Page 1

Jtr clo erlrste kla.s rtJrflr de rzer.strt klrrs ,.JtJtr. de r.tersÍe ht B:s#-.i

Z,a nien we er Eraag vele

.'F

ilit

seizoen.

IiR ZIJN weinig of geen clubs in ile 2de " klur van het zaterdagvoetbal te vinden

die zich.bij voorbaat kansloos achten voor promotie naar de eerste klas. Iflanneer het een beetje lopen wil, is een vierde plaats voor iedereen haalbaar. I{ant dit staat bif iedereen voorop: de geluksfactor zal meer dan ooit z[in grillige rol spelen. Daarnaast zal het in deze slijtageslag noodzaak bliiken over een ruime spelers. t

Nie Evenals hiij De

tlij Zwaluwen van trainer

ortl Jacobs

jaren gebouwil naar tht ii.iÉe óompeUtieiaar. Voor de lïn""* ii zwatíw'"n rrog altiiil een begrtP en ile Yogels willen

ile prómotieboot ni+t rnissen' ápeciacutatre versterking spe É'*u* cr nfut, ma;rr door eenw'illen

n"ia en vastbêradenheitl .iÁ VtaarifÍnssn lile eind vorig iuiroen vootiichtigw'eg iloorbrei.ËoAe goeile liia iloorÍrekken naar ile top.

k

basis tg.'bffiikfêi1, want d'e- $ïrib, {ie bij de eerJts dtt beste blessure duideliik is sehËiidiëbflÏzal zonder twijfel een zwaar íá'ffiiÍ'iltátlifsi!. ondanks alle goede *ttgo:-, nerienï zuÍi:n er spaanders vallen ëq;ft club die deze gernakketijk kan opvalrgen staat h6l'sterk.


'*-*'ïï'E,iïffi ,if*h'$ï;ï;n ïattg"o'

kunnen

q."__1ï",;'lïiljZxfg:-t

ffi .ï#$;$ffi g'ï-,geti:iïïil':* ïl}Èisnut*"*t-ttll'*lt lÏSi f

A;

t"U*"?)Í'ï"*"

oo'-

ï3Ï':*1.'J":I'"3i,i^ t*" "m""t?

\ ïï,ïi;;* i''*'

ie-neernsf$ií"

-.^,,

ria

is

krê'


tiír

Zwaiuryen staat Yoor eefr''t nware? duhhele op SrUt Vlaardingen

''

Vanzelfsprekenil

stellen we -ons prachtige halfverharile oefenveld ook zoveel rnogeltjk vo,or andere clubs beschikbaar. Vrijilags bijvoorbeelal hebben we het zclf niet noilig, omtlat onze elftallen zateÍdags moeten spelen. 'k Denk ook aan avondoefenwedstrijrlen met eÍ! tussen anclere clubs. Er

is

een voortreffelijke verstandhouiling o'nrler de Vlaardingse voetbalclubs. Dat is door tle

Sportraad gekomen. In de sectie voeibal, waarin ze alle elf zijn vertegenwoordigd. komen rve geregeltl bljeen. Hierdoor

he ben we elkaar leren kennen

ffi

en waardefen, rv'eten u'e t,an elkanders w'ensen en klachten af en is hier een rvetlerzij-is begrip voor gegroeld.

t-tuÏ

Áan het w'oorcl is Dick r-an der Snoek (44), voorzitter van Zwaluwen en van de sectie betaald

voetbal in de Sportraad. Je hoort wei beweren, dat cle laa! ste tijd in Vlaardingen zoveel rroor voetbal woldt gedaan.

'Í$ :lirrir::li,::i:ii:

::l.:i::::;:!i.::l

Veel meer dan rroor andere tak-

ken van sport. Maar dan ligt dat aan de grotere activiteitd;e de sectie voetbal in de sportraad ontwikkelt. Met deze zienswijze is zijn coilega Wc'ut Groeneveld, voorzitter vaïr clê voetbalclub Vlaardingen, het roerend eens. Hij zrvaait de 1of tr.ompet over zijn sectievoorzitter. Man, ik heb aitijd gedachi, dat hij zo'n vreemde terug getrokken man was, die een beetje uit de hoogie deed. Maar in de sectie heb ik hem leren kennen als een geweldig fijne en amicale kerel, met g::ote stur'-

kracht en een koppie. Zwaluwen, Vlaardings hoogst geklasseerde zaterdagcl.ub en meí ruim 600 leden en rrier elftallen

jn de KNVB-afdeling, €èn vàn de grootste en sterkste ciubs il het Nederlands zaterdagvoet-

ba}, staat voor twee zware opgaven tegelijk: Een irieuw clubgebouw,rÈaliseren op het

gend jmt

r,o1-

gofee-d kornencle nieuwe $@rtpark in Holy, dat

het beste fin Vlaardírgen worcll en trachten een piaats íe veroveren in de in 1970 in te stellen eerste klas in het zaterdagvoetbal.

Het topelftal van Zwaluwen, rzoals

het, op twee wlizigin-

in en tegen Noordwijk de ditmaal bijgen na, zaterdag

zonder belangriike competitie opent. Van l.n,r.: doelman Aad Boers, Mar Struis, Paul Westendijk, Koos Veth, Jack Simons, Arie v. r' nies- | sen, Jaap v. d. Steen,- enk v. Gelderen, Frans v. d. Ree, Frans de Graaf en Jacques Breedveld. In dit elftal hebben Arie r'. d. Giessen en Jaap v. d. Steen plaats ge-i rnaakt voor aanvoetder Jos Buitelaar en Bert van Veen.

i

I

I

I i


,CLUBGE]BOLI-,ïV

Het nieuwe clubgebou"v is hegloot oP f 245.000. .Het Zrvajuweneigendom oP het huidige sPortpark nam Ce gemeenie voor f 90.000 over. Aan gemeentesubsidie wordt f 70.000 verstrekt. Het resterende tekort van f 85.000 moet zoveel mogelijk worden weggerverkt met eigen activiteiten bij de bour'v' Daarvoor is een bouwteam gevormd, dat zich met de organi-

satie van de tijdrovende afrverbor-tw zeil

king zal belasten. De

wordt aan derden uitbesteed, wàarbii het uit kantine er1

kleedgei:ouw bestalande clubgebouw zo snel mogelijk glas- en

waierclicht zal worden maakt. Grote spoed

gei,s geboden

om het bij de aanvang van het volgend seizoen in gebruih te kunnen nemen. Het oP architectenbureau G. Geluk werkende lid R. Schippel zorgde gratis voor de tekeningen, waar{lnee vele duizenden guldens werd uitgespaard. Bij cle afwerking zullen praktisch alle :bouwmatelialen tegen fabtieksprijs irunnen worden betrokken. Daar is niet vreemd aan, dat de Zwaluwenvoorzitter Procuratiehouder

bij Van

Hij ís

ook gediplomeerd binnenhuisarcl-titect, na een 5-jarige studie aan de academie voor beeidende

Neerbos i.s.

kunsten in Rotterdam. Voor de interieurverzorgíag behoefi dus

niet

een. dergelijke kracht te

worden aangetrokken. Van de ieden zelf gaat grote drang uÍi

bouw $rordt 10.25

cl.e

kantine

15.25

bij Voorzitter Dick v. d. Snoek

metel en zal het kleedge-

bouw, behalve 10 kleedkamers lVe gaan, atdus Dick v.d' Snoek, met wasruimten,,scheidsrechilie sedert 1960 als rroorzitÍer

tersvertrekken, bergruimte en eert bestuurskamer, ock een centrale ruímte voor comrnis-

aan Zll'aluwen leiding geeft, jaar tegemoet, rvaarin van bestuur, spelers en alle andere Ínedeeen uiterst belangrijk

sievergaderingen o'mvatten,

INTERTÁND In het kader van de viering het 700-jarig bestaan

werkentlen 69r'Érootst mogelii' he, zo niet een biipa bovenmenkroeftsinsPan4ing selijke,

van van Vlaarilingen in 1973, wi!;%walu-

wordt gevraasdi,'Maar de bereirtheid daartoe(is vo op aan-

wen zich met de orfEnisatie van een intcrlandweelstriÍd za-

wezig.

ter-lagvoetbal belasten. Dan zal

er naasó het clubgeboull' een overdekte tribun6) '.' moeten staan, met er achter, als verdere wens, een sportzaal. Met een nieuw sportpark. geënt oP deze tijil, wil Zwalurven tlit ook openstellen voor weilstrijtlen van se-

Ieótieteams.

hun steentie aan het nieuwe Ieclere vereniging heeÍt haar peclubgebguw bij te dragen. riocien van op- en neergang. Voorzitter Drck v.d. Snoek Van het ,oentraal oP het nieuwe meent, dat voor Zwaluwen sportpark gesitueerCe,clubge'

l

TRAINING i

i

I

i | I l

thans weer een periocle van oP-, gang is aangebroken. Dit wot'clt I

áuidelijk gestimuleerd. zo leidt I hij uit de stemming onder cie I

speiels af, door het níeuwe

sportpark en door de vurige wil bÍj'de eerste vier ín hun afdeling te behoren, die a.an het

eind van dit seizoen- naar

de

eerste klas overstaPPeir, om als eerste klasser het nieuwe sPortparir in gebruik te nemen.

Daarvoor is zeer iijdig de íraining \grvat met eên A-selectie

van lB.speler,s onder de ambitieuze 'ieiding van trainerr-E. S. Jacobs, die bij Zwaluwetï. zijn dercie seizoen ingaat. Er Wordt. met 100 procent opkomst en inze1 getraind. De bezieling is zo i groot, dat ettelijke spelei's cieze

|

zorneï en in hun vakantie hebben door getraÍnd op eerr cloor de trainer verstrekt schema. IIet topelftal wordt bij Zwaiuwen nog cloor de E.C. samengesteld, met adviserende stem van de trainer. Twee speler5 vindt

I

| I i

voorzitter v.d. Snoek met kop en schouders boven de rest uitsteken: Jos Buitelaar en Aad

de Wílt. De ]aatste vindt hij

technisqh zo begaafd, dat hij hem rijp acht voor een club als i Feijenoord, als hij daarvoor de 1

juiste mentale instelling opbrengen.

I

kon i I


4


..6.t+:1 riti\SÈr.ui,r'

ffiiil

ÏiË-ïF,"t-"t".*":Ï

$J,*;issisi ffil,l'*"Í:,,:J"ï"Ë

.ffi:li#"*-

.ffi**atffi$*

iïà;*Íiïffiqitï::::; ":* c;; ",**:iïï iï"$i1, ;|j;e'lf;

*ffm$$wffi p ir

ïï i1 ?+ x ?ï"Ë"Ï=;'11"5t :

:

s.ï:';;irt

:

I

1*qffi'Ëiffi ïdi"*"-.iÍt'{'tï-r'U*#llï:,-

;ï ï": à'l::l;'ii$ "' ïiiíJ:*"Ii ;ï:":'ru1 &'"i.,,ï,t ï': r:ï

:ï?i:iïl., :ï:"

::ï; " s.:hiïu4 "

i:il1ï'""

ï;q*Ë"*tt'*ïï"""i""""'l'"; ZI,VALUWEN behoort thans

in

rÍÍe

tweecle kla"sse niet tot de uitgesproken top, maar vr'ordt we1 door veel tegen-

Men

is aI in bespreking

voor

een tijdelijke kieedgelegenheid" Hei aantal elftallen voor de competitie zal

stanCers gevreesd. Het gíng in de eindÍa,se van de l'olige competitie

bij

trainl op

Voor het eerste elftal zijn geselecteerd: Aad Boers, Sjaak Breedveld, Jos Buitelaar, Henk van Gènderen,

en kreeg in de ove.'.'schrijvingsperiode een trveetal llulltige nieuwelingetr. Trainer Ep Jacobs goed draaien

rnaanda; en donrierdag, vooriopig i1og. op het irret RK lilIK en DeHollandiaan gedeeide tijclelijke trainingsveld in het park 't Nieuw-e.

lant, maar zal in het winterseizoen gebruik kunnen maken van raar eigen nieurve, grote haifverharde trainingsveld in

Hol5r.

cle

jeugd ongeveer gelijlt zijn aan

de cijfers'van Excelsior, terwijl er 12 seRiorenteams zijn .ingesehreven.

Jan de Geus, Arie v.d. Glessen, Frans van de Graaf, F{ans van Rhee, Sjaak Sirnons, Mar,- .Stmis, Maarten Tol, Joop v.d. Steen. Bert van Veen, Koog \reth, Paul Westerdij, Aas v.d. \Milde en les van'Wijk.


C -Ee-n u1ryt. d.e beetdpn uít h,et ylyteaery: Twaluwen, *ptend, op n_eï alrcIe

terrein in de .hoogstë ttet zatardaguoeibal,

titesse u4n


{Yan onze sportreilactle)

Swaluiren,lereiilt rich intensief voor op het komsp$e.,-seizoen, dat van beslisaenile betekenis zal zijn voor dle promotie naar eel! nieuw te vbrmen eerste klas. De eerste vier ciubs gaan gver en dlaar willen ale votels bll zijn Sinils enkele weken w_ordlt er onder Ieiiling van trainer Jacobs getraind met een groep vàn zeventien man, Jonge knapen rlle puuÈ enthouslast zijn om er bij te zijn het volgentl jaar. Want het ts een uiet rnis te verstane wens van Zwaluweu onr yolgenit jaar op het nleuwe spofrconoplex in ite Vlaaqilingpe Holywijk in ele eerste klas te spelen. Aan beide kanten worilt hard gewerkt. De gemeenteltke plantsoenendienst is ilagelijks bezig het sllortÍnxk tot tn ile puntjes af te leveren. Eet Bras, ilat enige

tiJil geleiten ts gezaalil, ts goed opgekomen en heeft er al speelveldlen van gemaakt.

eehte

ZwaLrawen krijgt een eornplex lvan Zwaluwen gelooft niet dat van vijf speelvéldeor, inclusied]Zwaluwen veel jeu€idleden z"al cen halÊ verhard trainingsveld. lverliezen wanneer een van d,a IIet zal een sportpark ziin eatlgroo,tste zaterdagverenigngen niet veet a,fqrfrkt van het huidige lvan ons land naar het buitengecnrnlrlex ln park 't Nieuwelant, lbied irekt.

rnaar de velden zullen veel beÉer zijn. Zjj hebbenr de afgBlopen

|

neaand€n ssrl speelaLe berverking

ilà*cdn:SdËàÈA

d*de'r;Ël

voor het afvoerwater direct rond het sDeeldveld ge]gïaven en in

I

UITAÀR

De, competítie wordt r,'oor de

têgeÍd'teUing to.t*heT huid.ige veldlvogels een hele zware en daar is ín*'t Nieuwélant zongt eeá stel- lieder'een van overtu!6d. Men zou

sel van draineerbuizen voor de I het als een prestigekwestie kunafvoer. Der,e buizear zrin circa Inen zien omdat Zn'aluwen altijd zers meter a,fstand van eÍ<aar ge- I in de iroogste kfas van het zaenkele jaren terdagvoetbal {on, {op eq,}e[e leed onder legd ond€r het heÍ maaiveld. llterdagvoetbal Zn'alulr,-en zal bijzonder blij lna) heeft gespeeid. ,,}Vij zijn-het zijn wanrleee het naar de Holy laan onze stand verplieht,'l aldus ka^n Eaan. Het zit een kleine ide mening van het ZwaluwentwintÉ jaar in 't Nieuwelant en lbestuur," dat wij in de hoogste heeft áringe'nd behosfte aan uit- lklas blSven spê1en".-Ve€tr nieuule breiding. Vosrheen heeft Zwa- lgezichten zijn er -bij 4e vogels luwen ájn jeugd - voornamelijk lniet bij gekomen. Van Ove'rmaas Geuq, d,ie die inrniddels uit het eóniéd eáUlËA àchter de Van Hó- lkwam Jan de Geus, gendo,rplaan - kunnen opvangen, I al een hersenschudding heeft-oprnaar tènsbtte moest een gedeel- | getopqn en verder L'elooft- Jaap SDV iets te te worden gede[ege'erd nàar de I van der Steen van Zuidbuurt. Éen ei andel is de l rvorden. Er zijn geen prorninenafgelopen jaren wel ten koste lten weggegaau' Zwaluwen berrv5 rlesur vl, uqv dat steeds op rll ae rn uI de vcl eluËrriË geue Sleur *eei: in Llë verer:,iging Èic- lru-rriL | roemt zich er nog

'n.

I

het evenals zeer weinige vereni-

jeugd I Sincen^ in- het .eli" is we,l ienrobeerd de -zaterdaryoetb-al op t" i-"ns-d doot iict orsàise- lg19.1,:tr:]lql {:-5SïB-*-"'-f1' k ent ardoor àe z g' zw alu dq wen -;t-C"m I ï5"'ï"';"$ïit"ïË ;à;i Bruin lB-serlectie die elke week oÍ) -- -- SJcretàris H. de

I

TRAINING I |

il

Ë;#;.

-

--mááíd.aFavondu-ordtgehouden'] Het tist jn de becloeling dat de vogels-de competitie ingaan, met

t

voor cie spelers, omdat het vooral de winter weinig aantrekkelulr rs_om op het voormalige der-

I I

jeugdelftaltea schommelen tussen cle tien en twaalf.

I

|

|

i

i I I

--''-_

'dat het de komende winter zal kunnen tlainen op het spor"tconrplex i-n Hollz. 5"; prettig geluid y.11t

l2-seniorenelftallen, 5 B-elftal-

len en 7 C-elftallen. De kleinere

Van cle gerneente ireeft Zwaluwen al cle l,oezegging gekregen

de veld van Zrr"'aluwen te trainen, Ook de vierdeklassers RKWiK err De Hollandiaan trainen daar. ' Tlainer. Jacobs van Zrvaluwen . rs evenals het bestuur optimistisch over de kansen van Zwaluwen, Vorig jaar. in de tweede t heift is de kracht van de, ysgsl5 |duideU_j_k rot uitdnFtrin!] L,*omen. We raakten uit de $ed-reigd,e zone en stoptcn op àe hetít. Het_ elftal heeft een - lange periode gehad om aah eit<ïár':te

I


DE ROTTERDAMMER

Zwaluwen start oefenprogramma \/LÁÀRDINGEN

gint

zaterdagmiddag

Zwaluwenb e*

zljn

oefenpro-

gramma têgen Fortuna B oP het iweede veld aandeKethelweg" Aan-

vang drie uuir.

Volg#eweek gaan devogels naar

ARCin #?hen aidRijn en oD zat€r-

dag 23 augusÊus komt het

Schie* damse DIIS naard e Kethelweg. Aan-

vang halÍ drie.

Zaterbag 16 augustus wordt het

tradltlonele Harry van

den

Bergr-toernooi op de veldenvan Zwaluwén gehouden. Dit toernooi, ter nagedachtenis aan de ol'erleden secre-

faris van Zwaluvren, Har-ty van detr BeÍg,. geniet een grote bekendheid'

Behàlve trofeehouder SParta, doen meeQuick Boys, Excelsior, Fortuna

Vl. en Zwaluwen. Het tornooi begint :s moiigens met

een ontvangst om tien uuÉ.'In de

/,(, f-r B h Generale van

middaguren zullen de veteranen van Zwaluwen en VFC tegen elkaar sPe-

N

len"

'Z'waluwen

maar matig (Van onze sportretlactie) Aan'db Kethelweg kwam Zwa-

luwen ARC

- ,*ota1i;gÀi l-2

Toen Westerdijk 10 minuten gebl-esseel'd

rairktc st€!den

(sest.).

"'oor

tijd

I

I

tot

een matige generale

tegen het Schieelamse DIIS, dat vooral ia ile achterhoeile ilc thuisclub weinig kans Baf, In een gelijkopgaanite wedstrijil werden

de punten vobr ile rust al

ge-

tIeeftl.

6;;ii;ï"

;È;"t"* ;i "ff#'H :ft:àili;

blevcn beperkt trrt dal tuggen Timmer'. de gevaariljkste rnan bij ARC. en de totale Zrvaluwendefensie. Voor rust:'qanr ARC de leidinrg door Van cle Mdent en tekende Buiteiadl voor cle ffiJirmaker. Tien minuter na rust scoorlq Van Genderen de winnende

treffèf.Èr

L,ozTÊÈà t PJ

41

Zwaluwen had invallers voor Van der Wilde (enkelblessure) en Buitelaar, die voor zijn werk in het buitenland is. Van der Steen (SDV) en Frans van der Graaf waren de invallers ervoor.

in voor Van der Giessen, die voor de rust op de rechtsbuitenplaats stond. Na een klein half uur nam de thulsclub de leiding door Van der Graaf, die een solo zo hardhandig zag gestuit door de doelman van DHS. De 'toegestane Van Veen viel ook nog

strafschop werd goed genomen door Van der Graafl 1-0. Even later werd een glashelder doelpwnt van de ,,vogels" om onbegrijpelijke reden afgekeurd.

Vlak voor de rust kwam DHS op gelijke voet toen een wije trap door Koos Vet van richting werd veranderd, Doelman Boers was toen kansloos: 1-1.

In de tweede helft werd er niet

meer gescoord.


Sptftt'' i Stdedigt zaterdag *ls

Harry Yan den Berg'pryjs toegeaegd met hun sterkste arna-

Hcnrg uan d,en Berg-Pnis (V

Tà'

tiids

an onze sqottredactíe )

naged,achtenís aan de des-

orserleden seq'etatis Dan iwaluwen, Harrg uan den Berg, d,íe deze

lunctie een kwart

eeuw

heeft uítgeoefend, zal zaterdag - 76 augustus - oP de uelden aan

Zwalunen can de. Kethelweg h'et toernooí om d,e wísselprtis uan Harrg aan &en, Berg worden geIwuilen. De organisatie is, evena,ls e1k jaar, weer in handen van de spelers'van het negende elftal met hun dames, d.ie er wegr van alles ean hebben gedaan om het evenernent zo gKled mogelijk te laten verlopen, Deelnernende vereni-

gingen.

zijn de

zaterdagclubs

tuna-Zwaluwen en Excel.it*-

teurselectie naar de Kethelweg Quick Boys. De vijf verenigingen spelen dus een halve comte komen.

Zwaluwen brengt onder andere petitie. De wedstrijden nemen Kruidenier, Hofman, Zonneveld, tweemaal een kwartier in beslag. Den Ouden, Van der Schaft, Van Bij een gelijk aantal punten zulder Steen, Krijgsman. Van Wijk, len strafschoppen de beslissing Kornaat, Van der Pol, Van der brengen, Onmiddellijk na aÍloo,p zal mePijI en Pijper binnen de lijnen. Scheidsrechters in het toernooi vrouïw'C, M. van den Berg-Akzijn de bekende P. Wolffenbut- kerman, echgenote van de overtel. J. Mast en H. A. Merkesteijn. Ieden secretaris, de utisselprijs Het porgromma wordt zater- uitreiken. Het toernoo,i zal om hal.f vier dagochtend tien uur begonnen met koffie voor a1le verenigingen worden besloten met een wedin de cantine. Om ku'art over strijd tussen de veteranen van tien is de officiële opening en orn ZwaLuwen en VFC. Voo'r VFC elf uur beginnen de wedstrijd.en. spelen mee De Herder, AarnoudHet wedstrijdpro,gïamrna ziet er se, Bos, Arkenbout, Kortleven, als volgt uit: 11 uur Sparta- Remmers, Barendre,gt, Termijn, Quich Boys eÍr Excelsior-Fortu- Frans van der Burg, Ruys, Dijks= na, 11.45 uur: Sparta-Fortuna hoorn. Bij Zwaluwen spelen mee en Quick Boys-Zwaluwen, 12.30 Van der Reyden, Verschoot',

Quick Boys en Zwaluwen en ve.rder Fortuna, Sparta en Excelsior. D. Sparta is houder t'an de wissel.- uur: Excelsior-Zwalut'en, 13.15 Sloots, Keizerwaard, Boog, piijs en zal het waardevolle klei- uur Sparta-Excelsior, 14 uur Keizerwaard, Van der 'Weyden, nood komen verdedigen. De fortuna-Quick Boys en Spar- Visser, Vo,gler, Den Boer en

mee,ste semi-profclubs heibben ta-Zwaluwen, t4,45

uur: For-

Hoogerbooa:d,

I | |

i

i


Marry :.lrJ&

,.,. Í-

r U -É-c'1

Bíasl

lla ruirm g0 strafsqh!Bpe!L&qf

den Ber#Ë;amrxaooË

Zwaluwen gewolHlGH''

ê Een d*lgclukkige Leo Zonneveld neemt als aanvoerder van Zwaluwen hem overhandigd ttoor mevrouw C. M, van den Berg-Akkerman'

ile wissetprijs in ontvangst" Ilet prachtige

beeldie


(Van onze sPortreilactie)

ZwaluwenlswinnaargewordlenvanhetzesileHarryvanden

zaterclag s*";.Gi"ooi, ilat onde;slechte weersomstandigheilen scoorVlaarelingers De gehouilen' ls van Zwaluwen op í" punten hattr'

"efau" strafscbop meer ilan Sparta, ilat evenveel ilen een

als 24 strafschoppen voor noilig om Zwaluwen

io-totoat *a""o

moegestreilen' Zwalumocht lr"afloop Zonnevel'l Leo aanvoercler als met wen-équipe

"" Een doÈelukkige, overwiuaar te tippen,

uithantlenvanmevfouwC.M.vanitenBerg-Ahkermandewaarwas Sparta tle ilevolle plaquette in onivangst nemen' Vorlg iaar

winnaar. I In cle ochtenduren rveld.het voorzitter

toÀo"ooi geopend door ii. À. ta" dér Snoeck vandatZwahet í.i":uit. Iíii iei onder meer

1

ióóonooi volgmd jaar een andere óprïi tug"rnóet zal gaan. Zes jaar

láng is het een evenernent €!1 uiàË"t- uoo" sPelers onder de 23 ià""l-*"*t r*t ingang van volsnttá iaar. wanneer Zwaluwen

oP

iilii"Ëie"ï'càrnplex speelt, zal hèt een toernooi gaan \Á'orden ïáór-uii:wet de eeYste elflqllqn en mogeliik.de uá" r"t.iOtgclubs "van semi-Profclu-bs' e-Ëtfáten !q "ê-* 'ieen ónkele vereniging eèn treeftijdsráï géro"Ae" aan

Excelsior

ZwahrÀweÍl /o;re2l o

r,ï {}Ëa

it ].,óq

"

etgeEl' t.)

Ëos"Baeoi VLAARDINGEÀI Voor het eerst seílert rle instelling- heeft Zwaluwen zatertlag voor eigen publiek het Harry v. tl. Berg-tornooi gelr'onnen. Op

maanilag 28 mei 1962 overleed deze oud-secretaris van Zwaluwen en in 1963

eovi i-1,

Sparta-Zwaiuwen 4-0'

É"ËótÀiot:-Quick Boys 4-0, For-

Itïn-á-zwatriwen 1-1, Scheidst"iàn de heren H' A' 'Ëi,iltuÀ uáí'MÀrketteijn, J. tuÍast en G' 'i!ï'ritït.". Hót' eerste toernooi wárá- destijds gewonnen door È""t enburË en het tweede door SW. aat het kleinood overigens tweemaal n1ss51 1'sPClgfligen'

i;L"aái kwam de wisselprijs in

i rï""i ï:."tt^ t'*' qJi.k' E-r*, Èijárta en nu Zr,valuwen eelf'

lfa aflcop was eï'r'ocr het lvinnende team een koffietaÍ'el gei reserveet'C, samen met mevl'ouw

l

I

rveril het tornooi

elat voor

spelers ontler ile 23 "iaar bestemil is voor het eerst georganiseerel. -rig jaar rverd Sparta winnaar enVotle Spartanen ilrongen zaterdag wel tot de gedeelde eerste plaats op' maar moesten

via vier

cle eer aan

sl,raf schoppenseries

Zulaluwen laten.

Begonlle+ werd met de wedslrijden Sparta -Quick -Boys en Excelsior R. - Fortuna. Sparta rnoest met 2-0 de eer aan de Katwijkers laten en weI door twee doelpunten van v. Leeuwen. Excelsior en I'r;rtuna deeiden de punten. met 1-1. Sparta bleef in het

velcl en, won van het Vlaardingse Fortuna met 1-0, terwijl op het andere veld Quick Boys èn Zwaluwen

I

De và" a*n Berg-Al<ketlnan h-et van i*a" van de sp'aleïslunrhnak-".oÀ",:" elftal haádpn i ',o+ten klaalqomeakt f)e vete-

elkaar bekampten.

| ..t^-,"r-'4'1*i:'l

' en trltr'C moes't worden afgelast'

- en dus .geen topspenaar ARC l\ras lers had opgesteld met 1-0 - won door een doelpunt van v. d, Pol. Van

Excclsior R.

frrr^on

?rr'Êlr'1!7en

Zwaluwen

dat rnet drie elftallen

t'on Zwaluwcn r"errrolI--4 door een treffer van Hofman, gescccrd al rgauw na het begin. Sparta - Excelsior R. werd 1-0 en Quick Bo:'s bracht het tegen Foïtuna niet verder dan 1-1, waarbij v. Leeuu'en voor het geliikmager,s ook met

keride doelpunt zorgcie. Tegen Sparta

kon'Zrvaluwen geen vuist maken en de Rctterdammêrs lvonnen verdiend met 4-0, na een 1-0 stand bi j het draaien.

QuÍck Boys kwam :in de slot-

wedstrijd tegen Excelsior R. tot 2-0 winst door doelpunten van v. Leeu-

w€n en Haasnoot (uit een strafschop), waarna Zuraluwen t€,gen plaatsgenoot Fortuna moest aantreden en tot

winst moest komen om gelijk in Punten met Sparta te lromen. Een doelpunt van Hofman gaf de Vlaardin-

kijk hierop en toen v. d. Pijl hard en diagonaal 2-0 aantekende bleken straf3choppen een feit. Zoa1s reeds gernernoreerd toonde Zwaluwen zich hier iets ,beter in dan gers een goede

Sparta.


&,N.,, i -q-b1

í] T'TBLINKENDT' DOELY E,RDE,NTGTRS

T-,waluweïl kreeg kansen?

F{oordwtjL won; 1-0

VLAARDINGEN - De trveecle helft verstreek meer en rneer. Zwalulven keek nog

@ tr{oos Vctlr van de Zrvaluwcn is

l{oordwijk lveer eens te snel af'

mislvcer Tecl LeumoendorP:Y3n il.:

_ril

:

,'t, : :

: :.

.:li,r

i::l::::;

::::i:::::::::r::::,::l:i.:::: l:

::::

l ',.:1

:rri:iii:

steecls tegen een 1-0 achterstancl aan' Maar eeu Vlaar-

dings offeusief bleef uit. De irchterhoede bieef voor eigen

doel kleven, alsof ze

een

voorsprong stond te r,'erdedi-

gen. De middenveldsPe'Is15 liepen met de tong oP hun schoenen. Ook de meeste andere blaurvrvitten, waren aan het einde van hun La-

tijn. In de slotfase dicteerde de thuiscir.rb hei pPel en

handhaafde rnoeiteloos de kleine, maar, de vobr de

volle r,vinst,

beslissende

voolSprong.

Is Zwalurven in Noorthvilk kansIoos ten onder gegaan? Áller'

minst. Gemeten naar het aan* tal doeirijpe kansen, hatl ilczc

eerste eornpetitiewedstriid een rovale Vlaardilrgse zege moetc Á ouleveren. Ii' íle eeille-liclf t

hwam Zlvaluwen mèt uitstekend eeolaaíste lange traPPen toÏ 'si'elÏË. gevarieertle open

aairvalsa8Íies. oit goed uFtgediiecdc'ffiëptespel bfheht *rie ïl'Ë'. €Ílt$sen en Siadt B1c{d'

akelings nàast.

alurilèn-cloetman Àad Boers reclt voor de zoveelste maal.


!íieraan moet direct rv-olden gevoegd,

dat de

toeNoor6fri,;ijkse

floeh'erciedig;cr Jeap r'. .d.

i9ó9

\iet

lii\,,.opzienbarend goede volm sbk. Ook bij scl-roten vatl Fran-c van',Ree, Frans r-. d. Graal en Jos Ëuitelaar rrerlichtte hij miraculeuse reddingen. Áan de anciere zijde deed Aad Boers

niets voor hem onder.

De

Noordwijkse voonvaartsen kl'egen niet de doelrijpe kansen als ci je vlrr Zrvalus'en. màar z:j

.<ch0tël'r. daartoe door onr:o1doencle rrandel<king en eelr te

r)

ffiond'eee:'ste zl'-"ttï"niet nvi3ken *fu*t'taag

afwachtende houding van de \ria:Lrdingse defensie riÊ. staàt

gesleld, veeivuldig,- .frêfd en zuiver. i3eide doe]$ëldedigers lieten llasserverk zis; dai hen toÈ'de glote uitblinkers in deze u'eflStrijd stempelde.

SPECTACUL{IR Hieruit j<ru terecirt rvorden afge-

ieid. d:rt de talrijke toeschourve.rs \.'an een spectaculaile

strijd getuige zijn geweest, Van 'enig kracirtsverecbil \1'as

nauv'etrijks sprake. Baltechnisch irielden de pioegen .ilkaar vol-

i;orren in evenu'icht. Dat de iiruisclub toch hci meest a'an c.le i;; I v, ;,s, '.r'as ltct gcvoig van gi'otere felireiC.,_en,,snelheia ine11,e r in;rjjp""^''eJr uètËË J"iil i:i g(.p rr r'ioe' ;ríedd3m sïaát. s,rL; -dorrr ecn tí,effrê- condï*ie. alle Z]( h i'ocrial'r 'siotfase cieód gelden.''l,4a$f uz'wàlurver-, ('tjr:,1í.]..:e( c i-'r:;)i::i.:e( ji ui. ctlImet,Ëcn lJeter clr..OiÍif;!ticn t,erer geir: ur.; r-a;r irëJ:'dfuïfrespel. cirÍ. gesreu: id dooÍ" gesieuj eóol3 .{l!Jf .-{fl'fflzïcht fftziaht en .. Sqeclq'd ic cte 1rà'3 ;o.ê,Íti\'ee r e fir t t -?ïïÍ.?Sr. t.z;rrhii.'Ëihte I d" aj

r**t**l+r'ffi*ltqi

s.l.èlil

,r'';",Prle H

ee

u**erl-AÍnemuiden

Ile Zu'elvcr-Zu'art ïVil

ï{li$S-f!xrefsior tl.

\\,rci;Clll 1e $:t-n3èlr dr,er:iet.

O}IZETTINGET{ C1:

lret làatste mrtrlent lnai Z,xa-

luiven de opsteliing nog txoeten

urijzigel. I)e no,q niei gei-reel viln een ble:ssure hersteicie rechisacirter llar Stru.vs dur.ide het ltlet aan. Dit had vele omzettingen tot gevolg. Linksburien Fr':,,ns v. cl. Graaf verhuiscie

naar de rechtsa.chterplaats.

riridr,oor Sjaak Breedvelcl naar de linksbuitenplaats, hal.Íspeier. Fliurs r,'. Ree n;:ar de nridvoor-

p)aats en Ai'ic v. dj Giesser: l<rvarn ltet eiftal coÉr1i:ieter-en

als middenveiclspeier. bèze kon het ternpo niet volgen.en trnoesl

l-,nlvet'wege de tw'eede helít hel veid nrimen vuor' )lal Silïs,

Cie op het mi<idenveid werd ingezet cn pas in cle slotfase met

li'rans v. d. Graai "van

pla.;rts

vertyisseide.

