รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2557

Page 1

รายงาน การจัดการพลังงาน ประจําปี 2557

ชื่อนิติบุคคล:

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อโรงงานควบคุม:

โรงงาน ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) TSIC-ID: 38439-0256

ส่งรายงาน ภายในมีนาคม ปี 2558

ปรับปรุ ง ครัง ที 3 วันที 10 ตุลาคม 2555


ใบคํารับรองการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ของโรงงานควบคุม บริษัท ซังโกะไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1. ประธานคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน

ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมขอรับรองว่า ได้ดําเนินการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ ลงชื่อ …………………………………. ( นายอนันต์ ตั้งสุนทรธรรม ) วันที่ …15.../…มี.ค.../…2558....

2. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมขอรับรองว่าได้ดําเนินการจัดการ พลังงานให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ ลงชื่อ …………………………………. ( นายราชัน สนิทโต ) ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ทะเบียนเลขที่ ผชร.7468 วันที่ …15.../…มี.ค.../…2558....

ลงชื่อ ……………………….……….……. ( …………………….……….…. ) ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ทะเบียนเลขที่ …..... .... วันที่ ....../……....../…2558....

3. เจ้าของโรงงานควบคุม

ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของโรงงานควบคุม/ผู้รับมอบอํานาจ ขอรับรองว่าได้ดําเนินการจัดการ พลังงานให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ ลงชื่อ …………………………………. ( นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล ) วันที่ …15.../…มี.ค.../…2558....


สารบัญ หน้า ข้อมูลเบื้องต้น

1

ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 1 คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น

3 3 7 8

ขั้นตอนที่ 3

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนที่ 4

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

10

ขั้นตอนที่ 5

การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

21

ขั้นตอนที่ 6

การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การ ปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

42

ขั้นตอนที่ 7

การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

53

ขั้นตอนที่ 8

การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

58

ภาคผนวก ภาคผนวก ก.

ข้อมูลระบบไฟฟ้า ปี 2557

ภาคผนวก ข.

ข้อมูลผลผลิต ปี 2556 และ 2557

ภาคผนวก ค.

ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2556 และ 2557

ภาคผนวก ง.

ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ปี 2556 และ 2557

ภาคผนวก จ.

ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ปี 2556 และ 2557

ภาคผนวก ฉ.

ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2556 และ 2557

ภาคผนวก ช.

ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน ปี 2556 และ 2557 การประเมินศักยภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสําคัญ เพื่อนําไปค้นหามาตรการ อนุรักษ์พลังงาน

ภาคผนวก ซ.


ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลทั่วไป บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1 ชื่อนิติบุคคล : ชื่อโรงงานควบคุม : โรงงาน ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) TSIC-ID : 38439-0256 2

ระบุกลุ่มโรงงานควบคุม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 (ขนาดเล็ก) : โรงงานควบคุมที่ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันน้อยกว่าสามพันกิโลวัตต์หรือ สามพันห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์หรือโรงงานควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ํา หรือพลังงาน สิ้นเปลืองอื่นๆ โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ํากว่าหกสิบล้านเมกะจูล/ปี กลุ่มที่ 2 (ขนาดใหญ่): โรงงานควบคุมที่ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันตั้งแต่สามพันกิโลวัตต์หรือสาม พันห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปหรือโรงงานควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ํา หรือพลังงาน สิ้นเปลืองอื่นๆ โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่หกสิบล้านเมกะจูล/ปีขึ้นไป

3

ที่อยู่โรงงาน เลขที่ 3/14 หมู่ 2 ถนน บ้านค่าย-บ้านบึง ตําบล หนองบัว อําเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120 โทรศัพท์: .....038-961-877-880....... โทรสาร: ……038-961-876..... อีเมล์: ….....fs@sankothai.net...........

4

ที่อยู่สํานักงาน เลขที่ 3/14 หมู่ 2 ถนน บ้านค่าย-บ้านบึง ตําบล หนองบัว อําเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120 โทรศัพท์: .....038-961-877-880....... โทรสาร: ……038-961-876..... อีเมล์: ….....fs@sankothai.net...........

1


5

6

7

8

ประเภทอุตสาหกรรม หิน กรวด ดิน ทราย กระดาษ ผลิตภัณฑ์จากโลหะ

สิ่งทอ ไ อโลหะ โ การไฟฟ้าและก๊าซการประปา

โรงงานเริ่มดําเนินการผลิต เมื่อ ม.ค.-39 450 คน จํานวนพนักงาน จํานวน 17 แผนก/ฝ่าย เวลาทํางาน ส่วนสํานักงาน: จํานวนชั่วโมงทํางาน 8 ชั่วโมง/วัน จํานวนวันทํางาน 312 วัน/ปี รวมจํานวนชั่วโมงทํางาน 2,496 ชั่วโมง/ปี 24 ชั่วโมง/วัน จํานวนชั่วโมงทํางาน ส่วนโรงงาน: จํานวนวันทํางาน 312 วัน/ปี รวมจํานวนชั่วโมงทํางาน 7,488 ชั่วโมง/ปี สําหรับโรงงานที่ไม่ได้ดําเนินการผลิตต่อเนื่องตลอดทั้งปี ระบุระยะเวลาที่ดําเนินการจริง ตั้งแต่ เดือน …………….. ถึง เดือน …………………… รวมเป็น ……….เดือน ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่ 1

อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ เคมี การผลิตอื่นๆ

คุณสมบัต*ิ ** ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

นายราชัญ สนิทโต

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

ทะเบียนเลขที่ ผชร.7468

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

2

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

3

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

***คุณสมบัติผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ผู้รับผิดชอบด้าน เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทํางานในโรงงานอย่างน้อยสามปีโดยมีผลงานด้าน พลังงานสามัญ (ก) การอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม (ข) (ค)

ผู้รับผิดชอบด้าน พลังงานอาวุโส

เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการ รับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

(ง)

เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ

(จ)

และ

(ก)

อนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ

(ข)

เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

2


ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 1 คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน 1.1 โครงสร้างคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน

รูปที่ 1-1 ผังโครงสร้างคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน

3


1.2 การแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน และอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

รูปที่ 1-2 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน หมายเหตุ โปรดแนบสําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน และอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

4


1.3 วิธีการเผยแพร่คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน ติดประกาศ

โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ …5.. แห่ง

จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่

เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร ........ฉบับ

สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

การประชุมพนักงาน

จํานวนผู้ได้รับ …50.. คน

เดือนละ …1.. ครั้ง

ระดับของผู้ได้รับ…ระดับ Supervisor ขึ้นไป…. อื่นๆ (ระบุ) …กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน…………..

เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน

(ก) .......ติดประกาศ จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ สวน Relex และหน้าแผนกต่างๆ ได้แก่ DI FS MC และ MT…..

(ข) .......กิจกรรม ผู้บริหารพบพนักงาน เดือนละ 1 ครั้ง..... 5


(ค) .......จดหมายอิเล็คทรอนิกส์.....................

(ง) .......ประชุมพนักงานเดือนละ 1 ครั้ง..................... รูปที่ 1-3 ภาพการเผยแพร่คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ โรงงานสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติม 6


6


ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น ตารางที่ 2.1 การประเมินการจัดการพลังงานขององค์กร

ระดับ คะแนน

4

3

2

1

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

การจัดองค์กร

3.94

การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ

3.89

มีนโยบายการจัดการพลังงานจากฝ่าย บริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ของบริษัท

มีการจัดองค์กรและเป็นโครงสร้างส่วน หนึ่งของฝ่ายบริหารกําหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบไว้ชัดเจน

มีนโยบายและมีการสนับสนุนเป็นครั้ง คราวจากฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานรายงานโดยตรง คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานเป็น ต่อคณะกรรมการจัดการพลังงาน ซึ่ง ช่องทางหลักในการดําเนินงาน ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ

ไม่มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน โดย ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานรายงานต่อ คณะกรรมการเฉพาะกิจ แต่สายงาน บังคับบัญชาไม่ชัดเจน

3.44

มีการประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงาน และทีมงานทุกระดับอย่าง สม่ําเสมอ

ระบบข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์

3.46

กําหนดเป้าหมายที่ครอบคลุม ติดตามผล ประชาสัมพันธ์คุณค่าของการประหยัด หาข้อผิดพลาดประเมินผล และควบคุม พลังงาน และผลการดําเนินงานของการ การใช้งบประมาณ จัดการพลังงาน

จัดสรรงบประมาณโดยละเอียด โดย พิจารณาถึงความสําคัญของโครงการ

แจ้งผลการใช้พลังงานจากมิเตอร์ย่อยให้ แต่ละฝ่ายทราบ แต่ไม่มีการแจ้งถึงผล การประหยัด

ใช้ระยะเวลา คุ้มทุนเป็นหลักในการ พิจารณาการลงทุน

3.18

ให้พนักงานรับทราบโครงการอนุรักษ์ พลังงาน และให้มีการประชาสัมพันธ์ อย่างสม่ําเสมอ

3.28

คณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นผู้ดําเนินการ ทํารายงานติดตามประเมินผล โดยดูจาก จัดฝึกอบรมให้พนักงานรับทราบเป็นครั้ง ลงทุนโดยดูมาตรการที่มีระยะเวลาคุ้มทุน มิเตอร์ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจเข้ามา คราว เร็ว เกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณ

ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ทําไว้เป็นลายลักษณ์ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีขอบเขตหน้าที่ มีการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการระหว่าง อักษร ความรับผิดชอบจํากัด วิศวกรกับผู้ใช้พลังงาน (พนักงาน)

มีการสรุปรายงานด้านค่าใช้จ่ายการใช้ พลังงานเพื่อใช้กันภายในฝ่ายวิศวกรรม

ไม่มีนโยบายที่ ชัดเจน

ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูลและบัญชีการใช้ ไม่มีการสนับสนุนการประหยัดพลังงาน พลังงาน

ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

การลงทุน

ไม่มีการติดต่อกับผู้ใช้พลังงาน

0

แจ้งให้พนักงานทราบอย่างไม่เป็นทางการ พิจารณาเฉพาะมาตรการที่ลงทุนต่ํา เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นประเมินจาก.......19...........แผนก ของจํานวนทั้งหมด......19.....แผนก หรือบุคลากรจํานวน.....250............คน จากทั้งหมด......380...........คน คิดเป็นร้อยละ …65.79......... 2. ในกรณีที่โรงงานควบคุมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในรอบที่สอง ในขั้นตอนนี้โรงงานควบคุมจะดําเนินการหรือไม่ดําเนินการก็ได้ หากดําเนินการประเมิน สถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อเนื่องทุกๆปี จะทําให้ทราบสถานภาพการจัดการพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น 3. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของโรงงานควบคุม หากทางโรงงานมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่า ก็สามารถนํามาใช้แทนตารางด้านบนได้ 7

ไม่มีการลงทุนใดๆในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน


ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 3.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร เพื่อแสดงเจตจํานงและความมุ่งมั่นในการดําเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน โรงงานควบคุมได้ กําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับ สถานภาพการใช้พลังงานและเหมาะสมกับโรงงานควบคุม ดังต่อไปนี้

รูปที่ 3-1 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน หมายเหตุ โปรดแนบสําเนาคําสั่งประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

8


3.2 การเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม จึงได้ดําเนินการ เผยแพร่และดําเนินการดังต่อไปนี้ วิธีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ติดประกาศ จํานวนติดประกาศ ….... แห่ง เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ จํานวนผู้ได้รับ …53.. คน ระดับของผู้ได้รับ ตั้งแต่ Supervisor ขึ้นไป…….

โปสเตอร์ จํานวนติดประกาศ …2... แห่ง เสียงตามสาย สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…... การประชุมพนักงาน สัปดาห์ละ …1.. ครั้ง

อื่นๆ (ระบุ) …………….. หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานในโรงงานควบคุม

(ก) .......จดหมายอิเล็คทรอนิกส์..................

(ข) ..ติดโปสเตอร์บริเวณห้องรับแขกและโชว์รูมของโรงงาน................ รูปที่ 3-2 ภาพการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ โรงงานสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติม

9


ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ (ก) การประเมินระดับองค์กร (ข) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์ (ค) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์ โดยมีแนวทางดําเนินการดังต่อไปนี้

10


4.1 การประเมินระดับองค์กร ก. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงาน kWh 400,000 350,000 300,000 250,000 2556 200,000

2557

150,000 100,000 50,000

เดือน

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รูปที่ 4-1 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน ปี 2556 และ ปี 2557

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก ค. MJ 6,000 5,000 4,000 2556 3,000

2557

2,000 1,000

เดือน

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รูปที่ 4-2 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงรายเดือน ปี 2556 และ ปี 2557

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก ง.

11

พ.ย.

ธ.ค.


MJ 1.2 1 0.8

ไม่มีการใช้ เชื อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

0.6

ปี 2556 ปี 2557

0.4 0.2

เดือน

0 ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รูปที่ 4-3 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ารายเดือน ปี 2556 และ ปี 2557 หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก จ.

12


kWh

60 50 40 30 20 10 0

2556 2557 ระบบ

รูปที่ 4-4 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2555 และ ปี 2556 หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก ฉ.

MJ

66,000,000 64,000,000 62,000,000 60,000,000 58,000,000 56,000,000 54,000,000 52,000,000 50,000,000

2556 2557

ระบบ 2556

2557

รูปที่ 4-5 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน ปี 2556 และ ปี 2557 หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก ช.

ไฟฟ้า (MJ)

ไฟฟ้า (MJ)

ความร้อน (MJ)

ความร้อน (MJ)

สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2556

สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2557

รูปที่ 4-6 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2556 และ ปี 2557

13


ข. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการใช้พลังงานเทียบกับค่าเป้าหมายภายในโรงงาน หรือเปรียบเทียบข้อมูล การใช้พลังงานกับโรงงานอื่น (ถ้ามี)

45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 SEC ปี 2556

SEC เป้ าหมาย

ค่าตํ าทีส ุด

ค่าเฉลีย

รูปที่ 4-7 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการใช้พลังงานเทียบกับค่าเป้าหมายภายในโรงงานหรือเปรียบเทียบข้อมูล (ถ้ามี)

14


4.2 การประเมินระดับผลิตภัณฑ์ 4.2.1 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 (ระบุได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้พลังงานรวมกันสูงเกินกว่า 80% ของการใช้พลังงานทั้งหมด) กระบวนการผลิต Ingot Aluminium ก๊าซธรรมชาติ , NG หลอมอลูมิเนียมแท่ง

ไฟฟ้า

หล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม

ไฟฟ้า

ตัดเศษครีบชิ้นงาน

ไฟฟ้า

เจียร ขัดตบแต่งผิวชิ้นงาน

ไฟฟ้า

ปาดผิว กลึงผิว และทําเกลียว

ไฟฟ้า

ตรวจสอบคุณภาพด้วยเครื่องวัดและด้วยสายตา

ไฟฟ้า ไฟฟ้า

บรรจุชิ้นงาน ติดใบ Tag ส่งเข้าคลังสินค้า/ลูกค้า

รูปที่ 4-8 แผนผังกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ คําอธิบายกระบวนการผลิต เริ่มจากการนําวัตถุดิบแท่งอลูมิเนียมมาหลอมให้เป็นน้ําแล้วนํามาหล่อขึ้นรูปด้วยเครื่องฉีดอลูมิเนียม แล้วผ่าน ขั้นตอนตัดครีบและตกแต่ง จากนั้นผ่านขั้นตอนเจาะ ขึ้นเกลียว ปาดผิวด้วยเครื่อง CNC สุดท้ายเข้าขั้นตอนการจัดเก็บสินค้ารอส่ง และเมื่อลูกค้าต้องการสินค้า ก็ทําการขนส่งสินค้า ไปยังลูกค้า

หมายเหตุ : ส่วนที่เป็น Runner gate หรือทางเข้าน้ําอลูมิเนียม ส่วนที่เป็น Over Flow และส่วนที่เป็นงานที่หล่อไม่ได้ ขนาดตามต้องการ สามารถนําไป Re-melt ต่อได้อีก หมายเหตุ กรณีมีหลายผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มแผนผังกระบวนการผลิตตามจํานวนของผลิตภัณฑ์หลัก

15


4.2.2 ค่าการใช้พลังงานจําเพาะต่อหน่วยผลผลิต ตารางที่ 4.1 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตของ ในรอบปี 2556 และ ปี 2557 ปริมาณผลผลิต เดือน

(Kgs)

157,591.70 144,848.00 139,910.00

ปริมาณพลังงานที่ใช้ ไฟฟ้า

ความร้อน

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

(เมกะจูล)

ค่าการใช้พลังงาน จําเพาะ(SEC)

ปริมาณผลผลิต เดือน

(kgs)

(เมกะจูล/หน่วย)

362,660 333,380 321,440 266,220

5,561,569.65 4,747,500.00 4,336,050.00 3,794,835.00

43.5756 41.0614 39.2626 39.7254

ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57

96,059.70 77,361.40 101,135.00 88,829.00

155,334.00 104,939.00

313,020 323,420 309,840 242,600

4,565,839.55 5,005,975.00 5,114,640.00 4,032,210.00

42.7227 43.5420 40.1075 46.7469

พ.ค. 57 มิ.ย. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 57

120,290.00 115,686.50 126,431.00 135,769.60

ก.ย. 56

141,496.00

278,440

4,399,350.00

38.1759

ก.ย. 57

138,466.00

ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56

143,926.00 187,583.00

322,840 359,440

4,824,515.00 4,759,105.00

41.5960 32.2689

137,922.50 111,088.00

168,646.00

331,160

4,608,240.00

34.3940

ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57

รวม

1,738,882.70

3,764,460.00

55,749,829.20

เฉลี่ย

144,906.89

313,705.00

4,645,819.10

ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56

119,652.00 133,248.00 141,709.00

ก.ค. 56 ส.ค. 56

40.2649

หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (SEC) = ปริมาณพลังงานไฟฟ#า (กิโลวัตต์-ชั)วโมง) x 3.6 (เมกะจูล/ กิโลวัตต์-ชั)วโมง) + ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล) ปริมาณผลผลิต (หน่วย) กรณีมีหลายผลิตภัณฑ์หลักให้เพิ่มตารางตามจํานวนชนิดของผลิตภัณฑ์

16

ปริมาณพลังงานที่ใช้ ไฟฟ้า

ความร้อน

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

(เมกะจูล)

ค่าการใช้ พลังงาน จําเพาะ(SEC) (เมกะจูล/หน่วย)

238,640 213,440 273,400 255,900 304,400 296,160 307,480

2,837,950.00 2,507,735.00 3,665,070.00 3,598,605.00

38.4870 42.3482 45.9713 50.8825

4,167,250.00 4,261,145.00 4,343,719.85

313,140

4,374,030.00 4,230,550.00

43.7533 46.0496 43.1116 40.5196

91,120.80

329,380 333,520 305,080 229,820

รวม

1,340,159.50

3,400,360.00

44,546,604.85

เฉลี่ย

111,679.96

283,363.33

3,712,217.07

3,848,640.00 3,707,270.00 3,004,640.00

39.1166 36.6098 43.2590 42.0540 42.6802


เปรียบเทียบค่า SEC ของผลิตภัณฑ์ ปี 2556 และ ปี 2557

SEC Energy (MJ/หน่วย)

60.0 40.0 20.0 0.0 ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

SEC ENERGY 56

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

SEC ENERGY 57

รูปที่ 4-8 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบค่า SEC ของผลิตภัณฑ์ ปี 2556 และ ปี 2557

17

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.


