Page 1

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

สารัตถะ

photo: https://www.pexels.com/search/rain/

มิถุนายน 2560

www.thaiyogainstitute.com


สารัตถะ ÊÒÃºÑ Þ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

3

º·¡ÇÕ

4

ÇÔ ¶ Õ â ¤Рผู  ป  ด ทองหลั ง พระ

5

7

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ § ยอมไม เ ป น ...เย็ น ไม ไ ด

8

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  ห ั ว ฯ รั ช กาลที ่ ๙ และเจ า นายไทยในโลซานน

กวี คงภั ก ดี พ งษ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านติ ์ นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

กฤษณ ฟ ก น อ ย วรพจน คงผาสุ ข วั ล ลภา ณะนวล วิ ช ชุ ด า เกี ย รติ ถ นอม

ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ Yoga Family Tree

·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ

9

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà ชนาพร เหลื อ งระฆั ง ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ปวริ ศ า จั น ทรา วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล วิ ล ิ น ทร วิ ภ าสพั น ธ ศิ ว รั ต น หวั ง จิ ร นิ ร ั น ดร สมดุ ล ย หมั ่ น เพี ย รการ

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ

กาญจนา กาญจนากร


สารัตถะ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

photo: http://www.hdiphonewallpaper.com/Plant/Green-leaves-with-water.html

สวัสดีมิถุนายน เดือนที่ฝนหลนพรำไปทั่วฟาสลับกับอากาศที่ยังคงรอน มากในบางวันที่ฝนไมตก เอาจริงๆ เราสามารถเรียนรูชีวิตไดจากสิ่งรอบๆ ตัวนี่เอง จากการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่อาจ ไมเคยไดดั่งใจที่เราเคยตั้งคำถามวาทำไมฝนถึงชอบมาตกเอาตอนที่เราเลิกงาน หรือตกหนักๆในตอนเราจะไป ทำงานดวยเลา คำถามที่โยนขึ้นฟาแลวหลนลงมาพรอมกับสายฝนเหลานั้นทำใหเราเรียนรูวาคนใตฟาตัวเล็กๆ อยางเราทำไดเพียงยอมรับ ก็แครูจักเผื่อเวลาเดินทางมากขึ้น และพกอุปกรณกันฝนไวเทานั้นหรือกระทั่ง พกรมสักคัน และทำใจใหรมๆ ไวในวันที่แดดจัด จริงๆ แลวธรรมชาติสอนเราอยูเสมอใหรูจักปรับตัว และยืดหยุนเหมือนธรรมชาติจะบอกเราอีกวา เพราะหัวใจที่ยืดหยุนไดมากพอสำหรับทุกสถานการณทามกลางความตึงเครียดของโลกใบนี้หัวใจดวงนั้นจะ เปนสุขอยูเสมอ ...ไมวาโลกจะหมุนไปอยางไร

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð

â¤ÐÍÒÊ¹Ð¢Ñ ้ ¹ ¾× ้ ¹ °Ò¹à¾× ่ Í ¤ÇÒÁÊØ ¢ ÊÓËÃÑ º ¼Ù Œ à ÃÔ ่ Á µŒ ¹ ¨Ñ ´ ÇÑ ¹ ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ 25 ÁÔ ¶ Ø ¹ Ò¹ 2560 àÇÅÒ 9.00 – 15.00 ¹. (ŧ·ÐàºÕ  ¹ 8.30 ¹.) ʶҹ·Õ ่ ÁÒ´Õ ¤ÅÑ º

สุขุมวิท 63 เอกมัย ซ.4คาลงทะเบียน 1,000 บาท (มีอาหารกลางวันจัดเตรียมให) สนใจโทรสอบถาม รายละเอียดไดที่สถาบันโยคะวิชาการ 02-7322016-7 (ทุกวันอังคาร 8.30-17.00) และ 081-4017744 (ทุกวันจันทร-ศุกร 8.30-17.00)

â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ³ Ëͨ´ËÁÒÂà赯 ¾ Ø · ¸·ÒÊ

ฟรี ไมมีคาใชจาย รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค ทุกเย็นวันพุธ และ พฤหัส เวลา 17.00 – 18.30 น. และวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน

â¤ÐÈÙ ¹  » ¯Ô º Ñ µ Ô ¸ ÃÃÁ ¾Õ ਠ´Õ ä «¹ ³ ÈÙ ¹  » ¯Ô º Ñ µ Ô ¸ ÃÃÁ ¾Õ ਠ´Õ ä «¹

(บางแวก/จรัญสนิทวงศ 13) เดือนละ 2 ครั้ง ในวันอังคาร เวลา 10.30-12.00 น. (มีเฉพาะบางอังคารโดยสามารถสอบถามวันที่มีสอนไดที่ สถาบันโยคะวิชาการ 02-7322016-17 และ 081-4017744) คาใชจาย : รวมสมทบคาใชจายดวยการบริจาค

3

ปฏิทินกิจกรรม


ÊÒÃѵ¶Ð

บทกวี

àÁ×่Íà¡Ô´¤ÇÒÁà¡Ã็§µÖ§ä»·Ñ่Ç¡ÅŒÒÁà¹×้Í ¢ÍãËŒàÃÒ¤‹ÍÂæ ¼‹Í¹ ¤‹ÍÂæ ¤ÅÒ àÃÔ่Á¨Ò¡ÅÐÇÒ§¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ áŌǡÅѺÁÒ¨´¨‹Í¡ÑºÅÁËÒÂ㨠äÁ‹ªŒÒäÁ‹¹Ò¹¤ÇÒÁà¡Ã็§µÖ§àËÅ‹Ò¹Ñ้¹¡็¨Ð¤‹ÍÂæ ¨Ò§ËÒ à¾ÃÒÐâÅ¡¹Õ้äÁ‹ÁÕÍÐää§ÍÂÙ‹ä´ŒµÅÍ´ä» ÊØ ¢ á Å Ð ·Ø ¡ ¢ ¡็ à ª‹ ¹ ¡Ñ ¹ จิตฏาร

4


ÊÒÃѵ¶Ð

ÇÔ ¶ Õ â ¤Ð

¼ÙŒ»´·Í§ËÅѧ¾ÃÐ

อนัตตา

"...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราว จำเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมากไมคอยชอบ ปดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แต ถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนาไมมีใครปดทองหลัง พระเลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได..." พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร แกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๖ จำไดวาครั้งแรกที่ไดยินพระบรมราโชวาทนี้ ในตอนนั้นฉันยังเด็กนัก ยังไมคอยเขาใจอะไรมากมาย การปดทองหลังพระของฉันในยามนั้นจึงเปนรูปธรรม มาก มากเสียจนนึกขำแกมนึกเอ็นดูตัวเอง ที่เมื่อมอง ยอนกลับไปก็จะเห็นเด็กผูหญิงคนหนึ่ง ที่ไมวาเมื่อใด ก็ตามที่มีโอกาสเขาวัด เมื่อมีโอกาสไดกราบพระ พุทธรูป พรอมดวยธูป เทียน ดอกไม และตามมาดวย การปดทอง เด็กผูหญิงคนนั้นจะหวนระลึกถึง พระบรมราโชวาทนี้ทุกครั้ง และสองตาหนึ่งใจก็จะ พยายาม เพงมองหาสวนที่ยังไมไดรับการปดทอง ลงบนพื้นผิวพระพุทธรูป เพื่อที่จะปดทองแผนเล็กๆ ที่อยูในมือทุกครั้งไป จวบจนเด็กผูหญิงคนนั้นเติบโตมากขึ้น รูความมากขึ้น จึงไดใครครวญถึงพระบรมราโชวาทนี้ จึงใหยิ่งตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ในคำสอนที่พระองคทรงเปรียบเปรย ความดีงามกับการปดทองหลังพระ และใหยิ่งตระหนัก ในกับดักแหงสีขาว กับดักแหงความดี ที่หากพลั้งเผลอ เมื่อใด ก็จะหลงติดกับดักนั้น เพราะบอยครั้งเหลือเกินที่เมื่อคิดวา "เรากำลังทำสิ่งที่ดี" เจาตัว'ฉันกำลังทำความดี' ก็จะใหญโตจนคับอก จนบดบังดวงตา จนชวนใหมอง เห็นบางสิ่งผิดเพี้ยนไปจากความจริงได บอยครั้ง ความดีที่กระทำจึงมิไดเปนไปเพื่อผูอื่นอยางแทจริง หากแตแอบซอนการกระทำเพื่อตัวเองไวอยางแยบยล แยบยลเสียจนบางครั้งเราเองก็ไมอาจลวงรู

5


ÊÒÃѵ¶Ð มาถึงวันนี้ นับตั้งแตวันที่พระองคทาน จากไป พระบรมราโชวาทนี้ก็ยังกองดังอยูในหัวใจ เด็กผูหญิงคนนั้นและฉัน ราวกับพระองคไมเคยจาก ไปไหน และยิ่งตอกย้ำดวยภาพพระราชกรณียกิจอัน มากมายที่พระองคทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชน หากถามวาเพราะเหตุใด ทำไมพระองคถึง ทำเพื่อผูอื่นไดมากมายขนาดนี้ ทำตอเนื่องมายาวนาน ตลอด ๗๐ ป อยางมิไดเรียกรองการตอบแทนใดๆ คืนกลับ เพียงปรารถนาใหพสกนิกรกินดี อยูดี อยาง ผาสุข หากจะถามวาทำไม ฉันเชื่อวานอกจากน้ำตา ที่เออทน เราตางรูคำตอบนั้นดี จึงนอกจากความจงรักภักดีอันหาที่สุดมิได ที่มีอยูเต็มหัวใจแลว สิ่งที่เราจะสามารถทำเพื่อ ตอบแทนความรักของพระองคทาน ในยามนี้...จึงไมมี อะไรควรคามากไปกวาการปาดน้ำตาแลวนอมนำ คำสอนของพระองคมาปรับใชในชีวิต ฉันจึงบอกตัวเองวาจะนอมนำคำสอน ที่ยัง กองดังอยูในใจนี้มาใชเปนเข็มทิศในการเคลื่อนไปของ ชีวิต ซึ่งแมวาในการปดทองหลังพระนั้น หากเปน การปดทองแบบเปนรูปธรรมอยางตอนเด็กๆ ที่ฉัน เคยทำ ก็คงไมยาก หากแตการปดทองหลังพระที่ ซอนเรนนัยยะแหงการทำความดีไวนั้นชางยากนัก เนื่องจากบางเวลาที่อัตตา เบงบานจน คับอกนั้น ชางยากที่จะทำความดีใหบริสุทธิ์เพราะหาก ซื่อสัตยตอตัวเองไดมากพอ เรายอมรูดีกวาใคร วา ในแตละการกระทำนั้น ฉาบทาไวดวยความหมายใด และมีแกนแทเปนเชนไร ในอัตตานั้น จึงแสนยากเย็นนัก สำหรับ ปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่ง ที่โหยหาการยอมรับ และ การชื่นชมจากผูอื่นอยูเสมอ หากแตในความศรัทธา ทีมีตอบุคคลอันเปนที่รักและเทิดทูนยิ่งแลว ในสิ่งที่ พระองคทรงทำใหเห็นตลอดมา ในศรัทธานั้นชาง เปยมดวยพลังอยางแรงกลา และพลังนั้นก็มากพอ ที่จะขับเคลื่อนหัวใจปุถุชนคนนั้นใหไกลหางอัตตา แมจะทำไดบาง ไมไดบาง ลมลุกคลุกคลานอยูบอย ครั้ง

แตภาพของพระองคที่ทรงงาน อยางผูปดทองหลังพระอยางแทจริงนั้น กระจางชัดอยูในใจ และเปนดั่งเข็มทิศนำทางชีวิต ที่ไมวาจะเปนการกระทำไหน และไมวาจะมีผูใดมองเห็นหรือไม ฉันบอกตัวเองวาจะพยายามปดทองแตละแผนดวยส ติ ดวยความรูเทาทัน ไมเพียงเพื่อใหองคพระงดงามสมบูรณเพียงเทานั้น แตเพื่อขัดเกลาอัตตาภายในหัวใจใหเบาบางลงไป ...ใหเบาบางลงไปในทุกวัน

6


ÊÒÃѵ¶Ð

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

Yoga Family Tree กวี คงภักดีพงษ

โยคะที่เราฝก...มาจากไหน คำอธิบาย 4 ยุค 1 ยุคโยคะสูตร 3000 ปที่แลว พราหมณเชื่อวา จักรวาลนี้มาจาก พระพรหม และเห็นวาเปาหมายสูงสุดของมนุษยคือ การกลับคืนสูพระพรหม 2600 ปกอน ปรัชญาสางขยะเสนอแนวคิดวาจักรวาล ประกอบดวยสสารกับจิตวิญญาณ พ.ศ.200 โยคะสูตรผสาน 2 แนวคิด สอนใหมนุษย เขาสมาธิ ดับการปรุงแตงจิตเพื่อเขาถึงพรหม 2 ยุคหฐโยคะ พ.ศ.1000 ลัทธิตันตระเชื่อในเรื่องความหลุดพนของ ปจเจก พ.ศ.1500 ลัทธินาถะเชื่อในเรื่องของพลังชีวิต(ปราณ) พ.ศ.1900 หฐโยคะผสาน 2 แนวคิด สอนใหมนุษย ปลุกพลังชีวิตเพื่อขึ้นสูพรหม หฐโยคะนอมรับวาเปน สวนหนึ่งของโยคะสูตร 3 โยคะยุคใหม พ.ศ.2000 โลกเขาสูยุควิทยาศาสตร พ.ศ.2460 ปราชญอินเดียผสม โยคะสูตร+หฐโยคะ+ วิทยาศาสตร เปนโยคะยุคใหม เพื่อสุขภาวะ: กาย ใจ จริยธรรม & ปญญา ในขณะเดียวกัน ครูบางทาน นำศิลปะปองกันตัว, ยิมนาสติก, เพาะกาย, กายกรรม, การดัดตนใสเขาในโยคะยุคใหม เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ของรางกายและเพื่อการบำบัดโรค เรียกวา โยคะประยุกต 4 โยคะปจจุบัน พศ.2520 สังคมตื่นตัวเรื่องการออกกำลังกาย มีการ นำทาจากโยคะประยุกตไปใชในการออกกำลังกายโดย ตรง ประกอบกับแนวคิดการคา-การทำกำไร ในบางเมืองโยคะถึงกับเปลี่ยนจากศาสตรเพื่อเขาสู สมาธิ ไปเปนธุรกิจการออกกำลังกายชนิดหนึ่ง

7

¾ÃÒËÁ³

ÊÒ§¢ÂÐ

â¤ÐÊÙ µ à µÑ ¹ µÃÐ

¹Ò¶Ð

Ë°â¤РÇÔ · ÂÒÈÒʵÏ ÈÔ Å »Ð â¤ÐÂØ ¤ ãËÁ‹ »‡ Í §¡Ñ ¹ µÑ Ç ÏÅÏ

â¤лÃÐÂØ ¡ µ ¡ÒäŒ Ò ¡Òà ÍÍ¡¡ÓÅÑ § ¡Ò ¡Óäà â¤л˜ ¨ ¨Ø º Ñ ¹


àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

ÊÒÃѵ¶Ð

ÂÍÁäÁ‹à»š¹...àÂ็¹äÁ‹ä´Œ

ยล(ธรรม)ชาติ

เพื่อนๆ เคยไหม ที่มีบุคคลในชีวิตที่กาวลวง หรือเบียดเบียนเรา ทำใหเราโกรธหรือเจ็บใจ อาจไม ตองถึงขั้นจองเวร เพียงกำหนดจิตวาชาตินี้อยาได เจอกันหรือมีอะไรที่ตองมาเกี่ยวของกันอีกรูสึกไหมวา มันมีอะไรหนักๆ อึ้งๆ อยูในใจ บางทีเราอาจโกรธที่ผูนั้นเอาเปรียบเรา ทำใหเราเกิดความรูสึกยอมไมได ..มาทำกับฉันได อยางไร ฯลฯ แมวาเราไดเรียนรูการแผเมตตาทุกวัน แตในความเปนจริงหากเราตองประสบพบเจอศัตรู ตอหนา เราสามารถแผเมตตาออกหรือไม “การใหอภัย”เปนการใหอยางหนึ่ง ที่ทำ ไดไมงายนัก นับวาเปนการสรางทานที่ไมตองใช เงินทองอยางใด เปนการฝกจิต..ฝนใจตน เปนการ ชำระลางสิ่งที่ตกตะกอนอยูภายในใจบางคนใชเทคนิคม รณานุสติวา อีกไมนานเราก็จะแยกจากกันหรือบางคน ใชวิธีคิดวาทุกคนเปนเพื่อนรวมทุกข รักสุขเกลียดทุกข เชนกัน เราจะมีความโกรธเกลียดตอกันเพื่อสิ่งใด เราจะแบกกอนหินหนักๆ ไวในจิตใจเราเพื่ออะไร สิ่งที่ไดจากการใหอภัย คือเราจะรูสึกถึงการปลดปลอย พันธนาการหรือปลดล็อคโซตรวนในใจ ความเย็นใจ. .ความโลงโปรงเบาไดเกิดขึ้นในทันที ไดประโยชนโดยตรงกับเราเองผูใหอภัยและผูที่เราคิดว าเปนศัตรู โดยเราไมสรางเวรภัยตอกันในปจจุบัน และในภายภาคหนา คำศักดิ์สิทธิ์ที่ผูเขียนใช ในเวลาที่ตองผิดใจ กับบางคนที่ขุนเคืองใจกัน คือคำวา “ขอโทษ” แมบางครั้งเราไมไดเปนคนผิดก็ตาม (ในมุมของเรา) หากเมื่อไดกลาวออกไปแลวสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ความรูสึก ของอีกฝายหนึ่งจะออนยวบลงทันที และเราเองจะ รับรูถึงความอิสระของใจที่เกิดขึ้นเชนกัน อยางนอยผูเขียนคิดวา ใครละ.. จะตองการแบกความรุมรอนไวในใจตลอดเวลา และเชื่อในคำกลาวที่วา “ยอมไมเปน..เย็นไมได” เพื่อประโยชนของตัวเองอยางแทจริง

8


ÊÒÃѵ¶Ð

¾ÃкҷÊÁà´็¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇÏ ÃѪ¡ÒÅ·Õ่ ù áÅÐ਌ҹÒÂä·Âã¹âÅ«Ò¹¹

รติ จุลกะเศียน

วันคลายวันเกิดสำหรับฉันคือวัน (ระลึกถึง พระคุณ)ผูใหกำเนิดแมจะพยายามไมเพิ่มสิ่งของสะสม แตปนี้ฉันไดรับของขวัญเปนสิ่งที่ไมอาจปฏิเสธน้ำใจ ผูใหไดและเมื่อเปดออกดูพบวาเปน "หนังสือ" เลมหนึ่ง หนังสือเลมนั้น ปรากฏชื่อตามปก พระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๙ และเจานายไทย ในโลซานน เปนบันทึกความทรงจำของครูสวน พระองคในรัชกาลที่ ๙ นามของครูคือ เกลยอง เซ. เซไรดารีส ถูกรวบรวม เรียบเรียงและคัดเลือกภาพ โดย ลีซองดร เซ. เซไรดารีสบุตรชายคนสุดทอง ของครูเกลยอง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๙ และเจานายไทยในโลซานนเปนหนังสือเลมหนึ่งที่อาน สนุกอาจเพราะเขียนโดยครูชาวตางชาติจึงไดแงมุมที่ แตกตางและแปลกไปจากหนังสือเลมอื่นๆ ที่ขาหลวง และขาราชบริพารผูใกลชิดทานอื่นๆ บันทึกไวทำให ไดรับทราบพระราชประวัติและจริยาวัตรของครอบครัว "มหิดล"โดยเฉพาะพระราชประวัติวัยเยาวของในหลวง รัชกาลที่ ๘ และ รัชกาลที่ ๙ แหงราชวงศจักรีแมตัว หนังสือจะมีความหนาและน้ำหนักมากแตเนื้อหาที่ชวน ติดตามทำใหใชเวลาอานแปบเดียวก็จบเลมแลว ขอนอมเกลานอมกระหมอมรำลึก ในพระ มหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได ไมมีวันไหนที่ไมคิดถึง พระองค ในหลวงรัชกาลที่ ๙

9

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๙ และเจานายไทยในโลซานน บันทึกความทรงจำของครูสวนพระองคในรัชกาลที่ ๙ รวบรวมโดย ลีซองดร เซ. เซไรดารีส (ดร.อติเทพ เวณุจันทร แปลเปนภาษาไทย) พิมพครั้งที่สอง 2014 ๔๘๐ หนา ราคา ๙๙๙ บาท สำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา


ÊÒÃѵ¶Ð ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ±µ‹Ò§æ Ê¶ÒºÑ¹Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÃ‹ÇÁʹã¨à¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ àªÔÞºÃԨҤࢌҺÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Òà´ÍÐÁÍÅŏ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ª×่ͺÑÞªÕ ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃàÅ¢ºÑÞªÕ 173-241-6858 ÊÓËÃѺà´×͹ ¾ÄÉÀÒ¤Á 2560 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้ ÂÍ´ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡¤ÃÙ¼ÙŒÊ͹·Õ่ÊǹâÁ¡¢¡Ãا෾ 1. ¤ÃÙáËÁ‹Á ÇÅÑÂÅѡɳ ¼´Ø§à¨ÃÔÞ 2. ¤ÃÙ³Õ ÇÅÑ ¸Ô¸ÃÃÁÁÒ 3. ¤ÃÙÅÕ่ ÈÔÇÃѵ¹ ËÇѧ¨ÔùÔÃѹ´Ã 4. ¤ÃÙ»ˆÍ¡ ¾ÔÁžѹ¸Ø Èآ侺Ùŏ ÃÇÁ

1,820 700 170 530 3,220 ºÒ·

਌Ò˹ŒÒ·Õ่»ÃШÓÊӹѡ§Ò¹â¤ÐÇÔªÒ¡Òà 201 «.ÃÒÁ¤Óá˧ 36/1 ºÒ§¡Ð» ¡·Á.10240 ·Ø¡ÇѹÇѹÍѧ¤Òà 8.30-17.00 ¹. ·Ò§ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈѾ· 081-401-7744 ·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã-ÈءÏ 8.30-17.00 ¹. (àÊÒÏ-ÍҷԵ »´·Ó¡ÒÃ) ª‹Í§·Ò§Í×่¹æ ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒöµÍºÃѺ䴌·Ñ¹·Õ ¨ÐÃÕºµÔ´µ‹Í¡ÅѺâ´ÂàÃ็Ç·Õ่ÊØ´ (àÊÒÏ-ÍҷԵ »´·Ó¡ÒÃ) - Line ID : thaiyoga - Facebook : thaiyogainstitute - e-mail :thaiyogaoffice@gmail.com ** ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ÃѺ¨ØÅÊÒ÷ҧä»ÃɳՏ ÊÒÁÒö·Ó¡Òõ‹ÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ä´Œâ´Â¡ÒÃâ͹à§Ô¹à¢ŒÒ àÅ¢·Õ่ºÑÞªÕ¢ŒÒ§µŒ¹ (»‚ÅÐ 250 ºÒ·) áÅÐâ»Ã´á¨Œ§¡ÅѺÁÒÂѧʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í·ÃÒº

10


11

สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทร. 02-732 2016-7, 081-401 7744 wanlapa.tyi@gmail.com www.thaiyogainstitute.com

Saratha 06.2017  
Saratha 06.2017  
Advertisement