Saratha082017

Page 1

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

สารัตถะ

http://musicblog.gmember.com/tag

สิงหาคม 2560

www.thaiyogainstitute.com


สารัตถะ ÊÒÃºÑ Þ

¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

3

º·¡ÇÕ

4

ÇÔ ¶ Õ â ¤Рบุ ญ

àÃ× ่ Í §¨Ò¡à¾× ่ Í ¹ ...ในสิ ่ ง ที ่ ร ั ก

5 7

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í

ท า มกลางประชาชน เรื ่ อ งเล็ ก ๆ ในรั ช สมั ย อั น ยิ ่ ง ใหญ

8

áÅË¹Ñ §

Dead Poets Society ครู ค รั บ ..เราจะสู  เ พื ่ อ ฝ น

10

·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ

กวี คงภั ก ดี พ งษ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านติ ์ นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

กฤษณ ฟ ก น อ ย วรพจน คงผาสุ ข วั ล ลภา ณะนวล วิ ช ชุ ด า เกี ย รติ ถ นอม

ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà ชนาพร เหลื อ งระฆั ง ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ปวริ ศ า จั น ทรา วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล วิ ล ิ น ทร วิ ภ าสพั น ธ ศิ ว รั ต น หวั ง จิ ร นิ ร ั น ดร สมดุ ล ย หมั ่ น เพี ย รการ

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ

กาญจนา กาญจนากร


สารัตถะ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹ สวัสดีสิงหาคมเดือนที่กรุนไปดวยกลิ่นอายของความรักในเทศกาลแหงวันแม ชวงเวลานี้เรามัก ไดยินบทเพลงมีเนื้อหาเลาถึงพระคุณของแม หรือกลาวถึงสายสัมพันธระหวางแม-ลูก ที่ฟงแลวชวนใหคิดถึง แมขึ้นมาจับหัวใจแววดังมาจากที่ตางๆ ชวงเวลานี้เรามักไดเห็นรูปโปรไฟลในเฟสบุคของใครหลายคน ถูกเปลี่ยนเปนตัวเองในขณะที่ยัง เปนเด็กนอยถายคูกับแม และชวงเวลานี้กลิ่นดอกมะลิมักจะอบอวลเปนพิเศษ เพราะใครหลายคนเลือกซื้อไป กราบแม หลายคนบอกวารักแมทุกวัน ไมใชเฉพาะเทศกาล ซึ่งนั่นนาชื่นชมอยูแลว แตสำหรับใครบางคน ที่ในยามปกติเขาใชชีวิตเพียงมุงไปขางหนา สิ่งเหลานี้เองที่ชวยสะกิดใหหันกลับมามองขางหลัง …วามีใครรอเขาอยู ความรักนะมันมีอยูในหัวใจอยูแลว เรารูกันอยู แมไมไดแสดงออก แตการแสดงออกถึงความรัก ใหคนที่รักไดรับรู ในบางครั้งก็เปนเรื่องที่ดี ที่นารัก ที่เราควรทำ ไมวาวันไหน ซึ่งบางทีเหตุผลที่เทศกาล มีความหมายนั่นก็อาจเปนเพราะชวนใหเราไดตระหนักและแสดงออกซึ่งความรักอยางไมเกอเขิน ก็เทานั้นเอง

http://magicalnaturetour.tumblr.com

แลววันนี้คุณแสดงออกใหแมรูวา 'รัก' หรือยัง

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð

ปฏิทินกิจกรรม

â¤ÐÍÒÊ¹Ð¢Ñ ้ ¹ ¾× ้ ¹ °Ò¹à¾× ่ Í ¤ÇÒÁÊØ ¢

เหมาะสำหรับผูเริ่มตน หรือผูที่เคยฝกมาแลวแตอยากเรียนรูโยคะตามตำราดั้งเดิม วันอาทิตยที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.) สถานที่ : มาดี คลับ สุขุมวิท 63 เอกมัย ซ.4 คาลงทะเบียน : 1,000 บาท (มีอาหารกลางวันจัดเตรียมให)

