Page 1

Geen enkel bezwaar bfr clubs tijdens heuring in Zeist

EERSTE KT,AS 11\{ ZATERDAGVOETBA naterdag

(Van een onzer sportredaeteuren)

Elf uan de

51 zaterdagvoet' ZEIST - Het drie jaar een eerbal krijgt over ste klas bestaande uit twee a{cl,ubs \íeten, delingen van elk tien clubs. In feite is dat geen 'nieuws meer. gaan We schreven er al bii herhaling over, nlaar eerst zaterdagmorgen tljdons een zeer geanimeet' de bljeenkomst in het sportcen' UNANIEM: ,rJA !" trum in Zeist is het seetiebestuur zaterdagvoetbal officieel -,,?n 3,!o":?::^o"-.y:t :::!"-y:t::''k met de plannJn voor het front ff:*H!",{3ioi"tïi"*!r"fJ,:";3ïr;;; van de ,,troeptt gekomen. Het ond,eruondeà ni,et de rninste- weerauditorium bestond uit afge- stand. Er w_as geen enkele roegati'e' vaardigdenvanveertigo"f i."""'"'8:":ikii,f t;:*33ifln,i"2\', 51 clubs die in het komend sei- ,,frtí"í èón eerste klas komen 1a ", lclonk een eJuídelijlc en zoen in de 2de klas zullen spe' óf , nee", len, alsmede bondsafgevaardig' tnaníem 'Ja!"

uerstek

den en andere

officials.

komende seizoen zuueir we anáèrmaal vier afdelingen 2de kias Êennen"- prle klassen mét dertien en l,À"--Éiás:àèt twáatf teams. In 1968 komeh er.diif afdelingen van elf clubs án in,nót sêizoen r9ós-rsz0 twee af-

rn het

Er is dan ook niet veel tijd verloren

otifLï'$Ï,ïliliiïoïiË

i8ïi'Ë"ïtr$: het er mee eens, dat die top' iedereen

klas er moet komen om het zaterd4evoetbal" volwaardig te maken en het te .voere-n'-spelpeil -Alieen op voorzitter C. Vaandragervan

áËtineeá-;ieí eli en drie met trvaalÍ Zwart Wit stelde he! sectiebestuur later de steun voor ótuUil--Ía- en hij kreeg na te gaan of het aat laatste seizoen zal dan de van Arnstelveen promotie plaats naar de voor de mogelijk is n.ómotié nïar Ae eerste kias fiËÉbil:- oË lier hoogst geplàatste eerite klas niet het resultaat van het besliss_en, i,tírJ riit aÍe vijr ae alfdeling-en zde seizoen 1969/70 te laten Ëtál-piómóveren-in tg?O naar-de eer' maar tevens dat-van een- jaar eerder' om te voorkomen dát een, club ite-t<ias. --6-à;; die twee eerste klassen blij' Dit die enkele jaren achtereen in de top

de gelegenhelil enkelc be-

langriike zaken ln hêt zaÉcrdagrroeíbal ran dó ordc tc stellcn. Oniler meer het

opnlcuw toegenomen aantal sfrafzaken. Na een llchte dallng in 19&l en 1965 was er vorlg jaar al weier een toename tot ï,9 pct. In het juist gesloten seizoen kroop de thermometer verder omhoog tot 8,? pct. Een dlepte-

recoril! Met klern vcrzocht de heer

Remmcrs de verenlglngsafgevearillSttlen er &an mee te werken dat hier een kecr ten goetle komt,

Sprekend over de vorming van het Olympisch voetbalelftal en de interlandverdeling voor het Ned. zaterdag-

elÍtal zei de heer RernÍnQrs dat het bondsbestuur er spiit vaÈó&Ít Aat 0e -Saariáfih dit .1aar uitwedstrijd tegeri niet opnieuw aan de zaterdagvoetballers is toegewezen,

De sectie zondagamateur-voetbal

heeft gebrek aan spelers en .. . . officials om over twee weken op waardige ',vijze naar Saarland te kunnen afreizen. Overigens wordt er nog verder gezocht naar een concretere samenwerking tussen de beide nationale

amateur-elftallen. Het bondsbestuur zou het liefst één nationale ploeg zien!

BETBRE ARBITBRS Op een vraag van de heer J. Koeletvijn (IJsselmeervogels) rleelde de heer J. Veldkamp mee dat er in tie komende jaren aan zal worden gewerkt dat het zaterdagvoetbal scheidsrechters krijgt die straks in de lste klas n'un partijtje kunnen meeblazen.

Zaak is echter dat de clubs zelf er van onderaf aan voor zorgen dat er aanwas van nieuwe scheidsrechters

komt.

Al met al een eeer nuttige en con-

structieve bijeenkomst, waarbij het

het beslisscnde sei- jammer was dat enkele clubs, vooral ven,*mtnièr interregionale 2de klai- meedraait eh inpech te kampen krijgt uit Noord, het belang van de vergadeirii.lï#'àiáenJ aótrfsae klassen op zoen met zware niet inzagen en verstek lieten eeièdteX$lr"niveau en tot slot eeir , naast de belangrijke promotie zal grij- ring gaan. Deze clubs lieten de presentie-. echter pen. dat ecnrer klassen datr Iroot' a-átalI 4de ltlassen van de komende vi.iftièn'

1

om: 1l ret worden uitgebreid lÉ;lïÍg"R":lï"tï.:r'",rnru"r"*,"'irnnnsrRAFZAId'N -hït coÍnpe* Éo'lpi,-i"--iàó:ópËóu- ]n

TiU"ïëtieiitïte-ïéivoÍmáÈen. f,

,ri'

Sectie-voorzitter Bernmers bênutte

lijst ongetekend: Arnemuiden, DES, Fit Boys, Harkemase Boys, Klaziena-

veen, SSS, SVZW, Sportcluf Hoogvliet, VVT, Workum en Zwaluu'en.


Wi?rrrnn-rrriren@i:'".

n*ïn,

r^ ííá,eí|ingítqvp^' --*o gro)te c6wtut.*'$ffi; rJ - -r ?ïl I I lfvr-\""/.t

^-{4d11 ieuu !qr*d}*klas ^

'rft

\

1

DUr Wet 7 "í{J

ffeSt lr

d'istrící : -:Il1'''"

nieuwe\

Ëg*g***{ffi, H$

:-zDE KIAS A HBSS n"rv _ Eutàcn

c'i

ND'M

$lf$J'l*

rw*

ïrm*nït':t**** ïl,-,,r*'ó

r ERr)**:.,

**ffi*;**iJf#fuHqqï.*iffi

gchièdrril

HlË[**hms**w ,,-',*ff*i*a***+gggg*

-* '[iËJi-

J

-e':ï:,6

llr Àr

[L*",

Ë!i{l:::' :: ffi}ilh"" iiËl-"{:r g:ïl-..-ï:. : ffi* t@i

{€QI}"\rs'

lerern'

ffiÏli:*#rï*t'"*"'"""-"'Ë$;';:g^f.6tr*1q"3;{Ènii* \ïï"ï*rs;k$$ï*i**$;{ïi{* wiát 4"1.;t*nu zwei

- .,6 au \ïïiËi:ïl*:"j';r;"o"ei"'p26au' '=Ít:=""''


E. Jacobs trai ner bij \.\'. Zrvalqlen

i

oaurrui3

:::.

Íyan " u,' -*u"*ïfffltl Met ingang vanl VLAARDINGEN

- voetbalvereniging, 1 juni a.s. heeft de Zwaluwen als nieuwe trainer aangesteld cle heer E. J. Jacobs, die de; plaats gaat innemen van Toob Remitrer*. Èi3 heeft de vogels slechts één

I

l

.

jaar onder zijn hoede gehad' i l)e heer Jacobs (32) clie in het ÏretaalFeijevoor de voetbal is uitgekomen nocrcl en Hermes D.\'.S.. t as oek lid i var"l de verenigingen Coal en Fluks. Gedurende de laatste drie jaren was hij als trainer verbonden aan de zaïer|

1

1

i

clagvoetbalvereniging

Barendrecht.

I

l

De hieuwe trainer maakt zaterilag zi.in debuut in Den Haag. rvaar Zu'alui wen 2 tegen Quick BoYs 2 de Íinaie : speelt om de Bronzen Zrvaluw. Deze i rvedstrijd Liegint te 16.15 uur.

Zwalawen behaalde successen tijdens

Wà*r.gdl;v;:tï,/ (Van een onzer verslaggevers)

;

Vr AARDINGE]Í Met 28 jongens - Zwaluwen len vier leiders heeft vori,ge

i' week deelgenomen aan KNVB-jeugdkamp te Zeist, waar

tret met

veel succes werd meegedaàn aan di-

verse sportwedstrijden. Maandag stond een wandëling naar de pyrami.de van

j ,

Austerlitz op het programma

izwembad De Biltse Duinen I

en

woensdag volgde een bezoek aan het

ven.

te Biltho-

Met twee C-elftallen deden Zwalu-

wen mee aan de voetbalcompetitie. Cl rwon alle wedstrijden in zi5n.!1ee.p'met een doelgemiddelde van 19 voor en 0

tegel. In de finale won'het Vtaarahrgsà ielftal met 3-0 van Ovetmaas, *"a"door als eerste priis een beker in hun C2 verloor alleen lbezit kwam. van -zodat --gràep

lO-_vermaas,

tvreede werden.

zíj in

frun

Bij volleybal eindigde Capelle, Zwalu-

-en Excelsior M gelijk, maar bij de herkamp wer'd Zwaluwen tweede. De vaardigheidswedstrijden bestaande uit doelschieten en bal ingooien leverden opnleuw een eerste prijs op. Ook met touwtrekken toonde Zwaluupn zich de v/en

sterkste.

F

i


Trainer Gidi fo,cobs o

ístisch

Zwafiuwe]n s'Éerketr eniging weer €en moeilijke tegenstander zal worden, staat voor mij wel vast." Met deze woorden legt de nieuwe trainer van Zwaluwen Gidi Jacobs (ex-Feijenoord) er duidelijk de nadruk op, dat zijn nieuwe vereniging een sterker eerste elftal in het veld gaat brengen dan vorig jaar. Over de toekomstige tegenstanders weet de heer Jacobs nog niet zoveel, want met zijn vori-

ge club Barendrecht had hij gedurende de laatste jaren alleen maar ervaringen in de 3de klas

van de KNVB.

Daardoor is HBSS een beken-

de tegenstander, terwijl ook De Zwerver en Zwat:l lVit voor deze enthousiast gestemde trainer geen onbekenden zijn. Met het

jonge Zwaluwen-team werkt hij sedert enkele weken zeer prettig, de sfeer is grandiocs

en

de opkomst buitengewoon. Dinsdags en donderdags wordt er ijverig getraind en na afloop van d.e donderdagavond-

oefeningen houdt 'de theer Jacobs zijn ,,praatje" over de ko-

mende wedstrijd.

I Trainer

..Ia.cobs

op de voorgronrl geeft cle spelers van Zwaluwen gedegen instructie.

Als

nieuwe

aanvoerder voor Zwaluwen koos hij Jps Buytelaar, die vooral de voorhoedespelers ,,in be-

dwang" zal kunnen houden, om-

dat Buytelaar zelf ook in voorste linies speelt.

de

OOK AANYALLEND Met Boers en Schras als twee goede keepers zal de defensie van Zwaluwen sterk zijn en nu Jan Hofman het in de voorhoede plotseling heel goed doet, zit

het er dik in, dat de Vogels aanvallend ook een goed figuur gaan slaan. Over de toekomstige eerste klas zegt de heer Jacobs: ,,Voor het spelpeil bevorderiijk, maar de verre rei-

zer. zullen de spelers steilig geen goed doen,"

Door het Harry van den kon Zwalwwen zich niet met een homogeen elftal op het nieuwe seiBerg-jeugdtornooi

zoen voorbereiden, maar wanneer de spelers zich goed door de .eerste wedstrijden l,ueterr heen te,slaan, dan is trainer Jacobs optimistisch gestemd.


SPORïAIJLAGE DD ROTTERDA}ïTMNB 1967

á\\\ á4: -.^-

!^ aroïeÍI ae

-/

\\

""" \ attoil;"tt"+,

fu WË'***ddg,@ffi*";us#g* Tt:;rq,'d#:

ffi

;t".?:'.

o'Ë-

ol

; f+{-_nlf""l"ó{,f" for"J]:"tku"$;íïu"

"ffi5gr3ïkrtr;sJr"ï"

*;). à"r:" **qC,1:",iË?ïf 3: tàài!*^:ïtïr,t ?)

'írËl'*ïArrff\ï1ffi:qï.*.,$ï:

*:'*ï*ïr*.1111$dft'"iï ïàlt*iin-ïi,,&{i"t"t^"1-i;

ffiffiffi


voerear,Iftà;a- *

'r ïrhr.rs,

*oir

_

auausrus t96?

Yan der Snoel€ $n Ràad Yoor Sp*rt áfdeling voeth*ql

Naar eerste, Ëclassete zijn

als straks ,,Frobeer erbij 19ï0-'?1 voor het eerst een eêrste klasse zal worrlen ingest€lal in het zaderdagvoetbal. Probeer erbij te zljn door capaciteiten ea door fair play ln alle opzichten!"

in

Dat zei onlangs secliel.oorzitter Fokke Remmers íot een zaal vol vertegenwoordigers va"n zaterd€€-cweedeklassers, Ook een deputatie van Zn'aluwen was daarbiJ aanwezig, omdaí de bijeenkomst tot do€I hsd

vertegenwoordigers zich te laten

de

uit-

spleken over de competitie-indeling en over de vorming van Ëwee eersteklasse-afdelingen va,n tiea verenigingen. Met Zwaluwen waren de vereni-

giirgen unaniem van mening, dat dê

hoogstg klagse er mo€t komen, Het -lbt&bectoeling van het seqtiebestuur geleiclelijk te gtoeien naar tle vormixffanÍeen êcrstl} klasse en

daarom tà,l ale tweele,l klasse, die

het afgelopen jaar Sltend uit een afrleling van elf en ffie aftlellngen van twa*lf teams, van Jaar tot jaar worclen ultgebreicL

Het komende

vier

seÍzoen zulien weer

tweedeklasse-afdelingen worden geformeerd. Het. jaar daarop

zal le tweede klasse bestaan uit vijf afdelingen van elk elJ teams, ter-

wijl her belangrijke

seizoen 1969-'?0

eveneens vtif tweedeklasse-afdelingen zaI tellen. De vier hoogst geplaatste tearns in elke afdeling zuIlen dan in aanmeïking komen voor de nieuw te Íormeren eerste klasse en worden

ondergebrachÍ

in twee

afdelingen

van 10 íeams. De scheiding zàl iig-

gen tussen Heerlen en Den Helder"

Voor een proefperiode van twee jaar zal binnenkort de heer D. A. van der Snoek door B. en \ry. worden benoemd tot één van de vertegenwoordigers van de sectie voetbal in de nieuw te vormen Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie. Hij zal dan deel uit maken van een college van 23 representatieve personen dat met nog 6 leden uit de gemeenteraad met als lid-voorzitter wethouder G. Walstra op intensieve wijze de belangen van de Vlaardingse sportverenigingen zal gaan behartigen. Ook de heer D. IÍaddeman (ere-voorzitter tr'brtuna Vl.) rrs€rzal hierin zitting hebben, In ripvolging van sportcommissie en VBLO zal van dezë raffi een radicale wijziging in de beleidsvoerlng zijn te verwachtêffi De heer vari áei Snoek is geen vreemdé eend ln dei&fiË. In opvolging van de heer Smit is hij geruime tijd voorqalÉtep van Zwaluwen en heeft voorts een groot aantal iaren z.itting in de VBLO.

Intussen is de nieuwe competitielndeling voor Zwaluwen bekend, ToË de zgn. buren -.behoren 9;![: IIBSS tSchiedam), Hoogvtiet, Quick Boys (Katwijk), Il,ijnsbwgse Bóys (Fijns-

burg), Zwert-Wit'28 {Rotteldam)

en. pe Zwervers

(ÁIblasserdam),

Overige tegenstanders zijn Huizen, NDSM, SIZO, Spak-nburg, ZCFg en ZuÍdvogels.


vliegen nog

oorr

g

I I i I

vier jaar rond hoven toelcomstig complex (Van een onzer verslaggevers) De Zwaluwen mogen de eerste vier jaren nog blijven ,,rondvliegen,, boven het toekomstige g9rPleï in de HolywiJk-oost. Dan pas bóshat er de kans á"t een massale aanval van ruiru kteine 700 en grote zwaluwen op de Zwatuwenlaan wordt geaaan. "" If,et zal een groot eomplex ziin waat iedere zwaluw zicrr irruis zal voelen. Een complex van vijf velilen, waarvan er één hàff verhard is met o""aur ooiaËnde ruimte voor de bouw van een tribune langs het hoofdveld en een clubhuis. n De tijd is echter nog ver, dal, zwa- maal oudere spelers ln rondliepen, werkt aan rle accommotlatie. De {uwen zich gereed gaat maken voor maar trei-is á"-s"ot"-;;;ffi- ploeg ryas echter zo klein dat mede verhuizing' op het o_genblik, en grng een fert-rrat. "óo" dat wil dan zeggen voor liet komen- íenïsta"tLdringen, "" ""ui-iuogáËïï- u"o,r* Hofrnan (de vrouw van de de seizoen, houden belangrijker za- ,,Daar moeten ïi3 van proÍiteren,,,., terreinknecht) moest meehelpen. ken de grootste zaterdagvereniging is'de mening ua"'oóriiïio-D.-ï. r

;:i "ïi"'ffl.y:i1;Si"fiff*í* i;"í; "i:.,:5*ï*ïï:#n,.#.$: tot tar iai áóer rret acóàni áa; Ëij;;;

zaterdasvoetbal met betrekÉing

het komen van een eerste Éasse oát e.r:rnsue.uitvoeriïg-";ï-;; over enkere

jaren'

3:lJ.#i

.-f.9tiglsgl*_.,__Ë'ilff

Ë:!,;"*:;i**1"ïf

. ïevreden

;

zwatuwen kan over zijn vier KNVB. eutalten me€r dan tevieden zijn. rret

-

à#ïË-Ëriïïr"tïÍái'i"ï*."ïiï$Hï

i""ii:ïE"iiln+ï#"ïï:ïlï'+ïlí.l',,1'.ïiii!:"""#f#r;ï:

wil tlaar bii zijn' een stagváardig tearn moeten- *d- eui.t Boys, waarNegen met -vorig 0-0 iaar meende het al de ir-onaslag tá aàn, -á"ï ;; vórloop ;á- wgra geujk gespeeld. strafschoppen moeten leggen Yoor de ,,giote ren'één van de_vier -u"n "rrtut.' nour*i"ï"iïbrachten in het voordeel van de sprong", maar helaas is dat mis- sen in de tweede klasse zal zwartwitten.de beslissing. lukt' Het werd voor de vogels een bemachtigen om in ae rrooÀstenio"iu" rr:ràsl zwaluwèn kreeg versterking van ,,miserabel" seizoen, waar niemantl se te kunien gaan spelen. J. Keizerwaard (TSB) en J. de \ryil_ i3"*u,"tj::n11u;:'^o,ï.*T:1"XpI:beren lerins te trekken ult de ge- Niet mintte-r berangrijk is her in ;;rïffi.;l';;riï;ïlr_Ëff-ï.;Ï3,; Aaa-ktc fouten," Is dan de wijqtc Íe- goede stand houden ï"í aï uo-ài"ï truu, Excetsior Maáiiqàliffi-.,; vcyrrer slissrns tlle men kan nemen. zwaluwen

zwar'u- áccomrnodatie. H;;íit";--;itjï ffi; ï;ffi .,iïíïàffio,J""ïi1 p'ï:'tig".t ae sebrekgl i""f*T.".:ï*^::."ï*" t _zertwerrzaamrreií-ï" "iir"a. "ó;ï. Lï'rruWen ;ztlr de 1lb€qr',€gnonen:-let _eerste eitar aeïerenigÍns door- re ,;""r,; ;; g;;;fii""fi"1i;#ïiïiïË,,íitaÍ! gaan vetjongen, Niet dat er alle- de afgelopen maanden toch

rráíg"_

terrn

,

--,,lpla-á-t

Selfwerkeaamïtêid,

! Ook

d,e

Drouu aan terreinknecht Hofman

is

ingeschakettd.


DË ROTTERDÀ},{MER MAANDÀG 14 AUC'STUS

1967

..1

t'oonnn:, BoYs Quíck Yand,enBerg'tornoot'

Quíclt,,Boys íw Yl,aardí

r,tron,

Na eeh.ríaar on_ - V-LAÁRDINGEN derbreking_ i! het- Harry ván den Berg-u'issèlprijstoernooi zaieraàí weeï

ffi

:lliii'jÍ

tffiti.íÍlï

;#

in tn ere ele herstild". hersteld. neÀinemende Deelnemende clu-bs wawa_ ren SVV, Quick Boys, Fortuna, Amstelveen en Zwaluwen zelÍ, d,at in de fi_ !!ale eerst door strafsch'oppen van het Katwijkse euick Boys veilàor. . Zowel Zwalutven als euick Boys vergaar.den z.es punten en strafscfróppen oesl.isten hier. De vele toeschouwers ',varen het er na afloop van dií zeei

sportief verlopen,toernooi orr". eeís, dat de beste ploeg had gewonnen. Wel_ tswaar herstelde Zwaluwen zich na een matig begin,. maar het samenspel rvas bij de Katwijkers beter verzorgá.

De eerste wedstrijden (SVV -_ ^ Boys en Amstelveen Quick Fortulta)

- For.tuna in -0,-0. SVV _ 9tndlCd.en werd daarna G-l en euick Boys en zw_aruwen deelden met 1_1 de punten

nadat Zwaluwen door v. Wijk ob i__+ geko.men en Klinkenberg gelijk-

was

Remmerswaat -iste" O-ij-'au T3?lt.:U-0 srand een strafschop voor euick

Boys.

Amstelveen en Zwaiuwen deelden de punten eveneens met t-t. Woui XoËI

pen

s-coorde ,1-0 en Hofman zorgàe voor de getijke stand. SVV _ amslïtveen werd .1-2. waafbij lVout Koppen

en I'. \'. d. Ileuvel voor de Amstel_

veense doelpuníen zorgden.

Quick Boys versloe! door een doel.van -Adrie pluymgraaff na een vrlJe trap Fortuna met 1--0, Zwaluwen Elopte door een treffer ván Hofman SVV- met 1--{. Fortuna Zwáfurien werd 0-1. oo,k al door Hofman, die ais voorhoedespeler een openbarin! UieÀÈ-. Boys overwon Amítelveen . Qurek door een goed doelpunt van Klinken_ oerg. waar-na euick Boys door Gert

punt

Pluymgraaff en

Haásnoot

twee

strafschoppen tegen Zwaluwen Uenut_ te..De Vlaardingers schoten alleen door

l(rlJgsman raak. Mevrouw C. M. van den lerg-Akkerman reikte na afloop oe prl.lzen ult.

speeld. enkel'e gasten


r---------i t-------

Zwa|u*ven=-__

op'dilffiififlm*in ty*-'6/

'::*";

-n- ^l' -

I

Tl^vs

l'.lï'ffi '#i-ifs"-lï

ïiftfil

ï"ffi*ï-\gp*gffimt

ffiffi*ffffffff ;$ï;H#;"Ë"ïJ::."i"f,ffi

\bÏqïi'rïi'"f

í*$;3't*:r1ï#ïïi-"ffi,'*p;''r+n l;

TSB speerde rsB .p..ld*

à}$iffi *u": "'i'ÏuË"';ï*ïiï-F-Sx':*ffi ï:f"*' í*YËÏffi

Eeliik

ki':dJ#Ji#rfdW rs:ïflï:ï*:ï'::""*ïl*,

tegen

i;*:i$tïqtqi,*iË:,r*;,..;3

zyatt*Ën ;

_

Í_u",n gl?:lnortredactie)

I)e scnreu",,^

in*ry"t-t$t"T

àïiUu in

ont_

p*u**:3ii-ïffi*r \;:H=ïBH*,,"'iiï;"*tË $::H*ïilt+:-'r"e x, \?"ïiÉil-'ï0tryfl.$ïtr $:,'dli**il"fr-h?*ï#i \fii;{f*Ë#ïi'*Hh}'fij ;i*

lm:*tUttiiliï;lï&",*jf l#"iï"i&:iïlittï"XTu"u1:iï ?#f+r;.;Ëii# i*,=tïstr^f

vt-_,

t$H}"rï:lii"rortuna Ëtàiuwe" o-t'


,

, DE:$AvENLooDs

& *rcó'làn* aan

A

* DoND-ruÉ'q 24 AUGusTYl.lSL


TWALU\ IEN s,tart de nieuwe cornpetitie met een heei jong elftal. De meesrte eerrste elftal kandidaten zijn nauwelijks 20 iaar, de ouderèn in die kern om'en nabij de 25. Hiermede m,anifes,teert Zwaluwen zijn opmaak voor de belangrijke toekomst. De ,,regering" van de hoogst gekliisseerde en traditierijke Vlaard,ingse zaterdagploeg stelde reecls vorig jaar een verjonging voor. Men begon e'I:aan en voerde deze dit Jaar volledig door. Zwaluwen leeft naar de te vormen eerste klasse Ítoe; Vrijwel altijd in de top van het natio'nale zatordagvo,etbal uitge. komen zijnde, acht men het in 't Nieuwelant een plicht om zich ook in die top te hand.haven als deze versrnal.d gaat worden. Bovendien heeft Zwaluwen uitzicht altijd alie kandidaten voor het eerop een nieuwe accommodatie in de ste team beschÍkbaar (ondermeer nieuwe. wijk Holy. De eerste spatie door vakanties), waardoor wel de móet nóg de grond in, maar de wens kracht van de spelers apart beoorvah Zwaluwen is toch om uiterlijk in deeld kon worden maar niet zozeer 1970 daarheen te verhuizen als eerste die van het als sterkst geplande team. klasser. Aan de funtlatie voor tïat -wnie" vÈeiáiigs"--iaËriráá"óó*ar KV/ALITEIT BETER de ,íwaluwen" nu definitief gaan bouwen, I)e verwachtingen voor het Secretaris H. de Bruijn acht een komende seizoen zijn derhalvs ook kampioenschap ook niet haalbaar. geen kampioenschap of iets lagere \&el verwaiht hij een aanzienlijk betopplaats, maar een bevestiging'van ter resultaat dan vorig jaar. ,,De kwaZwaluwen's sterke tweetleklasser- liteit van ons huidige spelersmaterischap. aal acht ik hoger dan die van voEp Jacobs is de nieuwe trainer 1t-g-iaar. Er .zijn verscheidene veelvan Zwatuwen. Met riiiigàluiê"--ËË: belovende-junÍoren gepr-omoveerd. We trèÈteti,iÈ-àeí :ó"euÍ#á ln 6ui tt:ái- zullen nog een eenheid-moeten zien àersáiid'e, mèt êèËiÀiË"Jiàt"tè toop- te vormen, maar een klas_sering in de. middenmoot.dacht ik, dat mogebaan* ats' voetbalter á;Áià;-A; il;. Na tien jaar spàièn Uij Óoat weiá Uik ,was". In de top zien zowel de hij prái .Ëii F;il;;órd: *aï r,i: iwèà Z-rvaluwen-trainer als secretaris De ên haii ja;" ai;"d;. ni: uuÉihaiááé Bruijn weer Zwart-Wit '28 meedraaiSpakenburg ook. zijn loopbaan ats semi-pïr"i-bit-H-; en. Huizen enhe_eft zijn_ pla_nnen dus m"es-Dv3 (2 seizoenÀni ï; ;"irri;ií" ---iË afgestemd "?*ltuw_enop 1970. Men hoopt naar nos viei àr;ó;;n ;ii"i^g"rr -iáó verhuizen als eersteklasser. spe-1en. Wà"e"0 in HenAtiÈ a".t- Holy te -Àá" ,,De stemming is trijzonder goed", bàcht nam nij ae trainàistu""ii" zeg,t se-cretaris, De Bruijn'. Een_ grbij Barendreónt, Oe látéiááà-A.iUó--- -te handedicap heefii de Nieuwelantklásser en bleef óaa'' arË-iáá;: ploeg echtór w_el: dat is het gebrek Zwaru*en ls-dó iw;a;';;;ibul"l.rb trainigsgelegenheid. Trainer .Iaaie fiij àt" óétè"mË"JtËi' Éa1. -in. Hij aan cobs zegt: van een derde stapt de competitie ópti*i-.tir"ft ',Hoew-gl ik promoveerde, Èi.l';t"'t *"r-*ti il hefiilÉè ïpêl"ii- :laar--eel tweed-eklasser -iiiáfááïÀi: mËtc"iáai Zwátuwà'i. iq !4 !ra!!1ng, qc1om4q4qli1ye1 "Ln een kampioenschap verwacht. ,,Neen,-u9a achteruit gegaan. Voor een stad als dat niet. lVe denken aan 1970. Nlet Vlaarttingen vintl ik de - toestantl zoconstructief voetbal moeten we hogér- als die Ëij Zwaluwen is een groot op komen. Dit jaar verwacht ik een schandaal. Nu probeer ik maar wat pósitie in de middenmoot". De start park, maar wat-het moet worden als -van Zwaluwen zal niet zo denderend Ïret ótraks^ donkertler worilt. Ik weet zijn.' Een sterke verjonging brengt 't niet". uiteraard aanpassingsmoeilijkheden SecretarisDeBruijn:,,Veelhangt mee' af van het improvisatietalent van De _opkomst voor de training is à., t"áir.t"r. Ik zie geen behoorlijke volgens Jacobs _- eoqd . -e+ de ápfói"i"e van het piobleem. Zelfs at -stemming evenzo. De eenheid in_de á" ferreente tóestemming geven pioeg.zal nog moeten. groeien. Tii; óni ",ir, op eËn bijveid te trainen, áan ziin dens de oefenwedstrijden waren niet *i: Ë" niet. Onze lichtmasden staàn ol-r de ,,zandvlakte van de Kethelweg". Zwaluwen hoopt in deze competitie zijn nipuwe generatie voor te bereiden ob de slag, die in 1970 geslagen moet worden.


Ëïilffih'?'Ll**n delen ltffiF*oEels ,ï'^u;{${m_gïi: _) -

gei

f,::r:

aruqËdfirffA$'

*ffi

Urt;láw#,*s;mr\#:ïËfig*i-tï,t.';+';'ïr reee *"- doet * r%ru*::t \

ltl,"ï"

"'"3i""Ë;* ï?g,t,ifFïllu

"*"r.li"if"t, Ëïftïr:iilË"{J"Ëiï;e*ry;1

\Hï;r \"""'

m'Ë:****ffi; o-*'ï.\ \ïi6 * ïlg'.iË;u.,' *"-',,--,#ii-iïïï1i$,****-e

-W

\ii.r.,t,"nu.

\

Ander beeld\

-"loi'*'i:'Hi":i::Í:

'heL

#::n\

een'iwee'ial


DE ROTTERDATIYRR

De eerste seores . o .

MAANDÁC 2S ÁUCUSTUS

2de klas A

Ëïï!;,ËeË:. ,, rH xtiË*',8?fqr,ïïi:,

::

ii:

'

-

ij

J

i Í

lllrarrala..tar Ar\r\r\rr-\r\r\,r\r I I

sOENS

*iil

i f;waluïrysnftsperae llo Z$-nVOcrr,s-z*ALUI.[Eti h?,

Na_twee sefiqenen

nielbii

clkaa,r Ía zffn ln-

ï:i#/ïï1i""*í:"ï'Jï,ei'ffi r,lrï'**T*ï;*r#beflffi#1"""ïr#; áï"f;Ë"ït"it"

ïf, b2,iegen elkaar seliit.

{.ei-""s;";u

ult ilat zwatuwen met

!Ë,g,ïiiïï"nï#;:*f Ëifi Hiïïp"d,""*"*",:.ffi nra:l Vla.and€Íen kon dat ;teí vóó"tóm"". - -" -

betde

:#-lrdijfjïrffi

Al Tqt al Lleek Zwa,luw"n in-rrót l-"-Ëïe our va "ir"rïà,,'ïï".Yï-*iltfiir'rïffii,:ï"iilï ses-p-eerde wea-striia iiiËest" pËeË-niJf

;;15fjïï:r*,"ïÍor,H"*,.ióí-Ecoà,áe-;;ïiËbïru."v;;'-ê,ïrË;--tteËnu_?r, ;na;r""ff rË;;i;ï;ï'z;hfiJ"[:'::_if f.,"{ïn1ï,1n"ïm*":1. j:llhlgï:*,*:l de beperkte wehdbaerrreir,

of,_t ï;ïËËítËï á""r""rr" aan het richt trad. rn de minuut tror rinkshurten x"uinà"ï;i;Ë;irt Dat was een eniesdns-s!11rt rk;--s-"riifi;ii"ï omdat "d*"h.ï ilïà.ËiË:lr. Bocrè _ seblesseerd rteh moetliik kon-bewegón. vodro-na-rust namkeeper arbiter v. d, EorsÉ rbnvechtbare

20ste

bestissinsón.


W edstrijd

d:mrt

9A

r IIei tweede doelpunt van Zwaltrwen in ruording. Keeper v, Haaften van

mínuten

SIZO onderschept een schot van v. Ree half. De bal komt voor de voeten van Hofman (mialden), die onhouilbaar zal inschieten.

SffiO gaf V'walu\{en een gevoelig lesie drift kwam SIZO steetls meer terug en doordat de rnitldenveldbezetting ondanks het gemis van Durvel bij ile Debutant

Sizo Zrvalun'en een

VLAABDINGEN heeït het Vlaardingse geleertl. Geen voetballes, rvant lesJe -club uit Hiltegonr weet zelf maar rte al te goed ilat hót rnotite heeft zich aan hét 2ile klas-peil aan te passen. Neen, het was de les clie elke voetbal-

ler kan dromen; een wedstrijil duurt

anderhalf uur en geen kwartier. Toen een síerk aanvallend Zwaluwen na àen Íwartter met 2-0 voorstond door doelpunten van I)e lViltle na een koEel ïan v. tl. Graaf (7e minuut) en íIofman na een half gestoPt schot

van v. Ree

(l&

minuut) had Zw'alu-

wen tle zaek ligeten afmaken.

SIZO wist niet weike middelen het moest vinden otrr de thuisclub af te stoDDen. Maar Zwaluwen dat vorige weêÈ uij ZuÍdvogeis ook al een 2-o voorsprone had verspeeld, bleek niets te hebberi geleerd. Nog bij rust was het gelijk èn het uiteindehjke liedje was ?af sIZO won en nog niet eens onverdiend. Dat ondanks éen machtig

slotoffensief van de Vlaardingers, waarbii v. d' GraaÍ met een gloeien'ce kogêl de lat troÍ en Van Ree tot tweemaal toe rakelings overkopte. Hoe goed bedoeid ook, het was te 1aat.

Men iracl de gehele wedstrijd zo moden spelen. SIZO zou geen kans

easten veel beter n'as, nerd tle druk ïteeds groter. \'erdiend scoorde de Iange De Jong na 21 minuten dan ook 2-1 en het zou in de 34ste minuut

gelijk zijn

gew'eest

als hij

geen

ítraischop had gemist. Nadat lioers Lamfers had vastgegrep€n, schoot De Jong de bal vanaf cle stiP tegen de lat.

Zrvaluwen begreeP de waarschu-

-,ving niet sn vsldiend lverd het voor

rust gelijk door r'' d. Jagt die volledig vrij werd gelaten (2-2). Trainer Jaiobs van zwaluwen zal zijn man-

nen in de r.ust we1 hebben aangePakt en ftret leek succes te hebben, wanl de tweede helft werd ingezet met een groot Zwaluwen-offensieÍ waarbij Éofman uit aangeven van Buitelaar-v. Ree 3-2 inkopte.

Maar weer zakte Zwaluwen ter'ug en een koelbloedig doorsceiend SIZ0 maakte dankzij De jong gelijk toen r'. Gendelen na 13 min. mistastte en een blunder van keeper Boers (Iater vervang€n door Schras) bracht SIZO in de 2lste ,mínuut via Larnfers oP 3-4. Zwaluwen mocht toen sterk terugkomen, rnanmoedig hield SIZO in de 2lste minuut via Lamfers oP 3-4. Zwaluwen mocht toen slerk terugkomen, manmoedig hield SIZO in deze qua voetbai niet zo beste, maar

dooi het :coreverloop aantrekkelijke

heblbn Éehad. Maar le club van voorzÉter-De Graaf kreeg na die 0-2 acirffiÉiiá veel meei kans op

duel stand.

ter '' Bos" voortreffelijk geleide wedstrijd had durven hcpen. Zwaluwen viel onbegrijpelijk snei in non-

waar.d, Hofman, Van Ree, De Wiide' SIZO: d v. Haaften; 4 lBiom, Boot. Giis Hoogkamer, WeYers; m Bakker en- Camphorst; v Lamfers, Ger Hoogkamer, v. d. Jagt en De Jong.

herstei dan het zelf in deze door arbi-

chalant spel en zocht de combinaties teveel in-de breedte. Daarbij liepen de egoïstisch spelende buitenspelers KeiZèi"nraard

en De wilde

v/eêr vast in de

steeds

lliilesomsl,3llt"tl"ï:

a ToI. !'. m v' a- ciaÀi en euitelaar; n KeizeÏZWALUWEN:

d

tsoer3;

Genderen, Westerdijk, StruYs;


Znvaluwem stond miaa; vd6r, maar verloor van $UG (4-S) (Van onze sportredactie) Debutant SIZO heeft in Ylaarillngen laten zien; ilat ite suelle klim van de vierde en derde klasse naar ite top van het zaterdagvoetbal geen toeval is geweest. Onitanks het feit, ilat de Eiltegommers zaterdag tegen Zrvaluwen tot tweemaal toe tegen een achterstanrl aankeken, gingen zij met tle volle winst n4ar huis. Voor het grootste tleel clanken de oranjezwarten dit aan huu uitstekenrle linksbuiten De Jong, die een doorlopend gevaar vormtle

Graaf en invaller Van Ree nog twee routiniers telden, oP he!

voor de niet zo zekere Zwaluwen-defensie. Twee iloelpunten van de vier .scoorde hij zelf, terrvijl htj in ile ande-re een groot aandeel hail. Zwaluwen kwam niet vertler tlan ilrie eloelpunten.

Boot. die de bal zeer slordig

.

SIZO-doel af. en al na 5 minuterf had dit sevolsen in een doelpunt van De -Graaf, die de bal uit eeÍ hJi ateósràeen hoekschoP laa{ inschooí (1-6). tn de 2Qe minuu!

werd het zelfs 2-0 en ditmaal was het fel doorzetten van Hof'

man. die scoorde, daarbij geassis'

teerá door

SlZO.aanvoerder

oP

doelman Van Haaften terugsPeel' de.

De strijd begon voor Zwalu- laantrekkelijk voetbal togen de Toen pas begon de hoofdrol wen bijzonder goed. Met snel en lionee vogels, die alleen in De van linksbuiten De Jong, tlie in de 23e minuut fel doorlieP oP een dieptePass van CamPhorst en

doelman Broers geen schijn van kans gaf (2-1). Enkele minuten llater verscheen De Jong oPnieuw i I

voor Boers, die hem bij de benen

pakte,

Irut

wat

scheidsrechter Bos

strafschoP bestrafte. De "un zou het vonnis voltrekzelf Jong I k"tt, I -."t zijn schot belandde te'

gen de lat. Het was echter ':itstel van executie voor de zo +lted

,

lbegonnen Zvgaluwen. die in 'Ie l++e minuut de gelijkmaker I moesten toestaan na een door

De Jong oPgezette aanval, die door Van der Jagt met een doel-

punt werd afgewerkt (2-2).

Het pleit voor de Zwaluwen,. Jat zij, ondanks deze tegenslag, toch direct na de thee rveer terugsloegen.

s0omËt

ten later rechtsbuiten Lamfers in staat stelde de stap oP 3-4 te lbrengen. Aan dit doelPunt had

:,

lloelman Boers mede schuld, want

2-;L

z-o

B-4

r-?

,.,.i."p, Bols iiliicx BoY" {uizen

át"r";Ë:ê"

gO

2

2o

!

2

o

2

o

zcïc

2 z

\rDSM

2 2 2

slzo

ZwahÍ{en

fl,"jli,r&ï' 1{.oogvuet

I 1

z

o 0 a 0

o

o

È

;

e*1

ó

lr,l3

ï I i

*-1\

ó n

o

I

",

r

È 3 -+ o ír

minuten

tut^". weer kwam linksbuiten 1o" .lorre roet in het Vlaardingse ieten gooien. In de 11e minuut tiet hij achtereenvolgeirs Tol' Westerdijk en Boers zijn hielen zien (3-3), waarna hij vijf minu-

?-r

s*ffiuË**':

2

I

BORD Eile tclos A

Binnen

had Hofman de stand weer om' gebogen in 3-2 door een koPbal i jaf te vuren, waarop Van Haafrien geen verweer had.

í-3

ti"t de bal uit zijn

handen

ielippen, na de toch niet zo har-

I

*-a

ide trekbal van De Jong. Ecn hefItig slotoffensief van Zwaluwen

vormcle het besluit van deze aan-

í--{;

trekkelijke wedstrijd, waarin loelman Broers in het laatste kwartier Plaats moest maken

z--+

,rlor

3---2'

5--ó

s-1

Schras.

0--+

r*1

'Iot scoren kwamen onze stad:enoten niet meer, ook al had-

en schoten van De Graaf en /an Ree misschien beter lot veÍ-

,iend. Het bteef 4-3 voor de i llegr;n,'ners. die dit s€izoen nog *el Íoot meet verrassingen zul' len zorgen;


#ffiï;$ll':#iffi

,ffiï:í'\:*ïq'f -=ï*Htr'J# ft^4ffidtfi$t[

v" &gn. íLpr -.-t

r

r'urr tÀoor

gfiffffnt'mlrffiffiffi

|ffi-ffi lry$iuu,,;ï+nffi"rí

#ïaï$$-ffd:;,i-;# t

$"-"ïp'Utu$",;À *ïitri:

r":*ffi:j,ir$Ë;#F

**ffiï**-lË,'*nÍ';

**''g*r+nffi


tdalu*Ygn&il;

f::,.?t,Fn *"':i,,,*ru*'ffi m

#r

iírn

$t*sv$$er

;.;;il -'-'*

Éfftlli$ffi

-'':

::':ï:t"'r**""r,-grqg 3ffiilïd:it --rr:Ë:gtët'ryFnri

ïii 1.lf *::F ;Ë Hï: ixï"r'ffi*"*1ï*:"**

r3;;; il

MAANDÀC 11 SËPTEMBER

196?

l

g*liHru;t":*.:m:ffi

DE R'TTERpAMMER

1,#:ïhru;t"?r*:tt*"#

$fiffi *eePer Heinen Iiet -io-=i,

Ëri:ljï

@'ry.*l'ry Zde klas A

Spakenburg-Huizen

ZCFC-Quick Bovs

1-1 ,_,

Hoogvliet-ZwalÍwen

2-3

t-2

HBSS-Rijnsburgs-e Bovs

SIZO-De Zwerver

Zuidvogels-Zrvart lïit Rijnsb. Boys

.

0-1

_

Quick Bois ..

Huizen

slzo

zcrc

ZuidvoEels

Zwaluwen

NDSM

Zwart.Wit De Zwelver

Spakenburg

IIBSS

IÍoogvliet

''.,

..,.

3 J

,

.... ._..

2

0

1

..,.

J

0 0

3

2

6 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 0.

6-2

9--4

3-Z A-7

5-4 B--8

3--4

7-4 7-5 3-4

2-'+ 3-10


* Het rloelpunt van HBSS in beekl.: Keeper Schras van Zwaluwen Iigt verslagen op de gronal na een schot van Koiporaรกl (miรกilen). Bij ile $aal Aal. dijk, Struys en Buitelaar.


lni.lerll

teuen HBSS werd

,orrdilG

lzwa,u*áidàiffirupp#rs I ,=: r:::

EL

Ëittere ïeleurrt

gt*11k#ffigry-l-:t;*;l

Geliikspel

rrr* líi":,*1Ë.ï.,i"xtff

-

-

srorere aeh.

-ffiHff'hi-Hd-ï-frï*'àunH'-ryi#,í,1fi:'jgËffit#

qurËse ËËË:$'#ïlve':ee'eaé-àïËà":ï'r"ïË""r"r$ -ggr b^r_. r!aÁe.r, Ff"ïl3f,.Ëffi _ggluk_ ole door t}ia. .

XH,:$;.Èï

à,iËi:ift

,lË:: niet verdiend urás. ÉïËï:,T_f -dà;" bi" e_lgnmers

irïf #"ï DteL zo-n grootse __€, als team vorrylrrêh zii ^^.- ^blnê hadden

terwiii- àe-'soEtl-

nniïlt"ii:ry

t"ïu"

geheel,

Ë""""5,

"*#

ÍflïËT'Íiqft]4tï"fr ",iïïn:

*:ïrj;Ëtl;,1,risiíiiï:*

effi

1

Ë':+;ï{'i.i.{ï',ïklïË:Tr.1 ;l 1:,ti;*v',"'".:Ë fï i;,'.{ï #*'-

i::$i

I " i ;:,1_.^.9.1 ziJn

lirld.lï J

pE RorrER,,^MMF,n

nis

:ï il'; :iit;: :ï

zw-oegde ats r,anolcls.

t€ frr,.sp

s;;ïd;''Ï' ':

tno.r

à?'lË1,ï"ï1,,'':';

2de klas A

Iluizen-NDSM

Quick Boys-Spakenburg Rijnsburgse Boys-ZCFC

Zwaluwen-HBSS De Zwerver-IloogvlieÍ Zwart Wit-SIZA ". . ..

Boys Hui.zen Boys Quiok SIZO i'i:'.' De Zwer{Íêe, Zwaluweil-. ZuidvodËÈ'' zcJ'c Toe':. SBakehdf|Étg NDSM Zwaf,t-$tït rïBss Hosgvli€t Eijnsburgse

4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 't

+

2

z 3

z 1

1 1

0 I

1

0 0

.

6-1 0--0 1-0 1*1 4-2

0-z 0 0 8 7-t2, 2A69-3 2069-4 01610-? 0 g 4 7,1-7 2L49-9 u4--4 1 t 3' I 2.rff.; ef-5 2 7,1,[2 A,g:4 o 2 .4,- 4-10 4227-s, o 4 0 6*14


,fffi

25 SEPTE-\TBER

=--\

\ ZCFt-r"i-ïinile j

\ 13:.'ï"J'ï':3";t "i \ i"ffil'ï"i;iit:-"' \ iloel 9-c".o'- veel to

_

4I* *l'Ë; 'Jilliïr,ï;,-o.e """

Ë""'q,"#

0TTERDAilTITNN__-

w"'

Pr,|f

"fËiid"""

È3

ïïIËi;-la*' "'

'sil"ti;l"Hlt":1"

l,ou,*-n,?#e"klas A lËffi_?ïgx}":"i'Ïrsse

S'ï61'fi;íffi*, _Quicli Boys nrJnsbUrgse BO).s

wrt

De zwetver

HBSS

zcFC

}IDSM

IÍoogvliel

2-O 1-1

2-0 1*5

l-1 o 5

Ijuizen

Zwaluwen Spakenburs Zuidvoeels Zw'art-Wit

Bols

"4

5

-t 4

0t 11 20 31 21 02 03 03 05

r

6-6

'1-4

t1-8 9-3 I0.-i0 o-J

6-7

l1-9 c-, 6-6

6-17 6-19


ts

FI de

---4

dtt aa$ (Van onze sPortretlactleb' llllÍlgc ZO:l'Sàf',

#ii;Í#'$ïihffi íiïïliË*{ïffi' uc

t

ZCFC-spelers,

tïrïfii'ffiffriËsliÏ'Hxi ïï*iJílFa:;**-*"U{!:l aan eigen Zwalu' gelevercle

*h:s*"**.ltiliËit'Éïï*: iti'ï- ótaeit'igine iáEï

I I

:iiËd ïilË

i

*-*iffi*ffm+lt *:"',Ë *g

-nietore-

ïa;.a;- {9r^911s;11 ;i,lï ï.v**"1#lllË:ll ï.fr ï:i:,'

Xïdff

ï$i

*""ïJluf xtt i",s"ffi ï'li: t'*"nn*:l ?::

ïïr

noeg'uit'

!^**J:' f *31 rJl':i.-"-'l;;*"i:"'

AÀ}|ïREKKEuIK

Ë;d;

íiïffi'itlïf tot itergelijk

tr'eÍr€ ysoJ v.--- r i71n Ree net !d*""$r'"#LË,1ï:$':f""f* kwam de sprlntenoe.Y d

**fimtr*;b*:ïffi

íËr,tït{;rygggg;Ui, e vdrr knsr

aákt' Het dáán xon rvor$91,s.99 executie, bleek echter uitst"el van hoekschoP --van i^iiii itiï' -Ëo" E11'er^-

i"iiih

a"t.

llnksbinnen

1-0' r.^Y---- raaKscnieten, -^^-'^rrrsvEr inêênc - lat vroege Áangemoed_iga

9o31'2""r,a.*-

iiËf ïu8ái"tï'Ë'"'ïïd:"'"5Ëïï;

bal dan de uitiir'Ëà'a"ïuij demaar'-zijn sch-ot lonende keeper, 'YlY'I]r*rr,i"( nvêr. LangzaamsPel zich llït "ïË'^rHii""'È;! gehele- veld' met ïi::";;Ë;i;ï lieurtelings in de i""t'i; zeer een er iàitï"ri"**", -;erdoorweusLrijd ont-

^^-+--L-Lêliike

*;t"*iiá:"J"'f.:*ï:,'""i",*3; ËËË"'ii"at;;*ii*i.:l'"*"+l; iên meer vl€IêIl te r^ HïL;ïfi";;ï"irjd *oe't v-an de JÈ Ë"i'ru,'-'::'-d ïi'ï Aït r.""ri"'ï; '!aten' wililrYoor vI -

lrwam' r plaats - Trl g[rus ontstond ^-*inÀa l1eï ^lt l7nof "aï"iLtáf *titrs van het

"."iXï #----r"-'"-r{nÊl "

ffiïffiffi{ffi ,ï#'f

$.ï"ie"jdË11;.",:f

l"',,t;

achtersPeters' achtersPelers

ffit*:Ë*:q:n'*',ffi het doel in'

1ï'Ëtïàn iterend

doelpunt'

l-r'

ziclt'

;*;"ï dan vrel 1i."t".,ï,.",i".it et Pa;s tot meer "5"\ '.'.1: !ïr "*'"i-r*xljl",}sft àó"'p""t :"j ;ï,ï;:ii i.'Ëi- -áóea leidendq 1ijkgr :: "#"Ë'd;ïriËs"Ë^iat het wat ::ïl"fr"*'.;ï'ï'" Èonde' r'erlaten' ÈËàiË't;;iA

Ë;qi#Fffi

noÁ een hache-

iit, toËt'-.s"t''t"s ílïi'iïfi *Ë'áhdh::*


^-*rb99

1 =y;^l"lt '"ltt"T

B" rni'i--- 1 3

6_ 'à- b, 6 .'-11

ËïÍ;ï"S,"-::'""

6

i",-ro

,

\

Éill

t,#iffi'

i ó

ï+

t" ï

6.-r "-tlJ 's--12

ï,Ëjí,*.,

À

í,ílorJïiïillnss1l

q* ffi ïlï{dff #-ïtffi dj$:###:{Ë-}**Ë


Ë?&y Wge,EI[ -3ffi ["ffi,trm q$ga*t*1!Èóerffu1e *EEJeffitAAG 6s

il

["***=**"JjtnËzs&

I

g;:g,g,;'ïïïift-ii},#:

*:*:rS.r*l;*.1,;**:,"; /-i;Ë5kqJ+,:sï.'#:,-;+r

l*ïïFn'f,rr,4$ffi

ffiffi


ÍoBs,

ffof

w;&

b2

1Í '&ë

#iËi{í,":ï,ir"Hi.^

aï-i#T,"" +**H*

'Ë#

!r

,È;-

ííí;f Él iitír*+ 't

d;..Í

g--iï


rt@vert'or - ^;^ ..rodetfiÉd .

lïïil{oze"t3'*:*"-:ry*}-*"***"Ë*r

n an nz

tt'

i#**m'-tg

rrir:YÈ"#ftr*

**\H$*, **#$*#$iË*ti*ffi

ïïFn*s*"#**l

:r;

'


tiitsrekend,e wed,strilil

ffir,valuaweer

inYlaard,íngen

verdiende

gefij$es6rel tegem

Huizen

'áá"ïár"r""' van' Fi""-"i fI ,,,f*.V4i{ËlË3"f'ï-" \ÁTieffcen' ;iËà;

ï+***t***,,-iffii*1f?i'iï iJïiËi'"J't''iË" È-st'. Dicht' rreer

\*r#$;f,+i+ljËfi,J5 I sPq* *ii" tt"p fraai inwant niet rrerrÁ*ru

het

: ,l à"o1ï: ïï-t ,i*tii':J ïJáe geen n1ez19r^ lï il!f'*il;.i-z-dq""1"n'^a"-:tlj,ït:t";: Lans had Zwaluwen 'ii'i-'* viaagde ïl ;:ïi":;Ë"";i."iË"' 2-3' FI wlt u de Van,lt-l; '#'àï"'ï;"'íË;;;. zich wat meer naar v-oren' il ;;;Ë-;;* van het Y"].1?^,"vi*t'^:::

ur,,*",,

J;?.'3:ïfl'siffï *ni I i:ï#T"ïi}:iïil ::rnït"',"ï:ï II ÏrÏ**.ï"1'ï,:llË" die Klein.ol;;uI ;; "pg"i.rtt. 1-1 k?l-'^.lj:: l, d:-sïlllT,;,ï ,ït'li; oËi?à"ïïá"' i Ë!.tiÏi5 r>---- á".ÉT -;_. D^^ t,y"ï Yvsrrsrq!r', -" T:j:::: i*i;;,i:lt]l ll vcrtr. "w41t*t}l ten. Van lvleeLïrell rrsró uL Êrêedi i"ï:ï;ïï;$;it'ï;.s ::," 11

Huizen (2-s) hebben het ongereer -;ï;iier< achthonderrt man terren'.t-e een uitstekentre rell ullsrrhrlluË wËullÍrJu ï;"'Ë;J.Ë: weastrijï vuuf,BËsulrutelti. Laten we er onÀidilellijk aan

I

Drs

om- i9 IJs:ei: ll "ít*r der Graaf en Tol; v. van i1ee' I àï- *tnJettge middag d9...1 li uàra, v"n wijk en Tol. 2-1 te sch;tten in oranje I ;"";;i;È-;;r '"ïtirt*: -,

toevoegen, dat tte dit keer gekledó mannen van de thuisclub

r, -+ zó- ;iï''Ët#,ëh;gl wliltaar!, *: :I liil á. westland;-3:!*fl-?li Ë"r, u",, gelijh spel o""á1""áË".- Ëit i-';".Ëïá;.' ,ï"ii- Éort iuLr"gP^.^ëi-."1, v"ï:f]--íi*"ï, È.rupp"', J:l_q',"j::: -aanvats'spel, wist hij veerman l" I *ïl ;.'Ai";;i Éáài; Kriek, veerverbeten ;; ;lob ;;ïË^;;;ï

";á"t voor de Gooi in ale 72e minuut tweede keer_ ile- leitling had genolner, weral niet bel.oond. Van meet af rnen, aan was het te ontlerkennen, tlat ïIuizen in deze zeer sportieve strijel. met uit 'Í

1 13nr,r:.1.sn

clie 5et tweece doelpuni I

(r=*2). I ;:;;ri;ir"" ""'-'-- -'icoorde '" - --'. """'

r"l iI tle I zrvaluwen, ïregrijpentl" tlat er inaani t*".a" rhelfí meór rnoest, wortlen een puntenverileling reetts tevreclen i eevatten zette een stormloop .ifn, I an zou zí|n" I ii.t iine ""tn Huizer-doelgebietl. wat voortreffelijk' iiiiirt, I -d99h technicus' trvijfeltle eenEr wet'ci, met een sterke tandem op I zelizuchtig gaf tle bal tloor naar het middenveto, voorzicirlie u"11c;"ur-- | maal niei en keer ren, doch a1s er achteri"ïl,U#'";:il: I y-iit,".?31 (2-2)' -q:"^^l:::,J:o,tweetre passeer'le westlantl de, trokken zowel de I ";;;:ïi"Ë';Ï; ver'dedigers zich bekwaam terug. Het spel van Huizen werd met wat meer overieg gespeeld en hei had iets meer inhoud. waartegen de .,oranje-vogeis"

meer het $/apen van de geestirift hanteerden. Zij slaagden er in de dertiende rninuui in de leiding te nemen.

De Huizen-Iinksback Van

\MiefÍeren

kreeg de roodgeleerde bal verkeerd op zijn schoen. Wat a1s wegwelken

was bedoeld werd een voorzet afge-

rond. Aanvoerder Buitelaar kreeg hij op doeltreffende wijze met een schuin, laag schot, een fraaie kans die

;benutte (1-{-)).

\id,

"1n2;,

.'-

Meeteien' Krujmer en Van ".

_

-


roffip.&ffi*eA& w#ffi ffi HW&ilWWS ffiffiffiSKffi ffiH"ffi

ru t H#wwH

(Van onze spot'treclactie)

scoorde Kruimer een verdien<ie geiijkmaker. Verdiend, omdat de

lffed,strasa*

Ook in de gewijzigde otrlstelling, waarin Z*veluwen tle strijd

ploeg uit Hu.izen een betere eenheid vormde en Z'waluwen het rncest hebben van vee1, meestal slecht geplaaïste lange passes, en \À'at aïstanclschoten van De' GraaÍi, dic met de rvind in de ruq lrc) hard. maar niet gei'aarii.jk v,'aren.

Rpescssm EaeEÉ aanbond tegen koploper Elrrizen, lrl heben de vogels geen s$cces gehad. Met eeu klline, doclr veraÀREË' diencle 2-3 zege koyrderg de gasten huislvaarts keren raa een Íilalladat Kruimer voor Huizen de tige strijal, rvaayin bij de thuis- ginnen. nu.r"llluair ..vas i:et paal op zijn sterkte had beproefd te laat arrivereu van Huizen. vo]qCe in d.e 25e :i:rinuut de 2e alub alleen het goeele

Ee Ëaffiï

sp*l I'ar

aanvoerder-Iinksbuiten Euitelaar

te verrnetrden vatt. Bij de tegen-

partij was het vooral niddeuvoor Veerman, die een hoofilrol vervulde,

gcai Linksbuiten Van \Vieffercn zctte goed vocr en Veerman rondde de aanrral op bekr.vanre wljze af., 1-2. I{r.:.i,zense

Op de slechie grasmat vond Z*'aluwen kennelijk in het begin wat meer inspiratie dan zi.irr tegenstander en toen na 1.0 minuten spelen een van de Huizease verdedigers de bal verkeerd op zijn schoen kreeg, volgde hieruit een goede voorzet voor Buitejaar, die zich niet bedacht, maar het leer ineens inknalde, 1-0. Het

idet deze stand en een beter spelend Huizen kwam cte rust.

Op verrassende wijze kwam Zrvaluwen na ongêveer 10 minu-

Onder de straffe, maar niet onverdienstelijke. leiding van scheidsrechter Brand, traden de leek hoopgevenC te zijn, maar teams ongeveer een half uur te Huizen nam al snel de iouwtjes laat aan om de wedstrijd te be- in hanrien en 2 minuten later

ten spelen in <1e tweede helft '.veer gelijk. Van Wijk gaf een dieptepass, waarop BrritÉlaar sprintte en niet vérgeèfs,. avant dè uitlopende doelmàn :ft5fg1man kreeg het nakijken, 2-2-

Helaas bezaten de vogels niet

de kracht om Coor te stoten, hoe-

wel de Huizenaren wel degeiijk

MÀANDAG

aangeslagen waren. Een voorzet van Van Wiefferen die door Schras verkeerd werd beoor-

OKTORER lq6i

Ceeld, r'ormde de inleiding van het beslissende doelpnnt, rvaar-

r,an opnieuv; Veerman de maker .ras, 2-3. Huizen speelde de wedstrijd rlaarna rustig uit, al mcest Weàtern'ran nog eenmaal de hulP inroepen van de paal bij een,cnverw'áchte schuiver van Van

1rijk.

Doólprurien zaten er echter niet meer-in en de sterksie Ploeg lion met d"e punten de reis terug naar

Huizen aantraarden,

. -:,. 2e klas A $pakenburg-Dê Zwerver Hulzen

Quick Boys zuidvogels

srzo

zwart-wit De Zwerver

Spakenburg Siinsb. Eoys

P#*.".i*?*\l*s e

IIDSM

riÉss

drualuwen:n u cFc

ámffiF:Ïn":,5r, 31ffir.. ílitt,,Ïl

fetr--í+Éff,:Ë'f .,i

'oosv,ieï

F

,,

I{oogvliet

?.-9

lfuj'o^

af;i, L, :

i'

15- 5 22- I

12-?

13-10 12-11 18-13 15-10 10-20

9-11

15-21

8-13

7-22

LJ -,4 -tïb

tr*.$b1$íHF**ilïs"+"*#*{

iá ; j Ë:#/

",s"

..... l-1

12 10 9 I 2 I I 4i6-!dê^1 I FíÍfrS' I i Ís ". "Èfrgïr 6 5 8113'4 5 8'134 4 8125 7 L 0 6 2

?5ZO 7421 7331 ro 7 4:ribq

Poire{u.

l*

]

t*' *r"selttffi,F

; I

I

i J |

i


:

u

aer

:í.il:; o ottP::"1ow:q,l-#Ë:iil:ïW

'líioÁntwen'

2'0

--al

ïNd{fuggw*'**-**

I)U RO'I']'ER]]A}TMtrJF

'------'---':2 or'e, won

Zíahíen

[# 'W',ffi\*n'*+u'in*u*

Zde klasse A

Quick Boys - Zwaluwen . .. Hrrizen De Zwen'er .

,_l

NDSill - Zrvart l4'it .. 0-l . l-0 Spakenburg - Zuidvogels .. gestaakt 3-1 T,CFC StZ-í) 3-0 HBSS - Hoogvliet ... .

F.uizen

Quick Bo1's Zivert-Wii Zur:dv0gels

SIZO

De Zuen;er

Spa kcn

brrrfil

Ritnsb. Boà&,-

w $3Ëi, 7,CÍ'C Z*'alrt*-en

H oog viie t

tz o I 2 319 1,1 .1 18 0r8 o56 :56 355 o72

1'1

1?*

6

25- I

11

9

,ffi; ,Sï

\0-'à7 11-14 17-2,1

7-26

i I

I


Áitten._\ z1Ï voor rJr'*--$Ëu* PLnten Weer geert W--eer - l-r mAakten t maï , hËunders ïwee arhitraÊe Proes at

-,

\*,"Hl-dlrHiffHj*J*í*+itlu*:**,***Ëmlt,'ffi ,

\t*:".rg*"::ïxrtj,,?;""'l;\:i'$rï*u+Sj+l*.},Ï$'luffit'*.;*'Ë'"""'ï ffi #l,xlft

:'Ë$ffiË$$gffi

'fi"g1$+4Ëï511;-,;;ffi

[:*i[:*

$Ë,#rt'g.'5ffi \:,,i.q*,s*sr:;#i,"-,"w

**** W$W*i**d \i!''*'.:'*'::ifi :;;?:ïÍiii3ï;i\ïïï:ri:Fï*Ëi*";

\ïrl'irïiit."*,ïi:il'ïh:\ï',T"*r#lïtl***.*lt*l r.' I \ïïw*:"ís'* \:UËru;*-rïïtl"'*

t;mn{*re**rl*F***N

tu*s,'**ff{w** [*uË.,e**iil

ffi'+*,'tïil**ï*"*qi

$$'n-$;xffi hlg*rs;*;:rl''te m

\

:a:

*l

t""jit

\

";i,ïï

\Ï::t;1?e

+r.-l' rn "1*'.liu'nit áii;t.t Katw rr -

#ï1"

wes' minuut werkte

_


.r^

^"D^C '0

NOTEIIBER]96?

eïr alrrw 7-'w ó Verrassen t--

\un wrï,nn-soog"HtwrynH:,

l*\

*

;:

"ï;r," 'F5ïït í' tq;t*;}ilf{ï. rtryt*:t',rïoïr*";'*ffi', "-'-;.:ï:ïiïe -'rl,':'

à"-"1:

zwer.v.er', ii',"W \

Na de lrervattins"-'l*H.3il:ltii: .,ï i:i"":tli:n;:i: $ïd;ï"1*gh:

ÍÍ,!t]iiiiil];iiÍi

1-1. L::,

",,,'iilo[i.ÍI'1""ïl'fl l:'"" ïÏi ïàiaa" r

o,"

.u

lf

,,íiliiíii'iffi i

rffiffi{r*fq'H 'l

..

i

";

ïFf *:"'J:ï:" " :,',:l*lï1,.:3ïh{'il,

ï*l.**qf$ËpËift=#

\H*ffiw$

.:.;' '::".i:..iiti!


ïu oildoor betere

lwaluwen luuerrgï De van llSUII tactiek I |

,vu' *)ï-J*"J-."'r '$chras onze

sPortreitactie)

t

'*"1"#;4ffi*#JT:"t'ig;

\fffiptrt

X"ffir"ïHlix:'"##eï penaltY \d*effiï#*##,rJl\ ." .",.::;;: ;; * *'

,xq*t**;*ïe*

ïË**al*ffi

--ï-

Hffi$g$$ff#H'$F'. *lï"ïsf k$ramerr ue b''I concen[reer"" ii".i;t;i *}'Xïl;l"e; ali{r de Ío en .aanv I :: *"t"*"ï"ï'*r*

n

tot boek-

"*t.t' Ë3Ë'ï.,ï"'à-i'1"f.1;lÏf"ï;;tr:-ï::ïl:

'f#'ffi-#f,r"i:ii#.ïiï\'l:.i"ri'-';*rsr,'$:,f:** Ëib"$*ïkl$l.t"qi":'giff i'ï$iïï?$'i$Ê'-:ï1*1"i

,ífefii f'ï11 .vant_lliï.. ii I t ;;.i;J;.i", ';ll it tI S')ikenburg

;fi

r ro ez_ri J1iáïi__iË ll 2j-lg

ffi*,.,f í í Í i,"try àiiÈrr' Íiiír!Ëi iri!".""'s*oor5 roS.rr

.e 1 II + i';_ I & 12_, ': :

*ffi':*5$g$gi$E5tr3itiffi Hl'tqït*+;ftt"tit""t''i,,.s\t:l**L++*U*"tl:ru i"Ëi,'i a""t'.tt1tt 1

s,ruysdach,erandersover, dacht er anders over, ging r| str,ry. | er alieen vandoor en irok ob'tt:d Uat voor Keiae bal voo,r de voeten van van-KeiI de I zerwaard die er 2-0 van maakte. ae rust weer het zelfde I Na de s}jYruEcrt Zwaluwen voortdurend I spelbeeld in de aanval en na 30 minuten I in alleen |I was het van Bommel die, alleen I voor de keeper gekomen, tegen I hem opschoot, waarna de bal I voor de voeten van Struys ca-

ï;t iï"#ÍhfÍrri,'"tani"ï* tiidï"r"Hry:*?":'"5f'"'.13 aaï ,.,-*";u"3;"qr,5pn*1'\ïïlïfi*í{Ï;"'ïffi n,r",,t^ï:;'"t; dan u'" ' dog.{. AAnvAttrlr

Fpllltf^t^1ï,ïï bal voi9oe -es'.'-' op doe.t' * il'.::i**:i"i*'*l in de r'1 r't' '| ,

*F$"*rl"ïi1iap16:i5\er'ln:"i';'i1""uïi"a"rcch'ier JÍe " zijn .' zulr I -^-r;ir,êÍ dê\rHar ttr"-' nrensLr -

Z\trALUTvVEN

I

ramboleerde,

Z-DUNO 2,4-02 I maakte.

Meteen na het beginsigpaal van

die er 3-0

van

scheidsrechterl eiïe"" a" |1..^{1.t..Y."11_'"q_1--9 t::l veid, uit een córner, zijn kopbal ,*ariwlt-ien- tèii-áï""ir.'ËiË"*Ë 'Oooi

de

I

Pf$;

uit het doei za$ geslagen door steeds zonder succes. ti I eén der Dunoverdedigers, der Dunoverdedigers,. van nonehnllni nonchalant nnira;pn optreden rrrar;on werden ^* ur |l:t geen goals gàaakt en bleef 1tu1 lpor,npel nam de penaltv die via áan oót< larïge tijd 0-0. Viif mi- lde binnenkant van de paal benut nuten voor iust-was het "eináè- | werd. lijk zover. Keizerwaard €11 i rr"t is jammer dat Zuigluwen

":l

f,H $:,ryi"Ë,lï Ë: tï"';",iïïàï: iyË?tj: i::'ó? sland. ko-ppel-d- op 1-0 bracht.. . k,#;iï.H#"ïlï Nos in dezelfde minuur ruas..l:i ;'Ëá.ïi:ffiï& "*"-"rl I

ïËpii: tH;:ï;;;-"áËiË weer raak toen Duno voor l'er- l,ïàia.-"tlïfur'ËËïrËïfiià0""i';à; meend buitenspel bleeÍ staan. llïi+êï'là'áAiit íi; ;;*á"---


CehilksG

Yoot

na reeÍ T:Yse

ffi:$'fr moeSt Z'

ïlpsiïl""gg':*:l'ïr'*'

l\ Tluwen

"i&Í*


qu* %'2

in vsor Eruaïtnwry

2de klas A

Wit .... .... .. Iluizen Hoogvliet NDSM - }IBSS Spakenlrurg - ?,CFC Zrvaluwen-Zwart

Rljnsburgse Boys-Zuirlvogels SIZO Quick Boys

Huizen ......., Quick Boys .. Zrvart-Wit ...,

12

I

12 19 g 10

8 ó

Spakenburg .. zuidvogels .... De Zw'erv€r ,. i1

4 5

I'IDSM ... . ;. , , Rijn$burgs€ 8. 10 IïBSS ........11

4 4 2

srzo ..........

10 10

4

Zwa,l,uWen,..,

11

Hoogtrliet ,...

10

2

10

1

zcrc ........

021 3 S4,: i 11, 3 111' 511 5 I. 59 59 58 58 66

2-Z 0"-2

5-l

2-1 1_O 3-0 23- I

37-16 15-14 18-10 17-13 24-19 16-20

7-15 72-72

2t-21

11-17 10-29


RiinsbffiTÏll:: ;,'6'1'seT#aluwcR ffiffi f-''Ëil i voor

7

"*ï'wr-:+"tïtà"r,$i$:t\Aï*íffi .dr*il*iï;*Í

ïff:df,F-ï::**ttm 'ïïi?ïkjtr#$f

ïËiïr.'ii#,

,ffiïtrï#,l'Fïïffiq*fr:

**ieïrï{ï!**iilrfr g$:r-'rrrffii::ï*ï 5i"':"lJïf; ,"n'*t:lrgtt r:Ë

ï


nn

\ryOF{NEI{ IN ALPHEN.=",

notlrys

(Yan onze sportredactie) laatste minuten waren voor de vogels, die met twee welverdienZwaluwen 2 heeft <Ie lastige de punten naar huis vlogen. uitwedstrljil in Alphen aan de Sijn tegpn A.B.C. 2 verdiend met 3-2 gervonnen. Met tleze uitslag Iilmvoorsteilingen bleven de Zwaluwen voor tle 6e keer ongeslaachtereenvolgende gen. Het was een goede en aan- vooÍ lwêE*wen"ieugd

trekkenlijke wedstrijd oP een zwaar ntaar goeil besPeelbaar veItl.

tn het begin wogen de Partij- hield de jeugdcommissie van en goed tegen elkaar oP. Maar Zwaluwen voor de pupillen een na 15 minuten nam A.R.C. onver- filmvoorstelling in het clubgewacht de leiding (0-1). De Vlaar- bouw, die om krvart voor acht dingse zwart-witten namen na voor de junioren werd herhaald. dezé achterstand het middenveld De voorstellingen, die door de stevig in handen. IÍierdoor kon Fico werden verzorg{ telden elde eèliikmaker niet uitblijven. ke keer een kleine 100 bezoekers Na Ëen half uur glelen máakte Cie een prettige avond hebben

0-1 1-0

r

0-51

1-3

..u11

11 11 1i3 \2 11

'' ''

i

ïi H-jq I ï ïi 'Ë''gi

129 128 '' lz5 10 +

e

?

)

ï t"F-Ë\

5

4

2 1

(Van onze sportredactie) Vrijdagmiddag om vijf uur

ï ïr-*\

Onek zich keurig fiij en Presen- gehad. teerde Breedveld een dieotePass. Deze schoot beidetpartijen met een keurig sehot op.'ilelijke hoog-

'-- "'';'

te (1-1).

Na de thee was 't alles Zwaluwen

wat de klok sloeg. Kroos schoot naar 2-1. Maar''enkele ziin nloee *later was het de midr.rinuten denvoor van A.R.C. die het leer

in de touwen schoot (2-2). Daar men meende dat dit doelpunt in buitenspelpositie was gemaabt,

orotesteerde rnen bij scheidsrechier Hakkert. De Êoed leidende arbiter vrees echter naar het midden. Maar Zwaluwen nam wraak

ennige minuten later na de geiri het viiandeli5k doel (2-3). De

LikrÀaker ioeg Onck de bal hoog

@\Íi

t*m 1

nnr:Fr,1,rnFrR

iÏAtEND ,y*s"rooR <. r_r*í\-z !.rrf. vsnDrENr) v llftIr{f,Ntr}

ffi'mftffi/ffiru.ffiffi,{# ;ï I

"liiïil5i:iry#:"{:ïïffi

/

*ït*.

"x.1ïr"1 }'*Ë"

?:;'$


F',*__-".-

ÉÉ@*@ @d'

:

7'1IWF]ï

's Iv/M

]óOnSPROI\G 2-0

v'

r

rïrst ïIa ;T,wffi

:

e-i,iï1ïJï'ffï"f'f;::'i1'JË1'3'l

fi.fr#;i:;$à:Ëiiï'i:iffi

geïql*tl':.} -",= u#,n*'uu ïlaa; ;lL, ïlijràï, iï _ ËÍtr,g

ïi:,'#ï-ï.ïf{:",.ïr5

lr#.i*3:..!ï:.::Í"1Ïïï::

iïfi:ïï:';:["gi:r'Ír .

#Ëiï'#;il ï:ï.ï;ïrïiï#,ïi:ïïïdïnu"rl zuitrvo-

::Ji";;i'?"1'""';'':":""J'ïl

ï;

r', ffi

t**lï**+iq'-"i"{';.; :trut"*.. "*til"J iti;ïL"'H

:. ,.:i.

:

'", ffi

.*;lï# \?$"iïJ#'ffi'Ij i",e*' b$Hfl

ï?ir'i"i

4'ïïil

'

oalï'?i"tïó"-'"reen rÍaa' ffi; dÏt.ffi' sreepte'

i:"Sï'iï$\1iliig,;,:,i. r- - " iÍiiftffiiy,.ffi*;i;i;tí.:!:l

-7í-ri:-ï*:;tr:i;,,i;.,:,i,,,:ii,r,i,::::ÍÍ

'ii;i:ffi :!a):::i:La:::t:áit

:

::

:

:::r


treffers ardingse Vtra rust na Pas

ïiluíJ"e*' em HwB#voseBs geËeiB?.?_R stffiffiBd de hËelden r.

-r^^]ia\

t

braeht na

de

'rrervatlilt-*ï'ï:;lf.;t'1"ïËi li;?'

ffiNW*m

ï::i- dï" fiàïi-;lit"'

*"1;ÏTf'ftf:

was' dat

gm*+*ffi De Vlaardingers .Pl'obeerclen -verzetten' 4aar nJï"r.L"t te

',^",,.;;--

;;*$"",1;"'*;u','*tt#ll Ïïh"íïrii! zïï1"*"o g'*,f

",T,ï;

\ï{f#,iÏ{*ffi iiu o o' MulËï?'"i"'ofi à'taà'-*ia--'i* (u-z)'

der goed in

:; ::i ,.3.ï#:f flï"''ftï]à*ó" in 3i'iïH;iï"ï[ï Ïii',"ï1; '

'-'.ïf

ffi"u'tltl *:""^

ffi -ï l*i-,,tïï+.#ri*ir, iftïrri!Ë."

__-Érv6ur.

-iutzer :.,u/e|

(.r)rck Êor.s

._z

rt l:t r^ ln

t: r:r,li ciei" i,; f:)i{(e:,bi;rq rb

-- 25_g :r o ó 0 23 r-9-19

ï Í ; ?9

l"'ïlitï- ij 3 I i li i::jl

4 5 r i;i tà_i'' 'f érvêruer 11 : I F ií t;-ió

ï'í="", 'izii i iiij Eii ii i: ii .'; sï ï3:3? i,ils",'., ií ,'ríi ", ', Z*'aruwi,r ri- o' =' 66 l' ""5ju iË"'È Ë

Píjn:tiurgse B

c1e

'ï;r%"'ï."x1":ii"+:ï

A""mgU:.":"'Xf3'Hl-':1"'"xt *t"*,":; de.hervatti's f"f,,ïX;1,.

lïS"àïï:í'#qd"s"ï:."**l

' I la|bqer .-'

speelde símuËtaan met

I

I

\xï+ut$"}Ë,;ry*un\

.

',i::ïï*"*:ï

\ï$i*fl-hïxï$;.t-.''#H.\ zo mèter r'r'as ::i-i-iËï:ïËlï;ffiËï:: lË:fr'tf,i,í'ïii'i'iá 1*:tl*xru,,r"ix r,rxi;; lde sÍrdit aanbond met ZB jeugit_ lr-.--leden

I

van ile zwart-witten.

oe simuuaanspeter won nesen-

lti* i*iijË;-eilh;;;;;;ï'd" I r,^*,r^-- --^fi::1"ul"r.fi'fr"Í,ïi?"ËË*"ï f,een i'ijpers-ï" -nfl-"ti lT-"ggr-,

llt"""i:'p""t,i*àË"rriiv-!i:".*ï".

lË:"i"Ëïgï*ïil,iáulï,ïï,nt: len als laatste capjtuieren.

Na

afloop reikte voorzitter D. v. d. Snoek de prijzen uit aan de leden die de beste prestaties hadden geleverd. -


-----n.--f,f

ffiffi Redelijlt aoetbal zonder goals

I

HBSS-Zwaluwen werd sporïief streelqduel komen.

Dat lukte Zwaluwen

ieis

meer dan HBSS. omdat de Vogels als ploeg co.mpleet een rvat gavere indruk maakten eh op het mÍcidenveld een

I I

greep hadden' Voortlat we ook I iets vastere "át Vi:v;r ld:-,:'-:sl Ï,ad irij reecis"-,cer:: maar één *oo"a I ^-Y:.?:^-u:.:t"n":lt"l" ï1",tï: fir"lJ* vrije trap van ele tegenvallende Kor".g!ïï "ï" Ë.iËu"'iï-ïffiïd#:ËïC^gillffiru3;',"*?ï3lo,T,ïï$:.,'::-;:iï !a!cr^' r-roiaal uit het doel geslagen. Ífi 'de - Zwaluwen graag eerst een eompli' I Ï:"::^11 uc iweede hetft onderschepte 'hij een menr aan hei arrres kopbal van dezelfde speler - al,s"":_$+llï:ï gen voor het correcte spel. zo l(an I| $;,iË::l'#'",,'i;ïf,"',1*ttï5it"1f,ïuïÏ ::;;:Jno nnhronoon nm echfe srtcn móde een als voorzet bedoeld i:ï"iiï'"lïii.ï.i;1i,""1"fl il"lË.iiï{IL"-ff;i?f ."',!:;""ruf :".ï1:-3:f schot van Mulder. HBSS deeit van tle uitslag plezierig om zo waÍ | ::-^:'r'.ï:"^lr.taa* beperkt zodoende lrenorlrf bleef znrtnenrle het aanvallend in die Periode ï#,rïï #i:ïf *ïïï;if*""ï"#t,iïË | fnsskansen alleen u."l t9! q'::11ic"":1"11.11?.t"1'--D3i beter doordat het Mulder niet -van saan. ne Dordtse *ruïtl*"i'"ri'i"iï I het .reit da t d e tiet ,,zwemmen". Maar j*aar het oórzaa k ï"#t'Ëio""ï ï:""1 i ::: f, ïlïli nÏi *, ats kijkspel wat vervlakte' s.Ïeeí een iets betere"ïo'nditie be"i"Hïïio' uA",,, ,i;rí'iiË'à;i;ï | wedstrijd alleen buiten zorgde Zwaluwen de l:tatste stoten. IIet te komen. op tijd in Schietlam in feite had Doelpunten bleven g*r"hàJid"'ït'àï controle Minder I haa rnaar rveinig - deenlijn der verin beetje al een dat ere-rÍivisie-scheidsrechter Lou van golil nog gelegen tlat wachtjnguit- A. Hofmarr Ravens, sarhen met zijn collega v. d. I In de tweeile helft ile tijn staantl, hail tle I meer, omtlat toen l''tgj _tp"-l minder . bij Zwaluwen en- Smits bij FIBSS Veer langs -van hern overgenomen om- | gecontroleertl was' ÏIBSS kwam in waren de bestespelers. , ,.'..,',,:. wedstrijil dat ile Doriltenaar niet op tiiil aan- | die periorle overigens sterk terug_en SIBS{: d r'. Heest; a Vi:rmeuten, wezig was. I behoudens het laatste kwartier be- Leeuvrangh, Boender en. Smit; m heersten de Schietlammers de situaOver het gehêol gezien hebben I tie. Maar had Van He€st in ile eerste Jonkman en Rademàkeii v Schop, Mulder, v. Driel en Kófooraal. HBSS en Zwalgwen een redelijke I hetft de kleine kansjes van Zwalu' Z\MALU\ /EN: 'd Boers; a $truys, werlstrijd gespeeïd ook al ontbrak de I wen bij schoten van v. il. Graaf en lVesterdijk, Veth en A. Hoftíàídím v. spanning en mogelijk de sensatie die I invatler v. d. Giessen veriitlelil' na ile d. Giesen en v. Genderenl v Buidemen destijds in tr'Ilaardingen kreeg I rust moest Boers met twee uitstbkenvocrgeschoteld. Met name in de I ile redtlingen komen om HBSS van laar, v. d. Graaf, v. Wijk eq.lll[Vilde. eerste helft probeerden beide ploegen I een <toelpunt af te houtlen. ' 'r een redelijk tempo tot goed spel te I

SCHIEDAIfr

I

"

"


&H$*W 't**r*#sffi ,ffiw - rn o,o ,^-.

onreglerreataí,

#ffihffi {l*a

l--'0

.?*o

8*n

líuizcn .(- li.': 9ur

uit,resf.

-"

:,":rdr;Cnbulgl:9:à ;;,'Yarí-wjr /,rtlu ! osêt-

:: " '3

lí iJ

íili

6

?5 P'í*

$3í-\ï";;" lliij r ;jj j

s:ZC'

",," l'í 3

ii"_fi.30"'"*"" 4waitrrva,,t:í4t; IIBSS"i.J2.-

-Floog'lier

jy:f t,1

s

5 ï ï9 26-1? ls-tï :,^ + j Í9 ?l-ta :^a 20-18

f ! Íáii #:#

zt4ït 19 '!;;-,1 v 72-1! r r rif a r:_.io'

I


Fortuna won spelregelwedstriid

u

u

]-z''Lï

ble(Yan een onzer verslaggevers) dertje onder het gras zat" Ëó""4u vragen enige moeilijkFortuna is witrnaar geworden heden oP te leveren.

De tweede serie van deze wedom de grote- wisselbeker stii.iden regelwetlstrijdcn. Deze weril g!s- zullen votgende-week in de VDL teravond in tle kantine van de kantine te Maassluis rvorden geDeelnemende Ploegen v.v. ,,Zwaluwentt in het Nieuwe- houden. ziin dan VDL en Naaldwijk' De georlantpark gehouden en was liïrate is vastgesteld oP 28 feniseerd door de Vlaardingse l:ruari.

van de eerste van een serie sPel-

Oefenwedstriiden (Van onze sportredactie) Woensdagavond sPeelde Zwaluwen op hit half-verharde veld van v.v. ,,spijkernisse" een oefenwedstrijd, die eindigde in een gelijk spel (1-1). De reserves vaí De Hollan-

diaan. dat zondag gecn comPetitiewedstriid hoeff te sPelen, komt

ilá#bn s

oêfenwedstrijd in Dei{t binnen de lijnen tegen DHL 2.

in een

-''ffi;Ëffi,ffir*nluwen kon ssen saetBe,Ï:31*31***

\ï^l*'i'tl.'g'ï!T":ï?ïiïïïr.d:\ïï+l

[**;*t** I

Tl*X'ïïaé,

du

l'àLïti*"t *"t*

Ku.'

rofl;,

xr*+ï**-.ffir

n"-ËÍ'den


Sterker

ZiaIuwen

.,_ïon toeh niet

l**1'g*u*ry,ï';*ffiuï.

(

or

"-

ndri,enoAMMER

e"ut"ïóuuiri#êr",m:."gg;m;X;

2de klas A t-2 SDakenbsrs-NDSU "' ZCFC-Hulzen-

r'-

'

restaakt

ï-i

snv" Èi ;lftf""íJï#J""Ê*"i.,è, 40-18 1"-.tl È li' 26-11 Quick fi 3l lii u-16 twart-tVit I)e

#ffiF'Si$ïf.ïloïi* !Íuizen

Bol

s

SDaken'ourg

ZuidvogêLs ..

tlijnsb.

FoYs

7,C:FC

NDSM

zwaluwên ËBSS

Hoog!'liet

i l

.

Zwervef

SIZO

.^^^"D^G 29 J^NU^IM

2'i-11

'

i iiïi ii

1

29-20 20-17

1H2

L7-21

s z 112 t7-28 ?J-qg

I iï311

13--15

ït48J', .1


ftgen lcwarrr Zwatruweïr

-^arND4ql3!g.*uo11*xE

^'fi"-"" tle |il "'Z""od"mmttt* Xïï,'31gfi""oa."

DE ROTTERDAMMER

o BREEDvELD

l*ntrur;g+*li','ï;""""iffi

$i'iL

n;rusffi 2e lelus A

2-l H

Quick BoYs-NDSM lii-Ínsb. Boys-Spakenburg zwaluwen-ZCFC De Zwerver-HBSS

0--.0

?-0

Zwart Wit-Hoogvliet Zuialvogels-SIZO

Ë,'lï:t"l*ï't""sg'

Huizen Ouick BoYS z,w-art-Wit Snakenburg De Zwerver r Riinsb. BoYs srzo 2r161'6ge1s Zwaluwen zcFc NDSN{ ïIBSS Hoogvliet

15 11 16 t0 15 I 13 6 .15 'l 16 7 16 6 14 5 16 3 15 6 15 5 15 2 15 1

3 3 4 s 2 1 3 + ? 2 2 ? 1

25 27-1L 23 42-19 20.27-16 Yl'' 26-18 ]Si . 2s-23 s..: aP Í 16-21 :15

1 3 3 2 s;

t:, ."23-34 Éi,.r14 t'22-21 ''$3i 2?-33 d

B a 6 13

l?: 72 11 3

23-28 18-30 13-15 12-40


MAANDAG

I9

FEIRUARI I9ó8

-

Zde klas. ..A

go1"61-Qulck BoYs

.

Spakenburg-Zwalu*'ên IÍuizen 'É1,'Í1,'+r":::::: 19 l?

"

4-3 1-0

127 31-14 4 23 4+t2l 3 2g 27-.16 2 L9 27-16 6 16 29-23 I 15 16-21 7 t5 ?'3-34 g 22-27 !i',13"...1.1Ï...::: ï7 r7 14 Zui,óvogelrs."..']: I 3 a 812 27-34 ...... 11 u#;i'ï;; 15 zëíc'............ ? 3' I 12 23-26 18---30 NDSM .....:...... ts i9 2 i 6 11 13-15 iiá3ë^ . ....'."" ts 1 71 13 & 72-40 iiË""iwéi'.'.'."' s

il 'g Ï SoiaËónrurg .... lt i', De zwerver ...' l? ; ,

ii


VLAART]TIVGERS ZOTTDER AFWE,RKER

T,waluwen liet lcansen in 0-1 Spakenhurg eing Westerdijk-Veth c.s. voorlopig goed af. Tot na 18 minuten Vermeer [nksback Holman te glad af was. SPAKENBURG

duel Spakenbgrg

het

Halverwege -- Zwaluwen vYanen

de voetballiefïl$bers

dorp beslist

stand {Ht.

uit het paling-

ertig

na

over

af, speelde maar slechts omdat de bleef laten. I werking te wensend.over Í SPAKENtsURG: T. Koelewijn; a' Een strakke voorzet volgde en onge- | G., J., R. Koeiewijn en Roos; m. hinderd kon Loekie Huygen de hal I Zwaan en Van Diermerll v. Vermeer, Bos, Hop en Huygen. inkoppen (l-0). -r "'"ílr ï"'t zwALUwEN: d. B.qqffi{..struys,

scRtMMÁGE

de

minuten:

in voorafgaantle

periotlen Iijk het beste van het spel gehail. Het mocht dan zo zijn ilat er ilikwijls een pass verkóerd terecht kwam en tle VoEels zich met graagte verlustigden in tempovertragenile acties op het miililen' vekl, niettemin stontlen daar zoveel

pluspunten tegenover als rve tlenken àan betere techniek, grote werklust

t*If; -

Door toerloen van Hofman volgde ter enkele minuten later aan tle andere kant een enorme scrimmage voor het Spakenburgse tloel maar wonder boven wonder kwam er geen doelpunt uit voort. Terwijl nu bleek tlat Spakenburg op het moeilijk bespeelbare veld iets beter uit de voeten kon dan Zwaluwen gaf men het aan die kant toch nog niet op.

I !

JBï

ieq ioË ,.4À

rIa

ad ).{\

iuI us IO ap

ï0 íz TI

tiÀ

o

Íz i9 Êz Lè

9' 00 60 89

z9

ryp

0

t €

Met name v.d. Graaf Probeerde het

met enkele harde schoten maar a1s een leeuw stond de kleine Koelewijn zijn doel te verdedigen. Te índividueel spel van v.d. Wilde deed diverse aanvalsacties voortijdig haperen. Aan de andere kant legde men er meer

in en dat leidde tot meer gevaar. Errkele kopballen van Huygeq tempo

en een omhaal van Hop waren èf èÍ werden door Boers onschadelijk gemaakt. Een daPPer

,

slecht gericht

I I

volhoudend Zwaluwen bereikte geen

v

suoJq ra^Ilz pno8

revanche,

niet omdat het

minder

H'ï#"'&ïfà'"ï""ï

ifiirv.d. Ë;iïi

S, Breedveld, Buitelaar èÍi'

--

Wilde.


MAn5lgUO 4 MAART l9ó8

iVlij*sberge$ HoogvlieË

,ru,,"'-roïr*ï,,klas A

gi3

4wart-Wii

spakenburg

i: !l áweïver I{1insb. Bo).s

íË'.oJo*",'

zcF'c

frBÊ1#**

Hoogvher

ro s ir

g iá 17ni 1:t5 lÈ

?

lBsi

ri 4

3-0 3-1 2-0

129 322 Bt9 6t9 917 otà

:

u4 l! 5:t tt

naar zege

0-I I-2

#i,ihËT.r#'**'*' I{u.izen Quick Bovs

sËurÀrde

614 6 -14 At4 813 912 136

48-26 29_t6 27_79

32-24

19-23.

24-37 15-16 26*29

27-3s

l9--ee:

l4*41

ant Hoogvliet won met L-2

$mvriendeliil( en hard spel deed lwaluwen de das om (ïan onze sportredactie) lhet lacgniekq optreden -van .de ' .... lHooplietse deferrsie. ln dq @P- Zwaluwen heefi zich d,eerllikl6e.È minuut liep hd handrg 7n d,egrudnnt Hoogtsliet uer-gíst.laoor op een half- gemiste tral Aan de Kethelweg uoerde lord lo"*.*r4" doelman - I{einen en spel van ile twee matige ploe- lii.p de bal ia het doel (1-0). gen de baoentoon. Dut ile Vlaat-l i,4et nog wa1 heen en weer geilingse oogels m.et 1-2 aqloren,ltrao oo ítA middewtelil wss- ín u:as eerdeT een geoolg aan zwok-ltaie a. krui,t aan cle tsogels op.

ke momenten d,an tan Hooguliet-lgooSuliet zat als Los zand aan else uítschieters. lt+aní. Onuri.end,eli.jkhed,en ouer Het eerste kwartier was het be-len weer leidden tot enkele nalangrijÈste en á"*a rpótaíulai-lterin4en in het o'rbítuule boeleie' Le vogr de weinige toeschouyer,s. I Verlies Breedveld schóot uit de eerste de I bàste aanvát tegen de tái; i" ae I Toen Hoogvliet er in. $e zgsde zesde minuut háalde Stniir-een. minuut 1-1 van maakte door

uii, llvtiinsrure, dacht nog-nie,mand een nederlaag. Zwaluwen strafschop toet e"tAe; aánvóerder lstootte zwakjes terug met enkele Siuimer schoot goed in, maar doelman Boers redde fraai. En in de 14e minuut kreeg de scheidsrechter een bal tegen zijn hooÍd, ïraardoor zijn bril op de grond viel. Twee minuten voor het ein-

rinai- onaÁi

"À"óixantei; waarvool arbiter Letterman

*dl"* I'

e1 tenslotte nog

een

)IWUdS,{r lllElsnou,I.uf,AÀïfl

sleeht gerlchte schoten van Frans

van der GraaÍ err aanvoerder Buitelaar. Het verre opdringen werd de vogels in de slotfase noodlottig. Hofman probeerde de bal bij een Hoowlietse uitval weg te v/erken, maar schoot te-

gen Mijnsberg op. Deze pilrte het leder op en schoot beheerst langs de uitlopende doelrnan Boers. Zwaluvren maakte.nog een vuist maar kwam alleen tot de minder prettige botsing met aanvoerder Sluimer.

i

l


$;iiF3i-*i"sfi''*:"*

i_l

I-l

Èi#ï$*":mY'l'"

afgelast

I--l?

2-2

ÏÍrrí"--

sa'ï$;;:- r'tif i6 i Filnff"ff"ï. 19;f gp;5;ru-iË.. ff i I rs iI4 Hb1Ë De Zwa;:^:"

l it: ,' íi Ë ::

g

ig jíf frï'àï"""i. zCFë' ... rB ; i g1'_à1"upàn. lJ Ë i, '. zu iloosvti-. 3 --"v6vuef, tà

i íli

Ë

7

3

íY

'r

r-16

49-zs

^it_.rs ót-25 22*zs

iË l9-tp tt jg er-áá "J-if

i9

:? tr u

2.1*s.5

2e-e:l

Z9_4t

t4_*4J


$;,,,i,,,:,,,,,i,,,,,,ii Ë.,;ii:1i1 .

. .,;i.

rrjlit# '

Quíck Boys speelde ef fícíënter

lHardwerlceffid

ZwaÍEËwexa

verloor verdfiesad : ]--3 vrije trap van De Wílde" Schitterend

zoals Vooys reageerde en de bal over de lat tikte.

Jr illoment uit de periotte waarin Zwaluwcn de situatie beheerste. Veth kopte de bal weg boven het -(rec!ts) hooftl van ile Katwijker Vá Leeuwen,

I/Vesterdllk en Buitelaar bekijken de situatie.

gens pas'natlat Zwaluwen ilicht bij 2-1 was geweesÍ omdat v. Ree een schitterende lob over Haasnoot en Vooys tegen de lat hatl zien komen.

In

de dertiende minuut bracht een

pass van Van Leeuwen de bal bij de vrijstaande Cor v. Duyvenbode- die vrij eenvoudig scoorde: 1*2 en in de 30ste min. besliste Parlevliet na een

In de eerste helft had Zwaluwen pË"rp".tïu.i,"ï.*""" nos I "óo.tijt. en omdat eóys inet Àanáewiet in nieuwe Zwaluwen-fout de strijd: euiót I v-oetballend Quick Bovs heeft in I oe middêkte twée een waï Àaitu in1-3. Zwaluwen kwam aanvallend Vlaardingen een wel .wat- r-uime, I qf$ .maakte. Zwaluwen Íaá- áantzij veel tekort. Stevig, maar sportief dumaar vertliende overwinning behaald I felle inzet het beste iráí spel en waarbij arbiter Vink niet kon op,een,nerveus """eenzijdig via el, Zwaluwen. I kreeg heel overtuigen. - hoewel Het ontbrak de _o,pererenit vogers niet aan ijver, I iinkJ spelend waar r:e wiáe rePSaL !oe_ hard",het misschien ook I kwaam werd bedwongen d.oor Rem_ ktin-kr rle kwalfteït i""ht-;;;r"r"": ZIMALUWEN: d Boers; a'Io1, Veth, ÁËr.ïï"i':-;dá;.;ïà"ïËi. vooy, '\ilesterdijk geefs. Midvoor vàn Ree mocht dan | redde bij schoten en A Hofman; m Struys v"" I bij zijn heroptretlen na een lange I Ree, maar was juist"á"--piíi-à" en v. d. Graaf; v v. d, Pijl (J. Hofvoor ríst verslaschorsing werken als een paartl, de I gen toen van der Graaf na een verman), v. Ree, Buitelaar en De \4/iide. met Barnhoorn als lnvaller- voor De | Èeera uitgeworpen tl"t - van grote QUICK BOYS: d Vooys; a Remaantredende Katwijkers be- afstand tráro èn scherp inschoot Fest melswaal, Haasnoot, Barnhoorn en heersten de situatie vrijwel volletlis. |I fO-ft. Den Hollander; m Aandewiel en J. v" rilïyïïï sterk cenrrum : i Duyvenbode; v. Dijkdrenth, parle#ï#'f,i iJ#j. \ï:á, -spel ) 'r'r: vliel v. Leeuwen en C. v. Duyvenbosterke van uaur"ooí.--n"*- I ^ de. merswaaiin reeper fió;.--" (le Kopoz 'ó) rAà[d€WreI Urt f"" fJJfi-"pïrïJff";l"fïi I a[een | ",#:ihoekscyy^' p,$^ó:lrjk geweest. De Katwijkse doelman mocht dan I een e"o1*t!*..íe 'È bij het doelpunt dat Zwaluwen scoor- | Boers reat9lqoY retllz"of r-o}*t!c).1íe rest was de misschien niet wijuit saan. in de I tle cent;19"9] {,5al"e^ígï1a-^i Zwalrutweede helft, toonde- hii-klasse 6ii I wen rp1"*O^rg"aeSïqï'.+f^efe sterk enkele knappe reddingen. Met namó I gt :Sqbpa"."""Si"'if.f 6oï""o -at :il"Í",:ïl:;Lï5l'ï: f:lf$L'"* 11ï VLAARDINGEN veef. --eyelwichtiger-

-na- rust efficiënter

Een

** I

tffi

^sË


DE ROTTERDAMMER

Zde klas A

Zwalur,ven-Quick BoYs ... De ZwervcÍ-Huizen

Zwart Wit-NDSlïI

Zuidvogels-Spakenburg

stza-zcFc

Iloogvliet-HBSS 20 14 IÍuizen 19 l0 Zwart-Wit Quick Bo:'s 20 11 De Zw'eruer 2l 11 Riinsb. Boys 2u I srZo2oBJB Spakcrlburg17755 zirid.vo{clsl974B " 2l 4 1ÍBSS 19649 NDSTI 5 :l 7.CFC 2l :l Zwàtulvcn Hoogvllet2a3374

4 6 4 4 2 10 5 7

2 3 5

ij

I

'l 11

1t

ï

l-3

.. 3-1 {t-0 3-1 . 4-0 r-1 32 38-19 26 33-1s 26 52-29 45-28

96 20 22-25 20 32-39 19 28_26 18 30-31 rB 2B-r, 16 24-35 15 37-42 13 30-44 I 19-47

i I I I I I i i

l#Ê:ï*iï.il.r{Ëï lï.

, -'..r.

/"ií^

_-'.. vqrl

lg;5-ïffi

llar

ï*,flti

/r^,-*',, 4e 161r;*'r'.'.Y ervan

liïI,1"

r,,., "^ 1.,,:€ln

à'.

ff'*m'*, ry n

rï ry. qry,t,ir+

",tl. ricl /rti.l;p.,,..

r,...aiu*c.;, tJ,ïÍr-/.i;;.,,;,1r"ir,J",l;'i;;:, "';;.ï",ï'ï;1,",, n"ol;;;ï.1;,,1,i,,.1:11 ,.- l;iï,_lÍ';ïï;.,ui."ËJ,, ïoo" 1,"*ï'Jà, "Á.: :,s .,à''u,lil;(. ;ct /f;ne treui..iï.. ut',rarrcc,ï"n,jo1'^- /.:ff r';.,1',;:'nrt',i,t, ,io*.ï, A '.r,i(i. .{;:.;;c.._traÀr -.;;" . 1'e.,^"r"'iàïilËi.,ft à',11.1"1i-::, --ol;ir,$t: t;i1uÍ onti.,r"ïi59 lrans'-r_#ï: í 'o(,i;s ri:;'',uo"i' r/'i; . i,.,r, Ilutlool h5.r''j-s'íle hem -' 'ï'r oe: "n, o'ii,"i,, /$yoï' "ata j.1 rr-dii'[*e;-nXfi t:g",i;;,,ï t ;; 9ri, iàï 0"""j^ ï: ),:

;;: "^"en pasq i,ll' Taar her'",.i.':'.t È.ouï..''oo. ir,ifr' f,;u

r::ï;lir:

#ffi


.affi

pde klas A

Rijnsb. Boys-Zwaluwcn

Bo1-s-ne Zwerver

Suick uurzen-Zwart Wit NDSM-Zuidvosels

spakenburg_SiZo ZCFC-Hoogvliet Huizen

Ouick Bovs Zwart Wii

Dê Zwerver SIZO

zcFc

Zwaluwen

,1

6

o)

21410 o) +l

2t33 x) g winstpt. in mincieting. Hoog!-tiet

1-4 1-0 3-1 2-1

2*t

21 li 21124 20 10 ,,

Rijnsbu- Boys 21 92 SDakenburs' 1971 NDSM 27 15 Zuidvogels 207!,

HBSS

.

2 34 41_20 5 28 53*29 4 26 34*27 ,t 26 45_*29 B 21 35_42 10 20 23_2s 5 19 33*3tx) s 19 28*38 u ru. 7 lg oI*.Í,í zo-.21 11 ÍL 33_+: 11 15 34_4s 15 I :o-+ó


I

.E*cn r,.^" ,

fll fl68fl Dotl

ji:i,4iËï{{

Ëi?

ut

,",",jï.;$ COIner


MAANCÀG ?2

\ ï

Jn De Ëweruer

{íah*en

{l

il:iïffil t\iint onze sPortl'edccÍie

)

'

,rxiit:rfsrtr'mit^ r,wi,|ïffiwi{íi:rl)

i}Ëffi

ï#;q,r*i$,"ert':r'ru

ïitl"piti.:"ffi.Hi,+'

ïffiffi

Zde klas A

....... ..

Rijnsb. Boys-Zwart Wlt Qulck Boys-Zuidvogels

l-l 2-2 3-1 1.-l $-1 3-0

.

Iluizen-SIZO

NDSM-Iloogvllet .. Sprkenburg-HBss 2316 3 TIUIZDIiÍ 2314 4 Quick Boys 24il 6 De Zw€rver 22 10'.l Zwart-Wit 21 9?5 Spakenburg .

i

,tr##ffi$ii;ffi ou""' l""itïoi t'ooe

SIZO

Rijnsburgse Boys

iÍDSM

zcFc

Zuidvogels ÍIBSS zwà1uwen

z.tóto

1

2 5 7 5

23 9 410 237610 23 7 511 22 7 411 23 410 I 23 4;8 11 23 4 316

IIOGGVLIET , S triree extra verliespunten

\ 1 1

1

-

Zwaluw-en-De Zwerver

l

3? 32 28 27

1+-22 59-30 46-30 36-26

tB+) a8_az

22 25-31. 20 3H1 19 37-46 18 33-38 t8 23-28 16 396 11 22-51


t_

lZwaluwen A3 ongeslagen lrampioen

l

,.^lSl,-S-B team van Zwatuwen

flï?,*"ï,í ;:*tm*nl;:""# iiËÈË"ïJ",ilfi3:t 4i' ;;

;:í;fi " ;:;.ïi,

1

"ï.*i?l':i"fi;

Ëlfn'"ïggu uu,t o. I: ^"-1, -"*1"ï- lï,tffiïïy i:"ï i,iË"ia.r*"tu-en rpeuid i"-"r.iàl páËr"i:r"iJ,

zv-"Ll,uw,nÀr

r_ , DE,$unt#afi*

I^I E'I'p,,,t1il:#ff

ffffi ffmffisffi


De Graaf míste sfrafschop

Zwmrt Wíe wnadaeaËss S-l zese slieË sËËBlerieeax: de beugel kan, maar toch c1e noclige incidenten bracht na te felle chargès.

\rooral }'[ander en v. Ree haclclen het

nogal eens met elkaar aan cie stok,

ROTTERDAM

cij- Deinduiitelijke fers waarmee het oranje-witie kleuren spelentle Zwart Wit het Vlaarilingse Zwaluwen overtroeftle

zouden doen vermoeden, dat ile RotÉerdammers ,,het

en op

Iek boven

hebben"

Gen schitterende wedstrijrl

kunnen terugzien, Toch zou clat eèn

overdreven beelil zijn van deze af en

toe aartlige, maar o,ver heí

gsnornen toch matige weilstrijd.

geheel

Een wedstrijd, die ais sportief door

terrvijl v. Genderen Coen N.ieur,vstra-

ten eenmaal ielijk oilc,eruit haaide en Heileman dat aan de andere kant met De GraaÍ deed. Mede door het zwakke opireclen van arbiter Bos (hij had heus wel enkeie malen een speler mogen cpschrijven!) ble.,'en kleine incidentjes onvermijdelijk. eua voet-

bal

Zwart Wit lret u-e['

cleed

dan Zwaluwen, maàr toch

beter

klv.amen

vrij Celukki. Zelfs kreeg Zwaluwen de eerste kans om te scoren en wel na ruim de eerste doelpunten op wijze tot stand.

ge

een k'"vartier spelen: de snelle en te v. d. lVilde treuzelde echter te lang en v. d. Giesen kon daar-

egoïstische

door beheerst de bal wegwerken. Een eig-zag* solo van Wandei werd besloten met een hard schot van deze spe-

ier, waarbij de bal via eenlZ*ajuwen- verdedigcr in ce voÉffiëber Boe:-s terkeerde hoel< l:lvam {1-0).

Een hard schot van Coen ]Vieurlrstraten gllng rakelijks naast en een kogel

van Pauli Visser, die de bal na eèn vooizêt van Jan lrÍieuwstraten ineens

inschcot, onderging hetzelfde Iot.

?ele kÏ-as

-1

'u*f4ffiï$:',;.]'g, * ii*ï Iih,tíÉt| rïï,:Ë*T"lls ? u$l4Pf,".s

w"ï\ï\t"'*\'r '?iJ*tltl""

íL

I'RTT DOEL

f:t

Aan de andere kant bracht een

solo

van v. d. Wiide Frans v. Ree voor een vrij doel, maar wederom zoch men het doel te hoog. Oorebeek strafte in de 32ste minuut een fout vah Veth af en dat betekencle van

koÉe afstand 2-0. Drle

minuten

voor rust bracht Ooretreek wederom g-0, In de tweede helft werd keeper v. d. Laan eerst ,geblesseerd na eèn fel duel met v. Ree en kort daarna schoot v. Ree na de triervoor toegekende seheidsrechtetsbal net naást een treffer op zijn naam:

het doel. In de l3e minuut nam arbi-

ter -Bos een vreernde beslissing, toen v. d. \4rilde fraai twee tegenstánders omspeelde en hi j plotseling een s-traÍschop kreeg toegewezen. De Graaf belastte zich hiermee en de naar links duikende v. d. Laan zag dej bal tot zijn vreugde aan de rectrïe"-t kant naast hei doel gaan. De Graaf m.ag.\te zij:r fout goed door daarna op schitterende wijze 3-1 aan te teker

nen. In de 23ste minuut schoot Helle_ man hard 4-1 in en een fraaie com_ binatie tussen Oorebeek. Dentro en Visser werd door laatstgenoemde met een listig schot goed aigerond: 5-1.

ZWART WIT: d.: v. d. Laan; a.: v. 9: .Ert jr.. v. d. Giesen, Wanáer en ttelteman; m.: Jan er1 Coen Nieuwstraten; _ r,-.: Dentro, Visser, Oorebeek en Klaassen.

ZWALUWEN: d.: Boers; a.: Tol, Veth. Westerdijk en Hofman; m.: i.

Genderen_en v. d. Giessen; v.: De Graaf, v, Ree, Buitelaar en v .d,'Wil_ de.


Zwaluwen eimdFgde G€bmpeËË&Ëe mmet ftkse 5-Í reederHmag

Na de rust

OI'IDER DRUK een

fel van leer

t_rekkend Zwaluwen. Gedureucle

de €erste 20 min. ri-eld ZwartWit.ondel druk gezet, maar hun Zrvaluwen heeft ln zijn laatste I Al dilekt na de aftrap ontspon r.raren cie gasihercn die. pi.cfi{c_ goed _s-luitende verdediging gaf eompctitiewetlstrijtl van Oit sei- lzich een aantrekkelijke weostriid. rende ian enl<ele zwattre Ào- Ii de Vlaar.dingse voorivaa-rtíen niet veel kansen, hoewel soms zoen geen kans gezien haar pun- [Aanvankelijk schiep Ztva1u..vên menien in de Zwalrru,cl_acltter.met behulp van on.iujste tackles. tenaandeel te vergroten. Hoe- | zich c1e beste kansen, nraal het hoede, al na I

! lijk werd gespeeld moest men i wel er beslist niet

onvereUenste-

toch in tegenstander Zwart-IVit 28 tle meerclere êrkennen. Bij de

-.'-.--

Botterdamse awart-witten waren tle combinaties wat verzorgder,

in tegenstelling tot hun lrlaarclingse kleurgenoten, waarbij

vooral de combinaties op het midclenveldl wat vcrtragend werk-

fen.

I

'fl

20 nrintrten cp oc,l Na 10 minuten werd het comforlabele \.oolsprong t<ór,rlÀir scheidsrechtei' Bos eindelijk te DOgen. bar toen v.d. Wilde weer ván de Na een hrr:arÍie;. werci een r-er._ bal werd strafschop. Dere trêp van halfspeier J. Nieurv- ze-rverd afgezet:janrrner.iijÉ door straten door óón der. spe]ci.s r.an r.d. Graafechtel gen:ist. nchlrng teran<!eld, zotiat Boers Enkele een geslagen doelman rvas. .Ën verdiendeminuten later toch het sukses voor de Vtaarenkele mrnuten enKere minuten later vrerd een een dingers toen een verre inzei door te zaclt teruggespeelde bal doài v.d, Graaf inèens rverd ingeschorechtsbinnen recntsbtnner) cechtsbinnen Visser Vissèr onderschept, onder.schenr ten. pie zijn beurt keeper. Boer:i De gastheren ontw-orstelclen -op kansloos liet. zich weep aan de druk. Hoewei Zwaluwen zat echter niei bi.i zij toch zekel niet meer - pakken aande neer. Bij cnkele goei vallen kwamen dan huntot gasten, d,e,scoringskansctr u'er'den r.,d. 'ivisten hun goede schutter.s'Wilde en Van Ree op het laaiste I:eek en Visser de stancl Ooretoch op monrent ten val gebracht, het_ te voeren tot 5-1, daarmede ,

geen door scheidsr-echterj

Zrva--

zijn glriotste itederlaag van het seizoen toebrengendl voor, rust was het linksbinnen Een geflatteer.de uiisiag, maár de Oorebeek die met een verassend, overwtnnrng k\\'an Zrtart_ïVit sclroi cle stand op B-0 brachi. - 'lur,l'en

Bos

niet werd bestraft. Tien minuten

|

;: Keeper Bo€rs en Veth van Zs,aluwon staren de bal na tfie Jan Ooicbeek uln ZwLÍt -lVlt heeft Ingesctroten.-Hít !ïreede doelpunÉ van Zwart lylt is een feft. i

zeker wel toe.


Zw aluw en

:

,\AAANDAG 13 MEI 19ó8

bled in wínnende positie

PPSC redde rnog juist het gezncht: 3-5 kroond door een treffer van v. d. Graaf die_na_ een afgesiagen aanval hard in de hoek schoot (1-0). Een klein kwar-

VLAABDINGEN

illet twee iloel-

punten in ile laatste- vÍjf minufsn

PPSC zich

bij

hss1tr

Zwaluwen nog juist

voor een blamerende netlerlaag kunnen behoeden. Daarmee tevens aàntonenrl dat men heus nlet zo veel zwakker was dan de 2e klasse Zwalnwen, ilat overigens bij rust een even verrassenale als grote 4-0 voorsprong op het boral hatl gebracht. Een onverwacht schotvaardig Zwaluwen dat ondanks inval-

lers yoor Veth, Struys, Van Ese en Van Wijk voetbalde zoals het ln ile competitie nauweliiks heeft gedaan. Het ovèrspeelile een zoekentl en tastentl PPSC volletlig, temeer daar tle Schierlammers

iluiiletijk de door droeve familieomstandigLeden verhinderile gebr. fan ysgn, v. d. Lugt en Winkelman misten. _

Zwaluwen draaide een tempo dat

domweg te hoog was voor hei defensief zwakke PPSC dat al snel Donke.rsloot liet wisselen met Meiiboom. Dat

hielp allemaal niet veel. want links-

buiten De Wilde van Zwaluwen was en bleef de ,anirnator van de Zwaluwen-

voorhoede dankzij voor'treffelijke ac-

t.ies., Ook Buitelaár en de steeds goed mee]rgrEnende v. 'd. Graaf draaiden síerk,

waatdóor de toeschouwers in de eerste

helft met name heel leuk voetbal zagen.

Dat werd na vier minuten

Na een knappe solo schiet Jos rechts) op fraaie rvijze [et tweede *

Bui,telaar van Zwalu\ilen (Swpetle van rfóelpunt van Zwaluwen irrrts-?PSCtouwen.

al

be-

tier later rondde Buitelaar een solo met een schítterend schot af (2-0) en in cle 21ste min. scoor.de Keizer-swaard na een pass van De Wilde via het hoofd van v. Pelt 3-0. Eerst in het laatste klvartier kwam PPSC wat aan aanval1en toe, rnaar Teeuw sehoot via de lat over en HoÍman redde op de lijn een kopbal van Herlaar. Het werd zeHs 40 toen na veel gerommel in de Schiedamse de-fensie Keizerswaard. de meegekomen Onk een niet te missen kans anÍ

Ander beeld

De tweede helJt gaf een ander beeld. Geïnspireerd door ecn nu uitsiekend en brutaal spelende Lodi Ka1den kwam PPSC met constructief voetbal steeds zwaarder in het offensief, maar net als voor rust had,den de Schiedammers

vaak net een tempo teveei no.dig

r.rm

tekende n'einig, temeer omdat'

De

gev'aarlijk te worden. Dat de {ors spelende Teeuw na een kwartier uit óen pass van Lodi Ksl6glr 4-1 inaakte, be-

ïfiide er vijf rninuterr later na goed werk van Onk en Keizerswaard -5-1 van maakte. Zwaluwen maakte zich niet meer

,druk, maar PPSC bouwde steeds door aan ,een offensief dat weinig effect sorteende tot clat Tol vijf minuten voor


. j

Zwaluwen door 5-3 uege jnaar volgende beker ronde (Van onze sportràdactie) Zwalurven k$7am rnet een 5-3-zege op het Schiedarnse PPSC cte tweeile ronde van de KNYB-beker heen. Ile thuiselub verraste met eên serie aanvallen, die binnen twintig minuten al een comfortabele 3-0 voorsprorrg opleverile. Onilanks dat tle vogels vier invallers haililen voor Vet, Struys, Van Rhee en Van Wijk (waarvoor Westerilijk, Keizerwaartl, Onck en v. d. Giesen) was het een goede wetlstr{iil. PPSC kwam niet uit de verf. I}e blaurfwitten moesten het alleen hebben van de gebroeders Kalilen:1'Zij seoorden elan ook de treffers.

fraai door

In de 1Ie minuut schoot.Frans (1-0). De Vlaardingse aanvallen van der Graaf al in na een scrim- werden in hoog tempo opgezet. mage voor het Schiedamse doel Buitelaar profiteerde in de 15e

minuut van het trage ingrijpen en verhoogde de voorspÍong (?-0). Enkele miauten later was

een solo van Keizerwaard ieclereen te ,machtig (3-0). Nog voor de rust scoorde Onck de vierde

treffer.

I

Na de rust deed de thuisclub het kalm aan. PPSC kwam terug I (4-1) maar Van der lVilde dacht i

i

er met een Íraai schot anders

over (5-1). Toen zakte Zwaluwen ,verder terug en kon PPSC met

i

twee doelpunten, waarvan {e laatste uit een strafsehop, de eindstand op 5-3 brengen. De volgende tegenstancler van Zwáluwen ie Seheveningen. Het bestuur van de vogels zal proberen de wedstrljd volgende rveek

te laten spelen, ómdat Scheveniaggl k-omende zaterdag eex

sportdag heeft,

j


VRIJDAG 24 MEI 1968

ffia ees:sfe EwaSrRs{eBB

torsaooi ,,".àíJÏiJ*=":àv:i"'ÈïË";'h",:ïl'; Ái.r.n heeft gisteren D€ eerste . r"ïlï,J,ï? ff: ï;'j3ï,àï- aà voetbalv ïl?ilïr áàt o.

lïï:::rïá:;::iá;:frfr "If,h'.ff; uii t ï"á""ii=,à'ï*i-n "aa* J,ï?""- itte"tchreven tt gË3ËÏ

Ëàïii'?ili'*ó" "''

nl":"i5,

caPelle'

',''

f,mgeel$'e

H$ffi s'"à#"*'iiÏ;:.1':'*' oênoeg te zijn' *"

ili'

t';

"

'1ï

J'ïr;

rt'Y :ï 1;;i 1iLi 't 3ï;? i;"ï' ïàoo ongeveer Sportpar.k aon het tornoor oP tr' t

oe

ïi,{:ïï*f*ïï"':}:'.{,'+#r J"'iË ï;g'J*ï. i'f;L :i"::'k"-"i' o'ilïu;.ï"'i'."ï"ftÏ""n

Ïïo.tnooisuccessen -p ivan lwaluwen-jqgqf itFotwËí"

i

u,.taqk hu*^t11ï:* ,,

lZËii"ï*írrt ïii-wcz won al l&;Ëi;cm de óerste Prijs terwiir

ite prijs. Op Rozenburg namen twee cetfiállen deel aan een daar gec4h;-;'i"t ieugtitoernooi. Het teráutat wdn èen derde Prijs, i;I h"t c5-elftal gelijk met For-

i;1ft ó de eerste ólaáts eindigde-' --Íànsiotte speeláe nog een b2 iïiÏÁí- tó".ïooi van i "rttàï"",Ëï ru Bovs in Hoek van Hol' lfioát lÍÀ"a, I

*"""-dit elftal viel

ten áe prijzen.

net bui-

#., g"'93

c apelle

kgl" t€.::::'^:"

Áêr -"1" Eeslaagd torrluur' "Kui gebied' i-i- erv on ,ua!-r Íinancieel

;het bl-efftal tweerle lv-eru' cr

leverde. In ile laagste klasse won een pupillenelftal nog een twee'

!'3"",1

;l3l-"ljïl".ueveri jk at s en Jêp uq9l.sfl"'*'"ï"1ó"à"- a puntën. vierdei.en."v1L,'"'_ j:,:; oo een .biizon-

ioinkstertlag met veel succes deel líií-à"ïetË ieusiltoernooien' rn

àn ZwaÍuwen geliik. De daarna straf-choPPen werden Eànomett -Oór Zwutuwen het best benut' wat ook hier een eerste Prijs oP-

oriis was voor Zwaluwen

f ï,iïà'ï#Ë"h" Ys";,1"i;

Zwaluwen ou.

won alle weitstriirten en daarmee àot aó eerste Brijs. In ile c?'klasJe einitigilen ïVGZ, Quick StePs

zich sced van

I

.