HONK\TAST lloervcl Zrvalurven

in

4]S-B ope-

r(:clde, \ïAs hel mi$dcnvcld rneestenfijds in hanileir van dc lhuisclub, Daarván \ras het ruor dotl hlijr,en hangen van de gehele viermansachterhoede. die in de afweer overigens be-

paald niet onder tle maat bleef.

de oorzaak. Nimmer trok een van hen m'ee naar voren. Z$ sloot niet of niet tljdig aan,

u,aardoór de midtlenveldspelers een reel-.te grote ruimte moesten bes{rljken en voortljdig uit-

.geput raakden. lJaarmate de striid vordér.le, ging daariloor irei ploegverband steéds mee!'

vei'ioren' .,fibt enige idoelpunÍ viÈl :r4jf ..rnítrulen voor de .rust. Uft' eerf'dooF Frans,rr': d.rlGraaf

c.lirlêau geg-évenrt hmkschoP,

rvaaruit linkshalf rFlnk lleemskerk onhoutlbaar iirkoPte.

ktas

3P

ll l-0 3-t 0-0 l-l 0-z


Breeclveld liet-

aluweh

winÍlen van RYVH: 1-0

Zo te zien lljkt Frans v. d. Graaf van Zw:aluwen b,eheerst te scoren uit een toegekende etrafschop tegen EVVII Maar rle bal zal via ile paal naasí gaau.

*

'

Boers a. Tol, tVan .,,,-,i{IÊqa

í?i.eÈt --iè; Rèe), 'Westerdijk, Veth en Simons; m.

Van Genderen en Buitelaar; v. Van Veen, Breeclveld. v. d. Graaf en

Struis.

Hot mooiste rorr"i";f, u"p

v,'edstrijd vonrJ ongetwiifeld in

l4e

il'Ieer

cle

(te

mjnuut plaaLs. --ígep rle RVVH-rechtsbuiten Den -Fà.lc,g "p rechfs twee legenstandei'S'Yoot'iri.j-

vloog, de bal keurig voorzette, r'aar Síeketee met een schitterende kopbal de handen van het publiek op elkaai:

,*dr .k

RVVH: ct. Rijsdijk; a. Muclcle. lvlak, tr{onster eri Schipper; m. Schouter-r (J. lruizer) ea:Stadz; r'. Den Hartog, Steketee, Van Ï,oon eir Peters.

vaart a

J?srê tflinuut zou.*i*Lliaerr $eoi"en ha een voorzer van 8fi0fr5*i, maar Van Veen had keeper Si:sdïjt bij hei koppen een duw gegeVen. Aag

cie andere kant scoorde Den Hartog,

maar er was reeds voor bultensfel gefioten, Vijf minuten na de thee miste Breedveld een fraaie kans door ver naast en over het doel te schie-

ten. De voor Tol ingevallen Van Ree bracht meer vaart in de Vlaardingse aanvallen, maar toch zag het er nàar,i uit dat een strafschop nodig nodig zou zi.inlol zijn om :m de score te openen. Bii Bij een hard hard tí ;chot scnot schot van struis Struis kreeg aanvo*der aanyQ#ler ll aan Mudde Mudde zonder opzet de Éai teÀffijn teÉbffiB.in hand en onverbiddeiijk wees'ffii-iter ,

Winkei naar cle witté siip. Van:der

Graaf schoot via de buitenkant naást In d=e 22ste minuut kreeg Zwalu-

wen \r*ÊtFrom een penalty loeqE11,szen, nrlrdoordat keepeËrRijsdi.iti zijn tegensi&rder Van Ree bij cen. scriÁ_ mage.lÈêtpakte, Ven V&nrrrÍee' ken_ nelijk ',.Ée ,'enige clie toen :,.,clurÍdó., maar vol bravour dook Rijsdijk dà

.

bai uit de linj<erbeneclenhàeki ltet enige doelpunt crntstoncl in cle 3Bsre nlnuut, toen Breedveid op cle rand i ,

van buitcnspel stond,-"\ràn Vcen hil goed o^on voortrok r,^^Ër -^r- en bal -.--C1 , . , --

e,erl peï csr. 'rsL

de

boogbatietje uuugualterJe rnscnodf -íI_0)

varl. Rêe trok zich daarin,rffi á+ ae. de--Sit.iiu

t.tug, !!nÈie' ïJi:''i:"i' ïïïi",r ï'J;T:.-SBffírï;;: I*+wen maar ïát geen "il"r-ï-rl.i,jt wj.jziging in de siiuatie.


Zwaluwen hehhcn h r gemiste r penalty's "lËt nodig.

{Va.11 Ol]ae s.po{tï€dactie.)

Ondenks de verdiende winst,

op RVVH verliet brainr" tucobs va,n Zlaluwsn toch hoofd, schr' iend he,l veld. Hoe was ff : -- :ï gï5. f 3;,:i

lgGnï

had.den gelalen, In pl{,!s van een ruime winstnrarge moesten

de Vlaardingels r1u in de slotfase nret kunst en rrlie,gwerk R,VVH van een gelijk spel afhouden.

Ir

Zwaluw.ens eersl ïhuisweds[rijd

ts onomstoiêlijk r.ast konten fe staan dat het team si,e|ker is dan vorig tsjaar. ï{oewei de aanval ber glote pr:obleen schijnl ie gaan wolden, zijn achterhoede en lniddeniinie go€d olr elka,àr ingespeeld. Vàn Genderen en

van der Graaf

rveten goed achtel hun aa,nval mee te gaan. maar ook in de ,defensie regelmaLig sterk ïool' de dag

te

kom€n.

Op links mankeelt,

irer

Aa.d van der Wilde. dÍe

nog

De irveede slraÍschop van ZwalLirven werd. íring sbip iir actie.

làst heeft van verrek Overig"ns heeft hij

herv.

cor de lust

aan

.steeds

bepaaid uieí p^eianceeld moet B*orden, ai,maalit iri.j ilet de achterhoede bij-

zondel iasiig ert rree.jt hi.i persoonlqike du-els rriei. In feiNe kv,'a,m iret enige dJelpi{rt fi? zcn situaiie íot siand- Daí Fr',:ras vln Fiee-Be. de her'-

vatting het te.rin lfl'arn vefsielkcn.

\r'as een rer;'.dr::rirrr. Hi.j..drypchr veel

meer raàrl itr de t,..r:iaird' wai clkele maleu zclÍ diclrt blj een Coetpunt.

lt t Zwaluwerl heeft tegei het matiBe

Uvenvrc

RVVH lange tijd een groot oYer$ichi gehad. Behalve het eerste kFart'ier,

in

Steket€e en

hun gevaarlijkste

In die p.eïiode

Har

deV

ma.n-

kopte veer,tien minuten ralaf, en r-or gde ?'elh Den

malen.voor Paniek bji ers.

rnt

zgnol, JÍroï &.grolbhe rb ;llsgrl et

foio Beri ve"n Veen.ÉF

Viaan-

Be1't dingsÈ€bvaar voonr aan. \reen. dÍe echter in tw€ede helft wegzakte. maar iu zijn glansperiodc Breed\.eld enkele reëlê Êaoringskansen heefi. gegevelt. Breedïeld is echter een spelex die

keli:

gesbopt. Op de

sÈsÉbut,vÉ-4..*tpen

cven seel aJs heu aangseden w4P:Yia Genderen, ocn wile wiie frap tràD vall van Vàe GendêËbn, een i*à{ posiiie mcilip *t*mif Buit€laar hr w{i&l

Zwatirwen een ttJ&''Ugrbot. naàhtr'bchirot, kreeg zwaruwen overrricht, In de 3?e minuut leek het

sen doelpunt te gaan qrolden voor de ihuisslub, toen Breedreld op links€en

hogè bal lcsliet. Doelman Riisdijk werd'wh.ter in de rug geduwd. waardoor ]ret doelpunf mocst worden 8fgekeurd.

{ -y-

Een ltendsbal l'an Mudde, negell mitruien na rust, brachl wat opwinding toen Van der Graaf de toege-

stane strafschop la11gs de verkeerde kaní ven de paàl knalde. Tot grote ontzetíing deed 3eÍt van Veeu.het negen minuten iater ook zo. Doelman Rijsdiik beging een overtreding tegcn de .doorgebroken Van Ilee. waatYoor sclreidsrechter Ï,. Winkel uit Zwollc een. strafschop loekende. Uit het Vl,aardingse falen putte

RWH

De Zwaluwen zakte diep weg, zodát, P"VVH was uit de verdrukking kqam. Maar hei was moed.

ailerna,el te bescheiden van opzet om de Vla.ardings€ verde iging op te rollen"

In

de 33e .minuub íeerde Zlvaluwen

plotseling op. Een wije bal op het n:iddenveld va,n r'. Gendeten naor v. Veen. schippے', toch al geblesseerd, rastte mis en uit de v@rzet schoot

in (1*0i. Wilrst voor de vlaaf,dingers. dat was duid€lijk,

Br.eedv.eld ha,rd

\Ierdiend, want zij hadden e.rvoor ge-

lochien.

In

de slotf*se kreeg É,WH,

dat p€gingen in het work st€lde om

gelijk te komen, geen

shijn van kans

,*ó

/,

2de klas B Zltaluwen-RVVH

l-0 t_t

Arnemuiden-Ter Leede Zrvart Wit-Meeu\t'en

l*'à l-t

Barendrecht-Noord wij k

Excelsior M-De Zrverver CSVD_HBSS Exceislor

:ter

N1.

Leècl€

2200 ) ) rr

lilobrdwij k

)110 2101

1tÍ";;t

2íJ 21 20 20 20 :0 90

CSVD

RVVI{ Zvratrurverr Zwàrt-Wit

Barendrecht Araemuiden

De zwerver HBSS

3*0 n

1. 5*0 !

2

0 0 1

1 1

0

021-1 1r1-1

6-5

022-2 I 1 3--5 I l t.-2 1 r 1*-4 202--$


VEEfu'STERKER TW LtUWEf{ lï[ET N, T}E HAKH{EIT OVER NE SLOOT P, Vlaardingen

Aanzienlijk groter

rvas zatertlag dan vorig seizoen de publieke belangstelling voor

de eerste thuisrvetlstrijd 't'an Zra'alur,l'en teges RVVH, De supportersschar:e is ook getuige geweesÉ van ile eerste zege" IV[aar op het enige doelpunt, dat de strijtl besliste, heeft zij toí het laatste klvartier moeten wachten. Daarvóór beleeftle zij tot tweemaal toe het missen va.n een strrafschop, die de scokunnen openbreken.

re voor Zw-aluwen hail

iffi: :r:::iÈi!*h(i

De magere 1-0 zege \['as maar

een flauwe afspiegeling van het

krachtsrrerschil. De thuisclub heefi vrijwel voortdurend de toon aangegeven, maar de voorwaartsen rvaren niet bij

machte de veldmeerderheid met doelpunten te bekronen. RVVH, drie seizoenen terug nog land-<l<ampi.oen, bood alleen in het eerste en laatste kwartier rrolwaardig partij. In het

begin legdei:r de Ridderkerkers r.rloeiende combinaties op de

grasmat, resulterend in een steenharde kopstoot van Steketee, waarbij de ba1 rakeiings ovel de Zwaluwenlat vloog. Daarmee bleek RVVH al zijn liruit te hebben verschoten. Zwaluwen nam het initiatief over en moest dat pas in de slotfase, na de openingstreffer, rt'eer afstaan. Het duidde er op, daí conditie en uithoudingsvermogen van de Zwaluwenspeiers

nog voor verbetering vatbaar r,iin. De meeste Vlaardingse aanvaisstoten }iepen ovet aanvoerder Jos Buitelaar en Bert van Veen. Maar de wisselvaliige, technisch weinig begaafde, doch zeer hard werkeride

Breedveld, zag ook

nu

Bert van Veen, op de voorgronil, legtle de basis voor het enigc doelpunt, Hier levert hij de trek-

SrjaaLk

geen kans de geschapen kansen af te ronden. Wei verdween een hoog

in het Ridderkerkse doei, maar het feest ging niet door. Tegen RVVH-

bal af, die door Sjaak Breedveld (in het rnidden) wercl afgerond,

schot van hem

'

,.tràischop vcor-ZïíáIifren

oïT-

doelman Rijsdijk was een over-

velcle. I)itmaal zette Bert van \ieen zicl-r achter de bal. Maar

SENSATIE Kort na de hervatting werd een handsbal van lïudde met een strafschop i:estraft. 1\1Iaar

evenmin doel' Zwaiuvlen'raakte

treding begaan.

Frans v. d. Graaf knalde de bal van de 11 meterstip na.ast. Aan de andere zijde kreeg de snelle Den llariog een doeirijPe kans,

toen Hans Veth hem niet kott aistoppen. Ifaar gelukkig voor Zrval',rv,'en snorde zijn schot rroorla ngs l-ret cioel. FLatts r.ln Ree. Cie de ar."ond te.roren voor 'het eerst l'aciet' wa.s gervorder-t €n pas na de rust in het veld

\\rÍ:ls rrerschenen, lverd door doelman Rijsdijk in het beruch- Sjaak Breeilvelcl hielp Zwaluwen i te gelried op ouregelmentaile aan. zijn eerste doelpunt en eerrvijze hestookt, wat de tweede ste zege.

z:jn veel te zachte schot trof

1'ri"v'46spr,.;gterk aangesiagen.

RVSïÍ :ïra€r echter niet bij

te p::ofiteren. ensie was daarvoor te hecht. Pas een

maehta rtíiêrva.n

De

ZftáKirvendef

kr,vartier voor het einde leverde een a)gemene aanrral het zo vulig begeerde resultaat op- Eel r,an de doellijn dcoi' Bert van Veen getrokken bal, plaatste

Sjaak Rreedveld van

enl<ele

meter:s in de RVVH-touwei-1. De

thuisclub moest nog een Ridclerkerks oÍfensief doorstaan, alvorens de eerste zege een feit was. ",

--:l1-


lwaluwen weÍktmich tffin (s' Seheel onnodig in de nesten: 2(V

an snze sPottredactie)

Vom tuirn d,uízend toesch,ouuters w Zwaluwen aan d'e Keihelweg niet bij m'aehte geweest

orn een kastbarc 2-A aoorswoní tegen CSVD te eonsalideren.

Twee zwakke momenten Dan ëlnelntan Boers en een Jalende uerdedigíng zo'rgden er uoor d.at de Delftenaren op d'e ualreeP rnet

een uríje trdp uan aanaoerdet" Van der Aklcer sp 2-2 kwamen'

gelik

spel waw CSVD btti zijn en de tltuísclub een grote teleulstelling kreeg te verwerken. Geheel annsdíg h'eeft het Vlaardingse tean zích in de

Een

rnoclr,t

'nesten geuerkt.

De verdediging kon de treschei-

den acrties van de DelJtenare'n

na rusi niet de baas. Steeds werd er slecht weg'gewerkt, waardoor CStrrD weer een nieu'uve aanval hon opbotiwen. 'Veelal ging dat links langs Frans van der Graa,f, die de bàl sieeds naar een tegensteurder dirigeerde.'Westerdijk en 1lelh lieperr elkaar re'gelmatig in

Zwaïuwen

winst net lopen

sprong. Enkele Delften:a$,en wt

orrtef,,

Tien minuien na rust leek

'

ineeirs hard op zijn schoen nam en onhoiudbaar inkogelde: 2-0. De

'

een

erste op.

*

boelpuit ZwaLuwen

*

Missers

CSVD i:egon toen pas te voetballen. Met zuiver'e combinaties. n:et een snelheid van een uitblinkende aanvoerder \ran der Ak-

Icel ku'am het t'egeimatig

liet

In de peliode dat

rèn rbor alle zekerhei{.ftor

de

ihuiscluir regelmatig op cie winst meegekomen om de bal de'laa af te gaan toen Van Genderen ste tik te gever:: 2-2. * uit een pass van Buiielaar de bal

en Buitelaar', b1e-

- CSVD 2-2" Toen overheerste scoorden de VlaarWassili Yoor ltet dingers ook !:et eerste doe,lpunt. einelsignaal blies, sprongen de Dat was na tien minuten toen CSVD'ers een gat in de lucht alsof zij ZIryALUWEN

scheidsrecthter

hoog

hen te vreinig veerkracht te be*

dieptepunt te iralen, Behalve het ee::ste ku"artier is CSVD vosr de ts:q.(l rust veel. aan de bal gerveest, Het ' liouu'de zijn aanvalien met pre*

liet de

gaan. mooie kansen en kwam eenmai

In die periode kreeg de thuisclub in de clinch met de Delftse doe ook viif hoeksehoppen te verwer- man uit een pass van Van Vee ke'n, maar daarna qras de koerk Iíet leverde állemaal niet op.'I Vlaardingers konden het sp 0p. niet m€er verplaatsen. CSV De Delftenaren zetten de bui-^ bleef drukken en dat werd ui tenspeLval open en daar tippelde eindelijk beloond in de 4le m Zwaluwen regelÍnatig in. Een nuut. Van Ree veroorzaakte op zt fouÈ halverrveg€ van frans van der Graaf, door de bal onnodig ker veer"tig meter van het Vlaar Raar een DeLftenaar tè traPPen, dingse doeL een over"treding. teidde bijna tot de gelijkmaker, Aanvoerder Van der Akker gr maar het schot vair Hoogendam een klimmend schot weg dat v uit de p'ass Van Oostrom l'loog de onderkant van de-lat in do

strjj<l leek gestreflen, maar ieclei'een velgiste zich daarin.

zitten oril Zwaluwen uit

qët

kopbal over het doel zien

de v,.eg en de beide halfspelers,

a"ran Gend.eren

Êrrr?éto*r

een pass van Van Ree de actieve van Van der Akker reageerde, was

Ëert Van Veen bereikte en op lant di,ens schot had doelman Van Oort gsen kijk: 1-0. Daarvoor had trtans van Ree een harde

cticht

l j

i l I

i

Vlaai'dingse doeigcbied, De I verdedíging val de vogels r.l'as I zichtbaal in paniek geraakí. i Halve en hele nÍstrappen voig- | den elkae-r' in snel tempo op en I

toen na een kwartier dodlmanl Boers op een houclbare schuiver

zich als eersten voor pronr,otie had.tlen geplp '1t. Zover is het echter nog niet maa. ,;h is tle reden van vreugile bij ile Dèfftenaren wel le begrijpen. Immers 41',funuten voor tijdstonil men nog rlrilí 2*1 anhter en het zag er

niet bo*t uit. Maar toen mocht Van tler Akter een vrije trap nemeffr'iÍat hi,i zo grandioos deetl, dat keper Boers de bal niet onder controle kon krijgen en Aalbers van ilichtbijrrwist

in te sshieten. Dat was loon naar werken, want CSVD was over het algemeen meer in de aanval geweest. Dat was niet in

de eerste 15 minuten zo geweest, want toen deelde Zwaluwen de lakens uit. Dc Vlaardingers wisten zelfs in de 13de minuut de' score te openen door Van Veen. (1-0). ZwaIu-

wen maakte toen de fout door veel te

langzaam de acties op te bouwen. CSVD kwam beter in het spel en kreeg kansen aan de iopende band. Aalb-ers. Hoogendam

Van Oostrom

"n om zeep te wisten echter de kansen helpen. In de tweede helft weer een beter aanvallend CSVD. Het was echter Zwaluwen dat tegen de verhouding in scoordè. Nu was het Van Genderen die de bal ineens op zijn

sloi nam en er 2-0 van

maakfe.

CSVD.*.ging echter moedig door en het wËrÉ in de 15de minuut toen Van der'Akkereen schr.river los liet die

Boers wlkomen verraste (2-1), Viak voor

tijd

dus nog

3-2,

r {r

rr:

Zde klas B

Zwaluwen-CSVD

212

RWH-Barendrecht

Noorilwlik-Arnemuldên Ter Leede-Zw&rt Wit llleeuwen-Excelslor M De Zwerver-IIBSS zde klas I! Excelsior l\{.

Noordwijk

RvvH Ter Leede

Zwart-Wit

I

CS\/D

Meeuwen

ZwáIuwen De Zwerver

:

Barêndreèht

Àrheóuidèn

HBSS

321 320 320 311 303 311 311 3 0.1 3 Èt 3 00

5-{ ,:.{

0-1 1-1

3-l

05 6-1 05 5-2 t4 8-3 t4 5-3 o4 3*2 I3 8-7 o a.2-2 I af.'.3-3 I 3 .È-5 2 1_ 3:10 2t t*4 30 3-9


E_pkele levensgrote Delftse kar

S&t waren er het gevorg ffit waarbij niet zonder eetulffi gelij:kmáker werd voórlcirffi Volop in de malaise vani;f.ftdà

verspeeKde 3,lt *g!á, v&&trsprsng

ffitrmKess,vexs

*-#

deêlden ook aanvai#ftie

Sjaak Breedvei.d en doèï"ma Aad B,oers. De eerste geiukt niets en rvel erg demonstratie gaf hij van zijn ontmoedigin bliik. De fouten van Aad Boer hadden voor de rust nog gee doelpunten iot gevolg. maa

twee kapitale in cle tweede hell stelden CSVD in sï::at een 2achterstand weg te rverken.

TOCH 2-{

Dírect na de hervatting namen d Delftenareir het spel weer- i: handen. De Vlaardingse dêfer sie ver:viel in paniekvoetbal. D twee vleugell:acks bleven hu dekkende taak verzuimen, gr( pen daardoor telkens te laat c

helemaal niet in, terwijl

tvree centrumverdedigers

d gee:

bal meer goed konden raken 2-0 ui1 Opnieuw rnet een bijzonde fraai doelpunt. Bij een uitva trok de naar de linkervleuge afgedwa,alde Jos BuÍtela,a:r dr bal naar zijn medehal" ie Henk van Gelderen teru*- di, Toc'h liep Zwaluwen tot

het leer ineens on de pantoffe nam, wa,arbij het van grote aÍ stand keihard onder dê:lat ver dween, Maar de opluchïing. ctir

deze spectaculaire tref.le brachï, v/as van korte duur CSVD bleef aandringen. Me het steeds tragere en meer uit

gcpui :'al;e:rcie iiveet::l Luite laar-Van Genderen tegenove; zich, ging het Deiftse drieta,

v.d. Akher-Aalbers-v.d. Burg op he,t middenvelcl volkcmeÍ domincrcn, waar de weet' zeet hard vreikende Frans van Ree tevergeefs trachtte een stokje

Vlaardingen

Zwalurven kan

wordcn a-geschieven als kanrli-

tlaat voor het bovenste viertal in 2 ts, clat naar de , volgend seizoen in te stellen, le klas Klt'V$, raterdagvoetbal pronr.oveert. '.'cnz!j àeÏe im de Zwaluwe:ipioeg eeit gectaanteverwisseling voltrekt. Dit moet helaas vyorrlen vastgestelcl, na twee wedstrijtlen van de vogels te hebben aanscilouwd in de overigens nog ueer prille competitie.

Slechts het eerste l<wariÍer van

,de thuiswedstrijd tegen het Delftse CSVD speeide Zwalu1v'en Íris van de lever. Vormde

het elItal een eenheÍd. heerste het op het middenveld en had heticsvo in zijn zak. Tegen cle zwdre Vlaardingse druk han-

voor ie s'reken. Eet was v.d. Akker, die iir de 16e minuul met een tamme schuiver iir dc uitersie hoek cloelman Boers

@ Sjaak Breedvenel en .!cs ll.,Guldel' k;jkere íae hor: Bert vaa Veen

verraste. Een schil,ielende op een onverwa.cí1t kogelnarci

ele paos

reactle van doelman Van Ooll

tlc cpciairagstrsÍíer cplever.ile.

schot van Jos Buitelaar, voor. kr.r.:rm er.:n. 3-.1 voorsprong van

van Henk van Grntlcrea ol] zljn scheen neern$, lvaÉ

Zrvaluwen. Ook Sjaak P 'edveld kree,g nog een kans..*,,rri geboden door Bert v:rn i-ecn, n,aa:: via de doeiman rolde de

teer'dg de Delftse defensie zeer attent en met groot succes cle

buitenspeh'ai, al moest zíj tal van hoekschoppen toestaan. In de 12e minuut werd deze deÍensietac,tiek afgestraft door Frans van Ree en de opgekomen middenvelder Henk van Gelderen met een l-2-combinatie, waaruÍt de laatste Beri van Vee,n bediende, die har-d inkogelcÍe. Een zeer Íraai doeipunt,

bal naasi hei iege doel. Een missei van de Delftse doelmarr

bij een hoekschop sielde Frans van Ree in de gelegenheid over

de spelershaag in het verlaten doel te rnikken, maar zijn lob

der toppiaatsen mist Zwajur,ven de vereiste conditie, waardoor ook de spelkwaliteit te Ír/ensen overlaat. De spelers zijn te traag, te houterig en te snel vermoeid, in vergelijking VASTGEROEST met hun tegensïanders. Gevolg: mi:rdere inzet, minder fel Deze openingstreffer bleerk een .in de tackle, rrerlies.van de keerpunl in het speibeeld in te meeste duels, minder aan de luiden. Plotseling verviel de bai en, naarmate de strijd vorVlaar'dingse viermansdefensÍe d.ert, steeds minder balvaardigweel in een kennelijk vasigeheid, spelinzicht en ploegverroeste gewoonte: te weinig en hand. vooral veel te traEg van eigen ,doei wegtrekken na een afge-

Voor . een

was te hoog gericht.

Tot 4 minui:en voor het einC hield de Vlaardingse defensi met hunst en vliegwerk stan tegen de Delftse druk. 'Toe. blunrierde doelman Boers b; een a.fstandschot uit een vrij

slagen aanval. Er viel daardoor weer een groot gat, dat de neiddenvelders niet konden bestrijken. D'e greep op het midden-

veld ging verloren. CSVD maa.kte zich er meester van,

wat resulteerde in een DelÍtse veldmeerderheid, die in de resterende speeltijd hef spelbeeid

kenmerkte. De Delfts,e aanvaisgolven. werden vooral over de rechlerv:cugel geleid, .waar linksachter Sjaak Simons' mei een volslagen off-day kempte.

v, Veen schoot Zwaluwen @ Ber& .1-0. op

j

I

trap van halfspeler v.d. Akker Over zijn ha,nden trof de bal d onderkant van de lat. Hooger 'darn was er a1s de kippen bj om de welverdiende gelijkm: ker in te knailen. Voor Zwahwen was het een hard gela€ maar het mocht toch het mees tevre,den zijn met de op de va. reep verkregerr 2-2 eindstanc Na d.e eerste helft m.aakte Ari Struis op de linksbuitenplaat pl.aa,ts voor Ies van Wijk en i de slotfase rechtsbuiten Ber van Veen voor Mar Struys waarbij deze vreem,d geno€ nieÍ'op zijn vertrouwde reellts

achteiplaáts weld uraarts van origine,

inggàet

waarop Frans v.d. Graaf,'Vbor zwak opereer'de.

defensie


van korte dEuur: toch geliikspel Nlc (Van, onze spartredactie)

Voot' Zwaluwcn tijkt de lcoru

onL nog d,aor te ch'ingen, tot d,.e top Dan het zaterdaguoetbal heel klbin na het pauere gelíj'tree àpel (1-1) tegen Barmd.recht. Twee

van dcr Graaf, die overigens

huil

over ging uit een pa5{ van Bert van Veen, aan bod, I$ de tweede helft speelde Van Re{ m€e voor Van \&ijk en dat bracltt meer snelheid met zich mee. frIai Struys begin ir de verdedigin$ enkele dure fouten m verdeE zeorhoog

elubs d,íe vsetbo.I op een heel Iaag pttje leuerden, m,et Zwalu- tracteerde Barendrech't de Vlaail*

wsn íets sterker. Van Ganderen dingers sp enkele uitstekencii[ toas ueiuangen door Van d"er kopballen. Een wije trap va$

Giessen en SÍru.vs had, zíjn plaats Van Meggelen. nadat Mar StruyË een overtreding had begaan" kuÉ doelman Boers nogl afstoppen. Aan de andere kant schoot van Veen in velle reat naast. itI*

af moeten'sta,an.o,&n Van W$k, 'Van der Grqaj wes near aoren gekomen om.dat, Mar Stluys weer uan de partij was. Ondanks het feit dat de vogels

ruim een halÍ uur kwam Zwae

ean gen- -vqgg.spro"g ïi{ wat $terker lvaren, gaf de thuis- !r1ve-n Sjaak BreedveldUit een vrij{i club met veryassende tegensto- trap van Mar Struys, hoog voof ten in feite de tool aan. .Vooral het doel g€plaalc.t, liet tr.rans ïaÉ

de aeties via link's hielden veel Ree de bal lopen voor Sjaa$ ge'vaar in, orndat Sjaak Simons Breedveld, die r'ervolgens har'd weinig had te l'ertellen tegen inschoot:0*1. zij

n Barendrechtse colle ga.

Voor de rust speelde doeiman Boers een pover p4rtijtje. Hii

De vreugde rras evenwel

t

i.u3

bii enkele serièuze kansen korle duur, want tocn Mar StruY$ overtredin$ voor de thuisclub finaal mis, even .!.ater $r'eer eenMeggelen on+ maar na c1e rust herstelcle hij beging, knalde Van houdbaar langs de Vlaardings{ zich knap. muur: l-tr. In cle slotfase kreeË Voor de rust kwam Zu'aluwen Zwalut'en nog de beste kanser{ greep

alleen door een kogel van Frans maar er vielen geen doelpuntofl

ost

Lffiï;óíI

2o-

? 'á?

Pde klas B

Barendrecht-Zwaluwen ..

1-1 2-0 0-2 0-1 2-0 0-0

á,memuialen-RV\FH

?wart lVit-Noordwiik

fiËï"i":ïï"1;1ï

G1,de

Noordrvijk

4 ,i I 4 ,J

CSYD-De Zwerver

Ter .T:eede .ExcetsiorM.

RVvH;;ó

Estm-

z,tnlalïrp,ctt DeZwerv'er Zwaít-Wtt jË#'illii*"

.......

-" i o* rt ; ;

1

o r

?

ï í

i ;:. ft'"Ëi#Ëi"" on nl I Jrass

Barendreeht

?

4 ,i ïó

ii z

0

7

6 5 4 4 4 4 4

3.

7":2

6-3 8-5 &-2

.; :-'

^Al H

3-4 s-.9 ' 4-r1

i


Tien minuten Bert van Veen geblesseerd bui' VlaaÉdilgen ten de lijnen. Het regende ge' scheen de na'S hervatting vaarlijke mom€nten voor de th.tisnedérIaag van Zwaluwenveste" waar de twee ""rsft..;t een feit, De vo- trage centrale verdedigjs de ZwatdGn Zwaluwenaanhang tot wanhooP gels vnrden door Arnemuibrachten met hun flegmatisch den op een 0-1 achterstand optreden. Maar Joost de Ridder gezet. Met een dropshot van . schoot in goede Positie onbede Zeeuw Co Meerman oter heerst over en tweemaal achde uitgelopen doelman Aad tereen redde de PaaI de thuisclub voor de gelijkmaker' Het Boers. Na een misverstand was voor alles, wat in het zwak bezette defen- eindsignaal Zwaluwen was, een grote oPsiecentrum. luchting. Ile Zeeuwen hadilen zich ile bete- APPLAUSJE re ploeg getoond. Met sneller spel, grotere inzet, beter plaat- Zwaluwen had Aad v. d. \Milde voor het eerst in deze comPetisen en koppen, beter spelinzicht tie rveer in zijn midden en was, en meer gevaar stichtende aanmet overigens dezelfde sPelers, valsacties. Ze hadtlen in Joosí sterk gewijzigd aangetreden. ile Rirkler een levensgevaarlijke spitsspeler, Een visser, tlie De linksachterPlaats was met Mar Strulzs sterker bezet. Maar alleen de weekeinden thuis is en daarom nooit kan trainen. Sjaak Simons voldeed eveniTlin Bij Zwaluwen was een kwartier op het middenveld, waarheen voor de rust Frans van Ree ook rechtsbuiten Bert van Veen met een wenkbrauwblessure was verhuisd. Aad v. d. \Milde muntte uit door zelfzucht' Hij uitgevallen. Waarmee bloedelooverclreef dit zo bêlachelijk, da-t ze voorhoede haar enige síooter e€n aPPiausje oPging, warrlvapen was ontvallen, Arie neer hij de bal eens afgaf. AanStruis was hem komen vervan* voerdei Jos Buitelaar wisselde gen, zeer goede ,met vele zwakke momenten ai en was in tïaagOMilTEKEER heid cle evenknie van de trvee centrumr,'erdedigers Zelden Na dat beslissend scirijneno OÀètpunt deed trainer Jacobs een schoot hii ook zijn defensie te hu1p, die nu wel aansloot, maàr ingreep, die de strijd plotseiing een andere wendng gaf. Hij liet de weer ver beneden de maat;' blijvende centrumspits Sjaak Breedveld en rechtsbuiten Arie Struis van plaats verwisselen. Nauwelijks was zijn aanwijzing opgevolgd of Arie Struis deponeerde de gelijkmaker in de Zeeuwse touwen. Plots dicteer-l de Zwaluwen de strijd. Sneed de ene na de andere vloeiende aanvals actie door de Zeeuwse

nog steeds veen te .!raag. Met uitzondering van Frans v. d. Craaf. Niet alleen was .$ij een hazewindhond, 'r'ergelelitn bi j

zijn buuriieclen, hij was ook de enige die durfde op te komen en een dekking toepaste, waai-, door hij steeds tijdig kon ingrijpen. Het uithoudingsvermogen is aI wat beter geworden. Maar traagheid, bar slecht piêatsen en positiekiezen blijven het spel van Zwaluwen helqqs.-. nog steeds kenmerken. lÏrf$zonclerd in het kwa rtieitjè1" clat Zwaluwen een bcvlidgbig had I 1

I

en ineens ailes iukte.

.

I

I

l

l

|

j

defensie. Kreeg Aad Struis van

Bert van Veén de kans van zijn

leven de held van deze wedstrijd te worden. Hij liet de droomkans liggen. Geen nood. Even later zorgde Bert van Veen zelf voor de juiste afwerking. Nog scheen de koek niet op. Aad v. d. Wiide werd in het beruchte gebied in de grond geboord. Strafschop. Frans v. d. Graaf, de grote uitblinker van Zwaluwen, zette zich er achter. Het werd niet de verwachte Ioei, rnaar een veel te zacht schot. Doch de jonge Zeeuwse doelman Van Belzen stompte de bal voor de voeten van Sjaak Breedveld. Hij kon niet

ZtvaËmwen flcwartienË j e

Beverde 2-L nege *pnn ..*À i:i:;iè,8*i:

missen, maar deed het toch. De op een presenteerblaacije aangeboden 3*1 voorsprong werd

niet gegrepen.

OPLUCHTING Het luidde het eínde van het Zwaluwenkwartiertje in. De geblesseerd geraakte Aad v. d. Wilde werd vervangen door Joop den Ouden. Werd op het middenveld ingezet. Waardoor Zwalu-

wen dit prompt weer kwijt raakte. Tot overmaat van ramp verhuisde ook middenvelder

'i:!:::::::l: rr:r:l

ffi

iii:iiiiiil iiiiiit:1il


AI,UW,EFT EOTFfl ffiÁAS VLAARDINGEN zal Frans - lVathebben v. d. Graaf het benauwd ge-

hij in de wedstrijd Z.llraluwen-Arnernuiden halverwege de tweede helft een strafschop miste, waardoor hij zijn ciub op een B-1

Z\/ALU\{/EN:

i

d.

Boers;

a. v.

d.

Graaf, Westerdijk. Veth en M. !f"V1; m. Buitelaar en Simons; v.

had, toen

den de rollen heiemaal. om. Frans v.

Breedveld, v. Veen. v. Ree (Struys) en v.d. Wilde (Den Ouden).

voor:spronrg had kunnen brengen. Het was bovendien de tweede ,,misser,'

straÍschop, toen v. d, Wilde na een solo ten va1 gebracht werd. Arnemuiden mikte nog eenmaal op de lat,

d. S. re Betzen; a. ^ ARNEMUIDE]TT: Schuyt (Meerman), M. v. Belzen,'R, v. Belzen en S. de Ridder; m. pruy-

strafschop onbenut. Eên troost voor

tieve-

van v. d. Graaf vanaf elf meter, want ook tegen RWH liet Lrij een hem was dat zijn ploeg uiteindelijk toch de volle winst in eígen huls

d. Graaf miste daarna zijn

maar daarbij bleei het in deze spor-

wedstriÍ{ die vr'ij goed geieid werd door arbiter Ouwersloot" -

sers (Marijs) en v. d. Keilerij; v. Poortvliet, J, de Ridder, Meermaá en De Nooyen

hield, terwijl v. d. Graaf mocht terugzien op een zeer goede wedstrijd. Dat konden maar ,weinirge spelers deze middag zeggen, want het spel was

het aanzien nauwelijks waard. WeI deed aanvoerder B'uitelaar bij de Vo:1s ook knap werk, rnaar daarmee

'--nebben we de uitbiínkers van Vlaard,irrgse zij.de wei. genoemd.

Bij

Arnemuiden bionk Joost

de

uit d,oor zijn vasthoudendheid. Verder heeft de hele ploeg van Arnemuiden hard gewerkt en het Vlaardingse pub,liek met leurk voetRidder

bal verrast, al ontbrak het de Zeeuwen aan de nodige schot.yaardigheid. Bovendien kradden

zij

een lange pe-

riode nodig om ,,er in" te komen, waaraain de lange ononderbroken reis stellig debet was.

Toch kwam het eerste gevaar van Arnemuiden, dat door een schot van Poortvliet keeper Boers dwong lang-

uit valiend voor re{ding te zorgen. In de achtste minuut brak v. Ree

aan de andere kan+ dàor, maar doeirnan v. Belzen voorËl&àm erger; Van Ree moest zich halverwege de eerste heift wegens een wond boven het oog_ later vervangen (door A. Struys), zodat de voorlinie van de zwàrtqvitten nog minder stootkracht kreeg. '' de twintigste minuut kwam Die -=z-tidder vrij voor Boers na goed aanrgeven van Meerman, maar dé Zwaht_ wen-goalie tikte de ,,lepelbal,' kerrrig over het doe1.

GEBN GOBD Een kogel van v. d. Graaf werd ^I acht minuten voor rust door de lat ' gekeerd, waarna v. Veen uit een scrirnmarge de ba,l in vrije positie naast het doel schoot. Na rust bleek Pruysers bij Arnemuiden vervangen door Marijs en in de 23ste minuut kwam Meerman in het veld voor Schuyt. Bij Zwaluwen viel v. d. Wilde in 'de 31ste minuut uit en Den Ouden werd zijn vervanger. Dat deed allemaal geen goed aan het spel, al was de spanning groter dan

in de eerste he1ft, mede door de doelpunten, die voor rust achterwege bleven.

Eerst ging De Nooyer secondenlang ,,de lucht in'' toe,n hij Arnemuiden in. de vier.de minuut aan een voorsprong

hield, toen de Zwaluwen-deiensiè vergat rn te grijpen (0-l). Daarna 'lrwam A. Struys vrij voor'v. Belzen en hij scoorde 1-1. Van Veen kon ,de 17e minuut uit een scr,immagein 2-L aantekenen en daardoor draali-

0-1 achter kwatlr, ieeh het lot van ile zwart-witten beslist. Toctrr wist cle Ploe-g de kracht oo te brengen, heftig in tle aanval té eaan en alat werd tenslotte met-een 2É-1 overwinning beloond. Hier een aanval oP het aloel van Arnemuitlen.

?_7-?- /f

na tle,rust,met

-

Í

ó

Zde klas-B

Barentlrecht-CsVD .................. Zwaluwen-Arnemuiilen

r-1 2-r

0-1

RVVH-Zwart Wit

Noortlwijk-Excelsior M. ......"." 1-0 Ter Leede-IIBSS ..................... 0-0 Meeuwen-I)e Zwewet 2-2

Noordwijk....."5 4 Ter Leede ...... 5 3 Zwaluwen -...,. 5 2 zwart-Wit ...... 5 2 *z-

E";J";l:. .-. .G csvD .. . ..... .. 5

1.

.... 5 1 RvvH ..........5 2 Meeuwen ...-..." 5 0 Arnem{dd.en .... 5 1 rrBss ..........5 I Barendrecbt ,...5 O. De Zwerver

109811762t66-2t64I 2 3 1 3 1 0 3 + r 1 3 1 3 &,2

5

I I I

4l

5 6-3 5 9-8 5 6-7 4 18.-6 * tso 3 4-6 3 á:r I 3.5*12


Spelregeltest gelvemÍÏeËr d*q*rrcoeóg Ewaleewensecretaris Ë{. de Bruy s r'- ( rc -

Dinsdagarronct hebben we een zeer prettige plicht vervuld. In zljn woonhuis aan de Illoris de Vlifclelaan konden rve cle heer I-I. de Bruyn een cheque van .Í 50,- overhandigen, omdat hli zich in tle zes rveken durentle spelregeltest van ons blatl de sterkste hatï getcond. Van de 720 te behalen punten veroverde de Zwalurven-secretalis maar liefst 697 punten en werd daardocr mirnsciroots rvinnaar van het algemeen klasscmeni I'an cle spelregeliest, lvelke u,!j in samenrverking meÍ de Ylaardingse Scheidsïichters Vereniging organiseerclen Naar aanleicling van zijn overrvinning maakten u'c uiteraard ook een praatje rnet Henk tle Bruyn, die als Zrv:rlurven-secrctaris een gerv:rarrleerde bekr:ndheid

den als bilialtlakens. Il< hoop, dat we ze zo kunnen honclen. Verder bemoei ik me er nauwelijl-rs mee. Natuu-rlijk

kan rr me straks nris*qchien met een in mijn h:ir-rd in Hóly aantreffen. maar mi.jn rverh bij Zrrraluwen is thans nteer gericht op cle promotie.

spade

En die komt., rehen claar maal' op". BEN VAN HAREN

genieí.

oJÀ,"13[ïËí?',;"i1";ï',J,1' ï.

;:1J:ï

wfii

ffi 1:"s"":ïoll;".ï,9"..,:ï:Ï;;ï:iil#;i In

ru;glg*l:lïï:ï.;:i. onze spelregeltesi

iJ,*"ï

í11",

á'l:,,"Ë,i;;"ïl:i11"ï:ï;:'

}}*}*;ï#lï**'i,,i'l

, ,,,,,: ,r '

...:..lil

ffiW

ner"'. Hij i"onrl <le vpirgcn \'rn on:4e iWa::]i..:::,:i::r'::',:i,::,,.:Fff;;,,i:,,,,...*,,ffi, '' rà;.ï:,,''.,,:, lest nief zo rnoeilijk en betleulcle W :::íffi :"' :':Iir;ijii,,:,:r:,,.,lhjl::.:'j:lL.-W.:4.9,i,:,ffi.. cnerziids hcL feit. daL lrj.i harl qervon, ncn: ..lk hlrcl het ergèn{ lcrrker .qevon dcn als zomaal'een slir)D()rtel de lleste spelregell:enner \\.'irs .eewr'esl . Hel

isíocIrbedroeventl.cinLz.:r.e'len.djeW:'.' vaak kt'iiieli ()p êen schejdsiec.l^.tel' heb|lenc[ei"egels.,..n't.'"i.'oJti',.;-o.r.

,."1:'l:,1: ffi ,

V

er goetlin

g

'

,

\.;,1,., .,.,,,r.11iiffi'

i:'J;:J;i'l:ii'J:,)""',ïï .:l'j.' zelfs ook in't vci(t cic itliuo'L>lc iirr:3t'n 1rlut

7

,

op oi.orloíie. Geschrijf n;r t-ivee tveci-

i;,i';i",1i;:,ï"1ïrll:i,:ï",1ïï,"flï?l;lil

onzin en het clirer:t ilr.aken r.lllf ;tu'ak voncl hij het rvel fiit'r. 4irt st.rr'"teni,ic spelers i"a:rkt kant nqcit .irijAnderzijcls l'racl !1e...ï{rn11en. ,.Doot cr,e liennis ri,ai. Ik gel.oài niet er.g in ecitte lavo: van ni.jn hobiry-voetballen-helt il": nu rlei-en r,ooi- cie ltrop-róiiepleratsen rJi'i geld besciriirltaar om ;niin v::ourv (en .iaar'. Ijei ;;,1 ir-11ele -,.vec1strijcl hnokkindel.en ook urel ) iets .t.(] vergoeden, iren r,,-orcien. \vant àlle twilaif zijn aan \:!'ant ni,itullrliih ziin ::ii u'eleens 'n ell.raar gervaagcl. Ilet zi.Lt iír het iregii-r l:cet.je de d'.ipe vau hel" \\re fi(. claí ie nlet r:r'g nte e, mi::ri' z_aterciag luËfe. vool de rroetl'lrr.lsport, cloet". tíren 1\re nrui u-1 ilchierkwilrrlàn plo,.rÈ{eïrou$' i)e I3ru.rn, clic .ons zeei' seiing atilcs en r...et d het r.ioi 2-1. ga.stvr:ij oirt,r'ing, rroeld.e cr: w-eini"g Neen_. ij< I.ekt:it echt op prr:r1 otii: en !'cor om cloor'li:iar rran ais,,gedr-r- zai blij zijr als'.r'e onie l1ieurve 11'aipeercie" besternpeld _ tc , woiden. lilgsrreicl in t{olq kitilrien gaait gc..Nattrtrrliji< lnírpper il< rr-eiecns. ili L,r'rÍlen. rr..ir51 ric s:1'-6,tie i1 .l .r Lcug.vj:rrl ltet rtict itllj.id lerik om ;,-uter- iani :.. 1,.. I lr.isl'. clags alleen te zijn, maar aan de anOyc1' cle r.'erhuizing: ,,Otganis:rioclere hant rrind ik, cïat eenlnan i.och r.iscl-r is alles g,escheictel. Zeif ben il.: cntspa.ntring rnoet hebben. \:oor ;r-r!..i c}_rs nauweli.jt s tr;; Oe nieuwboutv bc: z:r) hij ziji: r-oethalhol:i:r' r"rooit, t,c tlokken. lft ga_ zo iru .en darr hijken e' hocr. r"r oogelclt. iroervcl il< cr zclf zie ciirn p,,"ihtigo ,.*ià.n-tigSun. vel_ ituuit nLi, r' ga li.r jlit n

,

.

plr,onq,ottie

u";ï

ï,r)*oo*n"'u',n',n"'"r'.,,"trt";;;)r

P|aienci met Zv,ralunrcn-secretaris u eld'ers kuttt

Henlr cle Br:Lyn komt uiteraard ook cle pron-rotie-kans van de Vlaardingse zaÍerdag tweede }<la.sser en de op han-

den zi inde verhuizing aan cle orde. Over die promotie zegt l-lij: ,,Ik leken op de eerste klasse. liatuurlijk zijn rvii -in cle vereniging reëe1 genoeg orrr te"besefÍen, dat rran de turaalf slechts vier ploegen omhoog gaan, maar i:Igaand op de stemming in cle club en de lilvaliteit van c1e seiectie reken ik

le.zen

#;ï;;ï;,1;

:r:;rr::rrrr;*;66rs-

gewortlen de heer II ";:" . de Bruyn, Floris cle Viiftte-

Laan 44 in Vlaardingen, die

697

pufien

xerzam,eld.e.

Dèze scoie is

bijzonrler lt'oog en konlt op een baarderit'"g per Drct&g per ju,rzllicl t:an bíjna9,7 IJu.rÉ, (70 uias het maxímmt)., Als tweede eind.igd.e de h,cer Fr. BerguerJ, Pauius Bu.lsstraat 48e, \tlctctl'díngen, riíe op 608 pttnten eín{"ígde. NLLnímer dríe-uas d,e heer Teldetsstrdo.t 374, Í|ta&rdingen ntet. een seDre L*s.n 555'put1,ten. De oteríge deelne"mers eindígden nret ff..ínímaal 60 pul1en

J. de Ligt, Ptoí. ttztntlef.

Oter het gei:,eel d'us een bedroecenJ

resLllta(1,t.

In

tappol.lcijfers (uan

0

|.ot 10) uítge.dt'ul:,t kutcLtten de eers'te drie aen respectíet:elijlc een 10-, een 8* en een 8*", De re.sÍ J;uam. he'rt.eclen, c)e 6-, rhLs geen xolctoetrle!!


r,we)ru

hud, /rnaËwc,w@f

w?,CIeíte met Zww,rff, W"gg Vlaardingen. In een belangwekkende strrjd heeft Zw:-

damse achterspeler liet zich de bal door Sjaak Breedveld ont-

Breedvelcl lie i zicir treirvangen door good-o1cl Piet líooger-

Aad Struis.

rne? een

futselen, waarna Sjaak weirrig boord. moeite had het leer in de Rotterdamse touwen te deponeren. Piet, die tegenwoordig in het uit veteranen bestaande 4e eiiZwart Wit werd hier duidelijh tal speelt, maakte een glorieuze cloor aangeslagen,'ffort voor c1e rentree. Hij I,vas nautvelijks enrust werd Aad v. d. Wilde ge- kele minuten in het velci cf hij blesseerr-l clcor rrelcle ue IluLir'r':iainsc i,oerr:ian "rrou.r,ung"rr

luwen in Rotterdam Zwart

Wit een zege ;.fgedw0ngen. Tegenover het technisch betere spel van de Rotterdammers, rnet constructief opge-

bourn'de aan",'alsaeties in de breedte, stelde Zwaluwen cp

dieptespel -ebaseerde uitvalsstoten" Sjaak Breedveld Na de hervatting heeft, Zrvar.t

Wit van alles geprobeerd om cle ach:i-erstand weg te w'erken^ Maar alle pogirrgen slr.ancicien

schoot cie \ilaardiàgers voor

de rust op 0-1 en invall:r Piet Hoogerboord stelde:ni Aó tweeàe lieifi de ze,d r.ei

I i rr

op de

_,::,,

Zwaluwendefensie, die stug stond te verdedigen. S,iaak

rF-, De thuisciub voercle zijn kunstig sainenspel.veel te ver door om het duo Westerdijk-Veth op de knieën 1.:e krijgen, Zwaluweir kreeg steeds alle gelegenheid het trage brei."verk van Zwa.rt Wit te verstoren. Aan de andere zijcie kwam de Rotterdamse defensie snelheid te kort om het

trio

Aad v. d. steeds tijdig af te

stoppen.

jeugdjaren"

cienken.

Wilde-

Sjaa-k Breedvelcl-Bert van Veen

Vooral Bert van Veen was uitstekend op dreeÍ en deed aan

zijn

,,

Frans van Ree fungeerde',veer ais zeer effectieve stoorzender. Onveru'acht scheen Zwaluwen op een 1-0 àchterstand te wor-

den gezet. Fel ingrijpen van Frans v. d" Graaf bestrafte cie invaller-scheidsrechter H. v, d. Mol.en met een strafschop. Maar cie hard inge_schoten bal lrrerd door Aad Boers maeistraal gestopt. Toen Frans zich even laler opnieuw aan eetl overtleding schuldig maakte, ging hij bij ds scheidsrecirter op de

bon.

BON

OP D,E Na een hlein iralf uur nam Zwaiuwen de leiding. Een Rolter-

l

1

j I l

]

-

irre.gí-Sf,gpie hopl:at.

\\'i:at'mec h,.i Z*'ajuu'en irr vcijige haven bracht. Z"rii;:i \r,rit iegde zÍci-r bij rJe 0-2 achteistancl. neet, Freervireelencl kon Zu'a.-

lulven zích naar hc.t spelen.

eincle


Good-eHd PHeË $&oag erfuomrd sctnenkË Hnnrafaswewr de ae#e*{€ j

(Van onze sportreclaetie)

Zwaluwen stelde el een veel direcíer spelletje tegenover met Gooil-okl Piet Hoogerboord, verrassende acties via de snelle : ver in de tweeile helft in het vleugel Van Veen/Van der \Milde i velil gekomen voor de gebles. en ook wel via de stoorzenders i seerde Sjaak Breedveld, vierde Van Ree en Breedveld. die het in lzijn rentree met een gewelilige feite de Zvi'art-trVit-deÍensie heel kopbal waardoor Zwaluwen op .moeilijk maakten" 0-2 kwam tegen Zwart-Wit '28 en in feite de winst toen binnen

*

had.

Waarsrhuwing

probeerde $juaË lerde.ciie-er Er€edveld

met een schiinbewe* ging -orn de tuin te leiden, mad Breedveld dacht er ander! oi"d eq pakte de Ro'tterdammer de af. Met een hard schot schofi nsseor hjj _toen doelman Reitima: 0 Vlak_,voor rust moest Aad der lVilde zich nog laten gen door Aad Struys.

.- Il dq trp"cede helft heeft @g Na_dat Frans van der Graaf een thuisclub wel getraehi het veÈ{ overtretling hail begaan en de loren te,rrein te herwinnen. maa* vo,el.ige nedenlaag te slikken. De seheidsrechter onverbittrtellijk toen Piet Hoogerboord acties van de thuisclub waren naar e& de-elf-meter-stip had gewe- een fraaie kopbal 0-2 vaneimaakr vooral voo' de rust wel veelvul- zen, trok doelman Boers er zich te, was alle fut uit dig, maar het spe,i concentreerde niets van aan de en stopte het har- ge ploe,g vendwenen.Rotterdarn" zich teveel in de breedtê, t\'êàï- de Zwaluwen schot bijzoniler fraai. Even lahg.d.+ de sto'tfase nog het bàsóe door Paul Weste'rdijk en Koos ter beging Van cler Graaf weer yryt-cht op grotere winst, rraaff Veth steeds ko,nden ingrijpen" D'e een overtreding. Nu kreeg hij heit net kwarn Kwam er ei niet var. Vlaardingers hadden het in feite een officiële waarschuwing. van. Doelmadl Reitsma verdedigde zijn doëÍ niet zo moeilijk, orndat de halflinie - met Van Genderen er Hoewel onverwachts, nam Zwa- ygdel goed, zodat jhet uiteindei weer in - grotendeels de deden- lurven na 25 minuten een voor- Ujk eenr venÍiende àe,ge werd; sie stenrnde. sprong. De Rotterd,amse linker

Het bleef 0-2 en daarmee kleeg de R.o,tterdamse formartie een ge-

o

JífVal

ffi*"

bralc

-ffi

iêïnonsrïeïu:*f"ïïsA"^^f-#*i

ia'gi'ïH,":ïïffi $*ï;r'*l\ïffi*?*ïïf;ffi]:lË#ïll1lr -*t*ïr'*si;iq;;sg'pg*\$rJ51is11;p*pit*

$;ïli:*;*ï5*'i**;tr'x*\ï'h-#-fqïïq.:'#-d$"$j

:i.:,. 2de FIàs

,- :.

3

F

......... zLz êrnemulden-Barenilr€cht Zw4rt Wit-Zwaluwen a-2 Excelsior

iU nvvii-1-3 ......:::::.::::::::: 0-1 lBss-Noor.t*ïÈ' tr-€__Zwerver-Ter Leede ._,.,.... 2-0 CSVD-Meeuwen 2-0

Íï,Ë{#+;'ï:lt Hï'":ru;:al - +$"ï.iïEni neÍnen' v"

'

Soojjdllitj,k

6 S l0).r

ói.?fr*"" 9f ï119 ;:i""t"u"

_

_3

i

_l I

nvvs S g3 0S 3 6 ÊSuí*""""" Swart-l,Vir_ a í22 g .uxcetsior._M. 6 Z 1 +rnemuid,en6lzB4 Sarendnecht6o4Z4 Me€uwenóó+zd IÍBSSoi14l

9--

g

ra 11- I 7,_ 6-5

7 6 à

5

11-

4--

7 6

7-6 6-8 7-74 4-8'

5*10


fwmHsswern w#rfiËest

rtreel(derhy valr N.d C,

Exeelslor (Yan onze sportredactie)

ffi sugdmnks overwicht: l-3 dendrang l-.lcef hoegenaamd sch-

r

terw"ege.

fn

een teleurstellende streekNadat Aiencl van 't liof na eell derby tegen het ftla"assluise Ex- half lang.s Koos Vei was gecelsior heeft Zwalaïtren onver- snelduur en rakelings naast had ge* wachts verloren. Voor ruinr Lp00 schoten, kwam Excelsior in de toeschourrers rpas de verrassing 37e ninuut toch op onvelwachte gfoot alat de thuisclub onilanks te staan. Henk Frantzen een gloot overwich6 met een ver- kreeg "vinst de bal in vriic positie r-an

Iie

kreeg te maken.

Maar-er was in ieder ge';al een verklaring voor. OnCanks dat de zwartwitten het spel beheersten, speelde Excelsioi, gehandicapt

;

Zwaluwen tegen Excelsior (t-3 )

Cor van Witzenbulg en sclinot hard in: 0-1.

Vlaarrliriien

*

Ontknoping

drie iavailers, i"ntelligentàr en benutte zijn kansen iitstemet-

Z.;ialurven zakte cl.aarna wat kend. Op het middenveld waren tenrg en hield zich vast aan e€n Arie van der Sar en F'drie tweede helft, die de ontknoping ,Groeneweg grootmeesters in het zou moeten brengeu, Maar het j vertragen van het spel en vanuit pakte allemaal andcrs uit. Nadat hun positie clan ineens een felle Cor van Witzenburg in de derde 1 pass naar de vleugels of Henk minuut de Maassl.uise voorsprong I

llantzen. die trvee doelpunten had vergroot,

i

krn'am Excelsior er voor z.ijn r'*ening nam. Ddspeel_ na n€gen minuten weer aan te lwijze van Excelsior leverde een pas, toen Arie van der Sar een nuttig effect op. Dr.ie .u'edstrij- felle pass gaf aan den hadden de Maasslurzers ver- zen en die ongehinderd kon scoloren en na de v"'inst van Zwa- ren. Voor de derde maal was de luwen op Zrvatr-Wit '28 vorige Zwaluwen-defensie uit zijn verweeK waren de verwachtingcn band geruht: 0-3. : hoog gespanrren" Maar de tijd om de wonden te likken was nog aánwezig voor de Viaardingers. Sjaak Simons viel 0nder dnlk in voor de ggblesseerde Aad van der Wiide en aan de andere kant _ Z-rv-aluwen zette in het begln verdvu"een Bert van Veen van het I

H*Lj"::j:

*

de

M_aassiuise equipe

danig

ó-

der druk, maar kón toctr" niet voolkomen dat de gasten af en Lo€ met felle uitvailen het de Zw?tu*utt-Uut"ttrt" behooriijk lastig maakte. fn eerste instanfie waren daar Arend van 't Hof en

toneel en werd vervangen door Van der Steen. Nadat doelman

Geurtsen eerst een ferme kogel

van Breedveld had gestopt, krvam

in de

23e

minuul Frans van

Ree

op links goed langs de mistasten-

de Verhaas en gaf invaller Van

aan de andere kant Cor. van Wit- der Steen de gelegenheid de eer zenburg die onrust zaaiden. In de te redden: 1-3. veertiende minuut kon doelman

Aacl Boers op het laatste moment Van 't Hof nog afhouden van een cloelpunt, nadat Ferrie Groeneweg een vriie trap haarztLiver had genomen. _.Aan _cie andere

kant

Sjaak Breedveld de bel

*

Sterker

Zwaluwen wás in die periode veel sterker en probeerde met

groot vertoon van machl nog op Brikte een gelijk spel te komen. Het had

ovir de lritlopende doelman Geurtsen heen. n-raar ook over het doel. ?',1r3l11yorgn was sterker voor de l'rrst, maar kon zljn positie niei

Onverwaahte mederlaag van

zeker geen onverdiend geUjk spel geweest, maar aan de andere

kant had de tactiek van Excelsior nok niet onverdienstelijk geu'erkt. fn ieder geval was wel de

.in uitdrukking brengen, De da- zege iets te gr00t uitgevallen.

l

i

I

Theoretiseh

zou

,,2.,,*1, :t .:

i;'

OVER114.6CHT - Excelsior een het Maassluise periode van eerr ,Vlaar' fn een willoos slachtoffer van Zwaluw"n gaan worden. De winst van dingse overmacht, enkele mi' de íogels vorige week bii nuten---na rust, profiteerde Cor Zwart-Wit '2g haá dit vertrou- van Witzenburg van de verwarwen nog eens verstefkt, maar ring in de Vlaardingse defensie en.sch-oot hard in: 0-2' Zes miin tle ótreektterby voor ruim nuten laterwas Zwaluwer"'' 'Jer1200 toeseho"*""t r.i'áï'ïËi lies feit. Arie van d .jar een even anders uit. Niet Zwaluwen dicteerde de striio,- oiàlnË gaf een vrije bal naar -Llenk Frantzen; weer . reageerde de een licht veltloverwícht. --;un rnaar Zwaluwen-verdediging te laat Excelsior onder leiaiíS en_ toen was de Maassluise kotrainer Joop Hoogvliei" zege_ gel niet meer te stoppen 0-3. vierde met 1-B door enkóle IIet pleit voor de thuisclub dat zij tactisch uitstekentle zetten. daarna toch de weg naar het Het zwakke middenveld bii Zwa- Maassluise doel kon vinden. luwen (Henk van Genderen en Aad van der lMilde moest van Jos Buitenlaar) werd volkomen het toneel verdwiinen en woraan banden getegd door Arie den vervangen door Siaak Sivan der Star en Ferrie Groene- mons , terwijl ook Van Veen weg, die het spei wel vertraag- werd vervangen door Van der den, maar dan opeens als een Steen. De eerste de beste actie bliksemflits een Cor van 'Wit- van Zwaluwen op iinks via zenburg en Henk Frantzen Frans van Ree leverde voor intracteeiden op ragfijne passes, valler Van der Steen een doeldwars door de viiandetijke linie.. punt op: 1-3. Verhaas had Van heen. De defensie van de thuis- Ree moeten laten gaan en hoedoelman Geutsen op $/eg club was daardoor vele malen wel uit het lood geslagen. Sjaak Si- tí/as naar de bal' sloeg Van der mons was in eerste instantie Steen eerder toe. In de restevervangen door Mar Struys, rende tijd heeft Zwaluwen met oude plaats een.,groot offensief nog geproterwijt op zijn (rechlsachter) nu Frans van baeiii verder do,or te stoten, de Maassluise vr'rdiàer Graaf opereerde. Beide trnábr spelers hadden het veelal te ging, intussen uitgebreid * zekwaad met Cor' van lViizenburg j ven man, gaf geen krimp' en Arend van 't Hof. Twee I:eweeglijke vleugels, die regel-

matig voor onrust zorgden voor het heiligdorn van Boers. Nadat de thuisclub in eerste instantie verzuimd had de score

te

openen, ondet andere door

Sjaak Breedveld en Frans van Ree, kwam Excelsior na een

kwartier tot een uitstekende vrije trap van Ferrie Groeneweg, na een overtreding van Mar Struys. Arend van 't HoÍ had de bal maar voor het inschieten, maar doeiman Boers reddq op 't laatst nog ten koste

van een hoekschop. de 37e minuut nam Excelsior onverwacht de ieiding en dat heeft lange tijd zijn stempel gedrukt op het tot dat moment superieure spel van Zwaluwen. Ferrie Groeneweg was in zijn

In

eentje op het middenveld bezig om Zwaluwen uit zijn concentratie te halen, Opeens een lan.ge bal naar Cor van Witzen'burg die langs Van der Graaf gleed en een pass naar Henk Frantzen. Het werd een mooi doelpunt, dat Zwaluwen ver weg deed zakken.

:


,GehandicapË ffixceBsior

W$

ï,vas ZwaHuwexr toch haas Êorrr35

In we't overtermen zou -men kunnen zeg-

36sie minuut toch. Groeneweg zette

VLAARDINGEN tlreven

gen dat Klein Duimpje zatertlag in

Vlaard,inges de Reus pootje heeft geliolr,t; Immers een met tlrie invallers

uitkomend Excelsior adhtte voor

de

aanvang van het zoveelste tluel met buurman Zwalurven een Èeliikspel een alleszins redelijk resultaat. Dat viel oniler deze omstanilirgheilen te begrijpen maa,r het zou tegen een

bij Excelsior ailemaal nog ongeorganiseerd toeging, zijn slag te siaan. Het zat bovendien even tegen toen Breedveld in zijn poging toen het

wat

steeils beter draaientl Zwaluwen wel een vrome wens blijven. De sohrijver van de bijlage van ,,Zwaluwen-

ilen ,,ïop ol flop". Spijtig

de

genoeg

voor hem is het voor zijn club met een 1-3 nerlerlaag rlitrnaal een flop geworÍlen. Zelfs één waatrvoor geen excuses konden worilen aangevoeril. Zwalu'"ven begori zeker

maar verzuimde in de

niet siecht beginfase,

te tot een geslagen ploeg.

een misser' van Pleysier af

te straffen a1L-*n voor keeper Geurtsen juist even te hoog mikte. Dat was na twintie Íninuten voor aanvoerder Groeneweg die 's morgens voor de tweede keer- vader was geworden

íhuis" heeft van alles wellicht toah een vooÍgevoel geharl wani hij vatte zijn mening samen in ,rle mogelijkhe-

een aanval op, die Van Witzenburg knap vervolgde en op zijn vootzet reageerde Frantzen zeer attent (0-1). Deze goal en de treffer van Van Witzenburg al ln de tweede minuut na rust (0-2) maakten Zwaluwen in foi-

het sein om de organisatie van de Maassiuisse achterhoede op zich te nemen en hoe! Voortreffelijk dirigeer-

hij zijn

mannen naar alle bedreig-

de pla,atsen.

Aliengs groeide cie eenheid bij de tricolores, tenvijl ook het zelfvertrouwen toenam, nadat Van 't Hoff tot trveemaal toe dichi bij de openingstreffer was geweest. Die kwam in de

GEEN

KRACHT

/

lïIen bezat op tleze fraaie herfstmitfulag niet ale kracht om Excelsior te overrompelen. Met een versterkte defensie en een krachtige mid'tlenveldbezetting ontnamen tle Maassluizers aan de veela,l traag op. gezette Vlaartlingse aanvallen het eleIn de negentle

ment van verrassing.

rninuut schoot Frantzen fraai hoog in waariloor de zaak voor tweerluizend

kijkers met G-3 wel bekeken Simons en

v, d.

was.

Steen kwamen de

plaats van resp. v. rl. Witde en v. Veen innemen en bij Exeelsior Iiet Pleysier zich rloor Ras vervangen.

Zeer verciiend verkieinde v. d. in de 22ste minuut na goed

Steen

vooi'bereidend werk van Van Ree de achterstand tot 1-3. Een Viaardings

offensief liep dood toen de bal zoek raakte" Er kwam slechts een einde

aan nad'at trainer Gidy Jacobs uit

hei clubhuis een ander wàs gaan halen.,..

exemplaar

ZWALUWEN: d, Boers; a. v, d. Graaf, Westerdijk, Veth en Struys; m. v" Genderen en Buitelaar;_v. Van Ree, v. Veen, Breedveld en v.'d" \frildc.

EXCELSIOR: d. Geurtsen; a. Verhaas. Pie)rsier, v. Beuningen en Pi:irrs; m. I'r,antzen en Weltevrede; v. Van 't, Hoff, v. d. Sar, Groeneweg en v. Witzenburg.

!l;.!l4jli:;:i:.:!:,:::ti't:il::ti:fffii# :::::::::i::::i:::j::i::Íi::i:::::::ri::::ir:irrr:::::ri:::::l

*iit*i*rr*ilrll]i

Q Invaller Van der redde"

Pde klas B

Steen

s€oort hier het enige doelpunt voor Zwaluwen, wáàrmee hii de eer van zljn club

.Íe:-r..

v lgcr

Arnemuiden-CSVD .,.."."....."." >j Barentlrecht-Zwart Ïigit '28 ..."," O-g

M. .,...,".",1F3 RVYH-aBSS ....- ?--z Noordwiiïr-De twerr.'er ".,."",". b:1, ler Leeale-ll{€ènwcn ",."..",",.. P-{}

Zwaluwen-Excelsior

Noordririjk Ter Leede csvD De Zwerver

7 7 7 ?

Zwaluwen

Zwad-Wit

7

Exeelsior M. ,4rnsrnuiden

1

T{BSS

7

Meeuwen

7

RWH

Barendrecht

7

't

tg 620 '4 I 12 241 I 2.*. I 8 I I ? 313 313 7 5 I.óJ 4 4 043 4 043

g-2 8-5 13-10 8-7 9-8 6-6

13-9 70:-

7

8-10

7-12 7-16

4-10


i

ZWALT]WEIï VERD IAI{GS ÏïERYTUS SCHIEDAM De overtuiging waarmee HBSS het moeilijke eluel tegen het naburige-Zwaluwen inging, is er tijelens de weilstrdit zelf beslist niet uitgekomen. Natuurlijk hadelen beitle ploegen last van zenuwen, maar HBSS liet tlat het duirlelijkst blijken. Door nerveus spel kreeg Zwaluwen vooral in de eerste helft volop gelegenheitl het heft in handen te nemen. Zelfs gaven aanvoerder Leeuwangh en Boender. emkele kansen weg, die v. Eee en Breedveld niet hadden mogen missen, Maar dat kondeí de Vogels zicb deze micltlag wel veroorloven, want er bleven nog kansen genoeg over om

in

Schíedarn

volle winst verdiend te grijpen.

tet

aanschouwe van 1500 toeschouwers dg

in zijn plaats was Dick v. d. Reyden opgesteld, een speler die

Zwaluwen legde meer overtuiging

spel, al bleek v, d. Huls daarin weer een uitblinker. Mede hierdoor bleef

het

ver-band

bij de oranjehemden

ontbreken en konden Leeuwangh c.s. nraar niet in hun spel komen. En dan te weten, dat Zwaluwen in feite voor de wedstrijd al met een.groot probleem tobde, want keeper Boers was

nam v. d. Huls oD rechts een hoekschop haarzuiver*bliel konte tle bal in en juist toeri dl*il. Revden de bal wikle plukken kopte Aaidijk

ïp sctritteffie

v/iJ'te de

uiterste hoek (l-l).

fal

nadi''iie

Een bekeken

rioelpunt! geblesseerd en

in het spel en de combinaties waren vlotter en gevaarlijker van opzet. HBSS zocht het teyeel in individueel

datt"*..b)*neR

geen moeite [arl de siand op 0-t te brengen. Na ruim een half uirr spelen .

vele jaren niet onder lat heeft gestaan en dit seizoen als veldspeler bij he1 vierde elital zijn voetbalontspanning zocrht. Maar v. d, Reyden stond zijn mannetje, ai moest hij slechts enkele ma-

,len zijn talenten tonen. Aisof hij nooit was weggeweest dirigeerde v, d. Reyden zijn defensie en dat stimuleerde de Vlaardingers zodanig, dat zij dríekwart van de wedstrijd het heft in handen konden houden. Gelukkig had .de strijd ook nog een sportief verloop (al gebeurde er wel eens wat en trok vooral HBSS af en toe aan de noodrem) zodat de voor arbiter Lub ingevallen v. d. Brom het

wel aankon.

I

GOEDKOOP

ne;.

tn dÈilchtste minuut kwam Zwalu-

goedkoop aan een wen 'ïrij voorsprh3, toen keeper v. Heest bij een jlltÍ& half in de grontl trapte, waaÍnfad Struys de vrijstaande Breedfèial op rechts lanceerde, die

* Struis (rechts) geeft Zwaluwen in cle strijd tegen HBSS andermaal de leiding. De toelopentle Mulder van HBSS kan niet meer ingrljpen,

Zes minuten voor de thee miste Boender na een Zwaluwen-aanval fi-

naal, waardoor A, Struys op links vrij voor de intniddels uitgelopen v. Heest kwam te staan en listig lepelde hij de bal in het doel: 1-2. Kort na rust stopte van Heest de bal na een kogel van A, Struys en kogelde Breedveid de tbal na een presentje van de HBSS'er Smit op de lat. HBSS werd daarna sterker, maar toch vras het v .Wijft die scoorde cn

wel met een sohitterende omhaal na goèd. aangeven van de ingevalien v. d. Graaf (1-3).

HBSS: d v, Heest; a. Mulder. Leeu-

wangh (Vermeulen), Boender

en

Smit; m v. d. Driessche (Scharloo) en Bonneur: v v. d. Huls, Aaidijk, Rademaker en v. Driel.

ZWALUWEN: d v. d. Reyden; a M. Struys Westerdijk, Veíh (v.'d. Steen) en Simons; m v. Genderen en Buitelaar; v Breeveld (v d Graaf), van Ree, A. Struys en v Wijk, LIES MAST


dend sterker EwaEuwen legde zuvak HB$S uolledig ziin

wil ops l-3 N.,)C

en schsot beheerst langs de uit- gevaarlijk worden via Van der , Huls en Aaldijk, maar de rest lopende Van Heest: 0-1. HBSS was direct aangeslagen. haalde nauwelijks hei predicaat Zwaluwenrvas de Op,,Harga" I }Jet zag vrijrvel geen kans om de voldoencle, Toch kwam de thuislfor.rnatie beiluiitentl beter dan stroom van Vlaardingse aanval- club na een half uur aan de gej HBSS, tlat tenslotte een 1-B nelen te onderbreken. Steeds werd lijkmaker, toen Aaldijk een kop(Yan snse sportreclactie)

l

tlerlaag lcetl. De Vlaardingers, rmet zeer veel supporters langs de lijn, speelilen ln een gervijzigile opstelling vooral voor de rust een

de bal slecht geplaatst" Zvraluwen bleef aandringen en toen Frans van Ree na een kwartier in de mangel werd genomen door knappe partij. ïoor ile Schie- Boender, dacht iedereen aan een ilamse ilèfensie moeten de aan- stiafsehop. Maar arbiter tub uit vallen min of meer een naeht- Enkhuizen dacht er kennelijk tmerie zijn geweest, rvant steetls anders over en wuifde alle proiweer hatl dit statische ileel van testen weg, lde ploeg grote moeite om de dar-

ln beilwang te Doelman Van Heest hail

,artloor

*

ziln ilat nlet en hail

a&n twee doelPunten ïreker grote I

schutil.

vlot in actie komen op een kogel

van Rademaker, maar daar bleef het voorlopig bij. Breedveld werd

bal achter doelman Van der Rey- snel vervangen door Van der den deponeerde uit een hoek- Graaf. Hah'erwege scoonde Zwaschop van rechts: 1-1. Een stand luwen eeri verdiend doelpunt die wel tegen de verhouding in toen fsaac van Wijk een schitte .

was, hetgeen door Struys in de rende omhaal produceerde en de aanval goed werd begrepen. \Mant bal langs de velblufte doelman I

negeu minuten later bleef de Schiedamse defensie het antwooril schuldig op een veI:re pass van Henk van Genderen. Struys rende er achteraan en schoot beGeliikmaker heerst langs de uitlopende doelman Van Heest: L-2. De trveede helft, die beduidend HBSS kon later alleen tnaar

vogels Itelenile rhouden.

mincler: lvas, heeft Zwaluwen voor het grootste deel beheerst. Doelman Van der Rel'dutt *our,

terende

consolideerde Zwa-, luwen de \-oorsprong en vlalr! voor tijd liet Koos Veth zich nog

van

vervangen door Jaap

Steen.

der

I

l

Aan de overzijde had zdn collega Diek van der Reyden, d.e doelman die Zwelurven enhele

jaren geleilen had, maar door een blessuie van Aail Boers aan het topteam was toegevoegd, het

minder druk. Wat hij echter kreeg te doen, getuigde nog steeds van groot talcnt. Vooral het ing:ijpen van Dick van der Reyden viel op. Herveus

De nerveuse defensie van de Schiedammers kwam al na enkele minuten t,ot de ontdekking dat de vogels, fel op de aanval spelend, wel enkele doelpunten

|

$rilden seoren. Van Genderen schoot uit een pass van Jos Bui+e"laar,

buiten bereik van doelman

an Heest, rakelings over en in rde negiende minuut scoorde Zwai J

luwen

al de eerste treffer. Eer: tan doelman Van (tral in de grond) rverd

sleehte uittrap

Heest

|

tijd

I

*

I

Van Heest vioog: 1-3. In de res-

door Boender gemist, rvaarna Struis de bal snel aan rechtsbuiten Sjaak Breedveld gaÍ- " Hij rende op het Schiedamse dóe'l loe

tg - tc-'/y Zlle klas B

Zwart Wit-Arnemuiilen ............ l-1 Excelsior M-BarenilrechÍ ......... 3-I HBSS-Zwaluwen I9? ZwerycrLRVVH .................. 3-1

Meeuwer*-Noorilwijk .................. l-1 CSVD-Tcr Leede .......".........,.., 0-l Noord$'ijk I 53 o li l0-3 fle!. Le€dG 11 9--5 8 51 De Zwerver I 3{ 1 r0 l1-8 Zwaluru/€n I 42 2 10 ls-g Excelsdlor M. Zwarjt-Vlit CSXTD

RWE

Ànrrgrnulden aÍèeuw€n TÍBSS

Barendreebt

41 24 8 31 I 14 05 8 t2 I 04 8

I gt

3 2 4 3 5

4

I 13-8 s 7--7

I 13-11 7 74-72 6 9-r1 5 5-11 4 8-15 rl 8-19


Icind aaw zwaïc Sf,BSS

Vlaartlingen

Op ,,Ilarga', lvas

- toeschouwers een er voor 1500 groot verschil tussen IIBSS en Zwaluwen. De Vlaardingers speelÍIen in een gewijzigde sarnenstelling fel op de aanval en brachten met korte com.bina-

ties, afgewi.sselel rnet lange balIen, de HtsSS-ilefensiè herhaal, ,ilelijk in verlegerrheiil. Ítret treid-

de tot grote nervositeit blj de blunderden voor eigen doel, Ooii doelrnan Van lleèst was bepaal6 niet betrouwbaar en Schiedammers, die regelmatig

had zeker aan twee doelpunten grote schuld.

Zwaluwen, dat tegen de streek4erby had.opgezien, had geen kind aan dit HBSS. Met enkele uitschieters in de aanval, zoals eon Tonnie van der Hulst en Aaldijk, was bij HBSS de koek op., Zwaluwen .opeïeerdê op

rechts met Sjaák Èreedveld. Van Veen en Van der Wilde wal'en vervangen door Van Wijk en Struys. Een verrassing was ongetwijfeld het optreden van

doelman... Dick van der Rey-

den. Enkele jaren speelde

geleden

hij in het topteam mee,

toen studie hem noopte lager te gaan spelen. AIs vervanger van de gebiesseerde Aad Boers 'speelde hij een bekw-ame par-

tij.

De nerveuze Schie'damse defensie

kwam a1 gauw tot de ontdekking dat Zwaluwen enkeie doelpunten wiide forceren. In de derde minuut scheerde een harde kogel van llenk van Gende-

ren rakeïings over de iat. Zes minuten later irapte doelman Van Heest -nij een uittrap in de

grond. De HBSS-defensie greep

niet in. Struys ving de bal eà deponeerde het leer voor de voeten van Sjaak Breedveld, die na Boemd.er te hebben gepasseerd, de bal zuivei langs de uitlopehde Van Heest schoot:0-1.

HBSS, danig geschrokken van het vroege doelpunt, zakte in elkaar. Zwaluwen speelde zo vrij als een vogeltje in de iucht, maar kon toch geen grotere vuist maken.

Nadat Frans van Ree in het beruchte gebied stevig ondertrit

was gehaald, maar arbiter G. Lub alie protesten om een strafschop had weggewuifcl, de thuisclub na een half .kwam -uur toch op gelijke voet. Uit een hoekschop van rechts kopte

Aaldijk hard in: t-1. De vreugde bij de thuisclub verging echter heel snel, toen de HBSS-ciefensie

stokstijf bleel

staan bij een felle actie van He.nk van Genderen. Struys pik* te in vrije positie de bal op en schoot behe,erst langs de tra,a,g

reagerende doelman Van Heest: L-2. Een tweede helft was van beduidend minder gehalte. In conditie schoten de Schiedammers veel te kort waardoor Zwalulven zonde,r veel moeite

d.e

aanvallen kon opvangen. Doel_

man Dick van der Reyden be_ hoefde alleen in actie te komen voor een kogel van Rademaker uit een pass van Van cier Hulst.

Halverwege kreeg HBSS. de gena-

deslag. Isaac van Wijk bracht de handen op eikaar- toen hij een afgeweerde bal van doel-: man Van Heest opving en perfect omhaalde. Met een l-8, voorpsrong was duidelijk het krachtsverschil getekend.


Yan Wï1. bii_seleetie I[ed. s tir den fJftïÈá'í# Du lichtwedstrijd LwdrL wrt- morgenavond Om ^,:ol|llot$. acht tesen

f11.11t .over o€nrenteam

het Ned. stul speeit, ge,ldt uoo" -áit

laatste elftal als voorÉereÍOing"àp Si9nqna tesen west-Duitsraàï àí

bZetl

d. Rey:ilei kwam terug.. ..

Dich

t),

EEN GEWMGD experiment was E het van Zwaluwen-trainer Gidi

Jacobs, om oud-keePer Dick v. d. Flevden onder de lat te Plaatsen in

de- voor Zwaluwen

zo

belangrijke Schiedamse HBSS.-Van dór Reyden heeft enkele

wedstriid teqen

{3npt^renschappen :3l., vre, Juti 1920.

in

àe-

zuicsra_

Spelers studententeam: v.d. Vàlk rlenna en Seunke íAFC), v.d. Staarj

_-

i#.Ëïi."ï,?ïfi

5ïiXl;,'",",ï#ijl

di!ï,1!ïiï51 _,?" oï ï"lïi "i.ïfj ïaanl, v. Wijk (Zwaluwen Vlaardin_ Ben),-_

Brandei GeonÍdasl, -i;.;;; "-" fVl.

(Eindhoven) en Corten (Auil't

het

iaren niet oekeept en sPeelde dit ieizoen als- veldspeler met Zwaluwen 4 mee. Van der RèYden deed het goed en de geblesseerde keePer

BoeÉ kon na aÍloop gerust adem' halen, want zijn ploeg had met

3-l

g9wonnen,

x HBSS-Zwaluwen l-3: een zeer aantrekkelilke wedstrijd..welke door de Zwaluwen verdienècrirrd gewonnen. Met een gewiizigd rillltal dat

uitstekend voldeed. Zwalutttn blijft nu meedraaien yooÍ de bovenste

plaatsen.,-tt|" tlt-tddsAtlr{ê*,


E*urding*

schi

Z$átnrr*n uit in n de strijd om de beker

laardingen

De met grote be-

langstelling -tegemoet geziene

O De doelman van Vlaardin-

bekerontmoeting tussen Vlaar-

gen onderschept hier moe' dig een aanval van Zrvaluwen.

Zuidbuurt nogal teleursteilend verlopen. Zt'aiuwen, dat in feite zonder veel interesse heeft

Maarten van der Zwan schoot ook zijn strafschop goed in: 1

dingen en Zwaluwen js voor ruim duizend toeschouwers in

u

I

j":

SPortlee )o ,,4P-t; iu+oètrl.+e *' q41i(

1

ingeschreveir voor: de duel(s)' -1, de gelijke stand, was om de KNVB-beker" had reeds Ondanks Vlaardingen sierker. De combioverizijn voornemen lang het ge selectie bij dergelijke ont- naties gingen vooral het kwar-

Op zaterdag 24 oktober werd in West een voetbalwedstriid gespeeld tussen de eerste elítallen in de zaterdagcontpetitie vah de K.N.V'R. van Vlaardingen en Zwaluwen in de eerste ronde van tle zuterdag

n-roetingen

Beide clubs hebben een flinke aanhang, een krachtrneting tussen beide stadgenoten was eerder nog niet voorgekomen en de publieke belangstellittg was dan ook groot, vooral gerekend naar de gemiddelde

in te schakelen' Dat juist stadgenoot Vlaardlngen, dat er overigens fel oP gebrand was eerr- voiiedig Zrvaluwen partij te geven, tegenstander was, deed voor de vogels niets aan het eerder genomen besluit af.

Zwaluwen kwam daardoor met zes nieuwe gezichten naar Zuid' buurt, hetgeen nogal verwondering wekte. Voor de rust kon de new-look van Zwaluwen het al' lemaal nog wel bijhouden, hoe' rvel het veel in de verdediging moest, maar na rust was er geen houden aan. ,VlaardÍngen

won verdiend met 3-1 en bekert claardoor verder. Overi-

gens was het een

een Jansen en een De Korver, die pas na rust goed zou loskomen. Voor de rust werd er ech-

ter niet meer gescoord.

In de tweede fase zakte Zwaluwen tegen het Vlaardingse

ge-

r,veld volkomen weg. Aan beide

kanten hadden resp, Kees van der Pol en Frans van der Graaf

bitter weinig in te brengen en verder bleef het middenveld van Zwaluwen met Van der Giessen. en Webers, onder de maat.

sfeerloos Vlaardings tweede doelpunt rvas

dueL Het eerste doelPunt kwam van de kant van Zwaluwen, uit

een straÍschoP. Na ruim een half uur r,verd Aad Struis te fel

aangevallen door Kees'Wonderchern, waarvoor arbiter Van

Driel een ,,penaltY" gaf. Maarten Tol schoot uitstekend in: 0-1. Maar enkele minuten Ia-

ter

teí goed af, maar zÍ j werden soms bruut onderbroken door cle fel ingrijpende Zwaluwen. Leo Zonneveld en PauI Westerdijk blokkeerden regelmatig

begingen PauI .Westerdiik en Maarten., Tol dezelfde fout tegen Sjaak Jansen die bezig was aan een weergaloze solo.

ook een duideiijke strafschop. Een hándsbal van een Zwaluwenspeler leidde tot een stlafschop van Maarten . an cler erd Zwan die onberisp genomen: 2*L. Zv. i:f intussen de moed

nf'l o

ar

toen een uitstekende (4)nr'

-'la-

Vlaardingse kwartet tot

een

tie tussen het

flonkerende

derde doelpunt van Jan van der Mark leidde was Zwaluwen uitgebekerd.

voe t bal he k cr.

b

elang ste

lling

v o

or amateur

-t, o e t

ba I.

Meneer den B. toont zich in een briefje aan Klaas hoogst ontevreden over deze met sponning ver'wachte ontnxoetín7. Het was er, volgens hem, een koude, wínderige bedoening, sfeerloos met voetbal zonder

inzet of íntelligentie en de schrijver ís dan ook díep teleurgesteld huiswaarts getogen nog voor het duel was geëindigd. Klaas is van mening, dat we een uítzonderlíjk prettig najaar bele' uitgesproken koud heeft hij het nog geen dag gehad; regen is et*t eind oktober nog nauwelijks gevallen, dus dat deel van de klacht komt hetn wal overdreven voor. l)at een voetbalwedstriid sorns níet aan hooggespannen verwachíingen voldoel, is gcett nieuws. Ook bij beroeps ere-dívisie ontmoetingen kan het soms bar en boos

tegenvallen, vooral als beide elítallen de opdracht nteekriigen om uit een versterkte defensie te spelen en de tegenstander met alle m.íddelen te verhinderen hun spel te ontplooien, dus geldt de ktacht waarliik niet alleen bekle groepen stadgenoten. fulaur in één opzicht kan ik de klacht van schríjver begrijpen. Zelf heb ik de strijd niet gezien, maar wel heb ik de eerste dagen na de ontmoeting naar beiden groepen het oor goed te Iuisteren gelegd. Ilij de spelers van het succesvolle Vlaardingen was de wíl om een goed resultaat tegen de hoger geklasseerde Zwalu.wen volop aanwezíg. Maar bij die tegenstdnders lagen, naar ik vernam, de zaken iets anders. De resultaten in de normale competitie geven Zwaluwen een kansie, om in het volgende seizoen mee te kunnen gaan naar de nieuwste en hoogste trap van het landelijk Zaterdagv-oetbal, muar dan moet elk overbodig risico worden voorkomen en zo verscheen Zv,aluwen met een ,,sdmenraapsel" om het wat crlt le zeggen, waarbíj slechts een minderheid eerste elftalspelers in het veld kwam. En dan zou men de gdsren mogen verwijten, dat zíj tevoren het publiek niet san hun voornemen in kennis hebben gesteld, ook in

zulke zaken dient een clubbestuur eerlijk en sportief op te treden, anders wortlt het publiek bii de neus genomen.

In

beroepssport moge men zoiets excuseren, voor amateurs ís zulk

wer k; níe

t le v erdn twoord e n. ik die Zwaluwen best het eerste klasseschap evengoed, als

Toch gttn

Vlaardíngen

ee

n nieuw kampioenschap.

KLAAS VLARING


Ylaardíngen aerd,iend u;inna&r

Strafsch"ppeÍr heslisten kleurl oze derhy : _*1;L, VL.AARDINGEN

-i

Tekenend voor

het pijnlijk gebrek aan stootkracht ilrr ile voorhoede van Vlaardingen zijn ile twee strafschoppen ilie de

basisi legtlen voor een even vertlientle

als orwerwachte triomf oP Zwalu-. wen. Het woBeÍ - samen met tle prachtige treffer van v. il. Mark in feite de enige hoog' àe slotfase - ineen kleurloos beker' tepunten van duel, dat alle ken'merken van eeln echte tlerby miste.

Overigens demorlstreerde ook Zwa..-dwen eren geweldige onrnac{rt ais het 0p 'doelprunten aanlkwam' En dat Ëatste pleit niet voor een t'earn dat als h-o,ogvlieger in de twee'de klas staat rgenoteerd. Maatstafgevencl was 'deze lklasserinrg zater'dag echter niet, vvant Zwal,uwen kwarn rnet een.gelegeriheidsteann in het veld, dat dit pre-

,dikaat niet eens verdiende' Liefst

acht spelens uit lagere elftallen werden ingezet,,,uitgepro,beerd" zoals Zwaluwen het noemde. In werkelijk-

heid lbleek d,at rnen de beste spelers aan de kant had gezet, orn ze te sparéir voor de komende co,rnpetitiewedstrljden. Va,n diepgaande hekeras-

IN

TTET

NÁAV

klasser is dus geen s.prake.

Mogelijk met nog meer overttiS:ing drukte Vlaarilingen na rust de tegpnstander ilieper in het tlefensief. Iloelman v. il. Reytlen kwam vaak in het

ogen gooien in hel bekeravontuuÍ en liet dat Ín de wedsfiriÍd tergen Zwaluwe.n eolk duidelijk menken. De mannen q/an aarrvoerder Gaaraderse ble-

minuut had hij evenwel alle geluk van de wereld ilat Janse wijstaanil voor op€n il'oel net over de lat mikte.

bij de Vlaardin€se hveedeVlaardin8en vril wèl gnaa'g hoge

piraties

ken in individueel opzicht zelfs sterker dan de zwart-witten, maar liepen zic*r vast in eindeloos breiwer,k voor het doel van Van der Reyden, wat koren op de rnolen was van

de stevig ingnijpende Tol en \ilester-

'dijk, Zo kon het rgebeuren dat

een

voortd,wenrd aanva,llend Vlaaqdtiqlgen, gesteund 'dtoor een sterke wind, toch rnet een acrhtenstand werd geconÍronteerd. Wanrt nadat Struis al twee goede l<ansen orrrgebruikt had gelaten,

beniutte Tol in .d€ 29e rninuut een strafschop omdat aanvoerder Gaan,derse de doorgehroken Struis vast-, hield: &--:1" Geendains ontmoedigd door deze onverwachte tegenslag, kwarn Vlaar-

'dirgen sterk

andenna'al een komen orm de Tol haakte ful de rgebroken Janse neÈ

Toch moest er aan" te pas te trerkken. dÈ

le

door-

lijnen

en v. d, Zwan kweet zich voortreffeIíjk van zijn taak: 1-1.

nauw bli acties van v. d. Zwan en De Korver, maar hielil stantl. In ile 18e

Langzaam rnaar zelkerr wist Zwaluwen zich wat los te werken uit de

beklem'mende greejp van Vlaardingen, dat op den duur niet ,meer irr de kansen getoofde. firist toen Zwalu-

wen toch naar winst leek door te ,drufi<ken doelman trikenbroek - keren greep erlkele mis bii acties van

Sttuis en rcle tegenvallendd v.

d. stroeg Vlaardineen toe. Ïn handsbal van'Weseen aangesdhoten terdijk zag de rnatirg leidende a'nbiter Van Dnel andenm'aal een strafschop"

Graa'f

Ook nu faalde v. d. Zwan niet: 2-1"

Zwaluwen verving vlak daaroP v. d. Pol doo,r Stnris, 'maar veel veran,dering in het spelbeeld bracht dit niet teweeg. Integendeel: vlak voor het einds:ignaal scoorde Vlaardingen een ,,echt" doelpunt toe4 v. d. Mark een p:adhtige aanval van De Korver en v. d. Zwan met een heheerst schot afrondde:

3-1.

d

È

EiIhENbrc€['; \rI.AAÍRD NGO]IV: Heer, Won'deng€rn, Gaànalerse €n

v. D€ d.

dij[<, Tol, zonnenqeld, Slimons; m

v.d" Graaf,

Lurgti rn Karnaat €Ír v, d, Lee; v1'. d, Mafk, v. d. zwan, Janse en De Lorver. ZWALITW,EN: d v. d. Reyd€n; a W€sterGiess€n

I v Maarten van tler Zwan stooÉ uiÉ i ên strafschop de getiikEaËFr voor I Vlaardingen tegen, Zwdrwèlt +eeper i ï. o.'íài:aeï duiEf t'everseefs. |

i

en v. d. steen; v v. d.

webers, À. Struis en v. d. Pol (J. Struis).

KorrLLE

Í,no /7


ZWf,WweKr bËeef nuwder YeeË aaaweË&e

'i: .:j.i. :i

i-q:r,

:::

overeind

ii

!:;..i:.:

*

Varn duidelij,k minder kahher was

de tweede helft.

Dg...Zwerver

bewees langdurig aijn.,'darden-

drang. maar hef hard. in fe,ite aileen Slagrboom te bii,eden. De rest prelereende het brei'uverk tot in het oneind,ige. Z,waluwen

kon 'daardoor zonder

Vlaardingen

Zwaluwen

gf,pep aan de Kethelweg gul-

zig de kostbare zege (1-0)

tegen De Zwerver. Het straÍ-

te na een half uur één van de vele zwakke momenten

te.

Hoewel traag, bleef de Zwalurven-verdetliginq na rust de situatie volkomen meester. Doctman Boers reageerde uitstekend op harde schoten van

met Roodnat,

d,uel

wararrdool. Lodder

de kruisinrg dee,d kra[<en, trad herm geryl'oeg ver:rarrrtwoo,rde,lijk-

Sjaaik

londen ook aL te zijn ver-

voorsDrons

Ilij

speel-

de het leer, na een soto, -door' naar Jos Buitelaar, dde op zij,n beurt viot langs Van der Beig ging. Z:ijn yoorzet we,r'd in eerste 'instantie do,or doelmarn De J'ong ge,keerd, maar toen Smidt

, I I

i I

de b,al niet ver ge'noeig hon u,egwerken, drukte de ,rneegekómen Sjaak Si,mons de bal Ír,arrd over cle lijn: 1-0. Zonder ve,ei mogeli,jkheden moest De Zwerver een zwaar bormha,rdemeni do,orstaan.

]

i

I

van doelman De Jong naast geschoten en verder leek Frans van Ree de kunst van tret af-

]

midilenveid was vooral hct spel van Isaae van VÍijk een veratlerning. In hoog tempo sehakelde

ringevallen -,,r,

op een kostbare

dre derligsle minuut.

veld op. Zwalur,ven had zich achter Noortlw-ijk op tle tweetle plaats genesteid en niemand clie de vogels dit misgunde. lvant in het sportieve duel kon De Zwerver nog zoveel ijver etaleren, de Vlaartlingers beheersten toch de strijtl, Op het

d

Frans van cler Graaf naar Jos Buuitela:ir wetd buiten bereik

bracht, zakten de Kinderdijker"s volkomen weg. Frans van Ree legelde de situatie geweldÍg in,

biter Overhleeft precies op tijd afblies, stroorncle jeugd het,

Breedve

n-

zijn aanval zonder enige verrassing. Ilet windvoordee,l kon diet in een overwieht worden

uitgebuit. Toen echte,r Sjaak Simdns na een half uur Zwaluwen

Slagboom en Lodder en toen ar-

tiet.

het ver het verlies van een

De vorgeis kregen eltelijke sen. Een pass van de

Uitgezonderd een scliot vam Jos Buitelaar, bleef Zwa,Iuwen in

moreel finaal in elkaar klap-

stoppen, maar ve"ft'r'-iÈek De Zwerver uitermatèt iniSroiluk.

Uit deze schermutseling ontstond het enige doelpunt in de wedstrijd. Zwa luwen-De Zwerver. De bal belandt voor de voe.ten van Sjaak Breedveld (tweede van links), die raak schoot.

moei-

heids,ge'voel gegeven, o,m Zwaluwen aan de r.vinst te helpen.

in de Kinderdi'ikse defensie af, waardoor De Zwerver

hij mei Henk van Genderen, die geregeld mee naar voren trok. En in het achterkwartet maakte niemand zich zorgen, Westerdijk rras trvel eens te traag om Mar S{ruys bij te staan in ziin posinÉen..ile snelle aanvoerdei Slïlboóni af Íe

@

ve,e1

te de zaak achte,r gesloten Lrouden. D,oelman Boers trad vakkundig op. De verkeerde manoevre! vlak vo'or de rust, ibiij

leerd.

Het wercl een zeef

spannencle

sloífase met De Zwerver op het

randje van een gelijk spel. Twee handsballen van tle Vlaardingse defensie zaq arbi.

ter Overkleeft over 't hoofd en toen hij volgens de Kinilerilijkse supporters te vroeg af floot, begeleidtle tle Kindertlijkse jeust+€6 met trappen naar tle

I

kleerliiáÍiríêr. Getukkig bleef de I schade'Ïóperkt tot enkele blprwe plekken.


Sefueidsrecilter moest het ontgeEden

na krappe overwinning fwahwen (Van onze sportreelactie)

rustig, totdat Frans van der Kinderdijkers werd afgestraft. vies van De Zwerver. De VlaarGraaf een klap in het gezicht Maar plotseling stond Zwaluwen ding-se_ verdediging te kreeg en arbiter Overkleeft di- op een voorsprong, Doelman De wankelen, maar toendreigde bleek dat rect affloot. Jong had het de eerste dertig alleen Slagboom, gevaarlijk kon minuten niel bijster druk gehad. worden, kreeg hij ook van-de felMaar toen Frans van Ree de le Mar Struys weinig getegenheid uit het achterlantl opving, ile zich populair te maken, Aan de * WEINIG KANS bal bal goed voor het Kinderrlijkse andere kant vulde Zwaluwen nog Zwaluwen kan ingenomen zijn iloel plaatste, was er in eerste in- goed de grote gaten, Buitemet de kleine winst. Verdiend stantie niemand bij. Maar Jos Iaar en de met de rustmaar vervangen overigens, omdat het na rust Buitelaar, op de linksbuitenplaats, Breedveld voor Frans van der steunde op een trage, maar on- pikte ile bal op. Liet tloelman De Graaf, maakten el geen gebruik verzettelijke defensie, die keer Jong uit zijn doel komen met ile van, op keer een Slagboom en Lodder voorzet en toen er nog eens Wins,t dus voor de vogesl, die weinig kaus heeft gegeven. slecht werd weggewerkt, schoot er over het algemeen wel aanDaarbij goed terzijde gestaan Sjaak Simons hard irÍ: 1-0. spraak op maakten. Noordwijk door Henk van Genderen en won met 3-1 van Ter Leede. zofsaac van Wijk op het middendat Zwaluwen naar de t#eede veld. In feite een weifelend of* TRADTTTONELE rOUT plaats klom.

Na een spannend duel tussen Zwaluwen en De Zwerver moest scheielsrechter Overkleeft het tlanig ontgelilen. De vele Kincterdijkse supporters namen geen Eenoegen met zijn tiJdsein, alat het

duel was afgelopen tijilens een nwaar bombardement op het

Vlaartlingse doeol. Zwaluwen ,na een half uur al op e€n kostbare voorsprong gekomen, juichte. De Zwaluwen-jeugil kwam in groten getale het veld op, maar aíbiter Overkleeft werdl voor de ingang van de kleedgelegenheiil enkele malen getrapt. Gelukkig bleef het ilaarbij, zodat het preilikaat

fensief van de Kinderdijkers, om,,spo'"afD toch niet behoefile tc dat ze eenvoudig zelden durfden wor\_ weggenomen.

Maar was

dit voor de

schieten. Doelman Boers behoefde slechts in de sllotfase in actie te komen op harde schoten van Slagboom en achterspeler SmidJ. Met de wind in de rus leek Zwaluwen in 't begin vastgenageld te

rust .sportieve duel ontaard in een rel, dan had daar zeker de ïVestlandse.arbiter een groot aandeel in gehad. Met welke injectie hij was staan tegen de kracht van De begiftigd is niet bekend, in ieder Zwerver. De gasten waren feller geval- za€L hij voor De Zwerver en leken met vloeiende eombinatwee duidelijke strafschoppen ties regelrechte bressen te slaan over let hoofd en moesl hij met in de Vlaardingse defensie. \ilesweemde beslissingen rvel de terdiik en Simons grepen her- woede van het publiek op zieh haaldelijk mis, $faarna sleeht laden. Maar het bleef allemaal plaatsen herhaaldelijk door de

St wr,oíes ueÍ,d,e

Misschien wel enigszins geflat-

teerd, maar Zwaluwen bereikte

ermee dat de gasten diep weg zonken. Maar het zou dóelman Boers niet zijn als hij niel zijn traditionele fout zou maken. Dezekeer liep het gelukkig goed af. Hij verloor het duel om de bal met Lodder omdat hij te laat uit,

zijn doel kwam. Voor

Roodnat

daarna een koud kunstje om de

bal hard in te schieten. maar de bel ketste, echter tegen de kruising van lat en paal. Fel in de aanval was het de-

I i I

ile Zweraer

ZIVALUWEN-DE ZWERVETI 1_0.

Drie minuten voor het eintle van de strijtl kreeg Gerrit Slagboonr een bijzonáer Eoede kans om tle 1-0 achterí 't aiSnog ongedaan te maken. DoelD,- Boers iettdl echter bijzonrler fraai

en-stelde hiermee de vertlientle zege voor Zwaluwen veilig' Den vertlientle zege, omilat Zwaluwen een betere

ÁpËÉpvattins toontle en ook meers,p'el-

inziclit aan de ilag legtle ilan ilertlijks bezoekers.

,"

Tó,ch was De

tte

il{in-

Zwerver voo'r rusit niet

, ongevaar'lijk. Doelman Boers kwam bij l een schot van Lodder tegen de DaaI biji :zo,nder'goe'd weg. De Kinderdijk'se aanI vaJalkrie met Roodnat als in\raller voor maakte het doel.man Boers toch L ' Birahy vrii moeiliik, maar deze beheerste zijn

t- ll-

val< bekwaam.

Na rust werd de sitrijd harder en spannet'rde,r, rnaar zeker níet attractiever. Enige com,pensatie hiervoor werd gevorlde,n in Lret dtoetp,unt da;t de uiteiadelijke beslissing bracht. Een breed

.,,,,

De Jong kan,sloors. TocÈr kan dit dueiL ,,de wed,srh'ijrd van de ,gerÍlirsÍte kansetr" igênoernd wordsr. Voor rurst rnisite Jos .rBuitela,ar voor orp€n doel en ook Arie

Struys wisrt alleenr voor doel niet

de

ie vind,en. En orndat Slagbórorn ook móste, won Zwal,uM/e,n j'ud,ste r'ictrti.ng

verrliend-

2de klas B

Zwart".TÍrt&_-CSVD

opgezette aanval van De Zwerver weld omgebotgen in een Vlaard[rrgs,e aanval en c-ne't een schitte'rend inge'scfioiten bat pass,eende iinksback Sirnons doelrnan

,/7

.

Arnemuiden:Exeelsior BareËdióchËrrBss .

IVI

Noordwijk-Ter Leerle

..

I_D

.

