Page 1

ARCADA HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Årsberättelse 2011

LÄS MERA! ARCADA.FI

Nya studentbostäder på campus s. 8 • uppskattad dubbelexamen s. 16 • Plastingenjör trivs på Fiskars s. 30 Fazer belönade god idé s. 31 • Nätpedagogikens frammarsch s. 40


VÄLKOMMEN TILL LIVETS HÖGSKOLA! På Arcada ser vi inte studier som en serie kurser utan som en chans att lära sig för livet. På vårt moderna och växande campus med 2 700 studenter, strax utanför centrum av Helsingfors, finns sexton utbildningar på bachelornivå, sju stycken masterprogram, fortbildningsmöjligheter, studenter från ett fyrtiotal olika länder, levande inlärningsmiljöer och studentbostäder, med andra ord storstadens liv och samarbetsmöjligheter kryddade med den lilla högskolans flexibilitet och charm. För den som är intresserad av internationellt utbyte finns det ett nittiotal partnerhögskolor över hela världen att välja mellan.

Arcada 2012 Bilder från Arcadas arkiv Form: McCann Worldgroup Helsinki Layout: Jens Johansson Papper: Multi Design Original Tryck: Forsberg


INNEHÅLL Verkställande direktörens översikt................................................... 4 Vision, uppdrag, värdegrund och kompetensområden........................ 6 Stiftelsen Arcadas framsyn.............................................................. 7 Campus.......................................................................................... 8 Arcadas moderna campus, ett stenkast från Helsingfors centrum, är mer än undervisning, forskning och studier. För många av våra studenter är det även ett hem. Vi strävar efter ett modernt och ”grönt” campus, som erbjuder en trivsam och motiverande studie-, arbets- och boendemiljö. Nu expanderar campus med fler studentbostäder, vilket ytterligare bidrar till metropolområdets attraktivitet som studieort. Under år 2011 har det möblerats om flitigt i vår växande högskola med förbättrade studie- och arbetsmiljöer som mål. Arcadas campus expanderar med nya studentbostäder. Läs mer om grundstensmurningen och byggnadsprojektet på sida 8.

Från student till alumn....................................................................10 Vi vill se våra 2 700 studenter, i vår internationella högskola med över fyrtio nationaliteter, växa i sina yrkesroller och således se framtidens talanger växa fram. Vi strävar efter att Arcada ska vara en viktig mötesplats för intellektuell och kreativ utveckling. Arcada attraherade rekordmånga sökande år 2011 samtidigt som ett rekordantal studenter utexaminerades och tog steget ut i arbetslivet. Möt studenter och alumner! Mångsidigt, nyttigt och givande – så beskrivs Arcadas traineesamarbete med Viking Line. Bekanta dig närmare och läs mer på sida 20.

I samverkan med samhället............................................................ 24 Vi strävar efter att vår tvärvetenskapliga forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet ska vara av betydelse för vår omgivning. Vi deltar aktivt i både nationella och internationella nätverk. I våra verklighetstrogna inlärningsmiljöer övar studenter tillsammans med forskare in färdigheter och tar fram ny kunskap för yrkeslivet. Därtill utbildar vi personer som befinner sig mitt i yrkeslivet genom fortbildning av olika slag. Arcada samarbetar aktivt med näringslivet inom olika projekt samtidigt som vi för en aktiv dialog med representanter för näringslivet för att ständigt ha kunskap om vilka kompetenser som är efterfrågade på arbetsmarknaden – nu och i framtiden. Arcadas tillämpade forskning har bl.a. resulterat i en unik värmeförlustmätare – ett nationellt viktigt verktyg i kampen att tygla Finlands energiförbrukning. Läs mer på sida 34.

Medarbetarens Arcada................................................................... 36 För Arcadas medarbetare präglades år 2011 av uppföljning, utvärdering och utveckling. Arcadas kvalitetssäkringssystem utvärderades, trivseln och arbetsklimatet följdes upp och arbetssätt och -processer finslipades. Sammantaget visade fjolåret att Arcadas medarbetare trivs och att kvalitet är någonting som alla eftersträvar. Arcadas nätpedagogik aktiverar studenter och lärare i ett gemensamt kunskapsbyggande samtidigt som den frigör dem från tid och rum. Läs mer på sida 40.

Stiftelsens verksamhetsberättelse................................................. 42


4

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

En stark svensk högskola Högskolepolitiken i Finland tog en ny riktning under år 2011. Med hänvisning till den internationella finanskrisen tillsammans med hållbarhetsunderskottet i nationalekonomin gjorde den nya regeringen omfattande nedskärningar i finansieringen av högskolorna. Trots att regeringen i sitt program mer än någonsin tidigare betonar alla aktörers betydelse för innovationssystemet, från grundforskning till tillämpningar och kommersialisering, kom den resursmässigt svagaste delen, yrkeshögskolorna, att drabbas särskilt hårt av sparåtgärderna. Ändå är yrkeshögskolorna de effektivaste, billigaste och bäst sysselsättande högskolorna. Utbildningsvolymerna skall minskas med ca 7 %, drygt 2 000 studieplatser per år, fr.o.m. år 2013 och grundfinansieringen skall sänkas till en nivå på 13 % under den nuvarande till år 2015. Därutöver kommer indexjusteringen av statsunderstödet till högskolorna att utebli åtminstone för år 2013. De drastiska nedskärningarna i högskolornas finansiering, som endast till en del täcks av ett lägre antal studenter, ökar behovet av extern finansiering och av en rationalisering av högskolenätet. I det här läget borde det också vara möjligt att överväga att återinföra studieavgifter i högskolorna.

Ett utmanande år för Stiftelsen Arcada Stiftelsen Arcada är, trots ett utmanande år, fortfarande stark och solid. Stiftelsekoncernens soliditet var i slutet av året 50 % mot 52 % året innan, medan skuldsättningsgraden sjunkit från 84,3 % till 77,8 %. Likviditeten är mycket god. Det egna kapitalet i koncernen har minskat något, men ligger fortfarande på drygt 39 miljoner euro. Det utmanande året på värdepappersmarknaden har inneburit att de bundna fondernas marknadsvärde har sjunkit med 8,5 % till 27,1 miljoner euro. Stiftelsen har fortsättningsvis de bästa förutsättningarna att stöda Högskolan Arcada i vår strävan efter excellens.

På väg mot toppen Vårt långsiktiga arbete i Högskolan Arcada med målet att förbättra resultaten i verksamheten har varit framgångsrikt. På basis av de officiella resultatindikatorerna som undervisnings- och kulturministeriet (UKM) följer upp kan Arcada räknas till de tre främsta yrkeshögskolorna i landet. Särskilt inom forskningen och studenternas sysselsättning efter examen ligger vi i topp. Arcada beviljades följaktligen resultatfinansiering på basis av forskningsverksamheten år 2010. Det goda arbetet fortsätter. Under år 2011 erhöll igen ett rekordstort antal studenter, 360 stycken, högskoleexamen från Arcada, antingen på bachelor- eller masternivå. Också efterfrågan på Ar-

cadas utbildning ökar. Våren 2011 låg vi med söktrycket 3,11 på trettonde plats när det gäller efterfrågan på yrkeshögskoleutbildning på svenska eller finska. För den engelskspråkiga utbildningens del låg vi på en klar tredje plats, efter högskolorna i Tammerfors och Åbo. Arcada skulle följaktligen ha förutsättningar att vara en substantiellt större högskola ifall allokeringen av studieplatser bättre skulle korrelera med efterfrågan. Trenden har ytterligare förstärkts under år 2012.

En starkare svensk högskola De goda resultaten till trots är Högskolan Arcadas största svaghet litenheten. Resultaten är relaterade till storleken,


5

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

medan högskolorna allmänt internationellt bedöms på basis av absoluta resultat. En högskolas värde, ranking, bestäms på basis av i vilken utsträckning den bidrar till att lösa mänsklighetens stora utmaningar, klimatförändringen, den nya åldersfördelningen, tillgången på mat och rent vatten etc. Så som överdirektör Anita Lehikoinen vid UKM konstaterade vid ett seminarium på Arcada i mars 2012, räcker det inte längre med att vi i Finland övertygar oss själva om vår förträfflighet. I dag konkurrerar högskolorna i växande grad på en internationell marknad. Också studenterna väljer i allt större utsträckning högskola enligt kvalitet. Därför skulle det vara viktigt att de svenska högskolorna Arcada och Novia skulle hitta formerna för en gemensam framtid. Det svenska i Finland gagnas endast av högsta internationella kvalitet. Endast då kan högskolan också bidra till den positiva utveckling som de finlandssvenska regionerna har rätt att förvänta sig.

Högskolan är sina studenter, lärare och forskare Framtiden är på många sätt öppen, med intressanta och spännande perspektiv. Arcada går in i den ur bästa möjliga position, då alla resultatindikatorer pekar i rätt riktning. För det vill jag tacka hela organisationen: Stiftelsen Arcada har genom åren haft en självständig strategisk syn och därtill ställt höga krav på Högskolan. Lärarna, forskarna och den övriga personalen har målmedvetet arbetat mot de gemensamma målen och samtidigt med en akademiskt kritisk hållning utmanat såväl ledning som upprätthållaren, Stiftelsen Arcada. Inom Arcada är relationen mellan Högskolan och studenterna erkänt konstruktiv och öppen, vilket har fört med sig bland annat att Arcada studerandekår – ASK starkt bidragit till den positiva utvecklingen. Mitt tack riktar sig till Er alla.

Antalet förstahandssökande till de svenskspråkiga utbildningsprogrammen år 2011 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2010

2011

Nybörjarplatser Film och television Företagsekonomi och turism Idrott, social- och hälsovård Teknik Till de svenskspråkiga utbildningsprogrammen ansökte rekordmånga, 1 253 personer. I medeltal hade Arcada 3,11 förstahandssökande per nybörjarplats.

Helsingfors i april 2012

Antalet förstahandssökande till de engelskspråkiga utbildningsprogrammen år 2011 1000 900 800 700 600 500

Henrik Wolff

400 300 200 100 0

2010

2011

Nybörjarplatser Plastics Technology International Business Human Ageing and Elderly Service Nursing (nytt 2011) Till de engelskspråkiga bachelorprogrammen ansökte i första hand totalt 732 personer, av vilka 333 var behöriga. Det betydde i medeltal 9,76 förstahandssökande per nybörjarplats till de internationella programmen på Arcada.

Antal utexaminerade Idrott, social- och hälsovård Teknik Media Företagsekonomi och turism Totalt

2010 2011 170

158

37

47

27

33

116

122

350 360

År 2011 var det hela 360 Arcadastudenter som fick sina avgångsbetyg i handen, flera än någonsin förr i Arcadas historia.


6

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

ARCADAS VÄGVAL Arcadas vision 2015 Arcada vill vara en livskraftig högskola med en egen unik profil och en dynamisk framtoning. Det betyder att vi skall: − vara en av de tre mest internationella högskolorna i vårt land, mätt i studenter, lärare samt forsknings- och undervisningssamarbete; − ha uppnått en position som ledande nordisk högskola inom våra valda kompetensområden; − ha uppnått tillväxt genom ökad efterfrågan; − attrahera goda studenter och lärare.

Vårt uppdrag Arcadas uppdrag är: − att värna om nationens tvåspråkighet genom att bedriva nyttoforskning och arbetsmarknadsrelevant högskoleutbildning på svenska i Helsingfors; − att trygga tillgången på svenskspråkig arbetskraft, speciellt inom sådana branscher som är av betydelse för den svensktalande befolkningens behov och rättigheter; − att utbilda innovativa, kritiskt tänkande och ambitiösa experter till nytta för det framtida näringslivet och för en hållbar samhällsutveckling.

Vår värdegrund Vår värdegrund utgör grunden för vår innovativa högskolekultur. Vår kultur och våra värderingar främjar även arbets- och studieglädje samt engagemang och inspiration. − Vi värnar om en god och motiverande arbetsmiljö för personal och studenter; − Vi är en krävande och belönande högskola; − Vi är resultatmedvetna och resultatinriktade i allt vi gör; − Vi betonar jämlikhet mellan kön och etniska grupper.

Våra kompetensområden

Hållbara material och energisystem

Digitala tjänster

Företagande

Centrala insatsområden fram till år 2013 Arcada fokuserar på följande strategiska projekt: − studieprocesserna – effektiva studier och aktivt lärande − forskning-, utveckling och innovationsverksamhet med erkänd effekt − IKT och helhetsarkitektur till stöd för ledning och kommunikation − kompetensförsörjning

Hälsofrämjande, social delaktighet och patientsäkerhet


7

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Högskolorna står inför omfattande förändringar Hur ser Stiftelsen Arcada, Högskolan Arcadas upprätthållare, på yrkeshögskolereformen? Styrelseordförande Arne Wessberg och vd Henrik Wolff svarar. Yrkeshögskolorna i Finland genomgår under de kommande åren de största förändringarna sedan tillkomsten i mitten av 1990-talet. Lagstiftningen om förvaltnings- och finansieringssystemet förnyas i syfte att försnabba högskolesektorns strukturella utveckling och förbättra dess kvalitet och samhällsbetydelse. Högskolorna ska bli självständiga juridiska personer och grundfinansieringen kommer i sin helhet att övergå på staten. De förnyade utbildningstillstånden träder i kraft i början av år 2014. Högskolorna står även inför omfattande ekonomiska inbesparingar.

På bilden Henrik Wolff och Arne Wessberg.

Den primära målsättningen för yrkeshögskolereformen (YH-reformen) är att skapa förutsättningar för en högskola som är internationellt uppskattad, självständig och ansvarsfull – det är enligt Arne Wessberg generellt sett godtagbart. – Vi måste se till att högskolorna klarar sig i den globala konkurrensen. Vi tävlar inte längre enbart om de finländska studenterna utan också om internationella studenter. Det är inte längre självklart för dagens unga att välja utbildningsalternativ inom det egna landets gränser. I den nya resultatbaserade finansieringsmodellen kommer betydelsen av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten och dess resultat och kvalitet att öka parallellt med undervisningen. – Den här nya modellen ökar högskoleledningens ansvar ytterligare och

kräver intern drivkraft, konstaterar Henrik Wolff. Vi behöver effektiva instrument för att försnabba studierna – någonting som bl.a. den demografiska utvecklingen med minskade åldersklasser kräver.

Reformen – ett steg i den strukturella utvecklingen Regeringen strävar efter att minska antalet högskolor och skapa mer omfattande enheter med högklassiga och innovativa inlärningsmiljöer. – Det är i sig en rationell åtgärd så som också nedskärningarna av nybörjarplatser, konstaterar Henrik. Det är självfallet att antalet platser skall anpassas till de minskade åldersklasserna, men är det långsiktigt och hållbart att minska antalet studieplatser vid de svenska högskolorna proportionellt sett mer än i de finska? Även de ekonomiska inbesparingarna som åläggs

högskolorna väcker en del frågor. – Högskolorna bär givetvis sitt ansvar för en hållbar samhällsutveckling, men är det rimligt att det är yrkeshögskolan som är en kostnadseffektiv och resultatinriktad utbildningsform som ska drabbas mest? Arne Wessberg konstaterar att Stiftelsen Arcada står på en ekonomiskt stabil grund och har utmärkta förutsättningar för att bedriva konkurrenskraftig högskoleverksamhet även i framtiden. – Vi utgår ifrån att de kommande förändringarna leder till nya utvecklingsstigar, kommenterar Arne. Stiftelsen Arcada vill fortsättningsvis axla ett större ansvar för att skapa en konkurrenskraftig ledande högskola i Norden, jobba för ett tvåspråkigt Finland och trygga möjligheterna till högklassig och professionell utbildning och kunskapsutveckling på svenska.


8

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

CAMPUS Arcadas moderna campus, ett stenkast från Helsingfors centrum, är mer än undervisning, forskning och studier. För många av våra studenter är det även ett hem. Vi strävar efter ett modernt och ”grönt” campus, som erbjuder en trivsam och motiverande studie-, arbets- och boendemiljö. Nu expanderar campus med fler studentbostäder, vilket ytterligare bidrar till metropolområdets attraktivitet som studieort. Under år 2011 har det möblerats om flitigt i vår växande högskola med förbättrade studie- och arbetsmiljöer som mål.

Flera studentbostäder på Arcadas campus Studentbostäderna bredvid Arcadahuset kryddar studielivet på campus. Studenterna träffas och lär känna varandra, badar bastu och grillar. Just nu finns det 227 bostäder på campus (Majstranden), och flera byggs som bäst. Den 28 september 2011 murades grundstenen till ett nytt modernt komplex med 136 ettor och 43 tvåor (Majlunden och Majparken). Utöver studentbostäderna byggs även 20 handikappbostäder för samkommunen Kårkulla samt kontorsutrymmen för Kårkullas omsorgsbyrå. Det nya komplexet förväntas vara klart i december 2012. Många ägare, ett gemensamt intresse: studenterna. Byggandet av de nya studentbostäderna genomförs i samarbete mellan Stiftelsen Arcada, Fastighets Ab Arcada Nova, Nylands nation vid Helsingfors universitet, Svenska Studenters Bostadsstiftelse, Tekniska Läroverkets Kamratförbund och Driftsingenjörsförbundet i Finland. Som byggherre fungerar Stiftelsen Arcadas fastighetsbolag Fastighets Ab Arcada Nova. För att Helsingfors skall vara en attraktiv studiestad är det viktigt att utbudet på studentbostäder till konkurrenskraftiga priser ökar i metropolområdet. – Det leder på sikt till effektivare studier och förkortad studietid – studenterna har bättre möjligheter att fokusera på sin huvudsyssla, sina studier, poängterade Arcadas rektor Henrik Wolff vid grundstensmurningen. Höga miljökrav Ägarna till studentbostäderna ställer höga miljökrav och satsar på hållbar utveckling. – Vi strävar efter att Arcadas campus skall bli ett s.k. ”grönt campus”. Det handlar inte enbart om byggnadsteknik. Ett välfungerande campus med korta av-

stånd mellan hemmet, studieplatsen och basservice minskar på studenteras resande, konstaterar Stefan Wiklund, ansvarig projektchef och vd för Arcada Nova. Studenterna är i dag nöjda med Arabiastranden som studie- och bostadsmiljö. Planeringen av Arcadas campus inleddes redan för 10 år sedan i Stiftelsen Arcadas regi. Högskolan koncentrerade hela sin verksamhet till campus i Arabiastranden, då Arcadahuset blev inflyttningsklart år 2004. Förutom

studentbostäder och Arcadas verksamhetsutrymmen består campus i dag av Yrkesinstitutet Prakticum och Cor-huset, Arcada Studerandekår - ASK:s eget kårhus. Även Arcada och Prakticum behöver till vissa delar nya ändamålsenliga verksamhetsutrymmen och en utredningsprocess gällande detta pågår. Studentbostäderna har planerats av Arkitektbyrå Stefan Ahlman Ab och som byggherrekonsult fungerar Haahtelarakennuttaminen Oy.

I en cylinder under de nya studentbostäderna finns bl.a DNA av Arcada-alumn Ville Vuorelma. Som konferencier för grundstensmurningen offrade han en hårlock. Frisör var projektchef Arcada Novas vd Stefan Wiklund. Bild: Anders Lönnfeldt


9

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Ökad servicekvalitet och nya topputrustade undervisningsmiljöer

Grundstenen till de nya studentbostäderna murades av försvarsminister Stefan Wallin, som här tillsammans med studerandekårens ordförande Elin Blomqvist stänger cylindern som murades in i grundstenen.

Under hösten 2011 har det omplacerats flitigt i Arcadahuset för att förbättra såväl studie- som arbetsmiljön. Enheter, så som studieservice, har koncentrats till ett och samma utrymme för att förbättra servicenivån. Studenterna har även fått nya helt egna studieutrymmen i form av en datasal och flera grupprum. I samband med ommöbleringen i Arcadahuset togs utrymmen, som tidigare fungerat som arbetsutrymmen för medarbetare, i bruk som undervisningsmiljöer och utrustades med modern, interaktiv utrustning. De nya utrymmena erbjuder goda möjligheter för mångsidiga undervisningsoch arbetsformer. Sittlösningarna i de nya miljöerna är flexibla och rummen är utrustade med bl.a. interaktiva tavlor (Smart Boards), videokanoner och plattskärmar, som gör det möjligt för studenterna att bekvämt följa med undervisningen. I ett av rummen kan studenternas datorskärmar projiceras för hela klassen, vilket öppnar för helt nya sätt att arbeta. Läraren kan även spela in sin lektion, både det som sägs och det som visas på skärmen, och senare visa den t.ex. i en digital inlärningsmiljö. Ett av klassrummen kan också användas som språklaboratorium.

Bild: Anders Lönnfeldt

Pandan hälsades välkommen i Arcadahuset På Arcadas växande campus blir det allt viktigare att tänka långsiktigt och på hållbarhet. Det har Arcada målmedvetet jobbat för, och den 1 juni 2011 belönades högskolan med beskedet att Arcada beviljades Green Office-certifiering av Världsnaturfonden WWF Finland. I och med godkänd certifiering förbinder sig Arcada att enligt en femårig plan jobba mot uppställda mål, med årlig uppföljning. På Arcada har vi valt att satsa på att skära ner el-, värme- och pappersförbrukning. Våra huvudmålsättningar är att jämfört med siffrorna från år 2010 minska elförbrukningen med 10 %, värmekonsumtionen med 5 % och pappersförbrukningen med 25 % inom tre år. Green Office är ett konkret miljöprogram med målet att minska koldioxidutsläpp och företags/kontors ekologiska fotspår. På Arcada jobbar vi för att bedriva forskning och samarbetsprojekt

inom hållbar utveckling för att motarbeta klimathoten. Både medarbetare och studenter sporras till att tänka och handla hållbart samt att komma

med utvecklingsidéer och initiativ för en ännu grönare högskola och campus.


10

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

från student till alumn Vi utbildar eftertraktade proffs för yrkeslivet. Vi vill se våra 2 700 studenter, i vår internationella högskola med över fyrtio nationaliteter, växa i sina yrkesroller och således se framtidens talanger växa fram. Vi strävar efter att Arcada ska vara en viktig mötesplats för intellektuell och kreativ utveckling. Arcada attraherade rekordmånga sökande år 2011 samtidigt som ett rekordantal studenter utexaminerades och tog steget ut i arbetslivet. Möt studenter och alumner!

Corcup – ett bevis på att drömmar går att förverkliga Måste det första studieåret bestå av enbart teoretiska grundkurser? Hur ska man göra för att hålla motivationen uppe tills man lärt sig tillräckligt för att verkligen kunna upptäcka branschen? Det frågade sig Jonas Eklöf, Tomas Qvist och Sebastian Peltola, nya studenter i plastteknik, våren 2010. Alla tre väntade ivrigt på att få lära sig allt om plast som material – hur det är uppbyggt, vad det har för egenskaper och vad som krävs av den som skall jobba med plast. Av studenter, för studenter Jonas Eklöf har ända sedan han började studera på Arcada varit aktiv i plaststudenternas egen klubb, PETklubben. Han hade därför den ovanliga förmånen att redan som andraårsstudent få åka med på exkursion till plastmässan i Dűsseldorf hösten 2010. Den enorma K-mässan ordnas bara vart tredje år. – Där såg man verkligen plastbranschens bredd och möjligheter. Jag blev fast besluten att under studietiden lära mig allt jag hinner och kan om plast, säger han. Sagt och gjort, Jonas, Tomas och Sebastian tog själva initiativ till att få ut så mycket som möjligt av sina stu-

dier. På våren 2010 involverade Jonas sina medstudenter i ett projekt som skulle ge dem kunskap och erfarenhet och som skulle engagera Arcadastudenter så brett som möjligt. – Vi bestämde oss för att ta fram en produkt i plast från början till slut. Från idé och produktutveckling till marknadsföring och försäljning av slutprodukten. I ett tidigt skede bestämde vi oss för att det skulle vara ett bruksföremål för studenterna, och att själva tillverkningen skulle involvera förstaårsstudenter. Då skulle de genast, förklarar Jonas, konkret få se vad studierna som bäst kan gå ut på. Sina idéer bollade de med lärare och med laboratorieingenjör Erland Nyroth i Arcadas plastlaboratorium.

