Page 1

.242 /-,7r

*?

áa,^

tí< ,4rAazá.n-.2-tz--r-zz.r

l/:*^,q/z

VoethaïcIuïrs

qeci;,ig9*dd

Traditiegêlrouw hebben de tresfu-

Geen sport, toch sport, bíj Zwaluw,en

Yoethaljunioren met

i

tï3"*'"&ï-;ï-.ff1t';ï3$8"n".if;1'#*ËÈ: qrepen o]Íl {]p de eersfe dag ven het, nicuwc jaar de leden in .sLaat te stel-

Ien huti gelukn'ensen Íran te biecien. irát"'áráémd; 1a,[; Ove,r lrel,"algemeen. ovei tre]ang[fa"s de b;la;igsfeil,irrg ledelijk }edelijk te noemen, zii zij het dat hat lijkt at$of ce ËËlaiigffifflirïi yoor dergê1jke reeepties jetí terugl

sedaan onn, g*,*t"'i'!lr'i;ï'1il: Ëpi:iïij5;S"n#ilu"iii3tf,il9llY;orlli*"'.Ëïi dertlruitis (tlam)bord, te tr-achte_nlaingin_e oèaën :ueiae rroers o:oÈ :meal de Vlaartlingse ho.o.{dklasse,-speler, de I aan- dè simultarqn .waarbij- _Jaap , beide heer C. TÍ. van Veelen, de das om jPunten veroverde, terwijl 'rVim met de ld lhalve winst genoegen moest nemeÍr. n.ernen. té .lnnn tloen. lhaive wlnsÍt I 16:1.1ï_e:,I-jgií.?i.-,^Dj*...gtit:-tToch príjs r-'"r" hooln,, hooln, woncndc, Rotterdamseweg woncndc Rotterdamsewe.g 25, 2q, l':"'" "P:^ l-;_- ,,,"_^^ rvas àe enige degtnemer q! -'Jàà'ii-"uo-ii"aie .aan Li:i"^Pï-*y-1'T^-.:iltï^JTI ..?:iil":^gcï']f1q..9"1'^ de juniórencom' À"1t"'"-*à,ïè"."áiË slAáddê zii f..t imissie en behalve de ,,overwinnaar" slaagde, zii het nvprisens na o"; l-[*l^":""il'à*_",T ,i",",ïff 1il,',ï'""iifrn33ï,ï,'uËi""?d'"#Ëf**X1ï; ,.zware" partij. De -een vqn de lreel .Ï. ien kregeï àtien óp"-iiun --f1l iontvang-en uit-.handen prijzen --zij -,tochnut -taaïLn die die de de

Kerher-

rr.o",,rr'r in rre ks,nr.i"e aan <le li"ïJ',iËt,i'Ë ï; ïËiiËiil.-[n,Ë;,Ëïà;(rnet d.e voet- r I currentie van Ëerevrsle -irS'C:-Ori* Oranje) Ëáii"ïà:Jitii4* ,^rr{ir,n arr6ór'{ihdórq hpn ftËnUèn tïUijt<e Vlaardingers }rirn ljefd* voor cte ,,vogels" rxied; .on'der

ïió.r*n óf-nantó sêororen. Bii dsze nieuwe, mode.nieuwe...m,o.i"l*ï",r","iO is reyeis tevens de Áelegenheid.

ffii:'ïïil.q"ïoii',Ë

eracHc in darmstrljd

(Van (Yan een onzer verslaggevers) ljeusdiee treden de nodige ontspanning te ljeugdiee I bezorgen. ,, lbezorgen. , ' ooE. de gebroeders J. en motto:l...uet"zi;n.dan 'KENNDLIJK onder geen sport, toah sport, -het hebtren 24 ju-lw. Roodenburg, rdie.samen als. de ziel niorcn van de v,v. Zwaluwen zatàr-lworden beschouwd van het juniorenwe-Lu-"1i"elzen, g.trdus de actieve ?wahw-en-s cretadagmidilag in ae g"""ilÉó aaí de K"ethelweg fiu"-"it"rriË-ïË.ilïii; Harry van den Berg, die natuur-

.Ioopi. die-de q-glgot qqs , óe vereniging, in de rnidict"iuai uwáiuiíen.-Ílerst, grlegenheicl om ltet dasuleu was er I

.? 6z

i/;.

r;iiË"dii-ontnuta.

Sï;ï , :r---i';;,:Ë'bïï"is'"iffiï;";;;did -.^--*-.,áiÊd íoáË;-ïóivaa,r'oisa.

i

uitreikte, rdnm,ró?àit,r,damtre"lrest, maar maar-ioch .-t a.arien lRoodenburg,. lRoodenUyrg,. een uitermaie prettige rri".Aág^r,il lkregen. de beste verliezers toch een in vorm l'an-een balpen:-dit wa' dag, want de sltemm'ing in "" de Zwa-lprrjs' ""de vorm. Leo vermeer rurfièn-Lánïine *;;'óppó;ïe;i. llgn -Lg"l],,."EI I en Jan trVijnhorst.

Duidelijk bleek. dat men nieÍ persé ie voetballen om zich te' ver- | In feite is Zwaluwen een voeÍbalvermár<en, i^rant ïà-Zwàr""1"":jàiig,i-kóil1 leuiging, maar als men alle activltelóen toch rágeimatig bij elkaar Ën áat pleitigpsclriift, tlie met voetbal nl,ets te ma|

behoeít

hebben dan komt komt men alras alras tot de tot ale owerigei,q voor woor- dd 6á juniorencommiÉsie, irrnioreneommissie lken overigens lken- nebben die a*lles in het werË stelt om haar lgntdekking, ilat het een hele_-waslljst iis. In samenwerkfurg met de Fllmcom-

missie van Liefde en Vrede worden

filmavonden bèlegd, want wat de Fico

Zwulw,aenl,eden kwumenti,

op receptíe biieen

I

itïffffii'Hi,iff'H,ffi# den gemaakt.

]gïftïn#-gi$tË'ff"|H,;,;5 babbeltje houdt. Of het bij Zwaluwen (van een onzer verslagsevers) [ï:"1";,{,X""ït'*of3;tu.':uïïàt"+'j5 , Ii ljff*-" teklen *.''i-pf:t";.*.,*il?"niirr#.ï er in ile g*uwigtreld ?5. Wel viteiten en daar kunnen andere ver nE v.v. Zwaluwen heeft maanrlag-i ziitt ftet ale meesiÍraaie eiemplarón, gingen wel jaroers op ziin' een not rr-*ioaus in haar fraaie kantinei nËunger t)'-ï;ï*í5_lË"-$.":'r:h:*l:l *i-"..-,1"^_ ?::JÏl:.i-I::i1"" &&ezren gEYer' aan de Kóthelweg een nieuwjaars-! ledeniDe gehouden, de waarbij receptie oude medaillekast blijÍt nog in gewer- j bouw Excelsior aan de Oosthavenkade, Oosthavenkaáe, ien suppoiters in de gelegenheid wer-i en suuporters

ffïilË:"ïXj*t**f^".ËïïË

1a*n eesteld elkaar veel goeds -jaar. toe te! het nieuwe wensË" iI "oó" lHiervan is uiteraard een zeer druk ge-l l^-'Èi"iË-ièmiátt. gét was een gaan en| ko*et"naa. het .sportpark 't Nieuwe-l lant, dat druk bezèt was met bestuur'l ; lede'n en vrienden van Zwaluwen, die

waar ialrijke Zwaluwen-lerlen en vrienden elkaar regelmatig ontmoelen. Die kasi past dan ook volkomen bij het interieur van Excelsior en deze is dan

ook nog zo goed als geheel gevuld'

AI met al is de eerste bijeerrkomst' van Zwaluwen.in alle opzichten geslaagd, waar'bij de sÍeer van deze ver'

iiiáe"s een gezellig samenzijn het enjging. als van_ouds uitstekend, duidelijk naar voren kwam' nieu\À'e jaar g-oed. hébben ingezet. I{ r^r r:r -r,,1 Reeds. eerder is gebleken, dat dit club-i lokaal veel aanlrekkingskracht heeft' ook wanneer het bruine monster rilet ,/.2_u*o"*-_ 33"Xïu%1ï1ï,J$X?h,iïi"ïn[t]i; '.'z'z'7424r zich r supï:orters zagen hoe 24 junioren, ;.,ïiËi'"i'Ëi-aámbïia tijaens II ËËi',ï;;;' een simultaanseance, waarvan u eli ders op deze Pagina kunt lezen.

i l

I

, fiaaa_v*2 ./ V'*

":;ti, i

l-l

i

' '/? é

z

I

Dirk Dijkshoorn triomfeerde l":":,*,ï";i"'*'iJir"'.ï:#'i#i:+!ïl i iraaie fraaie meda.iliekast -.'an Zwaluu'en be-i .^T -I ^ | ;Ëhitcil"Jt;"ïqi;li"s is a,1ng_e1.391t.1 jZ 7 ^..^l-r^ rr^.- juníor :_.-^: ^_-^_^ Ii r,gffiru--rj$-i-:'*$ïïï*;1:\ t<en, alsmede medailles en vaantiesi

* aluuu en' en speelde . T ,..,. T _. hun partfi\" ín hantíne

NieuÏrye medaille-kast yan

,rïwaluwen" onthuld


/41/1

q

-

Veel activiteiten

hij

Kf{VB-Brograrnrna

Zwaluwen

zi.lle|tiag

l-loetvel rle loctbal triet loltlt',

r''et' lret Vlaaidingsc

trcll. als volgl: 's ( ;t'avenzïrrlcle

h:rntle activiteitett..

Na de tlrie geslaagcle contact-

vooi' jrtiriols el

rven: Spoltr"ct'

pi.rpillen op 28 en 29 rlillc:mbcr,

i,c;lgde zatei'ciag ,j.1. cen sir-nttltaan-tlatnrvcr-lstlijcl.. r,rraarin {l(! heer C. W. r'. Veelen tle strijcl te' gen tlvee doziin .intigc Zrvalttrt'eti áanborrrJ. ()p <ién na mor:sten zij rra lioltet' ol langet' tijtt rlc meer

\r.l ).trr.-cra('k capit ult'i'etl. L)t' rvirttt:rati', zoltrt'i[' 3 .iotlgt'tts

r'. Vcelett tlc laaiste tcgi.nslan{l lrildden geboilctl. lton' tlt'r'r cen Lrriisle' mt'tt .trlrat l'tttis lte-

{LLtt'za'

terdag 13 jarruari iuiclf vooi'zo-

ric Zrvalttwttn-katrtinr' I'atr ailci'

dcrheid vatr hutr outlcl'c r'lubgcrrrxlt erkeittncn maal' r'oot tlo l5i:rtige Dit:k I)iiksirrtot.rr trli).'st (l('

en zonc{ag l,!l .ianua.ri

l{et I(NlrB'Iti'ogram111a

gonstle het iit: atgelopett tl.rgertt irr

bijee:nkomsiett

1.3

- Slro|tlilst

elltallel

S.V

'3:1

b('-

Zt-alu. 'LS[J; H\rO

',1(i; Ztrralltxren

t

cS\rt ) 2 r

24- /-u;:r t4,/í

t*4

_

t,

,/)*...?

rli<. clt' heei' nl i,l'l

.

()1r Nicr,rrr'jaat'srlag

Iottrl rlt'

gt'-

il uiireliilic t'ct'eptic 1iIaats. r.r'a:ri" var'l e€rn ilrtrk gebltlik u'r'trt gc' nra.alil cn riic 'n zcc'i gcanit'neet'cl r-r'r'ioop haril. Flii dt:z.t'' gt:.it'gt'ttltt'tt1

ls te\'('1ls tli' nirrttlr:, nto(lci'tr uilgovoexle lrt iizt'trltirs; oltl.ltulrl. l)r'zr' sicl'

ii:iiï: iiàir. felreel

be,iarrgeloiïs

<lirol enltele ledeu l'ct vaai'iiigtl. is ct,t-l prat'ittig(' aa ll\\'iitsl \.oot clÊr l<arrl inr'.

,%r'r'z* /

Zrvalur,yen rni$schien naar 5SS (Klansrvaal) Aangenomen

dat.er aaterd6g

van

voetbal sprake kan zijn, wordt die middag het programma, van I fr:cember afgewerkt en speelt Zwaluwen dus ir:. Klaaswaal tegen SSS.

De zwert-witten, die .enkele punten goed kunnen gebrulkeu, àouclen er goed aan t{oen hcí nieuv.'e jaar met een over\rtinning in te zetten.

zw&luwen 2 moet nret de ,,oude in staàt \roïden geacht op eigen veld tegen Spijkenisse 2 aan het langste eind te trekken. Moeilijker krijgt Zwaluwen 3 ilet in de uitwedstrijd tegen Ca,pelle 2, rloch het zal de jonge voglels in joder geval niet aan vechtlust ontbreken.

ïotten"

r4/-.-<-<-.,-,+z

á A_z

Taoo-*"2^q irz-aa .le íz .//

Zwatruwen rond de

jaarwisseling Hoêwel cle voetbal niet rolde, gonsde

Irm'en.kantine tlc finale u'ortlt."n

lulven aanboncl. Op éón na rnoesten zij na

gehorrden r,an spelregclrverlstrii. tlen v'cor juniorerr, georganieeelrl door tlc Vlaardingse Scheirlsrertr. tr:rs Yertniging. Daar zal lvorderr

korter ol langer tijd de meêrderheid van hun ouclere clubgenoot er.kennen, maar ','oór de 15 jarige Dick Dijhshoorr] moest de V.D.\r.-r:raek caJritulereir. f)e wintraar., zoinede 3 jongel"ls, die de heer v" \.ieejen d€ taajsie tegens.iand hadden gehoden, liouden een prijsje mee na&r huis nemen,

Op Nicuwjaarsdn".g vond de gebruikelijke receptie plaats, r,vaarvan eei'l clrtk gebruik uerrl gemaakt err die ecn zccl gearrjrneeld verlocrp hnd. Bij cleze gelegenheid is tevens t1e nieurve, moclerii nitgevoer rle prijzen-

lià$t onthuld. Deze

kast,

geheei bciangelcos door cnkele ledr:nvervaarck6;d, sierrli.'il<g

ir eeu pi'aclrtige aaillïinst voor de irarrti-

ne.

Voor do vele bejaartle toeseheulyor$ van i/waluryen is er verheugend nieurvs. Dit

voorjaar zal Zrvaluwen langsclegshelelá1n-

ge zijcle. aa,n tle ingangkant, verankor{c zítbnnken laten aanbrengelr. Nog een ant-

dere verbetering staat tervachíen.ïlender kleerikamers zal ll'orden ingericht voor elo

schoitlsnechters. dlc sich tot op hedep in rle besÍuurskamer hebben rnoeteir verkleclen. l,)ez+ maatregel !$ gc-norï"en orrr d{' besÉuurskamer vrij tc kriigen als ont-

] r'aígstruimte Íijt{ens de pauze va.n de lwetlstrijden van he* eerste elft:rl. Een lminder pre{tige boorïschap is rle schorsirrË

r'oor drie wedsírijden van heÉ junioren A 1-

.eiftal van Varr Gentlererr" die in de [aaÍlsí.e rvetlslrijclen \-xr! het le elilo! van Zli'ahnven een welhome vcrstetking voor dt: topploeg ls geblehon, rnaar lilrlens zíjtr sr.ltorslng uiteraard ook nict voor het le

lefftal mas I

speIregeEweds*rffid

het, cle afgelopen dagetl in de Zwaiurvencantine van allerhande act.ivite,iten. ï{a de drie gesla;rgde contactbljeenkomsten voor'

juniors en pupillen op 28 en lg decembey, vr;Igder zaterdag j.1. een simultaan-dar:lr.,edstr{ld, waarin de heer C. W. v. Veeleu rie striid tegen tures dozljn jonge Ztva-

1

JnrsaEorem iEr fFma8e

uiUronren.

Gompetitiestanden

llioeastï:rgal.onr! tal in ile Zn'il.

beslist, !I.ie !'an de rer"elriging,l1l Fortrura, Zn'alnx'crr, Naaltlu'ijlr *n lloek yarr ltolland ziclr loot' hc!

seizoen l96l.il*61, jtutiorspclrtl. gelkarupioen llul&' noemen. Dczc vercnigitrgen hcirben zich in cle Íin;lle gclLl:ratst, cloor in de voorlverlstrijdeir rr:sp. ni.rnrelijl<

128ti, 1771,i ,tl31,,1 cn tcn te behalen.

ít:'it

De overige teams, clie aau

spelregelcornpctitie

puitrlc.zi:

cleelnameir,

klasseerden zich als volgt: 5. De .[Iollant]iaau 1121à, S. VDL 98, ?. Excclsior n{. ?8, 8. TSB G5 eu g. 's-Qralenzancie met 651,r punien.

5 DOTC) 2 t0 5 Capeltc 2 I 4 Exc. P. 2 Íl :l .ASïYNI J 9 1

Zoals bekend ollttangt €Ie tvin"

Gi'

lrairclen in ge.,vecst van clc vcreni" gingen ltraaldn'ijk r2x.l, trrurtuna

fctler team kiijgt 2? v:ragerit tri beantlvoorden, verdecld ovei:3 A-, 3 B- en 3C-jurriorcn. Iedere ver-

eriiging luilgt dezelfde vragel

l

I I

I I |

I

ti]

2

l,indi J

\,'\rGZ

cn cle ]:Iollandiaan.

kàrn.

I1 (i ,:.1 2 l:t 2:t- 20 t(r {i 2 2 11 2! .14 sss2 it {i ! 31r28:0 Z\\,.-\\iit -.1 l{} .l :i 3 I I 2ï 23 CS\'D : 1{} I :l :i 11 1; 23 F.\:1/ti2 10 i 2 I10,1!}-1g lixc.-iVI. 2 fJ .1 { .1 $ 1?5 --14 ARC2 11 4 fr ï S2t--32 NSVV2 11 2 2 ï 61?-31 SJrijkenisse ft ! fr ï 4 i6 27 lils. jle lilas { (zalerrlag KNYI}) fï02. B.21ri i 2 11629.16 lZrval. il I 6 I 21321 18 lsHO

naar \ralt de finale een prar:htigr,rvis.sclbeletlr, die tot nu toe rceds rriennaal rverg vcrspcekl ën in

voor8:eschotelrl, zoclat dns alle partijen dezelfde kans hebben de ma-rimale 162 punien te behalen. De bijeenkonlst begirrt om krvalt ','ool' lcht. lli:langstelloNtren zijn op cle Íinale-avond van har:te ivel-

trir's, Èe l<las {zaterdag KNYIS)

Quir'li í1. ztval. t

2

1tr

t0

1 ,1 11 :l{l-22 1 + 11 2,1 -2,1 l 4 p 16 161 2 4 524 21]l 6 2 820-*21i

!?,íi (, :l ï

l

18 ::r

2el

'' ll


Coed,e

truíníng ín BPM-sport"hal,

Drietal

cXnrhs spee$de

naalvoethulpax"ttj**

N acl.arl.aagsaría

Een uitstekende trainin,g voor de spe- toebrenrgt, dan imm,ers wil men er lcro, dio zodocnile tcvcns trrt crrntact

te'.

met elkaar bewaren, hetgeen mede Ondanks de hardheicl van de ,,gra,s. van belang is,ter bevordering van de mat" hielden de speiers zich behooitiik staalde en als training vormde de eeiteam,geest, waar een elftal nu een- ste van een serie van drie avonden termaal niet van buiten kan. dege een sucees, Toch bleek maanrdagavond in cleze sportha1, dat_diverse spel,ers nog niet-rijp Aanaragen genoeg bleken íe zijn om zich aan Van T.S.B.-zijde vernamen wij. dat tal zaalvoetbal ovcr te geven. De spelregels zijn clan ook anders, dan bj.j het van verenigingen zich rbot dezê vereniI (Vut een onzer verslaggevers) gi.ng hebiben gewend m,et het verzoek voetbal. Zo wordt het d,oel[E Vlaardingse zaíerdagvoetbalver- normale gebied'gevormd door eren halve cirkel onr zaal.voei.bal in de spo.rthal te mogen beoeÍenen. " eniging Zwaluwen. H.V.O. en met Een bewijd te rneer, ïa't een sitraal van v.ijf meter van men kennel,i.ik T.S-.8. hebben gisteravonrl in het gas zoekt naar een train.ingshet middren van het doel af. tijdens een periode, waár,vrije sportcomplex van T,S.B., name- Slecht.s de verdedigende keeper ntlg nrogeliikheid ur van, buitenvoetbal praktisch geen I lijk in de fraaie sporthal ván het binnen het doel.gebied komen en hij spraKe 'I<an zl.ll). i B.P.M.-sportpark ondanks de voefbalalleen mag binnen dit gebied de bal De uilslagen van de eerste avond lui-' ;loze periode monig partijtje voetbal aanraken en boven.dien mag hii zich den: Zwaluwen-HVO Zwaluwen-] gespeeld, zij het ditmaal zaalvoet,bal. niet buiten het doelgebied -bejeven. TSB &-0, TsB-=Hvo 1-0, 1-3; I{vo-zwa-i van buitenspel is echter geen sprake, luwen 0--0. TSB-Zwaluwen 2-1. HVO-. zod.at van_ elke plaals irl llet veld ge- TSB G.-1. IïVO 2-TSB 2 2-4, W{O rloelpunt kan wor.den. Een and.óre Zwaluwen 2 0--0, Zwaluwe,n'2*TsB2__. z (n'iet gemakkelijke uitvoerbare) regel. TSB 2-IÍVO 2 A-4, Zwatrtwen 2* is. daó de bal rrie't hoger mag komln 0-0, HVO 2 l-0, TSB 2-Zwaluwen 2 0*2. dan één meter, met áls ovdrtredine _Dinsdag 16 januari komen Sunlight en daartegen., een vrije schop. Progress naar de ,,Vijfsluizen,' lerwiil Char.ging is verhoden en indien een spe- V.F.C. en Hollandiaan-.tvoensdas 24 iátrer tweemaal in overrtreding is Êe- nuari hun krachten g.aan melen-met 'de we.est wegens charging, dient hij het T.S.B.-zaalvoet,ballers. Als klap op de veld te verlaten voor een halve mi- vuurpijl wordi het groots bpgézet4,e mugf. Een voordeel .is, dat de spelers toernooi op donderdag 1 februari be,tij-dens_ de we.dstrijden onheperki ver- sloten, wanneer Sparta en S.V.V. op bewrsseld-mogen worden. Maar de speel- zoek komen. tijd bedraagt slechbs 2 x 7,5 minuut. De junioren van T.S.B. ,speetrden een Het-lijkt weinig, maar aI gauw kwam voorwedstrijd [egen de fu'€e vijftallen Jn d,e ,sporthal aan het (ávond)licht. van Excelsior 20 uit Schiedam. Met 3-1 dat deze.tij.d voldoende is orn de spe- werd verloren, maar de revanchematch lers e_err behoorlijk n,airte rug te be.zir- werd door de Spo.rtparkbewoners meit gen. Vooral de spelers, dié in tech_ 1-O gewon;nen. niek teknrt sctrieten l,edeu (rte) ve,el

,ueel publ,íek

aandite'ui1e.(, ,1,,

.: .

:

Op winst P. Drop en A. - De. 'scheidsrechóers Schriel hebberr zi'ch wel bijzonàer moe. ten ins6rannen, want van acht tot elf uur hebben_zij,beurtelings de }eÍdíng in handen gehad en daarbii bleek. - dat zii meer fluitsignalen lietén horen. dan bij een 90-minutenwedstrijd. He,t pubiiekï dat voldoende aanweiig wals, inoedie-: de zijn .,favorieten" steed.s aan, als goid, het soms een kampioenswed.si.rijd. Méer. malen kreeg men de indruk dat er

I

te

veel opwinst wer.d gespeeld inplaa,ts van deze wedstrijden zuiver als trainins te beschouwen. Maar j,a, hoe gaat daf ak de organis€rende vereniging (T.S.B.), een prijs beschikbaar stelt voor de vereniging, die haar de groots'te nederlaaej

i I

l I i I


/t

d'z

.4.1 8*4-z-2",f e--o-"á A--"*-"Zt t./tz<-ta .,/q 6 a De anders zo luidr-uchtige voetbal-

Zwur e euond u oetbuljunior en

Pittige vragen tijdens

en Hoek van Holland in de gelegen-

heid gesteltt om te laten horen urie

),

or"S'fu"J?tff (van e en onze r ve r sl a g g e ve rs l; í,i,ï,3.Ïï ïi$ ff .ff#r, de-c-tjeg, Anton Donge, De Zwaluwen-kantine aan de Ke-lpim_Baarsi-,s11 w*s Hoossmans Zonnel'eld en Joop *r"f-iCte Ílartdingen *as woens-1l."-o, dasavond s.e-he-er g""I'ia i""t;"1'*{;l*ï tg.;'$,,Ï:*'ï"i"H'#ft,"""il"f,:ïJ; r'et-ge"óêgànnemen ffi ïËitriïr*8Ï""3Ëï'J;l#,".'ll";R""fi wertl nameliJk de fina-l Stadgenote^Foníuna ,ging niert alleen

Hollanil. Daai le gehouden van de spelregettestwerl.j mgt

q.e

€e.r, maar ook,.met de fraaie

ii"ftàón, S"órganisu""d dooi de Vlaar-l wisselbeker schuiven, die in het bezit

trrr;il:rlrt#'vtr.utlr:l+iï*#"**ïïffi É1es{ï:',i{^l,fuii} bovenste plaatsen in de voorrond-en, cte.sterïs,teïIo'eg te ziln."De jul àèlijt die in de afgelopen maanilen wertleni nior'en van Hoek -van-Hollaird lieten gehouden.

lslechts

72

pwten voor zich

noteren,

ri^!:r:: *tJ*e{*on,, punl,en ging sinu het ec,r.

""?f ",{i,?Ëi:q{!"J8t,"i.sj::l*}Ïtr#l het ech' móest rnen het antwoord schul- ! llfeer dan om de maleá dig blijven. En dat door de jeugd, d,iel!"q oln de-- spe'lregelkennis en I'vat da;t

óvËr ti'et algemee4 haar móndie'wellbetreft .de'den,de 36,.deelnemen'4u jg"ig' de groeóe v,el-iren en he;t vele publiek'een flinke do,sis weet te roe,r-e,n, ook 'op ^kwam d uidelijk spelre getrkenn i s -op. den. Woens d.a,gavond qoor de neer jury qero heer De Jury. wer'd ,gevormo vool'' I I,e me'n zich wel voor'idat men àan het licht, aan licht. ïat 'gevormd door 'oe bereid had, maar nriet tcn volle. Metl!. -v-. d' Litrrden en de lreden P. Drop €n ÁÀnogen hóofden, geÍronste weniEbrou-lJ. "Hes's. Vrage'nstel}er J. J..v..d. Vijver ïven ïen meermalei Ínet de han'd,en iplgaf na afloop van d'e wedstrijd gp,uttI

d'e zat<ken viel het de ,,keierr" c,p spelLvoerige sTijze tekst en uitleg van 'de 'door -fretlhem-gestelde vragcn-' regelgebied bepaald niet mee om wecs de voorzitter van juistJ anlwoorá le geven op d.e vra-l -Tenslotte de heer 9,.ê' y'p Snge.$' Êen die werden gestóid door-de sccre-l Zwaluwen, i-aris van ae V.S.V.. d,e heer J. J. v. I op het nl-lt van der,geiijke testwedstrijd. Vijver. I den en hij zei dan--ook."dat Zwaluwen Ondadks hardnekki,ge po,gingen van i ha.ar -kan'tine- ten -alle tijde- gaa:rne- b9de -icugdige Zwaluwei slaàgdón zji er I schikbaar zal 'stellen om de. jeugd de ni,et' in" oËr op eigen 1er,reï,n zicb de I zo nodige ,spelregellnennis bij te bre'nmeerdere te tonen over de a, b en c-l geli.

juni.oren

van Fortuna, Hoek van Hol-

Iand en Naatrdwijk.

Niet in t)orn',,

de aj-runioren Maarten

-?*q--a

van hen het meest van de sPelregels

af zou

meenemen, om te pronken in de prijzenkast van het winnencle team. Hêt was de c-junior van Fortuna Aad Verschoor, die als vertegenwoordiger

van de roottEelen, tle A.P.-beker mocht ontvangen uit handen van ilo heer H. van MunsÍer. De overwinning van Fortuna heeft bepaald niet aan een zijden draadje gehangen, want toen de jury van do ÀDeireeelwedstrijd. bestaande uit de heien L. v. d. Linden, P. DroP en J. Hess. de punten bij elkaar had 8e'

teld, bieek dat de Fortunezcn

To1,

. -42't-z --e.<z-t.,, á ?^ 4

&$frieËa$ q$'i s

derde maal te vcroveren, maar be-

rcikte de twecde Lrlaats met 9?Ir nunten t60 procent)- Zwaluweu, dal in de voorronde 1ot 117r2 Punlen kwam. werd derde met B5)z Pnt' í.53 pct.) terwijl de voetbaljeugd van Hoek van Holland met 72 I'an de te behalen 162 Punten wel wat aan

*o*st*n beantwoorclctt, verdceld over 3a-, 3b- eil 3c-junioren. Omdat het de finale betrof, werden aan iedere vereniging steeds dezelfde vragerl gesteld. zodat men beurtelingi het zweetkamertje (bestuurs' kaáer van Zwaluwen) mocht verla' Íen om de resull;aten van de í:raining tuiteraard zonder bai) te laten

holen. De vragen werdeu gesteld door de secretarís v. d. Vlaardingse Scheidsrechtersvereniging, de heer .I. J. v cl. Vijver, die meermalen hijna niet bbven het gerclezemoes van de jeugd kon ui.tkomen. Wat dat betreft rras het jammer. dat een gedeelte van het jeugdige publiek zich niet naar behoren wist te gedragen'

se$ïne$qer

'I,, r, ..,'z lli:, l:;,tt1iti' i rlt dc V \'. Zir rr- {i'l 'l',rttnr' \ l1l [),)ll.g(']1. ('\ ('lll'('ils lrtll) (ljol r'ttlilrtctlrlrr'rr'I i'Ír j'iil)1'rl .irll:- | irlli()l', \\'ii'trs Iit'r'.ili't1it ll:ll1tlt t ! l,,r',,,, i; :írr"t;t',,,lrl clrr blccit ()ttl íl(' \r(rÍlcl$ ailll ila lolr lr-' It()ljl|Sllr (lIll "l-lr,rl \"1\\'r,orl J.tlior's r,ri'l ci;.1,, I zil:'t

|

1

{

\\'i1".'11,í'i("1. clir' '1" ittz"l vrll lllrlr' \lll llí-rI ,'\t ll' nl('tll rlr' ipt'lr'rl"llcvuc(l I iit:r:li.jlist i :tr)r'*il tr,rli ltU \\r'( l \rrr)lll"li''lilli Ist''iiil. I i"ll llliljl rlir,'1s' (i,rr'; \'lulLt rl' i tr;sc,'t rl "( I

r':,ilittg.'l'"iltr.: \:rir 1",,r Ilrllil. Z\\ir t,"r,r,. tt'i. t, ';,tr IIoll;trrtl 'r'r )'Jilirlduii; I\\it |: iils t:]tt rl,' \'rrt,:l'\ilrrr'rr' l1 'l1lri';; ;t1lr \ i"rl;rl l;''ttlris itty''' 1,,,,',t'"riLl l;l Lt( lll('Jl { ll Iz,]t ()111 \'o(tl c('ll larai- ill h('t i)czi1 l{l lio ' I)l t. r;;1f i'' lriit, irligr' rr i:- 'lrclilr ' llr" \\'r.' l"llsl{'11(' l (Jl ltrllil' Ilirl lll' I rl" I' rt"' ilurs\i;)ill s liIr'l rlr'. \-n'rr' 'l' '\'{'('(lt' illilli (lii.i. \\illl1 í1" Ir, r(l-g('l('ll 'r"l)lr{ rl l('o(i" " r'-

I t,-',1-.r,.,

I

(1\).

ltUll tlrtttr.n itr Clrtzc' JlCk.t rll,)ílCll gl Ë\\'(''

lr:n. Ile heel Ï{. Brou\\icr. lcider rriln

cicr

rvittticnclo g|ill'11, zal \{r()líil il()is gi'$t'{'sl 'ziirr n1r zi,iir tr:,li:,' 1'trf il. rl:rr'tr [i""]r.i,

n',,,, - '.i r, t'-.ittrri"t - rli rrri'lr" li' i't l-{r't lo1 17, . o,,o: v,,ol lij,) ic:rlll s( uul\lc I t,r,,! i" bt.ll,lr.p :ritl:lul ;".llll''n i rrlir iritr""l lrl."'I r' I ir',r,: 18 rn clc i,'ir*rliA,' t"rrt lttll"'. cet I ci,ts rnaal ccrt hitll 1)t-ttrt.ir: r'att al l)c;:" i cjeelde hii ovel i3en-i lncl llet Zt'alurven-

t01

een scorc wa1'en gekomen van 1151'á Ëultt cn claarmede ïuimsclloots zegevicrden. Een gemiddelde dus varr 71 Droccnt. Weliswaar minder als in de voorrondc, toen cle Flot'eslaanbewoners 1281á punten verzamelrlen, maar àrnáat het gisteravond de finale be' trof, waren de vragerl nogal aan de pittise kant. ^ Dc bekclhoudcr lrlaaldwijk s.laagde er dus niet in om de beker v<lor de

S-rysfa$rï.ffi-$euilg{$ }& d *ïË vmf,}r- {Xe

&qveecïe

weten.

DitÍnaal geen twee, ma,ar driemaal ilrie kwartier werd êr fel maar sportief om gestreilen, wie de prachtige wisselbeker r'0or een jaar mocht

de lage kant bleef (44 Pct.)' Overigens was er sfeer voiop aar-l de Kethelweg en ook was er zo iets als eeu zweetkamertje. Het was nanreliik zo. dat ieder team 27 vragen

Het tearn van de Vogel,s dat gevormd

rverd. door

_vaarí liep dat niet. llet gebogen hooftlerr. gefrolrste wenkbrauwen ert rneermalen me1 beitte handen in de I zakkerl werden de ,,keien,, op spel* regelgelriett van rle voetbalverónigin*

gen Fortuna, Zwaluwen, Naaldwijk

spelregeltestfinale ftï,u;"}',"#f

ieugd heefí gisÍerayond in de Zwa, luwen-kantine aan de Kethelweg haar keruris van rle spelregels g"l ducht kunnen spuíen. maàr, zi'ln

P':cslitiigilc irirn ;\1 lr..rc'i ill \\:i1s llt'i lt'tt ;tr t;ncl, dill rLor|' t't'tt |l i i rtssrltl-t gl ool alillli)lig(:\\'r'íllll'' iai lrtli.tttg-s1i'llrltttlCll \'i.]r cr'. lit'r''lr'1at is Vll;1t'nutci!t't .1 . r':tti rlr'"r'r'Ld I irrr clr, !'.S.\1.. lilvct'1 zit lt ttilat' ll0ltiil t'tt ,,ilt ziin tra!i, ['irJ]l)i,i Irij rlil(lrairl(l otr) rlIr,kttnriiP.0 \\'1.]2,' N't't rl Iri.j!10s1;:iltl (l()r)l dc jLrr't', ltc'slilatlrlt' Liil clt' lli'i t'tr l,. r all rll't Lirrrlcn. I). L)rrlll t'tl ,i. IIcs:'. l) . {'in.l(tilslag vttlr c1t'zt' ut'cislt i.ici lriitldr.r ails \,ols1 : l. !'Ot'lttna l1Ír : l)r-lllt; 2 Nai.tld v i.jli Í)ï' r l)ilrll; ll Z\\'illti\" cli, 85' ,r l)tll]1; r.rll Ifor'li va.tl illllllrrld. 7f l)ilntorl. l),' ltc('l Vart rie \.:i.i\'{'l i)l)('n(li' 1'11 511;1;1 tlr: il\cn(l rl('1 r-'ttii,'lo trt'l.qr,'l<t-rz"tl rvtit)t'clt:tt 1oi n i.il rle iret't il. r'iLtt 'lt't '"litircli. t tttll' ziI1cr tan clr. r oi'{llalvtlt rllli;;iirg- Zwa'itirl'tll:, (l(, oliluiti:iillolel) llirlll('lls {tc (le{lillulrlodÍl r',,t i'ttilgitrgt'tr riattli bt al'ltl \ {)til (l(' \\'lizF ,.. aatr,y, zi.l ooli clitnlaal rl'ct-'l clo ,icr:gil dii:hter bii de noirele i egcls vttn dc rtoetbijlspoIt irr:bbon gr:bracl.ti.

De A-junioren van Fortuna, gevormd door Andries de Bruin' R'ott Hos en Wim de Bruin scoorden met :44 punlen het leeuwenaandeel aan -overwinning.

I

De cv-ties, Harry de l(oopman- Aad Verschoor en Pim Klevwegí, deden weinig voor hen onder met 42 punten. De b-Íjes kwarnen ver achtcr. t-ant Rens Smith, Theo Joppe cn JooP Bouman lieten i slechts 29l: punt voor zich noteren.

I

Het Zwaluwett-team werd geIrvormcl cloor (A) ]Vlaartetl Tol, Jaap Kramer en Koos Oostveen; (B) Leen

Dropper! Jan llofman en Wim BaaiJ en (C) Anton van l)onge, Leo Zonneveld en JooP Hoosemans.

Er was veel Lelailgstelling vooï

cleze

finale test etr dat

cle

Vlaarding-

se ScheidslechtersvereLriging opnieuw een beste beurt heefl gemaakt, liet geen twijfel over. Vast staat. dat ook in het volgende seizoen ipelregelwedstrijden

zu1-

len plaats vindcn, trouwens daarvoor is dan ook een wisselbekei beschik-

baar gesteld. Ook btj senioren blrikt belangstel-

ling te bestaan voor

spelregelwed-

strijden en deze zullen in februari treginnen. Liefhebbers kunnen zich alaarvoor aanmelden bii het secretariaat va,{r hun vereniging,


N

\

\

t \

s \ $ N

S1)elregelfitzale: dc B-iunrc' ; t!h re n Ddil Zwaluwett, Leett ( )t Dronnerl , Jan HoÍtnancnWim l)\, '\ Baari. loord,en iloor d'e iuru (l // aan ite tand' geuoeld. Ze reer' h den zích d"aqger, mao"r deson- n (( d,anks eindioile zuf,luwen oP \ ( ll d,e d.erd,e plaats.

.fon8-Fortwn& heste

\

in spel,regelfíwaíe

), v#

ieuedleiders van de velenigingell

(Van een onzer verslaggevers)

ïooi' fret vele werk, dat zij in de ai' selonen t'eken hebben gedaan om de KethelEr is woensilagavonil in ile Zwaluwen-kantine aan de Íongens de speiregels goed bii te br'€ingen. gespannen, dan weetr gepeinsd soms een in rveg ontzaglijk iliep De heer Van Munster constateerde, door een wat opgewonilen gemompel verbroken stilte. Er rnoest tle beker uiÉ te reiken' dat rvel heel ernstig nagetlacht ltrorden, rvant de kwesties, die aan alvorens het franoant rves, d&t zo weinig deel-

de orde hwamen, $'aren niet mis. Iïet was dan tlok de finale van de spelregell,estwetlstrijtlen voor junioren en datrin werclen vrij hoge eisen gestelct aan de kennis die de Jongc voetballers omtrent hun sport hebben verworven. Jong-Fortuna bleek het best beslagen ten ijs gekomen t'';: zijn. De Fortuna-junioïen zegevierden met een ruime puntenvoorsprollg en mochten de door Het Vrije Volk beschikbaar gestelde wisselbel<er mee naar huis nemen. De heer H. van Munster, ci-:"ef pïopagancla van Het Vdje Volk, reikte de beker uil en Aad Verschoor nam hem voor zijn plÓeg in ontvangst'

Aan deze lvedstri.iden hebben negert wedstrijtlen zijn gchouden l{aaldrvijk vcren.iRingeil deelgonomen. Het waren de beker .irl de wacht sleepte. De

nemers piecies wisten om welke redè-

nen je het velrl kan worden uitgestuurd. IIii &chtte dat overigens een eoed tekeÀ, rí'ent €r blijkt uit, tlat ze irr de prakíijk geen ervaring ermec helrtren err sporticf spelen" Zrvaluwen-voorr'it|e1'

D. A. v.

d.

Snoek clankte het VSV voor zíjn werk ten bohoel'e van het oP hoger Peil blengen van de spelregelkemris bij -de toetÈailers. Étij vónd hel lammer, d,at irel. slechts een kleine groep van elKè

vcretriging kan zijn, die wordt voorbereid op deze wedstliiden.

Volgcn(le maalld organiseeÏL de apelregelrvedstrijden' voo:: seVSV FolruÀa. Zwaluwen, Naatd$'ijk, Hoek beide anilere keren traren r€sp. For- nioren. gelukvan'IIoiland, De llollandiaan, \ID.l' tuna en De Hollantliaàn de Excel-sior-M,, TSB en's-Gïavensande. kigen. De eerste vier slaagden erin tot de de Na de korte toespraak van de heer fÍnale door te dringpn, door vooi'ronden resp. 1281!, 11?1ó' u31,í v. d. Vijvel begon de finale. rn tegenbehalen. Het stelling tot de voorronden, krege'n de ll2rjlr punten scheelde maar een klvart punt' of De teams allemaal deuelfde vragen. De H)lla:ndiaan rvas ook finaiist gewor- iuiste antwoordeu u'elden gcgeven

in

te

er

<ten.

ount. ^

Dit

team had namelijk

112i1

De $'edstriiden zijD dit seizoen voor vijfde maál georganÍseerd door de Vlaar:dingse Scheidsrechtersvelenisirrs,. rvelker secretaljs, de heer J. J. i'uri de Viiver: de ieiding va,tr de ver'schillende ávonden had. Woensdag koÈ hij in zijn openings$'oord ook ónkele vrouwel'iike belarlgstellerrden onder heb p[bliek in her Zrvalu\renciubhuis begroeten'

<ie

\

N .\

\N\ N

De heer v. d. Viiver vertelde, dat

ile

eerste

en

cle vierile keer

ilat

irarlat het laatsle team aat: de beurl was geweest.

ln, bestuursli:arner Telrvijl het eerste team aalr de tand werd gertoeld, vertoeÍcien de ovet'ige deelnemers in de hrestuurs:kamer onder de hoeíie van c'.e heer À. coenradic, die hen bezighield met

spelregelproblemen. Ze bieven du'. hcervel buiten de za*I, tocir in de sIeer,

Elke verenip;itrg hac{ 3o-. 3lr-

eri

de l 3a-junioren àfgevaat'digci. Ln v10t, Ite rnoo vetscheett hel eue trio tta, htl 'andlre

voor de jurytafet. waar

dc

heer v. ci. Viiver, achter de lokkcndc beker gezeten, de vragen steide, tel'rr;ijl de jwyleden P. Dlop, J. Iless err L v. d. Linden de orcn sPitstett c^r hun bevindirtgetr notecl'Ccl).

Nailat de b- en cde c-junicren proe\,-en van bekrvaan:rheicl hac{tlen :lt gelegd, was de stand: Fortuna. ï1'r Naaldwijk 521í?. U$"alurvcn 49, trtroei.; van ïIoIIand 41:|i- Er' rvercl even gepauseerd err de jongens kregen eer:

flesje limonadc orn zich voot de laatste spannentle momenien te stcrken. Toen verschenêu de a-junioren voor de .iur).

Na hun opLreden bleek, dat For-

tuna

1151,i:

punt lrad

behaald,,

Naaldlviik (rle winnaar van voïri

jaar dus)

9711

punt. Zwaluwen

iunt en Hoek va,n Holland ïen. Er

BSlr

72 Punkonden maximaal 162 Pun-

ten worden behaàld.

De heer v. d. Vijïer dankte

de


",zlzZ4-

tar* .r' /o'/r2íz

2/a2ra2.rd.a.-z

-

,..y',U êí ^ 2rrt,..-t*azt-a, /]y',>^

r?íz

Met Zwaluwen

KNWffi-fnrograrff!dïËa

veE"sc.E?&ven Gc-dlvon.qcn cloor ile slechte toe'stancl Van tie tcrlr,.inen nam rle KNVB lrct verstanrlige bcsluit allc voor .il. ziricrdag cn zontiag vasl

r

gcstelcle r,r'edstli,irlerr

naar ts-Gravenzande

l

Leden

j

(:en

rreek te vcls'lluivcn, zoclat ltet-

r,'lftlt' ltrogramrna gcldt vo()l: zalcrrlag l3 e,n zcnJag I.l .iarruai'i. \root' dc \rlaa i'clingsc' r ot.tballcls bcteliont da1., dat a.s. zaterdag het volgencle pro.q]'amma moet

?*.tf- 2/e4 4."7,e---/T ,27r:r,

',vorcl:r aígcrverkt. : SSS --- Zu,ahlu'crr, llSB l\Iaa-sdrjk,

lIV() --- J)SO, Zrvalu-

2 -- Spijkcirisse 2, CalreiJc 2 Zwalurven 3. .Ilet aanvanlicliilt vot"rr zatt't rlag 13 en zoncias 14 ia.truali vaslrv*'n

--

Zwaluwen naar

gest.eiric pfiigramma is l'cr'sc'noven naar zatcrrla.g 20 en zonti;r.g

ÏIel

l)at betrclt

lcsvD

land de strijd dienen aa;r te binden

-

Zr.vairi- j TSU. iB. FI\r(, FI\r(} l

wcn, Spot'tver:. '35 -ven !- - Jlr"i'rlusL '4ti, Zs'aittrrt'n 2.

t+gen de 's-Gravenzandse SV.

2 2 '.i .í

Deze club kan

vel

*""or*r*

oou.

ups en dowits: vorig seizoen nog afdelingskampioen. r]oel ze nu genoegen nèmen met de onderste plaats op de competitie}adder, dus nog één

'!

i

is te hopelr dà.t ook voor het

zaterciagvoetbaï de bal w€er eens oa..n heb rollen ka"n worden gebmcht. In daL ger-al zal Zwaluwen in het West-

r'lan voor zatcrti:i "g 20 .ianuar:i rlc r:olgcndc rvctlstlij" '.s Glal'enzande S.V.

I

's-Gravenzande

21 januari, dc,ti:

van de suppoi:tersver.

,,Zwaluwen", die zaterdag de reis per bus willen meemaken naar 'sGravenzande voor de wedstrijd 's Gravenzande S.V. * Zwa]ntwen, kunnen zich tot vrijdaga. vond 10 uur aanmelden in de Volksbond, Oosthavenkade 10

sporí onder

In

Zwaluwen.

] |

| I

I

I

Vlaardingen eindigde de st'rijd

tussen beide

t'egienste,lxders

in

een

doelpunt'loos geiUk spel. Een clergeiiJlr resultaa,f mu thans niet voldoende

zlin $m de hacllelijke positie van de Vogels noernenswaardig i;e vorbetereÏr,

tlruis eclrtci' inct 2-*0 r'an

Àsrn de ïietbelweg $Peelt Zwaluwen 2 or.'il drie uu,r" begen CStrID 2. In deze onbmooLiflg z$llon cle zrvart-

SSS

wit'lcn het

tzerlorcn.

rvinncn.

"ÊeserLes

Zrvaluwen 2 wint aan de Kethcl$'eg rran Spijkenisse 2, ter" rvijl Zwaluwen 3 minstens één ptmt behaalt in de uitwed-strijcl tegcn Capclle 2,

!,, \'lrturrNialtsr IíNl'B.el1!tr.llt tt !;otltelt .:,tlefdtttt ( tt'-t))tilU! ;tt tl( :

t

tl

t: r: ]tstel l,in i / en

t

ZIVALUIVIIN

il

:

i

). v. d. Iteijcien, doel. A. Schou, ct'l P. J. \4/cstcrdijk, achtcr'; \V. r'. <i. Bcrg, Íl C. Sioots crr tir'. r'r rr Rcc, nridden; ;\. ,ï. clc

'il.en

{.}r'rrírr,

J, r'. tl. \\'triiden, Ii.

E.lois, Í). Iioogci.boorrl ctr A.

lVildc, voor

<-4'' '%r-zzo -2

r.

op aarieggen re-

.& 4t/e"n'n znor"zo ,?*T

/27-a-*. .,zv /z

Moeilíjke wed,stríj d,en, uoor diuerse kopl,opers

Opste!ling KNVB-elfta!len i ol g ct

wrel

rrij.

TSB l\Iaasclijli rnct ceu gelijk spel naar liuis tt:lug kan stttren.

el

vartche tF n€nren op de in DelÍf geleden 3*2-nederlaag. Zwaluwen 3 is

van 't 1 HVO Inocl itr Zuidbuttti terrvijl 'bezockendc DSO

dr, cl.

,S/à

i Zou even harcl op aàn Quiek Boys inderdaacl een r,ru", i llu Westlanders voor. Zu'aluwel pu'ier' t; noeten laten in" de 2de Étas, áà' zat iI9Tl als lJelde teams..ontlopen elkaar geval in elk Noordwijk en mogelijkrooeKen. àóx-xotl-novs iets naar voren komen" fi weinig (Zwalurven neeft àón'print.irÀïi iti a" ulg"rà"pËn vier seizoenen hebben cn ,op het Oudeland zulleu de Vogels de Boys nog maar eettmaal getÀ'onnelr jr,ng! nun verJongqe plocg een kwade in Sassenheim (r,orig jaar maart). idobbel krrjgen. Spijkenisse loopt ech_ Verder werd - er tweemaal vcrloren snirer nrêt verder van de dógradatiezone eenÁáat eetijkgesp;;tá. ÍdtawijÈivan{aan. want Zu'art wit ïint a;cl;r: staat er naar ons idee urat gunStiger t maal van dc groen-rvitten. voor tegen SSS. hoervel de Klaasrita- | , lers met hun sterk deÍensieve spel i voor lnailii c.s. een wàre taitpóst ïut- i lcn. betekenen. De thuisclu,b-aanval lijkt ons echter rap genoeg. Nurnmer drie in de ríj, Koz. Bo.''s. moei ook lkunnen winnen en wel van Rijnsb. "juis, Boys, dat in lVerkendam niet de | te sleutel zal kunnen vinden om de /4é4 Brabantse aanvalspoort.te sluiten. V-an I groot belang is 'voorts het treffen ' I ësv-z*áturïen,- waarbii heí er vr:or i

,

r

i ! I

KNvB-programma aaterilag 27 en aondag pB janu,a,ri, Het KNVB-progr.amma voor

zaterdag 27 januari luidt, voor zover het Vlaardingse elÍtallen betreft, als volgt: I Zwaluwen-Rijnsb. Boys; TSB - DEVJO; Unicum-HVOi i.lSVV 2 - Zwal 2; ASWH 2 - Zwat B.

,7 ry" zl - 7'42:-z'a/, zfy'az* ./V 6 z

Opstelli;rg

i

KtIVB-elftallen

,lte VI L tt'rt tr.tlsc IiLiVÊ,ol!lutIttr.i l,iriir,tri., xtl:trttitt.gs en. :,ttnt).u11 i,tt tlr:: t)l{/e)ttl.c. oltstellingr:tt ttil:

,t

zlvAfrfrl\:EN , t. r.. rl. .Íiciicien, Llo<il. À. Sr,hcu len on P. J. \4rt'stelc1i.ili, achlcr; [1r. r'. d. t3ei'9, I-ï C" S1oo1s en

1

l'r. \all Tlct'. trritltli.rr:4..1. tlc {ir''rirr,.1. r'. r'. \\'t,i.irlcrr. Ii. qlc ï3lois, I]. l{ooÍIclboold or1 A. {ir oos. r ool

;

j

'


./t "ZtZ-"o--*?-z-z,z-e -

4.-.2.-z-t

a'a7

"

Z7-)-o.

V oorhoecleprobleenl

-r

Váz

ZwatrLlr,oen Lueer onder&&n

nog niet opgelost

T,wahxwom verloon ondantrrs

come-hack vftËr v" d. Weíjden (Van 'hei een onzcr verslaggevPrs) Westtan,d heïrben f*-;"-G*ároon- I zancls': S,V, en Zwaluwen zaterdar na Irr

R eltWUunf acht weken gedwongen stilsÍana" ác" \\re tuttren loen 'Srrer:ies hnluerute(Jc compotiÍie hervat met tle returnmafcy,td,e eerste speelh,elft. Het gescoot'de dle de íhuisclub een l'crdiende 2-0 doelprntL kutotrt de I'ir.st ut, de <'ontbioverwlnniqg heeft- opge;le-veril.- 'I,al er,i rratiá.s in de 's-Grnuenzunrlse pl.ot,g va,nwege dií felt tius ln de kringen van li Íerr eoed,e etr. tersc:ltill.e.nde riul"eí tlo seelblaurven voldoenins.;;;;rri r:. d. Rr:i1den tratrcIelencr r:.píremlnder zat dat heí geval zi.in I""^At:::ll $'anneerl.; ....'",tteLgPen, lt.otrt l)"ii,'{ro))r af sitts. eï tà",,gs"rrË"-,iïiaiïil'rff"";;ï;;;;; l(telt. spel, hoewpl we lrleraan direci rnoeten i Na.,.t 'áË'iI;:iu ^, rtsl bl,'litn de k:,:tlhrlvt's .rn tóeubesen, ,int á"-p-.,à"trïrJ"'i,Li,

s;i;-;a;''";;-;;.á;;ïii;'i"'ïii.;,.'*,li,,llï',i:,ïlir,,k"u;i,,ïl,.Jn".{,i":;,,,lli

We willclr bii rlc beOor.clcl:rre lriervan,J. Kltrirr .Ook tttt ve-cl mccI up r1': ltti,lsteilig in ianniu' riinË-ïióÀ-oii.'' ,ïrï' ' j,, I dcttvo,'t p!:tats clrtn. zrtals in dt: .1,s1nlals" linl<sbinnon. Ge' lange'rustpàrio6ó àË ;.*áÍ,ià v;; ,l.l J"tll,t.s.aa)r'segevgn.. d0oi: flc c1c nalovierKel.lclc harclruerkenclc l<anÍhir'll{llllll\ill*,..1ï.. geen .;À,. -;;-; ;-^í+ ';;j---,"''^ti stcutrd oooi: ,speiers goed heeft gedaap cn dal is_rL\lllo ._ iv,cs il. Bcr; r'. d. R('(' I)'irclrttc crr h'et zwaà'r tc ïÀnete,.,-'r,àfÏ"liït';,"" . .v. Znrtlttu('ri (lo l)i]ri('rrs lc vt'r'z('ll('rr. rrll:rl -uu. ..álI e"tr* iii;"náïtie[èÏï'íifsiÀf.l"a'j,ï.i'-"."";r,:o dat sc)uklr' rr)iríu zr'lrlcrr. ornrlal nrorl iuïijtt,'stetáe. -Vo};il"';ó lïiiaitll:"r;;"Ë";* "'o"lrr;; eiiÀii ïi;; :1 .,"9t .lt-' trla.e tcrnpo blccf operclt1.r wat gepré,Jtee1A uier d f:i.i-efÈàar" Aa'r*';;i , mc1 1c lror'1 gt:hoLtclcn ccitnbitr:itics. N:r-

er toch nicmrnd van de lurrwezigorr idrl ,,. rl. Re j,tderr ccn vliegend sc)rot Sc'\',c€s1 zijn, dic voortdur.end gcboeid ii n u. fVi",,9,tiïrk 5ad gesto-pi, leyercle "lirrt"snrri.lcr) de*rvedsiriid heeft gevolgd. ácie ecn voorzel "S,:r"a'jïó. dic kolr O" Vtaelc{inger.s .tr;1!_1ryrr11v cttrt- fiil. doct cloor v. d. n". uf . Iii delijk nc t .voolh.oedeploblcen: rralr-,\ rr- *."*.6 gemisï rvaa16ooi Van-Aiphcrr ce:r 'à.irfi_

t'cn. Door hct afwczir zijn^vrn, De B,loi.* ni"i-t"'nrissc.^ k:rns-kiceg. dl"^i'i: en rle scLiorsinrg van _Van Genderen hrrrl lu"r' (2_0).-' murl v.ederom-cen beioep gcciean op ''Ë"n uccepteer.cià Vrn Alp5e1 ging r.cchf *. r.;rrlir:icl r'.. d-- Wci.iden,, tern'r,jI rrast b1frsl hirrkende spcicn. r,,,.wiji Siói;; ;i;;", ï;-';,r:

l:u:,'Joïti,,?,1;#ï!'"J$ï'f".ï'{ ?t Rï:ïl ÍilÍ ltï:,ii;;i:Li".l_ïll;gll"l;l* het. v..iltll r:omp)elceldcn. Eon s_ucccs friii"1r. d. Rels eon r.l.:rchtjs "."rirr_"i.

I{ llel o')lleilcn var) clc voot^h('( cio in vcru,er.korr. lli.j 'l ikle, zir;lr rek_ ,';'^ dcz,.' sl:r;er:stellinq nicr gewcrlrlcn. El r."^)i ,r.tn ho', ,rnrinc ,,,,-,.)1ngrrii. tirlto sl.il;n "È,,,;;ii ',,ii' ,f"Ër',ir"'ii, ,;:"ï.,, z;rl lr::r'i n'eini,r vclb;rr,1.,,'l 'ii" 'iïlríli ^111:, *,.t,"lc:"'iil lrel a:rrrllrl oo rl,rt'l i,clich,lr'. go(,rl l(,s. Toen o."- f,".i-**u vir:gcrs vrri ecn hanct 1r. rel- iasii'ccl.st .|:: :ll ka's- ojr 1,i,'' liàiini toccïrrclrteir

"iiàc dc ^,1" rcI i'ils. te ruslig leiclende scheicls1 .i _rl ' V,recls blijkt, dar".rlt' sli.cdr florrl iff .'it: ii1"i. _ie!s F,i.iise u";,. -,ti-'j;;isro m'at. s,iiziqt'nie ops,totling seerl erfe91 .,r,- ji+àt'"àuut einàigOe ar.- iri-'ijo* teÊlt zrl imen *;;?"'i*;,"-:ry;,i:r, te,irt"zïi,mó;" moeten overwegen, ;; in- ]"ïh"'i trnn* rrnnr liiÀ lron frJr.*ï-",lJ Àr^r.^.. ";k"'ïi -^dien de sDelers er tenm jnste zijn, crr- ]ï,ïir'i"ï;1,.ï'iljËl't'.H'vii, 1óàn..à.nomt"ns op cc' clerc{e trcfÍer on_ lcclc cic lvodstrijden !ve{lstrl.locn rn in onvet.ano_c1.(1e onvelandct'de u_l)_ g(.bruikt r;.i lict -'-" "p- -s";",,ikt .ricllirrq 'c socler). mogel!ik d;rr zrrll.i ts

ttitcindelijk toch meer zoden aan de di.jk zet, *! ]<amP, van ,de gastlreren vlot, ^_ln ,f ien dc zal<cn. hocwcl cv(',)o('r,s ucinig roosklettrig, nietlcmil) I()cll icls br.lcr. Mcrt sleelcle \\'irt sncllor',

GSV: d. Molcrrer;rr: a. K. Vos en Jolr. Vos; m. L. Vos, L. Khlin cn I)e Jollge; v. Stolzc J. Kluin-en Nierru'l(crli, " -ililï:..I:lns,. -v. a. S<'horrZ\I {LI'14'EN: d. r'. c.l. Foi.iden: ínn en-Weslerdiik: ttr. v. d. Berg, Sto,rlc err

( ru ,ï,;,,J'"ï,,,ï,,ïii";n il,"Ë.rrÏli,l, rrí)í)qcrr)odlfl en"i.,,ï,.. [(r'( -ll'llIl..^^gii,.. bclel qcbt'tt jk t-alt oc vtcttxet.r cn zit'h. mede door ('Fll Ér','to v'isl torrdcndheid. vrijrvel vooltdrrlord ccn vt ld-

hii

l

I I I I , .

[-ïitslagen van rle KI\VB

I

Pe klas

I

i i I

i f 1

Koz. lloYs-R,i.insb. BoYs . . G*3

Sniikenlsse-Zwarí Wit . atg' tài r,eeas-Quiek BoYs -. ?.-z ... -. .. 21 NorrrUrvijX-S'SS "Sv-Zwaluwen 's-Grav.

.. 2*0

i r

i i

i

wei.icl'n.

cerr

l<on

mcerdelheid vet'\\'eïve]t, clic in het ver'-

loop virn de wedstriirl

sr.lromrncldt,

24'

l:'";;i',t

ï,'i:iil;ï-ïï,l. li'l;'r'll Ë;nuton várr dc nlrtch, rtanr irr |rrvirrtig'l';t!"iJ, ,uvaren periode perlode partiien aan elde parti,ien ldie idre lhaal gewaagd. Do vet cÍecligingt'rr kl;rar.Iden hel _eemakkc]j.ik. ntrar Lrlirveli.il<s

if':*ïï"ff""'\:1i"ï"ii.i:i'Ë"Íl''ËïÀ1,:l ldic ncl brrilen het stt.al'schoogcbieci lrÏót"-*""'""s

:l:,;,,",,.,

ltrt'd cn hoos

insclr'ot

tttdtt,t!,,,rr1ttrttt",,,

o

,,,,

. lphcn. uut, ilt' 's.Orur'. SI'' lir:t zitlr d.t:te l;uts ni,etr ont.gtutn, ttrot|" L'on dir:lttbij passeerrle

/rii docluurt r;. d. Itoiyrlarr rt'nalrdoor het 2--A ltior CSI" rlerrÍ.

/?-ê"/r'44

d - t?d,4-?Èa.z -

*za-a--z-zza.q z z ./,a-+, /? ó z ./ ,/

I I

uitziclzt uoor Zu,aluwen IL,nWeínig rltrn ,-nnr

I

^^t^ opp&Ssen en HVO moet ook


í*2.-t-z

-'2'7/Z 4 - -&a'-+z.Zz zzTaa ۇz I

HEKKESLUITERS VII\GEI\ ELKAAR VLIEGEN AF

Zateritag roltle cte voetbal allecn op de KNVB-r'eIden. tr)e nftle'

]

tling Rotterdanr had het programrna over de gehele linie weer lafgelast. lroor de Vlaru'ilingse zaterilagvoetballers rvas de lrclang. lriikste rveilstrijil wel 's Gravenzande S.V. - Zrvalulven, die eloor onze staclgenoten met ?-0 wertl l'erloren. Hienloor w{sseltlen beiile clubs van plaads en hanteert í,woluwen nu de rode lan" taarn. IIet verslag van tleze lr,edsïrijil treft u eltlers op ileze pagi-

Het belangriikste wapenfeit', da't r,a'tet. dag ln de tweede klas van West II plaats vontl, was zdnder twijfel de overwinning vau de's-Gtavenzandse Sportvereniging

op het Vlaardi4gse Zwaluwen. Wanneer immers de Vogels kans hadden gezien beide punten in de wacht te slepen, dan was hurr positio veel rnlnder: préc.air ge' worden dan thans het geval is. Nu is het zo, da,t do V/esUanders niet slechts van do onderste plaats a,f zijn, maar bovendien is de kans opnieuw a,anwenig, dat zii

ilwatuswen - nu 0p laatste pHaats - verlËest

met e-CI

vinll ts-Grauenzamde S"V"

uiteindeliik hun huid als tweedeklasser nog zrrllcn kurrnen redden. De uitslag van jl. zaterdag is het onaangenaalnst voor Zwaluwen, dat alsnog moet probercn om van de t\eee voor degraclatie in aanmerking komendd plaatsen te verdw$nen, een opgaaf, die naar onze mening buitengewoon lastig zal zun.

Daol tlc. ncdr,rilaag die Zrvaiurven op d<rzc ttiestc zatt-'t'clagrnitldag van 's-{ilatrenzatitlc S.V'. hebben bciclc :lubs lan pla:rts gcrr"rild cn Írl.rtgcet't Ztl'alttrvcn mrituentr:el al.:r h":irlie" sluiiei.. Alnyarrlielijl{ rvas cr'r'a1 klrclrtsrrci'-sclril gcr\il silr.,:rlie. clrrch clr: r,ool'hoede vatt Zrt'alttu'ctr kott ltct rk: r'ijandelijl<r: r'r:r" ttccligilg maa-L' zelclen mocili.ili trralten. Dc beide jttniors' clier de zs'art-n'itterr noodgeitvongcn iu de aaltr,alslittitr liacldeu opgcsicld, wcrktel.l r'.'cl httrd, lïaal' \\'al'clt te liclrt cn tltisien dc nodigc i'rttiitit,. rnocst incassolen

Aan de kop is niet veel veranderd. In de eerste plaats noteerden we twee ge' lijkespelen. Í,eider Quick Boys, die voor rust tegen Ter Leede wel bêter was ge'

weest, moest tegen het einde toezien, hoe de Sassenheimers een 2-2 getiikspel wisten te bereiken, een resulhát dat zg stetIig ook verdienden. Al met al genomen mogen de Katwijkers dan ook zeker niet

Juist nadal. \''au dtrt Iir:.\'ckrtr trl rl(.n Z\valu\\'cn-lchtel'spe.tcl \fef22 r'nintiteu sl:clen ecn bijzotiihi' scha{t<: n.l. Vart Alphur een niet lastige bal had goslo]rt. 7l\[ tc nrisscn kans orïr Van tlcr ReyStolze l<ans mct1. cen ottt,ct.'tv:ti:ltl clen van korie afstand tc passe" schot van rer;)rts ziju club dc lt:i- 1'eu.

L)c lu'rl{rclo lrci

ft

bt'11r-rrr

lt'Icl

2e hlirs {l(NVll-z:rtel'ilag

(ttt11

licht Zrvalurvcn ovcl'wi('ltt eti wann€er cr in clir: pct'iodc octk rnaar Ë:ér-r schutl{]L itt r.lc r',-,c:.'

(lrrit:l< li. .Noordu'iili

stt:liig lcniol. gcdaun.

-)J5

tr{riz. Boys.

lioerlo iracl gestaan, rvas dc klci" 'ler l,eetle ne voorsplong van cle gasthetcn Zw. \\'it.

Deze konden zich ct'etru'cl ttief Ri.insb. H. a.l[ccn hitnclha\ren. nlaar' liitlt,cr- Spiikcruissc rvegc rlc spor,rli i.jtl dc siancl tot 's Clraveuz

2

-.il opr,oc;'cn. Iirtn mis[.t'a1t vatt Zr','*lurvert

dit resultaat'

ontevreden zijn over

Noordwljk had met SSS zeer veell

moeite. De bczoekers

ding te gcvcn. Een fraai docl' Ilielmcclc *,aShcL pleit bcslisi ptttrt, diit c(:ltl('i' tti(| r-r'ij rvirt en in de irrvallcnde duistei'nis r:air hr,titcnsllerJ. verliep de vclclr:r'c strijcl zonder rlangemoecligtl dooi tlit succ<ts lloogl.ep!,urtcn n:l-ll' hel vct'losblccf de S.\.7. {{eruirn(: ti.iri ilruli sentic einrlsignatrl. Onrliruks der op het Zrvaln.'vendocrl tit:fcnen. zn a{i1<:,r lcidinq ir"r'r'<l r,r' itr tlt: bcs. Ooh het. spcl van <k' t lt Ltisclttl.t 1r le'i standhotrrlirrg .gt,s1tcclcl. I(on cc[tt,'r. sl(' Ilts rrr;rt.ig itttlt,l' I'tc1'en,

den daaruree tweenlaal succes. De thuisclub daalentegen speelde in technisch opzichl, zeker wel beter, maar om een *"art.EO in het voordeel te doen eindi gen, zijn nu eenmaal doelpunten noclig' Éa-" in cle fweede helft gelukte het dei thuisclub de stand 2-2 te bereiken; meelr hacl men ons inziens ook niet verdiend.

i

)

I(ozakken Boys was ongetwijfeld

il 7 3 I t?2!)-18 l0 6 :J L 15 2;l'13 t{} 6 :l 2 1{ ll5-9ri l2 :i :l 5 19 :t0-:13 10 3 4 31015-16 r0 3 4 .3 10 t?.24 l2 4 i ï 92i.-33 ll :1 2 i 8?t.zii ll 2 :i {i ? 14,:2 u I 4 {i 610-i8

dichterbij de leidende ploeg' I gekomen en hun maÈ onget\4rijfeld nog een kans op de titel worden toegekend.

Qutck

n 'I 3tt7 29*18 63115 23-13 62214 óD_JD 52512 30.-23 34310 15-l ri 34310 7',i*24 477 I 326 8 ?l-26 ?36'l 14-?2 146 0 10-18.

1VUSA Boys

Kozaklien Leede

Zwart \.t

sss

Rijnsburgse

RHSHRVE.ELFTALKEN

ll 2-1. in

de

meerdere van Rijnsburgse Boys, hetgeen de uitslag trouwens ook uitwijst. De Werkendammers zijn door deze zege weer

Ter

csvD

i

uit Klaaswaal stel-

den zich goed in op verdecligen en had-

Noordwijk

Zwaluwen ll-

-

6z -ftaa.a.z/a-7 " 7;'^.22

SpUkenisse

's-Gravenz. Zs'aluwen

thee met dc gelijkmaktr toen een vrije schop de bal harcl ontier de

lat in het Zrvalu*'enclor:l

tleed

eZ .?'ton'o24 4LZ áA'-í

verdwijnen, Tlr,ee trrinuteu later

schoot L. Verhoeven uit {}ei1 goccieze de voorzet van Jac. Langenclocir Zwaluwen 2 begotr \ïedsttijd mctccn tra tlc aftraP d<l bal harcl irr lrti CSVÍ)-docl mct goctlc en snt'lie flanvallen het CSVD-rloel otrder dru!< te {2--1). Daama hwarn CSI,/D in hr'ri oÍ" zetten. Daardoot ontstonden clik' l<reeg rlc Zrval'r'*rdcwijls benauil'rie situaLies. .L\faar fensit f en verder clatr een enkelc hoekschop diging het ha.rctr te vci'tïnt:cn. er t'crrl nict aan capituledie geeu |csuitaat opklvclde, Maar r:cn gedacht. fn t|' lairi.stu rrriltLi" klvar:r. heri. niet, 0ol< de CSVD aarvalletr lcvcr ten krcgen de \,'la;ilrliugel"s nog gccl1 moeln-roci enige kanscn ont rïc voors{,}ror1g rlcn voor Zwalttrr,ett gcctt ({c gal te verglcltcn, màiri' gccn enkckl gal voot' voor dc-rust tlc tust rroor iijkhcdcn. Vlak Vlah vlal( ggl liijklreden. bracht resttltaiLt. tlooi]r:laï ct' il: , W. Visscl rie zccr go.'dc CS\IDnal<i.ii<en, t.ocn hij de slccht geschotctr u't-'r'cl. i: nal<iji<en, lqqqlryal herei: 'n.m viii rninLrl.ctr cïe rnitrttl.ctr na cÏe iCSVD krva.m viji Bes. Pe klas (IiNVIl znieril:rg)

? I 12 11"6:

Quick B. 2. L2 Zwalulven2ll. SSS 2

R\rvHz L0 5: Zw. 1il'it 2 t0 4 3 csvD2 11" 4 Exc. 1\[" 2. 10 4 ARCz 1"2 4 NSWz lJ- : 2 Spijkenisse29 2 0 ;1

{

{r

2 2 3 4 3

1? 30"22

.1

t-l

t/'Za.q--a:y

14 28-20

18-25 27-19

5I I I 26-3? ? 6 L?"31 7 4 1G,2i

//-a-1.t

-

17 6

?

e r7, rua"í.,t8lfiel\) op de onrlerste ploats \'ï.AAliDI$(lItld, ?0 jan' * Ï)oor

de

nederlaag vau tle ,,Zrvalurven" tegcn tle S,V., hebben beitte clulrs van plaats ge-

wisselÍl en neemt Z$'aluwen thans cle onderste plaats op de ranglijst in" Bij llet bcgin van de wedstrijd,was er van-krachtverschil geen sprake doch de Zwaluwenvoorhoede kon de vijandelijke |

24-201

1l- 2?-m

?

D

16 24-15

12

2

I

deÍensie slechts zelden passeren. In de minuut gaf Stolze met een hard schot van rechts zijn club de leiding. Dit was

22e

voor 's-Gravenzande het teken om nog meer druk op het Zwaluwen doel uit te oefcnen maar gebrek aan schotvaardighcid bleef de stand tot halfverwege na de rust 1-0. Toen echter door een mis'

ser in de achterhoede van Zwaluwen de bal vreclerom irl het net verdween, be' lckencle dit voo'' dc Vlaardingers die gcen cnkck. s{oolkracht kondcn opbretrgen mede ctoot hct Íeit dat zíj 2 junioren haddurt moc[cIr opstellcrr. ceu verloren w'cCstrijci err gingcn mct 0 punlen als hckkesitriicr in dc compctitie huisrvaarts.

i | I I

I

I


ofrla.* -o*T

a,z.< rq 6 z

voorhoede gír?S ffixq'aluwen tegem GSY *era orac,e,u' V$et onnnachtige

Met twee

ul,

te onerr)&revi

trrum

íorevt

&,trw rUc ruoo tlrem gcfirok l;q,n clen voor l{ees en Ànnoke: j treclcn r;p rl(i I{eeE heeft rtnd{:m' 31 .ilrrrr.{ir|i.'s 1]ljddlgs 2.15 uuï' ::mbtenilar van de brrrgerlijkc stancl en uul or cll hun hurveli.ili in clc i}rti,elsor:gelr ilan hc,ï hool'tl :i.3tl kcrk licï ti^ li.jk l.icvnst ig{. zi

1:6111'

r',

De e'er sf e rvedstrijd van Zs'aluwnen in Behalvo ove-rr Kees. lraci 7u'alrtu'en ttiel het !rieuu'e jaar is kil en trÍesl gr.'$'ec'sl. cle bes<rhiïil<ing c rer Ger r"tn íllendcren. prcsl Vogols

.rlis van de Ilr't r','cer on do clie als jurtlor e':n sichrlirsing heeft opgêlosl.rederr rlararhil om cle \"or)rra11g. l'egen pen" Trvee iunirtrclr hebbon'lun plit:ltsen hekki:sluiter (lSV liepen zij ean pê1'spc(jtiefloze 2-*0 ncclerlaag op, ItittÍdor,t Zwalure'en cle rode lantaarn in oe handen is gedrukt. Geen bijster best befin tlet'halve )p 1.962 en.s'rrnber voor ile i.tilzit'lrten.,-die' dcze competitie nog voor deze Vlaardiitg-

se zátgril gtopclub biêrtt. l)c

t'oorhoede

ingenom,en: de twee l?-iarig€n Arie Kroos en .Iaap Brecclveld. Voorts rvas glod rrld

I(oos v.d. Weijden wcer \'Írn stal gehaaid. Koos, die met hart en ziel zijn partijtje

in het tweede elftal meeblaast en serieuzer traint dan ooit tevoren, deed het T ls trrruggol l'{)li}(en Vooruraat'ts !nng ntet onïcrdienslelijk. Hii heeft d(! voorste linie

toollrle zií'h nr:g schotlo::;:r ,'lr , n'ra(:htLiloz;er clan. rroil ter.olctt. Tu'lro ,trr;iLllct's hAcl r.an tal yan pitsleiiendc Jla.sses hecliend. Zn'alrtn'etr d;Larin nocirlg.'d\'I:1)rlgell t)io()tel1 inaar deze heeft er gcen geltrtlik Van kunopsteller, Íiocs (le Blixris S'orclt tc\-círl in nen r.nal<eir.. I)e tru".ee clel)utantelt kwamcn llcslag. gcir()]r1É\n dolrr ziin hu\i'clljlisplan- al te rreel lontine teiiorl orïi het de eettcn. Op de llratsle dng "p''t dezt' ttraand jr.l- i'outirre'clrlc WcsllaDÍise (l{'ítntie llrstig te .\l irl*t Ántic:lit lrccdt hi,i in hcl. huq'clijk kunnen i.]]aken. Jittntrler' (lflt een kracht r.lcncir)rp, <ie'dot:liler valt do mentor ïan als De Wllde meutaal r'r)or he1 tr)l)elflai f41 in te'1o11c1r'lli11q Zrvltltt\1 cn 2. íl rr hr'Í ongeschikt lLli.ilit t('.íjn. El" irli.ikl lr.t IC olfí;rl. r,, \',ultioÍi"liit;1!r'q'[ 1'tt l'ít- totíral tj{.r{'n lulrd tt-. blzeilerr l(,lilal nret c{t:zr,'.ióngerlitrc ] trr|c|lg ecrl llieull e zege al'l r'l zi,iJl zi.in, getnige \'()r))'(tl o\:rl{ lri.jn gcclr:rg Iir.r.it lloL,'\',r.g{1. \',"rt {ln :'r'lrtt;.il''llr :r- te (rp íle if i.l.il)ll1g. Iln Zu'a,lu"\È!i r'tlaai't()ororr rnet de riemerr dir'lret lrt'sí1. Z$'àlltrÍt:ri is lliIl ,1ír\ eL'l 7\\:iliilil'l riarr rl,, rlrrrr". lrlr ',,'\\',., i1 rJ,'l: l.'i'' l,rrr,,l,. r:rll íla1 ll{'t 111r.1 ior,1 ili( 1s j) Íl{' Stillll.í.g,lr,íl}j z lratrgÍ.. I{r,r{ lirrir. rrtr'1 rlí' ()r)r''rtchligc ",4'.,,'rIinv|ltr.'rtit lrr)t'tlr' ft'Ír|tr,ri,'i" zrr lt. zitr'O1,1 rn,r. griijli zrjlr irirn(lir(ilit ;riIn tlr^ rrlrlr,irI 1,,:r hcrrÍ,rcit'rr. rlic. {'\:r:ltÍrls clio t,;in Z'.va}itr.'"r.n. tir:! ni.q irr zi.jrr:lrals lin.cl..iir r...,t lrliitii, rii.: l'el he,,tl efg nilítr br.ritelsir:ll toirl<. li,.tl;-ltlo Strilzc ;tt ric 2fi: itlinLllli.iilt.r íl(. Í'í''l'sie iir,rllt rlc !.ral l:j,izLinr'itl llirri /1.('l'.1ir rl"r',1' ll.rarr Dir:k r'.cI. lii'r,rit'n. [)iÍ ::ttc('es r)] à,"ltt hj.i (;S\l z|r.cr,,l l{'r r.rr irr iiC i.,t'r]lr,,r.r,'r.r.i, r}i.ti dr: thrrisclr.rlr 1o1 (l(' rLrsl ,'orr fiittkr,. rit ltii i,p l1cr1 íloLrl lan r'le Í{its1í'n }i(rn ttill,t,'icttc'i'r. gen SSS. Viel de prestatie van de KatnijIrt rir: cretsÍ,0 ÍÍisn rittrrli) f\ïccíJc' h{.:ili I{ers ons u1ee, vált Noordu,ijk haclcletr we lir:r-.11 Zr.viilur,r'cn r:$loyr {1,. li,l}ls go;il'ítÍ,ítÍi rjc.l**íi zrchl,ersl:lnrl $'eg 1e r..'iri]h;rrn. \{àa) meer verwacht. Koz. Boys rt'as cle ]achende irct tírcn gedr:uronslt'i'rl'.lr)'.elí11'ïCl'\\'i('11! clerde en lijkt zijrr partijíje irr de titelstrijcl zcttt'Er'rtn e.nkel€l zo(lc;tirr') írí.] rli,il<. Iilllnog geducht te gaer.t meebl.azen. Het is I,vel \jr'rr'\rjeíjr irr dc lrrceclc rvcrl.sl.riiilircll", \\'eId opvallend, dat Qnick Ëoys zijn leiclerspositie alleou maar ziet becireigd door beiht't Zl ilJ(l\\'olllót ltez':Ílllli. cíe debutautcn er: de andere in lret stuk \r'rn Rirlc begin zii n falal.c írlu1, ilat niet meer voorkomen. Vooral Znart Wit \ran AlIlron t:pn ni(:t Íc rrliss.:l ltilns ltrceg valt Írard tegen; om maar niet.te sprehen etr zi.jri clrrir r.rp 2-0 st:lrr:til.. {)anrlrtí'í,tvà5 varr dc afdel ingkarnpioen r-arr vorig sei. hct pleil i:t'.slc'c'lt1. Wat dc prlor:gc'n itt tlr: zoen, CSV. De stand maakt u hct eeit en inlalleinrle cltrisïcrnis vctrlel t'lg pre.\tllol arder duidclijlr: clrn lion ierrle| alk'cn iliaar irrar i't(r1- \'Lll'* 2e l<las: einrlt-. dor:n tttt lrtttseir. I

Á/z-z.zaa-7

./V 6

Zwaluwen-positie nog

niet hopeloos Nog steeds clrie

strohalruen i Na wetenlange

I

onderbreking ziirr a. I I zaterdagciubs dil jaar voor. hct eer:st wccri geweest. 1'egcn dc r.etwachting írr. I | {n actie lïrijdag zag het er naar crÍt, dat van hetl

I

lvastgestctde programma opnieuu. nitts te-I lrecht zou komen, rvaar.door. ,u" onr" t,,,or- I I beschourving maar rriet hcbben laÍen nu- I lb'ii<'cron. I)och zie, zaterclag rr.as het ucc::l Itrlotse)ing omgeslagen en viel c. geen I

jdruppel voch1. Altlrarrs tot \.er in clc na-I jmidclag niet. Tonn rr-as hc,t ucer hctcnraai I Suick Boys tI ? 3 7 I mis nret het rveer. maur daar heeft hct za- I Noord.r,'ijkl06AIt5tg-tl

17 29-18 ter'dagvoctbal geen last rncel. t,an lehaO. I l(oz. Boys j4 10 6 2 Z BS-25 I Slcchts ecn enkel velrl moest rvorderiaÍgo- | Íer Leecle 12 i 2 5 12 B0-2A kcurd. maar hct ovcrgrote deel van ae 7a- l Zwart Wit 10 3 4 3 10 tS-16 ter<iagclubs hcbben hun 1962-detruut kun- | sss 10 :3 4 3 10 t7-24 lren rrakeu. I)at is voor Zrvaluwcrr , neuaria I Rijnsb.Boys t2 4 I ? I Z4-ij3 tuiet hoopvol geweêsl. Tegen hekkcsiuiter I SplikenisselfS2SB2l-26 CSV werd aen 2-0 nrderlaag geledcrr. I GSV11 236?t4-22 r'.aardool Zrr,'alulen rrn cleze tunótie voril Zuzalur',.en. 11 i" 4 6 6 10-1g GSV heelt ovcrgerlonren. Dit ís gcerr pt.et* | Plograrlrma voor zaterdag 2? januari.: tigc sl{uatie, nu het c:orrrpctitie-eirrde atl Zr,valurven-Rijnsb" Boys GSV-Noordtreer ir-r zicht .lromt. Toch is de Zs alurven nog Iang

nositic van I rvi.ik. Quick Boys-Spiii<errisse. Zw-art Wit

niet hopLl:os. Uit- | *Koz. Boys cn SSS-Ter eindalijk slaan de Vogels maar Z puntcn I cp no. 9, Spijkenisse. acbter. Dic ziju wel I in te halen. al zal ciat moeilijk vallen, g,l- I ict r:rp cle s'auhopig makenclc onnrachl r-an I

oc Z',n'alus'enstootlinie. Spilkenisse, dat ziin I teld zag aÍgekeurd, u'at rvel meer zal moe- I ten '.vorden toegeschreven aan de bezorgd-l l,cid oscr dan aan de toestancl varr clc I fraaie grasrnat var: het nieurve spor.tpar:k, l zÍrg GS\r to[ op I punt naderer:. O,:k RiinsU. I

toys. dal rnct 6-3 trij Koz. Boys de l<c,us I rrp da kop l<recg. is nog volop in de dc- I gradaties{riid betrohken. Zor.,'el lcider í

Quick Bo]'s als zijn grooÍstg livarl Noorci- | verspeelcle cen punt, rjoor een Celiik. l spel resp. uit tegen Ter Leecle en thuis l"e-

t'ijk

|

Leede.

ll::""n*


4*tzzaaz€

-Ta7on4.

's-Grawewzarláse

zz7e.z^. r,V6z

SV doo, zege op

Zwal"*otten aaíL ontlevste pl,crcrts IIet kleine programma, dat kon worden arfgewerkt, heeft toch enige verrassingen cpgeleverd. Van aangename aard was nl. de 2-o zege dle 's-Gravenzandse SV behaalde op Zwalu-

'

wen, omdat de rode lantaarn nu kon worden overgedragen. Met spanning zien we uit of de ,,breje-durpers" ooÈ de vóorlaatste plaats kunnen overdoen. Want dan kunnen zij zich in de tweede klasse handhirven. Maar . . . Monster stelde biizonder teleur door met 8-0 van Hoogvliet te verliezen, zodat de Monsternaren onderaan in de derde klasse staan. Ook Maasdijk kreeg klop, daar RAS met 4-1 de meerdere bleef. Hoekse Bolis kon evenmin tot winst komen: Koudekerke bleef met

2-0

de baas.

os.Gravenaand,e m,e,t

2-0

SV

won ffi::i: ï,JJ.ï,1i:rlehoud

van Zwaluwen

De 's-Gravenzanclse SV heeft het

nieuwe jaar goed ingezet door de zo

belangrijke wedstrijd de be- voor zetting van de onderste plaats tegen Zwaluwen in een verdiende

2*0

van het

A4 .?"A*-r. *---r,,r-zzh .dr)z--7 ./z

zJ

7a.r-. ,.2 íz

zege om te zetten.

Doelman Van der Heyden moest

zich na 20 minuten gewonnen geven toen na goed we,rk van Hans van Nieuwkerk en Jaap Kluin de

bal bij Cor Stolze'belandde, zich geen moment bedacht!

In de

tweede

helft gingen

die de

's-Gravenzanders beter combineren en daardoor konden zij, tegen wind ln, toch gevaarlijker worden. Toen

rechtsback Schouten een voorzet

van Hans van Nieuwkerk lmiste was Gerrit van Alphen erbij - hij stond bijzonder scherp opgesreld! om

cr 3-0 van [e

maken.

-

Daarbij bleef het, hetgeen

hoop-

Situatie Zwaluwen" HVO ongunstiger. geï,yorden vreserijke improouktiviteit Alleen fSB blijft lffJ,oï"" nog in de running i_"fl,ff.ffiï"iïl'$ï"I'ïïi,ï"ï,1,fff: tXru;1ïJ:'ïjf*ï.",*,1 (van een *"d"w""k*", ii:ï'.trftït verneken' overzi-cht tJ .o*l; Einitelijk kwamen 9T I"t -;-",,;ï"i;;í g: tl"^tl9J1t één. reserver"uàïiiiiï *ura r{vB-tearns weer KNVB-teárns ;;"; "",""ut"u,"-11ï il Ëï#ëfr', :r.ï ïiï'.i#".,,Ji#"*f krijtlijnen. (Het nrogramma

van ae óSïU Z, uitslag 2_1. afdeting werd seÍeeï argèË=ti" Ë; "" " resultaten waren teleurstè[end. Zwa_ turilens hans om via een zege aan de ,s-Gravenzandse NOOrOzeekust op s.v. ztjn positie enigszins te restaurere-n, $.erd niet aangegrepen. Intó_ zelfs. Door ae

nóAerlaág-zËt .gendeel het degradatiespook er Srim;1ieer uit itan ooit. oàk w.o,. ï;;:iïil";; verr_e

van

aanrrekkerijk-.

-íïiiíaii

de Oranjehemd-en oot--"ui mooie kans op de overwinning: h;ï veldspel was -aanzienti;t d"ï daí van de gasten, ;;;" t*1"'.' HÍó ;;; hadden_


,f

2n 2/'-

"T

t

2.*-.--.--a-"-

r7

áz

Zwaluwen verwisselden op Íatale twee [aatste plaatsen

's-Gna'ry. S.V. en

Monster wos ,,nergens" tegen goed overwinterd Hoogvliet: 8-0 ! ! Na een gedwo,ngen rustperiotle va"n vier wehen trrwam het oompetitieraderwerk van de ILN.V.B. weer op gang. De voornaamste gebeurtenis, ien wanen de kostbare 2.4 zege, clie titelhouilcr 's-Gravenzandse S.V. in de 2e klas boekte op zwaluwen, waartloor de wesflanders de rode lantaarn

aan de Vlaardingers konden overtlragen; rle 5*2 overwinning van Die Haghe op Rozenburg, tloor welk resultaat de mannen van Snoek zich in {B weer aan het hoofd van de ranglijst nestelden en de hoopgevende

3-1

zege "van Ornas

op hekkesluiter

D.E.V.J,O,

en de beide 'Vossen. Doelman Mo enaar behoefde slechts een enkele maal redding te brengen. Het spel na de rusl was niet beter dan voor rust, maar beslist ook niet slechter. Beide elftallen verwerkteJt op het zware veld een moeilijke oPgave. De S,V. toonde zich vastberaden de verkregen voorsProng niet meer prijs te geven en Zwaluwen moest.in elk geval proberen met deze regel af te rekenen. De blauwgelen tornden eerst gemakkelijk, later weer moeizamer tegen de wind en de ver' dediging der Vlaardingers oP en doelman van der Reyden, die ook nu

weer in goede vorm verkeerde moest enkele malen ingrijpen, om erger te

In de 2e klas verspeelden de beidel Zwaluwen, dat met enkele invalkoplopers Quick Boys en Noordwiikl lers op het groene tapijt was vereen kostbaar punt. Quick Boys moestl schenen trachtte eveneens tot succes zich tegen Ter Treede met een 2-2 ge-l te komen, maar de blauwgele achterlijk spel tevreden stellen, terwijll hoede waarin Krien Vos excelleerde, Noordwijk in eigen huis tegen S.S.S.l wist voorlopig wel raad met deze acook al niet verder kwam dan 2-2. I ties. Ruim twintig minuten waren er Kozakken Boys daarentegen maaktel gespeeld, toen het spel plots een heel geen fout en behield dan óok via eenl ander aanzien verkreeg. Hef benau6-3 overwinning op Rijnsburgse Boys I wende, forcerende element dat steeds ztin kansen op aè titel. 's--Graven-l in het S'V'-spel verborgen IaÊ, mis' zandse S.V. distancieerde zich ,o-l schien uit onbewuste angst om een achterstand op te lopen, viel plotseals gemeld van de onderste plaatsl door Zwaluwsr met 2-0 te klóppen. l ling van de blauwgele schouders, toen Stolze en Van Alphen schoten de ti-l he1 eerste doelpunt werd geboren. telhouders naar d.e overrvinninq. I | Na goed voorbereidend werk vau T)e sranÍï de. a.ctie-ve Janob lKluira k'wa.nq. d.e ta,l 1 lf 7 3 I l7 29-181 in de schuinle voor het ZwaluwenQuick Boys Noordwijk f0 6 3 I 15 23-13 li doel, waar de snelle Stolze present Kozakken B l0 6 2 ? M*^ 2:?l wns om met een prachtig schot cte

;:ï1i"ï? S.S.S.

over rre vergeers grijpen6e l3 3 i 3 i3 ?$:i|llbar man v. d. ReyÍlen heen in de

voorkomen.

Stolze op rechts werkÍe enkele ma.

Ien prettig samen met Jac. Kluin,

waardoor benauwdheid ontstcnd voor de Vlaardingse veste, maai het loste

z:ich allemaal nogal op. Van Nieuwkerk verkreeg ook van de voet van Kluin een aantal passes, maar zijn

bewaker liet hem weinig kans, te meer daar hij het nu wel oucÍ ge\,eor-

den ,,hakje" van de zwart-harlge linksbuiten vrij snel in de gaten kreeg. Toch zou deze man zich plots gewonnen moeten geven, toen Nieuw.

kerk als een flits langs hem heen schoot en daaropvolgend direct een rrioo-re-votrtze.'rir'inrire'r.SttrurÍr't'tr'u'i'alf

r

naast rle bal en het was 2J).

De Naaldwijker van Alphen die vlak achter hem scherp stond opgesleld..mjste dr-'ze opgelegde kans

doer-

na-

ruurlijk niet. IIet gaf de burger touwen moed. Nog steeds niet in grootse f0 3 4 3 l0 LT-24l, Rijnsb. Boys 12 4 I 7 g %43l| te jagen. Een prarchíig doelpunt. vorm gekomen speelden beide pio<r

gen zich naar '1 einde. Stopper Kluin Spijkenisse lr 3 2 6 S 21-26 S.V. 11 2 3 6 ? 14-2Zl De S.V, veerde nu op, de combina- van de S.V. zorgtle enkele malen voor Zwaluwen 11 1 4 6 6 10-18 | ties werden beter verzorgd, men mr:eiliike momenten, <Ioor onbesuisd ,l trachtte elkaar meer te vinden en over de bal te maaien, maar tot doelkwam de teleurstellende voor,s-Grau. ;::l ïlï'"1 #'i5'ï,":; punten hoede der gasten niet. Zelfs toen er dan eindelijk een Na een ge dw on g en rus tperio de ;l"m:,fr,X ï"ffi:|-"XHïïJl *ï mooie karrs geboren werd en een ^van lt 8 weken kwam 's-Gravenzandse S.V.,l

,s,Grav.

1

S,y.

llÏïtr"jf

aoelman v. d, Reyden meer moeilijk compleet in het veld, om te_trachtell, werk gekregen Lebben. ook van zich los te werr<en uit benauwdil Nieuwkàrk op tinks kwam niet tot -hetdegradatic-l grote daden, knellende harnas van de hadden enkele voorzone. De vele toeschouY"ll d,i",we-ll -etten van zijn "l voet wel degelijk een

prachtig schot op Molenaars doel afschoot, betekende het nog geen suc-

ces, want de blauwgele doelman tikte met een fraaie actie de bal over

de lat. Zo bleef het dus 2-0 voor cle S.V. Resumerend kunnen wij stellen,

kenlang naar een wedstrijd .hldd.enli tetere afwerking verdiend. ve rm ocht niet veer H:i"L"&"ï"" ï'";JJ" ï:.ï"í ";ff : l _.g z*"r,wen richten. De weinige en vaak nen constateren, aat a"- í.í. t;;;lit^t ,t: opgebouwde aanvallen waren ;l :1::i1 oude vorm nog niet e"t""ih""ti tteeat een prooi voor stopper Kluin ruggevonden, -""" a"i-"" lr ;ik j"-l val een grote dosis strijdlust van ditl _

elftal uitging, die toch wel

moed

dat deze overwinning niet door groots spel bêhaald werd, maar dat de S.V. toch meestentijds de lakens vermoeht uit te deien en mede door. de getoonde vechtlusl was de zege

*

onbetwist verdiend.

Nog iets wilden wii graag zeggen over het blauwgele spel. In ons verslag vermeldden wij het reeds, het scheen alsof de thuisclub angstig begon te spelen. Misschien onbewust schenen zii huiverig te ziin om vrij-

I

geeft voor de nog wachtende ontmoe-l tingen. Maar daarover straks. I

Nadat scheidsrechter Fritse het be-!

ginsignaal gegeven had voor dit be-

langrijk treffen tussen de S.V. p-n Zwaluwen, verging er zeker 'n kwartier, voordat beide ploegen tot vermeldenswaardige acties overgingen. Zo zagen we de bijzonder hard rverkende Jacob Kluin proberen een gaatje te vinden, terwijl Stolze oP

uit te spelen. Pas toen Stolze de

situatie kent waarin de jongens wekeiiiks verkeren, een dr:eiging van

rechts de beste weg opzocht om zijn bewaker van zi.cb af te schudden' Prins, die als midvoor was opgesteld

rverd nu van enkele mooie

ope-

ningstreffer had geplaatst veranderde dit en kwam er ook meer vaart in rle ploeg. Natuurliik laat zulk een houding zich begriÍpen, als men rle degradatie, enz.

Iil'ij zijn er van overtuigd en naar we hopen dringt dit ook tot de spelers door, dat wellicht een beter resultaat bereikt kan worden óók a.s. zalerd,ag, als alle angst overboord

Passes

voorzien, maar hoewel hij soms aardige dingen deed, hadden zijn acties bepaald niet veel om 't lijf'

gaat en direct vrii-uit

gespeeld

wordt. Laten we er in elk geval tegen Noordrvijk het beste van hopen. 1


"í&

P*fr-.la-"-t-"z2-o"- - ,?r"à,á^1, z í7+--zz''on-',24 áz // ./ '/

Zwaluwen moet thuis tegen Rijnsburg getijkspelen B

elungri,jke ontm,oetingen ín

V l,u,,ar dín gen en H eer j an

sdum

(Yrn onze sportredactle)

de thuisbeurt tegen Ter Leede, dat in Klaaswaal altijd moeizaarn uit de Nu btina 2/3 van de competltle ls aÍ- voeten komt en vorig jaar slechts gestadium ln het we beglnncn rewcrht en gelukkig won. iler bcsllsslnsen te komen. Het pro- latteerd gr&mma voor morgen vermeldt to&l ónlrele wedltrltdcn dle von doortloggevend belonc hunnen zlJn. We noemen ,:?a-fu7,"-V7. or-2/-zz,-n-zzoraZa sneclaal HeerJonedrm-BVVH, u'arrblji dc tclderc zlch bU wlnst vrliwel teker kunnen achten van het kamploenschapl I

i

ln 38. Zwaluw€n alaarentegen komt er bllzonder slecht oD te staan rls ook ale bdlrnrrUke wedslr[d t€gen Bfinsb. . Bovs -wordt verloren. In 3A zlen we de mdtch sHS-Monstor mct sDanrlng te-i semoet wnarln de wlnnrar mogeluk

zí7a".-. ry6

rrf - .Z^

i

ZtnZ

z

I I

i

Rilnslr" Bovs heeft goede kans olit zegetegen Lwaluïryen

i

iroed kan Dutten nog cen loatste nooil-l ..vrljheld" te wagen. En: De Ller-Dle Hag' dàn vbrseten wó'oolL he ln {É nlet. woarln mct elle felhettl gestreden voor hct krm-l zrl worden sDrons noai de

i

, ploenschap

ln 48.

I

I In de thuiswedstrijd papieren

tegen Spijkenissei voor Quick Boys alsi lissen de , le-íder in de 2de kla.s bijzonder gunstig, i want het is niet aannemelijk dat v. d. verras'i een , ve,rras-i Nieuw-Zlrid -een c.s. in Nieuw-Zuid Schee c.s...iniischee r sinÉ in petto hebben. Ook Noordwijk zal zicË kuinen handhaven ook al won del 's-crav S1I zaterdaH,. De gcbr. Marijt en aanhans ziin in het Oudeland dik fa-

i ,

i

vorietmoeiliiker krijgt Koz. Heél wat moeilijker voriet. Heól Bovs het om de kampioenskansen niet te ïchadcn nu de lfieikendammers teDe Rotterdammers Een Zw. Wit spelen. -in Brabant de winst nog i-iaten destijds iuist EliDDen. maar kunnen met hun iappe*aànval mogelijk dit keer voor de onoverbrugbare bressen slaan. Bovs onoverbrug6are ] Boïs

Í,etten we voorts oP de degradatie; striid dan wordt het vobr Zwaluwen tijd minstens één punt te halen uit de wed' dat overigens itiiia teeen Rijnsb. Bovs, zelf- ook-nog iir de piepzak zit en dus ièlvàn leei zal trelikeb. Een kans op in winst zien we tot slot ook voor SSS

Rijnsb. Boys komt nu naar Zwaluwen

\/oor het ci'rsl in tlit jrrrrr syreelt .Zn,.rlurt'err lool rigt.n prrlllirk. l,:rttl l'o :rl-

tlrans lro;rorr, rl:rt zlletrlttg (l(-" t(:r.l.t'in{!ll bespeclb:rar zullur zijn. AIs trierrrve lrekkenslililer bntvrurgt Zu':rltrrl.t-.n tlc nrorlrrrlegradzrl.iccnnrlirl:rnt liijusb. llo.ys, rlaÍ e

en

vooI'sDr'Í)ng \'urr iJ

punlrtr op

nen de lijnen. Sinds verscheidene jaren mebben deze gasten practisch geen succes tegen de Vogels kunnen boeken. Nu de zwart-rvitten meer dan ooit de pun;ten kunnen gebruiken is het te hopen, dat zij er in zullen slagen de Rijnsburgers met lege handen terug te sturen. Overigens is de positie van de boys zelf ook niet al te rooskleurig, zodat een felle strijd verwacht mag worden. De wedstrijd begint om drie uur.

ste jaten gneh 'enkele maal valr Zrvalu-

\r'etr krrnnen rvinrrcn, Ztt,tlutr,cn. {tol< rteeds op hpt nipprrtjr: rrrr het l*rrgste eintl o,f het liep op een gclijk sprl uíÍ, ln tle uitrvtrlslr,ijrl in rlil. srrizot'tr sltreplr. Zn.rlrtrlon rrrrrr 0-ll lcsrrllrrrÍ rrit hct vrrrtt, Ílen blil< op rlo sl trrt nslrrlling, tl.itrl'nl(jr Zrvnlrrrven zallrnl:rg birrrren rkr li.irrr.r lrontl. llr:r:rk{ h{.( rriÍr.rs( rrroeili,jk h,.l Zuitlrrur,til'r'sttl{rr:rt rloor r.,.ir zotrrrigr. lrril 'lc hr.zilrr. l,:rlr.lt le r.t lrtl lrr.sle lnlr

Zwaluwen 2 speelt in Numansdórp te-

/-zt

rr/á*

.

r2 áz

,'/a.r/4 4a_

fuiz*z,/zy

Voar

ztll;errln.g, Zwaluwen speelt zaterclag ecn belangrijke thuiswedstrijd tegen Rijnsb,

Boys, dat drie punten meer heef{. met éón wealstrljd meer gespeeld.

Onze stadgenoten bezeÍten nu dle laatste plaaís met slechts zes puníen uit elf weclstrijden, zodaf zij in

een precaire posltle verkeren.

Nu Í$ het niet onmogeliik clat zij laltaarn aan 's-Gravenzande SV kunnen ovelgreven. Maar dan moet zaterdag op beÍde punten be* slag worden gelegd, terwijl cSV dan van het stelke Noordrvijk, dai in cie de rode

running rs voor de eerste plaats, ver, liezen" En dii behoort niet tot dê.on-

mogelijkheden,

z

íz

r7.a.z^ . rv

KNVB-programma Zalcrdag 3 en zonrlag 4 fl:bmat'l IIe( KN\rB1r'gl,atrm:r toor zalcrdag 3 fobruirli luidt r,oor';z-ovcl

hcl' Vlaa i dingse clltallr.n fir:tlcft,

als vnlgt: .

r*r.roldrvi.il< ., Zrvalurlqyr; gs1nD. --'l'SB ; IIVO-l\IF't]; Zrva-

Altius

Iuu'cn 2--R\IVH 2; Z*.aluw-í,n B.*

sl10

2.

-d.

-

nV:nT z í7+^ /262 tlpstelling KNVB.elftallen I)e

i

I

ên J. Langcnd,oen, voor.

-

:

Í

Leijden, d,rel; Á. Scho,uten en p. J: Wester.dijk, aohter'; W. v, d. Beià, U. C, Sloots en L. Muis, middén: A. Kr,ooÉ, J. v. d. Weijden, W. Vjsser, p, Hoogerb,ooïd cl.

gen Rijnsb. Roys boekt. llocwel nimrner zrvakker hr,blrrrll rlo IÈijnsburgers tlr: l:rat-

4"*e.t4; :

ZIVÁI,UïVEN

D. rr.

wen heeft matr die tot I pillt zal woidcn

-U-/ /".2L

gen NSVV 2 en moet oppassen niet 1e struikelen, teneinde de fraaie positie op de ranglijst niet in gevaar íe brengen.. Het derde van de Vogels speelt .eveneens uit en wel tegen ASWH 2 in Hendrik Ido Ambacht. -lvlet minder dan een i gelijk spel zullen deze Zwaluwenreser- j ves besUst geen genoegen willen nemen.

Vlaa,r'dii,nrgse erlftrallen

gereduceerd, ills Zrl,:rlulvun weer succês te-

.ltollrlr.

jaar komt zaterdag Rijnsb.Boys bin-

I

Zr.r':rlu-

I CSV ls opnieuu, glsflreer, rlitmIrlrl vrn Noordrviik. Aan ecn herhuld Ivoóf (;SV valt nurrrr,elijhs thuis.strcces Íc gr,loycrr, I):rurr'ool li.ikt orrs rle s<,holr,uri;rlighci,l r:rn \oorrlu'ijk Ír^ grool. Spi.jkcrrissa is rlr ignst van Qrri<rk llol's, l,at beÍcktrrt rltt er l'oor rle Spijkerrissets ocn vrij zrkcre nerlerlaag irr rle Kulrr.ijks(, (luinl):ln in h(:i verschiet ligt. Voorts grat lioz. Boys ecn moeilijkc strijct bij Zrvart Wit tegernorl elr 'ller Leede bij SSS.

(Van een medewefker) Vool de eerste thuiswedstrijd van de Vlaardingse Zwaluwen in het nieuwe

,

Sarrrenstelli ng bie*l t rvein ig \'('t'It'()tr ]r {:ll

lrlití t t.dín gse IiNv B.et J tuft e n

Iteiircn eutertítzg an,

t;ol g r:tt r.la orystel\ín

aand,ct.g itt, t\e

g en,

ZWALUIVDN

uit

!

:

D. i. tl. Roijden, riocl, Á. ,Scltou. len en P. J. Wcstni'diil<. achtcr;l !V. v. d. Bclg, H. C. Sloots cn {-. S,l.uis, midelcn; A. Iffoos, J. v. d. Wei.iden, W. Visser, p. Éoo-l

.

I

l

gelboolil en J. Langeltdoor. voor'.

I


.#- ,Z-aZf".-Z*rrz4.,e4rL - u/z-- -ore-T

I${finneum lof,$ frwa$untu/@rE,

a-z<.

'zZ ó Z

IEe Zwervetr en Zuf;dlarnd

(Van onze sPo'rl'redlacteur)

\Y/AS KOZ. BOYS vorige week de grote winnaar in de 2e klas, Yv dit k.cer waren de WerkendaÍnmers dc verliezers, want zetrf verloren ze van een op revanche belust Zwart Wit, terwiil Quick Boys won. Daar noh Noordwijk een punt verspeelde - bij de 's-Grav. SV -- hadden de I{atwijkse koplopers geen klagen' Mineur het I)e Zwerver daf hij aRC verkror en meteron van de

Uitslagen van de ïflNVB Zde hlas

was ook bij eerste naar de tlerde sport werd teruggedrongen in 3A. Nu we toch in de minder prettige geluidensfeer zijn noil' even dit: Zwaluwen verloor ook van Rijnsb. Boys en zag haar positie als Zde klasser verder verslechteren, terwijl Zuidland door ceu nederlaag tegen DOTO in moeilijkheden is gekomen" In een

Zwaluwen-ll,ijnsb. Boys.. 0-Z Zwatt Wit--Konakken Boys 5*B Quick Boys-Spijkenisse .. +-O

SSS-Ter Leede ........ l*z 's-Grav. SV-Noordwijk .. 2-z

Prachtige

wed.strijd heeft Koz. Boys het hooíd moeten buigen voot ecn krachtig Zwart Wit.

Op dezé wijze daal-

LotaanZwal,uwen

den de paPreren van de Bratjanders in de titelstrricl oP eervolIe wijze. Voor Zwart

I

ranglijst.

Oui(rl< Fi('vs rio,rlrtwiil< lkái. nou* 'Ter l-et'dt' z*,t':i-Wit

l2 ll tt ljl 1l

l! l niirr.b. lJor s 16lsSS 14 lspiikeni:,sc 14I's-Crir\'. SV 12lzwa,uwe ,'

- na uerlíes

LLlkt

Wit vall et helaas de nog resteren- \ÈÍËdSFJl Í,:-iï.tïlï'ii"J.oï"ï.,',r."i'1il1,"'.:s,:l -". vooL" hoewel de mutlnctr vatt ó'iïÈ i'n,1ïii*"- rrii Iict tan krachl \yinnend tr--ëi'liu. sV nit t vcrder kwanrerl dan- cen' irt dc J;iiidi;"i' .n, d),,,,i',"n. uilstt:kt'ttd tiï'"ï'lnoctclcn van Quick Rovs l)e Katwcrnrg ;iikó,'i' hacldcrr rnet Spi.ikc:nissc . móeiie. Van der Schee c s. muelell A('vóor degrar1aIie wurrt .GsV ËL""ïï"'*rir-ïit Riinsb' iï't'"1 ',À u"tiit<e troógtc lt'rwijl zt'gc ttlt Ë,,"* aont lii"e"n kostbalc 2-0 zich ttaar-eor wilt í"í ,*àx'-z*lluwen lrut'c iàii,y.iii-'Zc..oc plaaís wurkte' Dc A,,"ili,f,r"ilu zulien we o.i. daLr r'rh wi'l i",,?,rci, z_oL-kcn bii Zwaluwerr. CSV cn Suiil<cnissc cn mógeli-ik SSS. tlal nrct r,àrinA ucl'sch.il or-eligens l'an Tcl T'ecdc ;;;i,,&. I)e Sassenheilners cons()liclccrd('n lriu'i-itósitic in de bovenste hclft van de

in

thuís - besl,íst DE NEDERLAAG, die l\tA r \ Zwaluwen zaterdag leed nog wel op eigen terreii tegen Rijnsburgse Boys, lijkt het lot

t'an de Vog'els wel beslist. Men rnoet wel zeer optimistisch aangg_tggd zijn om nog aan de mogelijkheid te denken, dat Zwaluwen de degradatie kan ontlopen.

l:l I I 11 11) l2 ll I:z I 12 (i

Ouk tegenRijrasb. floys geen F;oals

$lec&Et speleuhd Zwm&rn$,vem

ver3oryn Yotrdiesrd; {}-z

I

ZWALUWïIN*II,I.INSB. ISOYS 0*il. lseconden rlaulvoor had de albrter: het Irr Vla,arrlirrgen speeltlen deze olubs een einclsign:ia.l litten klinken.

zecr slechte n'erlsÍriid, die verdiend door' de rnlnst sler:hte v:ur cle twee i.c. R,llnsb.

I

Roys werd g{.wonrr(}rr. De íhuisclub, clie ln u'it-zlv:r.l'ïe /'L:ser'r'irsihirt,!í uitkwam' vormde geeri geheel hetgeen niet zo erg verwondarlijk wa,s orndat er sinds de'

I

.

Wat de neserves

vorÍge week weer tal van wiizigingen ln de ploeg wareÍr aangebr*cht.

,

Dtl voorhocde lt'c'rl opnieuw ;rirrr sclrotloosheid, hetgeen benadnrkt rvqrr:d door', het Íejt, dert de varr llubantia gcl<omen Rijnsbur:gsc )(ccpí,,r Ëlokhuis pas in de 25ste minuut van r,. d. Wei.iclen het eerste schr:rt te vcrwerken krecg. T.veer min.

dailrvoor hadderr de gasten dc leiding

Blf"estflenden

Dat cle stri.jrt ',ïi],"'hef l.! lrnl) in r'""*.r'" ,,i."ii* írrn ;;;'1.11'tens(

:

i

ffi*lot+qïftrïr[g'tl,'-.l*i

genomell. Na een halve misser van Sloots

kwam er van linksbinnen }{eemskerk eetr

voolzel. die olrber;.{pclilk door dc dcbu-

tere'nde rniddenvgor G. Kralt werd afgewerkt (0--lr. Eerder had scheidsrechter J\{oicndij k dt: wcclstri id moetcn onderbreken, omdat dc o1r trct velcl aanwczigc ballcn nict voldor:rrrlc lucht bev;rttcn. Ook .in dr: twt'ccL,r helÍt h1*rf het plaatsen bijzonder sler:ht en de kwaliteit v;rn het sDel nam rriet toe. llet was 'weer rnitjdenvoor Krall, die nrel; cen Í.raaie kopbal tusseu drie Zwaluwernspelers staande rie vr:orsprong vergrootte tot 0--2. Zelfs rvist hij nog een keeL v, d. ïleijden te passeren. ryraar crrkele

cte

rl';1*;+;4ïtilïïïË'Ëï;[iï,i..1l*iï s,i=::,iï:!':,,{)lf^]1,ï.ïa,-,,i3l'uilàïï"i 'i'va ruwcr) 2

I

RVVH 2*zrvar.r wii ï 'Z;Q. Bors : l:l-iz,RVr H

l4traluwen 2 iZ,v. wit z lSSS

j

csvD

2

2

2-0;

2 t2_.1: l!-16 Exc. M. 2 lC- g n-.I4IARC : Í2- I rt-ir NSVrr':.1 B !2*lll Slri.iker)isse 2 12* tt- 4


aanv-al der: Boys er in zon sla]i

gen de

$aai partÍfrtie voethal hHi Boys

Hwailuwenm.x RËinsh" Op het moeilijli bespcelbare terrein van Zrvaluu'en heeft Rijnsburgse Boys zaterdagmiddag een mahhclijhr. ?*-0 overwinning behaald. op êen stcr{i gewijzigd Zwaluwen-clllal, tlat geen momcnL de kraeht op kon brengen ciln de toch echt niet ster"ke Rijnsbur gers van replieh te dienclll. Àlle vcrandr:r'irrgu in. het team (trcr zwart-lvitten bloken nrisglelrn te ziJn cn zclf good-old Koos \'áu.1. der \À/cijden faalde volkomen. lïet tr'iras clus geen rvonder r]at tle gasten zonder veel moeite rI* punten mee llaar huis koudr:n lremen, \.vaannee zij rich tevens een goctl cillrl ttit de gevaar.'lijkc' zone werkten. Ïr,cn zone, rvaalin Znraluwt'n stceds clieper rvrgzakt.

Zwaluwen-defonsië, nogmaals te passeren. Dit gar,

({}-A)

heurde inderdaad en wel lt! de 25e min. van ctc tweeddl hr:,l.ft. Ëen voorzet van rechtgf

buitcn r.an rler Karnp wer{ door rniddenvoor Kralt met een prachtige kopstoot afge rver'kl. Een vclkrvikkend rno. ment in rlezc ovcr"igens sa"aÍ6 paltij voctbal.

mct een schot, dat ons niet onhoudbaar leek. Van tler Reijden rcageerd.e echter rijl<elijk laat en horl niets and.ers doeir, dan die bal uit de tourven haleu. Zclfs rr-ct'rl )rct tlc allerlaat Na dit rioelpunt r.r'er"d het cc'l s{c secondc van in dc strijd nog rloelloos her:n en weer getrop 3- 0, nraal schcjdsrcch{cr Nlolen" met sleclrts zelden een staaltje <lijk kende de treffer: niet toe.. van goerl voe:tbaX. Dc R.ijnsbur" omdat hij reeds voor het einde gers sprnlden met 'n tikje mcer: gefloten had, voordat de bal de overleg, zonclcr echtel echt gc- donllijn passeerdc. vaarlijk l.o urorden" ln de Zwaluwen-voorhoecle was het ditiloc dan ook, Zrvalulen had. maal helcmaal misère en. iret was opencle

In het begin van (7{7.., 7.{t:'t' ldrie nru.:rl toc tnct a-ltreerr tioe.X.slechte wedstrijd harldcn dc vr.r- lman lJblilruis voor zich. dan ook al spoedig duidelijk, dat gels nog enige selicnze' karrsen I De I3o1's dcden het hx:l,cr en na de verderliging der gasten het op een doclpunt, maar r'cchtsbui- 120 rrinulen was het mitltlcnvoon tegen deze linie u'cl zou klalen. ten Kroos, een jonge spclcr uit I l{r'all, rtic uit eein gocde pass van De vrarig n;es slcchts of de cen rler: lagere clftallen, niistc tot I linli^sbinncn ï:leernskcr:k dc score

cl('\ví:dslriid 1o('ll al r-rrlorcn en ;rllcen een zcer charrinistische suppc,l'tcr zal nog in het behoud viur hot trvcrdc-kl.asserschap ge"

lovcn.

l

e:4

-

%o-nnV J//;'-. -?.-Aara- /Vo,.o<r{._

11,^

á

-

zVéz

?e lilas (triNVli z;rtrrldag) tJLrick l3o"r,s

12 I Il 6 1ll (i 11 ,l 13 i I I ;t 1.: I i: :] 12 1

iJ I "tS I9 83-19 2f.15 2;lf4B8-gtl ? S 1,4 BZ-Z,,| ,l 3 12 2tl-19 I ï'26-5à I lg_2ti q fil. irr S16"tt 2 ? ËZi-g0 ,,í i r; tLi-áil

l.iaalclrvijh l,l (j .t I

Wordt Sptjkenisseo met Zwalwwene het kind van tle rele.ening? I{ct gaat er steeds tneer uaat. uitzien. clat. bcholve Zrvaluwen. nict GS_V. rna:rr Spijk(nisse hct kind van de rekonirrg rvordl e n rnot Z"w;alU$'en aar het cinci van dit seizoeD Daàr de 3cle klas clcgradeert. Zrvalu\.rjen zal thans wel, tneclc g.:lci op de nog

opensta:rrrde rvedstrijdeD. gecn crlk€le illusie r:neer koesteren. Ool( tegclr de zu'ah ste echterhoede in hun àfdeling kor-r clc onniachtige voorhoecle van de Vogels njcl lut ,dnclpttuten korneu. GSV is van zijr: laatsto 2 uedsIr:iidctr 3 purrtcn riikcr.gctor.citn err is dus irr opmars. mcde gclet op hí.1 Ícit. rlat het 2-2 resultrtat tego: Noordrvi.ik ccn opvailende preslalies vlrrr de GSV-voorhoede mocht rvorclcn genoemcl logcll clf stcrkste acht+rhoede irr de afdc.iing Quick Eoys. dat rnct 4-0 over Slrijkenissc lrt-enlicp. kon rne<le daardoor zijn lcjdcr.sl)ositje 'sterker stellen en zal bovêndien nret w.clb.ehagerr de misstal; van Koz. Boys tcgor Zwart.Wil hcbbcn bcgroct, v/aàrbij <ic Rcrt,terdàmlncrs tot eclj olrmorkêliil<s produk.

tirtiteit kwamen, door hct derde van het aiintirl do€lpllntetr tc fabricer.en. clat zi.i tn

de voorgaande 10 r.edstriideu hadclc:r vcrzarnelcl. Ter I-ecde bleef in l{laasrvaal rnc,,t 2-1 SSS de baas.

De stand: Quich Boys Noordwijk Koz. BoysTerLeede

iZvrart Wit

Ri.insb. Boys SSS

lSpiikenisse GSV

Zwaluwell

128 lt 6 11 6 134 11 4 It

J 3

lt t9

,

11

1

3t19 33-18 4 1 t6 2314 3ti-*3t) 4 3'14 32-24 20-i9 4312 I 7 tl 26*33 3410 r 8"*26 268 2l *30 468 16-.*24 476 10.*20

IiozBor,s llci'l,eerlt: Zvi:rrt \\r. P.iinslr f; ij:'r

1's.Glavt'rr:2. lS,1r(jiicnissc

Zt,alu\r'r'rr

Opnieuw moest Zwaluwen door zwak spel een grote nederlaag ineasseren Nog steedrs staat in de kolom Lcwonnen helft me-t ecn prachtige llopbal 2_0 van, zonder dat. de vogels hier ook maar Íets

rvedslrijden voor Zwaiuw", u.., ï;;i;;;;: tige ,,1" genoteerd, want ook de thuiswedstrijd_tegen de Boys uit Rijnsber:g is een nederlaag geworden. 1\[et 2-0 werden de ,nogels geklopt na e€n zeer slechte wedstrijd, dio lysl erg ctuidelijk maakte, aat Oe ptoïJ van Harry van den Berg een diepe inzinl king doormaakt. Itet opstellen urr.,'u"n a*rr_ oude getl.ouwen, o.a. van der weijden, _tal Langendoen en Visser n"n"frt guun oilouull de moeilijktreden. Integendeei, de :ing ploeg hing als los zand aan elkàar en nos

positiofs tegenovêr konden stellen. Ook het naar..voren gaan van spÍl Sloots had geen resultaat en bijna was het nog B-0 geóo"clen, wannêer scheiclsrecirter niet juist voordat de bal over deUótenOijt< doeliijn verdween voor de laatste maal had géblazen

Slechts de meêst verstokte Zwaluw_aan_ h:lnget' zal nu nog in een hêrstel van ziJr) ploeg kunnen geloven, waarbij rvij willén aantekenen dat het spel dat Zwaluwen za-

nooit za,l een têgenstander zo makkelijk aa; lerdagrniddag vertoonde r:en verblijï in cle 'n overwinning gekomen.zijn Toch rurr." á" hoogste klasse van het zaterdagvoetbal beeerste kansen voor de thuisclub; want bin- clist niet r.echtvaardigt. nen een kwartier kreeg rechtsbuiterr l(roos (een nreuweling) aen drietal opgelegde kan-

sen, die hij ecttter allo grandioos miste

Daàrna btonden rle Rijusburge.* sÁ" ï"iisen meer toe en werd het een stri;a * z,tj het clan een zeer vreoclzame * die ,i"Ë _v-oornamelijk op het middenveid aÍspeelde Volkomen volgens het spelbeeld n"rn"r, .ti gasten in d€ ZOe minut de leidir:.g, toen Vai

der. _ReiJdea een o.i. houdbaar schot ,run middenvoor Kralt verkeerd beoordeelde, Dezelfde speler maakte er in de tweedê


áa"tzt,

ál"o.oxor

TV*^

-%/7e

z7/Z

Het heeft leider Quick Ro;ys zaler-l rlag bepaald niet tegen gezelen. If" Katwiikers behaalden in de eelste plaats zelf ecn verwachte verwachfe-overlvinningl ovel.lvinningl ,plaats' iop Spiikenisse cn n'cl rnei l-0. Sgriji kenisse zal nrr nog erg rnoclen gaan Ioplassen, wanl; rk: gevaarliikr. plnaflsen komen rru wel heel rlichlbii. Ierrk,rl I is het aan Noorrlrviik niet gclulit van lde 's (iravr.nz.andse S.V. te r.litrrrerr. IIr'{ I rveldige 1::,Y,t9"."].1;1,..**"-. t*'iif : .ï"ll, {'plestatie van dc'Tl Wcstl*rnrlers. fn clc derde plaats deecl Kozal<ken Boys hct nog nr inder grrctl, laar rlc .Werkendamrners in Rot.t.erdarrr rran Zwart Wit verloron. Dcr Maasstrrrlclingen waren aaltvankcliik dc gclijkcn van rlr. Boys, rnaa.r in rlrl lq,rlcrlt: lroll'1.' drttktt'n zij zodanig door'. tlat rlu br.ler.cl tcchniel( de tloorslag ga.f in hrrrr voor.clecl. l{ot was dan ool< hcslisÍ ,*.rr vt'r'-

Positie van Zwiluwen wordt nu hachelijlc

I I

] I |

(Van onze sportredactie)

I

zwaluwen, clat zatcritag

j

; I

I

4eze ;;;;;-;ËË:ttotett tto toch wel bijronder hachelijk geworden'

êr in ln heb het begin beqin niet naar ÍIet ,.^p zas er ult'{'Pt. dat z$'aluwen een nederlaeg zou lliden. Het verovelde een veldovetuiicbt en n& zes $rinuten gaf v. d. Weyden, die weer meespeelde, een

i I I

prachuige katts aan Kl'ocs, n:ta&r deze ócl1oot naast. Niet lang daarno kwatn Kroos weer in een goede schierpositie, ma&r nu stopte cte doelmen ziJn schot.

| |

diende zege van de thuiscl.ub cn slechts

ltiinburgse

l;;ffi;;iË;*"t

i

r

ln ile thhlswtdstrfial .te8en

.tari' vicr Invellets 19:l!,Uf qT91' #;ililiïeiminaer -11991l *:: van ne-derlaas is de posiíie z-o vèrlorQn. Door

RiJnsburgse Boy$, clàt technisch wel

i

kan het worden trctreurd, rlat. hct hcr-

wat beLer speelde, kreeg in de twinUgste mlnuul een kans om de leidillg te nemsn. Deze werd daukbaer door midvoor Krá,lt benut (0*1). Tot eàrr

stel va,n deze club zo laat is gekomen.

