Saratha 12.20171

Page 1

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

สารัตถะ

http://wallpapersok.com/th/pictures/108849

ธันวาคม 2560

www.thaiyogainstitute.com


สารัตถะ ·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านติ ์

ÊÒÃºÑ Þ

นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

3

ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

ªÇ¹¤Ô ´ ÇÔ ¶ Õ â ¤Ð

กั ล ยาณมิ ต ร

4

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ § ทำไม เ สร็ จ

สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

5

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

ไม ล  ม กลางป า ซึ ่ ง ไม ม ี ใ ครอยู  ใ กล พ อ ที ่ จ ะได ย ิ น ถามว า มั น มี เ สี ย งไหม? (2)

กวี คงภั ก ดี พ งษ

ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ปวริ ศ า จั น ทรา วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล

7

ศิ ว รั ต น หวั ง จิ ร นิ ร ั น ดร กฤษณ ฟ ก น อ ย พรพรรณ อุ ด มพงษ ส ุ ข

9

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ กาญจนา กาญจนากร


สารัตถะ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹ สวัสดีธันวาคม...เดือนสุดทายของปอีกครั้ง และอีกครั้งที่หลายๆ คนไดใชเวลาในชวงสิ้นปอยางนี้เปนชวงที่ไดทบทวนตัวเอง ทบทวนในสิ่งที่ไดทำไปแลว และบางสิ่งที่ยังคางเติ่งไว บางสิ่ง...ที่เหมือนรอเวลา รอสิ่งตางๆ ใหพรอมกอนจึงคอยทำ โดยที่เราอาจลืมเลือนไป วาโอกาสบางอยางไมเคยรอใหเรา‘พรอม’เลย และที่สำคัญเราเองก็ไมเคยพรอม จริงๆ เสียทีดีที่สุดจึงเปนการตั้งรับทุกสิ่ง ที่จะเขามาดวยสติและแรงใจ...อยูทุกๆ ขณะ

https://www.pexels.com/

ทำอยางนี้ไดบอยๆ เราอาจพบวา ตัวเองไดเดินเขาใกลเปาหมายที่ตั้งใจไวมากขึ้นก็เปนได

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð

â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกขกรุงเทพฯ) ฟรี ไมมีคาใชจาย (รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค) ทุกเย็นวันพุธ และ พฤหัส เวลา 17.00 – 18.30 น. และวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน

â¤ÐÊÁ´Ø Å

สถานที่ : สถาบันโยคะวิชาการ ซ.รามคำแหง 36/1 รอบเชา เวลา 10.30-12.00 น. วันอังคาร พุธ พฤหัสและเสาร รอบเย็น เวลา 18.00-19.30 น. วันอังคาร คาลงทะเบียน 200 บาทตอครั้ง ซึ่งผูสนใจเรียน รบกวนแจงลวงหนาอยางนอย 1 วัน (เมื่อมีจำนวนผูเรียน 3 คนขึ้นไป จึงเปดสอน)

*สามารถสอบถามรายละเอียดทุกกิจกรรมไดที่สถาบันโยคะวิชาการ โทร 02-7322016-7 (ทุกวันอังคาร 8.30-17.00) และ 081-4017744 (ทุกวันจันทร-ศุกร 8.30-17.00)

3

ปฏิทินกิจกรรม


ชวนคิด

ÊÒÃѵ¶Ð

Ë Ò ¡ ªÕ ÇÔ µ ¤× Í ¡ Ò Ã à ´Ô ¹ · Ò § Í‹ҧ·Õ่ã¤ÃÊÑ¡¤¹Ç‹ÒäÇŒ Íա˹Ö่§ã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ªÕÇÔµ ·Õ่ÊÓ¤ÑÞäÁ‹á¾Œ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹àÊŒ¹·Ò§ã´ ¤×Í¡ÒÃà´Ô¹·Ò§à¢ŒÒÊÙ‹ÀÒÂã¹µÑÇàͧ áÅÐâ¤ÐÍÒʹС็໚¹Íա˹Ö่§Êоҹ ·Õ่¾Ò´¼‹Ò¹ä»ÊÙ‹»ÅÒ·ҧ¹Ñ้¹ à¾×่ÍãËŒàÃÒ¡ŒÒÇä» àÃÕ¹ÃÙŒâÅ¡ãºàÅ็¡·Õ่à¤Å×่͹äËÇÍÂÙ‹ÀÒÂã¹ ¼‹Ò¹¡ÒÃà»ÅÕ่¹á»Å§¢Í§¡ÅŒÒÁà¹×้ÍáÅÐÅÁËÒÂ㨠àÃÕ¹ÃÙŒ·Õ่¨ÐࢌÒã¨·Ø¡æ ¤ÇÒÁËÁÒ ·Õ่à¡Ô´¢Ö้¹ µÑ้§ÍÂÙ‹ áÅм‹Ò¹¾Œ¹ä» áŌǡÅѺÍÍ¡ÁÒÍ‹ҧàºÔ¡ºÒ¹ Ê´ãÊ à¾×่Í㪌ªÕÇÔµµ‹Íä»ã¹âÅ¡ãºãËދ䴌͋ҧÊÁ´ØÅ ...

จิตฏาร

4


ÊÒÃѵ¶Ð

วิถีโยคะ

¡ÑÅÂÒ³ÁԵà อนัตตา

จริงอยางที่ครูเคยบอกไววาบนหนทางแหงการ เผยแพรศาสตรโยคะ“เราเปรียบเสมือนกัลยาณมิตรของ ผูเรียน” ฉันตระหนักในคำนี้ของครูเสมอมารวมถึงค่ำนี้ ที่ไดมีโอกาสทำหนาที่นั้นอีกครั้งในการเปนกัลยาณมิตร ตอผูเรียนคนหนึ่ง ผูเรียนคนนี้...เธอมาฝกโยคะที่นี่เปนประจำและ ทำกิจกรรมอีกหลายอยางเพราะที่นี่เปนฟตเนสกอนที่จะ หายไปเปนเวลารวมสองเดือน ทราบขาวคราวมาบางกอนที่เธอจะหายไป วาเธอมีอาการบาดเจ็บที่ขอมือและเศษตะไครติดคอจน ลุกลามถึงขั้นคออักเสบ เสียงหาย

ÀÒ¾¨Ò¡ https://www.dek-d.com/writer/43190/

ผูเรียนคนนี้... ถาวากันในดานของรางกายแลวจากที่ฉันเห็นในคลาส โยคะเธอมีทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุนอยูใน เกณฑดีมากมีสมาธิสูง จนในแตละครั้งฉันไมเคยรูสึก เปนหวงอะไรแตก็พอจะทราบอยูบางจากการพูดคุย ถามไถวาเธอมีความเครียดรุมเรามากมายจากงานที่ ทำดวยความรับผิดชอบที่สูงนั่นทำใหสองบาของเธอจึง ตองแบกรับความกดดันเอาไว และเมื่อฉันเจอเธออีกครั้งในวันนี้หลังจาก สองเดือนที่เราไมไดเจอกันจึงไดทราบวาเธอโดนโรค ภัยรุมเรามากมายในชวงเวลาที่หายไปทั้งจากอาการ ภูมิแพ, ไซนัส, ลำไสเล็กอักเสบ, ชาลำตัวซีกซายนั่น ยังไมนับอาการที่คอและขอมือที่เพิ่งโบกมือลาจากไป ความเปนหวงจึงเออลนขึ้นมาในใจเพราะเธอเปน เหมือนเพื่อน เหมือนมิตรคนหนึ่งที่คุนเคยกัน... ค่ำนั้นฉันจึงชวนเธอฝกอาสนะแบบเบาๆ เนนใหรูจักความผอนคลายใหใจคลายจากความ พยายาม เพื่อใหกายผอนลงใหกายผอนลง เพื่อใหใจ คลายพะวง และรับรูไดถึงความรูสึกนั้นเพื่อใหใจที่ เคยเครียดหนักจะไดผอนพักไปดวย

5

ใหไดเห็นถึงการทำงานของกาย-จิต ที่สัมพันธกัน


ÊÒÃѵ¶Ð ฝกเสร็จก็ชวนกันนั่งคุยตอในความจริงมันก็ เปนเวลาที่ดึกแลวแตคนตรงหนายอมสำคัญที่สุดฉันจึง ตั้งใจฟงเธอบอกเลาเรื่องราวตางๆ ที่พรั่งพรูออกมา เพื่อที่จะไดรับรูวาหัวใจดวงนั้นแบกรับอะไรไวบาง จนในที่สุดน้ำตาเธอก็เออลนฉันจึงชวนเธอลุกขึ้นยืน และมากกวาการฟงสิ่งที่ฉันทำไดดีที่สุดตอนนั้นก็คือ การสวมกอดกอด...เพื่อใหกำลังใจจากหัวใจของฉัน สงผานไปถึงหัวใจของเธอ

เพราะหากหนาที่ของครูคือการมอบแสงสวางให แกศิษย ก็คงไมตางจากหนาที่ของกัลยาณมิตร ที่พึงมีตอกัน

"เหนื่อย" เสียงสั่นเครือนั้นบอกฉัน และ รางกายอันสั่นเทาจากกอนสะอื้นนั่นก็ยืนยันถึงความ เหนื่อยหนักทั้งหมดไดเปนอยางดี ที่สุดแลวอาการทางกายของเธอเปนเพียงปลายเหตุ ของสิ่งที่เธอแบกรับไวในหัวใจ เราจึงพูดคุยกันตอถึงการ 'ถอย' ของเธอ ออกจากปญหานี้ใชถอยเพื่อหนีแตเพื่อกลับมาตั้งหลัก เพื่อดูแลสุขภาพกาย และใจเหมือนกบที่ตองมีฤดูจำศีล เมื่อฤดูหนาวเดินทางมาถึง ถึงตอนนี้...หนาที่ของฉัน ก็ยังคงเปนเพียงผูฟงและแนะนำบางอยางมิตรไมตาง จากในคลาสโยคะกอนหนาที่ฉันเพียงชวนเธอเดินไปบน หนทางแหงโยคะผานการฝกอาสนะที่ฉันเพียงบอก...วา จะเดินอยางไรสวนจะเดินหรือไมหรือเดินอยางไรนั้น เธอเลือกดวยตัวของเธอเองและฉันเคารพในการ ตัดสินใจนั้น เราคุยกันอยูราวชั่วโมงครึ่งกอนที่จะ แยกยายกันกลับในใจกอนจากลาฉันรูสึกเปนหวงเธอ แตอีกใจก็เชื่อในศักยภาพของเธอวาเธอจะกาวขาม ปญหานี้ไปไดขอเพียงเธอกลับมาฟงเสียงรางกายบอยๆ สี่ทุมครึ่งฉันเดินออกมาจากที่นั่นดวย ความรูสึกแนนหนักในบางสิ่งที่ตอกย้ำอยูในหัวใจรูสึก วาหนทางแหงกัลยาณมิตรขางหนาชางแสนยาวไกล แลวก็ใหนึกถึงเพื่อนรวมเดินทางหลายตอหลายคนที่ เราจะเดินไปดวยกันนึกทบทวนในสิ่งที่ไดพูด...ไดบอก พวกเขาเหลานั้นไปสิ่งเหลานั้นมันใชไหม มันทำให ชีวิตของคนเหลานั้นเปนอยางไรทามกลางแสงสลัว หรือในความมืดมิดเขาสามารถมองเห็นแสงสวางใน ชีวิตไดมากขึ้นบางหรือไม

6


ÊÒÃѵ¶Ð

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

äÁŒÅŒÁ¡ÅÒ§»†Ò

ÀÒ¾¨Ò¡ http://www.seesketch.com

«Ö่§äÁ‹ÁÕã¤ÃÍÂÙ‹ã¡ÅŒ¾Í·Õ่¨Ðä´ŒÂÔ¹ ¶ÒÁÇ‹ÒÁѹÁÕàÊÕ§äËÁ? (2) กวี คงภักดีพงษ

ฉบับที่แลวฝากคำถามไววา “ไมลมกลางปาซึ่งไมมีใครอยูใกลพอที่จะไดยิน ถามวา มันมีเสียงไหม?” ใครที่ยังไมมีคำตอบ ลองไตรตรอง ดูกอนจะอานเนื้อความขางลางนี้ ขออธิบายตามลำดับ

ค) ตอมาอวัยวะภายในหูแปลงคลื่นอากาศ นี้ เปนสัญญาณไฟฟาสงไปยังสมอง ถาม: เมื่อสัญญาณไฟฟาเดินทางมาถึงสมองเปนเสียง หรือยัง?

ก) เมื่อตนไมลมกระทบพื้นดินสิ่งที่เกิดคือมวลอากาศ บริเวณนั้นจะถูกกระแทกเปนคลื่นอากาศกระจายตัว ออกไป

ตอบ: ยังครับ สมองที่รับสัญญาณซึ่งทำงานรวมกัน กับสมองสวนอื่นๆ ดวยก็เพียงรับและประมวลสัญญาณ ไฟฟาชุดนี้

ถาม: คลื่นอากาศที่กระจายตัวออกไปเปนเสียงหรือไม? ตอบ: ยังครับ มันเปนแคคลื่นอากาศที่อัดตัวเคลื่อนที่ กระจายออกไปอยางรวดเร็ว

ถาม: แลวเสียงเกิดขึ้นที่ไหน? ตอบ: เปนเพราะจิต (consciousness) ทำหนาที่รู, จิตเทียบกับขอมูลเดิมที่มีอยู, จิตตีความแลวมนุษยคน นั้นจึงระบุวาฉันไดยินเสียงตนไมลม ข) คราวนี้เราปรับโจทยวามีคนอยูบริเวณนั้น ถาม: เมื่อคลื่นอากาศนี้เดินทางไปถึงหูคนๆ นั้นเปน เสียงหรือยัง? ตอบ: ยังครับ มันก็เปนแคหูรับคลื่นอากาศที่เคลื่อน เขาไปกระทบอวัยวะตางๆ ในรูหู

7


ÊÒÃѵ¶Ð ทั้งหมดนี้ถาไมมีจิต มันก็เปนเพียงปรากฏการณ ทางธรรมชาติที่อธิบายไดดวยกฎฟสิกส กายวิภาค สรีระวิทยา กลาวคือถาไมมีจิต ก็ไมมี “เสียง” ทุกวันนี้ชาติตะวันตกก็ยังไมเขาใจวาจากสัญญาณไฟฟา ในสมอง ทำใหเกิดการรับรูของจิต consciousness ไดอยางไร เหลานักวิทยาศาสตรยังคงศึกษาวิจัยโดย หวังวาสักวันหนึ่งเมื่อพัฒนาเครื่องมือไดดีขึ้นก็มีความ เปนไปไดที่มนุษยจะอธิบายจิตออกมาอยางเปนรูปธรรม สวนภูมิปญญาโบราณอินเดียนั้นคนพบและนิยามคำวา จิตไวตั้งแต 2,600 ปที่แลวโดยษีกปละ (ผูใหกำเนิด ปรัชญาสางขยะ) ซึ่งอธิบายวาจักรวาลมีองคประกอบ พื้นฐาน 2 อยาง อยางแรกคือสิ่งที่ถูกรู เรียกวา ประกฤต อยางที่สองคือสิ่งที่ทำหนาที่รู เรียกวาปุรุษะ

อยางแรกคือสิ่งที่ถูกรู เรียกวาประกฤต ไดแก สิ่งตางๆมากมาย เชน สิ่งที่เปนของแข็ง ของเหลว กาซ ฯลฯ รวมทั้งอารมณในใจ มนุษยดวย

อยางที่สองคือสิ่งที่ ทำหนาที่รู เรียกวา ปุรุษะ ไดแกภาวะที่ เกิดการรูทางผัสสะ 6 ชอง ไดแก ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล ะ ใจ

การคนพบนี้ถือเปนคุณูปการใหญหลวงของ ษีกปละ เปนการจุดประกายใหปราชญ อินเดียรุนตอมาเชน พระพุทธเจา ษีปตัญชลี ฯลฯ พัฒนาแนวคิดตอเนื่องจนเปนมรรควิถีซึ่ง แมจะมีรายละเอียดตางกัน แตมีจุดหมายเดียว กันคือนำมนุษยไปสูความพนทุกข

8


àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

ÊÒÃѵ¶Ð

ÇÔ่§

กฤษณ ฟกนอย

แลวเคยสงสัยไหมวา เมื่อเราบอกวาเสร็จแลว เพราะอะไรเราถึงยังตองทำตอไปอีก ผูเขียนก็เคยสงสัย จนกระทั่ง วันหนึ่งที่ ผูเขียน ลงแขงขันวิ่ง แลวตอง DNF เปนครั้งแรกและ ตอง DNF เปนครั้งที่สอง เพราะดวยสภาพรางกาย ที่ไมพรอม DNF คือ Do not Finish หรือแปลงายๆ ก็คือ “ทำไมเสร็จ” นั้นเอง

“ทำไมเสร็จ” คำ ๆ นี้มีอิทธิพลตอเรามาก แคไหน เมื่อเรา “ทำไมเสร็จ” สำหรับตัวผูเขียนเองก็คงเหมือนใครอีก หลาย ๆ คนที่จะรูสึกหงุดหงิดเมื่อเรา “ทำไมเสร็จ” เพราะเรามีชุดความคิดหนึ่งที่วา “ตองทำใหเสร็จ” ตั้งแตเด็ก ยกตัวอยางเชน “ตองทำการบานใหเสร็จ” “ตองทำงานใหเสร็จ” “ตองทำความสะอาดบานใหเสร็จ” ถายอนถามตัวเองอีกสักครั้ง “คิดวาวันนี้ยังทำการบานกันอยูหรือเปลา” “คิดวาวันนี้ยังทำงานเสร็จหรือยัง” “คิดวาวันนี้ทำความสะอาดบานเสร็จหรือยัง” ถาตอบวาเสร็จ ณ วันนี้นี้คือเสร็จสิ้นจริง ๆ หรือเปลา

9

ครั้งแรก ที่ตอง DNF จากการวิ่งบนเสนทาง เทรล เพราะรางกายเราไปตอไมได ครั้งทีสอง ที่ตอง DNF ทั้ง ๆ ที่ยังไมเริ่มวิ่ง เพราะเกิดอาการบาดเจ็บ ของหัวไหลแบบฉับพลัน ที่ไมเกี่ยวกับขา หรือ เทา แตก็ตองยอมที่จะไมลงวิ่งในเสนทางเทรลที่วางแผนวิ่ง มาเปนป จากการ DNF ทั้งสองครั้ง ทำใหนึกยอนไป ถึงโศลกหนึ่งจากคัมภีรปตัญชลีโยคสูตร “โยคะ จิตตะ วฤตติ นิโรธะหะ” ซึ่งสถาบันโยคะวิชาการ ไดให ความหมาย ไววา “โยคะเปนไปเพื่อดับการปรุงแตง ของจิต” เมื่อจิตบอกวา DNF นั้นคือ เราไดดับการ ปรุงแตงของจิต แลวนั้นเอง เพราะเราตองยอมรับเหตุ แหงความจริงที่เกิดขึ้น และทำใหตัวเราเองนั้นเขาใจ และเกิดชุดความคิด เพื่อนำไปใชในการ คิด วิเคราะห และ แยกแยะ ตอไป ดังนั้นแลว “ทำไมเสร็จ” แมอาจ จะเกิดเพียง ชั่วครู แตไดสรางการเรียนรู ที่สำคัญยิ่ง ในการ ปลอยวางของจิต ผูเขียนจึงมีความเขาใจวา “ทำไมเสร็จ”จึง“เปนการทำเสร็จ”เพื่อที่จะ“ทำไมเสร็จ” ตอไป สุดทายสวัสดีปใหมครับ


ÊÒÃѵ¶Ð ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ± µ‹Ò§æ Ê¶ÒºÑ¹Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÃ‹ÇÁʹã¨à¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ àªÔÞºÃԨҤࢌҺÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Òà´ÍÐÁÍÅÅ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ª×่ͺÑÞªÕ ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃàÅ¢ºÑÞªÕ 173-241-6858

ÊÓËÃѺà´×͹¾ÄȨԡÒ¹2560 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้ ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ÊǹâÁ¡¢ ¡ÃØ§à·¾Ï : ¤ÃÙá´§ ³Ñ°ÔÂÒ â¡ÊÔ¹·ÃÒ¹¹· 1,030 ºÒ· ¤Ãٻ؈ ÂØ¾Ò ¤§ÊÇÑÊ´Ô์¾Ã 685 ºÒ· ¤ÃÙ»ˆÍ¡ ¾ÔÁžѹ¸Ø Èآ侺ÙÅ 420 ºÒ· ¤ÃÙµŒÍÁ ´ØÊÔ´Ò ªØ¹Ë¡Ô¨ 380 ºÒ· ¤ÃÙÅÕ่ ÈÔÇÃѵ¹ ËÇѧ¨ÔùÔÃѹ´Ã 401 ºÒ· ¤ÃÙ¡ØŒ§ ¾Ã¾Ãó ÍØ´Á¾§É ÊØ¢ 80 ºÒ· ËÇÁºÃÔ¨Ò¤ÊÁ·º : ¤ÃÙâ¤ÐÃØ‹¹ TS21 1,000 ºÒ· ¤ÃÙ໇ ÇÔäÅÇÃó ÊؾÃÁ 570 ºÒ· ÃÇÁ·Ñ้§ÊÔ้¹ 4,566 ºÒ·

਌Ò˹ŒÒ·Õ่»ÃШÓÊӹѡ§Ò¹â¤ÐÇÔªÒ¡Òà 201 «.ÃÒÁ¤Óá˧ 36/1 ºÒ§¡Ð» ¡·Á.10240 ·Ø¡ÇѹÇѹÍѧ¤Òà 8.30-17.00 ¹. ·Ò§ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈѾ· 081-401-7744 ·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã -ÈØ¡Ã 8.30-17.00 ¹. (àÊÒà -ÍҷԵ » ´·Ó¡ÒÃ) ª‹Í§·Ò§Í×่¹æ ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒöµÍºÃѺ䴌·Ñ¹·Õ ¨ÐÃÕºµÔ´µ‹Í¡ÅѺâ´ÂàÃ็Ç·Õ่ÊØ´ (àÊÒà -ÍҷԵ » ´·Ó¡ÒÃ) - Line ID : thaiyoga - Facebook : thaiyogainstitute - e-mail :thaiyogaoffice@gmail.com ** ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ÃѺ¨ØÅÊÒ÷ҧä»ÃɳÕ ÊÒÁÒö·Ó¡Òõ‹ÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ä´Œâ´Â¡ÒÃâ͹à§Ô¹à¢ŒÒ àÅ¢·Õ่ºÑÞªÕ¢ŒÒ§µŒ¹ (»‚ÅÐ 250 ºÒ·) áÅÐâ»Ã´á¨Œ§¡ÅѺÁÒÂѧʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í·ÃÒº ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤‹Ð

10


11

สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทร. 02-732 2016-7, 081-401 7744 wanlapa.tyi@gmail.com www.thaiyogainstitute.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.