Page 1

« Trygg mat kultur skapes gjennom bevisste valg

»

Renhold

Hygiene

Haccp

O ppl

ærin

g Rotårsak

Revisjon

Hygienisk design

Allergener

2013 KURS & TJENESTER Kompetansestøtte til matindustrien


Aquatic Concept Group har eierskap i selskaper i Norge, Skottland, Canada, Chile og Australia. Selskapene har hovedfokus mot matindustri og farmasøytisk virksomhet, men leverer også hygieneog vedlikeholdsprodukter til bedriftsmarkedet generelt. Alle selskapene i Aquatic Concept Group er spesialisert mot hvert sitt fagområde innen Trygg Mat konseptet, og sammen innehar vi en tverrfaglig kunnskap til støtte for våre kunder. Aquatic AS er leverandør av kurs og konsulenttjenester til matrelaterte virksomheter. Vårt konsept er grundig beskrevet i denne katalogen. Aco Kjemi AS leverer vaske- og desinfeksjonsmidler, næringsmiddelgodkjente smøremidler, kjemi til tekniske avdelinger og mindre sprøyteutstyr for påføring av kjemi. Det viktigste er allikevel den fagstyrken som våre salgskonsulenter har. Alle har jobbet med matindustri i flere år. De har HACCP-opplæring og inngående kunnskap om kjemiens virkemekanismer. Fagstøtte i form av demonterings- og renholdsplaner hører også med til våre konsulenters arbeidsområde. Hygieneteknikk AS har spesialisert seg på alle typer vaskeanlegg, og særlig store sentralvaskeanlegg med høy grad av automatvasking. Vi deltar fra prosjektering til ferdigstillelse, og våre montører utfører hele montasjen på stedet. Doseringsutstyr, CIP-anlegg, sluser, vaskemaskiner og vaskerekvisita er også en del av konseptet. I 2012 etablerte Hygieneteknikk et deleid datterselskap i Skottland. Aqua Pharma AS er toneangivende leverandør av badbehandlingsprodukter til oppdrettsindustrien. Selskapet opereres fra Norge, og har deleide datterselskaper i Skottland, Irland, Canada, Chile og Australia. Aquatic Hygiene Ltd er et deleid firma i Skottland som betjener kunder i blant annet Skottland, Irland, Færøyene og Australia. Fagkonsulenter har stor kunnskap og erfaring innenfor oppdrettsbransjen og brønnbåtnæringen, og har sine fokusområder innenfor fiskevelferd og mattrygghet.

2


Innhold Aquatic Concept Group

2

Konsulenttjenester

4

Kurs

7

Kursplan 2013

8

Kursbeskrivelser

9

Kompetansebyggere

16

Nyttig informasjon

18

Kontakt oss

19

Aktiviteter 2012

3


Konsulenttjenester

Aquatic ønsker å være gode på konseptbygging fundamentert på kunnskapsrike medarbeidere. Vi tilbyr teknisk spisskompetanse, i kombinasjon med praktisk orientert systemforståelse. På de neste sidene, har vi beskrevet noen av de vanligste typer tjenester som vi påtar oss. Ta kontakt for en uforpliktende prat, dersom din virksomhet har behov for bistand.

Management for hire Fagpersoner fra Aquatic kan leies inn til oppfølging og vedlikehold av kvalitetssystemer for kortere eller lengre perioder i tilfeller hvor virksomheter har behov for ekstra ressurser. Eksempler på tjenester vi har utført: • Vikariat for kvalitetsleder • Bistå kvalitetsleder/-avdeling i prosjekt • Drifte kvalitetssystemet i virksomheter som ikke har egne ressurser

Problemløsning Selv om en virksomhet har et godt dokumentert kvalitetssystem som også fungerer i praksis, viser det seg at uønskede hendelser kan oppstå. Aquatic har lang erfaring i å bistå virksomheter ved påvisning av patogene mikroorganismer i prosessmiljø og/eller produkt. På bakgrunn av en årsakskartlegging ender man ofte opp med både kort-

siktige- og langsiktige tiltak. Som for eksempel: • Nullstilling (nedvask) • Utskiftning av utstyr • Opplæring • Oppfølging av praksis og rutiner • Revisjoner for å bekrefte status etter tiltak

Revisjonstjenester/GAP-analyser Kjedene i Norge har økt fokus på EMV og krav til

av grunnforutsetninger som for eksempel allergen-

sertifisering etter GFSI-godkjente mattrygghets-

håndtering, renhold og hygiene, gjennomgang av

standarder. Dette fører til at Aquatic stadig oftere

soneinndeling, m.m.

blir forespurt om å utføre GAP-analyser i forhold til BRC eller FSSC 22000. Vi kartlegger da virksomhetens status, slik at tiltak kan iverksettes i god tid før en sertifisering. Aquatic utfører også revisjoner i forhold til beste praksis, enten av hele mattrygghetssystemet, av grunnforutsetningene eller av enkeltområder innen en virksomhet. Dette kan være på et utvalg

4

Aquatic AS

Gjennom vår samarbeidspartner SAI Global Scandinavia kan Aquatic også tilby sertifisering i henhold til BRC, IFS, ISO/FSSC 22000, ISO 14001. Har dere leverandører som burde vært revidert? Ikke noe problem. Overlat det til oss. Vi har mange års erfaring med leverandørrevisjoner i inn- og utland.


