Verkoopcatalogus van boeken en prenten betreffende de provincie en stad Utrecht

Page 1

A.G. van der Steur, Nieuwe Gracht 17, Haarlem. Pcstgiro 121361 VorkoopcataloBUS van9boeken en prenten betreffende de prnvincie en stad Utrecht. --

Indeling :

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - .. • -- - -·

·--- - - - - - - - - - - - - - · -

-

·-

- - - - - - - -·

·-·~·--

I. Provincie Utrecht in het algemeen II. steden, dorpen, kastelen en l andhuizen in Utrecht III. de stad Utrecht.

De plaatsnamen achter de namen van kastelen en landhuizen in rubriek II duiden een nabijgelegen plaats aan, welke niet identiek beh0eft te zijn met de gemeente waarin het huis is ~legen.

Bij de beschrijving worden prenten vMrafeegaan door een P. F.erst wordt de hoogte epgegeven, daarna de breedte, de marge niet meegerekend. De persoonsnaam tussen haakjes na de titel van een prent heeft betrekking np de eigenaar van het afgebeelde huis, in de tijd dat de prent gemaakt werd. De letter E achter de titel van een artikel duidt aan dat dit een extract betreft uit een gr0ter werk, meestal een tijdschrift. In een aantal gevallen nntbreekt dan het C'mslag. Het formaat van publicaties is r-ver het algemeen niet aangegeven. Is het stuk echter kleiner dan een pocketboek dan staat er in de meeste gevallen "kl.". Is een publicatie grr-ter dan ca 25 cm, dan io dit meestal met "fr-1 11 aangegeven. De t"lmschrijving "knipsels" betreft 0ver het algemeen afbeeldingen uit tijdschriften,

kalenders e.d., kleinere tijdschrift-artikelen (uit Buiten e.d.), prentbriefkaarten, krantenknipsels, wapentjes e.d., alles uit de periode ca 1850 tot ca 1950. Tijdens de samenstelling van deze catalOBUS zijn de v('llgende nummers reeds verkocht:

13, 20, 21, 27, 28, 32, 36, 38, 46, 48, 51, 57, 58, 60, 67, 71, 75, 76, 87, 88 108,124,126,127,131-133,147,149-151,156,164,165,171,176,187,193-195,197 200,203,204,206,207,212,220,235,251,256-261,267,269-272,277-279,281,~82,284-286,291 315,316,324,347,348,364,366,367,374,375,391,393 401,416,429,430,433-435,457,472,481,499 500,571,578,583 602,603,611,628-630,632,634,645,669,670,682,684,690 703,715,721,763,777 807,821,822,827,829,830,837,83B,840,841,844,845,848,866,895 939,958,959,964,967,971,979,988,993,994, 997-999 1001,1007,1028,1030,1035,1038,1039,10a5,1087,1008,1089,1095,1097 1101,1104,1111,1134,1184,1199 1201,1202,1205,1231,1242,1252,1206,1209-1291,1295-1298 1318, 1339 1404-1408,1421,1425,1428,1429,1431,1444,1 445 ,1 447,1449-1451,1453,1450,1462,1467, 1469-1471, 1473-1477, 1480, 1481, 1483, 1486 1538,1557,1582,1583,1586,1587,1592 1601,1603,1604,1608,1613,1616,1618,1619,1627-1629,1 636,1638,1645-1647,1649, 1659, 1666,1670,1674,1675,1684,1689,1693, 1696 1700-1702,1705,1707,1700,1727,1729,1739,1741,1744,1750, 1752,1 762,176~, 1760,1772, 1775, 1786 1802,1807 , 1808,1810,1812,1814,1817,1821,1822, 1828-1 830, 1832,1833,1837,1841-1851 , 1854, 1861,1866,1881,1883 1915,1965,1971,1974,1985 2013,2023,2025,2028, 2035 BESTELIJNGEN Uitsluitend schriftelijk aan onderstaand adres. Binnen enkele weken 0ntvangt u dan het bestelde per post. Indien het bestelde reeds verkocht is verneemt u dat ook. F.en nota wf)rdt bij de zending gevoegd, welke ik u verzoek binnen 10 dagen na cntvangst te betalen. A. G. VAN DER ST~, NIEUWE GRACHT 17, H A__A Il LE M__Postgirl") 12 13 61


~ ~ OOPCA'IALQG-!_;3 VAH :SO~ï; , 3è'JC:-:(."""E$ :ET .F?.3NT~; 33'?.-.R.. ~S:i":'1.S

P R O V I R C I 3

BN

S T A ::;

t'

=:_ -~-~

_,-:__:L"-~

I , _ Dr; r,rcYincie Utrecht in het al.,;:e::1een

1. )? . GE1.IBE.,TIC"A.t:....ll'I,JE3 . Pla.t t egrcnàen v ~:::... ie .ze.nee.:.te-r: ir. -~::- P"-'vino i e Utri;ch t, uit de~l. TI .,"..., ;:::,, - , "' :è-1-..-,;,-,, ~ "'-- •• ~ - y, • ::::iJ-.... _ v ..... - ~ ""'-· ................... -;ror,. ; ·erï.e rland , Leeuwarden z . i . ( l ~" 5-1 ~~8) . ne.:.e ~ 1 , .... .,.·::-c·,den , i1JrJ.e r ca. 14 X 18 cc, gever.. ;;~ .,.;ij g~etaiÎÏ ~~~'1-·: .:-~_j v e.n de 1 e·1e1;nten i:u de i arer:. IG5:; - 1S-S8 .!).::, .c--?"""~7-~ · -o-- ..., _.. _ ,"'" "_ .. --met <:en dathel handgekleuri lij'!'ltj~ a"'r-;,;;egeve:: . ::ie.:-.:-::-:\-:i:'t c:?' k:a.2.rtj es or;:; in te l i jsten. Je vol-1 er.d.o geweenten zijn aa.'l·;rszi s: Ab c0ude, Achtt ienhoven, ft.::ieronge.!': , bersfco~ 3~a.--:b.r:: -~~ , Baary., en::;chop, De J ilt, Er elÜelen ~:ijen.rcoe, Bre\...:cl 2~ .s-t Pieters , Eu nnik , Bunschot"'n '.; a;; t or Do~.,..., -..,..1 _,, .., - , --·, ..., _ _ , :..J __ ·"è,., ..., ... -- c-.:-·1 ,...,,_ \. - - __ .. nes , na2:zu.Uens , Harmelen, Hoe::iko')p, :.:ioogl.3.nd t ::::-a: eu ., Jaarsvel <1 ; Jutphaas , Kamerik, 1:ockenge;:, Laa_--; : ï ~:i.r,~"v?, Lang broel~ , · Leersum , Leusden , Lin.schot -9::, I-oe.nen, 1cc>: ersL" ~ · , \~~sd_~-q_~t_, Lopi k , !faam , Maarssen , .~aarssev-een, :,32.::·,er.sd.i 'k , !,1.Jdrecht, !!cntf oort , Mi gtevecht , Od ijx , Ou.denri jn, . . lsbro ..::, Rens:.mu<le , ï=lhe!len, Ri j senburg, !illY,'iel, 3chalkwij:o: , 3~.• lre ,.,-...-.r,l , Soes t , Stout enburg , Ti enhoven , ï'ull en I t iaal, ,:~ ee.:rce · t_::~ , stad U1:.,_re cht ( 1 : 11000) , Veenendaèl , Veld.huiz en, V:iP_k_?.:::._f'_tfil ~.J..~~rye eri~, Vl euten , Vr eel and , Vr e es wijk, lerkhove!'!, -•~s c:tiroek, _;ijk bij Duurstede, lilles1rnp, 'illige Lan.f e r 3k, .ïl::i .s ! foudenberg, IJsselstei n, legveld, Zeist, ~uilen . 'f. 27 , 50 Prijzen voor de ond erstreente gemee~ten per stuk : i . l.', T5 all e overi~e per stuk: · • 1;,--

"'

,,,1

.......

i,, . ..... ....

-

2. P.

Getek ende FAllILIE''lAPElIS va..11 Utrechtse t5eslacbten, 1S5i1; fraai gekleurd met schild.houders , hel• tekens , etc . , c a 15x1 5 cm, 2.anwezig van de vol gende geslachten: rw ::eeck i:;ren (Vreesvlijk) , Van Hardenbroek, Va:., Eijk van tu.,yl i c:~c.: (Uaartensdijk), Va.""l Eck ( Doorn) , d 'Ablair>...g, Eosc.~ v :u1 Dr~kest ein (i.Ia.a3tricht) , Boellaard ( Utred:t) , T2.ets v an ,'\,:1erongen ( Utrecht ), De Salis , Van feede , Van Zu..,vlen (l.'tre~t , V,m /assenaer, Verl or en (Anersfoort), Vw Tuijll ( :._àle:-.) , Van Spaen (Utrecht), Barclli!lan luijtiers ( Be.a...Y"!l), ::,L'!ter (Doorn), Van Lynden ( Utrecht) Vrui de Plaat {2x) per s t u~ : f . ~~ , --

3. P.

UTRECHTSE PLAATSEII . Kleine ronde ~ avures uet een ge::i :. t op d e plaF.1.t:3 · en het gemeentelij k e wapen erboven. i Se efm-:., . j,Jiddellijn 3, 3 cm. · Aanv,ezig: Abcoude, 1\m.erong,m, .w.erS'C'or t , De Bilt, Breukelen , Loenen, Liaarsen; ?Jontfoort , 1-~icht ev c t1t , lTh enen , Utrecht , ' '/ijk bi j Duurstede , IJsselst ein en ..::.lijle!1.

4 . P. · Per s t uk : f . 9 , 50 AAHPLAKBILJETTEN, g r oot folie formaat ( ca. 42x32 en ) , uit ga.ro1dc vrui de staten van Ut recht , mee~tal voorzi ':n V:-.!, ,::,,.pc \ : a . dd , 15- 12- 1619 betr. degenluchte D1.rk Carnphus1.us , (;l)\ïe::t!! predikant te Vleut en. ~n Hcnr, · -:'l elsin.gius, gewezen p~,!i-, kant te '3t tfo.a.rtensd1.Jk, zeldzaen! r . 195.,-b . ud. 9- 5-1672 betr. de ordonnant ie op de bi eren i n St~ f. en lande van Utrecht c . dd . 19- 10- 1698 bet r . ophefî in~ van de lat>.tste v erh. .o;sillJ op het rai d<lel van het Bemaal, "tot verlichtin,se ende i. 3S , 50 soulas v an de arme gel!leynte 11 d . dd . 30- 11-1698 betr. opheffing von het verbod tot uitf . 39 , 50 voer v nn granen e . dd . 7- 10-1 709 betr. verbod huizen in Lopik en Lopicker-Capelle te verhuren aan .a:cmlas tigen zonder c autie , b~ î . 49 , 50 0cl10digd , f . del , 12-7- 1782 betr. verbod a 2.n a."1.deren d&"J. 'bakI~er Jacob van Dork t e Nieuwersluis om te lÏ. a.an schuiten of hui~cn J. • 95 , brood of g,:-bak te verkopen


-

~

,:::

-

4, v er vel ._.; ~- · " :l , ' 2- ~~- l"i~:' bet r . i n·.i~:- ·:::i=. ecl,c1~, "::tl ~ ·-:ir:.::;-.::::: · ~c1,.• ,...· c-•,-1 T • n..., 1· ,, ,..:1. _...,,, <• ~• "-! i"J' ·G-' ;:-,-, .. .,,.,... ., •;, _r o-·~.._ , -",' ,1-:,::;' • • •. , , , . •• l , - '- 1 _ "C. . ~> .1.- ri- l ~ l ~ .~ . <. _ .._ - , • , _ _,,, h . o,~. t &)3 èc r . d e ·-~;sh- Sd:c·.rr " il: he"t 2·e.1r:-:-=-:.:u-r::. ~'=

( bct1·. de hc •.:ir c'•'te:3e:1 te ~-.ül "n, :i~'l.....~Den, . r-~l:.1:::-le::, · i cu·.rc ro l u.i:1 , 1-oen':'n, r r e-::-la:;.d, ·:i st2Ve 0 , A':c ;:-, :j<"' , B~:;bru-;~· ~:1 Loenersloot cn1e ;:1.e:-,.~r;en c:-.1e :::- ·.:i e:..-r;::-::, .. .c ~... ~ , :Je :i?.2.r, ·~reud.ij~

~!~

~:~-::1 el-e:ï . . Ue t ~ke:::-!. ~· r :;., ~.

v . Hen:;st

f. 7-:; i - 5. AJJ.fPLtJ:i3ILJB'i' d-1. lï-4-1315 Wf'.3.I'Oi j d e mlitie- c':::-:i33~is vn.n het 7e d i 3tric t , :-ioofdpla ,::3 U-:; r ec~1t , de l ctit,-~·, !'.Z.~,kondigt voor de land-a.ili tie . Gete"ke;1d doo r de k0Ic:!~l ·,·:x:: Ut-:?:1.hovc (àn:t J. Altircer te t r ec::t ~ f.39,5 ._ 6. A.\1'PLA!U3IJ.JZ'i', 4 1x34 C:i, dd. Utr eöt 30-sne=:m:.•.::ia?nè. , d0rde j a<l!' de r : 'ra.'1s che Republiek va;., d.-a verte5enwoordi:::;ers .d.e3 vol:cs bij de legers vw het ~~ocrden e.:-1 a~ de 3anbr e e!: 1 • aé\.s , bet r. authorisatîe van de a.gent der cor:.·-iss ie ,-3:.-: bestu1·.r v;:r. de :!ranse Re-oubliek r. 24 ,-7. Afd ruldc en in rode lak ZEGELSTEUPELS va."1 de voJ.ce:1Ge ge::-iecnten : 11aartensdijk, Ha.ars.sen ( 2x ) , ·JutÎaa.s, Le-pik , !Jriebergen, /ijk bij Duurstede, Vrees-:.n jk e:.1 Jbene::i en ,.~~ het ::renoots cha:i van Kunsten en !e ten.scn a.ppe1?. in Utrecht e:i. van het Hcenraadschap Geldersche e ~ 3tichtsche Veene~. ?e~ ~m.k f. 6,-8. ? . I:A.ARTE:T topografische Dienst, só~l 1 : 25000 , ui t g ave!l 19051917, ieder blad 25x41 en , op li:tne~, per stu.l;: f. 16 ,-a. nr. 425; Kockengen ( en Breu!rnlen, Ea2.rzuilens) b. nr. 427, Soesterberg ( en -ï-:ezrtensdij~) c. nr. 389; Bunschoten (en ~e8Qijk, Ark) d . xfr. 405; Vinkeveen ( en :ilnis, I,oeners loot , Rtr:,iel, Locne:1) e. nr. 408; Hoevelaken (e::1 CoeLhorst, :-ïolk) f. :nr. 426 , ~laars sen ( e i1 '.6u.ileïl, ;:2.2.rtensdijk, 'I'ienl:.cven) g. nr. 386, Abcoude ( en :::igt evecht , Baé'Jnbrug:-;e)

vcm

9.

r.

KAARTElî topogra.îis che Dienst, schaal 1: 50000 , uit5ave 1350-

1855, ieder blad 50x80 cï,1, op lim1en a. nr. 32, Amersfoort ( gebied tussen Hilversum, Odi j k, Gar ~eren en Ede) f.35 ,--b. iden , exemplaar waarbij hoek r.o. (Ede) ontbre e:S:t f. 25,-c, nr. 39, Rhenen (gebied tussen 'lerkhoven, 'i al tbor.,_ 1el, nennekom en Her!1en)

10. P.

KAART topogra.îische Dienst, scha.cl 1:50000, ui~g2ve 1891 ,

25x40 cm, tsebied tussen Laren, Ha:::.r tens dijk, Spakenburg en /'.Jnersfo"ort , - op l irrnen 11.

P.

L 16,--

UANOEUVREEPJCAART topografische :9ienst, schaal 1 : 50000, uit-

gavc 189 5; 103x51 cm, betr. het · gebied tuss en Uuiderberg, Haeestein , Nijkerk en Amerongen ,. op linne.n

Î.25, -

12. P.

KAART topo0 rafische Dienst, schaal 1·: 25000, uitgave ca. 1900 ,

van de nrs . 387, 388 , 406 en 407, t .w. het gebied tus sen i'Tederhorot den Berg , Loosdrecht, Eemnes en Soest, 51x82cm op linnen

f. 25, --

13. P.

MAJIT0EWifüBRKAART ven de 1e Divisie Infanterie in 1877, blad

1, schaeJ. 1 : 25000 , gekleurd, op l in;.1 en, 7 6x66 ·cm, gebi ed tussen Amersfoort ( midden ')oven) , Werkhoven ( 1. o. ) en .AmeL45,-ron{;en ( r , o . ) , fraaie k aart, z cl dza8m 14. C. 8. ADAJ!A VAJ:f SCHELTAMA, Op enbare brief aan Dr j _, I~uijper (n , n..v . ~ü j ner brochure : Ker1.-vi s i tatie te Ut recht in 1863) , f. 8 ,-· .Amsterdam, 1868 , 22 blz. · 1 5. A.M .C. VAH ASCH VAH 1'/IJCK, Ar chief voor kerkelijke en wer el dlijke c;eschiedenis van Nederl and , meer bep a aldeli jk van Utrecht , 2 delen, Utrecht 1850-1 351, 376 en 298 bl z . fo l . î.95,--


- )

1G. ii . nm u-;;1DT7, J·'.' , 1::,,nvouiU.:;

Vf'J'lt :1,, l_ '/lli'l

11nl; lrn J ocJ/l r: n tl nn v.1t-

>0rrmcl t z,m, floo ·1n ]J:rl ,!n1,,,.c t1, ;in"r,::i(•H , ,T, ö\ n r o0 L11u l ,1o , ,1, 7tr_•vcrtrl ,m vd.;jlr:n J,, vrn t

r;l l)/~ , ,, r JH'OC'1<ht r <:n 1;uundrnn Jl .

17.

18.

19.

20 .

21.

22.

23.

24. 25. 26 . 27 .

28 . 29 . 30 ,

31.

32, 33,

34. 35. 36.

37 ,

3!3 .

Cr o11bruf'_;1• 1 Hooï11110ho p r ·i rjrJtr:r:; t,, lltr r: c:ht t or 0<m r r1 r1n ;1r .J . !c,Yd f'n 1J rr•J , rvlvoc o:., I, l; e lff.rr,c,1 I; i; r•r r•nd nrr: 7.l,1rlo (1 7(/J,. f, 5H ,-177'n , li• ,r,11.:ht 177B , 1~2 bh-. . .T. 'J', 110Dl•:T, iTT J r_:FiiUI :J , B0r " <le11r.: 1: t'fl,, J.ij u t vun rfo k ::::n.ri, 0,1 rl cr ~ir ovin~ l l' lJtr. 1.::ch t i n h et rü c1:11 r:rin 1 /~ ( (; rm 1'] hl :,-, , (11338 ) ( b " ::~hri,jvi;1:,: v :..in d e k a r t<:r, 1 - 37 0.J f . 9 , 5G ,T. H. VA11 il011nJl8 , 1J0, l ~nn cmern .ln h nt 'Jt lch -t; v an lft.rr•cht 12G~ - 1 210 , ~, H hl 7, . ( 1n37) · r. o , - P. BOUDAi1 Ell il. TYD1:lMul , /1. unmorlc:ln~en op dr) (7,00 w:nor;mQr: ) wcdC'rl"~.:::1113 v ~ 1 het arlvy:., :l.n 11 ,1 ~lllli{ v:;t.11 den rrn0 r ,J. H. vrJIJ. d01· 'li.i c!r t ot '1t oov el ::i:J.r , Utre cht 1707, 56 blz ., ( bc-1;:t'. o. m. dC' :u'1 Olid d r;r v .rl . '/ij r,k ' o rm nd;.1i:1:;ir1 in d e r iclrkr nchc.o) f ol. f . 1 25 , -V. Ji'. J . nóOHACirnR , Iet::, u i t d r: lrnndolin{ien d{.:r cl aJcic van PJ10:1cn rm üj k i n de j nrcn 1670-1 G73 ( • • . J botr. belrnrinc v an ,J od r,11 rm h l'.:idencn ( •. . ) ,m d e t oe.:,tand van J1hr.mün on t.r10r ?n:~cn t i jc1.eno d en invc1l d r;r F'ranJch en , z . pl. , z . j .,1 '1,bl7i . f ,1tl-, -H. DJlUG1Vd3 , Utr e chtoch o Kr oni ek ovc r1566-1576 , --::, 25fl bl z . (1904) î .1 4 ,-CLAA:J BRUIJ.J, '3~c:e:lreic lMg::: do Vccbt- :::troorn, 0 J rk uit13eeci::v 0n o (_sc zicht cn van de z er;Gepr aal cnd e Vecht , tu.rntcrcl:v11 z . j. (;t 1790) , ::, 39 blz • . J~t hr.t v0orvrnrl~ van "De Ve cht,;troo!ll v an Utr0cht tot .Muiden " , · f .17, 50 ,\r.lctnrda:, 1790 , 0 en 1 5 bl z . CATALOGUS !L i1IJHOF1i' "TO:JOBraphic et Hiotoire j~ocale d n:; P a_y f::- J~'J ", 4c dr:ol : 7,eeland-Utrocht , ca. 1935, 61 hl ¼. f . 0 , 50 CATALOGUS 351, Durgcrsdijk en lliermane: Utr echt ( provi nci e ) . Gcbondct1 ant iqua riaats catalo(:;Ua , 133 bl z ., ruim 2000 nru . (c u 1920? ) f , 8 ,-CAT/U:.OGU'3 bocb ,m en prenten betr. Utrecht , Bur13er ~di j k on Jli c m .:n::; , 1954, 1 c en 2e deel, gc:Jtencild. f . 5, -- -, CA'l'ALOGU8 60 , opeciaal over Utrecht, Z. Hod.Ant i qu ,;,,ri aet , f. 4, -' s ' r:.: rtOGenbo::::ch, 43 blz., 1935 J .·B. CHRISTL'!füYER, Hot J.uatoord tusschen Arlstel en Grchhc en el d e r ::: i n h et Sticht v an Utrecht, Leiden, z.j., 2 rl el cm in é cn handje , 14 1 en 202 blz. , met twee litho' s 1 5~·x9 cm door ïlo.clce::r, van De IIeymcnbc r g on Vrer.land 1 kl. f. 75 ,-J. B. CHJU f.:iTIB.1:EYER, L.m delij k schoon in h et r:::ticht v an Utrecht en in deszelfs omstreken , Utrecht 1836, 147 blz., kl., met lit ho v i;,n :Jocctdijk door n aclrn r, 16x10 cM. f,55, -J. CRAAJ"DIJK , '•.1o.ndelingr.m qoor Hcderl and : Utrecht , Hae.rlem 18Gf; , in1 , , 299 blz., gcill. f , 35, -J . CRAATDI Jr , Langs de Vecht , B, 00 blz. , (1 876) met 3 litho' ::, van p . ·1 . :ichi pJ.)cnw: "Aan de Vecht '' , ' llidderhofJ t ec tli j cnrode t e Br euJcclc·1 11 (:(raai) en "Kant eel t e '7,uij l en" (frr.ei) f ,39 ,-idem, met r:-11rHm de e er ste litho : f ,1 6 ,50 ,J. CRAltNOI,JK, De Langbroek::.:che /et ering - 'lijk bi j Duurot cde - · /t:10r on:-::ren . r:;, 70 blz. (1 884-) met 2 litho ' s van l' .A. Schipp e rû:J 'Duu r :;tede, Ameronr~en , Zuil ens tein" en " tJtcrkenburg , Hartlcmbroelc , 8endcnburB" f . 24 , -J . CR.AA1!DI,TTC, V·,n Utre cht naar l)oor n , E, 50 bl z . (-[ 8[;2 ) 1t10t 2 lit ho 1 :::; v ::vi p. A. 8chipp cru:, 11 G:c~•f 1,10nuraent Ke-;,•k 1lij nenburg " cm " Zei :.;t en lîo er sber13cn" f. 24 ,-J. CH..'u\JTDIJJC, Bu:irn en Soer; ttl:ljk , B, 22 bb, (H3'78) f .1 2,-J . D. c. VAl! DOK! UM, Vechi;s ch e l,u s twaranden, 1~ , 19 hl~ . f r a~ (lej,11, ( 19 11 ) f • 12 1 - J . VN I TJI,m 1z , Albwn d er Chri ut clijk Phila.nthropis'c he inr tchtin '·cn te i1oetinche111 r;n Utre ch t, OL'lslag (L" litho) met s l echt::: 'r1&,1 v :m de 10 p l at en n .l. 11 schoo1 bij de ·, /ittc Dr inli:"i' , n,-D; Th . JIITCT,AArt, ~Jchcpenbunlcen tem platten l and e v an Utr echt ; E, 1'/ hl¼ . f . 0 , 50 D. Th . ·,;JTI'J:,J'..idl , 8i;ultfrcm b et r . h ot f:ltich t s che Muntwe z en ten t i j<k vo.11 bi:; r; chop David v on 1Jour13oncU e , 1~, 26 bJ.7., ( 1927 ) f . 6 ,-Ji'J,.Bill'l'T•;, 'fcr:1J. ar.:, v en de 'i/0r lrna ;y11he:dcn d er veronig in(; [t'lchi to ec.;duruncle hc:i ,j~iar 1910 , 44 bl ¼, mot bi;jdra:~en o , i11 . over j, , v . i•0or-1; ( r;cD J .) · f . 10 ,--


·- ~ ~cJ . fl. FHUJ!I 'l'h .Azn, J),, 11:trldrJJ.c,,!UVitWho :roohtoh!'onn rm <.11..:r. lrl oinu 11'1,r•cl rm vrm h 11t lfodorrJtioht: vun IJtrrJcht , 3 uolon , ' n- r;ro;1rinh11{11, 109 ?.-1 003 , ~20, 43 2 ,,n 207 l,11'.: , f , 225 ,-l1111r.1 110 örlCJ rfolon, wr:1,? rbij 1)c ht or va.n r'lool h1yi; 15oclodtu ovr,r /1,lk hi:1 nuur.r1tc(lo ord,ht·o0lcl; f ,11 5,-'1 0 . ;1,_ rpunr , ~.nfo.r.nw.t:to ointront vurrichiLlrJndu punt,m VDlL loonr1Jr:lü , (';ûlû (~~~do tn d0 provind 1J lHrnr~ht ( 1570) , ·;, 1IJ bl ½, f. 6,-~ 1. JL ,î . l,, (H, ,,,n V./i.J l ,JUT.l'HAMJ , lfon pr..1.u:c hüvlzijdon uit clo Utrr:ohtneh11 ' go1Jch:J. 0<1.,mio , J::, 60 bl½, , ( 1095) f. 10, -~-~ . n, rl.(J..v ,,J,, no rur1c1 r:rnchn.p van ll·troch-t 1051 -1 0f-30 , ho.:..1.c hor~i n on ho/1r. ü.1.nd.rJ , 1Jtrocht 1000 , 20 blz., zclcl1,w:i10 f . 29, 50 13, /, ,J. n1:nraJlHG, n-omocn-tolma.rt vrm Utroch't, ochaa.1 1:200 , 000 , uite; . , :JmuJ.r'lriru 'rJ-Gro.vonhggo, e0klou:cclo litho, 45:ï.33 c:r:i, 2o hnl ft 190 IJûUVt ? mot or113inrrnl orn1Jlae, f . 12, 50 ~-4 . rrntl'PHUTJJ[], nt Tnaoiu/J-nacht ' 14~-9 , opiood0 uit de eoochi cdoAr· nir~ von lTtroch-t, r::, 60 ' blz ., ( 1067) lel. ecill. f , 4,-,, ) , î'.11 , ,~ . 01':VP.ft8 DEIJNOOT, Flora VDll Utrecht of optclUng rm o.r.U1.\'li j zine V(lJ.1. erooiplao:toon d<Jr in h ot wild voo r l:oe1cnclo plontnn rondom do ot"1ld lJtrocht on dm dorzolvcr omot rclccn,

n

m~

trtrocllt 1843, · 1ü0 hlz., lel, gobóndcn f. 18 ,-4G . ' I . D, VNJ ClO()n, Notu botroffomlo d o afwatorine dor Gclclcrncho vo.llo:l in vorbF.lncl mei; lce.ncwlo.o.n.ioè, 1917, 32 blz . met twoo loono bijl~on en opwolclc1ne tot lidmnc,.tochap der

"t cll'la0l-vorMniging 11 • f . 16, 50 4-7 , H; Jl. , GJu\AD'l1 JONCJ<ERS, Over don naamoooroprong van de T::omo , t: , 4 blz., kl., (1064) · f, 3,-40 . H. H. 0-Tl.AAD'.r. JONClrnns, o.a.., Hot Louwenrer.r~ , E, 6 blz. kl. , ( 1866 ) f. 2 ,50 49. R, If. 0.M.A.D'.P. JONCKERS, Aan don Voch·~otroorn, n (1 864 ), 2 blz. kl. f. 3, 50 ~O . î , GRAADT VAN ROGGEN, Een 8tichtrJchc ol eutclromnn uit de 17 0 0ouw, Utrecht z.j. (1913), 175 blz., gcb , gcill. (but r. j 1h . ï-cocn'fJ "Adria'bioche l1ooemund 11 ) f . 12,-51. ·;r , (}Jl/J\])'I' V.AN HOGnJi:l~, Om hot behoud VCU1 hot Vecht-lru1clr:iohap , krantenlmipeól 1920 , (Joill.

.52. n. TLm HAJ\H, · Utrecht in 1672,

0on0 historische voorlc1,in.:; ,

f.

2,--

Utrecht 1072, 06 blz. · f, 18 ,-53, O. TJJ\Vfi:11KAMP, -En Hedorla;1cl la.cht, deol ·r, Utrecht, Doocbnr-:; 19~ 6 , 71 bl7i, eeb. . f. , 7,50 ':,4. K. mrrrn:nrGA, Utrechts oorlogrü asten ( 1572-1577), J , G2 blz • .

~r; . E:.

1-n.wrrrmo,

(1923)

f. , 6,--

Beeld van Eomlnnd, Don Ha o~, 1960 , 167 bl:::1.

; ,

geb. aeill ,

%. J. li . 110:.,•1.,1·AAN , :Jnoygrcvon-wcort, E. 3 blz. 57. J , Il , HOF"Ji'MAN, De J~o.o.r.0challco11 van hot Sti cht, il, 25 bl~ •.

f. 14 ,-f. 2, 50

f.

9, 50

ecrcoiclecrd hobbon in de provincie Utrecht, B, 17, bl z.

f.

9,-·-

ic.1 01 ,1, met naomroc_:iotor in h, s,

f. 12,--

( 1903) IJIVT!:NTAHI::l von do arclüeven der . notarüioen, die voór 131 1 '.,8 .

:rnvmrT.AIUS · van

hot Firchief der bisschoppen van Utrecht 1 B, 27 bl7i ,, 1890 . f. 12; -JAA.RDOEICJB van "Oud-Utrecht" 1924 ( 1 e ! ) , 1925, 1 ?28, rng. p. st. f. 17, 50 GO . 61. G~ './. KETUmAM.P, De voormaligo provincie Utrecht i n 1G·I 3, f. 14 ,-r~ , 7f3 hl%i , ·~ f . 24,-:tclci,1 , fraai eobonden in band van Gcdonkboelc 10· 1 ) . r,2 . . 63 , Ji' . ;r,r,, JÇ!WfäR, 3ticht00 toestanden in de eoroto J;:i.rcn von het r~rfstndhoud e r schap , E, 30 blz. (1901) f , 16, -J. LOT•)li'1'' , ·:~en Nationaal po.rlc der OoEJtclijkc Vochtplansen, G4 . j 1. f • 4- 1 --z . pl., z.j ., 9 blz. , go·.l ,. VJ.füf;J",J\G over 1950-195 1 v an de Stichting commissie voor G:,) , de Vocht en · hot Oor-Jt olijk en •-/e:::rtoli jk plasscn[:;0bi 0d, . f . 6,-z , pL , 1951, · 35 blz. G(ï . P. ,J. LU'rGlfüS , Goz:!.gten nrm de rivier de Vocht, Utrecht 1036 (11..llem1 hot voorwerk vru1 dit boek, t.w. de titclbl ,;, 11\ct ,J e :f.rmd.o litho vvn de Catharijnopoort te Utrecht , f. 05 ,-;2 hl:--. , irtloidin~ en 17 bl z . t0lrnt bij d e plri.t en (j7 . n ,v,LlJ'J"l'lfüVl;;L'l' , De buit0nplm1.t130n n:-n uo Vecht , J,oche111 f. 49 , 50 1940 1 :no lJJ.z . mo-L 103 o.fh, gebonden, al s nieuw


- 5 68. R. v .LUTTERVELT, De 3tichtscbe Lust,,ara"lde , .Amstc rd au 1949 (Hecr;ischutserie) g':lb ., 197 blz. f . 1 2 ,-59. R.v.LUTTE•WIJ:.'ï', Schoonheid. a ,n de Vecht, 1\filsterda:J i 9 4 1h f. 14, 50 ( Hecï':lschutserie), 80 bl z ., geb . . 70. iL~L , De rivieren de Vecht , Ar..Ätel, Dregt, Geuzesloo! ,. de ;udde, ï eer en ~·i euwc /eterin3 , ca. 50 blz., c onpleei. L "'!. f. 19 , 50 dri e delen, E uit Utr. voorh e en en thans 71. JOHAlf DB HEESTER, De zond e i n het d efti5e dorp , .\.'1s terdDi!l 1912, 322 blz ., geb. f. 5,-72. ( N'.v.<l. '.JOUDE), Utr e cht en d e rzclver îraaije omstrc!~en, bckno9t overzicht dier stad en p r ovincie, Utrecht. z_~j ., in;;. 424 blz. (ru5 ontbreekt), met hou tgr avures van ~oblogi3chc Sociët e it, Domtoren, Paleis v. <Tusti ti c , 3tadhuis, pl attegrond van Utrecht en aardi& k aartje vnn Utre chts orn3tre!rnn f . 45 ,-73. M.1fOUROT, Gezi e;ten van bui t-?npla2t3en en gebou \ï(m gelesen tusschen d e s tad Utrecht en de /}r ebbe , Utrecht (I. P . Houtman) 1028-1830 , de compl e te uitsave best aande uit een band met daarin 12 afleveringen • et de oo r .::;pron:kelij lrn or.1s l aeen (met te!(st!), tesawen alle 7 6 l itho ' s bevattend. tel den compleet! f .2800 ,-74. ].1. LIOURO'ï', idera, alleen de 12 o~.1sla.,3en met tekst. ~7u ttii3 voor de bezitter van dit ·w~rk naa.rbij de or:islagen ontbr elcen .f.1 9 ,50 75. S. LftJJ,J,ER Fz., Drie Utrechtsche 1:ronielrj cG vöór Deka ' s f . 10 ,-tijd, E., 48 blz., (1 888 ) f . 6 ,-76. S. HULLER Fz,, Twee Stichtsche l eenrechten, i: , 23 blz. 77. U. UAHUIJS, Het Utrechtse provincicle v,a!)en, oor::ip r on~ en onderbane veranderingen, 3, 13 bl z ., geill. kl. (1 CS8 J f . 6 ,50 78. 1ITFTARLAKE, Jaarboekjes v an het oudhe idlrundit; Genoo ~::; che.p 11 1fift arla.!;:e" 19 13 ( 1 e) · · î . 1 5, -1914; 1915; 1917, 1918, 1919, 1920 , 1922 , 1923, 1924, 19 25, i. 12,-19 27, 1929 ; 1930 , 1931, 1932 per s tuk f. 25 ,-1937 · ( jubileum) f. 1 2,-1967, 1969, · 1970 p 8r stuk 79. ORDO~f.-AETii::, waer na de co·Hi ::isaris , Cl erq, procureurs ende cu r s oirs van de cleyne nolle 's-landts van Ut r echt oi tsga.ders partij en heill luij den voort aen s ull en re.:;uli e:ren , Utrecht 1642 , 24 blz. f. 28 ,-80. ORDO!F AlîTIE decisoir tot v1e5h- ncmingc van ver scheijden questien ende processen, gcarrent ecrd bi j ( . .. ) staten 's lands van Utrecht op 14-4-1 659 , Utre cht 1671, 1 S bl z . met dri e nublicaties uit 1701 en 1702 betr. de i ntcrnretati c van deze Ördonnanti e (betr. erfrecht , Mecrderjari.:;hcl d e . cL)f .49 ,50 8 1. OPJ)()lf :AifTIE van den impos t van ' t ghenael ten p l at ~0;1 l ande v2n Utrecht dd . 20-1-1647, Utrecht 1647, 28 blz. F . J! . met lij s t van molens, zeldzaen f .24,-8 2. --, ORDOîP.J'ANTIE of te instructi e claer n aer voortsacm alle schout.:.araptcn t en platten l ande van Utrecht bedient sul J.en worden, Utrecht 1652 8 bl z . net titel vir3'11et f. 39 ,-8 3. ORDOinï.tu".TIE vE"n ( ••• ) Staten van Utre cht waar naer voor den tijd va.Yl een jaer sal bet 2.el t worden den i mpost op 't .:;cmncl, ing:mcl~ nemende met den 1-8-1 G89 , Utrecht 1702 , 1 2 bl z . (met lij s t molens) f . 18,-€34. ORDOff1:AJJTIE en de reglement \'/aar n aer i n dezen lope nde j e.rc 1702 zaJ. worde11 b e tanl t c1cn d erden penning van 8.lle de thienden in de provincie van Tftrc cht, Ut r.170 2 , 8 bl z. f. 10 ,-85 . JTwlerc öPJ)ON1JA! '.TIB · or, h r: t uo .tcydwn cn d en huij\1cli,i c!~s g eboden , 12-5-1729 , Utrc c·lt 1729 , 12 blz. f. 26 ,-SG . ORD.'lli en innt:rV:ctie nae r vml 1ce Frederick I J ncndo o:rn in h )°t ontfangen ( •. • ) von al.1..c paJl:1 r•r 1 en brieven num- Via'1c·,1, C'uylcnburgh en IJssclsteijn v crc ondcn v,ord ende , zi_z 1,2.l hch;>0n t e r 0gulieren, Utrecht 1755, 0 blz., z oldz2. · , . :i:.' . 36 ,-87. '.'/ , VfJT DB PAS ; Tuss en Vecht en 0uc1c filjn, b e3ch r. gc:::ch . van ~W Utrecht , n.a.v. het ecuvrfcest d e r tl.K.Parochi e I~oclcengcn, Utrecht 1952, 254 hl z . {;eb ., 5eill. f . 17 , 50 8.~ . C.PHILADBLP1ID'3, Zedi Gh en c;roncli.,J h bericht ove r het Gebruij cl;: der ~ •:mae1rid e gces t cl ij ckc goedere'1 soo i n 1 t gcnoen a 1.s bi j sondcrlij ck i n d rm c;estichte vnn Ut r e cht , Nnctcrtlar-i 166 1, 103 blz., z el dza8m. f . 79 ,-·-


- 6 89. PLACCAET ende ~onnantie waer bij ( ••• ) verboden wort aen allen uijtheemn~hen pernoncn comende uijt de landen ende Bostichton vun Cleve, Mun8ter ende Luijck ( .•• ) met ccni g e schuijten, W86ens ofte cramcn, cl,welclce ghestoffeert ( ••• ) mochten wezen met( ••• ) wolle-lakenen ofte andere mw1ufacturen van sijde en seyette gewrocht( ••• ) ten platten lande ( ••. ) V8n Utrecht te varen, rijden, lopen, gaen ofte paose. ren( ••• ) Utrecht z.j. (1635) 0 blz., zeldzanm. f. 75,-90, PLACCAET vande ( •.• ) Staten 'o landts van Utrecht nopende die ontGrondinghe van de veen-landen, Utrecht 1641, 12 blz.f. 29,50 91. PLACAET · e~de ordonnantie vnnde ( •• • ) Staten slands van Utrecht, waerbij ( ••• ) wort verboden een mes ( • • . ) te trecken ofte(,,.) met stocken, kannen, potten( ..• ) te werpen, Utrecht 1642, 8 blz. f, 24,-92. PLACAET ende ordonnantie van de Staten van Utrecht aengaende 't .ghewichte ende den IJck van de botertonnen, Utr.1643 7 blz. f. 18 ,-93, PLACCAET ende ordonnantie van de( •. • ) Staten van Utrecht ( ••• ) waer nae de Bije-Luijden haer in 't setten ende verplaetsen van hare Immen ende bijen sullen hebben te r eguleren, Utrecht 1644ijl 8 blz., met titelvignet f. 39, ·-94 . PLACCAET ende ordonnantie van (" ••• ) Staten 's landts van ~trecht opt verthienden van de la1m11eren; Bij en, Ba,c{.~elen inden s elven 1 ande vallen, Utrecht 1644, 8 blz. f. 16, -95. PLACAE~ waarbij geinterdiceert word dat van nu af tJeen Beordende priesters · ofte monicken · binnen deze landen sullen vermo~en te komen, Utrecht 1703, 4 blz. (vooral t esen Th. Koek te Leiden) f . 28,-96 . PLACAET ende Ordonnantie waerbij ( ••. ) verboden nord aen alle uijtheemse persootjen ofte die in deselve ~rovincie woonachtig zijn met schuijten, wagens, karren( •.• ) voorsien met( ••. ) koopmanschappen specterende tot de vijf hoofdneringen( ••• ) uijt het welcke die van de marz-luijden-gilde ·best aen, t en platten lande dezer provincie te rnoBen v~.ren, rijden of passeren, Utreèht 1703, 8 blz. (vernieuwing van het placaat van 1635) f. 26,-97. PLACAET (van · de Staten van Utrecht inzake de jacht), f. .14,-Utrecht 1734, 4 blz. 98. --, PLACAAT (van _Staten van Utrecht) tegen de bedela~.rs, vagabunden, landlopers, dieven en a11dere kwaad-doeners, d<l; 13-4-1763 en gerenoveerd 20-11-1789, Utrecht 1789 13blzf. 35, -99 . --, REGISTERS <'P de aant.• v.h. verhandelde in de verg, der sectiën v.h. Prov. Utrechtsch Genootschap van Kunsten en •·i/etenschap_pen over 1845 - 1905, Utrecht 1906, 83 blz. f. 19, 50 100 • .--, VERSLAG van het verhandelde in de Alg, Verg. v211· het Prov. Utr, Gen. v. Kunsten en Wetenschappen 4-6-1918, Utrecht 1918, 68 blz. f. 3,-101, -- , AANTEEKENilTGEN van het verhroiiielde in de sectie-ver Baa eringen van het Prov. Utr. Gen. van Kunsten .e n Weten!'lchappen t.g.v. de Alg. Verg,, gehouden den 31sten mei 1~20, Ut1·t::cht 19 20 , 13 blz. f , 3, -102. -- VERSLAG v8n het verhandelde in do l\lg. Verg, van het Pr~v;Utr,Gen. v. ICunsten en Wetenschappen 1-6-1920, Utrecht 1920, 56 blz . f. 3,-103 •. PUBLICATIE bij ende vanweghen de Heeren Rade van State d0r gheunieerde Nederlanden, ghedaen binnen Utrecht op den 22Mey 1610 ouden stijl, Utrecht 1610, 8 blz. f. 29 ,-104. PUBLICATIE (van de Staten van Utrecht betr. de jacht), Utrecht 1702, 4 blz. f, 14,-105. PUBLICATIE (van de Staten van Utr.betr. de jacht), Utrecht 1718, 4 blz. f . 14 , -106, PUBLICATIE (van de Staten van Utrecht betr. de jacht), Utrecht 1723·, 4 blz. f . 1/~,-107. PUBLICATIE ( van de Staten van Utrecht inzake kermissen) Utrecht 1768, 4 blz. (vuil) f. 10 ,-108. P,PIJPERS, Eemlandsch tempe of clio op Puntenburgh, landgedicht , 2 delen , AmsterdaP1 1803, 224 blz. Van de prenten is slechts aanwezig: de portretten van P.Pijpcrs , mevr. De lfoufville en mevr. Pijpers en voorts monument voor des s chrijver s broeder en De Vriendschap f . 38 , --


- 7109 ,

R.EGLEr.11'NT t er ootmo ediger vers ouclcc van de oud<; 0nd') ni ou·:,c schepenen van Mijdrecht tot bet er r eeicringh~ van d r; Proont dij e St Jans t 'Utrccht, ooo in politie als junt tciû, bi j (.,,) Staten van Utrecht eeordonneert , Utrecht 1679, 4 hl ~. met titqlvignet f , 39, 50 11 O. J, A. ROELL, Si s t ens Diplomatn Quaedam traj ectina i n ocll ta annota tionibus et animadversionibuo illustratn (di3o) Utrecht 1775, 61 blz, pluo bi,îlaeen, fol. f. 36, -111. H,J, RflY~RDS, Redevoering ter historische herinncrine der Uni e van Utrecht, voor 250 jr {3esloten (uitgeoprok<.m t o Utr echt i n nov, 1823), E, 23 hlz, (1838) f . 9,-112, R.v. ROYEN, Beschrijving van de doop-, trouw-, becrraa.fboe:ke:n (:,,)inde provincie Utrecht, daterende van voor de invocr1ne van den Burgorlijken Stand, ' s-Gravonh aec 1930, 151 blz . f .1 9, 50 113. RUTGERS' KAART van de Stichtsche Lustwarande, 1:50, 000 , Naarden z, j,, grote kaart met 6 blz. tekst door D,J. v;in IÎ')r Ven "Op hcemtocht door de- Stichtoche Lustwarande " f. 6, 50 114, J. SCHELT:El',1A, Benige bedenkineen over het gemis en bel ane v~1 eene ~oede plaatsbeschrijving en bijzondere genchiodcms vnn Utr echt , E, 40 blz. (1822) f , 12,-11 5, (J .SCHELTEMA), Aanspraak als voorzitter gehouden bij het openen der algemeene vercradering van het Provinciaal Ut r echtoch Genootschap, 6-7-1832, E,, 32 blz., (1833) f , 4, - 116. (J.SCHm,TEMA), De Runder pest in do jaren 1813 on 1014 t o Utrecht ontstaan en gestuit, E., 39 blz, (1823) f. 1,1. ,-117, SENTENTIE( ••. ) over Gielis van Ledonberch, geweson secretaris van do heeren Staten van Utrecht ende over dcszelfc cadaver, geexecuteert den 15-5-1 619, 's-Gravonh e,ec 1619, 12 blz., (Muller 1630) f . 30, -118, SE!.JTEliTIE bij den Ed, Hove Provinciaal van Utrecht den 18 April 1705 gcpronunoieert jegens Hendrick Vroon, Ut recht 1705, 8 blz, (huisvestte dieven en vagebonden) f. 18,-119, SENTENTIE bij den Ed.Hove Provinciaal van Utrecht den 6 Octob,1736 gepronuntieert j egens Jcseph Blaha, Utrecht 1736, 8 blz., (betr. dranksmokkel) f. 14, -120, SENTENTIE bij den Ed.Hove Provinciaal van Utrecht eepronunciccrt en geexecutocrd op de 24 1/!aert 1742 j egens Gij o•• bert Hondr ikse Vis, Utr echt 1742, 7 blz. (botr. dief:Jtal te Doorn) f . 24,--121. N.J.SINGELS, Gedenkboek van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen 1773-·1923 , Utrecht 1923, 266 blz., geb. f . 25,-122. SLEESWIJK ' s kaart van Utrecht , Bussum z.j. (ca 1920?) f . 4,-123, 11. P. SMISSAERT, Utr echtsche Adellijke gesl achten, E, ("De Nedcrlandsche Heraut 11 ) met uitstaande tabel, 8 en 42 blz, f. 9, 50 124 , D. SMOUT , Rouwklagt op het overlijden van( •. . ) Diclorik van Vel thuijsen, heere van Hceï,t stcde ( .• . ) president van de( , •. ) Staten 's.:.lands van Utr echt, z,pl., 1716, 11 bl z. zonder omsl ag, · los, fol. f . 29 , 50 125 . C: STROOBANT, Notice créndalogique sur l es vicomteu d ' Utrccht E, 46 blz. ( 1852), Extract uit Annales de l'Academio d'Archeologie IX f , 15,-126, Jac,P.THIJSSE, De Vecht, Zaandam 1915 (Vorkade- albw-n r.ict pl ae.tjcs van Wenckebach 0.0.. , compleet) 90 blz . f. 29,50 127. L. van · '.rONGERLOO, De hist orische vercniesingcn i n de pr ovincie, E, 12 blz . (1973) f . 4,-128 . H. UDEN MASMAN, Geïllustreerde gids voor de Vecht:::t ree!c van Utrecht tot Muiden, Vreeland, z .j., 84 blz. creill.( ca 1930):, 8, - · f . 14,-129 . ideî'.l 5e druk, 1957, 172 bl z ., geill. 130, UTRECHTSCHE VOLKS-ALMANAK 1838 (2e jrg . ), 215 bl z. met bijdr Q&cn ovev De Vuursche , Maats ch, voor do lijde-teelt, O.L.V, •toren t e Amer sfo ort, e.d . en l itho's van Kasteel Kroononburg, het sl ot De Haé\l', Willonburg i n 1037, 0 , L. '\', toren Amersfoort · f . 29 ,-131. UTRECHTSC-.tiE VOLKS-ALMANAK 13 52, 76 en 100 blz., lllot bij dr acen over 7,eist en Aus t erlitz, het Kloost()r Uozareth t e Utr echt , verkiezing 1543 t e Amersfoort, gesl ücht va.~ lfoo r t , omwenteling 1813 en de orkaan van 1674 . Litho ' s vai1 "Out Poortj e to Zcij st" en "De Pyr amide bij '\uot.:rlitz"f , 32,--

J


- 8 -

132. UTRECHTSCHE VOLKS-ALMANAK voor het jaa.r 1863, 269 blz., raet bijdra:5en over het kasteel Vredenburg, het 8t Cecilie IG.ooster, De Japanners in Utrecht en een levensschets van Pieter Bor, Uet portret P. Boren "De Grebbe aen den voet van den Heimerberg", litho door V.d . Weijer naar Goossen 1 16x10 cm, f.28,-133, UTRBCHTSCHE VOLKS ALMANAK voor het jaar 1867, 214 blz., ~et bij dragen over de Keulsche en Utrechtsche Dom, Rhenen, het BriGitta Klooster, lijst Utrechtsche edel en eind 16e eeuw geschiedenis Amersfoort, Met litho's van Rhenen door V.d. Weij er naar Goossen en van het St Brigi t -ca IQooster te Utrecht door De Industrie , f,28,-134, D,J, VAN DER VEN en J,D,C, van Dokkum, Ons mooie Nederland, . Utrecht, Amsterdam, 1918, kl., 225 blz. met 70 foto's f,14,-135. p. J. VERMEULEU, Verslag aangaande de archieven der provincie en der voormalige vijf kapittelen te Utrecht (dd.27-7-1 850) 's-Gravenhage 1914 (herdruk), 49 blz. f.16,50 136. A. VISSCHER, Nazareth, een Utrechts konvent, E, 40 blz,kl, . ( 1852) f. 8,-137, A. VISSCHER, Eene kleine bijdr~ e tot de geschiedenis der boekdrukkunst in::het Sticht van Utrecht voor de 16e eeuw, E., 8 blz., kl. (1841) f. 4,-138. J. J. VLEESCIDIOUWER, Onderzoek naar den toestand ven de Vecht en van de openbare Wateren in de gemeente Utrecht, (di s s), Utrecht 1932 , 124 blz,, · geb, (met kaart·en en tabellen) f. 18 ,-139, A.G,\'/ELSCH, Oud-Utrecht, voornaamste bladzijden uit de geschiedenis van de stad · en provincie Utrecht aan het voJk verhaald, Utrecht 1893, 234 blz., geb. met litho ' s van topo~afische gezichten f,29,50 140. E. B, i·. F. WITTERT v. HOOGLAND, Aantekeningen betr. Utrechtsche geslachten, B, 303 blz., ingenaaid. (Bevat genealo&ieen en aantekeningen betr. de volJ ende geslachten: VaTJ. 1·: eijmenberch, Van Duijnkercken, Van Wij ckersloot( h ), VaTJ. Portengen en \°lentenaer). Belangrijk werk ! f,16,50 141. W. WIJNAEUDTS VAN RESANDT, Het Utrechtsche gesl2.cht v2n Resant (oudtijds van Rosant), E, 21 blz. f. 12,-142, J.A. WIJNUE, Lever en de bemoeijin6en van Oldebarnevelt en De Groot met de aangelegenheden der provincie Utrecht voldoende stoffe op om de sententien, tegen hen uitges:proken, te wettigen? E, 54 blz., 19e eeuw. · f ,1 6,50 143. A. JURRIAAN ZOETMULDER, Storm over het Sticht, ' s- Gravenhage z.j. (ca. 1950), 301 blz. geb. Historische roman over een Utrechts regentengesl acht in de tijd van het z . g. Utrechtse Schisma f. 7,50 144. - --; BELEGERING van Gorinchem in 1402 door de Utrecht enaren, E. , ( 1848 ) , 5 blz. . f. 4, -145. ---, · EEN RAGE-PREKER 1566 (bij De Lleern en Utrechi;) E, 52 blz. kL, 1854 of 1855 . . f. 6,-- . 146. -- , Het BEROEP der Staten van Utrecht op den koning v&i Spanje tot verniet iging der sententie door( ..• ) Alva tegen de 5 Kapitt el en, eni3e edelen en de steden Utrecht, Amersfoort, P.henen en Wijk bij Duurstede uitgesproken den 14~71570 , J.!:, , 54 blz . (1857) f .1 2,-14 7. --, LIJST van Utrechtsche edelen, op~emaekt tegen het einde der 16e eeuw, E, , 5 blz . (1867) f . 3, -148, Alsoo bij de veranderinge gheschiet binnen de s t adt Utrecht en anderssins ( .• • ) (MEDEDELIUG dd . 1 s- Gravenhege 29- 3-1G18 ever de gevangenneming van Van Oldebarnevelt, Hoog~rbeets en Grotius ), 1 bl ad , zeer zeldzaam (Muller 1514 , Knuttel 2686 ) . f , 59,-149 . --, POINCTEN ende articulen dienende tot ontlastingev~n den Lecken- dijck boven dams beraemt bij ( •• • ) Dijck-graef ende Heemraden van den selven Leckendij ck , Utreght 1650, 22 blz. f,39,50 150. HOLLANDS NI EUW IA.Alt, gezond en aan den Heere Offici er van Utrecht over het ophal en en onderdrukl,en der Holl andse Vrijheid; gedra.lct in het vrije Holland voor de vrije patriott en , 1664 , 24. blz. f.28, --


-

~~

1S1. V-3:1 ',Aft· :J,JU.ll' l ( h,,J.fl<'el' ) '."✓ l:\orin ~ . \'..ij_ :, ,;oJ·inch vorh n;ü v on do onwettige bohandcüin:~ clc provinti,:- 0:1 [lt l\rl vna lTtrr.clrl, a t:>j lgc d::wn in do j e.::u-~<1 1S72 , 73 c· 1• 74 , z . pl. , 17:-H, :>. 12 blz. b . (:M . ·L'o. 1,:1inck), r.-cs chlcd:;-und:1.-:-;c vcrh n.ndeline betr. h':?t l"~:~cer in:-;ore::i:l r,,f'ilt door ( .. . ) /Hlc;n IH in ( .•. ) 1674 ri:-~1 <.o prm·incic v.:in l!t.1:ecllt voor{;cochrcvcn, l1trcc1.t, 17-'1~-, ;!~-7 1)1~. mot 42 bh . bijlae ea . c. .. , Ver!rn;.1è.0lin.3 cl:l en.eadc tot bdooc; d.:it de rcg c11tcn ( • • • ) V('l:1 Ut,:echt niet Jcho11d1:m •üjn ar,n het ree,erin0 s:--et:J.0 1c,r~ in~cvocrd den 16-4--1 67,1. ( . •• ) 7. , pl.,1784,5'3 bJ.7,·, d . ·· , ·~:incnr~pr~ .:1k tus1:1chen :i:'iete r Vr:lj bttrGer, J rm Tfoo~ ·l):J t 0·1 J-:o;.•nolis ven ,t1Gt over de poincte;1 dienende tot noctl.G :t·cè rco i :, net re.-;crin ~o-re~l e,,1cnt v <1n rumo 1574 , 7,. ::,]_., 17~4, 54 ~1z . • f. 19 5,--· c, - -, '.(\ ve1dc Z[-lmc:mspra?J, ( • •• ) 1704, 8'1- blz . 1 52. , !II"l'I'O;U:ESC:::! Vi•:1JtA1\J, v ~n d e onwet.'; i ; e behandelin~ de provint ie c:.1 ~té\c-1 v on Utrecht a.r!l,:::erlc>.:m in de jaer ca 1 >72, T5 en 74, ~.,1., 17~4 , 212 blz . 1 53 . RAJ'l1 0t1•.r:.:·• von CO:-lini ssien :;e{;even bij de ( ... ) Stéi:i;e~ V é';l Ut:..· echt acn eenibe lfee ren uij t het ni dden van hcJ.er :8d. · ·o v cr(~rul.crin.::;e, om met den intende.ilt nobort te apre!:en on te h anrleJ.en over de ge-eijst e bré'ndt schél.tti:i.g va"l de ·,,re:1.-c\emel tc l:'IY\''.C, z.pl., ~.. j . , (1573 ) 32 hl z . f. ?.~-,-·· 1 54 . -··, :::1:rr J,LAP3ö1JTRECH'rSCIIE:î BlUI , voor cl.e g oe.ugmenteer de él.utcntt j oJ:e lij 1::rtel".l8.eckers, 0,,1 w:?.t beter in het request te sie:1 , enél.e r<.c.ier v2:,. te oordeelen. Voor3 eetelt bij l'lenier •1?:1 ce:i ·b 'rJc,;-,,e3;1- o:1r él.eck tusschen een Hacena.2r, sijnde ee:J. vo.:;eJ.- !~o:,er tmrt.G oon l1treohtsMen, een hendelo.er in ve1•cke.1s, ·1wa.erheijdt ;1 1674, 14 blz . , z_.ldz aa..~1 Z . 79 ,-·155 . - · , P::10VJ:.: rIE VAJ:T UTREG}~T, stedhouderlij cke r e,gie::.·in~e . Orc:r e en re.';l :?;·,1e1ü wc>er n ae r de retsierinze in de Provintie vrin "iJtre3ri·~ in het toekomende s c1.l werden bestelt en belci jt , :.:::,ril 1574, z. p1. , 1674, 8 blz. -: 15 , 50 155. ( M. TE f ITi:·CJ:) , Geschiedverhé'.aJ. V'an het gebeurd e voor c~n. oij da i1woer:ln3 vBn het reglement àp de re3eerin.'.; der provincie ven UtrP.cht in den ja8.re 1974, door ::; ,D. :I, ''lillem den III voor.::eschreven, z.pl., z.j . , 247 blz. en 42 blz. oijl1:1,5e::i . :f·. 55 , -157. EXT!?.AC'.rEJ:r vé1n resolutien, ~dvysen, bri even en reGle!:aent en uij ·l; hc·b re;:-;ister Vé'l1 hae:r J d ,Höogh. Mog. en h"t\cr ~d .Gr . ï 'o~. Hekende de aar.mmptie in de Unie en het bestel der re3Q~l"i n.:;'3 v2zi (c ;.•espective provintie:1 die onder het geweldt do:-.· :,:':;:-:-·., s-schen 7,ijn r,;ebracht geweest en besonderlij ck ven a.e p.ro-rintie va.:i. Ut :;.· echt , Arosterdar:1 157 4, 32 blz. Z . 1S , 50 158 . AUT'I ··.rrqu:,J J,IJs:.r:i;; V8n · de ver:?nderingh der regeerinJh v ?:.1 de provincie v 2n Ut re cht, Utrecht 1677, 10 bl z . neva-c e;ü -;e honderden namen vrn de in 1674 "e.fi3estolc1e 11 e 01 ·'niet~ ae;:15 es·~el0.e 11 personen f . 65 , -1 59 . EI'mACT uij-c de resoJ.utien ven de ( . .. ) St~hn V'!Jn Utreót vene;~is de11 29 Januarii 1675 ru.smede è. e missi ve v c:1.n Sijn Hoo:-;heij t aen de Staten v <1n Utrecht, 20-2-1675, z. pl. , :a . j . ( 167 5) 4 bJ.z., (in$ escheurd ) f. 10 , -·1

A

1 60 . J'~XTll.'\.C11 uij t de resolutie v8:1 de ( . . . ) '3t i:,ten vém Uij t :rec'1t aen s:l.j;_1 " ooc;heijt de :'?ri ns vrui Oranj en ( •. • ) e,1 sij :;,1 Hoo1•· heijè.t s .ht\'/oordt ( •.. ) nevens de bri ~f ae!1 de ,:ieere::i Si at:'.t o:1 VM ~-OE é.•.::10., Aernhe;:1 1675 , 3 bl3,, 40 (MulJ.er 734-3) ? .1 9, 50 Ol) de RT!:()UP,'3~B Véln i'Ticolaes Véln J ij ck c.s ., pe.oht ol.'s ven de iapost ( . . . ) op turf (betr . _publicatie ov er uitvoer Stichtse tur :r), 7Jt re cht 169S , 4 blz . f. 1S , 50 1 02. VE"!-L':..'·J , vo.n het g epass eerde t er v er ,3 2.deri~e ve.n do JJd .Foc. IIeenr. St2.tc;1 1 s-l andts van ütrecht, rri)renr.e de besendi;.1;3e v r.:.1 cl.1: ( ••• ) St2te;1 VélJ.1 HoJ.land ( .. . ) c1..-n de St2.t e;1 v c-:t U-trec1.1 t 1 19-1 0-1722, z.pl., z . j ., (1722) 17 blz . , f. 29,50 1 63. ···- , op ·•·.1\V:.~ v en eeni _;e o:i!rns ten c e;na;:i.1; t bij het ove:,:,lijdc:1 Véln H. ;· .:s . de :Prinsess e GOuvern 2.ntc 1759 lin Tit rec:1-cse s te(.e:1'. , ~-:. , 11 blz . (1849) :::-. 4, - -


-1 0164. ( .:::erste) '::.\ie<:?d e en j)er de ZA!31ISP:1A..ill tus s c:1e,1 Piet e r Vé'n ' t Ee ~tve].d , J 2:1 v ~:'J T, eus(1.en e 1 Comelis -..-~:: f"aare ever den overlast van het ::;rof en klein wild in de provintie v 2n litrecht als0 1ede over het rec·-:t v 2.:i de bur-;ers van stad en stecl~n te~.ens de juclica.ture v;:,;.1 he·~ Ja _t-ge::-ici,t, .'L""Jersfoort, z.j . (1733?), 42, 40 en 41 0:i.z ., ze:i.r!ze.?.:n. Ï.79 ,-• ·.:,-r DT.'l' U "'"T.r.T 155, , op·. ·.'!i.J.• J', . .., : ~1 ora... ~re;1t het -;een Utrecht betreft noo,~z~:,lijl: VOO:ï:' .i!.J .e de l)ewoond e r s cl.e r z,yJe01 :1rovi :1clen, U·~r .17;' 5 ,24b1.z..f.13 ,-155. PRAEADVI:8S von de burc;ers A. J . vo:1 i~2:13ve:. t , J. T. 13l e'::-:c?..-i, 1'/, :?eifi 'er::; Scheid.ius , Joh. Robol, betre!~:elij k het conc ep t ?_Jrovio1c:i. , .:\.1. r 1.?5le·1ent vt:1 de bur -;e r 3 v -n ~-i::-nen .'ldz, ~:lcherc,1ber.3 en iYes·~cr,rijck ~-•' orsbor :!,f'!. ,, 1Hrec11t 17$6 , 32 blz. 1 .28 ,-167. , Ove::..~ de SPORmî DER GROOT'.:~ V:~ 1.\llDE:;u!m:f : in den bot.e7 i . 9, 50 v en de provincie en de n-~c>d iïtrec 1t, :•~, 27 blz. ( 1023) P:lOSPE~TUS voor het -rijèl.schrift vo0r gesc:üederis , oud.hede:1 ( .. . . ) vo:n Utrecht door ·-; , vim der }ionde, 1û35, 4 bl~. f, 6,50 169. -- , Ie·~s over de PATRICISC:iE G ~1J-ACrITill: v~n Utrecht, E, 21 blz,, ( 18 ~-3) f .12,-170. --, E.'i'J.TA PATJW, va.ï Utrecht en Stev'1n v~ l,uijlen vw de IIa.er, c:, 32 blz., lel. (1 851) f. 3 ,-171. --, HA.~•:'°,IJ8·~ v .-, n· ne 2-f3eva?rdi:;den der provi:icie Utrecht van 1555 tot 1865, )~, 10 ;)lz. ( 105S) i. 5,-172 . --, F:S_?~TTOCHT ven .:\.1'1 st1c-d a: 1 nê\a.I' Vreesvrij !: t, 3. v, het bezoe1: vau H.H,i~f'-j esteiten ( •.. ) a a.1 het voltooid c;edeel·i;e va::1 het Hen'led.e:.:en.2.2). { 4-8-10S2, 2i1, bl 7,, (bev:-.t vnl. "naeruijst de!' feest3e;,.ote:-1aJ f.18,-173. --, NAAIILIJST~î van Hervomd.e Predik an i;en in de 3e:uec,1te:1 der 9 rovin cie Utrecht, sede:-t è! c :lefor;:,tie tot hed en, S, 24 · 'l:>lz,, ( 1909) L 7 ,-174. - -- , RIJ\1/I:EIT.-I'OC-riT-:][~ door het :-ooi e:i Utrecht, 's-~ravc.lh é' -~e z.j. (1S41) 77 blz., ieill. f. 3 ,-175. --, HU3EA in de provincie Utr~cht , z.91., z.j., 2~ bl z. c;eil).. :.:' ,3,-176. P. UI,TTIA.J?.CTU),t, l.aartj e van de prov, l.•t~ec.\t , .::;n .vure, 1 -;35, 8·1·::12 ~-Cï i :E. 28 ,-177 . .•n D'3 P)1.0VHWIE v. Uitrecht, ~:e.a::-t v .d. prov,, gra.v. ( 1758)32::4~-C7 f .125 , .!. • 178. -r.i KA,\.,"lT 'T .G. . :;:>!'OV, doo:r J,>\Ui jper, 13e dru.!;:, ::--eeui,arden 1SSO }8x50 C:"J . f, 1S , 50 175. :;? • PROT!Ir:CE d'Utrecht, 9rovinciel.:a.:-rt , be:;in 1Se eeuw, rcc·~ts onder een ( ha."1d.:;ek1eurd) w2rye~1:, r ech:i:s 'boven 11n° 7 11 (u i t .\tl .:-s • r: · nh o:i.~):~ ) ·"'•. • 2,.0,-d 't>.'lJ::es 1i..r2;:,r':!

..

180. p • ., KA..'JlT v.d. :prov. 'Jtrecht, litho va., :'. D3S t er b ecq na:-r rt. f , 25, -Redin~ , 1ef!.1 , 13}x22½ cm 181. fû.:.nTJT~ v. t. :;:>rov. Utrècht, 1f',6S, doo!' 3urin.:;ar, 14x17} c \ f. 17, 50 182. ~AA.R'.rÉ ven de -gem-landen~ frc>.<ll kaé:lrtj e v2:1 het no o:;.adeli j 1: deel · V<"n Utrecht met :·.mersfoort in h ert ;.ri.d•·.cn , .3ravu:..· e , c::->. f. 55, -1800 , 1":,:;:; 1",) Ci71 P, 103. l'!IEU\\'Z J:rl"AilT van de kvrn.rtieren v ,m Eert1ancl en 't ove r~:\!::-rti e r in 't ~:lticht v2n Utrecht, fu'nst '3 rda:.i ( Tirion), .~r ::-.vu!'e, ( 1772)f. 95 ,--· 32:-r.3:J

1(34,

1

C!l

û

j:rÎEUWD KJ.\."..ti'!' va-Tl het i~ecl e rlma:rt ie:. e:::i v é:'n het k,1a.Ttier v en Montfoort cl ef3 Stichts v 2n 'Jtrec;lt , Arnsterdea ( .L'irion) :.r~.v . ( 1772) 35:~39 C'1

Î. 95,--

185. P. · d" t. t nIEUW::1 E.?: 1r,h'T:r.: AFT3l(füïii.;G vw de doo::..· .:,ravin · e i e e r s 2-: te ::eschie('l.en beginnende véln de s tad·~ Ut:..-ech t tot é".::in 3:>~~en-burz ( .•• ) , Austerè.ail'. ( Ot·~ ':!ns ) 1 .:;r~.v ur~, ~ 1? ~O) • Ka: ~•t ye.n. de Vé:'. ,:.·t v~n Utrecl~t door c~.e !;e·:1 n a a:- 0 e !,ui,Ler zee , in i;\/ee .r. st~c}::e;n op één ~üé:'.d, te semen 17::53 c,1 ..1. • 135 ,--o 186 . ï J,O:~•-TOOlTI.-IEEL der ste··~en en l eden in 't S~~c~t van '.;i treC:.1t op èle"' ,~hijn r roo·c •'"e' rave ~r d bJ. é•d door H•. /J.m; :.=!'r , 42x52 c,1, met ·a;:ü"~hte~ ~p Ut:-~c~t, \': ijk 'bij :)1.1.nrstede en !!ontfoort, e tc. fr 2.ëi ble.0., 2e he::t:ft 17 e 3eu·.:, ~.elcl.7.?.ëi"l, f. 495 , --

t


- 1 1-

; t, I. ~•. J,/1;'11)-KAA,l~'.f '·!ll , !(f

I

,.,

n:111

:1.l ''"ti'l r> rh

r,l w,lc rm

PuJ,lr\ r• 1, ~()~? ;? r; 1, :,• - ,l j r 1. :t

<Jti

: a ·r

1ui.,j {·r:n ,, ,:n IJ t .rt::cr. ~ ! 1 rir. ' •;r:;;·! i., 1 (; J. Jr.,CO

f . S5 , -

P, v.1 r• : :I' V,•n <Ir.: 1,:-,• r i· Hi t 17') ? -, ·,n rJ ·· 1!ri l')t;:T,revm.ort ·1•d; rlr: r.[:r r) I •)) V,•.'1 \1,, h 1; •J t;111 "C! c.: r:,: r;,.J. ·, . 11 , , ,0 ·1cli , .-:. lrii.j !~::i;,ri, , J . ~:-·i t;; , 1~. .. , ,: . '.Jo-1ch , !. ;on l,J , 1 . ;,•1;•)1 '!Jt Ulr,· 1 •.- • l>Jrri F~t P,Y'. / • •~ i ,::! , l r •,:1 ,,i1r 1 ,y r •I , lr•r.r1 i. nr;0:1<' f1 •; 11r ,l. /J;(J(, c,;1 f . 6 ,-,)

UTl, :r:J r 10•:t h r: I ·,•,~p0n rlrir p cv ri ·,,~ j ,. 0r1 •i0rt hoo•l ,J, r Trijr. C'i 'l O;) :1:' ,-.,w, :ir,hl)() I. , t1 cr,1.mi. 11,,t ,,.r, J."r;: ~r: r h·• •l •••• 0tc ., ti "l-

p~· ,,, t. 1 l <)0r ,J • 1:.}l .U l !' ll , 1'/!jr) ( ür, :Jt ... ,l Ut r r;ci: t i y h0t ,,nr :cr.11:lt) 1 )·~10c,, r. 1:, , 5c

1<)(). ]J .

HC:T .PT,A'NF:J,tC ;1J /1 <Jr provi ·tci.ri v :.IJ'1 1J1,r•·r:h1- , ï /r:l !:r; .c U:J.-;J':'!. , ir. 00:: .: l.re:n , 'J'' t10n voo r ~rond ui t r,1;~ou .1T1 i:-; • ... e:t,::. , t i 1.1üp ...·0:1 t c1 ,;,>r J . :. ·':'hil i p:J , 1770 ( ,1 jk' t o Jt!l' :'.''Jbcl0 on r:ontfc r,:;:-i. i ~ ' t v c ~·,1chir>t ) 1-:;;~ 10 r,ra f. 27, 5C 19 1 . 'r:1.AJ :r,•~tr..i, ~,•kJ 01t rrl ',lP'l drJor 'i ' . v. ,1 • r.t.··r~ , 1r::·c 'J 4; :.~e: ,::l-_t ',/ ·'!1':lî:1 , il Lrc;c'.yi; o11 Kled,: r c! r ::- ch ;. er. '{')7.icht op Ut r r:c,'., , r:" 19% [.8 , - 192 . P . CO, Jo 1.!)l ;-en PAP.1/AE r;!IBQ Cl.UT , fra· i .:;r:::;r ;;>.Vl')0rd ·.1:• )en "/ é.'.r . 1 r. 29, :;c 1 Lr0c '1 t ~1ct dei~ zinop r CJul: , 17P. '1'!UYI'? , ·2 1;~ 21 c:,

,-?

1(1:;, ...,

·ll ~r! met ·1i,if UT' lBCHT!JR l}r.:t:ICJi•rr:,: ,:ui 'I tr: J,in -: r,ho t~..., , r·c•.,e;tè~l 0'1 c o t· 1en1!cri,i te r;ont.êoort , )'.' ? ~t l')el r_m 5 r ê.fto,1i'>P. t e: IJ ;; ·J~ln L')i 1 • .,:ltho do0r J•. L'3chi!)r,P.rur:, 22tx14 Ci'l I.24, - 1'.H . 1' . ·a ::-'1 !1P, t 5 UTfu;•.J::·r3E (}EtJCHTT.1; : ',~i -;t , IJssel c tei,i, ,:tre ~h~ , ,,..,. lirn.:r::Jf00rt 1 :;c:kleu :ccle litho, 19P, ceU\'1, 20x 14 c:1 f. 1r· ,50

l S~.

}',

!! . BAST::::JlT - Ue Still e Vecht, rep roclur. ,: i e uit 10S3 ,c,:' in tl,:: verz. 1.J. l~ij 7ie,r, 11 ,1 9 en:

-✓ 2::i

d.L

196. P.

f. 1G,--

VOC"n,VI-lJCi!'r PJ,AT'1'~:!r-110ifD v e:1 TJt ;:-~c .'c e , o . do0r ', vt. • i-::n ..,ls ( Cro1_nc h) 21r.41 c,1 1~., . /JûlEl"J.A '..1T cler ve:..·:,chilJ.eade :;e 1 e')n'i;cn in dr:: pro·:foci c Vtr. vo0r ?lOO ver~e rU e t ot hed,m be:~e;1d z:i.j'1 , i:,edru.:t .l o~r 1 . ,_;, ,o r:; ch, 190 e euvm, 40=~4!J- era , e'"ll: •~le se' eur tj ee ::.- . 19 , 5C 198. l' . VP.:r.:;::-1 1elinz v;m c:a 60 AFRE 1•!LDil!Gr.;l~ van Ut!'echt:Je r in.c e:.·:·:;): r1te ~En , cliché a:fd rul.c' en , c a 190n , ied~r c ::, , 7~10 c , , è.1.ün ·;ot.Ln-c . f. 1C,-l~dIPS ~.3',S ( enkele honderd en) betr. de provinciP ir. i: et :-,, -~.:'- · · ,J f . ; S,···· n e:m of betr. l~l eine:::-e pla2.tsen. 200 . J'.J-'IP3,.3'J::J b e ~r . de Vech totre>J1c ( c E\ ~o ) L 19 , -·-

;r.r_._.s:r.~n.Ep_,_po_~ _E1l:~. _I~A_3_~~}~l -~ .L/IP.DJ~.r_t_E;J__1_n__u_'I'.~~\ l.'.!°i.'~ TlJfi AA ( B::tT-.:tJIU..'.T,EH)

?.ó.(: ·.7I'J!7'.:fi'f ;;;

}{60GLAIJD, •rer Aa, E, 10 bl z. 202. · ·: HJJ1' KUIS Tiil1 AA, bij ·-·):,·eukelen, ni enél.e na.Pr cl~ ··ec'.h , ''.r 3.Vllr".? cl.oor J' . :Jciüjnvoet , c.-.• 17 15, 11, '3x17, 1 c11 203. ~ . DB J{WU{ '.r:Ji:H AA, r;rawre , H3e ceu·:,s , 7::9} cm , nr . 4~ 20,1, iclc,1 1 zond'Jr rne.rge ··

205.

:r.

f. 3 ,--

.f . 2S , 50 f' . 20 ,-f. 15,--

't JiUI ~J 'l'BU AA, (JrDvure, 111e P.euw:; , 7~~r, cm , r ec ht-J bi;..bl.159 f.29,50 ~G. I':" ,IP8SJ,S ( 7) .f. 1 , 50 AflCOU'0E 2D°'Î _- :r.):,m:JNVl :J,T), · De A.'r.Jcoud e:;.· p é:i >..r den:iar' t 23-0-1 D55 , .:}rnst e1! l uim , 2c druk, /\Jilst eTd éVI 105 ) , 2~ bJ.z. z oldzaa: 1. f. 19, 'JO 208. 1-': (' c•.·,ir~ op ' t rJlot on d o:r" Abcoude , l'rël."ie ~r ;:wurc door ~ 1 , . ~1piJ.1,1::m n ae:..· lJe Bei j ~r, 13e ecu!, 1., ·,rx21 Ci'l , f.48 ,--· 2(19 • .P, nui:,.0 ven hd ::ilo t to /\b~oude :-üc·1de ri<'..' :' Bao;.1b:.'U,1Ge , f .32,-·,r avurc c10or .T. <Jchijnvo r•t , 1'.Je oetm, 12-}::17 cm. ~10. :e. A:1cou:10 p; n clo 1/e~'t , -1 r a.v uro do0r H.'3ch ., c .:-1..1f!OO? 1}:. 18 c ·1 ·ni<.:'i: fr:-~.--i ::;e!cJ.eurd , ~echtr;bov e:n : 8 f . 20 , --


-1221 1. P. l!ofstecdc van den He er ,J . l! . v an tleel, secr. van de societei t v:m SU.rin~ 1e , tot Abkoude 1 CTravure door Rarlemaker (R.0.68) , 15x 19 cm, 18c eeuws f. 24 , -212. P. De :imme tot Abkoude met de nieuwe gra.fkapelle va.'1 de heer De Lc(luw; hcC'r van Abkoude , grav. door Rademaker ( R. O. 71), 15x 19 cm , 18 c e euws, fraai! f . 75,-213. P. liet SLOT ABKOUDE, grav. 18e eeuwz , 7x9t cm, midden boven: 31 f.1 9 ,50 21 4 . P. ' t SLOT VAN A.BKOU, grav. 18e eeuvrn , 6tx8 cm, rech·bsboven bl. 160 f .29,50 215. P. , . . .. 't SLOT ABKOU 1700 en 1 t Sl ot te Abkou van bi nnen 1702, twe e e r avures door Rademaker, op één blad, nrs.243-244 , ieder 6tx 10 cm. f.36,216. P. HET SLOT ABKOUDE bij het dorp van dien naem in het l andschap •• • • etc., 5 r egels ondersch rift , 18e eeuw, 6½x10 cm ff.25,-217. P . ONDERSTE GEWELVE int Slot t e Abkou 1702, grav. door A.nademaker, nr. 247 , 6½x10½ cm f.25,-218. I<NaiPSELS' b etr. Abcoude ( ca. 50) f. 7 , 50 ACHTTIENHOVEN 219 . KNIPSELS betr. Achttienhoven (3) f. o, 50 AMELTSVlAARD 220. B.G .A. PABST', lillleliswaard ; E, 25 blz., 80 (1841) met 2 litho's door Hoevenaar, 6½x10½ cm, resp. "luneliswaard door de Fran3ch en v errant ten jare 1673" en •r.Ameliswaard,,. (in de 19e e euw). f'.29,50 221. P . AMELISWAARD mu DE 19e eeuw, litho door Hoevenaar, 6{-x10½ cm, inges cheurd f. 9,50 222. P. · NIEOVl- .tiMELTSWAARD bij Ut:uecht, houtgrav. 19e ecuvr, ovaal , 23x16 cm f .1 2, 223 . P. DE RIDJJBR-HOFG'JlAn A.Mr:T,1 8V/.Jffi'.fü 1~ne~ rl"n Krommrm Rh i;i n , p;1·av .

18e eeuw, nr.201, 6,7x9 ,3 cm f . 20 ,-224 . P. . HET HUIS AMELISWEERD en ,'\meliswcP.rd, so als het zig Vt-:.L·Lc.,rmn P. in · 1 t jaar 1672, toen genoemd Gro1.::n~w0ude , 2 g.r·1:2.vuJ.·1::::1 rloor Spilman naar De Bei j er, nrs . 101 en 102 r.. ·-sn, 225 . ,Uleen de tweede gravure f.19,-226 . KNIPSELS b etr. luneliswaard ( 13) waaronder adverLc:nti e v1::rkoop 1810 :f • . '5 ,-:-,'\11ERONGEN 227 . A; DE BUSSY, De bev1eiding van het bosch t er Els t bij .:unerongen, E, 15 blz. f. 6,-228. J . CR.MlIDIJK, E. uit wandeling~n door lfod. betr.,\.., 9 bl z .188 2 f . 4 , 50 , f. 6,-229 . G.GOOSSEN Jr; Amerongen, E, 10 blz ., kl. (1866 ) 230 . A. W.J . MULDER, Het Kasteel ,\merongen en zijn bewoners, Maast r icht 1949 , 193 hlz ., geill. gebonden f .39, -231. K.SLUIJTEIDL~f, Nederlandsche 1usLverblijven III Amerongen, E ( 1907) ca. 24 blz., fraai geill. f . _24, 232. E.B.F.F. V/I'l'TERT VAN HOOGLAND, De Van Reede ' s · van ;\merongeh, pl" z.j. (1 912 ), graven van ,\.thlone (in woord en beeld) 36 blz . t ekst en 3'2 blz. illustrati es f.24,-233 . idem alleen de t ekst f.14.; -234 . -·-, HET HUIS T1.J AMERONGEN, E, 13 blz ., zonder à.e litho f . 5,-235 . -.:., INHl.JLDIGING van den heer v an .imerongen in 1692, kl. B, 16 bl z . (1840) f. 8 , 236 . P. HUIS 'fE 1\MERONGEH, litho vian Mourot naar Christ, 9, 7x1 !i, 3 cm met be:::chrijving van 13 bl z ., E. f. 28,-237. n · DÊ RIDDBR- HOFSTAD ,\MF.RONGEl'î , [Jro.v. door Speelman naar De Beij er , midden bov cn : 20!:i- 208, 14ix19½ cm, 18e eeuws f.48 ,--

,j


l

-13238, P. DE RIDDP.RIIOFSTAD MtERONGEN, 6etintc litho door Stcucrwald naar LutBcro 1869, 16x22t cm f.48,-239. P. DE KERK TE AMERONGEN~ li th. o door Houtmn.n naar Heaton 1830 · ' f. 148, -13x20 cm (uit Tfourot / , gekleurd 240. P. lIET HUIS Y,\N AMERONGEN, litho van Houtman naar Soctcrik 1830, f. 98 13x20 cm (uit 1,iourot )' 241 • P. ' HOOGERWERF (hr Koolhaas) in het dorp Amerongen, litho door Houtman naar· v. Straat en, 1830, 1fl.x20 cm (uit Mourot), fraai ·- • 1 dorpssef.licht, 6ekleurd f.148;242, idem, ongekleurd en met omall c marge f. 85,-2Îf3. P. AMERONGEN (kastcelJ, litho door Schippers, 7x14 cm, 19e eeuws f.9,244 • KNTI?SELS betr. ,\me rongen ( ca. 80) waaronder het art, in Bui ten ( _1908) en een afl. van Het Leven ( 1918) "De Gevolgen van den Oorlog" f. 19, 50 AMERSFOORT 24?• W~H. DE BEAUFORT, Bescherming der nijverheid in de· 18e eeuw, . · E, 14 blz. (1889/ (betr. lakenfabriek van A. Beaune, initia,tief H,H. v,d. Heuvel f. 14,246, A:F.v.BEURDEN, Schepenzegelc in het Amersfoortsche gemecnte~chief, Amersfoort 1933, 58 blz. gestencild, geill., met 11 ver9et eringen 1941 11 1 blz. f. 24-, f • . 27,50 247. i4em exemplaar met aanvullingen door de schrijver 248. E.J,van den BRINK, Het Ka~teel Stoutenburg nabij Amersfoort, Amsterdam 1866, fol. (bevat 2 blz. tekst en 6 plate~) f. 95,249. P~Q.BRONDGEEST, l'Eglise Française d'.Amersfoort, E, 17 blz. ( 1909) · f. 9, -250. D.BURGER, Redevoering uitgesproken bij het 5e eeuwfeest der L~tijnsche scholen te amersfoort, .Amersfoort 1876, 32 blz. f. 25"1. W.CROOCKEWIT; Het wapen van Fléhite; E; 3 blz. (1889) f. 252. W.,CROOCKEWIT, Het wapen van Fléhite, E, 3 blz. (1891) f, 253. W.E. VAN DAM VAN ISSELT', Onuitgegeven bescheiden nopens de berenning en de · overgave ,an .Amersfoort in 1629, E, 74 blz. f. 19,-254. G.GOOSSEN Jzn, Amersfoort, E, 28 blz., kl (1866) f. 8, 255. J.F,B. VAN HASSELT, De St~Joriskerk te .Amersf oort , een archief in steen, Amersfoort 1944, 103 blz., geb . f. 9,50 256. v.HEEL, Stukken betr. de genezing van Annn J ans van Nikarke uit .Amersfoort, 2-8-1708, E, 10 blz. f. 6,-257. C.A.HEUNKS, De · St Joriskerk t e Amersfoort, Amersfoort 1938, 60 blz. geill., kl. . N.B. : Gedrukt in 275 genummerde exemplaren op oud-hollands papier. Dit is nr. 209 f. 19, 50 258. C.K., Wijze van verkiezing voor de magistraat der stad Amer sfoort voor den jare 1543, E, 6 blz., kl. (1852) f. 5,-259. H.W.M,J.KITS NIEUWENKlll4P, Een l aat middeleeuwscl(1 zege)l van het Amersfoortsche geslacht Cruijff, E, 5 blz. 1941 f . - 3,50 260. R.A.KOLLEWIJU, Herinneringen, Santpoort 1932, 154 blz • . H.B.: betr. voor een groot deel Amersfoort f . 14,-261.C.KRAMM, Jhr Everard Meijster, uitvinder van het oprigten van den J\Jnersfoort e~Keij in den jaren 1661, ingeplakte krantenknipsels f. 6,-262. P. W.L •. Onderzoek, waardoor de burgers en inwoner s Yan i\Jnersfoort oudtijds hun bestaan gevonden hebben, E, 1838, 11 en 7 blz., compl eet f . 16,50 263.H.MOLENDIJK, Historische schoonheid en stadssanering, z.pl., z,j., 16 blz., geill. f, 3,50 264.P .PTJPERS, Hêt mislukt verraad op .Amersfoort, treurspel, ,\msterdam 1776, 115 blz. met titelvignet met gezicht op de stad en titelprent met uitleg door J .Fokke f. 49,-265 .H.J.REIJNDERS, De Latijnsche school t e Amersfoort onder het f. 6, r ectoraat van Hovius en Schut 1619-1668, E, 12 blz.(1903) 266.W.F.N; VAlI ROOTSELAAR, Amersfoort, Geschiedkundige bij zonde~ · f . 39 , · heden, 1e bundel, .Amersfoort 1897, 172 blz. 267.(J.SCHELTDM) , Nog i et s over den Amer sfoort schen Kei, E, 6 blz. (1833} f . 5;-268 .T,, Schouten van Amersfoort;._ Rhenen en Wijle, E, 4 blz.(1 9e eeuws ) 3,-269 .C,v.d.VEN , Dool om Bergh, E, 7 blz. geill . (1896) f . 7, 50


-14270 . L.G. VTSSCirnn, Onze? Lieve Vrouwo Toron t ü fünerofoort , oenc lcBendo 1'1--14 , E, 16 hlz. , kl.(1038) met afh . 9x16 cm f . 12,2'/1. JACOB VISVLIET, Tranen over ' t ovorl:Ljden van tfari:l Stua.r-t ( •.•• ) uijtgcs tort in do schoot ven d e regerende 'our ecmeostcrs der ntad :uni ofoort , ,\me rsfoort 1r,95 ( ecclfuk~ 'oij JohanneD Clerck), 12 bl z . (Knuttel H-120 § zeldiuwn f. 65~-idcm 20 druk, ,\mstordam 17 24 : 1.m i~o nchourt jes : f , 55,-272. L. VISVLIP.T, Pertinent; en opredlt verhaal van hotBene ontrent de boroepin&o von I).Q Quir im w ecr;t , j es or.woo-:di g predik;mt tot ,\merRfoort is voor gcvall <•n, mi tE:Géld C?rs de d cfontie Vél!l Lamb . VioVli ct ( ••• ) tegono de memorie ( ••. ) va.n d o dolerend e leden dos kerkenraecls ald aor ( • • • ) Ut-..·ech t 1679 , 50bl z . zcldzatll'!l 89 , 273 . H. lvîL.WJ~illlER, Het Mus eum Fluhit e t o ,\rnc r:::foo:::-t , E (1909), ecill. fol. 13 bl~ . f. 5,274. H. M.WERNER, De Waterpoorton to ,\mor nfoort , .E (1909) , 10 blz. geill. fol. f'. 5,-275. H.M. \lillRNER, liet wapen voor d o koppel poor t te :.m or3f oort , g , 4 blz , f . 4 ,-276. - , AMERSFOORT ,\LS WOONPLru\.'l'S, uitgce;r.ven door de r cclomecomm. der gemeent e ; ,imcrsfoort z.j. ( ca.1 900? ) oblang foroaat, 13') bl z ., geill., fra;u drukwerk! f . 39 , 50 277 . - , · AMERSFOORT, ui tg. Ittm::mn :llllcrofoort z.j., 13 Jta.dogP-zicht 0n, ieder 17x26 cm, t esamcn gebonden ia album f . 19,-278 . --, 11M'IERSFOORT- NUMMER"' van Het Duitenverblijf, oopt.1926, geill. , 6 blz. · . f . 4, 50 279 . --, ,'IJ'.IIERSFOORT, "Ideaal" plattegrond 1 : 115 . 500, 1e druk (ca. 1940?), Brote plattegrond ven ,\mer3foort en 0m::itr. f. J , 50 280 . - , UTT HET HARTJE Vl\N NEDERLl\lm;, geill. wandel gir'J G voor Amersfoort · en omstr., Amersfoort 1899 , ca,'120 bl z,:rnet 1litslaande k aart, l os f . 1 7 , 50 - 281 . RB\iUESTE met soodanige verdere authentique document en en stukken als bij eenige heeren regenton der stad Amersf oort tot maintenue en conservatie van( ••• ) hare oude privi_egiek en geregtigheden aan de Staten van Utr')cht op è.en 10-1-1703 zijn. ov~rgegeven, Utrecht j703, 30 blz . , zeldzaam. . f . 65,282 . -- , AUTHENTYCQ EXTRACT van 't gee11e zigh in ûen j ar~ 1703 beeft toegedragen in 't veranderen van cle rege êringh der Stadt Amersfoort, Amersfoort (Joh.Cl crc-c:c ) 1703, 12 b:!.7. , (bevat een groot aantal namen van bu.-rger:=: V ;:tn J.mer:..:foort) ~ zeldzaam. f . 1') ,-283-. --, SIDITENTIEN van het Hof van Ut:-:-.echt tot laste van Pieter van Houten ende Richard Saab, mi togaderp Vlill em Teeclonan, gewesenc bor ge:rml' der stad P.mer:Jfoor-t, Utrecht 1703, 8 blz. ,' zeldzaam. Betreft de voorgenoillcn r ege ci.nP.l::IVt::.c~.nrl "1'.''Î n~ . Hi erin ook de namen G. Beefting , D. Bbi.r.n-ri.ors t , R Dibbit s , J . 81:~.[Jhi.u ~ en s . v . Straelfont . Van Houte 1 en Saab \'lorden t e A. t e r dood gebr~cht. f . 79,-284 - -- BRIEF van een lid der gewe esene co:nmis ,ie ter von•1ing van _- ee:i stedelijk plan vM b.csttm1· i,-cor de ., ;; ad Ame r s foort 2.-'":tn de leden van de gevreezene prov • ..11u:.·1ir,ir,ali -;ei t dier s tad: ., • l'!~-p en· R. de Wijs .( ••• ) , Amcrsfo1.:rt 1795, 132 blz . ! . :,~ , - -285 . --, REGEL, volgens welke de K~t~oli~k~ j euc1 t e ~ nersfo ort bestierd wordt , E, 7 blz. , ( 1891) f . 4,286. GEDEHKBOEK der Hooge r c Burg1.a·s r.hr,nl ~et 5 jr e;1.,.r ous en de r .i:furgcr~ávvn<lschool t e Amersfoort , Hf f1-IU'.J6, .\mer i.;fourt 189G , 97 bl z . , geill. H. B. : met na.BJTllij s t der leerlineen net nnr::;ur ,~li n. f . ::>1\ , --287 . - - , SCHETS eener geschiedenis d r r 0tatl Àrler~foort ~v~ Jn ~~naanvane der 18e êC:UW, E, 26 blz. , kl. ( 186" f . 9 , 50 288 . PLATTEGROND , uitgave V. V.V., l itho A.L. Ver sluijs (1914) · 37x4 9 cm · f • 1 2 , 50 289 . -- · IETS A.AlfGAANDE de s t ad ,'lmcr s foort: E: 4 bl?i . kl .( 1837) · f. 4 ,-290 . - : De zonderlinge Hederlan<l.::;chc licfhebbc:."ij va--i het "lGIEH TRRK1<}1N", E, uit 111De ..\.utoma n.t " 20- 2-~ 926, 2 'Jlz , f . 2 , 50 291. - , ENCOMIUM LIBrJRTATIS a Pc tro ~ .P ~n'rmi.;i s , €,YlllnP-~io .unis furtio v aledicenti scriptum ( ••• j, Ut::-. 1664" 10 ul ~. , z.:.:ldzazm • f . 2.8,-292 . PUBLICATIE (van de Staten v a:1 Utre ~ht b e:;r. het O}?roer te ,\roersfoort ) Utre cht 1703, 6 o:;.:.:. • f • .24 ,-293 , AfJU'LAKBILJET, g root formaat f$4x4:,i c::,1) dü. . 23-5-1738 , bevatt end·e e en request van l andcigena c.rs in J ,~ Sirkt en onde r Is.sE"::lt a an de Staten v an Utrecht t e-er . d e schouvr v an de heul en L"'l d e i.Jcderbir ktscweg , de Alderborstc:"'flt:Ul en rlP !l.eul i:!l cle Pol maat (namen: H. v .Zovend e r, G. Vo e:t vr-n W.i~;.<1en, :P . Clerk , v.Daï1, 'fuijlwi jk, Gourloi.:v t:ir , Mr.ób,, .:.::. i: . t):._jf,.,.l·">.!.:l ~ -~-: . • v *Yf><:~f'J1't1, v .J,,;.:mAn ,


·-15-

293. vervolg:

v,Royon, v,RuijCTeduijst, v. 1Utena, V,Koot) (opgeplakt i.v.m. beschadigingen op de vouwen) Zeldza81Il. f.125,r294. .~\NPLAKBILJET, groot formaat (53x45 cm) betr. de conscr.Lp~ie van 1810 in het arrondiooement 1\mersfoort f. 39, 50 295. P. REPRODUCTIE van een gravure van P~van Liender, 1759, ·,an "Den Hoff oft groote Koorenmarkt", 14x18 cm, op karton ge-plukt met zwart randj e f. 6, -296. P. DE ENvIBRUG, si ende op · Amersfoor t , gro.vure door Spilma>'l n~ar f •. 28 , De Beij er, 6,7x9 ,4 cm, 18e eeuws, fraai stadsgezichtjo

297. P. DE ICOPPELPOORT to Amersfoort, acn de · rivier de Eem •••• 298.

i: r egel s

onderschrift) , 6, 3x1 O, 3 ·cm, 18e eeuws , fraai

L

38, -·

DEN HOF of groote Koornmar'Lt, het Stadhuis dn St Joris K.Jrk te ,\mersfoort 1759, fraaie gr avure door v.Liender, 1759: 15x24½ cm f. 95 ,--

299. P. SCHUTTERS DOELEN TE IIMERSFOORT van binnen t e zien, 1759, fraai e gravure door v.liender 1759, 15 ·x 2ot cm · · r. 68, . 300. P. LIEVE VROUVm KERK en toren te Amersfoort 1759, fraaie ~ravure door· ·.r .Liender 1759, 16½x18½ cm, beschadiBd op de verticale vouw, zal echter ingelijst nog een zeer redelijk resultaat geven. f. 45,301. P. GEZIGT van de Stads Wal op het ·,'ieeshuis over de garen en bombasijden blee~erije in .Amersfoort 1759, fraaie gravure door v.Liender 1759, 15½x24 cm, beschadigd op de vouw en de linker . bovenhoek afgescheurd (ca. 2x9 cm ontbreekt). Daar dit een hoekje lucht betreft goed in- te lijsten. f . 35,302. P, ONTWERPTEKENING voor een herdenkingsprent van de Rij en Hoefsmids~he te Amersfoort, i 886-1907, 17x22 cm, met afb. van de f •. 18,ma.YJ.ege, de Kei, dB _cantine, etc. 303. P. FOTO va.YJ. een oo~konde betr. het ruiterf'eest. ~.g.v. het 50jarig :-ies-'-a<m der rij- en hoefsm!idsche school op 30-1 1-1 907 f . 9,50 Met d:i.v. tOl)Ografische gezicht en, 18x1'3 cm 304. P. OORKONDE betr. llet rij schoolfeest in 1907 van de Rij•- en rloef·smidsche school, 1857-1907, 47x34 cm, ontwerp J".Steen~amp f . 16,50 305. p ·, REPRODUCTIE van een tekening van · E-v6 .Rensburg, voo~st~lle~d een gracht en brug te .Amersfoort, 1912, 16x24 cm f , 7,50 306. P, HET INRUKKEN DER MTI,ITIE in Amersfoort, gravure door Vl.nc:, eles en Bogerts naar Buijs, 18e eeuvrs, 8x5,5 cm f.12,. P. . 307. SPRINGEN DER KLEINE KERK te .Amersfoort, aardige grav. doe ~ Vinckeles en Bogerts naar Buijs, 18e eeuws , 8x5,5 c~ i . 19,50 308 . Y. GEZIGT OP .AMERSFOORT, litho, 19e eeuw, 8x12 cm f , 24, 309 . P. GEKLEURDE REPRODUCTIE van de 16e eeuwse stadsplattegro11d. d.oo~: J . v .Devent er, litho door Srnulders, 36x42 cm, fraai f , 35,'.HO . P. GEKLEURDE REPRODUCTIE van tle stadsplattegrond (het :.;. g . 11·c arton 11)van Amersfoort door J,v .Devcnt er uit de 16e ec1 :.w, 18x16 cm · f. 9, 50 311 . P • . GEREPRODUCEERDE OUDE FOTO van de Koppelpoort, 16x22 c~, u~t de s erie Nederland in Beel d en Woord , ca. 1900? :f . 7,-, 312. p~ 5 I<LEURENREPRODUCTIES· van'tekeningen van F.v.Wolde n:d t·z zichten binnen Amersfoort, ieder 22x15 cm, ca.1925 ' f,., 16, 50 313. P. GEZIGT OP .AMERSFOORT': houtgravure door E. Vennorch:en: 10>. ! 5 cm, 1841' f . 14'. , ··-·


-16314, P.

DE KOPPELPOORT t e Amernfoort ( volf,ens de ouds te bestaande afb.

begin cl ,•r 17c eeuw} gekl eurd e litho door Tresling , 13x21 cm f. 19c <.' LUWS, f. 31S , JGU?SI-:LS betr. ,\m0.rofoort ( ca 170) A!fl(EVEl-:N 316, A. ·vAN DThfüSLEN, predikant t e ,\nkeveen, Leerredenen, Gron.1818, f . 14,·-321 blz ., g~b. h~f leer 317. P.J.EIJ1L\, s prokkels uit het r ekening- en begraafregister der Hervormde · Kerk te Ankeveen, E, 7 blz . f. 318. P.J. EIJ1.L\, Sprokkels uit het trouwboek der Hervormde Kerk t é f. 5,-Ankeve en, E, 15 blz. (in 2 afl.) 319. P.J. EIJ11.A, Sprokkels uit h et Doopboek der l!erv ,Ke rk t e .'in.kevcen, E, 14 blz. (in 2 afl.) · Î. 5, -320, H,W. T., Bijzonderheden uit het Sticht· van Utrecht, E, 4 blz. · (1841) kl., betr. de Kinderrijkdom van Jan Schriek te Anke,-:ecn f.6 ,-321. IalfIPSELS betr. Ankeveen ( 5- pl aatjes uit Verkade-album) f . 1, 50 ARENBERG (De Bilt)

322, P. AREl~BERG (Jhr D.W,J,Strick v, Linschoten), litho door Houtman naar· Hoevenaar, 1829, 13x19 cm (uit :Mourot) , fraai f. 85,--323. idem, gekleurd f,148,-BAAMBRUGGE

324, P, HET OORP BAAMBRUGGE, gravure, 18e eeuws, 6, 7x9, 3 cm (gezichtdoor ophaalbrug op de kerk) f. 28,-

325, P,

T' OORP BAAMBRUGGE', gravure, laat 18e eeµvrs, 7,4x10 cm (gezicht met de ophaalbrug van o:pzij) f. 18,326 , KNIPSELS betr. Baambrugge ( 12) waaronder 2 advertenties betr. Oud-Rustenburg en Donkervliet uit 1812 f, 7,50 BAARN 327. J.A, VAN B• • . .•• N, De zelfopoffering, eene daadzaak, voorgevallen de nabijheid van Baarn · in 1841, E, 6 blz. kl.(10~5)~. ~. -328. A.,BRA/üCENSIEK en J.II.v.Dodeweerd, \'/andelkAart voor Baarn · en omgeving, met aanwijzing van koffiehuizen, uitf:l1,1anning1:m, rijtoeren, enz. (A'dam z.j.,(ca.1910?), grote kaart, op de vouwen gesleten · · f. 12:50 329, P.J.FREDERIKS, Den Euil.t bij Baarn, ingeplakte krantenknipsels uit Amersfoortse Courant-1896 · · · f. 6,-330, -- , ( de villa) -ROZENRAGE, Wilhelmi.napark te Baarn, E, 4 blz, (1913)' fol. f. 5-··33î . 11 BAARii-NID1lMER 11 van het Buitenverblijf, aug, 1926, 10 blz.geill , f . 6~332 , - , rouw van het landhuis "De Hooge Vuursche" te Baarn, enige extracten uit Het Huis Oud en. ilieuv, 1911-1913, geill.ca 40blz.f,14,-333. SOUVIDITR aan Baarn (bandje met dit opschr:fift en met 12 foto I s in lichtdruk van Baarn en Soestdijk) ca 1890? (uitg.J. G.Broese Utrecht) f. 29 , :;J 334, P. HET OORP B.MRN, gravure 18e eeuw, 6, 7x9,2 cm (gezicht op de Kerk met huizen erom; f. 28,335 , P. DE KERK TE BAARN, gravure, 18e eeuws, 7x9½ cm

in

JJ6. P.

VILLA voor Eng (Eemnesserueg), lichtdruk, uitg.Broese, 10x16 f. 4, 50 cm, ca 1890? 337. P . BADHOTEL Baarn, lichtdruk, uitg . ~roese, 10x16 cm, ca 1890? t . 4,50 338 , P. GEDENKNAI\I.D van Waterloo, Baarn, lichtdruk, uitg ,Broese, f. 4,50 10x16 cm, ca 1890? 339 . P·. . VILLA CAH'ION, Baarn, lichtdruk, uitg. Broese, 10x16cm ca 1890?f. 4,50 340 . P · !IET GEZIGT V!J1 HET LOGEMENT' en r egthuis, getinte litho me~ Jlollandnc en }'ranse tekst en micldcnbovcn "Baarn 11·, fraai dorpsgezicht, 15½x25 cm f. 78,-


-1734 1. P, GEZIGT OP DE RUI'l1ENPLAA1l1S RUO'l'JIOFJ( , ge binto 11 th o mot Jiollundno 1.m Prmwo talmt on middunbovon 11 nm1rn " 1 '3-}x25 ctn f . ,t8 , -

342.

r.

DA.ERl1!N; npocdon wi;I onu v erdur voor t , In dit ho.rtbotovrond oord , a ravnro door Zurchcr nanr Dei Noufvillo ( 15.r.24 cm , 100 f . 50 ,-OCUW:J ( gc:üch t op do k erk 1111 hot hulu Peldn.gJ

343 . P.

HET H1.JIS· PmCTNG · in het Oa.n.rmJchu bosoh, houte;rn.vurc door Bogaerto, ova al , 23x15 cm 34--l . l', DP. VILLA "PEKING" bij Bnnrn, litho door 'frap , 7-tx10 cm

345 .

r.

f.

f . 12,--

HE'r HUIS PföCTNG t e .Ba.urn , houtero.vu r o , 190 r.nuws , 10fx14-r omf .

346. P.

WOONlfüIS op · het landgoed Uijt(muo::ich to Ba ar n , vnn don h oor f . J,C,Pi e r s on , licht druk, f raai, 27x37 cm f. 347 • 3 oude PRENTBRIEFKAt\RTEN v nn Dan:rn on. 1900 f . 348, lrnIPSb'LS betr. Dao.rn ( ca 135) ;I3ASSF.N1fil ( ,\bcoudc- BaéUnbr,) 349. P. BASSENHOJ!,, toebehorende den heer L. de Bas , Bravure door Rademaker (r.o. 82) , 15x19 cm, 18 0 eeuws f. p_ATESTEIN (Harmelen) 350. P.BURMANNI, Batesteinum, Leiden 1738, 37 blz. (het berocmd0 dichtstuk van Petrus Burmannus ove r Batestein) f. 351. P. HET HUIS BATESTEIN. bij Hannclen, gravure, 18e eeuws , (middenboven: 79) 7x9½ cm f.

352. P.

·

8,-6,-24,-2, 50 2'1-, --

24, --

29,50

24, -

BATESTEIN, litho door v.d . Weijer, 7x10½ cm met b eo chrijving "Bateot ein" door B.G.A. Pabst, E, 9 blz. kl. (1842) f. 29,50 BEEK EN HOFF (Loenen)' 353. P. BEEK EN HOFF (H.J.Tijssen), te · Loenen aan de Ve cht, litho d oor Desquerrois naar Lutger s , 1836, 17x23 cm (fraai; op de voorgrond de Ve cht met bootj es; hier was de fabriek van "fi j ne verwen" van H.J.Tijs s en geve:JtiBd) f . 85; f .1 25,-354. i dem oud handgekleurd BEEK Etf.JlQIEN· (Zeist)

355. P.

HOOG BEEK EN ROIJ'EN (wed .A, Voomber gh-v .Loon), getinte litho van Steucrwald na.ar lutgers , 1869 , 1 6x22t cm f. 4 5, --

356. P.

r

(het huis van)' "DE H A. VOOMBERGH " (Hoog Beek en Roij en) , litho door Hou tman naar Sooterik, 1829 (uit Mourot) 13x20 cm f . 78,--

357.

P.

BEEK EN ROIJEN ( W. R. B. van Ileeckeren van Brandsenburg ), litho door Houtman naar Soeterik, 1829 (uit Mourot), 13x20 cm f. 78 ,--

~EEKL__]J_§_t (Zeist)

358 , P.

BEEKLUST (hr H\üshof)' getinte litho door Steuerw,..ü.d nao.r Lutgcr s , 1869, 16x22½ cm BEERSCHO'.IJ'~ (Drieber gen)

î . 38, -

359. J?.

BEERSCHOTEN nabij Driebergen (W.L . v . Vollenhoven), getinte l itho door 8teu erwald n aar Lutgers , 1869 , 16x22½ cm

3'60 .

f . 38 ,--

P.

BlfüRSCHOTRN tusschen Zeist en Drieber gen, Getint e litho uoor f . 45 ,-v .cl. Weijcr (middenboven: "Prov.Utrc cht 11 ) 17x23½ cm

BEERSCHOTb'N (De Bilt)

361. P.

.

BEBillJCIIOTE.tî ( Jhr J. Steengracht Y . Oos tkapelle ) litho van Houtman naar Mourot, 1029 , 13x.19} cm (met fraai cctd:: 1m<lc kooi en on fiGrur cn op u.0 voorgronn f .1 15 , %2 . ich:m fro.a:i. gekl eurd (murec 1:,urupt1.ro0rd ) f .1 48 , --


- 10JG3 . P , rnmRSCl-IOTBN ( wc 1l . ~iteonero.ch1,- !<oocmale H<JfNrm), geHntc 11tho door 1tcu or:,o.ld naar J,utc'H'o , 1û~9 , 16x22½ cm f. 18,·- · :GIDWG1IOJ.: 3G~. ,T . H.}:OHJ.f'.2~, Gpre;kkel o u.:l. t h e,; 0J.uc kc,.•:;pel van De:n0chOP: E, 14 hl:; . f.

6, --...

365. P.

1 t J)()Jïp :mN&KOOI> ~ :ln· rle · ho.roru1y van Ynn clatein, 1741, f raaio g ravure doo:..~ f3pill"lan, 7, 3;:~0 ,:;n, ,J,nru.lc md.r{5e f . 58,~-BEnQ.11!<'j..'.!]_Tl}! ( Wij Is: hi;j Duuri-;tcd.o )

366·. J. H. JiOF:,~AN , JJe ridder-hofcta.d Bereeoteijn, Ams terd.:-..G"a z. ;j . (co. 1900?) 12 bl2- . ablone;, goill . zeldzamn 367 . WITTE.:lT VAH HCOGLAJ.rn, Bergcnt')ijn _. E, 15 hlz. 'BERGV! IET ( Abcoude,-Damnbr. )

':%tr:-ir.--

l . 24 ,-f" 8,---

.

BI;RJ.VLIET, toehehoorende d en heer M. Yan Son, gravure door R'Jierr:oJrn:c (:..~.o. 76) 15x1 9 e,:n, 18c o~uwo (enkel e inktvlel(jo:::).t' . 2fl,, ...-~·F,mCEimovrH (De Bilt) '569, P . BEnRENHOVEN (J.Kooy), getinte litho door Steuerwald naar Lutgers , 1869, 16Y.22½ cm f. 48 , -.:Z~ERG EN (Zeist)

3'10.

P.

BEUKBERGEN (Jhr Ram v,Botteatein), getinte litho door :,teuervrnld naar Lutgers, 1869, 1 6z22½ cm f. 38 , -0JfüKE:.'rnERG ( m.auwkapel) f? 1. KHIPSELS betr. Beukenberg (2) wco. art. uit Buiten f. J ,50 l TWER':TEEll) ( Werkhoven) ·'!:2. P, 11 HET HUIS BEVERV/EERD" en "Het Huü: Beverweerd van een anderen k rnt·11 twe e gravure3 door Spilma.vi. naar Do Beij er, (!llirld,:m bov,~r. nrs . 105 en 106) i eder '/::9¼ cm, op één öla.d f . 3R ,-, 373. Kl!'IPSP.LS betr. neverweerd l 22) f. 8,--

· DE BIL...1' Y/4~ ;j. e. CHP.ISTE.-!EIJER, Hulstbloeu1·m, zestal dichterlijke bi jdragen Schoonhoven 1837, 32 blz. BP."vat n .m. 11 De echo bij het huis Voll cnho·1 '3n" ,.,, lzs en Zeizt 1:n De 3ilt · f. 375. E,F..Gu-fIK, D0 Bilt, een Utrechtsch dorp in vroeger e euw, De Lil t z.j. (1 ~44 ) ·90 blz., eeb. •.vatel"rlekkig · î. 376, r.ll.SI,r;.:Y_'?:TS, Een v:oord aan Z.!li , den Kc,ning en de scherp!::C i;tors in het vredeka'llp aan éi::, R:i.ldt ~ d00h niet u:i.tges:pro;!C'.!l or.id at de +,ij d daarvoor ont·Drokcn heeft , Utrecht 1869 , 23 bl z ~ f? ; 77 0 lLIP!,I ATIE O!) d r ordonnantie van de ( ••• ) Staten v. Ut:.~echt. op n et :::chuttcn ·-ran 1e beesten, waer naer sich sullen h cbbon te. regu].iere:n alle op--geaetencn en d e hui j sluijden woonendo or..r•.cr den ghcre,cht e van d0 Bilrlt ( ••• ) Utrecht- 1648, 6 blz.40 î. "; /8. P, l 1 St PE'rn01fE1LA KAJ?RL OP DE BILT, lltho De Industrie 6·:rx10·r cm I!'let be:Jchr1.jving "De Bildt"]~, 11 blz., kl. (1861) f,

17,50 12, 50

19 , 50

39,50

19: 50

-:, 9 ., l'.

. 30 .

"l-i.ET VROT:JWh~TYJ"OOST'3R AAH DE BIL'.r BIJ' U'rRECHT" en "De Kor}.: aun de Bj,lt" 2 f::."2.9.ie gravures doox- Spilman· naar De Beij er (ro.llrlcnl~ov cn' r~:-·r.:. 135 en 136), ieder 7::r.91 cm, op één blc.1.d . f. 48,-Tl

0

.

.

pJ,.;TRON'ELLA KJ\JlrTii OP DE :!JIL'.r{ 1620 , gravure door Uooemakcr, G·!x~O·~· C' .l ( m~è.cJonboven m·. 2%[ . f. 17,50 'l , üu~-c l:i: 1ic e;~avure mot twecregel:i.G onderschrift; f, i 7, 50 -:;ö~ ' p.. . . . 6 , G, 10' '.lt ?'ï:'if.0~f.:':.-LLA J~'\:P~f, OP DTI Bl.1.,'t'~ 1 19 ~ gr.:i.vure, -~x ·t cm, f. 17, 50 (r, .::.<1C,c1~~K, ✓ cn m ·. 227') ·: ~

:

:.s

'.)d;,i ,

:f. ,

70I i : 00'.'J l'Ill10E'. ~ 'i:e · Do fü.l t v~1l'l r10n h eer I1'lr W. ,J. Roy anrrb vEJn den Jfom , lichtdruk, f raai, '.53:;~2/t cm .f • ;:6,-·· :3 '. , :·;.:T':''=,~ï"L'.i 1,0tr. T)r Bil -1; (85 ) f. 19,50


-1913ILTHOVJlli 385. --:-Het s ano.torium "BERG EN BOSCH" te Bilthoven, z.pl.,z.j., 24 bl z ., gcill., fml. f. 14,386. KNIPSELS betr. Bilthoven (10) .. .. f.- 4,BINNEHRUST (Abcoude)

387.

r.

BINlIBNRUST, toebchoorcnde den heer I.Goussett hoofd-officier ·to-t; Abkoude, gravure door Rademaker (r.o. 70J 15x19 crn,18e eeuw 24,m.,AUWKArEf, f. 3',50 3i'.î8. C.A. DE KRUIJFF; Blaauwkapel, E, 3 blz., kl. ( 1866) 389 . C.A. DE KRUIJFF, De vestiging der protestantsche gemeente en de r egelin.:i; van het lager onderwijs te Blaauwkapel in 1640, f. 5,-E, · 11 blz., kl. (1867) 390. --, 20e CHRISTELIJK NATIONAAL ZENDINGSFEEST op Voordaan bij f. 24,Dl auwkapel den 4-7..:.1883, Arnhem 1883 , 32 blz. 391. P. "BLAAUWKAPEL OP UTRECHT ZIENDE 11 en 11 De Blaauwkapel" 2 fraaie 5ravures door Spilman naa.r De Beij er 1745, ieder 7x9½ cm, op f. 48;-één blad (mi.....ddenboven nrs. 59 en 60) f. 1,-39 ~- Jr'TTPSELS betr. Blauwkapel ( 1) ,;..,•

' ·-

J a '-

il1IKKENBURG (Zeist)' f. 8,-393. WITTERT VAN HOOGLAND, Blickenburg, E, 16 blz. 394. P'. OVERBLIJFSELS van de ridderhofstad Blikkenburg, gravure, 18e eeuws, 7x9½ cm f. 25,-BLOEilmtiDAEL .3'95. Wl1"rERT VAN HOOGLAND, Bloemendael, E, 12 blz., met plaat filOEYENDlV\L (tussen Utrecht en De Bilt)

. 59"6. P.

f.

9,,--

·

BLOEIJENDA.AL (H. Wesseling), getinte litho door Steuerv,al.rl naar 1utgers , 1869, 16x22½ cm f. 39,50 397.

P.

BLOEIJEND.t\.AL ( J. R. Burl age), litho door Houtman naar I.iourot, ca. 1830, 13 x 19½ cm f. 85;-398. ~dem, gekleurd f. 148,-ELOEMRNHEUVEL( Zeist)

399.P.

m..OEMENHiEUVEL (Jh:t' N.G.da Pesters), getinte litho door SteueI'wald naar Lutgers, 1869, 16x22½ cm f. 48,--

HLO E!vlERW/WID ( Bunnik)

400 .

P.

-

ËLOiilME=tWAARD (Jhr J.C.Strick · van Linschoten), getinte litho

door Steuerwald .naar Lutgers, 1869, _16x22½ cm

f. 39,50

BOELESTEIN (Maarssen) . . f • . 8 ,-40.1. WITTTERT VAN HOOGLAND, Boelestein, E, 11 blz. 402. P. DE RIDDER-HOFSTAD BOELENSTEDî l fraaie grayure door Spilman naa.1~ De Beijer, 18e eeuws, 147x20 cm f. L1r8,-403. P . BOLF.NSTEIN TE MA..'\.RSSEN, litho va~ Desquerrois naar Lutgers, 1836 , 16ix23 cm, fraai gestoffeerd , bootje op de Vecht etc .f. 78;-40-4. idem o·u.d hand1.sekleurd f • 130 ,-BOOLf F.M :OOSCH ( Breukelen) 40 5. P. · BOOM filî ' BOSCrI· NABIJ BREUICELEl.iJ', litho door Desquerrois naar · f. 75 ;-L_u tgers , 1836 , 16½x23 cm ( met bootje op de Vecht) f. 125,-406 . i dem oud ·handgekl eurd BOOMOORD ( Breukelen)' ,t07 . P . BOOM.:.OORD N.ABIJ BRmJKELEN, litho door Desquerrois n aar Lutf. 75;-gcr s , 1836 , 16½x23 cm (met bootje op de Vecht) f. 125.,-408 . idem oud handgekleurd TEN :BOSCH (Maar ssen) 4-09 . l' . •t HUIS '.rEN OOSCH :tîABIJ M;u\RSSEN, litho door Des querroi s f. 75,.:..n aar Luteer s , 1836, 16Jx23 cm (met bootje op de Vecht) . f. 125,- 4·10 . i dem oud h undgekleurd

..


-20hatr. oosch cm Duin (7)

f.

1, 50

::X>:;3C)1ERV1'1LD (Driebergen)

rn::--..,,2.

1>.

rossCitERVRLD (G,Graa.fland), litho door iloutman naar Ven Str a.artcn (uit ?lourot) ca 1830, 13:r.1 9½ cm f. 85,-.j l'J" id om gokleurd f, 148 , , 1'EV.ECHT ( Vr eeland)

1~f4."T.-· M

~

.

BREE-VECHT NA.BIJ VREELAND, litho door DesgueITOis n aar Lutg~ro 1836, 16½x23 crn (met veel geboomte en bootje . op d e Vecht) f. ·te,idcn zeer f raai oud handgekleurd f,165,--

11.1:.1.JlCEr,EN

;,1E,. L. BE'ELS, predikant t-e · Breukelen, Breukel ens Kerkvernieuwing , Utrecht 1707, 96 blz., kl,, zeldzaam. N.B.: predikatie op de herbouw der Kerk te B, · f. 39,50 -i t7 . J. DE RUIJTS, Het dorpsmeisj e, eene schets naar het leven, E, 14 blz. · f. 19,~18, W,n.SELS, Op het vertrekken van (4 •• ) N.ffchintzei als predikant ûi t de · gemeente van Lunteren naar die van Breukel en, f. 24 , z,pl., z.j., 9 blz .

; 19 , P ..

DE PLAATS V.Ali DEN HR 'l'h. :OOENDERMAKER van bui ten, opsijde, s i ende naer Breukelen, grsvure door Stopendaal (r.o. 30) ,

14-b:19½ cm (fraai Vechtgezicht op Breukelen) 420 . idem met vouw in het midden , ~Î .

.; 2.

"J. . '~. 1~~ .

, ~_; ,

"27 ,

428. '~ 29 ,

f. 50 , f . 40,-

p. HET HUIS VAN DEN HR :OOENDERM.AKER, over de Vecht te sien, grav. door Stopcmdaal ( r. o. 31') 14tx19½ cm f. 35; id.em met vouw in het midden f. 25,p. DE Jm :OOENDERMAKBRS GROOTE KOM, n ev ens de Terras en haer Ca,... bine~_tcn, grav.door Stopendaal (r,o,32) 14½x19½ cm f . 25;-idem met vouw in het midden f . 17;50 dezel fde gravure zonder Franse tekst en met r echtsboven XVITI 19 ,50 P. GEZIGT TE DREUKELEM AAN DE VECHT, get:inte litho, f9e eeuws (mtddenboven "Utrecht en · omstreken") aardige · voorstelling meit veel p ersonen, op de weg, brug lbver d~ Vecht, trelcschuit, e . d . 15h25 cm f . 68, P. · GEZIG-T OVER DE RIVIER DB · VECHT · NABIJ "BREUKELEN, litho door Desguerroi0 naar Lutgers, . 1836, 16½x23 cm (fraaie voorstelling met mol en , zeilschip e ,d.) f.115;i dem zeer. fraaJ oud handgekleurd f . 175 , P. . r t SLOT TE BREUKELEN, gravure van het afgebrande k asteel in 1672 door P . Soreau, 15x25 cm f . 6!i , -

430 . P.

HET OORP BREUKELEN, de Vecht opwaerds oversi ende , gravure door Stonendaal (r,o , 34) , 14½xj9½ cm f. 65;-431. idem met.vouw in het midden f . 55",-•~32. P. DE BREUKELSE BRUG EN OUT GUWTERSTEIN , 1660 1 gravure door Ra,.. demaker, 10e eeuws (midden boven 11 232 11') 6, 7x10½ cm (aardig dorpogeaicht) f . 28,--

1,33. p. t 1 OOHP BREUKELEN, gravure 18e eeuws , 7 , 4x10 cm (dorpspleintje met huizen) f . 19, 50

l,Yr, P. HE'l.' IJORP BREUKELEN, gravure door Spilman naar De Beij er 1T44 , 6,7z 9½ cm (gezicht op ophaalbrug en kerk)' f . 28 ,-t; .'5 , YJ1I?3ELS betr. Breukelen (ca,100), w. o. enkel e 19e eeuwse edve rtc:nt ica IJ , BRJWL

~3G . P. '

f . 27', 50

(Zeist )

1

DE BRF!UL (J . Köl), litho door Houtmo.n naax Mou:rot, 1829 , 13x 19-r cm, l elijk geklourd

f . 28 ,--


-21417 ., P,

DE KLEINE BREUL (A. C.G.v.Rappard), litho door Houtr.ian n a ar v. Straaten, 1829, 13x19-} cm

f . 78 , --

f. 11 5,--

438, idem, .~ckleurd DEN

439.

BRINK (Zeist) P. 1 t HUIS DEN BRil1iK (Jhr 11,K. Huijdecoper), eet in t e litho door Stcue rw.:ud naar Lutgero, 1869, 16x22t cm f . 40, -

BROl~(BERGI::N ( Driebergen) ,i40. P. BROEKBERGEN (J.C.v.d.Muelen), ectintc litho cloor ~,teuerwald na.ar LutBers, 1869, 16x22J cm f , 3:1, -BPO f:ï_';:;r'-LT_Z:IN ( Amerongen) 1 f. 8,-~41. WlT'.t•tïRT VAJ.1 HOOGLAND, Broeckhuisen, E, 13 blz .

442, P.

CHATEAU DE BROCKHUIJSEN prè:::i d 'Ameronghen, aquati nt ( ca 1f.130) :.1et fraai gezicht op het huio, Wx30 cm f. 45 , -

443, P.

f. 3':.l , 50

PL~TTEGROND van het kasteel, en 1830, 18x29 cm

444. P.

DE RIDDERHOFSTAD BROEKHUIZEN ( :1.v. Nelle::;teyn), gctinto litho door SteuerMal1 naar Lutgero, 1869, 16x22t cm f. 48 ,-445. p8 DE RlDDERHOJi'STAD BROEIGIUIZEN, achterzi.ide , getinte litho doo~ Steue1~vald naar Lutgers, 1869, 16x22½ cm i . 48,-446. P. BROEi:G-IUIJSEN (\'l.H.v~ ~fellesteyn), litho door floutman nacr v . Straaten (uit Mourot), 1830, 13x19½ cm (fraai, hort en op wargr. J 98, 4-47. P. CHÄTEAU DE BROCIG-IUIJ'SEN prèn d I Ameronghon á Mr d e 1follc3teljn , litho (r.b.29) 14½x20 cm (fraai) f . 98,448. P. DE RlDDERtl:OFSTAD BROEKITIJIJ'SEN, gravure, 1Be c uwe , ç, , 7x.9 , 3 cm (middenboven nr 215) f . ·f 9 , 50 BUITllliZORG (Doorn) -149. ? • . BUITEN ZORG ( D.lfartogh Suerhoff), litho door ~lou èman n alll' v . Straaten, 1830, 13x19t cm (met ochape~ op de voorgrond) f . 68, 430. idem; gekl eurd f . 98, ,.,r5::. ip.em, ongekleurd, met smalle marge f . 58 ,--

:BUNNIK

ïf,r.-A. DE .BUSSY, Gerechtelijke aanwijzing van een t o cgaflgswc0 , E,

5 blz. · f. 453 . Yl.J,J.G.BIJLEVELD, Eenigc aantcekeningen uit h et ouds t e doopöoek der !t, C. !'arochie Bunnik, T~ .• 4 blz . f. ·454, Kli!'IPSELS betr. Bunnik ( 36)' f.

4, 50 l ,--

9 , 50

ElT!.fSCHOTEN /" 45:r.' M.S:-:êuLS, Costumen van Nyenhurg en van Bunschoten, r,;, g bl z , f , o,-456. p1mr,rCATIE (van de Staten v.Ut r. met verbod tot h ot wegvoeren van meet van de "lage lands che poldcrr. 11 bij Buns choten) 1 Utrecht 1699, 4 blz. f . 2,t ,-4 57. KNIPSELS betr. Bunschoten ( 12) f. 2 , ) Û - BIJDORP (Loenen)

458 .

p ~-

BIJD'JRP TE LOENEN a .d~Vecht · ( J . 1./, v .Hecnon), litho door Uc:::guerrois naarJ,utgers, 1836 , 16½x23 crn f . 78, 459 . ide:n oud handgekleurd f.115 ,-BIJDORP (Rijsenburg)

4GD:-:r.-

BIJDORP ( T. Edelmey er), litho door Houtrnan naar v . Str o.n.t m (u.:.t I'iourot)' 1829, 1'3x19½ cm 40·1 • i<l..:m &ekl8urd . l~G2 . P.

·

IlI JDORl:' ' (v,ed. C. tlcPer r ot-ncre ), litho door ::.J t eu r:: rrn.ild no.al' Lntg c:::-~ , 1869 , ·1 6:-c22~- cm

r. n ,r . 11 s,--

f. }<i ,~-


-22-

EIJLEVLD

463,

'E,cr;-J....PA.BST, De Hydrarchia .Bijleveld, quam annuen te s ummo diss) Utrecht 1836, 91 -~ 126 blz. tLe ':. ~Blft bevat '.' Handvesten voor h e t Watersch ap bijlP.veld, r.a8JlUl.j Sï")n van diJk- en watergraven, hooghe emrwir.m en ~l')me:raara 143,-1835) Voorts 2 ui tsla.ande kaart en. Bel angr:i.j k br zeldzaam wetr f t~J , 5() .164 , 2,~.A.PABST; ii;nd.vesten voor het waters chap Bijleveld, z . pJ , • . z,.1. (rn36), 126 :lz. (hierbi j geen kaarten ) f. ;; . ,

· ~=:n0_, (

~A.&Q.P;&,.U. (Lo ~nen) (6,:-.,~-:·· 01.LCR.hlU te Loenen a~. ö.e Vecht (J . w·.v.Reenen ) l itho n a::ir Lm;g~r a , 1836, 16tx23 ·;m ( schilderachtig gezicht met ul ato cf . Td;-dem ze:.:..scheepj e op de roorgrond) f .1 /,8 , 46? . idem : ~;.ai oud. handgekle rd CITIO (Doorn ,

467, ? • SITIO (we~.A.M.Orth-Warin), · itho door Houtman n aar v. Str aaf . 85; -;~n, 183(,, · 3x19½ cm, fraai f. 95, 468 , :'..dem gekle1r1

469. },

..

c:no

(S.J . G~'?.af v.Limburg · StiI,n) getinte litho door St eueTvrald, naar ::,utgers, 1869, 16xà:t ' cm f. 3~ ,50 COEr1HOIIB':1 f . 10 ,-47Ö. WffiERT V. HOOGLAND, Coelhorst, E, ·6 blz. met 2 platen gRO :'rWIJIJE ( Breukelen, 471. 'P. ~ROMïTIJCK tussch en Breukelen en Maar~cm (N.Bast ert), lith o ó.oor !Jesq_uerrois naar Lutgers, 1836, ·:Jx23 cm (landi;;cha1J11'1li jk f raai Vechtgezicht) ' :: • '1 5-:,-idem fraai ou.d handgekleu.rd f .16:; ,--

an.

D~~THUIZEN (Le·e rsum)

473 . : , DE KAPEL TE DARTHUIZEN, gravure door 1-pilmé.· naar De Reijer, 2Be e euws, 6,7Y.9,3 cm f . 20 , -

474.

(RE~

HUIS VAN DE HEER

c.J .V.AM

lrnLLEST:E:.rn) l i ,_0 a.oor Kou+,... 1· f . :!5 ;--

man naar v. Straaten (uit Mourot) , 1830, ' 3x19½

475 . iele~ gekleurd

476 . i dem l el i jk gekleurd 477, -:i

f.

c.~. -J •'

f , 29, '} ,

1;.RTHUIZEN BERG (de j ~er van den heer W.H. v . i~l l est~: j n.) ~ l i t ho door Houtm.an naar Soeterik (uit Mou.rot) '.330, D :r.1 ~-> e;m (fraai )

478. P ,

DARTHUI Z:Elt\113'ERG, l i tho door Backer, 7x11 C!D. , met eschrijving · "De Darthuizer-berg en zijn omtrek'" door J . B. C'o:r~ 1tero.eyer, E! , 10 blz., kl (19e eeuw) f . ~~, DENNENBURG (Drieber gen)

"7/fg-;-p-;-

DENNENBURJl

(f am.v~d.Muelen), getinte litho door S-'t;su.E::r.•1alil

naar Lutger s , 1869, 16x22½ cm

f . 45, -

- ·-''1>Rl\1NE11iO0RD (Dr:i.eber~~n) ~ 1 -- -

... üizI GT OP HET LO.G'IMENT DENNE11-00RD en op h et s tation vm den F..., jnspoorv,eg Driebergen en Zei st, 2½ uur afst and V fill. Dt.cc~ht , 1.2.:,ho (midd enboven "Utrecht en oms t rek en") 16x25 cm ( n.a.x"ij ~) f. TS , -

DQ};'.'{J,ItM.R ( Over Langb:roek)' · 48'(;'-~P.T Vi HOOGLAND, LompcP.l aP.r , E, 10 blz ., met pla at ~ 4$~. ? • . · :iJi:T HUIS OOMF SELMR, gravure doo:r Spilman n ac.r De Bei j ~r , ~8e eeuws (middenboven 11 300 11 ) , 6, 7x3 , 3 cm

,, -•

9 ,-

f .

22, -

00:tHCEP..VLIET ( Abcoude-Baambr.)

4K

11~RVLIET~ l ustplaat s v an den h eer G. v en Hogendorp , ontfane;er gen era.el der Ver. Ned., gravure door Rl:!.demaker (r. o . 92) , 15x19 cm, 18e eeuws f . 2,~, -


-23-

OOORN :n.tr:7îEINRlCH PETERMEIJER, Bij den Keizer in Doorn, p erooonlijke c1'Varin6en en beschouwingen van een Dui tsche, Juns t erclom 1923• 59 blz. f . 16; 50 465. WITTERT V. HOOGLAND, Doorn, E, 13 blz. f. 8,--

486 . P.

HET lTIJIS DOORN (Wed.Munter v.SLeeburg-Warin), g etinte litho

door St eu erwald naar Lutgers, 1869, 16x22t cm 487. P.

f.

55,-

(HET HUIS VAN · H.J. VAN BENNEKOM), litho door Houtman (uit Mourot), 1830, 13x19½ cm f. 85;-4m,. idem g ekleurd f .115;~-89. 5 oude PRENTBRIEFKAARTEN van de huizen Doorn en Broekhuizen:& 4; 50 490. KNIPSELS hetr. Doorn (ca 120) f. 24,OOORNDURGH (Maarssen)

·191. P.

DOO'RNilURGH, nabij Maarssen (wed ~W.Huijdecoper}, litho cl.oor Dcsquerrois naar Lutgers, 1836, 16½x23 cm (fraai Vechtgozicht, bootje, dieren, etc.) 4-9 2. idem oud handgekleurd

493. P.

f. 78 ,-f.125,-

DOORNBURG, het Huis van Me juffr. Weduwe van · de Hr Will em van Son •••• , gravure door Stopendaal (r.o.12), 14½:x:19½ cm f. 48,DRAKESTEIJN 494. WIT~ERT VAN HOOGLAND, Drakenburg (= Drakesteijn), E, 86 blz. (1913) f. 12,-

495. P.

CHATEAU DE DR.1\KENSTEIH près d 1 Utrecht, fraaie litho (r.b;39) 1,1x21 cm met 1 blz. beschrijving f. 98,-

496, P,

11 DRAKESTEIJN 11 en "De Kapel op Drakesteijn 11 , 2 getinte litho's· va:1.1 P.A.Schipperus op één blad, 19e eeuw, samen 16::-::14 cm f. 2~, -

497. P.

·

.

.

f. 16;, LE CHÄiEAU DE DRAKESTEIN, gravure, 19e eeuws, 6,5x6 cm f. 9, 50 498 •. KNIPSELS betr. Drakestein ( 24} DRIEBERGEN !i-99. P. VIÎN RIJCKEVORSEL EN RIJSENBURG, Opmerkingèn betr. het waterschap Driebergen, z.pl., z.j. ( 19e eeuw), 31 blz. f. 19,500. Th.R.V.l\LCK· LUCASSEN, Het wapen der gemeente Driebergenf. 14 ;-Rijsenburg, z.pl,, 1933, l3 blz~ geill. f. 8,-501. WITTERT V. HOOGLAND, Driebergen, E, 7 blz, 502. P. · DE KERK TE DRIEBERGEN, litho · door Houtman naar Soeterik, f.125,-(uit Mourot )' 1829, 13x19½ cm, fraai 503. P. . HET DORP DRIEBERGEN (gedeeltei litho door Houtman n aar Soet erik (uit Mourot), 1829, 13x192 cm (weg met huiz en en enkele figuren op de voorgrond) f. 98;-504. idem gekleurd f, 125,-505. idem ongekleurd, ·smalle marge f. 78,--

506. P. 507. 508.

509. 510. 511. ) 12,

.

.

.

(HET HUIS VAN J~A;ROELL) litho van Houtman n a.ar v,Straaten (uit Mourot) 1829, 13x19½ cm (met op d e voorgrond scharensliep?)' f . 78,idem zeer fraai gekleurd f .1 48 ,-P. (HET · HUIS VAN W. KOOPMAN), litho uan Houtman naar Mourot, 1829, 13x19½ cm f • 69 ;-idem gekleurd f • 85, -P. (HET HUIS VAN DE WEDUWE MOUVIE-H:I\.RBERS), litho door Houtman . f. 69;-(uit Mourot), 1829, 13x19½ cm f. 8 5,-idem g ekleurd . · 6 oude PRENTBRIEFKAARTEN van Hoogeweerd,, De Hors t, St errenf. 5;bosch en De Wildbaan f . 12, 50 KNIPSELS betr. Driebergen (.10)

' 5'1 3, DIJNSELBURG (Zeist)

514. P. DIJNSELBURG

·

.

(Mr J,D. Nepven), g etint e lith o door St eu erwald n a ar Lutgcr s , 1869, 1' 6x22t cm f. 39 , 50


TER 'ETI\1 -24515 • S.J • VAN DEN BERGH, Do Kastelein van ter Eem, E, 7 blz. kl.·

(1851) f. 3,50 ';16. A.J.DUCHA.TEAU, Het Huis ter Eem, E, 72 blz. (1882} met litho door Ln.nlchorot en Hoog, "Het lluio ter Eem ven voren 1649" 23x14- cm f. 28,517. L, MOED, ONVERSAAGDHEID EN TTIOUW, E, 32 blz., kl., (1843) f. ·1a,N. 13. •mot 11 tho Huis ter Eem. · · .. 518. A.C.W. Sta.ring, De kantelein vo.n he·t Hu1o ter Eem, E, 9 blz • .kl. (1839), met 111. f. 8,ErMN'ES

519. P.

T 1 DORP EmENESS, buiten s'Dijk, gravure door 'llr1.ts naar do

Beijer (r.b. 3) 13tx20 om, 18e· äeuws f. ~8,520. P. · . 11lillT D0ill? E'ElmES BINNENS DI"JKS'' en ''liet dorp Eqmnr,n b11i·~0r1(:) dijks 11 , 2 gravures op 1 blad door Spilman naar de c,~i.jP.r, 1<:;,, ceu v,s , ieder 7x10 om, fraai (nrs. 220 en 221) f. 110; 521. IGITPSELS betr. Eemnes ( 25)' f. 9, 5r1

ELSENBURG

-~22. P.

ELSENBURG, het huis van den Hr Theod. á.e Leeuw, heer~ var1 Ab.o oude en· Baem.brugge, gravure door Stopond.a.JU (r.o.14), 14½x19½ cm, fraai Vechtgezicht 523. idem met voµw i.h. midden J.,ST

·524, KNIPSELS betr. Elst (7) BJ\IT'CLAER

'.525. WITTERT' V.HOOGLAND,

Emic1aer, E, 27 blz.

:r. 'lJ;f. J\{) ,---

f.

2,50

f.

8,-

DB ENGH (Driebergen)

526. p~

DE ENG1f· (:P .A.1'linlopen) litho door HoutmBTI nruu- ~o~-t;~T'\ l( (1):t+. f. 85,.:.Hlourot), 1829, 13x1'9t cm . f" 125,52T. idem fraai· gekleurd EVtIJKSHOEVE ( z'e:l:st)

528. P. EWIJK8H.Or..'VE

· Fiel.et'-v-.a. Hulst )", getinte J. ,'th ( wed. Wa1.raven .• o ~oor St~--uerwa1.d naar Lutgers, 1869, 16x22½ cm f. ~8,-

UEN EIJK ( Vleuten) 5z9. ~ 1•,JIJI HE'r mJIS DEN EIJK, gravure door S'p ilman na.ar u.e fä~i.jer ·1 ·1- 1 6~7x9,:> ~,,,, nr. 88 f. ~M .-· ':i..ANSE..llffiO: '. ;:

(Ma arse" .,,.,Y\)

530G ~;-. Gl\NZEHHOEF, het huis

(

)

den n-.., .Toan Elias Huidekooper _• • • siende naer het Regthuis van 1-faers..,....veen, gravure door ::J·t,opendaaJ, (r.o._25), 14½x19½ cm,(fraai v1:.~r\tgezicht) · . f. 50,V!fil

GESIGT OVER HAER GROTE VIJVER, Uè:1.or ao;teren, gravi~re door Stopendaa1. (r.o.26) 14½x19½ cm 532·. idem met vouw in het midden

331• !.l\NSEl.ffiOEFS

GEERESTEIR_ (Woudenberg)

.

.5'°3 3•

f. 29 ,,-· f. 19,--

'BIDDER-HOFSTAD GEERESTKINl gravure door S-pllm.an na.ar: de · Beijer, 18e eeuw, 14½x20 .cm ~nr 223-226) _ f. . f. 534. idem gekl eu.rd. · l,U·tJN Gfil10EGEN ( Doorn) ··v.Straaten 53 9· e -~ ~{.ÈJN GENOEGEN (J.Berbers) 1 litho door Houtman naar . f. tu:l. t Hourot )', 1830, 13x19"2" cm .t . f. 536 :idcm ge~leurd · ..,-, idem ongekl eu r d, smalle marge 53 0

G.EIJ1mIET (Loenersloot,

q8;9.5;_;_ 58,--

.

litho naar Lutgers, 5380 P. GÈIJNVLIET t e Loe~ersloo~,

539

42,52,-

cm (landschappeliJk fraai) • idem oud handgekleurd

1836 , 16lx23

f.

90,-

f .11 5, -


-25-

~.

GEIJNZICHT (Lo oncroloot)

~~~~GEI.1NZIGT t e J,ocncrsloot , litho noo.r Lutgero, 1836,16-t x23 cm 1

)41. irlcm oml hand Gekleurd 't GOOT (Houten)

f78

• ,-f . 95, -

:,42.° r.

1rnr

OORP ' t GOY, grav. door 3pilmnn naar De Beij er, 18e eeuw. f. 28 ,6,7x9 , 3 cm, f raai· . GOUDES'J'EIN (Man.raoen) 543 . A.r;:-;-HuIZE GOUDESTEIN , E(uit Buiten) , 6 blz . (1922) geill . f. 6;50 544 . (L.ROTGANS) , Gezang op Goudestein, E, 10 bl z . 19e eeuws kl. · f, 9, 50 545 . P . GOUDES~EI JN nabij Maarssen (Jhr Mr J . Hui j decoper), litho f . 95. door Desquer rois naar Lutgers , 1836 , 16½x23 cm, fraai f.135 ~546 . idem oud hand gekleurd 547. P . · GOUDESTEIN , het Huis van den Hr van r,1aersseveen, siende naer Hartcv eld, Le euwenvegt en Soetcndael , gravure door Stopendaal (r.o . 16), 14½x19½ cm f . 50, -· 548. idem met vouw in het midden f . 40,-549 . F . Si:1IT ~EINE, Lustv~rblijven van :nederlanders , II , Goude-s tein , r.;, 6 blz . , geill. (1900) f. 8 , 50 GREBBE 550 . P . DE GREBBE aan den voet van den Heimerberg , · litho door Goossen ca 7x11 cm , met beschrijving van 6 blz., E, kl . (1863) f . 19 , 50 551 . P. DE GREBBE, getinte litho door Steuerwald naar Lutgers, 1869 , 16x22½ cm, fraai f. 50, -

552. P.

DE GREBBE (komende · van Utrecht) litho door Houtman naar Soet e rik (uit Mourot), 1830, 13x19½ cm , fraai f. 98 ,-1,_ 553 . P . DE GREBBE (~ezigt · op), litho van Houtman naar v . Straaten, (uit Mourot J 1830 , 13x19½ xm, fraai f. 98 , -554 . P. . GEZIGT OP DEN HEIMENRERG, houtgrav. ( 1841 ) 1O½x1 5 cm f. 16,, . ·-

555. P.

·

DE RIJN BIJ DE GREBBE, litho door Schipperus , 7x13 cm , 19e eeuw 9 ,-·-· 5,6. IGITPSELS (betr. de Grebbe) (9) f. 2, -GRO.ENES'r EIJN ~Nr'.r'Ï.'ÈRT V. HOOGLAND, Groenest eijn, E, 15 bl z . f. 8 , - -

558. P.

HET HUIS GROENESTEIN, gravure, 18e eeuws , 6 , 7x9, 3 cm, nr 227f. 20 >- GROfillli'VECHT ( Breukel en) 559. P. . OROENE VEC}I'.::' · nabij · Breukel en ( B. Dijk), lit ho door Desquerrois n aar Lutgers, 1836·, 16½x23 cm, f. 85;560. idem oud hand g ekleurd f .125,-561. P. , GROENEVECHT; de buiten- plaet s van den Hr Adri aen Rutger s , e r avure door Stopendaal (r. o . 37) 14½x19½ cm f. 45; - 5G2. idem me t vouw in het midden f . 35,-563. P . . GROENE~CH'rSGESIGT yan binnen n aar h et Huis, gravure door St op end aal ( r. o . 38 )' 14½x 19-} cm f. 45 , 564 . idem met vouw in het midden f . 35,-GRO ENETh'LD ( BAARN) KJUPSELS betr. Groeneveld w. o . art . u it Buit en en 2 oude prentbriefka arten f . 11 50 GROENEWOUDE ( ï/oud cnber g )

·s-6'5.

566, P.

DE RIDDER-HOFSTAD GROENEWOUDE', anders Woudenberg eenoemd, grcvure (nr . 229) , 18c eeuws , 6,7x9 , 3 cm GROENHOVE ( Zuilen)

f . 24,--

.%7.P-.-

GROENHOVE t e · Zuijlèn (Wed . J acobs on) . litho door Des~errois naa:c Lutgcr s , 1836 , f 6½x 23 cm f. 78.; 568. i dem oud hond gekl eurd f.1 25 ,····


-26GUNTERSTE'IN ( Breukelen) · f. 8,-569. VITTTERT v. HOOGLAND, Gunterstein, E, 20 blz. f. 570. - ; HET· HUIS GUNTERSTEIJN, E, 10 blz., zonder de litho 571. - , CATALOGUS van de belangrijke bibliotheek afkomst ig van f. 9, 50 het kasteel Gunterstein, Utrecht 1935, 112 b1z. geill, 572. VEILING CAT"AiiOGUS (prenten en tekeningen) 1iCollection du cha.teo.u d e Gunterstein"', Utrecht 1936, 54 blz., geill. N,:&. bevat o.m. Utrechtse topografische tekeningen f. 16 .• 573, P. VEUE GENERALLE· DU CHATEAU DE GUNTERSTEIN et dependances, fraoi e grote gravure met kasteel en omgeving in vogelvlucht., door W.Swidde met adres van De Lespine (ca.1690),36x47 cm f.495,574. P. . . GUNTERSTEIN, litho door Lauters naar Christ, 9,7'x15,3 cm met bes chrijving van 1'0 blz., E. f. 28,-575. P. GtmTERSTEIN nabij Breukelen (fam. v. Collen), litho door f. 85;-~esguerrois naar Lutgers 1836, 16tx23 cm, fraai f .140,-· 576. idem oud hand gekleurd 577. P. GUNTERSTEIN van de Vechtzijde, litho door Desguerrois naar Lutgers, 1836, 16½x23 cm, fraai f. 85,.:..578. idem oud hand gekleurd · f. 140 , 579 •. P. HET HUIS GUNTERSTEIN'" van den Hr F. van Collen •••• , gravure f. 50,va~ Stopendaal (r.o,33), 14½x19½ cm f. 40,580. idem met vouw in het midden 581 . ·p. OUT-GUNTERSTEIN, 1611 , gravure door A. Rademaker ( nr 233) f. 24,met tekst in drie talen eronder 6, 7x-10½ cm 582. P. "DE RIDDER-H0FSTAD GUNTERSTEilf b<ij Breukelen van voren n en "Gunter s t e in, van de Vegt te zienn, 2 gravures op 1 blad door Spilman naar De Beijer 1744 , ieder 7x9t cm f. 48,583. KNIPSELS betr. Gunterstein (11) w.o. art. uit Bui ten ~. 6,-GIJNWENS' (Abcoude-Baambr.) 584. P . · GIJNWENS', toebehooremle den heer C, Wencel, gravure door f. 24,.lademaker fr. o. 87), 15x19 cm, 18e eeuws GIJNWIJK ( Abcoude-Baambr.) · .

~,--

.?85.

p.

,

.

.

-

GIJNWIJK, toebehoorende den heer Hamel Bruyninx, envoye aan 1 t Keizerlijke Hof, gravure door Rattc:naker (r.o. 85 ) 15x19 cm 1Se e euws f . 21•. - DE HAAR (Haarzuilens} .. 5 86. J.F. BOSDIJK, Anthonia van Groenenberch of de l\.:..~derhofstad De Haer, E, 38 pag., kl. (1840) _ . · . . . f. 8;-~s7 J ·. B. Chr., DE ECHO VAN EflET HUIS TER HAAR, E, 10 blz. ( ,8~2)kl. '1,J.CRA..ANDIJK, De ruïne van het huis ter Haer, E, 19 blz., 1v17 met litho van Schipperus f. 28;8;·s9 idem zonder· litho f. 3,-?90° wJ HOFDIJK De profecy van 't Huis tér Haar, E, 8 blz. f. 591: F:LÛIJTEN, ~hàteau de Haar à Haarzuijlens, z.pl.1907 , 57 blz . f 11,,5

§ss·:

5·9 2 .

~~~:ifill DER TAK~ Beschrijving vand den BXIouwvI al186v2an) 5"lbllet Hui~ • De Haar E" (uit Bouwkundige Bij ragen z . me , 11 ·,

de 2 platen: . . • d D ~·rt a. getinte · 11tho v .d. bouwval van De Haar oor e , es n aar v.d.Tak, 19x39 cm met plattegrond eronder ~ b 11t ho 11 details van den bouwval", 30x50 cm I • 49 , 593. idem, alleen de lit~o onder a. ~enoemd, zonder d e plat~e- ~ 29; 50 grond en opgeplakt . . . ;• 12,WI T'JlERT V. HOOGLAND, de Haer, E; 15 blz . met 3 plate:r_i. ) 4,-59 4 • __ , Rulne van het HUIS TER HAAR, E, 6 blz. (zonder litho 59 ~• _: GIDS voor h et kasteel van Haarzuijlens en omstreken, uit 59 • egeven op den 25sten juni 1898 bij gelegenheid van het bezoek ~an rt k r..nt eel gebracht · door het Genootschap. "Archit ectura et Amicitia " , Haarlem 1898, es· blz. geill. aardig omslag, zel~za.~r:i I. ) 5 ,-

t.

597, P

HÊ~ HUIS

.

DE H.Al\R, litho door Hardenbergh:;i 7x10 cm me s chri j vin~ v an 4 blz ., E, kl. (1841)

tb

e-

f~ 15,5~


-27-

598. P.

nunra 599. r.

V,\N HB'i' IIUIS

·r1m HAAR, _

9,7x15, 3 cm, met boochrij\ring •t l!UIJS TE HAAR

VM

litho door LMt nonr Chrlot, VM 6 blz., g,

f. 28 ,--

i\gtorcn, 15ravuro door J .Otten, zonder

mo.rgo, 14½xl9+ cm (fronie gravur e met 2 mnnncn te paard otc.}f. 85,-

mo. r.

RUINE VAN lll~T HUIS TER HAAR 4 go-tinto litho's op 1 blnd door r.A.Schipporua, o::unen 22x14f cm met tckat door J.Cror.ndijk, 1877, in origineel ( o.fl overingo) omslag f. 34;601 . idem zonder tekst f. 26, 602. P. ·TOEGANGSBE\'IIJS TOT HET KASTEEL dd. 12-7-1894, getekend cl oor Ctûjpers , gecnlligrafeerd f. 17', 50 603, P. DE RUINE VAN HET HUIS TER HAAR, houtgravure 1840, 11x14 cm f. 16-,-604. P. HET SLOT DE HAAR, litho door v.d, \Veijer, 19e eeuws 11x7 cm f. 16-, -605. P. · f, 25,-DE RIDDER-HOFSTAD DE HAAR, 18e eeuws, 7x9, 5 cm

606 . P.

LM.'t:PSTANDAA...'W kasteel van Haarzuijlens, ontwerp J, Cuijpers

î894. Bijl aee De Architect IX, 35x25 cm 607. KlITPS:JitS betr. Haarzuilens ( ca. 90)

HAGES'?EIN 608,M.S-:-I>'ITLS, 609 . P.

De heerlijkheid en stad van Hagestein, E, 27 bl z .

f.

9 ,--

f.

9,50

f. 29, 50

"HET DORP HAGESTEIN 1r en "Het dorp Hagestein van eene andere zijde", 2 gravures op 1 blad door Spilman naar de Beijer, 18e eeuw, ieder 6, 7x9, 3 cm (nrs . 231-232) · f. 48,610, P. · · HET HUIS HAGESTEIN, gravure 18e eeuws , 6,Tx9,3 cm f. 20,--

DEN H1lM

611. VfÏTTERT V. HOOGLANTI, Den H'am, E, 9 blz. · 612 . P. "DE RIDDER HOFSTAD DEN H.1\M VAN VOREN" en " • •• van agteren"', 2 gravures op 1 blad naar de Beijer 1744, ieder 7,4x10 cm

f.

8,-

f. 39 ,-HARDillTBROEK · · 613. J'.ClUÛ\NDIJX, E., uit wandelingen door Ned.betr.H, 8 blz.1882 f. 4 ,--

614. P. DE RIDDERHOFSTAD HARDENBROEK, · 1779; fraaie litho v . d, Weij er naar Christ, Utrecht 17x24 cm, met beschrijving van 16 blz. door V.P., E. f. 65,615 . P. , . DE RIDDEnHOFSTAD HARDENBROEK, getinte litho door Steuerwald naar Lutgers, 1869, 16x22½ cm f. 45,-616 . P. DE RIDDER-HOFST.(lD Hl\.RD:mIBROEK, gravure , 18e eeuw (nr 115), 6,7x9 , 3 cm f. 24,617 . P. Hl\.RDENBROEK~ getinte litho door P.A. Gchipperus, 19e eeuw 7x14cm 9,618. KNIPSELS betr. Hardenbroek (10) w.o. art. uit l:luiten betr. h et kas teel H. en (;)en advertentie uit 1808 betr. Leeuwenburgen rJ!eulenctein f . 7, 50 HARING (.\bcoude-Baambr.) 6"19. P. DE JL"JUNG toebehooro!lde de Wed. Clybure;, gravure door· R~ema.ker (r.o~91J, 15x19 cm, 1ûe eeuws f. 24, HARMELEN 620. VÎIT'rERT V. HOOGLAND, Hannelen, E, 10 blz . f. 8,-621. P . DE RIDDBRHOFS·rAD ~ARMBLEN, gravure door Spilman naar de Beij.er 1744, 6½x9 cm f. 24 , 622 . P , DE ICOMMANDEURY te Ha.nnelen, gravure door Spilman naar de Beijer f . 19;50 17 44, 7x9-} cm · . 623. KNIPSELS betr. Harmelen (7) f. 4,-liARTTWELD (lfaai•~scn)

G2z,; .

r.

HARTl+NlliiD no.h:l.j rilaarssen · (Mr c~w.v.Voorstv. Beest), litho door Dcnguer r oiG naarLutgers , 183G, 161°<'.2~ r.m f. 85,-G25. i dem oud hand g ~klr.mrd ·f.125,--


HARTEVEtD (vervolg)

~2b. p;-

-28-

·

HAR'rEVELD, lustplaats van de heer Jan Meijn, , , •• , grmrure door Stopendaal (r,o.13), 14½x19½ cm f. 45,627. idem met vouw in het midden f. 35,-JEEMSTEDE b28. WITTERT V.HOOGLAND, Heemstede, E, 25 blz., met 6 · :platen f • . 12, 629 . VE.RKOOPING van het Kasteel Heemstede · bij Jutfaas, met omliggende gronden en rechten op den naam, enz., veiling te Utrecht 21 juni 1919, prospectus, groot folio, met beschrijving va.~ het kasteel en betimmering. Met 5 grote foto's (16x23 cm) van ex- en interieur van het kasteel, groot folio f. 49,-j }O. P. PLAN ON VEUE DE HEEMSTEDE' dans la province d 'Utrecht. De bovenste helft van de grote ets door Stoopendaal naar Mauche:ron · f.195,-50x72 cm (ca 1680) 631. P . hET KASTEEL HEEMSTEDE, litho van Last naar Christ·, 9, 7x1 5, 3 cm .met beschrijving van 9 bl z ., E, f. 28,--

6'32.

,P.

tt HUTJS TE IDl~aSTEDE·, gravure door J. v . Vianen 15x19 cm fraai

6J3 , P ,

85 ,--

11

HET HUIS HEEMSTEDE"' en n- l':13emstede van agteren te zien'r: · 2 gravures op 1 blad door Spilman naar De Beij er, 1Be eeuw:=; , i eder 7x9½ cm . f. 48,634. KNIPSELS betr. Heemstede ( 16) f. 8,--rIEEREWEGEN (Zeist)

l05. P.

HBEREWEGEN", (J .A.v~d.MersE'.h) , getinte litho door Steuerwald naar Lutger:=i, 1869, 16x22½ cm f. 39, ·,]ITLIGENBERG (Amersfoort)' û)6. P . 11 :DE HEILIGENHERG Bijï AMERSFOOR.T11 en "De R. v.an eene andere, zij de 11 , 2 gravures op · 1 blad door Spilman naar De Beij er, f. 39 ,-1'8e eeuw, ieder . 6,7x9,3 cm .}B'iERSTEIN (bij Rhenen)

~37. P.

.

HEIMERSTEIN, litho doOT S0hipperus , 7x13 cm, 19e eeuws

~38. P ,

.

f.

6, --

RJIZE HEDAERSTEIN, (Jhr E,H,F,A..Scbimmelpenn:iinck) getinte litho door Steuerwald naar Lutgers, 1869 , 16x22½ cm, ingef. 15,-scheurden gevouwen ':I:NDERSTEIN (Neerlangbroek) u39 , J.H.HóFIIUIN, De Ridderhofstad Hinderstein, E, 4 blz.19e eeuws f. 6·, 5t1,0.· Pc HINDERSTEIN, getinte litho door Steuerwald naar Lutge~s , 1869 16x22½ cm f. 45,-641. P. , HET lfûIS HINDERSTEIW, gravure , 18e eeuws (nr. 11 9)6:, Tx9,J cmf . ·19,50 HOENKOO:P f . 8, b42 . V1ÏTTERT· V.HOOGLA.ND, Hoenkoop , E, 13 blz. HOEVELAKEN 64J. J., GËRDES OOSTERBEEK, De h eerlijkheid Hoevelaken, E; 42 blz ,kl. 9,50 644. s. W.MELCHIOR e. a,, Hoevelaken Huis en he erlijkheid, z , pl.1967 f. 17, 50 42 blz. fol. met losse t ekeningen. Fraaie: uitgave 645. P , HET'HUIS TE HOEVmi.AKEN in 1602, staalgravure door E, v . z ., f. 14-, met bes chrijving van 2 blz ., E, (1874) kl. 1-iOFWERK ~ Breukelen) c'4 HOFFWERK nabij Breukelen aan de rivier de Vecht (J •L aan. '"il ,, 1 __nk), litho door Desguerrois naar Lutgers , 1.836 , 16½x23 cm lands chappelijk fraai f • 85 ;-C47 . idem oud hand gekleurd fo11' 5,--

?'~r. 6

G48. P.

HOBFWETIK aan de zi jde van den St raatweg, litho door Desguerf. 78;-rois naar Lutgers , 1836, 16½x 23 cm f . 't 10 , -Gt.9 . idem oud hand gekleurd '/:.iO , P. HOFFWERK aan de Vecht bij Breukelen, gr avure door H, rJ-uman 1793, 16x23 cm, gekleurd f . 69 , 50


H'OF'\'IERK ( vo1-volr. )

~51, P.

JIDF\'mRK; d o plaoto vru1 novr()m·, rlo l.'fod. van de Hr Piotcr

V'lll

Vof'n, op Vijv0rhof oicmlc , o-a1,, uru van Stopcndaal ( r.o.40J

14}x19-l C'.71 652. i<lcM ~ot vouw :tn hot • icldon

f , 48, --

f . 38 ,·· • IIOLBNDllli'CHT (Abcoude) 6'J~. P. ITOLEJmREOT, tocbohoo r ende do::i. Heer J. l e · Br e bon Vé!l'l Doeswerff grnvu.ro door Rademaker (r.o.69 ) î5x19 cm, 180 oeuvm f . 24 , -HOMMEL . 654 , DE HOMMEL, liföo · door v .d.\1eij er naar Oste!w2n (18'1-2) , 7x10 cm mot becchrijvine , E, 4 blz. f. 19, --HOl:SWIJK

655, P,

DE KERK TE TI011SWIJK, 5nrro.re door 3pilman n aar De B9ij er,

. 180 eeuws, 6, 7,x.9 c:11 EOOGELAND (Utrecht )

656. P.

HET HOOGELAJTD (Hr· W. E.Ran} litho door Houtmnn n aar Hoevenaar, (uit Uourot) 1829 1 13x19{- cm1 f :::-aai ( • et dr avend e paard.en op de voorgrond) f. 95 1 ~657 , idem fraai gekleurd f. 135 ;- · 658 . P. HET HOOGELAND (Jhr •~7.E.Ram), getinte litho door Steuervrald naar Lutger s·, 1869, 16x22½ cm f •. trS:, 6 59. P, · HET HOOGE LAND· (Hr W.E.Ram}, litho door Houtman (niet uit; ifourot?), 1829, 13>::19½ cmt fraai (met rijtuig O!) voorgrond) f.:2:;- c• 660. id em fraai gekleurd f.1 65~ -, HOO~EVECHT (Maarsseveen) 661. P. HOOGBVECHT, de Lust-plaets van den Hr F Sweerts van bui ten, gravure door Stopendaal (r.o.18) 14½x 19½ cm ( • et trekschuit op de Vecht, karos op d e weg e t c .} L 48;---662. idem met vouw in het midden f , 39.,'563. P. HOOGEVECHTS GENERAEL GT;51GT' HA AGTEREN, gravure door Stop endaal ( r .o.19), 14½x'19-} cr::i (ï:..·aai overzicht van 01.:.d--holland3e tuin) · . f, .45; -664. idem met vouw in bet midden f. 35.,"':-: .. . 665. P. HOOGEVECHTS AGTERSTE TERRAS EN CABINET', gravure doo:r Stopendaal (r.o.2O ) 14½x19½ cm (tuingezicht) :f. 25;-666. idem met vouw in het midden f . 17, 50 .

667. P.

HOOGEVECHTS GESIGT' VAN BINlillN OVER DE KOM EN TERR!tSSEN VOOR HET HUIS, _grav1:..re :-door Stopcndaal (r.o.21) 14-h:19½ cm f . 25:-- · ó68 . idem met vouw in het midden f . 17, 50

dOOGLAND .t, 669 . WITTERT V. HOOGLAND, Hoogla.11d 1 E, 20 blz. .L • s, . . .670 , P. 6 gedrukte UITTREKSELS UIT HET KADASTRALE PLAN, diverse formaten, 19e eeuws f . 49; - ·:-i'OOGSTRAAT (Doorn)

i;'71. P. ·-

HOOGSTRAAT, (rAr A.G. C• .hl.sche)li tho (getint) à.oor Stemm·1ald naar Lutgers 1869, 16x22½ cm

672 . P.

HET HUIS DE HOOGSTRJIJI.T (Hr v , Nellesteijn) , litho door Houtman naar Soeterik (uit 11ourot}· 1830, 13x19½ cm, fraai

f . 45,-f. 115; -,-

673. idem fraai gekleurd f. 13::i J - -· 'i'ER HORST ( R.'len en) 674 . A.R. SLOOS, Een riddertoneel uit de 12e eeuw op ter Horst, E, 30 blz., kl. ( 1842 ) ' f. 3, ··675 . P. HET KASTEEL TER HORST·, 7x1O cm 1i tho door v.d. Heij0r, met beschrijvinG van 10 blz. , E. , kl. (1857) -z .. ·;8 ' --· Fi76. P , JIBT KJ\.STEEL ' TER HORST ' bi~ Rhenen in h et voorst der 16<.le eeuw, houtgravurer,, 19e ceuv,, 9~x1 5 cm f, 24, - -


- 30-

DE HORST (Driebergen) 677 . P. · 6 DE HORST', ge-tinte litho door Steuorwalcl naar Lu tgers , 18 9, 16x22i· ~ f. 45,-li0UDRINGE ( Do Bilt)

·6~. P.

·

H0UDERINGE (Jhr J,C.W,Fabrlcius v.JJoyenburgJ , getinte l itho door Steuerwald naar Lutgers , 1869, 16x22-l cm landschappelijk fraai, f. 50,--

S79, P. H0UDERINGEN (P.H.v,Wes trenen v,Thcmant) , litho door Houtman nao.r Hoevenaar (uit Mourot), 1830, 13x19½ cm, gekleurd, fraai , · scheurtj e gerepareerd. f .1 15 , HOUTEN 6~.

P',

f. 25,-HET DORP HOUTEN, grawre , 180 eeuws 6, 7x9 , 3 cm f . 3,681, KNIPSELS betr. Houten (9J HUIS TER HEIDE· f. 3,50 682. ÎOOPSELS betr. Huis ter lleido ( 10) HUNTHUM (Nieuwersluis)' 683. P, HUNTIIDM (A,Paets v , TroostwijkJ , nabij de ITieuwersluis , litho . door Desguerrois naar Lutgers, 1836, 16½x23 cm f, 88;684 , idem oud hand gekl eurd f , 98,EYDEPi\l!!{ (Drieber:gen) · · · f . 5,-685 , W.J. N".LllNDRE, Hydepark, E, 6 blz. ( 1889) , geill. 686. P, · HIJDEPARK (G,Vas Visser}, getinte litho door Steuerwald na2.r Lutgers, 1'869 , 16x22t cm f. 39, -687 , P, H!EIJDEP'!i.RK ( Vl'. E. Schoorn) f litho door Houtman naar Soete rik f , 78;(uit Mourot} , 1830, Ox19-t cm 588 . idem gekleurd · f.115;ó89 . idem ongekleurd, smalle marge f. 68, i::T.DEPARK (Doorn) S96. KNil'SELS betr. Heidepark (9) w. o. 2 oude prentbriefkaarten f. 4.50 I 18%T'

('.;~f:""T".PLUIM, De kapel

van Isselt, E; 2· blz, geill, (1923) f. 692. W.P.A.SMIT', De Kapel van Issolt , r, 4 blz ., geill, (1918) f. JA.ARSVELD 693. P. ' t SLOT TE J'AMSVELDT', gravure van het afgebrande slot in 1672 door P, Soreau, 15x25 cm, wat fletse af druk f. f9/r • P, · ' YAE'RSVELT 1'610 , gravure ( nr. 181) 6', 7x10½ cm, met ondersch:.'i ft in drie talen f, t '.)5. P. YAE'RSVEL'll 1·630 , grav.(nr 182) 6,Tu10½ cm, met onderschrift in 3 talen f.

ó~S. P.

4, 50 4, 50

45, 25, -

25-,--

YAERSVEL.'.ll' 1636, grav. (nr.183) 6, 7x10½ cm, met onderschrift

in 3 talen

f . 25; f. 17, 50 f. 10,-

J97. idem zonder het onderschrift J

8. idem met deel der lucht afgesneden P.

,. 1 ,

Jl\.ARSVELD, van ·de overzijde der Lek te zien, 1750, gravure (nr 477- 478) 6,7x19½ cm (fraai gezicht op het dorp met; schepen op de Lek, etc .) f. i\.2 ,--

'P-IAAS

. . . H.J .A.M. SCHAEPMAN en G. W. · van Heukelum, De St . Nicolaas-kerk van Jutfaas, Utrecht 1906, 76· blz , geill, f, 18;-, . ·./ITTEPT V. HOOGLAND, Jutphaas E, 20 blz. f . 8,-KNIPSELS' betr. J'iltfaas ( ca 40) w. o. art . in Buiten over Rijnhuizen f • 16,-. ..iiJRIK ii'}°.-(VERSLAG var: de opening der Niouwc Kerk dd 20- 4-1 834 in hot '~Ccrk-Hieuws")' E', i\. blz . (1834J kl. •

u.i .

• ' .f . HET :OORP KAMERIK, gravure door Spilman naar De B "'iJ"'cr 1;749 p·.

7x9½ ' cm '05 . idem, zonder marge

\._:,'

9,50

' . 25;~: 22,50

1· 1

1

1

1


1.\ KEflKXROON ( Abcoude-Daambr.)

-31-

106, P.

DE KERKKROON, toebehoorende de Wed.Ph, van Kellll:lena, gravure door Rademaker (r.o, 88), 15x19· cm, 18e eeuws Y..ERSBERGEN (Zei ot) 707. WH1TERT V. HOOGLAND, Kern ber gen, E, 10 blz. 708. P. . DE RIDDER-HOFSTAD KERSBERGEN, gravure door Spllman n aar De Beijor, 6,7x9,3 cm (nr. 108)

f . 24 ,--·

f.

8, -

f . 20,--

709. P,

KERSBERGEN (Jhr J.E.Huijdecoper v.Kersbergen), litho door Houtman naar 8oeterik (uit Mourot ) 1830, 1Jx19t cm .KEULHOR8T 710 . P. HET KERKJE TE KEULHORST, grawre 180 eeuws, 6,7x9,3 co KIE\CTSHEUVEL (Abcoude)

f. 95,f. 25,-

7-11 . P,

JCTEVITSH.EUVEL, lustplaats van mevr. l e Gillon, gravure door Ra.demaker (r,o.67) 15x19 cm, 18e eeuws JIT,OOSTF,R (De Bilt)

f. 24,-

712. P,

HET JCT.,OOSTER· (Rr W.F. de Vrij), litho door Houtman na.ar Ver-hoe:Jen, 1029, 13x19-} cm, fraai f. 95 , 713 . idem fraai gekleurd f .1 25,-

714. P.

.1

HET KLOOSTER ( C. Vl,J;. van Boetselaer), getinte litho door Steuerwald naar Lutgers, 1869,. 16x22-¼- cm f, 45, KOCKENGEN f. 1,-715. KNIPSELS betr. Kockengen (3) KOTEN ·

716. P.

f. 24,-

K0TEN bij Wijk te Duurstede, gravure, 18c e euw3, 7-h::10 c::1 KRAAYBEEK (Driebergen) 717. P. ICRAAYBEEK (P;A.Diederichs), getinte litho door Steu erNald naar Lutgers, 1869, 16x22t cm

f. 45,-

lCRJNEt-TBERG (Loenen) '718, W.A. BEELAERTS VAN · HLOICT.AlID, Uedcrlendsche Kastcelen I, Kr o-

Vr.Î~~~,v~'H6o~!X.%~gg;;~~nill~~) en

719. Loenen, E, 19 blz. ~: -~;:: 720 . - , JIBT HUIS KRO0UENBURG 1296, E, (1842), 36 blz. f. 6 , -721 . P . HET HUIS · JCRO0NENBURG bij Loenen, grote aquatint (Judels, Amsterdam),· met opdracht aan Koning Willem I ( ca 1830?), 34x43 c~, iets smoezelig . f . 19,-722', P. KRO0NEtfBURGH te Loenen aan de zijde van den straatwE!~ ( A. de Bois), litho door Deaguerroia naar Lutgers, ·1 836, 16tx23 c::i f . ( 5, - 72}. idem oud hand gekleurd f . 115 ,-··

724 . P.

HET OUDE HUIS CRONENBURG van de rij-weg af tesion van den Hr D.F. van Carominga, gravure door Stopcndaal (r.o. 60), fracl f . 50 ,--

7 25 . idem met vouw in. het midden of onfris f . ·126. P . CR00NElrnURG aen de Vechts ijde en · ge:ügt nner Hi cuworhoek , gravure door Stopendaal (r.o. 61), fraai f. 727. idém met vouw in het midden of onfris f. 728. P, 't KRCHTfilrnURG en I,oenen 1670, gravur e door Rall cma!rnr ( nr · 23e ) 6, 7x10½ cm ( fraai Vechtgezichtj c) f~ 729 . P. HET HUIS · TE KRONF.JNBURG in wcl s ta"lt, gr : .Lvure door Radct:1akcr r. (nr 236), 6, 7x10½ cm, met ond erschrift in 3 -tal.en 730 . P. HET HUIS TE ICR0OlfäBURG sicnde na~ de Ve cht, gravure do or f. J . S. , 13x 16½ cm '73 1. i d em l elijk gekleurd f. 732, P . . HET KAS TEEL Irno0HENBURG , litho , 19c &eU'/10 , 7x11 ca: r. '133'. !CNIPSELS bet r . Kronen burg ( 9) w.o . courW1.t unart . door E.C. .,, ·· Rogcc LANGERAJC

.

734 . filTTERT' Y, H00GLAIID,

~angcrack , B, 20 bl z.

40 , -

50,-

40 ,-2t,. ,--

25,27, 50 15, -12 , 50

.. .

5., -

.f .

J ,-


-32-

LANG,-VERZWEGEN (Abcoude) 735, P. , LANG-VERZV/EGEN, toebehoorende den Heer I, van Seevenhuijsen gravure door Rademaker (r,o,74) 15x19 cm (18e eeuw) f, 24,LEERSUM ~.J.BOONACICER, Geschiedkundige bijzonderheden aangaande het dorp Leersum en de heerlijlchcid Zu.ilestein, E, 24 blz. f. 14,---kl. ( 1846)

737, P.

DE KERK TE LEERSUM; litho door Houtman naar Van Straaten· (uit Mourot), 1830, 13x19t cm, met koets op de voorgrond , bijzonder fraai

f.195,738, P. LEERSUM 1630, gravure door Rademaker, 6, 7x10-} cm f, 24,-T59. 7 oude PRENTBRIF..FKAARTEN f. 6;740 , KNIPSELS betr. Leersum (17) f. 7, 50 ~EEUWENBURG_(H'eerlangbroek) 741. P. HET HUIS LEEUWENJ3URGH (Mr P.· de Beaufort)i getinte litho door Steuerwald naar Lutgers, 1869, 16x22 2 cm f . 45,.:....: LEEUW EN. VECHT (Maarssen) . 742. p6 LEEUW EN VECHT. nabij Maarssen (Mr A, Backer) , litho door Desguerrois naar Lutgers, 1836, 16tx23 cm, fraai f . 85;- · 743, idem oud hand gekleurd f.115,LEUSDEN , 744, R.FRUIN, De meente van den Leusderberg, E, 17 blz. f . 8, :45. C,H. VAN RHIJ'N (Red.), T'oespraken gehouden bij de herdenking van het 50-j arig bestaan van de N·.H, Gemeente Leusden, Amersf oort z.j. (1878?), 32blz. . f. 12,-/ .'.6. p .

,

.

ALLE BOOMEN SCHIJNEN DWERGEN, bij 't geboomte· van Den Treek, . gravure Den Treek door Zurcher naar Apeldoorn, 15x20 cm, 180} fraai f .1 85, -

I -'.- 7. P, ,. HET DORP LEUSDEN, gravure door Spilman, 12x18½cm; Z<:!ldzMill,

onfris exemplaar, scheurtJe ger epareerd

·, .:;.s, P.

f, RO ,..:..-

HET OORP ·LEUSDEN, gravure door Spilm~ naar De Bei jer, 18e eeuws, 6,7x9,3 cm f. 25,749, KNIPSELS betr. Leusden (7) w. o. een oude prentbriefkaart f , 3,5'0 van Den Treek LIEVENDAAL (.Amerongen ) · ~·50 , V7ÏTTERT V,HOOGLAND, Lievendael, E, 18 blz. met plaat f , 9·, .751. P, HET HUIS LIEVENDAAL, gra:vure, 18e eeuw, 6,7x9,3 cm f. 17,50 LINDENHORST (Doorn-Driebergen) 752, P. . . LDillENHORST (Mr A~H.Metelerkamp) , geUnt~ li.+.h.o rln')r 8·1;enrn._ wald naar Lutgers, 1869 , 16x22J cm f' . J\C,, LINSCHOTEN 753, KNIPSELS betr. Linschoten (ca.20) w,o, art, in Buiten f. 16,-LOENEN 754, J·.L. WOLTERBEEK, Ter inwijding v an den vrijheidsboom te Loenen, 4-4-1795, 3 blz., 19e eeuws handschrift f . 45,755, P, LOENEN aan de zijde van de rivier de Vecht , litho zonder naam, naar Lutgers, 1836, 17x23 c_m, schildcr achti.g ge¼i r.ht met schepen, ophaalbrug etc. , fraai f . 135;756 . idem oud hand gekleurd f ,165,-757 . P.

HET OORP LOENEN aan de Vecht aan · de zijde van den straatweg,

litho, zonder naam, naar Lutgers, 1836, 11x23 cm> fraai dorpsgezicht, personen, wagens, paarden etc. f ,1 3'5,:58, idem oud hand gekleurd f, 165;759, idem ongekl eurd bruin gevlekt f . 95,7$0 . P. ~EZIGT van de zijde der Mijndertsche dijk aan de · :r1.vier de . Vecht , litho door Desgo.errois naar Lutgers, 1836 , ·16½x23 cm schilderachtig gezicht, de toren van Loenen in het midden, verschillende schepen op de Vecht f , 1J5, -

1

·I 1

'


-33-

LOENEN (vervolg)

761,-P.

WINTERGEZIGT op de scileepstimrnerv,erf nabij Loenen aan de · ri_yior do Vecht, litho door Deoguerroio no.o.r Lutge1'.'s, 1836, 16½x23 cm,bijzonder fraai beeld van sneeuw en ijslandschap mot sleden, mannen met bijl, schepen op de helling, kale bomen etc. f. 250;-76'2. id em zonder marge f. 195,--

76). P.

EENIGE BEENDEREN bij het doorbreken van den dijk, · bij Loenen, door hot water opgeworpen, gravure door H.Hooec:rs , 19e eeuws? 17½x29 cm, hand gekleurd f. 45,--

764. P.

IillT DORP LOENEN, nevens Croonenburg van Ni euwerho ek t.c sicn,

gravure door Stopendaal (r.o.62) 14tx19½ cm, Praai gezicht op het dorp Loenen. f. 765. idem met vouw in hot midden f. 766. P. LOENEN, de buiten-:plaets van den Hr C.v.Persijn. gravur e door Stopendaal (r.o.6j) 14½x19½ cm · f. 767 . idem met vouw in het midden f. 768. P. LOENEN met haere vleugels van agteren te sien, gravure door Stopendaal (r.o.64), 14½x19t cm f. 769. idem met vouw in het midden f. 770. P.

75;-65-,-4S;-38,-

45;-3-5,--

LOENEN, van het dorp op de sijde van de groote l uen te sien, gravure door Stopendaal (r.o.65) 14½x19½ cm f. 45;771. idem met vouw in het midd8n f. 35,-77·2·. P.

LÖENENS· GESIGT, voorbij de stalling naer het groote cabinet , :te sien, gravure door Stopendaal (r.o.66) 14tx19½ cm f. 45,-773. idem met vouw in het midden f. 35,774. P.

·

LOENENS GESIGT aen de Vecht naer de tooren van het dorp te sien, gravure door Stopendaal (r.o.67 ) ·14½x19½ cm f. 48;-77: , idem . met vouw in het midden f. 38,-776. J?, t 'DORP LOENEN; fraaie anonieme gravure van kerk, huizen en veel personen, 15x23 cm. laat 1Be eeuv1S? f.145,-777• .P. DE KERK TE LOENEN 1650, gravure 18e eeuws, 6, 7x10½ cm f , 20,-778. P.

DE BUITENPLAATS van den Hr Andries Pels, te sien van de rij-

v:eg, gr avur e door Stopendaal (r.o.53), 14½x19½ cm

f. 48;-779d ide~ met vouw fn het midden f. 38,-780. KNIPSELS betr. Loe~en (c~ 60) w.o. enkele 19e eeu\'Fse advel'tenties f. 24 ,-LOENERSLOOT 781. E. VAN-TSOE-MEIREN, ·Loenresloot, · E, 22 blz . (-18$5) f. 8.-782 , WITTERT V.EOOGLAND, Lo enersloot , Oucoop en Ter Aa, E, 18 blz. met 2 platen f . B,--

'7 s3. P .

78~.

785.

786. 787,

LOENERSLOOT, litho van het kasteel door Last naar Christ , 9, 5x15 cm, met beschrijving v ru1 8 blz. f. 24 ,-idem, alleen de beschrijving· f . 6,---, GEZIGTEN te Loendersloot , op steen geteekend door P.L. Lutgers, Ams-!;erdam, z.j. (1 831') . Omslag met d_~ze tekst waarin 5 litho's van Desguerrois naar Lutgers , voor de tekst . Fraai exemplaar van zeldzame 1e uitp;ä.vu··,an cl-erGa 1Mno 1 s ·· :f;495, -P. •t SLOT TOT LOENERSLOOT, gravure door Stopendaal (r.o.94) 1'5x19 cm, 1Be eeuws f, 29 ,-P. 1i/:':l'JTERGEZIGT op de vier woningen te Lo enersloot ( eigenaar J .Twisk)' , litho naarLutgers , 1836, 16·}x22 cm, fraai f,150 ,-sneeuwlandschap '

788 . P ,

van Loenersloot op Vreeland, litho naar Lut~ers, 1836 , 16½x23 cm (gezicht op het Tolhuis , -!;olhek, etc. ) f.150, -

\'ffiJ

789. ? , HET SLOT TE LOENERSLOOT, litho naar Lutgcrs , 183G,1 67x23 cc b~jzonder f raai f .1 50 ,--


LOENERSLO0T (vervolg)

-34-

f.195,790, idem, oud hand t5ekleurd 791. P. LOENERSLOOT, gravure, 18e of vroeg 19e eeuws, 7½x10 cm f . 22, 50 (gezicht op de Vecht en het kasteel Loenersloot) 792. P. HET HUIS TE LOENERSLOOT.' met de rugh naar Baambrugge, gravure door J. Schijnvoet, 12½x17 cm, fraai f. 48;-f . 58,793 . idem gekleurd

794, P,

3 oude ( ca. 1890?) FOTO'S van het kasteel LOenersloot.. 2 van buiten en 1 interieur van de vestibule. tweemaal 16x22 cm en eenmaal 12x1 7 cm . f. 59 , 79·5 . KNIPSELS betr. Loenersloot ( 25) vmaronder een oude prentbriefkaart; en het art. uit Bui ten f. 1"4,-LOMMERLUST (Zeist) .

796. P,

LQMMERLUST (wed.J,H,v.d.Muelen), getinte litho door Steu.erf, 45, wcl.ld naar Lutger s , 1869, 16x22½ cm 797. P. LOIVIMERLUST (mevr. C.v.Beest-van der fram)., litho van H.outman naar Soeterik (uit Mourot) , 1829, 13x19f cm, fraai f. 78;798. idem oud h and gekleurd f. 98,-LOOSDRECHT 799. B.\7.:l!' , V.AN RIEMSDIJK, Éen en ander over de Loosdrechtsche Pc;> rcelein:fabriek, E, (uit Oud-Holland)~ 25 blz, · geill,(1919 f . 17,50 800 . J.SCHIPPER Jr, Het pomelein van Oud Loosd!'.eqht, Hilversum z.j., (ca 1925), 32 blz. gcill. · f. 16,-801 . ~ , CATALOGUS eener verzameling oudheden tentoongesteld in de Sijpe (Nieuw-Loosdrecht), z .pl., z. j . (ca 1900) met rupp..:t;.1 9,802. P. IN DE KERK TE NIEUW-LOOSDRECHT, houtgravure door Tilly(?) naar J"oh.Bosboom, 21x16. cm, 19e of b-egin 20e eeuw, fraai f. 9,50

n3 .

P, ·

OUD-LOOSDRECHT, 1739, gravure door S_I)ilman naar de Haan , 7x9½ ·cm · · :',04. P ~ NIEUW-LOOSDRECHT 1739, gravure door Spilman naar tie Haru1, 7x9½ cm ·

f . 29, 50

f. 2~,--

sr.:5. P.

1'-t, DORP OUD LOOSDRECHT, ovale gravure door A. é . Bro1 JwP.r. m"!t 4-regelig gedichtje eronder, 8x10 cm, 18e eeuws 806 .Ptt DORP NIEUW LOOSDRECHT, ovaJ..e · gravure door A.C.Brouwer, - met 4-regelig gedichtje eronder, 8x10 cm, 18e eeuws ~07 ~ P. · (GEZICHT OP DE LOOSliRECHTSE PLASSEN), reproductie in kleur v :m een aquarel door -C.Vreedenburgh, 1933, 17x~6 cm 808. P. . · LOOSDRECHTSE PLASSEN · EN KORTENHOEF, k.l ei1renr~i,rc,r1u ette -v él.l1 aVfUarel door v. Beek, 1935, 24x3 5 cm r J9 . KNIPSELS betr. Loosdrecht (45) ' 09a,KNIPSELS betr. Sijpesteijn (7)

J' -

~ ') .

f. 39,--

f.

5,--

.f .

6 ,--

f . 16;-f. J,--

10:PIK

:;rn:-1. VAN HASSELT, ordonnantie ·voor het d~elijksch gerecht van · , 1

·j.

Lopik .dd. 1469 (12-12), E, 10 blz. f. 4,50 p. HET OORP L0PIK, gravure door· -Spilman 'naar de Beij er 1745, ·. 6,7x9,3 cm, fraai f, 27,50

2, P.

IIBT OORP LOPIK van eene andere zijde, gravure door Spil.man naar de Beijer 1745, 6,7x9,3 cm f. 2,7,50

:3. P.

.

f, 22;f. 2,--

LO ....IKKER KAPEL , gravure 18e- eeuws,, 6, 7x9 , 3 cm · , ·L KNIFSELS betr. Lopik ( 4) ;rJsNBURG (neerlangbro ek) -~ . P. . :GUNENBURG ( Jhr J .H.F·.IC, v. Swinderen), getinte litho door St euery1alcl :.1aax Lut-gers, 1869, 16x22½ cm

f. 45,-

:' i '). p .

DE RIDDER.:.HOFSTAD LUNElIBURG, gravure door Spilman naar de BE::! jr.r., 6, 7x9 , 3 cm -,..; i:.R.îif

f . 22,-

f.

c~'ï.lrnTPSELS betr. Maarn ( 1'7) r.

6, --

1 )'.J>, -


~~~!§i

arn.

- 35-·

11.1.::::-~RI' v. 3){)G1..lliD, hle.srsbergen en t:narn, B, ca . 14 bllj. oct 2 plate:i, 1 blz . bescha.dit;d f.

8,-

819. :?.

BEi' ~LII::l li..LL'RSBERG:&Nf geti~te litho doo:::- Steuerw::ll.d n o::u· L~tgers, tS69 , 16x22i en 820 . KNIPSELS (betr. IJaarsbergen) ( 14)

f. 45,7, 50

f.

~~.S3VESi:~ 82î . P.

:IBr îtJTS.~ liA.à..'1SSEVRllli gelijk het stond voor 8i j n geheelc sloop~e, gravure door J . S., 13x17 cm, lelijk gekleurd f . 10 ;-522. ideo ongekleurd zonder :narge e:1 met lr.leine bcsclu:.digi~on f . 10 , 623. P. I N' 11ABR.SBVREN, f acsinile' van een gravure van Ro6hm~, îro.c.i, 12½x21 c:::i

824. P.

f . 15, -

HE-r ::IBGT-B:urs Vil,~ lli\.àRSEVEEN, si endc nn8r Dnelwijck, Vecht haven en De~ Oever, gravure Vr'..~ StopendM.l. (r. o , 17), 14+x191 cm, fraai Vechtgezicht oot pcr-.::;on~n, ri j tuig en kippen op do weg e..l'l een zestal s chene:l on d e r iv-:l~r f . 55,825 . ide!:l :net VOUV/ in het midden· f . 45;326. KNIPSELS betr. Uaarsevecn ( 9) f. J,50

IUA.-qsSEN 527. J . :i. EOP'.iiA.t.'1, Het dorp !faarssen, E, 6 blz . (1908) 828 . L ., Steven van :Hjveld of ' t HUIS 'l'E 11.AARSSEf, E, 28 blz.

kl (î844)

f.

4 , 50

f.

8,-

829 . C. LOOI'S, Eet buitenv:erblijf Vochtwens ch te Uaor3en, E:, 4 blü . (1830J , gedicht , kl . , f . 6,830 . JAC. ZWARTS, De oudste syne.goge vn."l de Vechts tree!: , z , pl., f. 15,1927, 15 blz., geill. 831 . P . GEZIGT TE MAARSSEN ean de Ve~ht , ge tinte litho, 16x25 c::::i, middenboven "Utrecht en o:nstreken 11 (aardi; Vechtgezicht) 19e f . 70,-eeuws 832. P. GEZIGT OVER DE RIVIER DE VECH1' ui t het dorp t : nars!:;en, 1i tho Yan Desguerrois naar Lut3ers , 1836, 16½.x:23 cm . Pr--.ci Vechte;ezicht met bootjes, bomen, huizen e t c. f.1 50 ; f . 175.833. idem ou d handgekleu_-rd

834. P.

.

GEZIGT OVER DE RIVIER· DE VECHT nabij Maarssen , litho van Dc::;guerrois naar Lutgers, 1836, 16½x23 cm, fraai Vechtge~ic.~t met schepen, theekoepels etc . f. 140 ,--

835. P.

GEZIGT OVER DE VECHT NAAR DE ZI JDE V.I\N MAARSSEN' , litho v:l.'rl Desguerrois naar Lutgers, 1836 , 16½x23 cm, fra['i Ve chtgcz:i.ch-t met het dorp in de verte f . 140, 836, idetn oud handgekleurd f .175, -·

837. P.

DE KERK TE MAfLRSEN, gravure (r.b. 11) 14x18 cm, 180 eeuws, fraaie 'gravure , gestoffe erd met . personen, rijtuig , etc .

838. P.

f. 95,-

HET HUIS TE M.J.ARSSEN gelijk het stond voor si jn a ehcclc· Gloopinge , gravure door J . S,, 13x17 c:n, 18e eeu ws , f r n'.:'i f. 339 , P. DE KERK TE MAAR.SEN , gravure , 18e ecuvm , 7x9t cm f. 840 . P. DE KERK TE MAl1.RSEN, goede r eproductie 17½z21 cm na?.r 0cn schilderij va"l Jan van der Heijde uit ca 1690 , met gchelf.l pagina tekst uit veil i ngscataloguo 1923 . f . 841. idem reproducti e uit tentoonstellingscatalogus 1925 met bes chrijving, 13x15 cm f, 84-2. P. 11 D"E ROOMSCHE KERK TE MA.'.illSSEN" en 11De Joodsche Kerk te :laarss en 11 , 2 gravures 9p 1 blad, ieder 7½x10½ cm f . 84-3. idem met zeer brede marge f . 844. P.

48,--

22,-

14, 8, 29, 50 34 , 50

HET SLOT 'i'E IJAERSEN' 16-76 , g~avure do or Radet!laker, 6, 7:d0fco 18e eeuws , met bij s chrift in 3 telen f. ZO , --

845. P.

HET DORP hlAARSEN nevens hot Eu.ijD ter lleer en de hofctcdc Vogtendael , gr avur e , 19e eeuws , 14{·x20 c::i

f . 45, -


MAARSSEN (v ervolg )

- 3'6-

846. P. DEEL VAN UA.1IBSEN waer in h et Huis t e Boelestein 'e n Vechtleeven gr avure doo r Stopenda al ( r. o . 11) , 18e eeuws , 14½x19½ cm f . 847 . P. · (HET SLOT TE MAARSSEN) , gravure, 6x7 cm, 19e e euws f . 01,s. KNIPSELS betr. Maarssen ( ca 75) w. o . enkele oude adverten t i es . en art . uit Bui ten over Doornburgh f. J:'..AA.RSSENBROEK · f. U49. WITTERT V. HOOGLAND, Maars senbroek, E, 8 bl z . n ..ARTENSDIJK , Ji:;o. AÄffi'L.ÄKBILJET, groot formaat ( c a 60x50 cm) 11verordering op het b akken en v erkoopen v an br ood in de g eme ent e !faartens di j k 11 dd . 19- 8-1855,Ges cheurd op de vouwen f. 851. A. C. DE KRUIJFF , opgaven der sch ade v eroor zaakt door het opwerpen van · batteri jen in d e gemeente Maartensdij k of Oostveen in 1787 , E, 10 bl z ., kl ( 1868) f• 352. P. CHATEAU DE MAARTENSDI JK (Pr ovince d 1Utr echt) litho door f .· J obard 14x20½ cm, 19e eeuws , fraai :f, 8 53. idem g ekl eurd · 8 54. P. MARTEifüDIJK, gr avure v an W~Writs naar J . de Beij er, uitg . E. f. Maaskamp , 13x 20 cm ( r. b . 5) , fr aai 855 . P . HET JAGTHUIS V.AN DEN BISSCHOP SCHENK bij Martem:dijk, grav . f . do or Spil man naar d e Beij er 1745, 6 , 7x9 , 3 cm 856·. P. . · HET' DORP MARTENSDIJK, gravure 18e eeuws , 6,7x9 , 3 cm, f raai f . 857. KNIPSELS betr. Maartensdijk (7) f. MEE-BAEL ( Abcoude-Baambr. )

858. P.

, 4~ ,--

17, 50 29 , 50

8,-39, 50 .9 , -

75,.8 5,-75,-2? , --

25;-

2,--

,

MEB-Bm., toebehoorende den heer B. Bazuyn, gruvi1r9 ~o~r Rarlemak:er ( r. o . 83), 15x19 cm, 18e eeuws f . 2'1 , TER MEER (Maarssen) . 8-59. WITTERT V. HOOGLAHD, Ter Meer (Zuijlenborg) en Maarseen , F. , -f'. ('' 14 bl z . geill. ., 860 . P, · .. . HUIS TER MEER, litho door Lallter s naar Chr :i.st , 9 , 7x1 5 , 3 cm, met beschrijving van 8 blz . E. r . 28, 861•

RIDDER- HOFSTAD · TBR MEER~ gravure do or S:pilm.an na.ar de Beij e·r, 14½x20 cm, gekleurd. 862. idem ongekleurd , groezelig, een _11 0.,,.,,. vlelcJ es

~illî

f . 59~---

f •. 35,--

HUIZE TER MEER TE MAARSSEN (D . v an TuiJ -t.1 v . Serooskerbm)· lithoo door Desguerrois naar Lutger s , 1836 , -1C~r23 cm f . 85 ,-·B64 . i dem oud handgekleurd f . 11 5,-LîEERLEVELT ( Abcoude ) 865 . ~ERLEVELT~ toebehoor ende de heer R. va_-r1RckJ ink111l'i jr.'ln , ,~, ,,., • (r. o . 72) , door Rademaker , 18e eeuws , 15x 19 cm i • • , ,,__ ·DE l.IBERN 866• iiT DORP MEEREN , gravure , 18e eeuws , 6 , 7x9 , 3 cm, fraai TER tmr (Haarzuilen) . 8 67 • ~T HL'IS TER MEIJ, bij de Haar, gravur e , 6 , 7x9 , 3 cm 1Be eeuv,s 19, 50 I.iIDDELHOEK (Loen en) 868. P. ·t d rplaat s naar de zi jde van den straatweg MIDDEN HOEK' ui e ove . L t 1836, 16{·x23 ( ti.· Bi er ens) litho door Desguerrois naar u ger s t 4 -naarden f . 11 ~ ~•• f . ' et op de voorgrond plocgenoP. boer me ~ f . 200 , cro, r aaJ. , m kl rd 869 . i dera zeer f r aai ou d hand ge ~u [70 , P . .. de zijde van de rivier de Vecht MI DDENHOEK nab1.J Lo e:1en aan 1836 1 Gtx23 cm, f r aai , l i t ho door De sguer rod1.s. ~~tLJ_~t g!r ! ~er met dri j fnet v1erkcnd met op de voorgron z ei ' f . 115 ; - etc . f , 135 , 37 1 i dera oud handg elcleurd f . 95 , :72: i dem ongekleurd zonder marge 863 '


,-

-: 1.U DDRLHOEK ( vorvolg ) ' 87J, l'. !.UDDE.LHOm<, û o bui t on-ple.ot s " ru1 don Hr iL , Biorcmo o.cn do Vcchtr-:ijd c, r,rnvure door Stop~daal (r, o.54) , 14..J-x19t Ci'l frnoi Vochtgo~icht 874 , i uo• oot vouw in het midden

375.

P.

f . 50 ,-f. 40,--

J.ITDDELHOEK, von binnen, voorb~j het huis naer de Vecht te eden, gravure van Stopendaal r . o. 55), tuingezicht f. 876. i dem met vouw in het midden f. A77 , P. 1.ITDDELRORKS DEEL OVER DE RI J\'00 naer agteren t e sien, grav71.re door Stopendaal (r. o. 56) tuingezicht f. 878. idem met vouw in het midden f. !,UDDELV~ ~-Abcoude-Baambrugge)

879. P.

35; -

25,--

35, -25, --

·

LlIIYDELVAART, halfwegen Utrecht , toebehoorende de v1ed . Nic . v~n de Capelle, gravure door Stopendael (r. o . 86) , 15x19 cm 18e eeuws f . 24, -i;OERSBERGEH ( Doorn) bêö. J ,ClÎÁÏiNDIJK, E, uit wandelingen door Hed. bet r . I•1oersber gen, 3 blz. , 188 1 f , 'J, 881. P. MOERSi3ERGEH warande hui js (Hr D. · de .i3ruin) , · litho door Houtman naar Soeterik (uit Mourot) , 1830 , 13x19½ cm, landscha_:ppelij k fraai met koeien op de voorgrond f , 98;-882. idem zeer fraai oud hand gekleurd f . 150;-883. i dem ongekleurd zonder marge f . 85 , 884. P, MOERSBERGEN ( Baron d ' Ablaing van Giessenburg), litho door Houtman naar v . Straaten (uit Mourot), 1830 , 13x19½ cm f. 78; -885. i dem oud hand gekleurd f . 98, - 886. P. RIDDERR0FSTAD MOERSBERGEN, getinte litho doo r P . A. Schipperus 7x14 crJ , 19e eeuws f . 9,-887 . P. DE RIDDERHOFSTAD M0ERSBERG-EN, getinte litho van Steuen,ald naar Lutgers , 1869 , 16x22½ . cm f . 38,...888. P. · . · . DE RIDDERHOFSTAD M:OERSBERGEN, gravure door Spilman naar De Beijer , 18e eeuws, 6, 7x9 , 3 cm · f . 20 , - 889 . I<NIPSELS betr. Moer sbergen (17) w. o . oude prentbriefkaart en art. uit Bui t en f. 15,!~:)LEN:OOSCH ( Zeist)

890 . P.

.

HET MOLElUlOSCH (Erven J". B. Stoop) getinte litho door St euel'.'wald naàr Lutgers , 1869 , 16x22½ cm f , 35 ,-L'iOLESTEIN (Langbroek) S'§1. P. . UOLESTEIN (.Thr Mr · P. de Beaufort), getinte litho door Steu el'.'wald naar Lutgers , 1869 , 16x22½ cm f . 45, UONTFUORT. 892. R.FRUUT, Stukken uit het archief der gem.Montfoort , E, 4 blz. f, 4, 50 893, v.LEHNEP BN HOFDIJK, Het Kas teel van Uontfoort , E, 38 blz, ( 1883) met litho f. 16; , 894. idem zonder litho f. · 9 ,.-89 5. J . B. M.; AAN MIJNE fllEDEBURGERE.l"'II der stad !Iontf oort t-er ovel'weging:;: :Montfoort 1783 , 16 blz . f . 24, -896 . c. STOOO:OOUT, ifotice généalogique sur l es vicomtes de rfontfoort , Anvers 1851, 44 blz . , E. f . 12, 50 897 . - , DE HEEREN VAN MONTFOORT en htm archief , E, 86 blz . met uit-slaande tabel (1 893) ·f . 16, -898. -:.., MERKV/MRDIG VONNIS gesl agen door de r egering van Montfoort, B, 4 blz . (1 837) f . 3 , 90 8S·9, P. DE STAD MONTFOORT, v an de !/illeskoppe~poor t t e zien , fraeie gravure door Spilman naar de Beijer 1744, 17x39 cm (met. fraaie afb, van Wipwatermolen ) f .175,--

900 , P.

HET SLOT VAN MONTFOORT van bui ten aan te si en,· gravure door J . S. , 13x17 cm, 18e eeuws f. 35,-901. P. , FACSIMILE v an stadsplattegrond, carton door J . v . Deventer, 16e eeuw, 10x12 cm f . 8,--

1 '

1.


- 38-

MOWfFOORT ( vcl"V'Ol g ) 902.

r.

f. 12, 50

$LOT TE MONTFOORT, hout e ravure , 1841, 11x15 crn

903. P. 904 ,

·

KASTEEL TOT 1.tONTFOORT, 1630, gravur e door Re.demakor 18 e e eu vt, 6, 7x 10-} om, mot bijschrift in 3 t alen ' f . 20,--

P,

·

P00RT TOT MONTFOORT, 1625, g r avure door Rademaker, 6 ,7x1~- cm

me

eeuvt,

905. P.

f . 20 ,--

KASTEEL TE· MONTFOORT , 1631, gravure door Ratlemaker , 18e e euw 6 , 7x 10½ cm, met bij s ch rift i n 3 t alen f.

20,--

906, P.

HEI' KASTEEL EN OUDE MA.NNEN1iUIS te Mon tfoor t , gr avure door 907 , 908 ,

Spi lma.n naar De Beij er, 77x9½ cm, 18e eeuws

P.

f . 22, 50

P00RT TOT MONTFOORT; 1640 , gravure door Rademaker, 18e eeuvr 6,7x10½ cm, met bijschrift in 3 talen f. 20, -

P. HET SLOT TE MONTFOORT , gekleurde l i t ho door Tr ap naar Hofdijk

12x17 cm f . 90 9 , P. ONDERWERPI NG ll}Alir HENDRIK VAN MONTFOORT, gr avure (?) door J . W. Kaiser , 19e e euws , 14x19 cm (g roep per s onen met k a s t eel op f. d e achter g rond) 9 10 , 'KNIPSELS betr. Montfoort w. o. oude p r entbri efkaart en art . uit

9 , 50

8 , 50

Buit:en f . : 'i2"50 · UIJDRECHT S 11 • - , OC'l!ROY (van St aten v an lJtrecht) voor die van Mydr e chit om de groote Mydrechtsche Poel of Dwarsaloot , enz . t e mogen droogmaaken, Utrecht 1789 , 7 5 bl z . z el dze.am f , 95, 9 12 . J . BI ERM.AN, Van Heems t ra ( Stoomwerktu.:i.g -( • •• )' Mij dre chtzche Droogmaker ij) , E, 3 bl z . (1 856)\ kl , f . 4,-- . 9 13. S~MULLER F~, Het landrecht der Proosdij van St J an v an 1396, E, 6 blz , · · · f .• 5;-9 14 . WITTERT V, HOOGLAND, Mi jdre cht, :E, 12 bl z . f . 8; - . f .• 5,-9 15 . KNIPSELS betr. Mijdrecht ( 1?. ) :,iIJNDEN' '3 1G . v , OLLEFEN , Het ambach t en dorp Mijnden, E, 4 ·b1z·., ca. 1800 f . G;so ·,917, P .

DE RUINE V.AN HET HUIS · TE MDIDEN van voor en, d e slinker sij.d e n a ar d e Vecht gek e erd , gravure·, t8e eeuw, 13½x17 cm f . lJ'TEl'lI SCH (Amerongen) , · · f, ;~, 8. WI T'.l!ERT V. HOOGL.AND, Natewisch , E, 14 blz. e eill , 9 1~·•. P . DE RIDDER- HOFSTAD· NATEWI SCH , gravure door Spilman n a ar De f . Beij er, 18e e euws , 6 , 7x9½ cm ~<0. P. . ) DE RIDDERHOFSTAD Nl\.TEWI SCH (J, Taets v . Ame rongen , getint e f . litho door Steuerwald naar Lutger s , 1869 , 16x22½ c~ ! ~DERHORST DEli BERG · ~- ~ 1 • - , NEDERHORST, E (uit 11Nederl and sch e Kast e el en 11·, 2G ·nz . met uitslaande tabel en fraai e ill . · f. ·12 , WITTERT V.HOOGL,\ND, Nede rhor s t en Ov enne er , E, 18 bl z . f,

45 ,-8 ,--.

22, -

45,-17; 50

8, --

'.1 23 , P

nt.. -'

llEDERHORBT mm· BERG litho v an h et lee.st e el d oor Eilbr ach t naar Chris t , 9, 5x14: 7 cm, met bes chri jving van 11 bl z . i d em all e en de beschrijving

f , 28,~- f • 6 ,-~

25

" ~imERHORST DEN BERG a an de rivier de Ve cht , lithc door Desguerrois naar Lutger s , 183~ , 16½x23 ?m, zeer fraai. dorpsge- _ .· __ zicht met de ke rk in het m1dd~n , hooi ende boer en e tc~ f ,1 35 , :J 2G , P 1IÊT OORP DEllT BERG, n cv e!l.B het g e s igt nncr Ni gt ev ech t , gravure . ' door s t opend aal ( r , o . 76) t 4½x19·} cm, fraai Ve cht g ezi cht met · . s chepen, oph aalbrug et c. f . 65;--. ')2'! . idern met vouw i n het mi dden f , 55,....;..

128, P.

t

HET SLOT NEDERH0RST, lit ho door Des~ errois n a.ar Lu c;er s, 1836, 16½x23 cm, fraai 929 . idera ou d h and gekl eurd

.f. 98 ; - f , 11 5,, -


-39-

NEDERHORST (vorvolg) 930. P. · HET· HUIS NEDERHORST', van den Hr W.G. van 'lirljl van Serooskcrken, Bro.vure door Stopençlaal (r. o,75) 14½x19½ cm; fraai. fo 931 . idem met vouw in het midden f. 932. P. DE RIDDER HOFSTAD NEDERHORST· en · het Dorp den Berg langs de nieuwe Vegt te zien, gravure, 6,7x20 cm, 18e eeuws f. 933 . P. DE RIDDER-HOFSTAD NEDERHORST, gravure door Spilman naar De Beij er,. 16x21 cm, 18e eeuws, fraai f.

934. P.

DEN BERGH aan de Veght, 1632, gravure 4oor Rademaker, 18e eeuws, 6½x10½ cm

935 . P.

48;- 39,39,-49 ,--

f . 15,-

H"ET DORP DEN BERG, gravure door Spilman naar De Beijer 1745,

7x9½ cm f. 19;-936 . KNIPSELS betr. Nederhorst den Berg (32) f. 4, 50 NEERLANGBROBK 937 • AANPLAKBILJET, zeer groot formaat ( ca 60x50 cm), ui tgaa.nde van de Staten van Utrecht dd, &-4-1772 verklarende dat de persoon en goederen van E.P.Ram van Schalkwijk, wonende op Roodestein onder Neerla.ngbroek onbezwaard 3ijn (op ver3oek van 3ijn tantes H. W. Ram v. Schalkwijk en M. de J eger-Ram van Schalkwijk) • f .150·, Enkele kleine beschadigingen. Zeldzaam! 938. 4 oude PRENTBRIEFKAARTEN van Walenbur.g, Sandenburg, Sterkenburg en Lunenburg f. 3,50 939 . KNIPSELS betr. Neerla.ngbroek (ca 40) f. 6,50 DE NES (Vreeland) 940. P. DE NES, of het Reaal.en-eiland, het lusthuis van mej.S.Reael, siende· naer Vreeland, gravure door Stopendaal (r.o.74) , 14½x 19½ cm, f raai, vissers met drijfnet op de voorgrond, open ophaalbrug etc. f; 50,941 . · idem met vouw in het midden f. 40,-942. P. "HET HUIS DE NESS"· en "Het Huis de Ness van eene ander e 3ijde" 2 g...ravures van Spilman naar De Beij er, 18e eeuws, i eder 6-, 7,'x. . 9½ cm f. 39 , NIENHOFF (Bunnik-Zeist) 943. P. ,, . NIENHOFF, ( Jhr J. E. de Pesters v. · Catt·enbroek), getinte litho door Steuerwald naar Lutgers 1869, 16x22½ cm f . 45, NIEUVIENSTEIN (Hagestein)

944. P.

HET HUIS NIEUWENSTEIN, gravure door Spilman ,naar De Beijer, 18e eeuws , 6,7x9,3 cm f .• 11, 50 NIEUWERHOEK (Loenen)

945. P. 946 . 947. 948. 949 . 950 . 951.

352. 953 . 954. 955. 955.

NIEUWERHOEK nabij Loenen aan de zijde v~ de rivier de Vecht (W. P. Pook ' v.Baggen), litho door Desguerrois naar Lutgers, 1836, 16½x23 cm, fraai f. 98';idem oud hand gekleurd f .~45;idem ongekleurd, 3onder marge f . 85, P. NIEUWERHOEK nabij Loenen aan de 3ijde van den straatweg, litho , f . 88,door Desguerrois naar Lutgers, 1836, 16½x23 cm idem oud hand gekleurd f .1 25;•-idem ongekleurd en zonder marge f. 75;-P. NIEUWERHOECK, de bui t enplaets van den Hr J. v . Tarelink voorbij Croonenburg naer Lo enen t e sien, gravure door St opendaal (r.o. 57) 14½x19½ cm, fráai Vechtgc3icht met schepen etc . f . 55; i dem met vouw in het midden f. 45-, -~ P. lITEUWERI-IOEK v an binnen op het Huis aen t e sien( gravur e door Stopendaal (r.o. 58) 14½x19½ cm (huis eri tuinen) f . 35;idem met vouw in het midden f . 25,- P. . NIEUWERHOEKS-DEEL OVER DE RIJWEG, vertoonende den vijver met het speelhuis, gravur e door Stopendaal (r.o. 59 ) 14½x19½ cm f . 30; f . 20 , i dem mot vouw in het midden


NIEO\VEROORD ( Zeist)

-40-

957. I>.

lUEITTIEROORD (Wed.G . v . d . Vobrt- Beckeringh) , g etinte litho door . Steuerwald naar Lutgers , 1869 , 16x22½ cm f . J9 , NIEtJWERSLUIS · 958. F. ~AS, Het l ager onder-Nijs bij het l eger en do pupill enschool t0 Nieuwersl uis , E, 12 bl~ . (1 879 ) . f . 6, - 959 . M.BRINKGREVE, De pupil lenschool te Nieuwersluis , E, 22 bl z . · met litho door R. R. 23x14 cm, · f . 18,-960 . MARIE c. V.AN ZEG(}ELEN , De plaetse .aan de Veght , roman uit het verl eden van het huis Over-Hollond omt rent Nieuvteraluis, .Amsterdam z . j . ( 1929?} , 196 bl z . , . geb . geill. door Lizzy Ansingh, als nieuw. N. B. aardige historische r oman 96l . P. GEZIGT NAAR DE VECHTBRUG·· aan de Nieuwersluis , litho door Desguerrois naar Lutger s, 1836 , 16½x23 cm • .Uitzonderlij~ fraai met ophaalbrug die zich in het water weer spiegelt., f . 195,zeilscheepje etc . f . 25'0 , 96·2 . idem oud hand gekleurd 96'3 . p . GEZI GT OP DE NIEUWERSLUIS aan de r i vier de Vecht , litho door Desguerrois naar Lutgers , 1836 , 1,6½x23 cm, zeer fraai ge-: zicht op het dorp vanaf _d e Vecht . Koets met 4 paarden op de· weg etc . f.175; -964. i dem oud hand gekleurd Î . 225 ,-965 . P" DE SCHANS NIEUWERSLUIS, si.ende naer ouder Ho ek, gravure door Stopendaal (r. o. 46) , 14½x19½ cm, fraai gezicht met 2 ophaalbruggen, vissers met sl eepnet , etc . f . 60; -966;. i dem met vouw i n heit midd en f . 50 , 96T. P . DE NIEUWERSLUIS,, l angs de Vegt , aan den Noordkant t e zien 1744, gravure , 18e eeuws , 6, 7x19½ cm f • 39;- 968 . idem met enkel e klei ne beschadi gingen f . '29 ,-969 . P . . NIEUWERSLUIS k omende v an Ut recht , 1670 , gravur e door Rade- · maker, 6 ,7x10½ cm f . 2-1 , - - 970 • iiEtJWERSLUIS komende van Loenen~ 1670 , gravure door Rad.erna,.. f 24, ker, 6, 7x10t cm ( . ) nk 1 · d · +.· • 971 . KNIPSELS betr. Ni euwersl uis . c_a 40 w. o. e e e ou e pren,- f . 16 ~ --· briefkaarten ~ ~1~~ÎhRBURGT , Nigtevecht.-, . plaatselijke en kerkelijke geschiedenis ·, Utrecht z . j . ( 1911) 223 blz . met alf. index in hand,, l d __ f. _39 ,-50 schrift. Gebonden. ue zarun. _ 973 • ~Ê PL.AETS VAN DEN Hr Q. Brandjeo , nevens Roooendaal , het landd w d van de Hr Albert Bentes , sche:pen van · huis vrdan mevr. ,,.,,'.:,e ~o~r Stopendaal (r. o. 89) .14'2"x19½ cm (mei; .Amste am, grav......... f . 49~50 vissers op de Vecht) · f . 39 ,.50 974 • idem ~et vouw in het midden t dorp in 1672 door .P . · · ';75 . pNÎCHTEVECHT, gravure v~ het v erwees e f . 95,Soreau, ·1 5x25 cm, fr~ai ')76 . ~T roRP NIGHTEVEGHT·, gravure ca 1800? linker deel afgc6,· sneden en lelijk gekleurd, !5x16½ cm . . f. 2 977. P . NIGT==GT, g""a:cvu.re 18e eeuws , 6, 7x9 , 3 cm f . 5 , -H:ET roRP t.•,., ,· ... ' · 92 978. KNIPSELS betr. Nigtevecht ( ca 20) w. o . art. UJ.t 18 over f . 14,r. zv,aenwij ck 1°1JENBODE ( Breukelen) r geschiedenis van. het geslacht "J'{9. J. J. DEGEER, · P~~eveh~e~~5-1 123blz metuitsl . t abel . f . 24 , -Van Nijenrode ,) ree hi denis van•het kasteel· 11läjenrode 11 980 • ( J. GOUDSTIKKER , De ges~en!vens kort overzj_cht van de daar en de "?ewoners da8f'an (A'dam)' 1936, 32 blz ., _geill_., met 19 ,50 aanwezige ~atwer en, schilderijen en tekeningen f. een losse c~talogus ~iedenis van het kasteel Nijenrode j81 . -- , OVERZICH~ der ~esc 1 z j (ca 1920), 32 blz. , in f . 16 , en zijne bezitters , z . ~ ~, • • l eer gebonden, kl ., geill.


NIJENRODE ( v ervol g)

982. P.

.

-41-

.

NIJENRODE, 11 t ho van Lautors n o.ar Christ, 9, 7x15, 3 cm, me beschrijving van 10 bl z . B,

983.

t f. 28,-

P.

HET HUIS NYENRODE bi j Boc-eukelen s i ende n aar de Vecht, gravure f. 48;-door J . s ., 12½x16½ cm f. 38;984. i dem met klei ne beschadiging :,s,f. 985. i dem gekleurd, niet f raai 986. P. · HET HUIS NYENROODE, van mevr. Wed. van den Ifr Jan Ort van· buiten, gravure door Rademaker (r.o.28} f. 60.,-987. idem met vouw in het midden f • 50 ,-988. P • . f. 19,it1 HUIS NYENRODE, gravure ca 1800? 7½x10 cm

989. P. HET KASTEEL NYENRODE, houtgravure naar D. van der Kellen, 19e eeuws , 10x1'4 cm · 990.

P.

f. 15,-

KASTEEL NIJENRODE · bij Breukelen, oud e cliché afdruk van foto f.

van J . H, de Bussy, t8x24 cm 99f. P. · 992~ 993. 994.

995,

t 1HUIJS TE 'NIEWENRODE, gravure van het verwoeste huis in 1672, door J. Soreau, 15x25 cm, fraai f• idem, wat fl etse afdruk f. P. . DE RIDDER-HOFSTAD NYENRODE gravure door Spilman naar De f, Bèijer, 18e eeuws, 14½x20 cm, fraai P. . DE RIDDER HOFSTAD NYENRODE, litho door v,L,Leveque, 17x23 cm 19e eeuws f. P. RIDDERHOFSTAD. NIJ"ENRODE t e Breukelen, · getinte litho door Emrik en Bingernaar Schipperus, 1'4x2f cm, fraai, 19e eeuws.f.

996. P. · HET SLOT NIJENRODE nabij · Breukelen ('fam,Ortt), litho door Desguerrois naar Lutgers , 1836, 16-½x23.ccm, fraai, met geboomte, zwanen in slotgracht, etc. 997, idem fraai oud hand gekleurd 998. filTIPSmiS betr. }fijenrode (ca 50) w.o. art. in Buiten NIJVELD,·(Veldlluizen) ' , 999 . V(ITTERT v.HOOGLAND, Nijvel t, E, gein.- 18 blz. 1000 , P. DE RIDDERHOFSTAD NIJVELD, gravure, 18e eeuws, 6, 7x9, 3 cm ODIJK

9,75·; -· .. 55,58,-48,-

39,50

f. 98,~f .150;..;-

f . 24, f.

8,-

f. 17, 50

.

îööT.1drrPSELS b'etr. O"dijk (8} f. 2, 50 OIRSCHOT· ("Zeist) 1002. P• . OIRSCHOT (JJ.Kooy Jr)l getinte lit ho door Steuerwald naar Lutgers , 1869, · 16x22~ cm f. 39, DE OORSPRONG (Utrecht) 1003 • . P. . GEZIGT 0P fE 'BUITmPLAATS DE OORSPRONG, uit de Mali ebaan t e zien, getinte li thm, 16x25 cm, middenbqven ('Utrecht en omstreken, 1'9e eeuw f. 48 ,-. 1004, P, DE OORSPRONG (Wed. de Bruin}, etint e litho door Steuerwald naar Lutgers, 1869, 16x2229 cm f. 48,-100 5. P. DE OORSPRONG · (Hr H. W, F.Cazi us ), lit ho door Houtman naar Mour ot , 1828, 13x19½ cm f. 98 ;-1006 . i dem oud hand gekl eurd f .115,-OOSTBROEK (Utrecht-De Bilt) 1007. -, OOSTBROEK, z,pl., z,j., (1 835 ), 13 blz. lf!. 12·, 1008 . Y. , OOSTBROEK (A~de Haan Pzn)f getint e litho door St euerwald n aar Lu(t ger s ,) 1869, 16x22t cm f. 48, _ 00 STERVECHT Loenen

·roo9. P.

OOSTER-yECHT en de glasf abrijk nabij Loenen aan de •rivier dff Vecht (Fam. v,d,Mers?h), litho (naar Lutgers ) 1836, 16½x2~ cm zeer fraai met fabriek op de achtergrond en zeilschip in~et mi dden f.195 · -1010. idem. oud h and gekleurd f , 250: -

1

r


-42-

OOSTERVECHT ( vervolg) 101 1. P. · OOSTERVECHT, de plaets van den Hr r. Simkinson, naar Loenen te sien, gravure door Stopendaal, (r.o.71), 14fx19½ cm,fraai ·Vechtgezicht met schepen, rijtuig etc. f. 55;-1012. idem met vouw in het midden f . 45,;013. P. OOSTERVEGTS GEZIGT van het huis · naer agteren, gravure door Stopendaal (r.o.72), 14½x19½ cm, tuingezicht f. 29 ,-1014. idem met vouw in het midden f . 22, (Y'? DUUR.EN ('Maarssen) i015. P,

DE HOFSTEDE OP BUUR.EN nabij Maarssen (Wed;G.J,de JoncheereY, l itho door Desguerrois naar Lutgers, 1836, 16½x23 cm, met roei~ en zeilscheepje op de Vecht f. 78;-1016·. idem oud hand gekleurd f.115 ,-1017. P, JE HOFSTEDE OP BUUREN aan de z~jdé van den straatweg, litho door Desguerroi s naar Lutgers, 1836, · 16½x23 cm, fraai f . 78,-1018. idem oud handgekleurd f .11 5,-OSTRA-B'ANDA (Dri eber gen} 101§ .

P.

OSTRA-BANDA (V/ed,v,Wensen-HÖlscher), getint e litho door Steuerwald naar Lutgers, 1869, 16x22½ cm f . 48,.1020 , idem beschadigd f , 28,-C'TTERSPOOR (Maarssen) 1021 . P. O~TERSPOOR, de plaets van den Hr Jacob van Lennep van buiten, gravure door Stopendaal (r,o.22), 14½x19½ cm, fraai gestoffeerd met vaa.I'- en voertuigen f , 60,-1022. idem met vouw i n het midden f, · 50,-î023 , P, OTTERSP00RS GESIGT over de groote vijver naer eene der cabinetten, gravure door st~pendaal (r,o, 23) , 14½x19½ cm f. 29;-1024. idem met vouw in het midden f . 22., -1025. P. . OTTERSPOORS GESIGT uit het agterste cabinet naer de Vecht, f. 29;-gr avure door Stopendaal (r.o.24), 14½x19½ cm 1026. idem met vouw in het midden f. ·22;-0uTIAEN (Breukelen} . · · îOZ,:-VJITTERT V.HOOGLAND, OudRen , E, 12 blz. 8 ,-1028 , P . OUDillT, litho van Lauters naar Christ, 9,7x15,3 cm, met beschrijving van 7 blz., E. f •. 28 ,-1029 . P. GEZIGT over de Vecht naar de zijde van Oud- aan (G.Du.uring), litho door Desguerrois naar Lutgers , 1836, 16½x23 cm, land• schappelijk fraai . f . 98;-•1030 . idem oud hand gekleurd f ,1 50 ,-1031, P. OUDA:AN nabij Breukel en, litho door Desguerrois near Lu.tgers f. 98, - 18J6, 16½x23 cm, fraai f . ·150 ,-1032, idem oud hand gekleurd 1ll33. P. HET HUIS OUDA.AN, van den Hr P. de Clerq_uê , gravure door Stopendaal (r.o.27j, fraai f. 65;-~C34 , idem met vouw in het midden f. 55, -1035·. P. (OUDAEN)nezr een tekening van \1/enckebach, 21x16 C!D. begin 20e eeuw f. 9,-i 036·. P.

t Il,'IS' OUDA.El~ 1719, gravure door Rademaker, 6, 7x1ü½ cIIi, met bij schrift in 3 talen

·1,) 37 . P .

f .

25 ,-·-

DE RIDDERHOFSTAD OUD.L\.AN bij Breukel en aan de Vegt, gravure door Spilman na.ar de Beij er 17 47, 6, 7x9, 3 cm, zonder marge! . 20 ,-1030. P. · . HET KASTEEL OUD.I\EN, steendruk door Arendzen naar J . v. d. S2.!lde Bakhuijsen, 18x26 cm, met beschrijving op groot fonnaat o.H. pauicr van 4 blz . f . 29,50 ,039 , KNIPSELS betr. Oudaen (11) f . 6, -


- 4}-. .

OUDEGEIN f . 8,1040. WITTERT V.HOOGLAND, Oudegeijn, E, 12 blz. 1041 . - , OUDEGEIN EN HET GEIN, E, 59 blz., met 2 l itho's {gekleurd) f . 9, 50 van v-td . iVeij er met afbeelding van zegels 1042. P. i D HET HUIS DE· VLIET' van agteren, gravure door Sp lman naar e Beijer 1744, 6,7x9,3 cm. . f . 20,·· · N". B.: foutief onderschrift. Dit is hot huis Oudegein OUDE~(Ni euwer sluis) 1043. P . ( _) GEZIGT OVER DE ·VECHT' naar de zijde van Ouderhoek J.H.Luden litho door Desguerroi s naar Lutgers , 1836, 16½x23 cm, land-f _· schappelijk fraai • 98, 1044. idem oud hand gekleurd f .1 35,-1045. P. OUDERHOEK nabij de Ni euwersluis, litho door Desguerrois naar Lutgers; 1836, 16½x23 cm met bootje vmarvan de mast wordt f . 98;opgezet, etc. f.1 35, 1046. idem fraai oud handgekleurd f . 68 , 1047. i dem lelijk gekleurd 1048. P. (SERIE van zes gr avures) door Stopendaal (r.o. nrs . 4T t/m 52) van huis en tuinen . Nr 48 geeft een gezicht op fieuv,e:rsluis, ieder 14½x19½ cm. per serie f . 195;1049. idem met vouw in het midden of minder fraai f .1 60, 0UDEWEG (Doorn) 1050 . P. OUDEWEG ('fam •. Labonchère) , getinte litho door Steuer.vald naar Lutger s , 1869, f 6x22~ cm f . 39, 0Ul>-OVER (Loenen) 'i051. P . · OUD-0VER te Loenen aan de Vecht (P.Bel) , litho (naar Lutgers ) f . 85;1836, 16½x23 cm, f r aai in het geboomte gelegen f . 100 ,-1052. idem oud hand gekleurd OVERDAM (Ni gtevecht) · 1053. P. · OVERDAM, de hofstede van den Hr P. 1'lelkpot, siende· op de schans Hinderdam, gravure door Stopendaal (r. o. 70) , 14½x19t . om, fraai f . 50 , 1054. idem met vouV/ in het midden f . 40, 0VEROORP (Abcoude- Baambr. ) 1055, P. _ OVERDORP , toebehoorende den heer J .IG.erck, gravure door Radef. 24, maker (r . o. 79) , 15x19 cm, 18e ecuVls 0VERHOLLAND (Ni euwer sluis) .

1056. P.

.

Om!RHOLLAND aan de zijde van den straatweg (Mr A. H. v . d. :Sergh v.LexmondJ , litho door Desguerroi s naar Lutgers , 1836, 16½x 23 cm, f raai , met j agers op de voorgrond f . 98 ,-1057. i dem oud hand gekleurd f. 135, 1058. P. OVERE:OLLAN1) nabij de Ni euwersluis an..l"l de rivier de Vecht , . litho door Desguerrois naar Lut~or s , 1836, 16½x23 cc, met treks chuitj e op de Vecht f . 98 , 1059 . idem oud hand gekleurd f . 135, 1060. P. . OVERHOLLAND, de · buiten- plaets van den Hr Th. Huigens , gravure door Stopendaal , r.o . 42, 14½x1 9½ cm, met s chepen op de voorgrond . f . 48, 1061. idem met vouw i n het midden f. 38,-0VERMEFR (Nederhor st den BergJ 1062. P. OVER MEER nabij Nederhorst den · Ber u (G. BlanckeJ, litho door .Desguerrois naar Lutger s , 1836, î (itx23 c~, fraai Vechtgczicht met veel stofferiBg van scheper- , paarden, ner son<.:r , etc. f. 98 _ -1063. idem .oud hand gekleurd -f _f4~ ·-PACIENZY (Abcoude-Baambr. ) ... 1064. P. . · · DE PACIENZî, toebehoor ende den he0r .? , Apost el, gr;:vtll'e door Ra.demaker (r.o.81), 15x1 9 cm, 18c eeuws ~ 24 PA])DENBURG (Abcoude- Baambr.} .,_, ,1065. P. . PADDENBURG, toebehoorendc den heer Reyks , gravure J..oor Rademaker (r . o. 84 ) , 15x19 cm, 18e 1:euw:3 f . 24 ,-


-44-

PAVIA ( Zeist)

1066, P,

PAVIA (Jhr C.Pauw van Wiel drecht), getinte litho door erwald naa.rLutgers , 1869, 16x22½ cm ?ETERSBURG (Ni gtevecht)

:,om.

P.

St

eu-

f . 48,--

·

(serie van 12 GRAVURES van het huis Petersburg, bewoond door Chr. v. Brands , en tuinen) door Stopendaal (r.o. nrs . 77 t/m . 88) i eder 14½x19½ cm f.295,-·: 068. idem met vouw in het mjjdden of minder fraai f • 250 ,-~ETRUSBERG (Driebergen-Rijsenburg)

~069. P.

·

PETRUSBERG (Jhr D~Irooft), litho door Houtman naar v.Straaten (ûlt Mourot) 1829, 13x19t cm, met fraai rijtuigj e op de voor· grond f. 78;-1070. idem oud hand gekleurd f . 98,-PIETERSBERG (Driebergen-Rijsenburg} 1071. P. PIETERSBERG ( erven W'ed ,J , Gerken- Meurs) , getinte litho door Steuerwald naar Lutgers, 1869, 16x22½ cm f. >9 , -· PLATTENBERG (Maarn)

îü72. P.

HUIZE PLAT'lJENBERG (W.H,baron v.Lynden), getinte litho door f. . Steuerwald naar Lutgers, 1869 , 16x22½ cm, fraai PLETTENBERG (Jutphaas) 1073, P. HET HUIS PLETTENBORG, gravure door Spilman naar De Beij er, 18e eeuws, 6,7x9,3 cm f, :t?OELENSTIJN (Abcoude- Baambr.) 1074, P . POELENSTIJN ~ustplaats van den heer J ,baron van Lawick, heer Van Cortenberg, gravure door Rademaker (r.o. 80) , t 5x19 · cm, 18e eeuws f, ?0RTENGEN 1075, P. (GEKLEURDE TEKENING van het gemeentewapen) ca.1 6x11 cm f . POSTWIJX ( Abcoudè)

mn:-r.·

59,-

22,50

24,-15,-

,

POSTWIJK, toebehoorende den heer J.Boelema, gravure door R.rdemaker (r.o.75), 15x19 cm, 18e eeuws f. 24, PYLSWEERT · • · 1077. WITTERT V.HOOGL.AND, Pylsweert, E, 12 blz. f. 8 , ~EKHOVEN (Breukelen) 10"'78.""°P-:. KWEEKHOVEN n~bij Br eukelen (H. Jans de Vriesî, litho door Desguerrois naar Lutgers, 1836, 16½x23 cm, fraai f. 98;-1079, idem oud handgekleurd f. 150,1080. P. · QUEEKHOVEN, de kostschoole van Monsr P.Mannoury , gravur e door Stopendaal (r.o.35), î4rx19½ cm, fraai f. 60; -1081. idem met vouw in het midden f. 50,-1082. P, QUEEKHOVEN van binn~n, siende naer agteren, gravur e door •Stopendaal (r.o,36), 14½x19½ cm f. 35;1083, i dem met vouw in het midden f. 27, 50 1B!mRSTEIN 1084. P. HET HUIS REMERSTEIN, gravure door Spilman naar De Bei j er, . · 6,7x9,3 cm, 18e eeuws f . 19,50 1:-:!îSWOUDE :085. s,tAJ\NSMA; Renswoude zoals het vroeger was, z.pl., zoj ., geill. 8,-1086 . s .LAi\NSMA, ' uit: Kerckenboeck van Renswoude 1638-171 3, Renswoude 1964, 19 blz . gestencild f. 12, 087 . P ,

DE KERK TE RENSWOUDE, gravure, 18e eeuws , 6,7x9 ,3 cm

1 QP,B.

p•

f .

"'DE RIDDERHOFSTAD RENSWOUDE 11 en 11Het Huis te Renswoude van eene andere zi jde", 2 gravures door Spilman naar De Beij er op 1 blad, ieder 6'., 7x9 ,3 cm, 18e eeuws . f . 45; 089, KNIPSELS betr. Renswoude fca 40) f. 12, 50 RE'fiUuTE (Zei st) 0

'

19, 50

'..

. )90. P .

MA RETRAITE (Wed, Nepven-Gröthe), litho door lloutman naar Ver-


-45-

MA RETlliU TE (Vervolg) 1090. vervol g: .,_ , hoenen (uit Mouro v} 1829, 13x19t en 1091• idem oud hand gekleurd 1092. MA P. RJi;TRAITE,, ge t·int e li-'-h door Steuerwald naar Lutgers, 11 .o 1agJ, f6x22-t cm, fraai

mr3f&~TERT V.HOOGLAND~ Reyerscop-Creuningen, RHENmT . , ,

f. 78;f. 98,-f~ 75,--

-· t~

E, 10 blz.

·s ,--

1094 ,N C COUVÉE, P.henen, E, 20 blz. fol. ( 1915), geill . • et : 0

J .A.Snell ebran9- Jr, Een gotisch bouwwerk (CUnera-tor en) , E, f. 14;11 blz.; f ol. ( 1915 ) geill. R E 10 ·0 _1 ~. 6. 50 1095. R.FRUIN, Stukken uit het archief der gemeent e enen, - , , 1096. R.H.GRAADT J0NCKERS, Iets over de oudheid van Rhenen, E, f. 4 , 50 5 blz., kl. ' k 1097. W. VAN I TERSON, De hi storische ontviikkeling der mar e ver__ houdingen te Rhenen, Leiden 1932, 201 blz., E, met 2 kaarte~ 281 1098. N.C.KIST, De Reenensche JCunera-legende, in betrekking t~t die van Sint Ursula en de elfduizend maagden, E, 48 blz . me 11 bijlage en afb . (1859-1866) f . 19, 50 1099. TER WEN; Passage over ffilenen uit 11 Het Koninkrijk der 1Tederlanden11, E, 4 blz . f . 3,-1100. -- HEBT GIJ -G-ENOEG van de f orensensteden die kippenloopen zijn •geworden? Zoo · ja vestig u dan te Rhenen( •• • ) z. pl., z.j., groot ablong, 24 blz ., geill. · f . 19,1101. - , RHENEN en omstreken voor burgers en vreemdelingen, Rhenen 1906, 102 pag., kl ., geill , met 10 oude prentbriefkaarten van Rhenen e , o. f . 19 , 50 1102. AANPLAKBILJET (folio formaat ) betr . de · publieke verpachting voor 12 jaar van het veer over de Rijn, dd . 1-5-1.781 f . 69,50 1103. PUBLICATIE, 1 blad groot foli o fomant (43x33 cm) van het stadsbestuur van Rhenen dd. 3-2-1762 betr. vernielingen aangericht in de Nieuwjaarsnacht aa.': het huis van H. Smissaert f. 69, 50 1104. P. . DE STAD RHENEN en het Rhenenschc gebergte tot op Wagenin3en van de overzijde des Rijr.~ te zien, fraaie gravur e door ?hilips, 1756 , naar de Beijé~ 1750, 16x41 cm f . 195,1f05. P. , RTIBNEN, litho door v.d. Weijcr naar Goossen , 7x10 co, • et beschrijving door G. Gooss en , 11 Rhencr. 11 , 16 blz . kl. (1867) f. i9 1 - 11 06 . P. · (DE RIJNPOORT TE RHENEN' ) , r eproductie in sepia v an een oude tekening, 13x22 cm f . S, ·1107 . P. · DE TAFELBERG, litho door Houtman naar Mourot , · 1830, 13x1 9t c~ zeer fraai gezicht op de rivier vanaf de berg, enkel e pel'sonen op de voorgrond f.150,-11 08. P. RHENEN (gezicht op), litho door Houtman naar Mourot, 1829 , 13x19½ cm, l elijk gekleurd 11 09 . P. STADSPLAT'11EGR0ND, reproductie • in kleur naar het carton uit de 16e eeuw door J.v.Deventer, 6x9 cm f.

5,-··

1110. P.

OUD WALLETJE RHEI~EN, gekleu~e reproductie van een tekcnirg door F. v . Holde, 20x15 cm f.

a, . ·11 11 • P. DE_ ~ T, het stadhuis en de kerk fe Rhenen gravure door ~~J.lips 1753 naar De Beij er 1745, f6x20J C!!!; fr:iai f. 65 , 11 12. REPRO~UCTIE van d; gravur e door Phili~n (1753) naar De Dei j cr ( 1745) van de marn:t met staih,ii~ en kerk, 14x18 c:i ou :..:arton geplakt met zwart rom:. j e ' f . . • 6, 1113. p . Rlffi!IBN (gezicht 0p 1· s~aalgrav,tro è.oor · Umbacr. ,nacr Ko c~ler, uitg . v. . Goor, Gouda, . Iraai, 19e eeuws , . 1 Hz:16 cm - f , ~o~ ,·1114 . p. (ge~icht op}, houtgre::ure 1841 , oet op d1:: o.chtc:!'Zl j r:c14½x11 aag en Kerk te Rhenen" , idem, resp . 10x1 5 e:n 111 5. P. f . 12, 50 Cl!lfERA- TOREN te Rhenen, reproduct i e .., ,,..,..,.. , - -cc.. .. " een etc v~ Ü • Pi eck , 34x19 cm .,_.

~a.:-uic!,.

J,

-r,-


- 46-

RHEtfEM 111 G. p •

DE KEBX TE RHENEN, litho door Schipperus , 14x 9 cm 19e eeuws f_ • 9, 50 1117. P. · tin " "DE KERK TE RHENEN", '"De Rijn bij de Grebbe" en 11HeJ.!llers e , _ 3 getinte litho's op 1 blad, Lankhout naar Schipperos, samen 251 15x22 cm, 19e eeuws f. 1118. P.

t RHENEN, cliché-afdruk van een f o o na.ar het schilderij van H.Seghers, 17x26 cm . f . 8,1119. KNIPSELS betr. Rhenen (ca 100) f 22 ,-· RHODESTEIN. {Neerlangbroek} 'i 120. P. ald RHODESTEIN (fam.van B'rlenen}, getinte litho door Steuerw naar Lutgers, 1869, 16x22½ cm f . 48,-GEZICHT OP DE STAD

0

1121. P, HET HUIS ROJESTEIN, gravure door Spilman naar De Beijer, 18e

eeuw, 6,7x9,3 cm · f . 20 , -· ROOSENDAAL ('Zuilen) 1122. P. ROOSENDAAL; het huis van den Hr J.Aredondo, t e sien naer f . 55,Ravensberg, gravure door Stopendaal (r. o.6 j f '1r5 , 1123. idem met vouw in het midden BOSE VILLA (Driebergen naast station) ,1 24. P. ROSB-VILLA (J .H.Insinger) t getinte litho door Steuer wald m:. 39, -· naar Lutgers, 1869t 16x22t cm ?.UPELMONDE ('Nieuwersluis) 1125, P. RUPELMONDJI aan de zijde van den straatweg· (.r.N.Pook v . Bagtsen) litho door Desguerrois naar Lutgers , 1836, 16½x23 cm f • 98,f . 125, ., · 26. idem oud hand gekleurd 1127. P. WJPEL!(()NDE :nabij de Nieuwersluis aan de rivier de Vecht , litho door Desguerrois naar Lutgers , 1836, 16tx23 cm, fraai f.1 i5; f , 165, î i 28. idem fraai oud hand gekleurd 1129. P. RUPELMONDE de buiten-plaets van de Hr J .de Wolf van buiten gravure door Stopendaal (r.o.45) 14½x19½ cm . f . 50~i130 . idem met vouw in het midden f . 40, 1

1131. P.

DE VE'CHT, boven·Nieuwersluis, met de· buitenplaats Rupelmonde, getinte gravure, 1806, uitg.Maaskamp, 8x11 cm f . 17,50 3.UWIEL (Breukelen) · · .:,. ' 132. WITTERT V.HOOGLAND, Ruwiel, E, 13 blz . .1. . 8,-11 33. P . . HET HUIS TE lIDWiln. bij Breukelen, gravure door J.s., 18e eeuv,, 13x17 cm f . 38;1134, KNIPSELS betr, RUwiel (5) f. 2, ·p rJTEVELDT (Abooude-Baambr.) 1 ·,

35. p.

.

RUIJTEVELDT, toebehoorende den heer H. Spoorenburg, gr avure door Rademaker (r.o. 90), 15x1 9 cm, 18e eeuws , f . 24,--

1J tTNAUWEN (Bunnik) · . 136 , WITTERT V.HOOGLAND, Rhijnauwen, E, 15 blz. 37 . P.

i,

DE RIDDER.:.HOFSTAD REINAUWBN, gravure door Spilman naar De Beijer. 6,7x9~3 cm, f8e eeuws, kleine beschadiging of groezelig. · ' · na .. KNIPSELS, betr •. R:i;l!tf!1tWe?! (3) - :;:.iJ EH VECHT (Breukelei1).-·-'· . · '

f.

f. f.

8,-

14; -

1, 50

·., . -~9 •' p.

. . RHIJN EN VECJ;IT nabij Breukel en· (\7ed.L.Frijmersum) , litho door Desguerrois naar Lutgers, 1836 , f6tx23 c~ f. 88;•1LO . idem oud .hand gekleurd 1 f\) 98,--

·

c:I.Y!IBSWN

(Jutfaas )

·

11 ~1. TTERT V.HOOGLAND, Rijnestein, E, 9 blz. 11t,2 . DITPSELS betr. Rijnestein (5) w.o. art . uit Buiten

· 1IJNESTEIJ!î ( Cothen) 1143. WITTERT V.HOOGLAND, Rijnesteijn, E, 12 bl z. : 144. P.

.

.,, .1.. f.

7; --

f.

8,--

6, --

' HET l!UIS OUD-RIJNES'filUN en kerk t e Kooten, gruvure door Spilman naar De Beij er.,i 18e eeuw, -6, 7x9,3 cm f . 2.~,--'J 145. KNIPSELS betr. Rijnestein (3) f. ..: ,- -


- 47- . RIJNHUI SRW ( Jutfnns ) 01 f. 1146 . V/IT fERT V.HOOGLAND, Ri jnhuisen, E, 13 blz. 1147. P. f . HET HUIS RIJNHUIZEN, gravure, 18e eeuws, 6,7x9,3 cm RIJNSOEVER ( Zeist) 1148. P . RHIJNS-OEVER (St:t'ick v.Linschoten), ·getinte litho door Steuer wald naar Lutgers 1869, 16x2?.¼ cm, fraai • f• RIJNWIJK (.Rijsenburg)' 1149 . P. RIJNVIIJK ( J. Taets v . Amerongen), litho door Eoutman naar Mourot, 1829, 13x19½ cm , fraaie boompartij en ~n personen met groot visnet op voorgrond f. 1150. i dem oud hand gekleurd f.

8, -

15,-

42, -

78;98,--

RIJSENBURG

fil, .

f. 8,WITTERT V.HOOGLAND, Rij s enburg, E, 10 blz., geill. 1152. P. RIJSENBURG, (Wed.P .J. van Oost huijse); litho door Hou.traan naar Soeterik, 1829, 13x19½ cm, fraai, met paardrijder op de voorgrond · f. 88,1153. P. HET RIDDERr,1AATIG HUIS RIJSENBURG, gravure door Spilman naar De Beijer, 18e eeuws , 6,7x9, 3 cm f . 20,-11 54. P. HET R.K. SEMINARIE te · Rijsenburg (Driebergen), litho door v .d. Weij er, 6fx10t cm, 1866, met beschrijving van 3 blz. E f.17,50 11 55. P. · ' HET SEMINARIE TE RIJSENBURG, getinte litho door Steue:rwald . naar Lutger s , 1869, 16x22t cm f. 39,1156 . KNIPSELS betr. Rijsepburg (22) w.o. 3 oude prentbriefkaarten 7,50 SAlrnENBURG · · 1157. V.LENNEP .EN HOFDIJK, Het Kasteel Sa.ndenburgh, E, 42 blz. met litho f. 14;1158. idem in origineel omslag f . 16, 50 1159. P. SANDENBURG, getinte litho door P.A.Schipperus, 7x14 cm f. 9,11 60 . P. DE RIDDERHOFSTAD SANDRNBURG, geti nte litho door Steuerwald naar Lutgers, 1869, 16tx23 cm, fraai f. 65; 1161. idem lelijk exemplaar met .kreukels en kleine beschadigingen _16·, 11 62. P. · -. · DE RIDDER-HOFSTAD SA.îffi.ENBURG, gravure, 18e eeuws, 6,7x9 , 3 cm 22,50 SANDWIJK (De Bilt) 1163. P. . SANDWIJCK, (C.W.J.v.Boetzelaer), getinte litho door Steue1'-wald naar Lutgers, 1869, 16x22½ cm f . 29 ,-11 64 . P. SANDWIJK (W.J,Both HendriksenJ, litho door Houtman naar v . · Straaten (uit MourotJ, 1829, 13x19½ cm (huis van dichtbi j) f. 78;11 65 . idem oud hand gekleurd f. 98, 1166. P . · · SANDWIJK, litho door Houtman naar Mourot, 1829, 13x19t cm Het huis wat verder gelegen, per s onen en schapen op de voorgrond , fraai . f. 98;-11 67. i dem oud hand gekleurd f. 125, -SCH.AERWEYDE (Zeist; 1168. P. Schaozwe±jg.e (Jkvr. · N. Pol·s), getinte litho door Steuerwald naar Lutgers , 1869, 16x22t cm f . 45, 1169 . P. . SCHARREWEIJ"DE (J. W, van Loon), litho door Houtman naar Mour ot (sic) 1829, 13x19½ cm . Aardig beeld met tuinkoepel op de voorgrond f . 98;-1170 . idem oud hand gekleurd f .11 5;1171 . i dem l elijk gekleurd f . 29 , SCH.AI.iKWIJX 1172. R. FRUIN, Het handvest , door Huibert, heer v an Kuilenburg, den 22-5-1414 aan die van Schfl].kwijk gegeven, E, 9 bl z. f. 4,-rTTERT V. HOOGLilliD, Schal~?k, E, 24 _bl~. f . 8,-

n;t

DE RIDDER HOFSTAD SCFr.l\LKWIJK, gr avure , 18e eeuws , 6;7x9 , 3 f , 22, --


• • 2~,---

#-. -.

-:; . 33:-

.

f . 9~, -

)

,::.,

' "fZ ,,

f " 7~, -

• <~ .

33,-

.?~~~!r:4Î'. c.er

ds :rivisr de Vecht na.ar de hofstee1e 3hmgeve-;]1t O.')Or ïl~s9tlerroi s !'.la?...r Lutgers 1836, 16h23 c1:., I n de , .. ,Ger:-; sen gro:n; , lot -van ::ioomst~en ::iet personen ero-o . FrG?.i 98 ; ' •~ç . i1~:i c-.rl ha:!:.d gekl e-,1_--rd ~ 13-:- -s .. ,,l..T.l: • =>l ~d :;..:: '";) . ,·- r~ ----

3:..::~?

--.,-.. .,., c-.. -. _, /

)

-• ., . ,

'rEZIG-? op d e ri-n..er àe Vecht na.ar de hofstede Slotzigt , l i tho Ö.O~!' oo.3guerrois !laP.....r L·u.tgers, 1836, 16½z23 cm . ? r a.cl , met "'7::cc .3chepe:n en eilandj e in de Vecht f . 11 5; ~6 . ~.t1c:i ou1 han1 g ekleu.....-.a. f.1 40, -

~7 . =·'!' DR rt0?3TBDE SLOTZI6-T nabij Vreeland , litho door Desguerrois

~w.:i.r Lutgers , 1836, 16½z23 cm, fraaie boompartijen î i 8S. : .cl;:;::1 oud hand eekleurd ~r,,r_,ï filiO~ (De :nut) 0

1

f . 88 ; f . 135, -

~9. ? •

:.!LTJI~IOEF (H ~ de Heus) , litho · door l:outman naar Verhoesen, f-.rl. t EoUTOt) , 1829, 137.19½ cm , koeien op_ d_e yoorgrond, f . 95, . : î 30 . iä.er'.l oud hand gekleurd f.148, -·2·b.'.%EîEiJRG (li aarssen )

7 ~§ ·1. P.

·2:T ;flH3 SlîXVELElBURG bij 11aarssen, gravure door Spilman nc.ar D~ Beijer, 1749 , 6,7x9 ,3 c:n ~··T.l,LE!.T~G (Ben.s chop) -.-r:-r,-l ;J°ê • .t' t s ::"Er,LEiIBURG-, litho door Laute:r:s naar Christ , 9 , 7x15 era , wet 0eschrijvlng van 5 blz .

f . 22, --

f. 28 , -

>:?.8T

('/f.- W. E .VJ>jif DAM VAN · I SSELT , Het •r;Iu.is , de hofstede en 4 mor gen · l a::id " --;e Isselt , E, 29 blz . (1 90 5) met uitslaande tabel 'i

~94 . ~95.

, 1'36 . · 97. , S,D .

betr. geslacht van I Jsselt ·f . 16 ;-J.DULIEU o . a ., Soest , z . pl ., z.j. (19 59} 8ó blz ., geill . f . 10 , -R. FRUIH, Costumen en u~antien van Soest , E, 10 blz . f . 6, -A.C . SN0UCKA.ERT VAN SCHAUBUR.G, wapenborden, enz . in de (oude) '<erk te Soest , E, 32 blz . (H:s8"7) · f . 8 , 50 ,'I'rTERT V. HOOGLAHD , LJSSELT, E, 1·1 blz . f . 8,-- .BIJZ0tTDER REGLEMENT' voor het Waterschap Issel t , Utrecht

1869 , 4 blz.

·f .

4,50

· J~9, Y.JIIPSfilS betr. Soest (30) w. o . 3 prent briefkaarten van werk VM do "grot- en rustiekwerker" J . v . Dijk f . 14,CP.~'i'DIJ""r'.: ;-ijo , A. L.:UROER, e . a . , Het witte hu.l s in ''t groen, La;ren 1948 , 51 · blz., gcill . (beschrijving van Soestdijk e . o . ) , f ol. . : f. · 9 , 50 . 1 ~01 . H.,J . CW~, Goestdijk , z . pl., 1841, ca. 30 :pag . · Fraai gedrukt in s chrlj fl etter , e;oud op snee . Met litho' s Vf.il'l n a ald , Soestdijk na 18 15, So e:::tdijk voor 1815 on ka;:u-tje v en fJo <::otdijk e . o . , zeldzaa.'lt f . 35 , --


.- 49SOESTDIJK (vervolg) 1202 . H. J . CAAN, Soestdijk, z . pl . , 1841, ca. 30 pag., slechts 0aeillustreerd met de litho der naald · f . 12, 1203. H. ll. WER1'1ER, Het Koninkli jk paleïs te Soestdijk, E, 33 bl z . f, 15 ,-geill . (1915) , f ol. Net gebonden 1204 . idem los _ . ..f:,- > :11-50 1205 . P. H. V/ITKAMP (woorden) en S. Tesselhoff (muzi ek) , welkomst- · groet aan h . h . K. K. h , h , Prins W. F . H. d er Nederland~n en · prinses M.E.L. F. van Pruissen bi j de -koms t van hét. vorstel~jk echtpaar · te·· Soestdijk, Amsterdam z . j . '( 19 e eeuws), ·ge.;. . . l ithografeerd, 8 pag. groot folib , met 2 wapens , zel dzaam. Ï . 6~ ,- 1206. - , LIJSTE der paal.en en beschrijvinge van dezelve , -uitmaa~-- -· kende de vrijheid van de jacht van · het Koninklijke LusJ~••huis Soes~dijk, (Utrecht)' 1789 , 47 blz ., met enige oprri . · iri h2.t1ds chn ft over het jachtr echt in Eemriès en over h èt jachtrecht in het algemeen ( c a 187 5) f . 3~,··.1 207 • .P. HET VORSTELIJK LUSTSLOT TE SOESTDIJK val'.l. den kant des vijf. 19 , 51) vers_ te zien1 l itho door B&cker, 7x10 cm 1208 , P . · · GEZIGT op het l ogement , geti nte litho , 19e eeur,s , .15, 5x25 en, middenboven "Soestdi jk " f. ~9,-· 1209 . P . SOESTDIJK, verzamel blad met een zestal t ekeningen van Jan v . Esse~- (De Koningsl inde, De lJc.ald van Waterl oo, ~filleoska.mer, e . a . ) , zincografie , Roel offzen en Hubner, 42x28 cm f . 9 , 50 1210 . 1'. MAISON DE PLAISANCE DE SOESTDIJX1 près d ' .Amersfort, fraaie grote a-quatint door J. de Greef (ca 1820} , 19r.53cm f. 91,1 211 • PLAT'l!EGRO.ND en beschrijving in het Frans , behorend bij de aquati nt uit het vorige nr; 1 blad 22x30 cm en 2 blz.tekst f . 39,-1-2 12. P . · · . HET PALEIS , getinte.J.itho 19e eeuv,s, 15 , 5x25 era , middenboven " Soestdijk" · f. 59 , - 121-3 . P . MAISON DE PLAIS.ANCE DE SOESTDIJX, près d 1 ..:\mersfort , litho door Joba.rd naar Goetgh ebuer (r, b. 63) 19e eeuws, 14x21 C!!l met beschrijving van 2 bl z . f . 98,- 1214. P. lWSON DE PLAISANCE DE SOESTDIJX près d rAmersfort zonder beschrijving en met enkele bruine watervlekj es f . 65, - 1215 . P·. HET PALEIS TE SOESTDIJX ( van achteren) getinte litho door La.nkhout naar Schipperus, 2e h elft 19e eeuw, ·t 3x20 cm f. 24,.-1216. P. SOESTDIJK, houtgravure met vis ser s op de_voorgrond , 13 37, 9x15 cm f. 12;1217 . idem met beschrijving van 4 blz . f. 17, 50 1218 . P. , f. SOESTDIJK, houtgravure , 6x72 cm , 19e eeuw 1219 . P . HET VORSTELIJK LUSTHOF te Soestdijlr, van den k unt des vijv e r s te zi en , litho , 19e eeuw, 7x12 cm f. 19 ,~0 1220 . P . "HET HUIS ZOESTDIJK" en "Het huis Zoostdij k v an ccne andere zi jde ", 2 · gravures o~ 1 blad von Spil man naar D0 Ee.ij er~ f .. J5,18e eeuws , ieder 7x9'f cm 1221. P . GEVEGT OP SOESTDIJK, gravure door R. Vinkel es en C. BogeTt s naar Buij s, 8x5 , 5- cm f • 14 ,-·1222 " ~ÖESTDIJK; houtgravure , ovaal , gezicht over d e vijver ~p S , · bij avond , 19e eeuws , 23x15 cm f. 16 ~--· t ~, · t 1 223 . P . "PALEIS TE SOESTDIJK, BAARN 11 en "Park achter h e pcu.-eis e s. Baarn ", 2 l ichtdrukli::en van Kl einmann, uitg. B:::-oesc, 19c eeuwc , ieder 10x16 om, :t'. 19, ···-

frÊT LUSTSLOT VAN Z. K. H. PRINS HENDRIK der Nederland~n te Soestdijk houtgravure naar Schipperus , 1878, 11x18-.,· cm., met beschrijving van J . Craandijk "Een bezoe!c n.~'1. h et J;,,leis t e S . "', 3 blz . 1225. KNIPSELS b etr. Soestdijk (ca . · 7 5) 1224 ·

, 0 ~--

~ • , .,.. '.)\; · • 16 ~5~


j (JE3î3.,_~Ji."iill

-50-

1226. P. DE NIEOIVE PROTESTANTSCHE KERK TE SOESTERBERG

Trap, 19 e eeuws, 10x15 cm ' lit ho door f . 25; -1227 . Kl'l~PSELS (betr. Soest erberg) ( 12) .1. . 4,-SOET.R!IDAEL (Maarss en) 1228. P. , SOETENDAEL, de plaets van den Hr I s aac Si mons , gravure door Stopendaal (r.o. 15), 14½x1 9½ cm f . 48; -1229 . idem met vouw i n het midden of zonder marge f . 38 ,-S? AlOOIBURG .&:'

1230.

?. SPAAKENBURG, gravur e, 18e eeuws . 6, 7x9,3 cm , nr, 131 (gezi cht op het dorp vanaf de di jk) · f . 21,1231, KNIPSELS (betr. Spakenburg) ( 13) f. 6,--

SPARRENHEUVEL ( Zeis t )

1232 . P.

SPARRENHEUVEL (E.C. Schröder), l i tho door Houtman naar v . Straart en, 1829, 13x19½ cm, met rechts een stellingmolen f . C9 ,-1233, i dem oud handgekleurd • f . 9P, , -STERKENBURG

~~34. J . CRA.ANDIJX, E, uit wandelingen door Ned. bet r. Ster kenburg, 9 bl z ., î882 f . 3, 50 1235. ;? • · STERKENEURG, geti nte lith~ door P.A, Schipperus , 7x14 era f . 9,1236 . P . DE RIDDERHOFSTAD STERKENBURG, getinte litho door Steuerwal.d naar Lutger s , 1869 , 16x22 cm f . 65;-1237 . i dem met beschadigde marge f . 55, i238. P. DE RIDDERHOFSTAD STERKENBURG, · achterzijde , getinte litho door Steuerwal.d nc:.ar Lutgers , 1-869 , 16x22 cm f . 59 , ~ 239 . P . ' t HUIJS TOT STERCKENBORG, gr~rore door I .Ottens , 15x21 cm, f r aai , geen marg~. f . 6J, 1240 , P. DE RIDDER- HOFST..iD STERKEl-:'BURG: gekleurde gravure door Spilman naar De Bei jer, 14½xt:'J cm, 18e eeuws f . 50 ,-1241 . P . STERKENBURG ( erven J . J . vari 'Ilestrenen) , zeer fraaie litho van Huutman naar Mourot , 13x19½ cm f . 125;-f . 200 , 1242. idem oud hand gekleurd STERKENBURG (Nieuw) - (Doorr..) ·1243. ? . . HIEUW STERKBNBURG {Fam. Kreppclhout) , getinte litho door Steuerwal.d naar Lut gerz , 1869 , 16x22½ cm f . 45,3'J'ERRESCHAl~ S (Nieuwersluis) ~ 244. P. r:lTERRESC-iUNS , aan de zij de va'Yl den straatweg (A. Paets Vê::l'l. ·'I-roostvtijk) , litho door Desgu.c-rrois naar Lutgers , 1836 , 1G-h 23 cm f . 75;f . 98, , ~45. idem oud hnnd gekleurd , : ~6 . P •. STERRESCHANS nabij de Nieuwersluis aan de · rivier de Vecht , litho door Desgu.errois naar Lutgers , 1836 , 16½x23 cm f. 75; ' ·-11-1 . idem oud. hand gekleurd f • ·\ 15,-248 . F .

STERiillSCHANS , de buit en- plaets van David Rutger s , van buiten, gravure door Stopendaal (nr 43) 14tx19½ cm .~49 . idem zonder marge of met vouw in het midden . . ~~o. P. · DB STER.ImSCHANS van de r i j:..weg in te sien, g !avure door Stopendaal (nr 44) 14½x19½ cm 1251. idem met t vouw ::..n het midden s.rOETV/EGEN 1 252. WfTTERT V.HOOGLAND, Stoetwegen, E, 8 blz . .~TORMDIJK (Jutfaas ) DE

1253:-p;-

HET HUIS STORMDIJK, gravure, 18c eeuw, 6,7x9 , 3 cm ·. 251\.. i dem zonder marge

f . 48;-f . 39 , -f . f .

42,-35 ,--

f•

7, --

f . 17, 50 f . 12, 50


- 5100'1EROORD (Re ni l t ) 12% . P . TAMF.R00RD Or. Ste eng r ach t vc.n 0oo tcrhou t ), litho door Houtman n n')r Soo t crik, 18 29 , 13x 19t en f. 85 ,-1256. i d em met g e l e vl e kk en tn rn ar(Jo f . 75;-1257 . i dem oud luu1dgckl eurd f. 98,-VALKENHEI !l rnG ( Abcoudc- T-10.omhr.) 1 ;?58 . P . VALKENJIEHTING, lustpl ants van d e hee r J .• Valkeni er, schepen de r ·a tnd J\rcis terdara, g r avure doo r Rad ernake r ( r. o . 93 ), 15x19 cm, · 1Se e euws f. 24,-VECJfi'fil~ 1259 .J.H. H0L\'IERDA, opg r aving t e Vechten, Utrecht 1915, 11 blz. f. 7, 50 1260 . A.E.~mUCJ-îAMPS, opgravingen t e Vechten, Utrecht z.j.(t928) . 19 'blz.; . (me t g ro te plat t eg rond) f. 15,-VECHT EN l>IJK (Maars s en) 1261.-P.--~ VECJ-îT EN DIJK nabij 1'.laarssen (A.A. Sin.kel), litho door Desguerrois naar Lutgers 1836 . 16½x23 cm f. 69 ;-1262 . idem oud hand gekleurd . f • . 98,-VEC-rlT El'l H0FF ( Breukelen) 1263. P. VEGT EN H0FF nabij Breukelen (J,C, Walkart), litho door Desgue rroi s naar Lutgers, 1836, 16½ x 23 cm f. 79,1264. idem fraai oud hand gekleurd f.135,VECH'r Elî RIJN ( Breukelen) 1265. P. VECHT EN RHIJ1'i aan de zijde van den · straatweg (fam.Bruijn) litho door Desguerrois naar ·Lutgers, 18}6, 16½x23 cm, schip .in V9cht, wagen met paarden op de weg, etc. f. 75 ,.-1266. idem fraai oud hand gekleurd f.Q5,--::. VEC"rlTESTEIN (Ifaarssen)

1267.

P.

.-

.

VEGT EN STEIJN nabij Maarssen (J.F.v.Reede), litho door Des-

guerrois naar Lutgers, 1836, 16½x23 cm f. 1268. idem oud hand gekleurd f. 1 269. P. . , VECIITESTEI,W de plaets van Ph.d '0rville, van voeren, gravure doo r Stopendaal (nr. 9) · f. 1 270. idem me t vouv1 in het midden f. \TECHTLUST (Loenen)

1271. P.

69 ;'--,98 ,--:49 ; -39 ,--

VECJlT-LUST, te Loenen aan de Vecht (J. W. v.Reeuen), litho door Dcsguerrois naar Lutgers , 1836, 16½x23 cm, voo r het buit en in de Vecht een pl a tbodem, geladen met s troo (?) f. 79;-1272. ide!)). fraai oud hand gelcleurd f .135,-VECHTOmrrm 1 2·73. P. ___ . VECJ;tT.;..ORVER nabij Maarssen (me j .M.Dommer), litho door . Desguerrois naar Lutgers, 1836, 16½x23 cm. Vi ssersboot j e in de Vc chto f. 79~..:..;. · 1274 . id em oud hand gekleurd f.135,VECHTSTRO0M ( Breukelen) . 1275 • . VÈC~TS'rROOM nabij Breukelen · (J. Duuring), li t!1.o door Desguerroi s naar Lutgcrs , 1836 , 162x23 cm, met theekocp el op . d e v oorgrond . f. 7 5,-1276 . i dem oucl hand gekleurd f .115,-1277. P. DF. OVERPLAATS V.AN VBCHTSTR00M aan de zijd~ var,i clen straatweg , litho door Desguerro i s n o.ar Lutg crs , 1836, . 16·2-?(23 _ cm. Aanleg Zoclwr f. 65 ;-1278 . ic.li;r.i. oud. handgekleurd f. 95 ,-:. VECHTVLIET ( Bruulwle:n ) 1 279 . }';VEG1'-VLI ET c:,n d o zi jrlo V LU1 d.1m s t r :..10.tweg ( Wcd . Duuring- Gildemc eat cr, lith o door Douguur ro i::.i n o.o.r Lutg e r s ,1 836 ,1 6}x 23 cm 69 ~-f . 95·,,-1 280 . ickm oué.i h und.[$ckl c:urcl 28 1 1- • · pVEG'r-VLIET • · n aoij Breukelen m,.n de r lvi er d e Vocht , .,.1.i. ·1,'"l10 door Desguul'ro i o naar Lut e;or:-:: , 183G , 1 6½x23 cm . 1',raai f . 79;..:Ve ch tec:z i cht ! f. 98,-1 202 . idc}ll oud han d ~c:kl ourtl


'S.:.2:,;/'· .LJ.l'l'I ' 1283. P,

( V'Ol"VOlg)

·

VBCHTVLIET, de plaets van Wm van den Broek, naer Ifofwerk

siende, gravure door Stopendaal (nr. 39) 14½x19½ cm, 18e eeuws, fraai Vechtgezicht f. 1284. idem met vouw in het midden f. 1285.• P. · VECHTVLIET the Country House of Mr w. van den Broek, looking towards Hofwerk, gravure door Lamy naar C.Bruin, 18x25 cm (nr. 6) f. }}:CHTZIGT· ( Breukelen) '1286. FO'IO (1944) van het huis; opgave eigenaars 1750-1937 in h.s. advertenties 1864 en 1869, 4 stukken f. ':EELZICHT ( Zeist)·

49;39,-

69,14,-

1287., P.

VEELZIGT (A.van Ghesel-Boudaen}, litho door Houtman naar Hoe· venaar, 1829, 13x19½ cm, op de voorgrond een koets met pal:'IXden in galop f. 85;288. · idem, fraai oud hand gekleurd f .125,-

..EENENDAAL

-

1289. J.DE HULLU, De stichting der parochie Veenendaal, E, 26 f. 9,-blz. ( 1'901) 1290. · B.s., Twee ' dagen in Veenendaal gedurende den watersnood in maart 1855, Dordrecht 1855, 16 blz., zeldzaam f. 26;1291. KNIPSELS ( 19)' betr. Veenendaal f. 6, 50 VELDHOEN (Abcoude-Baambr.) 1292. P. 't VELDHOEN, toebehoorende den heer J .·Glimmer, gravure door ·Rademaker (r.o. 89 ), 15x1"9 cm, 18e eeuws f. 24,VILLA NUOVA (De Bilt) 1293. P. VILLA NUOVA (Jhr E. de P9sters), getinte litho door Steue!'wald naar Lutgers,· 1869, 16x22½ cm f. 35,ï.'TNKEVEEN

.

1°294. P.

·-f. 19,50 DE KERK TE VINKEVEEN, gravure, 6, 7x9 , 3 cm, 18e eeuws -_,"LEUTEN · f. 8,1 29-,.--wr TTERT V. HOOGL.AND, Vl eut"en·, E, , 10 blz. 1'.<96 . P. f. 19,DE RIDDERHOFSTAD VLEUTEN, gravure, 7x9½ cm, 18e eeuws 1'.297. P. ( OUD BUURTJE TE VLEUTEN) , oude, bruinige foto., ca 1890, f • . 12; 50 10x17 cm f. 3,1 ~98. KNIPSELS (9)' betr. Vleuten VLIET (Lopikkerkapel) · f. 8,1299. WITTERT V.HOOGLAND, YJ.iet, E, 18 blz . 1300 . P. DE RIDDERHOFSTAD DE VLIET, gravure -door Spilman naar De f. - 1 S.,Beijer 1744 , 6,7x9,3 cm (nr 70)

1301. P.

DE RIDDERHOFSTAD OUDE GEIN (lees: de Vliet van agteren) f. 15,gravure, 6,7x9t3 cm, 18e eeuy,s VOLLfilIBOVEN (De- ~il t J . 136 2 • P • '- ) . VOLLENHOVEN (Bàron v.d.Cap ellen, litho door Houtman naar Verhoesen, 13x19½- cm, 1829. fraaie prent t. 88;1303. i dem oud hand gekl ~~rd f.135,1'304. P. . . ·, f . 6-,-VOLLENHOVEN, houtgravure doQr C., . 10½x5 cm, 1841 VOORN (De Meern) . '---.. . 1305. P. . DE RIDDERHOFSTAD VOORN, van voren, gravure door spilm an naar · ne Beij er 1749, 6,7x9,3 cm f. 15,1306 . P. DE RIDDERHOFSTAD VOORN van ter zijde, gravure door Spil.man f. 1 ~.naar De Beijer, 6,7x9,3 cm f • . 9,1)07. idem zonder marge ï,DGRZORG (Utrecht) -;·508 • ~öORZORG, (Mr J .Gerlings), getinte litho d9pr Steuerwald 8 naar Lutgers, 1869 , 16x22i" cm ·f • 4 , ·-c·S3EGAT (Utr echt) l . . ~~9 • ~ÊKENING "PROFIEL OVER l!E ImELGRA.CHT van · het Fort 'Tossega.t ten zuiden van het Redui t "·, 1890, 1 blad , 1Bx30 cm f • 9 , 50


\11m1)H RN HUS'.r ( Droukoli'ln)

r~•1 u;p.----

,111En:1...: RN RUST l1C\hij nroulcolon (P.lltl1.dolcopor)' , litho tlpor D0010,1lv1'l'O:l ::i nn.m· Lutgors, 1836 , 16tx23 cm. Frmd V0chte;ozicht mot t1oh opon, pn.m-don op do woG, otc. f. 95,-1311, idem oud handgolcl otu-cl f.135,-VRE!i:DRNHOEV (~bo.ri:rnon)

1·~1 2. ? .--

'\fRBBDENHOEV nubij · Munrsoon (J\,Hoomslcorlc), litho door Dos 6ruol'o.on do Vocht f. 05 , 1313, idem oud htu\d gekleurd f. 1'35,-1•oi::1 nn:J"t' Lutgors, 1836, ·16+x23 cm, mot l,coepcl

vm•~li':DF.Nl\Ol7F (Lo on on)

1:q~. P.

·.

VRT•ll'iDENHOli'F tusschon Loon en on do Ni0uwm00rsluis ( Wed. Tonis), litho d0or Desguorrois nun.r LutBor•, 1836, 16tx23 cm fro.oi. f. 85,-13'I ~. i dem ond hnnd ,g;okleurd · f. 135 , -

131G. P.

..

HEK· VAN VlillDENHO:E'F, goUnto litho · door P.A.Schipporus, 7x1.4 cm 8,1317. A.L., VREEDENHOFP nnn de Vocht, E,10 blz., geill, uit Buiton C'l 9 27 Y f. 6; 50 1318 . KNIPSELS betr. Vre edenhof:f (veiling)' ( 2) 1905 f. 1', 50 yr\EEDENOO~ ( Breulcolen) 1319 . P. , . VREEDENOORD nabij Breukelen (G.Duuring), litho door Dosguerrois f. 78;111.'\fil' Lutgors, '1836, 16½x23 cm .

f.118,--

1320. idom oud h::mdgekleurd 1321, P.

VREEDENOORD aan de zijde van den straatweg, litho door Des~ guerrois naar Lutgers, 1836, 16½x23 cni · f. 78,1322. idem oud handgekleurd f .118,--

1323. P.

VREDENOORD, siende naer de plaets van de Hr Boêndermaker en op Gunterstein, gravure door Stop end aal ( r. o. 29 )', 14tx19-½-cm. lrra.ai Vechtgezicht met schepen etc. f. 45,-1324. idem met y ouw in het. midden f. 37, 50 VREELAND . . 1325, J:VAN LENNEP EN W.HOFDIJX, He-t Kasteel Vreeland, E, 19 bl z ., met litho f. 12, 50 1'326. J.V.LENNEP EN W,J.HDFDIJX, Het Kasteel Vreeland, E, 19 blz. f, 5,-zonder lîtho . 1327 ; --, HET SLOT VREELAND, E, 14 blz. (1837)' met ill. f. 9, 50 1328, P. HET INKOMEN DER OPENBARE WANDELING of plantagé te Vreeland, litho door Desguerrois naar Lutgers, 1836, 16½x23 cm f. 98;-1329. idem oud handgekleurd f.148 ,-1330; P. VREELAND aan de rivi er de Vecht, lit ho door 'Desguerróis naar Lutgers, 1836, 16½x23 cm, Bij zonder fraai! f. ·115 ;-1331. idem oud handgekleurd f. 1 G5 , 1332: P. VREELAND van de Vechtbrug naar de Hofstede Brugzigt, litho door Desguerrois n aar Lutgers , 1836, 16~x23 cm, bij z,frae:i. ! f. 11 5 ;-1333. idem oud h,andgekleurd f .16 5, -

1334. P.

. 1335.

1336. 1337 ,

GETINTE REPRODUCTIE van een schilde.rij van F.J. du , Chntt el, met een gezicht op Vreeland aan de Vecht, 17x2·4 om, cu 1900 ·f. 18,-fraai P. HET DOnP VREELAND, t e s i cn van omtrent de pl aets Vreederust, ov er de Ve cht, gravure door Stopendan.l (r.o.73) 14½x19½ cm, Fraaie prent van het dorp f . 59 ,-id em met vouw in het midden f . 49 ,-P. , . NIEUWER GRONDSLAG van het vernietigde Huis t e Vreeland; a an de r e chter sijde, gravure door J , Schijnvoet, 18e ecuws ,f 2x17cm 29 , 50 idem mot b es chrijving van 2 pug. ·:r., 34, -

1338 . 1339 . JJ . JIBT BELEG VAN · HET SLOT TE VRElTiiAND, 1278, gr avure door S, Fblcko 1782, , 6,5x8 om

1340 . P,

f. '15, - ·

GEZIGT OP DE DORPSBRUG t e Vreel and , litho door v . Lie r, 8x ·12cm C'1 841)

f . 24 , --


' -54YB_EELAlm (~ervolg) 1341 ~ P. HET SLOT TE VREELAND, omstreeks den jare 1500, houtgravure door Hechler, 15x21 cm, 19e eeuws f . 16,1342 . P. · .HET KASTEEL VREELAND, gekleurde l i tho naar Hilverdink, 11x f. 9, 50 18 cm, 190 eeuws f. 1-9 , 50 1343. KNIPSELS betr. Vreeland (c a ,50) VREBSWIJX · 1344, S.MULLER Fz,Twee zonderlinge erfp achtsbrieven , E, · 8 blz. f. 3,50 1345 . F.VAN ZUTPHEN EN J.G.M,OOON, Vreeswijk aan de Lek, momenten uit de dorpsgeschiedenis, z.pl., 1964 , geill. f. 8,-1346·. AANPLAKBILJET, groot formaat ( 54x44 cm), uitgaande van het &erecht van Utrecht · en van Mr F.v.Veldhuijsen, drossaart; betr~ een vondeling, gevonden in een· boomgaard van M.Kop, gepacht door G. van Senden-van Terwey, "In het opgaan van den Damweg achter den oven"·, daar neergelegd w. s . door een vrouv,spersoon "bruin van vel en sprekende op zijn Gelders" (ond ertekend door v . Romondt en Appels). Met stadswapen.Zeldzaam • .f.125,-1347 . P. · . VREESWIJK, gravure (handgekleurd) door Writs naar De Beijer, uitg. F. W, Gr eebe, 13½x20 cm, fraai · f. 75,-1348. P . HET OORP VREESWIJX of de Vaart , gravure, 7x19½ cm, 18e eeuws 39,-1349. P . · · · . . VREESWIJK aan de Vaart, 1620, gravure door Radema.ker, 6,7x 10,5 cm, 18e eeuws f. 22, 50 1350 . P. • VREESWIJK of de Vaart, ·van eene andere zijde, gravure door Spilman naar De Beijer, 7x10 cm, 18e eeuws f. 22,50 135.1'. GEVECHT BIJ HET OORP DE VAART buite Utrecht den 9-5-1787 (26x 21 cm); P.: Mr Cornelis Goverd Visscher gesneuveld in het gevecht bij het dorp De Vaari den ·9-5-1789 (12x21 cm) { P.: Johannes van der Vlerk gesneuveld,etc. (12x21 cmJ. f. 60, - · Drie prenten met bij behorende t ekst, E, 1792. · 1352. P. HET BLOKHUIS GILDENBURG t e Vreeswijk, litho door v.d . ',Veijer, 7x10 cm, met beschrijving van 14 blz . · door R. C.H.Römer, E, kl. ( 18 57) f , 1 5, 1353. P. t t DE SCHIPBRUG bij Vreeswijk, litho door Ost erman 82x16 cm, (watervlek), met beschrijving v 2n 16 blz . ~ E (1 841) , kl. f . 34~1354. KNIPSELS betr. Vreeswijk (33) f • 12, 50 -moNESTEIN (Jutphaas) 55 . ;5 • ~Ê RIDDER HOFST'AD VRO~STEI~~ gr avure door Spilman naar De Beij er, 1744, 6,7x9 , 3 cm f. 15,. '"R.!,THEIDSLUST ( De Bilt) ·., ;i-W.-P . VRIJHEIDSLUST (J . J . Baron d 'Yvoy), litho door Hout man naar f .• 98;-Mourot, 13x1921 cm, f raai. f. 138 ,-'357 . idem oud hand gekleurd '):.r.; VUURSCHE . . · ( . ) :1-7 53 lI SCHELTEMA Berigt aangaande een oud altaar, Dolmin of ~ • ~~n ~aar ee; · hunebed zwemend overblij~s el ( ••• ) ïn h et dorp f . 16~De Vuursche ; E, 11 blz . (1833) met litho · f . 6,-1 359 . L. G. VISSCHER, De Vuurs che , E, 8 bl z., _kl. (1838) 1J60 . P. 11, t IlORP VUJURST"· en 11 Gezigt op Vuurst , twee gr avur es op 1 f . 39;blad , i eder 7½x10 cm, ca. 1800 f . 22;50 1361. i dem 't Dorp Vuurs t all een f . 15 ,.-~ 362 . i dem Gezi gt op Vuurst all een 1363 . KERK TE ' VUURSCHE, gr avure door Spilman naar De Beij er , f . 15,6,7x9 , 3 cm, 18c eeuws f . 29 , ~o 1364. lG.U PSELS. bet r . De Vuurs che ( ca. 50) VlJIJLKOOP ( Schalkwijk) · f . 8,-1365. WIT'IBRT V. HOOGLAND, Vuijlcoop , E, 10 blz . 1366 . P. . HUIJS TE VUIJLKOOP , gr avure door C. Specht 1698, 14x 21' cm, f . 98,-fraai 1367. P. f . 11', 50 HET HUIS VUILKOOP , gravure , 6, 7x9 , 3 cm, 18e eeuws


YIJVERH0P (Ni euwer s luis)

-55-

1368. P. VIJVERH0F, de · lustpl°aato van den Hr B. Teixera op l.Vcerestein s iond e , gravure door Stopendaol (r.o.41) 14½x19½ cm, fraai .. . Vachtgezicht f . 49;-·13G1. "idem met vouw in het midden f. 42, 50

; [; \VAJJ.i -,··-~ . ) 7~pu • .t· .

HET HUIS 't WA!JJ, gravure door Spilman naar De Beijer, 7x9½ ·cm., 1Se e euws f. 'ï :571 .. P. · DE KERK IN 't WA.ALt gravure, 7x9½ cm, 18e eeuws f. \'_iALENBUR(!. (Neerl,mgbroekJ · ; 372. WITTERT V. HOOGLAND, Walenburg, E, 14 blz. f. 1373, P. HET HUIS WAALENBURG, gravure door Spilman naar De Beij er, 6,7x9,3 cm, 18e· eeuws f. f/ALLESTEIN (Loenen) 13740 P. WALLESTEIN, het land-huis van den Hr J.Balde, van vooren uit de Vecht, grQvure door Stopendaal (r.o.68], 14½x19½ cm, met veel schepen etc. op de Vecht f. 1375e idem met vouw in het midden · f. 1376. P. "WALLESTEIN, van · het Huis naer het agterste cabinet te sien 11 , en "Wallesteins gesigt over de groote kom naer het huis", 2 gravures door Rademaker (r.o. 69 en 70), ieder 14tx19t cm, f. samen 13T/i'. idem met vouw in het midden f. 1378. P. ''t HUYS WALESTEIJN bij Utrecht 1757, gravure, 1 2tx20 cm f.

WAVERVEEN

1379. P.

17, 50 17, 50

8,-·15 ,--

49;-39,-- .

49;39, -·59,--

WAiIBRVEEN, gravure door J.C.Philips, 1736, 12x15 cm f. 59,-1380. P • .. WAVERVEEN, gravure van het brandende dorp ïn 1'672 door P. Soreau, 15x25 cm, fraai WAYESTEIN ('Amerongen) · 138-r:-WITTERT V.H00GLAND, Wayestein, E, 12 blz. f. 8,-.-· . •. 1382. P. · HET HUIS WAYESTEIN, gravure, 18e eeuws, 6,7x9,3 cm f. 15,-1.7EERDESTEIN (Langbroek)' ' 'f38f.~vl7ITTERT' V.H00GLAND, Weerdestein, E, 14 blz. f. 8,--:1384. P. HET HUIS îIBERDESi!EIN, gravure door Spilman naar De Beij er, 18e eeuws, 6,7x9,3 cm f. 15,--· 1.7EERESTEIN (Nieuwersluis) ':i 335·. P. WEERESTEIN, tusschen de Nieuwersluis en Breukelen (L.van Lennep) , litho door Desguerrois nàar•Lutgers, ·1836, 16tx 23 cm. ·Scheepje met hooi op de Vecht, open rijtuig met 4 paarden np de weg. f. 89;-1386. idem oud handgekleurd f .135,-WELGELEGEN (Vreeland) 138 7. P, WELGELEGEN nabij Vreeland (Mr A,A.Reael), litho door Desguerrois naar Lutgers, 1836, 16½x23 cm f. 79;-'1388. idem oud hand gekleurd f.115,-V.'ELGELEGEH ( Driebergen) 1389·.,. P . , . · V/ELGELEGEN · tusschen Dri ebergen en Doorn, getinte litho door v.d . Weij er , 17x23 cm, fraai f. 79,-~390. P. . · . WELGELEGEN (F. C.vM Hall) , getint e litho door Steuerwald . naarLutgcr s , 1869, 16x22-t cm f. 45 ,--:':tELGE!:iEGEN (Zeist) °:391. P .. 'illff/H:;I,EGEN met .het T'ol huis bij -Zei s t ( J. A~ C. van Loon), litho door Hout1pM naar Mourot , 18 29, 13x19½ cm, fraai! f .·115 ,__._

-~--

1


-5G..!ELTEVREDEN. ( Zeist ) 1392. P. WELTEVRliDEN ( F . N. van Bern),, litho door Houtman naar So etcrik, 1829, 13x 19½ cm ·; 393 . idem oud hand gekleurd 1394. i dem lelijk gekleurd

f, 79;f, 98,-

,:.ESTBROEK

f. 49,-

DE KERK · TE WESTBROEK, gravure door Spilman naar De Beij'e r-, 1749, 6,7x9~3 cm 1:396 . IOIT-PSELS (4j ~BR f!EY (Vleuten)

f. 17;50 f . 1, 50

î 395. P.

'

'!397. P. HET HOF TER WEY bij Utr~cht, gravure, 18e eeuws, 6,7x9 ,3cm f , 15,-

':'lILDBAAN ( Drieber gen) 1398 , P, DE WILDBAAN bij Driebergen, getinte litho door v,d, Weij er, 17x23 cm, 19e eeuws f. 49,1399 . P. WILDBAAN (G.Luden, aanleg · Zocher), getinte litho door Steu. erwald naar LutGers·, 1869, 1 6x22½ cm f. 49,i,'ILLIGE LANGERAK 1400~ \'TITTERT V.HOOG:iAND, Vfi llige Langerak, E, 9 blz. f. 8 , -· 1401 , P, · DE KERK TE WILLIGE LANGERAK, gravure, 18e eeuws, 6,7x9,3cm f. 20..WILNis· 1402. P. HET OORP VJILNIS, op ·Mi jdrecht ziende,· gravure door Spilm.an naar De Beij er 1747, 6,7x19½ cm f. 39 ,..;... 1403. P, , DE VISCHWEDSTRIJD te Wilnis, blad uit "De .Amsterdamsche Coura~t van 28-7-1899,· met 7 tekeningen door v.Geldorp, 40x30cm F.1 2, 7

.i'IOUDENBERG

·

·

·

·

1404 . s .MûLLER Fzn, De Woudenbergsche Meente, E, 18 · blz. 140 5. WITTERT V.HOOGLAND, Woudenberg en G'r oenewoude, E, 40 blz. ( 1'909) (mist laatste blz.) 1'406 . P. DE KERK TE WOUDENBERG, gravure do or Spilman naar De Beij er, 18e eeuws , 6,7x9 , 3 cm 1407 . P . HET OORP WOUDENBERG, . gravure door Spilman naar De Beij er, 18e e euws , 6 7x9,3 cm 1408. KNIPSELS (42~ w.o. advertentie betr. Geresteijn -dd.1792 'JULPERHORST (Zeist)

1409. P.

·

f,

6,-

f.

9,-

f . 17,50 f. 17'; 50 f. 16,-

.

ïllJLPERHORS'J!' (J . E.R.A. Huydecoper), getinte litho door Steuerv1ald naar Lutgers , 1869 , 16x22½ cm · f. 45., -

TuLVEN

.

11 10 . VTITTERT V.lIDOGLAirn; Wulven, E, · 16 · blz . (mist laats t e blz,j :r. 7:;14 11 . WITTERT V.HOOGLAND, Oud-1:7ul.ven, E, 14 blz. (mist l aatste blz .)' 7', ·1412. HET HUIS WULVEN, ook in betrekking tot deszelfs bezitt-ers, E, 15 blz . (1844) met afb. f . 18 , ·, /~13, P . , lili'T HUIS OUJ>-WULVEN, gravuTe , 18e eeuws , 7x9½ cm f. 17, 50 :414; idem zonder marge en met dunne pl ekken f. 10,1'1-15. P . HET HUI S TE VlULVEN, gravure door Spilman naar De Beijer, 7x9½ om , 18e eeuws f. 171,50 JUL VERHORS'F f, 8 , ~- ~ 1 6. WI TTERT V. HOOGLAND, '."fu.l verhors t, E, 23 blz.• ( 191 }) . '1J"x~ BI J DUURSTEDE · ~17. J. F.CROOCKË\UT', Korte kroniek van h et Kasteel · Duurst·e de ; Hijk bi j Duurs t e de 1885, 16 blz. geill . met e en houtgravure f . 8 , 50 r.i 1 8 . idem 2e · druk (1 885) , 12 blz . met een ets j e van het kasteel in 1885 , 11x9 cm f. 16;5.0 ~13. idem 5e druk , 1914 , 14 bl z ., geill . met een foto · · f. 8 , (?..) , J . F . CRe>OCKEWIT, Korte kroniek van h et Kast eel Duurs tede , E, 4 blz., geill. ' fol . (1'885), gefll , met houtgrav.v.h.kasteel f . 12 ,-.t, :?1. J . F. CROOCKEWI'll', · De patriotten te Wijk bij Duurstede i n de jaren 1'783-1787 , Wijk bij Duurstede 1889, 80 bl~. · f . 28,,~22. C. EKAMA, Het Kasteel t e Wi j k bij Duurstede , E, 5 blz., fol. met f raai e houtgravures door Ost naar Schipperus en suppl . door J .F. Croockewit f. 9 , 50

1

i.

1.

1:

1. 1,


WIJK BIJ DUURSTEDE - 571423 . C; EKÄMÄ, De bouvNollen von h et Kan-t ool Duurot ede bi,i Wijk, f. 5,E, 2 bl ~., fol. (1874 ) 14 24 . D. TH.1IDCT,/u\R, Hot tariof · van d on flijntol to \lijk •bi j Duu~ f. >,-otcde , 1'186, · o.pril 2,i , i,;, •I blz . 1425 . J.H.HOLVIERDA, Doreotad on onze vroogs ~e middeleeuwen, Leiden f. 38,-c • .i • : 1'.:i 3 bl z • ·ï42G . v .LENWEP EN HOFDIJK, Het KasiJcol to Wijk bij Duur_s t ede,· E, 35 bl z , met de litho f . 16,-f. 8; -1427. i dNJ zonder lit ho 1428 . v. DB STUERS, De l oterij van Jan d e vondt, 1649, E, 22 blz.f. 14 ,-1429 . J .C.v, d .Vb'UR, Opdelving t e Wijk bij Duurstede, E, 8 blz., kl. ( 184 3 )' · f. 8, 1430 . N.ZV/IJNEN13URG, De jongen van Dorestad, Hoorn z.j., geb . f. 7', 50 (j one,ensboek) 1431 . -- , I :CTS OVER DE OPDELVINGEN t e \ïijk bi j Duurstede , E, 8 -blz.

kl ~ ( 1847)

f. f.

6;--

2,-1'432. - , WIJK TE DUIRSTEDE, E, 2 blz. ( 19e e euws) 1433 , P. REPRODUCTIE van een gr2:vure door Spilman naar De Beijer (1745} v an •:De markt, het Stadhuis en de Kerk'~, 14x18cm, op karton e eplakt met zwart _randje f. 6,-1434. P. · DlTTJRSTEDE (Kasteel), litho door Sèhipperus, 7x14 cm, 19e eeuw 9,-

1435". P. "'t CASTEEL TE DUERSTEDE BIJ WIJCK" en "Overblijfsel van · het Ra.steel te Duurstede bij Wijk", 2 litho's van .v.d.Weijer, · ieder7x10 cm, met beschrijvingvan .16 blz. (1847), E, kl. f. 38,--

1436. P.

·

HET SLOT DUURSTEDE, litho door Backer naar Christ, 9, 7x15·, J cm, met beschrijving van 10 blz., E, f. 1437. P~ WIJK-BIJ-DUURSTEDE, staalgravure do or Ahrens naar Schuler~ 12x1 7-} cm, 19 e eeuws, fraai .. f. 1438. id em ot~d gekleurd · f . 1439. P. BOUWVALLEN van het slet te 'i/ijk bij Duurstede, getinte litho : ;-: :·: v .: ·:•869 (op titelpagina van Lutgers 1 werk) f. 1440. P. SLOT TF. ll/lJ1( BIJ DUURS'.j.'EDE in 1.640, litho naar J.Hilverdink, 19e eeuws, 10x17 cm · · f. 1441. •idem , hov:;grnvure met dezelfde voorstelling, r.o. gem.G.B., 'l 9e eeuw, .Ox15 cm f.

28,-59 ,--

69 ,-39,24 , · 14,--

1442. P"

HET HUIS TE WIJ1C BIJ DUURSTEDE, houtgravure, 19e eeuws , 1 3Y.1 . Ci!l

f. 12, 50 144 3. P. DE MAP."'.~T: HET STADHUIS EN KERK TE WIJK TE DUURSTEDE, fraaie grav1r>"e door Spilman naar De Beij er 17 45, f 5x20 cm f. 95 ;-1444 . pft , . \'r'I JC:{ BY DUTIRSTEDE, gravure door I.Ottens ~ 1698) met gezicht on de s tad raet schepen op de v oorgrond, 142 x22 cm f. 7 5 ,-14t1r5. KASTBEL -TE \'/IJK TE DUURSTEDE, g:ravure, 18e eeuws, 7tx10 cni f. 2th;-:... i 446. id<?.n , proefdruk voor de lett er f. 24 , 1447. P. , WI JK TE DUURSTEDE, gravure, 18e eeuws, ge.zicht op de stad met personen op de voorgrond, 7-h:1 0 cm f. 26,-1448. p" 11 : s PRJHSEN HUIS TE WIJK BY · DUUfü}TEDE"' en "Rooms che Kerk aldc.n.!'" : 2 r::;ravures op 1 blad, î Oe eeuw~ i e der 7,5x10 cm f. 39,-P, LU'.'1föYl'LDE 1701 , g ravure vari. t et kasteel , 8, 5x13, 5 cm f . 29, 50 14 50, P. HE'i ' L ·.' ARJIBS'l' NifüMEN V.AJi DEN PANDER t e Wi jk bij Duursted e , cré'.vt1 :'.' :J , 19e ocuv/8 , 7x9, 5 cm f. 19, 50 145 1. P, DE UT.:LCHTSE PANDER TE \'/IJK TE DUURS'DEDE GEVANGEN GEJ.~OMEN cru.vt:r c cloor Vinckcl es en Boger"ts naar Duij s , 8x5 , 5 cm ' f . 12,-1 t1,52. P. iJL DTÄ]J ïfJJJ( 11'E DUURSTEDB, lang::; den Rijn t e zien, fraaie ~ravu:cc door Philips 1756 nau.r De Bci j er ·1750 , 16x40 cm (mct_ve:r:;ch , s che1>en op do llijn ) f. 195,--

P:


-58ï/IJK BIJ DUURSTEDE 1453. P. GEK:LEURLE REPRODUCTIE van de 16e eeuwse .stadsplattegrond f. 29, 50 door J.v.Deventer, litho door Smulders, 38x28 cm 1454·, P, FRAAIE GROTE KLEURENREPRODUCTIE van Ruysdaels beroemde f. schilderij uitg. Seemann, Leipzig, 41x50 cm 1455, KliIPSELS tea, 40) f . 12, 50 V/YNESTEilif• (Jutfaes)· 1456. P, HET' HUIS YIYNES'l'EliN, gravure door Spilman naar De Beijer, 18e eeuws, 6,7x9,3 cm f. 12, 50 .,,.'t'.PrrrEN""""'BURG (Abcoude) 14 57. ?. . . . · E?Em!URG, toebehoorende den Heer lî,Moolenaar, gravure door Radémaker (r.o.73}, 15x19 cm, 18e e0uws f. 2'4, YSSELS'J'EilT · . 1458, · '.f1r.'oooMIUS (predikant Buesecom), postbode verhalende d~ proceduren aengaende het aennemen van de godvruchtige ende gheleerde dienaeren des H'.Evangelij respective t')t Buren er/ie _ IJselsteijn, teghens het snaeteren van eenighe onrustigr.c, menschen, z.pl., 1617, 9 en 49 blz. (Mulle r 1292,Knut t el é::,1,16) 89,-14?9,_ H.R. DE BREUK, Inventaris van( ••• ) het · archief dor gemeen~~ IJsselstein, loopende tot den jare 1800, z.pl,, 185G, E, 32 blz. f, •~~1460, J.J. DE GEER VAN _OUDEGEIN, Het landgoed Ryplikerwaard onder Ysselstein,_ z,pl., z.j., 8 blz. (19e eeuws), omslag· ontbreek-tt 9,50 146t~ v.LENID!!P EN HOFDIJK, lf~t Kasteel Van Ysselsteijn, E, 38 blz. ('1854)' met litho · · f. 1 t~,1462, E.von RANZAU en P·.o. MARTIN, Heerendijk, een bijdrage tot d e geschiedenis der Evangelische Broedergemeente in liederland, z;pl., z.j, · (1937), 44 blz., geill., fol. · f. 18,14 63. L, te Riele, De graft ombe der heeren van IJselstijn , E ( 1911} 3 blz., geill. f~ 4 ,50 1464 , Dr W.A:P, H'et praalgraf in de kerk van IJsselstein, E, 12 blz., kl; ( 1859 )' met 2 litho 1 s vaYJ. het grafmorrument f. 10 ;-1465. - ; PRAALGRAF TE 'Y?SSELSTEIU, E, 3 blz. · kl. (1857) f. 3,14 66. --, OORLOG VAN UTRECHT MET IJSSELS~EIN, 1511, E, 12 blz . kl. ( 18/l,6) . f. 4 , 1467'. P, HET KASTEEL TE YSSELSTEIN, gekleurde litho door Trap naar f. 8,_Bombled, 12x17 cm, 19e eeuws '1468, P, HET HUIS ~E YSSELSTEIN van voeren en· op de rechter sijde, gravure door J. Schijnvoet, 18e eeuws, 11:x:1'7 cm f. 29,~469. P. 11 11 't KASTEEL TE YSSELSTEIN 1744" en 't Kasteel te Ysselst ein" . 2 gravures door Gpilman _naar De Beijer op 1 blad, ieder 71x10 · 10 cm f. :59 ; 1470; idem afdruk op groot papier f. 49,1471. P. 11 DE .YSSEL POOR'l' TE YSSELSTEIN 1744"' en "De Benskooper poort te Tsselsteinn-, 2 gravures op 1 blad door Spi lm::m n aar De f. 39,BeiJer, ieder 74x10 cm 1472. P, DE SLUIJS TOT YSSELSTEIN, 1625, gravure , 18e eeuws , Gtr_\ O~cm 6 , , - -· 73 p , . 1 Li • BÎJ . DE ISSEL POORT TOT YSSELSTEIN, 1631, gravure , 18e o~uwn , 6½x10½ cm, met eronder de beschrijving in 3 tal e~ f . 20,-1474. P. · · DE ISSEL POOR1' TOT YSSELSTEIN, 1630, grav,, 18e eeuws,6-t x10½ 20,--

s·, -

P.

IJSSEL-STEIJN, gekleurde litho van een vaandel, 6x5 cm f. 6, . 1476. P. HET. IJSSELSTEINSCHE GRAFMONUMIDTT, g etinte li tpo, 19 e e euws , 11 X 7 CID f • 8, 1477 ' iooRT ·T.OTYSSELSTEIN, 1630, grav. 18e eeuws, 61 -x:10-1- cm f. 20 ,--

1478; P.

.

HET STADHUIS EN DE MARKT · TE YSSELSTEIN, gravure door Philip • 1749 n aar De Beij e r 1744, 16x20 cm, fraai î. 49 , -

·. 479 .

ijSSEL S'i'EI N·, houtgravure v an de sluis met omgevi!1J , 19e e e:'J.w:i , f ~ 19 ,. 50 10x 14 cm


-59YSSELSTEIN (vervolg) 1480. P. DE S'i'AD EN · 't KASTEEL Y.SSELSTEIN buiten de Yssel poort te zien:; : 7 44, gravure door Spilma.n naar De Beij er 7x20 cm f. 39 , .,_ 1481. P. ' DE STAD YSSELSTEIN van den hoogen biezen Dijk te zien, grav • . 18e eeuws, 7x?..O . cm · f. 39,- · 1482. P. rt HUIS 1 s HEERENDIJK en · de stad Ysselstein in •t verschiet, 1744, gravure, 18e eeuws, 7x20 cm f. 29,50 1483. P. · YSSELSTEIN, litho door Lauters naar Christ, 9,7x15,3 cm met beschrijving van 10 bladzijden f. 28;--- · 148'1-. KNIPSELS (12) . f. 6 ,·-~ANDBERGEN (bij her~erg Het Huis ter Heide) 1485. P. · ZANDBBRGEN (J~B.Beuker), getinte litho door Ste'uerwald naar Lutgers, 1869, 16x22½ cm f. 49; 50 , 1486. KNIPSELS (7) f. 9, 50 ZANDENHOEF (Zeist) 1487. P. ZANDEI.~tlOEFF (H.v.d.Poll), litho door Houtma~ naar Mourot, 1829, 13x19½ cm, fraai f. 85";-1:488. idem oud hand gekleurd f.135,-ZEIST 1489. J.CRl\.ûlIDIJK, ·Het huis te Zeist, E, 6 blz. uit Wandelingen door Nederland ( 1881) f. 1490. W.GRCio.DT V/tJiJ" • ROGGEN, De pyramide van Austerlitz, krantenartikel 1928, geill. · f. 4,-1491. C.GIJSBERTI HODENPTJL, De Fransch-Bataaf'sche armee in anno 1 80 3, E ,' 8 blz. f. 7"50 1492. N~C.KIST, De oude Kerk van Zeijst, E, 16 blz. (met plat~egrond in litho) ( 1842) · r'. 13; 5'J 1493. c.PA.."f\lIA; Zeister Ridderhofsteden, couranten.knipsels over Kersbergen, Cattenbroeck, Blikkenburg, Stoetwegen en Rhijnwijck 1 1936 fc 81·-· 149'1-. WIT'.llERT V.HOOGLAND, Zeist, E, 11 "blz. ( 1913), laatste blz. f. 6,_., -·ontb1~eekt · 1495. - , ZEIST, de parel der Stichtsche lustwarande, ui tg. V.V. v. Zeist, ~ftj. (1928), 68 blz~, groot met kleureni'oto~s f. 12, 50 PLATTEGRONDD ZEIST, Huis ter Heide, Bosch en Duin, KRA.AL's 1,'lr96. Söesterberg, 1:10.000, 85x65 cm, gekleurd, vele advertenties f.î2,50 1497. P. PYRJJJIIDE te Zed.st, · getinte grai.rure door Michaelis, uitg. Maaskamp, 19e eeuw, 8x11 cm f. 29 .. . 1498. P. BRO:CDERHUIS te Zeist, houtgravure door W.B., 1841, 10x15cm f. 13",··P. . . 1'499. ••t HU=:si te Zeist, getinte litho door P.A.Schipp erus, 19e eeuw, 7 X 1,'lr cm f • 9 ~--· 1500. P. HET HUIS TE ZEIST, houtgravure, 19e eeuw, 8x15 cm f. 16}--· 1501. P. f _. 12, 50 DE PYRAMIDE BIJ AUSTERLITZ, litho 1.9e eeuw, 6,5x10,5 cm 1502. P. '"BROEDERHUIS · TE ZEIST1 ' , "'t Huis te Zeist 11 en 11 : "S > dderhofs tad _Maersbergen"; 3 litho~s van Schipperus op 1 blad, tesaruen 21x'il4½ cm, 19e eeuws f. 19,--· 1503. P. ZEIST, gravure naar J. de Beijer, 18e eeuws, 10x15 cm, fraai _dorpsgezicht, met huizen, kerk, vee, etc. f. 79,-1504. P . · (GEZICHT TE ZEIST MET · HET HUIS VAN G.L~ WJIIiKART') litho door Houtman naar Soeterik, 1829, 13x19½ cm, fraai f. 85 ~-1 50 5 ." idem oud hand gekleurd f. 1315 ~ --· 1506. P. . (GEZICHT TE ZEIST met de huizen van Wed.C.Hogguer-:--v.Weede en J·. B.Stoop), litho door Houtman naar v •.Straaten, 1829, f. 75;-13X-l 9½ om, met jagers op de straatweg L 115,;-1507. idem oud hand gekleurd :;..'. ·29 , 1'508. idem J.clijk gekleurd =


-60ZEIST (vervolg)' 1509. P. (GEZICHT OP HET HUIS VAN DE· HEER A. VOOMBERGH}, litho door Houtman naar Soeterik,. 1829, 13x19½ cm f. 1510. idem oud hand gekleurd f. 1511. P. (GEZICHT. TE ZEIST met het huis van Madame Rivier Faesh), litho door Houtman naar Soeterik, 1829, 13x19½ cm, met paard en wagen op de straatweg f. 1512. iclem oud hand gekleurd f. 1513. P. PLAN EN OMSTREKEN V!\N HET KAMP BIJ ZEIST', iets gekleurde stafkaart van het gebied · tussen Zeist, Woudenberg en Oud Leusden, schaal 1:25.000, 19e eeuws, 40x50 cm, fraai f. 1514. P. SCHAERWEIJDER :OOSCH EN VILLA PARK TE ZEIS'D.~ reprçiductie van platt~grond met enkele huizen, 26x39 cm f. 151'5. 20 oude PRENTBRIEFKAARTEN f. f. 1516·. KHJPSELS ( ca 120)

29;--

45,--

69;-89,--

60,--

4;-14;-29,50

Z.ORGVRIJ (Abcoude-Baambr.)

î5-r1. P.

ZORGVRIJ, toebehoorende · den heer Gerre~ van Kàspel, gravure f. 24,door Rademaker (r.o.78), 15x19 cm, 18e eeuw

z.unEN

·

151~D.G. VAN EPEN, het gel acht- Van Zuïjlen van Nij evel t, _geslachtslijst met biographische ·en heraldische aanteekeningen, 's-Gravènhage-Brussel 1904, 68 blz., geill. f. 49,50 ; 519. v.LENNEP EN HOFDIJK, Het Kasteel te Zuijlen, E, 28 blz. met litho f. 1" 6 ;-1 ~20. idem zonder litho · f. 8,-1J21. WIT'IlERT V.HOOGL.AND, Zuijlen, Westbroeck en Sweserlng, E, f. 28 blz. •i j 22. P. HE'r SLOT TE ZUILEN, litho door Laui;ers naar Christ, 9,Tx:15, '3 cm, met- beschrijving van 8 blz.; E f. 28,-.· 523. P. CHATEAU DE ZUIJLE près d rutrecht, litho; 19 e eeuws, 14x20 cm fraai, f. 85,-:0524. P • . HET SLOT TE ZULTLEN" (fan. v.'fuijll · van · serooskèrken), litho van Desguerrois naar Lutgers, 1836, 16½x23 cm, bijzonder fra::ri. 115;· 525. idem oud hand gekleurd f. 1751-5"?.6. P. . HET DORP ZUIJLEt~ aan de rivier de Vecht, litho van Desguerrois . n a ar Lutgers, 1"836, î6½x23 cm. Bijzonder fraai gezicht op het dorp en de Vecht. f. 1° 45~' "i27. idem oud hand gekleurd f. ~50 ,.~-z.a. P. HET DORP ZUIJLEt~; en daeTneven het landhuis van jUÏfr. du: Pon, f. 59;-gravure door Stopendaal (r.o. T) , 14½x19½ cm, fraai f. ·49 ,-- . · ~~9 . idem met vouw in het midden --:3J . p. HET HUIS TE ZUIJLEN van den Hr R.G. van Thuijl van Seroosk erken gravure door Stopendaal {,r.o. 8) 14½x19½ cm, fraai f. 55;,, vouw j.n h eil, mid • d en f • .,. , r.'c . ···- ,1 ~ i dem met :~ ·~2 ~ P. it SLOT TE ZUIJLEN van vooren, gravure (l.o. 74), 18e e euws, 14x1 8 cm f • 79 ,.- T3 , P. "DE RIDDEBHOFSTAD ZUILEN en de Kerk t e Zuilen" en "'De Ridder Hofstad Zuilen, van ' een andere · zijde", 2 gravures door Spilman naar De Beij er 1749 , op 1 blad, ieder 6,7x9,3 cm f. 39 , 34 . ~ • ici:T KASTEEL TE ZUIJ1,EN~ g ekleurde lit ho door Mieling n a ar Rocho.ssen, 19 e eeuws , 11 x 17 cm · f. 1 2·,·-·i:;35. i dem, litho v an Trap naar Rochussen, 11½x17½ cm f. 16;50

~6. P. Tt DORP ZUILEN, gravure, ·18e e euws , 15x24 cm, a ardig dorpsgez .

69 ,-·-

' -r.7 • .p .

' }{ASTEEL TE· ZUIJLEN, getint e litho van Ernr ik en Bing er naar Schipperus , 14x22 cm , f r aai _·3~ . KNIPSELS (ca . 50) w. o . art. uit Buit en

f. f.

24: 16 , 50

1

' 1

\1 1

r 1

\


ZUILEt'7BURG (Langbroek) 1539. WITTERT V.HOOGL.AND, Zuïjlenburg, E, 16 blz9 (laatste blz. ontbreekt) · f. T,1540. P. . .. DE RID'DER-HOFS.TA.D ZUILEN13URG gra~ro.re 18e eeuws 6 7x9 3cm f 12 50 ZUILESTEIN (Le€rsnm) ' ' ' ' ' • ' 1541. J.?RAAND~JK, R,uit Wandelingen door Nederland betr.Zuilestein 2 !)l~., , 882_ . · f. 1; 50 1542. H.M~WERNE~, Het · Kasteel Zuijlestein, E, 10 blz., geill.(1908) 6 ~o 1543° - ., ZUIJLESTEIN, E, 21 blz" fraai geill. (uït "Nederlandsche ,.., Kastelen"-), m-!;!t ,uitslaande tabel f. 16-; -1544. - , HET HUIS ZUILESTEIN, E, 7 blz. zonder de lithó f 5,15"45. ·.p. . · · • .. HET . SLOT ZUIJLÊSTEIN bij' Amerongen litho door Backer, T.x10cm, ;~t be~chrij°?'ng, E, 4 blz., ( 1840~ kl. L 22,15460 ZUIJL~l~~IN, litho van· Mourot naar Christ, 9, 7x15, 3 cm, met beschr13ving van 7 blz., E f. 28,-1547. P. DE RIDDERHOFST.A.D ZUILESTEIN, getinte litho van Steuerwald naar Lut_gers, 1869, 16x22t cm, fraai f. 49,-1548. P. Zl}ItLESTEIN (Graaf Rochefort), litho door Houtman naar Soet'e- : · rik, 1830, 13x19½ cm, fraai f. 98,-15"49. idem oud hand gekleurd f.148;-1'550~ idem ongekleurd met smalle marge f. 78;155·1 • P. DE RJ,DDER-~OFl;lTAD ZUILESTEIN; gravure door Spilman naar De Eeij _e r, 1~e. eèuw, 14½x19½ cm, fraai f. 65;1552~ ièem, iets gekle~rd f. 65,t553. P. ZUIJLESTEIN- bij H.Moolenijzer, gravure door J.E,Graavé,(links ende~ 80), 18e eeuws, ~4x18 cm f. 59;-1·554~ idem~ met- smalle marge, opgeplakt en iets beschadigd f. 35,15?5. P. · ZUIJLENSTEIN t litho door Mourot naar Christ, uitg. Desguerrois , 1·9e eeuws " 92x1 5 cm · f. 39 ,-1'5?6. P. ZUILENSTEIN, litho door Schipperus, 7x14 cm, 19e eeu\'/s f. 9, 1557. P. VOORGEVEL VAN HET SLOT ZUIJLESTEIN, 11immigraphie druk" naar een tekening van J.Rotgans: 35x25 cm, scheurtje, fs 6,-1'55'8. P. HET SLOT ZUIJLESTEIN bij ll.merongen, litho door H.J.Backer, 19e eeuws, 7x10t cm f. 12,50 1'559. KJITPSELS (ca 25) w.o. artikel en uit Buiten, Countrylife en 3 oude prentbriefkaarten f. 19 , 50 ZIJDEBALEN . . . 1560. (Greenwood), ZYDEBALEN, lustplaats van den heere DaV1d van _ 1Jinllem gedichtje, klein, 1 blz. · · f . 4, 50 1561 .....A.HOOGVLIET, Zydebalen, ~1of~icht, Delft 1740, 31 blz. zonder omslag, · watervlekken, met tit elprent en vignet door ~.Punt f . 39,-1562. c.K.RJ\}lm, Zijde Balen te Utrecht, E, 20 blz. kl.(1851) met~ ·_11tho~s . f . 19,-î 563. S.MULLER Fz, Zijdebalen~ ~' 1~ blz., fol.geill. ;~et : A.Hoogvliet, Zijdebalen, Hofdi cnt ·, .è, ' 35 blz ., fo l. g eill. _ f . 24 , 50 1564. p · "DE SIJ-BAALEN; h et land-~huis van den Hr D.van Moll em '.'., "De Sij-Baal en, van binnen over de groot e kom naer het Huis t e sier." en "De Sij-Baalen van binnen over de ko!!l naer agteren op het Cabin0t te s i en" , 3 gra,ru.:re::: door Stop endaal (r. o . 3, · · 4 en 5)' ieder 14½x19½ ?m _ . _. ~ • 98~1565. - idem met vouw in het midden oI minder f r aa.1. f . 78; 48,-1566 ~ idem l elijk g ekl eurd · • 15ó7 . ~ÎTfilPRENT door J.Puut, 1740,voor het Hofdich~ door Hoogvliet. Hi erop e en tuing ezicht , , 22t x16t cm · f . 19 , 50


-62II!- DE STAD UTRECHT ~ %8. AANPLAKBILJËT'l!EN, groot · folio formaat ( ca 42x32 cm), uitga.ande van het stadsbestuur, meestal voorzien van wapen. ä• dd. 15-12-1759 bet+. _de insolvente boedel van J.A. van L~bbrecht en Emmerentia van Hove te Vreeswijk (namen: van . der Pa~w, v.Lanckom, v.d.Doorslag, v.d.Water, v.Romondt, Appels) f 49,50 ~- -~d. 20-7-t795 betr. een . aantal benoemingen van functiona-• rissen (J.L.~os, J.v.Werkhoven, v.Renesse v.Wilp~ Strik, C• .i\.Ducker, W.Y.v.Hamelsveld* A;G.Smith; B.v.Bommel G. ·B'entink, A.ZwarteI).dijk, H.Yis scher, E.Koll, M.Mulrooy)' f. 49,50 .9.• dd: 21-6-.1795 o.m. betr. e en aa.-ri.tal benoemingen van functio- _n~issen · (M.F.Banens, J . v.Ingen, I.v • .i\lphen, G.v.Meteren, . P.M.~der, H•. Ja.nsen, M.Houtkamp, D.Rother, G.Ring) f. 49, 50 .9:..• dd.14-11-1796 o.m. betr. de gilden, de mark~en, d e benoeming v.an _P .Linthorst, etc. . , f. 29,50 . .. -~• dd. 6-8-1'797 betr. de m,omboir-kamer en · verkiezingen (ll. Rutgers, J.C.Fronkert, N.Rav é, D.Röther, D.Oortman, D. Peiffers Sch,eidi~s) . f. 49,50 f. dd.18-9-r79T b'etr. een voorst el van J'.T'.Blekman aangaande· f; 29, 50 .- de· momboi~kamer g. dd.14-5-1812 betr. oel~sting ·op vaste goederen, pers oneel, deuren en vensters (P.Marret, H.W.N2.gtglas Versteeg, J.de · Rövere v. Br eugel) f. 29 , 50 h• dd~ 31-t-1813 als g. f. 29,50 .1~ ~d.3-8-1'813 betr. inning diverse belastingen door de Rovere· . . . van Ereugel f. 29, 50 ä.• ~d.9:-9-1813 betr. het "Genootschap van moederlijke liefda,digheid" (de · dames . de Celles, A.H.Six van Oterl eek, v. Zuylen . van Nijevelt, Snouckaert v.Schauburg-Corver Hooft• c.Gogelv.Hasselt, J.Vereul-Bennelle• W.J.Bicke~v.Hoornt A,C.Dull~ Mu;i.jsken, .r.o.De Villiers Duteraee, A.Braunsberg-IG.uppel, R.J.Copes van Cattenburg-v.Mi erop en c.v.Wickevoort Cromme· 1in-v.Lennep) : f. 69,1.• d!i.18-11-1813 b etr. de Octrooirechten (v.Dam, Mr N.T.v. . Voorst)' f. 29, 50 ". 569. AANPLAKBIIiJE'JI', groot f'orma &..t ( 54x43 cm) u±tgaande van het stadsbestuur va;n Utre.cht, dd.28-4-1749, betr. Regelingen .. :voor de broodb...,akkers·. G·etekend: J.v.Baerle, gedrukt: J.v. Poolsum. Met stadswapen · · f'. }9,50 . 570 •.. . _RIJDING van het brood, den .-16 January 1790, AAIU'Ll\KBILJE'JI', voorzien van stadswapen en ondertekend: 11U.E" Gilde-bode ..'\.dria- . nus We sthoff 11 17x22 cm met d e .prijzen en gewichten van de . soorten brood. 1 ' .blz. . · · f. 24,. 5·ï 1 • .A.ANPL.AKBTI.JETTEN, · folio formáat, uitgaande van het st aclsbestuur, meestal,. v.oorzi en van h ~t st ~dswapen. a. dd.10-10-17 49 b etr. dekens en overlui.den van het gilde van - de· ,;erkopers van sterken._dro.n.k bij de groote · maat (Hil. te~ . man, de G'reeff, Rengers , B1.eckman, v. Someren, Koopman, G'aukes, Odijk, v.Spal) f. 4-9;50 b · dd. 1 2-2--179 5 hetr" inlevering ·s C!'nrtiter :'l geweeren f. 19, 5.0 ë dd.12-2-1795 hetr. verbod tot het dragen van livreien -• door lrnecb.ten en t.ot h et vo er Em v an wapenschilden op kcetsen 3.5 ,-. _ d. dd.18-5-,.1795 betr. verkiezingen van e en a antal functiona- . · - rissen ('v.Olst ;· .v .Kengelaar, 1G.uit ,, Droghoorn, Bosch, Uuker,, . · Harmzen Rother, v.Ingen, v.Mouri lc) f. 35,~ :e. dd.1-6,:1795 bet.r. tractaat .von alliantie tussen d e Bataaf· f. 19, 50 - . sche Republiek en Frankrijk f. dd.2-6-179 5 betr. nieuwe r aden (Sch eidius, Verkerk, Daam - . en· .Robol) . . •· . f. 29,50 g_. dd.19-,-1796 betr. aftred ende b e stuurderen (de · Ridder; v.Mansvel t , v.Bosveldt, Ble!rman, v.Scherpenzeel~. Bosch , Marche,nd, Testas, Hoevena0r, Droghoorn en ~~hJ f. 35,-h, dd,18-9-1797 b etr. h et bedaiucen v an H.J . RiJru.nk en A. f. 35,. · _ - v"Dulken als raadsl eden j_, dd.2-10-1797 b etr. het bedanken v an A.J.Strick van Linschot en ('bes chadig0. exemplaar) f. 17 ,50 lc. dd. 2-10-1797 b-etr. h et henoemen van 2 J;Jlaati;ivervangers f. · 19 ,50 - · voor G.A.Viss cher, lid van d e Nat.Verg. 1 . dd .2-10-1797 b et r . d e vrachtprij zen welke de nieuw a ange· f. 29,50 - s t elde sch i et s chu it-schippers op Ams t erdam reken en m. dd . 9-10-1797 b etr~ s amenst elling van de Raad (Abelenen ; . - v ; Bos v el d , · Bl elana.n.; v . De ijll, Falck , Hel mcke , Ho evenaar, v , Ma.n.sveld, Marret, Pos t, Rob ol, Sueu r , Test ns , Verhoeff , 0

1

\ \ \ 1


1511 • vervolrr m;

Verk~Tc,

Vi sscher, de Visser, v.Vliet)

f , 39, 50

ll.• ~tl .13-11-1797 betr. d e ontdekldng dat er in Utrecht vclse

guldens van het j 'aar 1794 "op de wijze van den Utrechtschcm: Stempel" in omloop zijn f t~s, 5C Q• dd.20-11'-1797 betr. het tekenen van de provinciale verkle.rine door leraren en :voor.spraken voor de r echtbanken (co~~missie : v. Vliet, Robol en Sueur)' · f. 29~ 50 E.• dd._6-3-1798 betr. de weigering van C.A.v.Rosevelt een verklaring t e tekenen en de benoeming van G.C.Brouwer in zijn plaats f. 39 ; 50 r.~ dd.22-12-1800 be tr. oproeping voor de gewapende burger--ll1;.&.1.t 'i7;50 .§.~ dd. 7-5-1804 betr. de .benoeming van burgers om met ·het s~:~z,... b(_estuur t e beraadslagen : over een ho.ishoudelijké belasting , Abel~v en,Both, BU.ddingh, v.Dijck, Kipp, Kien, Mulder, Pronc.cacrt, Schuunnan, Westerbaen) •'1,o ,i9 _. 3'.., 1~ dd. · 6-S-î812 betr. godsdienstoefeningen en illuminatie c9 15-8, de verjaardag van de Keizer · f " 2 4 ,-~. dd. 2-12-1813 betr. inkwartiering van militairen . L 1:) : ~0 ~• dd.27-4-1818 betr. ïnschrijving voor de schutter~j f.o •~5, -• ~~ dd. 6-1-1823 betr. belasting op personeel · f . -~?_, . x. dd.12-12-1823 betr. de inwisseling van schellL~gen en resthaJ.ven -f • .39, 50 ~• dd. 6~1-1827 betr. inst~latie Mr H.M;A.d.van Asch van Wijck als burgemeester, i.p.v. Mr J. van Doelen f o 3) , 50 ~~ dd.i-12-1829 b~tr. de komst van een brandspuit en de plaats . . · van de ·spuit . · f'. 39, 50 .fill:~ dd.10-9-1832 : betr. het onderhoud van het zaegmolenpad t uitén de Vlaardpoort, tot voor kort behorend tot de gemeente r.Ia2.rtensdijk f. 39 ,50 1 ?72. LIDMA.AT$CHAPSDIPLOMA voor Maurits Bleekroode dd .11-10-1 866 van het Corps Kweekelingen aan •·s Rijks Kweekschool v oor Militaire geneéslrundigen Mavors Medicator (get·. o.m. v. Valkenburg, Vo d• Stok, C. J .Schouten,, G.F.ranlten}' · · f, . 29 1 50 1573. W.J.d'ABLAING van GIESSENBURG, Milan..Visconi;i te Utrecht,. E: · ·;O · blz. met uits l aan.de tabel (1 892), met bijle.ge . L 5,--11574. - , ADRES aan de Tweede Kam~r der S.G. ingediend door de directie der Ned.Rhijn-Spoorweg-Maatschappij betr. het ontwerp van wet tot onteigening van p ercel en t.b.v. het gedeelte van d en spoorweg van Utrecht naar Kuilenburg in de gemeent e Utrecht, Utrecht z.j. ( 1'864)' 86 blz. met tal van gegevens over spoorwegen, stations, etc.- ïn Utrecht . . . .:.a î 575. A.M. C. YAN ASCH VAN WLTCK, Afschrif ten van meest oorspronkelij ke bri even van Prins Willem van Oranje, E, 36 blz . kl (1 849) . N. B. b etreft 15 brieven aan Utrechtse inst antiP.s over U~r echt se zaken , . . f . 12, 157·~. A.M. C. V.Afl ASCH VAN WIJCK, Plegtige · intrede van Philips .II J.:\ Utrecht in de maand october 1549 , E, -38 blz. met a.fb .van . '> zegels (1 837) . · J• • ~-577. A.M. C. VAN ASCH VAN WIJCK, Plegtige intrede va11. Philips I J; binnen de stad Utrecht in den . ·jare 1549, Utrecht 1846, 56 ·r , ? 'J blz. · geill. (met zegels) · 1578. AoM . C. VAN ASCH VAN WIJCK, Plegtige intrede v an Keizer Karel v. in utrecht in d en jare 1540, Utrecht 1838, 92 blz . met bi jl .a ge door· Valerius en Facsimilé rs van handtekeningen . -:: , ~ 6 ,-·-· ·1579 . P . V.ASTRO, St at istiek der Carcinoom-s t erfte in de gemee.nte .· Utr echt gedurende h et tijdvak 1872-1902 (dis s .) Utrecht 1902J 57 bl z. met st ell.ingen . . f . 14 · :.::: -~·sso. c.T.v.d.Boj De St Pieters-Kerk te Utr e cht, E, 33 blz. (1 9e · eem:) :•,:..-· i581. L.Ph .C.B. , Iets over de oude advokat en; gr aven, praefecten , kast el ei nen · en schout en van Utrecht E, 10 blz ., ( 1845 ) · fo · S · ·. i 582 . H.A. B}u·iNT"•G, Uit het verleden, Utr e chtsche novel len, · 1855, . 302 blz ., ing. ' sHertogenbosch ~,,, ~ ·; c: -··· . 1583 . L. W.A. BESIER, De St empel s nijder s v an 1's Rijks Munt te Ut:.~. . in ' de laatst e 50 j aren IY, D. van d er Kell en, E, (1 895 ) !~5 1;'-'- ::a 1...., -··· 1584 . --, BESCHRIJVING- ·der vreugde-bli j ken, i lluminatien, _.d eco;c2..t i..: en ( • • • ) di e to g . v . de installatie van ( ••• ) den Prince ·,r~ 1 Orange en Nassau to.t stadhouder, admiraal en capi t ein gr::ï1e:,::<1'.'2. v an Utrecht , · in di e stad vertoond en t e zien geweest zijn ( ~ •• ) Utre éht 1747: 319 .blz . met prent van "vuurwerk door de 1Ic0r, s tudenten afgestoken" . Zeer zeldz aam met ·v el e namen van Ut!'e:0h Ts e burg ers f . : '. 5, -· · O

3~,-

•••

J

;-


.-641585. L.~. VAN BEUNINGEN VAN EEJ;,SDINGEN, De lijfrent:eregisters en ~ameraararekeningen der stad Utrecht in verband met de genealogie van het geslach~ Van Relsdingen, ~.pl., z.j.(1910) 32 blz. N.B.: opdracht aan "in±j'nen vriend w.c.H. Machen" f. 29,,50 1586·. J.L.BErJERS, Catalogus van boeken te Utrecht gedrukt voor 1800 (volgens de namen der uitgevers) Utrecht z.j. (19e e:eu.w) 50 blz. f. 18,1587, J,L.BEIJiERS, r. Catalogus van boeken te Utrecht gedrulc~ vóör 1-800, Ir. Catalogus van boeken ~geschreven· door hoogleraren aan de Utrechtse Universiteit. sedert 180~, III, Catalogus van boeken over de geschiedenis van Utrecht, Utrecht: z,j. ( ca 1900?). Bijgebonden een soortgelijke cntalogu:s van Bom, A'drun. Tesamen 180 blz. en ruim 3000 numt1ers f. 39, 50 1588. W.BEZmER, De magistraatsverordering te Utr.ech~ in 1618, E, 3'6 biz • ( 189 6)\ · f • 9 , 50 1589. ideo, met naamregister in handschrfft; f. 12., 50 1590, B(LOr.3) v. T(RESiiONG'-J P(RINS'), - Regenten en , s·ecret-arissen van het Ma.rtinigastha.is te Ut~echt, E, 4 ~Iz, (1918) f. 4,50 1591'. J .H. VAN BOLHUTS', 1\ntwoord op een ar.tïkel in de Ut:rechtsche Courant van 16 en 23-11-1838 (betr. bespreking van proeve gesch. Kasteel Vredenburg)), ·E, 20 blz. (1838) f. 7,5.0 1592. G,:OOmIBT' (Utrechts hoogleraar)', ·verha.ndèlin_g van - eenige bi.j- · zonderheden betr. de kerkelijke 7erdraagzaamheid, den heere R. Goodricke briefsgewijze voorgedragen, Utrec~t (v.Poolsu.m en Van Paddenburg) 1770, 395 blz.• Bijgebonden: D,v.d.Keap, De gronden der goede hope, Leiden 1770, 414 blz. en het bes lui~ van den senotus- amplissimus der acad.ecri.e van stad en lande over- de leer ven F. A. van der Marclc ( ••• ) door een Groninger Heer·, "s-Gravenhage· 1773', 2J blz. f. 49,1593. L.B;BOSCHi, Gedenkboek der· Utrechtsche · schutt-erij, 1e en 2.e s-tuk, 208, 4 en 273 blz., Utrecht 1835-1852; met steendrukken door · v.d.Wij·er e.a., gebonden in half leer, zeldzaam f.145,1594. L.E.BOSCH Sr, Iets over het kronkzinnigengestich~ te Utrecht gedurende vier eeuwen, E, 33 blz., kl {1862) met- 2 litho's door Huijs, "Geneeskundig gesiric~1t voor krankzinnigen t-e Utrecht; 186,1 11 en "Het St Agniete Klooste r met, een gedeelte vo.n het Dolhuis te Utrecht 1661 11 , 16x10 cm f~ 32,1595°. L.E.BOSCH, - De Willems-kazerne, voorheèn de vp.tite vrouwen-abdij iJ-e Utrecht'., U'trech~- 1829, 104 blz. , met titelvignet· en litho van Flou-traan naar Hoeton, 22x1J cm f. 28;f. 18;-159 6. idem, zonder - titelvignet en plaat 7, 50 L,E.BOSCH Sr, De Janpanners ~n · Utrecht, E, 26 blz., kl (1863) 1597. L.E.BOSCH Sr en F.H.W.KUIJPERS, Iets oyer het Kasteel Vreden'1 598 , burg; Inventaris van het Kastee~ Vredenburg in 1541, E, 38 blz. · f. 24,(1863'), kl, -met 3 lith:o's 1599. J.H.:SÖSKEN, Het Diakonie oude -oannen- ep. -vrouwenhuis te Utrechit, · Stichting 1759, eeuvfeest 1859, E, 18 blz., kl (1860) f. · 8,1600 . VAH BOSVEiiT', FALCK, ABELE'/EllT en MARCHAN'E, Rapport van gecoüll!lit-teerdens tot de· rijding van het brood en boekweiteoecl, over , het voorstel tot de afschaffing der rij'ding, Utrecht; 1796, 16 blz, , . . , f, 19,-î60 1. A.J.BRlu{ONIER, Des Regtva~rdigen ingang in de vrede, (~ •• ) ~~r . gelègentheidt· wan '·t { ••• ) affaterven ':an ( ••• ) Kornelius Ruïter ontslaepen den 2den en · begr~~ven inden Don den ?den va.~ · Sla~htI!laandt des jaars 1710, Utrecht 1710, 42 blz., zeldza8I!lf.38,-1co2. H.~.BROERS, Utrecht, historische wandelingen, Utrecht 1875 (2e drukJ, ing., 180 blz. f.29,1 603. M. COEEN ST'lJART', (Rem. predikant te Utrecht.) , Twaalf kcnselredenon, Utrecht 1860, nv en 311 blz. (in fraaïe rood-leren band, net goud g estenpeld en goud opsne c) f. • 29 ,.50 ~~04. A.M.CRlllliER, Utrechtsche kout van 176~, E, 20 blz. (brief van P,H.J. D'If-ongost d 1-Yvoy) : · f. 8,-1605 . Jl. DIRKS, Utrechtse gildepenningen, E, kl, · ( 1869}, 14 blz,geill. 8,160 6 , J.J-.DODT v. FL., .'\.ert van Eij'c~; lector 9.uo..rte.c clt.' \ssis bij de Hieronynusschool te Utrecht, E, 10 blz. (. 1844) f . 8,1G0 7. J.D.C. VAN DOKKUM, In en on Utrecht, b eschrijving von de st~d en hare'oogeving, 1Jtrecht 1900, 144 blz. pl~s 27 blz. udv0rtcnties , g eill., freai dru.kwe1~k! f. 28,-

\ 1

1

\

1

l \ ..

11

1· 1


-651608 . M.G.DUPARC DE BELLEGARDE, Hi'otoiro nbróg óe · do l'' eglise oeftropolitdno · d "Utrocht, 3o dril.Ic, Utrecht 1s52, · 515·· ·bl~., gob. f. 68 ,,1609. G.A.EVERS, Pauahuize te Utrecht~ E (2 e.fl.J, teaemen 25 blz. (1915), geill. · . f. 9,1610. G.A.EV8M, Koning Lodewijk's paleis te Utrecht, E, 20 blz. groo~ (1915), geill. · · f. 8 ,50. 1611. G.A.EVERS, Koning Lodewijk' s Hofochouwburg t e Utrecht, E, 13 bl z ., geill. f. 8,-- . 16·1 2. G.A.EVERS, Utre cht al s koninklijke r esidentie, het verblijf van Lodewijk Napoleon te Utrecht f1007-1808J, Utrechij ·1941, ~ng., 208 blz., geill. ~. 15, 1613. --, EXTRACT' uit de resolutiön v an de Ed.Achtb, Heeren Borgemeest er en en vroedschap der s tad Utrecht, raakende het steenbikk ers •gild 2.:..8-1784, Utrecht 1784, 8 blz, ' f. 18 ,-:-1614. R.FEITR, Een b'ezoek aan . ' s Rijks munt te Utrecht, E, · 11 blz. ( 1908); geill., groot · · f. 6i; 1615. G.·. nE TECHNISCHE SCHOOL TE U'llRECH'.11', E, 20 blz., kl ("1859) . f. 5,.- .~616 . (Mich. van ~oens ), CA'.!mLOQUE ( ••• ) diune bibliotheque ~e lit t érature, particuli er ement d,I-ld.stoire et de poesie, d' environ 19000 volumes ( ••• )· dont la v ente s e f e ra à Ut:recht 14-10-1776, Utrecht . 1776, 2 delen, half leer, 615 en 707 blz. (een beroemde bibliotheek, j_n de· 18e eeuw een van de bezi enswaardigheden van Utrecht) zeldzaam f.29 5,-11617. R. H.GRAADT JOUCKERS, liet nieuwe uurwerk v.oor den·. ·Dom, E, 2 blz. · kl. (1865)' · · . f. 2,50 161 8 , D.GROEBE, Nog ietà o~er het v enne ende oude muntregt van de stad Utre cht, E, 1838, 13, 14 en 7 blz. f. 17,50 1619. G.D. ~ ., Digt-t~reel van h èt Godd elijk g erigt ten jongs t en dage, Utrecht \A.v.Paddenburg) z.j. (ca 1800?) ·· f. 19,50 16 20. H,H.HENCKEL, Van Rijn ' s Mos t erdfabrieken_, annex olie- en azijnfabrieken te Utrecht·, Amsterdam 1918, 16 blz., fol. fraaigei.11. 24,1621. J .H.HOFMAN, Uit het doodenboek der Momber-kamer van Utrechir, 1710-1749,-- z.pl., z.j'. (1899) 36 kol. fol. f. 3,50 1 1622. J.H. HOH1AN, Uit de Utrechtsche begrafénisboeken, Rij s wijk 1900, 9 blz. (betr.162:,5-1629} fol. · f. 2,50 1623". c.HOITS:EMA en F. Feith; De Utrechtsche m'l1;Ilt,. .uit. h aar verleden en heden, Utrecht 1912, 126 bLz., geilT. . :f. 24,1624. J ·. DE jIULLU, Bijdrage tot de geschiedenis van h et Utrechtsche schisma, 1's-Gravenhage · 1892 (diss.) 163 blz. f. 28 ,-162?. A. VAN HULZEN, Utrecht De geschiedenis en de oude · bouwwerken, · .Amsterdam 1948 ('Je drJ (ff-eemschut- serie) 128 blz., ·g e b. · f. · 12~50 , G.26 . A. VAN _lfüLZEN, Utrecht in 15~6 en 1567~ Groningen..:.-Batavia 1932, · (diss.), 140 blz., meiJ; stellingen (losJ . · f. 34,16 27. INSTRUCTIE voor den custos van dezer stads Bibliotheek, dd. . · 21~4-1777, Utrecht 1777, 12 blz. f. 12 ,-1628. J., Een NEC.ROLOGTOM der St Servaas-abdij te Utrecht, E, 7 6 . blz. ('1901) f. 9 , 50 1629. --, J •AA.RBOEKJ'E van het Korps Kweekelingen · aan •s Rijks Kweek- . school voor militaire geneeskundigen 1864, Utrecht 1864, 158 plus 50 blz. g eb. met · portret van M.R. 'F.l.mmennan · r~ 19 ,-: 630 . D.J,'\:NSEN, Oud~Utre chir, stadss choon en monument en, .funs t erdam . 1926, 51 ' blz., geill. . · 12,1631. D.JANSEN, U'tre cht, de stad en haar oude monumentent specia al . numme r v:an Oudheidkundig Jaarboek 1927, 38 blz. g eill. ·f .•. 12 ,-1632. s.c.J.JESSURUN-ten DAM HAM, Utre cht in 1672 en 1673, Utre cht . 1934, 168 blz. f • . 28,1633". DE JONG VAN RODENBURG, Famili e van Zijll van V'alkend a el, Utr. . , z .pl., z .j. (1890), 23 blz. . . . f. 16,-1634 . J·.G.C.JOOSTING, · charters b etref fende de gildenbeweging te , Utrecht in 1525, E, 12 blz. met S. MULLER Fz, De Ve rplichting<m vên den proost van het kapitt el v an Oudmunster te Utrecht, . E, 11 bl z • f • 9 , 50 1635. (H.KEETELL) De s tad Ut r e cht in h et j'aar 1813. Uit h et d agbo ek van een ooggetuige , Utrecht 1863 f . 19,50 1636. A.O. VAN KERKWTJK, Catalogus der ver z ameling van p enningstemp el n aan ' s Rijks Munt te Utre cht , Utrecht 1917 'f . 3,5,-1637. M. DE KOCK, De Potestatis Civ ilis epis coporum praccipue · Traj cctinorum ~n Regno Francorum initiis atque ïncrcmentis, Utre cht 1838 ( di s s.), 200 blz. . f . ·~4,-. 16JB . C.A. d. K., Namen en wap enen van de edel e s chouten der. s t adt Utrecht v an don j a oro 1300 b ogim1cndo , E, 5 blz . (1899) f. · 4 ,--

rL


-

..

-66::1639· C.A. DE KRUIJFE', Namen der stamhuizen, gevelstenen en uithang-· borcl.011 langs h (;)t Z~gedeel te · der Oude ?Gracht van d·e Gaard- tot 640· dCcATolsteo.,gbrug; E, 14 bil.z., geill. (1894) f. 8,50 1 ·, · • • ; DE KRUIJFF, Echo's uit Abstede en 11..chter-Twijn~traat E 26 blz. ( 1903) · · .' s,-· '164 1. C.A. DE KRUIJiFF, Een.1Jge aant e ekeningen over de Lijnmarkt · en namen v311 Îevelsteenen en uithangbord en in die straat E 1 4 161t 2 ~l~.KUHL( 18E9R9 D , ., f • 3·, 50 .,. - • • •. • ' , e s trijd om de belijdenis in d e · ver. Vlaamsché, F:71-e~oho en Hoogduitsche gemeente t-e Utxecht, E, 50 blz.(1916,) 9 , 164,3. ~.H.W • .KUIJ!ERS~ · Nog een bezoek aan het Kasteel Vreed enburg; E, 26 blz., kl., (1864) · · f. ·s ;,16'44.• G. DE LANG, Het aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht E 8 bl;_z . _met. aardige tekeningen doo:r G'r ., o.m. van omligg~nd ~ 1' . • h~sJes in Lange •Nieuwstraat en Agnietenstr., groot form .(1901) 19,50 64 5 *.~\NJOD~STEYN, Eenfge liederen, Utrecht 1795, 104 blz., kI.. " • • • erin .m·. · "De Nieuwe Gracht ·t-e lf-tfrechir ontboomd " 1659 '39, 50 1 64 6 ( VAN LODENSTEYN), Klaaglied voor J'"ssu Christi gemeynte tot Utrecht ( •• ~ )' op afsterven van Ds Justus van den Bogaard +1663' E, 10 blz., kl. · f >. 5,.1647. ~. V.t!.N DER HOOGHT., J. van Lodensteyns g eestelijke opwekker voor het( ••• ) Christendom( ••• ) en aangedrongen door het leven ~n sterven van dien groten selfs-verloochenaar J.v.L., eertijds seer· vennaart leeraar•in de stad Utrecht, Amsterdam 1732 1 3e druk, 101 en 332 blz., klein, in perkamenten bandj e met opdra cht aa:J,1: Specx, de Gruijter, Hochepied, Wïtzen, Vam. Lodens t ei jn, Vrouling, van den Bogaart, de Moor · f. 95,1 648 . (M.VAN LOOPIK), Naamlijst van de heeren officieren , ond erofficieren en schutters van de onderscheiden detachement en z oals dezelve sedert den 5-9~1786 te Utrecht ter adsist entie zi j n · ingerukt, Utrecht, 1786, 63 blz. 1 gebonden f. 39,,50 1 649.• LIJK-CYPRES ter nagedachtenisse · van den ( •.. ) heer Johan Reinier Keldenna.n, getrouw bedienaar· des H.Evangeliums te Ut rech~ (.~.J ontslapen 4-5-1743, 16 rrlz., folio f. 29 ,50 1'650. - , LIJ'ST' Vlill ZEGELS van Uitrechtsche stichting.en en corpora..: tilfü, die b ekend zijn en waarvan afgietsel-s aanwezig zij n in het gemeente-archief, z.pl., z.j., 12 blz. f. 9, .50 1651. - , LIJST V.AJl DE ZEGELS aan de middeleeuwsche oorkondBn der s tad Utrecht, in • afgietsels voo~handen bij het Utre chtsche gemeente.;..archief, ~s-Gravenhage 1898 , 23 blz. f. 8 ,-1652. A. 1/IOENS, Onze kweekschoo·l (Mij. tot Nut van "t 1Ugemeen) van, buiten, E, ·- 6 blz., met . afb. van de school (1885) f. 9,16?3. s. MULLER Fz, De verplichtingen van den proost van h et kapit~el van Oudmunst er t e Utrecht, E, 11 blz. f. 6,1 654 . S;MULLER Fz., Een Utrechts p·amflet uit den Leyc ester :;chen tijd, E, 24 blz. f. 9,-1' 655 . S.MULLER Fz., Lij st wan de goederen en rechten, behoorende aan de proosdij van St Jan te Utrecht in de 15de eeuw, E (1 900 ) 78 blz. f. 1 2, 50 165 6. s.MULLER Fz., Verhaal van h ~t b el eg van het kasteel V!'ed en· .burg te Utr echt in 1576>door eenen ooggetuige, E, 70 blz.(1883)16,-1657 . s .MULLER Fz., Nog _iets over de St Salvatorskerk t e Utre cht-, · E, 12 blz., (1901) met uitslaande afb. _. f. ·9,50 1558 . ·s.MULLER Fz., · Het zooge~aamd~ l eenrecht den St Paulus- abdi J ire Utrecht, E, 24 blz. (188 1) . . f. '6-, 50 16 59 . s .MULLER Fz., Register der inkomsten V9? de proostdiJ van St Pi eter t ·e Utre cht in het laatst der 13e eeuw, E, 22 blz. f. 4 ,-1660 . s .MULLER Fz., Der scepene boeck van Utrecht, E,· 12 blz.·.. f . 6 , 50 16ó 1. s.MULLER Fz., Sprokkelingen uit he~ archief van h~t ka~itt eL~an st Pie ter te Utrecht, E, 26 blz., met: dez., merkwaardi g r aad svonnis van Utrecht betr. de verhouding van den raad tot è.e schepenbo.nk , ' E, 9 blz. . f. 9,50 1662 . s . MULLER F'E., Merkwaardig raads vonnis van Utr. b etr. de verhóuding van den raad tot de schepen?~k, E, ~ blz . ~• 3,50 G s MULLER Fz., Stukken betr. den str:i.Jd d er bisschop~~n van U ·1G 3 . t;echt ' met de stad Utrecht over het ?ezit van heerliJke rechf.19,50 ten E 95 blz., ( 1886 ) t 1911 50 blz · r611 s.MULLÎm F z ., Oude huizen te Utrecht, Ut rech . , " • c:- __ 1o >,. t ek s t met 48· lo sse platen van G. de Hoog e .a. in ·om~l8r.c~m~t·9~, s MULLER Fz · Oude huizen t e Utr. met afb. door G. uc .rooo :-I , 1 665 . t" , G 190 2• ' A1 bl z tekst en 20 pl at en los in omsl ag , g~•oot "'- r av . , ·~ • · lli t t · e latere UJ.t f~lio .( Dc n.fb . zijn hier in t ?gth c n;te) ng O a - f . 75, g o.v e in sepi a afgedrukt als 1 i o s

f.

°

I•,

,· 1

1

\ 1


•. (,7:. 1666 . S.1\-îULLER Fz., Stukken betreffende de groote en kleine KalE:ndebro,3derschappen te Ut;recht, E, 26 blz. (1888) f • . 8,-1667\ S.LiULLER FZn, Catalogus van het musctim van Oudheden, Utrecht. 1904 ( 2e drul;:): 408 blz., gebrui kt exemplaar · f . 26,--· !668. s .~ä'JLLE'R ~zn; De Utrechtochc Sta.tenke:ner, E · (1 915) , 14 blz.f. 9,50 1;669 . s.:mffiLER Fz ., Het oude Utrechtsc:he ot1:1dhui0, E, 25 blz. : ( 2 afl.)' (-1907) f . 12, 1670·. J ;v . MUIJDEN , Compendiosa institutionum J"tï.otini ani tractatio 'in usum collegiorum, Utrecht (Fr. Halfma ) 1694, 196 blz. geb.klein 29,-1671. F.N.\G·TGLAS, voor honderd jaren: uit de papieren ,,a.11 een t i Jdf. 29 ;-g enoot , Utrecht 1886, 116 blz . 1672. i~cu , achterkaft· beschadigd f. 26.,-1673. :M. NAhlJIJS; ·De Utrechtsche scherpschutters in het kamp bij' Waalsdorp, 21-26 september 1868, E, 37 blz ., kl . ( 1869)geill~ 9;-16.7~. (? .lm:>RDTJK)., Vertroostïnge aen Lavina de Graad , we'l. van J"oha~mes Terwe, over· 't- schielij1':e en droevige s terflat van ho.r~ dr-..,_e docht e-..:-s Sara, Lavina en J ·a si.na i;cl ïjke-J.ijk onderr~aan op den ·13 en 14 ' J"unius 1696 .b:i:n..~on Utr€cht, e· blz., i n origi~eel . zwart omslag, zeldzaam f . 59,1675. Gereformeerde 0RDONN.AN'.IJIE van a.e · prooa-'.;--dije van st. Jane Kercl~e binnen utrecht (dd. 1637), Utrecht 1679, 12' blz. f . 19,16-76·. G-.P., De KATHEDRAAL-SCHOLEN TE IDRK, Utrecht; en Munster aan he·c ·einde d er 18e en in den aanvang dex 19e> ceuvr, E, 19 blz. (1'86·1 ) f. 9,1~7. W,v.P., Iets over de 00?11KERK te Utrecht-, ov-er groote mannen die ïn dezelve begraven· zijn en over de steenen die derzelver graven bedekt hebben, E, 12 blz. (1844)' · f. 8,-1678. C.A.PEKELH:ARING, Gescmedenis •van de Vcr. G'ods- en Gasthuizen t e Utcecht van 181î tot 1917, 1a gedeelte, Geschiedenis v . h . Ilgemeen · Zfekenhuis , Utrecht 1921, 230 blz., gebonden f. 24, i'679. W. PLEYTE, Beschrijvilliï van de verzameling Egypt ische . oudheden van Ds L. Sch0uten ffi te Utrecht , Leiden 1885, 48 biz. · N.H. : fraai gedrukt in · slechts 150 exc,:pla.xen. f . 20 , 1680. PUBLICATIE tegens het veragten der wetti ge autoriteit en ver. stooring der publicque rust, Ut r echt 29-7--1748, 8 blz. met - ' · titelvignet f. 29, 50 ·--1681. PUBLJTCATIE (betreffende de visserij in de stadsgrachten), · Utr echt 1803, 6 blz. f . 9 , 50 _ :1682. PUELICATIE van h et- gemeenti3bestuur inzake spij sui tdelïng voo!." hulpbe!'l.oeve~de ingezetenen, 1807', 4 blz., mct: _invulbilje't f. 8;-1683. PlJELJ:C.ATIE ~betr. de Natuu•r lij ke Kinderziekte), Utr~ 1817, 4 bl.z.8,1 ó84: pmE,:rcr.TIE van burgemeesteren·van Utrecht betr. het i:,:,.wissel en 7 ,:.1 s chellingen en zesthalven, ,·, elke ui·~ de r oula·~i e g enomen \'/orclon, 1823 , 8 blz. f . 20,168?° • .:>:J'.'.f:.TCA'HE van B. en W. v an Utrecht dd. 16--2-'IC2t, wo-:irbij u.e n~!!lr.r. der nieuwe stads bestuurd.eren vrorà.1m bel:(:;~1c1 g el':laa:~i;; (v. · Doelen, --.,- .H'eeckeren, Schutt:, Eorski, Nahui j s , Kol ., v.d.Burg:1 , Koopman, v . :i[usschenbro ek, Beelaertz v. · El, , ·i. !fos v . 1-.feerkerki Nc,ve,:.-i, Rar:i, v.d. Mu elen, v . Bronckhorst .• Ve;.~1oren, Beeckt;r!1., -,rC..::.80:ff, Leyssius , Robert en de Roock), Utrec~t 1824, 4 blz. 45, 1686. PlIBLICJ\TIE van B. en W. van Utrecht del. 12·-2•-W30 betr" de instelling v .• 1-i~ Kadaster en de aa,stclli!1CT nm do landmeters J ~ B. v.z,,lmLlls e:.1 .r.Vesters, Ut recht 18::>0, 4 olz , f , 24, -î68?7. PURo:,ICATIE van B·. en W. van Utrecht t1d. 8-'IO·- H330 betr. aar.mel à.ing bij de s t edelijke schutterij c·n de i nstelline van een comrtlssj.e dj.e zal collecteren voor de bohoef-!;3n ue·· ach·be!'-• bli iY.:.nde huisgezinnen. Leden: J,van· dcn Veld.en, Hr P.A. Bee- · Ià.erts v:m Blokland, Mr Jl. C~ Mart om:, J . G~ va.Tl Oldenbarnevel rl, R. vm 0:nper :m en c . Ooriiman, Utr echt 1830 , _4' bJ.::;: · f . 35', -· ~ 688. REGLD,miîT.' of ordre concernerende ( • • • ) de mómboirl,:runer, , Utr, 1767, 32 blz. ( zorg v oor we~en) f . 24, - i 689 J . r . FLI TZH, Oratio de origine gyrnnm;ii IIi c~onymiani ,. U.tr o.ch t 1,73.4: JG bl z . , fol. · . . î. 26; --•i &90 , A.v , E'JOIJENs Tets over een paar Gildenlanden , E, 17 bl z.(19 ·13) 7, •i 691" H.,J.ROYAARDS, Proeve een er geschieder.ü:: c.er H:)rvorm::.ng .in d,3 s t ad. ,:;·r_ urovinci e Utrecht; 1 e en 3e stu~c: I:erv:>rming i n è.e ctr.cl u+,•.-ë~ht 1' 566-1 586, E, ca 200 blz. ( ·1845- 1347) . L 28, 1692 . G. Vl~T RIJ1T, · De Schoutenstecc:ische t.ekal'ltj e3 on tafeJ.coeckGcnz , · Utrecht îé37G, '70 blz . met 8 lithc's , f . 29,50 ·; 593. G. J. V.,î.N nIJNSOEVER, Sint l\'iaarten in de Tol steee, Je001-J.. ·.r. tl . St; I.lfu•dnuep c.rochie te Utrecht, U'tr.1 9:n~ i 59 'bL;., 1;eil:J.,. :,:" 10 , - 0


--681694 • .r. ,T.SCHAAP , Bernulfu.s , E, 8 olz- , kl . f. J , 50 169 5. ( J . SCHELmAA)' , I ets over he-;; :mis De K.rakelil1g te Utrecht. en den stichter van hetzelve Jr 3vc:::-ard Heijster, E, 22 bl::; ., i 8e eeuwsf . s~1696. L. C. VAN SCH0ONH0VEN- v . EOC-.tl0V1:~f, vr eugdezang opgedragen e.éln ( ••• )' Will em V ( ••• ) wannee r hoog0 ...; dezelve pl egtiglijk wicrd ingehaald binnen Utr echt op den 7- 1766, Utrecht z . j . , {1766} 16 blz. fol . f . 19 ,50 1697 . H. J . S.( ch outen) , Beschrijvir-5 de r verzamelingen vo.n Ds L. Schouten HZn, predikant te Ut-~echt , Utr echt 1886 , 43 bl ~. f . 12, 1'698'. ( W. C. SCHUIJLEI, BURG) , Catnlogu..J van het Historisch ?ju3cum der s tad Utrecht , Utrecht 1928 , '/34 blz . f . 35,1699, ~!TENTIE over ~ugustijn Vosch , backer , 'i'rijntje Riddcrsbach , ZJ.Jn vrouw en Pieter Vosch , de soon ; wegens de schrioklijke moort bij haer ghedaen aen 0rseltjc , dien.smaeght van do heer De Reuver op 24- 8-1661 binnen Utrecht , 1661 , 8 blz. f . 28 , 1700. SENTENTIE van Johannes J"an0se Stille; g e-execut eert voor den s~adhuijse t ' U-tr echt den 30 ~ey 1716 , Utrecht 17 16, 8 blz . (inbreker) f . 19,50 1701 , SENTENTIE van Christoff el S\'/n.np , ge-executeert voor· den ... todth(uij se ~ ' Utrecht op den 28 Ap1~l 1736 , Utrecht 17J6, 8 blz . smokkelarij en diefstall en) f . 19, S:O 1702; G. SERTON, Inventaris v . h . oude archief v . h . bureau· van den burgerlijken stand der geneentc Utrecht , Utr . z . j . , 3 blz . ( betr. D. T'. B. opgave vóor 1811) f . 12, 50 170J. - , ST'AAT'van het gevolg van den keizer on de keizerin der Franschen gedurende derzelver e rbli jf to Utrecht in 18 11 benevens de opgave der i nwonor::i waarbij zij gohuirrvoGt waren , E, 3 blz. 0837) f. 4, 50 1704 . J . STOUW, Eerzuil d er llilddadigr.~id ( •• • ) . ~anleg, voortgmig, voltrekking en inzegening van he diaconie oude ~éll'll1on- en vrouwenhuis binnen Utrecht, üt:.·. 1759 , 192 blz . met gegr. tit el met afb . v . h . Huis Oudaen en Utr ec'ht on met uitsla-'\."lde pl att egrond, gebonden p erkamenten ru~ . f ~aai execplaar f . 95 , 1705. J". TILLOTS0N, •t Heijl des r~ndc..J.r3 , Utr echt , Willem Broodolot 1698 , kl ., 224' blz . ( Utr ecLt !::t. druk) f . 18, 1706 . J . W;DES TOLmE, De lotgevall en vr:.:1 oon oud huis to Utrecht (Pl<lilpegracht · 3) , E , 45 blr: . (o5..:-c l aatoto blz . ) ( 1905) f . 8 ,170 7 . ULTRAJECTINUS , Jubellïed de:1 'Ctrcc:1t::1chen dia.konen van do Hervormde Gemeente gewijd , 4 blz. (19o oouws) f . 4, 1708. R. VALEHTIN, De la circulation des fiorins d ' Utrecht en de.uphiné, à Avignon et dans l a Comtat , E, 6 blz . (1895) f . · 4, 50 1709 . J . H.C. VENMAN, nerinneringsof:f'or van volkszangen, Utrecht ·1838 , 152 blz ., met titel vign . en oen litho door Backer gctitold "Utr echts Panorama" 9½x17 en, "!!ict i n de haYldel" ' f . 29 , 50 1710. P .J. VERID.:UiïEH, De trtr e chtsche onluoten in 1610 , E, 6G blz. 1849 f. 12, -1711. L.G.VISSCHER, De chole r a te Utrecht 1848-49 , E, 47 blz ., kl. (1 850) f . 12,-1712. L.G. VISSCHER, De c ellebroers , Hatthijo Lollaert , E ( 1850 ), 28 blz ., kl . f . 6, - 17 13 . A.. VISSCHER, · De Doms toren te Utrecht , E, 76 blz ., 1-.1 . f . 12, 17·14 . I.VIJLBRIEF, VaYl anti-aristocro.tio tot democratio, con bijclr:'.lrge tot de politieke en social e g eschiedeni • dor et~~ Utrocht , ;\mste rdem 1950 , 33J blz ., geb . ( Toteressante studie op basic van pe:nfl ott on 11t or tui.1.:- u.i·t de Patriottentijd; welke e chter veel v e rdor r eikt ) f. 1715 . Vl., FRESEm3URG; E, 8 blz. (1 8;'5) eet lit?rn van Sroijn t3x2 2c:i 12, f . .~, 50 171 6 . C.W. V/AGENAAR; Het huis "De Krclrnling", E, 4 blz . (1 894 ) '1717 . c. Vl . WAGENAAR, "De Hofbeer 11 • ~en gcocbonk der :Jta.cl Utroc!1t o.cr1 de Staten va..~ Holland, E, 4 b~~ -: 1902 f . J, 171 8 . C. W. WAGENAA.R; Sint- A.nthoniev.i=~ens, E, 3 blz . (190 3 ) f . J ,1?1 9 . C. W. WAGENAAR, Vrije v1oninge:,. t Utrecht , Utrecht 191 3, 44 blz . geill . (betreft hofjes e . d . ) f . 11, 1720 . W, H. DE WATTEVILLE , Plaatseli j!-:e · \'crorde:1ingen der gc:i. Utr ~er. t Utr. 1860-' 61, 3 del en in 1 b:!!!J: 188 , 121 ~r. 17t, blz . f . t t. , ] 7 ? 1. M. G. V/ILDR'JAN, Voorzitters va.'1 :"et c.loctor::;gildc to Utrl:ci1t Lri de l aatste helft der 18de eeuw, ~ , 2 blz . (1918) f . J,.• 72?.. J~:iG . \7ILDFl,1A.N ; Grafschrift on uit l:•.::--:0n te Utrecht ( n ~•-~ · !i • .; . v . d . L ely-) , E, 57 blz . t . 9, 5C 723 . DE ?LIB.IE-KERK thcns h et g~bouv, vo or }:i.m.Jten en ifotun;:ic .. ap:::-. , E, l,2 blz. , kl ( 1868) ~. ., -

2·~,-


-691724. NIEUWE PLATTEGROND vru.1 Utrecht, 21e druk, Utr.z.j. (cu 1910?)f.6,,-1'725. _.:.., Eeno BESLISSING VJ\N DEN BISSCHOP van Utrecht van 1309, E, ' 3 blz. f, 1i50 1726. --; KRONIJ1{ van Utrecht 1576-1591, E, 47 blz. (1865) f. 1t~ ,-1727. - ; CORT' VERTOCH vant gene onlancx binnen Utrecht ghepn.sseert: ia, Utrecht z.j. (1609), 6 blz., zeldzaam , f. 34,-17'28. J\1ISSIVE vnn den Ho.Me. Heercn Staten Generaal (, •• ) aen de Stut cn vrui · dc Provintien, tot justificatie van de dadelijcke proccduren die heurer ho.mo.ghenootdruckt zijn jeghens de stndt Utrecht ( ... ) te nemen, 's-Gravenhage 1610, 8 blz. fa 19,50 1729. CHARTER op perkament, met zegel van Peter wtenbogaert: Verklaring van Wtenbogaert, rentmeester v.h. St Catharina Convent te Utrecht dd. 15-9-1636, dat hij uit "yruntschappe 11 aan de tim-:- . merman Adriaen Vermeer een kelder onder de "buij ck 11 van dg, kerk schenkt. Op de achterzijde overboekingen dd. 1728 en 1760 (Crock, Havast, Bosch, CroesJ . f. 85,·1730. - , INTENDIT bij den heere officier der stadt: Utrecht over ghe,. geven jeghens Philippus Rovenius van Deventer, pretense biss chop van Utrecht mitsg?,ders de sententie van(.~.) Gerechte der Stadt Utrecht jegens denselven, Utrecht 1640, 22 blz., zeldzaam L 39, ~ó 1731. RF1i10NSTR.A.NTIE der predikanten van Utrecht, overgeievert a.à..TJ. ( ••• ) · staten van Utrecht, raeckende het poinct van· religie, · · z.pl., 1647·, 8 blz; (getekend . door Flaman, Breijer, de Maet9., ISpruijt, Swavius, Voetius, Heycopius, de Bruijn en Hoorn~eeck) . N~B. Hiervan twee verschillende uitgaven aanwezig. · f. _4~,-~ 1732. - , LOTERIJE t.b.v. de Aelmoesenierscamer binnen Utrecht, Ut:r.:-·. i650, 32 blz., met groot wapen op titelblad. Bevqt o, m. lijst der prijzen (Hoofdprijs een zilveren servies) en een naam- en adreslijst van de organiserende 11 aelmosenier3": ·van Ewijck, Renesse, Dibbout, v. Overmeer, v. Weede, v.Berck, Vianen, v. Wijckerslooth; Strick; v. Blocklandt, v.Nellesteyn, Bor, de Ri~der, Foeyt, de Roy, Weylant en Vinck. Zeldzaam. f~1 2J,-1733. --, AJ)VYS ofte bericht( ••• } gegeven bij de heeren A.Teeckmanus, J.Flaman, D.van Ffengel , en J.Ffeymenbergh, bedienaers des heijl.ev. binnen Utrecht, over het gebruijck van goederen die men geestelijck noemt, Amsterdam 1660, 23 -blz. . fe 35, 1734. SOMMIER van het Advys ofte bericht voorsz. bij de voorsz. Reeren Predicanten overgelevert ter vergaderinge van de Ke!"-· ckenraedt · binnen Utrecht, Amsterdam· 1660, 8 blz. • f. 2-1, 1735. H. van v~ , Amsterdamsche buurenkout over den handel der pred~-- . · kanten van Utrecht en andere zaken, Haarlem 1660, 40 blz. f. 34.-17'.YG. --, REHABEAMS RAEDT van Utrecht, behelsende de redenen der · goede mannen van Utrecht ende patriotten des vaderlandts waerom sij een request h€bben ove!"-gelevert aen sijn excell. de · grave van Herne, z.pl., z.j.(1673)-, - 12 blz. · f . 14,--. 1737. - ; BILEAMS RAED~ ontdeckt en wederleijdt in het laster--hoec~- · je, onlangs ·uijt-gegeven, genaemt Rehabeams Raedt, tot Utrech~, · z.pl., 1674, 36 blz. · f. 19, 50 1738, - , REHABEAMS -REGEERING ontdeckende -d I Lntrigues der Machi avelsche polityken van Utrecht, 1674, 20 blz. f. 18~-1739. DEDUCTIE rakende het oude gebruijk ontrent de augmentatie van het lid der heeren edelen ende ridderschappe aan de Stat en van Utrecht bij de vroedschap ·-der stad .Utrecht in den j.are 1667 overgel ev erd ( ••• ). z,pl., z .j. (1706) f. i!.S',-·1740. PIETER BURMANS wederlegging van het zoogenaamde v erweer111chrift voor de Nederduitz e kerkenraad van Utrecht en het korthondig vertoog van de onbetamelijkheid en s chadelijkheid der comedii!!"'ï~ 't zamengest eld bij zes · Utrechtze predikanten: W;v.Wingen, A.J'. Brakoni er, C.B'oott-, A. v.d.Putt , s.stratenus, .A.Driessen, Utrecht 1712, 11 2 blz., zonder omsl ag. Zeldzaam. t . 95 ~-1 1741. - , KORT' VERHAAL van t geen binnen Utrecht i s voorgevall en (in 1748), E, 5 blz. ( waarvan e'én i n fotokopie) f. · '~ ~ '.:::J 1742'. - , U'llRECHT, E, uit Ni euwe Nederlandsche J aerboeken juli 17,66,, 23 ' blz. f. ;,_ 1743. --, WA.ARE OORSPRON11 v an het hoog- aanzi enelijke I s r ael i tische en in Utrecht zo zeer gehaet ( ••• ) wor dende Pest er s che St azn.. huis , · benevens twee dichtstukj es naar Nic. Pester s -en R.M•.v • . Goóns, z.pl., 1782, 7 blz . f . 19, 50 1,744. --, NOTI FI CATIE wegens de audi~nt i en van den Utrechtsen Si nil: Ni col aas op Wul phiBrhorst , z . pl., z .j., 2 bl z . (betr. Pest er s) 9~50 "

1

. -i.. 1 f· 1 1

1

/

1,


. -701745. --, BIOGRA.PHIA ULTRAJEC~INA, of dè gulde legende van de . . Stichtse Sinterklaas, z.pl., 1782, 27 blz. (betreft Pesters)f • 16i,1746i - ·, BIOGRAPHIA U}°JTRAJECTINA, of gulde legende van de Stichtse Sinterklaas, cum suis, tweede stuk, z,pl. 1'n82, 39 blz. (be-frn. Pesters) f. 1Gi,.1747. - , GEZELSCHAP van Utrechtsche h éeren op een pij.p je en een glo.asje wijn, U'trecht 1783, 14 blz., politiek pamflet., zonder omslag f. 3'9,1748. BRIEF van een Utrechts burger aan zijn vriend te .\msterdam, 1783, 28 blz. f. 19,50 1749. TWEEDE BRIEF van een Utrechts burger aan zijn vriend te Amsterdam, 1783, 32 blz. · f. 19,50 1750. - , CONCEPT ACTE van transactie me~ eene bijgevoegde missieve van (,,, )' M.J·. van Buuren aan ( ••• )' N.Pesters, gevonden in · een omslag op het St J1ans Kerkhof den 28-2-1784, z.pl.,z.j., 4 blz. · · f. 19;·50 1751. DE POLITIEKE KRUI'JER, nr 175, Amsterdam 1784, 14 blz., E, N.H.: betr. Pesters ·en de Utrechtse regering f. 10,-1752. HET1 REGUEST1 OOOR VEER'llI'<F ZOO OFFICIEREN", suppern, officieren als scribas van de schutterij d-er stad Utrecht den 1'-3-1784 aan de(' ••• ) burgemeesteren en vroedschap gepresenteerd( ••• ) z.pl,, z.j. (1784J, 29 blz. (meit de namen der 40)' . f. ;6,1753, - , MISSIVE door de _heeren decanen en capittulairen der vijf• ecclesien binnen U-trecht; geadresseerd aan( ••• ) Staten v. · Utrecht· op den 2;..6-1784, (betr. "de oude rechten der capi-ttitttlen''} z.pl~, 1784, 29 blz, Bijgebonden: a. Remonstrantie van decanen ( ••• ) 4-~1797, Utrecht · 1797, 25 blz.; b. extract Eerste Kamer 20.:.6-1.800, 2 en 78 blz., gecartonneerd f. 49,1754, - ·, CONCEP'.1,1:l..PLAN van verdediging der stad Uïtrecht benevens derzelver voorsteden tegens de invasie van ligte troupes, alsmede tot oprichting van een corps vrijwillige prov. burgermilitie, Utrecht 1785, 2'5, ~lz., met naamlijst;va~ vr:i.jwilli~ gers, zeldzaam f:. 45,1755. - , VERTOOG over het. voorgevallenen voor ·en op den ·11-J-17-85 . noopens de vervulling van de vaceerende v-roedschaps plaats .in den raad dElr stad Utrechit ( ••• ) z.pl. , · 1785, 107 blz. · f.. 36,1'756.. -- , .ll.flN MIJNE STADGENOOTEN we·e gens het voorgevallene in de zaak mefü den heer JT. Sicht.ennan, Utrecht 178s;, 8 blz. f. 19, 50 1757. - , KET' GEDRAG DER 19 lfilEEREN · REGENTEN van=Utrechts raad en dait der burgerij e derzelver stad, gehouden voo,r en · na de· electie . , van den H~er· Mr ü.Sichtennan (~ •• ) z.pl., 1785, 70 blz. · f. 26,17 58. - , VERTROUW, MA.li.R' ZIE AAN WIE, of het gedrag van . Utrechts ( ••• } . .. vroedschap ( ••• ) bij gelegenheid van de verkiezing van den heere J.Sichtennan ( ••• ) eerste en tweede stuk, Utr.z.j.,67 bl~. f. ;6,-

1759. - , DETi\IT' van de burgerij der stad atrecht aan (. ••) burg,emees- _ t er en (, •• J derzelver stad, op den 20-3-178G overg~leverd tter betoog van hun wettig en bevoegd gehouden gedrag ter introduc~te van het ge applaneerde en gearresteerde concept; reglement van regering, waaragter tot bijlage i s gevoegd het · op 20-3-1786 doorde burgerij beëdigd reglement , z.pl., z.j., 109 blz. · f . ;4,-- . 1760 . MAGAZIJN · van stukken betr. de -r echten der stad Utrecht, Utrecht 1786 , 283 blz., gebonden in een l eren band f. 45>,-1761 . - , Rechtmaatige en vrijmoedige VERDEBDIGJ:NG'- Van Adrianus Boevena.ar (de vader) ( ••• ), z.pl., 1-791, -5qo ·blz. · f. 45,.;..1762 . DE R1Vill VAN · RECHTSPLEGING der stad Utrecht aan het volk de~ zelven s tad, Utrecht z.j. (1796) 22 en J6 blz. f. 24,-1763 , GEDRUKTE BRIEF van P.W~Bosch n amens de Raad van Rech!spleging a an zijn ")Ilede-burgers" dd. '.')--2-1797 , betr·. de ~~m_b oirkamex · ( f em. namen~ v.d.Burgh, De Normandie van SchalkwiJk, Robol en Scheidius) , 3 blz . · · f. 16, 50 176L1ro -- AAN DEN SCHRIJVER DER GEDACHTEN over 1·t gehouden gedrag v~ ( ••• ) c. v an Herwerden, pred; t e Amerongen, omtrent dd briefwisseling met · J\He ringa Ezn; prof. t e Utrecht , zich noef. 19 ,--.. mende Kur:rn.k~filoo , Utrecht 1801, 16 blz . 1765 . - , MEMORIE Vl\N RECHTEN , bevattend e h et proces crimineel en de v erdediging van H.Draveman d 'Oyens · ( •• =).t eg en de a~nklag- .. to van Dr M. F',Banens ( ••• ) . en de beschuldiging v an G-, A. F. MarqUJ.s du Chus t eler ( ••• )' den 30-6-1801 aan de Raad van Recht spl eging der s t ad Utrecht over gegeven, Utrecht 1'802, 203 blz ., g ebonden · f . 59 ,--

1

1 1

1.


1766. 1767 • 1768.

1769. 1770.

1771.

1772.

1773. 1774.

1715. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784 . 1785. 1786. 1787. 1788. 1789 • 1790. 1791. 179 2.

1793 . 1794. 1795 . 1796.

-71KNIPSEL. uit een krant uit 1813 met publïcatie van de nieuwe. bestuurd.oren van provincie : en stad Utrecht f. T, 50 - , GELIJKTIJDIGE AÀNTEEKBNINGBll uit een handschrift. weegens het yoorgevallene te Utrecht, eenigé dagen · voor, en na de heuglijke omwenteling van november 1813, E, 20 blz. ( 1852) f. 9,-,- DE GEVA..'füENNEMING· van · W.E. de Perponche:t Sedlnitzky te Utrecht, in november 1813, door de Franschen en zijne wegvoering nac.r Parijs, door hemz.elver verhaald; Herdruk met · silhouet;·. portret en voorbericht do.o r w.H. de Beaufort, Utr.1813, 57 blz.,. geb. . _. . · · f. 28,- , Den · 28 november ( 1813) voor Utrecht., met supplement, E, 26 · blz., kl. (1846, 1851) · f . - 9, 50 - , NAAMLIJST. der geborenen, huwelijken en overledenen binnen Utrecht in de maand january : 1838 t/m · november 1838, 132 blz., N.B.: met "verk(?chte vaste goederen", doodsoorzaken etc., zonder omslag . f~ 29,5q - , PL.tu~ DER STAD UTRECHT en een gedeelte harer om~treken. De kadastrale opmeting gevolgd, E,. 6 biz~, 1838, met grote gelithografeerde en gekleurde plattegrond, ui tg.~. van der Monde, 37x 50 cm f. 39, 50 J".G.A. BOSCH, Dïchtkrans gevlochten ter nagedachtenis vroi ( ••• ). J .c. Rethaar Macare, vroeger· regerend meester en later meester van eer d~r lage Utrajectina, ·z.pl., 1861, 7 blz. niet in den Handel · · · · .. f$ 19.,-- , UTRECHT, 28 november 1863, E, 118 blz., kl., geill. N.B.: betr. Utrecht in 1813 en 1863 · f. 17,50 --, SPOTVERS· op HET VERZET· van sommïge Utrechtsche raadsleden tegen de oprichting van een stoommachine in 's Rijks Liunt, E, 5 blz., (1895)' . -. · . f. .6, 50 - ; WAAROM FEUCHTINGER ONZE CICERONE NTET KAN ZIJN, Utrecht 1959, 20 blz. · · . . f • . 4,- , UTRECHTSCHE GIJ"ZELAARS in 1673, E, 1q blz. (eerste regels in•handschrift-) · f. 5:,--, UTRECHT~ uitgave v:an · het .gem. bestuur ·van Utrecht, z.pl., ... z.j. ( ca 1920) 176 blz.; geill. (advertenties!) f. 18,---, UTRECHT"·, z.pl.: z.j., 24 pag. met foto's ( ca 1900?), uitg • . v.v.v., obl ng 22x15 cm . · f. 19;5D - ; UTRECHT ïn 1528, · E, 33 blz., kl. (1841) f. 4, - , · F. VAN DER GOUDE, de bisschoppen van Utrecht, E, 6 blz. kl., ('186.2 ) . f •. J,,--; BlET ' KLOOSTER CHARTROISE of ven het Nieuwe Licht:, E, 8 blz. kl; ( 186 2) . . f. 3, -- ; DE NEUDE, hist. herinneringen, E, 50 blz. kl. (1866) f. 12,-:-· _:._, HET' RIJXSHOff> IT!ulli te Utrecht met de geneeskundige school daaraan verbonden, E, 8 blz., lel. f. J, 50 --, BEKNOPfE GESCHIEDENIS van het gebouw genaamd Groot Paushuize, H, 56 blz., kl. ( 1853) · f. 12,--, CHARTERS betr. de gildenbeweging te Utrecht in 1525, E, 12 · blz. ( 1902) . . f. 5;--- · l'EGLISE Wl\LLONE D-'UTRECHT·, · E, ca 60 blz. (compl.doch losJ 9;.---; DE GASFABRIEK te Utrecht·, E, 6 blz. kl ( 1863) · f. 3,---, IETS OVER DE OBDE' GED.1\.1\NTE VAN UTRECHT', de _poorten, de voo!.'· · stecJ,en en oude sterkten, E, 52 blz,, kl (1855) met 2 litho's naar Softleven en Rademaker. f. 1.6-,- , MEMORIE VAM DE ICLOlGCEN die men tot · het voorslag vrui het uurvverk op den Dom zoude moeten hebben, ·2 blz., kl (1856)f. 2;50 - , ST CECILT:\JCLOO'STTfü, E, 18 blz., kl. (186J) . , f. ·5,-- , BIJDRll.GElif TO'l" ~ lm3GBiïIDENIS- v::-.n het kloklc~ns_pel in Ne'derland, E, 4 blz., kl. (1846) (Betr. het klokkenspel in de . Dom) ··· · f. 4, -- , HET· GEBOUW VOOR KUNSTEN EN '.VETENSOH.APPEN, voorheen de . Bariakerk met bijlage, E, 40 en 28 blz . , ;kl. (1844. en 184-5) met i litho~s door Bauker van ex- en interieur der kerk, 15½x9½ cm f. 18,DE· SCHOUWBURG TE UTRECHT-, E, 8 blz., kl. (1850) · f. 4,--- OVER DE VERGADERPLAA'.DS DER STATEN VAN UTRECHT nn de ove!"dr~t van het wereldlijk gebied aa.n Keize! Karel V (1528), E, 1B · blz., kl. f . Bi---, 1 s RIJKS MILIThlR· HOSPITAAL, voorheen het Duits che Huis tc ·Utrecht, E, 6 blz., kl. f. 2,--, IETS OVER HET HUIS FRESENBURG ( am de Oude Gr2.cht), :..: , 3 blz., kl. ( 18t1,7) f . 5, -

E;


- 721797. , .HET RIJKS EOSPITAAL · TE UTRECHT", r:1et de g en e eskundige f. school daaraan verbonden, E, 8 blz ., kl . f. 1798 . - ; GESCHUTGIE-1.'ERI~ fn Utrech t; E, 18 blz., kl . (1851 ) 1799 . - , DE ST HIER01mrns SCEDOL, E, 12 blz ., kl . (1 9e e eu,:rJ cretf . 12, litho , 15½x 9t cm "De St rtieroninusschool" door ! ".:teling 1800 . - , WIDWIJ'ZER· do or· het- Centraal Museum te Ut-recht 19 31, Ut:r. 19 31 , 30 blz., kl .; geill . , met entreebewij s f. G,-180 1 . --, UTRECHTSE LIEFDE OP-· DE PROEF, E, · uit Kabinet van stra2.tliedjes , Punnerend z . j ., 8 pag., kl ., · geill ., z el dzaeo f . 9 , 50 T, 50 1802 . ---; DE FUNDATIE VAN RENSWOUDE, kl~ , E, 10 blz . ( 18 59 ) f . f . 18 ,-180J. --; DE ST PIETERS-KERK TE U'l'RECET', E, 32 · blz . ( 1838) 2, 1004 . - ; DE ORGANIST VAN DEN DOM A.D. · 1483, E, 8 blz,, kl . f . ï . 6, 1805-. - ; LATIJNICHE SCHOOL TE UTRECHT', · E, 14 blz ., kl . (1 843 ) 100 6. -:-; KLOKKENGIETERIJ. TE UTR.BCfüT, E, . 4 blz . (1859) kl . :f. . 2, 50 ·: 007 . -- ; COURANTENDRUKKERIJEN TE UTRECE'E·, E, 2 blz . ( 1868) , kl . f . 2 , 50 1808. - -:-, OOEKDRUKKUNST IN U'I!RECH'.Il', E, 10 blz . ( 1862)' , kl . f . 4, î 809. - , OOEKDRtIBXUNsrTE UTRECH'Il' in d e 15 . e euv,, E, 16 blz. kl.. ( 19e eeuw) 4,t 8 10 . ILOOSTERDTJK, fil.egia in funere ( ••• ) Jacobi de Groot, ecclesiastae u:ltra jectfni · fidelissimi facundissimi , 1750 , 4 bl z . in o rigineel omslag, me t nog een and er dichtst-uk v an 0 op De Groot , 2 blz . f. 17,50 1811. P . WENTHOL'E e . a . , lijk-cypres ter nageda.ch temsse van ( ••• ) Johàn Reinier Kelderman , getrow, bedienaar des H. Evan5el iuras te ' Utrecht , 1743, 16 blz ., zonde r omslag f, 29 , 18 12. - , MALE CONDITUM de cerebro l e eniano pres su.m in v as e minus apto procuratum .rus ( ••• ) , geschrift- in het Nederlands dd . • 1758 op een proces tegen J . v en Triest-, coll e ct eur van ~e impost van het gorters en grutt-ers gemaal , welke r:Jet de penningen is gevlucht , 19 blz . , z el dzaam. f . 59 , 18 1 :,. - , DE STAD EN BURG'F UTRECHT in d e VII eeuw (vol 0 en3 :iet kaartje} , E, 7 blz ., mèt gekleurd e litho 19 x3"2 C!J. · f • .. 5 ~-18 14. C.v. H., VOOR DE VUIST 0NTWORPKiî DIC".t!TJIBJ-ELEN op de eerste tij ding van de over:rinning d e r Utr e chtsche s chutt e ri j e er: de· f. ),-auxi.liairen van elders , z . pL , .z . j ., 1 blz . 18 1 'J. - ,· ,UTRECHT ( opgave van Doop , t rouw en begraa.f'registerc der s-tadJ 4 blz . , z . j . . f . 1,181 6 . -- , VLUGTIGE EL!K OP HE'lr BRANDWEZEN , in betrekking tot eenen . zw-aren brand in het jaar 1402 binnen Utrecht v oorgev all en , B, 14- blz . (1 837) f- G, ~ 8 17 . HET' CEN']RALE MUSEUM T.E UTREC"'rlT , e en achttal krantenkn i psel s ( N. R. C. 1921) o.m • van-· de hand van Hoynck van P apen dr echt., Jan Veth , S . Muller Fzn, V/. Vogelsa.ng en P . C. J . A.. Boel cc , Interessa!lte collectie . · f . 1 '5, 1? î 8. - , UTREC"tlTS' LEERAREN (= predikanten) omstreeks 1825 , E, 4 blz . ' (1"~08) .· f ~ 2:50 ~ ? · 9 . - , AJ.J·1T!::J:7.:"'Th::CT!C·EN ':rntr. de eigendom van de suikerraf-:finaclerij op · St Lucas · Bol werk , later 1legelsteenfabriek , 2 blz . h . s . f. 4 , 50 ~20 . - ; UTRECHT, 11 Tdeaalir plattegrond 1:1 5 . 000 3e druk (ca 19t,0?) grote plattegrond van Utrecht en omstrek en f . 3,. , i:VERSITEI'IJ' . ·1 3°2 i \ K. WBS'.PERBAEN, · Een g etijde der Utrechtsche Akader:ûe , Utrecht 1756 , 32 blz . , folo f . 28 , l é:; 22 . DE UTRECHTSCHE H:DOGE SCHOOL klagend e ove r het afst erven ~ ( ••• ) Wilhernis van Irhoven , doctór en protesoor dor H~1-lige godgeleerdh eid ( ••• ) 1760 , 8 blz . i n zwart o::islac ci.-':: de tijd . f. 29 , 50 18 23 . C. DB VRIES, Naauwkeurige beschrijving en ver h a al va.~ ol.l e daplechtighe den ( ••• ) zo ter gale~enheid van de 150e ver jo.ring te:: U tre ch t s e Hog e Schole t ••• ) al s van de p rou o titln met de kap { ••• ), Utre cht 1"786, met bij l agen : li jst p r o:'eGsorcm 17;61786 lijst studenten 1786 en f eestz angen doo r U. C. van Hall , L . Vbg els ank , L . Spe n d el , .r. D. \7a al en J . Ho ek . Fraai i n h clf lee r gebonden f . 63 , ~824 . id em zonder ba!!d f . yj , 1825 . EEN ON'l'GROENJ?ARTIJ TE UTRECHT i n 1809 , B, 1 6 blz . (1914) f. ,~,-1e26 . J . IIERINGA, ;~anspr aak aan de c ompagnie 'rrijwillige !'s vaYJ. cio f . 12, ;\kaderrle te · Utre ch t-, 1815 , 4 bl z . . 1,...27 . J ·~F . v . 0 0RDT, Dc.riJ;zeGging a ari de Utr:ch ~sche Jonkvro1..rner. voor den s t and aard , geschonken van d e vrijvn.lliec Jo.ge!'-COi:lp~c _ .. van do Utrechts che flkade:nie , z . pl. , 1815 , 3 bl z . f . ,.,,

. 1

.!

.l

1 1

1 1

t


-73'if328. --, HULDE AAN DE UTRECHTSCHE STUDENTEN bij hunne terugkomst, uit· hèt Nederlandsche leger op den 10 van Wijnmaand 1815, z. pl. , z ~ j". ( 181 5) , 12 blz. f. 1829. A.SIMONS, Aan de studenten der Hooge School te Utrecht van hunnen vrijwilligen veldtogt weergekeerd, z.pl., 1815, 1 blz.

9 , 50

kl. f. 4,1830. P.vC.GRIETHUIZEN, Welkomgroet aan de studenten der Utrechtschen . Hoogeschool bij derzelver terugkomst· van hunnen vrijwilligen krijgstogt in 1815·, 1 blz. f. 5,1831. --, REDEVOERINGEN en dichtstukken ter vieringe der plegtige inwijding van de Hoogeschool te Utrecht op den 6-11-1815, Utrecht ' 1815, 94 blz. f. 29,-1832, TOLLENS, Vaarwel der v;aderlandsohè studenten als vrijwillige Jagers uittrekkende, Utrecht 1830, 4 blz., zonder omslag f. 5,5.0 1833, r. -STAR NUMAN, Aanspraak aan de commissarissen tot- het adres -- -.d~r Utrechtsche stu(lenten aan Z.M. den Koning( ••• ) P.o.c. Vorsselman de H'eer, L. Metman en A,C.G-,SU.erman, Utr,1830,8 blz. 8,-18'.H. A. SIMONS, Verwelkoming bij den plegtigen aanvang der akademische lessen; na de wederkomst der leerlingen van de·Utrechtsche Hooge school; uit het leger, uitgesproken 10-10-1831, Utrecht z.j. (fB3tî, 26 blz. f. 9,-1835. - , N'OMIN"ATIEVE ST:AA'.U' DER'. COMPAGNIE VRIJWILLTGE JAGERS van de · Utrechtse Hoogeschool op den 11-11-1830, E, 9 blz., k:1~(1831) 8,1836·. Ph. W. V.AN HEUSDE, Aanspeaken ean de vrijwillige jagers, studenten der Utrechtsche Hoogeschool; Utr, 1831, 14 blz. f. 9,-1837. COUJ?LET'IlEN gezongen op het feest gegeven aan de Kompagnie vrijwillige jagers Utrechtsche stil.enten bij derzelver terugkorast: f. 7!,-·op -22-9-1831, z.pl., z.j., (1831) 4 blz. 1838. - , IN 't VELD; Herinneringen en indrukken uit de onvergetelijke j·aren van 1830 en 1831 ( ••• ) door een oud lid van de vrij. willige jager-kompagnie der Utrechtsche Hoogeschool, Dordrecht ·- 1s56, · 276 blz. (rug ontbreekt) f. 24,1839, - , BERIGTEN C!;!TRENT · DE · COMPAGNIE VRIJWILLIGE JAGERS der Utrechtse Hoogeschool, E, 32 blz. kl., ( 1834) f. 8,-1840. --, NAAl\IT,IJST DER STUDENTEN der Utrechtsohe Hoogeschool, welke bij ( ••• ) het tweede eeuwfeest( ••. ) hebben· voorgesteld den optogt de~ Nederlandschen Iegers naar Ostende, Utrecht 1836, 19 bladzijden f. 14, 1841. B.W• .A..E. SLOET TOT. OLDHUES, lif.H.Warnsinck en Vl.E. van Dam vaYl Isselt, Bundel van feestzangen bij de viering van het tweede eeuwgetijde der Stichting van de Hbogeschool te Utrecht, Utr. 18'.56, 44 blz. · · . f. 15,1842. - , MASKERADE; :pet af!, Utrecht 1841, 20 blz. f. 7,50 1843. A.J. C~ KR.ll'IER', Acht zangen bij de Maskerade der lf.IT.Studenten van de Utrechtsch Hoogeschool 25-6-1851, Utr. 1851, 45 blz. f. 9,-1844. M.r:IEES e.a., Anthologie •uit den Utrechtschen studenten-almanak 1823-1847, 1Jtrecht î853, 224 blz., geb. met uitslaande litho: 11 Stichtsche school-prent1r door L.C.Ifora Siccama· 1835, 40x48 cm met 20 afb. met gedichtjes (in-gescheurd) · f. 39,50 · 1845', --, DE BESTAANDE TWEESPALT EN HARE OORZAKEN, toegelicht op last van het Utrechtsche studentencorps, Utr. 1855, 46 blz. f. 19,50 1846. G.J. VAN DER MEER en W.J.Schook, De scheuring onder de Uiirechtsche studenten, eene bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche ·studentencorps, 1\msterdam 1855, 15 blz. f, 16·,-1847. --, DE NOODZAKELIJl{}!EID DER .AFSCHEIDING betoogd door eenige leden v.h. · voorl. bestuur der Nieuwe Utrechtsche studentenvereniging, Utrecht 1855, 16 blz. f. 16,-1848. D·.KOOR.ImRS en H.G.B.Nahuijs, Het manifest van den afgetreden Senaat, memorie aan hunne medestudenten, z .pl., 1855·, 1.2 blz. 14 ,-1849. A.v,d,HOOP, Een zang des tijds bij het eindigen v an de zomervacantie en de bestaande verdeeldheid, aan de Utrechts e studenten toegewijd, Utrecht 1855, 16 blz. f. 14,1850, -~, PARTIJ door de ïrigezetenen der stad Utrecht aangeboden aan · H.1-f. Studenten der Hoogeschool in het pc.rk T'ivoli 19 junij 1860, programma van ,.,, blz. f. 9 ,-1851. - , VERSLAG v.d. vièrde reunie der vrij willige · j ager s van de Utrcchtsche Hooge school van 1830, Utrecht 1861, t1,0 blz. , fr aai gebonden · f . M,-1852, - , FEESTBUNDEJ, b5-j gelegenheid v.h. 50-ja.rig -bes taan -_,. an den Utrechts che· studenten-almanak; bijeengebracht- door eeni ge oudr edact-curen, Utr. z.j. ( 1872), 212 blz., seb. f. 2:~, -


-74'[853. --, VIERING van het 25-jarig bestaan van het homilet-schorat-orisch gezelschap Elias Annes Borger, opgericht 17-10-1857, Utrecht 1883, 47 blz. (met naamlijst der leden) f. 19,50 1854. - , VERSLAG der negende reunie van de vrijwillige jagers der Utrechtsche Ifoogeschool van 1830, Utrecht 1886, 31 blz. N.B. : met de namen der leden der Compagnie en aanduiding welke· nog in levèn zijn! · f. 9,50 855. J...A.WIJNNE, De Utrechtsche Hoogeschool in vorige eeuwen, een redevoering ter herdenking van het- 250-jr bestaan der Universiteit, Utrecht1886, 46 blz., fol. f. 15,8 5€-. J. A. WIJNNE, Resolutilfa genomen bij de Vroedschap van · Utrechir betr. de Illustre S'chool en de Akademie in hare stad, van de jaren 1632-1693, Utrecht 1.888, 147 blz. f. · 19,50 · 8 5.T. G.W.KERNKAMP, De Utrechtsche Höogeschool. in den Franschen tijd, · Haarlem 1914, 5'6 blz. . f. 12,-l R58 . 1~.c.sIGAL, Een Geldersch-overijsse1sch · studentencollege te Utrecht in de· 17e eeuw, E, 7 blz. (1916) f. 7','50 1059 . --, GEDENKBOEK ('..; )' tweede lustrum der Un-echtscbe indologen vereeniging, · z.pl., z.j. (1935) · f •. - 8 , ~(,60 . G.W.KERNKAIIIP, Acta et decret-a senatus, vroedschaps · resolutiën en andere bescheiden hetro de Utrechtsche Academie., llI april t,766-novo,' 1815,, Utrecht 1940, 699 blz. · f. 24-,186,1'. J.F.PARVE, Aah den Heere G=-ijsberti; Bonnet: ter gelegenheid van zijne verheffing tot hoogleraa:c in de H".Godgeleerdheid op d~ Hooge School te Utrecht, zopl., z.j. (18e eeuw), 2 blz. · f. 12,50 186-2~ U'l!RECHTSCHE STUDENTEN ALMANAKKEN 1825, 1828, -1829, 1834', 1838 (onfrisse exemplaren) per stuk · f. · 14,1863,. D:IIRECHTSCHE STUDENTEN .ALMANAK voor het- jaar 1831, Utrecht zoj. ,· 243 blz. ·· N.B.: met "verslag van de wapening en den ui tt:ogt- der' Utrecht- . , sche Sto.denteh in 1830 11 ca 90 blz. :f. -19,-1864-. G.D.:OOM, Bibliotheca A.cademiva Ultrajectina, . of verzameling van werken, geschreven door, •. of tegen, of over de hoogleraren aan de Uitrechtsche .l\.kademie vanaf ,hare oprichting tot; onz èn tijd (geveild H.G.B'om 21' en 22-2..:.1900) 116 blz. Belangrijke c at'al.ogus ! · · - .f.. 29 ~ -Q 186?. s.MULLER Fz, De Universiteitsgebouwen te Utrech~, Utrecht- 1899 ---- - ·48 blz., geïll. (mist laatste blz.?)' . f. 19,-1866. BUL als· Dr J"'ur. voor Hendrik de Weerdt aan de Universiteit van Utrecht·, 12-11-1694, op perkament, groot fonn.,, geheel geschr·. 95.,-:1867. DUBBELBL.AD, links afb. van de zilveren beker aangeboden op 4-4. · 1856: aan Prof. R. van. Rees en rechts een beschrijving en de 'c a. 90 namen der sch~nkers, 3Jx46 cm, litho v.d.Wei fer f. 38,5'0 f FBEELDINGEN 1868 . P .: REPRODUCTIE van de gravure van Philips (17'57) na.ar de Beij'er van het BllTger Weeshuis, de Regulierskerk en de Hooge Koo1:P.n Markt·, 1'4x18 cm, op karton geplakt 1r1et zwart randje-. f. r.,,-18 69 . AFB. van het "BRl\NTZEGEL" van Henrick Efertog van BeïJ eren di e, 18-10--1 527 de windmolen buiten Tolstege "vr:i jllchtrn, E, 1 blz. ( 1838). N1• B'. : met verklaring dat dit "'g esteendrukt II werd bij van de 'ileij er · •. f. 1.0 , 1870. p.: G"EMEENTE-GASFltBRIEK U.uecht, 1912 naar een tek. E. F. v . _d ., Waereld, 25'x16 cm ' f. 1,-·: 871 .P. : Het S'F.ADHUIS t e Utrecht; het Stadhuis, vanouds RJ.\ZENBERG . ·en Licht cnberg, 1697 : 2 litho' s , 15~10 cm, met beschrijving · van 26· bl z ., E ( 1849)' kL · f .• · 26,·t 872.P: BELLEVUE bij' de r.1aJ..ieb· ·,,g , 1'.i tho door Mieling naar 0sterm:an, 1.4x1'9-} cm, met beschrijving van 14 blz. en bijlage van ~ blz . (1846 en 1860) f. 22;1873 . idem. zonder d e bijlage · f. 20;-1874. P . : GOUVERlfEMENT te Utrecht~ fraaie litho van v.d.Weijer,20x16 16;-187 5 . P .:WITTEVR0UWENP00R'11' te Utrecht , litho door v.d. Weijer,20xt5,cm 15,-, ,87 6 . P .:EET DUITfilCHE HUIS a.d.Zingelzijde, litho naar C.Osterman, · t6x10 cm, met beschrijving van 4 blz., E. kl. · f. 14 , 0r377 . P . :HET. BOLWERK SOIDTfil:IlliRG cm Servaastoren t e Utr<;lcht , litho, · 15½x 9½ cm, met beschrijving va~ 8 blz.(1850} kl. f. 9 ,50 :378 .P. :H'ET BOLWERK LEPEr,ENBURG. bij de MaJ..iepoort in 1744, litho 1 v . d. Weij er, 16x 1'0 cm f. 8 , -

l1 1

I· 1. 1

\ 1

' 1

l

\'

1

\ \

\

1


-751879.P.: DE WM.RD-POORT met het bolwerk De l.1orgcn-ster in 1800; De Wll..ARDBARRIERE in 1857, 2 lithors, 16x 9½ cm, · met beschriJving "De noordzijde van de stad Utrecht 11 , E, 34 blz.(1860) lel. :f. 22,~880.P.: DE ST THOMAS-KAPEL, aardige litho van v.d,Ueijer na.ar De Beijer, 19x16. cm, met beschrijving van 48 .blz., E, kl (1862) en met litho vankaartje van 690 (?) · , :f!. 18,--· ·;88 1 .P.: HET GEBOl.rn VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, litho door llieling, 16x10 cm, met beschrijving van 5 blz., D, ( 1846) kl. 14 , 1882.P.: STATIONS-GEBOmVEN te Utrecht, fraaie litho door Backer naar Mourot, 19x16 cm, met beschrijving van 7 blz •., E, · ( 1845)kl. 28,·i 883.P.: HET FOJ\-rnATIEHUIS (van · Rensvm-udeJ, litho, 16x10 cm, met. be- · · schrijving van 4 blz., E (18t,9) kl. f. 1'2,l'884.P.: HET OOLWERK LEPELENBURG, voor de sloping in 1861; Het :OOL' WERK LEPELENBURG, bij de Maliepoort in 1744; 'tvennakelijck gesicht van de Maliebaan 't Utrecht; 3 litho's door · v,d. Weijer, met beschrijving "De bolwerken van Utrecht", E, 32 blz., kl. ( 1864) f. 28,~ 'i885,P. : DE EERSTE EN DE DERDE LITHO uit nr (136) plus de beschrijving -19,1886,P.: 't HOF PROVINCIAAL, vanouds een gedeelte v,d,abdij van St. Paulus; 't OVERBLIJFSEL v.d. ABDIJKERK van St Paulus, 2 lithots van · Blommers naar Last,· 16x10 cm, met beschrijving van 56 blz., E (1856), kl. · · f. 28,-~SBT.P.: HET KR'U'Is-GASTHUIS te Utrecht, vw. achteren gezien, litho de Industrie, 16x10 cm, met beschrijving van 10 blz. door L.E.Bosch (1866,) kl. f. 12,, , SBS.P.: ST BARBARA· GASTHUIS; · IrEJT MAGAZI.nr VAN SINKEL, , 2 litho's van 1 v.d.Weijer, 10x16 cm, met beschr. van 22 blz., E,(1842)kl. 2'A-,-- · 1889.P.: METOOROLOGISCH OBSERVATORIUM te Utrecht (van den Singel); Het KON •• NED. MET.INS'l". te Utrecht, 2 litho's van v.d.Weijer, 20x15t cm, met beschr. van 12 blz. over 11 zonnenbu.rg 1i,E, (' 1"85"6, kJ. • . f. 28, .;._ ' 890.P.: 't KLOOSTER der Carthuijsers in bloemendael bu.ijten Uij"tregt-.; De MONNIKENBOOM bij Utrecht in 1824; 2 litho 1 s resp. · 20x15cm en 10x15 cm met beschr. door L.E.Bosch en A.Visscher, 49 blz. (18"53) kl. · · . f. 28,1891.P.: HET MAGAZlI:JN" VAN SINKEL, litho door v.d.Weijer, 10x7 cm, · 19e ·eeuws f. 8,·j 892.P. :· HET IN · DEN EED NE™EN der · s chutterij e op de !Jeude te Utrecht, gravure, 18e eeuw, 7x10 cm f. 19, 50 •i893,P,: UTRECHTSCHE VREDE geslooten in 't jaar 1713, gravure 18e eeuws, 6xT½ cm · f. 14,-i394.P.: VERZOEKSCHRIF'D' der· Utrechtsche burgers aan d e vro ed schFLIJ, ~ravure van De Wit, 18e eeuws, 7x10cm .f. 15;f. :él\ ~ -: G9 5.P.: (afb. van HUIZE RAVERKAMP PffiINS), litho (1861) 11xl7cm t\9 6,P.: DE LUTHERSCHE KERK te Utre cht, gravure 18e eeuws 7x10cm f. 19, ~( , ,8 97,P.: O.D.GORDON, collonel v.h. :Genootschap Pro Pa·tria et Libel'tate te Utrecht, portretgravure door Vinkeles en Bogerts naar v.Cuiljlenburgh 1784. Proefdruk. Fraai. · L 95,1398,P'.: S,SEBASTIAANS of Kru±s-Gasthuis te Utre cht, grav.18e eeuws, 7:x:10 cm f. 19; 50 ;099 .P. : DE KERK VAN S,NIKOLAAS t e Utre cht, · grav·. 18e eeuw::;,7x10 cm f.19,50 · 900 .P.: DE KERK VAN S. GEERTRfilD t e Utrecht, grav. door Spilman · naar De Beij er, 17 44, 7x9, 3 cm f .. 19, 50 90 1,P.: HIERONIMUS SCHOOL en kerk t e Uiire cht, gr av, door Spilman naar De Beijer 1747, 6,7x9, 3 · cm f. 19 ;50 ,:0 2.P,: id em zonder marge · . · f. 16;1~<)3.P,: 't GROOTE VLEESCHHUIS t e Utre cht, grav.18e e euws , 7-}x10cm f,16·, ': ~·J 4.P.: PAUS-HUIZEN t e Utrecht langs d e Hi euwe Gracht t e zi en, grav. 18e eeuws , 7x10 cm · f. 19, 50 S0 5.P.: KERKJE V.AN S.PAULUS ABDY t e Utr ., grav. 18e e euws, 6,7x9,7' cm, zonder marge f. 14, ·. :106 . P.: h et · ROF PROVINCIAAL te Utr-. gr av. door Spilman naar De Beij er 1744, 6,7x9,7 cm, z onder margè f. · 14 , ·907,P.: ( GEZICHT' aan e en Utre cht s che gracht), houtgr avure 19e e euws , · 9x1 3 cm f , 8 ,50 :SOB.P.: PAUSHUIZEN, houtgrave door ·W. (1 857), 10x14 cm · f " 14 , 1909 , P'.: MENU v an· een promoti ed:iiner, Kot el des Pays- Bas , dd. 26-6-18ó1 · gouddruk, typographie P.W.v. d. 1.'leïj er, 14x 9 cm :f, 'i91 0. P .: H.i\NDELSMERKJE van boekhandel J Jl-, v e..n Terveen en zoon met · ' afb. v an h et pand aan de Oude Gracht , 19e eeu ws , 3x2 cm f . 5, 1911.P.: RIJXS HOOGERE BURGERSCHOOL, get inte lïtho door v .d. Uei j er , (1 8 68 ) .7, 5x13 cm f . 9.,-

14 --

, 1


-7619t2·. P.: WESTZIJDE DER STAD UTRECHT met het gezigt op den Smeetoren, litho door v.d.Weijer ( 1857) 7x11 cm f. 9,191"3.P.: DE T0LSTEE9POORT' en Bijlhouwerstoren t:e Utrecht:· omstreeks 1640 1 litho doór Backer naar Os tennann (1844) T,5x1 1 cm f. 9,.:1914,P.: OOM te Utrecht, litho (1841} 9x1î cm · · ' f. 9"50 1915.P.: DE ST.HIERONlllMUS-SCHOOL, litho doorMieling, 19e eeuws , 7x10 cm · : ·f '14,1.916.P. : HE']' ('}EBOUVtVOOR·KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, litho door Mieling, . 19e eeuws, 7x1'0 cm f. 9,-1917.P. : HiET· SIDHUIS, vanouds Hazenb:erg en Lichtenberg, 16:97i, getinte litho, 19e eeuws, 7x10 cm f. 9,50 1918.P.: HET ST BRIGITT'A RLOOSTER te Utrecht, litho v.d. I ndustrie·, (1867)' 7,5x13 cm · f.10,1919.P.: DE ST' CATHRIJNE-POORT', met een overblijfsel v.h. kasteel Vredenburg, litho door Backer naar Mourot, 19e· fmo:v,s, 7x11 cm 19, 50 1920.• P.: HOTEL B.ALLANCEE, Witt.evrouwe Barrière, Utrecht, foto tevens · reclamekaartje, 1~e eeuws, 6x10 cm f .1 4;1921' .P.: VEEARTZENI~CHOOL, oude foto, 19e eeuws, 6x9 cm f. 5:,1922,P.: 2 oude foto's : P1\.USHUIZE EN G-R.ACH'IG'EZICHT:, î9e eeuws, ieder 6x9 cm . · f. 12,1923.P.: SERIE van 9 verschill"ende GRAVURES doo:r Vinckeles en Bogerts naar BI.lijs met voorstellingen uit de stadshistor:i~; 18e. f. 75,eeuws, ieder 8x5,5 cm 1924.P.: _WITTEVROUWEN-POORT' te Utrecht A!J 1646, getinte litho naar K. Saftleven, 10½x7t cm, 19e eeuws .. · · f. 8,- 1925.P.: WIT'.IlEVROUWENKLOO'STER en Kapel te Utrecht 1661, getinte litho · naar· Hf.Rademaker, 7½x11 cm, 19e éeuws ·. · f. 8,1926.P.: DE OOMTOREN te · Utrecht, houtgravure door· C,K.,15x11cm~1841 9;-1927.P.: DE OUDE GRACHT', houtgrav. door Tollenaar, 10x15cm, 1841 f. 9,50 1928.P.: HET' (kasteél.) VBEEBURa:, houtgravure door Walt er, 19e eeuw, 13x17 cm f. 6, 1929.P.: lliET' KASTEEL VREDENBURQ:-te Utrecht , houtgrav.( ?), 1835, 10x15 cm Î . 9;1930~P.: idem met tekst van 3 blz. i.12,1931.P.: DE ST'· HIERONYMUSSCHOOL · te Ut recht, reproductie van een litho van J".v.Liefland, 10x13 cm, 19 e eeuws f. :r,1932.P.: UTRECHT · (gezic'i1t op een brug met poortgebouw etc.), houtf. 9,50 gravure, 19e eeuws,9x14 cm 193;.P.: T\YEE ' o1:,-a.e, bry±rüfe, F?TO'S van ~om en _Oude Gra?ht, ca 1-880, ieder 92x132 cm · f.2 4, 1·934.P.: (DE OUDE GRACHT) grote, bruinige, foto, ca 1880, 19x26cm, · Rechts fi:rmar.s J.J, Harte en F. Brummer f. 24,1'935.P.: 'IDL BARRIERE te Utrecht, get.i nte litho door v.d.'Jeijer, 9x15 cm, î9e · eeuws, vouw i.h.midden . f .19,50 193Ë>.F.: PLANTSOEN- te Utrecht ( aan den: Singel naar de Heer enstraat) getinte lït_h o door v.d.Weijer, 10x15. cm, 19e eeuws, vouw · i.h. midden · · · · f"19,50 1937.P,: HET IMGAZIJN VAN SINKl!IL, litho door Vaulier, ca 1840; 9~14cm 19~1938.P,: NIEUWEN AANLEG bij de Zonstraat, litho door Van Lier, ca H3'40, 9x14 cm. f'. 24; f. 24;-1939 .P.: HET S'IlADHUIS', litho door Van Lier, ca '1840, 9x14 cm 1940 .P.: w:rLLRrn·KAZERNE, litho door Van Lier, · ca 1840, 9x14 cm . fo 24:-- · 1941.P.: UTRECHT~ •De Vfoerdpoort en de Oude Ryn, staalgravure door Poppel naar Cooke, 9½x16 cm; 19e eeuws. Decoratieve· prent met schepen op de voorgrond, Domtoren in het v erschiet etc. 49;-1942~P. :- idem zeer fraai oud handBekleurd . · f . 55,1943,P.: U'lm.ECHT, · Oude Gracht, staalgrav. door Poppel naaJ~ CookeJ 10x16 cm, 19 e eeuws, oud handgekl eurd · f . 49,1944,P;: UTRECHT, De Dom-toren, sta~grav . door U'mbach naar Cooke, to½xt5½ cm, 19 e eeuV1s . f. 35; 1'945,P.: idem oud handg~kleurd f. 45,1946.P.: UTRECHT, Das meteorologische Instituit., staalgrav. door Um-bach naar Terwen, 10x15 cm; 19e eeuvm f.39 ,-1947.P.: UTRECHT~ Vlittevrouwenpoort, staalgrav. door Hablitscheck naar Cooke, 10½x15½ cm, 19e eeuws . Decoratief f . :55~1948 ~P.: idem fraai oud handgekleurd f .. 49 _.-,1949.P.: UTRECHT', Gouv ernement, s.taalgrav. door Thumling naar Cooke · 10½xt5½ cm, 19e eeuws ~.25;-1950 ;P.: idem oud handgekleurd f. 29,-1951 .F.: WIT~OlITIB-KEHK tot Utrecht 166·! , grav,door A.Ilacle::ake::·, f,19, -6½x10½ cm, 18e eeuws

-- 1 1

1

1 1

1 . 1

'

1


-771952-P, GERUWINEERDE DOMS-KERK tot Utrecht 1674, gravure door A.Ra-demaker, 6½x10t cm, 18e eeuws f. 19,-1953.P. JiNT ST PIETER-PANT binnen Utrecht. 1660; twee gravures op 1 blad door· A.Rademaker, ieder 6½x10½ cm,. 18e eeuws f. 24!,-1954.P. HET. PARK BUITEN UTRECH'F., gravure do.or S'pilma.n naar De Beijer 1747, 7xtO cm · · . · f. 15,1955.P. 't BA,R.BARA EN LAUREN'JlIUS GAS'.DHUIS t-e Utrecht;, gravure ( ca 1800?) 7½x10 cm · . f. 15;1956.P. 't MARTINI GAS'.IJHUIS ite Utrecht, gravure (ca 1800?) 7-¼·x10cmf. 15;1957.P. BREIJERS · KAMEREN il:e Utrecht:, gravure ( ca 1800?) 7½x10 cm f. 12,1958,P. :00MTOREN, gekleurde litho door v.d.We±jer naar J,Bos, · · :tr. 35,21x14 cm, 19e eeuws 1959.P ~ HE'!' STADHUIS , ( en Domtoren), gekleurq.e litho door v.d. Weijer . (mtg. Loman), · 2tx14 cm, 19e eeuws · f, 39,50 1960.P, DE OUDE GRACHT', gekleurde, litho door Mieling naar Jan Weissenèruch, 1'4x23 cm, F.raaie kleuren, decoratieve· prent-! f. 59,~1961.P. NEGEN l{LEUR.1!INREPRODUCTIES van tekeningen (stadsgezichten), van F.H~ van Wolde, ca 1925, ieder 22x15 cm. Decorat-ieve stadsgezichten! f. 2.5,1962.P. HET·· BISSCHOPS' HOF' te Utrecht, gravure door Spilma.n naar De Beij er, 15x20 cm, 1Be· eeuws, marge rechtsboven iets beschadigd. Decoratieve prent. · f. 95 , 1963.P. DE :OOMICBRK EN T0REN t ·e- Ut:recht, gravure doo-r Philips naar De 13eijer, 1757, 17½x13 cm. Fraaie gravure! f.135,1964.P. WlllRECHT.' (platt-egrond van de stad met: Lb. verklaring van · ' f. 49,-· 19 cijfers}. gravure, 11x13 cm (1660) 1965.P'. KAAHT' V.AN DE STAD · UTRECH~ en van derzelver vrijheid, gravure · uitg. Tîrion · 1757, 16x29 cm, fraaie plattegrond met de dor· pen, polders, buitenplaatsen etc. rond de stad f.135,-1966.P. UTRECHT OP- TRMECIDM AD RHENUM te· sien van omtrent- de: Leidsche· vaart, gravure doqr Stopendaal (nr 2') 18e eeuws, 14-½-x · t9½ cm,- vouw in heit midden. -Fraai ge2!icht op de stad. f. 69, -- · 1967.P. UTRECHTS PLATTEGROND: met eene vertoonende den aanvang van de !'.ivier de Vecht, gravure door Stopendaal (nr 1), 18e eeuws, · 14½ x. 9½ cm . . f. 59;1968.P. idem met vouw in het midden f. 49;1969.P'. DE MALIEBAAN op Bellevue te zien, gravure l6a 1800?,15½x23cm 49;50 1970.P. PARK 'TIIVOLI, gekleurde litho door v.d.Weijer, 14x21cm, fraai 39,-1971 .P. DE BIBLIOTHEEK der ~oogeschool, gekleurde litho door v.d. Yfeijer, 14x21 cm, 19e eeuws · · f. 24',1972.P. HET'· F.EES'll' IN DE NIEUWE BAAN te Utrecht, gekleurde litho door v.d.Weijer, 18x28 cm, 19e eeuws, fraai. f. 29,50 1973.P. GEVECHT AAN DE VAART. buiten Utrecht, grayure door Vinkeles (179}) naar Buijs, 15x9 cm f. 15,-· 1974.P'. PROMOTIE MET DE KAP, gravure door Vinkeles (1785) naar Buijs 1 5'x9 cm · f. 15, 1975".P. HET.' VERL.ATEN VliN UTRECHT, gravure door Vinkeles (1793) naar Buijs" 15x9 cm · . · f. 12,50 · 1976.P. KEIZER KAREL DE V. bij toortsl·icht te Utrecht ingehaald, gravure door Vinkeles (1789] naar Buijs, 15x9 cm f. 12,50 1977'.P. RIDDERS V.AN HE'll' DUITSOHE HUIS!, gravure dopr Vinkeles ( 1785) naar Buijs, · 15x9 cm . . · . f. 8,1"978.P. GEZIGT OP DE. ST· MAl:lJA BRUG van het Singel te zien, getinte litho uit · serie "Utrecht en omstreken", 16x25 cm, 19e · eeuvrs 59,-1'979.P. GEZIGT"· 1N HET PL.I\N'IlSOEN op de l\1ailie-Barrière· t ·e zien; getinte litho uit · serie "Utrecht en oms~reken" 16x25 cm, 19 e eeuws . , . f.59,1980.P. GEZIGT OP DE WAARD BARBIERE en de ·stad, getinte litho uitserie "Utrecht en omstreken", 16x25 cm, 19e eeuws f.59,-1981.P. GEZIGT OP HE~ STATIONS GEBOUW der Ned.Ilijn Spoo-rweg te Utrecht getinte litho uit serie "Utrecht en omstreken 11 , 16x25 cm, 19e eeuws · f. 59 ,-1982.P, G-EZIGT' OP DE WITTE VROUWENPOOUT; getinte litho uit serie "Utrecht en omstreken'" 16x25 cm, 19e eeuws f.59,--· f. 45 , 1983.P'. idem met smalle marge en scheurtje 1984.P. DE ONTVANGST' V.l\N Z.M. KONING WILLEM III te Ut.r echt op Paushuizen ïn 1853, reproductie naar schilderij Pieneman,15x19cm 2,50 1985.P'. UNIFORM PAA.llDENARTS! 1816, uniform paardenarts 1836, kwekeling rijles-veeartsenijschool, drie gekleurde prentjes uit 1922, ieder 16x9 cm, samen f . 6,--


-78-

r

1986.P, HET' SUIKERHUIS ( 1Ved,G-obius-van -Gennep), litho- a:oor ·Houtma.n 'uit Mourot: 13x19½' cm, 1828, oud hand gekleurd · ·· f. 95,-1987 •P. s 'RYICS-VEEARTSENYSCHOOL, litho uit · Mourot, 13x1_9½cm., 1828. Op de voorgrond weiland met koeien, fraai. . · f, 75,-1988,P, s'RIJKS-VEE· AR'i'SENIJ· SCHOOL(Gildenstein), litho door Houtman · naar Mourot, 13x19½ cm, 1828. Op de voorgrond de weg met een . b:rug ' in het verschiet. Fraai! · f. · 75,-- : 1989,P, AFBEELDING VAN DE PARADE op de Neude binnen Utrecht, 2-9-1787; ·· reproductie van· de prent -van Jelgerhuis, 21x30· cm · · f.· 4,1990 .P • . CATHARIJNEPOORT', te . Utrecht,. litho door Desq_uerroiz naar Lutgers,-11tx15 cm, 1836, Fraaie -litho afgedrukt op titel. . bladzijde van Lutgers' · "Gezigten aan de rivier de Vechtn. f. 69 ,-199·1.P. ( DE OUDE WEERDT' POORT~, . facaimilé van A. Gr'olman naa.r een te- · · · , kening ~t konink+ijk bezit. Grijs (zi+ver?) druk. . f. 8,-199 2.P. P~GINA uit boek 11 Nederl. Historipenn,"' met 6 afb. van penning uit 1705 geslagen · op de Utrechtse renschool o.l.v. M. de Staffa, fraai.e afb.! f. 8,-- . 1993,P, 2 PAGINA:s ~it boek 11Histori Penningen"· met afb-. penningen Utrecht 1613 en 1636 · · · f. 3',·'.C:,9 4.P. · DOM-UTRECHT, reproductie naar een ets van H.E. Roodenburg, · 25x15 ~m, fraaie getinte reproductie · f. · 12,1995,P. U~RECFr, le Marche au poisson, heliogravure door Duja.rdin, uitg. Decaux et Quantïn, 17x13 cm, 19e eeuws · L · 14,-' ~996. P. UTRECHT, . le Nieuwe Gracht, · heliogravure door Dujardin,. uitg. Decaux en Qu_a ntin, 12x17 cm, 19 e eeuws · · ·. f. 14 , 1997. P. KA.ART.J E V.AN UTRECHT' 690 O!) het archief berustende, litho · 1862., 1'3x18 cm . . · f. 12,--, ·,998,P, OUDSTE 'nOESTAND. VAN DE BURG' EN STAD· UTRECHT (Trajec:tum) in · · · : het jaar 690, litho door v.d.Weijer, uitg. v.d. Honde- 184~·, met verklaring der cijfers. Gaatje in rechterbovenhoek f. 19,-i999,P. EERSTE TOEST.AND· V.1\N DEN OUDEN BURGT en· de stad Utre cht· ( ••• J. · ' 690, gekleurde litho door 1\.brahams, uitg.v.o.Monde 1835, 19x 32 cm, decoratief kaartje. Hierbij in 19e eeuws hands chn.ft een 11 verklaring 11 van 4 pag. f • 3.S , - ·:l,OD.P. GRONDTEEICENI..NGE V.AN ''t ·mrr·J S EN HOFSTEDE OP ST JANS OUDWIJCJK, . . . toebe'horende · aan den heer burgemeester Booth, litho door v.n.. . . · WeiJer. 1841, 20x30 cm, met ·verklaring der cijfers f •. 1_5,-":'.,)0·1 .P. TRAJECTUM, nr 2, (:t)lattegrond van het ~eel de:r_- stad ;ond het bolwerk Som1enburg) ·litho door H.F. v.I<..essel naar I. ,/., 16x28 cm, 19e eeuws· · . . . f • 24 ,-·:.~Q2 ,:P. HET B.1\.GIJNE WA.TERPOORTJE, litho door Houtma:n n::1.a.r Van Har- . b . denbe::cgh, 2'1x2.7 cm, 1?e eeuws . . . . . _ f • 5, ~003 . P. DB PLOMPE TOREN · ïn ruine, · aan de ziJde d er tuin, litho d~or. ~ van Hardenbergh, 21x27 cm, 19e.~euws . . , f. 55,2J04.P. DE PLOM]?E TOREN buiten h~t BagiJn~n·WaterpoortJ ~ te zien , · f ·. G,,-. · litho door v. H-ardenbergh, 21x27 cm, ~9e eeuws . · '>005 p HET BOLWBRK ZONNEBBB,a9- litho door ':.Hard.enbergh, 21~2T_ ~m, . . '• ·• "9 cuv·s watervlekken en beschadigde marge. Voor i-nl, :i :--+.:n . , ee • 1 ·tr . . · 1 . ~') - eci.1 ter nog zêer geschik . ., . . • · (PLATTEGROND), gekleurde litho do or v.d.Weijer, 13xî9 en, 200 6 .P. f. . 12,-19e eeu:ws , t · oK d (PLATTTIGROND)' gekleurde -litho van Lankho~_. ·naar ·~ • • c f. 12,-?.00? .P. ~ met beschrijving op de achterziJde, 13xî 9 Qm 1858 ~~;'.l!EGROND der stad · Utrecht, gravure door li,v.d.Monde na.arf· 12 -·'.?(I08 . :P • - B 1 en 'fuijn 15x19 cm, 19 e eeuws . • ' V(~AT~~;-~ND VAN DE VESTING.-~ rond d~ stad, met·_~nige . . ~.Cl09!P. b b ·ng buiten de · stad en daarbinnen de 100:ti der RiJ.n en e OUWJ.. · ( b · · h s 78) 32x43 Ctn. W, S. Domk erk a angegeven) ! dgdra~re i~P de~vouw·, vrij er:istige .' ·· · f. 29 ,-t 6e eeuws . I n het mi en e~ b eschadigingen. d rd lithö GEMEENTE-GASFABRIEK Utrecht, 1862, gerepr.o ucee €7: ' ·f ; 4,-%0'10.• P, 1 ::Î?rDDUCTlES in zwart-wit_~an oude ~tadsgezic~ten • .?Cl11 ,1'. .l\: ! Bder c a 4 5:z: 3'5 cmh~ G . ght l ang's de Stadswaag ( ••• ) op dén . a , c. v,Hardenberg , ezi . · · • Dom.s t oren; 1782. o. J .Ouwater, Janskerkhof, 1'780 , c. Domge3i cht . d Bakkerb:".'Ug met b?termarkt, ca 1820 . naar Stadhuis, 1776. e : J . VerBt0~ga, Gezicht van Bakk e rbrug -

k~~t

Gi~~i


-79201,.P. vervolg: f. J. de Beijer, Pausdam, 1745, g . D. Verrijk, Gezicht op Vredenburg met het Svrijnshoofd

1700.

2012.P. 2013.P.

2014.P. 2015.P. 2016.P.

2017.P. 2018.P. 2019. 2020. 2021.

,

h, J. de Beijer; Vredenburg met kermis, 1760, j. J . Verheijen, · de Weerdpoort 1828. k, P.J.v.Liender, Gezicht vanuit d e Veght met Domtoren op aehtergrond, · 1756. 1. J, de Beijer, Gezicht vanaf Bakkerbrug op stadhuis, 1753, rJ, J . 1Jer3teegh, Gezicht vanaf Besembrug op de Wa~, 1736. per stuk f. 4,50 DE STAD UTRE?J{~, van het Paardenveld te zien, fraai e gravure door Phiïips 1756 naar De Beijer 1745, 16x40 cm, f.195,-F~E- PLATTEGRONTI DER STAD UTRECHT, Urbis trajecti ad Rhenu:n novissima et accuratissima delineatio per c. Specht Ao.1695, gravure door J.v.Via.nen, zeer fraai oud handgekleurd exemplaar met o.m. 45 gekleurde familiewapens rond de twee C2.I'~ouchen, 49x58 cm, f,595,ide~,. ongekleurd exemplaar ven deze kaart met ad.Fes R.en J .o vt·ens, · · Ï. 395,-idem, de uitgave van Ott·ens, ongekleurd, met twee kleine afgescheurde hoekjes rechts en links onder f.350,-RAMEN EN WAPENEN DER ( ••• ) RAD:Etj in de vroedschap der stadt Utrecht sedert den jare 1618 (. i.), Utrecht ( C.Kribber) 174;. Het onderste deel is een nieuwe druk welke loopt tot 1762. 90x53 cm, enkele · beschadigingen in de rand en wat vergeeld door zonlicht, overigens gaaf exemplaar f.175,GEITLEURDE REPRODUCTIE van de 16·e eeuwse stadsplattegrond door J.v.Deventer, litho door Smulders, 42x42 cm (hoekje f. links boven beschadigd) ,· f. 19; 50 idem het z.g. carton van deze plattegrond, 30x27 cm f. }9;39 OUDE PREN'TBRIEFK.AARTEN f. 59,--· KNIPSELS (enkele _honderden) .AFDRUKKEN DJ RODE LAK VAM ZEGELSTEMPELS van: Genootschap tot nut van t' .Algemeen, de I:runt en de Hoogeschool te Uf. 6,trecht, per stuk

35,-

2022.F. ~~JaK 'DE DUERSTEDEN, gegraveerde· plattegrond v.d. stad in or:1trek met vestingwerken, uit atlas BlaeU:, 20x25"- cm, scheepjes op de Rijn • f. 39,2023. P. :rr.JS3ELSTEIN, gegraveerde plattegrond v.d. stad met d e nui· zen in vogelvlucht·, uit atlas Bl9.eu, 15x23 cm, fraai! f.1?t;, _.:.., GRAFZERK, van den Utrechtschen proost Jo3.11nes Sle.check, · 2024. E, · 2blz.,20eeeuvt ·~ .· f. 2;50 HET B'AARNSCHE G'FMEENTEV/KPEN · E, 1 blz., 20e eeuw f. 1 ,.B(ioys} v(an)· '.l!(reslong)" P(rins~, IQeine berichten uit het Utrechtsch Advertentieblad van 1812, E, 4 blz . f. 2,50 C.ALKOEN, L., Bijdrage tot de gene alogie v.h. Utrecht s che 2027. gesla cht van Muijden, · E, 101 blz. (1907) f. 15,SCh1JER, Annet van der, Sol Justitiae · Illu.13tranos ofte Jubel2028, jaar van de Hooge School tot Utrecht, Utr.t68n, 16 blz. f. 24!50 20 29. M.G. WILDR4AN, Genealogische uitspatt ingen van dr-m onder-<i.estre ep-redacteur van het Handelsblad, E, 6 blz. ( betr. Ha arzuilen s en geslacht Van Zuijlen) · f. 6 ~E;B.F.F. \VITTERT.' v. HOOGLAND, (GeslachtJ vanlfoymenberch, E, ( 1902} ca 30 blz. · f • 6,-E~ B. F .F. WITTERT' v. HOOGLAND, (G!eslachtJ van Duijnkcrcken 2031. E, (1902)' ca 30 blz. · .. . f • 6,-E.B,F. F. WITTERT·v. · HOOGLAND, (Ge slachten) Van WiJckcrslooth en van Portengen, E, {1908)' ca 200 blz. f. 8 ;-ïdem, alleen Van V/ijckerslooth ' · f. 4;WITTER'll' VAN HOOGLAND; Den Engh, · E, · 20 blz. f. 6;-V/ITTERT VAN HOOGLAND, Renswoude, E, 18.blz. k " • _f~ 6,--~, EEN STAALTJE VAN VADEHLAI~DSLEEFDE in den Revolu ~i etiJd, E, 6 blz. ( 1902} betr. inlevering bokaal :fam. Halm t e Ut r rJ'cht in 1795. · · f • 4,VI. E. V.AN DAM VAN I SSELT·, Het "ffuis , Do Hofstede en 4 morgen 2037. l and 11 t e I ssel t, E, 6 blz . f. 6, 50


2038. 2039. 2040. 2041. 2042 . 2043.

2044, 2045 . 2046 .

2047. 2048.P.

2049, 205().

2 51.

2c53, ~:-54.

;_055-

2056. 2057 . 2056. 2059. 2060.

--, REGLIJ1E1'7i' op de diaconie linne-naaiwinkel te Utrecht van Anne f. 1796, E, (1906) 10 blz. f . J.E. TER GOUW, De steen aan de Vuursche, E, 2 bîz. (191 0) F,H,A.SABRON, De Stichting en de eerste 5 jr van Austerlitz, E, 17 blz., incompleet (1915) f. C.F. GIJSBI:RTI HODEHPIJL, Revolutiedagen te Utrecht, E, 7 bl.:. f• - , ~POTVERS ~P het verzet van som:nige Utrechtsche raadsleden tegen f. de oprichtinl! van een stoolIDJlachine in 's Rijke fämt, E, 5 blz. - , INFA}iE LIBELLEN, verboden en opcehaalde bceken te Utrecht, E, r. 4 blz. (incompleet) · -,' AANTEi<ENINGEil over de Bat. cmwenteling, v-i('.)rna.melijk binnen Utrecht, door een 'lc-ggetuige, E (uit Navorscher) ca. 100 blz., ~J.et ccmpleet (ca 1900) . f. (L. ,ran OLLEFEN), Het dorp Oud-Loo • drecht, 12 blz., 18e eeuws f. (L. van OLLEFEll), Het dnrp Nieuw-Lr-osdrecht, 4 blz., 18e eeuws f. v. D., Maatschappij vopr de zijdeteelt te Utrecht, E, 5 blz. (1838),kl. r!EI' DORP DE BILT bij Utrecht met de St Petronella's kapel in 1620, li thn door Sa.mijn, 19e eeuws, 10x16, 5 cm. Met 12 blz. tekst betr. De Bilt. de lith" iets watervleklcig f. P ,J. VIBHEULEN, Over de nieuwe kaart van den lande van Utrecht ••••, î. donr Du Rc-y, E, 5 blz., 19e eeuws Prcgramma 's van het Kcnst-Genootschap binnen Utrecht cnder de zinspreuk "Besteedt den tijd, met kc-nst en viijt", later ~heter. (Prnvinciaal) Utrechts Gencotschap van ·Konsten en Wetenschappen, C'Ver 1777-1803, met enkele "Beijlagen zu den Gëttingischen gel. Anzeigen", 1820 en 1822 betr. dit gennotschap. ca. 250 blz., geb . in aardige nude band f. P.NIEln-JERSLUIS, fraaie gravure (door Jan Bulthuis) 2e helft 18c eeuw, . 15x23 cm, met gezicht OJ;. het dcrp, Vecht, brug, etc. f. S,MULLER Fz, Een bnuwwerk van den Dcmbouwmeester Jac0b van der Borch, E, 4 blz. f. WITT:ERT VAN HOOGLAND), Sterken\urg, E, 25 blz. . . f. WI'I'I'ERT VAN H0OGLA"t-11)), Vroner.teyn, E, 12 blz . f. J.CRAAlIDIJK) , Van Utrecht naar Dcorn, E (uit "Wandelingen d'1or ?red.") 60 blz., geen platen f. (J •.Cra.a.ndijk), De langbrr,eksche \letering; \lijk bij tuurstede, Amercngen, E (uit 11Wandelingen dr,rr !led.", 1882, 70 blz., geen platen f. - , HET OUD ARC!:ITEF DER GfllEEIITDJ HEI:- :m BOCTCOP, E (1916), 36 blz., mist 1e blz. der inleiding f. A. le LOSQUIVO DE BUSSY, Catalogus van de rechterli jke archieven (1811-1838) en van de nr,tarieele archieven (1 é11-1842), (in de prr-v. f. Utrecht) , E (1927), -60 blz. JEAI-n!E REYlBKE VA}: STUWE, Huize Ter Aar, 2e dr., Amsterdam z.j., (rnma.n, zich afspelend te Maarssen in de jaren _BO der 19e eeu~), f. geb. in nrgi. linnen band FEESTNOitiEH behC'orende bij het Utrechtsch PrC'vinciaal en St.edelijk • Dagblad van 15 r-ctober 1883, 4 blz. (betr. ,.nthulling standbeeld f. . Jan van Nas:;au te Utrecht )

!

6,-

3,-3,50 4,50 4,2, 12,8,50 4,50 2,50 35, 2,50

95, 95,2,50 8,8, -

9,50 9,50 9,50 12,50 14,-

19,50

,.~ . 1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.