Grunntall 1-7

Page 1

Bli kjent med mangfoldet i Grunntall!

Grunntall 1–7 Et helhetlig matematikkverk for barnetrinnet Elektronisk Undervisningsforlag AS


GRUNNTALL 1–7 Grunntall for barnetrinnet I Grunntall er det lagt vekt på grundige forklaringer med tekst og illustrasjoner. Bøkene inneholder mange og varierte aktiviteter som gir elevene god forståelse av lærestoffet. Bøkene har oversiktlige eksempler der illustrasjoner og tekst forklarer hvordan elevene kan løse oppgavene, og hvordan oppgavene kan settes opp og føres. Det gjør at elevene kan bla tilbake til eksemplene og repetere lærestoffet når de møter utfordringer med oppgaver utover i kapitlet. Eksemplene og forklaringene er til god hjelp også for foresatte og andre som skal hjelpe til med hjemmearbeidet. Tydelige læringsmål gir elevene god oversikt over hva de skal lære i hvert kapittel. Oppgaver med ulik vanskelighetsgrad finnes på samme sted i bøkene. Det gjør at elevene lett kan finne oppgaver som de mestrer, og oppgaver som de faglig kan strekke seg etter. I Grunntall 5–7 Vurderingsverktøy med oppgavebank finnes det i tillegg over 1100 varierte ekstraoppgaver: sammensatte oppgaver, oppgaver med nye vinklinger, grubliser og ekstra utfordrende oppgaver. Dette verktøyet har også målark og oppdaterte kapittelprøver med kjennetegn på måloppnåelse. Nettressursene Grunntall nettoppgaver 1–7 og Grunntall 1–7 for interaktive tavler supplerer de trykte lærebøkene og gir gode muligheter for variasjon i matematikkinnlæringen.

KAPITTEL 5

En time er 60 minutter

Terning, kule, prisme, sylinder og pyramide

En time er delt i seksti minutter. Når langviseren har beveget seg mellom to små streker, har det gått ett minutt.

Finner du disse figurene rundt deg?

Svampen er et prisme.

Klokka er fjorten over ti. hel

5 på

En ball er ei kule.

5 over

10 på

10 over

kvart på

kvart over

10 på halv

10 over halv 5 over halv

Et glass er en sylinder. En terning er en terning.

Vi kan tenke symmetri om ei linje som går gjennom 6 og 12, når vi skal si et klokkeslett.

5 på halv

halv

Eksempel

KAPITTEL 11

Hvor mye er klokka?

Saft 1:5

Eksempel

Vi teller hvor mange minutter

I et prisme er lengden 3 cm, bredden 2 cm og høyden 4 cm. det er igjen til klokka er halv åtte. Regn ut prismets overflate.

Klokka er tretten minutter på halv åtte.

En pyramide er spiss på toppen.

Løsning 3 cm 2 cm

88 4 cm

116

4 cm

2 cm

3 cm

Kapittel 10 2 cm

3 cm

2 cm

3 cm Vi lager en tegning av prismet og overflaten av prismet.

2 cm

1

Arealet av de største sideflatene: 3 cm · 4 cm · 2 = 24 cm² Arealet av de minste sideflatene: 2 cm · 4 cm · 2 = 16 cm² Arealet av bunn og topp: 3 cm · 2 cm · 2 = 12 cm² Overflaten er 52 cm² Vi regner ut arealet av sideflatene. To og to er like, derfor multipliserer vi med 2. Vi adderer arealet av alle sideflatene.

28 h = 10 cm

b = 4 cm l = 5 cm 144

a Tegn overflaten av prismet. b Regn ut overflaten.

Matematikk i dagliglivet Mål for det du skal lære: • om betalingsmåter og handling av varer • å blande saft i et gitt forhold • regne om mellom norske og utenlandske penger • finne sannsynligheten • regne med målestokk • avstanden mellom punkter i et koordinatsystem

103


GRUNNTALL 1–7 Lærebok

Ressursperm

bjørn bAkkE oG inGEr nyGjEltEn bAkkE

læreverket grunntall – et komplett læreverk for 1.–10. trinn tilpasset Kunnskapsløftet – alt i ei bok – felles bok for alle elevene – inneholder aktiviteter og oppgaver tilpasset kinestetiske, taktile, visuelle og auditive læringsstiler – har utforskende og problemløsende oppgaver – aktivitetene og oppgavene er laget på en slik måte at de sammen bidrar til god forståelse og formelle matematikkunnskaper

lærerveiledning med fasit

l e8–10)

Matematikk for barnetrinnet

våer)

lærerveiledning med fasit

– inneholder rikelig med oppgaver og aktiviteter som gjør det enkelt å drive tilpasset opplæring – innholdsrik ressursperm (digital eller papir) for læreren med bl.a.: • flere oppgaver og aktiviteter tilpasset ulike behov • tester og målark • kopieringsoriginaler • tips til utstyr og hjelpemidler – interaktive dataprogram (Grunntall e1–7 og Grunntall e8–10)

ISBN 978-82-91813-87-5

Bokmål White:

Katalognr.: 978-82-91813-77-6 Varenummer:

CMYK Bokmål • 1. utgave

Grunntall 7b Grunntall 1–7 • • • • • • • • • • • •

Grunntall 1 univers 75 Black 50 pt/20 sperring Create Outlines/Path Offset Path/0,5/round/1/sort

elektronisk Undervisningsforlag aS Elektronisk Undervisningsforlag AS

Grunntall 7b DIGITAL RESSURSPERM Redigerbar og utskriftsvennlig

© Elektronisk Undervisningsforlag AS

Enkelt språk og oversiktlig struktur Vekt på begreps- og tallforståelse Fokus på grunnleggende ferdigheter Grundige forklaringer som setter matematikken inn i en naturlig sammenheng Tydelige eksempler med forklaringer Oppgaver der elevene skal utforske matematiske sammenhenger og løse matematiske problemer Oppgaver i ulike vanskelighetsgrader på samme sted i boka Oppgaver i tre vanskelighetsgrader i bøkene fra 3. trinn og ytterligere to vanskelighetsgrader i ressurspermen Ekstraoppgaver i tre vanskelighetsgrader i ressurspermen for 1. og 2. trinn Grunntall 5–7 Vurderingsverktøy med oppgavebank: over 1100 nye ekstraoppgaver, målark og kapittelprøver med kjennetegn på måloppnåelse Nettoppgaver og digitale bøker for PC og interaktive tavler Halv- og helårsprøver til mellomtrinnet ISBN 978-82-91813-77-6

9 7 88291 813776

s om ttigh lisen eter til hører fo rlaget. Gyldig

o sk alle ter f at

se len

er lev

og

Grunntall 1a elektronisk Undervisningsforlag aS

Grunntall 1 univers 75 Black 50 pt/20 sperring Bokmål • Nynorsk Create Outlines/Path CD-ROM/PC Offset Path/0,5/round/1/sort

Grunntall 1A univers 75 Black 50 pt/30 sperring Create Outlines Path/Offset Path 0,5/round/1 sort

Grunntall 1A univers 75 Black 50 pt/30 sperring Create Outlines Path/Offset Path 0,5/round/1 sort

©A lle r e

elektronisk Undervisningsforlag aS

– mer informasjon: www.grunntall.no

re re .

Grunntall 1A univers 75 Black

Grunntall 1 univers 75 Black 50 pt/20 sperring Create Outlines/Path Offset Path/0,5/round/1/sort

hvert kapittel gjør det enkelt

æreren med bl.a.

Grunntall 1A univers 75 Black 50 pt/30 sperring Create Outlines Path/Offset Path 0,5/round/1 sort

ressursperm

Grunntall 1a – lærerveiledning med fasit er en del av læreverket Grunntall. Lærerveiledningen inneholder forfatternes tanker rundt lærestoffet og oppgavene i Grunntall 1a, med kommentarer om hva som er viktig å vektlegge. Sidene i læreboka er gjengitt i sin helhet, og det er illustrert hvordan oppgavene skal løses. I tillegg er det forslag til flere aktiviteter enn dem som står i læreboka, og det er referanser til defor ulike typene av ekstraoppgaver og tilleggsmateriale som finnes i Matematikk barnetrinnet Grunntall 1 Ressursperm. Til en del av oppslagene er det kommentarer og innspill knyttet til de spesielle utfordringene som møter elever med matematikkvansker/ dyskalkuli i det aktuelle emnet. Lærerveiledningen har også forslag til IKT-oppgaver og -aktiviteter, samt tips til bruk av Grunntall 1–7 for interaktive tavler. Grunntall 1 univers 75 Black 50 pt/20 sperring Create Outlines/Path Offset Path/0,5/round/1/sort

