Catalogue 32: Documenten en Manuscripten

Page 1

ANTIQUARIAAT A.G. VAN DER STEUR Catalogus 32

Documenten & manuscripten

LEIDEN 1648 -

11

,1._,u - 1898 .


AAFJES, BLOMMERT Gedrukte kaart betr. ondertrouw Willem H. Aafjes Jr en Anna D.C. Blommert, Amsterdam 1901.

M7600 € 9 AALEN, VAN; VAN DER HOEVEN; HOFF Twee nota’s betr. de begrafenis van Susanna van der Hoeven, wed. van Hendrik van Aalen, dd. Den Haag 1818. Nota’s van J.J. Hoff, ‘bedienaar der begraffenis’ en J.L. van de Poel, ‘inspecteur der kerken en kerkelijke gebouwen’.

M7451 € 35 AALTEN, PIETTENPOL Onderhands pachtcontract van het plaatsje Piettenpol onder Haarst bij Aalten, d.d. Aalten 5-10-1781. Verpachters: Wessel ten Bokkel, Gerrit Jan Prins, G.J. Reinbach, Jan ten Dan en Jannas Vaags. Pachters Hendrik Woerts (x Aaltje Nienhuysen) en J.W. Piettenpol (x Hendrikke Jansen). Veel regelingen. Manuscript, 4 p. Met hun handtekeningen en die van J.H. Hiebink.

M7749 € 50 AALTEN, RENSINK, ARENTSEN Onderhandse verklaring d.d. Aalten 25-4-1768 van Aalbert Doelen en Anna Elisabet Arentsen ("nu genaamt Doelen"), dat zij 1/12 van 't erve en scholtengoed Rensink, onder Aalten in Lintelo, verkocht hebben voor ƒ 625,- aan hun zuster Aleida Barendina Arentsen. Met hun handtekeningen en die van B. Arentsen als getuige. Manuscript, folio, 1 p.

M7753 € 50 AALTEN, SMEENK, TEN BOKKEL Acte van transport d.d. Aalten 1-11-1765 van een stuk bouwland in de Aalter Esch, in de Delle, ca. 2½ "scheepel gesaaij". Verkopers: Gradus, Hendrik, Geertruid en Theodora Kerkhof, Cornelis Kerkhof, Lubbert Rensink e.a., erfgenamen van Aaltje Smeenk. Koper: Wessel ten Bokkel en zijn vrouw Johanna ten Bokkel. Manuscript, folio, 4 p. Met zegel en handtekening van Van Lamsweerde.

M7752 € 50 AALTEN, TEN BOKKEL Acte verleden voor bestuurderen van Bredevoort d.d. 18-6-1740, waarbij Jan ten Bokkel en Hendersken ten Dam, echtelieden, verklaren 5 zonen te hebben waarvan één is overleden. De jongste zoon Roelof, nu 29 jaar, heeft al 12 jaar de ouders in hun affaires geholpen. Zij dragen aan hem nu hun huis te Aalten over. Manuscript, folio, 3 p. De vier oudste zonen zijn op 16/17-jarige leeftijd naar elders vertrokken en kunnen "hun kost rijkelijk winnen". Met zegel en handtekening van Willem Sigismund Heiking.

M7751 € 50 AALTEN, VAAGS, TROUWPLANNEN Acte voor vrederechter Aalten d.d. 17-3-1812 waarbij voogden over Pieter Gerhardus Vaags, ruim 18 jaar, zoon van Johannes Vaags en Josina Hiebink verklaren een familieraad te hebben gehouden met Wolter Vaags, Peter A. Vaags, Jan Vaags, Joost Hiebink, Abr. Huinink, W. Huinink. Manuscript, folio, 4 p. Reden: de trouwplannen van Pieter G. Vaags. Zij achten hem te jong, hij verstaat zijn handwerk als kuiper nog niet, heeft nog niet voldaan aan zijn militaire conscriptie. Geen toestemming verleend.

M7750 € 50 AANDEEL Premie-aandeel ad ƒ 15,- van de Hollandsche Grond-Kredietbank te Amsterdam, d.d. 1904. Gedrukt, plano oblong, 2 p.

M7744 € 9 AANDEEL Aandeel ad ƒ 100,- N.V. Ned. Maatschappij voor Scheepvaart, handel en nijverheid, gevestigd te Rotterdam, 1925, met talon.

M7871 € 18


AANDEEL, PALEIS VOOR VOLKSVLIJT Aandeel ad ƒ 10,- in N.V. Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, d.d. 1867. Gedrukt, 8° oblong, 2 p.

M7746 € 25 AANDEEL, TESTART, VAN HOORN Bewijs van Nationale Werkelijke Schuld ad ƒ 2.000,- ten name van Hieronima Johanna Testart, wed. van Quirijn Willem van Hoorn, d.d. 21-6-1816. Deels gedrukt, folio, 1 p.

M7849 € 45 AANDEEL, ZUID-AFRIKA Aandeel ad ƒ 1.000,- N.V. Ned. Zuid-Afrikaansche Stoomvaart My, 1920, 1 stuk, gedrukt, met talon.

M7872 € 18 AANDELEN Fondsenlijst van enige tientallen aandelen met de koersen op 30 april 1917 en 5 november 1917. Manuscript, folio, 1 p.

M7310 € 12 AANDELEN, AMERIKA, HOPE, KETWICH, BORSKI Certificaat voor een "actie" van honderd dollar in de Bank der Ver. Staten van America, op naam van het Kantoor van administratie te Amsterdam van Hope & Co, Ketwich & Voombergh en Wed. Willem Borski. Amsterdam 1842/1843. Deels gedrukt. 4°, 2 p + blad coupons. Met de handtekeningen in pen van notaris Commelin en van Hope, Ketwich en Wed. Borski. Meerdere exemplaren aanwezig.

M7793 € 20 AANDELEN, NOORD-HOLLAND, DE LANGE Overzichten betr. effecten en uitgezette gelden, 1828-1829. Manuscripten, ca. 20 p. Namen o.a.: Pieter Olie, Zuid-Schermer; Corn. Willems Bakker aan Den Hoorn op Texel; Abraham Stikkel; Simon Kikkert, Aaltje Over wed. Lodder te Sijbekarspel; W. ten Houten de Lange; Jan Hendrik Heeman te Noord Scharwou; Corn. Bakker te Uitgeest; Sybrand Keizer op Texel; De heeren De Lange en De Moraaz; P.D. de Lange (huishuur).

M7582 € 20 AANDELEN RUSLAND “Lijst der obligatien ten laste Zijne Keizerlijke Majesteit van Rusland, welke op heden, 25 juny 1822 ten overstaan van notaris mr. W. van Homrigh uitgeloot zijn”, deels gedrukt, folio, 1 p. Met de pen ingevuld.

M7177 € 30 AARLANDERVEEN, GROENENDIJK, OOSTERLAAK Aankondiging 50-jarig huwelijk van S. Groenendijk en G. Oosterlaak, Aarlanderveen 23-12-1869, gedrukt, 1 p.

M7511 € 25 ACHTTIENHOVEN Brief d.d. Maastricht 16 december 1643 van het bestuur van de Proosdij, gericht aan het gerecht van Achttienhoven dat zij verzuimd hebben “hun devoir” te doen, zoals gebruikelijk bij een inkomst in de Proosdij.

M7546 € 60 AERSSEN, VAN Drie uitgeknipte handtekeningen van Corn. van Aerssen (z.j.) en van de griffier der Staten Generaal Van Aerssen, gedateerd 1604 en 1605. Manuscripten. Hierbij twee facsimiles van handtekeningen van F. van Aerssen.

M7088 € 18 AERSSEN, VAN, LOSRENTE Kwitantie betr. een betaling van losrente door Cornelis van Aerssen, heer van Hogenheyde, ontvanger generaal over Holland, gedrukt formulier, 4°, bedoeld om te worden ingevuld. 17e eeuws.

M7103 € 20


AGRON Brief in het Frans van Pierre Agron, 19e eeuws, aan N.N., manuscript, 4°, 1 p. Betr. correcties en suggesties voor een toneelstuk dat de geadresseerde om commentaar naar Agron had gezonden.

M7175 € 25 ALBADA Acht getekende familiewapens met kleur van de verschillende takken van het geslacht Albada, ca. 1850.

M7067 € 20 ALBERDA Aantekeningen betr. de Groningse familie Alberda, 18e-eeuws, manuscripten, 6 p.

M7734 € 30 ALBERDINGK THIJM Portretfoto, 30x20 cm, van J.A. Alberdingk Thijm, opgewerkt met penseel. Fraai!

M7501 € 48 ALBLASSERDAM, PIJL Nota van fa. C.J. Pijl te Alblasserdam, “In hoepen, teenen, enz.”, dd. 1881, voor 2500 bosjes riet. Deels gedrukt, 4°, 1 p.

M7271 € 10 ALDERS, KOCH Uittreksel overlijdensregister Amsterdam d.d. 15-3-1844 betr. overlijden van Gerrit Marten Alders, weduwnaar van Magdalena Koch, gedeeltelijk gedrukt, 1 p.

M7587 € 9 ALKMAAR, SCHEEPSWERF NIC. WITSEN, STOEL Ca. 150 foto's uit de periode 1900-1925 van de scheepswerf "Nicolaas Witsen" van W.F. Stoel & Zoon te Alkmaar, meest 18x24 cm. Kennelijk afkomstig uit het bedrijfsarchief. Ex- en interieur van de werf; de bouw van schepen, tewaterlatingen, interieur van schepen, enkele Alkmaarse stadsgezichten (grachten met schepen; kalkovens Stoel). Namen van schepen op de foto's: Hetta, Despujolo, De Gunst, Fijenoord, Independent, schip voor " 's Rijks-Betonning", schip voor "Haven-Stoombootdienst Amsterdam", Anny, Corneto, Zaanstroom (Alkmaar Packet), Antje, Nixe, Zonnestraal, Hilda, schip voor dienst "Kolhorn via Barsingerhoorn, Schagen", Hollandia, Bergen I, Helder Express, Vertrouwen (juffr. Bosch van 's Gravemoer), Liline III, voorts pontons, lichters B.P.M., etc., etc.

M7023 € 650 ALMELO, DORST Aquarel in sepia over pentekening, van het Huis Almelo in 1850 door J.G. Leonhard Dorst (18091852), 18x13 cm. Vgl. Thieme Becker IX 491. Uit een verzameling tekeningen van Dorst. Achter glas in fraaie goudkleurige lijst.

M7896 € 395 AMERIKA, FLORIDA Aflevering van Algemeen Handels-blad van 5 januari 1828 met o.a. een uitvoerig artikel over WestFlorida en de voordelen voor Europeanen om zich daar te vestigen. Gedrukt, folio, 4 p.

M7427 € 20 AMERIKA, PELLA, ROMIG Ella Dutcher Romig, Another trek to Pella from notes in her diary of May 1942, New York 1945, 43 pag. Gedrukt (in genummerde oplage van 250 exemplaren) op handgeschept papier. Op het schutblad aantekeningen in handschrift van H. van Ramshorst, d.d. New York 1946, betreffende zijn ontmoeting met Ds Romig en diens gezin. Andere namen: Scholte, Loudon, Lubbers, Van Wyk, Prinses Juliana, prof. dr. M. Hoffman (die nog in Twents dialect sprak!).

M7830 € 45 AMERSFOORT, RIJSCHOOL Briefkaart met foto van "Rijschool-manege Van Burmania Rengers, Anno 1915" te Amersfoort. Met tekst van mevr. Van Reede.


M7902 € 6 AMERSFOORT, VAN BEEK Foto van een groep personen "Na een jachtrit in de buurt van Amersfoort, als gasten bij de fam. Van Beek". Oud-Hollands interieur, 13x18 cm.

M7877 € 10 AMERSFOORT, VAN VANEVELD Testament van Maria Fransz, wed. mr. Joost van Vanevelt, wonende te Amersfoort op de Korte Gracht, zuster van Margriet en Aaltje Fransz, verleden voor notaris Dirck Mathijsz te Amersfoort dd. 31-8-1648. Manuscript, folio, 8 p. Veel regelingen. Onroerend goed: huis Korte Gracht en land onder Hoogland. De kinderen: Harmen, Mr. Beernt, Catharijntjen, Willemtjen en Marritgen erven. Zoon Frans alleen legaat ƒ 200,-.

M7349 € 75 AMSTERDAM Transportacte d.d. Amsterdam 29-10-1658 van twee huisjes aan de Goudsbloemdwarsstraat, tegenover de Turkse Boer. Charter op perkament met de zegels van de schepenen Roetert Ernst, Fredrick Alewijn en .... Trip Jansz. Verkoper: Willem Jansz Lijndrayer als man van Marretje Pietersdr, dochter en erfgename van Pieter Andriesz en van haar petemoey, de wed. Claas Jacobsz. Koopster: Stijntje Wouters.

M7806 € 135 AMSTERDAM, DIALECT, ALBERDINGK THIJM, VAN LENNEP Brochure d.d. Amsterdam 15 Augustus 1877, getekend (met de pen) J.A. Alberdingk Thijm en W.W. van Lennep, met het verzoek aan geadresseerden een vragenlijst te willen invullen om de kennis van de Amsterdamse dialecten in de verschillende buurten vast te leggen. Gedrukt, folio, 1 pagina, met de vragenlijst, ook gedrukt, folio, 4 p. Hoe spreekt de Amsterdammer bepaalde letters uit? Hoe gebruikt men medeklinkers? Penen of wortelen? Luiken of blinden? Pui of gevel? Appelpent of appelmoes? Damee of zo aanstonds? Etc., etc. Eind 1877 zou reeds het resultaat van het onderzoek gepubliceerd worden. Vgl. M. van der Plas, Vader Thym, 1995, p 466.

M7718 € 75 AMSTERDAM, DOORWERTH, MEIJER “De weesmeisjes”, 4 gedichten op 1 plano blad, gedrukt, ondertekend: “C. Meijer van den Duno, oudwethouder van Dorwerth”, ca. 1880? Betreft weesmeisjes te Amsterdam.

M7519 € 30 AMSTERDAM EN OMSTREKEN Album met 45 foto's, 9x12 cm, met gezichten in Amsterdam en omstreken, ca. 1915. O.a. beurs Zocher, sloop beurs Zocher, Naatje op de Dam, Durgerdam, Schellingwoude, versiering ("W") grachten, terrein achter Nic. Maesstraat, winter langs de Amstel, Kalfje, Vondelpark, Amsterdamse IJsclub, (achter Rijksmuseum), etc.

M7009 € 98 AMSTERDAM, GEVELSTENEN F. DE HAAN Cahier met aantekeningen door F. de Haan (psd: F. Oudheidminnaar) betreffende gevelstenen te Amsterdam en enkele andere onderwerpen. 1939-1940, ca. 100 p. Geïllustreerd met eigengemaakte pentekeningen. O.a. aantekeningen betreffende gevelstenen, aanwezig in 1939/40; gegevens (met tekening) over de kademuur aan de westzijde van de Geldersche Kade die gesloopt werd i.v.m. wegverbreding; tekening van de linkervleugel van de St. Catharinakerk tijdens de sloop op Hemelvaartsdag 1939; "gesprekken met mijn grootvader", o.a. over slepers te Amsterdam en straattypen; moppen uit de 2e wereldoorlog; voorts pentekeningen van Huis Heiligeweg met gevelsteen "De Mandemaker", een ander huis "verdwijnend Amsterdam", gevelstenen, plattegrondje van Groenburgwal, 1940, met aantekeningen van de verwoestingen ten gevolge van een bominslag, etc.

M7487 € 95 AMSTERDAM, HUIS MOLENSTEEG “Lijst der papieren en bewijzen van eigendom, behorende tot een huis en erve in de Molensteeg, het tweede huis van de Oude Zijds Achterburgwal ZZ, Wijk 3 D1 G24 nr 11 Oude verp. nr 532, nieuw nr 544”, manuscript, folio, 4 p.


Loopt over 1711 - 1885. Namen eigenaren in die periode: Pausch, Van Kastielje, Ruswurm, Van Ketwich, Bernard, Fuchs, Schutter.

M7298 € 18 AMSTERDAM IN 1787 “Acte van qualificatie” dd. Amsterdam [1787], 1 blad folio, gedrukt. De acte diende ondertekend te worden door burgers van Amsterdam die verklaarden dankbaar te zijn voor de verrichtingen van de Krijgsraad en een ondersteunend college te willen benoemen voor de toekomst. In dit college zouden zitting moeten hebben mr D.J. van Hogendorp, mr E. Ebeling, L. Wijk Jr, S. Donker, H. v. Blomberg, S. Bos, mr W. Slicher, J. d’Amour, P.R. Nauta Beuckers, mr O.W.J. Berg, E. Lijnslager, J. Luden Hzn, P. Witmond, J. v. Staphorst en J. Croon.

M7111 € 75 AMSTERDAM, JOLLES, BOUMA, NIESSEN, VAN HUIZEN Foto (9x14 cm) van de gevel van effectenkantoor Jolles, Kerkstraat 211-213 te Amsterdam, ca. 1932. Achter de ramen personeelsleden, v.l.n.r. Feike Bouma (Nieuwendam), J.A.J. (Bob) Niessen, Gerrit van Huizen (Weesp), Chris Meijer en Gerrit Nor(d)t.

M7800 € 12 AMSTERDAM, PAULUSZ, DE VICQ "Poortereed" Amsterdam, d.d. 27-4-1713, voor Franciscus Paulusz, wijnkuyper, zoon van Philip Paulusz. wijnkoper. Deels gedrukt, perkament, 8° oblong, 1 p. Getekend: P. de Vicq. Met opgedrukt zegel.

M7765 € 24 AMSTERDAM, SCHUTTERIJ 1830, VAN DE POLL, LINDEMAN “De aanspraken van (...) F. van de Poll, burgemeester der stad Amsterdam, aan de uittrekkende schutterijen dier stad, dichtmatig nagevolgd door C. Lindeman”, Amsterdam, J.J. Nesser Jr 1830, gedrukt, 4°, 12 p. Lindeman was zo geroerd door de toespraken van Van de Poll op 29-10 en 10-11-1830 dat hij er gedichten van maakte. Zijn patroon Nesser drukte ze gratis. Opbrengst voor nagelaten betrekkingen.

M7517 € 75 AMSTERDAM, STUDENTENLEVEN, U.N.I.C.A. Complete serie van 23 lustrumboekjes van het Westersch-Litterarisch geselschap U.N.I.C.A., 18902000. Ing. en gebonden, geïll. De set is afkomstig van Mr. M.W. Jolles (aangekomen 1928) en bevat enkele brieven en andere bijlagen. Toegevoegd: "Centralisatie en eenheid in ons persoonlijk leven, scriptie, gehouden door Prof. Dr. J. Boeke op de werkvergadering van 29 Nov. 1930, t.g.v. het 16e Lustrum van U.N.I.C.A.", 22 p. De lustrumboekjes bevatten steeds ledenlijsten en mengelwerk.

M7219 € 150 AMSTERDAM, STUDENTENLEVEN, U.N.I.C.A. Lustrumboekjes van het Westersch-Litterarisch gezelschap U.N.I.C.A. uit de jaren 1910, 1915, 1920, 1930, 1940, 1945. Per stuk:

M7236 € 5 AMSTERDAM, UNIVERSITEIT, MEDICI, JUDAICA "Naamen en woonplaatsen van de heeren professoren aan het Illustre Athenaeum, hortus medicus en collegium chirurgicum en der doctoren, practiseerende in de medicijnen. Benevens de jaaren van derzelver promotie, voor den jaare 1790". Amsterdam, Wed. P. Mortier, 1790. Gedrukt boekje, 16°, 14 p. Het boekje bevat de volgende rubrieken: Naamlijst professoren sedert 1632; namen, adressen, jaar van benoeming van de 9 professoren in 1790, de bibliothecaris, de rector en de pedel; namen van de "doctor van den gerechte" en van de 5 stadsdoctoren; namen van de 100 practiseerende doctoren in de medicijnen met het jaar van hun promotie en adres; namen van de 16 "Joodsche doctoren" in de medicijnen met het jaar van hun promotie en, bij enkelen, hun adres.

M7761 € 450 AMSTERDAM, VAN DOORN, VREDENBURGH, KUILMAN Acte van transport d.d. Amsterdam 11-12-1781 van een half huis aan de Utrechtse straat te Amsterdam , het 3e huis van de Herengracht, verkocht door Tijmen van Doorn aan Reynhart Vredenburgh Gerritsz, charter op perkament met zegel van schepen Pieter Kuilman.

M7512 € 125


AMSTERDAM, VAN HOUTEN, OOSTERMAN, KUYSTEN VAN HOESEN Transportacte verleden voor schepenen van Amsterdam d.d. 28-2-1748, waarbij 1/3 huis aan de St. Anthoniebreestraat bij de Hoogstraat wordt verkocht. Charter op perkament met een vrij gaaf zegel van schepen Gerard Kuysten van Hoesen en de handtekening van N. Witsen. Verkopers: Erasmus Oosterman en Beatrijs Rijnberge. Zij is een dochtersdochter van Dirk Barentsz van Houten, weduwnaar van Elbregje Gillis (testament 24-6-1722). Eigendom verkregen 5-5-1705. Koper is Gillis van Houten.

M7815 € 90 AMSTERDAMS EERSTE STEDELIJK BESTUUR 1795 Gedrukt plano biljet met opschrift “Vrijheid, gelijkheid, Broederschap”, gedrukt bij P.H. Dronsberg, met de namen en adressen van de 120 personen die door de “daadelijke voorstellers tot eene te verkiezene municipaliteit” te Amsterdam zijn aangewezen. D.d. Amsterdam 19 mei 1795. Getekend door R.W. Tadama als secretaris van de Provisionele Representanten van het Volk van Amsterdam. Namen o.a.: Jan Bernd Bicker, Jan Bax, J.P. van Wickevoort Crommelin, Stephanus de Clerq, Robert Daniel Crommelin, Jan Alexander Gogel, Daniel Hooft Gerritsz, A. Teyler van Hall, D.J. van Hogendorp, J.H. Schimmelpenninck, S.I. Wiselius.

M7107 € 150 AMSTERDAMSE ONDERNEMING, SCHUTTERSALMANAK Exemplaar van ‘d’Erv. Stichters Comptoir Almanach’ voor 1780, gecombineerd met de ‘Schutters Wacht-almanach’ voor dat jaar, gebonden in perkamenten band met zwarte reliefdruk (voorplat wapen Amsterdam en ‘Anno 1780’; achterplat schutterij), 8°, gedrukt. Met boekhoudkundige aantekeningen in manuscript op blanco bladen. Het betreft de boekhouding van een Amsterdams bedrijf dat niet genoemd wordt. Het moet een groot bedrijf zijn met maandomzetten tussen de ƒ 10.000 en ƒ 20.000. Aan de inkoopkant zien wij o.a. de volgende namen: J. van Rijneveld, Levy Eliasar, Jan Steenbergen, Gallas & Comp., Wils & Asschenberg, Frans van Heukelom, Wed. Tak & soon, Demetrio Curmulli, O.I.C., Jan Bovenkerk, Jan Karsseboom, Jean Neel & soon, Arnoldus Finman, Wed. Corn. Christiaanse, Pieter Pama, Hope & Comp, Jacob Staving, Jan Hendr. Duysenbergh, Corn. Hartsink Jansz, Wed. Jan Jacob Hartsinck, Tekkelenburgh, Gerrit Ravekes, Pieter Cramer, Jan de Neufville, Mounier & Denis, Gebr. de Vogel, Jude Joseph, Breytenfeld & Gregory, Izaak Rijkenbergh, G. Zachiri, Jan de Kruijff, Hendrik Momma, Cornelio van Castricum, Harm. v.d. Poll, Gebr. van Harlingen, Isaac van Eys & sonen, Hendr. de Roo. Onder de cliënten waaraan werd geleverd o.a. de volgende namen: Rijk J. Das, Lambert Kool. Isaac Kaarsgaaren, Jacob Jph. Salomons, Wils & Asschenbergh, Jan Helt, Cloppenburg & Van Lankeren, Christ. Haver, Gijsbert van Alphen, Jan Neel & Soon, A.A. Verhamme, P.F. Laarman, Wouter van Geenhuysen, Gotfried Gerlach, J.A. van Leyden, Corn. Rebel, Corn. van Ravenswaay en Mm. Hogenbirk en nog tientallen andere namen. Een derde categorie betreft uitgegeven wissels, waarschijnlijk aan de niet-Amsterdamse firma’s: Carolus van Langen te Leiden, Fr. Blondel & Zn te Rotterdam, Henricus Moens te Rotterdam, Pieter Knoest te Rotterdam, Ant. de Want te Breda, Pet. Joh. Wagemaker te Hoorn, Jacob Prinse te Alkmaar, J. van Emmerik te Zutphen, Christ. Verkruysen & Cie te Haarlem, etc., etc.

M7433 € 350 ANDRINGA DE KEMPENAER Schrijven van de prefect du Dept. de L’Issel superieur, dd. Arnhem 1812. Gedeeltelijk gedrukt, folio, 1 p. getekend met de pen “Andringa de Kempenaer”.

M7373 € 10 ANEMAET, OUDE TONGE, ZIERIKZEE, DE VISSER, VAN KRIEKEN Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Arentje Petronella (Leen?) Anemaet, Oude Tonge en Zierikzee 1838-1842, met 15 inschrijvingen, tekeningen en borduurwerkjes. Bijdragen van: moeder E.S.H. Anemaet-Eland (te Oude Tonge), broer S.E. Anemaet (Bergen op Zoom), nicht A.E. v.d. Tol, predikant (?) S. de Visser-Pachter Martin, onderwijzer (?) G.S. van Krieken. Verder van E.W. van Krieken, J.C. Boeye, J.M. van Roon, M.H. van Hamersvelt, L.F.W.J. van Dongen, A.C. Keller, P.J. Broeksmit, K.J. en M.J. Moolenburg(h) en S.J. Broese.

M7363 € 325 ANNOKKEE, VAN DE GRIFT, KOORENHOFF Poesiealbum van Berta ....., een meisje te Warmond of Leiden, 1888-1896, met ca. 20 inschrijvingen, een aantal aquarellen en een aantal etsjes (anoniem, d.d. 1902). Inschrijvingen o.a. van Moeder, Paatje, tante Mina uit Dordrecht, nichtje Christientje en vriendinnen J.H. Harmsen, J.C. Annokkée, E.M. Bos, G.M. van de Grift, B. Juta, Dina Koorenhoff, J.W. Meijer. etc. Haar vader maakte een aantal aquarellen in het boekje, met opdrachten als "voor Kalkoentje" en "voor Sneeuwwitje". Wellicht zijn de etsjes ook van zijn hand?

M7783 € 50


ANTWERPEN, MUSEUM PLANTIJN "Anvers Musée Platin", tekst in goud op een rood linnen omslag van een oblong fotoboek met 1 pag. tekst en 12 foto's, elk 10x18 cm van exterieur en interieur van het museum. Ca. 1880?

M7979 € 115 APELDOORN, DE VRIES, DIRKS "Gedenkboek" (album voor het inschrijven van verjaardagen, gedichten, personalia, etc.) van Hinke de Vries, bijgehouden ca. 1900-1910. Gedrukt met aantekeningen in handschrift. Hinke de Vries, geb. Grouw, verloofd Apeldoorn 5-6-1898, ondertrouwd Apeldoorn 30-3-1900 en getrouwd Apeldoorn 12-41900 met Jan C. Dirks te Apeldoorn. Zij was een dochter van .... de Vries, geb. Grouw 24-4-1836, overl. Hilford 23-6-1892. Haar moeder was geboren te Jorwerd 5-3-1841. Zuster Hendrika C. de Vries, geb. Grouw 15-5-1872, overl. Ellekom 25-41881. Zuster Griet, geb. Grouw 7-2-1870. Zuster Anna de Vries, geb. Grouw 15-5-1872 (tweeling met Hendrika C.), zuster Geertje, geb. Grouw 17-1-1874, overl. Grouw 7-9-1892. Broer K.F. de Vries. Zuster Hendrika, geb. Amsterdam (Singel 283) 8-4-1882. Verder diverse aantekeningen over Apeldoorn: Febr. 1909: feesten, onthulling gedenknaald Loolaan, oorkonde begraven, Jan Dirks zat in de commissie; 29-3-1909 Damescomité (waarin Hinke zat) biedt kinderameublementje aan aan Wilhelmina; 186-1909 schitterend feest t.g.v. de eerste komst van Juliana. Bestuur Oranjevereniging eerewijn in "onze" tuin; 4-10-1898 uitvoering in Apeldoorn t.g.v. troonsbestijging. "Jan en ik" meegezongen, soliste: Tilly Koenen, een Apeldoorns meisje. Andere personen: Noë, Levert, Geuken, De Jong, Von Schmid, Heinsius, Schagen, Medenbach, Kempe.

M7912 € 150 APOTHEEK, VAN SPANJE, UTRECHT Debiteurenboek van de apotheker A.G.H. van Spanje, Steenweg te Utrecht, d.d. 1893. Groot register 42x20x15 cm, met ca. 800 pagina's, elk gewijd aan een of meer cliënten, met lijsten van door hen afgenomen medicijnen met prijzen. Onder de cliënten: Andreas gesticht, Dr. Das, Dr. Furnee, Fa. Maseland, Dr. Nuyens te Harmelen, Dr. Peel te Montfoort, Dr. Peel te IJsselstein, Fa. Sinkel (met namen personeelsleden!), fa. Van der Sandt, fraters en leerlingen St. Gregoriushuis, R.C.Weeeshuis, Walsteegkerk, Fa. P.W. van de Weyer (ook verfwaren!), Fa. A. Bots te Nieuwkoop, Dr. Van Beest te Bennekom, Dr. van Olst te Ophemert, Mevr. Van de Weyer aan de Drift, Hr P. van de Weyer aan het Lucasbolwerk en nog zeer velen meer. Het lijkt in sommige gevallen mogelijk na te gaan aan welke ziekten inwoners van Utrecht in 1893 leden!

M7785 € 125 APOTHEEK, ZEIST Reclamebiljet (gedrukt, formaat A4, op dun papier) van de “Utrechtsche Apotheek, Slotlaan 24, Zeist” met opgave van “steeds voorhanden geneesmiddelen”. Ca. 1900?

M7049 € 15 ARCHITECTUUR, DEN HAAG, STOFFELS “Voorlichtingen, uitgegeven door Gemeentelijk Bouw- en Woning-toezicht van ‘s Gravenhage”. 39 stukken in map, folio, gedrukt, veelal voorzien van technische tekeningen, 1917-1919. Onderwerpen: closets, wastafels, noodtrappen, panieksluitingen, riolering, vetvangen, fundering, stookplaatsen, gewapend beton, drijfsteen, etc. Uitgevaardigd door de directeur van Gem. Bouw- en Woningtoezicht A.J.M. Stoffels.

M7304 € 40 ARCHITECTUUR, VERSTEEGH EN DE VRIES, VOORBURG E.O. Originele pentekeningen voor bouwprojecten van het architectenbureau Versteegh en De Vries (V.E.V. Arch.) te 's-Gravenhage (vanaf 1926 te Voorburg). Uit periode 1919 t/m 1927, ca. 150 bladen, betreffende ruim 40 projecten. Enkele tekeningen in potlood, regelmatig zijn de tekeningen met kleur opgewerkt. Van één project zijn ze gedrukt in kleurenlithografie. Aanwezig: a. 's-Gravenhage Verbouwing winkelpui Theresiastraat 107. Kad.R. 6835, opdr. C.A. Durang te 's-Hage, maart 1922, 2 bladen (nr.4). b. 's-Gravenhage Bondsgebouw St. Willibrordus van R.K. Fabrieksarbeiders(sters) Bond aan Rijswijkseweg en Wenckebachstraat, Kad. AI 480, okt. 1919-april 1920, 6 bladen (nr.11). c. 's-Gravenhage Drie herenhuizen aan Joseph Israelslaan, opdr. J. Meuldijk te 's-Hage, juni 1921, 4 bladen (nr.13). d. 's-Gravenhage Verbouwing Parkstraat 24 tot toonzaal voor luxe automobielen "The British Autocars Ltd", Kad. E 1735, opdr. M. Dijkerman te 's-Hage, dec. 1924-jan.1925, 4 bladen (nr.16). e. 's-Gravenhage Steenhouwerij met 2 étagewoningen en 1 bovenwoning aan de Loosduinseweg (Steenhouwerij G.J. Velder(s) & Co), Kad. AM 4034, opdr. Velder(s), later v. Deth te 's-Hage, aug. 21 - mrt 22, 8 bladen (nr.20). f. 's-Gravenhage Schilderswerkplaats en woningen a.d. Rijswijkseweg hoek Wenckebachstraat, Kad. AI 480, opdr. L. Casteleyn te 's-Hage, dec. 1919, 46 bladen (nr.21). g. 's-Gravenhage Verbouwing Prinsegracht 4, opdr. Christ. Ver. v. Jongemannen, dec. 1921, 1 blad (nr.27).


h. 's-Gravenhage Vijf winkels met bovenwoningen aan het Huygensplein hoek (Korte) Groenewegje en Faber van Riemsdijkstraat, opdr. J. Muysson en M. v. Dorp te Rotterdam, sept.-oktober 1921, 4 bladen (nr. 30). i. 's-Gravenhage Zes portiekhuizen aan de Wolmaranstraat, opdr. G.H. van Kesteren te 's-Hage, jan. 1921, 4 bladen (nr.35). j. 's-Gravenhage winkelhuizen met bovenwoningen, pakhuizen enz. aan Rijswijkseweg hoek Goudriaankade. Opdr. N.V. v.h. Wagenaar & Co, april 1919, 7 bladen (nr.37). k. 's-Gravenhage? Winkelwoningen nabij de Wagenbrug, juli 1922, 1 blad (nr.42). l. 's-Gravenhage Negende kerk van de N.H. Gemeente 's-Gravenhage, hoek Kaapplein-Kempstraat, juli 1922, 3 bladen (nr. 43). m. 's-Gravenhage? woningen aan de De Bazelstraat, M. de Klerkstraat, La Croixstraat en P.J.H. Cuypersstraat/plein, 1 blad (nr.51). n. 's-Gravenhage? Pakhuis en 8 woningen aan de 's-Gravensandelaan, Kad. L 9304, opdr. J.J. Rietveld, aug. 1919, 9 bladen (nr.2). o. Haarlem Vier woonhuizen hoek Julianastraat-Hertogstraat, opdr. C.L.F.Sarlet de Soiron te Heemstede, feb. - maart 1921, 2 bladen (nr.23). p. Hillegersberg Dubbel woonhuis aan de Bergweg, opdr. C.A.P. Struyk, jan. 1924, 2 bladen (nr.4). q. Hillegersberg Herenhuizen aan Bergweg, Kad. A 6013-6014, maart 1924, 2 bladen (nr.1). r. Leersum Landhuis, opdr. C. van Cooten te Leersum, nov. 1919, 1 blad (nr.26). s. Maurik Woonhuis met schilderswerkplaats, opdr. Th. Jansen te Maurik, aug. - dec. 1924, 4 bladen (nr.32). t. Noordwijk a/z Landhuis hoek Surinamestraat-Javastraat, opdr. J.A. Bossinga te Rotterdam, dec. 1919, 2 bladen (nr.15). u. Oegstgeest Negen woningen voor de middenstand, januari 1921, 6 bladen (nr.5). v. Oegstgeest Acht middenstandswoningen, Kad. C 2014, opdr. Gebr. Paardekooper, 's-Hage, febr. 1921, 8 bladen (nr. 5a). w. Voorburg Vier herenhuizen aan de Achterweg hoek Laan van Middenburg, Kad. F 2737, opdr. Kotten & Co te 's-Hage, nov. 1920, 3 bladen (nr.3). x. Voorburg Drie woningen aan Kon. Wilhelminalaan, Kad. F 2761, opdr. G.H. van Kesteren te Voorburg/G. de Wit te 'sHage, maart - sept. 1922, 3 bladen (nr.6). y. Voorburg Heerenhuizen aan Kon. Wilhelminalaan, febr. - maart 1920 (nr.7). z. Voorburg 135 woningen, 8 winkelwoningen en enige pakhuizen tussen Loolaan en Julianastraat, Kad. E 393, 394 en 1705, jan. 1923, 8 bladen (nr.8). aa. Voorburg 71 woningen aan Achterweg nabij Vreugd en Rust, Kad. E 9113, 9114, opdr. G.H. van Kesteren te Voorburg, febr. 1922, 1 blad (nr.10). ab. Voorburg 18 herenhuizen en 2 winkels met bovenhuis aan het Eemwijkplein, Eemwijkstraat en Woelswijkstraat, Kad. D 1515, 1516, 1582, 1583, jan. - april 1926, 6 bladen (nr.14). ac. Voorburg Complex herenhuizen aan Eemwijkplein, opdr. Woningbureau "Vronestein", sept. 1925, 3 bladen (waaronder 2 litho's met fraai gekleurd gezicht vanaf Parkweg) (nr.17). ad. Voorburg Vier herenhuizen aan Westeinde, Kad. F 2425, opdr. L.C. Vos te Rijswijk, febr. - maart 1921, 4 bladen (nr.18). ae. Voorburg Zes woningen aan Kon. Wilhelminalaan, Kad. F 2761, opdr. G. de Wit, 's-Hage, febr. 1922, 2 bladen (nr.22). af. Voorburg Dertig middenstandswoningen aan de Kon. Wilhelminalaan, Kad. F 2613, opdr. G.H. van Kesteren, 's-Hage, maart - april 1921, 3 bladen (nr.25). ag. Voorburg Verbouwing Rozenboomlaan 2 tot winkel, Kad. E 3266, opdr. A. Petrus de Vries te Voorburg, maart 1927, 1 blad (nr.29). ah. Voorburg Negen herenhuizen aan de Achterweg, okt. 1920, 2 bladen (nr.31). ai. Voorburg Twee middenstandswoningen aan Kon. Wilhelminalaan, Kad. F 2613, opdr. G.H. van Kesteren, jan. - mei 1922, 4 bladen (nr.33). aj. Voorburg Twee woningen aan Kon. Wilhelminalaan, Kad. F 2761, opdr. G.H. van Kesteren, mei 1922, 1 blad (nr.34). ak. Voorburg Winkelwoning met pakhuis en bovenwoning aan de Loolaan, Kad. D 1126, opdr. J.A. Lagerberg te Voorburg, febr. 1923, 2 bladen (nr.39). al. Voorburg Autogarage, Kad. F 2613, opdr. G.H. van Kesteren, dec. 1922, 2 bladen (nr.38). am. Voorburg Schilderswoning met winkel en 2 bovenwoningen aan de Loolaan, Kad. D 512, opdr. J.A. Lagerberg te Veur, april 1922, 3 bladen (nr.40). an. Wassenaar Drie woningen en een winkelwoning aan Molenlaan hoek Korte Molenlaan ("Zandvliet"), Kad. F 4153, opdr. A.J. van Kleef te 's-Hage, okt. 1921, 4 bladen (nr.36). ao. Zuilen 88 woningen voor Woningbouw Ver. "Zuilen", juni - sept. 1924, 4 bladen (nr.9). ap. Diversen: 5 bladen zonder beschrijvende teksten (nr.52). Indien niet binnen zes maanden na verschijnen van deze catalogus als collectie verkocht, zijn de dossiers los verkrijgbaar voor € 50 per dossier.

M7959 € 950 ARNHEM 1813-1863 Programma feestconcert 30 november 1863 (“gedenkdag gebeurtenissen 30 November 1813”), Arnhem 1863, gedrukt, 8°, 3 p. Commissie: Beelaerts van Emmichoven, Teding van Berkhout, Bierman, de Bourbon, Coers, Deibel, van Heeckeren van Brandsenburg, Sleijster.

M7364 € 30 ARNHEM, FONTAIN, TABAK


Adreskaartje op hoogglans papier (“porceleinkaartje”) voor firma Wed. H. Fontain, Roggestraat 268, Arnhem “In den Beer, tabak, snuif- en sigarenfabriek” [1864], 1 stuk.

M7366 € 24 ARNHEM, MUZIEK EN TONEEL Programma’s van muziek- en toneeluitvoeringen in Musis-Sacrum te Arnhem, 1864-1865; StadsSchouwburg te Arnhem 1864-1865; Societeit Concordia 1865; en Buitensocieteit 1864. gedrukt 8°, 16 stuks, 32 p. Namen: Chaunier, Kluppel, Charlotta Patti, Frank, L. Northe, J.C. Valois, Nurenberger.

M7359 € 90 ARNHEM, NIEUWE WEESHUIS, BIJBEL MET ZILVERBESLAG, VAN DELFT Bijbeltje, gedrukt bij Enschedé te Haarlem in 1884, in leren bandje met fraai zilveren slot. Aan de binnenzijde van het slot de gegraveerde tekst "Aan C.W. van Delft bij het verlaten van het Nieuwe Weeshuis, 1 mei 1901". Op het eerste schutblad nog een dergelijke tekst met de handtekeningen van de bestuurderen van het Nieuwe Weeshuis te Arnhem in 1901: J.G. Troost, H.A. Elias, A.S. van Oldenborgh, R.P. van de Kasteele, J. van der Hart en D.J. Boom. Catharina Wijnande van Delft was te Arnhem geboren op 28-2-1881 als dochter van Willem van Delft en Harmina B. Das. Vader Willem van Delft was in 1895 op 38-jarige leeftijd te Arnhem overleden. Hij was toen weduwnaar van Harmina B. Das en hertrouwd met Trijntje Alberda. Het lijkt niet waarschijnlijk dat iedere pupil die het weeshuis verliet zo'n kostbaar geschenk kreeg. Zij had waarschijnlijk uitzonderlijke verdiensten. (Met dank aan mevr. A. Slager-Dijkstra.)

M7851 € 295 ARNHEM, VAN STEENLER “Request aen het Hoff van Gelderland overgegeven” door Doctor Gosuin van Steenler, advocaat bij het Hof van Gelderland dd. 10-2-1708, 8 p, folio, gedrukt. In 1706 is Van Steenler door het stadsbestuur van Arnhem gegijzeld en naar Delft gebracht, e.e.a. na opmerkingen van Van Steenler over het stadsbestuur. Hierbij Sententie Hof van Gelderland dd. 22-11-1710 en Acte van Gijselinge dd. 16-1-1708.

M7098 € 95 ARNHEM, VASTENAVOND-BAL Brochure voor Bal masqué 1879 Societeit Burgerlust [te Arnhem] t.g.v. Vastenavond, gedrukt, 8° oblong, 2 p.

M7365 € 10 ARNHEM, WATERMOLEN SONSBEEK, EVERS Pentekening, 18x26 cm, door B. Evers, d.d. 1912, van de waterradmolen op Sonsbeek te Arnhem. Opgezet op karton. Fraai. Met knipsel uit Nw Arnhemsche Courant 11-7-1912 betr. het aan de Ned. Heide My verhuren van deze molen t.b.v. een zalmkwekerij.

M7948 € 150 ASSENDELFT, SMIT, KROON Briefje van H. (?) Smit aan Jb S. Kroon, d.d. Assendelft 1843. Manuscript, 1 p.

M7653 € 12 ASTRA ROMANA, CARICATUREN, PAUL MARLE Boek "Astra Romana 1932. Caricaturi. Karikaturen" door Paul Marle. Gedrukt. Enige honderden pagina's, nr 53 van de 300 exemplaren. Iedere pagina bevat een caricatuurportret van een der medewerkers van de petroleumindustrie Astra Romana in Ploesti in Roemenië, een dochteronderneming van Shell. Paul Marle maakte de caricatuurportretten en verzorgde het boek. Het boek is zeldzaam. De NCC kent geen exemplaren in Nederlandse bibliotheken. Nederlandse (?) personen waarvan een portret is opgenomen: directeur Stern, B. Baumann, A. Bente, W. Berger, Den Besten, A. Binder, H. Binder, A. Boermans, H. Borchers, F.M.G. Cochius, J. Dolmans, L.F.K. van Dongen, T. Duif, G.C.K. Dunsterville, L. Engberts, Max. Glasberg, C.G. Gordon, A. Hartmann, V.F. Hoedemaker, M.W. Hoogenboezem, Van der Horst, J. Huyer, Th. Jansen, J.J. de Jong, W.J. Kerkhoven, J.S. Kippen, Ernst Klein, Hans Klein, I.M. Kooy, R. Kost, G.P. Lehman, Ir. E. Leonhardt, graaf W.J.H. van Limburg Stirum, C.F.A. Meijer, W. Mees, J.A. Mijs, P. Nijsen, Van Ooy, Den Ouden, Dr. de Raaf, H. Rienstra, Elias Sandberg, W. Schatborn, J. Schokkenkamp, J.C. Steketee, W. Sternberg, Peter Quint, R. de Waal, H.C. Wagenaar, W. Went, M. Wessel, W. van Zonneveld.

M7899 € 195 AVRO


"Waar wij werken. Wie wij zijn", mapje met 10 foto's, briefkaartformaat, met portretten van W. Vogt, Nic. Treep, Louis Schmidt, A. Weitzel en scenes uit studio's e.d.

M7674 € 24 AXEL, SCHARP, VAN DER WALLE, WALRAVEN “Raad-vraaging aan . J. Scharp, geacht herder en leeraar in de geref. gemeente te Axel, over het grafschrift op den heer J. van der Walle, in leven Roomsch priester en pastoor te Boscappelle, AxelAmbacht”, manuscript, 4°, 2 p (ca. 1800 ?). Anti-Rooms gedicht, ondertekend: Adriaan Walraven.

M7130 € 125 AZIJNMAKERIJ, AMSTERDAM, TACK Bewijs van aangifte tot uitoefening van het bedrijf van azijnmaker, t.n.v. J.F.Tack, azijnmaker in een fabriek Leidschegracht HH 47 (Kad. E4672), d.d. Amsterdam 1-3-1857. Deels gedrukt, 1 p 8°. Hierbij: Drie bewijzen van "aangifte tot het maken van verandering in de werktuigen", d.d. Amsterdam 1859, t.n.v. J.F. Tack betr. nieuwe kachel in het zuurhuis, nieuwe tweelingskuip 1A 1B en het stellen van 19 kuipen en toebehoren in een pakhuis achter perceel HH 46. Voorts een exemplaar van de Wet van 25-7-1871 betr. accijns op bier en azijn, 41 p, gedrukt.

M7915 € 125 BAARN Foto, prentbriefkaartformaat, van het huis Insulinde te Baarn, 1913.

M7324 € 8 BAARN, EEMNES Twee foto’s, prentbriefkaartformaat, van het huis ‘De Haven’ te Baarn of Eemnes, 1913.

M7325 € 12 BAARN, MAISON GUNTHER MOHR "Grootboek van Maison Gunther Mohr, Nieuw Baarnstraat 33, Baarn". Cahier met ca. 50 p handschrift, 1927. Betreft een café-restaurant en pension. Eigenaar waarschijnlijk H.J. Gunther Mohr te Hilversum.

M7637 € 30 BAARTWIJK EN DRUNEN, BASTINGIUS Tekst bij het herdrukken in 1757 van een rivierkaart uit 1754. Manuscript, 4°, 1 p. Betreft de dijk bij de dorpen Baartwijk en Drunen, n.a.v. een project van J. Bastingius.

M7139 € 9 BACKER Foto van een getekende kwartierstaat met 8 familiewapens, van Jan Dam Backer (Vlaardingen 1916, huwde 1948 Rudolfine J. Swart). Kwartieren: Backer, Van der Kloes, Hesselt van Dinther, Roering, Swart, v.d. Willigen, Gratama, Ribbius.

M7469 € 10 BALJON Briefje van B. Baljon, d.d. Houtrijk 1917 aan J. van der Spek, manuscript, 2 p.

M7619 € 12 BALKMAN, VAN COSEN, STEEN, AMSTERDAM Twee transportacten van een huis in de Bergstraat te Amsterdam "daar de Berg Sinai in de gevel staat", 1651 en 1718. Charters op perkament met zegels van de schepenen Corn. van Dronckelaer, Coenraet Burch en Jan Hulft. 7-4-1651: Verkocht door Mauritz van Cosen aan Jan Steen Maeckelaer. 8-7-1718: Verkocht door Floris van Weersel wednr. van Constantia Balkman, erfgename van Abraham Balkman, aan zwager Barent Balkman.

M7801 € 225 BANDONTWERP FRERES BILSEN, VAN DEN BURGH, ZWEMMEN, BELGIË Album in fraai gedecoreerde leren band, ontwerp Freres Bilsen, met de tekst "F.R.B.N.S. K.B.Z.R.B." met voorstelling van een zwemmer in zweefduik boven een zee met ondergaande zon. 50 pagina's manuscript met kalligrafie en handtekeningen, 1938.


Op de titelpagina "Cet album est dedie par les comites et les cercles de la Federation royale Belge de natation et de sauvetage, a leur cher president comte Adrien van den Burgh, en temoignage de reconnaissance pour ses eminent services qu'il a rendu pendant sa presidence 1920-1938". Op de volgende pagina's de handtekeningen van (bestuurs)leden van vrijwel alle Belgische zwemclubs.

M7975 € 750 BANKBILJET, ZWEDEN Geldswaardig biljet, dd. Stockholm 7-3-1848 betr. “Atta schillingar banco”. Met datum, nummer en handtekeningen in pen, rest gedrukt. Op papier met watermerken (o.a. ‘Banco sedel’), 8°, 1 p.

M7198 € 28 BARLAGEN Schetsontwerp voor een familiewapen Barlagen (leeuw en wildeman). Tekening met potlood, 32x21 cm, ca. 1900.

M7445 € 25 BARNEVELD, Ds. KERSTEN, INDIË "Deventer Calender of Schrijfalmanak 1859", 8°, gebonden in groen perkament. Met wit papier doorschoten exemplaar met op deze pagina's aantekeningen van de gebruiker uit 1859: Ds. Christian Wilhelm Kersten (Wesel 13-5-1785 - Ede 28-3-1869), predikant, laatst te Barneveld. De aantekeningen bevatten a. een dagboek in telegramstijl, b. een lijst van in dat jaar overleden kennissen en familie (17-1159: tante C.C. van Goens-Willet) met aantekeningen over doodsoorzaak e.d., c. weersgesteldheden, d. overgeschreven poezie, e. een verslag van de moordpartij in mei 1859 te Borneo waar de mohamedanen een aantal zendelingen met gezinnen om zeep hielpen: "Ons arbeidsveld is verstoord". Veel aantekeningen betr. Barneveld, o.a. bij de overledenen: tuinbaas Pegman, mevr. Nairac, wed. Parow geb. Hendrika Wensch, Cornelia Schimmel-van Zadelhof, Geertje Gaasbeek, Dirk Romeijn, de kleermaker Jacob Haanschoten, Naatje Amerijm. Vgl. voor Kersten en gezin: N.P. 61 p. 88.

M7406 € 395 BARTMAN Oorkonde dd. Amersfoort 31-10-1956 t.n.v. J.H.Bartman, kolonel mil. administratie, bij diens ontslag uit militaire dienst. Kalligrafie op perkament.

M7482 € 20 BAUD, SLOET Huwelijkskaart voor het echtpaar P.L.C. Baud en Albertine baronesse Sloet van Tweenyenhuizen, Goor/Arnhem 1901.

M7882 € 5 BAUMHAUER, DE LA COURT Geaquarelleerd alliantiewapen Von Baumhauer-de la Court, met kroon en linten, ca. 1800? 19x16 cm.

M7460 € 50 BECKER, ERDEL Acte waarbij Paulus Becker, Leopoldus Becker en Christina Elisabeth Becker, gehuwd met Reinier van den Eik verklaren het erfdeel van hun broer, Hendrik Becker te hebben ontvangen. Betreft o.a. legaat Johannes Albrecht Erdel te Frankfort aan zijn zuster Susanna El. Erdel wed. Becker, hun moeder. Manuscript, folio, 1 p.

M7490 € 40 BEDEVAARTDRUKWERK, ROERMOND, O.L.V. IN 'T ZAND 38 bedevaartprenten en prentjes betr. de Kapel in 't Zand te Roermond, 19e en 20e eeuw. Veelal in kleur. Hierbij een bedevaartvaantje met afbeelding kapel, kathedraal en O.L.V. Munsterkerk en een groot blad "Maria hat geholfen" (44x28 cm). Voorts kleinere prentjes met opengewerkte randen, gouddruk, reliëfdruk, een vouwprentje, etc. Uitgevers: Kühlen te M. Gladbach, Wartenbergh te Roermond, v.d. Weijer te Utrecht, Waterreus te Roermond, Romen te Roermond, v.d. Vijver te Brugge; de meeste zonder adres.

M7299 € 800 BEDEVAARTDRUKWERK, SCHILBERG, MARIA VAN PEYS Bedevaartprentje, 11x7 cm, van Maria van Peys van Trost en hulpe te Schilberg (gem. Echt (L)), ca. 1900?


M7818 € 20 BEDEVAARTDRUKWERK, THORN, O.L.V. ONDER DE LINDEN Negen bedevaartprentjes, ca. 12x8 cm elk, betr. de Loretto-Kapel van O.L. Vrouw onder de Linden te Thorn (L.). 19e- en 20e-eeuws, met adres van L. Ichelte te Luik, Wartenbergh te Roermond en zonder adres. Zwart-wit en gekleurd.

M7381 € 200 BEEK EN DONK, VAN DE MONTAGUE Brief van Ernest.... Huize De Horst, te Beek en Donk dd. 1933 aan burgemeester Van de Montague, o.a. over de perikelen van het burgemeestersambt in Didam, Groesbeek, Lieshout. Manuscript, 4°, 1 p.

M7240 € 10 BEEK, VAN Brief van A. van Beek, dd. Utrecht 1852, aan “geachte vriend”, manuscript, 4°, 1 p. O.a. over de lotgevallen van “ons Instituut” en de daarvoor in de plaats komende Kon. Akademie der Wetenschappen. Hij is op wachtgeld gezet door de Munt.

M7174 € 28 BEEMSTER Menu "Beemster 1612-1912", druk P. Koel, cuisenier te Purmerend, 15x10 cm.

M7834 € 12 BEEMSTER, HARTOG, HAAN "Aantekening van de boedel van Geertje Pieters Haan, met insluiting van de afdeling van de voorkinderen of descendenten vandien van wijlen hare man Jacob Hartog, met name Geertje Jacobs Hartog, Geertje Davids Hartog en Jacob Davids Hartog, 1809-[ca. 1820]". Manuscript, folio,40 p. Bij de bezittingen o.a. De plaats door Jan Edel bewoond (ƒ 15.000), de plaats in de Beemster door Adr. Hoogetoorn bewoond (ƒ 8.000). Schulden o.a. ƒ 1.000 aan doopsgez. kerk in de Beemster. Namen: Haan, Hartog, Beets, Blauw, Edel en Fok. Met twee losse bijlagen: overboeking graf in kerk Beemster 1820 en brief van oom Jan Hartog d.d. Beemster 1819 aan Pieter Arendsz en Geertje Davids Hartog te Frederiksoord.

M7827 € 125 BEGRAFENISROLLETJE, WATERLAND, DE GROOT, DE REUS "Rolle ter begrafenisse van Allegonda de Groot, overleden te Waterland in den ouderdom van 54 jaaren, op den 16 October 1802. De vrienden werden verder verzorgt naar het afleezen hunner naamen het lijk in order te volgen". Tekst aan de kop van een opgerolde strook papier, met zwarte randen, ca. 2 meter lang. Dergelijke rollen, gebruikt door de begrafenisbegeleider, zijn slechts zeer zelden bewaard gebleven. Namen van de "vrienden" bij de begrafenis te Waterland op 22 oktober 1802: De Reus, De Groot, Broeshart, Van Bergeijk, Nieuwkoop, Lombaard, Degen, De Die, Pattist, Van de Luijster, Jansen, Bestebroer, Allaart, Bonting. Dan volgen de namen der dragers: Geelhoed, Perduijn, Jansen IJsebout, Lansen, De Groote, Bruijnooge, Verlije.

M7858 € 275 BEKER Twee gedrukte aankondigingen betr. fam. Beker: overlijden te Maassluis 1916 en "Voorstel" theol. cand. H.E. Beker te Utrecht.

M7601 € 12 BELASTINGEN Een der kaarten uit het 19e eeuwse spel Boerenschroom voorstellende de “Rijks-Ontvanger”.

M7037 € 12 BELASTINGEN, AMSTERDAM, STRAALMAN Kwitantie t.n.v. N.N. ad ƒ 1.000,- in de Negotiatie bij de representanten van 't volk van Amsterdam, gearresteerd 10 juli 1795. D.d. 1-8-1795. Deels gedrukt, 4° oblong. Met handtekening A.W. Straalman

M7848 € 30 BELASTINGEN, OORGELD, BORSKI, GLASMAKER Aanslagbiljet in het oorgeld van paarden binnen Amsterdam ten name van Wm Borski, 1804, deels gedrukt, 4°, 1 p.


Borski werd aangeslagen voor 6 paarden. Hoofdgaarder was Laurens Glasmaker.

M7384 € 45 BELASTINGEN, VERPONDING, HOLLAND "Generaale lijste van het getal der huysen en gebouwen in de steeden van Noord-Holland met de vermeerdering en vermindering t'sedert 100 jaren, van Ao 1632 tot Ao 1732 incluys". Gedrukte publicatie, plano, gedrukt [in 1732] door Simon van Hoolwerf te Alkmaar. Grootste groei van het aantal huizen in deze eeuw: Amsterdam (9984). Ook 's-Gravenhage, Leiden, Rotterdam, Gouda en Haarlem groeiden met meer dan 1500 huizen per stad. Grootste achteruitgang: Enkhuizen (1290) en voorts Alkmaar, Edam, Monnickendam, Medemblik, Gorinchem, Schoonhoven, Brielle, Woerden en Heusden met meer dan 100 huizen.

M7760 € 95 BELGIË, CARTON DE WIARL Brief van E. Jos. Carton de Wiarl, hulpbisschop te Mechelen, d.d. Mechelen 1944, aan de prelaat van de abdij Tongerloo, Stalmans, over de wijding van drie kloosterlingen. Manuscript, 2 p + enveloppe.

M7007 € 18 BELIJDENISPLAAT, HEUGHEBAERT Gedachtenis-plaat betr. belijdenis Celina Heughebaert (Beughebaert?) d.d. Zavendeghem 1916, uitgereikt door Ds. J.D. Domela Nieuwenhuis Nijegaard. Litho met kleur, druk Bredée, Rotterdam.

M7953 € 18 BENNER, NIEUWBOER, CLEMENS Familiepapieren Benner c.a., ca. 100 stukken. Manuscript, div. formaten. Betreft: I. Johan Joost Benner, in 1803 kleermaker te Amsterdam, komende van Nooss(?). II. Johan Philip Benner (1781-1868) gehuwd in 1816 met Christina A. Nieuwboer (1771-1870), dochter van Barend Nieuwboer, Kaagschipper van Amsterdam op Texel 1777, 1786 en Jacomijntje van Ree. Barend Nieuwboer was een zoon van Egbert Jansz. Nieuwboer en Driesje Janssen. Het echtpaar II. had een dochter Jacomijntje Christina (geb. 1819), die in 1854 met Barend Jong trouwde en een zoon die volgt als III. III. Johan Jost Benner (1821-1910) huwde 1871 met Emma C.H. Clemens (overl. 1893), dochter van C.H. Clemens, letterkundige (1808- ? ), die in 1830 met Adr. Helena van der Ham (1810 - ? ) huwde. IV. Johan Philip Christiaan Benner (1876-1956) huwde 1912 Louise H.C. Swartwout de Hoog (1888 - ? ). Johan Jost Benner was werkzaam bij James Barge te Amsterdam. Zijn vrouw was onderwijzeres, van 1861 tot 1865 te Zaltbommel. Van hem zijn ook talrijke gedichten in handschrift aanwezig. Voorts: Brief van Jules en Gust van de Wall Perné dd. Hoog Soeren 1910; brief van oom Daan en tante Net dd. Baden-Baden 1894; brief uit 1901 over het sneuvelen te St. Petersburg van G.A. Kooyker; paspoort voor J.J. Benner voor reizen in Denemarken, 1849; testamenten; huw. voorwaarden, etc.

M7196 € 395 BENNINGBROEK, KNOL, BAKKER Bewijs van eigendom d.d. 19-1-1886 van een huis aan de Wijzend onder Benningbroek (gem. Sijbekarspel), verkocht door erven Simon Knol Szn en Marijtje de Boer aan Pieter Bakker Pieterszoon, winkelier te Benningbroek, manuscript, 5 p.

M7563 € 20 BENTHEIM, VAN BRAUWSBURG Brief van N.N. aan N.N., zonder jaar en zonder plaats, manuscript, 4°, 2 p. Afzender en geadresseerde zijn vriendinnen en de brief gaat o.a. over het overlijden van mejuffrouw Van Brauwsburg en een reisje naar Bentheim en Steinfort, met een uitvoerige beschrijving van “het banjo of lustwarande” bij het slot van de graaf.

M7159 € 20 BERCHUYS, VAN, GRONINGEN Aankondiging in het Latijn van de benoeming en inaugurele rede dd. 21-7-11789 van Tjaart van Berchuys, hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. 1 blad, plano, gedrukt (bij Th. Spoormaker te Groningen). Rector was Lud. Conr. Schroeder. Van Berchuys werd benoemd in de plaats van A.A. van Iddekinge en A. Brugmans. Met een uitvoerig curriculum vitae en beschrijving van de familie van de nieuwe hoogleraar.

M7124 € 125 BERCKEL, VAN, AMSTERDAM


Uitnodiging tot bijwonen van de begrafenis van mr. Engelbert Francois van Berckel op 5-4-1796 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Gedrukt, 4° oblong, 1 p.

M7110 € 40 BERENDS, NED. MILITAIR IN ENGELAND 1946 Brief van sergeant Q.M. (Jan) Berends, II-7 R.I. van de Royal Neth. Army in Engeland, d.d. 21-31946, gericht aan fam. H.W. Berends, H.W. Mesdagstraat te Groningen. Manuscript, 6 p. "Jongste broer" Jan Berends schrijft aan Juul en Henk, Anny en Juultje. Hij woont in Amersfoort. Is recent verloofd met Herma. Is op weg naar Indië voor een of meer jaren dienst. Verhalen over leven militairen in Engeland.

M7722 € 20 BERG, VAN DEN Brief van A. van den Berg, d.d. Utrecht 1908, aan J. van der Spek, manuscript, 2 p.

M7612 € 9 BERGEN OP ZOOM, STEUERWALD "Verhaal van de verrassing van Bergen op Zoom op den 8en en 9en Maart 1814 .... door Le Grand", Breda, V. Bergen, 1817. Gedrukt boek, 143 p, geb. in half linnen. Met uitvouwbare kaart "Schets van de vesting Bergen op Zoom", gegraveerd door C. van Baarsel & Zoon. Op deze kaart in rode inkt aangegeven de routes van Gen. Maj. Gore en Skerret (gidsen: Visser en Zegers); van Lt. Kol. Honey (gids: Hooibroek Sr); van Lt. Kol. Maurice (geleider: Kapt. de Bère, gids Hooibroek Jr) en van Gen. Maj. Cook en Kol. Lord Proby (met Kapt. van Gorkum en gidsen De Haas en Van den Enden). Ook de bebouwing in de stad is met potlood aangevuld. Deze - en andere tekstuele - aantekeningen zijn waarschijnlijk van de hand van "Steuerwald", wiens naam op het titelblad is geschreven.

M7768 € 295 BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, VAN BEUSEKOM Aankondiging verloving Jacoba H. van Beusekom te Rotterdam en H. Berkelbach van der Sprenkel te Gouda, 1914, manuscript, 1 p.

M7602 € 12 BERT, DISTILLATEUR TE AMSTERDAM Schilderij in olieverf op doek van "Pieter Bert 1663" (aldus achterzijde). 3/4 staande in kamerjapon met chabot, 42x33 cm, in de manier van Van der Werff. Fraaimportret uit 3e kwart 17e eeuw. Pieter Bert, gedoopt Amsterdam 25-5-1631 (zoon van Jan Bert, diamantsnijder te Amsterdam en Aaltje Jans), distillateur, poorter van Amsterdam d.d. 4-11-1659, overl. Amsterdam na 18 april 1668 (N.P. 37 (1951) p.24). Waarschijnlijk ongehuwd. Catalogus Glerum 8-11-1999 nr. 29; Catalogus Mak Dordrecht 20-6-2000. Volgens aantekening op papier op achterzijde "Afkomstig uit den boedel van mej. C.E. de Bert, overleden te 's-Gravenhage 25 maart 1938". Zij was een afstammeling van Joannes Bert, broer van Pieter. In 1925 werd bij R.W.P. de Vries waarschijnlijk een repliek geveild "zittend in gebloemde bruine kamerjapon, achtergrond landschap, in de manier van Van der Werff."

M7829 € 2000 BEVERE(N), VAN Genealogie van de nakomelingen van Roelof de Bevere en Marie van Redelgem, ca. 1250. Laatste generatie: Willem de Bevere, ca. 1450 en Roelof de Bevere 1449. Groot blad plano, gedrukt. Opgesteld aan de hand van een manuscript van F. Butkens door Jacobus van Oudenhoven en met diens opdracht aan Cornelis de Bevere Willemsz. en Abraham de Bevere Cornelisz.

M7232 € 150 BEYEREN VAN SCHAGEN, SLICHER Eigenhandige verklaring d.d. ‘s-Gravenhage 11-9-1741 van Anthonie Slicher, raed ords in het Hof van Holland over een erboven in kleur getekend wapen Beyeren van Schagen. Manuscript, 1 p, folio, met de handtekening van Slicher. Hij verklaart dat het wapen “riddermatig” is en een “Oudt adelijck irreprochabel quartier, geadmitteerd in de Ridderschap van Holland en dat hetselve is het naaste en reghte quartier van Hendrik Carel grave van Nassau, als grootmoeder van ‘s vaders zijde”.

M7071 € 195 BEYMA THOE KINGMA Handtekening van Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, 18e eeuw, uitgeknipt, manuscript.

M7085 € 6


BICHON, VERSTOLK, NOUWEN "Treurgalm op het afsterven van .... Adriana Verstolk, wed. Johan Adriaan Bichon, heer van Oost en West Ysselmonde .... overleden in het 72 jaar op 29 van Herstmaand 1816, opgedragen aan dochter Coosje Bichon", manuscript, 4°, 4 p., ondertekend door Adrianis Nouwen. Met een paginagrote tekening van een grafmonument. Hierbij nog drie andere gedichten in manuscript.

M7527 € 150 BICKER Uitgeknipte handtekening van mr. Gerard Bicker van Zwieten, regent te Amsterdam ca. 1700, manuscript.

M7077 € 5 BICKER Kwitantie getekend Jan Bicker, 17e eeuws, 1 p manuscript.

M7086 € 18 BINNEWIJZEND, NEEFJES Familieaantekeningen Neefjes, 1839-1845, mèt aantekeningen betr. boerderij en land te Wervershoof, ca. 1845. Hierbij acte van transport d.d. 1840 van een boerderij te Binnewijzend aan P. Neefjes te Hoogkarspel, verkocht door Klaas Klomp te Binnewijzend. Hierbij ook een acte van hypotheek t.n.v. Klaas Klomp op deze boerderij d.d. 1831. Manuscripten, 16 p.

M7566 € 90 BISSCHOP, VAN DER ROEST, STAVERMAN Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Keetje Bisschop, met ruim 30 bijdragen uit de jaren 1840-1857. Bijdragen o.a. van vader G.W.(?) Bisschop (Doornspijk), broer H.P.Bisschop (Doornspijk), zuster A.M. Bisschop (Doornspijk), zuster G.D.H. Bisschop (Doornspijk), zuster P.E. Bisschop, zuster C.P. Staverman-Bisschop (Elburg), zuster Daatje, neef A.C. v.d. Bijllaardt (Zwolle), neef H.J. Staverman (Elburg), nicht P.E.Staverman, D. Staverman (Elburg), van "echtvriend" J.H.(?) van der Roest (Hattem, 1854), zwager J.C. van der Roest en vrienden en vriendinnen Boele, Martinius, Hoogenhuyze, Scholten, Van Raalten De Villers, Brederode, Van den Broek en Berckenhoff. Voorts een wensje aan bruid en bruidegom van A.B[isschop] Jr en een uitgeknipt "theeserviesje" van M.P. van der Laan.

M7907 € 350 BLANKEN Brief van J. Blanken Jansz aan de Chef 2e Bureau der 2e Divisie bij het prefectuurschap van het Dep. der Zuiderzee, dd. Schoonhoven 20-1-1811, manuscript, 4°, 1 p. “De staat der rivier is nog even ‘t zelfde als gisteren. Te Krimpen zit het ijs nog vast.”

M7155 € 30 BLAUPOT TEN CATE, DOOPSGEZINDEN Brief van S. Blaupot ten Cate, dd. Zaandam 1842, aan D. Groebe (1789 - 1867), o.a. onderbibliothecaris van het Kon. Ned. Instituut, met verzoek om medewerking aan een volgend deel van de ‘Geschiedenis der Doopsgezinden’. Hij heeft besloten “een complete geschiedenis van dat Genootschap” te gaan schrijven. Manuscript, 4°, 2 p.

M7134 € 125 BLEEKER Brief d.d. Apeldoorn 1906 van J. Bleeker aan de student J. van der Spek, manuscript, 3 p. Bleeker lijkt 'opvoeder' van Jan 'buiten de Venepoort te Kampen'.

M7617 € 15 BLOCKHUYS, VAN Tekening met potlood door J.C.P.W.A. Steenkamp van het familiewapen Van Blockhuys (Bluckhuys) 1663, 40x28 cm. Met een tweede tekening.

M7448 € 25 BLOCQUERIE, VAN DE, BROES VAN HEEKEREN


Ca. 50 foto’s, prentbriefkaartformaat, van familieleden Van de Blocquerie-Broes van Heekeren, begin 20e eeuw. O.a. huis Van Breestraat 186 te Amsterdam; Jane van Heekeren (Brussel); huis Dr. J. Broes van Heekeren; huis J.C. van de Blocquerie te Naarden; Johan Broes van Heekeren uit Heerde.

M7315 € 50 BLOEMENDAAL, DS. VAN DIJK "Bevestiging der nieuwe lidmaten der N.H. Gemeente te Bloemendaal op Goeden Vrijdag 10 april 1936 door Ds J.C. van Dijk". Typoscript, 31 p.

M7857 € 12 BLOEMENDAAL, TIDEMAN Kwitantie van mr. P. Tideman, uitgever van Het Bloemendaalsch Weekblad, d.d. 1914, vor F. Wittgrefe, deels gedrukt, 1 p.

M7665 € 5 BLOEMENDAAL, VAN DER VEER, DE CLERQ Kwitantie van J.W.C. van der Veer, "vertegenwoordiger van De Clercq's inmaakglas", d.d. Bloemendaal 1914, deels gedrukt, 1 p.

M7666 € 5 BLOEMENDAAL, WILDERVANCK DE BLÉCOURT Nota van J.H. Wildervanck de Blécourt, notaris te Bloemendaal, d.d. 1914, deels gedrukt. Voor F. Wittgrefe te Bloemendaal.

M7664 € 5 BLOKHUIS Tekening met potlood van het familiewapen Blokhuis met helm en dekkleden, ca. 1900, 47x35 cm. Lelie met 3 korenaren.

M7447 € 20 BLOM, MEY, ZUTPHEN Notarieel gewaarborgde kopie van een verklaring van Mr H.A. Welmers te Zutphen dat Barend Blom, koopman te Amsterdam, zijn echtgenote Catharina Sophia Mey machtigt om zijn zaken waar te nemen, dd. Zutphen 6-8-1796. Manuscript, folio, 2 p. Een en ander i.v.m. Blom’s “op handen zijnde absentie”.

M7168 € 40 BLOMMESTEIN, VAN Blanco vel briefpapier met in reliëfdruk het wapen en de naam Van Blommestein, ca. 1900.

M7480 € 8 BODEL NIJENHUIS, KIST Twee briefjes van N.C. Kist en J.T. Bodel Nijenhuis, Leiden, 1889, over Jan Ingenhousz. Manuscripten.

M7757 € 20 BOEKE, OOSTENDE, VAN RAPPARD "Reisherinneringen. Uit preken naar Ostende, 8-12 Sept. 1900" van Ds A.J.P. Boeke. Cahier met 56 beschreven pagina's met eigenhandige tekeningen en ingeplakte kaartjes, briefhoofden, etc. Aardig reisdagboek van een afgestudeerde student theologie (hij werkt in 1900 aan zijn proponents-examen), die op uitnodiging van Ds Snet naar de Hollandse gemeente in Oostende reist om daar op een zondag tweemaal te preken. Hij woont bij zijn ouders in Alkmaar en is "geengageerd" met Lise, een meisje met een "grote en intieme familie" die er niet voor zou voelen in een kleine gemeenschap als Oostende te gaan wonen. Zelf zou Boeke dat wel willen. Hij gebruikt de reis om ook Antwerpen, Gent, Brugge en Brussel te bezichtigen. Aardige tekeningen van de markt in Oostende en van het grote hotel aan zee waar de sjah regelmatig logeert. Opmerkingen over Ir. Le Poole, oud Delfts student, over Hein Creutzberg, predikant te Wijk aan Zee die ook eens in Oostende preekte, en over Teun van Rappard, "director van het U.S.C." die Boeke indertijd installeerde en die hij in een danshuis in Oostende tegenkomt. "Zijn bleeke afgeleefde facie, zou je in geen betere omgeving kunnen denken". Voor deze opmerking verontschuldigt hij zich: "Ik ben nog student en dit is gewone studententaal en dit boek is niet voor 't algemeen, maar alleen voor mezelf". Hij bezocht België al eens eerder met zijn grootvader. In zijn studententijd was hij praeses van Eltheto. Over het Belgische Koningshuis hoort hij dat het weinig geliefd is: de Koningin zit in Spa en de Koning amuseert zich met vrouwen in Oostende. "Willem III was niet veel beter."


M7784 € 195 BOEKENWEEK, CORNELIS VETH, MUIDERKRING "Boekenweek", "Ghij ontmoet berughte persoonaadjen, heer P.C. Hooft (....)". Reproductie van een tekening door Cornelis Veth, 16x21 cm, afkomstig uit de collectie Dirk Hidde Nijland met een aantekening van diens hand "eigenhandig gekleurd door Cornelis Veth en van hem gekregen". Vroeg 20e-eeuws. Aardige scène van 17e-eeuwse literatoren in een kasteelzaal, w.s. het Muiderslot.

M7775 € 90 BOEKHANDEL, WINTERSWIJK, ALBRECHT Ca. 200 nota’s voor de boekhandel G.J. Albrecht te Winterswijk betr. geleverde boeken door uitgevers (o.a. Commissiehandel), boekbinders, kaartmakers, papier 1888-1892. Namen o.a.: Wijsmuller, Kluitman, Hingst, Slothouwer, Hilarius, Warendorf, Swildens, Seyffardt, Albrecht, Nijhoff, Smulders, Smits, Van der Kamp, Noordhoff, Ewings, Voltelen, v. Goor, Ykema, Rössing, Rogge, Robbers, Elsevier, Lutkie & Smit, Loman, Kirberger, Höveker, v. Kampen, Mannoury, Ipenbuur, Hoogenboom, v. Holkema, v. Gelder, Feikema, Wolters, Loosjes, Oostenbroek, v. Nooten, Otto, Tjeenk Willink, v. Gulick, v. Heusden, Muller, Veerman, Blom, Scholtens, Spruyt, Mijs, Nierstrasz, Sulpke, v.d. Wiel, Schillemans, Keminck, Rössing, v. Druten, Thieme, Veen, Engels, Nijgh en Van Ditmar, v. Mastrigt, Minkman, Goupil, Vonk, Belinfante, Schaafsma, Morks, Revers, Van den Sigtenhorst, Van der Meer, Blom & Olivierse, v. Gorcum, Brandt, Boon, Bontamps, Ten Brink & De Vries, Blommendaal, Lichtenauer, Heynis, Bom, Brinkman, de Bussy, Buffa, v. Klaveren, v. Cleef, Van der Hoek, Robijns, Alsbach, Cohen, van Ditmar, Noman, Beijers, Bohn, de Ruyter & Meijer, Bronsveld. Verschillende nota’s hebben een voorgedrukte fondslijst.

M7248 € 125 BOEKVERKOPER P. TOPIJN TE ROTTERDAM, MUYTERS Tekening op perkament betreffende het huwelijk van Paulus Topijn met Paschina Muyters, gesloten te Rotterdam op 17 augustus 1749. Getekend met pen op perkament en gesigneerd "P. Muiters pinxit", 22x18 cm. Op de prent o.a. een allegorie op het huwelijk, beider familiewapens (een boom en een zeilschip), boeken in allerlei maten en soorten, een pakket met de letters P[aulus] T[opijn] en enkele flessen, kannen en een glas (wijnhandel?). Volgens het boek Rotterdam Bibliopolis p 513 was Paulus Topijn (1711-1762) boekverkoper te Rotterdam van 1730 tot 1761, op het adres Houttuin. In 1763 wordt zijn weduwe nog genoemd als uitgeefster. De tekening, door haar broer of vader gemaakt?, was waarschijnlijk een ontwerp voor een bundel huwelijksverzen (die overigens niet bekend is). Het kan ook om een zelfstandige tekening gaan, aangeboden aan het bruidspaar. De tekening is wat grauw en heeft wat verkleuringen, maar is zeer gedetailleerd en met vaardige hand getekend.

M7016 € 750 BOERENBOEKHOUDING, CASTRICUM, VELDT Kasboek 1927-1948 van Pieter Veldt Kzoon, boer te Castricum op het Noordend. Pieter Veldt (Egmond Binnen 18-2-1874 - Castricum 2-7-1955) huwde Castricum 8-5-1900 Grietje Zonneveld (Castricum 26-5-1877 - Castricum 30-12-1960). Het boek geeft het wel en wee van een boerenbedrijf in crisisjaren en W.O. II. Aparte kolommen voor melk, vee, aardbeien, erwten, bonen, aardappelen, bollen, kool, groente, huur, rente, etc. Veel namen!

M7726 € 95 BOERENBOEKHOUDING, CORN. ZIJP Klein boekje met boekhoudkundige aantekeningen van de Noord-Hollandse veeboer Cornelis Zijp over de jaren 1777 t/m 1784. Circa 40 dichtbeschreven pagina's. Per jaar noteert hij inkomsten en uitgaven betreffende de twee onderdelen van zijn bedrijf: hokkerij en weiderij. Aan het eind van ieder jaar berekent hij van beide bedrijfsonderdelen het resultaat: de "avance". De "avance" van de weiderij in 1782 was ƒ 338,- wat hem het versje deed opschrijven: "Zoo ik het hout niet neem in ag heb ik een gulden ieder dag Van mijne weyderij wilt nu verstaan of 't met het weyden niet kan gaan". De weiderij leverde jaarlijks zo'n ƒ 300 op, de hokkerij zo'n ƒ 50.

M7725 € 495 BOGAERS “Middernacht”, gedicht, ondertekend: A. Bogaers, 27-1-1828, manuscript, 4°, 4 p. Bruiloftsgedicht op een ongenoemd bruidspaar. Waarschijnlijk speciaal voor deze bruiloft geschreven en wellicht niet gedrukt (niet opgenomen in de bundel Gedichten uit 1859). Waarschijnlijk eigenhandig ondertekend.

M7169 € 95


BOGAERS, HEEMSKERK "Heemskerk", manuscript gedicht door mr. A. Bogaers in 4° cahier, 54 + 12 p. Vergelijking met de tekst van het gedicht "De togt van Heemskerk naar Gibraltar in 1607", pp 177-268 in deel X van de Werken der Holl. My. van Kunsten en Wetenschappen wijst uit dat in het gedicht zelf spellingsvarianten zijn tussen geschreven en gedrukte tekst, en dat de noten in de gedrukte tekst veel beknopter zijn.

M7008 € 50 BOMANS, GODFRIED Brief van Godfried J.A. Bomans d.d. Bloemendaal 4 mei 1965 aan Jo M.M. Planten-Koch te Aerdenhout over haar besluit uit de Haarlem Branch van de Dickens Fellowship te treden. Manuscript met enveloppe, 4°, 2 p. De oorzaak lag bij Ernst Sax. Ook speelden Els Mayer en Nico Andriessen een rol. Bijgevoegd conceptbrief van Jo Planten aan Godfried.

M7842 € 90 BOMANS, GUNTHER MOHR, VAN DER VOORDE Brief van mej. C.J. Gunther Mohr aan mej. M.A.L. Bomans, Van Baerlestraat 104, Amsterdam, d.d. 1957. Getypt, 2 p. Met ca. 10 andere stukken. M. Bomans wordt uitgemaakt voor jokkebrok, blaaskaak, etc. Zij huwde in hetzelfde jaar met J.Th. van der Voorde, waarvan ook correspondentie.

M7635 € 40 BOMBARDA, LIJFRENTE, AMSTERDAM Verklaring betr. lijfrente ten laste van Jean Paul Bombarda, A’dam (18e eeuws). Gedrukt formulier, 4°, bedoeld om te worden ingevuld.

M7102 € 15 BONGAERTS Brief van Maarten Bongaerts aan Mr. L.J.M. Corten, dd. 1984, 4°, 2 p. Met hierbij een 15-tal krantenknipsels, geboortekaartje, etc., alles betr. de familie Bongaerts, jaren ‘80 van de 20e eeuw.

M7269 € 15 BONNIKE Briefkaart van Belastingdienst aan J.L.J. Bonnike te Amsterdam, d.d. 1928, betr. Franciscus Bonnike en L.M. Bonnike, 1 stuk. Manuscript.

M7575 € 9 BORSSELE, VAN Handtekening J. (?) van Borssele, 17e eeuws, uitgeknipt, manuscript.

M7083 € 8 BOTH, VAN DIEMERBROEK Genealogische overzichten families Both en Van Diemerbroek, 18e eeuw, manuscript, 2 blz. plano, 4 p folio. Nakomelingen Folkert Both, geschutgieter te Utrecht en Emmerentie Boogaard. Aangehuwd: Van Domselaer, Van der Niepoort, Vlug, Zaal, De Pauw, Van Oort, Nairac, Verschuer. Hierbij een lijst van familieleden die in 1748 nog in leven zijn.

M7541 € 75 BOUMAN Brief van fam. Dr. Bouman, d.d. Bergambacht 1919 aan bruidspaar Van der Spek, manuscript, 2 p.

M7608 € 9 BOUTMY “De Nederlandse Boutmy’s”, getypte genealogie door E.C.C. Boutmy, Amsterdam 1964, 3 p.

M7398 € 10 BOUTMY Genealogie Boutmy. Fotokopie van getypte Franse tekst. “Overzicht der Nederlandse Boutmy’s in mannelijke linie vanaf 1784 tot 1964”.

M7401 € 24


BOUVRIE, DES Foto van in steen (grafzerk?) gehakt familiewapen Des Bouvrie.

M7462 € 8 BOUVY “Levensbericht van A.C.N. Bouvy” (1878-1948), gehuwd in 1908 met Kristine S.G. Gulbrandsen. “Geschreven 15-9-1942”, manuscript, 4°, 5 p. Eigenhandig levensbericht. Hierbij 2 foto’s van Bouvy in artsuniform. Hij was militair arts in Ned. Indië, daarna arts voor inwendige ziekten te Den Haag en daarna militaire commissaris van het Rode Kruis (1937-1940). Hij compomneerde ook, o.a. in 1897 het ‘Amsterdamsche Corpslied’.

M7270 € 24 BOXTEL, SMITS, ONTWIKKELINGSCLUB "Smeekschrift aan mejuffrouwe R. Smits. Boxtel Lentemaand 1935." Manuscript met versierde titelpagina, 4°, 4 p. Mej. Rica Smits, wonende Lennisheuvel 1 te Boxtel, gaf twee jaar leiding aan de "ontwikkelingsclub" voor de jeugd te Boxtel en dreigde daarmee te stoppen. Bestuur en leden van de club vroegen haar te blijven. Bestuur: Jo van Vlerken, Dien van Esch, Nolly Vekemans en J. van Haeren. Leerlingen: Van Haeren, De Koning, V.d. Meulen, V.d. Meyden, Vekemans, Welling, V.d. Laar, Vorstenbosch, Van Griensven (2x).

M7632 € 80 BRANDSTOFFENHANDEL UNION Fotoalbum met 12 grote (13x18 cm) foto’s van een receptie en diner ter gelegenheid van het “50 jarig jubileum B.B.H. 1901 - 1 april - 1951”. (Deze tekst in gouden letters op de rood marokijnen band. Eronder een afbeelding van een briket met het woord "Union".) In schuifhoes. Staan de letters voor B ...... Brandstoffen Handel ?

M7075 € 40 BREMER, FREDERIKE, VAN ELDIK THIEME Enkele verzen van Frederike Bremer. Manuscript, 16 p. Met aantekening van A.C. van Eldik Thieme.

M7627 € 15 BREUK, DE Enkele stukken betreffende Hendrik Roelof de Breuk, 1814-1861, drukker en raadslid te Leiden, laatst improvisator en docent aan het gymnasium te Gouda en wonend te Ysselstein. Manuscript en gedrukt, diverse formaten. Manuscript gedicht “Een halve eeuwlied voor mijne zuster Anna 19-8-1810 - 1860”, d.d. Ysselstein 1860, 7 p (o.a. zinspelingen op moeder die “waarlijk dichteres” was); briefje 1857; briefje van zoon Jan de Breuk Hz, Leiden 1864; overlijdensberichten van hem en zijn zoon uit kranten; gedrukte brochure “Het christendom....” d.d. 1860, 19 p.

M7285 € 90 BRIEDEN, DE Twee brieven van F.C. de Brieden, redacteur van de Amsterdamsche Courant, dd. Amsterdam 1876 en 1877, manuscript, 8°, 2 p.

M7161 € 25 BRIENEN, VAN Getekend familiewapen Van Brienen (springende eenhoorn), 4°, met goud gehoogd, 19de eeuws.

M7378 € 45 BROEDERSCHAPSFEDERATIE, BERLAGE, MEYBOOM Brochure van de “Broederschaps-Federatie”, gedrukt, 4 p, ca. 1925. Doel: Eenheid brengen in al die verenigingen die de broederschap der mensen verkondigen. Opgericht door Margaretha Meyboom in 1918. Met afb. van het “Pantheon der Menschheid” van Berlage. Raad van advies: P. IJssel de Schepper, R. Miedema, J. Brandt Corstius-Krol, J. Kollewijn-Zaadnoordijk, C. Wegelin, C. v.d. Weg.

M7010 € 15 BROEKMAN, VAN DE VRANDE, GUNTHER MOHR Tien brieven en andere stukken betr. een geldlening tussen C.J. Gunther Mohr en J.C. Broekman-van de Vrande te Amsterdam, 1955. Manuscripten. Terugbetaling bleef uit, waardoor Katja Gunther Mohr een kwade brief zond van 6 p getypt.


M7636 € 40 BROES Gebed van Ds Broes bij patient, manuscript, 1 p.

M7628 € 9 BROES, KONING Briefje van W. Broes, aan de heer Koning, over een voordracht die hij, i.p.v. de zieke Koning, hield. Manuscript, 19e eeuws, 8°, 2 p.

M7162 € 24 BRONCKHORST, VAN, VAN DEN BERGH Extract uit het boek “XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen” door Van Sichtenhorst, 1654, betr. heren Van Bronckhorst en heren Van den Bergh (pp 75 t/m 94). Gedrukt, folio.

M7237 € 12 BRONDSTED, SAINT MARTIN, BANKES, INSCRIPTIES Brief van Ridder Bröndsted, Deens geleerde, dd. Londen (Maison de Lord Guilford) 1824, aan Mons. Saint-Martin, membre de l’Institut Royal de France te Parijs, geschreven in het Frans. Manuscript, 4°. 2 dichtbeschreven p (met opgedrukt lakzegel) Hij heeft Mr Bankes (Longton Hill, Northop., North Wales) gesproken over inscripties uit landen in het midden oosten en geeft diens antwoord (in het Engels).

M7140 € 150 BRONGERS, KNIJPINGA, VAN BERGEN, LAGE "Album van deelnemende vrienden aan het 25 jarig huwelijksfeest van Mr. Hendrik Hagenouw Brongers en vrouw Petronella Knijpinga, den 10 July 1833". Manuscript in rood marokijnen band met deze tekst in goudopdruk, 8°, oblong, in doos. In het album bijdragen (veelal gedichtjes op het echtpaar) en handtekeningen. O.a. van H.C. Brongers, P. Brongers, L.J. Brongers, Maria Brongers wed. Vinkers, L. Brongers wed. J.A. van Bergen, T. van Bergen wed. Lage, Roelf Mulder, echtpaar Hemmes-Witte, A. van Bergen, A.L. Blaupot-Dinckgreve, M.J. Fockens wed. Lage, echtpaar Reinders-van Bergen, echtpaar Brongers-van Beek, echtpaar Dinckgreve-Burghgraef, M.v.Hasselt-van Bergen, echtpaar Reynders-Zuidema, wed. van Bergen-Hartman, div. familieleden Lage, S.S. van Hasselt. Mr. H.H. Brongers (1781-1840) was notaris te Winsum (Gr.) en bewoonde het huis Matenesse te Mensingeweer. (Vgl. "Brongers geboekt" (1998) p 400-403.)

M7187 € 395 BRONKHORST, VAN Getekend familiewapen van “G. van Bronkhorst, Utrecht” (hoorn met 3 eikels), 4°, 19de-eeuws.

M7379 € 35 BRUCKEN FOCK, VON; MUZIEK Twee brieven van G.H.G. von Brucken Fock, dd. Haarlem, Amaryllislaan 14, 1934, manuscript, 4°, 4 p. Componist, geboren 1859. O.a. over zijn requiem, voor de opvoering waarvan “die goede” Oskar Mendlik zich inspant. Wegens gezondheidsproblemen kan hij er zelf niet heen “maar dit heeft weer zijn goede zijde, dan valt het me tenminste niet tegen, maar aan den anderen kant mis ik dan ook weer de gelegenheid tot retoucheren”. “Als ik niet meer durf te componeren uit vrees dit mij te veel aanpakt, zou ik wel lust hebben mijn levensgeschiedenis te schrijven, of dit evenwel voor anderen eenig nut zou hebben?”

M7329 € 125 BRUIN, DE, AMSTERDAM Uitnodiging tot het bijwonen van de begrafenis van Franco de Bruin, predikant, in de Oude Kerk te Amsterdam dd. 2-2-1763, 1 blad, 4° oblong, gedrukt. Met adressering in handschrift. Jan van Heekeren.

M7114 € 40 BRUINING Brief in het Frans van G. Bruining, pasteur à Zevenhoven, Dept. Zuiderzee, aux environs d’Alphen, 1811, aan N.N. Manuscript, 4°, 4 p. Betreft o.a. zijn ‘Histoire de l’Empire Francois’, Volney, Ocelle Lucain, etc.

M7149 € 80


BUDEL, HAMONT, VAN WINKEL, DRIESSEN, VAN MIL Advies in een rechtzaak te Budel d.d. 1754, tussen Servaas van Winkel, wonende te Hamont, als man van Helena Rijcken, tegen Willem Adriaan Driessen, wonende te Budel, weduwnaar van Pieternel Lamberts van Mil (Miel). Manuscript, folio, 5 p. Advies A. van Heurn.

M7358 € 40 BUDSIN, HURLEBOUDT Alliantiewapen Budsin-Hurleboudt met de 16 kwartierwapens, manuscript, 1 pag. Pentekening, 18e eeuw. Acht kwartieren: Budsin, Rijeel, Van Sassen, Reyngoet, Hurleboudt, Spierijnck, Piets, De Wilde

M7540 € 30 BUREN, VAN, VAN AALEN, VAN OGTEN Extract testament van Mr. Arend Hendrik van Buren, secretaris van de weeskamer van Delft en Magdalena van Aalen, won. te Delft, verleden voor notaris Chr. Westakker d.d. 24-2-1799, manuscript, folio, 4 p. Betreft legaat aan broer en zuster Hendrik van Aalen en Suzanna van der Hoeven. Met collatie door notaris Anthony van Ogten d.d. ‘s Gravenhage 1823 met diens handtekening en afdruk van lakcachet.

M7450 € 38 BURG, VAN DER Verklaring d.d. Oss 2-11-1968 van Dr. A.P.J. van der Burg betr. het familiewapen van het Utrechtse geslacht Van der Burg, getypt, 1 p, fotokopie.

M7436 € 8 BURGER, CROL Circulaire van fa. D. Burger & Zoon te Rotterdam betr. opname J.B. Crol als deelgenoot in de zaak, 1873, 4°, gedrukt, 1 p.

M7415 € 10 BURGERLUST, VAN GENDEREN Convocatie van de secretaris van de Societeit Burgerlust, J.A. van Genderen, voor een vergadering op 27 mei 1880, gedrukt, 8° oblong, 1 p.

M7181 € 20 BUSSUM, GODELINDE-STICHTING, DE BAZEL, SLUITER Dossier betreffende de Godelinde-Stichting, tehuis voor behoeftige ouderen te Bussum, afkomstig van de voorzitter van het bestuur: Ph. I.P. Sluiter, 1917-1922. Bevat: correspondentie tussen bestuursleden, reglementen, sollicitaties personeel, Bestek van architect K.P.C. de Bazel te Bussum voor het gebouw (1919) en een foto van het gebouw met een groep genodigden (t.g.v. de opening?). Andere namen o.a. H.J. Weijland, H.Th. 's Jacob, J.G.H. Verbeek.

M7019 € 125 CALKOEN, ZEGERS VEECKENS, REEDER Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Charlotte Catharina Calkoen (Zevenaar Huize Mathena 1842 - Arnhem 1906) uit de jaren 1855-1860 met 18 bijdragen in de vorm van teksten en tekeningen. O.a. bijdragen van grootmoeder C.C. Zegers Veeckens-Holle, van P.S. Zegers Veeckens en van tante W.E. Zegers Veeckens (alle drie Haarlem 1856). Verder van oom P.C.W. Calkoen en van vrienden en vriendinnen uit Soestdijk en Baarn: W.A.H. van Steyn, G. van Steyn, G.G. van Steyn, C. Reeder, G.A. Roth, A. de Wit, A.G. Heineken, Carl A. Schröder, W.S. v.d. Honert, e.a. Een fraai geaquarelleerde tekening is van M.F. Reeder (Martinus Franciscus Reeder, 1802-1879, was leraar tekenen en schilderen te Baarn, vnl. interieurs en vruchtenstukken. De tekening in dit album is een riviergezicht in een landschap met bergen. Vgl. Scheen II p.216). Charlotte was een dochter van M.J. Calkoen (1812-1888) en Catharina Charlotte Zegers Veeckens (1818-1897) en huwde in 1865 C.C.U.J. de Man, officier artillerie. Lit.: L. Calkoen, Calkoen (1923) p.29; N.P. 11 p. 296.

M7476 € 495 CALLENFELS, DE JAGER, VLAAMSE TAAL Drie brieven van H.A. Callenfels, dd. Oostburg 1837-1839, aan A. de Jager, redakteur van het Taalkundig Magazijn, manuscripten, 5 p.


Callenfels is med. doctor, schoolopziener en lid Zeeuwsch Genootschap. Hij schrijft over het Vlaamsch als taal.

M7481 € 60 CALONNE, DE, SERRURIER Twee genealogische overzichten betreffende de familie De Calonne-Serrurier, manuscripten, 18e eeuws, 1 blad plano, 2 p folio en 3 bijlagen. Aangehuwd: Coenen, Voet, Wilmerdonk.

M7535 € 225 CAMPAGNE, FROWEIN Ovaal portret (met olieverf beschilderde foto) 13x9 cm, van Agneta Campagne (28-10-1810 - 8-11889), gehuwd met Charles Auguste Frowein (1810 - 1855). In goudkleurig houten lijstje achter glas.

M7873 € 75 CAMSTRA, VAN HEEMSTRA, OOSTRUM (Fr) Deductie aan ... Staaten van Friesland overgegeeven uit den naam van vrouwe Aurelia van Haersma douarière van Camstra, wonende binnen Leeuwarden, appellante .... tegen Jr Georg Sigismund van Heemstra, gedrukt te Leeuwarden bij H.A. de Chalmot, 1777, folio, 6 p. Betreft het beroepen van een predikant te Oostrum en Jouwswier, te weten de wettigheid van stem nr 6 onder Oostrum.

M7013 € 40 CANTER CREMERS Boekje "Abrégé de l'histoire Grecque" uit 1802 met op schutblad "Jacobus Johannes Canter Cremers, ontvangen 14 maart 1811", gebonden in half schapenleer.

M7720 € 20 CARBID LANTAARN "Directions for using 1911 solar gas lamp for bicycles and carriages", brochure, gedrukt, 4 pag. Met koperen "tip tool".

M7900 € 6 CARRIÈRE, HIEBENDAAL, STOOTER Foto, d.d. Den Haag 1898, van drie jonge mannen: C.L. Hiebendaal, J.C.F. Carrière en K.M. Stooter.

M7193 € 12 CATS, FISCHER, GOOR Familiearchief Cats-Fischer. Doos met acten, boedelpapieren, brieven, foto's, plaatselijke kranten, etc. betr. de echtparen Volkert Cats (1855-1914), gehuwd met M.M.F. Sloet van Tweenyenhuizen (18571899) en van hun dochter Reina W. Epea (Mini) Cats (1888-1979), gehuwd met Henri A. Fischer (1875-1958), Kapt. Infanterie. Volkert Cats, burgemeester van Goor van 1895 tot 1913, was een zoon van Mr. Epeus Cats (1816-1882) en Sjoerdje W. Star Lichtenvoort (1820-1879). Mini Cats had een zuster Sjoerdje W. (Juusje) Cats (1887-1973), gehuwd met Anton de Vries en een broer Epeus (Ype) Cats (1889-1953), met nakomelingen (vgl NP 77). O.a. stukken betreffende V. Cats als burgemeester van Goor (aanstellingsacten en ontslag als burgemeester en secretaris, etc.); stukken betr. de militaire loopbaan van Fischer (aanstelling Kapitein 1915); stukken betr. het huwelijk van Sjoerdje W. Cats en Anton de Vries, 1911; artikelen en toneelstukken van de hand van Mini Cats; stukken (o.a. handgeschreven toneelteksten) betr. Arie Lipjes (1882-1913) de man waarmee Mini zou gaan trouwen, maar die kort voor het huwelijk bij haar in huis overleed. Hij benoemde haar tot erfgename. Zij verzorgde o.a. zijn graf (ontwerp H.H. Beltman te Deventer). Een album met felicitaties etc. bij het huwelijk van Volkert Cats in 1886. Voorts een aardig album betr. een tocht met het schip Nimrod door Nederland in 1922 (met ontmoeting met Sjouke de Zee in Irnsum en bezoek aan "het slot" te Irnsum waar de grootouders Cats woonden. Benoeming van V. Cats tot erevoorzitter van de schietvereniging "Koningin Wilhelina" te Goor, 1900 (met handtekeningen van alle bestuursleden: Jannink, Ten Bosch, Jeuken, Spoor, Wiegerinck); Dank van het bestuur van "Het Wijkverplegingsgebouw" te Goor, 1911 (ook met handtekeningen van de bestuursleden); fraaie grote foto van het studentengezelschap Frisia te Leiden met o.a. Volkert Cats en Akke Manger Cats; foto's van de sociëteit te Goor; van de Muloschool te Goor; stukken betr. de intrede als burgemeester te Goor in 1895; diploma van V. Cats als erelid van Frisia, d.d. dec. 1882 (handtekeningen S. Boltjens, G.A. Manger Cats, M. Tuymelaar).

M7905 € 695 CATS, JACOB, CADZAND, VAN WOESTWINCKEL Onderhandse acte van transport dd. Brugge 20-5-1611 van 10 gemeten 250 roede land, leen van Burggrave Steyn, “gelegen in den eylande van Casant in den Lodijckschen polder, ieder gemet voor 7


pond 10 schellingen en een Jacobus voor mijn dochter op ten hoop tot een gratuiteyt”. Manuscript, folio, 1 p met handtekening van de verkoper. Verkoper Thomas van Woestwinckel, kopers Cornelis en Jacob Cats.

M7452 € 150 CAU, FAGEL Handtekeningen Iman Cau en H. (?) Fagel, 1765, uitgeknipt, manuscript.

M7084 € 9 CHAMBRE, DE LA; VAN HASSELT Aquarel in grijs met portret van Jean de la Chambre naar de prent uit 1638 van Suyderhoef naar Frans Hals, door Johan Willem van Hasselt (Hillegom 1752 - Amsterdam 1833), amateurschilder en etser, d.d. 1788, 29x22 cm.

M7929 € 95 CIRCUS, BARNUM & BAILEY "Officieele gids. Het boek der wonderen in Barnum en Bailey's. Grootste bezienswaardigheid op aarde, met uitvoerige beschrijvingen der wondermenschen en zeldzame dieren" door C.L. Dean. Wenen, Barnum & Bailey, 1901, 4°, 44 p, geïll. Propagandabrochure voor het reizende circus (17 tenten!). Bij de wondermenschen: Jo-Jo de poedelman, Charles Tripp, James Coffey, Frank en Anny Howard (tatouage), etc.

M7980 € 125 CIRCUS CARRÉ, EERSTE VOORSTELLINGEN IN NEDERLAND, ARNHEM Twee programma’s van Circus Carré, “staande op het Velperplein te Arnhem” 1864, gedrukt, 8°, 4 p. Namen o.a.: Bell, Götze, M. Jeunet, Clara Rasch Denijs. W. Carré deelt mee dat hij met zijn gezelschap voor de eerste maal in Nederland is!

M7361 € 90 CLAVAREAU, ELLIOT, MURRAY Brief in het Frans van Auguste Clavareau aan Madame Elliot, White Hall place, Londen, dd. Maastricht 1825, o.a. over John Murray, manuscript, 4°, 2 p. Hierbij een facsimile van een eigenhandig geschreven gedicht van Clavareau.

M7143 € 90 CLAVER, AMSTERDAM Uitnodiging tot bijwonen van de begrafenis van Ds Samuel Claver, op 16-10-1781 in de Noorderkerk te Amsterdam, 1 blad, 4° oblong, gedrukt.

M7115 € 40 CLERQ, LE Twee verlovingskaartjes betr. a. K.J. le Clerq en J.C. baronesse van Hoevell, 1944 en b. Meta C. le Clerq en P. v. Weel, gedrukt.

M7579 € 9 COCK, TYDEMAN, LEIDEN, LOISEL Vier brieven van H. Cock, d.d. Deventer 1823-1825 en z.pl. 1854-1859. Manuscripten, 6 p. De brief van 6-10-1825 is gericht aan Prof. H.W. Tydeman te Leiden die bemiddelde in Cock’s benoeming te Leiden als opvolger van Kemper. Hij dankt Tydeman en herinnert aan hun contacten. De brief uit 1823 betreft tentamen van R.J. Loisel.

M7320 € 95 COEVORDEN, VAN HUMALDA, HANNIA Brief van W.M. van Humalda geb. Hannia, dd. Coevorden 1727, aan “waarde night”, manuscript, 1 p. Over bezoek aan Coevorden.

M7531 € 75 COLLEGEDICTAAT JOHAN FRED. VAN OORDT, A.J.P. OORT, LEIDEN J.F. van Oordt, J.G. fil. "Dictata in theologiam Christianam Theoreticam", 2 delen, 4°, manuscript, 1840-1841, 259 + ca. 200 p., geb. in mooie halfleren banden uit de tijd, met marokijnen titelschildjes. Johan Frederik van Oordt (1794-1852) was vanaf 1840 hoogleraar theologie te Leiden, waar hij les gaf in de evangelische richting die men de Groninger School noemde. De student die het dictaat maakte was Arent Jan Petrus Oort (1821-1907), van


1838 tot 1843 student theologie te Leiden. Het college liep van 20-9-1840 tot 20-6-1841. Deel I is getiteld "De Deo", deel II "De Homine" en deel III "Degeneris humani salute per J.C.". Duidelijk leesbaar en goed verzorgd manuscript.

M7585 € 350 COOLSMA, VAN SIJN Foto van C.W. Coolsma en mej. Th.H. van Sijn, dd. Den Haag 1898, 9x12 cm.

M7192 € 6 COORENGEL, HANDELSINLICHTINGEN Circulaire van J.G. Coorengel, d.d. Amsterdam 1882, betr. oprichting “Bureau tot het verkrijgen van Handels-inlichtingen”, gedrukt, 3 p.

M7514 € 25 COOTH, VAN Familiearchief Van Cooth, ca. 1700 - ca. 1920. Enkele duizenden stukken betreffende deze vooraanstaande R.K. familie, waarbij veel documenten uit de 18e eeuw. Bijeengebracht door Mgr. A.M.C. van Cooth (1841-1913). Van de volgende personen zijn stukken aanwezig: 1. Albertus Bernardus van Cooth (ca. 1807-1854). Bidprentje. 2. Albertus Franciscus Marianus van Cooth (1751-1836). Huwt I. 1774 Elisabeth Alsbag en II. 1779 Johanna de Barbanson. Apotheker; Stamvader van de Amsterdamse Van Coothen; Orde St. Francisus (1780); Regent Moenshofje; correspondentie met G.B.J. de Barbanson; div. familiecorrespondentie; patenten dragen haarpoeder; dankbetuiging op perkament d.d. 1795 voor zijn werk voor de Uitgeweken Bataven (getekend: W. Holtrop, Rt Wijngaardt); poortereed Joost Alsbag; aankoop apotheek Gouda 1773; 2 diploma's Collegi Medici 1774; leerbrief als apotheker bij G. v.d. Monde 1774; silhouetportret (litho v.d. Weyer); Doopacte Boxmeer 1751. 3. Mgr. Albertus Maria Cornelis van Cooth (1841-1913), kapelaan Naaldwijk en Amsterdam 1865/66; leraar Hageveld 18661883; R.K. priester 1865; rector Piusgesticht Amsterdam sedert 1883; redactiesecretaris en auteur van "De Katholiek"; eerelid Geloof en Wetenschap; Zilveren Kruis Pro Ecclesia et Pontifice 1888; Ridder O.N. 1899; eere Kamerheer Pius X 1905. Veel stukken betr. zijn leven en werk; nalatenschap; teksten preken; necrologieën; foto's van hemzelf en huizen Heerengracht en Prinsengracht; lintjes behorend bij ridderorden; geschenken bij 1e mis; Diploma eerelid Geloof en Wetenschap 1901; Oorkonde 25 jaar rector Piusgesticht 1908; testamenten, boedelregelingen; etc. 4. Albertus Theodorus Christiaan Maria van Cooth (1873-19..), gehuwd 1899 met Helene Agnes Chr. Schmitz; lid fa. Van Cooth en Van Wayenburg; hierbij papieren fam. Schmitz; huwelijkskrant; firmacontracten; boekhouding fa. Van Cooth en Van Wayenburg; etc. 5. mr. Alex Willem Steven van Cooth (1814-1873) ongehuwd. Advocaat te Eindhoven; dissertatie en bul Utrecht 1838; overlijdensbericht. 6. Carolus Henricus Everhardus Eusebius van Cooth (1761-1817). Ongehuwd; priester; laatste reguliere kanonik van Windesheim; groot gedrukt overlijdensbericht in het Duits, d.d. Munster 1817. 7. dr. Carolus Josephus van Cooth (1810-1847), gehuwd 1836 met Wilhelmina Clazina Fock (1812-1878). Arts te Amsterdam. Fraai gedachtenisprentje 1821; idem 1822 van J.J. Burgmijer; bidprentje; vers bij onthulling gedenkteken 1848; gedachtenis eerste H. Communie 1824; zilveren penning en diploma cholera-commissie Amsterdam 1832; gouden penning Universiteit Utrecht 1832 met diploma; herdenkingsrede C.B. Tilanus 1847; huwelijkscontract; diploma honorair lidmaatschap "Amicitia Nos Ad Studia Vocat" 1830; gedrukt vers door C.J.v.C. bij 25 jaar priesterschap B. Hofman, 1837; idem bij promotie L.F.G. van Cooth; idem bij W.F. Scholten tot Gansoyen; idem bij J.W. van Romunde; idem F.W. Rive; idem bij E. Fabius; verzen op huwelijk Van Cooth/Fock (gedrukt en in handschrift); diploma studentencorps 1830; gedrukt overlijdensbericht; doctorsbul Magna cum laude, Utrecht 1835; krantenberichten betr. overlijden en begrafenis; tekening gedenkteken; portrettekening als student door H.C.A.L. Fock; fotografische portretten van de weduwe; getekend silhouetportret van C.J. van Cooth. 8. Catharina Aleidis Maria van Cooth (1795-1869), huwde 1827 Cornelis Hub. Fock (ca. 1787-1831). Bidprentjes en huwelijksaankondiging. 9. Catharina Joanna van Cooth (1837-1894). Ongehuwd, religieuse te Tilburg en Gennep. Bidprentjes en foto. 10. Clara Aleijdis Maria van Cooth (ca. 1786-1824), huwde 18.. Cornelis Hub. Fock (ca. 1787-1831). Bidprentje, twee brieven betr. haar overlijden door C.H. Fock en L.C.E.E. van Cooth. 11. Cornelia Hermina van Cooth (1845-1907), ongehuwd. Bidprentjes; stukken betr. nalatenschap; correspondentie met Zr Bibiana te Venray; testament; etc. 12. Cornelia Wilhelmina van Cooth (1791-1852), huwde 1816 Hermanus Kramer. Ondertrouwkaartje; bundeltje huwelijksverzen; bidprentje. 13. Dorothea Carolina Josephina Leonarda van Cooth (1847-1900), ongehuwd. Religieuse Watermael bij Brussel. Fotoportretten; bidprentjes; overlijdensbericht; telegram betr. benedictie Rome. 14. Everardus Eusebius van Cooth. Doctorsbul Harderwijk 1787; dissertatie Harderwijk 1787 medicijnen. 15. Frederik Carel Stanislaus Eugenius van Cooth (= Frederik Nathaniel van Cooth) (1758-1832). Ongehuwd. Priester. Oberer in ehemaligen Minoriten Kloster te Duisburg. Silhouetportret; bidprent; brief d.d. 1825 over broer Oswald Car. van Cooth; papiertje betr. schenking door vader Stanislaus J. van Cooth d.d. 1770.


16. Dr. Frederik Theodor Willem van Cooth (1792-1862), gehuwd met Joanna Francisca van Vechel. Med.Dr., lid Prov. Commissie geneeskunde Noord-Brabant. Doctorsbul Utrecht 1814; Dissertatie; doopbewijs; overlijdensaankondiging; benoeming tot Schout van Ravestein 1821. 17. Geertuida Jacqueline van Cooth, overleden 1826, laatste van haar tak, dochter van Marten Steven van Cooth en Philippina Marchant. Boedelscheiding (zeer uitvoerig stuk). 18. Jacobus Johannes Wilhelmus van Cooth. Dissertatie Utrecht 1806, medisch. 19. Jeanette Henriette Elisabeth Maria van Cooth (1874-1911). Huwde 1904 Franciscus Antonius Maria Loots, kunstschilder; huwelijkspreek Mgr A.M.C. van Cooth; foto's; artikel en foto's betr. "Levende beelden" van Loots bij Oratorium, 1908; verzen bij huwelijk, etc. 20. Joannes Albertus van Cooth (1809-1844) (= Joh. A. van Cooth of Charleston (USA).). Testament 1844; consul te Charleston, lid fa. Herckenrath, Lowndes & Co; correspondentie betr. nalatenschap. 21. Joannes Franciscus van Cooth (1780-1854), huwt I. 1802 Anna Elisabeth Dries en II. 1817 Aleida Maria Lantman. Makelaar te Amsterdam (sedert 1797); testament; aantekeningen over familie Moens; diverse stukken betr. familie Dries (en verwante families Kesselaar, Van der Bliek, Spoor, Weyman, Ebbeling, Binhout. Hierbij ook een "laatste brief" van Joannes J.J. Dries, ongehuwd, gesneuveld in Rusland in 1812 en stukken betr. Bernardus Kesselaar, burgemeester en wijnkoper te Kampen). Diverse correspondentie; een marokijn-leren portefeuille met in gouden letters "J.F. van Cooth, maakelaar 1797", etc. 22. Johanna Francisca Maria van Cooth (ca. 1804-1846). Ongehuwd Bagijn te Amsterdam. Bidprentje, gedrukte feestzang bij haar inkleeding op het Begijnhof te Amsterdam 1834. 23. Joseph C. van Cooth (ca. 1870 - ? ). Vertrok ca. 1895 naar Melbourne. Huwt 1902 te East Camberwell Marie Mason. In Melbourne lid fa. Van Cooth & Co, commissionairs. Foto's, krantenberichten (zeer uitvoerig over huwelijk); brief 1897 vanuit Port Darwin met verslag over cycloon en aardbeving, etc. 24. Dr. Leonardus Cornelius Everardus Eusebius van Cooth (1779-1845), huwt Catharina Clasina Maria van Lakerveldt (ca. 1785-1856). Dissertatie medisch Utrecht 1802; arts te Utrecht; stukken betr. hun nalatenschap; testamenten; boedelpapieren, etc. 25. Leonardus Cornelius Everardus Eusebius van Cooth (1842-1893), huwt 1871 Elisabeth Maria Joanna Bouvy (18501907). Koopman. Vennoot fa. Hafkenscheid & Van Cooth, commissionairs (o.a. steenkolen), later Fa. Van Cooth & Co en Leon C. van Cooth. Foto's (o.a. tekening van wed. op doodsbed door F. Loots); bidprentjes; vennootschapscontracten; testamenten; boedelpapieren; paspoort; gedrukt gedicht bij huwelijk door J.P. Nieuwland; etc. 26. Leopold Frans Willem van Cooth (1749-1825), huwt Wilhelmina Antonia (Clazina) van Duren. Advocaat te Ravestein. Promotiebul Harderwijk 1776; benoeming door Carl Theodoor Paltsgraaf tot advocaat 1780; idem tot exculpator-generaal 1785; eigenhandig memoriaal (zeer interessant!); doodsbericht; ook stukken betr. zijn schoonvader Dr. Leonard van Duren: promotiebul Harderwijk 1704, benoeming tot Rath und Referandar 1717; tot Landschreiber 1747; tot Gülich und Berg Hofrath 1765; Boedelpapieren; etc. 27. Mr. Leopold Frans Willem van Cooth (1806-1840). Ongehuwd. Bul promotie juridisch Utrecht 1834; benoeming Raadsheer Hof van Utrecht 1838; bidprentje; overlijdensbericht; silhouetportret. 28. Dr. Leopold Frans Willem van Cooth (1814-1880), gehuwd met Maria Antoinette El. de Bruyn. Arts te Breda. Kinderloos overleden en legateerde ƒ 235.000 aan de stad Breda voor stichting ambachtsschool; penning betr. cholera Breda 1854; doctorsbul Utrecht 1844; oude prentbriefkaarten Van Coothplein te Breda; krantenberichten. 29. Leopold Frans Willem van Cooth (ca. 1844-1898). Ongehuwd. Commissionnair in effecten te Amsterdam; foto's; overlijdensbericht; testament; boedelpapieren; catalogi van twee veilingen van zijn postzegelverzameling (Van Dieten 1898); etc. 30. Maria Carolina Josephina van Cooth (19e eeuw). Ongehuwd, religieuze. Foto's. 31. Martinus Stephanus van Cooth (18e eeuw). Bul en dissertatie (medisch) te Harderwijk 1737. Volgens aantekeningen: gereformeerd en aanzienlijk geworden, daardoor met waardigheden bekleed. 32. Oswald Antonius Franciscus (gen. Carolus) van Cooth (1754-1827). Ongehuwd. Huispriester bij gravin Van Moens. Geseculariseerd Franciscaan. In 1823 onder curatele gesteld. Groot plano met gedrukt gedicht op zijn 25-jarig priesterschap door H.F.H.; corespondentie met familie; overlijdensacte te Elten; etc. 33. Mr. Petrus Franciscus van Cooth (1819-1901), huwt Wilhelmina Johanna Maria Suys (.... -1900). Griffier Staten NoordBrabant. Kinderloos overleden met nalatenschap van één en een kwart miljoen t.b.v. onderwijs in Noord-Brabant en Gelderland; 1843 bul en dissertatie Utrecht; overlijdensbericht; gedrukt boek over testamentaire beschikkingen (1901); krantenberichten; etc. 34. Rudolphus Josephus van Cooth (ca. 1777-1818). Ongehuwd. Bidprentje. 35. Sebastiaan Willebrordus Nicolaas van Cooth (1804-1825), ongehuwd. Student te Utrecht. Bidprentje; brief met doodsbericht geschreven door broer namens ouders. 36. Stanislaus Josephus van Cooth (1717-1786), huwde Aleida Maria van Rosendael. Arts te Boxmeer. Doctorsbul Harderwijk 1741; overlijdensbericht; lofdicht op Dorothea L. de Raet; medische consultbrieven, vnl. aan Dr. De la Geneste te Grave, etc. 37. Stanislaus Josephus (Wilhelmus) van Cooth (1788-....), huwt I. Alida Wilhelm. G. Vermeulen en II. 1837 Geertruyda Maria Teepe (Tepen). Lidmaatschapsbul Concordia Frustra Harderwijk 1810; bul Harderwijk 1811; bul medicijnen Groningen 1813 + dissertatie, etc. 38. Stanislaus Josephus W. van Cooth, huwt 1905 Wilhelmina Raggers. Huwelijkskaartje. 39. Aantekeningen voor een genealogie van het geslacht Van Cooth, samengesteld in 1892-1894 door Vorsterman van Oyen. Met oudere (17e-eeuwse) aantekeningen, o.a. over familiewapen; grafzerk Cornelis van Coet, overl. 7-9-1604; aantekeningen over de moord op Everhard van Cooth, begin 18e eeuw, in het Haagse bos; familieadvertenties 18e en 19e eeuw. Hierbij ook enige lakcachets met het wapen Van Cooth.


40. Vesperboekje, gedrukt bij Wed. J.v.Metelen, Amsterdam 1678, in leren bandje met zilveren klampjes en met in handschrift aantekeningen van Judith M. Schade (van Westrum), overleden 1714, broerskind van Geertruy Schade van Westrum, echtgenote van Jan van Rosendael en zo in bezit gekomen van Joanna Francisca Maria van Cooth (1804-1846) en van Joannes Franciscus van Cooth. Familieaantekeningen van het gezin Stanislaus van Cooth 1745-1786. Boekje niet in NCC en niet in STCN. 41. Aantekeningen en eigendomsbewijzen van a. familiegraf in Oude Kerk Amsterdam nr. 82 en b. van twee familiegraven op kerkhof De Liefde.

M7022 € 2500 CORDES, JENA, ZUTPHEN, ZWOLLE Album amicorum in de vorm van een oblong boekje van L.G. Cordes (ca. 1740-1827) over de jaren 1754-1762 waarin hij student te Jena was en waar hij theologie studeerde. Later werd hij Luthers predikant te Zutphen en Zwolle. Het boekje, gebonden in groen marokijn met goudstempeling en in schuifhoes, telt 326 voor een groot deel beschreven pagina's. Het boekje bevat ook drie ingeplakte houtsneden: een gezicht op Jena, "Prospect des Jenischen Marckts" en "Collegium Jenense". Voorts o.a. de namen van H. Paulsen, J.Chr. Koecherus, J.P. Reusch, J.G. Tympe, J.S. Müller, J.H. Hermannus, Guil. Reineccius, W. Blaufus, J.E. Gunnerus, J. Lering, E.H. Backmeister, J.S. Schaeffer, C.G. Krieger, J.H. Stoboij, J.C. Ram, J.C. Martens, G.C. Schwarzius, A.O.C. Wendt, J.C. Oelrichs, H.E. Rauschenbusch, F.H. Becker, D.B. Gramberg, C.W. Gramberg, W.J.C. Lippold, Wilhelmina El. Dorens, G.G.J. de Meusbach, A. Riklefs, A.H. Bolken, J.F. Schleussner, Herm. Hagedorn, J.M. Hoenselmann, J.D. Wolffius, J.G. Ehrlich, J.H. Blumenthal, J.F.J. Lips, A.B. Langreuter, J.L. Ummius, R.G. Ibbeken. Los bijgevoegd: Ontslagbrief voor Lieutenant Cordes bij de Gewapende Burgermagt in Dept. Ouden Yssel, 1799. Zie over Cordes N.N.B.W. VIII 313.

M7570 € 975 CORVER Foto, prentbriefkaartformaat van “Huis van den heer Corver dat hij met zijne zuster bewoond”, ca. 1915.

M7326 € 5 COUWENBURG, VAN; ZOUTMAAT, BRUGMAN, BOUWMEESTER Getekende stamboom (boom met takken waaraan naamschildjes), 100x65 cm, van de nakomelingen van Lop van Couwenburg "leefde in 1300". Tekening met kleur door W. Bouwmeester 1858. Mooi blad. Namen o.a. Van der Vorm, Zoutmaat, Brugman, Sligher, Teengs, Farret, Stochius, De Groot, Van Reigersbergen. Met reliëfstempel van notaris G.H. Zoutmaat Brugman te Edam.

M7946 € 195 CRAMERS, BODDAERT, WIJN Extract uit het Register van Sententien van de Raad ter Admiraliteit in Zeeland, dd. Middelburg 2-111689 in een proces tegen Dominicus Cramers, koopman te Rotterdam. Manuscript, folio, 1 p, met handtekening van P. Boddaert Corn. zoon, 1719. De zaak betrof een cognossement van 137 pijpen chacoline wijnen voor rekening van Don Antonio de Elguilcaroël, vervoerd met het schip Nostra Signora van Biskaje naar Rotterdam.

M7454 € 35 CRIELLAERT, LE CAVELIER Brief van vrouw J. Criellaert, dd. Rotterdam 1890 aan N.N. over het wapen Le Cavelier. Manuscript, 8°, 2 p. O.a. over nicht Le Cavelier te Bathmen, Dirkje Brouwer gehuwd met Criellaert.

M7164 € 30 CROMMELIN “Catalogus der publieke veiling van antieke meubelen..... waarbij afkomstig uit de nalatenschap van mej. A.E. Crommelin, vroeger gewoond hebbende Huize “Wijnbergen” te Diepenveen”. Deventer 1938, 45 p.

M7051 € 25 CROMMELIN, STUDENT LEIDEN Foto, 10x6 cm, voorstellend M. Crommelin, verkleed voor een maskerade optocht te Leiden. Handgekleurde foto.

M7895 € 8


CULEMBORG, CRAEYVANGER(S), VAN DIEMEN, DE WITH Rekening voor Johan de With, als administrateur van Catharina en Jacomijna Craeyvangers, nagelaten dochters van Jan Craeyvangers en Anna Joosten van Diemen over de periode 9-2-1639 - 11-6-1641, dd. [Culemborg] 11-6-1641. Manuscript, folio, 64 p. Andere namen: Johand de Veith, Antoni Govertsz, juffr. Parina Craeyvangers, (de “drostinne”, moeie van de meisjes), Bernt Craeyvangers (broer van Catharina en Jacomijne), Johan van Plettenborch, Joost van Diemen, Anna van Lauwick, Barta van Diemen, Isaac Vlaming, Pieter (de) la Court (Leiden), Jacob Terwen, Abraham de Potter, Abraham Barnaart, Philimon Lijflant, Jhr van Hen, Robbert Hacket (accoord mee gesloten), etc. O.a. ontvangsten voor verkochte winkelwaren: zijden linten, satijn, etc. Op 23-1-1641 is Catharijntje Craeyvanger getrouwd met Antoni Govertsz, in presentie van zijn vader en de raadsheer De Lange. Op die dag “heeft men een eerlijcke maeltijd bereyt, daer nochtans niemant van haer smoeders sijde heeft willen comen”. Op 25 januari vertrok het jonge bruidspaar weer naar Oudewater. De kosten en baten over deze twee jaren beliepen beide ruim ƒ 3.000,-. Zeer veel informatie over familie en omgeving!

M7352 € 195 CULEMBORG, SEMINARIE, TAVERNE Twee “prijsformulieren” ten name van Nicolaas Franciscus Taverne, Culemborg, Seminarie 1843, getekend A. Cousen Pres. Sem.

M7509 € 30 DAEMS, MEESTER Geboortekaartje van Ingilt Waltraut Daems, geb. Haarlem 1943 als dochter van SS Rottenleider W.F. Daems en M.J. Daems-Meester, gedrukt, met haar vier kwartieren.

M7470 € 20 DALEM, DE BURGGREEF, VAN NULANDT Acte van transport voor schepenen van Daelem d.d. 15 juli 1560 waarbij Meester Muhwe Mennick Adriaenszoon, priester en canuick te Gorinchem, met Mr. Jacob Doel als voogd, 6½ morgen land in Leechdaelem verkoopt aan Hessel Segherszoon, manuscript, charter op perkament, met zegel van schepen Dirk de Burchgreef Corneliszoon. Het transport had eerder plaats gevonden op 12-9-1654 voor schepenen van Daelem Claes van Nulandt Claesz. en Corstiaan Adriaensz. Deze Claes van Nulandt Claesz. is echter overleden voordat de acte was opgemaakt, vandaar deze tweede acte. Uitvoerige omschrijving van de 6½ morgen met belendingen etc.

M7596 € 325 DAM, VAN, VAN RHIJN, VAN OORT, VAN MEERLANT Huurcontract d.d. 28-12-1706 voor een boomgaardje genaamd de Klapmuts, buiten de IJsselpoort te ? (plaats niet genoemd), verhuurster Johanna Erica van Dam, huurders Berent Berendsz van Rhijn en Tuentje Dirckx van Oort. Manuscript, 3 p. De huurders mogen er een huisje op zetten. De acte is ondertekend met merken van de huurders en door (secretaris?) S. van Meerlant. Belending: baron van Isselsteyn.

M7529 € 75 DAVIJT, HOFSTEDE, POSTHUMUS Diverse stukken betr. fam. Davijt, eind 19e eeuw tot ca. 1950, ca. 50 stuks, manuscript. Betreft vooral Henriette J.J. Davijt, gehuwd met W. Fr. Hofstede, wonende De Schansenberg te Loenen. Ook: H.J.J. Davijt te De Steeg; P.A.M. Davijt te De Steeg; Michiel Davijt (overl. Amsterdam 29-12-1886), gehuwd met Clasina J.W. Keuchenius. Hun dochter Gesina Jacoba Davijt (geb. Amsterdam 1878) huwde 1910 Ds Nic. Wilh. Posthumus, overl. Hilvarenbeek 1939.

M7581 € 75 DEDEM VAN DE GELDER, HOGGUER Twee brieven aan de Staten Generaal, d.d. Constantinopel 15-2-1792 van F.G. van Dedem van de Gelder en d.d. Hamburg 30-3-1792 van J.C. Hogguer, gedrukt, folio, 3 p. O.a. betr. de moordaanslag op de Zweedse koning op een gemaskerd bal.

M7819 € 20 DEFRESNE, KAISER, LIMBURG Programma muziekavond Limburgsche Kunstkring, in Redoutezaal. Zang Wies Defresne, piano Tiny Kaiser, gedrukt, 4 p.

M7506 € 10


DEKEN Diverse schuldbekentenissen etc. ten name van Cornelis Deken, metselaar te Westwoud, Jacob Deken, metselaar te Hoogkarspel, Geertje Deken te Spanbroek (in huwelijk hebbende Cornelis Dekker te Hoogkarspel) en P. Deken (in huwelijk hebbende S. Neefjes te Venhuizen). Manuscripten, 13 stuks, 2e helft 19e eeuw.

M7571 € 60 DEKKER Brief d.d. Berlijn 1909 van W.A. Dekker aan J. van der Spek, manuscript, 4 p. O.a. over de studie theologie te Berlijn.

M7614 € 15 DEL FEXIEER, VAN HELMOND Testament van Thomas Del Fexieer en Clasina van Helmond, verleden voor notaris A. Coymans te Amsterdam, d.d. 26-1-1761, folio, 8 p. Wonend Laurierstraat. Langstlevende erft, moeders legitieme portie. Fraai handschrift.

M7787 € 50 DELFT, DELFSHAVEN, WIJNKOPERS EN BRANDERS "Lijst van de wijnkoopers, koore-brandewijn-branders en distelateurs. Item grossiers in azijn en meebrouwers, binnen de stad Delft ende Delfshaven, alsmede de ordinaris merken die zij op hun vaatwerk stellen. 1772". Groot blad, 50x40 cm. Met de namen van 19 wijnkopers te Delft, 11 grossiers in azijn te Delft, 2 branders en distelateurs, 8 wijnkopers te Delfshaven, 24 grossiers en branders te Delfshaven. De namen gedrukt (drie toevoegingen in handschrift) en naast de namen met de pen hun merken getekend. Fraai blad!

M7927 € 495 DELFT, PINKE Kwitantie van Heeren- en Kinderkledingmagazijn H.E. Pinke, Oude Langendijk te Delft, 1903, deels gedrukt, 1 p.

M7583 € 9 DELFT, PORCELEYNE FLES Folder voor Herinneringsborden van ‘De Porceleyne Fles’, ca. 1956.

M7328 € 5 DELFT, SLICHER. DOUBLET, VAN ASSENDELFT, VAN KINTSCHOT, VAN HOORNBEEK Gegraveerde opdracht aan de Delftse burgemeesters Joan Slicher, Adriaan G. Doublet, Adriaan van Assendelft, Gaspar van Kintschot en Hendrik Aem. van Hoornbeek (pensionaris). Gravure door A. v. Buyse naar J. Goeree, met de 5 familiewapens van genoemden. Folio, gedrukt. Pagina uit een boek.

M7441 € 25 DELFT, TABAK, HILLEN “Prijscourant der Nederlandsche Sigarenfabriek ‘Het Roode Anker’, firma A. Hillen, Delft, opgericht A.D. 1770”. Gedrukt, 4°, 55 p., fraai omslag [ca. 1900?]. Met historische inleiding over tabak en over de firma Hillen. Met foto’s van filialen te Rotterdam, Delft, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Dordrecht, Vlaardingen, Haarlem, Schiedam, Gouda, Goes, Gorinchem, Driebergen. Kleine beschadigingen. Met merken van sigaren en prijzen. Ook over de opkomst van de sigaret.

M7356 € 48 DEVENTER, RIBBIUS Foto, prentbriefkaartformaat, "Groeten uit Deventer" met 6 personen op een kermisattractie. O.a. echtpaar Ribbius.

M7883 € 5 DEYSSEL, LODEWIJK VAN, FOTO-PORTRET Correspondentie tussen K.J.L. Alberdingk Thijm (L.v.Deyssel) en mevr. J.M. Planten-Koch te Aerdenhout, 1938-1946. In 1938 corespondeerden zij over het toneelstuk Wederzien. In 1941 over de "Politieke Belijdenis" van Van Deyssel. Een aantal uitvoerige brieven is slechts in kopie aanwezig (de originelen zouden in het Letterkundig Museum zijn). De volgende zeven brieven en briefkaarten van Thijm zijn nog wel in origineel aanwezig: 28-3-1940 over jubileum Boutens; 31-12-1940


over het niet herkennen van haar in de Haarlemse Schouwburg; 20-8-1942 over "engelwangkleurige geurige frischheidverschaffertjes"; 24-9-1943 over geschenken t.g.v. verjaardag; 4-11-1944 dank voor sigaren, 23-9-1945 over ontvangen sigaren en Ceylon thee en over dochter in sanatorium; 29-12-1946 toezending foto-portret (bijgevoegd, 14x9 cm, gesigneerd A. Tepe) "van een levensoogenblik van gisteren" en over zijn schaak-hartstocht. Bijgevoegd een zestiental (soms zeer uitvoerige) brieven van Harry G.M. Prick aan mevr. Planten-Koch en de heer Mulder, 1952-1982, vnl. over Van Deyssel.

M7833 € 495 DICKENS IN HAARLEM Exemplaar van de Sketches by Boz, Londen 1874, in groen linnen met op schutblad de vermelding dat het boek als 1e prijs is uitgereikt aan Jo M.M. Planten-Koch in de in december 1963 gehouden wedstrijd "Which is the solution of the Mystery of Edwin Drood", d.d. Bloemendaal 29-2-1964. De prijsvermelding is gesigneerd E. Sachs, Willem Brandt en A. Westerveld. Met stempel "The Dickens Fellowship Haarlem Branch".Het boek heeft 40 originele etsen van Cruikshank.

M7687 € 45 DIENSTBODES Rooster werkzaamheden voor een keukenmeisje en voor een tweede meisje, ca. 1900, manuscript, 4°, 2 p.

M7332 € 15 DIEPENHORST Foto van een geschilderd familiewapen met onderschrift “C.L. Diepenhorst, anno 1719”, 4°.

M7463 € 15 DIJCKMEESTER, VAN DER LAARS Foto van een herinneringsblad “Ter herinnering aan het 40-jarig huwelijk van mr Herman Jacob Dijckmeester en vrouwe Emilia Chr. Wintgens”, 1879-1919, vervaardigd door Van der Laars. Met portretten en familiewapens van de 8 kwartieren.

M7464 € 15 DIJKMAN, CORNE Eigentijds afschrift van een “Gerechtelijke aankondiging” van deurwaarder H.P. Corne d.d. 5-3-1840, betr. boedel Frans Dijkman en Hendrina van Alen; hij overleden Rotterdam 21-1-1839 (testament 1794), manuscript, folio, 4 p. Executeurs: Willem en Frans Dijkman.

M7449 € 25 DOES, VAN DER Convocatie voor Hr Van der Does voor een vergadering van "Heeren Vroedschappen", 1816, deels gedrukt, 1 p.

M7645 € 8 DOETS, KIJSER, BEETS, BEEMSTER Boedelscheiding, verleden voor notaris B. Selleger te Purmerend d.d. 12-5-1791 van de nalatenschap van Dirk Doedsz, overleden in Beemster 1783, tussen de weduwe Hillegond Jans Kijser en de kinderen (namen: Hellingman, Beets, Groot, de Wit, etc.). Manuscript, folio, 96 p.

M7825 € 90 DOMPSEL(A)ER, VAN, ADELDOM Stukken betreffende een genealogie Van Dompsel(a)er, Elburg - Indië, en de pogingen van kapitein J.H.C. van Dompseler opgenomen te worden in de Nederlandse adel, ca. 1920 - ca. 1930. Allianties: Vos,. De Pauly, Julien, Schermerts, Hogendijk, Van Bassewisz. Hierbij o.a. een onderhands testament van Hendrika Angenis van Dompseler, d.d. Elburg 19-8-1777, met afdruk van haar lakcachet en handtekening.

M7404 € 195 DOOPSGEZIND, WESTZAAN, KOONINGH Kwitantie d.d. 1-10-1785 waarbij de schotgaarder van Westzaan Jan Spat, verklaart dat Cornelis Kooningh "zijnde van Menno's gezindheid" ƒ 14 heeft betaald. 8° oblong, deels gedrukt. Door de betaling wordt "dezelve, schoon als derde man tot den wapenhandel geloot, voor dit jaar bevryd van zich in den wapenhandel te moeten oefenen of iemand in deszelvs plaats te stellen".


M7302 € 225 DOORNEKROON, VOET, COCCEJUS, UTRECHT “Memorie van rechten aen den edelen hove van Uitrecht overgegeven bij ofte vanwegen Jacob Doornekroon, philosophiae Doctor .... tegens ..... Diderik Borre van Amerongen, heer tot Sandenburg ..... hooftofficier der gemelde stad Uitrecht”, folio, 14 p, gedrukt (bij Pieter Scepérus te Amsterdam 1698). Doornekroon, 24 jaar, geboren te Amsterdam, student te Utrecht, zou de auteur zijn van een libel “Het Coccejaens en Voetiaens geheim” dat hij op zijn kamer voorgelezen had aan de advocaten Van Egeren, Van Ewijk en Harscamp en aan de studenten Kool, Emans en Gijsbert Voet. Andere personen: David Pichou, Pieter Monk, Van de Waeter, Burman.

M7096 € 175 DORDRECHT, PICTURA, LEBRET Gedrukte oorkonde, 40x60 cm, waarbij de leden van Pictura te Dordrecht het lid Francois Lebret feliciteren met zijn 40-jarig huwelijk met Pietje Verstraaten, d.d. Dordrecht 6-3-1890. Met de handtekeningen van 28 leden. Litho van Wegner & Mottu.

M7950 € 48 DORP, VAN Correspondentie van Johan van Dorp, ca. 1909-1915 gericht aan Joh. van der Spek. Manuscripten, 9 kaarten en brieven. Hij huwde Eliza A. Versteegh en werd predikant te Egmond a.d. Hoef.

M7624 € 35 DREESMANN, PEEK Visitekaartje "Heer en mevrouw Dreesmann Peek, Romeinsch Graaf en Gravin" te Amsterdam, ca. 1930.

M7646 € 8 DRENTHE, SMIDT, OORTWIJN, PICCARDT, GRATAMA, KYMMELL, COLLARD Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van mejuffrouw J.C. Smidt, 1833-1837, met 27 bijdragen. Namen: tante N.P.M. van Weelden-Deyerman (te Babberik), nicht B.A. Oortwijn en voorts vrienden en vriendinnen: Lucia Homan (Rolde), Johanna en Sophia Piccardt (Oude Pekela), J.G. Gratama (Assen), M. Toncken (Assen), R.M. Kymmell, G.O. Kymmell (Assen), A.G. en H.J. Oosting (Assen), J.W.L.A. Collard en L.A. Collard (Assen) en H.J. Collard (Assen), A.M.C. Masch (Cleve), G.J. van Kooten (Assen), C.E. Kniphorst (Assen), W.H. Oortwijn, C. de Leth ('s-Gravenhage), C. Marcus (Nijkerk), Marie du Cloux (Assen), R.J. Evers, C. Meyboom (Assen), J. Goedhart (Doesburg), P.J. Winter (Assen), A. Baerselmanm (Deventer) en B. Brechtezendey (Wenen) (mooie tekening!).

M7911 € 395 DRIFT, VAN DER; FILOSOFIE Tekst van A.J.W. van der Drift, "Lof der Wijsbegeerte", manuscript, 2 p, 19e-eeuws.

M7649 € 18 DUYL, VAN; GRISANTI, GIPS, BAL Convocatie van de Amsterdamse Gips- en Ornament-Fabriek v/h L. Grisanti, d.d. Amsterdam 1885, gedrukt, 3 p. Nieuwe eigenaar: A.G.C. van Duyl. Vorige eigenaar: H.F.A. Bal.

M7656 € 18 ECKMAN, MUZER, ISAACS Drie bladen uit een familiebijbel met aantekeningen betr. de familie Eckman, 1720-1827. Manuscript, folio, 3 p. I. ..... Eckman gehuwd 1720 met Thientie Bos. II. Hendrik Eckman, gehuwd 1756 met Johanna Muzer. IV. ? Anna Hendrika Maria Eckman, gehuwd 1824 met Jacobus Isaacs. Voorts aantekeningen betr. geboren en gestorven kinderen, over de eigendom van de bijbel, etc. Kerken: Grote Kerk, Zuiderkerk, Prinsekerk.

M7277 € 90 EEDAFLEGGING, AMSTERDAM


Extract uit de Handvesten van Amsterdam d.d. 18-6-1699 dat degenen die "gemoedshalve swaarigheyd maken een corporele eed te presteeren" volgens oud gebruik ook hun verklaringen met "ja ofte neen" mogen afleggen. Manuscript, folio, 2 p. Met aantekeningen betreffende gijzeling bij het weigeren van de eed.

M7759 € 30 EGMOND ? “Bij de verplaatsing van zeker vaderlandsch gedenkstuk uit de 12de eeuw”, anoniem gedicht, 1822, manuscript, 4°, 3 p. Betreft vervanging van Nederlands erfgoed (St Peter, graaf en gravin van Holland) voor “monsters” uit Java. Plaats: Egmond?

M7172 € 25 EIGEMAN Ontslag voor mr. dr. J.A. Eigeman als plv. voorzitter Raad van Beroep te Rotterdam, typoscript, 1917, 1 p.

M7657 € 8 EK, VAN, GRAVENHAGE, TONEEL “Verjaarwensch voor de Nederl. Komedianten te ‘s Hage voor 182..”. door G. van Ek. Manuscript, 4°, 2 p.

M7295 € 40 ELECTRICITEIT, LEIDEN “Het electrisch huis van Piet Zaagmans, dat stond aan de Houtlaan 127 op de electriciteitstentoonstelling, gehouden te Leiden van 28 februari tot 8 maart 1930”. Uitg. Stedelijke fabrieken van gas en electra te Leiden, illustraties Jan Teders, foto’s A. Meijer. Gedrukte brochure, 24 p. Over de rol van electra in een woning.

M7050 € 15 ENKHUIZEN, TIEDEMAN, UKKERMAN Brief van de Commissie van Correspondentie binnen de stad Enkhuizen aan de Municipaliteit van Weesp, d.d. 26-9-1796 betr. de predikanten Jacobus Tiedeman en Didericus Rutgerus Ukkerman. Manuscript, eigentijdse kopie, folio, 2 p.

M7491 € 35 EPE Groepsfoto van 11 leden van de Sociëteit te Epe, ca. 1900, op bordes van Sociëteit. Met o.a. Volkert Cats (1855-1914).

M7890 € 18 EPE, CATS Foto, 11x18 cm, van de villa van V. Cats (1855 - 1914) te Epe, ca. 1890. Op de foto o.a. V. Cats met dochtertje Sjoerdje, geb. 1887.

M7892 € 15 ESTOPPEY, VAN DER PUYL, BOEKENBEZIT "Inventaris roerende goederen van "onze moeder" Gijsberta Estoppey geb. van der Puyl", d.d. Houten 20-10-1831, manuscript, folio, 13 p, in sierpapieren omslag. Ondertekend door Ad. Estoppey, G.J. Estoppey, H. van Lunteren, P. Benier, D. Estoppey, C. Benier-Estoppey, M. van Lunteren-Estoppey. Behalve inboedel ook een uitvoerige lijst van alle boeken in haar bezit met taxatieprijzen.

M7594 € 125 EVERSDIJCK, BLANCKAERT, ROME, LEIDEN Brief in het latijn, d.d. Florence 11 april 1646, van Mathaeus Eversdijck, gericht aan Nicolaes Blanckaert “residerende ten huyse van de eerbare deugtrijcke juffrou Catharina van Heemskercke, op de steenschuyre naest den boode van Parijs, tot Leyden”. Manuscript, 4° oblong, 1 p, met (beschadigde) afdruk van lakcachet. In deze brief deelt Eversdijck mee dat hij van Venetie via Rome in Florence is aangekomen, dat hij in Rome te weinig tijd had om te schrijven, maar nu verslag uitbrengt over zijn tijd in deze stad. Hij citeert Ovidius (waar Rome staat was vroeger bos) en zegt dat dat nog steeds geldt. Het Campo Marzio, Palatijn, Aventijn, Forum, etc.: veel gras en dieren. De ruïnes geven


een smerige geur af. Het amphitheater van Titus Vespacianus (Colosseum), waar Lipsius over schreef dat het 8700 mensen kon bevatten, werd door de pausen als steengroeve gebruikt. Van het Septizonium van Severus is geen spoor meer over, evenals van het huis van Nero. Dan noemt hij het graf van Gaius Sestius dat “een beetje binnen en een beetje buiten de muur ligt”, het graf van Keizer Hadrianus en de Pons Suplicius. Hij eindigt o.a. met de wens dat de oorlog voorspoedig zal aflopen. Eversdijck (1621-1661) was in 1638 als student te Leiden ingeschreven. Blanckaert (1624-1703) studeerde ook te L:eiden en was in 1645 benoemd als hoogleraar te Steinfurt. Was hij in april 1646 nog in Leiden of weer in Leiden? Hij huwde in 1650 met Maria Eversdijck. Zijn moeder was een Van Heemskerck, waarschijnlijk vrouw van Mathaeus Eversdijck en moeder van Catharina van Heemskerck op de steenschuur.

M7380 € verkocht EXTERKORT, BOLWERK, LETTE Testament van de juffrouwen Hendrika Exterkort en Johanna Exterkort, zusters, ongehuwd, wonende te Amsterdam, verleden 13-11-1794 voor notaris J.A. Lette te Amsterdam. Manuscript, folio, 8 p. met handtekening en zegel van J.A. Lette. Langstlevende. Bij huwelijk: oudste zuster, Clasina Hendrika Exterkort gehuwd met Jan Bolwerk, ƒ 3.000,-.

M7344 € 40 FELIX MERITIS, ‘t HOOFT, BROUWERS, KUIJPER Drie diploma's als effectief lid van de Maatschappij Felix Meritis. Plano op perkament met opgedrukt zegel. Prijs per stuk: a. voor Thomas 't Hooft, d.d. 1834, getekend V. Loosjes Fzn en Heineken b. voor Jan Brouwers Jr, d.d. 1798, getekend Jan Schimmel Hz en Hidde Heeremiet c. voor Henry Kuijper, d.d. 1784, getekend Dirk W. Engerts en Philipus Taddel

M7393 € 95 FELTZ, VAN DER Portretfoto's, 18x24 cm, van Louis Cato baron van der Feltz (1833-1920) en zijn vrouw Samuèle Th. baronesse Sloet van Tweenyenhuizen (1836-1925), d.d. 1914. Met nog enkele foto's van graf Van der Feltz en begrafenis.

M7870 € 45 FELTZ, VAN DER; VAN SWINDEREN Drie foto's van echtpaar Van der Feltz-Van Swinderen en van C.E. van Swinderen van Slooten, ca. 1931-1941.

M7887 € 15 FERWERDA & TIEMAN, DRANK, JUGENDSTIL "Vloeiboek", reclamedrukwerk van wijnhandel Ferwerda & Tieman, Heerengracht 88 Amsterdam. Folio, linnen band met opdruk en fraai binnenwerk met reclamedrukwerk van Ferwerda & Tieman d.d. 1890, o.m. met de inhoud van proefmanden (lithografie "Jos. Vas Dias & Cie"). Hierbij: Vel verpakkingspapier voor een fles, Fa. Ferwerda & Tieman, Da Costakade 102, Amsterdam met adressen van depots etc. Jugendstil ontwerp van J.R.

M7828 € 150 FÈVRE DE MONTIGNY Grote, geaquarelleerde, landschapstekening, l.o. gesigneerd "Ad vivum delin. G.J. Le Fèvre de Montigny". Gillis Johannes le Fèvre de Montigny (1765-1821) was kolonel der genie.Zijn gelijknamige kleinzoon (1837-1909) was burgemeester en secretaris van Hillegersberg. Vgl. NP 7 p.172.

M7926 € 125 FIJNAART, HEYNINGEN, VIJF POLDERREKENINGEN Rekening van Adriaan Renoij betr. de ontvangsten en uitgaven over 1678 van de polder van Westheyninge alsmede de gorssingen, aanwassen, slikken, etc., beginnende aan het Groot Maltha (scheiding met de gorssingen van Ruijgenhil) tot aan de w.z.w.kant aan de Amer en voorts voorbij de Elisabethspolder tot de dijk van Juffr. polder. Manuscript, folio, 26 p. Getekend te Willemstad 10 mei 1680 door: Arent Vinck namens Anna van Loon, wed. mr. W. Nieupoort; Adr. Pietersons; J. van Baersenburgh en Con. Luycx namens de erven van de heren Beaumont en Buysero. Met: twee soortgelijke rekeningen over 1679 en 1680 (1679 afgehoord door J. van Zuilen van Nijevelt, Adr. Pietersons, Luycx namens Buysseroo, Seb. Anemaet en A. Vinck. 1680 afgehoord door Herbert van Beaumont, A. Pitersons en A.Vinck). Manuscript.


En met: Rekening van de aanwassen gelegen voor de Heyninge in 't Slobbegors, over 1782. Opgemaakt door Anthony van den Santheuvel heer Hendriksz. en afgehoord in het Gemeenlandshuis in Fort Oranje door J. van Zuylen van Nijevelt en J. (?) van den Santheuvel. Manuscript. En met: De 166e rekening der aanwassen gelegen voor Heiningen, het Slobbegors, de Sabina-Henrica- en de Beaumontspolder over 1958, opgemaakt door W. Maris J.A.zn, gedrukt.

M7213 € 495 FLEUMER, DEGENHARDT, PADT Twee nota's en een kwitantie t.n.v. Degenhardt & Padt, opvolgers van C.F. Fleumer, d.d. Amsterdam 1893-1902, deels gedrukt.

M7660 € 15 FOTO'S CALIFORNIË, SANTA CRUZ Vijf foto's uit ca. 1880 van Californië. Vier maal 13x21 cm en eenmaal 24x19 cm. De grote foto van standbeeld William H. Seward in een park. De kleinere gezichten in of bij Santa Cruz.

M7985 € 90 FRAIJMAN, DISSEL, HEILOO Afschrift testament Gerrit Fraijman, timmerbaas te Heiloo, d.d. 15 mei 1830, voor notaris J. Nuhout van der Veen te Alkmaar verleden. Manuscript. 4 p. Hij legateert zijn echtgenote, vrouwtje Dissel, al zijn bezittingen.

M7593 € 35 FRANEKER, UNIVERSITEIT, TIGCHELAAR "Plan tot herstel der academie te Franeker door het provintiaal bestuur van Friesland. Gedecreteerd op den 9-6-1797 en op deszelfs orde gedrukt. Benevens een betoog over de nuttigheid der nieuwe inrichting deezer academie door Yme Freerks Tigchelaar." Leeuwarden 1798, folio, 58 p, gebonden in moderne linnen band, gedrukt.

M7221 € 175 FRANKRIJK Enkele stukken betr. de Franse geschiedenis, ca. 1789. Manuscripten, 4°, ca. 15 p. O.a. extract brieven Mdm Campan, première femme de chambre de la reine Marie Antoinette; exposé van de Duc de Villequier; Zoé à Elise (1809); pièce épigrammatique/liste des logements et rues 1784.

M7486 € 15 FRANSZ, LOTZ Acte van transport d.d. Amsterdam 2-8-1811 betreffende een huis en erf aan de Leidsestraat naast de hoek van de Leidse Dwarsstraat, verkocht door de erven van Jan Reynoldus Fransz en Hendrina Sonneberg aan Coenraad Lotz Jansz. Charter op perkament, opgedrukt zegel, 1 p, plano.

M7573 € 75 FREMERIJ, DE; SEIJL Brief van P.J. de Fremerij, d.d. ‘s-Gravenhage 1836 met aanbeveling betr. W. Seijl, zijn oppasser die tevens een uitdragersaffaire doet.

M7488 € 28 FREMERY, DE, SUERMAN, VAN WOUDENBERGH Drie brieven van N.C. de Fremery, dd. 1828, aan zijn “hoog geleerd collega Suerman”, manuscript, 4° en 8°, 7 p. De brieven handelen over een ruzie op artsenniveau, waarin de heren Van Woudenbergh Sr en Jr en kolonel Hoffmann trachtten te bemiddelen. De “hoofdbetrekking” van De Fremery is “akademisch leeraar”, maar de ruzie gaat over particuliere patienten.

M7142 € 125 FRIESLAND Publicatie van het Departementaal bestuur van Friesland, d.d. Leeuwarden 19-2-1805 betr. regelingen voor het verkopen van roerende goederen, door de “boelgoeds ontvangers”. Geldig voor Friesland minus Ameland en Schiermonnikoog. Gedrukt. Groot (dubbel) blad plano. Gedrukt bij D. v.d. Sluis te Leeuwarden.

M7021 € 50


FRIESLAND, HOOGSTAANGESLAGENEN Lijst van de 600 hoogstaangeslagenen in het Departement Friesland, dd. Parijs 11-4-1812. Groot gedrukt blad plano. Met 600 namen en woonplaatsen. Eerst de dertig allerhoogsten en daarna de 570 anderen. Gedrukt in de “Imprimerie impériale” in mei 1812.

M7031 € 225 FROWEIN, BUYTENDIJK Foto van groep personen rond Willem Frowein en Riek Buytendijk, te Ede, begin 20e eeuw, 8x11 cm.

M7881 € 5 FULDA, WEBER, KEFERSTEIN Krijttekening van vrouw met boek op haar schoot, gesigneerd "Alb. Fulda fec, 1852". Verso de naam van de voorgestelde: "Frau Dr Weber, geb. Louise Keferstein, Halle a/d Saale", 41x34 cm. Thieme Becker: Albert Fulda, Bildniszeichner (...) in Halle und Leipzig 1820-1854 (...). "Man kennt sein lithogr. Bildnis des Leipziger Anatomen E.H. Weber".

M7933 € 325 GANS, DR ABRAHAM; MARION HOUTHAKKER Zes bundels gedichten van Dr. Abraham Gans, ongepubliceerd, opgedragen aan Marion Houthakker, op haar verjaardagen 28 oktober 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 en 1955, 4°, ruim 200 p getypt. De eerste bundel, d.d. 1950, heeft als titel "De harde akker", is getypt door Ida van Loo en heeft een bandtekening van Gans' schoonzoon Walter Bosch. De gedichten zijn niet gepubliceerd en steeds opgedragen aan Marion Houthakker. Abraham Gans (Aalten ca. 1885 - Leiden 1971) was neuroloog te Leiden en o.a. lector aan de universiteit aldaar. Bijgevoegd: gedrukt levensbericht van Gans door F.L.M. Steenwinkel en exemplaren van zijn dissertatie uit 1915, van het boek "Inleiding tot de pathologie" uit 1949 (met opdracht aan Marion Houthakker "bij het begin van haar novitiaat, 26-12-1949") en van de gedrukte gedichtenbundels "De Wever" (1955), "Job" (1952) en "Niets dan" (1955).

M7625 € 275 GASSEL (N.Br.), GRAVE, SCHOT, VAN DEN HASELENBERG Advies in een rechtzaak te Gassel in ‘t land van Kuyck, tussen Cornelia Judith Verheyden, wed. Petrus Schot wonende te Grave, tegen Gillis van den Haselenberg. Manuscript, folio, 10 p, d.d. 1742. Gillis van den Haselenberg trad mede op voor de overige erfgenamen van Jan van Haselenberg en Allegonda Brouwers. Betreft betaling van renten etc. Advies van Ant. van Heurn.

M7357 € 60 GEBLY, DOOFSTOMMEN INSTITUUT GRONINGEN, OOSTERBEEK Drie stukken betreffende Johan Derk Gebly, geb. Arnhem ca. 1802. Manuscripten, folio 4°, 4 p. Getuigschrift van directie v.h. Instituut voor Doofstommen te Groningen, d.d. 1823, dat Gebly sedert 1816 is opgeleid in het instituut met name als verwer, nu in dienst bij F. Lentingh, getekend H.D. Guyot en ? ; vers van zijn ouders op zijn 22e verjaardag; opstel d.d. Groningen 1822 betr. een bezoek aan de suikerfabriek te Oosterbeek.

M7377 € 75 GEBORDUURDE BAND UIT DE 17e EEUW, HAVERMANS, VAN AERSSEN, VAN NUYSSENBORCH, WAALWIJK Album, oblong (17x20 cm), gebonden in groen fluweel, met aantekeningen betreffende de families Havermans, Van Nuyssenborch, Van Aerssen en Stappars uit de jaren 1612-1747. Circa 50 p manuscript, Waalwijk, 17e en 18e eeuws. De aantekeningen zijn van de hand van Johanna van Aerssen (ca. 1597-1653), haar echtgenoot Adriaan Havermans en hun kleindochter Maria Anna Margrite van Nuyssenborch (1673-ca. 1750). Op het wat gesleten fluwelen omslag is het familiewapen Havermans geborduurd (het gevleugelde paard Pegasus boven een grondje met een boom). Enkele losse bijlagen. Behalve familieaantekeningen ook gegevens over het R.K. leven te Waalwijk e.o.

M7012 € 2000 GEERTRUIDENBERG, VAN DER LEE, HANDEL "Journaal [boekhouding] van J. van der Lee Azn, 1-1-1830" te Geertruidenberg, cahier, manuscript, 22 p (lopende 1-1-1830 t/m 30-6-1830). Zijn bezittingen op 1 januari: Huis op de Grote Markt Geertruidenberg ƒ 15.000,-, 1/4 deel in Buisschip Marco Bozzaris ƒ 5.000,-, kasgeld ƒ 30.000,-, samen ƒ 50.000,-. Na 6 maanden bedraagt het saldo ƒ 77.777,-! Interessant te zien waarin Van der Lee handelde: koffie, tabak, rozijnen, porcelein, aardewerk, hop, kaas, gerst, jenever, Surinaamse suiker, laken, meekrap, citroenen, wijn, peper, indigo, etc. Alles in grote hoeveelheden. Hij verhuurde het bovenhuis van zijn huis aan de Grote Markt. Voorts ontving hij een legaat van zijn oom S. Kleinenboer te Deventer.


M7591 € 275 GELDERLAND Schrijven van Gecommitteerden van de regenten in de steden van Gelderland, aan de Staten Generaal, d.d. juni 1704. Gedrukt, folio, 4 p. Betr. Resolutie Staten Generaal d.d. 12-6-1704 over differenten betr. benoeming regenten door de stadhouder e.d.

M7238 € 25 GELDERSE IJSSEL, HAKKELBOUTEN IN HUIZEN "Schetstekeningen behoorende bij de waterpassingen lans den Gelderschen IJssel en Waal", cahier met 82 pagina's met tekeningetjes en teksten van gebouwen en voorwerpen langs deze rivieren met de plaatsing van peilstenen of hakkelbouten in de muren. 1851-1854. Op de rug "Geld. IJssel", kennelijk dus een deeltje uit een grotere reeks. Op het schutblad "secretaris G. Schouten te Wijhe" (dit kan een P.M. aantekening zijn van de landmeter die de tekeningen maakte). Getekende gebouwen o.a.: dijkmagazijn Diepeveen bij huis H. Peters; Huize De Nieuwe Maas te Hengforde; Tolhuis nr 3 tussen Olst en Wijhe; Mottenhuisje te Wijhe (bewoond door eigenaresse baronesse Von Knobelsdorf); Schuur van Wed. Wutenhof te Wiemen onder Wijhe; Steenoven van G. Dwars uit Oldeneel; Binnensluis Willemsluis en Katerveer; Woning onder Spoolde, SP14 van Hr de Bruin, bewoond in 1851 door Wed. J. Denneboom; Huis P. de Vos te Zalk; Huis A. Rotman (eigenaar D. Trutenberg) te Wilsum; Huis Uiterwijk te Wilsum; Het Zevelinger huis op Kampereiland (= Veerhuis Wed. v.d. Werf); Sluis te Kamperveen bij de Roskam; Huis De Noorden, AH178; Het Zwolsche Diep veerhuis, veerman J.H. Buitink; Karrehoop, huis van G.J. Vos; Huis G. Schilder, Ganzendiep, Kampen; Huis A. de Brake, Grafhorst; Tolhuis tussen Kampen en Hattem; Nieuwe Kerk te Haaften; Herberg De Kluyt, bewoond door A. van Waardenburg; Regthuis te Zuilichem; Goude Leeuw te Wamel; Herberg De Vergulde Klok te Leeuwen; Huis v.d. Hurk te Puislijk.

M7861 € 495 GELRE, VAN, VAN CROMSTRIJEN, BODDAERT Twee nota’s betr. een leenverheffing voor het Leenhof van Vlaanderen, door Jacoba van Gelre, huisvrouw van Cornelis van Cromstrijen, dd. 1743 en 1750, getekend door Pieter Boddaert.

M7453 € 35 GENEALOGIEËN, MANUSCRIPT, VAN ASSENDELFT "Généalogies des familles nobles des Pays-Bas", rugtitel van een fraai gebonden manuscript, groot folio, half leren band (19e eeuws), met ex-libris "Bibliotheque de Th. de Jonghe", ca. 220 p met nog enkele bijgebonden manuscripten. Deels met gekleurde wapentekeningen, waarschijnlijk samengesteld in het begin van de 18e eeuw. De band bevat de volgende genealogieën: Van Ghindertalen (pag. 12), Godin (13), Le Mesureur (16v), Clouwet (17), De Kevenhuller (17v), Van Brederode (20), Van Egmont (25), Van Spangen (33v), Van Swieten (36v), Van Assendelft (38v), Van Catz-van Ruyven (gedrukt) (-), Van den Broeck (41), Van der Werve (42), Quekel (44v), Van Poelgeest (45v), Oem (van Wijngaarden)-de Witt (47v), Van Alblas (58v), Muys van Holy (59v) Van der Mijl (61v), Snellinck (62), Van Wassewas (64), De Vroey (64), De Namur (64v), De Fariseau (65v), Robijns (67v), Coenen (met wapendiploma d.d. 1720) (68v), Van Nispen (70v), Van Woerden (87), Van Waelhem (87v), Van Bredam (89), Hoens-van der Straeten (met wapendiploma d.d. 1629) (92v), Pipenpoy (95c), d'Ophem-deMarselaer (98), Wapendiploma voor Jean Fr. de Bergh, baron D'Eys (bij Withem), d.d. 1705 (met genealogie De Bergh) (-), Le Clerq du Tremblay (père Joseph, capucin te Parijs (-), Wapenkwartierstaat Van Assendelft met 16 kwartieren, getekend in kleur op perkament. Kwartieren: Van Assendelft, Nassau van Convoy, Kifhouck, Haeften, Dalem van Arkel, Haestrecht, Polanen van Wassenaer, Immerzeel, Rossen, Torck, Herf Hemert, Egmont en Meurs, Rutterbor, Renes en Flodorch (-), Genealogie Coquille (gedrukt) (-), Van Ophem (-). Oude inventarisnummers van dit handschrift: 8936 (collectie De Jonghe, 1860?) en 17 (bibliotheek Xavier de Theux).

M7771 € 1900 GENEGEN, VAN Genealogisch overzicht van de nakomelingen van Vincent van Genegen en Sara de Wilhem, manuscript, 18e eeuws, 2 p. Aangehuwden: Schagen, Blauw, Colde de Horne, Nottelman, Eck, Helmolt, Gravia, Della Faille.

M7538 € 35 GENEMUIDEN, ROMBOUTS Lied op de “Zwaren storm op 8 Maart 1922 waardoor veel schade is berokkend.... vooral te Genemuiden, alwaar 11 personen door het zinken eener veerboot verdronken”. Gedrukt, 4°, 2 p. Ondertekend: F. Rombouts.

M7249 € 35 GERSEN, BAL SNIJDERS, SERLÉ


"Ten bruiloft van den heere L(?).J. Gersen en mejuffrouw H.J. Bal Snijders, op den 1 April 1837 binnen Middelburg. Manuscript, 4°, 3 p, gedicht, getekend: Serlé.

M7764 € 75 GERSIE, VAN WALSUM Album met 24 tekeningen, meest in potlood. Een aantal gesigneerd K. Gersie en soms met het jaartal 1948. Enkele anonieme tekeningen zijn 19e-eeuws. De Gersie-tekeningen betreffen landschappen, portretten (o.a. van mr. G.E. van Walsum) en tekeningen naar Rembrandt.

M7284 € 90 GEUNS, VAN Krijttekening voorstellende een stilleven met boeken, gesigneerd "[mej.] M. van Geuns", 23x32 cm. Scheen: Maria P.G. van Geuns (1851-1918) "schilderde en tekende (verm. uit liefhebberij) stillevens".

M7932 € 175 GEYN, VAN; VAN DER WUSTEN, HAARLEM Twee zilveren (verzilverde?) plaques met daarop gegraveerde portretten van het echtpaar Jan Engelen van Geyn en Margreta Adelijt van der Wusten. Ieder 15x10 cm, in 19e-eeuwse zwart houten lijstjes. Fraai. Hij was volgens inscripties geboren 3-1-1808 te Herveld als zoon van Jan van Geyn en M. van Soest en overleed te Haarlem in het Hofje van Heythuyzen 6-2-1896. Zij was geboren 28-3-1811 en overleed 7-5-1899.

M7988 € 495 GIESE Gedicht “Uit het dagboek eener hoopelooze”, door Josephine Giese, schrijfster te ‘s Gravenhage (o.a. van “Licht en schaduw”), manuscript, 8°, 4 p. Hierbij ook een briefje van haar aan “Jan” (zoon?) en enkele opmerkingen over haar gedicht.

M7293 € 45 GISCHLER, WAGENAAR, ORANJE-NASSAU Brieven van wettiging voor Hendrikus Johannes, geb. Amsterdam 16-11-1836, ingeschreven als natuurlijk kind van Geertruy Wagenaar. Op 19-10-1848 erkend door Johannes Gischler. D.d. Gravenhage 30-7-1849, getekend door Koning Willem III, met diens opgedrukte zegel en door de minister van justitie. Charter op perkament, manuscript.

M7475 € 225 GLASTRA Brief van Sjoerd Glastra, d.d. Utrecht 1910 aan J. van der Spek, manuscript, 3 p.

M7620 € 12 GOBELS, AMSTERDAM Poortereed Amsterdam t.n.v. Anthony Gobels, van Amsterdam, instrument- en messenmaker, d.d. 268-1749, deels gedrukt, perkament, 1 p.

M7552 € 30 GODIN DE BEAUFORT, INHULDIGING 1898 Enkele stukken afkomstig van Jhr mr. K.A. Godin de Beaufort (1850-1921), minister van financiën 1888-1891. Deels gedrukt. a. Telegram 1891 met uitnodiging voor lunch bij Koningin-Regentes. b. Uitnodiging gala maaltijd in Paleis op de Dam 6-9-1898. c. Toegangsbewijs Nieuwe Kerk voor beëdiging en inhuldiging Wilhelmina op 6-9-1898.

M7748 € 60 GOES, PALM, PILAAR Album amicorum in de vorm van een doosje met losse blaadjes, met slechts twee bijdragen: Goes 1858, van H.C. Pilaar Jr en neefje W.A. Palm.

M7724 € 50 GOES, WONDERGEM Portretfoto, carte-de-visite formaat, van Trui Wondergem, Goes, ca. 1890. In Zeeuwsche klederdracht.


M7057 € 8 GOEVERNEUR, ZIERIKZEE Brief van Koos Goeverneur, d.d. Zierikzee 1917 aan J. van der Spek, manuscript. Met drie huwelijksaankondigingen en overlijdensberichten, 1912-1917.

M7623 € 30 GOOR "Ter verjaaringe van deugrijke jonge dogter Adriana Christiaanse Goor, verjaart op den 6 Augustus, out 12 jaar". Gedicht in handschrift op papier in de vorm van een gevouwen hart, ondertekend "vader Christiaan Goor, 1789".

M7676 € 75 GOOR, VAN, LULIUS “Geslachtlijst” van het gezin van Dirk van Goor (1780 - ? ) gehuwd in 1815 met Benjamina Maria Lulius (1796 - ?) en de 7 kinderen uit dit echtpaar geboren. 1 blad, plano, gedrukt. Met enkele correcties in handschrift. Met ornamentale sierrand.

M7116 € 45 GORINCHEM, DAAL, MOSSELMANS Aquarel uit de 18e eeuw, 29x21 cm, van familiewapen met zwaan (met blaadje in de bek) en ster. Onderschrift: "Jeremias Daal, geboren den 26 Maart 1726. Getrout den 10 Junius 1764 met Elisabeth Mosselmans". Tekening met kleur, achter glas in lijst. Mooi. Daal was grutter en deken van het gruttersgilde te Gorinchem. Hij was tevens makelaar in granen, diaken van de Hervormde Gemeente en officier in de Burgerwacht.

M7993 € 750 GOUDA Publicatie van B. en W. van Gouda, dd. 29-6-1825 met verbod tot zwemmen in de Goudse wateren, Karnemelksloot, Yssel tussen grote buitensluis en Haastrechtse brug, Gouwe, etc. Gedrukt, plano, 1 blad. Reden: Welvoeglijkheid. Druk: J. van Bentum te Gouda.

M7245 € 25 GOUDA, DE JONG, KOOY Aflevering van de ‘s Gravenhaegse Courant van 23-11-1763 met o.a. een bericht betreffende de moord op Willem Kooy te Gouda op 19 oktober 1763. Moordenaar is Adriaen de Jong alias Adriaen de Koek, varensgezel, geboortig van Gouda, 43 jaar oud die voortvluchtig is. Met zijn signalement. Gedrukt, fol. 2 p.

M7423 € 35 GOUDA, KERK TURFMARKT Grote foto, 24x18 cm, van het interieur van de kerk aan de Turfmarkt te Gouda, ca. 1910?, foto van A. van Rooijen te Alphen a/d Rijn

M7803 € 24 GRAAFLAND, DE HEEZE, VALCKENIER, VAN SWAANSWYK Kwartierstaat van "Margarethe Helena Graafland, Vrouw van Mijnden en Loosdrecht 1761, trouwt 264-1740 Mr Jacob Alewijn, was geb. 22-6-1720. Is gest. 26 Jan. 1766". Groot blad, 40x48 cm, gravure, ca. 1770. Met 16 kwartierwapens: Graafland, Van Hoorn, Van de Venne, Clouck, Valckenier, Van Drongen, Ranst, Carels, De Haze, Van Juchteren, Van Schoonhoven, Munnicks, Van Swaanswyk, Hoogeveen, De Witt, De Haze.

M7921 € 90 GRAAFLAND, MORELLO Briefkaart van ... Graafland, d.d. Rijswijk 1908, aan de zangpedagoog Morello te Amsterdam. Manuscript.

M7853 € 10 GRAFMONUMENTEN, FA. WIESMAN TE UTRECHT


Knoblauch, Carl (ed.). Entwürfe zu Grabdenkmalen in einer Auswahl teils selbst entworfenen, teils gesammelten Vorlagen.... Mit Verwendung der vom Verfasser gefertigten Sandsteinmasse-Figuren, Embleme etc. Ein Musterbuch für praktische Bildhauer. Weimar 1888, 96 gekleurde litho's in map, 8°. Interessant voor grafcultuur. Met twee brieven d.d. 1897 en 1900, gericht aan fa. C.H. Wiesman, Witte Vrouwensingel 60 te Utrecht (Hr A.H. van Veenendaal), met toestemming op de Algemene Begraafplaats te Utrecht werken uit te voeren.

M7903 € 495 GRAMMOFOONPLATEN MET GEDICHTEN, PAUL HUF Twee hoezen met ieder zeven 78-toeren grammofoonplaten met de teksten op omslag: "Nederlandse gedichten en proza van middeleeuwse tot eigentijdse dichters, gezegd door Paul Huf, zeven platen, veertien speelkanten, Columbia Records" en "Tweede album verzen van Nederlandse en Vlaamse dichters van 1500 tot op heden, gezegd door Paul Huf.....", ca. 1932. De 14 platen als nieuw (waarschijnlijk nooit afgespeeld). Complete set.

M7673 € 300 GRAND TOUR ABEL MATHIJSZ Reisverslag van de “grand tour” van Abel Mathijsz in 1601-1602 naar Londen, Frankrijk en Italië. Manuscript van zijn eigen hand uit de tijd zelf, 4°, 23 p, gebonden in 19de eeuws linnen. Korte inhoud: 20-7-1601 Amsterdam-Vlissingen, met schip De Maen onder Kapt. Jan Adriaansz Cant; 10-8 aankomst Gravesend; 11-8 Londen met Mons. Reidel en Aert Vogels; 16-8 Koningin Elisabeth I gezien; 18-8 Whitehall; 19-8 Westminster; 20-8 met twee graven Van Solms en twee jonge vrijheren naar Hampton Court; 22-8 een kapel in Londen; 24-8 Tower; 25-8 met de graven Van Solms, de twee jonge vrijheren en een Engels edelman naar St. Selfe; 2-9 naar Gravesend met de broers Wolf en Frederik van Solms en de twee jonge vrijheren; 4-9 te Visette; 5-9 Canterbury (is drie keer zo groot als Weesp); 6-9 Dover; 8-9 naar Calais. Koning van Frankrijk gesproken; 10-9 Amiens (vergelijking met Weesp); 13-9 naar Parijs; 18-9 naar Rouen (vergelijking met Weesp); 23-9 van Rouen met monsigneur Hendrick Stock naar Parijs en daar 26-9 gearriveerd; 28-9-1601 naar Angers; 28-3-1602 in gezelschap van Pieter Symons Quael van Rotterdam, Rodolphus Amsing van Zwolle en Pieter Cornelis van der Goes uit Angers vertrokken voor een reis door Frankrijk; 30-3 naar Nantes en Ansiens (vergelijking met Weesp); 4-4 naar Rochelle; 12-4 naar Bordeaux (vergelijking met Amersfoort); 16-4 aankomst Bordeaux; 19-4 met Monsr Ouwael naar Toulouse; 25-4 naar Montpellier (vergelijking met Amersfoort), geneeskundige baden te Béziers; 2-5 aquaduct bij Nimes, Avignon (gouverneur prins van Oranje is jongeman van 24 jaar); 13-5 met Pieter Symens Quael te Lyon gearriveerd; 31-5 met Cornelis Liens en Maynert Schipman voettocht van Lyon naar St. Laurens; naar Pavia; 16-6 van Pavia naar Venetië; 1-9 van Venetië naar Padua; 5-9 naar Bologna; 6-9 naar Ferrara en Florence; 10-9 naar Rome; 12-9 gearriveerd in Rome; 29-9 van Rome naar Sienna. Daar breekt het verslag af. Opvallend is zijn belangstelling onderweg voor verdedigingswerken. Ook het verblijf van 6 maanden te Angers, vanwaar hij met nieuwe vrienden verder Frankrijk in trekt. De vergelijkingen met Weesp en Amersfoort doen vermoeden dat we te maken hebben met een jonge man uit een van die steden. Wellicht militair? Zeker uit een goede familie gezien de mogelijkheid zo’n reis te maken en het gezelschap waarin hij verkeerde. De maanden oktober 1601 tot eind maart 1602 verbleef hij in Angers. Waarschijnlijk studeerde hij toen aan de universiteit aldaar. In 2005 heeft de archivaris van Weesp, Ida Kemperman-Wilke, op mijn verzoek gezocht of er rond 1600 een Abel Mathijsz in Weesp voorkomt, maar helaas zonder resultaat.

M7422 € 4.500 'GRAVENHAGE, DANSCLUB, FRITS SALOMONS Notulenboek van de Dansclub "Terpsichore" te 's-Gravenhage, september-december 1874. Cahier met ca. 25 beschreven pagina's met notulen en ca. 20 pagina's gedichten. Fraai proza: "Zooals gewoonlijk met groote uitvindingen en voor de maatschappij heilzame nieuwe ideeën het geval is, is het zeer moeijelijk na te gaan in wiens brein zij opgekomen zijn. Zoo is het ook hier, ofschoon men toch met tamelijke zekerheid aannemen kan dat het plan tot oprichting dezer dansclub het eerst bij den Heer Westerberg ontstond. Met die gloeiende welsprekendheid welke altijd eigen is aan personen die de overtuiging hebben dat zij voor het goede, ware en schoone strijden, wist hij spoedig de Heeren P.J. Voorrips Gzn, D. Hoogewerff en Frits Salomons voor de zaak te winnen. Deze zijne volgelingen verspreidden zijne ideeën met ongeloofelijke snelheid. Wanneer de boomen in de Diergaarde gehoor en spraak hadden zouden zij van den bovenmenschelijke pogingen kunnen getuigen die deze heeren aanwendden om ook de dames van het goede der zaak te overtuigen". Aldus het begin van het boek. eerste bijeenkomst in café Boneski op 7 september 1874. Aanwezig behalve genoemden: J.H. Collignon, C.H. Gravenkamp, en H. Kortman. Westerberg was intussen overleden. Voorzitter werd Voorrips, secretaris Salomons. In de maanden eropvolgend werden lid: de dames Frederika Delonie d'Aure, Wilh. E. de Heer, Fred. L. de Heer, Wilh. H. van der Meer, Gerardine van der Meer, J.S. Hoogewerf en L. Jonkheer. Voorts de heren A.D. Leenman, H. van Ameide van Duym, J. Hus, A.W. Maas en Ferd. Pellissier. De bijeenkomsten vonden plaats in de kleine zaal van Pays-Bas. Dansmeester was de heer Zwaan. Muziek van een violist. Er ontstonden al snel moeilijkheden over de royering van H. van Ameide van Duym en over de gedichten van de secretaris die deze opnam in de "MixedPickles", maar het dansen verliep "in de beste harmonie".

M7772 € 125 GRAVENHAGE, GERRITSE


Prospectus van de “Handschoenen Wasscherij van ouds ‘De Roode Hand’, opgericht 1901, Frederiksstraat 153 bij de Mallemolen. Depot van de Zwitsersche Chemische Wasscherij, stoomerij en ververij te Rijswijk”, gedrukt, 8°, 1 p (ca. 1930?). Ondertekend: J.H. Gerritse. Met prijzen.

M7200 € 10 GRAVENHAGE, ORTT 2 foto’s van Huis van fam. Ortt te ‘s Gravenhage, Laan van Meerdervoort 383, 1910 en 1913, prentbriefkaartformaat (met afb. van buurhuizen).

M7322 € 15 GRAVENHAGE, PLATEELBAKKERIJ ROZENBURG "Haagsche plateelbakkerij Rozenburg, Art pottery of The Hague....", 's-Gravenhage, Mouton, ca. 1900. Map van karton (32x25 cm) met goudopdruk, titelpagina, voorwoord van directeur J. Kok, 13 bladen met 60 afbeeldingen en prijslijst (4 p). Complete prijscourant. Jurriaan Kok was directeur van 1895 tot 1913.

M7976 € 495 GRAVENHAGE, VAN NECK Getekend silhouetportret van Mr. Abraham van Neck (geb. Den Haag, 15-5-1734), zoon van Jacobus van Neck, burgemeester, en Susanna Catharina Lansfel, gehuwd 16-12-1759 met Catharina Cornelia de la Bassecour. Achter glas in fraai goudkleurig lijstje. Abr. van Neck werd 17-8-1759 Schepen van Den Haag, 1-1-1773 burgemeester en 1-1-1787 president burgemeester. Hij overleed 13-8-1789. (Deze gegevens op achterzijde portret.)

M7039 € 125 GRAVESANDE GUICHERIT, DELFT "Dichtproeven van M.A.M. 's Gravesande Guicherit 1825 - 18[81]". Titel van een cahier met manuscript verzen, 181 beschreven pagina's, 4°. Maximiliaan Anne Michiel 's Gravesande Guicherit (1814-1890) was een zoon van de Delftse regent M.A. 's Gravesande Guicherit. Hij huwde in 1839 met Cornelia W. van Hasselt (1818-1891). De gedichten zijn ontstaan in de jaren 1825-1881 en handelen o.a. over: verjaardag moeder (1827), het vertrek naar Indië van mr. R.A. Eekhout (1845), de verjaardag van S.M. van Hasselt (1845), het genootschap "Fau dan fit surculus arbor"(?) te Delft (1849), nichtje C.O. Pennis (1850), eigen ziekte (1852), nicht Betsy van Hasselt (1856), J. van Kuijk benoemd tot burgemeester Delft (1855), zwager en zuster mr. A.W.M. van Hasselt en C.G. 's Gravesande Guicherit, bruiloft Ds P. Graswinckel en A. List (1861), zijn kleinzoon M.P.A.A., geb. Krangan 1862, 50 jr huwelijk A. Overgaauw Pennis en A.W.M. van Hoecke (1865), brand toren Ursulakerk te Delft (1872), dagboek J.O. de Jong van Beek en Donk (1876), huwelijk Max en Simonette (1877), 40 jr huwelijk van hemzelf (1879), Komeet 1881. Bij verschillende gedichten is later commentaar bijgeschreven.

M7998 € 325 GREB Gedicht “Aan een’boom” door F.H. Greb, dec. 1837. Manuscript, 8°, 3 p.

M7292 € 45 GREBBEBERG Foto, briefkaartformaat, van straat en huizen De Grebbeberg, "na 10 mei 1940".

M7886 € 5 GREENDY Portret van C.H. Greendy en Dora Elsie Greendy te Brockley, Engeland, 1911, prentbriefkaartformaat.

M7319 € 5 GRONINGEN, ABRESCH, WIDDER Aankondiging in het latijn van de benoeming en inaugurele redes d.d. 22-12-1773 te Groningen van de hoogleraren Petrus Abresch en Frederik Adam Widder. Groot blad plano, gedrukt bij H. Spandaw 1773. Rector: Paulus ‘s Graeuwen. Prof. Michael Bertlingh was overleden. Met uitvoerig curriculum vitae van Abresch en Widder.

M7104 € 125 GRONINGEN, GORDON, WICHERS, TJASSENS, BACHIENE


Album amicorum in de vorm van een oblong hoesje met 15 losse blaadjes met bijdragen van Groningse vrienden en vriendinnen van de eigenares van het album, 1795-1798. Bijdragen van neef A.G.A. Gordon (Harderwijk), vrienden H.E. Tjassens en J.H.G. Bachiene en vriendinnen W. Wichers, P.W.J. Sickinghe, M. Allardi, C. Modderman, C.D.S. Proost, A.J. Wichers, Q.J. van Iddekinge en E. Mees (Meis?). Voorts drie aardige tekeningen door W.A. Lodeesen, J.W. Lodeesen en E.E. Wijnne, die enige decennia later gedateerd moeten worden.

M7906 € 495 GRONINGEN, HEERES, RISIUS, BRONTS Twaalf fotoalbums met familiefoto's, huizen etc. van een Groningse boerenfamilie. Alles laat 19e- en vooral 20e-eeuws. Boerderijen te Vlachtwedde en boerderij "Ol Diek". Betreft de families Heeres uit Boertange (Marianne H. Heeres (18771951) huwde Ludwig Schwalbe; Wubina W. Heeres (1878-1941) huwde Jan Hommes; Hugine A. Heeres (1880-1961) huwde Ludwig F. Risius; Hendrik Heeres (1882-1938) huwde Folke E.H. Hazelhoff; Wilhelmina Chr. Heeres (1885-1961) huwde Hero W. Kiers; Johanna Th. Heeres (1886-1940) huwde Hendr. Oostingh) en Bronts (huwde 1952 J. Boelman, geb. 1927 te Veendam; adres in 1979: U. Emmiussingel 43b te Groningen). Verder foto's van graven van fam. Risius en Hommes te Weener in Duitsland. Voorts foto winkel van J. Bosker Bzn te Winschoten. Ook foto's betr. familie Voltmann.

M7794 € 250 GRONINGEN, HOMMES, VAN WISSING, STAAL Acte van transport, verleden voor stadsbestuur van Groningen d.d. 10-5-1793, van een huis met hofje erachter, gelegen bij de Kuipen, ten oosten van het Schuitendiep tegenover het Prinsenhof. Verkopers: Martha van Wissing, wed. van de klerk N. Staal. Kopers: de hoofmansdienaar Jan Frederik Hommes en Matje Daniels. Charter op perkament. Zegel verloren. Handtekeningen: Gockinga, W. Atzema en J.D. Quintus. Hypotheek verleend door Dr. J.J. Cremers.

M7242 € 85 GRONINGEN, KAHREL Gedrukte kwitantie en wissel t.n.v. theehandel R.J. Kahrel te Groningen, 2 p.

M7505 € 10 GRONINGEN, LEWE, ROELANTS, LULOFS Bericht betreffende het overlijden van twee Groningse studenten: Berthold van Ewssum Lewe van Middelstum en diens neef Egbert Roelants. D.d. Groningen 30 maart 1837 en getekend B.H. Lulofs. Overdruk uit Mengelwerk Groninger Courant 31-3-1837. 1 blad, groot 4°, gedrukt. In handschrift geadresseerd aan Betsy Malciotius te Rijswijk.

M7118 € 90 GRONINGEN, MEDISCHE BUL, DINCKGREVE Bul voor Johannes Dinckgreve "Groninganus" als doctor in de medicijnen, uitgereikt door de Universiteit van Groningen d.d. 21-2-1748. Groot blad perkament, gekalligrafeerd, met de handtekeningen van Jacobus Eikius, J.H. Croeser en Daniel Gerdes. Zegel verloren.

M7769 € 195 GROOT, LOUWE, ZAANDAM Overlijdensbericht betr. Allert Groot, echtgenoot van Aagje Pieters Louwe, d.d. Zaandam 1769, deels gedrukt, folio, 1 p. Met opgedrukt lakzegel.

M7206 € 40 GROOT NOORD-HOLLANDSCH-KANAAL, LOODSWEZEN "Reglement op het loodsen van zee-schepen door het Groot-Noord-Hollandsch-Kanaal door vaste loodsen", Amsterdam, Bentinck, 1837, 4°, 15 p. Gedrukt. Met uitvouwbare tabel "Tarief".

M7984 € 60 GROOT SCHERMER, VAN DER HAMMEN Twee 18e-eeuwse kerkboeken in leren banden, met op de band in gouden letters: a. "Groot Schermer 23 maart 1783" en b. "David Leonardus van der Hammen, predicant te Groot Schermer 23 maart 1783". 4°. Prijs per stuk:


M7099 € 135 GROOTEBROEK, GERBRANDSZ, KEESMAN Testament van Jan Gerbrandsz, bijgenaamd Roodmus, wednr van Wijert Harmensdr te Grootebroek, d.d.10-8-1663. Manuscript, 8 p. (Gerepareerd met cellotape.) Bepalingen over inkomen voor zijn twee kinderen Gerbrand Jansz en Heb Jansdochter. Voorts voor Pieter Cornelis Keesman en de “armste vrienden van sijn geslachte van moeders sijde”.

M7559 € 60 GROOTEBROEK, HOOGKARSPEL Blad uit een register van ontvangen overdrachtsbelasting van onroerend goed onder Grootebroek en Hoogkarspel, 19e eeuw, manuscript, 2 p. Namen: Oostwouder, Koedooder, Meije, Post, Rentenier, Baan, Semeijn.

M7556 € 9 GROOTEBROEK (NH) "Copie van het verhandelde bij de Staaten van Hollandt aengaende de stede Grootenbroek, in den jare 1575". Gedrukt, folio, 1 p (17e-eeuws). Betreft het als "Kleine stad" mogen compareren op dagvaarten e.d.

M7822 € 75 GROUW, VAN DE VELDE Vragenlijst met antwoorden (door Kerkvoogd P. van de Velde) betreffende de kerk te Grouw, dd. 1832. Manuscript, folio, 3 p. Eigendom, schulden, onderhoud, jaarlijkse inkomsten, jaarlijkse uitgaven, etc.

M7340 € 75 GÜNST Blad karton, ca. 40x30 cm, met daarop geplakt - in gouden kaderranden - een portretfoto van Dr. F. Günst en een door hemzelf geschreven en ondertekende tekst, d.d. Amsterdam 1883. Met blindstempel "Schlaraffia. Toneelfonds J.L. Wertheim Amsterdam". Dr F. Chr. Günst (1823-1886) was uitgever, vrijmetselaar, journalist, vertaler, secretaris van de Stadsschouwburg en Vrijdenker (NNBW IX 312).

M7956 € 75 GUNTHER MOHR Een aantal stukken betr. Catharina Johanna Gunther Mohr (Katja), later gehuwd met J.J. Houillier en wonende Willemsparkweg 51 Amsterdam. Zij werkte bij de fa. Krakenberger en was reisleidster bij de Ned. Reisvereniging. O.a. trouwboekje ouders Johan Jacob Guntermohr (aan elkaar gespeld) en Maria Frederika Dirks (huw. Amsterdam 1887). 2 dochters: Katja 1917 en Maria Frederika 1915); brandverzekeringspolis t.n.v. J.J. Gunther Mohr 1957; correspondentie etc. betr. reis Katja naar Amerika, 1951; condoleance J. van Neck betr. overlijden vader 1958; rekeningen 1958, etc.

M7638 € 50 GUYOT, UNIVERSITEIT, GRONINGEN Bul voor promotie in de rechten te Groningen d.d. 16-6-1857 voor Henri Daniel Guyot, uit Groningen. Manuscript, charter op perkament met opgedrukt zegel van de universiteit en de handtekening van Van Kerckhoff, Nienhuys, Philipse, Van Boneval Faure en Van Hall.

M7446 € 150 HAAN, DE; YNTEMA, HINGST Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Jacoba (Koosje) de Haan, w.s. te Amsterdam, 1851-1855. Twaalf inschrijvingen en tekeningen van: vader Ant. de Haan (moeder was in 1851 reeds overleden), zusters Sophia en C. de Haan, nicht Jansje te Rotterdam en vriendinnen M. Slagregen (Baarn), E.S. en H.C. Yntema, M.C. Bastiaans (Deventer), E.M. en J.M. Ketjen, R.J. Corver, J. Hingst ("man van jaren"). E.S. Yntema maakte een fraai aquarelletje.

M7308 € 245 HAARLEM, BEGRAFENISBOS


"Wetten en instructien der Vrijwillige Algemeene Bos tot Begrafenissen onder de zinspreuk "Mijn glas loopt ras" gevestigd te Haarlem. Eigendom van de Bos", opschrift op een perkamenten band, 4°, met stukken betr. deze bos. Deels gedrukt, deels in handschrift, 19e eeuws. De band bevat: 1. [Reglement] "Directeuren van de vrijwillige algemeene ..... Haarlem", gedrukt, 17 p, aan het einde gedateerd 31-10-1818 met de namen der 12 directeuren. Wit doorschoten en met enkele aanvullingen in handschrift. 2. "Huishoudelijke wet voor directeuren", manuscript, 24 p, aan het einde gedateerd 10-4-1847, met de namen der 11 directeuren. 3. "Instructie voor den Commissaris uitbetaalder der begrafenissen", manuscript, 12 p, met aanvullingen in handschrift, aan het einde gedateerd 19-5-1838. 4. [Regelingen voor de knecht], manuscript, 2 p, d.d. 4-3-1854.

M7017 € 350 HAARLEM, BEGRAFENISBOS "Reglement op de Vrijwillige algemeene bos tot begraaffenissen en onderstand van hoog-bejaarde boven de zestig jaaren oud", Haarlem, Izaak en Joh. Enschedé 1760, 4°, 16 p, gedrukt. Het reglement is gedateerd 3-8-1752, met aanvullingen gedateerd 26-3-1757. Op een los briefje "Deze oude ordonnantie is de enige overgebleven en behoord in de bos bewaard te worden".

M7018 € 225 HAARLEM, COMMUNISME C.A., DE MUNCK Cahier met aantekeningen, knipsels, convocaten, verslagen van bijeenkomsten etc. van communistische organisaties c.a. in en rond Haarlem in 1935 en 1936, van de hand van E.J.D. de Munck, wonende te Haarlem, Kenaupark 25, ca. 100 à 200 p. Het betreft bijeenkomsten van o.a. de Soc. Ontw. Ver. “De Nieuwe Cultuur”, Nieuw Economische Groep voor Nederland, Int. Ver. Bellamy, Antifa[scisme], Onafhankelijk Eenheidsblok van Arbeiders en Middenstanders, Onafhankelijk Eenheidsblok van Vrije Kiezers te Haarlem, V.V.S.U. afd. Haarlem, Ned. Verv. voor waardevast geld, Ned. Unie van Bellamyanen, M.A.S. Haarlem, Studie- en Debatingclub “Francois Huet” (1814-1869) (hiervan was De Munck secretaris), W.E.G., De Dageraad afd. Haarlem, Synthetische Orde afd. Haarlem (De Munck in redactie van het blad van de S.O.), J.V.B., Liberaal Socialistische Beweging, Nieuw Economische Studiegroep, Syndicalistische Vrouwenbeweging afd. Haarlem, Eenheid door Democratie, Bond van jonge Liberalen afd. Haarlem, N.S.B., Communistische Partij, Inst. voor Arbeiders Ontwikkeling afd. Haarlem. Sprekers o.a.: A.L. Constandse, Mr. S. de Jong, .. Van Praag, Ds. Geelkerken, H. Gortzak. George Oversteegen, Nelly Vertrecht, Dr. J.L. Snetlage, Loeb, H. Boot (kunstschilder), Ir. Bergman, Jac. Groen (dahliakweker te Santpoort), Dr. Koch (Leiden), De Weerdt, C. Sipkes, B. Hamstra uit Zwolle, J. Hoving, Stien de Ruyter-de Zeeuw, Dr. Ir. Dijt, C. Polak, Albert de Jong uit Heemstede, Z. Stokvis, Mr. J.A.H. Coops, Sam de Wolff, F. Scherff. Sommige bijeenkomsten worden uitvoerig genotuleerd. Ook geeft De Munck hier en daar zijn eigen indrukken (vrb.: 29-21936 met Boot naar tentoonstelling van spiritistische pastels van Schmidt: “pracht-werk”, volgens Boot: “meesterwerk”). Als losse bijlagen enkele brieven uit 1930 van Willem H. Haighton aan De Munck.

M7266 € 225 HAARLEM, HAARLEMMEROLIE Reclamebiljet voor Haarlemmerolie van C. de Koning Tilly, gedrukt door Izaak en Johannes Enschedé [18e eeuw], plano (31x25 cm), tweezijdig bedrukt. Met het wapen van Tilly, gebruiksaanwijzing, voorbeelden van genezingen (Adolph Cornelus Jonkhout in de Moolesteeg te Haarlem; Abraham van Neer op 't Spaarne), adressen in binnen- en buitenland waar men de olie verkoopt, waarschuwing voor namaak, etc. Ook een aantal vreemde tekens uit de drukkerij van Enschedé die op het etiket moeten voorkomen om de echtheid te bewijzen!

M7028 € 350 HAARLEM, MILATZ Velletje postpapier van de Comestibles en delicatessenfirma M. & H. Milatz, Schouwtjeslaan 3a, Haarlem, ca. 1930?, gedrukt.

M7508 € 5 HAARLEM, NOTITIES VEILINGEN ONROEREND GOED "Percelen welke verkocht zijn binnen de gemeente Haarlem in het verkooplokaal De Gouden Leeuw te Haarlem". Ook in veilinggebouw Nieuwe Gracht, 1906-1920 (met hiaten). Manuscript. In 12 cahiers ingeschreven met kadastrale nummers en opbrengst. Afkomstig van de dienst Openbare Werken Haarlem. Bijgevoegd: Notities van openbare verkoop van onroerend goed. Enkele honderden gedrukte brochures van 't Notarishuis, Bilderdijkstraat, Haarlem. Met omschrijving van de percelen en in pen de opbrengsten en namen der kopers, 1924-1946, met hiaten, watervlekkig.

M7095 € 75 HAARLEM, PRIJSBAND, ENSCHEDÉ Prijsboek, uitgereikt in 1837 door het Haarlemse gymnasium aan C(hristiaan) J(ustus) Enschedé. Leren band met stadswapen van Haarlem op vóór- en achterplat en met het prijsformulier met de


handtekeningen van Joh. Enschedé, A. de Vries, B.C. de Lange, J. Venhuizen Peerlkamp (rector) en H.A. Crommelin. Het boek: P. Burman, Aristophanis ....., 2 delen Leiden 1760. C.J. Enschedé (1820 - 1879) was een zoon van mr. Johannes Enschedé (1785-1866) en Cath. H. van Walré. Hij werd in 1839 ingeschreven als student rechten te Leiden, werd auditeurmilitair en bleef ongehuwd.

M7411 € 175 HAARLEM, STATION, ARCHITECT KRUSEMAN "Omschrijving van het plan Ripperda. Ontwerp van een nieuw station met overwegen en opritten aan Kruisweg en St. Jansweg over den Holl. IJz. Spoorweg te Haarlem en in verband met den aanleg van een Buiten Spaarne Spoorweg-Handels-Haven aldaar". Manuscript, 29 p. Ondertekend door "J.C. Kruseman, architect, Haarlem dec. 1895 - nov. 1897." Zeer uitvoerig manuscript met plannen voor verhoogde weg-overgangen aan beide kanten van het station te Haarlem. Met situatietekening en nog een kopie van het rapport.

M7695 € 225 HAARLEM, W.O. II Circulaire "Aan de deelnemers van de Centrale Keuken" d.d. Haarlem 28 April 1945. Gestencild, 8°, 2 p. Hierbij twee potloodtekeningen: "Zij die kaarten verkochten Centrale Keuken Haarlem, december 1944" met kop van Dr C. Spoelder, en "Distributiebureau Haarlem: Onze klanten! 9-12-1944" met 6 koppen en de initialen van de tekenaar: A.C.L. (?)

M7741 € 30 HAARLEM, W.O. II, NOORDHOFF Collectie periodieken, vnl. uit 1945, betr. Haarlem, meest gestencild, enkele gedrukt. a. De Patriot (en De Vaderlander) nrs 244 (28-3-1945), 245, 247, 248, 272, 273, 275, 276, 279 (8-5-1945). b. Nood-courant Haarlem, nr 5 (4-5-1945). c. Haarlemsche Courant, 290e jrg nrs 11 en 13 (13 en 16-1-1945). d. De Onderduiker (uitg. P. Donders, Nw Gracht 92, Haarlem) nrs 167 (29-4-1945), 175, 176, 177, 179 (11-5-1945). e. Noodbrief (van de Remontstrantsch-Gereformeerde Gemeente Haarlem) nrs 1 (21-10-1944), 2, 3, 4, 6, 7 en "Bevrijdingsbrief"(10 mei 1945). f. Getypte brief van Ds W.R.M. Noordhoff aan "Leden en vrienden onzer gemeente" d.d. Haarlem Advent 1944, 1 p. g. "En de duisternis heeft het licht niet overmocht", teksten van Ds. Noordhoff, 11 p. h. Programma Dankdienst Bevrijding 10 mei 1945 in Grote Kerk Haarlem. j. Oproep der Nederlandse Volksbeweging (afdeling Haarlem), dd. juni 1945.

M7740 € 150 HAGELIS, AMSTERDAM Uitnodiging tot het bijwonen van de begrafenis van Ds Johannes Hagelis, op 21-11-1735 in de N.Z. Kapel te Amsterdam, 1 blad. 4° oblong, gedrukt.

M7117 € 40 HAGEN, TEN Genealogisch overzicht familie Ten Hagen, manuscript, 2 p., 17e-eeuws. Aangehuwden: Van Stralen, Harskamp, Vosch, Struys, Dusart, Van Raed, Sluyskens, Van Brienen.

M7543 € 30 HAITI, TOUSSAINT l’OUVERTURE, STORM Brief van [P.D.] Toussaint l’Ouverture (1743-1803), general et chef de l’armee de Saint-Domingue, aan Edward Byd Smith, commandant pour S.M.B. le Vaisseau l’Annibal, dd. Cap Francois 10 Nivose l’an 7. Manuscript, folio, 2 p met handtekening van Toussaint l’Ouverture. Hij heeft van luitenant Storm vernomen dat Smith 64 Franse gevangenen aan boord heeft. Hij wil deze ruilen voor 8 Engelse gevangenen (waarvan één in het hospitaal). Op zijn erewoord zal hij dit aantal later aanvullen.

M7189 € 650 HALL, EERBEEK, COLDENHOVE (Gld). "Copia van het trouwboek Hall, Eerbeek, Coldenhove", 1650-1745, handschrift in drie cahiers. Duidelijk schrift, met zorg gekopieerd door iemand die het oude schrift goed machtig was, ca. 140 pag.

M7679 € 40 HALL, F.J. VAN; BEELDHOUWER


Portrettekening in potlood, 21x19 cm, van de Amsterdamse beeldhouwer Frederik Jan van Hall (18991945).

M7995 € 150 HAMEL, VAN, HOF VAN HOLLAND, ORANJE NASSAU “Aanspraak van de heer mr. Petrus Theodorus van Hamel, advocaat ..... aan prince erfstadhouder, gedaan den 8e Maart 1766”, folio, 3 p, gedrukt (o.a. bij P. v. Os te ‘s-Hage). Met enkele correcties in handschrift. Felicitaties met het feit dat de stadhouder nu aan het hoofd staat van het Hof van Holland.

M7100 € 60 HANDSTOPPERIJ (OMKOPING), VLAANDEREN, GUNNING “Rapport inzake de beteugeling der handstopperij in het bedrijfsleven”, uitgebracht aan My. van Nijverheid te Haarlem, getekend door de Commissieleden Mr. J.C.L. Vlaanderen, Ch. Muller, C. Boudewijnse, O. Gunning, 1910. Gedrukt, 4 p.

M7515 € 25 HARDERWIJK, APELDOORN, LIEMAN Collectie van 29 tekeningen van Arie Lieman (Harderwijk 1816 - Apeldoorn 1893), potlood, pen en aquarel. Afkomstig uit zijn nalatenschap. De tekeningen betreffen vnl. afbeeldingen van schilderingen en voorwerpen die hij gedurende zijn leven uitvoerde, de meeste voorzien van de naam van de opdrachtgever en jaartal. Een der grotere tekeningen toont een interieur van een kamer met annotatie "Harderwijk 1838". Hierbij ook een prijsformulier t.n.v. Arie Lieman, van de Bouwkundige school te Harderwijk, Klasse "Doorzigtkunde", d.d. september 1838, getekend door de secretaris De Meester en de voorzitter Van Meurs. Namen van opdrachtgevers van Lieman: Wanink (1852), Brink, IJkendal (1856), Harmonie Apeldoorn, K. Docter (1855), Gamelkoorn te Arnhem (1854).

M7996 € 1200 HARDERWIJK, SCHEEPVAART Aflevering van de Nederlandsche Staats-Courant van 11 maart 1817 met o.a. een uitvoerig verhaal over een scheepsramp voor Harderwijk op 28 februari. Redders: Stevensen, De Boer, Brouwer, Schaffenaar, Witteveen, Peter, Hendriksen, Salleman, Rengersen, Klok, Hol, De Vink en Mons.

M7429 € 30 HARDINXVELD, GORINCHEM, BLOKLAND Aanplakbiljet betr. verkoop Domeingronden dd. 14-1-1828 gelegen onder Hardinxveld, Gorinchem, Middelkoop, Blokland en Hoornaar. Groot blad plano, gedrukt. Pachters: M.A.W. Verstegen te Hardinxveld, T.H. Kampsteeg te Hardinxveld, Leendert Egas te Hardinxveld, Giel Muylwijk te Hardinxveld, J.S. Romijn te Gorinchem, Teun van Breda te Gorinchem, Corn. van Loon te Middelkoop, mr J.W. van der Cruysse van Hoey te Gorinchem (visserij onder Blokland) en H. van Meegdenburg te Gorinchem.

M7244 € 50 HARLINGEN, TIMMERMAN, OOSTERBAAN, DOOPSGEZIND Overlijdensaankondiging van Cornelis Jentjes Timmerman, doopsgezind predikant te Harlingen, getekend door de weduwe Aukjen Everts Oosterbaan, dd. Harlingen 24 april 1758, deels gedrukt, 1 p folio. Geadresseerd aan Jan Wils te Amsterdam.

M7185 € 45 HARLINGEN, VAN; KADASTER; ORANJE-NASSAU Acte van aanstelling door Koning Willem I van Jacob van Harlingen tot hoofdcontroleur van het Kadaster, dd. Gent 31 mei 1829, met handtekening van Willem I. Deels gedrukt, plano oblong, met opgedrukt zegel van Willem I.

M7477 € 225 HARTEVELT, NEBBENS STERLING Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Simonetta (Netje) Hartevelt, met 13 bijdragen uit de jaren 1837-1843, meest te Rotterdam en Dordrecht. Inschrijvingen van broer Ads. Hartevelt, nichten M.E. Hartevelt, A.H. Nebbens Sterling en H.A. Nebbens Sterling. Voorts van neef H.C. Hartevelt en van vrienden en vriendinnen V.d. Tol, Wenzel, Sollewijn, Van Overveldt, Kolff, Mispelblom Beyer en Thiersma.


M7856 € 295 HASSELT "Predikbeurten en Advertentieblaadje voor Hasselt", 1906, nr 10, gedrukt, plano, 2 p. O.a. advertenties van Jacob Drupsteen, Joh. Hartman, H. Pas, H.J. v.d. Vecht Jr.

M7732 € 5 HASSELT, VAN Genealogisch overzicht familie Van Hasselt, manuscript, 18e eeuws, 1 blad plano en 3 bijlagen. Aangehuwd: Van Duyven, Van Beest, Van Solingen, Van Bemmel, Schrage, Van Domburg, Van Ravensberg, Van Stuyvesant.

M7532 € 150 HASSELT, VAN; OORTHUYS Zeer groot fotoalbum, 50x35 cm en 9 cm dik met de tekst "Reisherinneringen, Dr. J.F.B. van Hasselt, 17 Augustus 1899". Enige honderden foto's uit de jaren 1896-ca. 1908, leren band. Dr. chem. J.F.B. van Hasselt (1877-1949) was een zoon van W.H. van Hasselt (1850-1890) en J.J. Dixon (1851-1909). Studeerde te Delft en werd directeur van Chem. Ind. Van Hasselt te Amersfoort. Hij huwde Rotterdam 1907 Caroline van Oordt. Had een zuster Anna Louise (Lou), gehuwd met Dr. C. Oorthuys, en een broer Wilhelm (Wim). Behalve veel reisfoto's, ook o.a. foto's van: Societeit Phoenix Delft, Mama op Vierwaldstätter See, pastorie Th. Scharten Stadskanaal, Mama en Lou, Mama en Wim, NCSV te Laren 1897, WSCF te Wartburg 1898, jongenskamp Hattem 1901, Eltheto, Cor's kamer Oude Singel 62, Paul Kruger in Rotterdam, Jongenskamp Loenen 1902, Tentoonstelling W.H. van Hasselt te Groningen 1902 (stoomfabriek van Zuivelbereidingsstoffen), huwelijk Lou van Hasselt en Cor Oorthuys met de getuigen Le Poole, Van Löben Sels en Bierens de Haan, pastorie Nijbroek, Koepel op De Hees, O.G. Heldring, Jaap Mees, H. de Bie, H. Loeff, De Savornin Lohman, Van Woelderen, A. Rutgers, Van Boetzelaer, Van Beeck Calkoen, Van der Hoop van Slochteren, foto's Zierikzee, 1e steen Koninginnekerk Rotterdam 1904, Margot's atelier, Baronsbergen 1904, etc.

M7795 € 675 HAUSMANN, HARDENBERG, VAN DER SCHALK, SPIERENBURG, JONGENEEL Twee foto’s, 1898 van een aantal Haagse jonge mannen, in het Haagse bos en in de Diergaarde Rotterdam: B. Hausmann, W. Hardenberg, W. van der Schalk, H. Zwenk (?), H. Johan Spierenburg, D. Jongeneel, elk 9x12 cm.

M7188 € 20 HAVEL, AMSTERDAM Familieaantekeningen Havel, 1590-1739, manuscript, folio, 1 p., 18e eeuws. Betreft kinderen van Elize Havel, (zoon van Adam Havel tot Wesel), gehuwd Aken 14-8-1590 Marie Molt. Te Aken zijn hun kinderen geboren, o.a.: 1593 Marie gehuwd met Louis Wastelier, 6 kinderen; 1594 Jan; 1597 Janne, gehuwd met Wijnand Weyerstras (overl. Nijmegen), 3 kinderen; 1598 Anna gehuwd met Richard Beauchamps, 1 zoon; 1599 Adam gehuwd met Magdalena Romps, 10 kinderen waarvan twee in Smyrna overleden en een in zee; 1600 Susanna gehuwd met Balthasar de Bane, 4 kinderen; 1601 Ester gehuwd met Wouter van Bort. “In 1739 hebben de nigten Eykelenberg mij verhaalt dat Eliseus Havel in de Akense trouble tijden 8 kinderen vooraf na Amsterdam gesonden heeft en hij daarna selfs gevolgd is, dewelke een laken drapier zijnde, een kar met pakken laken afgesonden hebbend dewelke gespolieerd werden, waaronder een pak met een ijseren ketting omwonden hetgene men niet aangeroerd hadde, ter welker gedachtenis Eliseus Havel een erve op de Keysersgracht tot Amsteldam gekogt hebbende, aldaer een stuk van die ketting, verguld zijnde liet uithangen, waerdoor dit huys met de naam van de goude ketting tot nog toe gerepeuteerd is”. Marie Molt was de eerste buiten-moeder in het Waleweeshuis te Amsterdam.

M7539 € 225 HAZE BOMME, VAN DER MEER Brief van de Kapitein De Haze Bomme aan de Luit.-Generaal 1e Divisie leger te Velde te Breda dd. Grootzundert 1837 over Lucas van der Meer “Komende uit het detentiehuis te Gend”. Manuscript, folio, 1 p.

M7184 € 40 HEEK Drie aquarellen, tuingezichten, gesigneerd "H.M. Heek (18)74", 1875 en 1877, ieder 21x28 cm.

M7938 € 225 HEEMSTRA, VAN, AUTORALLYS Enige honderden stukken uit de jaren 1930-1943, afkomstig van Frans Julius Johan baron van Heemstra, geb. Haarlem 16-3-1909, zoon van F.J.J. van Heemstra (overl. 1958) en N.A.S. v.d. Borch tot Verwolde.


Hij huwde I.: Utrecht 1936 (echtscheiding 1941) Carolina A. Thiele (1908- ? ) en II.: Utrecht 1950 met Willy Th. Gatsonides (1925 - ? ). Uit het eerste huwelijk een zoon, F.J.J. van Heemstra, een dag na de geboorte in 1936 overleden. Hij was werkzaam bij de N.V. Staalglas en de fa. J. Leonard Lang (Fiat auto’s) te Amsterdam. In 1946 pleegde hij een bomaanslag op de Prinsegracht en werd daarom tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De stukken bestaan uit foto’s, belastingpapieren, correspondentie (o.a. met de Ned. Arbeidsdienst, stukken betr. de echtscheiding, lidmaatschap Ridderlijke Orde Balije van Utrecht, rally van Monte Carlo (met J.W. van Amerongen per Fiat; telegram felicitaties Mulier) KNAC-rally, rijbewijzen, bekeuringen verkeersovertredingen, lidmaatschap turnsocieteit DATS 1943, polissen (levens)verzekering, aanstelling in 1941 tot werkmeester bij de Opbouwdienst, foto Koninginnedagbestuur Oisterwijk 1928, etc. Veel foto’s van auto’s met personen.

M7296 € 125 HEERDE Foto, prentbriefkaartformaat, van huis te Heerde, 1904.

M7323 € 8 HEERDT TOT EVERSBERG Portretfoto, carte-de-visite formaat, van E. van Heerdt tot Eversberg, Den Haag ca. 1890. In uniform, w.s. marine.

M7054 € 8 HEERES, VAN MEEDEVOORT, KAULBACH, STOESAK, RÖHM Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Coen H........... Met 16 bijdragen, waaronder 11 tekeningen, 1853-1856. Namen: vader J.F.H......., en vrienden en vriendinnen F. van Meedevoort, D.J. van Meedevoort, D. Stern, A. Krijger, P. van Raamsdonk, S.D.J. Röhm, A.W. Koper, F.W.A. Kaulbach, F.J. Heeres (te Amsterdam), H. Paris, A. van der Ent (te Avezaath), J.A. van Wijk, E.E.P. Stoesak (te Amsterdam), Helene von Oldekop aus Emmerich.

M7910 € 225 HEESBEEN, SAUVEPLANE, VAN GENT, VAN HOMPESCH Machtiging verleend door Efery baronesse van Gent, douarière van Adriaan Gustavus baron van Hompesch, aan advocaat N. Swaen te Nijmegen om linnen goederen te achterhalen bij juffrouw Sauveplane, die deze van haar heeft achtergehouden. D. d. Heesbeen 3-4-1714. Manuscript, 2 p.

M7530 € 95 HEGGE SPIES, VAN DER Portretfoto ca. 1900 van een jonge man met verso in potlood: Van der Hegge Spies, a/b Hr. Ms. Guinea te Nieuwe Diep, ca. 9x12 cm.

M7314 € 10 HEINSIUS, VAN DER GRAEFF, VAN DER BURGH, VAN GROENEWEGH, PUTMANS, VAN BLEIJSWIJCK, BOOGAERT, VAN DER DUSSEN Acht getekende en gekleurde familiewapens, ieder ca. 15x15 cm, 17de eeuws, van de volgende personen: Willem van der Graeff, Franck van der Burgh, Anthony Heinsius,Adriaen van Groenewegh bouckhouder, Gerard Putmans, Hendrick van Bleyswijck, Adr. Boogaert heer van Beloys en Pieter van der Dussen. Per stuk

M7439 € 25 HELDER, RUTGERS Twee foto’s uit 1898 van het bruidspaar P. Helder en M. Rutgers (w.s. Den Haag), elk 9x12 cm.

M7190 € 9 HELDER, VON; RÖMER Potloodtekening, 8 x 15,5 cm van “Kerkkhof van Den Helder en vuurtoren” gesigneerd I.v[on]R[ömer], ca. 1825. Behalve de vuurtoren ziet men duinen met een vuurbaak, een windmolen en een zestal huizen.

M7420 € 150 HELLEMA, NOTARIAAT, ORANJE-NASSAU, DANTUMAWOUDE Bul op perkament betr. de aanstelling van Willem Hellema tot notaris te Dantumawoude, in de plaats van W. van Riesen. Getekend ‘s Gravenhage 2-1-1877 door Koning Willem III (eigenhandig) en door de minister van justitie. Perkament, deels gedrukt, met opgedrukt zegel.


M7461 € 225 HELMOND, VAN DER KAEY, VAN DE VELDE, VAN MIERLO, BELASTINGEN Conceptbrief van Ant. van Heurn c.s., te ‘s Bosch dd. 9-10-1751 betr. de inning van belastinggelden te Helmond hem verzocht door de schepen Jacobus van der Kaey. Manuscript, folio, 4 p. Op 15-9-1751 waren Wouter van de Velde en Hendrik van Mierlo aangesteld als collecteurs der gemeene middelen op 6%. Nu hebben anderen dit gedaan op een hoger percentage.

M7215 € 75 HEMMES Gedrukt overlijdensbericht van F.M. Hemmes te Schoonhoven, 1917.

M7599 € 8 HENGELO, SPOORWEGEN Drie foto's (elk 8x15 cm) van groepen militairen op het station te Henglo (Ov) tijdens "de groote spoorwegstaking", april 1903. Foto's: G. Hubers. Op één der foto's een fraaie locomotief met kolenwagen.

M7865 € 28 HERALDIEK, BOSBOOM Getekend wapenboek met 630 familiewapens op 15 kartonnen pagina’s, handgekleurd en voorzien van de familienamen. Met exlibris: “Bibliotheek Ds F.C. Bosboom”. Gebonden in half linnen band. Ontstaan ca. 1900.

M7066 € 75 HERING, VAN BRAAM, DOUBLET Brief van oom Herman Hering en tante R. Hering-van Braam, dd. Dordrecht 18.., aan Pieter Doublet “op de Prinsegracht, Amsterdam”. Manuscript, 4°, 2 p., met afdruk van lakcachet in zwarte was. Condolaties met de dood van Doublets jongste kind.

M7457 € 90 HERINGA Stukje handschrift van Jodocus Heringa Ez, hoogleraar theologie te Utrecht, 19e eeuws. Manuscript, 4°, 1 p.

M7146 € 20 HERTOGENBOSCH, HEUSDEN, MARIENDONCK, VAN SOMEREN Acte d.d. 16-7-1476 uitgevaardigd door de prior van het convent Mariëndonck bij Heusden, waarbij hij kwitantie geeft aan de executeurs testamentair van Martinus van Zoemeren, kanunnik van St. Jan in Den Bosch, in verband met een schenking uit diens nalatenschap aan het klooster. Charter op perkament, tekst in het Latijn. Manuscript.

M7034 € 350 HERTOGENBOSCH, L.V. BROEDERSCHAP, VAN HANSWIJK Brief van de Proosten van het Illuster Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s Hertogenbosch, d.d. 1848, aan “eerwaarde broeder”, manuscript, 4°, 2 p. Getekend: A. v. Hanswijk en Wassenaer van Onsenoort. T.g.v. het 500-jarig bestaan zal de Kroonprins worden voorgedragen als Zwanenbroeder en zal er een gedenkpenning worden geslagen. S.v.p. betalen.

M7391 € 90 HERTOGENBOSCH, L.V. BROEDERSCHAP, VERSTER DE BALBIAN Convocatie van Proosten van het Illuster Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s Hertogenbosch, d.d. 1821, gericht aan C.J. Verster de Balbian te “s Bosch voor een vergadering op 26-9-1821 met middagmaal”. Gedeeltelijk gedrukt, 4°, 2 p. Getekend door de griffier (Sassen?).

M7390 € 75 HERTOGENBOSCH, WEYMANS, KEER Vonnis in de zaak voor gerecht van Den Bosch dd. 26-3-1765 in de zaak tussen Willemina Keer getrouwd met Aart Weymans, wonende in Den Bosch en haar man Aart Weymans, gewezen marktschipper van Den Bosch op Haarlem. Manuscript, folio, 5 p.


Betreft echtscheiding. Met handtekening van Groenroede G.J. Hamers.

M7220 € 80 HERVORMDE SYNODE 1849 "Handelingen der Herv. Sijnode 18-49", Zaltbommel, Joh. Noman & Zn 1849. Kartonnen omslag, 4° oblong, met als inhoud vier litho's, elk 22x31 cm, één titelpagina en 3 bladen met humoristische tekeningen. Voorts een tekstdeeltje van 8 pag. 4°, gedrukt, met "Vergadering van de reactionaire synode der Hervormde Kerk van Nederland in 1849". Met de namen van de deelnemende predikanten en de concept wijzigingen in het algemeen reglement.

M7841 € 225 HERWIJNEN, VERPLOEGH, DE BRUYN, DE FOCKERT Onderhands contract tussen enerzijds Hendrik Verploegh, kolonel cavallerie en Cornelis Verploegh, eigenaren van een uiterwaard op Herwijnen en anderzijds Aart en Toon de Bruyn en Aart Jacobsz. de Fockert, eigenaren van 2 percelen dijk te Herwijnen, betr. aanleg van een “stoep” en beplanting. Manuscript, folio, 2 p. Met de handtekeningen van de partijen.

M7345 € 60 HERWIJNEN, VERVOORN, VAN KERKWIJK, VERPLOEGH, VAN KRIEKEN Onderhandse acte d.d. 30-3-1813 waarbij Gijsbert Vervoorn, schepen te Herwijnen, weduwnaar van Sara van Kerkwijk, de helft van zijn bezit, met name zijn onroerende goederen te Hellouw en Herwijnen, verdeelt onder zijn drie kinderen. Manuscript, folio, 10 p. Kinderen: Jan Vervoorn (in huwelijk hebbende Elisabeth Verploegh), Gijsbert Vervoorn Gz (in huwelijk hebbende Heeltjen Sternenbergh) en Catharina Vervoorn (in huwelijk hebbende Gerrit Verploegh, eerder gehuwd geweest met Daniel van Krieken. Het deel voor Catharina moet later komen aan haar twee kinderen: Maria van Krieken (in huwelijk hebbende Willem van Zee Fz) en Gijsbert van Krieken.

M7592 € 95 HERZEELE, VAN, SCHORER, LAMBRECHTSEN “Genealogie der Familie van Van Herzeele”, manuscript, fol, 29+310+[ca. 50] p., geïll. Samengesteld door Maria Petronella Schorer (1760-1803), echtgenote van N.C. Lambrechtsen, ca. 1800 en na haar overlijden door haar man verder uitgewerkt. Voorwoord gedateerd Middelburg 5 april 1805. Zij was een dochter van mr. Willem Schorer en Johanna Ph. van Herzeele. Het boek heeft handgekleurde familiewapens: een groot wapen Van Herzeele en ca. 100 kleinere wapens van aangehuwde geslachten. De genealogie begint ca. 1530 te Antwerpen, later vooral te Rotterdam. Uitvoerige levensbeschrijvingen van de auteur, haar ouders en grootouders en van haar man Lambrechtsen. Ook een verhaal over het overlijden te Rotterdam in 1742 van Jean van Herzeele (p. 74). Tal van losse bijlagen in de vorm van brieven, aantekeningen (o.a. over de familie Van Schinne) e.d. In de tekst zijn tot ca. 1830 gegevens bijgevoegd.

M7274 € 1.100 HEUSDEN, COURANT Aflevering 8 van jaargang 1 (21-11-1868) van de Heusdensche Courant. Gedrukt, plano, 2 p. Hierin een redactioneel stuk over de proef-uitgave van de eerste zeven nummers. De krant zal voortgaan in 1869 als "Heusdensche en Waalwijksche Courant". In deze aflevering een necrologie van Dr. G. Simons.

M7737 € 20 HEUSDEN, FEESTEN 1 APRIL 1872, VAN SUCHTELEN VAN DE HAARE "Verslag van het gebeurde op 1 April 1872 en volgende dagen te Heusden", door burgemeester Van Suchtelen van de Haare, d.d. Heusden 30 april 1872, manuscript, folio, 5 p. Ooggetuigeverslag van de relletjes bij de viering 300 jaar inname Den Briel. In het katholieke Heusden werd o.a. Leve de Paus geroepen en geschoten. De herberg van Daan Fredriks werd voor militairen verboden. De onderwijzers Scholten (te Heusden) en De Vletter (te Heesbeen) waren doelwit van de reltrappers. De dagen erop bleef het onrustig. De voerman A. Kieboom werd door de bierbrouwersknecht L. van der Wiel op het hoofd geslagen. Teneur: dankzij het optreden van de burgemeester liep alles met een sisser af.

M7736 € 125 HEUSDEN, VAN DEN HEUVEL, CLOCKENBERG Stuk in een rechtzaak voor het gerecht te Heusden tussen Hendrik Ariensz. van den Heuvel, in de wandeling genaamd Caat den Boershens, wonende te Nieuwkuyk en Jan Clockenberg, wonende op de Haarsteeg onder Hedikhuysen. 1745. Manuscript, folio, 1 p.


Hierbij twee verklaringen dd. 1754 over misdragingen van deze Hendrik van den Heuvel “wonende in de hoeven onder Kuyk”. Manuscript, folio, 2 p.

M7218 € 75 HEUSDEN, WILLEM III "Weekblad van Heusden en Waalwijk", 16-5-1874, gedrukt op oranje papier, plano, 4 p. Betreft 25-jarig regeringsjubileum Willem III op 12 mei en de feesten te Heusden. Hierbij: Liederen t.g.v. verjaardag Koningin d.d. 2-9-1913, uitgevoerd door Harmonie "Aurora" (te Heusden?).

M7735 € 20 HILVERSUM, BOEKBINDERIJ, DONKERSLOOT Vijf grote (18x24 cm) foto’s van in- en exterieur van de “Fabriek van kantoorboeken, Boekbinderij De Blaeuwe Werelt” te Hilversum. Fotografie Ed. Donkersloot te Hilversum, ca. 1900. Een der foto’s toont een versierde wagen op Koninginnedag 1904 te Hilversum, met personeel van de boekbinderij.

M7046 € 150 HOEKSTRA, ROOSENSCHOON, RIE CRAMER Babyboek, getekend door Rie Cramer en ingevuld voor baby Jelle Hoekstra, geb. 23-11-1933, zoon van G. Hoekstra en A.E. Hoekstra-Roosenschoon, Oudedijk 211 te Rotterdam. Zeer uitvoerige handgeschreven teksten en verlucht met tientallen foto's. Familie en vrienden: Lantman, Van Dorp, Overdiep, Schupper.

M7805 € 75 HOFMANN, SAGIUS, BERTINA, MEYERINK Kwartierstaat van Pieter Hofmann, geb. Amsterdam 17-10-1912, operateur-electriciën, gehuwd te Amsterdam 6-11-1935 met Johanna Brandse (1916 - ? ). Samengesteld door Hofmann in 1943. Met als bijlagen enige tientallen originele stukken uit de 19de eeuw. De acht kwartieren: Hofmann, Sagius, Boonen, Bos(ch), Harmse, Bertina, Meyerink, Kramer. Dossiers aanwezig betr. Meyerink & Reynders; Meyerink & Reedeker; Hofmann & Bester; Hofmann & Sagius; Sagius & Donderdag; Bertina & Comaita; Bertina & Ten Bergen; Ten Bergen & Bronstrink, Bertina & Bloedhouwer; Bloedhouwer & Zijlemans, Mulder & Verhoeven; Mulder & V.d. Laan; Harmse & Mulder; Mulder & De Wekker.

M7297 € 150 HOGERWAARD, (RHIJNVIS) FEITH, METELERKAMP, ZWOLLE Album amicorum van Henriette Agatha Hogerwaard. 12° oblong, 52 bladen, contemporaine groen marokijnen band met goudstempeling, vergulde sneden. Met 32 bijdragen uit de jaren 1796-1804 te Zwolle, Boswijk, Gouda, Den Haag en Enkhuizen, door familieleden en kennissen. Het album bevat 13 pen- of penseeltekeningen (waaronder enkele fraaie), een borduurwerkje en een op zijde geschreven gedichtje verborgen in de palm van een afbeelding van een hand. Henriette Agathe Hogerwaard was de dochter van Johannes Hogerwaard (1751 - ? ) en Cornelia J. de Lille (moeder: Metelerkamp). Een oom was Rutger Metelerkamp, waarvan de kleindochter, Anna C. Metelerkamp huwde met Herm. Arntzenius en er was een tante Catharina Metelerkamp die huwde met Caspar C. van der Leithen. Broer van Henriette (Jetje) was Christiaan Everh. J. Hogerwaard die in 1806 zou trouwen met Anna J. E. Tecko. Inschrijvingen in het album: E.M.C.Feith, C.J.Hogerwaard-de Lille, H.E.Feith, J.J.Metelerkamp, C.E.J.Hogerwaard, M.M. de Lille, R (=Rhijnvis) Feith (Zwolle 22-11-1796), S.J. van Polanen, E.J.H. Tecko, A.M. de Lille, Jan Pan (Enkhuizen 1804), C.M. Metelerkamp, M.W. Metelerkamp, R. Metelerkamp, H.O.Feith, Onno Zwier van Sandick, Nancy van Polanen, Wm Gt van Ulsen, E.M.C. Feith, H. Arntzenius, A.C. Arntzenius-Metelerkamp, P. van de Poel (capt. au 3e Batt. 5½ Brigade Batave), C.J. van der Leithen, A.M. van der Leithen, N.G. van Muyden, N.C.S.Pichot, L.R.Feith, H.L.Pichot, G.Knoop (te Boswijk), E. Pan en A.J.C. Tecko. Het gedichtje van Feith voor "Beminlijk Jetje" telt 12 regels en is voorzien van een niet gesigneerd potloodtekeningetje van een koning op een troon met enkele figuren om hem heen. Ook van de hand van Feith?

M7777 € 1500 HOLTIUS Brief in het Duits van A. Holtius, dd. Utrecht 1845 aan “Verehrter Freund”. Manuscript, 4°, 2 p. Goed thuisgekomen vanuit Denemarken. Verder betreffende de heren Fock en Den Tex in Amsterdam, het handelshuis Determeyer en Wesselinck en de overleden heer Bondt.

M7137 € 40 HOLWERD, DAM BIJ BUTTERHOEK "Besoignes van de besteedinge van de dam bij de Butterhoek d.d. 23-7-1773", manuscript, folio, 1 p. Beschrijving van een kistdam bij de hoek van de weg De Butterhoek genaamd. Aangenomen door Jan Pytters Anjum, Joh. Siebbes en Baein Claases. Borg: Pyter Gerx te Holwerd. Met handtekening van Gerx en merk van Baein Claases.

M7389 € 75


HOMAN, THIEME, GRONINGEN Album met verzen, eigendom van Catharina Magdalena Homan (Cato, geboren 1835), met ingeschreven verzen door familie en vrienden 1859-1906. Manuscript, 4°, geb. Inschrijvingen 1859-’61 te Groningen door Sara Kool, H.J. Bergsma, H. Spandaw, Galathea van Deen, Dientje Stheeman, nicht Trina Homan, broer Hora Alberda, Julie Verschuir, nicht Line Homan, Eva Wybenga, A.J. Plemp van Boekeren, F.H. Hesselink. 1861 te Heemse: M.E. van Ittersum, Jacqueline, Sientje. 1862 te Appingedam: J. Gratama en M.J. GratamaNijsingh. 1862 te Steenwijk: A.M. Fabius. 1862: a s moeder Wed. Thieme, Truitje Thieme. Voorts: M. Albarda, H.S. Balsem, G.E. Sibinga-Koning, J.C. Thieme-Sibinga en B.H. Gallé.

M7355 € 150 HONSELER, VON; SUSTEREN, HARREVELD Afbeelding grafzerk Elisabeth von Honseler, van Stift Susteren, overleden 1628. Brochure van grafische Vakschool Harreveld, ca. 1930, 4 p, gedrukt.

M7667 € 18 HOOGENHUIJSEN, VAN, VAN REEDE, WAP Brief van H.A.W. van Reede, aan Dr. Wap te ‘s Hage, dd. Rotterdam 1873, manuscript, 8°, 2p. Met: een brief van Dr Wap, dd. ‘s Gravenhage 1873, 8°, 2 p. Het gaat om de adeldom van de 10-jarige Friedrich Wilhelm von Hohenhausen, zoontje van Gustav Adolf von Hohenhausen, die in 1870 in de Frans-duitse oorlog sneuvelde. De weduwe wil de jongen in een opvoedingsgesticht van adellijke kinderen plaatsen. Caspar Willem van Hoogenhuijsen, overleden Kleef 1836, gehuwd met een meisje Van Rappard en hun zoon Wilhelm, overleden Potsdam 1851, waren overgrootvader en grootvader van de jongen. Ook over de neef van H.A.W. van Reede: A.A. van Reede.

M7194 € 60 HOOGEWEEGEN, LANSDORP, MANDOS Dankbetuiging n.a.v. huwelijk van Bernard en Sonja Hoogeweegen Lansdorp, Rotterdam 1945, gedrukt, 2 p. Met afb. door F. Mandos, met familiewapens etc.

M7668 € 15 HOOGKARSPEL, BEEREPOOT, RENTENIER Verzoek tot correctie in het kadaster van de eigendom van een huis onder Hoogkarspel, d.d. 28-21889. Jan Beerepoot Corn.zoon is geen eigenaar en Cornelis Rentenier wel. Manuscript, 1 p.

M7562 € 20 HOOGKARSPEL, STAPEL, POOL Eigendomsbewijs d.d. 23-11-1870 voor een stuk weiland onder Hoogkarspel, verkocht door erven Aafje Kok (Pieter Stapel, Klaas Stapel, Jan Stapel, Neeltje Stapel, Geertje Stapel, kinderen Antje Stapel) aan Cornelis Pool, landman te Hoogkarspel. Manuscript, 10 p.

M7564 € 20 HOOIJER Brief van de theol. student J.G. Hooijer, d.d. Groningen 1911, aan student J. van der Spek te Utrecht, manuscript, 4 p. In januari 1910 is hij van Leiden naar Groningen gegaan.

M7611 € 12 HORSTMAR "Bernard van Horstmar (vertaling naar het artikel van Julius Ficker in het Zeitschrift für vaterländische Geschichte. N. Folge IV 1853)", getypt, 69 p. Met: De geschiedenis der stad Horstmar en van de heeren van Horstmar (uittreksel uit "Geschichte Horstmars" von Fr. Darpe), getypt, 38 pag. en andere teksten over Horstmar. Afkomstig uit boedel Mensonides.

M7811 € 20 HOUTZAGERS Brief van W. Houtzagers, d.d. Utrecht 1917 aan bruidspaar J. van der Spek, manuscript, 2 p.

M7609 € 9 HOYTEMA, VAN Stuk betr. faillissement vennootschap Gebrs. Van Hoytema, z.j. (ca. 1920?)


M7580 € 9 HUIDVERZORGING "Huidverzorging", reclamebrochure, ca. 1950, van Chemisch Laboratorium Odewe te Arnhem (later depot te Amsterdam), gedrukt, 19 p. Met voorschriften, prijzen, etc.

M7685 € 5 HYNAIS, BEELDHOUWER "Enfants, par V. Hynais", Parijs Guérinet, [ca. 1890], complete set van 19 afbeeldingen van beeldhouwwerken van kinderen op 16 bladen, groot folio, in halflinnen map (rug beschadigd). In de platen gesigneerd 1887. Eigendomsstempel "Joh. H. Schröder, beeldhouwer, Atelier Kerkstraat 279, Amsterdam."

M7957 € 50 IDDEKINGE, VAN, GRONINGEN Aankondiging in het Latijn van het overlijden van D. Petri Remberti ab Iddekinge, hoogleraar te Groningen. 1 blad, groot plano, gedrukt (bij H. Spandaw te Groningen) ad idus Juli 1758. Rector was Tiberius Lambergen. Met necrologie en bericht over de familie.

M7127 € 150 IDDEKINGE, VAN, GRONINGEN Aankondiging in het Latijn van het overlijden van D. Antonius Adrianus ab Iddekinge, hoogleraar te Groningen.1 blad, groot plano, gedrukt (bij Th. Spoormaker te Groningen) dd. 1-6-1789. Rector was Ludov. Corr. Schroeder. Met uitvoerige necrologie en bericht over familie.

M7128 € 150 IDSINGA, VAN “Genealogie van het geslacht Van Idsinga”, extract uit Ferwerda. Met getekend wapen Idsinga in kleur (met goud en zilver, fraai!) en met een 20-tal knipsels over de familie.

M7396 € 35 IJSERMAN, TORENUURWERKEN, KERKSTOEL, BURG, TEXEL Brief van J.M. (?) IJserman, d.d. 's Hage 1864, aan Mgr G.P.Wilmer, bisschop van Haarlem, manuscript, 3 p, 4°. De auteur stuurt een verhandeling over brandblusmiddelen en beveelt zich aan als fabrikant van torenuurwerken. O.a. in de kerktoren van Burg op Texel vervaardigde hij het uurwerk. Verder heeft hij voor dames in R.K. kerken voor knielen en zitten een stoel uitgevonden zonder dat die "omgeplaatst of digtgeklapt" moet worden.

M7640 € 75 INDIË, BENGALEN, GELDEN V.O.C., HEYNING, OVERBEEK, MULLER Verklaring van J.C. Heijning, d.d. Chinsura in Bengalen 7 juni 1810, gericht aan Daniel Anthony Overbeek, Johannes Muller en Jacob Daniel Heijning, te openen na zijn dood. Manuscript, folio, 3 p, verzegeld met lakcachets met familiewapen Heijning. Hij is ziek en gevoelt zich krijgsgevangene van de Engelse natie. Zijn vertrouwde vrienden mogen weten dat er in zijn boeken onder de gefingeerde namen Jan van Zuyden en Daan van Oosten "à deposito blijft voortlopen eene som van 56735 Ropijen. Deeze som nu is het reëele eigendom van de Nederlandsche Oost Indische Compagnie mijne heeren en meesters en bij het overgaan dezer colonie in den jaare 1795 uyt handen der Engelschen gered. Dat omtrent die gelden zo lange den oorlog duurd de strictste geheymhouding moet plaatsgrijpen, brengd den aart der zaake vanzelve meede". Hij deelt mee dat hij dit niet alleen aan de heer Overbeek overlaat wegens de "broosheid van 's menschen leven" en dus de heer Muller "als een oud dienaar der Compagnie en waare Nederlander" en zijn zoon daarnaast aanstelt als beheerders van dit geld. Zij moeten het geld na zijn dood bewaren in een ijzeren kist met drie sloten en ieder een sleutel bewaren. Verso een verklaring van Jacob D. Heijning d.d. Chinsurah 29-9-1810.

M7714 € 800 INDIË, BENGALEN, HOLL, VAN KATERSVELD, BAANE, VAN NIEROP Verklaring d.d. Hougly in Bengalen 19-11-1785 van Pieter Holl, kapitein lieutenant op het schip Constantia, uitgevaren ter Kamer Delft in 1784, waarmee hij nu repatrieert. 3 p, folio, deels gedrukt, deels in handschrift. Hij machtigt kapitein Adriaan van Katersveld en lieutenant Johannes Cornelis Baane, beiden op de Constantia en voorts ook Jan van Manningen en Arnoldus Gerardus Kusell, beiden te Amsterdam, om bij zijn overlijden zijn zaken te regelen. Speciaal betreft dit zijn twee kisten met de provenuen van Lijnwaaten ten bedrage van 6000 Ropyen of 9000 Hollandse guldens,


waarvoor Johan Carel Lodewijk Blume een obligatie heeft en vraagt zijn verdere bezittingen over te dragen aan Andries van der Lij en M. van den Bogaardt te Delft. Verleden voor Cornelis Joh. van Nierop gezworen klerk ter Bengaalse secretarie en Chr. Godlieb Merckel en Joh. Chr. Buschart als getuigen. Met opgedrukt zegel van de V.O.C.

M7713 € 295 INDIË, BENGALEN, OVERBEEK, VAN BRAAM Brief van de resident D.A. Overbeek aan Commissaris A. van Braam, d.d. Cintsura 25 september 1817 betreffende de betaling aan de dienaren die gecontinueerd zijn onder genot van salaris weleer door de Engelsen gegeven, over de 8 dagen tussen 15 en 22 september 1817. Manuscript, 4°, 2 p. Met antwoordbrief van Van Braam, waarbij hij enkele correcties aanbrengt, o.a. dat Vos de 15e was ontslagen en dus geen tractement tegoed heeft. Met de handtekeningen van Overbeek en Van Braam.

M7715 € 295 INDIË, BENGALEN, VOLLENHOVEN, KRAYENHOFF, TITSINGH Bewijs van eigendom voor Lambertus Vollenhoven in het dorp Chinsura in Bengalen, voor een stuk grond. D.d. Hoegly in Bengalen 19 januari 1790, getekend namens directeur Mr. Isaac Titzingh, door A.G. Krayenhoff. Manuscript, folio, 1 p. Met gegevens over de maten en de manier van meting. Op hetzelfde blad een gedrukte (?) tekst in Indisch schrift.

M7712 € 225 INDIË, CARON, VAN DONGEN Brief van de assistent resident Van Dongen, dd. Koeta Radja 24 juli 1923 aan Knaap, over de eventuele benoeming van de assistent resident J. Caron tot resident. Manuscript, 12 p., 4°. Hierbij nog andere stukken over Caron, o.a. door D.J.P. Bals, gezaghebber van Padang Tidji, de heer Staf, Jhr B.C.C.M.M. van Suchtelen, ass. resident van Pidie, Swaab, etc.

M7258 € 75 INDIË, DES ARMORIE VAN DER HOEVEN, LANGENMAYR Dagboek annex verjaars-album van de in Indië wonende Wilhelmina Hermina des Armorie van der Hoeven (Willy), gehuwd met H.H.K(urt) Langenmayr, met aantekeningen uit de jaren 1905-1947. 1 deel, manuscript. Hierbij: Gastenboek van hetzelfde echtpaar over de jaren 1925-1956, manuscript. Willy des Armorie van der Hoeven, geb. Telok Betong 1895, was een dochter van Herman des Armorie van der Hoeven (1865-....) en Josephine van Hulstijn. Haar zuster Emma G. des Armorie van der Hoeven was gehuwd met Frank van Leeuwen, luit. O.I.L. (zie N.P.16 pag. 162-163). Willy huwde Buitenzorg (huize Semplak) 9-12-1916 met Kurt Langenmayr, administrateur. Zij woonden te Sindoe Agoeng, later te Bandoeng (Dagoweg en vanaf 1943 Het Paviljoentje, De Klerkweg 2) en vanaf de jaren '50 te Münster (Duitsland). Twee zonen: Wilhelm Hermann Kurt Langenmayr (Kurtel), geb. Semplak 12-91917 en Herman Joseph (Sep) geb. Tjikopo 5-8-1920. De aantekeningen betreffen lief en leed in de familie en kennissenkring. O.a. 19-2-1942 bombardement op Bandoeng; het overlijden van Oma Phien 4-3-1922; komst van Kurt naar Indië 25-3-1905; 2-5-1914 examen onderwijzeres in Utrecht; 3-5-1914 weerzien na 4 jaar van haar ouders en Emmy; 19391947 Kurt in India; 1910-1914 verblijf in Utrecht, bij tante Marie des Armorie van der Hoeven en tante Jeanne HubrechtBienfait (fotootje); 8-7-1911 eindexamen meisjes HBS Utrecht, etc. In de kennissenkring veel familieleden Du Perron (tante Bets, Bea, Bob, Boy, Dolly). Willy doet aan spiritisme. Uit het vele aantal namen en teksten in het gastenboek zou kunnen blijken dat zij een pension drijven.

M7862 € 300 INDIË, GAZENDAM Poezie-album van Puck Gazendam, 1941-1947. Nederlands Indië (lagere school Buitenzorg 1940-'41), Kampen, Amsterdam (1946) en Groningen (1947). 4°. Met inschrijvingen en diverse tekeningen. Bijdragen van: moeder (1941), vader (1947), oom en tante Westenbroek (1941), zusje Leonie Gazendam en van vriendinnen: Velberg, Van Praag, Bauwens, Swinkels, Cress, Ottenhoff, Van Arcken, Pays Tentoea, Burer, Coen, Paes, Bauer, Villanueva, Weber, Varekamp, Liesker, Griesheimer, Thepass, Taylor, Lim, Karel en John Douwes (Bogor: aardige tekening). Met aantekeningen van de namen der vrouwenkampen waarin zij de oorlogsjaren doorbracht.

M7413 € 90 INDIË, HENS Stukken betr. de Indische loopbaan van Antonius Marius Hens (Zwolle 1870 - na 1930). Manuscripten, ca. 200 p. 1894 reis naar Indië. Diverse administratieve banen op de oostkust van Sumatra. 1895 Adsp. Controleur Palembang. 1900 Controleur Tebing Tinggi en Banjorasin. In 1901 zwaar gewond tijdens uitoefening dienst. 1903 Bestuur Djambi. 1905 Ridder O.N. 1906 Eereteken met gesp Djambi 1901-1904. 1906-1907 Verlof. 1907-1909 Studie Ned.-Indische bestuursacademie. 1909 Controleur Timor, afd. Flores. 1914 Assistent Resident Flores. 1916-1917 Verlof en Kruis van Verdienste “Pro Ecclesia et Pontifice”. 1917 Resident Z.O. Borneo. 1921 Resident Palembang. 1922 Ridder N.L. 1923


Goeverneur van Atjeh. 1924 “Poging tot moord op mij en mijn gezin middels vergiftiging. Dader een ontslagen gezaghebber, K.A. Mulder tot 15 jaar veroordeeld.” 1925 Lid in de Raad van Ned. Indië. 1929: Gesp “Westkust Atjeh 1925-1927” en gesp “Midden Sumatra 1903-1907”. 1929 Ontslag uit ‘s lands dienst. 1930 Gesp “Timor 1911-1917”. Acten van benoeming, correspondentie, krantenartikelen. (De acten betr. de onderscheidingen zijn niet aanwezig.) Hierbij o.a.: Passages uit het dagboek van Hens betr. overval geldtransport in 1901 en stukken betr. de moordaanslag in 1924. Hens was gehuwd met Margaretha H.M.A. Vemer, geb. Batavia 1870 (of 1877?). Diverse kinderen. Hierbij enkele stukken uit 1927 met kritiek op Hens als goeverneur van Atjeh.

M7252 € 300 INDIË, HOTEL DES INDES Menu Kerstdiner 1929 Hotel Des Indes, Batavia, gedrukt, 4 p. Met programma "Guy's ensemble".

M7690 € 8 INDIË, INDISCH DRUKWERK 1828, BRINK Boekje van A. Brink, "Het eenvoudig onderwijs in den godsdienst. Verkort. Gedrukt te Pasoeroean bij Tjokro die Wirio 1828", 4°, 18 p. Uiterst zeldzaam boekje van de hand van Albertus Brink (1755-1810). De eerste druk verscheen te Leeuwarden in 1797. Er is een Maleische vertaling bekend "Adjaran gampang....", nieuwe druk, Semarang 1844. Deze Indische druk uit 1828 niet in de N.C.C.

M7986 € 1950 INDIË, KARBOUWEN IN MOENTJAKABOE “Overeenkomst gesloten tusschen de ondervolgende 26 bezitters van karbouwen in de doesoen Moentjakaboe Marga Pamoeka Bangsa Radja onderafdeling Komering Oeloe, afd. Komering en Ogan Oeloe Enim en de Ranaudistricten” dd. Moentjakaboe 25-5-1898, getypt afschrift ca. 1922, folio, 10 p. In het Nederlands en in het Maleis. Regelingen betr. het gezamelijk beweiden.

M7253 € 40 INDIË, KARBOUWEN TE PALEMBANG “Overeenkomst gesloten tusschen de ondervolgende 12 bezitters van karbouwen in de doesoen Mendajoen ..... en in de doesoen Kotta Negara ..... afdeling Ogan en Komering Oeloe der Residentie Palembang” dd. 6-8-1922. Getypt, folio, 14 p. Tekst in het Nederlands en Maleis. Met getekende kaart van het gebied en een lijst van de 12 karbouw-bezitters met namen, woonplaatsen (Mendajoen en Kotta Negara) en merktekens in de vorm van karbouwenkoppen, waarmee de karbouwen zijn gemerkt.

M7260 € 75 INDIË, KIESRECHT, MEYER RANNEFT Stukken betr. de “Kiesrechtcommissie”, ‘belast met het ontwerpen van een schema voor de algemene beginselen die ten grondslag zullen liggen aan de regeling van het kiesrecht voor de vertegenwoordigende lichamen welke zullen worden ingesteld na totstandkoming van het wetsontwerp betr. de bestuurshervorming’. 1921-1923. Manuscript en getypt, ca. 30 p., folio. Secretaris was J.W. Meyer Ranneft. De commissie werd in 1921 ingesteld en in 1923 ontbonden.

M7262 € 40 INDIË, KOMERING OELOE ‘Aloeran van “Boedjang” en “Gadis” in de marga’s Semandawai Soekoe I, II en III, onderafdeling Komering Oeloe’. Getypt (ca. 1922), folio, 14 p. Tekst in Nederlands en Maleis. Zeer uitvoerige regelingen over de gang van zaken.

M7254 € 40 INDIË, MALABAR, DA SILVA, SCHACHT, VOGT, SLAVERNIJ Verklaring van Andreas H. Schacht, d.d. Cochin 19-1-1791, dat Catrina de Silva, weduwe van de toepas Michel de Sa, eigenaresse is van haar lijfeigen jongen Lakaij, oud 18 jaar. Manuscript, folio, 2 p. Met stempel V.O.C. en handtekening van Schacht. Met verklaring d.d. 10 maart 1794 van Cath. da Zilva dat zij de jongen "overgetransporteert" heeft aan de kapitein luitenant der Astti Johan Hendrik Vogt. Met gegevens over de afkomst van Lakaij.

M7703 € 225 INDIË, MALABAR, DE CROES, LUNEL, SLAVERNIJ


Verklaring van Arnoldus Lunel, boekhouder en klerk van politie te Cochin, d.d. Cochin 9-2-1786, dat de toepas André Bartholomeus de Croes, wonend te Matanserij, eigenaar is van zijn lijfeigen jongen Seivarin, oud 12 jaar. Manuscript, folio, 2 p. Met stempel V.O.C. en handtekeningen van Lunel en van getuigen Jan Hardegen en Frans Hendrik Schuurman. Met gegevens over de afkomst van Seivarin.

M7704 € 150 INDIË, MALABAR, DE CROES, MOENS Request van Claas de Croes, tamboer in dienst van de V.O.C. te Cochin, d.d. 15 april 1776, gericht aan Adriaan Moens, gouverneur van Malabar, dat hij wil trouwen met Esperanca de Rosairo te Cochin, jongeman en jongedochter, beiden R.K. en vraagt toestemming om in de R.K. kerk van Baypin te mogen trouwen. Manuscript, 3 p, folio. Met verklaring in de marge "fiat trouwen, Cochin den 15 April 1776", met de handtekening "Moens". Met stempel der V.O.C.

M7701 € 225 INDIË, MALABAR, DELLERIE, JIKKER, SCHACHT, SLAVERNIJ Verklaring van Andreas H. Schacht d.d. Cochin 7-10-1792 dat Elizabeth Dorothea Jikker, weduwe van de chirurgijn Hendrik Everard Mattheus Dellerie, wonend te Kalikoilang eigenaresse is van haar lijfeigen meid Sophia, 13 jaar. Manuscript, folio, 2 p. Met stempel V.O.C. en handtekening van Schacht. Met gegevens over de afkomst van Sophia.

M7700 € 150 INDIË, MALABAR, DOTERE, SCHACHT, SLAVERNIJ Verklaring van de gezworen klerk Andreas H. Schacht, d.d. Cochin (Malabar) 1-1-179.. dat de vrijman Jan Dotere, wonend te Kalwetty, zijn lijfeigen meid Malati, 18 jaar oud, wettig in eigendom heeft. Hij mag haar niet vervoeren van Malabar zonder consent. Manuscript, folio, 2 p. Met stempel V.O.C., handtekeningen van Schacht en Jan Hardegen en Godlieb Hendrik Bakker, klerken. Hoekje afgescheurd. Met gegevens over de afkomst van Malati.

M7711 € 150 INDIË, MALABAR, GONSALVES, SLAVERNIJ Verklaring van Andreas H. Schacht, d.d. Cochin 23 juni 1795, dat de weduwe van de Toepas Gerehomes Gonsalves, Margrida Pieris, te Cochin, eigenaresse is van haar lijfeigen jongen Lacay, oud 11 jaar. Manuscript, folio, 2 p. Met stempel V.O.C., handtekeningen van Schacht en van de getuigen Carel van Leeuwen en Johannes Martensz. Met gegevens over de afkomst van Lacay.

M7705 € 150 INDIE, MALABAR, HUTCHINSON Verklaring in Indiaas letterschrift, waarschijnlijk betr. R.K. Kerk te Cochin, Malabar. O.a. de naam "J. Pedro de Hleantara, bispo Vig. Aplico", manuscript, 18e-eeuws, 2 p, 4°. Hierbij nog een manuscript in het Spaans ondertekend "Pedro Xavery Muttü en E.D. Fernandez" en gericht aan John Hutchinson te Anjenga d.d. 19-1-1794. Met een brief van O.B. Menon te Kochi d.d. 1998 met de mededeling dat hij het stuk niet kan ontcijferen.

M7699 € 150 INDIË, MALABAR, MASSER, WIARDI, VAN CITTERS Acte verleden voor Egbert Nicolaas Wiardi, d.d. Souratta 8-9-1779, waarbij deze verklaart dat de bootsman Jan Anthony Masser de heren Abraham en Frederik van Citters, boekhouders der V.O.C. te Middelburg, machtigt een tegoed van zijn soldijrekening te innen. Manuscript, 2 p, folio. Wiardi was onderkoopman en secretaris van politie van het hoofdgebied van Directeur Willem Jacob van de Graaff. Met stempel der V.O.C., handtekeningen van Wiardi, J.A. Masser en de getuigen Nicolaas Frederik Wolff en Moses Isaacs.

M7708 € 295 INDIË, MALABAR, RADEBANT Request van Jan Jochim Radebant d.d. Cochin 29 april 1776, gericht aan Adriaan Moens, gouverneur van Malabar met verzoek hem te bevorderen tot assistent op een gage van ƒ 24,-. Manuscript, folio, 3 p.


In 1762 kwam hij als soldaat in dienst der V.O.C. op een gage van ƒ 9,-. In 1769 werd hij Junior assistent (ƒ 16,-) en in 1772 assistent (ƒ 20,-). In deze kwaliteit werkt hij op het negotiekantoor te Cochin. In de marge een aanbeveling van Van de Graaff. Met stempel der V.O.C.

M7702 € 150 INDIË, MALABAR, SCHAVERS, SLAVERNIJ Verklaring van Andreas H. Schacht, d.d. Cochin (Malabar) 2-1-179.. dat de vrijman Pieter Schavers eigenaar is van zijn lijfeigen jongen Januari, oud 10 jaar. Manuscript, folio, 2 p. Met stempel V.O.C., handtekeningen van Schacht, Francois Martensz en Pieter Joost Kappes, klerken, hoekje afgescheurd. Met gegevens over de afkomst van Januari.

M7706 € 150 INDIË, MALABAR, SCHAVERS, SLAVERNIJ Verklaring van Andreas H. Schacht, d.d. Cochin (Malabar) 2-1-179.. dat de vrijman Pieter Schavers eigenaar is van zijn lijfeigen jongen Februari, oud 25 jaar. Manuscript, folio, 2 p. Met stempel V.O.C., handtekeningen van Schacht, Francois Martens en Pieter Joost Kappes, klerken. Hoekje afgescheurd, Met gegevens over de afkomst van Februari.

M7709 € 150 INDIË, MALABAR, VAN DEN BOSSE, WIARDI, VAN CITTERS Acte verleden voor Egbert Nicolaas Wiardi, d.d. Souratta 16-10-1779, waarbij deze verklaart dat de boekhouder Cornelis van den Bosse, de heren Abraham en Frederik van Citters te Middelburg, machtigt om een tegoed van zijn soldijrekening te innen. Manuscript, 2 p, folio. Wiardi was onderkoopman en secretaris van politie van het hoofdgebied van directeur Willem Jacob van de Graaff. Met stempel V.O.C., handtekeningen van Wiardi, v.d. Bosse en getuigen N.F. Wolff en Moses Isaacs.

M7707 € 295 INDIË, MALABAR, WARNAR, KELLENS, VAN MEECKEREN, SLAVERNIJ Verklaring van de gezworen klerk Andreas H. Schacht, d.d. Cochin (Malabar) 1-1-179.. dat Theresia Kellens, wed. van de opperstuurman Erik Warnar, eigenaresse is van de bij haar in huis geboren slavenjongen Felix, die eerder toebehoorde aan haar overleden moeder Elisabeth Joh. van Meeckeren. Manuscript, folio, 2 p. Met stempel V.O.C., handtekeningen van Schacht, J. Hardegen en G. H. Bakker. Hoekje afgescheurd. Met gegevens over de afkomst van Felix.

M7710 € 150 INDIE, MALANG, Lt. E.J. ETTLY Drie fotoalbums uit 1949, afkomstig van vaandrig (later luitenant) E.J. Ettly, werkzaam bij de plaatselijke geniedienst te Malang. Veel over de herbouw van vernielde gebouwen e.d. Ook foto's van de souvereiniteitsoverdracht en van de feesten t.g.v. het 2-jarig bestaan van de Geniedienst Malang. Personen op de foto's: chef A.P.T. Luteyn, Lt. Wout van Soest (uit Spijkenisse), adj. Mook, dokter Van Oosten, Lt. Van Hilten, W. (v.) Eykelenboom, Jan Kolpa, L. de Neef, Stevenson, Cor Gesink, Van Waveren, v.d. Gugten, Lt. Hofman, Lt. M. de Haas, Klaas Bootsma, Oudekerk, Lt. Lefevre, Gerard van der Lee, Kapt. Revier, chauffeur Westendorp, soldaat Carels (overleden 1949). Ook foto's te Batoe, Tjilingtjing, vliegveld Singarosi en thuisreis per Kota Inten.

M7276 € 495 INDIË, MILITARIA, ONDERSCHEIDINGEN LOMBOK 1894 Besluit van Emma, regentes van het Koninkrijk, dd. ‘s-Gravenhage 9 april 1895 betreffende beloning van militairen n.a.v. krijgsverrichtingen tegen Lombok in 1894. Gedrukt, folio, 7 p. Betreft MWO, Ridder NL, officier ON, ridder ON, eresabel en eervolle vermeldingen. Enige honderden personen!

M7113 € 125 INDIË, MILITARIA, REPATRIËRING DITMAR Elf stukken betreffende de repatriëring van sergeant Adriaan Hendrik Ditmar vanuit Nederlands-Indië in 1950, div. formaten, getypt en gedrukt. Ditmar was geboren te Utrecht, in dienst vanaf september 1948, vertrokken vanuit Nederland 2-9-1949 en gerepatrieerd 15-81950. Hierbij Diploma behorend bij insigne landmacht; lijst van 343 repatriërenden per ms "Skaugum", alle militairen sub. bat. detachement die om redenen van studie terugkeerden; welkomstbrief Insp. Gen. Landmacht bij terugkeer; etc.

M7999 € 90 INDIË, MOESIAILIR Naamlijst controleurs der onderafdeling Moesiailir 1853-1920. Getypt, 1 p., folio.


Lijst van 59 namen met data.

M7257 € 10 INDIË, MOLUKKEN, BANDA, DE SERIERE Dagboek van Jhr ds Guillaume de Serière (Naarden 1788 - 's-Gravenhage 1869) over de periode december 1841 tot oktober 1842. Manuscript, 8°, 184 p. De Serière, zoon van de naar Nederland gekomen Fransman Victor de Serière de la Forest, was eerst predikant te Zutphen, Batavia en Soerabaja, daarna resident in Indië en van 1841-1845 goeverneur van de Molukken. In 1868 zou hij worden ingelijfd in de Nederlandse Adel. Hij was in zijn Molukse tijd gehuwd met zijn derde vrouw, Marie Marguerite Bik (18021864), wed. Duyvené en later wed. Van Son. Het dagboek bevat voor de maanden augustus t/m oktober 1842 dagelijkse aantekeningen. De periode december 1841 t/m juli 1842 is als lopend verhaal geschreven. Familieleden die genoemd worden: zwagers Jan A. Bik en P. Bik, schoonzoon Wilhelm Brewer (ellendig gedrag), zwager Doorninck, moeder die hij verafgoodt, de Franse predikant J.Q. Merkus te Voorburg die hij als kind "Papa heette", zoon Jacques, zoon Gerrit die bij de heer Soeters te Hasselt woont voor zijn opvoeding, etc. Op 24-1-1842 werd hij officieel aangesteld door wnd G.G. Merkus als goeverneur van Amboina en de Molukse eilanden. De vrouw van Merkus krijgt onterechte kritiek van velen. Tussen 13 februari en 13 maart maakte hij met vrouw en hun twee kleine meisjes de reis naar Ambon. Uitvoerige informatie over Ambon: lof voor wnd goeverneur Rijksenzoeff, kritiek op kolonel Boelen, aardbeving op 2 augustus, medische toestand, kritiek op het stelsel van monopolie en uitzuiging, kritiek op vendumeester Hoorn en vrouw, enthousiast over de zending-onderwijzer Roskott, kritiek op de predikant Seniff die moeilijkheden zocht met Roskott, lof voor kapitein Deesse, overste Senwart was een "soldaat van top tot teen", Kruzeman (is een intrigant), Hr van Ommeren, Hr Cambier, met R.C. Sloos heeft hij op de reis van Ambon naar Banda interessante gesprekken over West Indië en Cuba, waar Sloos is geweest. Van 17 augustus tot 1 september maakt hij een inspectiereis naar Banda. Uitvoerige informatie over de situatie aldaar. Namen: echtpaar Engelhard, W. van Blommestein, juffr. Van Braam, lof voor onderwijzer Sleeswijk Veenstra, problemen met secretaris John (ongeschikt voor zijn werk), verblijf bij de heer Delman op Perk Weltevreden. De "Perkslaven" hebben het goed, etc. In oktober maakt hij per draagstoel een inspectietocht over het eiland Ambon, met beschrijving van de bezochte negorijen etc. Vanuit Ambon stuurt hij "Nautilus Pompilius" naar de Holl. Mij. van Wetenschappen, via Prof. Breda. In juli 1842 maakt hij een aantal opmerkingen over het dagboekschrijven in het algemeen. (Lit.: Ned. Adelsboek 1951 pag. 228).

M7859 € 1800 INDIË, PALEMBANG Naamlijst residenten van Palembang, 1811-1921. Getypt, 2 p., folio.

M7256 € 15 INDIË, PALEMBANG, DE KOCK Speciale aflevering van de Nederlandsche Staats-Courant van 8 november 1821, geheel gewijd aan het herstel van de rust in Palembang in de voorafgaande maanden. Geschreven door generaal-majoor De Kock, opperbevelhebber der Palembangse expeditie. Gedrukt, 4 p.

M7428 € 30 INDIË, RAWAS Naamlijst van besturende ambtenaren in de onderafdeling Rawas, 1840-1921. Manuscript, folio, 2 p. 73 namen met jaartallen.

M7255 € 18 INDIË, REIJCKERS, HENS Rapport aan de G.G. van Ned. Indië, van A.M. Hens, resident van Palembang, dd. Koetaradja 12-91923 betr. de verdediging van de assistent resident L.F.W. Reijckers n.a.v. zijn conduite beoordeling over 1922 door Hens. Reijckers is naief, ijdel, onbetrouwbaar, oneerlijk, etc. Hierbij een brief van zijn vrouw, J. Reijckers-Welsink aan resident Hens dd. 23-4-1922 over haar man. 8°, 9 p. en de “Memorie” van Reijckers op de beoordeling van Hens, dd. Palembang 9-71923, getypt, folio, 23 p.

M7259 € 95 INDIË, SABANG MY, VAN AERSSEN BEYEREN Twee redevoeringen bij de herdenking van het 25-jarig bestaan van de N.V. Zeehaven en Kolenstation Sabang, dd. 4 januari 1924. Eén door de Gouverneur van Atjeh A.M. Hens en één door de hoofdadministrateur van de Sabang My F.C. baron van Aerssen Beyeren. Met een brief van de laatste aan Hens dd. 10 januari 1924. Manuscripten, folio, 14 p. Fa. De Lange, J.M.H. van Oosterzee, J.B. van Heutz, Jhr G.C. Quarles van Ufford, Vatier Kraane, E. Heldring.

M7263 € 75 INDIE, VAN LEEWEN


Stukken betreffende de Indische loopbaan van Jean Elise van Leewen (Londen 20-3-1813 - Solo 8-91870). Manuscript, ca. 600 p. Hij was een zoon van Jan Anthonie van Leewen (adj. boekhouder te Semarang, geb. 1785, overl. te Batavia 1822) en Elisabeth Johanna Buyn (overl. Leiden 1838). Hij was gehuwd met Wilhelmina Vodé (1815 - Soerakarta 1906), maar had kinderen bij andere, inlandse, vrouwen: 1. Jean Anthonie van Leewen (1855-1929, gehuwd met Johanna W. van den Vrijhoef (1853-1889); 2. Wilhelmina S. van Leewen (1857-1921), gehuwd met Zeydel; 3. Elisabeth J. van Leewen (1856 - ? ); 4. George E. van Leewen (1861-1917); 5. Willem (1863 - ?) en Petrus Ackerman van Leewen (1866-1914). In 1818 trok hij met zijn ouders naar Batavia, maar in 1820 keerde hij met zijn moeder terug naar Nederland. Van 1827 tot 1829 bevoer hij de wereldzeeën als buitengewoon adelborst, maar in 1829 vertrok hij naar Indië. Daar was hij eerst klerk ter secretarie te Batavia, in 1832 klerk te Banka, in 1833 maakte hij een tocht door Indië, in 1834 surummerair te Banjoermaas, in 1835 te Padang, in 19836 te Fort De Kock. In dat jaar gevechten tegen Bonjol. Met groot gevaar als eerste door de bres te Bonjol, maar kort erop terugtocht met veel verliezen. In 1837 benoemd tot civiel gezaghebber der districten Ticoe e.o. In 1839 Kontroleur 3e Klasse landelijke inkomsten en kultures te Semarang. Daarna idem in de Residentie. In 1845 Kontroleur 2e Klasse. In juni 1845 ontheven van zijn functie en op wachtgeld (“dood onschuldig”). In 1849 herplaatst als Kontroleur 2e Klasse te Pekalongan. In 1850 naar Patjitan. In 1852 ontslagen uit ‘s lands dienst. Uitvoerige nota’s aan de G.G. over onterechtheid van dit ontslag. Vestigde zich als particulier te Semarang, later als administrateur te Tjepper. Veel stukken om te bewijzen dat hij van zuiver Nederlandse afkomst was, zodat hij officieel ingezetene van Ned. Indië kon worden. Dat gelukte in 1854. De memories uit 1852 geven veel uitvoerige inlichtingen over levensloop. Zijn nalatenschap en verdeling (natuurlijke kinderen) in een boedelverdeling uit 1870. Voorts in dit dossier diverse reispassen, correspondentie met (verre) familieleden, bouwtekeningen van de Landraadszalen te Bandoeng en Salatiga (door Van Leewen?).

M7247 € 350 INDIE, VAN OMMEREN EN RUEB, HERDERSCHEE “Verslag der bewindvoerders van de firma Van Ommeren, Rueb & Co [te Batavia], uitgebracht in de vergadering van crediteuren gehouden den 12den December 1864”, 4°, gedrukt, 4 p. Bewindvoerders: P. Tiedeman Jr, F. van Hemert en W.E. van Charante. De fa. was in liquidatie. Er wordt uitgebreid gesproken over de boedel J.E. Herderschee en over diverse Indische ondernemingen. Voorts een lijst van aanwezige crediteuren.

M7119 € 40 INDIË, VANGEN HERTEN TE PALEMBANG Voorschriften voor het vangen van herten met een net, met een enkelvoudige strik of door schieten. In de onderafdeling Komering Oeloe te Palembang [1922]. Getypt, folio, 5 p.

M7261 € 24 INGEN HOUSZ Genealogie Ingen Housz, Ingenhoes, manuscript, getypt, 2 p. Betr. voorouders A.H. Ingenhoes (1813-1905) tot Johan van Ruweel (1450).

M7465 € 8 INGENEGER, BEEK, LEIDEN “Boelhuis gehouden ten verzoeke van Hendrik Houtman en Willem Pierik als voogden over het enige nagelaten kind van Arnolda Beek, weduwe Cornelis Ingeneger”, d.d. nov. 1782, verkocht op de Papegracht. Manuscript, 62 p. Zeer uitvoerige lijst van inboedelgoederen met hun opbrengst. Totaal ƒ 2739,-.

M7547 € 150 INGENIEURSWERKEN IN NEDERLAND A - G. Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs of de Verhandelingen van het Kon. Inst. van Ingenieurs uit de 19de eeuw, betreffende werken in Nederland. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen. Hieronder de plaatsnaam, korte aanduiding van het betreffende werk, jaartal van publicatie, naam van de auteur of van degene die de voordracht hield en tot slot het aantal platen en de prijs. M7970-1 Amsterdam, ontwerp brug over het Y, 1848, door F.W. Conrad, 2 platen € 30 M7970-2 Amsterdam, Rapport om de stad van vers drinkwater te voorzien, 1850, door J. van Maurik, 4 platen € 50 M7970-3 Amsterdam, Schutsluizen Willem III en Willem I in Noord-Hollands Kanaal, 1870-71, door J.F.W. Conrad, 4 platen, € 20 M7970-4 Amsterdam, Verbinding Amsterdam met Bovenrijn, 1879, door A. Huet, 1 plaat, € 20 M7970-5 Amsterdam, Amsterdam-Rijnkanaal, 1881, door J.A.A. Waldorp, 9 platen, € 30 M7970-6 Amsterdam, Verbinding Merwedekanaal met Noordzeekanaal, 1885, door J.F.W. Conrad, 1885, 2 platen, € 20 M7970-7 Amsterdam, Centraal Station, 1886, door Nierstrasz, 3 platen, € 20 M7970-8 Amsterdam, Siphon onder Merwedekanaal bij Zeeburg, 1888, door Kluit, 3 platen, € 20


M7970-10 Amsterdam, Riolering 1898, door Lambrechtsen van Ritthem, 3 platen, € 30 M7970-11 Ankeveen, Uitwatering Vechtlanden, 1894/95, door Gockinga, 3 platen, € 20 M7970-12 Arkel, Draaibrug, 1884, door R. Haagsma, 1 plaat, € 20 M7970-13 Arnhem, Arbeiderswoningen, 1854/56, door Dr Wolterson, 2 platen, € 28 M7970-14 Arnhem, Bovenbouw spoorbruggen over Rijn bij Arnhem en Waal bij Nijmegen, 1880, door Van den Bergh, 5 platen, € 24 M7970-15 Bergen op Zoom, Waterpassingen tussen Bergen op Zoom en Fort Bath, 1855/56, door J.R.T. Ortt, 1 plaat, € 20 M7970-16 Bloemendaal, Duinwaterleiding, 1895, door J.van Hasselt, 2 platen, € 30 M7970-17 Bovenkerkpolder, Beschrijving, 1852, door P. v.d. Sterr, 1 kaart (1851), € 40 M7970-18 Breda, Verbeteringen bestrating, 1869/70, door G.G. v.d. Hoeven, 1 plaat, € 24 M7970-19 Buggenum (L), Spoorburg over Maas, 1886, door A.W.Th. Kook, 4 platen, € 30 M7970-20 Culemborg, Lekbrug, 1871, door Van Diesen, Evers, Rouppe v.d. Voort en Giesbers, 36 platen, € 75 M7970-21 Delfshaven, Brug over de Delfshavense Schie, 1848, door F.W. Conrad, 1 plaat, € 20 M7970-22 Deventer, Spoor- en wegbrug bij Deventer, 1889, door M.E. de Wild, 2 platen, € 24 M7970-23 Dordrecht, Waterbezorging op station SS, 1874, door L.A. Sandberg, 3 platen, € 24 M7970-24 Dordrecht, De in 1869 geamoveerde overblijfselen van het v.m. Mariënbornklooster, 1875, door H. Linse, 1 plaat, € 30 M7970-25 Dordrecht, Brug over de Oude Maas, 1891/2, door N.Th. Michaëlis, 19 platen, € 60 M7970-26 Dordrecht, Verbetering spoorbrug over Oude Maas, 1895, door H.J.E. Wenckebach, 4 platen, € 25 M7970-27 Dubbeldam, Dubbele draaibrug over mond spoorweghaven, 1869/70, door L.A. Sandberg, 3 platen, € 28 M7970-28 Eems, Haven van Emden en Dortmund-Eemskanaal, 1899, door C.E.W. van Panhuys, 4 platen, € 28 M7970-29 Enkhuizen, Verbetering Krabbersgat, 1884, door B. Hoogenboom, 11 platen, € 40 M7970-30 Enkhuizen, Krabbersgat 1896, door N.N., 2 platen, € 10 M7970-31 Friesland, Waterschap Oost- en West-Dongeradeel 1876/77, door A.O. v.d. Santheuvel, 1 kaart, € 40 M7970-32 Friesland, Kanalisatie Tjonger, 1890, door S.J. Vermaes, 3 platen, € 30 M7970-33 Friesland, Verbetering en kanalisatie Tjonger, 1890/91, door S.J. Vermaes, 17 platen. N.B.: Exemplaar als M7970-32, doch nu als overdruk, in halflinnen band en met 14 extra platen, o.a. van gebouwen, € 90 M7970-34 Friesland, Boezemstand na verbetering afvoerkanalen, 1894/5, door S.J. Vermaes, 1 kaart, € 10 M7970-35 Geertruidenberg, Bemaling Dongepolders, 1903, door W.G.C. Gelinck, 4 platen, € 30 M7970-36 Goedereede, Geschiedenis van de zeewerken, 1857, door P. Caland, 2 platen, € 40 M7970-37 Goedereede, Oudelandsche zeedijk aan de zuidzijde van eiland Goedereede, 1879, door C. de Bruyn, 1 plaat, € 20 M7970-38 Gouda, Hanepraaisluis, 1858, door N.T. Michaëlis, 2 platen, € 28 M7970-39 Gouda, Mallegatsluis, 1886, door W.H. Hubrecht, 5 platen, € 30 M7970-40 's-Gravenhage, Ontwerp zeehaven, 1879, door J.A.A. Waldorp, 1 plaat, € 20 M7970-41 's-Gravenhage, Het in aanbouw zijnde departement van justitie, 1881, door C.H. Peters, 1 plaat, € 60 M7970-42 's-Gravenhage Nieuwe cellulaire gevangenis, 1885, door J.F. Metzelaar, 2 platen, € 30 M7970-43 's-Gravenhage, Station H.Y.S.M., 1886, alleen één plaat € 20 M7970-44 's-Gravenhage, Duinwaterleiding, 1887, door Stang, 3 platen, € 30.

M7970 € 30 INGENIEURSWERKEN IN NEDERLAND H - N. Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs of de Verhandelingen van het Kon. Inst. van Ingenieurs uit de 19de eeuw, betreffende werken in Nederland. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen. Hieronder de plaatsnaam, korte aanduiding van het betreffende werk, jaartal van publicatie, naam van de auteur of van degene die de voordracht hield en tot slot het aantal platen en de prijs. M7971-1 Harlingen, Haven en vaargeul door de Pollen, 1889, door F.L. Ortt, 2 platen, € 30 M7971-2 Hasselt, Overbrugging Zwarte Water, 1897, door Van Ameyden van Duym, 3 platen, € 35 M7971-3 Heerenveen, spoorwegongeluk 1869, 1 plaat ("autographie" Coenraads), € 35 M7971-4 Heerlen, Spoorlijn Herzogenrath-Heerlen-Sittard, 1896, door W. Nivel, 3 platen, € 35 M7971-5 Den Helder, Zelfregistrerende peilschaal bij woning opzichter C. van der Sterr, 1852, 4 platen, € 15 M7971-6 Den Helder, Reduit in Fort Kijkduin, 1853, door Van Ingen, 5 platen, € 25 M7971-7 Den Helder, Bekleding muur Fort Kijkduin, 1857, 1 plaat, € 10 M7971-8 Den Helder, Regen- en uitdampingsmeter bij woning opzichter Van der Sterr, 1857, door J. Strootman, 2 platen, € 15 M7971-9 Heusden, Brug over Heusdens Kanaal, 1896, door Schoth, 1 plaat, € 20 M7971-10 Hillegom, Schepradgemaal Elsbroekerpolder, 1896, door H. Paul, 1 plaat, € 12 M7971-11 Hoek van Holland, Doorgraving Nieuwe Waterweg 1870/71, door A. Huët, 1 kaart, € 20 M7971-12 Hoek van Holland, Nieuwe Waterweg, 1871, 2 platen, € 20 M7971-13 Hoek van Holland, Grondopruiming, 1884, door W.F. Leemans, 6 platen, € 30 M7971-14 Hoorn, Stoomgemaal ter droogmaking Hoornsche Hop en Gouwzee, 1890, door G.J. Morre, 1 plaat, € 30 M7971-15 Kampen, Schuivende sluisdeur uitwateringssluis, 1879, door J. Swets, 2 platen, € 15 M7971-16 Kampen, Hooiberg etc. voor modelhoeve op Kampereiland, 1881, door J. Swets, 3 platen, € 20 M7971-17 Kampen, IJsselbrug voorheen en thans (1448-1881) door J. Swets, 4 platen, € 40 M7971-18 Kampen, Herstel IJsselbrug, 1884, door J.M. Telders, 8 platen, € 40 M7971-19 Katwijk, Verbetering uitwatering, 1850, door P. Kock, 1 kaart, € 35


M7971-20 Katwijk, Vermogen uitwaterende sluizen, 1853, door P. Kock, 3 platen, € 20 M7971-21 Katwijk, Heropening voormalige Rijnmond, 1877/78, 1 kaart, € 20 M7971-22 Leeuwarden, Waterleiding, 1890, door H.P.N. Halbertsma, 2 platen, € 20 M7971-23 Legmeerplassen, Droogmaking, 1851, door J.G. van Gendt, met grote kaart (steendruk van Langenhuysen naar W. Visser), € 95 M7971-24 Lek, Groene rivier langs de Lek tussen Lexkensveer en Krimpen, 1881, door Tutein Nolthenius, 2 platen, € 30 M7971-25 Limburg, Spoorlijn Bunde-Beek-Elsloo, 1894, door Van Liebergen, 1 plaat, € 20 M7971-26 Lymers, Bouw stoomgemaal De Lymers, 1884, door J. v. Hasselt en J. de Koning, 5 platen, € 35 M7971-27 Lynden, Stoomgemaal De Lynden, Haarlemmermeer, 1857, door N.T. Michaëlis, 2 platen, € 45 M7971-28 Maastricht, Bruggen over Kanaal naar Luik, 1849, door J.R.F. Ortt, 3 platen, € 35 M7971-29 Maastricht, Maasbrug, 1858, door J.A. Kool, 8 platen, € 60 M7971-30 Meppel, Brug over spoorweg Meppel-Heerenveen 1869/70, door K.H. van Brederode, 3 platen, € 30 M7971-31 Meppel, Waterbezorging op station Staatsspoor 1870/71 door K.H. van Brederode, 4 platen, € 24 M7971-32 Middelharnis, Haven aan noordzijde Overflakkee 1854/6, door J.G.W. Fijnje, 2 platen, € 30 M7971-33 Muiden, Fort en vesting, 1894, door Stuten, 3 platen, € 40 M7971-34 Nieuwediep, Ophaalbrug over Koopvaarders binnenhaven, 1853, door J. Ortt van Schonauwen, 2 platen, € 30 M7971-35 Nieuwediep, Toestand Rijkszeehaven, 1854, 1 plaat, € 30 M7971-36 Nieuwediep, Geschiedenis van de dokwerken op het marine etablissement Willemsoord, 1865-1867, 44 platen, € 95 M7971-37 Noord, Aantekeningen betr. de rivier de Noord, 1869/70 door E. Olivier, 2 platen € 24 M7971-38 Noord-Beveland, Oeverafschuiving Vlietepolder, 1865, door P.J. Neyt, 3 platen, € 30 M7971-39 Noord-Beveland, Grondvallen Noordkust Noord-Beveland en Zuidkust Vlieland, 1879, door J.F.W. Conrad, alleen 1 plaat, € 10 M7971-40 Noord-Beveland, Afschuiving oever Calamiteusen Vlietepolder, 1886, door C.L.M. Lambrechtsen, 3 kaarten, € 35 M7971-41 Noord-Brabant, Spoorbrug over rivier De Mark (lijn Antwerpen-Rotterdam), 1856, door J.G.W. Fijnje, 4 platen, € 30 M7971-42 Noord-Holland, Doorgraving Holland op zijn smalst, 1884, door Huet, met 9 platen, € 40 M7971-43 Noord-Holland, Opzet toestellen van de draaibruggen in de spoorlijn Zaandam-Hoorn, 1886, door J. Schroeder v.d. Kolk, 4 platen, € 20 M7971-44 Noordzeekanaal, Ontwerpen, door A. Huet, 1889, 2 kaarten, € 40 M7971-45 Noordzeekanaal, Ontwerp open verbinding Amsterdam-Noordzee, 1892, door A. Huet, 7 platen, € 40.

M7971 € 30 INGENIEURSWERKEN IN NEDERLAND O - Z. Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs of de Verhandelingen van het Kon. Inst. van Ingenieurs uit de 19de eeuw, betreffende werken in Nederland. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen. Hieronder de plaatsnaam, korte aanduiding van het betreffende werk, jaartal van publicatie, naam van de auteur of van degene die de voordracht hield en tot slot het aantal platen en de prijs. M7972-1 Ooltgensplaat, Vaarwater Hellegat en vlakte van Ooltgensplaat, 1871, door J.F. Augier e.a., 4 kaarten, € 30 M7972-2 Peel, Verkenningen in de Brabantsche en Limburgsche Peel, 1853, door L.A. Reuvens, met kaart en plaat, € 40 M7972-3 Petten, Zeewering, 1868, door J.F.W. Conrad, 1 plaat, € 28 M7972-4 Rhenen, Rijnbrug bij Rhenen, 1885, door J.M. Telders e.a., 3 platen, € 30 M7972-5 Rotterdam, Yzeren overkappingen station Delftsche Poort, 1879, door K.H. van Brederode, 3 platen, € 28 M7972-6 Rotterdam, Droogdok, slachthuis, gasfabriek, kaaimuren, 1884, door G.J. de Jongh en H.A. van Ysselsteyn, 6 platen, € 30 M7972-7 Rotterdam, Haven en Waterweg, 1890, door G.J. de Jongh, J.W. Welcker en W.F. Leemans, 4 platen (waaronder een zeer grote kaart in kleurendruk van de Nieuwe Waterweg), € 60 M7972-8 Rotterdam, Verbetering binnenwateren, 1891/2, door Van Ysselsteyn, 6 platen, € 40 M7972-9 Rotterdam, Drinkwaterleiding, 1892, 6 platen, € 28 M7972-10 Rotterdam, Spoorweg door de stad, 1894/5, door N. Th. Michaëlis, 8 platen, € 50 M7972-11 Rozenburg, Verwijdering wrak Ethelwin, 1885, door M. Sanders, 3 platen, € 30 M7972-12 Rozenburg, Peilingen rivier Het Scheur tussen Rozenburg en Maassluis, 1887, door H. van Gelderen, 1 kaart, € 20 M7972-13 Rijn-Bijlandsch Kanaal, Waterverdeeling Bovenrijn 1866/67, door E. Olivier, 4 kaarten, € 30 M7972-14 Sas van Gent, Nieuwe schutsluis, 1885, door C.B. Schuurman, 2 platen, € 18 M7972-15 Scheveningen, plan Vissershaven, 1886, door Siccama, 1 kaart, € 15 M7972-16 Scheveningen, Binnenhaven, 1893, door Krap, 3 platen, € 28 M7972-17 Scheveningen, Bouw Zeeweringmuur, 1897/8, door Lindo, 1 plaat, € 15 M7972-18 Scheveningen, Bommenhaven, 1898, door P.J. van Voorst Vader, 1 plaat, € 20 M7972-19 Schiedam, woningen voor minvermogenden (aan Haven en Bakkershaven), 1856, door P. Scholten, 1 plaat, € 28 M7972-20 Schiermonnikoog, vuurtorens, 1854/6, door H.J. Jansen, 3 platen, € 40 M7972-21 Schouwen, Aantekeningen betr. duin en strand bij z.g. Oude Hoeve, 1864/9, door A.O. v.d. Santheuvel, 1 plaat, € 20 M7972-22 Schouwen, Duin en strand aan N.W. kant van Schouwen bij Oude Hoeve, 1887, door N.A.M. v.d. Thoorn, 1 plaat, € 18 M7972-23 Stompwijk, Droogmaking plas in Tedingerbroekpolder in 1870-'74, 1890, door P.A. Korevaar, 1 plaat, € 24


M7972-24 Terneuzen, Stoomvaart op Kanaal Terneuzen-Sas van Gent, 1890, door J. Nelemans, 1 plaat, € 30 M7972-25 Ubbergen, Verbeteringen Waal, 1891-92, door H. Doijer, 1 kaart, € 18 M7972-26 Utrecht, Spoorwegviaduct bij station, 1869/70, door C. Wagtho, 2 platen, € 30 M7972-27 Utrecht, Kazerne Vesting artillerie aan Croeselaan, 1890, door F.M.v. Panthaleon van Eck, 3 platen (zeer gedetailleerde bouwtekeningen), € 90 M7972-28 Velsen, Draaibrug over Noordzeekanaal in weg Haarlem-Alkmaar, 1893, door A.A.H.W. König, 3 platen, € 20 M7972-29 Venlo, Maasbrug, 1886, door Repelaer van Driel, 1 plaat, € 18 M7972-30 Vlaardingen, Spoorwegbrug met keersluis in haven Vlaardingen, 1889, door A.W.Th. Kock, 1 plaat, € 20 M7972-31 Vlieland, Onderzeesche oever langs het Zuiderstrand, 1876, alleen kaart, € 10 M7972-32 Vlissingen, Aanleg en veranderingen Marine-dok 1600-1848, 1851, door A.E. Tromp, 3 platen, € 35 M7972-33 Vlissingen, Windwijzer en winddrukmeter op Rijkswerf, 1859, door B.J. Tideman, 2 platen, € 10 M7972-34 Vlissingen, Opruiming stoomschip Germania in Westerschelde, 1890, door C.A. Jolles, 1 plaat €24 M7972-35 Voorburg, Spoorbrug over Leidsche Trekvaart, 1896, door G.W. v. Heukelom, 4 platen, € 30 M7972-36 Voorne, Kanaal door Voorne, 1893, door F.L. Ortt, 1 plaat, € 12 M7972-37 Westervoort, Spoorwegbrug bij Westervoort, 1856, 16 platen, waaronder fraaie grote litho door P.W.v.d.Weijer naar Van der Tak met vogelvluchtgezicht op brug en IJssel, € 200 M7972-38 Westervoort, Bouw brug over de IJssel, 1898, door Des Tombe, 3 platen, € 30 M7972-39 Wijk bij Duurstede, Afsnijding bocht van de Nederrijn boven Wijk bij Duurstede door de uiterwaard De Roodvoet, 1875, door W.H.Hubrecht, 5 platen, € 30 M7972-40 Ymuiden, zeegat bij 'Holland op zijn smalst", 1871, door A. Huet, 1 kaart, € 28 M7972-41 Ymuiden, Een oud plan voor doorgraving van Holland op zijn smalst, 1873, door J.P. Amersfoordt, 2 platen (o.a. repro kaart J.P. Dou, 1634), € 40 M7972-42 Ymuiden, Haven Ymuiden, 1885, door J.F.W. Conrad, 2 platen, € 40 M7972-43 Ymuiden, Buitenhaven, 1895, door N.A.M. v.d. Thoorn, 3 platen, € 30 M7972-44 Zandvoort/Bloemendaal, De prise d'eau der Amsterdamsche Duinwaterleiding, 1903, door I.M.K. Pennink, 14 platen, € 40 M7972-45 Zederikkanaal, Aanleg spoorbruggen, 1884, door B.A.A. Deenik, 6 platen, € 35 M7972-46 Zeeland, De afdamming van het Sloe, 1872, door P.J. Neyt, 4 platen, € 40 M7972-47 Zeeland, Invloed van afdamming Sloe op Zeeuwse stromen, 1874, door A.A. Bekaar, 4 platen, € 40 M7972-48 Zuid-Limburg, Bouwkunst in mergel en St. Pietersberg, 1870/71, door A.J. Brevet, 2 platen (waaronder kaart gangenstelsel), € 30 M7972-49 Zuiderzee, Droogmakingsplannen, 1884, door J.W. Welcker, 3 platen, € 30 M7972-50 Zuiderzee, Diverse bijdragen over afsluiting, 1887, door W.F. Leemans, J.W. Welcker, J. v.d. Toorn en C. Lely, 9 kaarten, € 30 M7972-51 Zuidplaspolder, Droogmaking Zuidplaspolder Schieland 1851, door J.A. Beyerinck, met grote kaart met perceelindeling en omliggende landen en 2 platen, € 90 M7972-52 Zwolle, Spoorbrug over Nieuwe Wetering, 1869/70, door K.H. van Brederode, 3 platen, € 30.

M7972 € 30 INGENIEURSWERKEN IN NEDERLAND. DIVERSEN Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs of de Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, uit de 19de eeuw, betreffende diverse, niet-topografische, onderwerpen. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen. Hieronder: onderwerp, jaartal van publicatie, naam van de auteur en tot slot het aantal platen en de prijs. M7973-1 Bruyn, H. de, Levensschets, 1886, door E.B. Kielstra, met portret, € 24 M7973-2 Fijnje, Levensschets van H.F. Fijnje van Salverda, 1894, door Het, met portret, € 24 M7973-3 Heyden, van der, Slang brandspuit, 1894, door Huet, met plaat (brandspuit december 1690), € 15 M7973-4 Instituut Ingenieurs, Notulen vergadering 31-8-1872, t.g.v. 25-jarig bestaan. Met herdenkingsplaat (getinte litho door C.A. Eckstein met o.a. portretten Conrad, Simons en Van der Kun), € 30 M7973-5 Scheepvaart, Schepen van de Stoomvaart My "Zeeland", 1891, door A. Huet en J.P. Teding van Berkhout, 5 platen (met zeer gedetailleerde scheepstekeningen), € 75 M7973-6 Scheepvaart, Ramschip "Schorpioen", 1886, door Welcker, 2 platen, € 20 M7973-7 Spoorwegen, 'Locomotive et voiture marine", 1872, door A. Huet, 1 plaat, € 30 M7973-8 Telegrafie, Optische telegrafie, 1890, door W.C.A. Staring, 1 plaat (systeem van doorseinen via "ballen" op kerktorens, etc.), € 30 M7973-9 Wereldtentoonstelling, Tentoonstelling Ingenieurswerken Parijs in 1878, 1878, door J.M.F. Wellan en J.M. Telders, 14 platen, € 75 M7973-10 IJsmijnen, Opruiming van ijsbezettingen via ijsmijnen, 1872, door G.J. Blaauw, 2 platen, € 30.

M7973 € 24 INGENIEURSWERKEN IN V.M. NED. INDIË EN ELDERS BUITEN NEDERLAND Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs en uit de Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs uit de 19de eeuw, betreffende werken in v.m. Ned. Indië en andere plaatsen buiten Nederland. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen.


Hieronder de plaatsnaam, aanduiding van het betr. werk, jaartal van publicatie, naam van de auteur, aantal platen en prijs. M7974-1 Indië-Batavia, Onderzeese telegraaf Batavia-Singapore, 1858, door E. Wenckebach, 1 plaat, € 28 M7974-2 Indië-Batavia, Kanaal Batavia-Tandjong Priok, 1884, door Verburgh, 3 platen (waaronder twee gedetailleerde plattegronden), € 30 M7974-3 Indië-Cheribon, Nieuwe drinkwaterleiding Cheribon, 1892, door J. Ilcken, 1 plaat, € 15 M7974-4 Indië-Java, Spoorweg Samarang-Vorstenlanden, 1870/71, door De Bordes, 1 kaart, € 26 M7974-5 Indië-Java, Aanleg haven aan noordkust (Djapara Samarang), 1878, door N. Mac Leod, 5 platen, € 28 M7974-6 Indië-Java, Bouw spoorwegtunnel, 1882, door R.A. Snethlage, 4 platen, € 15 M7974-7 Indië-Java, Bevloeiing en afwatering Solo vallei, 1891/92, door J.L. Pierson,1 kaart (groot; kleurendruk), € 24 M7974-8 Indië-Java, Zeehaven Tandjong Priok, 1892, door J.E. de Meyier, 18 platen, € 45 M7974-9 Indië-Java, Bevloeiing en afwatering van de districten Gending, Gading en Padjarakan (res. Probolinggo), 1894/5. door A.G. Lamminga, 15 platen, € 45 M7974-10 Indië-Sumatra, R.K. kerk te Padang, 1859, door G.G. v.d. Hoeven, 1 plaat, € 30 M7974-11 Indië-Sumatra, Mond Padang-rivier, 1884, door Van Sandick, 3 kaarten, € 30 M7974-12 Amerika, De Croton-waterleiding New York, 1851, door G.G. v.d. Hoeven, 5 platen, € 30 M7974-13 Amerika, Brug over de East River te New York (tussen Manhattan en Brooklyn). Verslag over vordering werkzaamheden, 1875, 6 platen, € 90 M7974-14 Denemarken, Schipbrug bij Aalborg over de Liimfjord, 1867/8, alleen 1 plaat, € 10 M7974-15 Denemarken, Spoorwegen en spoorwegveren, 1898, door W.K. du Croix e.a., 10 platen, € 30 M7974-16 Duitsland, Bruggen over de Weichsel bij Dirschau en over de Nogat bij Mariënburg, 1855, door G.G. v.d. Hoeven, 3 platen, € 20 M7974-17 Duitsland, Hydraulische heftoestellen te Homberg en Ruhrart, 1859, door Th. Bleckmann, 4 platen, € 15 M7974-18 Duitsland, Aantekeningen betr. Kanaal door Holstein en Elbe, 1864/69, door F.W. Conrad, 4 platen, € 24 M7974-19 Egypte, Het Nederlandse Handels-etablissement te Port Said, 1876/77, door A.T.L. Rouwenhorst Mulder, 2 platen, € 18 M7974-20 Egypte, Suezkanaal, 1903, door J.F.W. Conrad, 3 platen, € 35 M7974-21 Engeland, Gebouw Nijverheidstentoonstelling Londen, 1851, door Tetar van Elven, F.W. Conrad en C. Outshoorn, 2 (zeer grote) platen (aanzichten en plattegronden), € 75 M7974-22 Italië, Malaria in Italië, 1882, door J.P. Amersfoordt, 3 platen, € 20 M7974-23 Japan, Japan en de Japanse havens, 1887, door A.T.L. Rouwenhorst Mulder, 5 kaarten, € 50 M7974-24 Japan, Drie zeestraten in de Japanse archipel, 1892, door A.T.L. Rouwenhorst Mulder, 4 platen, € 20 M7974-25 Panama, Panamakanaal 1869/70, door Dr Cullen, 1 kaart, € 24.

M7974 € 28 ISSELT, VAN Typoscript van een artikel over het geslacht Van Isselt, ca. 1950, 6 p.

M7006 € 5 JACHT, GELDERLAND “Notificatie” betr. de jacht binnen Gelderland, Arnhem 3-9-1824. Getekend: Van Lynden. Gedrukt, plano, 1 blad. Grote jacht 15/9 - 31/12. Lange jacht alleen op maandag, woensdag en vrijdag. Per jager niet meer dan 5 hazen.

M7374 € 24 JACOBSEN, HOUILLIER Correspondentie, foto's etc. van Ed. Jacobsen uit Mexico en zijn vrouw Nel Verbeek, aan Max. Houillier en diens vrouw Mary, 6 p + 10 foto's en een menu, 1955-1963. Ed Jacobsen was in 1947 als "berooide zwerver" in huis bij Max en Mary opgenomen. Is later naar Mexico geëmigreerd en is daar o.a. secretaris van de Nederlandse Vereniging. Max Houillier overlijdt in of vóór 1957.

M7634 € 40 JANSSEN Brief van L.J.F. Janssen (1806-1869), dd. Leiden 1849, aan de bibliothecaris van het Kon. Ned. Instituut betr. te lenen boeken. Manuscript, 4°, 1 p.

M7147 € 25 JARIGSE, NANNINK Extract uit het doopboek van de Eilandskerk te Amsterdam betr. de doop op 31-12-1797 van Hendrik Cornelis Bataav, zoon van Jarig Jarigse en Harmina Petronella Nannink, deels gedrukt, 4°, 1 p.

M7182 € 10 JEBBING, HOUILLIER


Eigentijds afschrift van het testament van Willem Jebbing te Amersfoort, d.d. 1947, waarbij hij zijn huishoudster Marie Catharine Antoinette Houillier, wed. Jan Koudijs, tot erfgename benoemt. Getypt, 2 p.

M7633 € 15 JONGE, DE, VAN RAPPARD Foto, 22x17 cm van een heraldische tekening uit ca. 1940 met in het midden het familiewapen De Jonge met eromheen de wapens en namen van de aangehuwde echtgenotes van de stamreeks, 1477 (Cornelia Boeye) tot 1937 (Desirée van Rappard, 2 sept. 1937).

M7471 € 8 JONKER Brief van G.J.A. Jonker, d.d. Utrecht 1917, aan bruidspaar Van der Spek-Reijerse, manuscript, 2 p.

M7610 € 9 JUDAICA, DOTSCH Genealogisch overzicht van het joodse geslacht Dotsch uit Amsterdam, ca. 1800 - 1943, 50x60 cm.

M7964 € 95 JUDAICA, GOMPEN, FRANKFURT Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met twee afdelingen met losse blaadjes, afkomstig van Moritz Gompen (en wellicht het tweede gedeelte van zijn zuster Johanna WolffGompen). Periode 1847-1849 te Frankfurt am Main en Keulen. Eén inschrijving op ander formaat papier dd. Arnhem 1855 van vriendin Rebekka Gompen, volgens aantekening van een latere eigenaar, haar grootmoeder Rebekka de Hartog-Gompen. De 15 inschrijvingen van: Moritz en Maier Königswerther, A.I. Kann, Gilta Schlesinger, Lisette en Caroline Jacobsohn, N. Blankenstein, Isaac Mayer, B. Cahen, Jaccoud. Duitse teksten.

M7301 € 250 JUDAICA, JONAS DANIEL MEYER, ARNHEM Prijsboek met stempels van Arnhem op vóór- en achterplat van de perkamenten band. Met prijs ten name van "Jonae Meijer" d.d. Arnhem 16-3-1789, gesigneerd door rector D.A. Jacobi en curatoren (Van Hem en Van Eck?) van het Arnhems gymnasium. De achtjarige (!) Meyer wordt "tertianos novitius" genoemd en moet dus in 1789 al enkele jaren leerling van het gymnasium zijn geweest. Exlibri van L.J. Hijmans van den Bergh en L. de Gou.

M7754 € 975 JUDAICA, LOEWENTHAL "Trauer-album" voor leden van de Joodse familie Loewenthal. Deels gedrukt, met aantekeningen in handschrift en ingeplakte overlijdensadvertenties, 1890-1953. Bernhard Loewenthal, Kaufman te Biesenthal, Rosalie Löwenthal-Wronkow, Adolf Löwenthal, Gustav Löwenthal, Rosa Loewenthal-Joseph, Martin Loewenthal.

M7913 € 125 KAARS, DIAKONIE AMSTERDAM Album "1876-1901: Ter herinnering aan zijnen 25-jarigen wel volbrachte dienst als diaken te Amsterdam" bij N.H. Gemeente, voor Willem Kaars, d.d. 26-2-1901, fraai leren album, 4°, 14 p. Kalligrafie W.F. Koningsveld. Huldigingscommissie: v.d. Bom, Paris, Nusteeg, Krom, Lasthuis, Hessel en Prensler. Voorts de namen van de 62 diakenen en gecommitteerde leden in 1901.

M7888 € 225 KACHELS Twee gedrukte prijscouranten van de firma’s La Salamandre - E Chaboche en van Bostyn Frères, beide te Belgie. Ca. 1890 en 1913. Fraai geïllustreerd.

M7059 € 28 KALLIGRAAF, HOEVE Gekalligrafeerd adreskaartje met de tekst “Dirk Hoeve E.K. Meester. Begonnen pr. May 1741” in versierde rand, met tekeningetje van man die met ganzenveer schrijft, ca. 10x8 cm, manuscript.

M7131 € 135


KALLIGRAFIE, MARIA STRICK " 't Gebedt onses Heeren Jesu Christi", groot blad plano (prent 34,5 x 27,3 cm) met gekalligrafeerde tekst van 38 regels, ondertekend r.o. "Maria Strick scrip.1624", binnen een rand met scenes uit het leven van Christus. Gravure door Hans Strick, echtgenoot van Maria, kalligraaf en schoolmeester te Delft en Rotterdam, naar ontwerp van Hans Jordaens. De rand is handgekleurd. Het papier heeft een 17e eeuws watermerk. Enkele kleine beschadigingen op de vouwen, maar zeer goed exemplaar. Hollstein (Hans Strick) nr. 2, eerste staat van 2. Vgl. Croiset van Uchelen, Quaerendo VII p.343.

M7960 € 600 KAMERLING ONNES, HARM Twee brieven van Harm Henrick Kamerling Onnes. De eerste d.d. 5-11-1932 aan A. Plasschaert over een tentoonstelling. Hij heeft afspraken met de Leidsche Kunstvereeniging en moet Kleykamp afzeggen; de tweede d.d. Sousse, Tunesië 19-11-1938 aan “Oom Jan” en “tante Marie”, manuscripten, 3 p. De tweede brief is geïllustreerd met schetsjes van bedelaar, moskee, schoen, deurklopper, etc. Hierbij: enkele knipsels uit kranten, catalogus tentoonstelling Rotterdamsche Kunstkring 1917 en vouwblad bij Tentoonstelling Lakenhal 1982.

M7070 € 375 KAMERLING ONNES, ONNO Brief van Onno Kamerling Onnes aan Alb. Plasschaert, d.d. Bergen N.H. 24 juli 1929. Manuscript, 4°, 4 p. Interessante brief met levensherinneringen: “ik had minstens tien jaren eerder het penseel moeten ter hand nemen”. Ook herinneringen aan zijn broer Albert en diens schildersatelier. Hierbij: Gedrukte brochure met tekst door O. Kamerling Onnes voor een tentoonstelling van zijn werk in Leidens Lakenhal, 4 p.

M7496 € 195 KAPELLE (Z), VAN VISVLIET, MOGGE POUS Acte van transport dd. Nieuwerkerk (Zeeland) 22-3-1808 van 3 gem. 187½ roe thienden, gelegen onder Capelle in Duyveland. Verkopers: executeurs van de boedel van vrouwe Petronella Elisabeth van Goens, wed. mr. E.P. van Visvliet. Koper: mr. Marinus Mogge Pous te Zierikzee. Manuscript, folio, 4 p. Lakzegeltje van secretaris A. van der Halen.

M7280 € 35 KARDOES, VAN HAMEL Extracten uit de registers der Burgerlijke Stand te Amsterdam en Hilversum betr. het echtpaar Maurits Kardoes en Petronella Johanna Wilhelmina Hamel, 16 stukken, deels gedrukt. Huwelijk 1872, geboorte 13 kinderen 1873 - 1891; en inschrijvingen Nationale Militie van 2 zoons.

M7178 € 48 KATWIJK, PARLEVLIET, HAASNOOT, AALBERTS, VAN RHIJN, KUIJT Dossier stukken betr. de nalatenschap van L.D. Parlevliet, ongehuwd overleden te Katwijk 24-111942, lopende over de jaren 1942-1945. Namen Ds. R.J. Aalberts, vele familieleden Parlevliet, o.a. Leendert Parlevliet x Jacoba Kuyt 1856; Dirk Leenderts Parlevliet x Grietje Vooys 1868; Admissie voor L.D. Parlevliet als drooger van schollen en scharren; stukken betr. voogdij kinderen Nic. Haasnoot (overl. 1868); onder curatelestelling L.D. Parlevliet 1907; huwelijk L. Parlevliet en Leentje Haasnoot 1856; nalatenschap J.J. van Rhijn en Maartje Parlevliet 1851; diverse testamenten, een vennootschapacte betr. visserij, etc.

M7810 € 275 KEMPER, JOAN MELCHIOR, HARDERWIJK, DE BRUINE, CRAS Briefje van Joan Melchior Kemper, hoogleraar te Harderwijk, dd. Harderwijk 23-2-1802 aan “Den heer J.A. de Bruine, student in de rechten op de Achterburgwal bij de Rozmarijnsteege te Amsterdam”, manuscript, 4°, 2 p. Met afdruk van lakcachet in rode was. Betreft catalogi, o.a. van Gartman, en complimenten aan familie Cras.

M7456 € 150 KERMIS Twee deeltjes van de reeks Kinderboekje Moeders Schoot, afl. 2 (1845) en 17 (1852) met in elk deeltje een lithografische afbeelding van een kermistafereel.


M7680 € 75 KERMIS, AMSTERDAM, BEIGNETSKRAAM, KOPPEN Twee gedrukte blaadjes van de “Nieuwe Nederlandsche beignets-kraam nr 2, uit het Vondelspark te Amsterdam” met prijzen van de verkochte artikelen, ondertekend: P.S. Koppen [de andere P. Koppen, en met 1865 in potlood]. Beide betreffen een kermiskraam. Een blad beschadigd.

M7518 € 75 KESPER, GOUDA Dankkaart van Dr. L.A. Kesper, d.d. Gouda 1910, betr. album bij zijn afscheid van het gymnasium. Gedrukt, 1 p.

M7605 € 9 KESTELOOT, TSAAR ALEXANDER, LA GARDÈRE, TONEEL “Vers recites par l’acteur La Gardère .... lorsque le 4-7-1814 sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies honorait de Sa présence le Theatre français à Amsterdam”, gedrukt, 8°, 1 p. Met eronder in pen de handtekening van de dichter van de verzen: J.K. Kesteloot.

M7287 € 45 KICHÉ Fraai gekalligrafeerd kaartje met "De heer Pieter Kiché", 18e-eeuws (uitgave P.J.Entrop).

M7788 € 20 KIEFT, VAN LUFT, AMSTERDAM Notariële getuigenis afgelegd door Mathias Jacobsz. en Gerrit Geerlofsz, voor ntoaris F. van Elten te Amsterdam, dd. 4-4-1682. Manuscript, folio, 4 p. Met handtekening van Van Elten en stadssecretaris J. Geelvinck en opgedrukt stadszegel. Verklaring op verzoek van Pieter Kieft betreffende Lijsbeth van Luft. Zij zou onder dwang een verklaring hebben afgelegd voor notaris Coop van Groen.

M7350 € 45 KINDERBOEKEN, HOOYKAAS, VAN GOGH Een tiental deeltjes van het periodiek voor kinderen Moeders Schoot uit de jaren 1844-1863, gedrukt. Met briefje uit 1937 van iemand die herinneringen aan dit periodiek ophaalt. Een der auteurs, tante Jans, was de zuster van "onze tante Truitje Hooykaas, een zeer vooruitstrevende vrouw, zoals alle kinderen van dien ouden Ds Hooykaas (in Middelharnis tijdgenoot van mijn grootvader). Zij werd secondante in het opvoedingsgesticht van Mevr. Van Calcar in Wassenaar". "Christine van Gogh, vriendin van mevr. Van Calcar en van mijn moeder, was lang in Suriname, werd later een zeer gewaardeerd directrice van de vrouwengevangenis in Montfoort en was dat tot zij in later jaren door een gevangene in de cel werd geroepen en daar zo wreedaardig mishandeld, dat zij lichamelijk noch geestelijk de schok meer te boven is gekomen". De geadresseerde van de brief is Cor Weevers-de Graaff te Amersfoort.

M7681 € 60 KINKER, BAKKER Nieuwjaarswens van G.A. Kinker en T.F. Kinker-Bakker, d.d. Utrecht 1947, 4 p, gedrukt.

M7670 € 5 KINSBERGEN, GOOCHELEN, ARNHEM Programma voor een “Soirée Parisienne door Lion Kinsbergen, artiste de physique et fantasies artistiques”, Arnhem, Societeit Concordia 1864. Gedrukt, 8°. Een soort goochelaar. Ook “Mme Lion” had een rol.

M7362 € 30 KLEYN VAN WILLIGEN, LANS, BOTER Brief van Kleyn van Willigen & Zn, d.d. Delft 1844, aan B. Lans Jr te Haarlem, betr. de levering van boter, de marktprijzen van boter, etc. Manuscript, 4°, 1 p.

M7790 € 45 KLINKENBERG, LEIDS STUDENT Album amicorum in de vorm van een oblong doosje van de Leidse theologische student Cornelis Klinkenberg, 1798-1802, met 27 inschrijvingen (2 tekeningen) van voornamelijk medestudenten. Band van rood marokijn met naam en jaar 1798. In leren schuifhoes. Mooi exemplaar.


Bijdragen geschreven te Leiden van: Ant. Steeker, Jacob Martijn, Jacob Hess, Pr. van Eck, D. v.d. Leeuw, Vorstman, Nic. Borsboom, C.A. van Schagen, D. van Leeuwen, J. Prins, Jacob la Lau, Boom v.d. Broek, S. Timmerman Hubert, H. Roskes, N. de Gaay Fortman, Sam. la Lau (tek.), S. v.d. Meer, A. Schotsman, W. v. Vloten en B. Koning. Uit Gouda: J.E., Dirk en H. de Vooys, J.C. Friederichs. Uit Zoeterwoude: G.A. Duytsch. Uit Alphen: Bouwmeester (Frans-Nederlands schoolhouder) en uit Arnemuiden: J. Hoek.

M8000 € 1200 KLOPPENBURG, VAN, KALLIGRAFIE Gekalligrafeerde nieuwjaarswens voor haar oom, dd. ‘s Hage 1-1-1711, door Gesyna van Kloppenburg, manuscript, 1 p, plano.

M7278 € 90 KNEPPELHOUT, BONDAM “Handelingen van de jaarl. vergadering der Maatschappij van Ned. Letterkunde te Leyden 30 Zomermaand 1819”. Gedrukt, folio, 63 p. Met een zeer uitvoerig levensbericht van C.J. Kneppelhout, door de voorzitter J.W. te Water (pp 3-58). Voorts kort bericht over Rutger Bondam.

M7227 € 90 KOCH, PIJKE Brief d.d. october 1983, van "Piet" (= Pijke Koch) aan zijn zuster "Jops" Planten-Koch. Manuscript, 4°, 1 p. Over een ter inzage ontvangen artikel van Jops over hun jeugd in huize Mignon te Beek (Gld). Veel herinneringen identiek, ondanks leeftijdverschil van tien jaar. "Het oud zijn gaat me "niet glad af", maar ik kan toch nog wel - soms! - genieten van het leven". Hierbij: een xeroxkopie van het bewuste artikel van Jops in handschrift (9 pagina's) en een foto van huize Mignon te Beek, het ouderlijk huis van Pijke Koch.

M7843 € 225 KOCK, COERTZEN DE Vier brieven van Jhr H.P. Coertzen de Kock, Voorschoten 1945-1947 aan G. Halwasse betr. zijn familiewapen, en een afschrift van een K.B. d.d. 3-5-1947 betreffende dit wapen. Manuscript, 4°, 5 p.

M7437 € 25 KOCK, KOK, PENNEKUNST, TROMPE L'OEIL Trompe l'oeil tekening op perkament, 36x31 cm, d.d. Amsterdam 1739, pennekunst door Pieter Ko(c)k. Fraai. Titelpagina's van boeken, kranten, predikbeurtenblad, Nieuwjaarswens, etc.

M7990 € 1850 KOENS, BUIJS, W.O. II Persoonsbewijzen van Cornelis Koens, geb. 22-3-1890 en van zijn vrouw Jacomina Louisa Buijs, geb. 22-8-1890, beiden in 1941 te Amsterdam, Nw Zonneweg 38 hs. Met pasfoto's, vingerafdrukken en nog een losse pasfoto.

M7686 € 10 KOEVOET, VAN ROSENDAAL, VAN GROENEWEGEN "Patritia Rosendaliorum Progenies". Groot blad, plano-oblong, ca. 1670, met gedrukte genealogie van de afstammelingen van Gerrit Koevoet (overl. 1401) genaamd in de ene tak Van Rosendaal en in de andere tak Van Groenewegen. Laatste afstammelingen die genoemd worden: Aemilius Cool, zoon van Margaretha van Rosendaal en Dirk Groenewegen van der Made. Met de 8 kwartieren van Aemilius Cool, tiendheer van Rosendaal. Deze tienden vererfden van de Koevoets op de Van Rosendaals en tenslotte op Cool.

M7234 € 175 KOEVOETS Enkele stukken betr. de familie Koevoets te Terneuzen, ca. 1930-1950, manuscript, 6 p. O.a. menu huwelijk To Koevoets en Ernö Mann Antwerpen 17-9-1937; koopacte bouwterrein te Terneuzen t.n.v. Johannes Franciscus Koevoets te Terneuzen 1929; aflossingen hypotheek, etc.

M7626 € 30 KONIJNENBURG, VAN


“Genealogie van het geslacht Van Konijnenburg (Conijnenburch)”, door E.J. Schoneveld, Loosduinen 1936. Gestencild en getypt, folio, 28 p.

M7400 € 25 KONINGSVELT, LOVERENBERG, DE BRUIJN Verklaring van de koster van de Nieuwe Kerk te Amsterdam, Ben J. de Bruijn d.d. 22-3-1754 dat op 24-9-1747 Barend Koningsvelt en Aaltje Loverenberg in deze kerk getrouwd zijn, deels gedrukt, 4°, 1 p.

M7791 € 12 KOOG AAN DE ZAAN, FRANCKEN Kwitantie t.n.v. A. Francken & Co, d.d. Koog a/d Zaan 1891, deels gedrukt.

M7659 € 8 KOTZEBUE Gekalligrafferde titelpagina "De nieuwe vrijmoedige, aanvankelijk versameld en voortgezet door A. von Kotzebue. Uit het Hoogduitsch vertaald. III deel, met plaaten". Manuscript, 10x13 cm. Waarschijnlijk het ontwerp voor de gegraveerde titelpagina, van dit in 1810 bij Van Kesteren en Van der Burgh verschenen derde deel (Saakes 5 (1810) p 182).

M7281 € 75 KRAGT Bidprentje voor Hendrik Kragt, 18e eeuws.

M7510 € 10 KRAGTINGH, GOBELS Huwelijksaankondiging Jan Kragtingh en Elisabeth Christina Gobels, Amsterdam 1786. Gedrukt, 1 p.

M7555 € 20 KRAGTINGH, HAARLEM Extract uit Memoriaal burgemeesteren van Haarlem d.d. 25-4-1791 betr. ontslag van Jan Kragtingh als regent van het R.C. Wees- en armenhuis St. Jacob, manuscript, 2 p. Sedert 1779 is hij regent geweest. Nu bloedspuwingen etc.

M7554 € 20 KRAGTINGH, HAARLEM, MEDISCH Benoemingsacte d.d. 12-8-1794 van stadsbestuur Haarlem van Jan Kragting tot stadschirurgijn, manuscript, 2 p. Na de dood van Bartholomeus Franken. Tractement ƒ 200,- p.j.

M7553 € 70 KRAGTINGH, MEDISCH Diploma voor lidmaatschap van “Het Genootschap ter bevordering der heelkunde te Amsterdam” d.d. 1-7-1790 ten name van J. Krachting, heelmeester te Haarlem. Deels gedrukt, 1 blad plano. Ondertekend door Andreas Bonn en D. van Gesscher.

M7549 € 75 KRAKENBERGER, WERELDOORLOG II, JUDAICA, HOPHANDEL, AMSTERDAM, VALUTAHANDEL (1939-1942) Boekhouding over de jaren 1939-1970 van de Amsterdamse groothandel in hop S. Krakenberger. Een grote doos met stukken. Salomon Krakenberger stichtte in 1860 een groothandel in Nürnberg, die zich vanaf 1864 uitsluitend met de handel in hop zal bezighouden. Zijn neef Max (1855-1911) zet de zaak na overlijden van zijn oom Salomon in 1884 voort. In de jaren ‘30 krijgt de joodse familie te maken met toenemende beperkingen van de handelsactiviteiten. In het kader van de “arisering” wordt de groothandel voor een belachelijk laag bedrag overgenomen en dat ging zelfs de toenmalige machthebbers te ver. De nieuwe firmanten moeten zich voor de zogenaamde Commissie-Göring verantwoorden in 1939/40, maar financieel maakte dat voor de familie Krakenberger niets meer uit. In 1939 ontvlucht Otto Krakenberger - een kleinzoon van Max - Nazi Duitsland en vestigt zich in Amsterdam, waar hij de groothandel onder de oude naam - firma S. Krakenberger - voortzet. Vanaf juli 1939 is Otto Krakenberger weer actief in de handel. Zijn medefirmanten zijn dr. Walter Krakenberger en Lucie Krakenberger. De firma is aanvankelijk gevestigd op de Herengracht 433. In 1943 moeten de activiteiten gestaakt worden. De boekhouding geeft in de loop van de oorlog een dramatische daling van het winstaandeel te zien voor de drie firmanten. Zo bedroeg het winstaandeel voor Walter Krakenberger in 1940 nog ƒ 27758,- in 1941 ƒ 8636,- en in 1942 slechts ƒ 1955,-.


In de eerste oorlogsjaren zijn in de boekhouding veel gegevens te vinden over handel in vreemde valuta’s. Otto Krakenberger wordt op transport gesteld en komt uiteindelijk in het concentratiekamp Bergen-Belsen terecht. Hij overleeft het kamp en begint na de oorlog meteen in Amsterdam met de wederopbouw van zijn groothandel. In de jaren ‘60 verhuist de firma naar Keizersgracht 633. Otto overlijdt in 1991 en zijn zoon Ernst Otto trekt zich uit het bedrijf terug. De hopgroothandel S. Krakenberger wordt onderdeel van de firma Allfeld & Egloff (later Lugofresh). Na de oorlog zijn bekende bierbrouwerijen als Heineken, Amstel en Dommelsch Bier afnemers van Krakenberger en vanaf de vestiging van de firma in 1939 treedt de Handel Maatschappij H. Albert de Bary en Co N.V. te Amsterdam op als bankier. Kort na de oorlog levert de firma ook weer aan Duitse ondernemingen. In de naoorlogse jaren werkt mevrouw Speijer als administratief medewerkster op het kantoor tegen een maandsalaris van 100 gulden. Het secretariaat van de Vereniging van Nederlandse Hophandelaren en -Agenten te Amsterdam is op het adres van de firma S. Krakenberger aan de Herengracht gevestigd. Een inventaris van deze collectie is op aanvraag leverbaar.

M7435 € 295 KRAKENHOUWER, SCHRIJVER, VAN REES Lijst van eigendomsbewijzen van een huis aan de Tuynstraat bij de Prinsengracht te Amsterdam, 1792-1811, manuscript, 2 p. Eigenaren: Anthony Krakenhouwer, Elisabeth Schrijver, Elisabeth van Heekersen, Jacob H. van Rees.

M7588 € 15 KRIMPEN A.D. LEK, ONDERWIJS, VAN DEN BERG Gekalligrafeerd blad, 33x41 cm, met de tekst "Door A. van den Berg, ondermeester te Krimpen op de Lecq, 14-3-1769". In meerdere kleuren.

M7958 € 225 KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM Zes tekeningen in kleur, ieder ca. 9x14 cm, van aardewerk kommen, vazen, bakjes etc. uit de 18e eeuw, gebruikt als inventaris-kaarten voor de collectie van Helene Kröller (Rijksmuseum KröllerMüller te Otterloo). De tekeningen gesigneerd L.T.

M7578 € 40 KRUIJVER, TIENDAAGSE VELDTOCHT “Aanteekeningen gedurende de marsch naar Brussel, het verblijf en gedane krijgsverrigtingen op de citadel van Antwerpen en de krijgsgevangenschap te St Omèr in Frankrijk (30-8-1830 - 7-7-1833) door Jb Kruijver, Flank-Bat. In druk bezorgd in 30 ex. door Hk Kruijver Jbzn, boekdrukker, vroeger te Zaandam, thans te Ermelo, in den jare 1915. Niet in den handel.”, gedrukt boekje, 40 blz. Kruijver kwam uit Zaandam. Het geschreven boekje werd in 1896 aan het Rijksmuseum geschonken. In 1915 in 30 ex. gedrukt voor de familie.

M7058 € 125 KRUSEMAN Fondslijstje van A.C. Kruseman, uitgever te Haarlem, gedrukt, 4°, 4 p [1847].

M7507 € 10 KURPERSHOEK, CORSTIEN Foto d.d. Scheveningen 1898 van Jo Kurpershoek (in een soort rolstoel) met erachter Zuster Corstien, 9x12 cm.

M7191 € 9 LAAN, VAN DER; BENDT, BLOM, BENTINK, WATWEIDE Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met ca. 20 losse blaadjes met versjes en tekeningen, daterend uit de jaren 1836-1845, van Maria (Mietje) van der Laan. Bijdragen o.a. van Moeder (C. van der Laan-Bendt), broer/zuster C.C. van der Laan (overl. 8-4-22; tekening "De Kerk te Watweide"), F. Bendt (overl. 12-11-1826), tante Soeta Anna Bendt (te Delft), tante W. Blom-Bentink (geschreven op haar 88e verjaardag te Utrecht, zij overleed 18-11-1843), nicht M.S. Blom, en van vrienden/vriendinnen Sesseler (te Delft), A. van Stipriaan Luiscius (med.dr. te Delft), P. Hofstede de Groot (hoogleraar te Groningen) en G.A. Hofstede de Groot-van Herwerden, E. Bentink. Haar vader is w.s. H.C. van der Laan (volgens een "Gedachtenis"-gedicht).

M7908 € 350 LAB(B)EY, VERSTOOP, ROTTERDAM Gedrukt blaadje, 8°, met het wapen van de stad Rotterdam en daaronder “Agneta Labey, geboren in ‘s Hage den 11den January 1691”.


Verso een aantekening in potlood dat op 14-1-1691 in de Grote Kerk te ‘s Hage was gedoopt Angenietje, dochter van Hendrik de Labbij en Antonette Verstoop. Het doel van dit stukje drukwerk ontgaat mij.

M7105 € 38 LALAING, ANTHONIE VAN Acte waarbij Anthonie de Lalaing, graaf van Hoogstraten, een aantal financiële regelingen maakt. D.d. 31-10-1530. Manuscript op papier, 28x20 cm, getekend "A. de Lalaing". Anthonie van Lalaing (1480-1540), heer van Montigny was ridder van het Gulden Vlies en bevriend met Philips de Schoone. In 1509 werd hij benoemd tot baljuw van Gooiland, in 1522 tot stadhouder van Holland, Zeeland en West-Friesland en in 1528 ook van Utrecht. Naaste medewerker van de landvoogdessen Margaretha van Oostenrijk en na 1530 van Maria van Hongarije. In 1534 maakte hij een eind aan de ongeregeldheden der wederdopers te Amsterdam (NNBW 8 pag. 993-995).

M7855 € 495 LANGAKKERSCHANS, SCHEEPVAART, SLUITER “Laat passeeren van wegen het Bataafsche volk schipper Hendrik Hemmes Sluiter van de Langakkerschans” d.d. Langakkerschans 1805, getekend J. Trip. Deels gedrukt, 1 p. Kwitantie voor betaald lastgeld. Verso getekend voor “gezien” te Langakkerschans.

M7551 € 50 LANOY, DE; WILLINK, DE LOUTER, JOHANNA NABER Poezie-album van Maria de Lanoy uit de jaren 1872-1882, dochter van Ds. Karel de Lanoy (18271919), doopsgezind predikant te Haarlem 1856-1890, en Henrietta Willink (1826-1890). Circa 30 inschrijvingen te Haarlem, Amersfoort, e.a. Inschrijvingen o.a. van vader, moeder, zuster Jeanne de Lanoy, tante Aletta de Louter-Willink, tante Elisabeth Willink, nicht Betsy, C.H. Bierman-de Louter, aunt Emma, tante Louise, tante A.M. Temminck-Perk, grootmoeder, Johanna Naber, (Amsterdam 1880), C. Liernur (tekening) etc., etc.

M7802 € 175 LAWICK, VAN DER Handtekening van Luman van der Lawick, lid Staten Generaal, 1653/9, uitgeknipt, manuscript.

M7079 € 8 LAZARISTEN ORDE, BEGEER “Kroniek van de Noord-Balije in het Rijk der Nederlanden van de Militaire Orde der Hospitaalridders van St. Lazarus van Jeruzalem en van de Broederschap “Atavis et Armis”, begonnen den 10den Februari 1938”. Zeer fraai gekalligrafeerd handschrift, gebonden in perkamenten band, groot 4°, 25 beschreven bladen, lopende over de jaren 1938-1940. Met fraai getekend en gekleurd wapen van de Lazaristen-Orde, wapen en zegels van de Noord-Balije; wapen, standaard (=vlag), insigne en zegel van de broederschap Atavis et Armis (gevestigd via acte notaris J.C.Th. Groneman te ‘sGravenhage 29-4-1938) en van het kostuum der broeders van Atavis et Armis. Uit de tekst blijkt de benoeming dd. 4-4-1938 van Carel Joseph Anton Begeer gen. de Braeije, ambachtsheer van Boeckendorp en Vinninge tot Eere-ridder-commandeur van Orde van Sint Lazarus. Grootmeester is Francois de Bourbon, duc de Seville. Op 3 augustus 1940 kwamen de eereridders van de Orde van Sint Lazarus te Arnhem bijeen: mr K.V. Antal edele de Felsögeller, C.J.A. Begeer, Jhr J.A.H. van der Does en Ir J.C. baron van Haersolthe van Haerst. Afwezig waren de ridders J.W. Cornegoor, P.J. Rienstra van Stuyvesande en mr. E.G.A. Storm de Grave. Doel van de orde: “bestrijding lepra en geestelijk bolsjewisme”. Behalve de Noord-Balije (niet R.K.) was er ook een Zuid-Balije of Devotieridders (R.K.) met o.a. de leden mr N.W.R. van Vollenhoven en mr P. du Rij van Beest Holle. Hierbij een gedrukt boek door graaf Otzenberger-Detaille en Paul Bertrand, “L’ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem”, Parijs 1936, 32 p, geïll. en een losse plaat in kleurendruk met afbeeldingen van “Insignes des chevaliers et dignitaires de l’Ordre Militaire et hospitalier de Saint Lazare de Jerusalem”, en een fotokopie van een artikel van H.W.J.M. Kits Nieuwenkamp over de orde. Tesamen een aantal unieke documenten betreffende deze orde.

M7073 € 950 LAZONDER, SCHOON THIM Geboorteaankondiging van een zoon van echtpaar Lazonder-Schoon Thim, 1912, gedrukt, 1 p.

M7604 € 5 LECK, BART VAN DER “Toelichting van de nieuwe vorm van schilderen door Bart van der Leck”, folio, 1 p, gestencild [1956]. Met: “Open brief als vervolg op verhandeling 1956”, folio, 2 p, gestencild, 1957. Met: “Vervolg op open brief 1957”, folio, 1 p, gestencild, z.j. [w.s. 1957], gesigneerd “B.v.d.Leck” met pen.


M7498 € 75 LEEMHORST Nota van Lucas Leemhorst, d.d. Amsterdam 1903, deels gedrukt.

M7662 € 5 LEERWAREN, NIEUWENHUYS, AMSTERDAM "Notitie van een party Buenos Ayros, en andere soorten huyden, neevens een party wit kalfs, wit schaapen en seem leer, het welke verkogt zal worden door de makelaar Jan Hendrik Nieuwenhuys op 17-8-1774". Gedrukt, 4°, 4 p. Druk: Jan Mulder, boekverkoper op de Beurssluis.

M7824 € 40 LEEUWARDEN, BROUWER “Herinnering”, tekst op een heel mooi leren bandje in schuifhoes, waarin een geschreven boekje met gegevens over de familie Brouwer te Leeuwarden. Met twaalf losse bijlagen (uittreksels B.S., inentingsbewijzen, e.d.). Manuscripten, 24+12 p., 8°. Het betreft: I. Petrus Brouwer en Alegonda Koumans. II. Peter Koumans Brouwer (Leeuwarden 1776 - ? ) huwde 1801 N.N. (1782 - ? ). IIIa. Petrus Brouwer (1802-1847) huwde I. 1825 Riemke Swalve (1803-1833, dochter van vader Swalve 17671829 en moeder Swalve 1779 - ? ) en huwde II. 1835 Sara Martina Habbema (1804- ? , dochter van Ds Habbema). IIIb. Antje Brouwer (1804 - ? ) huwde 1825 Jacob van Dam (1797 - ? ). Uit het eerste huwelijk van Petrus Brouwer (IIIa) 6 kinderen en uit het tweede huwelijk vier: IVa. Tjitske Alegonda Brouwer (1826 - ? ) huwde 1857 Jan Abdyas Buwalda. Een zoon Petrus Buwalda. IVb. Pieter Koumans Brouwer (1827 - ? ) apotheker te Leeuwarden bij de Wortelhaven. Huwde te Groningen 1854 Catharina Reinders (1823 - ? ). IVc.Pietertje G. Brouwer (1829 - ? ), IVd. Harmen Bellinga Brouwer (1830 - ? ), IVe. Reitze Brouwer (1832-1833), IVf. Riemke Swalve Brouwer (1833 - ? ), huwde 1856 Johan H. Wijnne. Zoon Petrus N. Wijnne. IVg. Cornelia Brouwer (1836-1837), IVh. Bokko H. Brouwer (1837-1838), IVi. Cornelia J. Brouwer (1845 - ? ), IVj. Antje Brouwer (1846 - ? ). Uit het huwelijk van Pieter Koumans Brouwer (IVb) zes kinderen: Va. Riemke Brouwer (1855 - ? ), huwde 1885 P.C. van Bochove, geb. te Moordrecht, makelaar te Bergen op Zoom. Vb. Geertruida (1857 - ? ). Vc. Anna Debora (1859 - ? ). Vd. Uko (1862-1863). Ve. Alegonda M. (1865 - ? ) en Petronella G. (1868 - ? ). Met bijzonderheden betr. dopen, doodsoorzaken, ziekten, bruiloften, e.d.

M7265 € 295 LEEUWARDEN, KORFBAL Foto, 8x11 cm, van een groep dames: 1e Korfbalclub, Leeuwarden, ca. 1920? Met bal en twee manden.

M7894 € 10 LEFEBVRE, VAN SOMEREN GREVE In marokijnen band gebonden register of album met ca. 100 blanco bladen geschept papier (watermerk: Van Gelder Zonen) met een perkamenten titelblad waarop in kleur en met goud en zilver geschilderd de alliantiewapens Lefebvre en Van Someren Greve, groot 4°, 1929. Kennelijk afkomstig van het echtpaar Ir. Pieter H. Lefebvre en Lucie N.J. van Someren Greve, gehuwd te Haarlem 11 juni 1929 (vgl. N.P. 30 (1944) pag. 74).

M7033 € 95 LEIDEN Teksten op Leidse gebouwen: “U heyl ....” en “Indien Gods goetheyt...”. Manuscript, 2 p. Met aant. betr. betekenis e.d.

M7272 € 10 LEIDEN, APPELMAN, VAN DER EIJCKE Eigentijdse kopie van een notariële verklaring dd. 26-9-1664 afgelegd door Dina Franssendochter voor notaris Johannes van der Eijcke te Leiden. Manuscript, folio, 1 p. Zij is enkele weken geleden bevallen van twee kinderen en “heeft laten goen” dat Pieter Jansz. Appelman de vader zou wezen. Zij trekt dit nu in. Pieter Jansz is onschuldig en zij zelf is “vader ende moeder” van de kinderen.

M7348 € 35 LEIDEN, MEDISCH, KRAGTINGH Diploma betreffende tweejarige leertijd van Jan Kragting, 22 jaar, geb. Haarlem, die zijn leertijd succesvol doorbracht bij mr chirurgijn Alexander Balthasar te Leiden, d.d. Leiden 4-5-1768. Deels gedrukt, perkament, met opgedrukt stadswapen van Leiden en opgedrukt zegel.


Ondertekend door bestuurderen van het Leidse chirurgijnsgilde: Albinus, Zumbag de Koesfelt, Abr. Ledeboer, G. Dieten, J. Wanenburgh en Haver.

M7550 € 275 LEIDEN, MY. NED. LETTERKUNDE, VAN LELYVELD “Voorwerk” uit de ‘Werken van de My der Nederlandsche Letterkunde te Leyden’, deel V, Leiden 1781, gedrukt, 4°, 12 p. Met vignet der My door G.v.Nijmegen, en overlijdensberichten van de leden J.E. Voet, B. de Moor v. Immerseel, J.K. Palier, H.J. Folmer, Th. Hoog en P. Meyer. Tekst door secretaris Frans van Lelyveld.

M7432 € 20 LEIDEN, ONTZET Aflevering van de Amsterdamssche Courant van 7 oktober 1824 met een uitvoerige beschrijving van het 250-jarig herdenken van het ontzet van Leiden op 4 oktober 1824, gedrukt, folio, 4 p.

M7424 € 30 LEIDEN, POLDER BIJ WITTE POORT, NOBELAER, DE RIDDER, VAN DER MEER Verklaring d.d. 1665-1666 van ingelanden aan de Hogedijk buiten de Witte Poort der stad Leiden, dat zij met het stadsbestuur gaan regelen dat de landen door de stads watermolen bemalen mogen worden, via een duiker onder de verversingssloot, etc. Manuscript, originele acte, folio, 3 p. Het betrof gebied tussen het land van de Arme Huissitten te Leiden en het land van de kinderen van Jonkheer Justus Nobelaer, benoorden de stedelijke verversingssloot. Met handtekeningen van Maria Groenendijck, Herman van der Meer, Coert Jansz. de Ridder, Abraham Hooghsloot, Jacob Lubrecht, N. van Ackens, Dirk van Peene, Simon de Haas, Van Campen e.a. Verso: “Contact raeckende de bepolderingh vant lant bij de stadswatermolen op Boschuizen”. Hierbij: “Acte van Consent (van het Hoogheemraadschap Rijnland) tot de bepolderingh van de landen buiten de Witte Poort der stad Leiden, d.d. 24-4-1666”. Manuscript, folio, 6 p.

M7382 € 125 LEIDEN, REDERIJKERSKAMER, VAN DER WINDEN “Lofdigt op het broederschap van ‘t liefdens fondament, over het afbannen van haar Keyzer tot zijn onschult”, door J.W. van der Winden, manuscript, ca. 1700, folio, 2 p. Liefd’ is t’fondament is de spreuk van de Leidse Rederijkerskamer De Witte Acoleyen. In F.C. v. Boheemen en Th.C.J. van der Heijden wordt op p. 597 van hun “Retoricaal Memoriaal” (1999) J.Wz. van der Winden genoemd als dichter van deze Rederijkerskamer in 1698. In het hier aangeboden “Lofdicht” tal van zinspelingen op de onterechte verwijten aan de Keyzer (Van der Winden zelf?)

M7294 € 150 LEIDEN, STUDENTENCORPS Virtus Concordia Fides, Orgaan van het Leidsche Studentencorps, september 1951 t/m mei 1957. Vrijwel complete reeks. Gedrukt. De nummering (nrs 979 t/m 1047) is slordig. Er zijn afleveringen zonder nummer en afleveringen met hetzelfde nummer en andere inhoud. Bijlagen o.a.: Lentevel, De Wachtpost, 50 jaar Bertha, 80 jaar Njord, Tolnummer, “Haagse Post”, “Boer en Vaderland”, Lustrum 1952. Voorts met necrologieën van overleden corpsleden.

M7228 € 95 LEIDEN, STUDENTENLEVEN Reglement van het Dispuutgezelschap Ultra Posse Nemo Obligatur, weder opgericht te Leiden den 13 November 1874, Leiden J.J. Groen [1875], gedrukt, 12 p. Bestuurderen in 1875: Van ‘t Hoff, Van den Berg van Os, De Waal, Ente, Brumund, De Lange, Gunning en Nortier.

M7331 € 20 LEIDEN, STUDENTENLEVEN Bulletin “Collegium biedt zijn ontslag aan”, spec. afl. van Virtus Concordia Fides dd. 26-1-1951, plano, gedrukt, 1 p. Hierbij 16 afleveringen van Virtus uit de jaren 1947-1951, lijst van adspirantleden van het LSC 1949, programmaboekje Groenentoneel 1953.

M7336 € 28 LEIDEN, STUDENTENLEVEN Vier "menu's" betr. de kroegcommissie van het Leids Studenten Corps, 1881-1882. Grote litho's (ca. 40x55 cm) van P. Somerwil (een enkele gesigneerd J.H.), voorstellende groepen personen in


tramwagen, op schip, e.d. waarbij de zeven leden van de commissie steeds zijn voorzien van hun ingemonteerde portretfoto's. Aanwezig: "Bal ter eere der installatie van de Kroeg-commissie 16 maart 1881"; "Menu van het diner door het bestuur der Societeit Minerva aangeboden aan het afgetredene, op 17 maart 1881"; "Ter herinnering aan het afscheidsdiner der commissie over 1881-1882"; "Ter herinnering aan het contra-diner der commissie over 1882-1883" (d.d. 17-5-1882).

M7949 € 225 LEIDEN, STUDENTENLEVEN, OUWERKERK Brief dd. 20-9-1958, betr. huldiging studentenoppasser Koos Ouwerkerk, 4°, 1 p., gestencild. Ondertekend: W.J. Geertsema, E.L.W.C. van Panhuys, J.O. Coninck Westenberg en J. van de Roemer.

M7338 € 5 LEIDEN, VAN LELYVELD "Declaratoir van .... Pieter van Lelyveld, veertig in raade .... der stad Leyden, gedaan in de vroedschap op 22-9-1794", gedrukt, folio, 3 p. Hij bedankt als lid van de Vroedschap, omdat dit college niet wil ingaan op zijn voorstel om vrede te sluiten met Frankrijk.

M7817 € 25 LEIDUIN, SCHILDERIJ P. BOUMAN Schilderstuk op doek, 65 x 50 cm, voorstellende "Een waterval bij Leiduin buiten Haarlem" door Pieter Bouman te Heemstede. In lijst. Het doek is in 1816 tentoongesteld als nr. 23 in de tentoonstelling van 'Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche meesters". Bouman (1764-1828) woonde van 1815-1826 te Heemstede en was landschapsschilder (vgl. Scheen).

M7684 € 3900 LEKDIJK BOVENDAMS, VAN KLINKENBERG "Publicatie wegens 't repareren der afgeslagene dyken, verhogen van 't sandpad en herstellen der verdere defecten van den Leckendyck Bovendams", Utrecht, 6 mei 1744. Groot blad plano, gedrukt, getekend F.C. van Bochoven. Druk: P. Muntendam te Utrecht. Met aantekeningen in handschrift betr. publicatie in alle quartieren van de Lekdijk Bovendams, getekend 11 mei 1744 H. (?) v. Klinkenberg.

M7225 € 175 LETTERKUNDIG GENOOTSCHAP T.F.S.A. “Ter gelegenheid van de 25e vergadering en eerste verjaring van het Letterkundig Genootschap T.F.S.A., den 28sten October 1823”, gedicht door A.C. van Eldik Thieme. Manuscript, 4°, 4 p. A.C. van Eldik Thieme werd geboren te Zutphen in 1803 en werd als student ingeschreven te Groningen in 1826, maar studeerde er wellicht al eerder? Dit Genootschap zal dus òf in Zutphen òf in Groningen hebben bestaan.

M7354 € 50 LEUVEN, SCHENCK, ADVOCATUUR GELDERLAND Bul in het latijn betr. promotie in de rechten aan de Universiteit van Leuven, ten name van Theodorus Arnoldus Schenck, geb. Sevenem (Limburg) d.d. Leuven 29-1-1687. Getekend door de prior Petrus Zangrius. Charter op perkament, deels gedrukt, zegel verloren. Verso een aantekening d.d. 1688 betr. afgelegde eed als advocaat in Gelre.

M7388 € 295 LEYDS Brief van C.J. Begeer aan W.J. Leyds te 's-Gravenhage d.d. Utrecht 1910, betr. zegelring, manuscript, 1 p. Met twee gedrukte aankondigingen uit 1950 betr. verloving Anneke Leyds met B.W. Grooters en betr. huwelijk Alexander W. Leyds met A.J. Doorman.

M7692 € 10 LIEMPDE (N. BRABANT), THOBIAS, TEULINGS, KIEVITS Verklaring van het gerecht van Liempde, dd. Den Bosch 20-8-1751, betr. het verkopen van een paard. Manuscript, folio, 4 p. Simon Thobias, vorster van Liempde, probeerde tevergeefs te bemiddelen in een ruil tussen Peter Teulings en Peter Kievits te Liempde. Adviseur: Ant. van Heurn c.s.

M7214 € 60 LIMBURG, KASTELEN


‘Gemeentelijke bouwkunst als spiegel van gewestelijke geschiedenis. Fotokaartenserie nr. 1: 50 kastelen Zuid-Limburg’. Met ‘Fotokaartenserie 2: 50 kastelen Midden- en Noord-Limburg’. Inleidende teksten (gedrukt) en 100 prentbriefkaarten met gedrukte bijschriften in twee albums, ca. 1970?

M7410 € 95 LINT, DE Fotokopie van een manuscript kwartierstaat, met wapens, van Dr. Jan Gerard de Lint (1867-1936). Vier kwartieren: De Lint, Nelemans, v. Genderen, Hoogeveen. 1 blad.

M7474 € 10 LIPMAN, WISELIUS Brief van de advocaat S.P. Lipman aan mr. S.I. Wiselius, dd. 1834, betr. het aanbieden van het 2e deel van Lipman’s Geschiedenis der Staatkunde, manuscript, 2 p, 4°.

M7132 € 75 LISMAN Ontwerptekening voor oorkonde voor Mr. J.Ae.A. Lisman, dd. 1922, voor zijn penningmeesterschap voor Christelijke Scholen te Den Haag, 1897-1922.

M7485 € 15 LIVINGSTON, DUTRY, DU FRIJ Acte van Renunciatie, verleden voor Philippe de Marolles, notaris te Amsterdam, door Sara Tiellens, wed. van Alexander Livingston, van het recht van preferentie of hypotheek op drie pakhuizen, ten behoeve van Cornelis Dutry als koper van Benjamin Du Frij, d.d Amsterdam 27 november 1734. Manuscript, folio, 3 p. Het betrof de pakhuizen November, December en De Zon aan de Achtergracht tussen Amstel en Varkensmarkt. Met handtekening van De Marolles.

M7850 € 45 LODEWIJK NAPOLEON, GORINCHEM, VAN MAAREN Verklaring van Venia Aetatis (meerderjarigheid) voor Hendrik van Maaren Hendriksz, geboren en wonende te Gorinchem, bijna 22 jaar oud, getekend ‘t Loo 23 hooimaand 1809 door Lodewijk Napoleon. Met de originele handtekeningen van “Lodewijk” en Alex. van Hugenpoth tot Aerdt. Groot blad perkament, deels gedrukt, zegel verloren.

M7101 € 400 LOEFF Foto, ca. 10x16 cm, van twee kinderen van Dr Loeff te Epe in een bokkenwagen, begin 20e eeuw. Eén van de kinderen: Paulientje Loeff.

M7866 € 10 LOOIJEN, DE JONG Brief van Cornelis Looijen aan A. de Jong Gzn, dd. ‘s Gravenhage 1831, betreffende een artikel voor het “Jaarboekje”, manuscript, 4°, 1 p.

M7151 € 40 LOOY, JACOB VAN Getekende kwartierstaat van Jacobus van Looy (1855-1930), schilder en schrijver te Haarlem. Groot blad met kalligrafie en tekening van boom in kleur, 40x50 cm. Kwartieren: Van Looy, Hollebeek, Wiegreffe, Oldendorff, Van der Vegt, Stapel, Fischbach en Elfrink. Vaag leesbaar r.o.: "Dirk Ruhl ..... 18-9-1955".

M7951 € 95 LOOZE, DE; KALLIGRAFIE Blad kalligrafie, geschreven in 1661 door Samuel de Looze. 8 regels tekst met versieringen, folio oblong.

M7947 € 125 LOPPERSUM, URSEM, LOMMERT


Poesie album van Aafke Lommert, 1892-1897 te Loppersum, ca. 40 bijdragen. Bijdragen van: vader A. Lommert, moeder, broer Jan Lommert, zuster G. Bonthuis, broer T. Huisman, zuster J. Lommert, broer Hinderikus, nicht K. Wegenaar, nicht H. Kuiper en vriendinnen Schuttevaer, Nienhuis, Rozeboom, Wuite, Wiersum, Lanting, Ritsema, Harsvelt, Bonthuis, Hofman, Smit, Bossina, Bambergen, Olsmeijer. Ook een groepsbijdrage van de "Ursemmer clubgenooten": Baafje de Geus, P. Blom, Aafje Bakker, Kees Bakker, Marie Schuttevaer, E. Schermerhorn, Ant. Bakker, Willem Bakker.

M7639 € 150 LOTERIJ, 's LANDS WEERBAARHEID Lot ad ƒ 2,50 in de loterij t.b.v. de Vereeniging tot Bevordering van 's Lands Weerbaarheid, d.d. 1871, gedrukt, 8°, 2 p.

M7745 € 5 LOTERIJEN Potloodtekening, 14x10 cm, van treurende jongeman met lot in de hand "Ach es wär so schön gewesen, doch es hat nicht sollen sein". Op de achtergrond borden "Lotterie" en "Ziehungsliste". Waarschijnlijk 19de-eeuws.

M7847 € 38 LOUWE, DUYN, ZAANDAM Overlijdensbericht van Cornelis Pietersz. Louwe, vader van Cornelis Duyn en Neeltje Louwe, d.d. West-Zaandam 1765, deels gedrukt, folio, 1 p. Met restanten van opgedrukt lakzegel.

M7205 € 40 LUBLINK WEDDIK Een aantal manuscripten van Ds. B.T. Lublink Weddik, manuscripten, 19e eeuws, ca. 50 p. Kerkelijke rede bij gelegenheid van de plegtigen aanneming van nieuwe leden 12 mei 1850; cahier “gedichten door B.T. Lublink Weddik” toebehorende C.J. Rupe; “Christ. mededeeling omtrent den eed”, Amsterdam 1844.

M7523 € 75 LULS Genealogisch overzicht familie Luls-Lulls, manuscript, 1 blad plano, 1 p folio, 18e eeuws. Aangehuwden: Welters, Gier, Noel, Hoeuft, Hoevenaar.

M7533 € 175 LUNTEREN, KOOPS, KLEINENDORST, VERVEEN Poeziealbum met ingeplakte plaatjes van Corrie (Korstiana) Koops, met inschrijvingen uit de jaren 1910-1919 uit Lunteren en enkele andere plaatsen. Bijdragen van: vader Koops; moeder H.H. Koops-Kleinendorst; zusters Dirkje, Rika, Hendrika Gezina; broers Gerrit Jan, Nico; ooms en tantes D. Verveen, B. Verveen-Kleinendorst, K.H. Koops, W. v. Middendorp; neven en nichten Hendrika van Velzel, Dirkje Koops, T. de Jager en vriendinnen: Van der Vlies, Derksen, Van der Kieft, V.d. Heuvel, Van Voorthuysen, Ploeger, Werkman, Wijnoogst, Overeem, Visser, Kreeft, v.d. Voort, Van Galen, Kelderman, Van Barneveld, Van Schothorst, Melissen, Groenevelt, v.d. Hee, Van Veelen, Kuyken, De Nooijer, etc.

M7043 € 85 LUTHERSE KERK Koninklijk Besluit d.d. 4-2-1824 betr. vrijstelling theologische studenten en geestelijken bij het Lutherse Kerkgenootschap voor de Nationale Militie, e.e.a. n.a.v. de oprichting van een Luthers Seminarium te Amsterdam. Gedrukt, folio, 2 p.

M7739 € 20 LYDIUS, AMIJE ?, DESCHAMPS, VAN DER BEECK Brief van Jacobus Lydius, d.d. Dordrecht 24 mei 1651, aan "Seer weerde juffrou, uytverkoren zieltje, mijn soet en hoog-gelieft hertje", manuscript, folio, 2 p (enige restauraties op vouwen). Liefdesbrief vol zinspelingen, o.a. op haar naam Maria (Maria Amia, ama amari, Maria a Mari, Marie amie, aime Marie, Marie Amija) en met verzoek tot een IA-woord. Zinspeling op haar scheiden van Zeeland. Aan het slot vraagt hij haar zijn complimenten over te brengen aan de heer en mevrouw Des Champs en aan de heer en mevrouw Van der Beeck. Jacobus Lydius (Dordrecht ca. 1610 - Dordrecht 1679) studeerde theologie te Leiden en was predikant te Bleskensgraaf (1633-1637) en Dordrecht (vanaf 1637). Hij nam als predikant deel aan het gezantschap naar Engeland in 1643-1645. Was de aanbedene Maria Amije of is dit een woordspeling?

M7694 € 995


LYNDEN, VAN Afdruk van een gegraveerd koperen plaatje met familiewapen Van Lienden(Lynden) en de 16 kwartierwapens van “Theodoricus de Liienden archidiaconus ardvenae eccliar.....”, 14,5x10cm. De afdruk lijkt begin 20e eeuws, het plaatje lijkt (veel) ouder te zijn geweest.

M7468 € 20 MAAS, GERRITSEN Huwelijksaankondiging J.W. Maas Wz en Lucie C. Gerritsen, Utrecht 10 april 19.., gedrukt, 1 p.

M7607 € 5 MAASDIJK, VAN Twee blaadjes met potloodschetsen van paardrijdende meisjes, met het stempeltje "Atelier A. van Maasdijk". Hierbij een grote pentekening van het interieur van een grote kamer met wandschilderingen en verso een plattegrond van de "Salle à diner". Scheen: Alexander H.R. van Maasdijk (1856-1931), werkte vanaf 1883 te Rotterdam. Schilderde en tekende historische voorstellingen, genrestukken en landschappen.

M7934 € 125 MAASTRICHT, MEDISCH OPERATEUR J.L. FUCKS Reclamepamflet van de "konstigen hoogduytschen operateur" Joannes Ludovicus Fucks, die zijn komst te Maastricht meldt (in Keysershof in de Bosstraat), 4°, 2 p, gedrukt, ondertekend met een zegel in houtsnede met zijn naam en wapen met vis. Waarschijnlijk 17e of vroeg 18e eeuw. Hij opereert ogen, oren, blaas, nieren, breuken, etc. en verkoopt oogwater en flesjes "universele tinctur anodyna", tegen hoofd- en tandpijn. Uiterst zeldzaam drukwerkje, waarschijnlijk uniek. Uitvoerige teksten over de wijze van medische hulp en het gebruik van zijn drankjes. Niet in Heynen.

M7303 € 695 MAASTRICHT, OOGMEESTER M. HILMER Reclamepamfletje van de "gebreveteerde oogen-meester" M. Hilmer, die zijn komst te Maastricht meldt (in logement de Haaze-wind in de Bosstraat). 8° oblong, 1 p, gedrukt, met sierrandje. Waarschijnlijk 18e-eeuws. Hij deelt mee hoe hij de oogoperaties verricht (o.a. d.m.v. een zelf uitgevonden "oogenhouder of opthal-mo-stat"). Hij is vooral bekend te Parijs en zal acht dagen in Maastricht zijn. Niet in Heynen.

M7307 € 395 MAKKINGA (Fr) “Register der huizgesinnen in den dorpe Makkinga, gelegen in Stellingwerf Oosteynde benevens de qualiteit en het getal der personen in yder huisgesin, opgemaakt en beschreven door de gecommieteerde van voorn. den dorpe, ingevolge de resolutie in dato den 19 juny 1748”, manuscript, folio, 5 p. Ondertekend d.d. 18-6-1748 door A. Jansz. De lijst bevat 68 namen van gezinshoofden met hun beroepen, de aanduiding of zij solvent, insolvent, of gealimenteerd zijn en het aantal personen per gezin (totaal 263 personen).

M7024 € 275 MAMUCHET, VAN DORSTEN Verklaring d.d. 24-6-1659 van Helena van Dorsten, huisvrouw van Dirck Jansz. van Dorsten, gemachtigd door de heer en vrouw van (?) Gent om van de heer van Houdringe de kooppenningen te ontvangen van 9 hont land, door de Heer van Houdringe als getrouwd hebbende de Vrouw van Louweurecht genaast. Manuscript, folio, 2 p. Met aantekeningen uit 1660. Andere personen: Andries Mamuchet, broer van de Heer van Houdringe, Corn. Willems van Molen, Notaris F.F. v. Zuylen.

M7405 € 75 MAREE Acte van transport d.d. Amsterdam 9-10-1767 betreffende de helft van een huis en erf aan de Leidsestraat naast de hoek van de Leidse Dwarsstraat. Charter op perkament, zegels verloren, 1 p. plano. Het huis werd verkocht door de kindskinderen van Christoffel Maree Sr en Margaretha van Berkel (Geertruy Maree (in huwelijk hebbende Hendrik van der Linden) en de overleden Christoffel Maree) aan Elisabeth Klijn, wed. Jan Maree.

M7572 € 75


MAREES, DE, GRONINGEN Aankondiging in het Latijn van het overlijden van Reneke Busch de Marees, hoogleraar te Groningen. 1 blad, groot plano, gedrukt (bij H. Spandaw) dd. 11-6-1763. Rector was J.D. van Lennep. Met uitvoerige necrologie en bericht over familie (ouders: Jan de Marees en Johanna Busch).

M7126 € 150 MAREZ, DE; DE MAREES, TRIP "Genealogische historie van de al-oude adelijke familie van de Marez, met de authentijke en legale bewijsen daer toe relatijf. Copie." Manuscript, 1739-1740, op 386 pagina's, gebonden in een vol leren band met goudstempeling, folio (rug beschadigd). Geïllustreerd met wapentekeningetjes. Waarschijnlijk komt het boek uit het bezit van B. Dorhout Mees, die het erfde van de familie De Marees van Swinderen. Het bevat kopieën van enige honderden stukken betreffende het geslacht De Marez, De Marees over de periode ca. 1100 - ca. 1740. Alle stukken zijn gewaarmerkt door notaris S. Favon te 's-Gravenhage in de jaren 1739-1745. De tekst begint met een genealogisch overzicht van de hand van J. de Carpentier, genealoog te Leiden in de 17e eeuw en een aantal brieven van zijn hand uit de jaren 1668-9. Dan volgen brieven uit ca. 1732 van de genealoog Le Vaillant, gericht aan Louis Trip de Marees, woonachtig in het Trippenhuis te Amsterdam. Op pag. 325 begint een soort tweede deel met de titel "Branche genealogicq van de al-oud adelijke en aensienlijke famille de Marees, beginnende met Nicolaas de Mares, soone van Jan de Mares Jacobs den oude tot op Renke Busch de Marees van Allersma, gemaekt in den jare 1740". In De Wapenheraut van 1898 publiceerde H.J.Koenen een zeer uitvoerig artikel "Het geslacht De Marez". Op pag. 14 schrijft Koenen over een "dik boek van 550 bladzijden dat in 1739 voleindigd was en waaraan hij [Louis Trip de Marez] in een later jaar een tweeden bundel toevoegde van ruim 100 bladzijden, die voornamelijk betrekking heeft op den Groningsen tak der familie, met welks hoofd, Reneke Busch de Marees van Allersma, hij inmiddels had kennis gemaakt". Koenen noemt geen bewaarplaats van dit "dikke boek", maar gebruikte het wel voor zijn genealogie. Ik vermoed dat het hier aangeboden manuscript een kopie is van dit "dikke boek". Een kopie die gewaarmerkt is door een notaris en die - gezien het feit dat het via de Groningse familie De Marees van Swinderen vererfde op Dorhout Mees - gemaakt zal zijn voor de genoemde Reneke Busch de Marees van Allersma. Enkele losse bijlagen: o.a. brief van F.R. Elema uit 1939 aan de heer Dorhout Mees te Groningen, krantenartikel uit 1937 over geslacht Elema, foto van schilderij Terborch (?) in Provinciehuis Zwolle met o.a. Jan de oude de Marez en Jan Danielsz. de Marez.

M7961 € 1950 MARIS, GEBROEDERS Typoscript voor een ongepubliceerd boek over de gebroeders Mathijs, Jacob en Willem Maris (ca. 1930-1950 ?), folio, ca. 90 p. Auteur De Boer? In het typoscript corecties met pen.

M7195 € 125 MARITZ Acte van executeurs van het testament van Jean Maritz betr. verkoop van een huis te ‘s-Gravenhage aan de Gedempte Raamgracht, d.d. ‘s-Gravenhage 1809. Manuscript, folio, 1 p. Executeurs: L.E. Maritz en J. Bane (?) Havart.

M7489 € 30 MAURIGNAULT, DE, DE VOOGT Brief van Ds de Voogt te Loosduinen dd. 1882 aan een ambtgenoot over de familie De Mauregnault. Manuscript, 8°, 2 p. O.a. over wed. Agneta Th. Eilbrecht, geb. Londen 1801, Susanna gehuwd met Mr J.W. Huygens, familiepapieren en portretten.

M7165 € 30 MAURIK (Gld), JANSEN Thomas Jansen, “Het dorp van de rietpikkers”, Maurik 1976, gestencilde uitgave in eigen beheer, ca. 150 p, geïll., geb. Dorpsgeschiedenis èn familiegeschiedenis van de auteur.

M7045 € 80 MEDICI, ZUID-HOLLAND "Lijst der geneesheeren, heelmeesters, vroedmeesters, vroedvrouwen, apothekers, drogisten en tandmeesters, in Zuidholland praktizerende, opgemaakt ingevolge art. 26 van het Reglement betr. het geneeskundig onderzoek en toevoorzigt, gearresteerd bij K.B. van den 31 Mei 1818", 's-Gravenhage, maart 1821, plano, 7 p, gedrukt.


Zeer uitvoerige lijst met per gemeente de namen der medici met hun functie en de plaats en datum van hun examen ("promotie"). Twee van de 7 bladen op vouw beschadigd. Verso in pen "lijst van erkende geneeskunstbeoefenaren, maart 1821".

M7918 € 125 MEELES, KUNSTSCHILDER DERK Een aantal personalia betreffende de kunstschilder Derk Meeles (1872-1958). Derk Willem Meeles woonde en werkte te Deventer, Amsterdam en vanaf 1906 te Laren en Blaricum. In deze collectie o.a.: fraai groot fotoportret (door K. de Graaff Jr), grote groepsfoto, ca. 1936, met Meeles in het midden, foto van geschilderd portret, foto van zijn zeilboot. Programma van tentoonstelling nagelaten werk in Hamdorff, 1959, overlijdensadvertenties van hem en van zijn vrouw Loes van Groningen, catalogi jubileumtentoonstellingen L. van Groningen 1964 en 1970, ca. 10 krantenartikelen over zijn werk en nog enkele andere krantenartikelen.

M7597 € 95 MEERDIJK, SCHEEPSMACHT Vier stukken betr. de "Scheepsmacht vereenigd op het Hollandsch Diep" op 15-9-1898, t.g.v. de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. Met plattegrond van de ligging der schepen tussen Moerdijk en Fort Bovensluis. Gedrukt, 10 p. Info bij luitenants ter zee: Van Gelsdorp, Olivier, Van Dijk, Zegers Rijser en Keus.

M7747 € 60 MEERSSEN, WILMAR, NOTARIAAT Portret van "overgrootvader Wilmar (1815-1888), notaris te Meerssen (L.)". Olieverf op karton, 50x37 cm. Waarschijnlijk F.J.A. Wilmar, die volgens Hartong notaris te Meerssen was van 1852-1866.

M7928 € 95 MEIJER, SPRAAKKUNST Brief van G.J. Meijer, dd. Brussel 1820, betr. de aanbieding van zijn “Nederduitsche spraakkunst”. Manuscript, 4°, 1 p. Hij verzoekt de geadresseerde het boek aan onderwijzers aan de andere athenea’s en kollegies, bekend te maken. “Ik heb deze zoodanig ingerigt als ik meende voor het openbare onderwijs het noodigst en nuttigst te zijn”. Hij voegt ook een ex. bij voor “Zijne Excellentie”.

M7152 € 75 MELCHIOR Exemplaar van het boek "Ware en onware verhalen van Eduard het schaap", Haarlem z.j., door Dr. A. Melchior, met de opdracht in handschrift "Aan C.A. van Krieken, van den heer en mevrouw Eduard het Schaap, December 1943". Hierbij: 1. een brief van mevr. Melchior d.d. Haarlem 1959 aan mevr. C.A. de Groot-van Krieken over de overleden zoon Willem Melchior: "Als schooljongen hebben we enorme moeilijkheden met hem gehad. Zo zelfs dat we hem op school stuurden in Winterswijk, bij een leraar in huis. Maar na enige jaren is hij enorm hard gaan werken, zodat hij met een goed Muloexamen op de autotechnische school, de MTS in Apeldoorn geplaatst werd (....). Van 't moeilijke kereltje groeide een zelfbewuste, hartelijke en verstandige jongeman, die zichzelf wist weg te cijferen voor anderen". 2. Foto van Willem en Maartje Melchior als kinderen 1944. 3. Menukaartje getekend door Dr Melchior d.d. 1943, voor mej. Van Krieken. 4. Twee artikelen uit kranten d.d. 1962 betr. overlijden Dr Melchior.

M7675 € 125 MENS, VAN Foto, 14x7 cm, van de kapitein A. van Mens, d.d. Arnhem 1912.

M7891 € 10 MENTEN, VAN WIJK, W.O. II Verklaring van Maarten van Wijk, chauffeur bij Garage Schulpweg wonende Sperwerstraat 30 te Haarlem, d.d. maart 1946, betr. Pieter Nicolaas Menten (1899-1987), typoscript, folio, 1 p. Menten was de beste cliënt van de garage en liet zich regel matig rijden door Van Wijk, veelal om schilderijen en tapijten te vervoeren naar en van restauratoren, pakhuis Fa. de Gruyter in Amsterdam, etc.

M7631 € 95 METELERKAMP, DE LA FONTAINE SCHLUITER, BEEKHUIZEN, SOEST, MUIDEN Gelithografeerd herinneringsblad ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Dr Carel Lucius Petrus Metelerkamp (1806-1876) en Judith Philippine de la Fontaine Schluiter (1806-1883), gehuwd te


Amsterdam 8 juli 1830, gevierd 13 juli 1855. Litho van Chs Binger, uitg. H.W. Mooij te Amsterdam, 24x32 cm. Fraai getekend blad, in kleur gedrukt. Met afbeeldingen uit hun huwelijksleven, waaronder Beekhuizen, Soest en Muiden. Metelerkamp was predikant te Soest en Muiden. Emeritus in 1848 (cf N.P. 1984, p 172 en 1938, p 252).

M7780 € 125 METZ, BICKEL Uittreksel boedelscheiding Joannes Michael Metz, d.d. 11-5-1872, betr. huis aan Utrechtsestraat Amsterdam aanbedeeld voor 1/3 aan Anna Maria Beekman, wed. J.M. Metz en 2/3 aan Wilhelmus Magarius Metz, mansucript, 5 p (met nog 2 andere stukken). Hierbij: de acte van aankoop door J.M. Metz d.d. 15-11-1853, verkoopster Bartha Maria Anna Pijselman. Hierbij stukken uit 1894-1896 waaruit blijkt dat toen Johannes David Bickel eigenaar was.

M7577 € 35 MEUBELFABRIEK WULFERS, SANTPOORT, VAN DER LEE, HILVERSUM Showmap met foto's en tekeningen van meubilair, w.s. ontworpen en gemaakt door de firma Joh. J. Wulfers & Zoon, meubelfabriek, Uitendaalstraat te Santpoort en in de verkoop bij fa. van der Lee te Hilversum. De map bevat een prijscourant, 34 foto's en 7 ontwerptekeningen. Ca. 1920-1930? De meubelen, meest kasten, dressoirs, stoelen en tafels, zijn bijna steeds voorzien van houtsnijwerk als versiering. Een aantal foto's van "Photo works Hilversum", andere van H.W. Dirks te Hollandsche Rading en W. v.d. Sommen te Utrecht.

M7955 € 175 MEULMAN, RUPE Vijf stukken betr. leden van het geslacht Meulman, 19e eeuws. Manuscripten, 5 p. Betreft Abraham Willem Meulman lid Ev. Gemeente Amsterdam 1837; Nat. Militie Henri Emil Meulman 1891; begraven E.E. Meulman 1868; geboorte Henri Emil, zoon van Abr. W. Meulman en Corn. Joh. Rupe, 1871; circulaire fa. Isaac Meulman, 1872 (get. A.W. Meulman).

M7521 € 75 MEXICO Aflevering van de Nederlandsche Staats-Courant van 12 december 1829 met een uitvoerig verhaal over de gebeurtenissen rond de ontruiming van Tampico (Mexico) door de Spanjaarden en geschreven door de Mexicaanse generaal Santa-Anna. Gedrukt, 4 p.

M7426 € 20 MICHIELS, BROEDERSCHAP O.L.V. Groot (44x28 cm), blad met reliëfversiering en opgeplakte foto van oudere heer in officiële kledij, met de gekalligrafeerde tekst "Joannes Lambertus Michiels, 25 jaar hoofdman van het Broederschap van O.L.V. onder den glansrijken titel Heilige Maria van Goed-succes." Verso in potlood: "Mr Michiels Looz (Loos?)."

M7994 € 95 MIDDELBEEK, KATWOUDE Twee boekjes met verzen en bijbelcitaten van Grietje Middelbeek, geb. Katwoude 1860 en van Jannetje Middelbeek, geb. Katwoude 1857, dd. 1878 en 1876. Met: Bijbeltje met familieaantekeningen betr. het gezin Middelbeek te Katwoude ca. 1860, advertentie Jongh Visscher, etc.

M7312 € 40 MIDDELBURG "A copy of a conspiracy which was in Zealand the 26 of Jan. 1704". Manuscript, eigentijdse kopie, van een verslag over de gebeurtenissen in Middelburg op deze dag. Het verslag is een bijlage bij een brief van een ongenoemde, d.d. Leiden 22-2-1704 aan een ongenoemde Engelsman. Totaal 5 pp. Deze bijlage, 4 pp folio, betreft een verslag van een heer te Middelburg aan een Leidenaar, een "acquaintance" van de auteur van de brief. Namen in het verslag: John Golden, Jacob Nagtegaal, Van den Brande, Isaac den Helt, Daniel Fetters, Duivelaar, Boudaen, Costenoble, Corn. Versluis, Apellonius Tet, Antone van Myers, Verporte, Terveer, Abraham Rase, Jacob Panecooper, Adam Strang, Hubert van der Veer, Nic. van Coert, Herm. Veseup, John Veseup, La Gorer, Chester de Koning, Fanius, Mathesius, Abraham den Helt, Jacob Bort, Jacques Larebee. Het stuk is afkomstig uit de beroemde collectie van Sir Thomas Phillipps.

M7014 € 495 MIDDELBURG, BODDAERT


Extract uit het Sententieboek van de Admiraliteit van Zeeland dd. 4 april 1691 betr. confiscaties van garen en “Engelse geverfde Kroonrassen”. Ondertekend P. Boddaert Corn. zoon, 1719. Manuscript, folio, 1 p.

M7455 € 15 MIDDELBURG, LEWIN Afscheidsalbum voor Tony Lewin, bij haar vertrek uit Middelburg naar Amsterdam, september 1881, met inschrijvingen van haar (dames)collega's en meisjes-leerlingen, linnen band, 8°. Inschrijvingen o.a. va J. de Fremery-Hisser, L.E. Freese, H.L. Gerth van Wijk, Charl. v.d. Kellen, M.J. Kruseman, Guillette en Marianne de Lange-Willeumier (met foto), W.v.d. Harst, J.J. Doorenbos, Anna van Hoek, Nelly Sibmacher Zijnen, Suze Fokker, S.A. Verschoor van Nisse, Marie L. Smit Sibinga, Anna de Boer, B. de Jongh, Maria Dijkman, A. v. Trigt, Ida van Trigt, Nelly Wilkens, D.M.C. v.d. Kreke, Sara van Boven, Anna v.d. Hoek, Suz. Leunis, Margr. Knottenbelt, Betsy v.d. Hell, Emma v. Panhuys, Jeanette de Raad, Mientje van Berlekom, Isabelle Fokker, Marie Tak Brouwer, Jeanne van Teylingen, Jeanne Forbes Wels, Betsy Knottenbelt, Betsy Fak, Anna Fak Brouwer, Lize v.d. Broek, Betsy v.d. Kamer, J.J. van Boven, Jetje van Berlekom, Jaantje v.d. Kreke, Mina Dozy, Henriette Buteux, Marie Callenfels, Adolphine Schorer, Marie Zweede, J.C.M. Ploegmakers, C.C.E.Pisuisse-Margadant, E.J.W. Koch en C.J.D. Koch-Tilanus, Jeanne Doorenbos (tekening), Cornelia Bourdrez van P., Johanna van Puffelen, e.a. Op het schutblad een foto van Tony Lewin te 's-Hertogenbosch en nog een losse foto van haar.

M7812 € 175 MIDDELBURG, PARKER, BUTEUX Sententie van de Hoge Raad in Holland dd. 6-6-1778 en Sententie in Revisie van dezelfde Raad dd. 18-11-1779 in een zaak tussen mr. Johan Willem Parker, oud-burgemeester van Middelburg en bewindhebber der O.I.C. tegen het stadsbestuur van Middelburg. 3 p, gedrukt, folio. De zaak betrof de aanstelling van mr. Pieter Buteux in 1768 tot Commissaris van de Wisselbank van de stad Middelburg. Buteux was ten onrechte aangesteld, in plaats van Parker.

M7094 € 125 MIDDELBURG, SCHURING, VERSTEEGH, HENDRIKSE, ONDERWERCK, VAN BREDA, SAS Zes fraai getekende, gekleurde en met goud gehoogde familiewapens, elk ca. 15x15 cm, getekend ca. 1900, afkomstig van de Middelburgse hoedenzaak Wijtman. Per stuk Het betreft wapens met de onderschriften: Markus Schuring, deken; Berns Versteegh, oud beleeder; Andries Hendrikse, commissaris 1832; Nath. Onderwerck, ouden deken; Abraham van Breda, commessares 1810; en Hendr. Sas, beleeder.

M7440 € 30 MIDDELKOOP Genealogisch schema familie Middelkoop, manuscript, 1 p., met tekening van familiewapen. Hierbij bijbelaantekeningen betr. gezin Antonius Middelcoop en Hillegonda Paters (1663-1690), 2 p, 18e eeuws. Aangehuwd: De Cerff, Both van der Eem, De Leeg, Van Sypesteyn, Thiens, De Wild van Meerhoek, Van Wachendorff.

M7536 € 225 MIJDRECHT "Huishoudelijke wetten, ... en instructien voor alle ambtenaaren binnen den dorpe Mydrecht, welkers aanstelling ... alleen van het volk of derzelver gekoozen municipaliteit afhangd. Beraamd door gecommitteerdens uit het midden van het volk, ... en naa voorgaande approbatie ... van het geheele volk .... ingevoerd en aangenoomen te Mydrecht den 14den April 1797". Z.pl., z.j., 8°, 68 p, gedrukt. Bevat reglementen voor de municipaliteit, buurmeesteren (P. de Bruyn, K. Jansen, E. Han en H. de Bruyn), schout (J.P. Westerwyk Forsborgh), secretaris (H. Hensuma en Jb. Verdam), gerechtsbode (W. v.d. Ham), procureurs (A. Verdam), marktschipper (D. Vergunst Jz), turftonders (Corn. Kraan -de Koning, Tekelaar de Koning, Govert Bernard, Maria Geelen, Corn. Borst, Aatje van Leeuwen, H. Miltenburg, wed. W. Zwartendijk, C. Liesvelt, J. v.d. Jacht, H. Breuker), hooiwegers (J. Twaalfhoven, J. Rietveld), klapperman (J. Twaalfhoven). Zeer zeldzaam.

M7224 € 325 MILITAIRE WILLEMS-ORDE "Kameraadschappelijk feest van officieren en oud-officieren, ridders der Militaire Willems-orde. Scheveningen, den 21 Augustus 1879". Groot blad, 55x40 cm met de handtekeningen van de ca. 60 aanwezigen, binnen een versierde rand in gouddruk. Litho van E.C. v. Steijn (?).

M7922 € 35 MILITAIREN Groepsfoto van 63 militairen, 16x22 cm, begin 20e eeuw, met in handschrift alle namen.


O.a.: Meuesen, Vroon, Dammeier, Verseveld, Assies, Onstenk, Staasse, Toussaint, Vlaanderen, Palfenier, Teeboom, Heuthorst, Kraaienbrink, Van Triest, etc.

M7869 € 15 MILITAIREN Groepsfoto van militairen in Klasse 2 J 1899-1900, 8x11 cm. Namen: H.A. Fischer, Egberts, De Jong, Briel, Lamster, De Vos, Götte, Bruin, Vink, Heyerman, Tabbers en Alte.

M7893 € 10 MILITAIREN Groepsfoto "3e Sectie o.l.v. sergeant J.H. Veenkamp, september 1917". Namen: Heinekamp, Sluiter, Vos, Oosterink, Heinst, Hutjens, Varseveld, Tweeboom, Teunissen, Visser, De Vree, Jansen.

M7897 € 10 MILITAIREN; VAN DE ROEMER Foto van drie militairen voor een tent, met bordje "Kapitein Van de Roemer", begin 20e eeuw, 10x15 cm.

M7901 € 10 MILITARIA, DU PONT Silhouetportret van Willem du Pont, gedrukt, met 4-regelig gedichtje "Eer, Nederland! een held...." door Jan van 's Gravenweert, gegraveerd door H. Langerveld (werkz. 1810-1825). In de 19e-eeuwse lijst. Mooi, 33x29 cm (lijst enkele kleine beschadigingen). Op het glas in goudkleurige letters: "Willem du Pont. Lieuttt generl en inspectr generl der artillery, commandr der Militaire Willems Orden, in dienst van Z.M. den Kong der Nederlanden". Het portret niet in Muller en niet in Van Someren, dus zeer zeldzaam.

M7796 € 495 MILITARIA, GENERAAL PARDON “Generaal pardon voor alle ruyters, dragonders en soldaten uit den dienst der verenigde Nederlanden gedeserteert”, uitgevaardigd door de Staten Generaal dd. 8-2-1746. Gedrukt pamflet, 4°, 3 p. Met vignet van de Staten Generaal in houtsnede. Druk: J. Scheltus, 1746. Gratie, mits de gedeserteerden opnieuw in dienst treden.

M7040 € 70 MILITARIA, HEMKER, TEEPKEN Achttien stukken en foto's betr. de familie Hemker te Amsterdam, 19e-eeuws. Hierbij: militair zakboekje van Christiaan Wilhelm Hemker, 1859-1861, zoon van Willem Hemker en Christina Oosterkamp; stukken betr. Carl Friedrich Hemker, gehuwd met Chr. Linz en met Maria A. Flotman; adreskaartje C.W. Hemker, schilder/vergulder Elandsgracht; stukken betr. nalatenschap Anna Maria de Jong, wed. Jan Frederik Wessels, overleden Amsterdam 9-9-1848, erven: Willem, Frederik, Alex en Anna Maria El. Hemker; stukken betr. overlijden en nalatenschap Anna Maria El. Hemker en Joh. Teepken (1877-1878).

M7030 € 175 MILITARIA, MARINE, DEN HELDER 1813 Papieren (9 stuks) betr. het embarquement en kommandement aan Den Helder en Nieuwe Diep, 1809 en 1813, afkomstig van Kapitein der Marine Dubicart, manuscripten, 4° en folio, ca. 10 p. Namen: Dubicart, d'Abouille, Lemmers, VerHuell, M. Koopmans, en een aantal moeilijk leesbare Franse namen.

M7341 € 195 MILITARIA, TEKENING VAN 17E EEUWSE VELDSLAG Grote tekening (40x60 cm) met kleur, voorstellende de opstelling van legeronderdelen voor een veldslag. Midden 17e-eeuws. Fraai blad. Tegenover elkaar staan enerzijds een groep militairen te paard met het bijschrift "Cormtte du Roy venane d'Pontorse pour...." en anderzijds een rij kanonnen en een aantal groepen militairen te voet en te paard. Deze laatste groepen hebben als bijschriften "le duc de Longueville", "Mons. della Nouve avec les restes", "le duc de Luxembourg", "Mons. de Huin", "infanterie francoise trois mille", "Suisses douze mille", "Lancequeng trois mille", "carabins" en "A Pordus". De bevelhebbers zijn o.a. Francois Henri de Montmorency-Bouteville, duc de Luxembourg (1628-1695) en Henri II duc de Longueville (1595-1663). Wellicht betreft het een veldslag tijdens de Fronde, een Franse burgeroorlog. (Met dank aan Drs E. van Dooren van het legermuseum.)

M7991 € 375 MILITARIA, W.O. II, CRABBENDAM, BREUKELEN, BLAUWKAPEL, STRIJENSAS


“Gedenkschrift van de mitrailleur-compagnie van het IIde Bataljon van het 28ste Regiment infanterie. 25-8-1939 - 30-5-1940. Breukelen, Blauwkapel, Strijensas” [1941], gestencild, 4°, 10 p. Auteur: J.G. Crabbendam, res. 1e luitenant. Voorwoord: res. kapitein Dr. J. Rinse.

M7419 € 40 MILIUS Vijf gedrukte aankondigingen van overlijden, verloving, etc. in de familie Milius, 1910-1917. Gehuwd met: Braat, Steenhuisen, Greup.

M7606 € 18 MILLNER Vijf schetsboekbladen, ieder 32x42 cm, met zes berglandschappen in potlood, een gedateerd 1795, alle gesigneerd C. Millner. Thieme Becker: Karl Millner (1825-1895) Landschaftsmaler, "meist Hochgebirgslandschaften".

M7939 € 325 MINDEROP, TROMPETTER Twee met de hand ingekleurde portretfoto's in lijstjes van een zittende man en een zittende vrouw. Achterop: "T. (of F.?) Minderop. Vrouw is Trompetter", elk 26x20 cm.

M7792 € 75 MINNE, VAN DER; VAN HARDENBROEK Drie foto's van het huwelijk van Suus van Hardenbroek met Van der Minne, Amersfoort 1946.

M7885 € 10 MISSET, KUNSTENAARSBRIEF Brief van de kunstschilder Hein M.J. Misset (1875-1958) d.d. Amsterdam, J.P. Heijestraat 119c, 1911, die de geadresseerde een drietal topografische aquarellen van Amsterdam op zicht zendt: het Commandantshuis, het Beurspleintje en Klinkenberg. Manuscript, 2 pag. De brief is geïllustreerd met rebusachtige tekeningetjes en is vol humor. (cf Scheen II p.59).

M7781 € 195 MOHR Gedicht “De gulheid der vriendschap” door J.C. Mohr, (naar Ramsay), manuscript, 19de eeuws, 4°, 1 p.

M7289 € 30 MOLENAAR Fotootje van het echtpaar Molenaar, notaris te Oldemarkt, 1955.

M7884 € 5 MOLL, AMSTERDAM Brief van W. Moll, dd. Amsterdam 1853 aan N.N. betr. een afbeelding van het Minderbroederklooster voor zijn werk over Johannes Brugman dat ter perse is, manuscript, 8°, 2 p.

M7133 € 40 MONASTIER Brief van de predikant Monastier, d.d. Payerne 1853, manuscript, 8°, 3 p. Hij deelt het overlijden mee van zijn vader, Ant.e. Monastier op 30-4-1852 te Lausanne op 78-jarige leeftijd. De geadresseerde had een boek van Monastier Sr vertaald, w.s. in het Nederlands.

M7145 € 40 MONNICKENDAM, VAN DE VEGTE Acte van hypotheek ten laste van Jan van de Vegte, broodbakker te Monnickendam, d.d. 16-9-1931, manuscript, 8 p. Op: huis en bakkerij Kerkstraat 8 te Monnickendam.

M7558 € 10 MONNICKENDAM, VLAS Acte van hypotheek ten laste van Tjebbe Vlas, bakker te Monnickendam en ten gunste van wed. W. Obree te Anna Paulowna, d.d. 11-1-1942. Manuscripten, ca. 15 p.


Op: huis en bakkerij, te Monnickendam, sectie A 171, gekocht 1937 van Jan van der Vegte.

M7557 € 15 MONSEUR, ZEELAND Genealogisch schema, eind 18e-eeuws, met de nakomelingen van Marinus Leenderts (Monseur) uit Zeeland. Namen: Van Bossusse, Fistelet, Doreslaer, Hagels, Nispe, Roskam, Zeeburgh, Jobse, Wisse, Trompe, Kempe, Dringe, Van der Plas, Kakelaer. Manuscript, plano, 1 blad.

M7763 € 75 MULLER, HOFF Verklaring van prof. C. Odofr. Muller dd. Gottingen 1830, betr. de studie van Henricum Hoff, Lauterbergensem ex terra Hannoverana. Manuscript, 4°, 1 p.

M7138 € 20 MURALT, DE Vier stukken betr, financiën van Jhr Leonard de Muralt te Zürich, 1740. Manuscripten, div. formaten, met opgedrukt zegel en afdruk lakcachet. Andere namen: Hans Ulrich Passavant, Johan Muspach.

M7392 € 75 MUSCH, GRIFFIER, STEEKPENNINGEN “Placaet” van de Staten van Holland, d.d. ‘s-Gravenhage 6-2-1652, gedrukt door Wed. H. Jacobsz van Wouw, 1652, 1 blad, plano, betreffende wijlen de griffier van de Staten Generaal Cornelis Musch. Betreft geruchten dat Musch steekpenningen zou hebben aangenomen. Degenen die hem betaald hebben worden verzocht zich te melden met garantie van geheimhouding.

M7063 € 75 MUZIEK, DIXON, DE GRAAFF Album, 25x34 cm, in leren band met rijke goudstempeling, met 80 bladen met muziekschrift van John Dixon. Opdracht: "Philippine offerte à Made De Graaff, par son très humble et dévoué John Dixon. Amsterdam 9-12-1841." Op de titelpagina een tekeningetje van figuren op het strand, gesigneerd M.E. Dixon, 1843. De titels en teksten van de liederen in het album zijn in het Duits en Nederlands. Componisten: G.F.Hillmer, G.H.Vijgeboom, Bach, von Weber, F.H.Beneken, Spohr, v.Silcher, C.A.Leenhoff, L. van der Wulp, G.L.Kepper, G.B.v.Krieken, Friedrich Schneider en A. von Kontski.

M7782 € 150 MUZIEK, DORDRECHT, VAN EIJCK Album in rood marokijn gebonden met op voorplat in goud een jugendstil ornament en "19 April 1904 11 September" en op titelpagina "Ter herinnering aan de Zomer Concerten in het Oranjepark". Dordrecht, 1904, 34 p. Manuscript. Geïllustreerd met enkele pentekeningen door M.J.C. van Eijck met gezicht op Dordrecht en afbeelding van een muziektent. Op de pagina's in het album gekalligrafeerd de namen van de aanbieders, o.a.: Van Ruijven, Augustijn, Chevalier, Croin, v. Deutekom, Den Duytsen, Fangman, Griffijn, De Hart, Mak, etc.

M7989 € 275 MUZIEK, MASMAN Oblong boekje in half marokijnen band bevattende “Verzameling van Gezelschaps-liederen, 5e druk. Dordrecht J. Zender 1839” en “Nieuwe verzameling van gezelschaps-liederen, 3e druk. Dordrecht, J. Zender 1838”, 112 en 56 p. Op de rug onderaan de naam “J. Masman” met gouden lettertjes. Deze naam ook in inkt op het schutblad.

M7418 € 90 MUZIEK, SOLI DEO GLORIA, AMSTERDAM, VREDEVOORT "Jubelzang ter gelegenheid van het 25 jarig lidmaatschap aan het zangkoor "Soli Deo Gloria", St. Bonifaciuskerk Amsterdam van den heer A. Vredevoort, Muziek Philip Loots, Amsterdam 26 september 1926", manuscript, 14 p, kalligrafie, oblong in linnen band met gouden letters "SDG". Met portretfoto en tekst "25 jaar zanger", tekst van de jubelzang, handtekeningen van de leden van SDG.

M7186 € 150 MUZIEK, STARING, VAN LÖBEN SELS


Klein album, 9x12 cm, met in muziekschrift een dertigtal walsen, ca. 1835. Op de getekende titelpagina "The dancing fairies" met een pentekening van dansende sprookjesfiguren, gesigneerd W.C.A.S(taring). De walsen zijn van Beethoven, Mozart, Rossini, Strauss, maar ook van E. van Löben Sels en M. Bierman. Andere ondertekeningen:V.S.; W.D.C.; A.L.S.; Louise en Christine. Verder de "Favorit Walzer du Casino de Zutphen"; "Walse favorite d'Everdine"; "Triumph Marsch beim Einzuge der Russen in Andrianopel 1829"; "Walse de Louise. Oosterwolder Favorit Walzer par J.C.A. van de S." (ondertekend: A.L.S., Enschede 4-8-1832); "Hermans favorite Walzer von L. von Beethoven (ondertekend: Justine); "Un caprice musical pour Henriette" (ondertekend: E.v.L.Sels).Hierbij: enveloppe geadresseerd aan Constance Enseninck.

M7779 € 195 MUZIEK, VIOLIST LOUIS WOLFF, RYLANDS Vier en twintig brieven van Lina Rylands (adres: Massey Hall, Thelwall near Warrington, England) aan de concertmeester Louis Wolff te Berlijn (?), over de periode 3-3-1888 tot 26-4-1888. Elke brief 4 à 6 p. Manuscripten. De brieven zijn in het Frans. Het lijkt erop dat ze verloofd zijn en zeker verliefd. Een aantal dagen verblijft zij in Hotel l’Europe (te Berlijn of Wenen ?). Haar broer (?) Willy P. Rylands woont in Cambridge. Zij heeft ook een broer Gordon en een broer Geo (gehuwd met Nora). Eind april 1888 woont Louis Wolff tijdelijk in Den Haag, Plaats 17. Louis Wolff was geboren in 1865 te Amsterdam en was al op 10-jarige leeftijd een wonderkind op de viool, volgde van 1881-1883 lessen van Csillag, studeerde daarna onder Massart te Parijs en werd in 1887 benoemd tot concertmeester in het Concerthaus te Berlijn. In 1889 verwisselde hij deze betrekking voor die aan het Concertgebouw te Amsterdam. In 1885 maakte hij een internationale concertreis met de zangeres Christine Nilsson. (Vgl. E.A. Melchior, Biogr. wdbk Toonkunst (1890) p 736.) Veel muzikale verwijzingen in de brieven.

M7199 € 395 N.S.B. “Hun eigen woorden! door Toon de Waarheid, 2e druk”, mei 1941, 4°, 24 p, gestencild. Geplakt met cellotape. Citaten met commentaar uit N.S.B.-geschriften uit de jaren '30 en vroege jaren '40. Ter waarschuwing.

M7038 € 20 NAALDWIJK Aantekeningen betr. de heerlijkheid Naaldwijk en het geslacht Van Naaldwijk, manuscript, folio, 19e eeuw, 15 p. (door A.A. Vorsterman van Oyen ?)

M7395 € 20 NAPOLEON, JAVASCHE COURANT Exemplaar van de Javasche Courant van 16-1-1841 met een uitvoerig verslag (ca. 2 pagina’s) van het opgraven op Sint Helena van het lichaam van Napoleon en het inschepen op weg naar Parijs. Gedrukt, plano, 4 p.

M7106 € 90 NAPOLEON, MEYER, R.W.P. DE VRIES “Een Oranje snuifje door de Hollandsche Maagd aan Napoleon aangeboden”. Gedicht, manuscript, 4°, 4 p. Verso “Bij het naderen van het 50 jarig jubilé der Val van Napoleon wordt dit contemporain afschrift van het befaamde lied ‘O groote koopman in tabak’ aan zijn’ vriend R.W.P. de Vries vereerd door L.J. Meyer Jr.”

M7170 € 75 NATIONALE VERGADERING 1796 “Alphabetische naamlijst van de leden der Algemeene Nationale vergadering met derzelver woonplaatsen. October 1796”, ‘s Gravenhage, Landsdrukkerij [1796], gedrukt, 8°, 12 p. Namen, voorletters en Haagse (logeer)adres.

M7371 € 35 NEIJSEL, DEN; HAAGE Uittreksel geboorteregister Amsterdam d.d. 1-6-1844 betr. geboorte Gerrit, zoon van Willem den Neijsel en Jansie Haage, deels gedrukt, 1 p.

M7589 € 15 NES, VAN


Enkele genealogische schema’s betr. nakomelingen van Pierre Desessax anders genaamd Pieter van Nes (overl. Den Haag 30-4-1694) en Marijcke Willems Vermeulen (overl. Den Haag 2-2-1683). 5 bladen, deels plano, manuscripten uit de 18e eeuw. Aangehuwd: Van Cuylenborgh, Sluyterman, Van Erkelens, Boom, Wentzel, Gregory, De Dieu, Nieuwenhuys, Munnicks, Rijnders, Van Cleeff.

M7545 € 90 NIESSEN, RIJNBOUTT, CARO, KOSTER Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van P. Niessen, 1852-1858. Met bijdragen van N. Caro Wzoon (Utrecht), H.F. Rijnboutt (Utrecht; tekening Christus en tekening R.K. Kerk), J.E. Rijnboutt, H. Compier, C.E. Lington, J.H. Koster e.a.

M7728 € 295 NIEUW HULTEN (NOORD-BRABANT), LEENREGISTER 1644-ca. 1780 Leenregister van de heerlijkheid Nieuw Hulten (tot 1836 onder de gemeente Oud Heusden en Elshout, daarna gemeente Drunen) over de jaren 1644 tot ca. 1780. Manuscript, folio, ca. 500 pagina's in perkamenten band. Met een getekende kaart, 35x46 cm, waarop de 44 percelen met kleur zijn ingetekend, evenals de boerderijen, boomsingels en een molen. Bij het aanleggen van het register zijn de namen der leenmannen vanaf ca. 1500 eveneens vermeld. Behalve het aaneengesloten gebied van Nieuw Hulten was er nog een 45ste leen, de Klinkert. Voorin het register de eed van leenmannen, formulieren voor successie van lenen en enkele ordonnantiën op leenhoven, transporten van de heerlijkheid e.d. Dan volgen per leen de namen van leenmannen en de acten betreffende overdracht en successie. In het register enige tientallen losse stukken, meest acten die handelen over de lenen, maar ook transporten en andere acten, alles betreffende (Oud) Heusden. Hierbij een charter op perkament uit 1560, een brief d.d. Den Bosch 1660, van Jan van Beouckvliet (?) aan Peter Heuter, heer van Outheusden en een charter uit 1752 met gaaf zegel van de Heusdense Schepen Cornelis Schimmelpenning. Het archief van de heerlijkheid Oudheusden, Elshout en Hulten was begin 20e eeuw in bezit van H.J.M. Mol. Dit register is afkomstig uit dit archief.

M7211 € 8.500 NIEUW STRIJEN, VAN ENGELEN Acte, uitgevaardigd op 23-2-1764 door gecommitteerde raden van de Staten van Zeeland, op verzoek van Fredericus Nicolaas van Engelen, heer van Nieuw Strijen, betr. het verbeteren van de helft van het ambacht Nieuw Strien op Tholen, van een kwaad leen in een goed, onversterfelijk erfleen. Charter op perkament met restant van zegel, en handtekeningen van And. Heshuysen van Dreyschor, A. Steengracht en Abr. Duvelaer. Van Engelen betaalde hiervoor 7 ponden en 5 schellingen aan de grafelijke domeinen.

M7158 € 175 NIEUWERKERK A/D IJSSEL Mapje met 10 foto’s van de bouw in 1935 van de fabriek van lichte bouwplaten, N.V. Houtbeton, te Nieuwerkerk aan de IJssel. Ook een “IJsselzicht” vanuit kantoor op molen en andere gebouwen langs de rivier. Voorts een schud- en mengmachine, lopende band, e.d.

M7251 € 40 NIEUWOLDA, LOPPERSUM Acte d.d. 5-5-1767 verleden voor pastor Joh. Siertsema, de taalman van Groningen E.T. de Drews en de kerkvoogd van Nieuwolda Corn. Fockens, betreffemde de boedelscheiding van Anje Wietes, weduwe van Tiddo Writzers, in leven in Nieuwolda woonachtig. Manuscript op perkament, met handtekeningen van Siertsema, Drews en Fockens, zegel verloren. Erven: Hindrik Habbes, Otto Klaassens, Wjeto Luytjens en Ocko Tiddes. Goederen: land in Oostwoldemer Hamrik, land in Nieuwolda, akkerland aan de Dollart Dijk, etc. Verso een aantekening d.d. Loppersum 12-5-1795 waarbij de kinderen van Otto Claasen en Anje Habbe verklaren dat het hun aangekomen land in deze brief door hen is overgedragen aan hun zwager en zuster Jacob Jans Jukema en Martje Ottes te Loppersum. Getekend: Habbe Ottes, Anje Jans, Tidde Ottes, Elisabeth Klein, Syze G. Bart en Risete Ottes.

M7524 € 225 NIJMEGEN, BÜCHLER Vier foto's, elk 11x6 cm, van Dr. en mevr. Büchler, Batavierenweg 65 te Nijmegen, ca. 1930? Met twee foto's van Batavierenweg 67.

M7889 € 18 NIJMEGEN, SCHOOL VAN 't NUT, RIJNDERS, REYENDAM


Album voor D.A. Rijnders bij het verlaten van de Nutsschool te Nijmegen in 1910. Gekalligrafeerde titelpagina en een groot aantal ingeplakte visitekaartjes van personen te Nijmegen op 30 bladen. Tekst op titelblad: "Aan den heer D.A. Rijnders. Namens oudleerlingen en leerlingen heeft het comité bestaande uit mevr. Stheeman-Coenen en de heren J.O.A.L. van Bennekom, D. Opsomer, J. van Reijendam, M. Wijmans, K. v.d. Berg, N. van Eck, D. Alring Hesseling, Dr. S.M. Hoog, S. van Leeuwen, W.Th. v.d. Mijll Dekker, E.C.W. Noorduijn, A. Voorneman, P. Tichler en N. van Zwanenberg de eer U bij het verlaten der gemengde school van het departement Nijmegen der My tot Nut van 't Algemeen te Nijmegen, als blijk van groote waardeering dit album aan te bieden." Achterin de handtekening van J.[v.] Reijendam "get. en ontw. Nijmegen 30 Juli 1910".

M7243 € 395 NIJMEGEN, SMITS Facsimile van een inschrijving in een album amicorum dd. Nijmegen 1643 en getekend Johannes Smits, pastor ecclesia Noviomagensis, gedrukt, 1 p.

M7076 € 6 NINABER, MEDICIJNEN, MILITARIA Lidmaatschapsdiploma voor Engelbertus Cornelius Ninaber, med. doct., chirurgijn majoor, ridder Ned. Leeuw, van het Genootschap ter bevordering der heelkunde te Amsterdam, d.d. Amsterdam 139-1837, folio oblong. Met opgedrukt zegel, deels gedrukt, met handtekeningen van G. Vrolik en Van Maanen. Hierbij een uittreksel uit het stamboek officieren t.n.v. E.C. Ninaber, zoon van Wilh. Ant. Ninaber en Joh. E. Bouwmeester, geb. Den Ham 26-2-1789, met zijn militaire loopbaan, d.d. 1857. Plano 1 blad.

M7919 € 90 NISPEN TOT PANNERDEN, VAN, GEMEENTESTEMPELS, KLIMMEN Album afkomstig van Jhr Hubert Emile Marie van Nispen tot Pannerden, met aantekeningen van persoonlijke aard en met uitgeknipte stempelafdrukken van gemeenten in Nederland, begin 20e eeuw. Van Nispen, geb. Zevenaar 21-7-1878, werd 21-4-1908 geïnstalleerd tot burgemeester van Klimmen "terwijl het regende en hagelde, door 5 vereenigingen, muziek en zang, bouquetten en redevoeringen van verschillende personen werden door hem ontvangen in gezelschap van 2 zusters en vrienden. Leve de Klimmenaren!” Ook aantekeningen betr. installatie in 1911 van zijn broer A.E.M. v. Nispen tot burgemeester van Didam, in 1910 van Otto van Nispen tot burgemeester van Groesbeek (en in 1903 van Horssen), in 1905 van Frans L.M. v. Nispen tot burgemeester van Pannerden. Ook aant. betr. betovergrootvader Chr. F. van Nispen “doodgestoken te Pannerden 3-5-1766 en te Elten in de kerk begraven”. Voorts briefje van G.J.H. Peters, burgemeester van Well (1912).Voorts briefje Jan van Meurs; opbrengst collectie crisiscomité te Klimmen, etc. Aan het eind van het album een eigenhandig slotgedicht.

M7239 € 95 NOBELAER, HOUTHUYS(EN) Twee brieven van Cornelis Nobelaer, dd. ‘s Gravenhage 26-1-1617 en 23-8-1617 aan Jacob van Houthuys(en) te Amsterdam (op de NZ Voorburgwal t.o. St. Nicolaasbrug). Manuscript, folio, 4 p, met afdruk van lakcachet. Betreft financiële zaken: rentebrieven, huis te Haarlem etc. Namen: mr Nicolaes Wiggersz., Maritgen Jan Bachters, mr Herbert van den Mijle.

M7459 € 125 NOLST TRENITÉ "The chaos door G. Nolst Trenité (Charivarius)". Manuscript, 4°, 8 p. Een dichterlijke handleiding voor de uitspraak van Engelse woorden.

M7809 € 20 NOLTHENIUS Handtekening, uitgeknipt, van Jeronimus Nolthenius, advocaat te Amsterdam, 1783, manuscript.

M7089 € 9 NOODGELD VAN DUITSLAND EN OOSTENRIJK 1920-1921 "Notgeld", album met los ingestoken ca. 250 bankbiljetten uit Duitsland en Oostenrijk, gebruikt als noodgeld in de jaren 1920 en 1921. Met nog enkele losse biljetten waaronder een Reichsbanknote Eine Million Mark, d.d. Berlijn 1923.

M7767 € 150 NOOIJEN


Brief van Lena Nooijen, Frankenslag 102, Den Haag d.d. 1917 aan bruidspaar J. van der Spek, manuscript, 2 p.

M7615 € 9 NOORD-HOLLAND, WEGEN, OOSTHUIZEN Bestek betreffende onderhoud van de weg Buiksloot - Purmerend - Hoorn, benevens het bestraten van de weg tussen Purmerend en Oosthuizen, over de Beemster Ringdijk, d.d. 11-6-1841. Gedrukt, folio, 8 p.

M7821 € 24 NOORDLAREN (DRENTHE), DEIMAN Potloodtekening, 19x30 cm, van een schuur, boom, wagenwiel op stok en kruiwagen. Verso de titel "Te Noordlaren in Drenthe. Deiman fec 1812."

M7997 € 175 NOPPEN Correspondentie tussen C.D. Noppen, theol. cand. en J. van der Spek, 1910-1911, 5 stuks

M7622 € 20 NOTARIEEL VOORBEELDBOEK, BROEK OP LANGEDIJK, NOTARIS WARMENHUYSEN "Instellinge ende verklaaringe van alle de deelen der testamenten ende huwelijkze voorwaarden met den aankleven van dien", manuscript, 4°, 238 p, gebonden in perkamenten band. Het boek geeft alle mogelijke varianten bij het opstellen van testamenten en acten van huwelijkse voorwaarden, aan de hand van voorbeelden van notaris Jan Warmenhuysen te Broek op Langedijk en heeft dateringen in de acten en bij de ondertekening van jaren tussen 1675 en 1700. Het manuscript is afkomstig uit de Noord-Hollandse familie Zijp.

M7920 € 1200 OBREEN Lijst van oude manuscripten in bezit van C.M.C. Obreen, manuscript, 4 p., 19e eeuws.

M7479 € 15 OIJEN, VAN Wapen van A.L.B.W. van Oijen (rood met drie 6-puntige gouden sterren), geplakt op achterzijde van een publicatie door A.A. Vorsterman van Oijen.

M7721 € 10 OIJEN, VAN Twee brieven van M.A.J.B. van Oijen, 2e luit. Kw.mr., d.d. 1849 en 1850, resp. te Maastricht en Alkmaar geschreven aan neef van Suchtelen van de Haare. Met overlijdensbericht van A.L.B.W. van Oijen, echtgenoot van T.G. van Hasselt, d.d. Voorburg 1857, ook gericht aan Van Suchtelen. Veel gegevens over familie.

M7733 € 60 OLDEHOLTWOLDE (F), VAN HELOMA Overeenkomst tussen Mr. Nicolaas van Heloma en grietman van Weststellingwerf en Marcus van Heloma, student te Groningen, enerzijds en de eigenaren van de landen anderzijds betr. het leggen van een vaart tot afvoer van de venen, dd. 5 mei 1828. Manuscript, folio, 5 p.

M7032 € 75 OLDESTRIJE (F), WOLVEGA, WIGERI, VAN HAREN Onderhandse acte van transport d.d. 2-1-1705 waarbij de erven van Baesfien Meinders, wed. Claas Wijbes, in leven wonende te Wolvega, verkopen aan Elias Wigeri “seecker dachwat marre maeden genaemt vijftendelen, gelegen in Oldestrijne”. Manuscript, folio, 4 p, met 15 handtekeningen van de erven, velen te Wolvega wonende. Met verso verklaring van grietman Willem van Haren betr. betaalde rechten en proclamatie. Met handtekening Willem van Haren, d.d. 10-3-1705.

M7025 € 225 OLIESLAGER, D'


Bericht van overlijden van Johannes Baptist d'Olieslager, 42 jaar, overleden St. Janssteen 26-8-1858, gehuwd, "arm overleden", deels gedrukt, 1 p.

M7584 € 12 OLIVIER, VAN DE VELDE, VAN DER SCHATTE, SNIJDERS Familiepapieren Olivier uit Zeeland. Extracten betr. geboorten en huwelijken, familieaantekeningen, verjaars- en nieuwjaarsbrieven kinderen, etc. Voornamelijk manuscripten. I. Joh. Olivier, predikant Serooskerke, gehuwd met M. van de Velde, dochter van Joh. van de Velde, predikant te Zierikzee en Agatha van der Schatte. IIa. N. van der Schutte Olivier. IIb. Joh. van de Velde Olivier (1796-1845), boekdrukker te Zierikzee, huwt 1826 Cornelia Gerardina Snijders (1802-1852), dochter van Jacob snijders (overl. 1824 en Johanna van der Thoorn. Kinderen zie III. IIIa. Frans Johannes Olivier. IIIb. Jacobus J. van der Schatte Olivier, onderwijzer, later makelaar te Amsterdam, huwt 1867 Cornelia van Delden (12½ jr huw. 18-2-1888). Kinderen zie IV. IIIc. Pieter Ozias Olivier. IIId. Martina Johanna Olivier. IVa. Henri Olivier. IVb. Kobus Olivier. IVc. Marie Olivier.

M7766 € 175 OMKEERGRAPJES Twee tekeningetjes, een van “Victor Emanuel voor het sluiten van de vrede van Villa Franca” en van “bruidegom en bruid”. Na draaiing van 180° ziet men Victor Emanuel na het sluiten van de vrede en “echtelieden”.

M7241 € 10 ONDERSCHEIDINGEN Brochures van fa. J.M.J. van Wielik, 1925. Gedrukt. Met groot blad met afbeeldingen van onderscheidingen.

M7876 € 18 ONDERWATER, DE SALIS Testament d.d. 18-1-1740, verleden voor auditeir-militair D. Luyken te Ieperen van Pompejus Onderwater, ritmeester en Abigael Catharina de Salis. Manuscript, 4 p met beider handtekeningen.

M7526 € 75 ONNEN (Gr), ONDERWIJS, PIETERS, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie, folio, van de hand van Theunis Pieters, schoolmeester te Onnen, 1746. Verso een boekhouding met een groot aantal namen (inwoners Onnen e.o.?) en bedragen voor verschillende soorten hout.

M7967 € 90 ONS GENOEGEN, AMSTERDAM, VERWEIJ "Herinnering der feestviering van het 25-jarig bestaan der Societeit Ons Genoegen. Voor den heer (in handschrift: W. Verweij Az). Lid der Societeit. Amsterdam/Park 28 mei 1853." Gedrukt boekje, 43 pag. Met o.a. Feestrede en Zinnespel "De moeijelijke keuze". Bestuurderen: v.d. Hey, van Haeften, Bos, Kruyt en Willems. Feestcommissie: Beets, Bos, Greve, Franck.

M7677 € 48 ONS GENOEGEN, MAY Ballotageformulier van de sociëteit “Ons Genoegen” d.d. 1858. Namen: C.J. May, R.C. van Marselis Hartsinck, F. Guimond, J.H. Bosch, E. Nissink, W. Meyer, J.H. Richard. 8°, gedrukt.

M7414 € 20 ONSENOORT (N. BRABANT), KORENMOLEN, DE GOEIE Verklaring van E. Duytz drossaard van Onsenoort, dd. Onsenoort 1755, betr. de Corenwintmolen van Onsenoort, molenaar Constantinus de Goeie. Manuscript, folio, 2 p. Boetes vanwege het ontbreken van “pijl” op de zakken graan van Teunis van Baardwijk te Nieuwkuyk en van Trijs van Son.

M7210 € 80


OOLTGENSPLAAT, HORST, BIGGEN Kwitantie van A. v. Horst, d.d. ‘s Hage 1688 betr. ƒ 10,-, ontvangen uit handen van Maerten Biggen, manuscript, 2 p. Betreft armen van het dorp Ooltgensplaat.

M7574 € 50 OOMS, GOBELS, KRAGTINGH Boekje met familieaantekeningen Ooms, Gobels, Kragtingh 1627-1927, ca. 50 p, gebonden in perkament, manuscript. Bijzonder dat zo’n manuscript gedurende drie eeuwen is bijgehouden. De aantekeningen zijn begonnen door Laurentius Ooms, apotheker te ‘s Bosch en voortgezet door Simon Ooms, medisch doctor te Alkmaar. Aangehuwden: Valkenhart, Schoonemans, Groen, Endenburg, Van Brenen, Marcus, Klaverweijde. Veel bijzonderheden over deze R.K. familie, zoals Simon Ooms die 3x de pest overleefde en in zijn jeugd rattenkruid at. Ook over contacten met de Ooms-familieleden die lijfmedici waren van de Prins Bisschop van Luik.

M7548 € 900 OORTE, VAN; FILOSOFIE Tekst van P. van Oorte J.D. "Lof der Wijsbegeerte", manuscript 1 p, 19e-eeuws.

M7648 € 18 OOST- EN WEST DONGERADEEL (Fr) Contract tussen de gerechten Oost- en West Dongerdeel, opgemaakt te Leeuwarden 7/8 juli 1730. Manuscript, folio, 2 p., met de originele handtekeningen van H.D.E. van Aylva, douarière d'Aylva, Rixt van Andrea, Wed. Haren, J.G. van Burmania, W. van Wijckel en notaris Van der Ley. Betreft reparaties aan de Esumazijl en het (tijdelijk?) leggen van dammen rond de Zijl en in Jaerlasloot. Veel regelingen ook i.v.m. een lopende zaak voor het Hof van Friesland.

M7343 € 225 OOSTERBEEK Twee foto’s van de villa Nieuw Terlaemen aan de Schelmseweg te Oosterbeek, ca. 1914, met tekst in handschrift.

M7321 € 15 OOSTERHOUT (Gld), TIENDEN, VAN WIJNBERGEN, ELST "Verkoop van tienden", gedrukt biljet, 32x20 cm, betr. koorn, zaad, smalle en krijtende tienden onder Oosterhout in de Overbetuwe, d.d. 1818, 1 p, gedrukt. De tienden zijn eigendom van H.W. baron van Wijnbergen, heten "het Zanddijksche, het Beenakkersche en het Balverensche tiendblok". Ze worden verkocht op 5-12-1818 te Elst bij de Wed. Aalbers. Drukker: C.J. van Goor & Zonen te Nijmegen.

M7808 € 90 OOSTERWOLDE (F) “Register der huisgezinnen in den dorpe Oosterwolde in de grietenij van Stellingwerf Oosteynde, benevens der selver qualiteit en getal der persoonen, beschreeven door de gecommitteerde van voorschr. dorpe, ingevolge de resolutie d.d. 14-6-1748”. Manuscript, folio, 4 p. De lijst bevat 105 namen van gezinshoofden met hun beroepen, de aanduiding of zij solvent, onvermogend of gealimenteerd zijn en het aantal personen per gezin. Dit laatste in “oude” en “jonge” (resp. 253 en 171, dus 424 inwoners). Verso een lijstje van alle inwoners in een aantal dorpen: Oldeberkoop 344 Nijeberkoop 102 Makkinga 263 Donkenb.. 369 Houwel 140 Oosterwolde 424 Vogtel 71 Appelscha 148 Langedijk 62 Elsloo 127 Totaal 2050 In geheel Zevenwouden woonden 25319 personen.

M7026 € 275 OOSTERZEE (Fr), VISIOEN


“Een waarachtige geschiedenis van het wonderlijk visioen of verschijning dat aan Intje Janszoon, tot Oosterzee op de Heereweg verschenen is den 8 December 1722. Heel aangenaam om te lezen”, Groningen, G. Geertsema, ca. 1900? Gedrukte brochure, 8°, 15 p. Itje liep naar huis na een bezoekje bij Hancke Romberts, hoorde “o wee” roepen en kreeg van drie personen van wonderlijke gedaante waarschuwingen over het zondige leven in Brabant en Vlaanderen. Ook zag hij schapen en schapenhoeders en kreeg waarschuwingen over zonden in Friesland en Duitsland. Hij noemt ook zijn functie: “olderling der gemeente J.C. te Oosterzee en Echten”. Op de p 7-15 een verklaring van het visioen door H.H. Drukker, lidmaat van de Herv. Kerk te Groningen in 1832.

M7074 € 25 OOSTWOLDE, MIDWOLDE Acte van transport dd. Oostwolde 14-5-1794 van het recht van beklemming van 5½ deimpten land onder Midwolder Hammerik, verkocht door Habbe Altes en Tidde Altes, wonende te Lopperum. Charter op perkament, zegel verloren. Andere personen: Kasper Cornelis en Grietje Barents, Charlotte Gerardina van Swinderen en Nicolaas Gerard Servatius, Frerik Wirtjes en Geertje Caspers Dijksduis. Acte verleden voor pastor van Oostwolde Regnerus Blaauw en de Kerkvoogden W. Siccama en Hendricus Jurgens.

M7346 € 90 OPPEN, VAN Enkele krantenknipsels (17) en aantekeningen in manuscript betr. leden van de familie Van Oppen, jaren ‘70 en ‘80 van de 20e eeuw.

M7268 € 12 ORANJE NASSAU Handtekening van "Maurice P. de Nassau", op beschadigd blad papier.

M7742 € 20 ORDE DER UNIE, MULDER Brief van S.I. (?) Mulder aan Jan ter Gouw, d.d. 1860, betr. de Orde van de Unie en de Reunie, manuscript, 2 p. Hierbij: een gravure van het “groot collier van de Orde der Unie”, gegraveerd door D. Vrijdag.

M7072 € 75 ORDEN, VAN, ZAANDAM Drie brieven van G. van Orden, dd. Zaandam 1833, 1837 en 1847 aan de bibliothecaris/secretaris van het Kon. Ned. Instituut. Manuscript, 8° en 4°, 5 p. In de brief van 1847, geschreven in geheel ander handschrift, vertelt hij over problemen met zijn ogen. De brillenslijper Sfezch geeft hem echter nog hoop. Hij is bezig met onderzoek naar het Vliegende schip van Daam Schijf te Zaandam in 1743. Zijn grootvader verschafte hem daarover al enige informatie. Verder schenkt hij boeken aan de Genootschappen waarvan hij lid is, omdat hij ze niet meer kan lezen. Zijn kleinzoon is hem bij het redderen van zijn bibliotheek behulpzaam. Verder interesseert hij zich voor oude schoolboeken. Ook vertelt hij over de komende veiling van de numismatische verzameling Van Gelder en over de 80-jarige Verkade die zijn Muntboek nog voltooid wil zien.

M7150 € 125 OSS, VAN BIERENS, GANSNEB Concept van een zeer uitvoerig schrijven betr. de collatie van een beneficie van het altaar van O.L.V. in de kerk van Oss, 1756. Manuscript, folio, 20 p (waterschade). Namen: Albert Ferd. baron van Bierens, Allard v. Gansneb genaamt Tengnagel. Abdij van Epternaken in Luxemburg.

M7222 € 80 OUDERKERK A.D. AMSTEL, 1787 “Op de overwinning der burgerij den 1 october 1787 bij Ouderkerk aen den Amstel op de Pruise”. Anoniem gedicht, manuscript, 18e eeuws, 4°, 3 p.

M7171 € 80 OUDEWATER, BOER, VAN INGEN Kwitantie D. van Ingen, v.h. D. Boer Az, Oudewater d.d. 1891, deels gedrukt.

M7661 € 9 OURIJK, VAN, GANOT DE MOULAINVILLE, MILITARIA


Sententie van de Hoge Krijgsraad der Ver. Nederlanden tegen Charles Ganot de Moulainville, souslieutenant in ‘t Regiment Hollandsche Guardes te paard, dd. ‘s-Gravenhage 10-12-1755, 4 p, gedrukt, folio. Hoewel De Moulainville getrouwd was heeft hij in 1753 en 1754 trouwbeloften gedaan aan Cornelia van Ourijk, dochter van de overleden burgemeester Van Ourijk. Deze waren met zijn eigen bloed geschreven. Hij heeft zijn Keetje zwanger gemaakt, haar goederen verkocht, is gedeserteerd, heeft godslasterlijke taal gebezigd, etc. Nu eerloos verklaard en verbannen.

M7092 € 150 OUWEJAN, ZAANSTREEK Circa honderd stukken betr. de familie Ouwejan, verzameld rond 1950 door Remmet Ouwejan. Manuscripten, diverse formaten, ca. 200 p. Betreft: I. Klaas Ouwejan (1761-1810), gehuwd met Johanna Vool. II. Magnus Hendrik Ouwejan (1789-1835), vleeshouwer, gehuwd 1813 met Remmetje Woudenberg. III. Klaas Ouwejan (1815 - ? ), vleeshouwer, gehuwd 1837 met Mietje Tump (1813 - ? ). IV. Jacobus Ouwejan (1850-1898) gehuwd met Geertje Zwikker (1852-1887). V. Klaas Ouwejan (1874 - ? ) gehuwd 1896 met Trijntje de Vries (1874 - ? ). VI. Remmet Jacobus Ouwejan (1897 - ? ) gehuwd 1922 met Eefje Dubbeld (1898 - ? ). VII. Remmet Ouwejan, geb. 1930. Andere namen: De Vries, Corver, Ebmeyer, Ris, Jut, Doorgeest, Witte, Ten Kate, Cardinaal, etc. Originele - deels gedrukte huwelijks- en overlijdensberichten betr. Cornelis Ouwejan en Barbertje Aalsmeer (1782 en 1793) en Catharina Ouwejan en Remmet de Vries (1792). Correspondentie o.m. met S. Hart, K.P. Ackema, Spaarman (uit De Rijp), P. Boorsma. Enkele stukken met opgedrukt lakzegel.

M7202 € 250 OVEREEM, VAN Briefje van P.A. van Overeem aan de heer Hartkamp, dd. Amsterdam 1893, manuscript, 8°, 1 p. O.a. over zijn bundel “Velerlei”.

M7173 € 15 OVERIJSSEL, RIDDERSCHAP Naamlijst der leden van de Ridderschap van Overijssel op den 1 mei 1943, plano, gedrukt, 2 p.

M7731 € 9 OXENAAR Geboortekaartje Suzanne Marijke, dochter van R. en T. Oxenaar-van der Haagen, ‘s Gravenhage 1957, eigen druk, in kleuren.

M7327 € 20 OYEN, (VORSTERMAN) VAN Twee brieven van Kapitein L.C.C. van Oyen aan “Baron G.A. Vorsterman van Oyen” te Aardenburg, dd. ‘s Gravenhage 1860. Manuscripten, 8° en 4°, 5 p. O.a. over het voeren van het wapen met de drie lelies, en genealogisch onderzoek naar de familie Van Oyen.

M7166 € 40 PAAPE Twee pagina's tekst uit het toneelstuk Agis door G. Paape. Manuscript, 18e-eeuws. Hoogstwaarschijnlijk uit het originele manuscript van Paape. Met doorhalingen en correcties.

M7654 € 40 PAGENSTECHER, BELASTINGEN Schrijven van T.J.A. Pagenstecher, raad van prefecture van het departement van de Zuiderzee, d.d. Hoorn 6-9-1811, aan de maires in zijn district, gedrukt, folio, 4 p. Betreft de veranderingen rond de inning van belastingen, door de invoering der Franse wetten.

M7820 € 20 PALLANDT, FLORIS VAN; HANCKAERT; CULEMBORG Acte waarbij Floris van Pallandt, graaf van Culemborg, heer van Pallant, Withem, Weerd, Lyenden, Lede, Wildenbourg, etc. verklaart dat Guillaume de Hanckaert, "gentilhome natiff de Bruxelles" een "pension" zal ontvangen. D.d. 1-1-1557. Getekend "Florent de Pallant". Charter op perkament. Zegel verloren. Verso "Pension voor Guil. Hanckaert". Floris van Pallandt (1537-1598) werd opgevoed op slot Kuilenburg en later te Brussel. In 1555 werd hij graaf van Culemborg en behoorde tot de rijkste Nederlandse edelen. Hij onderscheidde zich in 1557 in de Slag bij Quentin. In 1566 lid van het Verbond der edelen. De naam "geuzen" werd in zijn Brusselse huis aangenomen. (NNBW 5 pag. 424-427).

M7854 € 495


PANHUYS, VAN Foto (en ontwerptekening) van een gekalligrafeerd blad betr. voorouders van Jhr F.W.P.M. van Panhuys en G.H.L.C. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren.

M7483 € 8 PAPIERFABRIEKEN VAN GELDER "Kroniek der firma Van Gelder Zonen 1875-1899". Fraai (door Gebr. Grevenstuk) gakalligrafeerd titelblad van een bijzonder rijk uitgevoerd manuscript over het reilen en zeilen van de papierfabrieken Van Gelder. Ter gelegenheid van het feit dat de directeur P. Smidt van Gelder op 1 januari 1900 vijf en twintig jaar in het bedrijf werkzaam was. Het album meet 35x28 cm, is gebonden in wit perkament, op het voorplat het familiewapen in goud reliëf, op 1e schutblad het monogram vGZ. Het boek bestaat uit 33 bladen (66 pagina's) zwaar papier (watermerk: het familiewapen en "Van Gelder Zonen") en 29 bladen met 29 originele foto's van het ex- in interieur van de fabrieken uit de jaren negentig van de 19e eeuw. Op de laatste pagina's de handtekeningen van directeuren en staf van de vestigingen te Amsterdam, Apeldoorn, Velsen en Wormerveer, o.a. Heinsius, Legel (?), Rosendahl, Londonck, Van der Werf, Van Zoelen, Lammers, Hoogenkamp, Mol, Boekenaar (?), Keet, Allan, Pannekoek, Wiepkes, Van het Kaar, Doorn, Dirks, Van der Schoor en Rau (Ran?). Aparte hoofdstukken over de fabriek De Eendracht te Wormerveer (met 7 foto's), fabriek De Eendracht te Apeldoorn (met 9 foto's), fabriek De Eendracht te Velsen (met 11 foto's) en de Papierhandel te Amsterdam (met 2 foto's). In de teksten uitvoerige informatie over de gang van zaken in deze vestigingen in de genoemde 25 jaar. Dit soort gedetailleerde informatie treft men niet aan in het gedenkboek van Jane de Jongh "Van Gelder Zonen 1784-1934" (Haarlem 1934), maar deze informatie was ook duidelijk niet bedoeld voor buitenstaanders. De Kroniek werd slechts in één exemplaar gemaakt en uitsluitend als eerbetoon aan de energieke directeur Smidt van Gelder, die in het genoemde tijdvak een groot aantal moderniseringen doorvoerde. Kennelijk was het bestaan van deze kroniek niet bekend aan Dr. De Jongh. Eveneens in 1899 verscheen het door J.M. van Gelder geschreven "Stamboek der familie Van Gelder, bevattende het voor- en nageslacht van Pieter Smidt van Gelder" (Amsterdam 1899), in hetzelfde formaat en ook gebonden in wit perkament en gedrukt op papier met hetzelfde watermerk.

M7154 € 3800 PAREE, BEVERSEN Onderhandse acte d.d. Amsterdam 20-6-1770 waarbij Leendert Beversen en Jacob Paree verklaren een akkoord te hebben bereikt over de grensscheiding van twee huizen in de Roozenstraat te Amsterdam. Manuscript, folio, 1 p met handtekeningen van Paree, Arie Rid en Harmanus Duym.

M7394 € 35 PATER, ERFENIS NEELTJE; BROEK IN WATERLAND Dossier met stukken over de erfeniskwestie Neeltje Pater, afkomstig uit het familiearchief Pont, bijeengebracht door mr. D.F. Pont. Gedrukt en in manuscript. O.a. brochure door J. Westerveld 1938; artikel door G.J. Honig in Haagsch Maandblad 1936; Acte van boedelscheiding Neeltje Pater 1789; diverse codicillen van N. Pater; Afleveringen van "Ons Recht, orgaan van de vereeniging Neeltje Pater" jrg 1 (1936), afl. 2 t/m 12 en jrg. 2 (1937) afl. 1-3 en 5-10; voorts genealogische overzichten van de nakomelingen en van de Broek in Waterlandse families Bakker, Bertoen, Corver, Dekker, Duyts, Goed, Hals, Heijn, Kat, Kok, Koker, Mars, Ploeger, Pols, Van Rossem, Rijsen, Van Sanen, Schoon, Timmerman, Verhaal, Verlaan, Visscher, Voogt, alle in manuscript. Voorts een lijst Burgemeesters van Broek van 1646-1760, etc.

M7963 € 495 PATERSWOLDE Groepsfoto van militairen op plein te Paterswolde, 1927, 9x14 cm

M7879 € 5 PATTI, ZANGERES “Mlle Charlotta Patti, Londen. Levensbeschrijving”, gedrukt, 4°, ca. 1864.

M7360 € 20 PEINS (FR.), SCHOOLMEESTER MULDER, SCHOLMA "Brieven aan ... te Leek". Klein handgeschreven boekje, 16 pag., met concepten voor vier brieven, geschreven door J. Mulder Jzn, schoolmeester te Peins, aan Trijntje Scholma, dochter van de schoolmeester te Leek, 1848. J. Mulder Jzn, zoon van meester Mulder Sr, is zojuist benoemd als onderwijzer te Peins. Hij doet huwelijksaanzoeken aan Trijntje Scholma te Leek. Zij houdt hem af, o.m. omdat hij ouder is dan zij. Interessant zijn zijn opmerkingen over Peins. Hij beschrijft o.a. de school, het orgel in de kerk, zijn kosthuis (wed. Zijlstra; heeft ook een winkeltje), zijn installatie op het grietenijhuis, zijn inkomen uit verschillende bronnen, aantallen leerlingen dag- en avondschool, Ds Doornbos en diens "juffrouw", zijn vriend de ondermeester Zuidema in Dronrijp, het zanggezelschap van Dronrijp, zijn vriend Meyer uit


Marssum, zijn vroegere meisje Antje Brunia, aan wie hij zijn brieven terugvraagt. Voorts een hilarische beschrijving van Antjes nieuwe vrijer. Ook over de zaak van Cannegieter te Metslawier op wiens tractement beslag is gelegd.

M7864 € 225 PEIZE (Dr), ZEGDELEN, WILLINGE, DE CONINCK Acte van transport verleden voor Justus de Coninck toe Peyse, assessor te Drenthe, d.d. Peize 27-111719, van de helft van twee matten hooiland in de Zegdelen, waarvan de andere helft eigendom is van de weduwe van Jan Luinge. Charter op perkament met zegel en handtekening van De Coninck. Verkocht door Popke Datema van Zandber mede namens zijn vrouw Trijntje Luinge aan schulte J. Willinge en Margaretha Crans, echtelieden. Ook met de handtekeningen van “coornoten” Luijnck Luijnge en Bareld Conraads. Verso de tekst “Koopbrief van het Mandelije mat in de Zegdrelen”.

M7001 € 75 PELT, VOGELS, JOLLES, WESLINGH “Geslachtregister van Abraham Pelt en Eva Vogels voorzien van vele aanteekeningen en verdere uitbreiding in handschrift, ook betreffende de familie Jolles. Zeldzaam. Slechts voor de familie gedrukt en niet in den handel geweest.”, tekst in handschrift op perkamenten band van de gedrukte genealogie met aanvullingen in handschrift. Folio. Waterschade aan onderzijde. De band bevat: titelplaat met de wapens Pelt en Vogels, geëtst door S. Fokke; opdracht van de auteur, Paulus Justus Determeyer Wesling, d.d. 30 juni 1755 aan zijn grootvader Daniel Weslingh 4 p.; Voorreden (waarin genealogie Pelt vanaf 1470), 12 p.; drempelverzen van de hand van D. de Graaff Jansz en A.J. Vermeer, 4 p; parenteel van Abraham Pelt (1573-1659) en Eva Vogels (1576-1646), 44 p; registers 14 p. De parenteel en registers zijn voorzien van aanvullingen in handschrift. Voorts nog 16 p bijgebonden met aanvullingen in handschrift. Deze geschreven aanvullingen betreffen de periode 1755-1782. Behandelde families o.a. Pelt, Weslingh, Jolles, Abo, Cappellen, Vogelsang, Lublink, de Graaff, Laasbye, Treurniet, Baarspul.

M7495 € 900 PELT, VOGELS, SIMON FOKKE Fraai geëtst blad, 29x19 cm met een allegorische voorstelling van engelen met de familiewapens Pelt en Vogels en aan de horizon een gezicht op een stad met schepen op de voorgrond. Ets door Simon Fokke. Het wapen Vogels toont drie vogels en de letters "Alle vogels aerden". Het blad is gebruikt als titelprent voor de gedrukte stamboom Pelt uit 1755.

M7925 € 30 PERIZONIUS, AMSTERDAM Uitnodiging tot bijwoning van de begrafenis op 5-2-1781 van Ds Rutgerus Perizonius, in de Zuiderkerk te Amsterdam, 1 blad, 4° oblong, gedrukt.

M7120 € 40 PERSGESCHIEDENIS, AMSTERDAM, VAN BONGA Exemplaar van de Amsterdamsche Courant van 13-2-1816, met verklaring van de uitgever, J. van Bonga, directeur der stadsdrukkerij, met diens handtekening en de registratiegegevens dd. 15-2-1816 en een verklaring van de burgemeester van Amsterdam dat de handtekening echt is.

M7197 € 28 PERSGESCHIEDENIS, NRC "Kleinere artikelen van de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 1 Januari 1871 tot 31 December 1875." Titelpagina van een boek in groot folio, met 82+144+133+73+56 pagina's. Halflerenband met op de rug in gouddruk "Kleinere artikelen der NRC 1871-1875". De bladen zijn opnieuw opgemaakt in twee kolommen en bevatten zowel binnen- als buitenlands nieuws. Steeds met datum. Waarschijnlijk gaat het hier om de buitenlandeditie van de NRC, bestemd voor abonnees in andere rijksdelen.

M7561 € 60 PERSGESCHIEDENIS, ZEGELRECHT Aflevering van de Amsterdamsche Courant van 5 januari 1827. Gedrukt, folio, 4 p. In de marge met de pen gegevens over registratie zegelrecht d.d. Amsterdam 17-1-1827, getekend door de ontvanger Verster. Voorts in pen de handtekening van J. van Bonga, de drukker en een verklaring van Burgemeester en Wethouders ter legalisering van de handtekening van Van Bonga, directeur der stadsdrukkerij.

M7425 € 30


PEYMAN, ALES Extract uit doopboek Oosterkerk te Amsterdam betr. doop Hilletje, dochter van Pieter Peyman en Antje Ales, dd. 7-12-1800. Deels gedrukt, 4° oblong, 1 p.

M7376 € 15 PIETERS, EVERT, LAREN Twee foto’s van de kunstschilder Evert Pieters te Laren (NH), één in ochtendjas in stoel, de andere met een vrouw voor zijn huis “Rose Hoeve”, ca. 1950.

M7318 € 15 PIJPERS, 1787 EN 1792 Drie gedichten in manuscript, gekopieerd uit een handschrift van Pieter Pijpers, dat hij had nagelaten aan zijn kleinzoon, 8°, 9 p. Voorzien van 2 tekeningen van een keeshond en de spreuk "Ik bijt op mijn tijd". Een Keezenvers d.d. Rotterdam 1787; een vers op de afbeelding van Hugo de Groot, d.d. 1792; en een zang op een komende inval van de Fransen, met een inleiding en nawoord, d.d. 1792. Met de aantekening dat de drukker Van Munster het niet dorst te drukken.

M7840 € 150 PIJPERS, AMSTERDAM IN 1787, HAAK VAN VEEN, SCHORN, VERLEM "Ter verheffinge van ... Hendrik Haak van Veen tot capitein en Hendrik Jacob Schorn tot luitenant in Wijk 6 den 19 van Wiedemaand 1787", gedicht in handschrift, getekend Pieter Pijpers, ca. 3 p. Met inleiding d.d. 8-10-1793 en "Aanteekeningen" waaruit blijkt dat Pijpers als Rooms Katholiek geen hogere post in de schutterij dan 'adel' kon bekleden en daartegen, o.a. met dit vers, protesteerde. Ook over Jan Verlem die 6 jaar in het Rasphuis zat.

M7839 € 90 PIKET, HILLEGOM, LEIDEN Album met teksten betreffende het huwelijksfeest van Nico Piket en Jansje v. W..... uit Hillegom. Cahier met 20 beschreven bladen, een tekening, en op het omslag "17 Juli 1913, 30 Juli 1913", een foto van de feesttribunes (Onafhankelijkheidsfeesten?) in de Zoeterwoudse Singel te Leiden en fotootjes van bruid en bruidegom. Zinspelingen op Leiden, Hillegom, kousenstopperij, het "Hillegomse gat". Samenstelling: de broers van de bruid.

M7909 € 50 PINTO, DE Briefje van A.A. de Pinto (geb. 1828, Raadsheer Hoge Raad 1876 - na 1902), dd. Den Haag 1901, 8°, 2 p.

M7333 € 20 PIPER Poortereed voor Johan Hendrik Piper van Herfort, Amsterdam 1768, deels gedrukt, perkament, 1 p. Getekend Joan. Thierry.

M7005 € 20 PLETTENBERG, VAN; VAN AMAMA, VAN ASBECK, COLLOT D'ESCURY Vijftien bladen uit een familiebijbel met aantekeningen uit de jaren 1679-1845, deels gekopieerd, maar 6 bladen in origineel handschrift, manuscript. De aantekeningen 1679-1713 zijn van de hand van Joachim van Amama, die van 1720-1737 van zijn dochter Petronella Agathe van Plettenberg geb. van Amama, die van 1739-1741 van Joachim van Plettenberg (goeverneur van de Kaap Kolonie), dan van de vrouw van Hans Willem van Plettenberg-Keiser, voorts 1788-1823 door Petronella A. van AsbeckPlettenberg en tot slot Anna C.E.W. Collot d'Escury-van Asbeck. Via de Collot d'Escury-familie zal de bijbel vererfd zijn op de fam. Van Harinxma. Hierbij brief van M.A. Beelaerts van Blokland d.d. 1981 over het belang van de bladen: "Ze zijn ook daarom interessant omdat zij soms afwijkende data geven van gedrukte bronnen."

M7595 € 600 POSTERIJEN, HAASBROEK Cahier met manuscript informatie over postale en girale handelingen, met voorbeeld-formulieren etc., ca. 1920, ca. 50 p. Waarschijnlijk het resultaat van een cursus. Veel formulieren hebben als afzender: Iet Haasbroek, Luttik-Oudorp C. 84, Alkmaar. Waarschijnlijk was dit de cursiste.


M7683 € 24 PRENTBRIEFKAARTEN, AMERSFOORT, VAN ACHTERBERGH Briefkaarten-album, met 96 prentbriefkaarten uit de jaren 1900, 1901 en 1902, verzameld door mej. M.W. (Greta) van Achterbergh, Beekstraat te Amersfoort. De kaarten betreffen meest topografische gezichten, ongeveer de helft Nederlands en de helft buitenlands. Fraai bewaard album met versiering in Jugendstil en een goed voorbeeld van het verzamelen van prentbriefkaarten in die periode. Op verschillende kaarten de mededeling "voor je verzameling". Veel afzenders zijn familieleden en inwoners van Amersfoort.

M7036 € 275 PREYSING-LICHTENEGG, MOOR Brief in het Frans van “Max, Comt de Preysing-Lichtenegg, chambelant d.o. M.L.R. de Baviere”, dd. Chateau de Schluchtigg, Gundelfingen, Bavaria dd. 1895 over een manuscript betr. de familie Moor/Moors d’Argennes, manuscript, 8°, 3 p.

M7163 € 30 PUTMAN Verklaring van notaris Stoesak, dd. Amsterdam 1820, dat de persoon George Lodewijk Putman identiek is met Lodewijk Putman, manuscript, 4°, 1 p.

M7309 € 10 PUTMAN CRAMER Portretfoto van kapitein Putman Cramer, 1906, 10x6 cm.

M7878 € 5 PUTTERSHOEK, ONDERWATER, STOOP, SCHRIJVER Acte verleden voor Mr. Hendrik Onderwater, ambachtsheer van Puttershoek d.d. 4-5-1695 waarbij Willem Stoop, hoofdofficier van Dordrecht, twee stukjes zaailand in het nieuwbedijkte land van Puttershoek verkoopt aan Adriaan Schrijver, bode te Puttershoek. Charter op perkament, zegel verloren. Het land is onversterfelijk erfleen van de heerlijkheid Puttershoek. Met de handtekeningen van J.J. Hoffman en Gijsbert Jacobsz Zilverschoon als leenmannen en A. (?) Schrijver als griffier.

M7528 € 150 REBUS, CLADDER “Deviezen en charades, uitgaaf van de fa. C. Cladder, Kloveniersburgwal, A’dam”, 1 blad plano, gedrukt, met 50 rebus-tekeningetjes.

M7011 € 10 RECHT, VAN DEN ENDE, VAN LOON Register met afschriften van juridische adviezen, vrijwel alle uitgebracht door A. van den Ende te Amsterdam in de jaren 1706 en 1707. Folio, 371 pag., manuscript, gebonden in perkamenten band. Enkele zaken: Hercules van Loon, zoon van wijlen Matheus van Loon en Johanna Roch, samen met zijn minderjarige broers en zusters, contra de curator van de boedel van Matheus van Loon (p 1-37); Regenten Zuiderwoude in Waterland e.a. contra de baljuw van Waterland (p 61-65); Bartholomeus Muyskens, koopman te Amsterdam contra André de Bruyn van Aalst, koopman te Rotterdam (p 106-113); Pieter Gerritsz. Gruys (p 137-140); testament Pieter Jacobs van Ceulen (p 154-161); Bodemarij brieven Curaçao door Jacob Benj. Jeserun Henriquez getrokken op Manuel de Crasto (p 162-167); Elisabeth van Valkenburgh en Hendrik Luike (p 172-179); Johannes Maseik en Catharina de Pottre (p 179-189); schipper Jan de Bruyn van De juffrouw Maria (p 212-230); Jacob van Strijen, weduwnaar van Henriette Popta contra haar voorzoon Gerard Bots van Waveren (p 261-263); Hieronymus van Beverninck en Johanne Le Gilloy betr. belastingen op Oud-Teylingen of Lokhorst onder Warmond (p 276-292); Eduard en Paulus Emtink contra Wed. Willem Jansz. Goedvriendt (p 296-297).

M7798 € 725 REDERIJ, AMSTERDAMSE KOOPLIEDEN, ROEST, BRINKMAN "Rederij van 't hoekerschip St. Augustinus" 1741-1749. Manuscript, 28 p, folio in een perkamenten band. Reders waren zeven Amsterdamse kooplieden (Arnold Hooghard, wed. P. van Veen & Zn, Guillaume Grou & Libault, Francois Rigail, Hendrik Willink Juriaansz., Messrs Lens & Coenraad Blok, Louis Michel). Het schip voer van Amsterdam naar Bilbao v.v. Kapitein was Cornelis Bogaert, later Barend Harkes en Joh. van der Zijpe. Kosten en opbrengsten per reis, met veel bijzonderheden over lading, prijzen, het vergaan van het schip, etc., etc.


In dezelfde band een stuk boekhouding van "mevrouw Roest met Albert Brinkman", over de jaren 1811-1816, 64 pag. Brinkman was haar boekhouder (ƒ 500,- per jaar) en administreerde haar onroerende goederen, effecten etc. In de teksten is sprake van Jhr Louis Franc. Marie, Jhr Philippe, Jkvr Sophie en Jkvr Jeanette. Haar kinderen?

M7807 € 2500 REIJERS, ARNHEM Foto van een getekende stamboom Reijers (1686-1931), met “1881 - 13 september - 1931” (50 jarig huwelijk Zeger R.A. Reijers en Juliana A.G. Jonckheer). Met familiewapens en een gezicht op Arnhem.

M7472 € 8 REINHARD, SLUYTER, AMSTERDAM Uitnodiging tot bijwoning van de eerste jaarlijkse diensten voor de ziel van Elizabeth Sluyter, huisvrouw van Johannes Reinhard, in de kerk van pater H. Groenen, getekend: C. Keyzer. Gedrukt, 4° oblong. Verso in handschrift de geadresseerde: J. Reinhard en familie “verzorgt op ‘t zwart”.

M7090 € 35 REPUBLIEK DER VERENIGDE NEDERLANDEN 1644 “De Regeringhe der Vereenighde Nederlandtsche Provincien. N.B. Deze deductie van politique regeringe deser geunieerden provincien ghestelt is een copie daer aff aen Princ. Keurvorst van de Paltz op deszelfs begeren overgelevert in Martio 1644 in ‘s Gravenhage”. Manuscript, folio, 12 p.

M7223 € 75 RETHAAN MACARÉ, ONDERDEWIJNGAART CANZIUS Brief van P.J. Rethaan Macaré, d.d. Middelburg 1809, aan J.H. Onderdewijngaart Canzius te Delft. Manuscript, 4°. 2 p, met afdruk van lakcachet. Betreffende (genealogische) tabellen, o.a. betr. de families Wybo en Van Visvliet.

M7386 € 35 REYNST Handtekening Pieter Reynst, secretaris van Haarlem, 1679, uitgeknipt, manuscript.

M7081 € 8 RICHTERS Krijttekening van twee kinderkopjes, 45x60 cm, gesigneerd Ietske Richters, 1932.

M7945 € 15 RIEL, LEIDEN, KALLIGRAFIE Kalligrafie van Albertus Riel, Leiden 1798. Zestien verschillende brieven. De brieven waarschijnlijk gefingeerd qua tekst, folio, 16 p (gevlekt). Een der brieven over het overlijden van zijn echtgenote.

M7786 € 95 RIEMSDIJK, FABER VAN Brief van Faber van Riemsdijk namens de Permanente Commissie der My van Weldadigheid, dd. 1842 aan N.N. Manuscript, 4°, 1 p.

M7160 € 10 RIEMSDIJK, JAN VAN Prentbriefkaart Jan van Riemsdijk op ‘De Tippe’, Heerde (Veluwe), 1 kaart.

M7316 € 5 RIETSTAP, PIMODAN Brief van Rarécourt Pimodan, d.d. Parijs 1895, aan een samensteller (of uitgever) van een nieuwe editie van het Armorial Général (wellicht Rolland?), o.a. betreffende de dood van J.B. Rietstap, manuscript, 4 p.

M7774 € 20 RIJNLAND


Cahier met afschriften van keuren e.d. van het Hoogheemraadschap Rijnland, uitgevaardigd tussen 1805 en 1822. Handschrift uit deze jaren, 65 p, 4°. Het cahier bevat teksten over de volgende onderwerpen: schutten in verlaat in de Aar, beschadigingen van dijken, schade door de storm van 18-2-1807, konijnen in de duinen, bestraten weg Den Haag-Haarlem, schouw Zoetermeer, vernielen van bomen in Holland, onderhoud weg langs (Oude) Rijn, wegen in polder van Reeuwijk, schutten en zeilen door de Gecombineerde Polder aan de oostzijde van de Gouwe onder Middelkoop, Boskoop, Randenburg en Zuidwijk, lossen van schepen onder Aarlanderveen, etc.

M7860 € 75 RIJP, DE; APPEL, PEEREBOOM, WIJSMAN Brief van P.J. Wijsman Jr d.d. Amsterdam 31-5-1881, aan S. Appel te De Rijp met bevestiging van een afgesloten verzekering op het Koggeschip De Rijp voor de haringvisserij. 4°, 1 p. Met conditien en de mededeling dat Wijsman de 5 koggers van Amsterdam en de koggers van Kiewit uit IJmuiden ook verzekerde. Schipper op De Rijp is C. Peereboom Dz.

M7789 € 60 RIJSENBURG, KASTEEL 18e (of 17e)-eeuwse tekening van het Kasteel Rijsenburg in rood-bruine inkt, grijs gewassen. 12,5 x 20,5 cm. Mooi! Gezicht op het kasteel vanuit dezelfde hoek als Roghman het tekende in 1646. (Vgl. "Kastelen en Ridderhofsteden in Utrecht", 1995 p 396.) De gracht is echter veel smaller en ook tal van andere detailverschillen. Kennelijk de situatie van enkele decennia later. De tekening is niet gesigneerd. Linksboven het woord "Obei". In het papier een fragment van groot watermerk.

M7758 € 1250 RIJSWIJK, JOHANNES HUIJGENS Geaquarelleerde tekening van de gedenkzuil voor de Vrede van Rijswijk, door Johs Huijgens, 32x24 cm. Huijgens (1833-1911) was voornamelijk schilder van strand- en zeegezichten (Scheen). Op de zuil een Mercuriusstaf, een wapen en een inscriptie (met jaartal 1782?).

M7940 € 195 RODENBURG Drie stukjes beschilderd glas, elk 18x11 cm, met over de drie ruitjes de tekst erop geschilderd: "J.J. Rodenburg, Hoogheemraad". 19e-eeuws?

M7776 € 30 ROELFSEMA “Nog iets over gas, electrisch licht en gemeentebelangen”, brochure ondertekend H. Roelfsema, gedrukt, 4 p.

M7516 € 25 ROEMENIE, TERSCHAK, WOELDERS Stukken betr. mej. Ricarda Terschak, Strada Patriotilor te Sibiu (Hermannstadt) in Roemenië, ca. 1970 verbonden aan het Museum Bruckenthal aldaar. O.a. "Een kleine zwerftocht door de alte ehrwürdige Stadt Hermannstadt", manuscript met tekeningen van haar hand, op "oud handgeschept papier uit de Hermannstadtse papiermolen van 1850", 1965; een zelfgetekende kerstkaart; een briefje; een opstel van A.H. Woelders uit Bloemendaal, d.d. 1970 "Hoe ondergetekende en zijn Roemeense vriendin elkaar ontmoetten", getypt, 1 pag.; wat literatuur en kaartmateriaal over Hermannstadt en Roemenië.

M7688 € 40 RÖMER, VON; DE WOLFF Album amicorum in de vorm van een marokijnen omslag met losse blaadjes, 1820-1834, van Lucia Sophia de Wolff (Sophie), wonende (in 1825) te Den Helder, met 20 bijdragen, waaronder tekeningen, kalligrafie en borduurwerkjes. De bijdragen uit 1822-1824 zijn geschreven te Den Helder (Schuyt en W.F.A.L.Clifford Kocq van Breugel geb. De Wolff); uit 1825 geschreven te Kampen (Von Bülow, G.E. Sels), Elburg (S.A. Freudenberg) en Leiden (J.Willinck geb. Van Ingen); uit 1827 en 1828 wederom te Den Helder (onleesbaar en J.J. le Brun); uit 1834 te Elburg (D.A. Camerling Helmolt) en uit 1836 te Haarlem (C. von Römer Sr). Voorts bijdragen van haar broer Maurits de Wolff, van J.G.C. de Wolff uit Den Helder. Verder nog van J. von Römer Nissaeus. Hierbij een aantal losse bijlagen, zoals een 25-tal potloodtekeningetjes uit 1820-1824, getekend vR[ömer?]; een aantal schetsboekblaadjes getekend L(?).R.von Römer (o.a. Loosdrechtseweg); gedroogde bloemen met aant. dat deze van graven van ouders en kinderen op Terschelling geplukt zijn in 1843 en 1844 (d.d. Elburg 1844, Sophie); briefje van moeder J. von


Römer-v. Nissaeus (?) d.d. Elburg 1844. Brief d.d. Warschau 1908 geadresseerd aan J.F.E. von Römer, Loosdrechtseweg 60, Hilversum); Wens d.d. Vught oktober 1883 van man en kinderen; Gedicht voor Sophie, getekend J. Römer 1829; “Fuhrungs attest” d.d. Kiel 1896 voor de huzaar F.J.F. von Römer en tenslotte nog enkele blaadjes uit een (ander ?) album amicorum van Sophie, getekend door A.C.C. de Maeght, W.A.H. Ouwens (1834), L. de Maeght (1833); P.G. ter Ganswijk; J.F.A. van Vliedt (1833), C. Bruijns, K.v.R.; J.J. de Rooij (1834) en H.F.C. ten Kate.

M7421 € 495 ROOS, SOUVENIR Souvenir-roos. Gelithografeerde set van 28 topografische afbeeldingen, gevouwen in de vorm van een roos. Maten: uitgevouwen ca. 25x25 cm, gevouwen ca. 12x6,5 cm. Uitgegeven in het midden van de 19e eeuw, vaak bij J.C. Adler te Hamburg. Aanwezig: a. Den Haag, het rood van de roos iets verbleekt, € 600 b. Zuid-Afrika, gesleten op de vouwen € 250 c. Canada, perfecte conditie € 150.

M7982 € 600 ROSENDAAL, HAMERS, KLEYMANS Poeziealbum van een meisje dat in 1873-1874 op (kost?)school zat te Rosendaal. Van de 25 bijdragen (deels gekalligrafeerd) zijn er 18 uit 1873-1874 en geschreven te Rosendaal. Uit 1877 dateren twee inschrijvingen te Leiden van haar nichten Eline en Louise Hamers. Uit 1879 dateren twee inschrijvingen van het echtpaar Kleymans en Jeanne Kleymans-Hoelen te Rosendaal. De schoolgenoten in 1873/74: Vermeulen, Van Berckel, Neuknecht, Schmier, Kuppens, Hubar, Vennemann, Verhaaren, Smit, De Both, Gussenhoven, Krul, Van Kappen, Bully, Van Outersterp en D'Abrew.

M7914 € 175 ROSMALEN (N. BRABANT) Concept van een verslag van een schouw “van een gedeelte van seker beekjen omtrent de Engelandse Brug” bij Rosmalen en Hintham. Manuscript, 1756, folio, 10 p. Uitgebracht aan Raad en Rentmeester der domeinen van Brabant en leenmannen van de Leen en Tolkamer te ‘s Hertogenbosch. O.a. over verleggen brug. Gang van zaken in het verleden, etc. Adviseur Ant. v. Heurn c.s.

M7209 € 75 ROSSEM, VAN; HOFFMANN, ROTTERDAM Fotoalbum van de familie Van Rossem, bevattende ca. 98 foto's, meeste carte-de-visite formaat, ingestoken in kartonnen bladen met uitsparingen. De albumbladen met randversieringen en leren band met koper beslag. De foto's alle uitvoerig geannoteerd met namen en data van de voorgestelden. Het betreft nakomelingen van het Rotterdamse echtpaar Lambertus Vincentius van Rossem (1805-1879) en Berendina Hoffmann, zijn tweede vrouw, waarmee hij in 1839 huwde. Kind uit eerste huwelijk: Anna M. van Rossem, gehuwd met Ds. M. Hoog. Uit tweede huwelijk 9 kinderen, o.a. gehuwd met A.J. Holleman, M. Huet, A.J. Joekes en A.H. Schmarsow. Latere generaties huwden met Lusted, Knottenbelt en Bongaards. Van bijna al deze familieleden bevat het album foto's. Andere namen op de foto's (deels familie van B. Hoffmann): Lebret, Wachter, Ledeboer, Swellengrebel, Moll, Stemberg, Doedes, Jolles, Van der Pot, Hugenholtz, Snellen, Jonquière, Helderman, Veenstra, Van Gendt, Watering, Dietz. Voorts een foto van een huis in de Weverstraat te Arnhem. L.V. van Rossem en diens zoon Nicolaas J.A.C. van Rossem waren lid van de fa. G. van Rossem & Co te Rotterdam. Lit.: A.P. van Schilfgaarde en F. van Rossem, Stamboek van het geslacht Van Rossem, Van Rossum en Vermeulen, z.pl. 1920, pp 69-75.

M7644 € 395 ROSSEM, VAN; HOOIJER, VAN WIJK, AMSTERDAM Exemplaar van het gedrukte boekje "Bibliotheque d'Arthur" door J. Delafaye-Bréhier, Gent 1823, met prijsformulier, uitgereikt door W.J. van Wijk d.d. Amsterdam 1-7-1827, aan C. van Rossem. Hierbij brief d.d. 1935 van Dien Mollinger-Hooijer aan Kees van Rossem. C. van Rossem is haar "Lieven onvergetelijken origineele grootvader, die ik in mijn boek "Klaartje Hartig", door Ellen heb vereeuwigd." N.B.: In 1919 was verschenen "Uit de brieven en dagboekbladen van Klaartje Hartig", door Ellen (= mevr. D. Mollinger-Hooijer).

M7678 € 75 ROTTERDAM, ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN, MEISCHKE Stukken betr. het 75-jarig bestaan van de Academie van Beeldende Kunsten & Technische Wetenschappen te Rotterdam in 1926. a. Programmaboekje “Die tijd is nooit weg” van uitvoering in de Grooten Schouwburg. Ongesigneerd jaren-twintig omslag. b. Tekst toneelspel in drie bedrijven, geschreven voor dit 75-jarig bestaan door Ir. M.C.A. Meischke en gespeeld door 65 leerlingen. (46 p folio, gebonden in halfleer). c. “Proloog, hoe de Revue tot stand kwam”.


d. “De revue [...] (critiek van een niet vakkundig onderlegd toeschouwer)”, 4 p. Organisatoren behalve Meischke: Van Buul, S. Miedema. Hoofdrollen: H.W.M. Roolaart, M.H. de Wit, F. Ottenhof, N. Reiff, C.A. Groenendal, M. v. Dorssen, F. Buskens, E. Spruit, A.W. v. Gils, J. v. Hemert, J. Bijlsma.

M7047 € 195 ROTTERDAM, COSTERMANOPROER, HISTORIEPRENT "De schriklyken Oproer die t'Rotterdam is geweest", tekst boven twee kolommen druks betreffende het Costermanoproer in Rotterdam op 5 oktober 1690. Boven de tekst een samenraapsel van oude houtsneden met oproer/oorlogs-scènes. Gedrukte historieprent, 38x29 cm, rechtsonder "Tot Rotterdam Gedrukt by Pieter Jooste". Zeer zeldzaam blad. Muller (2821) had de prent zelf niet gezien en beschreef een exemplaar uit de Collectie Munnicks van Cleeff (nr. 932, zonder uitgeversadres), Van Stolk (2849) beschrijft wel een exemplaar, echter ook zonder drukkersnaam. De "Thesaurus" vermeldt een Pieter Jooste als uitgever te Amsterdam 1704-1708. "Rotterdam Bibliopolis" vermeldt de uitgever Pieter Jooste in 1690, met bijvoeging: "pseudoniem".

M7770 € 1800 ROTTERDAM, SEKTE DER KNABBENHOUWERS “Waarschouwinge aan de Kerke van Nederlandt, wegens de seer gevaarlijke en zielverderffelijke gevoelens van de soo genaamde Knabbenhouwers die in de schoot van Nederlants Kerk huysvesten”, z.pl., z.j. [1742], 4°, 8 p. Zeer zeldzame eerste druk van dit gedrukte pamflet over de Rotterdamse sekte der Knabbenhouwers: volgelingen van Pieter Knabbenhouwer. Het bevat 17 Romeins genummerde “stellingen”. In De Rotterdamsche Librije van 1-2-1892, p 74-78 geeft de redacteur G. van Rijn wat bijzonderheden over Knabbenhouwer en drukt de tekst van de tweede druk van dit pamflet in zijn geheel af. Niet bij Knuttel, maar vergelijk Knuttel 17090. Enkele scheurtjes gerestaureerd.

M7064 € 395 ROTTERDAM, STUDENTEN Affiche voor het toneelspel Rococo, t.g.v. het 5e lustrum van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap, in het Luxor Theater. Groot plano, z.j. (ca. 1945-'48). Regie Gerard Waar. Kaarten aan Sociëteit Asker verkrijgbaar.

M7941 € 30 ROTTERDAM, STUDENTEN, GELUK Bul betreffende het lidmaatschap van W. Geluk voor het Rotterdamsch Studenten Gezelschap, d.d. Rotterdam 20-10-1945. Groot blad plano, deels gedrukt, deels gekalligrafeerd. Met (beschadigd) uithangend zegel. Met handtekeningen o.a. van W. Wissing en J.L. Jansen.

M7942 € 40 ROUWBORDEN MET FAMILIEWAPENS Collectie afbeeldingen van vnl. Nederlandse rouwborden uit kerken. Veelal knipsels uit kranten en tijdschriften. Ruim 100 stuks. Verzameld door de heraldicus J.C.P.W.A. Steenkamp, 1e helft 20e eeuw.

M7845 € 30 ROYAARDS "Uit de verf. Bijdragen van vrienden van Hans Royaards bij zijn 70e verjaardag 4 september 1972". Gedrukt boekje, 43 p. (Gedrukt in beperkte, genummerde, oplage van 200 ex.) Bijdragen o.a. van Marian Coops-de Buck, Mari Andriessen, K. van Bose, Wim Hofker, Johan Fabricius, Kees Heynsius, Liesbeth Kalf, Jules Royaards, Bertus Sondaar, Kees Verwey.

M7814 € 35 RUPE Een aantal papieren betreffende leden van de familie Rupe, manuscripten, 19e eeuws. Twee tekeningen van Henry J.G. Rupe, d.d Amsterdam 1819; Geschenkboekjes bij geloofsbelijdenis Lutherse Kerk Amsterdam voor Jacobus Alix Rupe (1851) en voor Cornelia Johanna Rupe (1850). Cahier “Gedachten van Cornelia Johanna Rupe, ontvangen den 20sten Mei 1850”, 28 p, op omslag “M. Weddik”.

M7522 € 125 RUTGERS VAN ROZENBURG Statieportret (foto, 20x13 cm) van Rutgers van Rozenburg, in costuum secretaris Hoge Raad van Adel, bij de kroning van Wilhelmina, 1898.


M7867 € 25 RUYSCH, VAN TETROODE Brief van A. Ruysch, dd. Vlissingen 1865, aan de heer Van Tetroode, kunsthandelaar te ‘s Hage. Manuscript, 8° 1 p. Ruysch bedankt voor de toestemming het fotografisch portret van “onze menschlievende Koningin” af te drukken bij een artikel over Waterloo.

M7144 € 30 RUYTENBURG, VAN DE WOLFPUT Stuk betr. de boedel van Gerrit Ruytenburg mr chirurgijn en Maria van de Wolfput, manuscript, dd. Amsterdam 1687. Incompleet, slechts 2 p van ...? aanwezig. Namen: Thomaske Gerrits, wed. Willem Ruytenburg, Anna Faes, Jan Klemmerinck.

M7478 € 20 RUYTER, DE "Schematische stamboom [nakomelingen van] Michiel de Ruyter", lichtdruk, 40x40 cm.

M7952 € 10 SAALBORN, JAAP HARTEN Enkele stukken betr. Dr. A. Saalborn en L. Saalborn, manuscripten, 5 stuks. O.a.: Briefje W. van Lokeren Campagne aan A. Saalborn, 1948; briefje Jaap Harten aan gezin Van Hensbergen-Saalborn 1984;

M7852 € 20 SANDBERG, CROMMELIN Poeziealbum of “Album voor Maximes” van Jonkvrouwe Johanna Francina Sandberg, d.d. Arnhem 1 juli 1885-1895, 1 deeltje, manuscript. Veel inschrijvingen van eigen hand, o.a. Arnhem 1885 en 1886, Zwolle 20-9-1885, Weissenstein 1886, maar ook inschrijvingen van anderen, zoals Henriëtte Crommelin (Amsterdam 20-4-1884), Anna Koch (Rippoldsau 1886), H.M. Burnside (Glion 1895). Johanna Francina Sandberg (Almelo 1870-Leeuwarden 1927) was een dochter van Jhr mr. Rudolph Sandberg, adv. generaal bij het gerechtshof te Arnhem en Antoinette Ph. van Boelens. Zij was ongehuwd. Hierbij: een aantal losse tekeningen en prenten.

M7434 € 125 SAPPEMEER, HOOGEZAND, VAN DER GOOT 'Poeziealbum van A.C. Br. van der Goot (Nonnie), 18 december 1907, Sappemeer". Inscriptie op eerste pagina van een manuscript album, 8°, ca. 40 beschreven pagina's, periode 1907-1910, bijna allen te Sappemeer en Hoogezand. Bijdragen van moeder, G. Steenbeek, G. Moolenaar, E. Stheeman, St. Koetse, A.G. Bronsema, M. Bouwman, P.J. Wijchgel, Jantina Huisman, G. Addens, M.B.G. Zeevenhooven, Lies Voordewind, A. Bok, E. de Vries, A.M. Benes, R.T. Boon, S. de Lange, M. Dallinga.

M7473 € 75 SCHAECK, VAN, LUTJEBROEK, LUB Uitnodiging tot het bijwonen van de begrafenis in de kerk van Lutjebroek op 24-9-1781 van Henrik van Schaeck, rustend predikant te Lutjebroek (9-3-1698 - 18-9-1781), 1 blad, folio, oblong, gedrukt. De uitnodiging ging uit van (koster ?) Michael Lub.

M7121 € 75 SCHAFF-GOTSCHE(N), VON; KRAUSE “Miscellanea gentis Schaff Gotschianae, oder Historisch-genealogischer bericht von dem Uralten geschlechte derer herren von Schaff-Gotschen, aus unterschiedlichen so wohl gedruckten als ungedruckten nachrichten zusammen getragen von Theodor Krause(n)”, Striegau, J.G. Webern 1715. Manuscript, folio, ca. 200 p, ill. Afschrift van een gedrukt boek (een ex. in de British Library 9902.h.2). De opdracht is getekend Schweidnitz 30-1-1715. Het boek is voorzien van bewijsacten, bijlagen en tabellen. De laatste zijn waarschijnlijk niet afkomstig uit het gedrukte boek. Geschreven in fraai lopend schrift waarschijnlijk door een Nederlander in de 18e eeuw afgeschreven, want in de marge op een der eerste bladen staat, met dezelfde hand en met dezelfde inkt, een verklaring van de kleuren en voorstellingen van het daarnaast afgebeelde wapen, in het Nederlands.

M7300 € 95


SCHEEPVAART, DE HART, INDIË "Het eskader bestaande uit Zr. Ms stoomschepen Adolf hertog van Nassau, Metalen Kruis, Curaçao en Zoutman, onder bevel van den Kapitein ter Zee J.E. de Man, in de Noordzee. Photographiën naar tekeningen van J.J. de Hart, luit.t.z. 1e klasse a.b. stoomschip Metalen Kruis." Nieuwediep, L.A. Laurey 1867. Half linnen omslag, groot 4°, met 3 p tekst en 6 foto's op karton van tekeningen van De Hart, voorstellende de vier schepen op zee. Met in handschrift een verklaring van de zes platen: 1. Rede Nieuwediep; 2. Storm van 28 juli; 3. Linie in twee kolommen; 4. Alle schepen wendende; 5. Halze door de contremarsch; 6. Ten anker ter reede van Leith en het eilandje InchKeith. Toegevoegd nog twee andere foto's van tekeningen van De Hart: "Het grote ijzeren dok in Ned. Oost-Indië van Soerabaja gesleept door Zr. Ms "Timor" op weg naar Onrust (1869)" en "Het grote ijzeren dok" gesleept door "Timor" en "Ardjoeno", geconvoyeerd door Zr. Ms "Amsterdam" (1869). Op de tekstpagina's de naamlijsten van alle opvarenden op de vier schepen.

M7966 € 495 SCHEEPVAART, LASTGELD Placaet ende Ordonnancie, nae de welcke hier te lande het last-gelt gheheven sal worden op alle schepen, soo ter zee als over de Wadden inkomende ende uytgaende, d.d. 21-maart 1652. Plano, gedrukt, 1 p. Drukker: H.v.Wouw te ‘s Gravenhage, 1666. Uitgevaardigd door de Staten Generaal d.d. 21-3-1652. Vlekkig.

M7430 € 75 SCHEIDIUS, MIDDELBURG Brief van E. Scheidius, d.d. Middelburg 1868 aan "amice", manuscript, 4 p. Scheidius is bezig voor zijn vriend en diens zieke vrouw een huis en een dienstbode te regelen. Namen: mevr. Pieterse, heer Gelderman, heer Boddaert.

M7630 € 30 SCHELTEMA, F. ADAMA VAN; FREDERIK MULLER Dossier stukken betreffende Frederik Adama van Scheltema, geb. Hoorn 1846, zoon van Carel Steven en Hendrikje Stokhuijzen. 11 stukken, voornamelijk manuscripten, diverse formaten. Onder andere kwitantie van Frederik Muller voor ƒ 10.718,75 ontvangen van A.v.S. voor “overname van de helft van het Magazijn en 5 maanden rente over deze som” dd. 26 mei 1876; stukken betr. studie te Amsterdam 1867 (getekend J.C.G. Boot Lit.prof.), lidmaatschap dispuut Minerva 1865, honorair lidmaatschap N.I.A. 1871, inschrijving student 1865-1871; stukken betr. studie te Utrecht 1867-69; stukken betr. studie te Leiden 1866; kwitantie kosten huwelijksvoltrekking 1876 te Amsterdam; paspoort als militair, 1871.

M7176 € 200 SCHELTEMA, SPLITGERBER, AMSTERDAM Zes brieven van P. Scheltema aan L. Splitgerber 1849 - 1863. Manuscript, 8°en 4°, 11 p. O.a. over oude kaarten van Amsterdam, afbeeldingen van de Oude Vischmarkt en Damsluis, bezoek aan ijzeren kapel, afbeelding Haringpakkerstoren voor Almanak Holland, afbeelding Omgang Leprozen op Koppermaandag voor deel V van Aemstels Oudheid, afbeelding Jan Roodenpoortstoren. Groeten aan Ter Gouw!.

M7135 € 75 SCHEPMAN, SCHADEE Brief van H. Schepman, dd. ‘s Hage 1798, aan Mr H.A. Schadee te Rotterdam, manuscript, 2 p. Over de vraag of Kerkeraden de 100e penning moeten betalen. Met een dergelijk briefje van Schepman aan de advocaat Van der Spijk.

M7337 € 35 SCHIEDAM, LOODSWEZEN "Ordonnantie op het loodswezen der stad Schiedam." Schiedam, Van Heemsdaal, 1829, 4°, 18 p,. Gedrukt. Met uitvouwbare tabel "Tarief". Zeldzaam, geen exemplaren in N.C.C.

M7983 € 75 SCHIMMELPENNINCK Enveloppe gericht aan Jkvr E.M. Schimmelpenninck te Renkum, d.d. 1912, afzender “Op last van H.M. de Koningin Moeder”.

M7576 € 5 SCHMIDT, ISAAC


"Op de klinkdichten van den heer I. Schmidt". Manuscriptgedicht van 36 regels, met daarnaast een concept met tekstuele veranderingen. Ca. 1815. 4°, oblong, 1 blad. Verso een gedrukte overlijdensaankondiging d.d. 1812 betr. Maria Th. Mondoteguy, vrouw van Max. Fr. Smulders. Kennelijk gebruikt als kladpapier door de anonieme dichter. Een bundel "Klinkdichten" van de Amsterdamse dichter/schilder Izaak Schmidt (1748-1818) is niet bekend.

M7069 € 75 SCHOOLREISJE, VEEN, DE LIEFDE Foto van groepje leerlingen met onderwijzend personeel, "Ter herinnering aan het reisje naar Nijmegen" begin 20e eeuw. Namen onderwijzers: Hr Veen en Juffr. De Liefde. Leerlingen: Jan van Zalingen, Teunis van Zoest, Gijs van Keulen, Wouter en Gijsje Dubois, Paul van Oort, Net Boonzaaier, Jans van Nijendaal, Jet Meijlink, Miek van Walsem, Bertha Nijhoff, Gijs van Ojen, e.a.

M7917 € 10 SCHORER, GRAFOLOGIE Aflevering van “La graphologie, connaissance de l’homme d’après l’ecriture”, jrg 14 (1884) nr 16, 4°, 8 p, gedrukt. Deze aflevering bevat een “portrait graphologique” van Madame Madeleine Schorer, echtgenote van de directeur van ‘Schorers Familienblatt’, verschijnend te Berlijn. Het portret werd geschreven in 1881 door Ad. Varinard te St. Etienne.

M7275 € 20 SCHOTBORGH ‘Geslacht Schotborgh’, manuscript, midden 19e eeuw, 4°, 42 p. Aanverwanten: Brugman, Legendre, Druschke, Briard, Rijninck, Kikkert, van Starkenborgh, v.d. Linde, etc.

M7466 € 90 SCHOUWEN (Z) “IJzeren kustlichttoren te Noord-Schouwen”. Twee gedrukte bouwtekeningen uit “Bouwkundige Bijdragen” XII.

M7306 € 12 SCHUHMACHER, K.M.A. "Kapplan" van een stadhuis. Bouwtekening door de cadet-sergeant der genie aan de Kon. Militaire Academie H.O. Schuhmacher d.d. 1915, 70x90 cm, pen en kleur.

M7944 € 30 SCHURMAN, ANNA MARIA VAN Tekst van een artikeltje in de Rotterdamsche Courant van 9 maart 1765 betr. het opgraven van het lijk in Wiewerd (Fr.) van Anna Maria van Schurman. Manuscript, 4°, 1 p, 18e-eeuws. In de kist veel "mosterdzaat", haar ledematen konden nog buigen; haar kleren waren als van "klatergoud".

M7738 € 20 SCHWITTERS, TIL BRUGMAN “De gehuurde fiets, door Kurt Schwitters, vertaald door T. Brugman”, folio, 2 p, getypt (r.b.: nr 205.1 en nr 205.2).

M7497 € 45 SEPP Genealogisch overzicht Sepp, Amsterdam ca. 1750 - Beverwijk ca. 1880. Manuscript, 1 blad plano. Aangehuwden: Detmer, Focking, Kruys, Bakker, Fransen, van Marwijk, de Bruyn, Leendertz, Faro, Schuckink Kool, Spin, Persijn, Goudswaard, Bartelings, Veher. Hierbij: ca. 50 foto’s ca. 1880-1910 van familieleden Sepp, Faro, Scheuer, Wiesenhaan e.a.

M7273 € 95 SEVERIJN, DRIEËNHUIZEN Aankondiging 25-jarig huwelijk J. Severijn en J. Severijn-Drieënhuizen, Utrecht 1907, gedrukt, 1 p.

M7603 € 8 SIMON VAN DER AA, VAN MARSELIS HARTSINCK


Brief van E. Simon van der Aa, d.d. Den Helder 1856 (?), aan mr. J.W. Tijdeman, advocaat te Amsterdam. Manuscript, 8°, 4 p. Opmerkingen over zijn nieuwe leven als marine-man. Hierbij een foto van een echtpaar waarvan de man in marine-uniform en verso: “E. en H. Simon van der Aa, Sept. 1879”. Betreft Ernst Simon van der Aa (1840 - 1882) en Henriette Catherina Suzanna van Marselis Hartsinck (1847- ? ).

M7416 € 90 SINKEL, AMSTERDAM IN 1795 “Redevoering door den burger B.S. Sinkel, als voorzittend lid gedaan, in de vergadering van Wijk 8, gehouden op Maandag den 13 April 1795”, folio, 9 p, gedrukt (bij J. ten Brink Gz te Amsterdam). Betreft de toekomstige municipaliteit van Amsterdam en het voorgestelde Nieuwe Reglement.

M7097 € 125 SLEMPIES, MIDDELHOVEN “Aan den jongeling Hendrik Slempies”, manuscript gedicht, getekend “Cor Middelhoven, kurassier”, 4°, 1 p. [begin 19e eeuw].

M7375 € 28 SLIJPER, BLARICUM Aanplakbiljet “Te huur. Te bevragen bij den makelaar S.B. Slijper, Blaricum Telef. 398”. Gedrukt. (Gerepareerd met cellotape.)

M7500 € 20 SLINGELANDT, VAN Handtekening van S. van Slingelandt, ca.1700, uitgeknipt, manuscript.

M7082 € 8 SLINGELANDT, VAN, VAN COLLEN Vroeg 19de eeuwse pentekening van een aantal alliantiewapens Van Slingeland en Van Collen, 25x20 cm. Ook wapens van Scheltus, Van Vladracken, Druivesteyn, Huydecoper, De Witt, Van Wesel, Van der Dussen, e.a.

M7442 € 30 SLOTEMAKER DE BRUÏNE, RUTGERS Enkele stukken betr. huwelijk N.A.C. Slotemaker de Bruïne en Louize Rutgers, 1923.

M7598 € 15 SLUYTERMAN “Genealogie van het geslacht Sluyterman”, manuscript, folio, 8 p. Auteur: Mr H.F.W. Jeltes. Lopend 17e eeuw tot ca. 1920. Met gedrukt wapen (uit Vorsterman van Oyen).

M7201 € 40 SMETH, DE Handtekening Pieter de Smeth, 1781, uitgeknipt, manuscript.

M7080 € 8 SNETHLAGE, AMSTERDAM Uitnodiging tot het bijwonen van de begrafenis van Ds Martinus Snethlage, op 4-2-1763 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 1 blad, 4° oblong, gedrukt. Met in pen de naam “Jan van Heekeren” die werd uitgenodigd.

M7122 € 60 SNOUCK HURGRONJE Portretfoto, carte-de-visite formaat van A.M. Snouck Hurgronje, Breda, dd. 28-9-1888.

M7053 € 10 SOEREN, VAN Aquarel met twee paardenhoofden, gesigneerd G.J. van Soeren (1859-1888), 36x27 cm. Scheen: "Gerrit Jacobus van Soeren woonde en werkte te Amsterdam (...) tekenaar van mensen, portretten en vooral koppen van dieren (...) werkte veel in Artis, maakte bijzonder knap werk".

M7937 € 275


SOMEREN, AARTS, BAKERMANS Stuk in een rechtzaak te Someren tussen Jan Marcelis Aarts uit Someren en Hendrik Bakermans, ook te Someren, 1754. Manuscript, folio, 4 p. Betreft de eigendom van een hoeve en land. Advies: Ant. van Heurn.

M7235 € 40 SON (N.Br.), OLDEBOORN (Fr.), BOTTEMA Drie fotoalbums en enige tientallen losse foto's en (glas)negatieven, afkomstig van de familie Bottema te Oldeboorn (Fr.), Hoekwaagsteeg (1946). Foto's uit ca. 1900 - ca. 1950. Veel betreffende Son (N.Br.) en omgeving en de aanleg van het Wilhelminakanaal. Verder Oldeboorn, Joh. Bottema, winkeltje met M. Bottema op de ruit, winkel met A. Wijbenga op de ruit, huis met naambordje J. Bottema, babyfoto van Murk Johannes Bottema. Voorts een kaartje met verjaardagen: Jans 15-10-1880; Iet 2-2-1883, Joh 6-1-1885, Fokke 10-101891, Jac 3-3-1894, Eastske 8-2-1895, Akke 25-1-1897, M.J.B. 13-1-1918, Tineke 5-1-1922 en Murk Fz 23-5-1923. Voorts een bouwtekening van een directiekeet te Son en Breugel 1917 (aanleg kanaal?) en een album met foto's van zeeschepen.

M7797 € 195 SON, VAN, AMSTERDAM Uitnodiging tot het bijwonen van de begrafenis van Ds Thomas van Son, op 25-1-1737 in de Noorderkerk te Amsterdam, 1 blad, 4° oblong, gedrukt.

M7123 € 40 SONSBEECK, VAN Een vijftal krantenknipsels, een geboortekaartje en aantekeningen in handschrift betr. leden van de familie Van Sonsbeeck, jaren ‘70 en ‘80 van de 20e eeuw.

M7267 € 10 SPANDAW Overlijdenskaart van Gerard David Spandaw, 1e luit. aviateur N.O.I.L., overleden op 34-jarige leeftijd, 1914. Met krantenbericht 1912 betr. uitreiking "eeresabel" aan hem.

M7868 € 18 SPEIJK, NATIONAAL GEDENKTEKEN VAN; ROBIDÉ VAN DER AA [Berichten betr. de succesvolle verloting van voorwerpen, vervaardigd uit overblijfselen van de kanonneerboot nr 2, o.l.v. C.P.E. Robidé van der Aa], Leeuwarden 1833, gedrukt blad, 4°, 1 p. Getekend: W.H. Suringar, J. Cats, J.J. van Vloten en M.S. de Wal. Opbrengst ca. ƒ 6.500,- t.b.v. Nationaal Gedenkteken.

M7330 € 20 SPOORWEG ARNHEM-ZUTPHEN Toegangsbewijs voor de feesttrein bij de opening van de spoorweg Arnhem-Zutphen op 1-2-1865, gedrukt, 12° oblong, 2 p.

M7368 € 24 SPOORWEGEN Brochure voor “Pleizier-trein van Amsterdam en Utrecht naar Brussel heen en terug” 1860, gedrukt, 8°, 1 p. Druk: P.W. van de Weijer, Utrecht. Uitgave: Ned. Rhijn- en Belgische spoorwegen en Belgische Staats-spoorweg.

M7367 € 20 SPOORWEGEN, W.O. I "Op hoog bevel. Beperkte dienstregeling der reizigerstreinen. Gewijzigd met ingang van maandag 17 augustus 1914". Gedrukt spoorboekje van de Nederlandse Staatsspoorwegen, 16 p.

M7813 € 24 SPRANG (N. BRABANT), DE BYE Stuk in een rechtzaak te Sprang betr. voogdij over de minderjarige kinderen van Corstiaan de Bye en Catharina Mutzaart, 1754. Manuscript, folio, 2 p. Namen: De Bije, Weynen. Advies: Ant. van Heurn c.s.

M7216 € 60


STADNITSKI, ADMIRALITEIT FRIESLAND "Missive van Pieter Stadnitski aan de crediteuren van het ..... collegie ter Admiraliteit in Friesland, in de provintie van Holland woonende d.d. Amsterdam 13-5-1785". Gedrukt, 4°, 4 p. Betreft financiële problemen bij de Admiraliteit.

M7823 € 30 STAMBOEK RUNDVEE Zeer groot (120x65 cm) aanplakbiljet, gedrukt in rood met zwart, met de tekst “Nederlandsch Rundveestamboek” en met 22 foto’s van koeien en stieren met naam, nummer, geboortedatum, hoogte en breedte en met de namen van de veehouders. Onderaan het biljet de namen van de bestuurderen van het stamboek. 1888. De afgebeelde dieren waren eigendom van de veehouders Schoen, Huisman, Govers, Wit, Siccama, Pauwen, Oostwoud Wijdenes, Groneman, Magnee, Repelaer, de Goede, Tonkes, Zijp, Schuurman e.a.

M7412 € 295 STÄRCKE-KOCH Brief van A. en H. Stärcke-Koch aan mej. Reyerse, d.d. Den Dolder 1917, manuscript, 2 p.

M7618 € 12 STARING "Dr W.C.H. Staring gehuldigd op zijnen honderdsten geboortedag, 5 October 1908", 's-Gravenhage, van Langenhuysen, 1908. Gedrukt boek, 132 p. Luxe exemplaar in leren band met opdruk, goud op snee, afkomstig van zijn schoondochter A. Staring-Stemberg. Hierbij: Menu van het Feestmaal 5-10-1908; uitnodiging voor de huldiging op 5-10-1908 te Wageningen; concept antwoord van A. Staring-Stemberg; drie knipsels over Staing, o.a. over graf te Lochem.

M7755 € 75 STEENGRACHT, SLANGENBURG, MICHIEL DE RUYTER Fraaie gekleurde geaquarelleerde tekening van het rouwbord voor mr. Cornelis Steengracht, heer van Wehl, Slangenburg en Oost- en West-Souburg, overleden op huize Slangenburg 12 oktober 1781. 26x19 cm. Met familiewapem en de tekst "Obiit den 12 October 1781". Corn. Steengracht was een zoon van Anna C. van Pere en Johan Steengracht. Anna C. van Pere was een dochter van Anna Somer en Corn. van Pere. Anna Somer was een dochter van Bern. Somer en Margaretha de Ruyter. De laatste was een dochter van Michiel Adriaansz. de Ruyter. Het familiewapen van Michiel de Ruyter vormt het prominente eerste kwartier van het wapen op dit rouwbord!

M7844 € 90 STEENWIJK "Bewijs van aandeel in het Steenwijker Weekblad" ad ƒ 10,-, d.d. Steenwijk 15-11-1866, met handtekening (in pen) van de penningmeester. Gedrukt, 8° oblong.

M7836 € 18 STEENWIJK, COOPS "Sententie tegens Harmen Coops Fledderus, binnen Steenwijk, den 24 April 1749", gedrukt, 4°, 7 p. Gedrukt door F. de Kruyff te Amsterdam in 1750. Knuttel 18268. Coops, 34 jaar, geb. te Fledderde, kreeg de doodstraf vanwege zijn rol in het oproer van 1748 te Steenwijk. Namen: Pieter Wyben, burgemeester A. Kroeven, Jan Stevensen, H.v.Ysselmuiden, Alb. Telting, H. ten Broeke, J. Bernards.

M7837 € 90 STEMFOORT Genealogie van 7 generaties Stemfoort, door E.C.C. Boutmy, getypt, Den Haag 1964, 1 p.

M7399 € 10 STOPPELSDIJK (ZEELAND), KRIEKART, VAN DE POLL Drie brieven van B. en W. Amsterdam, getekend door Jhr Frederik van de Poll (1780-1853), als burgemeester d.d. 1829 en 1830, inzake Willem Kriekart uit Stoppelsdijk (Zeeland). Kriekart, geb. Stoppelsdijk 22-11-1797, dijkwerker van beroep, zoon van Josephus Kriekart en Maria Dont, is op 7 oktober 1829 ziek opgenomen in het Buiten Gasthuis te Amsterdam. Een bekende is Peter de Vos op Kampen in Stoppelsdijk. Stoppelsdijk moet de verpleegkosten betalen en ook de begrafenis, want op 31-12-1830 bericht Van de Poll dat de patient "na lang geleden te hebben" is komen te overlijden. Met een kopiebrief van burgemeester C. van Trappen van Stoppelsdijk aan B. en W. van Amsterdam.


M7403 € 125 STORM VAN 's GRAVESANDE, AQUAREL, VAN DE KASTEELE Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van N.N., met tien bijdragen, 1854-1858, waaronder een fraaie aquarel van de toen 17-jarige Leidse student Carel Nic. Storm van 's Gravesande (1841-1924). Andere bijdragen o.m. van A.M.C. van Limmik, N. (of M.) B. van de Kasteele (tekening), J.C. Krook, J.C. (of G.) Seelenhorst (tekening), C.L.H. Engert, Davide Rodenberg (tekening, nicht) en Gertrude van de Kasteele.

M7283 € 695 STRICKER Briefje van N.N. aan zijn vader over zijn toekomst als leraar aardrijkskunde/geschiedenis. Advies van Hr Stricker, z.pl., z.j. (20e eeuws).

M7643 € 8 STRITTER, VISSER Babyboek "Unser Kind" van Herbert Stritter, geb. 31 mei 1908 te Bussum, Huize Heidezathe, zoon van Georg Friedrich Wilhelm Stritter, geb. Biebrich am Rhein 2-3-1880 en Louise Juliette StritterVisser, geb. Amsterdam 11-9-1885, 68 p, gedrukt en handschrift, leren band, met ingeplakte foto's, etc. Oma woont te Amsterdam, Van Eeghendwarsstraat 8. Het jonge gezin woont in Escheberg (D.)

M7723 € 50 STROOTMAN Portretfoto, carte-de-visite formaat, van C. Strootman ca. 1890 (in uniformjas, w.s. marine).

M7052 € 8 STUERS, DE Omslag met tekst “Nederlandsche Vereeniging “De Stuers” en Kinderziekenhuis, 15 en 16 November 1893”, litho in kleur door Lankhout 33x22 cm, kort afgesneden op de randen. Met de namen van de dames Snouck Hurgrunje-Boreel en Quarles van Ufford voor reacties.

M7444 € 75 STUERS, VICTOR DE; PEL, MILITARIA Foto van boekband (?) versierd met een zilveren medaillon met de initialen V[ictor] d[e] S[tuers] en "Ars et scientia" en "Laboris socio optime merito", 24x18 cm geplakt op blad karton 48x41 cm. Hierbij een dergelijke foto, nu van een oorkonde, opgedragen aan Victor de Stuers als dank voor diens medewerking bij de oprichting van het monument voor generaal majoor I.L.J.H. Pel, Atjeh, 1880.

M7923 € 40 SUCHTELEN, VAN Handtekening R. v. Suchtelen 1790, advocaat te ‘s-Gravenhage, uitgeknipt, manuscript.

M7087 € 5 SUCHTELEN (VAN DE HAARE), VAN Familiepapieren Van Suchtelen (van de Haare), vnl. 19e-eeuws. Veel aantekeningen door familieleden, voorts knipsels, brieven, kranten, etc. O.a. brieven van A. Eymael en M.L.C.W. van Suchtelen v.d. H. aan fam. Van Suchtelen v.d.H. op huize Westervoorde te Olst (1851); verslag 12½-jarig jubileum burgemeester R. van Suchtelen v.d. H. te Bussum (1896); Brief P. van Suchtelen v.d. H. en C. Rinia van Nauta (1853); brief aan wapenschilder J.E. van Leeuwen, d.d. Rijsenburg 1918; kwartieren van Diepenbroeck-van Inn und Kniphausen; brief van Van Wageningen d.d. Leeuwarden 1878; concept-brief aan Regtbank Deventer betr. beschuldiging een man (bakker?) geslagen te hebben; aant. Yssel de Schepper, Verhagen, Van Reede, Vijfhuis, Van Lennep, graf te Olst; stukken betr. weduwe Nogarede te Rotterdam (met brief hoofdcommissaris van politie Rotterdam, C. Cardinaal, d.d. 1871); ledenlijst Commissie te Heusden voor Nat. Gedenkteken 1813 (in 1863).

M7730 € 150 SVANBERG, ZWEDEN Brief in het Frans van Jons Svanberg, Zweeds wiskundige (1771-1851), hoogleraar te Upsala, dd. Alunda 1833. Manuscript, 4°, 2 p. O.a. over een boek over Rusland.

M7141 € 75


SWART, DE Nieuwjaarswens van Judith en Henk de Swart, 1952, 2 p, gedrukt.

M7672 € 5 SWEEPE, VAS, WORMERVEER Overlijdensbericht betr. Hendrik Sweepe, echtgenoot van Aafje Vas, Wormerveer 1789, deels gedrukt, 1 p., folio. Met opgedrukt lakzegel.

M7204 € 40 SWEERS, ISAAC; SLAG BIJ KIJKDUIN Uitnodiging voor de begrafenis op 28-8-1673 van Isaac Sweers, vice-admiraal van Holland “glorieuselijck in sijn debvoir overleden in de bevochte victorie tegens de twee Konincklijcke vlooten van Vranckrijck en Engelandt”, 4°, 1 p oblong, gedrukt.

M7108 € 125 SWIERSTRA "Genealogisch overzicht van het geslacht Swierstra, door R. Swierstra te Santpoort, 1955, Blad A". Groot blad (50x100 cm), lichtdruk. Met familiewapens, afb. Hoxwier en plattegrond van Mantgum. Fraai blad.

M7965 € 75 SYTZAMA, VAN, ALBARDA, VAN VREENINGEN “Aan den hoogwelgeboren heer D.J.V. baron van Sytzama en mevrouw J.A. Albarda, bij de viering van hun 25 jarig huwelijk den 11 september 1868”. Gedicht door G. van Vreeningen, hoofdonderwijzer te Rinsumageest. Gekalligrafeerd manuscript, 4°, 6 p.

M7282 € 75 TAAN, BLAAUW, ZAANDAM Overlijdensbericht betr. Grietje Blaauw, echtgenote van Cornelis Taan, d.d. Zaandam 1788, deels gedrukt, folio, 1 p. Met opgedrukt lakzegel.

M7208 € 40 TALENS, KLEURENKAART “Fijne waterwerf, soort 40, Talens”, grote kleurenkaart met opgeplakte kleurmonsters.

M7335 € 10 TEISSÈDRE L’ANGE “Enkele niet door mij [= J.G.H.R. Bönhoff] gecontroleerde aantekeningen betreffende het geslacht Teissèdre, naar een handschrift in het bezit van J.F.J. van Goens (in verband met een huwelijk Van Goens-L’Ange)”. Manuscript, folio, 2 p. Hierbij: eenzelfde katern van 2 p betr. de familie L’Ange. Aanverwanten: Anseau, Planson, Carpentier, Leembruggen, De Stoppelaar, Tieboel, Huet.

M7180 € 68 TERSCHELLING Geaquarelleerde tekening met kleur van de zes familiewapens in het Polderhuis te Midsland op Terschelling, met vermelding van de “bijna onleesbare teksten” in de randen, ca. 1900, 27x31 cm. Teksten: 1763; Mr Jan van der Wil....; Jan Tijsz Wulp; Fijtje Douwes 1785.

M7443 € 125 TERVEER Handtekening “Terveer Ducrest”, 1898, uitgeknipt, manuscript.

M7078 € 5 TETS, VAN Genealogie Van Tets (van Goudriaan), ca. 1850 - ca. 1950, getypt, 8 p.

M7397 € 10 TEULINGS, HOUBOLT


Kwartierstaat van mr. J.H.A. Teulings, geb. ‘s Gravenhage 12 april 1935. Gekalligrafeerd en voorzien van gekleurde familiewapens. 8 kwartieren: Teulings, Van Mierlo, Welsing, Hannink, Houbolt, Marks, Kempees, Penning Nieuwland. Hierbij een brief van Mr. J.A.M. Teulings, d.d. 1961.

M7438 € 60 TEXTIEL, OUDE SHAWLS, VAN DELDEN Catalogus "Oude shawls", tentoongesteld bij Kunsthandel H.W. van Delden te Amsterdam, 10 pag., gedrukt, geïll. Wit doorschoten exemplaar met originele foto's van paisley-shwals en met aantekeningen R.W.P. de Vries Jr te Hilversum, ca. 1915. Hierbij krantenartikel over deze tentoonstelling en gedrukte catalogus "Tentoonstelling van oude Paisley en Fransche shawls" bij Kunsthandel v/h Caramelli & Tessaro te Utrecht, 1915.

M7691 € 40 THEOLOGIE, LOOTS, SALM (?) ‘Tractatus theologicus de Fide’, manuscript uit de 18de eeuw gebonden in twee 8° banden, geheel leer, ca. 500 p. Op het schutblad in hetzelfde handschrift als het manuscript “H. Loots”. Een gegraveerd ex-libris toont een wapen met drie zalmen en de letters W.S. (W. Salm??). Het manuscript bestaat uit vijf hoofdstukken: 1. De natura et divisionibus fidei; 2. De causis fidei; 3. De necessitate et efficacia fidei; 4. De regula fidei, en 5. De vitiis fidei oppositis. De banden hebben versierde sneden en goudstempeling op de rug.

M7409 € 295 THIEME, BONDAM Stukken betr. drie generaties Thieme. Manuscripten: brieven, circulaires, gedichten, knipsels, etc., etc. Betreft I. Ds. A.C. van Eldik Thieme (1803-1854), gehuwd 1827 met J.C.Sibinga (1802-1881). II. H. Carel Anton Thieme (1828-1920), gehuwd 1863 met C.M. Homan (moeder Zeper). III. Johanna Catharina Thieme (1864-1948), gehuwd 1891 met J.C. Bondam (1863-1931), moeder Snoeck), ouders van Cato Bondam (1894- ? ) en Carel Bondam (1897 - ? ). Hierbij gedichten van A.C. van Eldik Thieme uit ca. 1825, een brief dd. Dordrecht 5-8-1914 met een uitvoerig verhaal over de gevolgen van de mobilisatie in Dordrecht, een brief dd. 1892 met een verslag van de Sporttentoonstelling te Scheveningen, een brief uit 1929 met een ooggetuigenverslag van de brand van het Leidse stadhuis, etc.

M7353 € 225 THOLEN Collectie van 31 geaquarelleerde tekeningen van de hand van de heraldicus J.C.P.W.A.Steenkamp van grafzerken uit de kerk(en?) te Tholen. Ieder ca. A4-formaat. Met wapens en teksten. O.a. Abr. Beeckman, Maiken Sijs, H.A. Struve, A. v.d. Brande, J. Liens, M. van Vrijberghe, B. Vermeyden, L.J. Smalheere, J. Boerbergh, P. Haringx, J. Bueyts, H. Lievenssen, C.M. Duyvelaers, J. Qurunte, J.D. van Bleyswijck, N. Haak, M.H. Palinck, J. Haak, C. van Meylenaer, J.J. Strijt, J. van Grijpskercke, M. Corvinckx, M.F. Leidecker, H. van Malsen, W. van Vrijbergen, C. Aeryaens, C. de Vooght, Vrijberghe, A.... van Beyeren, C.A. Toellenis, M.J. de Bree.

M7846 € 225 TILBURG, WOLINDUSTRIE, DIEPEN Brochure door Armand Diepen "Het verslag der Tilburgsche wol-industrie en Hendrik Muller Szoon, of bescherming contra vrijhandel", Tilburg 1887, 120 p, gedrukt. Overdruk van artikelen in Tilburgsche Courant en andere bladen. Protest van ca. 100 Tilburgse textielfabrikanten tegen de ideeën van Muller. Namen: Diepen, Eras, Van Dooren, Mommers, De Beer, Franken, Aelen, etc.

M7716 € 28 TILBURG, ZWOLLE, FRATER AMATUS (H.M. HOSEMANS) "Vriendenboek voor Fr. M. Amatus 1882-1942". Twee leren banden, 4° oblong, met honderden bijdragen van vrienden, collega's en oud-leerlingen van Frater Amatus bij diens 60-jarig kloosterfeest in 1942. Bijdragen op geschept papier: proza, gedichten, kalligrafie, tekeningen, foto's, muziekschrift, etc. Amatus was frater van de congregatie van fraters van Tilburg. Rond de eeuwwisseling gaf hij les op het instituut (kweekschool) Ruwenberg te Tilburg. Hij was daar directeur. Later, rond W.O. I, gaf hij les aan de mulo te Zwolle en rond 1930 was hij hoofd "eener bijzondere lagere school te Zwolle". In Zwolle woonde hij o.m. in het "Huis van de Aartsengel Michael". Onder de honderden namen van personen die een bijdrage voor dit in één exemplaar vervaardigde liber amicorum leverden o.a. Th. van Roosmalen (apost.vic. Suriname), W. Mutsaerts (bisschop), H.M.H.F. Fritsen (klokkengieter), Guillaume Gimbrère, leden familie Brenninckmeijer, A.B. Weenink (deken te Zwolle), Roderic van Voorst tot Voorst, Theo Balk te Weesp en petekind Amatus Balk en de boekbinder H. Habes, die de albums vervaardigde. Bijgevoegd stukken betr. benoeming Ridder O.N. in 1931. Bij de tekeningen een fraai portret van Amatus ten voeten uit door A. Berkhout en een tekening van het "familiewapen" Hosemans.

M7697 € 395


TIP, WESTZAAN Overlijdensbericht van Willem Tip Willemsz, zoontje van Willem Bruigom Tip, d.d. Westzaan 1790, deels gedrukt, folio, 1 p. Met opgedrukt lakzegel.

M7207 € 40 TITULATUUR ‘Onze titelatuur of lijst der meest gebruikelijke titels in den briefstijl’, 3e druk, Gorinchem, C. Schook, 1884, 8°, 16 p, gedrukt.

M7334 € 15 TJASSENS, GRONINGEN Aankondiging in het Latijn van het overlijden van Cornelis Tjassens, hoogleraar te Groningen, 1 blad, groot plano, gedrukt, dd. 29-9-1784. Rector was Paulus Chevallier. Met uitvoerige necrologie en vermelding van talloze familieleden.

M7125 € 75 TOBIAS, BALLET Foto van balletmeisje met verso “Zum Andenken an Beatrice Tobias, 8 April (19)23”.

M7317 € 5 TOLLENS Gedicht “Een dreigend zwaard was aan een draad gehangen...” door H. Tollens Cz, manuscript, 1 p, 8°.

M7286 € 30 TOLLENS Twee schutbladen uit boeken met in pen "H. Tollens Cz", door Tollens zelf geschreven, 19e-eeuws, 2 p.

M7651 € 5 TONEEL, ARNHEM Programma voor een uitvoering van "Elckerlyc" in de Stadsschouwburg te Arnhem, 27-7-1907. 2 p, gedrukt. Met recensie uit courant. Spelers o.a. Verkade en Royaards.

M7898 € 5 TONEEL, BOUWMEESTER, VAN DER LUGT MELSERT Zes getypte of geschreven brieven van Cor L. van der Lugt Melsert en Litje G.M.H. van der Lugt Melsert-Bouwmeester aan “Flip”, d.d. ‘s-Gravenhage 1972-1975, 4°, 9 p. “Flip” (de burgemeester van Moordrecht??) doet moeite om een lintje te krijgen voor Lily en Cor schrijft, zonder haar medeweten, een uitvoerige biografie van haar: geboren Amsterdam 28-9-1901, loopbaan toneel, film, aanbiedingen Paramount om naar Amerika te komen, aanbod UFA om naar Berlijn te komen, “zij heeft geheel vrijwillig tijdens de oorlog niet willen spelen, heeft wel - zonder in de illegaliteit te zijn - veel mensen geholpen, ook 2 joodse jongetjes in huis gehaald toen ik ondergedoken was”, spraaklessen aan een jonge dominee die door haar “van die dominee’s-galm af wilde”. Ze begeleidde Gerard Cox voor diens examen toneelschool en hielp een Wassenaar’s zakenman van “een afschuwelijk Tsjechisch accent af”. Hierbij een fotokaart van Annie van der Lugt Melsert-Van Ees als “Boefje”.

M7061 € 95 TONEEL, KRAAY, BOERSMA Verklaring van J.H.W. Kraay namens Kath. Toneelcentrum Haarlem, betr. het regisseren van Guus Boersma, typoscript, 1 p, ca. 1940?

M7641 € 15 TONEEL, SLUIJTER "Bertram de matroos. Tooneelspel in 4 bedrijven naar het Fransch van J. Bouchardy, door D. Sluijter, voor de eerste maal op den Stads-Schouwburg opgevoerd den 12 October 1850". Manuscript, 156 p, 4°, gebonden. Dirk Sluijter (1799-1857) was onderwijzer te Amsterdam en schreef en vertaalde diverse teksten. Het oorspronkelijk Franse stuk van Bouchardy, "Bertram le matelot"verscheen in Parijs in 1847. De Nederlandse vertaling van Sluijter wordt niet vermeld in de NCC en is dus waarschijnlijk nooit gedrukt. Volgens aantekeningen op het schutblad werd het stuk opgevoerd


te Amsterdam op 12, 14, 16, 28 en 30 oktober en 13 november 1850, te Haarlem op 25 oktober 1850, te Alkmaar op 27 december 1850 en te Harlingen op 5 juli 1851. Ingeplakt een gedrukt programma van 12 oktober 1850, met rolverdeling etc.

M7693 € 95 TONEEL, STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM “Tooneelwetten” van de Amsterdamsche Schouwburg dd. 7-6-1820 en 8-5-1822, gedrukt, elk 4 p, folio. Getekend door Van Naamen van Scherpenzeel en A. Taunay. Hierbij: “Reglement van orde voor het orchest” en “Instructie naar welke de suppoosten in den stadsschouwburg zich zullen hebben te gedragen”, 1820, beide 2 p, folio, gedrukt.

M7311 € 75 TRAP, GRONINGEN, BUSSCHER, SMIDT "Geslagt Register door Beerent Geerts Trap, begonnen 1662", opschrift op het omslag van een perkamenten register, folio, manuscript, 32 beschreven pagina's. Het register begint in 1662 met het huwelijk van Berend Geerts Trap en Bareltijn Oenes. Tussen 1663 en 1674 werden 4 kinderen geboren. In 1674 overleden de vrouw en vader Geert Berendsz. Trap. In 1675 huwde Berend Geerts Trap voor de tweede maal met Grietje Coerts, waaruit 3 kinderen. In 1689 overleed Trap en in 1693 zijn vrouw. Dan volgen gegevens over de afstammelingen Trap, zowel zonen als dochters, vervolgd tot 1882. Namen o.a.: Lodewijkus, Stratingh, Bos, Reisiger(s), Hekkema, Foekens, De Vries, Busscher, Brouwers, Hooiboer, Bolt, Doornbos, Klinker, Bolhuis en Iwema. Op een losse bladzijde het grafschrift van Derk Tjapkes Busscher (Holwerda 1709 - Groningen 1772) schepper der drie Delfzijlen en molenaar. Verder nog een aantal losse stukken ten name van Hajo P. Brouwers te Garnwerd, Hooiboer, L. Doornbos. Hierbij nog een kleiner register, ook gebonden in perkament, met een afschrift van de aantekeningen Trap, voortgezet tot 1964 (namen: Oosterhaven, Theunisse, Doornbos, Halbertsma, Onnes, etc.), maar ook een in 18e-eeuwse hand geschreven "Geslagtlijst van Geert Wolter Smidt" (Appingedam ca. 1690, bouwmeester te Appingedam, gehuwd met Bolhuis), zoon Wolter Smidt, koopman te Groningen, etc. Totaal 28 beschreven pagina's. Hierbij veel bijzonderheden over de familieleden Smidt, lopende tot 1820.

M7652 € 750 TRAP, STEENDRUKKERIJ, LEIDEN Album met gekalligrafeerde namen van collega's en vrienden, aangeboden aan P.W.M. Trap, t.g.v. het 50-jarig bestaan van zijn steendrukkerij, Leiden 17 juli 1898. Versierde marokijnen band, 8 bladen met 31 namen en een titelpagina met portret van Trap en een gezicht op zijn steendrukkerij, geaquarelleerde tekening door R. Raar. Namen van collega's en vrienden o.a.: Beijers, Callenbach, Enschedé, Van Gelder, Van Holkema en Warendorf., Kluitman, Van Langenhuysen, Noordhoff, Van Nooten, Nijhoff, Roelants, Sijthoff, Tadema, Tjeenk Willink, Voorhoeve.

M7962 € 1750 TROMP DE VRIES, STAAL Tekst van de preek bij het huwelijk van Cornelis Tromp de Vries en Lena Arendina Staal, dd. 2-81923. Manuscript, 8°, 15 p.

M7250 € 20 TUBALKIJN, VAN DEN ARENT Brief van J.A. Tubalkijn, dd. ‘s Hage 13-4-1731 aan President en Raden van Holland, Zeeland en Friesland betr. het request van Leendert van den Arent, veenman te Schiebroek. Manuscript, folio, 2 p.

M7347 € 40 TWEENYENHUIZEN Twee 19e-eeuwse foto's van de vóór- en achterzijde van huize Tweenyenhuizen (bij Vollenhove), elk 13x18 cm.

M7904 € 24 TWENTHE, PALTHE, HOFMEIER, OLDENZAAL "Extract uit het protocol des haves Oldenzaal wegens hetgene van 1-1-1771 tot 31-12-1773 van de hofhorige erven is voorgevallen", manuscript, folio, 3 p. O.a.: In de Lutte heeft Jan Boerigter, ziekelijk zijnde, maar nog gaande en staande op 2 juli 1772 zig zelve gekleed alsof hij ter kerke wilde gaan, een bijle in de hand genomen, na buytengaande, heeft daar mede driemaal in den post gehouwen en aldus zijn hofrecht verwaart". Andere genoemden: Ger Jan Hesselt in Dulder, wed. Jan Wansink in Dulder, Jan Reimer in Rossum, Jan Lansink in Gammelke, Jan Legtenberg nu Escher in Gammelke, Jan Velthuys in Deurninge, Aale Tijert in Hasselo, Gerrit Loysman te Losser, Albert Ziemert (Siemerink) te Berghuysen, Barend Hulsbeke in Berghuysen. De verklaringen zijn opgesteld door Joan Palthe verw. Hofmeyer des haves Oldenzaal.

M7816 € 225


UDO DE HAES Foto van gekalligrafeerde stamboom van Udo de Haes (1574) tot Herman Udo de Haes (geb. 1856). Met wapens.

M7484 € 8 UTRECHT, 1815 Toegangskaart voor de “Plegtigheid in de Domskerk op 6 November 1815”, gedrukt, 12° oblong, 1 p.

M7369 € 10 UTRECHT, DU BON SCHEEPER, COMMAN Octrooi van het Hof van Justitie van het voormalig gewest Utrecht, d.d. Utrecht 15-4-1801, voor Marcus Jeremias du Bon Scheeper en Anna Sophia Comman, echtelieden te Utrecht om over hun (leen)goederen te mogen disponeren. Charter op perkament, deels gedrukt, zegel verloren. Met handtekening van J.S. de Vos. Met opgedrukt zegel van 10 gulden.

M7969 € 75 UTRECHT, GEDEPUTEERDEN IN 1720 “Namen van de heeren haer ed. mog. ordinaris gedeputeerden [van Utrecht], ende zoo als haer ed. alle weecken praesideren in dezen jare 1720”, 1 blad plano oblong, gedrukt. Rooster voor 1720, voor de volgende heren: Van Karsbergen, Van Natewisch, Nellesteyn, Van Deyl, Van Zeyst, Murray, Van Nellesteyn, Van Lokhorst, Ubing, Van Zuylen, Van Bottesteyn en Van de Steden.

M7109 € 40 UTRECHT, GYMNASIUM, ARS ET AMICITIA "1899-1909. Een herinneringswoord naar aanleiding van het 10-jarig bestaan der U.G.V. "Ars et Amicitia", gesproken door eenige eereleden", Utrecht, Moesman, 1909, gedrukt boekje, 8°, 32 p, geïll. Teksten over W.D. van Hoogenhuyze, John Esser, J.H.C. van den Berg, Friedr. E.T. Kelling. Mooi boekje, gedrukt op OudHollands papier.

M7916 € 45 UTRECHT, KOSTSCHOOL MOREL EN STIFFRY “Plan de l’Institut d’Education des Dles Morel et Stiffry”. Gedrukt, folio, 1 p. Prospectus van de Utrechtse Meisjes Kostschool van de dames Morel en Stiffry, uit het begin van de 19e eeuw. Vgl. De Booy, “Kweekhoven der wijsheid” (1980), die op p. 137 en 140 dit ex. van het prospectus (het enige exemplaar waarschijnlijk) aanhaalt. Het prospectus geeft het leerplan, de kosten en vereisten.

M7383 € 275 UTRECHT, NIEUWE REGENTEN 1674 “Autentijcke lijste der nieuwe regeringe der provincie en stede Uytrecht, aengestelt door .... den .... Prince van Oranje op den 16/26 april 1674”, 1 blad, folio, gedrukt (bij Pieter Arentsz te Amsterdam). 8 namen voor de Staten van Utrecht, 11 namen voor de Ridderschap en 39 namen voor de vroedschap van Utrecht. Hierbij Valckenaer, Ram, Strick van Linschoten, Voet, Taats van Amerongen, etc.

M7112 € 50 UTRECHT, STRICK VAN LINSCHOTEN Publicatie van de Raad van de stad Utrecht dd. 2-10-1797 dat A.J. Strick van Linschoten van Loenersloot voor de post van Raad in de gemeente heeft bedankt en dat er een nieuwe verkiezing zal plaatsvinden. 1 blad, plano, gedrukt (bij P. Muntendam). Met wapen van Utrecht en met de naam van W. Peiffers Scheidius als secretaris.

M7129 € 75 UTRECHT, STUDENTEN, CLANDESTIEN DRUKWERK W.O. II Blad met gedicht "Hoog rijst het bolwerk der menschelijkheid...." met erboven een houtsnede van Minerva, eronder een 12-puntige ster met wapen van Utrecht en daaronder "U.V.S.V. 1899-1944". 32x25 cm, gedrukt.

M7698 € 20 UTRECHT, STUDENTEN, GROENENLIEDEREN "Groenenliederen 1894", cahier, 4° met 26 beschreven bladen. Manuscript.


Groenenliederen (korte rijmpjes door aankomende studenten in de corps groentijd te Utrecht geschreven) van: P.J. Manikus (medisch noviet uit Arnhem); W.M. de Brauw (geb. Den Haag 26-5-1876, eindex. Den Haag 1894); J.V. Frowein; Paul Const. Bloys van Treslong Prins (geb. Delft 7-6-1873, eindex. Gymn. Gorcum 1894, juridisch noviet); L.S. van Zwet (geb. Rotterdam 11-7-1873, eindex. gymn. Doetinchem 1894, theologisch noviet); K.G.F. Steller (geb. N.O.I. 28-6-1875, eindex. Doetinchem 1894); J. Magendans (geb. 26-4-1872, eindex. gymn. Nijmegen 1894, theologisch noviet); H.Z. Creutzberg (geb. 5-6-1875, eindex. gymn. Schiedam, theologisch noviet); Willem Stap (geb. 5-3-1875, eindex. gymn. Amersfoort 1894, jur. noviet); P.N. Swanenburg (geb. Woerden 19-7-1875, eindex. HBS Utrecht, medisch noviet); A.G.W. Bentinck (geb.'sGravenhage, eindex. Gouda, jur. noviet); J.W.H. Rutgers van Rozenburg (geb. Amsterdam 1-9-1874, eindex. gymn. Amsterdam 1894, jur. noviet); A.H. Kan (geb. Rotterdam 18-7-1875, eindex. gymn.); J.A. van der Mersch Jr (geb. Zeist 1-81875, eindex. Utrecht 1894); G.C.C. Kayser; J. Riemens Jr (geb. Driebergen 25-2-1875, eindex. Rotterdam 1894, theol. noviet); G.M.J.Kolfschoten ('s-Hertogenbosch, geb. 1875 te Arnhem); J.A.L. Hovy (geb. Amsterdam 5-1-1875, eindex. Utrecht 1895, theol. noviet); W. Sandberg (geb. 19-12-1876, eindex. Den Haag, jur. noviet); W.N.J. Blanckenhagen (geb. Utrecht 29-2-1876, eindex. Utrecht, jur. noviet); B. Tichelman (geb. Hellevoetsluis 1-11-1875; staatsexamen 24-7-1895); J.A.A.H. de Beaufort (geb. Leusden 22-8-1876, eindex. Amersfoort 1895); J.A. (?) van den Bergh (geb. 5-5-1874, staatsexamen 18-7-1895 Den Haag, jur. noviet); P. van Tienhoven (geb. 31-12-1875, eindexamen Amsterdam 1895, jurg. noviet); H.J.H. van Boetzelaer (geb. 12-9-1876, eindex. Utrecht 1895, jur. noviet). Een voorbeeld: Mijn naam is Manikus Ik kom uit Arnhems dreven! Mijn beroep is medicus Ik hoop nog lang te leven!

M7863 € 495 UTRECHT, VAN DER BOL Poesiealbum met ingeplakte plaatjes van Stientje (Zus) van der Bol, met inschrijvingen uit de jaren 1931-1934 te Utrecht. Inschrijvingen van: vader, moeder, zus Mien v.d. Bol, Opa van Zaanen, de tantes Dit, Mies, Riek, de nichtjes Truus, Bep, Heintje, neef Co en vriendinnen Goijert, Groot, Moesman, v. Deventer, Kisjes, de Ruiter, Röhrman, Holsboer, Mol, v.d. Veer, v. Blaricom, Bredewoud, Kolfschoten, Corrie Vonk, J. v.d. Veer-Colenbrander. Voorts uit 1934 van twee “H.D.S. genoten”: Rita Langeler en Coba Vos en nog één inschrijving van verloofde (?) dd. 20-2-1938: G.C.D. van Dijk.

M7055 € 75 VALCKENIER, AMSTERDAM “Aangeplakt biljet. Redenen waarom eenige heeren uyt de Magistraat der stadt Amsterdam gedeporteert zijn”, 1672. Gedrukt, plano, 1 blad. Knuttel 10561. Vooral anti burgemeester Valckenier. Andere namen: Pol, Reinst, Graef, Bontemantel, Schaep, Hulst, Backer, Hooft, etc.

M7230 € 75 VALCKENIER, VISSCHER Uitnodiging voor bijwoning van de begrafenis in de Oude Kerk te Amsterdam dd. 23-5-1747 van Ida Hillegonda Valckenier, huisvrouw van Ds Johan Visscher, 1 blad 4° oblong, gedrukt.

M7229 € 50 VAN DE VELDE, KAHR Briefje van C. van Oessaran (?) van de Velde aan H. Kahr te Utrecht, d.d. Haarlem 1874. Manuscript, 1 p. Van de Velde wacht op een nieuw instrument. Indien hij dit niet binnen enkele dagen ontvangt beschouwt hij het abonnement als geëindigd.

M7773 € 15 VAN DER BILT LA MOTTHE Briefje van .... van der Bilt la Motthe, 19e eeuws, manuscript, 8°, 1 p.

M7288 € 15 VEEN, NUHOUT VAN DER, ALKMAAR Opgave van de begravenen in 4 graven op het prot. gedeelte van het kerkhof te Alkmaar van mr J.E. Nuhout van der Veen. Manuscript, 8° oblong, 1 p. Periode 1830-1879. Namen: Nuhout (van der Veen), Uitenhage de Mist, Biskanter.

M7179 € 20 VEEREN, STEINVOORTE


Trouwboekje van Hendrik Th. Veeren (moeder Van Oudgaarden) en Harmina A. Steinvoorte (moeder Goslinga), dd. 17-4-1957. 1 deeltje, deels gedrukt.

M7226 € 30 VEERSCHEPEN AMSTERDAM-LEIDEN IN 1599 “Extract uytet register van de willekeuren der stadt Amsterdamme ..... nopende de veerschuytvaerders, varende op ‘t veer tusschen de steden Amsterdam ende Leyde” dd. 4-12-1599. Gedrukt pamflet, 4°, 10 p (mist titelpagina met drukkersnaam: B. Adriaensz 1600). Er voeren 27 Leidse schippers en 7 Amsterdamse die allen met name genoemd worden. Voorts allerlei bepalingen, vrachttarieven, etc.

M7060 € 60 VEILINGBOEKJES ONROEREND GOED, A - J Veilingboekjes, uitgegeven door notarissen of veilinghouders, betreffende onroerend goed. Gedrukt, meestal 8° formaat, veelal met ruimte voor aantekeningen (en regelmatig met aantekeningen in handschrift betr. opbrengsten en namen kopers). Vaak ook met schetskaarten van de ligging der percelen. M7977-1 Almkerk (Z.H.). De Koppelhoef, boerderij op De Koppel, 31 ha, 1928, met kaart, € 48 M7977-2 Amerongen. Riddermatig landgoed "Berkesteyn"aan de Lekdijk, met landerijen onder Wijk bij Duurstede, Bunnik, Schalkwijk, Langbroek, 1906, met zeer grote kaart in kleurendruk, € 60 M7977-3 Amerongen. Hofsteden, landerijen, bossen, uiterwaarden onder Amerongen en Leersum, nagelaten door D.C.J. Harmsen, 1882, met diverse gekleurde kaarten, € 60 M7977-4 Amsterdam. 28 huizen, 1921, € 10 M7977-5 Arnemuiden. Kapitale hofstede "Brakenburg" aan de Singel en Van Cittersweg, 1935, € 40 M7977-6 Beetsterzwaag. Landgoed Lauswolt, 418 ha, nagelaten door Douarière Mr. J. Bieruma Oosting, 1954, € 60 M7977-7 Bergen (N.H.). Landgoed "Het Russenduin", 12 ha, villa gebouwd door arch. Van Gendt voor Aug. Janssen in 1916. Zeer uitvoerige beschrijving met 14 illustraties, 1919, € 90 M7977-8 Beverwijk. Bouwhoeve "Zeerust" in de Zuidwijkermeerpolder, eigendom van K.J.C. del Court van Krimpen, 20 ha, 1938, met kaartje, € 24 M7977-9 De Bilt. Landgoed "Vollenhoven" onder De Bilt en Zeist, 211 ha. Met foto's en plattegrond in kleur, 1922, € 90 M7977-10 Bilthoven. Complex bouw- en boschterrein, 117 ha, doorsneden door de Gezichtslaan, met foto's geïllustreerd, 1930, € 45 M7977-11 Bloemendaal. Villa "Rijperduin", Korte Parkweg 1, 1934, € 6 M7977-12 Bloemendaal. Koffiehuis "Wapen van Bloemendaal", Bloemendaalseweg 16, 1934, € 6 M7977-13 Bloemendaal. Villa " 't Kopje", Hoge Duin en Daalseweg 9, 1934, € 6 M7977-14 Bloemendaal. Villa "Linnaeus", Karmeltrap 2, 1945, € 6 M7977-15 Bloemendaal. Villa "Holster Duyne", Mr Enschedéweg 12, Aerdenhout, 1944, € 6 M7977-16 Bloemendaal. Villa "Vijverhof", Midden Duin en Daalseweg 27, 1935, € 6 M7977-16a Bloemendaal. Hofstede "De Rijp" met koetshuis, koepel, etc. en hofstede Buiten Rijp, beide aan straatweg, 1882, met kaart, € 90 M7977-17 Bloemendaal. Villa "Middenduin", Midden Duin en Daalseweg 9 b, 1935, € 6 M7977-18 Bloemendaal. Villa "Bosch en Heuvel", Potgieterweg 11, 1935, € 6 M7977-19Bloemendaal. Villa "Sorgh-Vliet", Bloemendaalseweg 148, 1938, € 6 M7977-20 Boijl (Fr.) Elf percelen weiland aan de Straatweg te Boijl, eigendom van Hendrik R. Riemersma. En woonhuis van Sieze Klazes Herder aan Straatweg van Noordwolde naar Oldeberkoop, 1904, € 15 M7977-21 Eesveen (Ov.). Boerenerf, bemeierd door Gerrit Hoekman en land te Eesveen, afk. van erven J.E. Sol en van E. Sol te Zwolle, 1904, € 24 M7977-22 Eibergen (Gld.). Heerlijk goed "Mallum" met de heerlijke jachtrechten en de bouwplaatsen Assink, Nw. en OudLankhiet en de Boschwachter onder Haaksbergen, 1895. Met div. kaarten, € 90 M7977-23 Gelderland. Derde Domeinveiling, nr. II, Domein te Arnhem. Goederen te Dieren, Brummen, Coldenhave, Oerbeek, Apeldoorn, Nijbroek, Wilp, Heerde, Veesen, Vorchten, Oldebroek, Putten, Voorthuizen, Nijkerk, Bennekom, Wageningen, Oosterbeek. 1838, 59 p, € 65 M7977-24 Giethoorn. 42 percelen hooi- en rietland gelegen op de Dwarsgracht onder Giethoorn, afk. van A. de Priester, 1887, € 24 M7977-25 Giethoorn. Percelen veenland onder Giethoorn en Steenwijkerwold, afk. van erven Jan Wolters Hartkamp en Geertje L. ten Berge, 1884, met kaart, € 60 M7977-26 Giethoorn. Land onder Giethoorn en huizen te Steenwijk afkomstig van Aaltje Klazen Gorte, Wed. Thijs Berends Rijkmans, 1877, € 35 M7977-27 's-Gravenhage. Huygenshuis, Plein 2, hoek Lange Poten. Zeer uitvoerige beschrijving in het Frans. Uitslaande gegraveerde plaat met aanzichten gevels en plattegronden (litho Abrahams). Afkomstig van J. Goldberg, 1827, € 125 M7977-28 Haarlem. Verenigingsgebouw Jansstraat 59, 1938, € 6 M7977-29 Haarlem. Diverse landerijen. Met 4 kaarten van Zuiderpolder, Waarderpolder, Romolenpolder en Poelpolder, 1930, € 15 M7977-30 Haarlem. Hotel-Restaurant "Rembrandt", Grote Markt 25, 1936, € 6 M7977-31 Haarlem, Restaurant "Hildebrand", Fonteinlaan 11, 1936, € 6


M7977-32 Haarlem. Gebouw "Bloemhof", Bloemhofstraat 14, 1936, € 6 M7977-33 Haarlem. Gebouwen cabaret "La Gaité", Raaks 1 hoek Zijlvest, 1935, € 6 M7977-34 Haarlem. Boerderij "Schoteroog", N.B. Spaarne, 1934, € 6 M7977-35 Haarlem. Twee huizen en land aan Zomervaart en Zomerweg, 1934. Met plattegrond en groot aanplakbiljet betr. deze verkoping, € 20 M7977-36 Haarlem. Villa 't Zonnehuis, Zonnekade 20, 1934. Met kaartje, € 9 M7977-37 Haarlem. Boerderij "Hoevevreugd" met land, Schalkwijkerweg 167 en aan Zomerweg, 1934, € 8 M7977-38 Haarlem. Scheepswerf N.V. Hubertina, v.h. W.H. Jacobs, aan Spaarne. Met machines etc. 1933. Wegens faillissement. Met kaart. € 50 M7977-39 Haarlem. Villa "Oldenhove", Vijverlaan 16, 1932, € 6 M7977-40 Haarlem. Buitenverblijf "Vredenburg", Kleine Houtweg 113. Alléén kaart, 1929, € 6 M7977-41 Haarlem. Pand Grote Houtstraat 99 c.a., 1901. Met 3 fraaie foto's en plattegrond, € 150 M7977-42 Haarlem. Boerderij 't Huis ter Spijt, tussen Kleverpark, Kleverparkweg en Kleverlaan, 1911, € 30 M7977-43 Haarlem. Boerenhofstede "Overhout" aan Z.B. Spaarne en Schalkwijkerweg bij Buitenrustbrug, 1936. Met grote kaart, € 20 M7977-44 Haarlemmerliede. Wei- en hooiland in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, in de polder "De Waard", tussen Waarderweg en Liede, 1891, met kaart, € 20 M7977-45 Haarlemmermeer. Vier boerenhofsteden:Hoop op Zegen, Volharding loont, Alles op zijn tijd, Recht door zee, met bouw- en weiland tussen IJweg en IJtocht bij Bennebroekerdwarsweg, 1901. Met grote plattegrond in kleur, € 45 M7977-46 Haarlemmermeer. Twee bouwmanswoningen: Beleid met vlijt, Overleg alles, met land aan de Spieringweg, Veldweg en Spaarnetocht, 82 ha, 1901. Met grote plattegrond in kleur, € 45 M7977-45 Haarlemmermeer. Bouwhoeve "Anna's Hoeve", Sloterweg 662, 1936, € 10 M7977-48 Haarlemmermeer. De zojuist drooggemaakte landen in de afdelingen Beinsdorp en Burgerveen, secties R. en R.R. 1853. Met twee grote plattegronden, één van de gehele Haarlemmermeer, één van het deel bij de Leeghwater (R. en R.R.), € 175 M7977-49 Hardegarijp. Buitengoed Bennema-State, uit nalatenschap Albert Jans Gleistra, herenhuis, wagenhuis, zathe, land aan straatweg ten oosten van het gebuurte Hardegarijp met gestoelte in de kerk van Hardegarijp, 1879. Met kaart (gedrukt als handschrift), € 90 M7977-50 Heemskerk. "Het aloude kasteel Assumburg met regt van tolheffing en visscherij", de hofstede Beijenlust, boerenen arbeiderswoningen, landen, bossen, duinen, etc., ca. 850 bunders. Voorts de Heemskerkertiend, tienden van Marquette, en de ambachtsheerlijkheden Heemskerk, Wijk aan Zee en Wijk aan Duin, 1868, € 175 M7977-51 Heemskerk. Modelboerderij "De Hoflanden", Hoogdorperweg 1, 1936, met plattegrond, € 30 M7977-52 Heemstede. Landgoed "De Hartekamp" en boerderij "Rusthof"(ook: "Eensgezind", "Oud-Rusthof", de overplaats met de z.g. "moederboom"), samen 76 ha, onder Heemstede en Bennebroek, 1901, met grote kaart in kleur, € 125 M7977-53 Heemstede. Het landgoed 't Groot Clooster met de boerderij, 73 ha, 1902, met grote gekleurde kaart, € 65 M7977-54 Heemstede. Buitenverblijf "Manpadshoek", Heerenweg 11, 1935. Met kaart, € 40 M7977-55 Heemstede. Landerijen aan Spaarne, Bronsteevaart en Heemsteeds Kanaal, deels verhuurd aan ijsclub De Volharding, 1934, met kaart, € 15 M7977-56 Heemstede. Stoomwasscherij, Bleekersvaartweg 41, met inrichting, 1934, € 15 M7977-57 Heemstede. Hotel-restaurant Van Ree, Camplaan 18, 1934, € 6 M7977-58 Heemstede. Huizen Eerelmanstraat, Tooropkade, Marisplein, Neuhuysstraat, Boschboomlaan, J. de Witstraat, M. Hobbemastraat, 1931, met kaart, € 10 M7977-59 Heemstede. Villa Van Merlenlaan 6 (De Bazel), 1930, met kaart, € 15 M7977-60 Heemstede. 42 percelen bouwterrein aan Pijlslaan, bij kwekerij Kok, 1923, met kaart, € 10 M7977-61 's Heer Arendskerke e.o. Hofstede "Dijkzicht", div. landerijen, recht tot heffing van een cijns (op land Andr. de Witte te Wolfaartsdijk), div. dijken, 1917. Met drie grote kaarten, € 75 M7977-62 Heerde. Landgoed De Borchgrave in Markluiden onder Heerde, ter wederzijden van het Griftkanaal, 1861. Met 2 kaarten, € 60 M7977-63 Heeten (Ov.). De Groot- en Klein-Zonnenberg, Het Brughuis, landerijen etc. onder Heeten en Raalte; 64 ha, doorsneden door de weg Wezepe-Holten en Kanaal Deventer-Almelo, 1905, met kaart, € 60 M7977-63a Heino. Landgoed De Alerdinck onder Heino en Zwollerkerspel voor de erven Mr. H. van Sonsbeeck. Voor afbraak, 1868, met kaart, € 125 M7977-64 Herwijnen. Huize "Kerkenstein", (B9) met bijgebouwen, veerhuis te Zuilichem, veerrecht, landerijen etc., 34 ha, 1937, € 60 M7977-65 Hindeloopen (Fr.). State en landen aan de vaart naar Koudum, 34 ha, in huur bij M. Vrolijk, 1930, met grote kaart, € 90 M7977-65a Hof van Delft. Ambachtsheerlijkheid en ridderhofstad Groeneveld met bouwmanswoningen Duinzigt en Groeneveld, 88 ha, 1910. Mt grote kaart, € 150 M7977-66 St. Johannesga (Fr.). Zathe met land en schuren in het achterland van de 21 stelle, gebruikt door J.S. Wijnsma, eigendom van Jeen Hijlkes Hijlkema te Oudeschoot, 1854, € 40.

M7977 € 48 VEILINGBOEKJES ONROEREND GOED, K - Z Veilingboekjes, uitgegeven door notarissen of veilinghouders, betreffende onroerend goed. Gedrukt, meestal 8° formaat, veelal met ruimte voor aantekeningen (en regelmatig met aantekeningen in


handschrift betr. opbrengsten en namen kopers). Vaak ook met schetskaarten van de ligging der percelen. M7978-67 Koudum (Fr.). State en landen aan de Koudumervaart bij de Grintweg of Slaperdijk, verhuurd aan Jan Arjens Veninga, 1928, met kaart, € 40 M7978-68 Langezwaag (Fr.). Zathe en landen in de Wijngaarden onder Langezwaag, gebruikt door wed. J.R. Hartkamp, 1852, € 40 M7978-69 Lopik. Boerderij, aan het Boveneind tegenover de Graafbrug, nr. 87, verhuurd aan J. van Schaik. Met land onder Lopik en Jaarsveld. Eigendom van G.H.A. de Gilde en mej. H.G. van Schaik, 1935. Met twee kaarten, € 40 M7978-70 Nederland (Ov.). Zestien percelen land te Nederland onder Blankenham en Ambt Vollenhove en polders te Wetering, in de Kikkerij en te Nederland onder Steenwijkerwold. Eigendom van mr. C.F. Kaempff, wed. J. Koenderts Kooij en W. Huender, 1905, € 30 M7978-71 Nieuwerkerk a/d IJssel. Bouwmanswoningen "Zuideroord" en "Hendrika's Hoeve" met landen, 78 ha, 1929, met kaart, € 48 M7978-72 Nijensleek (gem. Vledder). Boerenhuis aan de Grintweg te Nijensleek, in huur bij Pieter Houwer. Met een woonhuis, landen en veenspecie, eigendom geweest van Egbert Berends Houwer en Aaltje P. Middelbrink, 1897, € 45 M7978-73 Olst. Ht "Veerhuis" met losplaats, haven en landerijen, eigendom van de erven B.A. Poulie-Ruijs. Met veerrecht en erfpachtsrecht, 1921. Met grote kaart, € 75 M7978-74 Oosterzee (Fr.). Zathe en landen aan de Otterweg en aan vaarwaters ten zuiden van de grindweg te Oosterzee, bewoond door D. van Heerde, eigendom van G. baron Sloet van Marxveld, 1903, € 40 M7978-75 Oud-Beyerland. Landgoed "Den Grooten- en Kleinen Beer", 292 bunders, 1865. Met een zeer gedetailleerde, gegraveerde kaart van het eiland, € 125 M7978-76 Paasloo. Boerenerf aan de binnen-grintweg bij de Herv. Kerk en de openbare school, toebehorende aan R.J.J. ter Horst te Zwolle, 1879, met kaart, € 40 M7978-77 Poortugaal. De hoge en vrije heerlijkheid Albrandswaard en de Kijflanden, met aanbehoren, gelegen aan de Oude Maas, onder Poortugaal, Hoogvliet en Pernis. Met opsomming van de rechten (jacht, visserij, veer, recognitiën, collatierecht) tienden, landerijen, etc., 1859. Met gedetailleerde kaart, € 175 M7978-78 Ravenswaaij. Polder "De Steenoven" met uiterwaarden, bouw- en weiland, 1919, met kaart, € 45 M7978-79 Rheden. "Raadsbesluiten en overeenkomsten betrekking hebbende op de aankoop enz. van de gronden der Rheder- en Worth-Rheder Marken en de landgoederen Beekhuizen en Herikhuizen". Eigendommen no. 1, 1930, 154 p, € 75 M7978-80 Rhenen. Boerderijen, tabaksplanterijen, huizen, land, bossen, etc., 151 ha (o.a. De Dikkenberg, en de Groote Dikkenberg) 1917, met 4 kaarten, € 75 M7978-81 Rottum (Fr.). Zathe en landen in de 7 stelle aan de nieuw aan te leggen Kunstweg te Rottum (Gem. St. Johannesga), bewoond door Fedde Feddes Hornstra, 1855, € 45 M7978-82 Rottum (Fr.). Zathe en landen te Rottum, nr. 37 met land, in gebruik bij Freerk Fokkes Wind, 1856, met kaart, € 68 M7978-83 Rottum (Fr.). Zathe en landen onder Rottum en St. Johannesga, bewoond door Jan Roelofs Voetberg, 18 ha, ten zuiden van en aan het Rotster voetpad te Rottum, 1858, € 45 M7978-84 Santpoort. Boerderij Hofgeesterweg 16 met land, eigendom van mej. J.L. Enschedé, 1938, met kaartje, € 20 M7978-85 Santpoort. Percelen wei- en hooiland in de Velserbroek, aan en nabij de Oostlaan, Westlaan en Rijksstraatweg. Uit nalatenschap J.W.G. Boreel van Hogelanden, 1938, € 20 M7978-86 Santpoort. Landerijen in de polder Buitenhuizen, Velserbroek en Inlaagpolder. Pachters J.T. Rutte en Jacob Zandvliet, 1937, € 6 M7978-87 Santpoort. Bloembollen- en tuingrond aan de Doodweg, Kweekesteinweg, Groenelaan en Biezenweg onder Driehuis, Velsen en Santpoort, behorende tot de landgoederen Kweekestein en Middeloo, met 2 tuinderswoningen, schuren, etc., 1939, € 20 M7978-88 Scherpenzeel. Drie hofsteden, een woonhuis, landerijen enz. onder Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude, 68 ha, (hofstede De Zwaan, verhuurd aan M. Veldhuizen J.Jzn; Oost-Indië; Vlieterhoek), 1932. Met grote kaart, € 80 M7978-89 Soest. Buitenplaats "Nieuwerhoek"aan de Straatweg van Baarn naar Amersfoort, onder Soest, 1904, met kaart (fotografische reprint), € 5 M7978-90 Soesterberg. Hotel "Het Huis ten Halve" aan de straatweg van Utrecht naar Amersfoort, onder Soesterberg, met landerijen onder Soest en Hoogland, 1904, met kaart, € 40 M7978-91 Spaarndam. Percelen land tussen de Spaarndammerweg en de Buitenhuizer Togt in de Zuid-Spaarndammerpolder, 1896, € 9 M7978-92 Spaarnwoude. Boerderij Kerkweg 20, 1933, met kaart, € 25 M7978-93 Steenwijkerwold. Percelen hout op het landgoed Eeze, z.j. (ca. 1900), € 9 M7978-94 Steenwijkerwold. Percelen hout, o.a. op de Blesse te Steenwijkerwold (ruim 60 percelen, met namen van eigenaren), 1890, handgeschreven boekje, € 15 M7978-95 Steenwijkerwold. Boerenerf aan de westzijde van de Thijenstege en van de Thijendijk, in gebruik bij Klaas Lok, eigenaar, 1889, met kaart, € 40 M7978-96 Steenwijkerwold. Onroerende goederen van Egbert Jans Eker en c.s. aan de Woudlakenweg in Steenwijkerwold, Blankenham, Ambt Vollenhoven en Oldemarkt (o.a. Boerderij te Nederland onder Steenwijkerwold, bewoond door Jannes Eker; Boerderij idem, bewoond door Egbert Jans Eker; woonhuis onder Steenwijkerwold, bewoond door Harm Poepjes), 1886, met kaart, € 65 M7978-97 Steggerda. Boerderijn aan weerszijden van de straatweg te Steggerda, eigendom van Sipke Gialts de Vries, 1903, € 24 M7978-98 Velsen. Weiland in "De Velserbroek" tussen Westlaan tot aan gemaal aan de Oostlaan, 1936, met kaart, € 10 M7978-99 Vianen. Boomgaard, bouw-, wei- en hooiland onder Vianen, Hagestein en Everdingen, 1929, € 12


M7978-100 Vianen. De uiterwaarden genaamd "Middelwaard" met de daarop staande boerenbehuizingen, gelegen in de polder De Eendracht, 44 ha (boerderijen bewoond door J. Clement en J.W. Clement), 1916, € 20 M7978-101 Vogelenzang. Bomen op de buitenplaats Huis te Vogelenzang aan de Bekslaan, 1940, € 8 M7978-102 Voorhout. Bouwmanswoningen Berg en Daal en Noordhout, met huizen, land, jacht en visserij, onder Voorhout, Noordwijkerhout, Noordwijk, Rijnsburg en Warmond, 79 ha, 1870, € 45 M7978-103 Wageningen. Buitenplaatsen "De Fransche Kamp" en "De Leemkuil", onder Wageningen en Bennekom, aan de grintweg naar Renkum en Heelsum, samen 138ha, 1923, € 40 M7978-104 Wageningen. Bouwterreinen, bossen, hotel "De Leemkuil", de buitenplaats "De Fransche Kamp" met chauffeurs, tuinmans- en boswachterswoningen, koetshuizen, schuren, etc., van de N.V. "Wageningen Hoog", samen 167 ha, 1922, met zeer grote kaart in kleur, € 150 M7978-105 Werkendam. De polder "Keizersguldenwaard", de bouwmanswoning "Japesloot" en percelen land, 215 ha, 1939, met grote kaart, € 60 M7978-106 Wieringermeerpolder. Prospectus onderhandse verpachting van 47 boerderijen, 1937 (serie 7), € 8 M7978-107 Willemsoord. De daghuurdersplaatsjes benevens de bos- en heidegrond in de Paasloo-regel, 1895, € 30 7978-108 Willemsoord. Houtverkopingen op de Hoeve Amsterdam te Willemsoord, hoeve Generaal V.d. Bosch te Willemsoord, op de Ronde Blesse te Steenwijkerwold, etc., 1901 en 1902, twee boekjes, samen € 30 M7978-109 Wommels (Fr.). Sate en landen "Britsaard" te Wommels, in huur bij Jentje de Boer (volgens een inliggend briefje "de beste en de fatsoendelijkste boer uit heel Friesland"), 1925, € 60 M7978-110 Workum. Twee saten en landen gelegen onmiddellijk aan de bebouwde kom van Workum. Een aan de weg naar Bolsward, in gebruik bij de mede-eigenaar Jelle W. Sikkes en de andere, "De Polder", aan de Mr. Lieuwevaart, 1922, € 40 M7978-111 Workum. Sate en landen in de Workumer Wiske, in huur bij Gatze Sj. Heeres, 1922, met grote kaart, € 68 M7978-112 Workum. Sate en landen in de Kleine Wiskepolder in gebruik bij Wed. W. Smits, nr. 240, voor enkele jaren nieuw gebouwd, 1933, met kaart, € 40 M7978-113 Workum. Sathe en landen in het Workumer Nieuwland, 1933, met 2 kaarten, € 40 M7978-114 Wijckel (Fr.). Landen onder Wijckel en Sloten, 1878, met kaart, € 40 M7978-115 Wijk bij Duurstede. Ruim 64 ha uiterwaarden genaamd "De Bosscherwaard", bestaande uit de Hoogewaard, Bovenste Neerwaard, Benedenste Neerwaard, Snipwaard en Lagewaard, 1921. Met zeer grote kaart in kleur en met het orignele aanplakbiljet, € 150 M7978-116 Zaandam. Fabriek van de N.V. Melkproducten gen. Zaanlandia, Valkstraat 14, met inventaris 1934. Met plattegrond in de brochure, € 45 M7978-117 Zijderveld (Z.H.). Wei-, hooi-, bouw- en griendland, 24 ha, onder Zijderveld en Everdingen, voor de erven Jkvr. C.I.C. Grothe, 1925, € 30 M7978-118 Zijpe. Boerenhofstede aan de Groote Sloot nabij het Gr. N.H. Kanaal te Zijpersluis, 28 m, èn boerenhofstede aan de Westfriesche Zeedijk en Klein Semerweg te Schagen en Zijpe, 1936 (met verslag over toestand boerderij en pachter Jongejan, € 40.

M7978 € 40 VELDE, HENRY VAN DE; KRÖLLER, TERWEN Vier foto's van schetsontwerpen door Henry van de Velde voor gebouwen (Museum Kröller-Müller?), 1923 en 1926. Eén ervan met opdracht in handschrift van Van de Velde, 1926, aan "Mr. Terwen, ing.". Hierbij: 1. een tiental getekende ontwerpen (door Van de Velde) voor een exlibris voor H[elene] K[röller] met de teksten "Exlibris St. Hubertus" en "Spiritus et materia unum" met een aantal foto's en afdrukjes; 2. foto van ontwerp vignet W.M[üller] & Co; 3. getekend ontwerp voor vignet E.B.; 4. getekend ontwerp (met goud en zwart) voor een vignet met twee figuurtjes naast elkaar, één met arm omhoog, één met arm naar beneden en 5. getekend vignet "C T v H (?) 1926".

M7586 € 325 VELDHUIJZEN Geschilderd paneeltje (27x21 cm) voorstellende een zittende oude vrouw bij een raam, geschilderd door W.F. Veldhuijzen, 25 nov. 1866.

M7799 € 495 VELSEN, VAN Geknipt en met penseel gehoogd silhouet van een jonge vrouw, ca. 1800, ca. 8 x 5 cm. Verso: "R.N(?) van Velsen". In 19e-eeuws ovaal lijstje koper met hout, 13 x 11 cm. Fraai.

M7717 € 150 VELTRUP, TE, STEENMARS, ZAANDAM Overlijdensbericht betreffende Engeltje Steenmars, vrouw van Melchior te Veltrup, dd. Zaandam 1790. Deels gedrukt, folio, 1 p. Met opgedrukt lakzegel.

M7203 € 40 VEN, KUNSTSCHILDER MANUS VAN DER


Brief van Emanuel E.G. (Manus) van der Ven (1866-1944) aan de journalist R.W.P. de Vries Jr d.d. Laren April 1944, 10 p., 4°, getypt. E. van der Ven woonde en werkte in Den Bosch, Elsen (1893), Amsterdam (tot 1903) en van 1903 tot 1944 in Laren. Hij schilderde en tekende landschappen, figuren, stillevens en bloemen. In deze brief, geschreven kort voor zijn dood, vertelt hij zijn leven: les van zijn vader, leertijd op Kon. School voor Nuttige en beeldende Kunsten Den Bosch, kweekschool, onderwijzer te Esch en Den Bosch, overlijden ouders, tekenacte m.o., leraar Quellinus-school te Amsterdam, omgang met Derk Meeles, Langeveld, Dooijewaard, Ir. Franco, Corn. Dopper. In Laren bevriend met Hamdorff, Anton Mauve, Briët, Otto van Tusschenbroek, Jules Schürmann. Huwelijk met Larens meisje Jansje Puijk. Verbonden aan Kunsthandel Van Erven Dorens. Zes kinderen. Voor onderhoud van het gezin "vluchtig geschetste bloemstukjes" gemaakt, die tegen lage prijzen verkocht werden. Spijt daarover. Anderen volgden deze bloemstukjes na en tekenden die met E. v.d. Ven. Overlijden zoontje van 2½ jaar. In 1936 (70 jaar) eretentoonstelling in Hamdorff. Hierbij: fraai groot fotoportret (door K. de Graaff Jr. 1936) van E. van der Ven en twee krantenartikelen over hem: door H.v.C. over de tentoonstelling van 1936 en door R.W.P. de Vries uit ca. 1915, beide met portret.

M7590 € 475 VERREVELT, KOOY Bijbelblad met familieaantekeningen Verrevelt, Kooy, ca. 17150-1809. Manuscript, folio, 1 p. I. Pieter Hendriks Verrevelt, overl. 2-12-1751, 40 jr oud, gehuwd met Lysbeth Pietersdr, overl. 20-3-1752, 42 jr oud. Kinderen o.a. Diewertje, geb. 17-1-1739; Pieter overl. 12-4-1751, 9 jaar oud; Hendrika, overl. 22-12-1751, 29 weken oud; Josijntje, overl. 1765, 27 jaar oud. II. Diewertje Pieters Verrevelt, geb. 17-1-1739, overl. 6-6-1809, huwt 26-4-1767 Arie Pietersz. Kooy, geb. 9-9-1734, overl. 17-11-1804. III. Lysbeth Kooy 1768-1781; Pieter Kooy 1770-1783; Jan Kooy 1773 - ?; Koentje Kooy 1775-1777 en Koentje Kooy 17791786.

M7826 € 90 VERSTER Blaadje uit een album amicorum, dd. Delft 1835, ondertekend S.W. Verster.

M7467 € 15 VERWEY Klad ontwerp voor vers in 't album van Verwey, d.d. Groningen 18-6-1826, 1 p, manuscript.

M7629 € 15 VERZEKERING “Ordonnantie ende willekeuren by den heeren vande gherechte der stadt Amstelredamme ghemaeckt op tstuck vande Asseurantie”. Gedrukt pamflet bij Barendt Adriaensz te Amsterdam 1603. Groot vignet met wapen van Amsterdam op titel, 16 p, gebonden. Mooi exemplaar. Betreft het verzekeren van Koopmanschappen naar en van Amsterdam vervoerd. Vastgesteld 31-1-1598.

M7062 € 175 VIANEN, AMEIDE, BREDERODE, VOGELKOOIEN "Placaet op het stellen van Vogel-koyen, ghearresteert den 18 may 1644", d.d. Batesteyn 1644, getekend J.W. de Brederoden. Plano, 1 blad met wapen van Brederode, gedrukt. Druk: Dirck van Ackersdijk te Utrecht. Verbod tot het oprichten van eendenkooien te Vianen en Ameide.

M7231 € 595 VIJVER, VAN DER, BURGER Vijf extracten uit de registers van de Burgerlijke Stand [te Rotterdam?] betr. de geboorte van vijf kinderen van Matthijs Karel van der Vijver en Johanna Burger, 1814-1823. Gedeeltelijk gedrukt, 4° oblong, 5 p. Met info over doop, overlijden, etc.

M7372 € 30 VIJVER, VAN DER; SOCIETEIT GEZELLIGHEID Convocatie aan Joh. van der Vijver t.b.v. een ballotage in de Sociëteit "Gezelligheid", 1834, deels gedrukt.

M7647 € 8 VLAARDINGEN, DE BRUYN ‘Herinnering aan Vlaardingen, bij afscheid C. de Bruijn, juli 1925’. Klein fotoalbum met 10 foto’s.


Betreft afscheid Chr. Hogere Burgerschool te Vlaardingen. Foto’s o.a. van De Bruijn, woonhuis (= Huize Maaswijk), huis Westhavenkade 95, Hr Tombroek, Huis Binnensingel 1 (2e woonhuis van C. de Bruijn). Op omslag een tekening van vissersboot Vl 157.

M7408 € 95 VLAARDINGEN, DWINGELOE Bericht aan de griffier Van Alphen d.d. 8-7-1722 dat Jan Dwingeloe, die wegens een brief aan zijn broer Bernardus Dwingeloe gedetineerd is geweest te Leiden en “gedeporteert” als secretaris van Vlaardingen d.d. 30-9-1719, genegen is zijn ambt weer te gaan bekleden en dat zijn opvolger Wilhelmus Rooclaas daartoe ook genegen is. Manuscript, 2 p.

M7525 € 30 VLIELAND, TEKENING DOOR BAGELAAR 1804 Gewassen pentekening, gesigneerd "Capt. Bagelaar, 1804" en op achterzijde "Oost Vlie op 't Eyland Vlieland, ad.viv.fecit". Ovaal, 13x17 cm. Fraai. Rechts de duinen en een windmolen. In het midden een dorpsgezicht met een tiental huizen. Links wat schuttingen. Voorts enkele personen en een groot anker.

M7696 € 1800 VLIETSTRA, LEMSTRA Gedichtenalbum van Willem Vlietstra, 1860-1902. Groot 4°, halfleren band in schuifhoes, 302 beschreven pagina's. Willem Vlietstra schreef gedichten over van andere dichters. In 1860-1862 te Amsterdam, in 1863 te Helder, in 1865 te Amsterdam en in 1878, 1901 en 1902 te Utrecht. Gekalligrafeerde titelpagina en tekening door Vlietstra naar Rembrandt d.d. 1860. In het album een aantal losse stukken, waaronder dagboekaantekeningen van A.R. Lemstra te Utrecht uit 1894, o.m. betr. het overlijden van haar moeder op 6-7-1894. Voorts twee brieven van F. Lemstra, de ene gedateerd Leeuwarden 16-91847 (aan ouders, geschreven op Lemstra's 39e verjaardag; hij heeft een vrouw Sophia en een broer die op 17-9 jarig is) en de andere gedateerd 30-5-1869 aan zijn zuster (betr. overlijden van haar ziekelijke jongste dochtertje Anna; neef en nicht zijn J. Joustra en Aaltje van der Zweep). Voorts een gedicht op het graf van Cs. van Delden d.d. 27-2-1851. Waarschijnlijk waren Lemstra en Vlietstra verwant.

M7565 € 395 VLISSINGEN Eigentijdse kopie van een brief van Bigot, dd. Parijs, Prefecture du Dep. de l’Escaut,14-9-1808, aan “Monsieur le Prefect” over de Kerken te Vlissingen en het tractement van de predikanten. Een en ander als antwoord op de brief van de prefect van 15 juli 1808. Manuscript, folio, 2 p.

M7156 € 45 VLISSINGEN, VERZEKERING, VAN DER MARK. Polis van de "Nederlandsche Levensverzekering-, Zieken- en Begrafenis Maatschappij gevestigd te Vlissingen", d.d. 1908 ten name van Wilhelmina Chr. v.d. Mark, geb. 5-9-1902 Met twee vervolg-polissen t.n.v. Levensverzekering Mij. "Holland"d.d. 1908 en 1922.

M7743 € 20 VLOTEN, VAN Visitekaartje J.F.W. van Vloten ter begeleiding van een bloemetje voor zijn dochter Frida Crone-van Vloten, ca. 1930.

M7513 € 8 VOET Genealogisch overzicht familie Voet, manuscript, 3 p., 18e eeuws. Aangehuwden: Van de Walle, Barchman Wuytiers, Van Dielen, Coymans.

M7534 € 175 VOGEL, HEEMSTEDE Verpakkingspapier met opdruk W.J. Vogel, opticiën, Heemstede, ca. 1930.

M7503 € 5 VOLDER Gekalligrafeerd blad “Ten raadsel” door Heertje Volder, dd. 14-2-1752, manuscript, plano, 1 p.

M7279 € 75


VOLLENHOVE Jochem Kroes en Teunis Hol, “Het land van Vollenhove, een historisch-geografische studie van het N.W. Overijsselsche Kultuurlandschap”, Zwolle 1979, gestencild, 296 p met veel kaarten geïllustreerd. Weinig voorkomende scriptie historische geografie Utrecht.

M7042 € 20 VOORBURG, ARCHITECTEN VERSTEEGH EN DE VRIES "Ontwerp [van de architecten Versteegh en De Vries] tot bebouwing van het Eemwijkplein te Voorburg". Groot blad, ca. 80x35 cm, september 1925, litho door Van de Ven, Den Haag. Met perspectivisch aanzicht in kleur en plattegronden in zwart/wit. Straten: Eemwijkplein, Eemwijkstraat, Woelwijkstraat.

M7930 € 50 VOORST, VAN Brief van J.J. van Voorst, dd. Amsterdam 1838, aan een veilinghouder of agent, betreffende zijn ontevredenheid over voor hem aangekochte boeken. Manuscript, 4°, 1 p.

M7148 € 50 VOS, AUSSEL, SWARTBOL Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van R.P.T. Vos, 1845. Met bijdragen van H.C. Swartbol (te Haarlem), nicht Maria Aussel, Margadant, J.W. Maasman, H. Koolhoven, C.C. Homburg, J.J. van Harreveld, F.J. Bossong, e.a.

M7729 € 150 VOS, DE Portretfoto van Aafje de Vos, 28-9-1883 - 26-9-1912, dochter van Jan C. de Vos, Vossiusstraat 8, Amsterdam. Met tekst van haarzelf en van haar vader, gedrukt (met aanvullingen in handschrift) als In Memoriam, 23x16 cm, 2 p.

M7875 € 15 VOSCH Genealogisch overzicht familie Vosch, manuscript, 1 blad plano, 17e-eeuws. Aangehuwden: Uyttewael, Van Zevender, Van Wijckersloot, Bodisco, Van Cuijk, Van Baarle, Van Lienden.

M7542 € 50 VREESWIJK Proclamatie van Representanten ‘s Lands van Utrecht d.d. 17-3-1796 betr. de rechten van de stad Utrecht op de heerlijkheid Vreeswijk of De Vaart. Plano, gedrukt, 1 p.

M7431 € 35 VRIEND, VENHUIZEN Aanstelling d.d. 15-1-1827 tot voogd over haar minderjarige kinderen door Diewertje Vriend, wed. Jan Bakker, veehouderesse te Venhuizen op het Weiver. Zij benoemt haar broer Jan Vriend, veehouder te Wervershoof. Manuscript, 3 p.

M7560 € 20 VRIENTS, MAASTRICHT, ABRESCH, MUNNICKS Twee brieven van F.L.Abresch, d.d. Zwolle 1748 aan neef Gerhard Munnicks betreffende familieaantekeningen Vrients. Manuscript, 6 p. Hierbij twee genealogische schema’s Vrients 1391-ca. 1580, 18e eeuws. De door Abresch overgenomen aantekeningen komen uit een boek, gekocht in 1577 te Antwerpen door Johan Vrients, burgemeester te Maastricht? (1526-1606) en bevat aantekeningen van 1526 tot ca. 1600. Deze aantekeningen zijn interessant, o.a. over wonen te Aken, Maastricht, Sittard, de huwelijksgaven aan zijn kinderen, etc.

M7537 € 275 VRIES, HENRIETTE DE Zeven potloodschetsen door Henriette de Vries (1886-1942), met tuingezichten, o.a. met kleine kinderen, ieder 32x23 cm tot 59x23 cm. Scheen: schilderde vooral stillevens en tekende illustratief werk, o.a. voor de kinderboekjes van Stella Mare. Onderwerpen bij voorkeur dieren en droomfiguren.

M7935 € 295


VRIJ TEMMINCK, BENTINCK, DEUTZ Briefje van mr. Egbert de Vrij Temminck aan “de heer Bentinck op de thesaurie”, dd. Amsterdam 122-1783. Manuscript, 4°, 2 p. Met afdruk lakcachet. Betr. gelden Wed. Deutz, regentes Oude Mannenhuis.

M7458 € 95 VRIJMETSELARIJ, FISCHER, ARNHEM Diploma voor het lidmaatschap van "De Geldersche Broederschap" te Arnhem voor Henri Anton Fischer, 1e luit. der infanterie, d.d. 7 oktober 1907. Gedrukt op zwaar papier, met lakzegel in koperen doos aan lint, met de pen ingevuld, 40x50 cm. Met handtekeningen o.a. van J. Bennink, J.J.S. Sloet, A.Wunderink, R.v.d.Berg, B.J. Land, J.S.J. de Jongh W.J.zn. Hierbij: schootje van wit leer met rand van goud-blauw-goud lint.

M7874 € 75 VRIJMETSELARIJ, GORINCHEM, ZEGERS VEECKENS Exemplaar van het gedrukte boekje “De Vrijmetselarij in tien vragen en antwoorden”, Arnhem, P.A. de Jong 1865, 63 p, geb. in linnen bandje met goudstempeling, met opdracht in handschrift van mr Lambertus Zegers Veeckens (1813-1896), lid van Eer van de Loge Orde en Vlijt, aan zijn zoon Lambertus bij diens toetreding tot de Orde op zijn 18e verjaardag, 3 oktober 1865. Bijgebonden de tekst van de “Toespraak bij de ter handstelling van de handschoenen aan vier candidaten onder welke mijn zoon Lambertus, bij hunne aanneming als leerlingen [...] in de Loge Orde en Vlijt in het O. van Gorinchem” en van de “Toespraak na afloop der aanneming”, samen 12 p handschrift.

M7065 € 175 VRIJMETSELARIJ, INDIË, FRANTSEN Diploma voor Gerhardus Johannes Frantsen, geb. te Utrecht, 26 jaar, planter, als broeder vrijmetselaar in de Loge te Deli, Ned. Indië, d.d. 15-9-1948. Groot blad met opgedrukt zegel in rode was, deels gedrukt, 35x50 cm. Met handtekeningen o.a. van: Van Herwaarden, Van Wezel, Laclever, Hooft.

M7924 € 150 VRIJMETSELARIJ, MELCHERS ‘Cursus over de vrijmetselarij. Inleider Ds G.W. Melchers’, Warga 1923, Gestencild, folio, 10 p.

M7407 € 20 VRIJMETSELARIJ, ZUTPHEN, VAN TRICHT Diploma voor Otto Aris van Tricht (geb. 1810) tot broeder vrijmetselaar 3e graad in de loge Karel van Zweden te Zutphen, d.d. Zutphen 6 april 1854. Charter op perkament, deels gedrukt, met uithangend lakzegel in koperen doosje. Met de handtekeningen van Briët, Alberts, Van Diek, Hemming, Van Hess, Van Hasselt. Met aantekening verso "gezien" in de Geldersche Broederschap te Arnhem 1857, met handtekening van G.K. Timmer en "gezien" in de loge Willem Frederik te Amsterdam 1864, met handtekening van H. Muntendam. O.A. van Tricht was een zoon van Jan van Tricht, notaris te Zaltbommel. Hij was in 1835 gehuwd met Constantia A. van Vleuten.

M7832 € 225 VROOM EN DREESMANN Tramkaartje Amsterdam met verso "Koopt bij Vroom & Dreesmann", 1 stuk, gedrukt, ca. 1900?

M7650 € 5 VROOM, HAARLEM, BOUWPATROONS Ontwerp voor een vaandel "Ned. R.K. Bond van Bouwpatroons. Opgericht 3 April 1917. Afd. Haarlem en omstreken." Tekening met kleur, schaal 1:6, gesigneerd Gerard Vroom 1922. Met o.a. plattegrond van een kerk, Christusfiguur, gereedschap voor timmerlieden en schilders, wapen van Haarlem.

M7992 € 125 VUGHT, MARTINI Brief van B (?) Martini, d.d. Vught 1843, aan mr. A. van Gennep, Minister van Staat te ‘s Gravenhage. Manuscript, 4°. 1 p. met afdruk van lakcachet. Wegens ziekte kan hij niet deelnemen aan het werk van de Eerste Kamer.


M7385 € 35 VUGHT, SCHAFT, CLERX Stuk in een zaak voor gerecht te Vught tussen Jan Schaft, inwoner vanVught en Adriana Maria Clerx te Herenthals, 1751. Manuscript, folio, 3 p. De ondertrouw en huwelijks proclamatiën worden geannuleerd. Advies: Ant. van Heurn.

M7217 € 70 W.O. I, KAISER WILHELM “Mensch durf te sterven!” Manuscript gedicht van 5 negenregelige coupletten. 4°, 2 p. Parodie op het bekende lied van Pisuisse, nu op W.O. I en Kaiser Wilhelm: “Wim durf te sterven!”

M7305 € 28 WAALRE, VERBRUGGEN, BOOMS Stuk in een rechtzaak tussen Peter Verbruggen en Willem Jan Booms, Waalre 1751. Manuscript, folio, 2 p. Advies: Ant. v. Heurn.

M7233 € 25 WAALWIJK, DRONGELEN, LE LEU DE WILHEM Inventaris van de gemeenschappelijke boedel van mr. Maritz le Leu de Wilhem, vrijheer van Waalwijk, raad en stadhouder van de lenen van Brabant, overleden 1724 en van vrouwe Maria Timmers, overleden 1753 te 's-Gravenhage. Acte van notaris Abr. Cortebrant te 's-Gravenhage d.d. 38-1753, folio, 550 p, geb. in 20e-eeuwse halfleren band. Executeurs testamentair: mr David le Leu de Wilhem en mr Paul Sebastiaan le Leu de Wilhem. Onder andere: de heerlijkheid Waalwijk (ƒ 40.000), de heerlijkheid Drongelen (ƒ14.684), huis Heerengracht Den Haag, 3/4 huis Houtstraat Den Haag, div. huizen Den Haag, boerderij Hillegersberg, woningen en landen te Voorschoten, Oegstgeest en Warmond, grafsteden in de kerken te 's-Gravenhage en Rotterdam, hypotheken, lijf- en losrenten, obligaties, goud, zilver, juwelen, etc.

M7727 € 495 WAALWIJK, VIER DODEN IN HERBERG "Wonderlijke gebeurtenis", plano blad met sierrand en een houtsnede-illustratie van vier personen rond een tafel (gesigneerd A.S.), en eenzijdig gedrukte tekst, midden 19e eeuw. In 1837 werden in De Goude Ploeg, een herberg te Waalwijk, vier personen bier- en jenever geweigerd. Eén van hen zei "Eer dat wij hier uitgaan hoop ik dat God ons voor een mirakel stijf zal laten zitten". De kastelein en diens vrouw gingen slapen. De vier personen wilden niet vertrekken en zaten 's ochtends dood op hun stoel: "Spot of zweert niet in Godes naam".

M7029 € 275 WAESBERGE, VAN; ROTTERDAM "Tijdverdrijf van P. van Waesberge, Rotterdam", z.j. [ca. 1840], manuscript, 4°, ca. 135 beschreven pagina's in half leren band met rugversiering en titel in gouden letters: "P. van Waesberge. Tijdverdrijf". Inhoud: ongepubliceerd letterkundig werk, zowel proza als poëzie, enige tientallen bijdragen. Het woord vooraf luidt: "De hier ingeschreven stukjes hebben haar aanwezen te danken aan de verpligting om in letterkundige kringen bijdragen voor te lezen. Enkele derzelve zijn in Jaarboekjes of Maandwerken goedgunstig opgenomen. Aangenaam zal het mij zijn, na mijne afreize uit deze wereld, geen derzelve door den druk algemeen bekend te maken. Dat zij in de familie ten aandenken bewaard blijve is alleen mijn wensch. P. van Waesberge." Teksten o.a.: Tetjeroen van Amsterdam .... medegedeeld in den Letterkundigen Vriendekring "Door Vriendschap Werkzaam" te Rotterdam, 9 p; Eenige geschiedkundige bijzonderheden het Kasteel (de citadel) van Antwerpen betreffende, 4 p, d.d. 1832; Sermoen over geld en geldzaken, 5 p; Sermoen over het vrijen, 7 p; Iets over Kralingen (voorgelezen in het Dept. Kralingen der My tot Nut van 't Algemeen), 8 p, d.d. 1839; Sermoen over den wijn, 6 p; Johannes Buma als hekeldichter geschetst, 21 p, d.d. 1839; Geschiedenis van de dappere Moustache, 7 p; etc. Pieter van Waesberge (Rotterdam 1792-Rotterdam 1841) was o.a. stadsdrukker te Rotterdam. Hij diende onder Napoleon en werd door de Russen krijgsgevangen gemaakt. In 1831 nam hij deel aan de tiendaagse veldtocht en in 1832 publiceerde hij "Herinneringen uit den veldtocht in België". Vgl. Van der Aa, deel 20, p 19; Ledeboer, Geslacht Van Waesberghe p 215-220 (noemt enkele van zijn letterkundige werken, kent dit manuscript niet).

M7167 € 495 WANING, VAN Genealogisch overzicht Van Waning, lichtdruk van geschreven stamboom (Goor ± 1590 - ca. 1930) 1 blad, plano. Hierbij kwartierstaten Van Waning, Heerspink, Tonckens, De Lussanet, De Leth, Van Maaren, Van Rijn, Hoogendijk. Voorts brieven van C.J.W. van Waning 1935-1936 aan G. Halwasse, knipsels betr. familieleden en aant.


M7402 € 75 WASSENAAR, ONDERWIJS AMSTERDAM, GUNNING-SCHOOL "Schoolboekje voor Eric Wassenaar, betr. zijn lagere schooltijd op de Prof. Dr. J.H. Gunning-school te Amsterdam, 1960, 64 p, gebonden, met bijlagen. Boekje met teksten, foto's etc. betr. Eric's schooltijd 1954-1960. Leerkrachten o.a. J.F. Spijker, G. Zantinge, M.C. van Niftrik, F. Brassem.

M7831 € 30 WASSENAAR, RAAPHORST, LOTERIJ "Loterye van de adelyke huysinge en heerlyke hofstad van Raaphorst". Groot blad plano (60x46 cm) gedrukt in rood, met in zwart een plattegrond van de "Hofstad van Raaphorst", met omliggende tuinen en landerijen, 1711. De vrouw van de Engelse ambassadeur Cadogan won deze hoofdprijs (waarde ƒ 50.00) en heeft het huis daarna "weer tot ridderlijken luister gebracht". Over deze loterij wordt o.a. gesproken in de Tegenwoordige Staat van Holland III p. 428. Het blad is uiterst zeldzaam. Er is één exemplaar in de prentverzameling van het Leidse archief.

M7981 € 1800 WEESP, DIAKONIE Archivalia betreffende de Diakonie (en deels ook Kerkeraad) van de N.H. Gemeente te Weesp. Duizenden stukken. Een grote doos, voor 99% manuscripten, 18e en 19e eeuw. Betreft: 1. Doopbriefjes, 25 stuks, 1804, “Hier wordt een kind ter doop gepresenteert....”, waarna namen kind, ouders, getuigen en datum. 2. Acten van indemniteit betr. personen van elders die zich te Weesp vestigden, met extracten uit doop- en trouwboeken van die gemeenten elders, ca. 50 stuks, 18e eeuw. 3. Kasboek van de Spinderij van de Weesper diakonie, 1817-1818, 1 deeltje. N.B. De spinnerij was opgericht in juli 1815. Men spon koehaar voor het maken van vloertapijten. Er waren ca. 70 personen werkzaam, opbrengst ƒ 2200,- per jaar. Het bestuur bestond uit 2 directeuren zonder salaris en een loontrekkende spinbaas. Men werkte in opdracht van een Hilversumse tapijtenfabrikant. 4. Boekje met nota’s van diakonie voor de bestuurderen van Weesp, Oud-Loosdrecht, Nederhorst, Ter Aa en Muiden, betr. bedelingen, 1809-1811. 5. Boekjes met namen en bedragen van bedeelden, 1802-1810. 6. Kasboek Diakonie (met lijsten bedeelden) 1828-1829. 7. Stukken betr. proces voor Classis Amsterdam betr. de Weesper predikant Johannes van We(e)na, 1753-1756 (o.a. met brief van Jan Wybo uit Den Haag). 8. Testamenten van Alyda Schimmel, wed. Tronchet Kramp; Cornelis Schreuder en Abraham Schreuder betr. legaten aan diakonie. 9. Twee anonieme briefjes betr. het beroepen van een predikant (o.a. Ds. v. Dun). 10. Stukken betr. nalatenschap Anna Denger, 1802. 11. Lijst bedeelden 1840-1841. 12. Journaal-boek Diakonie 1847-1849. 13. Enkele gedrukte stukken, o.a. Huishoudelijk Reglement Kerkeraad Weesp, 1918. 14. Stembiljetten voor verkiezing van 8 leden voor het Kiescollege van de N.H. Gemeente Weesp, 1928. 15. Kwitanties etc. 1781 16. Kwitanties etc. 1786-1787. 17. Kwitanties etc. 1788-1789. 18. Kwitanties etc. 1789-1790. 19. Kwitanties etc. 1794. 20. Kwitanties etc. 1794-1795. 21. Kwitanties etc. 1799 22. Kwitanties etc. 1800-1801. 23. Kwitanties etc. 1803-1804. 24. Kwitanties etc. 1804-1805. 25. Kwitanties etc. 1805-1808. 26. Kwitanties etc. 1810-1814. 27. Kwitanties etc. 1812-1817. 28. Kwitanties etc. 1817-1819. 29. Kwitanties, correspondentie etc. 1753-ca. 1850 (deels ook stukken ontvangen door de Kerkeraad).

M7494 € 975 WEESP, VAN ACHTER, VAN DER MUELEN Circulaire van J. van Achter, wijnhandelaar te Weesp, d.d. 14-10-1841 met bericht dat hij zijn affaire heeft overgedaan aan J. van der Muelen, Gedeeltelijk gedrukt, 4°, 2 p.


M7492 € 18 WENDT, SCHEEPSVERZEKERING Fraaie rood marokijnen band met in gouden letters "Congratulatory letters and telegrams received by Ernest Emil Wendt, D.A.L., on the occasion of the 25th anniversary of his nomination as Underwriters Representative in Londen, 22-1-1886". Groot 4°. Inhoud: 25 brieven en telegrammen uit alle delen van Europa met felicitaties aan het adres van Dr Wendt, agent in scheepsverzekeringen te Londen.

M7943 € 150 WERKEN, VAN DE; N.S.B. Briefje van J.A. van de Werken, leider van de Gemeenschap "Vreugde en Arbeid" van het Ned. Arbeidsfront, d.d. 1944, typoscript, 1 p.

M7642 € 8 WERLEMANN, HAAGSCHE BOS Grote houtskooltekening "Haagsche bosch 1912" door Carl Werlemann, 60x47 cm. Scheen: Carl Werlemann (1874-1939) "maakte veel goede houtskooltekeningen".

M7931 € 325 WERVEN VAN DE ADMIRALITEIT EN O.I.C. TE AMSTERDAM Kopie van een request dd. 1749 aan de Stadhouder van gecommitteerden van het Scheepstimmermansgilde te Amsterdam betr. de lonen, de betaling daarvan en over de z.g. “Ververschingsdrank” op de Admiraliteitswerf en op de Oost-Indische Compagnies werf te Amsterdam, 8 p, folio, gedrukt. De gecommitteerden: Gerrit van der Jagt, Willem Thart, J. Janse Snip, Theunis Thart, Jacobus de Vries en Gijsbert Diepersloot. Het verzoek betreft verhoging lonen, uitbetaling om de 2 weken i.p.v. eens in de 2/3 maanden, en drinkbaar bier. In de marge de beslissing van de Stadhouder: geen loonsverhoging, wel de twee andere verbeteringen.

M7091 € 150 WERVERSHOOF, BREED, SCHOENMAKER Onderhandse acte van transport d.d. 6-2-1868 van een strook grond te Wervershoof, verkocht door Johannes Breed, schilder, aan Jacob Pietersz. Schoenmaker, bouwman, beiden te Wervershoof. Met acte d.d. 7-9-1907 waarbij Jacob Schoenmaker een strookje grond in erfpacht krijgt van de gemeente Wervershoof. Manuscripten, 3 p.

M7567 € 30 WEST-INDIË, HELFRICH Brief van Oscar Louis Helfrich, dd. Den Haag 21-9-1921 aan A.M. Hens. Manuscript, 4°, 6 p. Helfrich was van 1919 tot 1921 goeverneur van Curacao. Hens was Resident van Palembang. “Waarom ik heen ben gegaan? Ik kan met Simon de Leugenaar en zijn verdere trawanten ..... niet langer samenwerken”. Belangrijke, uitvoerige, brief.

M7264 € 125 WEST-INDIË, HERNHUTTERS, TANK, VAN EMDEN, SLAVERNIJ Boekje "Onderzoek ten gevolge der circulaire van den heer Otto Tank, hoofdvoorstander van de zending der Evangelische Broedergemeente in de Kolonie Suriname, aan de (in Nederland gevestigde) eigenaren en administrateuren van plantaadjen in die Kolonie. D.d. Zeist mei 1848." Paramaribo, J.C. Muller [1848], 73 p. Gedrukt. Auteurs zijn Egbert van Emden, H.G. Roux en J. Frouin. Sterk anti-slavernij pamflet. Lit.: Rouffaer/Muller p 641; Sabin 57322; Suriname Cat. U.v.A. 1777; Bibl. van Suriname p. 23. Aan de randen iets watervlekkig.

M7987 € 575 WESTDONGERADEEL E.O., VAN KLEFFENS "Verbaal door S. van Kleffens betr. de waterlossing bij de Roode Schuur, 21-11-1757", manuscript, folio, 2 p. (beschadigd met verlies van een aantal woorden). Betreft de gezamenlijke waterlozing van Blija en Holwerd in Westdongeradeel en Ferweradeel. Uitgevoerd door Pieter Sjoerds, mr timmerman te Holwerd, G. Blom en Reinder Geerts. Van Kleffens heeft een ondeugdelijke pomp verwijderd om het water te laten doorstromen.

M7387 € 90 WESTDONGERADEEL (Fr)


Rekening van .... Danckelman betr. de stoffering van de Rechtkamer in Westdongerdeel, 1683, manuscript, folio, 4 p. (beschadigd met verlies van enkele woorden). 12 neutebomen stoelen en 1 armstoel (ƒ 84.-), groen laken (Corn. Borglotst) ƒ 116.-, het borduren van 30 wapens (Johan Knaep) ƒ 114.-, veeren en teeck (Margrietie en Catrijn van Rijn) ƒ 37.-, framen (Abujel Looten) ƒ 48.-, inkoop en toezicht (Juffr. Huffelaer) ƒ 26.-.

M7342 € 125 WESTERBORG Twee brieven van F. Westerborg, d.d. Utrecht 1910 en Baarn 1912, aan J. van der Spek, manuscript, 7 p. Hij is 44 in 1912 en gaat voor 3 jaar naar Indië bij een oom en tante wonen.

M7616 € 15 WESTEROUWEN VAN METEREN Drie brieven van H.B.F. Westerouen van Meeteren aan zijn vriend Joh. van der Spek, 1911-1912, manuscript. Adres: Spaarne 61 te Haarlem O.a. over zijn "verzen" die bij de maskerade te Utrecht opgevoerd zullen worden met muziek van Willem Andriessen. Ook over een haan of pauw die hij samen met vrienden gestolen heeft, recherche aan de deur, etc.

M7621 € 60 WESTERVOORT, GERBRANTS, KALLIGRAFIE, KERMIS "Kermisdigt aan mijn waarde ..... vader en moeder", door Jan Gerbrants, Westervoort 26 juni 1763. Groot blad kalligrafie, 45x35 cm met behalve de tekst ook afbeeldingen van een vogel en een kat "Dese kat snoept niet". In lijst achter glas.

M7954 € 175 WESTKAPELLE, ETS DOOR J. HUIZINGA Twee exemplaren van een droge naald ets door prof. J. Huizinga met een gezicht op Westkapelle, 17x17,5 cm. Gezicht vanaf de duinen op het dorp met kerktoren en molen. Vooraan in het midden een zittend kind. Twee drukken: a. proefdruk, Groningen 1907; b. druk door A.H. Broos, 1910.

M7778 € 150 WESTRHEENE, VAN Brief van T. van Westrheene Wz, d.d. ’s Gravenhage 1867, waarbij hij aan de geadresseerde een exemplaar van zijn monografie over Paulus Potter aanbiedt en dankt voor ondervonden hulp. Manuscript, 8°, 4 p. Nader onderzoek nodig over de mededeling van de geadresseerde dat Marius in 1770 in Amsterdam een “geboetseerd orje” van Potter had verkocht. Voorts over Jan Steen’s verblijf in Haarlem in de periode 1660-1669, over Thijmen Kraft, het portret van J.D. Koelman. “Zo langzamerhand komt er toch weer licht in onze duistere doorluchtige kunstgeschiedenis”.

M7153 € 75 WESTWOUD, KOEMAN, BOT Koopacte van een huis te Westwoud d.d. 29-12-1887, verkocht door Trijntje Koeman wed. Dirk de Haan aan Gerrit Bot Czn, timmerman te Andijk, manuscript, 3 p.

M7569 € 20 WIEGEL "Chronik von Uthmöden 800-1994", fotokopie van gedrukt boek, 76 p, met aangestreept tal van vermeldingen van leden van de familie Wiegel.

M7682 € 8 WIEGERS, JAN, GRONINGEN Brief van de kunstschilder Jan Wiegers, d.d. Groningen 12 november 1932 aan de kunstcriticus A. Plasschaert. Manuscript, 4°, 1 p. Wiegers beklaagt zich over P’s kritiek over hem in De Groene Amsterdammer van 5-11-1932: “Voor mijn gevoel is dit geen beschouwing over het werk van (in zekeren zin) een collega, maar een gwoon stukje persarrogantie”.

M7499 € 175 WIERINK, B.W., INDUSTRIESCHOOL AMSTERDAM


Collectie van ruim 75 tekeningen, (proef)drukken, ontwerpen en foto’s alles door of betr. Bernard Willem Wierink (“Oom Ben”), lithograaf, tekenaar, etser, schilder en directeur van de Industrieschool te Amsterdam. Geb. Amsterdam 1856. Afkomstig uit Wierinks nalatenschap. Enkele grepen uit de collectie: Gelithografeerde adreskaart voor de drukkerij Dieperink & Co; Dankbetuiging Wierink juni 1929; uitnodiging tentoonstelling in Rijks-instituut voor Teekenonderwijs 1933; omslag voor brochure Artis; brochure stereoscoop-opnamen van Nederlandse vogels, 1911; diverse ontwerpen en kleurendrukken van 2 leeuwen, 1915, 1913, 1906; voorstudie “Pims Poppetjes”; kleurendruk “Geluk in 1924”; zelfportretten (waaronder “eerste geslaagde kleurendruk 12-7-1908”); twee foto’s van groep docenten (?) Industrieschool in tuin Rijksmuseum; dankbetuiging voor hulde op 4-11936; programma Industrieschool 1863-1913; brochure 50 jr Industrieschool 1913, 76 p, met bijdrage van Wierink; div. ontwerpen voor boekillustraties; ontwerp “gouden speld”; portretfoto; ontwerp “Van den Vos Reinaerde”; negen grote (ca. 25x30 cm) foto’s van interieur Industrieschool: leslokalen met leerlingen, directeurskamer, etc.

M7502 € 1200 WIJCK, VAN; UTRECHT Genealogisch schema betr. de afstammelingen van Adriaen van Wijck, burgemeester van Utrecht en Anna Frijdach, manuscript, 1 blad plano, met afb. familiewapen, 18e-eeuws. Aangehuwd: Van der Poll, Booth, Strick, Van Eijkelsbeeck Buyser, Van Velthuysen, Van der Dussen, De Goyer, Mulock, Strick van Linschoten, Ram, De Beer, Mijnardi, Van Luchtenburgh.

M7544 € 65 WIJNEN, FERWERDA & TIEMAN “Wijnprijscourant Ferwerda & Tieman”, Haarlem 1936, gedrukt, 4°, 36 p met losse prijscourant gedistilleerd, 6 p. Fraai drukwerk fa. Enschedé. Inleiding over wijn. Illustraties en omslag van “D’Ornellas 1936”.

M7370 € 30 WILLINGE, OLDEBERKOOP Twee acten van benoeming door Napoleon van Jean Albert Willinge tot vrederechter in het Kanton Oldeberkoop. D.d. Parijs 1811. Deels gedrukt, folio, 2 p. Vervangers: Sake Hendriks en D.H. Jager. Griffier R. Attema

M7015 € 40 WILLINGE, OMWENTELING FRIESLAND 1787 Aanzegging aan Jan Albert Willinge om ƒ 6000 te betalen aan de Commissie uit het Provinciaal Bestuur van Friesland, tot regeling en invordering der schadevergoeding aan Particulieren, door de gevolgen der Omwenteling van 1787 veroorzaakt. D.d. Leeuwarden 23-5-1797. Gedeeltelijk gedrukt, 1 p, folio.

M7027 € 95 WIMMENUM, BURMAN Planodruk "Op de vernieuwde rechtkamer in de hooge vrije heerlijkheid Wimmenum", ondertekend: "2-1-1761 A. Burmannus, ex tempore", 1 p. Wens gericht aan de rechters van Wimmenum.

M7838 € 90 WINCKEL, VAN Nieuwjaarswens van Joris en Emma van Winckel, Antwerpen 1953, gedrukt, 2 p.

M7671 € 5 WINSCHOTEN, PHAFF Reclamebrochure voor appelwijn Fa. H.J. Phaff te Winschoten, gedrukt, 2 p.

M7056 € 5 WINSCHOTEN, VIËTOR, HESSELINK Reisverslag in manuscript van een reis naar Kassel, Dresden, Berlijn, Hamburg, Hannover, Bremen, enz., 10-8 tot 13-9-1855. Cahier met ca. 110 beschreven pagina's, 8°, van de hand van Mr. Berend Haitzema Viëtor (1817-1874), notaris, rechter en gemeenteraadslid en wethouder van Winschoten en lid Ged. Staten van Groningen. Viëtors naam komt niet voor in het boekje, maar op 15 augustus 1855 noteert hij dat zijn zoon Jan 13 jaar wordt (Prof. mr. Jan Fresemann Viëtor was geboren te Winschoten 15-8-1842). Viëtor maakt de reis met zijn vrouw Elize [Viëtor geb. Hesselink], haar moeder [Sara H. Hesselink-Hoffman] en zijn broer Hendrik [Viëtor]. In het verslag wordt een aantal familieleden genoemd: broeder Gratama, broer Neno [Viëtor], broeder Hesselink (op huize Voorstreven te Vorden), broeder


Coops, zuster Berghuis, neef N. Kranenborg, neef Reynvaan, neef en nicht Sickens. Het gezelschap ontmoet ook twee collega's van Viëtor: Tresling uit Schurmer en Meurs. Andere genoemden o.a.: de student Jan Bank uit Leiden, vroeger op het gymnasium te Winschoten; de vorst Van Steinfurth en Bentheim waarmee wordt gesoupeerd; Jhr Reuchlin uit Tiel, de heren Swalmius v.d. Linde en Von Boser, kennissen uit de tijd dat Viëtor luitenant bij de 10e afdeling in Groningen was; etc. Veel bijzonderheden over de bezochte plaatsen en de politieke situatie in die tijd. Op het schip van Hamburg naar Amsterdam was een Russische krijgscommissaris, die er met de kas van 120.000 roebel vandoor was en die met pistool en mes was gewapend.

M7157 € 425 WINTERS Oproep tentamen voor A.A.H.Winters, Hoogeweg 25b, Watergraafsmeer Amsterdam 1925. Manuscript, 1 p.

M7504 € 10 WITH, DE Portret van de militair Gregor de With, Goor 1913, prentbriefkaartformaat, met zijn handtekening.

M7880 € 8 WITHUYS Gedicht “Het verloren Kind, een tafereel uit den watervloed” door C.G. Withuys, 1825, manuscript, 4°, 3 p.

M7290 € 40 WITKAM Drie fraai gedrukte geboorteannonces van kinderen van het echtpaar H.J. Witkam en A.M.F. Peeren, Leiden 1949 - 1954, 4°, 3 p.

M7339 € 15 WITKAMP, KUNSTSCHILDER Exemplaar van het gedrukte boek “Albrecht Durer in de Nederlanden, uitgegeven door F. Verachter”, Antwerpen, 1840, 8°, 86 p geb. in half moiré. Doorschoten met blanco bladen waarop 19 potloodtekeningen, illustraties bij de tekst, door de Amsterdamse kunstschilder en illustrator van periodieken Ernest Sigismund (“Ernst”) Witkamp (1854-1897). Witkamp was medewerker van Haverman en Van der Waay. Hij was genre- en figuurschilder, maar was vooral bekend als illustrator van bekende periodieken. Hij was lid van Arti en van 1894 tot 1897 directeur van Museum Fodor.

M7212 € 395 WITSEN ELIAS Programma "Goden en Menschen, voor te dragen door Claudine Witsen Elias", gedrukt, 3 p. Met twee recensies uit kranten.

M7655 € 10 WITSEN ELIAS, FABRICIUS Aangifte tot ondertrouw dd. 4-10-1786 van P. Witsen Elias en A.W.C. Fabricius. Deels gedrukt, 4° oblong. Ieder Klasse van ƒ 30,-. Met handtekening voor ontvangst van H.N. Hasselaer.

M7183 € 28 WOESTE GRONDEN "Besluit houdende bepalingen ter bevordering van het ontginnen van woeste gronden", Den Haag 1809, gedrukt, 6 p. Belastingvrijdom voor het ontginnen van woeste gronden.

M7689 € 8 WORMERVEER, DEKKER Nota van Jan Dekker, d.d. Wormerveer 1903, deels gedrukt, 1 p.

M7663 € 6 WORMERVEER, PIEPER Kwitantie van H.P. Pieper Zonen, d.d. Wormerveer 1897, deels gedrukt, 1 p.

M7658 € 8


WOU, VAN, KLOKGIETERS Genealogisch overzicht “Geslacht van Wou”, 15e - 17e eeuw, getypt ca. 1900, 3 p, folio.

M7068 € 10 WOUDT Nieuwjaarswens van Klaas en Mieke Woudt, december 1953, gedrukt, 2 p.

M7669 € 5 YMUIDEN, HOOGOVENS, SMEENK “De brief bij de K.N.H.S.” gedrukt boek aangeboden aan mejuffrouw H.B.P.J. Smeenk bij haar vertrek op 30-9-1941 door directie en personeel van de Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken te Ymuiden. Gedrukt in 7 exemplaren. (Dit is nr. 5.) Gebonden. Mej. Smeenk was de archivaris van het bedrijf. Met bijdragen van directie en medewerkers. Mooi gedrukt boek versierd met houtsneden.

M7048 € 225 YSSELSTEIN Dossier met aantekeningen en fotokopieën betreffende topografische afbeeldingen betreffende IJsselstein. Ca. 65 p, 20e-eeuws.

M7756 € 25 YSSELSTEIN, VAN DE VELDE, PRINCE, SCHOTTELINK, LOWE Album amicorum in de vorm van een doosje met losse blaadjes van Henrie ........, waarschijnlijk te Ysselstein, 1852-1854. Bijdragen uit Ysselstein van C.J.A. van de Velde (met een potloodtekeningetje met gezicht op Ysselstein), C.C.H. Prince, J.J. Schottelink, G.H. Lowe en D. Mulder. Voorts uit Goes: C.H. Pilaar. Verder zonder vermelding van plaats van: H.P.W. Egé, C.V. van Lawiek, J.A.C. Provily, G.B.J. de Roo, G.J.B. Gelderman, P.G. Schottelink, J.A. Schultz, A.C. van der Raett en anderen. Verder twee visistekaartjes uit 1857 van P.T.W. van Kerkwijk en J. de Gaag Gz.

M7719 € 295 ZAAMSLAG(Z), WISSE, DE PUTTER, HOUG “Digte boek voor Marinnus W (?) de Putter, anno 1794”, oblong 4° schrijfboek met sierpapier omslag met 25 bladen met daarop gekalligrafeerde korte gedichten. De gedichten zijn geschreven in de vorm van schrijfoefeningen: grote versierde beginletter en ornamentiek rond de tekst. Een halve eeuw later is het boek gebruikt door Johannes Pieter Wisse te Zaamslag. Gezien enkele door hem ingeschreven gedichten, gedateerd “Zaamslag 1850” of “Zaamslag 1849”. Rond het midden van de 19e eeuw hebben ook andere personen in het boek geschreven: de naam van M. de Putter op het titelblad is toen veranderd in Jacobus Houg en ook de naam Jacob Kats komt in het boek voor. Een der verzen van Wisse uit 1850 is getiteld “Droevig verhaal der voltrokkene doodstraf der gewezen hofmeester Carmel, aan boord van het oorlog fregat Sitelike (??) te Helvoetsluis”.

M7041 € 250 ZAANSTREEK, BENJAMIN, KOOSEN Almanak uit 1757, 4° formaat, ca. 120 p, met aantekeningen in handschrift. Mist titelpagina. Gebonden in kartonnen band. De aantekeningen betreffen zakelijke bijzonderheden van een Zaanse ondernemer uit 1757, handelende in indigo, cacao, koffie en w.s. textiel. Handelspartners volgens deze aantekeningen: David Jezurum & M.J. de Crasto, David Muschard, Vos & Hermes, Mozes Lopez Henriquez, Izaak Pardo, Albert Urdaal, Loper, Jc Visser, Roelof Wijk, Joris Hendr. Pronk, Jan van Lennep, J. Arnout, Jochem Stechling, Pieter Jansz. Kock, Cornelis Dorcas, Jan Lixraaven, Cornelis Sturlingh, Jan Marquart, Daniel Abaal Cardoso, Roelof Meyboom, Abr. Huisingh, Harmanus Rojer & Zoonen, Volkert Swaan. Daarbij ook 19e eeuwse aantekeningen betreffende een familie Benjamin uit de Zaanstreek. Voorts recepten, gedichten, gebeden, etc. De familie van Jan Benjamin (geb. Zaandijk 3-6-1790, overl. Zaandam 10-8-1839) en zijn vrouw Grietje Kwist (geb. Zaandijk 9-3-1792 en overl. 26-10-1857) woonde te Zaandijk tot ca. 1819, Westzaan ca. 1819-1838 en kocht in 1838 een huis op de Hogendijk te Zaandam. Er waren veel kinderen, o.a. Maartje Benjamin, geb. Westzaan 13-9-1829, gehuwd met Mathijs Koosen (geb. 24-6-1831). Veel aantekeningen betr. de kinderen Benjamin en Koosen.

M7020 € 175 ZAHN, ERNST Vijf brieven, d.d. Meggen (Zwitserland) 1949, 1951, 1952, enkele getypte gedichten, enkele krantenknipsels, twee rouwkaarten, etc., alles van of betreffende de dichter Ernst Zahn (overleden in 1952 op 85-jarige leeftijd). Manuscripten.

M7313 € 35


ZEELAND, DICHTER JACOB VREEKEN Collectie geschreven en gedrukte stukken betreffende leven en werk van de Middelburgse onderwijzer, schoolhoofd en dichter Jacob (Kobus) Vreeken ( ? - 1931), afkomstig uit zijn nalatenschap. Onder andere: plakboek met krantenknipsels en manuscripten betreffende zijn dichtwerk, ca. 1920 - ca. 1930, o.a. uit “Mooi Zeeland” 1921, deels gepubliceerd onder schuilnaam, of ondertekend: “Vr”; enkele muziekstukken gedrukt en in handschrift met woorden van Vreeken en muziek van A. Lijsen (o.a. Zeeuwsch-Vlaamsch Volkslied, Aan Bellamy, Lied van de De Ruijterschool, Kerstverhaal, Het Ronde Putje, Walcherse ballade); vier deeltjes met manuscriptgedichten van zijn hand (1917-1924); het m.s. gedicht “Willibrordus”; twee cahiers met lezing “De vormende waarde van handarbeid” (manuscript); een gedrukte brochure van zijn hand “Lei of papier” (Middelburg 1909); programma Belgisch dankfeest, Middelburg 1918; getekende kaart van Walcheren met de buitenplaatsen; getekend portret van een voorvader, gesigneerd G.W. Bergman; manuscript reisverslag van een tocht vanuit Walcheren naar Brussel en Parijs, 1925, door mevr. Vreeken-Huysman; brieven aan de weduwe Vreeken-Huysman van E. Verlinden, A. Lijsen, Jozef .... (Kon. Museum Antwerpen) en Johan de Maegt, 1932. Bij de reis naar Parijs is sprake van (een dochter?) Ans. Voorts wonen twee zonen, A. en W. Vreeken, in 1929 te Sassenheim.

M7493 € 225 ZEELAND EN NATIONALE VERGADERING Twee gedrukte proclamaties van prov. representanten van het Volk van Zeeland, dd. Middelburg 4-101795 en 4-2-1796 betr. het bijeenroepen van een Nationale Vergadering, plano’s. Hierbij in manuscript: “Stem van het Zeeuwsche Volk omtrend het toetreden tot de Nationale Vergadering den 9 Februari 1796”, folio, 3 p. In totaal stemden 1198 personen tegen en 873 voor. Dankzij een districtenstelsel was de uitslag echter 1 stem tegen en 23 stemmen voor!

M7093 € 150 ZEELAND, VAN HATTEM, VAN BUYTENDIJCK Extract uit Notulen Staten van Zeeland d.d. 11-2-1718 betr. het “weeren van de ingekrope gevoelens van Pontiaen van Hattem, Gosewijnus van Buytendijck en andere hare schadelijke en ziel-verdervende leere adherenten”. Gedrukt, folio, 6 p, getekend C. van Citters.

M7520 € 25 ZEERAMP, ROHLOFF "Verschrikkelijke zeeramp (in 1860) van het oorlogsschip 'Dekent'", brochure, gedrukt, in oranje omslag met afb. van een schip, uitgereikt door J.M. Rohloff, een oude zeeman zonder pensioen en met één been die het aanbiedt voor 10 cent. Het is de laatste keer dat hij zo'n boekje aanbiedt omdat hij naar het Zeemanshuis in Egmond a/Z gaat, 8 p.

M7804 € 24 ZEEUWSCH GENOOTSCHAP, CALLENFELS, TE WATER, BOOM Brief van G.W. Callenfels d.d. Sluijs in Vlaanderen 1782, gericht aan J.W. te Water te Middelburg. Manuscript, 1 p. Betreft de hem toegewezen gouden eerepenning van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen die zijn neef, de chirurgijn Boom in ontvangst zal nemen.

M7003 € 75 ZIERIKZEE Genealogisch schema, d.d. 1740, met de nakomelingen van Willem Classe, vleeshouwer en Pietertje Jacobs, beide van Zierikzee, getrouwd 27-1-1591. Namen: Willemse, Claasse, Smidtegeld, Van den Busse, Roskam, Schuirbecque, Lucasse, De Vos, Smidts, Wildschut, Van der Meer, Mulok, Van der Schatte. Van den Hove, Van der Os.

M7762 € 75 ZIJL, VAN Brief van C. van Zijl, d.d. Giessen-Nieuwkerk 1917, manuscript, 1 p + enveloppe met afb. van een houten vat. Over het maken van een tonnetje of tobbetje.

M7613 € 15 ZIJP, TWISK


Almanak Van Braam en Thomson voor 1852, gebonden in groen perkament, met aantekeningen in pen door Klaas Zijp Jz, te Twisk. De aantekeningen betreffen o.a. zijn benoeming tot diaken te Twisk op 9-12-1852. Hij was toen "nagenoeg 24 jaar". Verder aant. over het rijden (dekken) van zijn vee, de kosten van "de meid" en "de knecht" (o.a. een zilveren tabaksdoos ƒ 16,75). Andere namen: A. Zijp te Twisk, J. Zijp Corn.zn. te Wognum. Aan het slot een verslag van de alg. vergadering der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, gehouden te Alkmaar 18-9-1877. Bijgevoegd: Evangelische Gezangen (1865) met op schutblad: "Grietje Zijp, Twisk, 31-3-1870".

M7835 € 90 ZIJP, VAN Familiewapen Van Zijp, tekening met kleur op grijs papier, 18x15 cm, in lijst achter glas (met lijst 42x32 cm). Man met hamer op muur met kantelen.

M7936 € 60 ZIJPE "Lijst van 't stoelengeldt 1781 van Groote Sloot Oostzijde; Oudesluis; Groote Sloot Westzijde; Lagedijk; 't Zandt", folio, 2 p, ca. 100 namen met bedragen. Beschadigd door vocht.

M7004 € 75 ZIJPE, SWAAN, RAS Aanslagen voor Pieter Swaan voor de verponding, molengelden, en armengeld over 1779, met kwitantie voor ontvangst door mr. Daniel Ras te Alkmaar. 1 blad, folio, deels gedrukt.

M7002 € 25 ZOETERWOUDE, VAN RENESSE, VAN GROENENDIJCK Onderhands huurcontract dd. 19-1-1636 waarbij Nicolaes de Renesse, heer van Assendelft etc., als vader van zijn minderjarige kinderen bij de overleden Agnes van Renesse van der Aa verwekt, land verhuurt aan mr. Johan Ripperts Groenendijck, burgemeester te Leiden,. Manuscript, folio, 3 p. Ht betreft land, gemeen met het Kapittel van den Hogeland, onder Zoeterwoude bij de Oude Weyer. Getekend door J. van Groenendijck en door de gemachtigde van Van Renesse: mr Adriaen van Hellemijs van Welle. Verso: “Tot de Vicary van het H. Cruys altaer in de Parochiekerck van Alcmaer”.

M7351 € 125 ZON, VAN Brief van Sara Maria van Zon, dichteres te Utrecht betr. haar Eeuwgetijde van de Munsterse vrede, dd. Utrecht 21-12-1748, Manuscript, 4°, 4 p.

M7291 € 95 ZONNECIRKEL, JANSEN Aantekeningen van Pieter Jansen, d.d. 2 november 1695 betr. ‘Kunst der zeevaert’. Groot blad papier (37x24 cm), tweezijdig beschreven met 5 ‘exempelen’ of voorstellen betr. de zonnecirkel en ‘sondaghs letters’. In de exempelen worden berekeningen gemaakt betreffende de jaren 1666, 1667 en 1668. Op de voorzijde een aardige gekleurde tekening (14x22 cm) “Tafelken Sondaghs lettele na de nieuwe stiel”.

M7417 € 295 ZUID-AMERIKA, LEEMHUIS, VERHAAR Fotoalbum betr. een reis met het stoomschip Haarlem van de KNSM naar Callao (Peru), Bolivia, Taltal (Chili), Panamakanaal, etc., door de Nederlander “L.P.”, 1920, 37 foto’s. O.a. foto’s van de heer Leemhuis te Callao, inspecteur van de Kosmoslijn, van de Salpeterwerken te Taltal. Op het schip o.a. Dr. Wieland Zuniga, heer Daube en heer Götsch. Voorts twee foto’s van sergeant Gerben Verhaar, een foto van “de jongens van de Harlinger zeevaartschool roeiend in de Trekvaart, het huis Prins Hendriklaan 22 te Bussum (woning van L.P.?)”.

M7044 € 75 ZUID-WILLEMSVAART IN LIMBURG Aanplakbiljet betr. verpachting door Domeinen dd. 14-12-1858 van gras- en houtgewas langs de ZuidWillemsvaart onder Limburg èn van de visserijen in de Zuid-Willemsvaart en in het Verbindingskanaal en de Noordervaart. Gedrukt, groot plano, 1 blad. Druk: A.J. Koymans te Maastricht. In potlood de namen der pachters met de prijzen.


M7246 € 20 ZUIDLAARDERVEEN (Dr), ONDERWIJS, PIETERS, KALLIGRAFIE Twee bladen kalligrafie, folio oblong, getekend door Johannes Pieters, schoolmeester te Suidlaerderveen 1745 en 1747.

M7968 € 95 ZUYLEN VAN NIJEVELT (NIEVELT), VAN Enkele belangrijke stukken uit het familiearchief Van Zuylen van Nijevelt/Van Zuylen van Nievelt uit de 19e eeuw, waaronder een fraai gekalligrafeerde en gebonden manuscript-genealogie, het "Pacte" van de familie uit 1846, een adelsdiploma uit 1827 en een collectie brieven. De collectie bestaat uit: a. "Genealogie de tous les descendans de la branche Van Zuylen van Nievelt ou Nijevelt" ca. 1300-ca. 1845, manuscript, gekalligrafeerd op 56 bladen perkament met goud gehoogd, gebonden in rood fluwelen band met goudstempeling (in het midden het familiewapen), d.d. 1846. b. In dezelfde band: "Pacte de famille" door ca. 35 familieleden ondertekend d.d. 1-6-1846. Dit verdrag tussen de Belgische, Duitse en Nederlandse baronnen Van Zuylen van Nijevelt of Nievelt, zowel protestant als katholiek, was in viervoud opgemaakt. Zij verklaren allen af te stammen van Steven van Zuylen (1323), één wapen te hebben (in kleur getekend) en dat de schrijfwijze van de naam "indifferent en facultatief" is. Zij zullen hun kinderen opvoeden als edellieden en jaarlijks de mutaties in de familie opgeven aan de andere takken. c. Familiemutaties over 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851 en 1852; 7 katernen, manuscript. d. "Genealogie de la tres noble, tres ancienne maison de Van Zuylen van Nijevelt, originaire de la province d'Utrecht". Manuscript op 10 bladen, zeer groot formaat, met in kleur de familiewapens van de aangehuwde geslachten (randen rafelig). e. Adelsdiploma d.d. Brussel 3-9-1827, waarbij Jhr Maria Dominicus Franciscus van Zuylen van Nijevelt werd erkend met de titel van Baron op alle afstammelingen. Met handtekeningen van Koning Willem I, De Mey van Streefkerk, Van Westreenen van Tiellandt, Van Lynden van Hemmen, C. Chais en J.J. van Zuylen van Nijevelt. Met fraai, en geheel gaaf, bewaard aanhangend lakzegel van Koning Willem I. In blikken trommel. f. "Receuil" van een aantal belangrijke stukken betreffende de adeldom van verschillende familieleden (d.d. 1731, 1789, 1812, etc.) en voorloper van het "Pacte de famille" d.d. 1839. Manuscript, folio, 6 p. g. Een groot aantal brieven van Hugo van Zuylen van Nijevelt uit Den Haag (ook Avegoor, Waterland, Duin en Berg en Meervliet) aan Jean Francois Marie van Zuylen van Nijevelt, raadsheer te Gent, uit de jaren 1841 tot 1852, alles over familieaangelegenheden. h. Brief d.d. 1852 van Hugo en zijn broer Philip Julius van Zuylen van Nijevelt aan de Nederlandse familieleden, over het genealogische werk van Jean F.M. van Nijevelt uit Gent. i. Diverse brieven aan Jean F.M. van Zuylen van Nijevelt te Gent, afkomstig o.a. van baron Van Zuylen te Schaarbeke; mr. Th.W. van Zuylen van Nijevelt te Sas van Gent; Jean van Zuylen van Nijevelt te Brugge; Gabrielle van Zuylen te Brussel; Fred (?) van Zuylen van Nijevelt te Den Haag; Mathilde van Zuylen te Mechelen; Baron van Zuylen te Brussel, neef Guido van Zuylen van Nijevelt te Brugge en J. van Zuylen van Nijevelt te Brussel, ca. 1840-ca. 1850. j. Overlijdensberichten (deels gedrukt) van Elisabeth J.A. van Zuylen van Nijevelt (1855) en van Jacoba Elisabeth van Zuylen van Nijevelt (1855) en Huwelijksaankondigingen (deels gedrukt) van Hugo van Zuylen van Nijevelt en Louise van Limburg Stirum (1853) en van G.W. van Zuylen van Nijevelt en C.J.J. de Sturler-van Haersolthe (1857). k. Machtiging verleden voor notaris Scheurleer te Den Haag, waarbij Johan Jacob van Zuylen van Nijevelt, burgemeester te Brugge, Marie Dom. van Zuylen van Nijevelt, postdirecteur te Brugge, borg laat zijn voor Andreas Patr. van Zuylen van Nijevelt als ontvanger generaal van het Dep. der Leije, 1816. l. Familieaantekeningen betr. het echtpaar Jean Bernard van Zuylen van Nijevelt (1721-1791) en Isabelle du Bois, hun zoon Marie Dom. Fr. van Zuylen van Nijevelt (1769-1846), hun kleinzoon Jean Fr. M. van Zuylen van Nijevelt (1798- ? ) en over de kosten van de opvoeding van de kinderen van de laatste, manuscript, 24 p. m. Diverse aantekeningen en brieven, 19e-eeuws.

M7136 € 17.500 ZWAAGDIJK, ETTES, BOT Twee koopacten betr. een huis te Zwaagdijk, d.d. 16-8-1897 verkocht door Pieter Ettes, stalhouder en Geertje Kok, te Zwaagdijk, aan Cornelis Bot, timmerman te Andijk, en d.d. 31-7-1921 verkocht door Cornelis Bot aan de R.K. kerk van Zwaagdijk. Manuscripten, 7 p.

M7568 € 40 ZWOLLE, VAN MUYDEN, RAM, MEULENBELT, VAN GROOTVELD, HELMICH Acte dd. Zwolle 4-4-1771 waarbij Thomas van Muyden, scholtus van Zwolle verklaart dat Egbert Meulenbelt en Engbertje Lubberts zijn vrouw ƒ 2600 schuldig zijn aan Berend van Grootveld en diens vrouw Anna Aleida Driesman. Charter op perkament met twee gave lakzegels en handtekeningen van Thomas van Muyden en Frederik Ram. Onderpand: erve Boermans in de bouschap Hafte. Verso aantekeningen betr. aflossing en rente, o.a. dd. 1786 en 1796, getekend door W.J. Helmich en N. Helmich.

M7035 € 150


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.