Från idé till slutprodukt Så föddes den lilla ljusröda bägaren som varit ett av årets samtalsämnen på Arcada. Under hösten 2010 satte ett team plaststudenter i gång med att planera koppen och ansökte om stipendiefinansiering för utvecklingsprojektet. Under projektets gång medverkade studenter från både utbildningsprogrammet i plastteknik och det engelska parallellprogrammet Plastics Technology. Studenterna designade 3D-modellen i ett CAD-program på dator, testade material, lät göra en 3D-printning av modellen (sponsorerad av C-Advice Oy) och beställde formen som krävdes för att kunna börja tillverka koppen de tagit fram. – Det var en härlig känsla att få


11

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

se – och visa upp – prototypen som till dess bara funnits i våra huvuden. Med en konkret produkt i handen var det också lättare att engagera folk och få hjälp och stöd, säger killarna. Formen gjordes av Py-tas Oy, och sponsorerna Telko Oy och Clariant donerade råmaterial till koppen. På hösten 2011 startades kommersialiseringsfasen och koppar produceras nu på löpande band i Arcadas plastlaboratorium. Vid inskriptionsfesten i sam-

Tilläggsinfo om CorCup finns på corcup.fi

band med läsårsöppningen 2011 fick nya studenter, medarbetare och gäster var sin kopp med sig som minne och nu finns en uppgraderad version av den till försäljning hos Arcada studerandekår – ASK. Koppen fick sitt namn genom en öppen namntävling på Facebook. Bland närmare 300 förslag valdes det vinnande förslaget CorCup, som hänvisar till både Arcadastudenternas andra hem Cor-huset, och vikten av att ha sitt

hjärta (”cor” på latin) med i studierna och studielivet. Det vinnande förslaget kom från en ny student på det engelska programmet Plastics Technology. Killarna hoppas koppen skall bli lika självklar på halaren som tygmärkena, och så ser det ut att bli. – Vi vill uppmuntra alla studenter – blivande och nuvarande – att ta chansen och förverkliga sina idéer. Har man en god idé man brinner för så går den att förverkliga på Arcada.


12

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Fullt upp för ASK En möjlig indexbindning av studiestödet har varit på tapeten sedan länge. Så inför riksdagsvalet år 2011 var studenterna på olika håll i landet förberedda på att göra sitt yttersta för att äntligen få den här viktiga ändringen med i regeringsprogrammet. – Vi gjorde en omfattande nationell kampanj som koordinerades av SAMOK och SYL, berättar Elin Blomqvist. Redan innan valet engagerade sig studerandekåren genom att ordna valpaneler med andra studentkårer från huvudstadsregionen. Då valet väl var undanstökat började den verkliga prövningen, nämligen att få indexbindningen med i regeringsprogrammet. Under regeringsförhandlingarna var representanter från både SAMOK och SYL parkerade utanför Ständerhuset. – ASK var den aktivaste studentkåren på plats. Nästan varje dag hade vi någon där. Det var mödan väl värt. Indexbindningen kom med i regeringsprogrammet. Från och med 2014 ska studiestödet indexjusteras. – Vetskapen om att jag var med och gjorde det möjligt är helt otrolig, säger Elin.

Fler medlemmar En annan sak kåren uppnådde under år 2011 var att öka medlemsantalet. – Vi ville öka medvetandet inom högskolan, både bland studenter och bland personal. Många tror att vi bara ordnar fester fastän det är en väldigt liten del av hela verksamheten, säger Elin. Elin är nöjd med att styrelsen lyckades ändra på den här uppfattningen. Medlemsantalet ökade från 800 till 1 009, vilket innebär att styrelsen nådde sitt uppställda mål på över 1 000 medlemmar. Mera zumba Kåren samarbetade mycket med högskolans personal under året. Tillsammans förbättrade man t.ex. det nya systemet för stöd till studenter, så som lärartutorverksamheten, som sparkades igång under år 2010.

Ett annat viktigt projekt för att hjälpa studenterna tackla studielivets stress är ASK Motion som inleddes i slutet av år 2010 och kördes i gång på allvar under år 2011. I början av året ordnades ledd motionsverksamhet i form av till exempel yoga och zumba fyra gånger i veckan. Nu har verksamheten utvidgats till ledd motion åtta gånger i veckan. För tillfället utvecklas verksamheten till att också omfatta bollhallsturer och olika sportevenemang.

Färre platser I oktober meddelade undervisningsoch kulturministeriet (UKM) om omfattande nedskärningar i nybörjarplatserna på Arcada som berör 35 platser inom teknik. Studerandekåren är nöjd med beslutet i sig eftersom det i ett nationellt perspektiv finns för många nybörjarplatser inom teknik i förhållande till arbetsmarknadens behov. Det var

En av de mest oförglömliga händelserna under året som styrelseordförande var att mura grundstenen för de nya studentbostäderna. Det gjorde Elin tillsammans med försvarsminister Stefan Wallin. – En riktig unik erfarenhet, sådant får man kanske göra bara en gång i livet!


13

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

dock upprörande att beslutet berörde svenskspråkiga studieplatser. – Inom ASK ansåg vi att vår huvudsakliga roll var att hålla alla studenter informerade för att ingen ska behöva leva i ovetskap och oro. Samma roll tog ASK då diskussionen om samordning mellan Arcada och Novia dök upp på agendan. Campus-samarbete med yrkeshögskolan Diak diskuterades också under året, och även där var Elin aktiv i planeringsgruppen som funderade på hur stödfunktionerna i högskolorna kunde samarbeta. I mars 2011 blev Högskolan Arcada kvalitetsauditerad. Elin hjälpte till

med att koordinera 25 studenter som träffade utvärderarna.

Många järn i elden Elin har även basat för Cor-huset, trots att tiden inte ville räcka till för att göra stället till det vardagsrum hon hoppats på. Elin är i alla fall glad över att hon lyckades få högskolan att ta över driftkostnaderna för Cor-huset innan hon slutade som styrelseordförande. Det innebar att Cor-huset fick medel att anställa Fanny Smeds som värdinna på deltid. – Nu är där en helt annorlunda stämning med härliga produkter man kan köpa och omfattande program.

Elin är helt klart typen som har många järn i elden. Inte helt överraskande berättar hon att hon i framtiden kan se sig själv som företagare – efter påbörjade studier i fysioterapi bytte hon till företagsekonomi – även om hon också är fascinerad av politik. För att orka med allting ser Elin till att koppla av. Hon försöker träna ett par gånger i veckan på gym. Pojkvännen i Villmanstrand ser till att hon kopplar av från storstadens brus med jämna mellanrum. – Att vara på landet i Vessö utanför Borgå med mamma och pappa är också avkopplande, säger Elin.

Arcada studerandekår – ASK Arcada studerandekår – ASK – är en intresseorganisation för studenterna på Arcada. ASK grundades år 1997 och har ca 1 000 medlemmar. Kåren är representerad i olika organ inom Arcada och arbetar på nationell nivå genom bl.a. medlemskap i Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland rf. SAMOK. Arcada studerandekår har ett Cor-hus ett par hundra meter från Arcada.

Nya riktlinjer för utbildningsverksamheten Arcadas övergripande pedagogiska målsättning är att skapa en kvalitativt högklassig utbildning med en unik Arcada-profil. Högskolans pedagogiska expertgrupp utarbetade under hösten 2011 en ny studiepedagogisk policy. Policyn är ett pedagogiskt incitament, en gemensam viljeyttring och ett styrdokument för utvecklandet av Arcadas grunduppgift, konstaterar prefekt Camilla Wikström-Grotell, ansvarig för högskolans pedagogiska utveckling. Den studiepedagogiska policyn behandlar bl.a. utvecklingen av studenternas kompetenser och mångsidig examinering av inlärningsresultat. Studieplanerna och dess utveckling spelar en central roll i den pedagogiska utvecklingen. Policyn utgår i från att studieplanerna formuleras i lärarlag i syfte att främja kollektivt lärarskap. – På Arcada poängteras fortsättningsvis tvärvetenskaplighet, verklighetsbaserade och -anknutna inlärningsmiljöer och arbetslivsrelaterad kunskapsutveckling. Aktivt lärande är en av huvudprinciperna som vi följer och vi poängetar studentens medansvar för sina studier, berättar Camilla. Samtidigt som den studiepedagogiska policyn utarbetades formulerades även Arcadas nya nätpedagogiska policy.


14

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Michael von Boguslawski tar hand om internationella studenter: Inte någon farlig myndighet

Av Arcadas totalt 2 700 studenter står internationella examensstudenter för cirka 19 %. Michael von Boguslawski ansvarar för att integrationen av dessa studenter ska vara så smidig som möjligt. – Arcada fokuserar på att vara en internationell högskola. Då är det viktigt att studenterna integreras i det finländska samhället redan under studietiden, säger Michael von Boguslawski som är integrationskoordinator på Arcada.

Ny befattning Han inledde sitt arbete i augusti 2011. Befattningen är helt ny på Arcada, och helt ny i högskolevärlden överlag – Arcada är den första högskolan som har en integrationskoordinator. För von Boguslawski innebär det att han började mer eller mindre från rent bord. – Visst har det funnits integrationsaktiviteter före det här, men nu gäller det att skapa en konkret handlingsplan för integrationen, säger han. Befattningen är ett led i implementeringen av projektet CDS (To Care, To Dare, To Share), ett EU-finansierat projekt koordinerat av yrkeshögskolan Diak i vilket flera högskolor i Finland deltar. Vissa av de internationella studenterna kommer från länder där myndigheter inte alltid är att lita på. Det gäller för

von Boguslawski att skapa förtroende från dag ett. Redan under introduktionsdagarna på hösten träffar han studenterna och upprätthåller sedan en regelbunden dialog med dem under så kallade clearing-träffar en gång i månaden. Ofta bjuder han också in kolleger eller representanter från studerandekåren för att upprätthålla naturliga kontakter.

Modell från Australien En förhållandevis stor del av de internationella studenterna, som studerar antingen Nursing, International Business eller Plastics Technology, söker sig tillbaka till sina hemland då studierna väl är avklarade. Orsaken är ofta de utmaningar de stöter på då de försöker skaffa sig en arbetsplats efter studierna. Även under själva studierna kan studenterna ha svårigheter att få praktikplatser. I sin handlingsplan har von Boguslawski lagt fram ett förslag om att kopiera en modell som togs i bruk i slutet av 1980-talet i Australien för att underlätta integrationen av utländska sjukskötare. Den går ut på att man skulle ge

Michael von Boguslawski trivs mycket bra som integrationskoordinator på Arcada. Befattningen är helt ny på Arcada, och helt ny i högskolevärlden överlag.

finansiering till arbetsgivaren för att ta sig an till exempel fem studenter som tillsammans med en anställd från arbetsgivarsidan skulle bekanta sig med arbetsplatsen under en längre tid – det skulle alltså inte handla om något kort besök utan om arbetspraktik. – Arbetsgivaren skulle inte behöva vara rädd för kommunikationssvårigheter eller för att patientsäkerheten skulle äventyras. Studenterna skulle få lära sig fackspråket och eventuella fördomar från arbetsgivarens sida skulle förhoppningsvis försvinna. Ett av integrationsarbetets mål är att fler av de internationella studenterna skulle stanna kvar i Finland och jobba efter avklarade studier. Michael von Boguslawski håller också på att starta ett alumntutorprogram där internationella alumner skulle hjälpa de utländska studenterna att komma in i det finländska arbetslivet med särskild fokus på frågor gällande övergången från studierna till arbetslivet.

Stortrivs Till von Boguslawskis uppgifter hör även att upprätthålla kontakter och samarbeta med andra integrationsorganisationer. Sådana är till exempel Monatta, som koordineras av Helsingfors universitet med målet att utbilda arbetsgivare i att bemöta invandrare bland sin personal, och Delaktig i Finland-projektet, som initierats av Inrikesministeriet med målet att underlätta integrationen av invandrare. Arcada samarbetar även med andra högskolor i integrationsfrågor. von Boguslawski sköter också i samarbete med ansökningsbyrån kontakten till Migrationsverket. Michael von Boguslawski trivs mycket bra med sitt jobb. – Då invandrardebatten i Finland kom igång på allvar fångade den genast mitt intresse, och nu är det väldigt intressant att få vara med och göra något konkret.


15

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Karriärservice – länken mellan studenten och arbetslivet

Studieservice: En lucka, många ärenden Arcadas studieservice samlade under år 2011 alla resurser i ett utrymme för att lättare och bättre kunna möta studenternas behov. Till studieservice kan studenterna vända sig i ärenden som gäller bl.a. karriärservice, studievägledning, studentutbyte, utbytesstudier och studiestöd. I studieserviceblocket finns även arbetsrum där studentgrupper kan träffas för grupparbeten.

Arcadas Karriärservice betjänar studenterna i karriärvägledningsfrågor och förmedlar praktikplatser, arbetsplatser och examensarbeten. Valet av högskola och studieinriktning är ett första led i det långa arbetslivet och under studiernas gång görs även många andra val som är viktiga med tanke på den stundande karriären, som val av kurser, praktikplatser, examensarbeten och utbytesstudier. Karriärservice erbjuder sina tjänster till alla studenter och trots att vägledningen inte är obligatoriskt besöker de flesta karriärservice någon gång under studietiden.

Övrig studieservice Arcadastudenterna har till sitt förfogande är bibliotekstjänster, IT-stöd och språkstöd.

På högskolans virtuella anslagstavla Job Board har företag, organisationer och den offentliga sektorn möjlighet att annonsera om lediga arbetsplatser gratis. Karriärservice koordinerar även rekryteringsmässor och tillfällen, där arbetslivets representanter har möjlighet att presentera sig som potentiella arbetsgivare för studenterna.

Antal studenter 2011

2010

2011

Idrott, social- och hälsovård

1022

957

480

516

Teknik Media

187

177

Företagsekonomi och turism

657

607

Specialiseringsstudier

496

364

55

69

2897

2720

2010

2011

45

57

Högre YH Totalt

Antal internationella studenter 2011 Examensstudenter Medlemmar i EU Medlemmar i OECD

55

69

Övriga

272

278

Totalt*

328

348

Utbytesstudenter

2010

2011

Medlemmar i EU

49

34

Medlemmar i OECD

65

48

Övriga

14

12

Totalt*

79

62

*De flesta EU-länder är också medlemmar i OECD

Internationell studentmobilitet 2011 År 2011 åkte 129 studenter till 39 länder för att avlägga studier eller arbetspraktik och 62 studenter från 14 länder kom till Arcada. Under året fanns vid Arcada 410 internationella studenter från 42 länder.


16

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Adrian valde dubbelexamen från Helsingfors och Frankfurt Adrian Kirchmair studerar internationell företagsekonomi vid Fachhochschule Frankfurt am Main i Tyskland. Han ville gärna inkludera en utlandsvistelse i sin examen och beslöt sig för att inte bara åka på utbyte, utan för att skaffa sig en dubbelexamen (Double Degree) från både Arcada och sin hemhögskola. Denna utökade form av samarbete mellan högskolorna inleddes våren 2011. − De flesta som studerar utomlands i Europa väljer att åka på Erasmus-utbyte där du studerar en halv eller en hel termin utomlands som du sedan inkluderar i din examen från ditt hemuniversitet. Jag ville göra litet mer än så, säger Adrian Kirchmair. Jag ville ha en dubbelexamen från två olika högskolor. Min professor rekommenderade Arcada och jag har varit mycket nöjd med min vistelse.

Varmt välkommen Adrian kom till Helsingfors i augusti 2011 och blev väl mottagen redan på flygfältet av sin internationella tutor, vilket han var tacksam för. Hon körde honom och tre andra till deras stu-

dentbostäder i Majstranden och alla i sällskapet blev väldigt positivt överraskade av de moderna och fräscha studentbostäderna som dessutom bara låg ett stenkast ifrån Arcada. − Vi var verkligt imponerade av hur fina lägenheter som erbjöds och att de var så behändigt belägna. Jag har haft väldigt trevliga rumskompisar och har trivts hur bra som helst, berättar Adrian.

Språkkunskaper viktiga Adrian, som under gymnasietiden varit på utbyte i Kanada, ville gärna välja ett europeiskt land den här gången. Han hade besökt Helsingfors tre år tidigare och uppskattade speciellt lugnet och närheten till naturen. Då han

ville ta en dubbelexamen i internationell företagsekonomi fanns det några alternativ att välja mellan, men hans professor som hade haft ett aktivt samarbete med Arcada, uppmanade Adrian att söka hit. Att Arcada dessutom var en svenskspråkig högskola såg Adrian som tyskspråkig som en stor fördel. − Utbildningsprogrammet i International Business på Arcada är väldigt mångsidigt och det finns många olika möjligheter för mig i framtiden. Jag leker litet med tanken att bli entreprenör, men vi får se. Lärarna på Arcada är väldigt kompetenta och alla talar bra engelska, vilket har gjort att även mina språkkunskaper har ökat, säger Adrian nöjt.

Adrian Kirchmair trivs bäst på Stora torget på Arcada där folk kommer och går och där stämningen är öppen och avslappnad.


17

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Bred kompetens I dubbelexamen ingår både studier och praktik och helheten tar ca ett och ett halvt år. Adrian har därför studerat på Arcada sedan hösten 2011 och kommer att avsluta sin examen med en sex månader lång praktikperiod 2012. Praktiken kommer han att utföra i sin hemstad Frankfurt, där han redan har blivit lovad en plats på ett stort investeringsbolag. Där kommer han att jobba med bl.a. marknadsföring, portföljhantering och kundservice. Han kommer även att göra några månaders praktik på sin pappas företag som gör marknadsundersökningar för kända företag, som bl.a. Mercedes-Benz.

− Investeringsbolaget fokuserar på stora företag, så arbetet kommer att vara krävande. Särskilt intressant tycker jag det är att få jobba med så breda uppgifter. Att kombinera detta med den erfarenhet jag får om marknadsundersökningar gör att jag kommer att lära mig en hel massa, berättar Adrian ivrigt.

Dubbelexamen uppskattas bland arbetsgivare Adrian blir en av de tre första att ta en dubbelexamen från Arcada och Fachhochschule Frankfurt am Main. Arcada samarbetar sedan många år tillbaka med högskolan i Frankfurt, men har

nu via gedigna personliga kontakter utarbetat ett avtal för dubbelexamen. I framtiden hoppas man kunna göra liknande avtal med övriga samarbetshögskolor runt om i världen. − Arbetsgivarna uppskattar att studenterna har en dubbelexamen som är betydligt mer konkret än ett vanligt utbytesprogram. Våra studenter har i och med det dubbla betyget en dokumenterad erfarenhet av att både arbeta och studera i en internationell och multikulturell miljö, och det är väldigt eftertraktat på arbetsmarknaden, säger Andreas Stenius, programledare för Utbildningsprogrammet i International Business vid Arcada.

Double Degree En dubbelexamen (Double Degree) innebär att en student får en examen parallellt från två olika högskolor samtidigt. Studietiden är ofta densamma som för en vanlig examen, vilket gör att studenten har fördelen av att få två examina på ungefär lika lång tid som det tar att få en. Examina kan antingen vara inom samma eller olika ämnen. Denna form av dubbelexamen blir allt vanligare, främst inom Europa där arbetsgivare värderar dem högt.

Internationalisering – så mycket mer än bara kurser på engelska Med över 400 utländska studenter från 42 olika länder är Arcada en naturlig plats för interkulturella möten. Internationaliseringsarbetets mål är att skapa aktiv dialog och samarbete mellan personer från olika nationer med olika kulturell bakgrund. Utbildningsprogrammen innehåller bl.a. internationaliseringsmoduler där inhemska och utländska studenter deltar och flera Arcadaprojekt har skapats där integrationsfrågor har allra högsta prioritet. Både studenter och medarbetare erbjuds givetvis även möjligheten att själva blicka ut över landsgränserna. Att läsa kurser vid utländska högskolor, att göra arbetspraktik utomlands eller att delta i internationella projekt inom forskning, utveckling och innovation har blivit en del av vardagen. Arcada är medlem i en rad internationella samarbetsnätverk inom undervisning och forskning. I Arcadahuset pågår som bäst förberedelserna inför uppstarten av ett nytt masterprogram, International Business Management, där fokus ligger särskilt på nordiskt samarbete. Dessutom har våra satsningar på långvariga lärarutbyten och s.k. visiting professors fått tillökning i form av pilotförsök för visiting experts.


18

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Internationella sjukskötaren Denise tror på delade erfarenheter: Ju mer Du ger desto mer får Du Vad är det som får en sjukskötare med 22 års arbetserfarenhet att vilja tillbaka till skolbänken? Denise Villikka, student vid det nya internationella programmet i vård (Nursing), tvekar inte med svaret: – Vård är det jag brinner för, säger hon glatt. Ett erfaret proffs i branschen kunde lätt känna sig överkvalificerat i en grupp med nya vårdstudenter, men Denise verkar uppriktigt ödmjuk och tacksam. Sina lärare på Arcada beskriver hon

som högt utbildade proffs. Tack vare att det svenskspråkiga parallellprogrammet i vård på Arcada är väletablerat, tycker Denise att ingenting avslöjar att programmet i Nursing är nytt. – Kurserna håller hög kvalitet och bildar en välfungerande helhet, säger hon.

Arcada – etta i atmosfär Amerikanska Denise och hennes finska man har rest omkring mycket, men

Nursing, det nya internationella programmet i vård, har ett år bakom sig och Denise Villikka är mer än nöjd med kvaliteten.

efter 12 år här känner de att Finland är deras hem. Denise har länge drömt om att skaffa sig en högskoleexamen i vård. På Arcada följer hon en individuell studieplan och kommer tack vare tidigare meriter att utexamineras långt före sina klasskompisar. Examen ger henne kompetens att jobba inom EU. Denise förstår svenska och talar finska, men är ivrig att lära sig mera. Hon anser att vård på eget modersmål är mycket viktigt. Att Denise hittade till Arcada var ingen slump. Eftersom hon bestämt sig för att skaffa sig sin examen i vård gick hon noggrant igenom alternativen i regionen. Hon åkte ut till de olika högskolorna, satte sig ner, kände sig för och observerade. – På Arcada kände jag den positiva atmosfären. Anställda kilade förbi, men trots det raska tempot verkade alla glada. Jag kände att det var här jag ville studera. Här verkar Arcada vara en livsstil snarare än en arbetsplats, säger hon.

En lärare i nyckelposition Fyra år efter gymnasiet var Denise, inspirerad av sin lärare i hälsovård, färdig sjukskötare från Jackson Memorial School of Nursing. Hon praktiserade först på ansedda Jackson Memorial Hospital i Florida, ett traumaspecialiserat sjukhus. Efter några år blev det katolska sjukhuset Holy Cross hennes nya arbetsplats. Där blev mångsidiga

Dubbel nytta av syskonprogram Hösten 2010 antogs för första gången nya studenter till Utbildningsprogrammet i Nursing, ett internationellt parallellprogram till Utbildningsprogrammet i vård. Idén med parallellprogram är att utnyttja den kompetens och de nätverk som redan finns för att bygga upp ett samarbete som båda programmen har nytta av. I dagens globala verklighet är internationell erfarenhet och internationella kontakter en fördel på arbetsmarknaden. Det andra parallellprogrammet på Arcada är Plastteknik - Plastics Technology. Också utbildningsprogrammen i företagsekonomi och International Business samarbetar, med möjlighet till gemensamma studier


19

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Denise snart en ”flytande resurs” i organisationen. En dag kunde hon fungera som ansvarig sköterska, nästa dag kunde hon utbilda nyblivna mödrar. – Då jag undervisade nya mammor upptäckte jag att det är när jag delar med mig kunskap till andra som jag känner mig mest levande, säger hon med glittrande ögon.

Professionell vård där patienten är en individ För Denise har ålder och erfarenhet fört med sig nya perspektiv och en större känslighet i förhållandet till patienten. – Som sjukskötare går du ige-

nom jobbiga tider tillsammans med patienten och hans/hennes närstående. Sjukskötaren måste respektera patientens integritet, värderingar, religion… Allt handlar om att kunna knyta an till patienten. Inom intensivvård jobbar du med patienter med akuta skador. En medvetslös patient kanske aldrig ser dig under vårdförhållandet, men varje patient är likväl en individ som förtjänar sjukskötarens tid och kärleksfulla vård. Det enda jag ångrar är att det tog mig så länge att inse hur viktigt det är att inte bara erbjuda professionell vård, utan att ha hjärtat med i vården av varje patient. Om jag kunde ge bli-

vande sjukskötare en lärdom skulle det vara just den, funderar hon.

Nöjd uppdragsgivare En mamma i klassrummet I utbildningen på Arcada har Denise tagit en aktiv roll. – Mina klasskompisar kallar mig mamma, skrattar hon. – Men det har jag inget problem med. Samtidigt som jag lär mig själv, försöker jag hjälpa dem och använda min erfarenhet för att sporra dem i studierna. Högskolestudier handlar inte bara om att få en examen, det handlar om att lära sig så mycket man kan, slår hon fast.

Examensarbete blev inspirerande undervisningsmaterial Förstavårdare Daniel Patty, alumn årsmodell 2011, gjorde sitt examensarbete om grunderna i akutvård i form av en animerad kortfilm. På Utbildningsprogrammet är man förtjust över detta innovativa sätt att göra ett examensarbete och det intressanta nya undervisningsmaterial filmen utgör. Kombination av studier och fritidsintresse Examensarbetet var en beställning från Utbildningsprogrammet i akutvård vid Arcada. Beställningsarbetet gick ut på att göra ett demonstrationsmaterial som skulle omfatta information om akutvårdens grunder och hur man undersöker en patient med bröstsmärtor. Daniel Patty, som på fritiden sysslar en hel del med visuell media, antog genast utmaningen och tyckte att det skulle vara intressant att kombinera studierna med sina fritidsintressen och beslöt sig därför för att utföra examensarbetet som en animerad kortfilm. − Då jag själv började studera akutvård fanns det en mängd information att tillgå, men det var svårt att få en överblick, att se helheten. Därför ville jag göra en kortfilm som skulle stöda det tryckta materialet och knyta ihop delarna på ett lättbegripligt sätt, berättar Daniel om bakgrunden till filmidén.