ï'er Leedc hccft ::ich cloor middel van op S,S.S. gehandha,afd op de vierde plaats, maar deze ploeg is reeds te ver op de ieiders tenachter om nog van een kans te mogen spreken. Zwaluwen en Rijnsburgse Boys, twee clubs, die ln aanmerking komen voor degradatie, stonden eerglsteren tegenover elkaar. De Boys haalden twee punten binnen, die hen wellicht t€ XLÀS WEST II t2 I B 1 nu nog zullen redden als tweedeklasser, QlrickBoys NdordwUh 6 4 1 maar voor de Vlaardingse Vo;lels mag KozakkenBoyr '11 t.1 6 Z t het nu wel als zo goed als zeker be- TerlÉodc tB 6 Z S Wlt Il ,l 4 schouwd worden, dat dit het laatste Zqirt Runsburlrf6Boyt 18 5 1 3 ? ja"ar za"l z{in ln deze hoogste klas. Hun SSSII 34i(10 achterstand op een club, die nog voor SptikeDbel2BZzS 's-Gr&vohz,!.1f. 12 2 4 6 r-edding zou kunnen zorgen, bedraagt Zwafuweni21476 een overwinning

.

de rust behield Zwaluwen daarna een over-wicht in het veld. maar doelnran Blokhuls lict zicl"l niel velschalken.

r In dé bweede helft, kwanr de thuisclub mèt và&k aardig samenspel oPnieuw in de aanval. Ven der rWeYden ouderscheidde zich hierb\i, n:aar tlij kreeg le ueiDig sleun tan ziin :t.g

tÍ; t4 14 72 11

thans drie Dunten

a3-ls :5-51

38-30

2o-1e t6-BB 18*26

zr-ao

a

I

sz-zai

16-24 10-20

I I

]

lrredespelers. Wel probeerden Visser

en Ltilgendoen lret mel eDkele scho, ten, nraaf zij lroekten daat'mede b{ ,

i

i

do,.*"^,31:51:l: fl :""*'H!'ï;,,, Ver opdringen werd dé thuisclub "",,, ^

in dè 2lê minuut noodlottig. Uit eeil voofzei v&n Kremp kon midvoor Kralt Íraai inkoppert {0-2). Mêt dit doelprint wercl dè weêrstand van. Zwaluvon voiledig Sebrokolr. Àlle verdere eilDvflllen lieperl dóod op dé hèr:hte achterhoede van Riinsburgoo BoJ's.

SI,HCTIT \ OT.]TBAI, IN; VT,AARDINGEi\

l

z7//;." /íó'Z

Het wRs goed te zien' dat er trvee ilecradatiekandidaten aan het werl< ,naien. Het vertoonde spel u'as daan-, rrnee in over€ensternminS'. Rii de Vlaar-

Twaluwen kansloos tegen Rijnsburgse Boys (0-2)

ílinqers. die over een 1t'n dele jonge nloËg beschikken, wilde het ln het ge-' tíreel"niet gelukken' terw'iil de Boys uit R'ilnshuÍc zo af en toe nog lieten zien', dalt meri'er eens iets van gekund had' De Jongeren bli de thuisclub ,.ziin" er missen voldoendc noe'niel: - zii "ook

te<rlrniek

a,an hardheirt lekort,ii" flr worclt hard gewerl;t, I schieíen. l manr het dutrrí allernanl veel 1o lnng' veriDc ,,ourtjes". die de ploeg rnoesten sterken. hatlden Ê'con tenrpo g''noeg i *"o" *rt zakten in de tweede holft den i ool< geweldig af. I Zwaluwen begon rlirect mol aanvallen en tweemaal decd zich een lrlcine scoringskans voor, die rcchtsbuitcn , l{roos echter niet wist te bcnrrl ten' Na. volcioende I crrein te hehbon ver, kend, namen (le l,('zock(lrs het heft in hctgcen na 2o ttiinttlt'n spelen lhanden, 'wcrd beloond mcl ecrr doelptrnt van middenvoor G. Kralt, clie van vcl'af tlc hal insehoot (0-1 ). i nit ooetpunt luidde een fel offensief in van de Riinsburgers, waarbi.i wc enliele harde schoten noteerden van rechtsbuiten V, r1' KamP en Kralt' Koos v. d. Weyclcn ptobcercle het aan de andere kant, doch ook hij had geen ' i"Àil

;

l

t Van ccri onzer verslaggcvcls) VI-AARDINGEN Het wordt zo zoctjcs aan wel duidelijk, dal Zwa* luwen clit seizoen slechts door een wonder voor degradatie behocd kan wordcn. Ook zaterdagmidclag verlorcn dc Vogels weer, ditmaal van het hcus niet imponerende Riinsburgse

docn als liuksbuiten en Visser als

kostbrrc 2-0 overwinning in de wacht slcepte. Kostbaar. omdat de Rijusburgers zich hierdoor definitief distancieerden van dc laatste plaats, díe door Zwaluwen wordt ingenomen. En gezien het vertoonde spel is dil níet vr.eernd. I{et varr stal halen van Koos van der Weijden was geen succes, terwiil Langen-

rammelende Zwaluwen-elftal dan ook niet moeilijk. Slechts sporadisch kwamen de voorhoedespelers tot een aanval van euig formaat en met de enkele schoten wist doelman

t..-

deze ;ong,^ling

-- een speler uit het

zevende niet in staat was de - meer voorhoede stootkracht te geBoys, dat zonder veel moeitc een ven. De gasten hadden het tegen dit

I

Blokhuis wel raad. In de twintigste

minuut werd een overtreding

van

Van der ltreijden op het middenveld

Zwaluwen noodlottig. Linksbinnen Hcemskerk nam de vriie trap ra-

zendsnel en plaatstc de bal voor het d.oel, waar middenvoor l(ralt met een onverwachts schot Van cler Reijden kansloos sloeg.

I

Na dit doelpunt hebben de toeschouwers moeten wachten tot 25

minuten na de thee, alvorens zij

succes.

Na rust was het sPel zo rnogelijk nog mincler goed. De thuisclub wilde zicb kenneliik nog niet gcwonnen gevcn en de achterhoede str)wde de aanvalsgeI linic goed op. Het wiltle cchter niet I tutrken en dc enigc man, die somsijrls lnog wel iets goeds liet zien. was links:bniten Langendocn' z\n voorzetten I werclen echter niet benut' Een doelpunt viel juist aan de anldcre ziide toen na 20 minuten spclen I au nriitlenvoor opnicuw succes had lnrct. ecn prachLiÍ{c kopbal, dic docllnan

middenvoor volkomen faalden. 0f men enig resultaat verwachtte van Kroos als rechtsbniten, weten we niet, maar zeker is het, dat ook

V. d. Reiiden l<ansloos sloeg {0-2)Over het verdeÍe verloop valt niel-s te vermelden dan slechts het dappere

weer eens in de handen

| I

volhouden van de Vlaarclingers. Een eroot. aantal hoekschoppen werd hrtn, ioeeekend, maar ool< vanaf de hoek-

I

tiàË" xíái"

van cle eer.

men niet tot hot

|

reclden

Hct gaat cr dan ook meer -9tt --9"t na.ar ui-tzien' clat de club uit Vlaardingen zich op (lcgradatie naar de 3e klas

áoct gaan voorbereiden'

I

I

i | I

konderr

klappen. En wederom was het voor

middenvoor Kralt, die met waarlijk nragnifieke kopbal uit

een een

voorzet van rechtsbuiten Van der Kamp. Van der Reijden voor de trn'eede nraal rlaar het net stuurde. Wel trachtten de zwart-witteu door

het naar voren sturen van spil Sloots de achterstand nog ln te 10pen, maar de opbouw van de aanvallen was zo gebrekkig, dat de ver

dediging van de gasten gemakkelijk stand kon houden. Zelfs scoorde rechtsbinnen Van Egmond op de val-

teep nog een derde treffer, rnaar juist toen de bal op het punt stond het doel bínnen te gaa1lr blies scheidsrechter Molendijk voor het eindc.

i


---qif:*

-ï-

Twee panten en'wafr ruimer s'denx

/.**zá

Rijnsh. Boys behaalt neer

nuttisu

Y,,ege:

9á€<á-

zg7-.r-r-z.qéz

2-0

door hun iets betere spéiopvatRijnsburgse Boys heelt zich- ten ttu1g, hun hohrogeneie ploeg én vooral zelf wel een bijzonder groot Ple- hun wat grotere vechtlust. Het is die veohtlust, die de ltrijnsburzier gedaano door de altijd voorál punten ult gers staande houdt. wan'b íe1ken- mee,r zwaarbevochten wedstriid te slePen. moeili.ike uitwedstrijd tegen male noodzakelijk aan tedebrengen Zwaluwen in winst om te zetten. wijzigingen in het elftal, maken het

een

@een wqpëftfËll'Ëh

wel moeilijk een sterke eenheid Deze wedstrijd was eigenlijk toch op te bouwen. Nu weer was het invalÍrog moeilijker dan ziin vele Ier Rralt, dle in de Voolhbede oPevoórgangers, omdat Zwaluwen reerde, terrvijl in het doel cle van

Brabantia overgekomen Blokhuis

met de rug tegen de muur voor stond opgesteld. Maar, zonder de anook rnaar iets tekortr tg doen, het behoud van het tweedeklas' deren het zijn juist deze spd.ers geweest, die seschap vecht. Maar ondanks het feit, dat de Vlaardineers weer eens de zoveelste wiiziging-in hun elÍLal hadrlnn aarl-

voor de 'r'rinst hebben gezorgd. In de eerste helft was het eèh vfit geltjk

opgaande wedstrijd, waár'ln

de

F,ijnsburgers tobh ,ríel zoveel gevàar-

waren, dat doelman v. d. Reij. eebràchi en ee.n beroeP hadden ge- Ujker den ih heb Vlaardingse docl het áaan op enk0ifi oudgedienden als v. d' meeste werk kreeg op te krlappen. wiiden- en Visser, iS het hen niet gc- Dát giflg hêm overigens lre8b hf, ltiki ook maar óón treffer Í.e scoretr. maar oolr hii kon tenslotóe niet verEn daar dit aan de geelzwarten twee- hinderen, dat Kralt ongeveer halrrermaal gelukte, in bèide speelhelfte! wege de eerste helft ei'ndelijk zijfl eenmaáI, Werd het zodoende een 2-0 slag sloeg en tle VlaafiliÍigBe goalie zege. passeerde. In deze speelhelft kwd,m tot uiting, dat de Vlaardingers, dle clgenlijk het hete seÍzoen al Morig Yoêtbdl duideliik tere-h op hun ijzersterke aehterhoede, Veel valt er over deze wedsffijd dá,àrvah nu de nadeligë gevolgeÍi niet te vertellen, want het $/as maar gaan ondervindeÍr. Want het valt heel erg matig voetbal tiat gedemon- íenslotte voor geen enkele defenSie shleerd werd. De Rijnsburgeïs vet- mee om als maar weer de slagen op dienden, rlaarover waren vriend en te vangen en zodoende enkele min of ,,vijand'; heó in deze sportieve wedstrijd. vollmmen eens, de beide pun'

u'/4-.-z:-.-r-tr'z

/e-&a/--c

Co-.or"o".é'

zonder uitzien en als zii er in tle komencle wettstrtid irr slaÉerr iló$ éí. kele pu,rrtelr to veroverer\ is het twee-

dë klás$ësóhap wèer geprolongeerd!

róof een Jaór

'1'<'z't.+'z<U^7 z 2r,"-**' /4 ê z

()een, íttreu[,e nátlderuaoor

$omffiry Cer&^fff

Met d€ze 24 zege gaat de sltuaÍíe er voor de Rijnsbufgers heel wat ge.

) TïLa iltr...

Krmlt sahoot

Ríjnsh. ffioys maar zese flc sterke Zwaluwen*vordediging heefi de jonge Rijnsburgse-Bo"ys- aan-l_,In de 20e minuut foreeerde recttshalf val het $coren niet kunnenbeletÍen. En dat ]retckende u"r" áu geelzwartcnly:1T-.q::,-T*aak een doorbraak op de een sewonnen wedstriid, want rlc onmachtige vlaarding.u .rro"rr,o*q;g;ï11"":Ïf';i.;'H:''*:*tïi"tTh"]f,"f'fif reeds in de beginfasc btijk van een onvoltloende schotvaardigheid. tlatleritË r,Jt ru"r uitgemeten op het hoofd werd nog eerrs onderstreept in clc laatste 20 minuten van r{e wedstriid, I van midvoor G. Kralt die met een zijtoon de Vlaardingers in een va-hanque spelXetjc met rregen man ten ru"- | lJil"lA kopstoot van der Revilen ka'ns-

valtoggen'_".-.|Ioospasseerde(0_2). ltct lceli cr tucn op dat zij aan een I Reeds in de cerste minuten waagden 1 Zivahtwerr trok daarna aile rcgistcrs gee)zwarten zich naar voren. Dat Ie- oPen, kruam tot eetr fel .frcnsicf, dat doelpunt 1oe zouden komen, wantld* | ';;ij;;5iiffiJ':ïiï.ïiidi"ï;*;;*'-1,ïl;1"ï1"..:ïË:ïiï1ï;.j;ïi;ïï_.1 cre á^rk op krct Rji;;;;;;" rverd zeer groot' Ï)e vogels kwamen I d.ch ondanks e-en rastisá- dq::*ly_'i!:] bezegeld. "-": -"' roítinier Van dcr 'ffeydcn \feydcn lcvercle lcvercre,l|I "i:ï"ï'ïïitnitier echter slechts zelden tot een Boed jvan j van routinier ook ciat niets op, al rnoest keeper Blok. ---schot. In rn laatste instantie bleek bleck kee* í<ee-l| fl:i"iï"'i:1i""5;,1 l3ïï*r}"ï*f.,it:I;] per Blokhuis. ecn.nicuwc uu"iui",t,l :ïlï,"#hÍ:itïj'ill,TÍ.""ïï"Iï*ïTï"J bijzonder betrouwbaar. I nodige zelfvertrouwen. De R.i.inshurgse acht.crlutcdc is in del tweed.e-tkmsi""í,t tweede-krasse"tnt

I "oï'iáá"ï,"iïïáËàl noi'tá""ËËt'ïiïrï)

, gepasseerd, itt. deze c.ompetitíe" Een

1l Ín

^ G. G,

Krtilí: Krult: 1*0 I-A'

rle poe mlnuuí lanceertle línksbin-

gy:d: t:":y,:: .\y:ry."::.!3,Ye1nenm.en-li r,"r,^ u*"*"r.erk midvoor G. Krau. Dn .:911 d]j" e,1,\! uel De Rijns- | pass werd hatf ontterschepr, rnaar de rylrutl<e"ry. Du'rgers bLt.JDen ecllter tobb-en.mg!_ de lRi;nsburger aanvalstelder iiwam daar_ ybezetting tan.de miduoorpla_ats._wont laór aneen maar in een betere schleÍnoeweL d'e_ Jonge Gerrrt Kro,Lt hettil positie. tr)e schulver In de rechíerhoek zaterdagnxxd"dag -me-t tuee doelpunfen ll tleek goalie van der Reyclen te mach_ echt níet gel+. d.eed,, zien ,tae in lrcnr,il tis.- io-rt. I

niet de

m.r.dooor-uan-de-toekomst.,l

Daaruoar is zlin li.ch,aamsbeheersi,ng Goed,e kmts en aaltechniek beslist te geri,ng. Na rust verwisselde iinkshalf \rarr Terreinverkenning was dit keer over- Starkenburg met Bleiclmodt, die op de bodig. Reeds bij de eerste stap wisten de linksbuitenplaats niet uit de voeten kon 22 spelers dat het veld zeer zwaar was. komen, Er kwam daardoor meer verband Daarenboven woog ool. de bai als diep- in de geelzwarte ploeg. Ruim 10 minuten lood. Vooral de ,,zware" jongens hadden was de tweede helft oud toen Van Stareen moeili.ike

middag.

I

kenburg een prachtige kans kreeg om de voorsprong te vergroten: hij schoot echter recht.in de handen van de keeper.

l

I i


-'24.ê ' %-aaz,zá7 t?*.rq/z

-Qe. cr.

,?nT ,/éá . rvíz

Gverzicht reserye-elftallen NSVV !t 2-0 Zwaluwen ll 2-0 De Zwalur,vcrt re.scr,t,(js

gemoedigd door de sbtÀrtË ïui;" NSVV cnttroufi, lgltgry.spe_elde ast vetcter. FIet maakte tot erote ttie nret vrcugde nog een 2e cloelpurii-'-

enige junior"cn in ck: r,oorltoede verschenen, hebbel tto rveclsii$tl in Numansdor.p vcLloLr:rr .Ua ce"r_ ste 2{) -lninutell was Zrr.aluwcn stcecls irr rlt' aanval. Na ; nriiru. ten rver..l tloelpurrt goscoor.,tl, (tat na arh.cut ii's vair rltl Alcttsrt:cltIcr'. tvol.(1. gllnrrulccL,rl $.cgcl.ls trujtenslrel. 't'ocn

Z,ATÍ]EDAG

I)r: uitrvedstlijd, die Zwaluwen molgon in Noordrviil( tcgen de club van rlic naam gaat spcleu,

dediging,. met v. d. Gicsse,n aarl het hoofcl, te ovcrrompctcll. aan"

lijlit weinig pcrspectief

te bieden.

De thuisclub, well<e slechts één verliespunt op lcidel Quick Boys achter $taat ell dus àls een seri-

euze kampioenskandid.aat kan be-

schourvd rvorden, moet op papier

fl,es. ?t: klaw (KNVB 2aferdag)

Quick B

2 I

13 L2

Zwaluwen SSS 2

11

Zwart \\,. 2 tt.

2 2 l{.2

nJ i; ,,iirïïàil csvD

L2

oor( een b-rritonspelbal jn hct Zrva. nvvH lLrwcndoel r.etlw.ecn, ÉlelË I Exc. ARC 2 gcen grensrnchtcr.protcstcn.

1"1

15 T2

ï"0. i NSVV 2 L2 . t)tt \vcl.d Zrvalurven fataal. Na I Spijkenisse 2 9 (Íc I'u_st rvas hcl spel vcriicelcl. en I tocn blecl( dat de Zrvaluwen_áan. I vat onrna(jlltig rtas <lc NSVV.vcr,.I

nict al te veel moeite ht-'bben met

7 3 31ï31.26 1 2 31624-r'í 6 2 31428.20 5 3 S1332-2? 5 3 4L322.26 5 2 51228.2S 4 1 5 92?-1Íl 4 0 I 826.3? 3 2 ? 8Í9.31, 2 0 ï 416-25

de Vogels, die siuds enkele rveken als lrekkesluiters fungei'en. Bo-

vendien zal het fcit, dat ,,Noord. wijli" tlcstijds aan de Kethehveg een stcvige 3-*0 nederlaag moest incasscren, cle matrncn uit de badl-rlaats r,vel tot cen r:xtra krachts. insparuting inspireren. I I('t zou dus ccn 'l'err'.:lssing vatr I

rJc oclslt' rang zijn, als het alge. l nrecn i r,eds als degladarrt gedood- | vct fde Zrvaltnven voor ccn Érun- I

zolgen. - | Naalrlwiik ll G + 1ld25-j5l Zu'alurvcn 12 I .l 7 ij t 0 20 stige uitslag zou

á8T,Tzíl 2*-Zu;alutt:etl

i

rl-- r?. Ge-

durende deze sportieÍ gespeelde rvedstrijd leverde Zw'a.lurven het beste spcl, r-raal tcgcn lrct harde

I

vaak onbesnisclc spcl van de tegenstandei's was hót clg moeitijk spelen. De tot twccmaal opgelo. pen achter.stancl (0--1 en 1--2) spoorden dc VogrÍs alleen maal tot grotei' activil.cit aan en in de laatste minuten u'crd hard door"

\

I

I

dor:lpurr

t

en

]

omstendigheid of de z-wart-wittcn

lweer in hun norm,:rle opstelling lkunnnn uilkomen. Z'valur'ven 2 12 1

2 ;i 1Ë 2.1-l? tL 5 2 51228.25

RVVH2

\ioot.

Z,rviiluwen \,vaï.en otttstaan uit t$ce gor'cl gellolncu vl.iic tral,pcn 'door Fi'col; Zrridrrrt'r'r'. r.r,u siri,llc I

kerk cn het lcsuitaat van dezc hangt goeddeels af van de

isllijti

zetten bclooncl mct 'n gclijk spel t"t Or

f)eze tll,cc

I

/rt.sra* r.-^cs I Zrvaluwcrr onr :.l.li ur,rr,l 2 slxlcll I Illruis tr'gerr RVVII 2 uil nidclor. l

Zlvalu\Á'en

3 otltvangt morgen

cvelleens orn 3.15 nur SHO 2 {Ou.d-Beijerlandi. Van krachtsverschil zal vermoedclijk weinig splake zijn en een puntenvcrdeling ligt in dc lijrr dcr Verwach-

tlul en hvcc rrlic.qenclc schotor van Piet liool.

tingcn.

I

I KNVB-programma I voon za1'r:nilc tu EN I zoA'D:\G tr FEBryL:ARI

lrret t<Nvupror'alrma

,.oo,.

,r.

I

Opstelling l(NVB-elftallen

I

|

I

De Y ltturtlin,gsc IINIJB-el.f íaltr.u liotilctt trtlnrdng rnt, :onl-lng rn tlc

'l

r:ttl.g en í1.r:

r.t

1tst,eliin ge n.

ZI{ALUIïIIX

lUlet Zwaluwen

7

naar Naaldwijk Supporters van Zlvalurvcrr. clie pqlgrdag de locht naar Naalthvijr

2 74 23.20 5 t 1 32-24

i

Iterdag l0 fcbr.trati, Iuiclt voor zo-I lr er het Vlaarrlirrgsc clÍtallcn bcitleft, als volgt: Zr.galtrwen Znart Wir: TSRi - Be Dje Haghe; !.air _ ilVO, I

ZwartWit 2 -- Zrvaluivcn 2.

62 51

Zrvaiul,cn 3 l0 SI{O 2 l1

t

r.i.Í.

!

:

T). r'. iJ. Ilci.irlcn. dnol, ;\. S,:lror,r 19-n cn _P. J. W.r:srr.r.dii]<, ac.hlol,; W. v. cl. I"3ei'g, H C. Sl_roÍs en I.1 y. S9q, rnidclcn; A. I(roos, J. v. .cl. !\fei.idcn, p. I{ool, p. }Íoo.

gclboot'cl e:: .I. Langencloen, r'ooi'.,1

kunnen ziclr $illen-.meernaken. vr\lql4g61'orrd ï,or

10 uul' ol)gc\r,t).

.-f

?ry

leq.

?oy

z/áé, G6z

fu'/r'6"2

V.,Ie-er

lVlet Zwaluwen

naar Hooidwijk

licht

ibij Zwaluwen

In oirze kr,ant van rvoensdag

spoorden rvij c'te Zwaluwen,srip-

pot'tcls aart zich op 1e gaton r.or.ri. de moi'.gor Íc rrlrl<en tot,ht naai.

Zwaluwen heeft de lichtinstallatie ,top-de velden uitsebreid

Naaldwijk.

$,qeters,cte getregenheid

tèï a,Éï;á;

te geven toi ooermarrger en intensievqi buiten!{qrntng,_vooral in de ,,qonkere,, seizoenen.

fn fcitc gaan de ïogels een heel lvat langere reis makcn.

Zwalurven speelt namelijk, zoals natuurl:,lli dc ti'ourvc supportcfs ook rvel rvcten, in Nooi'áwilk en nict in dc Westlandsc plaats. plaais. lVic mcc wil, kan zich i'arrar"oncl nog opgeven.

,7

Er z[in drÍe nieuwe lichCnraslel met een e"root vólum;--à;-

Dlaatst. l I

1

zal

dinsdaEavond

off^Dsze_installatÍe icieet in se,bruÍk woxiiiii-

gáiónriiii


,faga2oo. ,21;rrr4

ftz"rz-*., Uit

f/áL

. r2 áz trn het zaterclagvoethal $tnat een reek$

ot Zwaluwennes,t

thuiswedstrijden op het programm& Zwart Vít bii Zwaluwen ov hezoela

Het Rotterdatnse Zwart Wit, dat zateri dag aan de Kethelweg op bezoek konrt, is voor Zrvaluwen steeds eeu uiterst ias. tige tegenstand'er geweest ên heêft de lÊi'rtste ,jarell \'oortdut'end adn het langste

Het ziet er naaf, uit' dat de zaterdagvoetbalclubs weer eens blnnen de lijnen ko' Àen. Zwaluwen staat zaterdbgmiddag de thuisrt'etlstrdd tegen Zwart Wit te wachten' Er zullen maar rveinigen zijn, die gelet op Ae posifie en het spel van Zwalunven, de Vogets niet reeds voor de 2e klas he:bben afgïsclucven Voor ecn 'ieder moet lret nu wel ovclduide)ijli gervorclcn zi]n' dà1 Zwalurven nromcntecl geen elftat op de been

ernrl gctlokken. Op \rar:kenoord. rvisten de Vogels echter enkelo maàndeu geleclen hun tegenstanders een 1*1 gelijk spel af 1o dwilrgor).

Willcn onze stadgênoten nog eerr kleine

hairs op oltsnapping bêhoudan, dalr zullen z.: ook nu voor ecÏl gunstig lesultaat nlo€tên zor:'gd1'agen. De wedstrijd begitrt om kvralt. ovcr drir', ile trveede elftailen van Zwart Wit €n

tegen beter r''êteÍr in' dat ï;;;;. Men hoopt -ook dit jaar weer ne,r. zal het ;;;il;;; te lk.rrr.run leclden. En indeldaad de posLtrc 'ïr eens maar er lropeloos' l;i;l;.t;;;l 'l' kwamcn' dio l;; -x"n"un .;;i;;a in áe voorhoede onder cle ge-

I

I

Zt'e /az,( 4>,,,-<'z-.;T à Éa. ./? 6 z d€-f

I

nraken. Het is

I"*it

-'11/,/2.

Voor zaterdag

Cl - 2.-Z *T

tegen Zwart Wit. Gezien de prestaties van de laatste weken durven wij onze stadgenoten geen suÍioes voorspellen. Maar misschien rakt het nu eens anders voor de vogels ult. wij hopen het in elk geval, want hun positie begint zo langzamerhancl hopeloos

/?dz

Jr.

te laten Swatuwen komt bÍi ve.iiès";;il;;;. -ËË'i#i;: been in de 3de ktas."DitJóriË";'à;Àï; de andere degradatiekandidaten

u:r:et.

se. Beide clubs

delen de negende

plaats. Duideliik dus dat de veiliezer in een moeilijk parket komt. De Westlanders zijn in de opmars, dus winst voor. I IGSV? Of hebben Stougje c.s. iets I anders in Detto? 'Boys I Ook Rijnsb. niet geheel I is kansloos, want in een zo felle rivalenstrijd als die tegen Quick Boys is een kansbe-

iets heefi goed te ï o f,',3*,o ;l;ff * lí"r,,,t .#iïill,trekken {li ",,0van kan de tet<ónaiiáia-- i.Ii hoewct Koz. Boys geen ::g_ul -tglr"q,

nl.r.í.:;ponning u.arht ik p! y.tti. itt Helsinki :al Ielen' ;ict,. S_urli g'tt.t. tttindtt. bcnit'trtt,d kuntlen àt:e ai.in naut. hetgeen anze uiar ^_

P\!,ttnaslicl:t'rrcttigíngen, iil

rïï,ïi',,ïn", Iit',i5n

ce.,t

tiy sa tnenu:erk;,il . til() r. qettottond iu de Stad.sgehrtcr.:trol iJtt.uen uoorsch()teIeit. Ett da.il rlc \to1r. íhallcrs: .ttr.[len Zu:nluroo,, ài w"F'C kuns :ien d.oor oreru:innin_ 9r',t .. rle sttltpctrtcrs uJecr u.et ptrd tc_Eeuen? Eu RIt ll.IÈi @ettdrot'lt

&hn(ter il(. geschorste Hoekslra.,

klaand.a.g kttnt n weer allea,ie-

,

Eo_ys

fiïïliiïfllrlï voor een gelijl<

(en,iuertno,,

'!le bercogen) werhw.:ecl,; ctt:kter Ons" Á/s u, tli,t onder ogen kt,ii{!t $Ínun u;c ,ule€.T Lreor r[r: poort tàn @cn, lttng weelceincl,e. Eett. ,uteeltpitt,Is d,t.t 7 (,orel op s,tturIocbit:tl \'t'l,t tt :t ri.iti l,el ooït íe tïor{t tt.

"

I

i

spel ook ai zal ae tËuis- I crub. hardnekkige pogingen doen niéti veroer achterop te raken in de titelstrijd. I

duls*ernis bij Zwaluwen

gezegd " .. 'l(t Ii.gl ul een

kansen hebben op puntenwinst. Daar 'is GSV-Spijkenis-

rekening practisch _u.itgeslott:n ook al weten de Katwijkers ztch thuis meesíaj wel uit ae 'S-SÈ."aài ma.ken.,I)an rs da.ar oot< nóÉ voéi.iii-ià

Licht in

ONI}HR ONS

door_ Zwaluwen

q

; A. Schor.r-

\.vir

voordeel kan bereiken. We toch zekei, in staa! zich niet voor de tu,:.êdeïËàrr

ttoz.

ttci.iclcn, rloel

i

acnren . scherpenhuizen c.s.

L_egerl,

i'. tl.

iLn txr I". Zuidmecr, aclrtcr; W. ,i. d. I3crg, trL C" Sloots cn P. J. ifcstr:ldijk, micklcn; K. rle Blois, l'. rl. \\rci.iclcr, I'>. I(oo1. A. "{. l\i'oí)\- on ,Í. Larrgorciocti. voor'.

i

fvoor Zwaluwen uit dat ZwàrÍ

z

.I.ta Vlat.trrliri,gse íftr l'B cl,tí.all,en i;oittt:tt ,:oí.ertlug eit ;ondctg ín le 't' t il,L1 c tt 1l a ops tell in g L, rt zt i [ : Z1ïALUtrTTIN :

-

partij

Het ziet er naar

6

Opstelling KNUB-elftallen

te worden.

p:o:lr-rone_et,

"?/á.tf

HeeÍt ZwaNuïYen nog kans op ontsnapping?

Zwaluwen speelt zaterdag thuis

]Lastige

is bovendien' dat

eijn twee strohalmen GSV en Spijkenissd nret elkaar gaan duelleren, waardoor dt lvaardiÍ zaterdagvoetbal het ïran uiO"rine grote sprong van de laatste naar de 8e ptaats. uo* en de Voor lran vertegenrvoordigen' gloter '"l ordi. spel het tnoet I itl.tr*" ZivaluwenaJnhang i tlnn r't"n favorieten om tc huilen zijn' M-aar | ;;i;J;"-i;"en is, is er hooP en hooP doet

r..i:: orrl< bcslist rriet cadeau l{ri.igcll, nraar clê \'echtlust van de .ionge \Iogels is oen geralrtie voor ceu redolijke tlitslag.

'229trA

velêncle voor zwaluï/en

lran brengen, dat Vlaardingen in der hoogst(

Zwaluweu ontmoeten elkaar in Ïiotter' ciam. tndien de Zwalurvetrresen-es vo]le' dig uit kunnen komen is de hatts op succes nrel uitgllslol.cn. Zu'aiurven 3 zal hct tegen DO'IO 2 in Per-

á- -&*en--1*--- r-.orzr-

geven omstandighedcn niet hetEru*al Eu: begrijpeliik. dat de elftalcommissic de dot' ste experimenten uithaalt. Want al,E zo* ttanig iran men wel de opstelllng van F. Í(oo1 als midvoor en de bezettiug vên 49 linksbuitenplaats door Langendpen kwallficeren. tïèt moet aÏ vreemd lopen' wil Zrvart Wit ni€t gaan winnen. maar bii voetbal loopt het dihwijls vreemd. Het ver-

íëelr oL"er d,erc sportgebeurtenis" $e1tÍ

tlc spolt:r':: r'atr Ztalur.t,el de 1, !r'\'.!lt tut Celr rltccr clt,r l:rratiqc orr irrtcnsier ci'e buit'enI training, spcciaal in rlc "dcnlicrc'' rscizoettctt, i,s er eetr grote ttitbrei. Urr-r

É,ellg,',,1'a'iU

I

I

ding gtgclcn aarr ric lichl.installatïe up rle velden lan Zwalurry-en aan rlc Kcthclr.vc;. Da{ gcschierldc. door Irel aarrbrerrgcn \-an dr'ic nieulve licJrír-nasten nrct een grote lièhtbvon. Dcze installatiè irorclt dinsilag-

avonil om zeverl uur o{fir:ieel in gebluii< gelroineu.


4r4

,%@*

e:zza-.,<d7, rz2(2a- .Zu,

Zwaluwen op rnnd degradatle

lJitslagenvan de I(.1{.V.8. klas

Ëde

0--? %walawer^-Zwart lVit Ouick BoYs--Rijnsb' BoYs t-2 SSS-Kozakken BoYs- " " 1-1 5-0 's-Grav. SV-Spijkenisse'' Leetle' 3-2

:' ,..:.,.1 ]:::.ij::j :

':

,:...

ri

,i:i.i

ffi . .:

Noortlwijk-Ter

;,t'q119

Er kan nu in de 2de k-las nog van alles gebeuren. Quick Boys behield ondanks de nederlaag tegen het uitstekend voor de dag

komend

Rijnsb.

Boys weliswaar de eerste plaats, maar de. troon der Kat-

wijkers wankelt, nu

Noordwijk na de krappe, maar ve zege op Ter Leede met eett rt'edstrijd

minder ook slechts één purtt minder r\uz. uUJi DuJr. Koz. Boys kon heeft udra rrcglL dan \oauruÁ Quick Boys. dcl slcchts gedeeltelijk profiteren van^urrl

Íput dgl leiders, rvant zoals u'e vetrvacht-; tcrr speelden de Werkcrttlarnmcrs bij SSSi cc.rr Àroeizame weclstriid die resultecrdel in cerl voot SSS knap I-t gelijkspel. Er was echter nog rvel ct'tt andere club die. in haar vuistje lachte cn wel Zwarl Wit. i Lang heeft h"et er naar uilgezien dat dei Rottèrdanrrners in verslagen positie verket'r'rlen, maar nu er bovcnaatt brokken vallen trekken zjj snel bii. Via een 2-0,

) ln tolle rlullft neent,, Ánil-. d. ï,aan de bal op rijn beide xuisten tsooilat Kees rlc lJloís tan Zualuu:en een kans krijgt tc doelpunten. l)e Vlaard.ingers

zese oD Zwalfwén, nu mc1 ó(:n been in àf áaíuii, ttebben Schcrp<'trhuizeu c.s. zowaar wcet kansen, Kanscn om zich te

handhavctt heeft de 's-Grav. SV weer róváat, r"int via eetr rake zege op Spijke-nisse hebben de Westlanders terr koste

Sclrouten hielp Zw. I[rit aAn 2-0 overwinni*g

van de groenwitten wat h"rcht gekregen.

Quick Boys Noordwijk

13

19rRfinsb. BoYs

Tar

72 12 72

t+ | spijkenisse

14

Koz, Boys Zwart Wit Leede

lBlsss 15 I's-crav. 14

SV

lZwaluwen

14 13 12 11 13 10 138 t3 6

ZII'ALUwEN-ZW. WIT 0-2. * Hetl \r'as voor de hartl werkende Zu-aluwen I reclrtsaclríer Schouten wel heel sneu I dut .iuist hij de oorzaak s.as van de i trvcc doelpunten, waarmee Zwlrí Wit de Vlaardingers kon overwintrcn. Dat gebeur;e iu eerr wedstri.id, die rtoc- i

Zusal,uweru heel

I I

cIícht bíj cIe rlegradatíe (Ven een

nraals orcrduldelijk aaníoonrle, dat de i

Vogels momenteel een heel zware lnzlnking doormakerr. Vooral tle voorhoede bracht cr maàr weinig van terecht, u'aardoor het goede w.crk van dc

i i i

verdediglng I ok op losse schroeven kwarn te sÍaan.

meale\l'erl{er)

r/ATERDAG KON einilelijk weêr eerrs It net vastgestelde competitieprogramma blina voltedis worden afgewerkt' Deerbii is komen vasí íe staan, dat êÍ ielr biËonders moet gebertren, u'il Zu'aluwen zlch nogi ha.ntlhàveu in de hoogste klàsse ven heI zaterdagvoetbal. De 2-0

I

De gusteu haciden clit'ect tret beste vàu hct spel, maal ondanks alle geraffineerdlrcid. waarmee cle gebro-eders Nieuwstr,aten tewerk giu.gen" .slaagdt de defeusie van Zwalruwen er in tot ó,en,i paar rninutcn voor de tlree stand te houdcn. Voordien was v.d. Pols er eeunraal in geslaagd tloor te -slecirts brckcrr. Ot> het bes,t jssendê moment hield stopper. Sloots hcm vast. Arbiter IIuiz.inE beslis.te terecht srrafschop. maar vt'randerde d.:e beslissing tot ieders tver:bazing op ad'vies van d,e Zwaluwengr:en's.reclhler in een rrrije trap voor d,e Vlaarclingers. Toclr, weid hel 0-l en s-el door een vo.ot'zet van Van Elderen. die l erkeerd op de schocn vil.r Schouten tereclrl kwam. De be.slissÍlrq viel

i l i

1

i

i I

ncderlaac tesen Zruart-lïit drukte de

Vogcts íeci vasíer op de, - onderste nl&;ts. TSB, dat in de viertle klasse nog in de runninc was voor de afdelingstitel, rnoet ziin kampioensaspiraties. ook. neár het voÍgende ieizoen verschuiven' iii-i,"ïïp'iieí;- v;" Die Hashe heert verloren.-HVo zal zich, geloven rr,'e' wel hmdhaven: een puntenverdeling in- een uiíwedstrijil is nog steeds geen slecht'

:

resnltaat.

i

,

een krvartiel voor het eincle, toen Schou-, 1en hands maakte en Scherpenhuizen dei

strafschop koelbloedis benutte (0-2). i Al kwamen de ga.ste-n enigszins gelukt{rg aan de doelpu.hten, zi.i verdi.en.d.en | de overu'inning zonder enige twiifel. i I


,'/2.4, - 7%z?-T

rTrZ-á. '27 áz

'fu'ee rlie eiset)l;ik ' |rrroalrdag lrlalrl.jes in de kranl lïarlrtËrr

moeten staan...... Iloor een sto. ling ín clc appalaturu. I.an oirze

r.licltólrrakerii ar.rir.eer.rlen de tlillré's er.hter fe IaAl orrr .;.e ttog ip rle kr':rrrÍ le ltrrnnelr I er. g'erlien.

Dua-r.ottt t ultdaag

c(.n

lret'inlrerirrg aan

ttog e\.en de ele.lr

vorrrl lan rle lier \'laarrlingse

gI'mnastiek-r crerrigingen. .í. l. ia

let'dag'

il

rle Sfarlsgehooriaal.

-

irr (lc l-orlll r.au dii pla,:rt.íe \.an ren

gracietrse linolsoefertln-g.

t)e antler.e tolrr geefÍ eerr spelnronrerrt .rveer .in de yoettraltierl-

strijtl Zwalutl;en * Zwart wii. Daarrrit hlijkt rlat ondanks tl. I rU rlikke rrrist de Zrvart.$:it

doeltuF.'lr toch een vaorireffeliiiekiil< op rle situatie hatï. yooráai de Zx'aluu-en-rechfsbrriten n.

Bloois

geuaal'li,ili,

karr

n.ortlen,

sfonrpt de tloelnra.n de bal het veltl irr. hniten hef bereik lan de

arrrler.e I'laal'dlngss loorhoetle sl)eler.s die ku'amen loêstot.l)len.


t'4,/Z 4 - uëaa.a<.ízg / 2 /Oáá. zV áz ,/ Fl. k\\'arrlclr zatcr.d.ag rijf VlaaL'tlingsc I(NVB-clflallen in het veld. Cieen daat'van lcon hel, tol clc voilc lvinst brengen' Toch lrrvalnen ci' buitcn dc neclcrlagen vatr Zlvaluwen cn TSII nog dr:ic gclijhr: spclen uit. Dat rvalen clan het verdienstelijkc gelijke sp-c} van HVO in tle uitrvedstrijcl tcgen Be Fair Q'2't, <ic puritende" ling Zr'vai't WiÍ 2 --Zrvalttwcn 2 (3'*3) en hct 1 -'.1 r'esultaat dat Zrvah-nvctr i:] itr I'ctrnis tegen DO'IIO 2 behaalclc Door de neder" laag van ZrvalLLvr,cn (op ccn ongelui<kige wiizc tot stand geko' i,rr"nt atuut hel rru haast lvel zeker vasl: clai cle itntnet enthott' sttilsiast. sccrelírris Iila.i.r, 1.. tl. Bei'g zijn clttb irr ht'l r'olgendc | 'zoerr irr t.lt' tlci rlt' klas zul zien sptilctr' I

,rAríe't madkle naam in Vlaardin$en

Twaluwen verllest Dc plofclub DWS-A mag dan ziin ",Arie" hcbbetr in dc lrcrsoon varr ziin midclcnvooi: Arie clcn Ouclen, de matr cïie veelal voor Arn" sterdam doelpunten scoort, orlk Zwalurvcrr hceÍt een ,,At'ic", ditl naam heeft gemaakt op dc Vlaardingse voctbalvelden, in casu het veld van de vogels aatr cle Kethelweg. IIct keumerkcnclo et'i tcvens bittere verschil tussen Lreide Aries is echter, dat Amstct" clamse Arie doelpunten bij cle tt:genpartij plcegt te maken, 1s1"11i-il. Vliialdingse ArÍe doelpunten !n eigeil doel scoorde. Het ltosttc cll

Koen l-an Nieutvstra,ten p:rsseel' de Van der Reijilen -bal en hoewel o.

nog wel hatl Sclrouten tle knnnen rvegkoPPen Pakte- Arie w4u uuurr wat lli{rltltrr beot, ile bnl met cle handcn lue[ (le de ue bal D:ll met .. nu ccrurtnal niet is toegestaan. r,ít-*íáí-treiitep ce u]6i1gv ziin

i.

beslising niet èn aanvoerder Schernenhuizcrr voitrok ltet von-

nis àls een

Zwart-Willcrs" dic gezien het snelbeekl echlcr toclt rvel vcr'' dienr.l mag rvorilen gcnoemcl, Maal als ,,At it''' r't tltl {'cns llicl

Schoutem veroorzaakt 2 doelpunten l'an Varr r:k'r' Iioijclcn, clic ziclr vool rk, beirtt' doólpuirtr,.rr et'ht

van Zwart-Wii ontketende. uitslcl<cnd gervêe{il en \iiànnccl rlc voorhoerle ooli maar ih lreltt van de ener:-

r\ras Í]c\{/{'cst"

i

n.it:l lx.hoeft te schamen.

AJir t'cn larrgdurig ovcrivicht van Zrvart-Wii, ilai' allecn een

luii,'on-clcfensiu hccít zich tegen stralschop oplel,crdr.. toen Sloots hcl gervekl, rlart dc ii:chnisch uit- miclclenvoor varr dcf .Fols vast'

steke.nde plocg

]

hieltl cn tlie terrslotte nici eens cloorging, oinclat scheidsrechter I-luizing z'rjn beslissing op advics,

Trvart ïUit 2*Zrvalurven

tol

varr dc Zrvulrrrvtrn.grcnsreclll('l

man Van drlr ï-aarr lt-. verwerken gehad. Voor tle rcsl speeldtt het ch'ama zich :rl l'oot' hei ,.hok"

2e li,lus /I{NI'R .:(tterd(líÍ

Quick

B.

Nocirdrvijk Koz. ,Boys Zrvai't-\\riÍ Ter Lecdc Rijnsb. Il.

SSS

's-Gravenz. Spijkenis-sc

Zrvaluiven

L3 8 12 i 1.2 (i 12 5 14 ti 14 6 12 II 13 3 13 3 13 .l

vantrcliikc

dc ingaan.

Dc Vlaardingsc vuurlinie rvas echter volst.rekt niachtelcos en slechts tlt:c -qchtitctr heeÍt cloel-

)

3 2 19 34"20 4 1" 18 28-1? 3 3 15 39-31 4 3 1-.4 22-t 0 2 34"27 '1 6i L4 1i 28-34 5 4 11 19-2? 4 6 1.0 21-24 2 I 21-35 ,i 8 I 6 10.22

hel zoverre r*erantlerrl

kant l an het reld

rvetl hespeeld en rt'eer gaÍ dc \ry:iardingse clefensie goed partii De Eotte,rtlammers l<onden Gr rnaar nict in slagen een tweetle. doelprtlt te latcrr aanïekenen. mirfi,r ucer ktv:rart ,,Arie" ziin grsten fe hulp. IIen liopbal van

t

iláaiachtcreen gescoord' De laatccltter ït,' iwc" |untcn tvet'dcn Én"nnrrtecid. Vot'i' t ust wist Ztr"' nog 3-2 r'an tc nral<en' ïfit "

rh trteede hclff rv:ts in

voorsprong. Daal

niel. ioegekend. Met een keihardr schot br-acht Jo Dou cle stand oP 2--1. Waarna Leen Velhoeven er á1 spoedie 2*2 van maakte' 'l'oen kwalmcn - dc Zwaluwen-resclves uas qoed los eu weld nog lwee'

chvet'n.

dert rle antlere

2- -O

- buitenspel btritenspel rvaf€lls 1q41'fl \À/egells inaar' het lret \47euc1

constatcrcn. dat het leer onhoittlbaar: achter \ratr de Rcijtletr vci' stri.itll;oneel

il-S

roor liáil Zrvalttwelr al een rloel' gemaakt, l)unt het ee|ste

I)och. r"l"rcn hacl buiten tle' lvaard, rrh,t'cl,,t\rie" gerekend, die een paal rninuten voor hct rustsiguaal cen onger,'a.atliikc voor'zet. van Van Eldelen vcr'heercl op zijn schoetr nalr, or'11 daalna tot iedel's nntzeting tc I-n

fn rie eerste ï"vintig minulen van tleze u'edstrijcl was Zwart Wit in hei rrelil de stcrkere cn deed dai ook tot tiiting homen in een aan-

gie hacl opgcbl'a('lrl. rlic dc acll. hellicp. k'tk. ltct cl' op, clat i.lc terspelers tern toort sprcicletr, ilatr rust lncl r'ort lrlarrkt' stand 'z.ott had een geiiih spol bcslist mogclijklrertcn hclrotrld.

I

.ScherPscltutter"" Een maklcclijl<e zcge dus voor de

placg van voorzitten Vari clcr: Snnek tlvee punten' die het ge\raÍrr valr degradatie trogceus dtricleli.ik ondci'stt'ceptett.

'{'or:h zor-r lr('t l}icl .l.air zijrr de sr'lrirlrl vutr rk \''lalt tlingsr nc" rlcrlaag allc't'rr ol) naáï1. van rechtsachtci' Alie Sr:houtcrr te schuivcn, lrrtcgenikrcl, rlc Zwa-

I

"t t ttË.ticr na l'ttst Èuí

maakte

t'et'htslriirtrcn gclijk, AelnÁcvallcn er d -c "c"nqtíli'iÍlis cn cll fcl werd er il"5."CccstOliÍtig I door gesttcdclt, maar' tot scol'en I xwam hct irl dcze goed('wedsll'IJo I

niet

meer'.

I I


"/;A.r-.- - nZa.iz4/.?/

./z

/é--í'4í4rz-É- ,/?é z

COI{ST,A,I\TB ROTTERDAMMBRS

I{AAR

2-O

f*perimenterercd Zusaluuten door Zu:art Wit geklopt (Van onzo sportrealacteur) Op een biizonder glatl vekl heeft

een

oxporimonterend Zwaluwenelftal in

Vlanrdingen het Rotterdamse Zwa,rt Wit getracht te weerstaan, maar de techniek vm do Zwart-Witten deed tle thuisdub ln de moilder bilten. In een rveinig aantrekke[ike wodstriiil woralon zij naar een 2-0 nedorla,eg gespeeltl; een uitslag wolko het overwicht van do Rotterdammers nlet tot uitdrukking brengt. Zwart Wit is, na een korte inspeelt$d, merendeels in de aanval g:eweest, maar heoft veel tegenstand ondervonden van de verdediging van de thuisclub, waardoor de doelpunten schaars waren. Zwaluwen bracht weer een elftal binnen de lunen met als merÉor in de voorhoede ,,veteraan" Koos v' d. Weijden.

Deze 8?-jarige rechtsbinnen bleek

de

beste speler in de Vlaardingse voorhoede. Al waren zÍjn dribbels niet meer zo snel, zijn passes en spelverdeling was

nog voortreffeliJk. Linsbuiten Jack Langeídoorn kon zich aan dit spel iets opirekken, maar de overige voorwaarten

bleven beneden de verwachtingen. Geheel anders was het bij de bezoekers, die op volle eterkte aantraden' Met op maat gegeven orachtise *enèombinaties, grote snclheid trokken zij bastes

iteeds weer-ten aanval en lieten doelman Van der Reijden verscheidene keren z{in talenten tonen. Ten- aanschouwe van ruim 500 toeschouwers liet scheidsrechter H' Huizing, dte niet zijn beste middag lleek te LebÏen, tte ploegen a,antreden. Het spel solfde een tiental minuten op en neer' "*""r"a- de gastheren enige overwicht Bregen. Iíot fteet< echter van korte duuf, want

ed snelle rechtervleugel van de gasten' Coen Nieuwitraten, verleg-den i",rr "o van de strijd naar de andere Íet eccent

Ondanks do

vr[i dikke mist trleek der

i1-ï;'jiïi:lffiljix:f

--

I

ri,Bffi:"ËïlSpanningstijgtl

ï:'*trIït*ï:Ëïlikyï"#"iïil}"Fl5p;rur*;:1;tr*fu,H,r":l

r"á"rftefit en zette de Zwaluwenverdedihoewel ook doo-r so-m'l moeiliike problemen' Toch het nationale elftal, door enkele goedelzlns verrassende, verwaehte, nederlaag v-an het lei'l verrichten te reddingen voetbal, "ï"í llligg" "áo" pániekerig met Ëràíen zii, somt fn Oi B8-ste minuut kwam dan ein-ldende Quick Boys tegen de buren "itl dê situatie meester. detijk het lang verwachte doelpunt.lRlinsburg. Het mag_ongetwijfel<l "_li u9"l Van Elderen schoot haid in, lgrote prestatie wortlen a,angemerkt inl Vreemde beslissing Lin"ksbinnen passcerde de Vlaardingse doelman enlhet Katw[ikse stadion een overwinningl

I Na rulm 20 minuten sPelen kreeg Jan íia het lichaam van rechtsachter Schou-luit het !-uur te slepen' Nieuwstraten een prachtige scorings- ten vloog de bal in het net. (0-1).1 _Hoewel de Boys nog wel_op-de.eerstel Lttts. *aa" op het laatste moment werd Voor rus"t werd niet meer gescoord. I plaats bliiven staan, is toch de situatiel De tweede helft toonde een sterkerl belangrijk gewijzigd, a.angezien Noord-l rtir iri tut stráfsehop gebied onderuit gehËald. Schetdsrechtef Huizen legde de Zwart Wit tesen een zich met handenl wijk - de grote concurrent eenl en voeten veràedigend Zwaluwcn. In de I overwinning behaalde op Ter Leede. I bal oP de witte stiP, maar hiertegen oroteiteerde cle grensrechter. Het ge- tiende minuut kreÈen de in oranio shirtl Eerstgenoemde club staat nog wel eenl ïolgwas, dat het è endoeltrap voor Zwa- gestoken Vlaardingers een prachtigel punt achter op de leiders maar heeftl luwen werd. lÉans op de geliikmaker, maar het listl-l ook een wedstrljd minder gespeeld' zo-l De Rotterdammers gingen de zaken I ge boogballetje van midden voor Kool I dat van alles mogel{k is. Kozakken zetten de lóver doelman v. d. Laan, gingnaast hctl Boys verleende ook medewerking aanl trt tog steviger aanpakken enDoelman v' I aoet. I het streven een club uit de bollenstreekl itruisetuU onder zware druk. d, Retiden stelde zljn kandidatuur voor I

I' Nryui*

Veiligl

::Etïiif-*"fr1'""-"J"ff#:1,*1""'r"*l

een haJf uur speten in aeX I sss"met een getijkspel genoegen gtàuyl tweede helft stelden de Rótterdammers I ten nemen' De 's-Gravenzandse Sport'l dà overwinning veilig door een doelpuntl vereniging verrichtte eveneens .goedl vàn ScherpenÈ'uizen*uit een strafschop.l we_rk door eerr éclatante 5-0 zege te be-l Uit een vàorzet van de onvermoeitraiel halen op Spijkenisse.-Laatstgenoemdel Jan Nieuwstraten schoot Rens Roon I ploeg is nu op de voorlaatste plaats ge'l in. Doelman v. d. Reiiden werd É{e-l komen ea zal zic]'- terdege dienen inl 'hoos I oasseerd. maa rhet schol werd dóor I te spannen om degradatie te ontgaan' liechtsacfrter Schouten met de handenl Hekkesluiter bluft Zwaluwen dank ziJl nederlaag. welke zwart wit del I eestopt. - scherpenhuizen maakte er 0-21 de | Vlaardingers heeft toegebracht. I

l;a;.

I

I

9€ klos West Qutck Boys

ll

Noof,dwijk Kozakken Boys Zwart ÍVit Ter Leede RiJnsburgse Boys s.s.s. 'a-eravènz, SV SpjJkenlsse zwaluwen

13 8 !2 7 aZ 6 a2 5 14 6 14 6 12 3 13 3 13 3 13 1

3 4 3 I 2 t 5 4 2 4

2 I 3 A 6 7 e 6 A 8

19 18 1ó t4 71 1g t7 10 8 I

3{-20 28*1? 39*3X

22-19 34-27 2A-34 Lg-27

2t-24

21-35 LO-22


,%qt"A-

rrréá

ía-Z

*."r"t-e--zr:z:.rez

-y'er/ zLp

r7al"t

* "*,*,

D*pper Yechtencl Zwaluwen gi*S eervol ten ouedex' een zocl gchantlicapt olilal fINDANKS \'/ helrben de Zwaluu r:n hel tet:lrtrisrh rreel betere ZwarL-Wit grred parti.i gcgeven el'l dê 2-0 nctlerlaag; die de jongcr-rs van Koos van dc'r"Wcijden leden, rnlg gerust eervol worden gernoerr:d.

Á1

dient'rr rve

dan hel. gr'oots1() dc('l ïaït 6s2g ill't

te

schri.jven op rekcning van de veÏd0rligitrg, die erin slaagde de gcr,aadijke Ro1.l('l'ílillt)se rroollroede vrilkomr.n in bedwan.g t.r, ltoudern. Voll<om<-'n,

want de beide doell)unl.('n,

die dtr orreetwijÍeld geraffineerd

Schouten sneelde

al eên stri.id

tilssern rle Rotterclamse voorhoede en rlo Vlatrldingsc' r'erdecligítrg, cen duel \'"'aíil'Lril o11zc stadgenote]t moesl,ii als

on$etukkig

R'innaars; uil rlc bus kwamen. 'llotdal 15 minuten voor lret einde Scl-touton redciing

*-ilde brengt'n na eelr inzel.

\'a

n ]ioen

Het w-as voor VLAARDINGEN cle hardwerkende -rechtsachter van

Ni€u\lstraten. Inplaats van de bal uit het doel 1e kopllcrr, ving hij hr:t lcct' lltcr de handen oJr c'rr dit hostte Zn,aluu,r:n een strafscholr, rIic cloor aant'oercler Schclpeuhuizen onbclispelijk werd benul. IIet bel,r'lictrclc iret einde vatt clo clapperer

Zwaluwen Arie Schouten. zaterdag' miridag wel heel sneu, dat iuist hij rle oorzaak was van twee doelpun'

ten. waarmee het Rotterdamse Zlvart-Wit Zwaluwen overwon' Een cn ander gebeurde in een wedstrijd'

vot:l.bitl(li(: a.lurans de Zu,arlu\len-cle; lencl6, Vilt'l<enoclrdels scoolden, waren lrr'i- tegenstand, fensie gebrrrlt:rr had. Over tltt I'oor'lrocclc: i de presc'ntjes van een Zwalurven-spult'r'.

crlic nog eens overduideiijk bewees'

dat het Vlaardingse team momen'

r;an de lrlrt'g r,atr de Kethelu,cg rr,rílletltve hr.1 was janrnrr'r' r'0rl| dezt. oYeIigerts ltir|rl- maar lievcl zrvijgen. Alle gr-,cdc bccloeiinrlr';-1"- gen ten spijl. slaagde dez<' linit cr niet in , sjutiwt'rt<lc n('l)lerslJrll('r, daÍ. ittist hi,l wol'den. itrt was. dic Zwar'Í-Wit uan tlr' pttttlt'tt ook marlr' <l<.'D licer gevaatli.il< L0liott zitil-t ihielp. \rclclicnd was cic zege cclrlr,'t lvcl, I)e Rol.l.er'danrsc achtelhrxrdc or-rk rler mertsl.e tijd bepalon tol. een , wanl. geciurende r Iijrvel do gr,lrclc rvcd- dan

Arie Sr'lruulcrr ]rct'tle deze gullo m:lrr

lstli.irt

hadde

tt dc gaslctr (\('u illrt"l

('r'l

(r\ ('l -

aàntrchkc'

I

i.i

li

sta.altj

e show-r't

tt

t

tccl een heel zware inzinkiug doormaakt. Vooral in de voorhoede

bracht men er maar zelden iets van lcrl.clrt, rvaardoor het harde werken van cle defensie geen resultaat ople' verde.

bitl,

De gasten, die wel eens wordert

beide wit'Irt. \/,roL lrot cluel va.n \ an rlrrl llt'r.itl,'n bj.i vooral hc.t goede weli<cn van de"vaa.r'kondcn zi.i ecirter niet 'l'eerl klaar r)raken, kanthalls tot uiting hrvanr" ] al rnoest clc Zwaluwen-goaiie nogal eens redding brengen na schoten van midrletr-

lrct ,,Feijenoord van het za' icrclagvoctbal;;, hidden al direct het bcstc vun hct spel. maar ondanks alle gcraÍïineerdheid, waarmee de gebroedcrs Nieuwstraten te werk gingen, slaagde de Zwaluwenachterhoede errin tot een paar minuten voor de thee stand te houden. WeI moest men een aantal hoekschoppen weggeven, maar uit geen hiervan konden de gasten het doel vinden. Slechts eenmaal kon middenvoor Van der Pols doorbreken, maar oP het 'oeslissende moment werd hij door Sloots vastgehoudcn, een handeling die door scheidsrechtcr Huizing.zeer terecht met een strafschop genoenrci

voor van der Pols en de beide gebroeders; Nieuwstraten. 1'ot. enkele minutctt voor rtrsl girr.g alles gcrcrl, rllaar loen St'houtett reerr voolzcl. r an lirrkshinnen van Elrlt'ron I geheel onnodig op cli: scl')oen wilrlc nemen onlroudbaat a('htor Van l verdweon het lecr lder: Rci.jclen. Ook na de doelrvisseling was he1 lreest-

/"#-

.4-,í 4,

4d**2. A*-za?Zz aVéA. G áz

,{4<*az.t<oo2 /z/44h. tq à

z.

werd bestraft. Tot íeders verbazingl veranderde hij op advies van de

Voorhoede van Zwaluwe il nog steeds maChteloos

Zwaluwen-grensrechter zijn beslissing en gaï een vrije trap aan.. Zwaluwen. Toch kwamen de Zwart-

Witters nog voor de rust op 0-1. Een ongevaarlijke voorzet van linksl binnen Van Elderen werd door Arie Schouten verkeerd beoordeeld en onhoudLraar vloog het leer in het I

I

I Í

(tpnierrw heeft lwaluwón ,iin &anh&ng têlèurgestèl0, want lret verloor de uitctst belangriike thulÈwêalÈtrfid tegan Lwart \{it met P-0. De VÍaardlngers w*rèn Ílêt oÍtgèwassen teEèn ile Rot,terdam$e ploéÊi, die met bètor tpet do ovêrrvlnnilg vÓl' homen verdlende. llcl wa,s ook in dêáê wèdgtrud ïveér hêt oude llêd: een stèrke aclrterhoede êtr eên vr{ goêd spèlèndè rniddênlinie, maat oen voorhoede die volkomell m&chtêloos s-&s, doÓd-Óld Van dÓf \ryeydên, die hard hêêft gèsjouwd, "ql&egdè ér nlét i$ hieraan ook maa,r iets te verà,uderen. Gevreêsd moêt nu wordèn d*t Zwaluwen straks z&1 degfaderen.

I I I

I I

I

I

I

i

I

slrijd vliirr'el zo

l

I

I)e acllweld voorl-

dul.encl onder zvst'e druk gezet eu iret plei{, voóï dii; deel va,n het beanl, ct.a!,Lwatí Wit eeïst, na ecn helf uur speleu een tlefÍel op hct scorebord

korl làter.r aantekeneu.

llet cloelpnlrt rr,eÏd geura.a.ltt doot: lin:li;sbinn.en Van Elder;en ctie dè bal

boegêspêêlcl, naàr buitéri rwenkte en via de ïoot va,n t'ed,lttsl:aok Schouten doelnan v. d. Idéij-

hïÈeg het

naki,1'ken

gaf (0-1). Mót; deue

stand ging rle rust in. In cl(i tweede heift ro'er"de zwàluwen zich wat beter'. Heí bleof echter' bij schotell va,D Kool en v. d. Weiiclen, die echter vào te grote afstàncl

werden get'Ícht. De

Fl,oít€rcla,mmêrs

rtarl1elt hcf initiá tiÊf $tpopdlg weêr over ell cle ele a,anva,l na, de anclere

werd

I

npBnzot,.

De làotlel'dem$e lirlksbinnen Vàn Eldelcu bedienrle uiili uredevoorrÍa,ar.lsen hcrhaaldeliik van goêde pass(is, nlr.cr tocir wa.s el eerr st,rafscltop voor nocilg onr de st,a rrd op 0-2 l,c blerrgen. " Dil Êebr:uïdc irr clc 39c nrirluut,, toen Schoui,nn cer schot, vau C. Nieuwsl;r'aterr nreí de hanci heerde. Schelperlhuizen voltrok lret vclnnis en claarmede was rie nedcrl*ag voor Uwalu$en deÍiuitief een feit gewor'-

dcn.

I I I

geblcvetr.

1.o|hoedc varr Zt}i'alu\:etl

Ook na de thee domineerden de Rotterdammels, zonder echter voor doel gevaarliik te kunnen worden.

In de strijd tussen de Rotterdamse voorhoede en de Vlaardingse verdediging viel ongeveer een kwartier voor het einde cle beslissing. Weer w:rs Schouten hiervan de oorzaak. Eeu door Nieuwstraten ingekopte bal ving Schouten als een volleeld doelrnan met de handen op eu ditmaal gin.q de strafschop rarel door. Aanvoerder Scherpenhuizen voitrok het vonnis koelbloedig en bracht daardoor de stand op 0-2. Waarbij het ook bleeï en waarmee de club

van de Kethelweg lveer een stap dichter bij de degradatie kwam. Al

I

Zws,l't 1ryit trarn hêt spel direcL ln )rarrrleu eti dat is tle gehele wed-

Zwaluwen-doeI.

kwarnen de gasten gelukkig aan do beide doelpunten, verdiend was de overwinning beslist wel,

I

.?alZard, ,?d*d.ní - ur'(atat *"! ziet er naar uil dat het tui' sen Quick Nosydwjjk "n Boys wat 7-1 gaan, daar Pnys Kozakken terug zakte omdat het door

S,SS

werd

bedwongen (1-1). Zwart Wit woir van Zu'aluwen (0-2), dor:h staat nog een punt achter Kozakken B. en mag

dus nog mincier hopen. FJet wàs ge€n groots trelfen tegen Zwaluwen. Het veld was niet best, het spel was niet

best en de spelcrs deelden hierin volkomen. E,en aanvallend Zwart, Wit narn in de eerste helft door Van Elderen, wiens schot door een der Zwaluw-verded

igers van richting

werd veranderd, ds leiding. 0-1. In de tweede helft werd uit cen scrimmage de b'al doo'r een Vlaardinger met de ha.d gekeerd en uit de hiervo,or toegestane strafschop knalde

twee in,0-2. De positie voor Zwaluwen werd er niet gunstiger op, nu 's-Gravenzande met 5-0 Spijkenisse aan de Schelphuizen nummer

paal nagelde"

, , f,*Á- r€ 6

z

ilIeeste afkeuringen bij de junioren Het is jammer, maar nauweliiks te voorkomen, dat wanneer voetbalterreinen (moeten) worden afgekeurd. de junioren iR de regel

zwaarder worden gedupeerd dan de seniorcn. Alles bijeen genomen, viel zaterdag het aantal afkeuringen nog-

al

mee.

De grootste overwinning noteerds TSB c, dat met 19-2 zijn jonge gasten naar Schiedam terugzond. Ook bij Fortuna c5-VDL c2 vielen veel doelpunten te noteren. die alle door de Maassluizertjes werden gescoord. Zwaluwe c9-Feyênoord c8 werd

natuurlijk een grote zege voor

de

Rotterdammertjers (2-10). Toch zo,ngen de jonge Vogels een vrolijk lied: zij hadden de eerste twee doelpunten tegen gesco,ord tegen de onbetwiste koploper.


4/ /To /affr-

%?t*a-azO7 :,r

ft-.27/z

Lichtinstallatie ïru flink versterkt bU Zwaluweïl Groep led,en heeft er hard, r)oor geu:erkt (Van een onzer verslaggevers) Naargeestig blies de wind gisteravond door de populieren die het voetbalveld van Zwalu:wen aan de Kethelweg omringen. Het terrein lag in het duister en toonde hier eq dqar natte plekken. Kortom, het was geen aaulokkeliJk oord deze avond. Ntettemin was het bestuur vrijwel voltallig bUeen in de katrtine. Ook erevoorzitter K. Smit. De kille weersomstandiglreden ten split heerste er een opgewekte stemmlng; er was weer'iets bereikt b[ Zwaluwen.

ln dc hccr g. dc d.ic rsonderen lchijnt tr kunnen n'en ls ro gelrrkkig

Pec over €ërr malr íe becchlkken, docn."

Dat leek niets te sler*

gezegd,

want Zwa,luwen is binnen het bud-

get gebleveD , . Door bemiddeling vaD de heer De Pee zijn drie gebruikte lichtnrasten gearriveerd, die door de leden ont-

z{n van velerlei overbodÍge ziin er klimijzers op gemaakt en wa,terdaan

aanhangsels. Vervolgens

dichie kastjes. Een gr{jper moêst er komen om kuilen t€ graven waarin ze geplaatst werden. VooI het plaat-

is een kraanwagen geclrarterd. Een elêktriciteitsnraatschaDpii le'

sen

vercle de materialen die nren nodig hed met 25% kortinc en voor menÍg ka,rweitJe dat verricht moest lrorÍlen Eàg men geen of een rekening met lage clifers. Dc.vcrnchting ya,rr hct tcrrein is nameldlk dank z{i ile lmspannlnge-n dlc ccn aanÍal ledá zlcn geíroost heeft,.aanmorkelfk verbetcrd. Drle liobtTot weugde van de penningmees-

van 150 watt, gedeeltclllÏ ter en niet minder toí onze bltid;;d;;4" cr geplaatst rnet clk twaatf lampen reeds eel mast met drle sohap, aldus de heer Kool. ;;iiËiË;rr sideeltcliltr floodlishts. Er stond ze ec' hoeveelheid llcht i"-oJr. ,,"n cik lfi)1 waít, Alleí samen storten Dank utt, die training ln de avonduren gioed mógeliJk maakt. irri"' íot Ite accommodatle ls nu bcter. ""lO Tn de haniine lreef't erevoorzitter

Smit enkele woorden gewlld aan deze verbeteling, die dittsdag ln gebruik gelrornen zou worden. De ireer Smil verklaa,rde ,,iuvaller" te ziJu voor de voov,ltt€r, die wegcne -- ovsrigens velblijdende - gezinsomsNankon zijn. digheden niet aanwezig ons eeÍste elfíal staat eI niet zo besl voor, aldus de heer Smit. Mas,r we geven he't niet op, al is er eens malaise. zwaluwen moet betere prestabies bereiken en clst moet onder nreer geschieden door intensivering vall de. trainiug. ,En intensiever' 'in de trainen 'is mogel.iik als er duistere seizoenen meer licilt op d€ velden komt.

Zwaluwen kreeg toestemmirtg van

h€í gemcentebestuut óot het, plaa,t'

selr van cnkele lichttnasten, En een

zal worcien^ Hij deed eeu beroep op de spelers (een aantal was in de kaníÍie àauseiig) ol11 trouw de tïa,iningsav0nden

te

bezooken^'

Tên $lotte sPr:ak cle h.eer Srn.i[ de werls uit cla,t Zwa,luweh in de ioekomst veel profiit van deze l'er-

beteïirlg van de accotnmodaíie zou [irekken.

Bcsl.uru-slitl

lvf

. Kool verÍ.el1e.

dn{;

rlren a,anvankelijk vau plán rra's éóu lichtÍnast schuin l;e geneiver de hestaahde te plaatsen. Nadat men e€n kiikjê brt Sulrligill was gaarr r]ell1en' veranderdp meu valt gedachteu. Eeu probleetn. was echíer, da,t de Peniringmeesbel graag wilde, da.t meu mef de tlit'gaven nieb verder git)g

dan de duizend gulden. die hf ttog in een ,,stlekeru potje" hact bowaard. ..En.nu ra lk óen tlaaltr noetncrt." sprak dc heer Kool, .,qant Zwalu-

Voornaureldjk danl.r zli e engroep ledën'dle zelf tê oud ie om nog tc voeíballen. De heer Klooc hooPtt' da,t rle spelers als denk voor dczc lnspanning al' hun rellen zullon bli'

zètten om dc foD te berelken. Toen gingen cle lichten in de kantine uit en zag men op het veld de

lampen aanflitrn.

Onder leiding van trainer W. Zuidgeest ging een groep spelers onmiddeuiJk het terrein op om te Profiteren van de verbeterdê situatie. De ingebruiknemlug van de licht' masten werd ook bijgewoond door

de heer IU. GoumÈre, cbef ven h€t gemeenLelijk sportbureau.


/..r"n-*'2!.ozro /u-l

./ r'

ï-i chtinstallat te T,waluweïl

officieel in gehnuitrc

l y,,.2á - z2 é z

i

VI,AARDINGEN. - ,,Van ons er' .werkclÍik :o1s groots was .veL.rrchtl eersre erfrat valr niet veel*;oàJ"ln".t'ï:i"l':lpi"ii:'lJil";"l"oiLïilllï:l we I rve"'.alle kantcn hEg! ,Si l:t,-T::},11ï maar. al tc vertellen, " - zitten " ; I';:1,'' ::;5" 4 5à,?fi u" ï1",,1"'1 i"" }'"i:']i: 3i ;, ;- ï; moed opgeven, datlSmit De training kan in.ieCer gevalI terug. De ".'ïË; nooii en at moeten iÈ" dan des-|vecl sterker"l"ïljJï,l:ï?'rt"#fïï1.ïïï noods een stap terug doen, dan l 3i] iJ ji.ï!;:ïJ'i"ï,lL ïËï ï3"f"ï'ï'"', toch hebben Daírr -ri"n komen we toch terug. zelf s al lhet in de toekonrstuon te treFken , i--tnrouten-i'e'pràli:ï ---^^.. jaar." Deze woor-l;;,"-il;,i'j ï;"';'"i'i;;;;;ï.-Àui th"n' duurt het een den sprak gÍstclavond de ere- | i".l"r.'"n.,de trailfls !-"19ï5t' Jilt 9:j: voorziiter rian Zu,aluwe* ..9" I ïll,,U:iuj"tL""ty"ï"'- Uïïh"J9",f"3ï""3"áË heer C. Smit ii.jdcns de officiëlelr.r..ei s*it. ingcbruiknemin'q van dc nieuwe I .,..?: -n:": j::1ï?"ï'".flïï"".ïi.i' .,ï"i1ïÏ ii;ïï;;J,;ii;ii; .; ;:ï ;;"ï;ï;:iu:'in[i, %",ï i:ï'.f,ï"if i'J,o'"ï:ï"ii:ii dc Pee.. cOnrplex in pu'i< 't NieuWelant, lcte nrram noemde van cle heer R. rvijze eri lau rnan, ;;À ;p-uooitl:èrèti';xe De lreer smit, die was ,.ingevarten" ly:E.,?-1.ï9: *l."IJ::-^g?,Í:l ul:ti::,li;l ii;"i;;ï,i3Jiïiff iïï"iïe iËr iXlfJ";:1.3"ïl""ju'Ei,ïlËiuï*u"ïï"ï:l: "#; D. a. v. d. snoek, ;i"J'ï;"ti"à';"ï inlX*i"*i"P"nïj f"tg:f,",1"1"3f,'',?ïili was (rvegens kraambezoek aan zijn lull*!116pk"n, ,t'r"r hi.j-- plqsleerdc het; preÍ.tig echtgenote) vontl hct tlat het I onmogcliil:c. door bt'nctlcn deze lamtng hoofd van het gemeeníelijk sportbu- ltc bli.ivcn reau, de heer lll. Gournare ,igh o1; i -derdeaanwezigenb"Yg-11,-:1.bj1:']t|Krautnoage.,? {] hem rrErrr s4rrn rrrEucwErÀur6 daar.- i - -- -' u4ar dank voor vuur uË ds medewerking

il

;; ;;;

I

l

I

i

,

I

1

I ;

yan ondervonden. De heer Góumare lF)r mocst ee'n kraaruvagen aàn te pas l"iite"áó àrtiit na'r- ae- ÍiuJt'-tËí- lSoT-9"',-"":^g:.ii91l-.o''i,l""3:Y"":',:3f; "'i d!,ïï"; I Èï." ï; ï "i; iHfl ià.f,J"",*l*:l; *..*:',ï *Hiï; meAe. trrcuu. Van klirniiZCrS en Ill.l hieltl JllllLr Ull en hij lllËltl tf rtÁtlrulË, Smit, er rekening U alt waeen OOk ef zou ook er ZOU l1"i""'ilirnijzers en er i

;;;;; ïi;ï;

'rCtwbl.itf i

de

Itnkete ieclcn lrebben

I

iterdicnt elekíriciteitskastje worden aan-

sráirii.iË ráii àiuniifÍáÀ"goiunna-àn'óïoï-lruhte een en ai.rder voor heb ik zeet veel lcspcct, zei del r,-^r Í-^^--r.- dtl! r..+ -1^ tll:ll:]:."1:' oud-voorzitter. clie vatt .i;;ï;-c"ï;;,'aï,ilo" heer ,hiáctttó" ,11-"ii.rspanneni àtlen aullen íot-ÀuÏ .Kool ,hooplc lto,rgtc tc, om het voetbrlspcl ()i) c('ll plittrts aallr brengen, die Zwarlrrwcn ecn

./'t ,42;<--d,êt-aza-r4zrt _ Zza-**,e *Z

,, /tá

-,eáz

T,walunencomplex vAn nienry licht voorniett geveu .de moed r.rooit op: zelfs al moe-

Croots stu,k

eeu jaa,r.

Na dcze ouverture zei de heer Srnit, dat .rnen veel respect heeft voor de

leden. dje de nireuwe lichtinstallatie hebb€n tot stand gebracht err daar,mede een prachtig staaltj,e van clu,bliefde hebrbenr getoond. We kunnen. nu met ot:ze trailting met recht a"lle kanten heen en zclfs

(Van een onzer verslaggevers)

rnoct het mogelij'k zijn, orn een lichtpcÍcnwcdstriid te houden. In icder Eev:rl z,al de training nu slerkgr. 1cr harrd ïordcn gcnomcn cn daarbij is het oog voor4l gericht op de i,eugci, want daai moc!en_ we in de nabije loekomst prolijt - van frekken, al'dus de ere-voorzitti.r.

het Zwáluwen-romplex aan de f)P \'r Kethelweg in park 't Nieuwelant

heett de Vlaardingse v,v. Zwalurten gisteravond een nieuwe lichÍinstal" latie officieel in gebruik gienomen, Dat betekent dus, dat €r een ptechtigheiit(je) aan voorafgfurg, in de vorm De heer Smit bracht dank aan het van een toespraak. De voorzitter van hoofd van het gemeent('li.jk sprrrlburcarr, 'zich ondcr Zwaluwen, de heer D. A. v. d. Snoek, de heer M. Goumare. id,ic de aanwezigen bevoncl) voor cle medewas helaas verhinderd om het feesteverleend om de fraaie lichtin. lijk moment bij te wonen en daarom werking had men er beslist goed aan gedaan stallatie te kunnen aanbrengen. om de ere-voorziíter van Zwaluwen, de heer C" Smit, uit te noiligen om Inspíratíe ? Het bestuurslid, de heer M. Kool, gaï een babbeltje te houden. Dat dee.d de heer Smit overigens uit- enige technische bijzonderheltrr'rr. Daa;-uit stekend. Volkomen terecht merkte de bleel< wel dat cr heel wat càËr tc uas js oud-voorzitter op, da1 er van het eer- gekomen, alvorcns men diihkba;rr en ste elftal van de Vogcls momenteel voldaan op een groots stuË wcr.k kon nret veel goeds valt te vertellen. Maar t_erugzien. In het bijzonder noerndc ilrij zei hij, al zitten we in rde malaise, we daarrbii de naam va.n de heer B. de Pee. een rnan, die een onmis'bare figuur voor Zwaluwen betekeut en die steéds maar weer alles wist te ,,fiksen". _ Hij sprak dan ook rle wens uit, tlat Zwalurven zowel tetterlijk als figuirrlijk niet in de waterpoel zou blijven zitten, maar daó de lichtinsíallatie de spelers zou- inspireren om ook hetr voetfalpeil op hoogte Íe brengen en wèl door Zivaluwen aan de íop, de plaats waar het eens vertoefde, te brengen. I

I

I

de róp zou be7r.,rgon, r'lc pl;tals witlrri hci eèns heeJt mogcn vcrtoeven. Na bei,de speechcs weld de ZwaTuwen-kantine in duisternis gehuid, terwijl ,op het ,bijveLd. van Zw,aluwen d,e nieuwè verlichting werd ontstoken. Tevens werd daarmede de training hervat, want ta,l van spele,rs trots'eerden, de kou om toch maar te laten zien dat voetbal wintersport is en daaronder o'ok de tr,aining valt. AIs men wee , dat zich oP het oefen' terrein voorheen slechts één lichtmast bevon'd (met overigens drie lampen van duizend watt) en dat er aan zijn toegevoegd drie lichtmasten m,et elk twaal{ tampen van 150 watt, dan houdt dit in, dat àc capaciteit is uitgebreid van 3000 tot 8400 watt, dus uileraard rvel iets meer dan het beken'de peuieschilletje' Van de twaalf Iampen aan de ilrie liohtmasten brengen er zes flooillisht' terwi.il de overige zes spotlight over de grasmat laten schUnen. Natuurliik een seweldlge verbetering voo'r ile training èn daarom hop€n we met de ZwaXuwen-

ten we dan een stap terug nen)en, terugkomen doen 'we, al duurt het dan

Luerk gereed

*:ll

lf;ït#H

itàïï"x, Aa*ba'ai cn voldàan ee; betanerijkl;;r;';;; "S,hi"i;lïfíru:Í* en vcrliep naÍrr wens.

besíuu,ntlers,

i

dat ile opkomst tiialens de

trainlng ináerdaad aah de verwachíingen zal volcloen, want tlat is in ile eer' ste plaats nodlg, willen tle Yogels en tlaarmeile healoolen we het eers'te elftal (het vlsiteikaartje van ieilere verenlging), zlch han'dLhaven ln de ho'ogste klasse rran hrot zatertlagmittdagvoetbal.

Daarna ging het iicht in de Zwalurven-kantine uit en lbegaven aIIe sport-

Iiefhebbers zich naar ib'u,iten, om te zien hoe op het bijveld van cle Vogels ,de verlichting werd ontstoken. Mefêen draaÍde een aantal spelers het veld op. om rondjes te lopel) onder het toèzir'nd oog van de trainer, de heer W, Zuicigeest, die nu tenminste kan beschikken over een behoorlijk trainings-

veld.- waarop menige

zaterclagci-u,b

terecht jaloers l<an zijn. Op dat terrein bevond zich reeds één Iichtm,ast, waarin drie lampen van duizenil rvatt, hetgeen juist voldoende tvas om een klein gedeelte van licht te voorzierr. Verdeeld over het terreln zijn thans nqg tlrie lichtmasten aangebraóht met elk l2 larnpen van 150 lvátt. AUes b;j elkaar dus prccies 8400 watt. De mastei van twaalf Iampen hebberr ieder zes

die flooattighÍ en zes, die lltlpo]r light brengen.

spoÍ-

t

I


-4'f Zr/*--?.4.

,7.a,r-z-rr*d-

@aaz.ryry z*/á-ár. /Z

{:.,

z

De Zwaluwen badeÍr in een zee van fel licht trainil. Hii noemde heó slagen van

]Vi e uu) e s c h ii n u) e rp e r s'

in gebruik genomen

het proiect een goetl staaltje clubll€fale àn hij oppertle het aanlokke[ike idee eens een lichtwedstriiil te kunrren houden, De ere-voorzitter sprak'

omilat de voorzitter niet aanwêzig

kon zijn, vanwege een recent plaalsgevonden gezinsuittrreitling'

Het bestuurslid M. Kool wenste' wat de ere-voorzitter niet had willen doen, wel degelijk iemand in het licht ïn een ijzige koude en in het licht van felle schijnwerpers van de schijnwerpers te zetten, clie spelers aantal een gisteiavond Zwaluwen-terrein op het trokken een zeer belangrijk, zo niet het bein de totstanduilt de lagete elftatlèn hun rondjes o.l.v. hun trainer Wout langrijkste aandeel van het project heeÍt gehad. Zuidgeest. De spelers konden wel bijzonder goed zien waar koming En dat was het bestuurslid B. de Pee. zij liàpen, want ïoor het eerst doorboorden de lampen van de Hij is cle grote animator in de vereni' alles voor diie riieuwe lichtmasten met Íelle stralen de duisternis' De ging. Hij bokst letterlijk en uit alle mogelijke hoeken sterkte van de 32 lampen op de drie masten is in totaal elkaar en gaten weet hij tegen zachte prijs5400 watt en daarbij kornen de 3000 watt nog van de lampen jes goede materialen weg te s1.epen. op de oude tichtmait. Men kan zich indenken, dat de vereni- FlooÍclzakelijk door zijn toedoen hee:ft clc aanlcg van ile verlichting de be' ging met een dergelijke illuminatie in haar nopjes is. schikbuar zi.indc .f 1000,- I)iet over,ItcnÍlet heeÍt ecrst nog hecl wat voc- schreden. iu de aarde gehad voordl{, de Toch bleek uit het betoog van dc vercniging over een dergelijk Ír'aaie heer Kool ook tluidelijk, dat evenvcrtichting kon beschikken, lnaar eens vele andere leden verdiensteli.ik rnet 'n vdeugje trots in hun stcm heb- werk hebben verleeud. Vooral meben enige bestuursleden alvorens de moreerde hij het zware karwei van lampen tc doen ontbranden, vclteld de lichtmasten op en van de vrachthoe alles in ziin werk is gcgaan. En auto laden. Dat heeft meíig zwectgekost. Dankbaar was hij hct bleek overduidelijk, dat velen druppeltje zich uitermate hebben ingespannen jegens de gemeen.te, die in dczc cctt om hct zover te krijgen' Met deze zeer schappelijke en socpcle houding i verlichting is de Zwaluwen dan rvel heeÍt ingenomcn. Zij hcc.t1; uict ctcgclijk letterlijk en :[igutrilijk een ureet gevraagd dan strikt n<totlzitl<chii zi.itt dank I lichtend voorbeeld voor vele Vlaar- lijk was. Voor:ts wil.de din,qse en niet \rlaardingsc voetbal- betuigen aan ecn elccl;ricitcitsbcdrijÍ' dat vele materialen rnet 25 pct. korvererrigingen gervorden. Ilre-voorzitter I(. Smit was er in ting heeft willen verschaffen. Tenzijn speech van overtuigtl, tlat het slotte hoopte de heer KooI, dat de / eérste elftal het nu weldra beter zal voetballers hun dank aan de leden . zV 6 z gaan doen. Immers vanwege het aan- wilden fuetuigen door tot betere pres* br€ngen van ileze verllchting zal er taties te komen en daarnvas hij van

//7 Z/. &

g'ort"z*--*', / leá

zeker lntensiever kunnen worden ge- overtuigd.

lraíning *rordÍ

ínÍensÍeyer.

Hnwailmweru heschikft

llffi $wetr

ffiort ffrmmle HfiekËHnls€mH[aËHe (iistei:avoucl rvcld r:ret cc'n erfÍir:icr.l tintje dc nicunc lir:htinstal. latie in gr:'br:uili gerloinr:n op hlÍ Zlalul*n,complcx in 1:""u"1< '{. l$icuu'elar.,1. \roorheerl beschililrr nlctl over crn rrlast m*t ilr.ic lanrpen r';r.u clli 1000 \,Vatt, rut zijn cr rïr'ie masten bijgcpiuiqlst rnet lampcn tot 1500 lVatt. lji.ina hct gr:hcl* tcli:cin is nu r:nr,. iicht cn rlat is cen glotc vcrbctr:r'ing clie c1c tl.airring van clr: spr:" ler"s zeei' Xerr gocde kan konrcrr. lirr daar is lrct ooli r.rm begtuncri. zoals voor dc ingebruilistellinl; or"rd"r,oolzilter ]i. S:\'tl'l opncrttr'. [1i.i vciving loolzit.ti:i" t], r.. rl. Snooli, die vcr'hinr}:li-l 1v;1s"

hedesg 8nefufuem wffiel wffiffik w@ffitrffit 1-)c ltct:r' SmiÍ r'clheriilr irr zi.irr t,)i stal](l liclï*rr yirn dczr litlrt.Iotspraall nict riat hl,,l. monte,n- irrstalialic. Vrlci vvcrlc is rlooi. ck: tccl rnoi lret ccrskl elltal vfl_lr Ic<lclt vitrzct, zo;rlil graven etri ka" Zlvglur.,,*ii nict best gàiit, NÏaat' bcls aanbrctrgelr.. l{prclicl lrrlop-

te netctrtrtn, clic vcel wcl'li r.er" richt l).]{'tr. Hij zorgdr_r í.r\.ool, dat rlc |ahru zo goeCkoop mt gc. lijk mct bchulp van ccn kraà"n. wagen o1r het vcll kivamcn. Ook in -arrdcrc' opzichten tyas zijn lvelk onnrisbaar. Na een kor-t danklvo*rtl r,air de heer Srnit rvcrd clc lichtirrstal-

latic mct t.on dr.uk o1i ccn knop in gci:ruili 11t'str'll. Vt:ij ziin rxrn kijkje \t'trell ne. ln(.rl o1l lrt í vekl en lrrtnnen Z*'lr lrrrtr.lt .tgel.rrlirve;rsr,rt rrtet de. z(' l'rilairi verlir.h{irrg. Nl nlor'. tr:n de spelers rrog- hun bcst irl'arleÉen geven om dlr lcreni. ging op eerr lroger I'ocíb:rlpeil te brengeu. I)c lrrlichting is zodanig;, da| het zeiÍs mcigeli.ik is 's.i a\.onc1s oefenr.vedstrijclen te spclen rtranl clan zullen er in trvcc hoekcrr llog lvitt licirtpunten bligcpiaaisr

{:t'vàn o.;crt"uigri, cl;ri tt-r tltt cleze lichlírrstalla"tic crtoe zal teruEíl({,}nen, is zal bijdragen daf. rlc clr-rl:r bctclc ircl lu ni+i t.lan volgend jaar resultatmr in cic toeliomst zal r-lc training int*rrsic- berrrikcn. Dit <i;lr met rnrdrw'cr 'vci:'.fenrincltr l.e kruiirr-'n opzetten r.r,'eid [rc- king l'an dc bcl<wai:nc tl'aincr sloten r1* iicirtirrstallatic uit ttr W ZUIDGITESX', irud-spcict I'an mocten \rrolclen. brcirien, J)n.rrkzij dc oÍfer:r.aar, Sparta cn Sclrt'r'tningcn }krilanil Al n:rcl. ai een nrr:oir: aanx'inst clighcitl lan dc lcdcn en a"lle" Sirolt. voor Zwalurven clat ongetlvijfekl nrogr:lijke rncrlcrvcrkitrg vatr hct" met zijn vclc jengdlcden, eelr (loedkopr: pillen. gocde tockomst tegemoet gaat. gemcentebcstuur zijn tle ko,qten teit een minirnum beperkt gcble- ï:liema. sprak tlo heer 1Í. I{OOL ltooral nu men van plan is ch.. ven. zodat de pcningmeestcr niet cnliclc woorclen. I{et rvas hem tlaining zo r"ritgebrcid nrogelijk al tc diep in de kas bohoefclc tb opgcvallen dat cle hccr Smit te rloor zijn" Alleen is het jam. gecn na.ïnen genocrncl heeÍt van mer', dat 'de kans erin zit, dat cluikcn. De hecr Srnit bi'aclrt rlank aan degenen clie daar,trwerkelijk mee- hct tnecde vcld nu spoediger afde hcer" LÍ. Gournarc, hct hoofd ger,vcr$t hebben. Graag zou hij gekcirrd zal zijrt, claar 't er door van het gcmeentclijk sportbu- eclrter een uitzondering maken der trainirrg turtuurlijk nict bere€rlr vool' ile medcrvcrliittg bij 't door spcciaal rie hcer DU PREE ter op rvoldt hij

rva.s

Zrr"a.lrr$,'$


-/t/2.6_ ''6-"r-ezty z,.

,.íry'a7. .:96z

?*Z

Zwsrt.Wit'28

.

.27 é,

I

!:e klas (,iat. IíNVE) ? 4 3 l8 31-:9 Zlvalurvcn2l.3 ? 3 31???"30i nvvrf 2 14 6 3 51533.28i

rvon

I?,es.

Quick R. lJ 14

Hot was jammer dat de wed'

striid Excelsíor-[:loogvliet ter elf'

der"ure mocst worden algelast omdat er seen terrein beschikbaar bleek eriomdat er voor Hoogvliet ook zaterdag geen wedstrijd is vastgesteld,-hoop ik dat men alsnos bii de K.N.V.B, een gelegentreïit zàt scheppen de Hoogvlieters toch de wei in te sturen. Zwart-'rVit is een voortdurend of'

sss2 72 6 3 3752,1.2L csvD2 14 6 3 51526.30 !,'xc. lt.2 12 6I 5133?-2tr. Zrvar:l,Wit213 4 4 51235-3lL Altc2 13 5 J 7I1-26.44 lÍs\rv2 L4 4 3 ?11 21-3! Spillic.nis.211 2 0 g 4]17-26

fensief tegen Zwaluwen in Vlaardinecn begonnen en dat cr slechts

Jlcs. "'e l:l'ts

2 13 Zr,valuwen 3 11 DOI.O 2 13 Capelle 2 12 12 sHo 2 ASïVH 2 72 Exc. P. 2 12 vvGZ 2 13 I(oz. B.

doelÉunten ui[ voortkwamen is eee gevolg van de Chines'e verdedigingsmuur die de gastheren

twó

voor'hín veste hadden

réá

oPgetrok-

ken. De eerste Rotterdamse goal

werd geboren toen Wim van Ëlde' .en, díe vooral oP het middenveld weer een uitstekende Partij voet' bal vertolkte, een schot loste, waar uit de bal, na keePer v.d' IdeYden

Gr. Lindt 2

14

C tttl. I{N\-B)

9 2 22047^21, 6 3 215 24-21 6 2 5 7427-27 6 1 51321-26 5 2 5r.233.26 2 8 2L229-28 4,2 61026-26 2 4 7 825.34 2 4I S23.46

gepasseerd te zijn, via een oP,dq

áoèttijn staande back in het doel

Met Zwaluwen naar Klaaswaal

verdween. Dat geschiedde 25 mi' nuten na de aftrap en betekende' zo u zult snappen, 1'0 voor de

Varkenoorders. Toch ware'n dg Vlaardingse uitvallen niet zonder gevaar, maar sPiI v. d. Giesen en

Supporters tlie zaterclag met Zrvaluwen tle reis naar SSSK in

Klaasrvaal willcn tneemal<ell, kuunen zich lot vrijdagavond 10 Llur oFgeven in Excclsior.

f'"l,r lran Eldercn wisten hiermede

wel raad.

Na de rust verscheen een oP' nieuw fel attaquerend Zwart'Wit -de en toen na 15 minuten sPelen bal Zwaluwen de rechtsback van

Kl\lVB-programma

uit het doel sloeg, slaagde aanvoerder SchelPenhuizen er in uit de toegestane PenaltY de stand

oP

0-2 tJbrengen. ofschoos de bo1'5 van Van dei líoeven geen daverende wedstrijd sPeelden, bleven zii in dc meerderheid, waa-ruit nochtans eerst in de laatstc lase Yan de ontmoeting- wat beter vloeiende combinaties ontsproten waaruit echter geen doelpunten honden worclett gefokt.

trn

Hct i

dingsc elitallen allcen de rvcdstri.id Zwaluwcn--Koz. Boys.

?ry

4é,

z2

6z

't Hoofd Vmsn 't ${of tl&&r TYIE rtillen dezt rveelr orrzc wan-

W d"iing ,.van 't. Hof naar ''t floo{il" hesluiten mel nog even de aandacht t€ vragèn voor de

rrieuwe terlcinverlichtirrg \ran onze Erootstê zaterdagvoetbalclub oo'l+raluweno'. I[et deze grotendeels tloor eigen kmchten aangebrachte verlichlting hebben ile Zwaluwen we€r €en prachtig etaaltje van clubgeest te zien gegeven. Het is one heel wat Iiever en het getuigt van heel wat

meer burgerzin, dan het schrilven van een brreÍje naar hot atadhuis om subsidie. Er llikt ons niets tegen rlat de overLeid de helpende hand biedt, maar ee;rst zal de betrokken

vereniging of organisatie zelf harrden

uit de nrouwen hehben

de te

steken.

Wo hopen d*t de goede clubgeest de ,,Zwaluwen" ook ovel het dieptepunt heen zal brengen, waarin ze thans met hun eerste elÍtal verkeren. 'lfaht een dieptepunt is het staan op rle onrlere plaats op de rangliist ongetw.iifeld.

r /4/..

,f í,

Tegen ZFC

eên goed eindresultzrat toewens'

/)

z

-

cen ver-

;;;;;;, doch ook fiine oefenwed.t.iií íaarin ik ze best sPel en

4--"* - Zaa

za"

44 4 rqt-Z.qarz*r.u.

het

Zwaft-\ryit eèn wedstriid tegen het Ned. Jeusdelital van de zxterdagrniddagcímpetitie (tot 2l iaar)

liikt me niel aileen

KNVB-pl'ogramma van

tordag 3 maart bcvat voor Vlaar-

iiaais-spcrtpark Tiedewey speelt

en dat

ZATEITDAG S EN ZONDAG 4 1IIAATTT

Dick v. d. Reijden in Ned. zaterdagelftal voorlopig Nederlands zaterrlag-

_IIct speelt volgende clítrl rreek rvoensdagavond ln Zaendam de eerste oefenrvedrllftl van dit selzocn tegen de plactseli!!e ccrsÍe.divlsleclub ZlilC. .{airsezten ZFC nlot over eên ttchttnstattatió be. scbftt, zal de wedsíriid om hrlf zes bêginrEn. Ile opstelllng voor deze rvedstrtld lr vril vcrrassènd, hoewel lve er relcnlng mee dienen te houden dat meÍ

o.Drot l.v-.m. de lange relzen geen OosteI[tc rpclcrs zfln gekozen,

. Al,c__ links,binnen is de Koz. Boys_spel.er Klaas v. d. Heuvel opgÀiietá áË-fièt tegenw_oordig voortreffeiijk doet. Ver_ lassenid is ook de teruglieer van Aan-

oetvtet els recbtsl"ra]f. De opstelting iuÍdt: doel: v. d. Reijden (Zwaluwen) Korving ISHS) en Viool (euiek B;St"", midden: Aandewiel íeuick Boys). Visser (IÍeerjansdarn) en Van nuyà teuict

Boys).

(euick _.voor:. Van Duyven,bode (Zw. Wit), v. d. polsBovs). (Zw. ^r€illwstraten wrt), v. d. _Heuvel (Koz. Boysl en Slag_ boom (De Zwerver) " Éiór.ilrji. íRiins,b. Bovs r : _ _ lesewesl J\tolsrne (Ter Leede), Van pelt rUL"r_ lensatam), v._d. Gieserr (Zw. Witr ell Da-, men (Ko,z. Boyst.

,


nI I

Zorgt Zwahtwen voor yerressirag ? De Ylaarilingse Zwalu'.r'en spelen zaterdag in Klaasrvaal tegen SSS en ()veï het te verwachten resultaat is nrerr illepaald niet optimislisch. - Reeds in hun beste jaren haddt'rr tlc

lzurart-wit:ten aan dc uilwedstrijclctl in Klaaswaal ecn zwilre k1uif. In dc omstandight'iri. cial SSS zlch dor,r dt' jurrs' ste relultaten praktiscll vcilig lrteÍ1 3t", stcld voor degradarit'. ligl ('('.lt('l voor j dc Vogel. eerr kleinc' kirns olrl vír',l ccll verrassing te zorgen. I I

2 moel latt dc KctlrcLweg van Spi.ikenisse 2 winnetr om dc trt kaan-nék racc met Quick Boys 2 err SSS 2 u'ln de ljtcl nrct succes v.,l 1e kunrtcr: Zrvaluv,tètt

houden.

.

'

Ook Zwaluwcn 3 speclt thu.s. nrlrreli.ik tegen Excelsior P 2. Door een ncder-t Iaág van Koza'kketl Boys 2 is lrel. pr-rnten-i ver,schil met de koploper tol ecn rnini-i mum gereduceercl eu dit zal dc longe !

Vogels wellicht inspileren 'l ol ccn cxt ca

krachtsinspanning. I De wed.strijden van Zwaluwen 2 cn beginnen beide om 4 uur. ,

I

3

(Van onze

i i I

I

i |

!

I I I

zr ft,á

/y' ê

z

4'aaaa:e

K${UB-elftalflen tt

l'

I

n

a,

r

il.íttrysl li

lirtine;'it, :ttí.t,t'rl,rr 11 .:n t:r tl gr,tit

d,e

rL

|it:l:t:l.l i n

rj

lteren en voort.s om het pres,tige te red-

Ij Nog -- vier' voor sommige ^--lclen. En de Katrvijkers vvinnen toch al _clubs .-vt!f lmoeilijk in het orideland'! Dan is daar jronden_-zljn,^e-r, !g_lpelen ln de voetbat-lnog het treffen Noordwijk*Zwart wit. jcompetitie 1961-1962. In deze slotÍase lVg;l1sn 6r, Rgt.ter.clammirs ipderdaad imoeten. alle beslissrngen _in -de stan-lnog meedingen naar de lop, dan moet jdaardklasscn vaJlear. Enkele komen .aller worden g-ewonnen. Nieur.ir'vcrlies zou dichte_rbiJ.-De Noordi,ijk n,a de ned.erlaag van zalallqlc -kanrploensvoorulLlvoor zichten van H€erjanstlam nemen-!l SBlterdag in Wei.kendam funest zijn. Nietsteed.s'aster vormen aant lgytjl-hetltemiri,geloven we dat de loed in vorm idegradatielot van Zwaluwen (2de klat),12iln6s -Rotterclammers zicjr zullen reSHS {34), -NSVV (38) en TOGR,(4D) nalváncheren voor de i-0 nederlaag op nieug' ve_rlics morgen pr_actlsch bez,e-leigen veld. van ander kaliber is óngdgeld is. Daarcntegen wachten ons na.arltw-iifeld SSS-Zwaluwen. De Klaasri.aheí li.fkt nog enkele uiíermete spannegr-lleri zijn zo goed ajs veilig, maar zuIl€n de.u,rkcn -!í-anneeT. ue _letten qp _qelgeel tlisico ïillcn lopen ën de Vogels striJd om het kamploenschap ln dè ?Àelóp onbereikbare afstand van zich wiilen kla.s en.3A. In_beide _gevalleir d.uellerenlzètten. Bij Rijnsb. Bo;rs leeft eenzelfde nleí minder dan vler teams op delwens en "irand"aa.r da.t-er in hct .streeksche-rpte v&n .het zwaa,rtl met - een [tiá-tien -inut -ïái t óàe - noÈ -een span$lechts^zeer gellng onderling pr1'.ríenve^r-lnend partijtje kan worden íerwacht'met schil, Ook ln 48 en ,lD-,is de tltelstrtjdls6n als mogelijk resulnlcÍ uitgevochten, íerwijl wa.t rle deEra-ltaat.' Érinteháeling datle betreft we een nog nlet ta vóor- i sptellen afloop zullen moeten. aftvachten fun 38, 48 en 4C. In de 2de kias staat Koz. Boys op hetl eer5rte gezicht voor de mins,t zware taak van de vier kam.piocnsgegadigden. De We|ken'da.rr]mers moe'len immers in ei-I gen hrris een nieuwe verras.sing van Spiikerris.se, da,t thuis een 3-1 aclrterstand wegwerkte, kunnen voorkomen. lnmiddcls weet Quick Boy.s bij voorbaatl dat de 's-Grav. SV tr:t de tanden gewa-l pend zal aantreden om de.Boys in hetl Westiand van katocn te geven. I'1 del eers,te plaats om koStbare punteD. tc no-l

Opstelling .1,)

sporíred4ctie)

á, e

I

1

,4// êt

,T-y

:-t Oê{'z'o.4,.*er z4

*2

i\i l' li.

c:

I

i

io)I.ilt (!

!

#ad

..rzr-7\

,&- .á*r'16-- *áz 4'q-*ta

"-/í:a.e.'4<aa? . //éá. /t, á z

it Ll u n i tí ilo

eu uïl :

Z1YAI,[Jl\'IlN

S.S.S. verspeelt een

:

ll. v. d. Iïeiidur, rlcel; A. Sr:lrou. ien c"n Ir. Zuirlrncer', achtcr'; JJ Veth, II. C. Slc-rr-rts en I,. J, tr'v-cs, terdijk, midden; P. Kool, W.

kosthare punt

r'.

rl. Bcrg, I{. cle Bloois, .ï. Sinrons r'n P. floogeu'booi'cl, vooi'

Tegenvaller

êo4*..,2.

, "k':; {.t.tuh

í lad -

-áLzr-

*..-Z

z l,

,á._ rq6 z

f,waïuft'eyle zonder clrulc, onderbralr rlederlagenreelcs i

(rrrhrilS vnn litu (rC rtrtlËlrrJu t SUSL Ílel kost, winstpunten O, dl *"* IUalí {tg rlo ?.-9 ,F; uitslflg de rvetlstriJd, kost wat Wól het WIIISLPUIILËI] te VeIUVe Lg verove^USl. vogels voor het eerst na $tí$-Zwnlu*'err voor de Vogels een ver-lren" hebben de dicnrtelijko presteiie lvorden genoemd, zijl25 november vorig jaar. weer dcielpunten sljn er niets meo opgesichoten" Wnnt GSV [gefabrieeerd. Ën dat niet alleen, zij hebprosteerdo lret leider Quiek Boys een I ben hel; gelijke spel ook dubbel en dwars prrnt af te snoeper en de al"stantl tussen l verdiend. Vooral in de eerste helÍt heeft Zs':rluwon en GSV is dus d, ptrnten gebl* [Zwaluwen een grote veldmeerderheid uit. lbleve,n, zij het rht Zwaluwen ecn weè | geoefend, met de felle wind als bondgestrijt! rneer hecÍt te spolen. llcar Zwa-fnoot" Niettemin keken de Vlaardingers luwrn heolt zich met de rlegrtrlatie naar lbi,1 de rust +egen een 2-l achtelstand aan. de So klau reeds verzoentl, omdat men lReeds na I minuten dwong Tras de in het ook in Zrvsluwenkringen ni6t in wontleron l Nederlandse Zaterdagelftal gekozen Zwageiooft. frlvsh$t'en, ruet I punten uit 14 I luwendoelman Dick v.il. Reijden tot capiwsdstrijden, rou in zijn laa.tste rier wcd-ltulatie, En even later kon slechts een strijden nog purrten op GSV moeten ln- l fraaie redding van stopp€r Sloots voorkolopeu, om ksns te nrakcn de twec Íatale I men, dat de achterstand tot 2-0 opliep. plaatoen to ontlopcn, Un als men darr [Aan de andere sijde Íni6te Wim v.d. Berg

]

[xrvendicn nog wêet,

tlat voor

Zwalurven leen unieke kans op de gelijkmaker. Maar

nog roatoren do uitu'edstrijden tegon dc ! even later was het toch geliJk, toen de titelhu,nditlaten Quick BoVs au Naorclwtjk lvoortrefÍelijk debuterende linksbuiten en de th*lswedeir$ilen t€gêu titelkanilÍdaa{lsjaak Simons uit een hoekschop prachtig nrt,3 Kor. Boya er Trr Leede, clan kanlinschoot. Ondanks het voortdurende veldmen zich voorstellen, d^,t Zweluwen loverwicht van de Vlaardingers, was het zicb geen enkelo illusle meef, koêst€rt. ISSS, aat 5 minuten voor de rust, en oIF GSV heeft overigeus uog maaÈ I thnis- | nieuw door ïras, de leiding heroverde. rvedstrl.id, dje tegen ïiti":9^ Boyr en moot I Na de hervatting moest zwaluwen aannos laay {9.". Yvr e.n Íer Í,eede" M_aar I vankelijk een tel 3ss-ofÍensief het hooÍd nret de lruidige 4Í punt()x v{x}rsprong kanl6i64gn.-Maar weldra nam zwaluwen het €iSV zich volhonren veilig voolen. llnitietiet weer over en na een kwartiêr Zwaluwen is in KlaaÍiwaai dan ook niet lresulteerde dit in e€n trefÍer van de an-

met de gedachte het veld ingégaani we ldere buitenspeler, Piet Kool. Fel werd zullen en moeten trachten tegen SËS een lto€n van betde zijden om het winnende punt of zo mogelijk treide winstpunten uit ldoelpunt gestreden. Kort voor tijd werd tref vuur te slepen. Neen, men heeft de lPiet Hoogenboord naar cle kleedkamer

spelers het veld ingestuur(l met de opgave: doe je best, speel zo goed nrogelijh ên tracht êen zo eervol nrogeiijli resul-

lverwezen, omdat hij aanmerkingen op de I letding had gemaakt. Zwatuwen maakte | nog een derde doelpunt, maar dat werd

taat te bereiken. Bevrijd van de druk, l.door buitenspel niet

toegekend,

In Klaaswaal besefte Zwaluwen al te goed, dat de Ploeg

maar

voor haar laatste kans oP behoud vocht. Daardoor spanclen de Vlaardingers zich extra in en ze maakten het SSS niet gemakkelijk' Zowel Zwaluwen als SSS sPeelden teEen de wind beter dan toen ze de"wind in de rug hadden. Na 21 rninuten maakte In 't Veldt sr. do ba.l goed vrij voor Tros en met een harde schuiver verdween het leer in de linkerbenedenhoek 1-0,

Toen Zwaluwen echter tot een of-

fensief kwam, stompte Baldé do bal in eigen doel 1-1. Inmiddels moest Versteeg door Vermaas vervangen worden en SSS maak' te daaidoor een dePressie door'

Niettemin slaagde Tros er in een minuut voor de rust doelman v. d Reijden met een schuiver voor d€ tweede maal het nakijken te ge' ven 2-1. Na de rust kwamen do Vlaardingers fel opzetten' En toen na 16 minuten de rechtsbuiten eeÍl vrii veld voor zich had en doelmaD Baidé uit zijn kooi kwam, kon do rechtsbuiten het leer in het leg€ doet tikken 2-2' SSS werd nu overwegend

sterker, maar doel'

Reiiden groeide naar ziin topvorm. Zo b\eef het 2'2' VórmetOing verclient nog, dat na

man

v. d.

de rust Sloter bij SSS wegens een blessure moest uitvallen en Hoo'

gerboort een kwartier voor het

ánde het verder medesPelen werd ontzegd wegens belediging en be' dreiging van de scheidsrechter.


Zfz.-z*--?-22'44444. -

"/',A

SSS enhwaluwen deelden

Gelifkspel Zwaluwen

in spannende wedstrijd

Kan Zwal,uLuenrur tlog degrarlutíe

SSS*ZWALUWEN z-ir. Geen grootse, maar rvel een bijzonder spannende match is er in Klaaswa:rl tusserr SSS en Zwalu,w'eu gesíreden. IIet, eerste kr+'artier gaf de thuisclub tle toon aan. Een

ontl"open?

aloelpunt van Tros werd wegens buitenspel geanruleerd, Prachtlg redtle stopper Sloots op ite doellijn bij een inzet van Van 't tlooft. N:r 25 min, opende Bert 'fros de scorc uit eon pass van h 't Veld Sr, (1-0). Ilierna zag ook Zwaluwen een treffer afgekeurtl en werd rcchtsback Versteeg van SSS verva,ngen door Yermaas. Vijf min. voor rust sloeg BaIdé na een

Is het te veel gedat in de tweede klas het kookpunó is bereikt? De race om de titel is zegd

in jaren niet

zo geweesÍ

spanrnond ook al is Zwart

lat.en .vervan:gen d,oor v. d. ltro.ek. De spar,ulilrg steeg ten top e:r vooral de /.$'aluwcn-rechtervler.rgel Kool-v. d. Berg

sticblie herhaaldelijk verwanring voo.r het Klaasrvaalse ducl, maar ioi doelpunten kwam het in het verdere verloop van de sti.ii.d niet mcL'r.

uitslagen van de KI\VB

cofner d,e bal precies op het hoofd van Sim,ons en dat beteke,nde t-1. Met nog een m.inuut te spelen jn de eerste helft zette Tros na een goed genomen

Vy'it

na de nederlaag tegen Noordwi.ik bui-

tên sp€l komen te staan. Hêt gelijke spel Ín 's-Gravenwaát wó in onze prognose

2de klas

vrije brap zijn club op 2-1. Tien min. na de hervalting plaa,tstc rcchtsbuiten Kool dc bal langs de uit.qetopen Balde in het net (2-2). Was voordien het Zwaluwen*doel in gevaar geweest. maar d'oor v. d. Reij,den daaruit gered, nu kwa,m verschillende malen het SSSdoel in benauwde situaties. Na e.e,n half ulrr o'n.lzegde scheidsrech,ter v. d. To,or"n d'e Vlaardinger ltroogeriboord het ver-

reeds

"àÀáu. mee hielderr, kmtte Quick Boys iekenine iuiit Oal kostbare puntje dat de KartwijLàrs va.n Noordwijk scheídde. Samen met de roodbroeken zien rve Quick Boys op

kon. Dat kan volgencle week spann.rend wolrden in Nieuw-Zuid als beicle tegett elkaar uitkomen! Overigens Ís daar ook nog Koz. Boys, want in een clcrgclijke sliltaseslaE als nu wordt gelet"erd is dc acÍrelstariá van één punt die de Boys iebben te verwaarlozen. Zeker omdat de

Koz,Boys-Spijkenlsse, .. Ter Leede-&ijnsb. Boys . Noortlwilk-Zwart lVit . . .. 's-Grav. $V-Quiek Boys

SSS-Zrvaluwen

der meespelen wegens he't zich bemoeien met cle leiding. Slooter kreeg een bal verkeerd op het h,oofd en moes zich

Werkendammens nog thuis tegen Q. Boys

soelen etr uit tegen Noordwijk. De wijze rvaarop Spijkenisse werd verslagen laat duid€.liik iién wat de Brabarrders willen.

,..V.

Onderáan ven'aste Zwaluwen mel e€n keurig gelijkspel legen SSS. De Vogels moÉen dan de mo.ed hebben opgègevolr íeel kans is er niet meer nu ook GSV -Eeliiksoeelde men kan reeds rustig - nieuw tcam. Maar er kan Éouwei. aan een gebcurcn.

in vicr ronden nog veel

Ouick Bovs JNoordwiiÈ lroz. Bovs lZwart Wit Ter t*ecle

f

14 14. 14

20 20 19 14

ISSS

Ro.vs I's-Grav Sv l3 lspijkenisse 14 14 lzwalulvu) lRiinsb.

l'{

."+ ezzzrz.zaz-t

'*2.--"-7

voo' dc

8 7

/

{/íiil'll

I Noorclivijk -l-4 I Koz. Bo5'5 14 I Zq". \Vit. 13 5 3.4

Ter Lecdc 1Í1

sss

6

14 4 Rijnsb. B. 14 6 's Gravene, l-i 3 Spi.jltenissr: 14 3 'l

Zrvalnu:cn 1"1

r<r.lcrtlqg) 2A 4 ,f 22 20 34-2U 31.28 3 3,l 19 50-34 4 L4 22.2$ 2 6 14 34-2?, {i 4 l4 22-2E L ? 13 28-3.{ 5 ? 11 21.25 2 f) I 22-43 5 8 7 12-24

rvcclsi.r,i.idc.n

rr.r gc*rr srcclrte

lcvcrclen

licn puntetr op.

Zwaluwem een punt rliker na wedstriid tegen $$S t,)irrrlclijk lrcetl Zrvrrl"r'rlcrr lians gc;.tir:u trr,ccl cens cloclpnui.en tc tlcf{cis irr dc uitrverlstrijd lcgcn SSS t2-..""2) rva.

,.rrralien. Dc Lreitlc

rcn zclfs rlog lrlaitr ccn llaurve aÍspingltiing iaii het oterlricltt, ilicn ger.ltrlcrrrk'r:cn glonl dcr:l vln ele slr.ii<1 hclr,

ctttt íic zwiii't-il

l:en gclrari" Rcecls na rrrlrl mii'rr"it('li lrarl clc i thr,iiscluir cert vor.ilsli-r'orrg Itrrnltílll ir('lucn rlillrlr zi,i ('r,n l)t'a('liItig st'lrrr1 r'au'lio,-. \'ial< rlaalolr

aart

rl+.'

f

cllt,

aanvaile

n r'*rr cle

gastht:i.'rn. Zrifs lvisi rr:en ziclr aarr dc cln.rl; l,ari S^S.S. ic: erntwor*shlclt cn optiicurve in cltl aatr. 1lr'r'I r-al tc gaan. Iïicluit ontstoncl na Iotttsttapll lrt't Zrvalrtrvr n,\\'c{'íl{. cen knrartir:r' cir.l geli.ilitnaker van i lt't rxrurtt,r rroor{ ;ran c{,!)

,4//{. a<_

B.

vlaai'clirri4sc z:.rr.rclagriocilrallor.s lvas

Haogerhoord wit het ye[d gesfÍr$rd

r'Aé,.ryáz

Zwaluwen kan weer doelpunten

:ae lilo,s

/2é_/z_ . /, é z

bcdrcigor.

TegenSSS 2-z

Quick

z

zrvalu*''r hccft ci.dclijri rvcci: cens gct'oucl te w-eten rvat d*erpuiltcn nrakcn is, Wclis.,raar" I<r.va'r mcti tcge' SSS datr. ccn gelijk spel, rnarr rlur" betr:kr,rrr ro"tiriat ;r;;i;,,"";'' 'iet 'clclcr ;i;; clc laatsic plaats innc*rfrr. wccl, een puuf. is iugelopcn op Spij. kenisse. rlccl is t.íc .r'crlvi''irig van TSB op vriasai;ic 'r.oihcbrrcri (4-3]. De TSR'c.s i' crcze weclsti'ijtr er:' 3--0 achterstanrl ingclopcrr.'l'SR zit irr rk, lilr. inaal klrr lrriclt,i. l)<,t-lc, r,i"t incrtl

14

'42-*rzxy, z tlfut..,?ó

- -Aa-z-r4-/Z

dag. Dc zeven gcspeeldt.

14 l3 15 ll

14 14

fZa

llotitt;:, ir'rii;il -iir'[)l)í', Slor,ls de vo{'t \:alt rcc}rïs}ruitor p. iirttlc frerai L)ilar'ír;r littirrrt Zrt'irlrt I(ooi. : \t(ln r:t Jrlct Lrvr'l \!'Ílj(li;i,i1íl (,1). \,'cr',t-rlgctrs rvci'd de st.r'ijil l zct.tclt en fiae"lat !V. r'. r:1. Ucr'Íl nrrci alwissciend, rvaarbii hcl ccn itniclic hans qr'rnist hail, lion solrls . \'r ij ha,irl to+':ging, I}t: ,1. Sttrtirtts tril cr.rr IirrclisrJrrrp dc schcidsir:chlcr kon r1c zaak" gr ii,jlirniLlilt itr ir,'r Nli'lr;ru ilirlsr) lllanr" nauwcli.ik*q i1e baas blij" tioci rirporrr:i'en íl - .1 )" \,cn. i<or1t voor tijrl zonrl lii.i Alle" itrslrarrrri.lg k:rr -spiit, I<onÍIor:gr'r'hord het r.ekl uit_ ioen clon tle Vogt:.[s liltl1 ovr'l'rvichl rlezc cen aanmci'liing cp ziin rticl irr tr.lclcrl tict.ll;tnrtt,rr otrt. I

cloot

I

z

leicling maaki.c.

zel t{li].

S. S. S. krvam zcils olrnicurr, aan clc leiiling ,tcen 'l'i'us vijf minttt.c:r ror,r dr' iost uil ccn ïr'ijc ti'ap vor:r cl{r t.rïccdc luaal docl" marr \:. ri. Ri:r.dt,n $,ist l.(, l)asSc,

fe]l.

Na rlr: lien-attirrg hce{t

Zrvalur-

scootck: ttog een" dit t.kxrlptut rvcr"d rL'ogclts bnitenspe.I gcanuk:crd. Hert lvas oveïigrls opvailenrl. dat vcrscirillctdc Zrvalurvcll-sp{:lers in clcze lrreilstrijcl blijkbaar. hun schot haddcn teruggevonden Linksbuiten J. Sirnons maakte t11:;11q1l,.1.11

tnaal, dor:h

rlcn, ondanks do stin.ffc lcg('nrtirrd. lrct lroofrl l;trnrror hi1'61p11 eell uitstcl(cnd dcbrtutl

E-l afg. 1-{l 0-0 . . 2-z


là-At*Z

/á/ Ao4t-/.2a-z.auZ _

4-z-r--ze-/ar, ,t ,/ Ui,t

ÉaZ

-"/éc--z4r/=

of

z-e.z-"*a-,á-

*

.?á z

Zwal,uwen'nest

Zwaluwen zal aan de Kethelweg da strijd aanbinclen legen Kozakken Boys, dat j.l. zaterdag rnet liefst 8-1 over ,,Spijlit'rrisse", e,en <ler andele degradatiecandidat.cn, zegevierde. Het team van de Werkendammers llleel daardoor met sleeht$ Í,t"n punt a<.lr1er de leiders een serieuze ge. gadigrlg I'oor de kampioenstitel. C)m

hun kans te behoudeu mogen ze even-

wel in Vlaar.lingen geen mÉstap doen.

Wil daarentegen de laatste strohalm voor Zrvaluwen niet aÍbreken, dan dienen onzo stadgcrnotel per se te wi,nnen. I)at zo,u íevens een revanche betekenen txxrr de ínld€rtijcl rín 'Welkenrdram g'eieden (onverd,iende) 2-1 neidlenlaag, maar eerdijk

Nog eens: junioren, Genoeg tbans ot'er de wedstrijd, die met zoveel spanning tegemoet was

orns

dit

eenr,

te zware

opgla,\,"e

uoor de Vogels. Va,naf deze week be,ginnen d,e KNVBwedstrijden weer orn 4,15 uur. Voor Zwaluwe,n 3 ís dre uitwerdsírijd tegeta Capelle 2 ingel,ast. Het derrrde ftrorurd,t de race prachtig vo1 ,en za,l ook in Capelle a. d. Ussel wel weer flink van zich afbijtèn!

tijdig einde kreeg. Maar nog wel

wat over junioren, namelijk weer

die van Zwaluwen c9. Die maakten ook een gestaakte u'edstriid mee.

Want vijf minuten voor het einde constateerde de scheidsrechter, dat er l:ij Feijenoord c8 acht . jouge ,,Overkanters" in het veld liepen. Hoe lang de Feijenoord-ploeg met een speler te veel in het veld wag geweest, kon niet worden achterhaald. Twee weken geleden stond de :Íonge Vogels-formatie in Vlaar-

J

z'r,.2'a tzí

"(á &znod-o.oo//,

A

-

v't-zcoa-2./ zV ó z

,/

dingen tegen hetzelfde team in het veld en verloor toen met 9-2, Het wareu r{e twee eerste doelpuntentegen. Nu werd weer met grotc cijfers verloren. Geen kunst, rvan. neer Feijenoord met twaalf spelert

Zualuwen-Kor. Boysi Z^terdat krijgí Zwal:uwen nát . zeer sterke Kozakken Boys oo bezoek.I -Dez6 lrloeg neemi op het i ogcnbltk de derde plaats óu de ranglljst in met, stechts één -puní I anhÍo-rstand op euiok Boys- en 1 i

'

in het vetrd verschijnt. : . (NatuurIijk was dat een vergissing. IIet zij ten overvloede hieraan even

toegevoegd.)

lNoordwiik.

'

,z1zr. zx

Voor de bezoekers Ètaal, er-teiiiiiïï dus h.€l op her rpel. wrt zi:n Ili.-de. gew{Jzigde zwátuwm_pioeg

Ial

r,eqen deze__runner._up zat weiein - iË Vorlge week wer.a sÊs'eeï

pr'.ester.en.

-Aa'z-<a<y .í 4Á ../ráz

en wl.t"àË ' qg1u.-{_!q.t,afgedwongen voornoe.de ln deze onbmoetine waii ,eens rot het ma,ken van OoelfiuÀt,e-n,

i;í,}ffi.'ï#js pijx,'"u*:iil,"xi

Van der Reijden

l

in bondselÍtal

Z

trVoendag speelt cen bondsza"" terdagelftal in Zaandam tegen de

lr'Z

4 - nT: uo.7 z ;z*z-a. a-2./.? á z

eerste-divisieclub ZFC. In 't doetr is opgesteld onze stadgenoot D. v. d. Reijden van Zwaluu'en.

LA ^ /-^-t

lijikt

gez,egd

gezien en zulk een triest en voor-

r.

zy

OpstellËng

KNVB"eíftalten De Vltr:rrdingsc IlNl,'B.elJlullct,

.2í z " í /"-á'

L:

Iell.

De tweede helft heeft zich heift afgespeeltl. Afgeii.risscrld door enige rritvallen clie voor qla Zwalurven-dcfen.sie gern cnliel

I{.

Zuidrnccr, ucÍrlcr

J

f. tVcs terlijl<, ryld{en; p. Kool, W. rl. <I. B_oi g, K. de C. Slools crr f,.

Bloojs, J. $imons rn P. lloogerboor.cl, r.oor,

, 3-0. gevaar inhiel.dcn, blcef Zlualn* ivcrr in áó áanvat. l-..:3iij.-*,lii*:,,ï !lj, 1l:' 1ty\síe van cle regio kanscn die cle vr. j!-P_ulllrltlle.ryar nt-*! lYfl gels krcgcnlwerd er slechrs ee,rr lylpj": Ces,to(rptsle, nceft.rn c('n ,nrlttrge àoor Wciner van der Meer béteg(.tl {le jí]l'nlul\'en- nut. (3_0). Zwaluwen 2 heeÍt l\I'edstru(r reserves ecn verdientl*_..,3-:*0 ne- nu'tte'teidire in aà áià"fi"g-i,ïr; dertaag uroeten incrssercn. ó;i.-È ÈàlË z overgenomen.

voolnarnelijk op de Spijkenisse-

tlC

u

(:11 .Ë--

Vcth,

Zt'aluw,en P-Spi.ikenisse 2

nog een aan toe voor: d.c rust,

el g c )t(l

ZTTALUTïtrN : D. r'. tl. Rej.idcn, rlocl; -4. Sr,ltuu"

FverzEcht reserve elftallen lfa r"elc vergeefse ir:rr:val}en rip geiuklc het het 'ïV'itnSpi-ikrnisse-rloc.l Vissel na 25 ninuten spelen het r:erst* d,rcipr"rnt te maken. ï,ecu Verhcevr:n voegde er

il '_(tlAilítg t tt :t,iltleg itt e opstelli g t u, tt í'.. í

Jt:(Jiil(

I I

Wedstrrjd

I(metmomdsetftat v, d. ReEjeten)

i I

KNVS-prograrnma zaïerflàg 1{) en zonclag l

l uaart Itet liNVB.plogramrna voo1,

zatr-llda_g .10

maai't \.0rl1'

zovct, I he.t \rlaalclingse eifiallcrr bctieff,

Iuidt ais volgt:

Zrvalilwcn--'. fc'-r. Leoclt,

:

Rozen-

bulg -- TSB: Caprllt: llVO; 9xcclsioi, nif} ."-" Zwaiurvcn !j

Zi,valrilcn 3 -... Kozakkcn

tso1,s

i

"op 14 nnaart

I

I De u'erlst.rr.id r-lrr Irct Boncls ]zrlcldagclltul tcger: de ic dir,ilsic-ciuir Z.l.'.C. te Zaanclam, dic. algclopcrr wocnsdag ll,cgens de gcstelctlrr.itl varr heL Z.E.C.-ter, lcin niel korr door.gaarr, js tl:ans r'aslgcsÍclil op u'oensdag l4 I n,aar[ dcs cvond ic íi uur. I Zoiiii t'itel) u,eel is clc Zwulu. , wcrr-kecpel D. r'. d. Reijden als 'doelvcldc<ligel in bct Bondselí|

1al opgcsteld.


é-á2-er4 d.z? ,/

zlo ,Êa,4.atZo--*z2,?rz?t--

.zq é z

t- ?'zear'l

'/7////U-

Vríie zaterdag Soed benut

//zzoze/a-at

T,waluwen en Excelsior rrài wrs een verstandiS besluit va-n de besturen van Zwaluwen en r;xcerzaterdaS: -*, itlu riár n't.- o* ile vriJe -door ile algehele vïroorzaakt werd afselasting van het voetbalprogramma te benutten met--het va-n die ,Ias *oólut van- -een vnenilschappeliike á-ntmoeting op het terrein van de Viiaroinsóns. bat terrein was welis'

.2 *t

,y'

aêíz/-

/q /,.

í:t.\,. :lt) ltlr-rx t'-u.tei'du.g 1i!;\'EJ 3 ïg 3020 Zir;riuwcn ? 14 tj :t jt l)- '14 2$ Duick B. 2 14 ï I

in sportief duel (0-l) (Van één onzer ver$la8:gevers)

-

15 ï ;'i I li l? 29 12 0 i:t :j lt ?4 .Jl l5 6 r'i {i }5 2?'34 lwa.r"t-Wil 214 5 L 514 3?'31 l{xc. À1. 2 t3 ti 1 6 13 38"?4 lSgV Ë 15 :i ,::l ? tS 24-:33 J, .j i ,q 11 ?6.4{ $.nc 2 {l'iiliolt. :/ l'-r :j ir 1i, I l'i ?ll Iie,r" .lr, À:/as ir r.rrl. liSI'Ë/ lioz. Er:r,r ? lii I ? 2 Ztl {? 21 Zr','alnt'r,'n3l1l ? 3 2Ii2622 ,[,]oT()? l:1 6 ? 314??.',J'i (lapolir : 12 {i 1 :i ï::l ?l 2{, 1ï i I ;) 1: ff2C SIIO 2 AS\ïII 2 l! 2 -\ : {! :9 28 Ësr:. Ir. I lll 'J : ? íiJ t? 28 Lr\:02? l]l I 4 ï $2534 eir'.l,inrlt ! 1.1 2 4I S23-46

: C:SVD 2

d"vttrt sss ?

deze bleven zondcr succes' men. -minuton ---Viy doch voor het einde, viel .het àó*iiirti van' deze gocde- oefenBii een algemenc aanvat bracnl "ninË weàstriid. voren' ri"Èstrair Lo"Verhaal Lo-Verhaas de bal naar voren, iiÀËittatt

dcze'.aJsemeten nal!^ d:;l;"ï;Ë zljn i"crrli'-e""*enkte- Bezemcr, dle op"3?I làn-ceerde' v. Witzenbttrg Witzenburg lànceerde. beurt Cor v. niet lang en cte bedacht zich n Laatstgenoemcle.bedaeht via scoonde hij vi-a ircl,baar schot scoorde ;;ï;;ï-à;ËuÀuaà. rn rr d. rl Revden, Êewden fr:q1, fraai 0;L 0-1. áà'-ti"nàÀí van..v. b? iËiii'êta" ïlia *us vbor de thuisclub punterlverdeling

waar nieï voór ideaal voetbal geschikt' íe"tàí'óm aísnoá tot een komen. maar de 22 sPelers hebben zioh toch te had het moeiliikranie ceweêrd en vooral voor dc ""siÍtàiáii."ttter E. Mast de sladde veld dan metbij&tt-a"tttrekkelijk partiJtje voet- a&--rièï-iret zorgden voor een ",rstlatcn zien aan de ruim honderd *iËr"Ë. wá"t áiepartij, tr'al die de band tustoeschouwers, die deze middag een ;;ï;";'u;i"nigiirgenweer wat hechter "6nAéi'sportieve gang naar 't Nieuwelant waagden. heeft aangehaald. Zii"besË zaaen. hoe Zwaluwen voor de rust van het spel had en de half-

het

Iinie, bostaande uit Vetb'-

aa,nvoerder

cn Frans v' Ree her-haaldelijk de voorhoecie aan hct werk zette. Deze zag echter geen kans om de Maassluissc' tE dootbreken, want doeimarr "áíG v. d. Garg, bijgeslaan door. zijn achters,oelers v. 't Wout en Strijen wist van o^nruimcn en gaf de snelle voolhoede vàn de thuisclub weinig kansen. On rechts opereerde v. d. Berg, die mel De blois een' .gcvaarlijke wing votrnde,i hoewel Simon--en Hoogerboord aan .ciel endere ziide ' ook keer op keer verwarrlng SlooLs

1

u? fZ c< -

**-Z

t^

/,

z**.c.ez4

áz

.

I I

i- 2waltnt /en veriliest oefemwedstriid

I

stichlten bij de gasten. -Oo-k .midvoor da! dez.e spetcr weinrs geluk had met ziiri

schoten. lloogerboorcl -daarentegen hàd voor de thee zeker drie oÍ zelfs vier doelpunten op zijn naam kunnen schriiven. want even zovele malen kwam hii oóp in

I

I ,

i

i

I

hr'l flxcrlsirrr-cL;cl. di* itiet

i:i.jr

at. "4r_'v_C J^

"?2a*,2,,qá

voor'

o.,i:r'illrr.t':rr;LIt ondelde*rl.

,rrrr:t,c,,

l

1\'eg.

]],iilii$iii,iil],]tiiiiiiliiiiii|liiii]:

ci::ctl irí,i. ,:(.. lr'({ :ri{ li i.!r

ienigszins tegen. Dr v'erril slordig geiplaatst en dikwi.its werd de bal"oier

]trel uithor"rclirigs',:*.unli)g,r.r-r \.'ftr:l ldc speiers"- l{a eie lr.rst diilldc l het spelpeil -cnïg clan ook cn rvas er r:an ll"";i!.gE;rg1-61'erwichí

ide iloel- of zijtijn geplaatst. Dit deert i veel afbreuk aan het spel en wanen ltekrnen van vermoeidheid van de jspelers. -Es,eelsior nam geruime tijd ihet heft in handen, doch-'steeds wór

1

i |

geerr sprakc r)rccr'. .Exr:r'lsior, kwanL ntt \uirl. n'rLel in dc aan-' val, cloch ooli clc voorhoedc van de Maassluizcr's kon nict bijzon-

i

sueees

in de rreg stond. Aan de andere kant iw.as lSool er eenmaal doorheen, doch wilde de bal ,,in hct doel lebgen',, thij waardoo-r-aanvoerder pasterkamp

det" imponerclr.

I

llet

lcek zocloen-

de op een gclirk spel af lc gaarr.

In

nog

een

der laa[stc

l |

I

rninulcn.

j.iuist redding kon brengen. De ÍoeeË -ne_ i

kregen enkele hoekschoppen te

']'och, ttoetbcil

Wasï F-I.: pn een glad rnaar toch goeatM. bespeeitraar tenein heefÍ Excelsior M ziÍerdagmiddag in eerr semoeaeliikJ JefL;, partij met 1-0 van Zrva uvien gervon_ nen. De rust was met blanke stl-na lngegaa,n, mede doordat l-bulten Eoogerboorrl ZWAI,UWITN.EXCELSTOR,

v(mr open doel enkele maien volkomen faalde en doelma.n v. d. Gaas in, prlma vorm sta.k. tn rle iwóêrtË helff was het spel aanzienlijh rnhd;r dan voor rle rust. Bij de sast€n weren het r-binnen Nico Vórhaas,' t-tutten- v.

der ffieffiden

a#s #.essffire

liricr hr:l l{edertr:rnds Zll.*r. d*gelÍtal, d*t morgen:lvond in,

Ilevcntel' spe*ll tllg*n de {:ers[e.

tiivisier:lub So rïhead, !s rtre Zlva" ïuwen-Co*ï;t"lnn $. r, d, Heijrï*n ;.tls lt$ett'e .jlg.ïtgel! *z{:!l

Varrtllrlrg g( nr'{ B uvcr. cle errig(, olf i-

ciólc wedstrijd, rvaarbii ecn Vlaar-

dings elftal betrokken was. On-

danks alle afgelastingen van het competitierroetbal, waarbij door de consul ook de vool Fortuna 2 vastgestelde ontmoeting alle andere u''aren landelijk en regionaal afgelast is er toch in Vlaardingen

nog gevoetbald.

Zwaluwen ontvang zaterdag voor een oefenpartij Excelsior./M. De Vogels verloren deze ontmoeting, waarin ze voor de rust de toon aangaven maar niet tot scoren kwa-

ll'iízealulg en r-buiten v 't gàf. aiá zich onderscheiitden door soea ipeÍ. Íli eon algemene aanval scooide v-lvitzen-. burg kort voor het einde het bestissen. de doelpunt, na goed &angeven van Be-, zemer (0--1), Arbiter E. Mast had het niet rnoeilijk met deze pl, snortteve i

i

spelers.

4'a*""?

r'llr c{c voge'ls in cl,, trlei zcct z.r.,,' :,tr,ir, rIr'lrlr: ,'lio.qe ic,.i|i

schoten.

! i Het spel van de tweede hetft vlet

l

?4-f^ .?a Zf*.

cvenr"vr.:i Íieerl \,iln aili, bcrrr.rt v eltïsrt. lf.ir:i ;,rl1r-.c:r rrnl]:rlri,r r-:i;-iii irei ,jtri;;ic strirril, nrii:Li' iJrl'.nrriitr.i :1oirci. Vlur cio: Ciaag in

I eentnaal van zi.in eigen verdedieing

r

I

ln r{l ect'str: irir.lJ.t u,r;.: t.ii.: iil it,:r ',\ tl u( :l!,1,( t; 7.i' ,llt' ' rrlll,r.'- ,,,, ircijil {.i, i:, ir ri,' yoorirrirclc zit:1, le61!r:r !Drr,'1,, sculingsiirrnsen ge,;chapen. rjlt:

]zrJn,ulterste best h€m goed te vervangen. lR.\'htsbinnen Nieo Verhaas speelde -biien was een voorbeeld lzonder-enthousiast rvoor z.rJn ploeggenoten, van wie de buiv. '! Hol en v. Witzenbu.rg ook ItelrsÍrelel:s ]ruim voldoende haalden. De rust klwam lmet b)anke stand, mede doordat Dick v. d. rHe]'den zich enkele malen fraai onder'scheidde

er een Zwaluwen-been, dat

i

t,",,,, r'l:r, r r!:rJ(l(.ljt. r"'l'r tll: l\\ i:rl \" 111( r' \&'ltzt lll'lt: ': "il t'''' I \'!'ils Ar,\! ili'{ietr r{at lrr.t gr,lrr,ir, | 1 (rr)r /r,1 viin Rereí11*). r,iirr lir.rr t.t: lll'Olil'il.itii);-r \:r'riit h{:i :,:ll{r-'t'rl;t.- l;,r.l.rir,i \'.iti dr.:1. Ile1,th::u la, ptsv<i*ii.rai aigJelast il;ti,i. ilu('lt Zr,;u" i o,:ir ti, rr iriri.íl:i.,.r' r.li'l Lr.icrrlàr.cs lucn iiljngs eetr- oefr.rnr,;r'dsh'i.jtï lecn <'ni51,,zins gcílriir:cnlr, zege * 'tegen .lrr1. Maassluiss*,, l.l-'it:r:lsiol beharltlt:n. - l '""'..-"-' "" geiii'rli,lge,t:rri I l

Aan de andere kant misten de sasten hun mjdvoor v. Aalst wel. De.ze ïoèIàr .kwam..nÍet opdagen en Breevaart hàlá

lwas_

ï

l

Cemís

enkele moeiliike

ffixcelsier

I

i

oog te staan met v.d. Geag, clie-telk'ens rop h.et juiste moment wist in te grijpen.

bij

ïI

tesesr

i

I

men, met 1-0 door een in de slotfase gescoorde treffer door Van

W'itzenburg uit een voorzet van

Bezemer. Van der Gaag in het Maassluise doel maakte een voor-

treffeliike indruk.

I


/1o-a-r,"n-r.

í

/JL.a4aá7,

z-+2-a

"rd, zg íz

ï\ uttíge o ef enwedstríid

trbwaluwelt" moest d e eer aan ,rExcelsior" laten

maa,r enkele malen had

hij

bePaald

vlelite,' terwijl aan de andere VLAARDÏNGEN. - Elf Vogels, alhoewel ile modtler hoostfi goed be' nech daarmee, zwaluwen-grasmat ** in uitstekende vorm Ga'ae zwad. naam Ïi*nt de ,r""" ai" Ëisiàter, -tle ". verkeerde. ;Ir tricolorlsïïilM; m'*3; iil"ï:rlf*i #"fiti",31:1 '-i" au tweed'e helft kwam d'e verzich Excelsior noemen' die was het 4eker- _Beep .verloren *""iartËid-""í de spelers hen parten sluis, lh"bb"n zaterdagmiddag hun-afge- iirtitt trainers W. spelen en het viel daarbij, op' dat er iaterdag, ryant.tle beirte werd gespeeld' meerrmalen s'londig il;-;;t"'d""eïit'.t95i"q.T_i:jírï'3"tïit-.t?r3lï*f }]r:iÏ,;k"i3;, gas,ten -waren gul in het de 6;"ti qle werq:i:i-iÍÊ *t'-tiÍintie Oelenv/edsÏruqr met een oelen$/edsÏnJqr opge-i uitdelen van hoekschoppen' maar urt hrÍ hunne hunnê van de match opgeimet het gespeeld op het Zwaluwen-terr-ern , stoxón êen serie ,,halve goals" ontstond geen I Ëír."t. heil:, danË zij Dick v. d' Reviutt a" Kêthelweg' o.l**i:ll vriiwel 'eertree{ vo'ltredi'g verschelen den. die menig ka,tachtige sprong (begrij:lu"iaJïJ#3"4"i'"t";iËveid en het feit, dat deze ontmoeting maiken om zijn heiligdom van moest z -"i" *e",,.q?t-Ylt-"11^ g"*ïI":1ï doorborinE te vrijwaren pelij kerwij ze ), ter elf der 9Tg *9"d | rv "s

r";;;;

il:rTl;:1'-"1S-",._si*ï,*l,lf :":"m#':li*ï*'Iïïun".i"u$l ,oék"tt'naar park 't Nieuwelanl;ilfl[ffi",ï#"Ë.Ë fi."ï#.Ë""#;ï"an va

.rarnmei. itat het enige tloelpunt njet wat eerdei tot stanil was Sekom^en dan in de ESste minuut, want de viit mrnu'' ten. die resteerden om tot een ev-etltuele'ountenvertleling te komen bleKen niet- voltloende, ondanks een poglng van de thuisclub, die daartoe een slof-

gekomen om deze semi-derby b{[t-Wá"t en Strijen de k'nst van opgoed verstonden' -tertê \À/onen. ltt'i*un echter instan'tie tewongn'lrutmenecnÏ4rgo€(l.ver:s,LLlr.ruErrr@'r'-g*jdu doe]man Van laatste o*'u"[*i5t-ltt echter besch,ikten tearns deskundi's ingrijvan tijdis [!'5.iae"cás ir.Ë*Ëào""-lïàï,eÀd,tË.ïi."ffi" -til'eníett-"uirnsohoo'tsbew-e- lpen wist' Ë;n h"" offensief inzette. -2".*A als- | Toch had tle thuisciub gedurende '^il;;I;";- *as biJzontler Prettis en D'igk iàii. -àl van de Reyden in overwicht menigldeà meligldeze haar periode kregón zeker cáas, ffiá"-i;;-". à. Gaa,g, Ériode d;iie-iil-; onaantrekkeliik was ile strijd nlet' a-ouf.i" vanr hef'publiék en tret lJoefpunrten moe'íen uitdrrrkken, -want """ï uitslagilinksbuiten Pie't Hoogerboord kreeg ;;'*-1*j; naar uit,-datviifdeminuten (met Èin-ái *orOu". Éas ieán- arietat geLtreide k.qlg+ om "Ëi korr arbitei E. t_vtqtiàiiáen v. d. ëaa,g"tevoor zich) een d:oel"ór-iiàfli"Ae brengen, maa'r de ,iln nfui,t laóen srrrerpen voor een doel- ip""l t",t stand was de-Maass,luisse iinks-ibxce.ls,ior goalie won het duel even"ï.tl-g"t witzenburg, die het il.usls malón' Midvoor Kool probeerde f,;Ë":-ó;;'vánË"iÀËáoótp"* sc"oorde, nadart r'o.ve.r-lhet stee'ds mert goed gerichte schoten' haas en Bezerner h€t voorb€rel{t-enge ;*f Í.;ilig hadden gedaan' Wel vi.a de handen. maar overigens onnouobaar schooí van witzenburg h''t -reder hard in de uiterste hoek van hei I

Zwaluwen-doel'

*4 y?.,y' 2.'o( o. orrr.,

-

ïY/ANNEER, je bii de chr. atletiekvereniging Tenaco te Rotterdam liil wilt worden en aan wedstrijYY den wilt deelnemen, moet je er rekening mee houden dat je iaarliiks Í 50 contributielasten moet dragen. Dat is dus ruim f 4 in de maand. De spelers van de basketbalafdeling van de chr. sportvereniging R,.2. moeten vr[iwel evenver hun portemonnaie opentrekken. Wie van de voetballers die dit leest, durft er nu nog iets te zeggen? Iffij vroegen bij twee voetbalclubs inlichtin.

gen, namelijk Zr.valuwen en Zwart Wit. de eerste club heeft men het recht van entreehefÍen bij de thuiswedstrijden, terwijl Zwart Wit zoals bekend dit recht mist, hetgeen bij de voetballers wel het een en ander uitmaakt. Maar bij dat zelfde Zwart Wit kon het bestuur onlangs een contributiever-

Bij

hoging van J 1.50 tot J 2 per maand er pas doorkrijgen nadat de vertrouwenskwestie was gesteld. Met bedragen van 130.60 en J33.25 betalen resp. de leden van Zwaluwen en Zwafi Wit bepaaid geen exceptioneel hoog bedrag aan contributie wanneer we dê t50 van dË'.atleet'en de Í49 van de basketballer er ter vergelijking naast,' Ieggen"

Met een sprongetje komen we van de sintelbaan op de groene grasmat van de voetbalvereniging Zwaluwen of Zwart Wit. HeeI veel verschil maakt het voor de leden al niet uit of er door .de club entree geheven wordt. Het verschil is slechts J 2.05 per jaar. In feite is dat bedrag nog kleiner. De spellers van Zwaluwen (de club met enjtree) betalen twintig cent contributie lminder dan de bewoners van Varkenloord, maar daar staat tegenover dat lcle spelers uit Vlaardingen bij iedere l reis een gulden moeten neerleggen, tervan Zwart Wit van z'n lwijl het bestuur giÍt vraagt. I leden een vrije I

Wat betaalt een sportman per jaar voor njn sport? Korfbal:,,Kinilerdijk".....Schaken: ,,Charlois" &otterilam Voetbal: ,,Zwaluwen" Vlaarillngen Voetbal: Zwart Vlit" Rotterilam I)ammen: ,,Het Oosten" Rotterdaut Volleybal: ,rorawi" Ilorilrecht

Tafeltennis: ,Jtlilksteamers" Rotterdam Vlraterpolo: ,,ODZ" Rotteritam Basketbatl: ,,R2" Rotterd&m ... Attetiek:,rTena,co" Rotterttam

{21,-

,,24,,r 30,60

,,33,21 ,,36.60 ,r ..

3?,-

..

u42r'

' 49,-


-4 z'2.g" -

-Yy'lêé-

V- z-"2-e-z1aA 2 2at.a2-a4l ,,q y'Z / zaÍerrlag 17 en

zorrdag

l8

maart

KNVi3-programltta \"0o1 z:1teldag'1? maalt luidt voo,r: zover het Vlaai'clingsc-. clftallen bclrcÍt^ als volgt:

ZATEÊ.DAGI:{,}tr}TBAL

cinde T'er Lecde, een club

-eaVV-"-a. 7*-z-z-zá -4Tt444-d^" if ,z-waa+/ 16; lz ,/

.44a"2

óz

Ê;rN^..u.tàr.es

lvr.rrdt gespeeld

dir: tlc,.dc-rbv" Excelsior &I2--Zwalu-

belal,g meer lrr:eft bij de strijrl der kleerschcltren Llit c1e strijd te onl kampioenschap uÍ degr:adatie lccmren, Dit houdt allelminst in, dat de Zrvaluwen I 14 833 19 30:lr, bezoekers zich nict iot ltet uiter- Ílxc" M. 2 13 6t_fi t3 3tt"?rl

2'lz

theoretische kans op voorkoming van degradat_ie nog te ontlopen, zal moeten worden gewonnen.

.nqz

z.ir'h in het middcn r;ari cle r'ang- w,en 2, waayin het de Zlvalutvenlijst genesteld hecft. en zelf geen reserves niet rnee zal vallen zon-

VVG2-Zw.aluuren3.

praktisch geen belang meer bii de uitslag. Zuraluwen nog wel. Om de

}n lilaasshlis

De ïogels ontvarlgcn dit n'eck'

Quik Boys - Zx,aluryen i TSB De Lier; IïVO - Mel jssirnt: Zwalrnveir 2 - C-)uik Bol's 2;

Voor zaterdag vestigen we de aandacht op de ontmoeting ZwaluwenTer Lcede. In Sassenheim werd in de eerste competitiehelft met 2-l onnodig verloren. Ter Leede heeft

3 oz.*a"-4

7-*T

Zrualuïven heeÍt kans op wlnst tegen Ter keede

KNVB-programxÍïra llet

trt

ste zullen inspaunen om die mÍd-

dag een paar lun1en t.ijkei: te rt'ordt n"

I'n de rvetlstlijtï Zr.lralurven 3-.^ Kozakken l3oys 2, die eveneens

aarn de Ketht-"lweg gespeeld Zrvainurert vclloor" destijds in rvorcit, zou de gasten bij rn'inst de Strssc-nhcinr ntol 2-. J en als cr kanrpioenstitel nict rneer kunnen tlit st.izoen ooil urrr;otlig I'cllorcn onlgaan. De \rr:gels, die goede u cld rr,.rs IrcL rvr'l clcztl-ivcdstr.ijd. tnrcede zijn, zullen natuur:lijl< alWii vcltrourvcn, dat onzer stadge- les in het rve'rk stcllr:u r:nr dil 1t: uotcn ditrnaal uit een ander veri.idclen.

1

i

vaat.je zullen tappcn om zodoendei r:og een {theoretisdtc.t kans Kcrz.

tip ontsnapping lc behoudcn. Tci" Leede 14 62 6'J,4 34-27 Zu'alurven 14 t5 I ? :t2-24

]

I

zez-

4*4*?

llovr213 I 2 t:104?.Jr 3 12 ? 3 l t? 26 J:

Zn:ir.lqr..,'6s

í ztz'z'oarzqíz

Opstel!ing KNVB-elftallen ile

VlaarLlingse lilIT'8.cl 1ínlle

n

A:otizen, Ècíterd$g en ÊatalcLg irr, de r a7,91 eittÍe oltste:l,l.in f:low ztit :

Gast Zwaluwen nu eindelirk eens het roer' &xï*gooiem? Itriulikig \r'eer. Hoevtle malen hetrhen rre tleze tvirrter al nieÍ een voofbeschouwitg over het zatrrtlagvoetbalprogramm,t gemaaht, die lriet in rle krant knraln, onrrlaí op dr) dal van publicatie het gelrele ptogramma lvtlet naar eerr latere <latum tverd vcrscl:ovetr u'egêns dc toestand tlor: terreinen?

, kan l)icl ongcsit'a1t zijn huulJrclrl bl'lj, cnd

7,r:ton .jaar ;r'lt'rlr,rr hacl lr,r'tril,,l,;,,'tt. lZr, alrntcn .',,t) llaai r-cltl crr "cn l)l iitta srl)cicnde plor:g. N.r hceft Zrvirirwelt cell pr achtige kantinc, I,laar dat iiillr voor. (rclr r,roc1 balclu.b toch nicl hel hooirldocl zijn, ai kutruen rvc er alle' bcgriir vortr oltblengr'n, clat Zwetlu.,r'en lrier.op trnts is eu dcze r oo,rziening als cor onontbeellijl<t) aullrvinsl, beschoun't. Zr.vir lurven v€r)(cot't jl.l

Aà hebben tve ecrl nintersc openiug r.alr de maand m&art beleeÍd en is het gezeg- de t,oor cen voetbalcltr.b zelclzitnrc oltlstalrdc ,,maart roert zijn stanrt" niet voor dighcitl, clat zij zich ondanks het el'barmeniets in de rvereld gekomen, het voor- lijk slechte spel van de lioofdploeg irr de , jaarsweer dringt toch onleersta:rnba:rr laatste jaren, in een grote, tr.oulvc aallop. rvaardoor de kans op aÍlassing v:rn lrang mag verheugeu. En ook in ecn glote alÍr voetbalprogramnta's steeds ons,aar- jeugdscirare. Er is in dc gegeven ornstauschijnlijkcr wortlt. Laten lt'e ons dus s'cer diglrederr dils rvcl een bijzonrle ;.' ge zonde ai(n een voorbeschourving 1l'agen, in het basis aanwezig, om het verloren terrcin vertrouwen, dnt tle nukkige buien r-an het tc, herorreren. Dat het dàarbij nodig is in weer ons opnieurv geen parten zullen een lagerc klas te begirrnen. om niet ieder: seizoen opnieuw tegclt de bierl{aa.i tr. sl!elen. rrtoetelr vcchten, dat zal u.cl geen lrvistpnnt zijn. GEZO.\'DE T',íSIS

Voor Zwaluwen staat de thuiswectstrijcl

togon Ter Leede op het plogramma. &I':1 i4 uit 14 is Ter T.eede een mldden.moter. <tic bij de uitslag geen enkcl belang meer heeft. Zwalulven trouwens ook niet, nu de vr:gels zich terecht reods met degradatic lrebben verzoend. We vervallen in heriraIing, als we verklaren, da,t Zwaluwen geen eiÍtal op de been kan brengen, dat waarrli5; is ih de topklas van l:et zaterdag\'oettbal uit te komen. Ilij Z\'r'aluwen zit men gcJukkig niet bij de pakken necr. Ups eu clowns maakt vrijrvel .iedere club mee. De

Brl DE IEIICD Z.0rrKEN Dc rvedstrijd tegen Tcr' l,ec(iê bet{rlient dt' r.oorlaatste thuiswctlstlijd I'ooi. Zwaluvt en. l)e laàtste is clic tcge n lir:2. Boys.

Volgende week zatc.rdag w-acht dc uitrvcdstr:ijd tegen Quick Boys crr dan re:;t llog cio ui1*u,r"t"'rd tegen Noordrvijk. Allemàal

nrtttigc clefcnrvedslrijdcn our ccrr rriturl'c ploeg te vorureu met mogeli.jkhcclcn. Laat rnen het daarbij voctral bij cle .ieugd zoelien en gr:en spelers meer opsteilen, dio al zolan.g hebberr aangetoond, nooit of tb laatste 2even jaar heeft het sp.el van nirlmcr in het topelÍtal op hun plaats te Zwaluwen zich steeds in dalende tijn bewo- zijn. Het lot van Zn'aluwen is voorlopig gerr. Laten wc hopen, dat voor Zwalu- nr:g niet bezegeld, ool( al wor.dt zatêrdag wen weldra dc periode van de zeten vet- van Ter Leed,e verloren,. Want we ] à(:hten GSV in Werkenclarn tcgen. het.iproIte jaren zal aanbrel<en. Het vcrenigingsle- duktieve Koz. Boys kansloos, lvaatclool rvcn bij Zwaluwen is gezond. Na dc nieulrve kantine is nu de lichtinstallatie voor CSV,op 11 punten blijft staar:r. Wiltt Zward.o veltltraining aanzienlijk verbeterd. Be- Itrwcn. dan komt het op I punten, m'jt halve een intensieve training van jonge- een wedstrijd achterstand op GSV. IÍaar, ren met mogelijkheden, dient de volgen- cle week ciaarop zal GSV wel op 1g punde stap vooï' lleter spel te zijn, irel. a:rn" ten komen mct Rijnsb, Boys op ltezoek zien van het hoofdveld van een lcnollnl- dal met 13 punten tileoretisch veilig^ is. l\{et de wedstrijden Zrvart Wit-euick Boys, ir'eld in eeu \.oor een club als Zwaluwon Sp.ijkcnisse-Noordrvijk en Iloz. Boyswaardig \/oetbalveld tc r;erandcren. X{en GSV, is het larg niet onwaarschijntijk, ciat Qltick Boys door beide deJ:utantr:n Noord-

lvijk en I{oz. Eoys van clc leicieÍsplaats

r,r'ordt verdiongen. De situatie aan d€ kop

is: Quick Bo)s 20 uit 14, Nooldw..ijk i0 uit 14 e n Koz. Boys 19 uit 14. Irr cle slaart: Rijnsb. Boys 13 uit 14, GSV 11 uit 15, Spijkenisse 8 uit 14 en Zwaluwen j uii 14.

UTVALUïTMN

:

Fl. r:" d. Reijdcn, doej; À. Schou-

1en en F. Zrrirlrnecrn achtel J. b"eth, I{. C. Slorits en P. J. Wcs" ti.erdijk, rnidderr;

{.

Re.ïE!,

P. liool, W" v.

K. ttr lllor.:ir, J. Simors

r:n ltr. ïïoogci'hool1,

rroor:

&rerlr.-,or--r-r-2-zá--L A- .. zo"taz-/

'7O""7 O

,/qá

2

I Beslissingen vallen er echter nog niet aan de top van de 2cle kl asVan de twee koïrNoordI lop.er:s is I wjjk vrijwel zeker i van twee punten nu de mannen van secretaris .Spaanderman naar b.et zwakke en mo'edeloze Spijkenisse moeten. Heel wat moeiliiker heeft Quick Boys het, r.r'ant ook a1 heeft Zrv. Wit dan weinig 0Í geen kani le.n {nel}: 9p dp tite}, de Rotterdamnrers zijn er. onder

leiding van de in

vorn zijnde Jan lÍie,ulvstraten op gebrand de Katwiikels te kloppen om daarme,e r:ev a,nche te ne,men voor de ongelukkige wedstrijd in NieuwZ.ui.d.. K9V. Boys lljkt op hót ecrste gczrch.t vfiJ zerier v:It punlcn, maar in Werkendam l<ri.lgI mcrr nrg koude ri]lingen over cle iuq ajrr n1llr denkt aan die uitwed,strijd tegen de 's-Gl'av SV die met lielst 4-1 rver.l. verloren. Toch moeten de Boys nu h;rt-rrren ',rrinnen. Wil Zwaluwen nog eens katrs maken zích te handhaven, dan moet er van Ter ;Leede worcien gc"vonnen. hctgccn aan I de ere zijde tZweiuwen heelt cen zrvaklke voorhoede r onmrr.gelijl< li;kt maar I anderzijds rTer L.'eclt speclt nrrg al I wissel vallig) niet onrvaa rschijnl.ijk is.

I

I


7P

-,/(lz

z-zz-a;*s-2/

-

Vzz+o 4o-7 r ? zrz-a."aá rV ít ./

4íZ

Afc{eïfngsvoethaï

weer

*

.Res. 9e klus C (aut. KNVB) NoaBoyr213 g 2 22047.21 Zwaiuwen312 7 3 2L7 2tiz2 As!\rns $ 3 g 2L434.28 DOTO? 13 6 2 5L427"27 Capelle? tg 6 1 6821Al sHCI 2 L2 5 2 51233.26 Sxe.P2 t4 4 2 81041.86 Gr.Lindt2Lb 3 4 81031.s0 \n'czz 13 2 4 ? 825-36

a$geÏmst

ï}e afdeli,n,g Rntterdam va.n de KNVB heeft alle wedstrijtlen tlie voor vanraridclag wal"'en vasígestelcl afgelast in verband rnet de slechte r.vedrs- en terreirrsornsfarerÍi.gheden, Vanrnorgen was ons bekentl ilat Zwaluwen-Ter Leetle en Catrrelle*IM waren afgelast.

aZ-

Met Zwaiuwen

- 4Zazt-cZa.7 z7 zrt-**'rá z7 íz

naar Katwiik

I)e leden van de $uppot.tersvereniging Zlvalutven kunnen zictr voor vrijdagavond 10 uur in Ëxcelsoir opgeven voor de tochl r'an zaterdag ltirí1r' Qrlick

IJitslagen vaïr de KI\VB

Bovs.

'z/ - tZ^Z

KhlVB.programma

4r<z€- 'áaa.z<-o7

7 z -z+tzaa4/

zaierrlag 24 ên zonilag Èi maart

I(et KNVB-pl oglarnnra vall zatelclug 24 nruitr'l lr-ridI r'or,rl zover hct Vlaalclingse elfLallel bc.

/q /1 3e hlas (KNI|B eal.ertlug

I 5 I 3 l(oordwijk 14 I 4 7-,rvart"Wit 14 5 5 lfer Leede 14 6 2 5S5 t4 b llijnsb. Il. 14 6 1 's"Gravenz. 16 3 5 Spijhenisse 1.4 3 2 Zwaluwen l4 t 5

zá ,"2-aaz/ z2áz

)

treft, als volgÍ.: Noordrvijk

2 2135.22

Quick Boys 1"5 Koz. Boys 1.5

3 ?1

2 20

{

15 23-21

6 L4

+.

- Zll'a-

luwen: Senrpel A,itius - T*cB: MFB: Zrvaluq,en 2 RVVt-l 2; Zu'aluu.'tn 3 - SIl0 2,

IIVO

51.34 31.20 34-27

4 L4 ZZ-Zó ? 13 28-34

I 11 21-26 9 8 22-43 8 7 32"2t

./4

,ertZr.._

?Oy

ry'

z-zzo..<-.*

17lz

I

Urce!-síoy ;t! . z-ilu:ol t.u,:e)r ? IJ*5. Recds rla achl minulcn spelen lrarn Excelsiol irr dczc'

wedsti'ijd rle lciclirrg, toen ila cen hai'd schot dc bal via de vuist van tloelman I)e Pee in het Zwalurven<loel verdween. De anders zo solide verdediging toonde af en toe enlrele tekoltkomingen

die door de Maassluisenaars meedogenloos werden aigestlaft. Na 20 minuten spelen }ieken

cÍe

Vlaardingers tegen r:cn 3:-0 achlerstand op. Wim Visser redde tle eer clooi, er viif miDuten voo.r )'ust 3-....1 van te maken. De spanning slceg loen et'n E-r.

cclsiot'.r'eldedigcl in ligcn doel kopte, waardoor de sland voot'

Zwaluwen wat dragcl i.il<t'r' rvcrrl. Via een 4.-2 stand zag l(oos v. d. Weijden kans er 4-*-3 r,an te ma"

ken, wat door Maassluis wercl lbeantrvoord met 'n volgc,.ntl doelpunt, \ïaalna de starrd :) 3 w-ls. Vooi' Excelsior war'olt

vijI

pun.

Zwaluwenmorgen naar Katwíilt (Van een me{lewerker)

De wedstrijd Quick Boys-Zwaluwen,

die voor zaterdag op het programma stàat, is voor beide partijen van groot

belang. In de eerste plaats voor de thuisclub, die geen punten mag verspelen om de nek-aan-nek race met Kozakken Boys

en _ Noordwijk, om het kampioenschap met succes vol te houden. Door de recente (eervolle) nederlaag van de 's-Gravenzandse S.V. in Werken-

dam is Zwaluwen echter nog steeds niet definitief uitgerangeerd en zullen de Vogels zeker een poging wagen om via een overwinning in Katwijk hun benarde positie wat te verbeteren.

Als cle ri'inter tijdig de aftocht blaast kan men aan de Kethelwcg getuigc zijn van de wedstrijd Zwaluwen 9-Quick

Flol's 2. Di' ZwalrlqTgn-r'eserves hebben, n

ir^ni^cl rlc le;dirrp nret één punt

'l voolsprollg op lrutr q;'sinn. r)9[ ilif het lesultaat van de uitwedstrijd t2-,-llr blcek reeds, dat van enig krachtsverschil nallwelijks sprake is.

I

ten genocg. Zrvalurvt'n. girrg ech. ter door mét scolen. "Uetr str.al. sehop levcrde ii*-t op. Een mi.

Zwaluwen 3 speelt in Zwjjndrecht tegen V.V.G.Z. 2. dat nog iang niet veilig is voor de faíale ondelste plaats. De

ker. Met dezc putrtenr.'ct'dcling jkondcn beido ploegen rcvlcclcn

dei'schatten. lndierr zaterd.ag lret gehele junior-programma zou wor.den aÍgelas.t stelt hetbestuur van Zw-aluwen een groot aantal junioren in de gelegenheid om gratis dei

nuut rr0or hct einde maaktc'Wim Visscr onverwachts de gelijl<ma-

lhuisrvaar"ts ker"en.

Ees. Pe l;?,aa { zutertla.g lt ií \; Il t

8 4 32035?5 QuickB.?15 i 5 31936"31 RVVFI2 15 ? 3 5l?,t?r1, SSS2 1g 6 3 31,-rt4-z-1 Zwar:t-Wit 215 it 5 5 15 39"33 csvD2 16 6 3 ?1528.36 Ilxc. l\["2 14 6 2 6L443-29 :\ísvlt2 15 5 3 ?1324",{'l ARC? 15 6I 81328.45 Spi,llren:2 1? 2 010 4t72Y Z,walurven?lii

zwart.witten zullen er derhalve goed aan doen hun tegenstandels niet te- on.

leis naar Katwijk per bus mee te ma-, ken vool het bezoeken van de wedstriidr

Quick Boys-Zwaluwen in het ftaaje Quick Boys-stadion te midden van dc Katwiikse duinen. Gegadigden moeten zorgen om kwart, yool d_1i-e aanwezig fe zi.in bi.i de Vis-l bank, \d'esthavenplaats.

i

i

Í


-+(z'Z-A

.e 'Zrá/..=á*r**ér_ _ z í zz<a.azé .? 6z ?.7 Dat er in de topklas nog geeu

fle-

/"2:o?

7 á'z-a..zoa,o4r

?í,

Zwaluwen-iunioren naar Katwijk ?

i

slissende klappen kunnen worden uitge-l deeld is iedere insider duideliik. Daárvoor is zowel de stl-ijd om de titcl alsl r

tegen de degradatie te jn.gen.ikkeld. Wel krrnnen morgeÍl echter een lree]. stuk dichter bij de oniknoping komen. Noord-l wij.k is namelijk gastheer van Roz.l Boys. Een nederlaag schakelt de Wer-{ kendamrrrels vrijrvel uit. Maar zii heb-i berr de Noordwijkers, die relatief- be-I zien op het ogenblik de b.este kanse,rr j hebben. enkele tveken terrrg nog versla-. gen. Er valt dus moeili.il< een brognos.ci

_ltLilítztt 11wt'g€t, ïrct geke'te juto-r-progrunl.xii{t, ëetí, t.uor"d,en o t_ gskl:st sta'l,t h,c,!, bestutty ,tie,r?, flI.t",fl"

I

rL

r',r een !)) (il,I n(tnlol jrrlitn'en nr tli. lelcgeltl;eid nt,t gï(íti.s de l.ttt'.

t'Cj\ rít{,tr Kutt,:í.it, rjet bUs til,cc It',,titL(rt t'c,at ltcl hcxsekcn run tlc u'pr|.sl ,',iil Qu)ck Bt lSs*Zu:tr.. ItLLt (..u ttt !r([ ]tufi.í( Qili,'l,t Rrt11sslotlilttt tc ntidtlc** rau tle Iiut-

Íe doen. Dat het spannend u;ordt isi bniten lcijÍ. Dal, cle Nooldwijk-defcnsíe het mocilijlr krijgt nret v. d. Herrvel c.s. staat ook vast, maa r even duidelijk is dat. de snellc crr gcvaarli.ike' Irïóord-" wijk-voorhoede sterh gcrroeg kan zijn ont de winst thujs te houdon. Bi.i een: gclijkspet zou Qrrick Boys de lachendei dercle zijn. nraar 'laten de Ka twí.iket's oppassen, want zij winnen legenwoordigI niet zo gemakkeli_ik mecr cn Zu'aluweni I í

iífii/,:.scr cluinan.

I

ul(}('tclr turÁlctl olr.l . {icgatligdt.n R\\'il'l \-c)r)t" rlt.irt aarirtt:zig tc zjirr bii dc f ishank, 1.Vesilr.al,ènplaaïs

I

{

Opstelling KNVB-elftallen

heefl, hen reeds eercler verrassetrrl ge-I klopÍ, op eigen velcl. Wat de degradatie-i

strijcl verder betreft li.ikl. ons Spijkenisse rveinig kans rnaken orr srrcces bi.i ' Ter Leede. SSS. ook nos niet helemaal' ,vrii. zal Zrvarl Wit de e-er varr de voLle rvjnst niet gultnelt en hel op eigen. vcld op- een ge.lijkspel aanstureri. Ván groot belang is ook de uitslag van GSVRijnsb. Boys waalbij eerr 0-0 cinds.tand niet. verwonder..lijk z-ou zijn daar I

,l-te y76rr,6,iogsr: IfNl'Ii.r"[ I luI I r. tt l;atti,clt :trtttn"da.r! t,it ltttt.rltt!! itt de

ittlr, trlts tel.l.in gen, ttí l : ZTYALUII'EN : l{-i. v. d. Reijden" doel; A. Sr:hou' {en crr I''. Zuidrnccr, achlcl J. t.',.tl,llc

de verded.igillg van dc'Boys erro-rm aair kracht hecÍt gcu'onnen tru kecpcr BIok-

:lruis in her cibcl

t'eth, fL C. Sloots cn P. J. Wcs[crdijk, rïiddcn; P. Kool. W. r'. cl" Berg, K. dc Blo<ris" J. Siurons ,r.n A, Iiroos, \"0o1'.

staat.

[walunwverl en SpiJkenisse

verloren

(Van onze sportreclactie)

oEwBL zulks nog niet helemaar zeker is, rnogen rve toch wer veronderstellen, dar Koz. Boys na crc nederraig t*gen i;ora-

[ïitslagen van de

KIIVB Pde klas

Quick Boys*Zwaluwen .. 3*0 SSS*Zwart IVit .. . á-J

!s-Grav" SV-Rijnsb. Boys 3-2 Noordwijk-Koz. Boys 3-t Ter Leede-Spijkenisse 'à*0

l00"io kpnflsn

Zwaluwen hield Q. Boys tot de rust op afstand

wol'-

leiding. De Katrvi.ikeli. vcrslocncrr t'*.iluwcn en bi,everr bieverr aan r{e cle kop, È"r È"r,wel zii

met ecn rvedstri.id rvecistri.jd mecr slccht,, slcciht,, i.t'.i.n Durrl

op Noordwijk voor staan. tlet btiift'dus nog een,spannencle finish Eert Èerr kamniocit kaÀpio,'ir ratt'n,r' rralt no njct ean ie wijzcn. Welke cltrbs er: er cierradpr','n degraderon l.l is

nu wel een urtgc,naakte zeak cn

op.

de ccrsrvolgcnrle rr.c4str.iiddrg

wolO, cj<,fi_

nitief. Zwaluwen zou allcnlr i;ii u,inst in dc rcsterende drie weclstlrideri nos iets pvr crÁeil (:Jr kunnen. berejke.n kunnen bereiken qeldt cn hetzelfáe pfaK_ en helzelfàc getáiïÁï: JlctzotTQc selclt'nr:ïtisch voor Qpi.ikenisse. Dc Voscls' i.erlorcn van Q. -goys. terwilt feii- f-ecïe Spijkenisse klein kreeg. Dè 's-Grav. SV deed een e*tra dtrit in het zuk.ie door

ri.iker te word.en in áe wóàsirijd__-tegen Rí.jnsb. Boys. Tot slrrt wonl . .r r,.:i Zw. Wlt zw. Wit de attijd aitiid altiict Iastigt, iritwÀds Iastisó uitweCsÍr.i.jC tr._ I,lL zonder tasti qetr qen .SSS SSS .zonder dat dit veranc{erins veranc{erine in

i

15

14

tt it T; r:; l: 15 Ii

1

j

twee. punten

de stand bracht. qursÁ DuJ,s BoJ's lb Quick lii 23 |I Si-cs :tr-qs Noordviik ii ZJ ?2 i l'tj,irsb. Bovs Kóz Botc ro :.:r I i-Crrr_ sv ti n ispiik.ni,sc í:r,."it^y_'] Ter Leede ti t6 i Zw.itlrwen

BoYs-zwAr,uwEN 3*0- vooral ;per vol, ma.r hu' aanvailers warên . Q: in de eerste speelhelft heeft Zwa.tuwen Iirjet l;iimachte óón Ui.j"iÀ-sfu"n ln-UË (nu weer rnet S{outhandel) S{outhandell zir.h zich knap knaprQirick bàyl:aJi",isià,"ï"eje""toËïcfrouwêÍ,s :, Vele toeschouwers en met elalr. ver.dedig.,r tesg:l eerr_over- warcn al"op -i:"g iir^r:'à"'ïïï-Ë-r.'àl naar dê warmp' karregetd sterker Katwi.iks ctfJal. K,eener clrt,l. zii verrvaciirt""-ieËn ii;"I'fi"ï;; yq4 .r:" Beijrre' È.;Ët";,r,;;.'s;li;Ë;- i;;ï;;, ï.;';:"ï:"6;ïu."n:i"aJï",ïÊïiïfil h.eid zi.in raleirren te rrÁen in tegeniter- ]í1" Ëi,iiiuï ,ii"i..,ï-i,jiuiËr;'."iïïï;ïil lturg to-t zi.íl colle.ga Den llorrard('r aan. rrug oer) trcrfcr: ,i'ls't ('B-0;. " i;-;i;;i.;; ue'àir'n.rn ,'ààoïiiIï de I:,"1.1::-Iull' $1"^ g:-ry:Íic9voorhoede llidql{ JJi" vlílar'(l:11gCfS bre,ngt hcn onderaan ""n ï"in lï,1' Jll'"t*:,,9,"".y1ii'1i*fl:eolï,1-Li,tlls:l:, vrij olsamenhangend speelale. '.1e t,'. (.e dc kirsliinet--r'àí'*JËaeraïn in et,n penlbclg sjtuatie. y11111t1:t reddins bi jiians onmoàeli.ik *tl.q-, il 'lll"llegl- y^a1.- de , thuisclub ];;i,,jili he1 vcrstlij-

I

i

I

irelit nog dubbelblar:k, maar daarin ku'am al drie minuten na cle hervatting verandering, toen linksbuiten Van Duyvenbode met een schitterend schot de score opende (1-0). Twintig minuten later was er een goede combinatie tussen v, d. Plas en

ffi$ ffi ffi,fff l:":i::,Í:i,iiï"sJi: rerende v. d Oever, waaruit S'-Í'O[]'IfIANDIiL Van Duyn de Kaï.. . lentg ... wl5s€ voorsprong verdubbelde í2_0). spelpeil, dat ook voor rusÍ .H"! nret hoog was. ver.beterde er intus.sen niet op. De Vlaardingers hielden dap-

I

' lVelisuaar werd heí afdelingsprogrernma niet in zijn íotaliteit aÍgelast, Daar l,och glngcn slechÍs enkele weilstrijden door, evenals in ite KNVB-sector. Zwaluwen trok naar Katwijl-, waar de Vogels, ontlanks aRnmoeiligingen van de

j

Junioren tlie op verenigingskbsten ile reis hebben meegemaakt, met 3--.0 verloren.


Z/4^4 -n)t-az,a /Az -

4a

c,zt

.

2

Qn?zv44-

y r"*l

Zwaluwendefensie voorkw&m

i

in Katwiik dehacÏezrr:h I

'áwalwwen delft

crir'

i , p-."rry,.11"1r-t volkomen sttperieur lrad Íï,ï1;nïll''.áiï"HJi"'"0' rttst. stalld gehouden. i,ci- | irr alle opzichtt"tr l.luinuan t.ot. de ?y:lr:t;:,ï,1-i3"i:jlï:::ïtlï'i# ià"i: ó"i"r, Èo* *ui er.. ondanks hcl euor-lgetooncl aan cie zcer zwaxke Zw-aluwcnvan stal hàtl lme rietaoler*icltt. ,tiel in gcslaagd, delploeg. welke Aacl StouthanCel lZwaluwendcfensic tot capil.ulátic tc drvin- lmoeten lralen, onrdat Zuilnreer'_11irrt vrrn partg kon zijn en rvaatdoor Westerdrjk teri. Vooral de kleine á*nju*"nAáetmanlde d.- Reyden en Aad Stoulhan(lel I naar de halfli.nie was r:ertruisel" ËicÈ hadden". zich als leeuwetr geweerd e n wa- I l:en de rotsen jn de hevige bl:allding voor do Zwaluwenveste geweest, waarop cÏe Katu'ijkse stootlinie zich tê pletter ltad gelopen. Maar toen kort la de hervatting

yïtf,l gí;"""";f;$od:ï',XJiruru$;l vleugelschot de ltieine ZwalurventJoelnra.n kansloos had verslagen, rvas de heroische tegenstand van het Vlaardingse verdedi-

I

-"

êé

- 'ztr.'<i/.?, t

z7

-gndersptl"-" Kat wijli (3-0)

->+z*.a-zé

.?í2

i I

1- supágery Quick Eoïq l*xï:**r*:lï[';"H*Èi:s:r"t;l i slaat Zwalffwen met 3'{l tlat :rij geen ftqïï,';;-ËqË,#:H$b$Ëiïi,tr1

enkele Katwijkse defensie, reêle scoringskans heeÍt hehoeven toc te lstaan. Een tweede voltrefÍer van Í', r'' i

I

lDuyn na een klein halt uur:. bet€kende helemaal de genadeslag voor de ?walu-

j

iwenploeg, die na het ler doelpunt zich wat i aan de zware druk l"lad. Ilunlren ontviorstclen, omdat de Katwijker:s ele teugels had' den laten vieren. Maer il't het laaÍste kwartier ging Quick Boys weer op volle toeren I draaÍen en toen kregen Dick v. d. Reyden en Aatl Stoutlrandel, opnieuw 3;clegetlI heid. hun voortrefÍelijko voÍln 1e tonetr, iVooral cle kleine Dick m.ocht menig open doekje irr ont\tangst nêmcn \'orll' zlin tele spectaculaire reddingen. ;'ÍÏaar tt\glrl c('rl

Iteecls l'ana.f het begin t'an de rvedstrijd Quick Boys*Zvi'aiur'l"en l:ickcn clc Vogels niet opgr-'rvasscn te zijn tegcn het superieure

spr:l tian Irttn gasiheren. Dat zij nicitr.rilrin dc r:crste 'rpccihelÍt rnct hlancr: slairr-l afsloteu kon:t gchr:cl op rr:hr:nitrg vr-n de deÍc.rrsic, clic clc Katg'jjkse aalival otrcpiroridei'ijk de l.or:t clr'l'a::s itcttc en rlaalclooi:_ hct aarriul $'eitrcli.ik sel'ietrze seoritl.gstr<anSen tct cen. Ir:.inimum bepcr.litc. voot'al sl.{}uí;handrll, clic dt:ze nliddag

u'ccrinelcpiocrglvas(rllH,-ctlomctr,rtotrdiedt:tsttctltlsvauilc str'andbctl'tlucls itr r'lc rr''cg' rUoiliIr. orrr tle nrac]r. | ,ta,, rle or.$.zi.itL, hnsttr l:t,t rl(,llr(,írI \\i,illiH j,,:,_*j:l _J I lfit"ii.,I,iïljr,ï::"i,;ïll,í'r'aru*'t :r i,,"í,iË,r,o".r. tlal thrideiijli, dat c.lrit't' rluideiiji<' ti as et:hier Ilr't ri,as IJ Hct i dr: zu'alt-witten op de rhtnr tltr ouderwetse kogel van Atie r'. d. Oevor in rlruk rrict ko:tdetr ltlijvt'it 'vtlt'tde laatste mlnuut stond hii mur:hteloos. stÍ)air en leeds enliele minuZo werd lret op de valreep nog eren vrij terr na dc hervatting gelr"rlite 't J, r'an I)u1'vcnl-rode, tlc lilrksbuitr'n, lur.l r'en rurllourlbaat' sr'ltot in dc nitcrstr-' hock dt: ,,1" op het uí*tt'on scot't'bor-cl te brengen. l)(,.)l' oí,n olrk'r'ing itt tlc Ztvan*/ ,/q 244-4.".,4 Z7 íZ hrr';'tln gclcderen blecÍ r1e 1:airtij daat na geluirne ti.id jn e\,en$'iclri. f'orln evclrwcl )rl. v. l)rrijrr

i"l

nre{ lrel l'raarsle dociprrnt vcrr de

rvedsirijti cle stan,l op 2*0

bi'aÍ]rl, ruas cic zilali t"trct' rlr' Kat-

ozakken B ys juitgeschakel

u

liko s

belrcketr. Uil.ner-rrcnd rtr'elk \,411

V*n r'[el ïieij,len llczr;i'gde drr Zwelu\vcn,kccpei trrig nrr,nig ,rIren docltjc, dor'h irt t1.c, laatstc ltrilrtlul nrot'st híj nogmaals r:àiritulcr:en, clitnraal vóor r-.i'n nucle.rr',retsc ho I

(Van onzo sportredactie)

i:1?11^:'óp:..':'1n.,")lf .o-'-l:'*:il*-.iip: j gei r-an Ai'ic v. rt. Clevc.r, dc orcle orclr

l)oor ile niet direct verwachte neder-

Q.l3..r't'arlr. [)arrli zi.i ]r,'t s1:ol'iicrr' s].,('l van

laag, welke Kozakken Boys zaterdag tegen Noordrvilk heeft geleden, llikt het

tvcets;.,i.itlt'n ltad s,'heirlst'r,clllcl '.feal,'pt) g('ntalikt'lijkr-' Iuitklag.

er op of de Werkendannme,rs ziin uitgeschakeld voor tle kampioenntitel in di,ctrict West fI. frnmers de Boys hebtren een achterstand va,n trvee punten olrgelopen op Ieider Quick Boys.

Laatstg:enoemde ctub maakte een der-

gelijke fout niet. want de Katwijkers

zagen kans een duitlelijke overwinning op Zwalnwen te behalen, hetgJeen trouwens ook niet anders werd venvacht. I)e Vlaardingse Vogels zijn hiermede

wei heei dicht bij degraclatie naar de clerde hlas gekomen en reeds volgende u'eelr zou de beslissing kunnen vallen. 2e KLAS MtST tI Ook voor Spijkenisse ziet de toekomst 169 5 2 23 88*21 er bepaaid somber uit, aangezien ooirl]Nciordwilt<"-.. 159 2 22 94_2L n .Boys Bovs ... 169 4 dozc laaEÍgcplaatste c.lub met ecn ncder- rÁoz3KR-*n 3 4 21 52_3? s 4 L7 28_23 tag genàe-sen nemen. r-egoe lí+ïiJ# ::.::::::::: 156 2 6 16 36*2t 'roesr -r*1 -..................... 10t bracht genoernde club een 2-0-neder-,lilss 154 6 5 14 24_34 Iaag toe cn ook ten aanzien van Spiikc- iRjJnsburgse .Boys . l?b r 8 13 30_3? nisse is her mogelijk, crar..volsencle ï_eel. l,i;$fËïi,flfi .L:Y:..::: 1.7 4 5 8 13 2!t-28 133 2 10 I 22_46 over haar lot wordt beslist. Zwart Witlzivátuwen t5 1 5 9 7 72_27 toondc in Klaaswaal duidelijk haar meerderheid, daar SSS met 5--2 tegen de Maasstedeiingen ten onderging, De 's-Gravenzandse Sportvereniging is met I

in veilige haven beland, daar Westlanders een overwinning op Rijnsburgse Boys hebben weterr te beéén been halen.


r'/ta-z.az,e*z

ë-o<'zt-a.al - 4za,zz

-íc*'àz4e

rV

zzz,-a-.a.a/

/? 6<

IVeinig spanning in Katwijk bij Q,tick B..Zwaluwen Quick Boys heeft, in houden en de aanval wist zich met bijzonder doorzichtig spel geen kansen te scheppen. Het stugge, ongehad om rode"Iantaarndrager Zwaluwen de punten verzetteliike verdedigen van de Vlaardingse defensie, waarin vooral stopper Sloots en de als tweede stopper I afhandig te maken. Vooral in de eerste helft lieten de iKatwilkers, hoewel beeluidend sterker, weinig impo- optredende Stouthandel uitblonken, was hier debet aan. TaAMPIOENSKANDIDAAT I\ uiterst matige vorm spelend, nog vrij veel moeite

jnerend voetbal zien. Het tempo werd veel te laag ge-

bal tegen de paal had geschoten, kwam in de 24ê minuut een verhoging van de

Thuiscluh liet het slechts bij drie doelpunten

seore. Een goede combinatie tussen v. ii. laatste met een scherp onhoudbaar schot: 2*0. Even nog kwameu de gasten tot enrele pitóige aanvallen maar aan de afwerkrng bleef alles ontbreken, zodat doelnran

Plas en Van Duyn besloot de

i

Quick Boys, ditmaal in het rood zich enigszins hersteld, zonder tot grote Ilolla.n;ler vriiwel niet ln actie behoeJde jgestoken, begon met een stevig over- daden te komen. Het tempo lag dadelijk te komen. veel hoger en dtit leidde al na 3 rninuten iwicht, maar veel gevaar kwam er tot succes. Linksbuiten Jaap van Duiven,niet uit, want alles duurde veel te bode loste van Ílinke afstand een goed jlang, en daarmede bood de thuisclub schot, dat on,houdbaar in de bovenhoek Tegen het einde kreeg doelman V. d. verdween: l--0 lde vijandelijke verdediging steeds Quick Boys behlelil een stevlg over- Reyden nog enkele malen gelegenheicl 'weer gelegenheid tot reorganisatie. wicht, maar de hechte Zwaluwen-defen. om zich te onderscheiden door bij moeijzodat de kleine, maar moedige Zwa- sie weerile zlch dapper en hielil de Katlijke situaties kordaat in te grijpen. In de jluwen-doelman v. d. Reyden er maar wijkse schutters op afstand. De gasten bleven intussen pogingen laatste minuut kwam onvoldoend wegweinig aan te pas kwam het werk stellen om het spel te ver- werken hem toch duur te staan. Arie v. De weinige tegenacties van de gasten in plaatsen. maar de zwakke buitenspelers d, Oever die op de rechtervleugel nog bleken ook al zonder gevaar. De opzel was te simpel om geroutineerde verde- boden de meest droortastende Vlaardingse weinig had gepresteerd, profiteerde hierdigers als De Mooy en v. d. Plas te ver- aanvallers v.d. Berg en Simons te weinig van en kogelde het leer zeer hard langs steun. ontrusten. de verbouwereerde verdedigers in het Zo werd het dus een onbetekenende net: 3--{). eerste helft zonder een vleugde goed spel of enige spanning van betekenis. En dit betekende het einde van deze Quick Boys bleef door beter ploegIn de tweede helft heeft Quick Boys verband sterker en nadat Van Duyn de onbevredigend verlopen strijdr

Een foutje...

Sterlrcr

-%/ YT;

/o>4<-

-z.Lztt O?

( y'u4* 24.44i.)

,.?

_

"-.4a-44é z4 /z

QtiïCK BOYS speelt zéér matige wedstrijd Quick Boys, dat'toch als eên concurrent voor de eerste plaats gezien moct worden, speelde in Katwijh tegen nummcr laatst, Zwaluwen, eetr zê6r matige .wedstriJd, die eerst in

de twedde helft

krvam.

tot cen

beslissing

24ste minuten zagen vergtour tot 2-0, toell Fl. van Duin, uit eelt columinatie llret Van der Plas erl. !rat). den Oever. de bal goed toegespeeld kreeg en scoorde.

fn de allerlaatste rninuut bracht

Quick Boys het nog tot 3--0, tcJen rniddenvoor Vau deu Oevel na veie

Wel tv&ren de Ka,twijkers ovel.we- velgeeÍse pogingen zijn kans schoon gend sterker, rrrà&r veel kracht ging zag. er van de voot'hoede niet uit. Zwaluwen had het accent op de verdedi-

Sing gelegd en daartegen kon euick Boys in de eerste helft niet tegen op. \ryel ontstonden er diverse kansen, maer deze gingen door. slecht schieten verloren of konden door het zWa,kke voor.hoedespel der Katwijkers

door de verdediging van Zwahrrven _ Tegen de onsarnenhangende voor'voorkomen worden.

hoede had de verdediging van euick Boys ueinig moeite en doelrnarr Den Hollander kl'eeg het deze middag cran ook bijzoude| gemakkelijk. Voor lust hielden beide verdedigingen de score blank. Ook in de tw-éede helÍt wÀs (lrlick

Boys ver

irl

dé meer.derheid.

Il,eeds

na 3 niDutell gaÍ liltksbuiïen Vait Duivenbode met eerl schittelerrd schot, ',vÀ.arvoor doelman Van d,e;:

Reyden moest zwichten, Quick Boys de leiding. Deze doelman trad ook de

gehele wedsttijd op de voorgrond, maar kon toch niet verhinderen, dat de Katwijkers hun voolsplong ilr oe


/.2,á.á hf

/zê.á.

'&:4t^ 4

_

rV<,c-z-t*z,e

#2.d,

á *Z,ad? Z e

e<a.o'-'zz ,27

z4; Z't-oazá ,./Z

Zwaluwenlot rvondt zaterdag in l\{oordwiilo bezegeld

- sfqnden Zaterdagvoetbal UitsloEen

...... !-0

?F5 SSS-Zwart Wit ......,...,... 's-Gravenz. SV-Riinsb. B. .... 3-2 Noordwijk-Kozakken Boys .. 3*1 Ter Leetle-Spiikenlsse ...... 2-0 Suick B. 16 I 5 2 23 3B-"2L NoordwijklS 9 4 2 22 34-21 Kozakk. B. 16 I 3 4 2L 52-37 Zwart \ry'it 15 6 5 4 l7 28*23 Ter ï,eede 15 7 2 6 16 36-2?

15 nijnsb. B. 15 's*Gr.SV 17 Spijken. 15

4 6 4 3 ZwaluwenlS I

sss

6 6t424-34 1 8 13 31*3? 5 A B 24-28 210g 822-46 7 t2--2\ 5

Quick Boys na rust op winst

spreken,

een zekere waarrle mag er toch aan gehecht worden, ilaar de Vlaarding-

se achterhoetle een der minst gepasseerile lfulle's ult de tweetleklasse is. Het is dan ook een vril eenziidi8e $tedstrijd geworden. Een technisch veel beter Quick Boys. hield de Vlaarsingse doelman v. d. Rellden ons,fgebroken aan het werk, Met het schieten was het aanvankelllk echter

droevig. Een selie corners en wat schoten tlie over of naast gingen, was alles wat de thuisclub voor de rust presteerde. Kwam er nog eens een goed gericht sclot, dan was doelman genoeg om 1 v. d. Reijden bekwaam

ldat

'Ier

Leecle

SSS

onschadeliJk te maken. Doelman

Hollander- in het Qulck BoYslDe qcflê I doel halrnafda nralrtl<nh hlêf in s,ctie praktisch niet in ^aor behoefde ' I [e ïomóí.L Mocht zwaluwen na de rust met lqind in de nl ae. rug rug 1oc!-e-niqE de sLraffe straffe. 1ÏincÍ ]de deze ging al hebben gehad, deze iltusie hebb-en illusie gauw in rook oP, want reeds na heel viif minuten joeg Jaap van Duyven-

i5 6 Í'813 30*37 t74581324*-28 15 3 210 822*4i: 15 15I712-27

Itijnsb. Boys CSV Slrij kenisse

Zwaiuwcn

bezegelcl.

Progranrma voor komende zatetdag: Koz. j bii Noorchvljk eor prachtigc Boys-Quiek Boys. Noordwiik-Zrvaluwen. i gooi naar de titel doet. Merlcwaardig ge- Spijkenisse*SSS, Rijnsb. Boys-Zwart Wit. i l*^^,.,.,^". ry-+.-!.r-,-^d -J., ^*:È,. --:. zege \'au Zr,valu.wen uit lfer Leeale*GSVI noeg was de enige i I15 wedstr'ijden, die op Noórdwijk en nog j wel rnet ii*o. Het lot van Spifkenisse zat rnísscirielr een week larrger op zich laten wnchten. Dan moet Spijketrissc zaterclag I tlrtris van SSS winncrr r:rr CSV bij Ter I Lccdc niet lot winst krttrnen ]:omcn- Nu WarTt clln rnoeten de Vogels olr bezoerk, rle clebutant die

4/4.4^

Leedc. Vool Zrvllurvc rn:rg deze girng virlr lz:rken rvol lis ei,rr finar:ciLlle strop u'ordon I bcscltourvd, \\'ilnl nll dc verwaclrtcn ncdt'rI lua3 ttg,'rr Nrrorclwijl<. zrl cr in cl( zc l:r;it:itt 1,\\'c(, wc(islIijdcn -{ct'rr r,rrkel rirntr<,kl<o)i.il< I clcnrerr{ mr.or ziltt rr. Bclnrlve legt rr rlt' lrvrr, I

(Van onee verslaggtsver)

bul te

Z."vahrwcn komende zltcrrlug

1J 9 4 22234*21 16 9 3 421 52*37 1565 4ï728-2:3 7s72 6i634**27 l5 4 6 5 14 24-34

Noordwijk Koz. Boys Zwart Wit

lNooldwijk resten Zwrrlurvcn n()g cic twcc Itlrrrisu'cclstrijdcn {egen Koz. Boys t.n Tcr

Qulck Boys heeft aan ile verwachtlngen beantwooril tloor te wlnnon van het bezoekenile Zwaluwen, dat door deze nederlaag vrfl zeker zal degraderen. Hoewel de 3-0 zege niet van dlen aard ls om van een Kat-

wijkse produktleve

een jaar verlengd. Dit geldt ud.g niet voor nijnsb. Boys, zoals de huidige stand leert: 1695 22338*?t" Quick Boys

OÍficieel zijn Spijkenisse en Zwaluwe nog steeds níet tot de twêè degradanten aangewezeu. die volgend seizoen hun geluk in dc derde l<las zullen moeten gaan beproevèn, manr pr&ktisch is voor lrcn aan dit lot niet moer l,e ontkomen. De il*2-zege op Rijnsb. Eoys cn de nederiagcn vun Zwalutven te* gcn Qtrick B{)ys (3*0) cl"t vln Spijkenisse tcgc.n Têr l,eede (2-J0r hebben GSV prak^ tisch onbereikbnar voor dit, lweetal gcrnaakt. Prrktisch zelter worclt het lot vnn

2e-KLASSE

Quick Boys*Zweluwen

Z-az+z-aá?

t / 4-zazt-.f

,/

vct'motlLiclijkt' rle tl rdenten ZwirlLrrvr.rr r.n Spijkorisso, rnoet Nor:rdwijk nog tcgcn

Quick Boys in Katwi.jk l:intrerr dc lijrrcn. I)r: stri.jd ttrsscn Quick Boys crr Noordwijk in ile Katwijkse rluinpen l:clooft cltl grote climilx te worden viln de competitie in cle topklas van West ll. Noordrvjjk maakt wel dtl beste kansen. Niet alleren hee{t dcze rlebutrnt ecl] verliespunt minder, maar de Katu'ijkers rnoeten bovendien nog tranr Keiz. Boys en dit uitstapjc. staat hun komende zatcrdug te wachten. Zouden zij daarvirn Ínet eerl nedetla.lg terug kereR, dan kan Irioordwijk de titel praktisch niet meer or-rtgaan en zou het topduel in Kotwiik alk: aantrekkeliikheid verliezen. Hoervel Koz. Eoys na zijn reeente 3*1 nederliiag tegen NoordwÍjk alle titelillusies wel zal hebben laten varen, zijn de Werkendatnmers. die l nog op 2.-) Ilunlen krrnnen konrcn, Llreore-, t:sch nog nict rritgcschakeld. lJocwr'l SSS thuÍs mclt 5-2 tclerr Zivalt Wrt aan hei kortste cind trok, hebben de Klaaswalers lrun 2e klnsserschal; nu olficiecl rvcer mct

zV

lbteek dat Zwaluwen deze 1-{ ach' terstand niet meer zou kunnen overvrinnen. En al mocht keeper v. d. ,Reijden dan vele goede dingen doen en ïerschillende ma,Ien een Katwiiks

zaterdag

l{et

$l mrart

I

KNV13-pL

oglamrna \ all

april

zutt'iÍliti' 3l tnaatr luidt, r-OOt' ZO. .ver bet Vlaartlirrgso rlftallcn be_ ,

treft, als volgt: E-tcclsior'-f'or.turra i KNVB-Lreker): Zrlalrtn'or-Ko;1. Iio-vs: Cirpclic-H\rO: C:rprcllr' 2-Zqálrrrr,crt

I

I

I

-41?.4 - -&z-ze-<Z ,/V .,+r-aá .?áz

doelpunt voorkomen, toen na een half

in

tie'komen. omdat de thuisclub

de

teueels wat liet vieren maar resultaaÍ leverde het niet oP. vlak voor .het einde kreeg de als rechtsbuiten , onsestelde v. d. Oever de kans waarioó-hii-Floorde sehete wedstrijd gewacht v. Duiin had oP links ,liad. I een corner genomen en via een Zwaluwen-spelei kwam de bal biJ v' d. Oever die het leer rneens op z'n linkervoet nam. Volkoreen onthoudbaar daverde de bal in het net. Een prachtig doelpunt! Dit was tevens de fináte vaÀ deze rnatige wedstrijd, clie volkomen verdlend door Quick BoYs werd gewonRen.

$porttoto N,V.C.

ac-

Zwaluïvert naa r 2e plaats Zoven pnnten, r'oor Zu'nlntt'en zorvcl als voor llK l{IX, heblrcn rveer niettu'e spantting gelxachl, iu onze rvekelijkse

$Ilorttotll. Een cornplirnent iu diÍ r,crbzuxl vooral voor oruo anterdag' voetballers, die zo tliku'iils hekkesluiter aijn geu'eest. Door zij het felt dat tle drie niet genoemde verenigingen -stukdauk voor stuk nie,t hoger klvanren tlnn een vljf - nu inee-ns rnet acht prurten voÍ|I'sptorg op hekkesluiter frot"trtna, tle trveetle 1rlan.Ís te lrezetlcn. Ile achterstand op Dr: Ilollantliarrrr lxrdr:arrgi ttu u'elislaar' ilog neg:en puntetr, Inlat tnet trvee gocde toto's hnn tlit ver" sr:hil vrÍIedig tt'orden genivelleerd.

\iolhouden tlus, Zwaluu'err ! tr/oor rua,t tle onder:lingc ptttttctrvet'ltutltling hett'eft r:rtrl" plege rnen rleze stand: 165 pnnten

t.

puntert

+

7,!\'AI,UWI'N

15G

RK II'IK

1,54 puntetr

4.

\IITC F.OIÈTUNA

I,l8 punÍen

;).

en

zontl:rg

I

tuur-Floor v. ouiin goed doorze[te. weid het 2-0. Een enkele maal moest

íz

KNVB-programma

bóde na een afgeslagen aanval de bal

in de uiterste bovenhoek, onhoudbaar voor v. d. Iieiiden. 1-0. Uit alles

keeDer Den Holtander daarna

íz

I54 punten


O?z/424

-4ry.4-

,, ^;r

Degrad,eert Zualuu:en z&terd,ag dtfinitief?

I

.*

j

Suplroltcr's leln Z*'alulven

di<t

I iil(ii'Êt('n de tocirt rraaL Nooi'drvijl< I tt'illcrr inccnlillir:n. krrnrrcn zich

j I

tt,t vanavorrd Iinn urlr opgcloll in Flxt:clsioi.

I

Zwaluwen,

in de knel

Zwa.luwen vecht zaterdag tegcn $oordw[jk uit, voor ziJn laitstê íheoretische kanr om tweede klnsscr

tc

Gpstelling

bl{Jven.

KiltlUH-elftallen

r

Theoretisch, wenb elleen door het wiq.nen van alle nog te spelen wed-

.[tc

kunnen oirze s-tadgenoten nog geliik kornen met GSV, maar da,n dez,! ploeg -lnoet verliezen. zaterdág van Ter Leede Noordwijk is echter nog kampioens.kandidaat. zod&t we hiet -anders kunnen verwachten tian dat het lói ven _. Zu'eluwen zaterdag bezegeld strijden_.

ZTIIAí,UIYDN i-.r"

tot nu toe werd

lr,, tr

irt

tl.r

:

r., tl. .[itri]dcn. tlncJt A.

rcn cn P.

St:hoer

\\'cstcrcli.ili. rrclri.r.r; ,r. Vclir. I t. O. Sloots cn Ii. r,. Rcr: niddett; I). I(ool, \4'. r. rl. Bcr'g. rK" dc Bloois. ,I. Sirnrrrrr r:n \\/- i,r"{, l,Írtlt'. r'oo t .

woïdt, -ook-al .wonnen onze staàgenoten destijds thuis met 3-0. Ove-rj_ gens de enige zege die in deze com_ petrïie

Vlt.t:u'tlin,gse Itff ]"6"el !Ictl

l.ia;ttott, rrtLcrd,Q.{1 an zontkt{} 'i' t'l lJan.de op* lplliitEctt t r I I :

geboekt.

.1.

L

/t

-?a/**4a-z?-r4-ra4t-L -

Besliss

Vz4-áa4 // ,/

htgen, ua\íeru

z ? 77+.+-a-/

rV á

e-

rlu als riipe appels

T}EGRABATIE VOOffi ZWAT,UWEN, SPIJKENTSSE, SF{S, YVGZ EN TOGR? Spijkenisse de band rnet de 2de klas {Van onze sportreclactie) nioê[ afsniiden. wanl de Klaaswalers Dat het in vele klassen van de Wcs- ziin vccl d'oortastender dan het aanvaltelijke voetbalcompetltie uiterrnate lehd zwakke Spijkenisse. Met de zeker' spannend ls dl,t seizoen bewiist het freià O,at het 2dó klass.erschap is veilig zal de 's-Grav. SV in staat zijn felt, dat €erst op de laatste dag waar- Eestelcl op een volledig competltleprogramma Ëi.i .].er Leede een gelijkspel !" - q"aan de ortle komt, de meeste beslissin- vechte,-r. vooral nu eiook voor de thuis-

I

club niel.s meer te verdienen va1t. Zwart Wit eaat bii Rijnsb. Boys, -dat ock vrij va-n zorgén is, nieuwe winst tege,moet, vooral n.u de Rotterdammers ei een éer in schiinen te stellen het ftog zo ver mogr:lijk te schoPPen.

gen tijken te vallen, Ze rollen echter nu ooli meteen als rijpe appels van tle boom. want in de tweede klas kan tle terugkeer naar tle Sile klas voor Zwaluwen em Spijkenlsse zeker worrlen, terwtjl voor SHS in 3A, mogelijk YYGZ in 38, Leiden in 4A en TOGÊ in 4D het doek eveneens kan vallen. Die Haghe gaat in 48 als kamPioen over ite streep aangezlen tle Hagenaars het nog vereisÉe wlnstpuntje dat hen van

ZATERDAG (Van onze medewerker) Zwaiuwen speelt zaterdag weer een ullwedstrijd. de laalste van het seizoen, ditm:ral tegen ..Noordr,vijk" en gaat

hoogslwaarschijnli.jk opnieuw een ne-

derlaag iegemoet^ Toch zul1en

de

Noordwij,kers zich nog wel de koude douche herinneren van de rvedstrijd. in Vlaaril'lngen toen de Vogels met 3-0 zegeviercien.

de 3de klas scheidt togen ORNAS moeten kunnen behalen.

Welke club Vy'est II zal vertegenwoor' digen in de s,trijd om het landskam-pio'enschap kan morgen nog niet wqrqgl besli,st. Noordwijk zal zidn ongetwijfeld als c'andidaat numrner één handhaven door te winnen van Zwaluwen daÍ daarmee tot degraderen word't veroordeeld. Overigens iullen de roodrbroeken de wedstiijd in Vlaardingen nog wel herinner.en, toen Zwaluwen onverwachts ,won,.,. Even onverwachts was op diezelfd,e 14de oktober de 4-1 overwinní,ng van Koz. Boys op Quick Boys. Gaan de i We.rkendam'mers dit kunststukje voor eigen publiek herhalen of ziin zij meni

taal vers)agen? Bij winsi blijft er nog een kansje. Quick Boys is de laatste weken niet zo daverend in vorm en sukkelt met invallers, zodat de Katwijkers het bij voorbaat moeilijk krijgen in Brabant. SSS zal er voor zorCen dat

VOETBAT VOOR

|

I I I

I

I

\.[et de Íraaie kans op het kampioenschap voor ogen zullen zij e'chter

wel duchtig oppassen zich niet ten te laten

trveede maie door Zrvaluwen overrompelen.

Áan de Keíhelweg moet Zwaluwen 2 in staat geacht worden R.V.V.H. 2 uit R.idderkerk de baas te blijven en daard,oor z'n aanspraken op de titel te handhaven. Zwalulven 3, eveneens thuis spelend, rnoet het opnemen tegen S.H.O. 2 (Oud Beijerland). een ontmoeting waarin partijen ell<aar rveinig in kracht zullen. ontiopen.

I


LlIis" Dicl;l lipcs Marrrt. /urhter -\!ttrtts ) heelt de roorte,lfel.ijl;a 'l"v.a. llrrceri.dotl.man. rlcrr d€ ltecÁe munÍ r,erslagcn. [:Iet is 2*$ r'oor .ftonrdt,rlÈ. hoílend


./d ,h-Zr't*á

u.,..2r'>7o.t . z4

o-l{-a-atla*T

z /

sg-e-"4-a-z>/y'

Boys, een van deze beide clubs wordt lde

of

rN'OOADWIJK \ klaskamploen Quick in West II. Koz. Boys is definitief aÍgevallen

r

na het gel[ike spel tegen de Boys uit Kntwijk. Dat wotdt overigens zaterdag wat in Nieuw-Zrriri: Quick Boys*Noordwdk! Zoals -verwacht zlin er div€rsc beslissingen gevallen: Zwaluwen tal niet krrnnelr genleten van de interregionale indeling van tle 2de klas nu degradatie zeker is geworden. Spiikenisse hietd de boot nog even af, manr ontkomt toch ook niet. Evenrnln als SHS dat naar de 4de klas teruggaat en zal wor.den gevolgd door Loosdulnen.

he;t

[Jitslagen van de KI\{VB Pdo KIas

g,ijnsb. Boys-Zwart Vgit 0-z Koz, Boys-euick Boys . . l-I

strijd

g-?, Spiikenisse-SSS Ter Leede-'s-Grav. $V .. l-0 Noortlwijk-Zwaluwen 4-l

aan de top naa,r alle waarschijnlijkhèid i$ beelist in het voordee,l van Noord.

is

d /.

em SHS d*graderen

V,wa&um$,yen

torwijl de

"..e-,,

Zrvalurvên degradeert.

'vijk gewordon dat Zwazerlrer

luwen lolgenrl jaar

r:Íiet me€r

klas zal

in de topult&o{nen.

De Vlaardingse Vo-

3els verlore,n

bii kop-

loper Nootdwijk :.oyaal en daarmee werd het degradaiÍebt becfisL Spijkenisse hield de spanning er nog een weêkje in, vr'aHt en,igszins ve.rrassebd voroverden v. d, Schee e.s. tegen S$S een winslpunÉje eu daar zowel

de 's-Grav. SV a1s Rijnsb. Boys verloren, blijft en nog eên heel kleine theoretische kans bestaan voor de groonwitten. Ln haàr laatstê wedstnjd hee.ft GSV tegen Ter Lee'de zichzelf dus niet in veiBoys ligheid kunnen brenggn. Rijnsb. héeÍt na het ver'lie,s têgen Zrilart litflit nog

áttijd twe€ wedstrijdon voor de boeg. Noordwijk staat er bovenaan biizca:der gunstig voor nu de grote strijd Koz. Boys

Boys urrlxsliril elnrligde. De YÍgr-Quick zijn dus echÉ kansloos. lvÍ€t 'heodammers

ove,nveel puntèn, nraar een we.dsbrijd mindm dair Q. Boys, is Nootdwijk dik

.

favoriet.

l6

Noordwijk

t6 15 16 13 18 13 169 16 'I

24.lSSS

1? 2.1 lRijnsb. Boys 17 2? l's-Grav. SV 16 19 lSpijkenisse 16 18lZ\l Át U\{EN

Quick Boys t{.oz. lJoys

Zwart lvit Ter Leecle

/-."-*.* otrZo.*,t

oy

? (*

.Ízê .r'eal*.{: 'tr

;:2

2

[Yoardwrjk opnieuw a,an rJe kop I

1 De

nieuwe leider iu de westellike klasse heeft in de eerste pláts ,trveede zun .eigen posifie niet onbelangrijÉ ver_ gterisd-, dócr bovenàió"--À"ï'

táï,ïï

hekkeslulter Zrvaluwen bezegeld.

tm_

mers door deze nederta^ag ie kómen vast te sta^on, - da,t de Vla.ardingers in het nreurve seizoen opnieuw na,ar do derde ktasso terug zullen moeten ga.an.

o

?n''Fo^t"

t4"q.o*<-.<"n

-/

z{

F-'a.azn-..

/t/"

f,lvnalulden edt eflr: ï)&s In ífiat,st,e lninuut

flikkerde

z-

,-Ey€n op..Van de tegenstand van dê ZWALUWENi d.r v.d. Reydan; .,i 8chffr. gasten de Meer passeerde be. ten en lryest€rdiik: m.: Vàt, Sloots en Van v.: Kóol, -v: d. 8crg, f-ryrup enkele tegenstanddrs, maái ai. tRee; 8lois, Slmons en v,d. lvleer,

Jii {l'ï" ï[ Jl.*,,t';t "1".t*i: iï:1":ï ging- Er gebeurdc ;" ae "-àoi.i"'l-eïii ."

verder weinig ver.metden;*;;;à;;s.--"'"

Srrgge deÍensiel _ In de t}r.eedê helft zakÍc het oeil van. u'edstrijd aanzienti.iÈ. -i\t;.;àr;i'iË1 ^ile kree-g _.rl.cinlg val, meer op hel stugÁe terdedigtnssspel van ae i.laaiatns-Ëis. j

i


-lír-.q*z *Z

z / zto.-*z/4-f n? ó

a

h'oordwiilc gef ffwaluï{en geen [cans 0p nieu]ye Yerrassing llruisclub op cle' Zrvaluwenheift, zonder dat De illusie van Zwalur,ven, lnet spcl zo mogelijk optricuw ccn r.'errassende hct spel van Nor.rciwijk bijzonder verzí [(. t('gon Nooldwi.lk uil ll('l \ uur le sle- rÍiocht te imponcrcn. Dat van Quick Boys pe'n, is u't'l heel snerl in looli opgegaan. moet beslist hoger worden aangeslagen, Want binncn de vijÍ minulur veroverde maar de Katwijksc ploeg beschikt niet Noordwi.il< met een :l-0 \'oolspr"ong. toen o\nl sL'hutlers uls Kces Marijt en Heemslcn afsl.andschoÍ: van nrirlvoor Kees Ma- l<t'rk. Daaront wor.('lt het zaterdag in de

Ktrtwijkse duinpan tussen Quick Boys en Noordwijk een open strijd. Kees l{arÍjf cffecluecrde llet grotc veldovet.wicht van zijn club na een lralf uur rnet e.en tweecle vallen. en verdedigen, dan o;r eren heuse tref{er, toen hi.i door de ZwalurvendeÍenlirachtmeting. Doorlopend o1-rereerde de sie gleed en ool< Dich v,d. Reyclen geen schijn van kans gaf" Met een comfortabele 2*0 voorspfong kon Noordwijk de trveede helft beginnen. Speel op_de aanval, zo had de ZwaluwenLrriin€r zijn spelers na d.e rust het veld jngezonden. Iíet gevolg was, dat helt spel in dc tweede helft een meer verdee.lcl karakter kreeg, al bleef de thuisclr"rb <le uitgespt'oken bcterc ;])loeg door ltet grote verschil in aanvalskracht. Te r'eppen over de onrnacht van cle Zwaluwenvoorhoede, die luwen winnende Noo,rdwijk was de lachenhel, bovendien zonder de geschorste piet de derde bi.i- het 1-1 geiijke spel, dat Koz. Fioogerboord moest stellen, mag als overMet de 4-1 netlerlaag in Nooreh.viik werrl Boys ern Quick togen elkaar bewerkstelbodig rvoi:den beschouwd. Zelfs de opstelhet lot van Zlaluwen nu ook theoretisctr ligde, wat voor beiCc ecn tcleurstellcnrl ling van Werner Vermeer op de plaats van resu,Itaat beteknde. Koz. Boys werd Want puníeníal van bezegelrl. zwaluwen kan het dt: ge:schorste Piet kon .geen groteÍ,e stoot's Gravenzancle S\r, dat cle compe,titie met hiermee voor de titel uLtgescha'keld en .liracht in deze linie brengen. Tot eêh zal komencle zaterdag de in een 2-0 netlerlaag tegen Ter Leede besloot, Quick Boys kvi,artier voor het cinde kon Zw,aluwen niot meer bereiken en zal volgenel selzoen Katwijksc duinpan van Noordwi.jl< moeteitr Noordwijk de opvoer:ing van de voorspt:ong in ile 3e klas moeten uitkomen. Al moeí winnen om dan via een hesiissingswrr llclctten. Toen l<on Hazevoet: een voorzet .het rvortlen hetreurd, dat Vlaardingen stri.jd met Ncrordt'ijk alsnog tle titol itr drr rln rechls mel. cclr bchc('r.st tikje doel'daarmee geen club meer in cle hoogste wacht te kunneri slepen. Want, dat Noordlrt'lfend atlonclr.r'r. Evcn tevoren was zijn lcsterende uiíwedstrijd lcgen r,vijk klas van het zaterclagvoetbal lreeft vettlor-'lman Vatr der llcyclcn ool< kansloos gegart geen rvinnen, daar behoeft tegenrvoortligcl, een dramatisch acccrlt Spijkenisse passeerd, maat. ha(i cen der achterspelers tiraagÍ deze d-egrarlaÍie aÍÍerminsÍ. trrrieu.l enketo twijÍbl over íe irstaan. Spijkenisse de bal van de doeltijn kunnen trappen. i eir viiancl zullen het er lvel over eens zijrt kan .no'g slcclrts i;heoretisch aan de degraUit een verwarde situatie voor het Zwaontsn.appen. Het zou daarvoor zijn I rtat zwatuwen met haar huldige topelftal datie : nieí in de topklas íhuis hoort. Woralt íle twee rcsterende thuiswedstrijden tegen luw'endoel maaktq Kees . Marijt er 4*0 r,an, Zowaar slaagde Zwaluwen er in tle komenile zomer niet intenslef geíraind en Zwart Wit en Noordwiilc r:noeten wirrnen. ondergaat het elftal uiet tle notlige verDe competitieleicler is Quick Boys wcllaatste minuut nog in de tr.adjtionele eer nieuwing, tlan han u'orden gevreesd, dat gezind ,cloor Spijkenisse komende zaterdag tr. redden. Sjaal( Simons zag zijn doorzetgrootste zal nroeite de geven tegen zelfs eerst en Zwart Wil Zwalurven vrijaÍ te lcil en \olhoudcn beloond mct clc bal in d+: in kriigen zich heó volgende seizoen SSS te laten spelen. llet lvas natuurlijk Noolclwijkdoct lc lopen..Het $,erd dus dercle klas te hantlhaven, zó zwak is hct vecl logischer geweest voor kom.endc' za,het I huirlige elftal, tlat op.ele been kan wortlen Spijkenisse-Zr,vart Wit. R|nslr'

li.j1 1{ogolhard juist onder de lat in het Zu'aluwendoel r.'erdwt'c'n. Zr.r'aluwen bleef hêl. accenl. op de verdcdiging leggen en cic stlijrl leek mecr op cen spelletje aan-

Zlqaluwen naar de derde klas

Debwt{rnt, N oord,wi,ik l,achende derd,e Niet drarmatisch

tendag

Boys*SS cn Zwal.lrwen-Ter Leecle vast Hoe hcmclsbreed verschillencl is het in te stelien. Da'rr zouden alle clubs op l7 en

gebracht.

het Noordwiikkamp. Dit seizoeu itl de top- 18 wedstrijden ziin gekomen. Nu speelt kltrs debuterend. kan Nr-ror,th,vijk slcchts Koz. Boys als gitst van Z*'aluu'en zijn slot-

via eetr

beslissiugswed'stri.jc{

het kampioen-

schilp nog onbgirilu. I{et inel 4-1 vatr Zwa'

weclstri.jcl err blijÍt Spijker-rissc olr 16 rvecistrijcien staan, terrvijl Zwarl Wit of Noorcl'

wiik zijn laatste wedstrijd tegen

Slrijl<c-

nisse pas over drie r.veken zal kutttten spe' lc n.

Voor komendc zaterclag ziin vastgcstc'ld' , Quicl< Boys-Nout'drvijk. Zivert Wjt-SS. lTer Lcede-Riinsb. Boys cn Zwaluu'cn-' 1 Koz. Boys. Daarna bliiven nog open slna'l: I Spiik,,n,..sc--Nouldwijk^ Spi.il<cnissc-Ztr' jjnsb' i Ut't, Zwl tu*en- f'cr Leerle ett It I Boys-SSS.

1-1 vorlr Noordwijk eu daar.nlee was de ldegradatie ran dc Vogels oflicieel een I t*it.

En Crt ztjn de standen: ,T'Iï/EEDE Kí,,4SSfi 10 4 2 24

Noordwijk

16

I{oz. Boys Zwart Wit Ter

Leedcr

SSS

Ri.jnsb. Boys GSV Spijkenisse

Zwaluwen

2t/

,íà4/a.aa

Zwaluwen verliest rnet 4-L

,7.-*gn/

^ -Znz*--z'<.áao",y L z2 t+t.avat-r-/ ./? ó

<

Zwaluwen V. moet de 2e klasse verlaten ROïTERDAM Het Vlaardingse i ?e klasse Zwaluwen, geilurende vele jaren een I Noordwijk 16 -zaterdas-

der sterkste clubs in her voetbal, moet nu de pe klasse,

I au I

PH:!::Y. Z*uriWit

laag tegen Noordwijk kan het

ate

achtete pl&ats op ale ranglijsó niet meer bereiken.

;i

fO tS

hoogste rlle deze sector van de KNVB I Ter Leede 16

kent,'verlaten. Door een 4-L neder-

24

18

tsB-22

179622435-22 1.7 g 44225:3-?.8 16?54193q-23 168261836-27 164751526-36 166191330-39 18 4 ir I 13 24-30 16 3 3 70' g 24-47 16 1 510 ? 13-31

Qurck Boys

16 16 's-Gr.zande 18 SSS

Rijns;b.

B.

Spijkenisse

Zwal. Y.

15 13 13 J.6 9 ?

16


- á.2<ar*x-lz>ze

41 ///-4

Z6

I

rotrde

,/

zo-.

.u*t-*É

í4e:t!

e

de Yaethal zaterda$

Lot vaffi KwaHruweue ïMetrd de$lmfr&ileffi hemese$d De voetballerij van zatcrdag heeft zor'vcl lt:1t:ut'stcllirrg lls vreugde gebracht" Teleurstelling in de cerste plaats omdat ltet lot van Zrvalurven definitief bezegeld wcrd etr cle degradatie nu oÍficieel tot een feit rvercl. Hopelijk zal het vei'blijf in cle det'tlc klas niet langer dan eeri scizoen duren. Ook IISB stelde ons te' leur door eïe laatste cornpetitiervedstrijd te veriiezen. Vi'eugde in het FIVO-kamp cloot'dat de HVO'els ziclr lrijr,r'el in vcilighr:id brachten doot' r'ati i\{FB .l.e 'uvinnen, ivaarbii nog kuratrr rïat DSO

EW

At.ulrygil GEDËGRADEERD

Niet-impcaË?erend

NoondwE$k slaat Zwaluluent met 4-1

verlool.

Zrvaln$'r'n

Hoerru'e.l ]rt:1 s1.rel vian tlc'.tootlbi'ot'kctl in ck: rveclstlijd Nooi'drviill Zrn'aluwcn ttir:l bcpairld impotrcei'clc hcbbcrr zli z-icb niet t+:n tu'ct''rïen rnale tloor Zw;rlltrven latetr vct'sclralken en lnet vrijn-ul dr'' zelfcle dor.lpuillenvct'hrtuding, uraauncc zij dr.rstijds in Vlaat'clingctt

:l-tt\'l'H !, l*0.

I)e Zu'altnven llttsetves lreblren

rlt' RVVFI"i"csct'\'os mc1 sleclits 1,Lr r'crslagert. I)it aloellrunt hwart pas na eeil

vei'loren

5 l'ninuten was maal hon een Zr'valurven-ltacli schot .ir.rist onder r-rog juist op clc doelliin recldctl. de lat van cle voet vatl K. Mariitr loen v. d. Reyden leeds gePas-

i""tr t'"", hard

,cle Zqtaiuwen-doeltnan te mach- seerd was.

\'ocrtll gcmist.

ti,g. Daar de Vogcls tolhaldden itr een verdedigcncl sPel, ilrccg de stlijci een t,arncli.ik eenzi.iclig hi:ilaltter'. Vooltdr-trcnil tvercl dc I Zu,'alnr.ren-veste beclt'cigd cn dil

Olrk ua dc t'usl rvlrs Zlvalu\rrcrl rvel ht:t lneest i]l de aalrval maar iloelpttntcn liw'amel ct uiet mecr'. Omdat ook I,,VVH niet l-ercïer

{lvam tlan crrigc- iroclcscht_ippor ,lre tllels olrlcverrlerr. r'ei'kicgert rlc Zlalulrrct] toch ! irostGle

llui.ld" na ceit hltlÍ' uut tol tlctr Lirveede doelpunl r'ln Mali.jt, dic

had vlijgespcclcl ct.t lzich kr:ullg onhortdltitltl stpot tlí: t erl'olgens (2-0).'Met, clczc stlnd gin11 tlc lust iir. Daa|ua lvits ltel llpel ïrll tileet verdeeld. De r'ocrt'hoedc t att de zwart-uritten l<tlraln ct' llL.l 1v41. t-l"reer aall te llas, zotlcict' zich evenr'vel r.'ccl serieuze ]<ansen te scheppen. f)c nauvallen van i\ooiclw ij li ditnt'cnlcgcn lileven vclor'111nrt:trrl gcll'aalliill elI een-

lrnnten"

42

tvolrnen zij de stlijd.

Reeds biDnen

lralf unr spelen dool Wirn Visser: {oi ,stanrl. !:lierna tverden nog e1l" {<ele i<etn-qcn orn ilc slt1}lil c}p te

{.q*o4

I

i4...,1

áZa,/ -

-*a4-a4

Xa4

,/

Dit bleek echter nitstcl var"r bracht Hazenoot ttit cr'-n r'<lot:^

executie te z4n, want er.etr lal.er zet van recirts met ecrt kor'1 cle stand op 3-0.

Nadat kor-t vool tiicl t'ic snclkr en actieve I{. Mrili.it nolimael$ het doel had gevor.rdcn, n'ist .Ï' Simons in de allerlitatst€ l"r)inuul: van de wcdstlijd aan de oiet'zijde het leder over cle lijn te ',verken en zodoende de eer' 1q: redden

I

Met i:lezc nederlaag lvelcl cltr degraclatie van Zwaluwen officieël iot ctn jleit. In hei volgertde seizoeu nroct cïe ploeg het ilr de derclc klas gaan ploberen,

e 6 ?*4ed-a4,í- ze ó

<

NOORT}ÏruJK AAN BE IEÏDII\G NA ZEGE $P ZWATK]\6/TI\{: &L Slecht spel van Maardingers Ondanks afbraakvoetbal van het gewone soort heeft Zwaluwen de degradatie niet kunnen voorkomen. Dif middel heefit de Vlaardingers evenmin geholpen bij hun poging om Noordwijk uit te

Kees hem de

bal voor de

voeten

weg, terwijl doelman v. d. Reiiden reeds in gèslagen positie lag! Via de grng scnouren ging rus van rechLsbacK rechLsback Schouten heÍ, leer naast. Het aantal hoek-

schoppen

voor Noordwijk groeide

derniáte snel, dat rnen langs de lijn de teuing niet meer bii kon houden. Het doelóunt, dat de zege veilig stelalle de, werd echter pas na een helf uur

schakelen voor de strijd om de kampioenstitel, die nu in - J. Haasnoot rondde van dichtbii hevigheid woedt. De roodbroeken trokken zich niets aan van hun eeboren. tegenstanders en \ilonnen verdiend met 4-1. Hun kampioenskan- een combinatie met K. Merljt en g' Barnhoorn af (3--0). sen stijgen door deze zege aanmerkelijk" Noc *merkrvaardige seen tlen mlnuten latet weril wijze zetfs 4-{1. Na vijf minuten reeds trok mid- nen. Nog voor rust kwam Noord- het o-p deze middag weer wijk op 2-0, opnieuw dankzij K, Map Marijt schoot tegen een to8o.nvoor K. Marut, wij aardig op drcef - 4,1 ziin re- Marijt, die feilloos reageerde op een stander. ván deze sprong ile bal hoog gisters op schuttersgebied open. De ,,uÍtgekookte" pass ven rechtshalf G. voor hét doel, waar K. Ma.rlit' met zlin rug naar het doel' naar sprong. Viaa,rdináse doelman v, d. Reijden Passchier. Doelman v. t!. Eeiiden stopte de bal was ondanks de grote afstand (25 tegen het achtshoofd van do Noordmeier) kansloos. Overigens dankten Mqchteloos wijkse aanvalsleirler, waerop het leer de ga.sten het aaJr het voortreffelijke Na rust liet Noordwiik zícb ààn- ln, het verlaten doel belanalde....!! werk van hun goalie, dat zii bii rust niet tegen een veel grotere achter- vankelijk geheel insluiten, doch de

stand aankeken. Midvoor Ma,rijt, had Vlaardingse aanvalslinie was volslaer kennelijk zin in en schoot in alle gen machteloos. Doelmal Van Nierop standen op de zwaluwen-veste, waar behoefde slechts drie keer zijn hanv. d. Reijden hoekschop na hoek- den uit de mouwen te steken 0m schop moest weg)geven. Trouwens hij reddend op te treden, Na 18 minuwas niet de enige Vlaardinger die de ten kwam pas het eersLe goede schot bal te pas, maar ook vaak te onpas van de Noordwiikse aanvalsiinie. lbuiten de liinen van het veld diri- Twee minuten later stond K. Marijt geerde. Zlraluwen trachtte tevergeefs zijn broer Map in de weg, toen deze de bakens te verzetten met verre een formidabele rush over het gehele itrappen door het mÍdden, die echter veld ondernam en daarbij zes Vlaardoor de sterke tegenwind van elk dingers met het grootste gemak passucces verstoken bleven. De Noord- seerdte. Toen Map zijn eerste en enige lwijkse defensie behoefde zÍch daar- opmerkelijke daad in deze wedsírijd voor niet eens overdadig in te span- naar behoren wilde afronden, schoot I

nrNoodrêm"

Zwaluwen bleef volharden fur heí afbraakspel en trok daarbiJ. meermalen aan de noodrem, hetgeen door de zwak leidende a,rbiter niet naa.r behoren werd onderdrukt. In de laatste minuut moest doelman Van Nierop voor de vierde maal de handen uit de mouwen steken. Linksbinnen Simons (Zwaluwen) deed het ook en sloeg de bal uit Van NieroPs

handen in het doel. (rl--l). De aftrap was daarna nog slechts een for-

maliteit.

tikj*

I


"laa-z-jl

z

át

"êê-zéeé?eé

rg é

z

Iïoord\e'ij k hezegelde lot vaÍr Zwaluï,t,en: 4-L

Afhraakvoetbal baatte Vlaardingers niet T{ET lot rr

vau zwaluwen werd zaterdag op het Noordwijkse sportpark bezegeld: Degradatie naar de derde klasse. rn een overigens matige wed.strijd bleef kampioenskandidaat Noordwijk met 4-t de baás over de vlaardingers. Iret is toch wel duideliik, dat zwaluwen het arleen bij de gratie hun voortreffelijke doelman van der Beyden zorang in de tweede _v_an klasse hebben uitgehouden. De Vlaardingse doelman moest tot de Noord.u'ijkse rniddenr,roor,onnriddellijrk viermaal toe de droeve gang naar een oeÍha,rd sciirro,t a,f d,at als een rgnanaat

het net maken en wel v/egens een hattrick van de Noordwijkse aanvalsleider Kees Marijt, die zeer goed op schot was en'een doelpunt van linksbinnen Jan Haasnoot. Op de valreep wist Zwaluwen ten slotte nog de eer redden, hoewel dit een uitersl dubieus doelpunt was. _De thuischÍb begoÍ! in een troog temrpo.

in' de rcchterbovenJhoek insloeg: 1--0.

Geen ueru)eer

Slechts enl<ele rnalen kvrarn Zwalawen tct een behomlijke aanval, Deze werden dan rneesbal ingeleird door de gevaarlij,ksbe man uÍt de Vlaardin:gse voorhoede, lin[<sbuitten Van der Meer.

Hij kreeg ectlter onvoldoenidê steun van zijn medevoorwaar,tsen, die met

name van het onclerd,eel schieten geen kaas hadrden gegeten. Bovendien wijdden Van Ree en Vefh, de Vl,aandir:rgse haníha'lfs, zich te,vedl aan hun verrd,edigende ta'ak en steunden hnrn voorhoede onvold'oende

Het rnidrdenvelld was vast in [randen vran Faesdhi,err en Van der Me,ul,en. Da'nk

zij het goede $teu.'neÍl'de werlk van deze No,orctwijtkse íhalf,hnie. werd &rert na pre-

cies een ,half u'ur srpelen ?-4. Gerard Passdlrier gaf ,een rui.\rêÍê pass naar de goed wij,geiropen I(ees Ma,rijt, D,eze nnikte rne't de linlkenlroeri op de onhesdhe:rnrd,e hoek van ?r,et Zwatruwendoel. Tegen de harde, Iage s*r:uirver w.a6 €leen lree6rers-

De dhuisctrurb dru{kie door en ,tegen dit kruid ,gewassen, 2J) Even fLiikk'erd,e de tegenrstand van de Íelle offensief hadd,en de gastenr weinig g'asten no,g oip. Van tder Meer passeerd,e verweer. Met kunst en vliogwerrk werd

d,o'el soho,ongrdhouden en Van der bei<waarn,e,n4<el'e tegenstanrd'ons, rnaar a{Reijtdgn rnoest enkele rrnarl,e,n zijn niet leen kon lhij íhet oo:k niet klarerr tegen geringe ,taleniteÍ! .gebruirken om, bij harde de ,goed slult'ende Noordrwijkse veddesdhoten van Map en Iiees Marijt, doel- di,giÍrrg,

èet

punien

te

voorkornen. Na 20 rnin'ulten

Enkele'flitsend,e ,aarrvallen over de vleu- behoefde hij bovendien niet over gelrrlk gels rukten de massieve Zwalurwen-d,e- te klagen toen een,hard sdhot van j Íensie uit verbanid. Toen na b minuben Marijt, br.liten zijn bereik, juist d.e paal I de ba1 bij l(ees Marijt belandde, vuru:rde

PeíL zulrt trn de tweede trellt zalhte het p,eil van de wedsbij,al aanzienlij[<. Noorówijtk hreeg wei::,ig vat meer oíI} het sbugrg€ verdedigea vaa de Vlaardirrgerc. Dee


I

kr""g weinig vat rneer op {het st'ugg€ van de Vlaar'clingels' Deze

I t"raËdieen

xiàE." ï,ietaoor enige Iu'ctut en

l<onden

àanval,Ien-oPbouwen'die niet ;;;-;;; ontJbloot war'en. Een lreer ]'*rnt """ moàst" tinkdbadk Van D'uin vrijwel op de i

ááLiiii" redden €n even later

I

"ái sctr,ot van rnid,voor De Blooir'

vt" Íiutop trorizontaal bij

'rnoest

kee-

een scherp

I Nt kwartier nam ile thutsclub het ""r, **"" o*'"". Enkele sevaarliike r*iáti"í rnt"nff"tt volgtl'en vanaf ile llnkewlour.l *r,a" Man Mariit zlah begon te ontïo"steten dn zijn bewaker Schouteníe iioorawiikse línksbuíten onrilernam waarbiJ hii door,ilc, hele e"n

"ofotusttbeernvandelile en ááro*uot*iteingtng r"f-Í"" tler Reijtten passeorde' VÍestar' áiik k;-uoht"" op tle iloelliin voriler

onheil voorkomen

Eve,n later llcon een lh,ard rsdltiot van sism,Barnrhooxn geen genade vin'den Ibfl Vil d; Reijden,-hil sto'rnrote 'de hoeeil

"rÀt .àtt

À"

ht'

i.[et

gilrrg hi'ern'a ltr'oelcschofir-

op ftret Zwal'u'wend'oel en to"U uur rsrp'elen. werd íà^ -íï. "ettBarnhorrrn tilkte de bal Sie,m itËt ""gËu""t oug.unun

ilái't."tut naar Ja'n Haasnoot, die 9n pjf een 1aag sdtlot inrzon'd dat doet beuÍnt -rriá*^"aJ'wras

de str'ij'd''gestreden' minruiten voor ihet ein'ti 'on'tstronrd er een onrovenzirctrtelijlke situra;tie v'oof nut ïi"""ái"'guu doel. Kees Marijt nr'aa[<' ve,rw.anniin'g een danlkhaar ge-

i*'r. "-

íá"à"

te van de

de bal adhterover in ltret doel het tu ioopo"t. Van der Reijde-n raakte Ieder Ào.g wel rnaar lnon hel, prroJec[]'er

i""lX at""

hi'et rstropp'en.

TegenPunt het vetrd In ,de 44sbe ,rnrnruut, toen velen gast'en n'o-g reeds verrlieten, l<iw'arrnen d'e Doelir""t áurtiuuul te'genpnrnt' ""il""" plukl'c een v'oorzet van V""'W'ierop -án ilt Ae nluht, maar heftig helaa;e{ ilol

à.""r

Ztral,uwen'sp'etrers, rraaikte

hij

*uu" l<rwijlt, di'e 'daar'op op de een áóí"i"Át*r. in 9'" q99l ;i ;d;; rnYetérieuze wiíze Nierriand wirst ('o'f wil'de ;;dtl";-tdd. op ziin geweq-ie

clit doelpunt weten) ten hád, de zeven. adht ZwaluwenspeleÍls *o.et" verfl<laarden het lffi ;;;;áát . . tá weten. . . . Dir'ec! daarop floot t

"lát ïii'!di"àÀi." van der Poort vo'or dc l,aatsrt,e "-ïi';;; m'aal viel rhet oos nror$ nnee dart d'e aft,h;;;ilï tij ".t't clerseliÍk partijiie Zwaltrwen op de mat nr"à"[t .t'uri a']'s vier doelpun'ten van goe'de 1:";J;, ;; producer'en" wist kwaliteit "woouárl-r:t: teVÀn Nier'op, a"V-an der d

'Wie.l-Van Duin. rn Passahierr, De Ko'ning' íÀ-'a"t Meule'n. v Barnhootn', He'erm'sI{aasnoot, M' Marijf ' ' f..rl. C. Marijt. Zr.rialuv'en: rl Valr der ReijCen' a sclhouWesterdijlk. m Vel'h, Sloot's', Van I

lrcn,'

fiftà", u-foof' Van den Ber'g, De Bl'ooys'

I

simons. Van 'der Mecr.


& /.-*=A,*ir"Z*-

J a z-z-z....rrtró rqáz

-

iloordwijk behield kampiocnskan$en Aíbrekend Zwaluwen kreeg meÍ

4-1 ktop

Zwaluwen zo-

waar nog aan een tegenpunt. Doelman Van Nierop plukte een voorzet van Kool uit de lucht, maar één van de Zwaluwen aanvallers gebruikte kennelijk zijn handen om in de, stand nog verandering te brengen.

Van der Poort, die

indruk achterliet,

geen

raadpleegde juist zrjn chronometer toen dit ge6euràe, maar had toch een doelpunt geconstateerd! Enfin, it is all in the game, zullen we maar sterke,

op de destiids in Ylaardingerr geleden 3.0 nederlaag tegei Zwalu. wen.

alle

opzichten tegenvallend Zwaluwen, waarbii nog dient te worden aarrgetekend dat het enigc tegenpunt van de gasten, van verdacht

allooi

In de laatste minuut kwam

Scheidsrechter

Noordw-irjk heeft- zatgrdag op overÍuigende wÍrjze revansche genomen

Met de overtuigende c{ifers 4.1 werd gewonnen van een in

Tegenpunt

denkenl De wedstrijd was overigens alleszins verdiend door onze plaatsgénoten ge-

was!

wonnen!

Door deze alleszins verdlende overwinning van onze plaaÍsgeno. ten is de kampioensÍltel ln West II nu binnen hun bereik [oko. men.

Neen, fraai voetbal was er zaterdag op het Noordwijkse sportterrein niet te zien. Dat kon ,ook. niet, want we hebben ons in gemoede zitten afvragen hoe het mogelijk-is dat een club die een dergelijk partijtjé af-

braakvoetbal demonstreert als Zwaluwen het zolang in de hoogste regionen van het zaterdag-voetbal heeft volgehouden! Vrijwel nooit kregen de roodbroeken de gelegenheid hun normale voetbalspel te ontplooien. Steeds werd het spel onderbroken door al dan niet regleÀentair juiste aanvallen van de zwart-witten, die uitblonken in het out of cornertrappen van de bal.

Dat Noordwijk er desondanks in slaagde nog vier doelpunten van goed gehalte te maken is daarom een prestatie van de eerste orde.

Noordwijk zette vanaf het begin er de sokken in. Met man en macht werd ten aanval getrokken en reeds na 5 minuten leverde dit succes op. Even kreeg Keês Marijt een kans en loste r van grote afstand een hard schot, dat juist iuist onder de lat als een projectiel insloeg. De Noordwijkse aanvalsleidei bleek zijn íchut-

Noordwijk

liet zich even drijven op

kervleugel ontdeed Map Marijt 2ich van Schouten. Hij het even op zijn heupen, omspeeldè

schaduw rechtsback ?iin kreeg een stuk

of vijf

tegenstanders en zouwaar-

schijnlijk nog gedoelpunt hebben ook,

;'.

;Jit"i

er

als

stellen onderscheidde.

Fel offensief Ook schoten van Siem Barnhoorn en Kees 'fegen het felle offensief van de Noord- Marijt werden door de Vlaardingse doelwijkers had Zwaluwen weinig verweer, be- man bekwaam gestopt. Na een half uur halve dan afbraak! spelen in de tweede helft was de strijd beVan der Reyden had niet over geluk

|

te

klagen toen na 20 minuten een oerharde [,ogel van Kees l\larijt buiten zijn bererk 'egen de paal uitcdnspf,tte. Ook de voorhoede van de Vlaardingers hracht er weinig van tcrecht. De enige gevrarlijke man. linksbuiten Van der Meer, kreeg onvoldoende steun van zijn medevoorwaartsen. Bovendien mangelde het deze voorhoede aan schotvaardigheid, zodat in .de eerste helft, de Noordwijkse defensie zich weinig zorgen behoefde te maken. Noordwijk verviel niet in de fout van de uitwedstrijd door steeds te blijven hameren op de Zwaluwenlinie. Het spel werd goed over de vleugels gespeeld en daardoor ontstonden openingen.

De Noordwijkse halflinie verdient

boven-

dien een eervolle vermelding voor het goe-

de stuwende werk.

Jaap van der Meulen onderbrak het overgrote deel van de Zwaluwenaanvallen en Gerard Passchier maakte zelfs de voorbereiding voor het tweede Noordwijkse doelpunt. Dit was, evenals het eerste trouwens, een juweel! Passchier gaf een voorzet oir maat naar Kees Marijt en deze richtte precies op de onbeschermde hoek van het Zwaluwendoel. De felle lage schuiver, met de linkervoet genomen, trof feilloos doel, 2-0. Met dcze stand werd de thee gebruikt.

slist. Siem Barnhoorn gaf een

72 6/*

de

mooie voorsprong, wiit echter niet naar de zin _was van Jaap van der Meulen, die zijn medespelers met een ,,Vechten jongensi,, tot meerdere activiteiten aanvuurde. Dit was wel nodig, want de Vlaardingers kwamen, dank zij Van der Meer, tot een paar gevaarlijke tegenacties. Een keer moesflan van Duin, lakoniek als steeds, zelfs op de doellijn redding brengen. Ook noest Van Nierop, in tegenstelling tot voor de rust, enkele keren in actie komen, wat hij overigens bekwaam deed. De vermaningen van Jaap van der Meulen hadden succes, maar dit was eerst na een kwartier. Toen volgde het eerste schot, van dc voet van Dick Heemskerk. Op cle lin-

geen misverstand had ontstaan tussen hem en zijn broer Kees! Nu werd het schot rrvévrr vlogen zijn .rJu schoten rvrrursrr op van laatstgenoemde door linksback WesteruP 'vv!r het Zwaluwendoel af en keeper Van de] dijk op de doellijn gekeerd. Reyden. .de bekwame Zwaliwendoelman. Het regende vervolgens hoekschoppen op had al zijn capaciteiten nodig om verdere het .Zwaluwendoel, waarbij doehán Van doorboring van zijn doel te voorkomen. der_ Reyden zich door goed timen en op-

t;;;^ ;il ;;;r *'á"'i""-h".dben."pTelkens weer vlosen ziin schoÍen nn a"

Zz

Yechten jongens! In de tweede helft zakte het tempo aanzienlijk.

bekeken

voorzet naar Jan Haasnoot, die onmiddellijk reageerde met een laag schot, dat Van der Reyden te machtig bleek. llet werd zeven minuten voor het einde zelfs 4-0. Er ontstond een onoverzichtelijke

situatie voor het Zwaluwendoel. De 6al kwam hoog uit de lucht vallen waar Kees

-2 "/-<44u44 Zet

,/

Z / z-rz a-M

zg

lz

Matig Yoetbal bij Noordwijk-Zwaluwen IÍoogstaand voetbal is er niet to zien geweest in de wedstrijd tussen Noordwijk en Zwaluwen, door de bail. plaatsbewoners met

4-l

gewonnen.

Zwalawen, ilat zíctl. tevergeefs aan alo Iaatste strohalm om aan degradatio te ontkomen vastklampte, heeft van alleg geprobeerd om de roodbroeken

uit hun normale spel te halen. I)at Iukte volledig, dankzij destrucfiel

voetbal, waarbii de bal meer bulten dan blnnen rle lijnen wertl geplaatst. Dat zulks ook niet effectief is vooÍ hef behalen van tle winst, drong ken. nelijk nleó tot ile Vlaaritingers door.

Noordwijk lvas over alle linies de betere ploeg: en vooral midvoor K iVlarijt, nog niet geheel in zijn vroe"

gere vorm, liet al spoedig het degra. datiespook voor de Vlaardingers-op"

draven.

Na vijf minuten liet hij met een afstandsschot de voortreffelijke Vlaar. dingse doelman v. d. Reijden kans. Ioos. Na een half uur behutte Kees Marijt een goede pass van G. pas-

schier. waarmee de gehele Vlaarding. se defensie ontredderd werd. Het duurde vrij lang eer na rrrst de Noo.rdwjJkse zege veilig gestetd werd.

achter_

De Noordwijkers lieten zich insluiten

wel maar kon hem niet klemvast krijgenl

Na een half uur joeg J. Haasnoot yan dÍchtbij de derde treffer in do touwen, terwijl negen minuten lateÍ Mgdt op vrji fortuinlijke wijze 4.

Marijt klaar stond om met een

waartse kopbal de hattrick te scoren. Doelmsn _ Van, de_r Reyden was kennelijk even de kluts kwijt. want hij raakte de -bal nos

e_n

hielde_n h_et spel veelal

via, zun aehterhooÍd Yerrichtte.

In

wen_

-

tíe simpel.

de hattricE

de laatste minuut wist Zwalu.

de

_(_twijfelachtige) eer nog te

reddelr alhoewel een der Vlaardiirgse aanvallers daarvoor de bal uit dr. handen - van doelman Van Nierolr m0est slaan.


-4

lzZ

4

^

da-4../,-/, . / tx<,a.z/ f í "

''?-Z

í o *z-tzz4zqáz

$porttoto N.V.C.

fwaHnlwell neemt 'gfi dnnik

Zwafuwen: nog twee par tiien

'l'*t'rviil :rlkr vir..r do àntlelc toío-rleehlcnrrrt.s rnct {){'n I}{,!hoorli.ik 1o{uul rrit rlc bus lll'unrell, ntul Zrralulvt'n (dat v*rigc n'cr:k itreens t'oor niclru,s sparrning zorgtk:) nu oen

(Yan onze mealewerker) Álvorens Zwaluwen afscheicl neemt van de 2e klas resteren nog twee thuis_ wedstrlJden, waarvan de terste zater-

llrulr'n l:íl'mgt rk' or;gst ran tleze tveek, en tlitaltnee drtiJir:h,rr rlqr Zrvttlutvcn lll'{}t}lpt 1'trn tle trvcr:t'kr laar de tierde plaats. llorxrl:rt ltortttna's l,ajus 'fanrls llr,lrlls llollitldiaans A. vln Vttght allebei r'írol' rt(:n tlilil<o rrcri^rrrr zorgderr, zitten tk' f,rrlltunezcn rnet slechts ce.n puntje achtelstanrl Zrvallrttcn gevalrlli.|lr dir,hl r4i rle hÍelen, lelijkr,r drrili. Strr,x,h{s tn'ec

Ml(

bleven blu.trftrrliih ltij clkaar. AlltlN'i trt ilr tkr tol.aallcllilrg gelijk. f}roulal rvij irr rlczt, tutalltelling levens esr klgine orr.iuistht:irl in lrr.t nurlecl larr Il<r IIoll:rnrliaau gct'ectificeerdlrcblrtn, is de onrlet'linr,:,, lilirt'htsrrrlroudlng nu lritgednrkt irr rk' rolgende cijfcl"s:

\IIr(l en ÏiK

da,g tegerr Knzakken Bo,ys.

De Wet'kendamrners war.en lanee tiid kandidaal voor de eretitcl. doctíz-ijn de

Lratrste weken enigsains teruggeválen. In de uitwedstrijd hebben de Vógels destuds een goede partli gespeeld en on-

verdiend mcl 2-l verloreu. Hoewel er veel meer op rret ipet iiaat zullen 'ljet ze zeker al1es iit het werk stellen om een gu'nstiger resultaat te bereiken. Zwaluwen vrij en het derde. fdat bij Capelle 2 2opisbezoek eaat, m;ói duchtig op z'u tel)en passen olm de ach' tersiand op de koploper, Kozkaken Boys 2 niet te zien ver:grótcn.

lhans

zcvr-n, íln ook

.)

riK tVt!,(

,).

ïlio

lï(i grutrIr'rr I{iI prrrrlrrrr l(il J)luli.!,;t

,t.

ZlTlAI,UITDN

158 puutrriil

,)-

IJORTI.INA

Iir? prtnlen

L

I}I,J TIO

T,

I,A

À..

DIr{;\

N

,7<72'7.

aa:.-

'7O^-2 J ,/ zvL-a.t /qê z Opstelling KNVB.elftallen )(;

ltlu,;n.(!iltge

c

6iV I' E-cLf tttUctt tlu11 en :titttlctrl in. tlc t' r tl r1 1: p 11 1' t' ltsl ttl,l itt {tt:tt rri l. : .l

Ii'()i)t('n

::;t.tl.t:.i

ZIVÁLLïIïIIN

:

,. r . il. [-lcijdr:n. rkrnl; ,\ SclroLr. J(.n cn, 11 J. Wcsterdiili, ac:htci; \\1. r'. d. Belg, H. C. Sloors cn F. .l

t/-

- Trt az'ztfiyz

z 7 z-->t-a.a-tá

I

KNVB-prograÍnma zatct clag

,oïrï.tt

7 e'

zonclag

,oo,

B

Vool zalt'r.til'g zijn voor.de Vlt,tr._ cling-<e citttgsc. rcxvÈ-eiftati"" K.N VlJ-eiftallnrr oe gnrde ,,ói-

gende n cdstri.iden vaslgestelcl l.rvalurrcrr-Tcr Leede: nVO_ l\4elissanlj ZwalLrlrren ' 2*euih jBoys 2: Zu,alrLu,en f-X<lzafijicln - -

:

inovsl.

I

l

4i ..7)- /e-*1 -

2'/-zto-{o.í ./

,,

rv 1íz

ataza/

Voor zuterdag

.-

Zwaluwen speelÍ zaÍerdasmldil*í

het sterke Kizakkef, fu de Vlaardlngers wat rustlge.r__gaan spelen. naardoor Llruts líoys.

t_egen

de degradatie een folt

-Nu kunnen geworden

lE

,lret mogeliik dat de íoeschouwcrs

3_llflaag lIflJgen.

2á-6 -€a ê,'?4-

een vlotte weilÉtriid

tc

zten

kz.a. g*-ra*7

4zJAf

z

?

*-rz

aez_(:

In de sector zaterdagvoetbal zijn de wedstrijden van weinig belang me.er. Zwaluwen ontvangt Kozakken Boys,. dat enige tijd in de running rilas veor de ereptraats, maardelaatste'tiid hier en daar nog al eens ste-

ken heeft laten vallen, Het zou

een

stiÍnulans voor de Vogels zijn om, nu de degradatie ondertussen een Í9!t

is, tot een redelijk resultaat te komen tegen de Werkendammers.

-

e 6z

Zuidm_ect. middcn: p. I{crol, trV. r , d. l!ft'er, I{. tle Bloois, J. Si" I iltonr- cn P. Ll0ogcr.boor"cl. r..oOi...

.íA 4- -z -lzz-z /.a-*-z z*tzz^4-/êz-d4, J,z r.aza-w /g í ó- z " ,/ . /-;42/x-z-t./3 t-a_ az- oZa . 4 .1 / < <a*z:za-z-z1a.4a.22 é 14-1' -*f / 'q+"€4 )

lNoS geen, beetd iÉ,r".1 Ë,Íf"f ),.;ilïiel:!:ïïJ.,nT vragenformulier toegezondeÀ á"t " "3i Ëïi o

di:;

JË5f i I " *:*"1' Ë:+ ""secretariaat Ë!rïï,".?'.ï' binnen het " moeten zij'Á', maar naar aanleiding van een vraïs (rondvraagr, zei de"heei và""C".i"ïl berghe. . dat slechts ta verniging-e; "ïot nu, toe hun. lormulier . zodat het.hem niet mogetijk tnzonden. btè;È:";àn-iï:i beeld te .g.ev-en, tróe "een en anaer ïàï zal ontwikkelen. "n


Zwalulyen wint Zaterdag waren de uitslagen van ile competitieweilstrij'ilen op zijn minst geno,men merkwaardlg. T,ie slechts de opsomming van de resultaten van rle competitlewedstrijtlen:

Zwaluwen, reeds gedegradeerd naar tle tlerde klasse van de KNVB, verstoeg een van de top"rilËuïii;;'d;;-i

de klasse; IIVO was

in Capelle

te.

gen de seliiknamige vereniging steeals sterker, maar verloor rlesontlanks; in

' i.ea-r-r3

)

l I j

Den

ZWALUWEN*KOZ. BOYS 2-0.- Al- is het áeiradattevonnis don al over Zrvalu' weí-iË"alten. dit vormt voor de Ylaardlncers geetr reden om er Du maar Yerà"i"mót-ae net naar te gooien. Dat dit niet het ccrial is heeft Koz. Boys in ïiá"atti"i" aan den liive ondervonden' td.ll"waa.r mlrten de Boys o'm. spil De d"a"rff en keeper Schaddelee' ter$'Ul tijilens de match nog hun mlddenvoor en llnLsbutten mocsten worden vêrvangen'

jBommel, een beschamende neclerlaagi ilocil.

lJitslagen van Ède klas

á--b,.,t ,2.;..V

r/44-l?

í-4^a, x&-y

iiti

z

'áwalurven

iclit neemt toch nieí weg, clat er eigenlliik voor de Werkendammers in deze lrícdsírijd heel weinig kansen zijn geI

weest.

I De verdeligiug v;rn de thuisclub was lweer Êoel rrp dreef tnêt spil Siollthan'dei. iaie v. d. Heuvel meni€rnaal de voet ldwarszebte, als cetltrale fiSuur. Was de lvoorhoele wat schoLvaar:diger geu'ees'[ iclan zouderr de Boys na het ve'rs,lrijken

lvan de eersrte heift reods tegen een achlterstand hebiben aangekeken. Nu \l'as op dubbelbla'nk. omCat Korllan,C eerr kopba-l tegen de paal zag bt"lan'<{en en Floogerboorci eet: schot. Vij? rni:r. na de hervattitrg was het raak. Uit ecrr voorzetL van v. d. Betg kopte Hooger:boorC langs keePer De Hoog (1-0) Het was hiertrree al vrij zeker. dat Zwlluwc'n eetr ovcrwinn,ing ging be-

Zwalurven-Koz' BoYs . 2*11 óuick fovs--Noordu-ijk 2-0

BoYs

óz

dat momrnt de scort nog

de K1\VB zï^it wit-sss Íàr ieeae*R,ijnsb.

t a?r,*#..Í

Futloos Koz. Boys kreeg tegen Zwaluwen geen kans

de onderafdeling tlrie gelijke spelen,; ;terwijl Vlaardingen, dat favoriet q'asi

tin zijn thuiswèalstrijd tegen

,tk l9o,y'ftzp1.,-z*

2-o

halcrt. om,Cat het spel valr de roolwitrten

l-3

el.ke overl.uigirrg miste. Zo er- nog spannin.g heerste dán wer:d die trvaal{ nrin. voor hel einde gebroke:n door Worucr v, d. Meer. die me,l ecn scl-tuiver cle $tanrci o1: 2*0 bracht. Arblter v. d. Poort leidde goed.

/-lu*

'3rst-*-á rí-A

kloPte

Boys Ii .l,, *"n iKoz. e,liiIijd. wail'in

.-/'U

fZ. á. - . ít & a-tz-rzaa z 4r? r2 ./

tt' g

VerdEesude e-{} uege vatl

i

ZwalËlwen

i

spànnir'Ig vcl het reeds gedegl al t" ,o"k",'r wa'i. heeÏt deerde Zwaluwen het bezoekcndc Kozakken Boys rïet 2-0 vertilagell' De Workcnciammens. die voor clc titel uitgeschalielur hebben jn Vlaardingen een slecir'e ' walen. l parti.i voetbal lnten ziert. rvaat in voot al h:1 l ;;;i i'"" c.le veelbcspr,rkcrr lirrltsbinnen vatr den IÍeuvel teleurstelclí. IIel vecl enthou-, siaster: Zwalu$/en-ïean. waalin Slools door stouthanclel uilstekend u,'crd vervangen. had niet vÊel l"t]ocite de gi].rlcn naa| cle uecleriai;rg te Voeren cn a.llccn het slechli'ufrvtl:kel] van de talrijke aanvaiLen wa-{ er oorzaak vait dat het bij twee treffe rs 'r:leef.

op Ksu" Boys

ondanks lrr:Í fcit, rlat clc rlcgi'adatie rran zn'alun,t,'n al va.si-staiil h.bbcn rle vogcls zal.crclag t.g.n hct vcel hogci. g.klassccrclc Kozakkcn l3o5's r:cn cntrronsiasl per''tijtje r;oetbal iateir zien. 'rot:geg(-rven, rie gas{r'n i.r';Lden n:rc't B invallers aalt en mor:sl.en in hcl Ï*rioop varr dc st|ijd ooir nog hun mi<ldenvoo| en linksbuitoll rnisst'n, rnaar dil is t.och gccn |crlen om clt: zcgc r;arr tlc tarncliiJi .lon gc Zuraluivc n-plcrcg rnindt_,r' te waarcïl'ren.

I

.

I

(]criu i'ende de gclx.,le u.tcl- hadden, t\\'00 sl.r'ijcl l-reeft cle thuisclub eelr o- tulercrr.

vcrrvicht gehatl en hoc groot

lilaal tnoest rrlpi-

cli<r

FIct cci'ste rloclirunt \ï{:rs oen placlrtigc kopbal Yarl Ilooijr:r'na goctl r,oolzt'ttt'n varr maal echt gevaarlijk werk te boord rïen Ber:g err het tvi,cedrr verlichten l.lrccg. Voot' do rest Van hrvarn de t'oct vat: \Veri'nel, rr'as hct vcclal eern st|ijd tussell van clervan i\Ieter., dic een la;rg sr:irot Zrvalurven"voorhoctlc cn clc t'cr' van zi.jlr licl.. r,c'i'tt.,kl<crr. &.rligirrg det' gastcn, tlir: in de 2e lr'aartcgenb\'cn doclmau De I.Íooii hclít ttilrtt tlc \,'rigcls r]c u'ittcl nretl gecn vcr.\['ccr hac.l. was,

blijkt het

uit het

.feit dat Van <lcr Reijden slcclrts ccn-

De eerste werd dcor Hoogelboord genlaakt mct een kupba) ir: de tÍende tnitrLt'-tl r.an cie lweede lrelfl,. Welnei' van dcl' Meet, i die voolrlien reeds enkele goede si.aaltJí:s

voetb'e1 haLl laten zien' zag zijn u'er-kcii 1en*l.otte beiooitd tnet de trveecie Vlaarcling-se

goal, gr'scoor',d ln de 40e minuut van dc tweecie hellt. Hoe gloot het ovelwicht v:itr cle vo.gels w'as, blijk1 hel best uit het feii. ldat Van. der lteijden slechts eennaal een rnoe,ilijke bàl l,e verwerken kleeg'

.

b<,.stc

. Bj.i rle gastcn ln(,(,st hcl irr ttl .lrooldzaali koinr-,n r,arr 'links

tru,rl<'rr KIaas r'an tlcrr llcuïrrl, dir, cc.ll1{'r Íc'gí'n rlr., als spil opll'i,rlcit_

S{otr{harrtlcl ,d,' Irans lc'cr'.q,

4',r- ,4u*z.tz.-.i./a-a.sr-*í^ .-á(a-.e .uy

g,,1,1f sr.l,i,irr

tt,ir

I Verrler vicl bi.i Zrvaiutrri:i: hct go('(l{r spi'l r.an lralf.slrt,lei, \,(,1lr ()l), rrtr.'{r'{ivjjlclrl cCll Slrplct,.

zí+ít..r j,4,,u,,,, L

Iu'êarl'an mcn aatj cle l(eilritlneg

', Verrassende zege de seclnr zaterdagvoetbal

beJN rhaalde Zwaluweu cen toch wel

verrasserrde overwinning op Kozak!<en Boys (2-0). De zege kan de Vogels niet meer redderl maar wel moed geven om het volgende seizoen in te gaan met cle wetenschap, drat niet alle overge;bleven twee.de klasseclubs sterker zi.in dan

.áwaluwen-

Itt;g uc'j urr:ct'

Papíeren, ontbrulren

D

j

Ï-,ËËr,

ii:"#ïi,H:!ï:

I

"ï,ï" al kon geen wen al-Fortuna gang vinden, omdat van cle door_ Zwa_ luwen-,spelers de identiteitskaarten ontbraken. en het wed*strijdformulier ook rriet aanwezig rvaÁ. Bii irr-

ïormat je vernAmet] \(.e. dat de leamieider 1>ioiseling ziek wl.rs gcwurden. waardoor bii een vcreni_ grnq_. .waar administratief aitijd al_ les. bi.izonder goeri gcregelcl is el toch wat haperdc. Toen de verciste

paperassc'l.l

eindelijk aanwezig wa-

"

rii"

r

klas (Ktr-VB.zatenlag) 18 t0 6 2 26 4t_ lrJ r? 10 4 B 2{ BS_Zt lNooldivijk lKoz. Boys 18 9 4 5 22 5.3--40 Zw.-\Vit 1? I b 4ZIg2,--2:I Ter Leede l7 I 2 ? t8 89",.iS Rijusb. B. 1.? ? I g 15 Bg*d{ï

|

?r:

iQirrck D.

'.s'Glirr'.2.

Forfu--na-

iïï';#'\,ïi:"'"i:fry5i_ï,"

i

zirlr.

Competitiestanden

sss

ren, was het te laat geworde"n oin <re wedstrijd a.lsnog te Jaten begin_

ncn. Jarnmer voor de

,

za_l

1? I 7 61526-3? 18 I ; 9 ig 2i Jri

Spijken. L6 Zivaluweul?

3 3 t0 g zt! *47 ? S10 gl5-*-:il

z


'l'Lf-'ëe"*?r eí.

*nO?

4or-"aa .z{

". ^7a)z?,'17/

4r'2 q - 2-l.1z_-suuz

-

?

3m, >oZ

tf lz

r-

Enthousiast Zwaluwen

fi\'o;

klopt KB

IJo^r's 2;

(Van een onze| verslaggevers) Een rriet bijster goed, maar wel

errthousjast spelend Zwaluwen-elÍtal heeft in de voorlaatste competrtle-

wedstr:ijd ce'n veldicncle 2-0 zege behaald otrt ccn teleulstellend Kozakken Bo.ys. De Werkcndammers. die in cle stf ijd om de titel tot vool enkele v,.reken een belangrijke rol hebben

gespeelct, lYlaaktetl eert lusteloze in-

I

."44.Aorz-ta

I I I

/*i2

I

-

r 3z,zo-f z? é ?

-,

I

y'2,4

r

'

I

Ztut| tt turn-*T

; i

t,

l,eeilel

Zwa.luwgr speclt zaterrlagmiddag

áruk. tcrwijl zij bovendien met een i drietá1 invallers naar Vlaar'<lingen

I

zijn la.aírte rompeíitlervedsl,rlirl voor rlc Íwccde lilas. Tlruis Lcgen I'er Lcecle. Sluiíerr dc vogcls heÍ scizoen af met een overwinning? |

I

waren gekomen. In de wedstrijd zelÍ vielen ook nog

I I

de middeuvoor en d.e linksbuiten uit, maar toen had Zwaluwen aI ctuidelijk aangetoond de sterkere te zijn in dit duel. Voor cle thee werd er niet ge-

Zo/k-d

al was de thuisclub hiertoe meer in cle gelegenheid geureest dan cte Boys. Verder dan een koPbal van Kortlancl tegen de Paal en een schot van Hoogerboord, dat eveneens tegen de Paal sPatte, kwamen doelpr-rnt,

- -/)

? O-y

r-a.et*o

áf-,2

_

/rí ó z " ry-"o}

cie Vogels echter niet.

In de tweede hetft had Hoogerboord al spoedig succe;, toen hij een prachtige voorzet van Van den Berg * de beste speler bij de thuisclub

[tret zaterdagvoet]ral Znterdag besluiton Zrvlluwen en HVO beitlo do compctitle mêt een thuiswedstr:ijd. Zu'aluwen ontvangt Ter Leede en

achter doelman De Hoog koPte. Slecht schieten was er daarna oor-

zaak van, dat,het ruim.een half uur duurde, voordat de weinige suppoïtels weer konden juichen. Het was toen Werner van der Meer. die met een harde schuiver De Hoog voor de tq'eede rnaal passeerde. Aangezien het individuele spel van

leemt

da,a,rmee afscheid va,rr de !e klax, terrvijl HVO ga,stheer is van Me!.issant. Nzr, dc zego op Kozakken Eoys zou het aarrlig zijn als Zrvaluwen ook zJj;, slotrvoclstrijtl zou winnen, al lreeft een zege

;

i I i i i

uiteraard geeu ênkele betekenis, omdat

er voor beide pa.rtijen nicts meer op het spel staat. Misschien dat Zwalurven er nog een eer in stelt Jrict op Íle laa,trte plaats te eintligen en Spijkenisse op de ranglijsÍ te passeretr. Spijkonisso heeft niet do fortuin gehat!, dat Noordrvi.ik a,Ígelopon zaterdag in Kalwijk van Quick

Werkendams international Klaas van den Hcuvel telkens weer strandde op

stoDoer Stouthandel, bleet het bij

deie twee treffels. die Zwaluwen

een verdiende

zLt &.2-tvrt'

2-0

?' ,t

/ --l

zege opleverden.

fn /í <a.Á

Iloys won, Antlers rv:rs ltÍoordrvijk ai liampioe.p gerveest. Nu rnoeten do lfoordwij-

kcrs áaterdag in Splikenisse wiunen om gelijk met Quick Boys to eindigen. Nie-

-

rnanrl' tlie er a,an twijÍelt, clat hun dat zal gelukken. l)an boleven w'e nóg eerr

"a t 1.r' z

beslissingsrvedstrijil tussen Quick x}s;'s Noor-hvijk op neutraal terrein.

)Zwal:uwen klopt Kozakken Boys -lijstDat Kozakken Boys

eiop belust KozahEen letie en was -io.tijtt€ geven ondanks zijn dèsrailitie naar"de derile klas. I I Kozakken Boys daarentegeh speeli de lusteloos. Het 'fuerd voortdurend ] in de verdediging gedrukt. AIs men i alleen de corneiverhouding bekijkt i t f Z-Sl , dan spreekt dit boekdelen. t tn Éet begin van de wedstrijd krees de voorhoede van de BoYs hog *enige kansen, maar de juiste wet richtinE was zoek. Dat kan ook van . Zwalu'íen-V sezegd worden. Het eniEe werkeliike sclrot kwam van

;Èà"ys íoea

iàóËisbuiten óamen. Keeper van der Reiiden had dan ook al zijn talenten Na rust kreeg 'nodie dit te stoppen. I zrvalÍwen-v he[ windvoo--rdeel, . wat i'tbt'Ceries aànvdllén:"Ïeidde. va'rl ook DoelDunten i<onden dan ook niet uitbliiv-en en na 15 minuten bezorgmet eeri magnifieke de Hóogeriboord -Zwaluwen-V een l*O-voorkopbal sprong. Na -3? minuten maakte

Meer

er 2-0 van,

nk 2r4"z>o-f-r-ro'--r+z!êt

?-^rz

metle

a,anvoertler was in rle tweede klas' West II, was zalerd.ag jl. weinig van te merken in Vlaardingen. I Zsgaluwen-V speeltle een fris spel-

Van

der

waarmede Ko-

zakken Boys een geslagen ploeg was.

De overwtnning kwarn bii de

Ptoeg

die er de gehele wedstriid de meeste aanspraak oP had gemaakt.

6y1

-

ó qz,">Lr z7 6

z

We zullcn ons voetb&lmaal noc twêê krijgen. Bovend:en hebben de roodbroe_ wercn moeten putten ult restantàn ce comp_etl8le. Op pl april zal een van be_ gin grn _ltorden worden gemaakt meí de strijd om llË_" "",:: -T,:?-"ï" e',if"ot"*áiÈ;l ;: tenschap dat er gewonnen-moet d-9 SN!-B-be_k^er._ _ Waarschtjnltik- ""dË; z€l_de zaak voor Marijt c.s. niei wórd; i op dle .ttag 56 elftailen in ;ên nod;; ve""iir'j

lt:

,

de,.mocien de mocten -cpclen, lvaarna dc Us óvórDluvend:e clubs op ZE april met dc eerrtarten. tlorlen en votserd-e :-f-,lq1d. w'eex hopen w'eek nopen we de not nog àíiÉreËnaï'r"eï"_ ontbrekende-kern_ g91s saat. Rijnsb. Boys -tegen d-;iè".i;i^'i;_ _IrHlclr|en _en dctradartcn te kunnen noe_ g,enwoordig sterk m9y.,. z{at

$#'Ï:ï';Ètrlr"i':'-'ftï;-''ïtít5 _

* voo} war aat SSí-ïieude peÍrtle dan ten einde is. retieíàïcïm*_ Y.1lft d; xi"".";àï"i.. .daar -l_"i\gn Jursr aanvailend niet zo bijster uii- dè In Spiikenisse kan het anders nos

spann_end worden.

De thuisclub vuót ï namelijk voor de laatste tans, wani-iï áiJi,rd;:qq:?i5'"ï de r_esterende twee u,edstri:àeri móËi Ër worden gewonnen wjl het "zae Éáiieiscnap nog kurrlten worden behouden. Noordwijk zat de winst auJ niei-iaàiáï

-u:Ftïi

iï:*?l

fr**i{*i;ii.t;-*ïïi'fr:r:'-*


íz/Lrl .f "t

ry'Yzrz - ,'?'nT

ffwafinnwera spe&lt laatsËe ?wsdsftr$$d f;sB Ëweede kffms I

Z,ATERDÁ(IVOIITBA{'

Mct de

I

or.srÊrÍ.'s

, (lpstelling r KNïf m-elftallen

Zrrttlutrett .t ont\'.nngt (U1r lrIi tweêde veid) Kozaklien ïlol's 2,' dat met 2 punten i/o<its'Pt'ollg oP

I

thuisvrzedstt:ijd ttlgen

Ter Lcetle sluit Zr'oalirtc'c:il zltt'i" dag dc conrPetitie af' Na het succcs tcgen Kozakken Boys zal Zivalulven ei' natutlÏiiik allcs r:p zetten om ook ck'ze laatste 'lvcclstrijd in de 2c kias in

a Vlu :trrl iti,gse Í{NY B.clf tallen ltarnen i:ttle:rt|ttg en zet'n,rlu,j ín d"e t- til lsaud c rs psl ei f itt gen uit :

de Zwalurvcn-rL'serves de leiding hccft. .Dool ccn ovcttvinttitrg zott-

I

7)

dcn de jonge zn'art-rvitten dit r.erschil I<unnen nirrellcren, ilaat'

Z$'"{LUWEN

met allc r()spect rtool' lttui prcsta-

ties in dit seizoen vrgzen rvi.i toch, dat tlc glotct'c sdlrotvaalL

rvinst om tc zotten. Daat'tnt:c zou-

den dc Vogels niel allcen rc'

tlighcid varr dc lVct'kr:ntlammt,r

vanche ncmen oP tlr: itr -{essctr-

cle doorslag

lreim geleden 2- 1 llcdet'laag, maal ook nog ccll gocde kans maken met SPijkenissc varl illaats tc r;ctwissclen en zodocn

Zwa).

s

zal gevcn.

2 l{ 10 2 3 14 I 4

I{oz. B.

:

cloel; A. Schou{cn en P. ,ï. \lresterdi.ilt, uchter; \\Í. r'. d. Bci'g A. Stouthandel en f'. tran Ree, rnidclen; P. Kool, W. l-.r. r". <1. Rei.iclern,

r'. d. NIeer, P. ï{oltlantl, J. Siprons en I'. Iloogelboorri, voor.

2 22 4S*22 2-20 30,-23

dc als ]rurnlllcL' 9 ie eindigen, lTel l,eedc lï ,s 2 ?ltt :19--30 lZrvalulvcn 1ï 2 510 I l.)- ót i

"íQ -ea'fZt-aa-"44-t+zé4

-

U -O,+-/ /?

"-2:á "-2*t ,(.a-q

/

á

4/: z

r/. a

7o"..--2,

Hoe staan de reseraes er aoor?

N*g steeds open strijcl in de tres* tweede klas

i i

-

,zt 2n441, // 6z

Voetbaíprogram gewijzigd

i \rou. ;r.,s. zalclcl:rg is het voet-

I

baJplogramnta vastgesielcl <iat op z:rterdag ? aprit niet is cloorgegaan' Ilet gaan. Het oorspronkelijke oo|sptonkelij t,n ptupro_ gralnrr1a a rr;ru r.;rn 14 l{ aplil is versch.oËrarnn uo..lt,o-' j j ven /dLYluilll Jr "-j: naar 2l aprll. april. """' zateldag

I

I

, Op het ogenblik zion 6lg standen er in oT q-*-$!tl io-áè cte-ieserve'til.à..ui,-ur*" ;r];iïir.: 1..-?.:.:p,1i'"hs -"" Í tweede klas van de KNVB neemt "eserue rnet de i iweek foe, wanneer er in die week althani .Jrnn.lon Van onze Sportreda(.tre

iËïtr?ï'S;*trti:*lti:ír;lir;,J:-",'lï pioenskandidate

Res. 2de

n zicÏ' .iit"'-"Ji-lït""ilii : :r È;;l'ïils'Ë";ïil,;ïdesían<lvanhun "*orr*"n Boys 2 e. kans€n, Die zijn op hot ocenhtÍk voor.rzw. wjt 2

zrvaruwen het runstrss:v"D:ï tenvij! dle van buick"B ;ïJfi,',ïï I ekaaï nier zovóL o"n;i;":" ::yo^,,

p;;;

;;il;;l.,ï",eide

k,{s rÍj-

12 ,

csv

iif,ïqt

i

! "*" ,3-6

ae

t4-2, ;i:ií 14_20 i;:íï t6-17 r,-]s i;-ii l5-lt l[iÍ t6_t2

lA

1lehaat4 echter Koz. eoys t Àièi'à"';ít;i: rleze .ctub -"r ósv i'.,,'ï"ïi.i'_ l"te(l) nCtc colnDcl iÍic mocrcrt spelen

l:l],|''l9-pla-atst'Ili'ai".Ëià...i.iii.,àir,"i aerde Klas desracleert de laagst geplaat-

J

i

ste clu,b naar de

afdeling.

|

I

.-.-".-=--. i

KNl/ts-programma KNlíts'programr

I

zalcrditg !qr!ru'{' 4r 2l trr c.n rl,ddl*rdÈ' maanclag áo 23 dpllr april I '-- | rÍ^, ;",.,|I| uet Het I(NVB-programma voor l(NVB-programma voorl april, luictt luiclt voor wat I zatcrdag 2l apiil, I lvlar,r'dingse IVlaar.dinoso elrtarrcn elflnllorr betreÍt, hnrr.eÍf';ïii elc i als volgt: Fori una-Vitessc: Jodan . ïjï;1";'ï:';,"ï$;t.$i'=Íï Boys-HVo; Zwaiurve' ,_nïtil ,_bïïËi I i Ëïï=Hvïi'ït;;ï;ïÈ]ï, Ëáí,' z, Capelle nÀí, capelle z2_Zwalur.r,en z*"r,*,Ëi'ïl B.

,

"".u..'!e.'bïJ.,: j$i$',3ei;;:itl;a'i,*i"ï,;i;,ïTr"",ï .9311 vvrJX I

i

li'gsc KNVB-iein'i,.,t"À"i ;;;-l ;raln: Zr'r'rlLru-crr-Tcr. Lcccio i er Z*a,, u.,, s:l ïYllYliï'iilir \v/ (r''r\L(r uuJ: -

jt llfïf ii*ii

i.:t*ilifi3*":"i., ' , i::i|13ï;".,i, ii-jijËï"m, l:-u , if:ii ïit""Ë'"r.iï*lj5*l r;_r r ií-ib z iij-ib

res.

zarcidi,e sri,an crus <rcJ ijdcrr van Vlaar'-

, ^y^,o,'. t'otgend-e-.u cdstr

[l:-l:,-",9,: I_ ii.ii l1-lt ËËíï,;" li_iiiiËËË; '" l:-lg ' ïl-io

.es:i;:rj"::,ïx":jj"*,t ,xï$;t":iii-""'

'ryii} 2 res.p. uit

i

^sr.tcmden

t.-zt le. Bo's, tc-rslrii;nsu. sovs

,aatsie ii-i;lilsïrig"r j de mede-tllelkarldrdaterr I spjjke:,isse spjjkerisse -wedstrijden,,,ï'r,"iïi"ïi'i";ïïiïS,:t:l, ,ï,'iïï'H;:r': ':^: r'"- ii*ó" SSS. behalve de uitw(:ctsrrij,t Gg;; t;;r:i Res. tB Res. r(. ,Ï"*i,"!t]..]5fL^g^ema'rkeliiker. proaramma NooRDwrJK 2 t6-zï Koz. Boys 2 illcllrr. dool) we er onÊutwijfeld verslanclig JAC z 2 ;tandis i rAc i6_td rr:íJ zwatuu.en à.ïi'"ï?;ï í3 ] " aan de zakerr hrcr riusLis op ziin bet()nr) Monsrer.z 2 io-jitÀêwË"i' r.{i-l? I AswH 2 bel,roi iMonsrer' I te late rr en a[ te wachtór íelkê citrb nlin.i,. noy" r rÀ*iÀ nijnsi,. to*io tI iióró oor:o t2 I ,il;';ï i'r: met de eer gaat qaai-striiht'' 15--15 ISHO 2 lmet Striikcrr. Onderaen ct...,t ' HBSS 2 de degradatie van ÀRC ' --enii t n het I ií:íi' ';iï"l';,#;lj iË_.r, rí.'r Í.in.ir , zou v:erd_er v*erd_er u"irà'.r,ns bclek.rrerr. , iil="?"un" blï Fiasne 2 ii:l; 16__12 ll$l;á;y' vvcz : ""ii'uei"ái,^,iÏs \ernlreer Spijht'rrisse er;rts nóg rn staágcrclíË'nËËh"Àit: staágcrclíË'MiiËh AL.r' : ii-_i r4-5 Exc. p. z de dans 1e ontsp|rngcr). :liïà".ïi"ti,iï;J;if*:i,,,,. __ Èj":"p. _ j ,,v1,or tróL t,,iióile,i'i.rrr ao plaalser, va,rl rqe twee-uit dc res. Lweecle kllrs te desra_

komen jn aannrer.kirrg" ctc l39l9lr, clubs van de reserve derde "klas. lKámptoeltclr lnre_)'van ziln al bekord GSV 2 en Noorrj_

1

,

-/a a-- - 2'7'o? zi a7zá-z/72/ z /aazy' sl,/zz

À-

f ,

I

II

Dfi TOSTBALI,EïI,I:N{GII\;(;

,,ZWALUWENrt vRA.,rG:f IEbí-.ït{I} voar de verz,org,tng, van haar terreíraen Spoedige indicnsttreding geu'enst,

Aaumcldcn hii de heet'8. dc pee, le \:an ï.cyden Gaelstlaat 32, 's avonds ria 6 uilr.


lc4@

4 --'-,/l.r4:,L r4,4 - *24*-*+a{. -'s 2,-à2..víz

7-Z

? '

zla4z-zZ :;ró

z

Zwaluwen verliest ïaatste weCstrijd

Voetbal uoor zaterdag

Opnieuw: Zwaluwen tegen Ter leede (Yan onze rnetlervorkers) Doordat vorige week de wedstrffden figuurlijk tuurliik . en en letterliik ijk in het water zijn ziin gevallen is het gehele programma van

(Van onze sportredactie)

heí zalerdagvoetbal een week opgescho-

ven. Hopenlijk zal dus de wedstrijd Zwaluwen-Ter Leede zaterda'B aan de Kethelweg te Vlaardingen worden gespeeld, waarbij !!'ij nogmaals de ver:wachting uitspreken, dat de Vogeis met jeen overwinning (voorlopig) afscheid I I

van de 2e klas zullcn nemen. íAanvang

16.15 uur.

r

I De onbmoeting Zrvaluwen 3-Kozaki kcn Boys 2. die op dezelfde tijd. op I veld 2 is vastgesteld, is voor beide parI tijed van groot belang voor de bézet. I ting van de bo,venste plaats.

1'er' Iieede, dà,í vêetral niê,t velder

de rniddenlÍnie vefin de [wintigste mlnuuí

kuraur dan

kleindc

Uii een vïtje bfep raa,kbe de Zwaluwen-verdediginE zo de achlels'tand.

'ní lzZ e<-_

in

rr az^il-l z4; íz

'7o7 z;r

vastg<'stt'lrl

rcr(lag

lclcltrg is rt.r,rlcr.onr dc voi.igrr rr,ct,li za.

^/.*- -z

afgc'lastc rrtrdstIi.id rtrdsrr i.itt lcgcn L"illgn atÍjL'lastc Ter.Lucdc íaarr dc l(cthclw-is).1 \\'()tcn..clc r.rrgcls clcze laatítcl \\'c0stu.l(l vair dr: comllr,titic lel

I

tvinnen, dirrr hcstaltt rrog

rtt

mó.

Besert'es,

l i

10 2 2 22 49-22 Zwal,3 14 I 4 22030-*gg 14

ffips*el$ing lcr,

iutrr'lingsr

Ii,VI'Fi.c1j1rrl1,.-rr,

, .ltt!r tg11r1 ( it .:-t,) .lt!(t it .t it i,;j\lt llj,1,11 11 11,t. 211

y' Z

Na, de hervatting kwam Zwaluwen rnot. vaak aardig spel in de meer-

ïn de rleltiende minuut rjit veed.s íot de geliikrná,ker" P. Hnogerhool'd sc;noot na een goede nauval irarri in. Bijna, harl men in

lcldde

de twintigste minuut weer succQs, (ioch ire.i lralrle sohot van P" Kortland werd cloor r1e Ter Leedê-,gpil de doellijn gered. Nadat ZrvaluÍren nog êên a,ántá,l kansen had lafun llggen' greep Ter I,eede in rle sloifase nog dê Íry|ffit. Bij een slechí weggewerkte bal ult crp

de Zvraluwerr-verderllging ving ltuhe-

.{t,t il r,\

ttl

:

.l). r'. rl. ltciji.krrr. dr:rll : A. Slhonl.cii elt I,. ,i. r,.stl.i"rli.ili, :Lchte i; 1.1,

I

Ífj,J"t;'Ï'#t"+ff r 2__0 achterstand itl:",ï'"ïi"f ,f*'"rï jm:*XÍf

ï:i#ï"ffi

M'..,. rl. I-k,r.g A. Storr'ihanttc.l r,rr ,1. \'r'rlt. nritlrir'rr: lr. Iiool. \4.. 1". cl. ll,{ccr, P. I(or'1llnd. J. Si. Ilrolrs {"'ll I}.'f-Ioogerhoorrï. r,ooL..

huiíen H, de Moleuaar b€Íh oF

leede zag kans een

rne{, een lage sohulver l}ra,cht

eindstand op 3-4.

hii

êrf tlê

y.gt tot B-€_wist te

r<omen, ïïl l^r5 her uiteindelijk ren toch de gári"n, otX

dS punten gingen strij*ken.--'

/9/4/2"-^/ .,/./zt ac,ctta dAd

T:! rn overeenstemming Lreneer met spelheeld nam Zwaluwen door het doel_ plnren van Hoogerboord en Kool eèn voor:sqfong, maar treffers van Stout_

nandel

KffiWffi-e$fta!$es"r It€, I;

'

l

staan.

2

De viaardiDgse achtelhoede krecg sLeeds moeilijker, en toe4 :n& ruirn een half uuï spelen de vêr4Édising vergat in 'te grijpen was h€t weei' W. v, Biezen' die s-e,oorde, 2--8. Mel deue stand ging de ïu$t in. derheid.

2 510 91f-91

I

in (lo Ínêerdêr-

lret

Zwaluwen rn slotfase nog geklopr

3 speelt op het bij. ld aan de KethelweE tesen rlc l:,t*,::*-u:^{"-t*:ly:c-T-{",:,,1: Ieidcl van de aÍdcling, I(ozakken Ro5-s 2. Als dr-. thuisclu!..winr,l komerr beidc ploegcn gelijk tc Koz. B.

heid.

1

derde, klas niet tegcnhoudt. 'Ier Leede l"? I 2 ? 18 A9--80

Zrva.luwen

.

.z4t

gelijkheict op de negende plaats terecht te komen, hetgeen natuurlijk de clegradatie naar de

Zrvaluwenl?

'rrel Lrecle duici€liJk

%z 4r+r-.r.4-ro-z-

Za,terdugvocflral.

Vool

dal spil $tóu,tin eigên doel kdpte. Nog geerr minuuf. la0er brácht Iurksbiunen \ry. v. Biezen de ps,ï,titên op gelijke voef, 2*2. l{iêïna krt6m noeilii'kheden,

lratr,del de bal

doel _ D. en - in eigen bez_oledep rei

íËeOï I1""9"_._!.tu""n bij de rust,een ve.oieiàá váord";;;: Na _de thee kregen beide nioeee; meerdere malen gelegenheid àt tr-efrers le Lromen en het eerst lukte dat rioogerboord, die een door hem inge_ schoten bal door doelmar Heijl in Ëàt doel zag geslagen. Een minuuï"i:tieï

1oo1_h_et einde was tret tinÈiÈuilàn C..lWolema, die doelman Van-ááï íeu_de_l voor de vierde maal tever_ duikelen, *""rr"óu frÍ-iufetploeg -q9etszrJn vens de volle winst bezorg_

de.

é/.aa"'- <y,zaÍ

\{..

Zw'aluwen

-

arerrall

.€6è

*ï'er leede J4

,I)e laaÍsÍc wcclstrjjd r.an Zrvalurven in d,: tweecle lilasse r-an het zaterclagvoethal rs gecrndigd in een kleine. zij het verdien_ de nederlaag. Tegenstander Ter Leede had. juist iets rrreer stoorn dan dc nogai onsamenhang"n_ drt plocg dcr vogels en daÍ resulteerdeïell_ slotte in een 4*J ovenvinning vool. d€ bol_ , lerustr,eekbelvoner,s. 1'och nad2waluwÀn áu ka rrs \{ edsl

rrllliomen in iia nclc,n om cle f aat*ie rtJd als tweede klasser. te winnen,

een ha ti uul f11n1rr lpc.lcn narrieti;r- iiÀJ_ d.lr doelpunten \'an Hoogrr.boor.d cn Kool de__Zwaluiven een 2-0 voorsp.r,ong bezorgd. I rer Leede kwam echtel nog voor. de I rusit ter LtA r:n geholpcn door Aat Stouf I ilrandel, dic r:cn bal itr cigen doel konte i er c{ank zij twce rloalpuntcn \.at? r(}sp. i

_

I W.

e,n

C. r'an Biezetr hadclcn clc gastetr bij

.l'"- theo een 3-? \,oorsprong. : rn (tc tweede lleltt heefl. Hooger.boorcl , i door h^eÍ . scorcll \'an ccn goecl doeiprurt

'z.rJn _elltal nog evclt traasl 'l.er Leede gc_ brachÍ. mêar tenslotte.ur,res heÍ tinksbui-

terr }Íolenta, clie tien minuten'uoo. irei einde voor de eindstand 3_4

zorgcle.


.4-

"4-uVa6--6o*7e*-&.*zá,r2 d.<,2-.a .r'á ,o?,

*Oy

Y

oorlneile aoldeed) maar

def ensíe f q,alde

T,waluïryen verspeelde tegen

:#,

voorsprong Ter fer leede 2-0 voorsprong (vty egt ;rlrr€l ,rr-e1-"l1qsc-y?"9--.-,-- ,waarbii h.et ons .uoiirkwam,.dat Heiit waren_er bij Zwalu- jdoor d,e zon jtList eoen werd oerblind Twialf minuten wen-Ter Leede gospecld toen ilc Vo-i (J-3). De'sa.ssenlreinrers kwamen sel€ m€t 2-0 vocrstonden. }]en onge-l^^^:^'^,-,..^-^,^ ry^^+ ^h -. fl:-r.^-.--

lJitslagen van de IffVB Zde klas

Rijnsb. Boys*SSS ... Sp$kenisse-Noortlwijk

Zwaluwen-Ter Leede

I

ruËÍ:fi*;-ï:

de geb,r.,M.o'Ienaar en lx*:xr'r:"rtr,:nP.,:H:';* ;Ër*t"_lwerk,_.maar i*drtïiim-ie-ecn auuórfii; Biezen-wísten !9 ilt'is1e riehting ;Ë-s;;;d"; ai"G""".". Heí kwam ech-lVan te

iiË";áË'ïiï;-;;;tli;;-;fi"i;;-laterlrriet ele stand weer gel[k. u'aarntee

uínden. terwiil'd.e zwaruweiwas _dc ldeJen síe uan ingríjpen wist. Nal ln z,at. weer volledig €r lspannlng in6ienUí mlnuten hail de íïhuisctub haari Vooral Schouicn ging geen duimbreed ilaaísíc wedsÍriji! ln de tweede klas ge-lop zij, terwijl Van de Reijden in laai-

tq

I

0*1 3*4

cn met 3-4 verloren. lste instantie succe,s jn de weg ston.d, _ lhoewcl hij ditmaal wat onzeker zi\n Ditnraal u'as de voorhoede vau -deIdocl verctèdigclc. Ook kregen de Vogcis thuisclub aardig op dreef. maar Iu 1i91 lnog enkele gàtrcide kanseí om te dóelde vcrdêdiging verstek, gnan. Gezeg4 lpuóten, maár Van de Meer hield he: moet e chter,- iiat Ter Lccde _inclerdaad lilrei helaas dikq'ijls veel te lang op. bctcr voetbai speelde, ltoewel dg $as.- lOok Kor.tland kod zijn draai niet viisenheimer',s zeker geen.grootse..indruklden e,n s,peelde geen" opvallende-wed-I maakten. Er werd echter . aardig ge- lstrijd. " combineer.d en mcn rvist uit alle stan- | den te schieten.. I I)e Zwaluwcn-captain Van de Belg Hoo,gerboord had er echt zin in en l'vïas er echter goed in en wist het spel deed z.'n 'best om errkele doelpun,ten te lgoed tc veldelen. De voorwaarísen echfabriceren. In de tiende rnin,uut had hijlter conrbinecrden niet verrassend gesucces íoen keeper Heij). de bal overlnoeg om de'defensie van de bezoe<ende zich heen in het doel gelepeld zaglclub in gevaar te brengen. Tijsen en De (1--{). Twee minuten .later kopte VanlRruijn wisten van l.uimen en plaatsten, de Meer de bal keurig naar KooI. die ldaarbij dc bal 'behoorlijk. Heijl voor de trveede maal het nakijken | .. I Irt de slotfase deden zich aatr beide "sàÍ"(2-0). Zou het een doelpuiltenfestijn worden, lkanten momenten voor', waBrbii . doel- | zo dàchten de bezoekers, die-Zwaluwen lPunten_ bijna voor het opra.pen lagen. liouw waren gebleven. ondanks de de-lmaar de alwcr.king liet vee] te wensen }I99q9"b_9o_.1 zou^van^dich_trbij{ eraàatià naar*de- der.de klas. D..oclDun, lovei" ook t'd" ïióËr àï lvól. ,.r"or nict alieen in lirrarr.. doelpunten -maar tweema,al .faai-i Àet voordcel van'dc Vogcls. Uit een lde.hij. Aan de ancl.ere.kant ha.d Molema vrije schop in de 20e *i"n.uïi. ;;";;;l;;i'-;;;";, .tà9ii i'i:i-in -oe ztie-'niniiuii doór tjc i}.uin belandcle de bal in hetleerr harde schuiver inzond. waar Van deI Reijderl overheen dook. 3-4. .Daarbij strafschopgebied waar stouthandcl ac,h. I eiqen (door Van de lb_leef het, want. toen. scheidsrechtcr De i"rrit ,to^Ëirl in zi.irr 'docÍ-'kopte, 2-t dus. lVries voor de laatste maai lloot was iiÀija""-u.ii^ten) bracht I de stand no'g zo' In cle claaropvolgen'cle minttut Biezen cÍe W. v.'aí"Ëlij I)artijen op geliike I -""n';,u*iicrróÍ, dif"àè l.-Zwa.luwen: d. Van de Reijd-en'; 3. ,ïet, 2;;i.,*jl-goàile- te màóÈtlË bleek --áe llchoutE --"X-^y."j,t"l9.ijk.',^.Il' -I"+^.$," ?il:iï.'" rï"àË^'ï2" ,i1in"rï'Ï'ii-e" lF-ers. -Stouthandcr - en- Veth; . v. Kool, eóí uoor-lYan de Meei', Kortland, Simons en bezoekers voor het ee.st-t-taai -uuitènsnelposprong t.oen Moienaar ii" lHoogerboord' sitic:i, v. d. Rcijden kansloos passecr-lI Tcr -. Leede: d' Hei.il: a. J Tijsert en Qc' z ') m. Van Ginhoven. Zoet en . ,lDe Brtrin; 'ï. ffièËii, c.'laËrï'iuï'1"'ó. u. a. Of fensief,pïl ' lBiezeri, H. Molenaar, W. v. Biezcn etr Diret't ttrt rle lltr'tr zetLen cle. Vogels lMi:lerna' een oftensíet ht. ont tot stLnd te brengen. Dat was niet

lsFeeld

I

triookpunt viu, j"", n""" ítjIikenisse, soms met iuitstekencie resulta-

t€n, zidn in de van het zateldagvoetbal gehandhaafd. Nu echíer aanvaarden de Spijkenissers met Zwaluwen de \4'eg terug naar de dercle k1as. Het zou ons verwon' echter niet beide gedegradeerde àË"ài-t-. *in""e. IinÈt't"uut spoedig een klop op de deur van de tweeile klas laten horen' . '-Íirt"is." is de spanning, wat het kamoioenschap betreft, tot het hoogtepunt Ë"itáË.". Ïmmers is nu een beslissingsBovs JF No-ordïË;ïtiid tussen Quick op wiík nóocizakeliik gpwcvrden. l)le zal bena-d-er te iiiàpiit-'rJ. o$ eón nog oaleri terrein worden gespeeld' zw?Lu'wen bood in haar laatste competrtlegoed tegenstanÍ' *ó.ístii:á-r"r Leede maar belandde juist aan de verxeeroe Ëant van de 3-4 scote. Dat er tusse-n iiï"tu. líov" en SSS, clie resp' als zesde n jet ;-;;;";àó- tret seiz'oen ein-digden-. rruÉ ulwÁ nog Deslollu. bleek vscl xracrrtsverschil krachtsverscnll bestond. íài eens overduidelijk irl Rijnsburg' waar ver-' de Klaaswalers $ at ollf{)rtulnlUt<

l

hoogste klas

I

i I

I

I

i

I I

I I

loren.

i

Bols 18 !6 lRijnsb Bovs !q ]1 N;oíi*iiË- ie 26lsSs lq iql 'il l? ffilf"*'Y"""' if,';'.'ïJ'ï iï i;;L-";ii; ta :olzwaruwrx rE e Ouicl<

I

.*

i

teuergeeïs, uant Hoogerboord sclt'oot tíen,de mínuut oïtnieu,to raak,

lin de

íl lllpx l.pde ogon ;iet doelman lleijl mn 'l'er Inp.d.e een door Il.oogcrl>ottd 'rut

Znaltnlcrt orer h.ent lrcen gelepelde bal i.n.

hot net rorrtru,íinen. Sc/reidsrec/rler

Do llrics kir.rt ,tiet anders dqn l"- 0 r'oor tle [' l at r dit u4t' r s,tol ot' P tI

.!

.tLt.

tir.nri:iii:.::fliÏ


,.4-o--o/-,

ZLaz7,,.1o-

,/ I

Zwaluwen nog fwee weclstrijden voor cle boeg (Va,n eeD onzer verslaggevers)

Met nog tv'ee wedstriialen voof alê boeg heèfÍ zwaluwen 2 nog twee Dunien nodig om het kampioenscha-p ie behalen van de rcserve tweeile iri"u.e"--ae hoogste klas van het zaterdaávoetlral vobr reserve-elftollen" Zaterdas spelen de Vogels aan de Kethelwee tesen Quick BoYs 2 en cen overríinnine zou hen dus in het

26 4r*22 26 39-24 22 5340 20 43-33 tI 36-{2 15 . '28*41 13 24+N 9 '1E:96 9 24*53

:

-42-Z- ac -

ezt*t-ag z?ar-z-Z ,/ ,.7 le

?)tq*'z^? zfa7+.Z ,/2óz //

I

Zrvahrwen 2 zorgl na rust voor treffers

Twaluwen 2

iI I'r

fe-lle sbltid verwac'ht lvorden.

I

karnpioen

cra voór lrol, karnpioenscltap van de lescrve twcede klasse KIWB be-

slissende wedsttijd Zwaluwen 26rlick Bol's 2 was bii de Lusl trog nlct, gedoàlpunt. In dè tweecle helft

v. d- rrl/ovden (strafscl'Io]tr ell Doir vnor de 2-0-eindsta,nd. Dil'ect droegen de Katwijkers bloemen ean zor.gclè

Met cle rveclstrijd Capelle Z*Zwaluwen 3 slrtil; heí deïdé een lruiíengewoon srrecesv0l seizoen af. Hoelïel ;le url,sla.r rliel, meel' van belang is. zuilcrr rle ;rrvai't witten wel trachten

.

I

'

Zwaluwen 2 is kampioen

ofr win.sl, Le speleu.

Zuyahrwen-Monsíer. OP de och-

t.r)r.)cl vr

ze ril,as wEs't rr Boys 18 t0 6 2 18 11 4 3 NoórdwlJk l8 I 5 4 Zsart Wit 18 I 4 5 Kozekken Bovs .Leede 18 I 2 'l 'fer 1 I RiJnsburgsê Boys 18 I sss18477 's-Gf,avonz.'SV 18 4 5 I 13 2 51.7 Zwalulven sïriiltehissè182312 Qrick

,4 nu7'- ke4-

l

v. d. Weiiden c.s. zullen dur iiun-trcste beent.je voor moeten zetten. Iïet katnPiocnschaP van heb twecdc zoti ecri pleister zijn op de wond die geslagen ts door de degr*oaiid vin'het éerste elftal. De aaníRnc ván rle wed:iírijd is gesteltl op hwal't over .vicÍ-. I{.oos

7 u7Z.*-/ /t êZ

I

bezit van de bègeerde bitel brengen. Daar de Katwijkse Ploeg mhíer zelf oïÈ rËs niei ïrÍtgeichakeld is, kan

een

z

lr (lc I irnedc paa.sdag speelt, I(ethelweg een

Zwaltnvrrrr aa,lt de

vrienrl$chrlppelijke rvedstrijel tegen

Zwaluwen 1 degra,deerde, zoals

Monster'. t'iri beirie chrbs het volgen'd seizoen in dezelfde kla"s uitkomen

bekclrd,

ka,n rleze onlmoel,ing een fraa,iQ kràchtmct;irlg rrynlrten" De wedStrÍjd

het

uit de hoogste klasse van

zaterdagvoetbal. In schrille tegenstelllng sÍaat het prachtlge resul(aaí; van Zwaluwen 2, dat

hegittt om .half elf.

z4.f ,nurZ-"-d. ?a.-a-n

-

zaíerdag via e en2-0-overwinning op Quick ltoys 'Z ulÍ Í,atwijk dat nok nog in de runnlng wes voor cle ereplaats, het kamploenschap behaalde ln de reserve Íweede klasse KNVB (zaterdagvoethal), de hoogsíe reserveklns$e.

Da[, hcl rt'sul[aal geen toevalLgheid is. wordt wcl Ècillu$[l'eerd dool' het Íeit,, dat sincls Zlvaluwen 2 in de KNVB sp(ielt ( (194?"1948) he,t viif

Zwaluw en 2 heeft mooie kan*s

meal de ereplaats heefí bezet. Ditrnaal walen de cijfers: 17 wedsl;rij-

Zwaluwen 2 heeft een mooie kans op het kampioenschaP in de reserve tweede klasse van het zaterdagvoet'

den gespeelcl, 10 gewonnen, 4 Seliik en drie wedstrijden verlo.ren. doelsaldo: 38-25.

bal te behalen. Het zou daartoe zaterdagmiddag in Vlaardingen van

ylag in top omdat Zwalurven P fret karnllioensehap wist te behaÍen in de reserve 2e klasse KNVB.

In cle thuiswedstri.id teilen fuuick Boys 2 u'as de stand bij Se rust nog dubbelblank, maal $adien zorgden Koos r'. d. Weyflen (stlaÍschop) en Jo Don voor &en 2-0 ovelu inning.

Een verdienstelijke pres* tatie, te nrecr daal cle Katwijkers zell'ook nog een kans op de litel hadden. Direkt na afloop bodcn dc gaster: de kampioe,ncn bloemen aan.

De gedetaillecrclc cijfers van pwaluwcn 2 z.i.in: l7 gespeelde fi'edstrijden. \\:aar'\'an 10 gewonfrcn, 4 geli.i k cn 3 ver'loren, 38 cloelpunten voril' cn 25 tegen.

Sinds het elftal

in de

KNVB

ppeelt (194?/48) heeft het nu vijf *'naal de eleplaats bezet. Dit is {evens het eelste Vlaardingse se-

rtiolelftal. dnt (lit seizoen op het

ïrampioensclrup beslag kon lcg$en. Daal Zrvaltrr,r'crr 2 echter &'eeds ir r dt' lroogs tc a Ídel ing Fpeelt is hielaan geerr plomotie d,erhonclen.

Quick Boys 2 moeten winnen. Maar ook dit reserve-team is nog niet voor cle

titel uitgeschakeld'...

-Azz-z.a-Sy t e g..,.+,r-/ zq 6

Monster komt Zwaluwen speelt maandagmorgen om half e f een vriendschaPPelijke u,edstrijd tegen Monster. Op het bij.

terrein is tegelijkertijd een cntmoe. ting tussen reserve-lealhs van beide verenigingen

vastgesteld.

.-7/2.1.

77''2,

z"

l

el qzz-z-z'/

-27áz

Zwallrwen speelt oefenwedstrljd tegem Monster Op de morgen van cle 2e paas-

dag speelt Zwaluwen aan

de

Ket}e,lweg cen vrienschappelijke wedstrijd "tegen ,,Monstêr,'. Nu beide clubs het volgende seizoen in dozelfde klas zullen uitkomen, kan deze ontmoeting een aardigó

krachtmeting worden.

De wedstrijd begint om half elf, terwijl tezelfder tijd op het b.ijterrein eert reselvep.loeg tcgen Monster 2 in hcÍ I'eld koml.

Z-

2 karnpioen in treseffve tweede lclasse

Wwaïunwen

VÀlu'Ae sta,ndaardteàms r,ralt dene . wqek weirrig goeds te vèrt'ellen. .lodan Boys ze;lovierrle in Gouda over HVO en 'fhe Rred Stars incasseerde een 8-l- nederlaag in en te; gerr Sttéllenrrl,am. Op Zu'idrbuurt lee,al

etin 2-0 nedèrlaag tehet bezro,eliernd:e ImsulÍnde. ll{aras,t deze . solnbere mederdrelingen is er toch rnorg .een opwekkende: ZWaluwen 2 rvenil kampioen in de hoogste reserveklasse van het KNVB-zaVl,a,ardimgrelr

gen.

terdragvoetbal. Zwalurven 1 degradeerde uit de hoogste klasse. Dit kampioenschap is

dus w'el een pleister op de wonde. Sedert Zrwaluwen 2 zijn íntrede deed in ''de KNVB (seizoen 1947/48) werd

het vijf maal

afdelingskarripioen.

Zrvaluwen 2 verwierf het kampioenschap door cen 2-0 overw.inning op zrijn rivaal Quick Boys 2.


tdt .ëa/z*r,á-*."

?-4r?-êL

- /=.d/ *Z

?

