BUS HOTEL _ adhocracy _ Istanbul Biennial 2012

Page 1

OTEL OTOBÜSÜ#a r a c ı n d ı ş #k a p l a m a s ı #b e l i r l i #b i r

# b i ç i m e # v e #a y n ı #z a m a n d a #r e v i z y o n #i ç i n #ö n e r i l e n # b e l i r l i #b i r #p l a n a s a h i p t i r . #t h e #s k i n #o f #t h e #v e h i c l e # w o u l d #b e #a #g i v e n # s h a p e # a n d #i n #t h e #s a m e #t i m e #a #p a r t i c u l a r # s c h e m a , #p r o p o s e d #f o r #a # r e v i s i o n . #


The double decker bus would be given as a field for transformation. Çift katlı otobüs, şimdi bir dönüşüm alanı olarak verilmektedir.In order that the bus functions as a platform it is emptied. Its emptying and the occupancy of it by characteristic objects organize functions. / Otobüs, bir platform işlevi görmesi için boşaltılır. Otobüsün boşaltılması ve karakteristik nesnelerle doldurulmasıyla birlikte fonksiyonlar düzenlenir.


The skin of the vehicle is a given shape and in the same time a particular schema, proposed for a revision. / Aracın dış kaplaması belirli bir biçime ve aynı zamanda revizyon için önerilen belirli bir plana sahiptir.


A “bed and breakfast� space is installed in an existing double-deck bus structure. The bus includes 7 beds, a water closet and a living room. The vehicle can be built out of a double decker of any type.


Mevcut çift katlı otobüs yapısına monte edilen bir “oda kahvaltı” alanı. Otobüs 7 yatak, bir tuvalet ve bir oturma odası içerir. Araç, herhangi türde bir çift katlı otobüsten imal edilebilir.The meeting of two different conditions: the typical normal double decker and a bed and breakfast hostel. Each of them independently organizes a stable, banal function; together they construct a hybrid. / İki farklı koşulun karşılanması: tipik, normal çift katlı otobüs ve oda kahvaltı konaklamalı bir otel. Her biri, dengeli ve sıradan bir fonksiyonu bağımsız olarak düzenler; bunlar birlikte melez bir sistemi oluşturur.The furnitures make the use. The move of the furniture into whatever empty space concretizes already a function. / Aracın burada olma nedeni eski bir göçebe mutluluğuna ilişkin hareketliliğin keyfini çıkarmak değil. Otonomi konseptini ve şehir kavramını yeniden yorumlamak üzere eski bir çağın kalıntılarını aktarıyor.


The beds, the sofa, the water closet, the shower, the small wardrobes, the bookcases already speak about a particular type of stay in which we know how to behave. They are all elements of a given functionalism, traditional now originated from modern-


ism. / Yataklar, koltuk, tuvalet, duş, küçük dolaplar, kitaplıklar halihazırda nasıl davranacağımızı bildiğimiz belirli bir konaklama türünü ifade eder. Tüm bunlar, modernizmden kaynaklanan ve artık geleneksel olan belirli bir fonksiyonelliğin unsurlarıdır.


The vehicle is not here to enjoy the mobility of an early nomadic jouissance. It translates some of the remains of an older era in order to reinterpret the concept of autonomy and the notion of city. / Arac覺n


burada olma nedeni eski bir göçebe mutluluğuna ilişkin hareketliliğin keyfini çıkarmak değil. Otonomi konseptini ve şehir kavramını yeniden yorumlamak üzere eski bir çağın kalıntılarını aktarıyor.


The find is already described as an architectonic piece. / Buluş, halihazırda mimari bir parça olarak tanımlanmıştır.


On the possibility of rearrangement of existing things. / Mevcut unsurların yeniden düzenlenme olanağı hakkında.


The beds can better be placed in this particular way or another, the floor can be wooden or not; these decisions do not have any crucial importance. What matters here would more be the potential of the distortion and a promise for its possible meaning. / Yatakların bu belirli şekilde veya başka şekilde yerleştirilmesi daha iyi olabilir. Zemin ahşap olabilir ya da olmayabilir. Bu kararlar hayati önem taşımıyor. Burada daha önemli olan nokta, çarpıklık potansiyeli ve olası anlamına yönelik taahhüttür.
The

boo k

HOTEL BUS

of the

A nton as

office was print -

ed in

M il a n for “A dhocr acy � a n e xhibition cur ated by J o -

seph

G rim a

gur ated in

for the first

I sta n bul D esig n B iennia l

O cto ber 2012. The

a nd the im ages a re el a bor ated in the

A ristide A nton as

a nd

inau -

a rchitectur a l dr awings

A nton as

office by

K aterin a K outsogia nni . The QR

reference project is oper ated by the

K ernel

group.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.