Grunntall 7b

Matematikk for barnetrinnet

idrar til

bjørn bakke og inger nygjelten bakke

Grunntall 1a

bjørn bakke og inger nygjelten bakke

skapsløftet

iske, taktile,

Lærerveiledning

Kjernemateriell

Digitale verktøy

Tilleggsmateriell

• Grunnbok • Lærerveiledning (1.–2. trinn) • Ressursperm

• Grunntall 1–7 for interaktive tavler • Grunntall nettoppgaver • BrettBoka

• Halv- og helårsprøver • Ressurser på hjemmesiden • Vurderingsverktøy

Grunntall 1 univers 75 Black 50 pt/20 sperring Create Outlines/Path Offset Path/0,5/round/1/so

Grunntall 1A univers 75 Black 50 pt/30 sperring Create Outlines Path/Offset Path 0,5/round/1 sort


KJERNEMATERIELL Lærebok

BJØRN BAKKE OG INGER NYGJELTEN BAKKE Grunntall 2a

• • • • • •

Kunnskapsløftet

Matematikk for barnetrinnet

kinestetiske, taktile, Grunntall 1A univers 75 Black 50 pt/30 sperring Create Outlines Path/Offset Path 0,5/round/1 sort

er som gjør det enkelt

l.a.

or læreren med bl.a. behov

bjørn bAkkE oG inGEr nyGjEltEn bAkkE Grunntall 7b

Grunntall

Matematikk for barnetrinnet

Grunntall 1 univers 75 Black 50 pt/20 sperring Create Outlines/Path Offset Path/0,5/round/1/sort

er mmen bidrar til god

– et komplett læreverk for 1.–10. klasse tilpasset Kunnskapsløftet – alt i ei bok – felles bok for alle elever – inneholder aktiviteter og oppgaver tilpasset kinestetiske, taktile, visuelle og auditive læringsstiler – har utforskende og problemløsende oppgaver – aktiviteter og oppgaver er laget slik at de sammen bidrar til god forståelse og formelle matematikkunnskaper – har oppgaver som gir bred digital kompetanse – har tydelige fagmål som viser hva eleven skal lære i hvert kapittel – inneholder rikelig med oppgaver og aktiviteter som gjør det enkelt å drive tilpasset opplæring – har innholdsrik ressursperm (digital eller papir) for læreren med bl.a. • fyldig lærerveiledning • flere oppgaver og aktiviteter tilpasset ulike behov (gir sammen med læreboka fem differensieringsnivåer) • tester/prøver og egenvurderingsskjema • kopieringsoriginaler • tips til utstyr og hjelpemidler – interaktivt dataprogram (Grunntall e1–7 og Grunntall e8–10) – mer informasjon: www.grunntall.no

Matematikk for barnetrinnet

Grunntall 1A univers 75 Black 50 pt/30 sperring Create Outlines Path/Offset Path 0,5/round/1 sort

Bokmål

Matematikk for barnetrinnet

Grunntall 1 univers 75 Black 50 pt/20 sperring Create Outlines/Path Offset Path/0,5/round/1/sort

2. utgave

Grunntall 7b

– et komplett læreverk for 1.–10. klasse tilpasset Kunnskapsløftet – alt i ei bok – felles bok for alle elever – inneholder aktiviteter og oppgaver tilpasset kinestetiske, taktile, visuelle og auditive læringsstiler – har utforskende og problemløsende oppgaver – aktiviteter og oppgaver er laget slik at de sammen bidrar til god forståelse og formelle matematikkunnskaper – har oppgaver som gir bred digital kompetanse – har tydelige fagmål som viser hva eleven skal lære i hvert kapittel – inneholder rikelig med oppgaver og aktiviteter som gjør det enkelt å drive tilpasset opplæring – har innholdsrik ressursperm (digital eller papir) for læreren med bl.a. • fyldig lærerveiledning • flere oppgaver og aktiviteter tilpasset ulike behov (gir sammen med læreboka fem differensieringsnivåer) • tester/prøver og egenvurderingsskjema • kopieringsoriginaler • tips til utstyr og hjelpemidler – interaktivt dataprogram (Grunntall e1–7 og Grunntall e8–10) – mer informasjon: www.grunntall.no Grunntall 1A univers 75 Black 50 pt/30 sperring Create Outlines Path/Offset Path 0,5/round/1 sort

ISBN 978-82-91813-52-3 ISBN 82-91813-52-3

Grunntall 1 univers 75 Black Matematikk for barnetrinnet 50 pt/20 sperring Grunntall 1 Create Outlines/Path univers 75 Black Offset Path/0,5/round/1/sort 50 pt/20 sperring Create Outlines/Path Offset Path/0,5/round/1/sort Grunntall 1A univers 75 Black 50 pt/30 sperring Grunntall 1A Create Outlines univers 75 Black Path/Offset Path 50 pt/30 sperring 0,5/round/1 Create Outlines sort Path/Offset Path

Bokmål

Matematikk for barnetrinnet

Bokmål

Grunntall 1 univers 75 Black 50 pt/20 sperring Create Outlines/Path Offset Path/0,5/round/1/sort

Grunntall 2a Grunntall 7b

Elektronisk Undervisningsforlag AS

0,5/round/1 sort

• • •

Elektronisk Undervisningsforlag AS

Grunntall 7b

Bokmål ISBN 978-82-91813-64-6 ISBN 82-91813-64-7

Bokmål

Grunntall 1 univers 75 Black 50 pt/20 sperring Create Outlines/Path Offset Path/0,5/round/1/sort

Grunntall 1A univers 75 Black 50 pt/30 sperring Create Outlines Path/Offset Path 0,5/round/1 sort

Ressursperm

bjørn bakke og inger nygjelten bakke

ressursperm Matematikk for barnetrinnet

White:

Katalognr.: 978-82-91813-77-6 Varenummer:

CMYK

DIGITAL RESSURSPERM Redigerbar og utskriftsvennlig © Elektronisk Undervisningsforlag AS

Bokmål • Nynorsk CD-ROM/PC

re re .

ISBN 978-82-91813-77-6

9 7 88291 813776 Bokmål 1. utgave

©A lle r e

Elektronisk Undervisningsforlag AS

Grunntall 7b

s om ttigh lisen eter til hører fo rlaget. Gyldig

ter f at

o sk alle

se len

er lev

og

Grunntall 1 univers 75 Black 50 pt/20 sperring Create Outlines/Path Offset Path/0,5/round/1/sort

Grunntall 1A univers 75 Black 50 pt/30 sperring Create Outlines Path/Offset Path 0,5/round/1 sort

Grunntall 1a

bjørn bakke og inger nygjelten bakke

Lærerveiledning til 1. og 2. trinn

– alt i ei bok – felles bok for alle elevene

elektronisk Undervisningsforlag aS

– aktivitetene og oppgavene er laget på en slik måte at de sammen bidrar til god forståelse og formelle matematikkunnskaper – inneholder rikelig med oppgaver og aktiviteter som gjør det enkelt å drive tilpasset opplæring

lærerveiledning med fasit

– et komplett læreverk for 1.–10. trinn tilpasset Kunnskapsløftet

– inneholder aktiviteter og oppgaver tilpasset kinestetiske, taktile, visuelle og auditive læringsstiler runntall e8–10) – har utforskende og problemløsende oppgaver

lærerveiledning med fasit

Grunntall 1 univers 75 Black 50 pt/20 sperring Create Outlines/Path Offset Path/0,5/round/1/sort

Grunntall 1A univers 75 Black 50 pt/30 sperring Create Outlines Path/Offset Path 0,5/round/1 sort

