Saratha 2017.02

Page 1

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

สารัตถะ

photo: http://www.borkboon.com

กุมภาพันธ์ 2560

www.thaiyogainstitute.com


สารัตถะ ÊÒÃºÑ Þ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

3

º·¡ÇÕ

6

ÇÔ ¶ Õ â ¤Рภาวนาวิธี...รับปใหม

7

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ ประวัติของโยคะ

9

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ § เลา...

10

àÃ× ่ Í §¨Ò¡à¾× ่ Í ¹ เด็กๆ นั้นหรือคือผาขาว.

13

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í บานนอยหลังนี้

15

áÅË¹Ñ § La La Land กับคำวา “ถา”

17

·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ

กวี คงภั ก ดี พ งษ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านติ ์ นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

กฤษณ ฟ ก น อ ย วรพจน คงผาสุ ข วั ล ลภา ณะนวล วิ ช ชุ ด า เกี ย รติ ถ นอม

ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà ชนาพร เหลื อ งระฆั ง ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ปวริ ศ า จั น ทรา วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล วิ ล ิ น ทร วิ ภ าสพั น ธ ศิ ว รั ต น หวั ง จิ ร นิ ร ั น ดร สมดุ ล ย หมั ่ น เพี ย รการ

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ

กาญจนา กาญจนากร


¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

สารัตถะ

วันคืนผานไปอยางเงียบเชียบทวาสม่ำเสมอ แตละวันที่เคลื่อนผานมีหลายเหตุการณที่เกิดขึ้น ในชีวิตเรา บางเหตุการณผานพน บางเหตุการณก็ยังประทับแนนอยูในหัวใจ แลวเราจะจัดการกับเรื่องราว เหลานั้นอยางไร หากเรื่องราวเหลานั้นทิ้งรองรอยแหงความขุนหมองไวในจิตใจมากกวาความสดใส “ภาวนาวิธี…รับปใหม” ในคอลัมนวิถีโยคะ จะชวนคุณใครครวญถึงเรื่องราวเหลานี้ รวมถึงอีก หลากหลายคอลัมภที่กองบรรณาธิการใสหมวกคัดสรรดวยความตั้งใจ เพื่อผูอานหวังเปนอยางยิ่ง วาทุก บทความ เหลานี้จะกอใหเกิดประโยชนแกผูอานไดไมมากก็นอย

http://daniellezeigler.com/vision-board-friday-breathe/

สวัสดีกุมภาพันธ : )

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð

â¤ÐÍÒÊ¹Ð¢Ñ ้ ¹ ¾× ้ ¹ °Ò¹à¾× ่ Í ¤ÇÒÁÊØ ¢ ÊÓËÃÑ º ¼Ù Œ à ÃÔ ่ Á µŒ ¹ ¨Ñ ´ ÇÑ ¹ ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ ·Õ ่ 26 ¡Ø Á ÀÒ¾Ñ ¹ ¸ 2560 àÇÅÒ 9.00 – 15.00 ¹. (ŧ·ÐàºÕ  ¹ 8.30 ¹.)

ที่สถาบันโยคะวิชาการ 201 ซ.รามคำแหง36/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. คาลงทะเบียน 750 บาท (มีอาหารกลางวันจัดเตรียมให) สนใจโทร.สอบถามรายละเอียดไดที่สถาบันโยคะวิชาการ 02-7322016-7 และ 081-4017744

â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ³ Ëͨ´ËÁÒÂà赯 ¾ Ø · ¸·ÒÊ

ฟรี ไมมีคาใชจาย รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค ทุกเย็นวันพุธ และ พฤหัส เวลา 17.00 – 18.30 น. และวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน

â¤ÐÈÙ ¹  » ¯Ô º Ñ µ Ô ¸ ÃÃÁ ¾Õ ਠ´Õ ä «¹ ³ ÈÙ ¹  » ¯Ô º Ñ µ Ô ¸ ÃÃÁ ¾Õ ਠ´Õ ä «¹

(บางแวก/จรัญสนิทวงศ 13) เดือนละ 2 ครั้ง ในวันอังคาร เวลา 10.30-12.00 น. (มีเฉพาะบางอังคารโดยสามารถสอบถามวันที่มีสอนไดที่ สถาบันโยคะวิชาการ 02-7322016-17 และ 081-4017744) คาใชจาย : รวมสมทบคาใชจายดวยการบริจาค

3

ปฏิทินกิจกรรม


4


ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายภาวนา 101 4-5 กุมภาพันธ์ 2560

ทำไมถึง 'ภาวนา 101' 101 เปนเลขลอ บอกความหมายของการเริ่มตน คายภาวนา101 ตั้งใจจะเปนจุดเริ่มตน เปนพื้นฐาน สำหรับผูสนใจ การภาวนาแตอาจจะยังไมมีโอกาส ไปวัดบอยนัก ภาวนา เปนคำบาลีที่ไมมีคำแปลเปนไทย หากจะทำความเขาใจในความหมายผานการวิเคราะห รูปศัพทบาลี จะไดความวา "กุศลธรรมเหลาใดที่พึง ทำใหเจริญงอกงามมากขึ้น กุศลธรรมเหลานั้นชื่อวา ภาวนา การทำความเขาใจความหมายของคำวาภาวนา เปนเพียงแคการครุนคิดหาความหมายของคำเทานั้น แตความหมายที่แทจริงนั้นไมสามารถเขาถึงไดดวย การครุนคิด แตจะสามารถเขาถึงไดดวยการปฏิบัติ ภาวนาเทานั้น" ตัดตอนจาก คำนำผูเขียน (ประมวล เพ็งจันทร) หนังสือ 'ภาวนา เริ่มตน ณ กม.0' เรียบเรียงโดย คุณวรุณวาร สวางโสภากุล เชิญชวนมาเรียนรูดวยกัน…ไมวาชีวิตของ เราจะเนิบชาแบบสโลวไลฟ หรือเรงรีบใหทันทุก กระแส เพราะ'ความหมายที่แทจริงนั้น ไมสามารถ เขาถึงไดดวยการครุนคิด แตจะสามารถเขาถึงไดดวย การปฏิบัติภาวนาเทานั้น' คุณอาจไดพบวาการ เจริญสติในชีวิตประจำวัน เปนอิสระและปกติไมใช เรื่องไกลเกินเอื้อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพียงทานพรอมเปดใจเรียนรู แลกเปลี่ยน สื่อสาร รับฟง และสามารถดูแลตัวเองได ทานก็เปน ผูที่พรอมแลวที่จะมาเรียนรูไปดวยกันกับเรา อาชีพ การทำงาน และการศึกษา...ไมเกี่ยง (คาสมัคร 3,000 บาท ที่พัก 1 คืน อาหาร 4 มื้อ รับจำนวนจำกัด)

