Page 1

สารบัญ

Financial Highlight รายงานของคณะกรรมการ รายงานของคณะกรรมการผู้อำนวยการ ประวัติกรรมการ และ ผู้บริหาร ภาวะเศรษฐกิจ และ การแข่งขัน รายงานวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ลักษณะการดำเนินธุรกิจ โครงการในอนาคต และกิจกรรมกับการมีส่วนร่วมในสังคม โครงสร้างการจัดการ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายการระหว่างกัน งบการเงิน โครงสร้างเงินทุน รายงานการถือครองหลักทรัพย์ กรรมการ/ผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

www.satpcl.co.th

2 3 4 5 - 12 13 14 - 18 19 - 25 26 - 29 30 - 45 46 - 50 51 - 80 81 82 83


Financial Highlight

2006

1. Financial Highlight สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2549

2547

2548

(ปรับปรุง)

2547*

(งบเสมือน)

2549

2548

2547

(ปรับปรุง)

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

6.32

5.44

1.55

1.55

6.32

5.44

1.55

กำไรต่อหุ้น (บาท) **

1.48

1.50

2.71

4.34

1.48

1.50

2.71

ผลการดำเนินงาน (พันบาท)

รายได้จากการขาย

4,252,052

3,868,406 2,302,313 3,037,136

1,562,245 1,480,828

750,078

รายได้รวม

4,389,253

4,025,382 2,530,182 3,283,401

1,986,082 1,947,065

1,189,898

กำไรสุทธิ

442,601

442,766

466,487

747,113

442,601

442,766

466,487

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

1,474,292

1,490,886 1,195,138 1,195,138

912,883

858,353

616,071

สินทรัพย์รวม

4,661,129

4,541,157 3,574,718 3,574,718

4,041,881 3,995,504

2,943,394

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินรวม

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,194,269

1,132,866 1,198,126 1,203,217

575,964

589,249

586,634

2,766,096

2,908,579 3,224,653 3,224,653

2,146,848 2,362,926

2,593,330

300,000

300,000

226,000

226,000

300,000

300,000

226,000

1,895,033

1,632,578

350,064

350,064

1,895,033 1,632,578

350,064

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)

25.09%

44.66%

160.03%

256.30%

25.09%

44.66% 152.13%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

24.23%

24.82%

26.85%

N/A

52.67%

62.34%

102.27%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

9.62%

10.91%

13.25%

21.23%

11.01%

12.76%

26.44%

กำไรขั้นต้น (%)

18.98%

20.45%

25.01%

25.08%

21.29%

17.34%

25.77%

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)

1.23

1.32

1.00

0.99

1.58

1.46

1.05

อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน (เท่า)

0.81

0.92

0.74

0.74

1.27

1.24

0.95

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.46

1.78

9.21

9.21

1.13

1.45

7.41

หมายเหตุ

1. * งบเสมือนรวมกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 2. ** ในปี 2549 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 300 ล้านหุ้น ในปี 2548 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 295 ล้านหุ้น ในปี 2547 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 172 ล้านหุ้นงบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


รายงานของคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ในรอบปี 2549 ที่ผ่านมา บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานอยู่ใน

เกณฑ์ที่น่าพอใจ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยลบภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาทางการเมือง อุทกภัยธรรมชาติ และเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว ซึง่ ส่งผลกระทบต่อยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเป็นหลักโดยลดลงจากปีกอ่ นในอัตราร้อยละ 3.11 อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์โดยเฉพาะรถกระบะขนาด 1 ตัน เพื่อ

ส่งออกทัว่ โลก ปัจจัยดังกล่าวยังคงสนับสนุนให้มกี ารเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายเพื่อการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ในอัตราร้อยละ 22.3 จึงส่งผลเกื้อหนุนให้บริษัทฯ มียอดขายรวม ที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 9.93 ซึ่งมีอัตราการเติบโตมากกว่าตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ (ร้อยละ 5.57) ในปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 442.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.40 ของรายได้จากการ ขาย ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2548 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 442.76 ล้านบาท โดยมีผลมาจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นส่งผล โดยตรงต่อต้นทุนการผลิต แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับของกำไรสุทธิได้ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกรมส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของสายการผลิตเพลาข้างใหม่ที่ระยอง จากผลประกอบการที่ดีของบริษัททำให้บริษัทสามารถลดอัตราส่วน ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1.16 เท่าสิ้นปี 2548 เหลือเป็น 0.98 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2550 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งปี ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.78 ของกำไรสุทธิของ SAT หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.11 โดยจ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2549 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจน พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน ที่ ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขอให้ ทุกท่านมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวพร้อม ทั้งจะกำกับดูแลให้บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งเน้นจริยธรรมธุรกิจ ความโปร่งใสและการตรวจสอบได้เป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
รายงานของกรรมการผู้อำนวยการ เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการจากปัจจัยเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ปัญหาทางการเมือง และอุทกภัยธรรมชาติที่เกิด ขึ้นในรอบปี 2549 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศมีอัตรา เติบโตเพียงร้อยละ 5.57 เป็นผลจากยอดขายเพือ่ การส่งออกเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นในอัตราร้อย ละ 22.3 แต่ยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงจากปีกอ่ นในอัตราร้อยละ 3.11 สำหรับปี 2549 บริษัทฯ สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด โดยมียอดขายรวมที่ขยายตัว ในอัตราร้อยละ 9.93 ซึ่งมีอัตราการเติบโตมากกว่าตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ ถึงแม้ว่าบริษัทมียอดขายที่มากกว่าปีก่อนนั้น แต่ต้นทุนการผลิตของบริษัท

ก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันอันเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการขายและบริหารเพื่อคงรักษาระดับของกำไรสุทธิ ได้ ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2549 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 442.60 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว นอกจากการสร้างผลประกอบการให้บรรลุได้ตามเป้าหมายแล้วในปี 2549 บริษัทได้มี โครงการลงทุนที่สำคัญเพื่อรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้าดังนี้ 1. บริษทั ฯได้ลงทุนเพิม่ สายการผลิตเพลาข้าง 1 สาย (G Line Machine) ทีจ่ งั หวัดระยองด้วยมูลค่าเงินลงทุน139 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั มีคำสั่ง การผลิตรวม 2,348,010 ชิ้นต่อปี 2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จำกัด ได้ดำเนินการซื้อ ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จำนวน 83 ไร่ รวมมูลค่า

ทั้งสิ้น 141 ล้านบาท และมีการก่อสร้างอาคารของโรงงานแห่งใหม่ด้วย มูลค่าอีก 99 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในองค์กร ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ฝ่ายบริหารจึงได้ กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการผลิต ยกระดับศักยภาพบุคลากร และมุ่งสร้างทักษะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการเชิงนวัตกรรม องค์กร พร้อมกับการยกระดับคุณภาพของการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียมีความมั่นใจในระบบ และวิธีบริหารจัดการว่า มีการกำกับดูแลที่จะ ช่วยรักษา และเพิ่มพูนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง มีความ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ ให้การสนับสนุน บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะเติบโตก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง ตลอดไป

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


กรรมการบริษัท

4

7

9 5

2

1

6

8

3

1. นายชีระ ภาณุพงศ์

6. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูอ้ ำนวยการ

รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / กรรมการบริหาร

7. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์

3. นายปัญจะ เสนาดิสัย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

4. นายรังสิน สืบแสง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

5. นายวรนิต จารุมาศ

8. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

9. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
ผู้บริหารบริษัทรายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


ประวัติกรรมการ และผู้บริหาร 1. นายชีระ ภาณุพงศ์

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา Master of Science (Economics), School of Economics and Political Science, University of London (United Kingdom) Bachelor of Commerce (Accountancy), Hons: University of Leeds (United Kingdom) ธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Industrial Project Evaluation Course, Economic Development Institute, IBRD ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 20

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร ประธานกรรมการ 2000 และ หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประสบการณ์การทํางาน : 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 2537 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น 2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อมตะ (เวียดนาม) 2535 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) 2535 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ทุนเท็กซ์ ปิโตรเคมีคอล 2535 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. ทีพีที ยูทิลิตี้

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์

รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ/กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 9)

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประสบการณ์การทํางาน : 2547 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 2541 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ยามาดะ สมบูรณ์ 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อาซาฮี เทค อลูมิเนียม 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
ประวัติกรรมการ และผู้บริหาร 3. นายปัญจะ เสนาดิสัย

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา Master of Business Administration (MBA), Suffolk University (USA) การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประสบการณ์การทํางาน : 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2547 – 2549 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 2546 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2542 – 2549 กรรมการ / ที่ปรึกษา / กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2526 – ปัจจุบัน กรรมการ / ที่ปรึกษา

4. นายรังสิน สืบแสง

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. ไพลอน บมจ. เดวา พร็อพเพอร์ตี้ บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. เทคนิคคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา บมจ. ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ บจ. บี เอ็ม เอส บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอร์ส บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา Master of Business Administration (Finance), St.Louis University, U.S.A. การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประสบการณ์การทํางาน : 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สวีเดนมอเตอร์ส 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. บัตรกรุงไทย 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. วาไทยอุตสาหกรรม 2532 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. สราญชล ดีเวลล็อปเม้นท์รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


5. นายวรนิต จารุมาศ

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา Mississippi State University ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร FN สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประสบการณ์การทํางาน : 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

6. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

บจ. จี. วาย. เฮลท์ โปรดักส์ บจ. จี.อี.แอล เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิส บจ. เยนเนอรัล อาร์คิเตกเชอรัล พรีคาสท์ คอนกรีต บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / กรรมการผู้อํานวยการ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล Eckert Technology Institute (Germany) การอบรม : ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประสบการณ์การทํางาน : 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี กรรมการผู้อํานวยการ 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานบริหาร บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานบริหาร บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานบริหาร บจ. นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานบริหาร บจ. สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง 2538 – 2547 กรรมการ / ประธานบริหาร บจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
ประวัติกรรมการ และผู้บริหาร 7. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ/ รองกรรมการผู้อํานวยการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) Master of Industrial Engineering, Waseda University (Japan) ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร FN สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance Skill Update for Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประสบการณ์การทํางาน : 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้อํานวยการบริหาร 2547 – 2549 กรรมการ / รองกรรมการอํานวยการอาวุโส - ปฏิบัติการบริษัทย่อย 2547 – 2549 รักษาการกรรมการผู้จัดการ 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานบริหาร 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานบริหาร 2546 – 2547 กรรมการ / รองประธานบริหาร

8. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล บจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

กรรมการผู ้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / รองกรรมการผู้อํานวยการ สํานักกรรมการผู้อํานวยการ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Bachelor of Business Administration in Finance and Management (BBA), Simon Fraser University (Canada)

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประสบการณ์การทํางาน : 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้อํานวยการ - บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี สํานักกรรมการผู้อํานวยการ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล 2547 – 2549 กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป - บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2540 – 2546 กรรมการ / ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล

10

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


9. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา Master of Business Administration, University of Pennsylvania (USA) Master of Science, Operation Research, University of Michigan (USA) ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประสบการณ์การทํางาน : 2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเชียบุ๊คส์ 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีสซี่บาย 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. อัลตัส แอดไวซอรี่

10. นายโยชิทะกะ โอบายาชิ

รองกรรมการผู ้อํานวยการอาวุโส - สายการขายและการตลาด

คุณวุฒิทางการศึกษา Bachelor of Machinery Engineering, National Nagoya Technical University (Japan) ประสบการณ์การทํางาน : 2547 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส - บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี สายการขายและการตลาด 2547 – 2549 รักษาการรองกรรมการอํานวยการ - ปฏิบัติการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 2539 – 2547 รองประธานบริหาร – การตลาด บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล

11. นายชํานาญ ธรรมเจริญ

รองกรรมการผู้อํานวยการ สายปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา Certificate of Management Development, University of Pennsylvania ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทํางาน : 2550 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อํานวยการ สายปฏิบัติการ 2547 – 2549 รองกรรมการอํานวยการ – สํานักงานกรรมการอํานวยการ 2546 – 2547 ผู้จัดการทั่วไป 2544 – 2545 กรรมการผู้จัดการ

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

บจ. ลาฟาร์จสยาม รูฟฟิ่ง บจ. สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี)

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

11


ประวัติกรรมการ และผู้บริหาร 12. นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ

รองกรรมการผู ้อํานวยการ สายการเงินและบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา M.A. Executive Master of Accountancy จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทํางาน : 2550 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อํานวยการ สายการเงินและบัญชี บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 2547 – 2549 รองกรรมการอํานวยการ - สายการเงินและบริหาร บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 2545 – 2547 ผู้อํานวยการบริหาร บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล 2538 – 2544 ผู้จัดการทั่วไป นโยบาย / วางแผน บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล การเงินและสารสนเทศ

13. นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์

รองกรรมการผู้อํานวยการ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

คุณวุฒิทางการศึกษา Master of Science in Business and Administration, Strayer College (USA) ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทํางาน : 2550 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อํานวยการ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 2545 – 2549 กรรมการผู้จัดการ 2543 – 2544 ผู้จัดการทั่วไป 2540 - 2542 ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานกลางบริหารและทรัพยากรบุคคล 2539 - 2540 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

14. นายวิชัย ศรีมาวรรณ์

บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม บจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล บจ. คาเธ่ย์ลีสแพลน

รองกรรมการผู ้อํานวยการ สายจัดซื้อและโลจิสติกส์

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การทํางาน : 2550 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อํานวยการ สายจัดซื้อและโลจิสติกส์ 2548 – 2549 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายนโยบายและวางแผน 2547 – 2548 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 2543 – 2547 ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

12

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล


ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน 4. ภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขัน แนวโน้มสภาวะการตลาดในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ในปี 2549 ประเทศไทยประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของราคาน้ำมัน ความมั่นคงทางด้านการเมือง ปัญหาในพื้นที่แถบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งอุทกภัยต่างๆ ทำให้ยอด ขายรถยนต์ภายในประเทศลดลงเหลือเพียง 649,078 คัน หรือลดลง ร้อยละ 3 จากปีก่อน ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ จึงได้มีการเพิ่มยอดการส่งออกให้มากขึ้น โดยยอดส่งออกแบบ CBU ปี 2549 มีจำนวน 538,966 คัน เพิ่ม ขึน้ ถึง ร้อยละ 22 จากปีทผี่ า่ นมา หากพิจารณาถึงยอดผลิตรถยนต์ประจำปี 2549 จะมีจำนวน 1,188,044 คัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.57 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 ตารางที่ 1 สถิติยอดประกอบรถยนต์ ในประเทศไทย รถเพื่อการ ยอดรวมรถเพื่อ ปี รถยนต์นั่ง รถกระบะขนาด 1 ตัน พาณิชย์อื่นๆ การพาณิชย์ ยอดรวมทั้งหมด อัตราการเติบโต (คัน) (คัน) (คัน) (คัน) (%) (คัน) 2547 304,349 597,914 25,818 623,732 928,081 23.66 2548 277,603 822,867 24,846 847,713 1,125,316 21.25 2549 298,819 868,118 21,107 889,225 1,188,044 5.57 ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทย แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยใน 2 - 3 ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโต ประมาณร้อยละ 5 - 8 ต่อปี โดยคาดว่ายอดขายในประเทศจะคงทีแ่ ละเติบโตไม่มากนัก จะมีเพียงการส่งออก ทีม่ อี ตั ราเจริญเติบโตทีส่ งู กว่า ซึง่ การแข็งของค่าเงินบาทมีผลกระทบต่อการส่งออกรถยนต์บา้ ง โดยมีการคาดการณ์

