Arc Consultants - European Scientists - 2022

Page 1

Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 2 0 0 2 H/M ΜΕΛΕΤΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ HIGHER THAN THE OTHERS Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών Έργων www . arcconsultants . g r - i n f o@arcconsultants . g r Eργοτέλους 58 - Hράκλειο Kρήτης 71304 - τ +30.2810.260077,+30.6977681266
περιεχόμενα 1 5 2 6 3 7 8 4 ∆ραστηριότητες Λογισµικό Ανθρώπινο ∆υναµικό ΠελάτεςΘερµογραφία Ιστορικό/ Φιλοσοφία Κοινωνική Ευθύνη Έργα
περιεχόμενα 1 5 2 6 3 7 8 4 ∆ραστηριότητες Λογισµικό Ανθρώπινο ∆υναµικό ΠελάτεςΘερµογραφία Ιστορικό/ Φιλοσοφία Κοινωνική Ευθύνη Έργα

την ορθολογική χρήση της ενέργειας. Η εταιρεία µας πρωτοπορεί σχεδιάζοντας και πέραν της παραδοσιακής µηχανολογίας, χρησιµοποιώντας τις νέες τεχνολογίες εξοικονόµησης και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, καθώς και µεθόδους θερµογραφικής ανάλυσης εγκαταστάσεων και κτηρίων, συµβάλλοντας έτσι στην δηµιουργία κτισµάτων αρµονικά ενσωµατωµένων στο φυσικό περιβάλλον και λιγότερο ενεργοβόρων.

Θεωρούµε ως µελετητές, ότι η οικολογική συνείδηση απο τελεί την λύση στην παγκόσµια οικολογική καταστροφή που συντελείται στις µέρες µας από τον άνθρωπο, παρά την φυ σική δύναµη ανακύκλωσης που διαθέτει ο πλανήτης, κυρίως διότι καλλιεργεί το αίσθηµα αυτοσεβασµού προφυλάσσο ντας ταυτόχρονα και τον προσωρινό φυσικό χώρο διαβίω σής του.

Η ARC Μελετητική ιδρύθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και ξε κίνησε την δραστηριότητά της στον χώρο της µελέτης και επίβλεψης µηχανολογικών εγκαταστάσεων από το 2002 ως ατοµική επιχείρηση. Σήµερα µε την µορφή οµόρρυθµης εταιρείας και µε σηµαντική συµµετοχή σε επιβλέψεις και µε λέτες δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, κατάφερε να εδραιω θεί στον χώρο των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η φιλοσοφία στον σχεδιασµό µας είναι ανθρωποκεντρική και έχει ως βασικούς άξονες την ασφάλεια, την υγιεινή, την λειτουργικότητα, την προστασία του φυσικού περιβάλλο ντος και πλέον ως απαραίτητη απαίτηση της εποχής µας, την εξοικονόµηση και
ιστορικό / φιλοσοφία 1 Μουστάκη Κυριακή GENERAL MANAGER - CEO
Η ARC Μελετητική πέραν της επιστηµονικής της προσφοράς, και µε χρέ ος ευθύνης απέναντι στην κοινωνία στην οποία και απευθύνεται, αποδί δει ιδιαίτερη σηµασία σε θέµατα κοινωνικής προσφοράς, που περιλαµ βάνουν το συλλογικό κοινωνικό έργο, τις πολιτιστικές επεµβάσεις και παρεµβάσεις και τα τρέχοντα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Συγκεκριµένα παραδείγµατα αποτελούν οι εξής συµµετοχές και χορηγίες: Οικονοµική ενίσχυση της πρωτοβουλίας «Ένα καράβι για τη Γάζα». Οικονοµική ενίσχυση για το «Παγκρήτιο ∆ίκτυο Αγώνα κατά των βιο µηχανικών Α.Π.Ε.». Οικονοµική ενίσχυση του ∆ήµου Βιάννου για τις καταστροφικές συνέπειες της φωτιάς που ξέσπασε στις 30 Ιουλίου του 2012. Οικονοµική ενίσχυση πανελλήνιου ενωτικού συλλόγου τυφλών και ακρωτηριασµένων Χορηγία δωρεάν µελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων για το κέντρο προσω ρινής διαµονής και αποκατάστασης ΑΜΕΑ «∆ικαίωµα στη ζωή». Χορηγία στα πολιτιστικά δρώµενα του ∆ήµου Γέργερης «Ποιµένες Αγραυλούντες». 2 Κοινωνική ευθύνη
Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης & πυρασφάλειας Σύµβουλοι Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO, HACCP, EMAS, IFS, BRC) Ένταξη σε επενδυτικά προγράµµατα (Ν.3299/2004 – Ε.Π.Α.Ν. – Π.Ε.Π. – ΕΣΠΑ) Η µελετητική µας οµάδα είναι σε θέση να εκπονήσει συγκεκριµένα τις εξής κατηγορίες µελετών: Μηχανολογικές & Ηλεκτρολογικές (ΠΤΥΧΙΟ Κατ. 9 Β΄ τάξης) Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΤΥΧΙΟ Κατ. 27 Ά τάξης) Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Instabus ΚΝΧ (Μέλος ΚΝΧ) Φωτοβολταϊκών, Αιολικών & Υδροηλεκτρικών Συστηµάτων Βιοµηχανικών & Βιοτεχνικών Μονάδων Βιολογικών Μονάδων - ∆ιάθεσης Λυµάτων Τεχνικής Ασφάλειας & Επικινδυνότητας Χώρου Εργασίας Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO, HACCP, EMAS, IFS, BRC) Οικονοµοτεχνικών (Ν.3299/2004 – Ε.Π.Α.Ν. – Π.Ε.Π. – ΕΣΠΑ) Ενεργητικού Βιοκλιµατικού σχεδιασµού Θερµογραφικής φωτογράφησης και ανάλυσης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης Πιστοποιητικά πυρασφάλειας
Η Arc Μελετητική αποτελεί µία συνεργασία κυρίως µηχανολόγων µηχανικών και βρίσκεται σε θέση να εκπονήσει µελέτες και να επιβλέψει έργα εντός και εκτός Κρήτης. Η µελετητική οµάδα και οι συνεργάτες της απαρτίζεται από τις εξής ειδικότητες: ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α Εγκαταστάσεων Η/Μ και έργων Α.Π.Ε. Μουστάκη Κυριακή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. Μελετητής Ιδιωτικών Έργων Η/Μ ∆ουνδουλάκης Γεώργιος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & Μηχανικός Η/Υ Α.Π.Θ. Μελετητής Ιδιωτικών Έργων Η/ Μ & Υποψήφιος ∆ιδάκτορας ανθρώπινο δυναμικό 4 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Οικονοµοτεχνικών µελετών ανάπτυξης επιχειρήσεων Βερίγος Κωνσταντίνος - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Μελετητής Ιδιωτικών και ∆ηµοσίων Έργων (κατ. 5,3) ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Έργων Α.Π.Ε. Ινιωτάκη Ναταλία Project Manager σε έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
Fine 9NG - Adapt 4M (S.Ν. 1307034020 & 1050230504) Flow 4M - Erga Meletitiko 4M Τεχνικός Ασφαλείας 4Μ ADEIA-EKKO Αµοιβές Μηχανικού 4Μ PV CALC Φωτοβολταϊκά πάρκα Solar Design Studio V6.0a Φωτοβολταϊκά πάρκα 30-Year Climate Archive 1961-90 Φωτοβολταϊκά πάρκα ΝΕΤ CD - Νοµοθεσία ιδιωτικών και δηµοσίων έργων Αναπτυξιακός νόµος 3299/2004 Specisoft - 4M ISI 4606 Λογισµικό Θερµογραφικής ανάλυσης EPA - NR Eνεργειακή ταυτότητα κτηρίου KENAK – 4M Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ λογισμικό 5 Η εταιρεία µας σχεδιάζει και υπολογίζει µη χανολογικές εγκαταστάσεις κατά κανόνα µε το εξελιγµένο λογισµικό FINE – ADAPT της 4Μ στο οποίο συνεργάζονται απόλυτα σχεδίαση και υπολογισµοί µε αρίθµηση στα κοµβικά σηµεία για αποφυγή σφάλµατος. Παρακάτω σας παρουσιάζουµε αναλυτικά το σύνολο νόµιµων αδειών χρήσης σε software που διαθέτουµε:

καθώς επίσης και σε

υφιστάµενα κτίρια για την βελτιστοποίηση της θερµικής θωράκισής που διαθέτουν. Η εταιρεία µας διαθέτοντας κάµερα υπέρυθρης φωτογράφησης irisys µε το ανάλογο λογισµικό ISI 4606, έχει την δυνατότητα να διεκπεραιώσει µελέτες και ελέγχους που σχετίζονται

την παραπάνω µέθοδο. Συγκεκριµένα:

Η θερµογραφία ή διαφορετικά η υπέρυθρη φωτογράφηση, είναι µία µέθοδος µε την οποία ανιχνεύουµε τις θερµοκρασίες που αναπτύσσονται στις επιφάνειες διαφόρων υλικών. Με την µέθοδο αυτή προσδιορίζουµε και ερµηνεύουµε τις θερµοκρασιακές δια φορές που εµφανίζονται στα υλικά και στην κατασκευή εν γένει και εξάγουµε συµπερά σµατα ως προς την ορθή θερµική θωράκι σή της. Με την θερµογραφία δεν µετράται απ’ ευθείας η θερµοκρασία µιας επιφάνειας αλλά η µεταβολή της επιφανειακής της ακτι νοβολίας. Η θερµογραφία είναι ένα πολύτιµο εργαλείο για τον µηχανικό, τόσο για τις νέες κατασκευές ελέγχοντας τις κακοτεχνίες που παρουσιάζονται πολύ συχνά και δεν είναι εφι κτή µία ασφαλής προσέγγιση της αστοχίας δια γυµνού οφθαλµού,
µε
θερμογραφία 6 Κτηριακή θερµογραφία Βιοµηχανική θερµογραφία Επιθεώρηση ηλεκτρικής συντήρησης Επιθεώρηση µηχανικής συντήρησης Έλεγχος ενδοδαπέδιας θέρµανσης Θερµογραφικός προσδιορισµός υγρασίας Ιχνηλάτηση & πρόσβαση των σωληνώσεων Έλεγχος υπερθέρµανσης ρουλεµάν Εντοπισµός θερµογεφυρών Έλεγχος µόνωσης αγωγών
Επίβλεψη κατασκευής Κλιµατισµού – Θέρµανσης – Εξαερισµού µε σύστηµα Αερόψυκτης Αντλίας Θερµότητας σε συνεργασία µε Κλιµατιστικές Μονάδες και χρήση Ηχοπαγίδων στο Καυταντζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης [Υπεργολάβος ∆ηµοσίου Έργου ΚΛΙΜΑΤΕΚ Α.Ε.Επίβλεψη ARC Mελετητική] έργα 7 Καυταντζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης ∆ηµόσιο Ολυµπιακό έργο 2003
Επίβλεψη κατασκευής Πυρόσβεσης - ΚλιµατισµούΘέρµανσης - Εξαερισµού µε σύστηµα Ψύκτη-Λέβητα σε συνεργασία µε fan coils και Θερµαντικά σώµατα τύπου panel στο νέο ΙΚΑ Εσταυρωµένου Ηρακλείου [Υπεργολάβος ∆ηµοσίου Έργου ΚΛΙΜΑΤΕΚ Α.Ε.Επίβλεψη ARC Mελετητική]. ΙΚΑ Εσταυρωµένου Ηρακλείου ∆ηµόσιο κτηριακό έργο 2004
Επίβλεψη κατασκευής Κλιµατισµού – Θέρµανσης - Εξαερισµού µε σύστηµα Υδρόψυκτης Αντλίας Θερµότητας τύπου TRANE και Πύργους Ψύξης ΕVAPCO σε συνεργασία µε Κλιµατιστικές Μονάδες στο Εργοστάσιο Φωτοβολταϊκών ΗΛΙΟ∆ΟΜΗΣ στην ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου του ΚΙΛΚΙΣ [Εργολάβος Ιδιωτικού Έργου ΚΛΙΜΑΤΕΚ Α.Ε. - Επίβλεψη ARC Mελετητική]. Εργοστάσιο Φ/Β ΗΛΙΟ∆ΟΜΗΣ ΑΕ στο Κιλκίς ∆ηµόσιο Κτηριακό έργο 2005
Ενδοδαπέδια θέρµανση κατοικίας στο Ηράκλειο Κρήτης Ιδιωτικό Κτηριακό έργο 2005 Επίβλεψη κατασκευής Ενδοδαπέδιας Θέρµανσης τύπου ROLLJET στο Ηράκλειο Κρήτης του Ιδιοκτήτη Ταβλαδάκη Ιωάννη [Εργολάβος Ιδιωτικού Έργου ΚΛΙΜΑΤΕΚ Α.Ε. - Επίβλεψη ARC Mελετητική].
ΤΕΙ Ηρακλείου ∆ηµόσιο κτηριακό έργο 2005 Επίβλεψη κατασκευής µηχανολογικών εγκαταστάσεων νέου τετραώροφου κτηρίου αιθουσών διδασκαλίας και αµφιθεάτρου στο ΤΕΙ Ηρακλείου και προγραµµατισµός δικτύου INSTABUS της Siemens KNX [Εργολάβος ∆ηµοσίου Έργου ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - Επίβλεψη ARC Mελετητική].
Καταφύγιο σκαφών αναψυχής στα Πηγάδια Καρπάθου ∆ηµόσιο λιµενικό έργο 2006 Επίβλεψη κατασκευής µηχανολογικών εγκαταστάσεων στο νέο καταφύγιο σκαφών αναψυχής στα Πηγάδια Καρπάθου [Εργολάβος ∆ηµοσίου Έργου ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - Επίβλεψη ARC Mελετητική].
Πλακόστρωση νότιου τµήµατος 25ης Αυγούστου ∆ηµόσιο έργο διαµόρφωσης χώρου 2006 Επίβλεψη κατασκευής µηχανολογικών εγκαταστάσεων πλακόστρωσης νότιου τµήµατος 25ης Αυγούστου και πλατείας λιονταριών στο Ηράκλειο Κρήτης [Εργολάβος ∆ηµοσίου Έργου ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - Επίβλεψη ARC Mελετητική].
Αστυνοµική διεύθυνση Ηρακλείου ∆ηµόσιο κτηριακό έργο 2007 Επίβλεψη µελέτης µηχανολογικών εγκαταστάσεων για το έργο «Μελέτη και κατασκευή κτηρίου για την στέγαση της αστυνοµικής διεύθυνσης Ηρακλείου» [Εργολάβος ∆ηµοσίου Έργου ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - Επίβλεψη ARC Mελετητική].
Αγροτικός Συνεταιρισµός Βουκολιών Κισσάµου Χανίων Ιδιωτικό κτηριακό έργο 2007 Μελέτη, επίβλεψη, ένταξη στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004 και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας HACCP για την κατε δάφιση παλαιάς και ανέγερση νέας ελαιουρ γικής µονάδος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Βουκολιών Κισσάµου Χανίων [Μηχανολογική µελέτη και επίβλεψη ARC Μελετητική].
Μονάδα τυποποίησης οπωροκηπευτικών στον Αναδασµό Τυµπακίου Ιδιωτικό κτηριακό έργο 2008 Μελέτη και επίβλεψη µηχανολογικών εγκαταστάσεων για την ίδρυση µονάδας τυποποίησης και συσκευασίας οπωροκηπευτικών της εταιρείας Χαριστάκης Ε.Π.Ε. στον Αναδασµό Τυµπακίου [Μηχανολογική µελέτη και επίβλεψη ARC Μελετητική].
Φωτοβολταϊκός σταθµός µε σύστηµα παρακολούθησης τροχιάς του ήλιου ισχύος 80 KWp Ιδιωτικό ενεργειακό έργο 2008 Μελέτη, επίβλεψη και ένταξη στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004 για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθµού µε σύστηµα παρακολούθησης τροχιάς του ηλίου ισχύος 80 KWp της εταιρείας Εµ. ∆ηµ. Σταυρουλάκη & ΣΙΑ Ο.Ε. στον Άγιο Παϊσιο του δήµου Νικολάου Καζαντζάκη [Μηχανολογική - Ενεργειακή µελέτη ARC Μελετητική].
Φωτοβολταϊκός σταθµός σταθερών βάσεων ισχύος 80 KWp Ιδιωτικό ενεργειακό έργο 2008 Μελέτη, επίβλεψη και ένταξη στον αναπτυξια κό νόµο 3299/2004 για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθµού σταθερών βάσεων ισχύος 80 KWp της εταιρείας Κλινάκης Μ. & Λιανουδάκη Σ. Ο.Ε. στον Άγιο Σπυρίδωνα του δήµου Αστερουσίων [ΜηχανολογικήΕνεργειακή µελέτη ARC Μελετητική].
cretα mαris beach resort "11Q ΓΙDΙanι'fαΚ.ιιιιιιί ιΡ.:
Creta Maris Hotel Ιδιωτικό κτηριακό έργο 2008 Μελέτη εκσυγχρονισµού της ξενοδοχειακής µονάδας Creta Maris στο λιµένα Χερσονήσου Ηρακλείου - aποτύπωση µηχανολογικών εγκαταστάσεων, µελέτη µηχανολογικού εκσυγχρονισµού, µερική επίβλεψη µελέτης [Αρχιτεκτονική Μελέτη Α2Γ - Μηχανολογική µελέτη ARC Μελετητική].
Caldera Palace Hotel Ιδιωτικό Κτηριακό έργο 2008 Αποτύπωση και επιµέτρηση ηλεκτρολογικών εργασιών [Εργολάβος ηλεκτρολογικών εργασιών Μακατουνάκης Γιάννης - Μελέτη αποτύπωσης ARC Μελετητική].
Βιοκλιµατικό κτήριο ΚΕΠ ΚΑΠΗ του δήµου Τυµπακίου ∆ηµόσιο κτηριακό έργο 2009 Μελέτη µηχανολογικών εγκαταστάσεων βιοκλιµατικού δηµοτικού κτηρίου ΚΕΠ ΚΑΠΗ του δήµου Τυµπακίου µε γεωθερµία ανοικτού κυκλώµατος εντός θεµελίωσης, φωτοβαλταικό και ηλιακό πεδίο, συλλογή οµβρίων υδάτων και αυτοµατισµούς [Αρχιτεκτονική Μελέτη Α2Γ - Μηχανολογική µελέτη ARC Μελετητική].
Γ. Βελιβασάκης Ε.Ε. Ιδιωτικό Κτηριακό έργο 2010 Η/Μ εγκαταστάσεις τετραόροφης οικοδοµής (καταστήµατα - γραφείακατοικία) µε υπόγειο παρκινγκ εντός της παλαιά πόλης του Ηρακλείου [Αρχιτεκτονική Μελέτη Φρουδαράκη Σοφία - Μηχανολογική µελέτη ARC Μελετητική ].
Βιοκλιµατικό κτήριο ολοήµερου δηµοτικού σχολείου και ολοήµερου νηπιαγωγείου Ασηµίου ∆ηµόσιο κτηριακό έργο 2010 Μελέτη επεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας στις µηχανολογικές εγκαταστάσεις του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου και ολοήµερου νηπιαγωγείου Ασηµίου µε φωτοβαλταικό και ηλιακό πεδίο, συλλογή οµβρίων υδάτων, αυτοµατισµούς και αυτονοµία θέρµανσης χώρων [Αρχιτεκτονική Μελέτη Α2Γ - Μηχανολογική µελέτη ARC Μελετητική].
Βιοκλιµατικό κτήριο 52ου δηµοτικού σχολείου Ηρακλείου και διθέσιου νηπιαγωγείου ∆ηµόσιο κτηριακό έργο 2010 Μελέτη επεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας στις µηχανολογικές εγκαταστάσεις του 52ου δηµοτικού σχολείου Ηρακλείου και διθέσιου νηπιαγωγείου µε ανεµογεννήτρια κάθετου άξονα, φωτοβαλταικό και ηλιακό πεδίο, συλλογή οµβρίων υδάτων, αυτοµατισµούς και αυτονοµία θέρµανσης χώρων [Αρχιτεκτονική Μελέτη Α2Γ - Μηχανολογική µελέτη ARC Μελετητική].
Βιοκλιµατικό κτήριο Νοµαρχίας Ηρακλείου ∆ηµόσιο κτηριακό έργο 2010 Προµελέτη επεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας στις µηχανολογικές εγκαταστάσεις του υφιστάµενου κτηρίου της Νοµαρχία Ηρακλείου µε γεωθερµία ανοικτού κυκλώµατος εκτός θεµελίωσης, φωτοβαλταικό και ηλιακό πεδίο, ανεµογεννήτρια κάθετου άξονα και αυτοµατισµούς [Αρχιτεκτονική Μελέτη Α2Γ - Μηχανολογική µελέτη ARC Μελετητική].
∆ήµος Τυµπακίου - Περιβαλλοντική µελέτη - ∆ιαµόρφωση πλατείας ∆ηµόσιο έργο 2011 ∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας Ματάλων [Αρχιτεκτονική Μελέτη Βαϊλάκης ΝικόλαςΠεριβαλλοντική µελέτη ARC Μελετητική].
∆ήµος Γόρτυνας - Ανάπλαση πλατείας ∆ηµόσιο έργο 2012 Η/Μ εγκαταστάσεις για την ανάπλαση πλατείας στον οικισµό Ίνια του ∆ήµου Γόρτυνας [Αρχιτεκτονική Μελέτη Τζορτζάκης ΝικόλαοςΜηχανολογική µελέτη ARC Μελετητική ].
• ΑΚΤΩΡ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 80KW - Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ • ΑΝΑΠΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - 62 ΓΕΥΣΕΙΣ - η/µ εγκαταστάσεις - ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ - η/µ εγκαταστάσεις - Ρογδιά Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ • ΑΤΛΑΝΤΙ∆Α Α.Ε. - Τεχνικός ασφαλείας - ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΒΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΘΑ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 99,84KW - Νοµού ΛΑΚΩΝΙΑΣ • ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ Ε.Ε. - η/µ εγκαταστάσεις - ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΒΕΜΕΤ Α.Ε. - η/µ εγκαταστάσεις - ΗΡΑΚΛΕΙΟ • Γ.ΣΑΒΟΙ∆ΑΚΗΣ Α.Ε. - η/µ εγκαταστάσεις - ΗΡΑΚΛΕΙΟ • Γ.ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.Ε. - η/µ εγκαταστάσειςΗΡΑΚΛΕΙΟ • ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - η/µ εγκαταστάσεις - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ • ∆ΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - η/µ εγκαταστάσεις - ΕΠΙΣΚΟΠΗ • ∆ΗΜΟΣ ΖΑΡΟΥ - η/µ εγκαταστάσεις - ΖΑΡΟΣ • ∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - η/µ εγκαταστάσεις Λύκειο ΓαζίουΗΡΑΚΛΕΙΟ • ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ - η/µ εγκαταστάσειςΗΡΑΚΛΕΙΟ • ∆ΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - η/µ εγκαταστάσεις - ΤΥΜΠΑΚΙ • ∆ΡΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 80 ΚWΝοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. - η/µ εγκαταστάσεις - ΑΘΗΝΑ • ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 99,84KWΝοµού ΛΑΚΩΝΙΑΣ • ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 100KWΝοµού ΛΑΚΩΝΙΑΣ • ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 99,84KW - Νοµού ΛΑΚΩΝΙΑΣ • ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 3,5 ΜW - Νοµού ΛΑΡΙΣΑΣ • ΛΙΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 80,40KWΝοµού ΣΕΡΡΩΝ • Λ.ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΠΟΛ/ΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. – Φ/Β Πάρκο 80 ΚW - Νοµού ΛΑΣΙΘΙΟΥ • Μ. ∆ΡΑΪΝΑΚΗΣ - ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε. - Συνεργείο αυτοκινήτων - ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΜΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 80 ΚW –Νοµού Ηρακλείου • ΜΕΤΑΛΛΟΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - η/µ εγκαταστάσεις - ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΜΙΝΩΣ Α.Τ.Ε.Ε. - η/µ εγκαταστάσειςΗΡΑΚΛΕΙΟΟικονοµοτεχνική • ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 40,26KW Νοµού ΚΕΡΚΥΡΑΣ • ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 113,52KW Νοµού ΚΕΡΚΥΡΑΣ • ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Φ/Β Πάρκο 205KWΝοµού ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ • ΡΑ∆ΙΟ ΜΑΚΡΑΚΗ - η/µ εγκαταστάσειςΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΣΟΦΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 80 ΚW - Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ • ΣΟΦΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 500KW - Νοµού ΚΑΒΑΛΑΣ • Σ.ΠΕΤΡΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 80 ΚWΝοµού ΛΑΣΙΘΙΟΥ • ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Οικονοµοτεχνική µελέτη Φ/Β πάρκου 80KW - ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ - η/µ εγκαταστάσεις - ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ - η/µ εγκαταστάσεις –ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΚΟ∆ΙΚΙΟΥ - η/µ εγκαταστάσεις –ΚΑΚΟ∆ΙΚΙ ΧΑΝΙΩΝ • ΤΑΡΚΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 499,92KWΝοµού ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ • ΦΑΓΕ Α.Ε. - Ανανέωση άδειας λειτουργίας - ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - η/µ εγκαταστάσεις - ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Οικονοµοτεχνική µελέτηΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΦΩΤΙΟΥ-ΚΙΟΣΕ ΜΑΡΙΑ - Φωτοβολταϊκό Πάρκο 40KWΝοµού ΣΕΡΡΩΝ πελάτες 8
περιεχόμενα 1 5 2 6 3 7 8 4 ∆ραστηριότητες Λογισµικό Ανθρώπινο ∆υναµικό ΠελάτεςΘερµογραφία Ιστορικό/ Φιλοσοφία Κοινωνική Ευθύνη Έργα
Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 2 0 0 2 H/M ΜΕΛΕΤΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ HIGHER THAN THE OTHERS Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών Έργων www . arcconsultants . g r - i n f o@arcconsultants . g r Eργοτέλους 58 - Hράκλειο Kρήτης 71304 - τ +30.2810.260077,+30.6977681266