Konsulenttjenester Dokumentutvikling Utfordringen med HACCP-systemer, er at det fort

som kan anvendes internt i opplæring, under

kan bli en stor mengde dokumenter, og et system

eksterne revisjoner og mot kunde/marked; for

som er uoversiktlig og lite brukervennlig. Etter

eksempel overordnet beskrivelse av HACCP-

flere års erfaring, har Aquatic utarbeidet maler

systemet, oversikt over næringsmiddelfarer,

og oppsett, som tilfredsstiller både myndighets-

produktbeskrivelser, råvarevurdering og leve-

krav og kravene i de vanligste standardene; BRC og

randørvurdering

FSSC 22000, samtidig med at systemet ikke blir for

• Sikre at HACCP-systemet tilfredsstiller krav

omfattende. Aquatic kan bistå med utbedring av

i ulike standarder for mattrygghet (BRC, ISO

HACCP-systemet, blant annet med følgende: • Dokumentrevisjon av kvalitets- og HACCP-system

22000/FSSC 22000) • Utarbeide retningslinjer og opplæringsprogrammer

• Utvikle støttedokument til HACCP-prosedyrer,

Hygienestatus En gjennomgang for å kartlegge hygienestatus er en visuell observasjon av hvordan virksomhetens hygienerutiner håndheves i praksis. Gjennomgangen er ofte tredelt: • Hygienerunde i produksjonen hvor det ses på generell produksjonshygiene, personlig hygiene, bygningsmessige forhold, forhold knyttet til hygienisk design, vedlikehold, etc • Observasjon av hele eller deler av renholdsprosessen; overlevering fra produksjon til renhold, grovspyling, skumlegging, finspyling, desinfisering, avspyling • Påfølgende hygienekurs hvor det benyttes bilder fra hygienerunden og renholdsprosessen for å illustrere god/dårlig praksis

SalMars nye foredlingsanlegg InnovaMar.

Konsulenttjenester

5


Konsulenttjenester

” Mariann Kirkerød Kvalitet og miljøsjef Kjøpmannshuset

Tilbakemelding fra Kjøpmannshuset – Management for hire Kjøpmannshuset Norge AS er NorgesGruppens profilhus for kjøpmannseide butikker. Vi drifter og forvalter over 800 butikker i kjedene SPAR/EUROSPAR, Joker og Nærbutikken. Profilhuset er organisert med Servicekontor i Oslo, og seks regionskontor fordelt over hele landet. I en periode med mange arbeidsoppgaver valgte vi å leie inn konsulent fra Aquatic AS. Konsulenten ble leid inn 3 dager per uke i en periode over 4 måneder. Kompetanse, ledererfaring, fleksibilitet, samt evne til å ta ansvar for oppgaver uten forutgående opplæring var avgjørende for valget. Arbeidsoppgaver som ble ivaretatt på en utmerket måte i perioden var: • Revidere, oppdatere/utarbeide Trygg Mat rutiner, samt sikre god kommunikasjon av alle endringer ut i organisasjonen • Organisere utrullingsprosess relatert til skifte av kjemileverandør • Fagstøtte til servicekontor og driftsapparat i trygg mat relaterte saker og ved spørsmål knyttet til gjeldende lovverk

” Hanne Tobiassen Laboratorieleder SalMar Processing AS

Tilbakemelding fra SalMar Processing – Hygienestatus SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av oppdrettslaks. Selskapets nye slakteog foredlingsanlegg på Frøya i Sør-Trøndelag, InnovaMar, slakter og bearbeider 110 tusen tonn laks pr år. SalMar og Aquatics selskaper har et omfattende samarbeid. Hygieneteknikk har prosjektert og installert automatisk vaske- og båndsystem på vår nye fabrikk, InnovaMar. Aco Kjemi leverer vaske- og desinfeksjonsprodukter, og Aquatic bistår med generell fagoppfølging innenfor hygiene – og trygg mat relaterte tema. Høsten 2012 hadde vi besøk av fagkonsulenter fra Aquatic for en gjennomang i produksjonsavdelingene, kursing av nøkkelpersonell og renholdsrevisjon. Det ble holdt et 3 timers kurs for renholdsgruppa, med spesielt fokus på nøyaktigheten og organiseringen av renholdsprosessen. Teknisk avdeling fikk et kort kurs i «teknisk hygiene», slik at denne ressursgruppen også får større forståelse for hvilke farer de kan bringe inn i avdelingene, og hvilket ansvar som pålegges dem i forhold til å lage og følge gode renholdsrutiner i teknisk avdeling og på teknisk side av maskiner i prosess. I et «vekkelsesmøte» tok vi også inn salgsmedarbeidere, i tillegg til ledere og mellomledere i produksjonen, slik at de på en lettere måte kan få innblikk i og forstå hvilke risiko som kan oppstå på grunn av stort press fra salg om korte leveringstider. Hvilke farer som kan oppstå i et profesjonelt industrielt næringsmiddelmiljø, om kommunikasjon og der rammebetingelser ikke er godt nok gjennomtenkt. Vi er svært fornøyde med samarbeidet med Aquatic og har fått gode tilbakemeldinger fra alle de ulike skolerte gruppene etter Stein sin gjennomgang, som nådde frem til alle uansett hvilken avdeling de jobber.

