Page 1

photo: http://indianexpress.com/photos/lifestyle-gallery/21-ways-yoga-is-beneficial-for-you-2864944/

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

มีนาคม 2560

สารัตถะ

www.thaiyogainstitute.com


สารัตถะ ÊÒÃºÑ Þ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

3

º·¡ÇÕ

4

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ ทาโยคะที่สำคัญที่สุด : ทาดอกบัว

5

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ § โยคะวันฝนตก.. .

6

àÃ× ่ Í §¨Ò¡à¾× ่ Í ¹ โอกาสที่ซอนอยู

7

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í เนปาลประมาณสะดือ

9

áÅË¹Ñ § A Monster Calls

11

·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ

กวี คงภั ก ดี พ งษ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านติ ์ นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

กฤษณ ฟ ก น อ ย วรพจน คงผาสุ ข วั ล ลภา ณะนวล วิ ช ชุ ด า เกี ย รติ ถ นอม

ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà ชนาพร เหลื อ งระฆั ง ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ปวริ ศ า จั น ทรา วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล วิ ล ิ น ทร วิ ภ าสพั น ธ ศิ ว รั ต น หวั ง จิ ร นิ ร ั น ดร สมดุ ล ย หมั ่ น เพี ย รการ

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ

กาญจนา กาญจนากร


¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

สารัตถะ

สวัสดีมีนาคม ยางเขาเดือนที่สามแหงป ปแลวปเลาที่พันธกิจของสถาบันโยคะวิชาการยังคงมุงมั่น ที่จะทำสิ่งเดิม นั่นคือการใชโยคะเปนเครื่องมือในการพัฒนาจิต ไมวาจะเปนการผลิตบุคลากรในคอรสครู โยคะ หรืองานวิชาการ ในรูปแบบของตำรา ในการเพียรทำอยางตอเนื่องมายาวนาน 16 ป การเดินทางไมไดราบเรียบเสมอไป แตดวยความ ตั้งใจที่ไมเคยเปลี่ยน นั่นทำใหเราไมเคยหยุดเดิน

photo: http://www.cannellevanille.com/gluten-free/workshop-days-in-the-australian-blue-mountains/

เพราะเชื่อมั่นในศาสตรแหงโยคะที่วาจะชวยพัฒนาคนในทุกๆ มิติของชีวิต เราไมไดขอใหคุณเชื่อ แตเราเพียงแคอยากจะชวนคุณใหลองพิสูจนประโยคขางตนดวยตัวคุณเอง วันนี้คุณฝกโยคะหรือยัง : )

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð

â¤ÐÍÒÊ¹Ð¢Ñ ้ ¹ ¾× ้ ¹ °Ò¹à¾× ่ Í ¤ÇÒÁÊØ ¢ ÊÓËÃÑ º ¼Ù Œ à ÃÔ ่ Á µŒ ¹ ¨Ñ ´ ÇÑ ¹ ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ ·Õ ่ 12 ÁÕ ¹ Ò¤Á 2560 àÇÅÒ 9.00 – 15.00 ¹. (ŧ·ÐàºÕ  ¹ 8.30 ¹.)

ที่สถาบันโยคะวิชาการ 201 ซ.รามคำแหง36/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. คาลงทะเบียน 750 บาท (มีอาหารกลางวันจัดเตรียมให) สนใจโทร.สอบถามรายละเอียดไดที่สถาบันโยคะวิชาการ 02-7322016-7 และ 081-4017744

â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ³ Ëͨ´ËÁÒÂà赯 ¾ Ø · ¸·ÒÊ

ฟรี ไมมีคาใชจาย รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค ทุกเย็นวันพุธ และ พฤหัส เวลา 17.00 – 18.30 น. และวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน

â¤ÐÈÙ ¹  » ¯Ô º Ñ µ Ô ¸ ÃÃÁ ¾Õ ਠ´Õ ä «¹ ³ ÈÙ ¹  » ¯Ô º Ñ µ Ô ¸ ÃÃÁ ¾Õ ਠ´Õ ä «¹

(บางแวก/จรัญสนิทวงศ 13) เดือนละ 2 ครั้ง ในวันอังคาร เวลา 10.30-12.00 น. (มีเฉพาะบางอังคารโดยสามารถสอบถามวันที่มีสอนไดที่ สถาบันโยคะวิชาการ 02-7322016-17 และ 081-4017744) คาใชจาย : รวมสมทบคาใชจายดวยการบริจาค

3

ปฏิทินกิจกรรม


บทกวี

ÊÒÃѵ¶Ð

¡Ñ º º Ò § à Ã×่ Í § ã ¹ ¤ Ç Ò Á ¨ ÃÔ § Á Ñ ¹ ¡็ à » š ¹ ¢ Í § Á Ñ ¹ Í Â Ù ‹ Í Â ‹ Ò§¹Ñ ้ ¹ ᵋ à Á × ่ Í ¤Ç ÒÁ ¤Ò´ËÇÑ §à ¢ Œ ÒË้ Ó Ë Ñ ่ ¹ ·Óã ËŒ ¤ÇÒÁ à » š ¹ ¨Ã Ô § Ë Í Á Ë Ç Ò ¹ ¹Œ Í Â ¡ Ç‹ Ò ·Õ่ ¤Ô ´ . . จิตฏาร

4


¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

ÊÒÃѵ¶Ð

·‹Òâ¤зÕ่ÊÓ¤ÑÞ·Õ่ÊØ´ : ·‹Ò´Í¡ºÑÇ

กวี คงภักดีพงษ

µÑ้§ËÅѧµÃ§ ¤ÅÒÂäËÅ‹ ¾Ñ¡¡ÅŒÒÁà¹×้Í á¢¹ - ¢Ò ã¹àº×้ͧµŒ¹ ¡ÒÃ㪌àºÒÐÃͧ 1/2 ¡Œ¹ ·ÓãËŒ¹Ñ่§ËÅѧµÃ§ä´Œ§‹Ò¢Ö้¹

• คอยๆ ปฏิบัติ หากรางกายและจิตใจยังไมคุนเคย ฝกพื้นฐานงายๆ ตามที่แนะนำนี้ แลวคอยเพิ่ม รายละเอียดตามความพรอมของผูฝกไปตามลำดับ • ตำราหฐโยคะระบุวา ทาอาสนะที่สำคัญที่สุดมีอยู 4 ทา ทาดอกบัว ทาสิทธะ ทาสิงโต และทาภัทระ โดยทาดอกบัวเปนทาที่คนไทยคุนเคย • หัวใจของโยคะไดแกสมาธิ • ลำดับของสมาธิ เริ่มจาก จิตที่ยังใชความคิด จิตหยุดการคิดเหลือแคการรับรู • หลังจากนั้นเกิดความเบิกบาน จนกระทั่งสงบเปน หนึ่งเดียว • จิตที่สงบเปนหนึ่งเดียวจะนำไปสู เปาหมายสูงสุด ของโยคะคือคลายความเขาใจผิด คลายความยึดมั่น ถือมั่นวากายนี้เปนเรา อาสนะบำบัดโรคไดไหม อยางไร? • อาสนะทุกทาเอื้อใหสัญญาณประสาท ทำงาน สัมพันธกับกลามเนื้อไดดีขึ้น • อาสนะทุกทาเอื้อใหตอมไรทอ ทำงานเปนปกติ • อาสนะทุกทาเอื้อตอการขับของเสียออกจากรางกาย

