Page 1

Kompetansestøtte til matindustrien

KURS & TJENESTER

2012

« Trygg mat kultur

skapes gjennom bevisste valg

»


Aquatic Concept Group har eierskap i selskape­r i Norge, Skottland, Canada, Chile og Australia. Selskapene har hovedfokus mot matindustri og farma­søytisk virksomhet, men leverer også hygien­eog vedlike­holdsprodukter til bedrifts­markedet generelt. Alle selskapene i Aquatic Concept Group er spesialiser­t mot hvert sitt fagområde innen Trygg Mat konseptet, og sammen innehar vi en tverrfaglig kunnskap til støtte for våre kunder. Aquatic AS er leverandør av kurs og konsulent­ tjenester til matrelaterte virksom­heter. Vårt konsept er grundig beskrevet i denne katalogen. Aco Kjemi AS leverer vaske- og desinfeksjonsmidle­r, næringsmiddelgodkjente smøre­midler, kjemi til tekniske avdelinger og mindre sprøyte­utstyr for på­føring av kjemi. Det viktigste er allikevel den fagstyrken som våre salgskonsulenter har. Alle har jobbet med matindustri i flere år. De har HACCP-opplæring og inngående kunnskap om kjemiens virkemekanismer. Fagstøtte i form av demonterings- og renholdsplaner hører også med til våre konsulenters arbeidsområde. Hygieneteknikk AS har spesialisert seg på alle typer vaskeanlegg, og særlig store sentralvaske­anlegg med høy grad av automatvasking. Vi delta­r fra prosjek­ tering til ferdigstillelse, og våre montører utfører hele montasjen på stede­t. Doseringsutstyr, CIP-anlegg, sluser, vaske­maskiner og vaske­rekvisita er også en del av konseptet. Aqua Pharma AS er toneangivende leverandø­r av badbehandlingsprodukter til oppdrettsindustrien. Selskapet opereres fra Norge, og har deleide datter­ selskaper i Skottlan­d, Canada, Chile og Australia. Aquatic Hygiene Ltd er et deleid firma i Skottlan­d som betjener kunder i blant annet Skottland, Irland, Færøyene og Australia. Fag­­konsulenter har stor kunnskap og erfaring innenfor oppdretts­bransjen og brønnbåtnæringen, og har sine fokusområder innenfor fiskevelferd og mattrygghet.


Innhold Aquatic Concept Group

2

Kurs & tjenester

4

Kursplan 2012

5

Kursbeskrivelser

6

Konsulenttjenester

14

Kompetansebyggere

16

Nyttig informasjon

18

Kontakt oss

19

Aktiviteter 2012

3


Kurs & tjenester Kunnskap er bærebjelken for å sikre produksjon av trygg mat, heve kvaliteten, øke effektiviteten og sikre økonomisk drift. Fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling vil bidra til å ivareta riktig fagkompetanse i din virksomhet, og det er også en viktig faktor for å øke en medarbeiders bevissthet og holdning til egen rolle og funksjon i virksomheten. I Aquatic har vi kontinuerlig fokus på kundetil-

i BRC standarden for Næringsmiddelsertifiserin­g

fredshet, og derfor streber vi hele tiden etter

Les mer om våre kurs og tjenester i denne

å tilby god service og faglige tjenester av høy

kataloge­n.

kvalite­t. På bakgrunn av kundenes tilbakemeldinger og vårt kontinuerlige fokus på forbedring,

Fordeler med bedriftsinterne kurs:

har vi utviklet et velrenommert kurskonsept.

• Tema kan velges etter opplæringsbehovet

Tett kontakt med matbransjen, oppfølging av nye krav i standarder for mattrygghet og intern kompetanse­heving hos anerkjente fagmiljøer i inn- og utland, gjør oss i stand til å se hvilke behov for opplæring som bør dekkes. Vi ser blant annet at det er mange hendelser knyttet rundt allergener. Vi har derfor utviklet et nytt kurs for 2012, «Aller-

i virksomheten. • Opplæringen fokuserer på din bransje med eksempler fra egen virksomhet. • Deltagere får felles forståelse for utfordringer virksomheten står overfor. • Deltagere slipper reise- og hotellkostnader når kurset arrangeres på egen virksomhet.

genhåndtering i praksis». I tillegg til «Leverandør­

• Det er kostnadseffektivt.

vurderingskurset» som ble lansert høsten 2011,

• Kursinnhold kan spesialtilpasses.

