Catalogue 4: Genealogie, heraldiek, biografie, archivistiek, e.d.

Page 1

- ... GENE ALO G I-~-~-1 ·--------------------

CATAL OGUS

__

Verkoopcatalogus van boeken, brochures , overdrukken,_etc . op_het -------------------_____________ .,.__._ van de genealogie, heraldiekL_biografi~_archivistie~_e . d.

geÈ!~~

Inlei~!~ Sedert ik een aantal jaren geleden, ter uitbreiding van mijn bibliothee~, de voorraad overnam van het Haagse antiquariaat Gerard Halwasse , gespecialiseerd in genealogie , biogTafie en de geschiedenis en topografie van Nederland, beschik ik over een groot aantal doubletten. Een deel hiervan is inmiddels beschreven en in deze catalogus bied ik hieruit een keuze aan . Er is nog een andere catalocus beschikbar~r ~ Boeken en prenten betreffende Leiden en omstreken . De prijzen zijn exclusief verzendkosten . De letter E achter een titel duidt aan dat dit een extract of een overdruk betreft uit een gro t er werk . In een aantal gevallen ontbreekt dan een omslag. Wanneer bij zo 'n extract of cverdruk het j aar van verschijnen bekend is staat dat tussen haakjes achter de E vermeld. Indien bij boeken niet vermeld s t aat "geb. " (= gebonden) betreft het een ingenaaid exemplaar. De letters "m. s ." geven aan dat het beschreven nummer een manuscript be treft. Het ligt in de bedoeling om in de komende j aren nog andere catalogi te ir.cicen. i1ocht u daarvoor belangstelli ng hebben, dan kunt u dat op de achterzijde v:in het bestelformulier (laat ste bl adzi jde van deze cat~logus) opgeven. Ook andere wensen kunt u daar kenbaar maken. ~telli~~~ Uitsluitend schriftelijk aan onderstaand adres, bij voor keur d . c . v . het bestelformulier op de laatste bl adzijde van deze catal ogus . Binrien enkele weken ontvangt u het best el de per post ( tenzij u aangeeft het liever i n Haarlem af te halen. In dat gwal ontvangt u een berichtje wan.~eer een en a nder voor u k l aar ligt. ) . Indien het bestelde reeds is ver kocht , za l ik u dat meedelen. Bi j de zending wordt een nota gevoegd welke ik u varzoek bi nnen 14 dagen na ontvangst t e betalen. Er is geen gelegenheid de aangeboden zaken van tevoren in te zien. !·:ocht iets niet conform de omschrijving zijn, dan kunt u dit binnen 8 dagen na ontvangst retourneren.

Inkoop g Mocht u boeken of prenten op de bovengenoemde t erreinen willen ver kopen, da.n neem ik daarover graag contact met u op. A. G. van der Steur Ni euwe Gracht 17 2011

Nn

Haarlem

postgiro nr 12 13 61


1. I . P E R I O D I E K E 11

1. ADELSAHCHIEF, Jaarboek van den Hederlandschen Adel, red. U. G. v. Epen (verschenen: 4 jMrffé!,ngcn, 15100-1903/4), rrebonden in grijs linnen . f a. ja.c1.rga.ng 1 t/m 4, 4 delen, geb . 175, b . jrg·. 1 (1900) . lleva t de uitvoerige genealocieën Pauw en Slicher , een art. over Kasteel Heeswijk en beknopte gene:i.l og:i.eën Cockinga, C-011 , Hariruana, lloefft, v ,d, Y~,essen d0 Sombreff, d 'Olne, v . Pestel, Prins, ~-s de B,, v . Sas ::ie v. IJr,s elt, v. Tets e:1 Wittert f 19, ..,. C • jrg. 2 ( 1901 ) 39, J d. jrg. 3 (1 902 ) 39, f 2. AFKOMST EN TOEKO.MS'ï.' , NederL Tijdaci:lr, v. h . Be-.roHdngsvraagstuk er: erfeli,jkheidsleer (o. m. met cle artikden ,;an Prof. van Bznm:elen ) j 25, jrg. 1 11 935) ingen~id f jrg. 2 1936 ) ingenaaid 25, f 25, jrg. 3 1937l in afleveringen -~ jrg. 4 1938 i n afleveringen 25, J jrg. 7 (1941 gebonden 45,f 3. ALGEMEEN NEDERLANDSCH FAMILH:I!LA]) (verschenen ~ 17 jaargi.ngen, tussen 18'33 en 1905) . Red.alcteuren : J.H. Scheff er (1ss:;/,~) en Vo::.-st, v. Oyen (1885- 1905) . jrg, 2, ingenaai d 50, f jrg. 3, ingenaaid 50, i f jrg. 4, in afleveringen 50, jrg. 6, gebond'cn 60, f j r g. 7, gebonden f 60, f j r g. 9, in aflev~ringen 50,-jrg. 10, in afleverins-en 50, f jrg. 10, gebonden f 60, jrg. 11 , gebonden f 60, - 4. ALMAlJACH DE GOTHA (verschenen t e Gotha, j a..rlij ks seier. het iJidden der 16e eeuw. De oudste jrg. zeer zeldznam. De deeltjes beva tten div. ill. , vnl. portretten) . Sedert 1843 groene; seder t 1871 rod0 ste• pelbandjes . f 1836, '38, ' 39, ' 40, ' 41 , ' 42 :per deel 50, - 1845 t/m 1870, per deel f 30,_1871 t/m 1917, per deel . f 20, 5 • .AIDITJAIRE DE LA NOBLESSE El' D:ëS FAMILLES PATnICI.ENNES DES P.AYS-BAS (slechts ~~n jaargang (1871) . verschenen). jrg. 1871, geb·~ f 75 , 6. ANNUAIRE GENEhLOGIQUE ))ES ::OAYS- .BAS (twee j .: iargancen ver~chenen: 1874 e:n 1'375) j rg. 1075, geb . f 60, 7. ANNUARIUM der Roomsch- Katholieke studenten in lfoderlantl, 1910 t/m 1939, p. deel 25, 8 ARCHIEF voor de geschiedenis van het Aa:dsbisdoo Utrecht (verschener: 75 è.f?len, ·1s74 - 1957). a . de del en 1 t/m 7, 10, 27, 30, 31, 33 t/m 43 , 51, 53 t/m 75, per deel f 25, b. de delen 51 en 75 (= regist er s , r e~p. ~p de delen 1 - 50 en 51 - 74) sa!:ler. f 45, 9. ARCHIEF voor de geschiedenis va'l de Katholiäe kerk i n I,ederla.nd ( 1959) de~l 1 t / m 4 en 6 t / u 13, per deel f 25, 10. It BEAKEN, meidielincen f un de Fry$ke Akademy, j::.-G. 9 (1947) t/m 44 (1982) in afl., per jrg. i 20, 11. BOSSCHE BIJilRAGEN, Bouwstoffen vcor tlC' ,:;eschi edeni::; vnn het Ilisdom ' s- Hertogc::1bosch, a . deel I (19:17-1 8 ) - VII, gebonden, per <:eel f 40, b . deel I - XXIV, in afleveringen, per èee: f 30, 12. DE BRABANTSE LEEUW, ma.andblad van de genealogisch- heraldische sectie v:-..n het Prov. Gen. v . Kunsten en Wetenschap:;,en i n :•!0ord- Braba.nt a . jrg. 1 ( 1952) t/m 20 (1 971) (1 t / m 9 t:reb . in 6 bander , rest in afl . ) 390, b . losse jaargangen 1 t/m 16; 28, 31 en 32, in afl . , per j~g. f 25, 13. BULLEl'IN de la C0nunissi on pout l 'Ilistoire des èglises Wal"rn:es , in afl. deel I, 1883 (o . m. Leiden, Brfolle, :Den 11.aag, met o .a . li th0 kerk :Bri elle) f 45, deel III , 1887 (o . m. Utrecht, genealog:.e Dclprat, Gu6pin, das Pomares , Calanse ) 45, 14. BIJBLAD VAN DE NEDERLA}IDSCHE LEEUW (sedert 1950 verschenen zeven deler•• ~ reel~s wordt voort get"et .) f Deel I (1 950) ( gebonden 40, Deel II (1 954) gebonden f 40, f Deel I II (1960), ,g-ebonden 40, Deel IV (1 967), gebonden j 40, ..,. Deel V (1976) , i n afl . J -1-0, 15. BIJilRAGEN voor de geschiedenis van het Bisdom van Ha.3.rlom. a . Al G"9mene registers op de eerstG vijftig ûeleL en op de delen 51 - 65, 2 deler. sro..-n f 50, b. deel 33, 56, per deel J 25, 16. BIJilRACEN en mededelïncen van het 1-.istorisch Gonoot sch::i.p govc,stigd te Utrecht, deel 50 (1929) t/m 82 ( 1968 ) , per deel f 25, 0


2,

CONTACT13LAD regionale en locale geschiedenis Noord- en Zuid- Holland (verschenen 7 afleveringen, 1967- 68) afl . 1, 2, 4, 5, 6, 7, per stuk f f 18. DIEI'SCHE WARANDE, jrg. 1, 2, 3 (1888- 1090) geb. per deel 19. DIEI'SCHE WARANDE EN TIELFORT , jrg. 3 (1902 ; 2 delen) en 4 (1903, 1e deel)p .decI f 20. EXJONOMISCH- HISTORISCH JAARBOEK, later verschenen onder de t i t,ü "Ebonomisch en sociaal- historisch ja..-u-boek" . Groene stempelbanden. De del en 2, 6, 9, 10, f 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 19 en 20 per deel 21 . GENEALOGISCHE EN HERALDISCHE BLALEU (-rérscheP.en: tien jaargangen tussen 1906 en 1915) jrg. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, in afl ., per jrg. f 22 . GENEALOGYSK JIERBOEKJE (ui tg. Fryske Akademy) 1971 23 . GENS NOSTRA, orgaan van de Nederlandsche Geneal ogiscbe Vereniging (verzcher-en sedert december 1945) f a. jrg. 1 t/m 31 (1 976) , gebonden i11 19 banden b . losse jaargangen gebonden: jrg. 10, "i7 , 18 , 19, per deel J c. losse jaargangen in afl. : f j'.rg. 2, 3, 4, 5, per jrg. f jrg. 7, 8, 9 per jrg. jrg. 10, 11 , 12, 13, 14, 15, por jrg. / f jrg. 16 en volgende jaren, per jrg. d. De banden voor de j r g. 1954, ' 55, ' 56, '57 , ' 58, '59, 1 60, 1 66, ' 75, •76 en z . j . per stuk f e. losse nummers op aanvraag. 24. Het GILDEBOEK, orgaan van het Sint Bernulphusgilde, div. jaargangen en los8é nummers op aanvraag. 25 . HERALDIEKE BIBLIOTHEEK (ver schenen: 10 jaargangen, 1872- 1883) . red. : J.B,?.ietst2.p. Zowel heral disch als genealogisch qua inhoud. i j r g. 1 1872 l geb . j r g. 2 1873 geb. i f j r g. 3 1874 geb . f j r g. 5 1876 in afl. f j r g. 6 = Nw r eeks jrg. 1) (1 879) in afl. f jrg. 7 = Nw reeks jrg. 2) (1880) in afl. 26. RISTORISCH TIJDSCHllIFT a . jrg. 1 (1923 ) t / m jrg. 20 (1941) , 4 del en eeb ., rest in afl.(mist 1 afl . ) f b . jrg. 10 (1 931 ) geb . f 27. HOLLAND, Regiu11i:1;:i.l .- lii s l;o .d Mh tijdscllr:ift (Yerachljnend sedert 1969) . Jrg. 3, 8, 9, 11, compl eet in afl., ptu· ,;;:i;:u•gang f 28. HOLLAlIDSF.· S'l'UDlëN i ~ J . H. G. de Graaf, Moordrecht in touw, Bloemendaal 1970 f ·2. J . G. Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holl a.11.d tot 1299, 2 delen, ' s- Gravenha ge enz . 1971 f 3 Bundel (Lenselink over heren van der J'.1erwede; v . d. Gouw over geneesk.recept 1390; i d. over memor iel anden Poortugaal; De Lango over regeri ng Medem~lik; Rombach over cl assis Alkmaar ; Belonje over ambacht van de Mijle met leenkamer ; Van der Knaap over rechtbank Brielle) ' s-Gravenhage enz. 1972 f · 4. N. Plomp, Woerden 600 jaar stad, Woerden 1972 f 5. J . Hof, De abdij van F.gmond van de aanvang tot 1573, 's- Gravenh. enz. 1973 f .,, 6. A.J. K'ólker, Hi:iastl:echt, Dordrecht 1974 J 7. A. M. Hulkenberg, Keukenhof, Dordrecht 1975 .,,.ç 8. Bundel (Besteman en Heiding2. over IQooster Galilea bij Monni kendam; Groenveld en Huussen over landmet er Jasper Adriaensz; Van der Steur over J . van Duvenvoirde en Woude, heer van Warmond; Groenveld over een 17c eeuws m. s. oven Jac . van Beyeren) Dordrecht 1975 f 9 0 s. Hart, Geschrift en Getal ( studiën OY~r Amsterdam en Zaanstreek) , Dordrecht 1976 J 10. P. A. Henderikx; De oudste bedelordeklocster.s in het graafs chap Hollann en zeeland (vnl . Dordrecht, Midde::-..burg, Zierikzee en Haarlem), Dordrecht î977 f 11. H. SChoorl, •t Oge (= Cal lan~soog), Hillegom 1979 f 12. Bundel (Al ders over Wael neshoeve te Héndrik I do Ambacht; Bos- Rops over Willem F,ggert ; Van Leeuwen-Ca.nneman over poldervorming in Delfland; Lr,ur:ian ove:c hoogheemraadschap Amstellnnd 1520- ·I527; Zappey over Weesper 1,1orcelein f en zilvergeld), Dordrecht 1982 29. JAARBOEK CENI'RAAL BUREAU VOOR GENEALOGI E (verschenen: jaarl ijks sedert 1947) f de delen 1 t / m 36 per deel JO. J AARBOEK v . h. GEOLOGISCH MlJ}IBOUW'.tCUNDIG GENOOTSCHAP voor Uoderland en koloniën, i ng., 1918 t / m 1934, 17 delen, samen f

r

4, 40, 25 , 25,·-1-5, 25~ ~ 795 •. 50. 60, - · 45,·-

~5~ -25,--

6, - -

40, 40 , 40, -

40, -40, 40, 200, 20,--

?.5, -45, - 45, -

0

30~30, ---

50,- 35, 40,--·

35, - .

65f-45,-50, -

35, -

65,-


1

3

3.

• jJVIR.130EK ~El'-1, uitB<tve v . d . Ver . "Haerlem", (verschenen: j aarlijks sedert 1929 ) c.. oompl cto serie 1929 t / n 1979, 50 clelen f 495, b . l osse delen . 1929 t/m 1936, 1938 t / m 1943 per deel f 30, 1.537, 1944/ 45 , ~91,6 , 19,17 per dod f 15,1948 , 1949 , 1950 , 1952 per deel f 20 ,.:_ 1951, 1953 t/m 1969 p er deel f 15, 1970 f 25, î971, 1972, 1973 per deel f 15, 1974 f 30 , 1975 e·. v . per deel f 25, 32 • .JAARBOEK VAN DEN NEDIBLANDSCHEN ADEL (verschonen: 1888 t/m 1894, 6 de len) 1 r ed, .Torst . v . Oych e .a. ":iode ntcmpclbo.ndj es . n~ jrg~ î t/m 6t 6 tle~.en f 250, b . jrg. 1 (1800) f 45. c . jrg. 3 (1 890) f 45 , d . jrg. 5 (1 892,Y3) Bevat: v.Aerssen Bcyercn, v . i,ylva, v.d.Brugghen, v . d . Uoes , Dolll!Iler, de Geer, v.Lijnder., v . Pelscr B0rensberg f 20, e. jrs, 6 (1 694) . Devnt ~ Y.iudor,,e1t, Ilo.cker, -3eeldsnijder, Bosch, v . d . :Bosch, Cf- lkoen, v . Carr:mini;ha, du Ch.-i.stel, lo'ab:::-icius , F:ranckenbc-r g , v . d . Goltz , v .. H:mt:;es"t; d'Yvoy, v . Hecmstr.c.s v.Holthc , Macar6, de J-!P.y, v . Nassan, v. Ra..".b v,Cunstein, v . R.:!.ndwijck . v . noscnthal , v . Tuyll v . s ., Verheyen, Verschuir, \-/e:1thelt f 20, 33 . J:ÁARE0EI{ AJ.1STELODAI1UM, •i·,e. è.ê delen 9 t/m 14 , :i;>er stuk f 25,.de del en 15 t/ra 25 per $tuk f 20, '!c delen 26 t/m 74, l)e:r ::rt-.lk f 12, 34 • .J/:.ARB0EK ,:DIE HAGHE" a . 1903 t/m 1982, pe:::- doel f 25 , b. reo.ster3 1089 •- 191 î f 25, -35 • .JAARa0EK.JE 7AN 0UD-tTP..ECH'I, 1953 t/m 1957, 1962, 1963 , 1966, per deel f 25 , 36 • .JJ,..ARI30EKJE VAN HF.r OUDHEID!aJNDIG GEN0O'i'~C-.rU,P 11 mFTt,RLAÄE" a : 1922 , 1927 t/m 1949, 1957 , ·j 961, ~)er du!: f 25 , b . r.:gister î 9·: 3- ~934 f 5,c . register 1913- 1 946 f 5, 37 . DE KWAR'l'I:;;:;RS'IAAT, orga::m -:an de ::é!t. V0r, v . Gesl acht - en Wapen.leunde. ( ver3chenen ; 16 a fl., ver deeld ovo-_• :S j:r:g . ( 1938- 1940) ) . Gestencild. j rg. III aîl . 1 (j:m. 1940) 16 blz. (de enice gedi-ukte ~fleverir-s~) j ' 12, -· 38. LEr.DS(CH) .J.AJ.RB0EKJE (verschen el!~ jaarlijks sedert 190!,) 1946 t/m ~967 , por stuk f 25, 1968, 1969 pen s tuk f 15,1970, 1971 per stuk f 25, -' 1972 t/m 1975. per s-b..ik f 15, 39. De LEVE:IDE NATUUR, ~rg. 3 , 4 , 5 (1899- 1901) geb ., per jrg . f 10,_: 40.- De LIBRIJE, curiosa , rariom , 1·0 aîl . 80 bl z . (nrs 1-10,. 1887- 1889) , niet verder v erschenen. Uit~ve v2.n A. F.clt~ os t0 R' clnm. (nevat M.nkondig:i.ngen, bes prekingen en o..an"!Jiedingcn van "r.lindex· allocl'\.-'\gi;che boektiteli:i" , 0 . m. be tr. Corn" v . d . :..a; Kerkelijk geschil te .Ulcna..-u- 1740: Ueurhoff ' s .Job; Rederijkers te !!aarlem 1Óe eeuw; Nic , Hoef nagel) f 68 ,--: 4 1. De LI:i!J1i.ER'.1.' (Herddisch en gc::-ieal 1gü::ch bijvoegsel !ügen V0lk) j rg. 1 ( 1936 ) 4 (1 939) gebonden , 7.cldz~:?J?. f 125 ,--: 42~- l'-IA/u'-l'"LBI.J·J) ,U•ISTEIDD/J·lt1M, d:.v • .ja.:?rgt-it1o'""Cn{. :-:eb. en in a fl . , op ~nvra.ag. 43 ; -'MAAND:BL/J) ï'AN 0UD-~HT, jrg . 9 ( 1934 ) t /m3,.;. ( 1961 ) in D.fl . ( ca 10 ê•.fl . ontbreken) j' 195, 44-. MENS&; V/..N VROffiER, j r g$ 1 (· 97~) , 2 (197 4) , 3 (1975 ) , 4 (1976 ) in a fl . per jrg. 30,-:4 5. DE R•'l.·1ronscHER (,·e::.-schcnen ~ 98 j-aa.rgangen tt:ssen 1851 en 1960) . jrg , 1 -t/m 22, 25 , 26 , 30 t / -:2 36, 40 t/m '..i0, 52, 60 t/m 65 , 68, 77, 00, 91 t/o. 98, soms geb., soms in rul . ~ per jrg.. f 35 ,-:46. NEDERL.'U-iD' s ADELSBOEK (vP.rschenent jaa:dijks sedert 1903 , 1943-1 948 i n 6én deel) . Rode s tempclba.~djet:: . ·à . de delen 1912 t/m 1916 , 7 stuks ) t .Jzamen de eers t verschenen "historische reeks:' 98,-f --- b. àc c.;elen 194-, t/:-1 1953 , 8 <::t-JKt:: , t "Jznm.:n ( op dc,ü 191;0 P...a) de l aatst e f "his t orische t"f'cicsH 350, t . l o sse del:m, 1903 i 35, f 1904 t / m ·1939 , per <lee: 15, f 19-U - 19~ia ( 1 deel) 60, 1949, 1950, 1951, 1952. 1g53, per J eel f 35, f 1954 t / m 1972 , ::ie1: de el 15, f 19'/3 e . v. p ~r deel 35, f d . l exic')gra.:ü:ch regidc:.· -,92a- 19~9 35, 'e . 11nc J!edcrlanclJ.::he ,Vi e l (his-torisci: F,edeel te, 1e jrg . )" A - z, 1925 J 35, 47. NEJ)F.RJ..:'JIIT>SC;i iûJSLSBO::tX {verschènen~ :illo~n jrg . 2903). Alternatieve uitgave f · door D. G. van E_pen , bl auwe ster:.pcüba.'1J , .J:!.'(S. 190:, , e-ob. 25 , -


4.

48. NEDERLAND's PATRICIAAT (~erschenen: jaazlijks sedert 1910) , elauwe stempelbandjes • f a . complete set van jrg. 1 t/m 63 b . losse jaargangen: jrg 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 20, 22 , 23, 27 , 31, 32, 33, 36, 38, 39, 41, per stuk f jrg 43 , 44, 47, 51 , 55 , 56, 57 , 58, 62, 63, per stuk f jrg. 53 , 54, 59, 61 , per stuk f .c. banden voor de jrgn. 7 , 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 , 22, 26 , 39 p. st. f 49. DE NEilERLANDSCHE LEUJW, 0rgaan v . h . Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (ve:oschenen: 1883 tot heden) . Leidinggevend tijdschrift . Tezamen met de serie Nederlands Patriciaat en de Jaarboeken Vé!ll het Centraal Bureau v . Geneal,gie behorend tot de belangrijkste peri0dieken op dit terrein • . a . jrg. 1 t/m 89 , geb . in 87 (bibliotheek)banden. i n de oudere jaargangen div. afl . in fotokopie meegebonden f b . jrg. 1 t/m 30, geb . in zes banden (groen linnen met goud opdruk) . Fraai ex . f · van deze zeldzame jaargangen! f è , jrg, 42 (1924) t/m 59 (1941") , geb . in zes (niet fraaie) banden f d. jrg. 48 (1930) t/m 86 (1969), geb. in 14 (blauw linnen) banden f e . jrg. 32 ·t/m 35 in één band f f . jrg. ·44- 45 in Mn band g . jrg. 56 t/m 59 in één band t t h . losse Jaargangen geb . : jrg. ·2, 3, 4, 5, 6, per. jrg. f i . losse jaargangen in afl . : jrg. 32, 33, 38, 50, 51, 54, per jrg. f j . losse jaargangen in afl. : jrg. 56 t/m 90, per jrg. 50. IiE NEDERLANDSCHE HERAUT, ~rgaan van de gelijknamige vereniging (verschenen: ~chtt. jaargangen tussen 1883 en 1897). f a. jrg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jrg, 1 en 7 gP.b. , rest in afl. , per jrg. . b . losse afleveringen op aanvraag. 51. NEDERLANDSCH ARCHIEF voor Genealogie en Keraldiek (verschenen: jrg 1 t/m 3 1938- 1940, jrg, 4 t/m 7 1946-1949 , Vanaf de 8e jrg, samengevoegd met De Navorscher. ) • f a . compl ete set, 5 delen gebonden, 2 delen in afleveringen f h. jrg. 1, 2, 3, in afleveringen, per jaargang f c . jrg. 4, 5, 6, 7, in afl. , per jaargang f d. losse aflever ~ n op aanvraag, per stuk 52. NEDERLANm(CH) ARCHrEVENBLAD . a . jrg. 29 t/m 36, 38, 40 t/m 43, 45 ~/m 48, 50 t/m 52 , 54 t/m 86, _per jrg, f b. index jrg 1 - 45, Groningen 1938 f j c. Repertor ium jrg. 1 - 77, Groningen 1975 53. NEJJERJ,/t.NDSCHE Jil.STORIJt:BLA:DEN (versch':!nen: 3 jaargangen 1938- 1941 ) jrg. 1 - 3 (1 938- 1941 ) in afl . f 54. ~ S E lITSTORiëN, jrg. 14 (1 980) t/m 17 (1 983 ) in afl. , samen f 55 . ..ÖNS VOORGESLACHT, maandblad V<;-11 de Zuid•;Hollandse Vereniging voor Genealogie a . j r g • . 22 (1967 ) t/m 38 -(1983), in ringb~den (gaatjes in de ruggen van de afl.) b. jrg. 1 t / m 4 (1946-1949) in afl. als reprint f c . jr g, 12 t/m 17, geb . _in vi~r banden f d. jrg. 12, 23, 25 t/m 30, in afl. , per jrg. f 56 • .ONS VOORGESLACHT, ja.ro,boek van de Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie f de delen 2, 3 4 en 5, per deel 57. ROT'I'ERDAMS(CH~ JAARBOEKJE (verschenen: sedert 1888) f a. 1914, 1915, 1916, ing. per s~uk b . 1958, 1968-1972, 1978, 1980, ing. per stuk f f c . 1953- 1963, 1965- 1968, i 973, 1979, geb. per stuk 58. ROT'El:IIDANSCHE IITSTORIEBLADEN door J,H, Scheffer- en F, D. o. Obreen, 3e afl. , Genealogische aanteekeningen en lévensbes~hrijvingen, 1e deel, R'dam 1880, 834 blz., geill ., geb. (van deze 3e afl. verscheen alleen dit eerste deel) f 59• .HIJI'll.AND, tijdschrift voor sociale genealogie en stDeekgeschiedenis voor - ·· Leiden en omstreken. (ve~schenen: 15 jrg. , 1963- 1978 ) in afl . a . jrg~ 1 (nrs 1 - 4) f b . afl. 1 en 2 los, per afl . f c . jrg. 2 (nrs 5 - 8) f d, afl . 7 en 8: Li dmaten van de N. H. Kerk te Warmond 1721 t/m 181 5 f e. afl . 9 - 10: Remonstxanten nummer, vnl. te Warruond f f , afl. 11: F,endenkooiennUl!lDler f g. jrg. 4 (nrs 13 - 16): De pemionele quotisatie van 1742 in de dorpen 0nder het quartier van Leyden f h . jrg. 5 l nrs 17 - 20l f j . jr g. 6 nrs 21 - 24 f .k. jrg. 7 nrs 25 - 28 f 1. ji·g. 8 1971 ) : Het inneemboek van 1668-1680 v:i.n het Heilige Geest - of Weeshuis t ·e Leiden f m. jrg. 12 - 13 (1975- 1976): De inneemboèken van het Hou- huis en Arm- Kinderhuis te Leiden van 1710 tot 1746 f N.B. : jrg, 10 (1 973) en jr g, 14- 15 (1977- 78 ) zijn nog vcrkrijffbaar bij het v. m. redaktieadres: c.w. Delforterie, Ha.agweg 128, Leiden.

5 • 900 , 125, 95, 35 , 10, -

1. 950, 1. 250, 350, 895 , 95, 45, 85 , 60, 30, 25, __; 65, -

240, 45 , 15, -

5, 40, 10,25, 150, 40, 250,...:. 60, 250, 30, 20,~ 25, 15,20, 125, 50,...:. 10, 20, 10,-10, 10, 50,-30, 30, 30, 30, 30, -


5. 60~ SCHOOL EN LEVEN, weekblad voor Opvooding en onderwijs in schoJl en huisgezin jrg. 13, 14, 15 (1911 -1913) geb. per jrc, f 61. SIBBE, org.....~n v . h. Nederlandsch Ver bond voor Sibbekunde {ver schenen ~~ jrg. t ussen 1941 en 191•/4 ). Van de 4e j~c . verschenen slechts 8 afl . Rijk ceill. tijdschrift, J a . complete set w.n 4 j2argan~en, 1 en 2 r,eb., jrg. 3 en 4 in afl . b . l 0sse j aar {r,1.ngen: • jrg. 2, in t>.fl , ,f 1 jrg. 3, in afl. • jrg. 4, in afl. f c. l ossè nur,11Ders .')? aanvraag, per stuk ·f 62. · SINTE GEERTRüiDSBROl\JNB (Weet ;Br abant), d:.v. d l. uit de j aar gangen 1-1 /1,, p. 'lfl.f 63~ DE SPEEILWAGEN (gesch. J-follancls Noorder kwrt'tic'r) {verschenen= 10 J rg. tuocrm 1946 en 1955 ) · · .,,. J a, complete set, 9 ~clen gebonden, 1 de0l al s losse afleveringen i n band f b, jrg, 2 in afl , f c , Fecstnumri1er 25 jr Ottd-West- F=iesland, 1949, 40 blz. -- · d, l osse afleveringen op éW.llvrna,;. 64, :VE STICHTSCHE HERAUT, mcd, blad v , C:.. afd. U~echt en Ned. Gen. Ver,, in afl. gest encild. f jrg. I t/m XI in afl. (mist 1 of 2 rul.) 65. TAXAfIDRIA, tijdschrift voor lfoordbr~ban';sche geschiedenis en volkskunde · f a. geb. jaargangen: 9 (1902 ), 10, 13, 14, 16, 19, 23, per jrg. b, jrg. in·arleveringen: 14, 18, 21, 22 , 23, 24, 25, 26, 36, 38, 39, 40, 41, 'f 42, 44, 45, per jrg• . 66. TIJDSCHiUFT v.h. Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap - f a. jrg. 1907, 1908, -1910, 19'1'21., 1915, 1916, geb. per jrg, ~- -b . systematische +egisters JI (1905- 1922), III (1923- 1927), IV (1 928-1 933 ) ~. st, ; c, diver sc' jrg, in afl . en losse nummers op aanvraag. 67, TIJDSCHRIFT voor geschiedenis, l and- en volkenkunde f ·-··. jrg. 21 (1906 ) geb, 68 , TIJDSCHRIFT voor geschiedenis , oudheden e~ sta.tistie~_viu1Utrecht, jrg. 1 f (1835), 600 blz., compl, in 12 a.fl, 1 met de (meest uitvouwbare) litho's 69, UTR]X}h'TS JAARJ30EKJE f 1892, 1893, 1895 t/m 1900, 1902 t/m 1907, 1910, 1916, per deel 70. VERSLAG van het Fri ~sêh Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taal kunde , ···· · deel 119 (1 947 ) t /m 139 ~1967) , 2'1 delen, :mrnen f 71, DE VRIJË FRIES, deel 30, 31, 35 t/ra 59, pe:: de'31 . :; 72. DE WJ.YENHÉRAUT (verschenen: 24 j1·g, tussen 1897-1 920 ) . Red2_l<teur: D. G. v. I:pèn e . <l. · ·ne eer s te 5 jaargangen zijn groter van formaat , .,, a. jrg, 2, 3, 4, geb ., pGr stuk. J • f b, jrg. 5, geb , (incompl oet) f jrg, 7, 8, 9, 10,11, 12, geb~ per s tuk c, compl ~te j aargnngGn in afl . : 11, 12 , 13, 14 (mist reg,), 15, 21, 23, 2~ p, st, ,d . incomplete jaar gangen (misse,1 1 à 5 afl. ) in afl . : 7, 8, 1O, 16/17 , 18, 19, . 'f . 20, 22, per s t uk e , . l osse afl everi ngen vt>.n de jrg. 6 - 24 op aanvr::!._,g, per stuk f 7'3·~· ZUID-HOLLAND, orgaal'l van de Zuid-Hol:i..?.ndse Historische Vereniging (verschenen van 1955-1 968 ). · ···· · a , j aargang 4, 5, 6, 7, comple~t in afl . , p, jrg. f b, losse nummerR op aanvraag, . c. het hieraan voorafgegane 11meuedelingenbl ad" (20 nrs vcr schener., de eerste 12 in kleine opl ace gestencild) nrs 13- 20 (1952-1 95,1) SP.men f 74.! ZUID-HOLÏJi1IDSE STUDiëN ·1. Bundel (twee arti kelen over Goudse glazen; Keuning over platfae;ronden Schiedam; Verseput over ontstaan Goeree-OVf:rflakkee; F0ckema Anclre:i.e "Aen •t ende van den lande" de füllnnds- Utrechtse gre11Rstreek_bij Hoerden) , Voorburg 1950 • f ..:.. ,2. Bundel (o.m. Fockema imdreae o·.rer :U.tt'cn; Sch.ikel over Noordeloos·in 1795; Den Iloer ovér Oudewat <>r~ Siga.l over Rederijkers Vlaardir.gon; Y.euning over kaart en Sçtiieland ) , Voorburg 195Z J 3, S. J . Fcckema i,J1drenG, Scl:etf van Zuid- Iïollandse Watersnoden ~ vro1:gcr t ijd, Voo:r.bure;. 1953 •· f 4, Bundel (o. m. Renault ?ver Huis t e Rivierc; de Groot over dorp Weede; Belonje over Gteenhuizen in Vlaardinger ambacht; Den Admirant over Vlaardingen 113141914), Voorburg 1954 _ · J ' 5, J . L, van der G<-uw, Het ambacht Voor schoten, Voorburc; 1956 f 6, C, de Jor.g, De droosru2.ki ll{S van de Wild evcren in Schicland; Voorburg 1957 . J 7. D. L, de J0ne, Hellevoe-terland binnen en bui te:1 den Nieuwenhoorn, Bl·ielle 1957 e. bundel (Focke!ll2. hndre'l.e "ver vc,1-r•..:.r,.3 en i ntcgr.i.Hc der prov, ';:uid- Holland; de Groot over Z, en J. van Gans'Jeel:; !!rek over ildr, Mermink; idee over F, fpicri."lg; Vo.n Krieken over Y.erkje Oegst c;e1,st; de C.:'.!.'oot over 'Meekrap in Zuid- Holland) J Voorburg 1959

·-

5, -

190,-45 , 45, 45, -

5,5,-

595, 45 , -

9, -

195, 50, 40, 35, -

o,-

20, 195, 20, 50, 25 ,.:._ 65 , 30, 65 ,~~ 45 ,.:._ 35, -..

5,.:._

20, 30, -

20, 20, -,. .. 20,....,. _ 20,.:._ 35, - . 20,.:._ 20,-.

15, -


6.

9.

10. 11.

12,. 13. 11,

Bundel (div. auteurs . ver Vijfheerenlnnden; Ernstine over polder Cromstrijen en Prins A1exanderpolder; De1dccr over Holenmeesters in Delfland; Soeteman over pclders bij Vlan.rdingen; Vr.:n Doorn evEr hoogheemraadschap Schieland; Ringeling over Il. Ge esthofje NMldwijk) Voor1:>urg 1961 f A. S• eteman, 150 jaa.r socfole zor g in Vlnardincen 1795- 1945 , 'Toorbtt!'g 1952 f Ilundel (Rein.ama over onderwij3 in z . rr. ; · ncyerman over vonnis b loedrr..ad; Van der Knaap ever stadsbestuur BricllG; Boelmans Kranenburc "Ver ze&scheepvaart z . H~; Beyerrnan "ver D<'rdrecht in 1813; Hardenberg ever Jliddel eeuws i1onster; Duyverman over de 0faat der stad Leiden 1821- 1051) , Voorburg 1965 f E. C. M. Leemans- Prin::J , Zegels ,m wapenn -,é'.11 s teden in Zuid- Holland, 's_,....zr~Yenh~ 1~ _ f J . L. van der Gouw, De rin6 van Putten, ' s-Crc.venhage 19G7 , f Bundel ( Cordfunkc " Ver Mr Goro.rd van Leiden; J . C. Vis::Jer over landarteiders z.n. 1880-1910; van Doorn over hofsteden in Geestdor;,; Hoordam ever b evolking ' s-Gravenzande; lfö lkcr over Haastrechtse knechtsbosoe, Bos Jvcr schout van Nieuwerkerk a/d IJssel; 1:Uijs over de polder Schicveen en Van d~r Vlis oven visserijverzekering Vla..."U'din,sen) , · 's-Cr:wenhage 1968 f

II. ~- 0 E K E N8

B R 0 C H U H E S1

E T

20, 15,-

18, 45, 45,-

25, -

c.

75. /u\, A.J. van der, Aa.rdrijkskund.ia woordenboek , 13 delen, Gorinchem 1839 e . v . f goed ex. · 76. AA, 0 . L. van der, Feiten en konterfeitse.ls, portret- iconografie in Nederland, E (Jrb. c . :s. v . Gen. 1973 ) 14 blz . (overzicht van de gesch. der· iconl"g:rafie _ 10e eeuw - 1973 ) . · f 77. ö. · A:BLAING VAN GIESS~IDUB.G, W. -T., De Dui tsche 0rde, 6f bekn'"'pte geschiedenis , :.ndeeling en statuten der broeders' van het Duitoche huis van St. 1-iarie van f Jerusalem, ' s-Gravenhage 1857, 352 blz . , 1;eill ., l oe (ctandaardwerk) 78. d' ABLAil.'lG VAN GIIBSENBURG, W. J . , Wapenboek der :ddders van d<- Dui tsche crde Balije van Utrecht sedert 1581 , npgeluisterd door hur.ne vier opgezworen adellijke quartieren en acht stamdeelen , huwelijken en r.inderen , 's-Gravenhage 187·1: f .-,1., geb. (rug los) l:l. B. : Bevat inleiding: nemen en pers0nalfa van 176 ridders (1581-1870); kwartierstaten van deze 176 :d dder~, ru:.m 700 wa.penafb. in li t hegrafie en reg. f 'ro • . d' JJ3LAING VAN GIE3SENBURG, W. J ., !:ec:erlands J',delsboek of v&rzameling van adels·erl:enningenp inlijvingen, ve1.-l1effino"'Cr. en verleeningen van titel , ' s-Gravenf hage 1a8·7, 196 blz. · 80 • . d 'ABLAING VAN GIE3SENBURG, W. J. , De riduercchaypen in het Koninkrijk der Nenerlanden ef de geschi edenis, regeling en zamenstelling van den stand der edelen van 1814 tot 1850, ' s- Gréivenl1a ge 1875, 260 blz ., geb., fol . f · A1 . d' ABLAING VAN GIESSENBURG, W. J •, De ilidderscb.a.p van hèt Kwartier van föjmegen. Hamen en stamdeé1en van de sedert 1587 verschenen edelen , Den Haag 1899, ca L,80 blz. , fol., geb . f 82. d 1 A:BLAING VAN GIESSENBURG, W. J ., Uederlandsche ge,neentewapens, ' s - Gr l):venhage 1862, 2 delen ( 11lloordelijk Gedeelte" en " Zuidelijk Gedeelte "), geb. (1 deel los) 83. JillRLlENS , F. H. M. C., De Magistraat van I:ijmegcn en de armenzorg (1750-1 800}, Hijmegen 1956, 84 blz. f 84. '.ALDERTS , w. Jappe en il. G. van der St eur, Handl t!idini; v ..,er de beoefening van lor.ale en regi~nal& geschi~denis , 2e ~ h~el herzi ene druk , Weesp 1984, 226 blz . geillustreerd f 85. ALBUM PR0MOT0RUM der Rijksuniversit eit Ut ::-echt 1815-1 936 en alb . Prcm. der -.eeartsenijkundi~ h~l"geschr,ol 1918- 1925, Leiden 1963 , 351 blz., geb. f si-. ARCKLEVEN (De ) van de Nederlandse Hèrvormdc Kerk in kortP. over zichten, deel I , Leiden 1960, 255 blz. . . f 87 . ASSEL~, Gerda F. van, De 1I~llandVU16"f)r, g-dstë:n.-1eid in dé 19e eeuw, bl z . 4- 41 .,, ,-an Tijdschrift v . sociale Geschiedeni s , fäbr. 197G J 88'. DAAR, R. R., Ontwerp van een burgerfarrilicwaJJenwet (Nijkerk 1952) 32 blz ., · geaterr· f 05. TIAXHUIZEN"· VAN DEN BRINK, R. C., Van !loJ.lnndsche 110-taard., studiën en scheimen ' f D:russel ' 1943, geb. (c-.m. de schets "B. v . d. B. als archivaris") ?n. (BALEN)', Reg:!.'ster· •P de geslP.chtanamr-n v-oor komemle in cj.e "Ties chrijvinge der stad :u,-rdrocht" van Matthijs fälen (1 677), ' s- Gravenhage 1909, 11 6~blz . .· f 91 . EAlmING, .r.P.D. van, De fl..fofarnmclingcn uit de overgrootouders van prinses Juli ana &n Prins Dernharri., Mrutst-richt ( 1936) 16 blz. + fabellen f ?2. IiEELAERTS VAN BJ,OKLAND, W. A., Stichts-::he ; Ga.."\sbeela;che en Overijsselsche leenen; gel egen in GeldQrland, f,r nhem 1907, 167 l;>l z . (Gelr e ) . f ?3. "BEKnUW, .T. H., Bannelingen en Vluchtelingen uit Ronse (Renaix) benevens een , nnerzoek naat.· lm"'l?le verblijfplaatsen , gedurende de Spaansè overheersching, Na.arden (1 941 ) 195 blz ., .geb . f 9'1 - lWrrl)N,T.EJ, ,J. , Steonen charters (oude rr':lf st eenen) . !\' dam 1948 (Heemschutrceks 8 ) ··147 blz., geb., geill. f

950, -

6, 125, -

24, 150, 180, 150, 20, 32, 50 35, 28, 16, 15,._ 25, 45, 12, 24, 75, 20, -


7.

95.

BEMMELEN, Prof . Dr. ,T. F . v:1n, f\fatamminc en erfeli jld1eicl en de kwartien t n.a.t, f Naarden 1940, 69 bh., GGill. (llibl. v . Gc s l. r>n Wn.penk. 3/4) 15, 96. EEMMELEN, Prof . Dr. J . F. vo.n , J)o a.cht erc-rond van de pers o0nskaaxt , Naarden 1941, 68 bl z ., (fübl. v. Gt)s l. en \-/2.pr:nk, 10) f 12 , 9 7. BEMMELEN, J . F. y:m, Familie of parenteel? E ( 1936 ) 12 blz. f 1~, 98. B~'llEIJN, E. A. van , ne:rertorium v:in rorlrukte genealogi elfo cm genen.l ogische f fragment'en, Jfun.rlem 1933, 220 blz ., eseb . (de eer s te uitgave ) · 10,-99. BERESfflJN, E. i" van, Geneul oc;i sch Tiepertori oo , 's- Grn.venhace 1948, rnf:t I de:1, deel II, ' s-Gravenhage 1962 (ni t i s d1.· tweede uitgave.). De lijst "Il0eken cm tijdsch:riftartikel cn betr. ' plaat sen r:n l10roepen uit deze 2e uitg. werd in de 3e uitg . niet herdrukt ). f 35, 100. J3ERESTEI,m, E. A. vun, Genea.logüich Repertorium, 2 dln, Den föng 1972, 375 + f 343 bl z ., (de derde uitgave , meest up-to- da t o ) 6~, 1C1. ]EJRE!3TEIJN, E.A. Ya n , I ccnol,rro.phie V[>..n Hugo Grotius , ' s-Gravenhage · 1929 , f 135 blz.+ 40 pla t en ( een der fraai ste voorbeelden van een iconografiê! ) €5,102. BERESTEIJN, E. A. van, Gr a fmonument en en grafzerken i n de Oude Ker k t e Delft, f Assen 1938, 200 ·bl z ., eeill. · 9?,103 . BERESTEIJN, E.A. vn.n, r.rafmonumentcm en grafzerken i n het ··00r der !Ueuwe Y.r:r },: te Delft, Delft 1936, 79 blz. + 4?,104. BERG, P. W. J . van den , î-Iet kar akter der pla tteln.>1dssamcnleving, .Assen 1941 , f 175 hlz., geb. 24, 105. BERGH, L.Ph.C. van den, Grondtrekken der Ncderl n.ndsche Wapenkunde , Leiden 1347, 29,-59 blz., zonder omsl. ( een der vroee s t e verhcnclelingen over heral diek) f 20, 106.- (BERGH, L. Bl. C. van den), R. Frdn, LeYensbcrichten van --, 3., 52 bl z . j 107. ] ERGH; J.A. ·de , ·Hét wapen des Koni~s en des Ilijks , thans gevoerd, is in s trijd ,. me t de wet ( ' s - Gravenhagc 1880 ), 36 bl z ., met in6"Elpl aktc wapengravu=e 19, 108. BESCHRIJVING der vroegere Nederl andsche gcmecnt ozegels i n het IlijJr..sarchief en ook elders bewaard; ' a-Gravenh?.ge 1878, 139 bl z . f 45, 109. ] IEHENS DE HAAN, .r•.L. ·De Hollandsche Maat schappij der Wetenschappen (tt? H.,::-.rle:i) - • 1752-1952, Hàarlem 1952, 422 blz ., geb . (met naamlijst en van "directe:uren ei: l e:C:c:~) 95, 110. ]LéCOUR.JI, A. S. de en E. M. r-:ei jers, NemcrialE:n va n het Hof (den R::i.ad) V9.n Holla=iè, Zeel and en WeAt- Friesl and van den secret a ris Jc.n Rosa, cielen I , I I en III, E"..arle!:. . 1929, geb. in é6n band i 90, 111. BLOCKMANS , Fr., Li jst dei· paroclii er egj sters van 1..ntwerpen en aangehechttJ ge.r. meenten, (Antwerpen 1954 ), 20 blz . gostencild, ceb . 15, J 112. BLOYS V.AN TRESLONG· PRINS, P. C., Geneo.l o,;ische en h,m :tldisehe c;ed enkwa.ardigheden in en uit de kerken dt!r provincie Zuid-!'inlland, Utrecht 1922, 2 èc l cn in 3 banden f 195, 113. BLOYS VAN TRESLOI1lG PHINS, P. C., Genealogische en her:>,l dische geden1..,raardi i;heèen betr. Europeanen op Java , deel I? II en III, Weltcvi·eden 1934- 1938 (r.û.st dl 4)f 300, 114 . , BLOYS VA}l TRE:lLONG PRINS, P. C. , en J . Eelonje, Geneal ogische en her a ldi sche gedenkwaaxdigheden in en uit de kerken der provinci e Hoord- Holland, deel I (Aals meer- Amsterdam ), deel IV (Hoorn- De Rijp) en deel V (Santpoort-Wormer), f per deel 45,-1115; BOER- DEN HOED, P. M., R,-1.adsel der runen, (;,o Reeks nr 971, 1963 ) 10, J' 11 6. BONAPARI'E Prince R., Le }Jremi0r 6t ;-,blissement é'.es N6erluncbis à I·!.." .urice , f Paria 189Ó, · 6o blz. , fol. , g0i ll . ( zcl dzaao ) 175, 117 . BONDER, H., Archieven van het departement vr.:.n justitie 18'13- 1876 , ' s-Gr~Yenf 20, hage 1933 , 89 blz . 118 . (BöNHOFF J . G. H. R. ) Vcr :.-.:im<'-li.Hg Yan nn11 ~.,.,ekmû 11~0n betr. gesl achten Wrl.éLruit v ooroude~s van Ca t h?..1:ina Ide. CoJ.·1,.-;1 i tJ Tiönl19ff ziju ,,ovrtge-kor.1en , Tiel 1914, 191 gedrukte s tlw..ken , g-root fol. s i n ûoos . N. B. : De i nhoud bes t aa t uit een uitv. kww: t i c>i·wta.:".t c ::i dan per gesla cht twee kat erns. Dehn.ndel d worden de vol eende gesla chten, Y; d . Aa, v . Alphen, 3acker , Ba.ge laar, Bertram , Eënhoff, BorlU\.lt, I3ort, IJosch, Bourss e , BoutHst eyn, Calkoen, Chunguion , de Cuni nck, de Croes e:r , Dahm , Dorst elman.>1, ,,--::i,n Dun, v . d . Dussen, v . Duverden (v.~.n Voort ), Fcock, C..".llln.n , do C.".vre , de C-ay , v . Gils , v . Goerui , Goes , C'r <'rlé , v . d . Gort , de r,orter c , v . d . Gr;ief f , Haddenbrock , E.?.s enclever, v . d . Heetvelde , Heling, Henuri ksz , (von) Heuser, d e Hondecoet er, v . Hooacveen , van der llc-uve , de .J onghe , Koopman , è.e Lacne , Leydecker , dG Lieffde , Lieftinck , v . Li er , v . d . Li s se , Mana ( e )r.t, de Masmines , v.d.:•:as t , vn.n der Meer (va.n BerC!ndrn.cht ), I'hiys , di, lfovc , v . lluys, Oerlemans , v . d. Oev er, v . Oorscliot , Oriz:i.ndt , v . Overloop, Peet er s , v . Pottel ::iber ghf: , c!e Quievrain, Prins , de Rechte:r , Y. !liebc eck, Roest , v . Ros curn, de Schc J:r,er, Schooff s , (v . ) Schuler, de St oppel aere , v . d. St ra.<>.t cn , Swo.cns , v . Thiel, 'Ilieboel , Tradcl, Tynagel (Ten-11a0 ell ), Va l ette , V,mneulen ( Vermoelen) , verjuys , Viurling , v . d . Vooruc, cle V0s , Wnlraven , Wille t , d e Witt, Y::;eb1::mt , Za.s (v . d. Doscclu!). Eln von de. mr1cst uitgelJr eidc e·eneal ogische pül>l i ka.ties in ons t aal gebied ~ f 95, 11 9. BOO, J ,. A. de , Heraldiek, 2e druk , .'Jur:wcwn (1 973 ) , 120 bl:-: ,, gt.;ill. f 20, 120. BOO , J , A. de , Familiewapens , oud en nic>uw, Den Haa g 1977 f 10, 121. BOOM, H. t en en :!3. Woel der i nk , Invent.u-i s vun het oud archief van do stud f Rott erdam 1340-1813 , 2 del en , Rotterd,un 1976 60, j


.

124. 125. 126. ·1'2.7. 128 .

129. 130 .

131.

î-32. 133.•

134" 135, 1 3<,.

137 . 138 .

140 . 141 .

142. 143 .

144.

. 8.

n.P. vun den , Neêrlund:;; verl eden uit ~t een en beel d , ge~enkteke~en .c 50, J graf gesti chten uit den vroct~eren -:m l ri.=tercn t ijd, Schiedam 1901, . 443 . blz . BRE'JGEJ, DOUGLAS, R. van, Over h et ü.clcl Arerrt; i n de llcd( r landen·, ' s - Gr avenhal_je 45,·1867, 137 + 10 b l z ., (betr. vnl. de r egelingen in 18 14 en 18 15 ) f BHOlnvEH, J. H. 1)11 II, T, J . Mi.t!demn., Studie::i over Fri e • e en Gr oninese fa.'1}ilienrnnen , 29,-Leuven 19G5, 52 blz . f BROUWER, H . , Tielmopte handl cidinc- tet de kP-nnie van het Nederlandsche . ou4e scln:if t me t een korten l ei draad fon di ,mst e va.1 hen die de gernm l ogi e wenschen 38 , tc- beoef enen, Nû.<.~c-den 1941 , 07 b l z . , ~ei ll , , oblong (lli bl ~v,Ges l . en v/ayenk. 9 )f BROUWEH, IT-. , Bes chrijving van de doop- , t r ouw- en be graafboQkon • • • • in Zui d- · Holland , d1.'.tecr ende v::m v66r de invoering val'\ den Burgerli .jken Stnnd., 's-Gra ven50 , hage ·1929, 315 blz . + Auppl.Jment, ' s - Grnvenhage 1959 , 134 blz. f 40, BROUWER ANCHEH, A. J . M. , ])e gilden, ' • ··Gr av()nhage 1895, 294 b lz. f BLTLEV'ZLDr W, J. J , C. , Opr.ierkine:en ove:r J e ge:3la cht en ·oeha ndeld in h et Hederl:>.nds ,~delsboek met aanhangsel "Veert i g j a:i:-en NPc1.e-.:12.nd' s J,delsh ock", ' s - Gr aven.J.wge 125, 225 bl z •., geb. ( in dezelfde rode br.nd :il s h e t Nr~d. /\d.els:t,. ) . Ge,:zocht , f CASTOR El' POLLUX, I n de t wee de kamer , Portretten , Snc-ek 1881, 1P9 b l z. 20 , (bfogr:i.fi eën ) f CA'l'ALOGUS der t entoonstelli ng v:-.n v0or w. be -er . hebbend 0p he:t Vor s t elijk. Stamhuis Oranj e Nassau en op de Wa pen-, Gesl a cht - en Zogclkuncle in h et ri.l gemeen , ' s - Grav enhage 1880, 471 bl z . ( ruim 5COO nrs l Deze docr Vors t . v . Oyen c~orgo.ni- • seer de t ento0n s t e;I.ling werd aa nleiding t o.t opr ichting van de eer ste geneal ogische vereniging i n t ns l and . ) . f 50, CATALOGUS der genealogis ch- h eral disch e tcntoonste J.ling (v:m he t) K0n. Ned , Gcm , : v. Ges l acht- en Wapenkunde , Den Háag 1933, 170 blz. , ( Inter e ssante cat alogus, niet alle en vanwege <).e bi j :?13 2000 beschr ev en · v oorwerpen , maar ook door Je tii t-s t ekende i nl eidingen c-ver genea logie, heraldi ek, zegell-:unde , icono5Tafi e , biogen ealogi e , numismati ek, r idde:c·o:r:-den · e .d. va1: ' de hand Vé!.n Dr- E.J. 'i'h""!lla.Ssen à Thue s sir.Jc van del.' H0op ) . . f 35, (CATALOGUS ) Tentoonstelling "De NederJ andsche Leeuw" , Delft (Pri nsen.r iof) .195.8 , 11 2 b l z ., geill, (intereGsant e c a t a lc-gus va~ eryn dül.' 6rroot s t c genealof,"ische f 16, en h er a l dis che tentoons tellingen ) ( CATALOGUS ) Drie eeuwen portret in N"d~r l and ( Ri j ksmu s".l,UD ,\msterdam 195~ ) f 20, 122 b lz. .c (CATALOGUS) De Hugenot en in Nc:;del.'lw d _( Pri n s enh"f ~ lft. 1.964) 168 b l z . 35, J j ( C,WA_T,0<.;US) Het b lazoen ( I'.1.-Jn!=!<"nl:uf "Delf~ 1954) 130 b lz . 35, 1:r,'î'f\T.O<.;m; V nl'.l l10r->lmn • •••• • " Ons vorstenhuis door de eeuwen 11 (Van Stocla.;;:i f Den Haag: 1938 ) 125 b l z. , gE:Ul. . 10, CATALOGUS va.n de Gene nl ogische en fü.•ral dtsche t cntoonst elli ~ i n het Gooisc h Mus eum, 1951 , 8 blz. , gest cmcHd . f 3,-CATALOGUS der Bïl:>liotheek van d.e Vereelii gl ng te::- Bm·o1.-dering· van de bel angen des :&ekh,rndr->lR t e Amst":i:dAA, 7 delen ~ • s - GJ:é1.vonlmF,e 1920-1 965 (he t 8e en l aatst verschenen deel i s n og ni euw ve1.·kr ijgbaar . D€ delen 1 - 6 zijn ui tvcrkocht en gezoch t.). f 850, (CHRI STIJN, J . B. ) , Nobilitas · s i ve sept em Tribu s Patriciae Antwerpiimses . Lugd Bat 1672 , 55 blz . iO. ., geb. i n ( 18e eeuwlil'?) half perkil.I!len ten bandje , Fr aaie titel prent en 7 wapen s in de te;,cst . Zeer zeldzM.Ull . .f . 495, ( COLIJJ:1S ) , Ol dewe lt , H. F.H. , Jacob Colijns. ,\mst erch,mscli kuns t schilder - geneq.. . j l oog uit de 17c eeuw, lo.·?.HtPnlmipsel 5,DAM, H. H. van , Heral d::.~c11e Ter1tvu:,s~Ql1ing ( toagepz.st e ku." lst) saamgebrn.ch t uit particuli er bezit , Il' dam 1915, 96 b l z ., geill . (bevat i nl . van 50 blz .! Inzenders waren 0 , m, l eden van de f amilies d ' :1.umer::.e , Cnrp, v . Da.m , Da.vids , v . ~;pen, Flugi , Gro.afl and, de Gr aef f , Ha.negraa ff , v . d . Hoeven, R&epmaker , Slager , Sto:::-m v . ' s:-Gr aveAande , v .·S,:r.pesteyn, Wa&,ner, .Baeldo , Bi jleveld , Kö.ffl er, Verster ). I ntf'l.•<:J::isan:t. . f 80, DJ\}lr-!E, ,',... van, De bu.i.tenp1F.1at rien te Heemstede , :Berkenrode en :Bennebroek 1628- . 1811 ~ Haarlem 1903 (inf . betr. trar,sporten v an rui :n 90 bu.i. t enpl aat i;,en ) , 197 blz. 1 ing. , zeldzaam. f · 49, IlA!-W-lE, .A. an, Verkocht e domeinen er a:nb"cht sheerlijkheden i n Holland en :tlest - FriP.Jla11d 1580- 1807 , Ha,·u l ern 1904, 12 blz.: ( de verkochte dumeingoederen 1net · data van ver kE>op, namen der kopers en b edràgen) f 5, DEDEL, Geola.eh tli j ot van de des 6ende:iten der ·.n:oedcrs en ~usters v2.n Abraham Dedel en z:l j ne huisvrouw 1,.nna Ja coba Gûcivinck , uitgegev en t en voor cleele van · h et Fonds D~jcl , Utrecht 1863 , ca 220 ol~ . f 24, N. R. : J)ede1 overl eed 1 ·1- 12- 1798 . De rent E: va n een deel van z1. Jn vermogen zou ten goede kernen aan arml.:i.sti 1;-e afstarnDmli:ng,~n van zijn z~ster s of van zi j n v:rouwn broers of zur.te1.·s . (,l.fst amme lingon o . n. . : Bicker, Van de Poll , Vé.!.n J,ynden , P.oeuift , Jlcoft , 1-'h.ulmn.."l, Gra.1..fland , Y•l!1 He0de v , Dijkve ld, Sc'!eyt, T:.ichiffoJ.y, dn C·msfa11t neLecqu e , thoe Schwa.rtzenberg, V:-.n der Go,iu , Van Beresteyn, Van Hijckerheld Bindom, Von Stlidnian, Bouwens (van der :Doy en ), Calkoon, ,lt?JTI, Van Lennq1 , Van Toor e-nenberffCn, Van de :Drandel er, de .Ma.y) .

122. BOSCH, 123 ,

.


9.

145 .

DEKKER, F., Voortrekkers van t-ud Nederland. Uit Nederland' s ffOschiedcmi:, huitcn · •de grenzen, Den Ha a g 1938, 404 blz. , geb . , {<eill. f ó5, -1 46 . DEKlCE!t, F . , Voortrekkers van oud Ned erland i n Engcüa nd, Frankri j k , Achter - Indië, · Formosa en Perzië, ' s-Gravenhage 1947, 260 blz. , geb., ge.:.11. (Belangrj jk wer k over _de vroege migratie va nuit Neder l and n~1.r genoemde l anden.) f 65, -:-147. D~HOUGNE, E. M.A. H. ~.a., Genealoe-ieën deel I, Hijmegcm 1957, 193 b l z ., g-eb.~ · geill . (be t r . vnl. Limburgse e n Brabantse geslachten , Bel a n 5-ri jk werk! ) f 8 5,-148. DEUTSCHE aus Luxemburg be i der Niederlandisch- Ostindi3chen Kol onialar:nee von , 1780 bis 1895, Soest (1944) 85 biz., gei ll . ·f 40,-149. DEVENTEH, M. L . van, Geschiedenis der Nederla nders op Java, 2 dolen, }fü.e.rler.i z . j. , ing. f 35 , 150. fil LLEN, J.G. van, llmsterdrun in 1585 . Het kohi er der c::i.pita le i mposi tb van 1585. -. Junsterdam 1941 , 220 blz . f 30,151. DIRKS, J . , - Geschiedkundige onderzoekingrm aar.gaande h e t verbl ijf der heidens of Egypti ërs in de Noordelijke Nederland3n , Utrech t 1850, 160 blz , (zigeuners) f 85, 152 . DOKKUM, J . D. C. v . , Nederlandsche muziek in d '? nog-entior.d!;) e er:_w, /..mst0:r.-d;IJil z. j . , 10, 36 blz. s geill . . . J 153. DRIBCH, N. J . M. , I nventaris va n de oude kerkelijke doop- , trouw- en è c oè.:::n30, (begraa.f- )boeken te Alkmaar 1540- 1811, Alkmaar 1926 . f 154. , IJROSSAERS , s. W. A. , De archieven van de Delftsche St atenkloos t ers , ' s -•Gmvo!'lhaga 225 ,:1916, 628 b~z . , geb . (fraa i ex. ) . f 155 • . DUSSEN, W. F . G.L . van der en M. F. Smissnert, Geneal o0 ioche k1,artierstaten van Nederl andsche geslachten, 1e -- 3e serie, ' s-Grav enhagc 1865- 1872, 3 del en, geb. 375, :156. EEX;HEN, I. H. van, Doop-, trouw- en begraafboeken te f.msterdarn van vo_or de in24 ,:-voering van de Burgerlijke Stand, 1:.pl. , z.j , , 3j blz. f 20, _157. EEX;HEN, I.H. v. , Inventaris van het faciliearchief Backer, i, 'èam 1954, 11L1. b lz.f 20 , ·158. EEX;HEN, I.H. v ., Inventaris van het famili earch;ief N0ens, !. ' dam 1955 , 62 blz. f 25, 159 •. EEGHEN, I.H. v ., Inventaris van het familiaarchief Bicker, A' dar.i 1956, 142 blz.f 160. EEX;HEN, I . H. v ., Inventaris van cle familiearchiev en Heshuyzen, H,.,oft , Hooft van 25,-Woudenberg, ~ •dam 1960 f 161 . EElGHEN, I . H. v . , Inventarissen der a r chieven van de gi Jd1m en van het b"!'c-uwers-• 25 , - college , A' dam .1951 f 162 . - EEGHEN, I . H.v., Het l even van Johan Engelbert Eli~s , ovcrd.ruk (1949) 55 blz , _ 20,.geill . f_ 34 , 163. EEGHEN, I.H. v . , De gilden, theorie en praktijk, Bussum 1965 , 150 blz. l 164. , BLIAS, J.E., De v.r0edscl1a p van .hllJS l; ,u·,l:un 1578- 1795, 2 dden, ,î. ' dam 19éj f 275, ,-- . (reprint), geb. in goede r o,,rl-1 innc-n banden 165~- ELIAS, J ohan E., (',eschjP.Cienis van het' iwrs-tr- c•rl;:; mKûli'l î1P.~rn,t:e1,i,aLL•j~i s,.at 7 . 's-Gravenhage 1923 , 281 blz. t (2i; d.ruk van do inl Gicli.ng tot .slias ' Yrc.orlRc r,11.p 90, van Amstel:rl;:un; ,-: La1,il;:i:u:<lwerk) ,T 166 •. EL0UT, C. K., De heeren in Den Haag, 2 de l en (1e en 2e reeks) • et tok . va.~ 50,.1. Raemaekers , A'dam 1907- 1909, 93 + 93 blz. . . 167. ENGELFRECHT, C. A. en L. A. Anemaet , Herinneringsalbum v oor het Instri:ctieBataljon 1850-1 890, Kampen 1891, ca 80 blz ., geill . met Aanhangsel \te·m ttend3 95, ruim 1000 pc-rtretten) 2 delen f ·i 6A.· F.NICLA.AR, D. Th., De mi nisteria l i teit i n het graz.fsch.:-.p Holland, As ne:i 194{ > SO t1z. 38, 169. ENKLAAR, D. Th., Herfstlicht op velden van cultuur, Assen 1961 , 134 blz . t o . ~. 28 ,.- het art ikel "Familie en gezin vroeger") f 170... ENJa.A.AR, w. F; P. , Het drieta l geuzenvlaggen toegelicht , Devente~ 1'874, 16 1:>lz • . 113,_J · met 3 platen in kleurendruk 171 . ENSCHEDé, A. J., Inventaris van he t archief der str.d Ifaa rlem, 3 delen, H:i.arlerE 165, . 1866 f 172. · EPEN, J . C. P. _ van, Naamregister op het Stam- en Wl'l.penbo~k van Aanzienlijke f 150, Neder l andsche Fa.miliën , Brusse l 1900, 137 blz . ( g0zoch·~) 10, - .f 173 ·. EPEN J oh. D. G. v . De tcurnooien, ' s - Gravenhage 1890 , 3 1:-lz., fol.. f 20,:174: EPEN: D. G.' van, Grafschriften in Voor--I ndië . E (1e97 ) 19 bl z . 175. _ .ERPH:UM, c. van , De poorterboe ken van Schiud.'.lilll, ' s- Gr o.venhage 1908, 50 blz . 45, -~ geb . ( gezocht ) 30; 176 . IDEM a l s extra ct ( 177. EJ'T, Henri A., Holland in r ep en r oer,(A' drun (-1951 ) 155 bl) z) . , geb . qet~ . profc e:::; 30, Wed. Pruimers , Jut , moord Dckkersduin Rcgaardt . de .fon gh 15; i 178. EITE, A. J . H. van, Onze Vol ksvertegenwoordigers "1014- 1815, E. , 38 blz . .,_. 24 , J 179. FABRICIUS, Jan , Mensen die ik gekend heb, 1\szen 1960s ·114 blz, 180. FAJINE, A. Chroniken und Urkunder.bücher h ervorragendor Geschlechter, sti.ffar f 25 , und Klöster, IV Band, Cöln 1878 . 181. (FAHNE), Werner, H. M. , Necrologie Fahne , E (1884),. :0 b l z . . .. f • 7 1 102 ; FAMILIEWAPENS in 18e eeuws "krJ.pwerk" , r nnd, met bl.J\Jer k , mddelliJn ca , :., c.~. 1 Aanwe zig wu.peJ?S van _de f amilies : Van ,\dxichnm, Amesh off ,_ du Dois ~ ;',issche , v . Bylandt , v . Cattenburch, Copius, v . Dorth, v .d . Go1;s~ .':'• herzecl~, ~,r:ucll , Momr:n, d ' Orville , Pi e termaat , Reynst , Rochusscn~ le Sages SiJ thoff, T~erePs , vo~mncrs 150; wainsinck, pr~js pel' stuk · · · f

s;-


11),

183. FEITH, J-.A., De Ornmel andP-r bcrr;en en hanr b ewoners in de 17e en 18e eeuw, 45, Groningen 1979 ( fotogrnfi ::iche h erci.ruk) , gi;'). , ,seilL f 184. FEITH, P. R. en P, C. Bloys v,:.n Tre::il ong Prino , Willem Vi 11cent Helv. van ~ei;isdijk, zi jn na.:1.st e f amil ie en zijn~ a~stalll!llclin~ n , (Bata,ia 1933 ) 574 b lz., 6 eb . 6eil l , 150 , 185 . (FORMSJ-1A ), Lijst van geschrifte,1 van To: \·l. J , Formsma} ' s-Craven.t1ago 1960, 14 b lz ., geste nc ild f 18 , 28 , 186. Fi.IBDERIKS, J. G. , Neder l a nder s, s tud:mt ,m te Herborn, Lei den 1886 , 29 blz . f 187. FRUIN, H., Het archief va n prel nR t en cdelc-n v::m Zcrüand, 's--(,' rav;nh, 190,1, 312 blz., ( oms l. mi Gt ) f 125, 188. GAILLAfID, V., ~i faphes dci:i N~erl und:J.is (Eel ge:a 1:t Hollandais ) ent errés à Rome , Gent 1853 , 196 b l z ., geill . f 75, 189. GARGAS , Dr S. , Die Nicderländi ochn. J\miw2.r:denmg ·u1z. 179- 26 1 in Economisch Historisch J aarboek XIV (1 921 ) f 25, (Beschrijft de emigratie m.a.r lluitolar.d, Bel gië. u.s.A. , Car.ada. ;,ust r a lië , Argentinië en Brazilië, Frank::-ijic , Er.~elan · ,) · 190. GEDEN1<BOEK 1948-1 970 a fd. Kcnn~mf-rland v:-m rif, l'hè . Gen ealogische Vereniging z . pl. (1 978 ) 160 blz. (b evat ,:,. m. /\. . G., .d.St e:ir, d e 1),:,ocfenin~ van d'.! genea logi.e in Nederland sedert het midden v ::t.n de 190 eeuw; J,H.LP.gP.t , J:l-0llandgangers uit Fürstenau; M.Thierry èe Bye Dèll0ma., , Ha,1.rlE:::ise ach'.)penen or, hun zegels i n f h e t tijdper k 1290- 1572) 29, 50 191. GEN'J.I, L. F . van, Een wereldrei s v ar, 2COO h~i.smerkon, Arr.ihem 1944, 106 blz., 28 , gei ll . met ruim 2100 huismerken f 192 . GESLACHTS- ffffiISTER der leden v:m de llidácrs0ha p i n Nc-o:rd- l-k-lla.nd, H~rlem 1858 , 195 , ca 200 b l z ., fo l., geb. (rroud op snc1;) i 17 , 50 193 . GEWIN , E. E. , Menochen en tijden, Zci~t ( 1928 ) 158 blz. , eeb. f 194. GLASIUS , B ., Godgel eerd N0derlnnd, Eiografisch woord~nboek var. Ned0rl andsche godgeleerden, alleen de el II en IH (J:..-z·. )', ' !'1 - Hertogenbosch 1853- 56, · c:.eel I 50, ontb::reekt 195. GOilEFROY, J ., De hoofdzaken va n de h e-r?.ldicl: vooi '.;eP.l.anó.é:.r s en decor a teurs , f 39 , Leeuwarden z . j ~, 108 blz., geil l . 196. GONGGRIJP, G. F . E. , Frie schc c~igencrfdenwa pens , de w::i.pene der Friesche t-igene r fden i . v . m. hun b crechtigd. a.lloc'.iaal erfgoed$ fäarden 19'1-3, 108 blz. f 15, (Bi b l. v . Gesl. en Wapenk. 12/13 ) · · f 25, 197 . GOU, L. de , Ile weeskamer van ' s-G:i.,..1.,•e1,l,P..ge 1 ' s- Gravenhage : 943, 1e.1 blz . 198 . GGW, J . ter , Studiën over wa pen- en zègcüku~1tle , 1'.m:::;te:i::dam 1865 , 222 blz . , 60, 'f geill . (los ) f 28, 199. GOUW, J . ter, ()v-.,,.1.· ne11 ocrsyrong dor wapc:ns , z . ~l., z .j • • 5') blz. 18 , 200. GOUW, J . L. van der, Iiil •>icli ug t ot de urcl,iv5.sti ~k, Z·,101 1 0 (1955) 93 -b lz . 18, 201 . GOUW, J. L. van der, e. a . , Ne.rle.1.·hi.ndse ~rc-.! ,i<>P.c-:i:1.:i.1101,>g-i P. , Zwol h, 1962 , ~2 blz . 202. GOUW, J . L. van der , Insignia Holll'\·,vli ae , ' ::-- Graver.hage 1959 ( overdruk uit 28 , v er s l ag G. S.) 42 blz . , gci ll . ., f 203 . GRA.AFLANJJ, J. L. N. , Hern ldischc encycl:-·pedie, Den 3aa(;" (1 932), 228 'bl z . , fol. , 125, geb., rijk gei ll . (de uitgave is tweetali~ ~ Nederl~ds en T-rans) · · . ·j 204. GRAFSCHRD"l'EN -Ln,:,!=:ea Flie en L::i.uuE:rG, dee l I ( Acht Lersi:,e len), II ( Het :Bildt) , 80, III (Leeuwarden I ), IV (Menaldumadeel), Leeuwarden 1950--1959 f ?.05. GRASW.LNCKEL, Il. P. M. en H. Hardenberg , EE>t ,irchief ven het Kasteel Rechte::-en, z .pl. .1941, 540 blz., geb, f 20.6 . GRONINGEN, A. P. van, Geschie denis der W:--..t er geuzc:.n, Le~ den 1840, 489 blz . , ing., 75, ·rug l os (blz. 125- 489 betr . biog-ro.f~_een v an een hond~rc'.t a l geuzen) f 207. GULIKERS J . Een r egis ter van huw<>lijkse voorwaarden als nieuwP- !'locelijkhei d voor de b est.:idering van economi schP- vcrhouding.:m, blz . 137- 14!, in J a".rboek f 24, van het Sodaa.l Historisch Centru.rn voer Limburg 16 (1971) • GIJ SSELING, J11., Over zicht van de Noordnede:::-la.ndRe pers ocmsn~e1, tot 1225, 208 Leuven 1966 , 22 b l z . · . . f 1~, 209. HALLil'IP., A., Scheld-, schimp- en s pct nar.ieu voorhëen en 'thans , !,aarden 1946 , . 8c1 . b lz .2~i, 21 o. HALLEMA, A., Bi jnomen of hot r..lias a l s persoons- en r,a:i.mi:1c,ndcr schdrling , i Naarden 1946, 71 blz. . • HALLEMA, · A., Humor en sa tyre in Frie::;che er, 'tioordl,r ,,. bn.ntsche pc-r scons- er. 211 f 24, bi jnai:ien, Naarden 1946 , 69 b l ::. ~ . . . 28, .f 212. HA.iîTHOORN, . P. A., Honderd Zeeuws6 t~liod, ,Nan.r den. (1 967 ), ~3~ b lz . TH = ...-• ..Thr VAN NORTMOOR, W. J . , Afs tar.,,c.ni:-ionu<::i:-•,:.oek in Oostfriesland 1 fó-tokcpie 213 15, artik~len ( 195.8 ) 9 b l z~ . . _ _ · f 4 HARTONG, F . L., Hegister der protocollen wm not~ri ssen i n !~ede:?.·lé.nd n n 21 125 , • + 1550 tot heden, Rotterdar.i 1916 , 578 bl~ ·. . · , · .f . HAZElWINKEL, H. C., Honderd j o.ar gcmeontE-ll.Jke 8rChi<'!f zor g (te Rat:H?:a:n ) , 28 , 215 . . . / ' Rot t erdam 1957 , 142 blz" geb . HEEK F . van, Stij ging en dali ng op d<3 m<:i.9.ti:10.1aopeliJ~e l a d:J.er, eer. onderz0e,c 216 • naar' d e v erticale socia lfi mcb iliteit, L,: üden 19.1-5, .[3:; b h. , ge1 . (r-. rn. betr. 75 , Twentse t extielfa.brika.ntc-nfamilic:: ) f HEING.ST, c . G. C. van , Ao.nte!3keninr-en è..:tr .. de fundatie d~r do'..iarière barone:::s1: 75, 217 • van Reede , Vrijvrouwe van nen:;wouu'3r te Ut!:e c:rt , Utr acln 1890, 267 blz . f 0

24,-

• ~.u~;;


11.

218 • HERALDICUS, Lijf- en wapenspreuken van het vors t eli jk huis, van den Nederlél.Ildschen Adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders enz. Utrecht 1893 192 blz . (Nuttig bij het identificeren van wapens aan de hand v~ do spreuk) ' f 45 219. HERMESDORF, B.H• .D. en S,J. Fockema Andreae , Nn.am en recht, Brussel 19.5ó, 54 blz. 220. HEY])ENREICH, E., Handbuch der pr.:i.ktischen genealogie, 2 delen, LeiPzig 191 31 398 + 483 .blz~, ~ b. . . f 175, 221. HOE vindt men · zijn voo~ouders in de Nederlandse archi even? A ' dam ·1961, 186 blz ., geb . (uité i N.G.V.; bundel met 34 artikelen over ee,ealogie , met veel regionale bijzonderheden) f 48, 222, HOEK OSTENDE, J,H. v. d., Inventaris van t et f amïliearchief Westerna.n, A' dam 1966 , 51 blz •. '· · f 20, 223. :DE HOGE RAA1> VAN ADEL. Geschiedeni.s en wer kzaamheden. ' s- Gravenhage 1966, f 219 blz., geb . (gezocht) 95 ,-224. HONIG, G·• .r. ·, Beschri.jving en geschiedenis der Zaanlandsche gemeentewapens, 's-Gravenhàge 1887, 59 blz., fol . (zeldzaam) 75, 225. HUIZINGA, A., Encyclopedi e van voornamen, Amst erdam (1957 ) 278 blz., geb. f 25, - 226. HU:DZINGA, .r., St amboek of geslachtr egister der nakomelingen van Sf!IllUcl Peter (Meihuizen) en Barbara Fry, (1671) 171 -1- 1889, Groningen 1890~ 12 + 232 Hz. , geill., geb . f 125,227 . IMMERZEEL, J; , De levens en werken der Hol landsche en Vlaamsche kuns~schilders , beeldhouwers, graveurs en bouwneesters van het begin der 15e eeuw tot heden, 3 delen, A'dani 1$42-1843, ca 1000 blz. , in één band (eet portretten). 340, Standaardwerk f 228. IS Nederland' s Patriciaat behoorlijk behandeld? /~twoord op het arti.kel ".De Stichting Nederland' s Patriciaat en het Genootschap" in de Ned. Leem-: 193ó, . 14, 's-Gravenhage 1936, 58 blz . f 229T JAN VAN RIEBEECK, zijn v66r- en nageslacht, ' s-Gravenhag-2 1952, 333 blz. , geb . 50, geill. (Uitg. Kon. Ned. Gen. v. Geslacht- en Wapenkunde) f 230. JANSEN, E.A.M. Eibrink, De opkomst van de vroedschap in enkel e Hollandse stede~, diss. Ha.a.rlém 1927, 71 blz. f 231 . J ONGE, J.C. de,· Nederland en Venetië, 's-Gravenhage 1852, ,;83 blz. (bepfa~t f -98, · omslag; zeldzaam) 2;32. JONGE V. ELLil-lEEI', B~M. de, De Drentsche Narken; samen met J . G,C , Jo_osting f -38, De Gr oningsche Marken, ' s- Gravenhage 1920, 156 blz. (Geschiedk, Atla3) 233. JONKER' Czn, L., Wat is de oorspronff van cnze vlag? Mi ddelburg 1937, 95 olz . , 20, geb. geill • . f 75, 234. J OOSTING, J . G. c., Het huis- archief van Batingc, Leiden 1910, 46; blz . f 30, 235. JOOSTING, J. G.C,, Het archief der abdij te Assen, Leiden 1906, 135 blz . JOOSTING, J. G . C,, De archieven der besturen in Drente van het N. H. Xerkeen0ot-236. 25, -schap, Léiden 1907, 86 blz . f 60, 237. JOOSTING, J.G.C., De archieven van Kerspelen en M.<1.r ken, Leiden 1910, 172 blz,/ 238. JOOSTING, J . G. C., De archieven van ontb01iden vereenigingen e;1 commissien, f 30, Leiden 1910, 146 blz. 239. JOOSTING, J . G~C., De _c.r_chieven v:.i.n de schul tengerechten in Drente, Leiden 50, 1907, 140 blz . f ~0, 240. JOOSTING, J . :;. c ., Het archief der heerlijkheid Ruinen, Leid.en 1907, 13.; bl:::. f 30, - 241. JOOSTING, J . G. C., De archieven van den Etstoel, Leiden 1906, 88 blz. 242 J OOSTING, J. G. C., De archieven der elkander v66r 1814 opgevolgd0 gewe3t elijke f 12§~ besturen van ·Drente , Leiden 1909, 817 blz. 40, 243 J OOSTING, J.G.C., Inventaris van .de Coevorder archieven, Leiden 1910, 15..J. bJ z . f 75, 244. JUNIUS, J. H., Heraldiek, 2e uitg. Amsterdam (1907) 369 bl z., ge.:.11, 245 KANNEMEYER A.J., Hugenot~- :F'amiJ.ielJoek, Kaapst ad 1940, 282 blz., geb. 95, (standa.a.1.tl~e1:k , ver Franse families in Z.Afrika) . f 246. KATE VAN LOO, D. H. ten, De Ga:rdes d ' Hom1eur, in 4 zangen, ' s- Gravenhage 1815~ 60, 132 blz., geill. . f 40,247 KEIKES, W. H., Inventa.ri::1 der archieven van Bolsward, Bolswu.rd 1952, 167 blz . f 248. KERKELIJXE ARCHIEVEN, Ver sl agen inzake de, ever 1903 t/m 1916, geb. in één 65 ,-band, ca 300 blz. · . f 249. ICERNKAMP J.H., Inv. der familiepapieren Meerman, Van \-lestreenen, Dierkens en Van Tumme , aanw. ' in het Museum Meermanno- Westreenianum, ' s-Gr avenhage 1948 , 80 blz., geill . f 250. KIM, Ch., Een en ander over Wapenkunde of heraldi ek, A' da.m (1 935 ), 32 blz. , 9, geill. (algemene inleiding) f 251. KITS NIEUWENKAMP, H. W.-M.J., Europeesche "totemdi eren" en eenige andere s;y,nholen; 90, heraldische sprokkels , 2e d:r., Haarlem z. j . (1 935 ), 220 blz., geb., g-ei J.l, f 252; . KITS NIEUWENKAMP, H. W. M. J ., Nederlandsche Fa.mili:wapens , met nadere geneal0~sche aanteekeningen, sta.:nreeksen, f ragment-genea.logieen, enz. Verschene:i c~ 19!-0 in 4 delen, ieder van 160 blz. , met ill , en tabellen. De nrs op rug en t itelLJlz, zijn verwarrend. Aanwezig: f 20, deel II (begint met Warµng ) f 20, deel III (begint met Cost er )

20:-

0

0

0

0


12 , 25,;. IQTS NIEUWENIUIMP, H. W. M. J ., lö'nn ,._ merkwaardig Overijsselsch fämiliewaperi , f 9,-owrctr ill,s'nn Volk, 8 blz. d Kl.TS NIEUW.EN1W1P, H. W.M. J ., De boom a l i; symbool in de her a ldiek, over r . f ~54 . 12, Eigen Volk, 7 b l7. . 1 · "'Ch en KL=CK 'rh p E de Overzicht van de voornaamcte brrnnen voor genea ogi., ...~5,;. ,, i:.i\ , . • • , , • G . A' tl . 36 bl ~ 18 , J heraldisch onderzoek in het lli.jksarchitJf in roru.ngen, am z . ,J • , "' • 20,-f 256 . KNAPPERT, L.,van s terven en beg.r.aven, Baarn 1909, 47 blz . -;,57. KNAPPEH'Jl,', 1., Verloving en huwelijk in vroeger dagen, A 'dam 1914, 222 blz. , f 24, geb. , b"Cill . 3 dln 258. KODUS, J . C., en w. de lliv1court, Rioer/\phisch Woordenboek van Nederland, ... , Arnhem 1886, ca 2400 blz. (m~t div. perr:cnim die niet i n Va n der 1ia of NNBw 250, voorkomen) pap. omsl. f 259. KOENEN, H. J ., Het huwelijk van de Kor.ingin uit his t orisch, juridisch, genea24, l ogisch en heral dü:ch oogpunt beflchouwd, Scheveningen (1900 ) , î1 0 blz. f 260. K0FFLER, G. C.E., De ~lilita i r e Willemsorde 1815- 1940, ' s-Gravenhagc 1940, 310) 95, blz., geil l . (bevat de namen va.~ de onderscheiden pernonen met data en reden f 261. KONING, Corn. de, De voorvaderlijke l evcns,rijze en eewoonten hier t e l a nde , 95 ,-. f Haarlem ·1010, 258 blz. , e;eill. 262. KOO.PMANS, S., Het nc-tà.riaat in Friesland v66r 1811 , Leeuwarden 1883 , 197 blz. , 45, geb. (met naamlijsten van Friese notarissen) f 263. KOOW.ANS, J . A., Het wapen van lunsterdam (recensie van Klönne) z . pl. , 1900, j 5,-4 blz. } fol . · 264. KOOPMANS , J De zegelkunde in verband met een s tuk cudP. geschiedenis, ., 24,'s-Gravenhage 1890, 17 blz. , geill. J 265, KOOY, G.A. , Het modGrn- westers gezin. Een inleidende gezi ns- sociclogische 28 , beschouwing, .Deventèr 1977, 221 bl z . f' 266. KOSSMAl\lN, E. l~. , De boelr.handel t e ' s- Graveru:age t ot het eind van de 18dc eeuw, 80, ' s-G?avcnháge 1937, 490 blz , · f 267 . KlliFFT, A. J'. C. , Hi s tori e en ., ude families van de Nederlandse. .Antillen. 1fet Antilliaanse pa.tricia.::i.t: 's-Gravenhe.ge 1951 , 448 blz,: geb. , gei:11. (biblio- · 125, theekex.) Gezocht, f 268, KRAUSE, W. , Hunen, Erfurt z . j., 36 blz. , geill . f 9,269. KROON( J . E., Album studiosoi-um ~0ademiae Lugduno- Batave 1875- 1925, Leiden (1 925 ) 462 blz ., geb . . f 7'?,270. KRUD1EL 1 H., Staniu0oinoude1·zoek i i1 è.e prakti jk, Naarden 1940, 30 blz . (Bibl. v , Gesl. en Wapenk. 6) f 18 , 271 . KRUL, R. , Ha"1gi,Jche doe-toren, chirurgen en apothekers in è.en ouden tijd , 's- 1.,;.1.•äv-,1ili;:1ge 1891 ~ 220 blz. f 4~, 272, KUYK, J, v:m; Li j st van NedP.rlai1ders , studenten te Orl eans (1441 - 1602 ) , ·z. (18.,) 56 'bJ.z . · f 28 , 2-73. KlJIJPER, J ., De heraldiek in _bou.wkuns"C An ru.nverwante vakken, A'dam 1910, 147 blz . , eeb. met zee= veel 'ill. f 95,274. KWARTIEnSTATENBOEIK, vei·z,im"J in.:; km,.1.· h "1: :.J , ..... ~ ..1 , M ;l <-r,1,,s:,,l,.1.·1i.~ht ter gel egenh eid van de he:i:cli->11ki11g van het 75 jr bestaan van het Kor. . Ned. Ger,.v . r..,:üa.;ht- en Wapenkunde , 's-C,'1:avt,uhage 1958, 336 blz., oblong, geb. J · 175, 275. LAAilS, T, v . d., "Neder:l/\ndsche Gci0~en-tewa1,1ens 11 en "Nederl andsche Heraldiek;' . Dive1·se complete en incomplete u.el en. Prijs in overl eg. 276. LAARS, T. v.d. , Wapens, vlaggen en zegel8 van Nederland , ,\.mstordam 1913, 176· blz ., geb, f 277,-. (LAARS, '11. v .d. ) ( Kalender voor hot ja.ar 1900, uitg. "Het Ni euws van den Dag" Amsterdam (1899 ) 30 blz. Zeer fraa;i drukwerk, Her ä ] dische t ekeningen va:n · · T. v . d. Laars . Jugenrlstil (beva t oe. 225 wapem, , 30 stadRgezichten en· 15 : klederdrachten ; niet in fu:aches ) . j 80,.27.8, LA.CEULJ,li',-VAN DE KERK, H. J . , De Ha.arleJ;Jse drukker s en boekve:rkopers ·van 1540 t ot 160(', 's- Gravenhage 1951, 443 blz . . f 140, 279. LENN.I~, F. J . E. van , De t amme :cas~ruij~, Haar lem 1969, 252 blz ., geb. f 35,-280 •. LENNEP, li!, J.E. van, Late reg-enten, Haaxl~1c 15,G2, 228 blz. , geb . f 30, 281. LENNEP~ F. J. E. , van, Als vorsten, lfaarlem 19i!î7, 157 blz ., geb . f 30, 282. LENNEP, F. J . E. van, Honderd j aar Ha.rt ekamp, Ha.?..rlcm 19'.:ïf. , 92 b lz. f 20, :.... 283, LENNEP, F. J .E. van, Een _weduwe aan de Amsterdamse 1t:1u ·i:; , .b,.1.·nk i.- ~• ::.g-c., Groningen 1973 , 151 blz. j 40, - 284. IJJ1RURG BROUWER, P. A. S. van, Boe1·goensche charters 1428-1482, Jur,s'!:t:t:d2.m/ ' s- Grav. 1869, 165 r.lz. · J 60, 285. LTNDEMANS, J-. , Op zoek ~ar methode ·oi j de studie van de f amilienarne.,,, :-.euv&? 1947 , 20 blz. .f 19, -:286. LINDEN VAN DEN HEUVEL, J,:FI, van en J , Hoogendijk , De Reffüering van 'fJ.;vn·u in~"''' • 's-llra vcnMge 1911! 95 bh. ( dubbele afl . van De Wa.prnheraut) f P·~, - -· 287. LTON, J ~~•• . Heraldi eke n:odellen t en _d~ens te van decor a tie schilder s , gr?.veurs , . zeg,ü smJders, beeldhouwers, bouwla~digen, teekcnaars , borduurdars en~., 1 s- G1-av enhago 1894, 6 + 24 bl z . en 20 pla ten (kleur) grcot fol . , fraai , zeldzaam · • 175, ?DA. T.l'lffRIKllOPEN: metalen ( verzilverdc of ver{;Ul de ) knopen met daarin het familie:_ wapen gegraveerd. C'.èbruikt voor livreien vnr. bcdillnend personeel . ;,'3.llwez::.g:

.J.~,


13 . knopen met de volgende wapens: (het aantal aanwezige Jmopen tussen haakjes) : v . Br0nkhorst (1), v.Hardenbroek (1), v , Hoorn ( 6) , v . Ittersum (1) , v . Lynden (7) , _Sandberg (veel ), v.Schuijlenburch (5) 1 H. Grrrulders (8) , 'l'eding van Berlr.hout ( 2) , Teixei ra de Mattos ( 13) , v . Tuijll van Serooskerken (veel), Vas Visser (1) , T.Wickevoort Crommelin (5); prijs per stuk f 19,50 N. B. : 0o~ aanwezig: Gemeente Velsen (1 ), Ja~~-China-Ja.pan-lijn (1 ), NoordZm.d-H0lla.ndsch0-'l'ramweb""'Jlly- ( 10) . PriJs per stuk f 19,50 289 . LOON, Gerard van, Wat den ·voet tot het eynclig~n der dien.stbaarheyd hier te land eegeeven heeft en gelijk ook van de vrijgemaakten en welgeboorene lieden, Leiden 1746, 400 blz. (= Dee~ IV va n de Beschr. de~ aloude regeeringwijze van Holland) f 70, 290. LOON·, Gerard van, Beschrijving zo van d e onderscheydene ridders en der zehrer schildknapen'. in Holland als vnn de :h.cele , halve, achtste cedelieden en daar beneden • , • , wapenschilden • , •• ridderorden der graavcm van Holland, Leiden 1750, geb . (½ leer ) 713 blz. (= Deel V van de Beschr. der a loude regeeringwijze van Holl and ) f 291 . LUCASSEIN, Jan, Naar de ku~ten ,an de ~oordzee. Trekarbeid in :2t.1ropees persf pektief, 1600-1900, Gcuda 1984, 406 ~lz ,, geb. 50, -292. "LtJTIIERVELD, R. van, De buitenplaatsen aan de Vecht , Lochem 1948, 278 blz., geb. , geill. f 98 , -293. MAC LEAN, J., De huwelijkaintekeningen van Schotse militairen in Nejerland , f 65, - 1574-1 665, Zutphen 1976 , 417 blz., ge,1. 294. MAGNIN, J . s ., Onderzoek naar àen adel van het geslacht De Vos van Steenwijk f in de drie laatste jaren der î4e eeuw, Grvningen î844, 49 blz . , geb . 48,-f 295. MAN, L. de , Vondeli ngen en h·.m naamgeving, L1:mven î 956, 60 blz . 24, -296. MARE, A.J. de , Jbr Mr Dr E. A, van ],:,r~steyn jn zijn geschriften gezien. Een _bibliografi e , Leiden 1949, 75 bl~. f 28, -297 . ·MARis VAN SA11IJELINGENAMBACHT: J,C ., , Een honderdtal Nederlandsche Fé!.r.iilies, een historische , genealogische en ·oiogtafisci1e studie oVE:·r de kwartieren van Mr Dr c.w. !'"ia.ris, Ni jmegen 1946, 363 blz . , geb"' geilL fol.(standaardwerk) f 225, -298 . MARTENS VAN STEENH0VEN, A.H. , Ma::ckèn in Geld2rland. 's- Gravenhage 1925 , · ( Geschiedk. Atlas ) 183 blz , f 38,-299. MARTENS VAN SEVENHOVEN, A, K. , Een ketrne u;;_-t; zijn werken, Arnhem 1977 (Werken Gelre 35 ) 275 blz . · f 38, 300. (VAN MASSOW) , Royement uit den Nederlandschen adel op verzoek van Frederik . van Massow, Leyden 1838 , 20 blz . :· zeldzaam (vgl. o.m. art . v . ]elonje in ·Lei ds Jaanuoekje 1980) f 39,-301. MEERTENS, P. J. , De betekeni s van de Neà.erlandse familienamen , Naarden 1941 , 62 blz. , (Bibl. v . Gesl. en Wapenk. !1) f 20,-302. MELIS , J ·. c . m , Famil im·,a,...Jih,:rl:i..jkc betl.'<?kldr,gen, Deventer 1964, geb. f 10, 303:. MENDES DA COSTA, M. B., Toneel- lJfe.d nnP-d ngen, fo irlen 1900, 292 blz ., geill . (Bevat vele h r-nd1n:den namen bet r . het 19e eeuwse Ned. toneel . Naa.tJreg. ) f 17, 50 304. MESSCHERT, W., De gouden bruilon, Haarlem (1848) 200 1:Jlz. geb. g-eill . .,, ( do0r c . Roclm.-::;en) 38 , - J 305. MILLEVILJ,E, H. J.G. de, Armorial hiztor-ique de :a noblesse de France , Paris 1846, 283 blz ., geill. geb,. (los in band) f 48 , - 306. MOERMAN, H. J. , Oostn"'rifi:r1:;iwif:ci pr--:i.·::ivv1,F-n;:,mpn. De Vechtstreek in Overijssel + 1400-1429, Leuven 1950, 23 blz . f 15, 307·.· MOES, E. W., Nederlandsche studenten t e Stro.at1'llJUrg, z . :pl. , z . j ., 4 blz . f 5, -11 300 . MOIJIDYSEN, P. c ., Het Nederlandsch Biografisch Woo:r:tlenhuPk.", Leiden 1909,23 blz . 9,309. MONTé VER LOREN, J . Ph. de, De ri:;chterlijke organisat.:Le van Hnmsterland en di e van de Ma.rne i n de middeleeuwen 1 Utrecht 1948, 165 blz. · f 38,-31 o. MOQUETTE, H. C. E. , Catalugus van de pox--tratverzameling (in het gemeentearchi ef Rotterdam) , R' dam 1917, 388 blz. _f 50,-311·. ·MORS , de dood in druk~ cata logus Drents Museum 1977 (bGtr. drukwerk bij overlijden en begre.ven) . Fraai geillustreerd. f 14 ,-312. MUELEN, J . C. van der, De Nederlandsche adel o: na~mlijst v-::m de a fstammelingen der edelen in Nederland benevens hunne huwelijken, kind.eren en mkomelingen tot op heden. 's-Gravenhagc 1879, ~95 blz. f 24, 313. l'IUELEN , J . C. van der, De regis ters <1.(;r graven in de Kloosterkerk te .l.s- Gravenhage , ' s-G1:ave11h11g-e 1887, î51 blz. 1 geb. , geill. f 70, .;...314 . MUINCK, B. E. de, Een r c{!"entenhuishcuding omstreeks 1700, 's- Gravenhage · 1965, 355 blz. (betr. c . de JJnge van Ellemeet · · f 4Ö,-315, MULDER, A,, Retrcacta van den Bii.rgerlijhn s·;;and in Zeeland, ' s- Gravenhage 1925, 143 b l z . f 80,-'-316. MULLER, F ., Beredeneerde beschrijving van Nederlandse historieplaten, zim1eyrenüen en hist orische kaarten, 4 dln in 3 banden , 1,' dam 1970 (fotografische ;1erdruk) f 175,31 7. MULLER, F., Beschrij vende cat alogus v~~ 7ooo · portr etten van Nederlanders , Soest 1972 (fotogr. herdr<lk va:1 1G53) r geb. f 125, _;: H'l. ?!GLLER, D. G., Nog een woorc: c,ver- den oorsprong è.er Necl.erlandsche vlag, n , a. v. een geschrift daarover van è.0n h e(;l' Tc:t' Couw te A' dam, A'd2.!Il 1864, 3/1, blz . f 24,--


14, 319 . MULLER s., , J . 1•• FcHh Pn n. Fru.in, Jlandliücling voor h et ordenen en beschrijven van n:.~hi cv.:!{1, 2c dr..ik, GToningcn 1920, 160 blz. f 320. (MUJ~,Ell~ s. ), C.L. de Leur, De gèschriften wm Ml.· Dr S, Mull er Fz · 1Fl72- 1914, (u·tr-:?cht 1914 ) 83 blz . geb. · f 321. MUI,LEl.l Fz , · S, , Dcschrijvine- tlc1· Utruchtoche stn.dsz@gels , Utre()ht (191 6 ), 64 bh, , gc:ill. 322 , MUTu\LT, J-.-L. D. de, DP. nalatenscha p van den heer Johan va n Halma.el en de afstamming Yan zijn e no.acte bloedverwanten, Utrecht 1881 , fol. (titel met hd wapen i n '.< leur,.mdruk, 18 blz . tekst en 37 tabellen, in portefeuille ), lJ, D. ~ De e.fstammelingen van àe nn.ast0 bloedverwanten warcm bij opvolgend vruchtgcr:::uik gerechtigd tot de ink"mste::1 van de ?...<?.nzicr,lijke nala t enschë.p, tel kens vcor een gehel e generatie {:\vza11enlijk. (Na men o,a. : Tetling v, rlcrl.-J1out , Diereno, :::la..1.uw, l3r ants 1 Van Eik, l<'eitamn.~ de l<,e_;_jfer, V:in Geuns, De H3.Un , Vl=m iieijo~, J anssens, Kesler, Luden , l·b rtin 1 Obb9s, Val"\ de Poll, Rcndcrp. Rutgcrs v ,:. n Rozenburg, nuijm;h,, Sr:ii s s:ie?rt, Straalm1.n, Van den We.ll , De \·!olf:i)f 32~. Het mnseu:: van de Kanselarij d er lfod0rlanrlse orden , Totstanclko;ning c::1 g-..:-oei , Den Haag ,ca 1980) 12 blz . , gcill. f 324. MUSCHJ\RT, R.T., Grafzerken in Gelderü,nd, oteden deel I. ,ir:'lhc:n 1940, 466 blz . (betr. za:::ken te Nijme gen, Zutph<-n, Doesburg , Wé:.geningen :m Arnhc:n) f 325. NAAML1JSC van personen di e h et Ni j:ne'!g 1 c cud- burgerre~ht bozl tten, lîij:neE;e:1 1881, 31; blz . / 326. NA.Ai'ITI:EKEHINGEN der leden van de ver~rl<'rin15 der aanzienlijken ter goed- of afkeuri n; .der grondwet voor de vcreenigde Nede,rl .mden. 1 s-Gravenhagc 131!t, fol:'..o , c·:,long. ( Bestae. t uit titelblad en 9 bfader. met ca 400 f acsimilés van .c banèteke:ti.ngen.) (Zeld'.;aam, ) J 327 . ~IJJ.°JS REPEaTORiul'l. VAN li'AMI:ii2:ilTA!fil'1" (opgave van a lle in 19,~7 in ons land voork".'il!c:?ndc familieri~-=tmcn met de a.c"'.nta:!.len per gemeente )· f Dee:. II Friesland, Assen 1964~ 233 b:!.z . (:1w f 24, -- ) f Gr,mingenr Assen 1564, 295 blz, (nw f 36,--·) Dee:. III f nee·. IV Utrecht, Assen 1967, 527 blz . (n,., f 50,-- . · f Dee:. V Zeelo.nd, Asse!l 1967 , 233 blz . {nw f 24 ,.,.- ) f Amsterdam, .\ssen 1970, 367 'blz. (nw !' 40, -nee:. VII f Dee:. VIII Gèlderland, ARcen 1971, 713 blz . (nw f 64,··f nee•. IX ' s - Gravenh~ge , Af.'~eu 1974~ 305 blz . (nw f 40,--) 328. NEI'.E:RLAlillSClfil WAPENS van het Rijk 1 tle provinciën en de geraeenten, voorts van ,iaterschappen, heerlijkheden enz . , 2 del en, De Bilt ( 11 De Branding••) ~9t,1, 1:0 + 112 blz., geill ., geb. · 329. J'.li: NEJ)F.Rî,;\NDSCHE î.F"EUW, .T11hil.e1UIµ1urnmer, mei 1933, 75 blz. , rijk geill . (:Bew.t o. m. V, d.Hoop over Wapen Ora nje, l-îassau; De Mo!lté 'Ter Lorcn -:,ver nraefcoda le adel; V. Ber esteijn ::>v er ikoIR,g:.1:afie; ·Eeelacrts ov er st;:.mreeksen -". in beeld en Va lck Lucas s en ever 50 jr G:m oots.chap)

20,-40 , --

~0, --

24 , --

4,:--

48,--

75, --

295 , -20 , 30·,-40, 20, -30 , 50,-30 , 150,--

19 , 50

330. NEITBEC.iCElt, Otto en J.P. Brooklittle~ lfer a ldiek, bronnen, symbolen en b"etekenis A1d2.mjBrussel 1977 , 288 blz . , f ol., geb . , rijk geill, (kleur) E6n , ~_ri d G fraai s-;;0 en r ,~s -;;e boeken over dit onderwe1:p; Jfod , -oewerking van Jhr r,;r R, C. C, de Se.vo:::::nin lohL1.-:in . Hieuwprij~ f 136, - (uitve:ckoc,ht) , f 79 , 50 331. NFll4, P. de , Lust-hof dor hu,,eJ.yken behelsonde v ercch . seldsume c er eraoni:m e::1 nlcchtigheden, tlie voor deseL bij vcrscheyde natiën •• . •• in gebruik zijn r;e~eest, A' dam 1697, herdruk 1966 ~ 270 blz,, geb. · · f 24, 332 . NTEROP, L. va.11, De lionderd hnögst aangeslagenen te Amsterda m in 1813, 'Jlz, 1-78 25, in :Ebonomisch Historisch J aar beuk Il ( 1925 ) · .f N:EROP, H. F , K. yan, Ven ridd~rs i;ot r eecnten • . De Hcl l3.nds e adel in de zestie:ide 333. e:: de eerste helft van de zeventiende eeuw1 z . pl ., 1984, 3..;,2 blz . geb. geill, j' 50,-(NTEUWI'OORT), Verzamelde berigten ot1trent de K r ijgsbove::.hebbers bij 'Nieuw:póort 334. 25 ,-: ~uJij 1600, Utrecht 1836~ 116 blz . · f C'F FIClELE GIDS der Nederla~1dsche :&!JJ - t el 1::n;>hoon Maatschappi j , juli 1891, 280 blz. 33~. 28, (reprint ) · i 336. (ONZE) VOOROUDERS EN HUN WERK, uitg" Ned. Genealogische Vereniging 1971 , f 50,-28'- blz. , geb. f 19, i i em beschadigd ex. (band beschadigd, tite lpagina :mist) 1 337. 338. f UWTI.il!.N, n . J ., Het Nederlandsch-:? schrift, A' dam 1918 (Heemschut reéks 59) , 25 , î1 5 blz . , geb, , gei ll. (rug bescharl.igd.) ·· f 11 t':ffliZIGT van het Nederl andsche Rijksa rchief , ee-rstc s tuk (met o. m. 0ver zigt 339. van h et archief der voorm. Regtscollegiën i.n H0lland 11 ) , ' s - Gravenhage 1854: 231 blz . 45, PAll'I, J .H;.v . d. , Twee rapport en van den Raad van binnenlandsche zaken aan het 34q. s taats- bewind der Ba.taafsche Republie~ 0ver de h eerlijke regten, ' s- G::-aven38,-ha~ 18,12 , 76 blz . · i 15.,pJ\M/1 , • C, , O nze a f stamming , Han.:rden 1940, 32 blz . (Bibl . v . Gesl. er. \·lapen_'<. 5 ) f 341. 15, pAMJ-,, c. , Ons familiewaren, :!-ia.a:.:-den 1942 , 58 blz . (Bibl.v. Gesl. en W apenk.1 5).-F 342. PAMA; c. , Hera l cliek en 1i..i,;:lil)ri1o , Naarden 1943 , 51 blz ., geill. (Bibl . v . C'.csl. 343 . 30,-:en Wé>.penk. 14) .f PA11A, c. , He'~ volkskarakte:.: in de h eral diek, l'!aard<:m 19~0, 30 ( 39 ) ·ül::. , 344,. f 12, (BibLv. Gesl. en Wa pw.k. 7 )


15, f 12, PAMA, C., Het, waJlen der Nedorlandon, ' s-Gravenhage 1942 1 20 blz. 346 •. PAMA, C. Heral diek, Geschiedenis der familiewapens van de middeleeuwen tot .f ... heden, Utrecht 1958 (Prisma reeks ) 200 bJ.z., geb . 24,-347 •. PKILIPPEN, L.J .M., Beknopte ll]eth0de. der geschiedvorsching. Leidraad voor de l eden der oudheidkundige kringen·, Antwerpen 1942 , 217 blz. f 30,-348 •.. PIE'I'ERSE, W.CJ:ir., Inventa.ris ·van de archieven der Portugees-Israëlitische f gemeente te Amsterdam 1614-1870, A' dam, 1964, 85 blz. 24, 349• Het PLEIN te 's- Gravenhage in 1858, gekl eurde litho (20x28 cm) met gezicht op drie huizen aan het. l)lein die vroeger eigendom wa::--en van de families: . a . Bout, Martens, Wieling, de }1ey', Van Gennep b. Kien, .. van der Linden,· SandbJrg, Cornets de Groot, Bout , do Pesters, S_ta_ats_, v. Hoogstraten, Wouters , Jones. c. Krantz, de Jong v. Ro~e~bu,rgh, v. Beresteyn. - Rengers 50,- f 350 •.. POLAK-DE BOOY, E. P., Zorg ·,oor het f_a milie3:rchief , Bussum 1972, 48 blz. 15,'f 351 •. POLVLIEI', C.J. ,. Naamlij,st vnn de officieren· dor genie seö.ert de oprichting · van het kor ps ingenieur·s in 1814-, 's-Gravenhage 1-887 , 31 blz., fol. 15,:f 352., POSTMA, o. , Over he·t ,ontsta,an der 01..ldste Friesche geslachtsnamen, E ( 19.11?) .,. 10 b.lz. . . . 19~-- · J 353. PRINS, E. C. N. , Do ·oorkonqenverzam~ling van hot Koninklijk Oudheidkundig' Gef nootschap, E ( 1953) 56 blz. . . · 24,'-354-. PUTMAN, J ,H.M. e ,a., Van wee bin jio d'r é6n. De Bunscho+,er families van en 60, f 1600 - 1-91 2, Bunschoten 1983, 670 blz . , geb ., geill. ' 355. Rl\MAER, A. G. W. , Geslachts-tqfel vnn het doorluchtig huis van Nassau, A'cbm 1853, 23 blz . . 9, f 356.•~ R.EX::UEIL du .7e CongTe,s int~rnational des Sciences généalogique ot Héraldiqu~ j 19,-La Haye ·1964, 35? blz . (bevat o.m. verslagen van een 20-tal voordrachten) 3~7-. REGISTER van academische dissertaties en omtien betreffende de geschiedo:r:is des vaderlands, -Leiden 1866 , met Supplement, Leiden 1884, 104 + 47 blz. , -.. :zeldzaam j 125,-358 • - REGT, J, W., Neêrlands beroemde personen naar hunne geboorteplaatsen in aar drijks•kundige orde gerangsqhikt en beknopt t oegelicht, Schoonhoven 1869, 476 'bl:l:., f los, zeldzaam! 125,359 • REYJlON, Ir., De huismerken, Naarden (ca 1941) 30 blz., geill . (Bibl .v.Gesl. . en Wapenk. 2) ' · ·. / 18,-360.RHEDE V.AN DER KLOOT, M. A. van, De gouverneuregeneraal en commissarissen- gene:::-o.al van Nederlandsch- Indië 1610-1 688, historisch-geneal ogisch beschreven, 's-Gravenhage 1891 , 355 blz . en 13 blz . met gekleurde wapena.fb . door J . M, Lion f gebonden 90~f tlO, ingenaaid 361 . RHEDE VAN DER KLOOT, M. A. van, Aanteekeniugen omtrent regeeringsfamiliën van ' s- Gravenhage en Scheirenüigen, sedert 1353 tot 1739, 's- Gravel)hage 1905, 64 blz., zeldzaam j 40,-362. RHEDE.V.AN DER KLOOT, M, A. van, en R. N. G. M. Bär, Gene&.logische kwartierstaten van Nederlandsche gesl achten! 's- Gravenhage 1887- 1892 (op omslag: 1887-1891 ) . Map bevattende titelblz ., opdr., register en 144 kwartierstaten (met ïmpentek, door J .M. Lion) j 363. RIEI'S~AP, J.E'., Wapenboek van den Nederlandschen adel, met genealogi~che en heraldische aanteekeningen, GI·oningen 1883- 87 , 2 delen, groot folio , fraaie originele banden, met 105 platen (enkele l os ). Nooi ex. f 1. 450,-364. Ri:El'STAP, J . B., Ji.rrnorial Général, 2 dln, Gouda 1887; 11 49 + 1316 blz., geb. f Standaardwerk! Gezocht. 36'5~ RJEI'STAP, J. :B. , Armorial Général, · 2 dln, Herdruk Londen 1972 , naar de_clru2c van 1887 , geb . J' 350,366. RIEI'STAP, J . B., ~ndboek d!,èr Wapenkunde , 3e (door c. Pama) geheel oracewerkte f en herziene uitgaaf, Leiden 1943, 343 blz ., geb ,, geill. 60, 367~ RIEI'STAP' s Handboek der wapenkunde door C. Pa.rna 9 4e (en meest recente) uitgo.ve , ....., Leiden 1961, 376 blz., geb. geill . (standaardwerk ) f 75~-368. RITSEMA, P. J'. , De her komst van do Zoutkamper vis1Jersgesl achten, z. pl~ 1965, 5 bl z. f - - -, gestencild . . 18,-369. RO.ARJ)A, R. s. , Na.romen ut earder tiid( criminel e sententies Hof van F.!:'i qlland 1700-1 761) , Leeuwarden 1952, 39 blz . ·1 28, 370. ROELANTS, H, A. M., Gulden book van Schiedam, geneal ogieën en fragment genealogieën van vroegere en hedendaagsche Schiedar1sche gesl achten, 1e deel 9 A' d.:un 1900, 373 blz., geill. (niet vorder verschenen ) O. H. papier, 9 uitslaande s t at en, naamregister en ca 200 fam. wapens , Bevat o. ~. de gene~logieën Knappert, Van der Heim, Hodenpijl, Pielat , Loopuijt en Roelants j 98, 371 , ROEL.ANifl'S K. en P. J . Meertens, 1foderlandse familienamen in historisch f perspectief , Leuven_1951, 43 blz . , 24, 372. ROESSINGH, K. K., Inlandse tabak. Ex:pans i e en contracti e van eon handèlsgewas in de 17e en 18A eeuw in Nederl and, Zutphen 1976 , 594 blz ., geill. (standaardwerk over tabaksteelt) . . j-' 60~373~ Il.OEVER~ N. de, De Amsterdamsche weeskamer , diss . , A' dam· 1878, 11 6 blz·, j 48,-:-

345.


16.

374.

HOEVER, N. de, De gardes d'honneur uit het Departement der Zuider zee , E, f (1 886 ), 10 blz., fol. 375. HOEVER, N. de , Het verzamel en van zegels . Eandboek voor het aanleggen van f eene zegelverzamelïng · Leiden z. j. , 91 blz . 376. HOEVER, N. de, Het verzamelen van handschriften. Handboek voor het aanleggen van eene verzameling Véll1 handschriften, Leiden z .j., 52 blz. f 377. (HOEVER, N. de ), A.A. Vorst erman van Oycm, In memoriam M.r N. de Iloever, f Oisterwijk 1893, 3 blz . 378. ROGIER", L.J., Geschfodenis van Katholiek Delfshaven, Haarl em 1930, 174 bl z . geill. f 379. ROIJ..AITT), V.H., 5 (van de 6) delen Pl anches de l' ,\rmorial ,::;énéral de Ri et st ap, f Parijs/Den Haag 1903-1921, (loopt van A t/m s) 380. RüHL, D., De afstamming van H. K. E. Prinses Juliana en Z. D. H. Prins Bernr.ard uit het Huis Oranje- Nassau, îJandoe:1g 1937, 7 blz . met t abel · f 381. RUIJS, Elly, Sibbekundig zakboekje 1942, ' s- Gr avcnhn.gc (1942) , 48 blz . f 382. (RUIJ'I!ER, de), Het nageslacht v~n 11ichiel Aclri aanszo0n de Ruijter, s~mengestcld door het Centr.;Bur.v . Geneo.l ogie, Den Haag (1 957), 243 blz., geb . f 383.. (RUIJTER, de), c. Roodenburg, De Iluijter leeft nog, (Ao Boekje 653, 1957) 16 blz . 384. DE RIJ1.'SARCHIEVEN IN NEDERLAND, 1 s-Gra.venhage 1953 , 404 blz . f 385. SAAL, C.D., Het boerengezin in Nederland, soci ol ogische grondslagen, gezi n e~ bedrijf, Assen 1958; 307 blz . 1 geb. f 386. SAVORNIN LOHMAN, B. C. de , De bestuursinrichti ngen V P..n gewest , stad er. platteland van Utrecht gedurende de Bataa.fsche RP.publiek, di si, ., Utrecht 19î0, 403 blz. (los) f 387 . SCHAAR, J. van der, Woordenboek van vcorrlU!:len, Utrecht enz . 1964, 332 blz . (Aul a)f 388. SCHAAR, J. van der, Uit do wordingsgeschiedenis dor Hollandse dags- en ·f::!.Il!.:i.li enamen, Assen 1°953 (diss .) 208 blz . (omslag vlekkig) gezocr.t f 389. SCHEFFER, J .H~ Proeve eener bibliographie van werken betrekkelijk :rn~p- en Geslachtsnamen, E (A.:N. F. 1884 ) 8 "'Jlz . f 390. SCHEFFER, J .H., Gr afelijke Cor!lillissie of beveelboeken van Hertog Aelbrecht 'van Beyeren en hertog Willem Véll1 Beye:r·en, "1392- 1418, 2 clln, R' dam z . j ., 101 en 57 blz. (seri e Nederlands Fam:i.lü1- A.rcl i ef) f 391. SCHELLLNG, P. van der~ Hollc.nds Tiendxtgt , 2 delen, Rotterdam 1727, 611 + 386 bl z ., geb . (per kament) mooi ex. f 392. SCHELTEMA., Jacobus, Volksgebruiken der Nederlanders bij het vrijen en trouwen, Utrecht 1832, 329 blz . f 393. SCHELVEN, A.L. van, Omvang en invloed CBr :.:;11; •l-Nt,rlPrl ::1.ntl?.cl1e immigratie VP.Il het laatste kwart der 16e eeuw, ' s- <.s'ravtr,lm.gc 1919, 63 blz . f 394. SCHELVEN. A. A. van, K<>,.h11::-.:1rl,-i-:;,1.:u LucullP.11 der Nederlandsche vluchtelingenkerk t e Londen, 1560-1563 , A'dam 1921 , 551 blz . ( ' Deze jaren VOI'!!Jden de eerste migratie naar Engeland. I n 1563 wer den de migranten vi::rch'even, via DenoJ:>.arken na&r Tolden. Met uitvoerig regist er . ) f 395. SCHILFGAARDE, A. P~ van, Het arc}ri.ef van het huis · ]er gh, Inl~iding, z . pl ., 1932, f 200 blz., g.::üll. 396. SCHILFGAARDE, A. P. van, Het archief van het huis Keppel (1272- 1853 ), 2 dln, f Arnhem 1975, 223 + 344 blz . 397. scmLFGAARDE, A. P. van, Zegel s en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gel+'e, graven van Zutphen , Arnhem 1967 , 124 blz ., gcill . (Werken Gelre 33 ) f 398. sCHILFGAAF.DE, A. P. van, Het archiefrder heeren en grav~n von Culemborg, 3 dln, r s-Gravenha.ge 1949, 475 + 440 + 400 blz . f 399. SCHOTEL, G. D. J ., Bri ef aan Mr J . de Wal over ' s PJ.jks \rchief tie • s l-L1.g'I.) , ' s-Gravenha.ge 1850, 23 blz . f 400. SCHOTEL, G. D.J., De Winterkoning en zijn gezin, Tiel 1859, 194 blz., orig. p~p. omslag (pa.l tzgraaf F..eederik V vnn Bohemen di e i n à.e 17e eeuw lang te ' s- Gravenhage wqonde) . • f 401. SCHC'.rEL" G. D. J ., Letter- en oudhei nk1 mrlige a v01,ch1t1,1,,l"m, Dordrecht 1841 , 216 blz . f 402. JCHOTEL, G. D.J., gedrukte werken en hanrh;t:l.11:jfton van C:oi·nelis van Alke!l'.ade en Pieter van der Schelling, ]reda 1833 , 360 blz., orig. krtn, gezocht! f 403. SCHOTEL, G. D. J ., Brief van Dr G. D. J . Schot el aan Prof . G. W. Vreede over con ber oemde verzameling van handschriften en oudheden welke in december 1847 te Amsterdam zal verkocht worden, 1 s- Hertogenbosch 1847 , 47 blz ., zeldzaam (betr. coll. Van Alkemade-v. d . Schelling) , mis t omslag f 404. SCHUTTE, o., De wapenboeken der GoldGrs- Overijsselse student ew1&L·e1d éJngen, Zutphen 1975, 272 blz . f 405. SCmr.rl'E, o., Het album promotorum van d" Academie te F.ardcrwijk, Arnhem 19ff), 362 blz . (Wer ken Gelre 36 ) · f 406._ SCHUTTEVAER, H., Voorouders , t ransparante:1 uit een kwartierstaat , Zaltbommel 1976, 158 blz., geb . (Aardig voorbeeld van publikatie van gen. gegevens .) f 407. sERNEE, J.M. e . a ., .De archieven van kloost ers en andere stichtingen i n Delfl;ind , f ' s-Gravenha.ge 1920, 509 blz. , geb. (fraai ex.) 4()8. i dem, ingenaaid · f

16, 28, 28, -

5,14, 495, 20, 20, 75, 15, 25, 35, 95, 15, 80, 14, 35 , 295, 90, 35 , -

50, 50, 75, 38, 175, 35, 20, 40, 75, -

50,-25, 48, 24, 195, 150, -


17.

409. SER.VAAS VAN ROOYEN, A.J. , Biographische Bijçlragen tot de muziekgeschiedenis

28, -van Nederland, Oisterwijk 1895, 14 blz., fol. f 410. SIEr!KSMA, Kl ., De eemecntewcpens van Nederland, Utrecht 1960 (Prisma ) (ex _. 15,met ingeplakte aanvullingen) f 411. SLICHEil VAN BATH, B. H. en E. D. Ezy-ker., Gijsbert Johan ter Kuile )biografie en 18, -bibliografie ) z.pl. , z. j. (1971-) 26 blz. f 412. SMK,T, \·I.E., Het oud-archief van de gemeente Zutphen, 2 delen, Utrecht 1941, 125,220 + 576 blz . f 413. SMIT, J., De Zuidhollp.ndsche weeslr.r'lJllers, Alphen a/ d Rijn 1946 , 95 blz . f 45",414. SNOEP, D. P. e. a ., Dood en begraven, sterven en rouwen 1700 - 1900 (tent . Ut-echt 1980) . Fraaie, geil:).. catalogus . f 45 ,:-415. SNOUCKAERT VAN SCHAUJ3URG, W. I nventaris der boeken en handschriften van het Gen. en Her. Gen. 11De Nederlandsche Leeuw", ' s-Gravenhage 1911, 150 blz . (Bibliografie nog steeds van belang! Goede registers.) f 24, :-416. S(NOUCKAERT) VAN S(CJI,\Ul3URG) , W., . De grafboeken der Nieuwe Kerk te 's-Graven- . . hagc 1909, 376 blz. (extract uit Wapenheraut 1909-1 910). Hierin de be,;ravunen 12,in 130 graven, l9pende van het nûdder. der 17e eeuw t ot en 1000, los f 417. SOME:IBN, J,F. van, Beschrijvende catalogus van geg~aveerde portretten van Nederlanders; 3 .dln, A'dam 1888- 91 , ruim 1000 bl~. , i ng. N.B. : Hot eerste deel bevat een beschr, ven ca 250 plaatwerken en vcrz. met portretten, De delen 2 en 3 bevatten ca 7000 beschrijvingen van portretten 495, als supplement cp de catalogus van F. Muller. Gezocht . f 418, SPESNHOFF, J.H~, De tweede kamer in woord en beeld •••• . Amsterdam (1918), ;8,. . 52 blz . met getekende portretten en rijmpjes op de 100 kamerleden uit die tijd f 419. STADSWAPENS uit het voormalige Nederlandsch- Indië met de legenden van Bandoeng 12,-Banjoewangi, Salatiga, Soerabaja, z. pl., z. j ., 10 blz. fol . (gestencild) f 420. STAINED and printed heraldic glass, Burre1.l Collection, Glasgow 1962, 73 blz . 28, -. f oblong, geb . , geill. (div. NederlandsG wapens) 421. STEENKAMP, J,C.P. W. A., Inleiding t ot de Wapr-mk-unde, Amersf./Naarden (ca 1940) 30 blz., geill. (Bibl. v. Gcsl, en Wapenk. 1) f 20,:-422. STEENKAMP~ J.C.P.W. A., Zegc),s, Uaarden 1941 , 32 blz., geill. (Bibl.v. Gesl. en 20, Wnpenk. 8 J f 423. : STEENKAMP, J , C. P. W. A., Heraldisch Yademecum, wapenkundig register van de meest -•· voorkomende her aldische benamingen, termen, figuren, enz., 2 delen, J\mersfoo;L't, 75 ,._ Naarden z.j. (1941?) 208 en 118 blz . . f 424, Ide~~ alleen deel I f 35, 425. STEENKAMP, J . c. P. W.A., Heraldiek in kunsthistorischen en aesthetischen zin, A' dmn 1948 (Heemschut- l.'eeks 57) , 162 blz., geb., geill . (mist rug) f 15,:-426. STEENTJES met daarin een f1µ1liliewapen gegraveerd , bestemd om in een zegelring te dragen, Aanwezig de v.Jlgende wapens: Va.YJ. der Kun, De Ruijter de Wildt , f Schcrer, Schotborgh, Van Spengler, Veeren en Van Zelm, Per stuk 427. SUPERVILLE, D. M. de, Aperçu de l'histoire de la Noblesse fran9aise depuis 10- 8-1792 jusqu'a nos jours, Middelburg 1855 , 24 blz. f 28 ,-42~. SW.AEN, A.E., Nederlandsche geslachtsnamen, Zutphen 1942, 162 blz., geb. f 60,_429. SWilIDEP.EN, J . If.F.K. van, Den oorsprong en de geschiedenis van de belasting op de floreenen in Frieslands diss. Leeuwarden 1861 , 144 blz ., geb . . f 85,.43_0 . SYPESTEYN, C.H. C. A. van, Cornelis en J,ohan de Witt, portretten en historieprenten, 's-Gravenhage 1929, 127 blz., geb., geill . (zeer zeldzac"U!l, sedrukt in slechts 100 ex. Dit is nr 69. ) f 95, ·- :: 431. T.11.NGELDER, F.B.M., Nederlandse rekeningen in de pondtolregisters van Elbing, 's-Gravenhage 1972, 300 blz., geb . f 28, 432. TEIXEIRA DE MATTOS, E., Critiek op het artikel van Mr R. Th. Valck Lucassen in De Ned. Leeuw mei_ 1918 over het geslacht Teixeira (de Nattos) in het Ned. Ad.olsboek. Bijdrage tot de gesch.betr. oud-spaansch-portugeesehe geslachten in Nederla..YJ.d, z.pl. (1918) 93 blz., geill. f 40, _433. TEX, J. den, Aanvullingen en verbeteringen op de li jst van Nederlandse studenten i n de Rechten te Padua, 1545-1700, ' s-Gravenhage. 1963 , 25 blz. f 24,·434. THEUNISZ, Joh., De Nederlandse Oostkol onisatie (vnl. Brandenburg 17e eeuw), z.pl ,, 1943 , 215 blz ., geb . f 30,-435. THIF..L, P.J.J, van en I.Q. van Hegteren Altena, De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673- 1743, Amsterdam 1964, 387 bl z., geb., geill. f 85, 436. THOMASSEN à '."HUESSINK v.d, -HOOP, E.J., Stamboom van het huis Nassau, overdr. uit cat . Oranje- Nassau-Tentoonstel l i ng 1923 , Den Hàag, 10 blz. geb. f 15,437. TIDEMAN, J., Frederikstad aan de Eider en hare Hollandsche gemeente, hist orische mededeelingen omtrent beider Stichting, Rotterdam 1852, 54 blz., orig. karton, mrt de 5 litho's. (Zeldzaam en gezocht !) f 175, 438. (TIMAREI'EN, P.), Verzameling van gedenkstuüen in .Nederland, uit geestelijke, wer~ldlijke en andere voorname gestichten en opentlijke pl aatsen bij een ver @dert • ••• voorheen in het Latijn• ••• uitgegeven door P. Timareten, en nu •• •• verrr.eerdert (en vertaald ), 2 dln, 's- Gravenhage 1777-1778. Deel I betr. Delft, deel II ' s- Gravenhage en Scheveningen. Ni et ''erder verschenen. Ex. op zwaar pa_pie:!:', orig. kart on met 44 gegr, pl aten (i n dl I c-ntbreekt 1 plaat) f 195, -


18, 439. Idem, exemplaar op gewoon papier . Deel I l os en zonder de platen, deel I I f 95,-half leer en compleet 440. TIMMER, E.M. A,, Alphabetisch regi st er van onderwerpen en namen van perscnen en plaatsen voorkomende in de verzameling plakkaten der Koninklijke Bi bliof 38,-theek, 's-Gravenhage 1937, 141 blz . 441. TOLL, Jurrian.n van, Vao, Van ecnen bloede r wat men verstaat onder si bbe!cimrtc?g 's-Gravanhage z, j . , 4f3 blz . , geil 1. (alg. inlcic!ing uit de ja:!'.'cn van de 2e 9,-wereldoorlog ) f 442. TOLL, J . van, Ursprung und Abkunft der Wasscr geus€'n, Den IIaag z . j . 50 blz. 48 ,-ZeldzMlll. f 443, TOLL, ,Turrfoan van , Gedrukte archivaliën, A' dam 1943 , 92 bl ~. (bibliografü van genealogische publicaties, geordend pc;r onderwnp en per pl a.c".ts of s';reek , Voor een deel achterhaald door de 2e dr uk van Van Beresteyns Rcpertcriun:) f 38,-444. TOLL, Jurriaan vru1, Nederlandsche sibbekunèi gon v66r 1853 , deel I (niet verder versch. ) , Naarden 1944, 92 blz. , gcill. (Dibl. v, Gesl. en Wapenk, 16 ). (R"!vat levensbijzonderheden en werk van 38 aut eurs op eeneal ogisch gebied. ) f 12,-445 , TOLL, Jurriaan van, Een 17e eeuwsch sib~ekundige en zi jn wer k; 11r M. S~allei;a.~13'0 en zijn nieuwe cronyk van Zeel and~ :Jen liaag 1942 (grote map me t als titel "Zeeland veredelt" ; 12 blz . tekst; 16 blz . fäcs,; grote wapenkaart (facs ,) i n 9 f bladen) 48 , -446. UITMAN, G, J ., Hoe komen wij aan onze namen , Oor sprong en betekenis van onze frunilie- en voornnmen, derde druk, z, pl. 1974, 224 blz . f 25,-4.17, VAILLANT, C. E., Wapenboek der Amsterdarr.sche Regeringsleden sedert 1795~ A' d.a.7 1861, 225 blz., fol. , met zeer veel wapen;:,.f b. f 195, -448 , vm; A, J . van de, Het oud- archief van d0 g-emeen-:;e Cul emborg, Utrecht 1938, f 80, 339 blz . 449 . VERBAAL van het ver handelde bij de ridderschap van U!"llapd, 1e ver g, (-1815} t/m 30e verg, (1 840), Complete set van 28 katerns (de verhalen van de 13e e~ 195,-17e verg. in fotokopi e ) foli o f 450 . VERSPAANilONK, J , A. J". M., Het Hemel 3 Prentenbcek, devotie- en bidprent jes vJ.M: de 17e tot het begin van de 20e eeuw (ne-:; cl t,~erige. i nl. o,-er de gesch, van 20, -het bidprentje!) f 20, -·-451 , VERSTER, c.w.H., Heraldieke kunst, E (1 917 ) 24 bl z., geill, .,, 452, VINKE, P. , De maatschappe~ijke plaat s en herkoms~ der directeuren en c:tlI!lissarissen van de open( •••• ) Naaml . Vennoot schappen, een sociologisch onderzoek, diss, Leiden 1961 , 318 blz . (interessant ::.. v. m, stijging en daling op de maatschappelijke l adder~ ) f 48,-453 . VISSER, J"., Ove1:zicht van de voo1.wrnmste b::onncn voor genealogisch en heral 12, disch onderzoek in het lli..iksA..i:chief in Friesland, A'dam z. j . (196,) 25 Uz . f 454. VLIS, C, C, v, d,, De gardes d'honneur van Friesl and, E (1 954 ) 7 blz . f 15, -455. VORS'l·ERMAN VAN OYEN, A. A. , St am- en Wapenboek van aanzienlijke Nederland.sche fa.miliën, met genealogi sche en heraldische aant eekeningen, Groningen 1885- 1890, 3 delen, groot f ol. met 104 gekl , platen net tezamen 624 wapenafb. Goef ex. f 1,950,-456. Idem, ruggen beschadigd . f 1,750,-457, Idem, zonder de pl aten, ruggen beschadigd f 295,-458. VORSTERMAN VAN OYEN, A, A,,. Voor- en nageslacht van Micheil Aciriaansz . àe Ruijter, Rijswijk 1907, 131 bl z., geb. ~ gfill. f 75,-459, VORST.ERM.AN" VAN OYEN, A, A., De geslacht-, wapen- en zegel kunde , ' s- He:-:-togenb<•sch 19,1881, 32 blz . f 460.- VORSTERMAN VAlJ OYEN, A. A., L1 memoriam Mr Nicolaas de R~ever , Oi sterwijk 1893, 4, 4 bl z., f ol . f 461. VORSTERMAH VAN OYEN, A, A,, DictiNmaire nobilr..ire, répert oire des généal og.i eo · et des docurnents g·éné,ü ogiqnes qui se trouvent dans l a Ribliothèque, les collect i ons et les archj_ves de A. A. Vorst erman v2n Oyen, La fül.ye (1 884) , 291 blz . , los 15,-25,-462. Idem, (fraai ) gebonden f 463 , (VORS'.nERMAN VAN OYEN) A, A,, G. Fuldaue1.·, Levensbericht van ,\nth. Abr , Vorsimr12,-man van: 0yen, Leiden 191 3,? blz. f 464, VORS'l'ERM/LN VAN OYEN~ A. A., I ets over bronnenstudie al s grondsl ag voor he+ f 18, b~oeienen van geschiedenis , Mechelen 1879, 7 blz . 465, VORSTEHMAN VAN OYEN, -A, A., In memori am J,B, Rietst ap, ' s--Gravenhage 1892, 14, 10 blz , met (fraai ) portret") f 16, 466 , VORS'IIERMAN VAN OYEN, A,A., Levensberir,ht v~n J, B, Rietstap, E (1894), 14 blz,f 467, VORSTERMAN VAN OYEN, A, A. , De Hooge R:1ad van Adel be3chouwd in verband md :.:ijne boekerij en archief, benevens een woord over een nieuw s0ort belasting, Leiden 1880, 31 blz . (o. m. pl eidooi voor r egistratie van familiewapens tegE;n een ja.-~9,-lijkse bela sting ~) f 468. VOS, P. D. de, De vroedschap van Zi erikzee vg_n de tweede r.elft der 16de ec~w 695, tot 1795, Middelburg 1931, 932 blz. , geb. (rug los) ~ 4,69. VULJMA, n.F., Burgerlijke Stand, bevolkingsregister en genealogie , Naarden 25, z, j. , 154 blz • f 85,-470. (WACKER VAN SON, P.) De adel, door Anonymus Belga, z, pl,, 1786, 168 bl ~. f 471 . WAL, J•. de, Nederlanders , _student en t e Hei dcJ.berg, Lei den 1886, 155 blz. f 30, -(periode 1386-1 670)


19. WALL , V. I . van de l Oude Hollands che bui ,;rnplaat s~n van Batavia, deel I (niet 150, verder verschenen; 2e druk , n~vcntor 1?43 , 174 blz. , geill. f 4 73 . WAPENKAART van Amsterdamsclv: gesln.c'.1t:m , m10 1901 :- g.:-oot blad, 65x45 cm, ontwerp J . v . L(eeuwen) , uitg. Van ~~aL, met daa~op in kleuren (met goud en zilver) de wapens van 100 geslachten d::.e in 1901 gedurende 100 jr door ~~n of meet· leden waren vertegenw0ordigd in het stad.sb0s·~m:r : llrouwer Anc.;her , Backer , Beels, Ber g, Bicker, Bienfait , Bl aauw , Boelen~ Doh;sevain, Boot , de Derdes, v , Dosse, v. 00sterwyk Bruyn, Bunk, Cal koen , Henriques 6e CactJ:o . C.:>J'llll1elin 9 Cramer , Cromrnelin, C:::-oockewit, Dedel , Druyvesteinf v. Eeghen, v . E~k , Eliaa, Fabjus , de Flinec, 100k , Hooft Graafland, de Graeff , de Gyselaar . Bi ercns de Haan, v.Ha ll , Y.rook v.Ha:::-p~n, Hartsen, v . Marcelis Haï.•tsinck, Hass aJ.aer , Heemsker k , von Helliert, v ,lleukelorn. H0eufft , Hooft, v . Hoorn, Hovy, D.iydecoper; Insinger , J acob' s .J on es, de Eosch Kemper, Koenen, Koopmans ( Cnoop) 1 labo~1che,:e , J;:·.re1.·,:ijn Lange, Leemhï."Uggen, v . Lennep, v . Loon, Luden, Jlárt:.ni Buy1:1, Ma·;ifnes: v .der Mers ch, t er Mç1ü .cn , H0l•;zer, MollUlla, Neufvi11e ( de) , Nolthenius, v , Netten . de Marez ()yen s , Plo0s v, Ami.=,i;elt Qui en, Rahusen . Bosch Rei tz 9 Renrlorp. R::-ch·J.saen , :loëll : Ru.tg~rn, St,hc 1 -ten, Schouwenburg de J ong, Serru:i:ier, ~j J.lem, Six, Su2.s co ( Lopez), 'Iei.xein. de :-r.=,.tt os , den Tex, Trip, Vai11ant, ·reeokenG , ·r.,C:.er 1!Le·~ , ·•• Vollenh0·v;,n, Voût e , dE-< Vrfos . Waller, v . Walr~e , Warin, Warnsinclc, Co.-iinc.;k Wei::tenbarg. d 3 viidt _. Wil:'.3t. 150,-Wi11ink v . Collen, Witsen , Wu:.:-fbain f 9, -474• WIBTENA, R., Huwelijksdisp&n::;o:tiën i r. Gelder-lé'..'1d 1 E, 19 bh. i f 475 . WASCH, C. J"., Ee"l doopregist er de:1. Ho:.1?,ncle1·s i 1.1 Br azili ö ( î633- -1647 ) .E ( ~e .. ) 24 blz . .f 16~ 476 . WELEVELD, L. A. v ., Handboek van den Nederlands chen Adel 1 z.pl., 1846 1 met sup;:1. _ _ 1852 , 80 blz ., (Alleen de tekst, de r l ate:1 ontbreken) f 35 ,-477; WELVAARTS, Th. Ign., De gemijterde ahtm va11 Po3t,l, Ze,3'3ls, Wapens_, ~nz. , 30 ,-' s- Gravenhage 1890, 44 blz ., fol . f 478 . WIE IS DAT? ( Deeltjes met levensbi jzonë,e1:he:tlen •:é'.n bekende landgen<'ten cl.ü op het moment van publikatie i n leven warer , ) 10 , a . 1902 , 520 blz ., geb . ,;f · 19 , b . 1931 , "e erste uitgave" , 3q4 blz. f c . 1935, " Derde uitgave", geb. f 19 , -d. 1948, "vijfde uit ga.v e " , geb. f 19,e . R. K. "Wie is dat?", Leiden z .j. f 15, 479. WIERSUM, E" De honder d hcug-.;·LM.ug-esl ~L<en en te Rotterd.a.m in 1813, E .(1930).44 b lz , 25, 480. WIERCX, M. P. H., Wapem·ecllt, naar &.ar,l e idh.g ,,an Dr. jur F . Hauptmann "Das Wappenrecht", ' s- Gr avenhage 1097, 16 blz., ,. fol. f 16, 481. WILD:EMAN, M. G., Het wapen van Hertog Hendrik en de vlag van 11eck11mburg--Sch,.,erin, .f . · Scheveningen 1900, 24 blz. (met u:.h!L plaat rr.et 10 afb . door Va.'1 Lee,;.wen) 8, 482. WILD:EMAN, M. G., De grafboeken der G..:oote- of St J acobskerl: t e ' s--G:::;;,,,ennage (1 620- 1830), ' s- Hf!1:togenbosch 1898, n -Let i.d. handel , 225 blz . geb.( Ze::.d:;aam) f 175, 483. WINTER, J . M. van, Ridderschap. Idee,a.l cm ,., erkeli j kheid~ 3e: druk. Haarlem 1981, · 110 blz., gei ll . f 18 , 484. WITTERT v . HOOGLAND, E. B. F. F., Portret- al lJum va.;1 de,1 Neder l andschen a de l. de · portret t en uit h et Ncderlanà's Adelsboek met h~cgrafi schc aante ek9!1ijgen~ I"=n f Haag 1937, geb . (bevat 11 9 portretten en per po~tr et 1 à 2 blz . tek3t) . 18 ,-485. WITTERT v . HOOGLAND, E. B. F. F. , De Neuer ~andsche Adel , omvattende alle Neder·1andsche adellijke geslacht(:n i n de noordeh~ke :m zuidelijke Nederlanden met een historisch overzicht, 1e Qeel de lut t erF A - E, niet verder v erschejen) ' s-Gravenha ge 191 3, 810 bl z . (fo::-m:3.at en ~itvoering als Ned . Adelsboek) ' ; 16, -4~. WI'I'l'ERT v . HOOGLAND, E. n .F. F, ~ Aa·1tekenin1;er. b et :t' , Ut rechtsche gas}.a ~h-';er., ~, 303 blz., i ng. (Bevat geuea~og.i.eën c-n :1en ~. b e-er. Van Heym en bert' h ; ~'a n ~'11kercken , Van Wijckerslout(h; , Van fo:.·-teni3·Em e:".l W;i,nteru.er). Befo.ngri~k wer k ! f 24, 487. WOLFF, M., ·De gesch i ede!'li s der J 0den t€: ]aarlem •i600-1 815~ Ik.arl.:Ir ~917 , f ·74 blz. met v ervolgdeel : 1815- 139C', Haal'lein ·191 9 , 70 bh ., 2 dele~ fP.IJej 24, -488. WRANGEL, E., De b etrekkingen t u sschcn Zweè.en E>n :ie Nedcrlande:'1 op he t gebied ·van letteren en wetenschap, vnl , gcd , ·· 7'3 eeuw, Leirlen ·, 901 • 420 bl, . f 58, 489 . WIJN, H. van, Historische en J et t erk.mdigo avondstondEn te= op~e~de:t'inge van · · :eeni·ge zeden der Nederlander en, A' dam 1800,, 2 boeken i n 1 ba.1d , 3€8 t-20C blz • . f 95, 490. · :WIJNAENDTS VAN RESA.NJYI', W. en J -G, J, van rloo!Ilcl., TI0pert c:i um D. T, :a. , ' s- Gr av enhage 1980, 285 blz. f 35, 491 .• WIJNMAN, H. F., Project voor eeu ,,er "0::.1:;- ~•P h Gt Ni euw Nederlandsen Biogra fisch Woordenboek, Leiden 1963 , 42 bl~. f 12 , 492. YSSELSTEYN, N. J . van, De Frans che prot e~t ~-~ten en de Nederlandsche r epubli ek in den j ar e 1625, diss ., Leiden ·1857, 11 5 blz . f 35, 493. ZEEMAN, J., Famili ewapens, wet cnswaé'.rdi r;h ,Hl.en~ hoe kom ~-k er. aan '?, het t e kanen en schilderen, z . pl., z . j . 1 46 èlz , , gei : ~ , f 15, -

472.

A DDENDA 494. (CATALOGUS ), Bibliothèque Mra ldi que , f'énéal o(3'i.-1uE> 3 ,; -topographiq_uA cle f e u l e chevallier J . F.L. Coenen van ' s - Grnve s::.oot ; A' dam (R, W, P , de Vri e s ) 191e , 245 .,. bl z ., geill. (b el angrijke ver~c.mellng met 'leü:... m. s. en ûba. ami corum) J

38,--


20. KULTUUR EN LEVEN IN de gouden eeuw, 2 d.elen 1 .Baarn z.j . , geb. (bevat 17 monog~afieën w.o . Van Veen, kinderdoop ; Pont, Dissenters; Westerling, Lag~r onderwi js; Wumkes , Kermissen; Fob1er, 3ock . en Mekhandel, Van Veen, Acaáemi eleve~)f RifflSDIJK, Th. van, De griffie van Hare Hoog Mogenden, bi jdrag'o tot de kennis 496. van het archief van de Staten-Genrraal der. 'lereenigde Nederlanden, 's••Gravenhage 1885, 230 bl z . f 497, NIEUW NEDERLANDSCH BIOGRAFISCH WOOHDENllOEK, de d€len I (1911) en IV (191 '3 )p.st. 498. HARPEN, N. van, Menschen die ik geke,1d hf!b, R' dam 1928 , 106 blz., geb., gei:i.l. (t.VerHuell , Weissenbruch, \l'.v.Zuyle:'.1, S.Robertson, J,M. Hesschaart, mevr. KleineGartma.n, Wertheim, Dreitrter, Urlus , Th. de Bock, H. Albers. K. v.d . Hèyden, Jan Maandag, M, v!eysdcn- Vink, T, Offerll'ans ) f 495.

20, -

75 , 45, -

28, -

III. M O N O G R A F I E Ë N O V E R N E D E H. L A N D S E G E S L A C H T E 1I ------------------------..·-------·-•--·---------- --·------------------------.

.

499. ACKERSDIJCK...:V. v . Oyen, Notices gánéa~.oJiques et historiques sur l a fam:ille - - . 20,-Maastricht 1876, 14 blz . f 500. AKERLAKEN, VfJii - D. v . 1'.kerlake~ en C. A, Ch.?,i'3 Vë,T'! Buren, Verzarn,li ng var. eeni.ge geschriften verv:i.t i'r1 het fa.milie- ,i:::·chicf van Jhr Ur D. v. !Jceda.1{en, Haarlem 40, - 1889, 148 blz. (geschept pa.pier.) f 501. ALVAREZ-v. F.ck, De N1Jd, fam, .Uvare~- en hare afstamn:ing ui. t den hertc,g van .;ava., 38,-' s - Gravenhage 1927, 150 blz., geill . f 5 J2 . AMSTEL, VAN - W. A, v , Spaen, ·rus to:de der hoeren van Amstel, va n Ysseletein en van 150,-Mijnden, Den Haag 1807, 199 blz. met plaat (gegraveerde zegels) ~n tabellen J 503. ARNTZ-Hooft v. Huisduinen, · De Geló,rse steenindustrie en het gesl acht lu:"1tz , f 48 , Assen ( 1957) , 190 blz., geb,, gcill, 504. llENTINCK- Schazmann, P. E., The BentJ.ncks, tr.e histor.} · cf an European faru.ly, f 30, Londen 1976, 262 blz., geb . , geill . 505, llOETZELAAR, VAN DEN - J,Wo des Tombè en C.W. L. v . Boetzel aar, Het ts-esl a::ht f 95 ,-Van Boetzelaa.r, Assen 1969, 562 blz . + bijlagan, geb ,, geill, 506. BO~H. J . L. Boeyna.ems- Pontu", Oorsprong en wapen der aloude en adellij~e famili e lloeye , Hechele~-, 1911 1 ,9 ·01z. O, H, papier ( betr. families de llodennals, Boeyna.Dt s, Boeynaems, etc .) f 10, -507. BOISSEVAIN- Charles Boissevain, ûnze vo0r trekkers . De geschiedeni s van eenige l e den der familie Boissevain, z, pl. (1 906) i 76 blz ., geb ., .;eill, (nie~ i ,d. f t,.8 , handel) o . m. betr. fam. IC1ijn. Willen: d0 Clerq, fam. Hac Donnell 508, BOOTH - A. Merens. Een dienaer der Ocn'.;-Indische Compagnie ~e tonder. i n 1629 , Journael va n Abram Ecoth en ájn Descriptie v.:;.n Eegelanàt, ' s- G::-avenha.ge 1942 , f 275 blz ., geill. 50,-509. BORCH, T3R - M, E. Houc!c, I-'ferledeelineen betreffende Gerhard ter Borch 1 Robert van Voerst, Pieter van .Am·aedt, Al e:rda Wolil:len, Derck Harder.ste:yn en H,mrick ter Bruggen, be.1evens aa.nt . omtre;'lt hunne f.:i.miEeleden, Zwolle 1899, 524 blz. ( omslag en 16 pagina.' s in fotokopie ) , Gezocht. . f 125, 510, BORSELEN, VAN - A.\l,E. :Dek, Genealc,gi e der heren va!1 Borselen, Zaltbor.l!!lel 1979, 70 blz ., geb., geill, f 28 , 511 . BREDERODE - A.W. E. Dek, G~nealogie <ler here:i ,.,an Brede.r-odcr Den !!&ag 1959, 42 blz . , geb., geill. f 512 . BREDIUS - D. G. van Epen, Genealogie Bredius , ' s-Gravenhage 1904, 16 blz . 513 . BRINI<MAN - r . Hoch DeLong, Descendants of Otto Henrich Wilhelm Brinkman, Lancas ter (USA) 1925 , 47 blz. , geill . f 38 , 514 . BRUYNE, DE - J . E.J. Jurry, Fragmen+. ,. rit de afstammings lijsten van het gesl a cht De llruyne (7,eela.nd) , ' s -Grav"ntage ~969, 4 blz., gestencild f 15, 515. BURGGRAAF - F. Burg~raa.f, Burggra.af ' en, Nieuw- Zcoland 1981, 252 blz. , geb. geill.f 50,-516. BYLANIYI', VAN - Vorsterman v. Oyen_, Ganenln1::,"Ïe van het g8slacht Van Byiandt, ' s-Gravenhage 1891, 106 blz., gcill, • f 28;517 • CANNEGIE'l'ER - D. Cannegiete:r, Genealoé,'ie va n h::t geslacht Cannegict er , !!.a.a.rlem 1884, 88 blz. f 75, 518 . CATE, TEN - G. ten Cat e , Gesl achtlijst van den Frieschen tak der familie ten Gate , (' s-Gravenhage 1896 ) ~ 86 blz. ·f 20,-519• CWJT- J . A. R. Kymmell , Het ges l acht Cl ant, z , pl ., z . j . , 99 blz , f 28 , 520. CLEEF', VAN - W. J. van Randwi jk, De 8Gbroeáers Van Cleef 1807-1907, Gedenkschrift ( 1 s-Gravenhage 1907) , 80 b]z,. , eeill, (fraai drukwerk met uitvoerige li jsten van de uitgaven ) · .· f 80;-521'. CLERCQ, DE - P. van Eeghen , Fan:ilie--boek de Cler.cq, ' s- Gravenhage 1940, 48 blz . met tabel f 60; 522. COCK, DE - N, J , Stevens , Recu0il g·énéal ogique de la fam.i.lle de Cock i Eruaae l 1855, i 85 blz . , met geklcw.· de wapenkaa:rt<.>n en t a bel, 101., l,"(:b , · f 240, 523 . COEVERDEN, van - C.J. Polvlist , Genealogi e van het geslacht va ~ Coever dcn , ' s-Gravenhage 1883 , 62 blz. f 38, 524. COLIBRANT - J . JJ. Stoclanar!.s 1 Het (;"Jshcht Colibrant en zijn steen, Lier 1904, f 16 blz . 16, -525. CORVER - G. Vissering ( er. ,l . !'t. v , d . ,vaal? ), Ge slachtslijst ·;c.n d1:: f.:i..:niliu Corver 1590-1 847, z.pl. , 1336, t .:i.Ps l net t cel ~chting, g0b . f 28 , -


..

"'

21 . 526. COURT, DEL - La f arnille Del Court van Krimpen. Réfuiés de Verviers, leur r ole dans l'industrie drapière en Hollande au 17e et au 18e siècle et leur place dans la magistrature , avec une étude sur l e t ahlP.;:i.u de Rembrandt dit "De Staalmeesters", 48 ,-Arnhem 1916, 182· blz . , gei ll , f 527~ DIEPEN - Il. Dijksterhuis , Ton industrieel geslacht 1808-1 908 (Tilburg 1908) 60,-69 blz., geill; f 529--... DINGER" - n. A.·N. Dinger, Genealc,gie Dinger , 's- Gravenhage 1946, 42 blz . , geb., 60,-geill., ~drukt in 100 genummerde ex.) f 529. OORSMAN- ··M. C. Sigal, Het ges::.acht DcrGma,1 te Vlaardingen 1620-1922, Vlaa.rdinffen j - 1922, 76 blz., e;eb., gcill. (gedruv.t in 200 ex, ; me+, ingcpl~kte foto'G) 75, 530. DOZY - G. J . Dozy, De familie Uozy . genealogie en geochiedem.s , 's-Gravenhagc 1911 , 350 -biz ., rijk geill. , geè. in een blauwe stempelband (zonder de gebrui. kèlijke waterschade! ). Gedrukt in een opl. van 300 ex! (betr. o. c . de fä.m . v. Cattenburch, De Sitter, v. d. Goe;:, Clignet, füddendorp, v. Riernodijk, Kerpestey;i, f Soeters , v. Lelyveld, v.~o, Drolenvaux, ::lcl Tombe, v , d, Bosch, v,d. Muul en ) 50,-531 . DUREN, VAN - H. J , Schouten, Het goslr?.cht V:-m D.1e:.:en, l ater V;m Duren te f Bleiswijk, Zevenhuizen en Dorcb:echt, lli.js~.ijk 1902, 65 blz . + 2 blz . corr , 30, 532.··rnJIRTS - R.J. Ba.kker, Het nageslacht van Jacob Duirts en Geertje Peters Woest, 60, - f Groningen z. j ., 144 blz. (gestencilë), geb. 533. IDK, VAN - Th. G. van Eck, De fa.nilie va·1 Tok, 1 r.-Gravenhage 1929, 84 blz., ·· geill . (O . H. Papier ) f 28, 534. EEKHOUT - M. G. Wildeman, Geslach+.sregister Eekhout, ' s- Gravenhage 1920, 7ï blz . f · geill . 95, 535. · EGMOND, VAN - A. W. E. Dek, Gcmealoaie der heren en graven van Egmond, ' s- Gravenhage 1958, 106 blz ., geb ., geil1. f 60, -536. ELIAS - J . E. Elias , De geschiedenis van een A..~sterdamsche regentenfantllie . ]et geslacht Elias , 's-Gravenhage î937, 21~7 blz., geb. , geil 1. (standaardwerk) f 65 ,-537. ELIAS - J . E. Elias, Genealogie van het geslacht Elias , Faas Elias en \-/itsen 'Elias , Assen 19,l2, 130 blz. , geill. f 35, 538. ELLINKHUIZRN - S. La.ansma, van 3llinckhuijsen t ot 3llinkhuizen, Renswoude 1969, 56 blz . , geill . (gedrukt in 150 gen\l.lilI:lerde ex. ) f 30, 539. FOREEST, VAN - H. A. van Foreest, Het oude geslacht van Foreest 1250- 1570, Assen 1950, 206 blz. , geb. , geill, f 125, 540; •-GREBBER, DE - J . G. Kam, De Grebber 1 E, 14 blz , f 14, 541. GRIETHUYSEN, VAN - F. H. van Griethuysen en J.A.Tosseron, Genealogie v.m · ·G riethuysen, R' daz:i 1951, 140 blz. , gestencild, acill . f 48, 542. GROOT, DE - E. A. van Ber csteyn, Bijè..mger, tot de; genealogie van het geslacht De Groot (' s-Gr.avenhag-e 1925) Ll2 blz, f 30, 543 . GROOT, DE - A. A. Vorsterman v. OyerJ., Hugo de G:r:-oot en zijn geslacht, r.mst erdai:i f "1883 , 35 blz., geill . 30, 544.· HALL, VAN - M. C. van Hall, Drie eeuwE,m , 1)e krur,iek van een Uederlandse fanilie , A' darp.1961, 124blz., geb , , geilL f 28, 545. HARPEN, VAN - Geslacht1.·egist er van i1ct geslacht Van F.arpen (Krook van Harpen, · Kuijper ..-·m Harpen) , z . pl., ~. j ., 16 blz , met wapenafb . j 24, 546. HARSKAMP - s. BorI!larls , La far.u.lle d.'Harscamp, Namen 1877, 82 blz . f 28, 547. HAR'l!HOORN - P. A. Harthoorn, ui.t de geschiedenis van het eeslacht H.?.rthoorn, A'dam 1952, 132 blz., gestencild f 38, 548. HASSEL'l), VAN - W. Wijnaendts V3.11 Ties.:mdt, Geschiedenis en aene?-logie van het Cleefsch- Zutphensche geslo.chi; Van Hasselt van.± 1530 - 1934, z . pl . 1934, 380 blz. geb., geill. f 250, 549. HASSELT, VAN - J. F. B, van F.asselt , Jan Hendrik Cornelis van Hasselt en ~ia.ri a c. Klein, R' dam 1912 , 30 blz.'. geill. f 30, 550; HATTU.ARIE - A. J , C. Kremer, Hattu.:1.rie. Du 0orsprong der graven van Gelre en Cleve , ' s-Gr avenhage 1887 , 202 blz. · f 38,-'551. HEIDKEREN, VAN - W. de Haas, He-: geslacht Van Heeckeren, z. pl . 1881, 123 blz . J 38, 552. HEUKELOM, VAN - D. G. van Epen, Het gesl acht van Heukelom, genealoffie !!let biographische aanteekenine,en. ' s- G~:av-cnhagu 1943, 31 blz. , geb., geill. f 34, 553 . iIEYNINGEN, VAN - B. v. Heyningen, G~sk.cht-lijst van de· familie Van Heyningcn, A'dam 181 7, 36 blz., O. H. :.,a.pier, geg;r , wapen op titel (zeer vroege genealogie : ) 75,_,._ 554•. HOEUFFT - D.' en W.H. Hoeufft, Geneal.ogie van het geslacht H'Jeufft , l'!j_ddelburg 1905, 288 blz. , geb . j 75, 555. HOGENDORP, VAN - J . H. Scheffer~ föt g~slacht Van Ho{;endorp van de 14e eeuw tot op heden, Rotterdam 1867, 51 bb. , geD :;_ , (Portret en 4 wapenkac:rten ) f 60, 556. HOOP, VAN DER - W. Wijnaendts van Resa:idt, ~fot gEshcht Van der Hoop uit Scherpenzeel, te Arnhem, Amsterdal'l, Rotterdam, Groningen en elders , z. pl. 1926, folio , 325 bl z., geill . (fraai voorreeld van eu;1 gcpulJliceerde genealogie ) f 175,557. HUGUEI'AN - E. v. Bierna , Les Hucruetan de Mer.ci er et de Vrijhoeven, Den' I11...1g 19113, 218 blz., geil l . (betr. dit geslach~ t o ,~~sterdam, Den Haaff, Vianen e . a.) · f 40,558. HUYSSEN - A. v. Waldthausen, I'ei ti.·ä-.ZP zur Geschichte du I<'a.milie Huyssen, Di!sseldorf 1906, 243 blz , , geb. . · f 60,~ 559. INNHAUSEN UND KNYPHAUSEN) VON - BijJ eve:d, tiet geslacht Von I 1u1hausen und Knyphausen in de Nederlande:1 16~5--1 €84 1 Le:i.dtm 1933, 31 blz . (niet .:. , tl. lld!ldel)i 40,--


560. DE J ONG - H. W. F . Aukes, Het voorgeslacht van Kardinaal de Joilö, Pn..'.l . oe di aJpc:- , van A.melaJld en Leeuwarden, Utrecht 1955, 150 blz . , geill. ;" 561 . ~URRY - J . E.J. Jurry, Fragment ui ~ de afstarnr.ri.n~sli j s t er. van het gC'sl:ic~t J3...---r:; J urry ( Hoek Zeeland) en fragm . mt :ie a.fst . l .. Jsten v.n, r;esl. 3re!1er.- o iye_ , 's -Gr avenhage 1969- 1970, 11 blz . , gestencild f 562 . KAM- C. Köffler , Het ge slacht Karn , 's- Gravenhage 1907, 56 tlz ., geill •. (:::et l os ingeplakte. foto' s) , met tabe l len, geb . (het per f.ament v . d.ornsl ag be:ch2di 0rd. ) 563 . KEULEN, VAN - G. D. Bom, Bijdragen tot eene é,'eschiedenis vélJl het geslacht " Var. Keulen" als b oek.handel aar, uitgevers, kaart- e:i instru.mentr.ia;cer s in Nede:".'Vnd , A'dam 1885 , 120 blz ., geill. f 564. K0ENEN - H. J . Koenen, Bijdragen t ot de famili egeschiedeni3 van het 1resla,ht Koenen -in Duitsch:ï.and en Uederland, Brussel 1899 (- 1901) 90 + 26 bl~.~ ;-... ill. geb. . f 565. LEN1'EP, VAN - F. K. v . Lennep, Verzamel_ing van oorkcnden, betr ekki."18" ½ebt-er.de or het gesl acht Van Lennep ( 1093~1 900) , d~e:ï. I, Amsterdé!LJ 1900, 179 bl:,, ~ ill . gebo (nr 97 van de 225 ex, ) f 566. LIPPE - A. A.M. St ols , Geslachts-reg:is ter van het vorstenh1...:.s Li ppe, :.?...'.lstric!, t 1938 , 111 blz ., geb . (nr 174 van de 300 ex .) ; 56.7. LUDWIG - J .B. Ludwig, Knikkerspatten~ e,u.ge a.:i.nt . rond de fä.::ri.lies :!:: iàwie- .:-n de Vroome , die elkaar troffen in de veenkolon:ï.e S::ailde , ' s- Jre.-;eri.hë.i;e 1978 ~ 112 blz., gesten c ild , ge ill, 568 . LYlIDE, DE LA - . A. v . Linden, Die De La Lynde in &!Gland ·.t."1d 3chctt ltrnd î î 57- 130 ' , i z,pl. 1896, 80 blz . 569, LIJIIDEN, VAN - Genealogie VélJl h~t geslacht Van LiJnden, Oister.1ijk 1993, · 105 bl:. 570• . MALSEN, VAN - J . Anspach, De voormalige heo.r~:ch::i.p i"l-1.lsen en het i-eolacht \'rn Malsen, Leerdam 1894 , 122 blz . (ilJalsen = rr:ali:ien 2.a11 è.e Lin,;e ( Buurn.1.lsc::1, . Geldermalsen. Betreft ook de h e erli.j'cheden r--:eteren en Drunen en de .'.r(?S,lachtc:1 Van Aerssen, van Arkel , Van Barneveld, Vnn D" rssele , Y.:?II Cuyck, V~n Jx1m v,-m Isr:elt, De Jo( e )de , VélJl La.wiek, Va.n !•leter en , fünqnes de Ch.w0nnen , :,t ~. ) . 571. MARGAnANT - S. W. F, Margadant, :;:)e Nederla.ndRche tak van het geslc.cht rl"..:'pdant , 's- Gravenhage 1910, 197 blz., geill. (oplaa-e 200 ex .) f 572. MATILE - J . C. H. i•!atile , Histoire gárnfalog j que des difffrpntes branches de fa famill e Matile , Amsterdam 1914, 411 blz . , geb . (o. m. be t r . de f OJ;J. v . fuckhove::1, Caron, Mulder (uit Vaassen) , Pt•n-et..t;1:11tn, Poppe , nobles de f·ler:iina., St.i.:;,crt )J 573, .MRES - M.J.Hees, Mr Gregorius Ne<'.'s in zijn l even er. werkfln , Haarlem 1809, f . 142 blz ., geb . (fraai ) (met gP.Rl r:<.:htslijsten), geill. 574. NERENS - A. Merens, De r eis ,on Jan llë.i·tPnsz . 1'îer c:1s doot' ?r:in!C""ijk, Italië f en Dui t schlm1<l Anne- "600, z. :r,l. 1$137 , 11J ·J lz. 575. MErEI,RRKAMP - G. S. Reeho:rs t , Genea lo&i.e v,.n Î,è ~ ,;ui-,: a"h t l'iet 0 1"rkao;;, A.inl:er:: 1883 , 87 blz . :r 576 . METS - J . E. J . Jurry~ Fragment geneaJ.., 6-.i.e !·iets , Middelb..ir~ 1'.)70, 3 blz . ~!:!h::.cild.

577.·. MEYNER8 -

.

" ,.......

1'iC, -

150,125, 1~0, 80, -

58,-.5l ,3t!, -

13 , -

95,35 , d8 ,--

40,-48 , 15,--

J . H. Scheffer, Ge11ealobrie v . h . :;esl acht Meyncr s , P.ot ter1an 1878 , 50 :-Jl.: . 24, 578 , IDJTSMA MULIER - J . C. <ï,;a.ris va.'1 S. , :sen onderzoek na;,.r de herkcmst .!er Eai t:..:na 20, · Mulier ' s , z . pl. 1959 , 19 blz . ; 579. NASSAU - H. von Goeckingk, Gesc-hichte è. ~s '. la~sauisc.;her. ·i1appens , -:;:;rlitz 1gaor ;)5,67 blz . , folio , geill. J 5sO. , NES, VA1'J - N. Sch1'!1 tema., De ~f;1 ::.cl1t; 1. van Van Nes ~ seyt &-er J <?.ep en c'.e _. 33 . Lieffde (G:.·,><m.L·ys ), z . pl. , z . J . , 81 :>lz . J 581 . NI.EUW.i!!NHUIZE - J . B. Ludwig , Van ad~l tot a:i:1,eitl , De ge~chivde ~.is var. de fä:nilie 'J Nieu,,,:mlmize en Dagevos, z . pl. , z . J ., 58 bl z . , öe!l teHC l ld, [;' eÜl. f 34, ~:;, . m .1lfû.1:".F - H. W. van T( r i cht ), Het A.i·11l11:u11;c:J,., ~e nJa cht Nijliof f , ge!-ichiedenl:.: en 195 , genealogie, ' s- Gi·avenh::.ge 1931 , 1é39blz., gei ll . (niet Ld. handel) j 583. OCCO - B. J . M. de Bont, Het gesJn clit Oc.;co en het c-ebou;,; var. Ba..""lllilélrtlghcicl t e -'.iO,-· Amsterdam, A' dam 1893 , 90blz . , geb , / 584 . ()L.DEN!lA.Rfü,'VELT - J . den- Tex, Olèenba:1.11~vel t deèl V_. strun:io::ien, b a::t er. ei: f t;O, r egister, Groningen 1972, 209 blz. , geo . H.1, -585. ONNEN - Hee geslacht Onnen, z . pl. , z .j . , 22 bl:t.., eeill. (n.let i. d . b.1.nd&l ) j 586, PELLEKAAN - A. K. Vink , Gene;:i1, ,g jsch: an1 ~h)rF-1ii1_11Çtn l,t:trtffci.de hct,,~re!.:~:ic-ht · Pellekaan van Holst I'e] 1Plrnan , PeJ l1 cr1n.n, FelJika.1u, Bi.is~urr1 196C , ,. 12 :i.!.z, , .. J ge"!) ,, geill. . _. . 587. PERSIJN, VAN - P. C. Bloy8 van 'i'reslon6 .Prins , ï31J:lrager, t ot t-l:f!f: 1:,-,,,1,ea J ..,~ . c v2~1 Per s ijn, E ( Gen. Bladen ) 7 bl ~. • 1d , 588 . PIE.r:mS - L. J , Pi e t er s , De famili e PietHs, RotterclPm 195l , 47 !Jl z , , e.,•-A. ,, ~.i:!. .• Jt, ,589. POLAK - R. J . Bulthuis , De stam (der prot estant e Prl~klc0n ), k ~ !.:up 1? 5ï , -~b. , J ro,(ni et in de handel , oplage 200 e::. ) mcoi drukwerk 590. POLEY - A. W. E. Dek, IIP.t geslacht Fel.:)~-, ' :.:-Gra v-=n.l-i':lge 1:)5ó , 64 bl z. , gc:!J ., !!;ui L _;; 4, :591. RAUWS - H. Winkel- Rau.ws , Wel en wf'e va:! het aesla cht Rauw::i , ,;utp!-.e?: 1'17'l , j" 4), 304 blz. , geb . • _ ~ . . _ 592 RECH'.l'EHEN V/iN - L. A. F. li, van 1ieeckeren , voerst , Heker e:i gcn.:✓.und Rec d e_cn , • Recht eren ' genaamd Voorst , Voorst genaruid Hechteren, E ( 187G ) 104 blz . f ~9.~. r~rNVAAN _ H. F. ReynvaélJl, Niet alti j:i s o:ner. G<:-schiede:ti.:; va.'l hut gr,::ila<.:ht / ·~·J,·Rcpvaan , Assen 1975, 220 blz . , geb. , gGill .


,

.. 23. 30, 594. ROTHSCHILD- F. l"lorton, De Rothschilds, A'dam 1961, 273 blz., geb., geill. f 595. RUSSEL - A.F. van Beurden, De f amilie Hussel, Roemend 1903, 88 blz., geill, t 75,596. SCHAESBERG, VON - L, Peters, Gcschichte des Geschlechtes Von Schaesber g, f 48, Assen 1972, 291 blz. 597. SCHEPPER, DE - G.A. Yssel de Schepper, Missions diplomatiques de Corncille Duplicius de Schepper, dit Scepperus, Brussel 1856, 231 blz., geb., geill. f 150,-598._SCHUT'l'EVAER_- H, Schuttevaer, Voorouders, Tr2..nsparanten uit een kwart i erstaa·.; , Zaltbommel 1976, 160 blz., geb., geill, (kwar tier en: V2,n der Voort, .?l omp, Konïng, Revelm,_1.11, v,Wely, Oedses de Leeuw, Bosgra, de Wilde, Kreiter, de Ja°[;er, 28, Knotnerus) f 599, sIT'l'ER, DE - J,H. de Si tte·r , Genealogische aantekeningen over het geslacht de SittGr, Arnhem (1916) 75 blz. 1 geb, (niet i,d, handel) f 75, 600. SPEE - A.F, van Beurden, De familie Spee te Roermund, Sittard z.j., 16 blz. geill, 9, 601. STAAL, VAN DER - il,W,E, Dek, Het geslacht Van der Staal, Rijswijk 1960, 46 bl z., geb., geill, f 34, 602. STADT, VAN DE - s. Hart e.a., Engel va.n de St adt 1746-1 819. Zijn voor- en n..1,&eslacht, 's-Gravenhage 1951, 342 blz . , geb., geill. f 175.,603 STICHTER - J. en J, C. Stichter, Geneology of the Stichter Family 1189 to 1902·, 68, Pottsville (USA) (1902) 41 blz., geb., geill, f 604. TEIXEIRA - Th,R, Valck Luca~sen, Het geslacht Teixeira i n Nederland ' s ftde l sbO.fk, 18,-E (1919) 67 blz., (vgl. nr 432) f 605, TROMP - H. de Jager, Het geslacht Tr oinp, Rott erdam 1883, 100 blz. f • 34, 606. VER HUELL ·· J, Dijserinck, Mr Alexander VerHuell in zijn l even cm wer ken, Leiden 1907, 102 blz, 1 geb., g~i ll , f ,75, 24, 607. VERLOREN - H. Ver:Ç,Oren v. Thema.at, Genealogie Ver Loren~ E (1 874) î 5 blz. , ëeb. 608. VEYE, DE - D.G~ van Epen, Het gesl acht De Veye , 's-Gravenh"1.ge 1913, 52 bl z., _,, geb. geill. 25, J 609. VIËTOR - H. Haitzema Viëtor, Het geslacht Vi ëtor en aanverwante fami l iën, f Steenwijk 19101 157 blz., geill. 85, 610. VILLATES, DES - L, de la Bouteti~Te en A,J. Ensched6, Des Villates en Fr~.nce et aux Pays-Ba.s, Haarlem 1881 1 ca 180 blz . (met a.c1J1vullingen, 1883 ) , geb ,, 6~ill , (Slechts gedrukt in 125 genw:nrr:erde exemplaren. ) f 175, 611. VIS - D. Vis, Visa Saandijk, Y.roniek van een Zaans ges l acht, Z.'Ull1.dijk 1974, 428 blz., geb., geill. f 150, ,12. VISKER - D.A, Visker, Doek van het geslacht Visker, Den Haag 1969, ca 200 blz . gestencild f 48 , 613. VOLLENHOVEN, VAN - M.w.n. van Voll<mhoven, Het gesl acht Van Vollenhoven, OudOverijsselsch geRlacht, z.pl. 1917, 135 blz., f ol,, geill . j 125, 614. VOS, DE - P,D. de Vos , Stamlijst van de f amili e De Vos , gevestigd geweest op het eiland Tholen en te Zierikzee, Zier i kzee 1916, 20 blz. f 34, 615. VOS VAN STEENWIJK, DE - A.N, de Vos van St eenwijk, Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van de ges ch~edenis van de Drentse adel, ~s scn 1976, 490 blz,, geb., geill. f 95 , 616. VRIES, DE - W. de Vries, Een Friesch gesl acht uit Amsterdam, Voorouders en nakomelingen van den Frieschen Hr Pompmakcr Ruird Ruirds (1685-1732), z.pl. 1936, 155 blz,, geill, f 75, 617. WASSENAER, VAN - Th,H. Valck Lucassen, Worbert van Was s enaer, E (1917) 16 blz.; met dezelfde, De grafelijke tak der Van Wa ssenacr' s. Ean voorb eeld va.11 willekeur in het .Ned. Adelsboek, E (1 918) 3 blz. f 28, 618. WASSENAER, VAN - M.G. Wildeman, Les Worbert comtes van Wassenaer-Starrenburg f devant le tribunal de L'histoire , Amersfoort 1899, 49 blz, 20,619, WEI.Cl!JER - P.M.H. Welker 1 Urktmden und aufstcllungen zur genealogie und Geschichte der Familie Welcker, Numansdorp 1907, 241 blz,, geill, (los) f 125,620. WENDELAAR - W.C. Wendela.c1.r, De famili e Wencleh ar, z,pl. 1941, 300 blz,, é:,"Cb. geill. 65,621, \o/IEW-1T - A.A. Vorsterman v. Oyen, Deductie van het adellijk i:;ushcht Wi0lm1t of Wielandt, 's-Gravenhage z.j. f 38,622. WIELE, VAN DER - Van der Wiele (14 g0neraties (Stalpart) van der Wiele in tabelvorm, 7 blz., fol., 18e eeuws f 30, 623. WILKENS - H.H. v. Dam, Genealogie van het gesl a cht Wilkens, 's-Gravenhage 1920, 59 blz., geill. f 58 , _rv_.__G_E_N_E_A_L_O_G_I_E_É_._N~,__P_E_R_S O ~~_I:_!_~

Over een gToot aantal Nederlandse famili es en personen beschik ik over monografi eën, artikelen, brochures, etc. Indien u interesse hebt voor bepaalde famili ef: eni of personen, kunt u dit op het bestelformulier opeeven. U ontvar..gt dan t. g.t. een vrijblijvende opgave ,


Y.!..::.,_G

E M E E. N T E KA A R T J

~-.§

Van veel Nederlandse gomeentej (die ca 1860 bestonden) z1Jn de z. g. gemeentekaartjes uit de atlas vnn J. Kuijper (uitB. H. Suringar, ca 1860 ) voorradig. Deze zijn c~ 15 x 19 cm, af gedrukt in zwart/wit, terwijl met een gekl eurd penseel de gemeentegrens is aangegeven. Van veel kleinere gemeenten zijn dit de oudste gedrukte plattegronden. Zij zijn gebaseerd op kadastrale opmetingen, de scha.al is meestal 1 :25. 000 of 1:50.000. Wegen, wateren, bebouwing e.d. zijn aangegeven, veelal met vermelding van de namen. Deze kaartjes zijn van documentaire waarde , maar ook geschikt om ingelijst te worden. Kosten f 4.0, -- !)er stuk, een enkele gemeente f 50;--~

VI. P 0 R T R E T T E N --------------------

Tenslotte kan ik u portretten· an.nbieden van Nederlanders in diverse t echnieken vervaardigd (gravure, ets , li-tho, houti;rnvu:r.e, sfaalgraV:U.e en een enkele ma.al eok als f ot o of clicM afdruk:) •. De prijzen variëren sterk 11,,,1,ar de zeldzaamheid en kwaliteit en l open van 1 ·15,. tot enkele honderden guldens. Indien u een opgave wenst van voorradige portretten op een bepaalde naam, · vcrzoek ik u dit op het b3stelformulier in te vullen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.