Corrandes de Lluna - Choir SATB - sample

Page 1

Corrandes de lluna

, P Mª Merçé Marçal F ¬ #4 Text: «« «« ««ˆ« ˙» ««˙« . « « « « . « Ó Œ ˙ œ œ»»» = »»»œ l » » « «ˆ« l «ˆ« ˆ« l #˙« «ˆ« «ˆ« l »» »» œ»»» l ˙»»» . “l============================ & 4 (n) «ˆ l »» “l A - vuí si ve- ní - a la llu na mor - ta, l'a - mor can-taF P “l # 44 Ó Œ « « «« «« «« . « «« ««ˆ ««ˆ« «« ««ˆ« ««˙« ««ˆ« Œ Œ ««ˆ« bˆ««« ««ˆ« «««ˆ “l============================ « « . « « « & ˆ« l ˙« ˆ« l ˆ« ˆ« j ˆ« l =l l ˆ« _««ˆ l ˆ« “l A - vuí si ve ni - a la llu na mor - ta, l'a- mor can-ta“l F «« «« «« œ» œ»» bœ»» œ»» Œ “l # 44 ∑ ∑ Œ ««ˆ« œ»»» œ»» œ»»»» œ»» . ««j ˆ « #ˆ « ˆ« (l n) ˆ« »» » » l ˙»»» » ============================ & l l » l =l » “l • A - vuí, si ve ni a la llu na mor - ta, “l F ««ˆ« »œ»» œ»»» œ»» #œ» œ» œ» œ» “l # 4 . ∑ œ ˙ œ œ œ œ ∑ =l » » » » » » » l »» »» »» »» l L“l============================ ? 4 l »» »» l »» »» »» »» l Misteriós

S

A

T

B

q = 60

Corrandes de lluna - 1 -

Antonio Velasco Polonio

A - vuí

si ve - ni - a

la

llu - na mor- ta,

F « ¬ # ˙» ˙»»» œ»» ‰ «« »»œ œ»» œ»»» œ»»» #œ»»» œ»»» «« «˙« . «« «« #˙««« «« «« Œ » nˆ j » » « l& l n( ) ˆ« l ˆ« ˆ« l ˆ« = ˆ« l “============================== l » » » » “l ri a que tru - ca a la por - ta. I si_ens a - rri - ba - va amb F “l # ««« ««« ˆ««« ˆ««« «« «« ‰ «« « « « « « Œ ««ˆ l ««˙ . « « « “l============================== ˆ« nˆj #ˆ« ˆ« l ««˙« « l nˆ« ˆ« «««ˆ l & ˙« ˆ« l «ˆ« «ˆ« . ««j « « ˆ« _= “l ri a que tru - ca a la por - ta. I si_ens a rri - ba - va amb “l F« œ œ» «««ˆ «« ««« «« «« «« «ˆ« »»» œ»» »» œ»» . ««j “l # Œ bœ»»» œ»»» œ»»» œ»»» ˆ « œ œ ˙ Ó Œ « » » » « ˆ « ˆ « » » » ˆ #ˆ ˆ« l « = » » l l » l » » l» “============================== l &• tru - ca a la por - ta. I si_ens a - rri - ba va amb P can-ta - ri - a “l ,F “l # nœ»»» œ»»» œ»»» œ»»» #œ»»» Jœ»»» ««j ∑ #œ»»» œ»»»» œ»»»» œ»»» œ»»» nœ»» œ ˙. œ œ œ œ»» ˆ « ? l l »»» »»» »»» = L“l============================== l » l »»» »»» » l a - rri - ba - va P tru- ca a la por - ta, que tru-ca a la por - ta. I si_ens 6

¬ # . «« ˆ««« ˙» ˙»»» . ˙»»» œ»»» ‰ nˆ««j ««ˆ« œ»» ˙»» ˙ œ œ » œ œ » » » » » n « ˆ » » » » » « l » » l =l () » » l » » “============================== l& » l » “l gep a Po - nent, l'a - mor can-ta - ri a en quart crei- xent cresc. “l # «« « «« «« « « « « « ‰ « « « « « « « «ˆ« Œ l Œ ˆ« bˆ« «ˆ« ˆ«« l «˙« «ˆ« nˆ««j “============================== l & «ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« l ˙« « l nˆ««« ««ˆ« «ˆ« #ˆ««« =l “l gep a Po - nent, l'a - mor can-ta - ri a en quart crei - xent “l cresc. # bœ » œ » « œ bœ » œ » œ » » » » ˙ œ œ J œ J œ»»» œ»» ««ˆ« œ»» » » » » “l œ » » Œ ∑ Œ » » » « » » » » » » » » « ˆ » » » » » » » l l l l » » =l “============================== l &• gep » a Po - nent, can-ta - ri - a en quart crei - xent “l Jœ»»cresc. “l # ««ˆ« œ»»» œ»»» œ»» nœ»»» œ»»» #œ»»» ««ˆ« #ˆ««« ‰ #œ œ ˙ ∑ Ó Œ » » » » » » » » =l L“============================== l? l » » » l l l 11

cresc.

gep

a

Po - nent.

- Antonio Velasco Polonio 99/00 -

en quart crei- xent B.C.


Corrandes de lluna - 2 -

«« «« «« « « ¬ # p«««ˆ «« «« «« « «« « «« « ««ˆ« « « ˆ « « « « « #ˆ« «ˆ «ˆ« «ˆ« l #_ˆ« «ˆ« ««ˆ ˆ« #ˆ« l ˆ« «ˆ #ˆ«« «««ˆ #ˆ«« ««ˆ« l #_ˆ«« . ««j “l============================== & #ˆ =l « « ˆ « « “l Si la llu - na e - ra ro - do-na_i ro - ja, l'a- mor can - ta - ri - a l'a - mor - bo ja “l # p «« l «« . ««ˆ« l «« «« . “l============================== ««j ««j «««ˆ . ««j «««ˆ . _ˆ««j «««ˆ # _ˆ««« = l _«««ˆ . & #_ˆ««« . l _«««ˆ . _ˆ««j _ ˆ _ ˆ j _ ˆ _ _ _ _ # _ ˆ j _ _ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « “l B.C. “l p «« . «« «« . «« «« . «« «« . «« «« . «« «« . «« «« . «« «« ««ˆ« «ˆ«« “l # #ˆ«j « ˆ ˆ j ˆ #ˆ j ˆ ˆ j ˆ #ˆ j ˆ ˆ j ˆ #ˆ j ˆ ˆ« ˆ« =l j « « « « « « & « « l « « l « « l « « “l============================== • B.C. “l p «« «« «« «« “l # œ» ˙»» . œ ˙»» . ? »» » » =l L“l============================== l #ˆ« ˙« . l »»» l #ˆ« ˙« . 16

Malinconico

B.C.

Misteriós F cresc. dim. f « « ¬ # «« «« « ˆ«« #œ» œ» «« ˆ««« #œ»» «« «« «« «« « « « « ,F œ » œ #œ « » » « » œ » « ˆ œ « » » » » » « « » » » » l ˆ« #ˆ« » » l » »» » »» #ˆ« «ˆ #ˆ«« ˆ«« l #_ˆ«« ˆ«« #ˆ«« «ˆ« nˆ««=l & «ˆ #ˆ« “l============================== “l Mes ai, si ve blan- ca, ro - do- na_i blan - ca, l'a- mor can - ta - ri - a que la por - ta tan - ca. I cresc. dim. ,F “l # F f « « « ««˙« “l============================== l Œ (n) ˆ««« # _«««ˆ ««ˆ« «««ˆ _ˆ««« _ˆ««« l _«««ˆ _ˆ««« _«««ˆ _«««ˆ «ˆ«=l & «˙« l «˙« #˙««« “l can - ta-ri - a que la por - ta ran - ca. I “l cresc. F f «« «« « « dim. # #œ»»» . “l Jœ»»» œ»»» . œJ»»» œ»»» . Jœ»»» ˙»»» Ó ˆ« ««ˆ #ˆ««« ˆ«« #ˆ««« ˆ««« ««ˆ« ««ˆ« Œ= ============================== & l l l l “l • l'a- mor que la por - ta tan - ca. “l cresc. dim. , F f . . « « “l # œ»J» œ»» . » œ J » œ » œ J » » œ œ #œ » œ » œ nœ #œ J œ . ‰ » » » » Ó » »» »» «ˆ« «j »» »» ˆ« l »»» »»» »»» œ»»» »» »» =l L“l============================== ? » » l l »» »» 20

l'a -

mor que la por - ta tan - ca.

, P «««ˆ «« ««« «« ¬ # «« « « « «« «« #˙«« «« «« ˙»» . « ˙ ˙ «ˆ ˆ« ˆ«« ««ˆ« «« « » » ˙ . ˆ « « ˆ« l »» »» “============================== l& ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« l » l ˆ«=l “l si duu la llu na un gep a Lle - vant, l'a- mor can - ta - ri - a “l # «« « « «« ««ˆ ««ˆ« «« ˆ««« ««˙« ««˙« ∑ ««j “============================== l & ««˙« . « ˆ« l «ˆ« «ˆ« . l ˆ« l l =l ˆ« _««ˆ ˆ« « “l si duu la llu - na un gep a Lle - vant, F “l «« «« «« œ» œ»» bœ»» œ»» ˙»» ˙»»» “l # Œ ««ˆ« œ»»» œ»» œ»»» œ»» . ««j ∑ « ˆ #ˆ « ˆ« l(n) ˆ« »» » » » l » » ============================== & » =l l l » “l • I si duu la llu na un gep a Lle - vant, “l F ««ˆ« œ»»» œ»»» œ»» “l # œ» ˙» . œ œ œ œ #œ œ ˙ ∑ » » » » » L“l============================== ? »» »» l »» »» »» »» l l »»» »»» »»» l =l 24

I

si

duu la

llu - na_un

gep

a

Lle - vant,