vil allergenkurset tilfredsstille de nye kravene

Tilbakemelding fra Lofotprodukt AS

Lofotprodukt AS driver med videreforedling og salg av sjømat. Vi har fabrikker på Leknes i Lofoten og i Bergen. Våre produkter selges med selskapets merkevarer, Lofoten og Madam Bergen, og forbrukerens tillit knyttet til Trygg Mat er svært viktig for oss. Aquatic AS er Lofotprodukt AS sin hovedleverandør av produkter og tjenester innenfor Sigvald Rist, Daglig leder Lofotprodukt AS

områdene hygiene­opplæring for operatører, opplæring av renholdspersonell, HACCP-opplæring, vaske- og desinfeksjons­produkter og generell fagoppfølging. Selskapet har også levert vaskeanlegg til vår nye fabrikk i Lofoten, og vi har samarbeid om arrangering av fagdager for sjømatnæringen i Nord-Norge. I tillegg til faglig dyktighet, har personell i Aquatic AS vist stor kommersiell og operativ forståelse, og vært løsningsorienterte i forhold til å finne gode løsninger som er tilpasset våre behov.

4

Aquatic AS


Kursplan 2012 Kurs

Varighet

Pris

Tid

Sted

Innføring i HACCP

1 dag

3 900,–

07. februar

Gardermoen

04. september

Trondheim

06.–08. mars

Trondheim

08.–10. mai

Bergen

16.–18. oktober

Oslo

27.–28. mars

Oslo

20.–21. november

Trondheim

HACCP Workshop

HACCP Videregående

3 dager

2 dager

8 100,–

6 900,–

Nyhet! Allergenhåndtering i praksis

1 dag

3 900,–

19. april

Gardermoen

Revisjonskurs

3 dager

8 800,–

24.–26. april

Drammen

06.–08. november

Drammen

Hygienisk design

1 dag

3 900,–

25. september

Gardermoen

Leverandørvurdering

1 dag

3 900,–

08. februar

Gardermoen

26. september

Gardermoen

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i kursplanen. Følg derfor med på vår nettside for oppdatert informasjon www.aquatic.no Her vil vi også legge ut informasjon om eventuelle nye kurs og temadager/fagdager. Kursrabatter Vi gir rabatter på kurs* for flere deltagere fra samme virksomhet: 1. deltager: Full pris 2. deltager: 10 % rabatt 3. deltager og oppover: 15 % rabatt For deltagere på HACCP-kurs, gis det også 10 % rabatt på konsulenttimer i forbindelse med HACCP-bistand. Tilbudet gjelder innen 6 mnd etter kursdeltagelse.

* rabatten gjelder ikke for temadager, fagdager og andre arrangement i regi av aquatic. Kursplan 2012

5


Kursbeskrivelser Nyhet! Dekker kravene i BRC utgave 6

Allergenhåndtering i praksis

Riktig håndtering av allergener får et stadig større

Innhold

fokus i matbransjen i takt med at en større andel

• Viktigheten av korrekt allergenhåndtering

av befolkningen har utviklet intoleranse og allergi

fra innkjøp av råvarer/ingredienser til ferdig

mot enkelte matvarer og ingredienser. Samtidig

produkt

ser vi også en økning av antall tilbaketrekninger fra markedet grunnet udeklarerte allergener, eller kryssforurensning av allergener. Vi ønsker å gi bransjen noen praktiske råd for å unngå de vanlige fellene i forbindelse med håndtering av allergener på egen virksomhet. Kurset dekker kravene til allergenhåndtering i BRC Global Standard for Næringsmiddelsertifisering utgave 6. Mål Gi deltagere økt forståelse for viktigheten av korrekt allergenhåndtering. Gi deltagere verktøy for å lage systemer for hånd­ tering av allergener gjennom prosesstrinnene

• Farevurdering og opprettelse av en kontrollplan for allergener • Adskillelse av allergener gjennom prosesstrinn; råvaremottak, lagring, håndtering og prosessering • Hvordan forhindre kryssforurensning i prosesseringen • Kontrollprogram for leverandører av ingredienser og etiketter/emballasje • Håndtering av etiketter/emballasje ved utforming, bestilling, mottak og bruk • Allergenhåndtering gjennom renholdsprogrammet • Opplæring av personell • Prøvetaking

i egen bedrift, fra produktutvikling og innkjøp av

Målgruppe

råvarer frem til ferdigvare.