4.3 การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์ การค้นหาการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญในเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก โรงงานควบคุมได้ดําเนินการโดยการ ตรวจวัดหาข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ชั่วโมงการทํางาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสีย พลังงานในแต่ละเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีการใช้ในโรงงานควบคุม ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้

18


ตารางที่ 4.2 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2557 พิกัด ระบบที่ใช้พลังงาน

ชื่อเครื่องจักร/ อุปกรณ์หลัก

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ จํานวน

ขนาด

หน่วย

อายุการใช้งาน (ปี)

ชั่วโมงใช้งาน เฉลี่ย/ปี

ปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)

สัดส่วนการใช้ พลังงานในระบบ

หมายเหตุ ค่าพิกัด

หน่วย

ใช้งานจริง

หน่วย

ระบบผลิต

Die Cast

22

kW

6

6

2,000.00

308,000

9.06

n/a

kW

n/a

kW

ไม่มีเครื่องมือวัด

ระบบผลิต

Die Cast

22

kW

8

4

7,056.00

435,888

12.81

22

kW

23.5

kW

มีเครื่องมือวัด

ระบบอัดอากาศ

Air comp.

37

kW

3

3

7,056

349,090

7.32

0.16

kW/m3/min

0.14

kW/m3/min

มีเครื่องมือวัด

ระบบอัดอากาศ

Air comp.

37

kW

3

6

227,139

6.68

0.16

kW/m3/min

0.14

kW/m3/min

มีเครื่องมือวัด

ระบบอัดอากาศ

Air comp.

37

kW

1

4

7,056

163,444

4.81

0.16

kW/m3/min

0.13

kW/m3/min

มีเครื่องมือวัด

ระบบอัดอากาศ

Air comp.

22

kW

1

7

6,000

132,000

3.88

n/a

kW

n/a

kW

ไม่มีเครื่องมือวัด

ระบบอัดอากาศ

Air comp.

75

kW

1

2

3,120

312,000

9.17

0.17

kW/m3/min

0.15

kW/m3/min

มีเครื่องมือวัด

1,927,561

100.00

หมายเหตุ : ให้ดําเนินการบันทึกเฉพาะเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีนัยสําคัญ

19


ตารางที่ 4.3 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนที่มีนัยสําคัญของอุปกรณ์/เครื่องจักร พิกัด ระบบที่ใช้พลังงาน

ชื่ออุปกรณ์/เครื่องจักรหลัก

จํานวน ขนาด

หน่วย

อายุการใช้งาน (ปี)

ชั่วโมงใช้งาน เฉลี่ยต่อปี

การใช้เชื้อเพลิง ชนิด

หน่วย

ปริมาณการใช้ พลังงานความร้อน (เมกะจูล/ปี)

สัดส่วนการใช้ พลังงานในระบบ

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ หมายเหตุ ค่าพิกัด

หน่วย

ใช้งานจริง

หน่วย

ระบบผลิต

Furnace Center

980,000

Kcal

1

2

4,000

ก๊าซธรรมชาติ

MMBTU

4,673,555.05

n/a

Kcal

n/a

Kcal

ระบบผลิต

Furnace Center

473,000

Kcal

1

1

6,657

ก๊าซธรรมชาติ

MMBTU

6,559,578.55

n/a

Kcal

n/a

Kcal

ระบบผลิต

Furnace hold

150,000

Kcal

7

4

4,100

ก๊าซธรรมชาติ

MMBTU

18,012,120.00

n/a

Kcal

n/a

Kcal

4

3

4,200

ก๊าซธรรมชาติ

MMBTU

10,543,680.00

n/a

Kcal

n/a

Kcal

2

2

3,100

ก๊าซธรรมชาติ

MMBTU

5,188,160.00

n/a

Kcal

n/a

Kcal

ระบบผลิต

Furnace hold

150,000

Kcal

ระบบผลิต

Furnace Melt

200,000

Kcal

หมายเหตุ : ให้ดําเนินการบันทึกเฉพาะเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีนัยสําคัญ

20

มีเครื่องวัด Gas Flow meter ติดตั้งที่เตาหลอมแต่ ละจุด มีเครื่องวัด Gas Flow meter ติดตั้งที่เตาหลอมแต่ ละจุด ไม่มีเครื่องวัด Gas Flow meter ติดตั้งที่เตาหลอมแต่ ละจุด


ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน โรงงานควบคุมได้กําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังต่อไปนี้ 5.1 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน การกําหนดเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม

2

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต ที่ 1 ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต ที่ 2 ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต ที่ 3 ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต ที่ …. หมายเหตุ : กรณีเลือกเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็นค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตและมีหลายผลผลิตให้ ระบุให้ครบตามผลผลิตที่โรงงานดําเนินการ

21


ตารางที่ 5.1 มาตรการและเป้าหมายในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายการประหยัด ลําดับที่

มาตรการ

ไฟฟ้า

เชื้อเพลิง

ร้อยละผล ประหยัด

เงินลงทุน (บาท)

ระยะเวลา คืนทุน (ปี)

กิโลวัตต์

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี

ชนิด

ปริมาณMJ/ปี

หน่วย

บาท/ปี

1.46

3,634.18

13,700.84

-

-

-

-

72.20

17,920.00

1.31

0.44

3,294.72

12,421.09

-

-

-

-

55.00

9,800.00

0.8

1.84

6,314.86

23,554.50

-

-

-

-

92.00

7,600.00

0.32

-

-

-

NG

161,035.20

MJ

59,660.87

45.51

161,035.20

MJ

59,660.87

45.51

ด้านไฟฟ้า 1 2

การเปลี่ยนหลอด LED แทนหลอด Compact บัการเปลี ญชีและฝ่ ายขาย LED 18 Wแทน หลอด ่ยนหลอด Fluorescent 36 W DI#1 ทางเดิน

3

การเปลี่ยนหลอด Flood light LED ทดแทนการ ใช้หลอด Sport light ลานจอดรถโรงงาน 1

1

การปรับวาล์วลมของเตาหลอมกลางเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาหลอมกลาง

\

รวม

รวมทั้งหมด

13,243.76

49,676.43

161,035.20

หมายเหตุ: 1. %ประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีที่ผ่านมา 2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย .........3.77............. บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (ปี 2557) 3. อัตราค่าเชื้อเพลิง ...........421.39........... บาท/ MMBTU (ปี 2555)

22

59,660.87

-

0.00

35,320.00

0.00

35,320.00

13.14


ตารางที่ 5.2 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ระยะเวลา ลําดับที่

มาตรการ

วัตถุประสงค์

เริ่มต้น (เดือน/ปี)

สิ้นสุด (เดือน/ปี)

เงินลงทุน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1

การเปลี่ยนหลอด LED ทดแทนการใช้หลอด Compact 15 Watt ในห้อง ทํางานแผนก บัญชีและ ฝ่ายขาย

เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า

ต.ค.-57

ธ.ค.-57

17,920.00

ราชัน สนิทโต

2

การเปลี่ยนหลอด Fluorescent 36 Watt เป็นหลอด LED 18 Watt ของ อาคาร DI#1

เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า

พ.ย.-57

ธ.ค.-57

9,800.00

ราชัน สนิทโต

3

การเปลี่ยนหลอด Spot light 1000 watt เป็น หลอด LED 80 watt(ลาน จอดรถ)

เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า

เม.ย.-57

ธ.ค.-57

7,600.00

ราชัน สนิทโต

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบมาตรการ 23


23


ตารางที่ 5.3 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ระยะเวลา ลําดับที่

1

มาตรการ

การปรับวาล์วลมของเตาหลอมกลางเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาหลอมกลาง

วัตถุประสงค์

เริ่มต้น (เดือน/ปี)

สิ้นสุด (เดือน/ปี)

เงินลงทุน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ

พ.ค.-57

ธ.ค.-57

0.00

พงศ์พิรัชย์ เสนากลาง

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบมาตรการ 24


รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (สําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

มาตรการลําดับที:่ .................1.......................... ชื่อมาตรการ: …… การเปลี่ยนหลอด LED แทน หลอด Compact…............................... ผู้รับผิดชอบมาตรการ: คุณราชัน สนิทโต ตําแหน่ง .....ผชร.................. อุปกรณ์ที่ปรับปรุง: ……….... หลอด compact 18 watt....................... จํานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง: ……………….112 หลอด.................. สถานที่ปรับปรุง: …….........ชั้น # 3 บัญชีและฝ่ายขาย............................................. สาเหตุการปรับปรุง: …….......หลอดมีความร้อนและขาดบ่อย......................... กิโลวัตต์ -

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี 3,634.18

บาท/ปี 13,555.48

8)

เป้าหมายเชิงปริมาณ

9)

ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง

2.02

5,031.93

18,769.10

10)

ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง

0.56

1,397.76

5,213.64

11)

เงินลงทุนทั้งหมด

17,920.00

บาท

12)

ระยะเวลาคืนทุน

1.32

ปี

13)

รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง : เปลียนหลอด LED (5 watt)แทนหลอด Compact 18 watt

14)

วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง คํานวณ

15)

แสดงวิธีการคํานวณประกอบ เอกสารแนบหน้าถัดไป

25


การเปลี่ยนหลอด LED แทนหลอด Compact ชั้น 3 บัญชีและฝ่ายขาย รายละเอียดการคํานวณ รายการ ก่อนปรับปรุง

สัญลักษณ์

สูตร

18 watt

หน่วย

ชนิดหลอด

-

ข้อมูลสํารวจ

FL(Compact)

-

พิกัดหลอด

kW

ข้อมูลสํารวจ

18

W

กําลังไฟฟ้า

dL

กําลังไฟฟ้าหลอด+บัลลสาต์

18

W

จํานวนหลอด

N

ข้อมูลสํารวจ

112

หลอด

ชนิดหลอด

-

ข้อมูลสํารวจ

LED(BLUB)

พิกัดหลอด

kW

ข้อมูลสํารวจ

5

W

กําลังไฟฟ้าหลอด+บัลลสาต์

5

W

ข้อมูลสํารวจ

112

หลอด

หลังการปรับปรุง

กําลังไฟฟ้า จํานวนหลอด ชั่วโมงที่เปิด

hr

ข้อมูลสํารวจ

8

ชม./วัน

ชั่วโมงที่ปิดได้

hrSave

ข้อมูลสํารวจ

0

ชม./วัน

วันทํางาน

D

ข้อมูลสํารวจ

312

วัน/ปี

เปอร์เซนต์การใช้งาน

%

ข้อมูลสํารวจ

-

%

อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ปี 57

CE

ข้อมูลสํารวจ

3.77

บาท/kWh

กําลังไฟฟ้า(ก่อน)

