saratha 2017.01

Page 1

photo: https://www.anthropologie.com/shop/handpainted-pompom-wrapping-paper

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

มกราคม 2560

สารัตถะ

www.thaiyogainstitute.com


สารัตถะ ÊÒÃºÑ Þ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

3

º·¡ÇÕ

6

ÇÔ ¶ Õ â ¤Рเคลื่อนไป...ดวยปญญา

7

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ ฟงเสียงภายในดวยโยคะ

กฤษณ ฟ ก น อ ย วรพจน คงผาสุ ข วั ล ลภา ณะนวล วิ ช ชุ ด า เกี ย รติ ถ นอม

10

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

13

áÅË¹Ñ § พรจากฟา

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í เสียงแหงขุนเขา

กวี คงภั ก ดี พ งษ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านติ ์ นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

9

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ § เลา...

·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ

15

สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

ชนาพร เหลื อ งระฆั ง ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ปวริ ศ า จั น ทรา วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล วิ ล ิ น ทร วิ ภ าสพั น ธ ศิ ว รั ต น หวั ง จิ ร นิ ร ั น ดร สมดุ ล ย หมั ่ น เพี ย รการ

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ

กาญจนา กาญจนากร


¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

สารัตถะ

สวัสดีมกราคม... ไมวาอยางไร วันเวลายังคงเคลื่อนผานเราไปเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอ รูตัวอีกทีเราก็พาตัวเองขามผานกาลเวลามาสูปพุทธศักราช ๒๕๖๐ แลว มีหลายสิ่งที่ยังไมไดทำ มีหลายอยางที่รอใหเริ่มทำ... คุณผูอานวาไหม ? วาบางการเริ่มตนนั้น ไมงาย ไมตางจากรถตอนที่จะออกตัว ที่จะตองเผชิญกับแรงเสียดทาน แตพอไดเริ่มเทานั้นเอง รถก็แลนฉิว บางทีหัวใจคนเราก็อาจเหมือนรถคันนั้น และแรงเสียดทานที่วายวนในหัวใจเรา ก็อาจเปนเพียงแค ความกลัว ความกังวล หรืออะไรทั้งหลาย ที่เรารูจักมันดีกวาใคร แตถึงอยางนั้นก็ยังไมกลาเผชิญหนากับมัน ปใหมนี้ ลองดูสักตั้ง อาจยากสักหนอยตอนเริ่ม แตใหนึกถึงวิวทิวทัศนระหวางทางที่เราจะไดพบเจอ และ ความสุขใจเมื่อไดไปเยือนยังจุดหมาย ที่แมทั้งหมดที่วานั้นมันจะเทียบไมไดเลยกับความภูมิใจ นการขามผาน แรงเสียดทานในหัวใจ สุดทายนี้จึงขออำนาจแหงความดีคุมครองผูอานทุกทานใหเปยมดวยพลัง และมีสติอยูเสมอ มีสติเปนของขวัญในการประคองยานพาหนะแหงชีวิตใหเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป

http://hello-moment-s.tumblr.com/post/125362102531/

สวัสดีปใหมคะ

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð

â¤ÐÍÒÊ¹Ð¢Ñ ้ ¹ ¾× ้ ¹ °Ò¹à¾× ่ Í ¤ÇÒÁÊØ ¢ ÊÓËÃÑ º ¼Ù Œ à ÃÔ ่ Á µŒ ¹ ¨Ñ ´ ÇÑ ¹ ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ ·Õ ่ 22 Á¡ÃÒ¤Á 2560 àÇÅÒ 9.00 – 15.00 ¹. (ŧ·ÐàºÕ  ¹ 8.30 ¹.)

ที่สถาบันโยคะวิชาการ 201 ซ.รามคำแหง36/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. คาลงทะเบียน 750 บาท (มีอาหารกลางวันจัดเตรียมให) สนใจโทร.สอบถามรายละเอียดไดที่สถาบันโยคะวิชาการ 02-7322016-7 และ 081-4017744

â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ³ Ëͨ´ËÁÒÂà赯 ¾ Ø · ¸·ÒÊ

ฟรี ไมมีคาใชจาย รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค ทุกเย็นวันพุธ และ พฤหัส เวลา 17.00 – 18.30 น. และวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน

â¤ÐÈÙ ¹  » ¯Ô º Ñ µ Ô ¸ ÃÃÁ ¾Õ ਠ´Õ ä «¹ ³ ÈÙ ¹  » ¯Ô º Ñ µ Ô ¸ ÃÃÁ ¾Õ ਠ´Õ ä «¹

(บางแวก/จรัญสนิวงศ 13) เดือนละ 2 ครั้ง ในวันอังคาร เวลา 10.30-12.00 น. (มีเฉพาะบางอังคารโดยสามารถสอบถามวันที่มีสอนไดที่ สถาบันโยคะวิชาการ 02-7322016-17 และ 081-4017744) คาใชจาย : รวมสมทบคาใชจายดวยการบริจาค

3

ปฏิทินกิจกรรม


4


“เขาใจการหายใจ เขาใจปราณายามะ” รุนที่ 3 ทรรศนะ ปฏิบัติ ทฤษฎี เพื่อไปศึกษาตอดวยตนเอง

วันอังคาร24, 31ม.ค.,7, 14, 21, 28ก.พ. 2560 เวลา 18.00 – 20.00 น.

เพื่อใหผูสนใจฯ ไดเริ่มตนทำความรูจักทฤษฎีวาดวย ปราณายามะของโยคะ เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป เพื่อใหผูสนใจฯ มีความเขาใจการหายใจของตนไดดีขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติตอ ไมวาจะเปนการฝกโยคะ หรือการฝกอานาปานสติ

จัดที่มูลนิธิโรจนธรรม ซอยสุขุมวิท 23

เนื้อหา

โดยครูเบนซ (วรพจน คงผาสุข) และ ครูกวี คาลงทะเบียน 1,500 บาท ครูสถาบันฯ 750 บาท

วัตถุประสงค

เพื่อใหผูสนใจเรื่องการหายใจ ผูสนใจเรื่องปราณายามะ ไดเริ่มสรางหรือปรับทรรศนะตอเรื่องการหายใจ เพื่อใหผูสนใจฯ ไดเรียนรู ศึกษา พิจารณา พื้นฐานการหายใจผานประสบการณตรงของตนเอง

5

ทรรศนะตอการหายใจ ทรรศนะตอปราณายามะ ปฏิบัติโดยเริ่มจากประสบการณของตนเอง ทฤษฎีวาดวยปราณายามะ จะไปศึกษาตอดวยตนเองไดอยางไร นำไปปฏิบัติเอง แลวคอยๆ ตอยอดไปสูสุขภาพ หรือ อานาปานสติ รับไมเกิน 24 คน สมัครไดที่ สถาบันโยคะวิชาการ 081-401 – 7744, 02-732-2016


ÊÒÃѵ¶Ð

º·¡ÇÕ ¶¹ ÍÁ ¤ Ç Ò ÁÃÑ ¡¢Í §à ¸ Í ä Ç Œ . . . ¶Œ Ò à¸ Í à ¢Œ Ò ã ¨ ¤ Ç Ò Á à » Ã Ò Ð º Ò §¢ Í §ª Õ Ç Ô µ ·Õ ่ ä Á‹ Í Ò ¨ ¤ §Í  ٠‹ ä´ Œ µ Å Í ´ ä » Ëҡᵋ §Í¡§Ò Á ¼ Å Ô º Ò ¹ áÅ Ð âÃ Â Ã Ò µ ÒÁÇ Ñ ¹ à Ç ÅÒ ÍÑ ¹ à»ÃÕ Âºà Ê Á × Í¹ Ä ´ Ù ¡ Ò Å ·Õ ่ ã ¹ ºÒ §¤ ÃÑ ้ § äÁ‹ à ¾Õ Â§Ã‹ Ç §â õ Ò Á Ç Ñ ¹ à Ç Å Ò Ëҡᵋ »ÅÔ ´¢Ñ ้ Ç ä ´ Œ µ Å Í ´ à Ç Å Ò ÍÒ¨à »š ¹ ÅÁ¾ Ò ÂØ ·Õ ่ ¾Ñ ´ áà § ÊÒ½ ¹ ¡ÃÐ Ë ¹ ่ Ó Ë ¹ Ñ ¡ ã¹ ¤่ Ó ¤ × ¹ ˹ Ö ่ § ·Õ ่ à ªŒ Ò Á Ò à ¸ÍÍÒ ¨ ¾º Ç ‹ Ò ª Õ Ç Ô µ ä ´ Œ » Å Ô ´ ¢ Ñ ้ Ç áÅ ÐÅ ÍÂ Ë Ò Âä»ã ¹ ÊÒ Â Å Á áÅ Œ Ç â´Â·Õ ่ à ¸Í äÁ ‹ · Ñ ¹ ä ´ Œ à Œ Í §¢ Í . . .

ã ¹¤ÇÒ Á ä Á ‹ á ¹‹ ¹ ͹ Á Ñ ¹ Á Õ ¤ ÇÒÁ ṋ ¹ ͹ÇÒ§äÇŒ Í Â Ù ‹ à ÊÁÍ áÁ Œ à ¸ÍäÁ ‹ à ¤Â à µ ÃÕ Â Á ã ¨ä ÇŒ ¨Ö § ÃÑ ¡ ÉÒã ¨¢ Í§à ¸Íä ÇŒ ã ËŒ ´ Õ ã ¹ÇÑ ¹ ·Õ ่ ª Õ Ç Ô µ äÁ ‹ Í Ò ¨µ Œ Ò ¹·Ò ¹ÇÑ ¹ àÇÅ Òä´Œ à¸Í ‹ Í Á µ Œ Í §»Å‹ Í Â ã ËŒ Á Ñ ¹ à »š ¹ ä» áÅж¹ÍÁ ¤ÇÒ Á ÃÑ ¡ ¢ Í§à ¸Íä ÇŒ ã ËŒ ´ Õ ã ¹ÇÑ ¹ ·Õ ่ ª Õ Ç Ô µ äÁ ‹ Í Ò ¨µ Œ Ò ¹·Ò ¹Ê¶ Ò¹¡Òà ³ ä ´Œ à¸Í ‹ Í Á µ Œ Í §·Ó㠨 ÍÁ ÃÑ º Á Ñ ¹ à¾ÃÒÐËÒ ¡ à ¸Íà ¢ Œ Ò ã ¨¶Ö § ¤ÇÒ Á à» Ã ÒкҧàËÅ ‹ Ò ¹Ñ ้ ¹ à¸Í¨ÐÃÙ Œ « Ö ้ § ¶Ö § º Ò §¤ÇÒ Á ÃÑ ¡ ·Õ ่ Â Ñ § ¤§Á Ñ ่ ¹ á ÅÐá ¹‹ ¹ Ë¹Ñ ¡ Í ٠‹ ã ¹ËÑ Ç ã¨ ·Õ ่ ä Á ‹ Ç ‹ Ò àÇÅÒ ¨Ð¼ ‹ Ò ¹ä »à ¹Ô ่ ¹ ¹Ò ¹ÊÑ ¡ ᤠ‹ ä ˹ ËÃ× Í ªÕ Ç Ô µ »ÅÔ ´ »ÅÔ Ç ÅÍ ¤ÇŒ Ò §ä» ÍÂÙ ‹ ³ áË‹ § ˹㴠ÃÑ ¡ Â Ñ § Í Â Ù ‹ µ à § ¹Ñ ้ ¹ à Ê Á Í

จิตฏาร

6


ÊÒÃѵ¶Ð

ÇÔ ¶ Õ â ¤Ð

à¤Å× ่ Í ¹ä»... ´Œ Ç Â»˜ Þ ÞÒ ล.เลง เสียงกระดิ่งหยก(ไมใชมังกรบิน)

Dandasana/ Staff Pose2 ไมเทากายสิทธิ์

มีคนบอกวา ถาเราอยากรูวา เราควร ทำงานอะไร ประกอบอาชีพอะไรจึงจะเจริญ ใหไป เปดดูตูหนังสือของคนนั้น ปรากฏวาทั้งตูมีหนังสือ โยคะมากกวาอยางอื่น มีทั้งที่หามาไดเอง และญาติมิตร ใหมา ถาอยางนั้น ปใหมนี้ก็ทำงาน เกี่ยวกับโยคะตอไปก็แลวกันนะเลงเอย! เปดหนังสือไปเรื่อยๆ มีหนังสือเลมไหน ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาสนะ 14 ทาที่สถาบันฯ สอนบาง ในที่สุดไดทาไมเทามา แตลองสังเกตดู 2 รูปขางบนสิ มีอะไรที่ไมเหมือนกัน...ติ๊กตอก ติ๊กตอก คำตอบก็คือ... นิ้วมือที่วางบนพื้น...ชี้กันไปคนละทาง แมวาตอนที่ เราฝกกันในหองตามที่ครูฮิโรชิสอน นิ้วมือจะชี้ไป ดานหลัง แตแลววันดีคืนดี มีคนมาบอกวาไมถูกๆ นิ้วมือตองชี้ไปทางนิ้วเทาสิถึงจะถูก ทานจะเชื่อใคร จะทำอยางไรดี คำตอบของเลง เมื่อมีเหตุการณ/ ความขัดแยงเกิดขึ้นคือ หาขอมูลเพิ่มเติมคะ 1) อาน...จากหนังสือ หรือ google การอานเพิ่มสุตตมยปญญา ลองดูวาแหลงขอมูล ทั้งหลาย เขามีเหตุ-ผลอยางไร จึงทำเชนนั้น 2) ภาวนามยปญญา – ไดขอมูลมาแลว ลองมาทำการทดลองดู พิสูจนวาอันไหนดี อันไหน เหมาะกับเราทดสอบเอง ไดประโยชนเอง บางทีผล การทดลองนั้นก็รูไดเฉพาะตน ดี- กับรางกายของ คนหนึ่ง อาจไมดีกับอีกคน ไมดี/ อันตราย อาจกลายเปนวาใหเพิ่มความระมัดระวัง

7

เพิ่มสติในการรักษาสมดุลไวใหไดในชั่วระยะเวลาที่ คางทาไว หรืออันตรายจริง สำหรับคนที่รางกาย ยังฝกมาไมพรอม หนังสือสรางขึ้นมาสำหรับผูอาน mainstream/ ที่เปนประชากรสวนใหญ เราเปน สวนไหน สวนใหญ หรือสวนนอย niche market พาไปเที่ยวนอกโลกแลว... กลับมาที่การฝกอาสนะ Amy Luwis, Yoga to the Rescue, p.52 ใหชี้นิ้วมือไปทางนิ้วเทา เลงลองทำดูแลวใหความรูสึก แบบ energy boost ใชทดแทนกาแฟเขมๆ double espresso ได หากเราลองทำแบบนี้ 1 ปก-แลว-ลาก...ปกสนเทา-แลว-ลากกน ออกจากสนเทา สรางเสนแนว energy line 1 2 จม-แลว-ยก...จมกนลง-แลว-ยกอก ลอยขึ้น สรางเสนแนว energy line 2


ÊÒÃѵ¶Ð 3 Rhomboids...หากเรายังใสขอมูลเพิ่มเติม ไดอีก ลองเพิ่ม Topping ในกาแฟของเราดวยการ บีบสะบัก แลวโยกสะบักขึ้น-ลง คลายกับตอนที่เรา ไปหาหมอนวดวัดโพธิ์ แลวเคาใชนิ้วโปง กับ นิ้วชี้ lock แลวเคลื่อนสะบักของเราใหกลามเนื้อรอบๆ สะบักไดลั้นลาจากความเมื่อยลา เห็นไหม ใครไมเคย ไปนวดวัดโพธิ์ เลายังไงก็นึกภาพไมออก มันรูได เฉพาะตนอีกแลว Rhomboids เปนกลามเนื้อที่เชื่อม อยูตรงกลางระหวางสะบักซาย-ขวา ลองนึกวา สะบักซาย-ขวา เปนขนมปง hamburger 2 กอน แลวเอาไมเสียบลูกชิ้นมาเชื่อม hamburger 2 กอนเขาดวยกัน (อันนี้เปนความรูสึกจากการฝกสวนตัว และจากการจับแพะ-ชน-แกะ เรื่อง anatomy ที่ไดอานมาบาง ไดฟงมาบาง หากFC/ fan club อยากไดขอมูลที่ถูกตองเที่ยงตรง คงตองรบกวน ปถามเพิ่มจากนักกายภาพฯ หรือ ผูรูที่เชื่อถือได ..นะคะ) บีบ/กระชับhamburger ซาย-ขวาเขาหากัน แลว โยกขึ้น-โยกลง เปนจังหวะ ราวกับดูระบำแขก ฮัดชา-ฮัดชา พอแลวพัก รับรูความรูสึกที่เกิดขึ้น 4 Energy boost มันมาตอนนี้คะ... ตอนคางทา ทิ้งแขนลง..ยกอกขึ้น... หายใจเขาชา ....ออกยาว...คางทา 30 วินาที...พัก / ฝกไป 3 รอบ ใครที่สามารถ ก็สราง energy line 1 ไปพรอมๆ กันดวย จะไดสรางความรูสึกตัวไปทั่วทั้งราง... ในทาเดียว ใครที่ไมรูเรื่องเลย...ซึ่งทานก็ถือเปนประชากรสวนใหญ / mainstream ไมตองแปลกใจ ...ขอใหกลับไปฝก แบบเดิม... ไมแปลกอะไร...ละเอียดไป ก็อาจจะยัง ไมเหมาะกับเรา เราไมดื่มกาแฟ espresso รสเขม ชาเย็นอาจจะเปน style เรามากกวา . . .

โรค Carpel Tunnel Syndrome จะไมถามหา แตใครจะไปชวยหาใหวาโรคนี้เปนอยางไร ก็จะเปน พระคุณมากๆ เลย เนื่องจากวาเลงเคยไปทำทาประหลาดๆ ระหวางรอคิวบำบัดที่คลินิกกายภาพบำบัด แลวอาจารยเดินผานมาทักวา ใครสอนใหทำทานี้ อาจารยคงเกรงวาจะเกิดอันตรายจาก range of motion ที่มากเกินไป เสนเอ็นมีไวปองกันอันตราย จากการยืดเหยียดที่มากเกินไปแตหลังจากที่คุยกันแลว อาจารยรูวาเราเคยฝก อะไรๆ มา ก็ไมไดวาอะไรอีก แตวามีครูโยคะทานหนึ่งเคยทักวา เลงตัวออนมากไป ดูเหมือนกลามเนื้อไมมีแรง นาจะไปฝกแนว muscle co-activation มากกวา มาอีกแลวศัพทประหลาด/ สัตวประหลาด muscle co-activation ขอเก็บไวฉบับหนากอนนะ สรุปวา เลงไมคอยไดฝกอาสนะแนว ตัวออนอีก กลัวตัวมันยวยมากไปกวานี้ หันมาสนใจ Yoga Anatomy/ Yoga Therapy แทน สวน แฟนานุแฟนทั้งหลายจะเลือกฝกอะไร ฝกอยางไร จะ chill แบบชาเย็น หรือจะ strong แบบ double espresso จะเอาสนุก หรือ มีสาระ ก็ check เอาแบบ spontaneous เปนขณะๆ ไปวา วันนี้ กาย-ใจฉัน มีอะไรขาด-มีอะไรเกิน เพื่อจะได เคลื่อนไป-ดวยปญญา พยายามที่จะรูปรากฏการณ ในรางกาย ใหการฝกในขณะนั้นสรางความหมายดีๆ ใหแกชีวิตของเรา เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนโลก-ดวยรัก ตอไป ฝกฟงเสียงตนเอง ฝกอาสนะกันตอไป เพื่อออราของเรา และ มวลหมูมนุษยชาติ (นิพพาน...ยังไมเอาก็ได นั่นเอาไวไปฝกปราณฯ ฝกสมาธิในขั้นตอไป) สวัสดีปใหมคะ

Mukunda Stiles, structural Yoga therapy, p. 220 แนะนำใหชี้นิ้วมือไปดานหลัง เพื่อความปลอดภัยของเสนเอ็นขอมือ ไมยืดเหยียดเกิน range of motion ที่ควรจะเปน

8


ÊÒÃѵ¶Ð

¿˜ § àÊÕ Â §ÀÒÂã¹ ´Œ Ç Ââ¤Рกวี คงภักดีพงษ

ฉบับนี้ขออนุญาตนำจดหมายของเครือขาย ครูทานหนึ่งมาแบงปนใหเห็นประโยชนของโยคะตาม ตำราดั้งเดิม สวัสดีคะ

หลังจบการอบรม หนูนำสิ่งที่เรียนไปใช นอกจากทำใหตัวเองเขาใจ-ยอมรับสิ่งทั้งหลายอยางที่ มันเปน ใชชีวิตแบบไมฝนจิตจนเกินไปแลวหนูยังได ชวยคนอื่นดวยคะ มีเพื่อนคนหนึ่งเปนคนมีอุดมการณ และ ความฝนสูงมาก ทำใหตัวเองเครียดจนถึงจุดที่สุด ทนไมไหวก็โทรมาปรึกษาหนู สิ่งที่หนูทำไดคือชวน เคาไปฝกโยคะ หนูสอนตามตำราโยคะดั้งเดิม วันนั้น เพื่อนบอกวาโลงหัว สบายดี เหลือเชื่อ อยางไรก็ตาม เคาไมไดฝกสม่ำเสมอ จึงยังคงทุกขเรื่อยๆ โดยหนูก็ ยังเปนคนที่เคาไวใจใหรับฟงซึ่งหนูยินดีรับฟงดวย ความเปนเพื่อนและไมมีอคติกับสิ่งที่ฟงไมวาเรื่องอะไร สิ่งที่ชวยเหลือคือการเปนผูฟงที่ดี รับรู เพื่อใหเคาได ทบทวนสิ่งที่พูดออกมาจนพบคำตอบในสิ่งที่กำลัง พูดเอง

9

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ เหตุการณผานไปกระทั่งวันที่ ความตองการ ของเพื่อนคนนี้คุกคามตนเองจนไมสามารถใชชีวิตอยู บนความเปนจริงและไมเขาใจอะไรที่เปนเหตุผลอีกตอ ไปโชคดีที่ยังมีสติพอที่จะฟงคำแนะนำของหนู เพื่อนเลาเรื่องเดิม เหมือนเดิม วันนั้นเคา ขอบคุณที่หนูฟงเคามาตลอดแมชวยแกปญหาไมไดแต เคายังไดพูดกับคนที่พูดดวยแลวสบายใจบาง ในตอน ทายเคาเปดชองวา “...ถาเธอมีอะไรใหเราชวยบอก เราไดเลยนะ"หนูตอบวา "เรื่องเดียวทีอยากใหชวยคือ ชวยฝกโยคะเวลาที่รูสึกเครียด”ซึ่งเคาก็ใหสัญญาวา ไดสิ แนนอน หลังจากนั้นไมนาน เมื่อเพื่อนกลับมาระบาย เรื่องเดิมผานโซเชียลมีเดียอีกเชนเคยคราวนี้หนูอาน แตไมสงขอความวารับฟงแลว ไมอืม ไมสงสติกเกอร ไมอะไรทั้งนั้น เพื่อนนึกออกวาไดสัญญาอะไรไว เคาบอกวา "ออ เราไปฝกโยคะกอนนะ" พอเห็น ขอความนี้หนูก็กดไลคตัวใหญมากและบอกเคาวา ฝกเสร็จแลวรูสึกอยางไรเลาใหฟงดวย เพื่อนหายไปสองวันเต็มๆ หนูลืมไปแลววา เคาจะมาเลาความรูสึกหลังฝกใหฟง จนเที่ยงคืนวันนี้ ไดรับโทรศัพทเพื่อนขอบคุณที่หนูใหเคาไปฝกโยคะและ ใหตามความคิดไปเรื่อยๆไมตองหามความคิดจนกวาจะ เบื่อที่จะคิดไปเอง ซึ่งเคาพบวาเคาไดสติที่สุดในรอบ หลายปที่ผานมานี้ เพื่อนเลาวาเขาใจแลว ที่ผานมาฝนตัวเอง มาตลอด ไมเคยยอมรับตัวเองแบบที่เปน ทั้งที่ยังไม จำเปนตองทำใหไดตอนนี้ก็ยังจะพยายามทำมันจนทำ ใหงานอื่นๆเสียไปดวย เคาไมไดใหความสำคัญกับ ตัวเองเลย ปวยการถึงคนรอบขางเคากำลังพยายาม ทำอะไรบางอยางเพื่อใหสังคมยอมรับ เพื่อนตั้งใจวาจะออกกำลังกาย และทำให พอดีพอดีแบบที่สบายใจและย้ำวาโยคะทำใหเคาคิดได และรูสึกได วา เคาควรทำอะไร เคาขอบคุณหนูมากๆ ที่บอกใหเคาไปฝกโยคะ เพื่อนดีใจอยางมาก บอกวาตั้งแตเกิดมา ก็เพิ่งเขาใจวาการวางอะไรๆ ที่แบกมาทั้งชีวิตลงและทำสิ่งตางๆอยางพอดีมันเปน อยางไร การคุยคืนนั้นกินเวลาเกือบ3ชั่วโมง ซึ่งหนูรูสึกดีใจกับเคาจริงๆ วันนี้เพื่อนหนูมีชีวิตใหม แลวคะ ขอบคุณโยคะตามตำราดั้งเดิม หนูซาบซึ้ง มากและจะชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางเปนธรรมชาติ ตอไป เทาที่จะทำไดคะ


àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

ÊÒÃѵ¶Ð

àÅ‹ Ò

ศิษยเกา หนาใหม

สวัสดีคะ ทุกคน คราวนี้ เราเลือกสัมภาษณนักเรียนที่มาเรียนเปน ครูโยคะเพื่อพัฒนาจิต 5 คนผูชายทั้งสิ้น ดูซิ มุมมองจะเปนไงกันมั่ง เดือนนี้ก็ขอ 2 คนกอนเนอะ เดี๋ยวยาวไป อานไมไหว 3-4 คำถามแรก ถามตอน เริ่มเรียนไดสักสัปดาห 2-3 คำถามหลัง ถามตอน สัปดาหสุดทายกอนจบ มะ อานกัน คนแรกเปนนองเล็กสุดในหมูนักเรียนชาย เปนนักธรณีวิทยา (อาชีพดูเทจัง) เปนหนุม Office ชื่อ Donut

ทำไมถึงมาเรียนเปนครูโยคะละ จริงๆ ก็ไมไดอยากเปนครูอะครับ อยาก สอนตัวเองมากกวา เคยมาเรียนโยคะที่นี่ครั้งนึงเมื่อ ประมาณปที่แลว เปนCourse พื้นฐานวันเดียวอะครับ แลวรูสึกวามันเปนทางที่เหมาะกับเรามากกวา เพราะ เคยไปฝกโยคะที่อื่นมาแลว ก็ไดเรื่องของรางกาย แตเรื่องของจิตใจมันไมคอยไดชวยเทาไหร แตพอมา ที่นี่แลวมันชวยไดพอสมควร คงจะชวยใหจิตใจดีขึ้น และมีความสุขขึ้น

10


ÊÒÃѵ¶Ð แลวรูจัก Course วันเดียวไดไงคะ Search ใน Internet วา โยคะกับการ พัฒนาจิตใจครับ ออ ใชคำนั้นเลย ใชครับ เพราะตอนผมไปเรียนที่บานโยคะ ถามครูวา “ครูครับ ทำไมใจมันไมนิ่งเลย” ครูตอบวา “ครูไมไดสอน” ผมก็เลยไป Search คำนั้นแหละครับ โยคะวิชาการก็ขึ้นมาอันแรกเลย พอเขาไปดูก็เลยเห็น Course วันเดียว ผมก็เลยลองเรียนดู พอมาเรียนแลว มันใชมะ วันนั้นตกใจมากวาที่เคยเรียน กับอันนี้มัน ไมเหมือนกันเลย มัน Chill มันสบายมาก แลวพอ เสร็จ ทำไมมันสบายวะ มันเหมือนใหเราอยูกับ รางกาย ดูรางกาย จิตใจมันก็เบาลงสมาธิที่รางกาย และนี่ก็นาจะทำใหเรา Happy ขึ้นนะครับ

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ § ไมใชมัน แลวรางกายมันก็จะคอยๆ ดีขึ้นเอง เพราะ ผมเคยใช Mouse ทั้งวัน ใช ใช ใช ตอนนี้ผมรูสึก เจ็บหรือปวด ผมก็จะหยุด แลวทำอยางอื่นแทน ทำงานนอยลง แตประสิทธิภาพมากขึ้น ระวังเรื่อง สุขภาพ ดูแลรางกายมากขึ้น สวนเรื่องของใจ ผมรู เทาทันอารมณมากขึ้น เมื่อกอนนี้พอเวลามีประชุม ใครพูดขัดใจ ก็จะมีปากเสียงกัน หนาผมก็จะไปละ แลวก็พูดแรงๆ อะครับ แตตอนนี้นิ่งขึ้น ผูรวมงาน ไมวาจะใน Team เดียวกัน หรือตาง Team ก็บอกวา ใจเย็นขึ้นนะ ทำงานดวยแลวไมเครียด คือมันรูวา เฮย เครียดแลว เยอะไปแลว กลับมากลับมา ดูใจกอน ที่เห็นไดชัดอีกเรื่องคือตอนขับรถอะครับ มีคนขับ ปาดหนาปบ เมื่อกอนก็จะสบถ บีบแตร เหยียบเรงไป เพื่อหาเรื่องเคา แตตอนนี้ก็ เออ ไมเปนไร ชางมัน ทำไปก็ไมไดอะไร ถาอยางงั้นโยคะก็จะอยูกับ Donut ตอ

แลวเนี่ย เรียนมาสัปดาหกวาๆ แลวอะ มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับตัวเรามั้ย ตอนนี้ยังไมคอยมากเทาไหรอะครับ แตที่ พยายามมองดูแลวเห็นไดก็คือ รูสึกวามีความสุขได งายขึ้น ใจเย็นในระดับนึง เมื่อกอนแปบเดียวก็ปด ก็ขึ้นละ เดี๋ยวนี้มันกับก็ปลอยๆ สบายๆ ไมอะไรมาก สวนกายรูสึกวาเหมือนระมัดระวังอะไรมากขึ้น เมื่อกอนทำงานทั้งวันไมเคยรูสึกวาจะเจ็บตรงไหนเลย คือจริงๆ มันเจ็บมันชา ก็ฝนก็ทำไปเรื่อยๆ แตตอนนี้ รูสึกเจ็บก็พอกอน พักนิดนึง รูสึกวามันรูสึกตัวเร็วขึ้น

ไปมั้ย

คิดยังไงกับตอนนี้มีแตผูหญิงเรียนโยคะ แตเราเปนผูชาย ตอนแรกผมคิดวาโยคะคือการออกกำลังกาย ฉะนั้นมันก็ไมนาจะจำกัดเพศ และพอผมไดรูจักโยคะ มากขึ้น ผมก็เห็นวาโยคะมันสากล ทุกเพศทุกวัยนาจะ เขาถึงได

คนที่ 2 เปนพี่ใหญของหนุมๆ เปนเจาของกิจการผลิตภัณฑที่ตองใชหัวศิลปชื่อ Wat เปนชาวชลบุรี ขับรถไป-มาทุกวันที่เรียน

เรียนไปได 3 เดือนแลว มีความเปลี่ยน แปลงอะไรบางเกิดขึ้นกับเรา ตอนแรกผมคาดหวังวาโยคะจะทำใหสุขภาพ รางกายผมหายจาก Office syndrome พอมาฝก ผมถึงไดรูวา โยคะไมไดทำใหโรคหาย แตชวยใหผม รับรูไดวาเจ็บตรงไหน ปวดตรงไหน รูเทาทันมัน

11

ตองฝกตอไปอะครับ ใหความสำคัญเรื่อยๆ ถาเกิดปลอยทิ้งไปปุบเนี่ย มันก็จะคอยๆ หาย...หาย... หายไป มันเห็นชัดตอนสัปดาหหลังๆ เราไมคอยไดฝก กัน พอกลับมาฝกอีกทีเหมือนกับเริ่มใหม ผมหมายถึง ปราณายามะอะครับ แลวมันก็สงผลกับจิตใจ เหมือนกัน ความนิ่งความรูเทาทันมันลดลง รางกาย กับจิตใจมันฉลาดฉลาดเนอะ ผมพยายามจะฝกใหได อยางนอยวันละ 10 หรือ 20 นาที ทั้งในเสื่อและ ก็นอกเสื่อดวยครับ

ทำไมถึงมาเลือกเรียนเปนครูโยคะจะ ความตั้งใจตอนแรกอะครับ ผมเคยฝกโยคะ มาระดับนึงแลวมีแรงบันดาลใจวา เรานาจะเอา องคความรูเนี้ยไปสอนคนแกหรือคนที่อยูไกลตัวเมือง เพื่อจะดูแลสุขภาพโดยรวม ครูโยคะที่สอนในStudio ก็เลยแนะนำวามาเรียนเปนครูไดแลว ผมก็เลย Search หา แลวเจอขอมูลของโยคะวิชาการ มันตรง กับแนวเรา ก็เลยสมัคร


ÊÒÃѵ¶Ð พอผานสัปดาหกวาๆแลว สิ่งที่ตั้งใจไว กับสิ่งที่มาเจอ ตรงกันมั้ย ตรงกันครับ แตพอเรียนไปก็รูสึกวาอูหู มันมากมายกายกองกวาที่เรามองครั้งแรก ไมวาจะ เปนประวัติโยคะ เรื่องทฤษฎีสรีระ อาสนะ ลมหายใจ จนไปถึงสมาธิ ซึ่งก็เปนสิ่งที่เราตองการจะไปถายทอด ใหผูใหญไกลๆ ไดรับรู เพียงแตวาสิ่งที่เรียนมัน คอนขางลึกจนทำใหคิดวาที่เราเรียนผานมาที่ Studio หลายๆ ทวงทามันเสี่ยงตอการบาดเจ็บของกลามเนื้อ ก็เลยมีมุมมองวิธีคิดที่เปลี่ยนไปวา เราจะเอาวิถีจาก ที่นี่ไปสอนที่ใหมยังไงดี ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเรา ในแค สัปดาหกวาๆ มีมั้ย เราเริ่มสนใจในศาสตร ในความลึกของ ตรงนี้มาก ความสัมพันธสอดประสาน การดูแล องครวมของรางกายมันไมใชแคอาสนะละ มันตอง ลมหายใจหรือแมกระทั่งสมาธิ เพราะเมื่อกอนมองวา อาสนะนี้แกอาการนี้ อาสนะนั้นแกอาการนั้น จริงๆ แลวไมใช แตมันทำใหองครวมของสุขภาพดีขึ้น รูสึกยังไงวาสวนมากยุคนี้จะมีแตผูหญิงฝก ผมเฉยๆ นะ เพราะถาเรารูวาเราตองการ อะไร เราจะไป Care สังคมรอบขางทำไม ประมาณ 3 เดือนที่ผานมา มีความ เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับตัวเรามั่ง ไวตอเรื่องหิริโอตตัปปะมากขึ้น เรื่องศีล มากขึ้น อยางเชน Program ใน Computer ผมพัง ตองซื้อแผนผี มันเกิดมโนธรรมวา อยาทำเลย แลวอารมณมันนิ่งขึ้น เย็นขึ้น มันมองเห็นสภาวะของ การเปลี่ยนแปลงของอารมณไดเร็วขึ้น แลวก็ดับไดเร็ว เชน สภาวะของการโกรธ แตกอนถึงแมผมจะไมใช คนโผงผาง แตมันก็ยังติดอยูในใจ ตอนนี้ เออ ชางมัน ปลอยไป แลวทางกายละ การยืดหยุนของกลามเนื้อ Relax มากขึ้น ไมมีการบาดเจ็บของกลามเนื้อ เมื่อกอนผมอยากใช คำวาออกกำลังกายโยคะดีกวามันสุมเสี่ยงตอการ บาดเจ็บสูง เชน คอบาง สลักเพชรบาง เพราะวาผม ไมผอนคลาย ไมฟงเสียงตัวเอง ไมปลอยวาง พยายาม ที่จะดันทุรังใหได เคาได เราก็ตองได

สอนแนๆ

จนสุดทายมาถึงตอนนี้ เรายืนยันมั้ยวาจะ ยืนยัน

บทสรุปของตัวเอง คิดวามันเหมาะสม กับตัวเรามั้ย ผมยังตอบไมไดวาเหมาะมั้ย แตมันถูกจริต เรื่องที่จะไปถายทอดคูกับเรื่องธรรม แตสวนนึงในใจ บอกวา ถาอยากเรียนรูโยคะมากขึ้น เราจะตองออก ไปผาดโผนในยุทธจักร เพื่อรูเขารูเรา จะไดรูวาสูงสุด สูสามัญมันเปนยังไง แลวคิดวาโยคะที่เราเรียนมาเนี่ย มันจะอยู กับเราตลอดไปอีกเรื่อยๆมั้ย คงนาจะตลอดชีวิต ยังเหลืออีก 3 คนนะ ไวอานตอเดือนหนา ละกัน บาย บาย

12


ÊÒÃѵ¶Ð

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í

àÊÕ Â §áË‹ § ¢Ø ¹ à¢Ò

รติ จุลกะเศียน

"เสียงแหงขุนเขา" THE SOUND OF THE MOUNTAIN เขียนขึ้นมา ๖๗ ปผานไปแลว จากหนา ปก ระบุวาเปนอมตะนิยายซึ่ง ประกาศความยิ่งใหญ ของวรรณกรรมแหงโลกตะวันออก เขียนโดย ยาสึนาริ คาวาบาตะ นักเขียนรางวัลโนเบลคนแรกของญี่ปุน เขียนขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในป ค.ศ.1949 และเสร็จสิ้นในป ค.ศ.1954 โดยมีเปาหมายเพื่อปลอบโยนจิตใจชาวญี่ปุนซึ่งบอบช้ำ จากภาวะสงคราม ในหนาบันทึกจากสำนักพิมพคำหอม วาระการพิมพครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๗ โดย กนงพงศ สงสมพันธุ (นักเขียนรางวัลซีไรต ป พ.ศ.๒๕๓๙)

13

ไดอางถึงความเชื่อของ คาวาบาตะ ไวตอนหนึ่งวา คนญี่ปุนจะไมมีปฏิกิริยาตอบโตตอความพินาศและสิ้น หวัง เหมือนอยางผูคนในตะวันตก แตคุณลักษณะ นิสัยของชาวญี่ปุนนั้น เลือกที่จะกมหนายอมรับ อยูใน ความเหงา เศราและหดหู อันเปนเอกลักษณหนึ่งของ ความเปนญี่ปุน จากการไดมีโอกาสเดินทางไปเยือนญี่ปุน ในรอบ ๓๐ ปที่ผานมา ทั้งในฐานะสื่อและ นักทองเที่ยวรวมทั้งหมด ๕ ครั้ง ฉันพบวาคนญี่ปุน ที่ไดพบเจอจะมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี รูสึกไดถึงความมี โลกสวนตัวสูง มีระเบียบ วินัย ซื่อสัตย และรักชาติ

10


ÊÒÃѵ¶Ð แตก็มีความเปนมิตรและเมตตาตอนักทองเที่ยว แม สวนใหญ "ภาษา" จะเปนอุปสรรคใหญ แตคนญี่ปุน มีภาษากายที่ยิ่งใหญในใจฉัน พวกเขาไมเพียงแคพูด แตลงมือทำในทันที เชน การเดินนำหนานัก ทองเที่ยวลิ่วๆ ไปยังเปาหมาย จากการเดินทางไปญี่ปุนครั้งหนึ่ง "เสียงแหงขุนเขา" เปน ๑ ในหนังสือที่ฉันเลือกพก ติดตัวไปดวยจากจำนวน ๔ เลม ฉันแทบไมมีความ มั่นใจเลยวาจะอานจบ สุดทาย กลายเปนฉันคิดผิด ระหวางการเดินทางทามกลางหุบเขาทริปนั้น ฉันกลับมี "เสียงแหงขุนเขา" เปนเพื่อน (รวมทาง) "เสียงแหงขุนเขา" บอกเลาเรื่องราวของ ครอบครัวหนึ่ง ที่ชวนใหระลึกถึงชีวิตและความตาย แทบตลอดทั้งเลม (รวมถึงความตายของผูเขียน, ผูแปล และบรรณาธิการในการพิมพครั้งกอนดวย) ตอนหนึ่งตัวละครเอกไดพบ ดอกลิลลี่อีควิน็อคซ (equinox วิษุวัต หรือ จุดราตรีเสมอภาค) ซึ่งมักจะ บานในชวงวันวสันตวิษุวัตในฤดูใบไมรวง ภาษาญี่ปุน เรียกวันวสันตวิษุวัตวา “ฮิกัน” จึงเปนที่มาของชื่อ “ฮิกันบานะ” (Higanbana) สามารถพบไดทั่วๆ ไปตาม สวนสาธารณะหรือตามทองนาทองสวน ชาวนานิยม ปลูกไวตามคันนา เพราะในหัวของมันจะมีริโคลิน ซึ่งเปนสารพิษปองกันหนูหรือสัตวที่ชอบขุดดินเขามากิ นรวงขาวในนา และยังชวยปองกันไมใหคันนาพังดวย เนื่องจากดอกฮิกันบานะ จะบานเมื่อใกลถึง วันฮิกัน ซึ่งเปนเทศกาลที่ชาวญี่ปุนไปเยี่ยมสักการะ และทำความสะอาดหลุมศพชาวญี่ปุนจึงมักเอาดอก ฮิกัน มาเปนดอกไมประดับสักการะหลุมศพ อาจ เพราะ เหตุนี้ดอกฮิกันบานะจึงถูกนำไปเชื่อมโยง กับเรื่องเกี่ยวกับโลกหลังความตายก็เปนได และในชวงวันวิษุวัตนั่นเอง ที่ฉันไดพบ "ฮิกันบานะ" บานเปนครั้งแรกดวย คงไมตองบอกวา ฉันคิดถึงอะไร เสียงแหงขุนเขา THE SOUND OF THE MOUNTAIN ยาสึนาริ คาวาบาตะ : เขียน, อมราวดี : แปล พิมพครั้งที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ๓๔๔ หนา, ๒๕๐ บาท, สำนักพิมพนาคร

ขอมูลประกอบการเขียน : วิกิพีเดีย : วิษุวัต https://th.wikipedia.org/wiki/%E ANNGLE มองญี่ปุนในมุมที่แตกตาง : http://anngle.org/th/jculture/culture/higanbana.html travel.thaiza.com : http://travel.thaiza.com/%E หมูบานอาซึกะ: http://www.asukapark.go.jp/asuka_en/map/index.html Welcome to Saitama: http://www.sainokunikanko.jp/eng/sightseeingspot/

14


ÊÒÃѵ¶Ð

áÅË¹Ñ §

¾Ã¨Ò¡¿‡ Ò โจ

ตั้งแตเห็นหนังตัวอยางก็ตั้งใจเลยวาเรื่อง นี้จะไมพลาด แคเพลงยามเย็น ก็ทำใหอยากดูมากแลว เพราะชอบเพลงนี้อยูเปนทุน เปนเพลงที่คุนหูมา ตั้งแตเด็กๆ วันพอแตชวนแมไปดู หนังดีเกินคาด ไมคอยชอบหนังที่แบงเปนหลายเรื่องในเรื่องเดียวกัน แตเรื่องนี้มีการเชื่อมโยงแตละตอน เปนหนังที่ทำใหรัก ทุกอยางที่อยูในนั้น ไมวาจะเพลงยามเย็นอะแคปเปลา (กรี๊ด) still on my mind ที่เคยฟงแบบออเครสตรา ตื่นตาตื่นใจ พอมาฟงจากเปยโนก็ซาบซึ้ง สาวอีสาน รอรักสุดแซบเวอรชั่นภารตะ (กรี๊ดกวา) ลูกคอกระจาย แทบจะเตนตามไปเลยทีเดียว เพลงพรปใหมที่สารภาพ ตรงๆ วาเพิ่งรูวาเพลงนี้เปนเพลงพระราชนิพนธ ตอนที่ดูหนังตัวอยาง ตัวละคร ฉาก ความทุมเทของ นักแสดง ที่บางคนก็ไมเคยเลนดนตรีแตตองมาฝกเลน เพื่อแสดงหนังเรื่องนี้ นักแสดงรับเชิญที่ทำใหฮาได อีกอยาง คุณปา นรินทร ณ บางชาง ปรบมือใหเบาๆ หลังจบเพลงทุกเพลง หนังจบแลวแทบอยากจะยืน ปรบ มือใหนานๆ ตอนแรกก็เด็กจีบกันแบบนารักๆ ดูแลวยิ้ม ไปหัวเราะไป ตอนที่สองเปนตอนที่ออกจะบีบคั้น ที่ลูกสาวตองดูแลพอที่เปนอัลไซเมอร ฉากที่พอกอด ลูกสาวแลวบอกวา "ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอยาง ที่ทำใหพอ" ลูกสาวตอบวา "พอพูดอีกสิ พูดอีก" คนที่ทุมเท คนที่เหนื่อยยากกับการทำอะไรสักอยาง หนึ่ง คงจะไมมีคำไหนที่จะแสดงใหเขาไดรูวา มีคน เห็นคุณคาในสิ่งที่เขาทำมีคนเขาใจในคุณคาของความ เหนื่อยยากที่เขากำลังประสบอยู มากไปกวาคำวา "ขอบคุณ" อีกแลว เดินออกจากโรงหนัง แมรองไห "บอกวา ถามี๊เปนอัลไซเมอรเอาไปทิ้งศูนยไหนก็ไดนะ ไมอยาก เห็นลูกลำบากแบบในหนังดูแลวสงสารลูก จริงๆ นะ มี๊มีแวววาจะเปนทุกวันนี้ก็ลืมโนนลืมนี่" จากคำพูด ของแม ทำใหไดเห็นถึงความกลัว กลัวตัวเองจะเปน

15

photo :.http://mediastudio.co.th/2016/11/18/74585/

อัลไซเมอร กลัวจะเปนภาระคนอื่น แตฉันรูวาถาเกิด เหตุการณนั้นขึ้นมาจริงๆ ฉันคงทำอยางที่แมบอก ไวไมได และ ลึกๆ แมก็คงจะไมตองการอยางนั้น ไดแตโอบไหลแมเบาๆ แลวชวนไปกินขาวกัน ตอนกินขาว แมก็บอกวา "เพลงพรปใหมนี่ มี๊จำไดวาไดยินตั้งแตมี๊สองขวบไดนะ ทานเกงจริงๆ นะ ทำอะไรไดตั้งหลายอยาง" ทรงอยูในความทรงจำ ตั้งแตรุนแม จนมาถึงรุนนี้ ปรกติฉันกับแมไมคอยคุย อะไรกันมากนัก เพิ่งจะไดไปไหนมาไหนดวยกัน มากหนอย ก็ชวง 4-5 ปนี้เอง เหมือนเปนพรจากฟา เล็กๆ สำหรับฉันที่ไดใชเวลารวมกัน และไดรับรูความ รูสึกในใจของแม แมจะเปนหนังที่มีเพลงพระราชนิพนธ แตไม พูดถึงในหลวงเลยสักคำเดียว ไมไดบอกวาใหรักพอ ไมไดบอกวาพอทำดีมามากแคไหน แตดูแลวคิดถึง พระองคทานจับใจ


ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ± µ‹Ò§æ Ê¶ÒºÑ¹Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÃ‹ÇÁʹã¨à¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ àªÔÞºÃԨҤࢌҺÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Òà´ÍÐÁÍÅÅ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ª×่ͺÑÞªÕ ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃàÅ¢ºÑÞªÕ 173-241-6858

ÊÓËÃѺà´×͹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้ ÂÍ´ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡¤ÃÙ¼ÙŒÊ͹·Õ่ÊǹâÁ¡¢ ¡Ãا෾ ¤ÃÙÅÕ่ ÈÔÇÃѵ¹ ËÇѧ¨ÔùÔÃѹ´Ã ¤ÃÙ»ˆÍ¡ ¾Ã¾ÔÁÅ ¤ÃÙË¡ ÍÑ»ÊÃÈÔÃÔ âµ¾ÔºÙÅ ¤ÃÙàºÅ ( ¹ÔªÒÀÒ), ¤ÃÙµØ ¡ (¾¹Ô´Ò), ¤ÃپѪ (¾ÑªÃÒ) ¤Ãٵٹ ÈÈÔÇÔÁÅ Ç§É ÊÇÑÊ´Ô์ ¤ÃÙ˹Ö่§ ¨ÔÃÀÒ àËÅ×ͧàóÙ

720 800 240 670 630 1,770

ºÒ· ºÒ· ºÒ· ºÒ· ºÒ· ºÒ·

ºÃÔ¨Ò¤ ¤Ø³ÊؾԹ´Ò ¨§´Õ¹Ò¹ µÙŒºÃÔ¨Ò¤ Êӹѡ§Ò¹

500 1,900

ºÒ· ºÒ·

ÃÇÁ 7,230

ºÒ·

µÔ´µ‹ÍʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡Òà â·Ã. 02-732 2016-7 ËÃ×Í 081-401 7744 àǺ䫵 www.thaiyogainstitute.com à¿ÊºØ ¤ www.facebook.com/thaiyogainstitute ** ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ÃѺ¨ØÅÊÒ÷ҧä»ÃɳÕ ÊÒÁÒö·Ó¡Òõ‹ÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ä´Œâ´Â¡ÒÃâ͹à§Ô¹à¢ŒÒàÅ¢·Õ่ºÑÞªÕ¢ŒÒ§µŒ¹ (»‚ÅÐ 250 ºÒ·) áÅÐâ»Ã´á¨Œ§¡ÅѺÁÒÂѧʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í·ÃÒº


สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทร. 02-732 2016-7, 081-401 7744 wanlapa.tyi@gmail.com www.thaiyogainstitute.com