__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

สารัตถะ

http://wallpapersok.com/th/pictures/108849

ธันวาคม 2560

www.thaiyogainstitute.com


สารัตถะ ·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านติ ์

ÊÒÃºÑ Þ

นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

3

ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

ªÇ¹¤Ô ´ ÇÔ ¶ Õ â ¤Ð

กั ล ยาณมิ ต ร

4

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ § ทำไม เ สร็ จ

สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

5

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

ไม ล  ม กลางป า ซึ ่ ง ไม ม ี ใ ครอยู  ใ กล พ อ ที ่ จ ะได ย ิ น ถามว า มั น มี เ สี ย งไหม? (2)

กวี คงภั ก ดี พ งษ

ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ปวริ ศ า จั น ทรา วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล

7

ศิ ว รั ต น หวั ง จิ ร นิ ร ั น ดร กฤษณ ฟ ก น อ ย พรพรรณ อุ ด มพงษ ส ุ ข

9

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ กาญจนา กาญจนากร


สารัตถะ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹ สวัสดีธันวาคม...เดือนสุดทายของปอีกครั้ง และอีกครั้งที่หลายๆ คนไดใชเวลาในชวงสิ้นปอยางนี้เปนชวงที่ไดทบทวนตัวเอง ทบทวนในสิ่งที่ไดทำไปแลว และบางสิ่งที่ยังคางเติ่งไว บางสิ่ง...ที่เหมือนรอเวลา รอสิ่งตางๆ ใหพรอมกอนจึงคอยทำ โดยที่เราอาจลืมเลือนไป วาโอกาสบางอยางไมเคยรอใหเรา‘พรอม’เลย และที่สำคัญเราเองก็ไมเคยพรอม จริงๆ เสียทีดีที่สุดจึงเปนการตั้งรับทุกสิ่ง ที่จะเขามาดวยสติและแรงใจ...อยูทุกๆ ขณะ

https://www.pexels.com/

ทำอยางนี้ไดบอยๆ เราอาจพบวา ตัวเองไดเดินเขาใกลเปาหมายที่ตั้งใจไวมากขึ้นก็เปนได

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð

â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกขกรุงเทพฯ) ฟรี ไมมีคาใชจาย (รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค) ทุกเย็นวันพุธ และ พฤหัส เวลา 17.00 – 18.30 น. และวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน

â¤ÐÊÁ´Ø Å

สถานที่ : สถาบันโยคะวิชาการ ซ.รามคำแหง 36/1 รอบเชา เวลา 10.30-12.00 น. วันอังคาร พุธ พฤหัสและเสาร รอบเย็น เวลา 18.00-19.30 น. วันอังคาร คาลงทะเบียน 200 บาทตอครั้ง ซึ่งผูสนใจเรียน รบกวนแจงลวงหนาอยางนอย 1 วัน (เมื่อมีจำนวนผูเรียน 3 คนขึ้นไป จึงเปดสอน)

*สามารถสอบถามรายละเอียดทุกกิจกรรมไดที่สถาบันโยคะวิชาการ โทร 02-7322016-7 (ทุกวันอังคาร 8.30-17.00) และ 081-4017744 (ทุกวันจันทร-ศุกร 8.30-17.00)

3

ปฏิทินกิจกรรม


ชวนคิด

ÊÒÃѵ¶Ð

Ë Ò ¡ ªÕ ÇÔ µ ¤× Í ¡ Ò Ã à ´Ô ¹ · Ò § Í‹ҧ·Õ่ã¤ÃÊÑ¡¤¹Ç‹ÒäÇŒ Íա˹Ö่§ã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ªÕÇÔµ ·Õ่ÊÓ¤ÑÞäÁ‹á¾Œ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹àÊŒ¹·Ò§ã´ ¤×Í¡ÒÃà´Ô¹·Ò§à¢ŒÒÊÙ‹ÀÒÂã¹µÑÇàͧ áÅÐâ¤ÐÍÒʹС็໚¹Íա˹Ö่§Êоҹ ·Õ่¾Ò´¼‹Ò¹ä»ÊÙ‹»ÅÒ·ҧ¹Ñ้¹ à¾×่ÍãËŒàÃÒ¡ŒÒÇä» àÃÕ¹ÃÙŒâÅ¡ãºàÅ็¡·Õ่à¤Å×่͹äËÇÍÂÙ‹ÀÒÂã¹ ¼‹Ò¹¡ÒÃà»ÅÕ่¹á»Å§¢Í§¡ÅŒÒÁà¹×้ÍáÅÐÅÁËÒÂ㨠àÃÕ¹ÃÙŒ·Õ่¨ÐࢌÒã¨·Ø¡æ ¤ÇÒÁËÁÒ ·Õ่à¡Ô´¢Ö้¹ µÑ้§ÍÂÙ‹ áÅм‹Ò¹¾Œ¹ä» áŌǡÅѺÍÍ¡ÁÒÍ‹ҧàºÔ¡ºÒ¹ Ê´ãÊ à¾×่Í㪌ªÕÇÔµµ‹Íä»ã¹âÅ¡ãºãËދ䴌͋ҧÊÁ´ØÅ ...

จิตฏาร

4


ÊÒÃѵ¶Ð

วิถีโยคะ

¡ÑÅÂÒ³ÁԵà อนัตตา

จริงอยางที่ครูเคยบอกไววาบนหนทางแหงการ เผยแพรศาสตรโยคะ“เราเปรียบเสมือนกัลยาณมิตรของ ผูเรียน” ฉันตระหนักในคำนี้ของครูเสมอมารวมถึงค่ำนี้ ที่ไดมีโอกาสทำหนาที่นั้นอีกครั้งในการเปนกัลยาณมิตร ตอผูเรียนคนหนึ่ง ผูเรียนคนนี้...เธอมาฝกโยคะที่นี่เปนประจำและ ทำกิจกรรมอีกหลายอยางเพราะที่นี่เปนฟตเนสกอนที่จะ หายไปเปนเวลารวมสองเดือน ทราบขาวคราวมาบางกอนที่เธอจะหายไป วาเธอมีอาการบาดเจ็บที่ขอมือและเศษตะไครติดคอจน ลุกลามถึงขั้นคออักเสบ เสียงหาย

ÀÒ¾¨Ò¡ https://www.dek-d.com/writer/43190/

ผูเรียนคนนี้... ถาวากันในดานของรางกายแลวจากที่ฉันเห็นในคลาส โยคะเธอมีทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุนอยูใน เกณฑดีมากมีสมาธิสูง จนในแตละครั้งฉันไมเคยรูสึก เปนหวงอะไรแตก็พอจะทราบอยูบางจากการพูดคุย ถามไถวาเธอมีความเครียดรุมเรามากมายจากงานที่ ทำดวยความรับผิดชอบที่สูงนั่นทำใหสองบาของเธอจึง ตองแบกรับความกดดันเอาไว และเมื่อฉันเจอเธออีกครั้งในวันนี้หลังจาก สองเดือนที่เราไมไดเจอกันจึงไดทราบวาเธอโดนโรค ภัยรุมเรามากมายในชวงเวลาที่หายไปทั้งจากอาการ ภูมิแพ, ไซนัส, ลำไสเล็กอักเสบ, ชาลำตัวซีกซายนั่น ยังไมนับอาการที่คอและขอมือที่เพิ่งโบกมือลาจากไป ความเปนหวงจึงเออลนขึ้นมาในใจเพราะเธอเปน เหมือนเพื่อน เหมือนมิตรคนหนึ่งที่คุนเคยกัน... ค่ำนั้นฉันจึงชวนเธอฝกอาสนะแบบเบาๆ เนนใหรูจักความผอนคลายใหใจคลายจากความ พยายาม เพื่อใหกายผอนลงใหกายผอนลง เพื่อใหใจ คลายพะวง และรับรูไดถึงความรูสึกนั้นเพื่อใหใจที่ เคยเครียดหนักจะไดผอนพักไปดวย

5

ใหไดเห็นถึงการทำงานของกาย-จิต ที่สัมพันธกัน


ÊÒÃѵ¶Ð ฝกเสร็จก็ชวนกันนั่งคุยตอในความจริงมันก็ เปนเวลาที่ดึกแลวแตคนตรงหนายอมสำคัญที่สุดฉันจึง ตั้งใจฟงเธอบอกเลาเรื่องราวตางๆ ที่พรั่งพรูออกมา เพื่อที่จะไดรับรูวาหัวใจดวงนั้นแบกรับอะไรไวบาง จนในที่สุดน้ำตาเธอก็เออลนฉันจึงชวนเธอลุกขึ้นยืน และมากกวาการฟงสิ่งที่ฉันทำไดดีที่สุดตอนนั้นก็คือ การสวมกอดกอด...เพื่อใหกำลังใจจากหัวใจของฉัน สงผานไปถึงหัวใจของเธอ

เพราะหากหนาที่ของครูคือการมอบแสงสวางให แกศิษย ก็คงไมตางจากหนาที่ของกัลยาณมิตร ที่พึงมีตอกัน

"เหนื่อย" เสียงสั่นเครือนั้นบอกฉัน และ รางกายอันสั่นเทาจากกอนสะอื้นนั่นก็ยืนยันถึงความ เหนื่อยหนักทั้งหมดไดเปนอยางดี ที่สุดแลวอาการทางกายของเธอเปนเพียงปลายเหตุ ของสิ่งที่เธอแบกรับไวในหัวใจ เราจึงพูดคุยกันตอถึงการ 'ถอย' ของเธอ ออกจากปญหานี้ใชถอยเพื่อหนีแตเพื่อกลับมาตั้งหลัก เพื่อดูแลสุขภาพกาย และใจเหมือนกบที่ตองมีฤดูจำศีล เมื่อฤดูหนาวเดินทางมาถึง ถึงตอนนี้...หนาที่ของฉัน ก็ยังคงเปนเพียงผูฟงและแนะนำบางอยางมิตรไมตาง จากในคลาสโยคะกอนหนาที่ฉันเพียงชวนเธอเดินไปบน หนทางแหงโยคะผานการฝกอาสนะที่ฉันเพียงบอก...วา จะเดินอยางไรสวนจะเดินหรือไมหรือเดินอยางไรนั้น เธอเลือกดวยตัวของเธอเองและฉันเคารพในการ ตัดสินใจนั้น เราคุยกันอยูราวชั่วโมงครึ่งกอนที่จะ แยกยายกันกลับในใจกอนจากลาฉันรูสึกเปนหวงเธอ แตอีกใจก็เชื่อในศักยภาพของเธอวาเธอจะกาวขาม ปญหานี้ไปไดขอเพียงเธอกลับมาฟงเสียงรางกายบอยๆ สี่ทุมครึ่งฉันเดินออกมาจากที่นั่นดวย ความรูสึกแนนหนักในบางสิ่งที่ตอกย้ำอยูในหัวใจรูสึก วาหนทางแหงกัลยาณมิตรขางหนาชางแสนยาวไกล แลวก็ใหนึกถึงเพื่อนรวมเดินทางหลายตอหลายคนที่ เราจะเดินไปดวยกันนึกทบทวนในสิ่งที่ไดพูด...ไดบอก พวกเขาเหลานั้นไปสิ่งเหลานั้นมันใชไหม มันทำให ชีวิตของคนเหลานั้นเปนอยางไรทามกลางแสงสลัว หรือในความมืดมิดเขาสามารถมองเห็นแสงสวางใน ชีวิตไดมากขึ้นบางหรือไม

6


ÊÒÃѵ¶Ð

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

äÁŒÅŒÁ¡ÅÒ§»†Ò

ÀÒ¾¨Ò¡ http://www.seesketch.com

«Ö่§äÁ‹ÁÕã¤ÃÍÂÙ‹ã¡ÅŒ¾Í·Õ่¨Ðä´ŒÂÔ¹ ¶ÒÁÇ‹ÒÁѹÁÕàÊÕ§äËÁ? (2) กวี คงภักดีพงษ

ฉบับที่แลวฝากคำถามไววา “ไมลมกลางปาซึ่งไมมีใครอยูใกลพอที่จะไดยิน ถามวา มันมีเสียงไหม?” ใครที่ยังไมมีคำตอบ ลองไตรตรอง ดูกอนจะอานเนื้อความขางลางนี้ ขออธิบายตามลำดับ

ค) ตอมาอวัยวะภายในหูแปลงคลื่นอากาศ นี้ เปนสัญญาณไฟฟาสงไปยังสมอง ถาม: เมื่อสัญญาณไฟฟาเดินทางมาถึงสมองเปนเสียง หรือยัง?

ก) เมื่อตนไมลมกระทบพื้นดินสิ่งที่เกิดคือมวลอากาศ บริเวณนั้นจะถูกกระแทกเปนคลื่นอากาศกระจายตัว ออกไป

ตอบ: ยังครับ สมองที่รับสัญญาณซึ่งทำงานรวมกัน กับสมองสวนอื่นๆ ดวยก็เพียงรับและประมวลสัญญาณ ไฟฟาชุดนี้

ถาม: คลื่นอากาศที่กระจายตัวออกไปเปนเสียงหรือไม? ตอบ: ยังครับ มันเปนแคคลื่นอากาศที่อัดตัวเคลื่อนที่ กระจายออกไปอยางรวดเร็ว

ถาม: แลวเสียงเกิดขึ้นที่ไหน? ตอบ: เปนเพราะจิต (consciousness) ทำหนาที่รู, จิตเทียบกับขอมูลเดิมที่มีอยู, จิตตีความแลวมนุษยคน นั้นจึงระบุวาฉันไดยินเสียงตนไมลม ข) คราวนี้เราปรับโจทยวามีคนอยูบริเวณนั้น ถาม: เมื่อคลื่นอากาศนี้เดินทางไปถึงหูคนๆ นั้นเปน เสียงหรือยัง? ตอบ: ยังครับ มันก็เปนแคหูรับคลื่นอากาศที่เคลื่อน เขาไปกระทบอวัยวะตางๆ ในรูหู

7


ÊÒÃѵ¶Ð ทั้งหมดนี้ถาไมมีจิต มันก็เปนเพียงปรากฏการณ ทางธรรมชาติที่อธิบายไดดวยกฎฟสิกส กายวิภาค สรีระวิทยา กลาวคือถาไมมีจิต ก็ไมมี “เสียง” ทุกวันนี้ชาติตะวันตกก็ยังไมเขาใจวาจากสัญญาณไฟฟา ในสมอง ทำใหเกิดการรับรูของจิต consciousness ไดอยางไร เหลานักวิทยาศาสตรยังคงศึกษาวิจัยโดย หวังวาสักวันหนึ่งเมื่อพัฒนาเครื่องมือไดดีขึ้นก็มีความ เปนไปไดที่มนุษยจะอธิบายจิตออกมาอยางเปนรูปธรรม สวนภูมิปญญาโบราณอินเดียนั้นคนพบและนิยามคำวา จิตไวตั้งแต 2,600 ปที่แลวโดยษีกปละ (ผูใหกำเนิด ปรัชญาสางขยะ) ซึ่งอธิบายวาจักรวาลมีองคประกอบ พื้นฐาน 2 อยาง อยางแรกคือสิ่งที่ถูกรู เรียกวา ประกฤต อยางที่สองคือสิ่งที่ทำหนาที่รู เรียกวาปุรุษะ

อยางแรกคือสิ่งที่ถูกรู เรียกวาประกฤต ไดแก สิ่งตางๆมากมาย เชน สิ่งที่เปนของแข็ง ของเหลว กาซ ฯลฯ รวมทั้งอารมณในใจ มนุษยดวย

อยางที่สองคือสิ่งที่ ทำหนาที่รู เรียกวา ปุรุษะ ไดแกภาวะที่ เกิดการรูทางผัสสะ 6 ชอง ไดแก ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล ะ ใจ

การคนพบนี้ถือเปนคุณูปการใหญหลวงของ ษีกปละ เปนการจุดประกายใหปราชญ อินเดียรุนตอมาเชน พระพุทธเจา ษีปตัญชลี ฯลฯ พัฒนาแนวคิดตอเนื่องจนเปนมรรควิถีซึ่ง แมจะมีรายละเอียดตางกัน แตมีจุดหมายเดียว กันคือนำมนุษยไปสูความพนทุกข

8


àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

ÊÒÃѵ¶Ð

ÇÔ่§

กฤษณ ฟกนอย

แลวเคยสงสัยไหมวา เมื่อเราบอกวาเสร็จแลว เพราะอะไรเราถึงยังตองทำตอไปอีก ผูเขียนก็เคยสงสัย จนกระทั่ง วันหนึ่งที่ ผูเขียน ลงแขงขันวิ่ง แลวตอง DNF เปนครั้งแรกและ ตอง DNF เปนครั้งที่สอง เพราะดวยสภาพรางกาย ที่ไมพรอม DNF คือ Do not Finish หรือแปลงายๆ ก็คือ “ทำไมเสร็จ” นั้นเอง

“ทำไมเสร็จ” คำ ๆ นี้มีอิทธิพลตอเรามาก แคไหน เมื่อเรา “ทำไมเสร็จ” สำหรับตัวผูเขียนเองก็คงเหมือนใครอีก หลาย ๆ คนที่จะรูสึกหงุดหงิดเมื่อเรา “ทำไมเสร็จ” เพราะเรามีชุดความคิดหนึ่งที่วา “ตองทำใหเสร็จ” ตั้งแตเด็ก ยกตัวอยางเชน “ตองทำการบานใหเสร็จ” “ตองทำงานใหเสร็จ” “ตองทำความสะอาดบานใหเสร็จ” ถายอนถามตัวเองอีกสักครั้ง “คิดวาวันนี้ยังทำการบานกันอยูหรือเปลา” “คิดวาวันนี้ยังทำงานเสร็จหรือยัง” “คิดวาวันนี้ทำความสะอาดบานเสร็จหรือยัง” ถาตอบวาเสร็จ ณ วันนี้นี้คือเสร็จสิ้นจริง ๆ หรือเปลา

9

ครั้งแรก ที่ตอง DNF จากการวิ่งบนเสนทาง เทรล เพราะรางกายเราไปตอไมได ครั้งทีสอง ที่ตอง DNF ทั้ง ๆ ที่ยังไมเริ่มวิ่ง เพราะเกิดอาการบาดเจ็บ ของหัวไหลแบบฉับพลัน ที่ไมเกี่ยวกับขา หรือ เทา แตก็ตองยอมที่จะไมลงวิ่งในเสนทางเทรลที่วางแผนวิ่ง มาเปนป จากการ DNF ทั้งสองครั้ง ทำใหนึกยอนไป ถึงโศลกหนึ่งจากคัมภีรปตัญชลีโยคสูตร “โยคะ จิตตะ วฤตติ นิโรธะหะ” ซึ่งสถาบันโยคะวิชาการ ไดให ความหมาย ไววา “โยคะเปนไปเพื่อดับการปรุงแตง ของจิต” เมื่อจิตบอกวา DNF นั้นคือ เราไดดับการ ปรุงแตงของจิต แลวนั้นเอง เพราะเราตองยอมรับเหตุ แหงความจริงที่เกิดขึ้น และทำใหตัวเราเองนั้นเขาใจ และเกิดชุดความคิด เพื่อนำไปใชในการ คิด วิเคราะห และ แยกแยะ ตอไป ดังนั้นแลว “ทำไมเสร็จ” แมอาจ จะเกิดเพียง ชั่วครู แตไดสรางการเรียนรู ที่สำคัญยิ่ง ในการ ปลอยวางของจิต ผูเขียนจึงมีความเขาใจวา “ทำไมเสร็จ”จึง“เปนการทำเสร็จ”เพื่อที่จะ“ทำไมเสร็จ” ตอไป สุดทายสวัสดีปใหมครับ