5

µÑ้§ÈÕÃÉеç à¡็º¤Ò§àÅ็¡¹ŒÍ ¡ÒùÑ่§ËÅѧµÃ§ª‹ÇÂãËŒ ¡ÒÃËÒÂ㨠´Óà¹Ô¹ä»Í‹ҧ»¡µÔ Çҧ෌ÒãˌʺÒÂ

• อาสนะทุกทาทำใหผูฝกมีกายที่เสถียร มีอารมณ มั่นคง• อาสนะเอื้อใหผูฝกมีศักยภาพที่จะ รักษาสมดุลจาก สิ่งที่มากระทบไมวาจะเปนเชื้อโรคจูโจมรางกายหรือ ภาวะคุกคามอารมณใหเกิดความเครียด • หัวใจของทาโยคะคือการรักษาสมดุลภายใน ทั้ง รางกายอารมณและจิตใจ • โดยสรุป อาสนะสงผลใหผูฝกเปนโรคนอยหรือ ฟนฟูจากความเจ็บปวยไดเร็วขึ้นไมไดมุงรักษาโรค หรืออาการใดเปนการเฉพาะเจาะจง • กลาวตามตำราดั้งเดิมอาสนะรักษาโรคได เพียงโรคเดียว คือโรคอวิชชาเคลือบบังจิตไมใหเห็น ความจริงของชีวิต

อางอิงจากตำราโยคะสูตร โดยปตัญชลี พ.ศ. 200 หฐประทีปกา โดยสวาตมาราม พ.ศ. 1900 อาสนะ โดยสวามีกุวัลยนันท พ.ศ. 2476 โยคะบำบัด โดย สวามีกุวัลยนันท พ.ศ.2506


ÊÒÃѵ¶Ð

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

â¤ÐÇÑ ¹ ½¹µ¡ ยล (ธรรม) ชาติ

"เมื่อตนปนี้มีคนมาขอใหชวยสอนโยคะแกพี่สาวเคา แจงวาเปนหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท อาการ ปวดราวลงขาตลอดเวลา เราจึงขออาสาเดินทางไปหา ผูฝกเอง ไดพูดคุยกับพี่บี(นามสมมุติ) เลาวามีอาการปวดขาซาย ตลอดเวลา กินยาก็ไมดีขึ้น ฉีดยาก็เอาไมอยู หมอนัด ทำMRI สัปดาหถัดไปเพื่อดูเพิ่มเติม เราจึงพูดคุยกับพี่บีวา โยคะอาสนะที่เราจะนำมาฝก กันนี้เราไมไดตั้งเปาหมายวาชวยใหโรคหาย หรือหาย ปวดจากที่เปนอยู เรามาฝกกันแบบผอนคลาย แคไหน แคนั้น ปวดเจ็บก็หยุด พี่บีก็ตกลง ในระหวางการฝกที่คอยๆ ฝกกันอยางเชื่องชา เราแอบสังเกตเปนระยะๆ พี่บีมีสีหนาที่เจ็บปวดมาก แตเหมือนฝนทนในแตละการเคลื่อนไหว จึงชวนคุย เปนพักๆ สลับการฝกตามศักยภาพและกำลัง ของพี่เคา ไดทราบวาพี่เคาเพิ่งลาออกจากการเปนครูสอนเด็ก พิเศษเนื่องจากสภาวะที่เจ็บปวยนี้เพื่อมารักษาตัว ..มีชวงนึงพี่เคาเลาพรอมน้ำตาคลอๆ กลาววา เคาก็ ทำดีมาตลอด ทำไมตองมาเกิดกับเคา เดินก็ไมคอยได เหมือนเปนภาระใหผูอื่น แวบนึง..มีความคิดขึ้นมาวา คงไมใชหมอนรอง กระดูกฯ แลวละ มันนาจะมีอะไรมากกวานั้น โดยสังเกตจากอาการ..ทาทาง และประสาทสัมผัส ที่ไดกลิ่น แตไมกลาถามตรงๆไดเพียงพูดคุยใหกำลังใจ พี่บี ชวนใหเห็นถึงความดีที่ทำมา ..ชวนใหมองกันวา สิ่งที่เกิดขึ้นเราจำเปนตองยอมรับวามันเปนขึ้นแลว ..รักษาตามกำลังที่มี

หายก็หาย..ไมหายก็ไมเปนไร เราจะอยูกับมันใหได ปวดก็ใหรับรูวาปวด เวลาที่ใชรวมกันราว 3 ชม. หลังฝนหยุดตกพี่บี บอกวาจะตั้งใจฝกเองทุกวัน พรอมยิ้มจางๆ พอกลับ ออกมาเราจึงถามกับนองชายเคาวา ถามจริงๆ ..พี่สาวเปนโรคอะไร เคยไปหาหมอกับพี่เคามั้ย? คำตอบซึ่งไมทำใหเราแปลกใจนัก "พี่ไปหาหมอเอง ตลอด และผมคิดวาเปนมะเร็ง แตพี่ไมบอกผมและนา จะระยะทายๆ แลว" เราตางพากันถอนหายใจ อยางนอยไดมีโอกาส ใหได ชวยคลายทุกขแกผูปวยบางไมมากก็นอย แมวา ทางกายจะไมไดชวยมากนัก อยางนอยไดพอแบงเบา ความทุกขในใจไดบาง และอีกแวบที่ฉุกคิด.. ศาสตรตางๆ ที่เราพากันเรียนมา จะพาเราผานในชวงสุดทายของชีวิต..ได(อยางดี) หรือไม"

6


ÊÒÃѵ¶Ð

àÃ× ่ Í §¨Ò¡à¾× ่ Í ¹

âÍ¡ÒÊ·Õ ่ « ‹ Í ¹ÍÂÙ ‹ อนัตตา

ฉันวาการสอนในแตละครั้ง ทำใหไดเรียนรูชีวิตในดานอื่นดวยเชนกัน วาหากเราพรอมที่จะปรับตัวปรับใจใหเขากับ สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เราก็จะไดพบความสุขที่ตางออกไป เหมือนเชนในวันนี้ที่ฉันเตรียมแผนการสอนใสกระเปา ไว แลวเมื่อไปถึงโรงเรียนก็พบวาเ ด็กนอยอนุบาล ที่ปกติจะตองเรียนรวมกัน 6 คน วันนี้ขาดไป 2 เพราะทางโรงเรียนจำตอง ปดหองเรียน เพื่อฆาเชื้อโรคที่กำลังระบาด และอีก 3 คน ก็ลา เพราะปวยและเพราะตองเดินทางไกล วันนี้จึงเหลือดิน เด็กชายพูดนอยวัยอนุบาล 3 เพียงคนเดียว .... ฉันรีบเดินไปทันทีเมื่อทราบเรื่องจากคุณครู และไดเห็นวาดินยืนเกาะราวบันไดรออยูแลว ครูประจำชั้นมากระซิบวาเขาเริ่มกลัวเมื่อ ไมเห็นเพื่อนๆ เหมือนอยางเคย ไปถึงตัวจึงชวนคุยวาวันนี้เราอยูกันสองคนนะ ดินโอเคไหมคับ เด็กชายดูหงอยๆ แตก็พยักหนา และระหวางที่รอเวลา และรอคุณปาแมบานถูหองที่จะใชเรียนนั่นเอง เราจึงไดคนพบหองเรียนที่แสนวิเศษ ดวยหนาหองเรียนตรงนั้นเปนสนามหญาเทียม ฉันเลยนึกสนุกชวนดินกระโดดแขงกัน บริเวณสนามหญามีลมพัดเย็นสบาย เด็กชายกระโดดไป ยิ้มไป และเริ่มหัวเราะ

7


ÊÒÃѵ¶Ð ฉันเหลือบมองนาิกาพบวาไดเวลาแลว เหลือบมองไปที่หองก็พบวาคุณปาถูหองเสร็จแลว แตหันมามองรอยยิ้มสดชื่นของนักเรียนตัวนอย ที่วันนี้ไดโอกาสดีเรียนกลางแจง แลวก็เลยคิดวาวันนี้เราเรียนกันตรงนี้ดีกวา แลววันนี้เราก็เดินลิงแขงกัน เดินปูแขงกัน แปลงรางเปนเรือบาง เครื่องบินบาง และฝกทาอาสนะตางๆ โดยเปนกระจกสะทอนเงาเลียนแบบกัน โดยที่ฉันทิ้งแผนการสอนและกระเปาอุปกรณ ที่เตรียมมาวางไวหนาหอง มีเพียงแตตัวและใจ มาเรียนรูรวมกันกับนักเรียนตัวนอยบนสนามหญา ผานไปเกือบหนึ่งชั่วโมง ทามกลางลมพัดสบาย โยคีนอยหมดแรงหลับปุยในทาปลาดาว ทาสุดทายของการฝก ตื่นมาตาแปว แทนตัววาพี่ดิน ฉันจึงชวนพี่ดินคุยวาเรียนวันนี้เปนยังไงบาง เด็กชายตอบทั้งปากและดวงตาวาวันนี้สนุก ถึงเรียนคนเดียวก็สนุกมาก และเมื่อถามตออีกวาชอบเรียนนอกหองหรือ ในหองมากกวากัน อยางไมตองสงสัย เด็กชายตอบพรอมรอยยิ้ม "ชอบเรียนนอกหอง เพราะมันสดชื่นนน..น" พี่ดินตอบอยางเบิกบานพรอมทำปากยื่นนิดๆ แลวผูใหญและเด็กที่ชอบสายลมมากกวาเครื่อง ปรับอากาศก็หัวเราะขึ้นมาพรอมกัน .... อยางคำที่เขาวาไว วาในวิกฤติมักมีโอกาสซอนอยู และหากเราปรับตัวปรับใจได ในทุกโอกาสนั้นก็มักจะมีความสุขซอนไวเสมอ อยูที่เรา...วาจะหามันเจอไหม

8


ÊÒÃѵ¶Ð

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í

๻ÒÅ»ÃÐÁÒ³ÊÐ´× Í คิ้วยุง

ถาตอมความทรงจำไมผิดพลาด นอกจากความรูทั่วไปเกี่ยวประเทศเนปาล วาเปน ๑ ใน ๕ ประเทศ (เนปาล, ปากีสถาน, อินเดีย, จีน และภูฏาน กรณีนี้ ฉันไมแนใจวาจะนับ เขตปกครองตนเองทิเบตดวยไดหรือไม) ที่มีอาณาเขตติดตอกับเทือกเขาหิมาลัย หนังสือเกี่ยวกับเนปาลเลมแรกที่ไดอาน นาจะเปน นมัสเตเนปาล ของ ตนกลา นัยนา ถูกตีพิมพครั้งแรก ๒๕๔๖ โดยสำนักพิมพมติชน ที่นับตั้งแตวันนั้น ปนั้น ไฟฝนที่จะไปเนปาลสักครั้งไดถูกจุดขึ้น . . ฉันอานหนังสือทองเที่ยวเนปาล ตอมาอีกหลายเลม แตผานไปหลายป จนแลวจนรอด ก็ยังไมเคยมีโอกาสไดเดินทางไปถึงเนปาลเลย จนถึงความรูจากหนังสือเนปาลเลมลาสุด "เนปาลประมาณสะดือ" ของ นิ้วกลม ซึ่งถือกำเนิดมา ๑๐ กวาปแลว นับจากการตีพิมพออกมาครั้งแรก ๒๕๔๙ นานเกือบพอๆ กับความฝนของคนเดินทาง ที่อยากไปเนปาลสักครั้งหนึ่งในชีวิตเลย : ) . . เนปาลประมาณสะดือ ของ นิ้วกลม นักโฆษณา, นักเขียน, พิธีกร และนักบรรยาย ผูมีผลงานเขียนออกมามากมายหลายปก นับเปนผลงานบันทึกการเดินทางยุคแรกๆ แตแคเปดอานคำนิยมโดย ๓ นักเขียน ศุ บุญเลี้ยง, บินหลาฯ และหนุมเมืองจันท ก็กระตุนตอมอยากอานฉันไดมากมาย เมื่อไดเริ่มตน (เปดหนังสือ) ออกเดินทางแลว ฉันใชเวลาประมาณแค ๑-๒ วันก็อานจบ นับเปนการกระทบไหลหิมาลัยที่สั้นมากๆ : )

9


ÊÒÃѵ¶Ð เนปาลประมาณสะดือ เรื่องราวของเพื่อนรัก ๓ คน ซึ่งตกลงปลงใจกันไป "เหนื่อย" ที่เนปาล เพราะเปาหมายหนึ่งในรายการทริปของ นิ้วกลม คือการตะกายขึ้นไปดูพระอาทิตยขึ้น ณ ปุนฮิลล ที่ถูกยกยองวาเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุด ฉันชอบยอหนาหนึ่งในหนา ๓๓ บทที่วาดวย คุณสมบัติของเพื่อน "หากอยากรูวา เพื่อนที่คุณคบอยู เปนเพื่อนประเภทไหน ลองชวนเขา ไปเดินบนไหล 'หิมาลัย' ดูสักครั้งสิ" เพื่อนจะทิ้งเรา เราจะทิ้งเพื่อน หรือเราจะเดินเปนเพื่อนกันไปตลอดทาง ชางเปนหัวขอที่ยั่วยวนนาพิสูจนใจยิ่งนัก : ) . . สิ่งหนึ่งที่ฉันรูสึกเสียดายเหลือเกิน สำหรับ เนปาลประมาณสะดือ ทั้งเลมมีภาพประกอบแตละตอน รวมทั้งภาพพรรณาหิมาลัย บนยอดปุนฮิลล แตทั้งหมดกลับเปนภาพขาวดำ ซึ่งตองใชจินตนาการอยางมากพอสมควร หรือแทที่จริงแลวเปนกุศโลบายของ นิ้วกลม จากที่เขาเขียนไวในหนา ๓๐๕ "ผมหลับตาลงชาๆ ในความมืด ผมนึกถึงคำกลาวของอารโนลด ทอยนบี ที่วา "เห็นนครวัด นครธม แลวตายได" แตผมอยากแนะนำใหหามใจไวสักหนอย อยาเพิ่งรีบตาย สักครั้งหนึ่งในชีวิต มนุษยนาจะไดมาเห็นหิมาลัยใกลๆ ใหเต็มตา แลวจึงคอยหลับตาลงชั่วนิรันดร" . . ถาเนปาลประมาณสะดือ ฉันไมควรจะปลอยใหเปนแคฝนสินะ

ËÁÒÂà赯 : ÀÒ¾ËÔÁÒÅÑ»ÃСͺ¨Ò¡à¾×่͹¹Ñ¡à´Ô¹·Ò§·‹Ò¹Ë¹Ö่§

เนปาลประมาณสะดือ นิ้วกลม : เขียน พิมพครั้งที่ ๗, มีนาคม ๒๕๕๙ ๓๙๒ หนา, ๒๒๙ บาท สำนักพิมพ KOOB

10


ÊÒÃѵ¶Ð

áÅË¹Ñ §

A Monster Calls ÁËÑ È ¨ÃÏ à ÃÕ Â ¡ÍÊÙ Ã

อนัตตา

การไดดูหนังดีๆ คือความโชคดีอยางหนึ่ง ในชีวิต ฉันมักบอกตัวเองอยางนี้ เวลาที่ไดดูหนังดี สักเรื่องหนึ่ง คาที่วากวาจะเปนหนังใหเราดูนั้น มันผานกระบวนการมากมาย จนนึกขอบคุณคนคิด คนสราง A Monster Calls วาดวยเรื่องราวของ เด็กผูชายคนหนึ่ง ที่ตองเผชิญกับแรงกดดันในชีวิต ไหนจะพอแมแยกทางกัน ไหนจะแมที่กำลังปวย และมีแนวโนมวาจะตองไปอยูกับคุณยายเจาระเบียบ แลวไหนจะถูกเพื่อนที่โรงเรียนรังแกอีก เด็กชายจึงไดเจอกับอสูรตนยิวในความฝน ความฝนที่หนังคอยๆ คลายปมใหเราไดเขาใจวาใน บางครั้งมันก็มีความจริงซอนไว ฉันชอบนิทานแตละเรื่องที่อสูรตนยิวเลาให เด็กชายฟง นิทานเหลานั้นตางไปจากที่เราเคยไดยิน ที่ตองจบลงแบบแฮปปเอนดิ้ง หากแตนิทานของอสูร ตนยิวนั้นมาพรอมกับความเปนไปในชีวิตจริง ตัวเดินเรื่องเหลานั้นจึงบอกเราวาไมมีใครดีไปทุกดาน ขณะเดียวกันก็ไมมีใครเลวไปหมด ทุกคนมีทั้งดานมืด และดานสวาง ในความปวยไขทางกายนั้น เราไมอาจรักษา ใหหายไดแตความปวยไขทางใจนั้น อาจหนักหนากวา และตองการการเยียวยาที่ตางกันออกไป นิทานแตละเรื่องของอสูร ที่ชวนใหเห็นความจริงของ ชีวิต จึงชวยเยียวยาจิตใจของเด็กชายและชวยคลายปม เล็กๆ ในจิตใจของคนดูบางคนไปพรอมๆ กัน

11

http://www.imdb.com/title/tt3416532/ photo: http://www.imdb.com/title/tt3416532/


ÊÒÃѵ¶Ð

ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ±µ‹Ò§æ Ê¶ÒºÑ¹Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÃ‹ÇÁʹã¨à¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ àªÔÞºÃԨҤࢌҺÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Òà´ÍÐÁÍÅŏ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ª×่ͺÑÞªÕ ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃàÅ¢ºÑÞªÕ 173-241-6858 ÊÓËÃѺ à´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ 2560 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้ ÂÍ´ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡¤ÃÙ¼ÙŒÊ͹·Õ่ÊǹâÁ¡¢¡Ãا෾ ¤ÃÙàµÂ ÇÔÅÔ¹·Ã ÇÔÀÒʾѹ¸ ¤ÃÙàºÔÏ´ ¸§ªÑ ¨ÔÃѰԵԾѹ¸ ¤ÃÙ˹Ö่§ ¡Äɳ ¿˜¡¹ŒÍ ¤ÃÙË¡ ÍÑ»ÊÃÊÔÃÔ âµ¾ÔºÙÅ ¤ÃÙູ« Çþ¨¹ ¤§¼ÒÊØ¢ à§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ ¨Ò¡µÙŒÃѺºÃÔ¨Ò¤ Ê¶ÒºÑ¹Ï ¤ÃÙ⹍µ Çþ¨¹ ÁÒà¹ÕÂÁ (ÁÒ¾ժ â¤Ð) ÃÇÁ

640 ºÒ· 300 ºÒ· 110 ºÒ· 240 ºÒ· 310 ºÒ· 640 ºÒ· 5,000 ºÒ· 7,240 ºÒ·

µÔ´µ‹ÍʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡Òà â·Ã. 02-732 2016-7 ËÃ×Í 081-401 7744 àǺ䫵 www.thaiyogainstitute.com à¿ÊºØ¤ www.facebook.com/thaiyogainstitute ** ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ÃѺ¨ØÅÊÒ÷ҧä»ÃɳՏ ÊÒÁÒö·Ó¡Òõ‹ÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ä´Œâ´Â¡ÒÃâ͹à§Ô¹à¢ŒÒàÅ¢·Õ่ºÑÞªÕ¢ŒÒ§µŒ¹ (»‚ÅÐ 250 ºÒ·) áÅÐâ»Ã´á¨Œ§¡ÅѺÁÒÂѧʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í·ÃÒº

12


สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทร. 02-732 2016-7, 081-401 7744 wanlapa.tyi@gmail.com www.thaiyogainstitute.com

Profile for apple thaiyogainstitute

saratha 03.2017  

saratha 03.2017  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded