Page 1

Argumentenkaart Marktwerking in de zorg

De kwaliteit van de zorg neemt af De kwaliteit van de zorg neemt toe

Marktwerking leidt ertoe dat zorgaanbieders vooral hun kosten bewaken en in mindere mate de kwaliteit. Verzekeraars en zorgkantoren contracteren op prijs en in mindere mate op kwaliteit. Concurrentie zet een rem op opleiden en kwaliteitsbevorderende uitwisseling van kennis en ervaring. Marktwerking leidt tot verzakelijking en verkilling van de zorg waarin liefde en aandacht tellen.

Het zorgaanbod neemt af

Marktwerking leidt tot concurrentie tussen marktpartijen die de beste zorg en service willen bieden. Zorgaanbieders en verzekeraars worden aangesproken en afgerekend op de kwaliteit die zij bieden. Marktwerking leidt tot specialisatie van zorgaanbieders die de beste op hun vakgebied willen zijn. Door marktwerking luisteren aanbieders en verzekeraars beter naar de vraag van hun klanten, de patiënten.

Kwaliteit

Kwaliteit

Bij onvoldoende vraag kunnen lokale zorgvoorzieningen volledig verdwijnen. Het zorgaanbod versmalt omdat aanbieders niet bereid zijn zorg te bieden die voor hen niet rendabel is. Voorkomen van ziekte is minder rendabel dan behandelen waardoor er minder aan preventie wordt gedaan.

Marktwerking leidt tot nieuwe toetreders tot de zorg, innovatieve producten en nieuwe behandelwijzen. Marktwerking leidt tot een breder zorg- en verzekeringsaanbod.

De totale zorgkosten nemen toe Zorgaanbieders willen zoveel mogelijk omzet draaien en hebben weinig prikkels om de kosten te beperken. De vraag naar zorg stijgt doordat zorgaanbieders steeds meer zorg aanbieden. Verzekeraars zijn onvoldoende in staat om de toename van de zorgkosten te beteugelen. Het stelsel van gereguleerde marktwerking is ingewikkeld en bureaucratisch en daardoor duur.

De zorgkosten per patiënt nemen toe Aanbieders in nichemarkten zijn al gauw monopolisten die de prijs kunnen opdrijven. Zorgaanbieders gaan hun ondernemersrisico’s doorberekenen in de prijzen.

Het zorgaanbod neemt toe

Financiën

Wat zijn de argumenten voor en tegen marktwerking in de zorg?

De totale zorgkosten nemen af Marktwerking leidt tot kostenbewustzijn bij patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars. Marktwerking leidt ertoe dat, afgezien van de basiszorg, patiënten betalen voor de zorg die zij consumeren. Marktwerking leidt ertoe dat patiënten een financiële prikkel hebben om gezonder te leven. Marktwerking prikkelt verzekeraars en zorgaanbieders om meer aan preventie te gaan doen.

De zorgkosten per patiënt nemen af

Financiën

Private partijen verdienen publiek geld

Zorgaanbieders en verzekeraars bieden hun producten en diensten aan tegen zo laag mogelijke prijzen. Marktwerking prikkelt zorgaanbieders en verzekeraars efficiënter en goedkoper te werken.

Private financiering wordt mogelijk

Publiek geld, bedoeld voor collectief verzekerde gezondheidszorg, vloeit weg naar private zorgaanbieders.

Door marktwerking kunnen private financiers investeren in de zorg, waardoor financieel meer mogelijk wordt. Zorgaanbieders worden dankzij private financiering minder afhankelijk van de overheid.

tegen

voor

Het huidige stelsel van gereguleerde marktwerking functioneert slecht Het zorgstelsel verbetert

In het huidige stelsel is marktwerking halfslachtig ingevoerd. Het huidige stelsel heeft de kwaliteit niet verbeterd en de stijgende zorgkosten niet beteugeld. Het huidige stelsel is sterk gereguleerd waardoor groei, innovatie en concurrentie worden geremd. Patiënten, verzekeraars en zorgaanbieders zijn van elkaar afhankelijke maar ongelijkwaardige partijen.

De zorg is niet geschikt voor marktwerking

Zorgstelsel

Zorgstelsel

Marktwerking botst met het principe dat zorg voor iedereen toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar moet zijn. Marktwerking leidt tot tweedeling en sluit mensen zonder aanvullende verzekering uit van bepaalde zorg. De organisatie en de cultuur binnen zorginstellingen stroken niet met de eisen die marktwerking stelt. Marktwerking leidt ertoe dat medische fouten meer in de openbaarheid komen, dit voedt het wantrouwen.

Marktwerking schept (juridische) duidelijkheid over bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. Zorgaanbieders stemmen hun aanbod af op de vraag en (medische) behoeften van patiënten. Zorginstellingen worden beter bestuurbaar doordat bestuurders meer zicht hebben op kosten en prestaties. Doordat marktpartijen meer macht in handen hebben, heeft de zorg minder last van politieke wispelturigheid.

Marktwerking dwingt tot bewustere keuzes over collectief gefinancierde zorg Helderheid over kosten en baten dwingt politici tot keuzes over wat wel en niet collectief gefinancierde zorg is. Marktwerking dwingt tot een maatschappelijk debat over de grenzen aan het recht op zorg.

De individuele keuzevrijheid neemt toe De keuzevrijheid neemt niet toe

Keuzevrijheid

Verzekeraars bepalen steeds vaker door welke zorgaanbieders hun klanten geholpen worden. De keuzevrijheid neemt niet toe omdat het zorgaanbod verschraalt.

Keuzevrijheid is in de zorg veelal fictie

Patiënten willen en kunnen kiezen in de zorg. Marktwerking leidt tot beter zicht op prestaties, specialisatie en (on)kunde van zorgaanbieders.

Keuzevrijheid

Patiënten die acute zorg nodig hebben, kunnen niet kiezen. Niet alle consumenten zijn in staat te kiezen bijvoorbeeld omdat ze niet medisch opgeleid of te ziek zijn. Consumenten worden onvoldoende in staat gesteld om onderbouwde keuzes te maken in prijs en kwaliteit. Consumenten willen pas keuzes maken in zorg op het moment dat zij patiënt worden.

Deze Argumentenkaart biedt een overzicht van alle argumenten voor en tegen marktwerking in de zorg. Het uitgangspunt hierbij is het huidige stelsel van door de overheid gereguleerde marktwerking. In het huidige stelsel stuurt en begrenst de wetgever de balans tussen vraag en aanbod voor elk van de drie zorgsectoren: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de AWBZ en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze kaart is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek en drie denksessies met zorgbestuurders, die deelnamen aan de Master Class van het Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg (CMDz). Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk. in opdracht van:

0917-9044vs2-Arg.krt Marktwerking.indd 1

gemaakt door:

© 2010

21-04-2010 10:27:21


*

Verhoging van de AOW-leeftijd draagt bij aan gezonde overheidsfinanciën Verhoging pakt stijgende vergrijzingskosten (meer mensen die langer AOW krijgen) in de kern aan. Verhoging versterkt de verzorgingsstaat doordat meer mensen gaan werken en belasting betalen. Verhoging bezuinigt op de lange termijn maar houdt de overheidsbestedingen nu op peil. Door de kredietcrisis heeft de overheid minder geld om de vergrijzingskosten te dekken. voor

Door verhoging wordt het pensioenstelsel op termijn meer solide

Deze Argumentenkaart biedt een overzicht van de argumenten voor en tegen verhoging van  de AOW-leeftijd naar 67 jaar, conform de plannen van het kabinet. De argumenten hebben dus betrekking op een verhoging die voldoet aan de volgende punten: • de pensioenleeftijd schuift mee naar 67 jaar; • de verhoging wordt geleidelijk ingevoerd; • er wordt rekening gehouden met zware beroepen; • verhoging bezuinigt jaarlijks 4 miljard euro.

Door verhoging kunnen pensioenpremies omlaag, waardoor het pensioenstelsel betaalbaar blijft. Verhoging leidt tot meer werkende en minder niet-werkende deelnemers aan pensioenfondsen.

Verhoging van de AOW-leeftijd is niet nodig voor gezonde overheidsfinanciën

geld

Het probleem is kleiner dan het lijkt omdat ouderen belasting betalen over hun aanvullend pensioen. AOW-kosten worden overschat omdat onterecht wordt uitgegaan van een welvaartsvaste AOW-uitkering.

voor

Verhoging van de AOW-leeftijd levert minder op dan het kabinet stelt

Verhoging verdeelt de vergrijzingskosten gelijker over generaties zonder verlies van solidariteit. Verhoging betekent dat premiebetalers niet meer betalen voor de groep 65-67 die nog kan werken. Met minder AOW-uitkeringen kan de hoogte van de AOW-uitkering op (welvaartsvast) peil blijven. Verhoging schept financiële ruimte voor mensen die steun echt nodig hebben.

verdeling

Zware beroepen ‘uitzonderen’ kost meer dan het kabinet denkt en zal de bezuiniging verminderen. Veel ouderen zullen niet doorwerken maar een andere uitkering ontvangen die duurder is dan AOW.

Verhoging tot 67 gaat niet ver genoeg

AOW vanaf 67 leidt tot een gelijkere verdeling van de lusten en lasten van de vergrijzing

Verhoging pakt vooral slecht uit voor jongeren, laagopgeleiden, armen en zelfstandigen tegen tegen

De AOW-leeftijd moet veel verder omhoog om de AOW betaalbaar te houden.

Op korte termijn verbetert verhoging van de AOW-leeftijd de positie van pensioenfondsen niet

Door de lange overgangstermijn worden oudere generaties ontzien en betalen jongeren de rekening. Verhoging is nadelig voor laagopgeleiden omdat ze jong zijn gaan werken en minder lang leven. Arme ouderen krijgen nu met hun AOW wat financiële lucht, AOW vanaf 67 stelt dit twee jaar uit. Hoge inkomens kunnen, fiscaal ondersteund, een koopsompolis bijkopen, lage inkomens niet. Verhoging pakt slecht uit voor zelfstandigen omdat zij vaak weinig aanvullend pensioen hebben.

De positie van pensioenfondsen verbetert niet omdat opgebouwde rechten onaantastbaar zijn. De opbouwjaren van deelnemers tussen 65 en 67 jaar zijn voor een pensioenfonds relatief duur.

Wat zijn de argumenten voor en tegen AOW vanaf 67 jaar? * Verhoging is nu politiek haalbaar en aantrekkelijk

Mensen kunnen langer werken dan vroeger omdat ze langer leven en gezonder zijn. Mensen beginnen steeds later met werken en verwachten ook op latere leeftijd te stoppen. Verhoging verkleint de groep inactieve ouderen en dat is beter voor de sociale samenhang. Door langer te werken, blijven ouderen gezonder en worden ze minder snel als oud gezien. Verhoging geeft burgers meer eigen verantwoordelijkheid voor hun oude dag.

voor

Verhoging is goed voor het vertrouwen in de politiek De politiek wint aan geloofwaardigheid als ze harde maatregelen treft. Geleidelijke invoering laat zien dat de overheid burgers tijd geeft zich aan te passen.

voor

AOW vanaf 67 prikkelt tot modernisering van de arbeidsmarkt

politiek

Verhoging prikkelt werkgevers de beloning van oudere werknemers te koppelen aan productiviteit. Sociale partners zullen pensioenregelingen aanpassen aan de karakteristieken van sector of bedrijf.

Er is weerstand tegen AOW vanaf 67 jaar bij vakbonden en grote groepen kiezers. Verhoging is een belangrijke beslissing waarover geen verkiezingen zijn geweest.

Verhoging van de AOW-leeftijd ondermijnt het vertrouwen in de politiek De politiek wordt ongeloofwaardig en creëert onzekerheid als ze morrelt aan sociale voorzieningen. Verhoging is een breuk met het Museumpleinakkoord tussen kabinet en sociale partners uit 2004.

Verhoging prikkelt werknemers langer door te werken, waardoor het arbeidsaanbod groeit.

AOW vanaf 67 sluit beter aan bij de moderne samenleving

Verhoging is electoraal aantrekkelijk omdat veel kiezers - de babyboomers - relatief worden ontzien. Verhoging is een eenduidige maatregel die voor iedereen begrijpelijk is: we moeten langer werken. AOW vanaf 67 is goed te verdedigen omdat bij de invoering in 1957 verhoging al werd voorzien.

Verhoging van de AOW-leeftijd is politiek riskant

AOW vanaf 67 verlicht de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt

Een hogere AOW-leeftijd verbetert de positie van werknemers Mensen behouden door verhoging twee jaar langer werknemersrechten zoals ontslagbescherming. Verhoging prikkelt werknemers na te denken over scholing, loopbaan, gezondheid en pensioen. Verhoging stimuleert vakbonden en werkgevers te investeren in de gezondheid van werknemers.

tegen

werk

Verhoging van de AOW-leeftijd is moeilijk uitvoerbaar Rekening houden met ‘zware beroepen’ is moeilijk in praktijk te brengen. Positieve effecten op de arbeidsmarkt zijn afhankelijk van medewerking van de sociale partners. Verhoging betekent dat veel andere wetten en uitkeringen ook moeten worden aangepast.

Tijdens de invoering verslechtert de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers Werkgevers zullen aandringen op demotie (minder zwaar werk tegen een lager loon) van ouderen. Werkgevers hebben hun personeelsbeleid nog niet aangepast aan 65-plussers. Werkgevers zullen ouderen vaker ontslaan omdat loon doorbetalen tot 67 jaar meer kost dan ontslag. Ziekteverzuim zal stijgen omdat sommige ouderen blijven werken ondanks gezondheidsproblemen.

Na de invoering drukt verhoging de lonen van alle werknemers Naarmate ouderen meer gaan werken, drukt hun extra arbeidsaanbod de lonen van alle werknemers. Deze kaart is gemaakt op basis van drie denksessies met in totaal dertig deskundigen en belangenbehartigers. We danken alle deelnemers voor hun denkwerk. Deze kaart is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Argumentenfabriek is verantwoordelijk voor het resultaat.

tegen

AOW vanaf 67 past niet bij de uiteenlopende voorkeuren van burgers Door verhoging van de AOW-leeftijd hebben mensen minder vrije tijd tussen 65 en 67 jaar. AOW vanaf 67 miskent de grote verschillen tussen hoe mensen hun loopbanen plannen.

Langer doorwerken leidt tot een tekort aan mensen in de informele economie Verhoging betekent dat ouderen minder tijd hebben voor vrijwilligerswerk en zorgtaken.

© 2009

0804-9068_SZW AOW-volkskrant-DTP.indd 1

09-09-2009 14:33:25


Argumentenkaart IJmeerlijn Almere moet zich richting het oosten ontwikkelen Aan de oostkant van Almere is ruimte om woningen te bouwen waar de markt om vraagt. De IJmeerlijn gaat uit van woningbouw in het westen van Almere waar weinig vraag naar is. Uitbreiding naar het oosten levert economisch hetzelfde op als naar het westen tegen lagere kosten.

Deze Argumentenkaart biedt een overzicht van alle argumenten voor en tegen de IJmeerlijn. De IJmeerlijn is een geplande openbaar vervoer verbinding van Almere centrum via het IJmeer naar Amsterdam, die aangelegd kan worden als brug of tunnel.

Economie

Bij de argumentatie op deze kaart is uitgegaan van de volgende punten:

• De infrastructuur van de Randstad is meer gebaat bij andere investeringen

De IJmeerlijn biedt de meeste reistijdwinst van alle alternatieven tussen Almere en Amsterdam. De IJmeerlijn verhoogt de waarde van (toekomstige) woningen in Almere, Diemen en IJburg. De IJmeerlijn heeft voldoende capaciteit voor een doorgroei van Almere na 2030. Met de IJmeerlijn worden congestie- en veiligheidsrisico’s over meerdere verbindingen verspreid.

Almere groeit uit tot een stad met 350 duizend inwoners;

De IJmeerlijn is noodzakelijke voorwaarde voor de economische ontwikkeling van Almere West

• De IJmeerlijn veroorzaakt overlast voor omwonenden van de lijn. De IJmeerlijn als brug beperkt recreatiemogelijkheden zoals watersport op en rond het IJmeer. Door snelle verbindingen krijgt Almere vaker ongewenst bezoek, bijvoorbeeld van hangjongeren. Door een diversere bevolking krijgt Almere meer last van grootstedelijke problematiek.

De IJmeerlijn is een noodzakelijke voorwaarde voor aantrekkelijke woningen in Almere West. De IJmeerlijn verbetert het vestigingsklimaat waardoor in baanarm Almere arbeidsplaatsen ontstaan. De IJmeerlijn verleidt investeerders zoals vastgoedontwikkelaars te investeren in Almere West.

De uitbreiding van Almere moet voor alle partijen financieel verantwoord zijn.

De IJmeerlijn vermindert de kwaliteit van leven in Almere

Leefbaarheid

De IJmeerlijn verbetert de kwaliteit van leven in Almere Leefbaarheid

Met de IJmeerlijn kan Almere zich niet ontwikkelen als zelfstandige stad De IJmeerlijn geeft Almere een imago als buitenwijk van Amsterdam en niet als zelfstandige stad. Met de IJmeerlijn zullen Almeerders cultuur zoeken in Amsterdam in plaats van het zelf te ontwikkelen.

De IJmeerlijn bedreigt het IJmeer als natuurgebied

Door de IJmeerlijn is Almere goed bereikbaar. Met de IJmeerlijn hebben Almeerders meer opties om door de regio Amsterdam te reizen. Aanleg van de IJmeerlijn stimuleert de ontwikkeling van de IJmeeroevers.

De IJmeerlijn is goed voor de culturele ontwikkeling van Almere Natuur en milieu

De IJmeerlijn doorkruist een beschermd en Europees erkend natuurgebied. De IJmeerlijn als brug verstoort de openheid van het IJmeer door horizonvervuiling en geluidsoverlast. De IJmeerlijn verstoort de bestaande cultuurhistorische eigenschappen van het IJmeer.

Aanleg van de IJmeerlijn is duur Bereikbaarheid van Almere kan goedkoper gerealiseerd worden via verbreding van de Hollandse Brug. De IJmeerlijn slokt een groot deel van de investeringsmogelijkheden voor de regio op. De overheidsfinanciën laten het niet toe om nu vóór de IJmeerlijn te kiezen.

Met de IJmeerlijn ontstaat een economische as Schiphol-Lelystad met Amsterdam in het midden. Met de IJmeerlijn versterkt Amsterdam haar positie als bereikbare metropool. De IJmeerlijn versterkt de concurrentiepositie van de Randstad als vestigingsplaats voor bedrijven.

De IJmeerlijn is goed voor de ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam Economie

Almere groeit met zestigduizend nieuwe woninge­n en honderdduizend arbeidsplaatsen tot 2030;

De IJmeerlijn levert alleen reistijdwinst op voor bestemmingen tussen Almere West en Amsterdam Oost. Investeren in Almere-Utrecht verbetert de bereikbaarheid in de Randstad meer dan de IJmeerlijn. De IJmeerlijn lost bestaande knelpunten bij Weesp en Diemen niet op.

De IJmeerlijn versterkt de economische structuur van de Randstad

Wat zijn de argumenten voor en tegen de IJmeerlijn?

Door de IJmeerlijn wordt Almere aantrekkelijk om te wonen voor groepen buiten de middenklasse. De IJmeerlijn geeft Almere een culturele impuls door de aansluiting met Amsterdam. De IJmeerlijn versterkt de identiteit van Almere als volwaardige, zelfstandige en bereikbare stad. Door de IJmeerlijn wordt Almere een bestemming voor Amsterdamse watersporters en toeristen.

De IJmeerlijn is goed voor de natuur in de Randstad Natuur en milieu

De IJmeerlijn stimuleert investeringen in de ecologische kwaliteit van het IJmeer en het Markermeer. De IJmeerlijn als brug biedt kansen voor de ontwikkeling van nieuwe landschappen. De IJmeerlijn beweegt Almere tot uitbreiding, waardoor natuurgebieden elders behouden blijven.

Aanleggen van de IJmeerlijn is een stimulans voor het openbaar vervoer in Nederland Financiën

De IJmeerlijn creëert een woonlocatie waarbij OV de primaire vervoerswijze is in plaats van de auto. De IJmeerlijn betekent een overwinning van het openbaar vervoer op asfalt.

Aanleg van de IJmeerlijn is financieel riskant De IJmeerlijn kan financieel verantwoord worden aangelegd

Aanleg van de IJmeerlijn is technisch ingewikkeld en kan duurder uitvallen dan geraamd. De Hollandse Brug biedt meer mogelijkheden voor gefaseerde aanleg dan de IJmeerlijn. De vervoerswaarde van de IJmeerlijn geldt alleen bij de nog onzekere ontwikkeling van Almere West. De baten van de IJmeerlijn zijn afhankelijk van onzekere trends, zoals de vraag naar huizen en OV.

Financiën

tegen

De aanleg van de IJmeerlijn is politiek riskant

voor De IJmeerlijn als brug brengt Nederland prestige

Politici zijn kwetsbaar bij vertraging en kostenoverschrijding bij de aanleg van de IJmeerlijn. Er is maatschappelijke weerstand tegen de IJmeerlijn bij burgers, belangengroepen en bestuurders. De IJmeerlijn committeert politici aan de bouw van Almere IJland, anders wordt de lijn pas laat rendabel.

Er is te veel onzekerheid om nu een besluit te kunnen nemen over de IJmeerlijn

De IJmeerlijn als brug wordt een (inter)nationaal icoon met een positieve uitstraling voor de regio. De IJmeerlijn ondersteunt de poging de Olympische Spelen naar Nederland te halen.

politiek

politiek

Wat begint met de IJmeerlijn kan eindigen met een snelweg over het IJmeer. De IJmeerlijn zal op den duur leiden tot meer verstedelijking om het IJmeer, of zelfs inpoldering.

Het Rijk is aan Almere verplicht de IJmeerlijn aan te leggen Almere kan zonder IJmeerlijn geen volwaardige stad worden met zestigduizend nieuwe woningen. De IJmeerlijn is sinds de jaren zestig onderdeel van de ruimtelijke ordeningsplannen voor Almere.

Alternatieven voor een railverbinding zoals vervoer over water zijn te snel afgevallen. Kiezen voor de IJmeerlijn getuigt van een megalomane maakbaarheidgedachte.

De IJmeerlijn is de eerste stap naar verkwanseling van het IJmeer

De IJmeerlijn kent de beste kosten/baten-verhouding van alle ontsluitingen van Almere. De IJmeerlijn maakt de uitbreidingsopties voor Almere met de hoogste baten mogelijk. De IJmeerlijn kent van alle alternatieven de minst slechte OV-exploitatie. Marktpartijen doen makkelijker mee met de IJmeerlijn dan met uitbouw van bestaande infrastructuur.

Een besluit vóór de IJmeerlijn is nu politiek opportuun Deze Argumentenkaart is gemaakt aan de hand van denksessies met deskundigen, waaronder ambtenaren van het Rijk, de gemeente Almere en de provincie Flevoland, wetenschappers, en belanghebbenden. Wij danken alle deelnemers voor hun denkwerk. Deze Argumentenkaart is gemaakt in opdracht van de Randstad Urgent ambassadeur ‘Schaalsprong Almere’.

De IJmeerlijn kent breed bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak binnen de regio. Zonder IJmeerlijn weigert de gemeente(raad van) Almere zestigduizend woningen te bouwen.

gemaakt door:

©2009


ARGUMENTENKAART EUROPESE VERKIEZINGEN

Door mijn stem heb ik invloed

mijn invloed

Het Europees Parlement heeft best invloed en dat wordt nog meer met het Verdrag van Lissabon. Als de lage opkomst zo laag is als verwacht, heeft mijn stem relatief veel invloed.

Ik wil met mijn stem een signaal afgeven Met mijn stem laat ik zien dat ik een voor- of tegenstander ben van de Europese Unie. Met mijn stem laat ik zien wat ik van het Europees Parlement vind. Ik gebruik mijn stem als een protest tegen of een steunbetuiging aan het Nederlandse kabinet.

Ik weet welke kant het op moet met Europa

mijn overtuiging

Ik ondersteun de koers van een bepaalde politieke partij. Ik steun met mijn voorkeursstem een bepaalde politicus. Ik stem omdat ik sterke opvattingen heb over een bepaald thema (bijvoorbeeld milieu). Ik voorkom dat mensen met een andere politieke voorkeur de koers bepalen.

Ik vind dat ik moet stemmen Ik vind democratie belangrijk en daar hoort stemmen bij. Stemmen is niet meer wettelijk verplicht, maar het is nog wel mijn burgerplicht. Door te stemmen voorkom ik dat gevestigde partijen voordeel hebben van de lage opkomst.

wel mijn omgeving

mijn gevoel

Wat zijn voor mij de argumenten om wel of niet te gaan stemmen voor het Europees Parlement?

De Europese verkiezingen spelen een belangrijke rol in mijn omgeving Mensen uit mijn omgeving vinden stemmen belangrijk en ik wil aan hun verwachtingen voldoen. Ik ben loyaal aan een politieke partij en die rekent op mijn stem. De media-aandacht geeft mij het idee dat deze verkiezingen belangrijk zijn.

Europa houdt me bezig Ik ben eurofiel: Europese politiek vind ik boeiend en ik beslis er graag over mee. Ik ben euroscepticus en wil dat geluid in het Europees Parlement versterken. Ik voel me Europeaan en stemmen versterkt mijn binding met Europa en de Europeanen.

Mijn stem heeft toch geen invloed

mijn invloed

Mijn ene stem op een paar miljoen stemmen maakt geen verschil. Nederland heeft maar 25 van de 736 zetels en daardoor relatief weinig invloed. Het Europees Parlement mag slechts meebeslissen over beperkt aantal onderwerpen zoals milieu en vervoer. Mijn stem wordt niet serieus genomen; het ‘nee’ bij het referendum over de grondwet is genegeerd.

Ik wil een signaal afgeven door niet te gaan stemmen Ik laat zien dat ik tegen (het beleid van) de Europese Unie ben. Ik laat zien dat ik het Europees Parlement afkeur. Ik laat zien dat ik geen vertrouwen heb in de kwaliteit en integriteit van Europarlementariërs. Niet stemmen is voor mij dé manier om te protesteren tegen de politieke ontwikkelingen in de Europese Unie.

mijn overtuiging

Ik kan met mijn politieke voorkeur niet terecht bij de deelnemende partijen Geen enkele partij vertegenwoordigt mijn opvattingen. Mijn voorkeurspartij vormt met andere partijen een Europese fractie die ik niet zie zitten. Ik kan niet kiezen tussen een aantal partijen waar ik het allemaal deels mee eens ben.

Ik vind dat ik niet hoef te stemmen

niet

Ik stem al voor de Tweede Kamer en dat vind ik genoeg. Democratie is een schijnvertoning en daar doe ik niet aan mee.

mijn omgeving

Deze Argumentenkaart is gemaakt op basis van literatuuronderzoek en denksessies met deskundigen en kiesgerechtigden. Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk.

in opdracht van:

mijn gevoel

De Europese verkiezingen leven niet in mijn omgeving Ik ken niemand in mijn omgeving die gaat stemmen. In mijn omgeving interesseert niemand zich voor de Europese Unie. Ik heb op 4 juni iets belangrijkers te doen.

Europa zegt me niets Ik wil niets met de Europese Unie of met Europese politiek te maken hebben. De onderwerpen en manier van werken van het Europees Parlement zijn voor mij abacadabra.

©2009


De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, terwijl ruim tweehonderdduizend 45-plussers graag willen werken. De keuze is aan u als werkgever: boort u deze voorraad talent aan? Op deze kaart treft u alle argumenten om dat wel of niet te doen.

Argumentenkaart voor Werkgevers

45-plussers hebben niet de kwaliteiten die ik zoek

45-plussers hebben de kwaliteiten die ik zoek 45-plussers hebben natuurlijk gezag en komen betrouwbaar over. 45-plussers hebben levenservaring, mensenkennis en inlevingsvermogen, ze gaan goed met mensen om. 45-plussers hebben relativerings- en taxatievermogen, ze gaan goed met onverwachte omstandigheden om. 45-plussers brengen het ‘elkaar aanspreken op gedrag’ in organisaties. 45-plussers zijn stabiele factoren en brengen rust in organisaties. 45-plussers kunnen werkervaring en een groot netwerk overbrengen op collega’s. 45-plussers in mijn sector beschikken veelal over een betere opleiding dan jongeren of over specifieke vakkennis. 45-plussers hebben veelal een stabielere privé-situatie en geen zorg meer voor kleine kinderen.

45-plussers hebben minder conditie, kunnen minder en leren moeilijker dan jongeren. 45-plussers kunnen minder goed tegen de stress en verandering die hoort bij mijn dynamische organisatie. 45-plussers hebben moeite met beheers- en procesmatige aspecten van moderne organisaties. 45-plussers hebben vaak lang in dezelfde baan gewerkt en zijn minder flexibel dan jongeren. 45-plussers zijn minder handig met computers. 45-plussers zijn niet realistisch over hun competenties en solliciteren op niet-passende banen. 45-plussers kunnen niet met de doelgroep van mijn organisatie omgaan of worden door hen niet geaccepteerd. 45-plussers hebben niet de mentaliteit die ik zoek 45-plussers zijn minder gemotiveerd en minder ambitieus. 45-plussers zijn moeilijker om mee om te gaan, ze klagen veel, zijn eigenwijs en liggen vaker dwars. 45-plussers zijn kieskeuriger over de inhoud van het werk en de arbeidsomstandigheden.

45-plussers hebben de mentaliteit die ik zoek

Werknemer

Werknemer

Langdurig werklozen zijn ongeschikt

Wat zijn

Langdurig werklozen hebben niet de mentaliteit die ik zoek, anders hadden ze al wel eerder ander werk opgepakt. Langdurig werklozen zijn minder snel productief door gebrek aan kennis, ervaring en werkritme. Met langdurig werklozen is vaak iets mis, anders had een andere werkgever ze al aangenomen. Langdurig werklozen hebben vaak problemen thuis die hun functioneren beïnvloeden. Langdurig werklozen stralen weinig zelfvertrouwen uit.

- voor mij als werkgever -

Langdurig werklozen zijn geschikt

de argumenten voor en

Langdurig werklozen zijn direct beschikbaar. Langdurig werklozen zijn dankbaar voor de geboden kans en zetten zich daarom extra in. Langdurig werklozen zijn vaak overgekwalificeerd en brengen meer kennis mee dan de baan vereist. Langdurig werklozen zijn vaak mensen met goede kwaliteiten die door een reorganisatie op straat zijn komen te staan.

tegen het aannemen van (langdurig) werkloze

45-plussers kosten me te veel

45-plussers?

45-plussers willen hun oude, vaak hoge, salaris ontvangen. Als 45-plussers eenmaal ziek zijn, zijn ze dat langer dan jongeren. 45-plussers werken niet lang meer, ik verdien de investeringen in hun opleiding niet terug. De regels zijn ongunstig

45-plussers leveren me geld op 45-plussers zijn snel ingewerkt en werken harder. 45-plussers zijn minder vaak afwezig dan jongeren, hun ziekteverzuim is per saldo gelijk, maar beter te voorspellen.

Financiën

Financiën

De regels zijn gunstig

De pensioenpremie voor 45-plussers is in onze CAO hoger dan voor jongeren. 45-plussers zijn duur vanwege seniorenverlof en andere ontziemaatregelen. Het ontslaan van 45-plussers is duurder dan het ontslaan van jongeren.

TEGEN

Ik zie nadelen voor mijn organisatie bij het aannemen van werkloze 45-plussers

Bij het in dienst nemen van 50-plussers zijn de werkgeverspremies lager. Werklozen kunnen een proefplaatsing krijgen met behoud van uitkering, zonder salariskosten. Voor werklozen kan de overheid (deels) de opleidingskosten vergoeden. Voor werklozen kan de overheid een loonkostensubsidie verstrekken. Voor werklozen kan de overheid het risico van loondoorbetaling bij ziekte overnemen. Sommige gemeenten zullen een aanbesteding eerder gunnen als mijn organisatie werklozen in dienst neemt.

VOOR

Ik wil mijn imago van jonge en dynamische organisatie handhaven, met het oog op mijn (arbeids)marktpositie. Ik verwacht dat werkloze 45-plussers, als ze eenmaal een baan hebben, blijven zitten tot hun pensioen. Ik wil nu vooral jongeren aannemen, want mijn organisatie is al sterk vergrijsd. Ik heb neem alleen jongeren aan die ik intern opleid en ontwikkel. Ik wil iemand met een (recent) diploma, dat hebben 45-plussers niet.

Ik zie voordelen voor mijn organisatie bij het aannemen van werkloze 45-plussers Ik wil in mijn organisatie graag een evenwichtig team met jong en oud. Ik houd voeling met deze doelgroep door een werkloze 45-plusser aan te nemen. Ik toon me een maatschappelijk verantwoord ondernemer door langdurig werkloze 45-plussers aan te nemen, dat is goed voor mijn positie op de arbeidsmarkt. Ik heb werk dat prima door langdurig werkloze 45-plussers gedaan kan worden.

Het zittende team zit er niet op te wachten Jonge medewerkers verzetten zich tegen de komst van 45-plussers. Collega’s nemen voormalig langdurig werklozen niet serieus.

45-plussers zijn loyaal en wisselen niet telkens van baan. 45-plussers hebben zelfkennis en zijn daardoor realistisch over hun mogelijkheden en ambities. 45-plussers zijn minder gericht op hun eigenbelang en hun carrière, en meer op het organisatiebelang. 45-plussers werken hard en accuraat, ze voelen zich verantwoordelijk en hebben oog voor kwaliteit. 45-plussers hebben een goed arbeidsethos, ontwikkelde normen en waarden en zijn betrouwbaar. 45-plussers hebben een hogere drempel om zich ziek te melden of anderszins te verzuimen.

Ondernemersvisie

Ondernemersvisie

Het zittende team heeft er baat bij Collega’s met een vaste baan gaan meer waarderen wat ze hebben en aan hun employability werken als ze de ervaringen van werkloze 45-plussers horen. 45-plussers die niet (meer) zo nodig carrière hoeven te maken, vormen geen bedreiging voor collega’s.

Ik sta er persoonlijk niet achter Ik werk zelf liever met jongeren. Ik wil niet geassocieerd worden met langdurig werklozen. Ik help liever andere doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Ik wil mijn tijd niet verdoen aan nepsollicitaties van mensen die hun uitkering willen behouden. Ik ben bang dat langdurig werkloze 45-plussers iets verzwijgen waar ik later last van krijg.

Ik sta er persoonlijk achter Ik vind dat iedereen recht heeft op een baan en laat me niet afschrikken door het stigma werkloosheid. Ik heb zelf een uitkering gehad en wil anderen helpen om daaruit te komen. Ik werk zelf liever met 45-plussers. Ik vind het belangrijk dat het normaal gevonden wordt dat 45-plussers werken.

De instanties maken het mij lastig De trage bureaucratische procedures voor het aanvragen van eventuele subsidies werken demotiverend. De bemiddelende instanties zijn slecht bereikbaar, slecht georganiseerd en slecht geautomatiseerd. Ik kan de weg niet vinden binnen de instanties, ik weet niet waar ik moet zoeken. Het personeel van de instanties is wisselend van kwaliteit, daardoor is de dienstverlening onbetrouwbaar. De instanties kennen hun cliënten niet en weten te weinig van de verschillende branches. Ik heb slechte ervaringen met mensen die ik via instanties kreeg.

in opdracht van:

De instanties maken het mij makkelijk

Instanties

Instanties

De argumenten op deze kaart zijn verzameld in groepsgesprekken met directeur-eigenaren, leidinggevenden en HR-managers uit vele bedrijfstakken. Ook deskundigen leverden hun bijdrage. Met dank aan hen voor hun denkwerk. Voor meer informatie, ook over (financiële) regelingen kunt u terecht op www.talent45plus.nl

Instanties als CWI, UWV en gemeenten bieden mij uitgebreide en kosteloze dienstverlening, bijvoorbeeld bij begeleiding, assessment en training. Een inspirerende consulent trekt mij over de streep. Ik weet (inmiddels) goed de weg binnen de instanties, en kan zo van alle voordelen en ondersteuning profiteren.

gemaakt door:

© 2008


Kernenergie is goedkoper

Energiebeleid

Bij de huidige energieprijzen is kernenergie de goedkoopste vorm van elektriciteitsopwekking. Consumenten en bedrijven kunnen profiteren van de lagere energierekening. Consumenten profiteren van de lage energieprijs door goedkopere producten. De kosten van kernenergie worden marginaal bepaald door de grondstof (uranium) en zijn daardoor stabiel.

Nieuwe kerncentrales zijn goed voor de Nederlandse economie Bij de huidige energieprijzen is de exploitatie van een kerncentrale winstgevend. Een nieuwe impuls voor de Nederlandse kernenergiesector levert hoogwaardige werkgelegenheid op.

voor

Kerncentrales zijn nodig om de energievoorziening in de toekomst veilig te stellen

Kernenergie is geen praktische oplossing

voor tegen Nieuwe kerncentrales zijn relatief veilig

Nieuwe kerncentrales zijn goed voor andere bedrijven en de staat De verwerking van kernafval zal efficiënter worden doordat meer instellingen meebetalen. Nieuwe centrales stimuleren de ontwikkeling van (nucleaire) technologie in Nederland. Nieuwe kerncentrales zijn goed voor uraniumverrijkingsbedrijf Urenco, waarvan de staat aandeelhouder is.

Economie

Nederland is een relatief veilige plek voor nieuwe kerncentrales

De nieuwe centrales zullen de overheid geld kosten

voor

Na 100 jaar neemt de overheid de kosten en verantwoordelijkheid voor de opslag van afval over. Bij een ramp draait de (internationale) gemeenschap op voor het onverzekerbare deel van de kosten.

Veiligheid

De bouw van nieuwe centrales is financieel riskant Het verkrijgen van een vergunning duurt lang en is onzeker door bezwaar- en beroepsprocedures. Exploitatie vergt hoge investeringskosten voor bouw, onderhoud en veiligheid. De schade bij uitval van een centrale is groot en vraagt veel back-upvoorzieningen. De kosten van een eventuele ramp met een nieuwe kerncentrale zijn onverzekerbaar hoog.

Nieuwe kerncentrales maken de wereld veiliger voor Nederland

tegen

Nieuwe kerncentrales zijn riskant

De consument profiteert niet direct van de lage kostprijs van kernenergie De elektriciteitsprijs voor consumenten is vooralsnog gekoppeld aan de olieprijs.

Nieuwe kerncentrales zijn nodig om de CO₂-uitstoot terug te dringen Bij de productie van kernenergie komt nauwelijks CO₂ vrij.

Kerncentrales produceren relatief weinig afval De gevaarlijkste hoeveelheid radioactief afval is in volume beperkt (enkele kubieke meters per jaar). Het afval is met de huidige technieken goed op te slaan, in elk geval voor de voorzienbare toekomst. Een toenemend deel van het afval kan worden hergebruikt.

voor

Lokale productie van kernenergie voorkomt energieverspilling Kernenergieopwekking in Nederland leidt tot minder energieverlies tijdens transport.

Welke argumenten zijn er voor en tegen het bouwen van nieuwe kerncentrales in Nederland?

Nederland is een riskante plek voor nieuwe kerncentrales

tegen

Nederland kan proliferatie en terreurdreiging niet uitbannen

Kerncentrales produceren radioactief afval waar geen definitieve oplossing voor is

Nieuwe kerncentrales leveren Nederland geopolitiek voordeel op

Hoogradioactief kernafval moet meer dan 100.000 jaar veilig opgeborgen worden. Tot nu toe kan slechts eenderde deel van het afval worden hergebruikt als brandstof.

Milieu

voor

Nieuwe kerncentrales belemmeren de ontwikkeling van duurzame alternatieven

Politici willen scoren

Kerncentrales zijn slecht voor het milieu

tegen tegen

Nieuwe kerncentrales vormen geen direct gevaar voor de volksgezondheid De straling in en rondom een kerncentrale is gering en ongevaarlijk.

voor

De langetermijneffecten voor de volksgezondheid zijn onzeker

Volksgezondheid

De gevolgen van een ramp voor de volksgezondheid zijn groot. Het is nog onbekend of wonen bij of werken in een kerncentrale op lange termijn schadelijk is.

voor

Het draagvlak voor kernenergie ontbreekt

Nederland is moreel verplicht om nieuwe kerncentrales te bouwen

Ethiek Het is moreel verwerpelijk om nieuwe kerncentrales te bouwen

Mensen in Nederland kunnen ziek worden van angst voor de kerncentrales Sommige mensen worden ziek alleen al doordat ze denken dat de productie van kernenergie gevaarlijk is. Ook bij een ongeval waarbij geen straling vrijkomt, zullen sommige mensen ziek worden.

Nederland moet aan zijn klimaatdoelstellingen voldoen

Politiek

Geld geïnvesteerd in kerncentrales kan niet worden uitgegeven aan duurzame energieopwekking.

Een kerncentrale loost relatief veel en relatief warm koelwater. De winning van de brandstof voor kerncentrales (uranium) schaadt het milieu in de landen van herkomst.

Nieuwe kerncentrales maken de wereld minder veilig

tegen

tegen

De productie van kernenergie is mogelijk schadelijk voor de volksgezondheid elders De werkomstandigheden in de uraniummijnen in de herkomstlanden schaden de volksgezondheid aldaar.

in opdracht van:

KernenergieDEF.indd 1

Deze kaart is gemaakt op basis van groepsinterviews met deskundigen. Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk.

gemaakt door:

© 2008

23-01-2009 08:37:49


Toetreding is een positief keerpunt in de internationale verhoudingen

Toetreding van Turkije is een bedreiging voor de Nederlandse positie in Europa

Toetreding van Turkije slaat een brug tussen Islam en Christendom, Azië en Europa. Toetreding bewijst dat met diplomatie en samenwerking (‘Soft Power’) succes te boeken valt.

Toetreding zal Europa dwingen om z’n eigen zaken op orde te brengen Toetreding dwingt Europa tot bestuurlijke vernieuwing, bijvoorbeeld tot een inperking van het vetorecht. Nederland heeft, als nettobetaler, baat bij minder Europese subsidies. Toetreding dwingt Europa tot ander subsidiebeleid want anders zouden de subsidies voor landbouw en arme regio’s niet meer te betalen zijn.

Europa heeft Turkije het lidmaatschap beloofd Turkije kreeg in 1963 in een associatieakkoord perspectief op lidmaatschap. Door in 1987 de Turkse lidmaatschapsaanvraag te accepteren, heeft de Europese Unie Turkije erkend als Europees land. In 1996 trad Turkije toe tot de Europese douane-unie. In 1999 kreeg Turkije de kandidaat-status en oktober 2005 gingen de toetredingsonderhandelingen van start.

Politiek

Wat zijn de argumenten voor en tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie?

De invloed van Nederland in Europa zal verder marginaliseren. Turkije is vanaf 2014 met meer dan 80 miljoen inwoners het grootste land van Europa en zal bij toetreding grote invloed krijgen op het Europese beleid.

Toetreding van Turkije is een bedreiging voor de Europese Unie

Politiek

De bevolking is tegen toetreding Van de Europese bevolking steunt een minderheid van 28 procent de toetreding van Turkije (EC). In 2004 steunde driekwart van de Turkse bevolking de toetreding, nu is dit eenderde (ZEI).

Toetreding leidt tot versterking van de rechtstaat in Turkije

Deze Argumentenkaart geeft een overzicht van de belangrijkste argumenten voor en tegen de toetreding van Turkije tot Europa. Het vraagstuk is primair benaderd vanuit Nederlands perspectief.

Toetreding versterkt de Turkse democratie en zal de macht van het leger terugdringen. Met de toetreding krijgt Europa grip op aan Turkije gerelateerde problemen zoals milieuproblemen en illegale migratie. Toetreding dwingt erkenning van internationaal recht af, bijvoorbeeld bij ILO-verdragen over arbeidsvoorwaarden. Toetreding maakt de Turkse rechtspraak onafhankelijker, en verbetert de rechtspositie van Europese instellingen in Turkije.

De Europese Unie staat met Turkije politiek sterker Met Turkije heeft Europa een grotere stem in internationale instituties zoals de wereldhandelsorganisatie. Met Turkije krijgt Europa meer invloed in het Midden-Oosten.

Toetreding is een bedreiging voor de stabiliteit van Turkije Turkse instituties zijn nog niet klaar voor toetreding. De hervormingen die nodig zijn roepen weerstand op. Het leger zal z’n machtspositie moeten inleveren. Daardoor ontstaat ruimte voor andere partijen, zoals de politieke Islam. Dat het leger macht moet inleveren is een risico: wellicht grijpen de militairen straks naar de wapens.

Een moslimland past niet in het joods-christelijke Europa Toetreding van een moslimland is een bedreiging voor de Europese christelijke normen en waarden.

De Turkse politieke filosofie (het Kemalisme) past niet bij Europa

Turkije hoort cultureel-historisch gezien bij Europa Als Turkije voldoet aan alle criteria - wat nog jaren zal duren - kan het probleemloos toetreden tot de Europese Unie. De Turkse Islam is niet onverenigbaar met de Europese normen en waarden (WRR). Turkije en Europa hebben al eeuwenlang een hechte maar gespannen relatie. Doel van het Europese project is spanningen zoals die tussen Turkije en Europa te pacificeren.

Toetreding is goed voor de integratie van Turken in Europa

Turkije voldoet nog lang niet aan de toetredingscriteria. Zelfs als Brussel besluit dat Turkije er wel aan voldoet, zal het nooit een echt Europees land zijn. Omdat de Europese bevolking tegen toetreding is, ondermijnt het toetredingsproces het vertrouwen in de Unie. Door toetreding worden Turkse problemen Europese problemen, zoals de conflicten met Cyprus en met de Koerden. De toetreding van Turkije zet de deur open voor andere landen die niet of nauwelijks op het Europese continent liggen.

Cultuur

Turkije gaat on-Europees om met religie, vrouwen en minderheden

Cultuur

De scheiding tussen kerk en staat is formeel sterk, maar in de praktijk erg geforceerd De Turkse regering gebruikt de Islam als machtsmiddel en geeft bijvoorbeeld meer geld uit aan moskeeën dan aan scholen. Vrouwen, homo’s en religieuze minderheden worden onderdrukt.

Door de open grenzen komt er meer uitwisseling - en daarmee begrip - en kunnen vooroordelen over Turken afnemen. Door toetreding horen Turkse Europeanen er ‘echt bij’, wat de integratie makkelijker kan maken.

Met Turkije erbij demonstreert Europa dat het geen exclusief christelijke club is

voor

Met een Moslimland binnen de grenzen laat Europa zien dat het de godsdienstvrijheid serieus neemt.

Onder het Kemalisme is het individu onderworpen aan de Turkse republiek. Het Turkse leger heeft, als hoeder van het Kemalisme, veel invloed op de Turkse samenleving. Het Kemalisme is zeer nationalistisch, wat blijkt uit het verbod op het beledigen van de Turkse identiteit (artikel 301). Turkije heeft moeite met zijn eigen geschiedenis. Zo weigert de regering de Armeense genocide te erkennen.

Toetreding kan een Turkse identiteitscrisis veroorzaken

tegen

Toetreding versnelt de Europeanisering in Turkije, wat leidt tot verwarring over de Turkse identiteit (jeans en hoofddoek). Dat Turkije de eigen normen en waarden moet verruilen voor Europese regels roept verzet op en werkt destabiliserend.

Turkije vormt een diplomatieke brug tussen Europa en de Islamitische wereld Turkije heeft als een van de weinige moslimlanden goede diplomatieke betrekkingen met Israël. Turkije zit als enig NAVO-land in de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC).

Toetreding versterkt het Europese veiligheids- en defensiebeleid Europa krijgt meer grip op smokkelroutes (mensen, drugs) die via Turkije lopen. Toetreding vergemakkelijkt de samenwerking met Turkije in internationale crisissituaties.

Het opschuiven van de Europese buitengrenzen naar het oosten is gevaarlijk

Veiligheid Veiligheid

De georganiseerde criminaliteit wordt moeilijker beheersbaar Dankzij het vrije verkeer van personen wordt het voor Europese en Turkse criminelen makkelijker om samen te werken.

Turkije niet laten toetreden is riskant Afwijzing van Turkije door Europa kan een voedingsbodem vormen voor fundamentalisme. Als Europa besluit dat Turkije niet mag toetreden, zet het de relatie met een belangrijke NAVO-bondgenoot op het spel.

Toetreding maakt migratie van en naar Turkije makkelijker Toetreding maakt heen en weer reizen makkelijk, waardoor Turken zich niet definitief in Nederland hoeven te vestigen. Door toetreding groeit de Turkse economie fors, waardoor het voor Turken aantrekkelijk wordt om terug te keren.

Migratie

Als Turkije toetreedt zonder aanpassing van het landbouwbeleid dan kost dit Europa 10 à 20 miljard euro. Nederland betaalt als nettobetaler in Europa hier relatief veel aan mee. De toetreding van een groot land met weinig sociale wetgeving ondermijnt de Nederlandse verzorgingstaat.

Economie

Toetreding is goed voor de Europese economie

Economie

Er lopen belangrijke pijpleidingen door Turkije zoals de Baku-Ceyhanpijplijn. in opdracht van:

Toetreding van Turkije is potentieel destabiliserend voor de Europese economie Goedkopere productie in Turkije, bijvoorbeeld door de lage loonkosten in Turkije, kan Europese banen kosten. De slechte handhaving van wetgeving, bijvoorbeeld merkenrecht, kan leiden tot oneerlijke concurrentie. Turkije heeft een grote zwarte sector (de helft van de economie), wat onder meer leidt tot oneerlijke concurrentie. Turkije zal op termijn toetreden tot de eurozone, wat riskant is voor de waarde van de euro.

Toetreding heeft negatieve gevolgen voor de Turkse economie

Toetreding stimuleert de Turkse economie

Toetreding verbetert de leveringszekerheid van energie aan Europa

Na toetreding zullen 2,7 miljoen Turken naar Europa komen, waarvan ruim 100 duizend naar Nederland (CPB). Immigrerende Turken zullen banen bezetten, vooral van andere ‘nieuwe Europeanen’ maar ook van Nederlanders. Als Turken Europeanen zijn, kan Nederland geen eisen meer stellen aan gezinshereniging en gezinsvorming.

Toetreding heeft nadelige effecten voor de Nederlandse economie

De effecten voor de economische groei in Nederland zijn zeer beperkt maar positief. Toetreding is een stimulans voor Nederlandse investeringen in Turkije en voor de handel. Dankzij het toetredingsproces verdrievoudigde de handel tussen Nederland en Turkije sinds 2001 tot 3,6 miljard euro per jaar.

Europa biedt Turkije de institutionele voorwaarden voor een stabiele economie. De Turkse economie zal in de twintig jaar na toetreding met 0,8 tot 6,4 procent groeien (CPB).

Toetreding leidt tot een toestroom van Turken naar Europa

Migratie

Toetreding is goed voor de Nederlands economie

Een groter aanbod van arbeid drukt de loonkosten en verbetert de concurrentiepositie van Europa. Turkse arbeidskrachten kunnen de krapte op de arbeidsmarkt ten gevolge van de vergrijzing verminderen.

Door wegvallende grenscontroles kan Turkije de poort naar Europa worden voor terroristen en smokkelaars.

Literatuur: CPB, Assessing the economic implications of Turkish accession tot the EU, Den Haag, 2004. EC, Eurobarometer 66, E6012, Den Haag, 2006. WRR, De Europese Unie, Turkije en de Islam, Den Haag, 2004. ZEI, EU-Turkey-Monitor, vol. 2, no. 3. Bonn, 2006.

Turkije zal moeite hebben om te concurreren met Europa en dat kan tot werkloosheid leiden, met name in de landbouw. Implementatie van de Europese wetgeving gaat Turkije veel geld kosten, vooral qua milieubescherming.

De argumenten zijn verzameld door de Argumentenfabriek tijdens groepsgesprekken met deskundigen. Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk. gemaakt door: ©


Wat zijn de argumenten voor en tegen het opbreken van mijn huwelijk?

De problemen in mijn relatie zijn te groot We kunnen niet meer met elkaar praten. We maken voortdurend ruzie. De romantische liefde is weg en ik wil niet leven zonder die liefde. Onze toekomstplannen en ambities verschillen te veel van elkaar. We hebben alles geprobeerd, zelfs een therapeut, maar het werkt niet tussen ons. We hebben geen seks meer.

Mijn relatie

Ik wil van mijn partner af Er is sprake van misbruik of geweld tegen mij en/of de kinderen. Mijn partner gaat vreemd en dat accepteer ik niet. Mijn partner kleineert me en neemt me niet serieus. Met deze partner wil (of kan) ik geen kinderen krijgen.

Mijn gevoel zegt me dat scheiden beter is Ik hou van een ander waarmee ik mijn leven wil delen. Ik verlang naar meer vrijheid en ruimte voor mezelf en mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik wil meer tijd voor andere zaken, zoals familie, vrienden, werk of mijn relatie met God. Ik wil op zoek naar een nieuwe partner en een betere relatie.

Deze Argumentenkaart geeft een overzicht van de belangrijkste argumenten voor en tegen een echtscheiding. Het vraagstuk is benaderd vanuit het perspectief van de partners.

Ik wil onze problemen oplossen, eventueel met behulp van een therapeut. Het verdwijnen van de romantische liefde is geen reden om te scheiden.

Mijn partner is niet het probleem Ik vrees dat ik zelf onderdeel ben van het probleem en in een volgende relatie dezelfde fouten zal maken. Mijn problemen (angsten, depressies, verslavingen) los ik niet op door weg te gaan.

Mijn gevoel

Getrouwd blijven voelt beter dan scheiden Ik zie het niet zitten om alleen verder te moeten leven. Ik ben bang dat ik door een scheiding mijn vrienden en mijn sociale leven verlies. Scheiden voelt als een schaamtevolle mislukking. Ik ben bang voor de onvoorziene gevolgen van een scheiding.

Ik wil het mijn kinderen niet aandoen Ik wil dat mijn kinderen met beide ouders in één gezin opgroeien. Kinderen voelen zich vaak schuldig over een scheiding, of ze schamen zich. Door een scheiding verliezen mijn kinderen ook grootouders en familieleden, en vriendjes uit de buurt. Ik zadel mijn kinderen hun leven lang op met problemen bij verjaardagen en feestdagen.

Scheiden bedreigt de ontwikkeling van mijn kinderen

Mijn kinderen

Mijn kinderen zijn al te vaak getuige geweest van geweld. Mijn kinderen mogen niet langer slachtoffer zijn van geweld of misbruik. Mijn kinderen moeten voortdurend bemiddelen bij conflicten tussen mij en mijn partner, dat is niet goed.

Een scheiding is beter voor de ontwikkeling van mijn kinderen

Mijn relatie

Mijn gevoel

Ik moet mijn kinderen beschermen

Door weg te gaan kan ik weer een thuis creëren waar het rustig en gezellig is. Ik wil mijn kinderen niet laten opgroeien in een liefdeloze omgeving. De schade van een scheiding valt mee zolang er geen ruzies en geldproblemen ontstaan.

Ik wil mijn relatie niet opgeven

Ik wil niet dat mijn kinderen opgroeien in armoede. Kinderen ontwikkelen zich beter in een compleet gezin, tenzij er sprake is van grote conflicten. Ik wil het goede voorbeeld geven door te laten zien dat problemen oplosbaar zijn als je je best doet. Kinderen van gescheiden ouders hebben moeite met langdurige relaties en gaan zelf vaker scheiden. Scheidingskinderen presteren gemiddeld slechter op school, belanden vaker in de criminaliteit en gebruiken meer alcohol, sigaretten en drugs, zeker als het huishouden er financieel sterk op achteruit gaat.

Mijn kinderen Scheiden is slecht voor mijn relatie met de kinderen

voor

Scheiden is beter voor mijn relatie met mijn kinderen

Ik wil altijd bij mijn kinderen kunnen zijn en volledig bij hun opvoeding betrokken zijn. Als ouder ben ik het aan mijn kinderen verschuldigd om samen te blijven. Ik wil of kan mijn kinderen niet overlaten aan mijn partner.

tegen

Als er een einde komt aan de stress en het geruzie, kan ik weer tijd besteden aan mijn kinderen.

Ik ga er bij een scheiding financieel op achteruit Scheiden levert me geld op Mannen gaan er gemiddeld na een scheiding financieel op vooruit. Na verdeling van het geld kan het zijn dat een partner die eerder geen vermogen had, flink profiteert.

Mijn geld

Mijn geld

Een echtscheiding kost geld

Scheiden is betaalbaar

We kunnen twee huishoudens niet betalen. Bij grote conflicten lopen de kosten van een advocaat flink op. Ik heb geen zin om jarenlang alimentatie te betalen en mijn pensioen te delen. De praktische kant van de scheiding (verhuizing, mediation, juridische afwikkeling) kost geld.

Een harmonieuze scheiding, waar geen kinderen bij betrokken zijn, kan voor minder dan duizend euro.

Ik ben beter af zonder huwelijk Gescheiden mensen zijn gemiddeld gelukkiger dan mensen in een slecht huwelijk. Ik kan me meer op mijn werk en carrière gaan richten. Ik moet weer gaan werken en kom daardoor financieel op eigen benen te staan.

Ik mag best scheiden Ik hoef me nergens voor te schamen. Scheiden moet kunnen in een moderne liberale samenleving. Ik vind het goed dat het huwelijk geen gevangenis meer is. Ik vind dat rouwen en lijden bij het leven horen, ik kom er wel overheen.

80 procent van de vrouwen levert financieel in door een scheiding, gemiddeld 20 tot 30 procent. De kans bestaat dat ik door een scheiding mijn werk niet meer kan blijven doen en mijn baan verlies. We hebben samen een bedrijf en zijn in gemeenschap van goederen getrouwd.

Mijn toekomst Mijn toekomst

Mijn overtuiging Mijn overtuiging

Een toekomst in mijn eentje is weinig rooskleurig Ik kan de zorg voor de kinderen niet aan in mijn eentje. Een scheiding bedreigt mijn imago, status en carrière. Alleenstaande ouderen zijn sociaal en emotioneel slechter af, met name mannen.

Ik ben principieel tegen scheiden Mijn trouwbelofte is me veel waard, ik zal er alles aan doen die na te komen. Scheiden past niet in mijn geloof: wat god verbonden heeft zal niemand scheiden. Ik vind dat scheidingen de maatschappij ontwrichten. Ik vind dat je moet vechten voor je relatie.

Deze kaart is tot stand gekomen op basis van groepsinterviews met relatietherapeuten, juristen, wetenschappers en andere (ervarings) deskundigen. Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk. in opdracht van:

gemaakt door: ©


Nederland heeft bijna 1 miljoen zelfstandig ondernemers. Het overgrote deel is eenpitter of freelancer, oftewel: zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Die groep groeit snel.

Als zelfstandige kan ik mezelf professioneel beter ontwikkelen Ik heb een idee dat ik alleen als zelfstandige kan uitwerken. Ik kan me meer richten op werkzaamheden waar ik goed in ben. Als zelfstandige heb ik meer controle over mijn curriculum. Als zelfstandige krijg ik uit verschillende hoeken feedback waardoor ik sneller kan leren. Ik ben zelf verantwoordelijk voor (bij)scholing en kan dat beter afstemmen op mijn wensen en potentie.

Zelfstandigheid is voor mij een logische stap Ik wil ook andere dingen doen in het leven en dat gaat beter als ik voor mezelf werk. Ik ga met pensioen, maar wil volwaardig mee blijven draaien in de maatschappij. Er zijn geen promotiekansen meer voor me binnen het bedrijf waar ik werk.

Ik kan in loondienst beter carrière maken

Mijn mogelijkheden

Eigen baas worden:

Een bestaan als ondernemer is voor mij pure noodzaak Mijn beroep wordt vooral zelfstandig uitgeoefend, bijvoorbeeld cameraman. Ik wil werken, maar het lukt me niet om een baan te vinden. Ik wil het niet, maar mijn werkgever dwingt me om als freelancer te gaan werken (zorg, bouw, post).

Ik wil meer verdienen

Ik weet zeker dat ik voldoende werk en inkomsten zal hebben. Ik heb weinig investeringen nodig om voor mezelf te kunnen beginnen. Ik heb wat achter de hand (gouden handdruk, terugkeergarantie) en durf daarom de risico’s aan.

Ik mis de gedrevenheid, overtuigingskracht en het zelfvertrouwen om eigen baas te worden. Ik moet te veel dingen gaan doen waar ik geen verstand van heb. Ik heb de discipline niet om geld te reserveren voor de belasting en verzekeringen.

Ik denk dat belastingdienst en UWV mijn werkzaamheden als verkapt dienstverband zullen zien.

Ik ga er financieel op achteruit

Mijn geld

Mijn geld

Het ontbreekt me aan de capaciteiten

De overheid accepteert mijn ondernemersschap niet

wat zijn de argumenten voor en tegen?

Als zelfstandige kan ik per uur meer verdienen. De winst die ik genereer is voor mij en niet voor mijn baas. Voor mij geldt dat ik als zelfstandige minder belasting betaal. Ik kan makkelijker zwart werken als ik eigen baas ben.

Ik heb nu het geld en de gelegenheid om voor mezelf te beginnen

Mijn mogelijkheden

In een professionele organisatie kan ik mijzelf het beste ontwikkelen, zowel professioneel als sociaal. Als werknemer kan ik me specialiseren omdat ik geen tijd kwijt ben aan bijzaken zoals de administratie. Het bedrijf waar ik werk, besteedt veel geld en tijd aan loopbaanbegeleiding en opleidingen. Bij een bedrijf weet ik waar ik aan toe ben, en wat ik moet doen om de top te bereiken.

Ik verwacht niet dat ik als zelfstandige voldoende opdrachten kan binnenhalen. Als ik zelf voor mijn pensioen en verzekeringen moet zorgen, ben ik als zelfstandige duurder uit.

Ik vind de financiële risico’s te groot Als het mis gaat, heb ik geen recht op een werkloosheidsuitkering. Ik krijg te maken met financiële risico’s als beroepsaansprakelijkheid en wanbetaling. Het is voor mij als zelfstandige moeilijker om een hypotheek of een lening te krijgen. Mijn vaste lasten zijn zo hoog dat ik me niet kan permitteren mijn vaste baan op te geven.

Ik wil zelf bepalen hoe ik mijn bruto inkomen besteed Ik vind het niet nodig om pensioen op te bouwen of me te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Ik besluit graag zelf over mijn verzekeringen, en een minimum vangnet hoeft niet duur te zijn.

Ik vind het fijn om werknemer te zijn Mijn collega’s vormen een belangrijk deel van mijn sociale leven, ik zou ze niet willen missen. Als werknemer weet ik precies wat er van me wordt verwacht. Ik vind het fijn dat zaken als pensioen en scholing goed geregeld zijn. Mijn werk biedt me structuur, dat vind ik prettig.

Ik vind het vervelend om werknemer te zijn Het hebben van collega’s vind ik vooral lastig, niet inspirerend. Ik kan niet werken voor een baas, dat leidt steeds weer tot problemen.

Mijn gevoel

Het lijkt me heerlijk om voor mezelf te werken

voor

tegen

Mijn gevoel

Ik zie op tegen de rompslomp die bij een eigen bedrijf hoort, zoals het voeren van een administratie. Ik zou wanhopig worden van de continue onzekerheid van het zelfstandig ondernemerschap.

Als zelfstandige kan ik mijn passie realiseren, bijvoorbeeld als kunstenaar. Ik verlang naar de vrijheid van het zelfstandig ondernemerschap.

Eigen baas worden zou voor mij statusverlies betekenen Mijn omgeving zal concluderen dat ik niet goed functioneerde in loondienst. Mijn familie en vrienden zullen het niet waarderen als ik mezelf op deze manier profileer. Als eenpitter ben je niet betrokken bij de grote deals en hoor je er niet echt bij.

Als zelfstandige kan ik werk en zorg beter combineren Ik kan zelf mijn tijd indelen en werken op tijdstippen dat het mij uitkomt. Ik verdien in minder tijd evenveel, waardoor ik meer tijd heb voor mijn gezin. Als ik thuis werk, hoef ik niet te reizen, dat scheelt veel tijd.

Het lijkt me onprettig om voor mezelf te beginnen

Mijn gezin Mijn gezin

Het is goed voor mijn gezin Als zelfstandige ben ik gelukkiger in mijn werk en daardoor een leukere partner of ouder. Mijn partner en kinderen helpen in mijn zaak, dat schept een bijzondere band.

Als zelfstandige kan ik werk en zorg minder goed combineren Mijn eigen bedrijf zal me voortdurend opeisen, waardoor ik geen tijd meer overhoud voor mijn gezin. Met het stressvolle bestaan van de zelfstandige ben ik een slecht voorbeeld voor mijn kinderen.

Mijn partner wil niet dat ik voor mezelf begin Mijn partner vindt de onzekerheid van het zelfstandig ondernemerschap te groot. Mijn partner zal zich overal mee bemoeien, dat zal problemen geven.

Ik heb principiële bezwaren tegen het werknemerschap Ik wil niet deelnemen aan de CAO’s en de gedwongen solidariteit van het werknemerschap. Ik verfoei het kapitalistische systeem en wil me niet laten gebruiken om winst te maken voor anderen. Ik wil werken op basis van een gelijkwaardige relatie, niet op basis van een gezagsverhouding.

Ik wil meer zelfbeschikking en vrijheid Ik wil zelf bepalen hoe ik werk, met wie, wanneer en voor welke prijs. Ik wil zelf verantwoordelijk zijn voor mijn successen en fouten. Als zelfstandige kan ik mijn eigen ondernemersvisie en (werkgerelateerde) normen en waarden bepalen.

Mijn overtuiging

Ik heb principiële bezwaren tegen het zelfstandig ondernemerschap

Mijn overtuiging

Eenpitters en freelancers ondermijnen de solidariteit en het systeem van sociale zekerheid. Voor de zelfstandige dreigt de geldverslaving.

Het zelfstandig ondernemerschap gaat ten koste van mijn vrijheid Als zelfstandig ondernemer word je afhankelijk van opdrachtgevers, de bank en je gezondheid. In mijn sector zijn zelfstandigen afhankelijk van - vaak dure - tussenpersonen om werk te krijgen.

De argumenten zijn verzameld in groepsinterviews met deskundigen, ondernemers en werknemers. Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk. in opdracht van:

gemaakt door: ©

argumentenkaarten grote reel  

Verzekeraars bepalen steeds vaker door welke zorgaanbieders hun klanten geholpen worden. De keuzevrijheid neemt niet toe omdat het zorgaanbo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you