Grunntall 2b – lærerveiledning med fasit er en del av læreverket Grunntall. Lærerveiledningen inneholder forfatternes tanker rundt lærestoffet og oppgavene i Grunntall 2b, med kommentarer om hva som er viktig å vektlegge. Sidene nestetiske, taktile, i læreboka er gjengitt i sin helhet, og det er illustrert hvordan oppgavene skal løses. I tillegg er det forslag til flere aktiviteter enn dem som står i læreboka, og det er referanser til de ulike typene av ekstraoppgaver og tilleggsmateriale som finnes i Grunntall 2 Ressursperm. Til en del av oppslagene er det kommentarer og innspill måte at de sammen kkunnskaper knyttet til de spesielle utfordringene som møter elever med matematikkvansker/ dyskalkuli i det aktuelle emnet. Lærerveiledningen har også forslag til IKT-oppgaver r som gjør detog -aktiviteter, samt tips til bruk av Grunntall 1–7 for interaktive tavler.

r læreren medlæreverket bl.a.: grunntall

• • • • •

bjørn bakke og inger nygjelten bakke

Grunntall 2a

lærerveiledning med fasit

Kunnskapsløftet

– innholdsrik ressursperm (digital eller papir) for læreren med bl.a.: • flere oppgaver og aktiviteter tilpasset ulike behov • tester og målark • kopieringsoriginaler

• Ressurs for læreren til planlegging og gjennomføring av undervisningen • Kopieringsoriginaler av ulike slag: ekstra oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, tempoplan, differensieringsforslag, egenvurderingsskjemaer, repetisjonsoppgaver, tester, innføringsoppgaver, fordypning, lærerveiledning, fasit m.m. • Inneholder oppgaver til ytterligere to differensierings­ nivåer, ett enklere og ett mer utfordrende enn i læreboka • Selges som digital utgave på CD-rom (dokumentene kan redigeres og publiseres digitalt)

lærerveiledning med fasit

Grunntall 1 univers 75 Black 50 pt/20 sperring Create Outlines/Path Offset Path/0,5/round/1/sort

Grunntall 1A univers 75 Black 50 pt/30 sperring Create Outlines Path/Offset Path 0,5/round/1 sort

el av læreverket Grunntall. r rundt lærestoffet og oppgavene r viktig å vektlegge. Sidene rert hvordan oppgavene skal løses. m som står i læreboka, og det er og tilleggsmateriale som finnes i ne er det kommentarer og innspill elever med matematikkvansker/ en har også forslag til IKT-oppgaver for interaktive tavler.

behov

bjørn bAkkE oG inGEr nyGjEltEn bAkkE

Grunntall

Forklaringer, eksempler og oppgaver i samme bok Tydelig faglig fokus Grundig forklaring av begreper Vekt på tallforståelse og regneferdighet Illustrasjoner som forklarer og bidrar til forståelse Mange og varierte aktiviteter og oppgaver der elevene arbeider med matematikken på ulike måter Oppgaver der elevene diskuterer og samtaler om matematikk Eksempler med illustrasjoner og trinnvise forklaringer Felles oppgaver for innøving av nytt lærestoff, deretter oppgaver i tre vanskelighetsgrader på samme sted i boka Tydelige læringsmål først i hvert kapittel fra 3. trinn For 1. og 2. trinn står læringsmålene i ressurspermen Oversiktlig sammendrag av lærestoffet bak i hvert kapittel på mellomtrinnet Engangsbøker fram til og med Grunntall 4a

• tips til utstyr og hjelpemidler

– Grunntall 1–7 for interaktive tavler – Grunntall nettoppgaver 1–7 – mer informasjon: www.grunntall.no

elektronisk Undervisningsforlag aS

elektronisk Undervisningsforlag aS

elektronisk Undervisningsforlag aS

ISBN 978-82-91813-97-4

Grunntall 2a Grunntall 1a Grunntall 1 univers 75 Black 50 pt/20 sperring Create Outlines/Path Offset Path/0,5/round/1/sort

Grunntall 1A univers 75 Black 50 pt/30 sperring Create Outlines Path/Offset Path 0,5/round/1 elektronisk Undervisningsforlag aS sort

Grunntall 1 univers 75 Black 50 pt/20 sperring Create Outlines/Path Offset Path/0,5/round/1/sort

Grunntall 1A univers 75 Black 50 pt/30 sperring Create Outlines Path/Offset Path 0,5/round/1 sort

Følger inndelingen i læreboka Tydelig fasit til hver side Forslag til ekstra aktiviteter og IKT-oppgaver Kommentarer knyttet til matematikkvansker/dyskalkuli Tips til bruk av andre Grunntallprodukter


KJERNEMATERIELL Arbeid med konkreter

Lærebok gå rundt, og finn disse figurene: hvem finner først 7 , 8 og 9 ?

lEGG bRikkER EllER NOE ANNEt på bORdEt, OG dEl i fEM-MENGdER.

to deler en kortstokk. legg baksiden opp. snu ett og ett kort. hvem får først både 7, 8 og 9?

tEGN RiNG RuNdt fEM-MENGdER.

Huskeregler er uthevet gå først sammen i grupper på 7, så 8 og 9. får alle plass i ei gruppe? hvor mange til trenger dere for at alle gruppene skal bli fulle?

HVOR MANGE ER dEt AV HVER?

KAPITTEL 8

Forskjellige aktiviteter 100

Oppgaver i tre vanskelighetsgrader

PLANGEOMETRI

80

Bruk geobrett eller prikkark, og lag parallellogrammer som har arealet: a 24 cm² b 16 cm² c 32 cm² d 40 cm²

81

En skolegård er formet som et parallellogram. Grunnlinjen er 75 m, og høyden er 46 m. Tegn skoleplassen, og regn ut hvor stort areal elevene har å bevege seg på.

82

Et smykke har form som et parallellogram. Grunnlinjen er 24 mm, og høyden er 11 mm. Regn ut arealet.

En trekant er halvparten av et parallellogram.

HUSK!

Når en lang bagett deles i stykker, skjæres den på skrå. Petter deler et stykke på langs i to like halvdeler. Da blir smøreflata et parallellogram. Den lengste siden er 16 cm, og bagetten er 7 cm bred. Regn ut arealet av smøreflata.

84

Bruk regnearket på datamaskinen, og regn ut arealet av parallellogrammet når: a g = 17,3 cm og h = 11,2 cm c g = 16,8 cm og h = 9,5 cm b g = 24,6 cm og h = 15,1 cm d g = 21,3 cm og h = 10,7 cm

g

Eksempel

4 cm

4 cm

6 cm

Regn ut arealet og omkretsen av trekanten.

5,4 cm

4,6 cm

4 cm 6 cm

Regn ut arealet og omkretsen av parallellogrammene. a b 3 cm

75 Areal = grunnlinje · høyde : 2 A=g·h:2

h

83

85

Arealet og omkretsen av en trekant

Løsning

5 cm

Arealet: 6 cm · 4 cm : 2 = 24 cm² : 2 = 12 cm² Omkretsen: 6 cm + 5,4 cm + 4,6 cm = 16 cm

7 cm kapittel 7

86

87

Multiplikasjon av brøker

88

Eksempler med trinnvise forklaringer

Regn ut arealet og omkretsen av trekantene. a b

Eksempel

4,5 cm

5 cm 8 cm

2 blir. løs oppgaven på tre måter. 4 · cm 6Finn cm ut hvor mye7,5 6,5 cm 5 6 cm

Løsning 1

Vi multipliserer et helt tall og en brøk Vi kan bruke sammenhengen mellom multiplikasjon og addisjon når vi skal multiplisere. 2 · 2 = 2 + 2 = 4 = 11 3 3 3 3 3

Utforskende oppgaver

Vi adderer sidene.

bRøk

Omkretsen av et parallellogram er 30 cm. Bruk geobrett eller prikkark, og lag så mange parallellogrammer som mulig med denne omkretsen. Du kan også tegne dem. Sidene skal være hele tall. Det er viktig å forstå hva som skjer når vi multipliserer brøker. Da blir det enklere å regne med brøk i dagliglivet. Omkretsen av et parallellogram er 28 cm. Arealet er større enn 40 cm². Hvor mange løsninger finner du for lengden av sidene?

72

A=g·h:2

2 viser hvor mange ganger 23 skal adderes.

7 cm

4 · 25 = 25 + 25 + 25 + 25 = 2+2+2+2 5

= 85 =135

+

+

4 viser 73 hvor mange ganger 2 skal adderes. 5

2 +

=

Vi kan bruke brøkbrikker og sette dem sammen for å finne ut hvor mye det blir til sammen.

+

=

Setter vi sammen alle tredelene, får vi 113 .

4 · 25 =135 3

4 · 25 = 4 5· 2 = 85 =135

Vi multipliserer det hele tallet med telleren. Nevneren blir den samme.

For å få riktig svar, må vi regne slik: 2 · 2 = 2 3· 2 = 4 = 11 3 3 3

Forklaringer med illustrasjoner

109 Finn ut hvor mye 3 · 34 blir. løs oppgaven på tre måter.

husk!

110 Finn ut hvor mye 2 · 56 blir. løs oppgaven på tre måter.

Når vi skal multiplisere et helt tall og en brøk, multipliserer vi det hele tallet med telleren. Nevneren blir den samme.

111 Finn ut hvor mye 4 · 23 blir. løs oppgaven på tre måter.

2 · 2 = 2 3· 2 = 4 = 11 3 3 3

112 Finn ut hvor mye 3 · 35 blir. løs oppgaven på tre måter. 113 Finn ut hvor mye 4 · 38 blir. løs oppgaven på tre måter.

32

33

Snakke om matematikk


DIGITALE VERKTØY Grunntall 1–7 for interaktive tavler • Komplette Grunntall-bøker tilrettelagt for interaktive ­tavler og PC • Samler klassens oppmerksomhet ved gjennomgang av nytt stoff og eksempler • Stimulerer til å snakke om matematikk i klasserommet • Trinnvis visning av eksempler • Arbeidsfelt der læreren kan konkretisere lærestoffet og lage egne eksempler • Elevene kan bruke arbeidsfeltet til å vise og forklare hverandre hvordan de løser oppgavene • Mulighet til å løse flere av oppgavene i engangsbøkene • Tekst og illustrasjoner kan forstørres • Kan brukes som elektronisk lærebok for elevene • Egnet for interaktive tavler, projektor og PC

Grunntall nettoppgaver 1–7 • • • • • •

Varierte oppgaver der elevene øver mer på lærestoffet Følger disposisjonen i bøkene Oversiktlig og lett å bruke Sjekker svar og gir en oppsummering av antall riktige svar Innlest tekst på de laveste trinnene Gratis

BrettBoka – digitale bøker • Grunntallbøkene for mellomtrinnet er tilgjengelige som digitale bøker i appen BrettBoka • BrettBoka er et verktøy for kjøp og bruk av digitale lærebøker på nettbrett og PC/Mac • Bokleseverktøy med mulighet til å markere og streke ­under tekst, søke, skrive notater og tegne • På www.brettboka.no kan du lese mer om funksjonene og hvordan skolen kan bestille bøkene


TILLEGGSMATERIELL Grunntall 5–7 Vurderingsverktøy med oppgavebank • Oppgavebank med over 1100 ekstraoppgaver • Vurderingsverktøy – kapittelprøver med kjennetegn på måloppnåelse og målark • For eleven: – Målark som gjør elevene trygge på hva som forventes av dem • For læreren: – Kjennetegn på måloppnåelse brukes til å kartlegge elevenes måloppnåelse på kapittelprøvene – Redskap til framoverveiledning ved elevsamtaler og foreldresamtaler • Redigerbare dokumenter – enkle å tilpasse

Halv- og helårsprøver for mellomtrinnet • Tester flest mulig av delmålene elevene har arbeidet med i inneværende skoleår • Varierte oppgaver der elevene også skal vise utregningene i mange av oppgavene – gir grunnlag for en helhetlig vurdering av elevens kompetanse • Kjennetegn for måloppnåelse til alle oppgavene: – verktøy som gir en oversikt over hva elevene kan, og hva de må øve mer på – nyttig redskap for læreren til framoverveiledning ved elevsamtaler og foreldresamtaler • Prøvene sendes ut elektronisk slik at skolene selv kan redigere dem

Priser Grunntall 1–7

Gjeldende fra april 2019

Grunntall 5–7 Vurderingsverktøy med oppgavebank: Bestilles direkte fra forlaget – ISBN: 978-82-8274-046-3

2900 kr*

Grunntall for interaktive tavler: Grunnntall for interaktive tavler, 1.–4. trinn

GRATIS

Grunnntall for interaktive tavler, 5.–7. trinn

250 kr per lisens per skoleår*

Grunntall nettoppgaver 1–7: Grunntall nettoppgaver 1–7

GRATIS

Halv- og helårsprøver for mellomtrinnet: Bestilles direkte fra forlaget

GRATIS

BrettBoka: For priser og betingelser, se www.brettboka.no * For momspliktige artikler er prisen oppgitt inklusive mva.


Priser Grunntall 1–7 Lærebøker Bokmål

Gjeldende fra april 2019

Nynorsk

Pris

Grunntall 1A

ISBN 978-82-91813-83-7

ISBN 978-82-91813-84-4

220 kr

Grunntall 1B

ISBN 978-82-91813-85-1

ISBN 978-82-91813-86-8

220 kr

Grunntall 2A

ISBN 978-82-91813-92-9

ISBN 978-82-91813-93-6

220 kr

Grunntall 2B

ISBN 978-82-91813-94-3

ISBN 978-82-91813-95-0

220 kr

Grunntall 3A

ISBN 978-82-91813-39-4

ISBN 978-82-91813-41-7

220 kr

Grunntall 3B

ISBN 978-82-91813-40-0

ISBN 978-82-91813-42-4

220 kr

Grunntall 4A

ISBN 978-82-91813-45-5

ISBN 978-82-91813-47-9

220 kr

Grunntall 4B

ISBN 978-82-91813-46-2

ISBN 978-82-91813-48-6

245 kr

Grunntall 5A

ISBN 978-82-91813-51-6

ISBN 978-82-91813-53-0

245 kr

Grunntall 5B

ISBN 978-82-91813-52-3

ISBN 978-82-91813-54-7

245 kr

Grunntall 6A

ISBN 978-82-91813-57-8

ISBN 978-82-91813-59-2

245 kr

Grunntall 6B

ISBN 978-82-91813-58-5

ISBN 978-82-91813-60-8

245 kr

Grunntall 7A

ISBN 978-82-91813-63-9

ISBN 978-82-91813-65-3

245 kr

Grunntall 7B

ISBN 978-82-91813-64-6

ISBN 978-82-91813-66-0

245 kr

Digitale ressurspermer, CD – Bokmål/Nynorsk på samme CD Grunntall 1CD

ISBN 978-82-91813-91-2

1000 kr*

Grunntall 2CD

ISBN 978-82-8274-000-5

1000 kr*

Grunntall 3CD

ISBN 978-82-91813-74-5

1000 kr*

Grunntall 4CD

ISBN 978-82-91813-75-2

1000 kr*

Grunntall 5CD

ISBN 978-82-91813-76-9

1000 kr*

Grunntall 6CD

ISBN 978-82-91813-77-6

1000 kr*

Grunntall 7CD

ISBN 978-82-91813-78-3

1000 kr*

Lærerveiledning med fasit (bokmål): Grunntall 1a - lærerveiledning med fasit, ISBN 978-82-91813-87-5

220 kr

Grunntall 1b - lærerveiledning med fasit, ISBN 978-82-91813-88-2

220 kr

Grunntall 2a - lærerveiledning med fasit, ISBN 978-82-91813-96-7

220 kr

Grunntall 2b - lærerveiledning med fasit, ISBN 978-82-91813-97-4

220 kr * For momspliktige artikler er prisen oppgitt inklusive mva.

Hold deg oppdatert på www.grunntall.no Elektronisk Undervisningsforlag AS Postboks 9124, 3006 Drammen, E-post: eundervi@online.no, Telefon: 32 88 59 90


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.