P(Before)

dL x N / 1000

2.02

kW

กําลังไฟฟ้า(หลัง)

P(After)

dL x N / 1000

0.56

kW

EBefore

P x hr x day

5,031.94

kWh/ปี

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังการปรับปรุง

EAfter

P x hr x day

1,397.76

kWh/ปี

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

ESAVE

P x hrSave x %

3,634.18

kWh/ปี

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้

MSAVE

ESAVE x CE

13,700.84

บาท/ปี

17,920.00 1.31

บาท

การคํานวณ

ก่อนการปรับปรุง พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง

เงินลงทุน มีเงินลงทุน ระยะเวลาคืนทุน

หมายเหตุ : สามารถลดลงได้ ประมาณ 72.2 % เมื่อเทียบกับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ก่อนการปรับปรุง 26

ปี


รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (สําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) 1) 2)

มาตรการลําดับที:่ .........2......... ชื่อมาตรการ: ……การติดตั้งหลอด LED แทนการใช้หลอดผอม Fluorescent T8

3) 4) 5) 6) 7)

ผู้รับผิดชอบมาตรการ: .......ราชัน สนิทโต.............. ตําแหน่ง......ผชร. อุปกรณ์ที่ปรับปรุง: ………...หลอด LED ( ขนาด 18 W)...................................... จํานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง: ..........20 หลอด........... สถานที่ปรับปรุง: ………อาคาร DI#1 ทางเดิน............................ สาเหตุการปรับปรุง: …...เปลี่ยนหลอดLED เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ............

8) 9) 10) 11) 12) 13)

กิโลวัตต์ 0.80 0.36

เป้าหมายเชิงปริมาณ ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง เงินลงทุนทั้งหมด ระยะเวลาคืนทุน รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง :

ทําการเปลี่ยนหลอดผอม Fluorescent T8 เป็น LED 18 watt 14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง คํานวณ 15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ เอกสารแนบ หน้าถัดไป

27

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี 3,294.72 5,990.40 2,695.68 9,800.00 0.80

บาท/ปี 12,289.31 22,344.19 10,054.89 บาท ปี


การทดลองติดตั้งหลอด LED แทนการใช้หลอดผอม Fluorescent T8 รายละเอียดการคํานวณ รายการ

สัญลักษณ์

สูตร

จํานวน

หน่วย

ชนิดหลอด

-

ข้อมูลสํารวจ

FL

-

พิกัดหลอด

kW

ข้อมูลสํารวจ

36

W

กําลังไฟฟ้า

dL

กําลังไฟฟ้าหลอด+บัลลสาต์

40

W

จํานวนหลอด

N

ข้อมูลสํารวจ

20

หลอด

ชนิดหลอด

-

ข้อมูลสํารวจ

LED

-

พิกัดหลอด

kW

ข้อมูลสํารวจ

18

W

กําลังไฟฟ้า

dL

กําลังไฟฟ้าหลอด

18

W

จํานวนหลอด

N

ข้อมูลสํารวจ

20

หลอด

วันทํางาน

D

ข้อมูลสํารวจ

312

วัน/ปี

เปอร์เซนต์การใช้งาน

%

ข้อมูลสํารวจ

-

อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ปี 57

CE

ข้อมูลสํารวจ

3.77

% บาท/kWh

กําลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุง

P

dL x N / 1000

0.80

kW

กําลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง

P

dL x N / 1001

0.36

kW

ก่อนการปรับปรุง พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนการปรับปรุง

EBefore

P x hr x day

5,990.40

kWh/ปี

หลังการปรับปรุง พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังการปรับปรุง

EAfter

P x hr x day

2,695.68

kWh/ปี

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

ESAVE

P x hrSave x %

3,294.72

kWh/ปี

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้

MSAVE

ESAVE x CE

12,421.09

บาท/ปี

9,800.00

บาท

0.79

ปี

ข้อมูล ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

การคํานวณ

เงินลงทุน มีเงินลงทุน ระยะเวลาคืนทุน หมายเหตุ : สามารถลดลงได้ ประมาณ 55 % เมื่อเทียบกับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ก่อนการปรับปรุง

28


รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (สําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) 1) 2)

มาตรการลําดับที:่ .........3......... ชื่อมาตรการ: ……การติดตั้งหลอด Flood Light LED แทนการใช้หลอด Spot light

3) 4) 5) 6) 7)

ผู้รับผิดชอบมาตรการ: ...ราชัน สนิทโต.............. ตําแหน่ง......ผชร. อุปกรณ์ที่ปรับปรุง: ………...หลอด LED ( ขนาด 80 W)...................................... จํานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง: ..........2 หลอด........... สถานที่ปรับปรุง: ………ลานจอดรถหน้าโรงงาน #1............................ สาเหตุการปรับปรุง: …...เปลี่ยนหลอดLED เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ............

8) 9) 10) 11) 12) 13)

กิโลวัตต์ 2.00 0.16

เป้าหมายเชิงปริมาณ ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง เงินลงทุนทั้งหมด ระยะเวลาคืนทุน รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง :

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี 6,314.88 6,864.00 549.12 7,600.00 0.32

ทําการเปลี่ยนหลอด Sport light เป็น Flood light LED 80 watt 14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง คํานวณ 15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ เอกสารแนบ หน้าถัดไป

29

บาท/ปี 23,554.50 25,602.72 2,048.22 บาท ปี


การติดตั้งหลอด Flood Light LED แทนการใช้หลอด Spot light รายละเอียดการคํานวณ รายการ

สัญลักษณ์

สูตร

จํานวน

หน่วย

ชนิดหลอด

-

ข้อมูลสํารวจ

-

-

พิกัดหลอด

kW

ข้อมูลสํารวจ

1,000

W

กําลังไฟฟ้า

dL

กําลังไฟฟ้าหลอด

1,000

W

จํานวนหลอด

N

ข้อมูลสํารวจ

2

หลอด

ชนิดหลอด

-

ข้อมูลสํารวจ

LED

-

พิกัดหลอด

kW

ข้อมูลสํารวจ

80

W

กําลังไฟฟ้า

dL

กําลังไฟฟ้าหลอด

80

W

จํานวนหลอด

N

ข้อมูลสํารวจ

2

หลอด

วันทํางาน

D

ข้อมูลสํารวจ

312

วัน/ปี

เปอร์เซนต์การใช้งาน

%

ข้อมูลสํารวจ

-

อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ปี 55

CE

ข้อมูลสํารวจ

3.77

% บาท/kWh

กําลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุง

P

dL x N / 1000

2.00

kW

กําลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง

P

dL x N / 1001

0.16

kW

EBefore

P x hr x day

6,864.00

kWh/ปี

EAfter

P x hr x day

549.12

kWh/ปี

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

ESAVE

P x hrSave x %

6,314.88

kWh/ปี

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ เงินลงทุน

MSAVE

ESAVE x CE

23,807.10

บาท/ปี

ข้อมูล ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

การคํานวณ

ก่อนการปรับปรุง พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังการปรับปรุง

มีเงินลงทุน ระยะเวลาคืนทุน

7,600.00 0.32

หมายเหตุ : สามารถลดลงได้ ประมาณ 92.0 % เมื่อเทียบกับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ก่อนการปรับปรุง

30

บาท ปี


รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (สําหรับมาตรการด้านความร้อน) 1) มาตรการลําดับที:่ .....................1............................... 2) ชื่อมาตรการ: ..........การปรับวาล์วลมของเตาหลอมกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้สูงขึ้น 3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: .......พงศ์พิรัชย์ เสนากลาง................ ตําแหน่ง......ผู้จัดการแผนกซ่อมบํารุง 4) อุปกรณ์ที่ปรับปรุง: ………เตาหลอมรวม (Holding Center)…....................... 5) จํานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง: ………….1 เตาหลอม............... 6) สถานที่ปรับปรุง: …......…เตาหลอมกลางที่อาคาร DI2................ 7) สาเหตุการปรับปรุง: มีการใช้แก๊ส NG ปริมาณมาก เนื่องจากเปิดวาล์วลมมากเกินไป MMBTU/ปี 152.64 334.08 181.44

8) เป้าหมายเชิงปริมาณ 9) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง 10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง 11) เงินลงทุนทั้งหมด 12) ระยะเวลาคืนทุน

เมกะจูล/ปี 161,035.20 652,454.40 191,419.20

บาท/ปี 59,660.87 130,578.51 70,917.64

0 0

บาท ปี

13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง : ทําการปรับวาล์วลมเข้า-ออกที่หัว Burner ของส่วนที่เป็น Melt Burner และ Hold Burner แล้วตรวจวัดประสิทธิภาพของเตาหลอม 14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง ใช้ Flow Meter เพื่อวัดปริมาณการใช้ก๊าซ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวาล์วลม 15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ เอกสารแนบ หน้าถัดไป

31


การปรับวาล์วลมของเตาหลอมกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้สูงขึ้น แสดงวิธีการคํานวณประกอบ (ก่อนปรับปรุง) ที่ Melt Burner และ Hold Burner ปรับวาล์วลมเข้าหัว Burner ลง 1 ช่อง

หน่วย

เวลาทํางาน

24

ชั่วโมง/วัน

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อชม.

1.16

(MMBTU/ชม.)

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อวัน

27.84

(MMBTU/วัน)

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อปี

334.08

(MMBTU/ปี)

(หลังปรับปรุง) ที่ Melt Burner ปรับวาล์วลมเข้าหัว Burner ลง 1 ช่อง ที่ Hold Burner ปรับวาล์วลมเข้าหัว Burner ขึ้น 1 ช่อง เวลาทํางาน

24

ชั่วโมง/วัน

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อชม.

0.63

(MMBTU/ชม.)

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อวัน

15.12

(MMBTU/วัน)

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อปี

181.44

(MMBTU/ปี)

390.86

บาท/MMBTU

152.64 59,660.87

(MMBTU/ปี)

มีเงินลงทุน

0.00

บาท

ระยะเวลาคืนทุน

0.00

ปี

สรุปประหยัดได้ อัตราค่าเชื้อเพลิงเฉลี่ย ปี 57 คิดเป็นปริมาณเชื้อเพลิงที่ลดลง คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ต่อปี

(บาท/ปี)

เงินลงทุน

หมายเหตุ : สามารถลดลงได้ ประมาณ 45.51% เมื่อเทียบกับปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ก่อนการปรับปรุง

32


5.2 แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตารางที่ 5.4 แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจําปี 2557 ลําดับที่

1 2 3 4

หลักสูตร การใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างปลอดภัยในโรงงาน ISO 50001 : 2011 ทางเลือกใหม่ของการอนุรักษ์ พลังงาน โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร การพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน กรณี ตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จ

กลุ่ม ผู้เข้าอบรม

จํานวนผู้ เข้าอบรม เม.ย.-57 พ.ค.-57 มิ.ย.-57

แผนก MT และ DI

55

ผู้ดูแลด้านพลังงาน

1

ทีมงานด้านพลังงาน

2

ทีมงานด้านพลังงาน

2

เดือน ก.ค.-57

ส.ค.-57

ก.ย.-57

ต.ค.-57

พ.ย.-57

ธ.ค.-57

ม.ค.-58

ก.พ.-58

มี.ค.-58

พ.ย.-57

ธ.ค.-57

ม.ค.-58

ก.พ.-58

มี.ค.-58

ตารางที่ 5.5 แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจําปี 2557 จํานวน ผู้เข้าร่วม เม.ย.-57 พ.ค.-57 มิ.ย.-57 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมฯ

เดือน

กลุ่ม

ลําดับที่

กิจกรรม

1

จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน

ทุกแผนก

300-380

2

จัดกิจกรรมวัน Safety & Energy Day Y14

ทุกแผนก

250-380

3

กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน

ทุกแผนก

250-380

4

กิจกรรม Morning Talk

ทุกแผนก

250-380

6

จัดทําคอลัมภ์การประหยัดพลังงานในวารสาร SDT NEWS

ทุกแผนก

250-380

ก.ค.-57

ส.ค.-57

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบหลักสูตร/กิจกรรม

6

33

ก.ย.-57

ต.ค.-57


ผู้รับผิดชอบ คุณเพ็ญอาภา บุญมาดี คุณรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย คุณรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย คุณคําพลอย ปาระสาน

ผู้รับผิดชอบ คุณเสาวรส คําไพรินทร์ คุณจุฑารัตน์ ศรนารายณ์ คุณเนาวรัตน์ บุตรเรียง ผจก.ทุกแผนก คุณรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย

33


5.3 การเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าร่วมดําเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงานขององค์กร โดยโรงงานได้ดําเนินการเผยแพร่และดําเนินการดังต่อไปนี้ วิธีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ติดประกาศ โปสเตอร์ จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง เอกสารเผยแพร่ การจัดอบรมภายในบริษัท แผ่นพับ/วารสาร ..1....ฉบับ ปีละ …1... ครั้ง จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน เดือนละ ...4... ครั้ง จํานวนผู้ได้รับ ….. คน ระดับของผู้ได้รับ……. อื่นๆ (ระบุ) ……จัดกิจกรรม Safety & Energy Day …….. เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการฝึกอบรม

(ก) .......การจัดกิจกรรม Morning Talk.............

(ข) ......ประชุมผู้บริหารพบพนักงานทุกไตรมาส................... รูปที่ 5-1 เผยแพร่แผนการฝึกอบรม หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ โรงงานสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติม

34


เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

(ก) .......จัดทําวารสาร SDT NEWS รายเดือน...

(ข) ......จัดกิจกรรม Safety & Enery day วันที่ 26 ธันวาคม 2557........

(ค) .........จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโรงงาน............ รูปที่ 5-2 เผยแพร่แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ โรงงานสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติม 35


ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติ ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน 6.1 สรุปผลการติดตามการดําเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานได้ดําเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนและมาตรการ อนุรักษ์พลังงาน โดยผลการดําเนินการสรุปได้ดังต่อไปนี้ ลําดับที่

1

2

3

ตารางที่ 6.1 สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน มาตรการ สถานภาพการดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการตามแผน การเปลี่ยน ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก................................................................... หลอด LED ............................................................................... ............................................................................... แทนการใช้ ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............…………. หลอด ............................................................................... ............................................................................... ดําเนินการตามแผน Compact การเปลี่ยน15

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก.................................. หลอด FL 36 ............................................................................... ............................................................................... watt เป้น LED ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............…………. 18 watt ............................................................................... ............................................................................... ดําเนินการตามแผน อาคารDI#1 การเปลี่ยน

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก.................................. หลอด Sport ............................................................................... ............................................................................... light 1000 ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............…………. watt เป็น ............................................................................... ............................................................................... ดําเนินการตามแผน หลอด FLOOD ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก.................................. ............................................................................... ............................................................................... ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............…………. ............................................................................... ............................................................................... ดําเนินการตามแผน ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก.................................. ............................................................................... ............................................................................... ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............…………. ............................................................................... ............................................................................... ดําเนินการตามแผน ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก.................................. ............................................................................... ............................................................................... ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............…………. ............................................................................... ...............................................................................

36


ตรวจสอบการปฎิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ตารางที่ 6.2 สรุปผลการตรวจสอบการปฎิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

การติดตามการดําเนินการ

แผนการอนุรักษ์พลังงาน ตามเป้าหมาย

ผลการอนุรักษ์พลังงานที่ เกิดขึ้นจริง

2

74.04

ร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานที่ ใช้เดิม ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วย ผลผลิต ที่ 1 ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วย ผลผลิต ที่ 2 ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วย ผลผลิต ที่ 3 ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วย ผลผลิต ที่ …….

37


ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า ชื่อมาตรการ: …....การเปลี่ยนหลอด LED แทนหลอด Compact บัญชีและฝ่ายขาย..................... มาตรการลําดับที:่ .....................1....................................... จากจํานวนทั้งหมด: ระยะเวลาดําเนินการ ตามแผนดําเนินการ

ที่เกิดขึ้นจริง

ต.ค.57- ธ.ค.57 ต.ค.57- พ.ย.57

สถานภาพการ ดําเนินการ

ดําเนินการแล้ว เสร็จตามแผนงาน

ผลการอนุรักษ์พลังงาน

เงินลงทุน ตามแผน(บาท)

20,000.00

ลงทุนจริง (บาท)

17,920.00

.......3.......... มาตรการ

ตามเป้าหมาย

ที่เกิดขึ้นจริง

ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

กิโลวัตต์

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี

กิโลวัตต์

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี

0.56

1,397.76

5,213.64

0.56

1,397.76

5,213.64

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการ: ไม่มีปัญหาใดๆ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: -

38


ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า ชื่อมาตรการ: …...การเปลี่ยนหลอด Fluorescent 36 Watt เป็นหลอด LED 18 Watt ของอาคาร DI#1 มาตรการลําดับที:่ ....................2................................................... จากจํานวนทั้งหมด: ระยะเวลาดําเนินการ ตามแผนดําเนินการ

ที่เกิดขึ้นจริง

พ.ย.57- ธ.ค.57 พ.ย.5- ธ.ค.57

สถานภาพการ ดําเนินการ

ดําเนินการแล้ว เสร็จตามแผนงาน

10,000.00

มาตรการ

ผลการอนุรักษ์พลังงาน

เงินลงทุน ตามแผน(บาท)

.......3........

ลงทุนจริง (บาท)

9,800.00

ตามเป้าหมาย

ที่เกิดขึ้นจริง

ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

กิโลวัตต์

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี

กิโลวัตต์

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี

0.36

2,695.68

10,054.89

0.36

2,695.68

10,054.89

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการ: ไม่มีปัญหาใดๆ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: -

39


ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า ชื่อมาตรการ: …..........การเปลี่ยนหลอด Sport light 1000 watt เป็น หลอด LED 80 watt(ลานจอดรถ).................... มาตรการลําดับที:่ ........................3............................................... ........3........ จากจํานวนทั้งหมด: ระยะเวลาดําเนินการ ตามแผนดําเนินการ

ที่เกิดขึ้นจริง

เม.ย.57- มี.ค.57 ธ.ค.57- ม.ค.58

สถานภาพการ ดําเนินการ

ดําเนินการแล้ว เสร็จตามแผนงาน

ผลการอนุรักษ์พลังงาน

เงินลงทุน

ตามเป้าหมาย

ที่เกิดขึ้นจริง

ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

ตามแผน(บาท) ลงทุนจริง (บาท)

8,000.00

7,600.00

มาตรการ

กิโลวัตต์

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี

กิโลวัตต์

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี

0.16

549.12

2,048.22

0.16

549.12

2,048.22

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการ: ขนาดกําลังไฟฟ้า( Watt)มีผลกับความสูงในการติดตั้ง เนื่องจากwatt น้อยแสงสว่างจะไม่เพียงพอถ้าติดสูง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: -

40


ตารางที่ 6.4 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สําหรับมาตรการด้านความร้อน ชื่อมาตรการ: …..........การปรับวาล์วลมของเตาหลอมกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาหลอมกลาง............ มาตรการลําดับที:่ ................................ 1.................................................... จากจํานวนทั้งหมด: ระยะเวลาดําเนินการ ตามแผนดําเนินการ

ที่เกิดขึ้นจริง

พ.ค.57- ธ.ค.57 พ.ค.57- ก.ค.57

สถานภาพการ ดําเนินการ

ดําเนินการแล้ว เสร็จตามแผนงาน

0.00

มาตรการ

ผลการอนุรักษ์พลังงาน

เงินลงทุน ตามแผน

........1.......

ลงทุนจริง (บาท)

0.00

ตามเป้าหมาย

ที่เกิดขึ้นจริง

เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิง

ชนิด

ปริมาณ (MMBTU/ปี)

บาท/ปี

ชนิด

ปริมาณ (MMBTU/ปี)

บาท/ปี

NG

152.64

59,660.87

NG

152.64

59,660.87

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการ: ไม่พบปัญหาในระหว่างการทํางาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: -

41


6.2 ผลการติดตามการดําเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตารางที่ 6.5 สรุปสถานภาพการดําเนินงานตามหลักสูตรแผนการฝึกอบรม ลําดับที่

1

สถานภาพการดําเนินการ

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม

จํานวนผู้เข้า อบรม

ดําเนินการตามแผน ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก .................................. การใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างปลอดภัยในโรงงาน ............................................................................... 55 ............................................................................... ล่าช้า เนื่องจาก ..........……...............…………. ............................................................................... ............................................................................... ดําเนินการตามแผน

2

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก .................................. ล่าช้า เนื่องจาก

ISO 50001 : 2011 ทางเลือกใหม่ของการ อนุรักษ์พลังงาน

1

..........……...............…………. ............................................................................... ............................................................................... ดําเนินการตามแผน

3

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก .................................. ล่าช้า เนื่องจาก

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร

2

..........……...............…………. ............................................................................... ...............................................................................

4

การพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน กรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่ประสบ ความสําเร็จ

ดําเนินการตามแผน ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก .................................. ล่าช้า เนื่องจาก

320

..........……...............…………. ............................................................................... ............................................................................... ดําเนินการตามแผน ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก .................................. ล่าช้า เนื่องจาก ..........……...............…………. ............................................................................... ...............................................................................

42

หมายเหตุ อบรมเมื่อ วันที่ 5 พ.ย. 57 อบรมเมื่อ วันที่ 21 พ.ย. 57 อบรมเมื่อ วันที่ 3,10-11มิ.ย. 57 อบรมเมื่อ วันที่ 17-19 มิ.ย. 57


6.2 ผลการติดตามการดําเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตารางที่ 6.6 สรุปสถานภาพการดําเนินงานตามแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลําดับที่

1

ชื่อกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน

สถานภาพการดําเนินการ

จํานวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรมฯ

หมายเหตุ

ดําเนินการตามแผน ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก .................................. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน ............................................................................... 350 ............................................................................... ล่าช้า เนื่องจาก ..........……...............…………. ............................................................................... ............................................................................... ดําเนินการตามแผน

2

จัดกิจกรรมวัน Safety CSR & Energy Day Y14

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก .................................. ล่าช้า เนื่องจาก

250

..........……...............…………. ............................................................................... ............................................................................... ดําเนินการตามแผน

3

กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก .................................. ล่าช้า เนื่องจาก

300

..........……...............…………. ............................................................................... ............................................................................... ดําเนินการตามแผน

4

กิจกรรม Morning Talk

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก .................................. ล่าช้า เนื่องจาก

มีพนักงาน บางส่วนเข้ากะ ดึก ไม่สามารถ เข้าร่วม กิมีจพกรรมได้ นักงาน บางส่วนเข้ากะ ดึก ไม่สามารถ เข้าร่วม กิจกรรมได้

300

..........……...............…………. ............................................................................... ............................................................................... ดําเนินการตามแผน

5

จัดทําคอลัมภ์การประหยัดพลังงานในวารสาร SDT

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก .................................. ล่าช้า เนื่องจาก

350

..........……...............…………. ............................................................................... ............................................................................... หมายเหตุ : กรณีมีแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มากกว่าลําดับที่กําหนดสามารถเพิ่มเติมได้

43

ประชาสัมพันธ์ ไว้เฉพาะจุด และในwebsite


ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 7.1 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

รูปที่ 7-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร หมายเหตุ โปรดแนบสําเนาคําสั่งแต่งตั้ง

44


7.2 การเผยแพร่ คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ คําสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร โดยโรงงาน ได้ดําเนินการเผยแพร่และดําเนินการดังต่อไปนี้ วิธีการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ติดประกาศ จํานวนติดประกาศ …2.. แห่ง เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ/วารสาร ….......ฉบับ จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ จํานวนผู้ได้รับ …50.. คน ระดับของผู้ได้รับ ตั้งแต่ Supervisor ขึ้นไป……. อื่นๆ (ระบุ) ……………..

โปสเตอร์ จํานวนติดประกาศ …3.. แห่ง เสียงตามสาย สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…... การประชุมพนักงาน เดือนละ …1..... ครั้ง

หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ให้กับพนักงานในองค์กร ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

.

(ก) .....ติดประกาศและจัดบอร์ดที่บริเวณสวน Relex และหน้าแผนกต่างๆ จํานวน 3 แห่ง..

(ข) .......จดหมายอิเล็คทรอนิกส์.....................

(ค) .....การประชุมพนักงาน เดือนละ 1 ครั้ง.....

รูปที่ 7-2 เผยแพร่คําสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ โรงงานสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติม

45


7.3 ผลการตรวจประเมินภายใน ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน

ข้อกําหนด

สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน

ผลการตรวจสอบ

มี 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน ที่ ระบุโครงสร้าง อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะทํางาน 2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่คําสั่งแต่งตั้ง คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานให้บุคลากร รับทราบด้วยวิธีการต่างๆ 3. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................... 1. ผลการประเมินการดําเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา 2. การประเมินสถานภาพการ จัดการพลังงานเบื้องต้น โดยใช้ ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) 1. คณะทํางานด้านการจัด การพลังงาน

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

2. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................... 1. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ

ไม่มี

ความถูกต้องครบถ้วนตาม ข้อกําหนด

ครบ

3. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................... 46

ไม่ครบ

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ


ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน

ข้อกําหนด 4. การประเมินศักยภาพการ อนุรักษ์พลังงาน

5. การกําหนดเป้าหมายและ แผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผน อนุรักษ์พลังงาน การ ตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์พลังงาน

สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน 1. การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร 2. การประเมินการใช้พลังงานระดับผลิตภัณฑ์ 3. การประเมินการใช้พลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์ 4. อื่น ๆ (ระบุ).................................................... มาตรการและเป้าหมายในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน 1.

ผลการตรวจสอบ มี

ไม่มี

ความถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกําหนด ครบ

2. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า 3. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน

4. แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 5.

3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ แผนอนุรักษ์พลังงานสําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า 4. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ แผนอนุรักษ์พลังงานสําหรับมาตรการด้านความร้อน 5. ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนฝึกอบรม 6. ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน 7. อื่น ๆ (ระบุ)....................................................

ไม่ครบ

6. อื่น ๆ (ระบุ) การเผยแพร่ ผลการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 1. 2. สรุปผลการตรวจสอบการปฎิบัติตามเป้าหมายอนุรักษ์พลังงาน

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

47

ควรเพิ่มความถี่ในการอบรมให้กับพนักงานมากกว่านี้


ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน (ต่อ)

ข้อกําหนด

สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน

ผลการตรวจสอบ มี

7. การตรวจติดตามและ ประเมินการจัด การพลังงาน

8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง ของการจัดการพลังงาน

1. คําสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน ภายในองค์กร 2. รายงานผลการตรวจประเมิน 3. อื่น ๆ (ระบุ) การเผยแพร่

ไม่มี

ความถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกําหนด ครบ

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

ไม่ครบ

1. แผนการทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน

ควรนําผลการสรุปทบทวนไปเผยแพร่ให้ทั่วถึงโดยวิธีการอื่นๆ เช่น วารสาร SDT NEWS และ Website ของบริษัทฯ

2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแนวทางแก้ไข

ควรจัดทําทบทวนตามแผนงานที่กําหนกและแจ้งให้ตัวแทนจาก หน่วยงานต่างๆ รับทราบให้รวดเร็วและต่อเนื่อง

ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 3. อื่น ๆ (ระบุ) การเผยแพร่

ควรนําผลการสรุปทบทวนไปเผยแพร่ให้ทั่วถึงโดยวิธีการอื่นๆ เช่น วารสาร SDT NEWS และ Website ของบริษัทฯ

ลงชื่อ .................................................................... ( นางรุจิรัตน์

สราญฤทธิชัย )

ประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร วันที่ ................/................./.................. 48


ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน โรงงานควบคุมมีการทบทวนผลการดําเนินการด้านการจัดการพลังงานโดยได้มีการประชุมไปแล้ว ....2.... ครั้ง รวมทั้งได้นําข้อมูลที่ได้จากคณะผู้ตรวจ ประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรมาใช้ร่วมในการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1 การทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน ตารางที่ 8.1 การทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน ประจําปี 2557 ปี 2557-2558 ครั้งที่

เดือน มี.ค.-57 เม.ย.-57 พ.ค.-57

1/2557 2/2557

มิ.ย.-57

ก.ค.-57

ส.ค.-57

ก.ย.-57

ต.ค.-57

พ.ย.-57

ธ.ค.-57

12 ก.ค.57 20 ธ.ค.57

หมายเหตุ : กรณีโรงงานดําเนินการทบทวนภายหลังเดือน ธันวาคม ให้ระบุเพิ่มเติม ครั้งที่ ..1..

เดือน........กรกฎาคม......พ.ศ.2557

ครั้งที่ ..2..

เดือน........ธันวาคม.......พ.ศ.2557

ครั้งที่ .3...

เดือน........- .................พ.ศ. .......

49

ม.ค.-58

ก.พ.-58


รูปที่ 8-1 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน ครั้งีที่ 1-2/2557

50


50


ตารางที่ 8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ประจําปี 2557 ขั้นตอน

ผลการทบทวน เหมาะสม ควรปรับปรุง

1. คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

5. การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและ วิเคราะห์การปฎิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

แนวทางการปรับปรุง

หมายเหตุ

ยังขาดความเข้าใจในการ จัดให้มีการอบรมเพิ่มเติม เพื่อ ทํางานด้านพลังงานอย่างจริงจัง เพิม่ แรงกระตุ้นในการทํางาน หรือให้มีรางวัลเมื่อทําได้ตาม เป้าหมายที่กําหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 65.79

ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงาน ควรจัดส่งไปยังสถาบันต่างๆที่ ส่วนใหญ่ได้มาจากการประเมิน ได้รับการรับรองตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์ตัวเลขการใช้ พลังงานที่แท้จริง เป็นมาตรการที่ ต่อเนื่องและที่คิดใหม่

51

มีเวลาการตรวจสอบและ ควรกําหนดแผนการ ติดตามภายในเพียงปีละ 1 ครั้ง ตรวจสอบติดตามภายในเป็น ซึ่งน้อยเกินไป ปีละ 2 ครั้ง


8.2 การเผยแพร่ผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและติดตามผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด การพลังงานขององค์กร โดยโรงงานได้ดําเนินการเผยแพร่และดําเนินการดังต่อไปนี้ วิธีการเผยแพร่ผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ติดประกาศ จํานวนติดประกาศ ….3. แห่ง เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ/วารสาร ......ฉบับ จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ จํานวนผู้ได้รับ …50.. คน ระดับของผู้ได้รับ…ตั้งแต่ Supervisor ขึ้นไป…. อื่นๆ (ระบุ) ……………..

โปสเตอร์ จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง เสียงตามสาย สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…... การประชุมพนักงาน ไตรมาสละ …1.. ครั้ง

หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่ผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ให้กับพนักงานในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึง

(ก) .......การประชุมพนักงานเดือนละ 1 ครั้ง..................

(ข) ......ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์......

(ค) ......จดหมายอิเล็คโทรนิกส์......

รูปที่ 8-2 เผยแพร่ผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานขององค์กร หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ โรงงานสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติม 52


ภาคผนวก ภาคผนวก ก.

ข้อมูลระบบไฟฟ้า ปี 2557

ภาคผนวก ข.

ข้อมูลผลผลิต ปี 2556 และ ปี 2557

ภาคผนวก ค.

ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2556 และ ปี 2557

ภาคผนวก ง.

ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ปี 2556 และ ปี 2557

ภาคผนวก จ.

ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ปี 2556 และ ปี 2557

ภาคผนวก ฉ.

ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2556 และ ปี 2557

ภาคผนวก ช.

ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน ปี 2556 และ ปี 2557

ภาคผนวก ซ.

การประเมินศักยภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสําคัญ เพื่อนําไปค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน (ถ้ามี)


ภาคผนวก ก.ข้อมูลระบบไฟฟ้า ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้า ปี 2557

ลําดับที่

1

หมายเลข ผู้ใช้ไฟฟ้า

0802401890012000

หมายเลข

ประเภท

อัตรา

เครื่องวัดไฟฟ้า

ผู้ใช้ไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้า

25245207

2

3

40

ปกติ TOD TOU ปกติ TOD TOU ปกติ TOD TOU

รวม

หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด

500 kVA จํานวน

2 ตัว

.................. kVA จํานวน .............. kVA จํานวน .............. kVA จํานวน .................. kVA จํานวน .............. kVA จํานวน .............. kVA จํานวน .................. kVA จํานวน

....... ตัว .............. ตัว ........ ตัว ....... ตัว .............. ตัว ........ ตัว ....... ตัว

1,750

ก-1

1 ตัว

750 kVA จํานวน

kVA


ภาคผนวก ข. ข้อมูลผลผลิต ข1) ข้อมูลการผลิต ปริมาณการผลิต ปี 2556 ตารางปริมาณการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑ์ ปี 2556

ลําดับที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

1

ชิ นส่วนอลูมิเนียม

กําลังผลิตติดตั้ง (หน่วย/ปี)

ปริมาณผลผลิตจริง (หน่วย/ปี)

2,920,000.00

1,738,882.70

รายละเอียดข้อมูลการผลิตในรอบปี 2556 ตารางข้อมูลการผลิตในรอบปี 2556

ลําดับที่ 1

ชิ้นส่วนอลูมิเนียม

วัตถุดิบหลัก

อลูมิเนียมแท่ง(Ingot)

เดือนที่ผลิต

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ชั่วโมงทํางาน

624

552

624

524

600

600

600

624

600

624

624

648

หน่วยผลผลิต

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

ปริมาณผลผลิตจริง

157,591.70 144,848.00 139,910.00 119,652.00 133,248.00 141,709.00 155,334.00 104,939.00 141,496.00 143,926.00 187,583.00

กําลังผลิตติดตั้ง

248,000.00 224,000.00 248,000.00 240,000.00 248,000.00 240,000.00 248,000.00 248,000.00 240,000.00 248,000.00 240,000.00

หมายเหตุ กรณีมีหลายผลิตภัณฑ์หลักให้เพิ่มตารางตามจํานวนชนิดของผลิตภัณฑ์

ข-1

168,646.00 248,000.00


ข2) ข้อมูลการผลิต ปริมาณการผลิต ปี 2557 ตารางปริมาณการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑ์ ปี 2557

ลําดับที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

1

ชิ นส่วนอลูมิเนียม

กําลังผลิตติดตั้ง (หน่วย/ปี)

ปริมาณผลผลิตจริง (หน่วย/ปี)

2,920,000.00

1,340,159.50

รายละเอียดข้อมูลการผลิตในรอบปี 2557 ตารางข้อมูลการผลิตในรอบปี 2557

ลําดับที่ 1

ชิ้นส่วนอลูมิเนียม

วัตถุดิบหลัก

อลูมิเนียมแท่ง (Ingot)

เดือนที่ผลิต

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ชั่วโมงทํางาน

624

552

624

440

600

600

600

624

600

624

624

648

หน่วยผลผลิต

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

96,059.70

77,361.40

101,135.00

88,829.00

120,290.00

115,686.50

126,431.00

135,769.60

138,466.00

137,922.50

111,088.00

91,120.80

ปริมาณผลผลิตจริง กําลังผลิตติดตั้ง

248,000.00

224,000.00

248,000.00

160,000.00

248,000.00

หมายเหตุ กรณีมีหลายผลิตภัณฑ์หลักให้เพิ่มตารางตามจํานวนชนิดของผลิตภัณฑ์

ข-2

240,000.00

248,000.00

248,000.00

240,000.00

248,000.00

240,000.00

248,000.00


ภาคผนวก ค. ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ตารางข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2556 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า .....................9801020001607097........................................................................

พลังไฟฟ้าสูงสุด

เดือน

พลังงานไฟฟ้า

.....................25245207...................................................... ค่าไฟฟ้ารวม

ค่าตัวประกอบภาระ

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

(บาท)

(เปอร์เซนต์)

(บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

P

PP/OP1

OP/OP2

ค่าใช้จ่าย

ปริมาณ

ค่าใช้จ่าย

(กิโลวัตต์)

(กิโลวัตต์)

(กิโลวัตต์)

(บาท)

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

(บาท)

818

774

110,597.76

362,660.00

1,051,586.50

1,351,224.76

58.59

3.73

ก.พ.

832 876

800

776

116,446.68

333,380.00

964,417.06

1,254,666.93

56.63

3.76

มี.ค.

848

774

820

112,724.64

321,440.00

981,654.90

1,272,377.16

50.95

3.96

เม.ย.

858

812

794

114,053.94

266,220.00

793,136.71

1,046,043.78

43.09

3.93

พ.ค.

844

814

824

112,192.92

313,020.00

920,135.20

1,184,509.87

49.85

3.78

มิ.ย.

840

806

794

111,661.20

323,420.00

937,842.13

1,201,564.47

53.48

3.72

ก.ค.

808

774

792

107,407.44

309,840.00

903,570.98

1,156,667.59

51.54

3.73

ส.ค.

768

746

736

102,090.24

242,600.00

704,600.67

920,831.07

42.46

3.80

ก.ย.

766

764

722

101,824.38

278,440.00

816,690.16

1,069,184.38

50.49

3.84

ต.ค.

818

770

768

108,736.74

322,840.00

940,760.30

1,224,142.88

53.05

3.79

พ.ย

810

746

768

107,673.30

359,440.00

1,139,153.21

61.63

3.17

ธ.ค.

754

702

736

100,229.22

331,160.00

1,031,167.67 925,274.19

1,204,642.05

59.03

3.64

1,305,638.46 108,803.21

3,764,460.00 313,705.00

10,970,836.47 914,236.37

14,025,008.15 1,168,750.68

52.57

3.73

ม.ค.

รวม เฉลี่ย หมายเหตุ:

กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P

ค่าตัวประกอบภาระ =

กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2 กรณีโรงงานมีเครื่องวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เครื่องให้เพิ่มจํานวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจํานวนของเครื่องวัดไฟฟ้า

ค-1

kWh [Peak Max(kW) x 24(Hr) x จํานวนวันในแต่ละเดือน]

x 100%


ตารางข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2557 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

.....................9801020001607097........................................................................

พลังไฟฟ้าสูงสุด

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค.

P (กิโลวัตต์)

PP/OP1 (กิโลวัตต์)

698 644 680 724 714 700 749 730 720 690 720 688

666 590 688 666 726 696 714 700 708 696 702 654

OP/OP2 (กิโลวัตต์)

596 590 634 660 656 676 702 686 690 678 686 696

รวม เฉลี่ย หมายเหตุ:

หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย (บาท)

ปริมาณ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

92,785.1 85,606.9 70,392.4 96,241.3 94,912.0 94,114.1 99,431.6 97,038.9 95,709.6 91,721.7 95,709.6 91,455.8 1,105,119.22

ค่าใช้จ่าย (บาท)

238,640 213,440 273,400 255,900 304,400 296,160 307,480 313,140 329,380 333,520 305,080 229,820 3,400,360.00

92,093.27

283,363.33

717,425.03 631,375.11 788,620.59 749,028.55 860,859.38 864,969.14 908,690.18 899,023.70 964,734.66 884,180.41 876,433.05 669,634.26 9,814,974.06

กรณีโรงงานมีเครื่องวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เครื่องให้เพิ่มจํานวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจํานวนของเครื่องวัดไฟฟ้า

ค-2

ค่าตัวประกอบภาระ

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

(บาท)

(เปอร์เซนต์)

(บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

45.95 49.32 53.41 49.09 56.36 58.76 55.18 57.66 63.54 64.41 58.85 44.38

3.99 3.95 3.80 3.89 3.83 3.93 3.97 3.87 3.22 3.17 3.88 4.00

54.74

3.77

12,812,950.94

817,914.51 ค่าตัวประกอบภาระ =

กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2

ค่าไฟฟ้ารวม

951,320.03 843,223.87 1,039,451.23 996,563.11 1,166,019.64 1,163,739.52 1,220,595.26 1,212,441.44 1,060,444.26 1,056,214.35 1,182,960.09 919,978.14

กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak

.....................25245207......................................................

1,067,745.91

kWh [Peak Max(kW) x 24(Hr) x จํานวนวันในแต่ละเดือน]

x 100%


ภาคผนวก ง. ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน ตารางข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2556 ชนิด พลังงานที่ใช้

หน่วย/มูลค่า

น้ํามันเตา

ลิตร

ปริมาณการใช้ ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ค่าความร้อนเฉลี่ย ปริมาณพลังงานรวม (เมกะจูล/หน่วย) (เมกะจูล)

บาท

น้ํามันดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน (ชนิด….) ไอน้ําที่ซื้อ (.......บาร์ / ......°c) อื่นๆ….

ลิตร บาท กิโลกรัม บาท ล้านบีทียู บาท ตัน

5,271.63 4,500.00 4,110.00 3,597.00 4,327.81 4,745.00 4,848.00 3,822.00 4,170.00 4,573.00 4,511.00 4,368.00 52,843.44 2,061,866.23 1,699,350.00 1,553,340.39 1,401,838.95 1,643,229.31 1,822,407.00 1,862,548.76 1,480,095.87 1,627,141.51 1,761,492.16 1,762,637.16 1,728,019.68

1055

55,749,827.09

20,403,967.02

บาท ตัน บาท หน่วย

บาท รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง

พลังงานหมุนเวียน

หน่วย(ระบุ) บาท รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมปริมาณพลังงานความร้อนทั้งหมด

หมายเหตุ ในกรณีไม่มีค่าความร้อนเฉลี่ยจากผู้จําหน่าย ให้อ้างอิงค่าความร้อนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด

ง-1

55,749,827.09


ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน ตาราง ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2557 ชนิด พลังงานที่ใช้

หน่วย/มูลค่า

น้ํามันเตา (ชนิด.......)

ลิตร

น้ํามันดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน (ชนิด….) ไอน้ําที่ซื้อ (.......บาร์ / ......°c) อื่นๆ….

ปริมาณการใช้ ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ค่าความร้อนเฉลี่ย (เมกะจูล/หน่วย)

ปริมาณพลังงานรวม (เมกะจูล)

1055

44,546,604.85

บาท ลิตร บาท กิโลกรัม บาท ล้านบีทียู บาท

2,690.00 2,377.00 3,474.00 3,411.00 3,950.00 4,039.00 4,117.27 4,146.00 4,010.00 3,648.00 3,514.00 2,848.00

42,224.27

1,083,109.13 949,668.07 1,379,737.31 1,345,275.89 1,554,377.93 1,584,763.85 1,689,827.69 1,620,646.11 1,566,662.89 1,410,340.15 1,313,600.32 1,005,648.17

16,503,657.51

ตัน บาท ตัน บาท หน่วย บาท

รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง พลังงานหมุนเวียน

หน่วย(ระบุ) บาท รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมปริมาณพลังงานความร้อนทั้งหมด

หมายเหตุ ในกรณีไม่มีค่าความร้อนเฉลี่ยจากผู้จําหน่าย ให้อ้างอิงค่าความร้อนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด

ง-2

44,546,604.85


ภาคผนวก จ. ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า [ ] ผลิตสํารองกรณีฉุกเฉิน

[ ] ผลิตใช้เองภายในโรงงาน

[ ] ผลิตเพื่อจําหน่าย

ตาราง ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2556

เดือน

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหลัก

กําลังผลิตติดตั้ง (กิโลวัตต์) ชนิด

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค.

ปริมาณ

ชั่วโมง การเดินเครื่อง หน่วย

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) สําหรับใช้เอง

ไม่ มีการใช้ เชื อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

รวม

จ-1

สําหรับจําหน่าย

ปริมาณไอน้ํา (ตัน) ไอน้ําที่ผลิต ไอน้ําที่จําหน่าย .…บาร์/…. ° C

….บาร์/…. ° C


ภาคผนวก จ. ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า [ ] ผลิตสํารองกรณีฉุกเฉิน

[ ] ผลิตใช้เองภายในโรงงาน

[ ] ผลิตเพื่อจําหน่าย

ตาราง ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2557

เดือน

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหลัก

กําลังผลิตติดตั้ง (กิโลวัตต์) ชนิด

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค.

ปริมาณ

ชั่วโมง การเดินเครื่อง หน่วย

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) สําหรับใช้เอง

ไม่ มีการใช้ เชื อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

รวม

จ-2

สําหรับจําหน่าย

ปริมาณไอน้ํา (ตัน) ไอน้ําที่ผลิต ไอน้ําที่จําหน่าย .…บาร์/…. ° C

….บาร์/…. ° C


ภาคผนวก ฉ. ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า ตารางสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2556 การใช้พลังงานไฟฟ้า

ระบบ

วิธีการ

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี 186,764.22

ร้อยละ 4.96%

ประเมิน

210,703.00

5.60%

148,000.00

3.93%

การผลิต

1,989,326.00

52.85%

อัดอากาศ

1,136,667.00

30.19%

อื่นๆ

93,000.00

2.47%

รวม

3,764,460.00

แสงสว่าง ปรับอากาศสํานักงาน* ทําความเย็น

หมายเหตุ * เฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ฉ-1

100.00%

ตรวจวัด


สัดส่วนการใช้พลังงานแยกตามระบบ สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า ตารางสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2557 การใช้พลังงานไฟฟ้า

ระบบ

วิธีการ

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี 185,463.22

ร้อยละ 5.45%

ประเมิน

ปรับอากาศสํานักงาน

220,420.00

6.48%

ทําความเย็น

161,240.00

4.74%

การผลิต

1,720,016.03

50.58%

อัดอากาศ

1,020,220.75

30.00%

93,000.00

2.74%

แสงสว่าง

อื่นๆ(ระบบน้ําเสีย) รวม

3,400,360.00

100.00%

หมายเหตุ * เฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ฉ-2

ตรวจวัด


ภาคผนวก ช. ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน ตารางสัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบปี 2556 ระบบ

อุปกรณ์

หล่อชิ้นส่วนอะไหล่ของ เครื่องยนต์

เครื่องฉีดโลหะ

รวม

การใช้พลังงานเชื้อเพลิง ชนิดเชื้อเพลิง เมกะจูล/ปี

ร้อยละ

ประเมิน

ก๊าซธรรมชาติ

100%

ก๊าซธรรมชาติ

ช-1

55,749,827.09

55,749,827

วิธีการ

100%

ตรวจวัด


สัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ตารางสัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบปี 2557 ระบบ

อุปกรณ์

หล่อชิ้นส่วนอะไหล่ของ เครื่องยนต์

เครื่องฉีดโลหะ

รวม

ชนิดเชื้อเพลิง

การใช้พลังงานเชื้อเพลิง เมกะจูล/ปี

วิธีการ ร้อยละ

ประเมิน √

ก๊าซธรรมชาติ

44,546,604.85

100%

ก๊าซธรรมชาติ

44,546,604.85

100%

ช-2

ตรวจวัด


ภาคผนวก ซ. การประเมินศักยภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสําคัญ เพื่อนําไปค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน (ถ้ามี) การค้นหาการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญในเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก โรงงานควบคุมได้ดําเนินการโดยการ ตรวจวัดหาข้อมูลขนาดการใช้พลังงาน ชั่วโมงการทํางาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสีย พลังงานในแต่ละเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีการใช้ในโรงงานควบคุม ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้ แบบประเมินการใช้พลังงานในเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก แผนก…..ซ่อมบํารุง.………………………………………

วันที่ ………15 มกราคม 2557……………….….....

100

1

Cooling tower

ไฟฟ้า

24

2

เตาหลอมอลูมิเนียม

ความร้อน

100

1

เตาอุ่นอลูมิเนียม

ความร้อน

100

1

หมายเหตุ

1. เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ที่มีคะแนนรวมมาก ถือว่ามีความสําคัญในการนําไปกําหนดเป็นมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 2. กรณีมีหลายแผนกให้เพิ่มตารางตามจํานวนแผนกที่มีการใช้พลังงาน 3. แนวทางนี้เป็นข้อแนะนําเท่านั้นท่านสามารถใช้วิธีการอื่นในการประเมินที่มีค่านี้ได้ เช่น การตรวจวัด ,การใช้งานจริง

ซ-1

มาก

น้อย

มาก

น้อย

น้อย

มาก

(3 คะแนน)

ปานกลาง (2 คะแนน)

(1 คะแนน)

ไฟฟ้า

มากที่สุด (5 คะแนน)

เครื่องฉีดขึ้นรูป

(4 คะแนน)

1

ปานกลาง (3 คะแนน)

100

(2 คะแนน)

น้อยที่สุด (1 คะแนน)

มากที่สุด (5 คะแนน)

(4 คะแนน)

ไฟฟ้า

ปานกลาง (3 คะแนน)

Air Compressor

(2 คะแนน)

ประเภท พลังงาน

น้อยที่สุด (1 คะแนน)

เครื่องจักร/อุปกรณ์ หลัก

ลําดับความสําคัญ

(3) ศักยภาพการปรับปรุง

คะแนนรวม (1) x (2) x (3)

(2) ชั่วโมงการใช้งาน

มากที่สุด (4 คะแนน)

(1) ขนาดการใช้พลังงาน