saratha 05.2017

Page 1

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

สารัตถะ

photo: http://true-lady.ru/wellness/

พฤษภาคม 2560

www.thaiyogainstitute.com


สารัตถะ ÊÒÃºÑ Þ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

3

º·¡ÇÕ

4

ÇÔ ¶ Õ â ¤Рขาวตมผัดเพื่อนรัก

5

8

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ § กลิ่นสำคัญไฉน

10

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í ตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙

กวี คงภั ก ดี พ งษ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านติ ์ นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

กฤษณ ฟ ก น อ ย วรพจน คงผาสุ ข วั ล ลภา ณะนวล วิ ช ชุ ด า เกี ย รติ ถ นอม

ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ ชัวรกอนแชร

·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ

12

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà ชนาพร เหลื อ งระฆั ง ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ปวริ ศ า จั น ทรา วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล วิ ล ิ น ทร วิ ภ าสพั น ธ ศิ ว รั ต น หวั ง จิ ร นิ ร ั น ดร สมดุ ล ย หมั ่ น เพี ย รการ

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ

กาญจนา กาญจนากร


สารัตถะ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

photo: http://simplelionheartlife.com/what-is-minimalism/

สวัสดีพฤษภาคม เดือนที่อากาศยังคงรอนอบอาว สลับกับมีฝนตกลงมาในบางวัน อากาศแบบนี้ ชวนใหออนเพลีย และไมสบายกันไดงายมากๆเลย หากแตผูที่ดูแลสุขภาพอยางสม่ำเสมอ คงจะปรับตัวใชชีวิต อยูในอากาศแบบนี้ และผานไปไดไมยากเย็นนัก จะวาไปอากาศที่รอนขึ้นมากๆ สลับกับฝนที่ตกลงมาไมทันตั้งตัวในบางวัน ก็ไมตางอะไรกับ เรื่องราวตางๆ ที่ประดังเขามาในชีวิต อยูที่เรา...วาฝกใจมาเชนไร ใหเย็นและแข็งแกรงและพรอมจะยืดหยุน ไดดีแคไหน ซึ่งหากฝกมาไมมากพอก็อาจไมสบาย(ใจ) เอาไดงายๆ แตหากฝกมาอยางสม่ำเสมอ และตอเนื่อง มายาวนาน ก็คงประคองใจใหพนผานแตละเรื่องราวไปไดไมยากเย็นนัก

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð

â¤ÐÍÒÊ¹Ð¢Ñ ้ ¹ ¾× ้ ¹ °Ò¹à¾× ่ Í ¤ÇÒÁÊØ ¢ ÊÓËÃÑ º ¼Ù Œ à ÃÔ ่ Á µŒ ¹ ¨Ñ ´ ÇÑ ¹ ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ 28 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2560 àÇÅÒ 9.00 – 15.00 ¹. (ŧ·ÐàºÕ  ¹ 8.30 ¹.) ·Õ ่ Ê ¶ÒºÑ ¹ â¤ÐÇÔ ª Ò¡ÒÃ

201 ซ.รามคำแหง36/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. คาลงทะเบียน 750 บาท (มีอาหารกลางวันจัดเตรียมให) สนใจโทร.สอบถามรายละเอียดไดที่สถาบันโยคะวิชาการ 02-7322016-7(ทุกวันอังคาร 8.30-17.00) และ 081-4017744(ทุกวันจันทร-ศุกร 8.30-17.00) 02-7322016-7 และ 081-4017744

â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ³ Ëͨ´ËÁÒÂà赯 ¾ Ø · ¸·ÒÊ

ฟรี ไมมีคาใชจาย รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค ทุกเย็นวันพุธ และ พฤหัส เวลา 17.00 – 18.30 น. และวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน

â¤ÐÈÙ ¹  » ¯Ô º Ñ µ Ô ¸ ÃÃÁ ¾Õ ਠ´Õ ä «¹ ³ ÈÙ ¹  » ¯Ô º Ñ µ Ô ¸ ÃÃÁ ¾Õ ਠ´Õ ä «¹

(บางแวก/จรัญสนิทวงศ 13) เดือนละ 2 ครั้ง ในวันอังคาร เวลา 10.30-12.00 น. (มีเฉพาะบางอังคารโดยสามารถสอบถามวันที่มีสอนไดที่ สถาบันโยคะวิชาการ 02-7322016-17 และ 081-4017744) คาใชจาย : รวมสมทบคาใชจายดวยการบริจาค

3

ปฏิทินกิจกรรม


บทกวี

ÊÒÃѵ¶Ð

Ë Ò ¡ â  ¤ Ð ¤× Í ¹้Ó áÅÐËҧ¡Ò¤×ÍÀÒª¹Ð Ëҧ¡ÒÂᵋÅФ¹·Õµ ่ Ò‹ §¡Ñ¹ ¨Ö§à»ÃÕº䴌¡º Ñ ÀÒª¹ÐÃÙ»·Ã§·Õµ ่ Ò‹ §ä» áÅÐàÁ×Í่ àÃÒ½ƒ¡â¤ÐÍÒʹР¹Ñ¹ ่ ËÁÒ¤ÇÒÁÇ‹Ò... àÃÒ½ƒ¡â´Â¿˜§àÊÕ§Ëҧ¡Ò¢ͧàÃÒàͧ໚¹ËÅÑ¡ áÁŒÁͧ¨Ò¡ÀÒ¹͡àÃÒÍÒ¨´ÙµÒ‹ § ᵋÀÒÂ㹹ѹ ้ àÃÒ¡็ºÃèØäÇŒ«§่Ö ¹้Ó੡ઋ¹à´ÕÂǡѹ ¨Ö§Í‹Òä´Œ¡§Ñ ÇÅã¨àÅ ËÒ¡á¡ŒÇ㺹ը้ Ðᵡµ‹Ò§ä»¨Ò¡ã¤Ã à¾ÃÒжŒÒËÒ¡ÁѹºÃèعÓ้ ä´Œ Áѹ¡็Á¤ Õ ³ Ø ¤‹ÒáÅŒÇã¹µÑǢͧÁѹàͧ ¨Ö§Í‹Ò䴌´ Ö µÔ´¡ÑºÃÙ»Åѡɳ Í¡ Õ àÅ à¾ÃÒФÇÒÁ¨ÃÔ§áÅŒÇá¡‹¹á·Œ¢Í§â¤Р¤×ÍÊÔ§่ ·Õä่ ËÅǹÍÂÙÀ ‹ ÒÂã¹ Ë Ò ã ª‹ ¤ Ç Ò Á Ê Ç Â § Ò Á À Ò Â ¹ Í ¡ à Å Â จิตฏาร

4


ÊÒÃѵ¶Ð

ÇÔ ¶ Õ â ¤Ð

¢ŒÒǵŒÁ¼Ñ´à¾×่͹ÃÑ¡

วรรณวิภา มาลัยนวล

“ไปหัดทำขาวตัมผัดบานวันกันนะ” เพื่อนสง ขอความมาบอก ฉันตกลงใจและเพื่อนยังสำทับมาอีก วา ตองมาสอนโยคะใหทั้งคนชวน และคนที่สอนทำ ขนมดวยนะ นับเปนคำเชิญชวนอยางดียิ่งทีเดียว เมื่อเรารูสึกวาเราจะมีโอกาสไดใชโยคะทำประโยชนกับ คนใกลตัวดวย

5

กอนหนานั้นเราสามคนเคยเปนเพื่อนสนิท กันตั้งแตสมัยมัธยมตน เวลาที่ผานมาดวยการเรียน ภาระหนาที่การทำงาน ภาระครอบครัวเราแทบจะ ไมไดติดตอถึงกันเลยนับเปนเวลากวา 40 ป เพื่อนคนชวนเปนทันตแพทย บาดเจ็บจาก การทำงานในการนั่งทาทางเดิมซ้ำๆ นานหลายชั่วโมง ตอวัน เธอสูญเสียลูกชายอันเปนที่รักไปเมื่อหลายป กอน เพื่อนอีกคนที่จะสอนทำขนมเปนแมบานมาเกือบ ตลอดชีวิต สามีของเธอเพิ่งเสียชีวิตจากไปเมื่อปที่แลว


ÊÒÃѵ¶Ð เราทำกิจกรรมดวยกันในชวงเชา ตั้งแตผัด ขาวเหนียวกับกะทิ น้ำตาล เกลือ ระหวางรอใหขาว เหนียวเย็นตัว เราฝกโยคะดวยกัน รับประทานอาหาร รวมกัน บางเสี้ยวบางตอนของบทสนทนา ใครบางคน น้ำตารื้น เมื่อเลาถึงเรื่องราวความสูญเสียบุคคล อันเปนที่รักในชีวิตที่ผานมา มีเพียงคำปลอบโยน จากเพื่อนเกา ที่เรียกรอยยิ้มใหคืนกลับมาอีกครั้ง แมจะไมสามารถทดแทนความสูญเสียได แตนั่นก็เปน สิ่งดีๆ ที่เพื่อนจะทำใหกันได ชวงบายเราชวยกันหอขาวตมผัด ดวยความ สนุกสนาน กับทาทางเกๆ กังๆ ของคนที่ไมเคยทำ สองคน เราแตละคนเรียกเพื่อนที่เปนคนสอนทำขนม วาครูคหกรรม เพื่อนก็เรียกฉันวาครูโยคะ เสียงหัวรอ ตอกระซิก เรียกวันคืนเกาๆ ใหกลับมาเหมือนครั้งที่ เรายังเยาว ที่สำคัญเราเรียนรูการเปนครูของกัน และกัน ระหวางรอนึ่งขาวตมผัดใหสุก เราเดินชม สวนในบานดวยกัน พูดคุยกันเรื่องตนไม ใบหญา และธรรมชาติรอบตัวที่สอนธรรมใหเราทุกวัน ถายรูป รวมกันเปนที่ระลึก จนเกือบจะสี่โมงเย็น ขาวตมผัด หอมอรอยก็เสร็จพรอมรับประทาน ใครจะรูวา กิจกรรมการทำ“ขาวตมผัด” ที่เปนขนมไทยโบราณ ธรรมดาๆ จะเปนตัวเชื่อมโยงมิตรภาพความสัมพันธ ของเพื่อนเกาใหกลับมาสดใสอีกครั้งไดภายในหนึ่งวัน ฉันคนพบวา บางเสี้ยวนาทีเล็กๆ ที่เราไดมี โอกาสพบกันและใชเวลาดวยกันถาใจเราอยูกับปจจุบัน ตรงนั้น นั่นจะเปนชวงเวลาที่วิเศษเสมอ กับใคร บางคนที่อยูตรงหนาเรา ของธรรมดาๆ ที่ดูไมมีคา ในสายตาของใครตอใครมากนัก แตเมื่อเราพิจารณา รายละเอียดเรากลับพบวา สิ่งตรงหนาสอนอะไรกับเรา มากมาย ถาเราใสใจเพียงพอ ฉันกลับมาฝกทำขาวตมผัดเองที่บานอีก 3 ครั้ง แตละครั้งฉันไดพบกับการเรียนรูวาขาวตมผัด แตละอันจะรสชาติหอม หวาน มัน และอรอยได ตอง เริ่มตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ การผัด การหอ การมัดตอก การนึ่ง แตละขั้นตอนตองใสใจและสังเกต ก็คงไมตางอะไรจากการภาวนาเพื่อพัฒนาจิตใจของ ตัวเอง ตองใสใจ ตองสังเกตตัวเองใหเปนและตอง

ปรับปรุงใหเหมาะกับตนเองเชนกัน บอยครั้งที่เรา พายแพตอกิเลสในใจ เราก็ตองฮึกเหิมกลับมาสูกับมัน ใหม เหมือนเราหัดมัดขาวตม ตอนแรกๆ เรารูสึกยาก ทำไมได ทอใจ แตพอเราทำซ้ำๆ เราก็พบวา เมื่อเรา ยอมรับธรรมชาติของใบตอง ไมตึงไมหยอนจนเกินไป และที่สำคัญไมยอมพายแพ เราก็จะคอยๆ ทำได ในที่สุด การสูกับกิเลสในใจก็เชนกัน อยายอมแพ แมวาจะลมสักกี่ครั้งก็ตองลุกขึ้นมาทำตอไป คำเพื่อนสงมาบอกในไลนเมื่อวันที่หัดทำเอง คนเดียวที่บานในชวงวันหยุดเทศกาลสงกรานต คือ “เวลาทำขนมก็เหมือนฝกสมาธินะ อยูกับสิ่งที่ทำ เปาหมายคือคนที่เราจะทำใหเขาทาน” นั่นเปนคำ ที่ดีที่ชวนใหฉันตองยอนกลับมาทบทวนกับตัวเอง วาไดอยูกับสิ่งที่ทำดีหรือยัง และเปาหมายไมใชเปน เพื่อตัวเอง แตเปนเพื่อคนอื่น แลวบางสิ่งบางอยางที่เกี่ยวกับขาวตมผัด ก็ตามมาสอน เมื่อฉันสงขอความไปบอกเพื่อนใกลบาน อีกคนวา “มารับขาวตัมผัดไปชวยชิมดวยนะ” ทั้งที่ จริงๆ ฉันก็รูวาเพื่อนคงเบื่อจะชิมแลว เพราะฉันหัดทำ มาหลายรอบ ในระยะเวลาเพียงไมกี่วัน แตสุดทาย เพื่อนก็มา แมจะถูกบังคับประสาเพื่อนใหกินใหเห็น ตรงหนา เพื่อนก็ยอมกินพรอมคำแนะนำตรงๆ วาถา จะทำอีก ก็ตองปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมบางความหมาย ของกัลยาณมิตรคงอยูตรงนี้ กลาบอกเราตรงๆ ถึงสิ่ง ที่ผิดพลาด กลาที่จะพูดในสิ่งที่เราไมอยากฟง แต เจตนาเปนไปเพื่อใหเราพัฒนา เวลาที่เราฝกตัวเองใหทำอะไรไมใชเพียง เพื่อตนเอง เรารูสึกวานั่นก็ยิ่งใหญสำหรับเราแลวนะ แตพอเวลาที่เราไดรับอะไรจากใครบางคน ที่เขาไมได ทำเพื่อตัวเขาเองแลวเขาทำใหเราดวยความหมายของ คำวา ‘เพื่อน’เรากลับรูสึกวานี่แหละเปนสิ่งยิ่งใหญ ที่สุดที่เราไดรับในชีวิตเลยสิ่งเหลานี้กลายเปนตัว กระตุนใหเรารูสึกอยาก ‘ขอบคุณ’ ทุกสิ่งทุกอยางที่ ผานมาในชีวิตเราไดอยางมากมาย เมื่อเราฝกมอง ทุกๆ สรรพชีวิต ไมวาคนที่ผานมาจะดีหรือรายกับเรา วานั่นแหละคือสิ่งที่มาในความหมายของคำวา ‘เพื่อน’ - เพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บและตาย ซึ่งนั่นจะ ทำใหเราไมสามารถโกรธหรือเกลียดใครไดเลย

6


ÊÒÃѵ¶Ð คงตองขอบคุณ‘ขาวตมผัด’ที่ทำใหไดเจอ เพื่อนรักที่จากกันไปนาน และสอนใหรูวา คำวา ‘เพื่อน’ มีความหมายมากแคไหนกับชีวิตทั้งทางโลก และทางธรรม!!!

ขาวตมมัด หรือ ขาวตมผัด เปนชื่อขนมอยางหนึ่ง หออยูในใบตอง ๒ หอ มัดติดกันและนึ่งหรือตมใหสุก หอนั้นมีลักษณะยาวเรียกวากลีบ ขนมที่หอไวนั้นเปนขาวเหนียวหุมกลวยน้ำวาสุก มักมีถั่วดำตมสุกโรยอยูบนขาวเหนียวดวย. ปจจุบันอาจใชเผือกกวนกับน้ำตาลใสเปนไสแทนกลวย ที่เรียกวาขาวตมมัดนั้น เรียกตามลักษณะของขนมที่หอใบตองแลวมัดดวยตอก ๒ เปลาะ การมัด ๒ กลีบเขาดวยกันทำใหมัดไดแนน เมื่อนำไปตม หอก็จะไมลุยออก. ขนมนี้เรียกวา ขาวตมผัด ดวย เพราะในการทำนั้น ใชขาวเหนียวที่แชน้ำไวพอออนตัว ๕-๖ ชั่วโมง มาผัดกับกะทิที่ปรุงรสดวยน้ำตาลทราย และเกลือเล็กนอย แลวจึงนำมาหอดวยใบตอง ใสไสและถั่วดำตามที่ตองการ. ขนมนี้จึงมี ๒ ชื่อ

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ ไทย เมือวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

photo: .https://cooking.kapook.com/view145148.html

7


ÊÒÃѵ¶Ð

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

ªÑÇà ¡Í‹ ¹áªÃ

กวี คงภักดีพงษ

คำถาม:ที่เคาแชรกันวา 6 ทาโยคะนี้ เพิ่มความสูงไดอีก จริงหรือเปลาคะ 1. ทาสามเหลี่ยม 2. ทางูเหา 3. ทาแมว 4. ทาสุนัข 5. ทาคันศร 6. ทาอูฐ รบกวนชวยอธิบายทีคะ

เมื่อพิจารณาจากรูป ทาอูฐมีอยู 2 แบบ ซึ่งไมเหมือนกัน ขอมูลที่แชรมานี้หมายถึงทาไหน?

ตอบ: แบบสั้นๆ ตรงๆ เลยก็คือ ไมสมควรที่จะกลาว เชนนั้นครับ

Bhujangasana ทางูเหา

อธิบาย: การแชรขอมูลสั้นๆ แคนี้ดึงดูดความสนใจคนไดชะงัด มองแบบผิวเผินอาจทำใหโยคะมีภาพลักษณที่ดีวาโยคะ ชวยเพิ่มความสูงได แตในเชิงวิชาการไมควรนำประโยคสั้นๆ แบบนี้ไปพูดตอหรือแชรตอออกไป เหตุผลก็เพราะวาขอมูลแคนี้ไมพอ มีความกำกวมอยูครับ ประการแรกคือความกำกวมของทาในที่นี้ คือทาอูฐที่ชื่อเหมือนกันแตรายละเอียดของทาตางกัน

ประการที่สอง ทาอาสนะ 6 ทานี้มีที่มา ตางกัน มีวัตถุประสงคตางกัน

Ushtrasana ทาอูฐตามตำรา เฆรัณฑะสัมหิตา พ.ศ. 2200

Ushtrasana ทาอูฐ

ทางูเหา ทาคันศรทาอูฐ ปรากฏอยูในตำราหฐโยคะ (พ.ศ. 2200) ในหลักการของหฐโยคะนั้น ทาอาสนะ เปนองคประกอบในการพัฒนาพลังชีวิตของผูฝกให ไหลเวียนไดดีขึ้น เมื่อฝกเทคนิคอื่นๆ จนครบ เชน ปราณายามะ มุทรา พันธะ กิริยา ผูฝกก็จะ เขาถึงความหลุดพน และระบุวาประโยชนของอาสนะ อยางเฉพาะเจาะจง 3 ประการคือชวยใหผูฝกมีความ เสถียร ความเบา และ อโรคยา

Trikonasana ทาสามเหลี่ยม

Ushtrasana ทาอูฐ ที่รูจักกันโดยทั่วไป ในปจจุบัน

Dhanurasana ทาคันศร

Marjaryasana Adhomukasvanasana ทาแมว ทาสุนัข

อีก 3 ทาที่เหลือ ทาสามเหลี่ยมนาจะมีที่มาจากการ เพาะกาย* สวนทาแมวและทาสุนัขนาจะมีที่มาจาก ยิมนาสติก*

8


ÊÒÃѵ¶Ð ซึ่งทั้งการเพาะกายและยิมนาสติกเขามาผสมกับโยคะ เมื่อประมาณ 100 ปที่ผานมา การจะกลาวอางวาทา ทั้งสามจะชวยเพิ่มความสูงไดหรือไมนั้น ควรไปใน บริบทของการเพาะกายหรือยิมนาสติก คนหางาน ศึกษาวิจัยวาอิริยาบทแบบนี้จะสงผลตอการเพิ่มความ สูงหรือไม ซึ่งผูตอบคำถามนี้ ไมไดมีความรูใน 2 ศาสตรนี้

โดยเลือกทาอาสนะงายๆ ใหกระดูกสันหลังไดขยับทั้ง 4 ทิศทางไดแก กม แอน บิด เอียง

*อางอิงจากหนังสือ The Path of Modern Yoga, เขียนโดย Elliott Goldberg,ปค.ศ.2016 ประการที่สาม การกลาววาทาอาสนะมี ประโยชนทางดานกายภาพตองมีงานศึกษาวิจัยมา ยืนยัน ซึ่งการกลาวอางถึงสรรพคุณของทาอาสนะ ตอรางกายตางๆ ที่เห็นทั่วไปทางอินเตอรเนทนั้น แทบจะไมเคยมีการระบุถึงที่มาของขอมูลเลย หากจะกลาวถึงประโยชนของทาอาสนะนั้น นาจะเริ่มดวยการศึกษาจากตำราโยคะบำบัด (พ.ศ. 2506) ซึ่งอธิบายวา เมื่อวิเคราะหอาสนะในมุมมอง สรีระวิทยา-กายวิภาค อาสนะชวยใหระบบประสาท สื่อสารกับระบบกลามเนื้อไดดีขึ้น สงผลใหผูฝกอาสนะ สม่ำเสมอมีสุขภาพที่เปนปกติ และการฝกอาสนะ ใหเกิดประโยชนตามที่กลาวนี้ เราฝกทาอาสนะ พื้นฐาน 7 – 15 ทาก็พอโดยเลือกทาใหครอบคลุม อิริยาบถทั้ง 4 ไดแก นอนคว่ำ นอนหงาย นั่ง ยืน

นอนคว่ำ

9

นั่ง

นอนหงาย

ยืน

ผูรักและอยากเผยแพรโยคะใหเกิดประโยชน ตอผูอื่นบนสื่อสาธารณะนาจะเชิญชวนใหคนมาฝกทา อาสนะๆ พื้นฐานเปนประจำสม่ำเสมอ เพื่อเอื้อใหผูฝก ปรับสมดุลทางกายภาพไดดีขึ้นเปนการสงเสริมสุขภาพ สวนการที่ครูโยคะจะกลาวถึงประโยชน เฉพาะเจาะจงของแตละทาแตละเทคนิคนั้นควรจะแนะ นำผูฝกเปนรายบุคคล และผูที่จะกลาวถึงโยคะในเชิง บำบัด จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการวินิจฉัยโรคกอน การพูดลอยๆ วาทาโยคะทานั้นชวยบำบัดโรคนั้น ทานี้ชวยรักษาอาการนี้ ในระยะยาว ไมเกิดผลดีตอ ภาพลักษณของโยคะเลย


àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

photo: .http://www.https://www.amazon.com

ÊÒÃѵ¶Ð

¡ÅÔ่¹ÊÓ¤ÑÞ䩹

กฤษณ ฟกนอย

วันนี้ขอวาดวยเรื่องของกลิ่น กลิ่นนั้นเปน เรื่องใหญเรื่องโตที่เดียว ไมวาจะหอมหรือเหม็น แตในวันนี้จะมาวากันดวยเพราะอะไรเราถึงตองมีกลิ่น หอมกันจะดีกวา กลิ่นเปนตัวกระตุนอารมณที่สำคัญ ไมวาจะ เปนกลิ่นจากอาหาร จากรางกาย หรือ แมแตสภาพ แวดลอมเปนตน

กลิ่นที่มีความสำคัญมากมาก ที่ใกลตัวเรา ที่สุด ก็คือกลิ่นกายเรานี้แหละ เพราะเคมีของ รางกายนั้นมีความสำคัญตอการสรางความรูสึกกับผู คนรอบขางไดอยางรุนแรง ไมวาจะใหเกลียด หรือ จะใหรัก หรือจะใหหลงกันไปเลยที่เดียว หากสงสัยลองหยิบของใชรอบตัวมาดมกลิ่น ดูสิ แลวถามความรูสึกวา แตละสิ่งรอบตัวเรานั้น กลิ่นเหลานั้นทำใหเรารูสึกอยางไร และ เลาเรื่อง อยางไร

10


ÊÒÃѵ¶Ð

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í

สมัยกอน ก็ไมเรียนรูเรื่องกลิ่นมากนัก เวลา เลือกซื้อของที่มีกลิ่น เราก็เพียงแคดมวาชอบไหม ถาชอบก็ใช แตไมไดคำนึงถึงวา เมื่อทุกกลิ่นมารวมกัน อยูบนรางกายของเราแลว กลิ่นนั้นจะสื่อสารอะไร ออกไปจากตัวเรากับคนรอบขาง จนเมื่อไดมารวมงานกับบริษัท เครื่อง สำอางคแหงหนึ่ง เลยตองเรียนรูการทำงานของ กลิ่นกับ พี่ ๆ นอง ๆ ในแผนกน้ำหอม ทำใหรูวา กลิ่นแตละกลิ่นมีความสำคัญมาก และทุกกลิ่นจะมี Layer ของกลิ่นในแตละชั้น นับแตสบู แชมพู ครีมอาบน้ำ ครีมลางหนา ครีมนวดผม ผงซักฟอก น้ำยาปรับผานุม ครีมทาตัว ครีมทามือ กลิ่นจาก เครื่องสำอาง จนถึง น้ำหอม บางอัน กลิ่นอาจจะจางเบา เมื่อทาแลว ก็หายไปเร็ว แตบางสิ่งกลิ่นอาจจะสอดแทรกอยูใน เสนใย ซึ่งจะสงผลกับการประพรมน้ำหอม ที่อาจจะ ทำใหกลิ่นนั้นผิดเพี้ยนไปได หรือ กลิ่นจากครีมทาผิว ที่เมื่อผสานกับ น้ำหอมที่เลือกใช กลิ่นก็อาจจะไมใช อยางที่เราคิด ยิ่งเมื่อผสมกับความรอนทางเคมี บนรางกายเรานั้น ก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงไป ความรูนั้นตอนนั้นทำใหเราไดเรียนรูความ สนุกสนานวาเราควรจะตองใหความสำคัญกับเรื่องกลิ่น โดยเฉพาะความหอมของน้ำหอมเปนสาระสำคัญในการ แตงกาย เพราะน้ำหอมจะเปนกลิ่นที่กระตุนใหเกิดการ สรางความรูสึกจากคนรอบขางไดโดยตรง ไมวาจะเปน กลิ่นที่แสดงความผอนคลาย เยอหยิ่ง เจาปญญา หรือ สวยหวาน ทุกอยางเราเลือกที่จะออกแบบจากการ ใส น้ำหอมได แมวาคนเราจะมองดวยตา แตประสาทสัมผัส ของ มูกนั้นมีความไวแบบตามองไมเห็น ซึ่งจะชวยให เกิดจินตนการของผูไดรับกลิ่นจากตัวเราตามที่เราเลือก ใชกลิ่นในแตละแบบดังนั้น หากจะตัดสินใจใชน้ำหอม อะไร ไมใชแคดมจากขวดวาหอม เพราะเวลาพรม น้ำหอมไปที่รางกาย ตัวน้ำหอมจะมีการผสมผสานกับ ความรอนและเคมีบนผิวหนัง ซึ่งอาจจะสงผลของกลิ่น ที่แตกตางกันออกไป รวมถึงอุณหภูมิในแตละทองถิ่น ดังนั้นควรจะพรมน้ำหอมที่ขอมือ

11

เพราะใกลกับจุดชีพจร ที่มีความรอนจากรางกาย แลว ปลอยไวสัก 1 ชม แลวกลับมาดมใหม ถาดมแลวชอบ คิดวา เราจะเลือกกลิ่นนี้มาเปนเครื่องมือสื่อสารถึง ตัวเรา ตามที่เราปรารถนา ก็คอยซื้อกลับไปใชกัน แตอยาเลือกซื้อกลิ่นเพราะเพื่อนใสแลวหอม เราอาจจะ ใสแลวไมหอมแบบเขาก็ได เพราะเคมีรางกายนั้น ละเอียดออนและบอบบาง เกิดจากการใชชีวิตของเรา ที่ผานมา อีกทั้งเคมีรางกายนั้นก็อาจจะเปลี่ยนแปลง ไปตามแตละชวงอายุไดอีกดวย แลวคุณละ สัมผัสกลิ่นอะไรจากการฝกโยคะ


á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í

ÊÒÃѵ¶Ð

µÒÁÃ;Ãкҷ ã¹ËÅǧÃѪ¡ÒÅ·Õ่ ù รติ จุลกะเศียน

ฉันเกิดบนแผนดินไทย ภายใตพระบรมโพธิ สมภาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แหงราชวงศจักรี พระมหากษัตริยผูเสวยราชยยาวนานถึง ๗๐ ป นับตั้งแตเริ่มจำความได ฉันเติบโตมาพรอม กับความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได ของ ในหลวง พระราชินี สมเด็จยา พระราชโอรส พระราชธิดา ทุกพระองค ซีมซับกับพระราชกรณียกิจ หลายๆ ดาน สวนใหญลวนเกี่ยวของกับประเทศไทย และทรงมุงชวยเหลือพสกนิกรเปนที่ตั้ง นับตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ คืนนั้น ที่ฟาเปดรับเสด็จ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สูสวรรคาลัย แมหัวใจจะสลาย เศราเสียใจมากแคไหน แตตองยอม รับตามหลักสัจธรรมความเปนจริงของโลก โดยฉัน เชื่อวาพระองคยังทรงทอดพระเนตร ลงมาดวยความ หวงใยพสกนิกรชาวไทย ฉันตองมีสติและตั้งหลัก ดำเนินชีวิตตอไป ดวยการตั้งใจตามรอยพระบาท มุงมั่นทำความดีใหเต็มความสามารถ เพื่อสืบสาน พระราชปณิธานของพระองค แนะนำหนังสือเดือนนี้ จึงเลือกหนังสือ บางเลมจากจำนวนอีกมากมาย อันเกี่ยวของกับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทั้งที่พระนิพนธโดย สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม หลวงนราธิวาสราชนครินทร และเขียนโดยขาหลวง ขาราชบริพารผูใกลชิด บอกเลาหลากหลายเรื่องราว ครอบครัว "มหิดล" ถือเปนการตามรอยเทาพอหลวง ของแผนดิน เพื่อใหคนไทยรุนลูก รุนหลาน รุนตอไป ที่อาจโตไมทันเห็นพระราชจริยวัตร หามาอานแลวพอ จะนึกภาพตามไดไมมากก็นอย

แมเลาใหฟง

พระราชประวัติ สมเด็จพระศรีนตรินทราบรมราชชนนี พ.ศ.๒๔๔๓-๒๔๘๑ พระนิพนธ : สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยา ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พิมพครั้งที่สิบสาม พ.ศ.๒๕๕๙ (ปกออน ๔๖,๕๐๐ เลม) ๒๘๖ หนา, ราคา ๙๙ บาท, มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ

เจานายเล็กๆ ยุวกษัตริย

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดช เมื่อทรงพระเยาว ๒๔๖๘-๒๔๘๙ พระนิพนธ : สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยา ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พิมพครั้งที่แปด พ.ศ.๒๕๕๙ (ปกออนเล็มเล็ก ๔๖,๕๐๐ เลม) ๔๕๐ หนา, ราคา ๙๙ บาท, มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ

12


ÊÒÃѵ¶Ð บุญเหลือเมื่อไดเกิดแผนดินนั้น

ธงทอง จันทรางศุ : เขียน พิมพครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๒๒๔ หนา, ราคา ๑๘๐ บาท, สำนักพิมพมติชน

ตามเสด็จฯ ตางประเทศ

ทานผูหญิงพึงจิตต ศุภมิตร : เขียน (พิมพครั้งแรก พ.ศ.๒๕๓๕) พิมพครั้งที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ๔๑๗ หนา ราคา ๓๘๕ บาท, อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง

ตะวันสองหลา

สุวิชา (คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี) : เขียน (พิมพครั้งแรก สำนักพิมพดวงกลม พฤศจิกายน ๒๕๓๙) พิมพครั้งที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐

ขาแผนดินสอนลูก

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล : เขียน (พิมพครั้งแรก สำนักพิมพมติชน ตุลาคม ๒๕๔๙) พิมพครั้งที่เจ็ด มกราคม ๒๕๕๕ ๑๖๔ หนา, ราคา ๑๒๐ บาท, สำนักพิมพมติชน

เก็จแกวกัลยา ปรีดี พิศภูมิวิถี : เขียน (พิมพครั้งที่ ๑ สำนักพิมพมติชน มกราคม ๒๕๕๑) พิมพครั้งที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๙๒ หนา, ราคา ๓๕๐ บาท, สำนักพิมพมติชน

13


ÊÒÃѵ¶Ð

การทรงงานของพอในความทรงจำ

โดย ปราโมทย ไมกลัด สมชาย ขจรศักดิ์ชัย สัมภาษณ/เรียบเรียง (พิมพครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕) พิมพครั้งที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๑๙ หนา ราคา ๙๙ บาท, สมาคมสงเคราะหสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ

พระองคผูทรงทำ

ธรณ ธำรงนาวาสวัสดิ์ : เลา ราคา ๑๒๐ บาท, สำนักพิมพบานพระอาทิตย

ใตเบื้องพระยุคลบาท

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เขียน (พิมพครั้งแรก มีนาคม ๒๕๔๓) พิมพครั้งที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๓๒๐ หนา ราคา ๒๐๐ บาท, สำนักพิมพมติชน

พระราชอารมณขัน

โดย วิลาส มณีวัต (พิมพครั้งแรก พ.ศ.๒๕๓๙) พิมพครั้งที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ๒๑๖ หนา ๒๙๙ บาท, สำนักพิมพกรีน ปญญาญาณ

14


ÊÒÃѵ¶Ð ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ± µ‹Ò§æ Ê¶ÒºÑ¹Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÃ‹ÇÁʹã¨à¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ àªÔÞºÃԨҤࢌҺÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Òà´ÍÐÁÍÅÅ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ª×่ͺÑÞªÕ ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃàÅ¢ºÑÞªÕ 173-241-6858 ÊÓËÃѺà´×͹ àÁÉÒ¹ 2560 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้ ÂÍ´ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡¤ÃÙ¼ÙŒÊ͹·Õ่ÊǹâÁ¡¢ ¡Ãا෾ ¤ÃÙË¡ ÍÑ»ÊÃÊÔÃÔ âµ¾ÔºÙÅ ¤ÃÙâ¹ µ Çþ¨¹ ÁÒà¹ÕÂÁ ¤Ãٵٹ ÈÈÔÇÔÁÅ Ç§É ÊÇÑÊ´Ô์ ¤ÃÙ»ˆÍ¡ ¾ÔÁžѹ¸Ø Èآ侺ÙÅ ¤ÃÙàºÔà ´ ¸§ªÑ ¨ÔÃѰԵԾѹ¸ ¤ÃÙá´§ ³Ñ°ÔÂÒ â¡ÊÔ¹·ÃÒ¹¹· ¤ÃÙàµÂ ÇÔÅÔ¹·Ã ÇÔÀÒʾѹ ¤ÃÙâ¹ µ Çþ¨¹ ÁÒà¹ÕÂÁ (ÁÒ¾ժ â¤Ð)

ÃÇÁ

345 ºÒ· 495 ºÒ· 195 ºÒ· 958 ºÒ· 885 ºÒ· 830 ºÒ· 710 ºÒ· 1,000 ºÒ· 5,418 ºÒ·

਌Ò˹ŒÒ·Õ่»ÃШÓÊӹѡ§Ò¹â¤ÐÇÔªÒ¡Òà 201 «.ÃÒÁ¤Óá˧ 36/1 ºÒ§¡Ð» ¡·Á.10240 ·Ø¡ÇѹÇѹÍѧ¤Òà 8.30-17.00 ¹. ·Ò§ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈѾ· 081-401-7744 ·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã -ÈØ¡Ã 8.30-17.00 ¹. (àÊÒà -ÍҷԵ » ´·Ó¡ÒÃ) ª‹Í§·Ò§Í×่¹æ ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒöµÍºÃѺ䴌·Ñ¹·Õ ¨ÐÃÕºµÔ´µ‹Í¡ÅѺâ´ÂàÃ็Ç·Õ่ÊØ´ (àÊÒà -ÍҷԵ » ´·Ó¡ÒÃ) - Line ID : thaiyoga - Facebook : thaiyogainstitute - e-mail :thaiyogaoffice@gmail.com ** ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ÃѺ¨ØÅÊÒ÷ҧä»ÃɳÕ ÊÒÁÒö·Ó¡Òõ‹ÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ä´Œâ´Â¡ÒÃâ͹à§Ô¹à¢ŒÒ àÅ¢·Õ่ºÑÞªÕ¢ŒÒ§µŒ¹ (»‚ÅÐ 250 ºÒ·) áÅÐâ»Ã´á¨Œ§¡ÅѺÁÒÂѧʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í·ÃÒº


สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทร. 02-732 2016-7, 081-401 7744 wanlapa.tyi@gmail.com www.thaiyogainstitute.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.