saratha 03.2017

Page 1

photo: http://indianexpress.com/photos/lifestyle-gallery/21-ways-yoga-is-beneficial-for-you-2864944/

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

มีนาคม 2560

สารัตถะ

www.thaiyogainstitute.com


สารัตถะ ÊÒÃºÑ Þ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

3

º·¡ÇÕ

4

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ ทาโยคะที่สำคัญที่สุด : ทาดอกบัว

5

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ § โยคะวันฝนตก.. .

6

àÃ× ่ Í §¨Ò¡à¾× ่ Í ¹ โอกาสที่ซอนอยู

7

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í เนปาลประมาณสะดือ

9

áÅË¹Ñ § A Monster Calls

11

·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ

กวี คงภั ก ดี พ งษ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านติ ์ นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

กฤษณ ฟ ก น อ ย วรพจน คงผาสุ ข วั ล ลภา ณะนวล วิ ช ชุ ด า เกี ย รติ ถ นอม

ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà ชนาพร เหลื อ งระฆั ง ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ปวริ ศ า จั น ทรา วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล วิ ล ิ น ทร วิ ภ าสพั น ธ ศิ ว รั ต น หวั ง จิ ร นิ ร ั น ดร สมดุ ล ย หมั ่ น เพี ย รการ

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ

กาญจนา กาญจนากร


¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

สารัตถะ

สวัสดีมีนาคม ยางเขาเดือนที่สามแหงป ปแลวปเลาที่พันธกิจของสถาบันโยคะวิชาการยังคงมุงมั่น ที่จะทำสิ่งเดิม นั่นคือการใชโยคะเปนเครื่องมือในการพัฒนาจิต ไมวาจะเปนการผลิตบุคลากรในคอรสครู โยคะ หรืองานวิชาการ ในรูปแบบของตำรา ในการเพียรทำอยางตอเนื่องมายาวนาน 16 ป การเดินทางไมไดราบเรียบเสมอไป แตดวยความ ตั้งใจที่ไมเคยเปลี่ยน นั่นทำใหเราไมเคยหยุดเดิน

photo: http://www.cannellevanille.com/gluten-free/workshop-days-in-the-australian-blue-mountains/

เพราะเชื่อมั่นในศาสตรแหงโยคะที่วาจะชวยพัฒนาคนในทุกๆ มิติของชีวิต เราไมไดขอใหคุณเชื่อ แตเราเพียงแคอยากจะชวนคุณใหลองพิสูจนประโยคขางตนดวยตัวคุณเอง วันนี้คุณฝกโยคะหรือยัง : )

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð

â¤ÐÍÒÊ¹Ð¢Ñ ้ ¹ ¾× ้ ¹ °Ò¹à¾× ่ Í ¤ÇÒÁÊØ ¢ ÊÓËÃÑ º ¼Ù Œ à ÃÔ ่ Á µŒ ¹ ¨Ñ ´ ÇÑ ¹ ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ ·Õ ่ 12 ÁÕ ¹ Ò¤Á 2560 àÇÅÒ 9.00 – 15.00 ¹. (ŧ·ÐàºÕ  ¹ 8.30 ¹.)

ที่สถาบันโยคะวิชาการ 201 ซ.รามคำแหง36/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. คาลงทะเบียน 750 บาท (มีอาหารกลางวันจัดเตรียมให) สนใจโทร.สอบถามรายละเอียดไดที่สถาบันโยคะวิชาการ 02-7322016-7 และ 081-4017744

â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ³ Ëͨ´ËÁÒÂà赯 ¾ Ø · ¸·ÒÊ

ฟรี ไมมีคาใชจาย รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค ทุกเย็นวันพุธ และ พฤหัส เวลา 17.00 – 18.30 น. และวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน

â¤ÐÈÙ ¹  » ¯Ô º Ñ µ Ô ¸ ÃÃÁ ¾Õ ਠ´Õ ä «¹ ³ ÈÙ ¹  » ¯Ô º Ñ µ Ô ¸ ÃÃÁ ¾Õ ਠ´Õ ä «¹

(บางแวก/จรัญสนิทวงศ 13) เดือนละ 2 ครั้ง ในวันอังคาร เวลา 10.30-12.00 น. (มีเฉพาะบางอังคารโดยสามารถสอบถามวันที่มีสอนไดที่ สถาบันโยคะวิชาการ 02-7322016-17 และ 081-4017744) คาใชจาย : รวมสมทบคาใชจายดวยการบริจาค

3

ปฏิทินกิจกรรม


บทกวี

ÊÒÃѵ¶Ð

¡Ñ º º Ò § à Ã×่ Í § ã ¹ ¤ Ç Ò Á ¨ ÃÔ § Á Ñ ¹ ¡็ à » š ¹ ¢ Í § Á Ñ ¹ Í Â Ù ‹ Í Â ‹ Ò§¹Ñ ้ ¹ ᵋ à Á × ่ Í ¤Ç ÒÁ ¤Ò´ËÇÑ §à ¢ Œ ÒË้ Ó Ë Ñ ่ ¹ ·Óã ËŒ ¤ÇÒÁ à » š ¹ ¨Ã Ô § Ë Í Á Ë Ç Ò ¹ ¹Œ Í Â ¡ Ç‹ Ò ·Õ่ ¤Ô ´ . . จิตฏาร

4


¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

ÊÒÃѵ¶Ð

·‹Òâ¤зÕ่ÊÓ¤ÑÞ·Õ่ÊØ´ : ·‹Ò´Í¡ºÑÇ

กวี คงภักดีพงษ

µÑ้§ËÅѧµÃ§ ¤ÅÒÂäËÅ‹ ¾Ñ¡¡ÅŒÒÁà¹×้Í á¢¹ - ¢Ò ã¹àº×้ͧµŒ¹ ¡ÒÃ㪌àºÒÐÃͧ 1/2 ¡Œ¹ ·ÓãËŒ¹Ñ่§ËÅѧµÃ§ä´Œ§‹Ò¢Ö้¹

• คอยๆ ปฏิบัติ หากรางกายและจิตใจยังไมคุนเคย ฝกพื้นฐานงายๆ ตามที่แนะนำนี้ แลวคอยเพิ่ม รายละเอียดตามความพรอมของผูฝกไปตามลำดับ • ตำราหฐโยคะระบุวา ทาอาสนะที่สำคัญที่สุดมีอยู 4 ทา ทาดอกบัว ทาสิทธะ ทาสิงโต และทาภัทระ โดยทาดอกบัวเปนทาที่คนไทยคุนเคย • หัวใจของโยคะไดแกสมาธิ • ลำดับของสมาธิ เริ่มจาก จิตที่ยังใชความคิด จิตหยุดการคิดเหลือแคการรับรู • หลังจากนั้นเกิดความเบิกบาน จนกระทั่งสงบเปน หนึ่งเดียว • จิตที่สงบเปนหนึ่งเดียวจะนำไปสู เปาหมายสูงสุด ของโยคะคือคลายความเขาใจผิด คลายความยึดมั่น ถือมั่นวากายนี้เปนเรา อาสนะบำบัดโรคไดไหม อยางไร? • อาสนะทุกทาเอื้อใหสัญญาณประสาท ทำงาน สัมพันธกับกลามเนื้อไดดีขึ้น • อาสนะทุกทาเอื้อใหตอมไรทอ ทำงานเปนปกติ • อาสนะทุกทาเอื้อตอการขับของเสียออกจากรางกาย

5

µÑ้§ÈÕÃÉеç à¡็º¤Ò§àÅ็¡¹ŒÍ ¡ÒùÑ่§ËÅѧµÃ§ª‹ÇÂãËŒ ¡ÒÃËÒÂ㨠´Óà¹Ô¹ä»Í‹ҧ»¡µÔ Çҧ෌ÒãˌʺÒÂ

• อาสนะทุกทาทำใหผูฝกมีกายที่เสถียร มีอารมณ มั่นคง• อาสนะเอื้อใหผูฝกมีศักยภาพที่จะ รักษาสมดุลจาก สิ่งที่มากระทบไมวาจะเปนเชื้อโรคจูโจมรางกายหรือ ภาวะคุกคามอารมณใหเกิดความเครียด • หัวใจของทาโยคะคือการรักษาสมดุลภายใน ทั้ง รางกายอารมณและจิตใจ • โดยสรุป อาสนะสงผลใหผูฝกเปนโรคนอยหรือ ฟนฟูจากความเจ็บปวยไดเร็วขึ้นไมไดมุงรักษาโรค หรืออาการใดเปนการเฉพาะเจาะจง • กลาวตามตำราดั้งเดิมอาสนะรักษาโรคได เพียงโรคเดียว คือโรคอวิชชาเคลือบบังจิตไมใหเห็น ความจริงของชีวิต

อางอิงจากตำราโยคะสูตร โดยปตัญชลี พ.ศ. 200 หฐประทีปกา โดยสวาตมาราม พ.ศ. 1900 อาสนะ โดยสวามีกุวัลยนันท พ.ศ. 2476 โยคะบำบัด โดย สวามีกุวัลยนันท พ.ศ.2506


ÊÒÃѵ¶Ð

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

â¤ÐÇÑ ¹ ½¹µ¡ ยล (ธรรม) ชาติ

"เมื่อตนปนี้มีคนมาขอใหชวยสอนโยคะแกพี่สาวเคา แจงวาเปนหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท อาการ ปวดราวลงขาตลอดเวลา เราจึงขออาสาเดินทางไปหา ผูฝกเอง ไดพูดคุยกับพี่บี(นามสมมุติ) เลาวามีอาการปวดขาซาย ตลอดเวลา กินยาก็ไมดีขึ้น ฉีดยาก็เอาไมอยู หมอนัด ทำMRI สัปดาหถัดไปเพื่อดูเพิ่มเติม เราจึงพูดคุยกับพี่บีวา โยคะอาสนะที่เราจะนำมาฝก กันนี้เราไมไดตั้งเปาหมายวาชวยใหโรคหาย หรือหาย ปวดจากที่เปนอยู เรามาฝกกันแบบผอนคลาย แคไหน แคนั้น ปวดเจ็บก็หยุด พี่บีก็ตกลง ในระหวางการฝกที่คอยๆ ฝกกันอยางเชื่องชา เราแอบสังเกตเปนระยะๆ พี่บีมีสีหนาที่เจ็บปวดมาก แตเหมือนฝนทนในแตละการเคลื่อนไหว จึงชวนคุย เปนพักๆ สลับการฝกตามศักยภาพและกำลัง ของพี่เคา ไดทราบวาพี่เคาเพิ่งลาออกจากการเปนครูสอนเด็ก พิเศษเนื่องจากสภาวะที่เจ็บปวยนี้เพื่อมารักษาตัว ..มีชวงนึงพี่เคาเลาพรอมน้ำตาคลอๆ กลาววา เคาก็ ทำดีมาตลอด ทำไมตองมาเกิดกับเคา เดินก็ไมคอยได เหมือนเปนภาระใหผูอื่น แวบนึง..มีความคิดขึ้นมาวา คงไมใชหมอนรอง กระดูกฯ แลวละ มันนาจะมีอะไรมากกวานั้น โดยสังเกตจากอาการ..ทาทาง และประสาทสัมผัส ที่ไดกลิ่น แตไมกลาถามตรงๆไดเพียงพูดคุยใหกำลังใจ พี่บี ชวนใหเห็นถึงความดีที่ทำมา ..ชวนใหมองกันวา สิ่งที่เกิดขึ้นเราจำเปนตองยอมรับวามันเปนขึ้นแลว ..รักษาตามกำลังที่มี

หายก็หาย..ไมหายก็ไมเปนไร เราจะอยูกับมันใหได ปวดก็ใหรับรูวาปวด เวลาที่ใชรวมกันราว 3 ชม. หลังฝนหยุดตกพี่บี บอกวาจะตั้งใจฝกเองทุกวัน พรอมยิ้มจางๆ พอกลับ ออกมาเราจึงถามกับนองชายเคาวา ถามจริงๆ ..พี่สาวเปนโรคอะไร เคยไปหาหมอกับพี่เคามั้ย? คำตอบซึ่งไมทำใหเราแปลกใจนัก "พี่ไปหาหมอเอง ตลอด และผมคิดวาเปนมะเร็ง แตพี่ไมบอกผมและนา จะระยะทายๆ แลว" เราตางพากันถอนหายใจ อยางนอยไดมีโอกาส ใหได ชวยคลายทุกขแกผูปวยบางไมมากก็นอย แมวา ทางกายจะไมไดชวยมากนัก อยางนอยไดพอแบงเบา ความทุกขในใจไดบาง และอีกแวบที่ฉุกคิด.. ศาสตรตางๆ ที่เราพากันเรียนมา จะพาเราผานในชวงสุดทายของชีวิต..ได(อยางดี) หรือไม"

6


ÊÒÃѵ¶Ð

àÃ× ่ Í §¨Ò¡à¾× ่ Í ¹

âÍ¡ÒÊ·Õ ่ « ‹ Í ¹ÍÂÙ ‹ อนัตตา

ฉันวาการสอนในแตละครั้ง ทำใหไดเรียนรูชีวิตในดานอื่นดวยเชนกัน วาหากเราพรอมที่จะปรับตัวปรับใจใหเขากับ สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เราก็จะไดพบความสุขที่ตางออกไป เหมือนเชนในวันนี้ที่ฉันเตรียมแผนการสอนใสกระเปา ไว แลวเมื่อไปถึงโรงเรียนก็พบวาเ ด็กนอยอนุบาล ที่ปกติจะตองเรียนรวมกัน 6 คน วันนี้ขาดไป 2 เพราะทางโรงเรียนจำตอง ปดหองเรียน เพื่อฆาเชื้อโรคที่กำลังระบาด และอีก 3 คน ก็ลา เพราะปวยและเพราะตองเดินทางไกล วันนี้จึงเหลือดิน เด็กชายพูดนอยวัยอนุบาล 3 เพียงคนเดียว .... ฉันรีบเดินไปทันทีเมื่อทราบเรื่องจากคุณครู และไดเห็นวาดินยืนเกาะราวบันไดรออยูแลว ครูประจำชั้นมากระซิบวาเขาเริ่มกลัวเมื่อ ไมเห็นเพื่อนๆ เหมือนอยางเคย ไปถึงตัวจึงชวนคุยวาวันนี้เราอยูกันสองคนนะ ดินโอเคไหมคับ เด็กชายดูหงอยๆ แตก็พยักหนา และระหวางที่รอเวลา และรอคุณปาแมบานถูหองที่จะใชเรียนนั่นเอง เราจึงไดคนพบหองเรียนที่แสนวิเศษ ดวยหนาหองเรียนตรงนั้นเปนสนามหญาเทียม ฉันเลยนึกสนุกชวนดินกระโดดแขงกัน บริเวณสนามหญามีลมพัดเย็นสบาย เด็กชายกระโดดไป ยิ้มไป และเริ่มหัวเราะ

7


ÊÒÃѵ¶Ð ฉันเหลือบมองนาิกาพบวาไดเวลาแลว เหลือบมองไปที่หองก็พบวาคุณปาถูหองเสร็จแลว แตหันมามองรอยยิ้มสดชื่นของนักเรียนตัวนอย ที่วันนี้ไดโอกาสดีเรียนกลางแจง แลวก็เลยคิดวาวันนี้เราเรียนกันตรงนี้ดีกวา แลววันนี้เราก็เดินลิงแขงกัน เดินปูแขงกัน แปลงรางเปนเรือบาง เครื่องบินบาง และฝกทาอาสนะตางๆ โดยเปนกระจกสะทอนเงาเลียนแบบกัน โดยที่ฉันทิ้งแผนการสอนและกระเปาอุปกรณ ที่เตรียมมาวางไวหนาหอง มีเพียงแตตัวและใจ มาเรียนรูรวมกันกับนักเรียนตัวนอยบนสนามหญา ผานไปเกือบหนึ่งชั่วโมง ทามกลางลมพัดสบาย โยคีนอยหมดแรงหลับปุยในทาปลาดาว ทาสุดทายของการฝก ตื่นมาตาแปว แทนตัววาพี่ดิน ฉันจึงชวนพี่ดินคุยวาเรียนวันนี้เปนยังไงบาง เด็กชายตอบทั้งปากและดวงตาวาวันนี้สนุก ถึงเรียนคนเดียวก็สนุกมาก และเมื่อถามตออีกวาชอบเรียนนอกหองหรือ ในหองมากกวากัน อยางไมตองสงสัย เด็กชายตอบพรอมรอยยิ้ม "ชอบเรียนนอกหอง เพราะมันสดชื่นนน..น" พี่ดินตอบอยางเบิกบานพรอมทำปากยื่นนิดๆ แลวผูใหญและเด็กที่ชอบสายลมมากกวาเครื่อง ปรับอากาศก็หัวเราะขึ้นมาพรอมกัน .... อยางคำที่เขาวาไว วาในวิกฤติมักมีโอกาสซอนอยู และหากเราปรับตัวปรับใจได ในทุกโอกาสนั้นก็มักจะมีความสุขซอนไวเสมอ อยูที่เรา...วาจะหามันเจอไหม

8


ÊÒÃѵ¶Ð

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í

๻ÒÅ»ÃÐÁÒ³ÊÐ´× Í คิ้วยุง

ถาตอมความทรงจำไมผิดพลาด นอกจากความรูทั่วไปเกี่ยวประเทศเนปาล วาเปน ๑ ใน ๕ ประเทศ (เนปาล, ปากีสถาน, อินเดีย, จีน และภูฏาน กรณีนี้ ฉันไมแนใจวาจะนับ เขตปกครองตนเองทิเบตดวยไดหรือไม) ที่มีอาณาเขตติดตอกับเทือกเขาหิมาลัย หนังสือเกี่ยวกับเนปาลเลมแรกที่ไดอาน นาจะเปน นมัสเตเนปาล ของ ตนกลา นัยนา ถูกตีพิมพครั้งแรก ๒๕๔๖ โดยสำนักพิมพมติชน ที่นับตั้งแตวันนั้น ปนั้น ไฟฝนที่จะไปเนปาลสักครั้งไดถูกจุดขึ้น . . ฉันอานหนังสือทองเที่ยวเนปาล ตอมาอีกหลายเลม แตผานไปหลายป จนแลวจนรอด ก็ยังไมเคยมีโอกาสไดเดินทางไปถึงเนปาลเลย จนถึงความรูจากหนังสือเนปาลเลมลาสุด "เนปาลประมาณสะดือ" ของ นิ้วกลม ซึ่งถือกำเนิดมา ๑๐ กวาปแลว นับจากการตีพิมพออกมาครั้งแรก ๒๕๔๙ นานเกือบพอๆ กับความฝนของคนเดินทาง ที่อยากไปเนปาลสักครั้งหนึ่งในชีวิตเลย : ) . . เนปาลประมาณสะดือ ของ นิ้วกลม นักโฆษณา, นักเขียน, พิธีกร และนักบรรยาย ผูมีผลงานเขียนออกมามากมายหลายปก นับเปนผลงานบันทึกการเดินทางยุคแรกๆ แตแคเปดอานคำนิยมโดย ๓ นักเขียน ศุ บุญเลี้ยง, บินหลาฯ และหนุมเมืองจันท ก็กระตุนตอมอยากอานฉันไดมากมาย เมื่อไดเริ่มตน (เปดหนังสือ) ออกเดินทางแลว ฉันใชเวลาประมาณแค ๑-๒ วันก็อานจบ นับเปนการกระทบไหลหิมาลัยที่สั้นมากๆ : )

9


ÊÒÃѵ¶Ð เนปาลประมาณสะดือ เรื่องราวของเพื่อนรัก ๓ คน ซึ่งตกลงปลงใจกันไป "เหนื่อย" ที่เนปาล เพราะเปาหมายหนึ่งในรายการทริปของ นิ้วกลม คือการตะกายขึ้นไปดูพระอาทิตยขึ้น ณ ปุนฮิลล ที่ถูกยกยองวาเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุด ฉันชอบยอหนาหนึ่งในหนา ๓๓ บทที่วาดวย คุณสมบัติของเพื่อน "หากอยากรูวา เพื่อนที่คุณคบอยู เปนเพื่อนประเภทไหน ลองชวนเขา ไปเดินบนไหล 'หิมาลัย' ดูสักครั้งสิ" เพื่อนจะทิ้งเรา เราจะทิ้งเพื่อน หรือเราจะเดินเปนเพื่อนกันไปตลอดทาง ชางเปนหัวขอที่ยั่วยวนนาพิสูจนใจยิ่งนัก : ) . . สิ่งหนึ่งที่ฉันรูสึกเสียดายเหลือเกิน สำหรับ เนปาลประมาณสะดือ ทั้งเลมมีภาพประกอบแตละตอน รวมทั้งภาพพรรณาหิมาลัย บนยอดปุนฮิลล แตทั้งหมดกลับเปนภาพขาวดำ ซึ่งตองใชจินตนาการอยางมากพอสมควร หรือแทที่จริงแลวเปนกุศโลบายของ นิ้วกลม จากที่เขาเขียนไวในหนา ๓๐๕ "ผมหลับตาลงชาๆ ในความมืด ผมนึกถึงคำกลาวของอารโนลด ทอยนบี ที่วา "เห็นนครวัด นครธม แลวตายได" แตผมอยากแนะนำใหหามใจไวสักหนอย อยาเพิ่งรีบตาย สักครั้งหนึ่งในชีวิต มนุษยนาจะไดมาเห็นหิมาลัยใกลๆ ใหเต็มตา แลวจึงคอยหลับตาลงชั่วนิรันดร" . . ถาเนปาลประมาณสะดือ ฉันไมควรจะปลอยใหเปนแคฝนสินะ

ËÁÒÂà赯 : ÀÒ¾ËÔÁÒÅÑ»ÃСͺ¨Ò¡à¾×่͹¹Ñ¡à´Ô¹·Ò§·‹Ò¹Ë¹Ö่§

เนปาลประมาณสะดือ นิ้วกลม : เขียน พิมพครั้งที่ ๗, มีนาคม ๒๕๕๙ ๓๙๒ หนา, ๒๒๙ บาท สำนักพิมพ KOOB

10


ÊÒÃѵ¶Ð

áÅË¹Ñ §

A Monster Calls ÁËÑ È ¨Ãàà ÃÕ Â ¡ÍÊÙ Ã

อนัตตา

การไดดูหนังดีๆ คือความโชคดีอยางหนึ่ง ในชีวิต ฉันมักบอกตัวเองอยางนี้ เวลาที่ไดดูหนังดี สักเรื่องหนึ่ง คาที่วากวาจะเปนหนังใหเราดูนั้น มันผานกระบวนการมากมาย จนนึกขอบคุณคนคิด คนสราง A Monster Calls วาดวยเรื่องราวของ เด็กผูชายคนหนึ่ง ที่ตองเผชิญกับแรงกดดันในชีวิต ไหนจะพอแมแยกทางกัน ไหนจะแมที่กำลังปวย และมีแนวโนมวาจะตองไปอยูกับคุณยายเจาระเบียบ แลวไหนจะถูกเพื่อนที่โรงเรียนรังแกอีก เด็กชายจึงไดเจอกับอสูรตนยิวในความฝน ความฝนที่หนังคอยๆ คลายปมใหเราไดเขาใจวาใน บางครั้งมันก็มีความจริงซอนไว ฉันชอบนิทานแตละเรื่องที่อสูรตนยิวเลาให เด็กชายฟง นิทานเหลานั้นตางไปจากที่เราเคยไดยิน ที่ตองจบลงแบบแฮปปเอนดิ้ง หากแตนิทานของอสูร ตนยิวนั้นมาพรอมกับความเปนไปในชีวิตจริง ตัวเดินเรื่องเหลานั้นจึงบอกเราวาไมมีใครดีไปทุกดาน ขณะเดียวกันก็ไมมีใครเลวไปหมด ทุกคนมีทั้งดานมืด และดานสวาง ในความปวยไขทางกายนั้น เราไมอาจรักษา ใหหายไดแตความปวยไขทางใจนั้น อาจหนักหนากวา และตองการการเยียวยาที่ตางกันออกไป นิทานแตละเรื่องของอสูร ที่ชวนใหเห็นความจริงของ ชีวิต จึงชวยเยียวยาจิตใจของเด็กชายและชวยคลายปม เล็กๆ ในจิตใจของคนดูบางคนไปพรอมๆ กัน

11

http://www.imdb.com/title/tt3416532/ photo: http://www.imdb.com/title/tt3416532/


ÊÒÃѵ¶Ð

ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ± µ‹Ò§æ Ê¶ÒºÑ¹Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÃ‹ÇÁʹã¨à¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ àªÔÞºÃԨҤࢌҺÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Òà´ÍÐÁÍÅÅ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ª×่ͺÑÞªÕ ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃàÅ¢ºÑÞªÕ 173-241-6858 ÊÓËÃѺ à´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ 2560 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้ ÂÍ´ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡¤ÃÙ¼ÙŒÊ͹·Õ่ÊǹâÁ¡¢ ¡Ãا෾ ¤ÃÙàµÂ ÇÔÅÔ¹·Ã ÇÔÀÒʾѹ¸ ¤ÃÙàºÔà ´ ¸§ªÑ ¨ÔÃѰԵԾѹ¸ ¤ÃÙ˹Ö่§ ¡Äɳ ¿˜¡¹ŒÍ ¤ÃÙË¡ ÍÑ»ÊÃÊÔÃÔ âµ¾ÔºÙÅ ¤ÃÙູ« Çþ¨¹ ¤§¼ÒÊØ¢ à§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ ¨Ò¡µÙŒÃѺºÃÔ¨Ò¤ Ê¶ÒºÑ¹Ï ¤ÃÙâ¹ µ Çþ¨¹ ÁÒà¹ÕÂÁ (ÁÒ¾ժ â¤Ð) ÃÇÁ

640 ºÒ· 300 ºÒ· 110 ºÒ· 240 ºÒ· 310 ºÒ· 640 ºÒ· 5,000 ºÒ· 7,240 ºÒ·

µÔ´µ‹ÍʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡Òà â·Ã. 02-732 2016-7 ËÃ×Í 081-401 7744 àǺ䫵 www.thaiyogainstitute.com à¿ÊºØ ¤ www.facebook.com/thaiyogainstitute ** ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ÃѺ¨ØÅÊÒ÷ҧä»ÃɳÕ ÊÒÁÒö·Ó¡Òõ‹ÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ä´Œâ´Â¡ÒÃâ͹à§Ô¹à¢ŒÒàÅ¢·Õ่ºÑÞªÕ¢ŒÒ§µŒ¹ (»‚ÅÐ 250 ºÒ·) áÅÐâ»Ã´á¨Œ§¡ÅѺÁÒÂѧʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í·ÃÒº

12


สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทร. 02-732 2016-7, 081-401 7744 wanlapa.tyi@gmail.com www.thaiyogainstitute.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.