__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

สารัตถะ

photo: http://www.borkboon.com

กุมภาพันธ์ 2560

www.thaiyogainstitute.com


สารัตถะ ÊÒÃºÑ Þ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

3

º·¡ÇÕ

6

ÇÔ ¶ Õ â ¤Рภาวนาวิธี...รับปใหม

7

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ ประวัติของโยคะ

9

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ § เลา...

10

àÃ× ่ Í §¨Ò¡à¾× ่ Í ¹ เด็กๆ นั้นหรือคือผาขาว.

13

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í บานนอยหลังนี้

15

áÅË¹Ñ § La La Land กับคำวา “ถา”

17

·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ

กวี คงภั ก ดี พ งษ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านติ ์ นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

กฤษณ ฟ ก น อ ย วรพจน คงผาสุ ข วั ล ลภา ณะนวล วิ ช ชุ ด า เกี ย รติ ถ นอม

ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà ชนาพร เหลื อ งระฆั ง ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ปวริ ศ า จั น ทรา วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล วิ ล ิ น ทร วิ ภ าสพั น ธ ศิ ว รั ต น หวั ง จิ ร นิ ร ั น ดร สมดุ ล ย หมั ่ น เพี ย รการ

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ

กาญจนา กาญจนากร


¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

สารัตถะ

วันคืนผานไปอยางเงียบเชียบทวาสม่ำเสมอ แตละวันที่เคลื่อนผานมีหลายเหตุการณที่เกิดขึ้น ในชีวิตเรา บางเหตุการณผานพน บางเหตุการณก็ยังประทับแนนอยูในหัวใจ แลวเราจะจัดการกับเรื่องราว เหลานั้นอยางไร หากเรื่องราวเหลานั้นทิ้งรองรอยแหงความขุนหมองไวในจิตใจมากกวาความสดใส “ภาวนาวิธี…รับปใหม” ในคอลัมนวิถีโยคะ จะชวนคุณใครครวญถึงเรื่องราวเหลานี้ รวมถึงอีก หลากหลายคอลัมภที่กองบรรณาธิการใสหมวกคัดสรรดวยความตั้งใจ เพื่อผูอานหวังเปนอยางยิ่ง วาทุก บทความ เหลานี้จะกอใหเกิดประโยชนแกผูอานไดไมมากก็นอย

http://daniellezeigler.com/vision-board-friday-breathe/

สวัสดีกุมภาพันธ : )

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð

â¤ÐÍÒÊ¹Ð¢Ñ ้ ¹ ¾× ้ ¹ °Ò¹à¾× ่ Í ¤ÇÒÁÊØ ¢ ÊÓËÃÑ º ¼Ù Œ à ÃÔ ่ Á µŒ ¹ ¨Ñ ´ ÇÑ ¹ ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ ·Õ ่ 26 ¡Ø Á ÀÒ¾Ñ ¹ ¸ 2560 àÇÅÒ 9.00 – 15.00 ¹. (ŧ·ÐàºÕ  ¹ 8.30 ¹.)

ที่สถาบันโยคะวิชาการ 201 ซ.รามคำแหง36/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. คาลงทะเบียน 750 บาท (มีอาหารกลางวันจัดเตรียมให) สนใจโทร.สอบถามรายละเอียดไดที่สถาบันโยคะวิชาการ 02-7322016-7 และ 081-4017744

â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ³ Ëͨ´ËÁÒÂà赯 ¾ Ø · ¸·ÒÊ

ฟรี ไมมีคาใชจาย รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค ทุกเย็นวันพุธ และ พฤหัส เวลา 17.00 – 18.30 น. และวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน

â¤ÐÈÙ ¹  » ¯Ô º Ñ µ Ô ¸ ÃÃÁ ¾Õ ਠ´Õ ä «¹ ³ ÈÙ ¹  » ¯Ô º Ñ µ Ô ¸ ÃÃÁ ¾Õ ਠ´Õ ä «¹

(บางแวก/จรัญสนิทวงศ 13) เดือนละ 2 ครั้ง ในวันอังคาร เวลา 10.30-12.00 น. (มีเฉพาะบางอังคารโดยสามารถสอบถามวันที่มีสอนไดที่ สถาบันโยคะวิชาการ 02-7322016-17 และ 081-4017744) คาใชจาย : รวมสมทบคาใชจายดวยการบริจาค

3

ปฏิทินกิจกรรม


4


ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายภาวนา 101 4-5 กุมภาพันธ์ 2560

ทำไมถึง 'ภาวนา 101' 101 เปนเลขลอ บอกความหมายของการเริ่มตน คายภาวนา101 ตั้งใจจะเปนจุดเริ่มตน เปนพื้นฐาน สำหรับผูสนใจ การภาวนาแตอาจจะยังไมมีโอกาส ไปวัดบอยนัก ภาวนา เปนคำบาลีที่ไมมีคำแปลเปนไทย หากจะทำความเขาใจในความหมายผานการวิเคราะห รูปศัพทบาลี จะไดความวา "กุศลธรรมเหลาใดที่พึง ทำใหเจริญงอกงามมากขึ้น กุศลธรรมเหลานั้นชื่อวา ภาวนา การทำความเขาใจความหมายของคำวาภาวนา เปนเพียงแคการครุนคิดหาความหมายของคำเทานั้น แตความหมายที่แทจริงนั้นไมสามารถเขาถึงไดดวย การครุนคิด แตจะสามารถเขาถึงไดดวยการปฏิบัติ ภาวนาเทานั้น" ตัดตอนจาก คำนำผูเขียน (ประมวล เพ็งจันทร) หนังสือ 'ภาวนา เริ่มตน ณ กม.0' เรียบเรียงโดย คุณวรุณวาร สวางโสภากุล เชิญชวนมาเรียนรูดวยกัน…ไมวาชีวิตของ เราจะเนิบชาแบบสโลวไลฟ หรือเรงรีบใหทันทุก กระแส เพราะ'ความหมายที่แทจริงนั้น ไมสามารถ เขาถึงไดดวยการครุนคิด แตจะสามารถเขาถึงไดดวย การปฏิบัติภาวนาเทานั้น' คุณอาจไดพบวาการ เจริญสติในชีวิตประจำวัน เปนอิสระและปกติไมใช เรื่องไกลเกินเอื้อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพียงทานพรอมเปดใจเรียนรู แลกเปลี่ยน สื่อสาร รับฟง และสามารถดูแลตัวเองได ทานก็เปน ผูที่พรอมแลวที่จะมาเรียนรูไปดวยกันกับเรา อาชีพ การทำงาน และการศึกษา...ไมเกี่ยง (คาสมัคร 3,000 บาท ที่พัก 1 คืน อาหาร 4 มื้อ รับจำนวนจำกัด)

5

ค่ายภาวนา 101 นำกระบวนการโดย ครูเบิรด นีลชา เฟองฟูเกียรติ.. ครูโยคะ นักสรางสรรคละครมืออาชีพ ผูกอตั้งกลุมละครเบิรดคิดแจม ครูออด วรรณวิภา มาลัยนวล.. ครูโยคะและผูนำจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรูชีวิตที่เหลือ จากเครือขายชีวิตสิกขา ครูตูน ศศิวิมล วงษสวัสดิ์.. ครูโยคะอารมณดีจากสถาบันโยคะวิชาการ และ นักวิ่งเทาเปลา ที่เชื่อวา "โยคะคือวิถีชีวิต" พรอมแขกรับเชิญพิเศษ คุณนิกร แซตั้ง **คลิกลิงคเพื่อดูขอมูลตารางกิจกรรมและขั้นตอน การสมัครเพิ่มเติมคะ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc3 SteOJOKaxrYEe-jwzZTcjOslMJ4OygKwpachCnCUzbNvQ/viewform เขาดู Page Event ไดที่ https://www.facebook.com/events/5926192809 24200/


ÊÒÃѵ¶Ð

บทกวี

à Á × ่ Í à ¡Ô ´¢ Ö ้ ¹  ‹ Í Á ´Ñ ºä » äÁ ‹ ¨ Õ Ã Ñ § ÅŒ ǹ ¼ Ø ¾ Ñ § à Ê × ่ Í Á Ê ÅÒ ¡ ÅÒÂ à » š ¹½˜ ¹ ¡Œ ÒÇ ‹ Ò§¼‹ Ò¹ Ê Ñ ¡ ᤋ ´Ù à ٠Œ à ·‹ Ò · Ñ ¹ ¨Ô µ µ Ñ ้ § Á Ñ ่ ¹ ½ ƒ ¡Ê µÔ ä ÇŒ ã ËŒ à Ë็ ¹ ¨ Ã Ô § ... ³ Ç Ñ ´» † Ò¶้ ÓÇ Ñ Ç ¨.áÁ ‹ ΋ Í § Ê Í ¹ เปาะ นันทนา

6


ÊÒÃѵ¶Ð

ÇÔ ¶ Õ â ¤Ð

ÀÒǹÒÇÔ ¸ Õ . ...ÃÑ º »‚ ã ËÁ‹ วรรณวิภา มาลัยนวล

หลังวันขึ้นปใหมเพียงไมกี่วัน วีดีโอคลิป จากกลองวงจรปด ที่ชายหนุมคนหนึ่งถูกทำรายจน ถึงแกชีวิต เนื่องจากขัดขืนการจี้ชิงโทรศัพทมือถือ เมื่อคลิปดังกลาวถูกกระจายเผยแพรผาน Line ในหลายๆ กลุมและในโลกโซเชียล เพื่อใหชวยกัน ติดตามหาตัวคนราย หลายคนที่ไดเห็นภาพเหตุการณ ดังกลาว ความรูสึกก็มีมากขึ้น ขอความที่สงตามมา ในกลุมถึงเรื่องราวดังกลาวจึงมีคำพูดเขมขนตาม อารมณของผูที่ไดเห็นภาพนั้น

7


ÊÒÃѵ¶Ð จนเมื่อเจาหนาที่ตำรวจสามารถจับกุม ตัวผูตองหามาได เรื่องราวของผูเสียชีวิต ผูรวม กระทำ ความผิดสองคน ทั้งประวัติของผูตองหาและ คำใหการยิ่งตอกย้ำความรูสึกอีกหลายประการใหกับ คนในสังคม ทั้งสามคนในเหตุการณ เปนคนหนุมที่อยูใน ชวงอายุวัยเดียวกัน ความแตกตางกันบนเสนทางชีวิต เขาทั้งสาม เหมือนดาวสามดวงที่โคจรมาพบกัน ณ เวลานั้น ในจังหวะชีวิตที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งกับตนเองและสังคม นึกถึงคำที่ครูบาอาจารยทานสอนวา... เมื่อเจอเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ใหเรานอมนำ มาเปนธรรมะสอนตัวเองใหได นั่นคือ เปาหมายของ การปฏิบัติธรรม ฝกมองทุกสิ่งใหเปนธรรมะ หาหนทาง สรางปญญาดวยตัวเอง โดยไมตองรอให ใครมาสอน ทำบอยๆ จะทำใหเราพัฒนากุศลธรรม ขึ้นในใจใหเจริญขึ้นไดดวยตัวของเราเอง นั่นคือ...การภาวนา

ไมเกี่ยวเนื่องกับความผิดถูกตามศีลธรรม และตัวบทกฎหมาย แตเกี่ยวเนื่องกับฐาน ที่มาจากใจ ที่คิด ทุกๆ คำตอบของเราในแตละแงมุม เปนหนทาง ชวยใหเรากลับมาตระหนักรูภายในจิตใจตนเอง ตรวจ สอบความกาวหนาบนวิถีแหงการภาวนา และความ เปนกลางของจิตใจในทุกมุมมอง เพื่อใหทุกการกระทำ ที่แสดงออกปราศจากความขุนมัวในจิตใจ การตายของหนุมนอยคนนั้น การตองโทษ ของหนุมนอยคนนั้น จะไมสูญเปลา ถาเรานำเรื่องราว ของเขาเหลานั้น มาเปน ‘ครู’แหงการภาวนาของเรา เริ่มตนปใหม ดวยวิธีภาวนางายๆ ในทุก เรื่องราวของชีวิต ใหการตาย และ การตองโทษ ของใครบางคน ไดทำใหเราและอีกหลายคน ‘ตื่น’

ถาผูตายพูดได เขาจะพูดอะไรกับฆาตกร ? ถาผูตายพูดได เขาจะพูดอะไรกับเรา ? ถาผูตายเปนลูกของเรา เราอยากใหศาลพิพากษาอะไรกับฆาตกร ? ถาฆาตกรเปนลูกของเรา เราอยากใหศาลพิพากษาอะไรกับเขา ? ถาเราเองเปนผูตาย เราอยากใหศาลพิพากษาอะไร ? ถาเราเองเปนผูตาย เราอยากจะพูดอะไรกับฆาตกร ? ถาเราเองเปนผูตายเราอยากพูดอะไรกับคนที่ยังอยู ? แลว....ถาเราเองเปนฆาตกรเราอยาก ไดยินอะไรจากผูตาย ญาติผูตาย และ ศาลผูพิพากษา............. บางคนอาจจะเถียงวาไมจริงหรอก เราไมมีทางเปนฆาตกรไปได เราอาจจะลืมไปวา เราสามารถเปนฆาตกรทางใจได ถาจิตใจของเรา เจ็บแคน โกรธเคือง มีโทสะ จนถึงขั้นเอยเปนวจีกรรม หรือสงขอความออกมาวาตองการใหใครสักคนทุกข ทรมาน เจ็บปวดและตายตกไปตามกัน

8


ÊÒÃѵ¶Ð

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

»ÃÐÇÑ µ Ô ¢ ͧâ¤Рกวี คงภักดีพงษ

โยคะเปนภูมิปญญาของอินเดียโบราณที่มีมากวา5,000 ป ประวัติของโยคะดำเนินมาเปนยุคๆ ยุคที่ 1 คือยุคที่โยคะเริ่มกอตัวขึ้น คำวาโยคะยังไมเปนที่รูจักกัน นักโบราณคดีผูศึกษาอารยธรรมเมืองฮารัปปา บริเวณลุมแมน้ำสินธุไดคนพบกระเบื้องดินเผาภาพมนุษยนั่งสมาธิ อันเปนหลักฐานใหนักวิชาการโยคะระบุวาเราฝกโยคะกันมากวา 5,000 ปแลว ยุคที่ 2 คือยุคที่เกิดตำรา “โยคะสูตร” เขียนโดยมหาษีปตัญชลี ตำราเลมนี้ไดรับการยกยองใหเปนตำราแมบทของศาสตรนี้ เรียกวาหากมีขอถกเถียงกันในเรื่องของโยคะ เราจะยึดเนื้อหาในตำราเลมนี้เปนขอสรุป ตำรานี้เขียนขึ้นราว พ.ศ. 200 อัดแนนดวยเนื้อหา สรุปโยคะอยางเปนระบบ อธิบายเปนลำดับทั้งนิยามและการฝกปฏิบัติสมาธิตามแนวคิดของโย คะ เปนตำราบางๆ ที่มีเพียง 4 บท 196 ประโยค ซึ่งสามารถเขียนไดครบบนหนากระดาษเอ 4 หนาเดียว ยุคที่ 3 หฐโยคะ แนวคิดเรื่องหฐโยคะมีมาตั้งแตพ.ศ. 1000 แตตำราหฐโยคะเลมที่ไดรับการยอมรับวาสมบูรณที่สุด นักวิชาการนำมาใชอางอิงมากที่สุดชื่อ “หฐประทีปกา”เขียนโดยสวาทมาราม เมื่อพ.ศ. 1900 หฐโยคะมีตนกำเนิดมาจากอินเดียตอนเหนือแถบธิเบต หฐโยคะมีเปาหมายเดียวกันกับโยคะคือความหลุดพน แตมีวิธีปฏิบัติตางกัน โดยหฐโยคะเนนการพัฒนาพลังชีวิต และปลุกพลังชีวิตนี้ใหตื่นขึ้นสูการบรรลุธรรม หฐโยคะมีแนวคิดเรื่องทอทางเดินของพลังชีวิตในรางกาย โดยระบุวามีทอหลัก 10 ทอ ทอทั้งสิบนี้ชื่อตรงกับเสนสิบของแพทยแผนไทย โยคะที่รูจักกันในทุกวันนี้ เกิดมาจากการรื้อฟนภูมิปญญาโบราณนี้เมื่อราว พ.ศ. 2400 เรียกวาเปนโยคะยุคใหม ซึ่งจะไดกลาวถึงในฉบับตอไป

9

https://en.wikipedia.org/wiki/Indus_Valley_Civilisation https://www.pinterest.com/pin/374080312768996698/


àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

àÅ‹ Ò ... (µ‹Í¨Ò¡©ºÑº·Õ่áÅŒÇ)

ÊÒÃѵ¶Ð

ศิษยเกา หนาใหม

เดือนนี้เรามาอานบทสัมภาษณนักเรียนชาย ที่เหลือ 3 คนเนอะ คนแรกชื่อ Golf ไมไดทำงานแลว เพิ่งลาออกมาใหมๆ เอี่ยมๆ เลย มีลูกสาวตัวนอย 2 คน เริ่มเลยนะ ทำไมถึงมาเรียนโยคะที่นี่ละ ตอนแรกผมก็หาหลายที่นะ แตเห็นที่นี่เปนแนว วิชาการ ผมอยากไดฐานขอมูลไปสอนคนอื่นตอไมใช แคอาสนะ เพราะอาสนะที่ไหนๆ ก็ฝก แลวรูจักที่นี่ไดยังไง ครูโยคะแนะนำ เปนศิษยเกาที่นี่ ผมก็เลยสนใจก็เลย คนควาวามันคืออะไร แลวผมก็ไปถามครูโยคะทานอื่น อีก 3 ทานวาผมมาเรียนที่นี่ดีมั้ย ทุกทานตอบวาควร เพราะจะรูรากของโยคะ พอมาเจอแลวไปไง มันใชมั้ย ผมวามันก็ตองดูไปอีกงะ หลายๆอยางมันก็เริ่มเปลี่ยน ตอนแรกผมก็แปลกใจวามันเปนแนวสมาธิดวยเหรอ กึ่งธรรมดวยเหรอ แตก็ชอบนะ แตก็หายกังวลเรื่อง อาสนะ ถาเทียบกับที่อื่นมันจะเบา แตก็คิดนะวามัน จะพัฒนาเหรอ มันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะ เพราะ หลังจากที่ฝกมาสัปดาหกวาๆ แลวกลับไปฝกอาสนะ แบบเดิมกอนมาเรียน เออเฮย รางกายเราไมตึง เพราะถาผมงดอาสนะแบบเดิมหลายวัน พอกลับไป Studio ใหมนะ มันตองโดนดึงโดนถีบ เหมือนเริ่ม ใหมหมดเลย แตคราวนี้ไมใช งงเลย เฮยทำไมเรา ไมตึงแลวงะ ทั้งๆ ที่เราแอบกังวลนะ มาฝกแบบนี้ เบาๆ ไมมีเหงื่อ แลวกลามเนื้อเราจะพัฒนาเหรอ มหัศจรรยนะ คิดยังไงกับความรูสึกของคนสมัยนี้โยคะมีแตผูหญิง แตเราดันมาเรียน ตอนผมเรียนใน Studio ผมก็เปนผูชายคนเดียวนะ แลวก็ตัวใหญสุดดวย แตเรามาเรียนเพราะเรื่อง สุขภาพ เรียนแรกๆ ก็ครูผูหญิงนะ ก็เขินๆ อยูกับ เรื่องการแตงกายของคนเรียน

ผูหญิงบางคนแกลงผมดวยซ้ำ แตพอเรียนไปเรื่อยๆ มันก็สนิท เลยไมรูสึกอะไรละ คราวนี้ 3 เดือนผานไปแลวเนี่ย มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองบางมั้ย รูสึกวารางกายเราแข็งแรงขึ้น หืออ ใชคำวาแข็งแรงกันเลย ผมจำไดวาชวงวันแรกๆ ทาคันไถครึ่งตัว 2 ขา ผมสั่นมาก ถึงขนาดตองใชกลามเนื้อหลังยกขึ้นมาเลยงะ หลังจากนั้นก็ปวดหลัง แตตอนเนี้ยไมสั่นแลว แถมอยูไดนานขึ้น รวมถึงวิปริตะกรณีดวย รางกายก็เบาดี และถาเปนเรื่องของจิตใจ คนรอบขางบอกวาพูดชาลง มีเหตุผลมากขึ้น ไมคอยคุยเลนเหมือนเมื่อกอน ไมวาจะพูดกันทางโทรศัพทหรือตอหนากัน

10


ÊÒÃѵ¶Ð เบ็ดเสร็จแลว คิดวาเราจะยังมีโยคะอยูกับตัวเรา ตอไปมั้ย อยูแนนอนครับ เพราะวามันเปนวิถีชีวิตไปแลว ไมวาจะเปนอาสนะ หายใจ หรือสมาธิ เวลามีเรื่องเครียดๆ หรือทุกขใจ มันก็กลายวาเราสามารถหายใจลึกๆ ยาวๆ นั่งสมาธิได ตอนนี้เวลาครูชวนนั่งสมาธิกอนเรียน ก็สามารถนั่งไดเลย ไมมีความลำบากยากเย็นอะไร

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ § แลวเพิ่งผานไปไมนานมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่จับ ไดในตัวเรา อันแรกก็คือเรื่องของความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับ โยคะมากขึ้น แลวก็เคลียรเรื่องของใจหลายอยาง สวนภายนอก ก็รูสึกวา เรามีสติมากขึ้นโดยเฉพาะ เรื่องกินวาแคไหนพอ จากการที่ฝกอาสนะ เรา สามารถจัดการไดทุกเรื่องวา ตรงไหนพอ ก็พอ อะไรเงี้ยอะครับ ไมหักโหม หลังจาก 3 เดือนผานไป รูสึกวาอะไรเปลี่ยนแปลง ไปบาง ถาเปนฝายรางกายก็รูสึกวา รางกายยืดมากขึ้น อยางเห็นไดชัดนะครับ ตนขา หลังเงี้ย ยืดมากขึ้น แลวก็รูสึกวาขับถายดีขึ้น ไมมีอาการทองผูกแลว อาการตางๆ ของรางกายนอยลง เรื่องหายใจไดขาง เดียวอะครับ เปนนอยลง ไมใชทุกวัน สวนเรื่องขาง ในก็คือ จิตใจเราละเอียดมากขึ้น แบบวาเราจะ พิจารณาอะไรเงี้ย ก็มีความละเอียดรอบคอบในการ ตัดสินใจแลวก็ในการมองสังคม มองเหตุการณตางๆ

คนตอไปชื่อ It เปนหนุมทันสมัยคนนึงเชียวละ นี่ก็มีกิจการเปนของตัวเองเหมือนกัน แถมรูสึกวา จะมี Fan page เกี่ยวกับโยคะดวย เปน 1 ของ 2 คน ใน Class ที่นับถือศาสนาคริสต ทำไมถึงมาเรียนเปนครูจะ ไมไดคิดวาจบไปจะเปนครู แตวาอยากรูจริงเรื่องของ โยคะ แลวทำไมถึงคิดวา ที่นี่แหละที่จะใหความรูเราได มีคนรับรองมาครับ เปนครูโยคะที่รูจักครูกวี แลวบอก วาครูกวีสอนดี อะไรงี้ และบอกวาที่นี่ดีสุดถาอยากรู เรื่องพื้นฐานนะครับ แลวรูสึกมั้ยวา คนที่เรียนโยคะสมัยนี้มีแตผูหญิง แลวเราเปนผูชายอะ ออ ไมรูสึกอะไรครับ ปรกติผมก็ทำงานกับผูหญิง เยอะอยูแลว

11

แลวในที่สุด บทสรุป คิดวา โยคะมันเขากับเรามั้ย เขากับเราครับ หลักๆ คือเราไดความรูเรื่องโยคะเนาะ ไดเยอะมาก เปลี่ยนแปลงจากคนที่ไมรูเรื่องโยคะเลย ตอนนี้ก็สามารถบอกหรือแนะนำคนอื่นได และเรา สามารถแยกแยะโยคะกับอะไรอื่นๆ ที่คลายๆ โยคะได แลวเราก็มองอาสนะออก เรารูหลักการ วิธีทำอาสนะ ทำไงไมเจ็บ รูเรื่องดั้งเดิม แลวตอนแรกที่คิดไววา ไมไดมาเพื่อที่จะมาเปนครู หรอก ตอนนี้ความคิดเปลี่ยนรึเปลา ก็เปนครูก็ดีนะครับ ตอนนี้เราอยากสอน แตเรายัง ไมไดอยากเปนครูแบบ Commercial เนาะ อยากสอน เพราะรูสึกวา คนที่มาเรียนที่เนี่ยตองออกไปสอน คือความเปนครูมันตองแบงปน ใหคนอื่นนะ อยาไปคิดวาเปนการหากำไร นั่นมันอีกเรื่องนึง เราจะเก็บไวไมได แลวคิดวา เราจะยังคงใชโยคะกับตัวเราไปอีกมั้ย ครับ ถึงแมไมไดฝกอาสนะ ผมก็จะฝกปราณายามะ ผมไมไดฝกอาสนะทุกวัน แตฝกปราณายามะเกือบ ทุกวัน พยายามทำใหมันเขามาในชีวิตเราอะเนาะ ใหมีเปนวิถีชีวิต


ÊÒÃѵ¶Ð คนสุดทาย เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย รางกายดู เปนนักกีฬา ชื่อ TJ ทำไมถึงมาเลือกสถาบันโยคะวิชาการเพื่อที่จะเรียนเ ปนครูโยคะละจะ ตอนแรกไมไดตั้งใจจะเปนครูโยคะแตเนื่องจากมีปญหา สุขภาพ คุณหมอบอกวาเปน IBS คือลำไสทำงาน แปรปรวน แลวก็นอนไมหลับ เปนปญหาเรื้อรัง มานานมาก ก็มาทบทวนวาตัวเรามีกายและใจ บางวัน กายเราอยากจะพักมากเลย แตใจเราคิดหลายอยาง ทำงานเหนื่อยมาทั้งวัน ถึงหองนอนอยากจะหลับ มันก็ไมหลับ ก็ตองกินยา บางวันใจเราเหนื่อยลามา ทั้งวัน อยากจะพัก แตลำไสก็ไมเปนใจ มาปวดทอง ปวดหัว คือมันสวนทางกัน เราเคยศึกษาเรื่องการ นั่งสมาธิ เรื่องสวดมนตเยอะมาก ปฏิบัติธรรมสาย ตางๆ แมกระทั่งไปทำงาน ผมเปนอาจารยสอนเรื่อง Bakery ที่มหาวิทยาลัย แตเกรงวาจะกลับไปทำ อยางงั้น ไมไดละ สังขารมันไมได คือถาจะทำได กายกับใจมันตองสัมพันธกัน แลวมีคนบอกวาโยคะ คือการฝกกายกับจิต ผมไปฝกที่ Studio มันทำให ผมเกร็งมากขึ้น เหนื่อยจนเหงื่อออก มันรูสึกสบาย กลับไปบานจะไดพักผอน แตก็ยังคิดโนนคิดนี่ไมเปน ระบบ ผมเลยมา Search หาวาโยคะมันคืออะไรกันแน ผมเห็นสถาบันโยคะวิชาการ มี Course ดวย ผมก็มา เรียน แตผมมีเพื่อนที่เปนศิษยเกาที่นี่ก็เลยโทรหาเคา เคาบอกวา ก็เห็นฝกแนวออกกำลังกายอยูไมใชเหรอ ผมบอกวา นั่นไดกาย คิดวาที่นี่ใหใจ ผมคิดวาถา มัวฝกทีละอยาง มันคงไมทันเพราะอีกไมนานผมตอง กลับ ไปเปนอาจารยแลว แลวพอมาสัมผัสในClass แลวมันจริงอยางที่คิดมั้ย คือผมเปนคนสนใจเรื่องสมาธิ บาลี ฮินดูอยูแลวก็เลย รูสึกวาไดมาตอยอด รูสึกยังไงกับความคิดของคนทั่วไปวาโยคะมันเปน ของผูหญิง ก็เคยสงสัยเหมือนกัน ก็เลยอยากจะศึกษา คือถายอน กลับไปสมัยอดีตเนี่ย นักบวชหรือโยคีเปนผูชาย ซะมากกวา คิดวานาจะเปนการเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือกระแสวัตถุนิยม การออกกำลังกายที่อาศัยแรง เชน Body weight training ทำใหกิจกรรมกีฬาเปน

ที่นาสนใจของผูชายเพื่อรูปลักษณภายนอก สวนการ เคลื่อนไหวที่ชา นุมนวลไมตอบโจทย แตจริงๆ ผมคิด วาดวยสรีระของผูชายกับอาสนะบางทามันเอื้ออำนวย กันมากกวา หลังจากเรียนมา 3 เดือนละ เห็นอะไรเปลี่ยนแปลง บาง ความผิดปรกติไมสมดุลตางๆ ของรางกาย มันไมหาย ซะทีเดียวแตมันดีขึ้น เชน เรื่องการนอนไมหลับ จากที่เคยกินยานอนหลับเยอะเนี่ย ลดลงมาจนบางที แทบไมไดกินเลยดวยซ้ำ เมื่อกอนนอนไมหลับจะกระวน กระวาย ตีโพตีพาย แตตอนนี้นอนไมหลับเนี่ยทำอะไร ไมได ก็นอนทาศพ ไมอยากมานั่งทาโนนทานี้ ใจมัน อยากนอน ก็ผอนคลายไป แลวมันก็คอยๆ หลับไปเอง เขานอนตอน 4 ทุมไดเลยแตกลางวันก็อาจจะมี อาการปวดทองไมทราบสาเหตุ แตไมมีเวลามานั่ง สมาธิหรือผอนคลายใดใด ก็จะนั่งเฉยๆ รับรูซิวา มันเจ็บนะ จะอยูกับมันยังไงใหได มันก็คอยๆหายไป เอง สามารถยืนสอนไดตั้งแต 8 โมงถึงทุมนึง ไดหยุด แคตอนอาหารกลางวันเทานั้น แตก็ไมไดนั่งนะ บางที อารมณก็แกวงเพราะเหนื่อย ก็คิดขึ้นมาไดวาเหนื่อย แลวไง เกร็งตรงไหนก็คลายตรงนั้น ไอสิ่งที่เราเรียน ไป มันเอาไปใชไดหมด มีความคิดเปนระบบขึ้น ถึงแม วาจะไมไดทำอาสนะ ใชวิธีรับรู และมีสมาธิมากขึ้น บางครั้งเจอสถานการณที่ไมเปนไปตามที่คิด ก็สามารถจัดการใหลุลวงไปได แลวจากที่เคยมีปญหา วาใจไปกอนละ กายไมไป ตอนนี้เหมือนกับวา มันคอยๆ ไปดวยกันได ถาอยางงั้นก็หมายความวาจะยังมีโยคะอยูในวิถีตน ไปเรื่อยๆ ถูกตองแลวครับ เพราะผมสามารถเอามรรค 8 ของโยคะมาปรับในชีวิตประจำวันไดครับ ..... จากการสัมภาษณหนุมๆ ทั้ง 5 ไดเห็นมุมมองที่แตกตางหลายอยาง ดีจัง เปดโลกทัศน บาย บายนะ http://www.rayayoga.com http://www.manager.co.th/Marsmag/ViewNews.aspx? NewsID=9560000085236

12


ÊÒÃѵ¶Ð

àÃ× ่ Í §¨Ò¡à¾× ่ Í ¹

à´็ ¡ æ¹Ñ ้ ¹ ËÃ× Í ¤× Í ¼Œ Ò ¢ÒÇ อนัตตา

วันนี้กอนเริ่มคลาสโยคะเด็ก และระหวาง ที่รอหองเรียนเพราะคุณปาแมบานกำลังถูพื้น เด็กๆ จึงใชเวลาชวงนั้นวิ่งเลนกันบริเวณสนามหญา หนาหอง สักครูใหญๆ ไดยินเสียงรองไหจา เปนเสียง รองของเด็กผูหญิงวัยอนุบาล ที่ยืนอยูขางๆ อางลาง เทาที่กอขอบปูนสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งคืบ เด็กผูหญิง ยืนรองไหหนาแดงก่ำ กางเกงมีรอยเปยก และมีรอย เลือดวงใหญที่หัวเขา ฉันรีบอุมเธอไปที่หองพยาบาล โลงใจที่เมื่อ ถลกขากางเกงขึ้นมา บาดแผลดูเล็กกวาเลือดที่เห็น มากมาย อาจเพราะโดนน้ำสีแดงนั้นจึงกระจาย

13

จึงดูนาตกใจ ใช...ผูใหญตกใจ เด็กๆ ตกใจ ซึ่งนั่นรวมถึงเด็กผูชายที่ยืนอยูตรงนั้นดวย เขาเองก็ตกใจเชนกัน ถามไถไดความวาเขาเปนคนผลัก เด็กผูหญิงเอง เพราะกำลังเลนเปนทหารจับผูราย เด็กผูหญิงเปนผูรายและตอนนั้นเขาเปนทหาร ในใจของเด็กนั้น... ฉันเชื่อเหลือเกินวา เขาไมไดม ีเจตนาจะทำรายเพื่อน เขาเพียงกำลังสนุก และสนุกมาก จนไมทันระมัดระวัง วาหากทำสิ่งนี้จะ เกิดสิ่งไหนตามมา


ÊÒÃѵ¶Ð เด็กผูชายคนนี้เราเรียนรวมกันมา เกือบหนึ่งเทอมแลว และเขาไมใชเด็กกาวราว เขารูแลววาเขาผิด และกำลังตกใจในตอนนั้นการตอวา เด็กอยางรุนแรงจึงไมใชสิ่งที่เราควรทำ แตเราควรบอก เขาวาจะทำเชนไรถึงจะไมเกิดเหตุการณแบบนี้อีก ฉันจึงชวนเขามานั่งคุย

ผูใหญอยางฉันเปนเพียงผูเฝาดูความเปนไปและในยาม นั้นยิ่งชัดเหลือเกินในคำวา "เด็กเปรียบเหมือนผาขาว" ที่ในบางคราวผูใหญอยางเราๆ ควรเรียนรูคนลึกลง ไปในหัวใจ ...วาเราเองก็เคยเปนเชนนั้น

อีกสักครูใหญเด็กผูหญิงทำแผลเสร็จแลว จึงเดินมาที่หองเรียนและเมื่อเด็กสองคน ตองเผชิญหนากันอีกครั้ง ฉันถามเด็กผูหญิงวามีอะไร อยากพูด กับเด็กผูชายไหม เธอสายหนานอยๆ หายเจ็บแลว ทวาขนตายังเปยกน้ำ หันไปถามเด็กผูชาย ซึ่งก็นั่งเงียบเชนกัน ตอนนั้นไดยินพี่ดิน เด็กชายอนุบาล 3 พี่โตในหองพูดขึ้นมาวา "หรือวา...จะยังไมพรอม" นั่นสินะ คำนั้นของพี่ดินเหมือนสะกิดใจฉัน วาในบางครั้งผูใหญอยางเราก็อาจอยากทำอะไรสักอยาง ที่ดูเหมือนจะดี แตบางทีมันก็เปนเหมือนพิธีกรรม ที่เราทำเพื่อใหมันจบอยางสมบูรณ โดยลืมไปวาสวนประกอบที่สำคัญนั่นคือหัวใจ การขอโทษ การใหอภัย ถอยคำเหลานี้จะมีความหมาย อะไรเลา หากหัวใจไมสามารถรูสึกได ทวาหากเมื่อไหร ก็ตาม ที่ถอยคำเหลานี้ไดกลาวออกมาจากหัวใจของผูพูด แลว มันชางจับหัวใจผูฟงยิ่งนัก เหมือนที่เมื่อปลอยใหเวลาผานไปสักพัก ปลอยใหการเรียนการสอนผานไป ปลอยใหเด็กๆ ไดสนุก ไดยิ้ม ไดหัวเราะ ไดผอนคลาย กอนจบคลาส เด็กผูชาย จึงกลา ที่จะกลาวขอโทษเด็กผูหญิงอีกครั้งสำคัญที่วา ครั้งนี้เขาพูดดวยตัวของเขาเอง อยางที่ไมมีใครบอก ใหพูดเหมือนเมื่อชั่วโมงที่ผานมา เสียงนั้นเบา และยังหลบตา แตทวาจริงใจ และถอยคำจากเด็กผูหญิง ผูมีหัวใจงดงาม ก็ทำใหเด็กผูชายเริ่มยิ้ม เริ่มสบตาได เมื่อไดยินเธอพูดวา"ไมเปนไรหรอก" แลวเด็กสองคน ก็ยิ้มใหกัน ชางเรียบงาย และงดงามกับบางเหตุการณที่ดู รายแรง เด็กๆ เขาตกลงกันเองได ดวยภาษาของเขา ดวยหัวใจของเขา หัวใจที่ไมซับซอน ไมเจาคิดเจาแคน หัวใจดวงนั้นจึงเบาสบาย

14


ÊÒÃѵ¶Ð

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í

ºŒ Ò ¹¹Œ Í ÂËÅÑ § ¹Õ ้

รติ จุลกะเศียน

ถาในโมงยามและสภาวะปกติ เมื่อไดยิน คำวาบานนอยหลังนี้ ฉันคงตองรองตอวา ...สุขีเสียจริง เพราะนึกถึงเพลง บานนอยหลังนี้ ผลงานจากครูเพลง สุรพล สมบัติเจริญ แต "บานนอยหลังนี้" คือชื่อหนังสือถาฉันเขาใจ ไมผิดคือ เลมลาสุดของนักเขียน นามปากกา เพลงดาบแมน้ำรอยสาย ที่เหตุปจจัยนำเรามาพบกัน วันนั้น ในรานหนังสือไรทเตอร ยานนางเลิ้ง ประสาคนชอบการเดินทางและทองเที่ยว ฉันนับตัวเองเขาเปนแฟนคลับของ เพลงดาบฯ ผูมี ไลฟสไตลและผลงานการเขียนหลายเลม เกี่ยวกับ การเดินทาง, โปสการด และภาพวาด เรียกไดวา กอนมหาอุทกภัยจะถลมบางบัวทอง บนหิ้งหนังสือ ของฉันมีงานของเธอเกือบทุกเลม หลังอานหนังสือเลมสุดทายของเพลงดาบฯ คือ เที่ยวยอมใจ เมื่อตนป ๒๕๕๗ อันเปนเหมือน บันทึกการเดินทาง เก็บตกการทอง-เที่ยวของ เพลงดาบฯ ที่ไปญี่ปุนแทบทุกป ในตางกรรม ตางวาระ ซึ่งเวลานั้นฉันไมไดนึกเอะใจอะไรนัก ยังพยายามมองหางานเขียนของ เพลงดาบฯ ไมเห็น ผลงานเลมใหมๆ แตไมไดนึกอะไรอีก จนมาเจอ บานนอยหลังนี้ ในวันนั้น ตัวหนังสือที่ปรากฏบนปก ทำเอาอึ้งไปเล็กนอย เรื่องเลา มุมมอง ความคิดผาน ประสบการณเอาชีวิตรอดจากมะเร็งรังไข ....มะเร็งรังไข! คงเพราะความไมคอยยึดติดตัวบุคคลมาก ทำใหฉันพลาดเรื่องความเปนไปของ "ชีวิต" เปดอาน หนังสือดูจึงพอเขาใจเหตุผล การเวนวรรคผลงาน ใหมของ เพลงดาบฯ ซึ่งเรื่องราวเริ่มมาตั้งแต พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่เธอสังเกตตัวเองและตรวจสอบ กับหลายหมอ จนแนใจวาเปนมะเร็งรังไขแนนอน

15

จึงนำไปสูการตรวจและรับการรักษา ผาตัด ๒ ครั้ง ในปลายกันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๓ เคมีบำบัดถึงกลาง มีนาคม ๒๕๕๔ และกลายเปนผูปวยคนหนึ่ง ใน ๘๐% ที่ตรวจพบมะเร็งรังไขระยะแรก มีโอกาสรักษาหาย และรอดชีวิตที่ระยะ ๕ ป


ÊÒÃѵ¶Ð

อานบันทึกประสบการณซอมบานครั้งใหญของ เพลงดาบฯ แลวพบ "คำสำคัญ" ตางกรรม ตางวาระ เชน หลักสูตรวิปสสนากรรมฐาน โดยทานโกเอ็นกา (ตามแนวทางทานอาจารยอูบาขิ่น), ระฆังแหงสติ หมูบานพลัม, การอบรมเผชิญความตายดวยใจสงบ โดย พระอาจารยไพศาล วิสาโล ทำใหรูวา เพลงดาบฯ มีตนทุนที่ดีมากๆ และคำกลาวที่วา ธรรมะ คือ โอสถ นั้นจริงแท

บานนอยหลังนี้ เพลงดาบแมน้ำรอยสาย : เขียน พิมพครั้งที่ ๒ เดอะไรทเตอรซีเคร็ท ๒๕๕๙ ราคา ๑๓๕ บาท ลิงคที่เกี่ยวของ : https://www.facebook.com/plengdab/

16


ÊÒÃѵ¶Ð

áÅË¹Ñ §

La La Land ¡Ñº¤ÓÇ‹Ò"¶ŒÒ" โจ

รถติดอยูบนไฮเวย แดดรอนเปรี้ยงในนคร LAกลองแพนไปเห็นรถแตละคันไดยินเสียงเพลงที่ออก มาจากในรถ จูๆ ก็มีคนรองเพลงขึ้นมา ทั้งถนนแดด รอนเปรี้ยงนั่นกลายเปนเวที แลวฉันก็ถูกดึงเขาสูเมือง มายา มีคนรอง คนเตน กระทั่งวงดนตรี พลันก็ถูก ดึงกลับเขาสูความเปนจริง รถติด แดดเปรี้ยงบนถนน อีกครั้ง เปนหนังเพลงที่มีเสนหในตัวละคร ทั้งเซบาสเตียน และ มีอา ตางก็มีฝน คนมีฝนกับคน มีฝนมาเจอกัน ตางก็หาทางใหไปใกลกับความฝน เซบาสเตียนรักเพลงแจส แบบเพียวแจส อยากเปดราน ของตัวเอง ฉันชอบฉากที่เขาเถียงกับเพื่อนที่ชวนไป เขาสังกัดดวยกัน พรอมกับขอเสนอที่ดี ใหเขาไดเปน ผูชายที่ "มีการงานมั่นคง" สำหรับมีอา แตตองตอสู กับความรูสึกที่วา แจสที่เพื่อนชวนไปมันไมใชของแท ในขณะที่เพื่อนบอกวา "เพราะคนอยางนาย ทำใหแจสตองตาย" เขาไมไดทำใหแจสเขาถึงไดใน กลุมคนรุนใหม แลวซักวันมันก็จะถูกลืม มีอาก็เกือบจะทิ้งฝน เพราะเจ็บมาเยอะ จนไมกลาไปออดิชั่นงานที่ติดตอเขามา เธอบอกวามัน "เจ็บปวดเกินไป" จริงสิ เวลาที่เรารักอะไรมากๆ มันก็มักจะพาความเจ็บปวดมาดวยเสมอ แตเราพรอม จะเจ็บแลวเจ็บเลาหรือเปลา และ มีคำถามกับ เซบาสเตียนวาในเมื่อไปเปนนักดนตรี ที่ตองออนทัวร ตลอดเวลาอยางนี้ แลวฝนที่จะเปดรานละ เปนอีก ความขัดแยงที่เกิดขึ้น เพลงเพราะมาก โดยเฉพาะเปยโน กับเพลง city of stars และ theme song ที่เลนในเรื่องตาง กรรมตางวาระ และสื่อไดตางอารมณ นักแสดงเลน บทบาทของตัวเองไดดี ทำใหเซบาสเตียน และ มีอา มีชีวิตชีวา เหมือนเปนชีวิตของเคาจริงๆ แมจะมีลีลา เยื้องยางเปนละครเวทีอยูบาง เพราะเปน ชวงเริ่ม หรือ ตอ จากชวงที่รองเพลง

17

http://www.lalaland.movie/

และ บางชวง ก็เพลงยาวไป แตก็คลายจะบอกวา บางครั้งมายา กับของจริงก็ผสมปนเปกันไปจน ยากจะแยกออก มีหลายแงมุมในหนัง ที่สะทอนถึงมุมมอง ของความรัก ที่จะทำอะไรบางอยาง ไมไดบอกเพียงแค บอกใหสู ไมไดแคใหกำลังใจ แตใหแงคิด ที่ตอง กลับไปทบทวนวาเรารักมันแบบไหน ความสมดุล ระหวางการคงภาพที่คุนเคย กับ การนำเสนอใหเขา กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ บางครั้งก็ตองไปทาง ออมบาง ตอง "ยอม" ลดราวาศอกกับเงื่อนไข ของตัวเองบาง ทำใหคนดูไดขบคิดในหลายประเด็น ในชีวิตคนเรามีคำวา "ถา" อยูหลายครั้ง คำวา "ถา" ของเซบาสเตียนและมีอา ทำเอาน้ำตา จะไหลมันสะเทือนใจ แตก็เปนชีวิตจริง ที่ไมไดจบแบบ หนังลาฝนสูตรสำเร็จทั่วไป คำวา "ถา" อันนั้น ก็ เหมือนกับตอนตนเรื่องที่ดึงใหเราไปอยูกับเมืองมายา และ ก็กระชากกลับมาสูความเปนจริง


ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ±µ‹Ò§æ Ê¶ÒºÑ¹Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÃ‹ÇÁʹã¨à¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ àªÔÞºÃԨҤࢌҺÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Òà´ÍÐÁÍÅŏ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ª×่ͺÑÞªÕ ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃàÅ¢ºÑÞªÕ 173-241-6858 ÊÓËÃѺà´×͹ Á¡ÃÒ¤Á 2560 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้ ÂÍ´ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡¤ÃÙ¼ÙŒÊ͹·Õ่ÊǹâÁ¡¢¡Ãا෾ ¤ÃÙá´§ ³Ñ°ÔÂÒ â¡ÊÔ¹·ÃÒ¹¹· ¤ÃÙÅÕ่ ÈÔÇÃѵ¹ ËÇѧ¨ÔùÔÃѹ´Ã ¤ÃÙູ« Çþ¨¹ ¤§¼ÒÊØ¢ ¤Ãٵٹ ÈÈÔÇÔÁŠǧɏÊÇÑÊ´Ô์ ¤ÃÙË¡ ÍÑ»ÊÃÈÔÃÔ âµ¾ÔºÙÅ

680 860 674 380 490

à§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ ¨Ò¡µÙŒÃѺºÃÔ¨Ò¤ Ê¶ÒºÑ¹Ï ¤ÃÙÞÕ่»Ø†¹ ¤ÃÙÎÔà´â¡Ð&¤ÃÙÎÔâÃªÔ äͤҵРºÃÔ¨Ò¤

600 3,000 ÃÇÁ

6,684 ºÒ·

µÔ´µ‹ÍʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡Òà â·Ã. 02-732 2016-7 ËÃ×Í 081-401 7744 àǺ䫵 www.thaiyogainstitute.com à¿ÊºØ¤ www.facebook.com/thaiyogainstitute ** ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ÃѺ¨ØÅÊÒ÷ҧä»ÃɳՏ ÊÒÁÒö·Ó¡Òõ‹ÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ä´Œâ´Â¡ÒÃâ͹à§Ô¹à¢ŒÒàÅ¢·Õ่ºÑÞªÕ¢ŒÒ§µŒ¹ (»‚ÅÐ 250 ºÒ·) áÅÐâ»Ã´á¨Œ§¡ÅѺÁÒÂѧʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í·ÃÒº


สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทร. 02-732 2016-7, 081-401 7744 wanlapa.tyi@gmail.com www.thaiyogainstitute.com

Profile for apple thaiyogainstitute

Saratha 2017.02  

Saratha 2017.02  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded