution, which cost them their lives. They became the only known casualties of the confessional conflict in the Dravsko polje area. Before its departure, the commission had a scaffold erected on the ruins as a warning. It was undoubtedly gallows, which Wolf Wilhelm Baron von Herberstein had torn down. New ones were erected and Wolf Wilhelm was threatened with the destruction of his castle with a cannon should he also destroy those. In the summer, the land returned the property back to Wolf Wilhelm, who had donated it to it in 1589. The cemetery was soon re-established as a private noble one, with Evangelical funerals being conducted there until 1629, and the last attested burial of an Evangelical was carried out in 1636. The commission did not find the preacher and the teacher at Betnava. Lauttenschlager took refuge in Rače with Offo Baron von Teuffenbach, and Sobrius in Slivnica with the Baron von Kollonitsch. Lauttenschlager then moved from Rače to somewhere in the Ptujsko polje (Ptuj Field) area, until finally settling on Vurberk. In 1602, as the Dravsko polje district was in the process of its (self-) dissolution, they were both discharged from service; Georg Lauttenschlager on April 2, as the allegedly last Styrian preacher in the employ of the land, and Nicholaus Sobrius on June 17. The final act of the dissolution fell to Adam Baron von Kollonitsch, after he received Welzer's accounting book and documents. The Dravsko polje district of the Augsburg Confession officially ceased to exist on December 6, 1602, with the handover of the final account for Betnava to the land.

THE DEMISE OF THE MARIBOR EVANGELICAL COMMUNITY IN THE EARLY MODERN PERIOD In Maribor, where vicar Manicor (died in 1601) was replaced with Georg Pileator (1601–1630), the Evangelicals still held on for a few decades. In the beginning these were still Philibert Merz, Nicholaus Zepez, Hans Wotkho, Mert Leuzendorffer and Hans Haller, Michael Näglitsch also still being the owner of one of the houses in town. Franz Lang also remained in the land until at least 1609. In the 1620s however only the old Merz, Martin Stubenvoll, Wolf Mosberger, some other Franz Lang, and the widows Margareta Merz, Maria Stromer and Eva Knechtl held on to the Augsburg Confession, as well as the woman Näglitsch, perhaps Michael's widow. Until 1629, when the last of the Evangelical nobility also had to leave Styria, the Maribor Evangelicals could find some confessional support with them as well. Under the pretext of being a tailor from Silesia, a clandestine Evangelical preacher Georg also operated in Maribor, when he was, at least between 1627 and 1629, active in the Dravsko polje area. For the last time during the early modern period an Evangelical person is attested for in Maribor in 1637, in the year of Emperor (since 1619) Ferdinand's II. death. Evangelicals returned to Maribor in the 19th century and again established their own parish in 1862, 81 years after the Emperor Joseph II. Edict of Tolerance in 1782. Yet this time the parish had a wholly German national character. 49


II. Brief biographies of the most important persons from the history of the Evangelical Maribor and its surroundings KLEMENS WELZER VON EBERSTEIN (died 1598, between June 12 and July 6) Klemens Welzer von Eberstein, sometimes also signed as von Eberstein und Tellerberg. The Welzer family originated from the Styrian Wölztal and very early embraced the new religion. It had many lines, of which the Eberstein line (gaining the noble particle von in 1563) originated from a family of unfree knights (ministerialis) in the employ of the Counts of Görz. Klemens was the administrator of the fiefdom Vurberk in the years 1554–1561, which was owned by an Evangelical noble family von Stubenberg. In 1563 he was granted Sv. Marjeta na Dravskem polju by the Archduke Ferdinand I., and by the end of the decade he went on to become first the holder and then the owner of Pohorski dvor (Hompoš). In the years 1570–1573 he was in the employ of the land sovereign, and as such drew up a few new registers of fief ownership (urbarium), among them for the princely office and fiefdom Spodnji (Lower) Maribor, which he administered in 1573. Klemens stayed in the employ of the land sovereign until 1588, probably having lost it afterwards, as he, along with Christoph von Prag, took over the church-and-school inspection at Betnava. Alongside his employ with the land sovereign, he was also in the employ of the land, in 1566 as the land's provisions master. Klemens was married twice. First to Magdalena Gall, widow both of von Lamberg zu Rottenbichl and von Hollenburg, with whom he had only one child, the son Moritz, who died in a hunting accident in 1576. He remarried in 1580, two years after Magdalena's death, with the in Maribor living Magdalena Paradeiser, the widow of von Raunach, but their marriage was left childless. Klemens in his testament thus left all his belongings to his older brother Leonhard and his son Gebhard, which after Klemens' death – Magdalena died a year later – caused years of complications with the return of the accounting records and money for the Betnava church. Klemens was troubled by poor health all his life, to which he may have also prematurely succumbed due to the ever growing pressure put on the Dravsko polje Evangelical community by the land sovereign. Most likely he was buried at the Betnava cemetary.

CHRISTOPH VON PRAG (died 1594, before September 28) Christoph von Prag was the owner of the fiefdom Gromberk since 1580, and it was probably him who renovated the manor in Pragersko, which derives its name from this, from Prague originating, family. Christoph was in the employ of the land for many years, and in 1588 together with Klemens Welzer took over the church-and-school inspection at Betnava. He was married to Anna, whose maiden name is unknown, and had two sons with her, Johann and Georg Christoph. In 1604 the latter succeeded his mother, who was running Gromberk after her husband's death, and had to leave the Inner Austrian lands, like the rest of the Evangelical nobility, in 1629. After his death Christoph von Prag also left his heirs a rich library with 45 works. Of those 25 were in German, 17 in both Latin and Greek, and three were in Slovene. Next to Christliche Confession and Windische Evangelia und Episteln, which the inheritance inventory still recorded in German, there was also Postilla Slovenska by the Slovene Evangelical writer Sebastijan Krelj.

ADAM BARON VON KOLLONITSCH (died 1612) Adam Baron von Kollonitsch (Kolonić) descended from a noble family that moved to Styria, more precisely to Slivnica, from Croatia in the 15th century. Adam was the owner of the castle and fiefdom of Slivnica from 1588 until he was forced to sell both in 1608 due to his indebtedness. After the death of Klemens Welzer he took over the church-and-school inspection at Betnava in summer of 1598, and kept it until the (self-) dissolution of the Dravsko polje district of the Augsburg Confession at the end of 1602. At the end of 1590 he married Johanna born Baroness von Stadl at Bentava. 50


SIGMUND LIERZER (died September 1, 1597) Sigmund Lierzer was born in Styria. Since 1581 he worked as a preacher in the employ of the land, although it is not known where, until he was expelled from the land for two years in that same year, during the first Counter-Reformation measures of Archduke Charles II. Upon his return he was at least in the years 1583–1584 employed as a teacher somewhere in the Dravsko polje area. It could be that he came to Betnava castle in 1587 straight from this employment, when Wolf Wilhelm Baron von Herberstein bought it. He offered pastoral care in the Dravsko polje area and in Maribor until the summer of 1593, when he was discharged due to his inappropriate behavior. Baron von Herberstein then took him into his service as a military chaplain and he served as such until at least the spring of 1594. Lierzer left Herberstein's military service for Villach in Carinthia, yet had to leave it soon, because of the pressure of the Bamberg bishopric which owned the town. In 1596 he returned to Maribor for the last time, as a military chaplain in the service of Sigmund Friedrich von Trautmansdorff, and later in the year, also due to recommendations by Klemens Welzer von Eberstein, went on to become a preacher in Judenburg, where he died the following year. Lierzer was married at least twice. He had at least two sons from his first marriage, and perhaps two more children from the second. At his death he left behind his widow Maria, whom he probably married at Betnava in 1593, and two underage children. His seal depicts the Lamb of God.

GEORG LAUTTENSCHLAGER It seems that Georg Lauttenschlager was not born in either Styria or elsewhere in the Lower Austrian lands. Replacing the discharged Lierzer, he came to Betnava in 1593, most likely from Vurberk, where he might have been employed from at least 1589. It was Franz von Stubenberg who recommended him to Welzer, and who was then the owner the fiefdom of Spodnji dvor in Ptuj and only took over Vurberk in 1594. The already discharged Lierzer however received Lauttenschlager as an intruder. Even before the destruction of the Evangelical centre at Betnava in January 1600, Lauttenschlager took refuge with Offo Baron von Teuffenbach at the Rače castle. Afterwards he first settled in some place on Ptujsko polje, and finally on Vurberk where he stayed until April 1602, as the presumably last preacher in Styria in the land's employ. He did not want to accept the offered employment of a military chaplain at Koprivnica in Croatia. It also remains unknown where he went after leaving the Lower Austrian lands. It is however very unlikely that he was the clandestine preacher Georg, who was operating in the Dravsko polje area in the years 1627–1629. Lauttenschlager was married at least once, namely at Betnava in mid February 1595, from which marriage he had at least one child. The maiden name of his wife may have been Wagner. His seal, which depicts a lute (German die Laute), was sometime in the years 1594–1595 improved with a heraldic crest.

NICHOLAUS SOBRIUS Nicholaus Sobrius was still a student in 1588. He probably took over the Maribor Evangelical school in 1591, in the same year as he took over the then still Sunday school at Betnava. Because of his occupation he was first expelled from the town by a princely decree in 1596, but had returned after spending about two weeks with his brother in Bad Radkersburg. The public Evangelical school then moved to Betnava, where Nicholaus and his family followed after being finally expelled from town in 1598. Even before the destruction of the Betnava centre he took refuge with Adam Baron von Kollonitsch at the Slivnica castle, and stayed in the employ of the Dravsko polje district until June 1602. Sobrius married in 1593 and bought a house in town, for which, considering his earnings, he had to indebt. Historical sources make references to two streets as the location of this house, which stood either in what is today Slovenska or Židovska ulica (street). He had at least one, but probably two children from this marriage. His wife helped him with teaching girls at the time when he could only clandestinely teach in Maribor. Nicholaus schooled them mainly in religious matters, as he did the boys, with his wife teaching the girls needlework as well. His in Bad Radkersburg living brother was most likely Wolfgang Sobrius, who worked as a teacher and choir master at the Betnava school for the 51


most part of 1590. Nicholaus' seal is depicting an Aquarius, which symbolized his (latinised) family name, meaning a sober and rational man in Latin.

WOLF WILHELM BARON VON HERBERSTEIN (died 1619) Wolf Wilhelm Baron von Herberstein was the founder of the Betnava line of the Herberstein noble family. His older brothers were Hans Friedrich from the Hrastovec castle and Georg Christoph from the Viltuš mansion. Wolf Wilhelm distinguished himself in the military service of the Holy Roman Emperors Rudolph II. and Matthias of Habsburg, and especially during the conquest of Petrinja (in Croatia) in 1594. He bought the Betnava castle from Georg Székely (Zakel) in 1587 and it was perhaps Wolf Wilhelm who employed Sigmund Lierzer as his own preacher first. After the destruction of the Evangelical centre in 1600 the land returned the property back to the baron who donated it to it in 1589. Wolf Wilhelm had the scaffold, erected on the burnt ruins as a warning by the (Counter-) Reformation commission, cut down. Afterwards, he was threatened with the destruction of his castle with a cannon used in the conquest of Petrinja, if he would have the newly erected scaffold cut down as well. The cemetery was afterwards restored by him as a private one, and Evangelicals continued to be buried there. Wolf Wilhelm was married three times. From his first marriage, with Anna born Reinpuchl von Wels, he had sons Maximilian, Wolfgang Christoph, Johann Wilhelm and Gundakar, and daughters Benigna and Felicia, whereas from his second marriage, with Elisabeth born von Seenuß, he only had one son, Georg Andreas. His third marriage with Johanna, the widow of Welzer von Spiegelfeld und Niederwallsee, born Baroness von Kollonitsch (Kolonić), was however left childless.

JOHANNES HOMELIUS SECUNDUS, M.D. (died 1600) Johannes Homelius Secundus, M.D., was ennobled during the reign of Emperor Ferdinand I., even though, considering his own claims, he never was a townsperson. He was in the employ of the land since 1564, first attested in historical sources as a medical doctor or land physician in 1572, a profession which he kept until his death. He lived and worked in Graz, Ptuj and Maribor, and elsewhere where he was called. Being a rather wealthy man, he had property in Razvanje and Slivnica among others. From the beginning on he participated at the Evangelical centre at Betnava, which he ran together with Michael Näglitsch, although not as its inspector, in the time from Welzer's death until Baron von Kollonitsch took over. At the arrival of the (Counter-) Reformation commission to Maribor he however allegedly pronounced himself a Catholic. Because Johannes was already the name of his father, he signed himself Secundus, Latin for second. His father, who was also a wealthy man, lived in Maribor, and was a contemporary and adherent of the famous Paracelsus, who obviously left some of his writings to him. His son then passed them onto Johannes Huser who first published Paracelsus' works in 1616, and thanked the Styrian land physician Johannes Homelius Secundus, M.D. for them in the foreword. Homelius was married twice, the first time with Rosina, the daughter of the Maribor town councilman Sigmund Willenrainer. They had a son, Ehrenreich, who studied medicine in Graz at the end of the 16th century. After Rosina's death Johannes got married to Elisabeth, born Khrundtner, having two sons with her, who were at the beginning of the 17th century being schooled in Graz. After Johannes died after an illness, the people of Maribor were left without their own physician until 1608 and had to make use of the one in Ptuj.

FRANZ LANG Franz Lang spent most of his life in various services in the employ of the land, but also in the military service to Archduke Charles II. It seems he never was a townsperson. His parents were already Evangelicals, and he employed his own Evangelical teacher in Maribor for his children, whom the other Evangelicals in town made use of as well. In 1582 Lang came into conflict with the town authorities as he presented the land with his pledge to the Augsburg Confession on his own, in a time when the town authorities were already more careful in fear of the land sovereign. Franz had property in both Maribor and Kamnica, where he took 52


refuge after his expulsion from town in January 1600, yet remained in the land until at least 1609. Lang was married at least once and had at least six children. Four sons, out of which only one had outlived him, and two daughters. Their names are unknown, but his wife was born Creätsch.

GEORG CREÄTSCH Georg Creätsch was a Maribor townsperson. In his youth he first studied in Graz and Klagenfurt and after that for many years at one of the most important universities of the 16th century, in Wittenberg, Saxony (Germany). After finishing his studies he returned to his native Maribor to teach, yet had to leave his employment, almost certainly due to the pressure of the land sovereign. Afterwards he served in the land's military administration. He was still studying in 1581 and had lost his first employment with the land by 1589. He regained it for a while in 1596, also due to his release from imprisonment in Graz, where he was incarcerated along with three other Maribor townspeople because of the town's noncompliance with princely decrees. It is interesting that he is missing on the list of the 88 townspeople of the Augsburg Confession from 1595, which does however contain the name of his brother Franz. After Welzer's death, Georg, along with Michael Sluga, took care of the payments of bequests to the Betnava church. He was expelled from Maribor in January of 1600, with his house in town burning down afterwards, unknown whether by arson or accident. He travelled to Vienna that same month, wanting to request employment with the land (estates) of the Archduchy of Austria below the Enns (today's Lower Austria). Georg's father was Ulrich, brother-in-law to Franz Lang and the cousin of Maribor town judge Georg Creätsch, who died as an Evangelical.

MICHAEL NÄGLITSCH Michael Näglitsch was, despite his confession, the administrator of the princely castle and office of (Spodnji) Maribor in the years 1582–1594. He was also in various services in the employ of the land. From the beginning on he participated at the Evangelical centre at Betnava, which he ran, yet not as an inspector, together with Johannes Homelius, after Welzer's death, until the inspectorate was taken over by the Baron von Kollonitsch. Näglitsch was expelled from Maribor in January 1600, but is attested in historical sources as still being the owner of a house in town in 1608. At that time he was also the administrator of the land court in Radlje ob Dravi, although still attested as an Evangelical as well.

GEORG SIECHEL (died 1586, before June 12) Georg Siechel came to Maribor from the episcopal territory of the Aquileia Patriarchate, as it seems from Kamnik. He received his ordination in Udine. Siechel took over the Maribor parish with the contract with the Bishop of Gurk Johann von Schönburg on June 15, 1554. His parents were Valentin and Gertrud. Valentin Siechel von Oberburg, a townsperson from Kamnik, received his noble article as a reward for his good service in the employ of the King of Hungary (since 1526 Ferdinand I. of Habsburg). Georg's mother, who was buried in the Maribor parish church, was 106 years old when she died on May 23, 1580. Georg soon proved himself a prudent proprietor and managed to improve the poor economic conditions which had afflicted the parish for some time. He had to take legal actions against both clergy and nobility in order to have various parish holdings and rights returned to it. Also, he put together the most complete parish register of fief ownership to that date in 1571. Only the prebends continued to remain but a source of income for the town authorities also in his time. Following the decree from 1580, Siechel begun to keep parish registers, although such old ones have not been preserved for the Maribor parish. Siechel's confessionally tolerant and inclusive conduct reflected in his personal life as well. By this, it is not so much his life in concubinage that stands out, as this has not yet been completely suppressed among the Catholic clergy even at that time. It is by far more interesting that one of Siechel's three daughters was married to an Evangelical, the town judge Adam Haidfalk. Along that, Siechel owned Evangelical literature himself, but allegedly did not use it for his sermons, which he allegedly wrote himself. 53


ANTONIUS MANICOR (died 18. julija 1601) Antonius Manicor (Manincor, Manicordius) originated from Casez in Val di Non in today's South Tyrol in Italy. He was the parish priest in Metnitz in Carinthia before he took over the Maribor parish. Being a close relative of the homonymous representative of the Bishop of Gurk Christoph Andreas Baron of Spaur (bishop 1573–1603), who also originated from the vicinity of Val di Non himself, the Maribor Manicor probably had some influence upon the latter. The decrees of the princely authorities that were more detailed regarding the affairs of town ought to be regarded as essentially his work. Next to his firmly counter-reformatory conduct, Manicor also went down in town's history due to the many disputes he had with his subordinate vicars and the town authorities. He namely filed numerous complaints and reports against the latter to the Bishop of Gurk, for many years unsuccessfully trying to gain all the prebends in Maribor.

54


VIRI IN LITERATURA – QUELLEN UND LITERATUR – SOURCES AND LITERATURE Neobjavljeni viri – nicht veröffentlichte Quellen – original sources Arhiv der Diözese Gurk / Arhiv škofije Krka • Fond alte Temporalien Pokrajinski arhiv Maribor (PAM) • Osebni fond Slekovec Matej • Zbirka listin Steiermärkisches Landesarchiv, Graz / Štajerski deželni arhiv v Gradcu (StLA) • Fam. Archiv Welzer • Innerösterreichische Regierung • Landschaftliches Archiv, Antiquum - V. Registratur - VI. Kasse und Rechnung - XI. Reformationsakten

Objavljeni viri – veröffentlichte Quellen – published sources ALBRECHER, Anton (1997). Die Landesfürstliche Visitation und Inquisition von 1528 in der Steiermark, Edition der Texte und Darstellung der Aussagen über die kirchlichen Zustände. Quellen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark, XIII. Band. Graz: Historische Landeskommission für Steiermark. LOSERTH, Johann (1898). Acten und Correspondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Erzherzog Karl II. (1578-1590). Fontes Rerum Austriacarum. Diplomataria et Acta. Band L. Wien: Historische Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. LOSERTH, Johann (1906). Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. Erster Theil: Die Zeiten der Regentschafft und die Auflösung des protestantischen Schul- und Kirchenministeriums in Innerösterreich 1590-1600. Fontes Rerum Austriacarum, Österreichische Geschichts-Quellen, Diplomataria et Acta, Band 58. Wien: Historische Kommission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. LOSERTH, Johann (1907). Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. Zweiter Theil: Von der Auflösung des protestantischen Schul- und Kirchenministeriums bis zum Tode Ferdinands II. 1600–1637. Fontes Rerum Austriacarum, Österreichische Geschichts-Quellen, Diplomataria et Acta, Band 59. Wien: Historische Kommission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. MLINARIČ, Jože (1983). Prizadevanja sekovskih škofov Martina Brennerja (1585-1615) in Jakoba Eberleina (16151633) kot generalnih vikarjev salzburških nadškofov za katoliško versko prenovo na Štajerskem v luči protokolov 1585-1614 in vizitacijskih zapisnikov iz 1607, 1608 in 1617-1619. Acta ecclesiastica Sloveniae. 1983, let. 5, str. 9-225.

Literatura – Literatur – literature AMON, Karl, LIEBMANN, Maximillian (1993). Kirchengeschichte der Steiermark. Graz, Wien, Köln: Verlag Styria. BAŠ, Franjo (1939). Winkelmann Erich, Zur Geschichte des Luthertums im Untersteierischen Mur- und Draugebiet. Časopis za zgodovino in narodopisje. 1939, let. 34, zv. 1-2, str. 117-118. DEDIC, Paul (1930). Der Protestantismus in Steiermark im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation. Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte, Jahrgang 28, Heft 2, No. 149. Leipzig: Verlag von M. Heinßius Nachfolger Eger & Sievers. 55


HOZJAN, Andrej (2006). Mariborsko mesto med 16. in 18. stoletjem. Studia Historica Slovenica: časopis za družboslovne študije. 2006, let. 6, št. 2–3 (Maribor skozi čas III.), str. 309–323. KOROPEC, Jože (1966). Ob urbarju gospoščine Slivnice pri Mariboru iz leta 1608. Zgodovinski časopis. 1966, let. 19/20 (Zwitterjev zbornik), str. 235–241. KOROPEC, Jože (1968). Srednjeveški Vurberk. Časopis za zgodovino in narodopisje. 1968, let. 39=4, zv. 1, str. 117–136. KOROPEC, Jože (1983). Svet okoli Slovenske Bistrice do leta 1700. V: Zbornik občine Slovenska Bistrica I (ur. Čar, Janko, et al.), str. 91–161. Slovenska Bistrica: Skupščina občine in Kulturna skupnost občine Slovenska Bistrica. KUMAR, J. A. (1817). Geschichte der Burg und Familie Herberstein: In drei Theilen, Dritter Theil - Die jüngeren, von Andreas von Herberstein und Ursulen von Teufenbach entsprossen, Linien. Wien: Carl Gerold. LEGIŠA, Lino, GSPAN, Alfonz (1956). Zgodovina slovenskega slovstva, I. Do začetkov romantike. Ljubljana: Slovenska matica. LOSERTH, Johann (1898). Die Beziehungen der steiermärkischen Landschaft zu den Universitäten Wittenberg, Rostock, Heidelberg, Tübingen, Straßburg u. a. in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Graz: Leuschner & Lubensky’s Universitäts-Buchhandlung. LOSERTH, Johann (1898). Die Reformation und die Gegenreformation im den Innerösterreichischen Ländern im 16. Jahrhundert. Stuttgart: Cotta Verlag. LOSERTH, Johann (1916). Die protestantischen Schulen der Steiermark im sechzehnten Jahrhundert. Monumenta Germaniae paedagogica. Band 55. Berlin: Wiedmann Verlag. LOZAR-ŠTAMCAR, Maja, ŽVANUT, Maja (2002). Katalog Theatrum vitae et mortis humanae: Prizorišče človeškega življenja in smrti – Catalogue Theatrum vitae et mortis humanae: The Theatre of Human Life and Death. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije. MELL, Anton (1929). Grundriß der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Landes Steiermark. Graz, Wien, Leipzig: Historische Landeskommission für Steiermark. MLINARIČ, Jože (1973). Mariborska župnija do leta 1600. Časopis za zgodovino in narodopisje. 1973, let. 44=9, zv. 2, str. 234–262. MLINARIČ, Jože (1978). Župnija sv. Janeza Krstnika v Mariboru pod jurisdikcijo salzburške nadškofije XII. stoletje – 1786. V: Zbornik ob 750-letnici mariborske škofije 1228-1978 (ur. Ožinger, Anton), str. 120–193. Maribor: Mariborski škofijski ordinariat. MLINARIČ, Jože (1991). Maribor od začetkov do sredine 18. stoletja. V: Maribor skozi stoletja. Razprave I. (ur. Curk, Jože, et al.), str. 147–194. Maribor: Založba Obzorja. OMAN, Žiga (2011). Mariborska »postaja« v protokolu deželnoknežje vizitacije in inkvizicije na Štajerskem leta 1528: prvi zapisi o prisotnosti reformacijskih idej v mestu in njegovi bližnji okolici. Arhivi: glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2011, let. 64, št. 1, str. 21–32. OROŽEN, Ignacij (1875). Das Bisthum und die Diözese Lavant: Theil 1. Das Bisthum, das Domkapitel und die Dekanate Marburg, Mahrenberg, Jaring, St. Leonhard in W. B., Kötsch und Zirkowitz. Maribor: Verlag des F. B. Lavant. Ordinariates. PAHOR, Daša (2005). Protestantska cerkev v Govčah pri Žalcu. Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta. 2005, let. 41, str. 59–97. PIRCHERGGER, Hans (1962). Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und Märkte. Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission. Band 10. München: Verlag R. Oldenburg. PREDIN, Štefan (1994). Mariborski lekarnarji skozi stoletja. Maribor: Mariborske lekarne Maribor. PUSCHNIG, Reiner (1984). Gnaden und Rechte: Das steierische Siegelbuch, ein Privilegienprotokoll der innerösterreichischen Regierung 1592 – 1619. Veröffentlichungen des Steiermärkischen Landesarchivs. Band 14. Graz: Steiermärkisches Landesarchiv, Graz. RADOVANOVIČ, Sašo (2007). Zakupniki in lastniki mariborskega mestnega gradu od leta 1483 do 2006. Podravina: Časopis za multidisciplinarna istraživanja. 2007, vol. 6, št. 11, str. 157–166.

56


RADOVANOVIČ, Sašo (2009). Znani Mariborčani na mariborskih pokopališčih. Mariborska pokopališča: v mozaiku časa in evropske kulture (ur. Glaser, Edvard, et al.), str. 199–215. Maribor: Založba Pivec. RICHTER, Jakob (1972). Inkorporacija in prodaja mariborske župnije. Časopis za zgodovino in narodopisje. 1972, let. 43=8, zv. 2, str. 203–219. RICHTER, Jakob (1974). Maribor v reformacijski dobi. Časopis za zgodovino in narodopisje. 1974, let. 45=10, zv. 1, str. 89–105. SLEKOVEC, Matej (1895). Vurberg: krajepisno-zgodovinska črtica. Maribor: samozaložba. STROHMEYER, Arno (2011). Svoboda politike in moč vere: študije o politični kulturi deželnih stanov habsburške monarhije v času verskih vojn (ok. 1550 - ok. 1650). Ljubljana: Založba /*cf. STUMBERGER, Monika (1979). Die Welzer: Genealogie und Besitzgeschichte einer steierischen Adelsfamilie (doktorska disertacija: tipkopis). Graz: Philosophische Fakultät der Karl-Franzens Universität Graz. VISCHER, Georg Matthäus (1976). Karte der Steiermark 1678: Styriae Ducatus Fertilissimi Nova geographica Descriptio (priredil Neunteufel, Walter). Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. VISCHER, Georg Matthäus (1976). Topographia Ducatus Stiriae: 1681, Band 1: Stich 1-279: A-N. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. VISCHER, Georg Matthäus (1976). Topographia Ducatus Stiriae: 1681, Band 2: Stich 280-497: O-Z. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. WEISS, Norbert (1998). Die Bürger von Marburg an der Drau bis 1600: Prosophographische Untersuchung. Band 10/1. Darstellungs-, Register- und Bildteil. Graz: Geisteswissenschaftliche Fakultät der Karl-Franzens Universität Graz. WEISS, Norbert (1998). Die Bürger von Marburg an der Drau bis 1600: Prosophographische Untersuchung. Band 10/2. Katalogteil. Graz: Geisteswissenschaftliche Fakultät der Karl-Franzens Universität Graz. WINKELMANN, Erich (1933). Zur Geschichte des Lutherthums im untersteierischen Mur- und Draugebiet. Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus im ehemaligen und im neuen Österreich. 1933, zv. 54, str. 98–117. WINKELMANN, Erich (1934). Zur Geschichte des Lutherthums im untersteierischen Mur- und Draugebiet. II. Die Zeit der beschränkt geduldeten öffentlichen Religionsübung. A. Die Regierung Karls. Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus im ehemaligen und im neuen Österreich. 1934, zv. 55, str. 155–172. WINKELMANN, Erich (1935). Zur Geschichte des Lutherthums im untersteierischen Mur- und Draugebiet. II. Die Zeit der beschränkt geduldeten öffentlichen Religionsübung. B. Die Zwischenregierung nach dem Tode Karls II. Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus im ehemaligen und im neuen Österreich. 1935, zv. 56, str. 88–119. WINKELMANN, Erich (1936). Zur Geschichte des Lutherthums im untersteierischen Mur- und Draugebiet. Vernichtung des lutherischen Kirchenwesens unter Ferdinand II. Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus im ehemaligen und im neuen Österreich. 1936, zv. 57, str. 79–116. WINKELMANN, Erich (1937). Zur Geschichte des Lutherthums im untersteierischen Mur- und Draugebiet. Der Geheimprotestantismus. Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus im ehemaligen und im neuen Österreich. 1937, zv. 58, str. 35–69. WURZBACH, Constant von (1864). Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Zwölfter Theil: Klácel -Korzistka. Wien: Druck und Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. ZAJŠEK, Boštjan (2004). Die Gründung der evangelischen Gemeinde in Marburg (1862) und ihre Entwicklung bis zum Ende des ersten Weltkrieges. Studia Historica Slovenica. 2004, let. 4, št. 1, str. 89–111. Izbranih sto (2011). Maribor: Pokrajinski muzej Maribor. Slovenski zgodovinski atlas (2011). Ljubljana: Nova revija.

57


Gradivo na spletu – Quellen im Internet – sources on the internet PARACELSUS, HUSER, Johannes (1616). Aureoli Philippi Theophrasti Bombasts von Hohenheim Paracelsi ... Opera, Bücher und Schriften : so viel deren zur Hand gebracht, und vor wenig Jahren, mit und auss ihren glaubwürdigen eygener handgeschriebenen Originalien collacioniert, vergliechen, verbessert, und durch Joannem Huserum Brisgoium in zehen underschiedliche Theil in Truck gegeben. ... Strassburg : in verlegung Lazari Zessners seligen Erben. (pridobljeno 26. 07. 2012, s spletne strani http://www.dlib.si/).

58

Profile for ArhivMaribor

Evangeličanski Maribor - mesto in njegova bližnja okolica v času reformacije  

Sto let trajajoče obdobje reformacije in protireformacije v Mariboru in njegovi bližnji okolici je bilo v slovenskem - ne pa tudi v avstrijs...

Evangeličanski Maribor - mesto in njegova bližnja okolica v času reformacije  

Sto let trajajoče obdobje reformacije in protireformacije v Mariboru in njegovi bližnji okolici je bilo v slovenskem - ne pa tudi v avstrijs...

Advertisement