ว่าในปี 2550 ตลาดโดยรวมจะเติบโตเพียงร้อยละ 8 - 10 ต่อปี และมียอดผลิตรถยนต์ทุกประเภทประมาณ 1.2 1.3 ล้านคัน โดยเป็นรถยนต์กระบะขนาด 1 ตันร้อยละ 73 รถยนต์นั่งร้อยละ 24 และรถยนต์อื่นๆ อีกร้อยละ 3 การผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่จะเน้นตลาดส่งออกซึ่งคาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 12 อย่างไรก็ตามโครงการในอนาคตของรัฐบาลจะมีการสนับสนุนโครงการรถยนต์ขนาดเล็ก เพื่อให้เป็น ผลิตภัณฑ์หลักของประเทศรองจากรถยนต์กระบะขนาด 1 ตัน ซึ่งมีค่ายรถยนต์ให้การสนับสนุนหลายราย นอกจากนั้นทางผู้ผลิตรถยนต์บางรายยังสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายอะไหล่ ในเขต ภูมิภาคเอเชีย แสดงให้เห็นว่าอนาคตของธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ยังเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ภาวะการแข่งขัน ของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ก็มีทิศทางที่สูงขึ้นโดยพิจารณาจากการลงทุนของผู้ผลิตชิ้นส่วนจากต่างประเทศที่ เข้ามาตั้งฐานผลิตในไทยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งทางผู้ผลิตรถยนต์ยังมีนโยบายการคัดเลือก Supplier แบบ Global Sourcing ทำให้คู่แข่งขันไม่ ได้จำกัดอยู่แค่เพียงภายในประเทศเท่านั้น ดังนั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จึงต้องพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านแรงงาน, ทางด้านเครื่องจักร, เทคโนโลยี, ขีดความสามารถในการวิจัย และการพัฒนา เพื่อใช้ ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนในการผลิต

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

13


รายงานวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 5. คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร ภาพรวมของธุรกิจปี 2549

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยรายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากการ

ขายผลิตภัณฑ์ชนิ้ ส่วนรถยนต์ เช่น เพลาข้าง แหนบแผ่น จานเบรก เบรกดุม เหล็กกันโคลง และเหล็กสปริงขด เป็นต้น โดยเป็นการจำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ (Original – Equipment Market) ที่อยู่ในประเทศ เป็นหลัก ภาวะโดยรวมปัจจัยด้านราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เสถียรภาพด้าน ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยทางการเมือง และความไม่สงบทางภาคใต้ยังเป็น ปัจจัยลบต่อภาคอุตสาหกรรม แต่ ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในประเทศไทยเนื่องจากการเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนีย้ ังคงช่วยกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ จึงทำให้ความ ต้องการในชิ้นส่วนสำหรับประกอบรถยนต์นั้นเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในขณะที่ ผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต แต่เพราะทางบริษัทฯ ยังคงการปรับปรุง กระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่น การลดการสูญเสีย การลด Cycle Time และปรับสายการผลิตเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ตลอดจนได้รับประโยชน์จากขนาดการผลิต (Economy of Scale) จึงทำให้บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับของกำไรสุทธิได้

การวิเคราะห์กำไรขาดทุน

การวิเคราะห์รายได้

ในปี 2549 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 4,389 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 364 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9 แบ่งเป็นรายได้ จากการขายสินค้าจำนวน 4,252 ล้านบาท รายได้อื่นๆ จำนวน 127 ล้านบาท และรายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นผล มาจากทั้งปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า และราคาขาย ต่อหน่วยของสินค้าบางรายการที่สูงขึ้น จากการปรับราคาขายเพื่อให้สอดคล้องกับราคาของต้นทุนวัตถุดิบที่ สูงขึ้น จากงบการเงินรวม พบว่ารายได้ตามสายผลิตภัณฑ์ ในปี 2549 และปี 2548 มีรายได้จากการขาย สินค้าของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มาจากการขายเพลาข้างเป็นส่วนใหญ่ จำนวน 1,518 ล้านบาทและ 1,395 ล้านบาท (ตามลำดับ) รายได้จากการขายสินค้าของบริษัท สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด มาจากการขายจานเบรกและเบรกดุมเป็นส่วนใหญ่จำนวน 413 ล้านบาท และ 365 ล้านบาท (ตามลำดับ) และรายได้จากการขายสินค้าของบริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล มาจากการขายแหนบแผ่นเป็นส่วนใหญ่จำนวน 635 ล้านบาทและ 613 ล้านบาท (ตามลำดับ)

การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายและบริการ ในปี 2549 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย 3,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 368 ล้านบาทหรือคิดเป็น

ร้อยละ 12 ตามสัดส่วนการขายที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาสัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายปี 2549 คิดเป็น ร้อยละ 81 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1 เนื่องจากผลกระทบจากราคาวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และภาวะ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ขณะที่บริษัทได้มีการขยายโรงงานที่ระยอง 2 แห่ง ส่งผลให้มีค่าเสื่อมราคา เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

14

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2549 เท่ากับ 303 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6 เนื่องจากการปรับขึ้น เงิ น เดื อ นประจำปี แ ละการเพิ่ ม ขึ้ น ของพนั ก งานระดั บ

ผู้บริหาร รวมถึงการเพิ่มกำลังคนของหน่วยงานสนับสนุน จากการขยายโรงงานที่จังหวัดระยอง 2 แห่ง

ดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2549 เท่ากับ 94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 ล้านบาทหรือ

คิดเป็นร้อยละ 2 เนื่องจากบริษัทฯ มีวงเงินกู้เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2549 สำหรับ โครงการขยายกำลังการผลิต Axle Shaft (Line G) ของบริษัทสมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อัตราดอกเบี้ย MLR-1.25% ต่อปี และวงเงินกู้ 174 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโรงงานแหล่งใหม่ที่ จังหวัดระยอง ของบริษัทย่อย (บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด) ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ เบิกเงินกู้ดังกล่าวจำนวน 28 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-1.25% ต่อปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2549 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 104 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 22 ล้านบาทหรือคิด เป็นร้อยละ 18 เนื่องจากในปีนี้บริษัทฯ ได้สิทธิการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 รวมถึงบริษัทมีสาขาที่จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI โดย ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

กำไรจากการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทย่อย ดอกเบี้ย จ่าย และภาษีเงินได้ ในปี 2549 จำนวน 631 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 ล้านบาทหรือคิดเป็น

ร้อยละ 0.5 จากรายได้จากการขายสินค้าเป็นหลัก กำไรสุทธิ ในปี 2549 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 443 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้จากการขาย สินค้า ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2548 ที่มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 443 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้จากการ ขายสินค้า สัดส่วนกำไรต่อรายได้จากการขายสินค้าลงลดร้อยละ 1 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นและค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 เท่ากับ 4,661 ล้านบาท และ 4,541 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 120 ล้านบาทหรือ คิดเป็นร้อยละ 3 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ (1) สินทรัพย์ถาวร บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินที่จังหวัดระยอง เพิ่ม และดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงงาน เพื่อขยายโรงงานของบริษัทและเครื่องจักรใหม่สำหรับการ ลงทุนในโครงการขยายสายงานการผลิตเพื่อรองรับความต้องการและปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่ม ขึ้นของกลุ่มบริษัท และ (2) ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือเนื่องจากปริมาณยอดขายที่สูงขึ้น

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

15


ลูกหนี้การค้า บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 784 ล้านบาท และเท่ากับ 754 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เนื่องจากจำนวนและ ราคาของสินค้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยยอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สะท้อนระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย ประมาณ 66 วัน ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2548 ทั้งนี้ ระยะ เวลาการชำระหนี้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ที่มี ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นกลุม่ OEM ซึ่งมีเครดิตเทอมค่อนข้างแน่นอน เงินลงทุน ปี 2549 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสียที่บันทึกในงบดุลเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 1,315 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธี ส่วนได้เสียที่บันทึกในงบดุลเฉพาะบริษัท เท่ากับ 1,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 วันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 184 ล้านบาทเป็น 640 ล้านบาท โดยออก หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 456,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดให้ บริษัทฯ และนำเงินทั้งสิ้นจากการเพิ่มทุนดังกล่าวชำระหนี้เงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียน การเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติ พิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 640 ล้านบาทเป็น 160 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทย่อย จากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 250 บาท โดยนำเงินลดทุน จำนวน 480 ล้านบาทไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทย่อย และบริษัทย่อยจดทะเบียนลดทุนกับ กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 วันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท บางกอกสปริ ง อิ น ดั ส เตรียล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 106 ล้านบาทเป็น 520 ล้านบาท โดยออก หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 414,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดให้ บริษัทฯ และนำเงินทั้งสิ้นจากการเพิ่มทุนดังกล่าวชำระหนี้เงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียน การเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อยได้มีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 520 ล้านบาทเป็น 130 ล้านบาท โดยการ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทย่อย จากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 250 บาท โดยนำเงินลดทุนจำนวน 390 ล้านบาทไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทย่อย และบริษัทย่อย จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 ซึ่งในระหว่างปีมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท สมบูรณ์หล่อ เหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด มีมติพิเศษอนุมัติการลดทุน จดทะเบียนของ 2 บริษัทจาก 1,160 ล้านบาท เป็น 290 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของ หุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 250 บาท โดยนำเงินลดทุนจำนวน 870 ล้านบาท ไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนลดทุน กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549

16

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


ในระหว่างปี ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติพิเศษให้เลิกบริษัท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 และเสร็จสิ้นการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทที่ เกี่ยวข้องจำนวน 105 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนใน บริษัทยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด บริษัทนิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด บริษัทสมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว ในปี 2549 เท่ากับ 73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2548 เท่ากับ 23 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทย่อยสองแห่งได้ขายเงินลงทุนทั้งหมด ในบริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาหุ้นละ 88.41 บาท และ 20.71 บาท ตามลำดับ รวมเป็นเงิน 12.8 ล้านบาท และ 1.8 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวได้รวมอยู่ ในผลการดำเนินงานสำหรับปี 2548 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 2,873 ล้านบาท และปี 2548 มีจำนวน 2,737 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ก่อสร้างอาคารโรงงาน และเครื่องจักรใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ่ม ที่ โรงงาน จ.ระยอง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประมาณ 802 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากที่บริษัทฯ ได้มีการประเมินมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในปี 2546 สำหรับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์มีการตัดจำหน่ายตามระยะเวลาใช้ งานที่เหลือของสินทรัพย์แต่ละประเภท หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 2,766 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น เท่ากับ 1,194 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว เท่ากับ 1,572 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปีก่อน 143 ล้านบาทหรือคิด เป็นร้อยละ 5 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว เป็นจำนวนรวม 26 ล้านบาท และเจ้าหนี้การ ค้ากิจการลดลง 54 ล้านบาท รวมถึงหนี้สินอื่นลดลง 63 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินประกันและค่าก่อสร้าง อาคารโรงงานตามโครงการขยายสายการผลิตที่ระยองในปีก่อน 14 ล้านบาท และตั้งโบนัสค้างจ่ายลดลง 24 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง 8 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น โครงสร้างเงินทุน บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 1,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 262 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16 โดยบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรประจำปี 2548 ส่วนที่เหลือ แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 75 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวม เป็นเงิน 60 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 กันยายน 2549 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มี โครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 2,766 ล้าน บาทและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,895 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1.45 เท่า

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

17


การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ

มีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานสุทธิ จำนวน 497 และ 544 ล้านบาท (ตามลำดับ) กระแสเงินสด จากกิจกรรมลงทุนติดลบ 420 และ 839 ล้านบาท (ตามลำดับ) เป็นผลมาจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรในปี 2549 จำนวน 420 ล้านบาท และ ปี 2548 จำนวน 824 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายงานในโครงการ ต่างๆ ของบริษัทเป็นหลัก และมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบในปี 2549 จำนวน 180 ล้าน บาท เป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผล และในปี 2548 มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นบวก 385 ล้านบาท จากการออกจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุน การเติบโตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ คือ ได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐฯ และภายในปี 2553 รัฐบาลมีเป้าหมายให้ประเทศไทยประกอบรถยนต์ให้ ได้ 1.8 ล้านคัน ซึ่งใน ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ต่างๆ ได้มีการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย โดยที่กลุ่มบริษัทได้ เพิ่มโอกาสและศักยภาพด้านการตลาดด้วยการขยายการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดรถยนต์ ในอนาคตเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้ทำการตกลงทำเขตการค้าเสรี (FTA) กับหลายๆ ประเทศ จึง ถือเป็นช่องทางให้ผู้ผลิตจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เข้ามาแข่งขันในเรื่องของต้นทุน ที่ต่ำกว่าได้ โดยบริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านต้นทุน โดยนำ การบริหารห่วงโซ่อุปทานมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยการเพิ่มขีดความ สามารถในการออกแบบเชิงวิศวกรรม การวิจัยและพัฒนา เพื่อลดต้นทุนการผลิตลง และเป็นที่ยอมรับของ ผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลก นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ยานยนต์โดยได้วางแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน โดยการสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน การยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้า การพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กร โดยดำเนิน การในแนวทางของบรรษัทภิบาล และปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของตลาด หลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องคำนึงถึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่มีผลกระทบในทางบวกต่อบริษัทฯ คือ ในระหว่างปี 2548 บริษัทฯ ได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับโครงการขยายกำลังการผลิตเพลาข้าง (Axle Shaft) ที่จังหวัดระยอง เป็น ระยะเวลา 8 ปี โดยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะหมดอายุลงในปี 2556 นอกจากนั้น ในปี 2549 อัตราภาษี เงินได้ของบริษัทอยู่ในอัตราร้อยละ 25 จากอัตราปกติร้อยละ 30 เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

18

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


ลักษณะการดำเนินธุรกิจ 6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6.1 ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ความเป็นมาของธุรกิจของบริษัทในกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SAT“) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท โดยบุคคลในตระกูลกิตะพาณิชย์ และบริษัทบางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ เพลาข้าง (Axle Shaft) มี โรงงานและสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท สมบูรณ์ (“กลุ่มบริษัท” หรือ “SBG”) ที่ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) บริษัท ฯ (“SAT”) 2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (“SBM”) และ 3) บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด (“BSK”) โดยมีที่ตั้งโรงงานและสำนักงานในบริเวณที่ ติดต่อกัน ในปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในอีก 2 บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ มีดังนี้ ปี 2505 ปี 2518

• ตระกูลกิตะพาณิชย์ ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบูรณ์ สปริง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิก ที่ผลิตสปริงสำหรับยานยนต์ในประเทศไทย ต่อมาภายหลังได้ขายสินทรัพย์ให้กับ บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด และปิดกิจการภายในเวลาต่อมา

ปี 2520

• เริ่มก่อตั้งบริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 25 ล้านบาท โดยบุคคลในตระกูลกิตะพาณิชย์ และเริ่มดำเนินการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ให้กับผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer) เป็นครั้งแรก

ปี 2538

• เริ่มก่อตั้งบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 80

• เริ่มก่อตั้งบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ม แรก 4 ล้านบาท โดยบุคคลในตระกูลกิตะพาณิชย์

ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นตระกูลกิตะพาณิชย์ และบริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด • บริษัทฯ ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ Gohsyu Corporation (Japan) และ Ibara Seiki Company Limited (Japan)

ปี 2540 - 2542 • กลุ่มบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002, QS 9000 และ ISO 14001 ปี 2543

• BSK ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ เนื่องจากผลของภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และการลอยตัวของค่าเงินบาท

ปี 2544

• SBM และ SAT ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ เนื่องจากผลของภาวะ วิกฤติเศรษฐกิจ และการลอยตัวของค่าเงินบาท

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

19


ปี 2545

• SATAT เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นชาวญี่ปุ่นและพันธมิตรไทย และได้ทำสัญญาจ้าง SAT ในการบริหารงาน

ปี 2546

• SAT, SBM และ BSK มีการแก้ ไขสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ทำในปี 2543 และ ปี 2544 • เดือนมีนาคม กลุ่มบริษัทสมบูรณ์มีการปรับโครงสร้างธุรกิจและทำการรี ไฟแนนซ์ และผู้ถือหุ้นตระกูลกิตะพาณิชย์ ได้จัดตั้งบริษัทสมบูรณ์โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อเข้าซื้อหุ้น ของบริษัทฯ จาก SATAT • บริษัทฯ เข้าซื้อ SBM และ BSK จากบุคคลในตระกูลกิตะพาณิชย์ และซื้อ SATAT จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสามบริษัทร้อยละ 99.99 • ในระหว่างการจัดโครงสร้างการถือหุ้น กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการกู้ยืมเงินกับเจ้าหนี้ ใหม่ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ทำสัญญากับเจ้าหนี้ ใหม่ ในฐานะผู้กู้พร้อมชำระหนี้คืนให้กับ เจ้าหนี้เดิมของ SBM, BSK และ SATAT ทั้งหมด เนื่องจากเงื่อนไขสัญญาเงินกู้กับ เจ้าหนี้ ใหม่ทำให้กลุ่มบริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารงานและขยายธุรกิจในอนาคต มากยิ่งขึ้น • เดือนพฤษภาคม หลังจากที่บริษัทสมบูรณ์โฮลดิ้ง จำกัด เข้าซื้อบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 80 ล้านบาทเป็น 226 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้น เดิม • เดือนมิถุนายน กองทุนเพื่อการร่วมลงทุนซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือ หุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 13.27 ของบริษัทฯ

