Page 1

Agenþi vânzãri. Angajãm pe perioadã nedeterminatã agenþi vânzãri ºi distribuitori pentru zona Bucureºti. Cerinþe: minim studii medii, abilitãþi de comunicare, muncã de teren. Salariu de la 1400 Ron, Tel: 0730566776, 0213151690

Personal. Angajãm personal pentru distribuþie ºi vânzare zona Bucureºti. Cerinþe: minim studii medii, abilitate comunicare, muncã de teren. Salariu de la 1400 Ron, Tel: 0213151690, 0730566776

é Programator. Angajam programator php/mysql, c unos tinte SEO/SEM disponibiliate la un program de 4-8 ore/ zi pt diverse proiecte noi si in curs; salariu atractiv in functie de cunostinte; asteptam CV-ul chiar acum, 1.000 $/luna, contact@alertjob.ro, Tel: 0786171425

é VIDEOCHAT

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante cu jet de c erneala s i las er, s c annere, fax uri s i multifunctionale, precum si urmatoarele s erv ic ii: intretinere si depanare aparate de birou; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru imprimante, copiatoare analogic e s i digitale, multifunc tionale, etc ; v anz ari ec hipamente periferic e; liv rari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare s au reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul s e adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, industrial_birotica@yahoo .com, http:// www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax : 0214508399

é Ofer transport non stop marfa mobila div ers e oriunde in tara cu duba Renault Master fabr 2009. Rog si ofer s e r i o z i t a t e , 5 0 E UR, alexutzu_1983@yahoo .com, Tel: 0740269595

é Închiriem Logan full options 50 ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

FETE PENTRU VIDEOCHAT PLATA ZILNIC SAU SALARIU FIX 2500 RON/LUNA POSIBILITATE CAZARE SI CARTE DE MUNCA, APROPIERE METROU RATB CONDITII EXCEPTIONALE PROGRAM FLEXIBIL. YM ANGAJARI22, 2.500 RON/LUNA, MODELSLIVE@ YAHOO.COM, WWW.VIDEOCHAT -ANGAJARI.RO, TEL: 0764822425 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

09 Ianuarie 2013 n Agenþi pentru lipit afise promotionale pe strada in Bucuresti, program zilnic 18-21, 6-9, Tel: 0724388467

Agent Intervenþie. Alistar Security angajam agenti interventie, agenti de paza (fete si baieti) si operator dispecer video, salarizari 1000, 1200, 1500ron, Tel: 0737544009 n Agent Intervenþie. Soc. paza angajeaza agenti de interventie, din Bucuresti, cu atestat, constitutie atletica, permis categoria B, Tel: 0213129035 n Agent Vanzari, Livrator. Firma de catering angajeaza agenti de vanzari si livrator scuter. CV cu poza pe e-mail excedentbucuresti@yahoo.com Tel: 0734140400

AGENT VANZARI. MEITAV EUROPA SRL ANGAJEAZA PERSONAL CALIFICAT IN DOMENIUL MASELOR PLASTICE CU O VASTA EXPERIENTA IN VANZARI SI UN BUN CUNOSCATOR AL PIETEI PLASTICELOR. VARSTA CUPRINSA INTRE 30 - 40 DE ANI SI CUNOSCATOR AL LIMBII ENGLEZE. SALARIU ATRACTIV PLUS ALTE FACILITATI, TEL: 0757777741, 0757777742

é Agenti Intervenþie cu permis categoria B, agenti paza cu atestat si dispecer operator PC, angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420

é Agenþi Pazã urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660

é Agenti Pazã.

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

é Bonã interna angajez, varsta 25-35 ani preferabil studii pedagogice, posibilitate calatorii Europa, masa casa incluse, Tel: 0728111363

n Brutari si Muncitori necalificati. Fabrica de paine Titan angajeaza urgent Brutari si Muncitori Necalificati in Sectia de Brutarie, Asistent Medicina si cu domiciliul in sect. 2 Bucatar. Pensiune si 3 Bucuresti sau in Camin de batrani situat Loc. Pantelimon. in Bucuresti angajeaza, Salariu atractiv, bonuri mirelacottea@ de masa, transport yahoo.com, Tel: asigurat, c.vata@ 0736655101 titan.ro, Tel: Bucãtar Fast Food ºi 0785295453, vânzãtoare cu experienþã, 0212043826, Fax: zona Republica, salariu motivant, Tel: 0724036136 0212043829

Restaurant é Bucãtar. “Livada cu visini” zona Dorobanti, angajeaza bucatar. Oferim contract de munca, program in ture o zi cu o zi. Salariu negociabil. Nu asiguram transport, livadacuvisini@yahoo.com, Tel: 0723183222

é Bucãtari, ajutor bucatar, ospatari, femei servici angajam, Tel: 07311696741


oferte de muncã România / info / pagina 3

09 Ianuarie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Dispoziþii generale ºi finale ale Tratatului privind funcþionarea Uniunii Europene. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Un asemenea document juridic, precum este Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene - Versiunea Consolidatã (document publicat la data de 30.03. 2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene), conþine în mod firesc ºi o serie de dispoziþii cu caracter general, dispoziþii finale, prin care se fac precizãrile necesare aplicãrii unitare ale Tratatului. Iatã unele dintre aceste dispoziþii generale ºi finale, prevãzute în Partea a ºaptea, Art. 335 - 342 din tratatul menþionat. Art. 335. În fiecare dintre statele membre, Uniunea Europeanã are cea mai largã capacitate juridicã recunoscutã persoanelor juridice de cãtre legislaþiile interne. Uniunea poate, în special, sã dobândeascã sau sã înstrãineze bunuri mobile ºi imobile ºi poate sta în justiþie. În acest scop, Uniunea Europeanã este reprezentatã de Comisia Europeanã. Cu toate acestea, Uniunea este reprezentatã de fiecare instituþie, în temeiul autonomiei lor administrative, pentru chestiunile referitoare la funcþionarea lor. Art. 336. Parlamentul European ºi Consiliul, hotãrând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativã ordinarã ºi dupã consultarea celorlalte instituþii interesate, adoptã Statutul funcþionarilor Uniunii Europene ºi Regimul aplicabil altor agenþi ai Uniunii. Art. 337. Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt încredinþate, Comisia poate solicita ºi primi toate informaþiile ºi poate proceda la toate verificãrile necesare, în limitele ºi condiþiile stabilite de Consiliu hotãrând cu majoritate simplã, în conformitate cu dispoziþiile tratatelor. Art. 338. (1) Fãrã a aduce atingere articolului 5 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Bãncilor Centrale ºi al Bãncii Centrale Europene, Parlamentul European ºi Consiliul, hotãrând în conformitate cu procedura legislativã ordinarã, adoptã mãsuri în vederea elaborãrii de statistici, în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea activitãþilor Uniunii (2) Elaborarea statisticilor se face respectând imparþialitatea, fiabilitatea, obiectivitatea, independenþa ºtiinþificã, eficienþa costurilor ºi confidenþialitatea informaþiilor statistice; aceasta nu trebuie sã implice costuri excesive pentru operatorii economici. Art. 339. Membrii instituþiilor Uniunii, membrii comitetelor, precum ºi funcþionarii ºi agenþii Uniunii sunt obligaþi, chiar ºi dupã încetarea funcþiilor lor, sã nu divulge informaþiile care, prin natura lor, constituie secret profesional ºi, îndeosebi, informaþiile referitoare la întreprinderi ºi la relaþiile lor comerciale sau la elementele de preþ de cost. Art. 340. Rãspunderea contractualã a Uniunii este guvernatã de legea aplicabilã contractului respectiv. În materie de rãspundere extracontractualã, Uniunea este obligatã sã repare, în conformitate cu principiile generale comune ordinilor juridice ale statelor membre, prejudiciile cauzate de instituþiile sale sau de agenþii sãi în exerciþiul funcþiunilor lor. Prin derogare de la dispoziþiile celui de-al doilea paragraf, Banca Centralã Europeanã trebuie sã repare, în conformitate cu principiile generale comune statelor membre, prejudiciile cauzate de aceasta sau de agenþii sãi în exercitarea funcþiilor lor. Rãspunderea personalã a agenþilor faþã de Uniune este reglementatã de dispoziþiile care le stabilesc statutul sau regimul care li se aplicã. Art. 341. Sediul instituþiilor Uniunii se stabileºte de comun acord de cãtre guvernele statelor membre. Art. 342. Regimul lingvistic al instituþiilor Uniunii se stabileºte, fãrã a aduce atingere dispoziþiilor prevãzute de Statutul Curþii de Justiþie a Uniunii Europene, de cãtre Consiliu, hotãrând în unanimitate prin regulamente. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

Cãlc ãtores e tex tile, calandru ºi croitorese retuº, angajeaz ã c urãþãtorie chimicã-spãlãtorie, Tel: 0755200012 n Casier/ã pentru Minimarket zona Gorjului (metrou), Tel: 0749755893 n Casier/ã Minimarket zona Garii de Nord, Tel: 0730376118 n Casier/ã angajam pentru exchange/ amanet cu sau fara experienta, Tel: 0213310270

é Croitor. Atelier de creatie rochii de mireasa si ocazie angajeaza croitoreasa cu experienta. Oferim salariu si mediu de lucru atractiv, 1.500 RON, mail@rochiidemireasa.biz, http://www.alice-design.ro, Tel: 0733254254 n Curieri pedestri, Total Post Mail Services angajeaza in Bucuresti, Tel: 0212321575, 0732222672 n Dispecera pentru dispecerat sisteme tehnice de alarme, cu experienta, din Bucuresti, Tel: 0213129035 n Femeie de Serviciu. Firmã é Casier/ã. Restau- de curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie– punct de rant tip fast-food Bucuresti. Se oferã angajeaza casier/a lucru salariu avantajos, bonuri de cu/fara experienta. masã ºi contract de muncã. Informaþii la telefon intre orele Relatii de luni vineri 10:00-20:00, 9:00-15:00, Tel: 0729785801 n Inginer constructor civile ºi Tel: 0737997856 industriale, pentru Bucureºti ºi zone limitrofe. Relaþii L-V orele cosmeticianã, 8-16, teleelectron@gmail.com, n Coafezã, manichiuristã. Salon Panduri Tel: 0214303390, 0217727952 -Academia Militarã, închiriazã post lucru coafor, cosmeticã, manichiurã pentru persoanã cu clientelã formatã. Preþ negociabil, Tel: 0765207252 n Coafeza. Salon Kristine situat in zona Real Vitan angajeaza coafeza cu experienta, pasionata de acest job. Se ofera si se cere é Instalatori gaze seriozitate. Salariu atractiv, pentru societate carte de munca, 10 EUR, alprim2010@yahoo.ro, Tel: autorizata ANRE, 0721588692, 0768505392 Tel: 0745069814 n Cofetar, angajez in zona Apusului, Militari, Tel: 0724582527 Livrator scuter posesor si de n CONFECÞIONERE. permis c ategoria B ANGAJAM CONFECTIONERE angajeaza Restaurant Il CU EXPERIENTA. SALARIU Cantuccio, Tel: 0724744153 ATRACTIV, TRANSPORT PLATIT INCLUSIV PENTRU n Lucrãtor depozit. Angajam COMUNELE DE LANGA lucratoare depozit cu BUCURESTI. ADRESA: STR. experienta, Tel: 0213453111, FIZICIENILOR NR 50, 0720565495 SECTOR 3. AUTOBUZE RATB: 102, 202, 135, 123, OFFICE@STARCONFEX.RO n Confecþionere. Angajam confectionere pulovere la masinile kett, triplok, OV, singer, sector 3, Tel: 0733077668, 0770924232 n Contabil expert. Societate cauta expert contabil vorbitor é Manager. de limba Italiana (avansat). Pentru detalii apelati, Restaurant tip doru@kpk-trading.ro, Tel: fast-food angajeaza 0741038406, 0039335258654 Cosmeticianã Urgent! Caut Cosmeticianã, varsta min 30 ani, experienta min 3 ani cu portofoliu clienti, pentru salon centru. Plata procent din incasari, Tel: 0731321133

Manager/asistent manager cu experienta. Relatii de luni - vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856

n Croitor/easã. Angajez croitoreasa cu experienta, salariu atractiv, mihaela.galaxy@gmail.com, Tel: 0765446922

n Manichiuristã si cosmeticianã cu experienþã, angajeazã salon Drumul Taberei, clientelã formatã, Tel: 0722465285, 0768004141


pagina 4 / oferte de muncã România

09 Ianuarie 2013 Închiriez n Manichiuristã. spaþiu+masã manichiurã, în salon de bronzat, pentru fatã cu experienþã, preþ avantajos. Zona Militari-bd. Iuliu Maniu, Tel: 0765568717 n Manichiuristã. Salon zona Dorobanti angajeaza manichiurista / tehnician unghii false si Hair Stylist. Persoana agrabila, ingrijita, politicoasa. Experienta min. 3 ani, Tel: 0726231363 n Maseur, angajez in zona Bucureºtii Noi, 0744551580

curatenie. n Personal Angajam personal din Bucuresti pentru servicii de curatenie la program de 4 ore/zi, pentru diferite obiective. Oferim salarizare si transport in functie de obiectiv. Detalii intre orele 9:00-16:00 de L-V la telefon, dl. Dumitrache Antonio, Tel: 0758097688

Maseuze minim 18 ani, exclus contact intim, oferim cazare, plata zilnic, Tel: 0768070764

n Profesor. Institut angajeazã lector, manager de transport. Rog seriozitate. Domeniul transport rutier, Tel: 0743333363 n Recepþionerã pentru Salon Solar Eclips, zona Militari. Program 10-21, 2 zile cu 1 zi, salariu 1000 Ron, Tel: 0765568717

n Mecanic Auto cu experienta in reparatia turismelor si utilitarelor, se ofera masa de pranz si bonusuri salariale. Transport ratb in apropiere. Detalii la tel, service@pancho.ro http://www.pancho-service.ro, Tel: 0730748670, 0748800600 n Menajerã angajam. Telefon de L-V 9.00 - 17.00, Tel: 0213208818 n Merchandiser cu experienta pentru Bucuresti angajeaza SC Azad Enterprises SRL. Informatii la telefon sau CV la fax, Tel: 0213362854, Fax: 0213362855 n Muncitori necalificati in domeniul pal si accesorii mobiler, echipa circularisti operator masina abs, operator calculator, Tel: 0786625155 Om de serviciu la bloc, pensionar, patru ore/zi, 400lei/luna, Tel: 0726904306 OSPATAR. RESTAURANT CU SPECIFIC INTERNATIONAL ANGAJEAZA OSPATARI, FETE SI BAIETI, CU SAU FARA EXPERIENTA, 0754203480 n Ospãtari ºi ospãtãriþe pentru Club Princess. Sunaþi dupã ora 12.00, Tel: 0766693340 Ospãtãriþã angajez, zona Colentina, Tel: 0752156560 n Ospãtãriþe si hostess angajam pentru restaurant Nargila, zona Piata Unirii, Tel: 0723699551 n Patiser. Angajam patiser si ajutor de patiser, zona Piata Progresul, Tel: 0722597374 n Persoanã serioasa caut pentru a o ajuta in obtinerea de venit suplimentar, part-time la inceput, Tel: 0767596971, dan.money4u@yahoo.com,

é Personal pentru

cusut si talpuitor manuali - firma de incaltaminte angajeaza, Tel: 0745068990

Personal magazin Fornetti. Angajãm personal magazin Fornetti zona Vitan, Tel: 0728972114

é Secretarã, buna

cunoscatoare a limbii Engleze. CV la e-mail elissa_818 @yahoo.com, Tel: 0740295650, 0760096715 n Secretara. Italian in Romania cu afacere angajeaza fata pt mic secretariat si menaj usor, Tel: 0749605804 n Shaormar ºi patiser, zona piaþa Gorjului, Tel: 0722569057 n ªofer tir atestat + adr, Tel: 0722647403 ªofer profesionist. Societate comerciala angajeaza soferi profesionisti pentru vidanja, experienta minima 5 ani, Tel: 0735213471

panificatie, n Vânzãtoare modelator covrigi si shaormar cu calificare si experienta. Angajam in zona Rahova, Tel: 0768130133

é Spãlãtor auto. Diamond Car Wash angajeaza, pentru locatiile din Bucuresti Mall si Plaza Romania, spalatori auto cu experienta, Tel: 0737512745 Societate n Spãlãtor. angajam personal pentru spalatorie auto, Tel: 0758053875 cu experienta n Stilist angajez, Tel: 0723236285 n Tãlpuitori manuali, fete la masa si cusatorese. Angajam in conditii foarte bune, Rahova, Tel: 0217764107, 0724526287 Tâmplar aluminiu si PVC pana in 40 ani cu permis auto, Tel: 0213185918 n Tâmplar pal melaminat, zona Garii Progresul., Tel: 0721329152, 0214500418 n Tiparitor rotativa si plana, ghilotinist, legatorese pentru tipografie oras Pantelimon, Tel: 0741227999 n Vânzãtoare cofetãrie ºi cofetãreasã, ªos. Giurgiului, Tel: 0735353011 n Vânzãtoare pentru magazin alimentar, magazin legumefructe si Plafar, cu experienta si recomandare, Tel: 0723579219, 0767533430 n Vânzãtoare pentru magazin carne, zona Prelungirea Ferentari, bestfoodrahovacity@gmail.com, Tel: 0722200800 n Vânzãtoare magazin alimentar, zona sos. Giurgiului – Luicã, oferim carte muncã, Tel: 0764415446, 0762085021

Angajam é Vânzãtori. vanzatori ziare pentru chioscuri din Bucuresti. Pentru informatii sunati, Tel: 0785207877

é Videochat Poti incerca. Cauti un job sigur? Chatul este solutia, angajam cupluri si fete pt conversatii online, min 18 ani, oferim bonus angajare 500 $, plata zilnic, comision 50-70%, CM, training, premii, experienta nu es te nec es ara, 2.000 $/luna, izabelarizstudio @y ahoo.c om, Tel: 0724943274, 0764127778 n Videochat Cunoscãtoare limbi strãine, legalitate, Unirii, 500-4000$ lunar. Cazare, bonus, Tel: 0747530013, 0729579287 n Videochat angajãm fete cu/fãrã experienþã pentru VideoChat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi.Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Moºilor, Romanã, Tel: 0732656366, 0763380077 n Videochat 19 Studiouri Inovatoare angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Caºtiguri garantate 2000$-5000$ lunar. Oferim 600$ bonus +500 lei cadou la interviu, 0768839893


09 Ianuarie 2013

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / pagina 5 n Videochat A&N angajeazã personal feminin cu/fãrã experienþã. Oferim 600$ bonus, avans 300$ imediat, salariu fix 1200$ ºi procente 50%-84%. Garantãm realitatea anunþului, Tel: 0731080888

Elvetia. Oferim locuri de munca in night club si studio cu posibilitati foarte bune de castig! Cazare inclusa, max ima s erioz itate, ramonica512@yahoo.it, Tel: 0041767105838

n Germania. Caut Macelar pt firma mica la o familie privata. Familia stie limba Romana. Munca este de toate pentru productie si un pic lucru pentru casa. Pentru durata lunga. Sunati la telefon dupa ora 19:00, 800 EUR/luna, rcs@rcs-systeme.de, Tel: 00497812508740, Pregatitor cu n Vopsitor 00497812508740 experienta, Skoda Team Services angajeaza in zona Rahova, Tel: 0214202544 Videochat Studio, salariu fix 800$+ comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é ANGLIA, ANGAJAM FETE CU ASPECT FIZIC PLACUT, INTELIGENTE, SOCIABILE, MINIM 18 ANI P E N T R U E S C O R T SI COMPANIE INTIMA CU PROCENT D E 50%, CAZARE ASIGURATA, PLATA ZILNICA, LOCATIE CENTRALA; RASPUND LA SMS, BEEP, VENUSESCORT@YAHOO .COM, TEL: 447424429905, 40764169055

Agent Pazã si interventie c alific at, ates tat legea 333/2003, 40 de ani, 1.80m/95kg, cu vechime in munca 18 ani, cunostinte max ime in domeniul sistemelor de alarma, PSI, permis cat B, fost sportiv, familist, imi ofer serviciile celor interesati de Paza Proprie Profes ionala. Cluburi, hoteluri, restaurante, magazine, scoli, gradinite, depozite marfa, sedii firme si case particulare, blocuri, santiere, spatii amenajate (parcari auto). Caracterizare loc de munca. Cazier curat. Foarte punctual si devotat postului de munca. Rog oferte serioase. Exclus firme de paza, Tel: 0765864504

proprietar, teren n Jilava intravilan 1360 mp, deschidere 14m la DN5, gaze, canalizare, curent electric, cablu, internet, 60.000 EUR, 0765446844, gazo74@gmail.com,

Colentina urgent persoana fizica vand casa suprafata totala 200mp, constructii 110mp, rog seriozitate, doar pf, 85.000 EUR, Tel: 0763286993 Constanþa, Almãlãu, casa cu 8 camere, anexe, vita-de-vie, curte 2000mp, apa curenta, 25.000 RON, Tel: 0766374432

n Prahova, Comuna Targsorul Vechi, 35000mp, deschidere la 2 drumuri, visavis de Manastirea Turnu, intabulat, 15 EUR/mp, Tel: 0244546840, 0761076769 n Prahova, Zahanaua, intravilan 4300mp, intabulat, deschidere la DN1A 53m, 30 EUR/mp, Tel: 0244546840, n Ferentari, vand casa curte, 3 camere locuibile, gaze, apa 0761076769 in casa. Canalizare, sosea asfaltata. Pretul este negociabil, 60.000 EUR, carmen_ancuta2003@yahoo. n ªofer cat.B doresc angajare com, Tel: 0768982900 sofer, rog seriozitate. Ofer seriozitate, sudor CO2, electric, mecanic utilaje grele, Tel: 0757108621 Argeº Dâmbovicioara casa de vacanta complet utilata, mobilata (2 cabane, separat sau impreuna) sau teren 1200mp cu autorizatie de constructie in Rezervatia Naturala Piatra Craiului langa Pestera Dambovicioara sau schimb cu proprietate in Bucuresti, liliana_vdv@hotmail.com, Tel: 0729936065

n Bacãu, Târgu Ocna, apartament langa primarie, amenajat modern, centrala proprie logie, aproape de Slanic Moldova, 59.000 EUR, rodica.hanu@yahoo.com, Tel: 0744647245

n CORNATELU, VILA LA ROSU,P+1,AN2010,4CAMERE, LIVING, 2 BAI, BUCATARIE, TEREN 1500MP, 35MIN BUCURESTI, DISCUTABIL, 23.000 EUR, TEL: 0767255365

PRAHOVA, BREAZA, CASA P+1, TREI DORMITOARE, LIVING, BAIE, BUCATARIE, TERASA, GARAJ IN CURTE, PIVNITA, GAZE, CANALIZARE, SITUATA IN CENTRUL ORASULUI BREAZA! CASA SE POATE VINDE SI COMPLET MOBILATA SI UTILATA. PRIMII PROPRIETARI. ROG SERIOZITATE! 100.000 EUR, STEREAALINA@ YAHOO.COM, TEL: 0723326833 é


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, France n 1. Manutentionnaire; Description: Vous travaillez dans un entrepot logistique, vous effectuez le dispatch de colis en suivant un rythme soutenu. Vous travaillez principalement de nuit a partir de 18h-20h. Vous etes flexible au niveau des horaires. Vous avez deja une experience dans la logistique. Salary: EUR 11 (Hourly); amelie.barant@asap.be n 2. Manutentionnaire; Description: Sur un plateau photo pour des catalogues, vous montez et démontez les stands. Vous travaillez en journée d e 8h a 17h. Vous devez etre polyvalent(e) et bricoleur(euse), ca r vous devez percer, clouer. Salary: EUR 9.65 (Hourly); amelie.barant@asap.be n 3. Danseur / Danseuse; Description: Pour un restaurant cabaret de spectacle, vous dansez le french cancan. Vous assurez environ 100 spectacles par an. Vous travaillez en majorite le week end. Les frais de deplaceme nt sont rembourses. Vous residez dans les villes frontalieres (dept 5 9/62), ou etes pret(e) a demenager - salaire: 100 euros par spectacle; ferraud.lopez@skynet.be n 4. Responsable des ventes; Description: notre client est actif ds le négoce de matériaux ds secteur du bâtiment. Afin de dynamiser ses équipes et son développement en région liégeoise, il est a la recherche d'1 responsable de magasin. Vs etes responsable de la gestion socciale & operationnelle du magasin; Salary: EUR 3000 - 4000 (Monthly); rrslieg@randstad.be n 5. Ingénieur / Ingénieure de projet d'affaires en industrie; Description: en tant que material project coordinator, vs avez pour mission d'agir comme responsable des opérations en terme de planning concernant les projets liés aux matieres 1eres. Vs travaillez en étroite collaboration avec les différents responsables de projets (interne& externes); Salary: EUR 3000 - 4000 (Monthly); rrsnamur@randstad.be n 6. INSTALLATEURS CAMERAS SURVEILLANCE(h/f); Description: Installateurs cameras surveillance (h/f) Option One Security est spécialisée dans le systeme informatique, la télésurveillance pour la sécurisation des biens, des personnes et des informations. Nous avons pour objectif le développement de ce concept de sécurité et le souhait de les rendre accessibles a tous. Aussi, dans le cadre de notre développement, nous sommes également spécialiste et fabricant des énergies renouvelables sur le plan international pour lutter contre la pollution nucléaire. Notre équipe est la pour vous aider a améliorer votre avec des offres sur mesures et garanties pour les clients. Nous recherchons deux installateurs vidéo-cameras surveillance IP et Alarme, détecteur d'incendie pour mener a bien les missions jusqu'a son terme. Täches: Objectifs: 4 installations/jour Missions: -Installation du matériel -Configuration IP -Formation des clients pour le systeme. -Installation du contrôle d'acces (Biométrie). •Installation vidéo-camera surveillance IP -Programmation:Alarme, détecteur d'incendie... Choix et avantages: 1. Employé: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions.... Voiture de société méritée apres un mois convaincant + carte d'essence + cheques repas + abonnement GSM.... 2. Indépendant (Free lance): Commissions: a partir de 250 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Option one Security participe et investi pour les sociétés qui souhaitent avoir une opportunité d'affaire pour son propre développement. Description du profil souhaité: Posséder une expérience de minimum 2 ans; Etre en possession d'un certificat de 7eme année de perfectionnement ou de spécialisation - technique complémentaire en économique: tourisme, vente commerciale, droit. Avoir des connaissances en Français; Avoir des compétences bureautiques Logiciel de présentation (Powerpoint, Publisher, ...), Bases de données (Access, FileMaker, ...), Messagerie (Outlook, LotusNote, ...), Internet (Internet Explorer, Mozilla, Netscape, ...), Tableur (Excel, Calc, ...), Traitement de texte (Word, Writer, ...); Etre en possession du Permis B. Nous offrons: Un contrat a durée indéterminée a temps plein; Un travail le samedi; Un salaire de 1860 € brut/mois. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Michel Moukoumbi par mail/ m.andre@optionesecurity.eu Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu.

n 7. Assistants(h/f); Description: Assistants(h/f) Option One Security, Engineering en Informatique:circuits électronic et électric partenaire agréer par Electrabel (Gaz-Electricité) et Sécuritas: Sécurité des biens, des personnes et des informations. Nous lançons un systeme innovateur de Lampadaire Solaire sans réseau:fils, cables pour permettre a chaque individu d'avoir l'éclairage public, jardin, piscine, terrain et habitation pour une durée de vie de plus de 25 ans sans rupture et sans facture d'électricité en Europe et en Afrique, pays du soleil. Cette énergie va permettre aux consommateurs d'acquérir l'électricité propre et sans interruption d'éclairage. Nous recherchons 2 assistants (e). Missions:Commerciale et Marketing Traitement des commandes, facturation, tenue du fichier clients, surveillance des stocks... l'assistant(e) commercial(e) assure tout le suivi des ventes. L'assistante commerciale assure les missions de secrétariat classique. Elle organise de plus des réunions avec la direction commerciale et participe aux opérations commerciales (envoi de courrier, action de promotion des ventes par téléphone). L'assistant (e)commercial (e) a en charge le suivi des aspects administratifs de la commande et de la facturation, des devis, des impayés, des livraisons… Réalise des tableaux de bord des résultats, met a jour les fichiers clients, surveille des stocks, fait le suivi des prévisions de vente. •Prospection: PME, l'industrie, des indépendants et les particuliers sur base des rendez-vous fixés préalablement par vous-meme. •Vous analysez les besoins et vous proposez nos services et notre savoir faire jusqu'a la signature du contrat de maintenance et entretien. Choix et avantages: 1. Employé: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions/contrat (les commissions sont payées apres 4 réalisations confirmées).. 2. Free lance ou des commerciaux en activité complémentaire:Commissions: a partir de 250 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Description du profil souhaité:Posséder une expérience de minimum 2 ans. Etre en possession d'un certificat de 7eme année de perfectionnement ou de spécialisation - technique complémentaire en économique: tourisme, vente commerciale, droit. Avoir des connaissances en Français. Avoir des connaissances en Néerlandais; Avoir des connaissances en Anglais; Avoir des compétences bureautiques Logiciel de présentation (Powerpoint, Publisher, ...), Bases de données; (Access, FileMaker, ...), Messagerie (Outlook, LotusNote, ...), Internet (Internet Explorer, Mozilla, Netscape, ...), Tableur (Excel, Calc, ...), Traitement de texte (Word, Writer, ...). Etre en possession du Permis B. Nous offrons: 1: Employé: -Un contrat a durée indéterminée a temps plein -Un travail le samedi -Un salaire de 1860 € brut/mois -Cheques répas 2:Indépendant: -Convention -Commission de 250 a 500€/contrat Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Moukoumbi a l'adresse mail: infos@optionesecurity.eu Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. n 8. Coordinateur Sécurité Santé, (h/f) / Coördinator (m/v).; Description: Un service public a Woluwé-Saint-Lambert recherche un Coordinateur Sécurité Santé, (h/f). Description de l'emploi: - Contrôler la sécurité des chantiers, assurer la collaboration des différents services. - Informer et conseiller les auteurs de projets et maîtres d'oeuvre sur les aspects de la prévention des risques. - Egalement responsable de la planification d'urgence: actualisation des plans d'intervention d'urgence, organisation d'exercices en situation d'urgence, évaluation des situations d'urgence et des exercices, établir un inventaire et analyse des risques, organisation de l'information sur la planification d'urgence. Profil:- Titulaire du diplôme d'ingénieur civil des constructions, architecte, d'ingénieur architecte, de bio-ingénieur ou d'ingénieur industriel (finalité construction), avoir satisfait a la formation complémentaire de niveau A imposée aux conseillers de prévention et répondre aux conditions de l'Arreté Royal du 25/01/2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles. - Connaissances linguistiques requises: Contacts réguliers avec le public en français et en néerlandais. Brevet de bilinguisme du Selor, niveau 1.- Bilingue français, néerlandais et titulaire d’un certificat élémentaire de connaissance linguistique délivré par le Selor Selor: http://www.selor.be/languagecertificate.aspxTitulaire du permis de conduire type B. Offre:- Horaire et conditions de travail: temps plein - Rémunérations: bareme légal; lvanlintcv@actiris.be n 9. Automaticien / Automaticienne chef de projet; Description: vs participez a ttes les phases du cycle de développement du systeme (définir les programmes néce ssaires, codes, tests, déblocages &d ocumentation) vs suivez le process applations du cycle développement & si nécessaire validez la qualité; Salary: EUR 3000 - 4000 (Monthly); rrsnamur@randstad.be

n 10. Agent commercial indépendant, (h/f) pour la France.; Description: Scheffers Chemic, une entreprise bruxelloise active dans le commerce de gros de produits chimiques industriels recherche des agents commerciaux indépendants, (h/f) pour sillonner la France. Fonction: Apres une formation a nos produits (destinés a la réparation et l'entretien de surfaces) et a nos méthodes de ventes, vous intégrerez une équipe dynamique et aurez en charge de développer la clientele dans votre région. Participation a de nombreux évenements apres la période de formation. Principales activités et responsabilités: Votre rôle sera de la prospection directe chez le client professionnel. - Vous serez préalablement informé afin de pouvoir correctement promouvoir les produits. - Vous trouverez vos clients potentiels de votre propre initiative en prospectant (fabricants et magasins de meubles, cuisinistes/salles de bain, entrepreneurs, architectes et menuisiers bois/PVC). Profil: Expérience dans la fonction souhaitée.Tres bonne connaissance du français (langue maternelle).Vous etes un vendeur-né aimant la prospection active, pret a etre sur le terrain.Vous argumentez de maniere claire et persuasive.Vous etes résistant au stress et pret a vous investir dans le job passionnant qu'est la vente aux professionnels, vous etes tres attaché aux résultats.Vous etes en possession du permis B.Vous devez obligatoirement posséder un véhicule, les frais de celui-ci seront a votre charge.Offre: Vous serez totalement autonome, donc vos gains seront en fonction de votre travail (commissions sur ventes). Type de contrat: indépendant. Régime de travail: temps plein.Salaire: commission sur chiffre d'affaires.Plusieurs postes sont a pourvoir. Lieu de travail: rue de Veeweyde 65 a 1070 Anderlecht. Intéressé ? Envoi de C.V. via email a l'attention de Monsieur Scheffers Stéphane: scheffers.chemic@skynet.beAttention ! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi.

n 11. Aide-Ménagere(h/f); Description: Aide-Ménagere(h/f); Pronet Clean est une société agréée titres services qui mise sur la qualitée et la satisfaction de sa clientele en proposant des services a la hauteurs de leurs attentes grâce a son savoir faire unique et forte de son exprérience de longue durée dans ce domain. Tâches: Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence.Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence.Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Soumakie a l'adresse mail: infos@pronetclean.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter ACTIRIS pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. n 12. Couvreur, (h/f). Luxembourg et France.; Description: Turbolux recherche pour une entreprise de couverture située au Grand-Duché de Luxembourg un couvreur, (h/f) pour des chantiers au Luxembourg et a Thionville (France). Tâches: Pose de tuile ou ardoises, zinguerie selon compétences. Profil: - Formation de couvreur. - Au moins un an d'expérience comme couvreur. - Sérieux, autonome. Offre: - Contrat de 3 mois, reconductible ou contrat a durée indéterminée. - Salaire brut de 12 a 14 € par heure (a négocier selon qualifications). Panier et déplacements pris en charge pour chantier en France. Intéressé? Envoyez votre candidature par courriel a paquet@turbolux.lu


detalii la http://ec.europa.eu n 13. Moniteur d'encadrement/manager(h/f); Description: Bik Interim est a la recherche d'un "Moniteur d'encadrement". Notre client est un groupe d’asbl et d’entreprises a finalité sociale. Il accompagne les adultes handicapés dans leur projet de vie et soutient les personnes en situation de handicap ou exclues du circuit traditionnel du travail par la création d’emploi. Tâches: Responsabilités principales: - Encadrement – Suivi des travailleurs: Encadrer (c'est-a-dire diriger, gérer, former et motiver) activement le personnel de production en veillant a faire respecter les valeurs du Village; - Encadrement – Suivi de la production: Encadrer une ou plusieurs équipes de travailleurs sur une chaîne de production manuelle ou machine; - Matériel – Gestion en bon pere de famille: Gérer le matériel (c'est-a-dire l’outillage, les véhicules, les équipements, les machines etc.) en bon pere de famille; Administration: Gérer avec précision l’administration nécessaire au suivi de la production, a la gestion des stocks et au suivi de travailleurs; - Optimalisation: Rechercher d’une maniere permanente a optimaliser la production de sa chaîne de production. Description du profil souhaité: Posséder une expérience en gestion d'équipe/management et et si possible une expérience en chaîne de production; Etre parfait bilingue français/ néerlandais; Avoir des compétences des logiciles de gestion (Navision, Excel, Word, Bopack, Codesoft); Etre en possession du Permis B, permis C et D est un atout; Etre doté d'un bon sens des relations humaines, savoir encadrer les travailleurs et susciter leur motivation; Avoir un brevet en électricité/mécanique; Savoir estimer le temps de travail nécessaire a la réalisation des tâches; Savoir plannifier votre travail et le travail d'une ou plusieurs équipes sur la ou les chaînes de production. Nous offrons: Un contrat d'Interim a temps plein, en vue d'un CDI; avec un horaire de pause 6h-14h/ 14h-22h/ 8h-16h30. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle D'hallewin a l'adresse mail: brussel2@bikinterim.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. n 14. Assistante administrative et commerciale (h/f) / Administratief en commercieel assistent, (m/v); Description: Fashion and Luxury selection a Uccle recherche un Assistant administratif et commercial, (h/f). Description de fonction: - Bras droit de la Direction: gestion quotidienne du bureau, courrier, mail, téléphone, accueil des clients importants, - Réservations de vols, trains et d'hôtels, préparation des réunions (tableaux, résumés, présentations), suivi des plans média, préparations des offres et tarifs, commandes. - Suivi commercial des clients nationaux et internationaux (prestations de services, livraisons de collections) et des commerciaux sur le terrain. - Suivi administratif des clients: facturations, paiements, mais aussi informations, conseils et solutions rapides. Profil: Bilinguisme français / néerlandais exigé + anglais (écrit et oral) - Débrouillarde, organisée, problem solver, commerciale, polyvalente, flexible - Sens des initiatives et des responsabilités - Tres bonnes connaissances de Excel et Powerpoint - Capable de travailler dans une petite équipe - Intéret pour la mode et le commerce. Offre: - Salaire: 2600 euros brut + CR - Temps plein Intéressé?- Cv a l'attention de Mme Marianne Fraeys - 32 (0) 497.189.172 - par mail: marianne@flselection.be - www.flselection.com n 15. Monteurs télécom, (h/f) / Telecom monteurs, (m/v).; Description: Efe Telecom, une société active en télécommunication a 3070 Kortenberg recherche 3 monteurs télécom, (h/f). Tâches: Vous assurez les installations Internet, téléphone, TV digitale chez les consommateurs et les professionnels. Les plus grands clients sont Telenet en Tmac. Profil:- Vous etes flexible, motivé et orienté client- Vous savez travailler de façon autonome- Apres 9 jours de formation, vous obtenez le certificat KI. - Vous avez le certificat VTA ou vous voulez l'obtenir.- Vous habitez de préférence Bruxelles ou le Brabant flamand- Bonne connaissance du français et du néerlandais- Vous etes titulaire du permis de conduiret type B. Offre:- Contrat a durée indéterminée, a temps plein.- Horaire en 2 équipes- Vous commencerez rapidement- Formation de 9 jours prévue- Vous travaillez 40 heures/semaine- En plus de votre salaire, vous aurez d'une voiture de société et d'un laptop.- Vous travaillez dans votre province: Brabant flamand ou Bruxelles-ville en fonction du planning. Intéressé?Envoyez votre candidature par mail a l'attention de Mr Akbulut en mentionnant: Bruxelles/Brabant flamandefe.uitzendbureau@planet.nl

n 16. Technicien ascencoriste(h/f); Description: Business Interim Kantoor située a Avenue Brugmann 24, 1060 Saint-Gilles recherche un Tâches: Notre client est a la recherche de techniciens pour travailler dans les différentes régions de la Belgique. Vous assurez la modernisation des ascenseurs. Description du profil souhaité: Posséder une expérience en montage-modernistation ascenceur, et/ou en électromécanique; Etre en possession d'un brevet A2 en électricité, électronique et/ou électromécanique. Parler le français; Etre en possession du Permis B, et avoir un véhicule personnel; Vous aimez apprendre, et souhaitez évoluer au sein de votre carriere. Vous avez l'esprit d'équipe mais appréciez de travailler de façon autonome. Nous offrons: Un contrat d'Interim a temps plein, en vue d'un CDI; La possibilité de travailler et d'évoluer au sein d'une sociéte de renom; Un salaire selon la CP 111. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle D'hallewin a l'adresse mail: brussel2@bikinterim.be n 17. Un Référent Technique, (h/f) Unité Transport pour Kinshasa en République Démocratique Congo; Description: Médecins sans frontiere est une organisation non-gouvernementale d'aide humanitaire. Nous travaillons aujourd'hui dans plus de 60 pays ou nos volontaires apportent leur secours aux populations en détresse, aux victimes de belligérances, sans aucune discrimination de race, religion, philosophie ou politique. Pour soutenir ce travail, le Centre Opérationnel de Bruxelles recherche un Référent Technique, (h/f) RD Congo Unité Transport. Objectifs et Dimension: L'Unité de Transport Congo (UTC) est un projet établi afin de garantir une qualité de maintenance et de réparation, dont les 2 axes majeurs sont le service mécanique et la gestion du parc. Avec une stratégie de centralisation des ressources et expertises mécaniques a Kinshasa, il s'agit d'apporter un support de qualité aux équipes des projets en proposant les services suivants: service de dépannage, expertise technique du parc entier en RDC, aide a la gestion et commandes des pieces détachées, service de formation national et international, aide a la maintenance d'un parc, équipe de mécanos volants, support aide projet pour commandes trimestrielles et budgétisation. Le parc est notamment composé de 68 véhicules, plus de 80 motos, 3 camions, une flotte de moteurs hors bords, environ 80 générateurs et 20 motopompes. Principales activités (liste non-exhaustive): - Le responsable de l'Unité Transport en République Démocratique du Congo doit s'assurer d'une réponse optimale aux besoins en transport de biens et de personnes des opérations MSF de la mission Congo. - Elaboration et évaluation des objectifs de l'UTC pour l'année en cours et la prochaine - Définition de la stratégie de gestion, de maintenance et de déclassement du matériel d'investissement - Elaboration du budget transport pour l'ensemble de la mission RDC et est responsable du suivi budgétaire - Approvisionnement / Matériel Responsabilité de la gestion et du suivi des stocks pieces détachées sur l'ensemble du territoire - Validation des fournisseurs locaux et des demandes de besoins des projets en collaboration avec le département approvisionnement Supervision des garages de la mission MSF-B et dans les éventuelles ouvertures de projet et pour les urgences, Supervision de l'ensemble des ressources humaines de l'UTC Evaluation réguliere de la qualité des activités des différentes structures UTC en RDC - Assure les relations fonctionnelles et la gestion des ressources humaines de l'UTC Formation Attitude formatrice, conseillere, de transmission de connaissance au quotidien - Briefings techniques en relation avec leur poste aux personnes travaillant dans la mission Elaboration de la formation gestion transport, mécanique avancée, avec la collaboration du gestionnaire UTC, en concertation avec le référent transport et le logisticien - Assure la sécurité dans les transports et sur l'ensemble des structures de l'UTC - Protection des personnes face a leurs tâches, Assure la sécurité incendie, de la citerne gasoil et le déstockage carburant a Kinshasa - Rapport annuel de l'activité Transport de la mission RDC intégrant une analyse financiere Suivi des outils de gestion sur les bases et projets de la mission RDC, suivi de la gestion des pieces. Profil:Connaissances techniques en mécanique automobile indispensables, - Diplôme dans l'automobile souhaité, Expérience en gestion de garage et gestion d'un parc important, - Connaissance de la politique transport MSF et des standards associés - Expérience de terrain en pays en voie de développement - Français, Anglais - Gestion mécanique, gestion garage, connaissance mécanique en Afrique. Offre:Lieu de travail: Kinshasa RDC - Date estimée: ASAP Engagement: Si possible, 2 ans. Minimum 1 an. Intéressé? Votre candidature en ligne doit etre complétée a l'adresse suivante: http://www.msf-azg.be

Responsable Service Livraison bilingue n 18. Néerlandais/Français(h/f) / Een Verantwoordelijk Leveringsdienst Nederlands/Frans(m/v); Description: Le Groupe Parcours, leader indépendant de la location automobile longue durée en France, gere pour le compte de ses 2200 clients un parc de plus de 45000 véhicules. Avec 270 collaborateurs répartis au travers de son réseau de 24 agences, Parcours a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’euros. Pour accompagner son développement en France et en Europe, le groupe recrute au sein de ses 3 activités: la location longue durée, la vente de véhicules d'occasion et les services (entretien et réparation) et recherche aujourd’hui pour son agence d’Anderlecht (Bruxelles), un(e) Responsable Service Livraison bilingue Néerlandias/Français (H/F). Tâches:Au sein de l’agence composée de 5 personnes, directement rattaché au Directeur d’Agence, vous prenez en charge les tâches suivantes: - La gestion et le suivi des commandes de véhicules que vous avez préalablement passées aupres des fournisseurs: vous jouez le rôle d’interface entre les clients et les fournisseurs, - La prise en charge des démarches administratives qui sont liées a ces opérations: constitution des dossiers de livraison, demandes d’immatriculations, PV de livraison, fiches signalétiques de prises en main, fiches de restitution …, - La réalisation des livraisons et des restitutions de véhicules aupres de nos clients, - D’une maniere générale, la participation aux différentes activités de l’agence. Issu d'une formation supérieure (Bac + 2), vous justifiez d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un poste alliant administratif et commercial, idéalement dans le secteur de la Location Longue Durée ou de l’automobile. Vous vous démarquez par votre sympathie téléphonique (empathie, sourire, écoute) et votre grand sens du service client. Organisé et rigoureux, vous savez faire preuve de réactivité, d’autonomie et de prise d’initiatives. Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez partager nos valeurs: professionnalisme, disponibilité, satisfaction client. Permis B indispensable. Nous offrons: Un contrat a durée indéterminée a temps plein; Un salaire de 1900 € brut/mois. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle RISOUTE a l'adresse mail: hr@parcoursbelgium.be n 19. Developpeur Web Master (h/f); Description: Developpeur Web Master (h/f) Option Security, spécialisée dans la sécurisation Informatique, Télésurveillance des biens, des personnes et des informations. Un seul bjectif, le développement de la sécurité par le biais de cameras, vidéo surveillance, alarme, détécteur d'incendie et le souhait de les rendre accessibles a tous. Aussi, dans le cadre de notre développement, nous sommes également spécialiste et fabricant des énergies renouvelables, notamment les pannaux solaires sur le plan international pour lutter contre la pollution. Notre équipe est la pour vous aider a améliorer vos compétences avec des offres sur mesures et garanties pour nos clients . Nous recherchons 1 Développeur Web master qui peut aussi configurer les cameras et vidéo surveillance. TACHES: OBJECTIFS: 4 rendez-vous/jour de qualité •Démonstration et présentation du systeme de sécurité de haute qualité qui a été développé spécifiquement pour des entreprises.Prospection et recherche des clients potentiels... •Création et dévelloppemnt de site Web, du contrôle d'acces (Biométrie et de télésurveillance). •Vous proposer nos services et notre savoir faire jusqu'a la signature du contrat de maintenance et entretien. •Gérez votre agenda. CHOIX ET AVANTAGES: 1. EMPLOYE: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions/contrat (les commissions sont payées apres 2 réalisations confirmées). 2. Indépendant (Free lance): Commissions: a partir de 250 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Option Security participe et investit pour les sociétés qui souhaitent avoir une opportunité d'affaires pour son propre développement. Description du profil souhaité: Posséder une expérience de minimum 2 ans. Etre en possession d'un certificat de 7eme année de perfectionnement ou de spécialisation - technique complémentaire en économique: tourisme, vente commerciale, droit. Avoir des connaissances en Français. Avoir des compétences bureautiques Logiciel de présentation (Powerpoint, Publisher, ...), Bases de données (Access, FileMaker, ...), Messagerie (Outlook, LotusNote, ...), Internet (Internet Explorer, Mozilla, Netscape, ...), Tableur (Excel, Calc, ...), Traitement de texte (Word, Writer, ...). Etre en possession du Permis B Nous offrons: Choix et Avantages: 1:Employé: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions/contrat (les commissions sont payées apres 4 réalisations confirmées). 2. Indépendant (Free lance): Commissions: a partir de 250 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Option Security participe et investit pour les sociétés qui souhaitent avoir une opportunité d'affaires pour son propre développement: Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur MOUKOUMBI a l'adresse mail: infos@optionesecurity.eu


pagina 8 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere

n 20. Agent de gardiennage, (h/f). / Bewakingsagent, (m/v); Description: Securitas offre des solutions orientées sécurité en matiere de gardiennage mobile, gardiennage permanent, gardiennage aéroportuaire et gestion des centrales d'alarmes. Nos clients sont présents dans les domaines les plus diversifiés et grâce a notre longue expérience nous faisons partie du top absolu dans notre secteur d'activité. Aujourd'hui nous comptons en Belgique plus de 5.500 collaborateurs passionnés. Vu que notre société est en constante croissance, nous sommes toujours a la recherche de nouveaux collaborateurs enthousiastes. Aujourd'hui, nous voulons renforcer notre équipe des ventes par un agent de gardiennage Bruxelles, (h/f). Fonction - Vous etes responsable de la zone de sécurité que l'on vous a attribuée, dans un environnement international. - Pendant que vous effectuez vos contrôles d'acces a l'entrée des bâtiments (garages et réceptions), personne ne passe sans que vous ne le remarquiez. - Vous accueillez les visiteurs et vous vous souciez que les procédures soient respectées. - Profil- Vous avez un grand sens des responsabilités et etes pret a évoluer dans un environnement « haute sécurité » - Relever de nouveaux challenges est une seconde nature pour vous - Vous avez l'esprit d'équipe. - Vous etes motivé et etes habitué a travailler en fonction de buts définis. - Vous maîtrisez l'outil MS Office. - Vous avez une grande capacité d'adaptation. - Vous etes résistant au stress et savez réagir de maniere appropriée en cas d'intervention d'urgence. - Vous etes précis, l'une de vos qualités principales est l'exactitude. - Vous parlez et écrivez couramment le néerlandais - Vous possédez votre propre véhicule (catégorie B). Offre- Un contrat temps plein et a durée indéterminée - Un job passionnant avec des responsabilités, des formations de haut niveau sont prévues - Un salaire attrayant, incluant des primes. - De réelles possibilités d'évolution. Localisation: Bruxelles. Intéressé(e)? Postulez via http://be-securitas.easycruit.com/?iso=fr n 21. IT Helpdesk Bilingue(h/f); Description: IT Helpdesk Bilingue(h/f)Notre client, premier groupe européen indépendant de gestion des infrastructures informa tiques et télécoms, est a la recherche d'un Agent IT Suuport/Helpdesk, pour la région de Halle. Tâches: . Vous réceptionnez les appels et les e-mails des utilisateurs concernant des demandes ou des incidents IT (hardware, software et autres) • Apres identification précise de la demande ou de la cause du probleme, vous résolvez l’incident dans la mesure du possible et si nécessaire, vous transmettez les incidents complexes vers l'équipe spécialisée • Vous suivez les dossiers qui vous sont affectés et traitez quotidiennement le back-log afin de garantir nos engagements contractuels. Description du profil souhaité: Posséder une expérience IT (service a la clientele dans le secteur informatique); Vous avez une bonne connaissance du hardware, des systemes d’exploitation Windows et des outils Microsoft Office et une base des réseaux et télécommunications (TCP/IP). Vous avez l’esprit logique et structuré afin de rapidement identifier les causes des problemes qui vous sont posés. Etre en possession du Permis B. Avoir une bonne relation clientele, sens du service (BtoB), vous aimez résoudre les problemes informatiques des autres. Etre flexible quant aux horaire (travail en shift 6h-20h + travail le samedi). Etre parfait bilingue Néerlandais-Français. Nous offrons : Un contrat d'Interim a temps plein, en vue d'un engagement fixe, dans une société de renom; horaire: du lundi au samedi, en shift 6h-20h. Un salaire avantageux, selon expérience, avec cheques repas. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle D'hallewin a l'adresse mail : brussel2@bikinterim.be n 22. Chauffagiste(h/f); Description: Chauffagiste(h/f)Yellow Selectie, bureau de recherche et sélection, recherche pour son client Tâches: - Vous préparez et posez tous les éléments nécessaires a l'installation complete d'un équipement de chauffage. Vous effectuez le réglage et la mise en service des installations. - Vous effectuez couramment diverses activités telles que débiter des tubes métalliques ou plastiques, poser des canalisations, plier des tuyaux, placer des radiateurs, les assembler avec des accessoires préfabriqués (coudes, brides, vannes) sur base de plans. - Les appareils normalisés actuels vous sont familiers et vous restez ouvert aux dernieres évolutions technologiques du marché.- Avec de l'expérience dans le domaine Sachant parler le français parfaitement - La connaissance du néerlandais est un plus Possession du Permis B est un bon atout. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Favero a l'adresse mail: gaetano@yellowselectie.be n 23. Employé en ressources humaines secteur social, (h/f). ACS.; Description: Un service public a Bruxelles recherche un employé en ressources humaines secteur social, (h/f). Tâches: Organiser, planifier et participer aux procédures de recrutement et en assurer le suivi, mettre en oeuvre la procédure d'engagement et en assurer le suivi administratif, mettre en oeuvre la procédure d'accueil des nouveaux travailleurs, assurer la gestion administrative du personnel en lien avec le secrétariat social et les pouvoirs subsidiants.Assurer la guidance et l'accompagnement des ouvriers dans leur intégration a la vie professionnelle, assurer la construction d'un projet professionnel clair et réaliste ainsi que la préparation a la transition vers le marché de l'emploi ou le secteur de la formation en fin de contrat,participer a l'évaluation et au suivi des actions de formation des ouvriers, soutenir la Direction dans la coordination du projet, en particulier les volets sociaux, administratifs et financiers. Rédiger des rapports sociaux, rapports d'activités et comptes-rendus de réunion. Profil: Méthodique, rigoureux, dynamique, capable d'initiative et de souplesse pour faire face a l'imprévu quotidien. Sens des responsabilités et des contacts humains. Sensible a la dimension interculturelle et au contexte d'insertion socioprofessionnelle de son travail. Bonne connaissance des logiciels de bureau et de communication (Office, Outlook, Firebox, ...) Sont des plus : permis de conduire B minimum, brevet de secouriste, VCA valide. Bachelier (Gradué 2+) de préférence en gestion des ressources humaines, assistant social, bachelier en Insertion SocioProfessionnelle (ISP) avec quelques années d'expérience, ... Connaissance approfondie de la législation sociale et du travail et expérience dans ce type de fonction. bpontecaillecv@actiris.be n 24. Vendeur librairie, (h/f). Activa. / Verkoper boekhandel, (m/v). Activa.; Description: Une librairie tabac située en plein centre de Bruxelles recherche un vendeur, (h/f). Profil:Vous etes fiable, enthousiaste et motivé Tres bonne connaissance du français et avoir des tres bonnes connaissances du néerlandais (sinon s'abstenir!!). La connaissance de l'anglais est un atout. Vous avez une bonne présentation. Etes-vous dans les conditions du plan Activa? Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi.Vous etes en possession d'un certificat de bonne vie et moeurs.Offre: Horaire a temps plein. Lundi : 12h a 18h, Mardi : 12h a 18h Mercredi : 12 a 18h, de Jeudi a samedi : de 12 a 19h. scassanocv@actiris.be n 25. Aide-soignante, (h/f).; Description: Cocoon, une maison de repos située avenue des croix de guerre, 173 a 1120 Neder-Over-Heembeek recherche une aide-soignante, (h/f) avec numéro de visa.Nous offrons:De bonnes conditions de travail.Un travail motivant.Horaires souples a convenir a mi-temps. Intéressé ? Veuillez prendre contact par téléphone avec Monsieur Moussaoui, responsable du recrutement du personnel au 0497/89.56.66.

09 Ianuarie 2013

é Rahova, vand casa la curte cu o suprafata de 140 mp, cu suprafata utila de 60 mp. Casa este din caramida, recent renovata, 2 cam, holuri, buc si debara, izolata partial, tabla, termopane, gaz, put, strada asfaltata si canalizare, 50.000 EUR, Tel: 0757777742

é Rahova, Petre Ispirescu zona liceului Dimitrie Bolintineanu, casa 4 camere stare buna, 150mp, curte suprafata 550 mp, stradal, deschidere 13m, caramida, centrala gaz, AC, canalizare, apa, electricitate, In pret este inclus si magazinul comercial suprafata 40mp stradal, anexat casei, gresie, faianta, parchet. Pivnita extrem de mare, ideala pentru orice nevoie de depozitare + diferite anexe. Pretul negociabil, 139.900 EUR, ppsc.bogdan@gmail.com, Tel: 0730345333

n Dristor metrou garsoniera semidec etaj IV fara imbunatatiri bloc din 1962, 23.000 EUR, Tel: 0762602502

Pajura Cartier, Str. Presei nr 8, Bl. 6, Sector 1, Bucuresti 12 (douasprezece) garsoniere x 41.69mp din care 34.8mp suprafata utila in bloc de caramida P+2. Pret 24.800 Euro/unit. Necesita finisaje interioare. 8 (opt) spatii x 15.4 mp utili pretabile spatii comerciale, cabinete medicale, birouri. Pret 12.800 Euro/unit, Tel: 0372755580

é Prahova Ploieºti, zona UPG Ploiesti, pe str. Barcanesti 12F, la intrarea Liceului 1 Mai. Vand urgent garsoniera, Confort I (40 mp), Nemobilata sau partial mobilata. Etaj 3/4. Nu este stradal. Asezare pe mijloc, nu are decat un perete afara, foarte calduroasa, soarele bate dupa 15.30 dupa-amiaza. Termopane, izolatie termica, gresie, faianta, parchet. Camera mare de 15 mp, baie, camera mica (fosta bucatarie transformata), bucatarie (fosta logie). Scoala si gradinita la 2 blocuri distanta, vecini buni, zona linistita. Posibilitate transport liniile 30, 1 si 22, 33.000 EUR, iancumagda@yahoo.com, Tel: 0720071743, 0762542052

n 13 Septembrie, Novaci, Confort 1 cu îmbunãtãþiri, bloc reabilitat termic. Preþul este negociabil. Suprafaþa 40mp, 48.000 EUR, eddy_blondu@yahoo.com, Tel: 0721251080

Taberei, vand n Drumul apartament 2 camere, bloc constructie 1986, stradal, complet utilat, gresie si faianta, termopan, balcon inchis, usa metalica, parchet laminat, 2 camere semidecomandat, 55 mp, confort I, et. 10/10 (cu etaj tehnic), recent renovat, sectorul 6, 55.000 EUR, dragos.lupascu@gmail.com, Tel: 0757372467

é Giuleºti Parc, particular, apartament 2 camere, semidecomandat, etaj 4/4, imbunatatiri, pret negociabil, 40.000 EUR, Tel: 0767307842

Dãmãroaia, n Jiului apartamente de lux, 2, 3, 4, 5 camere, garsonierã, construcþie nouã 2012, Tel: 0766240912

n Militari Roºu, Super Ofertã! dezvoltator, 100mp, bloc nou, preþ la cheie, stradal, centralã proprie, 49.000 EUR, Tel: 0727525188

Berceni, Alexandru Obregia, pret negociabil, 52.000 EUR, Tel: 0764531455 Bratianu IC 44, 2 camere, 50mp, 70.000Euro negociabil suficient, mobilat total, Tel: 0740078280 n Bucureºtii NoiParc Bazilescu, Cristim, apartamente 2-3 camere, proprietar, fãrã TVA, finisaje la comandã, Tel: 0767657181 é Titan Bloc Nou 2006 Ap cu usa metalica, usi lemn interioare, 2 ap aer conditionat, parchet lemn centr proprie, Constanþa municipiu, 2 masiv, apartamente de cate 2 gresie/faianta Italia, mobilat camere pe acelasi palier, bucatarie/baie. 5 min metrou. dec omandate, c f 0 c u Direct proprietar, 64.000 EUR, crystynyka2001@yahoo.com, centrale pe gaze, termo- Tel: 0731200697 izolate interior si exterior, et 3/4, au vedere la mare, Tel: 0744215573 n Vitan Ramnicu Sarat, 2 n Cosbuc George apartament camere semidecomandat, 2 camere, 44mp, 2/4, 55mp, et 8/10, t+g+p, usa termopan, parchet, cadastru, metalica, cu/ fara mobilier, intabulare, 30.000 EUR, Tel: negociabil, 57.000 EUR, Tel: 0723671292 0767445684


09 Ianuarie 2013

vânzãri imobile / cumpãrãri 2 camere / închirieri oferte imobile / pagina 9

n 13 Septembrie Prosper, particular, confort 1, decomandat, 64mp, etaj 3/8, mobilat, zona linistita, 62.000 EUR, Tel: 0729629044

é Balta Albã,

Potcoava, str. Constantin Brancusi, Particular, vand apartament 3 camere zona verde, vedere stradala semidecomandat, etj. 4/9, sup. 64mp, imbunatatiri minime (gresie faianta, parchet, usa metalica, aer conditionat, 71.500 €, Tel: 0764452407

é Gara de Nord, vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, apartament 3 camere + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si z idarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realiz at imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie - Aprilie). Destinatia de baz a: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare societate cu sediul in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre blocuri. Pret negociabil, 6 5 . 0 0 0 E U R , arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

n Berceni Sudului, apartament 3 camere, semidecomandat, et2/4, fara imbunatatiri, exclus intermediari, 55.900 EUR, Tel: 0762331070 n Bihor, Oradea municipiu, complex Raza de Soare, str. Aurel Covaci nr 48. vand 2 apartamente de 3 camere fiecare, Ap1 are suprafata totala de 106,28mp, iar Ap2 102,8mp, decomandate, parter inalt (la demisol sunt garajele). 600 €/mp, 0744546199, andilex.srl@gmail.com n Bucureºtii Noi -Parc Bazilescu, Cristim, apartamente 2-3 camere, n Iancului 77mp utili, dec, proprietar, fãrã TVA, finisaje la termopan, termoizolatie, comandã, Tel: 0767657181 stradal, dubla vedere, n Decebal Str. Dristorului nr.3, vand apartament 3 camere, etaj 4/4, bloc din 1988, 2 bai, 2 dormitoare, 2 balcoane, fara imbunatatiri, boxa subsol, loc parcare de la primarie, cadastru, intabulare. 90.000 €, 0765145596

n Grigorescu, strada Prevederii nr.8, apartament 3 camere 66 mp, decomandat, renovat 3/4, modificat, cabluri electrica cupru, etaj 7/8, Usa metalica, termopan, balcon inchis cu termopan, izolatie termica interioara la doua camere. Bloc fara datornici, intretinere foarte mica. 66.000 €, 0724892594, marianzaharia@yahoo.com

liber, urgent, exclus agentii, 46.000 EUR, Tel: 0734749118, 0752702447

Timpuri Noi apartament nou, 71 mp, bloc nou, centrala proprie, 100.000 EUR, Tel: 0730106207

n Unirii Budapesta, apartament 3camere în vilã, P/1, stradal, 70 mp. Pretabil afacere. 95.000E discutabil, Tel: 0764820541

é Tei, Lacul Tei, Pastorului, vis a vis de Parcul Circului, vand apartament 4 camere, p/8, 80 mp, parchet, gresie, faianta, termopane, usa metalica, 2 grupuri sanitare, 110.000 EUR, Tel: 0766562140 é Viilor, langa Lidl - Spataru Preda, vand apartament 3 camere, 2 bai, fara balcon, parter, usa metalica, termopane, repartioare caldura, apometre apa, const 1987. Zona curata si linistita, 62.000 EUR, corneliusbesliu@yahoo.com, Tel: 0765743166

Vitan, vis a vis de Mall Vitan, vand apartament 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, 105 mp, termopane, gresie, faianta. etj 3/4, 120 EUR, Tel: 0784468963

Cumpar apartament 2-3 camere decomandat, sect. 1, 2, 3, Tel: 0765171891

n Apãrãtorii Patriei metrou, inchiriez sufragerie in apartament de doua camere, decomandat, mobilata; anticipat 3 luni, 500 RON/luna, Tel: 0764533521 n Militari particular, o camerã în apartament 2 camere, în vilã, mobilatã, gresie, faianþã, parchet, termopan, zona Militari, de preferat 2 fete, Tel: 0760298607

n Jiului

é Berceni, vanzare apart 4 cam P/8, gresie, faianta, parchet, termopan, UM, 2 balcoane, 85 mp, 1980, scoli, gradinite, piata, spital, banci, RATB, metrou, facult, posib. spargere la sos Berceni, semidec, ideal firma, 72.500 EUR, catalina_tencu@yahoo.com, Tel: 0721272245

-Hotel Parc, apartament 5 camere, lux, terasã, curte, garaj, subsol, construcþie nouã, Tel: 0766240912

Luica nr. 120 vand sau inchiriez spatiu comercial, Tel: 0722235195, 0722246890

é Colentina, Raul Colentina, 4 camere, confort 1, decomandat, etaj 1/11, bucatarie foarte spatioasa, gresie, faianta, baie+wc serviciu, 2 balcoane, vedere fata/spate, stradal, 78.500 EUR, alexe_bobo@yahoo.com, Tel: 0721274436, 0726839097

Timpuri Noi bloc nou, 145mp, apartamentul se compartimenteaza si finiseaza la cerere (sunt incluse), 225.000 EUR, Tel: 0723643213

é Rahovei inchiriez casa la curte cu o suprafata de 140 mp. Casa este din caramida, recent renovata, 2 cam, holuri, buc si debara, iz olata partial, tabla, termopane, put in curte, rzvn_i@yahoo.com, Tel: 0757777742

n Banu Manta, aproape Ion Mihalache si sp. Sf. Maria, garsonierã 35 mp, construcþie 1982 reabilitatã termic, termopane, gresie+ faianþã, mobilatã, complet utilatã, garanþie, 1+1, fãrã intermediari, 260 EUR/luna, 0767879595 n Dacia, Silvestru, proprietar, ofer camera mare, bucatarie, baie, mobilat clasic, centrala, curte, 700 RON/luna, Tel: 0723181926 n Drumul Taberei inchiriez garsoniera mobilata, utilata, g+f+p, termopan, usa metalica, 170 EUR/luna, 0728242513 n Giurgiului inchiriez garsoniera conf. 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica, partial mobilata, zona linistita. Telefon dupa ora 16:00, 700 RON/luna, 0723150780 n Regie Bulevard, P/4, 23mp, mobilatã, g+f+p+t+um, maºinã spãlat, aproape Carrefour + Bricostore, fãrã avans, garanþie 100E, 135 EUR/luna, Tel: 0740176368 n Sebastian, Rahova, Proprietar, Garsoniera comf 1, 44 mp, decomandata, 8/10, mobilata, utilata, Rog agentiile nu contactati, sunati dupa ora 14, 250 EUR/luna, fdorel4@gmail.com, Tel: 0762641997


pagina 10 / închirieri oferte garsoniere / 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale inchiriez n Sebastian apartament la parterul blocului, la strada principala. Posibilitate pentru deschidere birou notariat, cabinet stomatologic, cabinet avocatura, etc. Se poate inchiria gol sau utilat. Are usa metalica, termopane, n Drumul Taberei, etaj gresie, faianta, parchet, usi 1/10, decomandat, interioare schimbate si balcon, EUR/luna, mobilã nouã, aragaz, 300 mihai_chitoi@yahoo.com, Tel: 0721144539 frigider, curat, n Titan, zona Bila, 60mp, 1.000 RON, Tel: apartament mobilat nou cu 0748959515, toate utilitãþile, alarmã, loc 0728005657 parcare, et. 9 din 10, n Drumul Taberei, vis-a-vis de 350 EUR, Tel: 0743333363 Parcul Moghioros, lg Liceul Lovinescu si Carefour, Ap 2 Camere, conf 1, semidec, et1, nemobilat, neutilat (mobilat bucatarie) termopan, parchet, balcon, apometre, repartitoare, curat, liber. Particular, n Drumul Taberei str.Valea 250 EUR, Tel: 0729008732 n Floreasca proprietar, zona Oltului, inchiriere ap 3 cam, linistit, et. 3/4, linistita Parc Garibaldi- bloc decomandat, 67mp, mobilat, Kaufland, bloc 3 nivele gen vila, toate dotarile, curat, Florin, 300 EUR, Tel: 260 EUR/luna, Tel: 0722535617 n Giuleºti, vis-a-vis stadion 0744483067, 0765455725 n Militari Gorjului, 1/4, mobilat, Rapid, mobilat complet, utilat, utilat, G+F+P+T, internet, tv, negociabil, 350 €, 0720251294 apometre, discutabil, Tel: n Giurgiului 3 camere, comfort 1, decomandat, 2/10, doua 0721866235 n Obor, inchiriez apartament 2 balcoane, utilat, 260 EUR, camere renovat, toate raducu_dragnea@yahoo.com, utilitatile, et. 3/4, Tel: 0725730905 250 EUR/luna, Tel: n Iancului nr 1, ap 3 camere, etaj 5 decomandat, nemobilat, 0763662911 n Panduri, Academia Militara, neutilat, cf 1 douã grupuri 2 camere, 3/4, mobilat, utilat, sanitare, vizavi metrou, Tel: proaspat zugravit, g, f, 0762962900 apometre, 280 EUR/luna, Tel: Prelungirea 0734805774, 0732437860

09 Ianuarie 2013

Taberei Valea n Drumul Ialomitei, proprietar, etj. 5/10, stradal, mobilat partial, neutilat, gresie, faianta, apometre, repartitoare, curat, perioada lunga de tipm. Negociabil, 250 EUR, Tel: 0747041915

n 13 Septembrie Marriott, decomandat, et. 8, pretul zonei, decomandat (p, t, g, f, ac), Tel: 0723383177

inchiriez é Tineretului, garsoniera decomandata, 2 min metrou, 7/ 8, 40 mp, bloc 1986, utilata si mobilata clasic, parchet laminat + usa metalica + termopan, partial faianta si fara gresie. Disponibila imediat, 230 EUR/luna, matei.iote@yahoo.com, Tel: 0726757989

é Vitan (Stadion Olimpia). Urgent! Garsoniera 36mp, mobilata si utilata modern cu toate imbunatatirile aferente, libera. Radu, 230 EUR/luna, Tel: 0768568568

n Berceni, Sun Plaza, 2 camere decomandat, nemobilat, faianta, gresie, parchet, aer conditionat. 0726209520, Tel: 0724034109, 0213107778

13 Septembrie, Prosper Center, particular, inchiriez apartament 2 c amere, mobilat, Tel: 0758244040 n Baba Novac Parc IOR, 55mp, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, reabilitat termic, zona foarte linistita si civilizata, mobila rom, mobilat, utilat, 285 EUR/luna, violeta_emilian@yahoo.com, Tel: 0729743935, 0740655163

é Balta Albã, particular, inchiriez ap. 2 camere, complet mobilat, recent renovat, etj. 2/4, in zona f. linistita. In apropiere sunt magazine, piata Minis, parcul I.O.R. Transport: troleul 79 si metroul Muncii, 250 EUR/luna, ctsorin@yahoo.com, Tel: 0721225215 Berceni Spital Baltazar, conf. 1, decomandat, et. 7/8, mobilat clasic, curat, 200E, garanþie 200E. Tel, Tel: 0770427001, 0766536702 n Drumul Taberei Ghencea, 4/8, cf. I, decomandat, mobilat, finisat si utilat, ultra lux, centrala proprie, 350 EUR, Tel: 0721153441

é Pantelimon Inchiriez apartament 2 camere modificat din 3, Liber de pe data de 11 ianuarie 2013, etaj 2/10, bloc izolat termic, aer conditionat, masina de spalat, frigider, aragaz, mobilier, parchet lemn natural, termopane, avans 1 + 1, pe termen lung. Exclus intermediari, 300 EUR, mirceapreotu@yahoo.com, Tel: 0760330409 n Roºu, lângã Pãdurea Roºu- Militari, particular, urgent apartament 2 camere în imobil nou, Tel: 0724833030

Ghencea, proprietar ap 3 camere 9/10, (statie autobuz Valea Oltului), 75 mp, decomandat, complet utilat si mobilat modern (mas spalat, plita, cuptor, frig, 2 x A/C, tv) foarte curat si spatios, interfon + 2 camere filmat casa scarii, loc parcare platit ADP sector 6, 350 EUR/luna, sebi_dragomir@ yahoo.com, Tel: 0733109098, 0721364416

n Bucureºtii Noi, inchiriez spaþiu comercial 20mp, Tel: 0744551580 inchiriez n Cotroceni aproximativ 100mp pentru firma. Contact dupa ora 17.00, Tel: 0214109532 é Titulescu, Piata Victoriei 3 camere, etaj 1/10, stradal, vis-a-vis de American House Pasaj Victoriei, renovat, curat, nemobilat, decomandat, aer conditionat, parchet, gresie, reabilitat termic, 450 EUR, Tel: 0727008705

Cotroceni spatiu 4 camere 64mp, demisol, luminos, curat, pretabil birouri. Nicolae, Tel: 0722592200

n Romanã, 5 camere, 130mp semidecomandat, parter, 2 toalete, ac, usa metalica, interfon, 2 boxe, nemobilat, 700 EUR/luna, Tel: 0724269190

n Luica nr. 120 vand sau inchiriez spatiu comercial, Tel: 0722235195, 0722235195 n Bucurestii Noi Str. Pietii nr. 55 (piata 16 Februarie), Spatiu comert - Pretabil patiserie, plafar, brutarie, 250 EUR/luna, cameliamirea@ yahoo.co.uk, Tel: 0216683575

Dobroeºti (langa Cora Pantelimon), spatiu 70mp, h-3, 5m, 380V, termopane, usa acces garaj secventiala, intrare separata, stradal, 4 benzi, acces tir, zona sigura, toate utilitatile (apa, gaz, caldura), Tel: 0722284082 n Galaþi municipiu, inchiriez Spatii comerciale separate in zona centrala a orasului pretabile clinica medicala, cabinete, birouri, fast-food, etc, florinike15@yahoo.com, Tel: 0749104409 n MIHAI BRAVU STRADAL ARTERA PRINCIPALA, 73 MP, DUBLU ACCES, GRUP SANITAR, VAD, CONTRACT TERMEN LUNG, 1500 E+TVA, 1.500 EUR/LUNA, TEL: 0728928522, 0723186032

Nerva Traian, ofer spre inchiriere spatiu 40mp, iesire stradala, pretabil pt birouri, magazin, farmacie, Tel: 0752861875 Plantelor Mântuleasa demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, Tel: 0723287531 VATRA LUMINOASÃ, BD MAIOR CORAVU, P R O P R I E T A R , 70 MP , STRADAL, GRUP SANITAR, TERMEN LUNG, 1000E + TVA/LUNA, 1.000 EUR, TEL: 0723186032


09 Ianuarie 2013

auto-moto / electro / pagina 11

laptopuri n Calculatoare monitoare lcd depanez (re) instalez vând, cumpãr, inclusiv weekend. 0212201216, Tel: 0723984654, 0746283201, Fax: 0768790654

é ªalupã Glastron

utilatã complet, motor Johnson 75 cp, Tel: 0723287531 é Subaru Forester, sg/sg5; an fabricatie 2007; km: 95.000; caroserie a/c break; nr. locuri 5; capacitate cilindrica (cm3) 1994; putere kw 116; benzina; tractiunea 4 x 4; culoare gri metalizat (originala). Dotari: proiectoare de ceata; geamuri electrice fata/ spate; inchidere centralizata; sistem antifurt electronic; aer conditionat (clima); trapa plafon; jante de aliaj usor; radio cd (cd changer si 7 boxe); anvelope 5 buc; nr. chei: 2; unic proprietar (persoana juridica); pret (in lei) negociabil, se adauga TVA, 7.000 EUR, arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319 n Dacia Logan si Fiat Albea negociabil, Tel: 0728118896

Hyundai Accent unic proprietar stare perfecta 2009, 63.000 km, 5.000 EUR, Tel: 0740522776 n Mercedes-Benz Viano 3.0 diesel, fabr. 2008, 30.000Km, lung, full extra, þinutã garaj, automatã, navigaþie, accept variante auto, Tel: 0766240912

é Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. 1994. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n Vand pompe electrice alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, Tel: 0744852658

é Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând, angeloangeloo @yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

n Cumpar frigider, congelator, aragaz, maºinã spãlat. funcþionale 100- 150. frigidere defecte 50, Tel: 0213328599, 0722417915

é Instalare Windows 8 / 7 / XP Reparatii calculatoare, instalare Windows 7 (Seven), instalare windows 8, XP, Vista, reparatii laptopuri, reparatii monitoare LCD, instalare antivirus, programe, devirusare, recuperare de date (baze de date pierdute: Saga, Ciel, date contabile, juridice, etc), stick-uri/modemuri USB rupte/sparte/indoite, drivere, resetare parole windows/Bios, configurare router, conexiuni RDS, DIGI, UPC, romtelecom, wireless, sertizare mufe de retea (UTP), reparatii placi de baza, schimbare/diagnosticare componente (surse, placi video, placi de baza, hard disk-uri, memorii, procesoare). Deplasare si constatare la domniciliu in Bucuresti Gratis. Program zilnic 08:00-22:00. 0767031978, 0314244393, 0726054690, 0743306491, Fax: 0314244393


pagina 12 / matrimoniale femei - bãrbaþi

é Excentrice si dornice de a te intalni si a iti oferi momente unice, 80 RON/ora, masaj.jovial@yahoo.ro, http://www.masajeroticsalon.ro, Tel: 0763581129

09 Ianuarie 2013

é Finalizare orala, sex total, sunt o escorta educata, é Amanta perfecta, sexy, manierata si cu mult bun simt, senzuala, ofer clipe de vis 150 RON / ora, 0756587946 domnilor cu pretentii si manierati, sex oral neprotejat cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, 69, orice fantezie este permisa, 150 RON/ora, Tel: 0761174614

é Anal, anal, anal, ofer clipe de vis domnilor cu pretentii si é Cristina 21 ani, sex total, manierati, sex oral neprotejat oral si normal, 100Ron/ orã, cu finalizare, normal in orice Tel: 0764294295, 0732818169 pozitie vrei tu, 69, orice fantezie este permisa, 150 RON/ora, Tel: 0766785688 é Miki 21 ani, sex total 100Ron/ orã, Tel: 0764847987, é 0720931307

Buna rau! Te astept intr-un ambient intim si discret pentru a fi ghidul tau pe culmile placerilor. Sex oral si normal in diferite pozitii, 150 RON/ora, Tel: 0762567888

Anal, anal, anal, ofer clipe de vis domnilor cu pretentii si manierati, sex oral neprotejat cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, 69, orice fantezie este permisa, 150 RON/ora, Tel: 0763566840

é

é Doamna eleganta, super draguta, ofer companie intima in locatia mea, centrala, discreta si de lux, sex total si masaj, doar pentru pretentiosi, rog discretie si seriozitate, 90 RON, Tel: 0766965857

é DELIA ACUM VENITA, NOUA NOUTZA, DULCICA, RRRAITA CAND VORBESTE, PLINA DE FARMEC é Ciocolate sexi si obraznice PERSONAL, POZELE FATA SI te asteapta alaturi de ele in FACUTE CU castelul lor de gheata, NEPRELUCRATE, DE 10 MINUTE REALIZATE, ITI 80 RON/ora, OFERA RELAXARE + masaje87@yahoo.ro, FINALIZARE DE VIS, www.masaj-erotic-elegant.ro, 200 RON/ORA, 0733203993 Tel: 0764343709

é Te invitam alaturi de cele mai sexy si frumoase fete, 80 ron/h, 80 RON/ora, rubin.masaj@yahoo.ro, Tel: 0765505383

é Seriozitate & igiena totala!.. Lucram absolut singure pe cont propriu pozele sunt ale noastre. Doriti discretie, placere, relaxare, fara batai de cap, fara probleme? Atunci contactati-ne. Sex total pupici, 150 RON/ora, 0731152484

é Vin la tine sau la hotel. Bruneta frumusica, par lung, sani fermi si fundulet bombat, 24 ani. Ofer cu placere oral cu final orala, pe corp, masaj, normal in ce poz doresti, cunnilingus, 69, saruturi! Pozele sunt reale si spun totul! 150 RON, 0736463733

é Denisa blonda draguta, 53 kg, 1.75 m, 22 ani, fara inhibitii, ofer companie intima la tine sau la hotel d-lor manierati si generosi, contact oral, normal in diferite pozitii, pozitia 69. Poze reale, kiss you, 1 5 0 R O N / o r a , pustoaika_xxx@yahoo.com, /matrimonial, Tel: 0784057802, 0734622283

é Caut Amanta, Manager, 35, atletic, studii superioare, caut Amanta sexy & discreta in Bucuresti. Sprijin financiar 500 E/luna. Rog poze pe e-mail, 500 EUR/luna, xmihaix@gmail.com n Divorþat 53 ani, 1, 70/68kg, caut partenerã pentru prietenie, cãsãtorie, cu un copil minor, preyentabilã, maxim 45 ani, 0726933784 n Domn ofer gratis cuni-anilingus unei d-ne suple peste 30 de ani. Satisfactie si seriozitate maxime. Exclus barbatii. Astept sms, Tel: 0761241755 n Italian in Romania cu afaceri doresc sa cunosc o fata pentru prietenie si ajutor reciproc, Tel: 0764478574

é Prezentabil, serios, finuþ, 40/1.80/88, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã, rog seriozitate maximã, Bucureºti, Ilfov, 0735123908 n Relatie intima Intelectual, simpatic, casatorit, 35 ani, 182 cm, discret, caut d-na sau d-soara discreta simpatica, fara prejudecati pentru o relatie intima fara implicare sentimentala de scurta durata. Exclus materialistele si prostituatele. Rog sms, Tel: 0746532818


09 Ianuarie 2013

pierderi / citaþii-licitaþii / afaceri vânzãri-cumpãrãri / finanþãri / afaceri firme / pagina 13 Cesionez SRL. Cesionez urgent societate comerciala infiintata 2009. Rog seriozitate, Tel: 0724130693

Certificat de n Pierdut inmatriculare vagon RATB 249 nr. inventar B 02790. Il declar nul, Tel: 0766442479 n Pierdut carnet de student si legitimatie de transport pe numele Pavel Cristina Maria, n Pierdut legitimatie transport pe numele Toader-Pasti Mihai.O declar nula, UTCB, certificat de n Pierdut inregistrare al Sc Pizza Dominium Restaurant Srl, seria B NR. 1670131, eliberat la data de 08.01.2009 cui RO21849964, J40/10657/2007 cu sediul social in Buc. str. Carabusului 37 s6. Il declar nul,

Pierdut act concesiune cimitirul parohiei Buna Vestire Bellu, pe numele Cozma Vlad. Il declar nul, n Pierdut titlu proprietate SCAVL pe numele Cristea Catalina Diana asupra apartamentului 8, vila i, et. 1, Principatele Unite nr. 2, sector 4, Bucuresti. Il declar nul, n Pierdut carnet de student si legitimatie de transport pe numele Ploscaru Ionut. Le declar nule, n Pierdut certificat SC Pro Distribution Team, J40/12/2008, CUI RO 23010739. Îl declar nul, Runceanu A ndreea Madalina declar pierdute urmatoarele acte: buletin, certificat nastere, legitimatie student, carnet student. Le declar nule, n Societate comerciala declara pierdut certificatul de inregistrare pe numele Yaky Fashion Srl, Cod Unic de Inregistrare 23404857, seria B nr. 1319115/03.03.2008. Il declar nul, n Subscrisa, George Yiangou International SRL, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/2196/2008, avand CUI 18222190, declar ca am pierdut Certificatul de Inregistrare serie B1362065 emis la data de 16.06.2008, eliberat la data de 17.06.2008. Il declar nul,

Susnea, cu n Florentina domiciliul ales in Bucuresti, str. Albesti nr. 8, sector 2, in calitate de reclamanta, citez Societatea Comerciala Activ Rh Recrutare Srl, cu ultim sediu cunoscut in Bucuresti, str. Albesti nr. 8, etaj 2, camera 3, sector 2, in calitate de parata in dosarul nr. 7736/3/2012, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI a Civila, cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii, nr. 37, sector 3, camera 128, c9-civil-fond, pentru fonddizolvare societate, la data de 06.02.2013, ora 8.30, n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 34966/3/2012– al Tribunalului Bucuresti– sectia a VII a civila, debitoare Sc Haly Comimpex 2000 Srl, cu sediul in sos. Colentina nr. 81, bl. 84/1, sc. 3, etaj 1, ap. 61, sector 2, Bucuresti, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J40/8075/1999, cod unic de inregistrare: 12151830, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC propunerea formulata, in sentinta civila din 18.12.2012, de intrare in procedura simplificata de faliment, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Sprl, n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 34972/3/2012 – al Tribunalului Bucuresti – sectia a VIIa civila, debitoare SC Dana & Costel Com SRL, cu sediul in str. Stefan cel Mare nr. 35, bl. 31, sc. 1, etaj 8, ap. 36, sector 2, Bucuresti, inmatriculata la reg. com. sub numarul J40/8228/2004, cod unic de inregistrare 16442513, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC propunerea formulata, in sentinta civila din 17.12.2012, de intrare in procedura simplificata de faliment, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency SPRL, n Se citeaza Sc Bar & Tufano Consulting Srl, CUI 21861739, cu ultim sediu in Bucuresti sector 2 sos Iancului nr. 2, bl C113, sc 1, ap 15, pentru data de 25.01.2013 la judecatoria sector 2, in dosarul nr. 19645/300/2012, cam. 123, c. 15, ora 8.30 in calitate de debitor in proces cu Centrocoop, creditor pentru fond somatie de plata, Tel: 0723019871

é Loc de Veci, Cimitirul Tudor Vladimirescu, Bucuresti, n Vand linie brutarie completa, Antiaeriana - sos. Alexandriei, a functionat 6 luni, Tel: loc de veci cu trei cripte 0722235195, 0722246890 suprapuse, situat pe aleea principala, placat cu marmura, Vand Afacere tip Fast Food. n Vând pui ciobãnesc german acte la zi, 0722729252, Este complet utilat contine 2 pentru pazã ºi companie, preþ 3.500 EUR, frigidere, cuptor Pui Rotisor, rezonabil, Tel: 0766323402 aurelburlan@gmail.com, Tel: Cuptor Panini, Cuptor cu 0772062390, 0744892761 Microunde, 2 friteuze, hota, Vand prepelite ouatoare, pui masa inox, tavi inox, clesti si oua pt. consum si pt. innox, farfurii inox, mobilier, inc ubat. G abi, Tel: Chioscul are dimensiunea 0766292819 3mx 3m + c opertina s i acoperisul+ Expresor De n Ofer credit avantajos venit Cafea, 4.000 EUR, Tel: minim acceptat 500ron, ofer 0741578153 maxim 20000ron, consilier financiar, Tel: 0732505835

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

é CNC Felder la jumatate de pret CNC pentru prelucrare Lemn, PAL si MDF, marca Felder, achizitionat in 2007, foarte putin folosit, in perfecta stare de functionare, conservat din februarie 2008, http://www.oanashop.ro, 55.000 EUR, faurar@gmail.com, https://sites.google.com/site/ n Colectionar, cumpar tablouri, cncfelder/, Tel: 0746947121 icoane, obiecte de argint si argintate, bijuterii aur si argint, sculptura (bronz, marmura, antimoniu), obiecte decorative din alama, bronz sau cupru, mobilier de mici dimensiuni, carti si reviste, rame vechi pentru pictura etc. Ofer preturi avantajoase si plata pe loc, seriozitate si discretie, 1 EUR, artstore29@yahoo.com, Tel: 0723709102 Vând urgent, centralã (gaze) Saunier - Duval, 700 RON, Tel: 0728519343

Vând lemn de foc la palet, H-1, 70 x1m x1, 2m, transport gratuit la domiciliu, 460 RON, Tel: 0723830428 n Vand vitrine frigorifice noi, sigilate Carrier Multinor 2040, 2040/80 si Carrier Areor, Tel: 0760808584

é Vând covoare

persane, dimensiuni 3x4m, stare buna, curate, Tel: 0723287531

Bar, cafenea pizzerie, complet utilata, in functiune, cuptor de pizza pe lemne, magazinul Unirea, etaj 4 z ona food-court, pret negociabil, 35.000 EUR, Tel: 0723266508

é Vand Service Auto multiplu + parte ITP si cladire comerciala P+4, Berceni, Tel: 0722246890


pagina 14 / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / avocaþi-acte firmã

09 Ianuarie 2013

é Montaj parchet.

Oferim servicii de montaj parchet laminat la cele mai mici preturi si cele mai ridicate standarde. Montam orice tip de parchet laminat in cel mai scurt timp. Pret 6-10ron/mp, alinpislaru@ yahoo.ro, Tel: 0764854184

é Germana pensionar, toate varstele, 60Ron/ doua ore, Militari, Crangasi, Drumul Taberei, Universitate, ciobanualexandru_2 004@yahoo.com, Tel: 0217602031, 0720518671 n Limba spaniola, meditez copii si adulti, experienta meditatii, atestat, traducator autorizat, 35 ron/2h, Tel: 0730580309

Matematica, Profesor, la domiciliul elevului, rezultate garantate, pret Orar informativ circa 20 lei negociabil, Tel: 0761929678 n Romana, Franceza. Profesoarã, grad didactic II, meditez limba româna / limba francezã elevi clasele V-XII. Bucuresti - Sectorul 6, 50 RON, Tel: 0745752495

finisaje. n Amenajari, Construim case din caramida, beton, bca, lemn. Efectuam amenajari interioare-exterioare: zugraveli, placari cu polistiren, rigips, tencuieli, fatade-decorativa, gresie/faianta, parchet, mansarde, acoperisuri, zidarie, pavaje, garduri, fundatii, placi de beton, izolatii, scari interioare-exterioare, instalatii sanitare si electrice, bbyconcept@gmail.com, Tel: 0723172623, 0762007708 raschetez, é Parchetar chituiesc, lacuiesc, montez, Arhitect, Ordinul Arhitecþilor, reconditionez, toate tipurile de autoriz aþii c ons truire, parchet: laminat, clasic, locuinþe, vile, magazine, dusumele, lambriuri. Masini hale, consolidãri, extinderi, profesionale cu aspirator, timp supraetajãri. 0724642436, de executie scurt, calitate, profesionalism, pret bun, 0213141996, 0213152081 12 RON/mp, n Arhitect, Ordinul bia_glinschi@yahoo.com, www. Arhitectilor, autorizatii parchetar-montat-raschetat.ro/, construire, locuinte, vile, Tel: 0722773366, 0743457184 magazine, hale, consolidari, n Reparatii termopane. Noi va ajuta oferindu-va extinderi, supraetajari; putem servicii, prin 0213152081, Tel: 0724642436, urmatoarele specialistii nostri cu experienta 0213141996 si pregatire tehnica: reparatii tamplarie aluminiu si pvc; revizia de un an sau doi care este necesara pentru a nu ajunge la defectiuni grave; inlocuire garnitura (daca nu mai etanseaza corespunzator); modificare din deschideri simple in deschideri reparatii rulouri é Lemn de foc, fag, oscilobatante; exterioare din aluminiu si pvc; la paleþi inlocuire manere si balamale defecte; inlocuire geamuri 170/100/120, termopane sparte; reparatii transport gratuit la plase tantari; reparatii usi de domiciliu, 500 RON, garaj, 10 RON, termopane_reparatii@yahoo. Tel: 0721896118 com, Tel: 0722408934

é Þiglã ceramicã

tip Piteºti 1 lei / buc, Tel: 0723287531

é Vând canapele pentru birou sau casã, 0723287531

é Vând bideuri vas

wc, etc, Tel: 0723287531 Vand burghie noi SDS Plus si Max (intre 6-50), discuri diamantate beton. 0741265997

é Acte firme, infiintari, mentiuni, recodificare, cesiuni, obiect, sediu, consultanta juridica, reprezentare in instanta, 0722503454, 0770305094

é Cadastru si intabulare, rezolvari rapide apartamente si terenuri pentru clienti multumiti. Ne recomanda seiozitatea, Tel: 0730725621, 0753854102 n Servicii juridice: Cabinetul de Avocat Cristian Ioan va ofera servicii si solutii complete pentru toate problemele cu relevanta juridica ce se regasesc in fiecare aspect al vietii noastre. Sediu: Bucuresti, str. Matei Voievod nr. 29, cladirea Energi-co, sector 2. 0728045888, 0737542854,


avocaþi-acte firmã / audit-contabilitate / transport / pagina 15

09 Ianuarie 2013

é Infiintare societate Gratis! Infiintari, modificari societati, fundatii, asociatii, pfa, majorare de capital social, deschidere/ inchidere punct de lucru, numire/ revocare administratori, adaugare coduri caen, schimbare sediu social, gazduire sediu social; traduceri; consultanta juridica/ financiarbancara, contabilitate; recuperari creante, promovare google, office@cabinet-firme.ro, http://www.cabinet-firme.ro, Tel: 0733617920

é Expert Contabil membru CECCAR, semnatura electronica, efectuez contabilitate completa, bilant, inclusiv salarizare si transmitere revisal, pt. firmele nou infiintate prima luna gratuita. 100 Ron / lunã, office@financialbic.ro, 0720250727, http://www.financialbic.ro

é Leeafin Consulting, societate de contabilitate si consultanta fiscala, infiintata in anul 2005, membra CECCAR din 2005 si CCF din 2007, ofera urmatoarele servicii, fara a fi limitative: intrastat; intocmirea si depunere electronica a declaratiilor stabilite de Ministerul Finantelor Publice; contabilitate pentru toate categoriile de entitati: societati (SRL, SA, IFN), ONG-uri, PFA-uri; profesii liberale, comercianti, CMI-uri; partide politice, Brokeri, As. Bloc; consultanta fiscala si contabila la infiintare si pe parcursul activitatii; verificarea / refacerea / aducerea la zi a contabilitatii; intocmirea / certificare / depunerea bilanturilor; certificarea / intocmirea declaratiilor anuale de impozit pe profit; personal - state de salarii, contracte de munca, acte aditionale, Revisal, 50 RON, leeafincont@yahoo.com, Tel: 0722384543, Fax: 0213200808

é Închiriem Logan

full options 50 ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Transport marfa materiale de constructii, mobila, etc la preturi de criza cu Iveco 3.5t. Disponibil de Luni-Duminica, in Bucuresti si oriunde in tara, florinchitzu@yahoo.com, Tel: 0766698253, 0723649530

é Inchiriez duba cu sofer Renault Master 3, 5 tone fabr 2009, 40 EUR, alexutzu_1983@yahoo .com, Tel: 0756612322

é Transport marfa si mobila absolut oriunde in tara asiguram transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum. Casa noastra de expeditie asigura la orice ora din zi si noapte transportul marfii dvs. 0727244420

é Ofer transport

non stop marfa mobila diverse oriunde in tara cu duba Renault Master fabr 2009. Rog si ofer seriozitate, 50 EUR, alexutzu_1983@ yahoo.com, Tel: 0740269595 marfa sau n Transport persoane Microbuz 6 locuri utile plus remorca 0,7 tone sarcina utila volum util 9mc tarif 1,24L/km pentru international taxam un singur sens, 0721303753


09 Ianuarie 2013 Calc haine. MagicIron te ajuta la calcatul rufelor. 10 produse 45 lei. Preluare si livrare gratuitã, 45 RON, magiciron@gmail.com, Tel: 0722363448 n Realizez

IT, é Asistenþã Reparatii Calculatoare, Website la comanda, Mentenanta IT, Cablare si Software la comanda la cele mai avantajoare preturi de pe piata IT, office.samson@yahoo.com Tel: 0748124581

lucrari de licenta/disertatie originale, in scurt timp! Totul include si prezentarea PowerPoint, dar si consultanta in vederea intelegerii si sustinerii lucrarii! Succes garantat! 100 EUR, ana_mirea16@ yahoo.com, Tel: 0769273871

é Realizez site-uri é Ingrijire, menaj

bolnavi. Familie serioasa oferim ingrijire, menaj, curatenie, gatit, aprovizionare persoane in varsta, bolnavi, mihaigujba@ yahoo.com, Tel: 0745659733, 0765565649

de prezentare (statice/ dinamice), magazine virtuale, design-uri pentru orice tip de site (psd- uri), logo-uri, bannere. Mai multe detalii pe site, 90 EUR, dana_alina_marcu @yahoo.ro, marcu-dana-alina.com Tel: 0728129497

é Dj nunta

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de birou; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru imprimante, copiatoare analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, industrial_birotica@yahoo .com, www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

AnuntAZ 9 ianuarie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...