” Elisabeth H. Kjønvik kvalitetskoordinator Lerøy Midnor

Tilbakemelding fra Lerøy Midnor – Dokumentutvikling Det var en stor fordel å systematisere HACCP-dokumentasjonen med egne dokumenter som visualiserer våre prosesser i oversiktlige flytskjema, beskriver våre produkter, fremgangsmetoden og resultatet av HACCP-arbeidet. Disse dokumentene forenkler revisjoner og kundebesøk, både for oss og eksterne interessenter.

6

Aquatic AS


Kurs

Kunnskap er bærebjelken til produksjon av trygg mat, bedre kvalitet, økt effektivitet og økonomisk drift. Kontinuerlig kompetanseutvikling er en viktig faktor for å øke medarbeidernes bevissthet og holdning til egen rolle og funksjon, og dermed bidra til riktig fagkompetanse i egen virksomhet. I Aquatic har vi kontinuerlig fokus på kundetil-

Vi kan blant annet tilby kurs innenfor

fredshet, og derfor tilstreber vi å tilby god service

følgende tema:

og faglige tjenester av høy kvalitet.

• Hygiene/grunnforutsetninger; en gjennomgang

På bakgrunn av kundenes tilbakemeldinger og vårt fokus på kontinuerlig forbedring, har vi utviklet et velrenommert kurskonsept. Vi ønsker å være ledende i Norge med kompetanse på mattrygghet, både innen kurs og konsulentbistand. Det vil vi oppnå med tett kontakt med matbransjen

og

intern

kompetanseheving

hos

anerkjente fagmiljøer i inn- og utland. I tillegg til våre etablerte kurs innenfor HACCP, revisjon og hygienisk design, har vi utviklet kurs innenfor viktige tema som rotårsaksanalyse og allergenhåndtering. Disse kursene tilfredsstiller blant annet kravene i BRC Global Standard for Næringsmiddelsertifisering. Les mer om våre kurs og tjenester i denne katalogen. Mange ønsker å gjennomføre bedriftstilpassede

av produksjonen med fokus på den praktiske utførelse av rutinene, før erfaringene presenteres i et hygienekurs • HACCP; opplæring av HACCP-team, ledelse, produksjonsoperatører, vedlikeholds- og renholdspersonell. Kurs kan tilpasses eget system og dokumentasjon • HACCP-implementering; gjennomgang av praksis og rutiner i produksjonen for å se om HACCP er levende i virksomheten • Hygienisk design; gjennomgang i produksjonen med fokus på materialvalg, utforming og plassering av produksjonsutstyr, eventuelle funn og tips til utbedringer presenteres i kurs • Renhold; observasjon av renholdsprosessen mangler/rutinebrudd presenteres i form av bilder i kurs

kurs på egen virksomhet. Alle våre åpne kurs

• HMS; gjennomgang av praksis og rutiner med

kan tilpasses virksomhet, bransje og målgruppe.

hensyn til kjemikaliehåndtering og -lagring, bruk

Kursenes varighet avhenger av behov, omfang og

av verneutstyr, risikovurdering, bedriftsinterne

virksomhetens størrelse.

kurs

7


Kursplan 2013 Kurs

Varighet

Pris

Rotårsaksanalyse

1 dag

3 900,–

Allergenhåndtering

1 dag

3 900,–

Nyhet!

Tid

Sted

12. mars

Gardermoen

24. september

Gardermoen

13. mars

Gardermoen

25. september

Gardermoen

14. mars

Gardermoen

26. september

Gardermoen

30. januar

Trondheim

26. september

Gardermoen

16.-18. april

Drammen

05.–07. november

Drammen

Nyhet! Allergenkalkulator

1 dag

3 900,–

VITAL 2.0

Hygienisk design

Revisjon

1 dag

3 dager

3 900,–

8 800,–

Innføring i HACCP

1 dag

3 900,–

29. januar

Trondheim

HACCP Workshop

3 dager

8 100,–

05.-07. mars

Trondheim

15.-17. oktober

Oslo

Oslo

HACCP Videregående

2 dager

6 900,–

09.-10. april

HACCP E-læring

Ca 10 timer

3 000,-

Kontinuerlig

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i kursplanen. Følg derfor med på vår nettside www.aquatic.no for oppdatert informasjon. Her vil vi også legge ut informasjon om eventuelle nye kurs og temadager/fagdager. Kursrabatter Vi gir rabatter på kurs* for flere deltagere fra samme virksomhet: 1. deltager: Full pris 2. deltager: 10 % rabatt 3. deltager og oppover: 15 % rabatt For deltagere på HACCP-kurs, gis det også 10 % rabatt på konsulenttimer i forbindelse med HACCP-bistand. Tilbudet gjelder innen 6 mnd etter kursdeltagelse.

* rabatten gjelder ikke for temadager, fagdager og andre arrangement i regi av aquatic.

8

Aquatic AS


Kursbeskrivelser Rotårsaksanalyse

Dekker kravene i BRC

Rotårsaksanalyse er et utmerket redskap for å identifisere tiltak for å hindre gjentagelse av uønskede hendelser.

Innhold • Ulike metoder for årsaksanalyse som brainstorming, Ishikawa, tankekart og 5 whys

Rotårsaksanalyse kom for alvor i fokus ved at

• Prosessen rundt problemløsning og identifi-

det ble tatt inn som et krav i siste versjon av BRC.

sering og bruk av ulike verktøy for rotårsaks-

I standarden stilles det krav til rotårsaksanalyse

analyser forklares gjennom deltakelse i case-

på tre områder; avvik gitt i revisjon for BRC-sertifisering (1.10.1), korrigerende tiltak (3.7.1) og kundeklager (3.10.1).

studier • Gjennomgang av de 7 viktige fasene av problemløsning, og de menneskelige faktorene som

Kurset dekker kravene til rotårsaksanalyse i BRC Global Standard for Næringsmiddelsertifisering.

påvirker rotårsaksanalyser • Sammensetning av teamet og teamets egenskaper vil gi kursdeltagerne forståelse for rotårsaksanalyser og organisasjonens system for

Mål Gi deltagere verktøy for å utføre rotårsaksanalyser, og innføring av effektive teknikker som en del av en organisasjons kontinuerlige forbedringsarbeid.

rotårsaksanalyser • Innføring av effektive teknikker som en del av organisasjonens kontinuerlige forbedringsarbeid og korrigerende tiltak Målgruppe Kurset er relevant for de fleste roller i en næringsmiddelbedrift. For eksempel medlemmer i det tverrfaglige HACCP-teamet.

Maskiner

Fiskebensdiagram (Ishikawa) er en av metodene som brukes til årsaksanalyse.

Miljø

Mennesker

Metode

Management

Materiale

Kursbeskrivelser

9


Kursbeskrivelser Riktig håndtering av allergener får et stadig større fokus i matbransjen i takt med at en større andel av befolkningen har utviklet intoleranse og allergi mot enkelte matvarer og ingredienser. Samtidig ser vi også en økning av antall tilbaketrekninger fra markedet på grunn av udeklarerte allergener, eller krysskontaminering av allergener.

Dekker kravene i BRC

Allergenhåndtering Vi ønsker å gi bransjen en innføring i hvordan man skal jobbe systematisk for å redusere risikoen for uønskede allergener i produktene.

Innhold • Allergenhåndtering fra innkjøp av råvarer/ ingredienser til ferdig produkt

Kurset dekker kravene til allergenhåndtering i BRC

• Farevurdering og kontrollplan for allergener

Global Standard for Næringsmiddelsertifisering.

• Hvordan forhindre kryssforurensning i

Mål

• Håndtering av etiketter/emballasje ved

Økt forståelse for viktigheten av korrekt allergen-

prosesseringen utforming, bestilling, mottak og bruk

håndtering. Introdusere en metodikk for håndte-

• Allergenhåndtering gjennom renholdsprogrammet

ring av allergener gjennom prosesstrinnene, fra

• Prøvetaking

produktutvikling og innkjøp av råvarer til ferdigvare.

Allergenkalkulator - VITAL 2.0 Næringsmidler med allergener som ikke er en del

duktene, vurdere behovet for merking av «kan

av resepten, men utilsiktet krysskontaminert via

inneholde spor av…» og tiltak for forbedring av

ingredienser eller under prosessering, bør merkes

grunnforutsetningene.

«kan inneholde spor av…». Men hvor mye er spor av? Når skal dette merkes? VITAL er et system for risikovurdering av allergener som vurderer sannsynlige kilder til allergen krysskontaminering fra råvarer og prosessering, samt beregner mengde allergen til stede. Systemet er utviklet for å bistå næringsmiddelprodusenter

• Gjennomgang av bakgrunnen for opprettelsen av VITAL, og prinsippene for utviklingen av allergenkalkulatoren • Praktisk opplæring i bruk av VITAL-systemets allergenkalkulator ved bruk av egen laptop

med merking av allergener og krysskontamine-

Målgruppe

ring/spor av allergener, og gir en validering av

Begge kursene er relevante for personell innenfor

beregningene i form av en sluttrapport.

produksjonsledelse, kvalitet, laboratorium, pro-

Mål Gi deltagere et verktøy til å beregne nivå av allergener og krysskontaminerte allergener i pro-

10

Innhold

Aquatic AS

duktutvikling, marked, innkjøp, tilsynspersonell, revisorer, konsulenter og rådgivere i næringsmiddelindustrien.


Kursbeskrivelser Revisjonskurs Et samarbeid med Bama Industri AS Intern revisjon er en effektiv metode for bedring av virksomhetens kvalitets- og trygg mat mål, ved

• Forberedelse av en enkelt revisjon mot utvalgte krav i BRC

å sette fokus på forholdet mellom praksis, krav og

• Utarbeidelse av sjekklister

virksomhetens ambisjoner. Samme metode kan

• Rapportering og oppfølging av tiltak

benyttes i forbindelse med leverandørvurderin-

• Formulering av avvik

ger, problemkartlegging, validering m.m. På kur-

• Revisjon av virksomhet

set presenteres den teoretiske oppbygningen av revisjonsprosessen. For å oppnå en best mulig læreprosess, avslutter vi kurset med en praktisk revisjon hos Bama Industri avdeling salater i Lier. Bama stiller sin virksomhet til disposisjon for at deltagere skal få øve på å gjennomføre en revisjon. Foredragsholdere observerer deltagere i revisjonsgruppene, og det gis tilbakemeldinger på deres utførelse av revisjonen.

Målgruppe Kurset er rettet mot personell i matbransjen som har som oppgave å lede, delta eller gjennomføre interne revisjoner, leverandørvurderinger, hygienerunder, eller annen form for inspeksjon eller vurdering av ulike system for mattrygghet i matrelaterte virksomheter. Kurset passer også for tilsynspersonell som ønsker å lære revisjonsteknikk, for å kunne utføre systemrevisjoner.

Mål Gi deltagere nødvendig kunnskap og ferdigheter til selv å planlegge, gjennomføre og dokumentere revisjoner i matrelaterte virksomheter. Innhold • Planlegging og ledelse av et revisjonsprogram • Gjennomgang av revisjonsprosessen • Kommunikasjon og revisjonsmetodikk

Tilbakemelding fra Bama Industri AS Bamas industridivisjon utvikler og produserer ferskforedlete produkter av frukt og grønt, og har siden oppstart i 1996 bidratt til god vekst med kuttet og vasket salat, grønnsaker og frukt som distribueres til dagligvarekjeder og storkjøkken. Med disse produktene blir det enklere for forbrukeren å spise sunt også i

Anne Person Kvalitets- og utviklingsdirektør Bama Industri AS

en hektisk hverdag, uansett hvor forbrukeren befinner seg. Salatfabrikken til Bama Industri har vært vertsfabrikk for Aquatics revisjonskurs i to år, og skal også ha to nye revisjonskurs i 2013. Når vi revideres av kursdeltagerne, får vi en grundig gjennomgang av kvalitetsog HACCP-systemet vårt, samt grunnforutsetninger i praksis. På kurset er det deltagere fra hele spekteret av næringsmiddelbransjen. Dette gjør at vi får gjennomgått produksjonen med mange ulike «briller». I tillegg til kvalitetssjef og fabrikksjef, får flere av våre medarbeidere trening i å bli revidert, eks; produksjonssjef, linjeledere, teknisk ansvarlige og maskinoperatører. Dette bidrar til å styrke vårt arbeid med kvalitet og mattrygghet, og samsvarer med vår prosess for kontinuerlig forbedring. Det krever en del forarbeid å være vertsfabrikk til et slikt kurs, men vi ser på dette som en vinn vinn situasjon, og vi er svært fornøyde med det samarbeidet vi har med Aquatic. Kursbeskrivelser

11


Kursbeskrivelser Hygienisk design

Dårlig hygienisk design (vaskbarhet) av produksjonsutstyr er den vanligste årsaken til at patogene bakterier kontaminerer produkter i matindustrien. Et produksjonsområde designet med fokus på hygienisk design, forhindrer at maten blir kontaminert og sikrer optimal flyt av råvarer, emballasje, produkt, avfall og personell. Hygienisk design på utstyr resulterer i redusert produksjonsstans, enklere renhold og vedlikehold, samt økt kvalitet og mattrygghet gjennom redusert krysskontaminering.

Innhold • Prinsipper og praksis for hygienisk design (vektorer, materialvalg, romdesign, krav til bygninger, osv) • Bruk av støtteverktøy (Maskindirektivet, ISO 14159, EHEDG (European Hygienic Engineering Design Group) • Innkjøpsprosessen – hvem skal delta og hvilke krav stilles? Målgruppe Kurset er relevant for alt personell som er involvert

Mål

i utbedring, design, valg og innkjøp av produk-

Gi deltagere økt forståelse og kunnskap om

sjonsutstyr.

prinsippene og kravene til hygienisk design for å sikre renhold, vedlikehold, kvalitet og mattrygghet.

12

Aquatic AS


Kursbeskrivelser Innføring i HACCP Kom i gang med HACCP I regelverket for matprodusenter stilles det blant

Innhold

annet krav til innføring av HACCP. Kravet gjelder

• Systematisering av trygg mat arbeidet

for alle virksomheter, både små og store.

• Grunnforutsetninger

Det er viktig å utarbeide et enkelt HACCP-system,

• Næringsmiddelfarer

for at alle i virksomheten skal kunne forstå og bruke systemet i praksis. HACCP er et tema som må modnes, og som krever et godt teoretisk grunnlag før man kan begynne med det praktiske arbeidet. Vårt innføringskurs er en starthjelp til å bli kjent med HACCP-metodikken. Mål Gi deltagere en grunleggende forståelse for HACCP.

• HACCP-metodikken trinn for trinn Vi arrangerer innføringskurs i HACCP på et generelt grunnlag for alle i matindustrien. Vi har i tillegg et samarbeid med Virke*, i forhold til tilpassede kurs for horeca. *Virke er hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge. Målgruppe Passer bra for personell i mindre virksomheter og andre som ønsker en kort innføring i HACCP. For de som skal utarbeide HACCP-system eller lede HACCP-teamet, anbefaler vi HACCP workshop.

E-læring i HACCP Et samarbeid med Proactima E-læringskurset i HACCP er rettet mot både organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner som ønsker å styrke sin kompetanse innen HACCP, og gir en rekke fordeler, blant annet fleksibilitet i forhold til tid og sted. Kurset presenterer alle delene av HACCP-prosessen på en lettfattelig måte, med praktiske eksempler og oppgaver underveis for å sikre best mulig forståelse. Eksemplene som er brukt i kurset er hentet fra små og mellomstore virksomheter som kjøkken og restauranter, men teorien og selve HACCPmetodikken er generell. Les mer om vårt samarbeid med Proactima på www.proactimalearning.no/HACCP

Kursbeskrivelser

13


Kursbeskrivelser HACCP Workshop Utarbeide et HACCP-system Dette er kurset som gir deltagere detaljert kunn-

Innhold

skap om hvordan HACCP-systemer bygges opp, og

• Systematisering av trygg mat arbeidet

hvordan HACCP-prinsippene kan anvendes på en

• Krav til HACCP

praktisk måte. Her gis det en trinnvis veiledning i

• Næringsmiddelfarer

hvordan HACCP-prinsippene kan anvendes i praksis.

• Planlegging og organisering av HACCP-arbeidet

En av suksessfaktorene til dette kurset er at vi

• Grunnforutsetninger

bevisst har valgt å bruke 3 dager. HACCP er et tema som må «fordøyes og modnes», og et 3-dagers kurs gir følgende fordeler: • Bedre tid til teori • Flere gruppeoppgaver

og få et levende HACCP-system • Bransjerelaterte gruppeoppgaver • Frivillig HACCP-eksamen Målgruppe

• Bedre tid til rettledning av hver enkelt deltager

Kurset er i første omgang rettet mot personer i

• Mulighet til å ta eksamen

virksomhetens HACCP-team, men anbefales også

Kurset skal gi deltagere kunnskapen de trenger for å kunne lede et HACCP-team, eller delta aktivt i utarbeidelse og drift av HACCP-system.

John Løkting Kvalitetsleder Nortura SA Rudshøgda

• Hvordan kommunisere HACCP ut i virksomheten

• Mer tid til diskusjon og erfaringsutveksling

Mål

• Praktisk anvendelse av HACCP-prinsippene

for alle med ansvar for trygg mat og risikostyring, ledelse, kvalitets-/laboratoriepersonell og tilsynspersonell. Forkunnskaper om HACCP er ikke nødvendig for å ha utbytte av kurset, men vil selvfølgelig være en fordel.

Tilbakemelding fra Nortura Rudshøgda – HACCP Workshop Vi er en stor næringsmiddelbedrift med både slakting, skjæring, produksjon og noe lager. Vi ble BRC sertifisert første gang høsten 2011. De fleste av våre ledere, både avdelingsledelse og HACCP-team ledere, hadde en viss erfaring med HACCP og risikovurderinger, men på litt forskjellige nivåer. Vi sendte 4 av våre medarbeider b.l.a. våre internrevisorer på HACCP workshop våren 2012, tilbakemeldingen fra disse var veldig positiv, og vi besluttet derfor å sende representanter fra alle driftsområdene på kurs i august. Målsetningen med å sende en så vidt stor delegasjon på kurs (totalt 4+7 medarbeidere) var å skape en enhetlig forståelse av hvordan vi som fabrikk skulle jobbe med HACCP og risikovurderinger og ikke minst kunne utnytte kompetanse på tvers av ansvarsområder. Vi opplevde et kurs med dyktige forelesere som hadde stor fagkunnskap og som evnet å eksemplifisere budskapet på en jordnær og forståelig måte, og selv om vi hadde en viss forståelse av HACCP på forhånd, så ble dette veldig «matnyttig» for oss. Jeg som kvalitetsleder dro veldig stor nytte av den kompetansehevingen og ikke minst engasjementet dette ga oss, samt at vi fikk til fulle innfridd forventningen jeg hadde om «en enhetlig forståelse». Tilbakemeldingen vi fikk fra revisorene i forbindelse med sertifiseringen senere i høst relatert til at vi hadde en god, oversiktlig og ikke minst grundig HACCP-plan, bekreftet også dette til fulle.

14

Aquatic AS


Kursbeskrivelser HACCP Videregående Ta i bruk å drifte et HACCP-system Mange opplever utfordringer når de skal imøte-

Innhold

komme et av myndighetskravene i forhold til

• Kontinuerlig drift av HACCP-systemet:

HACCP - nemlig det at HACCP skal være et «levende

- Verifisering

system» som holdes oppdatert. Utfordringen ligger

- Validering

blant annet i ord og begreper, som mange opplever

- HACCP-revisjon

som vanskelige.

- Oppfølging

I dette kurset gir vi helt konkrete eksempler på hva

- Vedlikehold og rapportering

disse ordene og begrepene innebærer, og deltagere får øvd inn teorien gjennom mange praktiske

• Mange praktiske øvelser • Frivillig HACCP-eksamen

øvelser og gruppeoppgaver. Mål Gi deltagere økt kunnskap om ulike aktiviteter knyttet til HACCP – deriblant også forskjellene mellom begrepene verifisering og validering. I tillegg vil kurset gjøre deltagere bedre i stand til å vurdere og vedlikeholde virksomhetens HACCPsystem på en logisk og systematisk måte.

