Page 1

é Agent Vanzari Agent vanzari. Meitav Europa angajeaza agent de vanzari calificat doar in domeniul maselor plastice. Salariu 1000E plus alte facilitati, madalina@meitav.ro, Tel: 0757777746, 0757777741

é Secretara. Meitav Europa SRL angajeaza secretara cu experienta in domeniu, studii superioare, vorbitoare de limba engleza si alte limbi e u r o p e n e, madalina3011@yahoo .com, Tel: 0757777746

é Rahova, vand casa la curte 140 mp, caramida, recent renovata, 2 cam, holuri, bucatarie, debara, izolata partial, tabla, termopane, gaz, put, 50.000 EUR, madalina3011@yahoo .com, Tel: 0723919138

Vand teren intravilan, in Frumuºani (jud. Cãlãraºi) 9000 mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 €/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860

é Contabilitate completa pentru firme mici si mijlocii din Bucuresti si Ilfov, in relatii cu registrul comertului, administratii si ITM, bilanturi, declaratii salariale si fiscale, semnatura electronica, seriozitate, catalinacontabilitate @yahoo.com, Tel: 0765722250, 0754817157

Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@ yahoo.com, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243

é VITAN, CHIAR IN INCINTA GRAND RIN HOTEL, APARTAMENT NOU, 2 CAMERE, COMPLET MOBILAT LUX SI UTILAT (TOTUL ESTE NOU), WI-FI SI TV, PARCARE SUBTERANA, SALA FITNESS / FORTA, PISCINA, SPA, CINEMA, SE POATE BENEFICIA DE TOATE SERVICIILE HOTELULUI (ROOM SERVICE, CLEANING), 400 EUR/LUNA, GRECUCATALIN85 @YAHOO.COM, TEL: 0753536281 Instalator non-stop, reparaþii ºi intervenþii instalaþii sanitare în regim de urgenþã. In maxim 2 ore un instalator autorizat va ajunge la dumneavostra sa va rezolve problema. Desfundãri wc-uri scurgeri, canalizãri, remedieri, tevi sparte inlocuiri robineti apa. Seriozitate maxima, Petricã, Tel: 0720692661


pagina 2 / oferte de muncã România

10 Aprilie 2013 n Agent Pazã. Allistar Security angajeaza agenti de paza si transport valori cu certificat sau atestat profesional doar din Bucuresti, Tel: 0737544009, 0764666663

Agenti de securitate calificati, din Bucuresti, Tel: 0213152184 n Ajutor Bucãtar cu minim de experienþã în orice altã bucãtãrie, pt. restaurant japonez, Tel: 0767232094, 0722961643

Actriþã film erotic. Selectam fete talentate, frumoase si dezinvolte dornice sa lucreze in industria XXX. Remuneratie pe masura, emeraldbabes@ ymail.com, Tel: 0765464363, 0732098892 n Administrator. Familie serioasa zona rezidentiala Baneasa, angajam administrator - sofer, pentru curte si gradina, muncitor, serios, Tel: 0212300808

Agent c omerc ial c u experienta pentru magazin confectii dama-Sophy, zona Mall-Vitan, CV la sophydesign@yahoo.com, Tel: 0757030086

é Agent Vanzari. SC Mariflor Srl Cluj, Ajutor Bucãtar, producator de carne si ospatari, barmani, preparate din carne, casieri pentru angajeaza reprezentant v ânz ari z ona Buc ures ti, restaurant central, experienta minim 3 ani in Tel: 0756596635 domeniul alimentar , mariflor.sales@gmail.com, n Ajutor Cofetar ºi vânzãtoare Tel: 0729071080 angajeazã Fabrica de Prãjituri, Tel: 0735353011

As is tent Manager c u experienta, cunostinte PC si limba englez a, mariana.ciuca@malita.ro é AGENT VANZARI. HYPE ENERGY ROMANIA ANGAJEAZA AGENTI VANZARI CU EXPERIENTA, PENTRU BUCURESTI. SE OFERA SALARIU FIX BONUSURI DE PERFORMANTA, OFFICE@HYPE.COM.RO, HTTP://WWW.HYPE.COM.RO, TEL: 0215280777

é Agenþi Pazã pentru obiective în Bucuresti, sectoarele 4 si 6. Relatii: 0217454608, Tel: 0754013366, 0724778818

n Asistent Manager. Societate comerciala angajeaza asistent manager cu experienta, cunostiinte solide PC si limba engleza, mariana.ciuca@malita.ro, Tel: 0213325215 n Asistent/a medicalã cu experienþã ORL, relaþii la telefon: 0745934892

çBUCÃTAR SEF.

CERINTE: PASIONAT DE GATIT, CUNOSCATOR AL BUCATARIEI ITALIENE SI/SAU FRANTUZESTI; EXPERIENTA INTR-O UNITATE DE PRODUCTIE IN MASA ESTE IDEALA; FAMILIARIZAT CU NORMELE DE IGIENA HACCP; EXPERIENTA IN STRAINATATE ESTE UN PLUS; BINE ORGANIZAT, CU O GANDIRE STRUCTURATA; SPIRIT DE ECHIPA; CAPACITATE DE LUCRU IN CONDITII DE STRESS; VORBITOR DE LIMBA ENGLEZA LA NIVEL MEDIU/AVANSAT; CUNOSTINTE DE BAZA IN OPERAREA CALCULATORULUI. TRIMITETI CV LA EMAIL RALUCA@RAMAYANA.RO


oferte de muncã România / info / pagina 3

10 Aprilie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Solidaritatea între generaþii (10). Continuãm rãspunsul pentru doamna Emilia R., nãscutã în România, dar care s-a stabilit de peste 30 de ani în Italia, în prezent pensionarã, care ne-a rugat sã abordãm ºi teme care privesc persoanele de vârsta a treia, mai cu seamã cã anul 2012 a fost Anul european al îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii între generaþii. Astãzi despre domeniile majore în care se doreºte a se acþiona de cãtre statele Uniunii Europene, pentru implementarea programelor ºi iniþiativelor lansate cu prilejul Anului european al îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii între generaþii. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Conform definiþiei datã de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii „îmbãtrânirea activã reprezintã un proces de optimizarare a oportunitãþilor de sãnãtate, participare ºi securitate, cu scopul de a îmbunãtãþi calitatea vieþii oamenilor în vârstã”. A fi activ se referã aici la implicarea pe plan social, economic, cultural ºi spiritual a cetãþeanului, nu neapãrat la capacitatea de a fi activ fizic, de a participa la acþiuni ce necesitã forþã de muncã. În ceea ce priveºte solidaritatea între generaþii, aceasta se referã la sprijinul ºi cooperarea dintre diferitele grupe de vârstã, cu scopul de a se asigura progresul social ºi economic deopotrivã. Parcurgând documentarul Comisiei Europene, elaborat cu prilejul Anului European al Îmbãtrânirii Active ºi al Solidaritãþii între Generaþii 2012, se desprind 3 domenii majore de acþiune: 1. Participare pe piaþa muncii („economia vârstei a treia”). Odatã cu creºterea speranþei de viaþã, în Europa creºte ºi vârsta de pensionare. Prin intermediul programelor ºi iniþiativelor întreprinse, Uniunea Europeanã doreºte sã faciliteze accesul lucrãtorilor vârstnici la oportunitãþi mai bune pe piaþa muncii prin: - oferirea unor programe de învãþare pe tot parcursul vieþii ºi pentru dezvoltarea de noi competenþe; - asigurarea unor condiþii optime de muncã; - strategii de gestionare a piramidei vârstelor în cadrul întreprinderilor; - oferirea unor servicii specializate de plasare pe piaþa muncii a persoanelor vârstnice; - combaterea discriminãrii pe criterii de vârstã; - asigurarea unor sisteme de beneficii sociale ºi fiscale, care sã favorizeze ocuparea forþei de muncã; - schimbul de experienþã. 2. Rol activ în societate. Pensionarea nu trebuie sã însemne lipsã de activitate. Vârstnicii pot contribui la dezvoltarea societãþii, jucând rolul de îngrijitori pentru alte persoane – pãrinþi, soþi sau nepoþ – sau implicându-se în activitãþi de voluntariat. Unul dintre obiectivele Anului European al Îmbãtrânirii Active ºi al Solidaritãþii între Generaþii 2012 (AEÎA 2012) este acela de a evidenþia rolul însemnat pe care persoanele în vârstã îl au în societate ºi de a crea condiþii favorabile bunãstãrii acestora prin: - asigurarea securitãþii veniturilor la bãtrâneþe; - acordarea de sprijin pentru voluntariat; - oferirea de sprijin vârstnicilor care au în grijã o altã persoanã; - promovarea solidaritãþii ºi a dialogului; - depãºirea diferenþelor în ceea ce priveºte utilizarea noilor tehnologii. 3. Mod de viaþã autonom. Pe mãsurã ce înainteazã în vârstã, oamenii sunt nevoiþi sã acorde o atenþie deosebitã sãnãtãþii personale. În cadrul AEÎA 2012, se urmãreºte impulsionarea luãrii unor decizii la nivel european ºi naþional, prin care sã se asigure persoanelor vârstnice mijloacele necesare pentru a rãmâne cât mai mult timp cu putinþã stãpâni pe vieþile proprii prin: - promovarea metodelor de prevenþie, în ceea ce priveºte sãnãtatea; - asigurarea de locuinþe adaptate nevoilor vârstnicilor; - asigurarea unor mijloace de transport adaptate persoanelor în vârstã, la preþuri accesibile; - realizarea de bunuri, servicii ºi medii adaptate vârstnicilor. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Asistent/a medicala angajam, Tel: 0213235596 n Bucãtar experienþã minim 3 ani bucãtãrie internaþionalã pentru firmã evenimente, office@4gt.ro, Tel: 0762578086

é Bucãtar cu experienta si livrator scuter pentru restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153 Bucatareasa/Menajera: Pregatirea pranzului pentru 15 persoane si efectuarea curateniei (cladire birouri); Salariu motivant; Conditii de luc r u ultra moderne, cristina.stanciu@gbsystem. ro, Tel: 0753333002

é Cãlcãtor. Curãþãtorie c himic ã ec ologic ã angajeazã cãlcãtorese textile ºi calandru, muncitoare nec alific ate pentru specializare cãlcãtorese în Bucureºti, Tel: 0755200012 angajeaza n Casier/ã Rotiseria Seven, Tel: 0754030014 n Coafezã cu experienta minim 3 ani, pentru salon situat pe Sos Fundeni, Tel: 0761672480, 0722249588

Coafezã cu experienta minim 3 ani, angajam pentru salon zona Balta Alba, Tel: 0723080800 n Coafezã si Cosmeticiana. Angajez coafeza si cosmeticiana cu experienta, gazo74@gmail.com, Tel: 0762155858 n Coafezã. Salon de infrumusetare zona Obor angajeaza coafeza cu experienta minim 2 ani, Tel: 0723347628, 0765497593


pagina 4 / oferte de muncã România

10 Aprilie 2013 Cosmeticianã, angajam pentru Japan Stone Spa, zona piata Domenii, Tel: 0212243237 é Confecþionere.

é COAFEZÃ. SECRET BEAUTY SALON, ANGAJAM COAFEZA - HAIR STYLIST, EXPERIENTA MINIM 4 ANI. EXPERIENTA IN APLICARE EXTENSII (MICRORING SI CHERATINA) CONSTITUIE UN AVANTAJ, SALON@SECRETBEAUTYSALON.RO WWW.SECRETBEAUTYSALON.RO, TEL: 0765468046, 0765242450

Atelier confectii din Sos.Metalurgiei, nr. 23, cartierul Berceni, angajeaza masiniste / confectionere textile cu experienta, Tel: 0216833000, 0723074427 Confecþionere. Atelier croitorie angajeaza croitorese, zona sos. Giurgiului, metrou statia Eroii Revolutiei. Program flexibil, conditii deosebite, 1.000 RON/luna, Tel: 0744384443

é Cosmetician.

Salon zona Drumul Taberei, angajeaza, Tel: 0734257903 n Cosmeticianã cu experienþã pt. salon zonã Alba Iulia, Tel: 0728184599

é CONFECÞIONER/A C U E X P E R I E N T A IN MASINA SIMPLA, TRIPLOC SI O M LA CALCAT. ANGAJEAZA FABRICA CONFECTII CU ACTIVITATE DE PESTE 10 ANI, SOS VIILOR NR. 56, TEL: 0724515514

é Confecþioner/a

cu experienta, angajeaza casa de moda lux, zona Floreasca, Tel: 0723174871 n Confecþioner/a. Angajãm avantajos confecþionere cu experienþã în maºinile de cusut liniare ºi douã ace. Complex Tamilia, Tramvai 41, Ghencea. 0217467723, Tel: 0214134478, 0722586983

n Croitor. Cautam urgent, atelier de creatie pe comanda cauta urgent un croitor cu experienta pentru tot procesul de creatie si un croitor executant doar pentru cusut. Atelier zona 1 mai, sect 1. Program: L-V:10:00-18:00, 2.000 RON/luna, Tel: 0730422699 n Croitor/easã cu experienta in ajustarea rochiilor de mireasa si de seara angajeaza magazinul Pronovias, salariu atractiv, Tel: 0729881429

éCroitor/easã. Angajam Croitorese cu Experienta in realizarea Rochiilor de seara (cap-coada) si modificarea lor. Oferim salariu atractiv + t ransport decontat, iuliafic@yahoo .com, Tel: 0763099909

n CROITOR/EASÃ. ATELIER CROITORIE PE COMANDA ANGAJEAZA CROITOR / CROITOREASA PENTRU BUCURESTI. DETALII LA TELEFON, TEL: 0724792900 n Curieri pedestri, vanzatori ambulanti, promoteri. Program flexibil, Tel: 0213151690 pedestri pentru n Curieri distributia de materiale publicitare in cutiile postale, numai cu experienta, postasi, curieri presa, cu contract de munca si salariu motivant in Bucuresti, Tel: 0212070076 n Curieri pedestri, angajeaza Total Post Mail Services pentru Bucuresti si Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672

Dansatoare si animatoare, cu sau fara experienta, pt. Night Club. Oferim salariu +comision, Tel: 0763301380, 0721117033

é Electrician, tinichigiu, vopsitor angajam pentru service auto, Tel: 0744799030 n Familie serioasa, zona rezidentiala Baneasa, angajam doamna pentru menaj, nefumatoare, ingrijita, Tel: 0212300808 n Femeie de Serviciu pentru Bar, numai din zona Dristor, Tel: 0722721416, 0730198405


10 Aprilie 2013

oferte de muncã România / pagina 5

é Fotomodel. Esti draguta si ai corp frumos? Nu ezita! Fotograf caut Model Feminin pentru fotografie NUD. Ofer 200Ron/sedinta (3h). Confidentialitate! Trimite e-mail cu poze relevante si contact - r aspuns garantat! 200 RON, fotoartmania@gmail.com

é Frizeri cu experienþã, Tel: 0723977137 S.C. n Gipscartonisti Rom-Gheves S.R.L. angajeaza montatori gips carton cu experienta, Tel: 0733931974 n Grataragiu. Ajutor bucatar. Terasa, zona Arena Nationala, amplasata pe Bulevardul Basarabia, angajeaza grataragiu cu experienta si ajutor bucatar, Tel: 0723639893 n Infirmier/ã. Camin de batrani privat, situat in com. Branesti, jud. Ilfov, angajeaza in conditiile legii infirmiera cu experienta. Simtul responsabilitatii, profesionalismul, rabdarea si tactul sunt conditii de baza. Oferim conditii deosebite de munca si salariu avantajos, Tel: 0728354910

é Inginer legumicultor. Societate Comerciala cauta inginer in legumicultura cu experienta, sau tehnician cu experienta in legumicultura, sau cunoscator cu experienta in legumicultura, oferim remuneratie pe masura, Tel: 0722520303 n Inginer constructor. Maistru. Angajam inginer constructor si maistru constructor pentru santier situat in Popesti Leordeni, jud.Ilfov, 0752841448

automatist, n Inginer angajeaza SC, Tel: 0731375874, 0723566816 calificati in n Lucrãtori masina liniara uberdek si triplock, angajeaza atelier croitorie, zona Timpuri Noi, Tel: 0784006305 n MAGAZIONER. COMPANIE ROMANEASCA ANGAJEAZA URGENT LUCRATOR MAGAZIE, SUNT NECESARE CUNOSTINTE BASIC PT PC, EXPERIENTA IN DOMENIU POATE CONSTITUI UN AVANTAJ. RELATII SI PROGRAMARI LA INTERVIU LA TELEFON: 0730713067

é Mecanic sudor utilaje. Meitav Europa angajeaza mecanic full time. Salariu atractiv, madalina3011@yahoo.com, Tel: 0757777746 n Menajerã. Angajez femeie interna in Bucuresti, fara obligatii, nefumatoare, credincioasa, iubitoare de copii si animale. Poate fi o fata de la tara. Ofer cazare, masa si salariu, cridav40@yahoo.com, Tel: 0724255934 ºi executant n Montator tâmplãrie aluminiu, cu domiciliul în Bucureºti, disponibilitate pentru delegaþii, Tel: 0213353053

é MASEUZA

EROTICA, ANGAJAM PENTRU SALON DE MASAJ EROTIC, FATA 18-20 ANI CU ASPECT FIZIC PLACUT, SOCIABILA, PREZENTABILA, DEZINVOLTA, OFERIM CAZARE GRATUITA, ZONA CALEA MOSILOR, PREFERABIL DIN PROVINCIE, CASTIG FOARTE ATRACTIV, SALONUL ESTE CONSACRAT, CLIENTI FORMATI, VECHIME 7 ANI, 3.000 EUR/LUNA, WWW.DELUXEMASSAGE.RO, TEL: 0724904498, 0765500180 n Maseuze cu sau fãrã experienþã pentru salon masaj erotic, carte de muncã, clientelã formatã, posibilitate cazare, Tel: 0763362722, 0737541724

Maºinist/ã încalþãminte sector 3, Tel: 0726206278 n MECANICI AUTO. ANGAJAM MECANICI AUTO CU EXPERIENTA, 330 EUR/LUNA, OFFICE@KAWAMOTORS.RO, WWW.KAWAMOTORS.RO, TEL: 0723583830

é Muncitoare. Spãlãtorie lenjerie angajeazã muncitoare necalificate, cãlcãtorese textile, delegate, fochiºti în Bucuresti zona Iuliu Maniu, Tel: 0755200033

Muncitori in constructii. Societate comerciala angajeaza urgent muncitori in constructii calificati si necalificati, 800 RON/luna, alyneamtu@ gmail.com, Tel: 0729277000, 0722418471 n Muncitori necalificati. SC Rom-Gheves SRL angajeaza pentru curatenie in santiere, Tel: 0733931974 n Muncitori termosistem. Firma de constructii angajeaza muncitori cu experienta in termosistem, sistemedil_construct@yahoo. com, Tel: 0730892013 n Operator calculator angajam, Tel: 0213235596 n Operator Pc si casa de marcat, angajam pentru Sc Cibicolor Imp Srl, Tel: 0725513117, 0213172785

é Operatoare salã

jocuri, zona Voluntari ºi Chitila (constituie un avantaj cele cu experienþã în barman, chelner, recepþionistã), depunere CV pe adresa de email office@royalcash.ro

é Operator Pc Societa italiana di telecomunicazioni ricerca operatori PC per la sede di Bucarest. Si richiede una buona conoscenza della lingua italiana. Inviare CV all’indirizzo e-mail i.dadalau@comdata. it, Tel: 0213160524 n Ospãtar/ita cu experienta, lb. italiana; Femeie de serviciu, varsta maxima 45ani. Angajator: Milano Caffe, bd. Dimitrie Cantemir 2, restaurant Horoscop. Sunati intre 08:00-16:00, Tel: 0213357265 n Ospãtãrita pentru cafenea zona centrala. Cautam fete cu aspect fizic plãcut, prezenta agreabila, seriozitate. Experienta: min. 6 luni, dolcebacio@globtrade.ro, Tel: 0737700076 n Ospãtãriþe. Restaurant Casa Anca - Titan, angajeaza ospatarite si fete pentru bucatarie (desert, salate), cu calificare, intre 10:00 - 18:00, Tel: 0744777499 n Patiser cu experienþã, Tel: 0788404541

é Paznic cu atestat, relaþii între orele 10-16, Tel: 0767080226 n Persoane toate varstele angajeaza Sc Gania Media, pentru reality show si reclame TV, salariu 2000Ron, Tel: 0723413288, 0769268751


Elveþia Verkehrsdienstmitarbeiter/innen 60-100%; n 1. Description: Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung Verkehrsdienstmitarbeiter/innen Voraussetzungen für diese Stelle sind: Schweizerbürgerin/Schweizerbürger oder Niederlassungsbewilligung C - Einwandfreier Leumund - Geordnete finanzielle Verhältnisse Sicheres und gepflegtes Auftreten - Gute körperliche und geistige Verfassung - Bereit uniformierten Dienst zu leisten - Deutsch in Wort und Schrift - Fahrausweis (von Vorteil) - Erfahrung im Verkehrsdienst (von Vorteil, ansonsten professionelle Einschulung mit fachausgebildetem Personal in Theorie und Praxis) Bewerbungen bitte mit Photo Wie bieten: - Zeitgemässe Entlöhnung - Flexible Arbeitszeiten - Gutes Arbeitsklima - Ausund Weiterbildungsmöglichkeit - Gesamtarbeitsvertrag (GAV); Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; bewerbung@kroo.ch n 2. BVB Sicherheitswärter 60-100%; Description: Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung BVB Sicherheitswärter/innen Voraussetzungen für diese Stelle sind: - Ausbildung zum Sicherheitswärter BVB (MUSS-Kriterium) Schweizerbürgerin/Schweizerbürger oder Niederlassungsbewilligung C - Einwandfreier Leumund Geordnete finanzielle Verhältnisse - Sicheres und gepflegtes Auftreten - Gute körperliche und geistige Verfassung - Bereit uniformierten Dienst zu leisten - Deutsch in Wort und Schrift Bitte beachten Sie: es werden nur Bewerbungen berücksichtigt mit einer gültigen Ausbildung zum Sicherheitswärter BVB Bewerbungen bitte mit Photo Wie bieten: - Zeitgemässe Entlöhnung - Flexible Arbeitszeiten - Gutes Arbeitsklima - Ausund Weiterbildungsmöglichkeit - Gesamtarbeitsvertrag (GAV); Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; bewerbung@kroo.ch n 3. Bauarbeiter B - Fassaden; Description: Anforderungen: Abgeschlossene Berufslehre als Gipser - Führerausweis Aufgaben: Ausführen von Gipserarbeiten und Fassadenisolieren; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; wohlen@adecco.ch n 4. Bauarbeiter C; Description: Anforderungen: - Erfahrung auf dem Hochbau als Bauarbeiter C, Hilfsarbeiter - Sprache Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch - zuverlässig, einsatzfreudig Aufgaben: - allgemeine Hilfsarbeit auf dem Hochbau - Umbauten, Neubauten und Renovationen; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; wohlen@adecco.ch n 5. Zimmermann / Zimmerin; Description: Anforderungen: gelernter Zimmermann; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; wohlen@adecco.ch n 6. Schreiner/in (für Messebau); Description: Anforderungen: gelernte(r) Schreiner/in - einige Jahren Erfahrung im Messebau - selbständige und exakte Arbeitsweise - Deutsch in Wort und Schrift - Mobil Aufgaben: Sie sind auf Messen tätig und stellen dort die nach kundenwunsch erbauten Messestände zusammen. Sie sind in der ganzen Schweiz tätig und unterwegs. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; wohlen@adecco.ch n 7. Metallbauschlosser/ in; Description: Anforderungen: gelernter Metallbauschlosser oder Schlosser mit Berufserfahrung - Erfahrung im Schweissen TIG & WIG (Stahl und CNS) - Flexibilität, Selbstständigkeit - Plansicher, zuverlässig, pünktlich Aufgaben: - Schlosserarbeiten, Montagearbeiten verschiedene Arbeitsvorbereitungen durchführen - Handskizzen erstellen - Projekte ausmessen schweissen für Tor und Zaumanlagen; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; wohlen@adecco.ch

n 8. Maurer Q / Schaler; Description: Anforderungen: Ausbildung zum Maurer Q - Mehrjährige Erfahrung als Maurer/in Q oder Schaler/in - Bereitschaft, verschiedene Baustellen regelmässig zu wechseln oder für längere Zeit stationiert zu sein - Verantwortungsbewusst, exakte und genaue Arbeitsweise Aufgaben: - Sie erstellen auf Baustellen im Hoch- und Tiefbau das Mauerwerk von Gebäuden aller Art wie Hochhäuser, Einfamilienhäuser, Üerbauungen sowie Tunnels, Brücken oder Kanalisationssysteme - Sie sind für die nach Plan vorgegebenen Baustruktur verantwortlich und konstruieren nach Vorschriften und Anweisungen des Baupoliers oder Bauführers - Sie verrichten Schalungen und füllen diese anschliessend mit Beton aus und verdichten ihn durch Vibrieren - Sie montieren Baugerüste, verputzen Fassaden, bauen vorgefertigte Bauteile ein und führen Erdarbeiten aus. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; wohlen@adecco.ch n 9. Logistiker EFZ; Description: Anforderungen: Abgeschlossene Berufslehre als Logistiker EFZ Hubstaplerausweis - Deutsch in Wort und Schrift, gute Kenntnisse in Französisch, (Englisch von Vorteil) - Teamfähig, effizient und pflichtbewusst Aufgaben: - Materialwirtschaft / Ersatzteillager - Wareneingangskontrollen - Entladen und Beladen von LKWs - Rüsten von Aufbau- und Produktionsaufträgen - Ersatzteilausgabe an unsere Monteure Kundenbedienung am Schalter, Schlauchservice - Ausführen von Transportaufträgen - Ausbilden und betreuen eines Logistiker-Lehrlings - Vormontagen von Baugruppen; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; wohlen@adecco.ch n 10. Landschaftsgärtner/in; Description: Anforderungen: Gelernter Landschaftsgärtner/in mit einigen Jahren Berufserfahrung - Führerausweis Kat. B - Zuverlässig, gepflegtes erscheinen - Sie haben Freude am Beruf, sind innovativ, arbeiten genau und selbständig Aufgaben: - Gartenund Grünanlagen erstellen, Bäume schneiden - Allgemeine Umgebungsarbeiten, Umbauten, Bepflanzungen; - Ambitionen zum Vorarbeiter, Unterstützung in der Weiterbildung gewährleistet; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; wohlen@adecco.ch n 11. Kranführer/in; Description: Anforderungen: Abgeschlossene Ausbildung oder langjährige Erfahrung auf dem Hochbau - Anerkannter SUVA Kranführerschein B - Gute Deutschkenntnisse - Mobil Aufgaben: - Sie steuern den Oberoder Unterdrehkran allein - Sie sprechen mit dem Baupolier oder Bauführer am Morgen den Tagesablauf ab - Vor Inbetriebnahme des Krans, bei Arbeitspausen und bei Arbeitsende überprüfen Sie den Kran und die Umgebung anhand einer Checkliste; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; wohlen@adecco.ch n 12. Gipser; Description: Anforderungen: - Gelernte Gipser mit Erfahrung im Trockenbau und Lichtbau, FassadenisolationTeilweise Nassputz - Top Charakter - Zuverlässig Aufgaben: Allg. Gipserarbeiten und Lichtbau - Fassaden-Bauisoleur Abrieb - Trockenbau; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; wohlen@adecco.ch n 13. Schreiner; Description: Gesucht werden mehrere Schreiner/innen. Aufgaben: Fensterbau Anforderungen: Ausbildung als Schreiner oder Erfahrung im Holzbau schwindelfrei - einsatzfreudig, teamfähig und zuverlässig - gute Deutschkenntnisse; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; diana.egli@swissworkag.ch n 14. Kinderbetreuerin Animation; Description: Wir sind eine Ferienanlage auf dem Hasliberg mit 60 Wohnungen und 420 Betten. Sie zeichnen sich verantwortlich, für die Betreuung der Kinder zwischen 1 und 10 Jahren. Sie werden in Altersgruppen aufgeteilt. Sie lieben das selbständige Arbeiten im Team. Bringen Erfahrung in der Kinderbetreuung (Pfadi, Blauring Spielgruppe etc. mit. Ausbildung ist aber nicht erforderlich. Spielen, Basteln und erzählen gerne Geschichten. Führen gerne Themenwochen durch. Sind aufgestellt, ideenreich, belastbar, Körperlich fit. Sind bereit, Wohnsitz am Hasliberg zu nehmen oder sind mobil um aus der nahen Umgebung den Arbeitsort zu erreichen (am Abend nicht mit den ÖV erreichbar). Die Arbeitszeiten sind zwischen Montag und Freitag unterschiedlich und richten sich nach den Saisonzeiten inkl. Abendarbeiten. Sie haben die deutsche Muttersprache und können sich wenn möglich auch in anderen Sprachen unterhalten. Die Stelle kann je nach Eignung auch ausgebaut werden. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; hasliberg@reka.ch

n 15. Gastro Allrounderin mit Kocherfahrung (Hilfsköchin); Description: Kochen Sie gerne kleine Gerichte und wissen Sie wie eine Friteuse zu bedienen? Helfen gerne am Samstagsfrühstück? Geniessen Sie auch den Gästekontakt? Arbeiten Sie gerne selbständig und effizient? Vorbereitungsarbeiten und Reinigungsarbeiten sind für Sie selbstverständlich. Gute Deutschkenntnisse eine Muss. Haben jeweils am Samstag, von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr, Dienstag von 15.00 Uhr bis 22.00 Uhr und Donnerstag von 16.30 bis ca. 20.00 Uhr Zeit und sind nicht auf den ÖV angewiesen? Arbeiten gerne im Team? Dann sind Sie die Person die wir zusätzlich in unserem Team suchen. (Achtung dies ist eine Teilzeitjahresstelle); Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; hasliberg@reka.ch n 16. Employé agricole; Description: Grande expérience avec le bétail Usage des machines Bricoles Salary: CHF 3900; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; Letter + CV to EMPLOYER; Pierre-André & Raphaël Leuba Meudon 10 2126 Les Verrieres; Phone: 032 866 14 82 n 17. Koch; Description: Chef de Partie. Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung (ohne Lehrzeit) Nur gelernter Koch. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; landgasthof.adler@gmx.ch n 18. Arbeitsvorbereiter; Description: Das Ziel der Bruag ist es, dem Kunden spezifische und flexible Lösungen mit ökologischen, vielseitigen und modernen Werkstoffen zu bieten. Im direkten Kontakt mit innovativen Architekturbüros und Handwerkern verharren wir nicht auf alten Konzepten, sondern versuchen individuelle Lösungen in unseren Tätigkeitsbereichen Fassaden, Perforationen und Akustiksystemen zu erarbeiten. Zur Verstärkung unseres Teams in Güttingen suchen wir ab Juni 2013 oder nach Vereinbarung eine/n Verantwortliche/n in der Arbeitsvorbereitung Ihre Tätigkeit: - Erstellen von CAD Zeichnungen (CADwork) - Arbeitsvorbereitung - Bereinigung der Daten - Übergabe der Daten an Laser/CNC Maschine/Bearbeitungscenter Kundenkontakt, Auftragsabklärung - Optimieren der Herstellungsprozesse Entwickeln innovativer Ideen Ihr Profil: - Berufsausbildung als Schreiner/in, Hochbauzeichner/in oder Zimmermann (vorteilhaft) - Gute EDV- und CAD-Kenntnisse (vorteilhaft CADwork) - Gute Englisch-Kenntnisse Hohes Qualitätsund Verantwortungsbewusstsein - Vielseitig, unternehmerisch denkend sowie flexibel - Teamplayer Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; markus.bruehwiler@bruag.ch n 19. Automobil-Diagnostiker BP; Description: Wir stellen uns der Zukunft! Für unsere langjährige und erfolgreiche Mandant im Grossraum Zürich suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung Sie, eine/n Automobildiagnostiker/in BP zur Festanstellung. Das Aufgabengebiet umfasst folgende Tätigkeiten: - Diagnostizieren und Beheben von Störungen und Fehlern - Bearbeiten von technischen Problemfällen Ausführen von anspruchsvollen Reparatur- und Servicearbeiten - Mithilfe bei der Ausbildung von Lernenden Sie bringen mit: Abgeschlossene Berufsausbildung als Automechaniker mit eidg. Fähigkeitsausweis - Weiterbildung zum Automobil-Diagnostiker Mindestalter 25 Jahre - Erfahrung auf den Marken Skoda und VW von Vorteil - Flair für die heutige moderne Kommunikationstechnik - Gültiger Führerausweis Kat. B - Gute Deutschkenntnisse Kontaktfreudigkeit und hohe Dienstleistungsbereitschaft - Teamfähigkeit Wir bieten: Abwechslungsreiche Tätigkeit mit grosser Eigenverantwortung Interessante Anstellungsbedingungen - Möglichkeiten zur Weiterbildung - Überdurchschnittliche Sozialleistungen Denken Sie, dass Sie die richtige Person für den Job sind? Wir finden es für Sie heraus. Einfach Ihre Unterlagen und Zeugnisse an uns senden und dann kann nichts mehr schiefgehen. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen per Post gerne bearbeitet, jedoch aus administrativen Gründen nicht retourniert werden. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; llamberti@brefis.ch n 20. Schreiner-Werkstatt; Description: Für unseren Kunden suchen wir für die Abteilung Schreinerei (Bauschreinerei / Innenausbau) per sofort oder nach Vereinbarung gelernte Schreiner! Profil - abgeschlossene Berufslehre als Schreiner Berufserfahrung, Idealalter 20 - 45 Jahre - selbständiges, zuverlässiges Arbeiten - Fleixibilität und Teamgeist Wir bieten Ihnen: - angenehmes Betriebsklima - abwechslungsreiche und interessante Arbeit - der Erfahrung und Leistung entsprechende gute Entlöhnung Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail: s.altin@ap-bau.ch Tel.: 044 556 61 60; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland


Elveþia n 21. Key Account Manager/in; Description: Zentral koordiniert, lokal verankert, regional und national vernetzt - Die Unternehmenskultur unseres Klienten lässt die Massen mitreissen. Um diesem Erfolg entsprechendes Gepräge zu geben, setzt man alle Hebel in Gang. Dafür suchen wir Sie, eine/n überlegene/n Key Account Manager/in zur Festanstellung. In diesem spannenden Tätigkeitsgebiet sind Sie für folgende Aufgaben zuständig: - Identifikation neuer Geschäfte und Kontakte im Bereich Firmenkunden Akquisition, Beratung und Optimierung hinsichtlich Mobilitätslösungen bei Firmenkunden - Erstellung und Leitung des Angebotsprozesses und Präsentation bei Kunden Führung, Koordination und Unterstützung von Kundenprojekten bei der Umsetzung - Gesamtheitliche Verantwortung, Führung und Entwicklung des eigenen Kundenportfolios - Erstellung von Analysen und Reports als Basis für neue Potentiale Unterstützung von und Teilnahme an Kunden-, Markenmeetings und -Events Für diese anspruchsvolle Funktion erwarten wir eine kaufmännische oder technische Grundausbildung, eine Weiterbildung z.B. als VerkaufsleiterIn sowie eine höhere betriebswirtschaftliche Ausbildung. Mehrjährige Berufserfahrung im Aussendienst, insbesondere in der Betreuung von Grosskunden, gute mündliche Französischund Englisch-Kenntnisse sowie ausgezeichnete Anwenderkenntnisse der MS Office-Palette runden Ihr Profil ab. Unsere Erfahrung ist Ihnen Garantie für 100%-ige Diskretion. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen per Post gerne bearbeitet, jedoch aus administrativen Gründen nicht retourniert werden. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; llamberti@brefis.ch n 22. Leiter/in Account Management; Description: Sie sind die unterstützende Kraft! Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Wir können Ihnen den passenden Arbeitsplatz anbieten. Unser Kunde im Kanton Zürich sucht ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n flexible/n Leiter/in Account Management. In dieser spannenden Kaderfunktion sind Sie für folgende Aufgaben zuständig: - Aufbau der neuen Einheit - Gesamtheitliche Verantwortung und Führung des Account Manager-Teams - Identifikation neuer Geschäfte und Kontakte im Bereich Klein- und Mittelunternehmen - Planung, Umsetzung und Verfolgung aller relevanten verkaufsunterstützenden Massnahmen zur Erreichung der Umsatz- und Absatzvorgaben - Erstellung von Analysen und Reports als Basis für neue Potentiale - Organisation und Teilnahme an Kunden-, Markenmeetings und -Events Für diese anspruchsvolle Funktion gelten folgende Anforderungskriterien: - Kaufmännische oder technische Grundausbildung mit Weiterbildung im Verkauf - Höhere betriebswirtschaftliche Ausbildung (Uni / FH oder ähnlich) - Mehrjährige Verkaufs-Erfahrung im Firmenkundengeschäft (KMUs) Führungserfahrung im Bereich Verkauf - Fundierter Umgang in Bezug auf Budget- und Personalverantwortung (nationale oder regionale Stufe) - Gute bis sehr gute Französische und Englische Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich), Italienisch von Vorteil - Ausgezeichnete Anwenderkenntnisse der MS Office-Palette Wir helfen dort, wo es am meisten benötigt wird. Wir sind die unterstützende Kraft. Nehmen Sie einfach den Kontakt mit uns auf und lassen Sie sich von uns beraten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen per Post gerne bearbeitet, jedoch aus administrativen Gründen nicht retourniert werden. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; llamberti@brefis.ch n 23. Receptionistin; Description: Für unseren Kunden in der Zentralschweiz suchen wir eine Réceptionistin (m/w) 100%. Sie verfügen über fundierte Berufsausbildung und Erfahrung an einem Hotelempfang. Sie verstehen es im Team motivierend mitzuwirken und Ihre guten Sprachkenntnisse unterstützen Sie in Ihrem täglichen Umgang mit anspruchsvollen Gästen. Sie sind eine einsatzfreudige Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen, sicherem und freundlichem Auftreten. Weiter verfügen Sie über ausgeprägte kommunikative Fähigkeit und Selbstständigkeit beim arbeiten, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; ml@persoplania.ch n 24. Elektromonteur/in; Description: Aufgaben: - Elektro Vorund Endmontage - Schaltanlagenbau - Verdrahtungsarbeiten nach Schema Anforderungen: - Ausbildung als Elektromonteur - flexibel und zuverlässig; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; diana.egli@swissworkag.ch

n 25. Koch Sushi; Description: Wir sind auf der Suche nach einem nuene Mitarbeiter, für ein neues Konzept und zur Verstärkung. Einen freundlichen, selbstständigen, hilfsbereiten, flexiblen und belastbaren Sushi-Koch, der mit der japanischer Küche vertraut ist und sie beherrscht. Eine saubere organisierte und kostenbewusste Arbeitsweise ist uns wichtig. Wir sind ein junges Team. Zu Ihren Aufgabengebiet gehört die ganze Mise en Place Erstellung, Herstellung der Sushi, Abpackung der Bestellungen, Kundenkontakt, Bestellwesen, anfallende sowie die tägliche Reinigung. Zu den Verantwortlichkeiten gehört die einwandfreie Qualität und Einhaltung der Hygienestandart. Führerschein Kat. B von Vorteil. Wir suchen engagierte und qualitätsbewusste Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns die Zukunft erfolgreich mitgestalten. Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. Bitte keine telefonische Bewerbung Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; mai@bamboo-service.ch n 26. Junior Controller (Betriebswirtschafter); Description: Wir sind für unseren Kunden auf der Suche nach einem Junior Controller. Ihre Aufgaben: Verantwortlich für das Finanzcontrolling, Erstellen von Erfolgsrechnungen, Erarbeiten von Grundlagen usw. Anforderungen: Studium Betriebswirtschaft von Vorteil, einige Jahre Erfahrung in der Buchhaltung, gute Englischkenntnisse und Kenntnisse der MS Office Palette. Ihr Alter ist zwischen 27 - 47 Jahre. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; bern@gundu.ch Betriebsmitarbeiter/in; Description: n 27. Feinkommissionierung, primärund sekundärverpacken von Lebensmitteln, Qualitätskontrolle, einhalten der Qualitäts- und Sicherheitsstandards; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; jose.fernandez@adecco.ch n 28. MPA; Description: Die BIG Fahrschule AG sucht Kursleiter für unsere Nothilfekurse. Als Kursleiter/in erteilen Sie selbständig Nothilfekurse an zukünftige Fahrschüler. Wir erwarten: - Freude am Umgang mit Jugendlichen - Mindestens das 20. Lebensjahr erreicht - gute deutsche Sprachkenntnisse - Interesse an der Notfallmedizin - medizinische Erfahrung von Vorteil nicht zwingend (Pflegefachfrau DN I, MPA, Pharma Assistetin, Ernährungsberaterin usw.) - Sie werden als Kursleiter/in extern ausgebildet Interesse? Dann bewerben Sie sich mit Foto via E-Mail. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; haki.beadini@gmail.com n 29. Tunnelfacharbeiter (Spritzbeton); Description: Für unseren Kunden sind wir auf der Suche nach mehreren Tunnelfacharbeitern für diverse Tunnelbaustellen in der GANZEN Schweiz. Tätigkeiten: -Bedienen von Spritzbüffel "Meiko" -Diverse Arbeiten im Bereich Tunnelsanierung Anforderungen: -Mehrere Jahre Erfahrung als Tunnelfacharbeiter -Auto ein MUSS -mündliche Deutschkenntnisse Bei Interesse freuen wir uns auf Ihr Bewerberdossier. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; rekrutingsg@work24.com n 30. Koch 50 - 80%; Description: Für unsere eat&bar lounge in Thun, sind wir auf der Suche nach einem Koch für unsere kleine Küche. Sie bereiten von Burger bis Entrecote im modernen Stil alles zu. Wir suchen eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit, welche gelernt ist oder über genügend Erfahrung verfügt! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@parkside-thun.ch n 31. Mediz; Description: Die BIG Fahrschule AG sucht Kursleiter für unsere Nothilfekurse. Als Kursleiter/in erteilen Sie selbständig Nothilfekurse an zukünftige Fahrschüler. Wir erwarten: - Freude am Umgang mit Jugendlichen - Mindestens das 20. Lebensjahr erreicht - gute deutsche Sprachkenntnisse Interesse an der Notfallmedizin - medizinische Erfahrung von Vorteil nicht zwingend (Pflegefachfrau DN I, MPA, Pharma Assistetin, Ernährungsberaterin usw.) - Sie werden als Kursleiter/in extern ausgebildet Interesse? Dann bewerben Sie sich mit Foto via E-Mail. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; haki.beadini@gmail.com n 32. Polymechaniker/in; Description: Anforderungen: abgeschlossene Ausbildung zum Polymechaniker (Lehrabgänger erwünscht) - Erfahrung mit CNC Fräsen einsatzfreudig, teamfähig und zuverlässig - sehr gute Deutschkenntnisse; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; diana.egli@swissworkag.ch

n 33. Eisenleger; Description: Aufgabenbereich: Sie tragen Verantwortung für das Verlegen von Bewehrung bei Decken, Bodenplatten, Wänden, Treppen oder Pfeilern. Anforderungsprofil: - Einige Jahre Berufserfahrung als Eisenleger - Körperlich und gesundheitlich fit - Selbständig, exakt und ausdauernd - Zuverlässigkeit - Portugiesisch von Vorteil; Salary: CHF 36.00 - 40.00; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@maximus-personal.ch n 34. Strassenbauer; Description: Wir suchen einen gelernten Strassenbauer. Sie verügen über einige Jahre Berufserfahrung und kennen die allgemeinen Arbeiten im Strassenbau. Es handelt sich um eine temporär Stelle mit Aussicht auf einen Festanstellung. - Plan lesen - Pflasterarbeiten - von Vorteil Kleingeräte bedienen können - Auto und Führerschein vorhanden - Alter zwischen 25-45 Jahre; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; gabor.ember@swissworkag.ch n 35. Elektromonteur; Description: Gesucht werden per sofort 2-3 Elektromonteure. Anforderungsprofil: - mit Zertifikat Deutschkenntnisse in Wort und Schrift - selbständig - diverse Baustellen; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; o.egli@assopersonal.ch n 36. Coiffeuse; Description: Anforderungen: - Gelernte Coiffeuse - Freude am Beruf mit min 1 Jahr Erfahrung pünktlich, kommunikativ Eventuell Festanstellung ab 1.9.2013; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; pdhofstetter50@sunrise.ch

n 37. Elektromonteur; Description: Anforderungsprofil: Führerschein und Auto - abgeschlossene Lehre als Elektromonteur - Deutschkenntnisse in Wort und Schrift selbständig - Arbeiten auf diversen Baustellen; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; o.egli@assopersonal.ch n 38. Handwerklich begabte Merchandiser; Description: Für allgemeine Umbauarbeiten und Layout-Umstellungen in einer Filiale einer renommierten Baumarktkette suchen wir per 1. Februar 2013 mehrere flexible und handwerklich begabte Arbeitskräfte. Wenn möglich bringen Sie Erfahrung im Laden-/ Messe Bau mit und sprechen Deutsch und Französisch. Sind Sie zudem in Biel und Umgebung wohnhaft, dann freuen wir uns auf Ihre elektronische Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; roger.gebert@combera.ch n 39. Handwerklich begabte Merchandiser; Description: Für allgemeine Umbauarbeiten und Layout-Umstellungen in einer Filiale einer renommierten Baumarktkette suchen wir per 1. Februar 2013 mehrere flexible und handwerklich begabte Arbeitskräfte. Wenn möglich bringen Sie Erfahrung im Laden-/ Messe-Bau mit und sprechen Französich und Deutsch. Sind Sie zudem in Etoy oder der näheren Umgebung wohnhaft, dann freuen wir uns auf Ihre elektronische Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; roger.gebert@combera.ch n 40. Monteur Zeltbau; Description: Als Zeltvermietungs-Unternehmen, bauen wir auf diversen Plätzen in der Schweiz unsere Zelte für Messen, Openairs, Firmenevents etc. auf und ab. Wir suchen daher Monteure welche kräftig, ausdauern, teamorientiert und mitdenkend sind. Monteure die Ihre Arbeit bei Regen, Sonnne, Schnee und Wind ausführen. Monteure die saisonbedingt auch bereit sind Überstunden zu leisten und auswärts zu übernachten. Autoprüfung ist ein muss. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@fvf-ag.ch


pagina 8 / oferte de muncã România

10 Aprilie 2013 n Persoane toate varstele pentru proiecte televizate, plata la zi foarte urgent, Tel: 0723413288, 0769268751 n Persoane toate vârstele. Public spectator, reality, figuraþie. Nu conteazã aspectul. Câºtiguri mari pânã la 500 Ron/ zi. Urgent! Tel: 0784704928, 0720608154 n Personal calificat montat feþe incaltaminte la pereche, zona Rahova, Tel: 0724526287, 0217764107 n Personal coafor, calificat, pentru salon infrumusetare, in Drumul Taberei, Tel: 0723236784

é Personal confecþii. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajam constructor tipare cunoscator Gemini si om la masa de croitbanzicar, cu experienta, salariu foarte atractiv, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514

é Personal. NISSA angajeazã pentru atelierul de creaþie constructori de tipare ºi modelieri. Se cere: cunoaºterea tehnologiei, ordinea operaþiilor, modul de lucru în care se îmbinã piesele; experienþã în realizarea produsului cap-coadã; precizie ºi rigurozitate în efectuarea operaþiilor specifice, aten þ ie ºi concentrare. Se oferã:condiþii salariale avantajoase, în funcþie de performanþe; un mediu de lucru plãcut; Zona Gara Obor. Program de lucru: 07.00-15.30. Ne puteþi contacta la nr. de telefon 0737437222 de luni pânã vineri între orele 09.00-17.30 sau la adresa de mail office@nissa.ro, http://www.nissa.ro

n Rigipsar zugrav, faianþar, avantaj calificaþi, cu domiciliu în Bucureºti, disponibilitate la deplasãri, Tel: 0213353053 n SC Casa Doina SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, Sos P.D.Kiseleff angajeaza ajutor barman-ospatar (fete) cu experienta. C.V. cu poza la adresa: restaurant@casadoina.ro n Secretarã, angajam pentru societate din Otopeni, perioada determinata de 1 an, studii medii, cunostinte MS Office, lb engleza scris, vorbit. 0213520979, Tel: 0213520978, 0724512713 italian in n Secretarã, Romania cu afaceri angajeaza tânãrã draguta part time, eventual studentã, ofer 500 euro luna, sms, Tel: 0756060185 Sec r etara. Studii superioare; Limba engleza, nivel avansat; Abilitati foarte bune de c omunic are, cristina.stanciu@gbsystem. ro, Tel: 0753333002

n Vânzãtoare angajam pentru magazin fitofarmacie, zona Banu Manta. Obligatoriu studii de specialitate (liceu agricol), cunostinte PC, experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Rugam seriozitate, mlazar71@yahoo.com, Tel: 0722301802 pentru n Vânzãtoare covrigarie-patiserie (Statia de metrou Eroilor), mariana.ciuca@malita.ro, Tel: 0785222102 Vanzatoare - Lucrator comert. Angajam vanzator pentru magazin produse traditionale mez eluri branzeturi. Experienta in domeniu constituie avantaj. Magazinul este in zona Teiul Doamnei O bor, ioanavais@yahoo.com, Tel: 0745998743 n Vânzãtoare, angajez pentru minimarket, zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 Vânzãtoare, angajez pentru minimarket, zona Gara de Nord, Tel: 0730376118

Italian in n Secretara. Romania cu afacere angajeaza fata pentru mic secretariat si n Vânzãtoare. Angajam menaj usor, Tel: 0749605804 vanzatoare din zona Crangasi pentru magazin alimentar, Tel: Sofer taxi pe Logan la AS 0721682352 24/24 plan 90ron/zi 6 zile, cu n Pizzar cu experienþã cuptor ates tat v alabil, rog n Personal curatenie birouri. cu lemne pentru pizzerie zona seriozitate, 90 RON, Tel: Salariu bun, bonuri de masa, Timpuri Noi, Tel: 0213275050 0722591833 decontare transport. Posturi fixe, carte munca, program taxi cu/fãrã Portar. As oc iatia de n ªoferi luni-vineri, Tel: 0212523180 proprietari bl. 4A, sc. 2 din Bd experienþã (facilitãm obþinerea Unirii nr. 17 angajeaza portari atestatului). Zilnic 9-17, str. pens ionari la termen, Dealul Þugulea, nr. 124 remuneratie in valoare de (Militari) 0735846662, Tel: é Videochat 19 0214309498, 0766509498 500 Ron net, program 12h, Studiouri Inovatoare n ªoferi autobetoniera, Tel: 0722588110 Buldoexcavatorist, Sef statie videochat angajeazã n Profesor limba spaniolã, betoane, Consilier juridic cu fete cu/fãrã part-time, pt. grãdiniþã experienta. Angajeaza SC é Personal fast-food. experienþã. Caºtiguri Concrete Center SA. particularã, Tel: 0723371724 Rotiseriile Dines Trimiteti CV la e-mail garantate angajeaza, personal buyconcrete@gmail.com, 2000$-5000$ lunar. fast-food, livratori pe scuter http://www.betoanepavele.ro, Oferim 600$ cu permis cat. B, soferi, Tel: 0213213840 officedines@gmail.com, bonus+500lei cadou http://www.dines.ro, Tel: la interviu, Tel: 0736627098

0768839893

n PERSONAL RESTAURANT LA BUCATARIA LIBANEZA, ZONA UNIRII - CENTRUL VECHI, TEL: 0735810766 n Personal, sef tura cu experienta in servicii de curatenie pentru magazin zona centrala Pitesti, program de lucru de 4ore/zi, salariu de 700Ron net. Detalii intre orele 9:00-16:00 de L-V, Tel: 0744777355 n Personal. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajam om la masa de croit (incadrare+ taiat) cu experienta, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514 n Personal. Locuri de munca diverse domenii in Romania si strainatate. Accesati acum noua platforma de recrutare online si inscrieti-va gratuit. Creeati un CV si aplicati la posturile disponibile in site, office@work-shop.ro, http://www.work-shop.ro

é Recepþioner

piese, inginer devize, electrician auto angajeaza service auto, office@danlucauto.ro Tel: 0311032820

é Stivuitorist. Meitav Europa angajeaz a stivuitorist cu experienta si cu permis autorizat ISCIR. Salariu atractiv, m a d a l i n a 3 0 1 1 @ y ahoo.com, Tel: 0757777746

n Reprezentant vânzãri. Esti comunicativa, ai atitudine de lider si abilitati de negociere? te asteptam alaturi de cea mai mare companie de vanzari directe, Avon. Programari interviu la telefon, http://www.avonmania.ro, Tel: 0733367210, 0755974275 n Responsabil calitate. Societate comerciala angajeaza responsabil calitate cu experinta in productia alimentara si HACCP, mariana.ciuca@malita.ro, Tel: 0213325215

n Sudor, lãcãtuº, personal izolãri locale, angajeaza companie multinationala Logstor, domeniu activitate: productie tevi preizolate, salariu motivant, Tel: 0214071035 Tinic higii c ons truc tii, dulgheri cu experienta, angajam, Tel: 0212107006, 0721378744 n Vânzãtoare cu experienta minim 3 ani pentru punct de lucru in hipermarket. Sunati intre orele 11-16 la telefon, Tel: 0212552076

é Videochat angajam fete cu/fãrã experienþã pentru VideoChat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima z i. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Mo ºilor, Romanã, Tel: 0732656366, 0763380077 n Videochat. Modele pentru sesiuni de videochat, angajeazã Glamour Ssstudio, avans, 100 USD, www.glamorouschat.com, Tel: 0761533932, 0724694232


10 Aprilie 2013

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / pagina 9

n Videochat. Firma call center, angajam cu carte de munca doamna pentru videochat, serioasa, engleza mediu, aspect placut, discreta, castig substantial, Tel: 0736169362

é Vopsitori si

pregatitori vopsitorie angajam pentru service auto zona Vitan, Tel: 0722210956

é WebMaster administrator. Societate cauta student part time in Bucuresti, cunostinte engleza avansat pentru administrare site cu platforma WordPress si OpenCart. CV la e-mail office@aquatech.ro

é GERMANIA. PENTHAUS, LUX SERIOS SI EXCLUSIV DIN DUSSELDORF (PISCINA, WIRLPOOL, JACUSSI, SAUNA, PRIVAT SI DISKRET) ANGAJEAZA IN CONDITII LEGALE FETE MANIERATE IN CONDITII LEGALE, CU ASIGURARE MEDICALA, CHIAR SI PENTRU PERIOADE SCURTE DE TIMP. CASTIGURI LUNARE PESTE 12000 EURO. OFERIM SI PRETINDEM SERIOZITATE MAXIMA. ID. MESSENGER: TRAUMOASE. DUSSELDORF, 12.000 EUR/LUNA, TRAUMOASE. DUSSELDORF@ YAHOO.DE, TEL: 004915773704009 n Italia contracte: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0769424035, 0747661527, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0729772702

n Giurgiului Piata Progresul, teren, imobil demolabil, 250mp, d 8.32m, toate utilitatile, cadastru, intabulare, Tel: 0724310673 n Giurgiului Dedeman, str. Actiunii, teren, imobil demolabil, 332mp, d 11m, utilitati la limita proprietatii, cadastru, intabulare, Tel: 0724310673

é Macau (China). Super contract pentru dansatoare cu/fara experienta. Sistem de munca avantajos, cazare asigurata, acte de munca legale. Garantam minim 4000Eur/luna. Casting zilnic la sediul agentiei Private Jobs, 4.000 €/luna, office@privatejobs.ro, www.privatejobs.ro, Tel: 0722178282, 0765438712

é Turcia, Ankara. Cabaret de lux angajeaza legal hostess, show girls, trupe de dans, animatoare! Se ofera minim 60$/z i + % consumatii, cazare gratuita la hotel, 2 mese/zi, transport gratuit. Agentia Private Jobs garanteaza contractual un minim de 3000$/luna. Casting zilnic! 3.000 EUR/luna, office@privatejobs.ro, http://www.privatejobs.ro, Tel: 0722178282, 0765438712

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, liviu.badea @karavan.eu, Tel: 0722155565

é Germania. Cas tig 3.000-8.000Euro pe luna. Cel mai elegant club de noapte din Munchen cauta dansatoare (incepatoare) aspect fizic placut varsta 18-36 ani. Se ofera cazare asigurata si acte legale. Facebook: clubredrose@yahoo.com, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

Doamna 55 de ani, serioasa, punctuala, harnica doresc sa ingrijesc batrani, menaj, case particulare, curatenie birouri, 8 ore, Bucuresti, Tel: 0730320297

n Germania. Sc Ama Modiane Srl cu sediul in Timisoara angajeaza, pentru munca in Germania, personal cu experienta in transare vita si porc, se ofera salariu motivant, Tel: 0726100715

n ªofer. Tanar 32 ani, fara cazier, permis conducere din 1999, cunostinte operare pc, engleza bine, doresc angajare, gambitrule@yahoo.com, Tel: 0722662035

str. Nicolae n Otopeni Grigorescu, loturi de teren intravilan avand PUZ (p+2+m), de 500mp cu utilitati, Tel: 0726225765

STR n BÃNEASA, STEGARULUI, INTRAVILAN, DOUA LOTURI 804MP SI 1.241MP. ASEZAT LA 300M DE COMPLEXUL FELICITY, 100M DE PADURE, 200M DE CENTURA. NEGOCIABIL, 95 EUR/MP, BUCUR_ANDREI2K@YAHOO. COM, HTTP://WWW.AZ.RO, TEL: 0766280491

é Bragadiru, Cartierul Independentei, particular, vand 1000 mp intravilan cu utilitati, gaz, curent, apa, deschidere 25m, 36 euro/mp negociabil, urgernt, acte la zi, 36.000 EUR, aseb5002@yahoo.com, Tel: 0764485784

Cãlãraºi, Frumuºani, vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 EUR/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860

n Dâmboviþa Gulia proprietar, vand teren intravilan 1600mp, cu toate utilitatile la poarta, imprejmuit, pret bun, Tel: 0722336514

Bãrbuceanu, n Dâmboviþa, Butimanu, vand teren intravilan, energie electrica, put apa propriu, deschidere 37 m, 2130 mp + casa batraneasca 2 camere, livada, beci, magazie, bucatarie de vara, aflat in mijlocul satului Barbuceanu, 15.000 EUR, vasile.petre@hotmail.com, Tel: 0732333444

é Pantelimon Oraº

(in spate Selgros), teren 500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze naturale, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017 n Pantelimon Oraº str. Rascoalei, vand teren de casa, utilitati: gaze+ curent, proprietar, negociabil, 45 EUR/mp, Tel: 0743535010

é Ghenc ea, Strada sergent major Cara Anghel nr 20, vand teren zona linistita, cadastru intabulare, pos ibilitate c ontruc tie casa/spatiu comercial de cartier, 300 EUR/mp, geo_paun@yahoo.com, Tel: 0765244698

n Periº, 3140 mp, toate utilitãþile zonei, preþ negociabil, Tel: 0765661984

n Popeºti-Leordeni particular, Intrarea Bateriei, intre case, 350-1050mp, utilitati in zona, 125 EUR/mp, Tel: 0767417517


pagina 10 / vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere

10 Aprilie 2013

n Bragadiru, sos. Alexandriei, vand vila la rosu, Tel: 0766303233

é Prahova, Trãisteni, Valea Doftanei, vand teren zona in plina dezvoltare turistica, excelent pentru casa de vacanta, priveliste absolut superba, parau pe marginea proprietatii, 10 EUR/mp, lacleaning@ymail.com, Tel: 0761641018 n Progresul Gara, Dedeman, loturi 1500mp, 4765mp, toate utilitatile, drum asfaltat, 200 EUR/mp, Tel: 0745121478, 0213358801

Cãlugãreni, n Suceava, 2700mp intravilan, langa padure cu cabana, 3 camere, bucatarie, grup sanitar, fosa, put, curent, 35.000 EUR, Tel: 0744898052

n Tãrtãºeºti, exact la intrare, 1000 mp, utilitati, zona selecta numai de vile, urgent, 18.000 € Tel: 0766580384, 0756055534 n Tãrtãºeºti, exact la intrare, 1000 mp, utilitati, zona selecta numai de vile, urgent, 18.000 EUR, Tel: 0766580384, 0756055534

n Alexandriei Cora, particular vand casa 5 camere, decomandata, baie, bucatarie, canalizare, gaze, teren 204 mp, Tel: 0767964440 n Alexandriei, vand casa curte 3 camere, gaze, canalizare in poarta, Tel: 0767960129

SPITAL é COLENTINA, FUNDENI, P+1 TOATE FACILITATILE, 30MP IN FATA CASEI, 15MP IN SPATE, 120MP TOTAL TEREN, CASA 130MP, LA 50M DE SPITAL, CAP TROLEIBUZ 66, MAS 253, 5 MIN CARREFOUR; TREBUIE ZUGRAVITA, URGENT, NEGOCIABIL, 95.000 EUR, FLORINLEPADATU54@YAHOO .COM, TEL: 0722416186

é Brancoveanu, Budimex, 4 dormitoare, living 55mp, bucatarie 45mp, 3 bai. teren360mp, constructie 170mp, P+1, an constructie 2002, canalizare, gaze, placata, 2 centrale termice, instalatie sanitara cupru, panou solar pentru apa calda, termopan, gresie, faianta, parchet, sistem supraveghere video, 4 aparate aer conditionat, mobilata. Pret negociabil. Schimb si cu apartament + diferenta. Proprietar, 122.500 EUR, alexandru.voisei@gmail.com, Comuna, str. Tel: 0762693707 é Berceni Ciulin, nr. 26D, proprietar, vila 4 camere, 140 mp, curte 250 mp, caramida Porotherm. Pret de la 41500 eur “la rosu”. Cãlãraºi, Lupºanu, casa Posibilitate finisare “la cheie”, é Domenii ap. 3 camere in 41.500 EUR, Tel: 0722100508, batraneasca 80 mp, teren casa P+1, pod mansardabil, 1100 mp, curent electric, comunaberceni@ymail.com, curte. Renovat, balcon, http://www.comunaberceni.ro, cablu tv, 100m de sos. parchet, centrala. Posibil n Berceni Comuna, str. Ciulin, Bucuresti- Calarasi, 10 km de birou. Negociabil, 135.000 € nr. 26A, proprietar, vila 4 Lehliu gara, usor negociabil, gklimowicz@hotmail.com, camere in duplex, 120 mp, 6.000 EUR, Tel: 0762603535 Tel: 0745769377 curte 200 mp, caramida Porotherm. Pret de la 39900 eur “la rosu”. posibilitate finisare “la cheie”, 39.900 €, n Giurgiului, langa Cimitirul comunaberceni@ymail.com, Progresul, vand casa noua la http://www.comunaberceni.ro, curte, toate utilitatile, Tel: Tel: 0722100508 0729345841 n Glina, proprietar casa constructie noua, toate é Ciorogârla, proprietar vand facilitatile, la cheie, accept casa P+1, 105mp. Parter: credit, ptre avantajos, Tel: living, bucaterie, wc serv. Etaj: 0722218157, 0767858871 2 dormitoare, dormitor matrimonial, dresign, baie. Garaj. Finisata interior si exterior, fara decorativa si lavabila, teren 500mp, stradal, toate utilitatile, situat in cartier nou, la 100m de padure, 60.000 EUR, Tel: 0722591833, 0723671457 n Clinceni, vand casã Parter + Etaj + Mansarda, la gri, teren 1000 mp (27x35 m) din care suprafata construita 650 mp é Pantelimon Oras, Particular (inclus garaj 77 mp); strada Vila vanzare, parter cu etaj, Izvorului/Clinceni, intrare din avand o suprafata construita Soseaua Alexandriei, 5 min. de 120 mp curte 220 mp tuate 65.000 EUR, mers pe jos, 200.000 EUR, utilitatile, Tel: http://www.immobile.ro, Tel: slly_slly@yahoo.com, 0723278213 0720070707 Clinceni, Ilfov, casa de vanzare constructie 2011 amprenta 75mp, living, baie, bucatarie, 2 dormitoare, teren 300mp. gaze, curent, apa, canalizare, termopane, lindab. interior semi finisata, exterior la rosu. acte la zi, 35.000 €, dinumarian_85 @yahoo.com, 0725112611 n Cotroceni, str. Staicovici, vând casã, 102mp, 3 camere, 1 bucãtãrie, 2 holuri, 2 bãi, curte proprietate 8mp, curte comunã, boxã 7mp, renovabilã, acte, proprietar, negociabil, 110.000 EUR, Tel: 0730367375

n Prahova,

Bãneºti, Campina, 2 case aceeasi curte, 360 mp, toate utilitatile, gaze, sobe, zona deal, nepoluata, 60.000 EUR, Tel: 0762927717 n Prahova, Poiana Campina, vila P+E+M suprafata 180mp, complet utilata si mobilata, centrala proprie, izolata la exterior, geamuri termopan, parcare 3 masini, 129.000 EUR, lacasavictoria@gmail.com, http://www.lacasavictoria.ro, Tel: 0744709125

Rahova Zona Petre Ispirescu, Casa la curte cu 4 camere, baie, bucatarie la parter; etaj neamenajat si necompartimentat, disponibil pentru a fi aranjat dupa dorinta. Suprafata totala 140mp. Construcite din caramdia cu o structura solida si rezsitenta realizata in anii 1970. Utilitati: apa, canalizare, curent trifazic 380V cu putere mare instalata. Neracordata la gaze, dar coloana de gaze este in f ata portii. Pozitionare: str. Iliada nr 1 sector 5. Zona este curata, dispune de magazine alimentare, materiale de constructii, piese auto, banci, cofetarii, centre de panificatie, spalatorii auto, biserica. Parcarea nu este o problema. Recomandam utilizarea construcitei si in scopuri comerciale ex: cabinet notarial, cabinet veterinar, cabinet stomatologic, sau pentru resedinta. N ecesita reparatii, amenajari si/sau modificari, 60.500 EUR, pronature@gmail.com, Tel: 0723543773, 0731313331

n Brancoveanu, garsoniera confort 0722687074

3,

vand Tel:

n Dobroeºti Fundeni, spre Dragonul Rosu, direct dezvoltator, 33mp utili, balcon 6mp, 32.000 EUR, Tel: 0744372439 n Drumul Taberei garsoniera confort I, etaj 10, zona linistita, balcon la strada, Tel: 0729233740

n Rahova dezvoltator vand garsoniera confort 1, parter27.000E, etaj 1- 25.000E, etaj 223.000E, mansarda 18.000E, Tel: 0760482592 n Romancierilor, vand garsoniera confort 1, parter din 4, direct de la proprietar, 33.000 EUR, Tel: 0724242428

1 Decembrie Bd, Auchan, vand garsoniera etaj 1/5, bloc reabilitat termic, toate utilitatile, 16.500 EUR, Tel: 0724039102

particular 2 é Aviaþiei, camere, 2 balcoane, renovat, bloc reabilitat termic. Fara agentii, Tel: 0722612931

n Berceni particular, urgent vand ap. 2 camere, confort 1, semidecomandat, stradal, 9/10, 48.000E, Tel: 0723295417 n Berceni complex 2012, apartamente de 2 si 3 camere, metrou IMGB, fara comision, Tel: 0744372439 Noi, Parc n Bucureºtii Bazilescu, 4/10, 50mp, balcon 8mp, semidecomandat, reabilitat, contorizat, parchet fag, discutabil, particular, 52.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571

n Cantemir, Unirii, Mega, 1978, 4/10, 50mp, balcon, decomandat, fara imbunatatiri, in curs de reabilitare, particular, discutabil, 62.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571 n Crângaºi Giuleºti, confort 1, etaj 3/4, stradã necirculatã, îmbunãtãþiri, proprietar, acte la zi, discutabil, 47.000 EUR, Tel: 0761609081

é Crangasi, Apt 2 Cam Bl 4 etaje, 1/4, Semidec, renovat complet (inst sanit si electr noi), g+f+p, termopan, AC, usi int, usa metalica noi. 2 debarale, balcon inchis termopan. Strada case f linistita. piata, Mega, Lidl, gradinita, scoala, Metrou, RATB, 59.000 EUR, tudoroiu_alexandra2010@ yahoo.com, Tel: 0729833914 n Crângaºi-Giuleºti confort 1, semidecomandat, 3/4, îmbunãtãþiri, 5 minute piaþa Crângaºi, proprietar, 47.000 EUR, Tel: 0761609081

Giurgiului pod, vand ap 2 camere, semidecomandat, et. 5/10, gresie, faianta, usor discutabil, 35.000 EUR, Tel: 0746265894, 0723259626


10 Aprilie 2013 Giurgiu municipiu, vand apartament 2 camere decomandat, bloc p+1 caramida, renovat, langa Billa, negociabil, 28.000 EUR, Tel: 0765999567

2 camere n Militari semidecomandate, etaj 3/9, aer conditionat, balcon inchis, Tel: 0784593316 Veteranilor, n Militari, apartament, zona f, buna 2 cam, dec, 2 din 4, bloc 1989, 62mp, la strada, g, f, p, t, usa metalica, ac, izolare exterioara, 68.000 EUR, Tel: 0723790220

n Prahova, Azuga, 52mp, 4/4, decomandat, acoperis nou, centrala termica, termopane, totul renovat, mobilat, curat, liber; negociabil sau schimb cu garsoniera Ploiesti, Bucuresti, litoral, 40.000 EUR, Tel: 07221332901

n Sãlãjan, zona Pietei, 5 min de statia de metrou Nicolae Grigoescu, proprietar vand apartament 2 camere complet decomandat, la etaj 6/10, cu imbuntatatiri, 57.000 EUR, elena_penes@yahoo.com, Tel: 0746104970

n TIMPURI NOI, AP 2 CAMERE, FINISAT, LA CHEIE, ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 32.000 EUR, TEL: 0724588681

n Berceni, particular, semidecomandat, 66 mp, construcþie 1981, 2gr.sanitare, izolat ºi îmbunãtãþit total, boxa, parcare, accept credit, negociabil, 65.000 EUR, Tel: 0744312382, 0747870307 n Brâncoveanu -Covasna, particular, 3 camere, confort 1, 62mp, P/4, centralã, contorizat, parcare, uºã metalicã, aer condiþionat, zonã liniºtitã, verdeaþã, pretabil birouri, etc, 52.000E, Tel: 0726009406

vânzãri 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cumpãrãri garsoniere / 2 camere / pagina 11 BRÂNCOVEANU, LAMOTEªTI, 3 CAMERE, FINISAT, LA CHEIE, 85MP, ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, SE CCEPTÃ PRIMA CASÃ, 45.000 EUR, 0724588680

n Kogãlniceanu apartament in vila, 3 camere parter+ 2 demisol, 100mp, baie, bucatarie, 48.000 EUR, Tel: 0730873718

n Coºbuc Rond, sector 4, n Militari, Piaþa Gorjului, 9/10, 1, circular, proprietar vând 3 camere în confort vilã, et. 1/3, Tel: 0728962670 53.000 EUR, Tel: 0766430778

n Dobroeºti Fundeni, spre Dragonul Rosu, direct dezvoltator, bloc nou 2012, 6 nivele, finisat lux, 72mp utili, balcon 12mp, 55.000 EUR, Tel: 0744372439

n Gara de Nord, Ibis et. 7/8, renovat recent, complet mobilat si utilat intr-o maniera eleganta, apometre, an constructie 1962. Instalatii electrica, sanitara si de incalzire complet noi, inlocuite in 2011. Vedere pe ambele laturi ale blocului. Acces la metrou si alte mijloace de transport. La 5 minute de Piata Victoriei - Guvern. Dotari: parchet lemn, geam termopan, usi schimbate, A/C, usa metalica. Living: canapea+2 fotolii, lustra, masa de ambient, biblioteca din lemn natural, draperie+perdea. Camera: canapea extensibila, sifonier mare, comoda. Dormitor: pat de mijloc cu spatii mari de depozitare cu doua saltele, sifonier mare, comoda, tv, 2 noptiere, draperie+perdea. Baie: cabina dus cu hidromasaj si instalatie audio, gresie si faianta. Bucatarie: mobilier realizat pe comanda, hota, aragaz, masa de bucatarie+2 scaune. Hol intrare: dulap pe comanda compartimentat de 2m lungime si 2m inaltime care incadreaza cuierul, 60.500 EUR, pronature0@gmail.com, Tel: 0723543773, 0731313331 n Gorjului Militari, vand apartmanet 3 camere, etaj 3/4, decomandat, confort 1, 1980, imbunatatiri, 60.000 EUR, Tel: 0740138251

3 camere é Militari, decomandat, 110mp; c/a; internet/cablu; 2010; zugravit; balcon inchis; 1/5; parcare subterana cu lift; semimobilat; negociabil, posibil schimb; zona in dezvoltare, 95.000 EUR, ferdinand_chrom@yahoo.com, Tel: 0722683084

n Ozana str Gura Siriului, sector 3, apartament 3 camere, 66mp, finisate + 1 loc parcare, construcþie 2013, 62.500 EUR, Tel: 0722313464

n PANTELIMON, PARCUL FLORILOR, STR HÃÞIªULUI 78MP ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.500 EUR, TEL: 0724588681 Pantelimon, vand apartament decomandat, gresie, faianta, parchet, 68mp, stradal, apropiere mijloace de transport in comun, parc, scoala, gradinita, supermarket. Fara comision, 55.000 EUR, strictflorania@yahoo.com, Tel: 0770436758 n Penny Market proprietar vand ap. 3 camere et. 1/8, imbunatatiri, 75.000 EUR, Tel: 0765788177, 0760164451

Berc eni partic ular, apartament 4 cam, p/8, 2 intrari, intretinere asigurata + gradina 11mp, intabulata, negociabil, 79.000 EUR, Tel: 0785447090, 0725072310

n ªtirbei Vodã, langa Parcul Cismigiu, apartament 3 camere, 100mp plus logie, 4/6, consolidat in 1977, o noua consolidare in 2013, fara evacuare, negociabil, n BRÂNCOVEANU, STOIAN 65.000 EUR, Tel: MILITARU, VAND AP. 4 CAM, 0746098439, 0720545872 ET. 2/4, DEC, CF1, 2 BAI, 80 MP, AN BLOC 1978, 66.500 EUR, ELLENNA1978@YAHOO.COM n TIMPURI NOI, AP 3 TEL: 0723427958 CAMERE FINISAT 72MP LA CHEIE, ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.000 EUR, n Decebal, Dristorului, vand TEL: 0724588681 apartament 4 camere, etaj 1/4, vedere mixta, stradal, Tel: 0762111993 Decebal, vand n Unirii Budapesta, ap. in n Dristor, vila, P/1, 70 mp, stradal, apartament 4 camere, vedere pretabil firma (locuit), mixta, stradal, etaj 1/4, Tel: 72.000E discutabil, urgent, 0762111993 Tel: 0764820541

é Universitate, Coltei, et. 1 (bloc 6 etaje), decomandat; 3 camere + dresing; baie; balcon inchis; supraf. utila aprox. 90mp, renovat modern; mobilat complet; centrala proprie pret; negociabil, 110.000 EUR, Tel: 0741232152

n Regie vilã 1/2, 110mp, 2 bãi, 2 balcoane, 2 debarale, toate îmbunãtãþirile, proprietar, Tel: 0766461838

n Garaj, Drumul Taberei, Aleea Istru nr2, incalzire, apa calda/rece, curent electric, acte la zi, alee in fata garajului. In bloc reabilitat termic. Fara tevi de scurgere n Unirii, duplex, stradal bd in interior, 14.000 EUR, Tel: Unirii, 130 mp, bloc 1993, 4 0726751359 camere, 3 balcoane plus o Germania, locuinte ieftine. terasa, 2 bai, usi pinum, scara, glafuri ferestre si Ec hipa c u s ediul in balcoane marmura, instalatii Germania, cunoscatori limba sanitare si electrice schimbate, germana, engleza, franceza, 4 aere conditionate, vedere oferim servicii de traducere, deosebita, scara curata, in apropiere de centre consiliere, prezentare, in comerciale, mijloace transport vederea cumpararii la preturi comun, duplexul se poate foarte mici de locuinte si vinde mobilat, accept variante terenuri in Germania. Spre imobiliare, pret negociabil, exemplu, case de la 7000 159.000 EUR, office@locic.ro, euro, apartament 5000 euro Tel: 0742202202 etc. Persoanele interesate pot s olic ita informatii amanuntite, ev entual exemple de imobile cu fotografii, la urmatoarele adres e de E-mail: iulia.nasab@ymail.com si n Berceni, Mall Monaco f.caciula@yahoo.com sau la Towers, langa IMBG, telefon: 00491743592251, proprietar, pret 10 milioane 004915226723801 euro, Tel: 0744372439

1 DECEMBRIE 1918 BD, THEODOR PALADY, METROU, LA CHEIE, 85MP, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 45.000 EUR, TEL: 0724588680

Prahova, Sinaia, zona Hotel Mara, vand apartament 3 camere semidecomandat, etaj 2, negoc iabil. 0768930089, 40.000 EUR, 0726272010, 0736245794 é Gorjului, Cetatea de Balta nr. 2, Metrou, 3 camere et. 1/8, 2 bai, 2 balcoane, 73 mp, G+F+P termopan, apometre, repartitoare, 74.000 EUR, tiruimarius@yahoo.com, Tel: 0723509970

Dobroeºti Fundeni, spre Dragonul Rosu, direct dezvoltator, parter bloc nou 2012, 550mp open space, ideal restaurant, negociabil, 1.000 EUR/mp, Tel: 0744372439

Berceni Alexandru Obregia, decomandat, 89 mp, 10/10, usor de renovat. Negociabil, Tel: 0762162461

Cumparam garsoniera, apartament sau inchiriez in Bucuresti, conf. I, II, III, rog si ofer seriozitate, Tel: 0765119407

Militari, Lujerului, Gorjului, confort 2, Tel: 0764589670 n Titulescu, Banu Manta, Dr. Felix, Mihalache, Iancu de Hunedoara - Apartament 2 camere, persoana fizica, exclus agentie, 60.000 EUR, sanda_teodorescu@yahoo.com Tel: 0724935953


pagina 12 / închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3-4-5 camere / spaþii / cereri

Noi, curte, n Bucureºtii camera separata, mobilata, toate utilitatile, familie tanara, 500 EUR, Tel: 0213105665, 0767736391 n Chisinau cu Basarabia, Diham, inchiriez 2 din 3 camere, 6/8, complet utilat, decomandat, 2 bai, bucatarie spatioasa, 140 eur/ camera, si utilitati, avans o luna, forchange2@yahoo.com, Tel: 0752847210 n Gorjului, Militari, inchiriez o camera pentru o studenta nefumatoare, serioasa, Tel: 0733327357 n Mihai Bravu 2 camere in vila, 24 mp, baie, bucatarie, mobilate, intretinerea inclusa in pret, 600 RON/luna, Tel: 0726105574, 0372933287 n Pantelimon biserica Capra, 6/10, decomandat, mobilat modern, gresie peste tot, termopane, doamna primeste baiat, 400Ron chiria+ 250Ron garantia, Tel: 0723713816, 0216442571

n Carol I Parc, casã P+1, 80mp, 3 camere, particular, curte comunã, ideal sediu firme (birouri), 0722590612 n Dorobanþilor proprietar, inchiriez Duplex 220 mp, cladire noua, 4 camere, garaj, 1.000 EUR, office@gcc.ro, Tel: 0722878504 n Popeºti-Leordeni vilã P+E+M, 480 mp construiti, la cheie, pentru gradinita sau sediu firma, 1500E/ luna, Tel: 0767440204 Prahova, Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu, la 3 minute de hotel Internaþional, particular, vila 4 camere, 120mp, complet utilat ºi mobilat, parchet, termopan, gresie, faianþã, centralã termicã, toate noi, recent renovat, curte 150 mp, vedere excepþionalã spre munte, ideal pentru locuit sau casã de vacanþã, Tel: 0733106680

ªtirbei Vodã, Berzei nr. 70, închiriez casã P+M, 100mp, www.immobile.ro, Tel: 0721616161 Unirii apartamente sau birouri open space 60-500 mp, toate utilitãþile, ascensor, P+3E, parc are, Tel: 0733799694, 0722540438

Giurgiului, n Berceni particular, conf. 1, 2/4, mobilat modern, utilat, zugrãvit, 180 € + 1 garanþie, 0762970001

é Carol, Mosilor, proprietar, garsoniera in vila, intrare separata, contorizata, nimic comun, curata, utilata, dormitor 10mp, bucatarie 10mp, dus, parchet, termopan, 180 EUR, Tel: 0722617119 n Dristor 2, metrou, 10/10, semidecomandata, utilata, mobilata modern, gresie toata casa, f+um+ac, jacuzzi, 200 Ex2, 0723713816, 0216442571 n Drumul Taberei Al. Tincani 4A, 43 mp, p/10, G+F+P, partial, mobilata, termen lung, avans 1 luna +1 garantie, 250 EUR/luna, 0726395121 n Drumul Taberei Favorit, nemobilata, neutilata, 8/10, spatioasa, zugravita, ocazie, 1+1 garantie, 150 EUR/luna, Tel: 0761600234 n Drumul Taberei, Favorit, particular, confort 1, etaj 1, renovata si mobilata modern, utilata complet, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, aer conditionat, masina spalat, TV, apometre, 240 EUR/luna, 0742217416 n Moºilor, particular inchiriez garsoniera vis a vis “Pizza Hut”, etaj 4/10, mobilata, confort 1 decomandata, balcon, 200 EUR/luna, Tel: 0723248612 n Republica proprietar închiriez garsonierã la curte, zona metrou Republica, preþ discutabil, Tel: 0760967852

n Berceni Al Obregia, 54mp particular, renovat 2013, complet mobilat + frigider, aragaz, televizor, maºinã de spãlat, loc parcare, 280 EUR, Tel: 0766348899 n Berceni, Soseaua Oltenitei, la 5 minute de metrou, Sun Plazza, si Piata Sudului, apartament 2 camere renovat, complet utilat, dispune de retea wireless, 300 EUR/luna, avocat_chirita_catalina@yahoo. com, Tel: 0729036351 n Berceni, Drumul Gãzarului, Închirieri ap. 2 cam, et. 1/4, 56mp, termen lung, direct proprietar, gresie, faianta, parchet, aer condiþionat, uºã metalicã, semimobilat, bloc reabilitat termic, zona verdeata, linistita, 1.000 RON, Tel: 0722462644, 0722171040

Civic închiriez n Centrul urgent apartament 2 camere decomandate, complet mobilat ºi utilat, etaj 3, Tel: 0723195977, 0216481041 Panduri 60, n Cotroceni, particular, decomandat, mobilat, 87 mp, p/4, gresie, faianþã, jacuzzi, cabinã duº, maºinã spãlat, 450 EUR, Tel: 0745114754 n Crângaºi 5 minute de metrou, suprafaþã 60mp, Tel: 0723258082, 0736144950 n Drumul Taberei, zona parcul Drumul Taberei, ofer spre inchiriere apartament decomandat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, etajul 2 din 10, mobilat si utilat complet, Statie de autobuz si troleibuz la intrare in bloc. 1+1garantie, 1.250 RON, Tel: 0762102207, cata_buc2003@yahoo.com, Inchiriez n Margeanului, apartament 2 camere decomandate, etaj 4 din 8, mobilat si utilat. Stare buna. Liber incepand cu 1 mai 2013. Fara intermediari. Garantie pe o lunã, 300 €/luna, 0744382485 inchiriez n Margeanului, apartament 2 camere, confort 1, 1.000 RON/luna, Tel: 0762625603, 0762625340 n Mihai Bravu, Dimitrov-Avrig, 2 camere, utilat ºi mobilat, ternopan, aer condiþionat, Tel: 0722694847 n Militari, Lujerului, etaj 2/10, decomandat, mobilat, utilat, 250 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657

n Titan, Campia Libertatii, confort I, proprietar, finisaje, zugravit nou, utilat functional, mobilat, avantajos, Tel: 0720079510

Frumuºani, n Cãlãraºi, inchiriez apartament 3 camere la curte, toate conditiile, 150 EUR/luna, Tel: 0760166116 n Drumul Taberei, 3 camere, 6/10, semimobilat, gresie, faianta, parchet, curat, loc parcare, usa metalica, Tel: 0727442222, 0744224007

é Herastrau, Sat francez, Ap. 3 camere, Lux, et 1/5, 140 mp, complet mobilat si utilat, la cheie, Complex Palladian Persepolis cu paza, sala fitness, piscina, sauna, 1.250 EUR/luna, cristi_zlota@yahoo.com, http://www.imobiliare.ro/anunt/X V01002UC, Tel: 0726173215 n Mihai Bravu, inchiriez apartament 3 camere, Tel: 0723836969 n Militari, Cora Lujerului, inchiriez apartament 3 camere, utilat complet, etj 2 din 8, EUR/luna, Tel: Moºilor, Obor, 60mp, 300 0722509451 etaj 3, 2 balcoane, n Panduri inchiriez apartament 3 camere parter vis-a-vis termopan, utilat, Spital ORL Panduri, Tel: mobilat lux, 2 aer 0723341022 conditionat, Tel: n Prelungirea Ghencea Latin Residence, Inchiriez ap. 3 0766567481 camere, nou, complet mobilat n Obregia, apartament 2 si utilat. O luna garantie, camere, parter, mobilat, Tel: 400 EUR, Tel: 0727129183 0723910782, 0761672675 n Olteniþei 50mp, 3/8, parchet, mobilat clasic, contorizat, liber, negociabil, exclus intermediari, 230 EUR/luna, Tel: 0724149374, 0725533510 n Ozana, proprietar 2 cam n Crângaºi 4/8, mobilat, 2 gr. seimdecomandat, et1/5, curat, sanitare, maºinã spãlat, mobilat clasic, acces utilat+loc parcare, tramvai 11, metrou/tramvai, 230 EUR, Tel: 41, metrou, 1+1, 450 EUR, 0740161141, 0730113837 Tel: 0744569411 n Pantelimon, Delfinului, 4/10, n Unirii, Mitropolie, particular, decomandat, mobilat clasic, suprafata 120mp, nemobilat, utilat, balcon inchis, apometre etaj 1/2, curte, Tel: si repartitoare, bloc civilizat, 0726714870, 0214908279 aproape de utilitati si mijloace de transport, 250 EUR/luna, tanase_louise@yahoo.com, Tel: 0730296006 n Polonã Eminescu, demisol, decomandat, g, f, p, t, mobil; at, utilat, curat. 1000ronx2, Tel: 0723713816, 0216442571 Unirii, închiriez n Primãverii, etajul doi din trei, 51 mp utili, complet renovat, apartament 5 mobila noua Germania, aer camere, termopan, conditionat, usa metalica nemobilat, aer antiincendiu si antiefractie, aparatura electrocasnica noua, condiþionat, uºi stejar, 950 EUR, Tel. 0744633992, renovatã recent, g.enache62@yahoo.com, www.immobile.ro, n ªtefan Cel Mare închiriez apartament 2 camere, Tel: Tel: 0721616161 0744502273

n Baba Novac particular, vis-a-vis Parc IOR, bloc Belvedere, 35mp, parter de vila, vitrina 6m, loc parcare, alarma, langa strada 15m, se preteaza pt cabinet stomatologic, birou, vinarie etc, merita vazut, 400 EUR/luna, Tel: 0744829712

é Baba Novac, 35mp, parter de vila, vitrina 6m, alarma, loc parcare, 350 EUR/luna, Tel: 0744829712 ofer pentru n Cotroceni, inchiriere in imobil de birouri lux 270 mp - jumatate compartimentat in patru birouri si jumatate open space, office@gcc.ro, 0740901233 C r ângaºi. IPROMET Imobili SA, oferã spaþii birouri în bd. Constructorilor nr. 20A, preþuri atractive, locuri parcare, suprafeþe între 30-644mp, Tel: 0746086679 n Dobroeºti Fundeni, spre Dragonul Rosu, direct dezvoltator, parter bloc nou 2012, 550mp open space, ideal restaurant, negociabil, 3.200 EUR/luna, 0744372439 n Ghencea bulevard, nr. 24, spaþiu comercial 18mp, Tel: 0743123501 n Giuleºti Cale, 127mp, 75mp interior, toate utilitãþile, meritã vãzut, 430 EUR, 0731156077 n Giuleºti, sector 1, productie alimentara 150mp activ si 120mp anexe (grup sanitar, vestiar, office) intrari separate, camera de frig, cuptor gaze, la curte, 850 €/luna, Tel. 0766558339 n Militari, bd. Iuliu Maniu, ocazie! 60 mp super vad, trafic pietonal, intersecþie trecere pietoni, pretabil farmacie, contract direct proprietar, Tel: 0722569057

Pache Protopopescu, Plantelor Mântuleasa, demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, 0723287531, 0213115243 n Prelungirea Ghencea (colt cu Valea Larga) proprietar inchiriez depozit materiale constructii stradal deschidere 40m. Utilitati (apa, canalizare, curent electric). Negociabil, 1 EUR/mp, Tel: 0721393038 n Sector 3 cedez spatiu piata, Tel: 0766303233

10 Aprilie 2013 n Titulescu parter bloc, 73mp, vitrina 7ml, facilitati, multiple destinatii. Proprietar, 0764.117.343, Tel: 0723232535, 0212505746 n Ultracentral, inchiriere 2 Spatii de birouri, in ansamblul arhitectural al pasajului Macca-Villacrosee, din centrul vechi al Bucurestiului, Calea Victoriei 16-20. Spatiile de birouri au suprafata 180mp la etajul 1 si 168mp la etajul 2 in cladire exclusiv ptr birouri, ce dispune de lift modern, acces elegant cu placari de travertin, se asigura mentenanta ptr spatiile comune si control acces. Cele 2 spatii sunt formate din 7 birouri (etaj 1) si 6 birouri (etaj 2), avand cate 2 grupuri sanitare, hol si balcon. Vederea este dubla: Calea Victoriei si artera Pasaj Macca. Dotari: toate utilitatile necesare: apa gaze electricitate centrala termica aer conditionat prin chilere si VCV. Finisaje: Peretii sunt finisati in rigips si vinarom, plafoane false, tamplarie lemn, mocheta ptr birouri, gresie si faianta ptr grupuri sanitare. Pret inchiriere/mp/luna: 15 Euro/mp (nu contine TVA), 15 EUR/mp, mmusoiu@yahoo.com, Tel: 0751057476 n Zeþarilor inchiriez spatiu comercial 28mp in statia de tramvai, 10E/mp cu TVA, Tel: 0729345841

n Militari, Gorjului, 1 camerã din 3, mobilatã modern, internet, aer condiþionat, condiþii deosebite, cheltuielile incluse in preþul chiriei, 700 RON, Tel: 0740161480 Voluntari - Oferim locuinta la c urte c ontra ajutor gospodaresc. Preferam pens ionari, cmunteanu20025@yahoo .com, Tel: 0213100757, 0728054073

Caut vila nemobilatã, decomandata, (semi) central, acces metrou, living 50-70mp + 4, 6 camere si 3, 4 bãi. Su 200mp. Singur curte si vila, Tel: 0725388130, 0722605980 n Doresc sã închiriez apartament 2 camere zona Militari (exclus Roºu), urgent, nemobilat, ofer maxim 200 Euro, Tel: 0318062585, 0760957924


10 Aprilie 2013

auto-moto / electro / matrimoniale femei / bãrbaþi / prietenie-mariaj / pagina 13

é Ofer clipe de placere domnilor interesati de o escapada in bratele unei é Bruneta sexi, iti place ceea blonde pasionale si sexy, ce vezi si vrei sa cunosti o 150 RON/ora, Tel: 0766509587 tipa draguta, pasionala si fara prejudecati, atunci contacteaza-ma, cu siguranta vei reveni, anal, normal si oral cu finalizare. Ma si deplasez, 150 RON/ora, Tel: 0749372177

n Autoturisme (dezmembrare+ casare). Asigur transport+ documente radiere. (Bucureºti+ Ilfov), Tel: 0767903318

Cumparam orice auto, orice stare, inmatriculate sau neinmatriculate si volan dreapta, plata, actele pe loc, Tel: 0765119407 é Dacia Sandero, 1.2 16V, 75CP inmatriculata octombrie 2011, 14000km, motor 1, 2 benzina, 75 CP, AC, airbag, ABS, radiocasetofon cu CD mp3 cu comanda pe volan, inchidere centralizata, geamuri electrice fata, inca 3 ani garantie, carte service, unic proprietar, editie limitata orange, 6.500 EUR, Tel: 0720775004 n Volkswagen Polo 1.4 motorina, 2008, 23000 km, tinuta in garaj, cauciucuri iarna- vara, Tel: 0760166116

é Cumpar ataº

Stoye 1 sau 2 (atas cu varful ascutit) sau atas Steib. Platesc in functie de stare intre 500 - 1500 euro. Cumpar si impreuna cu motocicleta pentru suma aditionala, 1.500 EUR, tudor.ghigheanu @gmail.com, Tel: 0722409930

n Calculator Complet Dell Pentium4 150 Lei Monitor Lcd 15 90Lei Monitor Lcd 17 110Lei Imprimanta Canon Noua 160 Lei, 150 RON, pdemdia1@yahoo.com, http://pdmedia.ro, Tel: 0731921444 n Osciloscop Tesla, boxe audio, Tv color cu tub, monitor tub 19, diverse componente radio tv, Tel: 0743408458

é Logan, Super-

nova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

Aduc auto la comanda. Cetatean german aduc la comanda, orice fel de autoturism de lux, autoutilitare, frigorifice, camioane, autobuze, piese de schimb, motoare, cutii de viteza, la preturi accesibile. Livrare imediata, catalinbargmann@ yahoo.com, Tel: 0766269900, 0785368106

n Cumpar laptop, calculator sau laptop, poate fi si defect, rog si ofer seriozitate, pot oferi maxim 200 euro, 200 EUR, luy_27@yahoo.com, Tel: 0730496489, 0786921717

n Reparati pc calculatoare, inginer IT, repar reinstalez Windows, programe, drivere, office, antivirus, invatare, cumpar calculatoare, laptopuri, seriozitate, creare site-uri, 10 EUR, Tel: 0730496489, 0786921717 n Reparatii masini de spalat. Service autorizat, ofera reparatii masini de spalat si frigidere, la domiciliul clientului sau atelier. Oferim promptitudine, seriozitate si o experienta de peste 20 de ani în domeniu, de asemenea în magazinul nostru, gasiti o gama variata de piese de schimb noi sau din dezmembrari. Ti-ai cumparat o masina de splat noua si vrei sa scapi de cea veche, noi te ajutam. 0720734509, 25 RON, http://www.facebook.com/Electr oteknikPag, Tel: 0744125932, 0257210405

é La mine sau la tine, sunt o fata draguta si rafinata alaturi de care poti petrece clipe de neuitat. Cauti ceva diferit, stilata, discreta, plina de erotism, poze reale, anal, normal, oral cu finalizare, 150 RON/ora, Tel: 0769345417

é NON STOP SUPERBA GIULIA, FOARTE PASIONALA, OCHI ALBASTRI NATURALI, MISCARI ELEGANTE SI RAPITOARE, POZE REALE SI RECENTE, TE INVIT IN LABIRINTUL MEU SECRET SI INTIM, 200 RON/ORA, TEL: 0734164995

é Buna rau! Te astept intr-un ambient intim si discret pentru a fi ghidul tau pe culmile placerilor. Sex oral si normal in diferite pozitii, 150 RON/ora, Tel: 0762567888

é Ador analul! Iti place sa fii rasfatat, iti doresti un amor cu pasiune si calitate? suna-ma. Anal, normal, oral, 150 RON/ora, Tel: 0762812597

n Sexi si provocatoare, sunt fierbinte in pat, 22 de ani, 56 kg, 1.70, sani fermi, fundulet bombat, iti ofer companie intima, sex oral, normal si anal, diferite pozitii, 69, sex intre sani, poze reale, ma si deplasez, 0764371282

é Caut Amanta Manager 35, titrat, prezentabil, caut Amanta in Bucuresti. Ofer tandrete, protectie si Sprijin Financiar 400 E/luna. R og poze pe e-mail, 400 EUR/luna, xmihaix@gmail.com

é Vrei sa fii Fotomodel? Esti draguta si ai corp frumos? N u ezita! Fotograf caut Model Feminin pentru fotografie NUD. Ofer 200 Ron / sedinta (3h). Confidentialitate! Trimite e-mail cu poze relevante si contact - raspuns garantat! 200 RON, fotoartmania@gmail.com

n DOMN 52 ani fara vicii caut doamna serioasa, apropiata de varsta, pentru o relatie serioasa, ventual casatorie, Tel: 0769372033 n Italian in Romania cu afaceri doresc sa cunosc o fata pentru prietenie si ajutor reciproc, Tel: 0764478574


pagina 14 / animale / pierderi / citaþii-licitaþii / medicale / afaceri

é Ofer spre adoptie catelusa Teckel de culoare neagra, in varsta de 10 ani. Asigur hrana pentru tot restul vietii, Tel: 0763672207 n Vând Bichon Havanez, sex feminin, negru cu alb pe piept, varsta 7 luni, Tel: 0724207161 n Vând pui ciobãnesc german cu pedigree, la preþ rezonabil, Tel: 0766323402 n Vand pui de gãinã Isa Brown (puicute ouãtoare, sexate). Sunt imbracate cu pene, au 1 lunã ºi cântãresc între 200-250g. La 21 de zile au fost vaccinate. Hibridul Issa Brown este specializat pentru o productie cat mai mare de oua cu un consum mic de furaj (320-340 de ouã/an; 110-120 g furaj/pasãre/zi), 10 RON, alex_pavel2000@yahoo.com, Tel: 0745045253

n Asociatia MOFR declara pierduta si nula chitanta nr. 357/19.01.2013, n Declaram pierduta si scoasa din uz in jurul datei de 21 martie 2013 o stampila purtand inscriptia Societatea comerciala Maio Trading 2000 Bucuresti Romania, n Numãrul de ordine de la ANAF pentru csele de marcat fiscale MB0140039675 ºi MB0140021898 ºi declaraþia de instalere nr 12100034 ºi 12001812 pentru SC FLORIDA IMP EXP SRL J40/12945/1991 CUI RO43702. Le declar nule, n Pierdut act concesiune cu nr 694/1976 insotit de chitantele 129/ 130/ 131/ 73, 450/ 73, 873/ 74 eliberat de Parohia Chitila 1 privind doua morminte in figura VI r17p170 pe numele Alexe Nicolae- Duta Valeria- Duta Traian Gheorghescu Alexandrina. Declar actul nul,

carnet student n Pierdut departamentul relatii internationale, SNSPA pe numele Preda Madalina Maria. Il declar nul, n Pierdut Certificat constatator punct de lucru Bucureºti ºos Pantelimon nr 361 sector 2 al SC Valicomplex SRL J40/4790/2011 CUI 28364710 Bucureºti str Pescãruºului nr 9 bl M11 sc 2 ap 16 sector 2. Îl declar nul, n Pierdut certificat constatator sediu emis in baza Legii 359/2004 al R Trust Design Srl, J40/21379/2006, CUI 20061525 cu sediul in Bucuresti, str. Aurel Vlaicu nr. 152, et. 1, ap. 1, sector 2. Il declar nul, n Pierdut certificat de inregistrare si anexa ale SC Truck & Trailer Srl cu sediul in Bucuresti, bd. Libertatii, nr. 20, bl. 103, sc. 1, et. 3, ap. 9, sector 5, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/8648/1999, CUI 12292855. Le declar nule, n Pierdut legitimatie certificat inregistrare si certificat constatator al societatii SC Intergroup Top Enterprise SRL J40/7943/2008. Le declar nule, Tel: 0731495400 n Sc Information Management Group- IMG cu sediul in Bucuresti, s1, str. Nicole Titulescu, nr. 4-8, America House tronson est, et. 6, anunta pierderea urmatoarelor acte originale: certificat de inmatriculare seria B nr. 1272888 eliberat de ORC Bucuresti la 28 iulie 2008 pentru firma: Information Management Group- IMG SRL, J40/19801/2004, RO 16995858; certificat constataor emis de ORC Bucuresti la 28 iulie 2008 in temeiul art. 17, al. (1), lit b) din legea 359/2004. Le declar nule,

n Administratorul judiciar numit in dosarul 617/105/2012 – al Tribunalului Prahova – sectia a II a civila, de contencios administrativ si fiscal, debitoare SC Marsim Prodcom SRL, cu sediul in strada Aviatorilor nr. 3, bl. 109 a, sc. B, ap. 36, Ploiesti, jud. Prahova, inmatriculata la reg. com. sub numarul J29/1457/2003, cod unic de inregistrare 15710235, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, onrc propunerea formulata in sentinta civila nr. 523/18.03.2013, de intrare in procedura generala a insolventei, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator judiciar BEST INSOLVENCY SPRL,

n Administratorul judiciar numit in dosarul 2655/96/2012 – al Tribunalului Harghita – sectia civila, debitoare Sc Tunnel Experts & Service Srl, cu sediul in str. Tomcsa Sandor nr. 7, ap. 28, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J19/69/2009, cod unic de inregistrare: 25038680, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, ORC Harghita propunerea formulata, in sentinta civila nr. 1244/28.03.2013, de intrare in procedura generala a insolventei, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator judiciar Best Insolvency Sprl, Licitaþie publicã deschisã cu strigare pentru vânzarea de autovehicule. SC Hidroelectrica SA Bucureºti cu sediul în str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, Bucureºti, organizeazã: licitaþie publicã deschisã cu strigare pentru vânzarea unui nr. de 52 autovehicule uzate cu data primei înmatriculãri în perioada 1998–2007, diverse mãrci. Lista completã poate fi consultatã la sediul din Bucureºti sau pe http://www.hidroelectrica.ro/A uto.aspx (la rubrica ”Informaþii de interes public/Anunþuri publice”) ºi www.euroinsol.eu. Autovehiculele pot fi vizionate în perioada 04 aprilie– 16 aprilie 2013, orele 9:00–15:00 la sediul Hidroelectrica Bucureºti ºi al sucursalelor. Licitaþia va avea loc la sediul SC Hidroelectrica SA Bucureºti în data de 17 aprilie 2013 ora 12:00. La licitaþia publicã pot participa atât persoane fizice, cât ºi juridice, în condiþiile de înscriere la licitaþie cuprinse în caietul de sarcini, pânã la data de 16 aprilie 2013. Preþul de pornire al autoturismelor s-a diminuat cu 25% faþã de ºedinþele anterioare de licitaþie. Taxa de participare este în valoare de 100lei cu TVA ºi garanþia de participare la licitaþie este în cuantum de 10% din preþul de pornire al bunurilor licitate, fãrã TVA. Plãþile se pot face la casieria SC Hidroelectrica SA sau cu ordin de platã în contul bancar nr: RO15 RNCB 0072 0183 3187 0001 la Banca Comercialã Românã, Sucursala Sector 1. Informaþii ºi relaþii suplimentare se pot obþine la telefon: 0213074689 sau 0213074682 sau 0720727489 ºi la sediul SC Hidroelectrica SA, Serviciul Administrarea Patrimoniului, camera 422, etaj 4, de luni pânã vineri, între orele 9:00-15:00, Tel: 0213032500, Fax: 0213032564 n Erata la anuntul SC KAMINA COMPANY SRL din data de 29 ianuarie 2013: In loc de „deruleaza incepand cu data de 24.11.2012” se va citi „deruleaza incepand cu data de 21.01.2013”,

n Administratorul judiciar numit in dosarul 2546/112/2012– al Tribunalului Bistrita– Nasaud – sectia a II a civila, de contencios administrativ si fical, debitoare Sc Worldcom Comexim Srl, cu sediul in str. Clopoteilor nr. 8, localitate Sangeorz Bai, jud. Bistrita Nasaud, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J06/883/2007, cod unic de inregistrare: 22391473, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, ORC Bistrita Nasaud, propunerea formulata, in sentinta civila nr. 315/15.02.2013, de intrare in procedura generala de insolventa, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator judiciar Best Insolvency Sprl, n Parohia Fundenii Doamnei organizeaza licitatie pentru atribuirea lucrarilor funerare in cimitirul parohial. Caietul de sarcini poate fi procurat de la Cancelaria Parohiala in perioada 03.04-12.04.2013, la sediul din satul Fundeni, com. Dobroiesti, jud. Ilfov. Data pânã la care se primesc ofertele este 15.04.2013, ora 15:00. Licitatia va avea loc in ziua de 18.04.2013, ora 12:30 la sediul Arhiepiscopiei Bucurestilor, intr. Miron Cristea nr. 9, sectorul 4, Bucuresti, Tel: 0744264637 civila nr. n Sentinta 9601/29.11.2012 pronuntata de Judecatoria sector 5 Bucuresti in dosarul nr. 6147/302/201. Admite cererea formulata de reclamanta Nicolae Alina Florina, domiciliata in Bucuresti, str. Iacob Andrei nr. 21, bloc 3, sc. 2, etaj 4, ap. 38, sector 5 si pe paratul Nicolae Romeo Arun, cu ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti, str. Iacob Andrei nr. 21, bloc 3, sc. 2, etaj 4, ap. 38, sector 5 citat prin publicitate si Autoritatea Tutelara Primaria Sector 5 cu sediul in Bucuresti, bd. Regina Elisabeta nr. 29-31 sector 5. Desface casatoria incheita la data de 04.12.2003 si trecuta in registrul de stare civila al Primariei Sectorului 5 Bucuresti sub nr. 1588/04.12.2003 din culpa exclusiva a paratului. Reclamanta revine la numele purtat anterior casatoriei, respectiv Zabet. Autoritate parinteasca asupra minorului Nicolae Mirel Nicusor, nascut la 07.12.2003 se va exercita de catre reclamanta. Stabileste locuinta minorului la reclamanta. Obliga paratul la plata in favoarea minorului a unei pensii lunare de intretinere in cuantum de 1/4 din salariu minim net pe economie incepand cu data introducerii cererii, 14.03.2012 si pana la majoratul copilului. Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata. Cu apel in 30 de zile de la comunicare. Publicata in sedinta publica azi, 29.11.2012,

10 Aprilie 2013

n Aer condiþionat, rafturi solide aspectuoase, cantare electronice, feliator, râºniþã cafea, lãzi frigorifice, frigidere. Magazin desfiinþare foarte ieftin, Tel: 0736062764

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

é Colier aur galben 18K, Lant aur galben 18 K, un model deosebit, elegant si simplu, ideal pentru orice varsta. lungime lantisor: 42 cm; greutate: 7, 35 grame; model deosebit, 1.400 RON, pasatsandu@gmail.com, Tel: 0766441929 n Coltare living absolut noi 1100Ron, tablouri reproduceri Pallady, Grigorescu, Tonitza 100E, victor_serafim@yahoo.com, Tel: 0724545894, 0722439761

n Loc de veci cu bordura si cruce, Cimitirul Ghencea II, Tel: 0722365747, 0764475925 n Producator de vin din vie proprie zona Odobesti Vrancea, vand vin, Tel: 0745091659 n Vand instalatie imbuteliat sifoane cu bazin inox, 2 capete, 2 tuburi col, Com Botoroaga, jud. Teleorman, 1700, Tel: 0763631323

é Vand salupa Glastron (6 pers) + motor Johnson 70cp, utilata complet; vand si separat, Tel: 0723287531, 0213115243 n Vand instalatie foraj puturi de apa MC-1200 an fabricatie1986, montata pe Autospeciala Tatra an fabricatie1989, 41.000 RON, Tel: 0722687784

n Afacere, magazin mixt cu predominenta cafea varsata, tigari, bauturi alcoolice si nealcoolice: suprafata 6, 6mp; predau afacerea in desfasurare (marfa valoare in jur de 3000 euro); situata in piata; vanzarea medie pe zi 1000 lei; contract cu firma de tigari (300 dolari la 3 luni); chiria lunara 300 euro. Orice nelamurire va rog sa ma contactati pe mail. Sunati numai in cazul in care sunteti siguri ca doriti sa cumparati, 8.000 EUR, nicoletagheorghe20@yahoo. com, Tel: 0768997112

é Cumpar decizii

n Maseuzã, masaj de relaxare, reflexoterapie, anticelulitic, cervical (nu sex, nu zone intime), la domiciliul meu Militari-Gorjului, program 09-20, 50 RON, 0725533751

ANRP (Fondul Proprietatea), Hotarari Prefectura, Legea 290 (Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786

é Vand afacere la cheie: Vulcanizare, Spalatorie auto, Cafenea-terasa. Spatiu inchiriat, situat in centru comercial sector 4, Bucuresti. Afacere cu potential. Accept variante - schimburi. Pret discutabil, 29.000 EUR, mimtug@gmail.com, Tel: 0725187782


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

10 Aprilie 2013

n Executam oriunde in tara tinichigerie, lindab, tabla zincata, vopsim acoperisuri, promotie 40%, garantie 10 ani! Tel: 0724716882, 0753709391 Instalator non-stop, reparaþii ºi intervenþii instalaþii sanitare în regim de urgenþã. In maxim 2 ore un instalator autorizat va ajunge la dumneavostra sa va rezolve problema. Desfundãri wc-uri scurgeri, canalizãri, remedieri, tevi sparte inlocuiri robineti apa. Seriozitate maxima, Petricã, Tel: 0720692661

Ac operis uri, plac ari exterioare, orice lucrari de stat: scoli, licee, gradinite, 0740410857, 0722722743

é Matematica, Profesor, oric e z ona, pregatire supereficienta, rezultate rapide garantat, asimilare usoara, individual, comod, eficient, profesor, 0754916860

n Echipa serioasa executa la preturi de criza: gresie, faianta, rigips, polistiren, parchet laminat, zidarii, tencuieli, sape, instalatii electrice si sanitare, Tel: 0740950458, 0733624797 n Executam puturi apa mica si mare adancime, Tel: 0729782533

é Mobila la comanda, ex ec utam la c omanda dormitoare, bucatarii, holuri, sufragerii, din pal si mdf, mobilamobiliercomanda@ gmail.c om, Tel: 0764890591

é Parchetar, raschetez,

chituiesc, lacuiesc, montez, reconditionez, toate tipurile de parchet: exotic (bambus, teck, merbau) laminat, stratificat, clasic (stejar, fag, cires, nuc, frasin, salcam), dusumele, lambriuri, slefuim si lacuim usi. Masini profesionale cu aspirator, timp de executie scurt, calitate, profesionalism, pret bun, 12 RON/mp, bia_glinschi@ yahoo.com, www.parchetar-montatraschetat.ro/, Tel: 0722773366, 0743457184


10 Aprilie 2013

é Contabilitate

parazapezi, n Tinichigerie, jgheaburi, burlane, reparatii, vopsit tabla. Sediu: str. slt. Zaharia 8, Tel: 0728376624, 0374073595

é Universal Service Solu-

tion Srl, firma de instalatii autorizata, livreaza, monteaza si intretine centrale termice de orice putere si echipamente de climatizare. 0753117886, office @usscompany.ro, http://www.usscompany.ro, Tel: 0213351040, 0753061375, Fax: 0213351045

é Vand tigla ceramica tip Pitesti, Tel: 0723287531, 0213115243

n Jurist infiintãm modificãm, cesionãm, suspendãm, recodificãm, gãzduim sedii sociale, deschidem, inchidem puncte de lucru pentru societãti comerciale PFA, IF, ONG-uri din Bucuresti si Ilfov, reprezentãri in relatia cu Registrul Comertului, Tel: 0768310191

n Contabilitate. Oferim servicii complete de contabilitate, personal-salarizare, consultanta in orice domeniu, intocmire si vizare bilant, mentinerea relatiei cu ANAF, ITM. Totul la preturi avantajoase in functie de volumul de documente ale societatii dumneavoastra. Prima luna este gratuita, carmenpaun.contab@yahoo. com, Tel: 0763433198

é Contabil expert,

servicii contabile complete, salarizare, Bilanþ, declaraþii lunare, înfiinþãri firme, prima lunã gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0766369750, 0720891226 Firma contabilitate, va oferim servicii complete contabilitate, expertize contabile, inspector resurse umane. 0728876109, Tel: 0728876110, 0318803400

completa pentru firme mici si mijlocii din Bucuresti si Ilfov, in relatii cu registrul comertului, administratii si ITM, bilanturi, declaratii salariale si fiscale, semnatura electronica, seriozitate, catalinacontabilitate @yahoo.com, Tel: 0765722250, 0754817157

é Tarife contabile

speciale si servicii complete de contabilitate si salarizare, Conta Radulescu SRL, Piata Alba Iulia nr. 7, Tel: 0213209090

n Doresc colaboratori pentru service auto: vopsitori, tinichigiu, mecanic, conditii avantajoase, Tel: 0723406070 n Închiriem Logan full options 50 ron/zi 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

n Agent ºi ghid naþional de turism autorizat, concep ºi organizez excursii de o zi ºi de week-end, tururi de Bucureºti ºi împrejurimi, circuite interne ºi externe, însoþesc ºi acord asistenþã turisticã grupurilor de turiºti români în þarã ºi în afara sa ºi grupurilor de turiºti strãini în România. Doresc colaborare cu agenþii de turism, ONG-uri, instituþii de învãþãmânt publice ºi private, hoteluri, ºi toþi cei interesaþi. Ofer seriozitate ºi profesionalism, adrian_soreanu1@yahoo.com, Tel: 0766423795, 0216272051

é Transport lemne foc esenta tare deseu 130 ron/m, transport bricheti de foc, transport nisip, balast, efectuez transport marfa in tara, d a n i e l _ p opa83@yahoo .com Tel: 0765357842

é Trans port marfa, materiale de constructii, mobila, etc la preturi de criza cu Iveco 3.5t. Disponibil de Luni-Duminica, in Bucuresti s i oriunde in tara, florinchitzu@yahoo.com, Tel: 0766698253, 0723649530

é Filmari Video s i fotografii. Oferim servicii de fotografii ºi filmãri pentru evenimete private: nunþi, botez uri, aniv ers ãri, banchete, serbãri ºcolare, sau pentru firme: conferinþe, interviuri, materiale de prezentare etc. Realizam filmãri în format digital, SD (standard definition pe DVD), sau HD (high definition pe Blu-ray), cu una, 2 sau 3 camere plus macara video in functie de c e r i n t e . 0 7 5 1 143198, lopata.catalin@gmail.com

AnuntAZ 10 aprilie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...