â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกขกรุงเทพฯ) ฟรี ไมมีคาใชจาย (รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค) ทุกเย็นวันพุธ และ พฤหัส เวลา 17.00 – 18.30 น. และวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน â¤ÐÊÁ´Ø Å

สถานที่ : สถาบันโยคะวิชาการ ซ.รามคำแหง 36/1 รอบเชา เวลา 10.30-12.00 น. วันอังคาร พุธ พฤหัสและเสาร รอบเย็น เวลา 18.00-19.30 น. วันอังคาร คาลงทะเบียน 200 บาทตอครั้ง ซึ่งผูสนใจเรียน รบกวนแจงลวงหนาอยางนอย 1 วัน (เมื่อมีจำนวนผูเรียน 3 คนขึ้นไป จึงเปดสอน) â¤Ðà´ÅÔ à ÇÍÃÕ ่

หากทานสนใจที่จะฝกโยคะ แตไมสะดวกที่จะเดินทาง สถาบันฯ มีโยคะเดลิเวอรี่ ซึ่งจะจัดสงครูไปสอนที่หนวยงานของทาน หรือกลุมคนที่สนใจ โดยทานเพียงเตรียมสถานที่ไว คอรสพื้นฐาน 4 คาบ คาบละ 90 นาที คาใชจาย 6,000 บาท, จำกัดผูเรียนไมเกิน 15 คน

*สามารถสอบถามรายละเอียดทุกกิจกรรมไดที่สถาบันโยคะวิชาการ โทร 02-7322016-7 (ทุกวันอังคาร 8.30-17.00) และ 081-4017744 (ทุกวันจันทร-ศุกร 8.30-17.00)

3


ÊÒÃѵ¶Ð

บทกวี Í‹ÒàÅÂ... Í‹һŋÍÂãËŒã¤Ãà¾Õ§ÊÑ¡¤¹ÁÒ´‹Ç¹µÑ´ÊÔ¹ Ç‹Òà¸ÍÁդس¤‹Ò¾ÍËÃ×ÍäÁ‹ Í‹ÒãËŒ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ ËÃ×ÍäÁ‹ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñޢͧã¤Ã ÁÒÅ´·Í¹¤ÇÒÁËÁÒÂ㹡ÒÃÁÕÍÂÙ‹¢Í§ªÕÇÔµ à¾ÃÒÐáÁŒáµ‹´Í¡ËÞŒÒàÅ็¡æ ¡็ÂѧÁÕ¤ÇÒÁ§ÒÁÊÓËÃѺºÒ§´Ç§µÒ ÁÔ㪋ËÃ×Í... ·Õ่·Ø¡æ ÊÔ่§Â‹ÍÁÁդس¤‹Ò ÁÕ¤ÇÒÁ§´§ÒÁàÊÁÍÊÓËÃѺºÒ§´Ç§ã¨ ËÒ¡à¸Í¨Ñ´ÇÒ§µÑÇàͧäÇŒ ã ¹ ·Õ่ ·Õ่ ¤ Ç Ã Í ÂÙ‹

จิตฏาร

4


ÊÒÃѵ¶Ð

ÇÔ ¶ Õ â ¤Ð

ºØÞ

วรรณวิภา มาลัยนวล

“สุนัขชื่ออะไรคะ ?” เจาหนาที่รพ.สัตว เงยหนาถาม หลังจากที่ฉันพาเจาสุนัขจรจัดที่พบ ระหวางทางวาถูกรถชนมาสงเพื่อใหทำการชวยรักษา “เออ” ฉันอึ้งไป “มันเปนสุนัขจรจัดนะคะ ไมมีชื่อ” “พี่ตั้งมาสักชื่อนะคะ” เธอพูดมองหนาแลวรอคำตอบ “ชื่ออะไร ?” ฉันพึมพำกับตัวเอง นึกไดวาวันนี้วันพระ เปนวันอาสาฬหบูชา แลวก็ตอบไปวา “ชื่อ บุญ แลวกันคะ” ฉันไมรูวาอะไรนำพาใหเรามาพบกัน บน ทองถนน หมาหนึ่งกับคนอีกสองในขณะที่เรากำลัง จะเดินทางไปทำธุระ ก็ไดยินวา มีหมาถูกรถชนจาก วิทยุในรถ บนเสนทางที่เรากำลังจะผานไป

5

ขณะที่เราไปใกลจะถึงจุดนั้น มองเห็นในระยะหนึ่ง วามันกำลังพยายามตะกายไปมา นาหวาดเสียววาจะ โดนชนอีกรอบ หรืออุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้น เสี้ยววินาที ที่ฉันพึมพำถามคนขางๆวา “เราชวยมันไดไหม ? เราชวยไดไหม ?” เขาก็ชะลอ ความเร็วและจอดรถลงขางกับตัวมัน ความลังเลวา จะชวยอยางไร ความเจ็บของหมามันพยายามจะขัดขืน การอุมยก คนเลยถูกฟนของมันย้ำๆ เขาไปที่นิ้วจน เลือดออก แลวความทุลักทุเลก็เกิดขึ้นเมื่อมนพยายาม คลานเขาไปใตทองรถที่จอด รถเริ่มติดยาวเหยียดหลัง จากรถเรา และเบี่ยงหลบเพื่อผานไป กวาจะเอาหมา ขึ้นกะบะทายรถไดก็เหงื่อทวมตัวและคนก็เลือดไหลซึม


ÊÒÃѵ¶Ð บุญเปนหมาแกมากตัวนึง ที่ดูโทรมมาก ทั้งผิวหนังและฟน เมื่อไปถึงโรงพยาบาล เราไดรับ ทราบคารักษาพยาบาล บทพิสูจนใจเราอีกครั้งกับ หมาแกจรจัดที่ถูกรถชน หมอหันมาถามวา จะให ชวยทำอยางไรตอไหม เราหันหนามาปรึกษากัน นึกถึงคาใชจายที่ยังไมรูจะลงตัวแบบไหน นึกถึงภาระ หมาพิการในอนาคต นึกถึงภาระแมที่บานที่มีอยูเดิม ความกลัวเริ่มครอบงำจิตใจเราอีกครั้ง เมื่อเราคิดถึง อนาคตที่จะมีภาระใหมเพิ่มเขามาในชีวิต ฉันพยายามจะตั้งสติกับเรื่องที่เกิดขึ้น ใน ขณะที่แผลบนมือคนถูกหมากัดก็เริ่มบวม การตัดสินใจ ยิ่งยากมากขึ้น แตพอฉันสงขอความไปหาครูโจ และ เพื่อนสนิทบางคนสมัยเรียนชั้นประถม เสียงไลนตอบ กลับมาอยางรวดเร็วทำใหเราใจชื้นวามีคนไดยิน มีคน รับฟงเราอยู แลัวความชวยเหลือก็ถูกระดมมาชวย ในเวลาอันสั้น ฉันเดินกลับไปพบหมอ ขอใหทำการ ตรวจรางกายและเอกซเรย เพื่อดูวาจะสามารถทำ อยางไรตอได ผลการตรวจหมอบอกวากระดูกสะโพก หัก ผลเลือดมีติดเชื้อ และเกร็ดเลือดต่ำ ยังผาตัด ไมได ตองใหยาเพื่อรักษาเรื่องเลือดกอน สัปดาหถัดมา เรายื้อกันระหวาง หมอที่ลง ความเห็นวาจะผาตัดใหเจาบุญหลังผลเลือดดีขึ้น ฉันขอใหเพื่อนสัตวแพทยชวยตัดสินใจเรื่องการรักษา สุดทายเจาบุญไดรับการชวยเหลือดูแล เพื่อนที่เปน สัตวแพทยและรับรูเรื่องมาแตตน ยื่นมือเขามาชวย นำตัวไปรักษาตอ โดยฝากชาวบานแถวปทุมธานี เลี้ยงดูให ทั้งชวยประหยัดคาใชจายแลวเขาจะสามารถ เขาไปใหยาและดูแลไดบอยๆเพราะใกลที่ทำงานอยูแลว ในระยะเวลาไมกี่วัน ชีวิตของบุญ เปลี่ยน แปลงไปมาก มันคงสงสัยวาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมัน ทุกครั้งที่ฉันสัมผัสมัน ฉันรับรูไดวา แมมันจะแก และ เจ็บ มันก็ยังอยากมีชีวิตอยู ไมวาจะเปนการพยายาม ยืดตัวขึ้นกินอาหาร การมองหนาเราเหมือนจะขอรอง วาอยาทำรายมัน ตัวสั่นเทากลัวตอนที่เราพาขึ้นรถไป ปทุมธานี ตอนที่ฉันเปดกระโปรงทายรถแลวเจอวา มันพยายามทรงตัวลุกขึ้น สั่นเทา และเปนการ พยายามยืนครั้งแรกของมันหลังจากอุบัติเหตุ รับรูได วามันกลัว แตแมจะกลัวมันกลับไมทำรายฉันเลย แมแตเสียงขูคำรามก็ไมมีเล็ดลอดใหไดยิน

ลาสุดเพื่อนบอกวา เจาบุญลุกขึ้นเดินเอง กินอาหารไดดี เริ่มสามารถใชชีวิตไดโดยไมตองผาตัด เพื่อนตรวจดูผลการเอกซเรย ผลเลือดที่ไดมาจาก โรงพยาบาล และพยายามชวยดูแลอยางเต็มที่ ฉันรูสึกวา บุญ เปนบุญสมชื่อจริงๆ มันมา ทดสอบฉันทั้งในเรื่องของงานจิตอาสาและการชวย เหลือผูปวยระยะสุดทาย การตัดสินใจชีวิตของคนอื่น โดยมีโครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจเขามาเกี่ยว ของดัวย ฉันผานเหตุการณนี้มาได ทำใหไดเรียนรู จิตใจตนเองชัดเจนมากขึ้นในแตละเรื่องราวที่กระทบ เขามา กัลยาณมิตรรอบขางที่มีสวนประคับประคอง บนเสนทางชีวิต รูสึกเปนบุญที่เจอกัน รูสึกมีบุญที่มี เพื่อนดีๆ ‘บุญ’ ทำใหไดทำบุญ ทำใหจิตใจไดพองโต ‘บุญ’ ทำใหเกิดกุศล เพราะชวยทำใหเกิดปญญาเขาใจ ความจริงมากขึ้น ไมรูจะขอบคุณ ‘เพื่อน’ หลายคน อยางไร ที่ชวยประคับประคองชวยเหลือ ไมรูจะ ขอบคุณ ‘หมาบุญ’ อยางไร ที่มาพบเจอกันในชีวิต ครั้งนี้ ฉันยังจำความรูสึกเต็มที่ของตัวเองไดดี ตอนที่เปดกระโปรงทายรถเกงสีขาวสะอาดของเพื่อน มือเปลาๆของฉันหยิบผาขนหนูที่เปยกชุมและคละคลุง ดวยกลิ่นฉี่ของเจาบุญ ผารองซับสามผืนที่เลอะกระจัด กระจายเต็มทายรถถาเปนเมื่อกอนฉันคงวิ่งหนีไป ไกลๆ ดวยความขยะแขยง แตวนนี้ วินาทีนี้ รถเพื่อน ถูกละเลงเลอะเทอะ เพียงเพื่อตองการชวยเหลือเพื่อน อยางฉัน ไมมีความลังเล ไมกลัว ไมขยะแขยง อีกตอไป ฉันบอกตัวเองวา มือเลอะ...ก็แคไปลางน้ำ ฟอกสบู มันก็เปน เพียงแคธาตุดิน ธาตุน้ำ ใจเลอะ...ตางหากที่ตอง ชำระลางดวยปญญา ลางยากกวาลางมือตั้งเยอะ !

6


ÊÒÃѵ¶Ð

...ã¹ÊÔ่§·Õ่ÃÑ¡ อนัตตา

àÃ× ่ Í §¨Ò¡à¾× ่ Í ¹ "ถาทำขายบางทีผมอาจคิดลายใหมๆไมออก นะพี่ ผมชอบทำแบบที่มีคูเดียวในโลกไมกดดันเหมือน ศิลปน ที่สำคัญผมไมไดอยากรวย แคอยากไดทำใน สิ่งที่สบายใจ" เขาพูดแลวหัวเราะ ฉันมองคัตเตอรคมกริบที่คอยๆกรีดแผนยาง สวนเกินออกจากขอบโคงมนของรองเทา มันคือความ ประณีต ยิ่งไดรูวาเขาตองเปลี่ยนใบมีดบอยมาก เพราะถาใบมีดไมคม ขอบยางจะไมสวย ฉันวาความ ใสใจในอาชีพที่เราทำดวยหัวใจคือสิ่งที่นายกยองนัก เขาเลาตอวากอนนี้เขาทำงานโรงแรมแลวก็ ลาออกเพราะไมชอบแรงกดดัน การแขงขัน "อยูแบบนี้สบายใจดีนะพี่ ผมเปดรานน้ำชา ในซอยดวยพี่ลองไปชิมได" ฝนคอยๆ ซาลงแลว ฟาเริ่มใสขึ้นๆ เหมือน ความสุขของคนเราที่โชนแสงออกจากหัวใจยามไดทำ ในสิ่งที่รัก เมื่อไดใชชีวิตอยางที่ปรารถนา

เมื่อวานระหวางที่นั่งรอฝน และรองเทา ที่เอามาซอมอยูที่ราน "รองเทาแบบนี้พี่ซื้อที่ไหนครับ ผมชอบมากเลย" ชายหนุมเจาของรานเอยถามขณะที่ สองมือคอยๆ ทาบแผนยางติดกาวลงไปบนพื้นรองเทา ที่เปนรูโหวของฉัน และเมื่อตอบไปวาสอยมาจากจตุจักร เขาจึง เลาตอวาเขาเองก็มีความหลงใหลในรองเทาหนังถึงขั้น ออกแบบและตัดรองเทาเอง หลังประโยคนั้นจบลง ฉันจึงหันไปมอง ชายหนุมที่กำลังงวนอยูกับรองเทาอยางเต็มตา เพราะ รูสึกวาเวลาคนเราหลงใหลในอะไรสักอยางนั้นนาสน ใจเสมอ เพราะมันอาจหมายถึงจุดเริ่มตนบางสิ่งของ ชีวิต เปนแรงขับเคลื่อนพลังชีวิตใหเดินไปขางหนาจึง ยุเขาไปวา "แลวทำไมไมตัดขายเสียเลยละ" "ไมไหวละครับ ผมตัดใสเองบาง ใหแฟนใส บางขำๆ" แตฉันก็ยังยุตอเหมือนฝนที่ยังตกไมหยุดหยอนเพราะ เห็นวาเขามีความคิดที่นาสนใจ เขาจึงวา

7

เสร็จสิ้นขั้นตอน รองเทาของฉันกลับมา อยูในสภาพพรอมใสอีกครั้ง เขาหยิบใสถุงยื่นให ฉันรับรองเทาจากมือของศิลปน พรอมยื่นคาตอบแทน ที่มันอาจเทียบไมไดเลยกับความใสใจในการซอมแซม นั้น พลันรูสึกวารองเทาของฉันโชคดีนัก ฝนหยุดตกแลว ฉันเดินออกจากรานแลว ขามสะพานลอยเพื่อมาขึ้นรถเมล ในมือถือถุงรองเทา พรอมๆ กับยังนึกถึงเรื่องราวที่เพิ่งไดยินไดฟงมา แลวอมยิ้มกับตัวเอง เมื่อไดเห็นสายรุงแหงความ ศรัทธาพาดผานทองฟาในหัวใจ


á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í

ÊÒÃѵ¶Ð

·‹ÒÁ¡ÅÒ§»ÃЪҪ¹

àÃ×่ͧàÅ็¡æ ã¹ÃѪÊÁÑÂÍѹÂÔ่§ãËÞ‹

รติ จุลกะเศียน

คำกลาวที่ไดยินมาชานาน “ตีเหล็กใหตีตอน รอน” อาจจะเหมือนความประทับใจระหวางการอาน หนังสือสักเลม ความรูสึกนั้นไดบังเกิดขึ้นเมื่อไดอาน "ทามกลางประชาชน เรื่องเล็กๆ ในรัชสมัยอันยิ่ง ใหญ" จนจำเปนตองเลือกมาแนะนำกัน ฉันพกหนังสือเลมนี้ติดตัวไปในทริป ออสเตรเลียดวย ตั้งใจวาจะไดอานระหวางการ เดินทาง แตแลวก็ไมไดอานหนังสือเลมนี้ในที่สุด เพราะไดมอบตอบแทนน้ำใจที่แสนดีใหกับนองของเพื่อ นพี่ชายที่มาชวยดูแลเราระหวางการเดินทางในนคร ซิดนีย กอนที่ตัดสินใจมอบหนังสือเลมนี้ไป ฉันได เปดอานแคผานๆ ในหนาแรกๆ แตก็รูสึกมั่นใจวา ทามกลางประชาชน เรื่องเล็กๆ ในรัชสมัยอันยิ่งใหญ เปนหนังสือที่ดี เหมาะกับคนดีๆ ยิ่งไดรับขอความ ตอบกลับมา วาเธอใชเวลาไมนานก็อานจบแลว "หนังสือดีมากๆ ขอบคุณมากๆ คะ" ฉันก็ไมรูสึกลังเลใจเลย เมื่อกลับมาถึงเมืองไทยจะหา ซื้อหนังสือเลมนี้ซ้ำ ทามกลางประชาชนเรื่องเล็กๆในรัชสมัยอัน ยิ่งใหญเรื่องเลาและภาพวาดโดยวินทร เลียววาริณ เปนหนังสือในโครงการ เติมหัวใจใสหองสมุดบริจาค รายไดสวนหนึ่งเขามูลนิธิอานันทมหิดล และบริจาค หนังสือเลมนี้เขาหองสมุดทั่วประเทศในโครงการ ตอนหนึ่งของ แผนดินสายรุง ซึ่งเสมือน แทนคำนำโดยผูเขียนบอกไววา “หนังสือเลมนี้คัดกรองบันทึกรอยเรียง เรื่องตางๆ ขึ้นมาอีกครั้งในรูปศิลปะการประพันธของ เรื่องเลา เรื่องสั้น บทความ บทสดุดี และภาพวาด ผูเขียนเพียงรับอาสาเปนตัวแทนคนหนึ่งของคนไทย สะทอนความรูสึกของการใชชีวิตในแผนดินสายรุง เลาเรื่องดวยภาพและเลาภาพดวยเรื่อง พูดสั้นๆ ก็คือ

8


ÊÒÃѵ¶Ð มันเปนการบันทึกเรื่องเล็กๆ ที่งดงาม ควรคาแกการ จดจำไวในเลมเดียว” ทามกลางประชาชนถูกแบงเนื้อหาเปนสามภาค ภาคหนึ่ง รัชสมัยอันยิ่งใหญ ภาคสอง เรื่องเล็กๆ ในรัชสมัยอันยิ่งใหญ และภาคสุดทาย ภาคสาม สวรรคาลัย ภาคทายสุดซึ่งฉันเชื่อวาประชาชนทุกคน ที่เกิดในรัชสมัยอันยิ่งใหญ ขณะอานภาคนี้คงไมมี ใครที่จะสามารถอดกลั้นไมใหน้ำตาซึมได ฉันตั้งใจอาน ทามกลางประชาชนเรื่องเล็กๆ ในรัชสมัยอันยิ่งใหญ รวดเดียวก็จบไดภายในวันเดียว อานไปดวยความซาบซึ้งและระลึกถึง พระมหากรุณา ธิคุณอันยิ่งใหญของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผูซึ่งทำงาน เพื่อประเทศไทยและประชาชนมาตลอดพระชนมชีพ ชื่อหนังสือ ทามกลางประชาชน มาจาก พระราชดำรัสตอนหนึ่ง ซึ่งอยูในพระราชหัตถเลขา ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา ธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แหงราชวงศจักรี ที่ทรงมีไปถึงพระสหายในตางประเทศ ภายหลังจากที่ เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ดังนี้ เมื่อขาพเจาเปนนักเรียนอยูในยุโรป ขาพเจาไมเคยตระหนักวาประเทศของขาพเจาคืออะไร และเกี่ยวของกับขาพเจาแคไหน ไมทราบตราบจน กระทั่งขาพเจาไดเรียนรูที่จะรักประชาชนของขาพเจา เมื่อไดมีการติดตอกับเขาเหลานั้น ซึ่งทำใหขาพเจา สำนึกในความรักอันมีคายิ่ง ขาพเจาไมเปนโรคคิดถึง บานที่จริงจังอะไรนัก แตขาพเจาไดเรียนรูโดยการ ทำงานที่นี่วา "ที่ของขาพเจาในโลกนี้ คือการไดอยู ทามกลางประชาชนของขาพเจานั่นคือคนไทย ทั้งปวง" ขอนอมเกลานอมกระหมอม รำลึกในพระ มหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิไดเปนบุญนักแลวที่ขา พระพุทธเจา ไดเกิดในรัชสมัยอันยิ่งใหญ

9

ทามกลางประชาชน เรื่องเล็กๆ ในรัชสมัยอันยิ่งใหญ วินทร เลียววาริณ เรื่องเลาและภาพวาด พิมพรวมเลมครั้งแรก กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ๒๕๖ หนา, ๒๒๕ บาท บริษัท 113 จำกัด


ÊÒÃѵ¶Ð

áÅË¹Ñ §

Dead Poets Society : ¤ÃÙ¤ÃѺ..àÃÒ¨ÐÊÙŒà¾×่ͽ˜¹ อนัตตา

ครูจอหน คีตติ้ง สำหรับฉันแลวเขาคือ ครูในอุดมคติ ฉันชอบในรูปแบบการสอนของเขา ที่สอนให นักเรียน เกิดปญญาจากการเรียนรูดวย ตัวเอง กระทั่งนำไปสู การเขาใจตัวเองจนกลาที่จะ คิดนอกกรอบ ตั้งคำถาม ผิดก็เรียนรู ยอมดีกวาถูก เพียงเพราะทำตามกันมา แนละ! การเปนครูในฝนแบบนี้ไมงาย ใชวา ใครก็เปนได แตก็ไมยากเกินไป หากครูผูนั้นสามารถ รูจักและเขาใจตัวเองไดอยางถองแท เพราะทุกอยาง เริ่มตนมาจากความรัก เหมือนที่ครูคีตติ้งรักในการ สอน เขาจึงรักที่จะถายทอดความรูดวยหัวใจ ผานรูปแบบการสอนที่ไรกรอบ การสอนของเขาจึง เต็มไปดวยพลัง มีชีวิตชีวา และเขาถึงหัวใจของ นักเรียน

https://freemini-hd.net/

หลายครั้งเหลือเกินที่เรามักวายวนติดอยูใน กับดักของตัวเองที่แฝงตัวไวในรูปแบบของการสอน ที่เราจัดเตรียมมา จนเราลืมไปวาสิ่งสำคัญที่สุดที่ เราควรใสใจ คือนักเรียนตัวเปนๆ ตรงหนาคือแววตา ที่กำลังสื่อสารกับเราอยูตลอดเวลา ใชเอกสาร หรือ ภาพจินตนาการถึงชั้นเรียนที่อยูในหัว...ที่เราอยาก ใหมันเปนไป นั่นคือความรูสึกของฉันขณะดูหนังเรื่องนี้ Dead Poets Society : ครูครับ..เราจะสูเพื่อฝน หนังที่สื่อใหเห็นถึงหัวใจของการสอนจากครูคนหนึ่ง

แลวเราละ "การสอนของเราเปนอยางไร?" "เราเปนครูแบบไหน?" และ "เรากำลังสอนอะไรให แกนักเรียน?" คำถามเหลานี้ตกตะกอนนอนนิ่งอยูในหัวใจ ฉันเมื่อหนังเรื่องนี้จบลงและอีกประโยคหนึ่งในชั่วโมง แรกของการสอนของครูคีตติ้ง ที่กลายมาเปนเข็มทิศ นำชีวิตของนักเรียนหลายคนในหนัง ที่ครูคีตติ้งบอก ลูกศิษยของเขา และคลายจะกระซิบบอกเราดวยวา แทจริงแลวเราตางมีเวลาจำกัด และไมมีใครรูวา วันสุดทายจะเดินทางมาถึงเมื่อไหร จึงควรใชลมหาย ใจที่มีอยูอยางมีความหมาย อยาปลอยใหมันผานไป อยางเปลาดาย "คาเปเดียม... จงฉกฉวยวันเวลาไว และทำชีวิตใหแสนพิเศษ"

10


ÊÒÃѵ¶Ð ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ± µ‹Ò§æ Ê¶ÒºÑ¹Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÃ‹ÇÁʹã¨à¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ àªÔÞºÃԨҤࢌҺÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Òà´ÍÐÁÍÅÅ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ª×่ͺÑÞªÕ ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃàÅ¢ºÑÞªÕ 173-241-6858

ÊÓËÃѺà´×͹¡Ã¡®Ò¤Á 2560 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้ ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ÊǹâÁ¡¢ ¡ÃØ§à·¾Ï :¤ÃÙá´§ ³Ñ°ÔÂÒ â¡ÊÔ¹·ÃÒ¹¹· 1,350 ºÒ· ¤ÃÙàµÂ ÇÔÅÔ¹·Ã ÇÔÀÒʾѹ 275 ºÒ· ¤ÃÙÅÕ่ ÈÔÇÃѵ¹ ËÇѧ¨ÔùÔÃѹ´Ã 455 ºÒ· ¤Ãٵٹ ÈÈÔÇÔÁÅ Ç§É ÊÇÑÊ´Ô์ 440 ºÒ· ¤ÃÙáËÁ‹Á ³ÀÑ·Ã ¼´Ø§à¨ÃÔÞ 2,555 ºÒ· ¤ÃÙÀÑ·Ã ¡ØÅÀÑ·Ã ¹ÔÅÃÑÈÁÕàÇ·Â 1,370 ºÒ· ¤ÃÙ˹Ö่§ ÊتÕÃÒ ÅÕ้ä¾âè¹ ¡ØÅ 150 ºÒ· ËÇÁºÃÔ¨Ò¤ ¤ÃÙÁÅ ¹.·.ËÞÔ§ ¹ÀÑÊ¡ÁŠྪùÃÃѵ¹ 500 ºÒ· ÃÇÁ 7,095 ºÒ·

਌Ò˹ŒÒ·Õ่»ÃШÓÊӹѡ§Ò¹â¤ÐÇÔªÒ¡Òà 201 «.ÃÒÁ¤Óá˧ 36/1 ºÒ§¡Ð» ¡·Á.10240 ·Ø¡ÇѹÇѹÍѧ¤Òà 8.30-17.00 ¹. ·Ò§ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈѾ· 081-401-7744 ·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã -ÈØ¡Ã 8.30-17.00 ¹. (àÊÒà -ÍҷԵ » ´·Ó¡ÒÃ) ª‹Í§·Ò§Í×่¹æ ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒöµÍºÃѺ䴌·Ñ¹·Õ ¨ÐÃÕºµÔ´µ‹Í¡ÅѺâ´ÂàÃ็Ç·Õ่ÊØ´ (àÊÒà -ÍҷԵ » ´·Ó¡ÒÃ) - Line ID : thaiyoga - Facebook : thaiyogainstitute - e-mail :thaiyogaoffice@gmail.com ** ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ÃѺ¨ØÅÊÒ÷ҧä»ÃɳÕ ÊÒÁÒö·Ó¡Òõ‹ÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ä´Œâ´Â¡ÒÃâ͹à§Ô¹à¢ŒÒ àÅ¢·Õ่ºÑÞªÕ¢ŒÒ§µŒ¹ (»‚ÅÐ 250 ºÒ·) áÅÐâ»Ã´á¨Œ§¡ÅѺÁÒÂѧʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í·ÃÒº ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤‹Ð

11


สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทร. 02-732 2016-7, 081-401 7744 wanlapa.tyi@gmail.com www.thaiyogainstitute.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.