ZIryALUWEN-MONSTEB 2-1. In een

levend,irge.,

Zwalawen wint bij Zwart 'tVit

maar nierttennin orp middel-

matig peil stiaand'e wedsórijd lleeft Zwaluwen het bezoekende Monster een kleine

nederlaatg tro€gehraoht. Een onrvóldoende wegger,vèrkt€ bal steldg middenvoour Vi,sser na een kwartier in srtaat de seore

te openen (l--0)" Tien min. later

Op het .sportcornplex V,arkenoord werd

benutrte

reehtsbinnen De Haan een door de goed leidende s,cheidsreehter J. Mast . toegekende sÉrafschop (1-1). Een kwartier qa de hervattinrg viel de beslissing, toen K.ool goed orp,lertte en bernerikiteo l.at er op de Westlandse keeper teruggespeeld zou,worden. Hij ondersche'pte dezé bal en bezolgde zijn clurb -zerge (2-l),

Zwart Wi't '28 een toernooi voor jeugdetftallen georganiseer.d. De leef. tijd liep hiedbij tot 21 jaar. Zeven clubs i hadden voor dit treÍfen ingeschreven. Op I bijzonder prettige en s.portieve wij,ze en do<rr

onder behoorlijke belangstelling werden partijen gespeeld. Menigmaal kreeg een aantrelnkelijke wedstrijd voorI geschoteld en Èret verdient zeker aanb.eveling dit in de komende jaren te herI

I de I rnên

d'e

'2:"?/t. é/ fultot'ozy z /- 4a42/ r2 á

..?ó z " ?r-,/èrz

halen.

z

Zwaluwen wint met 2-t van Monster In cle op Paasrlaanclag gespeelrlt. r-r'iendsclruppcli.ikc u:cdstrijd Zn uluu en--Morrstcl girl Wim Vrs.sel zijn clul: r'ec'cli spoóclig

kwamen Zwaluwen en JAC resp.

-Hier als eers.te en tweede uit de strijd. in de stljd-om de derde en vierde"plaats won T@R met 3-l van JAC ei eindigde de finale tussen Zwart Wit A en

met een fraaic liopbal de leiding.

\\faarna Monstcl

uit

eer-r strai-

schop geli.jk nrairkte. piet Kool zr.'i'gde irr de tu'eede hellt voor he1 n'innencle rloelpunt rrool de thuisclub. Zr"\,aitru.en 3-.Monster 2 ein-, digdc in een geli.rh spel ( r* 1).

Zwaluwen onbeslist 0-0. In de tweeáó serie straÍschoppen wisten de Vjaardingers edrter het toernooi op hun naam te bren8en"

_/"2./z/__ ak &,

Z,rZoa/, or,272-oao

2o"n"*rntt--.-

a-zz,z.d7 z, -rzu^4,/? / Op

z

ltarkcroord

i

t r

Zwalu\\'en werd een bijzonder spannende_ s{rijd. die doetpuni.loos verliep. Straísclropuen mocsten dus dc bèsLissing brengen en in de tweede serie namen de Vlaardingers cl.ic betcr dan de Rí)tter. dammers, zodat ec.u beker plus twee wedstrijd'ballerr in hei bezit vàn Zwaluuren kwamen. Om de derde en vierde prijs streden op het tweede veld TOGR

en JAC. De groenwitten beslisten

Successen voor Zwaluwen-jeugd

:

Op Varkenoord werd bij Zw.art WItl Jeugdtornooi geholrden voor elftatlen trestaande uiÍ spelers t.m. 21 jaar. fleÍl lvas voor heí eerst. dat een dergelijk iornool door de zwaríwitten werd geoig:&ni6eerd, maar zi.i zullen er. nrede dankzij het prachtige weer, geen spijt

tlan gehad hebben. l)e organlsa lecomÍnlasie verdienile een pluim voor tte Vlotte en accura.te mamler, waarop het feh;le iorn;;i '.ii r.*.iiïi'"iË'sJ" i;i Dwarí over vijf is verlopen. Dc deelrreme.ndc vererrÍsinsen konden ln de verschillendc wedstlijden tal van Jêu.gdige spelers tosten en zij hebben daar dan ook druk gebruik van gemaakt. Als scheidsrechters traden hier op de KNVB-ers Moiendijk en Roubos en de afdelingsÍluitisten Van Oirschot en De Regt. Het Charloisse TOGR levercle ín groep 1 uitstekend welk door met vier punten uit drie wedstrijden gelijk met Zwart Wit te eindigen. Door een beter doelgemiddetrde gingen de zwartwitte,n naar de finale over. In poulê 2 begon JAC overweldigend. maai had buiien de waard gerel<errd i.c. Zwaluwen gerekend. dat de Hagenaars de eérste plaats afsnoepte. De finale om de eerste en lq'cc.de priis tussen Zrvart \&it en

deze

match in hun voordeel en wonncn daarmee e,en plaquette en een wed. .r tJqu6t. strijdbÊI. Uiislagen: Poule 1: Zwrut \ryit A*TOGR -1, Ter Leede*Heerjánsdam 0'-4, Zwart li/it A-Têr Leede 1*3, TOGn*Heerjansclam 1---0, zwart Wit A-Heêrjànsdam ,--ó, TOGR-TeI Leede 1-0. Poule 2: Zwàluwên* De Zlververs 0-0, Zwart Wit B-JAC 0*5. Zwalu.wen-Zwart Wit B 2-1, De Zwert'ersJAC 0-1, Zwaluwen-JAC l--o, De Zwer. vefs*Zwart Wit B 0-1. Finale Zwart Wit A-Zwaluwèn 0-0, Zwaluwen w.m.s, Orn derde en vierdê prljs ïOGR*JAC 3*1.

z

i

I

I 1

Op 2e Paasdag vond eip het, gportcompi.ex,,Varkenoord" te

Rotterdarn eerl jeugdtoernooi plaats, uitgeschreven door de vereniging Zwart Wit '28 voot: spelers tot en met 21 jaar.

IÍet elftal van

Zwalulr.'en

3llaatste zich als no. 1 in zijn poule via een gelijh spel (0-0)

tegen Zwervers (lJsselmonde)

en overwinningen op de B-pJ.oeg van Zwart Wit en op .I.A.C. (den Slaag), resp. met 2*tr en 1*0.

De finale tegen het A-teaIn van de uitschrijvende vereniging

eindigde doelpuntloos, zodat strafschoppen de beslissing moesten brengen. Pas in cle tw'eede se,rie werd de

strijd

ir-r

het voor-

deel van Zrvaluwen lleslist, dat daarmee de

le prijs:

een beker

cn t'*'ce wedstrijdba llcn

vel:over'-

de.

Do vereniging ,,ïl,ozenburg" te Hozenburg had die dag een pu-

pitlen-loulnooi

georganiscerd,

.Lvaalaan twee ploegjcs vàtt

Zt'aïuwen deelnamen. Zrnraluwen dl behaalde 7 punten uit 4 wedstrijden en behaalde daalmee onbedreigd cle 1e prijs. De vier ontmoetingen rran Zwa-

I

Lur,ve,n

uit

l i :

r

ir ]

d2 leverden 4 Punten

oP

cvenveel gelijke spclen. hcl-

geert nret de 3e

plijs

bclocrnd

lverd.

Bovendien hwame.n de jongc Vosels in het bezit van dc vclelrigÏngsprijs, uitgeloofd voor de besle clubprestatie van het tour-

nooi. Zo konden zi.i nrot een buit t'an 3 l:ekers de tcltrglcis aan-

vaarcien.


4tt'

'

4-l*--r,nr*----ooorr..

49-'&

_

/ezázq..'-rr4r4í2.4 -

?/er.*o o^

Welpenaoetbal

1

O

I

De welpen van Zwaluwen e hebben op Koninginnedag de extra prijs in de

I

lleven in hun wedstrijdu"

genoemd

elftal in het bezit vàn een drt be_ schikbaar

vaantJe van de gemeente-polilie.

nomen en naar hartelust hebben de toekomstige junioren Koninginnedae 1962 gevierd. I)e commlsearis van politie, tlr. C. N.

was gesteld vobr de hí)ilgsl(,

sco re.

O. Een C-elttal vrn cle zw:rrt-wj1ic Vlaarilingers was clie clag in Wassenrili

Peyster, relkÍe na afloop alle prijzen ult, waaronder ook het vaant.ie (waarin het nieuwe politleembleem ls veriverkt). De doelc$fers van dc wel zeer Jeugdtge Zwaluwen waren 14-1, welk tesultaàt

de girsl ven ..Postlrlilr" voor deelnanre aan eèn toerïrooi voor C-elftallen. Uit

4 wedsfrljden behaalden de oeels O nuntcn en eindigden daarmee geiij* mei tet elftal van dè uitschriivenO.-e veràniÀ,ne. zwàtuwen wist echtcr de slrafschoppen

werd behaelal tlank zlj ilrie overwinnlngen.

_ Ook in poule 2 waren de Vogels aan 4e winnende hand. Het welpentàam van W.I.K. won echter ook aile wedstrijden. terwijl deze elftallen tegen elkaar"l-l speelden. De jonge Zwáluwen toonden rich echter de betere in het nemen van strafschoppen en zegevierden dus toch. De uitslagen iuiden: Poule I: VFC I

bcler te bonutten, zodrt ook hier de'lo

-?a

Zo*tno

II 0-0, Fortuna IÍ.*WIK I 1-2, Zwaluwen II-VFC II l-0, VFC I 0-1, Zwaluwen II-WIK I l*1; PouIe 3: Holland I-HVO Z t-t, TSB IFortuna III O--O, TSB l-Holland ï TSB I-IIVO 2 5-0. Fortuna III-O, Holl_and_ I ! ,1, HVO Il-Fortuna 1-l; Poule 4: VFC lll-Zwaluwen III 0-4. lgaluwen III-HVO III 8-0, HVO I VFC II-WIK II 0--2, \iltK'--Zwatuwen II 1*2,

y.l"ê/

az

,*zz-427á

2-Fortuu-a

Árls. ?e l":!as (LuI.

1

Qtrfu lt ïjt:,tts lg Nooldivijli 1f) Iioz. lJ65r5 Ig Zwatt.Wir 1ti 'I'ct l,ecdt' lg Rlittst.l. l:1. l8

Zrvalurven ls

Spjjl<enissc

I

á

Iil/l/B;

11 4 945 {i5 <t)1

I

.iS 4l-;jiI 4 26 39.25 :!

|

4

20 43.33

s1Í!

2

r,

22 s3"4ll 23 27-231 17

(r

511

1t

áa.4(,

I(]

24-30 18-35

r3

tS

z;rrcrdag lZ mt-,i zjjn dc .vorJlende ^Y9o,., rredstr.irdeu u..f eàilil,l. yo írÀ :r.rcl.s_Zrval Lrrvc,n ; "B;;;;_ clr et.lrt-.f.S.8.: ii.V.O._r,V,;;;;;:.

Na afloop van hc{ loor,nooi lreeit conuuissui is tji (:. N. [)ci.istcr. rh,

jtraar:' Zwalurvcn díi, <lat hei bèstó I

doelgemiddcidc h.:rd. Hct toerr nooi"w:rs gocct g,:oiginiseelcl. De

ze kcur I

\,val,irn

scheidslcchtels,

cr

volcioencii:

I €erste ptrijs vsor i Xwaluwen-S

,gast van ,,Postalia,, voor declna_ me_ aait et'n toci.trooi voor. C-clt. iallen. Uit 4 ri'edstnjdeir behaalclen c1c vogollje> 6 Z., eincligd, ,, daal ntec gel.p_untcrr. ijk mct lreI elÍí r, i vir de,triiscJtli.ivrrrrk, rt,rciriqi4.,. áwatrr\\'en u isí ct.irlel cle sir :_ schoppen bete,r' te benutten, zr-r_ rlat"dc cri.stc. pt.rjs, ecrr l,ckct., ;, i.. r

ll'olee na;lt.hLris l'clcl gcb:.l,cl

'ftf ?a-/--.rr.

'4.-<rzf - r%."*zne\ /

.

J

I I

, ,.;

zVíz

Koníngínnedag 1962

\Uelpenvoetbal op VFC-veld HeÍ derale welpenelftal van Zweluwen

i Ecn C-clltal \;r.t Z!1.irirr\\.otr lwas maandag in tryassenaiir. r_le

i I

J

is winnaar geworden van de extra-prijs,

I

r

24-5:J

Kfr{VB-po.ogramnra zatcr.da.q l2 en zorrdag l3 mci

I I Dc ailcli(rng.rli' \()('lhaii{'i l,ics lvi.tti Viiiltlditrgt'n. rlr, rrr,ipnn ot I Pupiil,,tr. ziirr in lrr't Vii(l.spor lpark ilt l'rct slriirlpclk gcireden. pi'ijzen nitgeleil<t. I!ai.ste-plijstvinnaai's in d(' r'r'r'schillende groept:n tvaren t,oslJ.: For.tuna dl, Zr,valuwen cl2, TSR dl en Zr,vaLrwcn d3. Dc rlooi. dc VpSf) Ibcsciril<baai gestclclc priis ging

I

38"42

2_

I

l '' 'clhrtl

(;

tI

SlSq t.q 's-Gi"at,cnz. lÍi .l

t7r-2.4. ,/

z

I:INDS,IAND

..-/r' lr.Z- (r/ à

i

J)rlls. een beker. lrls trofee nanr huis rvcrd gebl.acht.

I 0-3, Fortunal-ITVO I 3 -Zwaluwen Zwaluwen-Fortuna I 0-0, }rVO I -O :1YIC f 3.-0, vfc . .-Fortuna I O-1, IÍVO l-Zwaiuwen I 1*1. Poulo 2: VFC

"ry

one';iiàEbn.

ecn 2e prijs voor dl -";-iïl;; re pr{zen voor djl err d3. kwam lantsr_

tsehal^ve

gehouden

in het V.F.C.-sportpark. Verdeeld over vier poules hebben bij elkaar zestien elftallen aan dít voetbalfestijn deelge-

32,a"*t

DuDillen-

loornooi van V.F.C. en al deze'ptoeelás

had beschikbaar gesteld voor het \[e1-

dat werd

/4vó I

KoninEinnedag is voor de Zwalu_

werd deelgenomen aan het

Ontspanningsvereniging

penvoetbaltoernooi,

z-4ez-

-De uit Vlaardingen bijzonder sue_ y9nigugd sesvol geworden. Met drie elftallen

I

wacht gesleept. die de Vlaardingse PoIi-

tie Sport- en

Z z

_ Na afloop van het geslaagde toernooi, dat door geen enkele wanklank werd ont-

sield cn waarin ditmaal

voldoende

scheidsrechters beschikbaar waren, \Mer-

den de prijzen uitgereikt door de com. missaris van politie, dr. C. ï[. peyster. Uitslagen:

die was uitgeloofd door de Vlaar-lingie _ Poule 1: VFC l_-Zwaluwen 1 G*3; Politie Spor,É en Ontspa,nningsvereniging, Fortuna I-HVO 1 3-0: Zwaluwen 1-i voor de ploeg mêt het beste doelgemid- Fotuna 10-0; HVO I-VFC t B-0; VFC ilelde, behaalil tiidens het welpentoernooi, l-Fortuna 1 G-1; HVO L*Zwaluwen I

georganiseerd door de juniorencommlssie 1-f; f. Fortuna L met b punten; 2. Zwavan VF,C. De jongste spelers van Zwalu- luwenlmet4punten. wen wisten in de vlerde poule beslag te Poule 2: VFC 2-Fortuna 2 0-0; FortuIeggen op tle eerste plaaís met het fraaie na 2-RK WIK I 1-2; Zwaluwen 2-VFC iloelgemiddelile, lrt--l. 2 1-0; VFC 2-RK WIK 2 G-2; Fortuna Vooral tegen het derde elftal van HVO 2-Zwaluwen 2 0-1; Zwaluwen 2-RK schoten de ,,vogeltjes" met scherp. Zij be- WIK 1 1-1. 1. Zwaluwen 2 (na het nehaalden een ruime 8*0-o'zerwinning. Te- men van strafschoppen) en 2 RK \4rIK 1 gen VFC 3 werd het 4-0. Slechts de met beide 5 punten. jeugd van WIK kon het geweld iets in- - Poule 3: Hollandiaan I-HVO 2 1-1; tomen. Tegen de Wikkers werd een be- TSB l-_Eortuna 3 0-0; HVO 2-Fortuna 3 1-1: TSB l-Hollandjaan 1 1-0; TSB scheiden 2-L-zege behaald. I-HVO 2 5-A; Fortuna B-Hollandiaan Aan het toernooi is door in totaal zes- 1 1-'1. 1. TSB1 rnet b punten en 2 Fortuna tien elÍtallen deelgenomen. De ploegen 3 met 3 punten. waren verdeeld over vier pouies. Behalve _ Poule 4: VFC B-Zwaluwen 3 G_4; Zwaluwen 3 werden de èerste plaatsen Zwaluwen 3-HVO B 8-0; I{VO B_VFC d poule door Fortuna 1 in l, Zwa_veroverd 0-1; HVO 3-RK 2 0-1; VrC aluwen 2 in poule 2 (na het nemen van RK WIK 2 0-2; RKVÍIK WIK 2-Zwatuwen B strafschoppen met RK WIK), terwijl in 2, 1. B met 6 punten en 2 ! \ryIKZwaluwen poule 3 TSB met de erepalm naar -huis RK met 4 punten, kon gaan.


stèl

,rír2.4,

v_zá4

"24-, ó"'z--4--/o7 zó

'144q z-záa-Z ,/ f /27é4/ z 7 íz?Á

z-zzi,. 7 t r

Zwaluwen err HVCI im vo[gemde hekerrqlnde! TSts nufiËgeschakeBd

Zwaluwen bekert tegen Zwerver Na, voor de z.g. voorronde vrligete ziln. $Deelt Zwalqselr zatêr-

1Ílí}l,

áus tn d"e eeiste ronde (totaal l?8 ótÍbsr om de KNVB-beker voor hel,

4a -? - q-.-.ar-rta_aa-rtlz

áàÍóioagvoetnal tegon De zwervêr in

I{inderdiik.

De Zwèrver sPeelL in de 3e klas cn einaiedà dit sèizoen oP de derde Liádi^ï- zoaat, de Vogels op

t2lacar-n-<-a-íaq

huu lroede

.z

,/

cle ffi;6ir zlln onr Àlet ieedsteinwor'

_

? 2-z-; .f á z

eerste ron-de uitgeschakeld dGn.

- Btt een geliik sPel wotdt de wed.strllil verlengd en wannecr drr' ool(

áocï-resultaa"t opievert moeten straf ' idÀà-poen beslissàn. Dc winnaal speclt dc rirr]gende wcek voor dc tweede ionOó Ëen uttwcdstrtJd tegcn de-tr'in-

noer van TOGR (Rottordam)-Jodan

Bovs --ff (Gouda).

wodstrlid tlr Klndordilk begint

orn 4.15 uur.

;4. U4oa , -" d.€14 '/

Zwaluwen won maar net in hilckelhard gevecht (Van een onzer vorslaggevers) uerschillende goede aanuallen los te Na een aantrokkel{jk eer,ste half uur komen, doch ztpak schiet?n stond iloelpunten in d,e ueg. Breedoel(l gaf

_

,//

zr:^€.4:

zq6 z

ontaanrltle tle bekerwedsírijd to Kinderillik lunsen I)e Zw"erver en Zwaluwen (Vlaardlngen) Ín een bikk€lh&ld l.oetba,lgeveoht. De stemirnfurg biruron ile ltjnen werd er nlet beóer door en er g€beurden nogal eens mlnder vriendelijke

geheel onnodi,g een hoekschop weg en Hoogerbooril zette de bal goed uoor. Onck kreeg euenwel ulak uoor doel euenwel nog tsoor de rust een rltlgpn. Zwaluwen wlst íenslotte €en urij schr.etueld en rnet een zachte kletnê 2-l overwinnilrng overwiÍniltr,g te beha.len, Een schuiuer i.n de hoek sloeg hij Van Heii overwlnnlng, r, dle de Ylaardingers YlaardinEers wel ningen, d.íe slechts de taali restte d,e verdlenden, ornrlat ziJ voorol fuIr het begln tot beter voetibal kwa,rnen dan de bal

íhulsclub.

Zwaluwen in 2e hekerronde T)e voor de

le ronele

v:r'rr de

beker gcspeelcle l'cdstrilrl

I{NVR'

llc

Zu'er-

ver-Zwaluweil (1-2), krondc aanvarrlieliik eell visselcrlrl slrellreeld' Aan beide ziitlcn wertlen eírll pa'ar opgelegde kansen gemist, llooilcl f'vta' turvón in het velil zeker niel, {le minilere rvas, kreeg v. d. Ii,eyden lrr:el wal meer te verwerken dan ziin rrollega aan de overzijde en dc verdetliging van de Vngels u'as in rlic Periode niet altijd even

betrourvtrraar.

Uit eeu goed door Floogel'bool'cl genarnen corner wist Edriy Onck na een

een half uur spelen zijll club metpaal de zadlt roliet:tje juist binnen (0--1) met en de leiding tè geven àeze stan-cl ging teverle de rust in' niet altijd hot is treift In cle lweeáe

even leuk Loegegaan. Zulldcr dat benaald vau luw spcl spi':rke was. we}d èr vaak zcet onbeltect'st gespeeld en ssheidsreclrter v. Pelt moest een on-

ielbaar aaníal vrlje trappen uitdelen en een paar waal'schuwíngen geven

Met aÍle macht prolreelde de thuÍsclub de achterstand vreg íe werkeu en

dit Eelukte Lilr siotio ti)ell uib ecn vriiisclron wegell\ obsll llctie halïel -

weie net'stlaf,schopgebicd de gelijkmake| welcl ingeknald Toch namen. de zwart-wibten na' eniee tlid opnicuw eel) voorsprollg,

icei f.iay ollck oell sll'llc aalival àfroudde mel eetr ot'houdbaaL' scllot van korte afstar)d { l-2 ). Eeil aar. dis succes vool' dc"o juuiorspclcl -''Toe1 !

Wet.ncr v. d. Meor uJlfair

Iwerd getrouren rea3eelce deze op ott' toelaatbate wijze ctr uerci daal'op vatl

het veld

gczonden. De Zwerver gaf

zicir nog rrlet geu'onrLen en Dick v. tl Reydenlnroest llog een paar slrcctaculàire leddingell verl'iclllel) eer zlllr club zeker was van een Plaats itl de 2e ronde.

De tesenstallder lrir-tiu is 'Iodal"t govs. dàt na eell geliik spcl ri--1)

tedeá TOGR de

Ft)LLel(lfllnlneL's

siàchts me1 straÍschoppen de l)aas kon bliivell. De wedst|ijd Jodall Bo1's Zwaluwerr Í'ordt a.s. zaterdag in Gouda gespeeld.

Voor het harde spel gedurende

de

zijn verschillende Íactoren de tackles van. Schouten, d,ie bij de tegenstanders in verkeerd,e aar'de vielen. Teven,s begonnen enkele spelers onvriendelijk tegen elkaar te doen en elkaar onprettige dingen, toe le wensen, zodat de stemming in mind€r dan een ogenblik beneden peil was. Bovendien trad scheidsr'echter Van PeIt (Dordrecht), niet altijd even kundig op. Hij stuurde weliswaar Vermeer uit het veld en deelde vele vrije schoppen uit, maar een werhelijk spelleider was hij ditmaal niet. Tevens verwaarloosde hij tal van keren de voordeelregei, hetgeen het spel afstopte. Zoa\s gezegtd, de eerste dertig minu. ten waren de beste. De Vlaa,rdingers, die met vier debutanten het veld opkwa'men, vertnonden een re'delijk ve.id,spel, waar'bii de bal vele malen goed langs de gron'd. werd 'doorgegeven. De thuisclub probeerde m,et lange trappen de 'barkens te verzetten, maai er werd geplaaf.st, waandoor d.e bal te onzuiver meestal bij een tegenstander of ;buiten de lijnen tere,chtkwam. Daarnaast stond er in de voorhoede geen enlkele speler met een korte, maar .snel startende sprint om zodoende van de vrije ruimte te kunnen profiteren. tweede helft

laan te wijzen. Allereer:s.t de felle en har-

Zachte schuiaer

uit het net te

pissen

Q-1).

.na 4e hervatting kreeg de ploeg uj! Kinderdijk een s.tim-ulans, toen Lodder hard buiten 'bereik van doelman_ v. 'd. Reyden tegen de paal schoot. Verwoêd zetten de Kinderdiji<ers enkele aanvallen op. maar res.ulíaten _Direct

btreven uit.

De.stemming zakíe rnet

dre

nninuut, de

weinig ov,er'tuigenrde vermaningen van d€ heer .l/an ?elt ten sput. Orts inrziens maakte llij in d,e 22ste ninuut een grote fout door d,e ga,s,theren een penálty te onthou'den toen Van Vet noËal onbesuisd te werk ging. In plaatË van d,e

verdiende s.trafschop moCht de firuis-

club van ongeveer acht meter voor het

doel een ind.irecte vrije trarp nemen. Na wat ge,harrewar zette Kootrsloot zich dan eind'elijk acÈrter d,e bal om met een kort tikje Slagboom te ibedienen, die hard en zuiver raak ,schoot (1*1).

Een kwattier voor

tijd kwamen

de

gasten aan hun winn,ende doelpunt. Hooger.b_oord en Simons zetten gb,ed door en Hoogerboorrd wist rmet eèn voorzet de volkomen vrij.staande Onck te berej-

ken, die voor de tweede maal in deze wedstrijd geen fout ma.akte (1-2). ,beslist, on_ Daarmee was d,e .strijd. dantks het feit dat de thirisclub dé la,atste veertien minuten met een numeri,eke meerderheid kon spelen omdat Verrneer nog van het veld werd gestuurd.

ZWEnVEI!: Van Heijnlngen (d)l Van -_D! .€n Hefk Breedveld (a); Dê Viies, smit en (m); Slagboom, Butter, Koolsloot, Bie -De_ Lodder en Kootmees (v).

Na een half uur nam Zualuuen cle - ZW,TLUWFN: v. d. Reyden (d)i Westeren Sehouten (a); Vet, Simthandet en leídtng; eigenlijlc iets ont:erwacht, dijk Van-_Genderen (m);

want De Zueruer begon juíst

m,et

Hoogerboord, Simons,

v. 't Oor, Vermeer en óncrk (v).

DE ZWENVER,-ZWALUWEN 1_2. wed,strijd srtond in het begirn op op €en nÁÍ{Áli il' hóil redetijk. pé-il,. maar ontáiráàï ii "à; tweedre. hq-Ift in ,een letterlijk geyechtr De zwakleidenae dr'nitói-ïin "oJtUà-fl Pelt^ ,onthield de thui,sclub n. i"st eàn -{,oesóËdàË str,afschop, .maar_ d,e wet i.ndirecte vrije schop wer.d tocn-in--eàÀ doelpunrt gg,ergynt- onr,gezet omgezet door Slagboom, na_ dat Onck voor rust.de ru, gasteá naar O_-i De_

had gescb,oÉen. Dezelfd-e O"cÈ-l-o"ae-" -óË" yan lloogeriroórd 11 rysta{.e,e} voo{?eÍt keurig vrj'"riiï"e'#ïï'.ï -<í-zi. m.eer- werd meer wercÍ een kwa,rtier kwartier voon het einde vao. tet veld gesrtuurd door dg ;tËia;: prettig duei ook nier voor

ilËï"iï;,,i;I"

.2. ' .tt-z- n?

/ í-

-227,,-o.-

12 á

z

Zwaluwen en [tVO stap Yerder in betrcerstrijd


4o-r -z-/4!''4 /'(.a zuol.

?.raaaa-a,

-/az2:n..a/za4

,/

<

,/

?r-7A /? í?

Zwaluwem erï HWm fuMffiw@Hl meedoen aana hekerïvedsftrH$dem Zowel Zwalur'ven als HVO blijven meedoen in de sirijd otn de KNVB-beker tzateldagvoetbal). Zwaluwen ]<wam in Gouda tot een kranigc 3-*'? ovcrwinning op Jotlau Boys. Dc bescheidr:n I -0 zege van HVO op het Pcrnisse Excelsior was bijzondel' velrassend. De reselve-teams van Zwaluwen hebben cle nacompetitie goed ingezet met ovei:winningen. Ïn de ondelaídeling rvaren de resultaten minder gocd. Vlaardingen deelde de pttnten met ZWSH, spelend mct tien man. DVO vcÏlool met maar lierfst 5 -0 r'an PPSC. Sunlight slcldc tcleur donr na vele maartden vall successen llu le verliezen van Hellev<letsluis.

-&.zz.t<

Jodan Bol's-ZuaJurven g-7.

slaat Zwatruwem Jodam ffioys met Sr{E*e ci}fers

rninuten dc stand op 1--0. Vijf nr!nute:r later was de stand gclijt< cloor nridvooi: Van Geldere'n 0-l). Het gehavcnde Jodan Eoys rrisX door twee doelpunten vl.t Vao Nlullen cen 3-1 voorsprong op re b,rJwen. die dool. Van der Ree, eveneens mcl twee rloêlpunten. teniÊt werd sedaan (S_-B). Na de rust zakten de ljoys Jt, rerwiij tutili.elc rlisgrepen in de achterhor ,1e rtr lrr( dc t()è leidden, dat Zwaiirwon r,)r B_7

terstorm was Jodan Bolzs aanstotrds in de aattv;tl en na 12 mitlutcn nroest r,. d. Rc)'clctt capitulcrcn voor cen iaaL- schot van Alphetraar in cic r-litci'stc boek. De r:clste I'roekschop o1l dc (ioudsc hclft werd evcn ]ater cchter dc thuiscjub noodlotlig, \\/anl rÏe1 cen Ír,.aaic kopbal lrlaakte van Gt:rideren vooÏ Zwalr-rrvclr gciijk.

uiiliep.

I'licru'icde,is Jodal ijoys

NaecnlralÏtrrrrsptllclr-rlrrvamIl<ansbcnrrttc.Dci,oocllremden Èoy, opnieurv--vool telblel'cn iit het olÍensief en boel<' íi"""' t*ii uif ió oo,,uài ua,, I ten spocrtig door dezelfde spelcr een vi'ijc -''t'-:1'l v.foàár.,

u{t"i

"'lili:ï::;ïlïiJ;

0verzicht reserve-elftallen 2 tt-:t ^sÍ/s tt-7'\\'AL(!\\/EN Vrxtr tla nur:ontpetilie

de

speeld.en'

Ztcultt'u:qn reseT'tes tegett Sclt,er. ÍÍollrtttd, Spart tJ' Opt het dor;r bossett ontringtle '.*elil lnd,'

den. rJtJ spr:l.ers geett ít'indet' ran de lrortle.-u:itt,rl, hetgeen griecl,e in" uloetl lttltl o'P lrct sltel Na tien mitruten sPclen ging Wim trrissei: cl alleen rnei tle bal .

vandool' en hrachl dc slancl al mcteell oP 0 '_1 . Bven laft'r'maal<te S.iaak Latrgendoen cl ()l) I t ltitin tnanici' 0-*2 van. Vool dc lust vfirik:n dc trrlaar' ciingels clat genoeg"

Maal n'a de rusl mocsl rie voo]'sprong noÉl met een Puntje vcLsróot worden. Dat kwam oP lckóninc van l(oos van clcr Wcij-

ncn. Mèt dczc vcrdiend<' ovcr' lvinning konden de Vlaardingct's

vrolijk httiswaarts

keren.

cre vogcrs """gcvaar ontr'varen ook niet vart bloot. Uit r:cn til iitr schop rvegens gevaar'li.jk spcl trntstond een lia'

,;heiiil<c'situalic vooi hct Coudst' doel, rva.rluit P. I(ool met r:en lis' tig til<-ie scooltlc. I-Iij lvas het ooli'

Clc I'USt mct (len fcrm schol tlc t;ar'lijen ivcer tlp gclijke rrocl trt:rcltt (:l--3). " I)e tr."'r:edc hr:lff rvas 10 minuuit 'tt L ten oucl tocn Floogcrboord

die Ct'en trO0r'

alrcrncno ;tant'al dc [-]ovs')<et'pr't' (l;tutrnt'rl z'n cltrh tln ii cltth.tln r'lt (l;tultnt'rl p,Ésct'i tlc uir.ssct'ttlc ' r'll tlr'rudsr'1l l)r' f;',s14-'' ht'zoi qtle' 1;i' it'itling r',')"''*.r... i.;i;ï;,; /wíxrgol) ploc.g ltr ltlrtt'kl<ig zwocgell l,,t.,'l haldnekl<ig uir r"r l-lccÏ i urtl .,'n h('l{'} l {'sult;rat, dot lr zond.r' suí'('cs. s', "",t i,rtt-iiulI steldc V. tl. Wekltc iuit llct 6e) Iloogelboorcl in staat cle voor' sploiig 1e trothogtttt cl-t kot't daat' I

I ;

(rp \vas ltcl r't'r'stgono(.'l)l(lc spa' Ir!r' 'zclf, rlir' rlr' slttrtd op 3 {i bt'acltt.

I)e

tloclPrtnte

nltongct t\rlls

n0g nict gcstild, lv;tnt lïL't

deze

Niettemjn hebbe-n- ze goei parti; g.rgeven r.;en solo van AlphenaaÍ. bracnt na bien

clc' bckr:rwcdstyijcl Jodan Boys'-

Ji:j.

ltt

br.hcflvedstr.iid tegr-'n het clit sêizncn va.r d I tweedc rraar cle der.lr klass.: E,.,desra_ -moeËten cieerde Zrvaluwen uit Vlalrclingen de in de vierde klas kampioèn gewordeii Gouwenaars met zes ini'ajlers Jtil,oÀ"n.

Zu'alulvcn (:J'-7) warell \'alr lrveerszijde' cnkelc invallers opgesteltï. Met 4t: stcLtn rratt de rves" I

z/ zaraao zVíz

Jodan Boys uit het bekertoernooit

In hekerstrlld

jlrr

o{an /

I

'11

vel schol z.ot'gde .J. Sirnotts

voor do laatsle Zn'alurven'tt't:f" Ior en bepaalcle zodoencl<.: d<' r.indsland op 3-*7.

u.1gri)í-,kerd.


Z"/ A.4-, , /-2, II{ MEMORIAM

H, v. d. Berg overleden

HARRY v" d. BERGI Maandagavond omfuingedr wii dB schokkende mrodedel,furrg: Zqalu-

VLAAFDINGEN. In het Atge, meen Ziokenhuis aan- ile Hofsingel te Vlaartlingen is maandagmidrlag om kwart voor vier overleden de secretaris van de v.v. rrZwaluwen", de heer H. v. d. Berg in de leeftijd van 61 jaar. Voor het gezin van v. d. Berg en v{xlr

ven-sec,netatis lilairry

ts

v. d'

Berg

va,nmiddag op 61-Ja,rdge leefÈ,id

overled'en.

lVij

hij, alu gevotg van

wisten dat

een ulgeval, al enige tijd aen zrjn becl gekluir$t€rd was, ÀÍaa,r nisnaJrd Ín Vlaardimgen. zal dirl, heeugaan

de v.v. Zwaluwen betekent rlit een groot verlies. De heer v. d. Berg is

l

hebben verqmchrb.

vanaf de oprichting van Zwaluwen op 5 september 1935 bestuurslid geweest, waarvan op de eerste maanden na al tlie tiial secretaris.

Ni.eb

all,een vo,o,r hot gez'inr v. d. BBIui

betekenlrt

dÍt

over",!{'den

een

snratr=

têltjk r4trlies, m,aas dool' z{Jm heen-

is de Vlaarcilngse spontwereld een ma& oorÈvallen, d{ê vêel vootr gaa,n

de ltotrsmrelllfe oefeninr,g ên GIlv@Ê dtng van "ds Jeugd vooral, h@ft gedaan.

[Iarry v. d.

BeaB, Íedereen wl-et dá,t,

haít z{n hart,

verpaand aa.n djm

hij

ve,rerl,igim€i Zl[.d,hrw€ri, drine

(le opriotlbing in 1935 aÍ tróuw"a^n en bekvaam als besíuuldier heef,b gpdtrend.

Het eersi.e Janr als

Pen-

tol aÁ^rt zijn nlingrneesber, da,arne versclxeidefl toe- als secretaflls, een duÉ méór da.n 25 fu,nottrc die was eon Jar.en heeíb bekleed. vaJ: de grobe sbzunlPila,rrem 1}sÍ} d't vereÍligimrg. Een mnar mst een bnorr-

-

hll

IIij

me stuq/hlrachb wie n[gts ío r eel was. Ook wiJ tleb,ben me,t de ove'rledene attiJd op de meeeg pnettiEc {ttze sanxdlg€wer'kt" NooiÍi' mi$tÊn urij bii voorbeeld ziin vêrslÈg nn heb

sPelefi valx e€n ulfisredFtrlld vam ziin club. En daarbtri weren 4in beseJlo4lrri0l,Een al,tlld ohjeotief cn saÍzeide hii ook niet kritie.k op eigen prostaíios ta leve,ren indlen daervoor aanleiding was" v. d. Reng wss fur l,llq,ardiingpcr een biJzonderc figuur, d,iè talrtike vrlenddn hdd. IIij trreeft 'Í:ijdensuiin

llaffy

'

l,evetr veel werk vel"aerb &enbaitevan dn Vlna'r dringse gcmeenr'schn4r' Daa,r' voor ziJnr wU hem veel daark vsr\rreda moge schuldigcl.

ln

Hij

ru6ten.

E" VAN IUUNSbEll

Vriemcl en

* Tijdens zijn Ioopba:rn trls seceretaris heeÍit"Vlaardingen Harry v. d. Berg --- waltl, zo kende heel deze iiverige werker -een grote vriendenkling orn zich weten te scharen. IIii wàs eerr punctueel nrltn die cle beiangen van z:ijrr Zwuirrwen vor>r.

De ter ar,rde bestelltu€i vild'L witdaAmrlrse-n om hatrf elÍ Pla,atc oP de Algenrerle Begraafplaats te lllea,r-

ddn8pn Alle aotiviteri.ten van de ver€niging Zwaluw€n zijnín ver-

hê[

overliden bam.,cl nrreÈ he,err v. d, B€rg a,fgeia^eí"

honderd procert heelt br-'hlrligcl en 1ot het laatste toc verrdecligd. ïn het dageliiks Ltvcn wls de ovcr-

van

de

clubman, dic

i-n

"n ouze gesehierlcnis,

Zelf nooit vorilnllr.r. gervcest, lvas zijn grootste idenal elk litl

met verwondingen aan ziin heup.

Operatief ingrijpen bleek noodzakel.ijk hebben zich enkele complicaties voor

speelklaar voor de voetbah'eiden

en vrljdag werd hij geopereerd. Sindsdien

I

*

,*.<--, +ÉZ

14,.c.

Feze weêk geen

Het bestuur van Zwalurven verzoekt {rns nog meele Íe alelen, dat i.v,n. dit overlijden alle acÍiviteiten zowel wedals trainingen - Íot en zijn afgelast,

or.erli.icien yan onze

lzutr weel.gll níet hent. far.ct in ons cJnbrr.erk ;inr1 l- Blkmet halt en ziel aan eri hii lhem I rusÍte nooiI voorrlal allcs afce'I rond rvas en in zijn eoliecte àr, rhief onclergebracht. i chief was olrclergebl':rcht,

lbromfiets om hitll z('s naar hrris en door de gladheid slipte hli kort bij zijn woor-rhuis aan de Birnensingel 104. Hij kwarl. zodanig te vallen, dat hij naar het Alg. Ziekenhuis moest worden overgebracht

elf.

&let let

sectetari. llarrl vall den Berg ontviel ons ons e(rll eeu vttend vriend en een eeí t"lrrrrvrer I

ledene ambtena;rr' l:ii Ma;itschappelijl<e Zorg ín Vlaardingen en verder was hij lid van c1e Ned. ]{elv. Kerk. Vorige week woensdag reed cle hec'r v. d, Berg op zijrl

gedaan, waaraan de heer v. d. Belg:naandagmiddag is overleden. De begraÍenis zal plaatsviirden vrijdagmorgen om hrrlÍ

cluhmrnra

woettual ft!ilj XwaIuwen

mef

In vcrL.aircl inct het piolsr:liníl over'lijclcn van de seortaljs rrirn Zii'a]ut',,c;t, dc ltqer H, r.. ri. Bcr.g, zi.fn alle r,oot' dèze r,r;ecli toL cn

met rn'iirllrilavond r,vedsiri.jrtr,'u van

l,:rstgestelcle

Zrvalutveu-

eiftallcn algelast. Ook de trainingsavondcn vervallen deze ,u! ct_.lr_

Íe kri.igen. Daarbij zochI hij zo lmogelijk rrltijd rraal' hei gcrvu,)ir I mcnseli.ili r'onl.atÍ cn plnlrr:r.r.íle hij een ieder op ile juiste pl'.rrts te krijgen.

Zi;r, w"rk,

helaas zo abrupt

afgebroken, moet door ander*:n worden voortgezet, tcrr dieltsíe van de jeugrl tlie rcchÍ herfÍ on ons bcgrip, in de geest van ilc voor ons onvergetelijhe secretaris Van den tserg, Onze eerbietlige dlnk, iïurr;r!

Eusf

in

vrede.

Voor het bestuur van

t'.t',

Zwaluwen.

D. A. r'.

voorzitter

at. SNOAK

de

.

|

i 1

i I


ffiem wr6e!$d

gEmg lpeenl Í#et eerst* leleÍoont.ie, tlat ili vanrlaag oníving. is het ergsÍt', dat ik vandaag ontvangen kon.

len vriend

melelt mi.i het ver-

scheiden van een vriend: Ilarry van den Berg. Het bericht treÍt mi.i zeer. IIarry van den Berg, in die naa.m zit

een wereld van herinuering

gedachten,

err.

De herinnering a:rn de goede jaren in Vlaardingen en 1.,. en 1r. De gedachte aan een man eoals ik geen trveedc ken of zul liennen,

Er is m:rlr één Harry van derr Berg. Een mens meÍ zo'n volstrekt eigen karakÍcr', edirt ilr nooit, zelfs niet in rle vertc, een evenbeeld ontmoettc. IIi.i hon luisteren, hii kon zich inlcven in de wereld van degcne die tot hem sprak. ÍIij rvas in :rlles zichzelt.

Hij was ecn man, die cich nergens half aan gaf. Vlrat hij itanpakte deed hi.i helernaal. Hi.j rv:rs ook volledig iu zijn vriendschalr. IIad men dic verlvorven dan gotd zij voor het leven, Ach, rvat lieLi* ben wij met elkaar gclachen. Í"-

er een twcetle die zo raak in beeldspraah cn rvoortlspeling een situatic kon typcren? lVat"i: dit geen in memoriam ih zou er enkele noemen, die hem meer tekenen dan kolommen druks" Yan natule opposaut, had lli.i een ruim h:trt, een speelse geest die zich zo kosteli.ih badiuetettcl kon uitlevetr.

De gedach[e, dat hij er'nict meer is r,etvnlí mi.i met grote

weemoed.

Mef hem vertlrvi.int iets uit mijn leven, dat ouvervangbarr is,

Weemoed vervult rne ook, d;rt met het stijgen der j;rren steetls

meerderen wegvalleu rvier pitratsen leeg blijven Anderen zullen ongetwijfelcl

van zijn activiteiten gewagen, l{i

bepaal me tot deze ragels, waari.tl

ik uiting wil geven aan mijn irr:voelens jegens hem clie zo schitlijk ile grens van tijtl tn eeuwig-

heid overschreetl.

derl

Beng

,Lí.^ud,,g*ittrhg om kwart vier is gelreel onverrvacht overleden de hcer .[I. van den voor.

Berg, de bel<ende secretaris van de voethalvercniging Zwaluwen,

rn de leeftijd van zestig jaar. In de Vlaardingse sportrvereltl

Ilany van dcrr Berg een o*vang nu nog nie{ kunnen bescf_ íen. Vooral iu de l<ringen r a rr laaí.

Ieegte achter waar:várn we de

Zlvaluwen z:rl mcn tleze volijve_ rige secretaris notle missen. Van_

af tle oprichting in

1935 rveril

llarry'bestuurslitl, in lg36 reecti

het secretarialt oll zich nernend, __Zes en {rvintig .l:r:rr lang hecl'L

llarry van derr li'rg

zi.in ï'ererri-

ging gediend mcl r.err trou..v die velen Íot vool'bccltl litn strek-

hen.

Onzc vritncl llarry wus een Ír:ouu' rnedcrvcrker va ll onze sportredacÍie. Ili.i zorgde alti.ict prornpí op Íi.id voor de aankon_ digingcn vln dc wedstri.irk-:n vrn Zw:rluwen, grrf met rle rr:p;clrnaut vall ccn klol< uitslagon en verslir-

gen door. Van den Berg wlrs

iem:rntl op

wic merr altijd relie-

nen kon. IVi.i yxltis26rr in hcm dan ooh een Írouw'e vrictrd en

medcwerker'. Zijn vel'scheiden . is zcor onverrvacht gehomen. Vririge rvceh. rvoensdagavond krvam hij op zijn

htomfiels voorrijclen voor zi.in woning.'Ioclr hij wilde afstappeu slipte hij tcgen het trottoir, waarbii hij lir.t,:rm te vallen. Nl in huis te zi.jn gebracht bleek hij een heupfractuur Íe hebben o1rgelopen. Hi.i lvertl naar IteÍ ziekerrhuis vervoerd. In de eerste dagen zag' het er rvel gunstig uit. Vrijilag echl,cr moest hij geopereerd rvordcn hetgeen met succes gest'hictlde. Later declen nich echter compliea,ties voor, rvaarbij ool< zi.in zwakhe hart een

ín

Aiep medeleven denk ik' aan Cor, zij4 vrourv en de hintle -

ren. Hoe groot moet lutlt

In melln{Eríam Fla wy va[!

;smart

zijn, hoe dankbaar mag tle trelinnering zijn aan deze rnan erl \t1der, die zo hun gezin droeg rlreí zijn warme zorg en liefde.

Moge tle Troost, die mensetl elkaar niet kunnen geven, hun ileel zijn. Harry van den Bcrg, een ltiliiill, een begrip, Harry van den Bei'g. de rusteloze, heeft nu de rt.st gevonden, die wij, hem met drtêfheid nastareníl, zo van harte gunnen. SantPoort, 29 mei 1962

JAAP KOLKMAN

rol speeldc.

Maantlagmidrtrag

overleed hi.i.

D e over:leclcne rv:ls vanaf in dienst van de gemeente. bij tle Diensí vcor lVlaatschappelijke Zorg. 1933

0nze gedachten ga;rn vantlaag

in de allereerste plaats uit naar zijn vrourv en kinderen -lit wie rvij kracht toervensen verlies te dragen.

Moge

smartelijk

l{arry vin den

msten in vlcile

Berg

I

J, DII IVIT,T


,I\D'*

Í'rn-*,^ * 4íd* r.*.. t &**,

DII{SDAG 29 :VIET 1962

.

Harrv v. d" Berg gisteren plotseling overleden Àls een donderslag bij . hetdere hemei ilee{t iedereetr in cie ïlaarclitrgse r-oetbal*'ereld het beïjcht getroffen, dat de Zu,aluwen-sect etaris H. r'. ti^ Berg. d,e \,oor. eetr heupbeen,fractUur in het ziel\enlruic v,'as opgenomen, is overleden. Gjstermirl-

dag ku'art over vier is ,l-' lteer \r:rn den Berg overleden en korte tijd later Jeed de mare \:an deze slag, die l;et gezin Van rierr Berg aan de Binnensingel en de r,oetbalciub Zrvaluwen heeft getroffen, in Vlaardingen overal de rond€.

Evenajs Koos de WiIt een ras-V]aardin_ ger, beiroorde Harry r,ait cien Berg met deze tot de bekendste r,'laardingse sp.rrtfigurerr. Niet ajs actlef Deoefenáa.. *,,a,

als bestuurder, Zwaluwen en Hlt'r.v v.

Berg, zij vormden één begrip. i\Iet

ci,

C.

Smit behoorde hij tot rle itiótrteL.s \:an Zwalu*'en, die 5 september 193ó werd op-

gericht en min of meer is voortgckortren uit Lieftie en Vrede. Van de aanvang aÍ heefg de heer Van den Berg als seciltaris van Zwaluwen geiungeerd en deze functie heeft hij derhalve bi.1na 2? jaar be kleed. In bondskringen van ltet zalerrjagvoetbal rvas zijn accural.3sse b.ii \e,t r ei-negtip rrullen van het secretariaal een gervorden. Nimmer in al die jaren heeit 2'i:aluwen door een administrat.ier,e l,::u1 ""n boete opgelopen. Harry van den Berg had

maar één allesorrerteersende hobbv: hei. rverk voor zijn club. Hij stapte br.i s.1;r. lan spreken. nre; Zwalu*':n ult en ;ing er mee naar bed. Op hem heeft een groot ó Bij tte thuisrvedstrijden van Zlvaiurven

gedeelte van het clubie\ren gedreven, Zijn konden n'e hem altijil op een cler bankjes voor de afrastering aantreffen. alchief mag voor een verenigingssecretaris als uniek ri'orden beschouwd.

gcdachte. Vriidagt.r-lolgen, Alle ciubgegevens heeït hij van onq'ezenlijke elf, \rordt_ irij op tle Algeniole b"_ de eerste Cag van het velsrigirtar.- half graafplaats ter aarde besteid. Hrj is 60 staan af verzameid etr geordend, A_,'ie r:er- jaar geworden. slagen en foto's, in cie loop der jarerr o..-er zijn ciub gepubliceerd, die trii maal. bemachtigen kon, zijn in zijn archief ondergebracht. Hoe heruig geënotioneerd hij

ock :net de prestaties van zijn cllrb rreeieefde. hij rvas vrij rran chauvinis-le. De i'.rsiagen ovcl ui[\'edstt,jden \.an Zu-a]u-

u-en, die we van, hem ontvingen. ariemden steeds een grote objectiviteit. Steevast kregen rve hem aan de lijn, s,anneer in onze maandageditie het verslag van de ci,rcl' zijn club gespeelde n'edstrijd o,rtbr,ak. En dat gebeurde helaas nog al eers lioor ailer'lei oolzaken. Het was dan een gepr.ilikplde en oDlstemde clubrllalt. $.ie ,r e aarr

d, andere kant \.an de rijn

opireidering

nioesten i:eLstr.ekken, We kunneu het ïlog nie'. belatien. da1 rr e Irenr nimnrt i rrccl aan de lijr-l zullen krijgen en op het ter!€in van zijn geliefCe club ontmoeter. Zwalun'en zonder Harry v. d. Berg, lret is :en


H, van den Berg rtaar laatste rustp[aaf;s

Yoor dcl lcr"nu'r1t:]iestelling rrrn dc maa-ndag t'an de r,'octbrh:etctiiging ltcstonrl Znralttlen \'anmor.gcn ccn o1'ergrote r-rvcrlccletr scr:r'cIalis

belangstclling

ttit sportkringcrr. \iclc

spoltvrienclen cn r:ollcga'g van Hat r'.y van clen l3crg hcbbcn hcnr vclgezeld op zijrr l;ratste tocltt.

Wil rnerkten onrl<'r meer op der voorzitter vatt do V.8.L.0., de hrx:r A. Pleysier ett de voorzittcr van lfortuna, rlo heer D. I'Iaddeman. In de aula van de Algemcne Bcgraafplaats is een uitvaartplc'chtigheid geltouclcnlvaal:

il'oordqr van troo,ct tot clt' nalrestaanclr:n .gcschetst lvcrdcrr.

'fot dc sprtl<r'r's bclrooldcrl ondcr mccr de heer A. dc Jonglr, rlircctcur van Socialc Zul<cn, de hccr .f). A. van der Snoek, de voorzitter van Zrvaluwcn, de hccr P. van Dijk van de voetbalvcrcr.riging Excrlsior, Slaasslttis, de heer Ë" Itoclfzema, bestuurslid van de afdeling Rotterrlunr der KN\IB en competitieleider van het

zatcrdagvoetbal, de heer J. Ligthart, een r,"riend van de overledene, door de echtgenote tan dc heer Van den Berg en tloor diens zoon Cerard.

' ::

.*ut,],.,;:i'*ili

:.,;e,,i,1',.111i':liiiiÈ

O lfoe pspula.ir llarry v, d. Bers in tle voet- tnt ii"t gczin Van rlen llerg en ÍIc eclrtgê. bèlwerelil rÍ&s en hoevoel vrionden hil in note van de overleilene, Haar zoon (lerard Vlar,rd,ingerr en omsóreken hael, dat wertl tlankÍe alle sprekers. Áan de groeve sprak gisteren wel treffenil gemàïifcsÍeeral rne goilsdicnstleraar H, Sets. de overwcliligenile belangsl,elling op de t\lgemene Segraafplaaís, wr&r v€le honilerrlen hem de laatste eer hebben bcwezen. De tlragers ureÍ de haar wertlen geflankeerd door Zwaluwenleden. In dc aula op de l)cgraa{plaats voerdèn &chtereenvólgcns het rvoord: directeur diensí maatschappeliikc

zorg C. M. de Jongh, ZwaluwenvoorziÍter P. v, d. Síoek, Excelsior Maassluis-voorzi.tter P, vàn Dijk, cornpetiÍieleiilet znÍerdagvoetbal E. Iioelfserna, zijn huisvrienilen oual-Zw&lilwehvoorzitter I(ecs Smií en

raarlslid Jaap Ligthalt, het dienstmeisje

ge"

sproken en de vcrrlienstol viln rle ovcrlcdenr:


,,DE ZWALUW"

)zwaluweïll

(v.v. Znraluwen)

,,IIe

Aêfiakeld

rvoor beker na nederlaag

t past ons ook ()1, rlcz(, stil ie slrian bii lrct on-

plaats

tegen tlie Ha ghe (L-5)

verwachte vci{ies da1 orrzc rrereniging tlof clool' het ovci{i.iden \ran onzc sccr:ei.ai:is, Mct naclrnlr rvillen u'c v:rststellen lLor-' otrgr'"

\íoor de derde lorrde van cle I(NVB-bclici' tzatr:udagvoctbal) slreelde Zwálurvcn z.ulcrclag aan de Kethclrvcg lt'.gcn clc kampioen van de vicrdc hlassc L)ie Haghe. Onze stadgcnotcn spcelden een

Iooflijli vccl dezc cnc rnirrr irr een rcel<s van jaren hccÍt g+'.

\'(\l nl()gen

slechte wedstri.irl cn verloren dan ook vel'diortl, zi.i het met de geÍlatteelric cijfels I -,5 van dc fris van cle lcvcl sp<'lr:ndc Hageitaars. Aivot'cns rk' u'cdstrijcl begon, urct'tl één ruinuul stilte in ilcht genomcn weÍ4{'lrs het ovei'lijden van scci:ctai'is II. r'. cl. Bcrg. ' Na rusÍ. Na de aanvang v;rn cle wedstrijd blech al spoedig clat Zr.r'aln de tt-cede hcll'1 l"iakte Zura.luwen hcl. niei gemal<l<r:li.ili zou Iuwen dc zalren rlit't'c't energiek liri.igen, I)c ï:ezoekels \vrlen aan- Na lien. rninr.rten spelen. ;tlijclvaalt.liger'. Er orrtslonden maal<tc de Iïairgl,r,: dr.relman een nog al eclrs l'outen in tlc Zl'a1u- oveltrccling in zi.jrr doelgetried, uren achturlrocde. hetgccu ccn s{r'al'sclrop betekencle \,Vcl dot'lyrr-rntte Zwalurverr lret die door' IJoorlcril:oorcl u'ercl in-

'l'(rl ol) 11cl iaatst{. lrl(.rlliLallt, in I'rct zit')<enituis !\,as opgcnome n. hcc Í t hil de

Na een krvaltier spelen rvas sarnonlrillgcntl onr tlc stug r.erdehet linksbuiten Breeman die met d igenrlc Die Ilaghe -achterhoede

daan.

f)it

vcrenigingsrvci

li

bcic,"

kenilc en omvatte orrcintlig vecl

ntccr d.irn \vat men gc:wcrtintrijl< ondci' hct ivoord hobb.r' vor. staal. tliel' pasl geen rlldere thc:tlralc r-ritrvijding van rlc vele vcrdÍenslcll dic sclclclai is \ian den Rerg meer:' dan ccrt litrart eeu!\, \rool' onze \rcrcllib-irrg itceft

r.elricht. hi,i heeÍt alles gcgrven rvat irr

ziirr

gl

ooi

eerst, mairr op advies vau f)ie gescholt,'n, l-*3. ltraghe-schciclsrechter werd het Evcn lrlccï Zrvtrluuren sterheL, rtroelpunt niet toegekend omdat rnirilr' (lc aurtvallcn uraren te oncl.e bal aclrter gelveest zor-r zijn.

lag.

toen lii.j rcctls

een boogbal doelman van der te l<urrncn passer(-'n. Met sneile Reijden passeerde, 0-1. llir.lr'na aanvallcn triii;ten de bezoell:rs

verenigingszakor behiu'tigrl. Anderen zu1Jcn ziju l.ak \roort rloc-

ten

z..oltcn,

lol

pl:obeede Zwaluwcn lrt:l. spcl tc nog tllrt'rrraal l,e scciret:. r,,'elplaatsen, mtral tlc llcl op rlcr Il.r't'lrlsbinnen I{oi"tenbroetk en bal spelende Flagenirnrs gavor dc lcr:lrlsluitcn V. d. Toorn zorgVlaardingse voom'aar'tsen lvci- dor voor cicze tu'ce doelpunten.

ínstandhoudifig

r;atr clalÍ{r:trc rval rviilcrr ol}zt

ric.

cretalis IIàr'r'.r' Van tlcrt .Bct"g mcdc lrccÍt holpen olrhorru,r:ni Onzc celbicrligt' tlattli, Ilai il' van rlcr Br'r9."

rrigbewegingsvrijheid. Boven- Dc I ..5 uitslag botekent dat clien werd er door de halflinic Z'n'alurvcu is uitgcschakeid rroor .slecht en slordig geplaatst. vcl'r-lclo dcetlnarre arin de be-

Mot aardige combinalies drong Die llaghe $tecds mmr

kclwertl

st

lijrien.

naaf vorcll en door tocclocn van Iitrksbuiten Breem:rn en nrittlen-

voor Bitsch kcck de thuistrlub

met de rust legen een 0-3 ach-

l{el hatl Zrvalurven enkele hatrsen Sehad, nlaar men terstantl aan,

had voor lret Haagse doel ook al nict veel geluk.

jl- Lr.-l/a,*; t - '/ j*: Secreta,rís aen, Zwaluraeru ouerleed'i

't i

De secretaris van de Vlaardingse, 3c klasser Zwaluwen, de heer van den Berg, is rrorige week aan de oPgelopen rrerutonrlingen t,engevolge van een auto-ongeluk, in het ziekenhuis

cverleden. AIIen díe deze

noestc

werker gekend hebben beseffen welk een grote slag dit voor de Vlaarding-

se club

is.

Voor de Westlandse clubs heeft hij aitijd veel belangstelling getoond, ge-

triige wel het feit dat hii vele ma-

len een telefoontie gaf en om een (.,De Westlander") vroeg. ,.krantje" ' Tragisch dat deze nattwgezette secretaris moest vallen in een tijd dat zljn club nog steeds de rnoeilijke periode van promoveren en degraderen niet te boven is....

llcl

sccrelal'iaat van dr,

vot'1"

bali,cr cniging Zwaluwcn rvoldt th.ens waalgenornen doot de heer

rI\I l(ooi, Paralielr,vcg

114t1.


t'4*)

ft - t-<^+^-t- o*./

-32

a

Zwaluwen 3 in halve Ă?inale Zaterclagmiddag 4.15 tiur sPeelt Zrvaluw-en 3 vool de na'competitie van de KNVB (zaterdag voet'

bal) voor de kwart-finaie tegeu RVVH 2 uit Ridderker'k. Weten

onze stadgenoten deze weclstrĂ­-1d te winnen. dan zouden zij waar-

schiinUik in dc ciudstl'iid komer,

tegeir lisselmeelvogels

j. In ieder

geval heeft Zwalurven 3 het in deze na-competitie heel vel: gebracht. daar het 2e ei{tal vorige r.veek

al 'iverd uitgeschakeld.

Voorts speelt dinsdagavond onl

? uur een Zr,t'alurven-combinatie tegen The Recl Stars, terrein Ket-

i !

Seizoen 1961-1962 deel2  

rvas àe enige degtnemer .aan q! Li:i"^Pï-*y-1'T^-.:iltï^JTI ..?:iil":^g- (Van een onzer verslaggevers) ljeusdiee treden de nodige ontspannin...

Seizoen 1961-1962 deel2  

rvas àe enige degtnemer .aan q! Li:i"^Pï-*y-1'T^-.:iltï^JTI ..?:iil":^g- (Van een onzer verslaggevers) ljeusdiee treden de nodige ontspannin...

Advertisement