^

*;

ïo" t-


Iwaluwen zonder moeite (Van onze sPottledactie)

i I

Z*oul,,**n overleefdo met groot gemak tle tweede ronde our

lKr.lvg-t.u.r.

l;;;i"-;;;U..

de

Schevening€r \tr&s:aan cle Kethelweg zo mak. als Met 3'l ,"ánn*o ite vosels. Iret spelbeetd vertoonde

Boets ziin t'lutb naat 3-i. Zu'alu' rrcn koàt op B juni uit tegen de winnaar van SHO-Àmeide aan de Keiirelweg.

initeeerstetwintigminuterreerrVlaaritingsoverwicht'datresul. min{rut teerile in een comfortabele 2'0 voorsprong' In tle zesde schoot en l"an Eee pass vatr op een goerl iloor nuB fo, Buitelaar neireerrt langs ile weifelende iloelman lran Schaik' Maar voordat keurig Buitelaar n" t*iotig minuten ile solo van Van tler lTilile gervorden. scheveningen lager steeils Íempo het rvas liad afronal, reageerile met flitsenile aanvallen'

hij de alurven ontstoncl een ;trak schot verhoogcl': Bii Zrl -lret 3-0. vool"sprong tot lechterdefensieblok, sai-in Seheveningen bleeJ in de slotïá-"rÀ." Scheveningen eehtel e"J iaacl wist. Ondanks het fase iiveren voor de eer eil en7"àt t<e spel van Westerdijk w.as kele mintLten voor tijd sehoot de Scheveniirger De Lange- niet l\llos via een misser rtan doelman h staat door te stoten' Doeiman Éoàri Àoest enkele malen in het hórizoniale vlak oP schoten van

MAANDAG,,fiE,

T,qq

_=-" *_

Mol en Moesker. Bij de Viaar-

clinsels kwam het meeste gevaar van"Vau der Witde. die zeer ac' t

lef

was,

Gevaarliiker

In de tv;eede hellr domineerde sciràl'eningen, zonder gevaarlijk te ziin Doéhnan Boels stopte eert schoi van Mos, maar dat was dan ook het enige. De uitvallen van Zwaluwen rÍaren stuk voor stuk gevaarlijker. Bij één er van, -na ëen kwàrtier', ondernam Vati cler trVilde een soio en beëindigde die

met een keurige voorzet

Flans van der Graaf. Met

aan een

wAtUwEN]ïAD

Ï{Er

f"'ffin:ffi:**sÍ,

lwaluwen-reseÍuet oppermarhtig tegen SS$ 2 iYan oÍlze sporiredactie)

Het tweede elftal van

SSS

speelde op verzoek aan de Kethelweg tegen het reserve-team van Zwalurven. De Vlaardingers wonnea met 5-0. Bij Zwaluwen was Sjaak SÍrnons van de partiJ

en verder Sjaak Langendoen. Deze voorhoedespeler rrerhuisde

vier jaar geleden van de Vlaardingse chr!: nráÍ Excelslor M, Nu iis hij weer terug.

if:"f,#'$ï"ï''i-*s"iii'ii'i=ut"-::,\fr*tï*lïÏCgfigi'ip'*+:* "rr"''n'rt"Ti:

fflttry;S;g-gffi

\ Ëii'g toutttt

\ï*#*:F*ïffi


STADGEITOÏEN HIIIDTH (Van een orrzer verslaggevers) Gisterea speelde De Holtandiaan in zijn neilellaagserie in 't Nieuwlant tegen stadgenoot zwaluwen, en na €en stevig duel einitigtle ileze ontmoeting in'n gelijk spet (1-1). F'en uitslag, waarbii bei4e partijen loon naar werkeu kregen. Sehei6srechter J, den Breemi hail het niet altijtt even gernakkelijk door ile rivaliteit Ílie

ertussendebeideploegenheerste.Zwaluwenverscheenvrijwel compleet, tcrwijl De llollantliaan enkele ieugdige spelers hatl opgestelit. Van hen viel Riedijk op door zijn iiver'

Zwaluwen probeerde he1 sP$

te

veryllaatsen maar het kwa$

ties. V" d. Wilde spel.er

-

-

een

probeerde het tè

einde Íorser, Trainer haalde 'n kwartier voor tijd Ree uit het veld. De stand eehter ongewjjzigd- Zaterda soeelt De Hollandiaan om 5 ut tÈuis tegen 's-Gravenzand,

Reeds na b minuten spelen had lter Foers een hard schot van Bijl tot juiihe_n toea lslechts met veel moeite kon stop"óden schop van v. d' Wil- | nen' uit een vrije de op links het lecler 139-€. voor I

Z*ïf"ï*

het doel kwam en rechtblnneu Onck on korte afstand doelman De Lee^uw -Zwaluwen Passeerde, 0-1, Nog áven ffeee

--

aandrin-

gen. Buitelaar gaf een goe{ sqhot iat door De Leéuw tot hoekschop

VF(-veteranen

rverd verwerkt. Na 15 minuten speleu kreeg RÈdijk de bal oP hef ryiddenveld te pailken en ná een solo kwam

sterker dan fwafuwen

hij àleen voor doelman Boers, en aïtÏètéx""ae de gelijkmake-r, 11. Daarna werd het een gelrJkopEaande striid waarin beide doelïóiaeoieers" nogal eens handelend op moesten trede4.

ïwede helÍt In de tweede helft kwamen de eeiile aanvalleÍI van de thuisclub en uit een wije schoP van Móitert kopte W. Hartog rakelings over de lat, terwijl even la-

(Van onze spertreclactie)

Als toorberecling op lt,ll gruts -.e t.ei' " an e n íoe r D

r

tlt t i

n ooi

te

u

ii

v

n,sq)e eld. e n d.e L^er!,,..:ftíe]'clagtníddug l s-t e

e

F

C"

el

z

;;;ï

it

rti_

iegen de Zwulíwen op ttet ?!!Jgt ran sl_ro.r.lprrik. Zij. u.otttLen mct

S_1..

ne! Degin $.aren cle vogels _,rngevaarljjker rets dan .

aáïlï aanval onnauwkeurig ,"ir."OË van. Henriie c.oeneÀierj :.:ll9l.n o^e

VrC,

walcn rn'ci hard, maar onzuir.cr. rte.t nteesle gevaar kv..am r.an Í ran-s ygp Bulg, dje ;;; sreeds actief-6., is U;; ExËêtsió,: n1."" ,-:\.111, Zu.atuwen mer de rrrst LJr

-rl'ool'spr.ong door Hoogerbooid

i jï: iï, :i i"iï{ïfr : i ; itiË*, 'mate.* r,àil

Jt^emmel's waren de oe doejpunten.

"

Vrijdagavond speel t Zu,aluu.en 1l_!gl cre veteïanen r.an De Holterrein van de :ilgt"3,l op*he_! roodwrtten. De Holiandiaan t oÀi í\ï^er ,sperets als Van Geldererr, i\aaslepad en De VetÍe in hei vele. Aanvang T uur.


'

' r'r1r-í-unnt.,AAc 'tÍren zNN'L\*] :brtrïk -'- -

$ i

uïïff;ï;'-

r-}-vr-laarrte 1 í{n l1ílí Etf gehoát-de ::ft'Yu" r AÏ'V t

'#*:":ld'#q{fr:$"'óï-""-:"i'*ï :ïffi"ffHà1.'ech'"rwolrrent"ttet'"'\ràio-"gtï-:ffi*Ï-ii[d$ wolÍrenr'lrttet'"

ffi -.$r*ïtlrffm*;*\'H*:ptrffi r"n scheidsrechrer

\

ffi;"*:ï:"::à"-\-Ëpiia$d'ffuïffi

*'**ffifrffi Ë#$'ffi*frffi $*n"l*_#:*ïf kï-"{x;!"**,U\f*l6iiEi:á""1Ïl"r'ru;*

\$HhËffi*t-:n$ ïÏï' *,** .*.":*

qffig}g{$tffi ry #ïnï*lpïË*:vffiq;

:x: r"*:Ï,*x'lt

"ï$

fJ"ï,:::

of"l

ï*,".,S*;9'


ffiffiiff;ut'""

tpg*ffi \'ffiËï::]",;"':::ï:sï3'Hh

\1"*t"**;'}irrïs?,"ïïT,,'Ë

lwaluwen.leugd

l-it-rt

\k{''Ë:tu:f+ïr"#i'*;l'*. ;;ffi;rigsre maar 'ï,$$"ï:*'fjttFr:$:;:rt:' r;Ï;, iïil:il;-' Y'*L?ï"atta"

^*^-rí^Àon+io\ (Yan onze sPortretlacíie)

Volgentle week maandag verreeils voor ile trvintig! trekt, ntl

i

'ste maal, een groep junioren van Zwaluwen naar Zeist om te neme$ aan een , daar deel

:KNvB-Íeugttkamp itat in het be-

KNVB-centrurn ir.en*egehouilen'

claar

lworttt

J nu 1

jor.g" .voetballers kunnen daar rveer naar hartelust voet' baIIerr, volleyballen, tafeltennis-'

sell en vele andere snelen be'l

oefenen.

I


',

.,,;,l.i,:iï,ti

irrïffiïÈ

't-rffi ::..,.ii. ,' ,,jl:. .. ';::

..

','

'

".,rr. i ;;ii,""1.11.i1..;tti[

I

.

Hot braakltggende tenein

in

HoIu

W ayt del,p

ni,ging De Zualuuen zufien komen. Ter orëintatie: de flat op d,e achter_

is uan

Eksterlaan.

iai::::::,|

..,:t:r.:,.,..,:ll:,,.,i.i,:..,..t:,.:,.:t'

waar de ueld,en uan d,e uoetbaluere"-

grond,

::i:r:i:::::::::: jii:::::::i

j:ltiii::i:.i

Elementum aan

de

arh ín

H ol

y"":iïfi';

Begouaaeeffi ÍB?eË easaleg

sËloÍ'tper$e Hr+'atruwera (Van een onzer verslaggevers)

L omplex in september Ig?0 gereed komt. Het project gaat ongeveer an_ derhalf miJjoen gulden kolten. Men neett nogal haast me't de realisering.

VLAARDINGEN Aarr de Zwalu- lloly ri'€nlaan in de lVijk is een begrn gemaakt met de aanleg van een

i'

t',

sportvelilencomplex annex w.andelcleelte zal bes'faan

den voor de voetbalvereniging Zwaluwen en een honkbalveld voor VFC.

Om de sportvelden komen sloten en singels ten einde het gebruik van storenCe hekken zoveel mogeiijk te de

wijkrêcreatie.

de grond die daarbij vrijkomt wordt

zal er

een worden aangelegci als oefenveld, vermoedelijk '0ahreid komt half verhard, Het honkook ïen dienste van de

schooisport. Het is nog niet bekend ol de velden worden ingezaaid, of bezood. Komt men in tijdnood, dan zal de gemeente aan het laatste de vobrkeur geven omdat inzaaien twee jáar kost om een goede srasmlj',.{9,,$1-rA_ gen.

'_.,_;',r(,.. -,

ulfolrr"

ringd zullen worden Oosr'een-wà.n_ delpark. Het eindresultaat: zai zijn, dat deze groenstroken êén .belang_ rijke functie zullen vervuilen in àe

singels is nu een begin gemaakt. Met

Het is'de bedoeling dat;&*.$d-rt-

vereniginge"n

. .He_t sportpark sluit bovendjen aan brJ de aan de Zwanensingel geiegen voetbalterreinen van HVO, Cie Jm_

eens ten gcede aan Zwa1uwen.

-

jdene

speelterreinen zullen twee voetpaden kom€n. zodai de gelegenneid om te wandeten nog groier wordt.

Verder is ruimie gereserr.eercl voor

een clubgebouw, een tribune, par_ keer,gelegenhejd en een rijwielitalling. Deze accommodatie komt even-

het terein geiijk gemaakt Van de vijf voetbalvel,den

r-ersche

De terreinen roncl de ""r, sportvelden . zijn bestemd voor de recreatie. Het plan .r'oorzíet in hoogopgroeÍenc.le be_ plantlng lan;rs de velden. Tussen de

uit vijf voetbalvel-

vermijden. Met het graven van

ant

kampen nog met gebrek

park. [Iet voor de sport bestemde ge-

i ]


,,j' *,. Acht

jaar ere-uoorzítter

K. Smit van Zwaluwen donderdag overleden

ziin stu'wkracht en jntensieve belangstelling voor alles wat in de vereniging leefde, Zwalu-

Nederlandse zaterdagvoetbalcub cn klom het naar de hoogste afdeling in

De heer Smit was een grote bekende

in ile

Ln drem gedenken wij

een Bestuurder ,die dool

groeide Zwaluwen

dag in het Holyztekenhnis overleden.

de landeiijke zaterdagvoetbalcompetitie. ., ;. Het stoffeiijk overschot I i:dotrdt maanciagmiddag om kwart over'twee Van de oprichting af was hij voor-: op de A.lgemene Begraafplaats in zitter van Zwaluwen. Een kfrrlir Vlaardingen aard bestcld. Na afeeuw heeft hij de voorzitíershargi loop bestaat ter gelegenheid gehanteerd en bij zijn afscheid ir tot condoleren.in de aula 1960 werd tot ere-voorzitter benoemd. Ook was hij erelid van de Vlaar,dingse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, waarvan hij bestuurslid is waarin

Vlaarclingse voetbalwerelil vele jaren bijzonder actief

SMIT

in,leven Oprichter, Vooraifter, en Sre-Voorzitter vaíi onze verenigintg.

Onder leidlng van dit tweetal uit tot de grootste

(?1), ere-voorziÉter

balvereniging

, K.

weest vaR Zwaluwen.

heer K. - De van de voetZwaluwen, is doncter-

VLAAIIIIINGEN

geven

wij kennis varr het ovcrlij'derr -van ,ons Lid

is van rle oprichting af secretaris ge-

{Van eea onzer verslaggevers)

Smit

&Íet leedweaen

hij

wen'onscrhaibar,e diensten rheeft 'bewezen.

is geweest

. .,.

,,

Bestuur van de V,l,aardingse ,y, Voet ba'h'erenigi.q€

z\ry'ALU\d/EN,'

geweest.

De heer Smit speelde in zijn jeugdin de chrisielijke voetbalveieniging DOS. Later stimuieerde hij de voetbalsport in Obadja, epn afdelíng van de christelijke jeugdvereniging Liefde en Vrede. Het resultaat van zijn bemoeienissen was het ontshh

Jaren

I

van Zwaluqren, dat zich van Uefd€j: en Vrede losiÍiaakte toen het tdetiáFv róo tot de KNVB. Een grote vriend van de heer Srfifl5t was de heer H. van den Berg, die-bÈh/ aantal jaren geleden is overledefr\ Éij

Kornelis $mit overleden (Van onze sportredactie) Gistermorgen is Kornelis Smit, Hogelaan 13, op de leeftijd van ?1 jaar overleden. De heer Smit was een bekend en geziene figuur in de VlaarCingse sportkringen die vele

laren op de bres heeft

ge-

staan voor de trelaÈgen van het zaterdagvoetbal. Hij v.'as

Vlaardingen, 1B juli

I\{et

:r

1968 ;._

geïen wij kennis varv,'het

leedwezen

overlijden van ons lid

K. SMIT

rn leven oprichter'-voorzitler en ere-voorzitter van onze rtereniging. In hem gedenken wij een bestuurder die door zijn stuwkracht en intensieve belangstelling in

de vereniging leefde, Zwaiugrg6rpschatbare ciiensten heeft bewezen.

vóor ailes vr'at

. R tt

er"

Bestlrur Vlaalciingse Voetbah'cleniging ,,Zlva1ulven"

er€-voolziÍter van Z'uvaluwen en erelid.v4n de Vlaardingse Bond voor Lichamelijke OpvoeCing. ïot een ziekte hem

het laatste jaai. zijn stil te leggen geluigde hlj nog vocrtdurend van zijn belangstelling voor d',r-rng

actir:iteiten

Zwaluwen en de VELO. De heer Srnit is iir 1935 één

Snpek. Bij die gelegenheld werd hij tot ere-voorzitter bê-

noemd. Hij bieef daarna zeer belangstellend. naar het wel en wee van zijn club, en ook

toen

hij niet meer in

staal

was de u'edstrijden bÍj te

r,vo-

nen verflauwde zijn interesse niet.

Tijdens . de oprichtingsvergadering van de VBL0 op 4 oktober 1945 in het IIa.ndels, gebourn' v;erd. d.e heer Smii in het bestuu,r getrrozen als ""'ertegenvsooldiger l'an het

zate:dagvoetbaï.

Cck

dezc

Íunctie bekleedde hij i:inge iiid. Op J3 april ti-rJ ti:;k ir!; zicl'. tJ::i'g. Enkele ieren n'i"hij nog 2e vêorzi.ii:er, i{a zijn I-.eacerning tot erelid heeft de heer Smii ï1og. tot eind 1966 regelnatig de besiuursverga-

van degenen gerveest die

de

ter van de nieuwe club bleef dat tot 1960 toen hij

en

rnaakt.

de

De begrajenis zal maandagmiddag om kwart ovg .tlvee

uoetbalvèïehiging Zra'aluwen oprichtten. Hij rveiC voorzit-

tijd

gekomen achtte zich te-

nrg te trekken en opgevoÍgd werd door de huidige voorzit-

ter, de heer D. A. van

der

deringen van de bond meege-

plaatsvinden. Na de be$t'afe-

nis is er

in de aula

heid tot condoleren.

gelegen-


.Een vriend ging heen

, ïitQt' : Van middag hebben we Kees

Smit naar zijn laatste rust-

piaats gebracht.

En pas bij dit laatste af-

scheid beseffen we de volle omvang van dit verscheiden.

-Het betekent dat we onze ere-

voorzittër niet meer zullen ontmoeten bij onze hoogtijda-

gen, bij onze vergaderingen' Zeer meelevend in alle facetten van het verenigingsleven wist hjj altijd van zijn tegenwoordigheid blijk te geven Met milde humor kon hij een mineurstemming omzetten in

aan te geven hoe het dan naar

ziin inzicht wel moest. "Bovenal zullen we heb oP onze velden missen' Zijn karakteristièke aanvuringen bv. bii de laagste elftallen ver-

wèkten alom wolijkheid

en

een opgewekte stemming. Zijn

belanÉitelling voor letterlijk

alles in de vereniging was

hartverwarmend.

hij zijn vriend van onze vereniging, wijlen HarrY van den Bère, gevolgd. Bij díens begrafenis sprak Smit de wobrden: ,,Eens zien we elkaneen hoerastemming. Maar als der weer en scheiden nimhet moest kqn htj met onge- mefmeer". zouten kritiek uit de hoek koMoge dit, vooral ook voor men daarbii tegenover niemand een blad voor de mond nemend. Niet alleen in verenigingsverband maar ook daarbuiten- Van hem is de beroemd geworden uitsPraak

,,Vlaardingen koerst oP eer-

g:isteren" aÍkomstig' Maar aIÉjal was zijn kritiek opbou-

wend, dooidat hii ook wist

Te vroeg is

en

oud-secretaris

ziin vrouw. tot troost zijn' -Smit, onze eerbiedige dank voor alles wat je ons gesehonken hebt. Rust in vrede,

Voor het bestuur van V.V. Zwaluwen,

H. DE BRUIJN' secretaris.

de

Seizoen 1967-1968  

met de plannJn voor het front ff:*H!",{3ioi"tïi"*!r"fJ,:";3ïr;;; van de ,,troeptt gekomen. Het ond,eruondeà ni,et de rninste- weer- auditori...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you