Målgruppe Kurset er rettet mot personell med ansvar for utvikling og vedlikehold av HACCP-system, medlemmer av HACCP-gruppen, revisorer og tilsynspersonell. Forkunnskap For å delta på kurset må man ha god kunnskap om HACCP og anvendelse av HACCP-prinsippene, og gjerne også erfaring med revisjon.

Kursbeskrivelser

15


Kompetansebyggere Royal Society for Public Health www.rsph.org.uk The Royal Society for Public Health er en internasjonal uavhengig organisasjon, som promoterer helse og velvære world wide. RSPH gir råd om politisk utvikling, tilbyr utdanning og opplæring, oppmuntrer til vitenskapelig forskning, sprer informasjon og sertifiserer produkter, opplæringssentre og prosesser. HACCP-eksamen Aquatic AS er, som de eneste i Norge, registrert som opplæringssenter i HACCP av RSPH. Dette er et kvalitetsstempel på vårt HACCP kurskonsept, som vi er meget stolte av. For våre deltagere betyr det at kursprogram og kursinnhold tilfredsstiller internasjonale krav, og at våre foredragsholdere er kvalifiserte til å forelese i HACCP på grunnleggende og videregående nivå. Vi tilbyr HACCP-eksamen utarbeidet av RSPH på to nivåer (level 2 – Foundation Certificate in HACCP og level 3 Award in HACCP for Food Manufacturing). Eksamen kan tas i forbindelse med HACCP workshop, HACCP videregående, samt på bedriftstilpassede HACCP-kurs.

Campden BRI www.campdenbri.co.uk Campden BRI er Storbritannias største uavhengige medlemsbaserte orga-

Certificate of Membership

nisasjon, som driver med forskning og utvikling for matindustrien over hele verden. BRI tilbyr industrien forsknings-, teknikk- og rådgivningstjenester, som er nødvendige for å sikre produkttrygghet og –kvalitet, prosesseffektivitet

This is to certify that :-

og produkt- og prosessinnovasjon. BRI sine forsknings- og utviklingspro-

Aquatic AS

grammer gjenspeiler behovet, som er identifisert av industrimedlemmer, og gir

is a member of

en kontinuerlig fornybar kunnskapsbase for teknologioverføring.

Campden BRI

Aquatic er medlem av Campden BRI, og får dermed oppdatert informasjon på forskning og utvikling, relevante fagseminar og kurs. Det er på BRI sitt opplæringssenter i Chipping Campden vi har oppdatert oss innenfor blant annet

Director-General

HACCP.

1 December 2012 to 30 November 2013

The European Hygienic Engineering & Design Group

Campden BRI Chipping Campden, Gloucestershire, UK

www.ehedg.org Registered Office: Chipping Campden, Glos. Registered No. 510618, England

R-MEM-012: 06/09

EHEDG er et konsortium av medlemmer fra utstyrsprodusenter, matindustrien, forskningsinstitutter, så vel som offentlige helsemyndigheter. Hovedmålet med EHEDG er å fremme trygg mat ved å bedre hygienisk teknikk og design i alle aspekter av matproduksjon. EHEDG støtter aktivt europeisk lovgivning, som krever at håndtering, prosessering og pakking av mat gjøres på en hygienisk måte ved å bruke hygieniske maskiner og i hygieniske lokaler (EC-direktiv 2006/42/EC for Machinery, EN 1672-2 og EN ISO 14159 Hygienekrav). Aquatic sitter i faggruppen for utstyr og maskiner til fisk (Subgroup Fish Processing). Våre tekniske fagkonsulenter har deltatt på flere kurs og seminar i regi av EHEDG.

16

Aquatic AS


Kompetansebyggere SAI Global www.saiglobal.com SAI Global Scandinavia er representant for det internasjonale sertifiseringsorganet SAI Global i de skandinaviske landene. Totalt utfører SAI Global Scandinavia ca 300 tredjepartsrevisjoner i året med fokus på mattrygghet og kvalitet, og er dermed ledende på dette området. Selskapet reviderer mot BRC, IFS, ISO/ FSSC 22000, ISO 14001, og også mot spesialstandarder fra Mc Donalds, Hilton, Unilever mfl. Selskapet har også en egen akkreditering fra SVEDAC for økologisk sertifisering. Selskapets revisorer er svært erfarne og har solid bakgrunn innenfor matindustrien. Aquatic er underleverandør til SAI Global Scandinavia, og har godkjent revisor som sertifiserer etter BRC Global Standard for Næringsmiddelsertifisering.

Allergen Bureau www.allergenbureau.net Allergen Bureau ble etablert i 2005 som et initiativ fra The Australian Food & Grocery Council Allergen Forum. Det overordnede målet for Allergen Bureau er å dele informasjon og erfaringer innen næringsmiddelindustrien om håndtering av matallergener og sikre at forbrukeren får relevant, konsistent og forståelig informasjon om matallergener. Allergen Bureau har utviklet allergenkalkulatoren VITAL, som er et system som beregner konsentrasjoner av allergener i råvare og krysskontakt allergener som kan komme fra råvarer og de enkelte prosesstrinn. Ut fra beregningene kan man gjøre en risikovurdering, og lettere bestemme om næringsmidlene skal merkes med spor av allergener. Blant Allergen Bureaus medlemmer finner vi representanter fra de største multinasjonale næringsmiddelkonserner – som Nestle, Heinz, Unilever, Kelloggs, Parmelat, Kerry med flere. Aquatic ble fra 2012 det eneste selskap i Skandinavia som er godkjent av Allergen Bureau for å gjennomføre opplæring i VITAL, og våre kursholdere har et tett samarbeid med Allergen Bureau.

Kompetansebyggere

17


Nyttig informasjon Priser Alle oppdrag prises individuelt, basert på omfan-

Betalingsbetingelser er 15 dager, om ikke annet er

get av oppdraget og forventet tidsforbruk. I pris-

avtalt.

fastsetting tar vi alltid utgangspunkt i veiledende priser. Rabatter gis på større oppdrag. Konsulent

Diett faktureres iht. statens satser, kilometeravgift kr 4,00,– reisetid kr 450,– pr. time.

Ordinær pris pr time/dag kr 980,– / 7 800,–

Fakturering skjer i all hovedsak i etterkant av opp-

For spesialoppdrag som medfører natt-/

drag/kurs/arrangement.

helgearbeid gjelder egne priser. Kursavgift Spesifikke priser pr kurs (se kursplan). HACCP-eksamen Level 2 kr 600,– Level 3 kr 1 000,–

Betalingsbetingelser Bekreftelse på oppdrag, kurs og lignende skal være skriftlig, og avtalen er bindende.

18

Alle priser er oppgitt ekskl. mva og reiseutgifter.

Påmelding åpne kurs Påmeldingsfrist for åpne kurs er 4 uker før oppstart. Påmelding er bindende. Ved avmelding senere enn 14 virkedager før kursstart, fakturere­s 50% av avgiften. Ved avmelding innenfor 5 virke­ dager før kursstart, og ved manglende frammøte, faktureres full avgift. Det tas forbehold om gjennom­føring/deltager­begrensning.

Ansvar Dersom et arrangement avlyses på grunn av hen-

Ved avbestilling senere enn 14 virkedager før

delser utenfor vår kontroll, er vårt ansvar begren-

oppdrag, faktureres 50% av avtalt pris. Ved av-

set til avgiften. Kurs kan også avlyses på grunn av

bestilling innenfor 5 virkedager før oppstart av

for få deltagere. Aquatic dekker ikke kostnad i for-

oppdrag, faktureres full avgift.

bindelse med ikke-refunderbare reisekostnader.

Aquatic AS


Kontakt oss Våre konsulenter i Aquatic Concept Group har alle ulik profesjonell bakgrunn. Reell og formell kompetanse er viktig, både for å sikre gode faglige og pedagogisk­e kurs og for å sikre høy kvalitet på våre konsulenttjenester. Vi har utdannelse innenfor fagfeltene økonomi, kjemi, næringsmiddelteknologi og marinbiologi. I tillegg har vi videreutdanning innenfor kvalitetsledelse, revisjons­ledelse, HACCP og hygienisk design. Vi har erfaring fra ledende stillinger i større matvirksomheter, og som konsulenter og revisorer ute i industrien. Gjennom våre erfaringer med ulike problemstillinger i matindustrien både i inn- og utland, har vi opparbeidet oss en betydelig kompe­ tanse innenfor hygienisk design, renholds- og hygieneutfordringer og kjemiske og tekniske problemstillinger.

For nærmere informasjon om våre kurs, fleksible løsninger og tjenester – ta kontakt med oss:

Kirsti Mathisen

Elvin Bugge

kirsti@aquatic.no

elvin@aquatic.no

M: 957 94 008

M: 911 01 112

Seniorkonsulent trygg mat

Seniorkonsulent trygg mat

Trondheim

Lillehammer

Merete Kiserud

Hans Kjetil Kvålshagen

merete@aquatic.no

hans.kjetil@aquatic.no

M: 932 12 505

M: 951 02 300

Fagkonsulent trygg mat

Fagkonsulent kjemi

Oslo

Lillehammer

Trond Stokmo

Julie Bugge

trond@aquatic.no

julie@aquatic.no

M: 908 30 918

M: 951 62 390

Fagkonsulent trygg mat

Marinbiolog

Trondheim

Lillehammer

Stein Nikolaisen

Hans Erik Tofte

stein@aquatic.no

hans.erik@aquatic.no

M: 906 73 565

M: 958 45 844

Seniorkonsulent trygg mat

Daglig leder

Trondheim

Lillehammer

Kontakt oss

19


Grun

nfor足u t足 s et n i n ge r

post@aquatic.no

post@hygieneteknikk.no

post@acokjemi.no

post@aqua-pharma.no

www.aquatic.no

www.hygieneteknikk.no

www.acokjemi.no

www.aqua-pharma.no

www.dialecta.no

Hovemoveien 1, 2624 Lillehammer Tlf: 61 24 70 10 Fax: 61 24 70 11 post@aquatic.no www.aquatic.no

Aquatic katalog 2013  

Aquatic katalog 2013. Kurs og tjenester

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you