Saratha 10.2017

Page 1

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

สารัตถะ ตุลาคม 2560

www.thaiyogainstitute.com


สารัตถะ ·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านต

ÊÒÃºÑ Þ

นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

3

ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

ªÇ¹¤Ô ´ ÇÔ ¶ Õ â ¤Ð

ไม ก ระพริ บ ตา

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ โยคะกายใจ

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

ห อ งน้ ำ ...ที ่ เ บิ ก บาน

àÃ× ่ Í §¨Ò¡à¾× ่ Í ¹

“ปลากระป อ ง”ของพ อ

8

กวี คงภั ก ดี พ งษ สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

9 11

ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ปวริ ศ า จั น ทรา วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล ศิ ว รั ต น หวั ง จิ ร นิ ร ั น ดร กฤษณ ฟ ก น อ ย

13 14

พรพรรณ อุ ด มพงษ ส ุ ข

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ กาญจนา กาญจนากร


สารัตถะ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

แมวันคืนเคลื่อนไป แตบางความรักยังเต็มเปยมอยูเสมอ ไมเสื่อมคลาย

http://magicalnaturetour.tumblr.com

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร

. . . ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจาคณะผูจัดทำจุลสารโยคะสารัตถะ

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð

â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกขกรุงเทพฯ) ฟรี ไมมีคาใชจาย (รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค) ทุกเย็นวันพุธ และ พฤหัส เวลา 17.00 – 18.30 น. และวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน

â¤ÐÊÁ´Ø Å

สถานที่ : สถาบันโยคะวิชาการ ซ.รามคำแหง 36/1 รอบเชา เวลา 10.30-12.00 น. วันอังคาร พุธ พฤหัสและเสาร รอบเย็น เวลา 18.00-19.30 น. วันอังคาร คาลงทะเบียน 200 บาทตอครั้ง ซึ่งผูสนใจเรียน รบกวนแจงลวงหนาอยางนอย 1 วัน (เมื่อมีจำนวนผูเรียน 3 คนขึ้นไป จึงเปดสอน)

*สามารถสอบถามรายละเอียดทุกกิจกรรมไดที่สถาบันโยคะวิชาการ โทร 02-7322016-7 (ทุกวันอังคาร 8.30-17.00) และ 081-4017744 (ทุกวันจันทร-ศุกร 8.30-17.00)

3

ปฏิทินกิจกรรม


ÊÒÃѵ¶Ð

à¹× ้ Í ËÒ à·¤¹Ô ¤ âÂ¤Ð¾× ้ ¹ °Ò¹ ทาอาสนะ ลมหายใจ สมาธิ ตามหลักสูตรของรัฐบาลอินเดีย รูจักโยคะทั้งในนิยามความหมาย รวมทั้งเปาหมาย โยคะสูตรคืออะไร หฐโยคะคืออะไร แกนของโยคะ และ โยคะกับพุทธศาสนา

¡Ó˹´¡Òà àÊÒà · Õ ่ 18 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 8.00 10.30 13.30 15.00 17.30

-

10.00 12.30 14.30 17.00 19.30

ปฐมนิเทศ, ฝก ฝก + บรรยาย บรรยาย ฝก + บรรยาย เรียนรูทรรศนะตอชีวิต ผานกิจกรรม

ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ 19 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 8.00 10.30 13.30 15.00

-

10.00 12.30 14.30 17.00

ฝก ฝก + บรรยาย บรรยาย ฝก + บรรยาย

4


ÊÒÃѵ¶Ð

¡Ó˹´¡Òà ÇÑ ¹ àÊÒà · Õ ่ 11 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 10.00 -12.00 12.00-13.00 14.00 – 15.00 15.00-17.00 17.00-18.30 18.30 – 20.30

ปฐมนิเทศ, ฝกโยคะ อาหารกลางวัน บรรยาย ฝกโยคะ อาสนะ ลมหายใจ สมาธิ +บรรยาย อาหารเย็น กิจกรรมทรรศนะตอชีวิต

ÇÑ ¹ ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ 12 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 06.30-08.30 8.30-10.00 10.00 -12.00 12.00-13.00 14.00 – 15.00 15.00-17.00