ปี 2547

• เดือนกรกฎาคม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชน จำกัด พร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 226 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดย การออกหุ้นสามัญจำนวน 74 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้กับ ประชาชน ปี 2548

ปี 2549

20

• เดือนมกราคม บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจากหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 74 ล้านหุ้น จำนวน 928 ล้านบาท และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • เดือนมีนาคม โรงงานแห่งใหม่ของบริษทั ฯ ทีจ่ งั หวัดระยองเริม่ ดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ • เดือนมิถุนายน บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 • เดือนตุลาคม SAT รับโอนกิจการโดยการซื้อทรัพย์สินและรับโอนหนี้สินทั้งหมดของ SATAT • เดือนตุลาคม เพิ่มทุน SBM จาก 184 ล้านบาท เป็น 640 ล้านบาท • เดือนตุลาคม เพิ่มทุน BSK จาก 106 ล้านบาท เป็น 520 ล้านบาท • เดือนมกราคม บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นบริษัทที่คำนวณดัชนี SET 100 • SBM ซื้อที่ดิน 83 ไร่ ในนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ของ SBM ซึ่งได้แล้วเสร็จในเดือน ก.พ. 2550 • เดือนมีนาคม SBM ลดทุนจดทะเบียนจาก 640 ล้านบาท เหลือ 160 ล้านบาท และ BSK ลดทุนจดทะเบียนจาก 520 ล้านบาท เหลือ 130 ล้านบาท เพื่อชดเชยยอด ขาดทุนสะสมของทั้งสองบริษัท

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


6.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์ รถกระบะ รถบรรทุกและอุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้า โดยกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”) การดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่ม มีนโยบายมุ่งหวังการทำกำไรสูงสุด โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แตก ต่างกัน ในด้านการดำเนินงานนั้นแต่ละบริษัทจะมีการดำเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit “BU”) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ ในการกำหนดนโยบายรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละ บริษัทนำไปปฏิบัติใช้ซึ่งหมายถึง SAT, SBM และ BSK ซึ่งผู้บริหารฝ่ายโรงงานของบริษัทย่อยจะต้องรายงาน การปฏิบตั งิ านต่อรองกรรมการผูอ้ ำนวยการ - สายปฏิบตั กิ าร และผูบ้ ริหารฝ่ายอืน่ จะต้องรายงานการปฏิบัติ งานต่อรองกรรมการผูอ้ ำนวยการตามสายงานต่างๆ ซึง่ เป็นผูด้ แู ลและรับผิดชอบการปฏิบตั งิ านของบริษทั ย่อยทัง้ 2 บริษทั โดยจะรายงานต่อกรรมการผูอ้ ำนวยการของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ในด้านการดำเนินงานผูบ้ ริหารของ แต่ละบริษัทมีการกำหนด เป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลร่วมกัน โดยจัดให้มีการ ประชุมเป็นประจำในการประชุมผู้บริหารของกลุ่มบริษัท (Executive Committee)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 100% บ. สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 26.67%

ตระกูลกิตะพาณิชย์ 25.89%

Thailand Equity Fund คณะกรรมการ 10.00%

ผูคณะกรรมการ ้ถือหุ้นรายย่อย 37.44%

บ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SAT

บ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จำกัด SBM

99.99%

99.99%

บ. ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำกัด*

21.25%

20%

บ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด BSK

บ. ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด* 2.90% บ. นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด* 1.80% บ. สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด*

* ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือในบริษัทที่เกี่ยวข้องนี้เกินร้อยละ 10

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

21


ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ บริษัท

ผลิตภัณฑ์หลัก

ประเภทลูกค้า

ลูกค้าหลัก

บริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เพลาข้าง (Axle Shaft)

รถกระบะ

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

เพลาแหนบ (Trunnion Shaft)

รถบรรทุก 10 ล้อ

บจ. โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย

(SAT)

Auto Alliance Thailand Co., Ltd. บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) Mitsubishi Motors Corporation (Japan)

บริษัทสมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จำกัด

จานเบรก (Disc Brake)

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

เบรกดุม (Drum Brake)

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

ท่อร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold)

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร

ยจ. ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง

จานไฟ & ดุมล้อช่วยแรง (Fly Wheel Comp & Fly Wheel)

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร

Auto Alliance Thailand Co., Ltd.,

บจ. ฮี โน่ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง

แท่นยึด (Bracket)

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร

บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

(SBM)

บริษัทบางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด

แหนบแผ่น (Leaf Spring)

รถกระบะ & รถบรรทุก

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar)

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร

Mitsubishi Steel Manufacturing Co., Ltd.

สปริงขดขึ้นรูปร้อน (Hot Coil Spring)

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

สปริงขดขึ้นรูปเย็น (Cold Coil Spring)

บจ. โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย

วาล์ว (Valve) และ พุชรอด (Push Rod)

เครื่องยนต์อเนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ อเนกประสงค์

บจ. สยามนิสสัน ออโตโมบิล

(BSK)

เครื่องมือที่ ใช้ ในการผลิต (Tooling, Jig Fixture และ Mold)

บจ. ย่งกี่ (1995)

ใช้ภายในของบริษัทในกลุ่ม

นอกเหนือจาก 2 บริษัทย่อยที่ ได้กล่าวมาแล้ว กลุ่มบริษัทสมบูรณ์มีเงินลงทุนในบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่ง SBM และ BSK เป็นบริษัทผู้ลงทุน โดยเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีรายละเอียดดังนี้ ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)

% ลงทุน

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด

150.00

20.00

ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ แกนพวงมาลัย ปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำมัน

บริษัทนิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด บริษัทสมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

732.60 300.00

2.90 1.80

บริษัทซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำกัด

72.00

21.25

ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทระบบเบรก ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ลูกหมาก คันชัก และคันส่ง (Tie Rod End) ผลิ ต และจำหน่ า ยสิ น ค้ า ประเภททรายเคลื อ บเรซิ น สำหรั บ งานหล่ อ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

22

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


6.3 โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแยกตามผลิตภัณฑ์หลักในปี 2548 และปี 2549 สามารถจำแนกได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์

ดำเนินการโดย

% การถือหุ้นของ บริษัท

งบการเงินปี 2548 รายได้ % 1,395 35 613 15 365 9 201 5 167 4 139 3.5 140 3.5 848 21 3,868 96 156 4 4,024 100

เพลาข้าง SAT แหนบแผ่น BSK 99.99 จานเบรกและเบรกดุม SBM 99.99 เหล็กกันโคลง BSK 99.99 สปริงขด BSK 99.99 ท่อร่วมไอเสีย SBM 99.99 จานไฟและดุมล้อช่วยแรง SBM 99.99 อื่นๆ* รวมรายได้จากการขายสินค้า รายได้อื่นๆ รวมรายได้ หมายเหตุ เช่น เพลาแหนบ วาล์ว พุชรอด แท่นยึด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งสิ้นรวมกันกว่า 20 รายการ * ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ

งบการเงินปี 2549 รายได้ % 1,518 35 635 14 413 9 245 6 207 5 195 4 165 4 874 20 4,252 97 137 3 4,389 100

6.4 เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นการผลิต ชิ้นส่วนประกอบ และชิ้นส่วนย่อยสำเร็จรูปที่ ใช้ ในกระบวนการทุบขึ้นรูป การหล่อเหล็ก โดยการขยายตลาดทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และมีมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ เน้น การผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ ราคาเป็นที่ยอมรับ และส่งมอบตรงเวลา บริษทั ฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินงานเพือ่ ศึกษาความเป็นไปได้ ในการขยายกำลังการผลิตงานหล่อเหล็ก เนื่องจากแนวโน้มความต้องการของลูกค้าในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า คาดว่าความต้องการของลูกค้าจะสูงถึง 33,000 ตัน/ปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิต 11,400 ตัน/ปี และจำเป็นต้องซื้องานหล่อเหล็กจาก ภายนอกที่มีกำไรน้อยกว่างานหล่อเหล็กที่บริษัทผลิตเอง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการผลิตชิ้นส่วนประกอบ (Module) ให้กับลูกค้าประกอบรถยนต์รายหนึ่ง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการผลิตชิ้นส่วนย่อยในกระบวนการหล่อเหล็ก และกระบวนการทุบขึ้นรูปที่มีความแม่นยำสูงขึ้น และ ประกอบเป็น Module ซึ่งคาดว่าผลตอบแทนการลงทุนในโครงการนี้จะให้ผลตอบแทนในระดับที่ดี

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

23


6.5 ปัจจัยความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในทุกด้าน ให้มีความ เหมาะสม และมอบหมายให้ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การ บริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงานผ่าน Risk Champion และให้รายงานผลการบริหารความ เสี่ยงตามแผนเป็นประจำทุกไตรมาส ต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

ปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้ 1. ความเสี่ยงด้านการเงิน

1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทฯ มีการนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ (เหล็ก) โดยสั่งซื้อผ่านตัวแทน จำหน่ายในประเทศ และซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการลดผลกระทบจาก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อสร้างสมดุลของสินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ปี 2548 - 2549 บริษัทฯ มีการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ และปริมาณการสั่งซื้อเหล็ก คิดเป็น ร้อยละ 90 และ ร้อยละ 60.26 ของปริมาณการซื้อโดยรวม ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบและสร้างสมดุลของ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการซื้อสัญญา ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า หรือ Forward Contract อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่าย และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 14.30 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มยอดขายจากการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถช่วยลด ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสกุลเงินหลักในการสั่งซื้อวัตถุดิบและ การส่งออกเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินเยนญี่ปุ่น 1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยหนี้ระยะยาวส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงจากอัตรา คงที่ ไปเป็นอัตราลอยตัวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 นี้เป็นต้นไปจนกระทั่งหมดอายุของสัญญาหรือวันที่ 31 มีนาคม 2556 ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนดังกล่าว โดยการติดตามภาวะตลาดเงิน ในประเทศตลอดเวลา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate SWAP) เพื่อปรับสัดส่วนของอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว ให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมต่อไป

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางด้านราคา และจากแหล่งวัตถุดิบ เนื่องจากบริษัทฯ มีวัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตคือเหล็ก ร้อยละ 39 ของต้นทุนขายรวม และประมาณ ร้อยละ 91 ของมูลค่าเหล็กที่สั่งซื้อทั้งหมดเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ในปี 2549 ราคาวัตถุดิบในตลาด โลก ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 -10 เมื่อเทียบกับปี 2548 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวได้ ด้วยการเข้าเจรจากับลูกค้า เพื่อขอปรับเพิ่มราคาขายสินค้าเมื่อราคาวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ผลการเจรจาปรากฏว่าสามารถปรับราคาขาย

24

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


เพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบปรับราคาสูงขึ้นเป็นเงินรวม 21.80 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 91 ของจำนวน เงินที่ขอปรับเพิ่มทั้งหมด 23.98 ล้านบาท (ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาของลูกค้า) และเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงที่เกิดจากราคา บริษัทฯ ได้เจรจากับลูกค้าเพื่อกำหนดนโยบายการปรับราคาที่เป็นมาตรฐานการ ทำงานในอนาคตด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน และเพิ่มสายงานจัดซื้อและโลจิสติกส์ โดยมีหน้าที่ ติดตามความคาดหมายและภาวะการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มีขอ้ มูลเพียงพอ เกีย่ วกับแนวโน้มการเคลือ่ นไหวของระดับราคาวัตถุดบิ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา ตัดสินใจด้านการจัดซื้อเหล็กจากต่างประเทศ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากแหล่งวัตถุดิบ บริษัทฯ ได้ สรรหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากการมีลูกค้าน้อยราย บริษัทฯ มีรายได้จากการขายให้กับลูกค้ารายใหญ่ เพียงรายเดียว สูงถึงร้อยละ 30 จากยอดขาย ทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของยอดสั่งซื้อจากลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับยอดขายและอัตราการทำกำไรในระดับที่พอใจ ก็ตาม บริษัทฯ ยังได้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการวิเคราะห์และประเมินลูกค้า เพื่อพยากรณ์ทิศทางการขยายตัวด้าน การตลาด และราคาขาย ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของลูกค้าแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

4. ความเสี่ยงจากการชดใช้ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) ณ สิน้ ปี 2549 บริษทั ฯ มีลกู ค้าเรียกร้องเพือ่ ขอชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) คงค้างทั้งสิ้นเป็นเงินรวมประมาณ ร้อยละ 0.06 เมื่อเทียบกับยอดขายของปี 2549 ทั้งนี้ความเสียหายดัง กล่าวไม่ ได้เป็นปัจจัยหลักของลูกค้าในการพิจารณาตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าในอนาคตจากบริษัทฯ และไม่ส่งผล ต่อฐานะทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย อย่างมีนยั สำคัญ อย่างไรก็ตาม จากการทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ได้รบั การ รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานคุณภาพในผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะ และมาตรฐานดังกล่าว ยังได้รับการยอมรับจากลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบยานยนต์ระดับโลก บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอและเข้มงวดทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและ ผู้ตรวจสอบภายนอก และเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงาน การกำกับดูแลด้าน คุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาความ พึงพอใจของลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไว้ ได้ ในระดับที่ดีจนถึงระดับดีมากต่อไป

5. ความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้เนื่องจากการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ เนื่องจากบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการมีคู่แข่งรายใหม่ที่ย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศเข้าสู่ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนของไทย โดยกลุ่มคู่แข่งเหล่านี้มีเงินทุน เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้ประกอบการต่างชาติที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยอยู่ก่อนแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้ คือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคาซึง่ เป็นทีย่ อมรับของลูกค้า การส่งมอบทีต่ รงต่อเวลา และการบริหารจัดการทีท่ ำให้ลกู ค้าเกิดความมัน่ ใจตลอดมา ตลอดจนความได้เปรียบจากการ ประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ในการผลิตทีจ่ ะช่วยให้ตน้ ทุนของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ รวมถึง แผนการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้าอย่าง ต่อเนื่อง ก็จะสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ผู้ค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ศึกษาและ กำหนดแผนงานเพื่อขยายฐานการตลาดไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในตลาดภายในประเทศด้วย

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

25


โครงการในอนาคต และ กิจกรรมกับการมีส่วนร่วมในสังคม

7. โครงการในอนาคต บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นการผลิต ชิ้นส่วนประกอบ และชิ้นส่วนย่อยสำเร็จรูปที่ ใช้ ในกระบวนการทุบขึ้นรูป การหล่อเหล็ก โดยการขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และมีมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ เน้น การผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ ราคาเป็นที่ยอมรับ และส่งมอบตรงเวลา บริษัทฯ อยู่ ในระหว่างการดำเนินงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการขยายกำลังการผลิตงานหล่อ เหล็ก เนื่องจากแนวโน้มความต้องการของลูกค้าในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า คาดว่าความต้องการของลูกค้าจะสูง ถึง 33,000 ตัน/ปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิต 11,400 ตัน/ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการผลิตชิ้นส่วนประกอบ (Module) ให้กับลูกค้าประกอบรถยนต์รายหนึ่ง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถของ บริษัทฯ ในการผลิตชิ้นส่วนย่อยในกระบวนการหล่อเหล็ก และกระบวนการทุบขึ้นรูปที่มีความแม่นยำสูงขึ้น และประกอบเป็น Module ซึ่งคาดว่าผลตอบแทนการลงทุนในโครงการนี้จะให้ผลตอบแทนในระดับที่ดี

8. กิจกรรมกับการมีส่วนร่วมในสังคม SBG กับการพัฒนาสังคมในรอบปี 2549

เป้าหมายหลักของกิจกรรมทางด้านสังคมที่บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดำเนินการควบคู่ ไปกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร คือการสนับสนุนให้ประชากรทุกคนที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกัน มีความสุขอย่างยั่งยืน ดังนั้นผู้บริหารจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรตลอดจนชุมชนรอบข้าง พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า หน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ และสถาบันต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทางสังคมทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความตัง้ ใจของบริษทั ฯ ทีจ่ ะเป็นพลเมืองดีชองชาติ และเป็นแบบ อย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆ ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนา ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม และอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกิจกรรมการพัฒนา สังคมของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 มีดังนี้

การศึกษา โดยมอบทุนการศึกษา “เพื่อลูกพ่อ”

ในปี 2549 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 489,000 บาท โดยมี พนักงาน บุตรของพนักงานและนักเรียนทีข่ าดแคลนในโรงเรียนของชุมชนเข้ารับทุนการศึกษาจำนวนทัง้ สิน้ 94 คน

26

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


แบ่งปันความสนุกสนานที่บ้านลอเรนโซ

ลงมือทำงานกันที่ โรงเรียนคลองกระแชงเตย

ซ่อมแซมศาลาและโรงเรียนคลองกระแชงเตย รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

27


มอบน้ำใจให้กับโครงการธรรมรักษ์

ร่วมกันช่วยครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

28

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

บริจาคโลหิตและอวัยวะ


กิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน จั ด ทั ศ นศึ ก ษาให้ กั บ บุ ต รของพนั ก งานที่ มี อ ายุ ระหว่าง 7 - 15 ปี ในช่วงปิดภาคเรียนปีละ 2 ครั้ง เพื่อ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เด็กๆ ได้พบเห็นและเรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกห้องเรียน และสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับครอบครัวของพนักงาน โดยในปี 2549 บริษทั ฯ ได้พาเด็กๆ เข้า ชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และสนามบินสุวรรณภูมิ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาส ในปี 2549 ถือเป็นปีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราช สมบัติครบ 60 ปีประกอบกับบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมาจนถึงปีที่ 44 จึงเกิดเป็นโครงการ “44 ปีสมบูรณ์กรุ๊ป ร่วมทำความดีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนา คุณภาพชีวิต การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอุทิศตนไปยังที่ผู้ด้อยโอกาส และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กับกิจกรรมทำความดีตลอดปี 2549 ดังนี้

1.