5

ค่ายภาวนา 101 นำกระบวนการโดย ครูเบิรด นีลชา เฟองฟูเกียรติ.. ครูโยคะ นักสรางสรรคละครมืออาชีพ ผูกอตั้งกลุมละครเบิรดคิดแจม ครูออด วรรณวิภา มาลัยนวล.. ครูโยคะและผูนำจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรูชีวิตที่เหลือ จากเครือขายชีวิตสิกขา ครูตูน ศศิวิมล วงษสวัสดิ์.. ครูโยคะอารมณดีจากสถาบันโยคะวิชาการ และ นักวิ่งเทาเปลา ที่เชื่อวา "โยคะคือวิถีชีวิต" พรอมแขกรับเชิญพิเศษ คุณนิกร แซตั้ง **คลิกลิงคเพื่อดูขอมูลตารางกิจกรรมและขั้นตอน การสมัครเพิ่มเติมคะ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc3 SteOJOKaxrYEe-jwzZTcjOslMJ4OygKwpachCnCUzbNvQ/viewform เขาดู Page Event ไดที่ https://www.facebook.com/events/5926192809 24200/


ÊÒÃѵ¶Ð

บทกวี

à Á × ่ Í à ¡Ô ´¢ Ö ้ ¹  ‹ Í Á ´Ñ ºä » äÁ ‹ ¨ Õ Ã Ñ § ÅŒ ǹ ¼ Ø ¾ Ñ § à Ê × ่ Í Á Ê ÅÒ ¡ ÅÒÂ à » š ¹½˜ ¹ ¡Œ ÒÇ ‹ Ò§¼‹ Ò¹ Ê Ñ ¡ ᤋ ´Ù à ٠Œ à ·‹ Ò · Ñ ¹ ¨Ô µ µ Ñ ้ § Á Ñ ่ ¹ ½ ƒ ¡Ê µÔ ä ÇŒ ã ËŒ à Ë็ ¹ ¨ Ã Ô § ... ³ Ç Ñ ´» † Ò¶้ ÓÇ Ñ Ç ¨.áÁ ‹ ΋ Í § Ê Í ¹ เปาะ นันทนา

6


ÊÒÃѵ¶Ð

ÇÔ ¶ Õ â ¤Ð

ÀÒǹÒÇÔ ¸ Õ . ...ÃÑ º »‚ ã ËÁ‹ วรรณวิภา มาลัยนวล

หลังวันขึ้นปใหมเพียงไมกี่วัน วีดีโอคลิป จากกลองวงจรปด ที่ชายหนุมคนหนึ่งถูกทำรายจน ถึงแกชีวิต เนื่องจากขัดขืนการจี้ชิงโทรศัพทมือถือ เมื่อคลิปดังกลาวถูกกระจายเผยแพรผาน Line ในหลายๆ กลุมและในโลกโซเชียล เพื่อใหชวยกัน ติดตามหาตัวคนราย หลายคนที่ไดเห็นภาพเหตุการณ ดังกลาว ความรูสึกก็มีมากขึ้น ขอความที่สงตามมา ในกลุมถึงเรื่องราวดังกลาวจึงมีคำพูดเขมขนตาม อารมณของผูที่ไดเห็นภาพนั้น

7


ÊÒÃѵ¶Ð จนเมื่อเจาหนาที่ตำรวจสามารถจับกุม ตัวผูตองหามาได เรื่องราวของผูเสียชีวิต ผูรวม กระทำ ความผิดสองคน ทั้งประวัติของผูตองหาและ คำใหการยิ่งตอกย้ำความรูสึกอีกหลายประการใหกับ คนในสังคม ทั้งสามคนในเหตุการณ เปนคนหนุมที่อยูใน ชวงอายุวัยเดียวกัน ความแตกตางกันบนเสนทางชีวิต เขาทั้งสาม เหมือนดาวสามดวงที่โคจรมาพบกัน ณ เวลานั้น ในจังหวะชีวิตที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งกับตนเองและสังคม นึกถึงคำที่ครูบาอาจารยทานสอนวา... เมื่อเจอเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ใหเรานอมนำ มาเปนธรรมะสอนตัวเองใหได นั่นคือ เปาหมายของ การปฏิบัติธรรม ฝกมองทุกสิ่งใหเปนธรรมะ หาหนทาง สรางปญญาดวยตัวเอง โดยไมตองรอให ใครมาสอน ทำบอยๆ จะทำใหเราพัฒนากุศลธรรม ขึ้นในใจใหเจริญขึ้นไดดวยตัวของเราเอง นั่นคือ...การภาวนา

ไมเกี่ยวเนื่องกับความผิดถูกตามศีลธรรม และตัวบทกฎหมาย แตเกี่ยวเนื่องกับฐาน ที่มาจากใจ ที่คิด ทุกๆ คำตอบของเราในแตละแงมุม เปนหนทาง ชวยใหเรากลับมาตระหนักรูภายในจิตใจตนเอง ตรวจ สอบความกาวหนาบนวิถีแหงการภาวนา และความ เปนกลางของจิตใจในทุกมุมมอง เพื่อใหทุกการกระทำ ที่แสดงออกปราศจากความขุนมัวในจิตใจ การตายของหนุมนอยคนนั้น การตองโทษ ของหนุมนอยคนนั้น จะไมสูญเปลา ถาเรานำเรื่องราว ของเขาเหลานั้น มาเปน ‘ครู’แหงการภาวนาของเรา เริ่มตนปใหม ดวยวิธีภาวนางายๆ ในทุก เรื่องราวของชีวิต ใหการตาย และ การตองโทษ ของใครบางคน ไดทำใหเราและอีกหลายคน ‘ตื่น’

