Page 1

Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012

é Echipa Salon Infrumusetare. Angajez echipa coafor, frizerie, cosmetica, manichiura / pedichiura, zona Petre Ispirescu (Sebastian), salon.joliedame@yahoo .com, www.facebook.com /Beauty.Salon. Jolie.Dame, Tel: 0744639922

é MODELIER. CAUTAM MO D EL IE R CU EXPER IE N T A , F U L L TIME/PART TIME, EXECUTIE PRODUS CAP-COADA, ATELIER ZONA PARCUL CAROL, ANDREEAMARCUTA@ GMAIL.COM, TEL: 0722953443

é A c as a ex ec ut am oric and s i oriunde tinichigerie si jgheaburi parazapezi de zapada, dulgherie, oric e mic i reparatii, sold de baze pentru protejarea scandurii, vopsitorie, acoperisuri, lucram si in provincie, s pec ialis ti tinic higii. Promotie -30%, Tel: 0724716882

é Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi, congelatoare, vitrine, dozatoare, anyshor1972@ yahoo.com, Tel: 0764562524

Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

TITAN, 23 AUGUST R E P U B L I C A , GARSONIERA TOTAL UTILATA SI MOBILATA IN BLOC NOU, CURAT MULTA LINISTE LA 3 STATII DE AUTOBUZ FATA DE METROU REPUBLICA, GRESIE, PARCHET, FAIANTA, TERMOPANE, CURTE PRIVATA CU PARCARE, SPATIU VERDE PROPRIETAR, 160 € / L UNA, SABINTEAM@ YAHOO.COM, TEL: 0729008203

é GERMANIA. FETE FRUMOASE

PENTRU VIP’S! PENTHAUS, LUXSERIOS SI EXCLUSIV (PISCINA, SAUNA, WIRLPOOL, JACUSSI, PRIVAT) DIN DÜSSELDORF, CAUTA SPRE COLABORARE FETE FRUMOASE SI MANIERATE, IN CONDITII LEGALE, CHIAR SI PENTRU PERIOADE SCURTE DE TIMP. CASTIGURI LUNARE PESTE 15000 EURO. OFERIM SI PRETINDEM SERIOZITATE MAXIMA. (RUGAM POZE RECENTE) ID. MESS: TRAUMOASE.DUSSELDORF, 15.000 EUR/LUNA, TRAUMOASE.DUSSELDORF@YAHOO.DE, TEL: 004915773704009


pagina 2 / oferte de muncã România

22 Mai 2013 Agent Vanzari pentru produse alimentare, locatie Popesti-Leordeni. Relatii la telefon sau e-mail andreea.negrulescu @succesniccom.ro, Tel: 0756139945

Actriþã film erotic. Selectam fete talentate, frumoase si dezinvolte dornice sa lucreze in industria XXX. Remuneratie pe masura, emeraldbabes@ ymail.com, Tel: 0765464363, 0732098892

Administrator. Familie serioasa, zona rezidentiala Baneasa, angajam administrator sofer, ptr. curte si gradina, muncitor, serios, Tel: 0212300808 Agent comercial. Firmã Artizanat angajeazã fete ºi bãieþi, cu atitudine pozitivã si abilitãþi de relaþionare cu clienþii, in zona Afumaþi (complex China Town). Salariu 1200 lei! costache_nicu25@yahoo .com, Tel: 0766518132

é Agenti de paza. AEK Security angajeaza agenti de paza si dispecera. Conditii de salarizare avantajoase, bonificatii. Detalii la telefon sau e-mail, 1.000 RON/luna, resurse.umane@aeksecurity.ro, http://www.aeksecurity.ro, Tel: 0213350017

Agent Vanzari si distribuitori, pers oane dornic e de dezvoltare si afirmare pentru Companie interntionala. Salariu de la 1200ron+ bonusuri, Tel: 0318004555 Vanzari cu n Agent experienþã, angajãm pentru firmã de distribuþie bere, Tel: 0720334884 Agent Vanzari. Experienta constitue avantaj. Posibilitati de avansare. Bonusuri + salariu de la 1200ron, Tel: 0728650079

é

Arhivari, persoane nefumatoare pentru arhivare, scanare si cautare de documente. Sunati intre orele 10-17, L-V sau trimiteti CV pe e-mail hr.arhiva@ yahoo .com, Bucuresti, Tel: 0733562277

é Agenþi Pazã angajãm urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660

Vanzari. Firma n Agent distributie bauturi angajeaza agent de vanzari cu n Agent curãþenie. Firma de experienta, Tel: 0722229927 curatenie, angajam agent de curatenie femeie, pentru Agenþi de securitate pentru complex rezidential zona hotel 4 stele, calificati, atletici, Bucuresti. Oferim vorbitori de limba engleza, n Administrator firma fast-food Pipera salariul foarte bun, preferabil contract de munca si salariu salariu net 1200lei, Tel: é Agenþi de securitate din cu masina si permis. Dupa fix. Dorim seriozitate, Tel: 0213129035 Bucuresti pentru societate de 12.00, Tel: 0733153153 paza, 0213152184 0763300600, 0721000041

é Asistent Manager, angajeazã Lartek Grup. Trimiteþi CV pe e-mail. Pentru detalii sau mesaje telefon, angajari@ lartekgrup.net, Tel: 0722434982

é Barman. bistro Dines angajam barman c u ex perienta, Tel: 0724540839 n Bonã cu experienta, 1.500 lei, Bucuresti, 10 ore/ zi. Urgent! Tel: 0213107403 n Bonã regim intern, 2.000 lei, experienta, Bucuresti. Urgent! Tel: 0213107403 n Bucãtar si ajutor bucatar, angajam pentru restaurant zona Iancului, Tel: 0212532321 Bucãtar angajez, salariu 1000Ron, Tel: 0733593011 n Bucãtari, pizzeri si bucatari pentru gratar cu calificare si experienta angajam, Tel: 0733986867, 0726110693

n Cameristã. Complex Turistic Elisa judetul Ilfov angajeaza Camerista, Tel: 0744340397


oferte de muncã România / info / pagina 3

22 Mai 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Strategia europeanã privind ocuparea forþei de muncã (9). Continuãm rãspunsul pentru domnul Stelian R. din Comuna Sohatu, Judeþul Cãlãraºi, care ne întreabã ce posibilitãþi practice existã pentru a lucra legal într-un stat din Uniunea Europeanã, precum ºi dacã are dreptul sã se înscrie într-un sindicat în þara respectivã? Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Aºa cum subliniam în episodul de ieri, libera circulaþie a lucrãtorilor este una dintre cele patru libertãþi fundamentale pe care se bazeazã piaþa unicã a Uniunii Europene. Este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene ºi un element fundamental al cetãþeniei UE. În Raportul Parlamentului European privind „Problematica ºi perspectivele cetãþeniei europene” din 20 martie 2009, au fost detaliate obstacolele persistente în calea exercitãrii transfrontaliere a drepturilor. Raportul solicitã Comisiei Europene sã întocmeascã o listã cu obstacole în calea exercitãrii drepturilor cetãþenilor Uniunii Europene, pe baza rezultatelor unei consultãri publice, ºi sã facã propuneri concrete pentru a aborda obstacolele respective. Mai recent, Parlamentul European, prin Rezoluþia sa privind promovarea mobilitãþii lucrãtorilor în cadrul Uniunii Europene din 25 octombrie 2011, solicitã Comisiei ºi statelor membre sã ia mãsuri pentru „a garanta punerea corectã în aplicare a legislaþiei existente privind nediscriminarea, a lua mãsuri practice de aplicare a principiului egalitãþii de tratament aplicabil lucrãtorilor mobili”. În concluziile sale din cadrul Consiliului Ocuparea Forþei de Muncã, Politica Socialã,Sãnãtate ºi Protecþia Consumatorului (EPSCO) din martie 2009, privind mobilitatea profesionalã ºi geograficã a forþei de muncã ºi libera circulaþie a lucrãtorilor pe teritoriul Uniunii Europene, Consiliul a invitat Comisia ºi statele membre „sã promoveze mãsurile de sprijinire a mobilitãþii profesionale ºi sociale, precum ºi egalitatea de tratament ºi nediscriminarea lucrãtorilor migranþi în conformitate cu acquis-ul” ºi „sã dezvolte strategii adecvate ºi instrumente de identificare ºi analizã a obstacolelor în calea mobilitãþii geografice ºi profesionale a lucrãtorilor ºi sã contribuie în mod eficace la eliminarea barierelor existente, în conformitate cu tratatele”. Raportul din 9 mai 2010, intitulat „O nouã strategie pentru piaþa unicã”, subliniazã faptul cã, în general, libera circulaþie a lucrãtorilor constituie un succes din punct de vedere juridic, dar este cel mai puþin utilizatã dintre cele patru libertãþi ale pieþei unice. Raportul subliniazã faptul cã majoritatea europenilor considerã cã existã prea multe piedici pentru a lucra oriunde în Uniunea Europeanã ºi cã mai rãmân o serie de bariere juridice ºi administrative în domeniul liberei circulaþii a lucrãtorilor. Potrivit raportului, obstacolele în acest domeniu sunt cel mai greu de depãºit. În iulie 2010, în comunicarea privind „Reafirmarea liberei circulaþii a lucrãtorilor: drepturi ºi evoluþii majore”, Comisia Europeanã a subliniat cã va studia modalitãþile de abordare a noilor nevoi ºi provocãri (având în vedere, în special, noile modele de mobilitate) cu care se confruntã lucrãtorii migranþi din Uniunea Europeanã ºi membrii familiilor lor, iar în contextul noii strategii pentru piaþa unicã va examina modalitãþile posibile de promovare ºi de îmbunãtãþire a mecanismelor de punere în aplicare efectivã a principiului tratamentului egal pentru lucrãtorii din Uniunea Europeanã ºi membrii familiilor lor care îºi exercitã dreptul la libera circulaþie. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

masinist n Confecþioner/a, broderie manuala, angajeaza Casa de Moda Floreasca, salariu atractiv, Tel: 0723174871, 0212300224 cu experienta n Contabil minim 5 ani, firma isi desfasoara activitatea in productie, sediul pe Centura Pipera Tunari, Tel: 0751148707 cu experienta, n Croitor croitorie de dama si n Clatitar cu experienta pe barbateasca, Tel: 0736665570, crepiera, zona Lujerului, 0744666782 complex SIR, 1000 ron, Tel: 0736692390

Cameristã. Hotel, zona Gara de Nord, angajeaza cameriste cu sau fara experienta, rezervari@ hotel-cameliei.ro, Tel: 0769782041

é Croitor/easã cu é Coafezã, cosme-

tician, manichiurista. Salon coafor angajeaza in zona Crangasi, Drumul Taberei, Tel: 0734257903

experienta cusut finisaje asistenta proba- modele dama angajam. Solicitam experienta in realizarea produselor integral si pe faze de productie. Salariu atractiv si conditii de munca avantajoase, zona Tineretului, Tel: 0372716925

n Coafeza. Salon in Drumul Taberei angajeaza urgent coafeza pt programul o zi cu o zi, 1 RON/luna, laura_laura96@yahoo.com, Tel: 0721303112 n Colaborator. Esti tanar? Comunicativ? Doresti o colaborare cu media? n Croitor/easã cu experienta Contacteaza-ne. Castiguri care sa croiasca dupa model, mari, plata la zi, Tel: poza, tipar, zona Vitan, Tel: 0729255745 0723413288, 0769268751


pagina 4 / oferte de muncã România

22 Mai 2013

é Croitor Meºter confectii, constructor tipare, tehnolog, confectionere cu experienta, zona Eroii Revolutiei, Tel: 0722321565

é Fochist masinist,

cãlcãtorese textile calandru, muncitoare necalificate, angajeazã spãlãtorie lenjerie în Bucureºti, zona Iuliu Maniu, Tel: 0755200033

é Croitor/easã.