การอุทิศตนแก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น การจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ใน โครงการธรรมรักษ์ 2 ที่วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และที่บ้านลอเรนโซ จังหวัดชลบุรี

2.

การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การสร้างห้องน้ำใหม่ ซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ทาสี โรงอาหารและปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนคลองกระแชงเตย และบูรณะซ่อมแซม ศาลาท่าน้ำและโรงครัวที่วัดบ้านระกาศ จังหวัดสมุทรปราการ

3.

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดนิทรรศการ วันสิ่งแวดล้อม “ชาวสมุทรปราการร่วมใจ ภักดิ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมอาหาร ปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการ รักษาสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกในการ อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มให้ กั บ เยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

4.

การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย เพื่ อ เป็ น การบรรเทาทุกข์ ให้กับครอบครัวพนักงาน 5 ครอบครัว และชาวบ้านในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ ได้รับความเดือดร้อนจาก อุทกภัย

5.

บริจาคโลหิตและอวัยวะ บริษัทฯ ได้เชิญชวนผู้บริหาร พนักงานของบริษัท พนักงานของ พันธมิตรทางการค้าและประชาชนในชุมชนรอบข้างร่วมบริจาคโลหิต บริจาคดวงตาและ อวัยวะต่างๆ 2 ครั้ง

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

29


9. การจัดการ คณะกรรมการบริษัท Board of Directors

คณะกรรมการบริหาร Executive Directors

9.1 โครงสร้างการจัดการ กรรมการผู้อำนวยการ President

รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร Executive Vice President

รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ Vice President - Operations

รองกรรมการผูอ้ ำนวยการ - สายจัดซือ้ และโลจิสติกส์ Vice President - Procurement & Logistics

ฝ่ายปฏิบัติการ SAT SAT Operations

ฝ่ายจัดซื้อ Procurement

ฝ่ายปฏิบัติการ SBM SBM Operations

ฝ่ายโลจิสติกส์ Logistics

ฝ่ายปฏิบัติการ BSK BSK Operations

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ Quality Development ฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิต Process Development

30

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Development


คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee คณะุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน Remuneration & Compensation Committee คณะกรรมการสรรหา Nomination Committee ฝ่ายตรวจสอบภายใน Internal Audit ฝ่ายนโยบายและแผนงาน Corporate Planning

รองกรรมการผู้อำนวยการ

สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการ Vice President - President Office

เลขานุการบริษัทฯ Company Secretary

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบัญชี Vice President Finance & Accounting

รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายการขายและการตลาด Senior Vice President Sales & Marketing

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ Vice President Human Resources & Administration

ฝ่ายขายและการตลาด Sales & Marketing

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Human Resources Management

ฝ่ายการเงิน Finance

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร Human Resources Development

ฝ่ายบัญชี Accounting

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Business Development

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์และสรรหาว่าจ้าง Employee Relation & Recruitment ฝ่ายธุรการและกิจกรรมเพื่อสังคม Administration & CSR

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

31


โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อ ดำรงตำแหน่ง 1. นายชีระ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการ 2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการ 3. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ 2) กรรมการอิสระ 4. นายรังสิน สืบแสง 5. นายวรนิต จารุมาศ กรรมการอิสระ 1) กรรมการ 6. นายสุระศักดิ์ คารพธรรม กรรมการ 7. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ 8. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 9. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการ ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข 3) เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 1) ตัวแทนจากกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน 2) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 แทนศาสตราจารย์หริ ญ ั รดีศรี ทีล่ าออกเมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2549 3) ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท แทน นายชำนาญ ธรรมเจริญ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผูม้ อี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแล ให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยูใ่ นกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งใน ปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ (President) ให้เป็นผู้รับ

ผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

32

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2547 วันที่ 29 กรกฎาคม 2547 คณะกรรมการกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่จะ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ

1. นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือน และประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและ งบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี 3. การลงทุนในโครงการที่ ไม่มี ในงบประมาณประจำปี 4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10 5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ ไม่ขัดกับ เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการ ผู้อำนวยการ 6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ 7. การทำสัญญาใดๆ ที่ ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มี ความสำคัญ 8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่วน ที่ ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้ โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1 10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และ การควบคุมภายใน 12. การว่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง 13. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ระดับสูง 14. การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทน ประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน 15. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 16. การมอบอำนาจหน้าที่ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการ บริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 17. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 18. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 19. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย 20. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

33


9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 29 กรกฎาคม 2547 แต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน 1 คนมีความรู้และประสบการณ์ทางการเงิน ดังนี้ รายชื่อ ดำรงตำแหน่ง 1) ประธานกรรมการ 1. นายปัญจะ เสนาดิสัย 2. นายวรนิต จารุมาศ กรรมการ 2) กรรมการ 3. นายรังสิน สืบแสง 3) ทั้งนี้มี นายวิศรุต บุญโต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

1) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 (เดิมดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ) 2) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 แทนศาสตราจารย์ หิรัญ รดีศรี ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 3) ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทน นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

34

1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามควรตามมาตรฐานการบัญชี และให้มีการเปิดเผย อย่างเพียงพอ 2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ รวมทัง้ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในเรือ่ งดังกล่าวให้มคี วามถูกต้องครบถ้วน 5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัทฯ 6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และประชุม กับ ผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่มีผู้อื่นเข้าร่วมประชุม 7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายใน 8. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำปี ของบริษัทฯ 9. ให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน 10. ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของ บริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น 11. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็นโดย บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 12. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ กรรมการตรวจสอบประจำทุกปี 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ 14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


9.1.3 คณะกรรมการบริหาร 1)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 29 กรกฎาคม 2547 แต่งตั้งคณะ กรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อ ดำรงตำแหน่ง 1. นายชีระ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการ 2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 3. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม2) กรรมการ 1) เปลีย่ นจาก “คณะกรรมการกลัน่ กรองและติดตามงาน” เป็น “คณะกรรมการบริหาร” เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 2) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. 2. 3. 4. 5.

กลั่นกรอง - นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงานตลอดจนหลักเกณฑ์ - แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท - โครงการลงทุนที่มีขนาดการลงทุนเกิน 100 ล้านบาท และเป็นโครงการลงทุนที่คณะ กรรมการบริษัทฯ ไม่ ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้อนุมัติ อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ - โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้นต้องเป็นโครงการ ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ - การเปิดและปิดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินต่างๆ - การแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสและรองกรรมการผู้อำนวยการ - ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ - การขายสินทรัพย์ที่ ไม่ ใช้ ในการดำเนินงานไม่เกิน 20 ล้านบาท/รายการ ติดตาม และกำกับการดำเนินการ - แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ ในแผนธุรกิจประจำปีที่ ได้รับอนุมัติจากคณะ กรรมการบริษัทฯ - ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ - ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน - รายการที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

35


9.1.4 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2548 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 แต่งตั้งคณะ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการ อิสระเป็นประธาน ดังนี้ รายชื่อ

ดำรงตำแหน่ง

1. นายปัญจะ เสนาดิสัย ประธานกรรมการ 2. นายวรนิต จารุมาศ กรรมการ 3. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ ทั้งนี้มี นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. กำหนดภาพรวมของการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส รองกรรมการผู้อำนวยการ และ กรรมการผู้จัดการบริษัท ย่อย นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ 2. เสนอค่าตอบแทนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ 3. เสนอค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บริษัทฯ 4. เสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส รองกรรมการ ผู้อำนวยการ และกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย ค่าตอบแทนในที่นี้รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัสหุ้น และผลประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

9.1.5 ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน ดังนี้

รายชื่อ

ดำรงตำแหน่ง

1. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ 2. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยกาบริหาร 3. นายโยชิทะกะ โอบายาชิ รองกรรมการผูอ้ ำนวยการอาวุโส สายการขายและการตลาด รองกรรมการผูอ้ ำนวยการ สายปฏิบตั กิ าร 4. นายชำนาญ ธรรมเจริ ญ 5. นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินแลบัญชี 6. นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายทรัพยากรบุคคลแลธุรการ 7. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 1) รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ 8. นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ 2) รองกรรมการผูอ้ ำนวยการ สายจัดซื้อและโลจิสติกส์ 1) ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 2) ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ สายจัดซื้อและโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550

36

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ 1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ 2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและ งบประมาณ ประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ 3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเทียบ กับแผนและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมเสนอข้อแนะ 4. อนุมัติค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนที่ ไม่ ได้อยู่ ในงบประมาณประจำปี ได้ ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 5. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ทั้งนี้การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้อำนวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนด ให้ทตี่ อ้ งขอความเห็นของจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

• กรรมการและผู้บริหาร ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating committee) ในการคัด เลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ และการเสาะหา ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ตามข้อบังคับบริษัทฯ มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ ในประเทศไทย ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่ง ในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออก แบ่งให้ตรงเป็น สามส่วนไม่ ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะ ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการ คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับ ตำแหน่งอีกก็ ได้ การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ ได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการ เท่าจำนวน กรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธาน เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่กรณีที่วาระของ กรรมการดังกล่าวเหลือน้อยกว่าสองเดือน รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

37


ทั้งนี้หากตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุมให้ กรรมการที่เหลืออยู่ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ ตนแทนนั้นโดยต้องมีมติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการพ้นตำแหน่งก่อนถึงวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง • กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 3 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี • กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่ง

ของบริษัทฯ และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี • กรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดย เลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ

9.3

ค่าตอบแทน 9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

(1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบี้ยประชุมและ บำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,000,500 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

บำเหน็จ กรรมการปี 2548

คณะ กรรมการ บริษัทฯ

คณะ กรรมการ บริหาร

คณะ กรรมการ ตรวจสอบ

บริษัทย่อย คณะ กรรมการ BSK SBM พิจารณาผล ตอบแทนฯ - - - - 72,000 72,000 108,000 - - - - - 77,000 - - - 72,000 72,000 - 72,000 72,000 - 72,000 - 77,000 - - 262,000 288,000 216,000

ค่า ตอบแทน รวม

นายชีระ ภาณุพ งศ์ 300,000 345,000 540,000 - 1,185,000 นายยงยุทธ กิตะพาณิ 250,000 287,500 360,000 - 1,041,500 ชย์ นายปัญจะ เสนาดิสัย 200,000 230,000 - 195,000 733,000 นายรังสิน สืบแสง - 37,000 - 20,000 57,000 นายวรนิต จารุมาศ 200,000 210,000 - 200,000 687,000 นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ 200,000 230,000 120,000 - 694,000 นายยงเกียรติ ์ กิต ะพาณิชย์ 200,000 220,000 - - 564,000 นางสาวนภัสร กิ ตะพาณิชย์ 200,000 230,000 - - 502,000 นายสุระศักดิ ์ เคารพธรรม 200,000 230,000 30,000 - 537,000 รวม 1,750,000 2,019,500 1,050,000 415,000 6,000,500 หมายเหตุ 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2549 รวมบำเหน็จคณะกรรมการปี 2548 2) ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2549 ได้รับค่าตอบแทนรวม 847,500 บาท 3) นายรังสิน สืบแสง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 4) นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549

38

เบี้ยประชุม (บาท)

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


(2)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท เงินเดือนรวม โบนัสรวม รวม

จำนวนคน

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

จำนวนคน

6

1,363,405

6

1,411,720

6

4,051,876

6

3,082,027

5,415,281

4,493,747

หมายเหตุ:

ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 คน คือ คุณวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ คุณโยชิทะกะ โอบายาชิ

คุณชำนาญ ธรรมเจริญ คุณวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ และคุณวสันต์ ชวเจริญพันธ์

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

(1) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในรอบปี 2549 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้ วย : บาท หน่ จำนวนคน พ.ศ. 2548 จำนวนคน พ.ศ. 2549

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5

386,897.40

5

399,927.60

หมายเหตุ: ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน คือ คุณวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ คุณชำนาญ ธรรมเจริญ คุณวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ และคุณวสันต์ ชวเจริญพันธ์

(2) การถือครองหุน้ ของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นดังนี ้ ชื่อ – สกุล 1. นายชีระ ภาณุพงศ์

หุ้นสามัญ (หุ้น)

31 ธันวาคม 2549

31 ธันวาคม 2548

เพิ่ม (ลด)

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์

-

-

-

6,660,900

6,660,900

-

3. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์

10,440,100

10,310,100

(130,000)

-

-

-

5. นายวรนิต จารุมาศ

-

-

-

6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

-

-

-

7. นายรังสิน สืบแสง

4. นายปัญจะ เสนาดิสัย

8. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์

-

-

-

6,660,900

6,660,900

-

9. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์

5,180,900

5,180,900

-

-

-

-

-

40,000

40,000

-

-

-

-

-

-

10. นายโยชิทะกะ โอบายาชิ 11. นายชำนาญ ธรรมเจริญ 12. นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ 13. นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

39


9.4 การกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของ การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่น ของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ครอบคลุม หลักสำคัญที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 15 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 โดย ได้ครอบคลุมในเรื่อง สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจริยธรรม ธุรกิจ โดยจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด นอกจากนี้คณะกรรมการยังกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็น ประจำเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอยู่เสมอ ในเดือนตุลาคม 2549 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการและ จริยธรรมทางธุรกิจที่ถือปฏิบัติอยู่แล้วไปปรับปรุงและเรียบเรียงให้เป็นคู่มือฉบับปรับปรุงใหม่ตามแนวทางหลัก การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐาน เท่าเทียมกัน ทั้งสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และในเรื่องที่คณะกรรมการ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และสิทธิในส่วนแบ่งกำไร 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้ - ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้าโดยที่ผ่านมามีการปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงกับธนาคารพาณิชย์ และหรือสถาบันการเงินมาโดยตลอด - เอาใจใส่ในการบริการและรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า - สนับสนุนและให้ความร่วมมือที่ดีกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการให้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย และมีการให้ผลประโยชน์ อื่น เช่น โบนัส โดยพิจารณาจากผลงาน - ปฏิบัติกับคู่แข่งตามกรอบการแข่งขันที่สุจริต - รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคมเป็นอย่างดี 4. การประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทั้งในด้านวัน เวลา สถานที่ ประชุม การจัดส่งข้อสนเทศที่ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โดยบริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระของบริษัทหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามใดๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการบันทึก ประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ ในรายงานการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัด ให้มีการจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

40

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยทำ หน้าที่ในการให้ความเห็นชอบการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของ บริษัทฯ ที่นำเสนอโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท และจัดให้มีกลไกในการกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่วางไว้ทั้ง ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการให้เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานประจำ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำหนด ได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ กรรมการอำนวยการไว้ชัดเจน 6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ดูแลรายการดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง และเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงมีมาตรการดูแลการเกิดรายการดังต่อไปนี้ - รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : หากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องในฐานะที่บริษัทฯ เป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน : คณะกรรมการยังกำหนดข้อห้ามไม่ ให้มีการใช้ โอกาสหรือข้อมูล ที่ ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่ แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการ ซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของ บริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและการ เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 7. จริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิ และการปฏิบัติด้วยดี โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างชัดเจน ไว้ ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ฝ่าฝืนจะได้ รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัดโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับขั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ ส่งเสริมให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ 8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจุบัน มีจำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ ไม่ ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน ในจำนวน นี้เป็นกรรมการตัวแทน 1 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และสร้างดุลยภาพในการบริหาร คณะกรรมการ กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่ แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับ ที่ปฏิบัติอยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทน ผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยในปี 2548 คณะกรรมการได้แต่งตั้ง อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณานำเสนอ รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

41


11. การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และจะประชุมกันไม่น้อย กว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนด วาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ ได้จากที่ประชุม บันทึกการประชุม จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการและหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัด เก็บไว้พร้อมสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2549 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 11 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการ บริหาร 22 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง และ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1. นายชีระ ภาณุพงศ์

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 3. นายปัญจะ เสนาดิสัย 4. นายรังสิน สืบแสง 5. นายวรนิต จารุมาศ 6. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ 7. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิ ชย์

8. นางสาวนภัสร กิตะพาณิ ชย์ 9. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

คณะ กรรมการ บริษัทฯ

คณะกรรม การบริหาร

คณะ กรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการ พิจารณาผล ตอบแทนฯ

ประธานกรรมการ

11 / 11

22 / 22

-

-

รองประธานกรรมการ กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ

11 / 11 11 / 11

22 / 22 -

- 10 / 11

- 5 / 5

2 / 11 9 / 11

- -

1 / 11 11 / 11

- 5 / 5

กรรมการ

11 / 11

22 / 22

-

-

กรรมการ กรรมการบริหาร/ กรรมการพิจารณาผล ตอบแทน กรรมการ

10 / 11 11 / 11

- -

- -

- -

11 / 11

1 / 2

-

5 / 5

หริ ญ หมายเหตุ: - ศาสตราจารย์ ั รดีศรี ดำรงตำแหน่งรองและประธานกรรมการตรวจสอบ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริษัท 7 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 14 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง - นายรังสิ น สืบแสง เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 - นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะ กรรมการบริหาร และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดปรากฏในหน้า 34, 35 , 36 ) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

42

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


13. ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านการเงิน การปฏิบตั งิ าน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้อง รักษาและดูแลทรัพย์สนิ มีฝา่ ยตรวจสอบภายในซึง่ เป็นหน่วยงานอิสระทีร่ ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความ เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 และเห็นว่าบริษัทมีระบบการ ควบคุมภายในที่เพียงพอ ด้านบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับบริหาร ซึ่งมี กรรมการผู้อำนวยการเป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดูแลให้มีการประเมิน ปัจจัยความเสี่ยงและติดตามตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามแผน โดยในปี 2549 มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานและติดตามการบริหารความ เสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง 14. รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการ บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลย พินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการ เงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของ บริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน นางสาวจิตตรี ศรีขาว เป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-2728-8500 ต่อ 8596 หรือ e-mail : jittree,s@somboon.co.th , www.satpcl.co.th

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไป ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูล ภายใน หน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้ - รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอ ขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือ ผู้บริหาร - รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่มีการซื้อ ขาย โอนหรือ รับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ บริษัทฯ ภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

43


3. ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัย สำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ และทำให้ บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการตามกฎหมาย

9.6 บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีจำนวนพนักงาน ทั้งสิ้นดังนี้

บริษัท

1. บริษ ัทฯ 2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด 3. บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด

รวม

จำนวน (คน) 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 472 519 739 805 458 474 1,669 1,798

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงาน ทั้งสิ้น ซึ่งแบ่งออกตามสายงานหลักได้ดังนี้

ฝ่ายงาน

1. ฝ่ายผลิต 2. ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง 3. ฝ่ายบุคคลและธุรการ 4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 5. ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 6. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 7. ฝ่ายบริหาร 8. ฝ่ายอื่นๆ

รวม

จำนวน (คน) 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 917 968 186 207 35 34 26 26 35 40 30 31 104 115 336 377 1,669 1,798

บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา

44

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


• ผลตอบแทนพนักงาน ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2549 มีจำนวนเงินรวม 489 ล้านบาท (12 เดือน) เพิ่มขึ้นจาก 431 ล้านบาท ในปี 2548 โดยค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทนั้น อยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ และ บริษัทย่อยได้ทำการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 • นโยบายการพัฒนาพนักงาน พัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถให้มีความพร้อมในการดำเนินตาม กระบวนการและโครงสร้างของธุรกิจบริษัท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ เพื่อให้ตอบสนอง นโยบายและการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (REM) โดยมีกลยุทธ์ ต่อไปนี้ 1). Technical knowledge Management (Engineering & Technology Transfer) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมการผลิต ตลอดจนการออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิต (Research & Development) 2). Managerial knowledge Management เน้นการพัฒนาบุคลากรในระดับจัดการและระดับบริหารให้มีศักยภาพในเชิงการจัดการเชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้นเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงสู่การสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน 3). Management trainee เน้นการเตรียมความพร้อมของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการที่มีศักยภาพสูงและรองรับการขยายตัวของ ธุรกิจตลอดจนให้การฝึกอบรมพนักงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจระบบงานและวัฒนธรรมองค์กร โดยมีขั้นตอนการดำเนิน งานดังนี้ 1. การจัดอบรมภายใน (In – House training) โดยการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training need) ตามมาตรฐานสายงานอาชีพในระบบ Skill Management Process ซึ่งจะประเมินความ สามารถจากการทดสอบความรู้ และการปฏิบัติงานจริงเพื่อจะนำมาวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม ตามตำแหน่งแต่ละอาชีพ และจัดหลักสูตรเฉพาะด้านทางเทคนิค (Technical) และหลักสูตรทั่วไป หลักสูตร Productivity / Quality Improvement เป็นรายกลุ่มงานและรายบุคคล 2. จัดการ สัมมนาอบรม เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ความคิดตามสายงาน 3. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน / การ ถ่ายโอนความรู้ภายในองค์กร และการจัดเก็บความรู้ ในระบบการผลิตเฉพาะด้านที่ส่งผลกระทบต่อ Key Process และ Core Product 4. ติดตามวัดผล ประเมินผลหลังการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และจัดทำระบบข้อมูลด้านการฝึกอบรม ของพนักงานเป็นรายบุคคล (IDP – Individual Development Plan) โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนความก้าวหน้าในสายงานในอนาคต (Career path)

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

45


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายการระหว่างกัน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 1

สิงหาคม 2547 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ นายปัญจะ เสนาดิสยั และนายวรนิต จารุมาศ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 ศาสตราจารย์ หิรัญ รดีศรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง บริษัทจึง แต่งตั้งนายปัญจะ เสนาดิสัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งนายรังสิน สืบแสง เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งทีว่ า่ ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะ กรรมการบริษทั โดยดำเนินการสอบทานให้มรี ายงานทางการเงินของบริษทั ถูกต้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ สอบทานให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การเปิดเผยรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยได้ถูกต้องครบถ้วน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจาก นี้ ได้เสนอการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบผู้ตรวจสอบภายใน และการจ้างที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจำเป็น ในระหว่างปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมทัง้ สิน้ 11 ครัง้ สรุปผลการดำเนินงานทัง้ ปี โดยมี เรื่องสำคัญๆ ดังต่อไปนี้ 1. สอบทานความถูกต้องของงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปีของบริษัท โดยได้ร่วมประชุม กับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบัญชี หน่วยตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารเพื่อรับฟังข้อสังเกต คำชี้แจง และข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท 2. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบบริษัท และ บริษัทย่อย ติดตามการแก้ ไขรวมทั้งให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้การควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยบริษัทได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อทราบปัญหาและประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบ 5. สอบทานและให้ความเห็นรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลตามกฎของหน่วย กำกับดูแล 6. ได้มีการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินเป็นที่ พอใจ

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าโดยรวมบริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ เสี่ยง ที่เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริม สร้างให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3853 นายโสภณ เพิ่มศิริ วัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และนางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 สังกัดบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษทั ประจำปี 2550 โดยมีคา่ ตอบแทนเมือ่ รวมกับบริษทั ย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,900,000 บาท และผูส้ อบ บัญชีไม่ได้ให้บริการอืน่ แก่บริษทั ในกลุม่

(นายปัญจะ เสนาดิสัย) ประธานกรรมการตรวจสอบ

46

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

47

13.28 1.31 3.7 9.30

4. SAT ขายวัสดุสิ้นเปลืองให้ SATAT

5. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SATAT

6. SAT รับค่าเช่าจาก SATAT

7. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SATAT

8. SAT รับโอนกิจการจาก SATAT

หมายเหตุ: รายการที่ 1– 8 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

1.50

3. SAT ขายวัตถุดิบ (เหล็ก) ให้ SATAT

95.52

15.99

2. SAT ซื้อสินค้า (Finished Goods) จาก SATAT

รายการที่เกิดเพียงครั้งเดียว (Non-Recurring Items)

2.93

ปี 2548

ปี 2549

ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)

1. SAT ซื้อวัตถุดิบ (เหล็ก) จาก SATAT

รายการค้าปกติ

ลักษณะรายการที่สำคัญ

- ตามมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2548

- ค่าบริการเดือนละ 1.03 ล้านบาท / เป็นการให้บริการแก่ SATAT

- ราคาใกล้เคียงทุน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5, MOR และ MLR-1.25% ต่อปี (2548: ร้อยละ 4.5, MOR และ MLR ต่อปี) ค่าเช่าเดือนละ 0.4 ล้านบาท (ค่าเช่าพื้นที่อาคารโรงงานคิดเป็นตารางเมตรละ 200 บาท) / SAT - มีพื้นที่ในโรงงานเหลือและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนื่องจาก SAT มีการรับจ้างทุบขึ้นรูปให้กับ SATAT อย่างต่อเนื่อง

- ราคาใกล้เคียงทุน

- ราคาใกล้เคียงทุน

- ราคาใกล้เคียงทุน

เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น

วันที่ 26 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SATAT ได้มีมติพิเศษให้เลิกบริษัท โดยได้จดทะเบียนการเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 27 ตุลาคม 2548 และ เสร็จสิ้นการชำระบัญชี วันที่ 24 มีนาคม 2549

10.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2548 และระหว่างปี 2549 ดังต่อไปนี้ 10.1.1 บริษัทเอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จำกัด (SATAT)

10. รายการระหว่างกัน


48

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

รายการค้าปกติ

ลักษณะรายการที่สำคัญ

456.00

เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น

- ราคาตามมูลค่าหุ้น หุ้นละ 1,000 บาท

55.08 ค่าบริการเดือนละ 4.59 ล้านบาท / เป็นการให้บริการแก่ SBM

1.2 ค่าเช่าเดือนละ 0.10 ล้านบาท / เป็นการให้เช่าเครื่องจักรแก่ SBM

12.80 ราคาใกล้เคียงทุน / SBM ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

1.03 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SBM

25.44 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5, MOR และ MLR-1.25% ต่อปี (2548: ร้อยละ 4.5, MOR และ MLR ต่อปี)

499.00 ตามสัญญากู้เงิน / ผลจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

4.40 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ ให้กับ SAT จากการขายวัตถุดิบส่วนที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต

ปี 2549

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 8 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

8. SAT ซื้อหุ้นจากการเพิ่มทุนของ SBM

รายการที่เกิดเพียงครั้งเดียว (Non-Recurring Items)

7. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM

-

5. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SBM 44.40

0.67

4. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ SBM

6. SAT จ่ายชำระค่าเช่าให้ SBM

38.81

3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SBM

- 557.00

ปี 2548

(ล้านบาท)

ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ

2. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืม SBM

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ SBM

10.1.2 บริษัทสมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จำกัด (SBM)

วันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SBM (บริษัทย่อย) ได้มีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 184 ล้านบาทเป็น 640 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 456,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดให้บริษัทฯ และนำเงินทั้งสิ้นจากการเพิ่มทุนดังกล่าวชำระหนี้เงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ โดยบริษัทย่อยได้

จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 640 ล้านบาทเป็น 160 ล้าน บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทย่อย จากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 250 บาท โดยนำเงินลดทุนจำนวน 480 ล้านบาทไปชดเชยกับขาดทุน สะสมของบริษัทย่อย และบริษัทย่อยจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549


รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

49

10.1.3 บริษัทบางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด (BSK)

ลักษณะรายการที่สำคัญ

4. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ BSK

414.00

34.80

เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น

- ราคาตามมูลค่าหุ้น หุ้นละ 1,000 บาท

42.48 ค่าบริการเดือนละ 3.54 ล้านบาท / เป็นการให้บริการแก่ SBM

0.37 ราคาใกล้เคียงทุน / BSK ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

1.57 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ BSK

22.93 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5,MOR และ MLR-1.25% ต่อปี (2548: ร้อยละ 4.5, MOR และ MLR ต่อปี)

4.83 ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 6 (ปี 2548: ราคาใกล้เคียงทุน) / SAT ต้องมีการใช้ Jig Fixture ใน กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และ BSK มีความสามารถในการผลิตที่สามารถรองรับความต้องการของ SAT ได้ 463.00 ตามสัญญากู้เงิน / ผลจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

ปี 2549

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 7 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

7. SAT ซื้อหุ้นจากการเพิ่มทุนของ SBM

รายการที่เกิดเพียงครั้งเดียว (Non-Recurring Items)

6. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM

18.18

39.30

3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก BSK

5.71 503.00

ปี 2548

ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)

2. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืม BSK

5. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก BSK

รายการค้าปกติ 1. SAT ซื้อ Jig Fixture จาก BSK

วันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ BSK (บริษัทย่อย) ได้มีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 106 ล้านบาทเป็น 520 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 414,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดให้บริษัทฯ และนำเงินทั้งสิ้นจากการเพิ่มทุนดังกล่าวชำระหนี้เงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียน การเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้มีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 520 ล้านบาทเป็น 130 ล้าน บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทย่อย จากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 250 บาท โดยนำเงินลดทุนจำนวน 390 ล้านบาทไปชดเชยกับขาดทุนสะสม ของบริษัทย่อย และบริษัทย่อยจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549


50

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

155.95

7.15 72.43

2. SAT มีรายได้จากการขายสินค้าเพลาข้างให้กับบริษัท ย่งกี่ (1995) จำกัด

3. SBM ซื้องานหล่อจาก บริษัทอาซาฮีสมบูรณ์ เม็ททอลฯ

เงือนไขราคา/ความจำเป็น

4.01 ขายในราคาตลาดเทียบเคียงกับบริษัทอื่น / ลักษณะการขายสินค้าเป็นครั้งคราวให้กับบริษัท ดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจขั้นนำในตลาด REM - ซื้อในราคาตลาดเทียบเคียงกับบริษัทอื่น / เป็นการซื้อสินค้าที่กำลังการผลิตของ SBM ไม่เพียงพอ

147.26 การตั้งราคาขายสินค้าให้กับบริษัท ย่งกี่ (1995) จำกัดเป็นการตั้งราคาบวกกำไรขั้นต้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการซื้อขายในลักษณะการ ประกอบเป็นปกติของบริษัท ซึ่งเงื่อนไขราคาจึงเป็นเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป / เป็นการขยาย ฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัทเนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินธุรกิจชั้นนำในตลาด REM

(ล้านบาท) ปี 2548 ปี 2549

ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ

1. BSK มีรายได้จากการขายสินค้าแหนบ ให้กับบริษัท ย่งกี่ (1995) จำกัด

รายการค้าปกติ

ลักษณะรายการที่สำคัญ

10.1.4 กลุ่มกิตะพาณิชย์ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ


งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล การดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงฐานะ การเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล ฝ่ายบริหารได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทั่วไป โดยได้เลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่าง ระมัดระวังและสมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลรายงานทางการเงินให้มปี ระสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของ รายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน มีการใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจน สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมและร่วมประเมินความเสี่ยงของบริษัท เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญและ เพียงพอที่จะดำรงรักษาทรัพย์สินของบริษัท จากวิธปี ฏิบตั แิ ละการกำกับดูแลข้างต้น คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่างบการเงินของบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนิน งานได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (นายชีระ ภาณุพงศ์) (นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์) ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

51


รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความ เห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้อง วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน เป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวน เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และ ประมาณการเกี่ยวกับรายการ ทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมิน ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าว ให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ผล การ ดำเนินงานและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

วิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2550

52

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

183,586,246

216,161,367 109,081,613

99,714,693

เงินลงทุนชั่วคราว - ตั๋วเงิน

-

70,000,000

-

70,000,000

6, 7

62,050,963

37,145,733

2,811,028

5,888,897

ลูกหนี้การค้าสุทธิ - กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน

6

722,480,963

717,059,400 303,510,822

315,183,049

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7

-

72,760

18,873,009

152,760

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

7

-

-

43,000,000

48,000,000

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

7

-

- 253,125,000

189,489,400

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

8

461,416,491

397,912,808 168,891,181

99,359,243

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

44,756,931

13,590,196

30,564,635

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

1,474,291,594 1,490,885,917 912,882,849

858,352,677

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

9

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

- 1,314,878,564 1,222,738,366

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

78,208,469

69,986,735

-

-

10

26,650,000

34,560,016

-

-

7

-

- 708,385,600

870,510,600

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

(หน่วย: บาท)

งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษัทฯ

2549

2548

2549

2548

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

52,533,849

11 2,873,178,054 2,737,080,863 1,104,946,757 1,043,214,761

84,706,500

61,852,519

240,000

-

สินทรัพย์ที่ ไม่ ได้ ใช้ ในการดำเนินงาน - สุทธิ

12

108,919,905

123,900,665

-

-

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ

13

4,787,169

6,138,989

547,234

122,535

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

10,387,666

16,751,770

-

565,100

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

3,186,837,763 3,050,271,557 3,128,998,155 3,137,151,362

รวมสินทรัพย์

4,661,129,357 4,541,157,474 4,041,881,004 3,995,504,039

เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้ รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

53


บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หน่วย: บาท)

งบการเงิ นรวม

ษัทฯ งบการเงินเฉพาะของบริ

หมายเหตุ

2549

2548

2549

2548

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินเบิกเกินบัญชี

14

799,124

823,338

-

-

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

15

88,588,280

108,093,093

-

-

7

25,380

26,772,727

1,357,996

1,067,252

653,689,299

661,323,656 226,725,731

289,650,573

7

-

16

297,899,000

4,644,742

5,475,669

2,192,870

1,607,946

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

48,710,624

56,639,254

10,460,042

14,156,295

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้-ซื้อสินทรัพย์

19,480,602

24,696,140

8,887,602

24,539,159

อื่นๆ

80,431,958

125,052,163

28,440,428

38,717,760

99,912,560

149,748,303

37,328,030

63,256,919

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,194,269,009 1,132,866,040 575,963,669

589,248,534

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนด ชำระในหนึ่งปี

ชำระภายในหนึ่งปี

-

-

95,519,549

123,990,000 297,899,000

123,990,000

16 1,558,714,600 1,758,613,600 1,558,714,600 1,758,613,600

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก ส่วนที่ถึงกำหนด

ชำระภายในหนึ่งปี

3,600,350

4,973,636

2,657,337

2,937,707

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

9,511,923

12,125,955

9,511,923

12,125,955

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

1,571,826,873 1,775,713,191 1,570,883,860 1,773,677,262

รวมหนี้สิน

2,766,095,882 2,908,579,231 2,146,847,529 2,362,925,796

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

54

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2549

(หน่วย: บาท) งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2548

2549

2548

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุน้ สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

300,000,000

300,000,000 300,000,000

300,000,000

ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

หุน้ สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

300,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

84,562,861

84,562,861

84,562,861

84,562,861

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทฯ

17

97,600,723

108,214,979

97,600,723

108,214,979

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทย่อย

17

704,748,700

739,280,121 704,748,700

739,280,121

กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว

19

30,000,000

22,158,300

30,000,000

22,158,300

ยังไม่ ได้จัดสรร

678,121,191

378,361,982 678,121,191

378,361,982

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1,895,033,475 1,632,578,243 1,895,033,475 1,632,578,243

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

4,661,129,357 4,541,157,474 4,041,881,004 3,995,504,039

0

0

0

0

สำรองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

300,000,000 300,000,000

300,000,000

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

55


บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบการเงิ นรวม

2549

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ

2548

2549

2548

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ

4,252,052,335 3,868,405,702 1,562,245,407 1,480,828,392

ดอกเบี้ยรับ

5,274,376

2,392,685

53,071,734

81,474,248

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

14,301,685

7,856,685

2,259,991

9,332,457

รายได้อื่น

107,634,339

113,896,124 149,719,041

118,623,578

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

9,990,720

32,831,125 218,786,218

256,805,919

รวมรายได้

4,389,253,455 4,025,382,321 1,986,082,391 1,947,064,594

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ

3,444,983,340 3,077,303,883 1,229,636,535 1,224,029,485

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

รวมค่าใช้จ่าย

3,748,483,203 3,364,460,743 1,433,274,467 1,377,981,048

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล

640,770,252

ดอกเบี้ยจ่าย

(94,237,909) (92,411,788) (87,464,708) (85,945,395)

303,499,863

287,156,860 203,637,932 660,921,578 552,807,924

153,951,563 569,083,546

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

20 (103,931,434) (125,743,464) (22,742,307) (40,371,825)

กำไรสุทธิสำหรับปี

442,600,909 442,766,326 442,600,909 442,766,326

23

กำไรสุทธิ

1.48

1.50

1.48

1.50

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)

300,000,000

294,931,507 300,000,000

294,931,507

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

56

หมายเหตุ

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

นรวม งบการเงิ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ

2549

2548

2549

2548

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรสุทธิสำหรับปี

442,600,909

ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

236,978,077

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น

(2,373,423)

-

(149,041)

-

โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน

-

(2,710,375)

-

-

กำไรจากการขายเงินลงทุน

(6,721,559)

-

-

-

กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

(1,565,553) (29,900,408)

(565,104)

(1,008)

สำรองเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(3,039,474)

2,873,646

1,019,533

-

ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น

2,764,939

10,269,479

-

-

ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ ไม่ ได้ ใช้ดำเนินงาน

7,800,000

-

-

-

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน

666,453,196

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(24,905,230)

71,278,515

3,077,869

37,260,517

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

6,364,104

(5,863,861)

565,100

1,505,319

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(26,747,347)

8,852,297

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน

(5,232,400)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

(7,928,630)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(45,503,893)

หนี้สินอื่น

(9,926,769)

(5,684,096)

(5,759,479)

(608,768)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

496,893,190

544,289,185 207,997,105

193,717,546

442,766,326 442,600,909

442,766,326

166,655,020 123,076,927

65,118,458

(9,990,720) (32,831,125) (218,786,218) (256,805,919)

557,122,563 347,197,006

251,077,857

(5,579,109) (118,408,883) 72,760

11,593,245 (135,819,340)

(72,760) (18,720,249)

(152,760)

(60,464,209) (122,160,355) (70,551,471) (53,667,283) 10,290,717 (41,858,339)

16,974,742 (25,180,521)

290,744 (11,530,377)

159,322,122 (62,730,118) 24,533,964

108,079,115

(3,696,253)

1,019,201

17,228,018 (10,244,031)

21,734,586

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

57


บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบการเงิ นเฉพาะของบริษัทฯ

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน

(2,007,360)

-

-

-

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน

14,631,575

-

-

-

เงินสดรับจากการรับโอนกิจการของบริษัทย่อย

-

-

-

4,042,304

เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

- (870,000,000)

เงินปันผลรับ

3,776,345

9,395,846

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

-

- (23,000,000) (91,000,000)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

-

- (60,000,000) (267,000,000)

รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

-

- 186,489,400 1,103,000,000

เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร

(420,524,115) (824,639,698) (207,661,906) (451,717,485)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร

870,058

36,137,306

729,752

3,600

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ ไม่ ได้ ใช้ ในการดำเนินงาน

7,180,760

-

-

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(419,961,985) (838,540,110) (104,234,932) (554,671,631)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีลดลง

2549

2548

2549

(22,853,981) (57,815,058) (1,035,267)

-

17,999,950

(240,000)

-

(552,178)

-

(24,214) (44,402,656)

-

(1,025,569)

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง

(18,492,112) (83,933,513)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

128,000,000

จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

(153,990,000) (352,228,400) (153,990,000) (352,228,400)

จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

-

-

(3,405,253)

-

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

-

925,371,060

-

925,371,060

เงินปันผลจ่าย

(135,000,000) (59,998,200) (135,000,000) (59,998,200)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(179,506,326)

384,808,291 (164,395,253)

426,431,984

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(102,575,121)

90,557,366 (60,633,080)

65,477,899

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี

286,161,367

195,604,001 169,714,693

104,236,794

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 21)

183,586,246

286,161,367 109,081,613

169,714,693

0

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

(1,618,506)

2548

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

58

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

- (85,686,907)

- 128,000,000

0

0

-

0


บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบการเงินรวม 2549

(หน่วย: บาท) งบการเงิ นเฉพาะของบริษ ัทฯ

2548

2549

2548

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับ

ดอกเบี้ยจ่าย

95,915,223

93,161,746

87,464,708

86,496,449

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

124,732,113

92,119,489

29,052,592

44,264,482

รายการที่ ไม่ใช่เงินสด

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดจำหน่าย

42,120,293

43,377,360

45,145,677

35,343,240

ตัดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เสียหายจากไฟไหม้

3,025,384

-

-

-

ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

5,215,539

38,702,163

15,651,558

31,683,293

โอนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

เพื่อชดเชยกับขาดทุนสะสม

-

773,044,199

-

773,044,199

รับโอนกิจการของบริษัทย่อยโดยชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน

-

-

-

95,519,549

แปลงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็น

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

-

-

-

73,000,000

ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน

5,108,523

-

3,450,000

-

ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยโดยหักกลบ

กับเงินค่าหุ้นคืนจากการชำระบัญชี

-

-

92,114,296

-

ค่าเสียหายรอเรียกคืนตามสัญญาประกันภัย

2,513,798

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

59


60

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบการเงินรวม / งบการเงิ นเฉพาะของบริษัท ฯ กำไร (ขาดทุ น ) สะสม ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก การตีราคาสินทรัพย์ จัดสรรแล้ว ทุนที่ออก หมายเหตุ และชำระแล้ว มูลค่าหุ้น บริษัทฯ บริษัทย่อย สำรองตามกฏหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 - ก่อนปรับปรุง 226,000,000 - 119,850,317 771,022,143 6,236,000 -773,044,199 ปรับปรุงการบันทึกบัญชีเงินลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนได้เสีย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานะบริษัทที่ลงทุนเป็นบริษัทร่วม - - - - - 17,752,156 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 - หลังปรับปรุง 226,000,000 - 119,850,317 771,022,143 6,236,000 -773,292,043 เพิ่มทุน 74,000,000 851,371,060 - - - - โอนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยกับขาดทุนสะสม - -766,808,199 - - -6,236,000 773,044,199 ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - -11,635,338 -31,742,022 - - กำไรสุทธิสำหรับปี 2548 - ปรับปรุงใหม่ - - - - - 442,766,326 จัดสรรสำรองตามกฎหมาย - - - - 22,158,300 -22,158,300 เงินปันผลจ่าย - - - - - -59,998,200 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 300,000,000 84,562,861 108,214,979 739,280,121 22,158,300 378,361,982 ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 17 - - -10,614,256 -34,531,421 - - กำไรสุทธิสำหรับปี 2549 - - - - - 442,600,909 จัดสรรสำรองตามกฎหมาย 19 - - - - 7,841,700 -7,841,700 เงินปันผลจ่าย 18 - - - - - -135,000,000 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2549 300,000,000 84,562,861, 97,600,723 704,748,700 30,000,000 678,121,191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ลักษณะธุรกิจ

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

รวม 350,064,261 17,752,156 367,816,417 925,371,060 - -43,377,360 442,766,326 - -59,998,200 1,632,578,243 -45,145,677 442,600,909 - -135,000,000 1,895,033,475 0 0

(หน่วย: บาท)


บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวม สำหรับปีสิ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิ ลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทยเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตเพลารถกระบะและที่รองแหนบรถบรรทุก ที่อยู่ของบริษัทฯ ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการ แสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

61


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการจากบริษัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) และบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 และเสร็จสิ้นการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 สินทรัพย์และรายได้ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คิดเป็น จำนวนประมาณร้อยละดังนี ้ อัตราร้อยละของ อัตราร้อยละของ สินทรัพย์รวมของ รายได้รวมของ บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย ในงบดุลรวม ในงบกำไรขาดทุนรวม • บริ 29.20 37.30 ษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด • บริ 34.27 26.24 ษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด ษัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จำกัด • บริ - - ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในบัญชีของบริษัทฯ และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ประกาศใช้

4.1 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 25/2549 โดยให้ ทางเลือกในกรณีที่กิจการมีการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม สามารถเลือกปฏิบัติโดยคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ตัดไป สู่งบกำไรขาดทุนจากราคาต้นทุนเดิม แทนที่จะคำนวณจากราคาที่ตี ใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ เลือกที่จะปฏิบัติตาม ประกาศดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ คำนวณค่าเสื่อมราคาที่ตัดไปสู่งบกำไรขาดทุนจากราคาที่ตีใหม่ กำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

• กำไรสุทธิ (ล้านบาท) • กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

62

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2549 2548 397.5

399.4

1.32

1.35


4.2 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ ไขเพิ่ม เติมครั้งที่ 1) โดยให้แก้ ไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัท ร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุน โดยกิจการที่ ไม่ประสงค์จะใช้วิธีราคาทุน ในปี 2549 ก็ให้ ใช้วิธีส่วนได้เสียตามเดิมจนถึงสิ้นปี 2549 และให้ ใช้วิธีราคาทุนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ทั้งนี้บริษัทฯ เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี ในปี 2550 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในปี 2550 นั้น จะมีผลให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบในงบการเงิน สำหรับปี 2550 ใหม่ ซึ่งจะมีผลทำให้กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2549 ลดลงเป็นจำนวน เงินประมาณ 219 ล้านบาท (0.73 บาทต่อหุ้น) และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลงเป็นจำนวนเงินประมาณ 259 ล้านบาท

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้ • ขายสินค้า รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็น

สาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว • รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน • ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง • เงินปันผลรับ เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการ เบิกใช้ 5.3 ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการ เก็บหนี้และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ ในงบดุล 5.4 สินค้าคงเหลือ สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างผลิตรวมต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรง ทางตรงและค่าใช้จ่ายโรงงาน วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะ ได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ สำรองเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

63


5.5 เงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงมูลค่าตามวิธี ส่วนได้เสีย ซึ่งการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียนี้เงินลงทุนจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซื้อมาและจะ ถูกปรับด้วยส่วนได้เสียในผลการดำเนินงานแต่ละปีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน 5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตี ใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตี ใหม่หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและเครื่องจักรในราคาทุน ณ วันที่ ได้ สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร โดย ผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมิน ราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ ในงบดุลแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่าง มีสาระสำคัญ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ • บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ ในบัญชี “ส่วน เกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคา ลดลงและบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตี ราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนปีก่อนแล้ว • บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่ายใน งบกำไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วน เกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนำไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ไม่เกินจำนวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รายการเดียวกัน และ ส่วนที่เกินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตี ใหม่ของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้น ตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้ บริษัทฯ บริษัทย่อย • ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น 20 - 30 ปี 20 - 40 ปี • เครื่องจักร 5 - 18 ปี 5 - 18 ปี • เครื่องมือและอุปกรณ์โรงงาน 5 ปี 5 ปี • เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน 3 - 5 ปี 3 - 5 ปี • ยานพาหนะ 5 ปี 5 ปี ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

64

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รวมอยู่ ในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุ การใช้งานที่เหลืออยู่ โดยกรณีสินทรัพย์ที่มีการตีราคาลดลง ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาที่ตี ใหม่ ส่วนกรณี สินทรัพย์ที่ตีราคาเพิ่มขึ้น ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุน ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ตีราคาเพิ่มตัดจำหน่ายไปสู่บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของ ผู้ถือหุ้น 5.7 ต้นทุนการกู้ยืม ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมที่นำไปใช้ ในโครงการก่อสร้างอาคารได้นำไปรวมเป็นราคาทุนของอาคาร จนกว่าอาคารนั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ ได้ตามประสงค์ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยดอกเบี้ยที่จ่าย จริงหักด้วยรายได้จากการนำเงินกู้นั้นไปลงทุนชั่วคราว สำหรับเงินกู้ที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อสร้างอาคาร

5.8 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน สินทรัพย์ที่ ไม่ ได้ ใช้ ในการดำเนินงานแสดงตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่ ไม่มีตัวตน คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี ค่าตัดจำหน่าย รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน 5.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก ควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น สาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและ ควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ 5.11 สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ ได้ โอนไปให้กับผู้เช่าถือ เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตาม สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน ตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ สินทรัพย์ที่เช่า 5.12 เงินตราต่างประเทศ รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ในงบดุล กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ ในการคำนวณผลการดำเนิน งาน 5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ จะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ด้อยค่าลงหรือ ไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทฯ จะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และหาก พบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ จะลดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นลงให้ เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุน มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใด จะสูงกว่า 5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน สำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

65


5.15 ภาษีเงินได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

5.16 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไร ขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 5.17 การใช้ประมาณการทางบัญชี ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การ ประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

6. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจาก วันที่ถึงกำหนดชำระ (หน่วย: บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2549 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 29,297,434 เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน 32,753,529 รวม 62,050,963 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 711,615,878 ยังไม่ถึงกำหนดชำระ เกินกำหนดชำระ 8,829,432 ไม่เกิน 3 เดือน 2,035,653 มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 4,723,915 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 727,204,878 รวม (4,723,915) หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ 722,480,963 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2549

27,773,750 9,371,983 37,145,733 707,827,804 8,732,974 26,061 5,253,375 721,840,214 (4,780,814) 717,059,400

2,811,028 - 2,811,028 299,980,912 3,529,910 - - 303,510,822 - 303,510,822

2548 5,888,897 - 5,888,897 315,156,988 - 26,061 - 315,183,049 - 315,183,049

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม นโยบายการกำหนดราคา 2549 2548

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน • ขายสินค้า • ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

66

2548

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

151.3

163.1

-

72.4

ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ร้อยละ 10 - 20 ราคาตลาด


(หน่วย: ล้านบาท)

นโยบายการกำหนดราคา

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย • ค่าสาธารณูปโภครับ • ขายวัตถุดิบ

13.2 -

- 1.5

ราคาใกล้เคียงทุน ราคาใกล้เคียงทุน

• ขายวัสดุ • ดอกเบี้ยรับ

- 48.4

13.3 79.4

• ค่าเช่ารับ • รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ • ขายเศษจากการผลิต

- 97.6 4.4

3.7 88.5 -

ราคาใกล้เคียงทุน ร้อยละ 4.5, MOR และ MLR-1.25% ต่อปี (2548: ร้อยละ 4.5, 6 และ MLR ต่อปี) ค่าเช่าเดือนละ 0.40 ล้านบาท ราคาใกล้เคียงทุน ราคาตลาด

• ซื้อวัตถุดิบ • ซื้อสินค้า

- 4.8

2.9 21.7

• ค่าเช่าจ่าย • ค่าสาธารณูปโภคจ่าย รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน • ขายสินค้า

1.2 2.6 4.0

- 18.9 7.2

ราคาใกล้เคียงทุน ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มเฉลี่ย ร้อยละ 6 (2548: ราคาใกล้เคียงทุน) ค่าเช่าเดือนละ 0.10 ล้านบาท ราคาใกล้เคียงทุน ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ร้อยละ 10 - 20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ (หน่วย: บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2549 2548 2549 2548

ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย - - 808,004 3,016,490 • บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด • บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด - - 2,996 501,229 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน • บริษัท ย่งกี่ (1995) จำกัด 61,944,177 35,847,807 2,000,028 2,371,178 • บริษัท อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด - 180,298 - - • บริษัท อาซาฮี สมบูรณ์ ชิบโป โมลด์ส จำกัด - 197,415 - - • บริษัท ออโตโมทีฟโปรดักส์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด 106,786 920,213 - - 62,050,963 37,145,733 2,811,028 5,888,897 ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย • บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด - - 3,230,184 40,000 • บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด - - 15,642,825 40,000 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน • บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - 72,760 - 72,760 - 72,760 18,873,009 152,760 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย • บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด - - - 28,000,000 • บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด - - 43,000,000 20,000,000 - 43,000,000 48,000,000 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย • บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด - - 498,510,600 557,000,000 • บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด - - 463,000,000 503,000,000 - - 961,510,600 1,060,000,000 รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

67


68

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2549 2548 2549 2548 เจ้าหนี ้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษ ัทย่อย • บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด - - 108,117 136,077 • บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด - - 1,249,879 931,175 บริษ ัทที่เกี่ยวข้องกัน • บริษัท ย่งกี่ (1995) จำกัด - 26,312,095 - - • บริษัท อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด - 432,812 - - • บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตทแซนด์ จำกัด 25,380 27,820 - - 25,380 26,772,727 1,357,996 1,067,252 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย บริษ ัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จำกัด - - - 95,519,549 ในระหว่างปี 2549 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้ (หน่วย: บาท) งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในระหว่างปี 31 ธันวาคม 2548 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2549 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว บริ อุตสาหกรรม จำกัด • 28,000,000 28,000,000 (56,000,000) - ษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด บริ 20,000,000 103,000,000 (80,000,000) 43,000,000 48,000,000 131,000,000 (136,000,000) 43,000,000 เงิ นให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย บริ ษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว • 557,000,000 60,000,000 (118,489,400) 498,510,600 อุตสาหกรรม จำกัด บริ 503,000,000 - (40,000,000) 463,000,000 ษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด 1,060,000,000 60,000,000 (158,489,400) 961,510,600 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบด้วยเงิน ให้กู้ยืมระยะสั้นจำนวน 20 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนในวันที่ 26 มีนาคม 2550 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำนวน 23 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนในวันที่ 31 มกราคม 2550 โดยคิด

ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR-1.25% ต่อปี

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 413.5 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 8 ปี จ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2554 เงินให้กู้ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี สำหรับปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้กู้ยืม ระยะยาวคงเหลือจำนวน 25 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี จ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 เงินให้กู้ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-1% ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน และเงินให้กู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 60 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี จ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2554 เงินให้กู้ยืมคิด ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-1.25% ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด มีกำหนดชำระคืนภายใน 9 ปี จ่าย ชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวคิด ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี สำหรับปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี โดยมีกำหนด ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จให้แก่ กรรมการและ ผู้บริหาร เป็นจำนวนเงิน 7.0 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 6.3 ล้านบาท) (2548: 7.3 ล้านบาท เฉพาะของ บริษัทฯ: 6.7 ล้านบาท)

8. สินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม 2549 2548 • วั ต ถุ ด บ ิ 186,719,485 177,798,473 • งานระหว่ างผลิต 52,196,662 42,846,735 • สินค้าสำเร็จรูป 95,895,545 64,381,806 • อะไหล่และวัสดุโรงงาน 97,905,253 88,590,951 • สินค้าระหว่างทาง 34,005,469 32,640,240 รวม 466,722,414 406,258,205 หั ก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า (5,305,923) (8,345,397) สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ 461,416,491 397,912,808 9. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2549 2548 66,713,644 24,596,340 28,603,188 17,849,928 22,688,093 14,631,789 51,793,704 41,757,186 112,085 524,000 169,910,714 99,359,243 (1,019,533) - 168,891,181 99,359,243

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังนี้ เงินลงทุนในบริษัทย่อย (หน่วย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทุนชำระแล้ว วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย ชื ่อ บริษัท 2549 2548 2549 2548 2549 2548 (ล้านบาท) (ล้านบาท) • บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด 160 640 535,995 535,995 524,693 407,555 • บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด 130 520 519,989 519,989 790,186 719,664 • บริษัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จำกัด - 40 - 43,000 - 95,519 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,055,984 1,098,984 1,314,879 1,222,738 รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

69


70

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 640 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท โดยการ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 250 บาท โดยนำเงินลดทุนจำนวน 480 ล้านบาท ไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทย่อย ดังกล่าว จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 520 ล้านบาท เป็น 130 ล้านบาท โดยการ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 250 บาท โดยนำเงินลดทุนจำนวน 390 ล้านบาทไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทย่อย ดังกล่าว จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติพิเศษให้เลิกบริษัท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2548 และเสร็จสิ้นการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 นลงทุนในบริษัทร่วม เงิ (หน่วย: พันบาท) ทุน งบการเงินรวม ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ชำระแล้ว อัตราส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับ สำหรับปี 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 ร้อยละ ร้อยละ บริษัทร่วมที่ถือหุ้นผ่านบริษัท สมบู รณ์

หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกั ด ผลิ ต และจำหน่ า ย ทรายเคลือบ บริษัท ซึซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ 72,000 21.25 21.25 15,300 15,300 27,584 21,812 1,530 จำกัด พลาสติก และ ทรายอบแห้ง บริษัทร่วมที่ถือหุ้นผ่านบริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด ผลิตและจำหน่าย บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด 150,000 20.00 19.20 30,807 28,799 50,624 48,175 2,200 อะไหล่รถ รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม 46,107 44,099 78,208 69,987 ในเดือนเมษายน 2549 บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ซื้อหุ้นในบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด จำนวน 12,000 หุ้น เป็นเงิน 2 ล้านบาท ภายหลังการซื้อหุ้น บริษัทย่อยมีสัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 และถือเป็นบริษัทร่วม บริษัทย่อยได้ปรับปรุงการบันทึกบัญชีเงิน ลงทุนในบริษัทดังกล่าวจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนได้เสีย และได้ปรับย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนใช้วิธีส่วนได้เสียตั้งแต่เริ่มแรก การปรับปรุงดังกล่าวเป็นผลให้กำไรสุทธิรวมและกำไรสุทธิเฉพาะ ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เพิ่มขึ้นจำนวน 2.7 ล้านบาท 1.6 ล้านบาท ตามลำดับ ผลสะสมของการปรับปรุงบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวจากอดีตถึงต้นปี 2548 จำนวน 17.8 ล้านบาท ได้แสดงไว้ ในหัวข้อ “ปรับปรุงการบันทึกบัญชีเงินลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนได้เสียเนื่องจากการเปลี่ยน สถานะบริษัทที่ลงทุนเป็นบริษัทร่วม” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุนในบริษัท ซึซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จำกัด ตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 27.6 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2549 จำนวน 7.3 ล้านบาท คำนวณจากงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว และงบการเงินสำหรับ งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัทดังกล่าว รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


มูลค่าเงินลงทุนในบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด ตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 50.6 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2549 จำนวน 4.1 ล้านบาท คำนวณจากงบการเงิน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวและ งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ ได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท) ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ทุนชำระแล้ว อัตราส่วนการถือหุ้น เงินลงทุน 2549 2548 2549 2548 ร้อยละ ร้อยละ • บริษัท อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน เหล็กหล่อ 331,250 - 0.66 - 8,750 • บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถ 1,480,000 - 0.98 - 14,500 ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถ ระบบ 732,600 2.90 2.90 21,250 21,250 • บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมที ฟ จำกัด เบรค • บริษัท สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอริ ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถ 300,000 1.80 1.80 5,400 5,400 ่ง จำกัด 26,650 49,900 รวม - (15,340) หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า 26,650 34,560 เงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ

ในเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทย่อยสองแห่งได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาหุ้นละ 88.41 บาท และ 20.71 บาท ตามลำดับ รวมเป็นเงิน 12.8 ล้านบาท และ 1.8 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรจากการขายเงิน ลงทุนดังกล่าวได้รวมอยู่ในผลการดำเนินงานสำหรับปีแล้ว

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ งบการเงินรวม

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่ 31 ธันวาคม 2548

สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาที่ตี ใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน

ส่วนปรับปรุง ที่ดิน

ที่ดิน อาคาร

ปลูกสร้างอื่น

และสิ่ง

680,395,868

(หน่วย: บาท)

เครื่องจักร

โรงงาน

409,200,574 2,146,461,735

เครื่องมือและ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ อุปกรณ์ และอุปกรณ์

สำนักงาน

278,808,450

งาน ระหว่าง

ก่อสร้าง

54,116,445 32,847,098

รวม

52,177,758 3,654,007,928

ซื้อเพิ่ม

-

4,725,077

11,809,916

16,892,175

8,667,569

4,551,668

381,288,553

427,934,958

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย

-

-

(24,674,840)

(5,338,937)

(128,141) (4,157,068)

(2,618,244)

(36,917,230)

โอนเข้า / (โอนออก)

-

13,062,745

254,399,436

11,206,024

2,585,461

561,000 (281,814,666)

-

426,988,396 2,387,996,247

301,567,712

31 ธันวาคม 2549

680,395,868

65,241,334 33,802,698

149,033,401 4,045,025,656

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

71


(หน่วย: บาท) สิ น ทรั พ ย์ ซ ง ่ ึ แสดงตามราคาที ต ่ ี ใ หม่ สิ น ทรั พ ย์ ซ ง ่ ึ แสดงตามราคาทุ น ส่วนปรับปรุง เครื่อง ที่ดิน อาคาร เครื่องมือและ งาน ที่ดิน เครื่องจักร ตกแต่ง ยานพาหนะ รวม และสิ ง ่ อุ ป กรณ์ ระหว่ าง และอุปกรณ์ ก่อสร้าง ปลูกสร้างอื่น โรงงาน สำนักงาน - 111,327,889 586,356,188 156,937,068 37,911,256 24,394,664 - 916,927,065 - 15,471,472 173,536,391 27,339,605 14,829,917 3,413,849 - 234,591,234 - 2,732,219 39,388,074 - - - - 42,120,293 - - (918,958) (943,572) (105,038) (4,016,087) - (5,983,655) - - (15,561,999) (245,336) - - - (15,807,335) - 129,531,580 782,799,696 183,087,765 52,636,135 23,792,426 - 1,171,847,602 680,395,868 297,872,685 1,560,105,547 121,871,382 16,205,189 8,452,434 52,177,758 2,737,080,863 680,395,868 297,456,816 1,605,196,551 118,479,947 12,605,199 10,010,272 149,033,401 2,873,178,054 163,761,547 234,591,234 ในระหว่างปี 2549 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของอาคารโรงงานใหม่ของบริษัท ย่อยจำนวน 1.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่มาจากเงินที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างอาคาร

ค่าเสื่อมราคาสะสม 31 ธันวาคม 2548 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตีเพิ่ม ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย ตัดจำหน่าย 31 ธันวาคม 2549 มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2548 2549

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาที่ตีใหม่ ส่วนปรับปรุง

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่ 31 ธันวาคม 2548 ซื้อเพิ่ม จำหน่าย โอนเข้า / (โอนออก) 31 ธันวาคม 2549 ค่าเสื่อมราคาสะสม 31 ธันวาคม 2548 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตีเพิ่ม ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย 31 ธันวาคม 2549

72

ที่ดิน

90,141,438 - - - 90,141,438 - - - - -

ที่ดิน อาคาร และสิ่ง ปลูกสร้างอื่น 130,062,800 3,197,609 - 5,726,970 138,987,379 18,364,120 6,333,835 491,606 - 25,189,561

เครื่องจักร

947,699,374 3,447,505 (42,630) 145,337,999 1,096,442,248 164,141,095 99,036,631 10,122,650 (18,959) 273,281,417

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

เครื่องมือและ อุปกรณ์ โรงงาน 63,650,465 7,039,463 - 2,415,629 73,105,557 23,347,273 11,282,039 - - 34,629,312

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน

เครื่อง ตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน 14,214,862 3,843,677 - 5,353,225 23,411,764 6,071,845 3,831,358 - - 9,903,203

งานระหว่าง ยานพาหนะ รวม ก่อสร้าง 11,702,156 2,410,220 1,259,881,315 3,454,145 174,477,949 195,460,348 (3,109,330) - (3,151,960) - (158,833,823) - 12,046,971 18,054,346 1,452,189,703 4,742,221 - 216,666,554 2,465,585 - 122,949,448 - - 10,614,256 (2,968,353) - (2,987,312) 4,239,453 - 347,242,946


สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาที่ตีใหม่

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน เครื่องมือและ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ งาน อุปกรณ์ และอุปกรณ์ ระหว่าง โรงงาน สำนักงาน ก่อสร้าง

ส่วนปรับปรุง ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร รวม ที่ดิน และสิ่ง ปลูกสร้างอื่น มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2548 90,141,438 111,698,680 783,558,279 40,303,192 8,143,017 6,959,935 2,410,220 1,043,214,761 31 ธันวาคม 2549 90,141,438 113,797,818 823,160,831 38,476,245 13,508,561 7,807,518 18,054,346 1,104,946,757 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2548 65,034,265 2549 122,949,448

ในเดือนกรกฎาคม 2546 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและเครื่องจักรใหม่ โดย ผู้ประเมินราคาอิสระและได้บันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาประเมินใหม่ โดยบันทึกส่วนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 138.1 ล้านบาท ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นและบันทึกส่วนที่ลดลง จำนวนประมาณ 40.4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน เกณฑ์ที่ ใช้ ในการประเมินราคาข้างต้นใช้ เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) สำหรับที่ดิน และเกณฑ์ราคาเปลี่ยนแทน (Replacement Cost) สำหรับอาคารและเครื่องจักร หากบริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดิน อาคารและเครื่องจักรดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 จะเป็นดังนี้ (หน่วย: บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2549 2548 2549 2548 • ที่ดิน 189,074,183 189,074,183 78,068,188 78,068,188 • ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ 243,650,862 241,334,513 103,766,637 101,175,893 ่งปลูกสร้างอื่น • เครื่องจักร 1,347,974,767 1,260,470,304 747,664,539 697,939,337 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัด ค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 346.8 ล้านบาท และ 302.2 ล้านบาท ตามลำดับ (งบเฉพาะของบริษัทฯ: จำนวนเงิน 19.4 ล้านบาท และ 17.0 ล้านบาท ตามลำดับ) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรส่วนใหญ่ ไปค้ำประกันสินเชื่อที่ ได้รับ จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

12. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน (หน่วย: บาท) งบการเงินรวม 2549 2548 • ที ่ดิน 107,779,100 121,619,100 • เครื่องจักร - 23,589,751 • ห้ องชุด 1,140,805 2,281,565 • รวมสิ 108,919,905 147,490,416 นทรัพย์ที่ ไม่ ได้ ใช้ ในการดำเนินงาน • หั ก: ค่าเผื่อการด้อยค่า - (23,589,751) • สินทรัพย์ที่ ไม่ ได้ ใช้ ในการดำเนินงาน – สุทธิ 108,919,905 123,900,665 โฉนดที่ดินและหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของบริษัทย่อยได้ถูกนำไปวางเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

73


13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

• โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ • ซื ้อเพิ่ม • ค่ าตัดจำหน่ายสำหรับปี • สุทธิ 14. เงินเบิกเกินบัญชี

งบการเงินรวม 2549 2548 6,138,989 7,413,956 1,039,084 1,618,506 (2,390,904) (2,893,473) 4,787,169 6,138,989

(หน่ ว ย: บาท) งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2549 2548 122,535 206,450 552,178 - (127,479) (83,915) 547,234 122,535

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมีอัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี และค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินส่วนใหญ่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และค้ำประกันโดยกรรมการ บางท่านของบริษัทฯและบริษัทย่อย

15. เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและค้ำประกันโดยกรรมการบางท่านของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

16. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เงินกู้ (ร้อยละ) การชำระคืน 2549 2548 1 ปีที่ 1 - 3 อัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี ชำระคืนเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน ตั้งแต่ปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา 2547 ถึง 2556 1,750 1,883 ร้อยละ MLR 2 ปีที่ 1 - 2 อัตราร้อยละ MLR-1.25% ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ต่อปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ย

ปี 2549 ถึง 2553 82 - ในอัตราร้อยละ MLR-1% 3 MLR-1.25% ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2549 ถึง 2554 25 - รวม 1,857 1,883 หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (298) (124) เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 1,559 1,759 สัญญากู้ยืมได้ระบุให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขระหว่างการใช้สินเชื่อ เช่น การลงทุนหรือให้กู้ยืมจะ ต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน การก่อหนี้เพิ่มและการรักษาสัดส่วนหนี้สินรวมทุกประเภทต่อส่วน ของผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด เป็นต้น สัญญากู้ยืมค้ำประกันโดยที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง หนังสือกรรมสิทธิห้องชุดและเครื่องจักรส่วน ใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกรรมการบางท่านของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้รายการที่ 3 ที่ยังมิได้เบิกใช้ เป็นจำนวน 146 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงินหมุนเวียนที่ยังมิได้เบิกใช้อีกจำนวน 15 ล้านบาท

74

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


17. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ในระหว่างปี 2549 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี ้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทฯ (หน่วย: บาท) อาคารและ เครื่องจักร รวม ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อื่น อต้นปี 2549 12,073,250 10,522,787 85,618,942 108,214,979 • ยอดคงเหลื • ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - (491,606) (10,122,650) (10,614,256) ยอดคงเหลือปลายปี 2549 12,073,250 10,031,181 75,496,292 97,600,723 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทย่อย (หน่วย: บาท) อาคารและ เครื่องจักร รวม ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อื่น 479,248,435 46,015,385 214,016,301 739,280,121 • ยอดคงเหลือต้นปี 2549 • ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - (2,240,612) (32,290,809) (34,531,421) ยอดคงเหลือปลายปี 2549 479,248,435 43,774,773 181,725,492 704,748,700 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

18. เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรประจำ ปี 2548 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 300 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 75 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา หุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 กันยายน 2549

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

75


19. สำรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรร กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตาม กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

20. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2549 คำนวณขึ้นในอัตราร้อยละ 25 (อัตราร้อยละ 30 สำหรับปี 2548) จากกำไรของกิจการที่ ไม่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ และอัตราร้อยละ 30 สำหรับกำไรสุทธิของ บริษัทย่อยหลังจากบวกกลับด้วยรายการสำรองและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ ภาษี

21. งบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่แสดงอยู่ ในงบกระแสเงินสดประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ (หน่วย: บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2549 2548 2549 2548 183,586,246 216,161,367 109,081,613 99,714,693 • เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน - 70,000,000 - 70,000,000 • เงินลงทุนชั่วคราว - ตั๋วเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 183,586,246 286,161,367 109,081,613 169,714,693

22. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตเพลาขับล้อหลัง ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1449(2)/2548 และ 1221(2)/2549 ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึง ก. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ ได้จากการประกอบกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมเป็น จำนวนไม่เกินจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ (1 กรกฎาคม 2548 และ 25 พฤษภาคม 2549 ตามลำดับ) ข. ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 75 ของอัตราปกติสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาใช้ ในการ ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเป็นเวลา 1 ปีนับแต่วันนำเข้าครั้งแรก ค. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาใช้ ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็น เวลา 5 ปีนับแต่วันนำเข้าครั้งแรก ง. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่ วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ จ. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

76

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


รายได้ของบริษัทฯ สำหรับปีจำแนกตามกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ ไม่ ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุนได้ดังนี้ (หน่วย: บาท) 2549 2548 รายได้ รายได้จากการขาย - ในประเทศ - ต่างประเทศ รายได้อื่น รวมรายได้

กิจการที่ ได้รับ การส่งเสริม การลงทุน

กิจการที่ ไม่ ได้ รับการส่งเสริม การลงทุน

รวม

774,743,945 776,400,336 1,551,144,281 - 11,101,126 11,101,126 17,661,394 406,175,590 423,836,984 792,405,339 1,193,677,052 1,986,082,391

กิจการที่ ได้รับ การส่งเสริม การลงทุน

กิจการที่ ไม่ ได้ รับการส่งเสริม การลงทุน

รวม

338,996,176 1,044,586,918 1,383,583,094 - 97,245,298 97,245,298 37,967,400 428,268,802 466,236,202 376,963,576 1,570,101,018 1,947,064,594

23. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ ออกอยู่ในระหว่างปี

24. จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี (ล้านบาท)

งบการเงินรวม 2549 2548 1,567 1,563 537.3 474.7

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2549 2548 482 414 214.3 176.1

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายสมทบให้ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท อเมริกัน อินเตอร์ เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด ในระหว่างปี 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพเป็นจำนวน 6.5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2.9 ล้านบาท) ซึ่งได้รวมอยู่ ในค่าใช้จ่ายเกี่ยว กับพนักงาน

26. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันดังนี้ 26.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน การก่อสร้างโรงงานและการซื้อเครื่องจักรจำนวน เงิน 71.5 ล้านบาท และ 141.9 ล้านเยน (2548: 114.1 ล้านบาท และ 87.2 ล้านเยน และ 0.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา) 26.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการที่ต้องจ่ายในอนาคตมีจำนวนดังต่อไปนี้ ล้านบาท จ่ายชำระภายใน: 1 ปี 37.1 2 ถึง 5 ปี 23.0 หลังจาก 5 ปี 12.2 รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

77


26.3 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ ผลิตงานกลึงโดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.5 ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพตามกระบวนการ ผลิตงานกลึงที่บริษัทฯ ผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2553 และบริษัทฯ มีสิทธิต่อสัญญาได้ อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี 26.4 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทอีกแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวน การผลิตเหล็กทุบขึ้นรูปโดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3 ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพตาม กระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูปที่บริษัทฯ ผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2552 และบริษัทฯ มีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี 26.5 บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด ได้ทำสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่ง ในต่างประเทศเพื่อผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง สัญญามีอายุ 6 ปี โดยจะสิ้นสุดในปี 2551 บริษัทย่อยมีภาระผูกพัน ตามสัญญาดังกล่าวจำนวน 255,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2548: 390,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 26.6 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับ บริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา ร้อยละ 1.5 ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพตามกระบวนการผลิตงานกลึงที่บริษัทย่อยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2552 และบริษัทย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

27. หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 2.4 ล้านบาท และ 13.4 ล้านบาท ตามลำดับ (2548: 2.4 ล้านบาทและ 12.4 ล้าน บาท ตามลำดับ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันในการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย

28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกิจการหลักในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรและสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ตามที่แสดงไว้

ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

29. เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตั๋วเงิน ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว • นโยบายการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อการค้าหรือการเก็งกำไร บริษัทฯ มีนโยบายใน การบริหารความเสี่ยงดังนี้ • ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด ในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ ในระดับต่ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดนับจากวันที่ ในงบดุล ถึงวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้

78

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย อัตรา ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ้นลง ไม่มี ดอกเบี้ย 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ร้อยละต่อปี สินทรัพย์ทางการเงิน - รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด) 0% - 0.75% - - 177.8 5.6 183.4 - - 177.8 5.6 183.4 หนี้สินทางการเงิน - เงินเบิกเกินบัญชี 8.5% - - 0.8 - 0.8 - เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 2.0% - 6.9% - - 88.6 - 88.6 - เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า ทางการเงิน 1.86% - 3.9% 4.6 3.6 - - 8.2 - เงินกู้ยืมระยะยาว 4.5% - 6.75% - - 1,856.6 - 1,856.6 4.6 3.6 1,946.0 - 1,954.2

สินทรัพย์ทางการเงิน - รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด) - เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

หนี้สินทางการเงิน - เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - เงินกู้ยืมระยะยาว

อัตรา ดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ้นลง ไม่ม ี 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

0% - 0.75% 4.5% - 6.75%

- 876.5 876.5

1.86% - 2.9% 4.5% - 6.75%

2.2 - 2.2

รวม

- - -

103.6 128.0 231.6

5.4 - 5.4

1,004.5 1,113.5

2.6 - 2.6

- 1,856.6 1,856.6

- - -

4.8 1,856.6 1,861.4

(หน่วย: ล้านบาท)

109.0

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

79


ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้า และการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สินทรัพย์ทาง การเงิน (ล้าน)

เยน

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

หนี้สินทาง การเงิน (ล้าน)

0.2 8.4

4.8 73.9

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 36.05 0.30

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี ้ จำนวนที่ซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจำนวนที่ซื้อ สกุลเงิน

(ล้าน)

เหรียญสหรัฐอเมริกา

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

1.4

35.80 - 37.34

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนีอ้ ื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็นบริษทั ขนาดใหญ่ทมี่ ฐี านะด้านการชำระหนีด้ ี บริษทั ฯ และบริษัท ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ

มูลค่ายุติธรรม

วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ใน กรณีของเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หาก ไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การ วัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เป็นต้น เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ ยืมและเงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั ฯ จึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของ สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปี 2548 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ การจัดประเภทรายการบัญชีของปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ ได้รายงาน ไปแล้ว

31. การอนุมัติงบการเงิน

80

งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน


โครงสร้างเงินทุน

12. โครงสร้างเงินทุน 12.1

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือ โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง 12.2

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น 79,999,200 30,000,000 19,982,700 13,049,800 12,628,900 10,310,100 10,000,000 7,972,600 6,905,900 6,700,000 6,660,900 6,660,900 6,660,900 82,468,100 300,000,000

ร้อยละ 26.67 10.00 6.66 4.35 4.21 3.44 3.33 2.66 2.30 2.23 2.22 2.22 2.22 27.49 100.00

1. บริษัทสมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 2. กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน 1) 3. นางมาลินี กิตะพาณิชย์ 4. Morgan Stanley & Co International Limited 5. Northust Nominees Limited-Northern Trust Guernesy Clients 6. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ 7. Somers (U.K.) Limited 8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9. นายวีรศักดิ์ กิตะพาณิชย์ 10. State Street Bank And Trust Company for Australia 11. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 12. นายบุญศรี กิตะพาณิชย์ 13. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 14. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ รวม 1) นักลงทุนหลักของกองทุนเพื่อการร่วมลงทุนประกอบด้วย International Finance Corporation (IFC), California Public Employees’ Retirement System (CalPERS), Asian Development Bank (ADB), กระทรวงการคลัง เป็นต้น

12.3

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและ สำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ด้วย

บริษัทย่อยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

81


รายงานการถือครองหลักทรัพย์ กรรมการ/ผู้บริหาร 13. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ กรรมการ/ผู้บริหาร ชื่อ-นามสกุล

82

ตำแหน่ง

จำนวนหุ้น

1.

นายชีระ ภาณุพงศ์

ประธานกรรมการ

2.

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์

กรรมการผูม้ อี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ และ รองประธานกรรมการ

3.

นายปัญจะ เสนาดิสัย

กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

4.

นายรังสิน สืบแสง

กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

-

5.

นายวรนิต จารุมาศ

กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

-

6.

นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

10,310,100

7.

นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

6,660,900

8.

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

5,180,900

9.

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

กรรมการ

-

10.

นายโยชิทะกะ โอบายาชิ

รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายการขายและการตลาด

-

11.

นายชำนาญ ธรรมเจริญ

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ

12.

นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ

รองกรรมการผู้อำนวยการ การเงินและบัญชี

-

13.

นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

-

14.

นายวิชัย ศรีมาวรรณ์

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายจัดซื้อและโลจิสติกส์

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

- 6,660,900

40,000

71,500


ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 14. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ชื่อบริษัท

:

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

:

ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เพลาข้าง (Axle Shaft) ให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้น ส่วนยานยนต์ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลายมากขึ้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน

:

ที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่

:

เลขทะเบียนบริษัท

:

บมจ. 0107574700660

Home page

:

www.satpcl.co.th

โทรศัพท์

:

02-728-8500

โทรสาร

:

02-728-8513 และ 02-728-8517

เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ เลขที่ 300/10 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัดระยอง

15. บุคคลอ้างอิงอื่นๆ นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ้ จำกัด 183 อาคารรัจนาการ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ผู้สอบบัญชี

รายงานประจำปี 2549 บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

83


SAT: Annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you