Text, bild och ljud – något för var och en Kortfilmen handlar om akutvårdens grunder samt vård- och teamarbete. Den förklarar i text, bild och ljud hur ett akutvårdsteam ser ut, vilka dess primära uppgifter är och hur viktigt det är med god kommunikation och teamarbete. − Vi människor lär oss på så olika sätt och jag utgick ifrån att det i filmen gärna får finnas något för alla. Många tycker det är tungt att bara läsa litteratur, säger Daniel. Ny undervisningsmetod Tanken på att beställa examensarbetet föddes då man inom utbildningsprogrammet ville ha nytt undervisningsmaterial som känns intressant och relevant för studenterna samtidigt som det inspirerar lärarna. De har varit mycket nöjda med Daniels kortfilm och kommer att använda den i undervisningen framöver. − Idén att göra en animation var mycket intressant och nyskapande. Vi är väldigt nöjda med Daniels insats och

tycker det är roligt att han valde ett sätt som vi annars inte har så mycket erfarenhet av, säger Patrik Nyström, programledare för Utbildningsprogrammet i akutvård.

Förstavårdare Daniel Patty i Arcadas Patientsäkerhets- och lärocenter.


20

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Både Arcadastudenterna och deras handledare är mycket nöjda med traineeprogrammet tillsammans med Viking Line. (Från vänster traineestudenterna Kristoffer Martikainen, Johanna Ukkonen och Magdalena Eklöf, programledare Hellevi Aittoniemi, lektor Susanna Fabricius och trainee Nicole Hudák. Oskar Malmström och Minna Nikula fattas på bilden.)

Traineeprogram i samarbete med Viking Line Våren 2011 inleddes det första traineeprogramet för Arcadastudenter på Viking Line, ett av Finlands största rederier. För sex turismstudenter innebär detta att de gör all sin praktik under studierna och om några år sina examensarbeten för Viking Line. Alla parter har varit nöjda med pilotprojektet som upplevs som mångsidigt, nyttigt och givande. Traineeprogrammet innebär kontinuitet Av sammanlagt tretton sökande till det första traineeprogrammet i samarbete mellan Viking Line och Arcada antogs sex blivande restonomer. De här studenterna kommer att vara knutna till företaget under hela sin studietid. Syftet med ett traineeprogram är att ge studenterna en grundlig insyn i ett företag och dess olika verksamhetsområden, ge dem en möjlighet att växa in i branschen och att ge företaget, i det här fallet Viking Line, en naturlig koppling till potentiella arbetstagare. − Vi strävar efter ett förhållande med kontinuitet. Studenternas kompetens växer under studietiden och arbetsuppgifterna anpassas i takt med att studierna framskrider. Den fortlöpande kontakten gör att studenten har möjlighet att bekanta sig med företaget ur många olika synvinklar och samtidig får en helhetsuppfattning om branschen, säger Hellevi Aittoniemi, programledare för Utbildningsprogrammet i turism vid Arcada. Det här är en otroligt värdefull erfarenhet för studenterna och ger dem en fördel på arbetsmarknaden på sikt. Pilotprojektet med Viking Line bygger på Arcadas koncept för traineeprogram, som till en början togs fram som ett samarbetsprojekt mellan högskolan och det privata fysioterapiföretaget FysioSporttis.

Flexibilitet både i land och ombord Tre av studenterna inledde sin praktik på Viking Lines försäljningskontor i land och de övriga på restaurangavdelningen ombord på M/S Mariella. Efter halva praktikperioden bytte de sinsemellan så att alla provade på allt. På försäljningskontoret jobbade studenterna med kundservice och försäljning. Ombord bekantade de sig med olika restaurang- och servicejobb i bl.a. à la carte-, buffé- och konferensrestaurangerna samt i barerna och tax free-butiken. Studenterna inom traineeprogrammet anser att det är roligt och värdefullt att ha en möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter. Johanna Ukkonen, en av studenterna som inledde traineeprogrammet genom att praktisera ombord tycker att medarbetarna på Viking Line har tagit väl hand om dem. – Stämningen har varit bra – och praktiken lärorik, poängterar Johanna. − Det är värdefullt att ha en möjlighet att lära sig att hantera helt nya situationer med kort varsel. Det gör att man lär känna sig själv bättre och förstår hur viktigt det är att kunna vara flexibel, fortsätter Nicole Hudák, som inledde sin praktik i land. Studierna blir karriär Som en naturlig effekt av traineeprogrammet, har många av studenterna

även arbetat som inhoppare eller sommarjobbare på Viking Line. − Det känns skönt att jag inte behöver oroa mig för var jag skall göra min nästa praktik – jag känner redan företaget och branschen. Dessutom kommer vi att jobba med mer avancerade uppgifter under nästa praktikperiod, vilket är både utmanande och spännande med tanke på karriären, säger Johanna.

Lyckat program Det är inte bara Arcadas studenter och lärare som är nöjda över det fördjupade samarbetet traineeprogrammet leder till – även på Viking Line är erfarenheterna av samarbetsprojektet positiva. Båda parter hoppas att traineeprogrammet fortsätter och blir en naturlig del av Utbildningsprogrammet i turism vid Arcada. Hellevi Aittoniemi berättar att idén till traineeprogrammet med Viking Line föddes hösten 2010 under ett seminarium om traineeprojekt på Arcada. Timo Nurmi från Viking Lines sjörekryteringsavdelning deltog i seminariet och snabbt insåg han mervärdet i att både Viking Line och våra studenter kunde få av ett kontinuerligt traineeprogram istället för sedvanlig praktik, vilket var vår samarbetsform tidigare. – Vi utvärderar traineeprogrammet kontinuerligt och utvecklar programmet enligt våra erfarenheter, konstaterar Hellevi, som är mycket glad att pilotprojektet har fått en fruktbar start.


21

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Ergoterapi på svenska väckte nya tankar för hanna – Att börja studera på nytt var det bästa jag gjort på länge! Så säger blivande ergoterapeut Hanna Salmi som nu är inne på sitt tredje år på Arcada. Hanna är en av Arcadas 221 finskspråkiga examensstudenter som valt att studera på svenska. I grunden är hon närvårdare och efter sin yrkesexamen hann hon jobba några år som närvårdare, varav ett par år i Sverige. I Sverige hann hon också jobba som undersköterska, innan hon sadlade om och började som försäljningsassistent. Väl tillbaka i Finland fortsatte hon som försäljningssekreterare, och märkte snabbt att kontorsarbete inte var något hon vill syssla med i resten av sitt liv. I stället började hon överväga att studera på nytt. Att det blev just Arcada var ett lyckligt sammanträffande. – Ända sedan jag blev närvårdare har jag varit intresserad av ergoterapi. Jag gillar tanken på att stöda människor till att vara självständiga. Jag tycker mycket om just det klientcentrerade arbetssättet, dvs. att man samarbetar med klienten och får fram hur klienten själv ser på sin situation. Människan har sina styrkor även om hon blir sjuk. Som ergoterapeut vill jag hjälpa klienten att bli medveten om sin situation och att bli aktiv i processen. Jag tror att när klienten själv vill vara aktiv så kan vi tillsammans nå goda resultat i terapin, förklarar Hanna. Ett tag bodde Hanna i Arabiastranden och åkte dagligen förbi Arcada, som hon blev nyfiken på. Eftersom hon funderat en del på hur hon skulle upprätthålla sin svenska blev hon glatt överraskad då hon gick in på Arcadas webbplats och såg att det erbjöds ett utbildningsprogram i ergoterapi på svenska.

Att studera på svenska – lagom med utmaningar För Hanna var svenska inget främmande språk då hon började studera, men eftersom hon inte använt sig av sina kunskaper på något år kändes det ändå nervöst. – Det kändes både spännande och krävande att studera på ett språk man inte behärskar fullständigt. Jag var osä-

ker på om jag hade förstått allting och tvekade till en början att fråga. Men i min grupp har alla varit förstående och stödjande, och jag känner att det går bra att inför gruppen fråga om någonting blir oklart, tycker hon. Arcada tycker hon att känns modernt och fräscht, i tiden. – Och jag uppskattar att det är så internationellt. Inom vårt program har vi t.ex. en internationell vecka, då vi har internationella gästföreläsare och internationellt samarbete. Det är ett sätt för dem som inte har möjlighet att själva åka på utbyte att ändå få ta del av något större, förklarar Hanna.

Studera på nytt – ett stort och klokt beslut – Med tanke på ekonomin kan det kännas som ett stort beslut för en vuxen att börja studera, men det löser sig, uppmuntrar Hanna. Själv jobbar hon

fortfarande några kvällar i veckan som försäljningssekreterare, och medger att det ibland är tungt att kombinera studier och jobb. – Men det går tack vare min flexibla arbetsgivare, säger hon. Vad exakt hon kommer att söka sig till efter examen kan hon ännu inte säga. – Jag är intresserad av psykiatri, men jag utesluter ingenting. Det är just bredden med ergoterapi som är så bra. Ergoterapeuter jag talat med säger ofta att de helt enkelt råkat hitta det som är rätt för dem. Under studiernas gång har Hannas livsstil och hennes syn på saker och ting förändrats. – Jag har börjat tänka på ett annat sätt, mindre inrutat. Jag känner mig driven att utvecklas, att få veta mera. Livslångt lärande känns självklart, jag vill aldrig sluta söka kunskap eller sluta utvecklas i jobbet!

Blivande ergoterapeut Hanna Salmi gillar att stöda människor till ett självständigt liv.


22

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Nöjda studenter ger engagerade alumner:

Värdefullt kontaktnät för alumner och studenter

För Högskolan Arcada är alumnerna en viktig intressegrupp tack vare att de fungerar som inspiratörer och ambassadörer för högskolan. För nuvarande studenter fungerar alumnerna, Arcadas tidigare studenter, som en direkt kontakt till arbetslivet. Alumnerna erbjuder våra studenter bl.a. praktikplatser, examensarbetesprojekt och ställer även upp som expertföreläsare. Under det gångna året har allt fler alumner engagerats som föreläsare, handledare och deltagare i paneldiskussioner vid olika evenemang och seminarier. Alumnerna deltar även aktivt i utvärderingen och utvecklingen av utbildningen – de ger oss viktig respons, värdefulla utvecklingsförslag och signaler från omvärlden. – På våren år 2011 intervjuades också våra alumner av Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) i samband med auditeringen av Arcadas kvalitetssäkringssystem, berättar alumnkoordinator Mia Ingman.

Alumnrådet visar vägen Vid Arcada verkar ett alumnråd som fungerar som bollplank, inspiratör och som ett aktivt stöd för utvecklingen av alumnverksamheten. Alumnrådets medlemmar, som representerar Arcadas olika utbildningsområden, stöder alumnverksamheten även i planering av kampanjer och evenemang. Rådet leds av ingenjörsalumnen Benjamin Packalén. Både ordförande och de övriga externa medlemmarna deltar aktivt i högskolans alumnverksamhet och evenemang. Under år 2011 påbörjades ett utvärderings- och utvecklingsprojekt av alumnverksamheten. – I det arbetet spelar alumnrådet en central roll, konstaterar Mia, som gärna samarbetar med dessa proffs från arbetslivet. Under fjolåret påbörjades bl.a. ett aktivt arbete för att synliggöra alumnerna och alumnverksamheten för studenterna redan under studierna. Samtidigt fördjupades även alumnsamarbetet med Arcada studerandekår – ASK. Mottot för Arcadas alumnverksamhet, med Mia i spetsen, är att nöjda studenter ger engagerade alumner. – Vi vill skapa en livslång relation

till våra studenter och alumner. Vi strävar efter att alumnerna ska vara en aktiv del av Arcadagemenskapen.

Alumnverksamhetens nya sfärer I alumnverksamhetens regi påbörjades under fjolåret ett internt samarbetsprojekt, Networking for working, för att integrera högskolans internationella studenter i det finländska samhället. Projektet, som finansieras av A.F. Lindstedts stiftelse, har som mål att skapa modeller för integration genom att utveckla ett koncept baserat på mentorskap. Projektet genomförs i nära samarbete med integrationsverksamheten på Arcadas Studieservice.

Alumners placering i arbetslivet Arcada deltog för andra året i rad i ett nationellt samarbetsprojekt för uppföljning av alumnernas placering i arbetslivet ett år efter utexaminering. Undersökningen bestod av tre delar; respons på studier, arbetslivssituation och framtidsplaner. I projektet deltog 14 högskolor. Kartläggningen är ett viktigt instrument för utvecklingen av högskolans verksamhet. Resultatet visar att Arcadas alumner är nöjda med utbildningen och att majoriteten har ett jobb som motsvarar utbildningen.

Alumnkoordinator Mia Ingman och plastteknikstudent Elena Lezhneva minglade med studenter, alumner och arbetslivsrepresentanter under en ingenjörsträff på Arcada i september år 2011.


ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

23

Glada återseenden på Lilla Hanken 100 -festen

Arcadas alumner träffas på exempelvis seminarier, konferenser och alumnträffar. På hösten år 2011 arrangerade Arcada bl.a. en fest för alumner på Brunnshuset i Helsingfors med anledningen av att det hade gått 100 år sedan Lilla Hanken, en av förgångarna till Högskolan Arcada, grundades. Festen väckte stort intresse – Brunnshuset fylldes med över 380 alumner och rektorer, lärare och medarbetare. Stämningen var på topp och det blev många glada återseenden under kvällen. På festen pratades det glada minnen samtidigt som alumnerna bekantade sig med dagens Arcada. Festen resulterade i att ett flertal alumner engagerade sig i alumnverksamheten och erbjuder i dag våra studenter bl.a. praktik- och arbetsplatser, examensarbeten och övriga projekt. Lilla Hanken är ett av läroverken som år 1997 blev nuvarande Högskolan Arcada. På Lilla Hanken studerade man till bl.a. studentmerkonom, merkant och dekoratör.

Arcadas prorektor Iselin Krogerus-Therman (på bilden) hälsade tillsammans med rektor Henrik Wolff alumnerna välkomna till Lilla Hanken -festen på Brunnshuset.


24

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

I samverkan med samhället Arcada har ett mångfacetterat samarbete med näringslivet och samhället Vi strävar efter att vår tvärvetenskapliga forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet ska vara av betydelse för vår omgivning. Vi deltar aktivt i både nationella och internationella nätverk. I våra verklighetstrogna inlärningsmiljöer övar studenter tillsammans med forskare in färdigheter och tar fram ny kunskap för yrkeslivet. Därtill utbildar vi personer som befinner sig mitt i yrkeslivet genom fortbildning av olika slag. Arcada samarbetar aktivt med näringslivet inom olika projekt samtidigt som vi för en aktiv dialog med representanter för näringslivet för att ständigt ha kunskap om vilka kompetenser som är efterfrågade på arbetsmarknaden – nu och i framtiden.

Blivande medianomer visualiserade unik storsatsning Arcadas mediastudenter deltog i visualiseringen av operan Erik XIV, en storsatsning som gjordes som en del av kulturhuvudstadsprojektet i Åbo. Att använda sig av flerkamerateknik och livesändning i operasalen är ett nytt koncept i Finland. Inspelningen av operan var en del av berättelsen, samtidigt som fyra stora bildskärmar gav operabesökaren nya perspektiv på den dubbla och motstridiga värld som Erik XIV levde i. Operan hade premiär den 22 november 2011 i Logomo. Erik Söderblom, regissör för operan, kontaktade redan hösten 2010 Arcada och Tommy Mård, programledare för Utbildningsprogrammet i film och television, med en vision om filmteknik som en del av operaföreställningen. Under våren 2011 arbetades konceptet och de tekniska lösningarna fram och studenter rekryterades till projektet. Eftersom projektet var omfattande formades det till en skräddarsydd kurs för studenterna. Under kursen lärde sig Arcadas studenter utveckla det visuella språket, eftersom screening är någonting helt annat än televisering.

– Televisering görs för tittare som inte är på plats, medan screening är ett visuellt uttryck för en publik som har helheten fysiskt framför sig. Studenterna lärde sig tillämpa erfarenheter från traditionell film och tv-produktion i nya sammanhang. De här erfarenheterna ökar studenternas konkurrenskraft på arbetsmarknaden ytterligare, särskilt med tanke på att screening är en växande trend, konstaterar Tommy.

Många tekniska utmaningar Under hösten 2011 hölls en del av repetitonerna i Helsingfors och studenterna hade en miniatyrversion av spelplatsen

till sitt förfogande för planeringen av kamerapositioner för varje scen. Därefter flyttade filmteamet till Åbo och bodde där i en månad under de sista repetitionerna och de fyra föreställningar operan omfattade. Elva studenter från Arcadas utbildningar i film och television samt medieteknik hade hand om att förmedla operans handling i realtid. Det skedde via fyra gigantiska bildskärmar som gjorde det möjligt för publiken att följa sångarna i närbild. – Att använda sig av flerkamerateknik och livescreening i operasalen är ett helt nytt koncept i Finland och var en utmaning för studenterna, säger


25

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Tommy. Det som visades på videoskärmarna utgjorde en del av själva handlingen i operan och måste därför fungera som en del av en större helhet. Storleken på utrymmet och de många rörliga elementen bidrog till utmaningen. Föreställningen bestod av 37 olika scener.

Samarbete är en del av branschen Totalt 200 personer jobbade med de fyra operaföreställningarna som sågs av 1 400 gäster vardera. Själva filmarbetet skedde i samarbete med studenter från Åbo konstakademi som fungerade som kameramän och bildkontrollörer, medan studenter från Arcadas Utbildningsprogram i film och television fungerade som regissörer, scriptor och bildmixare. Studenterna turades om med att fungera som scripta och regisserade olika delar av operans filmarbete. Arcadas medieteknikstudenter var ansvariga för tekniken i Arcadas OB-bil som i ett projekt av denna omfattning är en oerhörd tillgång. Arcada är den enda Film och tv-skolan i hela Europa som har en OB-bil till sitt förfogande. − Det är oerhört fint att Arcada ger oss, studenter, möjligheten att delta i ett så här unikt projekt och dessutom ser till att det finns tillräckligt avancerad och omfattande utrustning för att genomföra det, konstaterar Emil Sallinen, en av Arcada-studenterna. Projektet var omfattande och krävde gedigna insatser av studenterna – både i fråga om tid och arbete. Av studenterna krävdes samma yrkeskunskap som av proffs och responsen var

mycket positiv − Det är en viktig del av den här branschen att samarbeta med andra, och våra studenter är mycket uppskattade, säger Tommy stolt. Studenterna som deltog är överens om att erfarenheten är värdefull och att de har vuxit i sina professionella roller. − Vi jobbade i princip oavbrutet i en månad. Vi hade repetitioner kl. 10–15 och 18–22 och däremellan spelade vi in inserter. Hela projektet känns overkligt, men jag har aldrig lärt mig så mycket på så kort tid, skrattar Lisa Gerkman. − Jag lärde mig se sammanhang och hålla i flera trådar samtidigt. Efter den här utmaningen har jag känslan av att jag kan klara nästan vad som helst,

framhåller Staffan Gräsbeck. − Studenterna måste på plats och ställe skapa nya rutiner, fatta stora beslut. Detta var helt klart ett utvecklingsarbete för dem och en helt unik situation, poängterar Tommy.

Visionen lever vidare Det unika operaprojektet är nu avslutat, men det lever vidare i andra sammanhang. − Jag gör mitt examensarbete om det här projektet, så visst har det varit en lång och givande process för mig, berättar Lisa som siktar på att utexamineras i juni 2012. − Alla parter hoppas på fortsatt samarbete och vi har redan något smått i görningen, säger Tommy med ett leende.

Arcadastudenter hade en central roll i visualiseringen av operan Erik XIV, en storsatsning i kulturhuvudstadsprojektet i Åbo.

OB-bilen A1 – Arcadas stolthet Yles tidigare flaggskepp och huvudbil, U1, ägs nuförtiden av Arcada och har döpts om till A1. En OB-bil är en tvsändningsbuss som fungerar som en flyttbar studio och används bl.a vid direktsändningar av musikkonserter och sportevenemang. Yle, som fick sin nya HD-bil i början av år 2011, sålde U1 till Arcada för att den skall kunna utnyttjas i utbildningen av nya medieproffs. Arcada hyr i sin tur ut bilen med proffsutrustning till andra medieskolor. OB-bilen kommer att användas för flerkamera tv-inspelningar på fält, men också för screening och DVD-inspelning.


26

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Det vinnande förslaget för Ronald McDonald Husets jubileumskampanj utarbetades av Arcadastudenterna Louise Adlercreutz, Ella Kokko, Maria Hellberg och Petra Kaila.

Ronald McDonald Barnhusstiftelsen fick nya fräscha idéer En regnig septembermorgon år 2011 steg 21 Arcadastudenter in hos Ronald McDonald Barnhusstiftelsen i Mejlans. Ronald McDonald Hus erbjuder ett hem för de familjer som bor långt borta och vars barn genomgår behandlingar på HUCS Barn och ungdomssjukhus. Studenterna förbereddes inför ett uppdrag - en jubileumskampanj som stiftelsen planerar genomföra år 2012, då huset fyller 10 år. Syftet med kampanjen är att öka kännedomen om stiftelsens verksamhet och locka företag och privatpersoner att understöda verksamheten. – Det är väldigt roligt att planera något som är viktigt för en organisation och se hur det fungerar i verkligheten, berättar Mindy Miiluvaara, en av studenterna som deltog i samarbetet.

Trepartssamarbete säkerställer resultaten och ger verklighetsförankring Projektet började med att lektor Christel Willför från Arcada kontaktade Ronald McDonald Barnhusstiftelsen och erbjöd organisationen en möjlighet att tillsammans med studenterna på Utbildningsprogrammet i företagsekonomi skapa olika alternativa marknadsföringskampanjer. – Som arbetslivsförankrad högskola är det viktigt att Arcada jobbar i nära kontakt med näringslivet, konstaterar Christel. Johanna Serlachius, House Manager för Ronald McDonald-huset, visade exempel på nytänkande och var genast

villig att inleda ett samarbete. För att knyta projektet ännu närmare det verkliga arbetslivet kopplades även kommunikationsbyrån Contenta till projektet.

Roligt att jobba med en riktig kampanj Studenterna, som alla läste marknadsföring som huvudämne, bildade nio grupper som var och en arbetade fram egna kampanjförslag. Bakom det vinnande förslaget låg Petra Kaila, Louise Adlercreutz, Ella Kokko och Maria Hellberg. Kampanjen innehöll otaliga marknadsföringsaktiviteter, men tyngdpunkten låg på en sponsorerad Facebook-sida där företag kunde doneraden en viss summa för varje besökare som gillat kampanjen. – Vi ville visa Barnhusstiftelsen hur mångsidigt vi kunde se på problematiken, beskriver Petra Kaila gruppens arbete. Dessutom var det roligt att jobba med ett projekt som vi visste skulle vara till nytta för ett riktigt företag.

Ett koncept som alla parter vinner på – Det var otroligt roligt att få så många nya fräscha idéer och se hur hårt studenterna hade jobbat, berättar Johanna Serlachius från Barnhusstiftelsen. Många av förslagen innehöll element av digital marknadsföring, vilket var naturligt för studenterna, men för oss öppnade de ögonen för helt nya möjligheter. Vi har ännu inte fattat beslut om alla aktiviteter för år 2012, men vi vill gärna fortsätta samarbetet med Arcadastudenterna. Christel Willför konstaterar att alla fått utbyte av erfarenheten. – Studenternas motivation är större och det är enklare att bedöma kursen då det är fråga om verkliga projekt, sammanfattar hon projektet. För organisationen betyder samarbetet nya synvinklar och idéer, som kanske inte annars hade blivit påtänkta.


27

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Charlottas masterarbete blir ett konkret verktyg för arbetsgivaren I sitt kontor i Kommunhuset i Ingå centrum, med fönsterutsikt mot den vackra gamla stenkyrkan, sitter dagvårdsledare Charlotta Nyholm. Charlotta koordinerar, planerar och utvecklar dagvården i Ingå, som i dag innefattar 3 daghem och 11 familjedagvårdsgrupper. Det mångsidiga jobbet som kräver framsyn passar henne. – Det är lagom utmanande, och ger mig möjligheter att utveckla dagvården och att själv utvecklas, tycker hon. Hösten 2010 inledde Charlotta sina studier för en högre yrkeshögskoleexamen inom det sociala området på Arcada – ett program som fokuserar på socialt förändringsarbete. Charlotta är i grunden socionom (YH) från Arcada julen 1999. En tid efter sin socionomexamen bestämde hon sig för att skaffa sig behörighet att jobba i förskola, och våren 2002 fick hon sitt diplom. Charlotta har hunnit jobba som barnträdgårdslärare och daghemsföreståndare i Esbo, och senast som daghemsföreståndare för Degerby daghem i Ingå. För sin arbetsgivare gick hon 2008– 2010 en tvåårig JET-utbildning på vuxeninstitutet Innofocus (nuvarande Luksia) och hann knappt bli klar med den innan hon inledde sina studier på Arcada. Medan Charlotta jobbade i Degerby blev hon också erbjuden ett vikariat som dagvårdsledare i Ingå och antog utmaningen från och med november 2010. Från 1.8.2011 blev tjänsten hennes. – Jag fick fundera över om jag – och familjen – verkligen skulle klara av en större utbildning till, men det har varit värt det, tycker Charlotta.

Familj, jobb, studier – en ekvation som hänger på organisationsförmåga Många vuxenstudenter befinner sig i en livssituation där det gäller att kombinera jobb, familj och studier. Det gäller också tvåbarnsmamman Charlotta, och hon medger att det kräver planering och organisation. Utbildningen innebär hårt arbete, men ger också mycket. – Jag är glad att utbildningen ordnas och vill gärna uppmuntra andra att haka på. Men man måste ha en realistisk uppfattning om vad det kräver och vara beredd att satsa, och framför allt att organisera sin tidsanvändning. Allt går om man vill och om man pri-

oriterar rätt. För mig är det familjen som kommer först, och studierna blir för mig ofta sena kvällar och veckoslut. Att studera är ett beslut som påverkar hela familjen, så visst har en förstående äkta hälft hjälpt att möjliggöra mina examensstudier, funderar Charlotta.

En masterexamen gagnar både studenten och arbetsgivaren Charlottas plan hade länge varit att studera till pedagogie magister, så det nya högre yrkeshögskolealternativet kom lägligt. Arcadas masterutbildning inom det sociala området hittade hon på webben. Hon hade tidigare blivit kontaktad gällande Arcadas masterprogram i hälsofrämjande, men läget

för masterstudier var just då inte det rätta. – Och för mig var det just det faktum att programmet är specifikt för det sociala området som lockade, medger hon. Som det nu ser ut får Charlotta sitt examensbetyg år 2013. Hon har fått en del av sina tidigare ledarskapsstudier tillgodo i examen. Ändå ser hon att just ledarskap är en viktig komponent i utbildningen, och ett område man ”aldrig kan bli för bra på”. En masterexamen är en klok investering och en tillgång för arbetsgivaren, eftersom masterarbetet kan skräddarsys enligt arbetsgivarens behov. Förutom att Charlotta hämtar med sig kunskap till sitt dagliga jobb kommer hon att skriva sitt masterarbete för arbetsgivaren, Ingå kommun.

Masterprogram på Arcada Arcada erbjuder fyra masterprogram, d.v.s. högre yrkeshögskoleexamen (HYH), på svenska och tre på engelska. Av de fyra svenskspråkiga utbildningsprogrammen (avancerad klinisk vård, hälsofrämjande, det sociala området och rehabilitering), antogs år 2011 nya studenter till de två förstnämnda och av de två engelskspråkiga programmen (Media Management och Real Estate Management), till det förstnämnda. Arcada inleder år 2013 ett nytt masterprogram, International Business Management med fokus på Norden på engelska.


28

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Via Öppna yrkeshögskolan till Arcada:

Fickan full av studiepoäng

Tony Wiik har läst 45 studiepoäng inom företagsekonomi på Arcadas Öppna yrkeshögskola. Nästa prövning är inträdesprovet. Kommer han in, har han redan fickan full med studiepoäng. Tony Wiik är långt ifrån någon nybörjare vad gäller studier på Arcada. Då han fullgjort sin värnplikt kom han på hösten in som tilläggssökande till ITlinjen. Men efter en tid märkte han att det inte var hans grej. – Man borde ha varit ganska insatt i kodningsvärlden redan innan, vilket jag inte var. Det blev hela tiden svårare och svårare och jag var inte tillräckligt motiverad.

Hellre statistik än ingenjörsmatematik Wiik, som har tänkt bli företagare i något skede, siktade istället in sig på företagsekonomi. Eftersom gymnasiebetygen inte var tillräckligt bra, räckte

inte grundpoängen till för att komma in på Arcada. Wiik började ta kurser på Öppna yrkeshögskolan i stället. Efter ett års studier känner han att företagsekonomi passar honom bättre än IT. – Det enda svåra har varit ekonomiplanering. Men jag har lättare att förstå handelsmatematik och statistik än ingenjörsmatematik, konstaterar Wiik. Efter ett års studier på Öppna yrkeshögskolan kan Wiik redan säga vad han vill fördjupa sig i, nämligen logistik. – De flesta tycks vilja studera marknadsföring men jag tycker logistik verkar intressantare.

På Öppna yrkeshögskolan deltar man i samma kurser som de inskrivna examensstudenterna, så Wiik har redan blivit bekant med de flesta. Han ser fram emot att officiellt bli examensstudent. Öppna yrkeshögskolan är någonting Wiik varmt rekommenderar för den som inte har någon studieplats. – Kommer man in så har man redan avklarat en del av studierna. När han väl har kommit in på Arcada tänker Wiik inte ligga på latsidan. Målet är att bli färdig inom två år. Han siktar på att jobba i ett par år för någon annan innan han tar steget ut att bli företagare, kanske inom IT-branschen. Den fascinerar fortfarande, så länge någon annan sköter kodandet.

Studieintyg men ingen examen På Öppna yrkeshögskolan vid Arcada kan man studera företagsekonomi, teknik, turism, språk, idrott och social- och hälsovård. – Kurserna kan avläggas på både svenska och engelska. – Efter avlagda och godkända studier får man ett officiellt intyg över studieinsatserna (förutsatt att avgiften är betald). Studierna vid Arcadas Öppna yrkeshögskola kostar 10 euro/studiepoäng. Alternativt kan en läsårsavgift betalas. För att få en examen måste man dock vara inskriven på yrkeshögskolan som examensstudent. Enligt lag leder Öppna yrkeshögskolestudier inte till examen. Till examensstudier söker man in via Gemensam Ansökan (GEA), som ordnas årligen. – Studier vid Öppna yrkehögskolan betraktas inte som heltidsstudier vilket innebär att de studiesociala förmånerna är annorlunda än för inskrivna studenter. Man har t.ex. inte rätt till studiestöd. – Öppna yrkeshögskolestudierna är ett ypperligt sätt att få en inblick i vad studier vid en yrkeshögskola innebär. Dessutom är det ett förmånligt och smidigt alternativt för den som vi lära sig nytt och som kanske i framtiden vill söka in till yrkeshögskolan för att påbörja examensstudier.


29

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Vuxenstudenter ger Arcada Fortbildning gott betyg Arbetsmarknaden utvecklas i snabb takt och intresset för fortbildning är stort. Under år 2011 studerade sammanlagt 1 470 vuxenstudenter från hela landet vid Arcada Fortbildning och samtliga utbildningar fick gott betyg. Utöver fortbildning på den finska marknaden undersöker Arcada Fortbildning möjligheter inom utbildningsexporten. Fortbildningschef Lars Wessman är nöjd med fortbildningsenhetens resultat för år 2011. Antalet studenter låg ungefär på samma nivå som år 2010, vilket han anser är bra med tanke på det allmänna ekonomiska läget i Finland. – Den ekonomiska nedgången har lett till att så väl den privata som den offentliga sektorn har mindre medel för kompetensutveckling än tidigare, påpekar Wessman. Trots detta ökade Arcadas PatientSäkerhets- och LäroCenter (APSLC) volymen på privatfinansierad utbildning med ca 30 % jämfört med året innan. En annan populär privatfinansierad utbildning var den fördjupade kursen i placeringsrådgivning.

De mest efterfrågade kurserna var APSLC:s specialiseringsutbildningar i ledarskap inom akutvård med ca fem sökande per studieplats samt prehospital vård med motsvarande 4,5 sökande. Utbildningarna inom hälso-och socialvårdssektorn hade i medeltal två sökande per studieplats. Arcadas specialiseringsutbildningar uppskattas av både studenter och arbetsgivare. En positiv trend som gläder Wessman speciellt är att Arcada Fortbildning år efter år har lyckats förbättra kvaliteten på undervisningen – det visar kursutvärderingarna. – Kundtillfredställelsen är enormt bra, vårt medeltal på samtliga 37 kurser i fjol var 4,42 på skalan noll till fem.

Mångsidig fortbildning Arcada Fortbildning ordnar fortbildning för vuxenstudenter på svenska, finska och engelska inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård.

Antal studenter vi Arcada fortbildning år 2011

Specialiseringsstudier

482

Öppna yrkeshögskolan

174

Privatfinansierade kurser

815

Totalt

1470

Utveckling och planering av fortbildning i samråd med arbetslivet För fortbildningsteamet på Arcada är utgångspunkten för utveckling av fortbildningsmöjligheterna och -utbudet att det skall vara givande för deltagaren att utvecklas i den egna yrkesrollen. Därför planerar teamet utbildningarna i nära samarbete med arbetslivet. Målet är att utbildningarna ger deltagarna maximal nytta i det dagliga arbetet, oberoende om det är fråga om specialiseringsstudier, öppna yrkeshögskolestudier, uppdragsutbildning, seminarier eller konferenser. – I planeringen av utbud och kursinnehåll gäller det att vara lyhörd för efterfrågan och förändringar på marknaden. Det är viktigt att ha ett nära samarbete med branschrepresentanter. Alumner från högskolan är en viktig kundgrupp för oss, framhåller Wessman. Utbildningsexport och nätbaserade kurser intresserar Arcada Fortbildning Export av utbildningskunnande är en växande marknad internationellt och Finland har som mål att utbildningens andel inom exporten skall växa avsevärt. Utbildningsexport intresserar även Arcada Fortbildning och utredningar om olika möjligheter inleddes år 2011. Arcada Fortbildning erbjuder också nätbaserade kurser. I fjol startade bl.a. en kurs inom placeringsrådgivning. Enligt Wessman är det viktigt att även utvärdera de möjligheter den digitala miljön erbjuder.


30

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Pinfärsk plastingenjör stortrivs på Fiskars Henrik Lund, plastingenjör från Arcada sedan december 2011, stortrivs på sin arbetsplats. Han jobbar sedan mitten av mars år 2010 för Fiskars i Billnäs som teknisk planerare. – Jag blev erbjuden en chans att praktisera på Fiskars, något som jag inte kunde tacka nej till. Därefter fungerade Fiskars som uppdragsgivare för mitt slutarbete och nu jobbar jag där på heltid, berättar Henrik.

Plastteknik för den praktiskt lagda Vägen till plastingenjör var inte helt given för Henrik. Det var slutligen hans praktiska läggning och vilja att prova på något nytt som avgjorde hans studieval: plastteknik på Arcada. – Det var under min tjänstgöringstid i armén som jag på allvar började fundera på vad jag ville göra i framtiden. Sedan tidigare visste jag att jag helst arbetar med något praktiskt och efter att ha utforskat vilka möjligheter som fanns, föll jag för plastteknik på Arcada, säger Henrik. – Jag hade faktiskt ingen aning om vad utbildningen handlade om innan jag läste om den på Arcadas webbplats.

Dessutom var utbildningsprogrammet alldeles nytt då jag sökte in, så det var något av ett riskfyllt val. Nu i efterhand kan jag lätt konstatera att det var en lyckad chansning, tillägger Henrik. När Henrik ser tillbaka på sina studier anser han att utbildningen inom plastteknik varit omfattande och fungerat väl som helhet. Dock kunde det för Henriks del ha fått vara mer praktiska övningar redan under första året. – Då ett nytt utbildningsprogram kommer igång kan inte alla lösningar tillfredsställa den enskilda studenten. Personligen var jag mycket ivrig att få utföra praktiska övningar, vilket det i början av studierna inte var så mycket av. Men det är ju rätt så logiskt – vi behövde teorin först för att sedan kunna tillämpa den praktiskt, konstaterar Henrik.

En mångsidig utbildning stöder jobbet I sitt jobb som teknisk planerare ser Henrik tydliga kopplingar mellan arbe-

Henrik Lund utexaminerades som plastingenjör från Arcada i december 2011 efter att ha slutfört sitt examensarbete med Fiskars som uppdragsgivare.

tet och den utbildning han fått. Hans jobb går till stor del ut på att planera och designa olika plastformer, bl.a. ligger just nu två saxhandtag som behöver formges på hans arbetsbord. – Utan den utbildning jag fått skulle jag nog inte jobba här idag. De kurser som jag gått i bl.a. formplanering, kemi och materialteknik är helt fundamentala för mitt arbete. För mig är det ytterst viktigt att förstå hur plasten beter sig under tillverkningsprocessen, berättar Henrik. Framtiden är klar för Henrik. Han trivs så bra med sitt jobb att han gärna stannar kvar en längre tid. – Då du morgon efter morgon känner dig inspirerad att gå till jobbet, vet du att det här är det du vill göra. Mitt arbete är mer eller mindre projektbaserat, där planeringsskedet vanligen tar upp till tre månader. Då maskinerna sedan slutligen producerar en produkt som du själv varit med om att skapa, känns det väldigt bra. Dessutom kan jag inte vara något annat än stolt över att få jobba för ett så stort och välkänt företag som Fiskars, säger Henrik.

Plastingenjören behövs Henrik påpekar att plastingenjörer behövs, mer än många kanske skulle tro. – I de flesta branscher krävs någon form av ingenjörskunskap. Utbildningen inom plastteknik ger dessutom en unik insikt i plast som material, något som ingen annan högskola i Finland än Arcada erbjuder i dagens läge. Efter en examen kan man t.ex. jobba som produktutvecklare, underhållstekniker, produktionschef eller med kvalitetsunderhåll. Det är egentligen bara frågan om vad man vill specialisera sig inom. Att vara sakkunnig inom plast är helt klart en eftertraktad kompetens, tänk bara på alla de produkter som tillverkas av eller innehåller plast. Jag hoppas att både blivande studenter och arbetsgivare inser detta, tillägger Henrik.


31

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Fazer var mycket nöjda med Arcadastudenterna och valde att belöna dem lite extra.

Fazer belönade studenter för god idé Fyra Arcadastudenter vann en tävling om den bästa idén för ett marknadsföringsevenemang för Karl Fazers chokladstänger. På Fazer var de så nöjda med insatsen att de dessutom beslöt sig för att belöna studenterna bakom det vinnande bidraget med ett stipendium på 1 000 €. Fazer äger nu rättigheterna till idén och kommer att förverkliga delar av den redan under år 2012. Kursen i evenemangsplanering, Event Design & Management, ordnades under hösten 2011 inom Utbildningsprogrammet i turism på Arcada. Första delen av kursen gick ut på att studenterna själva skulle skapa en handbok för evenemangsplanering genom att läsa relevant litteratur och dessutom bidra med egna källor. I den andra delen av kursen skulle studenterna sedan använda sig av handboken de nyss skapat för att i mindre grupper planera ett marknadsföringsevenemang för Karl Fazers chokladstänger. I kursen ingick även en presentation av idéerna för Fazer.

Kundens behov Studenterna besökte Fazer för att få anvisningar och information om företaget och produkten samt om mål för och förväntningar på evenemanget. Uppdraget var att hitta på ett marknadsföringsevenemang för Karl Fazers chokladstänger som skulle locka en yngre målgrupp. Fazer var intresserat av att nå potentiella kunder i studenternas egen ålder och ville därför gärna få direkt kontakt till och information om målgruppen via studenternas för-

slag. För att höja insatsen, utlyste Fazer en tävling bland de tio inlämnade bidragen.

Nyskapande och målgruppsinriktat Ett av bidragen var dock extra intressant för Fazer eftersom evenemanget i fråga på ett mycket aktivt sätt skulle engagera den potentiella unga kunden och samtidigt ge företaget värdefull information om kundbeteendet i just den målgruppen. Idén var nyskapande, målgruppsinriktad och genererade värdefull information för företaget. − Det här arbetet var så bra att vi ville köpa det. Idén är så genomtänkt att den går att förverkliga som sådan. De övriga arbetena hade också många bra element som vi säkert utnyttjar, säger Jonna Pelvo, Brand Manager för Karl Fazer. Dessutom utvecklade den här gruppen en (än så länge hemlig) slogan som Fazer blev mycket förtjust i. − Det här är en slogan som en reklambyrå hade kunnat skapa. Så bra är den, säger promotionskoordinator för Fazer Konfektyr Sari Kortesoja förtjust.

Direkt kontakt med arbetslivet Studenterna som står bakom idén är Anna Huittinen, Anna Tarkiainen, Mia Halmén och Sara Viljanen. De studerar alla turism för sista året vid Arcada och har bara slutarbetet kvar innan de skall ut i arbetslivet. − Det är väldigt givande och motiverande för oss studenter att få göra projekt för ett riktigt företag, säger Anna T. − Det känns bra att det arbete vi gjort faktiskt kommer att användas av någon, instämmer Anna H. Nöjd uppdragsgivare Kvaliteten på samtliga arbeten var hög och Fazers representanter var imponerade över studenternas prestationer, både gällande kreativiteten och presentationerna av idéerna . − Det har varit ett roligt och nyttigt projekt för studenterna. Jag hade också velat göra sådant här då jag studerade, skrattar Jonna. − Jag rekommenderar varmt andra företag att samarbeta med Arcadas studenter. Vi har varit väldigt imponerade av dem, fortsätter hon.


32

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Samarbete givande för både gammal och ung Som en del av sin arbetspraktik ordnade Arcadas studenter inom Utbildningsprogrammet för idrott och hälsopromotion en idrottsdag för invånarna på Gustafsgårds åldringscentrum i Helsingfors. Syftet med idrottsdagen, som ägde rum i april 2011, var att aktivera åldringarna på ett angenämt sätt och att ge studenterna erfarenhet av att arbeta med den äldre befolkningen, att lära känna deras behov, möjligheter och begränsningar. För studenterna blir arbetet inom detta fält allt mer aktuellt i takt med att Finlands äldre befolkning ökar. Samarbetsprojektet mellan Högskolan Arcada och Gustafsgårds åldringscentrum initierades av utbildningsprogrammets programledare Topi Taskinen samt lärarna Katri Pullinen och Jenni Mörsky. − Förhoppningsvis gör det här samarbetsprojektet att åldringarna blir pigga och aktiva i sin vardag. Det är speciellt viktigt för de åldringar som inte är rullstolsbundna eller sjuka att få utnyttja sin vitalitet och känna att de har ork och vilja kvar. Då åldringarna i Finland blir allt fler är det viktigt att uppmärksamma, undersöka och utveckla olika samarbetsformer som kan bidra till deras välmående, säger programledare Topi Taskinen.

Ett samarbete alla vinner på Projektet involverade 50 studenter som gjorde sin åldringspraktik inom Utbild-

ningsprogrammet för idrott och hälsopromotion vid Arcada. Gustafsgård är ett stort åldringscentrum som även har svenskspråkig verksamhet. Ca 120 av Gustafsgårds invånare berördes av projektet. − Det här är bra för min hjärna och det är trevligt med sällskap, säger Lars Johannes Peränen som ofta besöker Gustafsgård på tisdagar då de ordnar dagsverksamhet för åldringar som ännu bor hemma. − Det har varit en riktigt lyckad dag. Alla vinner på detta genom att vi studenter får vår arbetspraktik och får öva oss i att arbeta med äldre. Åldringarna får i sin tur något extra i vardagen och blir aktiverade. Det bästa är att det är så många av åldringarna som kommer ut och rör på sig en sådan här dag eftersom vi är så många studenter på plats. Vanligtvis hinner inte perso-

Arcadastudenter hjälper åldringarna på Gustafsgård att aktivera sig och ha roligt i vardagen.

nalen med så här stora grupper. Jag hoppas att samarbetet fortsätter efter det här, säger Karin Nordström som studerar idrott och hälsopromotion vid Arcada.

Ökad förståelse för åldringars vardag Som en del av praktikperioden träffade studenterna på egen hand åldringar på Gustafsgård fem gånger under april och maj. Meningen var att studenterna skulle bekanta sig med åldringarnas vardag, deras möjligheter och begränsningar samt få en förståelse för fysiska, psykiska och sociala faktorer inom åldringsvården. Då de övriga praktikperioderna utförs i samarbete med övriga åldersgrupper, är denna praktikperiod ett komplement till dessa och ger studenten en helhetsbild av det kommande arbetsfältet.


33

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Delaktighet – ett nyckelord på Arcada: Livskvalitet vid aktivitets- och funktionshinder Högskolan Arcada beviljades våren 2011 understöd av Konstsamfundet för projektet Livskvalitet vid aktivitets- och funktionshinder. Målet med projektet är att utreda och synliggöra hur man skapar möjligheter för mera livskvalitet i vardagen för personer med olika typer av aktivitets- och funktionshinder. Projektet, för vilket Arcada är huvudkoordinator, inleddes hos oss i Finland våren 2011. Tack vare flitigt nätverksskapande har nu också partnerhögskolorna Høgskolen i Østfold i Norge och University College Syddanmark i Esbjerg, Danmark, kommit med.

Samarbete med tredje sektorn De tre högskolorna, som på var sitt håll samarbetar med tredje sektorn, kommer under projektets gång att lära sig av varandras erfarenheter. För Arcadas del ligger fokus inom projektet på finlandssvenska klienter i olika åldrar. – Det är verkligen ett givande och spännande projekt, tycker projektkoordinator Rut Nordlund-Spiby på Arcada. Vi vill betona den tredje sektorns betydelse för våra klienter inom detta område. Det är viktigt att se till finlandssvenska intressen vad gäller personer med olika funktionshinder, eftersom man kan säga att de är “en minoritet i minoriteten”. Projektet kommer enligt planerna att vara treårigt. Detta för att det ska hinna generera så mycket nyttig och konkret kunskap och forskning som möjligt.

Nordisk gemenskap, utvecklat nordiskt kunnande Projekt Livskvalitet erbjuder goda möjligheter att stärka den nordiska utbildningsgemenskapen. Det faktum att de medverkande högskolorna är Arcadapartners underlättar nordiskt studentoch lärarutbyte. Projektet skall också ge ökad kännedom om nordisk praxis och en grund för att utveckla en samnordisk tvärvetenskaplig modell för hur man kan öka livskvaliteten i vardagen för personer i olika åldrar med aktivitets- och funktionshinder. Tanken är att utifrån ett brukarperspektiv utveckla nya arbetsmetoder med fokus på delaktighet, aktivitet, engagemang och inkludering. – I och med att högskolorna som medverkar har expertis inom olika områden blir det ett tvärvetenskapligt projekt mellan socialt arbete/ socialpedagogik, ergoterapi och pedagogik/specialpedagogik. Vi kommer under projektets gång att arrangera nordiska seminarier där vi träffas och utbyter idéer och erfarenheter samt publicera artiklar i tidskrifter som rör socialt arbete, socialpedagogik, ergoterapi och specialpedagogik, berättar Rut. På Arcada engagerar projektet Utbildningsprogrammet inom det sociala området, Utbildningsprogrammet i ergoterapi och masterprogrammet i rehabilitering. Förutom ett nordiskt

perspektiv i utbildningen skall projektet alltså ge studenterna en möjlighet att skapa värdefulla tvärvetenskapliga kontakter och bygga på sin kompetens med praktisk erfarenhet av olika metoder. I projektet läggs särskild tyngd vid studenternas kontakt till klienternas verklighet och vardag. Högskolan kommer också att gagnas av kunskapsutvecklingen, och det tvärvetenskapliga kunnande vi får skall utnyttjas i utbildningen.

Dyrbar kunskap Med tre nordiska högskolor som samarbetar med tredje sektorn på var sitt håll finns det mycket kunskap att inhämta. Också tredje sektorn och expertorganisationerna har mycket att vinna på projektet. På Arcada skrivs inom ramen för projektet ett masterarbete och ett examensarbete på bachelornivå. Alla dessa är beställningsarbeten som skall förankras inom tredje sektorn på finlandssvenskt håll. Femton studenter på bachelornivå har redan anmält sitt intresse för liknande beställningsarbeten. – Med sina examensarbeten kan våra studenter bidra med värdefull forskning till beställaren. Just nu är det flera studenter inom projektet som har påbörjat examensarbeten för ett litet förbund som på det här sättet får behövliga bonusresurser. Det känns väldigt fint att vi kan bidra på ett så konkret sätt, säger Rut.

Livskvalitet vid aktivitets- och funktionshinder – Med inriktning på delaktighet, aktivitet, engagemang och inkludering

FINLAND Arcada University of Applied Sciences, Helsinki Projektkoordinator Tredje Sektorn Sympati,SAMS,FDUV, Folkhälsans resurscenter

Studenter skriver examensarbete

NORGE Østfold University College, Halden

Tredje sektorn

Studenter skriver examensarbete

DANMARK University College Syddanmark, Esbjerg

Tredje sektorn

Studenter skriver examensarbete

Vi tar reda på hur vi utifrån ett brukarperspektiv kan utveckla nya arbetsmetoder tillsammans. För våra studenters del vill vi ge dem ett nordiskt perspektiv i sin utbildning och bidra till tvärvetenskapliga kontakter


34

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Arcadas tillämpade forskning ger nationellt betydande resultat:

unik värmeförlustmätare sätter exakt prislapp på energisaneringar

Enligt Kyoto-avtalet ska vi förminska våra utsläpp av växthusgaser med 20 % fram till år 2020 och med upp till 80 % fram till år 2050. Det ställer givetvis enorma krav på att Finland minskar sin energiförbrukning, varav boende och fastigheter står för cirka en tredjedel . Därför gäller det att se till att minimera värmeförlusten som är den allra största bidragande faktorn till energiförbrukningen i fastigheter. Energieffektiviteten är dålig eftersom värmeförlusten är så stor på grund av luftläckage och dålig värmeisolering. – Priset på energi kommer att stiga märkbart i framtiden på grund av Kyoto-avtalet och det blir allt mer angeläget att hålla energiförbrukningen i styr, påpekar Mikael Paronen som är ansvarig för Arcadas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) samt prefekt för Avdelningen för energi- och materialteknik. Därför är det också angeläget att veta hur mycket pengar man kan spara genom att förhindra värmeförlust. Man kan minimera värmeförlusten genom att se till att man har täta fönster och dörrar. Men en förvånansvärt stor del av värmen rymmer ut där man minst anar det, till exempel genom dåligt isolerande väggar, tak eller fönster. Man kan visserligen försöka lokalisera läckaget med en värmekamera, men Paronen påpekar att den endast ger riktgivande resultat. Paronen har tillsammans med lektor Kim Skön uppfunnit ett instrument med vilket man kan mäta den exakta värmeförlusten i en byggnad utan att vara tvungen att förstöra strukturerna. Värmeförlustmätaren tejpas fast på olika ställen i fastigheten som husväggar, fönster, dörrar, tak och golv och inom en timme ger den ett U-värde, det vill säga ett mått på värmeläckage genom en konstruktion. – Då kan man räkna ut om det

lönar sig att byta ut till exempel vissa fönster för att minska energiförbrukningen. Värmeförlustmätaren är ett riktat vapen i planeringen av energitekniska saneringar, sammanfattar Paronen. Mätinstrumentet används redan i dag som ett standardverktyg av studenter inom Utbildningsprogrammet i distribuerade energisystem. Paronen är särskilt glad över att studenterna har haft en nyckelroll i det här utvecklingsarbetet. – Vi lärare har närmast varit aktiva som handledare då studenterna gjort prototypen för det här verktyget inom ramen för sina slutarbeten. Det sammanfattar i ett nötskal

vad FUI-verksamheten går ut på inom Arcada, det vill säga att man satsar på tillämpad forskning. – Vi vill kunna tillämpa våra resultat direkt, säger Paronen och nämner ett annat projekt, kanyleringssimulanten, som också utvecklats på Arcada. Med hjälp av kanyleringshanden kan vårdstudenter öva sig på att ta blodprov och kanylera utan att någon utsätts för smärta. Kanyleringshanden knyter an till två av de tre tyngdpunktsområden Arcada identifierade år 2010, det vill säga hälsofrämjande, social delaktighet och patientsäkerhet samt hållbara material och energisystem. Det tredje tyngdpunktsområdet är digitala tjänster.

Framgångsrik FUI-verksamhet Under förra året fick Arcadas FUI-verksamhet resultatfinansiering av undervisnings- och kulturministeriet tack vare att verksamheten varit exceptionellt framgångsrik på följande punkter: Enheten har publicerat ett flertal publikationer. Forskningsprojekten har erhållit mycket konkurrensutsatt finansiering från bland annat Tekes och Finlands akademi. Ett högt antal studiepoäng inom FUI har uppnåtts, vilket visar att man har lyckats med att integrera FUI-verksamheten i studierna.


35

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Ansvarsfulla toppidrottare medietränas på Arcada SportElite strävar efter att idrottssponsoreringen i Finland skall vara ansvarstagande och professionell och satsar därmed på att utbilda toppidrottare till ansvarsfulla samarbetsproffs. I utbildningen ingår medieträning, som görs i samråd med Arcadas experter och studenter vid Utbildningsprogrammet i film och television. I dag krävs mycket av toppidrottare vid sidan om satsningar på den egna idrottsgrenen. Idrottarna behöver bl.a. ekonomiskt stöd i form av sponsorer och även kunniga samarbetspartners. SportElite, som har grundats av den idrottande syskontrion Seppälä, utvecklar kontinuerligt sponsorsamarbete mellan toppidrottare och näringslivet i Finland och vill på sikt förändra synen på idrottssponsorering. – Målet är att förbättra speciellt unga- och handikappidrottares ekonomiska ställning och skapa framgång på en hållbar grund. Vi vill att idrottssponsoreringen skall ses som en del av företagens samhällsansvar och att sponsoreringen görs professionellt, konstaterar Jere Seppälä, som ansvarar för utbildningen av toppidrottarna i ansvarsfullt idrottande och sponsorsamarbete i SportElite. – Vi strävar efter att idrottarna blir ansvarsfulla samarbetsproffs redan som unga, och utbildar därför alla våra idrottare. Vi vill att våra idrottare är ambassadörer för ren idrott och rent spel. SportElite strävar efter att alla parter i sponsorsamarbetet agerar ansvarsfullt. – Det är inte enbart idrottaren som skall agera ansvarsfullt, även det sponsorerande företaget har sitt ansvar och sin uppgift att sköta, poängterar Jere. Alla parter skall fullfölja avtalet och nytta och förväntade insatser skall vara i balans.

Dagens medievärld kräver träning Idrottarna i SportElite genomgår ett utvecklingsprogram, där utgångspunkten är professionellt sponsorsamarbete. Samarbetet med Arcada inleddes år 2011 och responsen från de 31 idrottare som deltog i utbildningen, som ordnades på Arcada, var mycket positiv.

Den här delen av idrottarnas utvecklingsprogram består av både teori och praktik. Under teoridelen presenteras utgångspunkterna för idrottssponsorering, karriärplanering och betydelsen av ren idrott samt vikten av rent spel ur sponsorsamarbetets synvinkel. De praktiska övningarna går ut på att förstärka idrottarens kommunikationsoch presentationsfärdigheter i form av medieträning. – Dagens splittrande mediavärld kräver mycket av idrottarna och vi vill förbereda unga idrottare inför kvistiga

intervjuer, berättar Jere. Idrottarna anser att intervjuövningarna inför TVkamerorna är mycket värdefulla. Jere är nöjd med Arcadas kunniga regissörer och engagerade studenter – det är roligt att jobba med proffs. – Vi utvecklar kurserna enligt idrottarnas respons, men vi har också tillsammans med Arcadas experter kunnat finslipa medieträningen. Förutom SportElite deltar föreläsare från Finlands Antidopingkommitté, Finlands Idrott och HR-resursföretaget Adecco i utbildningen.

– Våra idrottare har varit nöjda med de moderna utrymmena, speciellt med filmstudion och de professionella tv-inspelningarna, berättar Jere Seppälä, ansvarig för idrottarnas utvecklingsprogram i ansvarsfullt sponsorsamarbete vid SportElite.


36

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

medarbetarnas arcada För Arcadas medarbetare präglades år 2011 av uppföljning, utvärdering och utveckling. Arcadas kvalitetssäkringssystem utvärderades, trivseln och arbetsklimatet följdes upp och arbetssätt och -processer finslipades. Sammantaget visade fjolåret att Arcadas medarbetare trivs och att kvalitet är någonting som alla eftersträvar.

Trivselmätningen anger riktningen för utvecklingen På hösten 2011 utfördes, som planerat, en uppföljning av trivselmätningen My Opinion – Our Success i samarbete med Corporate Spirit Oy (tidigare Corporate Image Oy) för att säkerställa att utvecklingen går i riktning mot uppställda mål. Målsättningen med trivselmätningen är att objektivt mäta medarbetarnas upplevelser av verksamheten för att tillsammans kunna utveckla den. Resultaten av uppföljningsmätningen år 2011 visade på styrkor gällande närledarskap, fokusering på kvalitet i arbetet och möjligheter att utvecklas, medan bl.a. arbetsork visade sig vara ett klart utvecklingsområde att fokusera på. Bilden av Arcada som arbetsgivare är positiv bland medarbetarna och högskolan uppfattas som internationell, livskraftig och flexibel. Trivselmätningens resultat var i linje med normnivån för motsvarande expertorganisationer i Finland. Resultatet jämfördes med motsvarande resultat från år 2010 och jämförelsen resulterade i nya utvecklingsåtgärder inom avdelningarna för år 2012. Trivselmätningen görs i sin helhet på nytt hösten 2012.

Satsningar på välbefinnande och jämställdhet Arbetarskyddskommissionen och HRteamet på Arcada jobbar aktivt för väl-

befinnandet i arbetet – socialt, fysiskt och psykiskt. Under år 2011 var det psykiska arbetarskyddet i särskild fokus i enlighet med de utvecklingsbehov som identifierats och som också framkom i trivselmätningen. Arcadas plan för jämställdhet och likabehandling reviderades under fjolåret av arbetarskyddskommissionen under ledning av jämställdhetsombuden Kerstin Stolt och Ingmar Sigfrids. Planen syftar till att förbättra, informera och sprida kunskap om jämställdhet och likabehandling på Arcada.

Sociala, virtuella och fysiska rum – ett fokusområde för medarbetardiskussion Under år 2011 var arbets- och studiemiljön i fokus för att förbättra miljön för så väl medarbetare som studenter. Under hösten togs även nya undervis-

ningsutrymmen med modern utrustning i bruk. På den traditionella Arcadadagen i maj var temat lärande miljöer på Arcada. Då diskuterades bl.a. sociala, virtuella och fysiska rum som stöd för aktivt lärande. Arcadas medarbetare har träffats regelbundet för att ta del av aktuella ärenden och ta ställning till gemensamma utvecklingsprojekt. Rektor Henrik Wolff har månatligen bjudit in alla medarbetare till rektorsinformation, där han bl.a. belyst yrkeshögskolereformen och högskolans utveckling. Den första fredagen varje månad samlades även medarbetarna till informellt gemensamt personalkaffe. Under de traditionella ledardagarna på hösten tog Arcadas ledare ställning till effektiva studieprocesser och hälsofrämjande ledarskap i förändring. Under året ordnades också regelbundet ledningens diskutek – ett


37

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

diskussionsforum, där aktuella ärenden togs upp. På agendan fanns bl.a. Arcadas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt internationalisering.

Gemensamma aktiviteter – bränsle för samhörighet På Arcada erbjöds medarbetarna olika typer av hälsofrämjande aktiviteter. Under år 2011 kompletterades det breda utbudet, som bestått av bl.a. gymnastik, innebandy, pilates och vattengymnastik, med yoga och salsa.

Ett ivrigt gäng löpare deltog under hösten i Midnight Run – ett evenemang som lockade tusentals deltagare i Helsingfors. De aktiviteter som Arcada studerandekår, ASK, anordnade var också öppna för medarbetarna på Arcada. Arkören – högskolans egen personalkör – har fortsatt sin verksamhet under ledning av förvaltningsdirektör Susanne Homén. Kören uppträdde sju gånger under år 2011 och höjdpunkten var deltagandet i den stora finlandssvenska Sång- och musikfesten i Åbo,

där kören deltog i uruppförandet av Markus Fagerudds nyskrivna verk ”Var dag”. Under fjolåret ordnades det traditionsenliga fastlagsjippot med pulkåkning, ärtsoppa och fastlagsbullar och den traditionella bowlingkvällen. Ett nytt inslag i de sedvanliga jultraditionerna – Luciafest med Arcadas egen Lucia, julandakt och personalens julfest – var den s.k. ”glöggrundan”. De administrativa avdelningarna hade öppet hus och bjöd kollegerna på glögg samtidigt som de berättade om sina verksamheter.

Personalkategorier

Arcadas medarbetare Lektorer

Överlärare

Timlärare

Räknat i heltidsresurser bestod Arcadas fast anställda personal år 2011 av 173 personer. Medelåldern för de anställda var 46 år och 46 % av medarbetarna var män och 54 % kvinnor.

Administrativa personal

Lärar- och expertutbyTE Övrig forsknings- och undervisningspersonal

Utbildningsnivå, undervisnings- och forskningspersonal Licentiat/Doktor

Högre högskoleexamen (master) Lägre högskoleexamen

Yrkesexamen

Under år 2011 hade Arcada 18 gästande föreläsare/experter och 45 av våra medarbetare åkte på internationellt lärar- och expertutbyte.


38

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Kvalitet engagerade medarbetarna I juni 2011 godkände Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) Arcadas kvalitetssystem. Det innebär att Arcada uppfyller de nationella och europeiska kriterier som gäller kvalitetssäkringssystemets ändamålsenlighet och funktionsduglighet. Auditeringen är i kraft i sex år. Kvalitetssäkringssystemet utvärderades i mars 2011 och engagerade, utöver medarbetare och studenter, även alumner och samarbetspartners. TkD Anneli Pirttilä, auditeringsgruppens ordförande och rektor för Saimaan ammattikorkeakoulu, presenterade auditeringsresultaten på ett kvalitetsseminarium på Arcada den 20 september 2011. Utöver att lyfta fram de konklusioner och utvecklingsrekommendationer som auditeringsgruppen gav i sin rapport uppmärksammade Pirttilä även den starka Arcada-gemenskapen och kvalitetskulturen. – Det är lätt att likna Arcada vid en idrottsklubb – båda är rätt små och har god vi-anda och en positiv gemenskap, konstaterade Anneli.

Styrkor och utvecklingsområden Den goda kvalitetskulturen och det starka studentengagemanget i forskningsprojekt sågs som klara styrkor av auditeringsgruppen. Därtill uppmärksammades, bl.a. Arcadas klara personalrekryteringsprocess, system för utvecklings- och exitsamtal och det omfattande introduktionsprogrammet för nyanställda. Även högskolans aktiva samarbete med och goda kontakter till arbetslivet sågs som god praxis. Auditeringsgruppen uppmärksammade även utvecklingsbehov så som systematisering av extern respons, systematisk dokumentation och uppföljning av nyckelprocesser inom undervisningen och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Förberedelserna inför utvärderingen engagerade och sammansvetsade medarbetarna ytterligare och gynnade kvalitetskulturen i positiv riktning. För HR:s del innebar detta bl.a. en satsning på en personalguide på Arcadas intranät.

.

Rektor Henrik Wolff visar det officiella auditeringsbeviset. På bilden Riitta Pyykkö, Henrik Wolff och Anneli Pirttilä.

Personalguiden – vägleder i HR-frågor HR-teamet vid Arcada förnyade under fjolåret Arcadas personalguide på högskolans intranät MyArcada. Utgångspunkten för utvecklingsarbetet har varit användarvänlighet och ändamålsenlighet. Personalguiden erbjuder medarbetarna HR-relaterad information om t.ex. rekrytering, introduktion, arbetshälsa och kompetensutveckling.


39

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Årets lärare inte rädd för det okända ”Cisse inspirerar och motiverar studerande att prestera sitt bästa under kurser. Hennes föreläsningar är, trots sin krävande natur, väldigt givande. En av Cisses bästa egenskaper är att hon hjälper studerandena under kursen och ger konstruktiv kritik samt feedback. Cisse är en brinnande inspirationskälla som får den studietröttaste studerande att hitta till hennes föreläsning.” Med bl.a. dessa ord förlänade studenterna Christel ”Cisse” Willför med den vördnadsvärda titeln Årets lärare 2011. Cisse, glad och smått överraskad av utnämningen, undervisar i marknadsföring sedan år 1989. Hon har specialiserat sig på marknadskommunikation, ett område som enligt henne kräver ett nära samarbete med näringslivet. – Och det är inte bara min åsikt, det tycker studenterna också. Därför strävar jag efter att kurserna utförs som riktiga projekt, där inte alla nödvändigtvis gör samma sak, utan de olika grupperna lär sig samarbeta som ett team. Konceptet fungerar bra tycker jag, och samtidigt är kurserna alltid aktuella då kraven ställs utifrån, konstaterar hon.

– Marknadsföring är ett ämne där vägarna inte ska vara givna. Man ska ha mod att ta sidostråket eller röja sin egen stig. Jag tycker mig ha en ganska orädd personlighet och därför kastar jag mig gärna ut på okända vatten, man kommer nog i land på ett eller annat sätt. Om man blint följer gamla mönster hämmas kreativiteten, den egenskap som är speciellt viktig för en duktig marknadsförare, anser Cisse. Hon har själv nyligen prövat på att

arbeta på ett för henne nytt sätt. – Jag har inom ramen för ett par kurser prövat på hur det är att jobba i par med en kollega. Vi har inte delat upp innehållet utan samarbetat kring ett projekt. Det är inte klokt hur mycket mer dynamik detta tillför! Jag tror att det är på den vägen jag alltmer skulle vilja vandra, säger hon. Vi önskar Cisse lycka till på de nya vägarna och hoppas att hon fortsätter att inspirera våra studenter!

Utmaningar berikar Cisse tror sig uppfattas av studenterna som en rätt krävande och sträng lärare, men som i slutändan ändå upplevs som hygglig. Det är många studenter som beskriver hennes kurser som utmanande men samtidigt givande. Då hon bygger upp sina kurser vill hon att de skall utmana både studenter och henne själv. – Jag tror i regel att studenterna vill ha utmanande kurser. Då studenten sedan lyckas blir efterkänslan positiv, säger Cisse. Vad gör en kurs utmanande, då? – En utmanande kurs får inte vara för lätt, men den ska heller inte kännas omöjlig. Tråkig får den däremot inte alls vara, då kommer mobiltelefonerna fram. Det gäller att hitta den rätta balansen och våga kräva, fortsätter hon. Samtidigt strävar hon efter att förnya sina kurser mer eller mindre varje år, inte för att kursen i sig nödvändigtvis skulle behöva det, utan för hennes egen skull. På så sätt är hon själv mer alert och tror sig kunna sporra och inspirera studenterna bättre. Våga vandra egna vägar Bland studenterna är Cisse känd som en lärare som vill se idérika lösningar och som själv också strävar efter på att hitta sådana.

Årets lärare, Christel “Cisse” Willför, inspirerar sina studenter genom att utmana dem att tänka i nya banor. Cisse styr gärna själv också kosan ut på okända vatten och prövar nytt.


40

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Arcada övergick till ny elektronisk inlärningsmiljö hösten 2011 under ledning av utvecklingschef Tore Ståhl och nätpedagogiska planeraren Filip Levälahti.

Både lärare och studenter trivs på nätet: Nätpedagogiken på frammarsch på Arcada Sedan år 2011 satsar Arcada mer systematiskt än tidigare på nätpedagogik. Bakom verktygen – den nya nätbaserade lärmiljön itslearning och konferensverktyget Adobe Connect – finns en strävan efter att aktivera studenter och lärare i ett gemensamt kunskapsbyggande och samtidigt frigöra dem från att vara bundna till tid och rum. Filip Levälahti, nätpedagogisk planerare på Arcada sedan februari 2011, är överraskad av hur snabbt lärare och studenter tagit till sig husets senaste nyheter inom nätpedagogik. Filips första stora uppdrag som nätpedagogisk planerare var att vara med om att köpa in ett nytt verktyg för nätbaserat lärande. Valet föll på norska itslearning, främst på grund av dess användarvänlighet. Filips kollega, utvecklingschef Tore Ståhl, berättar: – Behovet att förnya den nätbaserade lärmiljön hade funnits länge. Förra året fick vi de personalmässiga resurserna för det då Filip anställdes och vi kunde börja söka efter och testa olika alternativ grundligt. Övergången till en ny lärmiljö är en rätt stor omställning, så vi ville fatta ett informerat beslut. Tillsammans med kollegerna Mikael Forsström, Owen Kelly och Aki Virmalainen gjorde vi enkäter, workshops och testade olika alternativ med Eyetrackerteknik. Användarvänligheten var det viktigaste kriteriet och itslearning fick de klart bästa vitsorden av både studenter och lärare.

Först i Finland Arcada är först i Finland med att köpa in itslearning. Att man träffat rätt bekräftades då lärmiljön lanserades för lärarna i augusti, en vecka innan terminsstarten. – Många gillade vad de såg och bör-

jade omedelbart att lägga in sina kurser. Vi kom igång mycket fortare än beräknat. Att folk kände sig färdiga att slänga sig in bara på basis av en kort introduktion visar att programmet är enkelt att använda, berättar Filip Levälahti.

Positiv feedback Under läsåret har både lärare och studenter gett positiv feedback på itslearning och återigen är det framför allt användarvänligheten som prisats. De flesta lärare använder redan lärmiljön på någon nivå och inför hösten 2012 är avsikten att den utnyttjas i alla kurser. Nästa steg är att fördjupa insikterna i nätbaserad pedagogik. Möjligheterna är många. Ett exempel är tanken om ”flipped learning”, på svenska ungefär ”omvänt lärande”. Grundidén är inte ny, det handlar om att maximera nyttan av de dyrbara timmar som lärare och studenter fysiskt tillbringar i samma klassrum genom att då satsa på dialog, fördjupad förståelse och gemensamt kunskapsbyggande. Katederföreläsningar kan i viss mån ersättas av videobaserat material som läggs ut på nätet. Då frigörs studierna rätt långt från tid och rum, så studenterna kan lyssna på föreläsningarna var och när de själva vill. Ett annat viktigt verktyg, som Arcada tog i bruk redan år 2005, är skrivbordskonferensverktyget Adobe Connect.

Då fysiska möten kan ersättas med elektroniska, undviker man onödiga resor och sparar både tid och pengar. Också ur studenternas synvinkel är det viktigt att lära sig använda den här typen av verktyg redan under studietiden, för de spelar en allt viktigare roll i arbetslivet.

Stora utvecklingsmöjligheter Integreringen av itslearning på Arcada fortsätter. Kurser och kursanmälningar från studieadministrationsprogrammet ASTA synkroniseras, och det utreds om itslearning kan bli en informationsoch nyhetskanal för studenterna. Även pedagogiskt ger itslearning stora utvecklingsmöjligheter, som det nu gäller att utnyttja till fullo. – Utmaningen är att få igång en dialog som har fokus på pedagogiken och inte det tekniska, både lärarna emellan och mellan lärarna och oss som sysslar med nätpedagogik. Utsikterna till det är nu goda. Många av våra lärare har nyligen fullgjort sin pedagogiska behörighetsutbildning och Filip hjälper till med att hitta meningsfulla nätpedagogiska lösningar och exempel på god praxis, säger Tore Ståhl. – Ja, jag ska bespara lärarna från att stöta på dåliga lösningar när det gäller nätpedagogik, säger Filip Levälahti med ett skratt.


41

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Jyrki Kettunen, den nyfikna klinikern på Arcada Redan som ung fysioterapeut var Jyrki Kettunen intresserad av varför och hur olika terapier påverkar patienters hälsa och välmående. Det stora behovet av att förstå och veta fick Jyrki att vid sidan av sitt arbete bl.a. doktorera i hälsokunskap vid Jyväskylä Universitet. − Allt började redan under skoltiden. Jag har alltid varit begeistrad av biologi, fysik och matematik. En stark nyfikenhet har drivit mig framåt på denna bana, säger Jyrki. Idag är Jyrki Kettunen forskare och sedan hösten 2010 också överlärare i rehabilitering vid Arcada. Han undervisar i forskningsmetodik och etik samt handleder studenter i deras forskningsprojekt och slutarbeten. Jyrki har under årens lopp deltagit i flera forskarprojekt. Han har med tiden utvecklat ett gott och mångsidigt nätverk till olika institutioner och andra instanser, även utomlands. Hans gedigna erfarenhet att starta och genomföra forskningsprojekt stärker ytterligare Arcadas möjligheter att erbjuda mångsidig utbildning.

Samarbete ett nyckelord inom forskningen I social- och hälsovårdsbranschen händer det hela tiden. Det gäller att följa med utvecklingen och uppdatera sina kunskaper. Gamla forskningsrön revideras och nya områden uppstår. Samtidigt måste man ha tålamod med forsk-

ningen för att följa rätta stigar och för att förädla den samlade informationen. Detta å sin sida leder till högklassig vårdservice då det gäller både patientens säkerhet och trygghet. För att optimera nyttan av forskningen på högskolorna borde den enligt Jyrki koncentreras till några stora projekt tillsammans med goda samarbetspartners som också forskar på sitt håll. Ett lyckat samarbete gagnar förutom forskningen även undervisningen. I samma projekt kan man även engagera studenter från både bachelor- och masterutbildingarna.

Finland på toppen – prisbelönt ryggforskning Forskningen i motionens hälsoeffekter ligger på hög nivå i Finland. Det är en exceptionell styrka att vi har data, material och olika register som samlats och upprätthållits under lång tid. Så är inte fallet i de flesta andra länder. Jyrki Kettunen representerade Arcada då en finländsk forskargrupp vann EUROSPINEs den europeiska ryggföreningens ryggforskartävling i Milano 2011 med undersökningen The

VEM? Jyrki kettunen - - - -

överlärare i rehabilitering vid Högskolan Arcada sedan hösten 2010 docent i hälsovetenskap deltagit i flera forsknings- projekt, flera publicerade professionella artiklar gift, två barn

hobbyn: - - - - - Jyrki Kettunen är en ivrig forskare med en gedigen kunskap och ett brett nätverk.

motion litteratur familjen resa och se världen rock and roll

Natural History of Scheuermann’s Kyphosis – a Comparative Study After 37-year Follow-Up. Motsvarande undersökning hade knappast varit möjlig i övriga geografiska områden. − Det är en styrka och resurs att man i Finland samlat, bevarat och upprätthållit data och olika register som kan utnyttjas inom forskningen. Det lönar sig att satsa på detta även i framtiden, hävdar Jyrki.

Kunskap är nyckeln till hälsa - forskningen stöder undervisningen Forskningen inom social- och hälsovården är betydligt mångsidigare, viktigare och mer aktuell än vad många genast förstår. Folkets hälsa och välmående har en stor betydelse för såväl den enskilda individen som för hela samhället. Betydelsen av adekvat hälsofrämjande för människor i olika åldrar ökar hela tiden. Forskningsgrenar inom vilka högskolor och olika institut gärna kan samarbeta är t.ex. fysiskt inaktiva barn och ungdomar eller hälsorisker som uppstår av arbete där man sitter länge. Forskning inom dessa områden förutsätter sällan avancerade mätinstrument utan snarare intervjuer och kartläggande av fysisk aktivitet. Samarbete kan även idkas över olika vetenskapsgränser. Forskningen stöder undervisningen – kunskap är nyckeln. Det är viktigt att komma ihåg etiken i forskningen. Man bör överväga vad och hur man forskar med tanke på individen. För att man även i framtiden skall tro och lita på vetenskapen och dess rön, är det viktigt att följa god vetenskaplig sed i forskningen. Jyrki vill framför allt att rehabiliteringen skall vara rätt, god och effektiv. Här spelar forskningen en viktig roll genom att utveckla goda terapiformer och behandlingsmetoder. Han vet att Arcada utbildar kunniga yrkesmänniskor som brinner för sitt yrke, följer med sin tid och som kommer att föra rehabiliteringsbranschen framåt.


Stiftelsen Arcada FO-nummer 0200099-5 Balansbok 1.1–31.12.2011

Innehållsförteckning 1. Stiftelsens verksamhetsberättelse..................................................... 43 1.1 Stiftelsen Arcadas ändamål och uppdrag............................................ 43 1.2 Stiftelsen Arcadas koncern................................................................ 43 1.2.1 Moderstiftelsen................................................................................. 43 1.2.2 Fastighets AB Arcada Nova ................................................................ 43 1.3 Koncernens styrning.......................................................................... 43 1.3.1 Arcadas organisation......................................................................... 43 1.3.2 Stiftelsen Arcada............................................................................... 43 1.3.3 Högskolan......................................................................................... 45 1.3.4 Styrning och utvärdering av verksamhet ............................................ 45 1.3.5 Etiska riktlinjer.................................................................................. 46 1.4 Fondernas verksamhet....................................................................... 46 1.5 Forskning, utveckling och innovation.................................................. 46 1.6 Riskhantering ................................................................................... 46 1.7 Finansiell ställning .............................................................................47 1.7.1 Intäkter..............................................................................................47 1.7.2 Lönsamhet ........................................................................................47 1.7.3 Kassaflöde och balansräkning ............................................................47 1.8 Medarbetare ......................................................................................47 1.9 Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång .....................47 Perspektiv på framtiden......................................................................47 1.10 2. Resultaträkning ................................................................................ 48 3. Balansräkning .................................................................................. 49 4. Finansieringsanalys .......................................................................... 50 5. Boklslutets noter ...............................................................................51 Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter ...................... 65 Förteckning över använda bokföringsböcker...................................... 65 Revisionsberättelse .......................................................................... 66 Förvaltningsrådets utlåtande............................................................. 66


43

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

1. STIFTELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1.1. Stiftelsen Arcadas ändamål och uppdrag Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska inom valda profilområden. Stiftelsen verkar genom att upprätthålla Högskolan Arcada. Stiftelsen skall förvalta sin egendom och övervaka Högskolan på ett sådant sätt att Högskolans fortsatta verksamhet kan tryggas. Ägaransvaret och ansvarsfördelningen mellan Stiftelsen (i egenskap av upprätthållare) och Högskolan regleras i lagen samt i de uppdrag Stiftelsen ger Högskolan bl.a. genom den instruktion för Arcada som Stiftelsen fastställt.

Denna service ges åt studentbostadsbolagen Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors samt Fastighets Ab Cor-huset. Därtill arbetar bolaget aktivt med utvecklingen av campusområdet och för tillfället byggs ytterligare 179 studentbostäder och 20 handikappbostäder för Fastighets Ab Majlunden och Bostads Ab Majparken i Helsingfors. Fastighets Ab Arcada Novas styrelse har under år 2011 bestått av verkställande direktör Henrik Wolff (ordförande), verkställande direktör Stefan Mutanen, ekonomidirektör Harry Swanljung och ekonomidirektör Christer Holmström. Vicehäradshövding Stefan Wiklund fungerar som verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören har deltagit vid styrelsens möten och fungerat som styrelsens sekreterare. Under år 2011 sammanträdde styrelsen tre gånger.

1.2. Stiftelsen Arcadas koncern Koncernstruktur

1.3. Koncernens styrning

Stiftelsen Arcada Fastighets Ab Arcada Nova 60 %

Arcada Fastigheter Ab 100 %

Foxplan 100 %

Fastighets Ab Majstranden 28,57 %

Kb Arcada Invest I 100 %*

Fastighets Ab Cor-huset 10 %

Fastighets Ab Majparken 100 %

Bostads Ab Majlunden 100 %

* Arcada Fastigheter Ab är ansvarig bolagsman i Kb Arcada Invest I och Stiftelsen Arcada är tyst bolagsman i Kb Arcada Invest I.

1.2.1. Moderstiftelsen Stiftelsen Arcada utgör moderstiftelse till Fastighets Ab Arcada Nova (60 % ägarandel), till Arcada Fastigheter Ab (100 % ägarandel), till Kb Arcada Invest I (100 % ägarandel), till Bostads Ab Majlunden i Helsingfors (100 % ägarandel, 88 studentbostäder) och till Foxplan Oy (100 % ägarandel, vilande bolag). Dessa bolag bildar tillsammans med moderstiftelsen Stiftelsen Arcadas koncern (ägande över 50 %). Utanför koncernen har Stiftelsen Arcada strategiska aktieinnehav (ägande under 50 %) i Fastighets Ab Cor-huset (Arcada studerandekårs kårhusfastighet) och i studentbostadsbolagen Fastighets Ab Majstranden och Fastighets Ab Majparken (91 studentbostäder och 20 handikappbostäder). Fastighets Ab Cor-huset ägs av Stiftelsen Arcada via de bundna fonderna till 10 %. Koncernens innehav i Fastighets Ab Majstranden (177 studentbostäder) uppgår till drygt 17 % i och med att Fastighets Ab Arcada Nova äger 28,57 % av aktierna i bolaget. Fastighets Ab Majstranden äger 100 % av Fastighets Ab Majparken.

1.2.2. Fastighets Ab Arcada Nova Fastighets Ab Arcada Nova ägs till 60 % av Stiftelsen Arcada och till 40 % av Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. Bolaget verkar för att värdet på bolagets fastighetsmassa skall ökas på lång sikt samt för att campus i Arabiastranden skall utvecklas till ett attraktivt område för sådana verksamheter som stöder utbildning på svenska i huvudstadsregionen. Fastighetsförvaltningen omfattar i första hand drift och underhåll av Arcada- och Prakticumhusen. Bolagets tjänsteproduktion utgörs av VD- och disponenttjänster samt fastighetsskötsel för de bolag som verkar inom campus i Arabiastranden.

1.3.1. Arcadas organisation Förvaltningsråd Stiftelsen Styrelse/VD Högskolan

Rektor

Högskolestyrelsen Ledningsgruppen

1.3.2. Stiftelsen Arcada Stiftelsens förvaltning Stiftelsens förvaltning handhas av förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören.

Förvaltningsrådet Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd tillsätter Stiftelsens styrelse, fastställer styrelsens arvode och övervakar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Stiftelsen. Förvaltningsrådet har en bred sammansättning av representanter för såväl den privata som den offentliga sektorn samt för politiska beslutsfattare. Genom valet av styrelseledamöter ansvarar förvaltningsrådet för att Stiftelsens styrelse har den kompetens och erfarenhet som krävs för att fastslå strategiska riktlinjer för Arcada och handha de i stiftelselagen och yrkeshögskolelagen angivna uppgifterna. Förvaltningsrådet åtnjuter enligt Stiftelsens stadgar inget arvode. Förvaltningsrådet, som väljs för en mandatperiod om tre år, har minst tjugo och högst trettio medlemmar. Förvaltningsrådet kompletterar sig självt. Förvaltningsdirektör Ulla Achrén och professor Matti Pursula var medlemmar i Arcadas förvaltningsråd fram till årsmötet 8.4.2011. På årsmötet återvaldes riksdagsledamot Thomas Blomqvist, ingenjör Gösta Engman, verkställande direktör Jannica Fagerholm, verksamhetsledare Marianne Falck, teknologidirektör Petra Lundström, direktör Kristina Wikberg och rektor Thomas Wilhelmsson. Till nya ledamöter för en 3-årsperiod valdes partisekreterare Jo-


44

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

han Johansson, rektor Jorma Mattinen och ekonomie magister Kaj Åkerberg. Prorektor Matti Raevaara valdes som ersättare för Matti Pursula för en mandatperiod om ett år. Antalet medlemmar i förvaltningsrådet utökades i och med detta till tjugosex. Mandat till år 2012 har ledarredaktör Jan-Erik Andelin, professor Mats Brommels, professor i kirurgi Caj Haglund, bergsrådet Ole Johansson (vice ordförande), prorektor Matti Raevaara, verkställande direktör Siv Schalin och verkställande direktör Dag Wallgren. Mandat till år 2013 har minoritetsombudsman Eva Biaudet, direktör Mikael Forss, EU-parlamentariker Carl Haglund, styrelseordförande Erik Hartwall, rektor Eva Liljeblom, talman Britt Lundberg, koncernchef Pekka Lundmark, överborgmästare Jussi Pajunen och riksdagsledamot Astrid Thors. Mandat till år 2014 har riksdagsledamot Thomas Blomqvist, ingenjör Gösta Engman, verkställande direktör Jannica Fagerholm, verksamhetsledare Marianne Falck, partisekreterare Johan Johansson, teknologidirektör Petra Lundström, rektor Jorma Mattinen, direktör Kristina Wikberg (ordförande), rektor Thomas Wilhelmsson och ekonomie magister Kaj Åkerberg.

Stiftelsen Arcadas styrelse 2011. Främre raden från vänster: Susanne Homén (sekr.), Carola Teir-Lehtinen (vice ordf.), Nella Ginman. Bakre raden från vänster: Jussi Laitinen, Henrik Gayer, Niklas Geust, Henrik Wolff och Arne Wessberg (ordf.)

Arcadas förvaltningsdirektör Susanne Homén har fungerat som förvaltningsrådets sekreterare. Förvaltningsrådet har sammanträtt två gånger under år 2011.

Stiftelsens styrelse – ordförandeskifte Stiftelsen Arcadas styrelse företräder Stiftelsen. Stiftelsens styrelse har det övergripande ansvaret för Högskolans verksamhet och ingår de avtal med undervisnings- och kulturministeriet som utgör grunden för statsfinansieringen av högskoleverksamheten. Som Högskolans upprätthållare beslutar Stiftelsen bl.a. i frågor som gäller Högskolans strategiska linjeval, den årliga verksamhetsplanen och budgeten samt Högskolans organisationsstruktur. Styrelsen utser Arcadas högskolestyrelse samt anställer såväl rektor som övriga medlemmar i Arcadas ledningsgrupp. Enligt Stiftelsens stadgar skall styrelsen bestå av minst fem och högst elva medlemmar. Förutom Stiftelsens verkställande direktör, som även fungerar som Högskolans rektor, är samtliga styrelsemedlemmar externa. Av Högskolans operativa ledning deltar förutom rektor även prorektor, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören och Fastighets Ab Arcada Novas vd regelbundet i styrelsemötet.

Högskolestyrelsen 2011: Främre raden från vänster: Janina Hannelius, Anne Kokko, Eleonora Poppius (sekr.), Peggy Hansson. Bakre raden från vänster: Camilla Wikström-Grotell, Henrik Wolff (ordf.), Göran Pulkkis, Elin Blomqvist (medlem fr.o.m. 2011). På bilden saknas Christoffer Andersson, Marika Kamotskin, Johan Eriksson och Thomas Thesleff

Styrelsens mångåriga ordförande, bergsrådet Stig Gustavson, och viceordförande, politices magister Siv Dahlin Jansson, ställde inte upp för återval vid förvaltningsrådets årsmöte 8.4.2011 och avgick därmed ur styrelsen. Förvaltningsrådet utsåg direktör Arne Wessberg till ny ordförande och filosofie magister Carola Teir-Lehtinen till ny viceordförande för Stiftelsens styrelse. Inga nya styrelseledamöter invaldes. Styrelsen har fr.o.m. 8.4.2011 haft följande sammansättning: Direktör Arne Wessberg (ordförande) FM Carola Teir-Lehtinen (viceordförande) DE Henrik Gayer DI Niklas Geust EM Nella Ginman EM Jussi Laitinen FL Henrik Wolff

Ledningsgruppen 2011: Främre raden från vänster: Susanne Homén, Stefan Wiklund, Henrik Wolff (ordf.), Susanne Sahlgren (sekr.). Bakre raden från vänster: Harry Swanljung, Jan-Erik Krusberg, Lars Wessman, Camilla Wikström-Grotell, Mikael Paronen, Iselin Krogerus-Thérman och Gunilla Sjöberg. På bilden saknas Katarina Hägg.


45

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Arcadas förvaltningsdirektör Susanne Homén har fungerat som styrelsens sekreterare.

Planerare Eleonora Poppius har fungerat som högskolestyrelsens sekreterare.

Stiftelsens styrelse har sammanträtt elva gånger under år 2011.

Högskolestyrelsen har sammanträtt sex gånger under år 2011.

Nya hedersledamöter för Stiftelsen

Rektor

I samband med förvaltningsrådets årsmöte 8.4.2011 utsåg förvaltningsrådet Stiftelsens mångåriga styrelsemedlemmar, bergsrådet Stig Gustavson och politices magister Siv Dahlin Jansson till hedersledamöter av Stiftelsen Arcada.

Arcadas rektor leder Högskolans verksamhet samt behandlar och avgör ärenden som gäller Högskolans interna förvaltning. Rektor utnämns av stiftelsens styrelse. Arcadas rektor är FL Henrik Wolff.

Verkställande direktören

Ledningsgrupp

Stiftelsens styrelse utnämner Stiftelsens verkställande direktör och beslutar om villkoren för anställningsförhållandet som fastställs i ett skriftligt VD-avtal. Verkställande direktören leder Stiftelsens operativa verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar samt ansvarar för det dagliga ledarskapet. Verkställande direktör är FL Henrik Wolff.

Arcadas ledningsgrupp stöder VD/rektor i ledningen och planeringen av Stiftelsens och Högskolans verksamhet och utvecklandet av kvaliteten på Arcada. Ledningsgruppen följer kontinuerligt med att verksamheten når de uppställda målen och vidtar vid behov korrigeringsåtgärder. Utöver Arcadas rektor består ledningsgruppen av prorektor, prefekterna, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, fortbildningschefen samt Fastighetsaktiebolaget Arcada Novas verkställande direktör. Arcadas kommunikationschef och utvecklingschef deltar som experter i ledningsgruppens möten.

1.3.3. Högskolan Högskolans förvaltning grundar sig på yrkeshögskolelagen, statsrådets förordning om yrkeshögskolor, avtalen med undervisnings- och kulturministeriet samt Arcadas instruktion. Högskolan leds av rektor och högskolestyrelsen.

Högskolestyrelsen Högskolestyrelsen har till uppgift att utveckla utbildningen och forskningen samt den övriga verksamheten vid Högskolan. Högskolestyrelsen beslutar i frågor som berör utbildningens innehåll, genomförande och organisation. Till högskolestyrelsens centrala uppgifter hör därmed bland annat att fastställa stadgar för Högskolans interna förvaltning och behandla besvär. Arcadas rektor fungerar som ordförande för högskolestyrelsen. Därtill är Högskolans övriga ledning, lärare i huvudsyssla, övrig personal i huvudsyssla, heltidsstuderanden samt näringslivet och det övriga arbetslivet företrädda i styrelsen. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två år. Högskolestyrelsens har under år 2011 haft följande sammansättning: Rektor Henrik Wolff, ordförande (ersättare prorektor Iselin Krogerus-Therman) Studerande Christoffer Andersson (suppleant studerande Tomas Kindstedt) Controller assistent Janina Hannelius (suppleant internationell koordinator Christa Holm) Studerande Marika Kamotskin (suppleant studerande Lotta Grönroos) Lektor Anne Kokko (suppleant lektor Kim Rancken) Överlärare Göran Pulkkis (suppleant överlärare Bettina Stenbock-Hult) Prefekt Camilla Wikström-Grotell (suppleant prefekt Mikael Paronen) Högskolestyrelsens externa medlemmar har under år 2011 varit: Professor Johan Eriksson PeM Peggy Hansson FM Thomas Thesleff

Högskolans ledningsgrupp har under år 2011 haft följande sammansättning: VD/Rektor Henrik Wolff (ordförande) Förvaltningsdirektör Susanne Homén Prefekt Katarina Hägg (Avdelningen för ekonomi, informationsteknik och media, moderskapsledig fram till 31.7.2011) Prorektor Iselin Krogerus-Therman T.f. prefekt Eija Källström (Avdelningen för ekonomi, informationsteknik och media, moderskapsvikarie fram till 31.7.2011) Prorektor Tom Lind (fram till 31.1.2011) Prefekt Mikael Paronen (Avdelningen för energi- och materialteknik) Ekonomidirektör Harry Swanljung Verkställande direktör Stefan Wiklund (Fastighetsaktiebolaget Arcada Nova) Fortbildningschef Lars Wessman Prefekt Camilla Wikström-Grotell (Avdelningen för hälsa och välfärd) Därtill har kommunikationschef Gunilla Sjöberg och utvecklingschef Jan-Erik Krusberg deltagit i ledningsgruppens sammanträden. Rektorsassistent Susanne Sahlgren har fungerat som ledningsgruppens sekreterare.

1.3.4. Styrning och utvärdering av verksamheten Arcada strävar efter att kontinuerligt utveckla sin verksamhet för att upprätthålla och öka Arcadas nationella och internationella konkurrensförmåga. Detta görs genom att utveckla tillvägagångssätt och rutiner för att kontinuerligt bedöma utbildningens relevans, studieplanernas innehåll och struktur samt studieresultaten i termer av studiemotivation, studietakt och kvalifikationer vid utexamination. Rådet för utvärdering av högskolor (RUH) auditerar de finländska högskolornas kvalitetssäkringssystem. Den centrala målsättningen är att stöda högskolorna i deras arbete för att utveckla sina kvalitetssäkringssystem i enlighet med de europeiska kvalitetssäkringsprinciperna och påvisa att kvalitetssäkringen på högskolenivå är både kompetent och konsekvent i Finland.


46 Arcada genomgick RUH:s auditering våren 2011. Auditeringen kulminerades i auditeringsgruppens besök på Arcada 22– 24.3.2011. Målet för auditeringsbesöket var att fastställa och komplettera den bild auditeringsgruppen fått utgående från det material Arcada levererat till auditeringsgruppen i januari 2011. RUH beslöt vid sitt möte 14.6.2011 att Arcada uppfyller kriterierna som gäller kvalitetssäkringssystemets ändamålsenlighet och funktionsduglighet. Auditeringen är i kraft sex år. Bland Arcadas styrkor lyfte auditeringsrapporten särskilt fram en god och motiverande samarbetsanda, som bidragit till att kunna genomföra en bra kvalitetskultur. Hela personalen är engagerad i kvalitetsarbetet och det finns en vilja till utveckling och förmåga till förändring. Medarbetarstödet och studentmedverkan i forskningsprojekt lyfts också fram som styrkor och god praxis i kvalitetssäkringssystemet. Arcada beaktar samhällets synvinkel i sitt vardagliga arbete och samarbetet mellan Arcada och arbetslivet är aktivt och mångsidigt. Detta ger en bra grund för en fortsatt utveckling av verksamheten och kvalitetssäkringen. Bland de utvecklingsområden som auditeringsgruppen lyfter fram nämns ett behov av en klarare och konkretare styrning av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI) och ett tydliggörande av Arcadas profilområden. Auditeringsgruppen ansåg också att det finns ett behov av att systematisera och förenhetliga uppföljningssystemet. Som ett resultat av detta har fyra nya utvecklingsprojekt initierats. De fyra utvecklingsprojekten är: - Studieprocesserna – effektiva studier och aktivt lärande - FUI-verksamhet med erkänd effekt - IKT och helhetsarkitektur tills stöd för ledning och kommu nikation - Kompetensförsörjning Varje utvecklingsprojekt har en egen projektorganisation och budget och kommer att följas upp regelbundet på ledningsgruppens möten under den tvååriga projektperioden.

1.3.5. Etiska riktlinjer Arcada har ett etiskt råd, vars uppgift bland annat är att stärka medvetandet om forskningsetiska frågor vid Högskolan, utfärda forskningsetiska rekommendationer och utföra etikprövning av forskningsansatser vid Högskolan. Såväl lärdomsprov som forskningsprojekt utförda av Högskolans medarbetare genomgår etisk prövning. Medarbetare och studenter är bundna av Riktlinjerna för god vetenskaplig praxis i utbildning och forskning vid Arcada samt God vetenskaplig praxis i studier vid Arcada. Etiska rådet sammanträder en gång per månad. Etiska rådet har under år 2011 haft följande sammansättning: Överlärare Peter Mildén (ordförande) Lektor Johnny Biström Överlärare Jyrki Kettunen Lektor Göta Kukkonen Överlärare Mats Nylund Överlärare Åsa Rosengren Extern ledamot i etiska rådet har varit Kyrkoherde Stefan Djupsjöbacka. Forskningskoordinator Johan Lund har fungerat som etiska rådets sekreterare.

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

1.4. Fondernas verksamhet Marknadsvärdet på Arcadas samförvaltade fonder var i slutet av år 2011 sammanlagt TEUR 27 051 (TEUR 31 745 år 2010; TEUR 29 207 år 2009). Arcadas fonder bestod av studentstipendiefonderna till ett värde av TEUR 5 535 (TEUR 6 495; TEUR 5 976), Fonden för teknisk undervisning och forskning, vars värde uppgick till TEUR 9 508 (TEUR 11 158; TEUR 10 266) samt av A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning, vilkas värde uppgick sammanlagt till TEUR 12 008 (TEUR 14 092; TEUR 12 965). Av årets avkastning har 10 % avsatts till dispositionsfonderna. Utdelningen sker under bokslutsårets påföljande kalenderår. Utdelningsutskotten fattar beslut å styrelsens vägnar med iakttagande av ändamålen och reglerna för de enskilda fonderna om användningen av de medel som står till förfogande för utdelning. Fonden för teknisk undervisning och forskning, A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning samt Studentstipendiefonderna har beviljat Högskolan TEUR 1 282, av vilka TEUR 1 237 har intäktsförts under året och resten har reserverats för år 2012. Under verksamhetsåret 2010 grundade Stiftelsen två nya fonder, Fonden för Hälsa och välfärd, vars marknadsvärde i slutet av verksamhetsåret 2011 var TEUR 2 (TEUR 1 år 2010) och Fonden för företagande, vars marknadsvärde var TEUR 8 (TEUR 7 år 2010). De fonder som förvaltas av Stiftelsen Arcada övervakas och sköts av finansrådet, ett styrelseutskott som utses av Stiftelsens styrelse. Finansrådet sammanträder kontinuerligt och har även regelbundna möten med förmögenhetsförvaltaren. Finansrådet bestod år 2011 av styrelsens ordförande Arne Wessberg, styrelseledamot Niklas Geust och styrelseledamot, VD Henrik Wolff. Arcadas ekonomidirektör Harry Swanljung har fungerat som finansrådets sekreterare.

1.5. Forskning, utveckling och innovation Under år 2011 uppgick kostnaderna för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI) till TEUR 2 310 (TEUR 1 946 år 2010; TEUR 1 684 år 2009). Den externt finansierade FUI-verksamheten, som uppgick till TEUR 1 905 (TEUR 1 595; TEUR 1 439) har finansierats med medel beviljade av Stiftelsen för teknisk undervisning och forskning och av A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets stiftelse för handelsutbildning (TEUR 878), av Finlands akademi (TEUR 33) och av Europeiska unionen (TEUR 179). FUI-verksamheten, som har finansierats med statsmedel uppgår till TEUR 276 (TEUR 211; TEUR 227). Personalkostnadernas andel av FUI-verksamhetens helhetskostnader var TEUR 1 761 (TEUR 1 474; TEUR 1 268), vilket motsvarar en kalkylerad arbetsinsats på 33,3 år (27,9; 24).

1.6. Riskhantering Stiftelsen Arcadas styrelse och den verkställande ledningen bär det slutgiltiga ansvaret för riskhanteringen. Den främsta risken för högskolans verksamhet gäller långsiktigheten i den offentliga finansieringen. Regeringen har för


47

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

första gången i yrkeshögskolväsendets historia meddelat att den offentliga finansieringen inte kommer att motsvara kostnadsutvecklingen. En annan risk är att moderniseringen av yrkeshögskolorna inte genomförs i den takt som avsetts och varit överenskommet. En urvattning av förnyelseprocessen kan äventyra högskolornas behov av starkare autonomi och handlingskraft. Högskolan bör ha en tillräckligt hög kvalitativ nivå så att dess existens på långsikt inte ifrågasätts. Om en kommande svenskspråkig högskolestruktur inte motsvarar den struktur som en högklassig yrkeshögskoleutbildning kräver utgör det ett riskmoment.

1.7. Finansiell ställning

= (räntebärande skulder + kapitallån - likvida medel - lånefordringar) / (eget kapital - kapitallån + minoritetsintresse)). Koncernens soliditet var 50 % (52 %; 52 %). (Soliditet = (eget kapital - kapitallån + minoritetstillgångar) / (balansräkningens slutsumma - erhållna förskott)). Koncernens avkastning på eget kapital var -12,2 % (-2,4 %; 2,7 %). (Avkastning på eget kapital = Nettoresultat i procent av justerat eget kapital).

1.8. Medarbetare Det genomsnittliga antalet anställda i stiftelsekoncernen var 177 (heltidsekvivalenta) personer år 2011. Av dessa arbetade fyra personer vid Fastighets Ab Arcada Nova och resten antingen vid Högskolan och/eller Stiftelsen Arcada.

1.7.1. Intäkter Koncernens intäkter uppgick vid utgången av år 2011 till TEUR 19 928 (TEUR 19 338 år 2010; TEUR 19 206 år 2009). Intäktsökningen på TEUR 590 från år 2010 beror på en ökning av statsunderstöd och extern finansiering.

1.7.2. Lönsamhet Verksamhetsårets resultat för moderstiftelsen var TEUR -398 (TEUR 529 år 2010; TEUR 489 år 2009). Koncernens resultat var TEUR -1 409 (TEUR -308; TEUR 358). Resultatet har påverkats av högre fastighetskostnader än föregående år och ökade personalkostnader. Fastighets Ab Arcada Novas resultat för räkenskapsperioden var TEUR 418 efter att TEUR 940 (TEUR 1 349; TEUR 1 504) har bokförts som ränta på kapitallånen till ägarna och TEUR 88 som avskrivningsdifferens. Resultatet för den egentliga verksamheten för moderstiftelsen var TEUR -495 (TEUR -187; TEUR 3) och för koncernen TEUR -44 (TEUR 639; TEUR 1 641). Nettot av de finansiella posterna uppgick för moderstiftelsen till TEUR 121 (TEUR 717; TEUR 487) och för koncernen till TEUR -1 154 (TEUR -918; TEUR -1 283).

1.7.3. Kassaflöde och balansräkning Likviditeten har varit god under hela året. Koncernens kassaflöde före finansieringskostnader, men efter förändring i rörelsekapitalet var TEUR 4 345 (TEUR 1 818 år 2010; TEUR år 2009 3 413), moderstiftelsens motsvarande siffror var TEUR 522 (TEUR 378; TEUR 102). Dotterbolaget Fastighets Ab Arcada Nova betalade ut TEUR 424 i räntor på kapitallån till minoritetsägaren jämfört med TEUR 638 föregående år. Dotterbolagen Arcada Fastigheter Ab, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors och Kb Arcada Invest har inte haft anställda under året 2011. Nettokassaflödet från hela koncernens verksamhet var TEUR 530 jämfört med TEUR 807 år 2010. Under året gjordes investeringar i utbildningsutrustning till Högskolan för TEUR 547 (TEUR 582; TEUR 26). Byggnadsinvesteringarna, som hänför sig till byggandet av de nya studentbostäderna, ökade med TEUR 1 804. Koncernens räntebärande skulder uppgick vid slutet av året till TEUR 24 824 (TEUR 26 815; TEUR 21 565). Koncernens skuldsättningsgrad var 77,8 (84,3; 65,2). (Skuldsättningsgrad

1.9. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Förhandlingarna med Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/ Yrkeshögskolan Novia gällande en eventuell samordning mellan Högskolan Arcada och Yrkeshögskolan Novia har fortsatt under våren. Målsättningen är att nå en principlösning under våren. Högskolan har också anhållit hos undervisnings- och kulturministeriet om att få överta utbildningen i kulturproducentskap av Yrkeshögskolan Novia fr.o.m. år 2013.

1.10. Perspektiv på framtiden Den lagstiftning som styr högskolorna kommer att förnyas under de närmaste åren. Avsikten är att år 2014 förändra finansieringskriterierna i en mer resultatbaserad riktning och att samtidigt förnya högskolornas koncessioner. I samband med helhetsreformen av statsandelssystemet till kommunerna år 2015 skall staten överta finansieringsansvaret för yrkeshögskolorna och högskolornas juridiska status ändras till självständiga aktiebolag. Tillsammans med minskade årsklasser och nedskuren offentlig finansiering innebär det här utmaningar och en ny situation för högskolorna. Det bör uppfattas som sannolikt att antalet högskolor i samband med att koncessionerna förnyas sjunker från det nuvarande 25 till under 20. Högskolan Arcada erkänns i dag som en av de främsta yrkeshögskolorna i vårt land och Stiftelsen Arcadas ekonomiska ställning ger stabilitet och hållbarhet också inför mer osäkra ekonomiska perspektiv. Efterfrågan på vår utbildning ligger stabilt på en god nivå. Högskolan har belönats för sin forsknings- och innovationsverksamhet. Samtidigt tar Stiftelsen Arcada aktiva steg för att ytterligare förbättra Högskolans förutsättningar att bemöta utmaningarna. Det viktigaste initiativet är strävan efter en lyckad samordning med Yrkeshögskolan Novia, där målet är en internationellt konkurrenskraftig och regionalt relevant ny högskola. Stiftelsen arbetar också för att utveckla campus i Arabiastranden till en gemensam högskoleplattform för Arcada och Diakonia-ammattikorkeakoulu. Arcada är väl förberedd för framtiden och beredd att axla ett större ansvar för svensk högskoleverksamhet i Finland.


48

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

2. Resultaträkning

Moderstiftelse Koncern Not 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010

Egentlig verksamhet Intäkter

Statsunderstöd

5.2.1.

16 276 335,00

15 853 582,00

16 276 335,00

15 853 582,00

Övriga intäkter

5.2.2.

3 232 311,02

2 876 763,49

3 651 236,29

3 484 685,25

19 508 646,02

18 730 345,49

19 927 571,29

19 338 267,25

Kostnader 5.2.3.

-12 987 498,77

-12 214 726,49

-13 444 553,23

-12 618 876,48

Undervisningskostnader

Personalkostnader

-1 864 181,62

-1 909 797,38

-1 864 181,62

-1 909 797,38

Fastighetskostnader

-3 755 184,07

-3 509 091,66

-1 840 401,23

-1 485 311,44

Marknadsföringskostnader

-420 626,87

-396 417,72

-420 626,87

-396 417,72

Förvaltningskostnader

-521 393,76

-582 881,83

-580 735,81

-617 324,07

Avskrivningar

5.3.1.

-454 524,03

-304 557,24

-1 821 130,95

-1 671 164,04

-20 003 409,12

-18 917 472,32

-19 971 629,71

-18 698 891,13

Resultat, egentlig verksamhet

-494 763,10

-187 126,83

-44 058,42

639 376,12

Finansiella poster

5.2.4.

Intäkter Finansiella intäkter

1 306 225,83

1 036 659,84

802 192,06

336 797,57

1 306 225,83

1 036 659,84

802 192,06

336 797,57

Kostnader Räntor

-360 335,23

-289 303,67

-1 130 889,90

-1 223 496,10

Övriga finansiella kostnader

-824 655,01

-30 765,63

-824 655,01

-31 245,63

-1 184 990,24

-320 069,30

-1 955 544,91

-1 254 741,73

Inkomstskatt

-24 781,65

0,00

-24 781,65

0,00

0,00

-19 968,97

-29 585,69

Minoritetsandel

Latent skatteskuld

0,00

-167 142,91

0,00

Resultat efter finansiella poster och skatter

-398 309,16

529 463,71

-1 409 304,80

-308 153,73

Förvaltade fonder

5.2.5.

Intäkter

2 634 175,45

3 331 340,55

2 554 175,45

3 251 340,55

Kostnader

-2 412 313,72

-1 891 282,43

-2 250 440,71

-1 760 587,99

Mottagna understöd

351 714,64

358 305,00

351 714,64

358 305,00

Utdelade understöd

-1 659 430,00

-1 664 110,00

-377 500,00

-388 500,00

Värdeförändring

-229 335,28

290 434,37

-229 335,28

290 434,37

Fondernas resultat

-1 315 188,91

424 687,49

48 614,10

1 750 991,93

Resultat efter fonderna

-1 713 498,07

954 151,20

-1 360 690,70

1 442 838,20

Överföring till fonderna

1 315 188,91

-424 687,49

-48 614,10

-1 750 991,93

Verksamhetsårets resultat

-398 309,16

529 463,71

-1 409 304,80

-308 153,73


49

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

3. Balansräkning

Moderstiftelse Koncern Not 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

AKTIVA Bestående aktiva Immateriella tillgångar

5.3.1.

34 287,37

47 144,83

34 287,37

47 144,83

Materiella tillgångar

5.3.1.

1 467 315,69

1 361 847,77

48 567 897,02

48 025 168,79

Aktier och andelar

5.3.2.

16 270 684,72

15 439 622,99

10 308 703,26

10 882 645,53

Bundna fonders tillgångar

5.3.3.

24 246 606,46

25 561 795,37

22 246 606,46

23 561 795,37

42 018 894,24

42 410 410,96

81 157 494,11

82 516 754,52

Rörliga aktiva Långfristiga fordringar

5.3.4.

12 929 000,00

Kortfristiga fordringar

12 929 000,00

29 000,00

29 000,00

5.3.5.

1 342 151,64

1 844 093,55

818 222,48

1 265 780,06

Kassa- och banktillgodohavanden

968 373,34

1 558 402,40

2 105 448,58

1 575 749,22

15 239 524,98

16 331 495,95

2 952 671,06

2 870 529,28

AKTIVA totalt

57 258 419,22

58 741 906,91

84 110 165,17

85 387 283,80

PASSIVA Eget kapital Bundna fonder

5.3.6.

24 246 606,46

25 561 795,37

27 788 593,91

27 739 979,81

Stiftelsekapital

5 333 073,82

5 333 073,82

Vinst/förlust från tidigare år

8 559 998,14

Årets resultat

-398 309,16 13 494 762,80

5.3.7.

5 333 073,82

5 333 073,82

8 030 534,43

7 591 908,81

7 899 504,04

529 463,71

-1 409 304,80

-308 153,73

13 893 071,96

11 515 677,83

12 924 424,13

Eget kapital totalt

37 741 369,26

39 454 867,33

39 304 271,74

40 664 403,94

Minoritetsintresse

3 527 142,91

3 360 000,00

Främmande kapital Långfristigt främmande kapital

5.3.8.

Kortfristigt främmande kapital

16 049 178,15

16 049 178,15

35 424 318,15

37 414 898,89

5.3.9.

3 467 871,81

3 237 861,43

5 854 432,37

3 947 980,97

19 517 049,96

19 287 039,58

41 278 750,52

41 362 879,86

PASSIVA totalt

57 258 419,22

58 741 906,91

84 110 165,17

85 387 283,80


50

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

4. Finansieringsanalys

Moderstiftelse Koncern

Rörelseverksamhetens kassaflöde 2011 2010 2011 2010 Rörelseresultat

-494 763,10

-187 126,83

-44 058,42

639 376,12

Korrigeringar till rörelsevinsten

454 524,03

304 557,24

1 821 130,95

1 671 164,04

Förändring av rörelsekapital

562 021,80

260 880,38

2 568 890,50

-492 350,00

Betalda räntor och övriga finansiella kostnader

-1 179 839,53

-363 220,01

-2 162 318,79

-1 255 635,63

Erhållna dividender

38 532,25

15 283,65

38 532,25

15 283,65

Erhållna räntor

1 475 759,98

1 120 912,04

776 928,32

229 308,42

Betalda skatter

-24 781,65

0,00

-24 781,65

0,00

Förvaltade fonders resultat

1 315 188,91

424 687,49

48 614,10

1 750 991,93

Rörelseverksamhetens kassaflöde

2 146 642,69

1 575 973,96

3 022 937,26

2 558 138,53

Investeringarnas kassaflöde Investering i materiella och immateriella tillgångar

-587 921,11

-499 342,88

-2 391 788,34

-794 022,53

Investeringar i övriga placeringar

-833 561,73

-10 346 014,52

573 942,27

-10 331 018,52

Återbetalning av lånefordran

0,00

3 700 000,00

0,00

0,00

Förändring av förvaltade fonders tillgångar

-1 315 188,91

-424 687,49

1 315 188,91

503 859,17

Investeringarnas kassaflöde

-2 736 671,75

-7 570 044,89

-502 657,16

-10 621 181,88

0,00

3 015 720,69

Finansieringens kassaflöde Upptagna långfristiga lån

0,00

0,00

Amortering av långfristiga lån

0,00

0,00

-1 990 580,74

-766 666,66

Finansieringens kassaflöde

0,00

0,00

-1 990 580,74

2 249 054,03

Förändring av likvida medel

-590 029,06

-5 994 070,93

529 699,36

-5 813 989,32

Likvida medel 1.1

1 558 402,40

7 552 473,33

1 575 749,22

7 389 738,54

Likvida medel 31.12

968 373,34

1 558 402,40

2 105 448,58

1 575 749,22

434 289,07

-395 195,98

Förändring av rörelsekapital: Ökning/minskning av Kortfristiga rörelsefordringar

293 875,51

-546 396,58

Kortfristiga skulder

268 146,29

807 276,96

2 134 601,43

-97 154,02

562 021,80

260 880,38

2 568 890,50

-492 350,00


ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

51

5. Bokslutets noter 5.1. Värderingsprinciper

5.1.1. Värdering av anläggningstillgång Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för erhållna investeringsunderstöd och planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats lineärt och de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livstid.

Avskrivningstiderna är: Immateriella rättigheter ADB-programmens användningsrättigheter 3 år Patent- och licensrättigheter 5 år Övriga utgifter med lång verkningstid 10 år

Materiella rättigheter Byggnader och konstruktioner 20–45 år I byggnader och konstruktioner ingående maskiner och inventarier 15 år Maskiner o. inventarier 10 år IT-utrustning 3 år Övriga materiella tillgångar 3−15 år

5.1.2. Värdering av förvaltade fonder De värdepapper som ingår i de förvaltade fonderna har värderats till det lägre av anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet.

5.1.3. Periodisering av pensionskostnader Pensionsskyddet sköts av ett utomstående pensionsbolag. Pensionskostnader bokförs som kostnad under det år de uppstår.

5.1.4. Understöd och stipendier Projektunderstöden har intäktsförts till den del kostnader uppstått.

5.1.5. Koncernbokslut Koncernbokslutet har uppgjorts enligt förvärvsmetoden. Koncernens interna transaktioner har eliminerats. Minoritetsandelarna har särskilts från koncernens eget kapital. Koncernbokslutet inkluderar det helägda Arcada Fastigheter Ab, Kb Arcada Invest I, Bostadsaktiebolag Majlunden i Helsingfors, Foxplan Oy (vilande bolag, har namnet Arcada registrerat i handelsregistret) samt det delägda (60 %) bolaget Fastighets Ab Arcada Nova. Fastighets Ab Arcada Nova äger 28,57 % av aktierna Fastighets Ab Majstranden. Koncernens andel i detta bolag utgör således 17,14 % varför detta bolag inte intagits som intressebolag i koncernbokslutet. Stiftelsen Arcada har sökt ett utlåtande av bokföringsnämnden om hur de bundna fonderna skall behandlas i Stiftelsens koncernbokslut.


52

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

5.2. Resultaträkningens noter 5.2.1. Statsunderstöd Moderstiftelse och koncern

2011 2010 Examensstudenter

14 992 895,04

14 831 416,00

Specialisering

893 199,96

866 000,00

Extra statsunderstöd

390 240,00

156 166,00

16 276 335,00

15 853 582,00

1 808

1 808

Studenter för vilka erhålls statsunderstöd Examensstudenter

Specialisering 248 248

2 056

2 056

5.2.2. Övriga intäkter

Moderstiftelse Koncern

2011 2010 2011 2010 Donationer och understöd

551 430,34

807 565,22

551 430,34

807 565,22

Understöd egna förvaltade fonder

1 236 590,00

870 569,93

0

0

EU-projekt

444 429,84

342 451,11

444 429,84

342 451,11

Fortbildning

564 096,31

525 835,45

564 096,31

525 835,45

Hyror

192 081,89

240 299,35

192 081,89

240 299,35

Övrigt

243 682,64

90 042,43

222 687,36

69 047,15

Drifts- och kapitalvederlag

1 502 551,55

1 396 222,47

VD- och disponenttjänster

3 232 311,02

2 876 763,49

173 959,00

103 264,50

3 651 236,29

3 484 685,25

5.2.3. Personalkostnader och genomsnittligt antal anställda

Moderstiftelse Koncern

2011 2010 2011 2010 Löner

10 146 461,45

9 573 070,61

10 490 045,54

9 889 153,35

Pensionskostnader

1 719 889,99

1 568 893,77

1 763 249,57

1 625 352,01

Övriga lagstadgade kostnader

539 388,12

522 654,24

568 901,20

530 726,96

12 405 739,56

11 664 618,62

12 822 196,31

12 045 232,32

Övriga personalkostnader

581 759,21

550 107,87

622 356,92

573 644,16

Totalt

12 987 498,77

12 214 726,49

13 444 553,23

12 618 876,48

Ledningens löner och arvoden

984 266,25

930 289,26

35 000,00

40 500,00

Styrelsens mötesarvoden

Antalet anställda i genomsnitt

35 000,00

40 500,00

Moderstiftelse

Koncern

2011 2010 2011 2010 Utbildningspersonal 105 105 105 105 Administrativ personal

68

64

72

68

Totalt 173 169 177 173


53

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Revisionsarvoden

Moderstiftelse Koncern

2011 2010 2011 2010 Revisionsarvoden

25 485,37

26 000,00

30 291,42

29 660,00

Övriga tjänster

19 420,57

20 009,07

19 420,57

20 192,07

Totalt

44 905,94

46 009,07

49 711,99

49 852,07

5.2.4. Finansiella poster

Moderstiftelse Koncern

2011 2010 2011 2010 Dividender

38 532,25

15 283,65

38 532,25

15 283,65

Ränteintäkter, koncernlån

519 997,22

710 797,89

0,00

0,00

Ränteintäkter, kortfristiga placeringar

96 935,08

95 939,64

112 611,41

106 875,26

Försäljningsvinster

634 183,90

198 709,15

634 183,90

198 709,15

Ränteintäkter, annat

16 577,38

15 929,51

16 864,50

15 929,51

Finansiella intäkter

1 306 225,83

1 036 659,84

802 192,06

336 797,57

Räntor

-360 983,83

-289 303,67

-1 131 538,50

-1 223 496,10

Övriga finansiella kostnader

-69 617,56

-6 259,29

-69 617,56

-6 739,29

Nedvärdering, placeringar

-754 388,85

-24 506,34

-754 388,85

-24 506,34

Finansiella kostnader

-1 184 990,24

-320 069,30

-1 955 544,91

-1 254 741,73


54

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

5.2.5. Förvaltade fonder

Moderstiftelse Koncern

Stipendiefonder 2011 2010 2011 2010 Intäkter

538 951,99

681 592,28

522 566,41

665 224,83

Kostnader

-493 559,18

-386 956,18

-460 424,47

-360 217,00

Mottagna understöd

0,00

0,00

71 638,37

0,00

Utdelade understöd

-265 980,00

-265 980,00

-77 233,90

-4 998,98

Värdeförändring

-46 922,00

59 422,87

-46 922,00

59 422,87

Överföring till fonderna

-267 509,19

88 078,97

9 624,41

359 431,73

Fonden för teknisk undervisning och forskning

2011

2010

2011

2010

Intäkter

925 912,15

1 170 966,20

897 839,21

1 142 844,73

Kostnader

-847 927,92

-664 785,42

-791 071,02

-618 843,92

Mottagna understöd

150,45

50,00

123 084,33

50,00

Utdelade understöd

-456 950,00

-456 950,00

-132 698,21

-8 549,58

Värdeförändring

-80 611,35

102 087,68

-80 611,35

102 087,68

Överföring till fonderna

-459 426,67

151 368,46

16 542,97

617 588,91

2011

2010

2011

2010

Intäkter

1 169 309,83

1 478 782,07

1 133 768,35

1 443 270,99

Kostnader

-1 070 825,62

-839 539,83

-998 944,22

-781 526,08

Mottagna understöd

350 000,00

350 000,00

155 427,74

350 000,00

Utdelade understöd

-936 500,00

-941 180,00

-167 567,89

-374 951,44

A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning

Värdeförändring

-101 801,93

128 923,82

-101 801,93

128 923,82

Överföring till fonderna

-589 817,72

176 986,06

20 882,05

765 717,29

Fonden för Hälsa och Välfärd

2011

2010

2011

2010

Intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottagna understöd

413,74

1 175,00

413,74

1 175,00

Utdelade understöd 0,00 0,00 0,00 0,00 Värdeförändring 0,00 0,00 0,00 0,00 Överföring till fonderna

413,74

1 175,00

413,74

1 175,00

Fonden för Företagande

2011

2010

2011

2010

Intäkter 1,48 0,00 1,48 0,00 Kostnader -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 Mottagna understöd

1 150,45

7 080,00

1 150,45

7 080,00

Utdelade understöd 0,00 0,00 0,00 0,00 Värdeförändring 0,00 0,00 0,00 0,00 Överföring till fonderna

1 150,93

7 079,00

1 150,93

7 079,00

Fonderna totalt 2011 2010 2011 2010 Intäkter

2 634 175,45

3 331 340,55

2 554 175,45

3 251 340,55

Kostnader

-2 412 313,72

-1 891 282,43

-2 250 440,71

-1 760 587,99

Mottagna understöd

351 714,64

358 305,00

351 714,64

358 305,00

Utdelade understöd

-1 659 430,00

-1 664 110,00

-377 500,00

-388 500,00

Värdeförändring

-229 335,28

290 434,37

-229 335,28

290 434,37

Överföring till fonderna

-1 315 188,91

424 687,49

48 614,10

1 750 991,93


55

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

5.3. Balansräkningens noter 5.3.1. Immateriella och materiella tillgångar

Moderstiftelse

Immateriella rättigheter Materiella tillgångar

Tomt

Byggnad

Inventarier

Konstverk

Summa

311 412

0

0

5 275 849

44 195

5 320 044

0

0

0

547 134

0

547 134

311 412

0

0

5 822 983

44 195

5 867 178

-264 267

0

0

-3 958 197

0

-3 958 197

-12 857

0

0

-441 666

0

-441 666

-277 124

0

0

-4 399 863

0

-4 399 863

Ackumulerat anskaffningsvärde 1.1.11 Ökning

Ackumulerat anskaffningsvärde 31.12.11

Ackumulerade avskrivningar 1.1.11 Årets avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar 31.12.11

Bokföringsvärde 2010

47 145

0

0

1 317 653

44 195

1 361 848

Bokföringsvärde 2011

34 288

0

0

1 423 121

44 195

1 467 316

Koncern

Immateriella rättigheter Materiella tillgångar

Ackumulerat anskaffningsvärde 1.1.11

311 412

Tomt

Byggnader

Inventarier

Konstverk

Summa

7 216 976

44 581 389

8 283 891

44 195

60 126 451

294 680

294 680

Pågående arbete 1.1.11 Ökning

0

0

20 910

547 134

0

568 044

Pågående arbete ökning

0

0

1 782 957

0

0

1 782 957

311 412

7 216 976

46 679 936

8 831 025

44 195

62 772 133

-264 267

0

-6 730 646

-5 665 317

0

-12 395 963

-12 857

0

-1 083 725

-724 548

0

-1 808 273

-277 124

0

-7 814 371

-6 389 865

Ackumulerat anskaffningsvärde 31.12.11

Ackumulerade avskrivningar 1.1.11 Årets avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar 31.12.11

0 -14 204 236

Bokföringsvärde 2010

47 145

7 216 976

38 145 423

2 618 575

44 195

48 025 169

Bokföringsvärde 2011

34 288

7 216 976

38 865 565

2 441 161

44 195

48 567 897


56

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

5.3.2. Dotterbolagsaktier och andelar Moderstiftelsen Koncern

Dotterbolagsaktier

Bokföringsvärde

Arcada Fastigeter Ab, 100 %

20 000,00

Fastighets Ab Arcada Nova, 60 %

5 040 000,00

Foxplan Oy, 100 %

1 981,46

Kb Arcada Invest I, 100 %

1 400 000,00

6 461 981,46

Övriga aktier och andelar

Bokföringsvärde

Bokföringsvärde

Art and Design City, 1 200 st.

20 184,00

20 184,00

Culminatum Oy, 30 st.

8 863,76

8 863,76

Finlandssvenska kompetenscentret

1 600,00

1 600,00

Otaverkko, 75 st.

2 522,82

2 522,82

Aktia Abp A, 2 986 st.

0,00

0,00

Kalasataman Palvelu Oy, 510 st.

510,00

510,00

UPM-Kymmene Fn 23.01.2012

1 403 120,36

1 403 120,36

Mandatum

8 371 902,33

8 371 902,33

Fastighets Ab Majstranden

0,00

500 000,00

9 808 703,26

10 308 703,27

5.3.3 Förvaltade fonders tillgångar

Värdepapper och långfristiga fordringar 1. Aktier

Antal

Ansk.värde

Bokföringsvärde

Marknadsvärde

Astrazeneca SE

5 300

172 917,53

172 917,53

187 938,00

Atea Asa

40 000

301 891,78

301 891,78

309 600,00

Elekta AB B Fria

7 500

204 436,27

204 436,27

251 175,00

Elisa

7 000

88 588,72

88 588,72

112 910,00

Ericsson AB B

20 000

199 759,59

157 203,80

157 203,80

Fortum

29 800

487 601,82

455 334,60

491 402,00

Getinge Ab B

8 250

148 896,20

148 896,20

160 797,28

Hennes & Mauritz AB B

13 175

319 795,25

318 133,23

327 135,25

Huhtamäki

2 780

25 955,47

25 464,80

25 464,80

Kemira

39 500

418 635,26

362 610,00

362 610,00

Kesko ABP B

27 000

435 242,73

435 242,73

700 920,00

Kone B

10 800

105 238,41

105 238,41

433 080,00

Metso

19 000

533 125,91

533 125,91

544 350,00

Neste Oil

17 000

358 057,40

132 600,00

132 600,00

Nokia

49 000

2 757,22

2 757,22

184 730,00

Nordea FDR

7 500

55 808,59

44 775,00

44 775,00

Novo-Nordisk AS B

5 000

214 724,09

214 724,09

443 900,00

Orkla ASA A

22 500

152 905,04

129 533,18

129 533,18

Sampo A

36 000

454 878,15

454 878,15

690 120,00

Sanoma-WSOY B

4 000

47 192,96

35 440,00

35 440,00

Statoilhydro ASA

9 500

121 941,45

121 941,45

188 100,00

fortsätter på nästa sida


57

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Antal

Ansk.värde Bokföringsvärde Marknadsvärde

Storebrand ASA

18 000

124 972,86

71 916,48

71 916,48

Telenor ASA

24 000

243 616,98

243 616,98

303 600,00

TeliaSonera AB

91 000

388 829,24

388 829,24

475 930,00

Tikkurila ABP

15 875

252 012,09

204 628,75

204 628,75

Tomra Systems ASA

11 750

67 993,95

60 747,50

60 747,50

UPM-Kymmene

48 000

140 559,43

140 559,43

408 480,00

Wärtsilä

10 000

116 059,85

116 059,85

223 200,00

Yara International

1 500

57 633,30

46 425,00

46 425,00

YIT ABP

19 050

345 352,03

235 839,00

235 839,00

6 587 379,57

5 954 355,30

7 944 551,04

Antal

Ansk.värde

Bokföringsvärde

Marknadsvärde

2. Placeringsfonder Aktia America B

943 519,80

1 050 000,00

1 050 000,00

1 107 126,19

Aktia Em, Market Local Currency Bond

400 325,40

553 667,95

553 667,95

561 496,46

Aktia Likvida + D

3 838 437,10

980 143,35

980 143,35

983 023,75

Aviva Investors-Global High Bond (A)

17 002,10

191 424,20

191 424,20

194 916,73

Blackrock Latin American A-ACC

1 445,60

60 076,53

60 076,53

86 042,11

Blackrock US Basic Value A-ACC -EUR

9 888,10

323 540,06

323 540,06

349 249,10

Blackrock US Small & Mid Cap

8 637,40

560 645,00

560 645,00

755 166,13

DB ETC Index PLC 27.8 2060 Gold

2 000,00

258 600,00

239 580,00

239 580,00

DB ETC Index PLC Gold Euro Hedged

2 000,00

280 160,00

251 540,00

251 540,00

DB X-trackers Dax 1C Capitalisation ETF

7 500,00

439 644,72

436 500,00

436 500,00

DB X-Trackers DBLCI-Oy Balanced (1C)

5 000,00

150 300,00

150 300,00

150 550,00

Estlander Freedom D

679,20

750 000,00

696 428,18

696 428,18

Europa Small and Mid Cap E Eur

566,90

203 325,39

170 091,75

170 091,75

Fidelity America Fund Euro

75 308,00

270 405,00

270 405,00

280 898,95

Fidelty Pacific Fund

24 361,50

205 078,38

205 078,38

339 355,70

Fidelty South East Asia Fund A-Acc

50 092,90

630 825,00

630 825,00

747 386,72

JPMF US Select EQ ACC

5 903,70

300 450,00

300 450,00

444 018,03

Lyxor ETF SP500 Vix

1 500,00

207 267,46

204 675,00

204 675,00

Nordea 4215 A 20,2,2014

50 000,00

51 400,00

47 360,00

47 360,00

Nordea 4215 B 20,2 2014

50 000,00

56 600,00

47 360,00

47 360,00

Nordea Amerika plus avkastning

80 724,50

370 649,01

370 649,01

473 045,40

Nordea Corporate Bond I Avkastning

163 867,20

140 023,92

139 287,16

139 287,16

Nordea Företagslån Plus avkastning

42 241,90

604 921,49

584 205,44

584 205,44

Nordea Kort Ränta avkastning

25 617,30

255 218,55

255 218,55

256 428,90

Nordea Nordic Small CAP avk

51 792,10

124 057,50

124 057,50

206 132,37

Nordea Pro Europa avkastning

544 868,60

301 540,67

261 536,95

261 536,95

Nordea Ryssland avkastning

24 224,10

220 000,00

220 000,00

247 812,30

Nordea Sicav 1 North American Val BP

21 377,70

500 397,95

500 397,95

505 369,93

Nordea Sicav 1-US Corp Bond Fund

18 611,00

159 587,79

159 587,79

161 171,26

Nordea Östeuropa avkastning

19 597,20

420 221,22

373 719,48

373 719,48

Schroder ISF Global Corporation Bond A

1 788,50

234 397,12

233 842,45

233 842,45

10 854 568,27

10 592 592,69

11 535 316,44


58

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

3. Masskuldebrev

Antal

Ansk.värde

Bokföringsvärde

Marknadsvärde

Aktia 2.6.2013 Ind Nordic Em. Extra

200 000

220 000,00

220 000,00

199 740,00

Carlsberg Breweries A/S

300 000

292 354,20

292 354,20

301 503,70

Dansk Naturgas 29.6.2012

200 000

195 978,09

195 978,09

205 188,77

Dong Energy A/S

300 000

316 866,10

316 866,10

321 916,27

Elisa Oyj

300 000

284 776,03

284 776,03

325 620,41

Merrill Lynch FTD 20.06.2013

500 000

499 601,25

499 601,25

256 035,62

Neste Oil Oyj 14.09.2016

350 000

368 859,96

368 859,96

381 233,66

Neste Oil Oyj 20.6.2012

100 000

104 029,40

104 029,40

102 350,68

Nokia Corporation 4.2.2014

200 000

203 638,82

203 638,82

219 235,07

Nordea Bank AB

100 000

100 592,30

100 592,30

98 320,00

Sampo Oyj 10.4.2012

200 000

204 423,13

204 423,13

211 369,84

Sampo Oyj 22.2.2016

300 000

304 937,34

304 937,34

312 783,70

Sandvik AB

250 000

248 359,58

248 359,58

288 303,42

Statkraft AS

100 000

99 574,46

99 574,46

99 840,00

Stora Enso 23.6.2014

300 000

320 038,05

320 038,05

313 000,68

Telia Sonera AB

150 000

149 490,00

149 490,00

167 460,00

UPM-Kymmene Corp

100 000

103 168,65

103 168,65

105 858,36

Uponor Oyj

100 000

100 000,00

100 000,00

100 222,97

Vattenfall AB

400 000

421 486,68

421 486,68

412 586,30

Vestas Wind Systems A/S

100 000

101 306,77

101 306,77

88 759,93

YIT Oyj

100 000

99 993,00

99 993,00

100 360,00

4 739 473,81

4 739 473,81

4 611 689,38

200 800,00

200 800,00

4. Fastighetsplaceringar Fab Ab COR-huset

200 800,00

5. Långfristiga fordringar Fastighets Ab Arcada Nova

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

Värdepapper och långfristiga fordringar totalt

24 382 221,65

23 487 221,80

26 292 356,86

Förvaltade fonders tillgångar totalt

Bokföringsvärde

Marknadsvärde

Värdepapper och långfristiga fordringar

23 487 221,80

26 292 356,86

Likvida medel

759 384,66

759 384,66

Moderstiftelse

24 246 606,46

27 051 741,52

Koncernfordringar

-2 000 000,00

-2 000 000,00

Koncernen

22 246 606,46

25 051 741,52


59

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

5.3.4. Långfristiga fordringar

De långfristiga fordringarna avser beviljat kapitallån till dotterbolaget Fastighets Ab Arcada Nova 12 900 000,00 euro och till Arcada studerandekårs aktiebolag 29 000,00 euro. Kapitallånet till Arcada studerandekårs aktiebolag är räntefritt.

5.3.5 Kortfristiga fordringar

Moderstiftelse Koncern

2011 2010 2011 2010 Kundfordringar

330 455,44

139 274,16

310 804,06

159 224,31

Övriga fordringar

59 308,27

548 570,88

77 039,20

549 440,71

Koncernfordringar

522 497,22

600 018,04

0,00

0,00

, Aktiva resultatregleringar (väsentligaste posterna) Fordran projekt

340 389,24

447 652,57

340 389,24

447 652,57

Övriga aktiva resultatregleringar

89 501,47

108 577,90

89 989,98

109 462,47

Fordringar

1 342 151,64

1 844 093,55

818 222,48

1 265 780,06


60

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

5.3.6. Eget kapital, förvaltade fonder

Stipendiefondernas kapitalbehållning

31.12.2011

Moderstiftelse Förändring

31.12.2010

Bergsrådet Gustaf Zittings premiefond

100 766,10

0,00

100 766,10

Bergsrådet Gustaf Zittings resestip.fond

703 849,91

0,00

703 849,91

Dimitterade elevers stipendiefond

694 975,27

0,00

694 975,27

Direktör Max Sergelius stipendiefond

836 999,47

0,00

836 999,47

Centralgjuteriets stipendiefond

211 984,47

0,00

211 984,47

Familjen Alex Ärts stipendiefond

2 672 853,31

0,00

2 672 853,31

Svenska handelsläroverkets stipendiefond

13 777,94

0,00

13 777,94

Dispositionsfond

50 009,45

-26 750,92

76 760,37

Vinst från tidigare år

936 363,27

79 270,88

857 092,39

Årets resultat

-267 509,19

-355 587,95

88 078,76

Överfört till dispositionsfond

26 750,92

35 558,80

-8 807,88

Stipendiefondernas kapital totalt

5 980 820,92

-267 509,19

6 248 330,11

Fonden för teknisk undervisning och forskning

31.12.2011

Förändring

31.12.2010

Stiftelsefonden

1 463 816,86

0,00

1 463 816,86

I. Souranders minnesfond

154 376,33

0,00

154 376,33

S. och Y. Arvolas minnesfond

247 932,74

0,00

247 932,74

HYIF 1897 -fond

36 850,45

0,00

36 850,45

Dispositionsfond

8 532 772,89

-45 942,67

8 578 715,56

Vinst från tidigare år

15 868,73

136 236,30

-120 367,57

Årets resultat

-459 426,67

-610 794,78

151 368,11

Överfört till dispositionsfond

45 942,67

61 074,48

-15 131,81

Fondens kapital totalt

10 038 134,00

-459 426,67

10 497 560,67

A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning

31.12.2011

Förändring

31.12.2010

Grundkapital

810 548,55

0,00

810 548,55

Dispositionsfond

7 960 423,82

-58 981,77

8 019 405,59

Vinst från tidigare år

-22 303,55

159 287,06

-181 590,61

Årets resultat

-589 817,72

-766 803,34

176 985,62

Överfört till dispositionsfond

58 981,77

76 680,33

-17 698,56

Fondens kapital totalt

8 217 832,87

-589 817,72

8 807 650,59


61

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Fonden för Hälsa och Välfärd Dispositionsfond

31.12.2011 Förändring 31.12.2010 1 588,74

413,74

1 175,00

Årets resultat

413,74

-761,26

1 175,00

Överfört till dispositionsfond

-413,74

761,26

-1 175,00

Fondens kapital totalt

1 588,74

413,74

1 175,00

Fonden för Företagande

31.12.2011

Förändring

31.12.2010

Dispositionsfond

8 229,93

1 150,93

7 079,00

Årets resultat

1 150,93

-5 928,07

7 079,00

Överfört till dispositionsfond

-1 150,93

5 928,07

-7 079,00

Fondens kapital totalt

8 229,93

1 150,93

7 079,00

Förvaltade fonder totalt

24 246 606,46

-1 315 188,91

25 561 795,37

Koncern

Stipendiefondernas kapitalbehållning

31.12.2011

Förändring

31.12.2010

Bergsrådet Gustaf Zittings premiefond

100 766,10

0,00

100 766,10

Bergsrådet Gustaf Zittings resestip.fond

703 849,91

0,00

703 849,91

Dimitterade elevers stipendiefond

694 975,27

0,00

694 975,27

Direktör Max Sergelius stipendiefond

836 999,47

0,00

836 999,47

Centralgjuteriets stipendiefond

211 984,47

0,00

211 984,47

Familjen Alex Ärts stipendiefond

2 672 853,31

0,00

2 672 853,31

Svenska handelsläroverkets stipendiefond

13 777,94

0,00

13 777,94

Dispositionsfond

104 858,10

962,44

103 895,66

Vinst från tidigare år

1 354 874,89

323 488,56

1 031 386,33

Årets resultat

9 624,41

-349 807,32

359 431,73

Överfört till dispositionsfond

-962,44

34 980,73

-35 943,17

Stipendiefondernas kapital totalt

6 703 601,43

9 624,41

6 693 977,02


62

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Koncern

Fonden för teknisk undervisning och forskning

31.12.2011

Förändring

31.12.2010

Stiftelsefonden

1 463 816,86

0,00

1 463 816,86

I. Souranders minnesfond

154 376,33

0,00

154 376,33

S. och Y. Arvolas minnesfond

247 932,74

0,00

247 932,74

HYIF 1897 -fond

36 850,45

0,00

36 850,45

Dispositionsfond

8 626 996,94

1 654,30

8 625 342,64

Vinst från tidigare år

734 897,53

555 830,02

179 067,51

Årets resultat

16 542,97

-601 045,94

617 588,91

Överfört till dispositionsfond

-1 654,30

60 104,59

-61 758,89

Fondens kapital totalt

11 279 759,52

16 542,97

11 263 216,55

A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning

31.12.2011

Förändring

31.12.2010

Grundkapital

810 548,55

0,00

810 548,55

Dispositionsfond

8 080 366,96

2 088,21

8 078 278,76

Vinst från tidigare år

885 704,94

689 145,56

196 559,38

Årets resultat

20 882,05

-744 835,24

765 717,29

Överfört till dispositionsfond

-2 088,21

74 483,52

-76 571,73

Fondens kapital totalt

9 795 414,30

20 882,05

9 774 532,25

Fonden för Hälsa och Välfärd

31.12.2011

Förändring

31.12.2010

Dispositionsfond

1 588,74

413,74

1 175,00

Årets resultat

413,74

-761,26

1 175,00

Överfört till dispositionsfond

-413,74

761,26

-1 175,00

Fondens kapital totalt

1 588,74

413,74

1 175,00

Fonden för Företagande

31.12.2011

Förändring

31.12.2010

Dispositionsfond

8 229,93

1 150,93

7 079,00

Årets resultat

1 150,93

-5 928,07

7 079,00

Överfört till dispositionsfond

-1 150,93

5 928,07

-7 079,00

Fondens kapital totalt

8 229,93

1 150,93

7 079,00

Förvaltade fonder totalt

27 788 593,92

48 614,10

27 739 979,81


63

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

5.3.7. Övrigt eget kapital

Moderstiftels Koncern

2011 2010 2011 2010 Stiftelsekapital

5 333 073,82

5 333 073,82

5 333 073,82

5 333 073,82

Vinst/förlust från tidigare år

8 559 998,14

8 030 534,43

7 591 350,31

7 899 504,04

Korrigeringspost 0,00 0,00 558,5 0,00 Årets resultat

-398 309,16

529 463,71

-1 409 304,80

-308 153,73

Övrigt eget kapital

13 494 762,80

13 893 071,96

11 515 677,83

12 924 424,13

5.3.8. Långfristigt främmande kapital

Moderstiftelse Koncern

2011 2010 2011 2010 Lån av kommuner och stiftelser

16 049 178,15

16 049 178,15

20 549 178,15

20 549 178,15

Lån av övriga finansinstitut

0,00

0,00

4 275 140,00

6 265 720,74

Kapitallån

0,00

0,00

10 600 000,00

10 600 000,00

Sammanlagt

16 049 178,15

16 049 178,15

35 424 318,15

37 414 898,89

Lån som förfaller senare än efter fem år 16 049 178,15

20 549 178,15

20 549 178,15

Kapitallån

Lån av kommuner och stiftelser

10 600 000,00

10 600 000,00

31 149 178,15

31 149 178,15

Sammanlagt

16 049 178,15

16 049 178,15

16 049 178,15

5.3.9. Kortfristigt främmande kapital

Moderstiftelse Koncern

2011 2010 2011 2010 Leverantörskulder

247 889,38

409 505,70

323 331,35

449 252,42

Skuld pensionspremier

102 744,23

61 380,29

102 744,23

61 380,29

Skuld till Fastighets Ab Arcada Nova

299 289,31

0,00

0,00

0,00

Övriga kortfristiga skulder

365 272,27

421 186,44

2 243 721,74

-368 261,51

Kortfristig del av långfristiga skulder

250 000,00

766 666,66

Ränta på kapitallån till Folkhälsan

424 000,00

637 554,48

Passiva resultatregleringar (väsentligaste posterna) Upplupna semesterlöner

561 042,07

544 893,17

595 849,30

579 529,72

Periodiserad ränteskuld

32 000,00

26 849,29

54 993,36

47 812,37

Periodiserade extra statsunderstöd

320 000,00

390 240,00

320 000,00

390 240,00

Periodiserade projektunderstöd

1 512 806,40

1 291 784,06

1 512 806,40

1 291 784,06

Övriga passiva resultatregleringar

26 828,15

92 022,48

26 985,99

92 022,48

Kortfristigt främmande kapital

3 467 871,81

3 237 861,43

5 854 432,37

3 947 980,97


64

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

5.4. Övriga noter 5.4.1. Givna säkerheter och ansvarsförbindelser Moderstiftelsen Skulder mot vilka aktier ställts som säkerhet

2011

2010

Lån av Helsingfors stad

16 000 000,00

16 000 000,00

Bokföringsvärde av pantsatta aktier

4 200 000,00

4 200 000,00

De pantsatta aktierna avser aktier nr. 1 - 525 i Fab Arcada Nova, vilka utgör 50 % av det totala antalet aktier, och 83 % av Stiftelsen Arcadas aktieinnehav.

Koncern Skulder mot vilka inteckningar i fastigheter ställts som säkerhet

2011

2010

Lån av finansieringsinstitut

9 250 000,00

10 016 666,71

Givna inteckningar

15 500 000,00

14 000 000,00

Fria inteckningar

4 000 000,00

3 000 000,00

Övriga ansvarsförbindelser Helsingfors stad har rätt att av Fastighets Ab Arcada Nova uppbära en tilläggsköpeskilling om 2 850 000 euro om tomten (91-23-100-21) säljs till tredje part inom loppet av tio år räknat från datumet då köpet undertecknats (undertecknats 13.12.2002, 10 år = 13.12.2012). Tilläggsköpeskillingen är bunden till levnadskostnadsindexet. Helsingfors stad har rätt att av bolaget uppbära ett tilläggspris på 9,50 euro/m² i (65 379 euro) om Prakticumhusets tomt (91-23-100-24, 91-23-100-28) säljs till tredje part inom tio år från köpebrevets undertecknande (undertecknats 27.01.2006). Detta tilläggspris motsvarar levnadskostnadsindexets (oktober 1951=100) poängtal 100 och justeras vid uppbäringstidpunkten enligt senaste publicerade indexpoängtal.

5.4.2. Leasingansvar

Moderstiftels Koncern

2011 2010 2011 2010 Förfaller under räkenskapsåret

49 612,14

121 594,00

52 822,44

128 014,60

Förfaller senare

17 064,31

35 509,16

17 064,31

38 719,46

66 676,45

157 103,16

69 886,75

166 734,06


ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter Helsingfors, den 12 mars 2012 Styrelsen för Stiftelsen Arcada

Arne Wessberg Carola Teir-Lehtinen Henrik Wolff ordförande viceordförande verkställande direktör

Henrik Gayer Niklas Geust Nella Ginman

Jussi Laitinen

Revisionsanteckning Över utförd revision har idag avgetts berättelse.

Helsingfors, den 15 mars 2012

Robert Kajander Mikael Paul CGR CGR

Förteckning över använda bokföringsböcker

Bokföringsböcker

Arkiveringssätt

Adb-listor Dag- och huvudbok Reskontraspecifikationer Adb-listor

Verifikatslag Försäljningsfakturor Förvaltade fonderna Inköpsfakturor Kassaverifikat Löneverifikat Memorialverifikat

Elektroniskt Papper Papper eller elektroniskt Papper Papper Papper

65


66

ARCADA ÅRSBERÄTTELSE 2011

Revisionsberättelse Till Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd Vi har reviderat Stiftelsen Arcadas bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2011. Bokslutet omfattar koncernens samt moderstiftelsens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen samt om uppgifter som förutsätts i lagen om stiftelser på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida medlemmarna moderstiftelsens styrelse eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till en handling eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot stiftelsen, eller brutit mot lagen om stiftelser eller stiftelsens stadgar. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i stiftelseledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt uttalande. Uttalande om bokslutet och verksamhetsberättelsen Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens och moderstiftelsens ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria. Andra uttalanden som grundar sig på lagen Stiftelsens medel har placerats på behörigt sätt. De arvoden som betalts till medlemmarna i stiftelsens organ är skäliga. Stiftelsens bokslut och verksamhetsberättelse ger riktiga och tillräckliga uppgifter om stiftelsens verksamhet. Övriga uttalanden Vi förordar fastställande av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt för verkställande direktören för den av oss granskade räkenskapsperioden. Helsingfors, den 15 mars 2012

Mikael Paul Robert Kajander CGR CGR

Förvaltningsrådets utlåtande Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd har idag, 20.4.2012, på sitt möte tagit del av Stiftelsen Arcadas bokslut bestående av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning jämte bilagor samt av revisionsberättelse och verkställande direktörens översikt för år 2011. Förvaltningsrådet anser sig ha fått tillräcklig information av styrelsen och ledningen och har inga anmärkningar angående Arcadas resultat och verksamhet. Förvaltningsrådet godkänner och fastställer för sin del Stiftelsen Arcadas bokslut för år 2011. Helsingfors, den 20 april 2012 Å förvaltningsrådets vägnar

Kristina Wikberg ordförande


KONTAKTUPPGIFTER Arcada Jan-Magnus Janssons plats 1 00550 Helsingfors Tfn 0207 699 699 Fax 0207 699 611 www.arcada.fi

Arcada är ECTS- och DS-certifierad sedan år 2004. Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter (APSLC) har av undervisnings- och kulturministeriet beviljats status av kvalitetsenhet för åren 2010–2012.

ECTS Label

2 0 0 9 - 2 0 1 3 Awarded by the European Commission to

ARCADA - NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA

Arcada - Årsberättelse 2011  
Arcada - Årsberättelse 2011  

Arcadas årsberättelse och bokslut för 2011

Advertisement