__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

สารัตถะ ตุลาคม 2560

www.thaiyogainstitute.com


สารัตถะ ·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านต

ÊÒÃºÑ Þ

นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

3

ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

ªÇ¹¤Ô ´ ÇÔ ¶ Õ â ¤Ð

ไม ก ระพริ บ ตา

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ โยคะกายใจ

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

ห อ งน้ ำ ...ที ่ เ บิ ก บาน

àÃ× ่ Í §¨Ò¡à¾× ่ Í ¹

“ปลากระป อ ง”ของพ อ

8

กวี คงภั ก ดี พ งษ สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

9 11

ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ปวริ ศ า จั น ทรา วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล ศิ ว รั ต น หวั ง จิ ร นิ ร ั น ดร กฤษณ ฟ ก น อ ย

13 14

พรพรรณ อุ ด มพงษ ส ุ ข

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ กาญจนา กาญจนากร


สารัตถะ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

แมวันคืนเคลื่อนไป แตบางความรักยังเต็มเปยมอยูเสมอ ไมเสื่อมคลาย

http://magicalnaturetour.tumblr.com

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร

. . . ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจาคณะผูจัดทำจุลสารโยคะสารัตถะ

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð

â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกขกรุงเทพฯ) ฟรี ไมมีคาใชจาย (รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค) ทุกเย็นวันพุธ และ พฤหัส เวลา 17.00 – 18.30 น. และวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน

â¤ÐÊÁ´Ø Å

สถานที่ : สถาบันโยคะวิชาการ ซ.รามคำแหง 36/1 รอบเชา เวลา 10.30-12.00 น. วันอังคาร พุธ พฤหัสและเสาร รอบเย็น เวลา 18.00-19.30 น. วันอังคาร คาลงทะเบียน 200 บาทตอครั้ง ซึ่งผูสนใจเรียน รบกวนแจงลวงหนาอยางนอย 1 วัน (เมื่อมีจำนวนผูเรียน 3 คนขึ้นไป จึงเปดสอน)

*สามารถสอบถามรายละเอียดทุกกิจกรรมไดที่สถาบันโยคะวิชาการ โทร 02-7322016-7 (ทุกวันอังคาร 8.30-17.00) และ 081-4017744 (ทุกวันจันทร-ศุกร 8.30-17.00)

3

ปฏิทินกิจกรรม


ÊÒÃѵ¶Ð

à¹× ้ Í ËÒ à·¤¹Ô ¤ âÂ¤Ð¾× ้ ¹ °Ò¹ ทาอาสนะ ลมหายใจ สมาธิ ตามหลักสูตรของรัฐบาลอินเดีย รูจักโยคะทั้งในนิยามความหมาย รวมทั้งเปาหมาย โยคะสูตรคืออะไร หฐโยคะคืออะไร แกนของโยคะ และ โยคะกับพุทธศาสนา

¡Ó˹´¡Òà àÊÒÏ · Õ ่ 18 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 8.00 10.30 13.30 15.00 17.30

-

10.00 12.30 14.30 17.00 19.30

ปฐมนิเทศ, ฝก ฝก + บรรยาย บรรยาย ฝก + บรรยาย เรียนรูทรรศนะตอชีวิต ผานกิจกรรม

ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ 19 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 8.00 10.30 13.30 15.00

-

10.00 12.30 14.30 17.00

ฝก ฝก + บรรยาย บรรยาย ฝก + บรรยาย

4


ÊÒÃѵ¶Ð

¡Ó˹´¡Òà ÇÑ ¹ àÊÒÏ · Õ ่ 11 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 10.00 -12.00 12.00-13.00 14.00 – 15.00 15.00-17.00 17.00-18.30 18.30 – 20.30

ปฐมนิเทศ, ฝกโยคะ อาหารกลางวัน บรรยาย ฝกโยคะ อาสนะ ลมหายใจ สมาธิ +บรรยาย อาหารเย็น กิจกรรมทรรศนะตอชีวิต

ÇÑ ¹ ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ 12 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 06.30-08.30 8.30-10.00 10.00 -12.00 12.00-13.00 14.00 – 15.00 15.00-17.00

5

ฝกโยคะ อาหารเชา ฝกโยคะ + บรรยาย อาหารกลางวัน บรรยาย ฝกโยคะ + บรรยาย เดินทางกลับ


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ÊÒÃѵ¶Ð â¤ÐáÅÐÈÒÊ¹Ò ÇÑ ¹ ÈØ ¡ Ï - ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ 24-26 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 แรงบันดาลใจอันหนึ่งของคุรุในสายปฏิบัติหิมาลายัน สมาธิ (สวามี รามา และสวามี เวทะ ภารตี) คือการ ไดเห็นศาสนาและสายปฏิบัติตาง ๆ เบนเขาหากัน เพราะ "สัจธรรมสูงสุด มีเพียงหนึ่งเดียวโดยมิอาจ ถูกแบงแยกได" ในวันศุกรที่ 24 ถึงวัน อาทิตยที่ 26 พฤศจิกายน 2560 นี้ ทานสวามี นิตยามุกตานันทะ สรัสวตี จะมาใหองคความรูเกี่ยวกับรากฐานของโยคะ ซึ่งมีสวนเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดกับทุก ๆ ศาสนา ซึ่งจะชวยใหผูคนเขาถึงแกนของศาสนาที่ตนเองนับถือได ลึกขึ้น รวมถึงการนำฝก "มักกะโฮ" ศาสตรแหงการปรับสมดุล "ธาตุทั้ง 5" ที่จะใหประโยชนมากมายทั้งดานรางกาย อารมณและจิตใจ โดยมีชุดการฝกที่ไมยากและซับซอนมากนัก สวามี นิตยามุกตานันทะ สรัสวตี เปนอาจารยและนักบรรยายที่โดดเดนคนหนึ่ง และมีคลังความรูที่สะสมไวในศาสตรหลายดานซึ่งครอบค ลุมถึง เทวศาสตร การศึกษา จิตวิทยา ปรัชญา การปนเซรามิค ประติมากรรม และการแพทยทางเลือก นอกจากนี้ ทานยังเปนผูเชี่ยวชาญดานโยคะสมาธิ สติปฏฐาน ปรัชญาเวทานตะ และเปนผูแตงหนังสือหายเลม สามารถเขาชมเว็ปไซตของทานไดที่ www.athayoga.info คาลงทะเบียน 3,500 บาท/ทาน (รวมคาที่พัก อาหารทุกมื้อ และคาใชหองประชุม) สำหรับผูสนใจ กรุณาติดตอ โทร 08-6448-0685, 08-1932-5413 ahymsinthailand@gmail.com หรือ Facebook : Ahymsinthailand Himalayanyoga ขอธรรมะและคุรุทั้งหลายคุมครองและอำนวยพร แดทุกๆ ทาน

6


â¤РÇÔ ¶ Õ á Ë‹ § ¤ÇÒÁµ× ่ ¹ ÃÙ Œ á ÅÐàºÔ ¡ ºÒ¹ ÇÑ ¹ ÈØ ¡ Ï · Õ ่ 8- ÇÑ ¹ ¨Ñ ¹ ·Ã · Õ ่ 11 ¸Ñ ¹ ÇÒ¤Á 2560 หากเพื่อน ๆ มีความสนใจในศาสตรแหงโยคะ และ ตองการนำองคความรูนี้มาใชปฏิบัติเพื่อใหเสริมสราง สุขภาพใจและกาย นี่เปนคอรสสัมมนาที่ดีที่สุดคอรส หนึ่งที่เพื่อน ๆ ไมควรพลาด เพราะอาจารยสโตมา พารคเกอร (ซึ่งเพื่อนหลาย ๆ คนอาจคุนเคยอยูแลว) จะมาถายทอดความรูจากประสบการณตรงของทาน เกี่ยวกับประโยชนมากมายที่ทานไดรับจากโยคะมากวา 40 ปทีทานไดเปนศิษยใกลชิดติดตามและเรียนรูจาก “คุรุแหงหิมาลายันโยคะสมาธิ” (สวามี รามา และสวามี เวทะภารตี) ประสบการณ ทั้งหมดถูกถายทอดลงมาในรูปแบบหนังสือ “Clearing the Path, yoga ways to clear and pleasant mind” อันเปนพื้นฐานของหัวขอสัมนาในครั้งนี้ (สามารถดูรายละเอียดและคำนิยมของหนังสือเลมนี้ไดที่ https://www.amazon.com/Clearing-Path-Present-M…/…/1940629020 พรอมกับรวมฝกภาคปฏิบัติที่รวบรวมเทคนิคตาง ๆ จากวิถีโยคะดั้งเดิมจากยุคโบราณ ไดแก หฐโยคะ ปราณยามะ การผอนคลายเชิงลึก และสมาธิ เพื่อที่จะไดรวมเรียนรูจากประสบการณการตรงไปพรอม ๆ กัน นำการฝกโดยอาจารยจอหน เซลลิงเกอร วันศุกรที่ 8- วันจันทรที่ 11 ธันวาคม 2560, ณ บานผูหวาน สามพราน คาลงทะเบียน 5,000 บาทตอคน ผูสนใจ กรุณากรอกใบลงทะเบียนที่แนบมา แลวสงกลับมาที่ ahymsinthailand@gmail.com หรือติดตอ Facebook : Ahymsinthailand Himalayanyoga โทร 08-6448-0685, 08-6755-3869, 08-1932-5413 ขอธรรมะคุมครองและจัดสรรสิ่งดี ๆ ใหกับเพื่อน ๆ ทุกคน

7


ÊÒÃѵ¶Ð

ชวนคิด ºÒ§¤ÃÑ้§... ÊÔ่§·Õ่໚¹ÍØ»ÊÃä㹡Òýƒ¡â¤ÐÍÒʹР¡ÅѺäÁ‹ãª‹Ã‹Ò§¡Ò·Õ่à¡Ã็§µÖ§ Ëҡᵋ໚¹ã¨·Õ่äÁ‹ÂÍÁÅÐÇÒ§ ¨Ò¡¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ·Õ่ÁÒ¡à¡Ô¹ä» ÁÒ¡à¡Ô¹¡Ç‹Ò·Õ่Ëҧ¡Ò¨зÓä´Œ

à¾ÃÒÐàÃҤ،¹ªÔ¹¡Ñº¡Ò÷ÓẺ¹Ñ้¹ ¡Ñº¡ÒÃ㪌ªÕÇÔµÍÂÙ‹¡Ñº¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ 㹡ŒÒÇ·Õ่Âѧä»äÁ‹¶Ö§ ÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õ่¨Ð¡ÅѺÁÒÃѺÃÙŒ¶Ö§·Ø¡¢áÅÐÊØ¢

¨ Ò ¡ ½† Ò à ·Œ Ò Ê Í § ¢Œ Ò § ã ¹ ¢ ³ Ð ¹Õ้ ...

จิตฏาร

8


ÊÒÃѵ¶Ð

วิถีโยคะ

äÁ‹¡ÃоÃÔºµÒ ล.เลง เสียงกระดิ่งหยก (ไมใชมังกรบิน)

บัดเดี๋ยวนี้ ผูคนทั้งหลายตั้งหนา-ตั้งตา กมหนา-กมตา จองหนาจอโทรศัพทมือถือกันแบบไมยอมละสายตา เมื่อครั้งที่เลงยังไมมี smart phone เปนของตัวเอง ก็ไมเขาใจวา คนเราจะติดอก-ติดใจกับการเลนโทรศัพท อะไรกันขนาดนี้ แตพอมีวาสนาไดเปนเจาของ มือถือ-หัว octa (หมายถึงมีหัวเชื่อมตอกับระบบ internet ถึง 8 หัว ซึ่งจะเร็วกวา มีแค 2 หัว อันนี้ก็ฟงมาจากคนขาย อยาเพิ่งเอาถูก-เอาผิด กับมนุษยปา เรื่องเทคโนโลยี-ปาชามาก บอกเลย) จึงเขาอก-เขาใจชาวบานที่จมจอมกับของเลนในมือ เพราะขนาด low tech อยางนี้ยังจมเขาไปครั้งละเปน ครึ่งชั่วโมง แลวพวก มนุษย high tech จะจมลง ไปทีละ 2-3 ชั่วโมง เปนเรื่องธรรมดา

9

แตที่ไมธรรมดานี่คือตาจะพังไหมนะ! วากันวาแสง ที่เราไดรับจากการจองหนาจอมือถือนานๆ ทำใหจอ ประสาทตาเสื่อม นอนไมหลับ สมาธิสั้น ฯลฯ สรุป-ไมมีอะไรดีเลยใชไหม...ถาไมใหเลนมือถือ จะใหทำอะไร... ก็มันติดสุขจากการเสพ-ทางตา แลวสมองก็จดจำไปเรียบรอยแลววา ควักมือถือออก จากกระเปา – เชื่อมตอ internet – เชื่อมโลกไว ในมือเรา – เสพขอมูลขาวสาร มาสนองจิตใหผลิตความสุข – เสพติดความสุข ไปจนยากจะถอนตัวแลว ในชวงเวลานี้เราลืมกาย-ใจ ของเรา จิตกระเดงหลุดออกไปจากราง จมลงไปใน เรื่องราวที่เสพแลวเรียบรอย ดูเหมือนการจดจอ กับหนาจอ มือถือมันก็มีสมาธิดีนะ แตมันจะเปน สมาธิ “ที่ดี” หรือเปลา ทำนานๆ ไปแลวจิตมีกำลัง


ÊÒÃѵ¶Ð มากขึ้น สงบ วองไว ทำงานไดดีขึ้นรึเปลา หรือวาเปนสมาธิที่ทำรายดวงตา กลามเนื้อตนคอ เบียดเบียนจำนวนชั่วโมง และคุณภาพการนอน ลองสังเกตดูวาเลนโทรศัพทมือถือกอนนอนแลว กวาจะหลับได-ใชเวลานานไหม นอนหลับสนิทไหม ตื่นขึ้นมาสดชื่นดีไหม เชาแลวยังอยากจะเปนบังอรเอาแตนอนรึเปลา หากมีปญหาเรื่องการนอน-การตื่น ชวนใหลองฝก “ตราฏกะ” การฝกเพงจองวัตถุที่เลือกไว โดยไม กระพริบตา เราจะกระพริบตาเมื่อน้ำตาไหลหรือ ทนไมไหว เริ่มตนใหฝกที่ 1 นาที เวลาฝกให ผอนคลายใหมากที่สุด เพราะถาเกร็งมากๆ จะเครียด ในที่นี้เราคงไมไดลงรายละเอียดขั้นตอน การฝก เพราะไปเปดหนังสือ หรือ google เอาได เพียงแตมาเลาเรื่องที่หลายทานอาจลืมๆ ไปแลว เพราะไปเนนฝกอาสนะ มากกวา Satkriya –การชำระลาง ตราฏกะ-ลางตา ลางใจ น้ำตาชำระสิ่งสกปรก ที่ตกคางในดวงตา สวนการลางใจนั้นเกิดจาก จิตที่นิ่ง (เวลาดวงตาอยูนิ่งๆ – จิตจะนิ่งตามไปดวย ดวงตาเปนหนาตางของดวงใจ) จิตมีปกติ เสพอารมณ หรือเรื่องราวที่มันจดจออยู เมื่อไมมีอารมณปจจุบัน ในเสพ จิตเลยไปเสพอารมณเกาๆ ที่สะสมไว ปญหาหรือเรื่องเกาๆ ที่ถูกกดทับไวอาจผุดขึ้นมา จึงเรียกวา เปนการลางใจ แตบางที “ของเกา” มันออกมาเร็วเกินไป มันกระแทกจนจิตอาจรับไมไหว ตำราแนะนำวา ใหมีครูโยคะผูเชี่ยวชาญอยูดวย จะดีกวา (ในกรณีที่ตองการฝกอยางจริงจัง) การจองไมกระพริบตา ชวยให 1 ดวงตาสดใส 2 ปรับสมดุลระบบประสาท ลดความตึงเครียด ความวิตกกังวล อาการตื่นเตนเกินเหตุ ซึมเศรา นอนไมหลับ พัฒนาความจำ การจดจอ เพิ่มพลังจิต-พลังใจ ใชเตรียมฝกสมาธิ แลวจะจองอะไรกันดี – มือถือ จองนานๆ ไมดี แนๆ ตำราวา วัตถุแหงการจดจอที่ไมควรเลือก เชน ดวงจันทร ลูกแกวคริสตัลบอล กระจก ความมืด เพราะอาจเกิดผลลัพธที่ไมคาดคิด ยากที่จะควบคุม

–บรื้อ! ออ – จองดวงอาทิตย ก็ทำลายเนื้อเยื่อดวงตาดวย ตื่นเชามาเพื่อใหจิตแจมใส ใจเบิกบาน ลองมา จองตากับ ตนไม-ใบหญา กอนเมฆในทองฟา หรือลูก-กะ-ตา ของคนใกลตัวกันดูไหมคะ เลงวา เปนการประยุกตใชตราฏกะใหเราพัก-เปลี่ยนสายตา จากหนาจอสี่เหลี่ยมเล็กๆ – เปนวัตถุรูปทรงอื่นๆ บาง เพราะเวลาเราเปลี่ยนการมองโลกภายนอก ใชหรือไมวา เรากำลังเปลี่ยนการมองโลกภายในดวย จบแลวจา

………………………………………………………………… keyword: Trataka (concentrated gazing) Reference: Asana Pranayama Mudra Bandha, p. 510 Swami Satyananda Saraswati, Bihar School of Yoga) ____________ ภาพประกอบจาก https://pantip.com/topic/31279295 http://standardaudit.com/2017

10


¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

ÊÒÃѵ¶Ð

â¤СÒÂ㨠กวี คงภักดีพงษ

โยคะสมาธิ

ยุคใหม (ก) โยคะกายใจ modern psycho-somatic yoga

ตำราโยคะโบราณมีมากวา 2300 ป อธิบายวาโยคะ คือสมาธิ อันหมายถึงจิตที่นิ่งสงบ ปราศจากการ ปรุงแตงใดๆ สวนทุกวันนี้ที่เราเห็นฝกกันโดยทั่วไปนั้น คือโยคะยุคใหม ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท โยคะเนนทา อาสนะ ซึ่งคนนิยมมาก เพราะดูนาประทับใจ ทั้งทา ตางๆ และคนฝกที่รูปรางดีๆ กันทั้งนั้น โยคะอีก ประเภทคือโยคะกายใจ เนนสุขภาพองครวมของผูฝก คือสงเสริมทั้งรางกาย จิตใจ จริยธรรม และปญญา โยคะยุคใหมทั้ง 2 แนวไดรับการพัฒนาขึ้นในชวง ทศวรรษ 2470-2500 ผูเขียนจะขอพูดเฉพาะโยคะ กายใจเพราะรูจักอยูแนวเดียว โยคะกายใจเกิดขึ้นจากสถาบันไกวัลยธรรมที่รัฐ มหาราษฎรไดรับทุนจากรัฐบาลอินเดียเพื่อวิจัยภูมิ ปญญาโยคะโบราณพบวาการฝกโยคะตามตำราดั้งเดิม ใหประโยชนอยางมากกับผูฝกทั้งดานกายและใจ จาก การศึกษาสรุปวาแกนของโยคะนี้คือภาวะธำรงดุล homeostasis กลาวคือ ระบบประสาทกับกลามเนื้อ ทำงานรวมกันไดดีขึ้น ภาวะอารมณมีความเสถียรขึ้น ระบบประสาทอัตโนมัติทั้งดานตื่นตัว และดาน ผอนคลาย มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอมไรทอทำงาน ไดเปนปกติ ฯลฯ เมื่อร ะบบทั้งหลายมีประสิทธิภาพ

11

ยุคใหม (ข) โยคะทาอาสนะ modern postural yoga

และประสานกันไดดี ผูฝกก็มีความสมดุล มีความ เปนปกติ เปนผูไมมีโรคหรือที่ตำราใชคำวา อโรคยา ชาวตะวันตกเรียกโยคะแนวนี้วาโยคะกายใจตาม คุณลักษณะของศาสตรนี้นั่นเอง โยคีหรือโยคินีผูสนใจโยคะกายใจจะตองฝกอะไร ตำรา ระบุวาใหปรับชีวิตตนตามตามวิถีโยคะ เริ่มจาก (1) การมีศีล 5 (ซึ่งคลายของศาสนาพุทธเลย) ( 2) มีวินัย (3) มีการฝกทาโยคะ ซึ่งคนสวนใหญสนใจ เปนพิเศษ พอพูดถึงทาอาสนะ อยากชวนผูอานพิจารณาวิธีฝกที่ ระบุในตำราโบราณ การฝกทาโยคะกายใจนั้นไมใช การฝกทาโยคะเพื่อออกกำลังกาย วิธีการฝกจึงไมได ใชแรงมาก ตรงกันขามเลย หลักการฝกคือ ก) คอยๆ เขาสูทาโยคะโดยใชแรงใหนอยที่สุด ข) อยูในทาอยางมีความสุข มีความสบาย คือ พอเหมาะพอดีกับศักยภาพของรางกาย (ซึ่งแตละคนไม เหมือนกัน) ค) เมื่อจัดรางกายอยูในทาแลว ใหอยูนิ่งๆ สักครูหนึ่ง เราจะอยูไดนานราว 15 วินาทีถึง 10 นาที แลวแต ทาแลวแตคน พึงสังเกตวาผูเริ่มฝกจะอยูในทา


ÊÒÃѵ¶Ð ไดไมนานเพราะจิตไมนิ่ง จิตจะฟุงออกไป หรือในทาง กลับกันเลยก็คือเผลอหลับ ง) ระหวางนี้ สิ่งที่ผูฝกควรทำคือ นำจิตมาสังเกต ความรูสึกตางๆ ภายในตนเอง เบื้องตน ผูฝกมักจะ สังเกตความรูสึกของอิริยาบถได เพราะเปนความรูสึก ที่ชัดเจน ตอมาก็สามารถสังเกตความรูสึกไดละเอียด ลงๆ ตามลำดับ

ทาศพ

ทาจรเข

ทาดอกบัว

ทาภูเขา

ผูอานลองฝกทาที่แนะนำทั้ง 4 ทาที่ยกตัวอยางมา ตามวิธีที่อธิบายขางตนไดเลย สำหรับผูมีเวลานอย ลองฝกทั้ง 4 ทารวมกัน ใชเวลาไมเกิน 10 นาที ฝกเสร็จ ชวนนั่งสงบตออีก 5 นาที ในชวง 5 นาทีสุดทายนี้ สังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการฝกทาโยคะ ตามตำราโบราณวาเปนอยางไร รางกายผอนคลาย ไดดีขึ้นไหม จิตใจสงบลงไหม ความเบียดเบียน ลดลงไหม เขาใจตนเองไดดีขึ้นไหม ผลทั้งหลาย สอดคลองกับที่โยคะกายใจระบุไวไหม กอนจากกันฉบับนี้ อยากย้ำสิ่งสำคัญในการฝกโยคะ กายใจที่ขาดไมไดเลยคือ “หมั่นสังเกต” ตนเองตลอด เวลาที่ฝก

______________________ อางอิง โยคะสูตร สถาบันไกวัลยธรรม โยคะบำบัด สวามีกุวัลยนันท สถาบันไกวัลยธรรม บันทึกเสียงการสอนอาสนะพื้นฐาน จากครูวรพจน คงผาสุข สถาบันโยคะวิชาการ

12


ÊÒÃѵ¶Ð

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

ˌͧ¹้Ó..·Õ่àºÔ¡ºÒ¹ ยล(ธรรม)ชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ ผูเขียนตองพาคุณพอไปตรวจเช็ครางกาย ที่โรงพยาบาลรัฐแหงหนึ่งตามที่หมอนัด แนนอนวา จำนวนผูปวยและสถานที่ หรือเจาหนาที่ของ โรงพยาบาล สัดสวนและกำลังบุคลากรของเจาหนา ที่รัฐยอมไมเพียงพอตอการใหบริการไมวาจะเปน การรอคิวการตรวจ รอคิวใบนัด การชำระเงินหรือ รับยาก็ตาม จึงทำใหตองรอนาน บางแหงอาจตอง ใชเวลาไปหนึ่งวันทีเดียว สิ่งเหลานี้อาจำใหผูปวยหรือญาติบางคน อาจเกิด ความไมพึงพอใจในการที่ตองรอนาน มีภาวะเครียด เกิดขึ้น เกิดปญหาการสื่อสารและแสดงอารมณ ที่ไมเหมาะสมตอเจาหนาที่จึงเกิดขึ้นไดจากเดิมมี ปญหาทุกขกายที่เขามาโรงพยาบาล กลับเพิ่มปญหา ทุกขใจเขาไปอีกหากทั้งผูปวยและเจาหนาที่ตางเขาใจ ซึ่งกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน เรามองเห็น เจาหนาที่ของรัฐที่ทำงานหนักดวยความอดทน เสียสละ ทุมเทแรงกาย ใจ เราคงลดการใชอารมณ ตอวาตอขาน หรือโพสตแงลบที่เห็นในโซเชียล ทั่วไป ทุกวันนี้ และนอกเหนือจากปญหาดานบุคลากรแลว สถานที่ อำนวยความสะดวก เชน หองสุขาแนนอนจำนวน หองบริการเหลานี้ยอมไมเพียงพอตอผูมาใช การรอ คิวที่นาน อาจยิ่งกอใหไมสบอารมณยิ่งขึ้น แตครั้งนี้ ผูเขียนกลับรูสึกแปลกใจ เมื่อผูดูแลทำความสะอาด คอยเขามาเช็ดถู ทักทายพูดคุยกับคนที่ยืนรอ จำนวนมาก ผูเขียนขอเรียกวา ปาแมนแลวกัน เพราะปาไวผม ซอยสั้น ทะมัดทะแมง พูดจาฉะฉาน น้ำเสียงดังฟงชัด และรื่นรมย ปาแมนคอยถามไถ ผูยืนรอวา “หองน้ำ หอมมั้ย ..ถาไมปาจะไดฉีดสเปรยปรับอากาศเพิ่มอีก” พอไมมีใครตอบปาแมนก็จะถามซ้ำอีก “หอมมั้ยคะ” จนพวกเราที่ยืนรอตองตอบพรอมกันวา ..หอมคะ.. แลวหันมายิ้มแยมใหกัน “หองน้ำรถเข็น ตองเขาไป ดวยนะคะ เดี๋ยวคนไขเปนลมลมขางใน”

13

“หองน้ำมีอีกฝงตรงกันขามนะ..เผื่อจะไดไมรอนนานใน นี้” นอกจากปาแมนจะชวยทำความสะอาด ดูแลความ เรียบรอยบริเวณที่ตองรับผิดชอบแลว ซึ่งบางคน อาจมองวาเปนงานที่ไมอยากทำ ดูไมมีเกียรติ เรากลับ มองเห็นวา ปาแมนมีจิตใจสูง แถมยัง มีโอกาสและไดชวยดูแล เช็ดถูจิตใจผูมาใชบริการ ใหเบิกบานขึ้น จากการที่พกความทุกขใจติดตัว มาอีกดวย ทำใหทุกคนที่เดินออกไปเต็มไปดวย รอยยิ้มทุกคน


àÃ× ่ Í §¨Ò¡à¾× ่ Í ¹

ÊÒÃѵ¶Ð

“»ÅÒ¡Ãл‰Í§” ¢Í§¾‹Í รติ จุลกะเศียน

-๑"กบ เอาปลากระปองไปกินไหม" เหมือนจะเปนคำถาม (ที่ไมตองการคำตอบ) จากพอ กบมองปลากระปอง รูปทรงโบราณ นึกไปถึงตอนเล็กๆ จำไดวา ปลากระปอง ยี่หอหนึ่งรูปทรงแบบนี้...กินเปนประจำ ปลากระปองเปนอาหารหลักของครอบครัวเรา ดวยวา ราคาถูกดี และนำมาดัดแปลงเปนอาหารไดหลายชนิด ยำปลากระปองคลุกกับขาวสวยรอนๆ, ใสขนมปง ทำแซนวิช ตมยำปลากระปอง น้ำเต็มหมอแตมีปลา กระปองอยูกระปองเดียว หรือปลากระปองเพียวๆ ในวันที่ไมมีเครื่องปรุงใหดัดแปลงได กบเหนี่ยว ปลากระปองกระปองนั้นกลับมาบาน ดูจา สภาพ กระปองและตัวพิมพบอกวัน เดือน ป หมดอายุ

นึกเดาเอาเอง พอไมตองการใหกบเอาไปกินจริงๆ หรอก ...เพียงแตพอ(ตัดใจ)ทิ้งเองไมลง -๒พอกับแมอยูทนและทนอยูดวยกันมา ๕๐ ป เกินกวา ครึ่งชีวิตของทั้งคู กบเชื่อวาทั้งสองคนตางรูและเขาใจ ขอดีขอดอยของกันและกันดี แมของเรามักจะบน ใหลูกๆ ไดยินเสมอๆ "กินของซ้ำไมได" สวนพอ ของเราจะตอง(พยายาม) กินของเกาใหหมด ถาพอแมกินขาวกัน ๒ คนตายายหรือมีลูกกินดวย อีกสักคน กับขาวจะมีประมาณ ๓ อยางตอมื้อ ดังนั้น เกือบทุกมื้อถาเปนกับขาวใหมจะตองเหลืออยางนอย ๑-๒ อยาง 14

14


ÊÒÃѵ¶Ð ดังนั้นอีกเชนกัน แมจึงตอง(ทน)กินกับขาวซ้ำ ในมื้อตอมา เพราะพอจะไมยอมเปลี่ยนเมนูจนกวา กับขาวเดิมจะหมด มิไยที่ลูกๆ จะสลับกันบอกพอ มันไมคุมกับการเสี่ยงไมสบายเอาเสียเลย กินขาวในบานนั้นยังไมเทาไหร ดวยวาจะมีแตพวกเรา พอ-แม-ลูกๆ-หลานๆ แตกินขาวนอกบานนั้น พฤติกรรมการกินของพอที่เก็บขาวทุกเม็ด กวาดกับขาวทุกจาน แมแตผักประดับจาน.....ที่คน สวนใหญ (ทำไม) ไมกิน กบเคยสงสัยและแอบถามตัวเองอยูบอยๆ ...กบควร จะอายหรือเปลา กบไมนาจะตองอาย ถาคน ๒ คนแตงงานและเริ่มตนสรางครอบครัวในวัย ๓๐ ตนๆ ทั้งคูเริ่มมีลูกคนแรกหลังแตงงานผานไป ๑ ปและ ทยอยตามมาแทบจะปเวนป ...ทั้งหมด ๗ ชีวิต... ในวัยกำลังกินกำลังนอน ในวัยเลนวัยเรียน หนุมสาว ที่เพียงรับราชการ ไมมีธุรกิจหรือกิจการสวนตัวอื่นใด ไมมีทรัพยสิน มรดก ที่ไดมาดวยสนิทสเนหาจากปู ยา ตา ยาย พอและแมตองเปนคนรูจักใชเงิน ประหยัด อดออมและมัธยัสถอยางมาก...ก็เทานั้น... -๓วันหนึ่งปลายเดือนธันวาคม หลังอาหารมื้อเย็น ที่บานพอกับแม ระหวางเก็บจาน-ชามเพื่อเตรียมลาง กบมองกับขาวที่อุนแลวอุนอีกถวยนั้นอยางชั่งใจ สีสันองคประกอบของผักและเนื้อสัตวคล้ำจนไดที่ น้ำแกงแหงเกือบจะงวดเต็มที ขอบรอบๆ ดานใน ภาชนะมีรองรอยปริมาตรเดิมตั้งแตเทใสถวยครั้งแรก พอเรียกมันวา "แกงปา" พรอมทั้งบนวา เผ็ดมาก แตมันคือ "แกงแคไก" ซึ่งกบบอกใหรานอาหาร หอกลับบาน จากงานเลี้ยงวันเกิดนองคนหนึ่ง ที่เรากินเหลือตั้งแตตนเดือน กบมอง "แกงปา" ของพอ ถือถวยขยับไปมา ชั่งใจตออีกครู กอนจะเปด ตูหยิบถวย แลวถาย "แกงปา" ใสถวยใบใหม

15

...แลวนำไปเขาตูเย็น... ถาใครพูดบอกวาพอขี้เหนียวใหไดยิน (แมอาจจะตองเจ็บตัวบาง) ..กบจะตบปากมัน... -๔แม (ชิง) จากพอและพวกเราไปแคปกวาๆ แตทำไม เหมือนชางนานนักหนา นานมากพอกับความคิดถึง ที่มีตอแม--คนบนฟา มากมายจนรูสึกเหมือนวา แมจากพวกเราไปหลายปแลว พวกเราเปนหวงพอ กันมาก ดวยวาพอเองก็เปนโรคไตเชนเดียวกับแม (เพียงแตเวลานั้นยังไมเคยวาย) โดยไดรับการดูแล และพยาบาลจากลูกชายคนเล็ก ชวงเวลาที่แมจากไปใหมๆ นั้น ใครบางคนบอกวา ระหวางคูรัก สามี-ภรรยาที่ใชชีวิตอยูดวยกันมานานๆ ถาฝายหญิงเปนฝายจากไปกอน ใหลูกหลานพึงระวัง และใหเวลากับฝายชายที่ยังมีชีวิตอยูใหมาก เพราะฝายชายจะมีความอดทนนอยกวาฝายหญิง และอาจรับไมไดกับการตองมีชีวิตอยูตอไป--ตามลำพัง แมจะเบาใจลงไปบางเมื่อเวลาผานไปพอสมควร อีกทั้งคอนขางสับสนวา พอมีอาการของโรคหัวใจ เมื่อไหร ใช--นอกจากโรคไต พอยังมีตัวแถมเปน โรคหัวใจอีกอยาง แมผลจากโรคหัวใจจะทำให พอเหนื่อยงาย (มากๆ) แตพอของพวกเราก็ยังดูอึด สมเปนชายชาติทหาร พออาจจะดูเงียบบาง หรือแอบเหงาบาง(ก็ไมรู) แตพอก็ดูเหมือนจะพยายามประคับประคองตัวเอง ยังหัวเราะได ยังปลอยมุกได ยังเบรกลูกๆ หัวทิ่มได พอยังชอบที่จะเดินทาง แมจะเปนเพียงระยะทางสั้นๆ แคจากบานของลูกหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งในหมูบานเ ดียวกัน และดูมีความอยากที่จะรับรูสิ่งใหมๆ (เสมอ) --ไมเคยเปลี่ยน สิ่งที่พอเปลี่ยนไปในสายตาพวกเรา คือชวงวันสำคัญ ในครอบครัว ในวันเกิดลูก, ในวันปใหม, ในบาง โอกาสที่พิเศษ ปกติแมมักจะมอบเงินเล็กๆ นอยๆ ใหลูกๆ แมบางครั้งเราจะปฏิเสธดวยรูวาภาระของแม ก็มีมากมาย


ÊÒÃѵ¶Ð “ผูใหญให (เงิน) ตองรับ” แมมักจะย้ำคำนี้กับลูกๆ ผิดกับพอที่ดูเหมือนไมคอยใสใจกับเรื่องพวกนี้ ก็พอ (กับแม) “ให” พวกเรามาตลอดชีวิตแลวนี่นา บานที่คุมหัวแตเล็กแตนอย คาอาหาร คาเสื้อผา คายารักษาโรค คาน้ำ คาไฟ ฯลฯ และการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสำหรับลูก ๖ คน แตเมื่อแมจากไปแลว ในวาระพิเศษครั้งหนึ่งที่กบ ไมแนใจวาเปนวันเกิดหรือไม แตกบรูสึกประหลาดใจ เมื่อพอมอบเงินเล็กๆ นอยๆ ให!!! พอซึ่งกบ (เคย) คิดวา มีความละเอียดออนนอยกวาแม...เปลี่ยนไป พอกำลังทำสิ่งที่ไมอาจเรียกวาเปนหนาที่ แตเปนกิจวัตร ที่แมเคยทำอยู --เพื่อแม --เพื่อลูก หรือที่แทแลว “ปลากระปอง” ที่พอรัก หวงแหนและไมกลาทิ้งมากที่สุด คงเปนแมที่รักของพวกเรานี่เอง กบแอบสรุปกับตัวเอง ...แมยังอยูในความทรงจำของพอเสมอ... แมกระทั่งในชวงเวลาใกลวาระสุดทายแหงชีวิตพอ ระหวางนอนพักรักษาตัวอยูในหองซีซียู ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลาฯ กบไดยินพอบอกกับลูกคนเล็กของพี่สาว “ตากำลังจะไปอยูกับยายเขาแลวนะ” วันนี้พอไปสบายและคงไดอยูรวมกับแมอีกครั้งแลว ...ไมตองหวงลูกๆ นะ เพราะพวกเรารักและคิดถึงพอแมไมมีวันตาย ไมมีวันลืม

16


ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ±µ‹Ò§æ Ê¶ÒºÑ¹Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÃ‹ÇÁʹã¨à¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ àªÔÞºÃԨҤࢌҺÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Òà´ÍÐÁÍÅŏ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ª×่ͺÑÞªÕ ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃàÅ¢ºÑÞªÕ 173-241-6858

ÊÓËÃѺà´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ 2560 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้ ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ÊǹâÁ¡¢ ¡ÃØ§à·¾Ï :¤ÃÙà¨Õ๊º ÊبԵ¯Ò ÇÔàªÕÂà ¤ÃÙá´§ ³Ñ°ÔÂÒ â¡ÊÔ¹·ÃÒ¹¹· ¤Ãٵٹ ÈÈÔÇÔÁŠǧɏÊÇÑÊ´Ô์ ¤ÃÙËÁÇ ÅÑ¡É³Ò áʧÍËÒÁ ËÇÁºÃÔ¨Ò¤ÊÁ·º : ¤ÃÙËÁÙ ¡ØÅ¸Ô´Ò á«‹µÑ้§ ¤ÃÙ¼Ö้§ ¹้Ó¼Ö้§ á»Å§àÃ×͹ ÃÇÁ

375 660 940 600

ºÒ· ºÒ· ºÒ· ºÒ·

2,000 ºÒ· 500 ºÒ· 5,075 ºÒ·

਌Ò˹ŒÒ·Õ่»ÃШÓÊӹѡ§Ò¹â¤ÐÇÔªÒ¡Òà 201 «.ÃÒÁ¤Óá˧ 36/1 ºÒ§¡Ð» ¡·Á.10240 ·Ø¡ÇѹÇѹÍѧ¤Òà 8.30-17.00 ¹. ·Ò§ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈѾ· 081-401-7744 ·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã-ÈءÏ 8.30-17.00 ¹. (àÊÒÏ-ÍҷԵ »´·Ó¡ÒÃ) ª‹Í§·Ò§Í×่¹æ ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒöµÍºÃѺ䴌·Ñ¹·Õ ¨ÐÃÕºµÔ´µ‹Í¡ÅѺâ´ÂàÃ็Ç·Õ่ÊØ´ (àÊÒÏ-ÍҷԵ »´·Ó¡ÒÃ) - Line ID : thaiyoga - Facebook : thaiyogainstitute - e-mail :thaiyogaoffice@gmail.com ** ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ÃѺ¨ØÅÊÒ÷ҧä»ÃɳՏ ÊÒÁÒö·Ó¡Òõ‹ÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ä´Œâ´Â¡ÒÃâ͹à§Ô¹à¢ŒÒ àÅ¢·Õ่ºÑÞªÕ¢ŒÒ§µŒ¹ (»‚ÅÐ 250 ºÒ·) áÅÐâ»Ã´á¨Œ§¡ÅѺÁÒÂѧʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í·ÃÒº ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤‹Ð


สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทร. 02-732 2016-7, 081-401 7744 wanlapa.tyi@gmail.com www.thaiyogainstitute.com

Profile for apple thaiyogainstitute

Saratha 10.2017  

Saratha 10.2017  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded