Catalogue 9: Aanwinsten op het gebied van genealogie, heraldiek, archivistiek, naslagwerken.

Page 1

CATALOGUS nr 9 AAN WINSTE N OP HET GEBIED V AN GENEALOGIE,

HER~ Ln IE K,

ARCHIVI S T I E K,

N ASLAGWERKEN

1988

De boeken zijn coti!pleet en in r;oede tot redeJ. i j'{e conditie , tenzij ~inders aangegeven . Bij [:;ebonden boe!<en l«lrdt dit ste?ds vermeld . Ontbre~kt de aandu1d1ng 11 geb . '' dan is het boel< inr;enaaid . De prijzen zijn exclusief

verzendkosten . Des tellingen ; Uitsluitend schriftelijl< aan onderstaand adr es, oi j voor1ceur d.rn. v. het bestelformulier op de laatste bladzijde van deze ca talor,us . Binnen enkele weken ontvangt u het bestelde [)er post ( t em.ij u aanp;eeft het liever in Haarlem af te halen . In dat ;~eval ontvan~t u e!.>n berichtje wmneer een en ander voor u 1<laar li:~tl . Indien het bestelde r eeds is verl<0cht , zal ik u dat meedelen .

niJ

de zenélin.c; 11ordt een nota r~e·, oer:d, Helke ik u verzoe!<

binnen 14 dagen na ontvanr:st te betalen .

Er

is r;een r:elep;enheicl de ' aanc;eboden zal<en van tevoren in te zien. rlocht

iets niet conform de o•nschrijvin~ zijn, dan !mnt

u dit

binnen 8 daeen na

ontvangst retourneren . Via de achterzijde van het bestelfomulier l:unt u oo!< andere wensen l<enbaar malcen, zoals· interesse· voor de reeds versche 110ï. ca t alor,1 betreffende Lir.ibur,s en Leiden eri dr~strelrnn . Inkoop ; iJocht u boeken op de bovengenoemde t erreinen of betreffende J-.!ederlandse geschiedenis en topografie 1-1illen verlmpen, dan neein ik daarover ,:;r aag contact met u op , Zowel voor 1~e11ele bibliothel:en als voor enl<ele stuks , zoals dupli'<a ten uit uw bibliotl1eek , l1eb 11, in teresse . Op het gebied van de prentkunst gaat ,tlijn belan[.':stellini:, voor nl ui t naar portretgr afiel< , historieprenten, '.1ederlandse topo,:'. r afie en "old rnaster prints;'.

A,G. van der St eur Nieuwe Gracht 17 2011

rm Ilaa rle!ll

postgiro nr 12 13 61


NEDERLANDSE ANTIQUARENBEURS HAARLEM In 1988 wordt voor de zevende maal op het eerste weekend in november , in a

Haarlem de Nederlandse Antiquarenbeurs gehouden . Dit jaar op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 november. Plaats : Beyneshal, Stationsplein, Haarlem. Circa zestig antiquaren uit het 3ehele land zijn hier aanwezig. Openingstijden : 4 november van 14.00 - 22.00 uur 5 november van 11 . 00 - 17.00 uur 6 november van 11 .00 - 17.00 uur

. TIJDSCHRIFT "DE BOEKEN\~ERELD" Sedert eind 1984 verschijnt in ons land een tijdschrift voor geinteresseerden in het oude boek en de oude prent. Het is een uitBave van de Stichting Matrijs Postbus 670, 3500 AR Utrecht en verschijnt 5 maal per jaar in afleveringen van 32 à 40 pagina's . De abon~ementsprijs bedraagt f 39 , 50 per jaar . De artikelen handelen over het oude boek, prentkunst, boekbanden, papier, exlibris, ··verzamelaars, bibliotheken, handschriften, knipkunst, kartografie, etc., etc. Voorts bevat het blad intervie~-s met bekende personen uit de wereld van het boek, artikelen over antiquariaten in een bepaalde stad of regio en een aantal vaste rubrieken, zoals veilingbesprekingen, vraae en aanbod , boekbesprekingen , tentoonstellingen, bespreking van antiquariaatscatalogi, etc. De redaktie bestaat uit Drs A.A.Boers, H.Hafkamp, Drs J.F.Heijbroek, Drs F.W .Kuijper, Carla van der Poel en A.G. van der Steur. Aanmeldingen aan Postbus 670 , 3500 AR Utrecht .

1


. ~ ' A. J . van der, Aardrijkskundig Woordenboek , 13 delen in 14 banden , Gorinchem 18 39 e.v ., orie . karton f 1.250,-2. AALBERS , J . en M. Prak ( red . ) , De bloem der natie . Adel e n patriciaat i n de N~')rd:lijke Ned~r~anden, A'dam 1987 , 191 blz., Ge ill. (J ,M.v . Winte r , Aristocrat l !:erinG in ME r J .M. A. Coenen , Vors t e n adel in de 13e eeuw ; J . Aalbers, Adel in ? e lde~l and , Utrecht en Ho~land 1e helft 18e eeuw, S .W. VersteGen , ·van Isendoorn a Blois 1üe eeuw; L. Kooyma ns, Pa triciaat Holland 17e en 18e eeuw; J . Aa l bers, W.A. v . Spae n v . H. e n de voor M. riddem . adel ; C. Schmidt , Teding van Berkhout ; • 34 , 50 C. J . Bruin , Ade l als beloninG voor pers . verdiensten) 3. AANTEEKENINGEN omtren t handel en scheepvaart ( te Amsterdam csemaakt), Manuscript vaö enige honderden papiertjes Geplakt op ca 100 blz. (losse blaadjes) , van de ha nd van Dr Ch . M. Dozy (later in het bezit van Mensing en F. C. \/ieder ) . Oevat · o .m. aant . over O. Dapper, ·de handel op Skandinavie , Reinier Klaassen, Pl ancius, T~s::-;an , Barents , Massa , Bontekoe , l e Maire , Afrika , Westindië , handel op Enr;e l a nd Mosl<ovische l1andel , etc . ( in portefeuille) 175, -4 . ACHTEROP , S. H. e . a ., !1eeden , geschi edenis van een Gronings dorp , GroninGen 1gG9, 536 bl z., Geill . 75 , -5. ALGEMEEN NEDERLANDSCH FAMI LIEBLAD , J r {j 1 t/rn 17 , ::;ebonden in 12 (niet unifanne) banden (één band slordi~ ) . Complete set 900,-6 . ALLOSSERY Paul , Het e;ilde11ezen in vroef;e r eeuHen , Brup;r;e 1926, 255 blz., geb . (betr . ambacht sGilden) 7, AUiANAK der Kon . Militaire Akademie , eerste jaar, 1830, 201 bl z . , g eb . (orig. 150,-k:-!;'1) met uitsl. litho , \!Je t ( in pen aangevulde ) naamlijsten kadets en pél[,es 8. ALPHEN , Jhr Nr D. F. van, Reisverhalen en indrukken van -een too;t via Benthei rn , Han'1over , Harnbur5, Kiel ..en Korsör naar Kopenhagen , ' s--Gravenhaee 1874 , 269 blz . (Brieven aan Mr S . C. Sneilen van Vollenhoven ; ge ze lschap : me vr . van Nes" Rinia van Nauta e n J . C.v . Reede v . Oudtshoorn) 75, -9·. ·AMORIE ·vAN DER HOEVEN , Ab . des , liet tweede eeut.Jfeest van het Seminarium der Re monstrànten ·te Amsterdam, Leeuwarden 1840 , 290 blz . , ~eb . 65, -10 . (.A!'l.STERDAM), Versl ae; van een verblijf va n een weel< i n Ams terdam1 in 1929 , van ee11 groep onderwij zer essen, 50 blz. , r,estencild , me t groepsfo t o (verblijf in de '; Burr,erwacht" (Freule van Sass en commandant Boeree) . Van dé' s chool \laren ·als : l e idinp.; aan•~; mevr . Everts- Mol< en de heer Bilr>t . Men !<reeg o.m . lezinge n van A.A . Kok, PortieJje en Bart Peizel en de laatste l e idde rond in het Rijks museum 28 )-11 . ARCHIEVEN, De , in Noord-Holland , /\1p)1en . a/d Rij n 1981 , 407 blz . 40 , -12 . .ARTILLAC BRILL, P. J . d', Deknopte geschiedenis der Nederlandse Ridderorden, ' s - Gravenhage 1951 , 204 blz . ; r,cill . 48 ,-13 , ·: ASSELBERGS , Bronzen reliëf rne t borstbeeld van C. 1'! . AsselberGs (ob . act 58, 1932) ve r vaardigd door Gerard van Aal st, 1933 , 29x20 cm 200 ,-14\ : AUGUR , Va n het Haai3sche Binnenhof, Parlementaire schetsen , A' da!i1 1 ')01 , 217 bl z . , "' ï;e1:>. ; ge il L · 28,-15 . BAl(HUI ZEN V. D. BRINK, Van den Ber r,h en De Jonge, Het l!ederlandsche Rijksarchie f°. dee l I, 1 s-Gravenhage · 1a57 , 450 blz '. , ing . (los ) . tJiet verder versc henen ( bevat : Eerste ver . Staten va n Holland ; documents Revolutions 1787+1795 •11er.:oires baron de Kincl<el , uiterste wil g raaf v . Hoorne ; Hecrnundensia ; De Baljuwen, Docur.ients Revolutions 1789+1795) · 75 , -16. BAUDET, P. J . H. , Leven e n we rken van T ,üllem Jansz . Bl::ieu, Utrech t 1871 , 178 blz ., ~e ill . (los )· 150 ,-17 . BEECK CALKOEN , J . F. v . , Onderzoel< naar den rechtstoestand der geestelij ke en kerkelijke ·g'0ederen in Holland na de Refor1:1atie, diss . A'dar.1 1910 , 2')7 blz . , ,1eb . 150, - 18. BELONJE , J ., Het fort .Rovers of (de ) Rovere , z .pl. , z.j . , 15 blz., geill. 24 ; - 19. (BELONJE), Mr Dr J ohan Belonje zeventig j aar archiefbezoeker (bioGr afie door Fase l e n bibli0Gr,:1fie . door Tee line; ) ( All<maa r) 1982 , . 150 blz ., ge il 1. 45 , -20. BIBLIOTHECA Academia Ultraject,ina of. Verzameling van ue.rken r;eschreven door o f teeen of over de hooglee:-aren aan de Utrechtscl1e Akaderüe (veilingcat . Dom 1900 ) 116 blz . 48,-·· 21. BLAUW , K., Over het bestuur van Gooiland voor 1795 e n de ramp van .1350, Overdr . (T . v. G. 1954 ) , 25 bl z ., ~e ill. 20 ,-22. BLl:COURT , · A;s . de en E. M.!1eyers , Memorialen van het Hof (den Raad ) van Holland, Zeeland ·en West- Friesland van den secre taris Jan Rosa deel I, II, III, Haarleu 125 , - 1929 , 455 blz. 23. BLINK, H; , Woeste r,ronden, . on!;t~innin~ en bebossching . in Nederland voornaals 48 ,-en t hans , ' s - Gr a venhaee 1929 , 244 blz., geill . 24 . BLOEMEN , c. , De wordings geschiedenis van he t . Rijksarchief in Limburg , Maastricht 1966; ·145 blz . , geill . 45 ,-·· 25. 801:.REE , Th . A.·, De Kronielc van he t geslacht Backx (Bax, Bacx, Bakx, en Baks) . Een episoèe uit den s t r ij d t e[:-en Spanje, Wageninge n 1943, 569 blz . , .~eb. 385, ~-(r.;1·oen kunstleer); ,3eill. 26 • BOGTI1AIJ, 'À. , Het Nederlandsche handsc hri ft .in 1600, . Ha.arl9f'J 1973, 48 blz. .( hé:.ndig boekje · inet de vë.rschille nde schrijfwijzen van hoofd- en kle ine letters , 18, -afkortin~en etc. ) . 21 . BOS- ROPS 1 J .-A.M. Y. en: ~1: BrurK>eman, Archiefwijzer . Handleiding voor het gebruik ve.n a rchieven i n Nederland , ·Mui derber ~~ 1987, 109 bl z . (ui tstekende inle idin6 i ) 24 ,50 1

j


28 . BOSCH RIDDER VAN ROSENTHAL , E. J ., De ontwi k ke linc; de r \Ja t e rsc happen i n Ge lde rla nd , di ss . , De n l!aap; 1S30 , 36 4 b L : . , geb . 2 9 . BOSMAN-JELGERSMA, H. A; s Vijf eeu1-1en Delt t se ;:i po thel<e rs , e en bronnenstudie over de ce~ch. van de fa r macie i n e en Holla ndse s t ad, d iss . , A' d am l S79, 443 bl~ .• .r::e ill. 90 , -30. BOSSCHER , Ph . M. , Ho nde r dv i jft i r-; j <1a r Fonds 11315, !-3us5u:n . 1 %5, 6 3 bl z . , g e ill. 18, - 31. BRAJ'.l<E, G. t e n , Dr e ntse h::.iveza t e n , 2e dr ., Meppel 1987 , 176 bl'L ; f:'. eil l 30 , · 32 . BR.\ATBARD , A. èh . , De z.even pro v inc i ë n in beroe r in"'. !loofdstul<ke n uit een Jiddische Xr onie~ ·over de j are n 1740- 1752 , A1 dam 1960 , 153 h1z. (po c ket) 18 ,-33 . BRES , G. W. G. v::in , Inventa r is van de oud- r ech terlij l:e a r ch i e ve !'l e n de 11eeskame r va n 1 Steenbe c . a .. 1431 ~ Hl 11 , s "Hertor;e nbosch 1S74 (Inve nta riereeks fl.A . nr 13) 3 55 b l z r. e, en ~eill 34 . BR Zu idn e de rl and se itnmi n;r a t ie in A;~::; terdóm en 40 , - 1 ~FLS , J . G. C. A. , De 5 12 - 1630 , met een 1(eu ze v.in a r chivalische r;e P,eve ns betrE:- ffen de Haa rlem o~streeks d i ss . , Utre c h t 1 976, 342 bl ~ . de kuns tsc~ilders , 3S . r;eill BP.INK,. E . A. B. J . t e n , De ~eschi e den i s van het postve rvoer , Bus sum 1~6~ , 11 9 bl z . 175 , .... 36 • BRONCOMMENTAREN , ui t t; . S tic h t in'...; Arch i ef Publil<aties 2

28 ,-deel I ·· I \/ I I = P .11. M. Klep e . ;:i , De l:oti i~ren van de ger.ieentelij!<e hoofde li j!<e omslag; 18 51 --1922 ; I I. P .M.1·1. Kle p , e . a., De r e"'is t e rs va n pa ten tplic h t i 11.en 1 i80 5 - 18 93 ; III. J . L. vnn Zvnden , De vol ks t e ll i ~p.: vvn 18 07/ 0G , e n IV . J . L. v;:,n Zanden , De Re r,istres Civ iques , 18 11 (1 C12 , 13 13) . ) . 'sGra vennar,e 1987, 5û bl z 17 , 50 1 b . dee l V. I= B. Koert1uis en ! . v . i 1ul 1<en 1. De rn ilitie r e rüs t e rs 1815-- 1922 ) , ' s-Gruve nha[]:e 1 986 , 7 4 b b . ' 17 , 50 •

c . deel VI - I I ( VI= Kie~e r s l i j s t e n 1351- 1806 ; VII= " taat Fa brie ~en en Tr a fieken : 8 16 ; VIII = Staat Fabrie~<:-n e n t-Je r ":1!inl{el s 18 1 C) ; IX = llinde r we tbe sche iden 1811 - 1952), ·s- Gravenha,_~e 198û, 7~ bl 7, . 17 , 50 N. B. Bevatten c e ~evens o ve r ontstaa n , be trouwbAa rhe id, s e br uiks~o~e l ij'~hede n e tc. van deze bronnen vo o r h isto risch e n ~e nealog isch o nde rzoe!<. 37 . BROOD , P . , De archie ve n va n het Pr o vinc i aa l Bestuur van Dre nthe s inds 181 4, Ass en 1 975 , 26 9 bl7. . , ";eill . 38 . BROOK--LITTLE 1 J . P . , An heraldic a lphabet, Londen 1S73 , 224 bl z ., geb . , g e ill. de Nede rlands e Lr.mdbo uwc;esc hieden is , dee l I , 1875-1 9 3 <; ; deel II 1940--1 ()70 , W;u,;eninr;en 1975 , 31 0 bl z . 40 . BRUCH, H., Dirck Franckensz. Pauw, Kronycke des lants v an Arc 1<el ende de r S tede v a n Gorcum, diss ., A' da:n 1931, 117 blz . 41. BRUGMANS , H. , Verslais v a n een onde r zoek in Enge l a nd na;i r a rcl-tiva lia be lanr,ri j l~ v oor de g eschiedenis vün Nederland , in Hl92 ( • . . l ini:;esteld , ' s-Gr~venhë::g e 1895, 51 6 blz . (mist o~sla~ )

39. BRCUWER , W. O. , Bibliog rafie van

3 5 , -·28, -3G, -68, - ..

42. BRUNINGS , P.F ., Onze krij ~smac ht . Me t bi j schriften , ' s-Graventia~e z. j . , 108 b l z. 45 , ··-· c;eb . , geill. met 26 _chromolitho 's van militaire unifo r rr1en . Mooi e x . l 43 . BRUïNE , F . H. de , De ronde venen . Een sociaal ~~eo~ r . s t u die v an een Ge de e lte v~n 6':,0 , -.. het Hollandsch- Utrechtsch weidelandschap , diss. , R' dam 193~. 20E bl z . , Reill. g r . uitvouwb. kaart 75, ··-44. BUCK , H. de, Biblio~rafie der ~eschie denis van Nederl ~nd , Leid en 1S58, 71 2 bl z. Geb . 150 , - 45 . BUCK , P . de , Zoeken en s chrijven , Handleidint bij he t ,naken van een histo ris c h werkstuk , Je druk , Den Haar; 19f~7 , 95 -blz . , ,"';eb. (heel nuttig boe!~je) 24 , ·--46 . (BUISMANl ; Dutch popular literature . The collection or M. Buis:nan J .F;.: ., Ui;re c h t 1 97 2 , 151 blz. ., e;eill. (Cat . Be ye1~s) 35 ,- 47. BU!..LETIN de la Commission pour l ' histoire de::; é :~lises \Jalonnes , s e rie I deel 1 t/r1 5 , serie II deel 1 e n 2 , 7 de len , Uèn Haa:--; 1885- 1399 : e n 3000 bl:"'. . ., p;eb . ' 0 eill. . . . . . 400 , - ·· 40 . BUURMAN , D. J . G. (Red . ) , Anw1er::;oyen . Bijdra;~e n t o t de :?;e scti1ede 111s va n rie t Ka s te e l , de heerlijkheid en de heren van Anunersoyen , Zutphen 1~8(,, 24() blz . • ~e b . , r,e 111 . 1 ·55 49 . BUURMAN , D ,.J . G. , Over de toepas sini.:; v::m heraldische kle uren op deuren en luiL:e~ , voo r n . van knstelen (losbl. uitr; , tled . T(ast:ele n S tich tinc c a 1 980) 142 bl z . ;-eill.28 , - 50. BUYTENEU , 11.P . va n s St . \/itus va n Oldenl1ove. Episoden uit de stri j dio - Leeuwarde?1s l<er!< 1146-1580 ; Afl. Archief êlartsbisdom Ut.recht 1949 , 165 blz . , g e 11 • 28 , .. . 51 . BI,,F.LAD vAn de Nederlimdsche LeeU1 1 · 7 dele n ( 1950 t/r.1 198 1) , 4 dln c eb • , 3 dln in afl . ❖ band · 275 , ··52 BIJ L. M. van der , Idee en Interest, voorr;eschiedenis , verloop en achte r ~ronden • vCJ- n d, e politieke twisten in Zeeland e n vooral in Middelbur~ tussen 1702 en 171 S, diss. Groninf,en 1981 , ruim 500 blz . behandeld in het Nederlnnd · s 58 , ·· 53 . BIJLEVELD • W. J. J :c. • Oprnerl<in~en over de p.,edslalchdt~n Adelsboe'<" 's Gravenhan-e Adelsboek met aanhang sel i•veertig jaren Ne er an s . , <-• 1940 , 2 25 bl-z ., r;eb . (in rood bandje als Ned . Adelsboek) . liet zeldzame, c erucht·· l7S , mal~e nde boek je i o 54 CASTELLOGICA. verkennin~en . Mededelingen van de ~ed .. _Kastelen Sticht n.:;, oorn • 190 3( - 1986), 184 + L 11 blz . , r,eill . (losbladig 1n r1n0band) 50 , - -


ATALOGUS van ~· renealorri~ch Lanc;e A Scho ., .., e h;,m d sct,ri-~, te!1 , l!apenboeken ( van A. Buchelius, Job dE.1 topon-~af~ ) f~ma:e:, enz. ) boeken en prenten (~enealo:,ie , he r a ldiek en Ned . ·-' e a ..Ot'l .... tlg van B. Ridder van Lockhors t , LeidE-n (G . Elte) 19 10, 48,-4 7 blz . (2094 nrs) eeill . 28,-CATALOGUS Port - Royal en Utrecht , Utrec ht (Rijksorc~ief) 1972, 62 bl z. , ~eill . CATALOGUS der t en t oons t e llinP; Vé'ln portretr1iniaturen , Ro tte rdamsche [(uns t krinr: 125 ,-19 10 ~ 179 blz . , <?;e il l. ' (be langri j!<e catal oeus ) 58. CATE , J . A. ten , llet a r c hi e f van Ver c aderin8 en Co nven t te Alber~en , ' s-G r aven- 4;;, - h ni:;e 1961 , 293 bl z., ( 215 blz . r e ,-;este nliJs t) 59- CHRISTOFOOR , Br . ; Uit het epos dE.-r 3000 . I·'ederlandse zouaven, Nijine-:;en 1S47 , 333 blz . , geb ., ,~eill. 75 , ·-60. COHN, L. A. ; Stamr.i t at't'ln z ur Ges c hic l1 w de r EuropDt:ischen Srna ten von T. G.Voigt el neu herausr,e~even von L.A .Colm, Erster Band · Die De utschen Staaten und die tl iederlande , · Br a unschweiG 18 71, 251 tabe llen (wa arvan n r 163/1 A4 mist ) l os (eze l soren ) - 70,-3 61. COLLEGIO In ternaz . di scicnze , l e ttere , Ar ti etc ., r:i l ono. Collectie van convocat i e brieven etc . ove r de jaren 18 77- l GCO . Leden o.a . vors t e r~an v .Oye n , Koo pmans, 35, -Go urdon de Genouillac . 17 s tu'<s 62. COOPMANS ~ J. P. A. , De r echts toesta nd van <Ie ::,od::,truü:en tE:' ' s --her t ogenbosch vó6r 48,-1629, diss ., Den Bosch 1S64 , 213 bl ?. . ( vl ek ) _63. CORNELISSEN , F . C. , Les industries dE.-s Pays Bas, Paris z.j. (1 S33? ) , 251 bl ~ 35,-(inven tarisatie , z mrel per bed ri j fs tak al s pe r rer i o ) 28,-64 . COTTLE , B., The Penf!uin Di ction:iry ot Surn a.11es, 1<;69, 333 blz . 65, CRAANDIJK , J . , Wandelin c-;en door NEc"derland .ne t pen Ec"n !'.)O tlood, 6 de len , Hanrl ern 1875 - 1888, geb . ( in de ori ~:;ine le bruin" linncn banden ) , ; e ill. (me t litho 's naDr P.A . Schipperus·) . De oor spran'<eli jke , ~r or.e, uit;;ave in zee r redelijlce staa t. Ruf,r;e n. :iat geschaafd, r:iet alle 128 litho ' s . i1et de veel a l ontbrekende Ata ls , Haarlem 1884 2 .000 , - 56 . CREMERS , C. M. , Re i ~ersbcr~en en , ijn be 1-1cner!:1 z. pl., 7,,j. ( c a 194 4) , J2 bl ;; . 6 5 , - ·seill . (Wassenaar ) 67 . CROESE , H. , Ker1<eli j1< r e~i s t er de r pred i l<anten die s :::dert de 1<er khervominG de ~e r ef . Ned . Gem . te Amste1·dri1n tot aan den jare 1759 be dient hebbe n • • , .• en na •• • • -. vervolc t tot i n he& jaar 1778 . Ansterdar:i 7 ,j. (1778 ) 386 blz . (me t 211 295 ,- biog r nf ieë n van ·-predi!can ten) 66. DALEN , A. G. van, De p r o testa ntise rin~ e n r eca t holiser i n~ tussen Rijn e n Oude 20,-IJsse l , Afl . Archief ADrtsbis d . Utrec ht 10.55 , 158 bl z . , net kaD rt 69 . DAM, Is van , De brand van Enschede i n 1750 en de toenmalige bewoners, Enschede 1931 , 61 blz. + 2 1 tDbel len, met r eg iste r en 2 plat t e ~r onde n ca 1830 ( met de 150, -namen van eir,enaars en be11oné rs ca 1700- 1S31) 70. DAM v . ISSELT , 1'1 . E. van , De stellinr; va n A?~:nerdari , 2e d ru!<, Utrech t 1S10, 65,- 220 blz . , ~e ill . (met kaart) 71. DEINSE , J . J . van, Uit ilet l and vDn l~atoe n en he ide . Oudhe idkundir:e en fol !: 75,- h i s torische schetsen ui t Twen t e , Fn::,chede (1 ~22 ) 48 4 blz •• ~eb . , geil l . 72 . DEitlSE, A. B. van , J ournaal der ,ue r k\,anrd i ~e reiz,~n van J e n ~lever ( van IJest Terschelling ) na;;ir Turlcije . . . . l oopende van 1847 t o t 1 ~04 , · s-Gravenha.~e 1 S-76 , 35, - -63 blz . , geill . 73 . DEK , A.W. E. , De a fs t ammelincen van Juli Dna van Stolber,~ tot a an het jaar von 28,-de Vrede vnn tlunster , afL Spier;el der His t . ju::. i/ auc; . 1S:6H, 120 blz. , z,eill. ·?°4 . DEKKER·, c., Inventaris vr1n de a rchieven der Herv. Gen . te So~st , Ut recht 1S~6, 20 , .. .. 44 bl z. , c;e ill . 75. DELAHAYE , A,, Het rechterli j l< ;;irchief der stad Nijme!';en 1410- 1811 , Nijme,:en 1951 , 352 blz . 48, - 76 . DELAHAYE , A. en F. A. Br ekel mDns. Inventaris van :11::c archief der :,;emeente Zunde rt 1e afd. Het oud archief t o t 1810 , Zundert 19(i1 , 166 bl ,:. . 35 ,--77. DELHOUGNE , E. M. A. H". , Genealor.;ieë n vnn Roermondse ,-:es l och ten , 2 delen , Ma3s trichr. 550 , -1956-1961 , 250+350 blz ., ;;eb . (,:;ezoc h t. Gedrul<t i n 415 :~enur:i."!e rde ex . ) 78 . (DELHOUGNE) , Liber anicorw1 Ed,~. H. A. H. Del houGne , Roermond 1982. 258 bl z . 42, . ... geill . ( 1Oarti!,elen betr . Limburgse e e nea l oc;i e: ) 79 . DIEPEVEEN, W. J . , De vervenin : i n Delfland e:-n Schieland t o t he t e inde de r zestiende eeuw, diss . , Le iden 1950, 191 bl z (o . m. Het veenbedrij f ; De econo mische en sociale toesta nden in de veend0rpen ; De turf en haar a f zet DE.- veen landen) · 28, · 80 . DOCUMENTATIEBLAD "!er!<groep léle eeuu , _nrs 1 t/m 10 , reprint in 1 ba nd Utrec "i t 1975, 276 blz . · 81. (DOMELA NIEUWENHUIS , F. ), Een vergeten hoofdstul-::. Blan'<e slave n . Supple,nen t op het Historisch Gedenl<boek •'Eene h3lve eeul/ 1848- 1898 , r>remie van " Het l!ieuws van den ~ag··. A' dam · 189G, 89 blz . , · ~eilL (het ::~eruchtrr.a '<ende ceschrif t van D. 11 . waarin de ·' halve eeuw" vanutt het 00~punt der r1inder bedee lde n \·<erd be schreven Zeldwar.i. dist omsla(;. ) · · • 175 ,-82 . DOORN , z. van, 'Kleiland . Kleivletten én baks teenindustrie voorna rneli j!< in de oude -Rijnstr_e ek (Utrecht) 1')61 , 121 blz ., c eill. ( r-es tencild riet ino-epl a '<t e foto's) · · ·. · ·' ._, ~o. -83. DOORNINCK, P. N. van , Invenuiris · van he t Oud Archie f van he t Kasteel Ampsen , H' l e::i 1897, 159 bl7 ., O.H . papie r 125 , - -


84 . DOORNINCK , P.tl.v. , I nventar-i::i van het archief van het St. Ursulen Convent te Jleder Elten s llaarle:n 190(1, (12 blz. O.H . pa pier s 3eill. ('1et a fb . ze~e ls 1 ) 85 . DOPPLER , P ., Lijsr. der Kanunniken v . h. Vrije Rijkskapitte l van St . Servaas te Mriastri c ht (1050--1795 ) , Overdr. (Publ. 1938 + 1939) 350 b l 't" 86. DOPl"LER , P. , Lijst der Dekene n v.h . Vrije Rij l<sl<api ttel van St.Servaas te ....01· . .... Maas t rich t (1000-1797) Overdr. (Publ . 1S37 ) C6 bl z. 28',·87 DORDRECHT . Al phabeti sche lij s t van aan~es lagene n op_ het Kohier van den 11oofde- · lijken 01:islar; dE:- r gemeente- Dordrecht. Di e ns t 1895, Dordrecht 18% , 127 bl 7. . ( bcvël t · na mn , ~dres, kl asse) · 48 ;-88. DORDRÉCHT . Li jst der aan~sla(;eren op het !cohie r van den hoofdeli jl~~n omslag d ~.~ r,eMe~·nte Do rdr~cht , i)ienst 1887, Dordrechr, 1887, 104 blz . (bevat ; kohiernr Stl'.'aa t en 11uisnurr.rrte r , naam v::i,1 de belastinf"schuldir.e e n de l<lasse \1aarin deze .....> :., . ~erd annr;~sl a •~tn ) 48,-89 • . DH:'\ÀK, 'J , , f.>e!rnopte r;;eneal oe-i sche Bids voor Nede rl;:ind, Utrecht 1965 1 48 bl .,_. 18,--· · 90, D::A!SM,\ OS VRIES , A., De Waddenpol der s, eene stud i e , Leeuwa rden 1<;21, 7', blz . + 12 ui tvouwb. lrnartet1, ~tb, 90,-91 • DP.IEMAAND:;:LI J KSCHE BLADEN , ui t ge,~eve n door de! Ve!"'Ec-e n i 1inp: t o t onde r zoek van Tna l e~ ~~lksl even in het Oos t en van NederlHnd, jr~ 1 t / m 5 (1 902 t/m 1906 ) geb. in een ba nds c.;e ill. 15·0; -92 , IDFM j r ~ 11 t/r1 l5 (1911 t/m 1915 ) ;eb. i n fén band . r 150, - 9,3. DRIESSEN, H. L. , Inventnris van he t oud-urchi ef der :,er.ieente Tie l , Overdr . . ,:. ( VROA 1~27) 206 bl z . 40, --· 94 • DüRER , A• , Dan;ve rhael z i j ne r NederléMdsch~ r ei ze i n de j a r <:'n 1520 en 1:321 ,: ir.0t bel an,';riJke aanieeke nin!Y.en o pr,ehelderd , 's--Grnve nha,,;:e 184() , fi2 bl z . ·· 48, ... 95, EERENBEEr1T, 11 . F. J .M . Ven dcn · e n H. J . A. M.Schur'inlc , De opkomst van Tilburr, ;il s industri es tad , 1! eeu.-1 econoMi sche e n socia l e c nt• ii!<l<E:-linr;. NijMe,:;en °'1':'39, 253 bl 7. . (Bijdr . Zuiden v. t1ecl . VI) , bibl. ex. 6C ,- 96. c~:·.,.. ~I~. J .W., De r;eschiedenis van llet Nederl andse r:evanc:eniswezen , Azsen 1956 , 289 blz., ~eb . . 75 , ··97 . EIBRINK ·JANSEN, Elisabeth A.ti. , De oplcor.ist van de vroeds cha p in E!n'--:e::.e HoE andsch~ s t eden , Haarler~ 1Ç'27, diss., 71 bl z. 48,-·98, EKKt,RT, R. E. O. , Franeke r proressorP.nportret ten . Iconor,r ~fie van dE- profeszor en nan dé' Academie en het Rijl<satheneum te Franeke r 158 5- 1843 , Franeker 1C:77 , 490 blz . , ~el> . , ge ill. (prachti?,· ve rk ! ). 99. ELIAS , J . E., Geschiedenis van het Amste.roa1•15che Re,:;entenpatriciaat , Den Hoélr; 1923, 281 bl.:. , •~eb . ( band beschadigd ) . . ' 48 ,--100 . EMt1ER, H. 1 De b re1,zen van Nederl,md , van de \-lielini;en tot o;,n den Rijn , Haa rlem 1 SJ7, 1 ? 0 bl z. (betr . de g renzen van Zeeland, I.J. i3rabant e n Li1nbur r, tussen 1648 en ·ca 1930 ) 49 , · 10 1 . F1'.HLBECK , P. E., Der Adel Schwe dens (und Finlands ) . Cine demo~rnphische Studie 150 , - J E!n~ 1903, 361 bl z., ~eb. 102, FOCKEMA ANDREAE , S.J ., De Nederlandse staat onder de R~publiek , 3e dr ., 26,-A'dam 1969 , 198 bl~. 103, FOCKF1:JA ANDREAE, S.J . , en c. Koeman, l~aarten en :<aartte\:en;rn rs , 2e druic, 24 , - Bussur:ï 1975 , 124 bl.7-,, ,;e ill. 104 . FOCKEMA ANDREAE , s.J. en B. van ' t Hoff. Geschieèenis der l<a rto~raTie van Nederl ond , 's-'Jrav-?nhaeE! 191,7 , ~ 27 blz. -:- 25 platen, !;e:b, _ 275 ,·- 105 . F0CKEt1A ANDRE/\E , s.J . é'n Tl1, J .M~ijer. Album studiosorum acade:ni a Franeke~ens1.s 413 , - (1 585- 1û11 , 1816--Hl44) , Franel:er (1 968 ) 53S blz,- , 13eb . • i o6 . FRENKEN, J\ . M. , 01'1 de k~rkE!l;l.jke .jurisdictie in ,, e t t::; r aa1schap tler,en en het land .rn,- vu 11 Ravenste i n, Overdr. (Archi ef Ke th . Kerk 1% 5 1 , 6 6 blz. 24 , - . 107. F?i.JIN, R. , DE! oor l or; van ·1672, Gronin:3en 1972, 302 bl ~, 24, -G/\~S , Ire ~e , /\ e,lanèe a t heralclry , Londen. 1959, 120 blz. , r,eb., gei~l. 108. GEDENKBOEK der ried . 1 Jy tot be vorde r-ing de.r r;eneesl<unst bij haar 75-Jari~ 109 . .45 ,-bestaan , z . pl. 1924 , 228 blz . • geii1 . . • GEDENKBOEK Maa t::Jchappytor. N ut va n ·' t Ale;er1een 17841934 , A· dam 1934, 262 blz . 11 0 48, -+ ,,2 bl7.. 1ll. , ~e~. . b d i G:::~EJU,OGISCHE EN HERALDISCHE BLADEN. complet: set van 10 jsarc;a~t;en 1~e on en n 11 1. 10 ( bibliotlieeic- ) banden (bevat · i n a fl. het uite r s t ; zeldzame boel, van i~ittert 850, -··· ' va n Hoo,.,.l a nd over d-:> Ut r e chtse Ridde rhofsteden) 5<:'5 ,-112 . GE!lS NOSTrlA , .i r g . 1 o ( 1<J'.î5) t/m 41 ( 1986 ) e ebonde n in blau11e stempelbanden ADTS , l Bijdrage tot , de Reschi e denis van den Souvereinen Raad in het 11 3 • ~~=r!cwa~t~; ;· ~an Gelderland te Rureraonde ( 1580--1794) , diss. , Leiden 1860 , • -

l

95, --

134 blz •

· · .. ( Lubro broodfabriek) 1949, 11 4· (GOEDE, .IL de), Utrechtse' poorterwapens , Utrecht • 2 :1 blz. met 30 ·ingeplalcte, gekleurde, Hape.ns van Utrechtse geslachten. 38, - Ccmpl eet ex . oudste kaarten der Waterwegén tussen 115, GOTTSCHALK, 1-1.K.E. e n w.s . unger, De I A G 1950 ) 20 blz . + 4 losse Brabant, Vlaimderen •en Zeeland, ove rdr . (T.K.M . • • . , 34,-ka :1rtfoto · !3 c hivalry , Londen 1930 , 133 blz ., geb. 116, GCULTEN, G.G ., The chron:cler of European Toegevoegd een aantal e xtra_ill . ) 150,-v ,j 11 . · ( 0et1·. de kron~.eken van Froissort ,

'

_J


~

1...,\jl...

IJl

~

\ \

f

••1

,·r;·: ( .. '' • •

. JUW, J. L. van der , Oud 3Chrift, Zwolle 1OóJ "56 bl z . , r;eb . , eE":-ilL , , r. (Archi vistica reeks nr 3 ) 48 ,--GRIJPINK, P. M.!, Reeister op de parochiën, altaren , vicariën en de bedienaa rs 'f zooals die voor~omen in de middel eeuw:Jche rekeningen ( . .. • . ) , 7 del en, . A' dam•• ~ Haarlem 1914- 1937 (compl ete set, betr. llolland en zeeland) 175, ·-J' l1 9, HA LLEMA , A. , Geschiedenis van he t ,sevan1_senis1-1ezen , hoofd;;akelijk in Nc ".lerland , •s-Gravenhage 1950, 350 bl z . , r,eb . 85, -120. HALLEMA, A. , ~le,t aandeel der Frie:Jche kl oosters in den s trijd te,.;en den watE:- r ~ wolf; · overdr . (Archief Utrecht 61) 55 blz. , 1_8 , - . 121 . HALLEMA, A.', I n en O'II de gevan[;enis, van vroer,er da:çen in Nederl and en ilederla!'làsch Indië, 's-Gr avenhage (1 936 ) , 176 bl z. , geill . (rur, gerepareerd) 95, -122. HALLEMA , A., De leeuw in de symboliek vau het ve rleden , afl . Histo r ia sept . 18, -·1939, 8 bl z . , geill . 123 . HARRIS , L. E. , Sir Corneli~s Vermuyden , an eval uati on and an appreciation, 18, -·· Extract (T .K . N. A. G. 1950 ) 26 blz. , r,eill . 124. HARTMANS , C. A. , Overzicht zwaardvegers J\ms t erdam B-156 1 •· bes in 19e eeuwl , (me t inl. over vuurwapenfab.'icaf)e in flederl and) , flreda 1965, 4 + 36 blz . , gestencild 45,-125. HEERDT , A.C . baron van , Groote Sociëteit 11 Haar:sche Club Plaats Royaal " 17 48- 1948, Hene;el o 1948, 84 blz . , ge il l. . 28, -126. HEERINGA, G. , Uit he t verlede:1 der Doopsgezinden in Twenthe , Borne z . j. , l 5J __ 75 ' blz . , r,eb. , geill , 127 . HERALDICUS , Lijf- en wapen:Jpr euken van het vors telijk huis, . van den Nederlan9schen Adel ,· van ber oemde Nederlar,der s en buitenl anders, en1. . , Zutphen 1926 , 192 blz • 48 ,-(i~uttig bij het identi~iceren van wapens a . d.h . v . een spreuk) . 1 25 , -128. HERINGA, J . , De eer en hoogheid van de Staat, Gr oningen 1960, 645 blz. •· . ., 129, HO.FMANNI .PEERLKAMP , P. , _Vi t i:e aliquot excellentium Bat::ivorum, editio alter.a 75 ,-quam curavi t D. Brui11s I Zutphen 1914, 77 blz . , ceb.• 130. HOVE.,- .J.J . t e n •(=- ,,D . G..•,floel<) , liet raadsel van Arend en Hendrik Goudt, (Utrecht 1944) 197 blz·. , geb . , O.H.papier (vlgs colophon gedrukt in 1647 ; vgl. D. de 125,-Jong, Het vrije boel<. i n on,v rije tijd nr 404; opl. 325 ex . ) 495 , -131 • HUIZINGA , J . , Ver zamelde wer:<en , 9 delen , Haarlem 1948-1 953, geb •. 132. HUUSSEN, A. H. , . De codifi cat~.e van het Nederlandse hu1-1elij ~srecht 1795- 1838, 65 ,-diss . , A' dam 1975, 315 b!z . , g0ill , 133, INDICATEUR NOBILIAIRE de Bel gique , de France, de Hollande, d'.Allemagne, d'Espagne, d ' Italie et d'Anf,leter!"e , d'apr ès l es collections roanuscrites des bibliothèques publiques de -Belc;iques , Brussel/Den Haag 1869 , 638 blz . , r~eb . 12~,-134. INGEN, .Johan van (notaris t e _M1er~foort) , Ges chieden issen getogen uyt oude geschriften ende- onder anderen vwi de compste van de rraters, daervan gecofll."ien sijnd Reguliers van r-iariënho.off_ e_n_d van St Johans binnen A.rn.ersfoort- ( •• •• ) 18,-overdr. (Archief Aartsbtsdcr.1 Utrecr.t 1956 ) 155 bl z. 135. JAARBOEK centraai Bureau vcor Genealoe ie , complete set, q.eel .1 .t/m. 40 (1947 795, -t/m 1986), alle del en· .gebonden! Zeer f raaie set . ·. · 136. JAARBOEKJE voor he:t Koninklijke leger de r Nederlanden, ~er.sta jaj:lr.- 1830 , 2.3 9 bl z . , geb. (:net get;!", portret Prins Frederil<) . . . .. . . . 150, - 137, IDEM, tweede jaar 1833, 240 blz ., orir,. l<rtn (;net e,egr . portret Pri.ns·_ WilleÎll) 150 , -138. JAARBOEKJE voor de sch~t te r ijen in r!ederland, 2e j aar , 1833 , 21 6 blz.; orig. l<rtn (met gee;r . portret 1:.Busch) . 200, -139. JANSEN , H.P. H. Kalendarium geschj.edenis van De Lage Landen i n Jaq,rtallen, Je. dr . . Utrecht (Prisma) 1~7 7, 264 bl z . · ,1~ , -140. JAPPE ALBERTS 70, bunde l t .i;. v . de 70e verjaardag van prof.dr W•.Jappe Alberts , · · Bussum 1970, 40 blz . , r,eill. (.ue t bibliografie) . · . 20, -141 . JONG, D. de , Kronyl< of aan t . der •ner lrn. voorvallen binnen de gem. Heeze ( • • •. ) 65 ,-door H. G. v. lJOorsel, Achels e l<11Ji.s 1953, 189 blz ., geill. 142. JONG, Joop de, Een deftj g bestaan. ·Het dagelijks l even van reg~nten in de 17e en l3e eeuw, , Utrecht 1987 , 192 blz . , geil 1. ( fraai overzicht van het leven der '29 ,90 regenten in Holland , r;ebaseerd op een aantal recente studies) 150 , - 143. KALFF, G. , . Qplcor.1st, bloei en verdwijninr, _van de hofnar, A' dain_ 1954, 184 blz. 48,-144 . KARSTEN , G., l'l oordhollandse plaatsnamen , A'dam 1951 , 167 blz . . 145. KATALOG der Fürstlich St olbe r g-Stolberg' schen Leichenpredig ten-Sammlung , 4 delen in 5 banden , Leipz ig 1927-1935 , ca 3500 blz . . . . . 450 ,-146. KLOOSTERHUIS, C. A., De bevolking v&n de ,vrije koloniën der .tlaatschappij van weldadigheid , Zutphen 1981, 663 blz ., geb ., ge ill. 48,-147. KLUIT, Adr ., Historia critica comitatus Hol_landiae et Zeeiandiae, deel I :·, !' eerste en t weede s tul<, deel II eers t e s tuk, îliddelburs 1777-1780, 217 + 500 t 520 blz., ori g. karton (mis t deel I I , tweede s tuk ) 150, ··148. KNOP, G., Schyl,.;eralan , een .beschrijving van. land en volle van het eiland Terschelling, Leiden 1946, 346 bl z., c;eb . , geill. . 120,--· 149. KNUTTEL, W. P. C., De toest and der Mederlandsche Kattioliekenten .tijde der Republiek, 2 d~l en, '.c::-Gr nv~nhJg~ 13~2-1894, 365 + 3J7 blz., geb . ·. . :. . 150 , -150 , KOK , J . A. de, . .lederla1,d oi: de breul<lijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecteri van Protestantiserin~ en Katl1 0J.!'.kc· l1<:rievin.r; in ç;e :ïoordelijl<e Nederlanden 1500.:: 1880 , Assen 1964 , 479 hl ~. , ~eb . 95,-c' (1)

p

~

t ../ " t ~


151. 152. 153 . 154 . 155 . 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163.

164. 165. 166 . 167 .

168.

169 . 170 . 171. 172 . 173 . 174 .

175 . 176 .

177 . 178 , 179.

KOOY , G. A. , Het veranderend gezin in Nederland, een sociaal-historische diss . Leerdam 1957 , 243 blz , . , KOOY, G. A. (red . ) , Gezinsgeschiedenis . Vier eeuwen 13ezin in ,lederl and, Assen 1985, 212 blz. KOOY , G. A. , De oude samenwoninG op het nieuwe platteland . Een studie o~er de familiehuishoudinB in de aGrarische Achterhoek, Assen 1959, 236 b~z . • ,,eill. , KROEGDISPUUT "De Tempeliers" 1925- 1960 ; idem 1925- 1965 . (p~rsonall.a met foto s van alle leden van di t Nijmeegse studentendispuut) 2 deeltJes , l 02 en l 20 blz . KUYPER , J . , Gemeenteatlas van de provincie Overijssel , Leeuwarden (ca l 867 ) 29,51) reprint 1988 KUYPER , J . , Gemeenteatlas van de provincie Gelderland , Leeuwar den (ca 1868 l s 35, - -· reprint 1988 LENNEP , F. J . E. van , Mensen in •s-Graveland , z. pl. 1958 , 103 blz . , ~estenc ild , 35,-met ingeplakte ori~inele foto ' s 1 LICHTENAUER , W. F. , De Nederlande rs in Hapol eons Garde d ' Honneur, R' d2!!l 197 , 75,-338 blz., geb ., geill . LIER, A.J . S. van, De fundatie van de Vdjvrouwe van Rens11oude binnen de stad 60, - Utrecht, Utrecht 1954, 230 blz . , geb . , 6eill . LIES , J . W. H.M., I3eschrijvinr, v . d. Kon. lied. en Groothert . Luxemburgsche Ridde r orden benevens de ve rsch . eereteekenen en versierselen in !led . en fled . -Indië , 28,-Delft 1888, 80 blz . (zonder de portefeuille me t 5 platen) LIGTERINK, G. H. , De landverhuizers . Emi gratie naar fl. Aloerika uit :iet Gelders- . Uestfaalse grensgebied tussen de jaren 1830--1850, Zutphen 19e1 ; 111 blz . , ~e ill.1 8,-LINDEN , M. P. v . d . , De burM raven van Montfoort in de gesch. van het··sticht Utrecht en het s raafschap Holland (., 1260- 1490) , diss . , Assen 1957 , 197 blz • 75 ,-met tabellen en kaart LIVREIKNOPEN : metalen (verzilverde of vere;ulde) knopen met daarop het f ar.11Iie1-1apen gegraveerd . Gebruikt voor livreien van bedienend personeel. Aanwezie knopen met de vol6ende 1,apens ( het aantal aanwezige knopen tussen haakjes) : v . Bronkhorst (1) , van Hardenbroek; (veel), v.Hoorn (5) , v . Lynden _(3), v . Schuij -· l enburch (3), H.Smulders (8) , Teixdra de Mattos (11) , v .Tuijll van Serooskerken (veel) . Prijs per stuk 19,50 WOUWTER TOANIEL-SEl..SKIP , 1881- 1931 ; in bydraGe ta de skiednis fen it Fryske toaniel , Leeuwarden 1931, 64 blz . , geill . 45,-LUCASSEN , Jan , Naar de ku:5ten van de l•!oordzee . Trekarbeid in Europees perspectief , 1600-1900, diss . , 2e drul< , Gouda 1984 , 407 blz ., geb. , geil 1. 45 , -MARANG, G. P. , De Zwijndrechtsche Nieuwlichters, Dordrecht 1909, 303 blz . , geil!. 65, -MARCUS, J . , Sententien en indagincen van den herto~ van Alba uitcesproken en geslagen in zijnen bloedtraedt ( .... ) tegen verscheide zo edellieden als voornaeme bur,:;ers en inwoonders van 1-loilandt, Zeelandt en andere provincien van den jare 1567 tot 1572, Amst~rdaM 1735, 484 blz ., Beb . (leer) 650,-MARSHALL, Sherrin , The Dutch Gentry 1500-1 650, Family, faith and fortune, New York etc . 19f37, 225 blz . , geb. , c;eill . (over relaties, verhouding oudersl<inderen , huwelijl<Sgebruiken , ,,eduwen en weduwnaars , relieieuze mentaliteit , fiscale relaties , mentaliteitsve randeringen als c;evolB van de opstand . Interessant werk ) 11 0 , -MARTENS VAN SEVENHOVEN , A. H., De justitieele colleBes in de steden en op het platteland van Holland 1795--1811, diss . , Utrecht 1912, 410 blz . (omsl. los) C)0,-MENSEN VAN VROEGER , complete set van 7 jaargangen (1973 t/~ 1979) in afl. 295 , -MEYER, Th .J . , Album promotoruM academiae r'ranekerensis (1591-1 811) , Franeker (1 972) , 159 blz ., Geb. 25 ,-MEYERS, E.M., Het ligurische erfrecht in de Nederlanden , I. Het 1/est-Brabantsche erfrecht , Haarlem 1929 , 120 + 255 blz ., ceb . , geill . 75 , -MEYERS, E. M. , Het lir,urische erfrecht in de Nederlanden, II. - Het HestVlaamsche erfrecht , Haarlem 1932, 11 5 + 142 blz . , eeb ., eeill. 75 , -MOL.HUYSEN , P. C. en P. J . Blo!< , Nieuw ·Nederlandsch l3iografisch \•loordenboek, 1O delen , 's-GravenhaP,e 1911 - 1937 , geb. in de orieinele zwarte stempelbanden (enkele ru{s6en gerepareerd , enl<ele ruggen los ; het register uit deel 10 in een apart bandje) 700,--· IDEM, deel I 45 , - MONTé VerLoren, J . Ph . de, De historische ontwikkeling van de begrippen ·bezit en eigendom in de landsheerlijke rechtspraak over onroerend c;oed in Holland , Utrecht 1929, 768 blz . MONTé VerLoren , J . Ph . de , Hoofdlijnen uit de ontwikkeline der rechterlijl<e organisatie in de noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, 5e dr . 28,-Deventer 1972, 239 blz . MULLER, F. , Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieplaten, zinneprenten en historische l<aarten , 4 dln, _ A' dam 1863-1882, ca 2000 blz., geb . in 550 ,-halfleren banden . Zeer fraai ex. MUNNIG SCHMIDT, E. en A. J . A.M. Lisman, Plaatsen aan de Vecht en de Anr,stel , Alphen a/d Rijn 1982, 255 blz·. , obloni;, geb. , geil!. (met tel< . van C.J . Th.Schut l75 ,--


\JI~

~ -.,iAM- EN RANGLIJST der Officie ren von. he t Koninl<lij ke Le.v,er der rJederlande h en 90,-i e r Oost- e n· L·Jes~..;rn·die n voo r 1837 ( 6e j r g ) 2 71 blz . , 13e b . 70 ,-, IDEM 1871 , 360 bl z ., Beb . 70,-.Jb IDEM 1874 , 372 bl z ., c e b . 60 , - Joe IDEM 1901, 43 9 bl z., ~e b . 60,-~ 180d IDEM 1905 , 465 bl z . , Geb . 60 , - ~ .. 18De IDEM 1906, 288 blz . , c;eb . , 60,-.-, \ 180f I DEM 19 12 , 562 blz., c;eb . . "40, - -· 1BOG IDEM 1932, 818 bl z ., omsl. besc h . 40 , - 180h IDEM 1 939 , 598 blz . , e;eb . 35 ,-180i IDEM 1968 , ca lO00 blz . , geb. ·; · 181 . NAAMLIJST en r a nGSChikking va n het vaste corps zee-ofI'i c ieren in die nst van zijne majeste it den Koninr; de r Nede rlnnden zoo als he tze lve z ich bevindt o p 200, - de n 1sten Sept . 1821 , 70 bl z . , o ri~ . krtn . 182 . NAAMLIJST van alle persoonen die binnen AMsterdan zeedert het ja~r 1693 t o t 1774 door scherpre c;ters hande n zijn ter dood p;ebréll.~t . l 1et eene ko rt~ aan~•l ijzini.::~ van hunne afkomst , de misdaden om 1-1elke zij ~evonnist z ijn , en de wi j ze r.oe z i j · hunne executie ontfani;en hebben , Amersfoort 1774 , 43 bl z . (e ebruil< t ex . ) 2 4 o,-f83 . NAAMREGISTER der heeren militaire officie ren ( • • • • . ) ove r de troupen der Ve r . Pr ovintien ( • •• • • )veranderden verbeterd voor den j a are 1735 , 1 90 bl z . , 250 , --· orig . krtn 184 . NAAMREGISTER der hee ren militaire officieren ( ••••• ·) in dienst de r Ve ree ni,:.d.:: ·· ·Provintien ( . . • • • ) zedert den jare 1713 tot de n 1den ï·•/ei 178 7 , ' s - Gravenhar,e (1787) , . 192 blz ., perkament omsL 250,-~· 185 . I DEM, tot de n 1den r1ei 1791, •s- Gravenhage (17 91) , 260 bl z . , t;eb . 250 ,-18 6 . NAAMREGISTER van de resp . reeeerin(}en der steeden· ( ••. .'. ) alsmeede van de Collec iën der balliuw-Dijke raa f - Hoo~heemraadsc happen enz ., mits~aders van Ge heere n vrouwen , bal iiuwen, schouten en secretarissen van · omtrent 500 èor pen · ( •.••. ) 175, --· in de Prov . v an Holland en l•Jestvriesland, 37e druk, A'dam (1790) 368 blz . "46,-187. IDEM, 38e druk,- ·A' dam · (1791 ) , reprint, 's--Gravenhage 1969 , 368 blz . :188. N,1GTGLAS, C. J . , Utrecht tussen Pruis en Fransoos 1780-1800 , Utrecht 1975 , 142 'blz.- (heruite ave van " voor honderd jaren, uit de papieren van een tijdg enoot · door F. NagtBlas 11 me t noten en aanv . van A. v . Hulzen) 35 ,-189. NEDERLAND ' s PATRICIAAT (verschenen : jaarlijks sedert 19 10) , blauwe stempelbandjes . ~. complete set van 1 t/m 65 , goede s t aa t 6 , 500 , - b . jrg . 1 (mist rug , los , 2 bl z . i n fotol<opie) , 4 , 5 , 6, 7, 8, 9, 10 (mist rug ) 12, 14 , 15 , 16 , 19 , 21 , 27 , 29 , 31 , 32, 33 , 34 , 38, 43, per stuk 125 ~- c . jrg . 53 , 54 , 56, 57, 58, 59 , 60, 61, 62 , 63 , per stuk 90 , - f-J . 13. : De jaare aneen 66 (1 982 ) e. v . zijn nog nieu11 leverbaar bij het centraal Bureau voor Genealocie ( à c a f 60, •-) . De jrs. 1 t/m 55 zijn uitverkocht·. 190 . NEDERI:.ANDSCH ARCHIEF voor Ge nealOï,ie en Heraldiek, complete set van 7 jaar.5aOBen ( 1938 t/m 1949) , ".'aar~an 6 ,<;e b . (in 4 banden)en 1 ·deel in afl. ... band 225 , -19.1. DE ~'EDERLANDSCHE LEEUlv, Jri; t:9 (1 911) t / m 101 (1 984) , 1911 t/m 1923 en 1926 t/r.i 1942 g ebonden in 2 1 banden , de rest •i n a fl . 1 • 500 , _ _ , __ 192 . liOORDZIEK , J . J . F., Archiefwezen 1826-1 852, 's-Gravenha,;e 1853 , . 321 blz . 85 193 . OEVEREN, J . C. ·van , · rlons ter , Kla pper op de transporten van onroerende d 1803- 18 11 , Sin.n:epore (1 957) 32 bl z . . . .~oe eren 194 . OKKEMA, J . C., Ha ndleidine voor r:enealog isch onde rzoek in Mederland 1 'e e s 1 , 3 '~' ··· . ·· ; ' p 985 128 bl7.. , ["eill . 24,50 tl . n. ; Een uitstel<ende 1-1eg irij ze r voor de ben-innende .-~enefllo ,,. , 195 . DE OUDE TIJD , Geschiedenis , iqaa t s cha ppelijk en huis~lij~ 1~·•· ( ) tloord- en Zuid--l''ederlfl nd , complt!te ·s e t van 6 J·r P;· (106C. . 1" 74v)en b· · · • ·· ujt uniforr,,e ba nden . - ·u • c;e o nde n in 5 2 75 ,-·· 196 . PAUW , C., Strubbelin~en in stad en lande , Groninf!en 1 ns6 254 ·bl z. ( betr . ·' ✓ voor al J . !-1 . Ripperda ) 197 65,-·· A~~!;s~~~e;v!~alect van de adel, -Utrecht.- 1986, 125 blz. 1 ~oekje in kleu.r en f~rmaat t1rode boel~~:~re ~ewoont~n · en ~ebruiken . , Kostelijk 198 . . ENNING , C. P. J . , Onderzoek der. bevolkin n. . ··22,50 1932, 104 blz ., g eill. (ethnografie an~'hvan de - Over-ye1uwe , diss ., Harderwijk . . ' ' t ropologie, lichamelijk onderzoek, famil i e onderz0ek , etc . ) 199 ?EY . . • STER ' H. de' Les troubles de Hollande à 1 . . :95, - ( 1780-1795), Parijs 1905 339 blz b· ( a veille de la Révolution Française 200. PIETERS p w D ' •• g e • mooi ex . ) 3 blz.,.'~eÏ1Ï~ e Koninklijke Orde der Unie 1807-1810, an. Hi,~toria ;;rt 1941, 40s-201. PlNE, L.G . , Teach yours~lf h 202 . PINE L G Th t eraldry and genealogy Londen 1957 , 192 b . 9,-2 203 . PINE: He;r: ~;.\ ~; ~~~;~:;~; : d~u~, Londe~ 1963 , 164 blz., g e~~;\~;;fi . -it== and consequences to the present d , s u Y of the Nonnan Conques t i ts his tory 204. A.M.• De rechtstoestand d::•11;~1~:~\~9i5d 1197 blz; , g eill. • 20,-z. eer and, d~ss ., Leiden 1879 , '

f~f!/!f ~;!~f;f:~f

L:a:: ;~Y~î'

r-:,

95,--


to the Pilgrim_ 205 , PLOOIJ D en J RENDEL HARRIS Leyden Documents relating rds Father~. Permis~ion to r eside ;t Leyden and betro~hal reco ' toge th er with parallel documents from the Amsterdam archivs , ~Q~d~n 1920, ca 170 blz . , foli geb . , o.H.papier, me t ca 75 pagina 's grote facs1m1les van documenten en de vertaling . Oplage : 400 ex . Zeldzaam . . 206 . POELHEKKE, J . J . , Nederlandse leden van de Inclyta lla tio Germanica Artistarum te Padua 1553- 1700 , Overdr . (!led . His t. Inst . Rome 31 l 103 blz • {namen en 1 , , personalia van 542 Pederlandse medici en " li t~er7t~ren·_) • POLI, Vicomte oscar de, Essai d'introduction a 1 h1sto1re genealor,1que, Parijs 207. ·1887, 252 blz . , geb . {fraai half leer ) 208. DE POLYTECHNISCHE SCHOOL . Album bevattende de portretten der docenten en afbeeldingen van r;ebouwen , l aboratoria, teekenzalen, enz . Delft 1895 {oblont;, 150,-bevat titel, inhoudsopgave en 22 l osse pla_ten . Compleet . ) 209 . POPULAR GENEALOGISTS, or the art of pediG~ee-maki n~, Edineburgh 18~5, 108 blz. , geb . {mooi linnen bandje) . Vrqeg voorbeeld van .een algemene s enealogische in75,-l eidin~, met veel Schotse voorbeelden . . 75,-21 0. POT, Jan , Het belec van Zierikzee , diss . , Leiden 1<;25, 80 blz ., geill. 211. PROEVE van be'vJijzen voor 't r er;t van de afkofllelinc;en van Abraham Ferwerda teGen de weduwe van o .n.Srneding, betr. de Leeuwarder Courant , Gron ingen 1817 , 33 blz. 60,-212 . PUFFELEN, A.E . van, "Nassau,; , Das Furstenturn tiassau und die Republik der Generalstaaten in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrh . in Niederländischgeschichtlicher Sicht, z.pl . 1984, 200 blz. 40 ,-213 . PUFFELEN , A. E. van , '; Linger:1an en Van TeekelenburG•:, enie; sociaal-economisch onderzoek naar de emi cratiebewegin~en van Line;en-Tecklenbur~ naar de Republiel<, Den Haag 1983 , 70 blz. 30,-214. PUFFELEN , A.E. van , lii gratie in de tweede helft van de 18e eE-uw, eeniee be20 ,-schouwini;en , Oen Haae;· z . j . , 53 bl z. 215 . PUFFELEN , A. E. van , Kle ine neringdoenden 1750-1815; Kansen voor de kleine 40, -i mmi granten van over de oostgrens, Den Haag 1985, 237 blz . 2, s. PUFFELEN, A.E . van, "De Hollandtrek", afl . van Meerl ands Volksleven jrc; 19 nr 4, waarin dit art . op blz . 62-80 18,-217 . RENESSE , Th . de, Oictionnaire des Fi.<_;ures héraldiques , 7 delen , Brussel 1894•• 1903 , orig . pap . omslag . (de zeer zeldzame ''or:ir;ekeerde Riets tap'; , d. \·I. z . index op wapenfiguren, aan de hand waarvan men kan nagaan 11ie een bepaald •.•apen voerde) 1 . 850,-218 . REPERTORIUM van boeken en tijdschriftartikelen betr . de ~eschiedenis van Nederland, a . deel III , 1911 - 1920 40, -b . deel 1975 , 1976, 1977 , 1978, per s tuk 28,-219. RIETSTAP, J . B., Armorial Général , 2 delen, Gouda 1807, 1149 + 1316 blz . , r eprint Londen 1972 (belangrijkste naslae;11erk voor familiewapens. Bevat ca 85. 00C alfabetisch Geordende beschrijvin~en van wapens uit de !;;ehele He r eld , ,net een sterke nadruk op de rlederlanden. l e;eb . in blai.:w linnen 350,-220 . {RIETSTAP) , V. en H.V.Rolland, Planches del 'Amori al Général de Riet3tap , 6 delen in 3 banden folio , geb . Herdru!, Londen 1967 van de uit:1ave Parijs/Den Haag 1903-1921 {afb . van alle Hapens uit het Armorial Général van 1CS7 , ~earceerd zodat de kleuren er tevens op zijn aan5e~even ) 790,-221. RIETSTAP , J .n. {bewerkt door c. Pama) , Handboei< der Hapenkunde , vijfde dru:, , Leiden 1987, 376 blz . , geill ., Bebrocheerd 69,-222 . ROGIER , Jan , Archieven van Katholieke sociale instellingen te Rotterdam, 1651-1 857 . Rotterdam 1950, 120 blz. 30,-223 . ROSELAAR , J ., Van Vlie tot Amstel. Een serie ,~andelingen door de vroegste r:;eschiedenis van Hollands Moorder\<Wartier , i.festzaan {1954) 156 blz. , r,eill. 60, -224 . ROTTERDAM PAPERS . A contribution to medieval archaology (deel I) R' dam 1968, 175 blz . , geb ., ~eill , 75 ,-225 , RüHL, o., Historisch overzicht van het Nederlandsche wapen en de Nederlandsche vlac; , Bandoenc 1940, (lO blz .• e;eill. {kleur) 35 ;-226 . SCHEVICHAVEN , H. D. J . v . , Sprokke line;en, Mijmec;en 1925 , 248 blz. , r,e 111. 75,-227 . SCHILFGAARDE, A.P . van , He t archief vnn het huis Keppel (1 272-1853) 2 delen, Arnhem 1975, 223 + 344 blz . 55, -228. SCHILFGAARDE, A. P. van , Het archief van de huizen Waardenburg en Neerijnen 1288-1827 , 2 delen, Arnhem 1980, 278 ,. 417 blz. 55,-229, SCHILFGAARDE, A.P . van , Inventaris van het archief van het huis Hacl<fort, Arnhem 1974 , 176 blz . 38,-230 . SCHILFGAARDE , A. P. van, Het archief van de doornenburg, Arnhem 1966 , 127 blz. ~eill . , 40,-231 . SCHOTEL, G.D.J . , Iets over Hieronymus. van ,Beverningh en Druno van der Dussen, 's- Hertocenbosch 1847, 190 blz., geb • . {mcoi ex . , _zeer zeldzaa,m ) 150,-232 . SCHRASSERT, J., ·Codex Gelre Zutphanicus ofte Handboecl< .. . .. , Harderwijk 1740 , 520 ·' blz . , geb., met Stucken -en documenten behoordende tot den Codex Gelre Zutphanicus, Harderwijk 1740 , 558 blz.. , geb. · 380,-233. SCHUU1AN , J. , Hand boe Ic van de Med. munten van 1795 tot 1%9, 4e dr., A: dam 1969, 215 blz ., r,eb., ceill. 38, ··-


-~ ~-~~~ "",..., y ' ~ -~

<'$<" ~,...,

~

<f~ -.;

i O"'~ . cs cHWENCKE ) · J ohan Schwencke CO jaar , 11ande ling door .mijn leven met ~ - za1tbomm<::: l 196 8 , ·.1 35 bl z . , geb . , r,eill. (r,edrukt in .he t handschrift 0

"''

bibliografie van s . ,

in een opl age van 300 ge numme rde ex . )

78, --

.35 •. SIBBE, orgaanb van he t Hederlandsch verboncj voor s ibbekunde, 4 jrg . ( 1941 - 1944)

compleet, 6e • . · 225 __ 236 . SIEBM.ACHER.' J, , Uappenbuch von 1605, uitg. 11 . Appuhn, 2 bdn •in doosje Dortmund '

\

\ ·

1 988 ( Serie "Bi bl .i opllilen Taschenbüche r) . Bevat gekl eurde afb . van de wapens van vooraanst,aande Duitse, Oos t e nrijkse en Zwitserse geslachten 69,50 237 • SLOET , L. A. J •.ll. · b~ron , De planten in het Gerrnaansche volksr,eloof en volksge-• 48, -brui!<, ' s -•Grav.enhac;e 1890, 98 bl z . (mis t deel omsl. ) 23!3 . SPIEGEL HISTO~IAEL, maandblad voor Beschiedenis en archeol ogi e , jr(; 1 (1 966 ) t/m 15 (.1980) , compl,eet in ·t1neveringèn in nett e opbergdozen, met de reg isters450,-239 . STATUTEN en r egl ementen van de Johanniker Orde in ~ederland z . pl ., z. j . , 49 blz . i;e b , met ledenlijst 1959 1 ·75 blz . 38,-. 240 ; STE'ENSMA, R.,, Het Kl oos t er Thabör · bij s~eel< en 7,ijn nélc e laten ~eschriften '· 3!3, -: , diss ., Leeui~arden 1970 , · 317 blz., ee111 : . 241 . TANG , Aad van der , Stamboomonderzoek . Een handreil<ing bij het schrij ven van famil iegeschiedenis , Je druk, Utrecht enz . 1983. 143 ·blz . (interessante 9,-en goed geschreven inleid ine;! ) · 242 ~· VEN·, A. J • .van de r , He t oud- archief :ëler ~emeente Bere n, overdr . (V . R.O . A. 1927) ··139 blz . . . ,. ~, · 28, -243 . VEN, A. J .v. d ., Het oud-archief de r gem~ente Doesbur,'!;, 2 delen , · Doesbur ~ 1950 , 457 1543 .Î:>lz •. .' . . · 125,-244 . VERBURG ; G: J .; In vuur e n vlam. Geschiedenis in woord en beeld van de branàbestrijding,.. _Haarlem 196h·· 160 ·blz ., geb : , geill. 38 , -· 245 . ' VERCAUTEREN ; · F. E.t·L, De aanleg véln ·de 's traàtweg •s,-He rtogenbosch - Best als deel van de verbind in~ met Luik ( 1740-1 J45 l , diss •. f,lijmegen 1956 ( Oij dr • z"uiden v . tled. I V) 138 blz , ·• .. · · , . 45 ,-246 , VERSTEEG , H.·J . , J.Jan s cnout·· tot hoofdcommissar-is . De poli tie voorheen en thans A' dam 1925 , · 262 biz . , geb. , r,eill. . .· 60, - ·· 247 . VISSER ; Ab , ' Rudolf de i1epse , het rnoris tÉirproces van Faan, R'dam 1945, 227 blz . gebonden · ·. ... ·· .. . . . · 35 , - VISSER , J . , Album collegii studiosoruin ex gymnasia Leovardiensi · ( 1626-1668 )., 248 . Fr aneker ·1 93·5 , 224 blz ., geb ., geil 1. ( naamlijst met personalia van de 25,-Leeuwarder s tudenten aan de universiteit ·van Franel<er) VRANKRIJKER A. C. J . de , Geschieden.i s van de belastingen, Bussum 1969 , 11 0 blz . , 35, - geill . . . . 250 . DE VRIJE FRIES , deel 1 t/rn 66 ( 1839' t/m 1S86) •. DE: delen 1 t/m 11 , 13 t/m 19 1.200 , - ·en 25 fraai gebonden. De overige ingenaaid (mîst deel 12 , 2e stuk) _ 25L ·WAARD , c. de , De Nederlandsche vl ag . Nieuwe bijdragen tot de kennis harer 175 , - •kleuren , G.r oningen 1900, 190 blz . , !)eb . , (mooi . ex . ) 66, - 252 . WAGNER , A. R:~ ," Ene;lish l)enealogy , Oxford 1960, 397 blz . , geb . 48 ,-253 , WARTENA , R·., liet archief van de Cannenburg, Arhhem ; 1969 , . geilL 254·. WARTENA, R. , De stadsrekeningen van Zutphen 1364.-, 1445/6, 3 dln, Zutphen 1977 68,-720 blz . . . . ... , . 255 , l~ERD , G. de , Jan de Beyer (.1703-1780 )·, _Teke.ningen van Emmerik tot Roennond, Venlo 1980 , 268 ,blz ., geill. · ..· , . _ .. . 75 , ··256 , WERNER, H. M. , G.e ldersche Kasteelen bes:c hr.everi _en af3ebeeld, 2 delen , Arnhem 795 ,-î906 , ·45s ~ 478 blz . , e_eb ., ~eill. (mooi ex . ) · 257 , WESTENBERG , J . , Kennemer dijkgeschiedenis, A' dam 1974, : 159 blz . , geill . 75,-258 . WEUSTINK , H. J .M ., De rechtseeschiedenis van de stad ,Oldenzaal en vàn de mark 38, -Ber ghuizen tot 1795 , dis s . , Assen 1962, 147 blz., geill. 20,-259 , WILLIS , A. J ., Genealogy for : beö inners , Lood.e n 1955 1.. 140 blz. , geb .~ geilL 28, ··260 . 1-JILJ-JOTT , R. H., Discovering her a ldry , Lönden · 1964 , . 128 blz '. ,· geb ., geill. 261 • WINTER , P. J . van ; Een · verge ten scheppine; van Kon in.'.': willern I ; de l iy van Lande i genaren ·en vast beklemde l leijers in de prov . Groningen, A' dam 1949,' 107 blz . 45, - 262 .- WINTER , P. J . van , VerkenninB ·en onderzoek , . Groningen. 1965', . 451 blz >, r;eb . , . geill. · 75 ,-263 . WITT HUBERTS ; F. de , .De beuLen •zijn werl< ; A' dam 1937, 229 blz . ; ~eb . , Geill. (gesch . · van scherprechters , executies ëtc·; in Ned.) , 75 ,-264 . YEAR BOOK o.f the Holland society of Hei, Yorl<, 11188/9 (Hew York 2889 ) , 268 blz . geb ., geil 1. ( Uiti;ebreid verslag van 'bezoek aan Nederland, ine-t foto 's, speci:r.ina van drukwerl<. etc. rraat . ) · ·; 140 1 - 265. ZIEBER, E. , Heraldry in America . Reprint van de editie van .1895, New York 1984 , 427 blz . , i:;eb . , gei 11 . 60 ,--

·uw

0

WAPEN .Ki ART EN

266 . AMSTERDAM ; Hapenkaat?t der Ed i Achtbàare . Heerèn .36 Raaden der Stad Amsterdam, sedert het ·j aar ,1573 (tot · 1"736)', · c:ravure ;: i OOx50 cm . . · · 600 , - ·· 267 . AMSTERDAM •.. De ~ia()ens en namen ·van haar' Ed . Gr.• Achtb •.· de Heeren Burgerr.ee steren der Stadt Arnst.el".dam sedert de reformati~ Ao. 1578 tot nu toe (+ 1750) , e;ravure door ll . de Leth waarop ca 125 ·wapen·s in ' 2 verticale rijen van-ieder 4 stul<s ca 65x18 cro · ,.. -~- · · ' '


26Er. ÄMSTERDP.M. "wapenkaart van P.ms t e rdamsche gesl achten , anno 1901", 65x45 cm , ontwer p J . v . L( eeuwen ) , uitg. van Epen . Kl eurendruk (me t goud en zilve r) . ne tre ft de wapens van 100 6es l achten die in 1901 gedurende 100 j aar doo r één meer l e den wa ren ve rtegenwoordie;d in het stadsbestuur . 269 , BEEMSTER. Hapens der heer en hooftinc;el ande n , bailluw, di jkr,r aaf e n Hooc;e Heemr aden van de l:leemster in den jaar e 1769, ~ravure, me t 28 f am ilie1,a pens i n dr i e stroken e n één s t rooi< met bovens t aande t e ks t, samen 48x63 er~ 270. BEEMSTER. Opdr acht v~n P. Sch~nl< aan d i jkgraa f e n hoogheem rade n van de Beemste r . 11.s . behor end bi j een we r k over de nieuwe Duyke r s luis t e Lu tje Scha r dam. Gravure ui .t: 1743 me t het wape n van de Deemste r (inv . c. Stilgebouwer') en 9 wape ns van de t)es tuurde r s (P.le1-1iJn , Coymans, Hout tuyn , Borghorst , v . Pool we rff , Pe t , v . Har e ncar spel , van Stri j en en De Di eu) 43x53 cm 175, --· 271 . BREDP. . De regee r ende magi s traat de r s t ad Br eda . Gr avure door B. r. I mmink 1743, ~6x24 cm met 13 namen e n wapens (v . Randwijk , de Bons , v. Ove rbeke , Sne llen , van Veche l en , v . Son , v.Goor , Geurts , Haal wijl<, Verbrur,ge , de Brinl)ues , v. 1!eyr es ) 150, -272 . BTIEDA . Dr oss aerden der Stadt e n Lande van Br eda, gr avure door B.F . I( rmnink ) '1 7 43 , drie bladen van i e de r: 28x17 cm m e t 32 wa pens 125 ,-273 . D-:LFLP.N'D . llape ne n der ~lel e de l e Heer e n !10013-bailliuwen , oppe r-dijkgraaven , hoog. , heemr aden , secre t arissen & penningmeeste r en van De lfland , ~ravure (1323-178S) ~:,menst . J . Reel and , ui te; . Tirion , 65x51 cm (lichte wa tervl e!d 600,-274. DELiï . Namen e nde wapenen der C::d . A~tbaare lleeren Veertigh Raaden der St ad n~lft sede rt den j aa r e 1476 ( tot 1740 ) , 3ravure bes t aande uit 4 bladen+ . r bovenrand , samen 80x86 cm · ' 750, - 275. DORDRECHT . Namen e n wapenen der ed. Ag tba r e hee ren oud Raden oft e Vroedsc happen àer Stad Dordrecht, 1652--17 42, gravure door H. de Le t h 1740, ve r zame ld door ll. van der Lel y , 72x47 cm (watervlek ); 350,--276. D'."·RDRECHT ,' llapene n de r Ed. Gr oot Achtbar e Heeren , de heeren Schout, borgem:?e:s t e r en , schepenen , oud raden secretarissen e nde goede luyden van den Achten d~r Stadt Dordrecht den 14 J ul y 1676, r,ravure door D. Drappentier, 30x36 cm 150,-277 . E:JK:iUIZEN. Hapenen van de hee r Hooft-officier , de ( .. . .. )burgemeesteren, de h?e,en schepene n , r aden , pens ionaris en secre tarissen des stadts Enchuysen, 1655. Gr avure, uitg . E. v . d . Hoof , 1665 , met 31 wape ns en l.o. een gez i cht op Enl<hui zen , 40x44 cm 175, -278. IDEM, doch 1666 175, - 279 , IDEi1, doch 1678 175 , -280. lif,AR LEM . 1,1amen en wapenen der edd . achtbaar e hee r en r aade n in de vr oedschap der s tad Haarlem zedert den jare 1618 (tot 1735) , g ravure K. v. J agen , 57x50 cm 600,-281. HOLLAND. \·Japenen de r s t eden en Oud-Adelijke eeslachten in de machti Ge Republyke van Holland eri \-Jes t -V riesland, ca 1700, ets en gravure door B. Stoopendaa l , utte. Cl eynhens t e Haarlem ; 90x110 cm, met t ekst s trook van 20x105 cm (u'it i;. L. Va ll< t e Amste rdam) . Bevat ca 500 wapens van Hollandse f amilies 850 ,-282 . HONDSBOSSCHE, ~ravure, 23x93 c~, met he t ~1apen van het waterschap en 10 wapens van bestuurders (Nuhout v. d . Veen , Carbasius , de Loches, Semeintz v . Gende r en , d.: IJol f , \ünte rberg , Laarman , Timmer , Peereboom , Smit en fontein Verschuir ) 200, -283 . LEIDCN . Wapenkaart behel zende alle de wapens en naamen van de ed.er oot achtba3re heer en veertigen de r s t ad Leyden . • • . . zedert · 1449 (tot 1781) , oijeenve rzameld door Gijsbe rt van Rij cl<huys~n, r,r avure door A.Delfos , uit e. Heyl i r,~r t en I!onkoop 1785 (bestaande uit titel opdracht , 4 bladen wapens en r ei:i;is t e r) , 800 , - i eder de r zeven bladen 38x45 cm 284 . LEKDIJ K BOVENDAMS. Taf el van Lekkendijcl<s gelt en renten ( ••.. ) uyt 1~e rekent ( •• .• ) in den jaare 1702 . Gravure, uitg . C. Specht , Ut r echt 1702, ~e t r,e l dt abel l e n, maar orn~eve n door de 14 .wape ns van dij k~raaf en hoogheer-1raden , 51x61 cm 400 ,-285 , MIDDELBURG . Aan de Edele • . . . Burgemeeste ren ••. . der s tad i1iddelbur c i n Zee1an,1 word •. •• deze wapenkaa rt behe l zende de wapens de r Heeren Bure;eme~s t e r en de r ze lve Stad , sedert den jare 1498 (to t 1741) opgedraeen door • . •. Ottho .en 600,-Pie t e r van Thol , e:ravure door ll . de Le t h , 61x48 cm 286. Nr:DERLAND. De LXIIII geslacht wapenen van de Prins van Oraenjen e t c . er:i dE· w:.ipenen de r 7 Ve r eenigde Nede rlande n met hare steden e t c. , ber,in 18e eeu\1, 200 , -13r:ivure, uitg. B. Cleynl1ens t e Haarlem, 50x40 cm 287 . OVERIJSSEL. "\•Japenl<aart de r voornaamste oud adelij ke geslai;t e n in de provint ü .· van Ove ri j s sel , als ook van .de ~eene die in die provintie Ger,oed sijn of s i jn geweest'· ( t e ks t in manuscript, waarna 176 gedrukte wapens volgen me t de namen ·eronde r , geplakt op 4 bladen) folio · 350 , -288 . RIJNLAND . I.Japenen der Helede le Heeren dijckgraven & Hoogbaljuwe n hoogheemraden , r 0 ntmeesters en secretarissen van Rhijnland (1300-1737) , gravure , uit8, Horsman 750 , - e n Schenk te Leiden en Amsterdam , 69x15 cm 289 . $CH ERMER . Kaart van de bedijkte Schermeer ( .• • . ) opgemaal<t in den jadre ~8t3~ ( . •. • ) door A.v.DiM elen. Ui~sl~itend de (door Veelwaard) gee raveer e t e m'.': t de wapens van dijkc;raaf e n heemra den ( de Sonnaville , Fontein Ver~chui_ r, v . Leeuwen, v . d. J: locquery , Helling, de Dieu Fontein v., Vader , KoniJn , de Laru;e ) 175 ,-290 . U'.i'ni::CHT . Hapenkaart de r o.ud,e edel en en aansienlyke geslachtenddes Stichts ;an it Utre cht tezaam ve r r;ade rt door eeni ge lie fhebbers der wapenkun e ~ravu e u 176':J door J. Hil trop, ·1.Jillem Lanr,cr al<. 6 bladen , samen 11 Ox95 c1n 850 , --

v:


(\');.

. UTRECHT_.. Namen en ~apenen de r heeren geëligeerden representerende het eerste ;lid van de St?ten_ s Lands van Utrec ht , soo a ls deselve zedert den jaare 1582 '' ~ - · (tot 17_0 8) .. •• ZiJn verkor~n . Gr a vur e, uitg . C.specht te Utrecht 1708 , 61x51 cm450, -~ .192 . IDEM, uitg . C. Kribber , 1745 en bije;ewerk t tot 1746 450 , -~293 • UTRECHT . Namen en wapens der He ren edel en ende P.idde rschappen representerende , · den t weeden st~et van den l ande van Utrecht , soo als deselve zedert de n jare 1597. . (to t 1745 ) • • . . sijn be schr even, g ravure , uit,:;. C.Kribber te Utrecht, 1745 , 61x51 cm 500,-294. _UTRECHT . Namen en wapene n der edd. Achtbare Heeren Raden in de vroedschap der . ,. Stadt Utrecht zedert den jare 1618 (tot 1745), r;r avure, ui t g . c. Kribber 1745 , 85x52 cm -650 , -295 . UTRECHt . Namen ende wapenen van de heeren praesidenten en o rdina risraaden i n den Ed. Hove Provinciaa l van Utrecht, sede rt deszelfs opreg tin ~e in den jaare 1 530 600 , -(to t 1744l~ g ravure uitg . c. Kribbe r Utrecht 1745 , 61x53 cm ?96. VOORNE . ,Titelblad van .het "Caartboek" van Voorne, ets door Romeyn de Hoor;he , uit 170.1 , 50x67 cm, rr.et de wa pt ns van J . F. v. Schagen, 11 .v .!!ouw, N. Deyn', A. St eyaart , __ J . Coirimersteyn , C. de Jonti:e van Ellemeet , G.Hooghwerf , A. Fr asser , B.v . Dyc l<, 125 J . Briel , A. v. d . Goes, P. Mole1-mtel' er: IJ. Hooye r ' 297 . ZEEBURG EN DIEMERDIJK . !'!aamen (e n 1,•apens) de r heeren dijkr;raaff , hOOG hee'lll'aden en secretaris van ' t Hoogheemraadschap van den Zeedijk be ~es ten de Vecht , ~ezeb t den Zeeburg e n Diemerdijl< zoo als deselve in den jaare 1749 z ijn e n vervolgens ·· i1et wapens en nam~n van d; lleeren dijkgraaf ( • • .. ) de .,elke na het jaar 1750 zijn aangekomen. Gravures •. Twee stroken van i eder 9:;x113 cm me t 24 ,-, apen~ e n onderschriften . Daarbij 4 .bladen met nog eens ca 20 wapens e n onder s chriften 300,-om de eerder genoemde s troken up- to- da te te ll)al,en . Samen · 298 . . ZEELAND . liapens der edele e n r i dde,·schappe van zeelandt , r;ravur(e, t wee b lade~~s) 200 samen 38x37 cm, uitr,. _Midde lbur g. Pieter Gillissen , 18e eeuk'3 bevat 14 2 wap ,-3 299 . IDEM . Oud handgekleurd . l h ·.· 00 , -300 . ZEELAND . zeela nd veredelt ; wape nen de r edele en aansienelijl<e ge~jkahc dten van zeeland. 4 bladên -met famil:'..ewapens, 1 blad ine t ·1landen e n heerl.1 •e en , titel blad en 6 pa6 ina • s tel<s t door , 1. Smallega,1&e. Geg raveerd door <J . clulder naar a . Lairesse, . uitg . Cleynhens te Haarlem , i eder blad 34x41 cm, gebonden in pe rkamenten band van 49x59 -:::n 800 , --

?

.

p ERS ON AL . IA, ..W AARONDER -VEEL

M A N USCRIPTEN

• (AARLE RIXTEL) ilanuscript ~. Acte transport van drie hi.:isjes te Rixtel. -Verkocht 'door ram . leden Jage·rs aan A. v . Grotel , · 1767 , met aant . in dorso tot 1797 98 , -302 . (A°BSTEDE) Manusç ri;:,t ; 2 charte rs op perkament betreffende uitg ifte in eeuwi G. · · durende e r.fpac ht ·. van 3 houd .l and te Abstede, door Dom!<apit_tel. Utrecht aan c . v . d . S.t e~n , 1.8 06.,. m!:lt. zegel 200 ,-J03. ' ( ALBERTI) 11anuscript ; . Al<te van ove reenkomst ter oplossin;; van financiële ~eschil· 1en tusse n Bernard De t ain te Broekhuize n gehuwd met e.c. van Leenhof (t1 812) · en Th . 1·1. r. v; Larnsweerde, avoué t e Zutphe n namens !iendr.ik Jansen en diens vrouw li . H. Alberti , di~ een doc hter is ui t een eerder hm-relijl< van c . a. van Leenhof , 150,-12 blz .• , gezegeld, ca 1820 304 . (ALEWIJN) lianuscr-ipt : . procura tie van Elisabeth. Reynst, wed . Abram Alewijn de Jonge aan Hendrik Brui jn ~ 1687 , verleàen v::,or notar i s Pieter de Hi t te A1 dar.i, 90 ,-3 blz . 305 . (BAUDET- DE REGT) ,lam:scri pt ; Prijs voor goed gedrag t . n.v . J ; H, L.Havelaar van het Irstituut Baude t -~de !leg t te _Arnhem, 1873 , .1 blad , t;ed • .5edrukt . 60 , -306 . (BAVENDORP) · l·lanuscript : Onderhandse , acte van donatie van het leengoed Oavendorp (leen van Elten) door I3. R.Hoevcl ai;in haar zuster G. F .Spelcslat;er, 1-1ecl. J .H. Streuff , 1 s Heerenbe r c 1768 , 2 blz., me t zesels 150 , -307. BR..NDT , Z.tJ " 11 Grafschrj,ft . vç>0r Joh a nna Const a ntia Hooft 11 , overl . Heste rveldt . t e· Velse n, r;edrukt . . 80 , -308 . (BREMER) Manuscript; ~ l3r-ie.f van FPederik:i Bremer ( 1801 -1869) dd. Stockholm 1864 . 4 blz. met h2.nà tel< . 125,-309 . (DALFSEN) Manuscript~ Charte r o~ perl<ament betr . transport land te Dalfsen, verleden . voor L . 1-ier:'.·t gerssoen, richter te Dalfsen , 1 482 250,-310. (DOEDES) l'lanuscript ; Vier- brieven van J.L. Doedes aan "Lieve Anna" (= Anna . Ledeboer) , Utrecht 1873 · · · . 95,-311 •. (ptJYST . VAN VOOflHOTJT) llanuscript ; Verkl~ring van ·het st~dsbestuur van Delft betr . de adel en afkomst van het geslacht Duyst van Voorhout , 1672, 1 blad , eigentijdse copie . , . 90,-.312. (V . D. ENDE) Manuscript : Twee br!even van A. van den Ende te Haarlem 1826 en 1827 betr . lidr.1aatschap v. e , Fran~ genootschap, 5 blz . .' ' · 65,-313. (FEYTEN) Zes ~edrukte stukken, betr . de declamator. J . L.Feyten uit Utrecht, ca 1920-1940 l 9rc,gr2rr.ma ' s , a~nko!ldiginF,en op ~reden etc. )· 75 .-314 • (V . FOREESTl l-Jr..:.:.13c,•ipt ; Gedic'it (op de Konlne; van Er.f)eland?) door J . F,orestus , 17~·eeuws , 1 blAd 80,-301

0

·. -·.


315 , (FRANEKER) l ianuscript ~ Friee8 cornptoir-almanak voor 1795 raet i n handschrift aa van een theol . candidaat te F ., kleinzoon van ~r botmoede r L. Euma , die 20-3-179 overl eed . De aant . betr . o . m. de a revolutie" te Franeker e . o . , studenten comedie preekbeurten en personalia predikanten 17 316 . {GRIMPLET) t lanuscript . huweli jkse voorwaarden tussen David Grilnpl et en !la rie 0 t1ozet , Sedan 1685 , 8 blz . , perkament 317 . (GROENEVELD) l ianuscript ; Vers door E. L. Ke idel op 25 jr hw..,elijk van ech t paar Gr oeneveld, A'dam 1817 65 , - 318 . {HARDINGSVELD ) r-lanuscript , Onderhandse verl{avelin6 van huis en l and in de Bovenpolder tussen Maarten e n Arien van Hoornen , 1769 , 3 blz . 90 , •-319. {V. HAREN) Gedrukte brief van Jan Alberts, school meester in Friesland, aan R. Hillemsen , Hvoorl ooper en meedech r :.sten in Holland " over de deductie van Jhr o.z. van Haren, Leeuwarden 1761 , 15 blz . , fol. 75, - 320 . ( HOGE ZWALUWE ) Hanuscript ; Onderhandse acte 1-,aarbij J . de Fr emerie te H. Z. verkl aar t f 600 , - schuldig te zijn aan de kinde ren van Ll. v . Lit , 2 bl z., 1787 48 ,-321 . (V, D. KASTEELE) l'ianuscript . nrief van R. P. van de Kasteele aan J . Schorer , o . a . betr . t1r Krui thof, 1820 95,-322 . (KOPER) Plakboek met foto's, knips e l s , a rbe idscontracten etc. betr . ;,Paul a Dennis" (= Paula Hofman-Koper ) , zane e r es in het lichte genre te Amster dal'l 1<)601962, 18 blz . ❖ l osse stukken 75, - 323 . (KOUDEKERKE) l1anusc ript ; charter op per kament , 1795 1 betre ffende verdelin--; onroerend goed te Koudeker l<e ( z. ) t ussen Pie t er Abrahamse Caljou•.! te Vlizsin·~en en diens kinder en . Verleden voor schepenen van Vl i ssin~en 98 , - 324 . (V . LANGENHOVEN) Hanuscri pt • Brief van A. v . LanGenhov~n aan graaf de Gasparin in Orange , 1854 , betr . landbouwkundis e uitvinding me t be schrijving 125 ,-·· 325 . (V . D. LINDEN) iianuscript ; zes stukken betr . de fawilie Van der Linden te A; dan (e;ehuwd met J .1-'i . Burger en E.i·J. EnBelenberr, l , ca 1730--1860 95,-326 . ( LUPS) llanuscript "Uyttre!<sels van de r,eslacht reg i s ters der far:iilie Lups , aengaande en geslag tlijst door J an Lups geschr e ven van 1624 t e be_sinnen ' 8 blz . , folio , vroe~ 19e eeuws (Limbur8s l 250 ,-327 . (LUTHER) Manuscript , w. s. 17e eeuwse copie van brief van Luther aan zijn vr ouw Käthe , 1529 , i1et transcriptie en met briefje van H. A. van Bake l hierover , 19e eeuws 98 , - 328 . ( MAASLAND l l·lanuscript i ·'V rijbriev" afgeGeven in 1704 door schepenen van liaasland t . b . v. G. L.v . d . Hoeff en z ijn ~ezin , 1 blad 98, - ·· 329 . ( MACKAY) Manuscript : ontsl agbrie f uit het lege r voor col one l Frans tlackay , 1796 , 1 blad 125, -330. ( MIERLO) t·Januscript : Adv i es van twee Haae;se rechtsGeleerden (F . Ell inckhuysen e n H; c ~ v . d . Vliet) aan schepenen v . l·iierlo betr . proces tusse n de Vr ouwe van Mi e rlo ( B. y . Scherpenseel) en de predikant van i·ii e rlo (P..v.Altena ) , 1733 1 blad 125,··331 . (MOHRt1ANN., Hermanus ) Collectie van enkele honde rden 19e eeuwse stul<ken , zowel in handschrift als Bedrukt , betr. de Amsterdamse ~odsdienstonderwij ze r H. i lohr- . mann , in 1884 ontslagen als onde r Hij zer in de cellul ai r e gevange ni s te A. i.v .m. zijn te vrije opvattineen (i :. was lid van " De Dageraad" ) He t stukken over het e;evangeniswezen ; de verenig ing T.o. V. il .-; het l ees~ezelschap "Oefening Volmaal<t"; de Ver . van Prot . Godsdienstonderwijzers i n Ned .; correspondentie , o . a . me t D. C.Meyer Jr ; vele Belegenheidsgedichten en enkele c;eschriften van Hohrma nn , zoal s "Historisch overzicht de r Portugeesch- Israël1tisclle Gemeen te t e amsterda-n" Den Helde r 1875, 24 bl z . 400, - 332 . ( NASSAU) Manuscript : Paspoort voor B. van den Ham dd . 1625 , ,;esig n . Ernst Casimir g raaf van Massau, 1 blad (besch . en ger e p. ) 250 , - 333 , (NOORDERBROEK) ;' Nas edachte aan onzen dierbaren zoon Andries Noorderbroek" , 181 6-1846, ove r L . Tjerkc;aast , 1 blad, folio , r;edrukt 150 , --334 . (V . OORT) I-ianuscript: ' Brieve van Venia aetatis" voor Francina van Oort t e Utrecht 1801 , perkament S5.-335 , (VAN OPSTAL) Hanuscript : e i i;e nt ijdse aant . van bijbe lblad betr . And ries van Opstal , gehuwd in 1738 me t Inel<e v . d . 1!aarde , en de e e boorten van hun kindere n . 9S, - 1740- 1746 336 . (d . OVERSCHIE) lianuscript · Ver!<larint; van het stadsbestuur van De l ft betr . de adel en afkomst van he t ges l acht d . Overschie , 1672 , 1 blad , e i gentijdse copie c;0,··337 . ( PENNEKUNST) ,,·1::inuscript : Fraai blad pennelmnst van F . J . Guyk ing met opdracht 90, -aan l-·;r J . A. v .\iestrenen van Drieber e en . Goud op bl a uw 338. (PENNEKUNST) l'ianuscript : nHulde aan Konin[.. en Vaderland" doo r F. J ,Guyking, aangebode n aan Jhr L.R . Gevaerts, lid G. S . Z.H., 1 blad . ,ie t Naamdicht op Gevaer ts door dezelfde , 1 blad 150, - 339 , (v . D~ PERRE) rianuscript ; Sent entie over Theodorus van der Perre ., heer van der 125 , - ·· Aa , geb . A' dam, won . br~ukelen we,~ens oplichterij:n, 1670 , 16 blz . 340 . (DE WEER DE WIT) f·1anuscript ( akte van Venia a etat1s voor Joannis de l!eu de \Jit 150, - te A'dam , 24 jr, 1748, op perkament , . gedeeltelijk gedrukt SPECIAAL AANBOD NIEUWE A. G. N. . ~e meest recente uite ave v . h . standaardwerk voor de tled . geschiedenis ~ de in 1982 gereed r-elcomen Al&;emene Geschiedenis der 1-ledi=rlanden , uitg. Fibul a Van 6S5, -Dishoecl< ( 19132) , 15 de l en gebonden , van c~ f 2 . 000 , · · - , nu voor

l

(


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.