Page 1

~):YlXI)f)Nll

IOYNIOI 2000

• TIMH 3 . 000 ~PX .

p

x

E

Nl KOI AAlBIZATOI, KQutOC;, EXXA~O'U XUL

eQ~OXEUtLX~

rl QPrOI rlANNOYAOnOYAOr, H g~tOQLX~

o

oQeo(\o~~C; EXXA~Olu;

t~C; ~EtUILIfAEla~ Kat

HE<1>ANOI nHMAZOrAOY, «H ~UO~» orov xaeQE(jlt ~ tOU A<1>IEPQMA: LACAN KAI KOINQNIKEE EmETHMEE:

E

M

XUL Y.QUtOUC; ................................................ 12

to OUYXQOVO VCfO; ................................................................... I-I

K ooo~ou ............................................................................................. 21

~IAOEO~IKA

KAI nOAITIKA EPQTHMATA

XElIlEVI!IV, Eltlll{).£la: eANOE AInOBATE - nAN~HE ETAYPAKAKHE)

rlANNHI HA YPAKAKHI, MLU

ElOaywy~

............................................................................................................................................. 28

rUVOlttlXO XQOVOAOYLO Jacq ues Lacan ........................................................... SLA VOJ ZIZEK, MliltwC; 0 Lacan IiEv E'VUL DYLAN EVANS. Allo t~ V

A

N

EAWeEQ'U ................................................................................................. 7

ElANOr A!nOSATI, H xOLvwvlu ltOAmlV ultlfQ tau XWQLOllOU

( Eltl).O'Y~

XPONOI 22o~

E

THE \IIYXANAAYEHE

nEPIO~Or S '

• TEYXOI 73

() 1~)lll'I'll n

.. ..................................................................34

~EtUOtQouxrouQaALOt~C;;.............. .. .. .... .. .

Kavnav~ ~eLX~ Ot~V ILUonx~

qlilEIQiu: MLU UV(XVEUO~

.............................

.. ................. .35

t~:jollissallce

XUI tWV XOIVWVIXWV XUL ilOAltlO~IXWV OUVEilEtWV t~, .................................... ......................................................................... .-13 MARK BRACHER. Nu ljJvxuVUAUOUllE ilUVta' 0 lOtOQlOIIOC;)(((1 ~ IvuXUVUi.VOll tOI' :Toi.ltlOIIOU XUL ElA

t~ ,

XOIVOJV1U; .................. .5-1

m: A!nOBATI. MEQIXEC; XQItlXEC; tWV eEOEWV tou Auxuv uvu(jloglxu ~E TtlI' 4'I·Z(IVui.uo~. t~V <jllAOOo(jliu WI t~V

ilOAltlX~

eEwgiu XUL

~lu uvnxQltlx~

tOUe; .....................

.....................................................

ER ESTO LACLAU - LILIAN ZAC. YilOXEillEVOt~; EAAEIljJllC; - YiloxEillEVOllE ALA I JURANVILLE.

MXULo.ljJuxavci)'uo~. :Toi.lTlX~...... .. ...................

ElANOI A!nOBATr. To HBlxtiv XUL to n oi.lTlxtiv UVUIIEOCl onlY

.. .................. 70

:T oi.lTlx~; .......................................................... 80

.......................... ......................... ....................

I&Eo ~.o'liCl

...8Q

)«(1 lll\' ol'tOil iu .................................................. 103

nAN HI HAYPAKAKHI. ElEwgia XUL EII:TEIQ1U: H AU)(f(Vlxli Iilu:Tgu'!lldtEl'Ull Ilia,

r\PI~TEI~H~

)(f(taUtanx~,

EVtClOll; X(U

to

ANTONAI. H tUYClQICt nov

IIEAl,ov t~, BEWQiu; .............. .

~1~Aiwv

.. ......................................... 112

.. ......................................... 110

.......

E:TIOroAE; ........................................................................... .

.. ............................................ 121

B1BA 10 KPI!: I E !:-B I BA 10 lIAPOY!: IA!: EI!: EY ArrEAOI KQ<1>OI . YIU to ~I~)'io : ~ 0lfOv1,

xOIV()nlra Xa/

ONTEN BAPQN-BAIAP. YIU to

Til

IlOt~Q~C;

MME.

~1~Aio:

tdAI]; (EillIIEAElU). H ~pio~ oro I\OOO.",'. H £A).aoa.

A8~vu

DEtQo,

1999 ............................................................................................. .

o uya:r ~ldvo, rlOv Of "'v. ASliva 2000...................

.. ......................... ........................................ ..

<1>QTEI H HIMDlPI~OY . «AutOyvwoiac; avuyvwOILUta» (YIU tU

~1~Aiu:

MAP IOI

MnAKAAAKH , YIU to

MAPKI~HI .

~I~).'O:

rol'

ocillaro,.

.. ............................................... 127

Marc Auge. fla Ilia avOpw:roAoyia rwl' OI;YXPOvwv )(OOllwv.

rlu t~V uycirr~ rou NrEQQlvtci (IXOAIO oro

~1~AlO tot'

Ae~vu

~1~Aio:

MUQivoC;

1999 .........130

J. Derrida.

AvrlOrtiaEl, t~C; 1jnJxuv<iAua~c;. Ae~va 1999 ..................................................................................................... ..

ITA YPOI MnO<1>YAATOI, ylO TO

.. ......... 125

M. He rtzield.

H avOQw}foAoyia Idoa a:ro rov xaOpi'Pr~ .... XUL J. Cowan, H :rOAITIXIj AAE ::: AN~ PA

..................... 1~3

MaxQ~C;-Itulxo, . Kira()~ MuArf~o;.

KUAAIYU~. flavvo v).'I>

XaAf.1a;. H ~wlj %a/

TO

igyo

.. .............. 133

TOV ........................

137

BIBAIA KAI nEPIOi\IKA nov AABAME ....................................................... .................................................................... 138

IYrXPONA

3 ElEMATA


H zyrAPIA TON BIBI\ION APIOTtf~FlC;

AVTov6c;

TON OKTW(3PlO TOU 1989 oaOl 1l0~£UTIlKOV aTO Ip(3olv TIle; KaAlcpOpV(Oe; YlO vo nopoKoAou8f)aouv evo auveoplo aTO

eA£m£ f)TOV £Kd, OKOIlO Kl OV o£v OKOUY£ Ilnopoua£ vo OKOU£l' «I will know all that you have said publicly», M£l Il

ono(o 80 aUIlIl£Tdx£ KOl 0 Jacques Derrida (3pe8llKOv npo £KnAf)~£we; , OTOV OVOKOlVw8IlK£ OTl OVT( TIle; olKf)e; TOU nopoua(oe; 80 OKOUYOTOV Ill0 KoaaeTo 11£ Til cpwvf) TOU IlXOYPocp11lleVTl . To auveoplo dX£ we; 8ell0 Tllv 0PXlT£KTOVlKf) (mo aUYK£Kplllevo TIl «auyxpoVTl» TOT£ OPXlT£KTOVlKf)) KOl evoe; ana £Kdvoue; nou 80 OKOUYOV TOV Derrida f)TOV 0 opXlTeKTOVTOe; Peter Eisenman, naAlOe; TOU cp(AOe; KOl auv£p-

cpwvT'j Tile; KOaaeTOe;. KOl dVOl CPOv£po ana Til aKllv08w(0 Tile; cpwvf)e; on 0 Derrida unOQU£TOl 0 (OlOe; TO cpoVToallo f) TOV 8£0, 8eA£l vo nO(~£l 11£ TIlV onoua(o. H onoua(o O£ KOl 0 8£0e; o£V cpnoxvouv 1l0VOXO TO n£p(ypOllllO f) TO aKIlVlKO rune scene) Tile; £KcpWVIlOTle;, oMo y(VOVTOl 8ell0 [motif) TIle; cpwvT'je; TOU Ip(3olv (nou TunW8IlK£ OPYOT£PO KOl af: XOpT(2). nOpOTl Ilnopd vo cpO(V£TOl nopo-

YOTlle; '. To OTlIl£lWVW YlOT( Il cpwvT'j Tile; KoaaeTOe; nou OVTWe; OKOUOTTlK£ a£ £Kdvo TO auveoplO, onw8UVOTOV aTOV

~£vo

Eisenman ' o£v WPOK£lTO Aomov YlO IlXOYPoCPllllevll OlOA£eMo YlO on£u8uvOTl a£ O£UT£PO npoawno npoe; KonOlo nOAlo CPLAO, Tllv ono(o Ol oKpoOTee; TOU auv£op(ou KOAOUVTO vo nopoKoAou8f)aouv. rlOT( 80 Ilnopoua£ Kovde; vo £mlldv£l aTOV TOVO OUTf)e; Tile; cpwvT'je; ; 'OXl Toao W£lOf) Il aTlYIlf) TIle; £KcpOpOe; eX£l £lOlKf)

aTO n£pl(36Mov aU~IlTT'ja£wv YlO TIl auyxpoVTl OPXlT£KTOVlKf) , 0 Derrida IllAO£l YlO TOV 8£0, (TIlV onoAUTTl onoua(o), KOl YlO Til ouaKOA(O TOU X£lplallOU Tile; onoua(oe;, nou

~Il ,

npe:n£l vo KpOTll8d «aTll 8eOTl Tile;» YlO VO IlIlV OKupw8d Il OTllloa(o Tile;. 'Onwe; nOVTOT£ O£V npOK£lTOl YlO Kon KOlVOUPYlO' TO 8ell0 Tile; onoua(oe; OTTlV 0PXlT£KTOVlKf) O£V dVOL CPUaLKO KOlVOUPYlO YlO TOV Derrida oMo OUT£ YlO TOV Eisenman 3 .

OTllloa(o YlO TIlv laT0p(O TIle; aUYXPOVIle; 0PXlT£KTOVlKf)e;. eMo ll6Mov W£lOf) Ileao aTO e:pyo TOU Derrida nopollev£l OVOlKTO TO £PWTIlIlO nou ocpopo TIl aTlYIlf) nou no(pv£l KOvde; TO Myo YlO vo op8wa£l Konolo £llnOOlO KOl vo owa£l «TeAOe;» a£ Kon uno OlOIlOPCPwOTl. LTIlV npoYIlOTlKOTIlTO 80 f)8£AO vo IlLAf)aw YlO KonOlo IlUaTlKO nou ocpopo TIlV ucpf) TIle; O£pplolKf)e; onocpOOTle;· nOT£, nwe;, KOl ana nOlOV OVTAW TO OlKO(WIlO vo £ydpw £llnOOlO; L£ nOlO aTlYIlf) OlKOlOUIlOl vo £molw~w KonOlo «TeAOe;»; M£ noOTl eVToOTl OlKOlOUIlOl vo npow8f)aw Til Pf)~Il ; KOl YlO VO £pwvf)aw aTO (3080e; OUTOU TOU IlUaTlKOU 80 £mlldvw aTll cpwvT'j TOU Irvine' Il cpwvT'j ouTT'j 80 Ilnopoua£ vo npoacpep£TOl we; nop60£lYIlO nou 80 eOlv£ 0 (OlOe; 0 Derrida' (awe; 1l00laTO - onwe; 80 npoan08f)aw vo £~Ilyf)aw- KonOlo lOlO(T£pO nopoo£lYIlO. MLAOW £~ opxf)e; YlO op8wa£le; £Ilnoo(wv KOl YlO unoo£l~1l TOU «TeAOUe;». 'Iawe; eYlv£ f)oll cpov£po on Il nOAlTlKf) Tile; cpwvf)e;, «a£ npWTO XPOVO», eIlOlO~£ vo onoaup£l TIl CPLAlKf) £llmaTOaUVIl ana TOV Eisenman ' Il cpwvf) 80 Ilnopoua£ 110AlaTO vo OKOUaT£( KOl we; KOTOYY£A(O Tile; aUIl(3oa£we; nou Ol aUV£PYOT£e; dxov unoypoljJ£l ana KOlVOU . H cpwvT'j TOU Ip(3olv, a£ «npwTIl OVOyvWOTl», f)TOV OUaTIlPf) cpwvf) . o Derrida Aomov, £vw eA£m£, KOTOCP£P£ VO nopouaLoaT£(

H Ae~1l onoua(o, (absence) wovepX£Tol auxvo 0TTl PIlTOPlKf) TOU Eisenman , Kl waToao Il cpwvT'j TIle; KoaaeTOe; o£v cpo(-

£KdVTl Tllv Illlepo OTTlv KaAlCPOPVlO, KciAWVTOe; 1l0AlaTO £vwmov 1l0PTUPWV TOV Eisenman vo onoAoYll8d. AKOIlO Kl ov

IvrXPONA

V£TOl VO £YKp(V£l Tllv W(KAllafJ Tile;. To npo(3Allllo o£v dVOl OTl Il onoua(o eX£l AIlallOVTl8d ana TOV Eisenman ' KlVOUV£U£l OIlWe; (11£ TIl XPf)OTl nou TIle; Y(V£TOl vo onoo£lx8d un£p(3oAlKo (30AlKf), £vw Il onoua(o £laoY£TOl aTO O£PPlOlKO epyo YlO vo n£pmAeK£l, vo unoo£lKvU£l onop(£e; [apories). oOle~ooo. H onoua(o «no(pv£l 8eOTl» aTOV Derrida YlO vo onoooll£l. aXl YlO vo onoKpuaToMwv£l, Kl waToao aTllV onoKpuaToMWOTl, aTO KPUaTeMO, aTO YUOAl. dVOl nou Il onoua(o (3p(aK£TOl nopouao YlO TOV Eisenman. AAAo KOl nplv ana Tllv eVaT00Tl TOU YUaALOU , (nou WlIlOVWe; wovepX£TOl 0TTl cpwvf) TIle; KoaaeTOe;), 0 Derrida eX£l KpoTT'ja£l onOaTOa£le; ona TOV Eisenman 4 (TIlV (OlO aTlYIlf) nou auv£X(~£l vo auv£pyo~£TOl 1l0~( TOU YlO TO 0PXlT£KTOVlKO axeOlO nou npOYIlOTonOlOUv «ono KOlVOU»5). H cpwvf) TOU Ip(3olv YPOCP£TOl, IlXoypocpdTOl we; O(OUIlO KdIl£VO KonOlOu npOIlYOUIl£VOU K£lllevou TOU Derrida, nou cpepEL TOV T(TAO: «rlOT( 0 Peter Eisenman ypOcp£l Toao wpo(o (3l(3A(0»6, Kl eX£l YPOCPT£( Tp(O XPOVlO nplv ana TO Kdll£vo TIle; cpwvT'je;. To QUO 1l0~( KOTOYPOcpouv KonOlo naAlvopollllOTl [balancement) novw a£ KOVTlVO 8elloTO, naAlvOpollllOTl f!ou Il£TpleTOl a£ KonOlo lOloTunll ~UYOPlO nou KOToaKwo~£l 0 Derrida 11£ TO Kdll£VO . 80 Ilnopoua£ 1l00laTO vo n£l Kovde;

116 0EMATA

1

L 1

[

n


on Ta OUO KellleVa Sa elxe vorwa va olaJ36~ovra oav tva 01nM, 000 KI av I'l aplSlll'lOf'l (tva, OUO, Tpla ... ) '{ta TO t<ellleva TOU Oerrida Ilnopel va <palveTOl npof3NWClTlKl'J, (eq>cioov Ta KellleVa TOU oev npoo<ptpOVTat we; aUTOTe}-E:ie; 1l0v60ee;). To otnM Keillevo nou oexollaOTe OTI npoKUrrrel ano tva 00KllllO Yla TI'lV UnepaanlOf'l TOU Eisenman Kat TT) <pwvri nou lowe; KaTT)yoPel TOV Eisenman , napOUOla~el 10laiTepo evola<ptpov YlaTl Ilae; eKStTel, ilIa aKOll1'l <popa, 010 alvtYlla TI'le; ano<paOf'le; axeT1Ka Ile TI'l xp~Of'l (ano TOV 1010 TOV Oerrida) TOU oPlOU Kat TOU KAelOTOU ax~llaTOe; . To «flaTl 0 Peter Eisenman ypa<pel TOOO wpala f31f3l1.1a» apXl~ellle OlaSeOf'l unO~pl~l'le; evoe; KaTT)yopoulltvOU . EillaOTe lI.Olnov ano TOTe 010 neplf36Mov TOU olKaOTflPlou, onou 0

ilia Sa ~TOV TOuToxpova ouva~ Kat Iltxple; evoe; Of'lllelOU» (eyw unoypalllll~w) «VOllllll'l , OlanpaYllaTeUOlIlI'l. H olanpaYllaTWOf'l lI.allf3avel xwpa 010 xpovo, Kat-tml nptnel-, Ile ne; OUVallele; Kat TI'lV KoulI.Toupa TI'le; OT1YIl~e;. flaTl ntpav • TT)e; OIKovOlllae;, ntpav TOU f31f3l1.10U , TOU onolou I'l 1l0P<P~ avaoelKvuel aKOlla TI'lV oll.OKAl'lpWnK~ Ilavla TOU Myou [discours), eKelVoe; ypa<pel Kan6M0»1 0. nepvwVTae; ano TO naA10TepO aUTO Keillevo OTI'l <pwvri TT)e; KaootTae; oev aMa~alle lI.omov OKI'lV1KO. Mtvoulle OTI'lV neP10X~ TT)e; anouoiae;, Iltvoulle 0Tfl OUVaTOTT)Ta KaMltpyelae; TT)e; anouolae;, n6Al OTOV Klvouvo TOU neploplollOU. H oUlllleTpla TWV OUO Kellltvwv napOUOla~eTQl tTOl atvlYlla-

Oerrida txel KAI'lSel au~ Tf'l <popa we; llapTUpae; Unepaanl0Tfle;. AJ\Aa nepltpywe; Kat TO KaTf'lyopl'l~P10 OUVTaOOeTat ano TOV i010 TOV Oerrida7 • neptAallf3avel oe ilIa aPKeTa f3aPla KaTf'lyopla' on 0 Eisenman ypa<pel f31f3l1.1a [Iivres] . /:"ev ypa<pel Keilleva, [textesJ, (aVOlKTa OTI'lV avayvWOf'l

TtK~

« ax~llaTa»), aMa f31f3l1.1a, «I'lIlOP<P~ TWV onolwv avaoelKvuet aKolla TI'lV oll.OKAI'lPWT1K~ Ilavla TOU Myou»s. nap6n 0IlWe; I'l anouola (ano TOTe I'l anouola) napalltvet KellleVO , Kan noM neptOOOTepo ano tva f3tf3l1.10 [«I'absence reste plus qu'un livre, plus d'un Iivre»9] Kat napOTt 0 Eisenman

Of'l aUT~e; TI'le; ypa<p~e; (nou Ile f3aOf'l TI'lV KAet~ oUIlf3aOf'l yta KaTt Ilnopel va Atel KaTt 6M0) Kat Twpa (ano TT) <pwv~

<pnaXVet f31f3l1.1a, 0 Oerrida Ilae; KaAel va anaMa~oulle TOV Eisenman ano KaSe un0tVla Kat va oexSoulle Ta f31f3l1.1a TOU , welo~ (Ile Ta f31f3Aia TOU) 0 Eisenman Ilae; elOayet oe Kan010 vto eiooe; ypa<p~e; . KaTa<ptpvel va ypa<pel KaTt aMo [autre chose] , ana TO KAelOTO ax~lla, xelpl~OllevOe; TO nepiooeulla TOU KAelOTOU ax~llaTOe; . /:"lveTat lI.OtnOV ilIa nlOTWOf'l ana TOV Oerrida OTOV Eisenman' TOU «emTptneTat» va XPI'lOlIlOnOlel TO tVtlla , TO aOTelO [WitzJ, TT) 1l0P<P~ TOU f3tf3AiOU' «TOU XPelaOTflKe», (ypa<pelO Oerrida) «01' aUTOU nou 1l0la~el aKOlla Ile f31f3l1.10, va aVOl~el npaYllaTt tva vto xwpo Iltoa OTOV onolo au~ I'l aVOlKOVO-

IvrXPONA

Kat napa~evl'l ' XPI'lOlIlOnOlOUVTat Ta Iota yeV1Ka 1l0Tlf3a Kat npoWSOUVTat napOIlOlee; eV01aOele; Kat 0IlWe; TO npwTO XatpeTl~el <ptA1Ka TOV Eisenman , TO oeUTepo opSwvel Ilnpo-

010. TOU tvav Tolxo. f taTl YlveTat aUTO ; flaTl I'l t ll<PaOf'l ~Tav nplv OTflV KaTa<pa-

TOU Irvine) I'l t ll<PaOf'l elVat OTI'lV apVf'l~ TT)e;; flaTl Twpa 0 Oerrida Wtlltvel OTOUe; KtVOUVOue; nou Sa anOllaKPUVaV (~ Sa anollovwvav) TO f3tf3Alo ana Tf'l ypa<p~ ntpav TOU f31f3Aiou ; H all<P1TaAaVTeUOf'l nou npoKumel ano TI'l Otnll.~ aUT~ xelpovollia Ilae; <ptpvelllnpOOTa oe KanOlO ~uyo (KanOla ~u ­ yaplo f31f3AlWV) TOV onolo O1~vel 0 Oerrida, OTav KaAelTat va ~uYloel Ta O<ptAI'l nou nalpvel 0 Eisenman (KaTa Tf'l VOlllllonOll'lOf'l TOU f3tf3Alou) «ntpav TOU f31f3AlOU», (eKTOe; ol'lll.ao~ Tf'le; anooo~e; TWV oUIlf3aoewv) oe axtOf'l Ile TOUe; KIVOUvoue; nou KaMtepyel I'l eplll'lT1KOTllTa TWV i01WV TWV f3tf3l1.1wv Kat TWV KAelOTwv axI'lIlOTWV. TO f31f3AlO oe axtOf'l Ile TO «ntpav» TOU f31f3AlOU Kat WOlltvwe; Ta OUO Kellleva Sa Ilnopouoav va npOKumouv ZUYl~eTat

we; anoTeAtollaTa Mo Ola<popenKwv lleTp~oewv Tf'le; ~uya-

117 0EMATA


pLO~ . rLOTI o~w~ Ol IJe:TPrlOe:L~ Olvouv TOOO OLo<pOpenKO

lJeve:~ OOlJe~ XWPl~ va TL~ aVTLKa8LaTO ana vee:~ KonOLO OPLO nou -xwpi~ au80lpe:ole:~- KaAOUlJaaTe: va e:yKOTa-

anoTe:MoIJOTa; rLOTI aTO npWTO Ke:lIJe:VO T] anouaia (w~ ypacprl nepav TOU [3L[3Alou) [3apalve:L ne:pLOOOTe:pO ana TO

(xwpi~ va aVOlpe:lTOl Kon oe: OXeOTl 1Je: al}Tl'j TTlv LKavOTTlTa

mrlOOUIJe: e:1Je:i~ . Luve[3T] AOLnOV Kon nou napa[31aoe: KonOlO TeTOLO OPLO aTO OLOOTT]lJa nou IJe:OOAo[3T]oe: ano TO eva Ke:lIJe:VO aTO OMo ; Ta [3L[3Ala TOU Eisenman anOOe:lxrT]KaV TO 1989 [3apUTe:pa ana e:Ke:lVa TOU 1986; Ga IJnopouoa va ypolJ!w val. NJ...o oe:v 8eAw va ypOlJ!w e:ow YLa aUTo, oe:v xpe:LO~e:TOl va e:mlJe:lVOUIJe: e:ow oe: aUTO. {H anooOXrl TOU [3L[3Alou, «T] aVOlKOvolJia», T] «IJT] oLanpaYlJo-

TOU Eisenman) , e:VT]~e:pwvolJaaTe: onlJeoa OTT]v iOLa TTlv evaTaOTl TOU [3L[3A(OU , (oe: O,TL oe:v anaoxoAe:l e:u8ew~ TO nOlxYlOL TOU Eisenman) , TO 10LO TO nOlxvioL KLVOUVe:Ue:L va KPL8e:l;

Te:uOTl» IJnope:l va VOIJLIJOnOle:lTOlIJOVO ~expL~ e:vo~ OTlIJe:lOu · IJOVOV lJexpL~ e:vo~ OTlIJe:lOU T] «IJT] oLanpaYIJOTe:uOTl» e:lVOl oLanpaYIJOTe:uOLIJT]. )

Kaveva~ OUYKe:KpLlJeVO~ napoyoVTa~

oe:v e:lvOl apKe:To~ YLa va npooLKoOe:L rl va e:~T]YrlOe:L Ta anoTe:Mo~OTa TOU ~uyi­ OIJOTO~ . rLa va M~e: TTlv«cArl8e:La» OL IJe:TPrlOe:L~ TeToLa~ ~u­ yapLo~ 8a npene:L va e:lVOl LOLaiTe:pa avaKpL[3e:l~. AUTo oe:v anoTe:Ae:l npo[3AT]lJa YLa TT] ~uyapLO . AVTL8eTw~ ouv8rlKT] YLa TTl lJeTpT]OTl , e:iVOl va ~T]v unOPxe:L aKpl[3e:La OTT] lJeTpT]OTl . Na e:lJne:pLexoVTOl TOOe:~ m8aVOTTlTe:~ ocpOAlJaTO~ WaTe: KOl T] iOLa T] lJeTpT]OTl va anoTe:Ae:l avoyvwOTl. KL aUTO a~ IJT] 8e:w-

Me: Ta Mo Ke:lIJe:va oe:v vOlJi~w OTL 0 Oerrida anAw~ IJe:TaaTpecpe:TOl. (1Je:TO ana TTlv unep[3aOTl KonoLou opiou ana TOV Eisenman)· noM ne:pLoooTe:pO vOlJi~w on e:lJlJeve:L OTT] OLKrl TaU unoxpewOT] va acprlve:L TO ne:oio YLa KonOla apXLTe:KTOVLKrl ano06IJT]OT] e:Ae:u8e:po aTO IJT] anocpaoLOlJevO, (aTO IJT] anoKpioLIJO [indecidable]) KOl OTT]V aIJCPLTcAoVTe:uOT]. To oe:UTe:po Ke:l~e:VO oe:v aVOlpe:l TO npWTO. OUTe: TO aVTLKa8LaTO. Ae:LTOUPYe:l lJa~i TOU YLa va «OpLaTLKOnOlrloe:L» KonOla ncALV-

pT]8e:l nOAL e:YKOTOAe:LlJ!T] aTa AC8T]. H e:u8uVT] TT]~ lJeTpT]OTl~ OUVlaTOTOl aKpL[3w~ OTT] ouoKoAia avoyvwOTl~ TWV ~e:TPrl­ oe:wv KOl aTT] IJT] npo[3Ae:lJ!LIJOTTlTO KaIJLO~ TeToLa~ lJeTpT]0Tl~ · Luv8rlKT] unap~T]~ TTl~ ~uyapLo~ e:lVOl T] KOTOPYT]arl TT]~ , T] oLaypacprl TTl~ 11 (w~ oPyovou nou IJe:TOTpene:L TTlv alJcpL[3oAia oe: [3e:[30l0TTlTa) . To OPLO AOLnOV nepav TOU onoiou TO anoTeAe:olJa TT]~ lJe-

OPOIJT]OT] nou npo~e:Ve:lTOl ana TO [3opo~ TTl~ an6uoia~ . H npooKAT]OT] napalJOvrl~ aTO ~uYLOlJa. OTT]V a IJCPLTOACVTe:uOT] a~ IJT]V 8e:Wpe:lTOl WaTOOO e:pyaoia nou IJnope:l va KAe:LaTe:l KOl va ne:pLOpLaTe:i aTOV E:OUTO TTl~· TO [3opo~ TTl~ anouoia~ (TO [3opo~ TTl~ aTOV LOLOIJOPCPO aUTO ~uyo), aKpL[3w~ aUTO e:YYUOTOl" TT]V unap~T] Ko8e: OUVOTOU e:~WTe:PLKO U ne:pL[3oMoVTO~ aTO WWTe:PLKO TOU ~UyiOIJOTOC;. EAacppaivo-

TPT]OTl~ aMo~e:L PL~LKO

VTa~ KOl ne:pLopi~OVTa~ TT] MvalJT] TTl~ anouoia~ . avaKO-

10LO TO [3L[3AlO , KOl aTO Ke:lIJe:VO TTl~ CPWvrl~ , TO [3L[3A(O (nou oe:v avacpepe:TOl ma 1Je: TO OVOIJO TaU) YlVe:TOl ane:LAT]TLKO [3apuTe:pO ana TTlV anouola; rLOTI opaye: aTO npwTo Ke:lIJe:VO avayvwp i~e:TOl aTOV Eisenman T] LKavOTTlTa va ypOcpe:L Kon nou une:p[3alve:L TTlv eVaTaOTl TOU [3L[3Alou , KOl aTO Ke:lIJe:VO TTl~ CPWvrl~TOU Ip[30LV,

oe:v lJa~ OiOe:TOl e:K TWV npoTepwv. OaTOOO aUTO TO OPLO napalJeve:L KpiOlIJO. Av IJLAOW YLa ~u­ YLOlJa e:lVOl e:ne:LOrl oe: Ko8e: OU~rlTT]OTl YLa TOV Oerrida KOl YLa TT]V apXLTe:KTOVLKrl exe:L OTllJaoia va aVa~T]TOTOl TO e:uai08T]TO OPLO TT]~ aKalJlJ!ia~ KOl TT]~ oKAhpoTT]Ta~ IJLa~ napelJ[3aOT]~ . T] onoia 8a ane:LAe:l n~ unopxouoe:~ OUYKPOTT]-

IYrXPONA

me:TOl T] OUVOTOTTlTa TOU e:~WTe:PLKOU va e:LoeA8e:L aTO e:OWTe:PLKO. AvaKome:TOl T] oLa[3pwTLKrl MvalJT] nou oLa8eTe:L TO e:~WTe:PLKO . npOKe:LlJeVOU va oT]AT]TT]PLo~e:L TO e:OWTe:PLK~. 'ETOL TO e:OWTe:PLKO anOIJOVwve:TaL KOl OXT]lJaTOnOle:lTOl aTT] 1J0PCPrl TOU [3L[3Aiou.

118 0EMATA


H enll..lovrl OTO ~UYlOJ..lO ~ev O~llYd OlnO oe eYKaTCW:lltJll OTllv o!3e!3OloTllTO· ono!3Mnel oVTl8eTO OTflv eyyullOfl Tfle; nopoUOlOe; TOU e~w J..IeOO, TOU OMou e~w, OTflv ~ooCP6JuOfl ~IlAO~rl Tile; 8eOlle; TOU OMou OTO ~UYlOJ..lO . H ~IOTrlPllOfl Tile; onOUOlOe; 9Tll ~UYOPlO ~ev dVOl J..IOVO J..IlO Te)(VlKrl npow8rloeWe; TWV OnO~OJ..llKWV epyoOlwv, UUVIOTOIl l~IO TflV eu8uVfl nou OVOA0J..l!30VW YIO TO OMo. No nOLO 8eJ..lo ~lvel TO pu8J..10 0Tfl CPWvrl TOU Ip!301V· II w8UVfl YIO TOV OMov, II w8uVll YIO TO oMo [pour I'autre] nopoTlll M~ll W 8uVll ~ev npocpepeTOl KOV one Til CPwvrl · II enlKAllOfl Tfle; onouoloe; OJ..lWe; ~ev YlveTOl xwple; w8uVll· II ouveXlOfl TOU ~uylOl..laTOe; emTpenel TflV eYPrlYoPOfl Tfle; w8UVfle;· Meoo OTO ltJeJ..lQ, J..Ieoo OTO oOTelo [Witz]. J..Ieoo OTO !31!3AlO

J..Inopd vo exw rl~ll eK8eoei TO OMo oe KlVOUVOUe;, J..Inopd vo eXw rloll npo~woel TOV OMo. To OMo Klv~uveuelooo II onou010 nouel vo OUJ..IJ..IeTexel oe OA' OUTO J..Ie Pl~IKO Tpono. KOl Tfl OTIYJ..Irl nou II onouolo xovei TO !3opoe; Tfle; OTO ~UYlOJ..lO , KOAOUJ..IOl vo ovovewow TO xpOVO Tfle;. Me nOIOV Tpono ; AuTr'j d VOlll npoomlKrl nou olovolyel II ~UYOPlO . H ~UYOPlO oev aTr'jVeTOl YlO VO J..Ioe; eYKaToAdltJel OTflv OJ..lCPlToAoVTWOfl nopo YlO vo olvel TeAOe; - ov xpeloOTd- OTflv 0J..lCPlToAoVTWOfl. H epyoolo TWV J..IeTPrl0ewv dVOl Aemrl KOl OUOKOAll oM6 0 ~uyoe; AelTOuPyd npOKelJ..leVOU vo emTpeltJel KOTl XOVTpOKOI..IJ..leVO KOl OKOJ..lmo. To ~UYlOJ..lO emTpenel TO OTOJ..lOTIlJ..lO TOU ~uylOJ..lOToe;· OVoA0J..l!3ovel Tllv w8uVll YlO Tllv eyepOfl Konolou eJ..lnoolou , YlO TOV neplOplOJ..lO, ecpooov oev J..Ievel OMoe; TponOe; OVTlOpOOfle; npoe; TO KAelOTO OXrlJ..lO. LXrlJ..lO TOU onolou II YlYOVTWOfl onetA.d vo KaTOOUVOOTeuoel KOnOLO OUYKeKplJ..leVO nepl!3OMov nou «80 enpene» vo J..Ievel OVOlxrO. Me TO ~UYlOJ..lO OVO~IlTOJ..le TO OPlO, nepov TOU onOlou «npenel» VO nOUJ..Ie OXl, YlO Ko8e TeTOlO OXllJ..laTlOJ..lO uno OIOJ..l0PCPWOfl, (OK0J..l0 KOl rl Kuplwe; YlO OXllJ..l0Tl0J..l0Ue; nou ovoyyeMoVTOl we; Kopnol Tile; epYOOloe; TOU ~uylOJ..lOToe;). MtA.ow Aomov YlO ~UYlOJ..lO J..IOVO OTO J..IeTpO nou J..Inopw eTaI

IvrXPONA

vo nopouolOOW Tllv ~uoKOAlO Tile; enoypunvllOfle; YlO TO OAAO KOl TllV Aemrlloopponlo nou J..Inopel vo emTpeltJel OTpOTllYlKee; OnOKAel0J..l0U rlop8wOfle; el..lno~lwv . 0 Oerrida XPllOlJ..lOnOld TO OPlO, eydpel eJ..lnO~IO, (OXI J..IOVOV enel~rl ovoYKo~eTOl one TlC;; ouv8rlKee; Tile; YAWOOOe;, OUTe I..I0VOV OTOV !3ploKeTOl OTO nepl!3OMov Tfle; 0PXlTeKTOVlKrle;) · onocpool~el vo XPllOlJ..lOnOlrlOel TO OPlO KOl TO eJ..lnO~IO OTOV 01 neplOTOoele; TO ~IlTO UV , nOpOTllll~eO Tfle; eYKaTOOTOOfle; rl Tile; enoVOXPllOfle; OPlWV ~1~eTOI e~ 0pXrle; OTO epyo TOU we; npo!3AllJ..l°TlKrl · H w8UVfl A0 J..l!3ovel eTaI nOAeJ..llKO xopoKTr'jpo, e~eA(ooeTOl we; OVTlOTOOfl KOl opo OVoA0J..l!3ovel OXllJ..l0Tl0J..l0Ue;, ~leKne­ pOlwoele;, eyepoele; eJ..lno~IWV, (TflV 1010 OTIYJ..Irl nou II w8u-

Vll KOAdTOl VO npocpUAo~el one TeTOlOe; cpuoewe; OXllJ..lOTlOJ..lOUe; KOl eJ..lnOolo) . H w8uvll ovoAoJ..l!36veTOl J..Ie TO ~UYl­ OJ..lO KOl TllV OJ..lCPlTOAOVTWOfl . nolpvel0J..lWe; J..IOpcprl OTflv enl8eOfl KOl Tflv nOAeJ..llKrl OTPOTflYIKrl nou oxeolo~eTOl J..Ie Tflv nopolTllOfl one TO ~UYlOJ..lO. AnocpeUYOVTOe; Tllv eYKOTOAelltJll OTllv 0I..lCPlToAoVTWOfl, J..Ioe; oVOTigeTOl TO K08rlKOV YlO eYPrlYOPOfl OTflV OVOyvwOfl nou ono!3Mnel OTIlV nOAeJ..llKrl OTPOTIlYIKrl . LTO nAOlOlO nou OUTrl opl~el , TO eJ..lnOOlO J..Inopd vo XPllOlJ..lOnOlelTOl npOKelJ..IeVOU VO un086AmeTOl. To ~UYlOJ..lO TOU !31!3AlOU J..IOe; enovocpepel eTaI OTOV lAlYYO nou npoocpepel 0Xl TO 6neipo oMo TO nepoe;, oe KonOlO OUVOPOJ..IO TOU oPlOU (mal de limite) nou ouvoeeTOl ovonocpeuKTo J..Ie TOV OCPOPlOJ..lO oM6 KOl J..Ie Tflv 0PXlTeKTOVlKrl '2. H OKOJ..lltJlo, TO !31!3AlO, 0 OCPOplOJ..lOe; KoAoUVTOl VO KoMlepYrloOUVTO OVOnocpoOlOTO, TO onelpo, TflV onouolo. Evoow KPlVW TO !31!3AlO, TflV eYKOTOOTOOfl Kat TOV OCPOPlOJ..lO, evoow II unep!30Ofl TOU OPlOU Tfle; ~UYOplOe; J..Ie KoAd vo KOTOOlKOOW KOTl on' OUTO, KOT08eTw Kl eyw J..Ie TflV OnArl 0uTr'j emai]J..IOvOfl KOTl nou J..IOlo~el J..Ie !31!3AlO, Konolo OVOlKOVOJ..llKO axrlJ..lo.

Me Tl OUV0J..lll WOTOOO J..Inopw vo unepoomOTw Tfl OT08epo-

119 0EMATA


TIlTa TOU Op(OU nou ~ydpw Yla va npo<pUAO~W TOV 6.JV...o , OTav ~ntX~lPW va TOV npo<puA6~w aKpll3we; ana aUTO, ana TIl OUVOOT~U011 TOU op(OU Kat OTav

exw anood~~l TIlV aOTo-

8~la K08~ TaOlOU op(ou; To ~pwTIl~a ~T]TO olanpay~6Tw-

011' TO ~~noolo n ou KaAOlJ~at va KOTaaKwoaw ~~TO apXl T~KTOVlKl'j en~~~pyaa(a ' O<pdA~l va KTlOTd eTat WOT~ va au-

TOKOTapydTOI. K08~ ~~noolo nou U4JWVW ~npoe; OTOV 6.JV...0 Yla va TOV npo<puAo~W unaKOU~l OTT]V OlKovo~(a nou Olanpay\lOT~u~at TIlV (o la TIlV op8wm'] TOU . Eydp~Tat KOTO Te-

TOlO Tpono WOT~ va napouato~~l n~plaaoT~p~e; ola<puyee;

ap6 onOKAelOllOUe;. To

~~noolo ~UY(~£Tat Kl aUTO (nplv

~y~p8~i) ~~ TIlv (ola ~uyaplo , npo~Tol~o~£Tat un~u8uva aav

f3lf3AiO. npO~Ol~O~~Tat eTal WOT~ nepav TOU anOKA~la~OU , nepav TIle; anOppl4JT]e; nou KT(~~l tl ~eaw TT]e; anoppl4JT]e;, va Il"opd va npoavayyeA~l tl va ypO<p~l tlOT] KOTl oMo. Yn' auTO TOV opo , noMa £~noola o<p£LAOUV va ~ydpoVTat, noMa opla va xapOaaOVTal. Kat av TO £~nOOlO nou op8w8T]K£ ana TIl <pwvt'j TOU IP130lv OTeK£l aKo~a , (av ~voxAd aKo~a) aUTO au~l3a(v~l « ~ovov» £n£lOtl aKo~a ~nopd va avav£wv£l TO xpOVO TOU 6.JV...ou, en~lotl aKo~a wOTa8d we; unoox£011 npoe; TOV oMo.

LHMEIOLEIL 1. To 19870 C. Ray Smith, eypo<p£ OTl 0 Peter Eisenman rlTOV n£plaaoT£po £v£pyoe; we; auyypo<peoe;, KplTlKOe; KOI £K5OTT)e; napa we; 0PXlTeKTWV (Contemporary architects , Chicago & London, a . 263-264). APK£TO <pUC71KO YlO TOV OPXlTeKTOVO nou nopoualo~£ OKO~O aTO I3IOYP0<PlKO TOU ~ovov Teaa£po xna~evo crnlTlo. AAAo OKO~O KOI ~£TO ana TT)v nopooo TWV xpovwv ( ~eao aTO onolo 5081"]K£ I"] WKOlP10 aTOV Eisenman va OIKOoO~rla£1 noMa KOI 0I"]~0VTlKO KT1PlO, onwe; TO Wexner Center for the Visual Arts, TO Colombus Convention Center aTO Ohio rl TO Nunotani Office Building aTO TOKuo) , I"] ouvo~I"] TOU ypomou K£l~evou nopo~ev£l OI"]~OVTlKrl KOI XOPOKTT)PlaTlKrl aTO epyo TOU. 'OXI ~ovov - onwe; 0 101Oe; 80 TO rl8£A£- £m;l0rl TO 1010 TO epyo npoa<pep£TOl we; K£l~£VO npoe; ovoyvwOl"] (npI3A. Mario Gandelsonas, "On reading Architecture .. , Progressive Architecture , Neo YOPKI"]. MOpTlOe; 1972) aMo £n£lorl 0 Eisenman nOTe O£V £YKOTeA£lljJ£ TO ypomo K080uTO. eo ~nopoua£ ~OAlaTO va IOXUPlaTd Kovde; OTI opyovwa£ ~£ TT) OOUA£IOTOU KonOlO 10101T£PO Tpono auvunopC;I"]e; TOU KTlP10U ~£ TO Tunw~evo Kel~£VO nou TO auvoo£u£l, WI"]P£O~OVTOe; TT) OI"]jJ£Plvr'] "M YlO" OPXlT£KTOVlKrl . 0 Eisenman auveo£C7£ jJ£ nOlYVl{J)ol"] Tpono TT)v 0PXlT£KTOVlKrl jJ£ TT) aUy)(PoVl"] 8£WPl"]TlKrl aKeljJI"] (£VO£IKTlKO ovo<pepw TO KeljJ£VO Moving Arrows, Eros and other Errors aTO onolo ovo<peP£TOl KOI 0 Derrida aTO " nOTl 0 Peter Eisenman ypo<p£l Toao wpolo 131I3Alo,,), LUV£PYOC7Tl"]K£ jJ£ TOV Derrida wl TOU <plMooC;ou OX£olou Choral Work. 0 Eisenman £lVOl K081"]Yl"]Ti]e; 0PXlT£KTOVlKrle; aTO Cooper Union TT)e; Neoe; YOpKI"]e; ana TO 1975. 2. Derrida Jacques, «A letter to Peter Eisenman .. , Assemblage 12, Cambridge, AUyouaToe; 1990, a. 6-13. H YOMlKrl £KOOxi] TOU K£ljJeYOU Ol"]~OC71£UTT)K£ aTO n£ploolKO Rue Descartes , 10, TOV 10UVlO 1994, (nOplC71, a. 33-45), uno TOV T1TAO: " Barbaries et papiers de verre ou La petite monnaie de I' "actuel" ; Lettre a un architecte americain (fragment»>. LTO T£UXOe; TI"]e; npWTT)e; ol"]jJoalwOI"]e; TOU Assemblage n£pleX£TOl Kal I"] onoVTl"]OI"] TOU Eisenman, a . 14-17. 3. 0 Derrida o£v OV01Y£1 TO 8ejJo, o£v OPX1~£1 TWPO TI"] aU~rlTT)OI"] YlO

IvrXPONA

TO8ejJo, OXI jJovov W£l0rl eX£1 rlol"] Y1V£1 Myoe; YlO TT)v onouala, ana TOV Eisenman KOI TOV Derrida, (I3Mn£ YlO napoo£IYjJa Ta oxoAla TOU T£A£UT010U Yla TT) YP0<Prl jJ£ a<popjJrl TO KeljJ£VO TOU Condillac, " Signatures evenement contexte .. , Marges de la Philosophie , nopl01 , 1972, a . 365-393, a . 374 K.e.) aMo KUplwe; YlOTl jJeao aTO O£PPlOIKO aKI"]vlKO o£V 80 jJnopoua£ va npoK£ITOl YlO yeo 8ejJa. LX£TlKO jJ£ TO 8ejJo TT)e; «£KK1Vl"]OI"]e; .. rl TT)e; " opxi]e;" (commencement) aTO epyo TOU Derrida, I3M ne TT) OIO<pWTlaTlKrl ojJwvujJI"] nopoypo<po TOU Bennington , ("Derridabase .. , aToJacques Derrida , naplC71, a . 18-26) onou noponejJnel a£ anocrnoajJOTo TOU nep[ rpopporoAoy[ac; (iJT<PP. KwOTf] nonoYlwPYI"], A8rlvO 1990, [1967], TWV Positions (1972) TOU Ecriture et Difference (1967), TOU La Voix et Ie pMnom€me (1967), TOU Schiboleth p our Paul Celan (1986), TOU Oreille de I'Autre (1982) , TT)e; Dissemination (1972), TT)e; PsycM (1987) , TOU Ulisse Grammophone (1987), TOU Signe Ponge (1983) , TOU Glass (1974), KOI TWV Parages (1986), anoo£IKVUOVTOe; noao " KeVTplKo" 80 jJnopouae va elVOl TO 8ejJo TT)e; «onoualoe; o<peTT)ploe;" aTO oepplolKO epyo, TT) aTlYjJrl nou 0 1010e; TO Bennington emxelpel (rl ono<peuyel va emxelPrlael) TT)v elaoywYll aTO epyo aUTO. 4. Kipnis Jeffrey, "Twisting the Separatrix .. , Assemblage 14, Cambridge, a. 12-61 , a. 33 : "While there are clear allegiances between Eisenman's and Derrida's work , there are also conspicuous tensions and disagreements .. ' nopanejJn£1 KOI aTO "Complexity Without Contradiction in Architecture.. TOU Geoff Bennington ' AA Files 15, KOAoKalpl 1987, a . 15-18. 5. "A letter to Peter Eisenman», D.n.: " in common .. , "ano KOlVOU'" TO elaoywYlKO elVOl TOU 1010U TOU Derrida. 6. " Pourquoi Peter Eisenman ecrit de si bons livres .. , PsycM, Invention de I'autre , a. 495-508, a . 508 . 7 . LTO 1010 unepl3oAlKo op8po TOU Kipnis, o.n., a. 43 , ovo<pep£TOl KOI ouTr'] I"] onoljJI"] jJ£ TT)v onolo aUjJ<pwvw. 8. " Pourquoi Peter Eisenman ecrit de si bons livres .. , D.n. , a. 508 .

9. On., a . 507 . 10 . On., a . 508: "illui a fallu , par ce qui ressemble encore au livre , frayer effectivement un nouvel espace dans lequel cette aneconomie serait a la fois possible et jusqu 'a un certain point legitimee, negociee. La negociation a lieu dans Ie temps, et ille faut , avec les pouvoirs et la culture du moment. Car au-dela de I'economie, au-dela du livre, d~nt la forme releve encore cette manie totalisante du discours, il ecrit autre chose ... 11. H uno OIOYPO<Prl ~uyap lo , oe; £C;£To~eTOl napOMI"]AO npoe; TO wp0Tepo 8ejJa TOU "-no OIOYPO<Prlv? (sous rature ) nou eX£1 TT) OIK!) TOU laT0P10: 0Xl jJOVOV aTO O£PPlOlKO " awjJo" , (npI3A. «Differance .. , aTO Marges de la Philosophie , nOplC71, 1972, a . 1-30, a . 6). De la Grammatologie, nOplC71, 1967, (a. 31 , 65' a . 39, 80 eMI"]VlKrle; eKoo0I"]e;) , oMo KOI aTOV XOlVTeyyep To elVOl uno OIOYP0<PrlV, TO Sein aTO " Zur Seinsfrage ... napanejJnw C7TI"] YOMlKrl jJeTo<ppaOl"] nou jJou oovela£ 0 BayyeAI"]e; MmTOWpl"]e;. " Contrubiton a la question de I'etre .. , iJT<Pp . G. Granel , nOplC71, 1968, a. 195-252. LTO 1010 KeljJevo ovo<pep£Tol eu8ewe; KOI 0 Derrida aTO "Comment ne pas parler.. , o.n ., a. 535-595, a. 588 K.£. 12. LUVOPOjJo rlol"] YVWPljJO ana TOUe; «52 0<p0plajJOUe; YlO eva npoOljJlO": "Cinquante-deux aphorismes pour un avant-propos», elaoYWYrl aTO Mesure pour mesure, Architecture et Philosophie , numero special des Cahiers du CCI , Centre Georges Pompidou, 1987 ol"]jJoalwjJevo enlOl"]e; aTO PsycM, Inventions de i'autre , c .n ., a . 509-518 .

120

0EMATA

I

Η Ζυγαριά των Βιβλίων  

Άρθρο σχετικό με την εμπλοκή του Jacques Derrida με την Αρχιτεκτονική.

Advertisement