Page 1

• ENERGO

z poddaszem

• ENERGO PLUS • MULTI-COMFORT • NF40

www.archipelag.pl

Nr 1 / 2013


Szanowni Państwo, Z radoœci¹ oddajemy w Pañstwa rêce e-katalog z naszymi najnowszymi projektami domów z poddaszem u¿ytkowym – trendy 2013. Domy piêkne, energooszczêdne, ergonomiczne w utrzymaniu i wygodne w codziennym u¿ytkowaniu. Wœród najnowszych propozycji, w rolach g³ównych, wystêpuj¹ projekty z Kolekcji ENERGO i ENERGO PLUS – domy, które wyró¿niaj¹ siê niskimi kosztami utrzymania i ogrzewania, a tak¿e sprawdzonymi rozwi¹zaniami funkcjonalnymi. Obok prezentacji projektów, w katalogu znajd¹ Pañstwo inspiruj¹ce pomys³y na aran¿acje wnêtrz, które przygotowaliœmy wspólnie z ekspertami z firm partnerskich. W wiosennym wydaniu nie mog³o zabrakn¹æ porad architekta krajobrazu, który podpowiada jak zaczarowaæ przestrzeñ wokó³ domu, aby czerpaæ dobr¹ energiê z zieleni kwiatów i roœlin. W katalogu przygotowaliœmy równie¿ atrakcyjny konkurs, dziêki któremu mog¹ spe³niæ siê marzenia o w³asnym domu.

Artur Wójciak

Robert Wójciak

W NUMERZE: DOMY Z PODDASZEM – TRENDY 2013

WNÊTRZA – INSPIRACJE

PORADY ARCHITEKTÓW

KONKURS

OGRODY

AKTUALNE PROMOCJE

Dom na okładce – E9 (wersja A) ENERGO PLUS

Nr 1 / 2013

z poddaszem

Adres redakcji: ul. RzeŸnicza 28-31, 50-130 Wroc³aw, tel./fax (71) 798 38 00, redakcja@archipelag.pl, www.archipelag.pl Zespó³ redakcyjny: Artur Wójciak, Robert Wójciak, Pawe³ Knutti, Marek Ostro¿yñski, Anna Czy¿, Anna Król-Hulewicz, Katarzyna Braun-Szulc, Ma³gorzata Simla, Magdalena Jakubowska, Anna Bukowiec, Marcin Lewandowski.

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ i reklam i ma prawo odmówiæ publikacji bez podania przyczyny. Wszystkie materia³y objête s¹ prawem autorskim. Przedruk materia³ów w jakiejkolwiek formie, i w jakimkolwiek jêzyku bez wczeœniejszej pisemnej zgody Wydawcy jest zabroniony. Dzia³anie wbrew powy¿szemu zakazowi skutkuje odpowiedzialnoœci¹ karn¹.


2

JAK WYBRAĆ PROJEKT? ARCHITEKT RADZI

arch. Agnieszka Owocka Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Od projektu zależy komfort życia, funkcjonalność, a także koszty budowy i późniejszej eksploatacji domu. Przed wyborem projektu, należy szczegółowo przeanalizować potrzeby rodziny, skonfrontować je z oczekiwaniami i wyobrażeniami o wymarzonym domu, a także z możliwościami finansowymi. Poszukiwanie projektu to droga pełna pytań i wątpliwości. Wiemy, jak trudne bywa podjęcie ostatecznej decyzji, dlatego od lat wspieramy inwestorów, pomagając dopasować projekt do działki, lokalnych warunków zabudowy, a przede wszystkim do rytmu życia rodziny.

WYBIERZ PROJEKT WSPÓLNIE Z ARCHITEKTEM ARCHIPELAGU!

1

2

3

usytuowanie na działce • kształt dachu • kąt nachylenia połaci dachowej • układ kalenicy • wysokość budynku • ilość kondygnacji • linia zabudowy • powierzchnia zabudowy • powierzchnia biologicznie czynna

orientacja budynku względem stron świata • odległości od granic działki

parterowy • piętrowy • z poddaszem użytkowym • bliźniak • dwulokalowy • w zabudowie szeregowej • bez garażu • z garażem • z wiatą

4

5

6

czytelny podział stref: dzienna, nocna • przestrzeń rekreacyjna • część gospodarcza • indywidualne potrzeby

tradycyjna • nowoczesna

wentylacja mechaniczna z rekuperacją • pompa ciepła • kocioł kondensacyjny • kolektory słoneczne • ogniwa fotowoltaiczne • system odzysku wody deszczowej • system inteligentnego zarządzania budynkiem

7

8

9

murowana • drewniana prefabrykowana • technologia lekkiego szkieletu stalowego

podpiwniczenie • zmiana wielkości okien • zmiana kąta nachylenia dachu

orientacyjne koszty przy każdym projekcie na www.archipelag.pl • kosztorysy ARCHIPELAGU – rzetelne koszty budowy

SPRAWDZENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

FUNKCJONALNOŚĆ DOMU

TECHNOLOGIA BUDOWY DOMU

10

KROK DO SUKCESU

IDEALNY PROJEKT – WYMARZONY DOM!

4 12

ARCHIPELAG. DOMY Z DOBRĄ ENERGIĄ!

DOPASOWANIE PROJEKTU DO DZIAŁKI

RODZAJ ARCHITEKTURY

WYBÓR TYPU DOMU

INSTALACJE – ROZWIĄZANIA ENERGOOSZCZĘDNE

INDYWIDUALNE ZMIANY W PROJEKCIE GOTOWYM

KOSZTY BUDOWY

BEZPŁATNE PORADY ARCHITEKTÓW ARCHIPELAGU!

Napisz. Zadzwoń. Odwiedź nas osobiście. tel.: 71 798 38 52 e-mail: architekt@archipelag.pl | www.archipelag.pl ul. Rzeźnicza 28-31; 50-130 Wrocław


CO ZAWIERA PROJEKT? NAJLEPSZA DOKUMENTACJA! Zamawiając projekt gotowy w Pracowni Projektowej ARCHIPELAG, otrzymują Państwo komplet dokumentów (w czterech egzemplarzach), na podstawie których można zbudować dom. Dodatkowo, do dokumentacji dołączone są materiały pomocnicze, wzory pism potrzebnych przy występowaniu z wnioskami do urzędów oraz kopie uprawnień projektantów. arch. Katarzyna Braun-Szulc Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

DOKUMENTACJA BUDOWLANA ZAWIERA: • Opis techniczny architektury – rozwiązania funkcjonalne budynku, zestawie-

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU

A 1 24 24

2 430 394 430

12

3

4 5 6

350 314 350

36 217

36 133

7

40 45

240 446 518 446

36

8 9 105

40

10 11 350 314 350

36 36

124

1/1

60 24 36 24 36 60 36 24 36

190

1/2

14x17 Ø20

24 12 62

36 36 50 80

F G

Gazon bet. wg rys. elewacji 288

1/8

12,72 m2 terakota

1/9

2,39 m2 terakota

1/10

11,91 m2 parkiet

1/11

spiżarnia jadalnia

pokój dzienny

430

1

125

2

36

3

140 265 229 225

6,12 m2 terakota

garaż

31,51 m2 wylewka betonowa

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE MUROWANE Z BLOKÓW PIASKOWOWAPIENNYCH SILKA E12 GR. 12cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ.

KOMINY SPALINOWE I DYMOWE ZBROIĆ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA. WYMIARY KANAŁÓW SPALINOWYCH I DYMOWYCH NALEŻY SKORYGOWAĆ W OPARCIU O ZALECENIA PRODUCENTA WYBRANEGO KOTŁA LUB WKŁADU KOMINKOWEGO. ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU.

OKŁADZINY Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH ELEWACYJNYCH NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ WG RYSUNKÓW ELEWACJI.

I

J t y t u ł

s k a l a :

r y s u n k u :

RZUT PARTERU

1:100

b r a n ż a :

ARCH.

JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "NAOMI G2"

36 36 40 45 1 708

4 5 6

96

150 342 342 240

96 105

221 36

40

438 366 350

217

b u d o w y :

8 9

g o t o w e g o :

60 36 24 36 60 24

10 11

n r

u p r . :

p o d p i s :

394/94/UW .

o p r a c o w a n i e :

n r

u p r . :

n r

u p r . :

p o d p i s :

Mariusz Jaworski s p r a wd z a j ą c y

p r o j e k t u

g o t o we g o :

Mariusz Sobczak p r o j e k t a n t

7

p r o j e k t u

Artur Wójciak .

A

36

89

pom.gospodarcze

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOKÓW PIASKOWOWAPIENNYCH SILKA E24 GR. 24 CM NA ZAPRAWIE CIENKOSPOINOWEJ MARKI 3 MPa.

a d r e s

8,3% 24

76

12,87 m2 parkiet

33,97 m2 parkiet

p r o j e k t a n t

451 603 531

3,63 m2 płytki ceramiczne

pokój

o b i e k t :

-0,32

76

łazienka

NAD OTWORAMI W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH WYKONAĆ NADPROŻA ZESPOLONE YF YTONG, WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA.

90 36

518

24

2x15 30

475 210

24

RS 120

9,62 m2 parkiet

1/7

14,25 m2 terakota

kuchnia

UWAGI: ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO YTONG GR. 24 CM (PP2/0,4) NA ZAPRAWIE CIENKOSPOINOWEJ MARKI 3 MPa. DOCIEPLONE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 12 CM.

250

79

220 378 306

OB4

79

O3

36

obrys okapu

BG

pokój

5,08 m2 terakota

hol

KOMIN DYMOWY, SPALINOWY I KANAŁY WENTYLACYJNE SYSTEMOWE "IBF". OZNACZENIA NA RZUCIE WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA.

E

H

SS1 - słup stalowy wg rys. stropów (osadzony na SZ3)

105

O2

RS 120

1/6

wiatrołap

ŁĄCZNIE powierzchnia użytkowa 112,56m² + garaż 31,51m².

B

380 344 240 hp= 90

60 25 190 154 36 190

186

-0,02

200 140

217

1/3

O4

IBF Airvent K-3 12x17

hp= 90

12x17

200 140

DZ1

1/5

D

163

RS 120

236

12

12 93

50

12x17

240

70

1/1 1/4

±0,00

C

410 374 410

386 24 306

70 205

153

24

45

180

D5

125

D1

220 230

D6

222

50 12

hp= 90

1/5

170 205

1/2 58

-0,02

Schody drewniane wg indyw. projektu

17x17,8 27

40 24 40 12 79 50

1/8

90 205

24 O1

hp= 90

12x17

B

1/4

IBF Classic

237

90 225

0,5%

190

60 110

216

D4

286

1/7

12

0,5%

24

0,5%

270

Kominek wg projektu indyw.

IBF Airvent K-3 207

58 D2 100

140 140

6

131

A Nawiew powietrza do spalania doprowadzony pod posadzką kanałem o przekroju min. Ø180, wyprowadzony 30 cm ponad terenem i zabezpieczony siatką przeciw owadom

190 230

36

80 346

57

80 205

D3

74

IBF Airvent K-2 IBF Universal 119

RS 120

1/6

80 205

356

D3

6

obrys okapu

0,5%

446 230

186 132 90

24

80

48

80 205

50

90

12x17

35

Ø16

80 205

I

J

210

200 140

O4

36 80

86

12 25

160

60 24

1/10

-0,02 400

1/3

43

OB2

338

80 205

12

P

0,5%

1/11

90

H

hp= 90

obrys okapu

DZ2

1 671 250 214 24

B

80 205

24

868

D4

90

240

F G

OB5

±0,00

20 12

90

211

-0,02

2x15 30

285

SŻ1 - słup żelb. wg rys. stropów

.

1/9 228

12x17

626 698

E

200 140

-0,32

RS 120

88

90

660 265

410 386

217

Niezamykany otwór went. nawiewowej o przekroju min. 200cm2 netto, max 30cm nad podłogą, zabezpieczony siatką przeciw owadom

hp= 90

D

24

80 36 44 36 80

170

12 24 245 209 233

SS1 - słup stalowy wg rys. stropów (osadzony na SZ3)

80 36 44 36 80

C

-0,02 62

O3

B

2x15 30

Gazon bet. wg rys. elewacji

58

SD1 - słup drew. wg rys. . więźby (osadzony na SŻ2)

ZM

A

233 209 245

2x15 30

-0,32

L

nie jego powierzchni oraz powierzchni poszczególnych pomieszczeń, opis materiałów proponowanych do wykończenia budynku etc. • Opis techniczny konstrukcji – zestawienie materiałów, z których wykonane są elementy konstrukcyjne, a także podstawowe dane do obliczeń statycznych. • Rzut fundamentów – dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych, głębokość ich posadowienia oraz materiał, z którego są wykonane. • Rzut parteru i pięter – rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i ich wymiary, powierzchnie, rozmieszczenie ścian (nośnych, działowych, etc.) na każdej kondygnacji domu. Pokazuje również sugerowane przez nas rozmieszczenie otworów drzwiowych, urządzeń kuchennych i sanitarnych, etc. • Rzut więźby dachowej – układ elementów konstrukcyjnych dachu i ich przekroje. Wszystkie elementy są ponumerowane zgodnie z oznaczeniami z zestawienia tarcicy dachowej. • Zestawienie elementów więźby dachowej – wykaz elementów użytych do konstrukcji dachu (przekroje, ilość i długości). • Widoki więźby i stropów w 3D – trójwymiarowe rysunki przestrzenne, które obrazują układ elementów konstrukcji dachu i stropów. • Rzut stropów i nadproży – rysunek przedstawiający układ stropów, rozmieszczenie i rozstaw belek stropowych, wymiary nadproży i podciągów. • Rzut dachu – kształt, wymiary dachu, kąt nachylenia jego wszystkich połaci oraz rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, świetlików i rur spustowych. • Przekroje – zawierają wszystkie charakterystyczne elementy konstrukcji budynku, wzdłuż lub w poprzek od dachu do fundamentów, czyli warstwy podłogi, stropów, dachu, sposób rozwiązania niektórych połączeń części budynku (np. ściany ze stropem, ściany z dachem). • Elewacje – dokładny wygląd frontu, tyłu, boków domu oraz opis materiałów wykończeniowych. • Zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej – wykaz i wymiary okien oraz drzwi wykorzystanych w projekcie. • Detale konstrukcji – wyrysowane elementy żelbetowe, z uwzględnieniem zbrojenia, zestawieniem stali i wytycznymi wykonawczymi. • Projekty instalacji – rozmieszczenie wszystkich instalacji wewnątrz domu (wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, c.o., elektrycznej) wraz z opisem. • Zestawienie materiałów do podstawowych instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych – ilość i wykaz urządzeń, armatury i elementów składowych instalacji . • Obliczenia konstrukcyjne – podstawowe założenia i wyniki obliczeń konstrukcyjnych.

p o d p i s :

24/08/DOIA a d a p t u j ą c y :

n r

u p r . :

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG ul. Czysta 2-4, 50-013 Wrocław, tel. 071/798 38 00, fax 071/798 38 69 biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl

p o d p i s :

d a t a : n r

r y s :

A3

Projekt domu Naomi G2

BEZPŁATNE PORADY ARCHITEKTÓW ARCHIPELAGU!

Napisz. Zadzwoń. Odwiedź nas osobiście. tel.: 71 798 38 52 e-mail: architekt@archipelag.pl | www.archipelag.pl ul. Rzeźnicza 28-31; 50-130 Wrocław

5 13


2

DODATKI DO PROJEKTU

DODATKI

PORADNIK BUDUJ ENERGOOSZCZĘDNIE

• architektura • technologie • instalacje • odnawialne źródła energii • ekologia w domu • jak uzyskać dopłatę do budowy domu

PAKIETY

WENTYLACJA MECHANICZNA Z REKUPERACJĄ

Projekt wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej z odzyskiem ciepła zawiera: • opis techniczny • obliczenia i wytyczne branżowe • zestawienie urządzeń i armatury • rysunki i schematy instalacyjne: rzuty kondygnacji • lokalizację rekuperatora • trasy poprowadzenia kanałów wentylacyjnych • rozmieszczenie przebić przez stropy oraz anemostatów nawiewnych i wywiewnych • wytyczne montażowe i wykonawcze instalacji nawiewno-wywiewnej

Projekt domu rozszerzony o projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła minimalizuje straty ciepła w budynku oraz utrzymuje optymalny mikroklimat w pomieszczeniach. Dokumentacja obejmuje projekt systemu wentylacji mechanicznej budynku, a także materiały informacyjne na temat rekuperacji.

ADAPTACJE

USŁUGI

• niezbędny element każdej budowy • elegancki wygląd • dziennik wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

• wysoka jakość

energooszczędnego?

Kompendium wiedzy jak budować energooszczędnie. Szczegółowy przewodnik, w którym znajdą Państwo porady architektów ARCHIPELAGU oraz wskazówki doświadczonych ekspertów z branży, przegląd najnowszych rozwiązań w zakresie materiałów i technologii, ilustracje oraz schematy pomocne na każdym etapie budowy.

Elastyczna oferta pakietów adaptacji! • PAKIET S • PAKIET M • PAKIET L Korzyści: • kompleksowa obsługa w jednym miejscu • profesjonalnie przygotowana adaptacja, która pozwoli sprawnie uzyskać pozwolenie na budowę • pakiety dopasowane do indywidualnych potrzeb inwestora • nadzór autorski na życzenie • profesjonalna realizacja • oszczędność czasu • fachowe doradztwo

Adaptacja projektu gotowego to sprawdzenie możliwości wykorzystania projektu na konkretnej działce i dostosowanie go do lokalnych warunków położenia względem stron świata, ukształtowania terenu, nośności gruntu, strefy klimatycznej i głębokości przemarzania.

6 14

DZIENNIK BUDOWY

ARCHIPELAG. DOMY Z DOBRĄ ENERGIĄ!

Dziennik budowy to urzędowy dokument, który stanowi kronikę przebiegu robót budowlanych, wraz ze wszystkimi zdarzeniami i okolicznościami, mogącymi mieć wpływa na ocenę prawidłowości wykonania wszystkich prac. Jest to integralna część dokumentacji, którą po zakończeniu robót należy załączyć do zawiadomienia o zakończeniu prac i wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

SYSTEM SOLARNY

Projekt domu z instalacją solarną zawiera: • opis techniczny • obliczenia i wytyczne branżowe • wykaz elementów systemu • wytyczne montażowe • rysunki i schematy instalacji: rzuty kondygnacji i dachu • usytuowanie kolektorów słonecznych • trasy zasilania i powrotu • wytyczne dotyczące eksploatacji instalacji

Projekt domu rozszerzony o projekt instalacji solarnej, która pozyskuje energię słoneczną i przekazuje ją do odbiorników ciepła. W domu jednorodzinnym stanowi wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Energia wykorzystywana jest do podgrzania wody zgromadzonej w zasobniku.

ZMIANY W PROJEKTACH

• bezpłatna wycena zmian • kompleksowa obsługa w jednym miejscu • dokumentacja maksymalnie dostosowana do potrzeb i oczekiwań

• profesjonalna realizacja • fachowe doradztwo

Dostosowanie domu do indywidualnych potrzeb to często potrzeba wykonania zmian w projekcie gotowym. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy bogatą ofertę działu zmian: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne.


TECZKA NA PROJEKT

TABLICA BUDOWY

• dokumentacja budowy w jednym,

• tablica informacyjno-budowlana zgodna z rozporzą-

• wysoka jakość wykonania • oryginalny, nowoczesny design • wygodny uchwyt • solidne zapięcie

• solidne wykonanie • tablica z PCV o wymiarach 70x120 cm • tablica odporna na niesprzyjające warunki atmosferyczne • atrakcyjna estetyka

bezpiecznym miejscu

Praktyczna teczka, dzięki której wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące budowy mogą Państwa przechować w jednym, bezpiecznym miejscu – sprawdzi się zarówno w domu, jak i podczas wizyt w urzędach. Zadbaliśmy o solidne wykonanie i atrakcyjny, oryginalny wygląd teczki.

POMPA CIEPŁA

Projekt domu z pompą ciepła zawiera: • opis techniczny do instalacji grzewczej i rozprowadzenia rur grzewczych • obliczenie zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń • dane techniczne projektowanych urządzeń i armatury • wytyczne wykonawcze • rysunki i schematy instalacji: rzuty kondygnacji • rysunek rozwinięcia instalacji c.o. – grzejniki jako alternatywne rozwiązanie • lokalizację pompy ciepła • rozprowadzenie tras instalacji do poszczególnych pomieszczeń

Projekt domu rozszerzony o projekt instalacji ogrzewania podłogowego wraz z węzłem grzewczym opartym o pompę ciepła. Źródłem ciepła jest pompa ciepła współpracująca z pionowymi i poziomymi kolektorami ciepła.

KOSZTORYS

• stan surowy otwarty • stan surowy zamknięty • stan deweloperski Zakres kosztorysów: • solidnie przygotowany przedmiar • zestawienie materiałów i sprzętu • koszt zakupu materiałów budowlanych, w skład których wchodzą: załadunek, wyładunek i transport materiałów • koszt robocizny • koszt sprzętu budowlanego • koszt wykonania tarasów zewnętrznych • koszty pośrednie: zaplecza budowy, narzędzi, energii, paliwa itp.

Kosztorys budowlany jest nieocenionym przewodnikiem podczas całego procesu budowy – pomaga planować, kontrolować i szukać oszczędności. Precyzyjna kalkulacja zamieszczona w kosztorysie ułatwia właściwą organizację prac, podpowiada porządek kolejnych etapów budowy, daje możliwość kontroli finansów, a także ułatwia monitorowanie wykonawców.

dzeniem Ministra Infrastruktury

Przed rozpoczęciem budowy, tablicę informacyjną należy umieścić w widocznym miejscu, obok budowanego domu, od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi. Znaleźć się na niej muszą informacje o inwestorze, wykonawcy, nr pozwolenia na budowę, nazwisko kierownika budowy, telefony alarmowe. Tablica, powinna znajdować się na terenie budowy przez cały okres jej trwania.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

• bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii

• w przypadku budynku wyposażonego w instalacje grzewcze,

wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych • parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku • dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Dokument określający klasę energetyczną budynku, który na etapie projektowania pozwala oszacować koszty eksploatacji domu i dokonać ewentualnych zmian, w celu poprawienia efektywności energetycznej. Zawiera zbiór danych i wskaźników energetycznych dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji.

KREDYTY

• bogata oferta kredytowa • najlepsze rynkowe warunki • profesjonalne doradztwo • bezpłatne konsultacje • najwyższa jakość obsługi

Dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi specjalistami z firmy DK NOTUS, pomożemy Państwu wybrać najlepszą ofertę kredytową na rynku. Niezależni Doradcy Finansowi z DK NOTUS wskażą wady i zalety poszczególnych produktów, oszacują zdolność kredytową, obliczą przybliżoną wielkość raty kredytu i wynegocjują najkorzystniejsze rozwiązanie.

7 15


2

KLUCZ DO ENERGOOSZCZĘDNOŚCI DOM ENERGOOSZCZĘDNY

arch. Mariusz Jaworski Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Dom energooszczędny to dom, który nie tylko oszczędza energię, ale także aktywnie ją pozyskuje ze źródeł naturalnych – słońca, ziemi i wody. To dom zaprojektowany tak, aby straty pozyskanej energii były jak najmniejsze. Im bryła budynku bardziej zwarta i prosta, tym mniej przegród zewnętrznych, przez które ciepło ucieka z budynku, a w efekcie niższe koszty energii potrzebnej do ogrzania domu. Systemy wspomagające energooszczędność budynku to m.in. wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, pompa ciepła, panele solarne do ogrzewania wody użytkowej, czy ogniwa fotowoltaiczne zamieniające energię słoneczną w elektryczną.

ARCHITEKTURA

1

Zwarta bryła budynku sprzyjająca energooszczędności.

2

Odpowiednie usytuowanie na działce.

3

Optymalnie zaprojektowane funkcje, wykorzystujące strefowanie temperaturowe.

4

Wydzielenie stref buforowych.

5

Zachowanie szczelności powietrznej budynku.

6

Zminimalizowane ryzyko występowania mostków termicznych.

7

Bardzo dobrze zaizolowane przegrody zewnętrzne i ich połączenia.

8

Okna i stolarka o niskim współczynniku przenikania ciepła.

9

Zapewnienie ochrony budynku przed przegrzewaniem.

INSTALACJE

Projekt domu Cube z kolekcji Domy XXI – www.domy21.pl, autor: arch. Artur Wójciak

8 6

ARCHIPELAG. DOMY Z DOBRĄ ENERGIĄ!

10

Zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

11

Zastosowanie wysokosprawnych układów instalacji c.o. i przygotowania c.w.u.

12

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: • pompy ciepła • kolektorów słonecznych • ogniw fotowoltaicznych • turbiny wiatrowej.

13

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie wysokoefektywnych urządzeń i wyposażenia AGD.

14

Zastosowanie inteligentnego systemu zarządzania budynkiem.

15

Zastosowanie ekologicznych rozwiązań i technologii, np. systemu odzysku wody deszczowej.


DOPŁATA DO KREDYTU PROGRAM DOPŁAT W związku z nowelizacją unijnej Dyrektywy EPBD (The Energy Performance of Buildings Directive 2002/91/EC) dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, rozwiązania energooszczędne w budownictwie niedługo okażą się koniecznością – w świetle aspektów prawnych od 31 grudnia 2020, na terenie Wspólnoty Europejskiej mają być wznoszone wyłącznie budynki o praktycznie zerowym zapotrzebowaniu na energię. W celu popularyzacji idei zrównoważonego budownictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków – program ma na celu przygotowanie inwestorów do wymagań Dyrektywy UE, spełnia też ważną misję edukacyjną, wyznaczając kierunek zmian, w którym podąża budownictwo przyszłości.

DO JAKICH DOMÓW DOPŁACI NFOŚiGW?

Program dopłat dotyczy budynków jednorodzinnych, które będą należały do jednej z dwóch kategorii energetycznych – standard NF40 lub standard NF15.

• STANDARD NF40 DOMY ENERGOOSZCZĘDNE

NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2rok) | Budynek, który spełnia standard NF40 zużywa na potrzeby ogrzewania i wentylacji nie więcej energii niż 40 kWh/(m2rok) DOPŁATA do 30 000 zł brutto

• STANDARD NF15 DOMY PASYWNE

NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2rok) | Budynek, który spełnia standard NF15 zużywa na potrzeby ogrzewania i wentylacji nie więcej energii niż 15 kWh/(m2rok) DOPŁATA do 50 000 zł brutto

ZASADY PROGRAMU

Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę/zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Każdy budynek realizowany w ramach programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych będzie musiał spełniać określone wymagania techniczne, określone na podstawie ekspertyzy przygotowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Szczegółowe wymagania określone są w Załączniku nr 3 do Programu, który jest dostępny na stronie NFOŚiGW (www.nfosigw.gov.pl).

DLACZEGO WARTO BUDOWAĆ ENERGOOSZCZĘDNIE? OSZCZĘDNOŚĆ

KOMFORT

• Mniej zużywanej energii • Niższe koszty eksploatacji domu • Oszczędności w domowym budżecie WZROST WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI • Najwyższa klasa energetyczna budynku • Wzrost wartości budynku na rynku nieruchomości • Dom nowoczesny

DOM z dopłatą

• Odpowiednia temperatura, wymiana i wilgotność powietrza • Zdrowy klimat • Słoneczny charakter wnętrz EKOLOGIA • Mniejsza emisja CO2 • Troska o środowisko naturalne • Wkład w ochronę planety

ZAPYTAJ O DOMY ENERGOOSZCZĘDNE! Dowiedz się więcej: tel.: 71 798 38 52 e-mail: ekspert@archipelag.pl www.archipelag.pl

9 7


3

RECEPTA 1

Bryła budynku

10

2

Pompa ciepła powietrzna

13

3

Ogniwa fotowoltaiczne

13

4

Wyposażenie AGD

14

5

Kolektory słoneczne

13

6

Strefowanie temperaturowe

11

Żaluzje

12

Pompa ciepła gruntowa

13

7

AGD

8 9

Zbiornik na szarą wodę Ogrzewanie podłogowe

13

ZALECANE DODATKI DO PROJEKTÓW

INFORMACJE DODATKOWE Zastosowanie rozwiązań zawartych w recepcie podnosi energooszczędność domu, zmniejsza koszty ogrzewania, zapewnia jednocześnie efektywność ekonomiczną oraz najwyższy komfort użytkowania. Rozwiązania recepty można wprowadzić na etapie adaptacji projektu gotowego. W przypadku projektu posiadającego decyzję o pozwoleniu na budowę – rozwiązania można wprowadzić w formie projektu zamiennego.

10

ARCHIPELAG. DOMY Z DOBRĄ ENERGIĄ!


RECEPTA PREZENTUJE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE, DZIĘKI KTÓRYM KAŻDY PROJEKT GOTOWY MOŻNA DOSTOSOWAĆ DO STANDARDU NF40 (EUco ≤ 40 kWh/m2rok).

1

Docieplenie dachów i stropodachów do osiągnięcia współczynnika U = 0,10 ÷ 0,12 W/m2K, w zależności od strefy klimatycznej kraju.

8

Docieplenie ścian zewnętrznych do osiągnięcia współczynnika U = 0,12 ÷ 0,15 W/m2K, w zależności od strefy klimatycznej kraju.

2

Zastosowanie wysokosprawnych układów instalacji ogrzewania i przygotowania c.w.u. do osiągnięcia wartości sprawności przesyłu, regulacji, akumulacji i dystrybucji na poziomie min. 90%.

9

Docieplenie podłóg na gruncie do osiągnięcia współczynnika U = 0,15 ÷ 0,20 W/m2K, w zależności od strefy klimatycznej kraju.

3

Zastosowanie wentylacji mechanicznej jako rozwiązania referencyjnego. Osiągnięcie minimalnej sprawności temperaturowej odzysku ciepła na poziomie 85%.

4

Zastosowanie drzwi zewnętrznych i garażowych o podwyższonych parametrach cieplnych dla osiągnięcia współczynnika U = 1,30 W/m2K.

5

Osiągnięcie szczelności powietrznej budynku na poziomie 1,0 1/h. Wykonanie testu szczelności jest wymagane do osiągnięcia standardu.

6

Zastosowanie okien, okien balkonowych i połaciowych o podwyższonych parametrach cieplnych do osiągnięcia wspólczynnika U = 0,80 ÷ 1,00 W/m2K, w zależności od strefy klimatycznej kraju.

7

Zastosowanie rozwiązań ograniczających straty ciepła przez liniowe mostki cieplne do osiągnięcia wielkości granicznej 0,1 W/mK oraz dla płyt balkonowych 0,2 W/mK.

ZALECENIA DODATKOWE

10

Wybór bryły sprzyjającej ograniczeniu zapotrzebowania na energię, o możliwie niskim współczynniku kształtu A/V

11

Optymalne projektowanie funkcji, wykorzystujące strefowanie temperaturowe.

12

Zapewnienie ochrony budynku przed przegrzewaniem poprzez zastosowanie elementów zacieniających i przewietrzanie nocne.

13

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych.

14

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie wysokoefektywnych urządzeń i wyposażenia AGD.

SŁOWNICZEK:

• Suwak energetyczny – obrazowa wartość wskaźnika energii pierwotnej EP certyfikowanego obiektu, dodatkowo, dla porównania przedstawia wartość EP dla budynku referencyjnego oraz przebudowywanego, spełniających wymagania WT 2008. • EP – wartość określająca roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i przygotowania c.w.u. – tzw. wskaźnik ekologiczny. Im mniejszy, tym dom jest mniej uciążliwy dla środowiska. Nie ma przełożenia na koszty utrzymania. • EK – wartość określająca roczne zapotrzebowanie energii końcowej na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku – tzw. wskaźnik prawdy. Im bliższe EUco, tym sprawniejsze systemy ogrzewania i przygotowania c.w.u. Po uwzględnieniu rodzaju paliwa daje obraz kosztów utrzymania domu. • EUco – wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji. Im niższa wartość, tym mniejsze straty ciepła przez przegrody zewnętrzne. Świadczy o jakości energetycznej domu.

Projekt domu Leosia II G2 ENERGO

Projekt domu E9 ENERGO PLUS (wersja C)

ZAPYTAJ ARCHITEKTA O ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA: tel.: 71 798 38 52 e-mail: architekt@archipelag.pl www.archipelag.pl Projekt domu EX 7 MULTI-COMFORT

11 11


DOMY Z PODDASZEM U¯YTKOWYM ARCHITEKT RADZI

arch. Wojciech Szczepañski Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Domy z poddaszem u¿ytkowym od lat ciesz¹ siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹. Inwestorzy ceni¹ ich funkcjonalnoœæ i ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni, które doskonale sprawdza siê na dzia³ce o niewielkiej powierzchni. Rozplanowanie pomieszczeñ na dwóch poziomach, pozwala czytelnie podzieliæ strefy domu. Na poddaszu mo¿na zaaran¿owaæ komfortow¹ strefê nocn¹ z przytulnymi sypialniami, wygodny gabinet lub wyciszon¹ pracowniê. Atutem budowy domu z poddaszem u¿ytkowym jest równie¿ mo¿liwoœæ etapowania inwestycji. Wa¿nym aspektem s¹ równie¿ bardzo dobre parametry cieplne – zwarta bry³a domu, którego funkcja rozk³ada siê na dwie kondygnacje sprzyja energooszczêdnoœci

ZALETY DOMÓW Z PODDASZEM U¯YTKOWYM 1

Ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni dzia³ki

2

Dobre parametry cieplne

3

Ni¿sze koszty budowy – mniejsza iloœæ fundamentów i dachu w stosunku do domu parterowego o takiej samej powierzchni u¿ytkowej

4

Dom z poddaszem mo¿na budowaæ etapami

5

Ergonomiczny uk³ad – strefa nocna najczêœciej jest ulokowana na poddaszu

6

Wiêcej przestrzeni na organizacjê ogrodu i zaplanowanie elementów ma³ej architektury

7

Pokoje na poddaszu cechuje przytulny urok zaakcentowany urod¹ skosów

8

Ciekawe doœwietlenie poddasza oknami po³aciowymi o ró¿norodnej formie, np. oknami kolankowymi

9

Niewielka powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni u¿ytkowej

10

Mo¿liwoœæ aran¿acji elewacji w stylu tradycyjnym i nowoczesnym

11

Atrakcyjny wygl¹d

12

Na dwóch kondygnacjach mo¿na zaplanowaæ dom dwurodzinny

DOWIEDZ SIÊ WIÊCEJ! Zapytaj architekta ARCHIPELAGU. tel.: 71 798 38 52 e-mail: architekt@archipelag.pl | www.archipelag.pl ul. RzeŸnicza 28-31; 50-130 Wroc³aw

BENJAMIN II G2

LEA (wersja A)

ADRIANA

EX 3 G1


MARISA G1 ENERGO

LEOSIA G1 ENERGO

LIV 6 G1

PATRYK G1

E3 ECONOMIC (wersja B)

E8 ENERGO PLUS ANTEK G1

ERNEST G1

E9 (wersja A) ENERGO PLUS

E7 ENERGO PLUS

NOEL G1 ENERGO

ARIZONA G1

PETRA II G2 E1 (wersja A) ECONOMIC

E10 ENERGO PLUS

EDGAR G1 ENERGO

Leosia II G2 ENERGO

13


ARCHIPELAG

DOMY z PODDASZEM


Lea (wersja A) Autor: Artur Wójciak

Pow. zabudowy:

71,01 m2

Kubatura netto:

284,67 m3 8,16 m

Wys. budynku:

42°

K¹t dachu:

12,20 m

3,00 m

18,30 m

7,70 m 6,00 m

4,43

°

3,73

8,16

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku � zbli�niaczenia � wykonania domu dwurodzinnego Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

3

4

3,00

Parter 47,59 m² 1. Wiatro�ap 1,78 m² 2. Hol 7,10 m² 3. Kuchnia 5,88 m² 4. Spi�arnia 1,27 m² 5. Pokój dzienny, jadalnia 19,38 m² 6. Gabinet 9,92 m² 7. �azienka 2,26 m² 8. Kot�ownia 6,65 m²

42

Dostêpne warianty projektu: - Lea (wersja A) � z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - Lea (wersja B) � inne wykoñczenie elewacji, bez gara¿u, z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - Lea � inne wykoñczenie elewacji, bez gara¿u, z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

1

9,20

3,02 0,47

7

Atuty projektu okiem architekta: zwarta, prosta bry³a budynku � dobre parametry cieplne � funkcjonalny gabinet na parterze � pokój dzienny z du¿ymi przeszkleniami � odseparowana czê�� nocna na poddaszu z du¿¹ ³azienk¹ � praktyczna spi¿arnia przy kuchni � taras czê�ciowo os³oniêty atrakcyjna pergol¹ � obszerna kot³ownia pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a energii

Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny i ok³adzina drewniana � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever � cokó³ kamienny

0,00

2

8

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach

19,20 m

5

6

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: kuchnia, salon, jadalnia � dodatkowo na parterze: gabinet, ³azienka, spi¿arnia, kot³ownia � strefa nocna � poddasze: trzy sypialnie oraz przestronna ³azienka

4,60 m

4,00 m

Linia obrysu dachu

4,40

111,78 m2

Pow. netto:

12,20

h=140 cm h=220 cm

3,30

6,65 m2

+ kot³ownia:

Opis: Lea (wersja A) to doskona³a propozycja dla mi³o�ników eleganckiej prostoty. Czytelny i funkcjonalny uk³ad domu jest znakomicie dopasowany do rytmu ¿ycia rodziny. Charakterystycznym elementem budynku s¹ ciekawie zaprojektowane zadaszenia, prze³amuj¹ce klasyczny styl bry³y. Lea (wersja A) zachwyca tak¿e nietuzinkow¹ elewacj¹ � ch³odna biel tynku doskonale komponuje siê z ciep³ym odcieniem drewna, tworz¹c wysmakowan¹ kompozycjê wizualn¹. Dom zosta³ zaprojektowany w duchu energooszczêdno�ci � zwarta bry³a sprzyja oszczêdno�ci na ogrzewaniu, prosty dwuspadowy dach idealnie nadaje siê do zamontowania na nim systemu solarnego, a funkcjonalnie rozmieszczone przeszklenia s³u¿¹ pozyskaniu energii s³onecznej.

7,70

83,11 m2

Pow. u¿ytkowa:

Poddasze 35,52 m² 1. Korytarz 4,65 m² 2. Sypialnia 8,23 m² 3. Sypialnia 7,00 m² 4. Sypialnia 9,42 m² 5. �azienka 6,22 m²

2

3 1 5

4

Recepta ENERGO znajduje siê na stronie 10.

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


17

domy z poddaszem


MULTI-COMFORT

Dom energooszcz�dny Liv 1 MULTI-COMFORT z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

Pow. netto:

152,86 m2

Pow. zabudowy:

105,54 m2

Kubatura netto:

380,74 m3 8,30 m

Wys. budynku:

12,50 m

3,00 m

6,00 m

18,90 m

8,30 m

4,60 m

4,00 m

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony. Przeznaczenie: dom dla 4-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia � dodatkowo na parterze: gabinet, toaleta, kot³ownia, gara¿ � strefa nocna � poddasze: trzy przestronne sypialnie oraz komfortowa ³azienka

42°

K¹t dachu:

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe, docieplenie grubo�ci 25 cm � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach � w projekcie zastosowano rozwi¹zania technologiczne grupy Saint-Gobain

°

42

4,52

19,50 m

Atuty projektu okiem architekta: budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok � optymalny wspó³czynnik kszta³tu budynku A/V sprzyjaj¹cy energooszczêdno�ci � okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a � zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych � bardzo dobre parametry cieplne � nowoczesny styl wykoñczenia � ergonomiczne wnêtrze z czytelnym podzia³em stref � wielofunkcyjny salon ze swobod¹ aran¿acji � wygodny gabinet � komfortowy, czê�ciowo zadaszony taras � zadaszona strefa wej�ciowa � du¿a ilo�æ okien � maksymalnie do�wietlone wnêtrze

1,20

1,80

Linia obrysu dachu

1,40

7,64 m2

+ kot³ownia:

9,50

Opis: Dom Liv 1 spe³ni oczekiwania wielbicieli prostej formy w eleganckiej szacie. Dziêki du¿ej ilo�ci okien, w tym okien po³aciowych, do wnêtrza swobodnie wpada naturalne �wiat³o, które rze�bi przestrzeñ, podkre�laj¹c urodê skosów na poddaszu. Czytelny podzia³ stref sprawia, ¿e domownicy mog¹ prowadziæ ¿ycie towarzyskie, nie burz¹c spokoju rodziny. Charakterystycznym elementem budynku s¹ ciekawie zaprojektowane zadaszenia, akcentuj¹ce nowoczesny charakter bry³y. Dom Liv 1 zosta³ zaprojektowany w duchu energooszczêdno�ci � prosty, dwuspadowy dach idealnie nadaje siê do zamontowania na nim systemu solarnego.

2,70

98,07 m2

4

5 2

7

5,60

Autor: Artur Wójciak Pow. u¿ytkowa:

EUCO= 30,59 kWh/m2rok � standard NF40

8,30

Liv 1

6

3

1

10,70

1,80

Parter 54,13 m² 1. Wiatro�ap 2,83 m² 2. Hol 8,00 m² 3. Kuchnia 8,06 m² 4. Pokój dzienny, jadalnia 24,17 m² 5. Gabinet 9,87 m² 6. Toaleta 1,20 m² 7. Kot�ownia 7,64 m²

Poddasze 43,88 m² 1. Korytarz 5,37 m² 2. Sypialnia 13,80 m² 3. Sypialnia 9,34 m² 4. Sypialnia 8,02 m² 5. �azienka 7,35 m²

3,78

8,30

3,02 0,00

0,47

Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana � stolarka okienna drewniana lub �CV � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

3

4 1

Dostêpne warianty projektu: - Liv 1 G1 � z gara¿em jednostanowiskowym - Liv 1 G2 � z gara¿em dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

h=220 cm

5

2

h=140 cm

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku � zbli�niaczenia � wykonania domu dwulokalowego

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


19

domy z poddaszem


Eliot G1

EUCO= 39,84 kWh/m2rok � standard NF40 Dom energooszcz�dny Eliot G1 z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

Pow. netto:

154,34 m2

Pow. zabudowy:

100,43 m2

Kubatura netto:

m3

389,83

8,40 m

Wys. budynku:

45°

K¹t dachu:

9,40 m

4,00 m

6,00 m

23,00 m

11,90 m

5,10 m

4,00 m

Charakterystyka: dom parterowy z u¿ytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia � dodatkowo na parterze: toaleta, kot³ownia, gara¿ � strefa nocna poddasze: trzy sypialnie i przestronna ³azienka Atuty projektu okiem architekta: zwarta bry³a budynku � dobre parametry cieplne � energooszczêdny charakter � ergonomiczny uk³ad wnêtrz � strefa nocna na poddaszu � reprezentacyjny pokój dzienny z jadalni¹ � nowoczesny, elegancki styl elewacji � mo¿liwo�� wyj�cia na balkon z dwóch sypialni � stylowa lukarna do�wietlaj¹ca ³azienkê

5

4

3 2 7

6

8

1

4,80

Parter 53,60 m² 1. Wiatro�ap 2,82 m² 2. Hol 13,30 m² 3. Kuchnia 7,05 m² 4. Jadalnia 10,34 m² 5. Pokój dzienny 18,64 m² 6. Toaleta 1,45 m² 7. Kot�ownia 3,92 m² 8. Gara� 22,00 m²

4,60

4

° 45

4,93

17,40 m

Linia obrysu dachu

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne ¿elbetowe � dach o konstrukcji drewnianej pokryty blach¹ Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana � cokó³ kamienny � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

1,40

4,20

3,92 m2

+ kot³ownia:

8,00

h=220 cm

22,00 m2

h=140 cm

+ gara¿:

Opis: Dom Eliot G1 to kwintesencja nowoczesnego stylu i funkcjonalnych rozwi¹zañ. Zwarta bry³a budynku sprzyja energooszczêdno�ci, a ergonomiczny uk³ad pomieszczeñ maksymalnie wykorzystuje przestrzeñ u¿ytkow¹. W trosce o codzienny komfort domowników, zadbano o maksymalne do�wietlenie wnêtrz � na szczególn¹ uwagê zas³uguje du¿e przeszklenie salonu, które zaprasza do �rodka dobr¹, zielon¹ energiê ogrodu i poszerza strefê wypoczynkow¹ o imponuj¹c¹ przestrzeñ tarasu. Architektura budynku zosta³a wzbogacona o ciekawe detale, m.in. drewniane, przesuwne ¿aluzje, które stanowi¹ atrakcyjn¹ dekoracjê elewacji ogrodowej, a przede wszystkim chroni¹ mieszkañców przed nadmiernym nas³onecznieniem. Oryginalny wygl¹d zewnêtrzny budynku akcentuj¹ równie¿ finezyjne zadaszenia i szykowna elewacja, nadaj¹ca ca³o�ci klimat przytulnej elegancji. 10,70

99,55 m2

1,20

Pow. u¿ytkowa:

7,70

Autor: Artur Wójciak

3

Poddasze 45,95 m² 1. Korytarz 4,78 m² 2. Sypialnia 11,96 m² 3. Sypialnia 10,05 m² 4. Sypialnia 10,05 m² 5. �azienka 9,11 m²

3,47

8,40

3,02 0,00

5

0,47

Dostêpne warianty projektu: - Odbicie lustrzane

1 2

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


21

domy z poddaszem


(wersja A) MULTI-COMFORT

Dom energooszcz�dny E1 MULTI-COMFORT z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

Autor: Artur Wójciak

101,12 m2

Pow. u¿ytkowa:

7,64 m2

+ kot³ownia:

133,60 m2

Pow. netto: Pow. zabudowy:

83,27 m2

Kubatura netto:

338,98 m3 8,30 m

Wys. budynku:

10,70 m

4,00 m

6,00 m

19,40 m

8,30 m

5,10 m

4,00 m

°

4,55

8,30

3,02 0,00

Atuty projektu okiem architekta: budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok � optymalny wspó³czynnik kszta³tu budynku A/V sprzyjaj¹cy energooszczêdno�ci � okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a � zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych � bardzo dobre parametry cieplne � ergonomiczny uk³ad funkcjonalny z czytelnym podzia³em na strefy � prosta konstrukcja domu i dwuspadowy dach � standardowe wymiary stolarki okiennej � idealne proporcje budynku � atrakcyjny efekt estetyczny � stylowe wykoñczenie elewacji � du¿e przeszklenia w salonie � komfortowa strefa nocna zaplanowana na poddaszu � obszerna kot³ownia pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe, docieplenie grubo�ci 25 cm � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach � w projekcie zastosowano rozwi¹zania technologiczne grupy Saint-Gobain

42

3,75

18,70 m

10,70

Opis: Dom E1 ECONOMIC (wersja A) uwodzi czyst¹ elegancj¹ i klasycznym piêknem formy. Nad stref¹ wej�ciow¹ oraz czê�ci¹ tarasu zaplanowano zadaszenia, które kolorystycznie koresponduj¹ z dachem budynku. Elewacja utrzymana w tonacji ascetycznej bieli, zosta³a wzbogacona naturalnym odcieniem drewna. Atutem domu jest czytelny podzia³ na strefy. Dziêki perfekcyjnie rozplanowanemu uk³adowi okien, w tym okien po³aciowych, wnêtrze jest maksymalnie do�wietlone i przytulne. E1 ECONOMIC (wersja A) to dom zaprojektowany w duchu nowoczesno�ci � ekonomiczny w realizacji i pó�niejszej eksploatacji. Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia � dodatkowo na parterze: gabinet, toaleta, du¿a kot³ownia � strefa nocna � poddasze: trzy komfortowe sypialnie oraz przestronna ³azienka

42°

K¹t dachu:

EUCO= 37,81 kWh/m2rok � �ta�dard NF40

4

5 8,30

E1

2

7

6

1

Parter 57,46 m² 1. Wiatro�ap 2,06 m² 2. Hol 10,19 m² 3. Kuchnia 7,60 m² 4. Pokój dzienny, jadalnia 25,74 m² 5. Gabinet 9,87 m² 6. Toaleta 2,00 m² 7. Kot�ownia 7,64 m²

3

Poddasze 43,66 m² 1. Korytarz 5,37 m² 2. Sypialnia 13,81 m² 3. Sypialnia 9,34 m² 4. Sypialnia 8,05 m² 5. �azienka 7,09 m²

0,47

Dostêpne warianty projektu: - E1 ECONOMIC z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - E1 ECONOMIC (wersja B) - inne wykoñczenie elewacji, bez gara¿u, z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

3

4

Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana � coko³y kamienne lub wykoñczone tynkiem � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa

1 2 h=220 cm

5

h=140 cm

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


25

domy z poddaszem


ENERGO

Dom energooszcz�dny Leosia G1 ENERGO z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

6,21 m2

+ kot³ownia:

10,78 m2

+ strych: Pow. netto:

183,36 m2

Pow. zabudowy:

117,34 m2

Kubatura netto:

460,85 m3 8,84 m

Wys. budynku:

40°

K¹t dachu:

12,70 m

4,00 m

9,90 m

19,80 m

5,00 m

4,00 m

5

4,90 m

°

5,10

40

0,00

0,47

Dostêpne warianty projektu: - Leosia � bez gara¿u lub z gara¿em dwustanowiskowym - Leosia II � inne wykoñczenie elewacji, bez gara¿u, z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

8

4

2 6

3

7

1

Parter 59,77 m² 1. Wiatro�ap 2,29 m² 2. Hol 13,67 m² 3. Kuchnia 10,46 m² 4. Spi�arnia 1,99 m² 5. Pokój dzienny, jadalnia 30,00 m² 6. Toaleta 1,36 m² 7. Kot�ownia 6,21 m² 8. Gara� 23,92 m²

Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny i ok³adzina drewniana � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

3,20

8,84

Atuty projektu okiem architekta: okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a � zwarta bry³a sprzyjaj¹ca energooszczêdno�ci, zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych � eleganckie wykoñczenie � funkcjonalne i ergonomiczne wnêtrze � kuchnia z praktyczn¹ spi¿arni¹ � reprezentacyjny salon z kominkiem oferuj¹cy wiele mo¿liwo�ci aran¿acji � wygodna strefa nocna zaplanowana na poddaszu � szerokie przeszklenia od strony ogrodu � atrakcyjna pergola na tarasie � subtelna kompozycja elewacji � wygodne zadaszenie nad wej�ciem do budynku jako os³ona przed wiatrem i �niegiem � du¿e pomieszczenie kot³owni pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania

8,70

Linia obrysu dachu

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: �ciany zewnêtrzne � izolacja � 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem � izolacja � 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie � izolacja � 15 cm warstwa styropianu � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach � w projekcie zastosowano rozwi¹zania technologiczne firmy Velux

20,70 m

3,74

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia � dodatkowo na parterze: spi¿arnia, toaleta, du¿a kot³ownia i gara¿ � strefa nocna � poddasze: dwie sypialnie, komfortowa sypialnia rodziców oraz oddzielna du¿a ³azienka � dodatkowo na poddaszu: strych

4,00

Poddasze 43,81 m² 1. Korytarz 4,29 m² 2. Sypialnia 13,47 m² 3. Sypialnia 10,28 m² 4. Sypialnia 8,50 m² 5. �azienka 7,27 m² 6. Strych 10,78 m²

2

3

6 1

h=220 cm h=140 cm

9,90

23,92 m2

+ gara¿:

Opis: Leosia G1 ENERGO to nowoczesny dom, zaprojektowany w s³u¿bie energooszczêdno�ci. Zwarta bry³a, brak zbêdnych wykuszy oraz prosty, dwuspadowy dach eliminuj¹ ryzyko wystêpowania mostków termicznych i sprawiaj¹, ¿e budynek znajduje siê w bardzo dobrej klasie energetycznej. Od strony ogrodowej zaplanowano roz³o¿ysty taras, wzbogacony atrakcyjn¹ pergol¹, po której zgrabnie wspina siê zieleñ ro�lin. Dziêki zastosowaniu naturalnego drewna dom harmonijnie ³¹czy siê z natur¹. We wnêtrzu czeka na domowników ergonomiczny i elastyczny uk³ad funkcjonalny, optymalnie rozplanowany w przestrzeni dwóch kondygnacji.

1,10

103,58 m2

7,70

Autor: Artur Wójciak Pow. u¿ytkowa:

EUCO= 21,37 kWh/m2rok � standard NF40

1,10

Leosia G1

5

4

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku � zbli�niaczenia lub wykonania domu dwurodzinnego Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


27

domy z poddaszem


ENERGO (wersja A)

Dom energooszcz�dny Niki G1 ENERGO (wersja A) z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

23,07 m2

+ strych:

3,63 m2

+ kot³ownia:

4,86 m2

Pow. netto:

203,92

Pow. zabudowy:

129,85 m2

Kubatura netto:

426,44 m3 8,20 m

Wys. budynku:

38°

K¹t dachu:

14,60 m

4,60 m

6,00 m

21,00 m

9,90 m

5,10 m

3,00 m

m2

22,20 m

14,60

Linia obrysu dachu

5

4

9

9,90

+ gara¿:

Opis: Niki G1 ENERGO (wersja A) to dom, który od pierwszego wejrzenia czaruje swoim przytulnym wdziêkiem. Wizytówk¹ domu jest zharmonizowana z otoczeniem, dopasowana do bry³y budynku elewacja. Atrakcyjny efekt estetyczny akcentuje udane po³¹czenie eleganckiej bieli, smakowitej kawy i orzechowego drewna. We wnêtrzu czeka na domowników wygodny uk³ad funkcjonalny z reprezentacyjnym salonem w roli g³ównej. Charakterystycznym elementem architektury budynku jest taras z dekoracyjn¹ pergol¹, który tworzy zaciszny azyl rekreacyjny. Wieczory i u�miechy roz�wietli mieszkañcom atrakcyjny kominek zewnêtrzny. Dom wyposa¿ono równie¿ w przestronny gara¿. Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia � dodatkowo na parterze: sypialnia rodziców, garderoba, ³azienka oraz du¿a kot³ownia, kominek zewnêtrzny � strefa nocna � poddasze: dwie du¿e sypialnie, oddzielna ³azienka � dodatkowo na poddaszu: garderoba, pralnia, strych Atuty projektu okiem architekta: atrakcyjna, zwarta bry³a budynku � budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok � elastyczny uk³ad pomieszczeñ � wyra�ny podzia³ stref � reprezentacyjny salon z kominkiem � pokój dzienny oraz jadalnia maksymalnie do�wietlone naturalnym �wiat³em � komfortowa sypialnia z wyj�ciem na taras � atrakcyjny taras z pergol¹ i kominkiem zewnêtrznym � szykowna kompozycja elewacji � obszerny gara¿ � du¿e pomieszczenie kot³owni, pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania � zblokowane piony instalacyjne � oszczêdno�æ na etapie budowy i pó�niejszej eksploatacji instalacji Technologia i konstrukcja: technologia murowana � bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: �ciany zewnêtrzne � 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem � 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie �15 cm warstwa styropianu � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny oraz ok³adzina kamienna i klinkierowa � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever � w projekcie zastosowano rozwi�zania technologiczne firmy VELUX

1,50

103,81 m2

6,90

Autor: Artur Wójciak Pow. u¿ytkowa:

EUCO= 30,13 kWh/m2rok � standard NF40

8

2 6

7

1,50

Niki G1

4,30

3

1

10,30

Parter 71,17 m² 1. Wiatro�ap 2,47 m² 2. Hol 11,26 m² 3. Kuchnia 10,16 m² 4. Pokój dzienny, jadalnia 26,61 m² 5. Sypialnia 16,24 m² 6. �azienka 4,43 m² 7. Kot�ownia 4,86 m² 8. Garderoba 2,24 m² 9. Gara� 23,07 m²

Poddasze 32,64 m² 1. Korytarz 6,91 m² 2. Sypialnia 9,89 m² 3. Sypialnia 9,87 m² 4. �azienka 3,40 m² 5. Pralnia 2,57 m² 6. Strych 3,63 m²

h=140 cm h=220 cm

4,75

° 38

3,45

8,20

3,20 0,00

0,47

Dostêpne warianty projektu: - Niki (wersja A) � bez gara¿u lub z gara¿em dwustanowiskowym - Niki (wersja B) � inne wykoñczenie elewacji, bez gara¿u, z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - Niki II � inna geometria dachu, bez gara¿u, z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

3

2 6 1 5

4

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


29

domy z poddaszem


EUCO= 25,07 kWh/m2rok � standard NF40

ENERGO PLUS

Dom energooszcz�dny E7 ENERGO PLUS z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

Autor: Artur Wójciak Pow. u¿ytkowa:

105,23 m2 8,61 m2

+ kot³ownia:

131,40 m2

Pow. netto: Pow. zabudowy:

81,88 m2

Kubatura netto:

343,27 m3 8,63 m

Wys. budynku:

8,60 m

4,00 m

9,50 m

21,50 m

6,00 m

4,00 m

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia � dodatkowo na parterze: toaleta, du¿a kot³ownia � strefa nocna � poddasze: dwie sypialnie, komfortowa sypialnia rodziców oraz oddzielna du¿a ³azienka

40°

K¹t dachu:

Opis: E7 ENERGO PLUS to nowoczesny dom, który dziêki zastosowaniu kompletu energooszczêdnych rozwi¹zañ znajduje siê w najlepszej klasie energetycznej. Dziêki perfekcyjnie zaplanowanemu uk³adowi okien, budynek wykorzystuje naturaln¹, s³oneczn¹ energiê i cieszy swoich mieszkañców przytulnym charakterem wnêtrza. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje imponuj¹ce przeszklenie salonu, które sprawia, ¿e granica miêdzy domem a ogrodem subtelnie siê zaciera, rozszerzaj¹c strefê wypoczynkow¹ o komfortow¹ przestrzeñ tarasu. Swój wyj¹tkowy urok budynek zawdziêcza oryginalnej kompozycji elewacji, która w intryguj¹cy sposób ³¹czy ch³ód szaro�ci i urodê drewnianych detali.

Atuty projektu okiem architekta: budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok (przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacj¹) � optymalny wspó³czynnik kszta³tu budynku A/V sprzyjaj¹cy energooszczêdno�ci � okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a � zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych � funkcjonalne i ergonomiczne wnêtrze � kuchnia z praktyczn¹ spi¿arni¹ � reprezentacyjny salon z kominkiem � wygodna strefa nocna zaplanowana na poddaszu � nowoczesny design � kominek z zamkniêt¹ komor¹ spalania � du¿e pomieszczenie kot³owni

8,60

Parter 56,45 m² 1. Wiatro�ap 2,98 m² 2. Hol 9,54 m² 3. Kuchnia 9,90 m² 4. Pokój dzienny, jadalnia 32,28 m² 5. Toaleta 1,75 m² 6. Kot�ownia 8,61 m²

4 9,50

E7

2 6

5

3

1

6,00 m

Energooszczêdne instalacje: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacj� � pompa ciep�a � ogrzewanie pod�ogowe � kolektory s�oneczne

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: �ciany zewnêtrzne � izolacja � 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem � izolacja � 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie � izolacja � 15 cm warstwa styropianu � strop gêsto¿ebrowy � schody wew-nêtrzne ¿elbetowe � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach

°

40

4,40

16,60 m

4,23

8,63

3,02 0,00

0,32

Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny i ok³adzina drewniana � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

2

4 1 5

Poddasze 48,78 m² 1. Korytarz 4,27 m² 2. Sypialnia 14,81 m² 3. Sypialnia 10,01 m² 4. Sypialnia 12,12 m² 5. �azienka 7,57 m²

3 h=220 cm h=140 cm

Dostêpne warianty projektu: - E7 ENERGO PLUS � z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku � zbli�niaczenia lub wykonania domu dwurodzinnego

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


33

domy z poddaszem


Adriana

EUCO= 31,87 kWh/m2rok � �ta�dard NF40 Dom energooszcz�dny Adriana z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

105,88 m2 6,23 m2

+ kot³ownia:

132,47 m2

Pow. netto: Pow. zabudowy:

83,84 m2

Kubatura netto:

342,30 m3 9,08 m

Wys. budynku:

44°

K¹t dachu:

9,60 m

3,70 m

8,60 m

20,50 m

5,90 m

4,00 m

Opis: Adriana to dom ekonomiczny w realizacji i pó�niejszej eksploatacji. Tradycyjna architektura zosta³a wzbogacona ciekawymi detalami. Urok bry³y podkre�la zgrabna linia dachu oraz subtelne zadaszenia, zaplanowane nad stref¹ wej�ciow¹ i czê�ci¹ tarasu. Atutem domu jest czytelny podzia³ funkcjonalny, dziêki czemu odseparowana strefa dzienna nie zak³óca spokoju czê�ci nocnej, a mieszkañcy mog¹ cieszyæ siê najwy¿szym komfortem u¿ytkowym. Elegancki charakter Adriany podkre�la udana kompozycja materia³ów, zastosowanych do wykoñczenia elewacji. Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony. Przeznaczenie: dom dla 4-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, po³¹czony z jadalni¹, kuchnia � dodatkowo na parterze: pokój dla go�ci, który mo¿e pe³niæ funkcjê gabinetu, ³azienka, du¿a kot³ownia � strefa nocna � poddasze: trzy komfortowe sypialnie oraz du¿a ³azienka

6,00 m

5 4

2

3

Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina kamienna � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

6

1

Atuty projektu okiem architekta: zwarta bry³a � prosty, ekonomiczny dach dwuspadowy � czytelny podzia³ funkcjonalny � s³oneczna jadalnia � komfortowa, odseparowana strefa nocna na poddaszu � pokój dla go�ci, który mo¿e pe³niæ równie¿ rolê gabinetu � przytulny, czê�ciowo zadaszony taras, dostêpny z pokoju dziennego � subtelna kompozycja elewacji � du¿e pomieszczenie kot³owni pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � strop gêsto¿ebrowy � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ cementow¹ IBF

7

9,60

Parter 59,14 m² 1. Wiatro�ap 4,40 m² 2. Hol 8,88 m² 3. Kuchnia 7,96 m² 4. Pokój dzienny, jadalnia 22,63 m² 5. Sypialnia 11,75 m² 6. �azienka 3,52 m² 7. Kot�ownia 6,23 m²

Poddasze 46,74 m² 1. Korytarz 3,38 m² 2. Sypialnia 13,06 m² 3. Sypialnia 12,31 m² 4. Sypialnia 10,16 m² 5. �azienka 7,83 m²

°

5,82

44

h=220 cm

17,30 m

Linia obrysu dachu

8,60

Pow. u¿ytkowa:

3,26

9,08

3,02 0,00

0,47

Dostêpne warianty projektu: - Adriana II � wersja nowoczesna z kalenic¹ równoleg³¹ do drogi - Adriana III (wersja A� � wersja tradycyjna z kalenic¹ prostopad³¹ do drogi - Adriana III (wersja B� � inne wykoñczenie elewacji - Adriana III G1 � wersja z gara¿em jednostanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku

h=140 cm

Autor: Robert Wójciak

4 2 3

1 5

Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


35

domy z poddaszem


Liv 2 Autor: Artur Wójciak

146,64 m2

Pow. netto: Pow. zabudowy:

91,86 m2

Kubatura netto:

360,78 m3 8,39 m

Wys. budynku:

45°

K¹t dachu:

12,40 m

4,00 m

17,80 m

7,70 m 6,00 m

20,40 m

°

4,87

45

8,39 3,52

0,00

5

0,47

6,30

5,30

Parter 59,80 m² 1. Wiatro�ap 2,22 m² 2. Hol 8,17 m² 3. Kuchnia 8,89 m² 4. Spi�arnia 0,90 m² 5. Jadalnia 11,31 m² 6. Pokój dzienny 27,19 m² 7. Toaleta 1,12 m² 8. Kot�ownia 3,86 m²

Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � w projekcie zastosowano rozwi¹zania firmy VELUX

Dostêpne warianty projektu: - Odbicie lustrzane

1

h=220 cm

5

0,80

Poddasze 48,38 m² 1. Korytarz 3,25 m² 2. Sypialnia 10,54 m² 3. Sypialnia 9,71 m² 4. Sypialnia 13,89 m² 5. Garderoba 4,80 m² 6. �azienka 6,19 m²

4

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku

6

1

8

Atuty projektu okiem architekta: zwarta bry³a budynku sprzyjaj¹ca oszczêdno�ci na dociepleniu � eleganckie wykoñczenie elewacji wzbogacone o ciekawe detale architektoniczne � ergonomiczny uk³ad funkcjonalny z czytelnym podzia³em na strefy � g³ówna sypialnia z garderob¹ � reprezentacyjny salon z kominkiem i du¿¹ ilo�ci¹ przeszkleñ � oddzielna jadalnia z wyj�ciem na taras � ciekawy wykusz w salonie � praktyczna spi¿arnia przy kuchni � du¿e pomieszczenie kot³owni pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania

Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

2 7

4

3

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówk¹ ceramiczn¹ Röben

3,02

0,80

Linia obrysu dachu

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia � dodatkowo na parterze: spi¿arnia, toaleta, kot³ownia � strefa nocna � poddasze: trzy przestronne sypialnie, w tym jedna z oddzieln¹ garderob¹ oraz ³azienka

4,10 m

4,00 m

7,40

2,50

3,86 m2

+ kot³ownia:

4,20

Opis: Liv 2 to dom ³¹cz¹cy ergonomiê, energooszczêdno�� oraz wysoki komfort u¿ytkowy. Dziêki zastosowaniu du¿ej ilo�ci przeszkleñ, wnêtrze domu jest maksymalnie do�wietlone. Naturalne �wiat³o, oprócz funkcji u¿ytkowej, jest tak¿e wa¿nym elementem wystroju � eksponuje wybrane detale, tworzy nastrojowy klimat oraz pozytywnie wp³ywa na samopoczucie domowników. Prosty, dwuspadowy dach jest ekonomiczny w realizacji, a przy tym doskonale nadaje siê do zamontowania na nim systemu solarnego. Atrakcyjnym elementem domu jest czê�ciowo zadaszony taras, który latem przemienia siê w rodzinny azyl rekreacyjny. Proste, smuk³e linie architektoniczne i gustowny dobór materia³ów elewacyjnych sprawiaj¹, ¿e dom prezentuje siê niezwykle stylowo i elegancko.

