Saratha07.2017

Page 1

http://desvre.tumblr.com/post/134921222171/unevxntful-my-blog-will-make-you-smile

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

กรกฎาคม 2560

สารัตถะ

www.thaiyogainstitute.com


สารัตถะ ÊÒÃºÑ Þ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

3

º·¡ÇÕ

4

ÇÔ ¶ Õ â ¤РBhramari

5

7

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ § น้ ำ ใจจากกองใบไม แ ห ง

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í

Japan Vintage Village

กวี คงภั ก ดี พ งษ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านติ ์ นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

กฤษณ ฟ ก น อ ย วรพจน คงผาสุ ข วั ล ลภา ณะนวล วิ ช ชุ ด า เกี ย รติ ถ นอม

ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ ก อ นจะเป น ครู โ ยคะ

·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ

9 11

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà ชนาพร เหลื อ งระฆั ง ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ปวริ ศ า จั น ทรา วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล วิ ล ิ น ทร วิ ภ าสพั น ธ ศิ ว รั ต น หวั ง จิ ร นิ ร ั น ดร สมดุ ล ย หมั ่ น เพี ย รการ

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ

กาญจนา กาญจนากร


สารัตถะ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

http://alwayswellwithin.com/2014/10/12/calm-stress-response/

สวัสดีกรกฏาคม วันคืนผานไป... สถาบันโยคะวิชาการก็ยังคงยึดมั่นในหนาที่ที่เรามี นั่นก็คือการ เผยแพรศาสตรโยคะ อันเปนศาสตรโบรารณนี้ ใหผูคนรูจัก และไดรับประโยชมากที่สุด เพราะบอยครั้งเหลือเกินที่คนเรามักแสวงหาความสมดุลจากสิ่งอื่นๆ รอบตัว บอยครั้งที่เรายินดี จะจายเงินไมวามันจะมากมายเพียงใด หากมีใครบอกวากินอะไรแลวดี กินยาไหนแลวดี ทั้งๆ ที่เมื่อมีคนบอก วา “ฝกโยคะอาสนะสิ ดีนะไมตองเสียเงินคาหมอเลย” เรากลับบอกวาเราไมมีเวลา ทั้งที่สิ่งที่เราจายใหโยคะ นั้นมีเพียงเวลาและความเพียรเทานั้นเอง และทั้งที่ความจริงแลว ‘สมดุล’ ที่วานั้นใชอยูที่ไหนไกลตัวเลย หากแตอยูในกาย ในจิต เรานี่เอง เพราะสิ่งที่โยคะทำคือการชวนเรากลับมาอยูกับตัวเอง ฟงเสียงรางกายตัวเอง เพื่อที่จะรูจักตัวเอง เพื่อหาสมดุลในตัวเอง และเมื่อเราพบสมดุลภายในตัวเอง เรายอมพบเจอสมดุลระหวางตัวเราและผูอื่นดวยเชนกัน แลววันนี้คุณไดอยูกับตัวเองแลวหรือยัง

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð

ปฏิทินกิจกรรม

â¤ÐÍÒÊ¹Ð¢Ñ ้ ¹ ¾× ้ ¹ °Ò¹à¾× ่ Í ¤ÇÒÁÊØ ¢

เหมาะสำหรับผูเริ่มตน หรือผูที่เคยฝกมาแลวแตอยากเรียนรูโยคะตามตำราดั้งเดิม วันอาทิตยที่ 23 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.) สถานที่ : มาดี คลับ สุขุมวิท 63 เอกมัย ซ.4 คาลงทะเบียน : 1,000 บาท (มีอาหารกลางวันจัดเตรียมให)

â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกขกรุงเทพฯ) ฟรี ไมมีคาใชจาย (รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค) ทุกเย็นวันพุธ และ พฤหัส เวลา 17.00 – 18.30 น. และวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน â¤ÐÊÁ´Ø Å

สถานที่ : สถาบันโยคะวิชาการ ซ.รามคำแหง 36/1 รอบเชา เวลา 10.30-12.00 น. วันอังคาร พุธ พฤหัสและเสาร รอบเย็น เวลา 18.00-19.30 น. วันอังคาร คาลงทะเบียน 200 บาทตอครั้ง ซึ่งผูสนใจเรียน รบกวนแจงลวงหนาอยางนอย 1 วัน (เมื่อมีจำนวนผูเรียน 3 คนขึ้นไป จึงเปดสอน) â¤Ðà´ÅÔ à ÇÍÃÕ ่

หากทานสนใจที่จะฝกโยคะ แตไมสะดวกที่จะเดินทาง สถาบันฯ มีโยคะเดลิเวอรี่ ซึ่งจะจัดสงครูไปสอนที่หนวยงานของทาน หรือกลุมคนที่สนใจ โดยทานเพียงเตรียมสถานที่ไว คอรสพื้นฐาน 4 คาบ คาบละ 90 นาที คาใชจาย 6,000 บาท, จำกัดผูเรียนไมเกิน 15 คน

*สามารถสอบถามรายละเอียดทุกกิจกรรมไดที่สถาบันโยคะวิชาการ โทร 02-7322016-7 (ทุกวันอังคาร 8.30-17.00) และ 081-4017744 (ทุกวันจันทร-ศุกร 8.30-17.00)

3


ÊÒÃѵ¶Ð

บทกวี

äÁ‹Ç‹Ò¨ÐÁÕÍÐäÃà¡Ô´¢Ö้¹¡ÑºªÕÇÔµ ¨§ÃÑ¡ÉÒâÅ¡ÀÒÂã¹áË‹§à¸ÍäÇŒ ´ŒÇÂà¤Ã×่ͧÁ×Íà·‹Ò·Õ่à¸ÍÁÕ â¤РÈÔŻР¡ÒÃൌ¹ÃÓ ¡Òâմà¢Õ¹ ËÃ×Í¡ÒÃÃÑ¡ã¤ÃÊÑ¡¤¹Í‹ҧ᷌¨ÃÔ§ ¨Ðª‹ÇÂãËŒà¸Í¾º¤ÇÒÁÊآ䴌 áÁŒã¹âÁ§ÂÒÁ·Õ่Á×´ËÁ‹¹ à¾ÃÒÐàÁ×่Íà¸ÍÁÕ¤ÇÒÁàºÔ¡ºÒ¹ÍÂÙ‹ÀÒÂã¹ àÁ×่͹Ñ้¹ÊÃþÊÔ่§¨ÐàÃÔ่ÁÊÇ‹Ò§äÊÇ âÅ¡ÀÒ¹͡¨Ð¢Ñº¢Ò¹º·à¾Å§áË‹§ËÑÇ㨠á ÅŒ Ç ÂÔ้ Á ä » ¡Ñ º à ¸ Í ..

จิตฏาร

4


ÊÒÃѵ¶Ð

ÇÔ ¶ Õ â ¤Ð

Bhramari

ล.เลง เสียงกระดิ่งหยก (ไมใชมังกรบิน)

Keyword :

Bhramai Pranayama (humming bee breath)

Reference :

Asana Pranayama Mudra Bandha, p. 389 Swami Satyananda Saraswati, Bihar School of Yoga)

Humming sound :

- soft & mellow, smooth, even, continuous for the duration of the exhalation

Benefits :

- relieve mental tension, stress & cerebral tension - alleviate anger, anxiety, and insomnia - reduce blood pressure - strengthen & improve the voice, and eliminate throat ailments

หากวาเปนครูโยคะมือเกา ไดอานบันทึก ขอความสั้นๆ ขางบนนี้ก็อาจเขาใจวิธีสอนปราณยามะ -ภรามรีแลว ไมจำเปนตองอานบทความนี้จนจบ แตหากวาทานยังเปนครูโยคะมือใหมหรือตองการอานโย คะ-บันเทิง ก็โปรดติดตามตอนตอไป... เลง : สอนจัดสวนถาด (ตนไมจิ๋ว) แลว นาจะสอนอาสนะทาตนไม-ดวยไหม ? เพื่อน : พี่เลง ก็สอนสิ เลง : เฮย! เอาจริงอะ หลังจากที่รางราเวทีสอนโยคะไปนานมากๆ จนคิดวาคงจะสอนไมเปนแลว เพราะสนิมจับเขรอะ ก็เลยตกใจที่จูๆ เพื่อนที่เปนวิทยากรหลัก เปนผูนำกิจกรรมใหผูปวยจิตเวช @ โรงพยาบาลแถว คลองสาน ชวนใหสอนโยคะอีกครั้งหนึ่ง

