Saratha 10.20171

Page 1

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

สารัตถะ

https://stocksnap.io/photo/WK3MC1HXFQ

พฤศจิกายน 2560

www.thaiyogainstitute.com


สารัตถะ ·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านติ ์

ÊÒÃºÑ Þ

นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

3

ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

ªÇ¹¤Ô ´ ÇÔ ¶ Õ â ¤Ð

ความเพี ย รอั น บริ ส ุ ท ธิ ์

7

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ § วิ ่ ง

สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

8

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

ไม ล  ม กลางป า ซึ ่ ง ไม ม ี ใ ครอยู  ใ กล พ อ ที ่ จ ะได ย ิ น ถามว า มั น มี เ สี ย งไหม?

กวี คงภั ก ดี พ งษ

ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ปวริ ศ า จั น ทรา วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล

10

ศิ ว รั ต น หวั ง จิ ร นิ ร ั น ดร กฤษณ ฟ ก น อ ย พรพรรณ อุ ด มพงษ ส ุ ข

11

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ กาญจนา กาญจนากร


สารัตถะ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

ตุลาคมจากไปแลว พรอมๆ กับสายฝน และลมหนาวเริ่มเขามาทักทายบางเบาในยามเชา ความจริงแลวไมมีสิ่งใดคงอยูตลอดกาล สิ่งเหลานี้ธรรมชาติสอนเราอยูเสมอในกฎไตรลักษณ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เหมือนฤดูกาลจะพร่ำบอกเราอยูเสมอ ไมวาเราจะไดยินหรือไม วาแลวทุกสิ่งจะผานไป ไมวาความสุขหรือความเศรา จงอยูกับวันนี้...และทำทุกๆ วัน ของวันนี้ใหดีที่สุด

http://magicalnaturetour.tumblr.com

สวัสดีพฤศจิกายน

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð

â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกขกรุงเทพฯ) ฟรี ไมมีคาใชจาย (รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค) ทุกเย็นวันพุธ และ พฤหัส เวลา 17.00 – 18.30 น. และวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน

â¤ÐÊÁ´Ø Å

สถานที่ : สถาบันโยคะวิชาการ ซ.รามคำแหง 36/1 รอบเชา เวลา 10.30-12.00 น. วันอังคาร พุธ พฤหัสและเสาร รอบเย็น เวลา 18.00-19.30 น. วันอังคาร คาลงทะเบียน 200 บาทตอครั้ง ซึ่งผูสนใจเรียน รบกวนแจงลวงหนาอยางนอย 1 วัน (เมื่อมีจำนวนผูเรียน 3 คนขึ้นไป จึงเปดสอน)

*สามารถสอบถามรายละเอียดทุกกิจกรรมไดที่สถาบันโยคะวิชาการ โทร 02-7322016-7 (ทุกวันอังคาร 8.30-17.00) และ 081-4017744 (ทุกวันจันทร-ศุกร 8.30-17.00)

3

ปฏิทินกิจกรรม


ÊÒÃѵ¶Ð

à¹× ้ Í ËÒ à·¤¹Ô ¤ âÂ¤Ð¾× ้ ¹ °Ò¹ ทาอาสนะ ลมหายใจ สมาธิ ตามหลักสูตรของรัฐบาลอินเดีย รูจักโยคะทั้งในนิยามความหมาย รวมทั้งเปาหมาย โยคะสูตรคืออะไร หฐโยคะคืออะไร แกนของโยคะ และ โยคะกับพุทธศาสนา

¡Ó˹´¡Òà àÊÒà · Õ ่ 18 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 8.00 10.30 13.30 15.00 17.30

-

10.00 12.30 14.30 17.00 19.30

ปฐมนิเทศ, ฝก ฝก + บรรยาย บรรยาย ฝก + บรรยาย เรียนรูทรรศนะตอชีวิต ผานกิจกรรม

ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ 19 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 8.00 10.30 13.30 15.00

-

10.00 12.30 14.30 17.00

ฝก ฝก + บรรยาย บรรยาย ฝก + บรรยาย

4


ÊÒÃѵ¶Ð

¡Ó˹´¡Òà ÇÑ ¹ àÊÒà · Õ ่ 11 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 10.00 -12.00 12.00-13.00 14.00 – 15.00 15.00-17.00 17.00-18.30 18.30 – 20.30

ปฐมนิเทศ, ฝกโยคะ อาหารกลางวัน บรรยาย ฝกโยคะ อาสนะ ลมหายใจ สมาธิ +บรรยาย อาหารเย็น กิจกรรมทรรศนะตอชีวิต

ÇÑ ¹ ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ 12 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 06.30-08.30 8.30-10.00 10.00 -12.00 12.00-13.00 14.00 – 15.00 15.00-17.00

5

ฝกโยคะ อาหารเชา ฝกโยคะ + บรรยาย อาหารกลางวัน บรรยาย ฝกโยคะ + บรรยาย เดินทางกลับ


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ÊÒÃѵ¶Ð â¤РÇÔ ¶ Õ á Ë‹ § ¤ÇÒÁµ× ่ ¹ ÃÙ Œ á ÅÐàºÔ ¡ ºÒ¹ ÇÑ ¹ ÈØ ¡ à · Õ ่ 8- ÇÑ ¹ ¨Ñ ¹ ·Ã · Õ ่ 11 ¸Ñ ¹ ÇÒ¤Á 2560 หากเพื่อน ๆ มีความสนใจในศาสตรแหงโยคะ และ ตองการนำองคความรูนี้มาใชปฏิบัติเพื่อใหเสริมสราง สุขภาพใจและกาย นี่เปนคอรสสัมมนาที่ดีที่สุดคอรส หนึ่งที่เพื่อน ๆ ไมควรพลาด เพราะอาจารยสโตมา พารคเกอร (ซึ่งเพื่อนหลาย ๆ คนอาจคุนเคยอยูแลว) จะมาถายทอดความรูจากประสบการณตรงของทาน เกี่ยวกับประโยชนมากมายที่ทานไดรับจากโยคะมากวา 40 ปทีทานไดเปนศิษยใกลชิดติดตามและเรียนรูจาก “คุรุแหงหิมาลายันโยคะสมาธิ” (สวามี รามา และสวามี เวทะภารตี) ประสบการณ ทั้งหมดถูกถายทอดลงมาในรูปแบบหนังสือ “Clearing the Path, yoga ways to clear and pleasant mind” อันเปนพื้นฐานของหัวขอสัมนาในครั้งนี้ (สามารถดูรายละเอียดและคำนิยมของหนังสือเลมนี้ไดที่ https://www.amazon.com/Clearing-Path-Present-M…/…/1940629020 พรอมกับรวมฝกภาคปฏิบัติที่รวบรวมเทคนิคตาง ๆ จากวิถีโยคะดั้งเดิมจากยุคโบราณ ไดแก หฐโยคะ ปราณยามะ การผอนคลายเชิงลึก และสมาธิ เพื่อที่จะไดรวมเรียนรูจากประสบการณการตรงไปพรอม ๆ กัน นำการฝกโดยอาจารยจอหน เซลลิงเกอร วันศุกรที่ 8- วันจันทรที่ 11 ธันวาคม 2560, ณ บานผูหวาน สามพราน คาลงทะเบียน 5,000 บาทตอคน ผูสนใจ กรุณากรอกใบลงทะเบียนที่แนบมา แลวสงกลับมาที่ ahymsinthailand@gmail.com หรือติดตอ Facebook : Ahymsinthailand Himalayanyoga โทร 08-6448-0685, 08-6755-3869, 08-1932-5413 ขอธรรมะคุมครองและจัดสรรสิ่งดี ๆ ใหกับเพื่อน ๆ ทุกคน

6


ÊÒÃѵ¶Ð

ชวนคิด ¡Òýƒ¡â¤ÐÍÒʹРäÁ‹µ‹Ò§¨Ò¡¡ÒÃàÅ‹¹´¹µÃÕà¤Ã×่ͧÊÒ ·Õ่ËÒ¡àÃÒ´Ö§ÊÒÂṋ¹à¡Ô¹ä» áÅйѺÇѹÂÔ่§á¹‹¹¢Ö้¹æ ÊÑ¡Çѹ˹Ö่§Áѹ¨Ð¢Ò´ ·ÓãËŒàÃÒäÁ‹ÊÒÁÒöºÃÃàŧº·à¾Å§ä´ŒÍÕ¡áÅŒÇ ã¹¢³Ðà´ÕÂǡѹ ËÒ¡àÃһŋÍÂãËŒÊÒ‹ÍË‹͹¨¹à¡Ô¹ä» º·à¾Å§·Õ่ä¾àÃÒШÐäÁ‹ÁÕÇѹà¡Ô´¢Ö้¹ áÅÐÁÕà¾Õ§àÃÒà·‹Ò¹Ñ้¹·Õ่ÃÙŒ.. Ç‹ÒµŒÍ§àËÂÕ´Â״ᤋä˹¶Ö§¨Ð¾Í´Õ ໚¹¤ÇÒÁµÖ§·Õ่Âѧ¤§¤ÇÒÁʺÒÂänj䴌 äÁ‹áº¡ÃѺ¤ÇÒÁà¨็º»Ç´àÍÒäÇŒ¢³Ð¤§¤ŒÒ§ÍÂÙ‹ã¹·‹Ò ´Ö§ÊÒÂᤋµÖ§æ ¾Í´Õæ à¾Õ§ᤋ¹Õ้¡ÒÂáÅÐ㨢ͧàÃÒ¡็¾ÃŒÍÁ·Õ่¨ÐºÃÃàŧ º·à¾Å§áË‹§ÍÒʹÐ䴌͋ҧä¾àÃÒÐ ä » ÍÕ ¡ ¹ Ò ¹ à ·‹ Ò ¹ Ò ¹ ..

จิตฏาร

7


ÊÒÃѵ¶Ð

¤ÇÒÁà¾ÕÂÃÍѹºÃÔÊØ·¸Ô์

วิถีโยคะ

วรรณวิภา มาลัยนวล

...บุคคลเมื่อกระทำความเพียร แมจะตายก็ชื่อวา ไมเปนหนี้ คือไมถูกติเตียนในระหวางหมูญาติ เทวดาทั้งหลาย และพรหมทั้งหลาย... ถอยคำเหลานั้นกองไปมาอยูในความคิด มาหลายวัน บนเสนทางการดำเนินชีวิตของเราที่ตอง เพียรพยายามตอสูกับความรูสึกภายในใจ และเอาชนะ กิเลสในใจตนเองนั้น สำหรับฉันแลวเปนหนทางไกล ที่เหมือนการวายขามมหาสมุทรอันมองไมเห็นฝงเชน เดียวกัน วันนี้ฉันมีโอกาสไดไปเยี่ยมเยียนบานเกา หลังหนึ่ง พูดคุยกับผูที่ฉันรักและนับถือเหมือนเขาเปน พี่ชายคนหนึ่ง แมวาเราจะอายุไลเลี่ยกันก็ตาม แตบอยครั้งที่เขาเตือนและใหสติในหลายเรื่อง ทำให ฉัน รับรูไดวา เปนความหวังดีที่มิตรคนหนึ่งจะทำ ใหได แมวาถอยคำที่เตือนอาจจะตองทำใหเรารูสึก เสียใจ นอยใจหรือขัดเคืองบาง แตเขาก็ยังแสดงความ มั่นคงในทางที่ถูกที่ควร จนทำใหเรารับรูไดวานี่เปน การชี้บอกขุมทรัพยเพื่อการตอสูกับกิเลสในใจตนเอง ดั่งที่กัลยาณมิตรพึงกระทำตอกัน ÀÒ¾¨Ò¡ https://www.dek-d.com/writer/43190/

บทพระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนก ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให จัดพิมพในปกาญจนาภิเษก เมื่อครั้งที่ทรงครองสิริราช สมบัติครบ 50 ป ในป พ.ศ. 2539 พระองคทานมุง สอนใหตระหนักถึงความเพียรอันบริสุทธิ์ เชื่อวาใครตอใครคงไดเคยมีโอกาสไดอาน บทพระราชนิพนธเรื่องนี้ ฉันเพิ่งไดมีโอกาสชมการแสดง เรื่องพระมหาชนก เนื่องในงาน “๙ ศิระกราน พระภูบาลนวมินทร” เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่จัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแดในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครบรอบหนึ่งปที่ทรงสวรรคต จากตัวหนังสือที่เปลี่ยนมา เปนการแสดงโลดแลนอยูบนเวที ถอยคำสนทนาระหวาง พระมหาชนก ที่เพียรพยายามวายอยูกลางมหาสมุทร กับนางเทพธิดานามมณีเมขลา วา

เมื่อแรกเดินเขาบานเกาหลังนี้ ฉันรับรูได ถึงความรมเย็นและละเอียดออนบางอยางภายในบาน ครึ่งตึกครึ่งไมหลังนี้ สภาพภายในบานถูกจัดวางไว อยางเปนระเบียบ แมวาบานจะถูกปดไวเนื่องจาก เจาของบานชราภาพ แลวตองยายไปอยูกับครอบครัว ของลูกสาว แตขาวของทุกอยางยังคงอยูในสภาพดี เหมือนครั้งที่ยังมีคนดูแล ฉันรูสึกชื่นชมเจาของบาน ตั้งแตแรกยางกาวเขาประตูบาน ในระหวางที่เรานั่งพลิกดูรูปในอัลบั้มวัยเด็ก ของเขาดวยกัน ภาพชีวิตที่เคลื่อนไปในแตละชวงวัย พรอมกับเรื่องเลาเกี่ยวกับรูปที่เราหยิบขึ้นมาดูกัน ภาพครอบครัวเล็กๆ นี้จึงคอยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ทำให ฉันเริ่มเขาใจวา เหตุใดพี่คนนี้จึงมีใจคอหนักแนนและ ดำเนินชีวิตมาอยางมีระเบียบแบบแผนที่ดี และกลาย มาเปนมิตรที่ดีใหกับฉันไดในวันนี้

8


ÊÒÃѵ¶Ð ภาพเกาภาพหนึ่งที่ดูแลวประทับใจ คือภาพ ของสุภาพสตรีรางเล็กที่โอบกอดเขาในวัยเด็ก บงบอก ถึงความรักอันอบอุน นี่คือคุณแมที่เลี้ยงดูลูกชาย ลูกสาว รวมสามคนมา โดยปราศจากเสาหลักของ ครอบครัวที่ดี ความคิดเรื่องพระมหาชนกที่วาย ไมหยุดในมหาสมุทร ภาพชีวิตของสุภาพสตรีที่เพียร พยายามเลี้ยงดูบุตรธิดา ซอนกันไปมาอยูในความคิด ของฉัน นี่คือ ความเพียรที่มีใครสักคนบนโลกใบนี้ทำใหฉันดู เธอเปนแคผูหญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ไมใชผูชาย ที่แข็งแรงบึกบึนอะไรเลย ในวันที่ลูกชายลูกสาวยังเปนเด็กเล็กเธอเปน คุณแมที่ตองดูแลลูก ทั้งทำงานหาเลี้ยงครอบครัว สงเสียใหลูกไดเรียนหนังสืออยางดี เขาเลาถึงเรื่องใน วัยเยาววา คุณแมทำทุกอยางใหหมด เชาขึ้นมาก็มี อาหารเชาวางใหเรียบรอย รับประทานเสร็จคุณแม ก็เก็บลางเรียบรอย เพื่อใหลูกๆ ไดเรียนหนังสืออยาง เต็มที่ ทั้งที่ตองทำงานนอกบานดวยแตทานก็ยัง สามารถดูแลทุกอยางไดอยางดี บอยครั้งที่ฉันมักจะนึกถึงใครตอใครที่เขามา มีสวนรวมในชีวิตตัวเอง คิดวาเขาคนนั้นแวดลอมดวย อะไรมาบาง รวมถึงเหตุการณตางๆ ที่อยูเบื้องหลัง การเติบโตของเขา เพราะวานั่นมีสวนในการปนแตง ชีวิตเขากอนที่จะมาเจอกับเรา ในทำนองเดียวกัน เราเองก็จะมีสวนในการปนแตงชีวิตเขาตอไปดวย เชนกัน พอเห็นภาพชีวิตที่มองกวางออกไปมีความ สัมพันธเชื่อมโยงเปนใยอันเกี่ยวเนื่องกันของมนุษยเรา แบบนี้ทีไร ก็อดรูสึกขอบคุณผูคนและสรรพสิ่งตางๆ รอบตัวไมไดเลยจริงๆ ที่ทำใหมีเราในวันนี้

ประสบการณที่พบวันนี้ บอกเลาเรื่องราว ความเพียรอันบริสุทธิ์ ที่จับตองไดจริง ฉันเชื่อวา วันนั้นในอดีต วันที่เสาหลักในชีวิตคูคลอนแคลน คุณแมทานนี้เธอไมมีทางรูเลยวา ฝงจะสิ้นสุดที่ไหน แตความเพียรของเธอในวันนั้น สงผลใหวันนี้ ทั้งลูกชาย ลูกสาว เติบโตขึ้นมามีชีวิตที่มั่นคง เขาเคยบอกฉันวา “ถึงจะไมไดมีพอ แตก็ไมเคยรูสึก วาชีวิตขาดอะไร เพราะอยูกับแมก็มีความสุขดี” บานนอยหลังนี้นั้น ทั้งคุณแม และคุณลูก ก็ชวยกัน

9

สรางขึ้นมาบนที่ดินที่คุณปูยกใหกับหลานๆ ไวเปนมรดก ตกทอด ฉันนึกในใจวา นี่ไง! คุณปูก็คงจะเหมือนนางมณี เมขลา ที่เห็นความเพียรของคุณแมแลว จึงยื่นมือมา ชวยเหลือใหเธอถึงฝงไดเร็วขึ้น สำหรับบางคนถึงแมวาวันนี้รูสึกวาเรากำลัง วายอยูทามกลางมหาสมุทรกวาง เพียงลำพังหากระลึก ถึงคำสอนของในหลวงในดวงใจ ของเราไดก็ขอเพียง อยางหยุดความเพียร เริ่มจากการหันหนาไปใหถูกทิศทาง แลวเพียรตอไปอยางบริสุทธิ์ใจตอใหนางมณีเมขลาไมมา ปรากฏรางเพื่อชวยเหลือ เชื่อวาอยางไรเสียก็ตองถึงฝง ไดอยางแนนอน.


¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

ÊÒÃѵ¶Ð

äÁŒÅŒÁ¡ÅÒ§»†Ò

2 เดือนที่ผานมานี้ไดมีโอกาสบรรยายปรัชญา อินเดียใหกับผูสนใจโยคะ 3 กลุม ก็ถามคำถามนี้ไปทั้ง 3 กลุม คำตอบที่ไดนั้นหลากหลาย ที่แนๆ ผมไมได «Ö่§äÁ‹ÁÕã¤ÃÍÂÙ‹ã¡ÅŒ¾Í·Õ่¨Ðä´ŒÂÔ¹ คาดหวังวาจะไดคำตอบที่ถูกหรือผิด ไมไดคิดแมกระทั่ง วาจะมีคำตอบที่เขาทาหรือไมเขาทาดวย แตสนใจแนวคิด ¶ÒÁÇ‹ÒÁѹÁÕàÊÕ§äËÁ? ในแตละคำตอบของผูฟงบรรยาย ทำใหไดเรียนรูวา กวี คงภักดีพงษ แตละคนมีทรรศนะตอคำถามนี้อยางไรกันบาง และที่ สำคัญที่สุดก็คือผูฟง 2 เดือนกอนระหวางเตรียมการบรรยายหัวขอ บรรยายบางคนยังคงคาใจอยูกับคำถามนี้ ปรัชญาอินเดีย ขณะทองไปในหองสมุดโลกที่กูเกิลเขา ยังคงใชเวลาอยูกับคำถามนี้แมหมดเวลาบรรยายแลว จัดระบบไวใหก็ไปเจอหัวขอนี้เขา ก็เลยเอามาฝากคนอานสารัตถะ : ไมลม เปนคำถาม “ไมลมกลางปาซึ่งไมมีใครอยูใกล กลางปาซึ่งไมมีใครอยูใกลพอที่จะไดยิน ถามวา มันมี พอที่จะไดยิน ถามวา มันมีเสียงไหม?”* "If a tree เสียงไหม? ใครอยากแบงปนทรรศนะ สงมาทางอีเมล falls in a forest and no one is around to นี้ไดเลยนะครับ sujitta1979@gmail.com, hear it, does it make a sound?" kawee_k@yahoo.com ผมใชเวลาอยูกับคำถามนี้เปนเวลานานมาก จากนั้นก็ นำไปประกอบอยูในเนื้อหาบรรยายทอนที่วา *อานรายละเอียดไดที่ลิงคนี้ ดวยปรัชญาสางขยะซึ่งมีอิทธิพลตอไปยังปรัชญาพุทธและ https://en.wikipedia.org/wiki/If_a_tree_falls_in_a_forest ปรัชญาโยคะ

10


ÊÒÃѵ¶Ð

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

ÇÔ่§

ดอกทานตะวัน

ฉันเริ่มวิ่งเพื่อการออกกำลังกาย หลังจากรูตัว วาถาไมทำอะไรซักอยางคงอยูดูอนาคตของลูกไดไมนาน ฉันมีโรคประจำตัวเปนผื่นแพลมพิษและตอมายังถูกตรวจ พบโรคไทรอยดเปนพิษยังไมรวมไขหวัดที่มาเยี่ยมเยียน เปนประจำปละหลายครั้ง ชวงแรกฉันออกวิ่งโดยไมเคย บริหารรางกายกอน วิ่งใหเร็วเหนื่อยก็พักเดิน ฉันรูสึก ทรมาน เบื่อ รอน เมื่อย รูสึกเทาหนักยกไมคอยขึ้น วิ่งไดซักพักจะรูสึกจุกเสียดที่ทอง แตจะมีความสุขกับการ เลือกซื้อรองเทาวิ่งและเลือกซื้อเสื้อผากีฬาใหมๆ จนมี เพื่อนชวนใหไปวิ่งตามรายการที่จัดวิ่งเกือบทุกวันเสาร วันอาทิตยตามสวนสาธารณะทั่วกรุงเทพฯ จะสนุกกวา ไมนาเบื่อ ไดเปลี่ยนสถานที่ และยังมีเพื่อนรวมวิ่งดวย ฉันเริ่มศึกษาเรื่องการวิ่ง เตรียมตัวดวยการ บริหารรางกายกอน ดื่มน้ำใหนอยและงดอาหารมื้อหนัก กอนวิ่ง ซึ่งทำใหฉันวิ่งไดในระยะที่ไกลขึ้นจนสามารถ เขารวมรายการวิ่งระยะ 5 กิโลเมตรได ขณะที่ออกวิ่ง ณ จุด START ฉันรูสึกตื่นตัว คึกคัก สิ่งแวดลอม รอบตัวชวนใหเรงเรา ผูคนมากมายรอบตัวเคลื่อนไหว อยางกระฉับกระเฉง ฉันรูสึกถึงการแขงขันตลอดเวลา คอยมองคนที่วิ่งนำทำใหมีแรงวิ่งตาม และพยายาม วิ่งแซงหลายคนเทาที่จะทำได ผูคนตางทยอยพากัน วิ่งเขาเสนชัย ฉันเรงฝเทาเต็มที่ตอนเขาใกลเสนชัย ดีใจที่ทำสำเร็จ เหงื่อออกทวมตัว ใบหนารอนแดง หายใจเร็ว หัวใจเตนแรงแทบจะหลุดออกจากตัว แลวฉัน ก็มักจะใหรางวัลตัวเองดวยอาหารมื้อใหญ และพัก รางกาย ไปอีกหลายวันกวาจะกลับมาวิ่งใหมเพราะจะ เมื่อยขาเมื่อยนองออนลาไปทั้งตัว การวิ่งของฉัน ยังหยุดบางวิ่งบางไมเปนประจำ

11

หลังการเรียนรูโยคะแบบเบาสบาย (ที่ฉันมัก บอกเพื่อนวาเปนแบบที่ถูกจริต) ฉันลองวิ่งในอีกความ รูสึกคือวิ่งใหสบาย เริ่มจากการเหยียดยืดรางกายและ บริหารรางกาย เมื่อออกวิ่งจะเริ่มอยางชาๆ กาวเทาใน จังหวะที่ตามลมหายใจไดทัน ใจอยูที่กายแขนบางขาบาง แตหลักๆ คือ การสังเกตจังหวะลมหายใจและการเตน ของหัวใจ เปนการวิ่งแบบซ้ำๆ ในจังหวะที่สม่ำเสมอ


ÊÒÃѵ¶Ð ไมเกินกำลังหัวใจ ฉันวามันไมใชการวิ่งดวยขา แตเปน การวิ่งดวยลมหายใจ ฉันเลือกวิ่งในหมูบานที่มีสวนตนไมรมรื่น ในชวงเชาหรือไมก็ชวงเย็น ไมมีคนมาแขงดวย ไมมีใคร มากระตุนไมไดแตงสวย แคมีรองเทาผาใบดีๆ ฉันวิ่งได นานขึ้นโดยไมรูสึกเหนื่อยหอบ วิ่งไดเกือบทุกวันเทาที่ เวลาจะมี ฉันยังรอน เหงื่อไหลทวมตัว แตไมไดรูสึก ทรมาน เดี๋ยวมันก็หายไป แขนขาไมหนัก มันเปนความ รูสึกที่แตกตางจากการฝกวิ่งในชวงแรกที่จดจอกับสิ่ง ภายนอก ฉันไมไดไปวิ่งตามรายการอีกเพราะฉันจำเปน ตองดูแลบานดูแลลูกในชวงวันหยุด และฉันก็ไมไดรูสึก อยากขวนขวายที่จะไป การวิ่งของฉันจึงคลายการฝก โยคะ ทำเมื่อสะดวกทำเมื่อพรอม ไมตองรอโอกาสหรือ รอใคร โยคะแคปูเสื่อ วิ่งก็แคหยิบรองเทาผาใบ ไดผล คือความเบาสบายทั้งกายทั้งใจ

ผลที่เห็นไดชัดเจนคือฉันไมคอยเจ็บปวย ความที่ฉันเปนคนประเภทชางจดชางบันทึก ตั้งแตเรื่อง รายรับรายจาย ตารางนัดหมาย น้ำหนักรางกาย ขาวของที่ซื้อ หรือแมแตกิจกรรมที่ตองทำในแตละวัน รวมถึงคาใชจายในการรักษาพยาบาล มันจึงไมใชแค ความรูสึกวาไมคอยเจ็บปวย จากบันทึก ป 2553 ฉันเขาโรงพยาบาลทั้งที่เปนผูปวยนอกและนอนรับการ รักษาในโรงพยาบาลทุกเดือน ป 2554 – 2556 เฉลี่ยประมาณ 4-8 ครั้งตอป และหลังจากนั้นจะเหลือ แคปละ 2 ครั้งเพื่อตรวจเช็คโรคไทรอยดและตรวจ รางกายประจำป หลายคนบอกฉันวาวิ่งแลวติด ฉันคงติดวิ่งแลว วันไหนอากาศดีแดดดีก็อยากหยิบรองเทาออกวิ่ง อยาก ชวนมา ติดวิ่งแบบเบาสบายกัน

12


ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ± µ‹Ò§æ Ê¶ÒºÑ¹Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÃ‹ÇÁʹã¨à¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ àªÔÞºÃԨҤࢌҺÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Òà´ÍÐÁÍÅÅ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ª×่ͺÑÞªÕ ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃàÅ¢ºÑÞªÕ 173-241-6858

ÊÓËÃѺà´×͹ µØÅÒ¤Á 2560 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้ ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ÊǹâÁ¡¢ ¡ÃØ§à·¾Ï :¤ÃÙÅÕ่ ÈÔÇÃѵ¹ ËÇѧ¨ÔùÔÃѹ´Ã 840 ¤ÃÙ»ˆÍ¡ ¾ÔÁžѹ¸Ø Èآ侺ÙÅ 645 ¤ÃÙ³Õ ÇÅÑ ¸Ô¸ÃÃÁÁÒ 1,025 ¤ÃÙáËÁ‹Á ³ÀÑ·Ã ¼´Ø§à¨ÃÔÞ 1,020 ËÇÁºÃÔ¨Ò¤ÊÁ·º : ¤ÃÙËÁÙ ¡ØÅ¸Ô´Ò á«‹µÑ้§ 1,250 ÃÇÁ

ºÒ· ºÒ· ºÒ· ºÒ· ºÒ·

4,780 ºÒ·

਌Ò˹ŒÒ·Õ่»ÃШÓÊӹѡ§Ò¹â¤ÐÇÔªÒ¡Òà 201 «.ÃÒÁ¤Óá˧ 36/1 ºÒ§¡Ð» ¡·Á.10240 ·Ø¡ÇѹÇѹÍѧ¤Òà 8.30-17.00 ¹. ·Ò§ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈѾ· 081-401-7744 ·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã -ÈØ¡Ã 8.30-17.00 ¹. (àÊÒà -ÍҷԵ » ´·Ó¡ÒÃ) ª‹Í§·Ò§Í×่¹æ ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒöµÍºÃѺ䴌·Ñ¹·Õ ¨ÐÃÕºµÔ´µ‹Í¡ÅѺâ´ÂàÃ็Ç·Õ่ÊØ´ (àÊÒà -ÍҷԵ » ´·Ó¡ÒÃ) - Line ID : thaiyoga - Facebook : thaiyogainstitute - e-mail :thaiyogaoffice@gmail.com ** ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ÃѺ¨ØÅÊÒ÷ҧä»ÃɳÕ ÊÒÁÒö·Ó¡Òõ‹ÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ä´Œâ´Â¡ÒÃâ͹à§Ô¹à¢ŒÒ àÅ¢·Õ่ºÑÞªÕ¢ŒÒ§µŒ¹ (»‚ÅÐ 250 ºÒ·) áÅÐâ»Ã´á¨Œ§¡ÅѺÁÒÂѧʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í·ÃÒº ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤‹Ð


สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทร. 02-732 2016-7, 081-401 7744 wanlapa.tyi@gmail.com www.thaiyogainstitute.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.