Kurset er relevant for personell som er involvert i bedriftens HACCP-gruppe, produktutviklin­g , marke­d /innkjøp,

kvalitetssikring/kvalitetskon-

troll, teknisk personell, avdelingsledere, lagerpersonell, operatører og renholdspersonell.

6

Aquatic AS


Kursbeskrivelser Leverandørvurdering

Dekker kravene i BRC utgave 6

BRC Global Standard for Næringsmiddelsertifi­

Innhold

sering utgave 6 har i betydelig grad skjerpet

• Risikovurdering av råvarer og emballasje

kraven­e til godkjenning og kontroll av bedriftenes

• Mattrygghetsstandarder for emballasje

leverandører av råvarer, emballasje, tjenester og

• Vurderinger av innkjøpte tjenester

outsorcede prosesstrinn. Systemet for leveran-

og outsourcede prosesser

dørgodkjenning og overvåking skal være basert

• Spesifikasjoner og kontrakter

på en farevurdering, for å finne mulige farer for

• Valg og styring av leverandører

mat­trygghet, lovlighet og kvalitet. Kurset dekke­r

• Systematisk vurdering av leverandører

kravene til leverandørvurdering i BRC Global

• Leverandørvurdering i praksis

Standar­d for Næringsmiddelsertifisering. En gjesteforeleser vil presentere et «levende» leverandørvurderingssystem fra sin virksomhet. Mål Gi deltagere en innføring i grunnleggende elementer som bør være med i et system for vurdering av leverandører, og ulike verktøy og metoder for god-

Målgruppe Personer med ansvar for kvalitetssikring/kvalitets­ kontroll, innkjøpere, medlemmer i HACCP-team. Forkunnskap Et godt faglig utbytte av kurset forutsetter at deltagerne har grunnleggende kompetanse i HACCP.

kjenning og overvåking.

Kursbeskrivelser

7


Kursbeskrivelser E-læring i HACCP Et samarbeid med Proactima E-læringskurset i HACCP er rettet mot både orga-

Målgruppen er personer med trygg mat ansvar

nisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner som

i matvirksomheter. Eksemplene som er brukt

ønsker å styrke sin kompetanse innenfor HACCP.

i kurse­t er hentet fra små og mellomstore virksom-

E-læring gir en rekke fordeler, blant annet fleksibilitet i forhold til at medarbeideren kan tilegne seg riktig kompetanse, uavhengig av tid og sted. Dette kurset presenterer alle delene av HACCPprosessen på en lettfattelig måte med praktiske eksempler og oppgaver underveis for å sikre best mulig forståelse.

heter, som kjøkken og restauranter, men teorien og selve HACCP-metodikken er generell. Kurset egner seg derfor også for andre matrelaterte bransje­r og større virksomheter. Det er også en fordel om e-læringskurset gjennomføres i forkant av HACCP-kurs/samlinger, ettersom det vil effektivisere læringsprosessen betydelig. Les mer om vårt samarbeid med Proactima på www.proactimalearning.no/HACCP

8

Aquatic AS


Kursbeskrivelser Innføring i HACCP Kom i gang med HACCP Nå er det snart to år siden Norge innførte et nytt

Mål

regelverk på næringsmiddelområdet. I regelverket

Gi en grunnleggende forståelse for HACCP

stilles det blant annet krav til innføring av HACCP.

i henhold til myndighetskravet.

Kravet trådte i kraft uten overgangstid, slik at de fleste virksomheter skal nå ha tatt i bruk et godt

Innhold

og praktisk HACCP-system. Men er det så enkelt?

• Byggeklossene i et IK-Mat system

HACCP er et tema som må modnes, og som krever et godt teoretisk grunnlag før man kan begynne med det praktiske arbeidet. Vårt innføringskurs er en starthjelp til å bli kjent med HACCPmetodikken.

• Grunnforutsetninger • Næringsmiddelfarer • HACCP-metodikken trinn for trinn Målgruppe Passer bra for personell i mindre virksomheter og andre som ønsker en innføring i HACCP.

Tilbakemelding fra deltagere

«Generelt dyktig foreleser som tydeligvis har mye fagkunnskap og klarer å formidle på en «down to earth»-måte. Skaper god interaksjon med deltakerne og avslappet atmosfære» «Fin innføring i HACCP for oss i startfasen» «Veldig lærerikt, gikk inn med negativ holdning, og trodde ikke dette gjaldt vår bedrift så mye – tok feil »

Kursbeskrivelser

9


Kursbeskrivelser HACCP Workshop

Utarbeide et HACCP-system

Innhold

Dette er kurset som gir deg detaljert kunnskap

• Systematisering av Tygg Mat arbeidet

om hvordan HACCP-systemer bygges opp, og hvordan HACCP-prinsippene kan anvendes på en praktisk måte. Her gir vi deltagere en trinnvis veiledning i hvordan HACCP-prinsippene kan anvendes i praksis.

• Krav til HACCP • Næringsmiddelfarer • Planlegging og organisering av HACCP-arbeidet • Grunnforutsetninger • Praktisk anvendelse av HACCP-prinsippene

En av suksessfaktorene til dette kurset er at vi

• Bransjerelaterte gruppeoppgaver

bevisst har valgt å bruke 3 dager. HACCP er et tema

• Frivillig HACCP-eksamen

som må «fordøyes og modnes», og et 3-dagers kurs gir følgende fordeler: • Bedre tid til teori • Flere gruppeoppgaver • Mer tid til diskusjon og erfaringsutveksling • Bedre tid til rettledning av hver enkelt kursdeltager • Mulighet til å ta eksamen

Målgruppe Kurset er i første omgang rettet mot personer i virksomhetens HACCP-gruppe, men anbefales også for alle med ansvar for trygg mat og risiko­ styring, ledelse, kvalitets-/laboratoriepersonell og tilsynspersonell. Forkunnskaper om HACCP er ikke nødvendig for å ha utbytte av kurset, men vil selvfølgelig være en fordel.

Mål Kurset skal gjøre deltagere bedre i stand til å være aktive i virksomhetens HACCP-arbeid og til å utvikl­e virksomhetens HACCP-system.

Vi praktiserer «learning by doing». Deltagere blir guidet gjennom et HACCP-studie, trinn for trinn, ved hjelp av idèdugnader og praktiske gruppeoppgaver.

10

Tilbakemelding fra deltagere

«Skulle ønske at hele HACCP-gruppa i min bedrift

«Veldig bra. God pedagogikk, god variasjon mellom

hadde vært med på kurset»

teori og praksis»

«God struktur på kurset. Flinke til å involvere

«Bra at det er praktiske og konkrete øvelser»

deltakerne aktivt»

«Spesielt bra å kombinere 1 dag + 3 dager, det vil si

«Forelesere hadde gode formidlingsevner, og var

HACCP innføring + workshop. Alt bra egentlig,

trygge på faget og systemet i sin helhet»

sikkert det beste kurset jeg har vært på»

Aquatic AS


Kursbeskrivelser HACCP Videregående

Ta i bruk å drifte et HACCP-system

Innhold

Mange opplever utfordringer når de skal imøte­

• Kontinuerlig drift av HACCP-systemet:

komme et av myndighetskravene i forhold

• Verifisering

til HACCP – nemlig det at HACCP skal være et

• Validering

«levende system» som holdes oppdatert. Utfor-

• HACCP-revisjon

dringen ligger blant annet i ord og begreper

• Oppfølging

i myndighetskravet, som mange opplever som vanskelige. I dette kurset gir vi helt konkrete eksempler på hva disse ordene og begrepene innebærer, og deltagere får øvd inn teorien gjennom mange praktiske øvelser og gruppeoppgaver.

• Vedlikehold og rapportering • Mange praktiske øvelser • Frivillig HACCP-eksamen Målgruppe Kurset er rettet mot personell med ansvar for utvikling og vedlikehold av HACCP-system, medlemmer av HACCP-gruppen, revisorer og tilsyns-

Mål Gi deltagere økt kunnskap om ulike aktiviteter knyttet til HACCP – deriblant også forskjellene mellom begrepene verifisering og validering. I tillegg vil kurset gjøre deltagere bedre i stand til å vurdere og vedlikeholde virksomhetenes HACCPsystem på en logisk og systematisk måte.

personell. Forkunnskap For å delta på kurset må man ha grunnleggende kunnskap om HACCP-prinsippene, og gjerne også kunnskap/erfaring med revisjon.

HACCP-gruppa ved Lerøy Midnor på Hestvika sjekker ut nytt produksjonsutstyr.