Fabrica incaltaminte angajeaza masinista pentru cusut si personal pentru pregatit, zona Mall-Vitan, Timpuri Noi, Tel: 0730501000

é Cusãtori si croitori. SC DND Italia International angajeaza cusatori si croitori pentru incaltaminte, Tel: 0730554847, 0766515409 n Cusãtori, Cusatorese cu experienþã, vârsta max. 50 ani, pentru fabrica de steaguri Bd Timiºoara 84, Sector 6, Bucureºti, Tel: 0728373055

é Distribuitor cu/fara experienta pentru companie internationala. Salariu de la 1200ron, Tel: 0768632530 n DJ, ospatarite, angajeaza club in Centrul Istoric, Tel: 0758660500 n Electricieni automatisti, angajeaza Societate Comerciala, Tel: 0731375874, 0723566816

é Frizer canin /

Groomer. VIP - Very Important Pets, salon de infrumusetare canin de lux, nou infiintat, angajeaza personal profesionist cu experienta in domeniul cosmeticii canine. Persoana cu cunostinte in cosmetica canina si felina, tunosri pe rase. Cerinte: persoana iubitoare de animale; experienta in domeniu min 2 ani; eventuale studii/diplome “groomer”; infatisare placuta, temperament calm, rabdator si pozitiv; varsta intre 20 - 35 ani, Tel: 0753815139 n Frizer, coafezã ºi manichiuristã, sector 6, Tel: 0722151893 n Gestionar. Sarcini: mentinerea relatiei cu clientii; Vanzare de produse (genti); Mentinerea ordinii si curateniei in magazin; Preluarea in gestiune a marfii; Folosirea corecta a programului de gestiune, cristina.stanciu@gbsystem.ro, Tel: 0753333002 n Gipscartonisti montatori gips carton cu experienta, rog si ofer seriozitate, Tel: 0720923882

n Hostess Modele inalte, cu tinuta si atitudine zambitoare pt. promovarea unui brand dedicat barbatilor posesori de auto. Program 4ore (18-22) / 60 lei, plata zilnic. Astept cv + foto, 60 RON, contact@hotangels.ro, Tel: 0734337783 n Infirmiera si asistenta medicala pentru camin de batrani in comuna Tunari, interm, Tel: 0721014653 proiectant n Inginer energetician autorizare pentru joasa tensiune, medie, medie si inalta tensiunefirma instalatii electrice pentru firma instalatii electrice, Tel: 0731010261 n Instalator cu experienta angajez, mircea_office@yahoo.com, Tel: 0751123211 n Legãtor manual, taietor, muncitor necalificat pentru productie ambalaje zona sos. Giurgiului, CFR Progresu, office@artlux.ro, http://www.artlux.ro, Tel: 0214571242, 0732118021 calificati in n Lucrãtori masina liniara uberdek si triplock, angajeaza atelier croitorie, zona Timpuri Noi, Tel: 0784006305 coafeze, n Manichiuriste frizeri, cosmeticieni, maseur cu experienþã pentru salon frumusete. Salariu fix +procent, Tel: 0729342004

Manipulant marfa pentru depozit alimentar situat in Popesti-Leordeni. Relatii la telefon sau e-mail andreea.negrulescu @succesniccom.ro, Tel: 0756139945

é Mas euz ã. Salon tratamente corporale, vacum, electro, impachetari, masaj. Pentru o colaborare placuta cer seriozitate si experienta, oferim salariu fix, program fix, z ona Lac ul Tei, vodaalexandra88@yahoo .com, Tel: 0761334520

é Maseuzã. ACS

Beauty Expert angajeaza pentru salon de infrumusetare situat in sectorul 2, www.zoomacs.com, Tel: 0212420426, 0763100030

é Maseuze minim 18 ani, pentru salon masaj erotic, fara contact intim, plata zilnic, oferim cazare gratuita, CM, paza, 2.700 EUR/luna, ionita_oana_andreea@yahoo.ro www.masajeroticsalon.ro, Tel: 0768070764

é Mecanic pentru service auto, Tel: 0744799030 n Mecanic Auto Mai multe detalii la telefon, office@topsal.ro, http://www.topsal.ro, Tel: 0720058906 n Mecanic auto, electrician auto, pentru service Mercedes, Tel: 0720974362 n Mecanic Auto. Service auto multimarca angajeaza mecanici, service@pancho.ro, Tel: 0748800600 n Mecanici auto si vulcanizatori cu experienta angajeaza service auto autorizat RAR, zona secor 4 Bucuresti, Tel: 0762370586 Menajerã angajez, particular, cod 911101 (conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania), program 5 zile/ saptamana, 09:00-18:00. Cerinte minime: studii medii, aptitudini de comunicare orala si scrisa, cunoasterea buna si foarte buna a limbii ruse, fara antecedente penale, dovada se face prin prezentarea certificatului de cazier judiciar. Cer si ofer seriozitate. Posibilitate contract de munca. CV si alte acte se trimit pe adresa de e-mail natrus911@gmail.com n Menajera interna 24 din 24 ore Caut doamna serioasa, curata, pt 2 persoane cu disabilitati: gatit, calcat, spalat, curatenie ap. 2 cam. Obligatoriu nefumatoare, sanatoasa si rabdatoare. 15-16 zile/luna lucratoare, 700 RON, Tel: 0762968782 n Menajerã. Familie serioasa, zona rezidentiala Baneasa, angajam doamna interna ptr. menaj si gatit, nefumatoare, ingrijita, Tel: 0212300808 n OSPÃTAR. PIZZERIA GILI ANGAJAZA OSPATAR SI OSPATARITA CU EXPERIENTA. ASPECT PLACUT SI MAXIM DE VARSTA 30 DE ANI. ROG SERIOZITATE, TEL: 0722218487 n Ospãtari picoli, ajutor bucãtar, femeie de serviciu, Restaurant zona Piaþa Presei, Tel: 0216670211


22 Mai 2013

oferte de muncã România / pagina 5 n Ospãtari, Patiseri. Lanþ hotelier 4*, angajãm ospãtari, patiseri. Trimiteti CV pe adresa e-mail cristi.slave@residence.com.ro, Tel: 0733109137 / Picoli. n Ospatarite Restaurant in Bucuresti, zona Militari, angajeaza ospatarite si picoli, carte de munca, full time, Tel: 0766376385 n Patiser. Angajez patiser calificat cu experienta, pentru un spatiu nou deschis in zona Crangasi, Tel: 0763257083, laurentiunika@yahoo.com, n Persoanã serioasa, matura caut sa ajut pentru obtinerea unui venit suplimentar, part-time la inceput, dan.money4u@yahoo.com, Tel: 0785055359

é Personal cu experienta: coafeze, manichiuriste +unghii false, frizeri, maseuze, cosmeticiene pentru salon infrumusetare, Tel: 0722549206

é Personal calificat

în producþia publicitarã (electricieni, colatori, etc), angajeazã Lartek Grup. Detalii sau mesaje la telefon, trimiteþi CV la e-mail angajari@ lartekgrup.net, Tel: 0722434982 n Personal curatenie si muncitori necalificati angajeaza firma de cazari in regim hotelier, Tel: 0722992669 n Personal curatenie in spatii birou angajez, 8h zilnic, sector 3, str. Lucian Blaga, office-terraservice@yahoo.com, Tel: 0728132769, 0743043158 Personal cu experienþã pentru s pãlãtorie auto sectorul 4. Rog seriozitate. Între orele 8-20 zilnic, Tel: 0725628014 n Personal cu studii medii finalizate, spirit comercial, si dispus pentru munca de teren, Tel: 0762333820, 0729150058 n Personal Restaurant: ospatari, ajutor bucatar, barmani, casieri, pentru restaurant fast-food. CV la e-mail alsaj.personal@hotmail.com

salon n Personal infrumusetare. Cautam coafeza/manichiurista cu experienta minim 1 an. Zona Berceni, Tel: 0723832427, office@soraly-beauty.ro,

é Shaormar pentru

litoral pe perioada estivala, salariu atractiv si cazare asigurata, Tel: 0760129925 é Personal.

Curãþãtorie chimicã angajeazã personal primire- recepþie, fochist maºinist ºi cãlcãtorese textilecalandru, 0755200012

n ªofer pentru Taxi Meridian, tura zi, 65lei/12h pentru sectoarele 5 si 6, familist, corect, fara datorii la alte firme, cu atestat pe Logan cu aer conditionat, GPL+ benzina, Tel: 0763337869

n Vânzãtoare cu experienta, serioasa, angajeaza magazin alimentar Militari, oferim salariu atractiv. 0764519029, Tel: 0769667723, 0214343431 n Vânzãtoare bar salã jocuri, Piaþa Presei, 2 zile cu 2. 0212244791, 800 RON/luna, Tel: 0765486755, 0723436343 pentru n Vânzãtoare minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtoare pentru patiserie, zona Bucurestii Noi, Piata 16 Februarie, Tel: 0766764386 n Vânzãtoare cu experienþã, pentru magazin alimentar zona Vitan Mall, Tel: 0767304635 magazin n Vânzãtoare alimentar zona ªos. Giurgiului - Luicã sau C.F.R Progresu Jilava. Contact: Tel: 0764415446 n Vânzãtoare angajez pentru magazin mixt Bragadiru (Haliu), Tel: 0721135752 calificat in n Vânzãtor domeniul comercializarii produselor alimentare si/sau alimentatie publica, Tel: 0740039159

é ªofer taxi Bucuresti. Angajam sofer taxi cu atestat 24 sau 12 ore, Tel: 0723053381, 0766486716 n ªofer, Firma catering angajeaza sofer. Salariul net experienþã, locul de 1000lei, Tel: 0769054051, 0212247381 muncã se aflã în n taxi cu atestat, 24h, oraºul Otopeni, Tel: subªoferidispecerat Pelicanu, 0762693062 Speed Taxi. Plan mic. Posibilitate ramanere, Tel: n Pizzari, ospãtari, livratori ºi 0764615712 femeie vase pentru Trattoria n ªoferi cu experienta 20 Regie, Tel: 0724992762 categoriile CE pentru intern si international. Se cere n Receptionera. seriozitate si devotament. Salon infrumusetare Salariu atractiv, din zona Universitate cv_soferi@yahoo.com

é Pizzar cu

angajeaza receptionera norma intreaga, aspect placut. Detalii la interviu. Trimiteti CV la e-mail ana.grigore@ interlandholding.ro Reprezentanti zonali ºi agenþi marketing cu/fãrã experienþã SC angajeazã. 1200 Ron, Comision+ bonusuri, Tel: 0755352689 ªef de magazin si lucrator comercial cu experienta pentru magazin alimentar, societate comerciala angajeaza. Relatii la telefon sau e-mail andreea.negrulescu @succesniccom.ro, Tel: 0756139945

Spãlãtor auto. Angajam spalator auto baieti sau fete cu sau fara experienta pentru spalatorie auto situata in Bucuresti Sector 2 Sos Iancului, Tel: 0767529609

é Videochat Tu cauti un job? Noi c autam fete minim18ani serioase, cu sau fara exp. Vino sa castigi banii tai online, oferim bonus angajare 300$, cm, traning premii posibilitate, salariu fix 1200L + comision 50-70% Suna-ne, 2.000 USD, izabelarizstudio@yahoo. com, Tel: 0767908487

n Spãlãtor auto. Spalatorie auto Popesti Leordeni angajeaza spalatori auto cu contract de munca, minim 3 é Videochat Mystique luni experienta, Studios angajeaza modele emil.chelu2@yahoo.com, Tel: cu varste de peste 18 si cu 0722217491 cunostinte minime de Lb. n Stivuitorist. Companie Engleza. Salariul atractiv in multinationala din zona func tie de program. Berceni angajeaza stivuitorist Comis ion de 70% + cu atestat ISCIR vizat. Pentru bonus uri la angajare+ informatii sunati sau ne puteti bonusuri/referral de 100$. contacta la e-mail Oferim cazare modelelor din recrutare@smartree.com, Tel: provincie! 2.000 EUR, mys0213019096 tique_studios@yahoo.com, n Tehnician confectii textile, www.mystiquestudios.net, pentru control calitate confectii Tel: 0731196930, export, 0769367003 office@alexinternational.ro, Tel: 0722272727 n Videochat Cautam fete pentru streaming online, care Tehnician cu experienta in sa stie limba engleza. Se domeniul automatelor de ofera carte de munca si atractiv, Tel: cafea pentru societate auto- salariu mate cafea, Tel: 0722549206 0765669803 n Vopsitor auto. Service auto n Vânzãtoare pentru mezeluri angajeazã vopsitori ºi branzeturi angajez, Tel: pregãtitori, cu experienþã, zona 0766303233 Vitan, Tel: 0722210956


Belgia Source: VDAB, Public Employment Services, Belgium n 1. Gemotiveerde Inpakkers/Inpaksters; Description: we zoeken voor een industriële bakkerij inpak en atelier medewerkers je staat in voor de opbouw van taarten en het verpakken ervan. Contact: sharon rosseeuw (Adres: Adecco Industrie, Graaf de Smet de Naeyerlaan 3, 8400 OOSTENDE, BELGIE, Telefoon: 059508956, Email: sharon.rosseeuw@adecco.be) n 2. Kelners; Description: U staat in voor het opdienen van dranken en gerechten in ons restaurant - brasserie. Letter + CV to Employer. Contact: Verstraete (Adres: DE KLOKKEPUT, Dorp 8, 9830 SINT-MARTENS-LATEM, BELGIE, Telefoon: 0479 35 27 50) n 3. Ervaren Medewerker Cafetaria; Description: Als rechterhand van de zaakvoerder ben je mee verantwoordelijk voor de goede werking in het sportcafetaria "'t Beerke". Uw taken bestaan vooral uit :schenken van de dranken, de bediening aan de toog, rondbrengen van dranken en snacks. Als de zaakvoerder afwezig is, zal u ook verantwoordelijk zijn voor de goede werking in de keuken, bijhouden van de voorraad, plaatsen van bestellingen. Telephone Employer. Contact: Erik Van Peer (Adres: Cafetaria 't Beerke, Rerum Novarumlaan 31, 2340 BEERSE, BELGIE, Telefoon: 014 62 00 24) n 4. Kelners; Description: Voor onze nieuwe trendy zaak zijn wij momenteel op zoek naar nieuwe medewerkers. U staat in voor het opdienen van dranken en gerechten in ons restaurant - brasserie. Letter + CV to Employer. Contact: Verstraete (Adres: TERRAZZA LATEM, Karel Lodewijk Maenhoutstraat 1, 9830 SINT-MARTENS-LATEM, BELGIE, Telefoon: 0479 47 99 73) n 5. Ervaren Reachtruckchauffeurs; Description: Laden en lossen van vrachtwagens en stapelwerk. Telephone Employer. Contact: Kantoor Antwerpen VG.431/BUO - W.INT.237 B-AA04.014 (Adres: Plus Uitzendkrachten, Italiëlei 227, 2000 ANTWERPEN, BELGIE, Telefoon: 03/224 80 90, Fax: 03/224 80 99, Email: antwerpena@plusuitzendkrachten.be) n 6. Heftruckchauffeur (m/v); Description: Voor een firma in de haven zijn wij op zoek naar een heftruckchauffeur. Contact: Stefanie Mintiens (Adres: Bredabaan 444, 2170 MERKSEM, BELGIE, Email: Merksem@ago.jobs) n 7. Onderhoudstechnieker (M/V); Description: Voor onze klant, een productiebedrijf in de chemische sector, zijn wij op zoek naar een onderhoudstechnieker in dagdienst. Je zal instaan voor het preventief onderhoud van de productiemachines. Contact: Herentals Team (Adres: t-interim Herentals, Bovenrij 35 bus 1, 2200 HERENTALS, BELGIE, Telefoon: 014 23 39 43, Email: herentals@t-interim.be) n 8. Schrijnwerker; Description: Wij zijn op zoek naar een handige harry in de schrijnwerkerij. Je staat mee in voor het uitwerken van de bekistingen en uisparingen voor prefab beton elementen. Contact: Sandy en Mariska (Adres: Q Jobs erkenningsnr: VG.1555/BUO, B-AB09.018, Winkelomseheide 217 bus A, 2440 GEEL, BELGIE, Telefoon: 014 23 67 92, Email: geel@qjobs.be) n 9. Poetshulp Voeren; Description: Landelijk Dienstencoöperatief biedt huishoudhulp aan via het systeem van dienstencheques. Wij maken deel uit van Ons (www.Ons.be) We hebben meer dan 2000 gemotiveerde personeelsleden en 12.000 tevreden klanten. We bieden jobs aan over heel Vlaanderen, dicht bij de woonplaats van ons personeel. Door de voortdurende groei van ons bedrijf zijn we ook in jouw regio steeds op zoek naar gemotiveerde huishoudhulpen. Werkuren worden in overleg bepaald. Deeltijds of voltijds uurrooster is mogelijk. Je houdt van poetsen en neemt het huishouden van je klanten in jouw handen: Dweilen, stofzuigen, afstoffen, schrobben, schuren? Je staat in voor de wekelijkse schoonmaak van de woning - Wassen en strijken Boodschappen doen en koken: af en toe ga je naar de winkel of bereid je een maaltijd voor je klanten. Telephone Employer. Contact: Regiokantoor Landelijk Dienstencoöperatief (Adres: Landelijk Dienstencoöperatief Tongeren, Hemelingenstraat 42, 3700 TONGEREN, BELGIE, Telefoon: 012 24 21 00)

n 10. Deeltijds Kantoormedewerker (Op interim- of zelfstandige basis); Description: Voor het ophalen en leveren van bestellingen bij onze klanten en voor de administratieve afhandeling ervan op ons kantoor, zijn we op zoek naar een gemotiveerde medewerker (ster) in het bezit van een Rijbewijs B en een eigen wagen en woonachtig in de regio Torhout / Brugge/ Roeselare. Contact: Geert Van Coillie (Adres: C Box Communications, Ruitjesbosstraat 23, 8820 TORHOUT, BELGIE, Email: gvc@cbox.be) Poetshulp Riemst; Description: Landelijk n 11. Dienstencoöperatief biedt huishoudhulp aan via het systeem van dienstencheques. Wij maken deel uit van Ons (www.Ons.be) We hebben meer dan 2000 gemotiveerde personeelsleden en 12.000 tevreden klanten. We bieden jobs aan over heel Vlaanderen, dicht bij de woonplaats van ons personeel. Door de voortdurende groei van ons bedrijf zijn we ook in jouw regio steeds op zoek naar gemotiveerde huishoudhulpen. Werkuren worden in overleg bepaald. Deeltijds of voltijds uurrooster is mogelijk. Je houdt van poetsen en neemt het huishouden van je klanten in jouw handen: Dweilen, stofzuigen, afstoffen, schrobben, schuren? Je staat in voor de wekelijkse schoonmaak van de woning - Wassen en strijken - Boodschappen doen en koken: af en toe ga je naar de winkel of bereid je een maaltijd voor je klanten. Telephone Employer. Contact: Regiokantoor Landelijk Dienstencoöperatief (Adres: Landelijk Dienstencoöperatief Tongeren, Hemelingenstraat 42, 3700 TONGEREN, BELGIE, Telefoon: 012 24 21 00) Description: Landelijk n 12. Poetshulp Tongeren; Dienstencoöperatief biedt huishoudhulp aan via het systeem van dienstencheques. Wij maken deel uit van Ons (www.Ons.be) We hebben meer dan 2000 gemotiveerde personeelsleden en 12.000 tevreden klanten. We bieden jobs aan over heel Vlaanderen, dicht bij de woonplaats van ons personeel. Door de voortdurende groei van ons bedrijf zijn we ook in jouw regio steeds op zoek naar gemotiveerde huishoudhulpen. Werkuren worden in overleg bepaald. Deeltijds of voltijds uurrooster is mogelijk. Je houdt van poetsen en neemt het huishouden van je klanten in jouw handen: Dweilen, stofzuigen, afstoffen, schrobben, schuren? Je staat in voor de wekelijkse schoonmaak van de woning - Wassen en strijken - Boodschappen doen en koken: af en toe ga je naar de winkel of bereid je een maaltijd voor je klanten. Telephone Employer. Contact: Regiokantoor Landelijk Dienstencoöperatief (Adres: Landelijk Dienstencoöperatief Tongeren, Hemelingenstraat 42, 3700 TONGEREN, BELGIE, Telefoon: 012 24 21 00) n 13. Huishoudelijke hulp regio Merksem; Description: Wekelijks onderhoud van de privé woning van klanten. Manuele schoonmaak en strijkwerk. Letter + CV to Employer. Contact: Ann Mertens (Adres: HET STRIJKHUIS, Kleine Doornstraat 259-261, 2610 WILRIJK, BELGIE, Telefoon: 03 827 77 44, Email: info@hetstrijkhuis.be) n 14. Medewerkers horeca M/V; Description: Spice up your career met Tobasco! Tobasco is een jong, dynamisch en snelgroeiend uitzendkantoor. Originaliteit en kwaliteit zijn voor ons geen loze woorden! Ons kruidige recept is eenvoudig: voor opdrachtgevers en kandidaten gaan wij tot het uiterste om de perfecte match te garanderen! Samen met onze klant, gelegen in Kasterlee, zoeken wij medewerkers in de horecasector. Je bent mee verantwoordelijk voor de correcte bediening in de zaal en/of je wordt ingeschakeld als keukenmedewerker. Dit alles in een feestzaal waar regelmatig feesten georganiseerd worden zoals trouwfeesten, babyborrels....Vrijdag, zaterdag en zondag zijn de drukste dagen. We zoeken gemotiveerde mensen met een hart voor horeca. Ervaring is zeker een pluspunt, maar een interne opleiding wordt voorzien. Na een positief sollicitatiegesprek zal je opgeroepen worden voor een proefdag. Indien deze vlot verloopt zal je op regelmatige basis ingeschakeld worden afhankelijk van de planning van de feesten en je eigen beschikbaarheid. Tijdens je tewerkstelling draag je verzorgde zwarte schoenen, een zwarte broek (geen jeans) en een zwart hemd. Telephone Employer. Contact: Inge Van den Putte (Adres: TOBASCO, Gasthuisstraat 22, 2440 GEEL, BELGIE, Telefoon: 014 57 60 60, Email: geel@tobasco.be)

n 15. Medewerkers horeca M/V; Description: Spice up your career met Tobasco! Tobasco is een jong, dynamisch en snelgroeiend uitzendkantoor. Originaliteit en kwaliteit zijn voor ons geen loze woorden! Ons kruidige recept is eenvoudig: voor opdrachtgevers en kandidaten gaan wij tot het uiterste om de perfecte match te garanderen! Samen met onze klant, gelegen in Kasterlee, zoeken wij medewerkers in de horecasector. Je bent mee verantwoordelijk voor de correcte bediening in de zaal en/of je wordt ingeschakeld als keukenmedewerker. Dit alles in een feestzaal waar regelmatig feesten georganiseerd worden zoals trouwfeesten, babyborrels....Vrijdag, zaterdag en zondag zijn de drukste dagen. We zoeken gemotiveerde mensen met een hart voor horeca. Ervaring is zeker een pluspunt, maar een interne opleiding wordt voorzien. Na een positief sollicitatiegesprek zal je opgeroepen worden voor een proefdag. Indien deze vlot verloopt zal je op regelmatige basis ingeschakeld worden afhankelijk van de planning van de feesten en je eigen beschikbaarheid. Tijdens je tewerkstelling draag je verzorgde zwarte schoenen, een zwarte broek (geen jeans) en een zwart hemd. Telephone Employer. Contact: Inge Van den Putte (Adres: TOBASCO, Gasthuisstraat 22, 2440 GEEL, BELGIE, Telefoon: 014 57 60 60, Email: geel@tobasco.be) n 16. Warehouse operator; Description: Voor een groot voedingsbedrijf gelegen te Mechelen zijn wij op zoek naar warehouse operatoren . Je bent verantwoordelijk voor het stockbeheer, orderpicking en laden en lossen van de vrachtwagen met heftruck. Je staat in voor het onderhoud van de transportbanden en heftruck. Contact: Herentals Team (Adres: t-interim Herentals, Bovenrij 35 bus 1, 2200 HERENTALS, BELGIE, Telefoon: 014 23 39 43, Email: herentals@t-interim.be) n 17. Poets- en Huishoudhulp regio Borgloon; Description: Zet jij je graag in voor de levenskwaliteit van anderen en spreken huishoudelijke taken jou aan? Dan ben jij de persoon die we zoeken! je verricht huishoudelijk werk bij mensen thuis jouw voornaamste taken zijn: stofzuigen, stofvegen, dweilen, badkamer kuisen, ramen wassen, … bijkomende taken kunnen zijn: strijken, wassen, koken, boodschappen doen,… op regelmatige tijdstippen kom je samen met je collega’s tewerkstelling in je eigen regio. Telephone Employer. Contact: Selma Temiz (Adres: vzw IN-Z regio Zuid-Limburg, Sint Truidersteenweg 85, 3700 TONGEREN, BELGIE, Telefoon: 0800 55024, Email: sollicitaties@in-z.be) n 18. Ijsventer; Description: U staat in voor het verkopen van ijsjes met een speciaal ingerichte bestelwagen. En dit in een wel omschreven regio rond Geetbets, Halen Kortenaken.Telephone Employer. Contact: Pierards Patrick (Adres: IJS PATRICK, Tiensesteenweg 318, 3803 WILDEREN, BELGIE, Telefoon: 0475 65 79 83) n 19. Lasser/metaalbewerker; Description: Bij de constructie van stalen deuren en ramen moet je lassen, profielen zagen, eventueel gaten boren en frezen. Na het lassen sta je in voor het opkuisen van de lasnaden tot een mooi afgewerkt geheel. Letter + CV to Employer; Contact: Veronique Van Lembergen (Adres: WINDORS BELGIUM, Spinnerijstraat 14, 9240 ZELE, BELGIE, Telefoon: 052 45 63 60, Email: info@windors-belgium.be) n 20. Ervaren receptionist(e); Description: Wij zoeken een ervaren hotelreceptionist(e). Hotelreservaties verwerken via een reservatiesysteem of via de telefoon. Het in- of uitchecken van gasten. Het beantwoorden van vragen via email of telefoon in diverse talen. Directe communicatie met het housekeeping personeel. 50 plussers komen zeker in aanmerking. Letter + CV to Employer. Contact: Camille Peters (Adres: HAMPSHIRE HOTEL BLANKENBERGE, Zeedijk 96-103, 8370 BLANKENBERGE, BELGIE, Telefoon: 050417752, Email: camille@aparthotelblankenberge.be) n 21. Werfleider-conducteur; Description: Je bezoekt vooraf de werf waar de boring moet gebeuren. Je analyseert de situatie ter plaatse zodat je een beeld krijgt van hoe je de werf het beste kan organiseren. Verder bestudeer je de plannen van bestaande leidingen. Je staat in voor de opvolging van het volledige boorproces. De werkzaamheden voer je uit conform de afspraken en instructies volgens VCA. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en contacten met de klant. Dit impliceert ook materiaal nakijken, het opvolgen van onderhoud en herstellingen aan materiëlen. Door je ervaring kan je ook gevraagd worden om nieuwe medewerkers wegwijs te maken in de wereld van het horizontaal boren. Telephone Employer Contact: Mustafa Karsikaya (Adres: MK - TECH, Spieveldstraat 26, 9160 LOKEREN, BELGIE, Telefoon: 0475748738, Email: info@mk-tech.be)


