Page 1

ÍอºบÃรÁม¤คÃรÙูâโÂย¤คÐะ àเ¾พ×ื่ Íอ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จÔิµต

¤คÍอÃร์Êส

ÊสÁมÑั¤คÃร

´ด‹‹Çว¹น µตÒาÁมµตÓำÃรÒา´ดÑัé้§งàเ´ดÔิÁม

ËหÅลÑั¡กÊสÙูµตÃร 220 ¢ขÑัè่ÇวâโÁม§ง (ÃรØุè่¹น12) áแÅลÐะÀภÒา¤คÇวÔิªชÒา»ปÃรÑัªช­ÞญÒาáแÅลÐะÈศÒาÊส¹นÒา ¤ค³ณÐะÁม¹นØุÉษÂยÈศÒาÊสµตÃร ÁมÈศÇว

¢ขÍอàเªชÔิ­Þญ¤ค¹นÃรÑั¡กâโÂย¤คÐะ àเ»ป´ด»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณ¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ ¡กŒŒÒาÇวÊสÙู‹‹¡กÒาÃรàเ»ปšš¹น¤คÃรÙูâโÂย¤คÐะ·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡กãใËหÁม‹‹

“¤คÃรÙูâโÂย¤คÐะàเ¾พ×ื่Íอ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จÔิµต” âโ´ดÂย ¤คÃรÙูÎฮÔิâโÃรªชÔิ ÎฮÔิàเ´ดâโ¡กÐะ ÍอÒาäไÍอ¤คÒาµตÐะ * áแÅลÐะ·ท∙ÕีÁม¤คÃรÙูÊส¶ถÒาºบÑั¹นâโÂย¤คÐะÇวÔิªชÒา¡กÒาÃร ãใ¹นÊส‹‹Çว¹น¢ขÍอ§ง¤คÃรÙู­ÞญÕี่»ปØุ††¹น ºบÃรÃรÂยÒาÂยàเ»ปšš¹นÀภÒาÉษÒาÍอÑั§ง¡กÄฤÉษ ¾พÃรŒŒÍอÁมÅล‹‹ÒาÁมáแ»ปÅลàเ»ปšš¹นäไ·ท∙Âย

คอร์สครูโยคะ ที่ไม่ใช่แค ่คลิก ÊสÑัÁม¼ผÑัÊส»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณµตÃร§ง แต่อาจพลิกวิถีชีวิตไปตล อดกาล ½ฝƒƒ¡กÍอÒาÊส¹นÐะ »ปÃรÒา³ณ áแÅลÐะàเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤ค·ท∙Õี่àเ¡กÕี่ÂยÇว¢ขŒŒÍอ§งµตÒาÁมµตÓำÃรÒา´ดÑั้§งàเ´ดÔิÁมÍอÂย‹‹Òา§งÊสÁม‹‹ÓำàเÊสÁมÍอ µตÃรÐะËห¹นÑั¡ก¶ถÖึ§ง¤คØุ³ณ¤ค‹‹Òา·ท∙Õี่áแ·ท∙ŒŒ¨จÃรÔิ§ง¢ขÍอ§งâโÂย¤คÐะ ¤ค×ืÍอ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จÔิµต

ÃรÙูŒŒÅลÖึ¡ก ÃรÙูŒŒ¨จÃรÔิ§ง ·ท∙Øุ¡กÁมÔิµตÔิ¢ขÍอ§งâโÂย¤คÐะ µตÒาÁมµตÓำÃรÒา´ดÑั้§งàเ´ดÔิÁม

ÊสÍอºบ¶ถÒาÁมàเ¾พÔิ่ÁมàเµตÔิÁม ฀ 02-732 2016,081-401-7744

ªชÑั´ดàเ¨จ¹นºบ¹นÇวÔิ¶ถÕี ´ดŒŒÇวÂยáแ¼ผ¹น·ท∙Õี่âโÂย¤คÐะ¹นÓำ·ท∙Òา§ง

¨จÒา¡ก¨จØุ´ดàเÃรÔิ่ÁมµตŒŒ¹น¢ขÍอ§งâโÂย¤คÐะ.. ÂยÁมÐะ ¹นÔิÂยÁมÐะ ÍอÒาÊส¹นÐะ »ปÃรÒา³ณÂยÒาÁมÐะ..äไ»ป¨จ¹น¶ถÖึ§ง»ปÅลÒาÂย·ท∙Òา§ง¤ค×ืÍอ.. ÊสÁมÒา¸ธÔิ

àเªช×ื่ÍอÁมâโÂย§งâโÂย¤คÐะàเ¢ขŒŒÒา¡กÑัºบ¡กÒาÃร´ดÓำàเ¹นÔิ¹นªชÕีÇวÔิµต µต‹‹ÍอÂยÍอ´ด¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ..ÊสÙู‹‹¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา¤คØุ³ณÀภÒา¾พªชÕีÇวÔิµตÍอÂย‹‹Òา§งàเ»ปšš¹นÍอ§ง¤คÃรÇวÁม

¤ค‹‹ÒาÅล§ง·ท∙ÐะàเºบÕีÂย¹น 35,000 ºบÒา·ท∙

áแºบ‹‹§ง»ป˜˜¹น¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ àเ¾พÂยáแ¾พÃร‹‹¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิâโÂย¤คÐะµตÒาÁมµตÓำÃรÒา´ดÑั้§งàเ´ดÔิÁมãใËหŒŒ¡กÑัºบ¼ผÙูŒŒÍอ×ื่¹นäไ´ดŒŒ âโÍอ¹นàเ§งÔิ¹น¤ค‹‹ÒาÅล§ง·ท∙ÐะàเºบÕีÂย¹น ฀ ฀

ÃรÑัºบ¨จÓำ¹นÇว¹น¨จÓำ¡กÑั´ด 30 ¤ค¹น

¸ธ.äไ·ท∙Âย¾พÒา³ณÔิªชÂย ÊสÒา¢ขÒาàเ´ดÍอÐะÁมÍอÅลÅล 3 ÃรÒาÁม¤คÓำáแËห§ง ªช×ื่ÍอºบÑั­ÞญªชÕี ÁมÙูÅล¹นÔิ¸ธÔิËหÁมÍอªชÒาÇวºบŒŒÒา¹น (Êส¶ถÒาºบÑั¹นâโÂย¤คÐะÇวÔิªชÒา¡กÒาÃร)

àเÅล¢ข·ท∙Õี่ 173-2-32949-1 ฀ ÍอÍอÁม·ท∙ÃรÑั¾พÂย

โยคะเพื่อการพัฒนาจิต ครูยาว รุ่น 12  

เปิดแล้ว อบรมหลักสูตรครูโยคะ เพื่อการพัฒนาจิต 220 ชั่วโมง รุ่นที่ 12 จำเป็นแค่ไหน กับการอบรมครูโยคะ เพื่อการพัฒนาจิต เป้าหมายของหลักสูตรไม่...