5


ÊÒÃѵ¶Ð เมื่อกอนตอนที่ยังสอนโยคะเปนอาชีพ เลงมีปญหากับการพูดหนาชั้นเรียน แมวาตอนเรียน หนังสือจะไดคะแนนวิชา Public Speaking = A แตปรากฏวาในชีวิตจริง A ไมไดชวยอะไร (ฮา...) ทุกครั้งที่ตองไปยืนถือไมโครโฟน ไปพูดตอหนาคน มากๆ ในที่สาธารณะ อาการเสียจริต จิตสั่นไหว หัวใจเตนตุบๆ ก็ไมเคยทุเลาลง 10 ป... 20 ป จิตก็ยังหวั่นไหว ใจก็ยังสะทานทุกครั้งที่ตองขึ้นสอน โยคะ หรือสื่อสารสิ่งที่คิดออกมาเปนคำพูด แลวมี สายตาของผูคนจำนวนมากเฝามองเรา...ดวยความ คาดหวังหรือชวนใหนักเรียนฝกอาสนะตามที่เราบอก อาจจะเปนเพราะตอนเด็กเราขี้อาย ไมคอย เลนกับเพื่อน วันๆ ฝงตัวอยูแตในหองสมุด หรือ อาชีพนั่งโตะทำงานคนเดียวโดยที่ไมจำเปนตองไปของ เกี่ยวกับใครมากนัก หรือนิสัยรักสงบแตถึงตอนรบ -ไมเอา ทำใหทักษะในการสื่อสารชางเปนอุปสรรค อันยิ่งใหญ-มหึมา-มหาศาล กับการเปนครูโยคะ เสียจริงๆ แตจะเปนเพราะเหตุ-ปจจัย ใดๆ ก็ตาม The show must go on เพื่อนอุตสาหโยนโอกาส มาใหสอนแลว ไมสอนวันนี้แลว จะไปสอนวันไหน... วาแลวก็แอบหลบไปฝกภรามรีสักพักเพื่อขมใจ-กลอม ใจ ใหสงบอาการตื่นเตนวิตกกังวล ตำราวาเด็กหัดใหมใหเริ่มจากฝกไป 5-10 รอบ/ เกงแลว อยูขึ้น advance เพิ่มเปน 10-15 นาที /ถาเครียดมาก หรือจะใชรักษาโรค จัดไป 30 นาที/ คงจะคลายๆ ใชเสียงผึ้งเปนเครื่องอยู เปน อารมณกรรมฐานของศาสนาพุทธเลยนะ หลังจากที่อาการเครียด เพราะตองขึ้นเวที ของเราเริ่มสงบลง ก็เลยลองเอาภรามรีมาใชกับ ผูปวยจิตเวช เพราะเพื่อนที่เคยมาจัดกิจกรรม ที่นี่เลาวาใหระวังนักเรียนหลับกลางอากาศดวย หมายความวาขณะที่มือกำลังทำงานอยู ผูปวยก็อาจ หลับไปทั้งๆ ที่งานกำ-คางอยูในมือ หลับปอกไปเลย ปลอยใหครูงง...ทำอะไรไมถูก...ทิ้งครูไปเฉยเลย

พอเรามีขอมูลแบบนี้ อาสนะ-นิ่งๆ คงเอา ไมอยู เลยใหฝกอาสนะแบบเคลื่อนไหว 1. พนมมือ วางมือ-บนกระหมอม- ยกมือ ขึ้น-ลง / หายใจออก พรอมเสียงผึ้ง / คางทาเสียงผึ้ง หลายๆ รอบ 2. จากนั้น ตนไมเอียงซาย-ขวา / หายใจออก + เสียงผึ้ง วิธีฝกภรามรี (แบบยอๆ) 1. นั่งหลังตรง ลำคอตั้งตรง หลับตาลง ผอนคลายรางกาย 2. ริมผีปาก-ปด ขากรรไกร-ผอนคลาย 3. หายใจเขา-ทางจมูก / หายใจออก -ทำเสียงผึ้ง เปนเสียงทุม-นุมนวล ชาๆ ตอเนื่อง ประคับประคองใหเสียงนั้นสม่ำเสมอ/ หากปดหูไว ใหรับรูเสียงสะทอน (echo) และแรงสั่นสะเทือน (vibration) ในกะโหลกศีรษะ ขอหาม-ขอควรระวัง 1. ไมควรฝกในทานอน 2. หากหูติดเชื้อ - ควรรักษาใหหายกอน 3. โรคหัวใจ – “อยา” กลั้นหายใจ และแลวการสอนอาสนะทาตนไมผสมภรามรีอยางฉุกล ะหุกในวันนั้นก็จบลงแบบ happy ending ทั้งคนสอน ผูปวย และเจาหนาที่โรงพยาล ที่มาชื่นชมวา กิจกรรมวันนี้ทำใหชุมชื่นหัวใจไดหลุดออกมาจากโลก (การทำงาน-สิ่งแวดลอม) ที่เครงเครียด กดดัน (เคาคงหมายถึงกิจกรรมจัดสวนถาด แตเราเหมา รวมวาเคาชมเราเขาไปดวย...ฮา...ไดอีก) อยางไรก็ตาม ‘ผึ้งและตนไม’ ของเรายังได ไปสำแดงสด @ สวนโมกขกรุงเทพฯ อีกครั้งในวัน อาทิตย สัปดาหเดียวกัน เพราะเพื่อนที่นำกิจกรรม ศิลปภาวนา (ถักหมวกใหผูปวยมะเร็ง) ขอมา เพราะ เราบังเอิญเดินสวนกันตรงหนาบันได...เรียกวาเตรียม ครั้งเดียวใชไดหลายงาน จึงขอเชิญ-ชวนใหครูโยคะมือใหม ฝกภรามรี เพื่อลดความตื่นเตนกอนขึ้นเวที แทนที่จะ ไปจดจอกับมวลหมูผีเสื้อที่พากันบินอยูในชองทอง(สำ นวนฝรั่ง) ก็หันมาจดจอกับเสียงผึ้งที่ดังหึ่งๆ อยูใน โพรงจมูก-ในกะโหลกศีรษะ จะดีกวา..ไหม ?

6


ÊÒÃѵ¶Ð

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

¡‹Í¹¨Ð໚¹¤ÃÙâ¤Рกวี คงภักดีพงษ

2 เดือนที่ผานมา สถาบันฯ เปดรับผูสนใจ มารวม อบรมเปนครูโยคะ มีคำถามที่นาสนใจเขามา เมื่อผม ไดตอบไปแลว เลยนำมาแบงปนใหไดอาน ไดลอง ทบทวนกัน ถาม จำเปนตองมีพื้นฐานมากอนมั้ยคะ ขอปรับคำถามเปน “จำเปนตองมีพื้นฐานทาอาสนะมากอนมั้ยคะ” ไมจำเปนครับ เพราะเราสอนจากเริ่มตนเลย วาตำราดั้งเดิมเขาแนะนำการฝกอาสนะเพื่อใหระบบ ประสาทกับกลามเนื้อทำงานสัมพันธกันไดดีขึ้น เพราะเราสอนจากเริ่มตนเลยวาตำราดั้งเดิมเขาแนะนำ ใหฝกอาสนะเพื่อใหพลังชีวิตภายในของเรา

7

(ที่มีอยู 2 ขั้ว) สมดุลกันมากขึ้นไดอยางไร กลาวคือตำราโบราณ ไมไดมองอาสนะเปน เรื่องของการออกกำลังกายที่ผูเรียนตองมีพื้นฐานราง กายที่แข็งแรงกอนมาเรียนครับ ในทางเพิ่มเติม ขออธิบายเรื่อง “พื้นฐาน” ที่จะชวยใหการเรียน คอรสนี้ประสบความสำเร็จ มีดังนี้ครับ - เปนคนอยากรูแกนแทของโยคะ - เปนคนสนใจเรื่องการพัฒนาจิตของตนเอง สนใจเรื่องการฝกสมาธิอยูกอน - เปนคนที่อยากเขาใจตนเอง เชน อยากเขาใจอารมณตนเอง อยากเขาใจความเครียดของตนเอง อยากเขาใจความรูสึกลึกๆ ของตนเอง


ÊÒÃѵ¶Ð - เปนคนที่เริ่มเบื่อหนายโลกอันเต็มไปดวยวัตถุ เทคโนโลยี ความสะดวกสบาย แตกลับหาความสุขแทไมได คนมีพื้นฐานขางตนจะไดประโยชนจากคอรสนี้มาก อยางไรก็ตาม เราพบวาแมคนไมมีพื้นฐานขางตน เมื่อมาเรียน ก็ไดประโยชนโดยเฉพาะในเรื่องการ เปลี่ยนมุมมองตอชีวิตซึ่งเดิมเอาแตมองออกไปภาย นอกโดยยอนกลับมองเขาสูภายใน ผูเรียนสวนหนึ่ง พบวาตนไดมีโอกาสมองชีวิตในแบบที่ตนไมเคยมอง มากอน ผูเรียนอีกสวนหนึ่งไดพบประสบการณชีวิต ใหมๆ จากที่ตนเริ่มมองชีวิตตางไปจากเดิม ถาม เรียนจบแลวสามารถเปนครูไดเลย? ขอปรับคำถามเปน “เรียนจบแลว สามารถเปนครูสอนอาสนะตามสตูดิโอไดเลย? ” จบแลวไปเปนครูสอนอาสนะ ตามสตูดิโอ ทันทียากครับ ในเรื่องอาสนะ สถาบันฯ สอนทา อาสนะพื้นฐานประมาณ 20 ทา สอนใหผูเรียน ฝกปฏิบัติไปตามศักยภาพ ไมมีการบังคับฝนใดๆ ฝกเปนเวลา 3 เดือน ผูเรียนจะมีความเขาใจพื้นฐาน รางกายของตนเองแลวใชพื้นฐานนี้ไปตอยอดการมีสุข ภาพที่ดี เวลา 3 เดือนที่ฝกโดยไมฝน ผูฝกจะฟง เสียงรางกายตนเองไดดีขึ้น แตไมไดมีความออนตัว หรือความเหยียดของกลามเนื้อจนทำทายากๆ ได ในทางเพิ่มเติม บางคนนำความรูพื้นฐาน เรื่องอาสนะไปตอยอดการเลนกีฬา หรือกิจกรรม ทางกายอื่นๆ ของตน ขณะที่บางคนนำความรูที่ไดไป ทบทวนการฝกทาอาสนะที่ตนเองเคยฝกมากอน เทาที่เปนอยู เมื่อจบการอบรม บางคนพบวาการ มีความรูความเขาใจอาสนะตามตำราโบราณนี้ดี ใชเผยแพรเปนวิทยาทานได แตถาปรารถนาจะ สามารถทำทายากๆ เพื่อไปสอนอาสนะในสตูดิโอ ก็จำเปนตองไปเรียนหลักสูตรอื่นที่เนนทาอาสนะเพิ่ม เติมครับ แตถาถามวา “เรียนจบแลว ไปเปนครูสอน โยคะเพื่อการพัฒนาจิตไดเลย?” ตอบวา ไดครับ แตไมถึงกับไดทันที เทาที่เปนอยู ในตอนอบรมผูเรียนจะเขาใจวาโยคะ คือการพัฒนาจิตใหเปนสมาธิ, เขาใจวาโยคะคือ

การเดินทางเขาสูภายในตนเอง เมื่อจบการอบรม ผูเรียนสวนใหญ จะใชเวลาทบทวนตนเองสักระยะ และเมื่อเลือกที่จะเปนครูสอนโยคะเพื่อพัฒนาจิต ก็มักจะไปสังเกตการณสอนโยคะเพื่อการพัฒนาจิต จริงอยูอีกราว ½ ป กวาจะตัดสินใจเริ่มสอนจริงครับ โดยสถาบันฯ ก็สงเสริมใหผูผานการอบรมเริ่มออก สอนจริงใหเร็วที่สุด เพราะเราพบวาการเริ่มออกสอน โยคะคือการสรางความเพียรในการเดินบนวิถีโยคะที่ ไดผลมากครับ ถาม และมีcertificate รับรองอะไรบางคะ สามารถใชสมัครเปนครูโยคะ ทั้งใน/ตปท.ไดมั้ย เมื่อเรียนจบและสอบผาน สถาบันฯ ออกใบ ประกาศนียบัตรฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษจา กสถาบันฯ ใหครับ ใบประกาศฯ นี้จะไปใชสมัครสอน ที่ใดไดบางที่แนๆ ก็สามารถใชสมัครเปนครูสอน โยคะเพื่อการพัฒนาจิตกับทางสถาบันฯไดเลย หากจะ ไปสอนตามสตูดิโออื่นๆ ในประเทศไทย ประกาศนียบัตรนี้จะแสดงใหเจาของสตูดิโอรูวาเรา มีพื้นฐานวิชาการมาจากสถาบันฯ แตเนื่องจาก สตูดิโอสวนใหญเนนที่การสอนทาอาสนะ ถาเราทำทา ไมได (ซึ่งสถาบันฯ ก็ไมไดเนนสอนทำทา) ก็สมัคร งานไมไดครับ เรื่องสมัครงานตางประเทศ โดยเฉพาะ ประเทศตะวันตกสมัครไมไดครับ ประกาศนียบัตรเรา ไมขึ้นกับสมาคมโยคะตะวันตกใดๆ เลย สถาบันฯ เรา เชื่อมโยงกับ สถาบันไกวัลยธรรม ประเทศอินเดีย เมื่อรับประกาศนียบัตรจากเราแลว สามารถไปสมัคร เรียนตอหลักสูตรครูโยคะพื้นฐานที่สถาบันไกวัลยธรรม ไดครับ จากคำสัมภาษณของ ชาติฉกาจ ไวกวี ผูกำกับภาพยนตร สมัยผมเรียนภาพถาย ไดเปน ลูกศิษย ศ.ชลูด นิ่มเสมอ ผมเเปลกใจวาอาจารย ไมสอน วิชาเเอดวานสเลย สอนเเควิชาเบสิกดอรอิงค เทานั้นเมื่อถาม อาจารยชลูดตอบผมงายๆ วา "ขั้นสูงใหเคาไปหาดวยตัวเคาเองเบสิกพื้นฐานสิสำคัญ ฐานไมดี ทำอะไรก็ไปไดไมถึงไหนเราใหเสาเข็มที่ดี เเกเคา ที่เหลือเคาจะไปเเตงอะไรเพิ่มมันก็ขึ้นอยูกับ ประสบการณเคาเอง" ผมสวางกับความเปนครูทันที

8


ÊÒÃѵ¶Ð

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

¹้Ó㨨ҡ¡Í§ãºäÁŒáËŒ§ ดอกทานตะวัน

ฉันเปนเด็กตางจังหวัดคนหนึ่ง ที่ไดมี โอกาสเขามาเรียนในกรุงเทพฯระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของ ประเทศ พอแมหาหอพักใหเชาอยูกับพี่สาวที่เขามา เรียนในระดับมหาวิทยาลัย หอพักอยูใกลโรงเรียนแค 3– 4 ปายรถเมล อยูใจกลางเมืองเดินทางดวย รถเมลไดสะดวก หรือแมแตจะเดินไปโรงเรียนก็ยัง สามารถทำได ที่โรงเรียนแหงนี้แมจะเนนดานวิชาการ คอนขางมากแตก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ใหนักเรียนไดรูจัก ทำประโยชนแกสวนรวมใหมีจิตสาธารณะ ทาง โรงเรียนกำหนดใหนักเรียนใหมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตองเก็บใบไมแหงมาสงใหอาจารยกอนปดภาคเรียน

9

แรกจำนวน 10 กิโลกรัม ( ฉันจำไมคอยไดใน ปริมาณที่อาจารยกำหนดมา แตฉันมั่นใจวามันเยอะ มากตองเก็บใสถุงขยะสีดำใบใหญหลายถุง ) ซึ่งเปา หมายของโรงเรียนก็คาดหวังใหนักเรียนเก็บใบไมภาย ในโรงเรียนหรือที่บานในระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ของภาคเรียนแรก นักเรียนสวนใหญรวมทั้งตัวฉันเองจะมา เก็บใบไมที่โรงเรียนเกือบทุกเชาเย็น ชวงนั้นที่ โรงเรียนจึงดูสะอาดตามาก พื้นใตตนไมไมมีใบไม เหลืออยูเลยในแตละวัน มีเพื่อนจำนวนมากทยอยสง ใบไมในปริมาณตามที่อาจารยกำหนด ซึ่งฉันไมรูวา เคาไปเก็บกันจากที่ไหน แตที่แนๆ ไมใชที่โรงเรียน เพราะฉันเก็บทุกเชาเย็นแตก็ไมมีวี่แวววาจะใกลเคียง เปาหมายไดเลย


ÊÒÃѵ¶Ð ผานไปหลายเดือนฉันเริ่มกังวลกับใบไมที่ จัดเก็บไดชางนอยนิด ยิ่งใกลวันสอบปลายภาค ก็ยิ่งตองหาเวลาอานหนังสือ วันเสารอาทิตยก็ยังตอง ซักรีดเสื้อผาเองทุกสัปดาห และยังตองเรียนพิเศษบาง วิชาเพื่อเรียนใหทันเพื่อน สำหรับคนอื่นๆ อาจจะมอง การเก็บใบไมแหงสงอาจารยเปนแคเรื่องเล็กนอย แตสำหรับฉันวิตกกังวลมากทีเดียวฉันกลัววาจะมีใบไม แหงไปสงอาจารยไมครบ กลัวอาจารยจะวา ไมรับผิดชอบ กลัวจะไมจบ ม.4 สารพัดจะกลัว ของเด็กออนดอยประสบการณที่เพิ่งเขากรุงเทพฯ ไดไมถึง 4 เดือน แลวเย็นวันหนึ่งกอนสอบปลายภาค ประมาณ1 สัปดาห เพื่อนในหองคนหนึ่งชื่อ “ณัชชา” เขามาชวนฉันไปหอสมุดแหงชาติ ฉันถามวาไปทำไม “ไปเก็บใบไมไง” ณัชชาตอบ ณัชชาเปนคนกรุงเทพฯ มีคุณพอหรือคุณแมขับรถมารับสงทุกวัน เมื่อณัชชา มาชวนฉันก็ตามไปแตโดยดี พอไปถึงหอสมุดแหงชาติ เทานั้นแหละ หนาของฉันเริ่มชา แตชาดวยความ ตื่นเตนดีใจ ยิ้มแกมแทบปริ ที่ลานตนไมขางหอสมุด แหงชาติเต็มไปดวยใบไมแหงสูงทวมขอเทาเต็มลานไป หมด ณัชชากับฉันกวาดใบไมเปนกองไดโดยงาย แลวโกยใสถุงดำใบใหญไดหลายถุงมากจนเต็มพื้นที่ ทายรถที่จะขนไปได ถึงตอนนี้ฉันดีใจมากๆ หัวโลง ความกังวลหายไปหมด ขอบคุณคุณพอของณัชชาที่พา มาเก็บใบไมและยังตองขนถุงใบไมไปสงใหที่โรงเรียน ในวันถัดไป

สำหรับฉันณัชชาเปนคนที่สวยที่สุด สวยทั้ง ภายนอก สวยทั้งภายใน เธอไมจำเปนตองชวยฉันก็ได ไมจำเปนตอง ชวยเพื่อน เด็กตางจังหวัดที่ไมมีศักยภาพ ในการชวยเหลือเธอกลับ ไมวาเรื่องใดๆ แตเธอ มีน้ำใจลนเหลือ เด็กที่เรียนเกงแลวมีน้ำใจยังมีอยูเสมอ เธอเขาใจเพื่อนเด็กตางจังหวัดที่อยูหอพักอยางฉันจะมี ปญญาไปเก็บใบไมที่ไหนนอกโรงเรียน ไปไหนตอไหน ในกรุงเทพฯ ไดแคไปโรงเรียนแลวก็กลับหอพักเทานั้น หรือตอใหมีปญญาไปเก็บตามสวนสาธารณะก็ไมมี ปญญาขนมาสงอาจารยได ผานมากวา 30 ปแลว ฉันยังระลึกถึง “ณัชชา” อยูเสมอ “ไจโกะคนงามของฉัน”

“ณัชชา” ไดเรียนกับฉันแค ม.4 เพียง ปเดียว เพราะเธอตัดสินใจเรียนตอในมหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตรที่เธอเอ็นทรานซติดตั้งแตจบ ม.4 ( สมัยนั้นเด็กเรียนเกงสวนใหญจะสอบเทียบจบ ม.6 ได ตั้งแตเรียนจบแค ม.4 หรือ ม.5 เทานั้น ) แตฉันก็ยังจำภาพของณัชชาไดเสมอ เธอเปนเด็ก ผูหญิงผมสั้น รูปรางคอนขางอวบ แตไมถึงกับอวน ตาเล็กปากหนาแบบที่ไมมีใครชมวาสวย เพื่อนๆ มักลอเลนเรียกณัชชาวา “ไจโกะ” ( ไจโกะคือนองสาว ของไจแอนทในการตูนเรื่องดังโดราเอมอน ) แตณัชชาก็ยอมรับฉายาไจโกะอยางสนุกสนาน

10


ÊÒÃѵ¶Ð

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í

Japan Vintage Village คิ้วยุง

การหมักบมไวน ยิ่งนาน ยิ่งเกา ยิ่งรสดี สมัยนี้เอา มาใชเรียก “ของเกา” แทบทุกชนิด โดยถาเอยถึง vintage จะเปนที่เขาใจกันวา นอกจากตองเกาแลว ตองดี ตองเกดวย Japan Vintage Village จึงเปน เรื่องราวในความหมายนั้น ตอนที่เลือก Japan Vintage Village มาเตรียมอาน ฉันก็เลือกหาที่คั่นหนังสือที่เหมาะสม สำหรับเลมนี้ไปดวย เหตุปจจัย พบที่คั่นหนังสือจาก สำนักพิมพผีเสื้อ เปน โตะโตะจัง เด็กหญิงขาง หนาตาง หนังสือดี นารัก นาอาน ไดสาระเลมหนึ่ง ระหวางอาน Japan Vintage Village ทรงกลดไดเอยถึง โตะโตะจัง เปนระยะไปดวย เพราะเรื่องราวในเลม เลาถึงการเดินทางดวยพาหนะ ยอนยุค เคลื่อนที่ดวยรถไฟ เคลื่อนขาดวย จักรยาน ตั้งตนจากเมืองฟุกุโอกะ ทางตอนใต ไปจน ถึงปลาย ทางมหานครโตเกียวผานเมืองเล็กๆ Vintage Village ระหวางทางหลายเมือง ทุกเมืองลวน เกี่ยวของกับ สงครามโลกครั้งที่ ๒ ยอนยุคไปไกลถึง ๗๐ กวาป มาแลว โตะโตะจัง เองก็เติบโตในชวงเวลานั้น

ถึงทุกวันนี้ คงมีนอยคนที่ไมรูจัก ทรงกลด บางยี่ขัน แมฉันจะเริ่มรูจักผลงานเขาไมนาน แตมาไล ดูหนังสือที่อานผานตาไป นับไดเปนสิบกวาเลมแลว เปนการยืนยันกับตัวเองวา ทรงกลด มีลีลา สำนวน ภาษา ที่ถูกจริตกัน ขอมูลจากอินเตอรเน็ตบอกวา Vintage มีความหมายถึงการหมักบมไวน หรือ antique ที่แปลวาเกานั่นเอง โดยมีการเปรียบเทียบวา

11

คนไทยที่นิยมเดินทางไปญี่ปุนหลายคนอาจจะชอบเมือ งสมัยใหม โตเกียว เกียวโต โอซากา นาระ ฯลฯ แตจากที่ ทรงกลด หยิบมาบอกในตอนตน เคียวอิชิ ซึซึกิ (Kyoichi Tsuzuki)นักเขียนญี่ปุนที่ชอบเดินทาง บอกกับเขาไววา "โตเกียวไมใชญี่ปุน ถาอยากรูจัก ญี่ปุน ตองเดินทางไปใหทั่วประเทศ" ฉะนั้น หากยังไมมีโอกาสออกเดินทาง อาน Japan Vintage Village เสมือนไดออกเดินทางดวย จินตนาการแลว Japan Vintage Village ทรงกลด บางยี่ขัน : เขียน พิมพครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๕๙ ๓๒๘ หนา, ๒๙๕ บาท สำนักพิมพ a book


ÊÒÃѵ¶Ð ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ± µ‹Ò§æ Ê¶ÒºÑ¹Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÃ‹ÇÁʹã¨à¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ àªÔÞºÃԨҤࢌҺÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Òà´ÍÐÁÍÅÅ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ª×่ͺÑÞªÕ ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃàÅ¢ºÑÞªÕ 173-241-6858

ÊÓËÃѺà´×͹ÁԶعÒ¹ 2560 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้ ÂÍ´ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡¤ÃÙ¼ÙŒÊ͹·Õ่ÊǹâÁ¡¢ ¡Ãا෾ ¤ÃÙá´§ ³Ñ°ÔÂÒ â¡ÊÔ¹·ÃÒ¹¹· ¤ÃÙàµÂ ÇÔÅÔ¹·Ã ÇÔÀÒʾѹ ¤ÃÙÅÕ่ ÈÔÇÃѵ¹ ËÇѧ¨ÔùÔÃѹ´Ã ¤ÃÙ»ˆÍ¡ ¾ÔÁžѹ¸Ø Èآ侺ÙÅ ¤ÃÙÍ Í´ ÇÃóÇÔÀÒ ÁÒÅѹÇÅ áÅФÃٵٹ ÈÈÔÇÔÁÅ Ç§É ÊÇÑÊ´Ô์(¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ðà´ÅÔàÇÍÃÕ่) ¤ÃÙ¡Ô๊Á »ÃйÍÁ àµâªÀÒÊ (¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ â¤иÃÃÁÐ ËÃÃÉÒ ÎÒÎÒÎÒ) ÃÇÁ

420 ºÒ· 570 ºÒ· 405 ºÒ· 245 ºÒ· 1000 ºÒ· 2500 ºÒ· 5,140 ºÒ·

਌Ò˹ŒÒ·Õ่»ÃШÓÊӹѡ§Ò¹â¤ÐÇÔªÒ¡Òà 201 «.ÃÒÁ¤Óá˧ 36/1 ºÒ§¡Ð» ¡·Á.10240 ·Ø¡ÇѹÇѹÍѧ¤Òà 8.30-17.00 ¹. ·Ò§ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈѾ· 081-401-7744 ·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã -ÈØ¡Ã 8.30-17.00 ¹. (àÊÒà -ÍҷԵ » ´·Ó¡ÒÃ) ª‹Í§·Ò§Í×่¹æ ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒöµÍºÃѺ䴌·Ñ¹·Õ ¨ÐÃÕºµÔ´µ‹Í¡ÅѺâ´ÂàÃ็Ç·Õ่ÊØ´ (àÊÒà -ÍҷԵ » ´·Ó¡ÒÃ) - Line ID : thaiyoga - Facebook : thaiyogainstitute - e-mail :thaiyogaoffice@gmail.com ** ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ÃѺ¨ØÅÊÒ÷ҧä»ÃɳÕ ÊÒÁÒö·Ó¡Òõ‹ÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ä´Œâ´Â¡ÒÃâ͹à§Ô¹à¢ŒÒ àÅ¢·Õ่ºÑÞªÕ¢ŒÒ§µŒ¹ (»‚ÅÐ 250 ºÒ·) áÅÐâ»Ã´á¨Œ§¡ÅѺÁÒÂѧʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í·ÃÒº

12


13

สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทร. 02-732 2016-7, 081-401 7744 wanlapa.tyi@gmail.com www.thaiyogainstitute.com