ถาผูตายพูดได เขาจะพูดอะไรกับฆาตกร ? ถาผูตายพูดได เขาจะพูดอะไรกับเรา ? ถาผูตายเปนลูกของเรา เราอยากใหศาลพิพากษาอะไรกับฆาตกร ? ถาฆาตกรเปนลูกของเรา เราอยากใหศาลพิพากษาอะไรกับเขา ? ถาเราเองเปนผูตาย เราอยากใหศาลพิพากษาอะไร ? ถาเราเองเปนผูตาย เราอยากจะพูดอะไรกับฆาตกร ? ถาเราเองเปนผูตายเราอยากพูดอะไรกับคนที่ยังอยู ? แลว....ถาเราเองเปนฆาตกรเราอยาก ไดยินอะไรจากผูตาย ญาติผูตาย และ ศาลผูพิพากษา............. บางคนอาจจะเถียงวาไมจริงหรอก เราไมมีทางเปนฆาตกรไปได เราอาจจะลืมไปวา เราสามารถเปนฆาตกรทางใจได ถาจิตใจของเรา เจ็บแคน โกรธเคือง มีโทสะ จนถึงขั้นเอยเปนวจีกรรม หรือสงขอความออกมาวาตองการใหใครสักคนทุกข ทรมาน เจ็บปวดและตายตกไปตามกัน

8


ÊÒÃѵ¶Ð

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

»ÃÐÇÑ µ Ô ¢ ͧâ¤Рกวี คงภักดีพงษ

โยคะเปนภูมิปญญาของอินเดียโบราณที่มีมากวา5,000 ป ประวัติของโยคะดำเนินมาเปนยุคๆ ยุคที่ 1 คือยุคที่โยคะเริ่มกอตัวขึ้น คำวาโยคะยังไมเปนที่รูจักกัน นักโบราณคดีผูศึกษาอารยธรรมเมืองฮารัปปา บริเวณลุมแมน้ำสินธุไดคนพบกระเบื้องดินเผาภาพมนุษยนั่งสมาธิ อันเปนหลักฐานใหนักวิชาการโยคะระบุวาเราฝกโยคะกันมากวา 5,000 ปแลว ยุคที่ 2 คือยุคที่เกิดตำรา “โยคะสูตร” เขียนโดยมหาษีปตัญชลี ตำราเลมนี้ไดรับการยกยองใหเปนตำราแมบทของศาสตรนี้ เรียกวาหากมีขอถกเถียงกันในเรื่องของโยคะ เราจะยึดเนื้อหาในตำราเลมนี้เปนขอสรุป ตำรานี้เขียนขึ้นราว พ.ศ. 200 อัดแนนดวยเนื้อหา สรุปโยคะอยางเปนระบบ อธิบายเปนลำดับทั้งนิยามและการฝกปฏิบัติสมาธิตามแนวคิดของโย คะ เปนตำราบางๆ ที่มีเพียง 4 บท 196 ประโยค ซึ่งสามารถเขียนไดครบบนหนากระดาษเอ 4 หนาเดียว ยุคที่ 3 หฐโยคะ แนวคิดเรื่องหฐโยคะมีมาตั้งแตพ.ศ. 1000 แตตำราหฐโยคะเลมที่ไดรับการยอมรับวาสมบูรณที่สุด นักวิชาการนำมาใชอางอิงมากที่สุดชื่อ “หฐประทีปกา”เขียนโดยสวาทมาราม เมื่อพ.ศ. 1900 หฐโยคะมีตนกำเนิดมาจากอินเดียตอนเหนือแถบธิเบต หฐโยคะมีเปาหมายเดียวกันกับโยคะคือความหลุดพน แตมีวิธีปฏิบัติตางกัน โดยหฐโยคะเนนการพัฒนาพลังชีวิต และปลุกพลังชีวิตนี้ใหตื่นขึ้นสูการบรรลุธรรม หฐโยคะมีแนวคิดเรื่องทอทางเดินของพลังชีวิตในรางกาย โดยระบุวามีทอหลัก 10 ทอ ทอทั้งสิบนี้ชื่อตรงกับเสนสิบของแพทยแผนไทย โยคะที่รูจักกันในทุกวันนี้ เกิดมาจากการรื้อฟนภูมิปญญาโบราณนี้เมื่อราว พ.ศ. 2400 เรียกวาเปนโยคะยุคใหม ซึ่งจะไดกลาวถึงในฉบับตอไป

9

https://en.wikipedia.org/wiki/Indus_Valley_Civilisation https://www.pinterest.com/pin/374080312768996698/


àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

àÅ‹ Ò ... (µ‹Í¨Ò¡©ºÑº·Õ่áÅŒÇ)

ÊÒÃѵ¶Ð

ศิษยเกา หนาใหม

เดือนนี้เรามาอานบทสัมภาษณนักเรียนชาย ที่เหลือ 3 คนเนอะ คนแรกชื่อ Golf ไมไดทำงานแลว เพิ่งลาออกมาใหมๆ เอี่ยมๆ เลย มีลูกสาวตัวนอย 2 คน เริ่มเลยนะ ทำไมถึงมาเรียนโยคะที่นี่ละ ตอนแรกผมก็หาหลายที่นะ แตเห็นที่นี่เปนแนว วิชาการ ผมอยากไดฐานขอมูลไปสอนคนอื่นตอไมใช แคอาสนะ เพราะอาสนะที่ไหนๆ ก็ฝก แลวรูจักที่นี่ไดยังไง ครูโยคะแนะนำ เปนศิษยเกาที่นี่ ผมก็เลยสนใจก็เลย คนควาวามันคืออะไร แลวผมก็ไปถามครูโยคะทานอื่น อีก 3 ทานวาผมมาเรียนที่นี่ดีมั้ย ทุกทานตอบวาควร เพราะจะรูรากของโยคะ พอมาเจอแลวไปไง มันใชมั้ย ผมวามันก็ตองดูไปอีกงะ หลายๆอยางมันก็เริ่มเปลี่ยน ตอนแรกผมก็แปลกใจวามันเปนแนวสมาธิดวยเหรอ กึ่งธรรมดวยเหรอ แตก็ชอบนะ แตก็หายกังวลเรื่อง อาสนะ ถาเทียบกับที่อื่นมันจะเบา แตก็คิดนะวามัน จะพัฒนาเหรอ มันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะ เพราะ หลังจากที่ฝกมาสัปดาหกวาๆ แลวกลับไปฝกอาสนะ แบบเดิมกอนมาเรียน เออเฮย รางกายเราไมตึง เพราะถาผมงดอาสนะแบบเดิมหลายวัน พอกลับไป Studio ใหมนะ มันตองโดนดึงโดนถีบ เหมือนเริ่ม ใหมหมดเลย แตคราวนี้ไมใช งงเลย เฮยทำไมเรา ไมตึงแลวงะ ทั้งๆ ที่เราแอบกังวลนะ มาฝกแบบนี้ เบาๆ ไมมีเหงื่อ แลวกลามเนื้อเราจะพัฒนาเหรอ มหัศจรรยนะ คิดยังไงกับความรูสึกของคนสมัยนี้โยคะมีแตผูหญิง แตเราดันมาเรียน ตอนผมเรียนใน Studio ผมก็เปนผูชายคนเดียวนะ แลวก็ตัวใหญสุดดวย แตเรามาเรียนเพราะเรื่อง สุขภาพ เรียนแรกๆ ก็ครูผูหญิงนะ ก็เขินๆ อยูกับ เรื่องการแตงกายของคนเรียน

ผูหญิงบางคนแกลงผมดวยซ้ำ แตพอเรียนไปเรื่อยๆ มันก็สนิท เลยไมรูสึกอะไรละ คราวนี้ 3 เดือนผานไปแลวเนี่ย มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองบางมั้ย รูสึกวารางกายเราแข็งแรงขึ้น หืออ ใชคำวาแข็งแรงกันเลย ผมจำไดวาชวงวันแรกๆ ทาคันไถครึ่งตัว 2 ขา ผมสั่นมาก ถึงขนาดตองใชกลามเนื้อหลังยกขึ้นมาเลยงะ หลังจากนั้นก็ปวดหลัง แตตอนเนี้ยไมสั่นแลว แถมอยูไดนานขึ้น รวมถึงวิปริตะกรณีดวย รางกายก็เบาดี และถาเปนเรื่องของจิตใจ คนรอบขางบอกวาพูดชาลง มีเหตุผลมากขึ้น ไมคอยคุยเลนเหมือนเมื่อกอน ไมวาจะพูดกันทางโทรศัพทหรือตอหนากัน

10


ÊÒÃѵ¶Ð เบ็ดเสร็จแลว คิดวาเราจะยังมีโยคะอยูกับตัวเรา ตอไปมั้ย อยูแนนอนครับ เพราะวามันเปนวิถีชีวิตไปแลว ไมวาจะเปนอาสนะ หายใจ หรือสมาธิ เวลามีเรื่องเครียดๆ หรือทุกขใจ มันก็กลายวาเราสามารถหายใจลึกๆ ยาวๆ นั่งสมาธิได ตอนนี้เวลาครูชวนนั่งสมาธิกอนเรียน ก็สามารถนั่งไดเลย ไมมีความลำบากยากเย็นอะไร

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ § แลวเพิ่งผานไปไมนานมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่จับ ไดในตัวเรา อันแรกก็คือเรื่องของความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับ โยคะมากขึ้น แลวก็เคลียรเรื่องของใจหลายอยาง สวนภายนอก ก็รูสึกวา เรามีสติมากขึ้นโดยเฉพาะ เรื่องกินวาแคไหนพอ จากการที่ฝกอาสนะ เรา สามารถจัดการไดทุกเรื่องวา ตรงไหนพอ ก็พอ อะไรเงี้ยอะครับ ไมหักโหม หลังจาก 3 เดือนผานไป รูสึกวาอะไรเปลี่ยนแปลง ไปบาง ถาเปนฝายรางกายก็รูสึกวา รางกายยืดมากขึ้น อยางเห็นไดชัดนะครับ ตนขา หลังเงี้ย ยืดมากขึ้น แลวก็รูสึกวาขับถายดีขึ้น ไมมีอาการทองผูกแลว อาการตางๆ ของรางกายนอยลง เรื่องหายใจไดขาง เดียวอะครับ เปนนอยลง ไมใชทุกวัน สวนเรื่องขาง ในก็คือ จิตใจเราละเอียดมากขึ้น แบบวาเราจะ พิจารณาอะไรเงี้ย ก็มีความละเอียดรอบคอบในการ ตัดสินใจแลวก็ในการมองสังคม มองเหตุการณตางๆ

คนตอไปชื่อ It เปนหนุมทันสมัยคนนึงเชียวละ นี่ก็มีกิจการเปนของตัวเองเหมือนกัน แถมรูสึกวา จะมี Fan page เกี่ยวกับโยคะดวย เปน 1 ของ 2 คน ใน Class ที่นับถือศาสนาคริสต ทำไมถึงมาเรียนเปนครูจะ ไมไดคิดวาจบไปจะเปนครู แตวาอยากรูจริงเรื่องของ โยคะ แลวทำไมถึงคิดวา ที่นี่แหละที่จะใหความรูเราได มีคนรับรองมาครับ เปนครูโยคะที่รูจักครูกวี แลวบอก วาครูกวีสอนดี อะไรงี้ และบอกวาที่นี่ดีสุดถาอยากรู เรื่องพื้นฐานนะครับ แลวรูสึกมั้ยวา คนที่เรียนโยคะสมัยนี้มีแตผูหญิง แลวเราเปนผูชายอะ ออ ไมรูสึกอะไรครับ ปรกติผมก็ทำงานกับผูหญิง เยอะอยูแลว

11

แลวในที่สุด บทสรุป คิดวา โยคะมันเขากับเรามั้ย เขากับเราครับ หลักๆ คือเราไดความรูเรื่องโยคะเนาะ ไดเยอะมาก เปลี่ยนแปลงจากคนที่ไมรูเรื่องโยคะเลย ตอนนี้ก็สามารถบอกหรือแนะนำคนอื่นได และเรา สามารถแยกแยะโยคะกับอะไรอื่นๆ ที่คลายๆ โยคะได แลวเราก็มองอาสนะออก เรารูหลักการ วิธีทำอาสนะ ทำไงไมเจ็บ รูเรื่องดั้งเดิม แลวตอนแรกที่คิดไววา ไมไดมาเพื่อที่จะมาเปนครู หรอก ตอนนี้ความคิดเปลี่ยนรึเปลา ก็เปนครูก็ดีนะครับ ตอนนี้เราอยากสอน แตเรายัง ไมไดอยากเปนครูแบบ Commercial เนาะ อยากสอน เพราะรูสึกวา คนที่มาเรียนที่เนี่ยตองออกไปสอน คือความเปนครูมันตองแบงปน ใหคนอื่นนะ อยาไปคิดวาเปนการหากำไร นั่นมันอีกเรื่องนึง เราจะเก็บไวไมได แลวคิดวา เราจะยังคงใชโยคะกับตัวเราไปอีกมั้ย ครับ ถึงแมไมไดฝกอาสนะ ผมก็จะฝกปราณายามะ ผมไมไดฝกอาสนะทุกวัน แตฝกปราณายามะเกือบ ทุกวัน พยายามทำใหมันเขามาในชีวิตเราอะเนาะ ใหมีเปนวิถีชีวิต


ÊÒÃѵ¶Ð คนสุดทาย เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย รางกายดู เปนนักกีฬา ชื่อ TJ ทำไมถึงมาเลือกสถาบันโยคะวิชาการเพื่อที่จะเรียนเ ปนครูโยคะละจะ ตอนแรกไมไดตั้งใจจะเปนครูโยคะแตเนื่องจากมีปญหา สุขภาพ คุณหมอบอกวาเปน IBS คือลำไสทำงาน แปรปรวน แลวก็นอนไมหลับ เปนปญหาเรื้อรัง มานานมาก ก็มาทบทวนวาตัวเรามีกายและใจ บางวัน กายเราอยากจะพักมากเลย แตใจเราคิดหลายอยาง ทำงานเหนื่อยมาทั้งวัน ถึงหองนอนอยากจะหลับ มันก็ไมหลับ ก็ตองกินยา บางวันใจเราเหนื่อยลามา ทั้งวัน อยากจะพัก แตลำไสก็ไมเปนใจ มาปวดทอง ปวดหัว คือมันสวนทางกัน เราเคยศึกษาเรื่องการ นั่งสมาธิ เรื่องสวดมนตเยอะมาก ปฏิบัติธรรมสาย ตางๆ แมกระทั่งไปทำงาน ผมเปนอาจารยสอนเรื่อง Bakery ที่มหาวิทยาลัย แตเกรงวาจะกลับไปทำ อยางงั้น ไมไดละ สังขารมันไมได คือถาจะทำได กายกับใจมันตองสัมพันธกัน แลวมีคนบอกวาโยคะ คือการฝกกายกับจิต ผมไปฝกที่ Studio มันทำให ผมเกร็งมากขึ้น เหนื่อยจนเหงื่อออก มันรูสึกสบาย กลับไปบานจะไดพักผอน แตก็ยังคิดโนนคิดนี่ไมเปน ระบบ ผมเลยมา Search หาวาโยคะมันคืออะไรกันแน ผมเห็นสถาบันโยคะวิชาการ มี Course ดวย ผมก็มา เรียน แตผมมีเพื่อนที่เปนศิษยเกาที่นี่ก็เลยโทรหาเคา เคาบอกวา ก็เห็นฝกแนวออกกำลังกายอยูไมใชเหรอ ผมบอกวา นั่นไดกาย คิดวาที่นี่ใหใจ ผมคิดวาถา มัวฝกทีละอยาง มันคงไมทันเพราะอีกไมนานผมตอง กลับ ไปเปนอาจารยแลว แลวพอมาสัมผัสในClass แลวมันจริงอยางที่คิดมั้ย คือผมเปนคนสนใจเรื่องสมาธิ บาลี ฮินดูอยูแลวก็เลย รูสึกวาไดมาตอยอด รูสึกยังไงกับความคิดของคนทั่วไปวาโยคะมันเปน ของผูหญิง ก็เคยสงสัยเหมือนกัน ก็เลยอยากจะศึกษา คือถายอน กลับไปสมัยอดีตเนี่ย นักบวชหรือโยคีเปนผูชาย ซะมากกวา คิดวานาจะเปนการเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือกระแสวัตถุนิยม การออกกำลังกายที่อาศัยแรง เชน Body weight training ทำใหกิจกรรมกีฬาเปน

ที่นาสนใจของผูชายเพื่อรูปลักษณภายนอก สวนการ เคลื่อนไหวที่ชา นุมนวลไมตอบโจทย แตจริงๆ ผมคิด วาดวยสรีระของผูชายกับอาสนะบางทามันเอื้ออำนวย กันมากกวา หลังจากเรียนมา 3 เดือนละ เห็นอะไรเปลี่ยนแปลง บาง ความผิดปรกติไมสมดุลตางๆ ของรางกาย มันไมหาย ซะทีเดียวแตมันดีขึ้น เชน เรื่องการนอนไมหลับ จากที่เคยกินยานอนหลับเยอะเนี่ย ลดลงมาจนบางที แทบไมไดกินเลยดวยซ้ำ เมื่อกอนนอนไมหลับจะกระวน กระวาย ตีโพตีพาย แตตอนนี้นอนไมหลับเนี่ยทำอะไร ไมได ก็นอนทาศพ ไมอยากมานั่งทาโนนทานี้ ใจมัน อยากนอน ก็ผอนคลายไป แลวมันก็คอยๆ หลับไปเอง เขานอนตอน 4 ทุมไดเลยแตกลางวันก็อาจจะมี อาการปวดทองไมทราบสาเหตุ แตไมมีเวลามานั่ง สมาธิหรือผอนคลายใดใด ก็จะนั่งเฉยๆ รับรูซิวา มันเจ็บนะ จะอยูกับมันยังไงใหได มันก็คอยๆหายไป เอง สามารถยืนสอนไดตั้งแต 8 โมงถึงทุมนึง ไดหยุด แคตอนอาหารกลางวันเทานั้น แตก็ไมไดนั่งนะ บางที อารมณก็แกวงเพราะเหนื่อย ก็คิดขึ้นมาไดวาเหนื่อย แลวไง เกร็งตรงไหนก็คลายตรงนั้น ไอสิ่งที่เราเรียน ไป มันเอาไปใชไดหมด มีความคิดเปนระบบขึ้น ถึงแม วาจะไมไดทำอาสนะ ใชวิธีรับรู และมีสมาธิมากขึ้น บางครั้งเจอสถานการณที่ไมเปนไปตามที่คิด ก็สามารถจัดการใหลุลวงไปได แลวจากที่เคยมีปญหา วาใจไปกอนละ กายไมไป ตอนนี้เหมือนกับวา มันคอยๆ ไปดวยกันได ถาอยางงั้นก็หมายความวาจะยังมีโยคะอยูในวิถีตน ไปเรื่อยๆ ถูกตองแลวครับ เพราะผมสามารถเอามรรค 8 ของโยคะมาปรับในชีวิตประจำวันไดครับ ..... จากการสัมภาษณหนุมๆ ทั้ง 5 ไดเห็นมุมมองที่แตกตางหลายอยาง ดีจัง เปดโลกทัศน บาย บายนะ http://www.rayayoga.com http://www.manager.co.th/Marsmag/ViewNews.aspx? NewsID=9560000085236

12


ÊÒÃѵ¶Ð

àÃ× ่ Í §¨Ò¡à¾× ่ Í ¹

à´็ ¡ æ¹Ñ ้ ¹ ËÃ× Í ¤× Í ¼Œ Ò ¢ÒÇ อนัตตา

วันนี้กอนเริ่มคลาสโยคะเด็ก และระหวาง ที่รอหองเรียนเพราะคุณปาแมบานกำลังถูพื้น เด็กๆ จึงใชเวลาชวงนั้นวิ่งเลนกันบริเวณสนามหญา หนาหอง สักครูใหญๆ ไดยินเสียงรองไหจา เปนเสียง รองของเด็กผูหญิงวัยอนุบาล ที่ยืนอยูขางๆ อางลาง เทาที่กอขอบปูนสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งคืบ เด็กผูหญิง ยืนรองไหหนาแดงก่ำ กางเกงมีรอยเปยก และมีรอย เลือดวงใหญที่หัวเขา ฉันรีบอุมเธอไปที่หองพยาบาล โลงใจที่เมื่อ ถลกขากางเกงขึ้นมา บาดแผลดูเล็กกวาเลือดที่เห็น มากมาย อาจเพราะโดนน้ำสีแดงนั้นจึงกระจาย

13

จึงดูนาตกใจ ใช...ผูใหญตกใจ เด็กๆ ตกใจ ซึ่งนั่นรวมถึงเด็กผูชายที่ยืนอยูตรงนั้นดวย เขาเองก็ตกใจเชนกัน ถามไถไดความวาเขาเปนคนผลัก เด็กผูหญิงเอง เพราะกำลังเลนเปนทหารจับผูราย เด็กผูหญิงเปนผูรายและตอนนั้นเขาเปนทหาร ในใจของเด็กนั้น... ฉันเชื่อเหลือเกินวา เขาไมไดม ีเจตนาจะทำรายเพื่อน เขาเพียงกำลังสนุก และสนุกมาก จนไมทันระมัดระวัง วาหากทำสิ่งนี้จะ เกิดสิ่งไหนตามมา


ÊÒÃѵ¶Ð เด็กผูชายคนนี้เราเรียนรวมกันมา เกือบหนึ่งเทอมแลว และเขาไมใชเด็กกาวราว เขารูแลววาเขาผิด และกำลังตกใจในตอนนั้นการตอวา เด็กอยางรุนแรงจึงไมใชสิ่งที่เราควรทำ แตเราควรบอก เขาวาจะทำเชนไรถึงจะไมเกิดเหตุการณแบบนี้อีก ฉันจึงชวนเขามานั่งคุย

ผูใหญอยางฉันเปนเพียงผูเฝาดูความเปนไปและในยาม นั้นยิ่งชัดเหลือเกินในคำวา "เด็กเปรียบเหมือนผาขาว" ที่ในบางคราวผูใหญอยางเราๆ ควรเรียนรูคนลึกลง ไปในหัวใจ ...วาเราเองก็เคยเปนเชนนั้น

อีกสักครูใหญเด็กผูหญิงทำแผลเสร็จแลว จึงเดินมาที่หองเรียนและเมื่อเด็กสองคน ตองเผชิญหนากันอีกครั้ง ฉันถามเด็กผูหญิงวามีอะไร อยากพูด กับเด็กผูชายไหม เธอสายหนานอยๆ หายเจ็บแลว ทวาขนตายังเปยกน้ำ หันไปถามเด็กผูชาย ซึ่งก็นั่งเงียบเชนกัน ตอนนั้นไดยินพี่ดิน เด็กชายอนุบาล 3 พี่โตในหองพูดขึ้นมาวา "หรือวา...จะยังไมพรอม" นั่นสินะ คำนั้นของพี่ดินเหมือนสะกิดใจฉัน วาในบางครั้งผูใหญอยางเราก็อาจอยากทำอะไรสักอยาง ที่ดูเหมือนจะดี แตบางทีมันก็เปนเหมือนพิธีกรรม ที่เราทำเพื่อใหมันจบอยางสมบูรณ โดยลืมไปวาสวนประกอบที่สำคัญนั่นคือหัวใจ การขอโทษ การใหอภัย ถอยคำเหลานี้จะมีความหมาย อะไรเลา หากหัวใจไมสามารถรูสึกได ทวาหากเมื่อไหร ก็ตาม ที่ถอยคำเหลานี้ไดกลาวออกมาจากหัวใจของผูพูด แลว มันชางจับหัวใจผูฟงยิ่งนัก เหมือนที่เมื่อปลอยใหเวลาผานไปสักพัก ปลอยใหการเรียนการสอนผานไป ปลอยใหเด็กๆ ไดสนุก ไดยิ้ม ไดหัวเราะ ไดผอนคลาย กอนจบคลาส เด็กผูชาย จึงกลา ที่จะกลาวขอโทษเด็กผูหญิงอีกครั้งสำคัญที่วา ครั้งนี้เขาพูดดวยตัวของเขาเอง อยางที่ไมมีใครบอก ใหพูดเหมือนเมื่อชั่วโมงที่ผานมา เสียงนั้นเบา และยังหลบตา แตทวาจริงใจ และถอยคำจากเด็กผูหญิง ผูมีหัวใจงดงาม ก็ทำใหเด็กผูชายเริ่มยิ้ม เริ่มสบตาได เมื่อไดยินเธอพูดวา"ไมเปนไรหรอก" แลวเด็กสองคน ก็ยิ้มใหกัน ชางเรียบงาย และงดงามกับบางเหตุการณที่ดู รายแรง เด็กๆ เขาตกลงกันเองได ดวยภาษาของเขา ดวยหัวใจของเขา หัวใจที่ไมซับซอน ไมเจาคิดเจาแคน หัวใจดวงนั้นจึงเบาสบาย

14


ÊÒÃѵ¶Ð

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í

ºŒ Ò ¹¹Œ Í ÂËÅÑ § ¹Õ ้

รติ จุลกะเศียน

ถาในโมงยามและสภาวะปกติ เมื่อไดยิน คำวาบานนอยหลังนี้ ฉันคงตองรองตอวา ...สุขีเสียจริง เพราะนึกถึงเพลง บานนอยหลังนี้ ผลงานจากครูเพลง สุรพล สมบัติเจริญ แต "บานนอยหลังนี้" คือชื่อหนังสือถาฉันเขาใจ ไมผิดคือ เลมลาสุดของนักเขียน นามปากกา เพลงดาบแมน้ำรอยสาย ที่เหตุปจจัยนำเรามาพบกัน วันนั้น ในรานหนังสือไรทเตอร ยานนางเลิ้ง ประสาคนชอบการเดินทางและทองเที่ยว ฉันนับตัวเองเขาเปนแฟนคลับของ เพลงดาบฯ ผูมี ไลฟสไตลและผลงานการเขียนหลายเลม เกี่ยวกับ การเดินทาง, โปสการด และภาพวาด เรียกไดวา กอนมหาอุทกภัยจะถลมบางบัวทอง บนหิ้งหนังสือ ของฉันมีงานของเธอเกือบทุกเลม หลังอานหนังสือเลมสุดทายของเพลงดาบฯ คือ เที่ยวยอมใจ เมื่อตนป ๒๕๕๗ อันเปนเหมือน บันทึกการเดินทาง เก็บตกการทอง-เที่ยวของ เพลงดาบฯ ที่ไปญี่ปุนแทบทุกป ในตางกรรม ตางวาระ ซึ่งเวลานั้นฉันไมไดนึกเอะใจอะไรนัก ยังพยายามมองหางานเขียนของ เพลงดาบฯ ไมเห็น ผลงานเลมใหมๆ แตไมไดนึกอะไรอีก จนมาเจอ บานนอยหลังนี้ ในวันนั้น ตัวหนังสือที่ปรากฏบนปก ทำเอาอึ้งไปเล็กนอย เรื่องเลา มุมมอง ความคิดผาน ประสบการณเอาชีวิตรอดจากมะเร็งรังไข ....มะเร็งรังไข! คงเพราะความไมคอยยึดติดตัวบุคคลมาก ทำใหฉันพลาดเรื่องความเปนไปของ "ชีวิต" เปดอาน หนังสือดูจึงพอเขาใจเหตุผล การเวนวรรคผลงาน ใหมของ เพลงดาบฯ ซึ่งเรื่องราวเริ่มมาตั้งแต พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่เธอสังเกตตัวเองและตรวจสอบ กับหลายหมอ จนแนใจวาเปนมะเร็งรังไขแนนอน

15

จึงนำไปสูการตรวจและรับการรักษา ผาตัด ๒ ครั้ง ในปลายกันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๓ เคมีบำบัดถึงกลาง มีนาคม ๒๕๕๔ และกลายเปนผูปวยคนหนึ่ง ใน ๘๐% ที่ตรวจพบมะเร็งรังไขระยะแรก มีโอกาสรักษาหาย และรอดชีวิตที่ระยะ ๕ ป


ÊÒÃѵ¶Ð

อานบันทึกประสบการณซอมบานครั้งใหญของ เพลงดาบฯ แลวพบ "คำสำคัญ" ตางกรรม ตางวาระ เชน หลักสูตรวิปสสนากรรมฐาน โดยทานโกเอ็นกา (ตามแนวทางทานอาจารยอูบาขิ่น), ระฆังแหงสติ หมูบานพลัม, การอบรมเผชิญความตายดวยใจสงบ โดย พระอาจารยไพศาล วิสาโล ทำใหรูวา เพลงดาบฯ มีตนทุนที่ดีมากๆ และคำกลาวที่วา ธรรมะ คือ โอสถ นั้นจริงแท

บานนอยหลังนี้ เพลงดาบแมน้ำรอยสาย : เขียน พิมพครั้งที่ ๒ เดอะไรทเตอรซีเคร็ท ๒๕๕๙ ราคา ๑๓๕ บาท ลิงคที่เกี่ยวของ : https://www.facebook.com/plengdab/

16


ÊÒÃѵ¶Ð

áÅË¹Ñ §

La La Land ¡Ñº¤ÓÇ‹Ò"¶ŒÒ" โจ

รถติดอยูบนไฮเวย แดดรอนเปรี้ยงในนคร LAกลองแพนไปเห็นรถแตละคันไดยินเสียงเพลงที่ออก มาจากในรถ จูๆ ก็มีคนรองเพลงขึ้นมา ทั้งถนนแดด รอนเปรี้ยงนั่นกลายเปนเวที แลวฉันก็ถูกดึงเขาสูเมือง มายา มีคนรอง คนเตน กระทั่งวงดนตรี พลันก็ถูก ดึงกลับเขาสูความเปนจริง รถติด แดดเปรี้ยงบนถนน อีกครั้ง เปนหนังเพลงที่มีเสนหในตัวละคร ทั้งเซบาสเตียน และ มีอา ตางก็มีฝน คนมีฝนกับคน มีฝนมาเจอกัน ตางก็หาทางใหไปใกลกับความฝน เซบาสเตียนรักเพลงแจส แบบเพียวแจส อยากเปดราน ของตัวเอง ฉันชอบฉากที่เขาเถียงกับเพื่อนที่ชวนไป เขาสังกัดดวยกัน พรอมกับขอเสนอที่ดี ใหเขาไดเปน ผูชายที่ "มีการงานมั่นคง" สำหรับมีอา แตตองตอสู กับความรูสึกที่วา แจสที่เพื่อนชวนไปมันไมใชของแท ในขณะที่เพื่อนบอกวา "เพราะคนอยางนาย ทำใหแจสตองตาย" เขาไมไดทำใหแจสเขาถึงไดใน กลุมคนรุนใหม แลวซักวันมันก็จะถูกลืม มีอาก็เกือบจะทิ้งฝน เพราะเจ็บมาเยอะ จนไมกลาไปออดิชั่นงานที่ติดตอเขามา เธอบอกวามัน "เจ็บปวดเกินไป" จริงสิ เวลาที่เรารักอะไรมากๆ มันก็มักจะพาความเจ็บปวดมาดวยเสมอ แตเราพรอม จะเจ็บแลวเจ็บเลาหรือเปลา และ มีคำถามกับ เซบาสเตียนวาในเมื่อไปเปนนักดนตรี ที่ตองออนทัวร ตลอดเวลาอยางนี้ แลวฝนที่จะเปดรานละ เปนอีก ความขัดแยงที่เกิดขึ้น เพลงเพราะมาก โดยเฉพาะเปยโน กับเพลง city of stars และ theme song ที่เลนในเรื่องตาง กรรมตางวาระ และสื่อไดตางอารมณ นักแสดงเลน บทบาทของตัวเองไดดี ทำใหเซบาสเตียน และ มีอา มีชีวิตชีวา เหมือนเปนชีวิตของเคาจริงๆ แมจะมีลีลา เยื้องยางเปนละครเวทีอยูบาง เพราะเปน ชวงเริ่ม หรือ ตอ จากชวงที่รองเพลง

17

http://www.lalaland.movie/

และ บางชวง ก็เพลงยาวไป แตก็คลายจะบอกวา บางครั้งมายา กับของจริงก็ผสมปนเปกันไปจน ยากจะแยกออก มีหลายแงมุมในหนัง ที่สะทอนถึงมุมมอง ของความรัก ที่จะทำอะไรบางอยาง ไมไดบอกเพียงแค บอกใหสู ไมไดแคใหกำลังใจ แตใหแงคิด ที่ตอง กลับไปทบทวนวาเรารักมันแบบไหน ความสมดุล ระหวางการคงภาพที่คุนเคย กับ การนำเสนอใหเขา กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ บางครั้งก็ตองไปทาง ออมบาง ตอง "ยอม" ลดราวาศอกกับเงื่อนไข ของตัวเองบาง ทำใหคนดูไดขบคิดในหลายประเด็น ในชีวิตคนเรามีคำวา "ถา" อยูหลายครั้ง คำวา "ถา" ของเซบาสเตียนและมีอา ทำเอาน้ำตา จะไหลมันสะเทือนใจ แตก็เปนชีวิตจริง ที่ไมไดจบแบบ หนังลาฝนสูตรสำเร็จทั่วไป คำวา "ถา" อันนั้น ก็ เหมือนกับตอนตนเรื่องที่ดึงใหเราไปอยูกับเมืองมายา และ ก็กระชากกลับมาสูความเปนจริง


ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ± µ‹Ò§æ Ê¶ÒºÑ¹Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÃ‹ÇÁʹã¨à¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ àªÔÞºÃԨҤࢌҺÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Òà´ÍÐÁÍÅÅ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ª×่ͺÑÞªÕ ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃàÅ¢ºÑÞªÕ 173-241-6858 ÊÓËÃѺà´×͹ Á¡ÃÒ¤Á 2560 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้ ÂÍ´ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡¤ÃÙ¼ÙŒÊ͹·Õ่ÊǹâÁ¡¢ ¡Ãا෾ ¤ÃÙá´§ ³Ñ°ÔÂÒ â¡ÊÔ¹·ÃÒ¹¹· ¤ÃÙÅÕ่ ÈÔÇÃѵ¹ ËÇѧ¨ÔùÔÃѹ´Ã ¤ÃÙູ« Çþ¨¹ ¤§¼ÒÊØ¢ ¤Ãٵٹ ÈÈÔÇÔÁÅ Ç§É ÊÇÑÊ´Ô์ ¤ÃÙË¡ ÍÑ»ÊÃÈÔÃÔ âµ¾ÔºÙÅ

680 860 674 380 490

à§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ ¨Ò¡µÙŒÃѺºÃÔ¨Ò¤ Ê¶ÒºÑ¹Ï ¤ÃÙÞÕ่»Ø†¹ ¤ÃÙÎÔà´â¡Ð&¤ÃÙÎÔâÃªÔ äͤҵРºÃÔ¨Ò¤

600 3,000 ÃÇÁ

6,684 ºÒ·

µÔ´µ‹ÍʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡Òà â·Ã. 02-732 2016-7 ËÃ×Í 081-401 7744 àǺ䫵 www.thaiyogainstitute.com à¿ÊºØ ¤ www.facebook.com/thaiyogainstitute ** ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ÃѺ¨ØÅÊÒ÷ҧä»ÃɳÕ ÊÒÁÒö·Ó¡Òõ‹ÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ä´Œâ´Â¡ÒÃâ͹à§Ô¹à¢ŒÒàÅ¢·Õ่ºÑÞªÕ¢ŒÒ§µŒ¹ (»‚ÅÐ 250 ºÒ·) áÅÐâ»Ã´á¨Œ§¡ÅѺÁÒÂѧʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í·ÃÒº


สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทร. 02-732 2016-7, 081-401 7744 wanlapa.tyi@gmail.com www.thaiyogainstitute.com