5

ฝกโยคะ อาหารเชา ฝกโยคะ + บรรยาย อาหารกลางวัน บรรยาย ฝกโยคะ + บรรยาย เดินทางกลับ


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ÊÒÃѵ¶Ð â¤ÐáÅÐÈÒÊ¹Ò ÇÑ ¹ ÈØ ¡ à - ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ 24-26 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 แรงบันดาลใจอันหนึ่งของคุรุในสายปฏิบัติหิมาลายัน สมาธิ (สวามี รามา และสวามี เวทะ ภารตี) คือการ ไดเห็นศาสนาและสายปฏิบัติตาง ๆ เบนเขาหากัน เพราะ "สัจธรรมสูงสุด มีเพียงหนึ่งเดียวโดยมิอาจ ถูกแบงแยกได" ในวันศุกรที่ 24 ถึงวัน อาทิตยที่ 26 พฤศจิกายน 2560 นี้ ทานสวามี นิตยามุกตานันทะ สรัสวตี จะมาใหองคความรูเกี่ยวกับรากฐานของโยคะ ซึ่งมีสวนเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดกับทุก ๆ ศาสนา ซึ่งจะชวยใหผูคนเขาถึงแกนของศาสนาที่ตนเองนับถือได ลึกขึ้น รวมถึงการนำฝก "มักกะโฮ" ศาสตรแหงการปรับสมดุล "ธาตุทั้ง 5" ที่จะใหประโยชนมากมายทั้งดานรางกาย อารมณและจิตใจ โดยมีชุดการฝกที่ไมยากและซับซอนมากนัก สวามี นิตยามุกตานันทะ สรัสวตี เปนอาจารยและนักบรรยายที่โดดเดนคนหนึ่ง และมีคลังความรูที่สะสมไวในศาสตรหลายดานซึ่งครอบค ลุมถึง เทวศาสตร การศึกษา จิตวิทยา ปรัชญา การปนเซรามิค ประติมากรรม และการแพทยทางเลือก นอกจากนี้ ทานยังเปนผูเชี่ยวชาญดานโยคะสมาธิ สติปฏฐาน ปรัชญาเวทานตะ และเปนผูแตงหนังสือหายเลม สามารถเขาชมเว็ปไซตของทานไดที่ www.athayoga.info คาลงทะเบียน 3,500 บาท/ทาน (รวมคาที่พัก อาหารทุกมื้อ และคาใชหองประชุม) สำหรับผูสนใจ กรุณาติดตอ โทร 08-6448-0685, 08-1932-5413 ahymsinthailand@gmail.com หรือ Facebook : Ahymsinthailand Himalayanyoga ขอธรรมะและคุรุทั้งหลายคุมครองและอำนวยพร แดทุกๆ ทาน

6


â¤РÇÔ ¶ Õ á Ë‹ § ¤ÇÒÁµ× ่ ¹ ÃÙ Œ á ÅÐàºÔ ¡ ºÒ¹ ÇÑ ¹ ÈØ ¡ à · Õ ่ 8- ÇÑ ¹ ¨Ñ ¹ ·Ã · Õ ่ 11 ¸Ñ ¹ ÇÒ¤Á 2560 หากเพื่อน ๆ มีความสนใจในศาสตรแหงโยคะ และ ตองการนำองคความรูนี้มาใชปฏิบัติเพื่อใหเสริมสราง สุขภาพใจและกาย นี่เปนคอรสสัมมนาที่ดีที่สุดคอรส หนึ่งที่เพื่อน ๆ ไมควรพลาด เพราะอาจารยสโตมา พารคเกอร (ซึ่งเพื่อนหลาย ๆ คนอาจคุนเคยอยูแลว) จะมาถายทอดความรูจากประสบการณตรงของทาน เกี่ยวกับประโยชนมากมายที่ทานไดรับจากโยคะมากวา 40 ปทีทานไดเปนศิษยใกลชิดติดตามและเรียนรูจาก “คุรุแหงหิมาลายันโยคะสมาธิ” (สวามี รามา และสวามี เวทะภารตี) ประสบการณ ทั้งหมดถูกถายทอดลงมาในรูปแบบหนังสือ “Clearing the Path, yoga ways to clear and pleasant mind” อันเปนพื้นฐานของหัวขอสัมนาในครั้งนี้ (สามารถดูรายละเอียดและคำนิยมของหนังสือเลมนี้ไดที่ https://www.amazon.com/Clearing-Path-Present-M…/…/1940629020 พรอมกับรวมฝกภาคปฏิบัติที่รวบรวมเทคนิคตาง ๆ จากวิถีโยคะดั้งเดิมจากยุคโบราณ ไดแก หฐโยคะ ปราณยามะ การผอนคลายเชิงลึก และสมาธิ เพื่อที่จะไดรวมเรียนรูจากประสบการณการตรงไปพรอม ๆ กัน นำการฝกโดยอาจารยจอหน เซลลิงเกอร วันศุกรที่ 8- วันจันทรที่ 11 ธันวาคม 2560, ณ บานผูหวาน สามพราน คาลงทะเบียน 5,000 บาทตอคน ผูสนใจ กรุณากรอกใบลงทะเบียนที่แนบมา แลวสงกลับมาที่ ahymsinthailand@gmail.com หรือติดตอ Facebook : Ahymsinthailand Himalayanyoga โทร 08-6448-0685, 08-6755-3869, 08-1932-5413 ขอธรรมะคุมครองและจัดสรรสิ่งดี ๆ ใหกับเพื่อน ๆ ทุกคน

7


ÊÒÃѵ¶Ð

ชวนคิด ºÒ§¤ÃÑ้§... ÊÔ่§·Õ่໚¹ÍØ»ÊÃä㹡Òýƒ¡â¤ÐÍÒʹР¡ÅѺäÁ‹ãª‹Ã‹Ò§¡Ò·Õ่à¡Ã็§µÖ§ Ëҡᵋ໚¹ã¨·Õ่äÁ‹ÂÍÁÅÐÇÒ§ ¨Ò¡¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ·Õ่ÁÒ¡à¡Ô¹ä» ÁÒ¡à¡Ô¹¡Ç‹Ò·Õ่Ëҧ¡Ò¨зÓä´Œ

à¾ÃÒÐàÃҤ،¹ªÔ¹¡Ñº¡Ò÷ÓẺ¹Ñ้¹ ¡Ñº¡ÒÃ㪌ªÕÇÔµÍÂÙ‹¡Ñº¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ 㹡ŒÒÇ·Õ่Âѧä»äÁ‹¶Ö§ ÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õ่¨Ð¡ÅѺÁÒÃѺÃÙŒ¶Ö§·Ø¡¢ áÅÐÊØ¢

¨ Ò ¡ ½† Ò à ·Œ Ò Ê Í § ¢Œ Ò § ã ¹ ¢ ³ Ð ¹Õ้ ...

จิตฏาร

8


ÊÒÃѵ¶Ð

วิถีโยคะ

äÁ‹¡ÃоÃÔºµÒ ล.เลง เสียงกระดิ่งหยก (ไมใชมังกรบิน)

บัดเดี๋ยวนี้ ผูคนทั้งหลายตั้งหนา-ตั้งตา กมหนา-กมตา จองหนาจอโทรศัพทมือถือกันแบบไมยอมละสายตา เมื่อครั้งที่เลงยังไมมี smart phone เปนของตัวเอง ก็ไมเขาใจวา คนเราจะติดอก-ติดใจกับการเลนโทรศัพท อะไรกันขนาดนี้ แตพอมีวาสนาไดเปนเจาของ มือถือ-หัว octa (หมายถึงมีหัวเชื่อมตอกับระบบ internet ถึง 8 หัว ซึ่งจะเร็วกวา มีแค 2 หัว อันนี้ก็ฟงมาจากคนขาย อยาเพิ่งเอาถูก-เอาผิด กับมนุษยปา เรื่องเทคโนโลยี-ปาชามาก บอกเลย) จึงเขาอก-เขาใจชาวบานที่จมจอมกับของเลนในมือ เพราะขนาด low tech อยางนี้ยังจมเขาไปครั้งละเปน ครึ่งชั่วโมง แลวพวก มนุษย high tech จะจมลง ไปทีละ 2-3 ชั่วโมง เปนเรื่องธรรมดา

9

แตที่ไมธรรมดานี่คือตาจะพังไหมนะ! วากันวาแสง ที่เราไดรับจากการจองหนาจอมือถือนานๆ ทำใหจอ ประสาทตาเสื่อม นอนไมหลับ สมาธิสั้น ฯลฯ สรุป-ไมมีอะไรดีเลยใชไหม...ถาไมใหเลนมือถือ จะใหทำอะไร... ก็มันติดสุขจากการเสพ-ทางตา แลวสมองก็จดจำไปเรียบรอยแลววา ควักมือถือออก จากกระเปา – เชื่อมตอ internet – เชื่อมโลกไว ในมือเรา – เสพขอมูลขาวสาร มาสนองจิตใหผลิตความสุข – เสพติดความสุข ไปจนยากจะถอนตัวแลว ในชวงเวลานี้เราลืมกาย-ใจ ของเรา จิตกระเดงหลุดออกไปจากราง จมลงไปใน เรื่องราวที่เสพแลวเรียบรอย ดูเหมือนการจดจอ กับหนาจอ มือถือมันก็มีสมาธิดีนะ แตมันจะเปน สมาธิ “ที่ดี” หรือเปลา ทำนานๆ ไปแลวจิตมีกำลัง


ÊÒÃѵ¶Ð มากขึ้น สงบ วองไว ทำงานไดดีขึ้นรึเปลา หรือวาเปนสมาธิที่ทำรายดวงตา กลามเนื้อตนคอ เบียดเบียนจำนวนชั่วโมง และคุณภาพการนอน ลองสังเกตดูวาเลนโทรศัพทมือถือกอนนอนแลว กวาจะหลับได-ใชเวลานานไหม นอนหลับสนิทไหม ตื่นขึ้นมาสดชื่นดีไหม เชาแลวยังอยากจะเปนบังอรเอาแตนอนรึเปลา หากมีปญหาเรื่องการนอน-การตื่น ชวนใหลองฝก “ตราฏกะ” การฝกเพงจองวัตถุที่เลือกไว โดยไม กระพริบตา เราจะกระพริบตาเมื่อน้ำตาไหลหรือ ทนไมไหว เริ่มตนใหฝกที่ 1 นาที เวลาฝกให ผอนคลายใหมากที่สุด เพราะถาเกร็งมากๆ จะเครียด ในที่นี้เราคงไมไดลงรายละเอียดขั้นตอน การฝก เพราะไปเปดหนังสือ หรือ google เอาได เพียงแตมาเลาเรื่องที่หลายทานอาจลืมๆ ไปแลว เพราะไปเนนฝกอาสนะ มากกวา Satkriya –การชำระลาง ตราฏกะ-ลางตา ลางใจ น้ำตาชำระสิ่งสกปรก ที่ตกคางในดวงตา สวนการลางใจนั้นเกิดจาก จิตที่นิ่ง (เวลาดวงตาอยูนิ่งๆ – จิตจะนิ่งตามไปดวย ดวงตาเปนหนาตางของดวงใจ) จิตมีปกติ เสพอารมณ หรือเรื่องราวที่มันจดจออยู เมื่อไมมีอารมณปจจุบัน ในเสพ จิตเลยไปเสพอารมณเกาๆ ที่สะสมไว ปญหาหรือเรื่องเกาๆ ที่ถูกกดทับไวอาจผุดขึ้นมา จึงเรียกวา เปนการลางใจ แตบางที “ของเกา” มันออกมาเร็วเกินไป มันกระแทกจนจิตอาจรับไมไหว ตำราแนะนำวา ใหมีครูโยคะผูเชี่ยวชาญอยูดวย จะดีกวา (ในกรณีที่ตองการฝกอยางจริงจัง) การจองไมกระพริบตา ชวยให 1 ดวงตาสดใส 2 ปรับสมดุลระบบประสาท ลดความตึงเครียด ความวิตกกังวล อาการตื่นเตนเกินเหตุ ซึมเศรา นอนไมหลับ พัฒนาความจำ การจดจอ เพิ่มพลังจิต-พลังใจ ใชเตรียมฝกสมาธิ แลวจะจองอะไรกันดี – มือถือ จองนานๆ ไมดี แนๆ ตำราวา วัตถุแหงการจดจอที่ไมควรเลือก เชน ดวงจันทร ลูกแกวคริสตัลบอล กระจก ความมืด เพราะอาจเกิดผลลัพธที่ไมคาดคิด ยากที่จะควบคุม

–บรื้อ! ออ – จองดวงอาทิตย ก็ทำลายเนื้อเยื่อดวงตาดวย ตื่นเชามาเพื่อใหจิตแจมใส ใจเบิกบาน ลองมา จองตากับ ตนไม-ใบหญา กอนเมฆในทองฟา หรือลูก-กะ-ตา ของคนใกลตัวกันดูไหมคะ เลงวา เปนการประยุกตใชตราฏกะใหเราพัก-เปลี่ยนสายตา จากหนาจอสี่เหลี่ยมเล็กๆ – เปนวัตถุรูปทรงอื่นๆ บาง เพราะเวลาเราเปลี่ยนการมองโลกภายนอก ใชหรือไมวา เรากำลังเปลี่ยนการมองโลกภายในดวย จบแลวจา

………………………………………………………………… keyword: Trataka (concentrated gazing) Reference: Asana Pranayama Mudra Bandha, p. 510 Swami Satyananda Saraswati, Bihar School of Yoga) ____________ ภาพประกอบจาก https://pantip.com/topic/31279295 http://standardaudit.com/2017

10


¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

ÊÒÃѵ¶Ð

â¤СÒÂ㨠กวี คงภักดีพงษ

โยคะสมาธิ

ยุคใหม (ก) โยคะกายใจ modern psycho-somatic yoga

ตำราโยคะโบราณมีมากวา 2300 ป อธิบายวาโยคะ คือสมาธิ อันหมายถึงจิตที่นิ่งสงบ ปราศจากการ ปรุงแตงใดๆ สวนทุกวันนี้ที่เราเห็นฝกกันโดยทั่วไปนั้น คือโยคะยุคใหม ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท โยคะเนนทา อาสนะ ซึ่งคนนิยมมาก เพราะดูนาประทับใจ ทั้งทา ตางๆ และคนฝกที่รูปรางดีๆ กันทั้งนั้น โยคะอีก ประเภทคือโยคะกายใจ เนนสุขภาพองครวมของผูฝก คือสงเสริมทั้งรางกาย จิตใจ จริยธรรม และปญญา โยคะยุคใหมทั้ง 2 แนวไดรับการพัฒนาขึ้นในชวง ทศวรรษ 2470-2500 ผูเขียนจะขอพูดเฉพาะโยคะ กายใจเพราะรูจักอยูแนวเดียว โยคะกายใจเกิดขึ้นจากสถาบันไกวัลยธรรมที่รัฐ มหาราษฎรไดรับทุนจากรัฐบาลอินเดียเพื่อวิจัยภูมิ ปญญาโยคะโบราณพบวาการฝกโยคะตามตำราดั้งเดิม ใหประโยชนอยางมากกับผูฝกทั้งดานกายและใจ จาก การศึกษาสรุปวาแกนของโยคะนี้คือภาวะธำรงดุล homeostasis กลาวคือ ระบบประสาทกับกลามเนื้อ ทำงานรวมกันไดดีขึ้น ภาวะอารมณมีความเสถียรขึ้น ระบบประสาทอัตโนมัติทั้งดานตื่นตัว และดาน ผอนคลาย มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอมไรทอทำงาน ไดเปนปกติ ฯลฯ เมื่อร ะบบทั้งหลายมีประสิทธิภาพ