2,70

108,18 m2

2,50

Pow. u¿ytkowa:

6

3 2

h=140 cm

Recepta ENERGO znajduje siê na stronie 10.

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


37

domy z poddaszem


Ceramika na dach i ściany Dom z poddaszem użytkowym stawia pokryciu dachowemu wysokie wymagania. Najlepiej spełniają je dachówki ceramiczne. Aby cały budynek był zdrowy, ciepły i przyjazny dla mieszkańców oraz środowiska, ściany również warto wykonać z ceramiki. Poddasza zaadaptowane do warunków mieszkalnych, które zastąpiły

Jakie pokrycie wytłumi hałasy?

w większości nowych domów niewykorzystane strychy, pozwalają na

W normach budowlanych rozróżniono dwa rodzaje hałasu, charak-

powiększenie przestrzeni użytkowej – stąd ich rosnąca popularność.

teryzujące się różnym sposobem docierania do wnętrza budynków.

Aby zapewnić komfort mieszkania w pokojach zlokalizowanych bezpo-

W zależności od tego, czy dźwięk przenoszony jest bezpośrednio przez

średnio pod dachem, trzeba zadbać przede wszystkim o to, żeby wnę-

powietrze, czy też wywoływany jest drganiem materiałów, wyróżnia

trza były ciche oraz by panowała tam odpowiednia temperatura.

się hałas powietrzny i uderzeniowy. Źródłem pierwszego typu hałasu jest przeważnie ruch uliczny, drugiego – przede wszystkim pada-

Bezcenna cisza

jący deszcz. Jakie rodzaje materiałów budowlanych pomagają tłumić

Tłumienie hałasów z zewnątrz to jedna z najistotniejszych, a jednocze-

poszczególne rodzaje hałasu? Tak zwane ciężkie pokrycia dachowe,

śnie najbardziej niedocenianych funkcji pokrycia dachowego. Kwestia

w tym dachówki ceramiczne, charakteryzują się znacznie lepszymi pa-

akustyki jest poruszana stosunkowo rzadko, a tymczasem ma ogromny

rametrami w zakresie izolacji akustycznej niż pokrycia lekkie.

wpływ na komfort mieszkania na poddaszu użytkowym. Brak właściwej ochrony przed hałasem może powodować bardzo dużą uciążliwość

Dodatkowa ochrona

docierających z otoczenia dźwięków, w tym uderzających o dach kropli

Wybór właściwego pokrycia dachowego to zdecydowanie pierwszy krok

deszczu. Z tego powodu trudno będzie funkcjonować w danym wnętrzu,

do ochrony poddasza przed niepożądanymi hałasami. Warto również

a tym bardziej – spokojnie spać. Warto więc pomyśleć o izolacji aku-

pamiętać o tym, że miejscami, przez które przenika najwięcej dźwięków

stycznej już na etapie wyboru materiałów budowlanych.

z otoczenia, są okna. Montaż modeli o wysokich parametrach izolacyjności dźwiękowej lub zastosowanie zewnętrznych rolet jest najczęściej spotykanym rozwiązaniem tego problemu. Hałas na poddaszu w pew-

Zgodnie z prawami fizyki fala dźwiękowa docierająca

nym stopniu minimalizuje także warstwa ocieplenia, jednak jej pod-

do przegrody wprawia ją w drgania. Ciężkie, masywne

stawowym zadaniem jest przede wszystkim termoizolacja, czyli drugi

materiały jest znacznie trudniej wprawić w drgania.

czynnik wpływający na komfort użytkowania poddasza.

Dachówki ceramiczne, charakteryzujące się większą masą niż np. blacha, mają tym samym znacznie lepsze

Materiały o dobrych właściwościach termoizolacyjnych

właściwości izolacji akustycznej.

Termoizolacja dachu zależy przede wszystkim od dwóch elementów.

Krzysztof Omilian, ekspert z firmy Röben

Największą rolę w minimalizowaniu strat ciepła odgrywa właściwy materiał izolacyjny. W przypadku poddasza przystosowanego do warun-

RÖBEN. CERAMIKA BUDOWLANA

www.roben.pl


Ceramika budowlana Röben dla domu z poddaszem użytkowym DACH | dachówki ceramiczne

MONZAplus

Piemont

ELEWACJA | Cegły i płytki klinkierowe

ŚCIANY | Pustaki Thermoziegel z wełną mineralną

ków mieszkalnych zaleca się wykonanie izolacji dwuwarstwowej, której

w letnie upały dach ma chronić przed zbytnim nagrzewaniem się po-

łączna grubość powinna być nie mniejsza niż 30 cm. Jedną warstwę weł-

mieszczeń. W tym przypadku również sprawdzą się dachówki ceramicz-

ny rozmieszcza się pomiędzy krokwiami, drugą natomiast montuje tuż

ne, które nagrzewają się znacznie wolniej niż pokrycia z blachy.

pod nimi. Drugim czynnikiem jest wybór materiału pokryciowego. Korzystnymi parametrami, ograniczającymi straty ciepła, charakteryzują

Wentylacja – wsparcie izolacji cieplnej

się dachówki ceramiczne.

Skuteczność izolacji cieplnej uwarunkowana jest prawidłowo funkcjonującym systemem wentylacyjnym. Zasada ta dotyczy zarówno konstruk-

Ponieważ dachówki ceramiczne należą do grupy materiałów

cji ścian, jak i dachu. Zastosowanie wełny szklanej lub mineralnej, której

dachowych o masie większej niż np. pokrycia z blachy, ich

właściwości cieplne mogą zostać osłabione poprzez działanie wilgoci,

właściwości termoizolacyjne są również bardziej korzystne.

wymaga użycia materiałów chroniących ją przed wodą deszczową oraz

Krzysztof Omilian, ekspert z firmy Röben

parą wodną pochodzącą z pomieszczeń. Z tego względu pod warstwą wełny montuje się folię paroizolacyjną, a nad nią – wysokoparoprze-

Odpowiednia temperatura przez cały rok

puszczalną membranę dachową. Taki komplementarny układ, uzupeł-

Rolą właściwie wykonanej izolacji cieplnej dachu jest nie tylko zapewnie-

niony przez rozmieszczone odpowiednio dachówki wentylacyjne oraz

nie jak najmniejszych strat ciepła, ale również ochrona poddasza przed

wpust powietrza przy okapie i kalenicy, nie tylko zoptymalizuje efek-

nadmiernym przegrzewaniem. O ile w okresie jesienno-zimowym zależy

tywność izolacji cieplnej, ale też uchroni więźbę przed zawilgoceniem.

nam na tym, żeby zminimalizować przenikanie ciepła na zewnątrz, tak

A na ściany… Szukając komfortowych oraz korzystnych ekonomicznie rozwiązań, warto oprócz dachów krytych dachówką ceramiczną zainwestować również w ceramiczne ściany. Materiałem konstrukcyjnym, który zapewni wysokie parametry izolacyjności akustycznej i termicznej, są ceramiczne pustaki poryzowane. Ich właściwości wynikają przede wszystkim z porowatej struktury. Mikropory wypełnione są powietrzem, które stanowi doskonały izolator. Ponadto, dzięki stosunkowo dużej gęstości, pustaki wypalane z gliny osiągają wysokie parametry akumulacyjności cieplnej. Jeśli inwestorzy chcą dodatkowo poprawić energooszczędność ścian, czyli zapewnić jak najmniejszą przenikalność ciepła na zewnątrz, mogą zastosować pustaki z wełną mineralną – nowość na polskim rynku. Pustaki Thermoziegel TV-Plan marki Röben powstają poprzez wypełnienie szlifowanego pustaka ceramicznego wkładem z wełny mineralnej. Taka konstrukcja pozwala bloczkom osiągnąć niezwykle korzystny współczynnik przewodzenia ciepła (λ) – nawet 0,07 W/mK. Dzięki temu z łatwością osiągniemy standardy nawet domu pasywnego. Wełna wypełniająca szczelnie przestrzenie w pustaku powoduje uszczelnienie tzw. kominów powietrznych, co dodatkowo minimalizuje niepożądaną utratę ciepła.

Bornholm


EUCO= 26,25 kWh/m2rok � standard NF40

ENERGO PLUS

Dom energooszcz�dny E8 ENERGO PLUS z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

Autor: Artur Wójciak

+ wiata gara¿owa:

112,70 m2 28,29 m2 6,36 m2

+ kot³ownia: Pow. netto:

167,85 m2

Pow. zabudowy:

125,95 m2

Kubatura netto:

355,38 m3 8,84 m

Wys. budynku:

40°

K¹t dachu:

13,30 m

4,00 m

23,30 m

11,60 m

5,00 m

3,00 m

Opis: Dom E8 ENERGO PLUS to przyk³ad nowoczesnej architektury w s³u¿bie energooszczêdno�ci. Optymalna bry³a, w³a�ciwa izolacja i odpowiedni dobór instalacji sprawiaj¹, ¿e budynek wyró¿niaj¹ znakomite parametry cieplne. Dziêki perfekcyjnie rozplanowanym przeszkleniom dom maksymalnie wykorzystuje naturaln¹ energiê s³oneczn¹ i cieszy domowników przytulnym urokiem wnêtrza. Uk³ad funkcjonalny z czytelnym podzia³em stref zaprojektowano z trosk¹ o ergonomiê i najwy¿szy komfort u¿ytkowy. Ciekawym elementem budynku jest wiata, modnie wykoñczona drewnem, która oprócz swojej funkcji gara¿owej, spe³nia siê równie¿ jako intryguj¹ca dekoracja. Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z wiat¹ gara¿ow¹. Przeznaczenie: dom dla 3-4osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia � dodatkowo na parterze: spi�arnia, toaleta, du�a kot�ownia i wiata gara�owa � strefa nocna � poddasze: dwie sypialnie, komfortowa sypialnia rodziców oraz oddzielna du�a �azienka Atuty projektu okiem architekta: budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok (przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacj¹) � optymalny wspó³czynnik kszta³tu budynku A/V sprzyjaj¹cy energooszczêdno�ci � okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a � zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych � funkcjonalne i ergonomiczne wnêtrze � kuchnia z praktyczn¹ spi¿arni¹ � reprezentacyjny salon z kominkiem � wygodna strefa nocna zaplanowana na poddaszu � szerokie przeszklenia od strony ogrodu � praktyczna wiata samochodowa � elegancka kompozycja elewacji � kominek z zamkniêt¹ komor¹ spalania � du¿e pomieszczenie kot³owni

4,60

8,70

Linia obrysu dachu

9,60

Pow. u¿ytkowa:

5 8 2

3

6 2,00

E8

7 1

4

Parter 60,16 m² 1. Wiatro�ap 2,29 m² 2. Hol 12,92 m² 3. Kuchnia 11,60 m² 4. Spi�arnia 1,37 m² 5. Pokój dzienny 30,62 m² 6. Toaleta 1,36 m² 7. Kot�ownia 6,36 m² 8. Wiata 28,29 m²

6,70 m

Energooszczêdne instalacje: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacj� � pompa ciep�a � ogrzewanie pod�ogowe � kolektory s�oneczne

°

40

4,17

20,30 m

4,67

8,84

3,02 0,00

0,47

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: �ciany zewnêtrzne � izolacja � 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem � izolacja � 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie � izolacja � 15 cm warstwa styropianu � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach

2

Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny i ok³adzina drewniana � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

5

h=140 cm h=220 cm

3 1 4

Poddasze 52,54 m² 1. Korytarz 5,54 m² 2. Sypialnia 11,95 m² 3. Sypialnia 10,61 m² 4. Sypialnia 17,58 m² 5. �azienka 6,86 m²

Dostêpne warianty projektu: - E8 ENERGO PLUS - bez gara¿u, z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku � zbli�niaczenia lub wykonania domu dwurodzinnego

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


41

domy z poddaszem


Arizona G1 Autor: Robert Wójciak

180,91 m2

Pow. zabudowy:

108,13 m2

Kubatura netto:

468,03 m3 7,90 m

Wys. budynku:

40°

K¹t dachu:

12,60 m

4,00 m

9,10 m

21,90 m

6,90 m

4,00 m

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia � dodatkowo na parterze: spi¿arnia, toaleta, kot³ownia, gara¿ � strefa nocna � poddasze: trzy du¿e sypialnie, komfortowa sypialnia rodziców z ³azienk¹ i garderob¹ oraz osobna ³azienka

6,00 m

Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina kamienna � cokó³ kamienny lub wykoñczony tynkiem � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa °

4,85

40

3,05

7,90

3,02 0,00

7 5

2 8 1

Atuty projektu okiem architekta: dobre parametry cieplne � energooszczêdny charakter � czytelny podzia³ funkcjonalny � subtelna kompozycja elewacji � atrakcyjna lukarna � reprezentacyjny salon z kominkiem � przeszklona jadalnia � trzy przestronne sypialnie, w tym dwie z mo¿liwo�ci¹ wyj�cia na balkon � komfortowa sypialnia z w³asn¹ ³azienk¹ oraz z garderob¹ � praktyczna spi¿arnia przy kuchni � du¿a kot³ownia pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówk¹ ceramiczn¹ Röben

20,60 m

Linia obrysu dachu

2,60

Pow. netto:

6

4

3

0,70

11,90

Parter 58,37 m² 1. Wiatro�ap 4,17 m² 2. Hol 12,86 m² 3. Kuchnia 11,95 m² 4. Spi�arnia 2,45 m² 5. Pokój dzienny, jadalnia 24,18 m² 6. Toaleta 2,76 m² 7. Kot�ownia 7,11 m² 8. Gara� 21,00 m²

2,80

7,11 m2

+ kot³ownia:

3,70

21,00 m2

+ gara¿:

Opis: Arizona G1 to doskona³e po³¹czenie tradycyjnej architektury z niezwykle komfortowym wnêtrzem. Ozdobiona subtelnymi detalami elewacja, zosta³a utrzymana w ciep³ej kolorystyce, co sprawi³o, ¿e dom nabra³ przytulnego charakteru. Wnêtrze zosta³o wyra�nie podzielone na strefy u¿ytkowe: na parterze króluje tempo dnia, na poddaszu � rytm nocy. Centrum domu stanowi przestronny salon z nastrojowym kominkiem, szeroko otwarty na rozleg³y taras. Warto zwróciæ uwagê na atrakcyjny, przeszklony wykusz, w którym zaplanowano pe³n¹ �wiat³a jadalniê. Arizona G1 spe³ni oczekiwania rodziny ceni¹cej klasyczn¹ elegancjê i wnêtrza wype³nione przytuln¹ aur¹.

9,10

116,53 m2

Pow. u¿ytkowa:

Poddasze 58,16 m² 1. Korytarz 5,89 m² 2. Sypialnia 12,76 m² 3. �azienka 4,00 m² 4. Garderoba 2,74 m² 5. Sypialnia 12,37 m² 6. Sypialnia 11,80 m² 7. �azienka 8,60 m²

0,32

Dostêpne warianty projektu: - Arizona II G1 � wersja z innym wykuszem i nowoczesnym wykoñczeniem elewacji - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

3

4

1

2

5 6

7

h=220 cm h=140 cm

Recepta ENERGO znajduje siê na stronie 10.

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


43

domy z poddaszem


ENERGO

Dom energooszcz�dny Tobiasz II G2 ENERGO z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

8,10 m2

+ kot³ownia: Pow. netto:

188,08 m2

Pow. zabudowy:

137,33 m2

Kubatura netto:

490,13 m3 9,16 m

Wys. budynku:

45°

K¹t dachu:

15,60 m

5,40 m

6,00 m

24,40 m

12,90 m

5,50 m

3,00 m

°

5,41

45

0,00

10,80

Linia obrysu dachu

7

0,47

5 2

6

4 3

1 8

6,90

8,70

Parter 62,70 m² 1. Wiatro�ap 3,58 m² 2. Hol 13,59 m² 3. Kuchnia 10,01 m² 4. Spi�arnia 1,�0 m² 5. Pokój dzienny 31,00 m² 6. �azienka 2,82 m² �. Kot�ownia 8,10 m² 8. Gara� 34,62 m²

Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny i ok³adzina drewniana oraz kamienna � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

3,20

9,16

Atuty projektu okiem architekta: budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok � eleganckie wykoñczenie elewacji oraz ciekawe detale architektoniczne � nowoczesna kompozycja budynku � praktyczne zadaszenie nad wej�ciem � os³ona przed wiatrem i �niegiem � a¿urowa wiata w nowoczesnej formie � spi¿arnia przy kuchni � g³ówna sypialnia z wygodn¹ wnêk¹ na garderobê oraz atrakcyjnym balkonem � gara¿ oddzielony termicznie od ogrzewanej czê�ci budynku � du¿e pomieszczenie kot³owni pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania � zblokowane piony instalacyjne � oszczêdno�� na etapie budowy i pó�niejszej eksploatacji instalacji Technologia i konstrukcja: technologia murowana � bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: �ciany zewnêtrzne � 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem � 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie �15 cm warstwa styropianu � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach � dach nad gara¿em: stropodach odwrócony

24,00 m

3,75

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em dwustanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, jadalnia oraz kuchnia � dodatkowo na parterze: spi¿arnia, ³azienka, kot³ownia i gara¿ � strefa nocna � poddasze: dwie du¿e sypialnie, komfortowa sypialnia g³ówna oraz ³azienka

4,80

8,80

34,62 m2

+ gara¿:

Opis: Tobiasz II ENERGO G2 to dom, który nawi¹zuje do modernistycznego minimalizmu. Klasyczn¹ bry³ê z prostym dwuspadowym dachem, zgrabnie wzbogacono o obszerny, dwustanowiskowy gara¿ w formie prostopad³o�cianu. Interesuj¹cym elementem architektury budynku jest dekoracyjna pergola, która pe³ni jednocze�nie funkcjê parawanu, zapewniaj¹c domownikom zaciszny, komfortowy azyl na tarasie. Aby podkre�li� nowoczesny charakter Tobiasza II G2 ENERGO, do wykoñczenia elewacji wykorzystano elegancki duet bieli i szaro�ci, a tak¿e grê kontrastów � ch³odn¹ urodê kamienia i przytulny urok drewna. Wnêtrze domu z elastycznym uk³adem funkcjonalnym, harmonijnie dopasuje siê do zmieniaj¹cych siê potrzeb rodziny, ciesz¹c mieszkañców swoj¹ codzienn¹ wygod¹.

4,10

116,47 m2

6,30

Autor: Artur Wójciak Pow. u¿ytkowa:

EUCO= 26,16 kWh/m2rok � standard NF40

6,60

Tobiasz II G2

Poddasze 53,77 m² 1. Korytarz 5,56 m² 2. Sypialnia 15,41 m² 3. Sypialnia 11,65 m² 4. Sypialnia 11,65 m² 5. �azienka 9,50 m²

h=140 cm h=220 cm

2

3 1

Dostêpne warianty projektu: - Tobiasz II � bez gara¿u lub z gara¿em jednostanowiskowym - Tobiasz � inne wykoñczenie elewacji, bez gara¿u, z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

5

4

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


45

domy z poddaszem


Antek G1 Autor: Artur Wójciak

Pow. zabudowy:

104,73 m2

Kubatura netto:

444,83 m3 8,64 m

Wys. budynku:

45°

K¹t dachu:

11,80 m

4,00 m

6,00 m

9,50 m

21,50 m

6,00 m

4,00 m

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 4-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia � dodatkowo na parterze: spi¿arnia, ³azienka, kot³ownia, gara¿ � strefa nocna � poddasze: cztery komfortowe sypialnie, w tym jedna z oddzieln¹ garderob¹ oraz przestronna ³azienka

19,80 m

Atuty projektu okiem architekta: zwarta bry³a budynku minimalizuje ryzyko wystêpowania mostków termicznych i sprzyja energooszczêdno�ci � ergonomiczne wnêtrze � czytelny podzia³ funkcjonalny � nowoczesna kompozycja elewacji � przestronny, czê�ciowo zadaszony taras � atrakcyjny wykusz w elewacji frontowej � reprezentacyjny salon z kominkiem i ciekawym przeszkleniem � wygodna strefa nocna zaplanowana na poddaszu � g³ówna sypialnia z garderob¹ � spi¿arnia przy kuchni � du¿a kot³ownia pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania

45

4,33

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryty blach¹ °

Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana lub kamienna � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa

4,31

8,64

3,02 0,00

0,47

7 5 8,60

176,04 m2

2

3 4

6

8

1

0,90

Pow. netto:

8,80

1,50

8,11 m2

+ kot³ownia:

3,00

7,10

18,95 m2

+ gara¿:

Opis: Antek G1 to idealny dom dla wielbicieli oryginalnej, nowoczesnej architektury. Prosta bry³a budynku zosta³a ciekawie zaakcentowana nieszablonowymi detalami: wykuszem na poziomie poddasza, w którym umieszczono sypialniê rodziców, modernistycznym wykoñczeniem elewacji oraz wyeksponowanym szczytem domu. W projekcie zaplanowano szerokie przeszklenia, dziêki którym wnêtrze nabra³o s³onecznej aury. Aby nie dopu�ci� do przegrzania pomieszczeñ, du¿e okna zosta³y os³oniête przesuwnymi ¿aluzjami, które jednocze�nie zapewniaj¹ komfort prywatno�ci. Atutem projektu jest przestronny taras, czê�ciowo ulokowany w podcieniu elewacji ogrodowej � idealne miejsce do odpoczynku w nastrojowym otoczeniu ogrodu. Antek G1 to projekt stworzony z my�l¹ o inwestorach szukaj¹cych nietuzinkowych rozwi¹zañ.

0,90

116,97 m2

Pow. u¿ytkowa:

7,70

3,70

Parter 52,42 m² 1. Wiatro�ap 2,05 m² 2. Hol 13,56 m² 3. Kuchnia 7,17 m² 4. Spi�arnia 0,92 m² 5. Pokój dzienny z jadalni� 26,07 m² 6. �azienka 2,65 m² 7. Kot�ownia 8,11 m² 8. Gara� 18,95 m²

0,40

Poddasze 64,55 m² 1. Korytarz 6,60 m² 2. Sypialnia 18,28 m² 3. Garderoba 4,82 m² 4. Sypialnia 9,32 m² 5. Sypialnia 10,30 m² 6. Sypialnia 6,86 m² 7. �azienka 8,37 m²

h=220 cm

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku h=220 cm

Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

6

5

Dostêpne warianty projektu: - Odbicie lustrzane

7 4

1

2

h=140 cm

3

Recepta ENERGO znajduje siê na stronie 10.

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


49

domy z poddaszem


ENERGO

Dom energooszcz�dny Noel G1 ENERGO z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

Autor: Artur Wójciak Pow. u¿ytkowa:

117,18 m2 16,41 m2

+ gara¿:

8,53 m2

+ kot³ownia:

184,40 m2

Pow. netto: Pow. zabudowy:

115,51 m2

Kubatura netto:

556,65 m3 8,98 m

Wys. budynku:

45°

K¹t dachu:

9,50 m

4,00 m

12,10 m

26,40 m

8,30 m

4,00 m

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia � dodatkowo na parterze: ³azienka, du¿a kot³ownia i gara¿ � strefa nocna � poddasze: trzy przestronne sypialnie oraz du¿y salon k¹pielowy Atuty projektu okiem architekta: zwarta bry³a budynku sprzyjaj¹ca energooszczêdno�ci � dobre parametry cieplne � funkcjonalne i ergonomiczne wnêtrze � wygodna kuchnia � reprezentacyjny pokój dzienny z kominkiem oferuj¹cy wiele mo¿liwo�ci aran¿acji � wygodna strefa nocna zaplanowana na poddaszu � dwie sypialnie z wyj�ciem na balkon � g³ówna sypialnia z wyj�ciem na taras � du¿e przeszklenia od strony ogrodu � oryginalna kompozycja elewacji � gara¿ w bryle budynku � du¿e pomieszczenie kot³owni pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania

3 2

8

7

1

3

4

Poddasze 53,62 m² 1. Korytarz 4,18 m² 2. Sypialnia 14,06 m² 3. Sypialnia 12,67 m² 4. Sypialnia 12,67 m² 5. �azienka 10,04 m²

°

1

3,20 0,00

Parter 63,56 m² 1. Wiatro�ap 3,29 m² 2. Hol 6,52 m² 3. Korytarz 7,83 m² 4. Kuchnia 9,43 m² 5. Jadalnia 8,96 m² 6. Pokój dzienny 25,04 m² 7. �azienka 2,49 m² 8. Kot�ownia 8,53 m² 9. Gara� 16,41 m²

9

h=220 cm

6,00 m

4

45

4,78

6

5

h=140 cm

Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

8,98

9,50

Opis: Noel G1 ENERGO to dom, zaprojektowany w duchu nowoczesnego minimalizmu. Charakter budynku tworzy dyscyplina geometrii i ascetyczna kompozycja elewacji. Zwarta bry³a i prosty dwuspadowy dach minimalizuj¹ ryzyko wystêpowania mostków termicznych i sprawiaj¹, ¿e budynek wyró¿niaj¹ bardzo dobre parametry cieplne. Ciekawym elementem architektury domu jest zastosowanie drewnianej, a¿urowej os³ony, która zdobi elewacjê frontow¹, a jednocze�nie tworzy przytuln¹, kameraln¹ atmosferê tarasu. Od strony ogrodowej zaplanowano bogate przeszklenia, które maksymalnie otwieraj¹ dom na piêkne widoki, tworz¹c wra¿enie, ¿e zieleñ krzewów i ro�lin jest czê�ci¹ wystroju wnêtrza.

Technologia i konstrukcja: technologia murowana � bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: �ciany zewnêtrzne � 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem � 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie �15 cm warstwa styropianu � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach

17,50 m

4,20

EUCO= 30,66 kWh/m2rok � standard NF40

12,10

Noel G1

0,32

Dostêpne warianty projektu: - Odbicie lustrzane

5 2

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku

Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


51

domy z poddaszem


Jurek G1

EUCO= 28,21 kWh/m2rok � standard NF40 Dom energooszcz�dny Jurek G1 z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

+ strych:

11,91 m2 4,83 m2

+ kot³ownia: Pow. netto:

197,42 m2

Pow. zabudowy:

118,85 m2

Kubatura netto:

495,26 m3 8,92 m

Wys. budynku:

41°

K¹t dachu:

13,60 m

4,00 m

6,00 m

10,10 m

22,40 m

6,30 m

4,00 m

°

5,77

41

3,15

6

5 2

7 9

Atuty projektu okiem architekta: zwarta bry³a budynku minimalizuje ryzyko wystêpowania mostków termicznych i sprzyja energooszczêdno�ci � dobre parametry cieplne � ergonomiczny i funkcjonalny uk³ad wnêtrz � subtelny styl wykoñczenia � atrakcyjny wygl¹d zewnêtrzny � spi¿arnia przy kuchni � praktyczny gabinet � reprezentacyjny salon z kominkiem oferuj¹cy wiele mo¿liwo�ci aran¿acji � gara¿ oddzielony termicznie od ogrzewanej czê�ci domu � funkcjonalny strych na pó³piêtrze � mo¿liwo�æ adaptacji na dodatkowy pokój, pralniê lub pracowniê

1

8

6,80

4

3

6,80

Parter 64,93 m² 1. Wiatro�ap 3,26 m² 2. Hol 11,00 m² 3. Kuchnia 7,81 m² 4. Spi�arnia 2,52 m² 5. Pokój dzienny, jadalnia 27,69 m² 6. Gabinet 9,82 m² 7. �azienka 2,83 m² 8. Kot�ownia 4,83 m² 9. Gara� 24,16 m²

Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana � cokó³ kamienny � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

3,02

8,92

Linia obrysu dachu

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówk¹ ceramiczn¹ Röben

21,60 m

0,00

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 4-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia � dodatkowo na parterze: gabinet, spi¿arnia, ³azienka, kot³ownia, gara¿ � strefa nocna � poddasze: trzy komfortowe sypialnie oraz przestronna ³azienka � dodatkowo na pó³piêtrze: strych

9,60

8,90

24,16 m2

4,00

1,20

+ gara¿:

Opis: Dom Jurek G1 czaruje klasyczn¹, zwart¹ bry³¹ oraz ciekawie zaprojektowanym dachem. Strefa wej�ciowa zosta³a zaakcentowana zadaszeniem podtrzymywanym przez atrakcyjn¹, kamienn¹ przyporê. Uk³ad funkcjonalny zosta³ zaplanowany z trosk¹ o wygodê i ergonomiê. ¯ycie podzielono miêdzy têtni¹c¹ energi¹ strefê dzienn¹ na parterze oraz spokojn¹, wyciszon¹ czê�æ nocn¹ na poddaszu. Z my�l¹ o mi³o�nikach odpoczynku w towarzystwie przydomowej zieleni, zaplanowano komfortowy, czê�ciowo zadaszony taras � dokona³y na relaks w towarzystwie pachn¹cej kawy i koj¹cych d�wiêków natury. Jurek G1 to idealny dom dla wielbicieli tradycyjnych rozwi¹zañ ubranych w nowoczesn¹ szatê.

2,70

119,44 m2

Pow. u¿ytkowa:

7,40

Autor: Robert Wójciak

Poddasze 54,51 m² 1. Korytarz 4,21 m² 2. Sypialnia 15,49 m² 3. Sypialnia 13,86 m² 4. Sypialnia 11,34 m² 5. �azienka 9,61 m² 6. Strych 11,91 m²

0,47

4 Dostêpne warianty projektu: - Jurek � bez gara¿u lub z gara¿em dwustanowiskowym - Jurek II � inne wykoñczenie elewacji, bez gara¿u lub z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku

1

2 3

6

5

h=220 cm h=140 cm

Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


53

domy z poddaszem


EUCO= 27,22 kWh/m2rok � �ta�dard NF40

ENERGO

Dom energooszcz�dny Oskar ENERGO z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

121,61 m2

Pow. u¿ytkowa:

9,66 m2

+ kot³ownia: Pow. netto:

185,91 m2

Pow. zabudowy:

128,21 m2

Kubatura netto:

437,00 m3 8,89 m

Wys. budynku:

45°

K¹t dachu:

13,10 m

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z wiat¹ samochodow¹. Przeznaczenie: dom dla 4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, po³¹czony z jadalni¹, kuchnia � dodatkowo na parterze: spi¿arnia, ³azienka, du¿a kot³ownia � strefa nocna � poddasze: dwie du¿e sypialnie, komfortowa sypialnia g³ówna z garderob¹ oraz dostêpem do obszernego tarasu, du¿a ³azienka

4,90 m

4,50 m

12,30 m

22,80 m

6,00 m

4,30 m

°

8,89

3,20 4,59

Atuty projektu okiem architekta: okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a � zwarta bry³a sprzyja energooszczêdno�ci � zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych � nowoczesny design � estetyczna asceza � reprezentacyjny salon z kominkiem otwarty na roz³o¿ysty taras � jadalnia maksymalnie do�wietlona du¿ym oknem � praktyczna spi¿arnia przy kuchni � komfortowa, wydzielona strefa nocna na poddaszu � wygodna sypialnia g³ówna z garderob¹ i dostêpem do tarasu zlokalizowanego nad stref¹ wej�ciow¹ � piêkny taras � dodatkowy salon na �wie¿ym powietrzu � wiata gara¿owa, która pe³ni równie¿ funkcjê dekoracyjn¹ � obszerna kot³ownia pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: �ciany zewnêtrzne � izolacja � 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem � izolacja � 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie � izolacja � 15 cm warstwa styropianu � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach

45

4,30

22,30 m

0,00

Opis: Oskar ENERGO to nowoczesny, energooszczêdny dom o zwartej bryle, z prostym, tanim w realizacji dachem dwuspadowym. Ciekawym akcentem architektonicznym, prze³amuj¹cym klasyczn¹ formê budynku jest wiata, wzbogacona drewnianymi detalami. Dziêki du¿ej ilo�ci okien, w tym okien po³aciowych dom jest wype³niony naturalnym �wiat³em. Du¿e okno w jadalni subtelnie zaciera granicê miêdzy wnêtrzem a tarasem, zachêcaj¹c domowników do spo¿ywania posi³ków w towarzystwie matki natury. Podobne rozwi¹zanie zastosowano w salonie, przed³u¿aj¹c jego przestrzeñ o komfortow¹ strefê tarasu, zlokalizowanego od strony ogrodowej. Uwagê zwraca równie¿ atrakcyjny taras zlokalizowany nad stref¹ wej�ciow¹, bêd¹cy dope³nieniem wyciszonej strefy nocnej. Wygl¹d zewnêtrzny domu koresponduje z estetyczn¹ ascez¹, harmonijnie dopasowuj¹c siê do krajobrazu dzia³ki.

0,32

9 8

7

4 2

1

6

Linia obrysu dachu

5,30

7,80

Parter 67,83 m² 1. Wiatro�ap 2,73 m² 2. Korytarz 14,84 m² 3. Kuchnia 11,47 m² 4. Spi�arnia 1,30 m² 5. Jadalnia 13,15 m² 6. Pokój dzienny 18,90 m² 7. �azienka 2,93 m² 8. Garderoba 2,51 m² 9. Kot�ownia, pralnia 9,66 m²

Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

Dostêpne warianty projektu: - Odbicie lustrzane

5

3

8,60

Autor: Artur Wójciak

3,70

Oskar

h=140 cm h=220 cm

6 2

Poddasze 53,78 m² 1. Korytarz 5,50 m² 2. Sypialnia 10,18 m² 3. Garderoba 4,44 m² 4. Sypialnia 13,07 m² 5. Sypialnia 12,73 m² 6. �azienka 7,86 m²

5 1

4

3

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


57

domy z poddaszem


Nikodem G1 Autor: Robert Wójciak

Kubatura netto:

456,07 m3 8,73 m

Wys. budynku:

45°

K¹t dachu:

15,00 m

4,00 m

11,40 m

22,40 m

6,60 m

4,00 m

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem do adaptacji, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia � dodatkowo na parterze: gabinet, praktyczna spi¿arnia, ³azienka, du¿a kot³ownia i gara¿ � strefa nocna: trzy komfortowe sypialnie w tym jedna z w³asn¹ garderob¹, ³azienka i dodatkowa garderoba Atuty projektu okiem architekta: atrakcyjna bry³a budynku � nowoczesny design � gustowna kompozycja elewacji � maksymalnie do�wietlona strefa dzienna � atrakcyjne zadaszenia � piêkny, obszerny salon z kominkiem oferuj¹cy wiele mo¿liwo�ci aran¿acji � mo¿liwo�æ wykonania kuchni jako otwartej lub zamkniêtej � praktyczna spi¿arnia przy kuchni � odseparowana strefa nocna � funkcjonalna garderoba przy sypialni � du¿a kot³ownia pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania budynku

4,40 m

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � strop gêsto¿ebrowy � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach

23,00 m

Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana i kamienna � cokó³ kamienny lub wykoñczony tynkiem � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa

9

5

7

2 3

4

1

8

4,00

3,60

7,40

Parter 68,67 m² 1. Wiatro�ap 3,10 m² 2. Hol 10,95 m² 3. Kuchnia 9,44 m² 4. Spi�arnia 1,93 m² 5. Pokój dzienny 31,00 m² 6. Gabinet 9,37 m² 7. �azienka 2,88 m² 8. Kot�ownia 7,68 m² 9. Gara� 24,79 m²

Poddasze 52,41 m² 1. Korytarz 4,80 m² 2. Sypialnia 13,35 m² 3. Garderoba 2,48 m² 4. Sypialnia 11,94 m² 5. Sypialnia 9,92 m² 6. �azienka 7,59 m² 7. Garderoba 2,33 m²

5,02

° 45

3,69

6

Dostêpne warianty projektu: - Nikodem � bez gara¿u lub z gara¿em dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

3,02

8,73

Linia obrysu dachu

0,50

151,06 m2

1,30

Pow. zabudowy:

3,00

8,00

177,09 m2

4,90

0,90

Pow. netto:

3,10

0,70

7,68 m2

+ kot³ownia:

4,00

0,40 1,70

24,79 m2

+ gara¿:

Opis: Dom Nikodem G1 ³¹czy nowoczesny design z perfekcyjnie rozplanowanym uk³adem funkcjonalnym. Bry³a budynku, ubrana w ch³odn¹ biel tynku, doskonale prezentuje siê z ciep³ym odcieniem drewna, zastosowanym na fragmentach elewacji. Unikalny charakter domu podkre�laj¹ atrakcyjne zadaszenia, które os³aniaj¹ strefê wej�ciow¹ i czê�æ tarasu, a tak¿e ciekawa forma gara¿u. Komfortowe wnêtrze z czytelnym podzia³em na strefy, pozwala domownikom delektowaæ siê atmosfer¹ przytulnej swobody. Dom Nikodem G1 to propozycja dla inwestorów, którzy ceni¹ luksus harmonijnych po³¹czeñ.

7,70

123,08 m2

1,60

Pow. u¿ytkowa:

0,00

3

0,47

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku � zbli�niaczenia

6 Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

4

2 1 7

5 h=220 cm h=140 cm

Recepta ENERGO znajduje siê na stronie 10.

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


59

domy z poddaszem


Pow. u¿ytkowa:

125,13 m2

+ gara¿:

23,60 m2

+ kot³ownia:

10,54 m2

+ strych:

13,59 m2

Pow. netto:

221,24

Pow. zabudowy:

133,91 m2

Kubatura netto:

546,04 m3

Wys. budynku:

9,00 m 42°

K¹t dachu:

14,40 m

4,00 m

4,90 m

9,90 m

21,70 m

6,90 m

4,00 m

m2

° 42

5,45

22,40 m

3,55

9,00

3,20 0,00

Opis: Marisa G1 to propozycja dla inwestorów, którzy poszukuj¹ wygodnej przestrzeni, ubranej w atrakcyjn¹ formê. Styl domu nawi¹zuje do klimatu smakowitej elegancji � gustowny ch³ód kamienia, w po³¹czeniu z surow¹ urod¹ bieli, dla kontrastu zestawiono z elementami drewna, m.in. dekoracyjnymi okiennicami, które nadaj¹ ca³o�ci ciep³y, przytulny ton. Uk³ad funkcjonalny czytelnie podzielono na strefy. Du¿e przeszklenie salonu powiêksza jego przestrzeñ o strefê ogrodu, dziêki czemu granica miêdzy wnêtrzem a natur¹ subtelnie siê zaciera. Doskona³ym dope³nieniem czê�ci nocnej s¹ atrakcyjne, przestronne balkony, z których mo¿na podziwiaæ piêkno okolicy. Marisa G1 harmonijnie dopasuje siê do potrzeb rodziny, ciesz¹c domowników swoim codziennym komfortem u¿ytkowym. Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 4-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia � dodatkowo na parterze: gabinet, spi¿arnia, ³azienka, du¿a kot³ownia i gara¿ � strefa nocna � poddasze: dwie du¿e sypialnie, komfortowa sypialnia rodziców wraz z garderob¹ oraz oddzielna ³azienka � dodatkowo na poddaszu: strych gospodarczy Atuty projektu okiem architekta: budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok (przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacj¹) � optymalny wspó³czynnik kszta³tu budynku A/V sprzyjaj¹cy energooszczêdno�ci � okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a � zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych � funkcjonalne i ergonomiczne wnêtrze � kuchnia z praktyczn¹ spi¿arni¹ � reprezentacyjny salon z kominkiem oferuj¹cy wiele mo¿liwo�ci aran¿acji � wygodna strefa nocna zaplanowana na poddaszu � g³ówna sypialnia z garderob¹ � sypialnie na poddaszu z atrakcyjnymi balkonami � gara¿ oddzielony termicznie od ogrzewanej czê�ci budynku � du¿e pomieszczenie kot³owni pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania � zblokowane piony instalacyjne � oszczêdno�æ na etapie budowy i eksploatacji � subtelna kompozycja elewacji Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: �ciany zewnêtrzne � 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem � 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie �15 cm warstwa styropianu � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ ceramiczn¹ Röben Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny i ok³adzina kamienna � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

Dom energooszcz�dny Marisa G1 ENERGO z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

Linia obrysu dachu

9 7

5 8

0,47

10

2 3

6

4

1

Parter 69,99 m² 1. Wiatro�ap 2,91 m² 2. Hol 6,74 m² 3. Kuchnia 9,10 m² 4. Spi�arnia 1,34 m² 5. Pokój dzienny, jadalnia 27,41 m² 6. Gabinet 10,39 m² 7. �azienka 2,79 m² 8. Korytarz 9,31 m² 9. Kot�ownia 10,54 m² 10. Gara� 23,60 m²

Poddasze 55,13 m² 1. Korytarz 6,75 m² 2. Sypialnia 15,53 m² 3. Garderoba 2,81 m² 4. Sypialnia 10,92 m² 5. Sypialnia 10,83 m² 6. �azienka 8,29 m² 7. Strych 13,59 m²

h=140 cm h=220 cm

Dostêpne warianty projektu: - Marisa � bez gara¿u lub z gara¿em dwustanowiskowym - Marisa II � inne wykoñczenie elewacji, bez gara¿u, z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

3,90

10,50

1,20

Autor: Artur Wójciak

EUCO= 27,84 kWh/m2rok � standard NF40

7,50

ENERGO

1,20

Marisa G1

3

2

6 7

1 4

5

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku � zbli�niaczenia lub wykonania domu dwurodzinnego Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


61

domy z poddaszem


Warto wiedzieæ

Nowoczesna wiêŸba Budownictwo to ga³¹Ÿ przemys³u, w której ci¹gle coœ siê zmienia ulepsza, pojawiaj¹ siê nowe materia³y œcienne, dachowe, ulepszeniu ulegaj¹ mieszanki betonowe, nanotechnologie wykorzystywane s¹ przy produkcji tynków, farb itd. Nikt ju¿ nie wykonuje pustaków na budowie, coraz rzadziej te¿ miesza siê „beton” na budowie, a czêœciej zamawia gotowy z fabryki. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e tylko drewniana konstrukcja dachu, czyli wiêŸba zatrzyma³a siê w miejscu. Cieœle u¿ywaj¹ nowoczeœniejszych pi³, rzadziej siekier, ale nadal mokre drewno przywo¿one jest z tartaku, bez odpowiednich certyfikatów czy aprobat. Wszelkie wady drewna jakoœciowe i wymiarowe nadrabiane s¹ wiêkszym przekrojem, dodatkow¹ d³ugoœci¹ itd. za któr¹ p³aci Inwestor. Przy tradycyjnych wiêŸbach nie stosuje siê drewna suszonego, wysycha ono naturalnie, wmontowane w konstrukcjê. Powoduje to niekontrolowane odkszta³cenia elementów konstrukcji, skrêcenia, pêkniêcia których po zabudowaniu warstwami wykañczaj¹cymi jak p³yty gipsowo-kartonowe nie widaæ i nikt ich nie kontroluje. Ponadto wiêŸby wykonanej z mokrego drewna nie powinno siê zabudowywaæ co najmniej przez kilka miesiêcy. Drewno powinno swobodnie oddaæ wilgoæ, jeœli zaraz po wykonaniu takiej wiêŸby i wykonaniu pokrycia, u³o¿y siê ocieplenie i zamknie szczelnie p³ytami gipsowo-kartonowymi, wilgoæ wniknie w warstwy we³ny i wykoñczenia. St¹d krótka droga do powstania grzybów i pleœni, równie¿ mokra warstwa ocieplenia nie spe³nia swojej funkcji i zamiast zatrzymywaæ ciep³o, wypuszcza je swobodnie na zewn¹trz. Dzisiaj buduje siê szybko, ze wzglêdu na koniecznoœæ sp³aty zaci¹gniêtych na budowê kredytów, czy chêci lub koniecznoœci szybkiego zamieszkania w nowym budynku. Niestety nie idzie to w parze ze stosowaniem starych technologii wykonania wiêŸb dachowych, które koniecznie wymagaj¹ przerw technologicznych. Jaka jest na to rada? Na pewno korzystanie z suchego drewna, które jednak jest du¿o dro¿sze, poniewa¿ w procesie suszenia i strugania wychodz¹ wszystkie wady i czêœæ drewna trzeba odrzuciæ przed wbudowaniem w konstrukcjê dachu. Koszt dro¿szego drewna mo¿na zmniejszyæ poprzez stosowanie

technologii umo¿liwia-j¹cych zmniejszenie przekrojów. Zajmuj¹ siê tym producenci prefabrykowanych konstrukcji drewnianych z litego drewna ³¹czonego p³ytkami kolczastymi zrzeszeni w konsorcjum GP DACH. Firmy konsorcjum wykonuj¹ konstrukcje dachów nie tylko dla budynków mieszkalnych równie¿ dla budynków u¿ytecznoœci publicznej, handlowych, czy inwentarskich. Posiadaj¹ magazyny w których ci¹gle maj¹ odpowiedni zapas suchego, klasyfikowanego drewna, dziêki temu w ka¿dym momencie mog¹ odpowiednio obs³u¿yæ Klienta. Pojedynczy cieœla nie ma niestety takich mo¿liwoœci. Oprócz odpowiedniego surowca, firmy konsorcjum GP DACH posiadaj¹ w³asne biura projektowe, które zapewniaj¹ obs³ugê Klienta w zakresie konstrukcji dachu, przygotuj¹ ofertê, rozwi¹¿¹ konstrukcjê dachu, dokonaj¹ zmian spadku dachu jeœli wymagaj¹ tego warunki zabudowy, czy dokonaj¹ innych zmian na ¿yczenie Klienta. Wszystkie te czynnoœci wykonywane s¹ bezp³atnie. Ponadto mo¿na otrzymaæ od biura projektowego GP DACH plik z zaprojektowanych dachem, który Klient mo¿e obejrzeæ na swoim komputerze i zdecydowaæ czy taki kszta³t dachu, spadek, wielkoœæ strychu, czy poddasza u¿ytkowego mu odpowiada. Czyli nie kupuje kota w worku! W wielu przypadkach mo¿na równie¿ na etapie planowania ustaliæ, które œciany s¹ niezbêdne do podparcia wi¹zarowej konstrukcji dachu, a które mo¿na zast¹piæ l¿ejszymi, tañszymi œciankami dzia³owymi. Prefabrykowana konstrukcja dachu

w formie kratownic pozwala równie¿ zast¹piæ ¿elbetowy strop wylewany na mokro, pasem dol-nym wi¹zara. Tak wiêc wiêŸba prefabrykowana to równo-czeœnie dach i strop! Konstrukcja wykonana z suchego drewna nie powoduje koniecznoœci stosowania przerw technologicznych, które wystêpuj¹ raz przy wylewaniu stropu, dwa przy stosowaniu tradycyjnej wiêŸby z mokrego drewna. Prefabrykowane wi¹zary dachowe umo¿liwiaj¹ równie¿ zazwyczaj wygospodarowanie w przestrzeni dachu strychu, czy poddasza u¿ytkowego. Tak wiêc prefabrykowana wiêŸba dachowa wykonana w fabryce to równo-czeœnie dach, strop i pomieszczenie na poddaszu! Tego typu konstrukcjê przygotowan¹ wczeœniej w fabryce mo¿na zamontowaæ w dwa- trzy dni. ¯adne inne technologie nie s¹ w stanie w takim czasie i z tak¹ jakoœci¹ wykonaæ równoczeœnie stropu, konstrukcji dachu wraz z poddaszem! Jedynie zak³ady wykonuj¹ce prefabrykowane konstrukcje z litego drewna ³¹czonego na p³ytki kolczaste. Oprogramowanie stosowane w konsorcjum GP DACH przygotowuje równie¿ dokumentacjê warsztatow¹ w oparciu o któr¹ wykonywana jest wiêŸba w zak³adach produkcyjnych GP DACH. Ka¿da konstrukcja wykonana jako prefabrykat ma lepsze parametry jakoœciowe ni¿ elementy wykonywane na budowie. Pomagaj¹ w tym maszyny np. pi³y sterowane komputerowo z mo¿liwoœci¹ otwierania plików CNC przygotowanych przez konstruktorów; pomaga system projekcji laserowej który wyœwietla ka¿dy wykonywany wi¹zar na specjalnych sto³ach roboczych. Odpowiedni sprzêt i zak³adowa kontrola produkcji pozwala wytworzyæ produkt wysokiej klasy. Wi¹zary s¹ wykonywane w oparciu o normê EN 14250:2010 i po kontroli znakowane s¹ znakiem CE. Podsumowuj¹c Grupa Producentów Dachów GP DACH oferuje Piemont TRENTINO nowoczesn¹, prefabrykowan¹ wiêŸbê dachow¹ wykonan¹ z odpowiedniego materia³u, zaprojektowan¹ optymalnie zarówno pod wzglêdem surowca jak i ceny, dopasowan¹ do potrzeb Klienta i wykonan¹ z precyzj¹ w zak³adach prefabrykacji. Grupa obs³uguje teren ca³ego kraju, ka¿dy Klient znajdzie przedstawiciela w swoim regionie.

Grupa GPDACH www.gpdach.pl

ZACHOWAJ NA SWOJ¥ BUDOWÊ • ZACHOWAJ NA SWOJ¥ BUDOWÊ • ZACHOWAJ NA SWOJ¥ BUDOWÊ


Niki II G1

ENERGO

Dom energooszcz�dny Niki II G1 ENERGO z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

24,94 m2

+ strych:

6,84 m2

+ kot³ownia:

5,16 m2 227,13 m2

Pow. netto: Pow. zabudowy:

140,98

Kubatura netto:

546,04 m3 8,36 m

Wys. budynku:

38°

K¹t dachu:

15,70 m

4,50 m

5,00 m

9,90 m

20,00 m

5,10 m

4,00 m

m2

24,20 m

38

6 5 10

9

2 7

4

8

4,60

3

1

10,60

Parter 79,91 m² 1. Wiatro�ap 3,16 m² 2. Hol 12,85 m² 3. Kuchnia 9,55 m² 4. Spi�arnia 0,96 m² 5. Pokój dzienny 29,35 m² 6. Sypialnia 16,24 m² 7. �azienka 5,18 m² 8. Kot�ownia 5,16 m² 9. Garderoba 2,62 m² 10. Gara� 24,94 m²

0,50

Poddasze 52,05 m² 1. Korytarz 7,93 m² 2. Sypialnia 14,82 m² 3. Sypialnia 15,89 m² 4. �azienka 7,38 m² 5. Pom. gospodarcze 6,03 m² 6. Strych 6,84 m²

°

4,53

Linia obrysu dachu 1,50

+ gara¿:

Opis: Niki II G1 ENERGO to idealna propozycja dla mi³o�ników przytulnych wnêtrz otulonych urokiem nowoczesnej prostoty. Dom zachwyca gustown¹ kompozycj¹ elewacji � waniliow¹ urodê tynku prze³amano odcieniami smakowitego cappuccino oraz naturaln¹ barw¹ drewna. Uwagê przyci¹ga prosty dwuspadowy dach z imponuj¹c¹ ilo�ci¹ okien po³aciowych, dziêki którym sypialnie na poddaszu s¹ wype³nione naturalnym �wiat³em. Wnêtrze zosta³o zaprojektowane z trosk¹ o najwy¿szy komfort u¿ytkowy. Szerokie przeszklenia zapraszaj¹ do �rodka koj¹c¹ zieleñ ro�lin oraz sprawiaj¹, ¿e strefa przej�cia miêdzy domem a ogrodem jest praktycznie niewyczuwalna. Niezwykle urokliwym elementem architektury budynku jest przestronny taras z zewnêtrznym kominkiem, czê�ciowo os³oniêty atrakcyjn¹ pergol¹. Ca³o�� tworzy zaciszy azyl rekreacyjny � to idealne miejsce do wypoczynku oraz nastrojowych spotkañ w gronie rodziny i przyjació³. Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia � dodatkowo na parterze: sypialnia rodziców, garderoba, ³azienka oraz kot³ownia � strefa nocna � poddasze: dwie du¿e sypialnie, oddzielna ³azienka � dodatkowo na poddaszu: pomieszczenie gospodarcze oraz strych Atuty projektu okiem architekta: okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a � bry³a sprzyjaj¹ca energooszczêdno�ci, zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych � szykowna kompozycja elewacji � elastyczny uk³ad pomieszczeñ � reprezentacyjny salon z kominkiem � pokój dzienny oraz jadalnia do�wietlone naturalnym �wiat³em � du¿a sypialnia z wyj�ciem na taras � atrakcyjny taras z pergol¹ i kominkiem zewnêtrznym Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: �ciany zewnêtrzne � 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem � 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie �15 cm warstwa styropianu � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny oraz ok³adzina kamienna i klinkierowa � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever � w projekcie zastosowano rozwi¹zania technologiczne firmy Velux

7,40

131,96 m2

1,00

Autor: Artur Wójciak Pow. u¿ytkowa:

EUCO= 33,53 kWh/m2rok � �ta�dard NF40

h=140 cm

3,83

8,36

3,20 0,00

h=220 cm

0,47

Dostêpne warianty projektu: - Niki II � bez gara¿u lub z gara¿em dwustanowiskowym - Niki (wersja A) i (wersja B) � bez gara¿u, z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym, inne wykoñczenie elewacji oraz dach wielospadowy - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

3

2 6

1 5

4

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku � zbli�niaczenia Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


65

domy z poddaszem


Autor: Artur Wójciak

135,65 m2 6,87

+ kot³ownia:

m2

Pow. netto:

210,89 m2

Pow. zabudowy:

126,73 m2

Kubatura netto:

468,62 m3 9,24 m

Wys. budynku:

45°

K¹t dachu:

14,40 m

4,00 m

26,20 m

13,20 m 4,80 m

4,78

9,50

0,32

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: �ciany zewnêtrzne � 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem � 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie �15 cm warstwa styropianu � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne ¿elbetowe � dach o konstrukcji drewnianej pokryto blach¹

6

5

4

3

2

7 11

10

9 8

1

Linia obrysu dachu

h=220 cm

°

45

3,02

9,24

0,90

h=140 cm

21,40 m

4,46

Atuty projektu okiem architekta: budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok (przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacj¹) � okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a � zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych � funkcjonalne i ergonomiczne wnêtrze � kuchnia z praktyczn¹ spi¿arni¹ � reprezentacyjny salon z kominkiem � wygodna strefa nocna zaplanowana na poddaszu � praktyczna wiata samochodowa � nowoczesny design � kominek z zamkniêt¹ komor¹ spalania � du¿e pomieszczenie kot³owni Energooszczêdne instalacje: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacj¹ � pompa ciep³a � ogrzewanie pod³ogowe � kolektory s³oneczne

0,00

4,00

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z wiat¹ gara¿ow¹. Przeznaczenie: dom dla 3-4osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia � dodatkowo na parterze: gabinet, garderoba, spi�arnia, �azienka, du�a kot�ownia i wiata gara�owa � strefa nocna � poddasze: dwie sypialnie, komfortowa sypialnia rodziców oraz oddzielna du�a �azienka

8,20 m

3,00 m

Opis: Dom E9 ENERGO PLUS (wersja A) � nowoczesno�� w parze z funkcjonalno�ci¹. Zwarta bry³a, bardzo dobra izolacja wszystkich przegród oraz szereg energooszczêdnych instalacji sprawiaj¹, ¿e budynek wyró¿niaj¹ znakomite parametry cieplne. Dom nie tylko oszczêdza energiê, ale tak¿e aktywnie j¹ pozyskujê ze �róde³ naturalnych � wykorzystuje system solarny, wentylacjê mechaniczn¹ z rekuperacj¹ oraz pompê ciep³a. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ du¿e przeszklenia, które integruj¹ wnêtrze z ogrodem. Elewacjê budynku zdobi ch³odny urok kamienia, który dla kontrastu prze³amano ciep³ym odcieniem drewna. Serce domu zaplanowano w przestronnym salonie, który harmonijnie ³¹czy siê z komfortowym tarasem.

Dom energooszcz�dny E9 ENERGO PLUS z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

Parter 84,18 m² 1. Wiatro�ap 2,00 m² 2. Korytarz 4,59 m² 3. Kuchnia 11,66 m² 4. Spi�arnia 1,07 m² 5. Jadalnia 10,70 m² 6. Pokój dzienny 35,55 m² 7. �azienka 3,90 m² 8. Gabinet 9,59 m² 9. Garderoba 5,12 m² 10. Kot�ownia 6,87 m² 11. Wiata gara�owa 21,85 m²

1,20

Pow. u¿ytkowa:

EUCO= 24,52 kWh/m2rok � standard NF40

12,00

E9 ENERGO PLUS (wersja A)

4

5

3 1

Poddasze 51,47 m² 1. Korytarz 4,18 m² 2. Sypialnia 13,39 m² 3. Sypialnia 11,84 m² 4. Sypialnia 11,50 m² 5. �azienka 10,56 m²

2

Wykoñczenie: elewacje: ok³adzina kamienna i drewniana � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever Dostêpne warianty projektu: - E9 ENERGO PLUS (wersje B, C, D) � inne wykoñczenie elewacji - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


67

domy z poddaszem


MULTI-COMFORT (wersja A)

Dom energooszcz�dny E4 G1 MULTI-COMFORT z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

7,86 m2

+ kot³ownia: Pow. netto:

212,79 m2

Pow. zabudowy:

129,51 m2

Kubatura netto:

m3

527,18

8,48 m

Wys. budynku:

38°

K¹t dachu:

13,10 m

4,60 m

6,20 m

22,10 m

10,40 m

5,50 m

4,00 m

° 38

3,98

21,70 m

4,50

8,48

3,02 0,00

0,47

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 3-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia � dodatkowo na parterze: gabinet, spi¿arnia, ³azienka, du¿a kot³ownia i gara¿ � strefa nocna � poddasze: trzy komfortowe sypialnie, w tym jedna z w³asn¹ garderob¹, du¿a ³azienka, toaleta, oraz praktyczna garderoba.

8,20

Linia obrysu dachu 0,90

21,01 m2

+ gara¿:

4,90

Opis: Dom E4 G1 ECONOMIC (wersja A) zosta³ zaprojektowany w zgodzie z najnowszymi trendami nowoczesnej architektury. Klasyczna bry³a, smuk³e linie oraz prosty, dwuspadowy dach akcentuj¹ energooszczêdny charakter budynku. Z zewn¹trz dom zachwyca minimalistycznym designem � ascetyczna biel tynku zosta³a delikatnie prze³amana ciep³ym odcieniem drewnianych detali, które nada³y budynkowi przytulnego uroku. Uk³ad funkcjonalny zosta³ zaplanowany z trosk¹ o wygodê i ergonomiê. ¯ycie podzielono miêdzy têtni¹c¹ energi¹ strefê dzienn¹ na parterze oraz spokojn¹, wyciszon¹ czê�� nocn¹ na poddaszu. Atrakcyjn¹ czê�ci¹ domu jest komfortowy taras, nad którym zaplanowano ciekawe zadaszenie z nastrojowym o�wietleniem.

8 6 9,20

136,15 m2

7

9

2 1

Atuty projektu okiem architekta: budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok � optymalny wspó³czynnik kszta³tu budynku A/V sprzyjaj¹cy energooszczêdno�ci � okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a � bry³a sprzyjaj¹ca energooszczêdno�ci, zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych � znakomite parametry cieplne � nowoczesna kompozycja elewacji � ergonomiczny uk³ad funkcjonalny z czytelnym podzia³em stref � reprezentacyjny salon z kominkiem z szerokimi przeszkleniami od strony ogrodu � praktyczny gabinet � komfortowa strefa nocna zaplanowana na poddaszu � du¿a odrêbna garderoba � praktyczna spi¿arnia przy kuchni � czê�ciowo zadaszony taras � du¿e pomieszczenie kot³owni pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania

6,20

Parter 61,22 m² 1. Wiatro�ap 3,80 m² 2. Hol 10,05 m² 3. Kuchnia 8,70 m² 4. Spi�arnia 1,58 m² 5. Pokój dzienny, jadalnia 25,60 m² 6. Gabinet 8,60 m² 7. �azienka 2,86 m² 8. Kot�ownia 7,86 m² 9. Gara� 21,01 m²

3

4 Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana � coko³y kamienne lub wykoñczone tynkiem � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � przesuwne rolety zewnêtrzne

3

4

6,90

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe, docieplenie grubo�ci 25 cm � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inna o podobnych parametrach � w projekcie zastosowano rozwi¹zania technologiczne grupy Saint-Gobain

Dostêpne warianty projektu: - E4 G1 ECONOMIC (wersja B) - inne wykoñczenie elewacji - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

5 9,50

Autor: Artur Wójciak Pow. u¿ytkowa:

EUCO= 25,12 kWh/m2rok � standard NF40

1,20

E4 G1

2

1 5

8

Poddasze 74,93 m² 1. Korytarz 11,29 m² 2. Sypialnia 17,05 m² 3. Garderoba 6,38 m² 4. Sypialnia 12,03 m² 5. Sypialnia 12,38 m² 6. �azienka 9,71 m² 7. Toaleta 2,44 m² 8. Pralnia 3,65 m²

7

6

h=220 cm h=140 cm

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


69

domy z poddaszem


Warto wiedzieæ

Klucz do dobrych okien dachowych. Wybór okien. W projekcie architektonicznym znajdziemy najczêœciej informacje wy³¹cznie o rozmiarze okna i jego usytuowaniu. O ile w oknach elewacyjnych wybór jest stosunkowo prosty i najczêœciej kupujemy okna o tych samych parametrach do ca³ego domu, to w przypadku okien dachowych, zaleca siê dostosowanie rodzaju okna do typu pomieszczenia, w jakim siê ono znajdzie.

Takie podejœcie do zakupu okien dachowych pozwala zoptymalizowaæ bud¿et i jednoczeœnie maksymalnie wykorzystaæ dostêpne funkcje u¿ytkowe jakie one oferuj¹. Na dachu okna po³aciowe jednego producenta wygl¹daj¹ prawie zawsze identycznie. Zatem w trosce o wygl¹d naszego domu nie musimy rezygnowaæ z funkcjonalnoœci dostêpnych w ró¿nych modelach okien. Sypialnia i pokój dzieciêcy W tych pomieszczenia niezwykle wa¿ny jest komfort i bezpieczeñstwo, a rekomendowanym oknem do takich pomieszczeñ jest VELUX GGL z energooszczêdn¹ szyb¹ klejon¹, która gwarantuje 100% bezpieczeñstwa, w przypadku jej st³uczenia. Dziêki zastosowanej folii szk³o nie wypadnie z oœcie¿nicy, ani nie rozbije siê na drobne kawa³ki. Wysokiej jakoœci drewno sosnowe trzykrotnie pokryte impregnatem i lakierem, bêdzie ozdob¹ ka¿dego wnêtrza na d³ugie lata.

Komfortowy sen mo¿liwy jest dziêki œwie¿emu powietrzu we wnêtrzu, ten rodzaj okna posiada wydajn¹ klapê wentylacyjn¹, która dzia³a nawet przy zamkniêtym oknie. Jednoczeœnie jest ona niezwykle funkcjonalnym pod³u¿nym uchwytem otwieraj¹cym. To bardzo wygodne rozwi¹zanie, gdy okno zamontowane jest zgodnie z zaleceniami, dolna krawêdŸ na wysokoœci ok. 90-100 cm od pod³ogi. Aby je otworzyæ nie trzeba siê schylaæ, a pod nim mo¿e staæ biurko lub komoda, a z niego rozci¹ga siê niczym nie ograniczony widok. Okno ³atwo utrzymaæ w czystoœci: zewnêtrzna szyba ma pow³okê ³atwo-zmywaln¹, a skrzyd³o mo¿na obróciæ o 180 stopni i zablokowaæ w pozycji do umycia. Od sypialni i pokoi dla dzieci oczekujemy przed wszystkim niczym nie zak³óconego snu. Najbardziej komfortowym rozwi¹zaniem bêdzie pakiet wyciszaj¹cy deszcz – specjalny rodzaj oblachowania okna, a tak¿e szyby energooszczêdnej bezpiecznej o podwy¿szonych parametrach t³umiennoœci dŸwiêków, a tak¿e izolacyjnych. Rozwi¹zanie mo¿e zredukowaæ ha³as a¿ o 7 dB, co jest odczuwalne jako zmniejszenie ha³asu spadaj¹cych kropli o po³owê. £azienka lub kuchnia W tych pomieszczeniach najczêœciej panuje du¿a wilgotnoœæ para wodna mo¿e skraplaæ siê na oknach, dlatego rekomendowanych rozwi¹zaniem bêdzie okno VELUX GGU wykonane w technologii rdzenia drewnianego pokrytego ciœnieniowo poliuretanem z szyb¹ bezpieczn¹. Ta unikalna technologia produkcji VELUX zapewnia wysok¹ jakoœæ, wytrzyma³oœæ i odpornoœæ na wilgoæ. Bia³e okna pasuj¹ idealnie do ³azienek lub kuchni, gdzie najczêœciej sprzêty sanitarne s¹ równie¿ tego koloru. Wa¿n¹ zalet¹ ich okien jest fakt, ¿e s¹ one wyj¹tkowo trwa³e i wymagaj¹ one minimalnej konserwacji, dlatego wielu u¿ytkowników zamawia takie okna równie¿ do innych pomieszczeñ. Komfortowym rozwi¹zaniem do ³azienki mo¿e byæ okno sterowane elektrycznie VELUX GGU Integra™. Mo¿na kupiæ okno elektryczne na etapie budowy, lub doprowadziæ pr¹d w okolice okna przygotowuj¹c je do

póŸniejszej instalacji si³ownik i sterownika. Elektryczne okna w ³azience dzia³a w inteligentnej technologii io-homecontrol®, mo¿na je zaprogramowaæ, np. po k¹pieli okno przewietrzy wnêtrze i samo siê zamknie, a my nie bêdziemy musieli o tym pamiêtaæ. Do zasilania mo¿na pod³¹czyæ równie¿ rolety, które nie tylko ochroni¹ przed s³oñcem, ale tak¿e wœcibskim okiem s¹siadów za naciœniêciem jednego guzika na pilocie. Salon lub jadalnia na poddaszu Tutaj najczêœciej gromadzimy siê z rodzin¹, chcemy pochwaliæ wspania³ym widokiem na naszym oknem, spêdzamy wspólnie du¿o czasu. Do takich przestrzeni œwietnie nadaj¹ siê okna uchylno-obrotowe VELUX GHL lub GPL, standardowo wyposa¿one równie¿ w szyby bezpieczne klejone. Skrzyd³o takich okien unosi siê bezstopniowo do k¹ta 45 stopni, a z okna mo¿na swobodnie siê wychyliæ. Nie jest równie¿ problemem ich mycie, gdy¿ wszystkie wyposa¿one s¹ w funkcjê obrotu skrzyd³a, która u³atwia czyszczenie. W reprezentacyjnej czêœci domu najczêœciej spotykane s¹ du¿e zestawy a tutaj warto zwróciæ uwagê, ¿e mo¿na Piemontokienne, TRENTINO ³¹czyæ w zestaw klasyczne okna obrotowe VELUX GGL z oknami uchylno-obrotowymi GPL, w ten sposób mo¿emy obni¿yæ koszty, jednoczeœnie ciesz¹c siê dodatkow¹ funkcj¹ uchyln¹, jaka jest dostêpna tylko w dro¿szych oknach.

VELUX Polska Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15A, 02-273 Warszawa tel. +48 22 33 77 000 www.velux.pl

ZACHOWAJ NA SWOJ¥ BUDOWÊ • ZACHOWAJ NA SWOJ¥ BUDOWÊ • ZACHOWAJ NA SWOJ¥ BUDOWÊ


Czy przyjemne ciepło może być zasługą okien?

Poznaj Nową Generację okien VELUX i poczuj to sam. Doskonały bilans energetyczny oryginalnych okien VELUX Nowej Generacji to dla Ciebie gwarancja niższych rachunków za światło i ogrzewanie. Jest to możliwe dzięki innowacyjnej konstrukcji wykonanej w technologii ThermoTechnology™ i powierzchni szyby większej aż o 10%. Wykorzystaj energię promieni słonecznych w swoim domu, płać niższe rachunki i ciesz się przyjemnym ciepłem przez cały rok.


Liv 3 G2

EUCO= 36,23 kWh/m2rok � standard NF40 Dom energooszcz�dny Liv 3 G2 z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

Pow. netto:

355,61 m2

Pow. zabudowy:

223,77 m2

Kubatura netto:

713,36 m3 7,69 m

Wys. budynku:

30°

K¹t dachu:

13,40 m

Atuty projektu okiem architekta: atrakcyjna bry³a budynku � nowoczesny design � gustowna kompozycja elewacji � maksymalnie do�wietlona strefa dzienna � piêkny, obszerny salon z kominkiem � mo¿liwo�æ wykonania kuchni jako otwartej lub zamkniêtej � praktyczna spi¿arnia przy kuchni � odseparowana strefa nocna � funkcjonalna garderoba � komfortowy zadaszony taras � atrakcyjne poddasze do adaptacji � du¿a kot³ownia

4,70 m

Linia obrysu dachu

9

10

11 8

12 13

6

7 14

2 1

5 3

15

4

Parter 130,39 m² 1. Wiatro�ap 5,54 m² 2. Hol 10,47 m² 3. Kuchnia 9,90 m² 4. Spi�arnia 1,62 m² 5. Jadalnia 10,46 m² 6. Pokój dzienny 31,34 m² 7. �azienka 2,11 m² 8. Korytarz 11,14 m² 9. Sypialnia 12,84 m² 10. Garderoba 5,45 m² 11. Sypialnia 10,92 m² 12. Sypialnia 10,92 m² 13. �azienka 7,68 m² 14. Kot�ownia 10,59 m² 15. Gara� 29,22 m²

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � strop gêsto¿ebrowy � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ ceramiczn¹ Röben Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � w projekcie zastosowano rozwi¹zania technologiczne firmy VELUX

0,80

6,20

1,80

6,00 m

30,50 m

20,50 m

4,00 m

4,00 m

Charakterystyka: dom parterowy, z poddaszem do adaptacji, niepodpiwniczony, z gara¿em dwustanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna: salon z kominkiem, po³¹czony z jadalni¹, kuchnia � strefa nocna: trzy komfortowe sypialnie, garderoba, du¿a ³azienka � dodatkowo: praktyczna spi¿arnia przy kuchni, ³azienka, du¿a kot³ownia

0,80

2,70

10,59 m2

5,60

6,00

+ kot³ownia:

6,20

6,80

29,22 m2

0,80

5,00

+ gara¿:

Opis: Dom Liv 3 G2 dziêki du¿ej ilo�ci okien, w tym okien po³aciowych imponuje swoim s³onecznym charakterem. Naturalne �wiat³o swobodnie przenika do wnêtrz, tworz¹c jasny, przytulny klimat. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje przestronny salon z nastrojowym kominkiem, w którego blasku mo¿na cieszyæ siê blisko�ci¹ rodziny i przyjació³. Du¿ym atutem domu jest ciekawie zaprojektowany taras. Nowoczesny i elegancki styl budynku podkre�la gustowna kompozycja materia³ów, zastosowanych na elewacji.

3,60

130,39 m2

6,60

Pow. u¿ytkowa:

10,30

Autor: Artur Wójciak

22,10 m

4,60

Poddasze 68,50 m² 1. Poddasze do adaptacji 68,50 m²

h=140 cm

4,38

0,00

1

30°

7,69

3,02

3,31

h=220 cm

0,47

Dostêpne warianty projektu: - Liv 3 � bez gara¿u - Liv 3 G1 � z gara¿em jednostanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku

Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


73

domy z poddaszem


Ernest G1

EUCO= 34,75 kWh/m2rok � standard NF40 Dom energooszcz�dny Ernest G1 z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

192,47 m2

Pow. zabudowy:

141,11 m2

Kubatura netto:

692,71 m3

Wys. budynku:

8,96 m 47°

K¹t dachu:

16,40 m

4,00 m

24,60 m

10,40 m 6,00 m

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewn�trzne dwuwarstwowe � strop g�sto�ebrowy � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk� p�ask� lub inn� o podobnych parametrach Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa

24,40 m

47

6

8 5 7

11

2

9

3

4

1

14,60

1,70

Parter 78,27 m² 1. Wiatro�ap 3,50 m² 2. Hol 11,09 m² 3. Kuchnia 11,87 m² 4. Spi�arnia 2,07 m² 5. Pokój dzienny, jadalnia 31,00 m² 6. Gabinet 9,19 m² 7. �azienka 3,44 m² 8. Sk�adzik 1,58 m² 9. Kot�ownia 8,22 m² 10. Sk�adzik ogrodowy 4,53 m² 11. Gara� 19,25 m²

Poddasze 53,78 m² 1. Korytarz 4,08 m² 2. Sypialnia 14,96 m² 3. Garderoba 3,15 m² 4. Sypialnia 12,33 m² 5. Sypialnia 10,95 m² 6. �azienka 8,31 m²

°

5,54

10

Atuty projektu okiem architekta: nowoczesna interpretacja klasycznej bry�y domu � ciekawa forma zadaszenia nad stref� wej�ciow� � atrakcyjne detale � uk�ad funkcjonalny z czytelnym podzia�em stref � wygodny, osobny gabinet � odseparowana cz��� nocna na poddaszu � pi�kny, roz�o�ysty taras � praktyczne pomieszczenie na domowe sprz�ty i narz�dzia � du�a kot�ownia

8,20 m

4,00 m

Charakterystyka: dom parterowy, z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 4-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, po��czony z jadalni�, kuchnia � dodatkowo na parterze: gabinet, spi�arnia, ma�a �azienka, sk�adzik ogrodowy, du�a kot�ownia � strefa nocna � poddasze: trzy komfortowe sypialnie, w tym jedna z odr�bn� garderob�, du�a �azienka

0,30

0,80

Pow. netto:

12,20

0,80

8,22 m2

+ kot³ownia:

3,90

5,90

19,25 m2

+ gara¿:

Opis: Dom Ernest G1 to znakomita propozycja dla inwestorów, którzy ceni¹ funkcjonaln¹ nowoczesno��. Swój wyj¹tkowy charakter budynek zawdziêcza atrakcyjnej bryle, wzbogaconej o ciekawe rozwi¹zania architektoniczne. Od strony frontowej, dom wyró¿nia reprezentacyjna strefa wej�ciowa, któr¹ zaakcentowano ciekaw¹ form¹ zadaszenia i drewnem. Elewacja ogrodowa czaruje bogactwem przeszkleñ i roz³o¿ystym tarasem, który od wiosny do pó�niej jesieni pe³ni funkcjê dodatkowej strefy wypoczynkowej. Autem domu jest czytelny podzia³ stref, który gwarantuje mieszkañcom codzienny komfort u¿ytkowy.

2,90

127,52 m2

1,20 0,80

Pow. u¿ytkowa:

8,40

Autor: Robert Wójciak

3,42

8,96

3,02 0,00

0,32

Dostêpne warianty projektu: - Ernest G2 � wersja z gara¿em dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

5

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku � zbli�niaczenia

6

4 1 3

2 h=220 cm h=140 cm

Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


75

domy z poddaszem


Patryk G1

MULTI-COMFORT

Dom energooszcz�dny Patryk G1 MULTI-COMFORT z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

Pow. zabudowy:

139,04 m2

Kubatura netto:

m3

500,20

8,75 m

Wys. budynku:

43°

K¹t dachu:

15,70 m

4,00 m

6,00 m

21,00 m

11,00 m

4,00 m

4,00 m

23,70 m

°

4,75

43

8,75 4,00

Linia obrysu dachu

6

5

7

2 3

Atuty projektu okiem architekta: budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok � optymalny wspó³czynnik kszta³tu budynku A/V sprzyjaj¹cy energooszczêdno�ci � okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a � prosta bry³a budynku sprzyja oszczêdno�ci energii niezbêdnej do ogrzania i utrzymania ciep³a w budynku � ergonomiczny i funkcjonalny uk³ad wnêtrz � nowoczesny styl wykoñczenia � atrakcyjny wygl¹d zewnêtrzny � spi¿arnia przy kuchni � praktyczny gabinet � reprezentacyjny, przeszklony salon z kominkiem � g³ówna sypialnia z du¿¹ garderob¹ � atrakcyjny, czê�ciowo zadaszony taras � ciekawie zaaran¿owana strefa wej�ciowa � du¿a kot³ownia pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania

4

8

1

8,70

9

7,00

Parter 71,06 m² 1. Wiatro�ap 3,56 m² 2. Hol 11,39 m² 3. Kuchnia 9,46 m² 4. Spi�arnia 2,33 m² 5. Pokój dzienny + jadalnia 31,08 m² 6. Gabinet 10,26 m² 7. �azienka 2,98 m² 8. Kot�ownia 8,50 m² 9. Gara� 25,35 m²

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe, docieplenie grubo�ci 25 cm � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach � w projekcie zastosowano rozwi¹zania technologiczne grupy Saint-Gobain

3,02 0,00

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 4-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia � dodatkowo na parterze: gabinet, spi¿arnia, ³azienka, kot³ownia, gara¿ � strefa nocna � poddasze: trzy sypialnie, w tym jedna z oddzieln¹ garderob¹, przestronna ³azienka oraz pralnia.

3,90

1,20

200,95 m2

4,20

1,60

Pow. netto:

6,00

8,20

8,50 m2

+ kot³ownia:

1,60

4,10

25,35 m2

+ gara¿:

Opis: Patryk G1 to propozycja dla wielbicieli klasycznej elegancji ubranej w nowoczesn¹ szatê. Oryginalny styl budynku akcentuj¹ ciekawe zadaszenia, subtelnie wkomponowane w bry³ê budynku. Dom ³¹czy prostotê formy z trosk¹ o ergonomiczny charakter pomieszczeñ. We wnêtrzu zaplanowano funkcjonalny podzia³ na strefy � pe³n¹ ¿ycia czê�� dzienn¹ ulokowano na parterze, na poddaszu króluje rytm nocy. Serce domu stanowi pe³en s³oñca salon z nastrojowym kominkiem. Atutem domu jest czê�ciowo zadaszony taras, tworz¹cy idealne miejsce do wytchnienia w otoczeniu uspokajaj¹cej zieleni ogrodu. Dla wygody mieszkañców, zadbano nawet o praktyczny sk³adzik na drewno.

5,70

133,48 m2

1,20

Autor: Robert Wójciak Pow. u¿ytkowa:

EUCO= 29,46 kWh/m2rok � standard NF40

Poddasze 59,42 m² 1. Korytarz 6,22 m² 2. Sypialnia 12,17 m² 3. Garderoba 5,41 m² 4. Sypialnia 14,11 m² 5. Sypialnia 11,33 m² 6. �azienka 6,21 m² 7. Pralnia 3,97 m²

0,47

4 Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever Dostêpne warianty projektu: - Patryk � bez gara¿u lub z gara¿em dwustanowiskowym - Patryk II � o mniejszej powierzchni u¿ytkowej, bez gara¿u, z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

5

7 2 1

6

3

h=220 cm h=140 cm

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


77

domy z poddaszem


Od kotła do grzejnika Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, firma Viessmann jest technologicznym liderem branży grzewczej – już od dziesięcioleci dostarcza szczególnie efektywne i ekologiczne systemy grzewcze. System grzewczy najlepiej pracuje jeśli jest zbudowany z komponentów pochodzących od jednego producenta. Mamy wtedy gwarancje prawidłowego, wzajemnego skomunikowania ze sobą poszczególnych urządzeń jak np. kocioł, który „wiedząc” o istnieniu i pracy instalacji solarnej daje czas kolektorom słonecznym na ogrzanie wody. Taka współpraca kotła z instalacją solarną jest możliwa dla każdego kotła firmy Viessmann wyposażonego w złącze komunikacyjne KM-Bus i automatyki sterującej pracą instalacji solarnej. Firma Viessmann proponuje użytkownikowi rozwiązanie kompleksowe. Cały system ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej a nawet mechanicznej wentylacji pochodzący od jednego producenta – firmy Viessmann. Najczęściej sercem układu jest kocioł. Firma Viessmann może zaproponować szeroki wybór kondensacyjnych gazowych kotłów wiszących. Począwszy od dostępnych dla każdego kotłów Vitodens 100-W, a skończywszy na najbardziej zaawansowanych technicznie kotłach Vitodens 300-W. Na bazie kotłów Vitodens 200-W i Vitodens 300-W proponujemy klientom kompaktowe centrale grzewcze takie jak Vitodens 222-F i Vitodens 333-F a także dedykowany instalacjom solarnym Vitodens 343-F. Urządzenia te łączą w jednej, stojącej obudowie kompletny gazowy kocioł kondensacyjny i zbiornik na ciepłą wodę użytkową. Wymienione urządzenia popularnie zwane „lodówkami” mają bardzo estetycznie wykonane obudowy, mogą więc być ustawiane np. w kuchni czy łazience idealnie komponując się z pozostałymi meblami. Wymienione kotły kondensacyjne posiadają automatykę opartą o najnowsze regulatory pogodowe Vitotronic 200 lub stałotemperaturowe Vitotronic 100. Automatyka ma istotną funkcję obsługi do trzech obiegów grzewczych. Jeden obieg bezpośredni i dwa obiegi za układami mieszającymi. Oznacza to możliwość zbudowania instalacji grzewczej, w której jeden obieg będzie ogrzewał np. sypialnie poprzez bezpośredni obieg grzejnikowy, pierwszy obieg za układem mieszającym - podłogówkę w części gościnnej i drugi obieg „mieszaczowy” ogrzewający

Gazowa, kondensacyjna centrala grzewcza do współpracy z kolektorami słonecznymi do podgrzewu ciepłej wody użytkowej i wspomagania ogrzewania

my Viessmann możemy wybrać pomiędzy podgrzewaczami współpracującymi z jednym źródłem ciepła (jednoweżownicowe), z dwoma źródłami ciepła, np. instalacją solarną i kotłem czyli zasobniki tzw. biwalentne.

Najnowsza seria pomp ciepła powietrze-woda typu Split wykorzystuje ciepło w powietrzu na zewnątrz budynku stanowiąc alternatywę dla paliw kopalnych.

łazienki. Po podłączeniu instalacji solarnej na ekranie regulatora będziemy mogli sprawdzić ile energii uzyskujemy z kolektorów. Informacje są przedstawione w postaci czytelnych wykresów słupkowych. Oczywiście firma Viessmann oferuje także szeroki wybór kotłów stojących olejowych i gazowych. Najlepszym wyborem kotła stojącego są oszczędne kotły kondensacyjne dostępne jako wersje na gaz (Vitocrossal 300) lub olej (Vitoladens 300-T). Kocioł to jeden z elementów (najważniejszy) systemu grzewczego. Zwykle jest podstawowym źródłem ciepła, ale może być również zastąpiony pompą ciepła. W ofercie firmy Viessmann znajdziemy modele pomp ciepła wykorzystujące ciepło zawarte w ziemi, w wodzie lub w powietrzu a więc wszystkie wykorzystywane w technice ogrzewania pompami ciepła źródła ciepła. Wśród kilkunastu modeli pomp ciepła, w ofercie firmy Viessmann na pewno znajdziemy urządzenie zbudowane specjalnie dla nas! Począwszy od pompy ciepła typu solanka – woda Vitocal 200-G, poprzez kompaktowe pompy ciepła Vitocal 222-G i Vitocal 333-G a także pompy kompaktowe ze zintegrowaną opcją solarną Vitocal 242-G i Vitocal 343-G, a skończywszy na najbardziej zaawansowanych technicznie pompach ciepła z serii Vitocal 300-G o mocach od 6 kW do 45kW. Jeśli zdecydujemy się wspomagać pompę ciepła czy kocioł kolektorami słonecznymi, na pewno Viessmann dostarczy nam model zaspokajający nasze potrzeby. Możemy wybierać pośród dwóch modeli płaskich: Vitosol 100-F i Vitosol 200-F i dwóch modeli próżniowych opartych o technologię heat-pipe (rurki ciepła): Vitosol 200-T i Vitosol 300-T. Jeśli mamy mało miejsca na dachu i zależy nam na większym uzysku ciepła w okresach chłodniejszych i unikalnym wyglądzie, warto pomyśleć o modelach próżniowych. Natomiast modele płaskie sprawdzą się doskonale tam gdzie chcemy tanio zbudować wydajną instalację solarną. Prawidłowo dobrana instalacja solarna może nam przynieść spore oszczędności w kosztach przygotowywania ciepłej wody. Wybraliśmy już źródło ciepła. Pozostały podgrzewacze wody użytkowej i zasobniki na wodę grzewczą. Jeśli nie wybraliśmy centralki grzewczej ze zintegrowanym zasobnikiem wody użytkowej, w ofercie fir-

Grzejniki firmy Viessmann wykonane są z wysokiej jakości stali co zapewnia dużą trwałość, a dzięki starannemu wykonaniu nie tylko estetycznie wygląda ale również posiada doskonałe parametry grzewcze. Możemy także zdecydować się na ogrzewanie podłogowe. Viessmann oferuje swoim klientom systemy przewodów pod nazwą ViPEX. Są to rury typu PEX – Al – PEX. Mogą być stosowane do wody pitnej i wody grzewczej (posiadają niezbędne atesty). Często spotykanym problemem w gospodarstwie domowym jest zbyt twarda woda. Polski ustawodawca dopuszcza jako wodę zdatną do picia wodę o twardości do 28 stopni niemieckich. Tymczasem optymalna dla gospodarstwa domowego woda powinna mieć twardość na poziomie 3 – 5 stopni niemieckich. Tak niska twardość nie powoduje powstawania brzydkich osadów na armaturze łazienkowej czy w czajnikach a nawet na kubkach czy szklankach. Jak uzyskać miękką wodę? Wystarczy kupić znajdujące się w ofercie firmy Viessmann stacje uzdatniania wody Aquahome. Trudno w jednym artykule wymienić wszystko co oferuje firma Viessmann. Klient może zakupić kompletne systemy począwszy od kotła, poprzez zasobnik, przewody, pompy, zawory mieszające wraz z elektroniką sterującą i silnikami, skończywszy na grzejnikach z głowicami termostatycznymi lub ogrzewaniu podłogowym. Chcąc regulować pracą układu użytkownik nie będzie musiał wchodzić do kotłowni. Wszystkie potrzebne nastawy może wykonać np. z pokoju korzystając z regulatorów z serii Vitotrol. A gdyby zaszła potrzeba włączenia lub wyłączenia kotła zdalnie można to zrealizować dzięki modułowi Vitocom 100 GSM, który steruje pracą kotła lub pompy ciepła odbierając od właściciela polecenia przesłane w wiadomości tekstowej SMS.

Kolektory słoneczne o wysokiej wydajności to idealne rozwiązanie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i wspomagania ogrzewania budynku.


Viessmann sp. z o.o., 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 65, tel. 071/ 36 07 100

Efektywne rozwiązania systemowe dla każdego

Kolektory słoneczne Vitosol: – podgrzewanie wody użytkowej – darmowa c.w.u. latem – dogrzewanie wody w zbiorniku w pozostałych porach roku

Systemy fotowoltaiczne Vitovolt: – pozyskiwanie energii elektrycznej bezpośrednio z energii słonecznej – redukcja zanieczyszczenia środowiska – uniezależnienie się od sieci energetycznej – nadmiar energii wyprodukowany przez instalację fotowoltaiczną może być odsprzedany do sieci energetycznej

Pompy ciepła Vitocal: – podgrzewanie wody użytkowej – chłodzenie pomieszczeń – ogrzewanie domu – doskonała alternatywa dla gazu i oleju – bezobsługowa praca i bezawaryjne działanie – niskie koszty eksploatacji

Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent: – komfortowa wentylacja domu – odzysk ciepła – oszczędność kosztów ogrzewania – eliminacja nadmiernej wilgoci zapobiegając zagrzybieniu pomieszczeń i rozwojowi szkodliwych pleśni – niezbędna dla zdrowia stała wentylacja i świeże powietrze

Kompletny system ogrzewania podłogowego ViPEX: – wygodny i szybki montaż dzięki optymalnie dopasowanym elementom systemowym – wysokiej jakości komponenty zapewniają wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i długą żywotność instalacji – proste układanie – również przy trudnych rzutach poziomych – polepszenie izolacji akustycznej (odgłos kroków)

Grzejniki płytowe i łazienkowe: – wysokiej jakości, trwała powłoka lakiernicza w kolorze białym – proste w obsłudze oraz łatwe do utrzymania w czystości – idealne dla obiektów nowobudowanych i modernizowanych. – obracalna konstrukcja niektórych modeli umożliwia podłączenie tego samego grzejnika we wszystkich wariantach zasilania z lewej lub z prawej strony.

Kompletna oferta Viessmann zapewni: n najniższe koszty eksploatacji n najwyższy komfort i bezpieczeństwo n atrakcyjny stosunek ceny do jakości n możliwość efektywnego wykorzystania wszystkich nośników energii Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie można sprawdzić najnowszą, atrakcyjną ofertę cenową, złożyć zapytanie ofertowe i uzyskać fachową poradę techniczną. Nasz kompletny program dla wszystkich nośników energii:

Olejowe kotły kondensacyjne

Gazowe kotły kondensacyjne

Kolektory słoneczne

Kotły na drewno

Pompy ciepła

y system ej e n s e z n c j Nowo trakcy ze w a c w e z gr ej cenow ofercie ssmann.pl vie www.


Alba G1

MULTI-COMFORT

Dom energooszcz�dny Alba G1 MULTI-COMFORT z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

Autor: Artur Wójciak

10,30 m2

Pow. netto:

221,94 m2

Pow. zabudowy:

131,94 m2

Kubatura netto:

524,47 m3 8,49 m

Wys. budynku:

38°

K¹t dachu:

12,00 m

4,00 m

5,50 m

22,70 m

12,00 m

5,20 m

4,00 m

20,00 m

°

4,84

38

8,49 3,65

Atuty projektu okiem architekta: budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok � optymalny wspó³czynnik kszta³tu budynku A/V sprzyjaj¹cy energooszczêdno�ci � okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a � zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych � ergonomiczny i funkcjonalny uk³ad wnêtrz � nowoczesny, atrakcyjny wygl¹d zewnêtrzny � spi¿arnia przy kuchni � reprezentacyjny, komfortowy salon � czytelny podzia³ stref � zadaszenie os³aniaj¹ce strefê wej�ciow¹ i bramê gara¿u � kameralny taras � du¿a kot³ownia pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe, docieplenie grubo�ci 25 cm � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ cementow¹ IBF � w projekcie zastosowano rozwi¹zania technologiczne grupy Saint-Gobain

3,02 0,00

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 4-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia � dodatkowo na parterze: spi�arnia, �azienka, pomieszczenie gospodarcze mog�ce pe�ni� funkcj� pralni lub garderoby, du�a kot�ownia i gara� � strefa nocna � poddasze: cztery komfortowe sypialnie oraz �azienka

Linia obrysu dachu 1,30

+ kot³ownia:

8 5 10,20

17,71 m2

2

3 6

4

9

7 1

0,50

+ gara¿:

Opis: Szykowna Alba G1 to propozycja dla koneserów klasycznej elegancji w nowoczesnym wydaniu. Prosta bry³a oraz ekonomiczny w realizacji dwuspadowy dach otulaj¹ przestronne i komfortowe wnêtrze. Dopracowany uk³ad funkcjonalny domu pozwala na swobodn¹ aran¿acjê pomieszczeñ. Z zewn¹trz Alba G1 prezentuje siê równie imponuj¹co � gustowny, delikatny odcieñ tynku doskonale ³¹czy siê z elementami drewna, tworz¹c harmonijn¹, przytuln¹ ca³o�æ. W bry³ê budynku uda³o siê zgrabnie wkomponowaæ gara¿. Du¿ym atutem domu jest zadaszenie os³aniaj¹ce strefê wej�ciow¹ i bramê gara¿u, a od strony ogrodowej � kameralny taras. 12,00

132,19 m2

Pow. u¿ytkowa:

EUCO= 31,41 kWh/m2rok � standard NF40

4,70

7,30

Parter 66,82 m² 1. Wiatro�ap 5,06 m² 2. Hol 8,89 m² 3. Kuchnia 9,64 m² 4. Spi�arnia 1,49 m² 5. Pokój dzienny, jadalnia 35,96 m² 6. �azienka 2,96 m² 7. Pralnia lub garderoba 2,82 m² 8. Kot�ownia 10,30 m² 9. Gara� 17,71 m²

Poddasze 65,37 m² 1. Korytarz 6,86 m² 2. Sypialnia 15,34 m² 3. Sypialnia 12,32 m² 4. Sypialnia 12,59 m² 5. Sypialnia 7,85 m² 6. �azienka 10,41 m²

0,47

Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana i kamienna � cokó³: tynk akrylowy � stolarka okienna: drewniana lub PCV � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

4

3 h=220 cm

Dostêpne warianty projektu: - Odbicie lustrzane

6

5 1 2

h=140 cm

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku � zbli�niaczenia � wykonania domu dwulokalowego

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


81

domy z poddaszem


MULTI-COMFORT

Dom energooszcz�dny Pablo II G1 MULTI-COMFORT z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

+ gara¿:

18,26 m2

+ kot³ownia:

13,39 m2

Pow. netto:

215,69 m2

Pow. zabudowy:

129,67 m2

Kubatura netto:

533,41 m3 8,48 m

Wys. budynku:

38°

K¹t dachu:

13,70 m

4,00 m

6,20 m

23,20 m

10,40 m

6,60 m

4,00 m

Opis: Pablo II G1 to klasyczna bry³a w nowoczesnej szacie. Dziêki zastosowaniu du¿ej ilo�ci przeszkleñ wnêtrze domu jest roz�wietlone i przytulne. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje nastrojowy kominek, którego palenisko jest widoczne, a¿ z trzech pomieszczeñ. Oryginalny charakter domu akcentuj¹ modernistyczne detale i ciekawie zaplanowane zadaszenia, os³aniaj¹ce strefê wej�ciow¹ oraz czê�æ tarasu. Pablo II G1 to propozycja dla mi³o�ników subtelnej elegancji i funkcjonalnych rozwi¹zañ. Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 4-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia � dodatkowo na parterze: garderoba, spi¿arnia, ³azienka, kot³ownia, gara¿ � strefa nocna � poddasze: cztery sypialnie, w tym jedna z oddzieln¹ garderob¹, przestronna ³azienka oraz dodatkowa toaleta Atuty projektu okiem architekta: budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok � optymalny wspó³czynnik kszta³tu budynku A/V sprzyjaj¹cy energooszczêdno�ci � okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a � zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych � bardzo dobre parametry cieplne � modna elewacja � czytelny podzia³ stref � spi¿arnia przy kuchni � du¿a ilo�æ przeszkleñ � maksymalnie do�wietlone wnêtrze � komfortowa czê�æ nocna zaplanowana w przestrzeni poddasza � piêkny taras � du¿a kot³ownia pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe, docieplenie grubo�ci 25 cm � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach � w projekcie zastosowano rozwi¹zania technologiczne grupy Saint-Gobain

°

38

4,70

21,70 m

3,80

8,50

3,02 0,00

0,47

12,80

0,90

Linia obrysu dachu 1,30

139,39 m2

8 6

9,20

Autor: Artur Wójciak Pow. u¿ytkowa:

EUCO= 31,94 kWh/m2rok � standard NF40

9

5

7

2

1

3

4

1,20

Pablo II G1

Parter 67,30 m² 1. Wiatro�ap 2,79 m² 2. Hol 11,22 m² 3. Kuchnia 8,70 m² 4. Spi�arnia 1,59 m² 5. Pokój dzienny z jadalni� 34,06 m² 6. Garderoba 6,03 m² 7. �azienka 2,91 m² 8. Kot�ownia 13,39 m² 9. Gara� 18,26 m²

Poddasze 72,09 m² 1. Korytarz 3,84 m² 2. Hol 7,46 m² 3. Sypialnia 17,33 m² 4. Garderoba 3,05 m² 5. Sypialnia 10,65 m² 6. Sypialnia 10,64 m² 7. Sypialnia 9,69 m² 8. Pokój k�pielowy 6,83 m² 9. Toaleta 2,60 m²

Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana i kamienna � cokó³ kamienny � stolarka okienna: drewniana lub PCV

4 5 Dostêpne warianty projektu: - Pablo II G2 � z gara¿em dwustanowiskowym - Pablo � z inn¹ aran¿acj¹ pomieszczeñ, z gara¿em jednolub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

6

9

3

2 8

1

7

h=220 cm h=140 cm

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku � zbli�niaczenia � wykonania domu dwulokalowego

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


83

domy z poddaszem


ENERGO

Autor: Artur Wójciak

144,93 m2 29,20 m2

+ gara¿:

12,18 m2

+ kot³ownia: Pow. netto:

220,51 m2

Pow. zabudowy:

140,46 m2

Kubatura netto:

579,21 m3 8,58 m

Wys. budynku:

40°

K¹t dachu:

14,70 m

4,40 m

10,10 m

23,40 m

7,50 m

5,30 m

5

2

5,80 m

40 °

4,70

9

3

4

1

Parter 68,92 m² 1. Wiatro�ap 2,57 m² 2. Hol 16,50 m² 3. Kuchnia 11,23 m² 4. Spi�arnia 1,67 m² 5. Pokój dzienny, jadalnia 30,38 m² 6. Korytarz 3,62 m² 7. �azienka 2,95 m² 8. Kot�ownia 12,18 m² 9. Gara� 29,20 m²

h=220 cm

0,47

Dostêpne warianty projektu: - Benjamin G1 � inne wykoñczenie elewacji, z gara¿em jednostanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji Istnieje mo¿liwo�æ: adaptacji poddasza na strych

Poddasze 76,01 m² 1. Korytarz 8,28 m² 2. Sypialnia 21,08 m² 3. Garderoba 8,77 m² 4. Sypialnia 11,52 m² 5. Sypialnia 11,34 m² 6. Pokój k�pielowy 7,88 m² 7. Toaleta 2,94 m² 8. Garderoba 4,20 m²

h=140 cm

8

2 0,00

8

7 6

Atuty projektu okiem architekta: budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok � bry³a sprzyjaj¹ca energooszczêdno�ci, zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych � okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a � efektowna kompozycja elewacji � zastosowanie oryginalnych rozwi¹zañ materia³owych � ciekawie zaprojektowane detale � dobre parametry cieplne � funkcjonalne i ergonomiczne wnêtrze � wygodny salon z kominkiem � komfortowa sypialnia z garderob¹ na poddaszu � du¿y salon k¹pielowy na poddaszu � du¿e pomieszczenie kot³owni pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania

Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny i ok³adzina drewniana � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � w projekcie zastosowano rozwi�zania technologiczne firmy FAKRO

9,00

linia obrysu dachu

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em dwustanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 4-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem i jadalni¹ oraz kuchnia � dodatkowo na parterze: spi¿arnia, ³azienka, du¿a kot³ownia i dwustanowiskowy gara¿ � strefa nocna � poddasze: dwie du¿e sypialnie oraz komfortowa sypialnia rodziców z oddzieln¹ garderob¹ � dodatkowo na poddaszu: garderoba, toaleta, salon k¹pielowy

3,20

8,58

5,70

Opis: Dom Benjamin II G2 ENERGO to udane po³¹czenie klasycznej formy i wspó³czesnych trendów w architekturze. W prost¹ bry³ê budynku zgrabnie wkomponowano du¿y, dwustanowiskowy gara¿. Ca³o�æ ozdobiono efektown¹ kompozycj¹ elewacji, z drewnem i ch³odn¹ urod¹ kamienia w rolach g³ównych. We wnêtrzu króluje maksymalna wygoda u¿ytkowania, perfekcyjnie rozplanowana w przestrzeni parteru i poddasza. W domu zaprojektowanym w duchu nowoczesno�ci nie mog³o zabrakn¹æ du¿ych przeszkleñ, które wykorzystuj¹ zyski ciep³a od s³oñca i zapraszaj¹ do �rodka naturalne �wiat³o oraz dobr¹, zielon¹ energiê ogrodu.

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: �ciany zewnêtrzne � izolacja � 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem � izolacja � 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie � izolacja � 15 cm warstwa styropianu � strop gêsto¿ebrowy � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach

24,40 m

3,88

Dom energooszcz�dny Benjamin II G2 ENERGO z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

1,00

Pow. u¿ytkowa:

EUCO=22,84 kWh/m2rok � standard NF40

9,10

Benjamin II G2

1 7 6

4 5

3

Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


85

domy z poddaszem


Warto wiedzieæ

Œwie¿e powietrze dla ka¿dego wnêtrza Zapewnienie optymalnych warunków bytowych w domu, zw³aszcza jeœli jest to budynek z poddaszem, wymaga zadbania o w³aœciwy klimat wnêtrz, a tym samym o dobre samopoczucie i zdrowie domowników. Jakoœæ powietrza, którym oddychamy, przek³ada siê bezpoœrednio na poziom komfortu ¿ycia. Wietrzenie pomieszczeñ nie jest najlepszym sposobem na dostarczenie œwie¿ego powietrza, zw³aszcza, ¿e generuje olbrzymie straty energii co nara¿a nas na dodatkowe koszty, a przy tym nie jest efektywne. Idealnym rozwi¹zaniem jest zastosowanie rekuperatorów, które poza znakomit¹ sprawnoœci¹ oraz pe³n¹ wydajnoœci¹ jeœli chodzi o wymianê powietrza, pozwalaj¹ równie¿ na odzysk do 95% ciep³a z powietrza usuwanego z budynku i co za tym idzie na konkretne oszczêdnoœci. Wiod¹cym dostawc¹ wentylacji mechanicznej z rekuperacj¹ jest firma Zehnder. Jest to producent i marka o ponad 100letniej tradycji, z 80-letnim doœwiadczeniem w bran¿y grzewczej, oferuj¹cy niezwykle szerok¹ paletê produktów zapewniaj¹cych odpowiedni¹ temperaturê i jakoœæ powietrza w pomieszczeniach. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom w³aœcicieli domów firma Zehnder ma w swojej ofercie kompleksowe rozwi¹zania w zakresie komfortowej wentylacji Fot. Zehnder

powietrza. Centrale rekuperacyjne Zehnder ComfoAir do 550 m3/h, dedykowane dla domów jedno- i wielorodzinnych, znajduj¹ zastosowanie równie¿ w mniejszych obiektach u¿ytecznoœci publicznej. Wszystkie jednostki wyró¿niaj¹ siê wysokim stopniem odzysku ciep³a (do 95%), cich¹ prac¹ oraz prost¹ obs³ug¹.

Fot. Jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir

Wszechstronnym produktem jest bez w¹tpienia kompaktowa centrala energetyczna, ³¹cz¹ca funkcje ogrzewania, ch³odzenia, wentylacji oraz podgrzewania wody, dziêki pompie ciep³a (woda/woda) i centrali wentylacyjnej w jednej obudowie – Zehnder ComfoBox. Urz¹dzanie to stanowi alternatywê dla klasycznej kot³owni oraz zwi¹zanych z ni¹ niedogodnoœci (m.in. koniecznoœæ budowy kominów wentylacyjnych i odprowadzaj¹cych spaliny). Zehnder ComfoBox to rozwi¹zanie kompletne, pozwalaj¹ce na efektywne uzyskanie prawdziwie komfortowych warunków w naszym domu. Produkt o wymiarach 920×560×950 mm i wadze 232 kg zawiera: centralê rekuperacyjn¹ do 550 m 3 /przy 200 Pa, pompê ciep³a z wymiennikiem gruntowym (moc 5-13 kW, COP dla 35°C: 4,5; klasa

energetyczna A), zasobnik CWU 400 l (opcjonalnie 500 l), komplet pod³¹czeñ hydraulicznych i elektrycznych, automatykê steruj¹c¹ pomp¹ ciep³a, systemem wentylacji, obiegiem grzewczym oraz zewnêtrzny panel steruj¹cy z menu w jêzyku polskim, pozwalaj¹cy na ustawienie szerokiego zakresu parametrów oraz u³atwiaj¹cy diagnostykê urz¹dzenia. Opcjonalnie dostêpny jest tak¿e system do ch³odzenia pasywnego Freecooling oraz gruntowy wymiennik ciep³a ComfoFond-L na potrzeby instalacji wentylacyjnej, który wykorzystuj¹c energiê geotermaln¹ obni¿a temperaturê zasysanego powietrza latem, a podwy¿sza zim¹. W pomieszczeniach spêdzamy wiêcej ni¿ 70% czasu, dlatego tak wa¿ne jest, by by³y nieprzerwanie zaopatrywane w czyste i œwie¿e powietrze. Niemniej istotne jest jednoczesne pozbywanie siê wilgotnego powietrza a tak¿e wszelkich nieprzyjemnych zapachów np. z domowej kuchni czy toalety. W przypadku kontrolowanej wentylacji pomieszczeñ nie mamy do czynienia z ¿adnymi obci¹¿eniami takimi jak zewnêtrzny ha³as, poniewa¿ dla uzyskania efektywnej wymiany powietrza nie jest konieczne otwieranie okien.

ZACHOWAJ NA SWOJ¥ BUDOWÊ • ZACHOWAJ NA SWOJ¥ BUDOWÊ • ZACHOWAJ NA SWOJ¥ BUDOWÊ


Wyj¹tkowo ³atwa obs³uga ca³ego systemu pozwala indywidualnie dopasowywaæ i regulowaæ iloœæ nap³ywaj¹cego powietrza, poziom temperatury oraz trybu pracy poszczególnych funkcji urz¹dzenia. Warto pamiêtaæ, i¿ w dobie wci¹¿ rosn¹cych kosztów energii mo¿liwoœæ ograniczenia jej zu¿ycia, to niekwestionowana korzyœæ dla w³aœcicieli nieruchomoœci. Przysz³oœciowe rozwi¹zanie w postaci centrali Zehnder ComfoBox lub rekuperatorów Zehnder ComfoAir jest proekologiczne, gdy¿ pozwala na korzystanie z odnawialnych Ÿróde³ energii i uniezale¿nienie siê od zawirowañ na rynku gazowym i naftowym. Ponadto rozs¹dne czerpanie z zasobów energii odnawialnej ogranicza zu¿ycie paliwa wêglowego oraz co siê z tym wi¹¿e – emisjê CO2. Dlatego stosuj¹c tê technologiê przysz³oœci zyskamy nie tylko my i nasz dom, ale te¿ œrodowisko naturalne. Jednak najwa¿niejszy czynnik to gwarancja inwestycji, która na pewno siê zwróci, a przy tym bêdzie stanowi³a zapewnienie komfortu mieszkalnego dla ca³ej rodziny. Nasze dobre samopoczucie oraz zdrowie jest przecie¿ bezcenne. Zehnder Polska Sp. z o.o. ul. Kurpiów 14A, 52-214 Wroc³aw tel. (71) 367-64-24, fax. (71) 367-64-25 wentylacja@zehnder.pl, www.zehnder.pl

Fot. Zehnder ComfoBox Apart

Fot. system dystrybucji powietrza Zehnder

ZACHOWAJ NA SWOJ¥ BUDOWÊ • ZACHOWAJ NA SWOJ¥ BUDOWÊ • ZACHOWAJ NA SWOJ¥ BUDOWÊ


ENERGO PLUS

Dom energooszcz�dny E10 ENERGO PLUS z wentylacj� mechaniczn� z odzyskiem ciep�a.

Autor: Artur Wójciak

7,99 m2

+ kot³ownia: Pow. netto:

209,61 m2

Pow. zabudowy:

131,56 m2

Kubatura netto:

537,79 m3 8,42 m

Wys. budynku:

11,40 m

5,30 m

6,00 m

11,40 m

26,40 m

9,00 m

4,10 m

4,00

° 35

3,20

8,42

5,80

7 6

Atuty projektu okiem architekta: budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok (przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacj¹) � okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a � zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych � funkcjonalne i ergonomiczne wnêtrze � kuchnia z praktyczn¹ spi¿arni¹ � reprezentacyjny salon z kominkiem � wygodna strefa nocna zaplanowana na poddaszu � przytulna sypialnia rodziców na parterze � komfortowy gabinet na poddaszu � nowoczesny design � kominek z zamkniêt¹ komor¹ spalania � du¿e pomieszczenie kot³owni

8

2

9

5

4 3

1

Parter 87,77 m² 1. Wiatro�ap 2,03 m² 2. Hol 14,99 m² 3. Kuchnia 10,80 m² 4. Spi�arnia 1,75 m² 5. Jadalnia 7,01 m² 6. Pokój dzienny, 27,70 m² 7. Sypialnia 19,60 m² 8. �azienka 3,89 m² 9. Kot�ownia 7,99 m²

Energooszczêdne instalacje: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacj� � pompa ciep�a � ogrzewanie pod�ogowe � kolektory s�oneczne

20,80 m

4,42

5,60

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia � dodatkowo na parterze: sypialnia rodziców, spi¿arnia, ³azienka, du¿a kot³ownia � strefa nocna � poddasze: dwie sypialnie, du¿a ³azienka � dodatkowo na poddaszu: gabinet, pralnia

35°

K¹t dachu:

Opis: E10 ENERGO PLUS � idealne proporcje, p³ynne linie, nowoczesny design. W budynku zastosowano rozwi¹zania, które minimalizuj¹ straty ciep³a, zapewniaj¹c jednocze�nie efektywno�� ekonomiczn¹ oraz najwy¿szy komfort u¿ytkowania. Dom nie tylko oszczêdza energiê, ale tak¿e aktywnie j¹ pozyskuje ze �róde³ naturalnych � wykorzystuje system solarny, wentylacjê mechaniczn¹ z rekuperacj¹ oraz pompê ciep³a. We wnêtrzu czeka na domowników ergonomicznie rozplanowany uk³ad funkcjonalny. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje imponuj¹cy salon, który dziêki du¿ym przeszkleniom, integruje dom z ogrodem.

1,30

152,55 m2

Pow. u¿ytkowa:

EUCO= 24,23 kWh/m2rok � standard NF40

10,10

E10

0,00

0,47

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: �ciany zewnêtrzne � izolacja � 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem � izolacja � 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie � izolacja � 15 cm warstwa styropianu � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny i ok³adzina drewniana � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa � rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

Poddasze 64,78 m² 1. Korytarz 6,62 m² 2. Sypialnia 12,40 m² 3. Sypialnia 12,12 m² 4. Gabinet 14,76 m² 5. �azienka 13,94 m² 6. Pralnia 4,94 m²

h=140 cm h=220 cm

3

2 1

4

6

5

Dostêpne warianty projektu: - Odbicie lustrzane Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku � zbli�niaczenia � wykonania domu dwulokalowego

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


89

domy z poddaszem


Bruno G1 Autor: Artur Wójciak

Kubatura netto:

604,41 m3 8,74 m

Wys. budynku:

45°(2°)

K¹t dachu: 9,80 m

4,00 m

5,30 m

17,30 m

29,10 m

6,50 m

4,00 m

Charakterystyka: dom parterowy, z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia � dodatkowo na parterze: gabinet, spi¿arnia, ³azienka, du¿a kot³ownia � strefa nocna � poddasze: trzy komfortowe sypialnie, dwie praktyczne garderoby, dwie du¿e ³azienki Atuty projektu okiem architekta: atrakcyjna bry³a budynku � dobre parametry cieplne � energooszczêdny charakter � nowoczesna kompozycja elewacji � ergonomiczny uk³ad funkcjonalny z czytelnym podzia³em stref � reprezentacyjny salon z kominkiem i przeszklon¹ �cian¹ od strony ogrodu � praktyczny gabinet � komfortowa strefa nocna zaplanowana na poddaszu � wygodna sypialnia z garderob¹ i ³azienk¹ � odrêbna garderoba � du¿e pomieszczenie kot³owni, które pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � strop gêsto¿ebrowy � dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa

8,74

3

9

4 8 7

0,00

10 1

0,90

3,00

5,90

5

4 0,47

Dostêpne warianty projektu: - Bruno G2 � z gara¿em dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

6

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku

7

Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

Parter 80,67 m² 1. Wiatro�ap 2,14 m² 2. Hol 15,56 m² 3. Kuchnia 9,06 m² 4. Spi�arnia 1,21 m² 5. Jadalnia 13,48 m² 6. Pokój dzienny 29,13 m² 7. Gabinet 7,24 m² 8. �azienka 2,85 m² 9. Kot�ownia 8,23 m² 10. Gara� 21,36 m²

2

°

3,02 4,60

5

45

4,14

17,80 m

6 9,10

153,52 m2

7,00

Pow. zabudowy:

Linia obrysu dachu

1,20

238,59 m2

0,90

h=140 cm h=220 cm

Pow. netto:

8,00

8,40

8,23 m2

+ kot³ownia:

4,10

21,36 m2

+ gara¿:

0,90

Opis: Bruno G1 to dom, który powsta³ w zgodzie z najnowszymi trendami w architekturze. Prost¹ bry³ê, wzbogacono o atrakcyjne detale � uwagê zwraca m.in. ciekawa forma zadaszenia, zaplanowana nad wej�ciem i gara¿em. Wygl¹d zewnêtrzny budynku to udane po³¹czenie eleganckiej bieli i ciep³ych drewnianych akcentów. Elewacjê ogrodow¹ zdobi¹ bogate przeszklenia, dziêki którym mieszkañcy mog¹ cieszyæ siê wra¿eniem otwartej przestrzeni i czerpaæ dobr¹ energiê z otaczaj¹cej dom zieleni.

4,80

165,16 m2

Pow. u¿ytkowa:

8 1

Poddasze 84,49 m² 1. Korytarz 13,98 m² 2. Sypialnia 19,73 m² 3. �azienka 8,31 m² 4. Sypialnia 11,43 m² 5. Sypialnia 11,43 m² 6. Garderoba 5,86 m² 7. Garderoba 5,33 m² 8. �azienka 8,42 m²

3 2

Recepta ENERGO znajduje siê na stronie 10.

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


91

domy z poddaszem


Petra II G2 Autor: Robert Wójciak

+ pomieszczenie gosp.:

9,69 m2

Pow. netto:

323,14 m2

Pow. zabudowy:

208,92 m2

Kubatura netto:

718,06 m3 8,83 m

Wys. budynku:

K¹t dachu:

21,10 m

4,00 m

5,60 m

23,30 m

14,70 m

3,00 m

3,00 m

42°/22°/35°/18°

28,10 m

°

5,91

42

2,92

8,83

Atuty projektu okiem architekta: subtelna kompozycja elewacji � przestronny, czê�ciowo zadaszony taras � atrakcyjne lukarny w kszta³cie wolich oczu � reprezentacyjny salon z kominkiem oferuj¹cy wiele mo¿liwo�ci aran¿acji � ergonomiczne wnêtrze � czytelny podzia³ funkcjonalny � praktyczna spi¿arnia dostêpna z kuchni i kot³owni � komfortowy gabinet � wygodna strefa nocna zaplanowana na poddaszu � dodatkowy pokój na poddaszu � mo¿liwo�æ adaptacji na gabinet, dodatkow¹ sypialniê lub pracowniê � sypialnia rodziców z oddzieln¹ ³azienk¹ � du¿a kot³ownia pozwala na zastosowanie dowolnego �ród³a ogrzewania

4

10 9

2 6

11 7

1

2,50

8

18,60

Parter 109,55 m² 1. Wiatro�ap 8,41 m² 2. Hol 12,14 m² 3. Kuchnia 16,90 m² 4. Spi�arnia 3,28 m² 5. Salon z jadalni� 41,29 m² 6. Gabinet 21,83 m² 7. Toaleta 2,06 m² 8. Pralnia 3,64 m² 9. Kot�ownia 9,26 m² 10. Pom. gospodarcze 9,69 m² 11. Gara� 31,08 m²

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, �ciany zewnêtrzne dwuwarstwowe � strop gêsto¿ebrowy � schody wewnêtrzne drewniane � dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówk¹ ceramiczn¹ karpiówk¹

3,07 0,00

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em dwustanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 4-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna � parter: salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia � dodatkowo na parterze: gabinet, toaleta, spi¿arnia, kot³ownia, pralnia, pomieszczenie gospodarcze, gara¿ � strefa nocna � poddasze: dwie przestronne sypialnie, komfortowa sypialnia rodziców z oddzieln¹ ³azienk¹, gabinet oraz ³azienka

Linia obrysu dachu

3

5

3,50

9,26 m2

7,80

8,30

+ kot³ownia:

10,80

2,50

2,50

31,08 m2

+ gara¿:

Opis: Dom Petra II G2 od pierwszego wejrzenia czaruje wytworn¹ elegancj¹. Niepowtarzalny urok bry³y podkre�la falista linia dachu oraz fantazyjne, intryguj¹ce lukarny. Wnêtrze domu zosta³o zaprojektowane z trosk¹ o ergonomiczn¹ i sprzyjaj¹c¹ wyciszeniu przestrzeñ. Z my�l¹ o osobach pracuj¹cych w domu zaplanowano zaciszny gabinet zlokalizowany tu¿ przy wej�ciu do domu. Nad gara¿em znalaz³o siê miejsce dla dodatkowego pokoju, który w razie potrzeby mo¿na przekszta³ciæ w pracowniê lub sypialniê. Atutem domu jest przestronny taras z ciekawie zaprojektowanym zadaszeniem, który letni¹ por¹ przeobra¿a siê w atrakcyjny salon na �wie¿ym powietrzu. Petra II G2 to szykowna propozycja dla inwestorów, którzy ceni¹ niebanaln¹ architekturê oraz sprawdzone rozwi¹zania funkcjonalne.

11,80

184,53 m2

0,40

Pow. u¿ytkowa:

Poddasze 74,98 m² 1. Korytarz 6,69 m² 2. Sypialnia 20,87 m² 3. �azienka 6,93 m² 4. Sypialnia 10,62 m² 5. Sypialnia 9,93 m² 6. Pokój/gabinet 15,31 m² 7. �azienka 4,63 m²

Wykoñczenie: elewacje: tynk w dwóch kolorach � cokó³: tynk w dwóch kolorach � stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa 0,32 5

Dostêpne warianty projektu: - Petra G2 � inna aran¿acja pomieszczeñ - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

7 4 1 6

Istnieje mo¿liwo�æ: podpiwniczenia budynku 3

Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a � systemu solarnego i fotowoltaicznego � pompy ciep³a

2

Recepta ENERGO znajduje siê na stronie 10.

SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZENICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


93

domy z poddaszem


ARCHIPELAG

WNĘTRZA

WNĘTRZA-INSPIRACJE Trendy w aranżacjach wnętrz zmieniają się jak w kalejdoskopie. Najważniejsze jest umiejętne zestawienie elementów w kompozycyjnie spójną całość, która będzie się charakteryzować ponadczasową elegancją, domową przytulnością i funkcjonalnym dopasowaniem do potrzeb mieszkańców. Eksperci współpracujący z Pracownią Projektową ARCHIPELAG podpowiadają, jak stworzyć harmonijną i komfortową przestrzeń. Prezentujemy aranżacje wnętrz, będące połączeniem dobrego smaku, wyrafinowania i najwyższej jakości.


Sieć duńskich salonów oferujących wyposażenie wnętrz. Pasja i stałość w dążeniu do celów stała się w BoConcept paliwem do opracowywania najlepszych rozwiązań dla ludzi lubiących wielkomiejski styl. NOWOŚCI w aranżacjach firmy BoConcept: Kolekcja Smartville – BoConcept i Smart połączyły siły w niezwykłym projekcie, którego owocem są wyjątkowy samochód i nietuzinkowa kolekcja mebli i dodatków. Fantastyczne opcje kolorystyczne, ekskluzywne materiały i wysoki komfort.

Marka mebli wypoczynkowych produkowanych w Polsce, która od początku swojego istnienia konsekwentnie trzyma się motta: „Po pierwsze DESIGN”…. NOWOŚCI wśród aranżacji firmy NOTI: Teddy Bear – Dyskretny urok lat 50-tych nagrodzony w konkursie Top Design Award 2013 Trefle – Wyjątkowa interpretacja popularnego stołka. Jego charakterystyczna, fantazyjna forma kształtem przypomina czterolistną koniczynę...przynoszącą szczęście. Rodzina składa się z trzech typów siedzisk w różnych wielkościach: pufy, taboretu i hockera.

Wnętrza zdobione ceramiką Cegła pojawia się w architekturze wnętrz coraz częściej. Wynika to nie tylko nie z jej zalet technicznych, takich jak wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, ale także – z dekoracyjności oraz niebanalnego charakteru tego materiału. Dostępność wielu kolorów oraz faktur (gładkie, ryflowane, piaskowane, drapane, łupane…) pozwala dowolnie dopasowywać klinkier do wnętrza i upodobań mieszkańców, a także łączyć z innymi materiałami, m.in. drewnem czy metalem. Cegła to więc jeden z niewielu materiałów, który sprawdzi się zarówno w tradycyjnych czy rustykalnych, jak i w  nowoczesnych, minimalistycznych wnętrzach.


ECONOMIC (wersja A)

Dom energooszczędny E2 ECONOMIC z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Autor: Artur Wójciak Pow. u¿ytkowa:

101,16 m2 7,27 m2

+ kot³ownia:

142,96 m2

Pow. netto: Pow. zabudowy:

89,90 m2

Kubatura netto:

357,24 m3 8,39 m

Wys. budynku:

11,60 m

4,00 m

6,00 m

18,50 m

7,70 m

4,80 m

4,00 m

3,90

Opis: Dom E2 ECONOMIC (wersja A) zosta³ zaprojektowany w duchu nowoczesnej, minimalistycznej prostoty. Zwarta bry³a, dwuspadowy dach oraz optymalnie zaplanowane przeszklenia sprawiaj¹, ¿e budynek jest ekonomiczny w realizacji i póŸniejszej eksploatacji. Atrakcyjnym elementem domu jest jadalnia z przeszklon¹ œcian¹, dziêki której strefa przejœcia miêdzy domem a ogrodem jest praktycznie niewyczuwalna. Uwagê przyci¹ga tak¿e oryginalna czêœæ wejœciowa ulokowana w podcieniu elewacji frontowej. Wygodny uk³ad funkcjonalny oraz wysoki standard przestrzeni mieszkalnych spe³ni¹ oczekiwania nawet najbardziej wymagaj¹cych inwestorów.

2

7

Atuty projektu okiem architekta: prosta bry³a budynku sprzyja energooszczêdnoœci • dobre parametry cieplne • elewacja wykoñczona w zgodzie z nowoczesnymi trendami • ergonomiczny uk³ad funkcjonalny z czytelnym podzia³em na strefy • komfortowa strefa nocna zaplanowana na poddaszu • g³ówna sypialnia z du¿¹ garderob¹ • reprezentacyjny salon z kominkiem, z mo¿liwoœci¹ wyjœcia na taras • oddzielna jadalnia z du¿ymi przeszkleniami • du¿a kot³ownia pozwala na zainstalowanie dowolnego Ÿród³a ogrzewania • standardowe wymiary stolarki okiennej – tañsze rozwi¹zania profili okiennych • atrakcyjna strefa wejœciowa

3

5

1

5,30

6,30

Parter 52,68 m² 1. Wiatrołap 2,28 m² 2. Hol 7,19 m² 3. Kuchnia 8,09 m² 4. Jadalnia 9,65 m² 5. Salon 23,22 m² 6. Toaleta 2,25 m² 7. Kotłownia 7,27 m²

Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny i ok³adzina drewniana • coko³y kamienne lub wykoñczone tynkiem • stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa

°

45

4,00

6

4

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, œciany zewnêtrzne dwuwarstwowe • strop gêsto¿ebrowy • schody wewnêtrzne drewniane • dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach

19,60 m

7,70

Linia obrysu dachu

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna – parter: salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia • dodatkowo na parterze: toaleta, du¿a kot³ownia • strefa nocna – poddasze: trzy komfortowe sypialnie, w tym jedna z oddzieln¹ garderob¹, przestronna ³azienka oraz pralnia

45°

K¹t dachu:

EUCO= 30,73 kWh/m2rok – standard NF40

7,70

E2

Poddasze 48,48 m² 1. Korytarz 12,73 m² 2. Sypialnia 12,73 m² 3. Garderoba 4,92 m² 4. Sypialnia 9,24 m² 5. Sypialnia 9,66 m² 6. Łazienka 5,94 m² 7. Pralnia 1,89 m²

4,39

8,39

3,02 0,00

0,47

Dostêpne warianty projektu: - E2 ECONOMIC (wersja A) – z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - E2 ECONOMIC (wersja B) – z innym wykoñczeniem elewacji, z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji Istnieje mo¿liwoœæ: podpiwniczenia budynku

2

4

1 3 h=220 cm h=140 cm

6

5 7

Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a • systemu solarnego i fotowoltaicznego • pompy ciep³a

98 SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZEŹNICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


Stolik Smartville fot. BoConcept

Aran¿acje i wyposa¿enie wnêtrz domu E2 ECONOMIC (wersja A) wykonano w: BoConcept Wroc³aw ul. Krakowska 31, 50-424 Wrocław tel. +48 71 792 52 13, wroclaw@boconcept.pl Pe³na oferta dostêpna na stronie internetowej producenta: http://www.boconcept.com.pl

fot. BoConcept

(wersja A) –

inspiracje

Fotel Smartville

inspiracje

E2 ECONOMIC


Rodrigo E3 ECONOMIC II G1 (wersja (wersja B) A) Autor: Artur Wójciak

101,20 m2 7,55 m2

+ kot³ownia:

131,44 m2

Pow. netto: Pow. zabudowy:

81,89 m2

Kubatura netto:

343,27 m3 8,80 m

Wys. budynku:

8,60 m

4,00 m

9,50 m

21,50 m

6,00 m

4,00 m

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna – parter: salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia • dodatkowo na parterze: toaleta i du¿a kot³ownia • strefa nocna – poddasze: trzy przestronne sypialnie i komfortowa ³azienka

40°

K¹t dachu:

8,60

Opis: Dom E3 ECONOMIC (wersja B) zosta³ zaprojektowany w zgodzie z najnowszymi trendami w architekturze. Niepowtarzalny charakter budynku tworzy prosta, zwarta bry³a, schowana po³aæ dachu oraz harmonijny dobór materia³ów elewacyjnych. Funkcjonalny uk³ad domu rozplanowano w przestrzeni dwóch kondygnacji, dbaj¹c o czytelny podzia³ stref i codzienny komfort u¿ytkowy domowników. Atrakcyjn¹ czêœci¹ domu jest jasny salon, który wspólnie z czêœciowo zadaszonym tarasem kreuje imponuj¹c¹ przestrzeñ rekreacyjno-wypoczynkow¹. E3 ECONOMIC (wersja B) z pewnoœci zadowoli inwestorów ceni¹cych funkcjonalne wnêtrza ubrane w nowoczesn¹ szatê.

Atuty projektu okiem architekta: zwarta, prosta bry³a sprzyja oszczêdnoœci na ogrzewaniu • nowoczesny styl budynku • zastosowanie oryginalnych materia³ów wykoñczeniowych • reprezentacyjny salon z szerokimi przeszkleniami • ergonomiczne wnêtrze – czytelny podzia³ funkcjonalny • przestronny salon oferuj¹cy wiele mo¿liwoœci aran¿acji • wygodna strefa nocna z komfortow¹ ³azienk¹ na poddaszu

4 9,50

Pow. u¿ytkowa:

2 6

5

3

1

6,00 m

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, œciany zewnêtrzne dwuwarstwowe • strop gêsto¿ebrowy • schody wewnêtrzne ¿elbetowe • dach o konstrukcji drewnianej pokryty blach¹ Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana i kamienna • cokó³ kamienny lub wykoñczony tynkiem • stolarka okienna drewniana, PCV lub aluminiowa

Parter 54,13 m² 1. Wiatrołap 2,79 m² 2. Hol 7,67 m² 3. Kuchnia 10,81 m² 4. Pokój dzienny, jadalnia 31,75 m² 5. Toaleta 1,11 m² 6. Kotłownia 7,55 m²

Poddasze 47,07 m² 1. Korytarz 4,47 m² 2. Sypialnia 13,74 m² 3. Sypialnia 9,65 m² 4. Sypialnia 12,22 m² 5. Łazienka 6,99 m²

°

40

4,13

16,60 m

4,67

8,80

3,02 0,00

0,47

Dostêpne warianty projektu: - E3 ECONOMIC (wersja B) – z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - E3 ECONOMIC (wersja A) – inne wykoñczenie elewacji, bez gara¿u, z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji Istnieje mo¿liwoœæ: podpiwniczenia budynku • zbliŸniaczenia

2

4 1 5

3 h=220 cm h=140 cm

Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a • systemu solarnego i fotowoltaicznego • pompy ciep³a Recepta ENERGO znajduje siê na stronie 10.

100 SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZEŹNICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


ECONOMIC (wersja B)

– inspiracje

Aran¿acje wnêtrz wykonano z klinkieru marki: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. 55-300 Œroda Œl¹ska, ul. Rakoszycka 2 tel. (071) 39 78 100, fax (071) 39 78 111 Pe³na oferta dostêpna na stronie internetowej producenta: http://www.roben.pl

Ceg³a licowa rêcznie formowana MOORBRAND ¿ó³ta piaskowa cieniowana i ceg³a klinkierowa FARO szara cieniowana

fot. Röben

inspiracje

E3


Rodrigo Liv 4 G1 II G1

(wersja A)

Autor: Artur Wójciak

+ kot³ownia:

5,72 m2

Pow. netto:

156,96 m2

Pow. zabudowy:

112,06 m2

Kubatura netto:

416,26 m3 8,90 m

Wys. budynku:

40°

K¹t dachu:

12,30 m

4,00 m

4,80 m

11,20 m

20,50 m

4,50 m

3,00 m

Charakterystyka: dom parterowy, z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 4-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna – parter: salon z kominkiem po³¹czony z jadalni¹ oraz kuchnia • dodatkowo na parterze: spi¿arnia przy kuchni, toaleta, du¿a kot³ownia • strefa nocna – poddasze: trzy komfortowe sypialnie, praktyczna garderoba, du¿a ³azienka • dodatkowo na poddaszu: strych Atuty projektu okiem architekta: prosta, elegancka bry³a budynku • dobre parametry cieplne – energooszczêdny charakter • ergonomiczny uk³ad funkcjonalny z czytelnym podzia³em stref • du¿y salon z widokiem na piêkno ogrodu • praktyczna spi¿arnia przy kuchni • komfortowe sypialnie zaplanowane na poddaszu • przytulny taras • strych nad gara¿em • du¿e pomieszczenie kot³owni, które pozwala na zastosowanie dowolnego Ÿród³a ogrzewania

5 8

6 2 1

7

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, œciany zewnêtrzne dwuwarstwowe • strop gêsto¿ebrowy • dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach • schody wewnêtrzne drewniane • w projekcie zastosowano rozwi¹zania technologiczne firmy Velux

Parter 55,16 m² 1. Wiatrołap 3,78 m² 2. Hol 9,76 m² 3. Kuchnia 6,84 m² 4. Spiżarnia 1,45 m² 5. Pokój dzienny, jadalnia 31,83 m² 6. Toaleta 1,50 m² 7. Kotłownia 5,72 m² 8. Garaż 22,44 m²

19,30 m

Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana • stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa • rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

40 °

5,30

1,80

6,67 m2

8,00

+ strych:

8,60

4 3 1,40

22,44 m2

3,70

1,20

+ gara¿:

Opis: Dom Liv 4 G1 to doskona³a propozycja dla mi³oœników ascetycznej elegancji. Prosta forma oraz surowa estetyka elewacji zosta³y prze³amane ciep³ym odcieniem drewna, które harmonijnie ³¹czy dom z otaczaj¹c¹ go natur¹. Du¿ym atutem projektu jest czytelny podzia³ funkcjonalny – aktywna strefa dzienna zaplanowana na parterze, s¹siaduje z wyraŸnie odseparowan¹ stref¹ nocn¹ na poddaszu, gdzie nastrojow¹ atmosferê kreuj¹ m.in. okna po³aciowe. Domownicy szukaj¹cy odpoczynku w przydomowym ogrodzie, z ca³¹ pewnoœci¹ doceni¹ komfortowy, zadaszony taras, ciekawie zaakcentowany stylow¹ kolumn¹.

7,40

102,63 m2

1,40 1,20

Pow. u¿ytkowa:

Poddasze 47,47 m² 1. Korytarz 4,25 m² 2. Sypialnia 9,66 m² 3. Garderoba 5,62 m² 4. Sypialnia 10,60 m² 5. Sypialnia 8,15 m² 6. Łazienka 9,19 m² 7. Strych 6,67 m²

3,60

8,90

3,02 0,00

0,47

Dostêpne warianty projektu: - Liv 4 – bez gara¿u - Liv 4 G2 – z gara¿em dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji Istnieje mo¿liwoœæ: podpiwniczenia budynku • zbliŸniaczenia • wykonania domu dwulokalowego

3 h=220 cm h=140 cm

7

2

4 1 6

5

Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a • systemu solarnego i fotowoltaicznego • pompy ciep³a Recepta ENERGO znajduje siê na stronie 10.

102 SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZEŹNICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


Aran¿acje wnêtrz wykonano z klinkieru marki: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. 55-300 Œroda Œl¹ska, ul. Rakoszycka 2 tel. (071) 39 78 100, fax (071) 39 78 111 Pe³na oferta dostêpna na stronie internetowej producenta: http://www.roben.pl

fot. Röben

Ceg³a klinkierowa DARLING czerwono-¿ó³ta cieniowana i klinkierowa ceg³a brukowa SCHWABING kremowobia³a

inspiracje

Liv 4 G1 – inspiracje


ENERGO

Dom energooszczędny Leosia G1 ENERGO z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.

6,21 m2

+ kot³ownia:

10,78 m2

+ strych: Pow. netto:

183,36 m2

Pow. zabudowy:

117,34 m2

Kubatura netto:

460,85 m3 8,84 m

Wys. budynku:

40°

K¹t dachu:

12,70 m

4,00 m

4,90 m

9,90 m

19,80 m

5,00 m

4,00 m

°

5,10

40

8,84

5 8

4

2 6

3

7

Atuty projektu okiem architekta: okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a • zwarta bry³a sprzyjaj¹ca energooszczêdnoœci, zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych • eleganckie wykoñczenie • funkcjonalne i ergonomiczne wnêtrze • kuchnia z praktyczn¹ spi¿arni¹ • reprezentacyjny salon z kominkiem oferuj¹cy wiele mo¿liwoœci aran¿acji • wygodna strefa nocna zaplanowana na poddaszu • szerokie przeszklenia od strony ogrodu • atrakcyjna pergola na tarasie • subtelna kompozycja elewacji • wygodne zadaszenie nad wejœciem do budynku jako os³ona przed wiatrem i œniegiem • du¿e pomieszczenie kot³owni pozwala na zastosowanie dowolnego Ÿród³a ogrzewania

1

Parter 59,77 m² 1. Wiatrołap 2,29 m² 2. Hol 13,67 m² 3. Kuchnia 10,46 m² 4. Spiżarnia 1,99 m² 5. Pokój dzienny, jadalnia 30,00 m² 6. Toaleta 1,36 m² 7. Kotłownia 6,21 m² 8. Garaż 23,92 m²

Poddasze 43,81 m² 1. Korytarz 4,29 m² 2. Sypialnia 13,47 m² 3. Sypialnia 10,28 m² 4. Sypialnia 8,50 m² 5. Łazienka 7,27 m² 6. Strych 10,78 m²

Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny i ok³adzina drewniana • stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa • rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

3,20 0,00

8,70

Linia obrysu dachu

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, œciany zewnêtrzne dwuwarstwowe • bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: œciany zewnêtrzne – izolacja – 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem – izolacja – 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie – izolacja – 15 cm warstwa styropianu • strop gêsto¿ebrowy • schody wewnêtrzne drewniane • dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach • w projekcie zastosowano rozwi¹zania technologiczne firmy Velux

20,70 m

3,74

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna – parter: salon z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia • dodatkowo na parterze: spi¿arnia, toaleta, du¿a kot³ownia i gara¿ • strefa nocna – poddasze: dwie sypialnie, komfortowa sypialnia rodziców oraz oddzielna du¿a ³azienka • dodatkowo na poddaszu: strych

4,00

9,90

23,92 m2

+ gara¿:

Opis: Leosia G1 ENERGO to nowoczesny dom, zaprojektowany w s³u¿bie energooszczêdnoœci. Zwarta bry³a, brak zbêdnych wykuszy oraz prosty, dwuspadowy dach eliminuj¹ ryzyko wystêpowania mostków termicznych i sprawiaj¹, ¿e budynek znajduje siê w bardzo dobrej klasie energetycznej. Od strony ogrodowej zaplanowano roz³o¿ysty taras, wzbogacony atrakcyjn¹ pergol¹, po której zgrabnie wspina siê zieleñ roœlin. Dziêki zastosowaniu naturalnego drewna dom harmonijnie ³¹czy siê z natur¹. We wnêtrzu czeka na domowników ergonomiczny i elastyczny uk³ad funkcjonalny, optymalnie rozplanowany w przestrzeni dwóch kondygnacji.

1,10

103,58 m2

7,70

Autor: Artur Wójciak Pow. u¿ytkowa:

EUCO= 21,37 kWh/m2rok – standard NF40

1,10

Leosia G1

2

0,47

Dostêpne warianty projektu: - Leosia – bez gara¿u lub z gara¿em dwustanowiskowym - Leosia II – inne wykoñczenie elewacji, bez gara¿u, z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

3

6 1

h=220 cm h=140 cm

5

4

Istnieje mo¿liwoœæ: podpiwniczenia budynku • zbliŸniaczenia lub wykonania domu dwurodzinnego Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a • systemu solarnego i fotowoltaicznego • pompy ciep³a

104 SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZEŹNICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


ENERGO

– inspiracje

Stylowa aran¿acja strefy dziennej w domu Leosia G1 ENERGO W prezentowanej aran¿acji króluj¹ nowoczesne po³¹czenia i wygoda. Ca³oœæ strefy utrzymana jest w jasnej, spójnej tonacji. Klimat wnêtrza tworzy gra kontrastów i ró¿nica faktur wykorzystanych materia³ów. G³adka powierzchnia ascetycznych œcian i mebli zosta³a prze³amana surow¹ urod¹ betonu. Ciekawym akcentem jest równie¿ tkanina, której miêkki charakter dodaje przestrzeni przytulnego wdziêku. Wa¿nym elementem strefy dziennej s¹ zdjêcia z wakacji w³aœcicieli, które ubrano w eleganckie ramy. Wielkoformatowe obrazy pe³ni¹ rolê oryginalnej dekoracji, a jednoczeœnie rozœwietlaj¹ wnêtrze s³onecznymi wspomnieniami z podró¿y. Serce domu tworzy strefa wypoczynkowa z centralnie usytuowanym kominkiem, który otula domowników swoim blaskiem i zachêca do relaksu w ramionach usytuowanego tu¿ obok, designerskiego fotela. Zgodnie z aktualnymi trendami, w domu nie mog³o zabrakn¹æ du¿ych przeszkleñ. To dziêki nim zarówno salon, jak i jadalnia s¹ wype³nione dobr¹, naturaln¹ energi¹, a mieszkañcy mog¹ cieszyæ siê wra¿eniem otwartej, s³onecznej przestrzeni. Leosia G1 spe³nia wymagania stawiane przez wspó³czesnoœæ – to dom ciep³y, tani w utrzymaniu i wygodny w codziennym u¿ytkowaniu.

Leosia G1 ENERGO – „Projekt Roku 2013” w kategorii DOMY ENERGOOSZCZÊDNE

inspiracje

Leosia G1


Liv 6 G1 Autor: Artur Wójciak

7,32 m2

+ kot³ownia: Pow. netto:

179,76 m2

Pow. zabudowy:

101,68 m2

Kubatura netto:

421,67 m3 8,64 m

Wys. budynku:

K¹t dachu:

11,80 m

4,00 m

5,20 m

21,20 m

10,00 m

6,00 m

4,00 m

45° (2°)

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 4-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna – parter: salon z kominkiem, jadalnia, kuchnia • dodatkowo na parterze: spi¿arnia, ³azienka, du¿a kot³ownia, gara¿ • strefa nocna – poddasze: cztery przestronne sypialnie oraz ³azienka Atuty projektu okiem architekta: eleganckie wykoñczenie elewacji wzbogacone o ciekawe detale architektoniczne • nowoczesna prosta bry³a • ergonomiczny uk³ad funkcjonalny i czytelny podzia³ na strefy • komfortowa strefa nocna zaplanowana na poddaszu • reprezentacyjny salon z kominkiem, z du¿ymi przeszkleniami • imponuj¹cy wykusz w najwiêkszej sypialni • praktyczna spi¿arnia przy kuchni • ciekawie zadaszony taras • du¿a kot³ownia pozwala na zainstalowanie dowolnego Ÿród³a ogrzewania • gara¿ oddzielony termicznie od ogrzewanej czêœci budynku Technologia i konstrukcja: technologia murowana, œciany zewnêtrzne dwuwarstwowe • strop gêsto¿ebrowy • schody wewnêtrzne drewniane • dach o konstrukcji drewnianej pokryty blach¹

19,80 m

4 2 3

6

8 1

Parter 56,36 m² 1. Wiatrołap 2,05 m² 2. Hol 13,56 m² 3. Kuchnia 8,07 m² 4. Spiżarnia 1,60 m² 5. Pokój dzienny, jadalnia 28,54 m² 6. Łazienka 2,54 m² 7. Kotłownia 7,32 m² 8. Garaż 17,23 m²

Poddasze 59,01 m² 1. Korytarz 6,60 m² 2. Sypialnia 17,56 m² 3. Sypialnia 9,31 m² 4. Sypialnia 10,29 m² 5. Sypialnia 6,95 m² 6. Łazienka 8,30 m²

°

45

4,34

Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana • stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa • w projekcie zastosowano rozwi¹zania technologiczne firmy VELUX

7

5 8,60

17,23 m2

+ gara¿:

11,80

Opis: Liv 6 G1 to esencja nowoczesnoœci i ergonomii. Prosta bry³a budynku zosta³a urozmaicona modernistycznymi detalami: stylowym wykuszem z balkonem zdobi¹cym elewacjê frontow¹ oraz funkcjonalnym okapem stanowi¹cym czêœciowe zadaszenie tarasu. Elegancki charakter budynku podkreœla wysmakowana kompozycja bieli i drewna. Wnêtrze domu maksymalnie wykorzystuje przestrzeñ u¿ytkow¹, a komfortowy podzia³ stref gwarantuje wysoki standard ¿ycia. Na uwagê zas³uguje przestronny salon z kominkiem i du¿ymi przeszkleniami, które zapewniaj¹ maksymaln¹ porcjê s³onecznej energii. W domu zaprojektowanym w duchu nowoczesnoœci nie mog³o zabrakn¹æ kolektorów s³onecznych, które dumnie po³yskuj¹ na dachu. Liv 6 G1 to idealna propozycja dla osób aktywnie pod¹¿aj¹cych za trendami.

1,40

115,27 m2

Pow. u¿ytkowa:

4,30

8,64

3,02 0,00

0,47

5

4 Dostêpne warianty projektu: - Odbicie lustrzane Istnieje mo¿liwoœæ: podpiwniczenia budynku

h=220 cm

3

1

6 2

h=140 cm

Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a • systemu solarnego i fotowoltaicznego • pompy ciep³a Recepta ENERGO znajduje siê na stronie 10.

106 SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZEŹNICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


Sofa Indivi II

Aran¿acje i wyposa¿enie wnêtrz domu Liv 6 G1 wykonano w: BoConcept Wroc³aw ul. Krakowska 31, 50-424 Wrocław tel. +48 71 792 52 13, wroclaw@boconcept.pl fot. BoConcept

Pe³na oferta dostêpna na stronie internetowej producenta: http://www.boconcept.com.pl

fot. BoConcept

Sofe Mezzo

inspiracje

Liv 6 G1 – inspiracje


18,90 m2

+ gara¿:

8,10 m2

+ kot³ownia: Pow. netto:

176,16 m2

Pow. zabudowy:

119,37 m2

Kubatura netto:

439,31 m3 9,16 m

Wys. budynku:

45°

K¹t dachu:

12,60 m

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna – parter: salon z kominkiem, jadalni¹ oraz kuchnia • dodatkowo na parterze: spi¿arnia, ³azienka, kot³ownia i gara¿ • strefa nocna – poddasze: dwie du¿e sypialnie, komfortowa sypialnia g³ówna oraz ³azienka

5,40 m

24,40 m

12,90 m

5,50 m

3,00 m

Opis: Tobiasz G1 ENERGO to dom, który swój wyj¹tkowy charakter zawdziêcza intryguj¹cej miksturze materia³ów i kolorów, zastosowanych do wykoñczenia elewacji. Klasyczna bry³a budynku, wzbogacona ciekaw¹ form¹ gara¿u, zosta³a ubrana w atrakcyjn¹, klinkierow¹ szatê, która wspólnie z ascetyczn¹ biel¹ tynku i ciep³ym odcieniem drewna tworzy efektowne, nowoczesne trio. Wnêtrze z czytelnym podzia³em na strefy, cieszy swoj¹ funkcjonalnoœci¹ i atmosfer¹ przytulnej swobody. W sercu domu zaplanowano reprezentacyjny salon, gdzie wieczory rozgrzewa mieszkañcom ognisty taniec refleksów w kominku. Dodatkow¹ strefê wypoczynkow¹ tworzy taras, na którym aromat porannej kawy subtelnie ³¹czy siê z zapachem œwie¿ych kwiatów, wprowadzaj¹c domowników w nastrój pe³en b³ogiego relaksu. Tobiasz G1 ENERGO to propozycja dla inwestorów, którzy ceni¹ przestrzeñ, kontrastowe zestawienia i urodê detali.

Atuty projektu okiem architekta: zwarta bry³a budynku • budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok • zblokowane piony instalacyjne – oszczêdnoœæ na etapie budowy i póŸniejszej eksploatacji instalacji • praktyczne zadaszenie nad wejœciem do budynku – os³ona przed wiatrem i œniegiem • kominek zewnêtrzny z grillem, zadaszony a¿urow¹ wiat¹ • gara¿ oddzielony termicznie od ogrzewanej czêœci budynku • praktyczna spi¿arnia przy kuchni • g³ówna sypialnia z wygodn¹ wnêk¹ na garderobê oraz atrakcyjnym balkonem

6,00 m

Technologia i konstrukcja: technologia murowana • bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: œciany zewnêtrzne – 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem – 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie –15 cm warstwa styropianu • strop gêsto¿ebrowy • schody wewnêtrzne drewniane • dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach • dach nad gara¿em: stropodach odwrócony

21,00 m

10,80

Linia obrysu dachu

7

9,16

3

1 8

4,40

8,20

Parter 62,70 m² 1. Wiatrołap 3,58 m² 2. Hol 13,59 m² 3. Kuchnia 10,01 m² 4. Spiżarnia 1,70 m² 5. Pokój dzienny 31,00 m² 6. Łazienka 2,82 m² 7. Kotłownia 8,10 m² 8. Garaż 18,90 m²

Poddasze 53,77 m² 1. Korytarz 5,56 m² 2. Sypialnia 15,41 m² 3. Sypialnia 11,65 m² 4. Sypialnia 11,65 m² 5. Łazienka 9,50 m²

2

°

3,75

4

2

3,20 0,00

5

6

Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny i ok³adzina drewniana oraz klinkierowa • stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa • rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

45

5,41

1,80

8,80

116,47 m2

4,10

Pow. u¿ytkowa:

Dom energooszczędny Tobiasz G1 ENERGO z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.

6,30

Autor: Artur Wójciak

EUCO= 30,66 kWh/m2rok – standard NF40

6,60

Rodrigo G1 Tobiasz II G1 ENERGO (wersja A)

1 0,47

5 Dostêpne warianty projektu: - Tobiasz – bez gara¿u lub z gara¿em dwustanowiskowym - Tobiasz II – inne wykoñczenie elewacji, bez gara¿u, z gara¿em jedno- lub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

3 4 h=220 cm h=140 cm

Istnieje mo¿liwoœæ: podpiwniczenia budynku Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a • systemu solarnego i fotowoltaicznego • pompy ciep³a

108 SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZEŹNICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


Aran¿acje wnêtrz wykonano z klinkieru marki: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. 55-300 Œroda Œl¹ska, ul. Rakoszycka 2 tel. (071) 39 78 100, fax (071) 39 78 111 Pe³na oferta dostêpna na stronie internetowej producenta: http://www.roben.pl

Ceg³a klinkierowa SYDNEY antracytowa cieniowana i ceg³a klinkierowa QUEBEC per³owobia³a

fot. Röben

inspiracje

Tobiasz G1 ENERGO – inspiracje


ENERGO

Dom energooszczędny Leosia II G2 ENERGO z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.

6,36 m2

+ kot³ownia: Pow. netto:

215,82 m2

Pow. zabudowy:

135,73 m2

Kubatura netto:

467,66 m3 8,84 m

Wys. budynku:

40°

K¹t dachu:

15,10 m

4,00 m

4,90 m

9,90 m

19,80 m

5,00 m

4,00 m

23,10 m

40 °

5,10

Atuty projektu okiem architekta: okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a • zwarta bry³a sprzyjaj¹ca energooszczêdnoœci • zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych • funkcjonalne i ergonomiczne wnêtrze • kuchnia z praktyczn¹ spi¿arni¹ • reprezentacyjny salon z kominkiem, oferuj¹cy wiele mo¿liwoœci aran¿acji • wygodna strefa nocna zaplanowana na poddaszu • przeszklenia od strony ogrodu • atrakcyjna pergola na tarasie • subtelna, elegancka kompozycja elewacji • wygodne zadaszenie nad wejœciem do budynku – os³ona przed wiatrem i œniegiem • du¿e pomieszczenie kot³owni pozwala na zastosowanie dowolnego Ÿród³a ogrzewania Technologia i konstrukcja: technologia murowana, œciany zewnêtrzne dwuwarstwowe • bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: œciany zewnêtrzne – izolacja – 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem – izolacja – 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie – izolacja – 15 cm warstwa styropianu • strop gêsto¿ebrowy • schody wewnêtrzne drewniane • dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ ceramiczn¹ Röben • w projekcie zastosowano rozwi¹zania technologiczne firmy Velux

8,70

Linia obrysu dachu

5 4

8 2

6

3

7

1

Parter 59,77 m² 1. Wiatrołap 2,29 m² 2. Hol 13,67 m² 3. Kuchnia 10,46 m² 4. Spiżarnia 1,99 m² 5. Pokój dzienny, jadalnia 30,00 m² 6. Toaleta 1,36 m² 7. Kotłownia 6,36 m² 8. Garaż 39,91 m²

Poddasze 61,35 m² 1. Korytarz 4,29 m² 2. Sypialnia 13,47 m² 3. Sypialnia 10,28 m² 4. Sypialnia 8,50 m² 5. Łazienka 7,56 m² 6. Korytarz 2,00 m² 7. Pokój/gabinet 11,94 m² 8. Pom. gospodarcze, pralnia 3,31 m²

Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny i ok³adzina drewniana • stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa • rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

3,20

8,84

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em dwustanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna – parter: salon z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia • dodatkowo na parterze: spi¿arnia, toaleta, du¿a kot³ownia i gara¿ • strefa nocna – poddasze: dwie du¿e sypialnie, komfortowa sypialnia rodziców oraz oddzielna ³azienka • dodatkowo na poddaszu: pralnia, gabinet

6,40

9,90

39,91 m2

+ gara¿:

Opis: Leosia II G2 ENERGO to dom zaprojektowany w s³u¿bie energooszczêdnoœci. Zwarta bry³a, prosty, dwuspadowy dach, a we wnêtrzu – ergonomia w parze z wygod¹. Dom spe³ni oczekiwania mi³oœników klasycznych form, po³¹czonych ze wspó³czesnymi trendami. W architekturze budynku rz¹dzi symetria, równowaga i elegancja. Poczucie porz¹dku i harmonii potêguje subtelna kompozycja elewacji. Od strony ogrodowej zaplanowano kameralny azyl dla z³aknionych relaksu. Przytulny charakter miejsca podkreœla dekoracyjna pergola, po której zgrabnie wspina siê zieleñ roœlin.

1,10

121,12 m2

7,70

Autor: Artur Wójciak Pow. u¿ytkowa:

EUCO= 26,86 kWh/m2rok – standard NF40

1,10

Leosia II G2

3,74

h=140 cm

0,00

0,47

h=220 cm

2 Dostêpne warianty projektu: - Leosia II – bez gara¿u lub z gara¿em jednostanowiskowym - Leosia – inne wykoñczenie elewacji, bez gara¿u, z gara¿em jednolub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

3

6 1 7

4

5

Istnieje mo¿liwoœæ: podpiwniczenia budynku • zbliŸniaczenia lub wykonania domu dwurodzinnego Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a • systemu solarnego i fotowoltaicznego • pompy ciep³a

110 SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZEŹNICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


Sofa Smartville

Aran¿acje i wyposa¿enie wnêtrz domu E2 ECONOMIC (wersja A) wykonano w: BoConcept Wroc³aw ul. Krakowska 31, 50-424 Wrocław tel. +48 71 792 52 13, wroclaw@boconcept.pl Sofa Smartville Pe³na oferta dostêpna na stronie internetowej producenta: http://www.boconcept.com.pl

inspiracje

Leosia II G2 ENERGO – inspiracje


Pow. u¿ytkowa:

125,63 m2

+ gara¿:

39,52 m2

+ kot³ownia:

10,42 m2

+ strych:

22,46 m2

Pow. netto:

253,20 m2

Pow. zabudowy:

152,08 m2

Kubatura netto:

621,16 m3

Wys. budynku:

9,00 m 42°

K¹t dachu:

16,80 m

4,00 m

4,90 m

9,90 m

21,70 m

6,90 m

4,00 m

24,80 m

Dom energooszczędny Marisa II G2 ENERGO z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. 10,50

Opis: Marisa II G2 ENERGO to propozycja dla rodziny, która ceni nowoczesne piêkno i wygodê. Bry³a budynku, wzbogacona o atrakcyjne lukarny, zosta³a ubrana w stylow¹ kompozycjê elewacji. Dziêki harmonijnemu po³¹czeniu waniliowego tynku i naturalnego drewna dom prezentuje siê zjawiskowo. Uk³ad funkcjonalny czytelnie podzielono na strefy, zapewniaj¹c mieszkañcom najwy¿szy komfort u¿ytkowy. Zgodnie z najnowszymi trendami, zastosowano du¿e przeszklenia, przez które swobodnie wpada naturalne œwiat³o, nape³niaj¹c wnêtrze swym przytulnym blaskiem.

Linia obrysu dachu

9

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em dwustanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 4-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna – parter: salon z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia • dodatkowo na parterze: gabinet, spi¿arnia, ³azienka, du¿a kot³ownia i gara¿ • strefa nocna – poddasze: dwie du¿e sypialnie, komfortowa sypialnia rodziców z garderob¹ oraz oddzielna ³azienka • dodatkowo na poddaszu: strych

7

5

8

2 3

Atuty projektu okiem architekta: atrakcyjna bry³a budynku • nowoczesna kompozycja elewacji • znakomite parametry cieplne • przestronny i elastyczny uk³ad funkcjonalny • kuchnia z praktyczn¹ spi¿arni¹ • reprezentacyjny salon z kominkiem • wygodna strefa nocna zaplanowana na poddaszu • g³ówna sypialnia z garderob¹ • sypialnie na poddaszu z atrakcyjnymi balkonami • gara¿ oddzielony termicznie od ogrzewanej czêœci budynku • du¿e pomieszczenie kot³owni pozwala na zastosowanie dowolnego Ÿród³a ogrzewania • zblokowane piony instalacyjne – oszczêdnoœæ na etapie budowy i eksploatacji instalacji • centralnie umieszczone Ÿród³o ciep³a – oszczêdna, krótsza droga prowadzenia instalacji Technologia i konstrukcja: technologia murowana, œciany zewnêtrzne dwuwarstwowe • bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: œciany zewnêtrzne – 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem – 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie –15 cm warstwa styropianu • strop gêsto¿ebrowy • schody wewnêtrzne drewniane • dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³aska lub inn¹ o podobnych parametrach

10

6

4

1

Parter 70,50 m² 1. Wiatrołap 3,71 m² 2. Hol 4,35 m² 3. Kuchnia 10,67 m² 4. Spiżarnia 1,71 m² 5. Pokój dzienny, jadalnia 27,45 m² 6. Gabinet 10,59 m² 7. Łazienka 2,68 m² 8. Korytarz 9,34 m² 9. Kotłownia 10,42 m² 10. Garaż 39,52 m²

Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny i ok³adzina drewniana • stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa • rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever • w projekcie zastosowano rozwiązania technologiczne firmy FAKRO

Poddasze 55,13 m² 1. Komunikacja 6,75 m² 2. Sypialnia 15,53 m² 3. Garderoba 2,81 m² 4. Sypialnia 10,92 m² 5. Sypialnia 10,83 m² 6. Łazienka 8,29 m² 7. Strych 22,46 m²

°

42

5,45

6,30

1,20

Autor: Artur Wójciak

EUCO= 36,01 kWh/m2rok – standard NF40

7,50

ENERGO

1,20

Marisa II G2

3,55

9,00

3,20 0,00

0,47

Dostêpne warianty projektu: - Marisa II – bez gara¿u lub z gara¿em jednostanowiskowym - Marisa – inne wykoñczenie elewacji, bez gara¿u, z gara¿em jednolub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji Istnieje mo¿liwoœæ: podpiwniczenia budynku • zbliŸniaczenia lub wykonania domu dwurodzinnego

2

4

3

6 7

1 5

h=220 cm h=140 cm

Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a • systemu solarnego i fotowoltaicznego • pompy ciep³a

112 SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZEŹNICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


Compli

fot. NOTI Mrs.Su

Compli

Aran¿acje i wyposa¿enie wnêtrz domu Karmela II wykonano w:

fot. NOTI

fot. NOTI

Pe³na oferta dostêpna na stronie internetowej producenta.

inspiracje

Marisa II G2 ENERGO – inspiracje


135,65 m2

Pow. u¿ytkowa:

6,87 m2

+ kot³ownia: Pow. netto:

210,89 m2

Pow. zabudowy:

126,73 m2

Kubatura netto:

468,62 m3 9,24 m

Wys. budynku:

45°

K¹t dachu:

14,40 m

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z wiat¹ gara¿ow¹. Przeznaczenie: dom dla 3-4osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna – parter: salon z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia • dodatkowo na parterze: gabinet, garderoba, spiżarnia, łazienka, duża kotłownia i wiata garażowa • strefa nocna – poddasze: dwie sypialnie, komfortowa sypialnia rodziców oraz oddzielna duża łazienka

4,00 m

13,20 m

26,20 m

8,20 m

3,00 m

4,80 m

0,32

Wykoñczenie: elewacje: ok³adzina klinkierowa • stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa • rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

4,78

0,90

9,50

6

5

4

3

2

7 11

10

9 8

1

Linia obrysu dachu

Parter 84,18 m² 1. Wiatrołap 2,00 m² 2. Korytarz 4,59 m² 3. Kuchnia 11,66 m² 4. Spiżarnia 1,07 m² 5. Jadalnia 10,70 m² 6. Pokój dzienny 35,55 m² 7. Łazienka 3,90 m² 8. Gabinet 9,59 m² 9. Garderoba 5,12 m² 10. Kotłownia 6,87 m² 11. Wiata garażowa 21,85 m²

Poddasze 51,47 m² 1. Korytarz 4,18 m² 2. Sypialnia 13,39 m² 3. Sypialnia 11,84 m² 4. Sypialnia 11,50 m² 5. Łazienka 10,56 m²

h=220 cm

0,00

4,00

h=140 cm

°

45

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, œciany zewnêtrzne dwuwarstwowe • bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: œciany zewnêtrzne – 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem – 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie –15 cm warstwa styropianu • strop gêsto¿ebrowy • schody wewnêtrzne ¿elbetowe • dach o konstrukcji drewnianej pokryto blach¹

3,02

9,24

Atuty projektu okiem architekta: budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok (przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacj¹) • okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a • zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych • funkcjonalne i ergonomiczne wnêtrze • kuchnia z praktyczn¹ spi¿arni¹ • reprezentacyjny salon z kominkiem • wygodna strefa nocna zaplanowana na poddaszu • praktyczna wiata samochodowa • nowoczesny design • kominek z zamkniêt¹ komor¹ spalania • du¿e pomieszczenie kot³owni Energooszczêdne instalacje: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacj¹ • pompa ciep³a • ogrzewanie pod³ogowe • kolektory s³oneczne

21,40 m

4,46

Opis: Dom E9 ENERGO PLUS (wersja A) – nowoczesnoœæ w parze z funkcjonalnoœci¹. Zwarta bry³a, bardzo dobra izolacja wszystkich przegród oraz szereg energooszczêdnych instalacji sprawiaj¹, ¿e budynek wyró¿niaj¹ znakomite parametry cieplne. Dom nie tylko oszczêdza energiê, ale tak¿e aktywnie j¹ pozyskujê ze Ÿróde³ naturalnych – wykorzystuje system solarny, wentylacjê mechaniczn¹ z rekuperacj¹ oraz pompê ciep³a. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ du¿e przeszklenia, które integruj¹ wnêtrze z ogrodem. Elewacjê budynku zdobi ch³odny urok kamienia, który dla kontrastu prze³amano ciep³ym odcieniem drewna. Serce domu zaplanowano w przestronnym salonie, który harmonijnie ³¹czy siê z komfortowym tarasem.

Dom energooszczędny E9 ENERGO PLUS z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.

12,00

Autor: Artur Wójciak

EUCO= 24,52 kWh/m2rok – standard NF40

1,20

Rodrigo E9 ENERGO PLUS II G1 (wersja (wersja A) A)

4

5

3 1 2

Dostêpne warianty projektu: - E9 ENERGO PLUS (wersje B, C, D) – inne wykoñczenie elewacji - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji Istnieje mo¿liwoœæ: podpiwniczenia budynku

114 SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZEŹNICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


Aran¿acje wnêtrz wykonano z klinkieru marki: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. 55-300 Œroda Œl¹ska, ul. Rakoszycka 2 tel. (071) 39 78 100, fax (071) 39 78 111 Pe³na oferta dostêpna na stronie internetowej producenta: http://www.roben.pl

Ceg³a klinkierowa SYDNEY antracytowa cieniowana i ceg³a klinkierowa QUEBEC per³owobia³a

fot. Röben

inspiracje

E9 ENERGO PLUS (wersja A) – inspiracje


Alba G1

MULTI-COMFORT

Dom energooszczędny Alba G1 MULTI-COMFORT z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Autor: Artur Wójciak

10,30 m2

Pow. netto:

221,94 m2

Pow. zabudowy:

131,94 m2

Kubatura netto:

524,47 m3 8,49 m

Wys. budynku:

38°

K¹t dachu:

12,00 m

4,00 m

5,50 m

22,70 m

12,00 m

5,20 m

4,00 m

20,00 m

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 4-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna – parter: salon z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia • dodatkowo na parterze: spiżarnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze mogące pełnić funkcję pralni lub garderoby, duża kotłownia i garaż • strefa nocna – poddasze: cztery komfortowe sypialnie oraz łazienka Atuty projektu okiem architekta: budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok • optymalny wspó³czynnik kszta³tu budynku A/V sprzyjaj¹cy energooszczêdnoœci • okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a • zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych • ergonomiczny i funkcjonalny uk³ad wnêtrz • nowoczesny, atrakcyjny wygl¹d zewnêtrzny • spi¿arnia przy kuchni • reprezentacyjny, komfortowy salon • czytelny podzia³ stref • zadaszenie os³aniaj¹ce strefê wejœciow¹ i bramê gara¿u • kameralny taras • du¿a kot³ownia pozwala na zastosowanie dowolnego Ÿród³a ogrzewania Technologia i konstrukcja: technologia murowana, œciany zewnêtrzne dwuwarstwowe, docieplenie gruboœci 25 cm • strop gêsto¿ebrowy • schody wewnêtrzne drewniane • dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ cementow¹ IBF • w projekcie zastosowano rozwi¹zania technologiczne grupy Saint-Gobain

38

8 5 2

3 6

4

9

7 1

4,70

7,30

Parter 66,82 m² 1. Wiatrołap 5,06 m² 2. Hol 8,89 m² 3. Kuchnia 9,64 m² 4. Spiżarnia 1,49 m² 5. Pokój dzienny, jadalnia 35,96 m² 6. Łazienka 2,96 m² 7. Pralnia lub garderoba 2,82 m² 8. Kotłownia 10,30 m² 9. Garaż 17,71 m²

Poddasze 65,37 m² 1. Korytarz 6,86 m² 2. Sypialnia 15,34 m² 3. Sypialnia 12,32 m² 4. Sypialnia 12,59 m² 5. Sypialnia 7,85 m² 6. Łazienka 10,41 m²

°

4,84

Linia obrysu dachu 1,30

+ kot³ownia:

10,20

17,71 m2

0,50

+ gara¿:

Opis: Szykowna Alba G1 to propozycja dla koneserów klasycznej elegancji w nowoczesnym wydaniu. Prosta bry³a oraz ekonomiczny w realizacji dwuspadowy dach otulaj¹ przestronne i komfortowe wnêtrze. Dopracowany uk³ad funkcjonalny domu pozwala na swobodn¹ aran¿acjê pomieszczeñ. Z zewn¹trz Alba G1 prezentuje siê równie imponuj¹co – gustowny, delikatny odcieñ tynku doskonale ³¹czy siê z elementami drewna, tworz¹c harmonijn¹, przytuln¹ ca³oœæ. W bry³ê budynku uda³o siê zgrabnie wkomponowaæ gara¿. Du¿ym atutem domu jest zadaszenie os³aniaj¹ce strefê wejœciow¹ i bramê gara¿u, a od strony ogrodowej – kameralny taras. 12,00

132,19 m2

Pow. u¿ytkowa:

EUCO= 31,41 kWh/m2rok – standard NF40

3,65

8,49

3,02 0,00

0,47

Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana i kamienna • cokó³: tynk akrylowy • stolarka okienna: drewniana lub PCV • rolety zewnêtrzne w systemie CleverBox firmy BeClever

4

3 h=220 cm

Dostêpne warianty projektu: - Odbicie lustrzane

6

5 1 2

h=140 cm

Istnieje mo¿liwoœæ: podpiwniczenia budynku • zbliŸniaczenia • wykonania domu dwulokalowego

116 SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZEŹNICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


MULTI-COMFORT

– inspiracje

Aran¿acje i wyposa¿enie wnêtrz wykonano w:

fot. NOTI

Pe³na oferta dostêpna na stronie internetowej producenta.

inspiracje

Alba G1


ENERGO

Dom energooszczędny Benjamin G1 ENERGO z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Autor: Artur Wójciak

17,85 m2

+ kot³ownia:

12,18 m2

Pow. netto:

220,68 m2

Pow. zabudowy:

139,35 m2

Kubatura netto:

579,68 m3 8,58 m

Wys. budynku:

40°

K¹t dachu:

14,70 m

4,40 m

5,80 m

10,10 m

23,40 m

7,50 m

5,30 m

24,40 m

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna – parter: salon z kominkiem, jadalnia oraz kuchnia • dodatkowo na parterze: gabinet, spi¿arnia, ³azienka, du¿a kot³ownia i gara¿ • strefa nocna – poddasze: dwie du¿e sypialnie, komfortowa sypialnia rodziców z przestronn¹ garderob¹ • dodatkowo na poddaszu: garderoba, toaleta, salon k¹pielowy

9,00

Linia obrysu dachu 1,00

+ gara¿:

5,70

Opis: Benjamin G1 ENERGO to dom, który dumnie prezentuje nowoczesne podejœcie do klasyki. Prosta forma w po³¹czeniu z ciekaw¹ kompozycj¹ elewacji tworzy atrakcyjny efekt wizualny. Fasadê budynku wzbogacono ch³odnym urokiem kamienia. Zastosowano równie¿ drewno w kolorze ciemnej wiœni, dodaj¹c ca³oœci finezyjnego uroku. Wnêtrze domu koncentruje siê wokó³ przestronnego, wielofunkcyjnego salonu. Poddasze z du¿¹ liczb¹ okien po³aciowych cieszy mieszkañców swoim przytulnym charakterem i codzienn¹ wygod¹. W domu zaprojektowanym w duchu nowoczesnoœci nie mog³o zabrakn¹æ kolektorów s³onecznych, które dumnie po³yskuj¹ na dachu.

5

9

8 7

10,10

154,78 m2

Pow. u¿ytkowa:

EUCO= 28,88 kWh/m2rok – standard NF40

9,10

Benjamin G1

2

10 6

3

4

Atuty projektu okiem architekta: zwarta, elegancka bry³a budynku • szykowna kompozycja elewacji • zastosowanie oryginalnych rozwi¹zañ materia³owych • ciekawie zaprojektowane detale • budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok • funkcjonalne i ergonomiczne wnêtrze • praktyczny gabinet na parterze • wygodny salon z kominkiem • komfortowa sypialnia z garderob¹ na poddaszu • du¿y salon k¹pielowy na poddaszu • du¿e pomieszczenie kot³owni, które pozwala na zastosowanie dowolnego Ÿród³a ogrzewania

1

14,70

Parter 78,77 m² 1. Wiatrołap 2,57 m² 2. Hol 14,90 m² 3. Kuchnia 11,23 m² 4. Spiżarnia 1,67 m² 5. Pokój dzienny, jadalnia 30,38 m² 6. Gabinet 10,63 m² 7. Korytarz 4,44 m² 8. Łazienka 2,95 m² 9. Kotłownia 12,18 m² 10. Garaż 17,85 m²

Technologia i konstrukcja: technologia murowana • bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: œciany zewnêtrzne – 20 cm warstwa we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem – 30 cm warstwa we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie –15 cm warstwa styropianu • strop gêsto¿ebrowy • dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny i ok³adzina drewniana • stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa • w projekcie zastosowano rozwiązania technologiczne firmy VELUX

Poddasze 76,01 m² 1. Korytarz 8,28 m² 2. Sypialnia 21,08 m² 3. Garderoba 8,77 m² 4. Sypialnia 11,52 m² 5. Sypialnia 11,34 m² 6. Pokój kąpielowy 7,88 m² 7. Toaleta 2,94 m² 8. Garderoba 4,20 m²

°

4,70

40

3,88

8,58

3,20 0,00

0,47

h=140 cm

Dostêpne warianty projektu: - Benjamin II G2 ENERGO – z innym wykoñczeniem elewacji, z gara¿em dwustanowiskowym - Benjamin III ENERGO – inne rozwi¹zanie funkcji, z gara¿em jednolub dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji Istnieje mo¿liwoœæ: adaptacji poddasza na strych

h=220 cm

8

2

1 7 6

4 5

3

Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a • systemu solarnego i fotowoltaicznego • pompy ciep³a

118 SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZEŹNICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


Sofa Mezzo

Sofa Mezzo

Aran¿acje i wyposa¿enie wnêtrz domu Rodrigo II G1 wykonano w: BoConcept Wroc³aw ul. Krakowska 31, 50-424 Wrocław tel. +48 71 792 52 13, wroclaw@boconcept.pl fot. BoConcept

fot. BoConcept

Pe³na oferta dostêpna na stronie internetowej producenta: http://www.boconcept.com.pl

inspiracje

Benjamin G1 ENERGO – inspiracje


ENERGO

Dom energooszczędny Edgar G1 ENERGO z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.

157,90 m2 18,18 m2

+ gara¿:

6,36 m2

+ kot³ownia: Pow. netto:

231,45 m2

Pow. zabudowy:

148,65 m2

Kubatura netto:

579,55 m3 8,42 m

Wys. budynku:

35°

K¹t dachu:

11,40 m

4,50 m

15,70 m

30,30 m

8,60 m

4,70 m

Opis: Edgar G1 ENERGO to nowoczesny dom, który ³¹czy atrakcyjny design z trosk¹ o najwy¿szy komfort u¿ytkowy. Prost¹ bry³ê domu, wzbogacono ciekaw¹ form¹ gara¿u, nad którym zaplanowano taras, dostêpny z wykusza. Dla estetycznego smaku, ascetyczn¹ biel elewacji prze³amano naturalnym odcieniem drewna. Projektuj¹c taras, wykorzystano surow¹ urodê betonu. Dziêki zastosowaniu du¿ej iloœci przeszkleñ, we wnêtrzu króluje przytulna wygoda. Dom spe³ni oczekiwania inwestorów, którzy ceni¹ oryginaln¹ architekturê i sprawdzone rozwi¹zania funkcjonalne.

5 4

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 4-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna – parter: salon z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia • dodatkowo na parterze: komfortowa sypialnia, ³azienka, garderoba, kot³ownia dostêpna z wiatro³apu i kuchni oraz gara¿ • strefa nocna – poddasze: dwie du¿e sypialnie, komfortowa ³azienka • dodatkowo na poddaszu: gabinet, pralnia

11,40

Autor: Artur Wójciak Pow. u¿ytkowa:

EUCO= 24,28 kWh/m2rok – standard NF40

2 6

7

8

3

1

Atuty projektu okiem architekta: budynek niskoenergetyczny o zu¿yciu energii u¿ytkowej do ogrzewania i wentylacji poni¿ej 40 kWh/m²rok • bry³a sprzyjaj¹ca energooszczêdnoœci, zminimalizowane ryzyko wystêpowania mostków termicznych • okna o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a • funkcjonalne i ergonomiczne wnêtrze • praktyczna du¿a kuchnia • reprezentacyjny salon z kominkiem • g³ówna sypialnia na parterze • dwie du¿e sypialnie na poddaszu • elegancka kompozycja elewacji • zadaszona strefa wejœciowa – ochrona przed deszczem i œniegiem • oryginalny taras na poziomie poddasza, dostêpny z gabinetu • du¿e pomieszczenie kot³owni pozwala na zastosowanie dowolnego Ÿród³a ogrzewania

9 4,30

Edgar G1

Parter 92,74 m² 1. Wiatrołap 3,27 m² 2. Hol 14,68 m² 3. Kuchnia 11,81 m² 4. Pokój dzienny, jadalnia 34,06 m² 5. Sypialnia 21,34 m² 6. Łazienka 3,87 m² 7. Garderoba 3,21 m² 8. Kotłownia 6,36 m² 9. Garaż 18,18 m²

11,40

6,00 m

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, œciany zewnêtrzne dwuwarstwowe • bardzo dobra izolacja przegród zewnêtrznych i przegród wewnêtrznych: œciany zewnêtrzne – izolacja – 20 cm we³ny mineralnej, dach i strop nad poddaszem – izolacja – 30 cm we³ny mineralnej, pod³oga na gruncie – izolacja – 15 cm styropianu • strop gêsto¿ebrowy • dach o konstrukcji drewnianej pokryto dachówk¹ p³ask¹ lub inn¹ o podobnych parametrach

20,60 m

Wykoñczenie: elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny i ok³adzina drewniana • stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa • w projekcie zastosowano rozwi¹zania technologiczne firmy FAKRO h=140 cm

2

°

1

8,42

3,20 4,42

3

35

4,00

h=220 cm

5 0,00

0,47

Dostêpne warianty projektu: - Edgar – bez gara¿u lub z gara¿em dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

4

Poddasze 65,16 m² 1. Korytarz 6,62 m² 2. Sypialnia 14,97 m² 3. Sypialnia 12,18 m² 4. Gabinet 11,13 m² 5. Łazienka 14,88 m² 6. Garderoba 4,38 m²

6

Istnieje mo¿liwoœæ: podpiwniczenia budynku • zbliŸniaczenia • wykonania domu dwulokalowego Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a • systemu solarnego i fotowoltaicznego • pompy ciep³a

120 SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZEŹNICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


Aran¿acje i wyposa¿enie wnêtrz domu Karmela II wykonano w:

Pe³na oferta dostêpna na stronie internetowej producenta. Trefle

LCD

fot. NOTI

inspiracje

Edgar G1 ENERGO – inspiracje


EX 3 G1

EUCO= 27,81 kWh/m2rok – standard NF40 Dom energooszczędny EX 3 G1 z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.

+ kot³ownia:

15,64 m2 268,52 m2

Pow. netto: Pow. zabudowy:

174,51 m2

Kubatura netto:

636,07 m3 8,44 m

Wys. budynku:

45°

K¹t dachu:

17,30 m

4,00 m

7,90 m

26,50 m

11,60 m

7,00 m

3,00 m

Technologia i konstrukcja: technologia murowana, œciany zewnêtrzne dwuwarstwowe • strop gêsto¿ebrowy • schody wewtrzne drewniane • dach o konstrukcji drewnianej pokryto blach¹

5,27 3,17

0,00

7

5

10

9

2

3 4

11

1

8

6

4,70

12,60

Parter 98,38 m² 1. Wiatro³ap 1,92 m² 2. Hol 13,47 m² 3. Kuchnia 8,95 m² 4. Garderoba 1,78 m² 5. Pokój dzienny, jadalnia 42,04 m² 6. £azienka 2,32 m² 7. Sypialnia 18,12 m² 8. £azienka 6,07 m² 9. Garderoba 3,71 m² 10. Kot³ownia 15,64 m² 11. Gara¿ 21,29 m²

Poddasze 74,35 m² 1. Korytarz 6,55 m² 2. Sypialnia 22,05 m² 3. Sypialnia 12,38 m² 4. Sypialnia 21,30 m² 5. £azienka 12,07 m²

°

45

3,02

Linia obrysu dachu

Atuty projektu okiem architekta: dobre parametry cieplne – energooszczêdny charakter • przeszklona elewacja ogrodowa pozwala na pozyskanie energii s³onecznej • atrakcyjna lukarna na poziomie poddasza • wnêtrza maksymalnie doœwietlone naturalnym œwiat³em • wysmakowany, nowoczesny styl wykoñczenia • ergonomiczny uk³ad funkcjonalny z czytelnym podzia³em na strefy • wygodna sypialnia na parterze z odrêbn¹ garderob¹ i ³azienk¹ • du¿a kot³ownia pozwala na zastosowanie dowolnego Ÿród³a ogrzewania

Wykoñczenie: elewacje: tynk mineralny, ok³adzina drewniana • stolarka okienna: drewniana, PCV lub aluminiowa

24,30 m

8,44

Charakterystyka: dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony, z gara¿em jednostanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 4-5-osobowej rodziny. Uk³ad funkcjonalny: strefa dzienna – parter: kuchnia, salon z kominkiem, jadalnia • dodatkowo na parterze: ³azienka, garderoba, du¿a kot³ownia, gara¿ • strefa nocna – parter: sypialnia z oddzieln¹ ³azienk¹ i praktyczn¹ garderob¹ • strefa nocna – poddasze: trzy komfortowe sypialnie i przestronna ³azienka

13,10

9,50

21,29 m2

4,20

2,10

+ gara¿:

Opis: EX 3 G1 to ergonomiczny dom zaprojektowany w zgodzie ze standardami nowoczesnej architektury. Prosta, geometryczna bry³a budynku zosta³a prze³amana modernistyczn¹ lukarn¹ umieszczon¹ nad stref¹ wejœciow¹ oraz stylowymi drewnianymi detalami zastosowanymi na elewacji. Imponuj¹ce przeszklenia zapraszaj¹ do wnêtrza ogromn¹ porcjê naturalnego œwiat³a s³onecznego, które jest te¿ Ÿród³em energii. Wzd³u¿ elewacji ogrodowej zaplanowano komfortowy taras, który dziêki czêœciowemu zadaszeniu, tworzy idealne miejsce do odpoczynku w koj¹cym otoczeniu przydomowej zieleni.

1,80

172,73 m2

Pow. u¿ytkowa:

9,80

Autor: Artur Wójciak

0,47

Dostêpne warianty projektu: - EX 3 – bez gara¿u - EX 3 G2 – z gara¿em dwustanowiskowym - Odbicie lustrzane do ka¿dej wersji

3

Istnieje mo¿liwoœæ: podpiwniczenia budynku h=220 cm h=140 cm

4

1

2 5

Bry³a sprzyja wykonaniu energooszczêdnych rozwi¹zañ instalacyjnych: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a • systemu solarnego i fotowoltaicznego • pompy ciep³a

122 SPRZEDA¯ PROJEKTÓW:

ARCHIPELAG, UL. RZEŹNICZA 28-31, 50-130 WROC£AW, TEL./FAX: (71) 798 38 00, WWW.ARCHIPELAG.PL


inspiracje

EX 3 G1 – inspiracje fot. NOTI fot. NOTI

fot. NOTI

Ingram

fot. NOTI

Tukan

Comma

Aran¿acje i wyposa¿enie wnêtrz domu EX 3 G1 wykonano w:

fot. NOTI

Pe³na oferta dostêpna na stronie internetowej producenta.


ARCHIPELAG

OGRODY

Wygląd otoczenia domu ma ogromny wpływ na samopoczucie domowników, warto zatem poświęcić czas na aranżację i urządzanie ogrodu. Planując zagospodarowanie działki wokół domu, należy uwzględnić upodobania wszystkich mieszkańców, wielkość posesji, rodzaj gleby oraz zaprojektować położenie elementów małej architektury. Dobrze jest zacząć od określenia roli przestrzeni przy domu – czy ma być miejscem aktywnego wypoczynku i spotkań towarzyskich, gdzie wielobarwne rośliny będą przykuwać uwagę gości i napawać dumą właścicieli, placem zabaw dla dzieci, czy oazą spokoju, która zapachem kwiatów i roślin wprawi domowników w nastrój błogiego relaksu. Aranżacja ogrodu wymaga umiejętności stosowania zasad kompozycji i wyobraźni. Warto posłuchać głosu architekta krajobrazu, który doradzi i podpowie, jak zaczarować przestrzeń wokół domu, aby cieszyła pięknem zieleni i swą balsamiczną aurą.


Wiosna w ogrodzie ten kto sieje rośliny, sieje szczęście! Oficjalnie mamy już wiosnę, chociaż patrząc za okno trudno w te kalendarzowe pory roku uwierzyć. Może jest to wyrównanie tej ciepłej, zeszłorocznej jesieni? Jednak wcześniej, czy później wiosna nadejdzie. Już mamy dłuższe dni, niedługo promienie słońca będą intensywniejsze, ptaki zaczną głośniej śpiewać i poczujemy zapach świeżej ziemi, a w ogrodniczych duszach obudzi się zew do pracy. Agata Jaworska architekt krajobrazu

fot. Greenin Wiosennieć zielenią Większość właścicieli ogrodów prawdopodobnie zaczęła już kupować magazyny ogrodnicze i czeka na otwarcie najbliższego centrum ogrodniczego, aby ruszyć pędem po świeżutkie rośliny. Nie ma co się dziwić – na tle panującej jeszcze zimowej szarzyzny każdy, nawet najbledszy odcień zieleni wzbudza euforię. Co roku zdarza się przecież w naszym ogrodzie mały cud – wszystko ożywa, bez względu na to, jak długą i ciężką mieliśmy zimę. Te pierwsze oznaki wiosny cieszą najbardziej – są obietnicą nadchodzącego ciepłego lata, a po nim kolorowej jesieni. Wiosna wzbudza chęć do zmian. W nowym sezonie możemy coś dosadzić, przesadzić lub wybudować. Zanim jednak zabierzemy się za przekopywanie naszej posesji, zachęcam do chwili przemyślenia. Zasada kształtowania ogrodów to przede wszystkim: najpierw teoria potem praktyka. Trzeba się zastanowić, jaki efekt chcemy osiągnąć – jakie style się nam podobają? Może jakaś inspiracja z  wakacji? Czego do tej pory brakowało? Tego typu pytania powinniśmy sobie zadać i dopiero potem zabierać się do prac. Obecnie jest na to najlepsza pora. Przyszli właściciele ogrodu, którzy mają do zagospodarowania kawałek terenu przy pięknym domu, też powinni przysiąść i dobrze przemyśleć decyzję wkopania

kilku małych niepozornych roślinek, które za kilka lat mogą opanować pół ogrodu. Niedoświadczonym polecam spotkanie z architektem krajobrazu. Kwitnące aranżacje Można tak zagospodarować przestrzeń wokół domu, aby co sezon można było zmieniać charakter ogrodu. Jeśli pomiędzy wieloletnimi krzewami i drzewami pozostawimy wolną przestrzeń, możemy każdej wiosny decydować o tym, jak w tym roku będzie wyglądał nasz zielony zakątek. Możemy na przykład zasiać same czerwone kwiaty, które cały sezon będą kwitły, zaplanować ogród ziołowy lub pachnący. Do dyspozycji mamy całe mnóstwo roślin i cały czas wymyślane są nowe odmiany. Moja propozycja to białe „margaretki”, które wniosą wiele świeżości lub inne kolorowe odmiany złocieni. Wiele uroku mają też ozdobne maki o pełnych kwiatach lub delikatne kwiaty komosa. Bulwiaste dalie mają tak jaskrawe kolory, że trudno od nich oderwać wzrok, urokliwe są też rudbekie. Należy wybrać gatunki, potem dobrze przygotować grządki pod rabatę i wysiać – to będzie koniec naszej pracy aż do jesieni. Aby wiosną ogród szybciej budził się do życia musimy dobrać odpowiednie, wczesne gatunki. Pierwsze oznaki wiosny to żółte lub czerwone kwiaty oczarów.

fot. Greenin

126

ARCHIPELAG. DOMY Z DOBRĄ ENERGIĄ!

Jeszcze w śniegu zakwitają ciemierniki, potem pojawiają się znane rośliny cebulowe: przebiśniegi, żonkile, tulipany, krokusy oraz sasanki, po nich rozpoczyna się już cały koncert wiosennych kolorów. Prym w wiosennych efektach specjalnych wiodą drzewka owocowe. Jeśli nie mamy ochoty na zbiory owoców, zasadźmy drzewka owocowe ozdobne, które nie dają plonów. Są to między innymi: grusza drobnoowocowa, jabłoń rajska lub wiśnia piłkowana. Ruch na świeżym powietrzu zapewni nam obowiązkowa co wiosnę przycinka krzewów i drzew. Kilka dodatkowych kalorii, pozwoli spalić również niezbędna aeracja i wertykulacja trawnika. Odpocząć będziemy mogli, rozsypując nawóz wiosenny pod rośliny, aby miały składniki potrzebne do wzrostu i pięknego kwitnienia. Zielone inspiracje Właściciele balkonów i tarasów też mogą popisać się ogrodniczymi zdolnościami. Obecna oferta donic zewnętrznych i wiszących jest tak bogata, że każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. Zależnie od gustu użytkowników tarasu mogą to być monotematyczne nasadzenia (np. sama lawenda) lub wielobarwne kompozycje, gdzie mogą się też pojawić pachnące zioła wykorzystywane w kuchni. Dla wielbicieli nowych rozwiązań, polecam zainteresowanie się ogrodami wertykalnymi, które dają możliwość cieszenia się zielenią bez wykorzystywania powierzchni mieszkania czy tarasu. Taki ogródek na ścianie jest ciekawym i oryginalnym elementem mieszkania. Nie ma lepszej pory niż wiosna na podjęcie decyzji, czy chcę zostać ogrodnikiem. Stare chińskie przysłowie mówi: „ten kto sieje rośliny, sieje szczęście”. Pamiętajmy o tym i dbajmy o swoje ogrody. Jeśli zmobilizujemy siły i zabierzemy się teraz do intensywnej pracy, będziemy mogli oglądać jej efekty przez cały sezon. Chwile letniego relaksu między pachnącymi kolorowymi kwiatami z całą pewnością zrekompensują wysiłek poniesiony podczas prac i dodadzą nam dobrej, zielonej energii . Ruszajmy więc do ogrodu! Greenin Agata Jaworska architekt krajobrazu +48 660 778 990 www.greenin.pl


Do ilustracji wykorzystano materiały firmy Greenin.


KONKURS e-WIOSNA

WYGRAJ PROJEKT DOMU!

I miejsce II miejsce

zestaw nagród od firmy Röben

projekt domu z oferty Pracowni Projektowej ARCHIPELAG o wartoœci do 3 000 z³

III miejsce

oryginalny, rêcznie malowany obraz z kolekcji Galerii Artgeist

Zadanie konkursowe: Zadanie konkursowe polega na stworzeniu has³a reklamowego, firmuj¹cego kolekcjê DOMY Z PODDASZEM U¯YTKOWYM Pracowni Projektowej ARCHIPELAG. Prace nale¿y przesy³aæ na adres: konkurs@archipelag.pl Czas trwania konkursu: Konkurs trwa od 25 kwietnia do 31 maja 2013 r. Na odpowiedzi czekamy do 31 maja do godz. 24.00. Regulamin Konkursu jest dostêpny na stronie internetowej www.archipelag.pl oraz w siedzibie Organizatora.

REGULAMIN

Partnerzy konkursu:

Niech wiosn¹ spe³ni¹ siê marzenia o w³asnym domu!


AKTUALNE PROMOCJE PROMOCJA WIOSNA Z DOBR¥ ENERGI¥!

Wybrane projekty 300 z³ taniej! SprawdŸ szczegó³y!

ARCHIPELAG BLISKO CIEBIE!

129


PARTNERZY ENERGOOSZCZÊDNOŒCI Architekt ARCHIPELAGU poleca Wspólnie z ekspertami z firm partnerskich wyznaczamy nowe trendy, promujemy najnowoczeœniejsze rozwi¹zania i wspieramy rozwój budownictwa energooszczêdnego. Dziêki integracji innowacyjnych materia³ów, technologii i instalacji nasze domy to domy z dobr¹ energi¹, które wyró¿niaj¹ siê niskim kosztami eksploatacji i najwy¿szym komfortem u¿ytkowania. arch. Ma³gorzata Simla Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

FAKRO Sp. z o.o

VELUX Polska Sp. z o.o.

ul. Wêgierska 144a, 33-300 Nowy S¹cz tel.: (18) 444 0 444, infolinia 800 100 052 e-mail: fakro@fakro.pl, www.fakro.pl

ul. Muszkieterów 15A, 02-273 Warszawa tel.: (22) 33 77 000 e-mail: kontakt@velux.pl, www.velux.pl

BeClever Sp. z o.o.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

ul. Malinowa 1, 62-300 Wrzeœnia tel.: (61) 4360 354 e-mail: info@beclever.eu, www.beclever.eu

ul. Rakoszycka 2, 55-300 Œroda Œl¹ska tel.: (71) 39 78 100 www.roben.pl

Viessmann

Zehnder Polska

ul. Karkonoska 65, 53-015 Wroc³aw tel.: (71) 36 07 100, infolinia serwisowa: 801 08 01 24 www.viessmann.pl

ul. Kurpiów 14a, 52-214 Wroc³aw tel.: (71) 367 64 24 e-mail: technika@zehnder.pl, www.zehnder.pl

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

Rettig Heating Sp. z o.o.

ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice / k. Zielonej Góry tel.: (68) 38 50 250 e-mail: rockwool@rockwool.pl, www.rockwool.pl

ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa tel.: (22) 544 10 00, fax (22) 544 10 01 purmow@purmo.pl, www.purmo.pl

TERMO ORGANIKA Sp. z o.o.

OKNOPLAST Sp. z o.o.

ul. Boles³awa Prusa 33, 30-117 Kraków tel.: (12) 427 07 40, fax (12) 427 27 21 www.termoorganika.com.pl

Ochmanów 117, 32-003 Pod³ê¿e tel.: (12) 279 71 71, fax (12) 279 71 72 e-mail: biuro@oknoplast.com.pl, www.oknoplast.com.pl

TERMAT Sp. z o.o.

Xella Polska Sp. z o. o.

ul. ¯ytnia 1A, 55-300 Œroda Œl¹ska tel.: (71) 317 51 21 do 23 www.termat.pl

ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa tel.: (22) 573 20 0, infolinia: 801 122 224 / (29) 767 03 60 www.ytong-silka.pl, www.budowane.pl, www.sklep.xella.pl

LEIER POLSKA S.A. 33-150 Wola Rzêdziñska 155a tel.: (14) 63 13 700 e-mail: tarnow@leier.pl, www.leier.pl

130

ARCHIPELAG. DOMY Z DOBRĄ ENERGIĄ!

Grupa GPDACH

www.gpdach.pl

Polska pó³nocno-zachodnia tel.: (61) 427 04 23 www.inter-lers.pl

Polska pó³nocno-wschodnia tel.: (54) 288 18 58 www.moderndach.pl

Polska po³udniowo-zachodnia tel.: (77) 414 14 68 www.wiazar-system.pl

Polska po³udniowo-wschodnia tel.: (17) 786 37 90 www.sawe.pl


Dołącz do nas!

Elektroniczny katalog „Domy z poddaszem użytkowym” Pracowni Projektowej ARCHIPELAG  
Elektroniczny katalog „Domy z poddaszem użytkowym” Pracowni Projektowej ARCHIPELAG  

Moc nowości od Pracowni Projektowej ARCHIPELAG! Najnowsza kolekcja projektów domów z poddaszem, inspirujące aranżacje wnętrz, porady archite...

Advertisement