Zrvaluwen-Í)e Zlerver BWE-Meeun'en

SIMONSi doelpunt

Noordwijk Zw-aluweïl

Zrilart WiÍ

Ter Leed€

De Zwgrver Efrelsior M.

nV3Ë

ArÍleïáuiden CS.ÍFFI

ïÍBSs-_ Meeurvèn

Berendreclít

96 95 94

s5

3-0 1-{l 1-t)

s 2 3 1

1-1 o

-t-S='i-a-'e

2 72 13-9 2 11 10-7 3 11 10-8

9 3 4 2 10 11:9 9 4 7 4 I 13-9 s324815-13 s243810-11 9243813-14 I 2 2 5_*j_ 11-16 906366-12 904í49-22


,s i ,r'"

#*raluwen op- mnd verlies _

i 'MEEUwEtl-zwALUwEN

l-Í. De eerste-"oGirvinning van de Zeeuwse debutanten heeft er in gezeten. Niet allêen had Meeuwen een ierdiende t-o'voorsprong bti

a

VAN'DER GRAAF:

l-t

rust, maar met nauwelijks nog twee minuten te spelen" kreeg Meeuwen eán sirarsËrrói toegewezen we-gens hands van simons. Lievense had het i-n zi.ln macht om de Zeeuwen naar een 2-í voorsprong en..de eerste ovenrvinning te sóhieten. Het schot was echter te zacht en doelman^Boers kon het gelijke spel ioor de VÈuiainql.* redcten. ook in de eerste herft had doerman Boers- zijn twatiteiten ;i g;t*il:"Éij schoten van o.a. v:1,99. Hevde toonde'hij zijn krassé en dat het uu ïrii-ráài r-0 was y:::-9"-1 {ulietU',t sterker Meeuwen was aileen aan hem te danken. Kansloos was hij echter op het schot van 25 meter afstand van Faasse, die een pass van Van de Heyi de op deze wijze afmaakte. ook na rust was Meeuwen ae Ëeteie pio"g, ,nuu, o" combinaties waren steeds te doozichtig om de Zwaluwendefensie tên. De geliikmaker van Zwaluwen kwam daarom wat onverwacht. "aht-t""u"rontrra_ Het r*óà:uàn v. d. Graaf na een vlottê aanval was onhoudbaar voor doelman Vàn wingéfi.-,.No! agressiever stormdê Me.euvlrgn op het doel van Boers af, die evenals wesïerdi.lk ii prima vorm stak. Toch had Meeuwen de volie winst kunnen binnenhalen, maaÍ een strafschop benutten is geen eenvoudige zaak meer.

Zwa\uwen, ot'tt,&íep eere-

.:.\

nederl,uug ti'ottt'

'n gemiste sfrsdschoP ï/iaar.dingen Twee

minuten voor tijid had het Íelte lleeuweir bijna vaste gr:eep oP de eerste winst di,t seizoen te'gen Z'"valuu'en. Sjaak Simons had de bai ::nel zijn hand. gesPeeld en loen cle arbiier da.an'oor naar c1e ell meteÏpla.ats lvees wàs ieclereen

oncler de rulm ciuizenC toeschorirvers in iilich.sterrrming. X{:aar die sternming was gauw i.erclr';e'tten. ïoen Dingerrrans de birl siecirt inschoot, lva ardo0r iloelmatr Aad Boers cle ba1 zo:-l-

cici: r,ee1 moeite kon houclen. De

in eveuen ciat ler.'erde

i:alsns bleef claa,fltioor

wie'ht (l-i)

voor de ïlaardings'e rtogels nog

steeds cle trveede P'I,aats 0P.

ln cle Cujnen v:rn de

ba'dplae-Ís

Zoutelancie sPeelde c1e u"ind rreie ma.ien krijgertje iïet de

Jrai. lr-an goed rroetbal. wes cian 'ocik geen sprake,

al

ciede'n beide

tean:s hlrn tiiteÍsl.e best zo ge' concentreerd mo'geiijrk te SpeLcn.

L)e Zeeu',vse ecluipe rn'as gehandi'

capt tloor het ontbreken van in-

Daaf Franck. die het laatste haifuur zijn

teirra.tiona:i,l eclhte'r

team k..vam versterken, en ver-

der

sipe'e

de de snelle

Dinrge'

mans vorig.e wee'k pas voor 't eerst mee. Z,waluwen was met de w'ind íegen voor de rust iets ,qterker

er1 za'g

een do'elpunt rzan

Aa'd Struls wegens l:uitensPel

atgekeurcl. De Zee"lwen \lrarên htn ber.rrt be'slist n'iet on'ge-

o,p

in tle ve|ciediging \r,6 Zvraluwen lvas men v,oorbêreid op de snel'le acties. ïaarJ*iÏ<,, ma'ar

Meeuwen l<wam na een klein haif

uur op e€n voorsProng toen

Faassen hard insc'hoot, buiten

bereik van tloelman Boers: 1-0. Een Íel offensieÍg van de Vlaardingers leidde evenwel na rust

al gaulv l.ot de ^gelijkmaker rran Frans van dd: Graaf die daalvoor de bal gelanceerd

kreeg r;an Jos Buiteu'naar uít een hodkschop: 1-1.

Om Jreurten kwarrnen dia'arna beide doelen nog enkele raalen onder vutir, ma,ar de daden'drang llleef achterwe'ge. Totd,at twee minuten voor tijd Sjaak SiÍr-rPns hands maakte, marar tot :gÉote g,pluchting van de zwartwitten bleef de scrhade beperkt.

.

.

'

,


M{ALU\ryEIl{ I{IET YERDER DAI{ GELIJKSPEL ,:

'Aad BoeÍs stopte kort voor tiid : stetht an*

,. . ';

ingeschoten stÍaÍsch$p

onze sDortredactie)

Iwee minuten voor tijd had het felle Meeuwen bijna vaste groeP op ile eerste winst ilit seizoen te' gèn Zwaluwen. Siaak Simons had ile bal met zijn hanil gesBeelil en toen ile arbiter tlaarvbor naar de -elf-meterplaats

het ontbrdiién van internationaal Daaf Francke, die echter het laatste halfuur zijn handicapt door

team kwam versterken, en verder speelde de snelle Dingemans

vorige week pas voor

't eerst mee. Zwaluwen was met de wind

tegen voor de rust iets sterker , een doelpunt van Aad en zag Struis wegens buitenspel afge,-' keurd. De Zeeuwen waren oP wees was iedereen onder de ruim beurt beslist niet ongevaar: dutqend toeschouwets ln lutch- hun lijk, maar in de verdedigi4g van ning. sí , Z-wáluwen was men voorbereid op de snelle acties.

Maar ilie stemming was gauw

, veiilwenen toen Dingemans ile bal slecht inschoot, waardoor I dloelman Aad Boers tle bal zonder veel moeite kon houtlen. De balans bleef ilaardoor ilr even' wicht (l-1) en dat leverde voor ile Vlaarilintse vogels nog steeds .' ile tweede plaats op. I In de duinen van de badplaats Zoutelande speelde wind veI le malen krijgertje de met de bal. . Van goed voetbal was dan ook i geen sprake, ai deden beide teams , hun uiterste best zo geconcen, treerd mogelijk te spelen.

hard inschoot, buiten bereik van doelman Boers: 1-0. Een fel'offènsief van de Vlaardingers

-j-',

Faa^ssen

leidde evenwel na rust al gauw tot de gelijkmaker van Frans van der Graaf die daarvoor de bal gelariceerd kreeg van Jos Buitelaar uit een hoekschop: 1-1.

Om beurten kwamen

claarna

beide doelen enkele malen onder vuur, maar de afwerking bleef

achterwege. Totdat twee minuten voor tijd Sjaak Simons hands buitenspel maakte, maar tot grote opluchting van de zwartwitten bleef de Ze€{rwse eguipe was ge- schade beperkt"

*

De

Meeuwen kwam na een klein

half uur op een voorsprong toen

nu,*j'lïl::,ï;: trii,t"" "'ï*,c,. qL:,l.lïSi "'i$"",J;ïï*i:;#"í;,{lÈr'i:;s;

ïi;tg#*-r*1iru+'ïií::til:"liiï'n"n

o J

tt-'(7 jL

r:ï' r-0

5-0 1-1 3-0 t-t

Ter Leedle-ftWH Noorilwiik-CSYD

Noordwiik Zwaluvr€n De Zwerver Zwart Wlirt TerLeed€ E:tcÉlsior 1!Í. RWrÍ Arnemuiilen ngSs " csvD Meeuwsili'r''" Barendrecht

10 7 3 10 5 3 I0 4 4 10 4 4 lO 5 2 I0 4 2 10 3 3 10 2.4 ro.3 2 10 2 4 10 o' '7 10 0 .t

0 1? 16- 4 2lÍt1+-10 2 12' 16- 9 2 ls :11- I g12-72--10

4 4 4 5 4 3 6

10 14-10

917-16 810-12

8 12-16 813-r? ? 7-13 4 9-n


ffiuaul,wwen -Ter Leed,e : Tn&, ï g ZWALUWEN-TER LEEDE 0-0. In

een biizonder matlg tlu,el hebben beirle

niet kunnen waarmaken een te beklerlen, al mo€t natuurlijk wel worden geconstateerd alat ale stornachtige

teams

hoge positie op de ranglijst

wind voel af,breuk deed aan het

Ter

Leertre

spel.

hail voor de rust winil mee,

er óoch niet in om de Vlaa,rdlngse rleferm;ie met Struys, marar

het

slaa,gde

Westertliik, Ve,th en Sirnons te verontrusten. I)oelma,n Boers heeft het, onilanks rlat Ter Leede.offensief, in feite rla.a.r een keer moeilijk gehad en dat wa-s in tle 30 minuut toen e,en hartl schoÍ v,an Van Biezen uit e'en vriie trrap ratefngs naast ging"

Van de twaalf wedstr{iden die zaterdag en zondag werden gespeeld eindigdàr er"zes in een geliikspel en daaruit mag bl{jken, dat er voor de puntjes geknokt is, hetgeen soms nodig was, zei het gelukkig niet in letterllike :in. Zwaluwen wist bii voorbaat dat Ter Leede moeilijk verslaanbaar zoru zijn, maar ondanks deze wetenschap werd dit met het nodige elan gespeeld. Het leek er op, alsof beide teams bang waren te

trn de tweede helft kon de Vlaardingse aanvalslinie h,et met het vrind. voordeel gaan proberen, maar ook nu

behoefde geen enkel doelpunt geno. teerd te worden. Wel werd een hard

schot van Van Gendieren bekwaam

door doelrnen Schellingerhout tot cor. ner verwerkt. Zeven minuten voor tijd had Westerdijk bijna succ,es, rnaar riit 4e eomer van Buiielaar kop;te hij

verliezen en de defensies overheersten dan ook duidellik. Merkwaardig, dat het ook niet zo druk was aan de Kethelweg alhoewel hit wel koud waJlangs _^ de lijnen. Het was en het bleef 0-0 waardoor Zwaluwen zich op de tweedr \' plaats handhaafde, echter met drie punten achterstand op leider Noordwijk.-

buiten bereik van Seh,ellingerhout tegen qs Iqldie tweede de r4!. trat. .r'gÀurs heUt moest Ter !E lwEgug Leede 4i*| door de druk van Zwalu-

m+ HS+.. fff ïtï"" "lï1 ""i'?&]lï? de Zwaluwen-defensie. Ge.

op lvoor ge

biter

steeds G-.C.

rnenten zijn er in feite niet toen d,e zwak leidende araffloot was heó nog

.

Zwdluwen-Ter Leede-0-O. Eerstgenoemde blijft goed in de-running, al er dan ook punt -worder, ,"tg"$"*

moesÍ

mede-concurrent. Hier FT belaalt

overigens zonder succes.

Á"a Éïri. á." r"ó"r;

aan èen

il

lastige

I::,ï."


ROTTE R.DAMSCH NiEU\A/SBLA-

N'a 0.0 gelijlt, sp,e'l bege'n,

T

er

-

í-,eecÁe'

Achterstand ZwaËuwen

op leider Noordwi!tre groter geworden

i:iitj

ii:ti

O Aad Struis van Zwaluwen lijkt op deze Íoto een trap

te

krijgen van een Ter Leede verdediger, rnaar er'is niets aan de hand. Ook scheidsrechter Ouw-ersloot rnoet het zijne er van hebben. cleren die echter rakelings over de iat schoot. Zuraluwen behield daarna nog !,vel het initiatief,

een handjeVlaardingen - Voorhebben vol toeschouwers Zwaluwen eh Ter Leede weinig

maar het áuurde pas tot het

om tot scoren te komen. De verdedigingen \À/aren over't algemeen het sterkste deel van de ploeg, zodat het duel, dat voor beide partijen bijzonder belangrijk was, in een draw eindigde: 0-0. Geen van beide kan rnet dit gelijke spel tevreden zijn, wànt de achterstand op leider Noordmogelijkheden gehad

eerste halt uur eer Aad Struis

ecn ,,schone kans" kreeg. Lrr solo passeerde hij drie ma-n. r.r3a.r op het laatsie i'noment vrerd hij ,,onderuit" gehaaid.

eer-r

Sclieidsr,^cirter Ourversloot urt

1:alkenirurg

liet

even..l-el dóor-

-qpeien.

gewor- Het enige i:eiangrijiie wapeilfeit ne de rusi was een konbal r,:rrr de goed meegekcmen pàuMesBeide teams rvaren aan elkaar terdijk op de lat uit eeir voorgewaagd en al spee)den de zet van Br,ritelaar. Voor ,t ovede Sassenheimers wat feller op rige hielden d.e meese spelers de bal, het kon de thuisclub zich op hct miCcien van het toch niet imponeren. Frans van terrein en het cÍuei bepaalcl niet Ree speelde niet bij de Vlaardingels (gebiesseerd) en was interessant. Het slechte n'eer maakte het ook niet mogeiijk venrangen doot Jaap van der om inteiligent voetbal te spelen. Steen.

wijk is er groter door

den. Maar het kon niet anders.

De eerste de beste aanval van; de tl-ruisclr:b leverde prompt een reële kans voor Van Geir-

l

2de klas B

ír(vrl -

Excelsior

II^;.

áÍ**mrg?%iÊ,,,., MeeSllen " E!.rr D4rErur iiàrendrecht

'd. : -TeI-:-!-e-eu?. Noordrv[K .:" 8 _

Zrvaluwen

RVVH

Noordwijk

11

Z*'art-Wit

1l

Zlvaluwen

11

T€r Leede

l1

Drs Zl'lervêr Excèl:sior M.

11

Àrnermuiden

cwD

EVt'lÉ

Meeuvren

HBSS

B,ár€ndrecïlt

11 11 11 11 11 11 11

5 5

4 4

; 2

4 4 1

7

0

4

'' lJ) 3J)

1-2 " HI " ' 0-1 019 ri-4 ra--a

i

Í

I

|

I ? 1{z14 14-10 I 313 12-10 | -l 3 -12 77-12 510 14-u 410 13-13 410 14-1? 17-16 59 9-14 39 12-19 1(F29 74

'\

I i j


BII VIIZE VÁN PRIOEF

foi?,

,rlr.vrjc.

2t4t-UÍ

trainde op nieuw terrein in Holy T,wahwwen

;iii:;ililiÏi:iiii

ïffi

lli:i:i

Vlaardingen

Zwaluwen heeft

voor het eeÍst zaterdagmiddag gebryik gemaakt van het verhardd qefenterrein oP het nieuwe spQYtcomplex aan de Zwalu-

in HoIY, dat volgend seizoen in gebruik zal worden genomen. De toestand van het gemeenhuidige oefenterrein

wenláah

t!

Trainer Jacobs van ivitàï; wen geeft 't eerst - voortrainingsop het nieuwe veld in de Holywijk - les aan zijn pupillen:

verder de veidafrasteringen er

aI zijn. Op het trainingsveld - de Nieu- staan schappelijk bezit van nog geen lichtmasten. maakte dat, na rvelantsclubs toestemming -van het gemeen' Intussen wordt er achter de schermen hard gewerkt om telijk sportbureau, mogelijk. Een kerngroeP, voornamelijk met ingang van het nieuwe seispelers van het eerste elftal zoen een nieuw clubgebouw te omdat het tweede team thuis verwezenlijken. Tekeningen tegen Groote Lindt 2 moest sPezijn al door de ambtelijke molen, deed onder leiding van len gegaan en op 't ogenblil; zijn ervaringen trainer Jacobs op met de nieuwe mogeliikheid.

De speiers waren over 't algemeen tevreden over de nieuwe oefengelegenheid, die zeker vele voordelen heeft boven het huidige terrein.

Het trainingsveld op het nieuwe

complex; dat' dezelfde afmetin-

gen heeft als een voetbalveld (64xf00), is één van de vijf velden'die Zwaluwen volgend jaar ter beschikking staan. Achter de meeste doeien zijn al bailenvangers aangebracht, terwijl

er door aannemers ingeschreven voor de bouw van het ctubhuis. Een club van honderd maakt zich verdienstelijk voor een nieuwe geluidsinstallatie oP het nieuwe complex. OP dit mo'

'uvordt

ment zijn er al 65 leden toegetreden tot het initiatief van de heer Lagenclijk (trouwe supporter) die bij elk doelPunt van Zwaluwen een kwartje moeten betalen.


ffi trACOBS ÍNAINEE GIDT

I

VBAAGT YEBO!$TWAJIBI)IGII

5x1",ry*ai$43"ffi

it"s:l'u

ffi

&wes &W %egt Y stLt *-ínet' Wíe Y.::ï

ffiwg'E'we*gwr

g&t&'t G1N,;*W

ir#,

-*t

ï "T'J,'Ë-?-9S3ffi'ffi *.,*,,sn,rniorrrii.i |:-*li.*"t lt*'m:l5i:iiil:

,{J#"trïiiii,iUl*,t^ 'LAARDTN

tr.,

':fËffiËi..ffiËgfffiïqïË.ryr'ït

ï:ïtri;i*;i;{+ïíi,t'W:ëï ?;?*"t',?Ë,{:-":i'{"ái.Fm;is'"Fiï

ïïi"'{;:"iói*:,y::,f f,rí:#; íix:;!:;iT:ïïi:ïi*i:;:"m:l

ï**ï*f ;iut'l'ïï+lÍï+g#f,*q

Ww#,W#*ff:# W . Vlt, week urt I e"tidffi-*'fii;"$"]'#i

'ï;{;ffit#ffi fi, #;ï';; iJ ;Ï :] x:":} ::

^1":

;

"':,

[:".:"?::

'l;Y,ffi'l"xiY';:x'n"n i', s. L^r-Rï*lm:"ffi"1:1 i"'-Hi-lrt,

-ï1"?Ï,".,ff3;

ï:i:'r:ïr",",."Jfu bï"$,:ry;i*_i

ftL##'"fi{i't'tï

;;;ïffi;r'r-i'iË+

r

\\

tffiffig .ï#****-*"*u*

:ïï.Ë*

\**o'l't$t*;Ëffi

Uiltl,l:t"rï*U1[

.T,ïËËli \

tii$

ïH

-iil'ï;i-*'*',-*Ïiffifffixn$**i*t#'*rit'\**y*q*iïËd,tr'H,#'#fl

#ffi+ffi*+mffi


Twee teams vian Twaluwen

oéÍeÍden{*g*n Hollandiïid'"

Zwaluwenaktiviteiten

'+

De befde op vrijdag gehouden filmvoorstellingen voor de juniors en pupillen, z.ijn een groot succes geworden. De Fico bood een aller-

aardigst programma, waarbij de film ,,Korrwe drukte" met George Formby, de hoofdschotel vormde. Beide druk bezochte bijeenkomsten

werden door voorzitter D. v.d. Snoek met een toepasselijk woord geopend. eerste

en twee'de ehta| uamldoaLuunt dankaij Frans van der

. Io

ffi

,siïË[ï jd'r-!ili,"+

mn,n'ron-ui&nif#ftftA*en liT-tiT'lt, 3::ul-"^t - *: ., lli:':* rnuatler-lit#'frir" Holland;raa. o" lron rizwffi -oàiï"*áa-1r."í""ái'ióË"Ëáuj,ts,péf on- ven: nap:Jr 2l jeugdleden. en.2 ír:táÁáÁiíifi"ujx" aanuat o* 4,furffii leen aonual 4 "t.teleen "*t makerq.q$ ïtet

1

#:#:ffi"W?ïlËi'*ï:;"iï":ï1;*.-1i":";yï:;rffi te

loedaan r'S -I##;!ffi*zr,*iizííx:líïïrdtffi (Zwalu-lderuchtte,ptu)cffi tucr.;t te ,r.tulcffi d;";tu- D;-,tiíd"tÁiat"- w"ra""lËáiàË í""1"" in eigen "H*"#àtl;:;!;;";;"u;"offiffi"'ï'

;;,*-;;z:A;Z;";;a;ri;; n"t ónnorAè',,gal rvËÀltriir. ;;wà;Ld-op-aoÀ Zwaluben. Dít ae'r'(I too.sre--l

lde I

óqdwi,jnenw&rqt' er nog wel en'', kele píassen op het oeld^ Bíj d'el oier'tweken o-ertoo,nd,e het t:eldl

"'k"fln"tÍl'Í#.f"t'jÍ3i"" u*" den de winst: 1-1. Na twintig dËl m:inuten narn de do,erpunt van I reidinrg door een "o'naág"iub van d,err Mark uit een voorr<,arerl | -.r"" ri",r"Juriten ffj "ïi; I ,áï Dorp. Na een kwadiËr;i"_e;l twàAát h"ut maakte Tlbir-s.Yï I ber hands in 't s,tÍafsottop,ggbied. I

iiliiï"X'il;."rËlïiiïï:lïï:'i.'.Í; visser (11 jaar) en de heer wim

Budding het tot remise brachten'

il=íffiffi

i

G."n

uo"tbfficl,

op haar ,r"tï*irit ,oelen in a"

voetbal in vlaardingen en wel in Holy waar Zwaluwen

..r."de telen SSS uit Klaaswaal' De bezoekers 'een ".Àpr"" klas lageui"u, u"t het zaterdag vertoonde spel

".*pïnr" Àerkbaar. Tien minuten voor het einde scoorde Arie *", a"t ru-o*!i:'r.* waarmede beide punten naar Klaaswaal het enige doelpunt

taarloos van

SSS

lfïï'".,,,"

herrt hadden

I

*;*ilffffiffi""fflH:*ffiï; l binnen he,t be,reik van invailler- i keerper r,eo verd,rdn oÀ ,a,t"rto,oh o""n' '"-5 *ï aaeóruh kwam 111

|

i "oíï#!ï*l =:"

a. re,ó"r"i*

reeds een kleine veldmeerderheid

Daarna kwam er wat ;;";;i; *"ia "i"t in áoelpunten uitgedrukt. waren g.ipd op defensies bèide maar m"., nu"rt^ii-dï2*uirr*..r-g.lederà, areer. Het ;;-; it ,t"::f::"^:Ji:ï:-""ïj::::Í-':ï*:.:ï11.:ïï*: werden meer ::;"",:.";'" teserve-teamt Ëíu*." ook teien elkaar uit en hier spieren. De ;;;_;;;;

getoond,

gàals gescoord. De uitslag was 3-3'

-*

De iunioren van Zwaluv'en hielden zióh bezig met de damsPort in de kantíne aan de Kethelweg' Daar het Zwaluwen-lid Cor Yan saf -VàeLen, een damsimultaonseance evenals L. Torn. Beide dammers van Y.D.V. namen het oP tegen 23 leden

van Zwaluwen. Dennis Hortensius

ll3) 'ín

was de enige díe beide Punten

cle wacht sleepte' Remises werden

behaald door Wím Vísser en dhr' Buddingh.


'Op,n;í:ewwe Zwa\u,wen-cdmp,l x

el"hg*hcpuï,v en Hater overdekïe

tribune eÍl sport?,aal . o. o.t"* binnenkort Vlaardingen - Zeer kunnen wortlen zal een begin gemaakt, met tle bourv van ecn clubhuis voor de voetbalvereni-

ging Zu'aluwen op het nieuwe complex aan tle Zwaluwenlaan in Íle Holywijk, Een gebouw

met een lengÉe van 43 meter clat een kleine 2,5 ton kost. De sutr-

sidie bedraagt 160.000

gulden

waarvan 90,000 gultlen als opbrengst van tle accommotlatie

er -,stallen aan de Kethelweg. ï" itter D, A, van dcr Snock en-íet hem het hele bestuur zijn van mening dat tle trouw een krachtsinspanning en ex-

plosiè rnoet gaan *'orden. In betrekkeliik korte tijd rnoet het gebouw er komcn te staan onr geheel ,,klaarl' te zijn voor de

nieuwe competitie.

'i Aannemeï l'oor het clubhuis is de NV ROGOKO. Op 't ogenblik rvordt, nog op eniiele veïgutl-

d"oor Bas aant den..Verg

ningen gew'achi om te kr-tunet-t beginnen. Een groot deel r'an de bouw zal door eigen iederr

wor,{*'n gereaiiseerd.

7.f,* ,,Vf

Zrvalur.venlaan

WERKZAÀ$XHEID

ant de

aan cle in de }Iolyt'ljli, Trryeede veld van links is het hooÍclveld. Nablj het clubge-

G 9rvalurven-complex

zeifrverkzaarnheid

moet er uit sPringen", is de mening van het bestuur. Onr een goed werkschema oP tF

bourv (zrvarle rechthoek) is

de

hooldingang, Uiterst links is de Eksterlaan.

stelien kunnen vaklieden, zoals

timmerlieden, terrazzowerkers,

stukadoors, schilders, glaszet-

ters, elektrciens,

loodgieters enz. zich opgeven bij G, A. van

Toor, Cailenburgstraat 74, tel. 352979 of bij één van de andere

twee iaatstgeiroemcle projecten i;unnen niet gelijk worden gereaiiseerd, maar' . cle verwachting is riat het toch ook niet a1 te iang op zich iaat rvachten.

Financjeel hangt het rrair de zelÍleden van de bourvcommissie. De gedachten bÍj Zwaluwen gaan rverkzaarnheid at en verder is uit naal een ovei:dekte voorzitter Van der Snoek van

-rterder ;ribune en een sportzaal.

De

meníng ,,dat het; zonder'meeL

past in zo'n

gerveid.ig com-

plex". trien cornplex cl:rt tcereihend rrloet zijn orn er internatiohale r,r'edsirijder:. 0p te spe1e

n.

I)e overdekte iribune is op bijgaande tekening geprojecteerd naàsl cle zwarte recirthoek (clubhuis) iir 't midCen van h€t complex. ï)aarnaast :lou dan weel rle -<portz:a1 uoeten lio-

men. ïleclrtrs van het clubhuis is een volleybalvelcl gesitueercl en i

vercier zal het vijf velcien-comp1ex, \['aarvan één verharci, waarop binnenkort verlíchting zal rvorden aangebracht, \i'oiL clen omgeven door veel groen.

j i

Ní4{'tL


OOEY,h'{AN BOERS SCHEïJRDE KUITBEEI{

;,:.

ëwàEuwem Sreep de Yolle winst Ín mnoef$ËËke senri-derhy tegen HBSS Zwart-witten technisch beter (

lian onze sp{rttred:lctie)

Zrvaltwen heeft

in tle

altl_itt

moeilijke senri-clerby tegen HESS een veidiende *-l overwinning behaalil. Ilc zrvart^*'itten *.arrn terhnisth beter en gecïurenele het grootste gerie:eli,e van de wetlstrijd in de il eerdcrheirt. Toch klarnen de vogels in het laatsie ku'artier in de verdrnkking. toen doelman Boers geble-tsecrrl het veld moest verlateu en iltr gasten hiervan trarhtisn te prafitclen. De Schieciamncls u'alen echtèr. rliet ivqn plan. zich w.ii.loos naar d"e

shchtbank 1e laten

ínaa sla

drie

t

leicien,

t'der-r snel t0€ 1{i lukt.e och. rvanl al na

n|"rïeii vill ltr:i eÉl.rg krir:r' zotr biiiken lret eni

I

ge

Schiedamse doeipunt. Dc Zu a-ltru-en-dcicnsir., r.alze.lcle cn , daar. miiakte Groenewegen -lietl;,l;doelI haar gebluik van. Hii lrlan Boets lianslonr:

*

0-

Dan maar

i.

traineÍr n.,

Gelijkmaker

Zwàlur.r'en lvas d_oor" deze snejIe achterstand geheet niet aange. slagen. Het team bleef als zodl-

Vlaardingen án- Ook om kan dere omstandigheden

een wedstrijd niet doorgaan. Na negen weken

nig keihard cioorwe'rken en dat of laat wel. tot een trefler leiden. Dat gebeulde Ín

moest vroeg

noodgedwongen oponthoud was het ook voor de secre-

de veertigste minuut. toen Buite-

laar een aanval doeitleÍfend aI-

rondde na goed aàn.ge\relt vau

rechtsbuiten Van Veen: 1-1.

De thuisctub nanr uok in de tweede helft het initiatief en kon daardoor regeimatig in de aanval gaan. Een beloning kon niet uit: l''.'J"' i##s ï ;ï" ï.:

;ï.ï;;i

1

inschoot: 2-1. HBSS knvam ec,hter goed. tenag en bij een van d.e aanvallen raakte doe,lman Boers

Seb$pgprd.

In het

ziekenhuis r>lee{later, dat hij cen gescheuld krdftièen opgeiopen had.

Eerr, uan

de uele a,ant:al-

tt utttt Zittttluu:ert, op lzet rioel ull IIB.SS. Ie

*

Druk

Linksback Simous nam zijn plaats in en deed dat uiistekenï^ Vool. HBSS was ciat het sein om, ma-qsaal in cie iranval te gaan. en rnet verre scholen de kwálitCten' van .Sinons te testen. De vogels rverder-t e| toch nerveus van en gingen onzeker speien. Toch wist de verCediging to1 het laatste fluitsignaai stánd te houden en twee kostbare punten in de waetrrt i te slepen.

.

I

taris van Noordwijk even ,,wennen", want voor het duei van het derde eiftal tegen ook het derde elftal van Zwaiuwen schreef hij zijn spelers aan voor 14.30 uur. En de spel.ers van Zwaluwen aan de Kethelwe,g om 12.30 uur maar waehten. Een telefonade naar Noordwijk bracht aan het licht dat die secretarrs zioh twee uur had vergist.

Een pleister op de wonde wen 2 niet naar Heerjansdam behoefde te reizen omdat he.t veid daar was afgekeurd. Op 't eerste velcl hebbetr twee en clrie er toen maar.een voorwedstrijd * voor het duel Zwaluwen-HBSS van gewas het feit dat ook Zwalu-

maakt....

-


iLnaEuwexr vetrsEoeE &{ffissl in keihande svedsËriid 2*1 VLAABDINGI]N Het rvas kras - conclusie uitgetlrukt, maaÍ. de van een bejaarde llBSS-supporter na af-

Ioop van de semiderby Zwaluwen HBSS sloeg rl,e spijker precies op zijn kop: ,,Itret was een firtrvc*lstrijd van

beiile kanten en rlri scheidsrechter

was helemaal slecht." Nogmaals, een krasse opmerking, niaar er lvas weinig tegenin te brengen. Er is bar slecht geslleeld, de arbiter (ile heer

Lub uit Enkhuizen)) liet steek

op

steek vallen en de v{ior rust af en toe te .vige strijil werd nb dle thee nog

fe+-

Vooral omdat de heer Lub het bij weinig zeggende vermaningen liet. Hij verdeelde zljn fouten overigens

,,eerlijk" over beide partijen,

de ploegen be8onneq veeibelovend. Vooral HBSS, dat al in

_Jgrlogl,*ant

de vierde minuu.l iicn juichen,

,

,

toch

Koos Veth de bal niet goed wegwerkte en De Bree dankbaar gebruik van dit presentje maakte door van drie

meter afstand hard

in te

schieten

(0-1), Breeveld kreeg kort daarna kans om gelijk te maken, maar vrij voor keeper v.d. Velde gekomen schoot hij de bal naast het verlaten doel. In de 22ste minuut duelleerden v, Genderen (Zwaluwen) en de defen-

sief goed spelende Rademaker zo fel

.

dat zij beiden door hun resp. trainers Jacobs en Bierhuizen opgelapt moesten worden en dat betekend-e eigenlijk het begin van talloze onsportieve verwikkelingen.

BOTSIING

Tien minuten voor rust scooLcie na een overwicht vatr Zwaluwen de 20ste minuut kwamen De HBSS van -bijna een ftáft'""t': *" -.I-n- en keeper Boers zodanig met R'ree van iuweel van een doelpurit'-Ëert i" botsing dat Boers het veld "à;l;"d 9ik?3l verlaten. Dat bleek voor ZwaVeen omspeelde i'""aiË"vïi*""Ë" Jffl,i:i"ïí;rïJi *á.a foo; n"-it8|*t ro":.! rY:::' beslist geen handicap' want meegekomen u"rruo",dËi"' -tuttJpot r Simons (Zonneveld nam ing"r.noiË"; "invaller" hard ineens in het veld in) werd qt:^1t--plaats i:i:dt gepass;ï;h: -;t; velde I werd v.d. de grote uitblinker door korone"'i;ïtJta | 9i?Pi tweecre helft was ;; ;;.i'tai"", aie m-e-eïïiÈ- '"1T i .i:ï ;ll*t:3 ;: :t*",i,ÏL:: gpèt Gffiiïd-èn dán hun Scfieilamsè bu- I t. 1"id"n, a1 iràct ne bree pech toen " "'J;:, ren. Na negen minnten viel de beslis- hií rran Í<orte afstand rakelings over sing, I hielcl de HBSS-defensie hier- . cte tat school;. Ook v.ci. Pijl miste een bii èen hancije. Op ;:echts rnaai(te o, I i [àni'na zu,ak spel van keeper v.d. Pijl zich los van de te r,veinig conditle i V"t,l", maar 3-1 zou voor Zwaluwen bezittende Smit, hij plaatste -de bal i tocLr te veel van het goecl gerveest vuur |Iriin. d-'v9or waar ue ner oo('1. clot'I. waa| hoog voor het 7iin -/iv-ti-uwexr d. Boeri (simons),.- ABreëdveld ingevallen v.ri. Graa-[ volop | geiegenheid kreeg de bal. m.9t dc ï filiïïà;,*,i"ï1u'#;u""",t"ï'à'"tif,?iài"!?1"; borst op te vangerl om dre oaarna I v.d. I>iji, v. Veen, v, F'€e en Br€edveld ' HBss: ii v.d, velde; a M4.rlder, Boendeï, van dicht bij in te knailen (2-1). I (v:g:.clrltaf)' v" Driel en v{rr'meulen; m Radeïnaker en v.d. Driessdre; v v.d. Huls (Teerds), de Bree, Groenewegen en Smit.

st_t_'7p 2de klas Barentlrecht-Dxcelsior

Zwaluwen-ÍItsSS Noorthvijk-Meeuwen Ter Leetle-CSVD

B M.

......

1-:-B

2-l

0-0 0-0 Arnemuitlen-Zwart lVit "'.."".. 1-3 20 77- 4 4 It B Noordwijk 16 17- I 12 (i 4 zwart-Wit 16 16-11. 4 6 l? 2waluwen 14 12-10 12 6 4 Ter Leede 12 .17-l2i 11 44 Zwerv€r De r*-tr t2 3 5 4 tt csvD r0 14-12l 2 6 72.4 Excelsior M. 12' 3 4 5 ro re-ro l Arnemuiden 72 18 3 !o . 9-I4l Meeuwen rl 33 á e r;-ro RV\rII t2 3 2 7 I 13;211 t{Bss 6 í1+99I 12 1{ Bárendfeclrt I

I

','.,J


C

Hin. de Bree schiet IIBSS

naar. een I-0-voorsprong.

::iJ'誰i.:;'誰h"" 誰

tii.{$*-*


,RLll

:$

ilE'R KO{0,5 Y WTH

'

rrolle terroin aan de KetJrelweg. HBSS, met de 1-3 nederlaag nog in zijn achter,hoof'C en u'el

degelijk beÍust op winst,

HE'EFT GEEN CON SE' Q{.1 EN TIES

al na enkele

kr-eep;

min'"r1en een \vaar'-

clevol cadeau.

NNACHTSYERTOOI{

ltaar

V,wa&mwexR

ondanks die gcweltlige rug-

gesteun verkeek de Schietlamse

formatie zich daarna regelmatig op de snelle acties van vooral Frans van Ree en aanvoerder Buitelaar. Een duo daí be.paaltl niet uit Íle weilstrijtlsfeer

was geraakt. Een vrije trap van Yan Genrleren werd door Jos Buitelaar via doelman

ÍleermË im

Van der Velden buiten het doel

gewerkt, terwijl in meertlere situaties HIISS mankracht te weinig hail om Zwaluwen van een doelpunt af te houtlen, De

defensie bezweek tenslotte in sen perioale van aanhoudelijk

Vlaarclings machtsvertoon. Outl

HBSS'er

serwlA-derhy

sprong: l_I.

{CTIE VIak r.oo: hel rustsignaa] moe"i lonnre van de Huls zich laten ve.rvangen door Teerts, terwijl bíj Zwaluwen in de tweede helil Sjaak Brgsdveld zijn vervanger t<reeg in Frans van cler GráI. Dat bracht opmerkeiijk meÀi actie.s- in de VlaardingÀe ploeg. U_it éen et- van, na een minuul vier, bereidde de technisch -ol . beKwame, maar tÊ" t{aÊe Cees van.der Pijl, vefirà{iinement rn ./.Un aanr-al op.fechls voor. Het \'.'erd lenslolte eefl .luiá be_ jubelde twcede r reffeflfiËaríbij

VAÍ} FflBSS Vlaardingen/Schiedam Trainer Gidi Jacobs zei het

niet met zo veel woorden, m'aar hij was dolgelukkig

de Schiedáriise defensie niet gel

heei

-met de pure winst op HBSS. werd tenslotte toch winst, dank zij een gerafÍ,ineerde pass van

blunderende Koos Veth'n.

gens wel weer een inspeelperiode nodig". Maar het was duide-

De Vlaardinger gaf a1 na clrie minuten de bal de vrije loop. vlak

yoor de voeten van Tonnie.van

de Huls, die op zijn beurt ,,sp'its" Hans de Bree een niet te missen kans gaf. Maar het

vrijuit ging: 2-1. Na een

mrnuut uf tien moest

fluitsignaal van de helaas te lankmoedige arbiter G. Lul uit Enkhuizen, bewees het in ieder geval. ,,HBSS, een ploeg waar we niet konden overheen lopen. Vooral niet in de beginfase met een spelers na het laatste

had

r.veinig moeite met Ver.meulen err v_ia ten korte solo bracht trij J.os lJuitelaar uitslekentl in rrng. _&en keihard schot stell .lat naar de verdiencle gclijkhaker

afstaxrd

*Íijn driftige sprint naar de

Bert van Veen

cloelman

rec.hÍsbuiten Cees van der Pijl

naar de actieve Frans van

cler

Graaf die zonder veei moeite de Vlaardingers aan de winst hielp. ,,Ik heb er een k1e,in beetje tegenop gezien", gaÍ G,lcli Ja'

cobs toe. ,,We hebben zo'n lanee tijd stilgelegen en je weet van te voren nooit hoe het zal gaan. M'isschien hebben de jon-

lijk dat de ,,honger" naar de bal van boide equipes treel vergoedde. Hel enthous.iasme vormde tenminste een goede compensatie voor het gemís

aan voldoende baltechniek op het deels door de vorst effecl-

Boers zich laten vervangen na een felle charge van spiís Groenewegen. Boers moest Zich lateq, I p,l1der cloktersbe,handeling

plaatsen in het Hoiyz,iekenhuis. Sjaak Simons, vroeger doelman van Zwaiurven, nam cle piaals onder de lat in, terw,iji Leó Zcnnevr.ld op dc iinksachterplaats ging staan. De thuisclub kreeg in die periode via Van Gencle-

ren en Frans van Ree enkele malen de reële mogelijkheicl om afstand te ïlemen valt HBSS, maar de ondeskuncligheid was groot. In Iaatsite in. stantie greep HBSS naar de noodre'm om via een fel. maai'

cloelloos offens'ieI, a lsnog lang: Zwaluwen te komen. Maar eéir

gelijkmaker zou le mooi

ge-

'weest z,ijn. Zwaluwen verciiencie winst, maar daar is ook alles

mee gezegd in het zeer matige duel. Slec,hts enkele hondercién toesc,houwers , hadden

de

kou

gêlrotseerci voor de aan glans verloren sem!derby.


TICTITWEDSTRIID

WANAVOND IN

A

Zwaluwen tegen F'ortuna {V

an onze

s'trto,

t:red'a.ctie)

Z* ulu,ut tn zal" P anat:omd orr. ha,l.f arltt een, aefen-

'Lrrecístrijrí teg1en <'-cn e|tta.L

tsan FathLna

s'1se[e.n o'P

het

ín Hal.Y. ll' orlun a- Í,r rfiner J tt n B"tat.t* 'wer karnt t*.eí ee,n elftaL tart, spel,er:t uttde.t de :Í TÁ,eu,u.l

e

t; p,t"!m.

reín uan de

de

oe jen:t'etr"

r.:ogels

jaar.:Dal, houdt àn, d,at het een elftal i.s, dar Nresto"ai rrif spelers t+iL de eeïsl:e drte elftallen en uíteraard

rri,t het jeugd-elftal'

De

xerwachting is" d'at ZwaIu,w

en u olled:t g auntr eedt.

Zes Íich.tmdstÊn zotgen

er'

uoor. dat Zwaltw;ew op hqt rerlzard,e ueld.

ín HllE

's ai,,otrls kan spelert.

ook


Zwaluwerïen Fortutajeugd oefemdem (Van onze sPortretlaktie)

Op het nieuwe verharde veiil eerste lichtweilstrijil gespeeld tussen Zwaluwen en een sterk ieugdelftal van

in Holy werd de

Fortuna, een duel, clat honderclen belangstellentlen trok.

Fo,riuna startte bijzonder fel, maar kon door onzuiver schieten niet profiteren van enkele rnisgrepen

in de

deíensie van

Zwaluwen- Aan de andere kant kregen de vogels van de roo'dgele defensie met aan het hoodd êer Pijl en Leen Boon weinig

kans.

Na rust kreeg Zrvaluwen

de

beste kansen, maar ver-der dan een har-d seho't van Buitelaar tegen de lat kwarn de thuisclulr

niet. Het laat-qte kwaríier kreeg

Fortuna he't zwaar te verduren, rnaar ook bij Zwaluwen was de afwerking nie't van die kwaliteit' dat er gescoord kon wo'rden. Trainer Brouwer van Fortuna

toonde zich wel tevreden: ,,Er zijn momenteei een man of veer-

tien, vijftien, die redelijk naar voren konnen, het is een groepr waar ik vier jaar mee bezig ben' Er zijn jongens bij, die in het

tweede kunnen glaan spelen. Dat lbergint zich al aardig aÍ ie tekei nen".

t

Een schíTtqtíg duet, *^aar'

bii de Fortqna'sPelers PiiI en Boon en ósil Zwaluwen Bui' telaar en jireeduold bíj be-

Lrokken zíin,


,1:r.'5'g*Ë"gp;:'ri.J5,:fi1ïl

g*** mqtgt

o

tNruss.N Varr'at;, g.*ïi:rj,,j],J"",i. j:."",8 ;:.

ren ^,

***;'f !H:;;;i-iilu,u,y*.:rl#

;.;l;';:,,rui:ftïip'ffi

trfr'Ír*Fíffi;hii,;fl


r\,, r:r

dn

;;;r,

" l;;,,11: , Ă&#x20AC;^,',

t1

."


ffiwwÊ,wwen aer&ís$

i;vt RVVH

ruít&e

Sgrm$soh#ff fuCsËissin@

hele Vlaardingse aanval te wei-

Ílelr desqntlanks

machteloos slodoffensief leek de setrijtt te gaan nivelleren. 0P aandrang van trainer Gidi Jaeobs rverden de troePen saften gespan$en voor het doel van RVVH, orn. alsnog er een gellik spel uiÍ te ,,Peuren". Met orga'

nisator Ifiisdiik in het fl.itltler-

kerkse dsel *'as er evenwel l'oor de ,,tarnrne" vogels geen 'doorkomen aan. rfeí bleef voor de Vlaardingse ploeg vechten

tegen de trierkaai en rtlen moest tenslote genoegen nemen met

een gering verliesl 1-0.

door Bas van den Berg IiVVH kon zicli oprverken I'i;.r. cle tactische r,viitst. De Ridderl<erkers iraclrleu zich., tnet hltn booml:inge kereis iu cio clefensie, ingesteld g! d:- t"qlBll". voor het Riclderkerkse doel. Een geijlit P:itrocu van Zwalu-

A Traincr Gidi Jacotts: overtretling

.

g,'en, u,aat'in geen wijzíging kon

geen

l<omen. De r]la:rrdingers \raren el clool een firleucle middenlinie

tle in staat. liet strijdin tle eelste f ase heeft

nis'i, ook 'l:e

eicl

Reijden helemaal niei, zeker, al

veranderde dat spoedig. Een harde kopbal van ,,sPits" Den Hadog greep hii echter ntachtig err verdci bleel RVVH met eeni gluul technisch overwicht

panïdt ?saien in de Zwaiuwen-defensie. Af en toe kwatn Zu'alurven e1' krachtig uit, maar:de enkele schoten r'an Rleedtlrl- riie r-lali voclr' tlc ,'us\$irlesseerd raakte aan zijn ÏFiíe. en Van det''Pijl. warÈn te gcmai<kt'iijk ecn Pi ooi voor Rijsclijl<. Invaller Isaac r'an trVijii blacht in trveecle instantie meer leven in cie brourverij, maar in feite u'erd de

furengt ïlaardingen *

snei terug. Van Genderen en Van Ree kwamt--n niet anclers dan met overtrediugen voor c-ie; ciag, waarbij zich oo]< bij tijd en wijle Simor-rs voegde. En in iaatste insiantie leek Viailr'dings doeiman Dick van der

echter wel de cloorslag kunnen

geven vPol Zrv:rluwen. Toen ko-

geide Bert varr Veen al na enkele urinuten oP cle rringertoPFen \:an Rljsdijk. IO,\N[8.]K

],{:,iar ondi,}nlis ciie heÍtige aanorang moesten de vogels weer

nig gevoeci, Op den duur wercl alle nadrul< gelegd oP aanvoer(ier Jos Buiteiaar, een. taak clie hij overigens bekwaam uitvoer-

de. 1\1Iaar het ging ten koste van de povere claden van de overige 'vogels,

STR"{FS{Xï$P llen harrle kogcl van Yatr 1ïtjk na een korte, maar kraclttige -solo met ,Ios Buitel*ar sloeg cver eloel en toen halverwegt: K{r$s Veth de ïï,idtlerkerker Ti'oost in de grond vastsette, rrees rïc streng, rnaar goed, leidtende'arbiter ÍI" Retrergen nií

Veeirendaal gedecideerd naar de cifmeter sÉip. [Èlistliik kwam

er zijn doel voor uit orn het l-0. 'l lVas een normale overtrevonnis tc voltrekkenl

ding", leverde Gidi Jacobs vinnig commentaar, ,,een sllding". In feite lag veriies ai in 't verschiet. Onder leidlng van Gidi Jacobs rvelden cie troepen in een anclere steliing gebra-cht. Iiert r';:n Veen moest het veiri ruimen. indirect, voor Maatïen T'o1" mear ond:rnks de Íurieuzt' klachl, r.verd de injectie triet beloond. ,,We rei<enden op een gelijk spe1", oordeelcle Gidi Jacobs. ,,iV1aar RVVH is vsoral in zijn verdediging onpasseerbaar." De F,idderkerkse formatie vormcie ook meer een eenheid. El:.rslischer dan cle trage ïlaarclingers, die elke keer grote moeite hadden elkaar te ian-

celen. Tenslotte levercle heí

machtcloT-e offensief weinig gc\raar óp voor RRVVH, dat cie beide punten h'et meest toekqrant,

l

j ,


.rian de vele haeheliike sltuatids voor het Zwalus,endoel. :rn.gstig toe hoe tlc kopbal van de &VVtI'er zal aflopen'

S Eón

Belt van I/een

(op achtergron(l)

r AVttH - Zwaluw:en l---0. Doeln.tan i nijsOijt< heeÍt zijn faam als straf, schopnerner eindelijk v/eer eens waar l<unnen maken.

ïn de l?e minuut van

, de tweede helft werd Cees Steketee binnen de beruchte iijnen ten rral ge-

, bracht en de veel te tolerant leidende arbiter Rebergen uit Veenendaal kon r niets anders doen dan de bal op de stip te ieggen. Doelman Van de Reiji den kreeg van coliega Rijsdijk geen, schijn van l<ans: 1-0. Dit doelpunt

1

bracht de beslissing in een rvedstrijd, die vooral van Vlaardingse zijde te hard r'vercl gespeeld. Lam À{ak rrrr.rd qbie*van heQ.slachtpJfer en hi.j moest .t-erï*iÊíI. Eit-ft

RVVI{. dat

nreLtwe

door ziekie e1Ïtblessures a,ri jeugCspelers irad moeten opstellen voor Van

Loon, Nugterren en Oeien, maar Troost, Van de Spoel en Cornelissen

haaiden een ruime voldoende. De rust

kwam met een dubbelblanke

stand,

maar al in de beginfase moest Van Rijsdijk reddend optreden bij een afstandsschot van Breedveld. Ook Van der Reijden v,reerde zich goqd met een eaelle reaqtiê op een kopsNbot van Monster na"eên corner van Steketee.

IIet werd al gauw duidelijk, dat

de

makel van een doelpunt ook zou

winnen.

RV&

switchte veel,

het schot bieef$ntbreken. In dei luwen-aanval kênden Buitelaarj

benutte bracht.

strafschop

de

iaf

aan

beslissing

1

fo

- t- l{i

7ru


Zwaluwen Iiet onnodig Àt

punt iggen

Zwalawen leek met

(Van onze sportredaktie)

zij

de

eiffidsigaaael heloomd

fout sterh in de verdediging terug te gaan en begonnen z[j nonchalant te voetballen. Dat gal CSVD alle gelegenheid naar hartelust aan te vallen en de gelijk-

Alhoevre1 CSVD voor de rust licht r.'eldoverwicht had bieef de stand in die eerste helft toch dubbel blank. Bei,de teams kreeen

er

alles

laten ,,vis,sen", maaï hij liel zich niet passeren. Vijf rninuten voor rust liet Van der Graaf zich ver'*

linksback Den

luwen.

Voor rust al domineerde cle I thuisclub, maar een laatste schot ontj brak geheel. Keeper Boers kreeg het bepaald drukker dan zijn collega Van Oort, maar Zwaluwen haalde de rust zonder schade. Ook na de hervatting dicteerden v. d. Akker c.s. de strijd, maar toen de CSVD-defensie bleef staan voor buitenspel, was het Van

In de tweede helft ging de in de

Genderen die met nog een kwartier

vlaarrdingse ploeg rnassaal

te spelen de strijd een verrassende

in de dertigste mi* nuut had dat resultaat. Na een aanval. Eersf

wending leek te gaan gev€n. Beheerst passeerde hij Van Oort 0-1.

Eoede kombinatie met Buytelaar

kwam Van Genderen'dlleen voor de keeper, die hij met een listig

Een wanhopig aanvalletrd

CSVD

VAN GENDEREN: 0*1

kreeg ten.slotte wat het verdiende, al mag juist Zwaiuwen rnet 1-l de beide handen dichtknijpen. Scheidsrech-

balletje passeerde.

Zwaluwen dacht een gewonnen

lminuÊErv

De

een schamele betoning voor de Delftenaren, want zij opereerden beslist beter tlan een gelukkig spelend Zwa-

pen"

lsigna$l .'

Hertog.

l-l-einelstand was overigens maai

vangen door Van der Steen. Deze speler gaf meteen zijn r.'isitekaartje af door op de lat te kop-

wedstrijd te spelen. De ploeg trok zich terug in de verdediging en iiel het micldenveld onbezet. CSVD trok daar zijn voordeel luit" Vaa der Burg rondde vijf

ge-

van mitlvoor Van rle Burg uit een voorzet van tle mee opgerukte

niet benut, ïn de tiende minuut brak Van Ree door, maar zijn schot ging net voorlangs. Eerr kwartier later moest doelman Van der Reijden in aktie ko,men om een hard schol onschadelijk maken. CSVD deed

krijgen, was bijna niet biloontl

voor tijtl scoorcle de Delftse formatie ile gelijkmaker. Die kwam op naam

de

aan de keeper van Zwaluwen te

De

ZIryALUWEN

worelen. Immers, eerst twee minuien

score te op,enen, maar ze werden

te

1-1.

CSVD

- CSVD zich heeft getroost moeite ilie om het besneeuwde velcl speelbaar te

maker te scoren.

gen 'À'el enkele kansen orn

maar:

. CSVD weg"d vïak voor

Zwaluwen heeft zaterrlagmid* dag bij CSVD onnodig een puntje laten liggen, Toen de ,,vogels" ver in de tweede helft een voorsprong namen, maakten

l-0 binnen,

ter Van Dam maakte na rust zijn

i

zwakke optredèh van de eerste perioc1e meer dan goed. Het veid was bijna sneeuwv?ij en goed begpeelbaar.

voor het laatste fluit"-

van de

uitstekende

een aanval kopischeidgklhb 'pend d tdn braclrt daarmee c.le eindstarid op l^-1.

| - t -t ,r /r' 2de KIAS

B

CSVD-Zwaluwen .................. Bareirdreeht-RVVH ............... Zwart Wit-Tcr Leede Excelsior lÍ-ilÍceurven HBSS-De Zwerver N0ordlvllk Zw-art-wit

Zw?luvien

Ter Leède

De Zwerver

Excelsiq!-*n4, (--SVD "

RVVÍ{

Meeuwen

Arnemuiden I{BSS

Barendreeht

13 14 14 14 ' 13 14. 14 '13 14 13 i4 14

1-l

,-t

2-0

0'1

I 4 022 7 5 219 21-11 6 S 31? 17-13 6 4 4t6 l.t-12 5 4 414 19-14 .6 , 2. ,,e..IA 19-1S : 7'4'13 16-19 4 4 512 20-18 1 I 411 13-19 3 4 610 14-18 3 3 8I 14-37 158?

i I


íuu)en goot*kouwen

lVan een onzer z>erslaggetër.s)

\/ LA ARD,N Guu * ai tjilr'wel zeker dat nog deze"ot.u' week de

cersle paal

:aI

u'orden

geslagen,

Lloor het ríante cLtbgebouw. aan cl

e

roetbaluerenigíng Zlaalurben,

rle nieurce ,,bewoner" uan

lxet

prachtige sportcct\np[er aan:''de ZwaLutnenlaan. De roorbereàdënde uerkzaanthed,en uoor de bolttu zíin ín rolle gang.

HeL bott'u:-

en

aannemíngsbe-

drzjf Rogoko NY is verantuoordelijk toor de ruwbouw, terwtil de Zrualuusenteden zelf tle afuer-

king uoor h,un rekeníng

nemen.

Vandaar het apsch,rtfi:,,ltogolco NV bo'u,1Dt hier ín samenwerking

met cl,ubleden ts er eni,gíngs g ebouw t:.t:. Zltaluwen", Het cam'ple:x krijgt een l,engte uan ruím 45 m,eter. De grootste

breedte aan d,e kantíneruirnte 'wordt zetsentien metet; díe uan de kleedkamerruímte ongeveer dertíen meter. Het gebouw omucLt eL! kleed"lokalen, víer wasgelegenheden, een sch,eid,srechters-

kam,er, een,

commissiekamer,

een bestuurska.mer en een grote

cantine. Totale kosten:

n,íet

mínder d,an 280.000 gulden. Het clubgebou\D veffijst op cle hoek uan de Zualuwenlaan en de

Korhoenlaan. De ingang uan de

cantine

is

gelegen aan ríe K,arHet ts':d* bedoeling het gebouw níet alLeeh"uooy d,e toethoenlaar-t.

balleri,j të bestemmen. ,Noem" het

ontmoetíngscentl.um .poor de Hai Jr

u'i jA'ber.rone r.s",r Cld

H. de Brui.jn

us secretari s

uaí'het ltia[ttu:en.

Hier .cJa&t Rotterdo.mse, 'ozi"*;, :i,ffiWy;8"yi!"Ï

clubleden tan de uoeTbaluerenigíng Zwaluwen eeïL 'ltieu.w clultgebouw houuten.


Epxste heipaut ,oor :ËT;*"!: - - -f clubltuis ZwaÍttrcert

nlDe

Zwoluí;íi


{$ :Ë/S rg .{{r, /s

q,

^j

&

-É O Wethoud.er Walstraï,ad. ín de kabine uan de kraon to-

taal geen nweite met het heien uan de eerste paal uoor het tneuwe Zwgluwencompler ín Holy.


',,7,ie2o,

atat ging vlot", sPrak wethouiler G. ï[alstra maagdag-

hij geen ilito tgcrdschoenen - uit ile kabine valt de kraan staPte vanwaar hij ap bekwqme wijze tle eerste paal in de griond hail ge' morgen opgewekt, toen

kleeil in zwarte jas, witte helm

slagen voor het nieuwe gebouwonconrplbx op het nieuwe ter-

rein van ite

voetbalvereniging

Zwaluwen in Holy. Het slaan van de eerste Paál is een trelanêïijke ge'beur-tenis van Zwalurven, dat. zoais voorziiter!

I

Van der Snqek vertelde, in zijn

g--schieclenis niet minder dan acht keer is verhuisd: ..Ie<iere keer na.mslt tl'e gn^q y6s1, rprltlj op het

,,nieuwe" cornplex$ffilerb,iijven' dat ging drunfnren njet cloor. Nu zijn we hetr'meer dan

maar oo,.il

van p1an".

ko,mst in. het o,ude cltlbge'bo'ut' no,g êven op in: ,,o,m maar r11et een bekend spreekwoord te be* ginnen, één zwaluw maakt nog Áeen zomer: met de eerste Paal ii het g*b{rw Bog niet klaar. Dat

PLÀNNEN

Ile jongste piann,en van Zlvaai van e€n paar jaar geleden, ícen de onderthan.- delingen mel rle ge':meente beg-onnern. Be,gin dit jaar werd een luillten datel'en

die eerstsl'eal zo snsl de grond in ging is niet aan mij te danken,

bouWcr:,mmissie o,p,gericht rvaarin

aall de voo,rtref.felijke organisatie. Het ging erg vlot en ik hoop, dat de bo,uw even goed zal rïIaax.

de heren R. Schip'per, B. de Pee,

W. N. Ero,nv'"asser, P.

Buddin,g"h,

H. van der VslÍr, en G. A. van

gaan.

To,or zit.ting namen. De tekeningen, ontworpe'u dorar . de heren Bronw'as-cer qn Schippe,r van het

Voor cle medenverkers van

trouwco,mnissie

ber op papi,er en tcen kon men beginnerr. oe plannen le I'errÀrg-

moeten rvorrlcin. On,getr,r,'ij{e1d zai de dag van opening voora.l voor de verleniging *en grote dag zi.jn. Er is da.t een ireei complex t'ot stand gekenten en Zwaltlv;en mag eri trots o,p zijn, zich huurCer te kunnen n.oeme'n. He't is i:e langrijk rroo,r ltet Zaterdagto'eliral en men kan zorwel de jeugd als de s.enioren oP verantwoorde

eelijken.

Het is in ietler get'al duide'1ijli,. rÍat Zwalulven ai.s ge'heei zijn

sciroi,rders on,der clit pr*ject nroet zetten. Een proijeet, ciar J 290.000.zal kosien. Doo.r de verkoop van

mcente ievenr ,t ï0.U00,-'- su,osidie

gaf. Het restelende l:edrag

:

I |

eigen hom.e

I

zal I duor de ledeir zelf bi.ieenge,braclttl

een oude

gebruik zu,ilen maken-

goval veel succes toe en

daar tijdens eerr gezeliÍge bljeen-

een pe'riode afsiuiten van gfote voorbereidende activiteit, maar lve mocten ook naar de toekomst kijke'n. We moeten doorgaan om :en gcede plaats in de sp,ort in te kunn=n nermen. Gezien het

i

den. Het mooiste gedeelte van het

cornplex is naar de rn'ijk to'egekeerd en het moet een ccmbinatie van een recreatie- en s.portcompiex lvorden. Heiaas gaan sport en r'ecreatie nu ïrog niet aitijd hand in hand.

i De-heer;ffie

; I

| I I

SnoeirJena-

drukte nog eens, dat het geheel I in het ua.iaar in gebruik genomen

I

heer

V/alstraLeker'aan zijn beÏolte zou i houdeir 'en dankte hê,m in'ile eerI ste plaats voor zijn aanwezigheid I en het siaan van de eierste paal,r ,

;

I

,

ieide, dat het nieuwe complex een sieraad voo,r de wijk za1 wor-

mo,crht

hij de

'

grete aantai verhuizingen van

Voorzitter Van der S,noek ver-

telde lachend, dat

1

Z'waluwen he,bhen 1ve nu een rnijlp.aal b,ereikt". D'e heer Van der Snoek ver-

de o,pening nie,t meer als wethpuder meernaken, dan za,L ik in ieder ge'val als toescLrouwer aaniwezig zijn.

EEN ZWALUW

Wat er'ook komern ée# f.ut eerste begin verlie.p voortreffelijk. lVethoudèir Walstra haakte

geven.

gezien fle activiteiten van het bestuur ên de r,'ereniging zelf, nie{ aan. Iir ,,rrens Zwaluwen in ieder

ik

laáïS.te zou

..tn Vlaardingen is de laatste jalen heel wat oI) srportgeib'ied geheuld, mede dankzij het werk van de rvethoudet'. 'Wij gaan nu

dat, als er iets gêbeuren moet, dit

die naar een

zijn

MIJLPAA:-

mst z'n allen verwezenlijkt moet worden. Dat dat oo,k inCerdaad het geval zal zijn, daar tv,'ijfe ik,

zaalïie. Grote piannen dus vanl

nieuure wijk r,'ord.i.. Het streven is eroir gerisht, dat de awart-witten in het najaax * als de nieu;rve competitie begint - van ile nie'uwe .ïíelden

eÈlË een van

In mijn loopbaan als wethouder van s,poït en recreatie heb ik in de troop des: jaren we,i begr,epen,

i

kuanen neïren, Bovendien zal er - ais de financiiir claarvoor: aanirezig ztjn - I een tribune worden gebomwd bij I hct lloo,fdvelrl en -cen traÈÈngis*l

het kornende af-

irunnen zijn,

TOESCHOUWER

r,:ontmissies plaats

gezien

scheid van de wethouderr. - we1

s,port kan r:,p deze hoger plan worden

ste plaats dor-rr eigen arbeid. Het nieuwe compiex omvat een

..

die -

de begeleiding be-

moelen u'olden, Niet in de iaat-

kaniine, ff kieedkamers. vijf wasgelegenlËden; scheidsrechtersruimte. bestuur:karns" en een ruimte, rvaat"in cle diverse

de een

drukke tijd aan. Er is al veel besproken orn alies op PaPier en financieël rond te krijgen. maar nu zal hr:t n'erk ook nilgevoerC

arehitectenbr-lreai-r Geluk uit Vlaardingen ku'amen in seSrtent-

het oride co'mpiex aan de Cerncente kregen de vogels i 90.000,-* binnel, l*rrqiil de 8e-

breekt er

lzal moetàn worden, temeer om- i

dat 'de-,È,co'inpetitieleider' niet I I I *"at *ve doen ons best". aidus de I I Zwaiuwen-voorzitter.

I

lwacht. ;,IIet wordt hard werken,

I


Arbiter onthield thuisclub strafschop

ëwaluwent vert$#t pilnt a&n hekkesiuiter' Sarendreght i:Èli'

ilij,

i:i! : :

t

,tt.:.,

I

# 'Kr &.

,

(Van onze sportredakíiel

Zv",alu!t,err siSrïtÊ iralil'allEt:ti, r:,oais le verv,'err'irtelr \tíi ntei

tittrt doelrnan ó Ëcri rer.'td.zirg L'.'.uuro

BarenDrínliu'aard tlret'ht rr#/ïtlY'arltopr' Ree wind mee, en t.oonde zich voiual p ritug | *u.et ]tetn-h.een" lelhniscll de heterê ploeg. Ba,Í;'i ';r:r:v .:tr rendrecht-'eicelman Drinkr'"'aar'd moest dair lli gaurv in artiE: lir:- Hu.isir:;ri: de 'bfi flër}*er.d lerugmen bjj har'd* scholeir van c,nder sprelcie- DliriÉ#Jfud bracht op andere Van Veen ern Van Gende* cie lijn redeiing. Ntig voor rust rust opgetrouwcle 1*0 voorsprong ren, ierrvijl aanvocr-der Buitelaar werd Zrn"alulven dool scheicisie verdedigen, terwijl aan de an- rergelma.tig onrust in de defensie yechter Vsn der Burg een strafdere kant teveel kansen onbe- r.'an "Bar"eRdrecfu sl,icht,te. .dan d* schop c.i!.houd.en, loen een van nut werden gelaten. antlere kani ont^ctonden et' in de de harerrLfi'echtse vet:dedigers de zwár1.-will.e ue hÍerhrrede een bal in pairiek met de hand speelToegegeven, de str,aJle *'irrcl paar misver'lï:rtrclen. clie ln lruek- de binnen de zestienmeterlijn, De scheidsreclrter liet echter door* rnaakte he1 voetbalien er niet ge- schoppen rosull,:ettle. speien. makkelijker otr). maar het plaat* Ná het f,er.sïg l{.\t'artier tïe|d sen en. de manier, rÀzaaroï) de ver* dedigilr,g in tle beginfuse hoek- Zrvalur,'..en veel :-;ier-kel' en doelOFFEN5IET schoppen weggaf, gaf toch rvel te n:ian l)rinkr.r'aa;rcl moesd ntet diverse snoekssprí)ngen r*dcïingen denken. verrichten" I.{a twintig minuten Na nr,st. werd het een gelijkGelukkig voor Zrvalurr,,en heeft mr:esi hij echter capiluleren, rropaande striid. maar in eerste loen cie iral rveld dc.:,or:gekopt iÀiianlie ïfivn àe vlaartingse verdeze halve misstap nog -. naa:: Van der Graaf, die geen dedieiÈ het kl::refil Tot een geen gevolgein, lt'ant -van de zes in deze tweede klas vastgestelde moment aarzelcie. de bal vol op kwarti# {èor het èinde. Een vredstrtjden eindigden er vijf in zijn wreef nam en keihai"d .raak scliot r,'an 40 fieter afstand leek niel gevaar'lÍJh re zijn, maar de een geiijkspel. Maar aan d"e an- schoot: 1**0. rveggewerkte bal rveld oPnieuw dere kant had er bij rvinst toeh een goede peisitieverbetering inZwaluwen bieef aanilringen en voorgezet en Van Meggelen was

Zwaluwen heeft tegen hekkesluiter Barendrecht een kostbaar punt verloren. De zwart-witten slaagden er in het ietwat teleurstellende duel niet in, de voor

I

gezeten.

;<

rvas dichi

bij een doelpunt,

toen er als de kipPerr bij om te seoren: 1*-

1

Ín de rester'end* rrfcf trok heel Zlvaluv,'en naar voren en vlak voor het einde zag he1 er naar uit. dat beide punten .!.oglr ,nog

in ïlaardingen

zouden' blijven.

Een keihard sc-hot. van Van Veen

werC dnor eeïr van de baren-

drechtse yercledigers t,ot hoekschop verlt'erkt, terwiji Van Genderen de b;11 één minuut voor tijd uit eeg aÍgesiagen aanval in zijn beeitÏrbód en hard en laag inschoot;$gnbjil eine eehter net

naast" :: ,

j.


ZWALUI,VSN _ 1-1. In een zeei

BARENDRECHT

rnaÉige wetlstrijd heeft Barentlrecht een kostbaar puntje uit Vlaartlingen weten mee te uemen, ZrvalÈwen kon . geen ogenblik waar maken tot een scrieuze gcgarligde te behoren voor een van tle vier promotieplaatsen. In de eerste helft [rad tte thuisclub wel het treste van het spel en 'dat resulteertle dan ook in ile 20e minuut in een prachtig tloelpunt van Van de Graaff. Het was dan ook jamrner dat tleze zieh even

later wegens een bleszure moest lateir vereangen aloor Van den Pijl.

De cadans was uit cJe

voorhnprie

verdwenen en hoewel v.d. Pijl zeer ijverig was kon hij tocl-r niet veel tritrichten. Bi.jna cie gehele eerste nelÍt was Zv;alurven op de helft van Barendrecht te vinden, maar door slecht scirieten en door uitstekend werk ..ran doelman Drinkwaard bleef de schade vaor'.'Ba'r:dndrecht beperkt. De voor-

hoede r.'an Barendrecht kwam, "rndankt?gffi van rechtsbuiten Van der

Linden niet in het stuk voo'.', zodat invaller-doelman Van der Reyden niet veel te doen kreeg. Het weinige, dat hij moest verrichten deed betrouwbaar.

hij

zeer

De tweede heift gaf een heei ander

beeid"' Berendrecht ging beter spelen

en kÍeeg al na vijf minuten de beloning hiervoc.: door een uitstekend doelpunt van Van der .Linden uit een pass van RotgeÍS,,Barendrecht trci< zich terng in de verdediging, maar

omdat Zwalulven ook terugviel kwam het eÍnde met c1e gelijke stancl van 1-1_ GROOT-VLAARDTNGEN

f

DE

lÉ VAN DER GRAAF;

Í-0

Mnesx\,.,_

í'-{ - E

-'

2de klas

Ir

B

Zwalurven-Barendrecht 1*1 1-3 RVVll-Arnemuiilen Noortlwlik-Zwart llit .......,' 0:0

Ter Leetle-Excelsior M ......... 0-0 Meeuwgn-HB:SS ....-.......,...- 3-2 De zwéiver-CSvD ............... 0--t) No,ordrvijk ......

*

Zwaluwen-Barendrecht l-1: al werd er rlaar één punt behaald op de onderste plaats van de ranglijst, toch werd de 3e plaats behouden, daar alle

concuÍenten ook gelijkspeelden. Hier de Zwaluwen in de aanval, maar de

keeper van Barendrecht is op ziin post.

Zlvart-Wit ...... zu'aluwen Ter Leede .. . . ".. Pe zwèrnteq' .. .'Exce,l,sdjor:M. ... CSVD . i:.. "..... RVVH.:........ ArnemuirCen ....

1495 1576 1566 lt65

r*.E

0

4

4 6 1563 4 1538 6 1444 1444 6 15 110 4 Meeuwen B 1534 HBSS B BFrïeÍldïecht .... 15 16 "

à

20 18 17

21-11 18-14 14*12

t5 19-lt 15 19-15 74 16-19 12 27-27 12 1?-19 12 15-21 10 16-25 & 15-38


TwEnDE ,"DonmïJI{T" -gf,s, cuExT REF'FER, gWAIUT'YEN VHR TOT$ffi $NWHR H}& Hru #F ëïs

VANGEIIJKW

RDE& AffiNffiM{!HET"EN

{ïan onze sportredaktie} ARNEIIUIDEN.,- Zwaluwen is er in Arnemuiden niet in ge*

slaagd, een punt nree uaar huis te

nemen. Een teleurstellende uit. slag, maar er Ínoet toch wel ge- gaaruie strijd, In de zesde minuut steld worilen, dat de 2-1 nederlaag van de zwart-witten beslist was Zwaluwen dicht bij 'n doei* onverdiend is gezien het spel- p'Bnit, toen Ván der Steen bij een beeld en het tweede ,,doelpunt" aarzeling Í1?r de arne,muidense vaÍt de waarbij rle bal der niet gepasseeril heeft. r;erdectriglng tegen d.e lat kopte" gaven niet alleen De terugspringende bal kop,te hij Dat de ve

n van de ontvangen- eehter precies in de handen van to,e, maar ook spegrond

Arnemuiclen. De ba] de op de le::s v vrerd nametijk ingekopt, krvam iegen de.binnenkant van de paal

terecht, roide uit het do'el en werd door een van de vlaar-

zitte,nde keepe,r.

Niet in de laatste plaats omdat beitle teams biizonder onnauwl.eurig plaatsten. Goecl geplaatst r.vas echter u'el cle iloor 14,'. Schuyt genomen lroekschop in rle 28e minuut van de eerste helft. De bal kwam op het hoofd van Van rle Ketterij. die doelman Van tle Reijden onhoudbaar passeerde: 1-0.

qebrachte bal onhoudbaar in.

Vier minuten later stonden beide partijen weer op gelijke hoogte,

Het was niet hert enigeizw&<ke moment van de seheidsrechtàr. Na deze foutieve beslissing jiliep de strijd helemaal uit de haniil en ihet gevoig was. dat een.rlan cle lgastheren een offieiële 'waarj schuu'ing kreeg wegens trappen I naar een tegenstander. Ook Zwa-

toen Buitelaar de ba1 na een goe-

de combinatie naar Van

der.

Steen kopie, die niet aarzelde en

raak schoot.

In cle twee'de helft kregen de vogels tai van goede kansen. In de eerste de beste minuut brak

Nauwelijks

!vaÍ!t nr-unmer

tw.-ee

de ranglijst, Zrn'art-Wit, leed

vijf minuten later stond

het echter al weer gelijk. Van Veen schooi de bai heel listig door naar

Van der Steen dooi. maar zÍjn iluw'en kwam er niet zonder sehot ging net naast. Zrvaluwen kleerscheuren vanaf. Van Gen- leek goede kansen op de o,veri'iieren kwam lr.'egens e€n zware .,','iirning te he'b,beno tot het o,rnovertreding in het boekje tereeht. streden doelpunt in de vijftiende Overigens heeft de nederlaag nrinuui viel. De strijd tverd stukvan Zwaluwen geen al te nadeli- ken harder en de aanval van ge gevo,lgen, erp

slotfase is de thuisclub er in ieslaagd om tegen,een hoog genoteertl staantl

wen via Breedveld slechts één keer de roos r,vist te treffen. De weelsÍrijtl rvas bepaald hartl en ooli rornmelig,

naar de middenstip en daar hatl werd. Aanvoerder Van der Pertteiedereen zieh maar aan te ho'u- rij kopte de hoog voo,r het doel Zwalc

ARNEMUIDEN ZWALUWEN 2-1. In een bijzond-er spannenile Zwaluwen overqind te blijven. De twee doelpunÍen gescoorÍl door Van rle Ketterij levertlen een batig salelo op van één cloelpunt, omrlat Zwalu-

Achterstand

i'l*a ruiin eerr halJ uur spelen dingse verdedigers naar de zijlijn kwam Arnemuiden op 1-0, toen getra,p{. De arb'iier wees eehter een cot.ner op rec{rts genornen den.

Zwaluwen in Arnemuiden met 2-] ten onder

Buitclaar, die op zijn beurt Breedveld

Zwaluu'en ging paniekerig spelen To'eh waren er wel kansen, maar

eve,ileens een nederlaag, terwiji de schoten gingen ailenual. net, Ter Lee'de niet, verder kwam dan naast of net over. Gescoord werd een gelijkspeli, sr echter niet meer, zodat de Zwa-luwen startte met wind te- stand 2-1 in het voordeei vanl gen en he,t wórd een gelijkop- Arnernuiden bleef. I I

BREEDVELD;

tegendoelpunt

'

,!l

een niet te missen kans gaf, .À#.b', doelman Van Belzen kansloos bleek te zijn. ldà rust had Arnemuidpn de wind tegen, maar hei speelde nh!beter clan de Vlaardingers. Na ruim een kwartiel was het weer Bcn v. d. Ket-

terij, clie met een kopstoot succes had, uit*qft corner gcnomen door J. "u l\[eernÈíï Ondanhs -[elle Zwalu',ven-

protesïdn kencle de overigenst te Lankjgi{epAe arbjlerrrf"Oj". dc Nee nct doe#IHlnt loe. Ilen,mrnuten voor tijd hetlrPmrtvliet, alleen voor doel-

rloeciis-

v. di nei;den, de zege veilig liunnen steilen, maar l-rij school 6so*

man over.


2de klas B. CSVD-Barentlrecht

2-L

HBSS-l'cr

0-0

Arnemuiilen-Zivaluwen Zwart WiI-BVVH Leetle

De Zwervet*Meeun'en i* I Noordwiik ": ii:ts:: nr3::r

z-l 0-l

2?0

0 :3 93-5 20 2L-72 zwaIt-Wit '16r ? 6 3 4 18 t8-16 ri 6 .16 Zwaluwen 16 6 6 4 l8 14-12 Ter Leecle 'a 4 L7 t!-L4 15 Pe Zwerffitgi L,4 16 1q-20 16 CSVD .roah 3 6 15 19-15 15 Excelsiorhrtlq! Mi-' 4 '1.8r":14 6 74 2--2L 15 RVVH 1 4 15 ArnemuidĂŠd - " -19 1.4 '5'-1'1r:15-!S 16 Mee{wefl 5 I 11*-16-25 1b }IBSS 6 0 I 15-40 16 Barendrecht 5


zle khs b ff-,ryr7c 1710 6 1t6

Noordwijk

1Ér 7 7 421 18-13

Ter Lèede

Z&'art-Wit

Tweede Paasdag voetbaltoernooi bli Zwaluwen

" 1-3

Arnemuiilen-Noorilwij k '28

3:iYa""_

zwaluwen Dxcelsior 1'I

esvD

RVVH Arnernuiden IlBSS Meeu1\"en

BarendÍeci1t

1.7 6 ? lfl66 i? 5 I 1756 1755 17S6 t7 110

419 !3-16

4 t3 g0*i5 18-16 6 rB 4 8 1r-20 6 16 23-9? ? 15 2t-23 I 12 t6-r5 6 t: 1n*24 0 I 17-4{

VLÁÀRDINGEN

:r

(Trveede Paasrlag)

lïIaandag

zal op de terrei-

nen van Zwaluwen aan tle Kethelweg een voetbaltoernooi lvorden gehouden voor C-junioren. De ileelnementle verenigingen zijn in groep A: Hoog-

vliet, Hollandiaan, Zwatuwen,

D.V.O.

en Rockanje.

In groep B zijn Cat de C-2tjes van deze verenigingen en in groep C de C-3tjes. In iedere groep zal een halve

competitie worden gespeel,J: de wed_strijden duren tweemaai 15 minuten.

?de KLAS B àf-vt/o llart:ndrecht-Arnemuiden ....._ I*l ËY1'[I*Excelsior 14 0-í]

\oorcirvijk-HBSs 0_0 Zwervcr .._....., i-t Ik" ldesuu'en-CsYD $_l Zwalurven*Zrvart ïVit ..... " aÍgelas!, 'Ë'er I"eede-De

ii\l ilri T.I Lee(le i"'o.11 \)\,'1r "1'; lle :íwer\:ef ,\091

firalnrre:r

Erlcels,i{}r CSII,A

Ni

BVtrr$', .A.rne:nLride rr

riBsS

14eeuï'en itarcBdJ eciri

t 1 -j. 6 3 7 4 riÍi418 ?4{i18 58418 5e616. il6ltt

lír :f tt i 16 ? l? d

{t

2* 21

2:J*-,; 1g*-r;1

S0 2i-1P 1g 2;t--16

Het Harry van den Berg-toernooi zai worden gehouden op zaterda.g I augustus. Er wordt uitgezien naar aantrekkelijke tegenstanders. Het is de bedoeling, dat met dit toernooi tevens afscheid worJt genornen van de terreinen aan de Kethelweg. De ggr.. meente is van plan al op maanda;{ augustus de ploeg in de grasmat _ zetten.. Op verzoek en in overleg met de

gemeentelijke plantsoenendienst zullen in het liomende voorjaar enkeie vriendschappelijke voetbalwedstrjjcten worden gespeeld op het nieuwe

Zrvaluwen-complex aan rvenlaan irt 'le Holywijk.

de

Zwah.l-

78*1.6

20-15

Í9*2fr

rt6a12 'I

2t!-:0

16-25 1i! 6 t2 I5*21

t ?to

e

rt7--4,+

Succes yoor Zwa\ufiirlirtr

in eigen jeugdtoernooi (Van onze sportredaktie)

VLAARDINGEN.

het niet zo go.ed gedaan, alieen het tweede team bereiÉte een

Ondanks eervolle tweede plaals achter Ce tano! I zwaluwen, maar de andet.e teams is het door Zr*"aluwen Zwaluwen I_ eindigden op de een na laatste tweerle Paasrlag georganiseer_ - laatste _piaats in hun afdelingen.en 9F d.e c-jqniorentoenrobi

-

su;rslis-e we ers oms 11t1t!-er. neden

tóch uit_

Na afloop reikte voorzittei D. van de Snoek van de Zwaluwen Zwaluwen zélf bracht het er de prijzen uit. . beste het van af en behaalde behaa.lrJe - Het definitieve resultaat van twee eerste plaatsen en één twèó_ dit_toernooi was als volgt: de. GROEP 1: I Zwaluwén cl. 6 junioren van Holian_ pnt, ,.Ook.de na strafsehp.; 2 Hollandiaan oraan kunnen- terugzien op een prrma gespeeld toernoo,i; clwerd. tt 9-pn1:; 3 Rockanje cl, b pnt"; DvO c1, B p,nt.; S hooeílieï cÍ, twe_ede achter de Zwaftiwen -ci I _

stekend geslaagd.

o'mdat het iets minder go,ed. strai_

0 pnt.

GROEP 2: 1 Zwaluwen cg, g sehoppen na.m, terwijl d"--een 2^ DVO ctr 6pní.: 3 Hoógqe1sje piaats behaalde met het Plf.j c2, 4 pnt.; b llollandiaan ó^ dubbele aantal punten van het 2vliet pnt.; 5 Rockanje c2, 0 pnt. oF de tweede plaats eindigmde cRgEl B: Hollanáiaan cB, I zwalu,vien_. Het tweede junioren_ 2_Zwaluwen c3, 4 pnt.: B Qnt.; , team deed het een stuk minder Rockanje. c3, 3 pnt. ná stiafsch.; jdT d9 twee andere teams. Íloogvliet c3, B pnr.; b DVO cB, i r.re Junroren van DVO hebben 24 pnt.

*i,

ll:l'H-De J.c. "r88!. ....,... Barendrecht-Ter Lecde Excelsior M-Noorrlu'ijk ..... zt*'l

No0rclw-ijl.:

Z\v-àrt-Wit

Ter Leede

De Zrt'en'er

ZwaIult'er1

Excelsior M. CSVD

Rlry'H Arnemuiderl &Íeeuwen HBSS

Barendreeht

l.ás5 16 7 {j t7i6 ro D t) 16 6 6 1.6 i ó 16 4 I 5 5 5 4 1S 110 16 3 5 77 1610

.

r 3 4 .r

23 20 t.8 418 b

20 ta

1.16 d.15

t-1

0-3 1-0 23-6

91-12

77--12

22-15

1ti-16 30-15 18-.20

614 19-19 512 15-23

I

trr 8

16-25 16-43


Otrruegrijp*truji# at'keï.Ï.ri*g

ffi,waluweïÏvetd Vlg3r.1Jingeen

Zaterilagmialalag trokken veic ruenseÊ netat

't -Nieuwelant oru de belangrijke wedstrijcl Zrvalurven,-.Zwart-fryit È8 bij te u'onen. Teleurgesteld nroesten zij onbegrijech'per weer naar huis gaan. omdat het veltl - orn pelíriBe redenen afgekeurtl rvas. ttret veld la.q er zaÍerdag-ni+eÍilas rtidelijk- soeaÍ bij--,4trleen in het. cenÉrum van het vcliil, \raar geen grês meer groeit, rvas het een treetje drassig . lVaar u'el gras staat, en dat is op 80 procent rran het spoiltpark

velfd, *'as het Íemein goed.

's l:i.oi'gens rilht. uu,'il irrd cic;orr-;nl lrct tcicl afgekeu::ri; clc --s-clheidsrechter had er clus :riets mec te mai<en. Irónniirgmee,.1e:'.'Verschoolovel cleze gang van zalien: .,ïkzeif had Èel terlc'in nooit zo t:t'oeg ;rfgeheurcl. iv{isschi.en vras het om aci-r! uu r rvel veei slechtei, maaï inet rleze sterke r,r'ind han in zolets veranclerin.4 kon-ren^ Vo..lr l.ret elftai i.q heï, bovenclien ooi

i niet gunsïig.

Rust roest,

Of di t nu elg is, valt

Lre';

eiflal raakt

u.it kadans',.

l:etrvijfeien, urant cle Zu-:rluw-en bildclcn Lie'laatste tijcl ullern-rinst de gloecie ,^liadans" le pal<l<en, Itr cie ir:-.and maart rverd zeggê ei-l sch:.ijve één puut behaald.. 1e

De s.pelers gi:tgen. ook ietwar tclcur.gcsleld t-n,tal cen balteljo tra" ppen op hct irvcede velcl cn lrachtt,en op de.ffIàr;,nict. dcie

-\Voor'hen l( en-

voetiralioze zaterclas nogiltF8àfu*iief te mn-

Iitt\rs,ren is Zwaluwen mel Zrrart-\i'it '28 ovet{èáF#&<orrteir cJai de ontmoeting op 30 april (Kcning.inneclag) zal-'ï,,orden sl.cspe€-1d. Zr.r.'alurven itr.rcl ii.omencle zaierclag i,oor.gesteirl, ma;rr de Ï:oJterdammer"s hadCen daaL itezwiiai. tegèn ornciài liel tean v1"lisg6vond Íegen Fe;'enoorcl speeit.

tProtest tegen iuitstel wet{strijd

Wit

\Znonlutnen-Ew. Het bestuur I'an

I SASSENHEIIII I a"i"Jit.u"ï"it"." voetbalvereniging samen met NoortlI i;" ï;;d; hóefthii.de KNVB gepr.o.CSVD ' *ijf "" tesen hct Ícit tlat Zwart Ittt i".Ë"tA in 2B argelaste w-edlË"ài;;,i;ïil'-maar op Koninginned-ag ait *""f.""á, ïiï'i"Ëi.ï"a'maar op Koninginnetlag zekbr is dat Excerils";;i;;:i;';ii .ii"" ff-*" De Zwerver het Protest zullen -ïil" ontlersteuuelr' gutto"*de clubs hebben samen

'Wit nog mèf Z.it"l,rw"tt "-' Zwart de eerste naar iiánr"t -[iár oP Promriie van gencrem{e.ver.]

o" besturen onjuist dat cen ;;;il*;t losrnerrI l'he"het duel Zwalttii"iiàrï"ait.ijcl r'it stellig is enkele ï.;*""t;;ii Zwalt *"ir."n *niat uilgestelclhoeom ecrvol de Wit oP vrijdagavo'rd is - een uiin#iiginá oir zich ookspelen tes-en laten t. JàïË"ïËJ.ïtilà

"ii'á#ii

1"lii3?'1;",3wïi^';;' rlài .p"i"ï;-lïl$:ï i-taan'. kunnenrcP^30

lpr'Pnderd' waardoorrr"it-'it"tt,ijnqeí'èmoe clubs :i"' ;il; àËintensie rvorjlà$uïï:tÍj - me'L ;;" ";ïó t' waardoor andere nen worden'

- RorÊlo '-t^"í ''lc ZWALU"II'E:i 0-2-' ]tt TSB een semQedeliike strijd helpel LY^tuwá eá TSB de \,Tije zaterclag .De- i àïïffi ,ui"f lËïi,".Èïffi"1ï''13fr ïËl ï i

ïei, l*'. "::P"."Iï en v' d' -*9"^Gen-dereri ï;-3ttitj"; vàn duiàï""í Gíï" de tweede-klassers dan hun;ilaflsgenoten'

tái"fyïËt'

ËfiïË ffi;Ë;i irï"à""- óóÀrinatie Pèt VPq

vee"n

zorede Breedveld voor $e eÊJ,Fte 1Ïeri"r]waarna Buitelaar na eeé,como)-

naiie met De Wilde voor de u-z eindstancl zorgde'

i


Frans v.d. GraaÍ van Zwaluwan tikt

Ë volle concentratie in het eerste en têvens

winnende doelpunt van Zwaluwen langs.keeper Geurtsen van ExceÍsior M

terwjjl Den Boer en Lo Verhaas toekq;ken.

,,HOSGTEPUNT'' W"AS DIBPTEPUNT

Excelsiol M -T,waluwen miet sp le leËas-niveau MAASSLïiIS Zoekentl naar het h-oogtelunt vàrr -de serniilerby Excelsior - Zrvaluwen kwarRen we tot de conclusie, dat de enige ,,piek" in feite

een dieptepunt was. yge

._"_rll

I{nock ul&t...

bedoelen

tlaarmee een algehele knokpartij, clic

werd ingeleid door de Excelsiorgrensrechter ?au van Buuren. Hi;i sloeg Zwalr*Lven-Írainer Girti Jacobí tegen ile nadat deze beledigende

hatl

want ile

aan zijn

atlres

:mmer van tlit alles, hebben de wetlstrijcl

tot een einde gebracht, al ontzagen zij ell&frr ni,et altijd. Gelukkig behoefele de z,wak leidentle arbiter Vink geen enkele maal ziin boekje tevoorsohijn te halen en biachÍ hij de matlge en niet op le klas voetbal lijkende strijd in da1 opzicht tot een goed einde.

Ook het etrige doelpunt bleek voor ons geen hoogtepunt te zijn, want dat u'as zonder tneer een gelukstreffer. Leo Verhaas stond in de B8ste minuut

voor lustÀ wàt te ,,kiungeien,' en daardoor,ffiam. de irai bij de trijstaancle ffis v, d. Graaf. Deze oézit

e om eenouitlopenle

1Ètig ,boogbalietje heb nakijl'.r'n te" geven iO-tl::rbp rrá: moment rvas {a,i.. beslist -a;teeeÍ}*-de Geurtsen

ueldverhoucJing in, want in'hef eéïste half uur hadden Groeneweg c.!. vol-

ledig,gedomineerd.

Van Witzenburg miste tot trveemaal

toe- goede scoringskansen. goed inge-

leid door solo's van aanvoeider Gróe_leweg. Defensief krege:r Den Boer, Van Beuningen en Van Rcon geen

lende kleine kijikersta nog een raadsel. Vooral omdat Van Veén zich door

Struys rnoest laten vervangen ei1 Kroos het ve,ld ruirnde voor Den Ouden. Zelfs kregen de Voge,ls no,g een kans de voorsprottg te vergroten-, toen Brcedveld met een vrij veld

voor zich alleen op Geurtsen

afginrg,

maar de baÍ daarbij o'rer het schoot.

cioel

_ In de 35ste minuut volgde het incident tussen grensr.echterl eir trainep, maar_ gelukkig hoefde de wedstrijd daardoor niet te worden gestaaÉt. Niettemin r.vas arbiter Vink toch van slag af (in ieder geval zijn horlogel) vr-ant de normale speeltild was nog vter minuien Íoen hij affioot. Met het oponthoud loor blessures en genoemcl

incident waren dai precies zeven minuten. Maar och, rvellicht alleen een X{aassluise kniesoor die daar op iet.....

EXCËLSïOR: d Geurtsen: a L. Verhaas. Den Boer'. \'an Beunir:getr

eir Vi:n Roon; ïn Ffanizen.

\ral der Sarr,en"r,Gi,oenwegï*v:+ar*+u*ioïf :-lf . Verhaas err Van lVitzenbrlïff . ZW.ALUtrVEN: d v.ó. '.Éeyden: a __ Westerdijk, Toi, Veth eri Simons; m Kroos (Den Ouden) en Van der Steen: v Van Vcen (Struys). Van der Graa.t, Breedveid en Buitelaar

llE SPANNINGEN in rJe semrclerby Y Exceisior M-Zwaluwen waren voor grensrechter pauw van

Buuren (Excelsior) en lraÍner Gidi

Ja-

moment kennelijk te groot.

mi_

cobs {Zwalurven) op een gegeven

Íien

nuten voor het einde vlagde de strikt eerlijk assistei'ende Van Buuren voor buitenspel. maar Gidi Jacobs die op twee meter afstand van de -grens-

rechter zat

was het daar niet mee

Op nogal onbehoorlijke wijze gaf hij dat aan Van Buuren ie kéneens..

nen, waarna de grensrechter zich niet meer kon beheersen en met een "rechtse directe" de Zwaluwen-traÍner volledig klrock-out sloeg.

Daarop vcigde een

algehele

vechtpartij, ierwill scheidsiechter

Vink uiteraarC de grensrechter van Excelsior van het veid zonci. Voor

Van Buuren za! deze wedstrijd stellig nog eÊn stan.ije krijgen (al hebben

we alie respect voor het zich

wel

vanuit het pubiiek) en vobi'Gidi

Ja-

beheersen iiidcrrs vele opmerkingen

cobs zal deze klap een onprettige herinnering betekenen in zi.1n. laatsÏe seizoen b,j Zvraluwen en waarschijnlijk voorlopig als trainer ook.


O Publíek op het ueld, terruijl trainer Jccobs met een natte spor?s aljge6;'àpht wordt. Rechts op de tóídJ'btt

-

rle scheidsrechter e'n een spe-

Ler uan Zwaluuen

grens-

rechter Van Butnen @

lfadat

Zwaltnnen-tratner

G:Ci Jacobs een opmerki,ng i:tó. gemaakt tegen grens-

reci;.ier Vart" Buuren uerd kij

Ci,..r de beirefJend.e grensrrciÉe; k.o. geslagen. Een rese|tTe ert een, speler oan

Ercelsia,r schíeten behulpzacrn toe.

lncident ontsierde duel tn iV[áassluis (V

an onze spofired,akti,e)

MAÁSSLUIS. De ued,d E rcelsior -M alu-Zw wen werd twintíg minuten

*trij

lJoor het e.índe ontsíerd

d.ocr een butengewoon nam incídent. De nr.aassluísse grensrechter lIan Butwen xlagde toeli toor huítenspel bLj

ee,t ulaardíngse aatwal, en. dat was uoo,r trainer Gidi' Jocobs aanleid"tng, iets tegen, de heer Van Butnen te zeggeru. Dat nom d,e grensrechtcr ni.et ett d,iende Jacolss een klap toe.

t|"-v-'/o

n, ttaardingse trainer gínt knack-out tegen de

grond. en tuerd cLoor reser-

ues en speLers weer ap de been geholTten. Ook eerL

ran het ptblíek ku:àn .{e! ueld_ op, maar

.gq3laelre

gemawg'en kond,en gesust usorden Ttsíner Jocobs ond,ervond, dai'tt7w eígen spons u: ond.eren iln&Xftoen !,i,j d,o9r zzXn spelers apged,e

lapt $et d.

Nadat

de

onouerzíehte-

líih.e Èituatie nnn of rneer opgel,ost uas, werd de heer

Van Bu,uren arin het

,

ueld,

afgestuu'd. Voor d,e maassluisse grensrechter zal, d.e kl,a.n nog LDeI geuolgen hebhen. tuant het zal wel

zo zi,ir'., rlat hii

d,e eerste

et zal mogen t:l.aqgett.. Toch is nlen vl:n 1'1e.rj,''!.ii'l.sn nt

, |

ula,ardingse zqd,e er ook aan auertu,i,gd, clat d.,i.t een zware straf zal zíjn uoor ile \yy ,Van Bu.tney. .dte al

Zde klas B CSVD-Arnemuiilen .....,""" "' Zwart Wit-Barenilrechf ..".'"'

Excelslor M-'ZwáIuwetl,..".'""

2-+B

3-{

0-1

2_.1 HBSS*BVVH De Zwerver-NoortlwÍrjk "..""' 0-0 ltIeeu.w€e-Ter Leede . ..r:.:...... 1-1

10 7 | 27 26-'.1 8632224-12 18-13 ?8422 19 19-16 ?6420 17 684!023-18 De zwerver 18 6842921-20 18 csvD 'l 471820-16 Excelsior M. 18 56?1624-24 18 RV\rIÍ '5 5 8 L5.- 2l-25 18' ' .{rnemuldeo 4 6 I 1{ 18-2e. 18 IÍBss 75-84,' 1 11 18 lweeuwen '19 1?11 6 13 s1'l-47 Barendiecht ï\ioord'tïlik Ter Leede Zlvalulven

zwart ltglt '28

,

18

17

ï

'


wlnlst voor lwaluffin m&-derhp tegeËr Excelsior ffi gr6$H{e

ben de vlaard.ingers w-eer een be- het zou het gelijke spel van lei- tegen vrijwel de gehele concurter uitzicht gekregen op óén van der Noordwijk bij De Zwerver rentie en het is niet te verwach. Zwaluu'en heefÉ ile bovenste vier plaatgen, die moeten zijn. Verder versp,e,elde ten, da1 de vo,gels velder zonder MAASSLUIS. rle bijzonder -belangrijke senri- rechl geven op promotie naar de Ter Leede een punt" terwijl kleerscheuren uit de strijd zullen derby tegen het maassluisse Een- volqend jaar opnieuw te vormen Zwart-Wit nauwelijks moeite had komen. Ook mentaal zal de belan'grijke overwinning van zaterrnet hekkesluiter Barendrecht. in de tweecle klas B eerste klas, celsior dag een geducht opkikkertje zijn. met van het- zaterdagvoethal - heb0-1 gewonnen en daardoor llard nodig Of de zege verdiend was? Wie O Fra.n.s 1)un d.er Graaf zal het zeggen. Het was in ieder

,(Van onze sportretlaktie)

geval geen fraaie wedstrijd

scoort Door Zualu'nnen. Hèt

zoxr later het

en

dat lron ook eigenlijk niet anrders. Daarvoor waren de spanning en de belangen te groot. De spelers waren merkbaar nerveus en dat was te rnerken aan o,nnauwkeurig plaatse,n van beide kan;ten' Bovendien wilde de scheidsrechter de zaak goe'd in de hand lqrden en hij deed dit do'or bi' '':

beslt'ssend'e

doelpunt zijn.

der strak te fluiten.

Doelpunt

Zrvaluwen kon al na twintig minuten aan de leiding komen, toen Frans de Graní een fout van de maassluisse verdediger Den Boer afstrafte, Uiteraard liet Ex-

i I

I ]

i

celsior zich door deze woege treffer niet ontmoe'digen en probeen-. de met man en macht de bakens te verzetten. Dat lukte gedeelteliik. De tricolores zetten het doel

:::::I !:lrll

1

ván Zwaluwen regelmatig o'nder druk, maar konden in de vlaardingse de{ensie geen oPeningen

vinden.

I

Nerveus

I Wa de I I I I

I I

hervattiÍDg hetzelfde

I

spelbeeld. Twee zenuwachtige' ploe,gen, die misschien wel meer tegen zichzelf streden dan tegen ell<aar. Excelsior bleef }anÍ 'ig

iri het offensief en Zu'at* e'n het van uitvallen heb'ben. ook inderdaad lht deze uitvallen lniet van gevaar ont'bloot waren, I

I rrioest I I

bleek tien minuten voor het einde wel, toen Breedveld alleen;

rdoorbrak. Alleen voor de maaslsluisse doelman gekomerl schoot

lfrii

ectrter voorlangs het

d,oel.

t-lDat was het laatste waPenfeit. I I

Geseoord werd er

I

I j

nie; meer en'

ging dolgelukkig met lZwaluwen ide trwee punten naar de haringstad terug.

|


Fsrsr u&tL Leo Verho{Ls yaood.J,l,wttiffu""o

Lexclcy-goa$ hreffi@Ë KwaFenwerr

weer

moYegr

Excelsior-Zwaluwen, ook de wedstrijd van de persoonlijke duels met als gevoià de onvermijdelijke overtredingen. Een haíd, maar sportief duel, althans binl nen de lijnen, want tegen het siot kregen trainer Gido. Jacobs van Zwaiuwen e-n grensrechter

Van Buuren van

Exeelsior

slaande ruzie met elkaar.

rler scoort", De verbijstering om heí carleau rvas groot.

OFFENSIEF In eerste instantie leek het ge- Trainer

ffie

prikkelde Excelsiol regelrecht Zwaiuwen in de verdrukl<ing te brengen. Ten tijde van giote

sËreep lllÍaassiuis

* Doorilrongen

\ran

het feit dat de verliezer in feite uitgerangeercl rvas, kenmerkte

het bepaalil niet imponerende Zlaluwe n zich als éên van grote angst. Met als gevolg tlat de dadendrang bijzonrler groot rs en de gevoeligc defensies _--,êt moeite overeind konilen duel tussen Excelsior en

blijven. Dat tenslotte het Vlaarilingse Zwalulr'en als winnaar

uit de ,,beslissende" strijil is gekomen, werd zonder meer

gepresenteerd iloor een halverwege vreemd schutterenile Leo Verhaas, u'aardoor Frans van eler Graaf de vogels een ,,ktrappe" morele steun gaÍ. Het bornbardement van de tricolores fnocht dan in tweede instan-

tie wel indrukwekkend

zijn,

maar o zó besluiteloos en zonder overleg, dat Zwaluwen zich staande kon houden. Maar ook

had datzelfde Zwaluwen zonder

meer de strijd naar zich toe kunnen trekken, wanneet' in een lange . periode van harttochtelijk verweer, de Vlaardingse verdedigers regelmatig ,,eruit" waren gekomen. ïn zoverre ,,lucht" geven, dat de Maassluizers, fe.l geaasd op de

gelijkmaker, niet konden biijven beuken.

overmacht hadden de Maasslui zers echter alleen reële kansen via Cor van:Witzenburg, die er in zijn ónmacht ,,twee" liet vaiien. Dat de meeste acties zich

vooral via de trage Ferrie

Groeneweg manifesteerden, was

Joop Hoogviiet achtie het vooral van belang ,,openingen" te forceren via Cor van Witzen-

burg, met als imponerende

f!

guren in 't centruna Groeneweg en Van der Sar: twee machtige sioorzenders, die de Vlaardingse defensie ,,dol" moesten

rh'aaien. In eerste instantie kreeg Vlaardingse doelman Dick van der Reyden het op zijn zenuwen toen hij de bal enhele malen uit zijn handen liet

wel van waarde met zijn tec'hnische kwaliteiten, màar er kwam zelden een schot uiL. vailen, maar later herstelde hij zrc'h krachtig. Voorzitter Van der Houwen nam het dan aI in de rust zijn Cor van lVitzenburg bleek te éénpupillen kwalijk: . ,,dat er niet benig om statische Paul Wesmeer was geschoten". terilijk, in een overigens sterke Anderzijds hail Zwaluwen ook tweede helft, van zijn sokkel te halen. De enkele gaten in zijn niet zoveel recht op de opening, orngeving konilen bijtijils wormaar tqen die na ruim een half uur kwam, verplaatste het den gedicht door een felle Koos strijilbeekl zich. Leo Verhaas Veth, rnet als assistent tle kundige Màarten ToI. hiekl bij een trage poging, om de bal terug te spelen naar zijn Excelsior bleef Keer doelman Geurtsen, niet vol- op keer kreeg aanvallen. het de gelegendoenile rehening met ile bal, heid ,,terug" te komen. Zwa|ulvaardoor Frans van rler Graaf wen gaf Excelsior eenvoudig de zich niet vergiste en iergend kans. Trage Breedveid bleek \angzaam rle bal in het Maasniet in staat om bij uitvallen sluise doel bracht. ,,We zagen dermate gevaarlijk te worden allemaal water branden", condat er .,gcl"reide'.' kansen kwi.cludeerde een in .ale'Íust fiog men. Wel leverde Frans van steeds verbaastle voorzitter der Graaf enkeie verwoede, Van der Snoek. ,,Dat is nou pes aanvailen in, maar het zou niet voetbal. De.één valt aan, dg an- ; reel Cewerst Sif4 SI!.{e_ !AA! _ sprong te ver;roten. Vlak voor tijd "schuivelcle Breedvèld de bal nog hoog over doei en toen IoSnZj4dU.*Sn zijn handen hefbleef n"eq,tá.ns, I_".;.i#iFËàS"r. trêLÍies- orl/-eï de ,,misser", dat de po$ingen vool' een piaats in

de topi l'oor niets w.rren

ge-

weest. Ook al was het,geluk dat de:iVia ardingers v/onnen.


steekt twee vuisten voor de koobal van

de Kinder4ijker De Pauv, (10) zodat en

doe]qlt

werd voorkomen.

ZWTAIUWEN MïKT .,BTJ DE ZïTEKVTR OP 1.1 ".fi:

:,;

í

Ecn zaak was b-!i -Zwaluwen (1-l), in de ec#e helft bii hêvige regen gespeeltlij'roFneklaar. Ile ploeg uit ÍIaaritingpn vond het in dit m,atige KIBDER-!!PrK

De Zwervéí

.

tluel best wanneer er uit hef lanal van de molens een punt kon u'orden binnengehaalil. De vertletliging wertl zwaar versterkt en de verminkte

voorhoed,e wertl gevormd door de spitsen Breedveld en Van der Wiltle,

Dit tluo kon tegel tle bekwaam spelentle vertl,etligets van de thuisclub weinig uitrishten. IIet gevolg was dat I)e Zwerver het meesÉ in tle aanval is geril€est. De tlefensie van tle Ylaardingers gaf slechts ee;r handvol kanen zeven hoekschoppen weg,

sen

De opzet van de lrogefs schgen aan*

vankeUjk

tot rnislukken

gedoemd,

door een doelpunt dat enige slordige seconden voor de rust door De Zwerver werd gescoord. De Fauw, die het grootste gedeeite van de niet glorieu-

ze krachtmeting lustig aan de diliwijls nonchalan.te opbouw kon meedoen, mocht aan'de linkefkant een

vrije tr,ep narnem. Rechtsbu&ep Roozendaal, die in de dertÍeÍrdÊ minuut houtqrbrk teegÉ{bbmrèr*sst Í{*f bBet&'st van het houtwbrk S$fle*Í Faffie de bal nauwe,t#a* -tyl*Fà l4êd'der twt ds Ëgydt de vakkufidlge Váárd€r: Aêy&s tot capituÏàtire:dFeragi. .'I'co. uras 'het met dezé 1+0 'vootsl}fgng.' goetl

rusten voor De Zwerver.

'j'.

SNEL IN AAÏWAL Verdwenen was het verdedigende

spel van Zwaluwen dat onmiddellijk in het tweede bedrijf ten aanval trok

om zo snel mogelijk de voor hen on-

bruikbare achterstand te nivelleren. Dit lukte met een lucky shot van rechtsbuiten Van der Graaf diè zich aan de linkerkant van het veld bevond. Van ferme afstand zond

bal in. Keeper De Jong

hij

de

reageerde

verkeerd op de voor zijn voeten stuitende effectbal die in zijn doel b,elandde (1-1).

Hoewel er nog 39 minuten moest worden gespeeld, ,,vlogen" de Zwaluwen gezwind terug op de vlucht in de verdediging. De Zwerver kreeg ais baas op het middenveld alle gelegenheid de bal, vooral door de uitstehende Piet de Jong naar voren te jagen. Evenals trouwens Stolk en Van den Berg. Het ging allemaal echter met te weinig overleg. Te slordig en gehaast met slecht plaatsen ais gevolg. Bovendien toonde ex-interna-

tional Gerrie Slagboom zich te snel

verslagen en etaleerde als aanvoerder te weinig inspirerende inzet, Door de geestdriftige inzet aan beide kanten kwamen er weleens pijllijke botsingen en vrije trappen. Een daarvan,

listig genomen door

Roozendaal

kwam bij Keesmaat {ie tegen de bin-

nenkant paal schootl waarna de bal vervolgens in de handen v4.h Van der Reyden belandde. i

De Zwerver. bleef aandringen doch bijna was de volle winst nog naar Vlaardingen gegaan.

Van Ree loste

i

een magnifiek schot rnaar even schi! ter:end was de reactie van De Joni Het bleef 1-1.

DE ZWERVER: K. de Jong; Ve den Berg, Lebbink, P. de Jong 1 Stolk; C, Slagboom (Smidt) an .D

Pauw; Roozen'daal. Lodder, Kees'maat en G. Slagboom.

Z\ TALUWEN: Van der Reyderi 'Jiresterdijk, To1, Veth en Simons; I Van Rhee en Van der Steen; Van der I Graaf, Breedveld (Struys), Buitelaar I i en Van der Wilde. 1


aluwen dó'ór geliiksPel tegem Srootste concuÍÍent "*"

,.;,,

weer dichter hii PÍomotie (Van onze sportreilaktie)

KINDERDIJK.

Zlvalurl"en is

- tegen haar door het gelijke sPel erootste concurrent De Zwerver íee" een klein stapie verder gekomen oP de weg naar Promotie' De nederlaag van CSVD

is

voor de vl,aardingers zeer gunstig' De onverwachte overwinning van Ter Leede tegen Noordwijk daai'enteeeri werd door de vlaardin-

ee.slhiet'*"t gejuich ontvangen. Óp frni@innedag sPelen d,e vggËh de ieer zwáre inhaaiwed-

5 minuten a1 gelijk. Een handig hakballetie van Van de Weelde Èelandde-bii Van der GraaÍ, die van dertig meter inschoot. VIak voor de doelman stoot de bal oP de qrond en verdween zo over hem-heen in het net, 1-1.

men de vogels goed weg. KeePe-r Van der Reyden werd gePasseero,' maar de bal belandde oP de Paal en de terugsPringende bal kwam

in zijn handen. ' Met nog á minuten te

precies

sPelen

kregen de vlaardingers nog een de wedstrijd Hierna ontwikkelde zieh een rr.áËntiee kans om te beslissern. Van ,eár sp'annende strijd. Er werd ïn hun ïoordeel veel. maar niel zuiver geschoteno Ree was alleen doorgebroken, maar zijn schot werd schitterend zodat doelPunten uitbleven. Na een half uur spelen kwa- gestopt door de doelman.

ítri.id tegen Zwart-\Mit.

Iiet óas een gelijkoPgaande striid en de 1-1 stand was een ,iuiite afspiegeling van de veidíerhouding. De ,,zwervers" lvaren wel

schotvaar'diger, maar

daartegenover stond

dat

de

vlaardíngers beter kombineerden. Ree'ds na 5 minuten kregen de

vogels een goede kans, toen 'Bréedveld de hele verdediging I omsneelde en alleen voor de i

doelman verscheen. Zijn schot ging evenwel hoog over'. Even

I I

geluk. toe een schot van de rechtsbuiten I van de Zwervers oP de Paai bei landde.

tater fraa de Zwaluwen

i

I

Adrterstand

, n"n minuut voor het rustsig-

naal was het raak. De vlaaldingers kregen een vrije trap tegen. een vreemde beslissing van de

verder goed Ieidende scheidsrechter, want een vlaarciingse ; s eler werd door twee man tegen i de grond gelopen, zodat het een lvriiè trap voor de Zwaluwcn had I moeten zijn. De bal werd hoog

voq doei gebracht, Vette stoPte lde bat nog wel, maar deze kwam lprecbs voor de voeten van Lodi der terecht, die de bai onhoudI

baar achter keeper Van der Reyden in t{et vlaardingse doel depone€rde.

.1t=itr='1

Geliikmaker

' lfa de heÍvatting was het na

Lr-9 -'/u 2de klat CSïI)*Z*art Wit

S

ni""isio" M*Aruemuiilcn ""

{}*1

1-l ' l-o

iiÀ,ss-nereuar*ctrt ":*-Barenilrecht tlegratleert

Swerverq-Zwalurven 1-1 ntleeuwen-BVVU ........ " "' 3-1 Èer ieeae-noordw{k . .""" lJ) De

1227 t g t"24 1 7 421 18 19 I s 421 De Zvrerver 19 6 I520 - csvD 19 7 5 719 Inxbelslor M, 19 5 6 816 ?nwn lArliemulden 19 5 6 816 19 5 6:',6816 rlBss (ÍUeeuwen t0 2 11 ' !5 BARENDRECHf 20 1 7'.2 I N(prd'tijk zwarE lvrt '18 Tsf Leede zwáluwen

:rx 16 -1:l:

ll,

3ti-& ?r"-12 19,-1S

t0--1? 24-17

2l-21 21-11 25-27 22-26

t9-26 18-25

tï-48


GOATS NA RUST

IN SPORTIBF DUEI

co

namen na 1-1 geen risieo

Jo -1-

tllo

* Aanvoerder Schoonmaker van Zwart Wit liikt nog als keeper te willen optreilen, maar tĂŞrwijl keeper Reitsma (rechts) verslagen op tle grond .zit kan Westertlijk (op tle rug gezien) met de linfrervoet gernakkelljk uithalen en de gellikmaker scoren: 1-1.


VLAARDINGEN dertien minuten na de rust de 1'-1 stand op het - Toen scorebord.was gekomen, durfden noch Zwaluwen, noch Zwart Wit veel risico te nemen'bm bp de lnorgen van Koninginnedag naar winst door te drukken.

Zwaluwên nocht'steltig tevreden zijn met de remise en Zwart'Wit met de zware 4-0 nederlaag van vorig jaar nog in het achterhoofd nam graag genoegen met de winstdeling. Overigens kregen de Rotterdammers in het laatste deel van de strijd wel duidelíjk de beste mogelijkheden om toch als, winnaar uit de bus te kornen, maaÍ de duizend toeschouwers zagen v. d. Sande na een trekballetje van.ËIak in de 30ste minuut voor open doel hopeloos falen, waarna in de slotminuut'keeper Dick v. d. Reijden op sublieme wijze een kogel van Jan Nieuwstraten uit de hoek plukte. De eerste helft van dit niet grootse, maar zeker verdienstelijke en in elk geval uiterst sportieve duel bracht

geen doelpunten al had ook Zwart Wit in die eerste periode de betere kansen gehad. De opening was voor

Zwaluwen dat r:a een blunder van

Reitsma al binnen een paar minuten

had kunnen scoïen, maar de iets te zwakkr: inzet van invaller Struys (Van Veen en Brredveld ontbraken) kon Helleman ket:en. Na een kwartier

kanjerde Jan Nieuwstraten

naast,

lvaarna v. d. Sande een goede kans na een 1*-2, met lrak miste. In de 23ste

minuuísloite Zwalurven bijzon-

der toen Jatl de Winter tegen de lat

schoot en een onvrrldoende teruggekaatste bal van v cl. Sande op de lijn door v. d Reijden en Westerdijk kon worden afgere:nd.

EFFECT Later tikte v. d. Reijden fraai

schot van Moerkerken naast en

een de

in

slotminuut kopte Hak na een .voorzet

van De Winter te zacht in. Zwaluwen, dat op het rniddenveld onvol-

doendé body had, kwam, aanvallend in het stuk voor, temser-

nai.rwelijks

v. d. lMilde in Zwaluwen was vooral in de!'1" lught sterk. Zwart Wj.t won geen'r'enkel' omdat acties van

scËoonheid stierven. De deÍensie van

de lat getikt?

Hak zonder - schoot dralen in: 0-1. Maar terwijl J. Struys zijn plaats afstond aan A.

Struys deponeerde Zwaluwen onverwacht snel de geliJhmaker op de mat. Dankzij afgrijseii:ike blunders in de Zwart Wit-defensie overÍgens. Na een trekballetje van

v. d. Wilde

greep

eerst Schoenmal<er mis, daarna Reits-

ma en vervolgelrs Helleman, zodat back Westerdijk gemakkelijk kon scoren: 1-1. Daarbij bleef het. Arbiter v. d. Horst was in uitstekende vorm.

Z\rrrALU'liIEN: d v.d.Reidsu a \ry'esterdijk, Veth, Tol en Simons; m v. d. Steen en v. Ree; v v. d. Graaf, Buitelaar, J. Struys (A. Struys) en v. d. \Miide.

i'Ëeitsma; a zvrART WïT: a Schoenmaker, v. d. Giesen; ïVander ëï! Helleman;''m"Nieuwstraten en Viergever;,v-Itrak-.(Roozendaal), v. d. Sande,

De Winter en Moerkerken.

kopduel.

Tir:n minuten na de rust werd het

o-1 toen van der Giesen met 9Ífect een vrije trap nam. V' d' Reidtlen de in eerste Ínstantie fraai, maaÈ de weggeslagen bal - waarom nlq{pver

tl

A-\- )0 -

2de klas B CSVD_BVVII

.{,rnemuiden-ifle euwen

zwart Wit-De Zwerver ......".: ''à-1' Zwart VYit en Noordwijk promovererr

Excelsior M-HBSS .... 19 10 7 zwalÈr-lylT 20 l0 7 :fer Le€de :08 I 197 I 1-"ryyu" De Zwerver 206 95 csvD 206 95 Excelsior M. 58 Arnemuiden 206 6S IIBSS :06 68 fi,vvIÍ 205 78 Meeuwen 2n2 1? Barendrêaht 20 I 772 NOORIIWT'!(

*

0-l

27 2Ê- S 21 ?8-14 24 t9-13 22 g1:18 2r

-2ffi

21 19 18

2t;21

21:18 23-26

r8: , 2&*26 17.

lt 9

.zr--n

i8-26 17--48


@mgeïnsgw{eerd Y,waËrxweÍr

hrexrgt proÍïrotie o

nHI

geYaar 0

v. d. REIJDEN: kansloos

en tegelijk grote verslagenheitl maakte Vlaarilingen - Verbljstering v'an Zwaluwen meester. Ja, kreeg zelfs in Iange pezich tenslotte rioden tle overhancl in het te moeilijke duel met llleeuwen. In grote overheersing konden tle Zeeuwen de povere Vlaardingse formatie evenwel maar op geringe afstantl hourlen, maar het zou voor hetzelftle gekl een forse tl-!-zege moeten zijn. Op ile rantl van promotie was Meeuwen een te groot struikelbok om er munt uit te slaan. Zwaluwen was die zaterdagmiddag onder broeierige weersomstandigheden zicttzelf niet meer. Met dergelijke grote belangen op het spel had men toch zeker wel eern maximum aan concentratie en inkant huizenhoog over heen. zèt mogen verlangen. Maar in plaats daarvan was lret Vlaardingsê Zwaluwen verdiende geen gunteam verre van geïnspireerd voor dat éne doel: promotie' Bij rvinst, nee, zelfs geen Selijk stige tijding had het al gerealiseerd kunnen worden. Nu zuilen de spel, vogels vooral in de komende duels alle puarten moeten ,,pakken" om alsnog zeker van de eerste klas te zijn' Voorzitter Dick van dter Snoek illustreerde tenslotte de gevoelens van het publiek: ,,werkeHet duel, bij tijd en wijle zielig AI{GST lijk de slechtste wedstrijd van om aan te zien, Zovel gemis het seizoen met een grote kans ,aan zetrfvertrou\i/en, zo weinig De angst om te verliezen scheen dat de eerste klas je neus voorintelligentie bij de zwartwitten beduidend groot te zijn. Zeg:ge gaat". bij en zoveel gemiste kansen bij de één kans, om een en schrijve Zeeuwen. In feite had Mezuwen voorspong te nernen, heeft Zwa- Zwalu'wm, zonder inspiratie, lie,p zonder meer een ruime voorluwen in volle glorie nog lateÍI ock in de tweede helft resprong moeten nemen, Kansen, liggen. Steeds weer liepen de zich gelmatig vast in de veerkrachtial of niet presentjes van e€n ,r'r*Ètles, wanneer Meeuwen het ge Zeeuwse defensie. De flanzeefachtige Zwalurven-defensie. . 'rii$$.rrwoor 't zeggen had, zich gro'tendeels onbehadden zonder Pardon benut x stu{cyoor stuk vast op de lanee ken werden nut gelaten, zod,al het veld moeten wor.den. )-a::i."i: defensie. : i steeds kleiner werd.

Anilerzijtls heersí er bii ile thuis'

club grote vertwijfeling

ook de tweede fase, wdarin de Zeeuwen werkelijk Voetbal, geen toekomstig eerste eeri reeël uitzicht kre,gen op de klas ,waardig, dat Zwà,I$,.tïgtr weet men of De Meeuwen winst. Die éne goal, die in feite ,,rluur" kan komen te'$$S. ' irdtsohieter rvas of ilat *S# de doorslag zou gaan geven, Komenite zaterila.g voÍ*#,,,,&et wÊÉ:niet rijfr is voor dd'ei' hing als het ware al lang in de lucht. Steeds weer was Vlaar- duel tegen Ter Leede eiÍ'$an klas: dingse doelman Dick van der Reyden er bij om de Zeeuwen

lVÍóedeoos,

VERTTVIJFALING

over

het itleaal: punten Pakken. Van opbouw was geen sprake. Van Ree en..Van Veen waren eercler

stormr'$irnmen, dan itat zij gelanceerd zoutlen kunnen worden vanuit de iweedle lijn, ilie eenvoudig niet bestontl. Vooral Van der Steen maakte een ui-

hun kansen te ontnemen, totdat

een rustige actie leidde gouden

treffer: &-1.

tot

SLECHTSTE ##ftt zwakke indruk, terwiit in TI/EDSTRIJD ;SdfeU- Rlaarilingse vervreer Wes' terdijk en'vcotd Verh, op laag Zonder meer verdie,nd.' niveau, te statisch speelden^

de

Aad.

Struis maaide er aan de andere'


ili:iii

;,il: |' :|::

:.::: !:

..t

;:

li

s .:

::::i :: ilti

::::

rr:l::r::i:Í:iiri:l: :i i:i:iiriiii::i:ir

',.,,Ër':' ffi

livrnnuwmm trnm$ffiruË nrvauc nffiiatt;ïvuru ZIryALUIryEN-MEÉUïVEN íI_1. Il!

een maíige w-edstrijd heeft Zeeu$'se ploeg

een veriliende

tle zege

behaald op een schiinbaar lusteloos spelenrl Zwaluwen. Vooral na rust

bij de Vlaardingers ver te zoeken,- zoalat Meeuwen gemakkelijk het heft in leek elke promotie-aspiratie hanilen kon nemen en houden.

In de eerste hetrft wogen de partijen nog aardig tegen elkaar op,

waarbij, de Zoutelanders met lange trappen probeerden gevaar te stichten iÍi,de Zwaluwen-defensie wat bijzonder jgoel lukte. Vijf minuten voór: rust"kreeg Van de Heijde een diepteHij trok drie tegenstanders naar

pass.

zich toe en gai toen de bal aan Melis,

die

vrij voor doel sta.and ver naast

schoot" Even later rqas

het

Fratrcke

die uit een voorzet van cie beweegtijke v. d. Heijde rakelings ovet knalde-

Na rust ging Meeuwen Coor sterk middenveidspei de strijd rrreer en

meer beheersen, al kreeg Zwaiun'en iria de voor v. d. Steen ingevalién A" Struys uit een voorzet van Van Veen een goede kans, maar hij tikte de bal net over. Halverwege de tweede helÍt Ieek de beslissing te valien, maar het schot van Francke van vijf meter afstand ketste van de onderkant van de lat weer het veld in. Even later

schoct Lievense uit een vrije trap rakelinás over. De beslissing viel toch met nog een kwartÍer te spelen. Dingemanse gaf voor, \rJaarna Flancke cloeiman v. d. Reyden kansloos liet.

ln die stand kwam

geen

verandering.

;

I I

8-r-'?o 2de klas B Zwart lilit-Excelslor M. ......... 1{ .Arnemuiden-HBSS ........^...... ?-f 0-4 Barenilrecht-I)e Zwerver ......... -0-l Zwaluwen-Meeuwen ............ RVV-H-Ter Leede ........."-.....-. f-e Ter Leeile prom.

OSVD-!{oorilwijk ...,.............. 0-1 NOONDWIJK 2011 7 2 29 27- t 2ZWART-IilIT 2lt1 7 3 29 29-14 23 2t-14 TER LEEDE 2L984 21 195 23 29-19 De Zuerv€r 22 27-19 Zwaluweïr 20?85 21 21-22 csvD 21 696 20 -21 Arnemuiden 21 768 7 Excelsiór M, 21 S, I 19 21-19 18 21;28 TIBSS 21 669 77 -n RvvIí 21 579 Mêeuwen 2t 311 I 17 19-26 BANENDNDCHT 2L 1 713 I t1-52


O pníeyr,a

l-0 mederla&g

T,waluweÍr hliift door ltrans Coolegem I

- -. niet gelukt. Jammer, we hebben er hartl voor íebben ile kaïsen gehad, mar ieÍlereen heeft hartl ge' we elkaar niet te ie*iiten hebben". terwiil Giili_Jaíot"Íi, "-o6"t à"lil-'zwaiuweÀ irainer, na afloop v-an het met 1{l verloren duel tegeniór Leerle ziinii"ópout gedàgen om zijn nek knoopt.gaat hij

Sassenhe-im -;;;il;Èi:-we ,,l.Iet is

-

Ëweede

,,lrye hatltten een uitstekende uitgangspositie voor de eersle ' verder: klasse, ríaar we hebben het niet waar kunnen maken"' Verslagenheitl in tle Vlaartlingse Ter Leede nam zelfs het initiatief kleedkamer waar teleurgestelover en het geluk was met de de gezi'chten duiilelijke taal Vlaardingers toen Van Ginhovên op rechts keihard tegen de , sprefen over heí niet behaaltte tlasserschap. De race 'fterste linkerpaal schoot buiten bereik lFhaar de bovenste vler plaatsen van Aad Boers. Boers redde weril'nlet behaald doordat De hierna Zwaiuwen voorlopig van Zwerjvèr met de kans in eigen een ondergang om de weer hautÍ.,,niets aan het toeval overhard ingekopte bal door ZandIiet e$ met 3-l van Arnemuibergen met zijn vuisten uit het

den \pon. Geen promotiefeest voor tle Vlaardingers die onder

doel te ranselen. Ter Leede, gesteund door de hard werkende aanvoerder Van. Biezen, maakte hierna nog verschillende oPeningen in de Vlaardingse verCe-

de ilouche een klein beetje over

ele

klap heenraakten en vol

op-

timisme spraken over de m.ooie derby's voot het volgend jaar. ,,Ach, volgend jaar gaan we ge-

diging, maar door goed werk van Boers werd de eerste helft

woon weer door", aldus aan-

doelpuntloos

voerder Jos Buitelaar.

0-1

zo fel begeerde eerste klasserschap alsnog te behalen' Het mocht.echter zover niet komen. Reeds tien minuten in de twere-

tegen Zwart-

\.Vit '28) van Ter Leede te ontnemen. De Sassenheimse ploeg had zich rereds verzekerd van

de helft werd een harde inzet van Van Biezen van richting

een plaats bij de eerste vier, zodat het speels de gasten tegemoet kon treden. Na het onverwachte verlies tegen de Meeulven was les van l{ijk weer in het elftal van Zwaluwen opgenomen, maar deze mutatie gaf

veranderd door aanvoerder Jos

Buitelaar, waarbij

gescoord, die door scheidsrech-

Leede had twee invallers, waarbij rechtsachter Tijssen in de tweede helft vervangen

ter Bos terecht wêrd '

werd door Jaap van Harskamp.

OFFENSIEF

PANIEKVOETBAL

Frans van de Graaf misten net

mons, probeetde Zrvaluwen ?er Leede alsnog eeir geliikspel aÍ , te dwingen. De thuisclub was

hun doel, zodat Ter Leede de openingsfase goed doorstond. Zwaluwen raakte een beetje aangeslagen dat het geèn opening in de goed georganiseerde Leede-defensie

naar mate de eerste helÍt vor-

I

!

Wijk en Aad van de Wiide kre- | gen hef steeds moeilijker en de i te laq$ doorgevoerde combinaties rirerden rustig door Ter

gwaarlijk werk te doen kreeg.

wat de albiter niet was ontGesteuncl door Frans van Ree en de opdringende Paul 'Wester' clijk, Maarten Tol en Sjaak Si-

sne{ een beslissing te forceren. Twee gevaarlijke ballen van

Leede onderschept, zonder dat doelpan \trim van }larskamp

afge-

keurd. Een voorzet ván Buite' laar werd door Koos Yet met de hand in het doel gewerkt,

gaal1,

De gasten begonnen de wedstrijd met een duidelijk offensief om

vond eÍr derde werd de inzet van de Vlaardingers minder. De beweeglijke Sjaak Breedveld, Frans van de Graaf, Ies van

doelman

Ëoers een geslagen man was (1-0). De klaP kwam hard bij Zwaluwen aan. Het trok nu vo}ledig ten aánvál en had twee minuten later de gelijkmaker

niet de ,,injectie", waar men al weken op had gehoopt. Ook Ter

Ter

gesloten'

wen afles op ailes zetten om het

trotse ihuisrecord (sinds 13 sep. 1969

af

Na de hervatttng rnoest Zwalu-

Het is Zwaluwen niet gelu,kt het tember

n{$asserf

genoopt zÍch te bepaien tot uit' vallen en had het in de achterste vier sorns moeilijk met het alsmaar combinerende Zwaluwen. Dè treffer bleef vooralsnog uiÍ;, De gasten gingen steeds zenuwachtiger sPelen en vervielen op het laatst in lichtelijk paniekvoetbal. Ook het ver'

vangen van Frans van

Sjaak Breeilveld en Ies van lViik probcertlen ln ile laatste minuien Zwaluwen alsnog de gelijk- j maker te geven. Hun schoten i waren overigens niet zu'rer ge- i rieht, zoilat doelman Van Hars-

l i

de

Graaf voor Jaap van cle Steen bracht niet het gewenste efÍect. De uitvailen van Ter lreede ble-

ven gevaarlijk rnaar de veel kansen verprutsende Overdevest vond ste:eds Aad Boers z.ijn weg.

oP

kamp op het verwerken van

l

een inilraaiende hoekschop n&,

weinig moeiliik werk meer kreeg te vericbfen,

l

,


Zw alulc

en IpT o,mrotieltarc,,i;e;,va

SASSENHEIM I)e neutrale toeschouwer bij Ter -Leede Zwaluwen za'l ongetwijfekl hebben- geilacht rlat ile thuisclub nog moest knokken voor een '--\ts in de eerste klas. Maar dat

moer-*aist Zwalulen zijni een team

dat echter te netveus opereerile en te weinig spirit bezat om de ongelukkige

lJ)

achterstand weg te werken. Over die slappe inzet van Dick van Biezen, die doór de op het verkeerde

been staande Aad Boers niet kon worden gekeerd, struikelde het aanvallend machteloze Zwaluwen" Sjaak Breedveld en ook les van rffijk kregen wel kansen, maar sprongen daarmee te nonchalant om. . Bovendien

toonrden Piet de BÍuin en Jan Ligtenberg zich centrale verdedigers van

niveau. Het gepromoveerde Ter Lê€-

de speelde vrijult en dat was vol-

doende om soms zelfs te kunnen im-

poneren Met Dic"r van Biezen als ïoortreffelijk ontregelaar op het middenveld. daarbij bekwaam gesteund door halfspeler Bert Mondriaan, werd Zwaluwen onder dnlk gezet'

Tol en Koos Vet konden echter .telkens rr'lg rtlimte scheppen. lV1aarten

Daarbij kwam nog dat de weer Para-

te keeper Boers. r'eel voetenwerk pleegde. om een tegendoelpunt te

voorkomen. Zwaluwen kwam goed weg toen Van Ginhoven na een listig tikje van Van Eiezen buiten bereik van Aad Boers <ip de paal knaalde. Boers bleef daarna met geluk overeind bij scoringspogingen vap Over-

devest.

ftrarskamp.

schorÍ, liet

.

ZwaluWen

moedelooi het hocfd hangen.

Tijssen (Van Ginhoven), De Bruin,

Niettemin had Zwaluwen de strijd wending kunnen ge-

ven als de enkele kansen benut was geworden. rÉar Sjaak Breedveld

weigerde van dichtbij nauwkeuriger te richten, waardoor het S-0 bleef. Breedveld deed dat ook kort na rust.

Alleen voor Van Harskamp faalde hij. Daarom was het duidelijk dat-de tróffer van Van Bigzen in de elfde

minuut de. genadeslag betekende voor een uitgeblust Zwaluvuen. Weliswaar scoorde Koos Veth kort daarna, maar het ontging de overigens wat tegenvallende scheidsrechter Bos rriet dat de opgerrrkte centrale verdediger de bal met de hand ir. het doel sloeg. , Zwaluwen bleef echter fantasieloos spelen. Paul \flesterdijk waagde zich

wel vaak naar voren, waardoor

maken. Toen les van Wijk. in de voorlaatste minuut recht op Van Ter teerle: d: \ff. van Éais'kamp, a:

i._

Misser Breedveld eenj verrassende

kreeg, en'de faleode Frans v"d. Graaf werd vervangen door Jaap v.d.. Steen, maar ,de voor het eerst sinds lange tijd weer compleet aantledende Vlaardjngse eqr,ripe kon . geeh' .vuist

de

agressieve Jan Keuning veel vrijheid

Ligtenberg en Zandbergen, m: v. d. Fange, Van Biezen en Mondriaan, v:

Van Ginhoven (J. van Harskamp), Overdevest en Keuning.

Zwaluwen: d: Bor-.rs, ar \{è$tdrdijk, Vet,.en Simons,. lni"Van -F,êe en Buitelaar;.v: v, d. Graàf (v..d.,Steen), Breedveld, Van 1ilijk en v. d. Wilde.

ïol,

l[-;'/a

2de klas HBSS-Zwart

lilit

B

í)e Zwerrrer;A

De

PIeeurilen-Bare T'er Leerle-Zwaluwen

Noortlwiik-RWH

.....

Excelsior NI-CSVD ..... 231 31-8 NOOÊDWIJK 21 12 331 32-14 Z1YAII.T-WIT 4 i28 22-14 ?IlR LE.EDE .:àz .fi 228 825 32--20 DE ZW'ERVER 21 6 22 21-20 ZwallrÍ/en 'l 9 ?r 24-20 Itrxceilsior M" 22 8 22-25 q s .. :l à A4{dsÉquÈde.'p 22 t 6::,5 . 4 26-30 toleuih#en ï' :! 4 tt " ?'4i tb:+',?S-20 qffi*.;,rj. 6 6 10 78-, 27-31 r: ')2 5 ? ro 17 :6-33 RV\F!f,"'j;., AARENiMECHT 22 1 7 14 I t?-56

gsv-?#ffi' ti


Noord,wJiï,: kannpioen, nu^rr. ..

c

E

GEC0NCENTREERD Na tle thee stond er ineèns wel een geconcentreerde,,vogels,, ploeg op het velil. ,,fn-d'e-rusÊ h_e! ik tegen de jongens gezegd _t[at, ze iets feller moesteí speIen en dat hatlden ," goàa-[._

mtwaHmï,rrerR

grepen", altlus Girli Jacóbs.

Behalve in de eerste minuut _ in dig_ qg _seconden kreeg Noord-

w-ijk-trinksbuiten Mari;:t fiefst namen de Zwa_ _vier kansen

- in handen, nes_ Iurven het heft telden zich op het middenveld en schiepen zich vanuit dai

YeTmaancË

stukje terrein kansen.

Nadat Breedveld er eerst ééntje om zeeq had geholpen, maakie -t'rans de Graaf met een prach_ tig schot getijk. tÍet .4uurde tot diep in de tweede voordat Noordwijk dit lett doelpunl had verwerkt.' fVfaái

sportieYe

pfiicht

toen dat eenmaai gebeurA wJÀ

20 minuten voor -tijd ongeveer was het oot mei Zwat"_ wen- gedaan. Noordwijk kreeg _

kans op kans, vooral áoor toel ctoen van Cees van Carsten. Pas e_en kwartier voor fi;O ïónden de ,,kampioenen,' hun fa_ natieke a.anhang gelukkig mà_ ken.. .Fróring was mei zijn pr-aclrtige schot de ,,vogelveï schrikker,' (1-2).

mf,eË

Na ,een Noordwijks schot op de lat, een kansrÍjke Zwalui,ven_ vrijeschop en nog een handvol

voor de gasten, mocht scheidsrechter Brouwer _ hii verdeelde- zijn fouten keuriË l{a,ns.e.n

over bejde partijen

tocht blazen.

Door een verdiende zege (1-2) op Zwaluwen is Noordwijk kampioen -van de 2e klasse B van het zaterdag-voetbal geworden. De fiaardingers zagen reeds vorige week het doek voor promotie naar de eerste klasse valien. Toch heeft Zwaluwen zijn sportieve plicht volbracht. Het heeft alles in het werk gesteld om de laatste wedstrijd te u'innen, al was het a11een maar om de scheidende trainer Jacobs een plezier te doen. Deze Vlaardingse drang naar winst manifesteerde zich vocral in de tweede helft; in de eerste speelperiode heerste Noordwijk over de Vlaardingse vogels. De cornerverhouding vooi: ên 4-2na rust beiden in - 8-1 een bevrijs. het voordeel van Noordwijk is daarvoor

Viaardingen

-

Noordwijk startte offensief, daarbíj de verdediging met de stevige international Jaap van Kesteren niet verwaarlozend, Toch was het Zwaluwen, dai de eerste reéle doelkans kreegj Het schot van Breedveld werd echter uitstekend

door doelman Jaap van deiRiet gestopt. In deze beginfase hield scheidËrechter Brouwer het spel zeer kort. Hij floot veei, alhoewel de strijd op een sportieve manier met de voor voetbal geldende regels werd uitgevochten.

Na ongeveer een kwartiei spelen i,n de eersie helft kreeg Noordwijk voordeel. Eén van de zater'dag-iopscorers Ab Spaanderman rondde een voorzet van

Bróring op schitterende wijze met bet- hoofd af. Tralner Jacobs:5,,Beze twee spelers waren verrêweg de gevaarlijksien van Noordwljk".Met een 0-1 vooÍsprong en . bovend:en de weienschap dat een gelijk spel

al genieg vcor een kampioenschap zou zijn, ging Nooidwijlt erg gernakkelijk voetballen. En als er fouten gernaakt werden 'was

er altijd wei iemand

die

die vergissing kon en rvil.de her-

stellen. Noordwijk ruimde de bal steeds met royale trapPen naar voren, terwijl Zwaiuwen

het met

breedte-Passes Pro-

beerde, die ma ar aI te vaak door een ,,vijandelijke" sPelet werdén onderbroken.

- de afl

In de Noordwijkkleedkamer kon de champagnefles ontkurkt worden en maakten spelers zich op voor een feestelijke ontvangst.

AFSCHEID .IACOBS Voor Zwaluwen-trainer Gidi Ja-

cobs betekende deze wedstrijd een afscheid, na drie laar aán de elub verbonden te zijn geweest. ,,Ik kan terugzión "op drie iijne jaren, die met een .tijne sportieve wedsirijd zijn besloten. Natuurlijk had ik liever

met een overwinning afscheid genornen, maar zo is het ook goed. Over mijn plannen voor het volgend jaai kan ik no61 weinig zeggen. Dat ligt aan enkele e::emens.C:e lk ncei Cten. Misschien train ik wcl een jaar gèèn c1ub".

Voorts benadrukt Jacobs nog het contact, dat hij ge' uitstekende durende drie jaar met aanvoeïder Jos Buitelaar heeÍt onderhouden. Ilergisteren was deze

speler ook weer één van

besten van het veld.

de

,

r

,


I

Hoog torent de l{oordwijk-doelrnan boven alles uit. Ook nu weer maakt hij de Zwaluwen-aanval onschadelijk"

i

i


Fijn en sportief kamP voor ieugd

\'an Zt'aluwen v T,AARDINC,?No..ii

*"Ï:l';: ;.ll

ï*[:Ë?{+::#;-*',:$ffi j i. "ii" X.j:'i::.",ïi "ll]''u" ;;ï;;r tweede Plaats

u

Ë'' átot t en n

'".#"HË'iiË$fi5'"ïffi ïi^Áo het kamp i:#'*- Kiiíit - -""J,:1ï f*"'S'ii v

ï'ï',ïjË : !#i:r' L.#i li, "ltii, Ï I i; Groen meï lrdeP!"'3ïpunten.

#*g_

-sn ni"o.'"n Woerden t Ên de sPortiete wogrpdSg ]ulll".urot voor een "n

ïïïffiË;"'+ïï'trx*$',,,i Ïï"ï"'ii"ï;;;;',

,",,íY&*#*

,i:::i:::i,::l,r*,ï:r ,

ri;ït;",ïiïï:ï*;.".ï^ :*",,;

#fi*';ff; ,*ï,,';;ff',frffiio

*rft;*"::::;;;f

'

Seizoen 1969-1970  

noodzaak bliiken over een ruime spelers. staat bif iedereen voorop: de geluksfactor zal meer dan ooit z[in grillige rol spelen. i.ËoAe goeil...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you