11

ยุคใหม (ข) โยคะทาอาสนะ modern postural yoga

และประสานกันไดดี ผูฝกก็มีความสมดุล มีความ เปนปกติ เปนผูไมมีโรคหรือที่ตำราใชคำวา อโรคยา ชาวตะวันตกเรียกโยคะแนวนี้วาโยคะกายใจตาม คุณลักษณะของศาสตรนี้นั่นเอง โยคีหรือโยคินีผูสนใจโยคะกายใจจะตองฝกอะไร ตำรา ระบุวาใหปรับชีวิตตนตามตามวิถีโยคะ เริ่มจาก (1) การมีศีล 5 (ซึ่งคลายของศาสนาพุทธเลย) ( 2) มีวินัย (3) มีการฝกทาโยคะ ซึ่งคนสวนใหญสนใจ เปนพิเศษ พอพูดถึงทาอาสนะ อยากชวนผูอานพิจารณาวิธีฝกที่ ระบุในตำราโบราณ การฝกทาโยคะกายใจนั้นไมใช การฝกทาโยคะเพื่อออกกำลังกาย วิธีการฝกจึงไมได ใชแรงมาก ตรงกันขามเลย หลักการฝกคือ ก) คอยๆ เขาสูทาโยคะโดยใชแรงใหนอยที่สุด ข) อยูในทาอยางมีความสุข มีความสบาย คือ พอเหมาะพอดีกับศักยภาพของรางกาย (ซึ่งแตละคนไม เหมือนกัน) ค) เมื่อจัดรางกายอยูในทาแลว ใหอยูนิ่งๆ สักครูหนึ่ง เราจะอยูไดนานราว 15 วินาทีถึง 10 นาที แลวแต ทาแลวแตคน พึงสังเกตวาผูเริ่มฝกจะอยูในทา


ÊÒÃѵ¶Ð ไดไมนานเพราะจิตไมนิ่ง จิตจะฟุงออกไป หรือในทาง กลับกันเลยก็คือเผลอหลับ ง) ระหวางนี้ สิ่งที่ผูฝกควรทำคือ นำจิตมาสังเกต ความรูสึกตางๆ ภายในตนเอง เบื้องตน ผูฝกมักจะ สังเกตความรูสึกของอิริยาบถได เพราะเปนความรูสึก ที่ชัดเจน ตอมาก็สามารถสังเกตความรูสึกไดละเอียด ลงๆ ตามลำดับ

ทาศพ

ทาจรเข

ทาดอกบัว

ทาภูเขา

ผูอานลองฝกทาที่แนะนำทั้ง 4 ทาที่ยกตัวอยางมา ตามวิธีที่อธิบายขางตนไดเลย สำหรับผูมีเวลานอย ลองฝกทั้ง 4 ทารวมกัน ใชเวลาไมเกิน 10 นาที ฝกเสร็จ ชวนนั่งสงบตออีก 5 นาที ในชวง 5 นาทีสุดทายนี้ สังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการฝกทาโยคะ ตามตำราโบราณวาเปนอยางไร รางกายผอนคลาย ไดดีขึ้นไหม จิตใจสงบลงไหม ความเบียดเบียน ลดลงไหม เขาใจตนเองไดดีขึ้นไหม ผลทั้งหลาย สอดคลองกับที่โยคะกายใจระบุไวไหม กอนจากกันฉบับนี้ อยากย้ำสิ่งสำคัญในการฝกโยคะ กายใจที่ขาดไมไดเลยคือ “หมั่นสังเกต” ตนเองตลอด เวลาที่ฝก

______________________ อางอิง โยคะสูตร สถาบันไกวัลยธรรม โยคะบำบัด สวามีกุวัลยนันท สถาบันไกวัลยธรรม บันทึกเสียงการสอนอาสนะพื้นฐาน จากครูวรพจน คงผาสุข สถาบันโยคะวิชาการ

12


ÊÒÃѵ¶Ð

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

ˌͧ¹้Ó..·Õ่àºÔ¡ºÒ¹ ยล(ธรรม)ชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ ผูเขียนตองพาคุณพอไปตรวจเช็ครางกาย ที่โรงพยาบาลรัฐแหงหนึ่งตามที่หมอนัด แนนอนวา จำนวนผูปวยและสถานที่ หรือเจาหนาที่ของ โรงพยาบาล สัดสวนและกำลังบุคลากรของเจาหนา ที่รัฐยอมไมเพียงพอตอการใหบริการไมวาจะเปน การรอคิวการตรวจ รอคิวใบนัด การชำระเงินหรือ รับยาก็ตาม จึงทำใหตองรอนาน บางแหงอาจตอง ใชเวลาไปหนึ่งวันทีเดียว สิ่งเหลานี้อาจำใหผูปวยหรือญาติบางคน อาจเกิด ความไมพึงพอใจในการที่ตองรอนาน มีภาวะเครียด เกิดขึ้น เกิดปญหาการสื่อสารและแสดงอารมณ ที่ไมเหมาะสมตอเจาหนาที่จึงเกิดขึ้นไดจากเดิมมี ปญหาทุกขกายที่เขามาโรงพยาบาล กลับเพิ่มปญหา ทุกขใจเขาไปอีกหากทั้งผูปวยและเจาหนาที่ตางเขาใจ ซึ่งกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน เรามองเห็น เจาหนาที่ของรัฐที่ทำงานหนักดวยความอดทน เสียสละ ทุมเทแรงกาย ใจ เราคงลดการใชอารมณ ตอวาตอขาน หรือโพสตแงลบที่เห็นในโซเชียล ทั่วไป ทุกวันนี้ และนอกเหนือจากปญหาดานบุคลากรแลว สถานที่ อำนวยความสะดวก เชน หองสุขาแนนอนจำนวน หองบริการเหลานี้ยอมไมเพียงพอตอผูมาใช การรอ คิวที่นาน อาจยิ่งกอใหไมสบอารมณยิ่งขึ้น แตครั้งนี้ ผูเขียนกลับรูสึกแปลกใจ เมื่อผูดูแลทำความสะอาด คอยเขามาเช็ดถู ทักทายพูดคุยกับคนที่ยืนรอ จำนวนมาก ผูเขียนขอเรียกวา ปาแมนแลวกัน เพราะปาไวผม ซอยสั้น ทะมัดทะแมง พูดจาฉะฉาน น้ำเสียงดังฟงชัด และรื่นรมย ปาแมนคอยถามไถ ผูยืนรอวา “หองน้ำ หอมมั้ย ..ถาไมปาจะไดฉีดสเปรยปรับอากาศเพิ่มอีก” พอไมมีใครตอบปาแมนก็จะถามซ้ำอีก “หอมมั้ยคะ” จนพวกเราที่ยืนรอตองตอบพรอมกันวา ..หอมคะ.. แลวหันมายิ้มแยมใหกัน “หองน้ำรถเข็น ตองเขาไป ดวยนะคะ เดี๋ยวคนไขเปนลมลมขางใน”

13

“หองน้ำมีอีกฝงตรงกันขามนะ..เผื่อจะไดไมรอนนานใน นี้” นอกจากปาแมนจะชวยทำความสะอาด ดูแลความ เรียบรอยบริเวณที่ตองรับผิดชอบแลว ซึ่งบางคน อาจมองวาเปนงานที่ไมอยากทำ ดูไมมีเกียรติ เรากลับ มองเห็นวา ปาแมนมีจิตใจสูง แถมยัง มีโอกาสและไดชวยดูแล เช็ดถูจิตใจผูมาใชบริการ ใหเบิกบานขึ้น จากการที่พกความทุกขใจติดตัว มาอีกดวย ทำใหทุกคนที่เดินออกไปเต็มไปดวย รอยยิ้มทุกคน


àÃ× ่ Í §¨Ò¡à¾× ่ Í ¹

ÊÒÃѵ¶Ð

“»ÅÒ¡Ãл‰Í§” ¢Í§¾‹Í รติ จุลกะเศียน

-๑"กบ เอาปลากระปองไปกินไหม" เหมือนจะเปนคำถาม (ที่ไมตองการคำตอบ) จากพอ กบมองปลากระปอง รูปทรงโบราณ นึกไปถึงตอนเล็กๆ จำไดวา ปลากระปอง ยี่หอหนึ่งรูปทรงแบบนี้...กินเปนประจำ ปลากระปองเปนอาหารหลักของครอบครัวเรา ดวยวา ราคาถูกดี และนำมาดัดแปลงเปนอาหารไดหลายชนิด ยำปลากระปองคลุกกับขาวสวยรอนๆ, ใสขนมปง ทำแซนวิช ตมยำปลากระปอง น้ำเต็มหมอแตมีปลา กระปองอยูกระปองเดียว หรือปลากระปองเพียวๆ ในวันที่ไมมีเครื่องปรุงใหดัดแปลงได กบเหนี่ยว ปลากระปองกระปองนั้นกลับมาบาน ดูจา สภาพ กระปองและตัวพิมพบอกวัน เดือน ป หมดอายุ

นึกเดาเอาเอง พอไมตองการใหกบเอาไปกินจริงๆ หรอก ...เพียงแตพอ(ตัดใจ)ทิ้งเองไมลง -๒พอกับแมอยูทนและทนอยูดวยกันมา ๕๐ ป เกินกวา ครึ่งชีวิตของทั้งคู กบเชื่อวาทั้งสองคนตางรูและเขาใจ ขอดีขอดอยของกันและกันดี แมของเรามักจะบน ใหลูกๆ ไดยินเสมอๆ "กินของซ้ำไมได" สวนพอ ของเราจะตอง(พยายาม) กินของเกาใหหมด ถาพอแมกินขาวกัน ๒ คนตายายหรือมีลูกกินดวย อีกสักคน กับขาวจะมีประมาณ ๓ อยางตอมื้อ ดังนั้น เกือบทุกมื้อถาเปนกับขาวใหมจะตองเหลืออยางนอย ๑-๒ อยาง 14

14


ÊÒÃѵ¶Ð ดังนั้นอีกเชนกัน แมจึงตอง(ทน)กินกับขาวซ้ำ ในมื้อตอมา เพราะพอจะไมยอมเปลี่ยนเมนูจนกวา กับขาวเดิมจะหมด มิไยที่ลูกๆ จะสลับกันบอกพอ มันไมคุมกับการเสี่ยงไมสบายเอาเสียเลย กินขาวในบานนั้นยังไมเทาไหร ดวยวาจะมีแตพวกเรา พอ-แม-ลูกๆ-หลานๆ แตกินขาวนอกบานนั้น พฤติกรรมการกินของพอที่เก็บขาวทุกเม็ด กวาดกับขาวทุกจาน แมแตผักประดับจาน.....ที่คน สวนใหญ (ทำไม) ไมกิน กบเคยสงสัยและแอบถามตัวเองอยูบอยๆ ...กบควร จะอายหรือเปลา กบไมนาจะตองอาย ถาคน ๒ คนแตงงานและเริ่มตนสรางครอบครัวในวัย ๓๐ ตนๆ ทั้งคูเริ่มมีลูกคนแรกหลังแตงงานผานไป ๑ ปและ ทยอยตามมาแทบจะปเวนป ...ทั้งหมด ๗ ชีวิต... ในวัยกำลังกินกำลังนอน ในวัยเลนวัยเรียน หนุมสาว ที่เพียงรับราชการ ไมมีธุรกิจหรือกิจการสวนตัวอื่นใด ไมมีทรัพยสิน มรดก ที่ไดมาดวยสนิทสเนหาจากปู ยา ตา ยาย พอและแมตองเปนคนรูจักใชเงิน ประหยัด อดออมและมัธยัสถอยางมาก...ก็เทานั้น... -๓วันหนึ่งปลายเดือนธันวาคม หลังอาหารมื้อเย็น ที่บานพอกับแม ระหวางเก็บจาน-ชามเพื่อเตรียมลาง กบมองกับขาวที่อุนแลวอุนอีกถวยนั้นอยางชั่งใจ สีสันองคประกอบของผักและเนื้อสัตวคล้ำจนไดที่ น้ำแกงแหงเกือบจะงวดเต็มที ขอบรอบๆ ดานใน ภาชนะมีรองรอยปริมาตรเดิมตั้งแตเทใสถวยครั้งแรก พอเรียกมันวา "แกงปา" พรอมทั้งบนวา เผ็ดมาก แตมันคือ "แกงแคไก" ซึ่งกบบอกใหรานอาหาร หอกลับบาน จากงานเลี้ยงวันเกิดนองคนหนึ่ง ที่เรากินเหลือตั้งแตตนเดือน กบมอง "แกงปา" ของพอ ถือถวยขยับไปมา ชั่งใจตออีกครู กอนจะเปด ตูหยิบถวย แลวถาย "แกงปา" ใสถวยใบใหม

15

...แลวนำไปเขาตูเย็น... ถาใครพูดบอกวาพอขี้เหนียวใหไดยิน (แมอาจจะตองเจ็บตัวบาง) ..กบจะตบปากมัน... -๔แม (ชิง) จากพอและพวกเราไปแคปกวาๆ แตทำไม เหมือนชางนานนักหนา นานมากพอกับความคิดถึง ที่มีตอแม--คนบนฟา มากมายจนรูสึกเหมือนวา แมจากพวกเราไปหลายปแลว พวกเราเปนหวงพอ กันมาก ดวยวาพอเองก็เปนโรคไตเชนเดียวกับแม (เพียงแตเวลานั้นยังไมเคยวาย) โดยไดรับการดูแล และพยาบาลจากลูกชายคนเล็ก ชวงเวลาที่แมจากไปใหมๆ นั้น ใครบางคนบอกวา ระหวางคูรัก สามี-ภรรยาที่ใชชีวิตอยูดวยกันมานานๆ ถาฝายหญิงเปนฝายจากไปกอน ใหลูกหลานพึงระวัง และใหเวลากับฝายชายที่ยังมีชีวิตอยูใหมาก เพราะฝายชายจะมีความอดทนนอยกวาฝายหญิง และอาจรับไมไดกับการตองมีชีวิตอยูตอไป--ตามลำพัง แมจะเบาใจลงไปบางเมื่อเวลาผานไปพอสมควร อีกทั้งคอนขางสับสนวา พอมีอาการของโรคหัวใจ เมื่อไหร ใช--นอกจากโรคไต พอยังมีตัวแถมเปน โรคหัวใจอีกอยาง แมผลจากโรคหัวใจจะทำให พอเหนื่อยงาย (มากๆ) แตพอของพวกเราก็ยังดูอึด สมเปนชายชาติทหาร พออาจจะดูเงียบบาง หรือแอบเหงาบาง(ก็ไมรู) แตพอก็ดูเหมือนจะพยายามประคับประคองตัวเอง ยังหัวเราะได ยังปลอยมุกได ยังเบรกลูกๆ หัวทิ่มได พอยังชอบที่จะเดินทาง แมจะเปนเพียงระยะทางสั้นๆ แคจากบานของลูกหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งในหมูบานเ ดียวกัน และดูมีความอยากที่จะรับรูสิ่งใหมๆ (เสมอ) --ไมเคยเปลี่ยน สิ่งที่พอเปลี่ยนไปในสายตาพวกเรา คือชวงวันสำคัญ ในครอบครัว ในวันเกิดลูก, ในวันปใหม, ในบาง โอกาสที่พิเศษ ปกติแมมักจะมอบเงินเล็กๆ นอยๆ ใหลูกๆ แมบางครั้งเราจะปฏิเสธดวยรูวาภาระของแม ก็มีมากมาย


ÊÒÃѵ¶Ð “ผูใหญให (เงิน) ตองรับ” แมมักจะย้ำคำนี้กับลูกๆ ผิดกับพอที่ดูเหมือนไมคอยใสใจกับเรื่องพวกนี้ ก็พอ (กับแม) “ให” พวกเรามาตลอดชีวิตแลวนี่นา บานที่คุมหัวแตเล็กแตนอย คาอาหาร คาเสื้อผา คายารักษาโรค คาน้ำ คาไฟ ฯลฯ และการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสำหรับลูก ๖ คน แตเมื่อแมจากไปแลว ในวาระพิเศษครั้งหนึ่งที่กบ ไมแนใจวาเปนวันเกิดหรือไม แตกบรูสึกประหลาดใจ เมื่อพอมอบเงินเล็กๆ นอยๆ ให!!! พอซึ่งกบ (เคย) คิดวา มีความละเอียดออนนอยกวาแม...เปลี่ยนไป พอกำลังทำสิ่งที่ไมอาจเรียกวาเปนหนาที่ แตเปนกิจวัตร ที่แมเคยทำอยู --เพื่อแม --เพื่อลูก หรือที่แทแลว “ปลากระปอง” ที่พอรัก หวงแหนและไมกลาทิ้งมากที่สุด คงเปนแมที่รักของพวกเรานี่เอง กบแอบสรุปกับตัวเอง ...แมยังอยูในความทรงจำของพอเสมอ... แมกระทั่งในชวงเวลาใกลวาระสุดทายแหงชีวิตพอ ระหวางนอนพักรักษาตัวอยูในหองซีซียู ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลาฯ กบไดยินพอบอกกับลูกคนเล็กของพี่สาว “ตากำลังจะไปอยูกับยายเขาแลวนะ” วันนี้พอไปสบายและคงไดอยูรวมกับแมอีกครั้งแลว ...ไมตองหวงลูกๆ นะ เพราะพวกเรารักและคิดถึงพอแมไมมีวันตาย ไมมีวันลืม

16


ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ± µ‹Ò§æ Ê¶ÒºÑ¹Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÃ‹ÇÁʹã¨à¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ àªÔÞºÃԨҤࢌҺÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Òà´ÍÐÁÍÅÅ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ª×่ͺÑÞªÕ ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃàÅ¢ºÑÞªÕ 173-241-6858

ÊÓËÃѺà´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ 2560 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้ ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ÊǹâÁ¡¢ ¡ÃØ§à·¾Ï :¤ÃÙà¨Õ๊º ÊبԵ¯Ò ÇÔàªÕÂà ¤ÃÙá´§ ³Ñ°ÔÂÒ â¡ÊÔ¹·ÃÒ¹¹· ¤Ãٵٹ ÈÈÔÇÔÁÅ Ç§É ÊÇÑÊ´Ô์ ¤ÃÙËÁÇ ÅÑ¡É³Ò áʧÍËÒÁ ËÇÁºÃÔ¨Ò¤ÊÁ·º : ¤ÃÙËÁÙ ¡ØÅ¸Ô´Ò á«‹µÑ้§ ¤ÃÙ¼Ö้§ ¹้Ó¼Ö้§ á»Å§àÃ×͹ ÃÇÁ

375 660 940 600

ºÒ· ºÒ· ºÒ· ºÒ·

2,000 ºÒ· 500 ºÒ· 5,075 ºÒ·

਌Ò˹ŒÒ·Õ่»ÃШÓÊӹѡ§Ò¹â¤ÐÇÔªÒ¡Òà 201 «.ÃÒÁ¤Óá˧ 36/1 ºÒ§¡Ð» ¡·Á.10240 ·Ø¡ÇѹÇѹÍѧ¤Òà 8.30-17.00 ¹. ·Ò§ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈѾ· 081-401-7744 ·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã -ÈØ¡Ã 8.30-17.00 ¹. (àÊÒà -ÍҷԵ » ´·Ó¡ÒÃ) ª‹Í§·Ò§Í×่¹æ ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒöµÍºÃѺ䴌·Ñ¹·Õ ¨ÐÃÕºµÔ´µ‹Í¡ÅѺâ´ÂàÃ็Ç·Õ่ÊØ´ (àÊÒà -ÍҷԵ » ´·Ó¡ÒÃ) - Line ID : thaiyoga - Facebook : thaiyogainstitute - e-mail :thaiyogaoffice@gmail.com ** ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ÃѺ¨ØÅÊÒ÷ҧä»ÃɳÕ ÊÒÁÒö·Ó¡Òõ‹ÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ä´Œâ´Â¡ÒÃâ͹à§Ô¹à¢ŒÒ àÅ¢·Õ่ºÑÞªÕ¢ŒÒ§µŒ¹ (»‚ÅÐ 250 ºÒ·) áÅÐâ»Ã´á¨Œ§¡ÅѺÁÒÂѧʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í·ÃÒº ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤‹Ð


สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทร. 02-732 2016-7, 081-401 7744 wanlapa.tyi@gmail.com www.thaiyogainstitute.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.