Tilbakemelding fra deltagere

«Fint og måtte repetere og gå gjennom en oppgave i forkant av kurset» «Har fått en bedre forståelse for validering og verifisering» «Veldig passende størrelse på kursgruppa. Trygt at det ikke er altfor mange!» Kursbeskrivelser

11


Kursbeskrivelser Revisjonskurs Et samarbeid med BAMA Industrier AS avdeling Salater Intern revisjon er en effektiv metode for bedring

Innhold

av virksomhetens kvalitets- og trygg mat mål, ved

• Planlegging og ledelse av et revisjonsprogram

å sette fokus på forholdet mellom praksis, krav og

• Gjennomgang av revisjonsprosessen

virksomhetens ambisjoner. Samme metode kan

• Kommunikasjon og revisjonsmetodikk

benyttes i forbindelse med leverandørvurder­

• Forberedelse av en enkelt revisjon mot

inger, problemkartlegging, validering m.m. På

utvalgte krav i BRC

kurse­t foreleses det om den teoretiske oppbyg-

• Utarbeidelse av sjekklister

ningen av revisjonsprosessen. For å oppnå en

• Rapportering og oppfølging av tiltak

best mulig læreprosess, avslutter vi kurset med

• Formulering av avvik

en praktisk revisjon hos Bama Industrier AS avde-

• Revisjon av virksomhet

ling Salater i Lier. Bama stiller sin virksomhet til disposisjon for at deltagere skal få øve på å gjen-

Målgruppe

nomføre en revisjon. Foredragsholdere observerer

Kurset er rettet mot personell i matbransjen som

deltagere i revisjonsgruppene, og det gis tilbake­

har som oppgave å lede, delta eller gjennom-

meldinger på deres utførelse av revisjonen.

føre interne revisjoner, leverandørvurderinger, hygienerunder, eller annen form for inspeksjon

Mål

eller vurdering av ulike system for mattrygghet

Gi deltagere nødvendig kunnskap og ferdigheter

i matrelaterte virksomheter. Kurset passer også

til selv å planlegge, gjennomføre og dokumentere

for tilsynspersonell som ønsker å lære revisjons-

revisjoner i matrelaterte virksomheter.

teknikk, for å kunne utføre systemrevisjoner.

Deltagere og foredragsholder klare til revisjon.

Intervju av produksjonsoperatør.

Gjennomgang av registreringer.

Tilbakemelding fra deltagere

«Et meget nyttig kurs for alle som skal arbeide med revisjoner. Veksling mellom tre foredragsholdere bidrar til god variasjon og mye kunnskap og erfaring. Det som skiller dette kurset fra andre tilsvarende kurs, er at en kursdag avsettes til praktisk revisjon av en bedrift. Denne dagen var en god oppsummering av kurset, og en fin mulighet til å praktisere det vi hadde lært» «Hadde høye forventinger til kurset etter tilbakemelding fra kollega. Og syns absolutt dette ble innfridd»

12

Aquatic AS


Kursbeskrivelser Hygienisk design

Dårlig hygienisk design (vaskbarhet) av pro-

Innhold

duksjonsutstyr er den vanligste årsaken til at

• Prinsipper og praksis for hygienisk design

patogene

bakterier

kontaminerer

produkter

i matindustrien. Et produksjonsområde designe­t med fokus på hygienisk design, forhindrer at maten blir kontaminert og sikrer optimal flyt av råvarer, emballasje, produkt, avfall og personell. Hygienisk design på utstyr resulterer i redusert produksjonsstans, enklere renhold og vedlike-

(vektorer, materialvalg, romdesign, krav til bygninger, osv) • Bruk av støtteverktøy (Maskindirektivet, ISO 14159, EHEDG (European Hygienic Engineering Design Group) • Innkjøpsprosessen – hvem skal delta og hvilke krav stilles?

hold, samt økt kvalitet og mattrygghet gjennom reduser­t krysskontaminering. Mål Gi deltagere økt forståelse og kunnskap om krav til

Målgruppe Kurset er relevant for alt personell som er involver­t i utbedring, design, valg og innkjøp av produksjons­utstyr.

– og viktigheten av god design for å sikre renhold, vedlikehold, kvalitet og mattrygghet.

Tilbakemelding fra deltagere «Meget interessant med tanke på at vi nå står foran store innkjøp av maskiner og ustyr til ny fabrikk» «Meget bra. Setter fokus og gir deg en del god input. Treffer alle/mange fagfelt. Sitter med en følelse av at flere fra min bedrift skulle vært med på kurset»

Kursbeskrivelser

13


Konsulenttjenester Industrien ønsker leverandører som kan gi en sterk fagstøtte når det trengs. Aquatic ønsker å fortsette med konseptbygging fundamentert på kunnskapsrike medarbeidere. Vi tilbyr teknisk spisskompetanse, i kombinasjon med praktisk orientert systemforståelse. Dette har bidratt til «Trygg Mat og Økt Lønnsomhet» for våre kunder. På denne og neste side, har vi beskrevet noen av de vanligste typer prosjekte­r som vi påtar oss. Ta kontakt for en uforpliktende prat, dersom din virksomhe­t har behov for bistand.

Støtte ved utvikling av Trygg Mat- og HACCP-systemer Er systemet ved din virksomhet ufullstendig, lite praktisk, ikke implementert, eller har dere et utdatert HACCP-system som få skjønner å bruke? Ønsker dere å oppdatere kvalitetssystemet i forhold til trygg mat standardene BRC eller ISO 22000/FSSC 22000? Kanskje dere har behov for å utarbeide retningslinjer og opp­læringsprogrammer? Våre konsulenter kan bistå med blant annet prosjektledelse, spisskompetanse, hjelp med utarbeidelse og kompetanseheving.

Tilbakemelding fra Drytech AS

Drytech AS produserer komplette gryteretter av høy kvalitet i porsjons- og bulkpakker. REAL Field Meal og REAL Turmat er en serie komplette gryteretter som hovedsaklig er tilberedt av norske friske råvarer. Gryterettene er skånsomt tørket i en egenutviklet tørkeprosess som bevarer rettens naturlige smak, aroma, utseende og konsistens. Måltidene er perfekt for tur, trening og fritid. Samarbeidet med Aquatic startet i januar 2010 da Drytech skulle utarbeide HACCP-system for bedriften. Kvalitetssjef Randi Hansen, Drytech AS

Aquatic gjennomførte samlinger med opplæring for hvert steg i prosessen av HACCP, der ledere i bedriften deltok. Aquatic har gjennomført opplæringen med faglig dyktighet og gode eksempler på hvordan oppgaver skulle løses, slik at arbeidet internt i bedriften gikk greit å jobbe videre med. Aquatic har vært en god ressurs for Drytech med faglig dyktige konsulenter, som vi også kontakter ved faglige spørsmål og bistand i ulike saker. Drytech har nå et HACCP-system som er presentabelt for våre kunder og som vi er stolte av. Flere av våre ledere og mellomledere har deltatt på kurs med Aquatic. Drytech og Aquatic har fremdeles samarbeid, nå i forhold til sertifisering i henhold til ISO 22000 standarden, og det videre arbeid i denne prosessen.

14

Aquatic AS


Konsulenttjenester Revisjonstjenester

Effektiv nullstilling av virksomheten er en omfat-

Har din virksomhet behov for bistand i forbindelse med internrevisjon, kunderevisjon eller status­ analyser, eller tenker dere på å sertifisere dere i henhold til krav i en trygg mat standard?

tende prosess, som krever systematisk arbeid, mange ganger over tid. Suksess avhenger av et godt samarbeid mellom partene, nøye planlegging og at nullstillingen blir gjennomført som planlagt i henhold til anbefalinger og prosedyrer. I en slik prosess er det også avgjørende at virksom-

Vi kan tilby: • BRC/ISO 22000/FSSC 22000 og IFS-sertifisering gjennom vårt samarbeid med sertifiserings­ selskapet SAI Global/ EFSIS Scandinavia • BRC/ISO 22000/FSSC 22000 statusanalyser • 2. parts revisjoner/leverandørvurderinger mot

heten gjennomgår sine rutiner, kartlegger kilder og årsake­r til at problemer oppstår, for å redusere sannsynligheten for gjentagelser. HACCP er et godt verktøy for å forebygge uønskede hendelse­r. Nullstilling (nedvask) av en virksomhet kan deles inn i fem prosesstrinn, hvor hvert enkelt trinn er

krav i egne standarder • HACCP-revisjon/-gjennomgang

nødvendig hver for seg, men ikke tilstrekkelig for

• Statusgjennomgang/revisjon av

oppnåelse av ønsket resultat. Det er derfor viktig at virksomheten forplikter seg i forbindelse med

GMP/grunnforutsetninger

Støtte ved påvisning av patogene mikroorganismer Gjentatte påvisninger av Listeria monocytogene­s eller andre patogene mikroorganismer på produk­t, kan indikere etablering av en husstamme i virksom­hetens

produksjonsmiljø.

Strakstiltak

i denne situasjonen er å fjerne problemet.

1. Planlegging

>

2. Klargjøring

>

gjennomføringen av alle trinn.

Andre relaterte prosjekter • Støtte og prosjekthjelp ved innkjøp og installasjon av nytt utstyr • Vurdering av hygienisk design • Prosjektering av soneinndeling • Optimalisering av renholdsprosessen

3. Nullstilling

>

4. Etterkontroll

>

5. Evaluering

Konsulenttjenester

15

>


Kompetansebyggere Royal Society for Public Health www.rsph.org.uk The Royal Society for Public Health er en internasjonal uavhengig organisasjon, som promoterer helse og velvære world wide. RSPH gir råd om politisk utvikling, tilbyr utdanning og opplæring, oppmuntrer til vitenskapelig forskning, sprer informasjon og sertifiserer produkter, opplæringssentre og prosesser. HACCP-eksamen Aquatic AS er, som de eneste i Norge, registrert som opplæringssenter i HACCP av RSPH. Dette er et kvalitetsstempel på vårt HACCP kurskonsept, som vi er meget stolte av. For våre deltagere betyr det at kursprogram og kursinnhold tilfredsstiller internasjonale krav, og at våre foredragsholdere er kvalifiserte til å forelese i HACCP på grunnleggende og videregående nivå. Vi tilbyr HACCP-eksamen utarbeidet av RSPH på to nivåer (level 2 – Foundatio­n Certificate in HACCP og level 3 Award in HACCP for Food Manufacturing). Eksame­n kan tas på HACCP Workshop, HACCP Videregående, samt på bedriftstilpassede HACCP-kurs.

Campden BRI www.bri.org.uk Campden BRI er Storbritannias største uavhengige medlemsbaserte organisa­

Certificate of Membership

sjon, som driver med forskning og utvikling for matindustrien over hele verde­n. BRI tilbyr industrien forsknings-, teknikk- og rådgivingstjenester, som

This is to certify that :-

er nødvendige for å sikre produkttrygghet og –kvalitet, prosesseffektivitet

Aquatic AS

og produkt- og prosessinnovasjon. BRI’s forsknings- og utviklingsprogrammer gjenspeiler behovet, som er identifisert av industrimedlemmer, og gir en konti-

is a member of

nuerlig fornybar kunnskapsbase for teknologioverføring.

Campden BRI

Aquatic er medlem av Campden BRI, og får dermed oppdatert infor­masjon på forsk­ning og utvikling, relevante fagseminar og kurs. Det er på BRI’s Director-General

opplærings­senter i Chipping Campden vi har oppdatert oss innenfor blant

1 December 2010 to 30 November 2011

annet HACCP.

Campden BRI Chipping Campden, Gloucestershire, UK

Registered Office: Chipping Campden, Glos. Registered No. 510618, England

16

Aquatic AS

R-MEM-012: 06/09


Kompetansebyggere The European Hygienic Engineering & Design Group www.ehedg.com EHEDG er et konsortium av medlemmer fra utstyrsprodusenter, mat­ industrien, forskningsinstitutter, så vel som offentlige helsemyndigheter. Hovedmålet med EHEDG er å fremme trygg mat ved å bedre hygienisk teknikk og design i alle aspekter av matproduksjon. EHEDG støtter aktivt europeisk lovgivning, som krever at håndtering, prosessering og pakking av mat gjøres på en hygienis­k måte ved å bruke hygieniske maskiner og i hygieniske lokaler (EC-direktiv 2006/42/EC for Machinery, EN 1672-2 og EN ISO 14159 Hygienekrav). Aquatic sitter i faggruppen for utstyr og maskiner til fisk (Subgroup Fish Processin­g). Våre tekniske fagkonsulenter har deltatt på flere kurs og seminar i regi av EHEDG.

SAI Global/EFSIS Scandinavia www.saiglobal.com SAI Global/EFSIS Scandinavia er representant for det internasjonale sertifiseringsorganet SAI Global i de skandinaviske landene. Totalt utfører SAI Global Scandinavia mer enn 200 tredjepartsrevisjoner i året med fokus på mat­ trygghet og kvalitet, og er dermed ledende på dette området. Selskapet reviderer mot BRC, IFS, ISO 22000, ISO 14001, og også mot spesialstandarder fra Mc Donalds, Hilton, Unilever mfl. Selskapet har også en egen akkreditering fra SVEDAC for økologisk sertifisering. Selskapets revisorer er svært erfarne og har solid bakgrunn innenfor matindustrien. Fra og med 2012 blir Aquatic AS underleverandør til SAI Global/EFSIS Scandinavi­a på sertifisering i henhold til BRC Global Standard for Næringsmiddelsertifisering utgave 6, med vår egen godkjente revisor.

Kompetansebyggere

17


Nyttig informasjon Priser Alle oppdrag prises individuelt, basert på omfan-

avtalt.

get av oppdraget og forventet tidsforbruk. I pris-

Alle priser er oppgitt ekskl. mva og reiseutgifter.

fastsetting tar vi alltid utgangspunkt i veiledende

Diett faktureres iht. statens satser, kilometerav-

priser. Rabatter gis på større oppdrag.

gift kr 4,00,– reisetid kr 450,– pr. time.

Konsulent Ordinær pris pr time/dag Kr 980,– / 7 800,– For spesialoppdrag som medfører natt-/ helgearbeid gjelder egne priser.

Fakturering skjer i all hovedsak i etterkant av oppdrag/kurs/arrangement.

Påmelding åpne kurs Påmeldingsfrist for åpne kurs er 4 uker før opp-

Kursavgift

start. Påmelding er bindende. Ved avmelding

Spesifikke priser pr kurs (se kursplan).

senere enn 14 virkedager før kursstart, fakturere­s

HACCP-eksamen

dager før kursstart, og ved manglende fram-

Level 2 kr 600,–

møte, faktureres full avgift. Det tas forbehold om

Level 3 kr 1 000,–

gjennom­føring/deltager­begrensning.

Betalingsbetingelser

Ansvar

Bekreftelse på oppdrag, kurs og lignende skal

Dersom et arrangement avlyses på grunn av hen-

være skriftlig, og avtalen er bindende.

delser utenfor vår kontroll, er vårt ansvar begren-

Ved avbestilling senere enn 14 virkedager før oppdrag, faktureres 50% av avtalt pris. Ved avbestilling innenfor 5 virkedager før oppstart av oppdrag, faktureres full avgift.

18

Betalingsbetingelser er 15 dager, om ikke annet er

Aquatic AS

50% av avgiften. Ved avmelding innenfor 5 virke­

set til avgiften. Kurs kan også avlyses på grunn av for få deltagere. Aquatic dekker ikke kostnad i forbindelse med ikke-refunderbare reisekostnader.


Kontakt oss Våre konsulenter i Aquatic Concept Group har alle ulik profesjonell bakgrunn. Reell og formell kompetanse er viktig, både for å sikre gode faglige og pedagogisk­e kurs og for å sikre høy kvalitet på våre konsulenttjenester. Vi har utdannelse innenfor fagfeltene økonomi, kjemi, næringsmiddelteknologi og marinbiologi. I tillegg har vi videreutdanning innenfor kvalitetsledelse, revisjons­ledelse, HACCP og hygienisk design. Vi har erfaring fra ledende stillinger i større matvirksomheter, og som konsulenter og revisorer ute i industrien. Gjennom våre erfaringer med ulike problemstillinger i matindustrien både i inn- og utland, har vi også opparbeidet oss en betydelig kompe­tanse innenfor hygienisk design, renholds- og hygieneutfordringer og kjemiske og tekniske problemstillinger.

For nærmere informasjon om våre kurs, fleksible løsninger og tjenester – ta kontakt med oss:

Kirsti Mathisen

Elvin Bugge

kirsti@aquatic.no

elvin@aquatic.no

M: 957 94 008

M: 911 01 112

Seniorkonsulent trygg mat

Seniorkonsulent trygg mat

Merete Kiserud

Hans Kjetil Kvålshagen

merete@aquatic.no

hans.kjetil@aquatic.no

M: 932 12 505

M: 951 02 300

Fagkonsulent trygg mat

Fagkonsulent kjemi

Trond Stokmo

Julie Bugge

trond@aquatic.no

julie@aquatic.no

M: 908 30 918

M: 951 62 390

Fagkonsulent trygg mat

Marinbiolog

Stein Nikolaisen

Hans Erik Tofte

stein@aquatic.no

hans.erik@aquatic.no

M: 906 73 565

M: 958 45 844

Seniorkonsulent trygg mat

Daglig leder

Kontakt oss

19


post@aquatic.no

post@hygieneteknikk.no

post@acokjemi.no

post@aqua-pharma.no

www.aquatic.no

www.hygieneteknikk.no

www.acokjemi.no

www.aqua-pharma.no

www.dialecta.no

Hovemoveien 1, 2624 Lillehammer Tlf: 61 24 70 10 Fax: 61 24 70 11 post@aquatic.no www.aquatic.no

Kurs og tjenester 2012  

Fulstendig oversikt over kurs og tjenester i 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you