ÊÒÃѵ¶Ð ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ±µ‹Ò§æ Ê¶ÒºÑ¹Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÃ‹ÇÁʹã¨à¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ àªÔÞºÃԨҤࢌҺÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Òà´ÍÐÁÍÅŏ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ª×่ͺÑÞªÕ ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃàÅ¢ºÑÞªÕ 173-241-6858

ÊÓËÃѺà´×͹¾ÄȨԡÒ¹2560 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้ ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ÊǹâÁ¡¢ ¡ÃØ§à·¾Ï : ¤ÃÙá´§ ³Ñ°ÔÂÒ â¡ÊÔ¹·ÃÒ¹¹· 1,030 ºÒ· ¤Ãٻ؈ ÂØ¾Ò ¤§ÊÇÑÊ´Ô์¾Ã 685 ºÒ· ¤ÃÙ»ˆÍ¡ ¾ÔÁžѹ¸ØÈآ侺Ùŏ 420 ºÒ· ¤ÃÙµŒÍÁ ´ØÊÔ´Ò ªØ¹Ë¡Ô¨ 380 ºÒ· ¤ÃÙÅÕ่ ÈÔÇÃѵ¹ ËÇѧ¨ÔùÔÃѹ´Ã 401 ºÒ· ¤ÃÙ¡ØŒ§ ¾Ã¾Ãó ÍØ´Á¾§ÉÊØ¢ 80 ºÒ· ËÇÁºÃÔ¨Ò¤ÊÁ·º : ¤ÃÙâ¤ÐÃØ‹¹ TS21 1,000 ºÒ· ¤ÃÙ໇ ÇÔäÅÇÃó ÊؾÃÁ 570 ºÒ· ÃÇÁ·Ñ้§ÊÔ้¹ 4,566 ºÒ·

਌Ò˹ŒÒ·Õ่»ÃШÓÊӹѡ§Ò¹â¤ÐÇÔªÒ¡Òà 201 «.ÃÒÁ¤Óá˧ 36/1 ºÒ§¡Ð» ¡·Á.10240 ·Ø¡ÇѹÇѹÍѧ¤Òà 8.30-17.00 ¹. ·Ò§ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈѾ· 081-401-7744 ·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã-ÈءÏ 8.30-17.00 ¹. (àÊÒÏ-ÍҷԵ »´·Ó¡ÒÃ) ª‹Í§·Ò§Í×่¹æ ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒöµÍºÃѺ䴌·Ñ¹·Õ ¨ÐÃÕºµÔ´µ‹Í¡ÅѺâ´ÂàÃ็Ç·Õ่ÊØ´ (àÊÒÏ-ÍҷԵ »´·Ó¡ÒÃ) - Line ID : thaiyoga - Facebook : thaiyogainstitute - e-mail :thaiyogaoffice@gmail.com ** ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ÃѺ¨ØÅÊÒ÷ҧä»ÃɳՏ ÊÒÁÒö·Ó¡Òõ‹ÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ä´Œâ´Â¡ÒÃâ͹à§Ô¹à¢ŒÒ àÅ¢·Õ่ºÑÞªÕ¢ŒÒ§µŒ¹ (»‚ÅÐ 250 ºÒ·) áÅÐâ»Ã´á¨Œ§¡ÅѺÁÒÂѧʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í·ÃÒº ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤‹Ð

10


11

สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทร. 02-732 2016-7, 081-401 7744 wanlapa.tyi@gmail.com www.thaiyogainstitute.com

Profile for apple thaiyogainstitute

Saratha 12.20171  

Saratha 12.20171  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded