Page 1

Katalog realiziranih

projektov

MO Murska Sobota v obdobju 2006-2010

www.stihec.si


Spoštovane občanke in občani!

Moj prvi polni županski štiriletni mandat, ki ste mi ga zaupali leta 2006, se počasi izteka. Zato se mi zdi primerno, da vas s to knjižico informiram o spremembah, ki so se zgodile v naši občini v obdobju med 2006 in 2010. Za nami je obdobje, ki ga je (zlasti zadnji dve leti) močno prizadela svetovna gospodarska kriza, ki je močno vplivala na življenje tudi v Sloveniji. Marsikateri investitor je postal veliko bolj previden, banke so veliko manj pripravljene kreditirati nove investicije ali pa so krediti predragi, zato se ta gospodarski krč močno čuti seveda tudi v vsakodnevnem življenju naše mestne občine. Obdobje 2006-2010 so zaznamovale velike težave ali propad nekaterih velikih gospodarskih družb v naši sredini, med njimi tudi Pomurka in MURA, v našo sredino pa smo po drugi strani uspeli pridobiti tudi nove investitorje, ki že zaposlujejo (Xal, Wolford) ali pa bodo pričeli zaposlovati v kratkem (Bisol). V Severno obrtno industrijski coni (SOIC) smo kljub težkim časom in dejstvu, da so podjetja močno zmanjšala delež sredstev namenjenih za nove investicije, uspeli najti vlagatelje za preko 75% celotne površine cone. Ko bo ta gospodarski krč malo popustil in bodo prav vsi omenjeni novi investitorji začeli graditi, do zdaj so namreč gradili le nekateri, se bo s tem odprlo še več novih delovnih mest. Kljub gospodarski krizi se je v zadnjih štirih letih v naši mestni občini marsikaj spremenilo. V nadaljevanju so podane informacije o opravljenem delu in novih pridobitvah. Manjših opravljenih del v poročilo nismo vključevali, saj bi bilo preobsežno. Vseeno pa se zavedamo, da za koga morda malenkost kot je nov pločnik, kolesarska steza ali klopca za počitek, lahko za nekoga drugega pomeni veliko stvar, saj mu olajša ali obogati vsakodnevna opravila ali dejavnosti. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem sodelavcem na občini, ki so s svojim pridnim delom vsak po svoje prispevali svoj delež k realizaciji novih pridobitev in spremembam v naši mestni občini. Zahvala gre nadalje mestnim svetnikom, ki so na sejah mestnega sveta sprejemali vse pomembne odločitve. Enako gre zahvala tudi članom svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti, kakor tudi vsem zunanjim sodelavcem ter seveda vam, spoštovane občanke in občani, ki ste nas s svojimi predlogi, pobudami in dobronamernimi kritikami opozarjali na stvari, ki se vam zdijo pomembne. Zavedamo se namreč, da je osnovna naloga občine, da služimo občanom in njihovim potrebam. Vsem še enkrat hvala. Vemo, da ima vsak od nas svoje želje in potrebe, da se naše prioritete glede posameznih projektov morda

razlikujejo, kljub vsemu pa smo poskušali slediti željam čim večjega števila ljudi. Mestna občina smo mi vsi, vsak od nas ima enako pravico, da se upoštevajo tudi njegovi predlogi in pobude. Vsem, ki s svojimi predlogi niste prišli na vrsto se zato opravičujemo. Prav gotovo bo marsikateri dober predlog upoštevan v prihodnje, ko bodo finančna sredstva to dopuščala. Finančna sredstva občine so namreč omejena, nekateri projekti, kot recimo podvoz na Lendavski ulici, pa po drugi strani zahtevajo tudi večletno čakanje na vključitev v državni proračun ali pa nekaj let od ideje do realizacije terja priprava dokumentacije, umestitev v prostor, pridobitev vseh dovoljenj, odkup potrebnih zemljišč, kot je to v primeru vzhodne, južne in zahodne obvoznice. Marsikateri projekt se tako ne pokriva s štiriletnim mandatom župana, ampak se izvaja skozi več mandatov. Prvo tovrstno poročilo ob polovici mojega županskega mandata smo za vsa gospodinjstva pripravili v Soboških novinah št. 72, ki so izšle 15. januarja 2009, najdete pa jih lahko še vedno tudi na http://www. murska-sobota.si/dokumenti/33/2/2009/sn72_2528. pdf. Že takrat smo vam obljubili, da bomo ob koncu mandata pripravili zaključno poročilo, ki ga predstavlja ta knjižica. V občinskem proračunu sredstev za to knjižico, tudi zaradi varčevanja in preusmerjanja finančnih sredstev za socialne transfere ali druge, trenutno pomembnejše stvari, nismo načrtovali. Ker se mi kljub temu zdi korektno do vas občanke in občani, da enako poročilo kot ob polovici mandata, opravimo tudi na koncu mojega županskega mandata, sem se odločil za izdajo te knjižice na lastne stroške. Spoštovane občanke, spoštovani občani. Zahvaljujem se vam za vso podporo, ki sem jo v zadnjih štirih letih dobil od vas. Sam sem z opravljenim delom zadovoljen. Seveda pa ste vi tisti, ki boste na bližajočih volitvah podali končno oceno uspešnosti mojega mandata 2006-2010 in se odločili, ali mi boste zaupali še en mandat, da dokončamo že začete projekte, kot so obvoznice itd. in postorimo še kaj kar bo vsem nam polepšalo in obogatilo življenje v naši občini.

S spoštovanjem,

vaš župan Anton Štihec, univ. dipl. inž. gradb.

Slike pomembnejših projektov najdete na http://www.stihec.si/projekti.php


IZOBRAŽEVANJE Projekt

Glasbena šola

Poročilo o opravljenem delu

Fakulteta za management v agroživilstvu in razvoj podeželja v rakičanskem gradu

Vrtec

Predšolska vzgoja

Fakulteta za turizem

Študij poteka nemoteno v grajskih prostorih v Rakičanu.

Občina zagotavlja delno finančne in v celoti prostorske pogoje.

Dogovarjanje o skupnem sofinanciranju študija s strani vseh občin v regiji. Nekatere občine sofinanciranje študija zavračajo.

Pridobljena vsa soglasja za ustanovitev fakultete.

Korigiral se je Statut Univerze v MB, ki je tako dobila novo fakulteto.

Ministrstvo za šolstvo in šport zavlačuje z brezplačnim prenosom objekta starega dijaškega doma na Tomšičevi ulici (Salezijanski dom).

Potreben bo dogovor o skupnem sofinanciranju študija s strani vseh občin v regiji v kolikor program na začetku ne bo financirala v celoti država.

Trenutno se program fakultete izvaja le v občini Brežice.

Izgrajena nova glasbena šola, ki je začela delovati v novih prostorih od 1.9.2008.

Vrednost celotne investicije je znašala 2.569.288,00 €

Tekoča vzdrževalna dela (obnovili so se nekateri prostori v vrtcih, zamenjala kritina, nekatera igrala, postavile nove ograje…).

Sanacija kuhinje v enoti Gozdiček (45.000,00 €).

Rekonstruiral se je objekt na Prešernovi in v celoti namenil za potrebe vrtca (180.000,00 €).

Obnavljajo se prostori v vaškem domu v Černelavcih, kjer se bosta uredila dva oddelka vrtca.

Zamenjava oken na OŠ I. (228.089,00 €) in OŠ III. (96.000,00 €).

Zamenjava parketa v večnamenski dvorani OŠ I.

Celovita obnova zunanjih športnih površin OŠ Bakovci in dograditev atletske steze (756.440,00 €).

Zamenjava salonitne strešne kritine in preplastitev rokometnega igrišča OŠ. II. – podružnica Krog

OŠ III. – izgradnja 100 m atletske steze, gospodinjske učilnice, obnova parketa v več namenski dvorani.

Tekoča vzdrževalna dela za izboljšanje pogojev dela (OŠ Bakovci – sanacija strehe…).

Zamenjava kotlovnice v OŠ III. (180.000,00 €).

OŠ II. – dozidava učilnic (200.000,00 €).

Srednja in višja Ekonomska šola

Osnovno šolstvo

6

Šola je uradno odprta in deluje v odličnih pogojih.

7


Spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja, medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva

Na Ljudski univerzi potekajo različni programi za izobraževanje različnih ciljnih skupin (univerza za tretje življenjsko obdobje…).

V objektu na ulici Štefana Kovača se je odprla hiša Sadeži družbe (propagiranje prostovoljstva, medgeneracijsko sodelovanje…).

Štipendiranje mladih

Zlate štipendije MO MS - podeljenih je preko 100 štipendij študentom iz MO Murska Sobota.

V letih 2007 -2010 je bilo za zlate štipendije skupno namenjeno preko 900.000,00 €.

Po deležu sredstev namenjenih za štipendije je glede na število prebivalcev in višino občinskega proračuna MO M. Sobota na prvem mestu med občinami v Sloveniji!!!

GOSPODARSTVO Projekt

Poročilo o opravljenem delu

SOIC – severna obrtno industrijska

SOIC zajema 34 hektarjev zemljišč, ki jih komunalno opremljamo v I. in II. fazi.

cona

Pripravili promocijski material za privabljanje investitorjev.

Promocijski material posredovali na preko 500 naslovov, promocijo vršili na sejmih Expo-real v Münchnu in MIPIM v Cannesu.

Po izbiri časopisa FDI Magazine smo prejeli nagrado European Region of the Future za leti 2006 in 2007.

V I. in II. fazi je bilo parceliranih 25 stavbnih parcel, skupne površine 28,3942 hektarja (283.942 m2). Preostanek površin pa predstavljajo javne ceste, parkirišča in zelenice. Doslej je bilo prodano kupcem, sedanjim in bodočim investitorjem 20 stavbnih parcel skupne površine 21,379 ha (213.790 m2) oz. nekaj čez 75% celotne cone. Neprodanih pa je še ostalo 5 stavbnih parcel skupne površine 7,0152 ha (70.152 m2) oziroma nekaj manj 25% celotne uporabne površine.

S prodajo parcel je MO M. Sobota v obdobju od leta 2005 do meseca avgusta 2010 iz naslova kupnin realizirala prihodek v znesku 5.011.635,46 € in prihodek iz naslova komunalnega prispevka v znesku 2.323.531,51 € oziroma skupaj 7.335.166,97 €. Stimulativna prispevkovna politika

Komunalno urejanje cone Markišavska

Komunalno urejanje cone Noršinska

Novi investitorji: SGP Pomgrad d.d., Inoks d.o.o., Imo real d.o.o., Fractal-konsulting d.o.o., Era d.d., Medicop d.o.o., HIB d.o.o., ECOS d.o.o., Polimix d.o.o., Frbejzar d.o.o., Xal svetila d.o.o., Davidov hram d.o.o., Wolford d.o.o. in Bisol d.o.o.

8

Novim kupcem v SOIC omogočamo: •

Obročno odplačevanje komunalnega prispevka.

Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (za določeno začetno obdobje).

V primeru zaposlitev večjega števila delavcev tudi ugodnejšo ceno zemljišč.

Pomoč pri pridobitve ustreznih dovoljenj in soglasij.

Izveden je bil postopek izdelave in sprejema izvedbenega prostorskega akt za gradnjo TC Merkur, na Mestnem svetu je bil sprejet z Odlokom.

Izdelan je bil program opremljanja s komunalno infrastrukturo, na Mestnem svetu je bil sprejet z Odlokom.

V skladu s pogodbo o opremljanju zemljišča s komunalno opremo bo investitor MERKUR d.d. zgradil v skladu s programom opremljanja predvideno komunalno opremo, vodovod in kanalizacijsko omrežje ter cestno omrežje s priključkom, ter jo po izgradnji predal v last in upravljanje MO MS.

Izveden je bil postopek izdelave in sprejema izvedbenega prostorskega akt za gradnjo Poslovno trgovskega centra PTC Noršinska, na Mestnem svetu je bil sprejet z Odlokom. Med postopkom je bilo potrebno po zahtevah MOP izdelati tudi okoljsko poročilo za postopek CPVO.

Izdelan je bil program opremljanja s komunalno infrastrukturo za namen gradnje PTC Noršinska, na Mestnem svetu je bil sprejet z Odlokom.

V letu 2005 je bilo v okviru I. faze komunalne ureditve proizvodnoservisne cone ob Noršinski ulici urejeno cca 4 ha zemljišč in s tem omogočena investitorjem TRANSPAK d.o.o., MEGRAS d.o.o. in GOMBOC INŽENIRING d.o.o. izgradnja poslovno proizvodnih objektov.

9


Pridobivanje novih investitorjev

SGP Pomgrad d.d., IMO-REAL d.o.o. , INOKS d.o.o., ERA, d.d. FRAKTALCONSULTING d.o.o., FRBEJZAR d.o.o., POLIMIX d.o.o., NIB Kranj d.o.o., MEDICOP d.o.o., ECOS d.o.o., XAL SVETILA d.o.o., DAVIDOV HRAM d.o.o., Center Maximus, MID INVESTICIJE d.o.o., Merkur d.d., OBI, Mercator, Gomboc gradbeni inženiring, Wolford, Bisol…

Poslovilni objekt na soboškem pokopališču

Pogrebne žare na soboškem pokopališču

Kmetijstvo

Komasacija v k.o. Krog in k.o. Bakovci

Začetek izvedbe komasacije kmetijskih zemljišč v obeh k.o. v letu 2008. Komasacijsko območje v Bakovcih zajema 610 ha (590.631,00 €) in v Krogu 402 ha (511.924,00 €). Izvedle so se geodetske zložbe kmetijskih zemljišč, projekt se zaključuje, izgradile so se tudi nekatere nove poljske poti in agromelioracijske ureditve.

INFRASTRUKTURA

Nov objekt je bil dokončan in odprt v letu 2007. Na mestu bivšega poslovilnega objekta se bo uredilo mesto počitka za obiskovalce. Žarni zid je fazno izveden.

Investicija v mestno pokopališče v 2010 - tlakovanju poti v višini 49.872 €.

Program o opremljanju stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju MO MS

V mesecu maju 2008 je začel veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju MO MS , ki je enotno uredil komunalni prispevek na območju celotne MO MS.

Izgradila se je komunalna oprema v SOIC I. faza (2.888.912,00 €) in SOICII. faza (1.414.334,00 €), kar je predpogoj za prihod novih investitorjev in novih delovnih mest.

V letih 2006 in 2008 izvedena preplastitev LC 269121 (M. Sobota – Krog) v naselju Krog v skupni dolž. 630 m.

V letih 2007 in 2008 izvedena preplastitev LC 269121 (Veščica – Kupšinci) v naselju Kupšinci v skupni dolž. 1.055 m.

V letu 2007 izvedena preplastitev LC 269680 v naselju Bakovci (Partizanska ul.) v dolž. 120 m.

V letu 2007 izvedena preplastitev LC 269041 v naselju Markišavci v dolž. 190 m.

V letu 2007 izvedena preplastitev LC 269500 (Partizanska ul.) v naselju Rakičan v dolž. 360 m.

V letu 2007 izvedena preplastitev LC 269111 (Bakovci – Krog) v naselju Krog v dolž. 475 m.

Projekt

Poročilo o opravljenem delu

Širokopasovno optično omrežje

Tako T-2, kot tudi Telekom izvajata priklope na optično omrežje v MO M. Sobota. V M. Soboti in Rakičanu se na optične omrežje lahko priključijo vsa gospodinjstva, v Černelavcih se začenja polaganje kanalizacije, ki je v Bakovcih skoraj v celoti že položeno, delno tudi v Satahovcih, Krogu In Markišavcih.

Investicijsko vzdrževanje cestno komunalne infrastrukture ter programi Mestnih četrti

Mestno jedro se postopoma posodablja – fazno se ureja Slovenska ulica (zaključuje se III. faza-pred Šopingom z novo fontano), uredili so se: Trg Kulture, Kocljeva, Cvetkova ulica. Ureja se območje okrog knjižnice (sprehajalne poti s klopmi, zasaditvami…). Ob Trgu kulture se predvideva

Preplastitve cest (lokalne ceste, mestne ulice, javne poti)

Ureditev mestnega jedra (Slovenska ulica, Trg kulture, območje med Kocljevo in Gregorčičevo ulico) Oživitev mestnega jedra z ureditvijo Trga kulture in prireditvami skozi celo leto s poudarkom na Soboškem poletju

10

tudi postavitev sodobne skulpture. •

2007: postopek javnega naročila za izvedbo II. faze ureditve Slovenske ulice od Cvetkove ulice do Ulice arhitekta Novaka.

2007: postopek javnega naročila in ureditev Trga kulture v mestnem središču ter dela Kocljeve ulice.

V letu 2007 izvedena preplastitev LK 269510 (Soboška ul.) v naselju Bakovci v dolž. 300 m.

2008: izvedba II. faze in postopek javnega naročila III. faze ureditve ulice pred trgovino Šoping.

V letu 2007 izvedena preplastitev JP 770680 (Partizanska ul.) v naselju Bakovci v dolž. 150 m.

2009-10: ureditev III. faze Slovenske ulice in ureditev fontane pri Šopingu.

V letu 2007 izvedena preplastitev JP 769690 (Miklošičeva ul. v M. Soboti) v dolž. 270 m.

2010-11: predvidena celovita prometna ureditev območja med Slovensko in Gregorčičevo ulico, obnova Ulice arhitekta Novaka v sklopu prostorskega urejanja območja Mercator (prej Potrošnik), z ureditvijo krožišča na križišču Gregorčičeve ulice in Ulice arhitekta Novaka ter ureditev varne poti za pešce pri cerkvi Sv. Nikolaja. Dokončanje je predvideno v letu 2011.

V letu 2007 izvedena preplastitev LZ 269450 (Trstenjakova ul. v M. Soboti) v dolž. 350 m.

V letu 2007 izvedena preplastitev JP 770350 v naselju Nemčavci v dolž. 100 m.

V letu 2007 izvedena preplastitev JP 7769270 (Zvezna ul. v M. Soboti) z ureditvijo (tlakovanjem) pločnika, vse v dolžini 100 m.

11


Ureditev križišč, parkirišč in drugih ureditev v sklopu investicijskega vzdrževanja občinskih cest:

Ureditev pločnikov v mestu in naseljih MO M. Sobota (brez prioritetnih programov KS)

Ureditve javnih razsvetljav

12

V letu 2007 izvedena preplastitev JP 769620 (od Tomšičeve do Kajuhove ul. v M. Soboti) v dolž. 210 m.

Preplastitve Trubarjeva ulica Krog, investicijska vrednost: 28.982,00 €, dolžina: 423 m.

V letu 2008 izvedena preplastitev LC 269660 v naselju Bakovci (Mladinska ul.) v dolž. 328 m.

Preplastitev lokalna cesta Kupšinci, investicijska vrednost: 20.819,00 €, dolžina: 295 m.

V letu 2008 izvedena preplastitev LC 269130 v naselju Satahovci v dolžini 124 m.

Rekonstrukcija Noršinske ulice v M. Soboti s komunalno opremo

V letu 2008 izvedena preplastitev dela JP 770 930 (del Murnove ulice v Krogu) v dolžini 221 m.

Izvedeno: 2008, dolžina: 500 m, sofinanciral: SVLR

V letu 2008 izvedena preplastitev JP 770 320 v naselju Markišavci v dolž. 114 m.

Ureditev Slovenske ulice II. faza, izvedeno: 2008, dolžina: 143 m, vrednost investicije: 358.068,61 €.

V letu 2008 izvedeno asfaltiranje JP 770 800 v naselju Satahovci v dolž. 120 m.

Ureditev območja od krožišča do Gajeve ulice v M. Soboti, izvedeno: 2008, dolžina: 270 m, vrednost investicije: 101.585,88 €.

V letu 2008 izvedena preplastitev dostopne ceste za Kocljevo 6 in 6a ter Ulico Štefana Kovača 5 v dolžini 65 m.

Ureditev JP 770800 v naselju Satahovci ob športno rekreacijskem centru, izvedeno: 2008, dolžina: 120 m, širina: 3,00 m, vrednost investicije: 8.310,00 €

V letu 2008 izvedeno asfaltiranje dostopne ceste - stranskega kraka Prešernove ulice v M. Soboti v dolž. 30 m.

Konec leta 2006 izvedena ureditev levo zavijalnega pasu v križišču Industrijske in Ulice Plese v M. Soboti.

Preplastitev ceste LC 269121 (M. Sobota – Krog) od vaškega doma do Brodarske ulice, izvedeno: 2008, dolžina: 280 m, širina : 5,10 m, vrednost investicije: 22.260,00 €

Preplastitev JP 770930 del Murnove ulice v Krogu v dolžini 221 metrov (od Vodnikove do Ravenske ulice), izvedeno: 2008, dolžina: 221 m, širina: 3,70 m, vrednost investicije: 22.040,00 €,

vrednost investicije: 704.409,33 €,

V letih 2007 in 2008 izvedena I. in II. faza ureditve parkirišč in avtobusnega postajališča ob Kroški ul. v M. Soboti.

V letu 2007 izvedena ureditev parkirišča, pločnika in drugih ureditev v Jakobovem naselju v M. Soboti.

Preplastitev LC 269660 v naselju Bakovci (Mladinska ulica), izvedeno: 2008, dolžina: 328 m, širina: 5,00 m, vrednost investicije: 35.170,00 €.

V letu 2008 izveden postopek zbiranja ponudb za ureditev (asfaltiranje) parkirišča na severni strani objekta Lendavska 51 v M. Soboti.

Konec leta 2008 izvedena prometna ureditev dela Kocljeve ulice v M. Soboti v smislu ureditve mirujočega prometa.

Preplastitev LC 269121 Veščica – Kupšinci (od AP do Ulice ob Muri), izvedeno: 2008, dolžina: 425 m, širina: 4,20 m, vrednost investicije: 25.820,00 €,

V letu 2008 izdelana projektna dokumentacija ukrepa za umiritev prometa na Bakovski cesti ob vstopu v naselje Bakovci.

Pločnik v Mladinski ulici v M. Soboti, izvedeno: 2008, dolžina: 285 m, širina: 2,10 m, vrednost investicije: 23.800,00 €.

Konec leta 2006 izveden pločnik ob Gregorčičevi ul. na odseku od A. Novaka do Ulice Staneta Rozmana v M. Soboti.

Urejanje mestnega pokopališča v M. Soboti (ureditev javne razsvetljave, razširitev platoja in postavitev lesene ograje), izvedeno: 2008, vrednost investicije: 69.225,00 € (brez DDV)

V letih 2006 in 2007 izveden pločnik v Čopovi ulici v M. Soboti (zahodna in vzhodna stran) z zasaditvijo drevoreda ter v Vegovi ulici.

Preplastitev Temlinove ulice v M. Soboti, izvedeno: 2009, dolžina: 200 m, širina: 5,10 m, vrednost investicije: 17.390,00 €.

V letu 2007 izveden pločnik ob LK 269690 (dostopna cesta do bolnišnice v Rakičanu).

Preplastitev Ciril-Metodove ulice v M. Soboti, izvedeno: 2009, dolžina: 313 m, širina: 5,50 m, vrednost investicije: 28.700,00 €.

V letu 2007 izveden pločnik ob Poljski ulici v M. Soboti.

Preplastitev Cvetne ulice v M. Soboti, izvedeno: 2009, dolžina: 302 m, širina: 5,10 m, vrednost investicije: 19.860,00 €.

V letu 2007 izveden pločnik v Prežihovi in delu Kopitarjeve ul. v M. Soboti ter ureditev dodatnih parkirišč in vhoda za vrtec s Kopitarjeve ulice v letu 2008.

Preplastitev Ulice generala Maistra v M. Soboti, izvedeno: 2009, dolžina: 231 m, širina: 5,00 m, vrednost investicije: 14.980,00 €.

V letu 2007 izveden pločnik v Vrazovi in Temlinovi ul. v M. Soboti.

Preplastitev dela Industrijske ulice v M. Soboti, izvedeno: 2009, dolžina: 180 m, širina: 6,00 m, vrednost investicije: 20.140,00 €.

V letu 2008 izveden pločnik v Mladinski ulici v M. Soboti.

Pločnik in prevleka – Zvezna ulica M. Sobota, investicijska vrednost: 23.912,00 €, dolžina: 102 m.

Ureditev pločnika ob R3-715 Markišavska cesta v višini 69.710,95 € in reševanje zalednih voda v višini 10.221,94 € v dolžini 624 m – izvedeno: 2010

Pločnik - Bolnišnica Rakičan, investicijska vrednost: 21.480,00 €, dolžina pločnika: 205 m, širina: 2,50 m.

Preplastitev R3-715 Markišavska cesta 2009/2010: v višini 16.568,15 € sofinancerski delež MOMS za I. fazo preplastitve v dolžini 300 m.

Ulica Štefana Kuzmiča, Prešernova M. Sobota, investicijska vrednost: 12.757,00 €, zamenjava 43 svetilk.

Preplastitev javne poti Nemčavci, investicijska vrednost: 5.408,00 €, dolžina: 98 m.

Ureditev krožišča na R2-441, odsek 1298 M. Sobota – Gederovci (Lendavska-Grajska), izdelava projektne dokumentacije v višini 58.000,00 €.

Prevleka – Miklošičeva ulica M. Sobota, investicijska vrednost: 26.000,00 €, dolžina: 305 m.

Asfaltiranje ceste in pločnika – Kološeva ulica, dolžina: 340 m, vrednost investicije 71.173,86 €, izvedeno: 2010

Prevleka od Tomšičeve ulice do Kajuhove ulice v M. Soboti, investicijska vrednost: 14.674,00 €, dolžina: 209 m.

Sofinanciranje ureditve III. etape A in B faze izven-nivojskega križanja z železnico (Lendavska ulica) (2009/2010), vrednost investicije 346.499,63 €.

Preplastitve Soboška ulica Bakovci, investicijska vrednost: 29.500,00 €, dolžina: 348 m.

Ureditev krožišča R1-232 Noršinska – Markišavska v višini 434.678,26 €, delež MO MS je 71.828,26 €, delež MERKUR pa 362.850 € in fontana v višini 41.006,10 € (delež MO MS).

Preplastitve Trstenjakova ulica M. Sobota, investicijska vrednost: 29.500,00 €, dolžina: 347 m. 13


Izgradnja hitrostne ovire na Cvetkovi ulici v Rakičanu, izvedeno: 2010, vrednost investicije: 2.283,72 €.

Konec leta 2006 ter v letih 2007 - 2010 so bile urejene naslednje javne razsvetljave:

Ureditev prehoda za pešce na Kocljevi ulici, izvedeno: 2010, vrednost investicije: 1.441,20 €.

V Poljski ulici v M. Soboti.

V Čopovi ulici v M. Soboti.

Ureditev prehoda za pešce in potrebne prometne ureditve pri hotelu Diana, izvedeno: 2010, vrednost investicije: 2.204,00 €.

V delu Sončne ulice v M. Soboti.

Ureditev ožjega mestnega središča – zeleni del (solzica med PIŠK in POK) (2009/2010), vrednost del: 76.518,46 € in korita 4.972,08 €.

V Ulici ob progi v M. Soboti.

Ob kolesarski stezi M. Sobota – Rakičan.

Ob cesti M. Sobota – Rakičan (od Industrijske do MOL-a).

V stranskem kraku Industrijske ulice v M. Soboti.

V delu Prešernove ulice v M. Soboti.

Ob peš povezavi med Kroško in Kajuhovo ulico ter Cvetno in Kajuhovo ulico v M. Soboti.

Izvedena so bila gradbena dela za ureditev javne razsvetljave v delu soboškega parka (v sklopu polaganja SKK).

Izvedena so bila gradbena dela za ureditev javne razsvetljave v Malih Bakovcih in Ribiški ulici v naselju Bakovci (v sklopu polaganja SKK).

Zamenjava svetilk (racionalizacija javne razsvetljave):

Industrijska ulica v MS, Severjeva ulica v MS, Kroška ulica v MS, Ulica Štefana Kuzmiča v MS, Prešernova ulica v MS.

V letu 2007 sta bila osvetljena 2. prehoda za pešce na državni cesti M. Sobota – Gederovci, v območju naselja Černelavci in Veščica.

V letu 2008 je bil osvetljen prehod za pešce na državni cesti v M. Soboti (Lendavska ul.) v območju križišča s Cvetkovo ulico.

Javna razsvetljava: Severjeva ulica Murska Sobota, investicijska vrednost: 11.064,00 €, dolžina: 259 m, 7 novih svetilk.

Javna razsvetljava: stranski krak Industrijske ulice v M. Soboti, investicijska vrednost: 5.937,00 €, dolžina: 187 m, 3 nove svetilke.

Pločnik in javna razsvetljava: Čopova ulica M. Sobota, investicijska vrednost: 13.833,00 €, dolžina: 286 m, 8 novih svetilk.

Zamenjava svetilk v Prešernovi ulici in ulici Štefana Kuzmiča v M. Soboti, izvedeno: 2008, število svetilk: 43, vrednost investicije: 12.760,00 €.

Ureditev javne razsvetljave (izven-nivojsko križanje Lendavska ulica), izvedeno: 2008, dolžina: 595 m, vrednost investicije: 56.032,26 €.

Osvetlitev prehoda na državni cesti v M. Soboti (Lendavska ulica), izvedeno: 2008, vrednost investicije: 10.211,00 €.

Obnova ulične razsvetljave na Slovenski ulici v M. Soboti, izvedeno: 2008, vrednost investicije: 23.640,00 €.

Osvetlitev prehoda na državni cesti v M. Soboti (Industrijska ul. – Panonska ul. ), izvedeno: 2009, vrednost investicije: 9.165,85 €.

Ureditev javne razsvetljave Lendavska – Industrijska ulica - (izvennivojsko križanje Lendavske ulice) izvedeno: 2009/2010, vrednost investicije: 64.170,00 €.

14

Urbanistično arhitektonska ureditev Slovenske ulice – III. (2009/2010) pred Šopingom, vrednost investicije: 126.923,39 €.

faza

15


S strani MO M. Sobota so bile za potrebe gradnje podvoza izvedene naslednje aktivnosti:

PROMET

2007 : postopek javnega naročila in izvedba I. faze kanalizacije, Industrijska – Lendavska in premestitev vodovoda Industrijska – Lendavska (I. faza).

Podvoz na Lendavski ulici

2008: postopek javnega naročila in izvedba II. faze kanalizacije, Ledavsko naselje, premestitev vodovoda Industrijska – Lendavska II. faza ter izvedba javne razsvetljave na Industrijski ulici.

Izven nivojsko križanje železnice s cesto R2-441

2009-2010: javni razpis in izbira izvajalca del za gradnjo III. faze, premestitve vodovoda za Ledavsko naselje in ureditev javne razsvetljave na Lendavski ulici. Izvedli bomo tudi peš in kolesarski

Projekt

Poročilo o opravljenem delu

dostop iz Ledavskega naselja direktno do pločnika na podvozu.

(Lendavska cesta) Podvoz na Panonski ulici (pri Petrolu in Lesnini)

nov podvoz Panonske ulice pod železniško progo (črpalka Petrol bo ukinjena).

Novo krožišče Gregorčičeva Cankarjeva.

Nov podhod za pešce in kolesarje v podaljšku Trstenjakove ulice proti Čopovi (južni del pokopališča).

Protihrupne pregrade na območju ob celotni trasi železniške proge v mestu M. Sobota.

Rampa na cestni povezavi preko žel. proge Markišavci – Polana.

Izvedene so bile vodno gospodarske ureditve (del Ledave speljan v obnovljeno korito Puconskega potoka).

Nadvoz preko žel. proge (povezava Bakovska – Bakša).

Izvedeni so bili novi objekti – mostovi preko Ledave in Puconskega potoka.

Zahtevali smo tudi, da se rekonstruira križišče Kopališka – Markišavska.

Izveden je bil obvoz do Ledavskega naselja in do Industrijske ulice s podvozom pod železniško progo.

Izdelana je nova prometna študija.

Izvedla se je tudi III. faza – izvedba podvoza Lendavske ulice pod

Izdelan je idejni načrt VOC.

Izdelan je osnutek OPPN (občinski podroben prostorski načrt) VOC, za katerega so smernice že pridobljene.

Izdelane so dodatne strokovne podlage (arheološke, vodarske, hrup…).

MOP je z odločbo naložil, da je potrebno izdelati postopek Celovite presoje vplivov na okolje - CPVO, za kar je okoljsko poročilo že v izdelavi.

Osnutek bo v kratkem javno razgrnjen.

Potrebno bo pridobiti še končna pozitivna mnenja.

Sledi sprejemanje na Mestnem svetu (2 obravnavi), po sprejemu sledi izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, parcelacija in odkupi zemljišč ter fazna gradnja.

V državnem proračunu je že zagotovljenih nekaj sredstev za projektno dokumentacijo v 2011, odkupe zemljišč in začetek gradnje v 2012.

Izdelana je nova prometna študija.

Izdelan je idejni načrt ZOC.

Izdelan je OPN (občinski prostorski načrt, ki vključuje tudi potek trase ZOC), ki bo v kratkem javno razgrnjen.

V postopku OPN je potrebno izvesti tudi postopek CPVO, večina smernic pa je tudi že pridobljenih.

Potrebno je pridobiti še pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora, ter potrditev ministra pristojnega za okolje in prostor.

Sledi sprejemanje na Mestnem svetu (2 obravnavi), po sprejemu sledi izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja,

Vzhodna obvozna cesta (VOC)

železniško progo in rondo na križišču Lendavske in Industrijske ulice.

Zahodna obvozna cesta (ZOC)

S strani MO M. Sobota so bile za potrebe gradnje podvoza izvedene naslednje

16

Izdelan je DPN (državni prostorski načrt) elektrifikacije železniške proge, ki predvideva:

17


parcelacija in odkupi zemljišč ter fazna gradnja. •

Južna obvozna cesta mesta M. Sobota (JOC)

V državnem proračunu je že zagotovljenih nekaj sredstev za projektno dokumentacijo v 2009 in 2010 odkupe zemljišč in začetek gradnje v 2012.

Izdelan je že lokacijski načrt celotne južne obvoznice (del že tudi izgrajen).

Izdeluje se projektna dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Izvaja se parcelacija in odkupi zemljišč.

Fizična izgradnja predvidena v 2011.

Pretočnost prometa, krožišča

Ugotovitve iz nove prometne študije

Od investitorjev trgovskih centrov smo zahtevali sofinanciranje izgradnje rondojev (krožišč):

- Križišče Lendavska – Noršinska – Markišavska (Merkur) – že izvedeno.

Mestni avtobus Sobočanec

- Križišče na Lendavski pri trgovini Vögele (tuj investitor). - Križišče Gregorčičeva – Ulica arhitekta Novaka (Mercator). - Ulica Štefana Kovača (SGP Pomgrad pri trgovskem centru Maximus) – že izvedeno

Noršinska cesta – Ekonomska šola

18

Izvedli smo javni razpis, izbrali ponudnika ter podpisali pogodbo o sodelovanju.

Postavljena so postajališča in določeni dve trasi ter izdelane kartice za brezplačno vožnjo.

Gospodinjstva v MO M. Sobota so prejela te brezplačne kartice za brezplačno vožnjo s Sobočancem in 50% popustom za primestne avtobusne linije.

Zagotovili smo financiranje vožnje mestnega avtobusa iz občinskega proračuna.

Zagotovili smo brezplačen prevoz tudi za vse dijake vseh srednjih šol v MO M. Sobota ne glede na mesto bivanja.

Izvedeno je bilo 18 avtobusnih postajališč.

Izdelane so bile potrebe voznoredne table.

Sledi uvedba nove linije dodatnega mestnega avtobusa.

V delu od črpalke OMV do Ekonomske šole smo rekonstruirali Noršinsko cesto (603.894,00 €, tudi s pomočjo evropskih sredstev) z obojestranskimi pločniki , kolesarsko stezo, ureditvijo javne razsvetljave ter pred šolo uredili obračališče za avtobuse in mestni avtobus Sobočanec.

2007: izdelana projektno tehnična dokumentacija in pridobivanje zemljišč.

Postopek javnega naročanja in postopek za pridobivanje gradbenega dovoljenja.

2008: pridobljeno gradbeno dovoljenje in izvedba del.

Uspešno smo kandidirali za sredstva Regionalnih razvojnih vzpodbud na razpis SVLR in pridobili evropska sredstva.

Sofinanciranje rekonstrukcij delov ulic:

- Markišavske (Merkur). - Dela Ulice arhitekta Novaka (Mercator). •

2008-2010: izdelana je projektna dokumentacija za ureditev krožišča Lendavska – Markišavska – Noršinska in izvedeni postopki za odkup zemljišč. Krožišče je izvedeno. V krožišču bo fontana.

Izvedeno je tudi novo krožišče pri objektu Čarda, kamor se bo priključila vzhodna obvoznica.

19


Komunalno urejanje zemljišč – Cvetkova ulica Parkirišča

Parkirišča ob bolnici

Z zamenjavo zemljišč in s komunalno ureditvijo Cvetkove ulice je bila omogočena investitorju izgradnja treh več-stanovanjskih objektov (pri glasbeni šoli).

Festival Soboški dnevi

Dogovor z državo za nov poslovno garažni objekt ob Kocljevi ulici (prvotno mišljen nov Upravni center s parkirno hišo s preko 220 parkirišč) še ni sprejet, v letu 2008 je bilo pridobljeno potrebno zemljišče za gradnjo. Država želi nov upravni center graditi na mestu današnje stare ekonomske šole, ki je v državni lasti in jo želi porušiti.

V sklopu bodočega centra Mercator (bivši Potrošnikov kompleks) bo garažna hiša s 356 parkirnimi mesti.

Občina je nakupila skladišča pod parkiriščem ob Šopingu – izdelujejo se projekti za preureditev v javno parkirišče (predhodno ureditev Cvetkove ulice do Gregorčičeve kot enosmerne) .

V teku je postopek za nakup parkomatov in sprememba odloka o cestnem prometu v M. Soboti.

Konec leta 2006 se je uredilo parkirišče v gramozni izvedbi s cca 220 parkirnimi mesti za osebne avtomobile. Parkirišče ima urejeno meteorno odvodnjo.

Zasnova koncepta – MO MS.

Pridobivanje sofinancerjev in sponzorjev – MO MS.

Izdelava programa – programska skupina.

Realizacija 5 do 7 dnevni kulturno zabavni festival konec junija.

V letu 2008 urejena tudi ustrezna elektro omarica za namen izvedbe tovrstnih prireditev v mestnem parku.

Izdelan je bil idejni projekt.

Izdelani so bili projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Podpisana pogodba za izdelavo revizije projektov PGD in izdelavo PZI.

Projekt je bil javno predstavljen delavcem v kulturi, mestnim svetnikom in občanom v Soboških novinah.

Skupna vrednost projekta je bila ocenjena na 3.914.407 € (dejanska vrednost po zbranih ponudbah in sklenjenih pogodbah je 3.727.137,00 €). Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.700.000 €. Sofinanciranje projekta je bilo odobreno na tretjem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij.

Začetek del pomlad 2009, konec najpozneje 30.9.2010.

Vsako leto je izveden javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov. V letih 2007-2010 je bilo prijavljenih preko 290 projektov (nekaj manj tudi odobrenih).

KULTURA PROJEKT

Poročilo o opravljenem delu

Evropska prestolnica kulture 2012

Priprava projekta (za kandidaturo).

Skupna kandidatura s 5 mestnimi občinami.

Pridobljena kandidatura.

Priprava posameznih projektov po občinah.

Ustanovljen nov zavod za izvedbo projekta EPK 2012 (v MB).

Prenova kinodvorane v večnamensko gledališko dvorano

Soboško poletje

20

Na novo vpeljana prireditev v letu 2007, ki pomeni popestritev dogajanja v mestnem jedru in samo oživitev mestnega jedra v poletnem času.

Zasnova koncepta in priprava programa – ZKD ob sodelovanju MO MS.

Pridobivanje sofinancerjev in sponzorjev – izključno MO MS.

Realizacija vsak vikend (petek in sobota) v obdobju julij-avgust .

V letu 2008 urejena tudi elektro omarica ob Galeriji - za namen izvedbe prireditev.

Kulturni projekti

21


Kulturni projekti investicije

Kulturni program

Nagrade ob kulturnem prazniku

Nagrade ob občinskem prazniku

Glasbena šola

Obeležja, kipi in skulpture

Vsako leto je izveden razpis za sofinanciranje investicijskih projektov kulturnih društev in ustanov, v letih 2007-2010 je bilo prijavljenih in odobrenih okrog 50 projektov.

Promocija znanja mladih

Vsako leto je izveden razpis za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, v letu 2007 je bilo prijavljenih in odobrenih preko 70 programov. Na osnovi izvedenega razpisa, obravnave na komisijah in mestnem svetu se ob kulturnem prazniku podelijo nagrade za dosežke na področju kulture v MO MS.

Nagrade najboljšim študentom.

Sprejem odličnjakov v MO M. Sobota.

Sprejem zlatih maturantov.

Sprejem zmagovalcev različnih državnih in svetovnih tekmovanj (ples, biologija…).

Na prvi šolski dan obisk prvošolčkov.

Šport in prosti čas

Na osnovi izvedenega razpisa, obravnave na komisijah in mestnem svetu se ob občinskem prazniku na slavnostni seji podelijo nagrade za prispevek pri ugledu in promociji v MO MS.

PROJEKT

Poročilo o opravljenem delu

V letu 2008 je bila dokončana in predana svojemu namenu (v njej je koncertna dvorana s 149 sedeži).

Projekt Turistični in rekreacijsko športni center Fazanerija

Leto 2006:

Ob 500 letnici rojstva Primoža Trubarja je ob Trubarjevem drevoredu v mestnem parku postavljeno portretno obeležje Primoža Trubarja, delo akademskega kiparja Draga Tršarja.

Postaviti nameravamo spominsko ploščo na objektu kjer je nekoč stala židovska sinagoga.

V stečajnem postopku nameravamo odkupiti skulpture in kipe, ki so v lasti tovarne Mura d.d., ki jih bomo postavili na različnih krajih po mestu.

Izvedli smo delavnico kjer so iz podrtih hrastov v Fazaneriji nastale skulpture.

Bil objavljen razpis za izbor strateškega partnerja za ustanovitev skupne družbe za izvedbo investicijskega projekta.

Na razpis prišla ena ponudba - Konzorcij družb INTERING HOLDING d.o.o. Ljubljana, SGP POMGRAD M. Sobota, HOSTING d.o.o., Ljubljana in STUDIO KALAMAR Ljubljana.

Leto 2007: •

Aprila sklenjena pogodba z izbranim ponudnikom INTERING HOLDING d.o.o. Ljubljana.

Junija na mestnem svetu sprejet sklep o določitvi območja javnozasebnega partnerstva za izvedbo projekta.

Projekt je bil tudi javno predstavljen, po predhodnem pregledu komisije, ki jo je imenoval župan.

Leto 2008-2010:

MLADI PROJEKT

Poročilo o opravljenem delu

MIKK

Vsako leto financiramo iz občinskega proračuna mladinskega, informativnega in kulturnega kluba – MIKK.

MIKK je dobil nove – primernejše prostore za mlade v soboškem gradu.

Sofinanciranje mladinskih projektov: Bujta repa, Prekmurska gibanica, Festival računalništva in sodobnih komunikacij - FRISK, srednješolskih glasbenih skupin, festival FRONTA – sodobni ples, nastopov mladih na različnih festivalih po svetu, festival Mladi za napredek Pomurja, sofinanciranje udeležbe mladih športnikov na različnih tekmovanjih doma in po svetu...

Mladinske organizacije, mladi in šport

Štipendijska politika

22

Zaradi nove zakonodaje in različnih pogledov na to kaj bi po izgradnji naj bilo javno in kaj privatno je februarja 2008 sporazumno podpisan dogovor o razvezi pogodbe o poslovnem sodelovanju.

Objavljen je bil nov razpis s katerim se išče privatni partner (promotor).

Na nov razpis ni prispela nobena prijava (trenutno ni interesa privatnih investitorjev za vlaganje v ta projekt).

delovanje

Zlate štipendije - podeljenih je preko 100 občinskih zlatih štipendij MO M. Sobota.

V letih 2007 - 2010 je bilo za štipendije skupno namenjeno preko 900.000,00 €.

Po deležu sredstev, ki jih namenjamo za občinske štipendije smo glede na število prebivalcev občine in višino proračuna občine med vsemi občinami v Sloveniji na prvem mestu!!!

Občina skladno z razpoložljivimi sredstvi sama postopoma realizira projekt: obnavlja se trim steza, obnavlja se območje zelenih – gozdnih površin. Porušil se je objekt bivše gostilne na kopališču. V izdelavi je projekt za rekonstrukcijo strojnih naprav in strojnice na kopališču in rekonstrukcije olimpijskega bazena. Izdelani so projekti za dve novi geotermalni vrtini in dana vloga za pridobitev nepovratnih sredstev… Kolesarske poti

23


24

Ureditev kolesarske steze, pločnika in avtobusnega postajališča ob regionalni cesti R2-441 do Gajeve ulice v Černelavcih.

Ureditev kolesarske poti od Tišinske ulice do Panonske ulice po Cankarjevi ulici (projekti).

Ureditev kolesarske poti Bakovci – Krog in Bakovci – Dokležovje, 200910: predviden nakup zemljišča v okviru komasacije za k.o Bakovci in k.o. Krog.

Ureditev kolesarske steze ob državni cesti R3-715 Markišavska cesta, 2009: predvidena je izdelava projektno tehnične dokumentacije. V letu 2010-11 je predviden odkup zemljišč, 2011 pa je planiran začetek gradnje.

Ureditev kolesarske poti Veščica – Gederovci ob regionalni cesti R2441 M. Sobota – Gederovci. Uvrščena v državni proračun, skupni projekt MO M. Sobota in občine Tišina, projekt podpirata tudi obmejni občini na avstrijski strani Bad Radkersburg in Radkersburg Umgebung. Začetek aktivnosti pridobivanja zemljišč je planiran v letu 2010-11.

Ureditev kolesarske steze Černelavci – Polana, izvedeno: 2009, dolžina: 600 m, vrednost investicije: 162.429,00 €, sofinancira: SVLR.

Ureditev kolesarske steze M. Sobota – Markišavci, izvedeno: 2009, dolžina: 830 m, vrednost investicije: 127.000,00 €, sofinancira: SVLR.

Ureditev pločnika in kolesarske steze ob Kroški ulici v M. Soboti, dolžina: 135 m, vrednost investicije : 25.213,86 €, sofinanciranje HOFER d.o.o.

Izvedena je ureditev kolesarskega prometa po Ulici Štefana Kuzmiča od Prešernove ulice do Ulice Štefana Kovača v M. Soboti.

Ureditev kolesarskega prometa od Prešernove ulice do Cankarjeve ulice.

Načrtuje se kolesarska steza od zaselka Jezera do Rakičanskega grada (v sklopu projekta izgradnje toplovoda od farme Jezera do regijske bolnišnice v Rakičanu).

Izvedba kolesarskih počivališč v naseljih Černelavci, Krog, Markišavci, Satahovci, v 2010 še v Polani in Rakičanu.

Vlaganja v šport

Nova 100 m atletska steza pri OŠ III.

Obnovljene zunanje športne površine in nova atletska steza pri OŠ Bakovci 2007-2008.

Obnovljeno košarkarsko igrišče pri domu starejših v MS – 2007.

25


Obnovljeno košarkarsko in rokometno igrišče pri osnovni šoli v Krogu – 2008.

Obnovljena streha in parket v telovadnici na OŠ III.

Obnovljeni svetlobniki nad telovadnico na OŠ I.

Obnovljena podkonstrukcija, parket in talno gretje v telovadnici v OŠ I.

Zamenjana strešna konstrukcija in kritina na telovadnici OŠ II.

Zamenjana kritina na telovadnici v OŠ Krog.

Zgradilo se je pomožno nogometno igrišče z umetno travo in reflektorji v športnem centru Fazanerija.

Zgradilo se je nogometno igrišče pri Pušči.

Izdelan idejni projekt za športni center v Bakovcih.

Vsako leto iz proračuna sofinanciramo dejavnost cca 90 športnih društev, sofinanciramo stroške najema športnih dvoran, sofinanciramo aktivnosti kategoriziranih športnikov, podpiramo športno rekreacijo in šolski šport (na leto za to namenimo v povprečju 250.000 €).

M. Sobota ima največ m2 pokritih športnih površin na prebivalca med večjimi občinami v Sloveniji.

V letih 2006-2010 je bilo v M. Soboti več državnih tekmovanj, mednarodnih turnirjev, evropskih prvenstev in tudi turnirjev svetovnega pokala ali grand prix tekmovanj, kjer so naši tekmovalci dosegali zelo vidne rezultate (imamo evropske in svetovne prvake…).

MO M. Sobota pomaga tudi najbolj množični disciplini (nogometu) in njenemu reprezentativnemu predstavniku ND Mura05, da ostaja pri življenju, navkljub težki gospodarski situaciji v regiji.

informiranje

26

PROJEKT

Poročilo o opravljenem delu

Obveščanje preko radia Murski val in radia VIVA

Redna mesečna oddaja.

Obveščanje preko lokalne TV IDEA – KANAL 10 , TV AS

Redna mesečna oddaja Soboški ekran na TV IDEA – KANAL 10, občasno tudi na TV AS, video strani.

Soboške novine

Sprememba koncepta in celostna grafična prenova.

Sprememba obsega časopisa, redna periodika izhajanja (15. v mesecu).

Povečanje števila sodelavcev.

Trženje oglasnega prostora s katerim pokrivamo stroške tiska.

Srečanja z novinarji

Uvedli mesečna srečanja z novinarji

Tiskovne konference

Ob vseh pomembnejših dogodkih.

Sporočila za javnost

Ob vseh pomembnejših dogodkih.

Govorilne ure pri županu

Po potrebi in v dogovoru z županom.

Projekt Pomoč občanu

Zagotavljanje brezplačne pomoči občanom na brezplačno telefonsko številko 080 88 54 ali preko spletne strani www.obcan.si/murskasobota

Več kot 1.350 rešenih primerov naših občanov !!!

Občasni obiski posameznih KS in MČ (srečanja na zborih občanov).

Obiski vseh KS na polovici in na koncu mandata.

Srečanja s posameznimi krajevnimi skupnostmi in mestnimi četrtmi

VODOOSKRBA PROJEKT

Poročilo o opravljenem delu

Vodovodna omrežja

Ureditev vodovodnega omrežja Ledavsko naselje – (izven-nivojsko križanje Lendavske ulice), dolžina: 270 m, vrednost investicije 38.342,00 €.

Ureditev vodovodnega omrežja v naselju Krog, izvedeno: 2008, dolžina: 1.860 m, vrednost investicije: 140.052,26 € (brez DDV).

Ureditev vodovodnega omrežja v naselju Bakovci, izvedeno: 2008, dolžina: 780 m, vrednost investicije: 76.934,80 € (brez DDV).

Ureditev vodovodnega omrežja v naselju Satahovci, izvedeno: 2008, dolžina: 1.115 m, vrednost investicije: 77.524,36 € (brez DDV).

Ureditev vodovodnega omrežja v naselju Bakovci (Stara ulica, Nova ulica in Partizanska ulica), izvedeno: 2009, dolžina: 1.510 m, vrednost

27


investicije: 145.626,73 € (brez DDV).

Center za ravnanje z odpadki Puconci – CERO:

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Ul. Štefana Kovača v Rakičanu, dolžina: 199 m, vrednost investicije: 23.190,86 €.

Izvedeno: 2008-2009, delež MO MS skupaj z okoljsko dajatvijo 2008: 391.622,00 €, in 2009: 200.000,00 €.

Izgradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ob Južni ulici v M. Soboti,

Izvedeno: 2010, delež MO MS skupaj z okoljsko dajatvijo, vrednost investicije (do avgusta 2010): 731.817,83 €.

Dolžina: 80 m, vrednost investicije: 22.800,00 €.

Ureditev vodovodnega omrežja v naselju Markišavci, izvedeno: 2008, dolžina: 1.780 m, vrednost investicije: 132,857,45 € (brez DDV).

Ureditev vodovodnega omrežja v Slomškovi ulici v M. Soboti, izvedeno: 2008, dolžina: 700 m, vrednost investicije: 124.450,55 €.

Ureditev vodovodnega omrežja v Ulici ob progi v M. Soboti, izvedeno: 2008, dolžina: 940 m, vrednost investicije: 79.885,60 € (brez DDV).

Prestavitev vodovoda in kanalizacije – izven-nivojsko križanje Lendavska ulica,

izvedeno: 2008, dolžina: 310 m, vrednost investicije: 85.089,80 €.

Vodovodno omrežje v naselju Krog, izvedeno: 2010, dolžina: 1767 m, vrednost investicije: 117.841.69 €.

Vodovodno omrežje v naselju Bakovci, izvedeno: 2010, dolžina: 1600 m, vrednost investicije: 112.573,56 €.

Vodovodno omrežje v naselju Satahovci, izvedeno: 2010, dolžina: 585 m, vrednost investicije: 44.066,55 €.

V letu 2010 se bo pričela obnova vodovodnega omrežja tudi v delu mesta M. Sobota in sicer po naslednjih ulicah: Jakobovo naselje, Naselje ljudske pravice, Prešernova ulica, Ulica ob kanalu ter dokončanje obnove vodovodnega omrežja na Slomškovi ulici.

Projekt vodooskrbe Pomurja

Skupaj torej delež MO M. Sobota že preko 1.300.000,00 €.

Kanalizacijsko omrežje

2008: podpisana pogodba o združevanju sredstev za izgradnjo sistema dolgoročne oskrbe prebivalstva z neoporečno pitno vodo na območju občin Goričkega in Ravenskega - “Murskosoboški vodovodni sistem oz. podsistem B”. V okviru tega sistema je predvidena gradnja v I. fazi povezovalnega vodovoda Rakičan – Noršinska ulica, vodovoda Krog – Satahovci in vodovodnega omrežja na Pušči in sicer projektna dokumentacija in odkup zemljišč (2009), pričetek gradnje pa v letu 2010. V naslednjih letih se bo v okviru tega sistema izvedla zamenjava obstoječih salonitnih in PVC cevi ter gradnja prečrpališč in potrebnih vodohramov. Projekt je sofinanciran z državnimi sredstvi.

2007: izvedeno kanalizacijsko in vodovodno omrežje v podaljšku Kajuhove ulice (sedaj Kološeve ulice) v M. Soboti.

2008: izvedena je obnova kanalizacijskega omrežja v Rožnem naselju, Cankarjevi ulici v M. Soboti in sanacija kanala pod Ledavo.

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Ulici Štefana Kovača v Rakičanu, dolžina: 199 m, vrednost investicije: 23.190,86 €.

Izgradnja kanalizacije ob Južni ulici v M. Soboti, dolžina: 80 m, vrednost investicije: 22.800,00 €.

Izdelana je projektna dokumentacija za sanacijo kanalizacijskega omrežja iz Černelavec (pri razbremenilnem kanalu – izboljšanje pretočnosti severnega kanalizacijskega kolektorja preko sifona pod razbremenilnim kanalom).

Oddala so se dela za sanacijo kanalizacijskega voda iz Černelavec.

Izdelana je projektna dokumentacija za nov kanalizacijski vod od čistilne naprave do Gregorčičeve ulice (povečanje kapacitete osrednjega kanalizacijskega kolektorja).

OSTALA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

varstvo okolja

PROJEKT

Poročilo o opravljenem delu

PROJEKT

Poročilo o opravljenem delu

Center za ravnanje z odpadki Puconci (CEROP)

Mestna občina sofinancira skupni projekt pomurskih občin, gradnjo sodobnega centra za ravnanje z odpadki v Puconcih.

Občinski program varstva okolja

2006-2007: postopek javnega naročila za izbiro izvajalca izdelave občinskega programa varnosti in sklenitev pogodbe.

2007: sprejet sklep o sprejetju programa OPVO Mestne občine Murska Sobota.

Občinski program varstva okolja je strateški dokument občine, ki je osnova za vse strateške, politične, razvojne, investicijske in prostorske dokumente občine.

2008: dokončana je gradnja II. faze centra, v letu 2009 se je nadaljevala gradnja deponijskega prostora. Projekt je sofinanciran s strani kohezijskih sredstev in sredstev države, Mestna občina sofinancira projekt v višini 33.7%. Revitalizacija zelenih površin

28

29


2007: podpisana pogodba k pristopu k izvajanju evropskega projekta BYPAD Platform.

2008-2009: izvedba projekta.

V letu 2010 je MO MS bil podeljen certifikat Bypad Platform (kot drugi občini v Sloveniji). Certifikat Bypad Platform je približno kot ISO standard v gospodarstvu.

Projekt BYPAD Platform je namenjen izboljšanju kolesarske politike na lokalni ravni s pomočjo implementacije orodja BYPAD z vrednotenjem in končno oceno kakovosti kolesarske politike ter akcijskim programom dviga ravni kolesarske politike v občini.

2006: postopek javnega naročila za izbiro izvajalca izdelave energetske zasnove MO MS in sklenitev pogodbe za izvedbo, sklenitev pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor za sofinanciranje projekta s katero smo uspešno pridobili državna sredstva.

2006 – 2007: izdelana in sprejeta na mestnem svetu Energetska zasnova za območje MO MS.

• Projekt 3PARKI/3PARK – sofinancirano s strani ESRR 85%, SVLR 10% in MO MS 5%:

Energetska zasnova mestne občine je temeljni planski dokument za oblikovanje enotne občinske politike na področju oskrbe in rabe energije.

1. Izdelava 15-minutnega promocijskega dokumentarnega filma o življenju v parku, vrednost: 26.300,00 €.

Izdelani so projekti za večje koriščenje geotermalne energije v MO MS (dve novi vrtini v sklopu projekta Fazanerija).

2. Revitalizacija mestnega parka I. faza (zasaditev novih nadomestnih dreves in revitalizacija obstoječih dreves ter rastlinja), vrednost: 44.000,00 €.

Osnovna šola III. se bo energetsko oskrbovala preko toplotnih črpalk iz vrtin ob objektu šole (v izvedbi).

Na OŠ I. in OŠ III. smo najprej zamenjali okna (manjša poraba energije).

3. Izdelava geodetskega posnetka ter označitev dreves in posebnega rastlinja v parku, vrednost: 9.360,00 €.

Načrtujemo sanacijo vseh kotlovnic v šolah in vrtcih (nekatere so delno že sanirane – OŠ III.)

4. Revitalizacija mestnega gozda z ureditvijo Ledave in kanala - v izvedbi, vrednost investicije: 76.322,47 €.

Na strešnih površinah javnih objektov (telovadnic..) nameravamo postaviti sončne elektrarne (fotovoltaika) – skupaj s partnerjem.

Izvedli bomo kogeneracijo (koriščenje odpadne toplote za proizvodnjo električne energije) in s tem znižali stroške ogrevanja vsem, ki so priključeni na lendavsko kotlovnico.

Projekt BYPAD Platform

Energetska zasnova mestne občine in projekti

5. Izdelava katastra zelenih površin na območju MO MS - v izvedbi, vrednost: 9.588,00 €. 6. Revitalizacija mestnega parka – II. faza (urbana oprema – označevalne table za drevesa) - v razpisu. Načrt trajnostne mobilnosti

Mestni avtobus SOBOČANEC

2008: postopka javnega naročila za izbiro izvajalca izdelave občinskega programa varnosti in sklenitev pogodbe. Projekt je bil dokončan v letu 2008.

Načrt trajnostne mobilnosti je izvedbeni projekt OPVO za zmanjševanje obremenjevanja okolja.

PROJEKT

Poročilo o opravljenem delu

Vizija Mestne občine Murska Sobota je zagotovitev integriranega in visoko kvalitetnega lokalnega transportnega sistema, ki bo učinkovit, cenovno dostopen, varen, imel sprejemljive učinke na lokalno in globalno okolje in bo zadovoljeval tako potrebe občanov mestne občine kot potrebe gospodarstva in obiskovalcev.

Občinski prostorski načrt – OPN za celo območje Mestne občine Murska Sobota

Je nov strateški in izvedbeni akt, ki bo nadomestil sedaj veljavne planske akte ter prostorske ureditvene pogoje – PUP.

Postopek je v izdelavi že od leta 2007, prej pa je po starem zakonu potekal postopek Strategije prostorskega razvoja občine.

Izveden je bil postopek javnega naročila z izbiro izdelovalca.

Osnutek OPN je bil izdelan v juniju 2008 in poslan v smernice NUP.

Izveden je bil postopek usklajevanj posameznih zahtev iz smernic, predvsem so potekala daljša usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo.

Izdelano je tudi okoljsko poročilo, ki ga je z odločbo zahtevalo Ministrstvo za okolje in prostor.

V teh dneh bo podana vloga za preverbo OP in OPN, po prejetju odločbe, da je okoljsko poročilo (OP) ustrezno se lahko prične izvedba javnih razgrnitev in javnih obravnav.

Potrebno bo pridobiti še pozitivna mnenja NUP na državnem nivoju, ter končno potrditev ministra za okolje in prostor.

Akt bo v dveh obravnavah potrjevan tudi na Mestnem svetu MO MS.

Mestni avtobus »Sobočanec«

V letu 2007 je bil izveden javni razpis, kjer je bil izbran ponudnik, ki bo opravljal prevoze z mestnim avtobusom Sobočanec. Izvedena so bila potrebna avtobusna postajališča, vzpostavljeni sta bili dve liniji mestnega avtobusa ter izdelane brezkontaktne elektronske vozovnice za občane, ki jim omogočajo brezplačno vožnjo. Zagotovljen je bil tudi brezplačen prevoz za vse dijake srednjih šol v MO MS (ne glede na stalno bivališče). Ostaja še možnost uvedbe dodatne linije mestnega avtobusa.

30

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

MO MS: 129.456,00 €

31


Zahodna obvozna cesta (ZOC) - je vključena v OPN kot posebni del in kot izvedbeni akt

Izdelana je posebna prometna študija.

Izdelan je idejni načrt zahodne obvozne ceste (ZOC).

V izdelavi je OPN (občinski prostorski načrt, ki vključuje tudi potek trase ZOC).

Plačnik podlag DOBEL Občinski podrobni prostorski načrt – OPPN za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena, ki obsega gradnjo vojašnice Berek

Sklenjeni so dogovori z Ministrstvom za obrambo (podpisano pismo o nameri).

MORS je podalo pobudo o pričetku OPPN dne 30.9.2008 s priloženim idejnim projektom nove vojašnice Berek, ter DIIP.

V podpisu je dogovor o izvedbi postopka izdelave OPPN z Ministrstvom za okolje in prostor.

Sklep o pričetku OPPN potrdili obe ministrstvi (okolje in prostor in obrambo), sprejel župan, (Uradni list RS, št. 22/2009 -23.3.2009).

Ministrstvo za obrambo poda dogovor o medsebojnem sodelovanju in financiranju, MO MS bo financirala nekatere strokovne podlage (predvsem za infrastrukturo…), oktober 2009.

MORS izvede javni razpis za izdelovalca OPPN (januar – marec 2010).

MORS in izdelovalci sklenitev pogodbe – junij 2010.

V izdelavi je osnutek za smernice.

Celotni postopek izvedbe in sprejema OPPN se bo izvajal v letu 2010 in 2011 z izdelavo osnutka, javnih razgrnitev, pridobivanja smernic in mnenj ter sprejemanja na Mestnem svetu v I. in II. obravnavi.

Objava Sklepa o pričetku OPPN VOC v Uradnem listu RS, št. 67/2008.

Izdelan osnutek in pridobljene smernice.

Odločba MOP, da je potrebna izdelava CPVO – okoljsko poročilo.

Potrebna izdelava številnih novih strokovnih podlag, ki jih plača MO MS, daljša usklajevanja z ARSO zaradi poplavnega območja.

Potrebna še ponovna potrditev predvidoma septembra 2010.

Predhodno potekal postopek po stari zakonodaji (niso bile natančno definirane vsebine).

Po novi zakonodaji Sklep o pričetku Uradni list RS št. 97/2007.

Marec 2009, novi lastnik dela parcel Agroservis poda novo pobudo.

Izdelajo se nove idejne zasnove.

Pridobljene smernice.

ARSO zahteva novo vodarsko študijo za širše območje, plača MO MS.

MO MS: 16.691,70 €

Po potrditvi študije, se lahko izvede javna razgrnitev.

Poteka priprava za začetek izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) - za TOPLOVOD pri farmi Jezera

Sprejet sklep o pričetku Uradni list RS št. 49/2010 – 18.6.2010.

Pridobljen pozitivni sklep Vlade RS o poseganju v DPN za avtocesto.

Pridobljeno soglasje DARS.

V izvajanju postopek zbiranja smernic NUP.

MO MS: 41.664,00 €

Poteka postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za vzhodno obvozno cesto VOC mesta Murska Sobota

OP,

sledijo

javne

razgrnitve

MO MS: OPPN– 91.200,00 € MO MS: dodatne strokovne podlage – 77.666,00 € Poteka postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »OPLETER« v Černelavcih in Veščici

32

Sprememba Odloka o lokacijskem načrtu za Ekonomsko šolo v Murski Soboti (za namen ŠIRITVE POLIGONA ŠPANIK)

15.7.2010 – I. obravnava na mestnem svetu.

Postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (AVTOBUSNA POSTAJA)

Sprejet Sklep o pričetku Uradni list RS št.32/2010 - 19.4.2010.

Usklajuje se osnutek, ki bo podan v zbiranje smernic.

Priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta - OPPN za obrtno trgovski in športni kompleks v Rakičanu

V juliju 2010 začetek postopka (župan podpisal sklep o začetku postopka sprejemanja).

Priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta - OPPN za stanovanjski kompleks v Rakičanu

V juliju 2010 začetek postopka (župan podpisal sklep o začetku postopka sprejemanja).

Odlok o lokacijskem načrtu za poslovnotrgovski center Noršinska

Sprejemanje prostorskega akta končano - Uradni list RS, št 1/2008 z dne 4.1.2008.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (za namen TC Merkur)

Sprejemanje prostorskega akta končano - Uradni list RS, št 112/2007 z dne 7.12.2007.

OBVEZNA RAZLAGA 6. in 7. člena Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono (SOIC)

Sprejeto na seji MS in objavljeno v Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 8.5.2009.

Izvedeno z namenom, da investitorjem omogočimo lažjo pridobitev gradbenega dovoljenja.

ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)

Sprejemanje prostorskega akta končano - Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29.12.2009.

33


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC MERCATOR)

Sprejemanje prostorskega akta končano - Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26.2.2010.

ODLOK o spremembah in dopol. LN za ožje mestno središče MS

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti – LITROP

Sprejemanje prostorskega akta končano - Uradni list RS, št. 49/2010, 18.6.2010.

Odlok sprejet na seji mestnega sveta 3.6.2010.

bo podan v objavo v Uradni list RS ko prejmemo pozitivno mnenje Elektro.

Vzpostavljen je GIS, ki je dostopen občanom in zainteresiranim preko internetnih strani http://gis.kaliopa.si/obcinamurskasobota

Ažurno se nadgrajuje s prostorskimi podatki kot so: digitalni kataster s parcelami in parcelnimi številkami, iskanje parcel po naslovu, letalski posnetki, gospodarska javna infrastruktura, prostorskimi plani, drugi prostorski akti, itd

prostorska informacijska baza PROJEKT

Sprejemanje prostorskega akta končano - Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23.4.2010.

Poročilo o opravljenem delu

Občinski geoinformacijski sistem – GIS MO MS: najem za obdobje treh let 13.369,68 €

MO MS: sofinanc. 2.400,00 € Izveden postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) - za območje »za vaškim domom« v Bakovcih MO MS: 8.160,00 € Potekal je postopek priprave OPPN za stanovanjsko območje ČERNELAVCI VZHOD (sprememba veljavnega akta Černelavci VZHOD 2)

Pobuda INOKS d.o.o.

Sklep o pričetku Uradni list RS št. 23/2008.

Bilo javno razgrnjeno in pod pogoji sprejeto v I. obravnavi.

Investitor ni predložil korigiranega osnutka.

Postopek ustavljen s sklepom objavljenim v Uradni list RS št. 49/2010 – 18.6.2010.

Urbanistično planerski elaborati za primestna naselja

Izdelani so bili elaborati za večino naselij, izdelali so jih na Fakulteti za gradbeništvo, Katedra za prostorsko planiranje – izdelano v obdobju maj - november 2008.

Elaborati so bili javno predstavljeni v PIŠK.

V času med januarjem in do maja 2009 so bile izvedene urbanistične delavnice za pridobitev variantnih strokovnih podlag za ureditev območja severno od Lendavske ulice v MS.

MO MS: 10.859,13 € Urbanistične delavnice za ureditev območja Lendavska Sever MO MS: 26.520,00 €

• •

34

Izdelanih je pet elaboratov, sodelovale so tri fakultete, domači strokovnjaki preko Društva arhitektov Pomurja in neodvisni strokovnjaki iz Ljubljane. Delavnice so potekale javno, elaborati so bili razstavljeni v prostorih Ekonomske šole in na MO MS; Rezultati bodo služili za nadaljnje prostorsko načrtovanje v tem območju.

Ureditev katastra GJI – gospodarske javne infrastrukture

Operacijo je v okviru prednostne usmeritve delno do višine 85 % sofinancirala Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz Operativnega programa krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007-2013, področja »Razvoj regij«.

(EU sofinanciranje)

Projekt je bil izveden v letih 2007, 2008, 2009.

Celotna operacija: 190.966,00 €

Kataster GJI je dostopen javnosti prek http://gis.kaliopa.si/obcinamurskasobota

občinskega

portala:

Od tega plačala MO MS: 54.940,92 €

VARNOST (socialna, zdravstvena...) PROJEKT

Poročilo o opravljenem delu

Zdravstveno varstvo

Sofinancirali smo dograditev prostorov pljučnega oddelka v Zdravstvenem domu v MS in sanacijo kurilnice (159.731,00 €).

Sofinancirali smo ureditev prostorov reševalne službe pri Zdravstvenem domu v MS.

Sofinancirali smo nakup reševalnih vozil.

Dogradili smo gramozirano parkirišče pred bolnišnico v Rakičanu.

Bolnici v Rakičanu smo donirali za nakup zdravstvene opreme.

Za vse občane, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova, občina plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje.

35


Starejši občani Upokojenci

Pomoč socialno šibkim

Plačujejo se delni ali celotni oskrbni stroški za občane v domovih za starejše, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za plačilo takih stroškov.

Izredno se oprosti plačila prispevkov za svoje starše v domovih za starejše in sicer otroke, ki so socialno ogroženi in ne morejo plačevati prispevkov za oskrbne stroške za svoje starše.

Župan je ustanovil komisijo za starejše občane in invalide, kjer se skupaj s institucijami kot so CSD, Karitas, Rdeči križ, Hiša sadeži družbe, invalidske organizacije…dogovarjamo za projekte, ki so v pomoč starejšim in invalidom.

Načrtujemo večkrat letno humanitarne prireditve z zbiranjem finančne pomoči

Zaradi stečaja Pomurke in Mure je občina pomagala delavcem z enkratno občinsko denarno pomočjo v času ko so delavci najbolj potrebovali sredstva. Prav tako jim je občina dala možnost oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Občina je povečala tudi sredstva s katerimi je staršem, ki so ostali brez službe in imajo majhne otroke, pomagala pri plačilu vrtca (znižal se je plačni razred za starše).

Občina preko Centra za socialno delo sprotno dodeljuje enkratne denarne pomoči za občane, ki so socialno ogroženi.

Reševanje stanovanjskega problema prosilcev stanovanj

Stanovanjski sklad je nakupil nekaj stanovanj od tovarne Mura in od privatnikov.

Reševanje stanovanjskega problema za družine z večjim številom otrok

Nakup vrstnih hiš (Razlagova ulica, Jakobovo naselje).

Ureditev prebivališča za brezdomce

Odkupila se je hiša v mestu MS in v njej uredilo bivališča za brezdomce.

Občina preko preventivnih programov na področju socialnega varstva financira zaposlitev enega delavca v zavetišču za brezdomce in dva delavca preko javnih del.

Medgeneracijska povezanost

Projekt Sadeži družbe – v hiši na ulici Štefana kovača se izvaja prostovoljstvo in goji medgeneracijsko sodelovanje.

Občina sodeluje s Centrom za socialno delo za pomoč starejšim na domu in v celoti financira storitev pomoč družini na domu ter sofinancira določene socialne programe.

Občina sodeluje s drugimi organizacijami (Karitas, rdeči križ…) in sofinancira določene socialno varstvene programe društev in humanitarnih organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva.

Občina financira in organizira vsakoletno teden starejših občanov preko krajevnih skupnosti in mestnih četrti v sodelovanju s šolami, vrtci in drugimi organizacijami.

Izdelani so bili idejni načrti za objekta varovanih stanovanj in dislocirane enote Doma starejših v M. Soboti:

36

Izdelana je bila projektno tehnična dokumentacija za oba objekta.

Sprejeti so bili vsi potrebni sklepi Mestnega sveta, da se je projekt obeh objektov lahko nadaljeval.

Izbran je bil strateški partner – investitor obeh objektov (Nepremičninski sklad-neprofitna družba SPIZ-a).

Investitor je izbral izvajalca del.

Oba objekta sta dokončana. Oskrbovana stanovanja smo predali namenu 25.8.2010, Dom starejših v M. Soboti pa bomo predali namenu predvidoma v začetku oktobra 2010.

Redna letna srečanja s pogostitvijo za upokojence.

Obisk najstarejše občanke in občana MO M. Sobote.

Obisk naših varovancev v Domu starejših v Rakičanu.

Srečanja s sekcijami Društva upokojencev.

Sofinanciranja dejavnosti vseh društev upokojencev v MO M. Sobota.

Vsakoletna obdaritev ob novem letu za občane, ki se nahajajo v domovih za starejše.

-Prvo humanitarno srečanje je bilo - ponovoletni humanitarni ples (pomagali smo družini in deklici, ki je v prometni nesreči utrpela hude posledice).

37


Druženja občanov

Festival Soboški dnevi – navedeno pri kulturi.

Soboško poletje – navedeno pri kulturi.

Silvestrovanje na prostem – tradicionalna prireditev v mestnem središču.

SISTEM ZAŠČITE IN REŠEVANJA PROJEKT

Poročilo o opravljenem delu

Civilna zaščita

V Mestni občini Murska Sobota zagotavljamo potrebna sredstva za sistem zaščite in reševanja in sicer tako za področje civilne zaščite, kot tudi za področje gasilstva. V obeh sistemih se sredstva delijo za tekoče naloge iz katerih se pokriva delovanje društev in organizacij ter usposabljanje za izvajanje nalog ZIR, kot tudi sredstva za investicije in opremo sil ZIR. Mestna občina PGD Murska Sobota ter PGD, ki so organizirana v vseh KS v občini, zagotavlja pogoje za izvajanje programa dejavnosti ter sredstva za njihovo primerno opremljenost. V obdobju 2006- 2010 je mestna občina za delovanje civilne zaščite in gasilstva namenila skupno cca. 900.000,00 €: •

Za potrebe namestitve ogroženega in prizadetega prebivalstva ob velikih nesrečah smo nabavili elektroagregat in tri šotore S-6 v velikosti 5 x 12 m.

Za mobilnost je bila zagotovljena še dodatna prikolica za prevoz opreme za reševanje z višin.

Izvajale so se mnoga preverjanja usposobljenosti na regijski in državni ravni, kjer so se dosegli zavidljivi rezultati.

Gasilci

Vodnogospodarske ureditve

38

Praznični december – sejemska prodaja, prireditve na Trgu kulture.

Družinski piknik – prireditev za družine v mestnem parku (ob mednarodnem dnevu družine).

Gledališki in drugi abonmaji ter koncerti v organizaciji ZKD Murska Sobota.

Vaške igre Markišavci, Polana, Nemčavci.

Pozdrav pomladi v Černelavcih.

Pozdrav jeseni v Černelavcih.

Vodne igre ob bakovski gramoznici v okviru »Festivala soboški dnevi«.

Pravljična dežela v mestnem parku v mesecu decembru.

Letni vrtovi v središču mesta.

Tradicionalno Trezino in Mikloševo sejemsko dogajanje in ponedeljkovi sejmi.

V obdobju 2006-2010 mestna občina sofinancira v višini 50% vrednosti nakup gasilskih vozil PGD Černelavci in PGD Rakičan v skupnem znesku 150.224,00 € in sicer v letih 2007, 2008, 2009 in 2010 v enakih deležih v višini 18.77800 € za posamezno PGD letno.

V letu 2010 je novo vozilo nabavilo PGD Satahovci. Nakup novega vozila sofinancira tudi mestna občina v skupni vrednosti 20.000,00 € in sicer v letih 2010-2013 oz. v posameznem letu 5.000,00 €.

V PGD Kupšinci so bogatejši za visokotlačno gasilsko prikolico.

Zaradi dotrajanosti avtolestve PGD Murska Sobota, ki ji poteče atest, se bo mestna občina v letu 2010 prijavila ponovno v okviru projekta Cilj 3 SI-HU za nabavo hidravlične avtolestve. Skupna vrednost investicije znaša 987.358,00 €. V kolikor bomo uspešni na razpisu bi 95% sredstev dobili iz projekta, 5% potrebnih sredstev pa bo zagotovila mestna občina.

Gasilci so v obdobju 2004-2010 opravili veliko število intervencij (2004 – 30 intervencij, 2005 – 61 intervencij, 2006 – 69 intervencij, 2007 – 88 intervencij, 2008 – 185 intervencij, 2009 – 79 intervencij in v 2010 (do 29.8.) – 48 intervencij). Največ je požarov, sledijo intervencije pri prometnih nesrečah, tehnične intervencije, poplave in drugo. Največ intervencij je opravilo GD M. Sobota (cca 480), ki je tudi najbolje opremljeno.

Izgradil se je nov vodnogospodarski objekt – odvodnik voda, ki rešuje pred poplavami naselja Černelavci, Veščica in Kupšinci

39


PREGLED PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

LETO 2009 - investicijski transfer za nakup gasilskega vozila, - javna razsvetljava Partizanska ulica, - urejanje vaškega doma, - pločnik (ob Tomšičevi ulici).

1. KRAJEVNA SKUPNOST KROG

LETO 2006 - ureditev in adaptacija mrliške vežice Krog.

LETO 2010 - investicijski transfer za nakup gasilskega vozila, - izdelava dokumentacije PZI – ureditev hodnika za pešce ob Panonski ulici, - izdelava dokumentacije PZI – podaljšek Panonske ulice.

LETO 2007

- ureditev Mrliške vežice (streha, nakup klime in radiatorji),

3. KRAJEVNA SKUPNOST MARKIŠAVCI

- pločnik v Trubarjevi ulici – delno (brez preplastitve).

LETO 2008

LETO 2006

- naprava hodnika za pešce s kolesarsko stezo in preplastitev pločnika v Trubarjevi ulici-delno.

- meteorna kanalizacija in urejanje pločnika.

LETO 2009

LETO 2007

- ureditev otroškega igrišča na občinskem zemljišču,

- ureditev pločnika in meteorne kanalizacije.

- pločnik (Brodarska ulica-delno).

LETO 2010 - fasada (vaško-gasilski dom),

LETO 2008 - dokončna ureditev pločnika in meteorne kanalizacije.

- ureditev poti na pokopališču (še ni dokončano). LETO 2009 - asfaltiranje in ureditev ulice (parc. št. 51).

2. KRAJEVNA SKUPNOST RAKIČAN

LETO 2010 - pločnik, - premestitev vodovoda.

LETO 2006

- gramoziranje platoja v Panonski ulici, - preplastitev Partizanske ulice.

LETO 2007 - investicijski transfer za nakup gasilskega vozila, - investicijski transfer za adaptacijo slačilnic NK Rakičan, - ureditev VGD (zamenjava ploščic pred VGD, ureditev električne inštalacije, zamenjava kritine), - projektna dokumentacija za kabelsko TV, - izgradnja vodovoda Panonska-Nova ulica.

LETO - - -

40

2008 investicijski transfer za nakup gasilskega vozila, investicijski transfer za adaptacijo slačilnic NK Rakičan, izgradnja podaljška Panonske ulice-Zelene.

4. KRAJEVNA SKUPNOST NEMČAVCI LETO 2006 - urejanje vaškega doma – delno, - sanacija kapelice- delno, - toplotna izolacija strehe športni center.

LETO 2007 - projektna dokumentacija za mrliško vežico, - urejanje VGD-delno, - urejanje »Kapelice« - delno.

41


LETO 2008 - nadaljnje urejanje VGD (izolacija strehe), - nadaljnje urejanje »Kapelice«, - urejanje mrliške vežice (prizidava, ostrešje).

LETO 2009 - mrliška vežica (vrata, okna, elektroinštalacije), - vaški dom (notranji ometi), - igrala za otroke (gugalnica, šah,..).

LETO 2010 - v teku je nabava inventarja za mrliško vežico.

6. KRAJEVNA SKUPNOST ČERNELAVCI LETO 2006 - urejanje vaškega doma (centralno ogrevanje, vhodna vrata, okna-delno), - urejanje ceste za vaškim domom, - ograja na pokopališču-delno, - izdelava projektov pločnik (Ledavska ulica), - izdelava projektov kolesarska steza Černelavci-Polana.

LETO 2007 - ureditev ograje na pokopališču, - nakup zemljišča za pločnik, - otroška igrala, - pločnik Ledavska ulica-delno, - prizidava gasilske garaže, - zamenjava oken v VGD-delno.

5. KRAJEVNA SKUPNOST BAKOVCI LETO 2006 - ulična razsvetljava (Kroška ulica), - ureditev Prečne ulice, - pločnik Ribiška ulica, - pleskanje, fasadni omet (športni center).

LETO 2007 - preplastitev in urejanje bankin na vaških cestah-delno, - idejna zasnova Športno-rekreacijskega centra.

LETO 2008 - nadaljnja zamenjava oken in urejanje VGD, - pločnik Ledavska ulica.

LETO 2009 - tesarsko-krovska dela ŠRC, - ureditev dovozne požarne poti.

LETO 2010 - projektno tehnična dokumentacija za celovito obnovo vaškega doma, - nakup prostorov »Market Černelavci« v VGD.

LETO 2008 - dokončna ureditev preplastitve cest.

LETO 2009 - preplastitve cest in ulic, - urejanje poljskih poti.

LETO 2010 - urejanje VGD (elektroinštalacije, sanitarije, terasa, pisarna, poslovni prostor za najem), - izvedba podstrešne izolacije in vgradnja hladilne in grelne opreme (mrliška veža), - obnovitev informacijske opreme v pisarni (računalnik, tiskalnik), - obnova klasičnega kabelskega TV omrežja, - v teku je obnova vodovoda, - končana je preplastitev Partizanske ulice, - pogodbeno je zaključena ureditev Kroške ulice-izvedba septembra, - v pripravi je pogodba za preplastitev Vrtne ulice, ki je odvisna od obnove vodovoda.

7. KRAJEVNA SKUPNOST POLANA LETO 2006 - preplastitev križišča Polana-Markišavci-Gorica, - ureditev platoja pred vaškim domom.

LETO 2007 - zamenjava kritine v VGD.

LETO 2008 - asfaltiranje dostopne ceste do parc. štev. 466, - delno urejanje VGD (predelne stene, menjava oken).

LETO 2009 - urejanje mrliške vežice (slikopleskarska dela), - sanacija poti na pokopališču.

42

43


LETO 2010 - v teku je podpis pogodbe za izgradnjo Nove ulice v KS Polana.

LETO 2010 - gradbena dela »stara šola«, - menjava vrat in oken »stara šola« , - podpisana je tripartitna pogodba za izvedbo pločnika – VII. faza.

8. KRAJEVNA SKUPNOST VEŠČICA 10. KRAJEVNA SKUPNOST PUŠČA LETO 2006 - pločnik.

LETO 2006 - urejanje nadstrešnice nad kontejnerom,

LETO 2007 - pločnik Veščica-Kupšinci.

LETO 2007 - ureditev otroškega igrišča-delno, - začetek gradnje večnamenskega objekta.

LETO 2008 - gradnja mrliške vežice.

LETO 2008 - nadaljnja ureditev otroškega igrišča, LETO 2009

- nadaljevanje gradnje večnamenskega objekta.

- mrliška vežica. LETO 2009 LETO 2010

- večnamenski prostor,

- zaključne ureditve v in ob vežici (slikopleskarska dela). LETO 2010 - urejanje večnamenskega prostora (kulturnega doma).

9. KRAJEVNA SKUPNOST KUPŠINCI 11. KRAJEVNA SKUPNOST SATAHOVCI

LETO 2006 - pločnik.

LETO 2006 - urejanje športno – rekreacijskega centra, LETO 2007 - urejanje »stare šole« (okna in okenske police, vrata, pleskarska dela),

- urejanje vaškega doma (kuhinja, pleskanje, ureditev sanitarij,..).

- ureditev zelenice ob Športno rekreacijskem centru.

LETO 2007 - ureditev parkirišča pri pokopališču, - izdelava projektne dokumentacije za pločnik.

LETO 2008 - nadaljnje urejanje »stare šole« (pleskarska dela, polaganje keramike), - pločnik.

LETO 2008 - asfaltiranje platoja pri športnem centru, - ureditev pločnika pri pokopališču.

LETO 2009 - pločnik,

LETO 2009 - urejanje športno – rekreacijskega centra (npr. dobava in montaža elektro omarice).

- ureditev notranjosti zidov »stara šola«. LETO 2010 - krovsko-kleparska dela na športnem objektu.

44

45


Hvala za zaupanje.


www.stihec.si

Katalog izvedenih projektov  

V katalogu so po alinejah predstavljeni izvedeni projekti v mandatu 2006-2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you