Belgia n 22. Schoonmaakster; Description: Het betreft een tewerkstelling in onze binnendienst gemeentehuis voor het algemeen onderhoud . De werkuren zijn in de namiddag van 16:00u tot 20:00u en vrijdag van 16:00 tot 19:00u. Bij interesse dien je eerst tel. contact op te nemen met Mevr. Rosanne Ost op het nummer 052 25 91 20 n 23. Hedendaagse elektricien; Description: Je voert de installaties uit en voert herstelingen uit, dit zowel particulier als industrieel. Je hebt een sterke interesse in domotica en affiniteit met de nieuwste technologieën. Je staat eveneens in voor het voorbereidende werk: sleuven maken, kabels trekken, materialen vervangen, automatisatie, toegangscontrole, algemeen onderhoud... Je start steeds rond 7 uur. Dagelijks overloop je de werkplanning en laad je de bedrijswagen. Daarna vertrek je naar je werkplaats. Je werkt een 8-tal uren per dag. Telephone Employer Contact: Jelle Deketele (Adres: 8790 WAREGEM, BELGIE, Telefoon: 56 629191, Fax: 56 629192, Email: waregem@vindeenjob.be) n 24. Nachtwaker (m/v); Description: Voor een hotel regio Nieuwpoort zijn we op zoek naar een nachtwaker (m/v) en dit voor 2 dagen tijdens de week. U helpt de klanten bij het zich aanmelden, het helpen bij vragen, u bewaakt het gebouw, staat in voor de telefonische contacten tijdens de nachtdienst en u helpt bij het aanvullen van de bar en de ontbijten ´s morgens. Ervaring is geen must, motivatie echter wel. U heeft een goede kennis van de Nederlandse taal en goede kennis van het Frans. U bent beschikbaar om te werken donderdag- en vrijdagnacht en dit telkens van 20u30-8u. Contact: Eline Van de Sompele (Adres: KONVERT INTERIM, SINT-DENIJSPLAATS 2, 8630 VEURNE, BELGIE, Telefoon: 058 31 20 05, Email: veurne@konvert.be) n 25. Fotograaf; Description: Pieters Photo Group is een internationaal opererende organisatie in de fotografische sector. Kids Profi-Portrait BVBA maakt hier onderdeel van uit en richt zich op kinderportretfotografie van kinderen tot en met 6 jaar. Wij fotograferen op locatie met behulp van mobiele fotostudio's. De locaties zijn veelal supermarkten, winkelcentra e.d. Van de digitaal gemaakte opnamen produceren wij foto's welke ook op de locatie verkocht worden. Alle bijkomende werkzaamheden voeren wij volledig in eigen huis uit. Hierbij kunt u denken aan fotografie tot afgewerkt product en van drukwerk tot distributie. Contact: Giustizieri Naika (Adres: KIDS PROFI-PORTRAIT BVBA, Schansdijkstraat 40, 3665 AS, BELGIE, Email: naika.giustizieri@kidsprofi.com) n 26. Heftruckchauffeur; Description: Afhankelijk van op welke afdeling je terecht komt, ziet jouw functie er anders uit. Op het leeggoed is het voornamelijk laden en lossen, aan- en afrijden van de lijn, stapelen en verplaatsen van paletten. Dit is voornamelijk buitenwerk. Er wordt just in time gewerkt. Dit wil zeggen dat het een hoog tempo is en dat nauwkeurigheid in het uitvoeren van je taken vereist is. Contact: Chloë & Cindy (Adres: ASAP.BE, Jules Moretuslei 199, 2610 WILRIJK, BELGIE, Telefoon: 0473/52.67.33, Fax: 03 542 65 44, Email: antwerpenxl@asap.be) n 27. Aandachtige chauffeur C / CE voor dagritten ADR; Description: Je wordt tewerkgesteld als chauffeur CE. Je vervoert basen, zuren & solventen. Hiervoor heb je ervaring of ben je in het bezit van een ADR-attest. Je rijdt steeds dagritten. Telephone Employer Contact: Jelle Deketele (Adres: 8790 WAREGEM, BELGIE, Telefoon: 56 629191, Fax: 56 629192, Email: waregem@vindeenjob.be) n 28. Lijnverantwoordelijke; Description: Voor onze klant te Tienen zijn wiij op zoek naar een lijnverantwoordelijke met ervaring: U bent verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het totale productieproces door constant te overleggen met je collega's in de keuken en aan de inpak. U staat in voor het afstellen van de productielijnen volgens welbepaalde werkinstructies, maar ook voor het oordelen van welke bijstellingen er moeten gebeuren. U staat ook in voor de volgende taken: Het uitvoeren van kleine onderhoudswerken aan de lijnen. Het omschakelen van de lijnen naar een ander product. Het consulteren van de productieplanning en het ondernemen van de nodige acties. Het uitvoeren van depannages bij foutmeldingen. Het registreren van pannes. Contact: Kathleen Vanhees (Adres: RUNTIME (VG.479/BUOS), Leuvensesteenweg 114, 3200 AARSCHOT, BELGIE, Email: aarschot@runtime.be)

n 29. Monteur dagwerk; Description: Je staat in voor het monteren en assembleren van verschillende stukken tot een eindproduct. Je werkt elke dag van 7.30 uur tot en met 16.00uur en op vrijdag tot 15.00 uur. Telephone Employer. Contact: Jelle Deketele (Adres: 8790 WAREGEM, BELGIE, Telefoon: 56 629191, Fax: 56 629192, Email: waregem@vindeenjob.be) n 30. Productieleider; Description: Als productieleider bent u chef van het atelier. U zal planlezen en productiedossiers evalueren qua omvang en soort. U zal productiedossiers uitsplitsen en de continuiteit in de productielijnen waarborgen. U staat in voor de planning van de afdeling en de ploegen cfr de prioriteiten. U zal lastechnieken opzetten en controleren. U bent verantwoordelijk voor de instellingen en onderhoud van de machines, hef-en hijstoestellen. U geeft de opleiding aan de arbeiders over de werking van de machines en toestellen. U zal instaan voor het evalueren van het productie-personeel. U zal productieprocessen in kaart brengen, in vraag stellen en optimaliseren na overleg. U zal projectmatig lasprogramma's opstellen. U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse logistiek m.b.t.transport van de geproduceerde goederen naar de behandelingsbedrijven of werven. Telephone Employer Contact: Kathleen Vanhees (Adres: RUNTIME (VG.479/BUOS), Leuvensesteenweg 114, 3200 AARSCHOT, BELGIE, Telefoon: 016 57 35 84, Email: aarschot@runtime.be) n 31. Ervaren mecanicien Sulzer dagwerk; Description: Je wordt tewerkgesteld als mecanicien voor op de Sulzer getouwen. Je kan deze getouwen volledig demonteren & monteren. Telephone Employer Contact: Jelle Deketele (Adres: 8790 WAREGEM, BELGIE, Telefoon: 56 629191, Fax: 56 629192, Email: waregem@vindeenjob.be) n 32. Handige mecanicien 2 ploegen; Description: Je wordt tewerkgesteld als meewerkende mecanicien op de eeste lijn. Je kan defecten opsporen/beoordelen. Je kan kleine defecten oplossen. Je kan bij grotere problemen de juiste technicus aanspreken. Telephone Employer Contact: Wendey Glorieux (Adres: 8790 WAREGEM, BELGIE, Telefoon: 56 629191, Fax: 56 629192, Email: waregem@vindeenjob.be) n 33. Operator verpakking 2 ploegen voor toffe firma met familaal karakter; Description: Je bent verantwoordelijk voor een hele productielijn: je stelt de machines in, start ze op en bedient ze. Tijdens de productie bewaak je de werking van de verpakkingslijn en indien dit nodig is, stuur je bij. Tevens ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit; je voert hiervoor ook de nodige controles uit (verpakkingen goed dichtgemaakt? Etiket op juiste plaats? Juiste tekst op etiket?). Telephone Employer; Contact: Jelle Deketele (Adres: 8790 WAREGEM, BELGIE, Telefoon: 56 629191, Fax: 56 629192, Email: waregem@vindeenjob.be) n 34. Mozaieklegger; Description: Je zal instaan voor het bekleden van straten door het leggen van dalen en stenen. Ook het aanleggen van trottoirs en asfalt behoort tot je takenpakket. Je graaft sleuven om kabels in te leggen. We vertrekken steeds van op het bedrijf zelf. We werken voornamelijk in de regio Oost- en West-Vlaanderen en Brussel. Letter + CV to Employer; Contact: Köylü Belma (Adres: TASOZ, Racingstraat 16, 9160 LOKEREN, BELGIE, Email: info@tasoz.be) n 35. Medewerker Groendienst; Description: Je staat in voor het aanleggen en onderhoud van groenzones in ruilverkavelingen, bos- en natuurgebieden, bufferzones, enz. Je helpt mee bij de aanleg en het onderhoud van fiets- en wandelroutes, toeristische groenzones, het onderhoud van sport- en recreatiezones en woonwijken en geintegreerde onkruidbestrijding. Tenslotte doe je ook herstellingswerken aan voetpaden, fietspaden, bewegwijzering, verlichting, enz. Je maakt deel uit van een team en wordt opgeleid en begeleid door de instructeur van het project. Om bovenstaande werken te kunnen uitvoeren, leer je onder meer werken met de motorzeis, de bosmaaier, kettingzaag, beplanten, bestraten, enz. De tewerkstelling is te HAMME. Indien interesse dien je eerst telefonisch contact op te nemen met mevr Rosanne Ost op het nummer 052 / 25 91 20.

n 36. Pientere elektromechanieker 2 ploegen; Description: Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en het preventief onderhoud van het machinepark. Je werkt samen met technische mensen. Je beheert de PLC sturingen. Telephone Employer Contact: Jelle Deketele (Adres: 8790 WAREGEM, BELGIE, Telefoon: 56 629191, Fax: 56 629192, Email: waregem@vindeenjob.be) n 37. Schoonmaakster; Description: Je staat in voor het onderhoud en de schoonmaak van diverse kantoorruimtes, lokalen, burelen, trappenhallen, praktijken, apotheken, enz. Wij zoeken iemand in de regio Tongeren en Sint-Truiden. Mogelijk poets je op een aantal verschillende locaties per dag. Telephone Employer Contact: Josiane Vandebroeck (Adres: WIMPY's, Gauwerstraat 128, 3721 VLIERMAALROOT, BELGIE, Telefoon: 0477 60 30 37, Email: schoonmaakbedrijf.wimpys@skynet.be) n 38. TECHNIEKER HVAC; Description: Voor één van onze klanten zijn wij op zoek naar een TECHNIEKER HVAC om te werken in Zaventem. Als onderhoudstechnicus HVAC ben je verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud, de technische interventies en herstellingen aan diverse HVAC installaties op de luchthaven van Zaventem. Occasioneel ben je ook verantwoordelijk voor plaatsing van HVAC installaties. Je staat zelf onder de rechtstreekse leiding van de ploegoverste. Je hebt een open en positieve geest ten aanzien van de taken en bedrijf. Wij zorgen voor een goede ondersteuning en opleiding, zodat u kan slagen in deze nieuwe uitdaging. Contact: Brucargo - VG 277/BU tav recruitment Impact NV (Adres: IMPACT, Building 706, 3e verdieping 7335 bus 84, 1931 BRUCARGO, BELGIE, Email: zaventem@impact.be) n 39. Professioneel Tattooeur; Description: Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een gedreven tattooeur. Uw specialiteit wordt detailwerk: realistische portretten in black/ grey. Geinteresseerden nemen eerst contact op met Rafaël Degraeve (VDAB Oostende) op het nummer 059 55 65 49. Mailen is ook mogelijk (rafael.degraeve@vdab.be). Solliciteren is mogelijk tot en met 16 mei 2013. n 40. Patissier; Description: Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een gedreven kracht. Het betreft voornamelijk Tunesische patisserie. U werkt ook tijdens het weekend (minstens 2 maal per maand). Werkuren: 8 tot 16u. Telephone EMPLOYER Contact: Youssef Abdelkader (Adres: SUNSET, Albert I-Promenade 46, 8400 OOSTENDE, BELGIE, Telefoon: 0483 67 23 63) n 41. Operator (m/v); Description: Jouw taak als operator bestaat erin de geautomatiseerde afvulmachines af te stellen en te bedienen, het goede verloop van het productieproces te bewaken en op regelmatige tijdstippen kwaliteitscontroles uit te voeren. Het resultaat van die controles houd je bij op de daartoe voorziene productiedocumenten. Je zorgt ervoor dat de voorgeschreven normen inzake kwaliteit, rendement, veiligheid en hygiëne nageleefd worden. Contact: Etape Interim (Adres: Hendrik Consciencestraat 9 , 8500 KORTRIJK, BELGIE, Email: kortrijk@etape.be) n 42. Installatietechnicus HVAC regio Vlaanderen; Description: U staat in voor het vervangen en installeren van de HVAC installaties (elektriciteit, koeling, verwarming, ...); U spoort defecten aan verwarmingsen koelinstallaties, luchtbehandelingsinstallaties, split units, ventilatoren, klimatisatie op en lost ze op; U voert ook werken uit op sanitaire installaties U ondersteunt ook de exploitatie met onderhoud U werkt zowel in team als zelfstandig. Contact: tav recruitment Impact Brucargo - VG 277/BU (Adres: IMPACT, Building 706, 3e verdieping 7335 bus 84, 1931 BRUCARGO, BELGIE, Email: zaventem@impact.be) n 43. Installatietechnicus Koeling regio Vlaanderen; Description: U staat in voor het vervangen en installeren van de koelinstallaties in de regie; U spoort defecten aan koelinstallaties, luchtbehandelingsinstallaties, split units, ventilatoren op en lost ze op; U geeft ook ondersteuning aan de exploitatie voor onderhoud van koelinstallaties U werkt zowel in team als zelfstandig. Contact: Brucargo - VG 277/BU tav recruitment Impact (Adres: IMPACT, Building 706, 3e verdieping 7335 bus 84, 1931 BRUCARGO, BELGIE, Email: zaventem@impact-interim.be) n 44. Installatietechnicus Electriciteit regio Vlaanderen; Description: U staat in voor het vervangen en installeren van de elektrische systemen met betrekking tot koeling, verwarming, luchtbehandeling, ...; U spoort elektrische defecten aan de installaties op, en lost ze op en vervangt ze daar waar nodig; U werkt zowel in team als zelfstandig. Contact: Brucargo - VG 277/BU tav recruitment IMPACT (Adres: IMPACT, Building 706, 3e verdieping 7335 bus 84, 1931 BRUCARGO, BELGIE, Email: zaventem@impact.be)


pagina 8 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri AUTO. n VOPSITOR SERVICE AUTO ANGAJEAZA PREGATITOR VOPSITOR AUTO CU EXPERIENTA, DOMIST.GRUP@YAHOO.COM TEL: 0721325304

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Castig intre 6.00010.000E/luna. Cerem si oferim s erioz itate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0 7 6 7 6 0 9 7 8 2 , 0049078124540

n Italia contracte: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0769424035, 0268470183, 0747661527, 0769875604, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0729772702, 0368461642

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane@ karavan.eu, Tel: 0722155565

serioasã, cu n Bonã experienþã, doresc îngrijire copil, peste 1 an. Domiciliez n Germania. Familie cu doi 13 Septembrie, Tel: copii cauta o ingrijitoare 0720486395 pentru baby de 2 luni. Suntem in sudul Germaniei, Bonã, 33 ani, doresc sã am platim cazare, mancare plus grijã de un copil. Atentã ºi 300€ pe luna, 300 EUR/luna, afectuoasã cu copii. Zona rcs@rcs-systeme.de, Tel: Militari, la domiciliul meu, Tel: 004978163919862 0721433993 Germania. You are between 18-28 years old? Do you want to earn at least 3 times as much as in Romania? Then come to us! We have a serious private apartment for erotica.Free live in separate apartment. For more information contactable us! BIP, SMS, E-Mail. Eºti între 18-28 de ani? Vrei sã câºtigi cel puþin 3 ori la fel de mult ca în România? Atunci vino la noi! Avem un apartament privat serios pentru erotica. Gratuit direct în apartment separat. Mai multi informacti la Tele, SMS, e-Mail, BIP, elaelse@yahoo .de, Tel: 00491788185920

22 Mai 2013

n Doresc colaborare cu designer croitorie, efectuez orice cu croserta, andrele, am idei, goblenuri, Tel: 0740679180 n Inginer, tanar serios 24 ani, absolvent al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, specializare Cai Ferate Drumuri si Poduri. serios, dornic de a ma evidentia, dispus la depasari, cunostiinte in constructii civile, AutoChad, WinDev, Doclib, Lusas Modeller, Office. programe de calcul rezistenta structurilor, rezistent la stres, experienta 1 an, permis categoria B. caut loc de munca. rog si ofer seriozitate, 2.000 RON/luna, bogdan.ciobotaru@ymail.com, Tel: 0720092663

Berceni, Obregia, fosta Calabria, vand teren 160mp, s patiu c omerc ial toate utilitatile, dis c utabil, 65.000 EUR, Tel: 0761379944

n AUTOSTRADA A1 VAND TEREN 12000 MP LA KM 36 PE AUTOSTRADA BUCURESTI-PITESTI, SITUAT INTRE ARGES SI PADURE, 5 EUR/MP, DORUBELDIE@YAHOO.COM, é Bragadiru, Cartierul TEL: 0722321421 Independentei, particular, vand 1000 mp intravilan cu utilitati, gaz, curent, apa, deschidere 25m, 30 euro/mp negociabil, Baloteºti 500mp, la 50m de urgernt, acte la zi, 30.000 €, Tel: utilitati, toate ac tele, aseb5002@yahoo.com, 3.100 EUR, Tel: 0729003532 0764485784 n Brancoveanu, metrou, n Bãneasa, Garlei, casa 250mp, casa demolabila, demolabila, toate utilitatile, 2 cadastru, intabulare, deschideri, 187.000 EUR, 109.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 0733683447

é Berceni Comuna, loturi suprafete de 320 mp, cadastru, intabulare, utilitati, drum asfaltat si pietruit. Pret: 3.900 Euro/ Lot, 3.900 EUR, teren_berceni@yahoo.com, Tel: 0743666395, 0762917562

C E R N I C A , BALACEANCA, VAND TEREN 2000 MP (20*100), PARCELABIL, 3KM DE SOS DE C E N T U R A . U T I L I TATI ELECTRICITATE, APA, GAZ, CANAL LA APROX 20M, 20 EUR/MP, DORUBELDIE@YAHOO .COM, TEL: 0722321421


22 Mai 2013 Chiajna - Acvilei, proprietar, vand teren intravilan 400mp, gaze, luminã, asfalt, negociabil, 30.000 EUR, Tel: 0733015060 n Constanþa, Costineºti, teren 400mp, pret negociabil; 23August-Constanta teren 1000mp pret negociabil, Tel: 0734826994, 0765157516

n Dâmboviþa, Crevedia-Samurcasi, Proprietar vand loturi teren de 250 mp sau 500 mp, zona rezidentiala, apropiere lac, deschidere 17m, strada asfaltata, utilitati. zona linistita, 25 minute de centrul Bucurestiului, 5 minute de Buftea /Mogosoaia. Pret de la 7, 500 eur-250 mp, 15, 000 eur- 500 mp. Negociabil. La cerere putem realiza planul de arhitectura si constructia casei dvs, adrian@mats.ro, Tel: 0722713640 n Dorobanþilor, autorizatie de construire, suprafata 170mp, deschidere pe colt, 205.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Eminescu, 260mp, deschidere 18m, POT 60%, CUT max 6, P+9, toate utilitatile, 220.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Giurgiu, Bolintin Deal, casã cu teren, ST=1000 mp ºi teren separat de 1000 mp, Tel: 0722176540 n Giurgiu, Crevedia Mare, vand teren 1000mp din care 170mp casa prin executor judecatoresc Violeta Parvan, 26.250 EUR, Tel: 0213208089 n Giurgiu, Mihãileºti, particular, vand loc de casã 526mp, deschidere 14.5m, intravilan, 4.500 EUR, Tel: 0723547475

n Mãgurele proprietar, 2.500mp, d-12.3m padure; 1.500mp, d-38m Florilor; 1.500mp, d-14, 3m Raului, pret 15-25E, Tel: 0722610889, 0760912575

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9 Mãgurele, vand urgent 4500mp (sau parcelat), toate utilitatile, persoana fizica, Tel: 0721332133

é Berceni Comuna, vila P+M, la sosea, 250mp construiti, teren 350mp, la cheie pe exterior, 59.000 EUR, n Otopeni vand teren 552mp, adycrystrans@yahoo.com, Tel: deschidere 31m, zona 0721609050 constructii, intravilan, construibil, gaze, curent, 70 EUR/mp, Tel: 0723911004 n Cãlãraºi, Fundulea, casa de vacanta, living si 3 dormitoare, mansarda open space, piscina, n Popeºti-Leordeni particular, teren de tenis, etc, Intrarea Bateriei, intre case, 110.000 EUR, 350-1050mp, utilitati in zona, matei@apulum94.ro, Tel: 125 EUR/mp, Tel: 0767417517 0726882482 Prahov a, Breaz a, n Calarasilor vand casa curte 5camere 3bai P+1 termopane ultracentral, teren 1700 mp, + gresie + faianta aer 40 EUR/mp, Tel: conditionat 2centrale termice 0721478654, 0727663448 cadastru + intabulare ST-516mp, 200.000 EUR, Tel: n Prelungirea Ghencea teren 0720630504 11000 mp, parcelat, toate facilitatile, 420.000 EUR, Tel: n Chitila-Ilfov, str. Constantin si Elena nr. 52, vand casa 0722366064 caramida, suprafata 250mp, d 10m, pret negociabil, 80.000 EUR, Tel: 0744981648 n Sector 5 la Limita, urgent, n Ciolpani vila parter+ etaj+ cel mai nou cartier, proiect pod, 300mp, teren 4.100mp, derulare, lot 300mp, livada 70 pomi fructiferi, gaze, 6.000E/lot, 6.000 EUR, Tel: apa, 400.000 EUR, Tel: 0723733274 0722377377 n Colentina, casa 3 camere stil vagon, baie, buc, g, f, p, t, toate utilitatile. Amprenta 78mp T ã r t ã º e º t i , e x a c t l a total 235mp, 100.000 EUR, Tel: intrare, 1000 m p , liviosu@gmail.com, 0722426353 intravilan, utilitati, zona selecta cartier vile, urgent, 17 EUR/mp, Tel: 0766580384, 0756055534 n Dãmãroaia 320 mp, 5 camere, mansardabila, locuibila, demolabila, negociabil, 400 EUR/mp, Tel: 0766636433

n Argeº Meriºani, vand casa caramida 70mp, gresie, faianta, parchet, bucatarie vara 9mp, teren 1500mp, langa padure si izvor, negociabil, 15.000 EUR, Tel: 0764547083

n BERCENI COMUNA PARTICULAR, VAND CASE LA CHEIE, 120 - 150 MP, TEL: 0722250562, 0762689975

Dâmboviþa, langa Butimanu, casa la 25 km de Bucuresti, P+M 240 mp cu 1300 mp teren, tot comfortul. Vand sau schimb cu 3 camere in Bucuresti. Nu cer si nu ofer diferenta, hamed_anna@ hotmail.com, Tel: 0724683903, 0744791267

n Domenii casa 3 camere, teren 168 mp, amprenta 84mp, P+pod, 1940, pret 168.000 euro.Trebuie finisata interior, 168.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Domenii, Sanatescu, vila noua, 300mp, living si 4 dormitoare, teren 150mp, 298.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

é Domneºti proprietar vand locuinta 150mp, complet finisata, bransata la utilitati, cadastru, intabulare. Accept credit, 59.000Euro, Tel: 0747285818 n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Giurgiu, 22km de Buc. 3 cam baie buc. hol G+F put pomi vita-vie drum asfaltat 1000mp, 24.000 EUR, Tel: 0785366307, 0721375977 n Giurgiu, Bolintin Deal, casã cu teren, ST=1000 mp ºi teren separat de 1000 mp, Tel: 0722176540

é Giurgiu, Cãlugãreni, la 20km Buc, casa noua 3 cam, living, baie, buc, CT-lemne, 380v, curte 4000mp, pomi, gradina leg, solar 400mp, grajduri animale, locuinta anexa+ baie+ buc+ dus de vara, 3 puturi, toata curtea irigata, foisor, iaz cu pesti, piscina, poz.deosebita, toate cele necesare casei si gradinii, urgent variante, 85.000 EUR, annadia77@yahoo.com, http://www.youtube.com/watch? v=vOBNqH58S-I&feature=em-u pload_owner, Tel: 0734655990, 0767087037 n Giurgiu, Joiþa, casã la gata, construcþie 2013, 3 camere, 100 mp, 500 mp teren, utilitãþi, Tel: 0765511779

n Giurgiu, Mironeºti, vand casa cu curte in suprafata de 1600 mp, la 40 km de Bucuresti, Tel: 0730297711 n Giurgiu, Sãbãreni, 11 Km de Centura, Vila P+1, constr 2012, curte 500mp, asfalt, curent, gaze, 70.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Viilor, vand casa 4 dormitoare, bucatarie, garaj, 500mp, Tel: 0724855127, 0767369130

n 1 Mai (Mihalache) ocazie, vila 12 camere, zona Ciuperca, 1992, sc-650mp, P+2+M, curte libera 150mp, pretabil firma, policlinica, azil pt. batrani, gradinita, acces rapid metrou, 395.000 euro sau inchiriere 320E, Tel: 0737369283

é Giurgiului, Luicã, proprietar vând casã ºi teren 400mp, negociabil, 120.000 EUR, Tel: 0742048508

n Ialomiþa, Maia, 40 km de Buc, casa din caramida, incalzire centrala, 4 cam, negociabil, D-na Alina, 40.000 EUR, alinaiancu07@yahoo.com, Tel: 0766403060, 0731440025

n Militari Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 Militari zona Rosu, stradal, particular, vand vile la cheie, parter+etaj, pret de la:80000 E, 100.000 EUR, Tel: 0725360950

n Prelungire Ferentari strada Toporasi, vand casa curte 3camere 2bai bucatarie 300mp, 60.000 EUR, Tel: 0720630504 n Prelungirea Ghencea vand casa la curte, pret discutabil, Tel: 0769688778

n Prelungirea Ghencea, vând vilã P+E+M, curte, teren 300mp, sau schimb +diferenþã, Tel: 0768766909

n ªtefan Cel Mare casã 200mp, garaj dublu, teren 500mp, toate îmbunãtãþirile, proprietar, Tel: 0766461838

n Alba Iulia, în spatele pietei, particular vand garsoniera confort 2, etaj 2/10. Pret negociabil, Tel: 0764167454

n Prelungirea Ghencea direct dezvoltator, bloc nou, finalizat, 3/6, 36mp, finisata, centrala termica, toate utilitatile, mijloace de transport, 35.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Prelungirea Ghencea Bloc2013, amenajat complet, bucatarie mobilata si utlata, lift, parcare, 33.500 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 n Prelungirea Ghencea direct dezvolator, bloc 2012, 1/6, 40 mp, finisata, centrala termica, bucataria mobilata, mijloace de transport, 37.500 EUR, laura @apulum94.ro, 0733683446 n Prelungirea Ghencea, finisaje de calitate, bloc nou 2013, lift, decomandat, 33.300 EUR, matei@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Prelungirea Ghencea, Bloc 2012. Etaj 3/5. Garsoniere finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucataria mobilata, utilata, 33.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Rahova Amurgului nr. 20, bl.P2, ap. 13, cf. III, parter, particular, pret discutabil. 0767873084, 11.000 EUR, Tel: 0767145151, 0785585558


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere

n Brâncoveanu, Nitu Vasile, apartament 2 camere, etajul 1/4, confort 1, decomandat, imbunatatiri, (gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica), izolat interior exterior, contorizat, cadastru, 50mp, curat, 45.000 EUR, balescu.ionut@gmail.com, http://www.ionutbalescu.ro, Tel: n Ultracentral, foarte urgent, 0724254024, 0756295650 camera de serviciu cu dus, ideala pentru studenti B uc ur eº t ii N oi 8000Euro; vand 10000 semidecomandat, reabilitat volume (carti), Tel: termic, etaj 1/4, complet 0724702249 modernizat si mobilat, Tel: amenajari din 0744353393 n Unirii, constructie, bloc stradal, vedere spate, 67.000 EUR, n Bucureºtii Noi Parc, vand mariana@apulum94.ro, Tel: apartament 2 camere, 0733683447 suprafata 77mp construiti, etaj n Unirii, Burebista, garsoniera, 2/3, finisaje de lux, proprietar, decomandata, 40mp, vedere Tel: 0721186647, 0766485011 spate, 5/8, finisata, 55.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: Brezoianu, n Cismigiu, 0733683448 Particular, Decomandat, Etaj 7 n Unirii, garsoniera amenajata, din 8, centrala proprie, terasa, bloc1996, stradal, vedere curat, 60.000 EUR, Tel: spate, etaj 5, paza, 0766405253, 0212401134 59.500 EUR, Mangalia mariana@apulum94.ro, Tel: n Constanþa convenabil, rezonabil, 0733683447 apartament 2 camere, 5 minute de plaja, central, toate facilitatile. 0723370619, n Vitan Mall Garsoniera, 1/8, 0723858011, Tel: 0749997098, decomandat, 40mp, finisat, 0722731145 mobilat, utilat, loc parcare, liber, pret 47500 euro, 475.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 Prosper, n Sebastian, garsoniera, 5/8, decomandat, 1989, finisata, mobilata, utilata, aer conditionat, loc parcare, 45.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n 1 Mai (Mihalache) Bdul Ion Mihalache (Mega Image), garsonierã, etaj 4, confort 1, aer condiþionat, bloc izolat termic, Tel: 0721381947

n Aviaþiei str. Borsa- Nicolae Caramfil, 2 camere, confort 1, decomandat, etaj 4, balcon, aer conditionat, 74.000 EUR, Tel: 0766749845

é Constanþa municipiu, zona Tomis3-CityPark Mall, apartament 2 camere, confort 0, aparamentul este modificat din 2 camere in 3 camere, este situat la etajul 6 din 7, v ederea apartamentului este spre bulevardul Tomis si lacul Tabacariei, 58mp utili, 64mp totali, izolat interior exterior, inbunatatiri de actualitate: gresie, faianta, termopan, parchet, aer conditionat, imobilul se poate vinde si mobilat, 58.000 EUR, Tel: 0751265724

vanzare 2 n Cotroceni camere, 67mp din care 15mp terasa, etaj 1/2, complet renovat si utilat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, 75.000 EUR, dragos@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Crângaºi, Giuleºti, urgent, conf. 1, 3/4, stradã necirculatã, lângã piaþa Crîngaºi, îmbunãtãþiri, proprietar, acte la zi, negociabil, 42.999 EUR, Tel: 0761609081

n Drumul Sãrii stradal, 4/4, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, bloc 1987, semimobilat, 64.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 Taberei n Drumul Decomandat, etaj 9/10, 53mp utili, complet mobilat si utilat, renovat, cadastru, intabulare, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2013, amenajat complet, centrala termica, lift, 41.400 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc2013, amenajat, centrala termica, lift, 45.200 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

22 Mai 2013 n Moºilor-adiacent, 2 camere, 2/8, decomandat, 57mp, finisat, vedere spate, 1984, pret 65.000 euro, 65.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Panduri 2 camere, 1/8, decomandat, finisat cu gresie, faianta, parchet, termopan, 55mp, 1988, cadastru, intabulare, 81.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Prelungirea Ghencea direct dezvoltator, imobil 2012, 2/2, semidecomandat, 54 mp, finisat, centrala termica, bucataia mobilata si utilata, mijloace de transport, 51.975 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Prelungirea Ghencea Bloc 2012, de 5 etaje, cu lift, stradal, vedere spate (sud-est), apartamente finisate, cu bucataria mobilata (Italia) si utilata (Wirpool), 49.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 Ghencea, n Prelungirea stradal, bloc 2013, finisaje de calitate, bucatarie mobilata si utilata lux. lift, 49.500 EUR, matei@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Sãlaj 4/4, amenajari, gresie, faianta, geamuri termopan, parchet, usa metalica, capat linie 117. Urgent, 30.000 EUR, Tel: 0723654980 n Stadionul National Naþional Arena, particular, vând apartament 2 camere, cf 1, parter, 48.000 EUR, Tel: 0765800777

n Giurgiului pod, particular, vand apartament 2 camere semidecomandat, etaj 5/10, discutabil, 34.000 EUR, Tel: n ªtefan Cel Mare, Polona Bloc 1982, reabilitat, intrare 0746265894 stradala, vedere spate, decomandat, 56mp, etaj 6, intabulat, 72.000 EUR, Tel: n Iancului apart. 2camere nicu@apulum94.ro, semidecomandat 55mp. cf. 1 0733693445 gresie+faianta+usa metalica+termopan cadastru intabulare 1minut de metrou, n Timpuri Noi 1/4, 55mp, 52.000 EUR, Tel: 0786629217 1984, dec, renovat recent, n Iancului vand apart. g+f+p+t, aer conditionat, usa 2camere imbunatatiri metalica, mobilat, balcon gresie+faianta+termopan+usa dormitor, metrou, facultati, metalica semi decomandat scoala, gradinita, Tel: cadastru+intabulare liber, 0722357170 39.000 EUR, Tel: 0720630504 TIMPURI NOI, AP 2 CAMERE, FINISAT, LA CHEIE, ET 5 + 6, EXCLUS n Lujerului, vand apartament 2 AGENÞII, SE ACCEPTÃ camere cu imbunatatiri, 6/10, PRIMA CASÃ, 32.000 EUR, 54mp, 59.000 EUR, Tel: TEL: 0724588681 0722403572

n Magheru, Rosetti, amenajat, vedere spate, bloc fara bulina, 62.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Moºilor, stradal, amenajat, modificat, vedere fata, 66.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Tineretului parter/4, decomandat, 2 balcoane cu autorizatie, renovat lux, bloc 1989, zona foarte linistita si curata, 87.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Tineretului particular, decomandat, etaj 10, superb, vedere foarte frumoasa, pret convenabil conform crizei, Tel: 0771599024, 0730875001

2 camere, n Tineretului decomandat, 1/4, 1987, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, 73.000 EUR, Tel: 0733683448 elisabeta@apulum94.ro, CALEA n TINERETULUI, VACARESTI, VAND APARTAMENT 2 CAMERE, 2 BALCOANE, AN CONSTRUCTIE 1983, NECESITA RENOVARE, 55.000 EUR, TEL: 0727501560 Grigorescu 18, n Titan inconjurat de parcuri, loc de parcare, boxa, 5/10, multiple imbunatatiri, renovat recent, mobilat, 65.000 EUR, enescu.ioana@gmail.com, Tel: 0723165445 n Titan, Bd. Th. Pallady, particular, g+f+t+um+ac, renovat, 52mp, 1974, 60.000 EUR, Tel: 0723529996 n Turda - Mihalache (1Mai) vand apartament 2 camere semidecomandat, bloc reabilitat termic, parter/P+8, supr. utila 50mp, an constr 1986, Cadastru, intabulare, certif. energetic. Alte detalii: termopane, aer conditionat, doua debarale, P+G+F (2001) pret negociabil, 73.000 EUR, buzuru2000@yahoo.com, Tel: 0733582794

n Vãcãreºti 2 camere, finisat, 10/11, semidecomandat, 58mp, bloc 1985, langa parc, pret 75.000 euro negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0733683448 elisabeta@apulum94.ro, n Vitan Real, vand apartament 2 camere confort 1, suprafata 50mp, bloc 1982, usa metalica, termopan, aer conditionat, imbunatatiri, vizavi de Real Vitan si la 10 min de Mall Vitan. Usa metalica, aer conditionat, repartitoare, apometre, balcon inchis cu termopan, izolat interior si exterior, 51.000 EUR, titanmanuel@yahoo.com, Tel: 0730061050

n 1 Mai (Mihalache) Bloc nou, demisol/3, finisat si mobilat ultra modern, decomandat, bucatarie inchisa, mobilata si utilata complet, central termica, metrou la 1 minut, 49.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n 13 Septembrie, 2 camere, stradal, vedere 13 septembrie, decomandat, 58mp, 7/8, bucatarie si balcon mare, pret 76.000 euro, Tel: 0733683448, elisabeta@apulum94.ro,

n Unirii aproape de Traian, bloc 1997, 7/8, decomandat, vedere mixta, amenajat, terasa de 8 mp si balcon, 110.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Aviaþiei vand apartament 3 camere, confort 1, p/4, toate dependintele, g+f+p+ac, bloc reabilitat decembrie 2012, negociabil, 98.000 EUR, Tel: 0722922990

é Unirii - 11 Iunie Apartament in vila, compus din 2 garsoniere (33mp fiecare) pe 2 niveluri (demisol+etaj 1), centrala, parchet, termopane, hidroizolatie, cu 4 familii in curte, intrare separata, o statie de Unirii, 67.000 EUR, lumyla@yahoo.com, Tel: 0728879677

Berceni, Margeanului, decomandat, 2 gr s, reabilitat, fara imbunatatiri, intabulat, exclus firme imobiliare, 2 lifturi, nelocuit, negociabil, 51.000 EUR, Tel: 0724594174


22 Mai 2013

vânzãri 3-4-5 camere / spaþii comerciale / cumpãrãri terenuri / 3-4 camere / pagina 11

n Chitilei Bloc nou, finisat la cheie, semidecomandat, et 1, 2 bai, centrala termica, balcon, P+3, la 2 minute de statie Ratb, 51.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Cotroceni, decomandat, P/2, 90mp utili, curte proprie 80mp é Baba Novac, Campia + spatiu depozitare, complet Libertatii, proprietar 3 cam 9/9 renovat si utilat, 135.000 EUR, renovat 2011, centrala, AC, Tel: 0749233924 apometr, G, F, P, termopan, iz ext/int. Parcare, 59.000 EUR, http://vandapartamentcampiali bertatii.blogspot.ro/, Tel: n Decebal, adiacent, bloc 1990, 3/4, decomandat, 0737097576 renovat, zona linistita, aproape de mijloacele de transport, 115.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Dristor Laborator, ap. cf. 1, dec, et. 6/8, ct+t. Negociabil, 65.000 EUR, Tel: 0761772585, 0767620366 n Dristor, in zona metrou, é BRÂNCOVEANU METROU vand apartament 3 camere 3 CAM PROPRIETAR, et7/10, Tel: 0722257742 DECOMANDAT, BLOC NOU 2013, 2 BAI MARI, SUP. TOTALA UTILA 78MP, LIVRAT LA CHEIE, AER CONDITIONAT, TOATE FINISAJELE INCLUSE: GRESIE, FAIANTA, PARCHET, T, USA METALICA, CENTRALA TERMICA, CONTORIZARE é Drumul Taberei vand ap 3 SEPARATA, SCARA camere, et 10/10, renovat, INTERIOARA, 2 NIVELE, gresie, parchet, calorifere, usa VIDEOINTERFON, PARC metalica, mobilat modern, TINERETULUI, POSIBILITATE parcare resedinta cu contract PARCARE, 94.500 EUR, adp in fata blocului, an CONTACT@APARTAMENTE- constructie 1973, 52.500 EUR, andrei_stylist@yahoo.com, Tel: VILA.RO, HTTP://WWW.APARTAMENTE 0767418067 -VILA.RO, TEL: 0730448944 n Drumul Taberei, Cetatea Histria, vanzare 3 camere, B R Â N C O V E A N U , decomandat, 65mp, etaj 4/4, LAMOTEªTI, 3 CAMERE, gresie, faianta, parchet, FINISAT, LA CHEIE, 85MP, repartitoare, aer conditionat, ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, bloc reabilitat. Zona linistita, SE CCEPTÃ PRIMA CASÃ, 57.000 EUR, Tel: 0749233924 dragos@apulum94.ro, 45.000 EUR, 0724588680

Braºov municipiu, proprietar, vand apartament 3 camere, 65mp, 55.000 EUR, Tel: 0742558466 n Cãlãraºilor 3 camere, stradal, 80mp, finisat, 3/8, vedere dubla, aproape metrou, pret 106.000 euro/ negociabil, 106.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Eroii Revoluþiei, Sura Mare, vand ap 3 cam, et 4/8, conf 1 sporit, dec, cu imbunatatiri, 78.000 EUR, puicamihaiemil@yahoo.com, Tel: 0730084275

n Giurgiului str. Vigoniei, particular, apartament 3 camere, decomandat, 1971, cf.II sporit, 55mp, g, f, t, usa metalica, usi interioare, Tel: 0786863717

Lujerului, n Macaralei, particular, semidecomandat, et. 9+tehnic, reabilitat 2012, multiple îmbunãtãþiri, vedere mixtã, parcare ADP, negociabil, 59.000 EUR, Tel: 0786737664 n Militari vand apartament 3 camere, confort 1, decomandat, etaj 4/10, suprafata 67mp, Tel: 0745998333, 0737172724

1 DECEMBRIE 1918 BD, THEODOR PALADY, METROU, LA CHEIE, 85MP, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 45.000 EUR, 0724588680 n 13 Septembrie, intre Marriott si Panduri, 3 camere, decomandat, 6/8, finisat, vedere mixta, 1994, loc parcare, 105.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Panduri Marriott, 7/9, bloc 1984, decomandat, semiamenajat, vedere mixta, zona linistita, nu este stradal, 89.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 PARCUL n PANTELIMON, FLORILOR, STR HÃÞIªULUI 78MP ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ n Aviatorilor, Aleea Modrogan, PRIMA CASÃ, 42.500 EUR, parter, 130mp utili, curte, zona deosebita, 225.000 EUR, TEL: 0724588681 matei@apulum94.ro, Tel: Pantelimon, Aleea Vergului, 0726882482 sector 2, vand apartament 3 camere, semidecomandat, etaj 3/10, Tel: 0740120107 n Baba Novac particular, vand ap 4 camere, parter, 2 bai, gresie, faianta, termopan, usa metalica, parchet, 82 mp, an n Regie 110mp, et. 1/2 (vilã), constr 1986, 100.000 EUR, 2007, toate îmbunãtãþirile, Tel: 0740316839 proprietar, Tel: 0766461838

n TIMPURI NOI, AP 3 CAMERE FINISAT 72MP LA CHEIE, ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.000 EUR, TEL: 0724588681

Vitan, Real, vand apartament 3 camere parter/4, gresie, faianta, termopane, usa metalica, 41.900 EUR, Tel: 0723153106 n Vitan Mall, decomandat, amenajat, 80mp, etaj7/8, vedere dubla, hol in H, 2 grupuri sanitare, 91.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

Parter/4, n Gorjului semidecomandat, bloc caramida, renovat, balcon, 2 bai, apropiere metrou, piata, magazine, scoala, 69.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Olteniþei -Big lux, living 50mp, modificari cu autorizatie, 100mp, 2-bai, 2-balcoane, instalatii sanitare/electrice noi, tavane luxalon, finisaje ultramoderne, 79.000 EUR, office@fullimobiliare.ro, Tel: 0722217638

n Ramnicu Valcea Etaj 5/8, bloc 1983, apartament spatios, luminos, vedere sud-vest, fara imbunatatiri, intabulat, 78.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Sãlãjan, Steriadi Apartament decomandat, etaj 1/4, renovat recent, superfinisat, centrala proprie, mobilat, utilat, intabulat, 76.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n 13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, imbunatatit, centrala proprie, n Calarasilor Stradal, etaj 5, 89.000 €, Tel: 0749233924, Agricultori-Muncii. Bloc monolit dragos@apulum94.ro, 1995, vedere spate si lateral, renovat, intabulat, 118.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Central, Matei Voievod colt cu Popa Nan, apartament la vila, 100mp, dotat, utilat, conditii pentru o familie de oameni gospodari, 85.000 EUR, Tel: 0753601534, 0216425109

n Dorobanþilor renovat complet, parchet bambus, centrala proprie, 92 mp utili, parcare, 145.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Drumul Taberei, bloc 2013, apartamentul este amenajat complet, centrala termica proprie, lift, 79.000 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447

Societate, Cumpar / Inchiriez spatiu (hala) sau Service Auto, expressautorun@ yahoo.com, Tel: 0741134983

Septembrie, Petre n 13 Ispirescu, cf. 1 1986 2balc. 2gr. sanitare liber curat reabilitat termic 2focuri cadstru, 53.000 EUR, Tel: 0721375977, 0785366307

Foiºorul de Foc, apartament fãrã amenajari, camere inalte, zona linistita de case/vile, 190.000 €, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Alexandriei teren 10000, 180mp show-room, 440mp birouri, 340mp hala, inaltime 12m, usi acces camioane, stradal, aproape de centura, persoana juridica, +tva, 2.500.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Prelungirea Ghencea, parter, 54 mp utili, stradal, pret discutabil. Direct dezvoltator, 57.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Cumpar apartament 3-4 camere Bulevardul Sincai, Tel: 0726722421, 0314085507

n Panduri, particular cumpãr 4 camere confort 1, etaj inferior. Exclus intermediari, Tel: 0724204173


pagina 12 / închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale

n Berceni inchiriez camera la curte la o fata sau un baiat, exclus familie, Tel: 0729851393, 0785314510 n Militari, Str. Dealul lui Tugulea, inchiriez o camera la bloc unui baiat curat, nefumator, mobilata, Tel: 0730510719, 0753533939 Rahov a, Margeanului c amerã în apartament decomandat de 3 camere cu 2 bai pentru o fata, 400 RON/luna, Tel: 0766364358, 0723546218

Septembrie, Posta n 13 Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 Prahova Sinaia str. Mihail Kogãliniceanu, la 3 minute de hotel Internaþional, particular, vilã 4 camere, 120 mp, complet utilat ºi mobilat, parchet, termopan, gresie, faianþã, centralã termicã, toate noi, recent renovat, curte 150 mp, vedere excepþionalã spre munte, ideal pentru locuit sau casã de vacanþã, Tel: 0733106680 n ªtefan Cel Mare metrou IGP, parter vila compus din 2 apartamente (2 camere+ dependinte), 70mp (400E) respectiv 60mp (350E), intrari separate, nemobilate, pretabil birouri, centrala, ac, proprietar, Tel: 0722286019

n Berceni, Oltenitei Particular inchiriez garsoniera, curata, mobilata, confort 1, zona linistita - in apropiere de BRD, mochetata, televizor, cablu, masina de spalat, aragaz, gresie, faianta, 180 EUR/luna, Tel: 0721260604 n Brâncoveanu garsoniera confort 1, complet mobilata modern, tot strictu necesar in bucatarie, gresie, faianta, Tel: 0726890588 n Dristor 2, metrou, 10/10, semidecomandata, 36mp, utilata, mobilata modern, gresie toata casa, f+um+ac, jacuzzi, 900 Ronx2, Tel: 0723713816, 0216442571

n Ciºmigiu, Sala Palatului, inchiriez 2 camere mobilat; exclus agentie; proprietar; pret discutabil, Tel: 0744649447 n Drumul Taberei capãt 41, confort1/decomandat, mobilat, complet, urgent, Tei particular, utilat n Lacul închiriez garsonierã, utilatã, negociabil, 250 EUR, Tel: n 13 Septembrie, Prosper 0728005657, 0745055657 mobilatã, Tel: 0722307875 Center, proprietar, ap. 3 camere decomandat, 4/8, n Lacul Tei particular închiriez Drumul Taberei, Bd renovat, langa piata, 400 garsonierã mobilatã, utilatã, Timisoara, cartier Brancusi, euro/luna, Tel: 0745016793 Tel: 0722307875 Bloc centrala proprie, stare f n Roºu Militari, garsonierã la buna, mobilat si utilat Nou n Alba Iulia Piata, Str. Voinicului, inchiriez apartament casã cu intrare separatã, compusa din dormitor, storuri ext AL, parchet, AC, 3 camere, vila curte, Tel: bucatarie, baie, hol, utilatã, usa metalica, 290 EUR, 0721138173 mobilatã, 500 lei garanþie, avocat.ciprianbarbuceanu@ n Aviatiei, zona metrou. yahoo.com, Tel: 0726810943 Inchiriez apartament 3 camere, 170 EUR, Tel: 0752261164 etaj2, 700 EUR, n Floreasca Stradal, Barbu dburlacu2002@yahoo.com, Vacarescu, Zone Arena, bloc Tel: 0723231714 reabililat, spatios, parchet, gresie, faianta, termopane, Central inchiriez apartament mobilat complet, elegant, 3 camere, vila curte, Tel: central termica, TV, renovat 0721138173 complet, ideal 1 persoana, cuplu, 380 EUR, Tel: n Eroii Revolutiei, Stoian é TITAN, 23 AUGUST 0788364188 Militaru, 10 min metrou, zona PARC, linistita cu verdeata, et. 2/4, R E P U B L I C A , n HERÃSTRÃU INCHIRIEZ 65mp, decomandat, utilat, GARSONIERA TOTAL PARTICULAR, UTILATA SI MOBILATA IN APARTAMENT 2 CAMERE+ mobilat clasic, parchet, faianta, B L O C N O U , C U R A T DEPENDINTE (BUCATARIE+ partial renovat, internet si 2 BAI+ TERASA), MULTA LINISTE LA 3 SUPRAFATA 140MP, TEL: cablu, preferabil termen lung, 1av+1g, 300 EUR/luna, Tel: S T A T I I D E A U T O B U Z 0722245241 0724415392 F A T A D E M E T R O U n Militari Iuliu Maniu, et. 4/10, 3 camere, n Ghencea REPUBLICA, GRESIE, mobilat si utilat, masina de decomandat, 4/8, g+f+t+p, aer P A R C H E T , F A I A N T A , spalat, aragaz, frigider, conditionat, renovat, mobilat si TERMOPANE, CURTE termopan, parchet, usa utilat, loc parcare ADP, 200 EUR, Tel: 330 EUR/luna, PRIVATA CU PARCARE, metalica, sorincalina@yahoo.com, Tel: SPATIU V E R D E 0720592299 P R O P R I E T A R , n Militari, Veteranilor, inchiriez 0744316892 1 6 0 E U R / L U N A , apartament 2 cam mobilat si n Socului, ofer spre inchiriere SABINTEAM@YAHOO decomandat, Tel: 0762605793, apartament 3 camere, etaj 0217723577 3\10, 250 EUR/luna, Tel: .COM, TEL: 0729008203 n Nerva Traian inchiriez 0760116166, 0722371357 n Ultracentral ofer spre apartament 2 camere in vila, Titan, 3 camere la pret de 2, inchiriere garsoniera etaj 1, complet utilat, discutabil, mobilat c las ic , utilat, 320 EUR/luna, Tel: toate utilitatile, 300 EUR/luna, termopan, gresie, faianta, 0721328944 viorelveronica@yahoo.com, n Prelungirea Ghencea 2 us a metalic a, parc het, Tel: 0722703880 camere, etaj 3/5, parter din 4 la 5 min de semidecomandat, 46mp, m e t r o u , 3 0 0 E U R/luna, nemobilat, finisat, centrala vlad_razvanus@yahoo.com, apartament, loc parcare, 230 Tel: 0723079060 euro, negociabil, 2.300 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: n Vitan Octavian Goga, 0733683448 inchiriez apartament 3 camere Bolintineanu, decomandate, et. 3, 2 gr. n Berceni sosea, stradal, n Rahova, aer conditionat, 100m metrou D. Leonida, Inchiriere ap. 2 cam et. 2/4, sanitare, utilat, renovat. nemobilat, bucaterie utilata, complet mobilat si utilat nou, mobilat, centrala, balcon si terasa, vila Particular. Contract inclus, 500 EUR/luna, noua, 280 EUR/luna, Tel: 250 EUR, Tel: 0723917869 mariazamfir@ymail.com, Tel: 0765532951 n Tei particular, decomandat, 0748122669 n Berceni, închiriez complet mobilat modern, utilat, apartament 2 camere în zona toate îmbunãtãþirile, 270 EUR, Big, Secuilor, parter, Tel: Tel: 0756068555 0762279949 Tineretului, Timpuri Noi metrou, particular, renovat, gres ie, faianta, teras a s patioas a, c entrala n Berceni -Straja, inchiriez apartament, mobilat modern, apartament 4 camere, renovat, 350 EUR, Tel: utilat complet, internet, mobilat, 0722243546 330 EUR/luna, 0748105822 é Berceni, Emil Racovita, particular, renovat complet 2013, aer conditionat in fiecare camera, centrala termica, mobilat Ikea, electrocasnice A+, bloc Reabilitat Termic si Renovat. parchet fag, gresie, faianta, granit, usi lemn cires, Curat, costuri minime de intretinere, locuri parcare, 420 EUR/luna, mladin.dan@gmail.com, http://dan-mladin.ro/casa, Tel: 0722646375, 0722270225

n Titan Liviu Rebreanu, proprietar, inchiriez apartament 2 camere, langa metrou, renovat, mobilat, utilat complet, fara comision, 340 EUR/luna, cdlupu@yahoo.com, Tel: 0744441406 n Titan langa metrou, particular inchiriez fara comision apartament 2 camere mobilat, utilat, renovat recent, urgent, negociabil, cdlupu@yahoo.com, Tel: 0744441406

1 Decembrie Bd nr. 7P, sector 3, inchiriez spatii comerciale, Tel: 0722314255

22 Mai 2013 Bragadiru Ilfov inchiriez hala 200mp. constructie noua, Tel: 0722293148

é 13 Septembrie (Marriott) spatiu comercial de inchiriat, 100 mp, vitrina de 7m, imbunatatit, 1.000 EUR/luna, crstnioan@yahoo.com, Tel: 0728045888, 0730021421 n Baba Novac parc IOR, particular, 35mp, parter de vila, vitrina 6m, langa strada 16m, toate conditiile, loc parcare; se preteaza cabinet stomatologic, medical, avocat, etc, 350 EUR/luna, Tel: 0744829712

n Giuleºti, str. Copºa Micã, 70mp utili, 50mp curte, toate utilitãþile, 2 intrãri, 400 EUR/luna, Tel: 0731156077 n GIURGIULUI, DEDEMAN, PROPRIETAR, INCHIRIEZ 5 HALE CARAMIDA, TOATE UTILITATILE, 100-200MP, ACCES TIR, BETONATA, IDEAL DEPOZIT, SERVICE AUTO, PRODUCTIE, 2-2, 5 EURO /MP, 2 EUR/MP, ANNADIA77@YAHOO.COM, TEL: 0734655990, 0767087037 Militari piaþa Gorjului spaþiu 35 mp cu utilitãþi, 1.300 EUR, Tel: 0763646000, 0768661452

é Batistei Vasile Lascar, Ultracentral, etaj 2 apartament 85mp birou 4 camere decomandat renovat mobiliat, 550 EUR, simona@dumitrache.ro, Tel: 0744686373

n Plevnei, Calea Plevnei nr. 204-206, sector 6, spatii depozitare- productie, 37 mp, 48 mp, Tel: 0744323783 n Unirii, spatiu 26mp, intrare strada, lumina, apa, aer conditionat, pentru depozit materiale, Tel: 0723487933 n Vatra Luminoasã, strada Matei Voievod, închiriez spaþiu comercial, stradal, 800 RON, Tel: 0760278311 n Vitan, stadion Olimpia, inchiriez spatiu 135mp, 5 EUR/mp, Tel: 0722398750


22 Mai 2013

auto-moto / matrimoniale femei / bãrbaþi / prietenie-mariaj / pagina 13

é Volvo V50 Service si revizii in reprezentanta Volvo, taxa mediu platita, 8.500 EUR, sorintel2001@yahoo.com, Tel: 0744492851

BMW X5 vinzare urgent, a.f. 2006, diesel, full, alb, evidenta Bucuresti, 16.500 EUR, corina.zara@mail.ru, Tel: 0037369101300

n Fiat Punto diesel 2005, aer, geamuri electrice, consum 4% motorina, inmatriculata, variante, 2.900 EUR, Tel: 0722275154, 0768295999 n Autoturisme pentru Rabla. Radiere + transport. Plata Honda Civic imediat. (Bucureºti + Ilfov), Tel: 0767903318 Executive, plafon

sticla, pedaliere sport, 2 esapament, vopsea perlata maron, scaune si oglinzi incalzite, 2010, taxa achitata, 20.000 km, primul proprietar, Tel: 0736339026

n Opel Astra 1.4, 2/3 usi, climatic, computer de bord, é Ford Transit 14+1 locuri, are taxa platita, 3.200 EUR, 2500cmc, 1998, diesel, A/C, Tel: 0766802600, 0721180948 ABS, SRS, cui remorcare, inchidere centralizata, Volkswagen Golf 4, 16 3.000 EUR, valve, 1.6, an fabricaþie 2002, morissonrockbehavior@yahoo. Tel: 0765988531 com, Tel: 0737288888

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Ciocolate Calde dorim sa te rasfatam sa te alintam cum iti doresti tu, te asteptam si te dorim langa noi, 80 RON/ora, rubin.masaj@yahoo.ro, http://www.vreaumasajerotic.ro, Tel: 0765505383

é Anal, oral, normal, sunt o fata draguta si rafinata, alaturi de care poti petrece clipe de neuitat. Cauti ceva diferit, stilata, discreta, plina de erotism, poze reale, anal, normal, oral cu finalizare, suna acum, 150 RON/ora, Tel: 0769345417

é Doar 80 Ron, Erotism, Pasiune si Soapte Fierbinti. Incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, 80 RON/ora, masaj.jovial@yahoo.ro, http://www.masajeroticsalon.ro, Tel: 0763581129

é Ciocolate Calde dorim sa te rasfatam sa te alintam cum iti doresti tu, te asteptam si te dorim langa noi, 80 RON/ora, rubin.masaj@yahoo.ro, http://www.vreaumasajerotic.ro, Tel: 0765505383

é Am 21 de ani, astept un domn dulce pentru ai oferi compania mea selecta! Pozele sunt reale! 150 RON/ora, Emma_Hot@yahoo.com, Tel: 0766594909 La tine sau la mine, daca te respecti cu adevarat, nu ezita sa cunosti o fata naturala cu forme de invidiat, pozele spun totul, discretie totala si servicii ireprosabile. Sex total, oral, normal, anal, 150 RON/ora, 0761174614

Blonda senzuala, te invit la mine pt. a petrece clipe de neuitat si pt. a-ti satisface orice fantezie pana la extaz, Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0721761499

é Tanara superba! Te astept alaturi de mine intr-o ambianta intima, alaturi de o bruneta superba. Garantez 2 finalizari explozive, 150 RON/ora, Tel: n Gratis, domn 180 78Kg 40 ofer cuni-anilingus unei d-ne 0734848355 supla peste 30 de ani din Buc. Satisfactie si seriozitate maxime. Numai sms, Tel: 0761241755

é Locuiesc singurica! Te-ai saturat de escorte grabite si fitoase, vino la mine sa petrecem o ora de sex incendiar fara a fi grabit, pupici, 150 RON/ora, Tel: 0734811449

n Domn 40/182/90 situatie stabila, prezentabil, doresc cunostinta doamna 30-40 ani, rog seriozitate, prietenie (casatorie), Tel: 0721133880 n Italian in Romania cu afaceri, doresc sa cunosc o fata pentru prietenie si ajutor reciproc, Tel: 0764478574 n Tanar 34, auto, apartment Bucuresti, doresc prietenie cu tanara sub 27ani, sufletista, f.simpla, comunicativa. SMS/Tel, Tel: 0740896907

é

é Poze realizate in seara asta Suntem - Sapte, Atentie 7 Fete Acum in acest moment si toate superbe absolut toate sapte, peste 170 cm inaltime suple sani evidenti Frumosi si Tari, Fundulet Bombat, Asa dupa cum singur poti Vedea, 150 RON/ora, Tel: 0733127275, 0744202363


pagina 14 / pierderi / citaþii-licitaþii / medicale / afaceri vânzãri-cumpãrãri / afaceri firme

n Neptun Dream SRL declara pierdut si nul certificatul constatator sediu, CUI 22213689, J40/14822/2007, str. Bd. Ion Ionescu de la Brad nr.67, sector 1. n Pierdut atestat taxi seria CPTX nr. 0006293 pe numele Apostol Alexandru. Il declar nul, n Pierdut legitimatie student pe numele Ali Hamid. O declar nula, n Pierdut certificat constatator nr. 364066 din 04.06.2010 al SC North American Global Trade. Il declar nul, n Sc Farmaplus SRL, anunþã pierderea certificatelor constatatoare, le declaram nule, Tel: 0745958018 n SC Farmaplus Srl, J40/5477/1991, CUI 413600, anunta pierderea certificatelor constatatoarelor pentru punctele de lucru din: Bucuresti, str. Rosia Montana nr. 2, bl. O1B, sector 6Drogheria Plus, Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 452-460, Complex Comercial Prosper, spatiul comercial P2, parter, sector 2 si Bucuresti, str. Margeanului nr. 26, bl. M23A, parter, sector 5. Le declar nule, n Societatea comerciala Etno Folclor Media Srl, declara ca fiind nul, certificatul fiscal pierdut cu nr. J40/4513/2002, CUI RO 14665390, n Societatea comerciala Real Top Media Tv Srl, declara ca fiind nul, certificatul fiscal pierdut cu nr. J40/9788/2003, CUI RO15601491,

22 Mai 2013

TCG C osmetic CUI 2013521, J23/2655/2006 declara nul, fiind pierdut, certificat constatator sediu str. Tibucani nr. 21, Ilfov, Voluntari,

sector 2 n Judecatoria Bucuresti, Sectia Civila, Dosar nr. 39603/300/2011, Sentinta Civila nr. 195/08.02.2013. Pentru aceste motive in numele legii hotaraste: Admite cererea de chemare in judecata privind pe reclamanta Panoiu Vasilica Laurentia cu domiciliul in sector 2 Bucuresti, bd. Lacul Tei nr. 71, bl. 18, sc.B, et. 2, ap. 53 in contradictoriu cu paratul Panoiu Adrian Octavian domiciliul in sectorul 2, Bucuresti, bd. Lacul Tei nr. 71, bl. 18, sc.B, et. 2, ap. 53, citat si prin publicitate. Constata deschisa succesiunea defunctului Panoiu Andrei cu ultimul domiciliu in Bucuresti, bd. Lacul Tei nr. 71, bl. 18, sc.B, et. 2. Constata calitatea de unic mostenitor legal a reclamantei. Constata ca masa succesorala este formata din cota de 1/2 din apartamentul situat in Bucuresti, bd. Lacul tei nr. 71, bl. 18, sc.B, et. 2, ap. 53 si dreptul de concesiune asupra locului de veci situat in Cimitirul Pantelimon-Bucuresti nr. 44. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. pronuntata in sedinta publica azi, 08.02.2013,

é Anticariat,

cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704 n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 15446/3/2013 – al Tribunalului Bucuresti – sectia a VII a civila, debitoare Sc Sudorom Instalatii Termice srl, cu sediul in strada Costache Stamate nr. 5, bl. 8 A, sc. 1, etaj 10, ap. 42, sector 4, Bucuresti, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J40/8536/2001, cod unic de inregistrare: 14225526, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC propunerea formulata, in sentinta civila din 18.04.2013, de intrare in procedura simplificata de faliment, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Sprl,

n Citatie: Numitul Jumuga Petre cu ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti, str V. Croitoru, nr. 7, bl. 4, sc. 2, ap. 94, sector 5, este chemat la Judecatoria sectorului 5, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 5, sector 4, Complet 1 minori, camera p45, Dosar nr. 31139/303/2012, in ziua de 04.06.2013, ora 12.30, in calitate de pârât, in proces de divort cu Jumuga Mimi,

é Salon Revival. De vanzare brand, concept de business & dotari ultra- moderne si complete pentru: coafor (scaune, paturi, bazine, mobiler), manichiura/ pedichiura (scaune, aparatura, mobilier), cosmetica (paturi, echipamente), intretinere corporala (LPG, Ultratone, pat masaj). Toate echipamentele sunt achizitionate de la Top Line. Pretul este negociabil. Companie cu audit financiar la zi, 35.000 EUR, stoiciumari@yahoo.com, http://www.revival.ro, Tel: 0755117721 n Vand 1-2 locuri de veci in cimitirul Caramidarii de Jos, 9.000 RON, Tel: 0729031025

n Concesionez

loc de veci la cimitirul Ghencea, pozitionat central, a.hofmann@gmx.de

é Cumpar decizii ANRP (Fondul Proprietatea), Hotarari Prefectura, Legea 290 (Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786

n Activitate generatoare de venituri sigure in parteneriat cu lider international in sanatate, nicolescu.sorin.cantemir@ n Masina de cusut Zenghe gmail.com, Tel: 0729542775 vand, Tel: 0723708205

é Preluam firme cu

datorii in conditii legale prin Registrul Comertului. Asiguram schimbarea sediului, Tel: 0756578334


22 Mai 2013

afaceri firme / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15 Alternativa la activitatea ta de acum! Daca vrei ajutor, contacteaza sistemul suport pentru afac eri! dan.money4u@yahoo.com, Tel: 0755822822

é Acasa executam

é Inchiriez bistro. Afacere la cheie. Se inchiriaza bistro in Hamburg, Germania. Restaurantul este utilat complet si functioneaza. Clienti stabili. Chiria este de 3500 euro pe luna. Se cere o garantie de 30000 euro ce va fi returnata la incheierea contractului. Contract minim un an, 3.500 EUR, claudiozicu@gmail.com, Tel: 0771921412

informaticã n Meditaþii bacalaureat, licenþe, proiecte, Tel: 0722772855

Meditaþii Limba Românã, Tel: 0720059873 n Engleza, orice varsta, nivel, dificultati comunicare / invatare, job, emigrare, teste, bac. Dubla specializare: psihopedagogie + filologie. E-mag Virtuþii, 20 Ron / ora, 0732865095

é Matematica, super eficienta, orice zona, profesor, rezultate rapide garantat, experienta, individual, eficient, deplasare la elev, convoyeur2004@ yahoo.com, Tel: 0727809907

oricand si oriunde tinichigerie si jgheaburi parazapezi de zapada, dulgherie, orice mici reparatii, sold de baze pentru protejarea scandurii, vopsitorie, acoperisuri, lucram si in provincie, specialisti tinichigii. Promotie -30%, Tel: 0724716882


22 Mai 2013 lucrari de n Executam instalatii sanitare, termice, electrice si canalizari. Reparatii de orice complexitate. Interventii rapide non-stop. Deplasare, constatare, ofertare, gratuite, Tel: 0749981165 é Acoperisuri toate tipurile, r estaurari istorice, tabla, cupru, zincata, inox, Linndab; cererea clientului, dulgherie, modificari; serioz itate, Tel: 0724939122

é Amenajari interioare. Ec hipa profes ionis ta executa zugraveli, g, f, gleturi, rigips , s ape, tencuieli, parchet etc. instalatii sanitare si electrice la cele mai inalte standarde, antialcool, curatenie, cu sau fara materiale, 1 EUR, floscarlat@yahoo.com, Tel: 0723492033, 0762975856 Amenajãri: firmã construcþii serioasã executãm case, vile, amenajãri int-ext, calitate si profesionalism. Seriozitate, Tel: 0733498673

é Gard plasa sudata plastifiata. Lugone SRL va ofera spre vanzare panouri bordurate plastifiate cu diametrul firului de 4.2mm la preturi de producator: 2.5x1.7m = 75Lei/buc (TVA inclus); 2.5x1.5m = 70Lei/buc (TVA inclus); Stalpi 40x40x1.5 mm, H 2200mm = 60Lei/buc (TVA inclus); Cleme (3 buc) prindere incluse in pret. Pentru cantitati mai mari, oferim transport gratuit in tara, 75 RON, contact@lugone.ro, http://www.lugone.ro Tel: 0730322932

Instalatori executam lucrari de instalatii termice, sanitare (montaj de baterii la lavoare, wc, cazi, cabine dus, boilere, ins tanturi, s c himbat, modificat instalatie apa c alda, r ec e, s c ur ger i coloane, centrale termice, calorifere, hidrofoare) montaj cupru, polipropilena, pex, pexal, polietilena, preturi modice, rugam seriozitate, Tel: 0721507109 n Renovam apartamente: glet, vinarom, rigips, gresie, faianta, parchet laminat, placari polistiren, tencuieli, zidarie, Tel: 0726969834 Reparatii tencuieli, tigla, tabla zincata, burlane, in rate, Tel: 0722722743

n Cabinet expert contabil autorizat CECCAR, economist absolvent ASE Finante 2001, inspector resurse umane, ofer servicii complete de contabilitate + salarizare (declaratii, semnatura bilant, revisal-itm etc), prima luna gratuit, vezi foto, 100 RON/luna, expertcont.andrei@yahoo.com, Tel: 0727742411

n Contabil expert, servicii contabile complete ºi audit, salarizare, declaraþii lunare, bilanþ, semnãturã electronicã. Prima lunã gratuit. 0720.891.226, 100 RON, Tel: 0766369750, 0214118164

n Transport marfa cu duba 3,5t,m non-stop si mutari ap. 2, 3, 4 cam. la cel mai ieftin pret: orice marfa, mobila, electronice, evacuare deseuri/ moloz la sac, bagaje diverse, textile, plante, la cerere pers. incarcare/desc., demontat / montat, 0726054641, adriansandulea@yahoo.com

n Doamnã fac masaj de relaxare, Tel: 0735670953

é Frigotehnist,

reparatii frigidere, combine, lazi, congelatoare, vitrine, dozatoare, anyshor1972@yahoo .com, 0764562524

AnuntAZ 22 mai 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement