Saratha 2017.04

Page 1

photo: http://www.huffingtonpost.com/alex-ivanovs/5-reasons-we-need-to-intr_b_11031202.html

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

เมษายน 2560

สารัตถะ

www.thaiyogainstitute.com


สารัตถะ ÊÒÃºÑ Þ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

3

º·¡ÇÕ

4

ÇÔ ¶ Õ â ¤Рสมาธิ

5

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ อาสนะ วิถีองครวมแบบคอยเปนคอยไป

8

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ § ปวยกายปวยใจ

9

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í ปารีส/พำนัก/คน/รัก/หนังสือ

11

áÅË¹Ñ § Barfi

12

·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ

กวี คงภั ก ดี พ งษ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านติ ์ นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

กฤษณ ฟ ก น อ ย วรพจน คงผาสุ ข วั ล ลภา ณะนวล วิ ช ชุ ด า เกี ย รติ ถ นอม

ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ Òà ชนาพร เหลื อ งระฆั ง ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ปวริ ศ า จั น ทรา วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล วิ ล ิ น ทร วิ ภ าสพั น ธ ศิ ว รั ต น หวั ง จิ ร นิ ร ั น ดร สมดุ ล ย หมั ่ น เพี ย รการ

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ

กาญจนา กาญจนากร


สารัตถะ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹ สวัสดีเมษายน เดือนที่รอนอยางเปนทางการ อากาศรอนนี่ ในสมัยโบราณเขาก็คิดคนวิธีคลายรอน ดวยการสาดน้ำกัน จนตกทอดมาสูคนรุนหลัง อยางที่เรารูจักในนาม ประเพณีสงกรานต

photo: https://www.muralswallpaper.com/shop-murals/blue-and-white-grunge-paint-watercolour-wallpaper/#.V5XZy5MrLJw

จึงชวนใหคิดไปวารอนกาย เรายังมีวิธีแกไขใหชวยทุเลาเบาบางลงไป แลวรอนใจเลา เราจะมีวิธี อยางไร เชน เมื่อโกรธจัดๆ ที่ไมตางอะไรกับอากาศรอนเดือนเมษา ลองชวนตัวเองไดไหม ใหกลับมาอยูกับ ลมหายใจที่เปนดั่งน้ำเย็น ชวยปะพรมลงไปบนเปลวไฟในดวงใจ ลองอยูกับลมหายใจสักครูไดไหม หายใจเขา ลึกๆ หายใจออกยาวๆ แลวจึงคอยพูด หรือคอยทำอะไรๆ ลองดูไหม เริ่มตั้งแตวันนี้เลย สวัสดีปใหมไทย

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð

â¤ÐÍÒÊ¹Ð¢Ñ ้ ¹ ¾× ้ ¹ °Ò¹à¾× ่ Í ¤ÇÒÁÊØ ¢ ÊÓËÃÑ º ¼Ù Œ à ÃÔ ่ Á µŒ ¹ ¨Ñ ´ ÇÑ ¹ ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ 23 àÁÉÒ¹ 2560 àÇÅÒ 9.00 – 15.00 ¹. (ŧ·ÐàºÕ  ¹ 8.30 ¹.) ·Õ ่ Ê ¶ÒºÑ ¹ â¤ÐÇÔ ª Ò¡ÒÃ

201 ซ.รามคำแหง36/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. คาลงทะเบียน 750 บาท (มีอาหารกลางวันจัดเตรียมให) สนใจโทร.สอบถามรายละเอียดไดที่สถาบันโยคะวิชาการ 02-7322016-7(ทุกวันอังคาร 8.30-17.00) และ 081-4017744(ทุกวันจันทร-ศุกร 8.30-17.00) 02-7322016-7 และ 081-4017744

â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ³ Ëͨ´ËÁÒÂà赯 ¾ Ø · ¸·ÒÊ

ฟรี ไมมีคาใชจาย รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค ทุกเย็นวันพุธ และ พฤหัส เวลา 17.00 – 18.30 น. และวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน

â¤ÐÈÙ ¹  » ¯Ô º Ñ µ Ô ¸ ÃÃÁ ¾Õ ਠ´Õ ä «¹ ³ ÈÙ ¹  » ¯Ô º Ñ µ Ô ¸ ÃÃÁ ¾Õ ਠ´Õ ä «¹

(บางแวก/จรัญสนิทวงศ 13) เดือนละ 2 ครั้ง ในวันอังคาร เวลา 10.30-12.00 น. (มีเฉพาะบางอังคารโดยสามารถสอบถามวันที่มีสอนไดที่ สถาบันโยคะวิชาการ 02-7322016-17 และ 081-4017744) คาใชจาย : รวมสมทบคาใชจายดวยการบริจาค

3

ปฏิทินกิจกรรม


ÊÒÃѵ¶Ð

บทกวี ÍÒ¡ÒÈ·Õ ่ à  ็ ¹ ŧ áÅÐ Ã Œ Í ¹ ¢ Ö ้ ¹ ã¹ ·Ø ¡ æ » ‚ äÁ‹ µ ‹ Ò §¨Ò¡ ¡ ÒÃ à » ÅÕ ่  ¹ á» Å§Í × ่ ¹ æ ã ¹ ª Õ ÇÔ µ ·Õ ่ à ÒÇ¡ Ñ º¨Ð  ้ Óà µ × Í ¹ ... Ç‹ Ò ËÒ¡ à à Òä Á ‹ à Ã Õ Â ¹ à ٠Œ ·Õ ่ ¨Ð » Ã Ñ ºµ Ñ ÇáÅÐ ËÑ Çã ¨ ãË Œ Â Ñ § Â Ô ้ Á ä´Œ ... äÁ‹ Ç ‹ Ò ÍÒ¡ ÒÈ ¨Ðà » š ¹ à ª ‹ ¹ ä à àÃÒ¡็ ¤ §¨Ð Í Â Ù ‹ º ¹ â Å¡ ã º¹ Õ ้ ä ´Œ  ҡ¹ Ñ ¡ จิตฏาร

4


ÇÔ ¶ Õ â ¤Ð

photo: .http://www.finerminds.com/meditation/beautiful-meditation-calm-mind

ÊÒÃѵ¶Ð

ÊÁÒ¸Ô

ล.เลง เสียงกระดิ่งหยก (ไมใชมังกรบิน)

อาสนะ–ปราณายามะ-สมาธิ เปนลำดับการ ฝกกายและจิตในชั้นเรียนโยคะ หากโดยสวนตัวแลว ถาตองฝกสมาธิดวยตนเอง โดยไมมีครูนำ จิตของเลง จะมีธรรมชาติฟุงไป หรือ หลับไป มากกวาที่จะตั้งมั่น หรือ มีสมาธิ แปลวาตองอาศัยคลื่นความสงบของครู มานำ ไมสามารถ “สงบ” ไดดวยตนเอง ถาเปรียบ“การฝกสมาธิ”เปนบานหลังหนึ่ง เลงก็ยังหากุญแจเปดประตูเขาบานเองไมได ไดแตเดิน อยูรอบๆบาน หรือ ตองรอใหคนที่มีกุญแจพาเขาไป

5

เรียกงายๆ วา “ความกาวหนา” ในการฝกสมาธิ ดวยตนเอง “ไมมี” นั่นเอง แตเนื่องจากคนใกลตัว ตางก็มุงหนาไปฝก สมาธิ-วิปสสนา 10 วันบาง และบางครั้งก็กินเวลา ยาวนานถึง 45 วันบาง อะไรจะเอาจริงเอาจัง ขนาดนั้น ถาไมมีอะไรดีๆจากการฝกสมาธิเลย ผูคน แวดลอมเราไมนาจะยอมเสียเวลามานั่งนิ่งๆ กันนาน ขนาดนี้


ÊÒÃѵ¶Ð เมื่อกระแสจากคนใกลตัว มุงมาทางนี้แลว ดูราวกับวา “หนาตา” ของพวกเขาจะดูดี มีความสุข -ความสงบแตงแตมบนใบหนา โดยไมตองพึ่งพา “เครื่องสำอาง” ใดๆ จากที่ไมคอยจะสนใจฝกสมาธินัก เลงเริ่มพบวาตารางการใชเวลาในแตละเดือน เริ่ม แบงปน “พื้นที่” ใหกับการเรียน-การฝกสมาธิมากขึ้น 12 มีนาคม 2570 ที่สวนโมกข กรุงเทพฯ เปนวันดีอีกวันหนึ่งในชีวิต ที่ไดมีโอกาสฝกอานาปานสติ โดยมีพระอาจารยฟูกิจ (วัดจากแดง) เปนผูสอน และ ขอความตอไปนี้ เปนสรุปเนื้อหาที่พระอาจารย ไดบอกกลาวใหผูฝกเกือบ 100 คน ไดทราบเพื่อการ -เดินไป – ดูลมหายใจไปหลายๆชั่วโมงโดยไมมีทิศทาง ไมรูวาทำอะไร ไปเพื่ออะไร ...ถาพรอมจะอาน note ยอของเลงกันแลว ก็กระโดดไปยอหนาถัดไปเลยคะ... แตตองบอกกอนวา มันเปนnote “ยอ” จริงๆ ถาอาน แลวไมลื่นไมเขาใจ ขอเชิญใหไปฟงเองที่สวนโมกข กรุงเทพฯ แวววาทานจะมาทุกบาย ของอาทิตยที่ 5 หลัง “อาณาปานสติ” จากพระโอษฐ ในภาคเชา 1 วันๆ เรา ทำอะไรกันบาง เรามี “พื้นที่ หรือ หาทางออก” อยางไร หรือเอาแตเลน facebook คิดถึงแตเรื่องกิน... 2 จุดมุงหมายในการฝก - เขาใจ “เรา” / เขาใจปญหาของเรา 3 ขั้นตอนการฝก - กระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ - ตนตอ ของปญหา คือ อะไร - ทิ้งความเขาใจผิด /เขาใจใหถูก /ทำซ้ำ เรียนรู จนเกิดพุทธิปญญา/เห็นทุกข 4 สิ่งที่ได /มันดีอยางไรใน 4 ชั่วโมง - ไดบุญใน 4 ชั่วโมง/เอาไปใชในชีวิตประจำวัน 5 วิปสสนา - เห็น + พิเศษ แจมแจง แยกแยะ ไมรวมวา เปนรางกาย(กอนใหญ แต) แยกเปน เกศา โลมา ทันตา ลมหายใจ (ออก + เขา) แยกจนเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

6 ขันธ - รู รูปขันธ /รางกาย เชน กนสำผัสพื้น รูทัน รูเขามาที่ฐาน รูเรื่อยๆ ใหมี database เรียบเรียง กาย-ใจ / ลมหายใจ ออก-เขา เปนรางกายสวนหนึ่ง (ถาเราไมฝก เราจะนั่งเฉยๆ ปลอยสมองคิดไปเรื่อยๆ เชน คิดถึงบาน คิดเรื่องรถหาย เมื่อย มีคนชมเราดาเรา แฟน เคยมี-เลิกกับแฟน) 7 เริ่มตนฝกใจ จิต = ธรรมชาติใดมีปกติ “คิด” รู = พุทธะ แปลวา “รู” /เมื่อ รูวา “คิด” = หยุดกระบวนการคิด “ทันที” สติ = กอนฝก “รู” = ระลึกไดแมนยำไมพลาดเปา / รากศัพท = ศร (อานวา สะ-ระ) Ex1 รูไปที่กระดูกสันหลัง รูวา “เมื่อย” ก็ขยับ/ รูวา มือ-เทา วางตรงไหน รู หลัง-ไหล Ex2 ขณะทุกขใจอยู มีสติรูวา “ไมรูจะทุกขไปทำไม” ขั้นตอนการฝก 1) สอน สติ / เพื่อฝกจิต เชน ดูลมหายใจ เพราะเวลาทุกข ทุกข ที่จิต Ex ถาขาปวด ไมเปนไร/ ถา “เรา” ปวดขา เปนไร (ทันที) 2) ดูลมหายใจ ในรูปแบบตางๆ 3) สราง (ขุด) รองน้ำ ใหจิตกลับมา (เวลาจิตคิด ฟุงซาน ไปไกลแลว จิตจะหาทางกลับมาถูก เพราะมี database ที่ทำเอาไวกอนแลว) 4) สติ = รูสึกตัว เชน ยกมือ รูวา “ยกมือ” 8 สมาธิ = “จิตตั้งมั่น” แตผูฝก(บางคน) อยากได “ความสงบ” สมาธิ เปน adverb แปลวา จิตตั้งมั่น / ไมไดเปน subset ของ การปฏิบัติธรรม ถาอยากได “ความสงบ” แลว เหตุ (ของความสงบ) เลา/ มีสัณฐานรึยัง/ ไมฝก ก็ลม / กรรมฐาน = mark จุดไว (เชน mark ไว) กับลมหายใจออก เมื่อไมตั้งมั่น ก็พากลับมา แค รูวามันออกจาก “กรรมฐาน” และ กลับมา ไมไดควบคุมจิต เมื่อจิตตั้งมั่น มันจะสงบ (เอง)

6


ÊÒÃѵ¶Ð 9 จงกรม = กาวเทา และ กาวเทา / กระทบ กระทบ ไมตองกำหนด (ซายยางหนอ- ขวายางหนอ) 10 อานาปานสติ หา “เรือนวาง” ไมมีเพื่อน ไมมีมือถือ โสด “แพรบ” จัดทานั่ง ขาคู – กายตั้งตรง-กระดูกสันหลัง เรียงเต็มหนาตัด นั่งให smart ดำรงสติมั่น – ถาฟุงซานใหหลับตา อานาปานสติ ขั้นที่ 0 (ศูนย) - รูลมหายใจ เขา-ออก เริ่มเห็นคุณคาของ ลมหายใจ มันมีอยูแลว ใชฝกกรรมฐาน/ คนพาล (พละ- ฐาน) หายใจทิ้งไปเฉยๆ 11 ในชีวิตประจำวัน Fail = ยังดาคนอื่นเสียงดัง หงุดหงิด รำคาญใจ Success = สะกดกั้นความอยาก ทิ้งนิสัยเดิมๆ / มีสติ เขาไประลึกรู/ ทักษะทางจิต เลือกวาจะเก็บ อันไหน /ไมเก็บอันไหน เชน ในคำดายาวๆ จะมีงาน ซอนอยูแค 2 ประโยค/ เราอุดปากคนดาไมได แตถาเรามีสติรู เราจะเปลี่ยนนิสัยใหม/ เราจะทำแคนี้ แค งาน 2 ประโยคนั้น นิสัยเดิมๆ ไมมีสติ จะเอาแต บน กิน (แกเซ็ง) ดูหนัง ใหสบายใจ 12 กระบวนการฟง-ดวยสติ 1 รูวา “ตอนนี้” ตองฟง 2 จับประเด็น / กลับมารู ลมหายใจเขา-ออก/ รูวานั่งอยู หลังตรง/ ออกกำลังใจ/ รูวาใจกำลัง จะไหลไป (ไมใชดูเรื่องที่คิด) 3 รูลมหายใจ (รูกาย) เปนประจำ ความไมสบาย ไมมีโอกาสเกิด /ทำหมัน / สบายใจอยางเดียว 13 ถานอนหลับใหรูรางกายมัดใหญ เชน เทาขวาทับเทาซาย มือขวาทับมือซาย/ ทอง-อก-คาง 14 สรุป เรารูอะไรไดบาง 1) ลมหายใจ เขา-ออก ตามธรรมชาติ / ลมหายใจสั้น-ยาว 2) กาย (มัดใหญ) ขา-ทอง-อก-ศีรษะ 3) รูกายเปนประจำ ความไมสบายใจ ไมมีโอกาสเกิดขึ้น/ โสมนัสเจตสิก ไมเกิดพรอมกับ อกุศลเจตสิก/ โสมนัสเจตสิกจะปองกัน อกุศลเจตสิก

7

photo: .http://www.finerminds.com/meditation /beautiful-meditation-calm-mind

ที่กอทุกข (โลภะ โทสะ โมหะ) 4) สติเปนหัวหนา ฝก/สราง “ถิระสัญญา” (ความระลึกรูสภาวะ) 5) กาย = ของทิ้ง ไมใชของที่ตองปรนเปรอ 6) รูแค กาย “กระทบ” ตัณหา (สมุทัย) ไมเกิด ทุกขไมเกิด ปล. แคไดอาน หรือ ไดฟง อาจจะยัง ไมเขาใจแตใหรูจัก guideline ไปกอน เหมือนบทสวด มนต ที่เรารูคำกอนรูความจนวันหนึ่งเราจะเขาใจ ประทับใจ ซาบซึ้ง เพราะพื้นฐานที่เคยนั่งใกล พระรัตนตรัย พระพุทธเจาก็เคยฝกแบบนี้ เราก็รูตามเดินตามพระพุทธเจา


¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

ÊÒÃѵ¶Ð

ÍÒʹРÇÔ¶ÍÕ §¤ ÃÇÁ

Ẻ¤‹ Í Â໚ ¹ ¤‹ Í Âä» กวี คงภักดีพงษ

เปาหมายของโยคะคือ สมาธิซึ่งโยคียกยอง ปทมาสนะหรือทาดอกบัวเปนทาอันเหมาะตอการเขา ถึงสมาธิ กาวแรก ของการไปถึงทาดอกบัว เริ่มจาก ชวนผูสนใจหาเวลาทุกเชาหลังตื่นนอนหรือทุกค่ำกอน นอน หามุมสงบๆ ในบานนั่งหลังตรงเก็บขา เปนเวลา ประมาณ 10 นาที นั่งดวยรางกายที่ผอนคลาย ใช ความพยายามนอยๆ แคพอที่จะประคองหลังใหตรง การวางขา ทำเทาที่ทำได ไมฝน หากเจ็บ,ลาก็ขยับ ปรับอิริยาบถเพื่อคลายได หากไมไหวก็หยุด ตำรา โยคะสูตรระบุวา ใหเดินบนเสนทางอาสนะดวยความ เปนสุข กายสบายๆ สวนใจคอยสังเกตอะไรก็แลวแตที่เกิดขึ้นเชน คิดโนนคิดนี่ ก็รูวาคิดเมื่อพบวาตัวเองกำลังคิด ใหหยุดคิด (ตอนนี้เปนเวลาแหงการสังเกต ไมใชเวลาคิด) พอหยุดคิดไดแลวก็กลับมาสังเกตใหม ใชเวลาสัก 10 นาที หลังการนั่งเราอาจรับรูไดวาเราคิดนอยลง และเมื่อมีโอกาส ก็มานั่งแบบนี้อีก ทำไปเรื่อยๆ สม่ำเสมอ วันละ 1 ถึง 2 ครั้ง จนเรามีความสามารถที่จะดูแลจิตไมใหมันเผลอคิดไดดี ขึ้น ขอย้ำวาเราจะไดรับประโยชนของอาสนะ จากการฝก (วันละนิด) อยางสม่ำเสมอ ไมใชจากการ โหมฝกทายากๆ โยคะเปนการปรับสมดุลทุกดาน ไดแก กลามเนื้อไดผอนคลาย,สมองไดหยุดคิด, อารมณที่ คอยๆ ตั้งมั่น, จิตที่คอยๆ สงบลงทั้งหมดเกิดขึ้น ไปดวยกันใน 10 นาทีที่เราฝก

ในเบื้องตน เทาทั้ง 2 ขาง ยังอยูบนพื้นเรียกวา สุขอาสนะ Sukhasana

บางวันเราเหยียดตนขาทั้ง 2 ออกดานขาง ประกบฝาเทา เรียกวา ทาผีเสื้อ Bhadrasana

เมื่อขายืดหยุนดีขึ้นเราสามารถ นำเทาขางหนึ่ง วางบนนองได เรียกวา สวัสดิกาสนะ Swastikasana ทาผีเสื้อชวยเหยียด กลามเนื้อตนขา

บางวันเราพับขาไปดานหลัง แบะสนเทา วางกนไวระหวาง แองสนเทา เรียกวาทานั่งเพชร Vajrasana ทานั่งเพชรชวยให ขอเทายืดหยุนไดดีขึ้น

8


ÊÒÃѵ¶Ð

photo: .http://www.finerminds.com/meditation/beautiful-meditation-calm-mind

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

»†Ç¡Ò»†ÇÂã¨

ดอกทานตะวัน

วัฏจักรของชีวิต เกิด แก เจ็บ ตายเปนปกติ ที่ทุกคนทราบกันดี แตชวงชีวิตของฉันเวลานี้วนเวียน กับคำวา “เจ็บ” หรือ “การเจ็บปวย”มากที่สุด ฉันคุนเคยกับโรคภัยไขเจ็บ ของผูสูงอายุอยู พอสมควร เหตุเพราะตองพาแมไปไหวบรรพบุรุษที่ เสียชีวิตไปแลวอยูเปนประจำ แตละหนไดพบเจอญาติ ผูใหญมากกวา 10 คน อายุรวมกันเกือบพันปเห็น จะได

9

ตั้งแตโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคปวด หลังปวดขอ โรคของผูสูงอายุ เชน หูตึงตองใสเครื่อง ชวยฟง ตาเปนตอหินตอกระจกตองไปผาตัดลอกตอ หัวเขาเสื่อมใชไมเทาชวยเดินจนหนักเขาก็ตองไปผาตัด เปลี่ยนขอเขา ไปจนถึงโรคหัวใจและโรคมะเร็ง บางทานอยูๆ ก็เสนเลือดในสมองแตก จากไปในเวลา อันรวดเร็ว ระยะเวลา 4 – 5 ปที่ผานมาเหลาบรรดา ญาติผูใหญที่มารวมกันไหวบรรพบุรุษตางลดจำนวนลง ไปเรื่อยๆ ทั้งที่เจ็บปวยจนเดินทางมาไมไหว และที่ เสียชีวิตจากไปดวยโรคภัยไขเจ็บตางๆ


ÊÒÃѵ¶Ð แมของฉันก็เปนอยูหลายโรค ที่ทยอยเดิน ขบวน เขามาเสมือนนัดหมายเวลากันไวทั้งความดัน โลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง อันเนื่องมาจากการ ไมออกกำลังกายมาแตเกากอน แตเมื่อไดดูแลอาหาร การกินใหเหมาะสมและควบคุมน้ำหนักอาการของโรค ก็ดีขึ้น อีกทั้งแมเปนคนดูแลตัวเองดี ตรวจรางกาย เปนประจำสม่ำเสมอ หวงสวย ขยันหาหมอเวลา ไม สบาย ออกจะมากเกินไปเสียดวยซ้ำ กินยาจากหลาย หมอทั้งยาเคมี ยาสมุนไพร ยาจีน จนเคยเปนเปนโรค ตับอักเสบมาแลว ซึ่งการรักษาโรคตับของแมที่ดีที่สุด คือคุณหมอใหหยุดยาทั้งหมด ใชยาเฉพาะเทาที่จำเปน จริงๆ แลวรอใหรางกายฟนตัวเอง ใชเวลาเปนปเลย ทีเดียว แมยังมีอาการตาพรามัว เหมือนมีหยดน้ำ อยูในตา ซึ่งจักษุแพทยตรวจพบวาเปนตอกระจก และ ทำการผาตัดเปลี่ยนเลนสแกวตาเทียมให ทุกครั้งที่ไป ตรวจตา แมตองถูกหยอดยาขยายรูมานตาทำใหตา มองไมเห็นพรามัวอยู3–4ชั่วโมง ฉันจึงตองพาแมไป ตรวจตาเองทุกครั้ง หลังการผาตัดแมก็กลับมาสูชีวิต ปกติสุขอีกครั้ง ชอปปง แตงตัวสวยและทองเที่ยวกับ เพื่อนในวัยเดียวกัน แตอีกโรคที่สรางความทุกข เขาขั้นสาหัสให กับแม นั่งนานก็เจ็บขาชาที่ปลายเทา นอนเตียงไหน ก็ไมสบาย แมตองหาซื้อเกาอี้ หมอน และที่นอนมา เปลี่ยนหลายครั้งก็ยังไมสบาย หลังจากการสแกนดวย เครื่องMRI คุณหมอหลายทานลงความเห็นตรงกัน วากระดูกสันหลังทับเสนประสาท ทำใหเกิดอาการชา ลงไปที่ขาถึงปลายเทา มีอาการปวดขา ปวดหลัง บางครั้งปวดจนยกขาไมขึ้นและเดินไมได คุณหมอ แนะนำใหผาตัดจัดเรียงกระดูกใหม แตก็จะไมสามารถ กลับมาเหมือนเดิม 100% คุณหมออีกหลายทาน แนะนำใหไปทำกายภาพบำบัดกอน ฉันจึงเริ่มพาแมไป ทำกายภาพบำบัดกับอาจารยทางกายภาพที่เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถประคับประคองอาการเจ็บปวด ลดอาการ ชาจนสามารถเดินได แตตองดูแลตัวเอง หามทำ กิจกรรมที่กมๆเงยๆ หามยกของหนัก และตองมาทำ กายภาพอยางสม่ำเสมอสัปดาหละครั้ง รวมถึงตองไป ฝกทาบริหารรางกายเองตามที่นักกายภาพแนะนำ การขับรถพาแมไปหาหมอพาไปกายภาพ ไมเคยเปนปญหาสำหรับฉัน การตื่นเชา เจอรถติด การรอคอย การใชเวลา เปนเรื่องธรรมดาที่คาดเดา

ไดวาตองเจอะเจอ แตเรื่องที่หนักหนาคืออาการทางใจ ที่มักจะล้ำหนาอาการทางกายเสมอ แมที่ปวยกาย ทรมานกับอาการเจ็บปวยใจก็วิตกกังวล ตกใจกับ อาการชากลัวการเปนอัมพาตกลัวการผาตัด กลัวสิ่งที่ ยังมาไมถึง หลายครั้งก็รอนรน อยากรีบหาย อยาก แข็งแรง อยากทำอะไรตออะไรที่ไมสามารถทำได และก็อยากใหคนรอบตัวทำใหโดยเร็ว เวลาพาไปหา หมอคนที่ 1 แลวก็จะขอใหไปหาคนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 ใครแนะนำหมอที่ไหนวาเกงวาดีก็อยากจะไป หารวมถึงไมปลอยวางเรื่องอื่นๆ รอบตัว จนทำใหไม คอยมีใครอยากอยูใกลชิดดวย การดูแลแมถาวางใจไมถูก จะเปนอกุศล เสียมากกวา ถาจิตใจเรารอนตามกับสิ่งที่แมแสดงออก มาดวยคำพูดหรือกิริยาที่รอนรน หงุดหงิด ฉุนเฉียว โมโห และเราตอกกลับออกไปอยางเดียวกัน สงคราม เล็กๆก็เกิดขึ้น ฉันเองก็ประสบกับอกุศลในใจ อยู หลายครั้ง ไดผานบททดสอบการควบคุมอารมณ จน รูสึกวาถายังดูแลแมแบบนี้จะไดบาปมากกวาไดบุญ ฉันจึงเลือกปฏิบัติใหมเปนเพื่อนที่ดีและไมเอาใจไปใสแ ทนใจคนอื่น ทำสิ่งที่ควรทำ คิดสิ่งที่ตองคิดพิจารณา ไมคิดไมพูดในสิ่งที่เกินจำเปน “ความคิดที่เกินจำเปน คืออะไร” คือคิดนอยใจ คิดโกรธ คิดวาทำไมเปน แบบนั้น ทำไมไมเปนแบบนี้ เพราะแมเจ็บปวดทรมาน กายใจแลว ฉันไมควรไปปวยใจดวยอีกคน ทุกวันนี้ฉันรูสึกวาฉันนิ่งขึ้น และรูสึกไดวา แมก็นิ่งขึ้นเชนกัน การเจ็บปวยของแมเปนหนาที่ ของ หมอ และนักกายภาพผูเชี่ยวชาญที่เราเลือกกันมาแลว และการปฏิบัติตัวของแมเอง ฉันเปนไดแคที่พึ่ ทางใจ ที่ใหแมวางใจได วาถามีปญหาหรืออาการที่หนักหนา ขึ้นมาเมื่อไร ฉันก็จะอยูเปนเพื่อนและทำสิ่งที่ควรทำ เทาที่จะทำได การที่ฉันไดประสบกับการเจ็บปวย ของแม ก็ทำใหฉันเตรียมใจเตรียมกายยอมรับ กับสิ่ง ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองในอนาคตเชนกัน และยอมรับ ในวัฏจักรตอไปของชีวิต

10


ÊÒÃѵ¶Ð

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í

»ÒÃÕÊ/¾Ó¹Ñ¡/¤¹/ÃÑ¡/˹ѧÊ×Í

Time was soft there : A Paris sojourn at Shakespeare&Co คิว้ ยุง

จากปกหลังบอกไววา นี่คือหนังสือเลมแรก ในชุด "คนรักหนังสือ" แปลโดย ศรรวริศา บันทึกการเรียนรูและเติบโต ในวิหารแหงสามัญชนริมแมน้ำแซน ซึ่งถูกซื้อเก็บไวบนชั้นหนังสือหลายปทีเดียว ถูกฉันหยิบออกมาในที่สุด เมื่อตนป พ.ศ.๒๕๖๐ แคเริ่มตนเปดอานไปไมเทาไหร รูสึกวานาสนใจ อานสนุกและชวนติดตาม สวนหนึ่งนาจะเปนเพราะสำนวนแปลดวย ปารีส/พำนัก/คน/รัก/หนังสือ เปนประสบการณตรงของผูเขียน อดีตนักขาวอาชญากรรมจากประเทศแคนาดา ที่รานหนังสือระดับตำนาน Shakespeare&Co รานหนังสือเล็กๆ กลางกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งนอกจากจะมีกิจกรรมทางวรรณกรรม ยังมีบทบาทเปนที่พำนัก พักพิงและลี้ภัย โดยเงื่อนไขคุณสมบัติผูจะเขาพักตองเปน ศิลปน นักเขียน และผูมีจิตวิญญาณขบถ การประกาศตัวเปนคอมมิวนิสตอยางเปดเผย ของ จอรจ วิตแมน นักเขียนและนักฝนเรรอน ชาวอเมริกันหัวรุนแรง เจาของราน Shakespeare&Co แสดงใหเห็นถึงความกลาหาญ มีจุดยืนที่ชัดเจนทางการเมือง นับไดวาเขาซื่อสัตยตอตัวเองและผูอื่นโดยแท สิ่งหนึ่งที่ฉันชอบระหวางอาน ปารีส/พำนัก/คน/รัก/หนังสือ คือเชิงอรรถประกอบในหลายๆ ตอน (ตองขอบคุณผูแปล) เกร็ดความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ตำนาน ประวัตินักเขียนและทำใหรูจักหนังสือหลายเลม พลิกอานถึงหนา ๑๐๐ ฉันพบที่คั่นหนังสือที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

11

photo: http://www.imdb.com/title/tt3416532/

ทำใหระลึกไดวาซื้อหนังสือเลมนี้จากไหน และทำใหนึกยอนถึงนิสัย จอรจ วิตแมน ประหยัด มัธยัสถ ลดโลกรอนและชอบรีไซเคิล ทุกสิ่งเขากระทำเปนกิจวัตรจนตลอดชีวิต จนนึกไปวาถาเราชวยกันคนละไมคนละมือ โลกนี้คงจะคอยๆ กลับมาดีขึ้น จากที่เปนอยูในปจจุบันไดไมมากก็นอย ความฝน ความตั้งใจ ที่จับตองได การแบงปน, การใหและรับของบางผูคน ความคิดงายๆ แคนี้เอง ทำใหฉันเกิดความรูสึกดีงามตามไปดวย จนแอบหวังวาทำตามไดสักเสี้ยวก็ยังดี ปารีส/พำนัก/คน/รัก/หนังสือ Time was soft there : A Paris sojourn at Shakespeare&Co Jeremy Mercer เขียน, ศรรวริศา แปล พิมพครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ราคาจำหนาย ๒๗๕ บาท, สำนักพิมพกำมะหยี่


áÅË¹Ñ §

Barfi

ÊÒÃѵ¶Ð

โจ

อะไรที่ทำใหอยู ๆ ชายแกที่สภาพเปน ไมใกลฝง ตองถอดสายน้ำเกลือ ตะเกียกตะกาย ออกมาตั้งกลองถายรูป เพื่อถายรูปตัวเอง แถมถายตอนที่ยังตั้งทาไมเสร็จอีกตางหาก ยอนกลับไปในป 1978 เรื่องราวทั้งหมด เกิดขึ้นที่ดารจีลิง เมืองที่เต็มไปดวยไรชา สิ่งปลูก สราง เปนหนาจั่ว ตกแตงดวยลายไมฉลุ บางก็เปน ทรงโคง แบบโคโรเนียล บารฟ ชายหนุมหนาตาดี ที่จีบสาว สวยอยางศรุตตีแบบไมแครวาตัวเองจน แถม เปนใบ หูหนวก ใครเห็นก็ตองหัวเราะปนสายหัว กับมุขจีบ สาวและพฤติกรรมกวนประสาทของ บารฟ ที่วัน ๆ หมดไปกับการวิ่งหนีสารวัตรอวนคูปรับ ความรักของบารฟ และ ศรุตตี หยุดไวแค เพื่อนเพราะคำวาสมบูรณของทั้งสองนั้นไมเหมือนกัน จนวันหนึ่ง ชินมิล เด็กสาวที่ไดรับคำสั่งจากคุณปูให กลับมา จากสถานดูแลผูปวยออทิสติกมาที่บาน ในดารจีลิง เพราะคุณปูผูร่ำรวยใกลจะเสียชีวิต เรื่อง ราวอลหมานก็อุบัติขึ้นนับจากบารฟ พบกับชินมิล ศุรตตีแตงงาน ชินมิลมีอันตองโดนจับไป เรียกคาไถ สารวัตรวุนหาคนราย รถที่คนรายนั่งมา กับชินมิลไหลลงคลองไป และ ไมมีใครพบชินมิลอีกเลย บารฟโดนตั้งขอหาวาเปนโจรเรียกคาไถ โจรปลน ธนาคาร และ ฆาตกร ดูไปดูมา เฮย นี่มันหนัง สืบสวน หรือ อะไร สารวัตรยังบนวานี่มันนิยาย สืบสวนชัด ๆ วาแตใครฆาชินมิล? เรื่องราวดำเนินไปอยางนาติดตาม เพลง ประกอบสนุก ภาพสวย มีความฮาจนบางทีก็ทำให หัวเราะออกมาไดดัง ๆ มีความอยูในทุงลาเวนเดอร บาง มีความชารลี แชปปลินบาง รองรำทำเพลง ประสาหนังอินเดียบาง แตไมมากจนนาเบื่อ นักแสดง เลนไดดีมาก คนที่เลนเปนชินมิล Priyanka Chopra เปน Miss World ป 2000 เอาอดีตนางงามมาเลน ซะไมหวงสวยเลย

photo: http://videos.oneindia.com/image/560x292x100/2015/01/ 9382428-barfi-song.jpg

ความสัมพันธของผูหญิงที่มีพรอมทุกอยาง กับ ความพรองชายหนุมที่หูหนวกเปนใบ และ ผูหญิง ที่เปนออทิสติก ทำใหมองเห็นแงมุมตาง ๆ ระหวาง ทาง ความรักตองสมบูรณแคไหน แบบไหนถึงเรียกวา สมบูรณ ไมวาจะเปนการเลือกที่จะใชชีวิตอยูกับใคร การตัดสินใจนั้นยอมจะเปลี่ยนชีวิตเราไปอีกแบบหนึ่ง ความรักของแมของศรุตตีในวัยสาว ความสัมพันธของ ศรุตตีและสามี ที่บอดใบอยูในใจของศรุตตี ไปจนถึง ความงดงามที่ทำใหเราไดเห็นวาในเวลาที่เราไมอยูบน โลกนี้ จะมีคนพูดถึงเรายังไง การมีอยูของใครคนใด คนหนึ่งมีความหมายกับอีกหลายๆ คนเสมอแมเจาตัว จะไมรูก็ตาม trailer https://www.youtube.com/watch?v= nQ3FYUgSjC8

12


ÊÒÃѵ¶Ð ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ± µ‹Ò§æ Ê¶ÒºÑ¹Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÃ‹ÇÁʹã¨à¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ àªÔÞºÃԨҤࢌҺÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Òà´ÍÐÁÍÅÅ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ª×่ͺÑÞªÕ ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃàÅ¢ºÑÞªÕ 173-241-6858 ÊÓËÃѺà´×͹ÁÕ¹Ò¤Á 2559 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้ ÂÍ´ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡¤ÃÙ¼ÙŒÊ͹·Õ่ÊǹâÁ¡¢ ¡Ãا෾ ¤ÃÙá´§ ³Ñ°ÔÂÒ â¡ÊÔ¹·ÃÒ¹¹· ¤ÃÙàµÂ ÇÔÅÔ¹·Ã ÇÔÀÒʾѹ ¤ÃÙáËÁ‹Á ÇÅÑÂÅѡɳ ¼´Ø§à¨ÃÔÞ ¤ÃÙ˹Ö่§ ¡Äɳ ¿˜¡¹ŒÍ ¤ÃÙË¡ ÍÑ»ÊÃÊÔÃÔ âµ¾ÔºÙÅ ÃÇÁ

230 ºÒ· 314 ºÒ· 815 ºÒ· 430 ºÒ· 135 ºÒ· 1,924 ºÒ·

਌Ò˹ŒÒ·Õ่»ÃШÓÊӹѡ§Ò¹â¤ÐÇÔªÒ¡Òà 201 «.ÃÒÁ¤Óá˧ 36/1 ºÒ§¡Ð» ¡·Á.10240 ·Ø¡ÇѹÇѹÍѧ¤Òà 8.30-17.00 ¹. ·Ò§ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈѾ· 081-401-7744 ·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã -ÈØ¡Ã 8.30-17.00 ¹. (àÊÒà -ÍҷԵ » ´·Ó¡ÒÃ) ª‹Í§·Ò§Í×่¹æ ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒöµÍºÃѺ䴌·Ñ¹·Õ ¨ÐÃÕºµÔ´µ‹Í¡ÅѺâ´ÂàÃ็Ç·Õ่ÊØ´ (àÊÒà -ÍҷԵ » ´·Ó¡ÒÃ) - Line ID : thaiyoga - Facebook : thaiyogainstitute - e-mail :thaiyogaoffice@gmail.com

** ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ÃѺ¨ØÅÊÒ÷ҧä»ÃɳÕ ÊÒÁÒö·Ó¡Òõ‹ÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ä´Œâ´Â¡ÒÃâ͹à§Ô¹à¢ŒÒ àÅ¢·Õ่ºÑÞªÕ¢ŒÒ§µŒ¹ (»‚ÅÐ 250 ºÒ·) áÅÐâ»Ã´á¨Œ§¡ÅѺÁÒÂѧʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í·ÃÒº

13


สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทร. 02-732 2016-7, 081-401 7744 wanlapa.tyi@gmail.com www.thaiyogainstitute.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.