Catalogue 31: Preken en Leerredenen

Page 1

Catalogus 31

Preken en Leerredenen

ANTIQUARIAAT A.G. VAN DER STEUR

Haarlem 2006


Leverbare catalogi: Catalogus 16, 18, 22, 24 en 27 Documenten & manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (ca. 5000 nummers)

samen € 10,00

Catalogus 17 Genealogieën van – voornamelijk – Nederlandse geslachten (ca. 2300 nummers)

€ 5,00

Catalogus 25, deel 1 Nederlandse literatuur en lectuur, 1700 – ca. 1880. Auteurs A t/m G (ca. 1200 nummers)

€ 5,00

Catalogus 25, deel 2 Nederlandse literatuur en lectuur, 1700 – ca. 1880. Auteurs H t/m O (ca. 1250 nummers)

€ 5,00

Catalogus 26 Romeyn de Hooghe. Boeken, prenten en pamfletten (ca. 200 nummers)

2,50

Catalogus 28 Gelegenheidsgedichten op Nederlandse personen, 17e – 20e eeuw (ca. 2200 nummers)

7,50

Catalogus 29 Reizen door Nederland (ca. 1250 nummers)

€ 10,00

Catalogus 30 / Catalogue 30 Books on flags, banners, colours and militia guilds (‘schuttersgilden’) (approx. 200 numbers)

2,50

Catalogus 31 Preken en leerredenen (ca. 640 nummers)

2,50

De catalogi worden toegezonden na overmaking van het genoemde bedrag op Postbankrekeningnummer 553681 met vermelding van het catalogusnummer.

Op het omslag: Ds. Reddingius op de preekstoel, anonieme tekening en prent, samen € 125.


Haarlem, najaar 2006 L.S. Reeds een aantal jaren verzamelen wij oude Nederlandse preken, of leerredenen, zoals deze vroeger meestal werden genoemd. Toen deze collectie begin 2006 werd uitgebreid met een aantal duplicaten uit de bibliotheek van de Vrije Universiteit leek het moment te zijn aangebroken om een en ander bij elkaar te zetten en te beschrijven. In een enkel geval is de grens wat ruimer getrokken en is ook een andersoortige godsdienstige redevoering in deze catalogus opgenomen. Verreweg de meeste opgenomen preken zijn afkomstig van predikanten van de hervormde (“publieke”) kerk. Preken van dissenterse dominees (lutheranen, remonstranten, doopsgezinden) zijn verre in de minderheid. Dat geldt ook voor het aantal rooms-katholieke preken. Dit laatste is geen toeval: in katholieke kerken werd veel minder vaak en zeker ook minder uitvoerig gepreekt dan in de protestantse, waar “de dienst van het Woord” centraal stond. J.W. Buisman noemt in zijn proefschrift ‘Tussen vroomheid en Verlichting’ (Zwolle 1992) nog een tweede oorzaak: “de privélectuur van dit soort stichtelijke geschriften door leken was een typisch protestantse aangelegenheid”. Naast hun theologische inhoud zijn de oudere preken ook biografisch en historisch van belang. Intree-, jubileum- en afscheidsredes markeren gebeurtenissen in het leven van de auteur; lijkpredikaties geven bijzonderheden over de overledene, en dan zijn er nog de preken ter gelegenheid van een nieuw kerkgebouw, nieuw orgel, etc. De preken van vóór ca. 1770 hebben meestal het 4º-formaat, daarna zijn ze in 8º-formaat. De omslagen bestaan veelal uit papier (een enkele maal sierpapier), in de negentiende eeuw vaak bedrukt. Omslagen ontbreken nogal eens; vooral bij de oudere preken is dat het geval. Over papiere n omslagen of ontbrekende omslagen wordt in deze catalogus niet gerept; (half)leren of linnen banden worden wel vermeld. Wanneer op de titelpagina staat dat de auteur predikant is in een bepaalde gemeente, is dat tussen haakjes achter zijn naam vermeld. Staan deze gegevens niet op de titelpagina, dan is hier geen verder onderzoek naar gedaan. Bibliografische verwijzingen zijn voor zover het hervormde (Nederduits gereformeerde) preken van vóór 1800 betreft gedaan naar de SGT: ‘Schatkamer van de Gereformeerde Theologie in Nederland (ca 1600 – ca 1800)’ van J. van der Haar (Veenendaal 1987). Voor preken van alle richtingen


uit de periode 1750 – 1800 is verwezen naar de ‘Bibliografie van Neder-landstalige gedrukte preken uit de periode 1750 tot 1800’, deel II (pp. 445-752) van J. Bosma, ‘Woorden van een gezond verstand’ (Nieuwkoop 1997). Incidenteel is verwezen naar de bekende gedrukte pamflettencatalogi en naar de digitale NCC en STCN. De bibliografie van Bosma bleek opvallend nauwkeurig en volledig. Ook viel ons op hoe bekend het corpus preken/ leerredenen is, dat in ons land is verschenen. Onder de bijna 200 in deze catalogus beschreven items van vóór 1800 waren er slechts enkele bibliogra-fisch niet te achterhalen. Dit is een duidelijke aanwijzing dat het onderwerp oude theologie in onze grote bibliotheken vrij compleet aanwezig is. In de genoemde gedrukte bibliografieën en in de digitale bibliografieën zijn geen gegevens opgenomen over de opdrachten en over de drempel- en slotverzen die in sommige gedrukte preken zijn opgenomen. Dit hebben wij in deze catalogus wel gedaan, zodat alle persoonsnamen in deze catalogus genoemd worden en via onze website en de boekenzoekmachines Antiqbook en ILAB vindbaar zijn. Tot slot nog iets over het laten drukken van preken. Wanneer er een voorwoord is opgenomen handelt dat vrijwel steeds over het feit dat het niet de bedoeling was deze preek te laten vermenigvuldigen door de druk, maar dat de grote aandrang daartoe of het goede doel waar de opbrengst voor bestemd was de doorslag hadden gegeven. Er zijn echter uitzonderingen. Van bepaalde predikanten werd veel meer gedrukt dan van andere. Over J.H. van der Palm gaat het verhaal dat hij na afloop van iedere preek de blaadjes die hij had voorgelezen even bij zijn uitgever Du Mortier langs bracht in ruil voor f. 100 die daar als honorarium op hem lag te wachten. De kampioen van de gedrukte preek was ongetwijfeld Nicolaas Beets. Vanaf 1848 verschenen zijn gebundelde leerredenen onder de titel ‘Stichtelijke Uren’ en vooral de eerste vier bundels (1848 – 1851) maakten zo’n opgang dat ze verschillende malen zijn herdrukt. In 1883 kwam het negende en laatste deel uit van de ‘Stichtelijke Uren’, waarmee bijna vierhonderd van Beets’ preken in druk zijn verschenen.

Ab van der Steur Theo Hopman Paul Kouwenberg Janny Meijer


Aa, Christianus Carolus Henricus van der (luthers pred. te Schiedam) Vier predikatiën gehouden ten dienste der luthersche gemeente te Schiedam ..., Haarlem, J. Bosch, 1758, 8°: pp. 3 t/m 140 (mist voorwerk en nawerk, samen 12 p.) Bosma 959 Bestelnummer: Pr0001. € 20

Aalders, G.Ch. Het eeuwige woord Gods in het midden der gemeente. Afscheidspredikatie [...] gehouden te Ermelo 25 April 1920, uitgegeven ten voordeele van de Diakonie [...] Ermelo, [1920], 8°: 15 p. Bestelnummer: Pr0002. € 18

Abresch, F.L. (predikant te IJsselstein) Opwekkings-redevoering [...] gehouden voor het Nederlandsch Zendelinggenootschap in deszelfs Algemeene vergadering te Rotterdam den 22 Julij 1830, Rotterdam, M. Wijt, 1830, 8°: 48 p. Bestelnummer: Pr0003. € 18

Abs, P. van (onderwijzer der godsdienst) Woorden van stichting, uitgesproken in de armenkerk te Amersfoort, geheel ten voordeele van de weduwe, Amersfoort, J. v. Wermeskerken D.Rz, 1857, 8°: 6 + 98 p. ¶ Met portretlitho door C.W. Mieling naar W.A. v.d. Gumster. Brongers, Lijst Amersfoortse drukkers (1990) p.6 Bestelnummer: Pr0004. € 75

Adler, A.C. (predikant) De Messias als profeet. Eene lezing in hoofdzaak gehouden voor Joden en Christenen in de Zion's kapel Amsterdam, z.p., z.j., 8°: 30 p. Bestelnummer: Pr0005. € 35

Adriaanse, L. (zendeling der Geref. Kerken in Nederland te Poerworedjo) Predikatiën, uitgesproken in de Geref. kerk te Zeist B, uitgegeven ten voordeele van de Geref. Zending, door eenige Zendingsvrienden te Zeist, Hilversum, A.J.H. Flörke, 1894, 8°: 103 p. ¶ Voorwoord ondertekend: Den Helder 23-11-1894, L. Adriaanse Bestelnummer: Pr0006. € 24

Adriani Hoen, T. (predikant te Woltersum) Rede ter inwijding van het kerkgebouw der Hervormde Gemeente te Over 't Schild, gehouden den 8sten Augustus 1880, Groningen, Wolters, 1881, 8°: 31 p. ¶ Inleiding over de geschiedenis van Over 't Schild. Bestelnummer: Pr0007. € 45

Aitton, R.O. (predikant te Zevenbergen) Gods goedertierenheden bij rampen. Leerrede [...] bij de ramp der verwoesting te Zevenbergen (prov. N. Brabant) den 19 Augustus 1845, gehouden den 24 Augustus, Leiden, C.C. vd Hoek, 1845, 8°: 30 p. ¶ Windhoos. Hierbij: R.O. Aitton, Een korte beschrijving van Zevenbergen en van de verwoesting aldaar, Dordrecht, H. Lagerweij, 1845, 8°: 30 p. Bestelnummer: Pr0008. € 125

Alardin, Kasparus (in leven predikant te Arnhem) De geluksaligheyt van den weg der rechtveerdige alsmede de fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatien [...] den derden druk, vermeerdert met drie predikatien, Amsterdam, G. Borstius, 1698, 8°: (30) + 413 + (26) p.


¶ Geheel perkament. Opdracht aan gemeente te Arnhem, drempelverzen van H.G. Snabelius, Joh. d'Outrein, W. d'Orville, Van Leeuwaarden. In de opdracht van G. A[nslaer] een levensbericht van Alardin (1658-1692). Bestelnummer: Pr0009. € 250

Alberti, Johannes Christianus (predikant te Zaandijk) Lyk-predikatie over het afsterven van [...] Thomas van Adrichem, in zyn leeven [...] leeraar [...] in de gemeente te West-Zaandam, uitgesprooken 4 Maart 1753 door Johannes Ch. Albertus, predikant op Zaandijk, West-Zaandam, Harm. Jukkers de Roode, 1753, 4°: (4) + 8 p. ¶ Met slotvers door Impie Aldersz. Klamp (dit vers niet op Alberti of Van Adrichem, maar op "onzen oude, doch noch overgebleven harder en leeraar Gerardus van Aalst"). Volgens het Repertorium predikanten door Van Lieburg was Johannes Christianus Alberti (Emmerik 1720-1778) predikant te Zaandijk van 1751 tot 1778. Niet bij Bosma; niet in SGT; niet in NCC; niet in STCN Bestelnummer: Pr0010. € 750

Alphen, H.S. van (predikant te Stolberg bij Aken) Graf-rede over Genesis 47, 29-30 op den heer Johan Diederich Keller, gehouden op den 12 September 1803, uit het Hoogduitsch vertaald, Leiden, J. v. Thoir, 1805, 8°: 45 p. ¶ Keller was 21-10-1801 te Aken overleden en daar begraven. Op 12-9-1803 werd het lijk overgebracht naar Stolberg en daar opnieuw begraven. Bestelnummer: Pr0011. € 75

Alphen, Hieronymus Simons van (predikant te Amsterdam) Schriftmatige verklaring over de woorden des apostels Pauli Heb. XIII vs 7,8. Aan de gemeinte van Amsterdam voorgesteld [...] overlijden van [...] D. Guilielmus Anslaar [...] ontslapen den 14den July 1694, Amsterdam, G. Borstius, 1694, 4°: (22) + 56 p. ¶ Opdracht aan Sara Corsellis, wed. Anslaar; drempelgedichten van J. d'Outrein, R. Stapel, N. van Leeuwaarden. SGT A106; Knuttel 14010 Bestelnummer: Pr0012. € 150

Andel, A. van De bediening der verzoening. Gedachtenisrede [...] gehouden 2 December 1917 in de Torenlaankerk te Hilversum ter herinnering aan 25-jarige evangeliebediening op 27 November 1917, Hilversum, A. v.d. Horst, 1918, 8°: 16 p. Bestelnummer: Pr0013. € 18

Arendzen, Albertus Wilhelmus (predikant te Delft) Josefs laetste liefde [...] lyk-reden [...] Anna gebooren prinsesse van Brunswyk Lunenburg [...] uitgesproken den 25 Febr. 1759, Amsterdam, N. Byl, 1759, 4°: 8 + 46 + (2) p. ¶ Opdracht aan burgemeesteren van Delft. Slotvers "ex amore". Bosma 15; niet in SGT Bestelnummer: Pr0014. € 75

Arent(s), Jan Vier boecken van het waere Christendom, dat is oprechte practijke en oeffeninghe der Godsaligheyd [...] hier achter syn noch by gevoeght thien predicatien van de


thien plagen in Egypte door den selven auteur, vertaald uit het Duits, Amsterdam, B. en J. Appelaer 1668, 4°: (14) + 464 + (6) + 58 p. ¶ Geheel perkament, iets sleets, gegraveerde titelpagina door H. d. Maijer. In handschrift op titelpagina: "Reinske Modera Wermelskircher". Niet in SGT; STCN: 1 ex. (KB, Den Haag) Bestelnummer: Pr0015. € 495

Baart de la Faille, W.H.J. (predikant te Ridderkerk) De dringende boodschap [...] Leerrede [...], z.pl, [1870], 8°: pp. 41 t/m 48 Bestelnummer: Pr0016. € 12

Baerle, E.C. van (predikant te Zuilichem en Nieuwaal) Jezus Christus, het waarachtige licht. Leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp. 193 t/m 204 Bestelnummer: Pr0017. € 12

Bähler, .A. Hoe uit een godsdienstig oogpunt te oordeelen over dienstweigering? Referaat den 28sten April 1897 te Amsterdam gehouden voor de Alg. jaarlijksche vergadering van moderne theologen, Amsterdam, J. Sterringa, [1897], 8°: 16 p. Bestelnummer: Pr0018. € 18

Balen Blanken, G.C. van (predikant te Wognum en Wadwaij) Tweetal leerredenen ter gelegenheid van de algemeen heerschende ziekte in ons vaderland en ten voordeele mijner door dezelve ongelukkige en behoeftige landgenooten, Amsterdam, J. v.d. Hey en Zn, 1826, 8°: 46 p. Bestelnummer: Pr0019. € 28

Balen Blanken, G.C. van (predikant te Wognum) Een zestal kinder-preken, Rotterdam, A. Wijnands, 1842, 8°: 13 + 148 p. ¶ Gebonden in kartonnen band. Bestelnummer: Pr0020. € 60

Bange, J.J.H. (ev. luthers predikant te Sappemeer) Mijn staf op den levensweg. Leerredenen, Gedrukt voor rekening van den schrijver, 1864, 8°: 119 p. Bestelnummer: Pr0021. € 40

Bank, M.A. v.d. (Waals predikant te Utrecht) La dernière heure. Sermon sur la première épitre de St. Jean, Utrecht, J.G. Broese, 1856, 8°: 30 p. Bestelnummer: Pr0022. € 18

Barger, G. (predikant te Delfshaven) Onze voorbereiding tot een' heiligen strijd. Leerrede [...] gehouden den 17 April 1853, Rotterdam, M. Wijt & Zonen, 1853, 8°: 24 p. ¶ Aangeknaagd door muizen. Bestelnummer: Pr0023. € 18

Barueth, Johannes (predikant te Charlois) De bloeyende gemeentens in Klein Azien, door de onderhouding der Jeruzalemsche kerk-besluiten of synodale slot-predikatie [...] tot besluit van de [...] Christ. Z.H. synode binnen Dordrecht. Uitgesproken den 13 Hooi-maand 1742, Rotterdam, J. Bosch, 1742, 4°: (4) + 32 p. ¶ Opdracht aan heren H. v. Hees en J. Stoop. Bestelnummer: Pr0024. € 95


Bavinck, J. (predikant te Almkerk en Emmikhoven) Leerrede over Johannes X:16, Amsterdam, L.J.E. v.d. Bor, 1867, 8°: pp. 45-60 Bestelnummer: Pr0025. € 12

Bavinck, J. (predikant te Almkerk en Emmikhoven) Leerrede over Jac. 2:236, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp. 153-166 Bestelnummer: Pr0026. € 12

Beauvais, Jean-Baptiste C.M. de Lykrede over [...] Lodewyk XV, den wel-beminden koning van Frankryk en Navarre. Uitgesproken in de kerk [...] van St. Denis, den 27 July 1774. Vertaald uit het Frans, Amsterdam, Th. en J.A. Crajenschot, 1775, 8°: 54 p. (mist titelpagina) Bosma 1575 Bestelnummer: Pr0027. € 28

Beels, Leonard (predikant te Breukelen) Babels nederlaag en ondergangk [...] dankpredikaetsi op den algemeenen dankdag den 23 Juny 1706, en toegepast op Vrankryks nederlaag bij Ramillies, Utrecht, W. v.d. Water, 1706, 4°: (8) + 62 p. ¶ Opdracht aan Konstantia de Vogelaer, wed. Isaak le Maire. SGT: B93 Bestelnummer: Pr0028. € 150

Beels, Leonard (predikant te Amsterdam) Het betrouwen in de doot, gepredikt en toegepast by gelegentheidt van het afsterven van [...] Caspar Ruppius, out-predikant te Amsteldam, Amsterdam, G. Onder de Linden, 1727, 4°: 8 + 64 p. ¶ Opdracht aan H. Sibersma en vele anderen. Bestelnummer: Pr0029. € 60

Beets, Nicolaas Houd dat gij hebt. Kerkrede op den gedenkdag der Kerkhervorming, Utrecht, Kemink & Zn, 1876, 8°: 20 p. Beetscollectie 1876c Bestelnummer: Pr0030. € 28

Beets, Nicolaas Stichtelijke Uren. Amsterdam, Höveker & Zoon, 1873-1883, 8°: 8 + 446; 6 + 447; 6 + 454; 6 + 448; 6 + 447; 6 + 455; 6 + 454+ 6; 6 + 450 p. [9 delen in linnen banden, bibl. stickers op rug] ¶ In 1848 zag de eerste aflevering van de 'Stichtelijke Uren' het licht. Deze reeks preken werd in 1851 afgesloten en daarna twee maal herdrukt. Een tweede verzameling verscheen van 1858 tot 1860. Van 1873 tot 1875 werden deze zeven delen herdrukt met toevoeging van een achtste deel dat ook een register bevat op alle preken in deze acht delen. In 1883 volgde nog een negende en laatste deel. Beetscollectie 1858d Bestelnummer: Pr0031. € 60

Begemann, C.G.S. (Hoogduits predikant te Amsterdam) De dood van Lazarus [...] toegepast op den dood [...] van [...] Bernhard Wilhelm Altmann, laatst hoogduitsche predikant te Amsterdam, in eene lijkrede [...] uitgesproken, in het Hoogduitsch, op den 30 October in de Nieuwezijds Kapel en nu in het Nederduitsch uitgegeven, Amsterdam, A.B. Saakes, 1808, 8°: 56 p. Bestelnummer: Pr0032. € 60


Berkhout, Paulus (predikant te Oud-Beyerland) De letterlyke en geestelyke tabernakelbouw [...] by het eyndigen van het Chr. Z.H. Synode te IJsselsteyn, den 15 Julii 1740 uytgesproken, Dordrecht, J. v. Braam, 1740, 4°: (12) +59 p. ¶ Opdracht aan Hendrik van Hees, drempelverzen van Corn. Vrolikhert en K. Boon van Engelant. Niet in SGT; zeldzaam, 2 ex. in NCC Bestelnummer: Pr0033. € 275

Bertius, Petrus Liick-oratie over de doot van den eerweerdighen ende wijtberoemde heere Iacobus Arminius, doctor ende professor der H. Theologie in de hooghe schole tot Leyden, dewelcke [...] is ghedaen in de latynsche tale terstont nae de begraeffenisse in het auditorium der theologie op den 22 Octobris anno 1609 ende namaels door een liefhebber [J.A. Corvinus] verduyst, Leiden, J. Paedts Jz, 1609, 4°: (36) p. ¶ Voorreden van Bertius, "regent van het collegie der theologie" dd. Leiden 22-101609. Aan het slot de tekst van enkele acten dd 1603, 1605 en 1609. Twee slotverzen van A.M.P. Knuttel 1651; Tiele 812; Rogge, Wtenbogaert II 15. Bestelnummer: Pr0034. € 495

Beij, B. de (predikant te Middelstum) Leerrede over Hebr. XII:11, Amsterdam, L.J.E. v.d. Bor, 1866, 8°: pp.335-356 Bestelnummer: Pr0035. € 12

Biesterveld, P. (predikant te Rotterdam) De christelijke kerk. Leerrede [...] gehouden 15 maart 1891 in het kerkgebouw aan den Goudschen singel, Rotterdam, J.M. Bredée, [1891], 8°: 23 p. Bestelnummer: Pr0036. € 18

Blaauw, J.G. (predikant te Ter Aar) Stefanus, het beeld van den christen [...] Leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp. 265 t/m 276 Bestelnummer: Pr0037. € 9

Blom, A.H. (predikant te Dordrecht) Leerrede over de getrouwheid van Jezus, z.pl., [1846], 8°: pp. 183-201 Bestelnummer: Pr0038. € 9

Boersma, H. (predikant te Schoonebeek, Angerlo en Kloetinge) Het gansche woord, Kloetinge 1945, 8°: 12 p. ¶ Preek gehouden eind 1940 te Kloetinge. Boersma overleed 18-12-1944 te Goes. Bestelnummer: Pr0039. € 24

Bolhuis, Lambertus van (predikant te Oostwold) Tweetal van plegtige redevoeringen, welker eene over Jezaj LXVI:1,2 uitgesproken op den 12den Wijnmaand 1777 ter inwijding van een nieuw kerkgebouw te Oostwold [...] en welker andere [...] te Appingedam op den 2den Bloeimaand 1777 gedaan ten besluite van de hooge kerk-vergadering van Stad en Lande, Groningen, J. Oomkens, 1778, 8°: (12) + 142 p. ¶ Met veel historische bijzonderheden in bijvoegsels. Bosma 64; niet in SGT Bestelnummer: Pr0040. € 150

Borssum Waalkes, G.H. van Hulde aan de vaderen. Feestrede uitgesproken in de Groote Kerk te Leeuwarden op


31 maart 1880 op het derde eeuwfeest der invoering van de gereformeerde godsdienst in Friesland [...] benevens het gedicht van jhr mr F.J.J. van Eijsinga, Leeuwarden, H. Kuipers, 1880, 8°: 22 p. Bestelnummer: Pr0041. € 18

Boskoop, Johannes (predikant te Amsterdam) Intree-rede tot de gemeinte Gods te Amsterdam [...] uitgesproken in de Nieuwe kerk aldaar op 9 February 1746, Amsterdam, G. Borstius, 1746, 4°: (4) + 76 p. SGT B404 Bestelnummer: Pr0042. € 95

Boskoop, Johannes (predikant te Amsterdam) De opstandinge der regtveerdige [...] lykreden [...] ter nagedagtenis van [...] Johan Temmink Wemm.fil. laatst bedienaar des Heiligen Evangeliums te Amsterdam [...] ontslapen den 26 October 1768, 2e druk, Amsterdam, N. Bijl, 1768, 4°: (4) + 39 p. ¶ Drempelvers van C. Borwinkel. Incompleet, mist de slotverzen. Bosma 87; SGT: B408 Bestelnummer: Pr0043. € 30

Boucher, Ph. Het verborgen goed. Leerrede. Uitgegeven op verzoek van den kerkeraad der Herv. Gemeente te Muhlhausen. Naar het Fransch, Amsterdam, C.M. van Gogh, 1860, 8°: 36 p. Bestelnummer: Pr0044. € 18

Bouman, Hermannus Jodocus Heringa Eliza' s zoon als voorganger der Christelijke gemeente geschetst in eene leerrede, Utrecht, J.G. v. Terveen & Zn, 1840, 8°: 36 p. Bestelnummer: Pr0045. € 18

Bouwman, H. Efeze 2:19-22. Leerrede uitgesproken bij gelegenheid van het in gebruik nemen van het nieuwe kerkgebouw der Gereformeerde Kerk te Hattem, Kampen, J.H. Bos, 1900, 8°: 42 p. ¶ Uitgesproken op 31 december 1899 Bestelnummer: Pr0046. € 28

Brahe, Jan Jacob (predikant te Vlissingen) Lykrede [...] op het zalig afsterven van [...] Gerhardus Schortinghuis, in deszelfs leven [...] leeraar [...] te Koudekerk in Walcheren, aldaar uitgesproken op den 29 van Slachtmaand 1767, Middelburg / Amsterdam, P. Gillissen / N. en C. Byl, 1768, 4°: (20) + 64 p. ¶ Opdracht aan Aletta Busz, wed. Wilh. Schortinghuis, Katharina Schortinghuis, echtgenote van Engelb. Toll, Henricus Wilhelmus en Lucas Schortinghuis, resp. moeder, zuster en broeders van de overledene. Drempelverzen van Cath. TollSchortinghuis, W. Schortinghuis en L. Schortinghuis. Bosma 92; SGT: B461 Bestelnummer: Pr0047. € 70

Brant, Johannes Lykrede over het ontydig afsterven van [...] Maria Stuart [...] uitgesproken in ’s Gravenhage den 4 February 1695, 's Gravenhage, D. Gezelle, 1695, 4°: 32 p. ¶ Opdracht aan koning Willem III Knuttel 14145; niet in SGT Bestelnummer: Pr0048. € 125


Breggen Paauw, P. van der Aanwijzing van de godsdienstige denkwijze der Remonstrantsche Broederschap, of Belijdenis-rede over Efez. I vs 22, Den Haag, J. Plaat, 1806, 8°: (2) + 54 p. Bestelnummer: Pr0049. € 60

Brill, Joh.zn, Johannes (predikant te Sliedrecht) Het vonnis des doods [...] leer-reden [...] bij gelegenheid van het [...] afsterven van [...] Catharina Cornelia baronesse Collot d' Escury, geboren van Zanen, Dordrecht, P. v. Braam, 1777, 8°: (4) + 36 p. ¶ Opdracht aan Hendrik Collot d' Escury, echtgenoot. Bosma 101; SGT: B702 Bestelnummer: Pr0050. € 48

Brink, A. Herinneringen uit eene leerrede, uitgesproken ter nagedachtenis van [...] B. van Weemen, 2-10-1808, waar bij gevoegd is een gedicht [...] door H. de Wal, Leeuwarden, J.W. Brouwer, 1808, 8°: 8 + 33 p. Bestelnummer: Pr0051. € 48

Brinkman, H. (geref. predikant te Amerongen) Zie, Ik ben met U. Al den raad Gods is U verkondigd. Afscheidspreken gehouden te Amerongen op 20-4-1947, z.pl., [1947], 8°: 32 p. ¶ Met portret Bestelnummer: Pr0052. € 24

Broes, Wilhelm (predikant te Amsterdam) Leerrede gehouden by aanleiding van het afsterven des beroemden leijdschen hoogleeraars Elias Annes Borger, Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 8°: 4 + 42 p. Bestelnummer: Pr0053. € 18

Brouwer, H. (predikant te Veendam) Ruste in God [...] troostreden na het afsterven van jhr Arent J. van Sminia, overleden te Oudkerk 15 October 1857, uitgesproken te Oudkerk, Veendam, T.E. Mulder, [1857], 8°: 27 p. ¶ Opdracht aan weduwe Clara Coehoorn van Scheltinga. Origineel zwart omslag met opdruk in zilver. Bestelnummer: Pr0054. € 24

Bruggen, Theodorus ter De wakkerheit eens getrouwen dienstknechts [...] by gelegentheit van het afsterven des [...] heere Bartholomeus van Velsen, Ph.D., laatst predikant te Rotterdam, Rotterdam, N. Topyn, 1733, 4°: (6) + 44 + (12) p. ¶ Drempelverzen van Joan ter Hoeven en J. Hr. Slotverzen van A.H. Westerhovius, J. ter Hoeven, J. van Wyck, K. Elzevier, J. Hr, P.F., Pieter van Gilst en G. Toon. SGT: B743 Bestelnummer: Pr0055. € 40

Bruins, J.A. Na vijf en twintig jaren, 21 Nov 1869 - 1894, Toespraak gehouden tot de gemeente van Idaard, Ægum en Friens, Leeuwarden, Coöp. Handelsdrukkerij, [1894], 8°: 19 p. Bestelnummer: Pr0056. € 18

Brunsveld de Blau, Theodorus (oudste predikant te Groningen) Een patriotsch regent geschetst in eene landdags-predikatie [...] voor [...] de H. Heeren Staaten van Stad en Lande, uitgesproken in het Provinciehuis te Groningen den


23-2-1785, Groningen, J. Bolt, 1785, 8°: (8) + 76 p. ¶ Opdracht aan de Staten van Stad en Lande. Bosma 142; Knuttel 21251; niet in SGT Bestelnummer: Pr0057. € 90

Buddingh, S.A. (predikant te Batavia) Kerkelijke rede [...] ter [...] inwijding van het kerkgebouw te Buitenzorg op 13-41845, Batavia, Landsdrukkerij, 1845, 8°: 19 p. Bestelnummer: Pr0058. € 40

Buijs, A. Eene preek van Ds Pantekoek (gehouden in de Remonstrantsche kerk te Utrecht). Proeve van moderne kritiek. Amsterdam, H.M. Bremer, 1868, 8°: 17 p. ¶ Overdruk uit De Waldenzen-prediker 4. Bestelnummer: Pr0059. € 18

Callenbach, C.C. (em. predikant te Elburg) De geboorte te Bethlehem, leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp. 277-288 Bestelnummer: Pr0060. € 9

Callenbach, C.C. (em. predikant te Nijkerk) [Negen preken 1841-1849: Blijdschap in den Heere; Geloof, Hoop, Liefde; De liefde uitnemend boven geloof en hoop; Het werken onzer zaligheid [...]; Eeuwige verlossing [...]; De naderende zaligheid; Leerrede over de volkomenheid [...]; Die gelooft ziet [...]; Bluscht den geest [...]], 8°: ieder ca. 25 p. Bestelnummer: Pr0061. € 60

Chantepie de la Saussaye, D. (predikant te Rotterdam) De gelijkenis van den verloren zoon. Vijf leerredenen, Uit het Fransch vertaald door den auteur, Leiden, De Breuk & Smits, 1864, 8°: 129 p. Bestelnummer: Pr0062. € 30

Chantepie de la Saussaye, D. (predikant te Rotterdam) Dankzegging en waarschuwing. Twee kerkredenen ter gelegenheid van het feest van Nederlands herstel, Rotterdam, M. Wijt & Zn, 1863, 8°: 48 p. Bestelnummer: Pr0063. € 24

Chantepie de la Saussaye, D. De gebondenheid en de vrijheid der theologische wetenschap. Twee voorlezingen tot opening zijner theologische lessen aan de Hoogeschool te Groningen, Groningen, P. Noordhoff, 1873, 8°: 47 p. Bestelnummer: Pr0064. € 18

Chantepie de la Saussaye, D. (Waals predikant te Leiden) A la loi et au témoignage [...] Sermon d'adieu prononcé dans l'eglise Wallonne de Leide, le 4 Mai 1862, a l'occasion de son depart pour l'eglise reformee hollandaise de Rotterdam, Leiden, De Breuk & Smit, 1862, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0065. € 24

Chantepie de la Saussaye, D. (predikant te Rotterdam) Het beproeven der geesten. Belijdenis-predikatie uitgesproken in de Zuiderkerk te Rotterdam den 29sten Juny 1862, R'dam, M. Wijt & Zn, 1862, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0066. € 18

Chantepie de la Saussaye, D. (predikant te Rotterdam) De troost des christens in tijden van afval. Leerrede, Rotterdam, M. Wijt & Zn, 1863, 8°: pp.25-48 Bestelnummer: Pr0067. € 18


Chantepie de la Saussaye, D. (predikant te Rotterdam) De weg der vrijheid. Leerrede, Rotterdam, M. Wijt & Zn, 1863, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0068. € 18

Chaufepié, George Samuel (Waals predikant te Delft) La révolution, ou la délivrance des Pays-Bas-Unis, comparée avec la sortie d'Israel hors d'Egypte, ou sermon de jeune [...] prononcé le 13 Janvier 1814, Delft, P. de Groot, 8°: (4) + 49 p. ¶ Halfleren band Bestelnummer: Pr0069. € 60

Chevallier, Paulus (hoogleraar Groningen) De voetstappen der godlyke voorzienigheid in Nederlands staatsomwenteling opengelegd in eene kerkrede uitgesproken te Groningen op den 15 February 1795, Groningen, J. v. Bolhuis en J. Tiddens, [1795], 8°: (4) + 19 p. ¶ Opdracht aan twee burger-gezelschappen te Groningen Bosma 165; Knuttel 22688; niet in SGT Bestelnummer: Pr0070. € 75

Chevallier, P. (in leven Waals predikant te Amsterdam) De gedenkdag van Waterloo in den jare 1817 als een bid- en dankdag gevierd [...] Eene leerrede [...] gehouden op 18 Juny 1817 [...] in het Nederduitsch vertaald door M.J. Chevallier, met eenige mededeelingen omtrent een der krijgers van Waterloo, Amsterdam, H. de Hoogh, 1865, 8°: 43 p. ¶ Inleiding door zoon M.J. Chevallier, op pp.25-43 tal van stukken betreffende een andere zoon, Pierre Frederic Henri (Frits) Chevallier die te Waterloo vocht in 1815, overleden Djokjakarta 1825. Bestelnummer: Pr0071. € 40

Chevallier, P. / Theodorus Adrianus Clarisse Een tweetal leerredenen, zijnde de eerste eene lijkrede [...] den 12 van Bloeijmaand in de Academiekerk uitgesproken door Paulus Chevallier, hoogleraar in de godsgeleerdheid aan de Hooge-school van Stad en Lande, ter gedachtenisse van [...] Theodorus Adrianus Clarisse, laatst veelgeagten evangeliedienaar te Amsterdam, den 7 van Bloeijmaand binnen Groningen in den heere ontslaapen. De andere behelst eene leerrede van den nu zaligen heer Clarisse over Handel. XIII 38,39, zijnde de laatste welke zijne weleerw. binnen Amsterdam gehouden heeft, naar deszelfs handschrift ter drukpersse vervaardigd door Petrus Abresch, hoogleeraar in de godsgeleerdheid aan de universiteit van Stad en Lande. Groningen/ Amsterdam, N. Veenkamp e.a. / J. Wessing Wz., 1782, 8°: (8) + 84 p. Bosma 163; SGT: C82 Bestelnummer: Pr0072. € 70

Chiniquy, Ch. Ch. Chiniquy in Nederland. Verslag van de toespraak door den ex-pater Chiniquy uit Canada, gehouden te Utrecht den 17 Mei 1897, met een voorwoord en toelichting van ds J. Quast Hz, Ned. Herv. pred. te Utrecht, Utrecht, A.H. ten Bokkel Huinink, 1897, 8°: 22 p. Bestelnummer: Pr0073. € 28

Claessen, Johannes [Het groote en weezendlyke onderscheid [...] overlijden van [...] Johannes Groenewegen, predikant te Werkendam en De werken, ontslapen den 12. van Oogstmaand 1764, Utrecht, J.C. ten Bosch, 1764, 4°: 6 + 57 p.]


¶ Incompleet ex., mist pp. 1/2 en 49 t/m 57 Bosma 167; SGT: C47 Bestelnummer: Pr0074. € 10

Claessen, Johan (predikant te Leerdam) De vastigheid en ordelyke heerlykheid van de Euangelie kerke [...] uitgesprooken te Schoonhoven ter inwydinge van de Chr. Z.H. Synode den 7 van Hooimaand 1778, Utrecht, J.C. ten Bosch 1778, 4°: 12 + 50 p. ¶ Opdracht aan Thomas Hoog en Thomas van Kempen etc. Bosma 182; niet in SGT Bestelnummer: Pr0075. € 90

Claessen, Johannes (predikant te Leerdam) ' t Geschenk van het onbeweeglijk koningrijk [...] redevoering [...] gehouden te Rotterdam in de Groote Kerk op [...] 29 July 1792, Rotterdam, N. Cornel, 1792, 8°: 4 + 60 p. ¶ Gebonden in halfleren band met "Proeve over het koningrijk van Christus door Abr. Booth, uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven", Amsterdam, M. de Bruyn, z.j., 8°: 8 + 126 p. Bestelnummer: Pr0076. € 75

Claessen, Johannes (predikant te Leerdam) Het wezendlyke heil [...] in drie kerkredenen vervat, zijnde de eerste eene plegtige dank-predikatie voor Gods verlossinge van eene doodelyke been-breuk niet dan met verlies van dat been geschiedt, uirtgesprooken den 21 December 1766 [...] De twee andere uit vers 23, 24, Utrecht, J.C. ten Bosch, 1767, 4°: 16 + 64 p. (mist de 2e en 3e preek) ¶ In het voorwoord een uitvoerig verslag over zijn afgezette been, de hulp van de artsen David de Gorter te Wijk bij Duurstede, Van der Haar te Den Bosch, de stadsdokter C.P. Smitsbergen, Vosch van Avezaath te Culemborg, Van Rijssel sr en jr, en gebr. van Loeven te Utrecht en van ds Jacob Cremer en prof. T. Schwencke. Drempelvers van J.C. ten Bosch Bosma 172; SGT: C58. Volgens opgave van Bosma missen de 2e en 3e preek in veel gevallen en komen deze twee (samen 92 p.) ook afzonderlijk voor (Bosma 173) Bestelnummer: Pr0077. € 125

Clarisse, Theodorus Adrianus (predikant te Amsterdam) De godvruchtige nagedachtenis van zalig afgestorvene voorgangers [...] ter gelegenheid van het [...] overlijden van [...] Rutgerus Perizonius, in leven [...] evangeliedienaar te Amsterdam, Amsterdam, J. Wessing Wz, 1781, 8°: 8 + 42 p. Bosma 205; Knuttel 19945; niet in SGT Bestelnummer: Pr0078. € 75

Clarisse, J. (rustend hoogleraar te Leiden) Wat is goed in tijden van kommer of gevaar? Leerrede [...], z.pl., [1846], 8°: pp. 121-140 Bestelnummer: Pr0079. € 9

Cloppenburg Gerard-zoon, Ruardus (predikant te Meerkerk) Paulus afscheyd van de kerke van Ephezen, vertoond in een afscheyds-leerreden [...] voor de [...] kerkvergaderinge van Zuid-Holland, vergadert binnen de stad Gorinchem, den 13 v an July 1736 scheydende. Opgesteld dog niet uitgesproken, 's Gravenhage, F. Boucquet, 1736, 4°: 66 p.


¶ Opdracht aan mr. H. v. Hees en Joan Deim. De auteur was ziek op 13 juli. Niet in SGT Bestelnummer: Pr0080. € 125

Cloux, A.P.A. du (predikant te Oldebroek) De christen, een vreemdeling op de aarde, leerrede I, vierde zestal, over psalm 119 vs 19, Oldebroek, wed. E. v. Haarst, 1855, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0081. € 18

Cloux, A.P.A. du (predikant te 's Grevelduin Kapelle) Bewezene weldadigheid Gods. Gedachtenis-viering van des sprekers 25jarige evangelie-bediening. Leerrede V, zesde zestal, Rotterdam, G.B. Poeschmann, 1857, 8°: pp. 101-126 Bestelnummer: Pr0082. € 12

Cloux, A.P.A. du (predikant te 's Grevelduin Kapelle) De verzoening met God. Intree-leerrede te 's Grevelduin Kapelle, 26 April 1857. Leerrede IV zesde zestal, Rotterdam, G.B. Poeschmann, 1857, 8°: pp. 73-99 Bestelnummer: Pr0083. € 18

Cloux, A.P.A. du (predikant te Oud-Alblas) Simeon. Leerrede I, zesde zestal, over Lukas II 25-32, Rotterdam, G.B. Poeschmann, 1857, 8°: 153 p. Bestelnummer: Pr0084. € 28

Coelingh, W. (predikant te Schoonebeek) Leerrede over Joh. 20: 24-29, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp. 169-181 Bestelnummer: Pr0085. € 12

Coelingh, W. (predikant te Schoonebeek) Leerrede over Filp. 3:8, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp. 8398 Bestelnummer: Pr0086. € 12

Coelingh, W. (predikant te Schoonebeek) Leerrede over Hand. XVI: 14, Amsterdam, L.J.E. vd Bor, 1867, 8°: pp. 99-110 Bestelnummer: Pr0087. € 12

Cohen Stuart, M. (predikant te Alkmaar) Er is geschreven. Rede uitgesproken bij gelegenheid van het openbaar verslag omtrent den toestand van het Ned. Bijbelgenootschap, in de Groote Kerk te Alkmaar, den 5 November 1854, Alkmaar, J. Roem, 1854, 8°: 30 p. Bestelnummer: Pr0088. € 18

Cohen Stuart, M. (evangeliedienaar te Rotterdam) Godsdienst in volk en huisgezin. Twee kanselredenen uitgesproken 15 en 22 november 1863. Uitgegeven ten voordeele van een te Rotterdam op te rigten standbeeld van Gysbert Karel van Hogendorp, Rotterdam, Verbruggen & van Duym. 1863, 8°: (4) + 48 p. ¶ Redenen in het kader der herdenking 1813-1863 Bestelnummer: Pr0089. € 28

Cohen Stuart, M. Het onvermijdelijke der evangelieverbreiding [...] zendingsrede [...] uitgesproken op den missionsdag der Broedergemeente te Zeist den 30 July 1862, Amsterdam, W.H. Kirberger, 1862, 8°: 23 p. Bestelnummer: Pr0090. € 18


Colerus, Johannes (luthers predikant te Amsterdam) Des menschen roem, is maar een bloem [...] lijkpredicatie over [...] Johannes Erasmus Bloem, Darmstadinum, oudtste predicant der Onveranderde confessie van Augsburgh toegedaenen gemeente binnen Amsterdam, als deselve op den 3den Meert deses 1683sten jaare [...]; als een bloeme verwelckt ende den volgend 8sten deser maandt in den schoot der aerden nedergeset is in de Oude Kerck by een seer volck-rijke vergaderinge, gehouden den 9den Meert [...] uyt het hoogduytsch [...] overgeset door H.H.S., Amsterdam, Chr. Cunradus, 1684, 4°: 38 p. ¶ Op pp. 35-38 een levensbericht: "Personalia" Bestelnummer: Pr0091. € 175

Cool, P. (doopsgezind predikant te Harlingen) Redevoering gehouden bij gelegenheid van [...] het 25jarig bestaan des Nederlandschen Bijbelgenootschaps op den 17 October 1839 in de Nieuwe Kerk te Harlingen, Harlingen, M. van der Plaats, 1839, 8°: 32 p. Knuttel 27694 Bestelnummer: Pr0092. € 24

Cordes, Paulus (luthers predikant te Amsterdam) Inleydingspredicatie tot het tweede kercken-huys voor de christelyke gemeente van de onveranderde Augsburgse confessie binnen Amsterdam. Gehouden op den eersten christ-dagh anno 1659, den 15/25 Decemb. Amsterdam, Chr. Cunradus, 1660, 4°: (2) + 29 p. ¶ Titelpagina met ornament-rand. Ook ornament boven de tekst op p.1 (gesigneerd "M") STCN: 3 ex. (UBA, KB, British Library) Bestelnummer: Pr0093. € 400

Costerus, Florentius (predikant te Hoorn) Nederlandts vloek en zegen en desselfs Re-unie, Den sesden druck vermeerdert met een nieuwe vloek en zegen en andere biddaghs stoffe; mitsgaders een bevestingh en twee synodale predicatien, Deventer, M. de Vries, 1739, 8°: (35) + 123 + (8) + 502 + (2) + 120 p. ¶ Halfleren band. Drempelverzen van P.Y. van der Hof en M. Beirman. Bevat o.a. predicatie Prins Willem de III na Engelandt (1688), Prins Willem de III koningh van Engelandt (1689), bevestigingspredicatie Antonius Deynoot als predikant te Obdam (1677), openingspredicatie synode Hoorn (1671) SGT: C273 Bestelnummer: Pr0094. € 400

Costerus, Florentius (predikant te Hoorn) Nederlandts vloek en zegen en desselfs Re-unie, Den vijfden druck vermeerdert met een nieuwe vloek en zegen en andere biddaghs stoffe; mitsgaders een bevestingh en twee sijnodale predicatien, Hoorn, S.J. Korting, 1693, 8°: (35) + 123 + (8) + 502 + (2) + 120 p. ¶ Perkamenten band (opnieuw gebonden). Drempelverzen van P.Y. van der Hof en M. Beirman. Bevat o.a. predicatie Prins Willem de III na Engelandt (1688), Prins Willem de III koningh van Engelandt (1689), bevestigingspredicatie Antonius Deynoot als predikant te Obdam (1677), openingspredicatie synode Hoorn (1671) SGT: C272; STC Hoorn 76 Bestelnummer: Pr0095. € 450


Cramer, J. De wasdom der gemeente. Afscheidsrede gehouden te Amsterdam den 24sten September 1876, Amsterdam, W.H. Kirberger, 1876, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0096. € 18

Cramer von Baumgarten, G.J.F. (predikant te Midwolda) Leerrede [...] gehouden 14 January 1855 ter gedachtenis van [...] Remko Engels [...] predikant te Nieuwolda. Met een levensbericht, Groningen, W. v. Boekeren, 1855, 8°: 27 p. Bestelnummer: Pr0097. € 35

Crane, Johan de (rustend predikant te Oost-Capelle) Af-scheyd en bevesting reden [...] t.g.v. de ruste van den predikant Johan de Crane [...] tot Oost-Capelle en [...] van de inhuldinge [...] in die gemeynte van [...] Mattheus de Crane, uytgesprooken [...] den 12 October 1727, Middelburg, M. Schryver, 1728, 4°: (16) + 104 p. ¶ Incompleet, mist de pp. 105 t/m 112 Bestelnummer: Pr0098. € 20

Cuperus, Joannes Marten Schagen, doopsgezind leeraar te Utrecht en lid van de My der Ned. Letterkunde te Leiden, plegtig gedagt in eene lykrede, Utrecht, G. v.d. Veer en Amsterdam, Erven F. Houttuyn, 1770, 4°: 4 + 39 p. ¶ Titelvignet door R. Vinkeles; opdracht aan doopsgezinde gemeente Utrecht Bosma 1101 Bestelnummer: Pr0099. € 90

Curtenius, P. / B. Broes Iets aller bizonders, of de begeerte van veele myner landgenoten voldaan. Zynde een echte copie der geheele voorreden van [...] Broërius Broes, professor te Leiden, onlangs geplaatst voor de leerredenen over de Heidelbergschen Catechismus, beschreeven door [...] P. Curtenius, Amsterdam, 1790, 8°: 12 p. Niet in SGT Bestelnummer: Pr0100. € 50

Curtenius, Petrus (predikant te Gouda) Intreede en afscheid te Gouda [...] waar by gevoegd is deszelvs redevoering over het godlyk bybelboek [...] gehouden in de groote gehoorzaal der doorluchtige schoole van Amsteldam, wanneer hy het hoogleeraar-ampt der H. Godgeleerdheid plegtiglyk heeft aangevaard. Uit het Latijn vertaald, Amsterdam, G. de Groot, 1755, 4°: (8) + 173 + (13) p. ¶ Slotverzen van Pieter Burman (vertaald door E.W. Higt) en Philip Zweerts (naar het Latijn van Otto Arntzenius) Bosma 230; SGT: C365 Bestelnummer: Pr0101. € 150

Curtenius, Petrus (predikant en hoogleraar te Amsterdam) De gelukkige uitkomst der godlyke kastydingen [...] dankreden [...] ter gelegenheid van het aanvangklyk herstel uit eenen zeer zwaaren aanval, uitgesproken in de Oude Kerk op de 13den van Wynmaand 1782, Amsterdam, J. Wessing Wz, 1782, 4°: (8) + 39 p. ¶ Opdracht aan de gemeente te Amsterdam. Bosma 233; SGT: C363 Bestelnummer: Pr0102. € 75


Curtenius, Petrus (predikant en hoogleraar te Amsterdam) De vreeze des heeren het beginzel der wysheid, voorgesteld ter intreede tot de bloeiende hervormde gemeente te Amsterdam, Amsterdam, G. de Groot, 1755, 4°: (8) + 59 p. ¶ Drempelvers van Ph. Zweerts Bosma 229; SGT: C369 Bestelnummer: Pr0106. € 75

Dam, Bernardus ten (predikant te Rotterdam) Intre-predikatie in de gemeinte van Rotterdam, gedaen den 6den Junii 1734 [...] Rotterdam, N. Topyn, 1734, 4°: (16) + 32 p. ¶ Drempelverzen van Joh. Boskoop, W. v. Tinge en J.Hr (deels ook op de intree van L. Leemaan en het vertrek van J. Muntendam.) SGT: D5 Bestelnummer: Pr0103. € 90

Dam, Bernardus ten (predikant te Rotterdam) Henochs godzaligen wandel [...] lykreden [...] ter nagedagtenisse van [...] Justus Muntendam, laatst getrouw predikant te Rotterdam, Rotterdam, H. van Pelt, 1738, 4°: (4) + 62 p. ¶ Drempelverzen van Aaltje de Jong en J. v. B. Slotverzen van W. v. Tinge, W. Bodé, Nic. Bylaert, "een liefhebbend vriendin", J. v. B., Willem de Roo, Memento mori, P. v. Gilst en N.N. SGT: D4 Bestelnummer: Pr0104. € 75

Daverveldt, Jacob Ferdinand van (oudste predikant te Utrecht) Eben Haëzer of leer-rede over 1 Sam. VIII, v 12 op den 1 October 1758 [...] in de Domskerk te Utrecht uitgesproken ter gedachtenis van zynen vyftigjarigen predikdienst, Utrecht, P. Muntendam, z.j., groot 4°: (6) + 33 + (6) p. ¶ Opdracht aan M. v. Bueren, I.F. Godin en andere leden vroedschap. Slotverzen van F. Burmannus, J.F. Hadorn en "Uyt hoogachting". Met: los katern in handschrift (3 p.), met a. een aanbieding door dochter Cornelia van Davervelt van deze predikatie aan "Mejuffrou", b. een gedicht en een grafschrift over het overlijden van haar vader, J.F. van Daverveldt, gericht aan "geeerde vrindin". Bosma 237; SGT: D46 Bestelnummer: Pr0105. € 275

Decker Zimmerman, J. (predikant te Utrecht) Gedachtenisrede van 40 jarige dienst in de evang. luthersche gemeente te Utrecht, uitgesproken den 21 Mei 1848, Utrecht, J.D. Doorman 1848, 8°: 28 p. ¶ Met historische aantekeningen. Bestelnummer: Pr0107. € 30

Decker Zimmerman, J. (evang. luthers predikant) Zij is vast gegrond op de heilige bergen. Beschouwing der evangelisch (luthersche) kerk in een woord, gesproken tot de gemeente, op zondag 24 julij 1853, Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1853, 8°: 36 p. Bestelnummer: Pr0108. € 20

Deiman, Johan Diedrich (evang. luthers predikant te Utrecht) Lykrede over de nodige bescheidenheid [...] ter gedachtenis van [...] Lucas Reeder, in zyn leeven leeraar der evangelisch-luthersche gemeente te Culenborg [...] in Culenborg uitgesproken op den 14 van Sprokkelmaand 1779, Utrecht, B. Wild,


1779, 4°: 45 p. ¶ Gebonden in half schapenleer. Bosma 985; niet in SGT Bestelnummer: Pr0109. € 150

Dermout, I.J. (hofprediker) Kerkelijke rede bij de bediening des heiligen doops aan den tweeden zoon van [...] Prinse van Oranje [...] in de Groote Kerk van 's Gravenhage op den 24 Augustus 1818, 's Gravenhage, Erve J. Thierry en C. Mensing & Zn, 1818, 8°: 29 p. ¶ Fraai exemplaar gebonden in rood marokijn, goud op snee. Bestelnummer: Pr0110. € 90

Dermout, I.J. ((hof)predikant te 's Gravenhage) Nieuwe leerredenen, 's Gravenhage, wed. J. Allart & Comp., 1823, 8°: 8 + 295 p. Bestelnummer: Pr0111. € 38

Dermout, I.J. ((hof)predikant te 's Gravenhage) Leerredenen, Dordrecht, Blussé & Van Braam, 1819, 8°: 8 + 319 p. Bestelnummer: Pr0112. € 40

Detmar, D.A. (predikant te Ede) Afscheids-rede uitgesproken te Woerden den 28 september 1834, Middelburg, C. Jongkindt, 1834, 8°: 4 + 26 p. Bestelnummer: Pr0113. € 28

Dibbits, L. (predikant te Utrecht) Achttal nagelaten leerredenen, Utrecht, C. Bielevelt, 1855, 8°: 12 + 156 p. ¶ Met gelithografeerd portret. Gebonden in linnen stempelband. Bestelnummer: Pr0114. € 50

Dilloo, F.W.J. (laatst predikant te Soldin) De lofzang van den koning Hiskia, drie leerredenen, Amsterdam, Scheffer & Co., 1885, 8°: 43 p. Bestelnummer: Pr0115. € 18

Dinant, Petrus De ontbroke tydt in het optellen der gelovigen, vertoont in de laatste kerkrede [...] gedaan door wylen [...] Petrus Dinant, laatst bedienar der H. Euangeliums te Rotterdam, uitgegeven door Henricus Vos, predikant te Amsterdam, des overledenen schoonzoon, Rotterdam, D. Verbrugge, 1724, 4°: (6) + 17 + (6) p. ¶ Voorberigt van H. Vos, slotverzen van Joh. Texelius, J. Jensius, J.Fred. Reitz, Joh. Obreen. SGT: D85 Bestelnummer: Pr0116. € 75

Doesburg, Johannes (predikant te Rotterdam) Des levens kortheid [...] by gelegenheid van het [...] overlijden van [...] Ludolphus de With, [...] dienaar Jesu Christi in [...] Rotterdam, overleden den 16 April 1704, Rotterdam, R. v. Doesburg, 1704, 4°: (8) + 59 p. ¶ Opdracht van F. du Bois, G. van Teylingen, W. v. Hoogendorp en A. Roosmale. Slotvers door D. Havart med. doct. SGT: W. 195 Bestelnummer: Pr0117. € 125

Domela Nieuwenhuis, F.J. (predikant) Redevoering bij de plegtige inwijding van het Evang.-luthersch wees-, oude mannen-


en vrouwenhuis te Utrecht, op den 16 maart 1842 uitgesproken in de Evang. luthersche kerk, Utrecht, R. Natan, 1842, 8°: 37 p. ¶ Met "feestzangen" door J. Decker Zimmerman en met historische aantekeningen. Bestelnummer: Pr0118. € 30

Domela Nieuwenhuis, F.J. Toespraak [...] bij de opening zijner lessen op 6 October 1868, na het overlijden van zijn zoon Francis Coenraad, geboren te Utrecht 2 September 1839 en overleden te Zeist den 24 Junij 1868, Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 8°: 16 p. Bestelnummer: Pr0119. € 40

Domela Nieuwenhuis, F. De godsdienst? Reeds godsdienst? Toespraak gehouden in de Evang. luthersche kerk te 's Gravenhage op 25 November 1877, 's Gravenhage, Mensing & Visser, 1878, 8°: 16 p. Bestelnummer: Pr0120. € 35

Domela Nieuwenhuis, F.J. Twaalf preken over teksten uit het N. Testament, Utrecht, W.H. v. Heijningen 1850, 8°: (2)+ 4 + 306 p. ¶ Halflinnen band. Bestelnummer: Pr0121. € 40

Domela Nieuwenhuis, F.J. (hoogleraar te Amsterdam) Wat ik heb dat geef ik U. Eene preek [...] ten voordeele van de Evangelische kerk te Lize-Seraing met een voorafspraak aan de weldoeners van genoemde gemeente en twee afbeeldingen der kerk. Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 1856, 8°: 16 p. ¶ Geïllustreerd met twee litho' s van exterieur en interieur van " La chapelle evangelique de Lize Seraing" (bij Luik). Bedoeld om de bouw van de kerk verder te kunnen bekostigen. Bestelnummer: Pr0122. € 75

Dommisse, P.K. (predikant te Bieselinge) Eene hel op aarde [...] leerrede [...] Delft, J.A. Mulder, 1877, 8°: 8 p. ¶ pp 201 t/m 208 van " Wekelijksche volks-leerredenen" jrg XII. Bestelnummer: Pr0123. € 12

Donker Curtius (predikant te Arnhem) Leerredenen, eerste stuk + tweede stuk, Arnhem, P. Nijhoff, 1815, 8°: 10 + 213 + 4 + 201 p. ¶ Compleet in twee stukken. Bestelnummer: Pr0124. € 45

Donker Curtius, Hendrik Herman (predikant te Arnhem) Nagelatene leerredenen [...] voorafgaat: Iets over H.H. Donker Curtius door Pieter van der Willigen, predikant te Tiel, Arnhem, I.A. Nijhoff, 1840, 8°: 38 + 2 + 2 + 192 p. ¶ Met gelithografeerd portret door H.J. Backer naar A.H.B. Schiff. Bestelnummer: Pr0125. € 75

Donker Curtius, H.H. (predikant te Arnhem); A. Niermeijer; L. Dibbits Nagelatene leerredenen [...] Vooraf gaat Iets over H.H. Donker Curtius door Pieter van der Willigen, predikant te Tiel, Arnhem, I.A. Nijhoff, 1840, 8°: 38 + 4 + 191 p. ¶ Met gelithografeerd portret. Gebonden met: A. Niermeijer (hoogleraar te Leiden), Nagelatene leerredenen, Leiden, D.J. Couvée, 1855, 8°: (24) + 138 p., met


gelithografeerd portret. Gebonden met: L. Dibbits (predikant te Utrecht), Achttal nagelaten leerredenen, Utrecht, C. Bielevelt, 1855, 8°: 12 + 156 p., met gelithografeerd portret. Gebonden in halfleren band. Bestelnummer: Pr0126. € 125

Doorn jr, P.W. van (predikant te Hall) De dood eens dienaars [...] Lijkrede op kersfeest [...] uitgesproken te Brummen, den 25 December 1836, ter nagedachtenis van [...] P. Attendoorn l 'Allemand, in leven evangeliedienaar in de herv. gem. van Brummen, Zutphen, W.J. Thieme, 1837, 8°: 29 p. Bestelnummer: Pr0127. € 24

Doornbos, O.C. (predikant te Vroomshoop) Leerrede over 2 Cor VII: 10, Amsterdam, L.J.E. v.d. Bor, 1867, 8°: 16 p. Bestelnummer: Pr0128. € 12

Dorp, S. van (predikant te 's Gravenhage) Uw werk. Een woord ter herdenking van 25-jarige evangeliebediening, uitgesproken in de Groote Kerk, 6 sept. 1931, 's Gravenhage, Korthuis, [1931], 8°: 16 p. ¶ Met portretfoto. Gebonden met: Dezelfde, De triumfeerende kerk, 's Gravenhage 1934, 16 p. En met: Twaalf vragen, 3e druk, Amersfoort, Veen, 1910, 15 p. Bestelnummer: Pr0129. € 18

Dorssen, G. van (predikant te Elburg) De ontfermende heiland tegenover Jeruzalem, leerrede [...] uitgesproken den 26 Augustus 1894 na het overlijden van [...] C.J. Eijkman, in leven predikant bij de Ned. herv. kerk, laatst te Elburg gedurende de jaren 1874/1884, Elburg, A. Hengeveld 1894, 8°: 16 p. Bestelnummer: Pr0130. € 28

Draaisma, J. (predikant te Klundert) Onze roeping omtrent het Huis des Heeren. Intreerede [...] den 10 November 1889, bij gelegenheid van de eerste godsdienstoefening der Herv. gemeente te Klundert in haar kerkgebouw na de Doleantie uitgesproken, vermeerderd met een kort historisch overzicht van de "Reformatie der kerk ter Klundert" , Klundert, J. Vissers, 1890, 8°: 40 p. ¶ Geschiedkundig overzicht op pp. 23-40 Bestelnummer: Pr0131. € 48

Drakenborch, Arnold Lykreede op het overlyden van [...] Hieronymus Simons van Alphen, doktor en gewoon hoogleeraar in de H. Godgeleerdheid in de Hoge Schole te Utrecht [...] gehouden den 25 van Sprokkelmaand 1743, Utrecht, W. Kroon, 1743, 4°: (4) + 37 + (13) p. ¶ Opdracht door de vertaler J.F. Reitz aan stadsbestuur Utrecht. Slotverzen van Rutger Schutten, Gijsbert Costerus, J.H. v. Stryen, W. Kroon en J.F. Reitz. HIERBIJ: Het nawerk (de slotverzen) van de editie in Latijn van deze lijkrede, de katernen H4, I4, K4 en L2, samen 28 p., met verzen van achtereenvolgens anoniem, anoniem, Gijsbert Costerus, A. Hardy, H. van Monsiou, W. Kroon en J.F. Reitz. Hierbij is deels hetzelfde zetsel gebruikt als in het bovenstaande beknoptere exemplaar, maar anders opgemaakt. SGT: A107 Bestelnummer: Pr0132. € 150


[Dünner, J. / Tal, T. ] Gelegenheids-predikatien by de installatie van [...] T. Tal tot rabbijn der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge ter Nieuwe Synagoge te Amsterdam, Zondag 27 december 1874, Amsterdam, Gebr. Levisson fa D. Proops Jr, 1875, 8°: 40 p. ¶ Bevat: bevestigingsrede van opperrabijn J. Dünner en installatierede van T. Tal. Bestelnummer: Pr0133. € 125

Duytsch, Christiaan Salomo (predikant te Mijdrecht) Nederlands Debora [...] leerreeden [...] den 7 Augustus 1788 ter gelegentheid der heugelyke 37ste verjaaring van H.K.H. Frederica Sophia Wilhelmina, princesse van Oranje en Nassau, Amsterdam, D. Swart en J. Scholten, 1788, 8°: 19 + 76 p. ¶ Opdracht aan de prinses, drempelverzen van A. Verdam en F. van der DoesBenekamp. Bosma 253; SGT: D186 Bestelnummer: Pr0134. € 48

Dijk, L.H. van (predikant te Schildwoude) Des menschen eeuwige bestemming. Leerrede [...] Appingedam, C. Kamminga, 1878, 8°: 14 p. Bestelnummer: Pr0135. € 18

Dijkhuizen, A.G. van (predikant te Ouddorp) Het scherpelyk prediken [...] derde leerrede [...], Amsterdam, G. v. Peursem, 1848, 8°: 28 p. Bestelnummer: Pr0136. € 18

Dijkstra, H. Na zestig jaren. Een gedachteniswoord voor de gereformeerde kerk te Smilde, Breukelen, erven J. den Boer, 1895, 8°: 40 p. ¶ O.a. over de kerkgeschiedenis van Smilde sedert 1788. Bestelnummer: Pr0137. € 45

Ede, Petrus van (predikant te Rotterdam) Lykpredikatie over psalm 116:15 gedaan op het afsterven van [...] Wilhelmus Suderman [...] leeraar den Remonstrantsche gemeente te Rotterdam, overleden 30-11-1750, Rotterdam, G. v. Rooyen, 1751, 4°: 24 p. ¶ Opdracht aan gemeente te Rotterdam Bosma 1201 (noemt als paginering VIII, (II), 24 p.; Rogge I, 1, 208 deelt mee dat er lijkzangen achter zitten. NCC noemt echter 2 ex. van elk 24 p.; (nog) niet in STCN Bestelnummer: Pr0138. € 90

Eigeman, Jacob (predikant te Delfshaven) Uitstel is nog geen afstel. Leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp.173-180 Bestelnummer: Pr0139. € 9

Elshove, G. (predikant te Rotterdam) Bede om de bewaring en het doen uitkomen van 's Heeren werk, predikatie [...] na 25-jarige ambtsbediening op 7 December 1920 gehouden, Rotterdam, J.H. Donner, 1920, 8°: 20 p. ¶ Met portret Bestelnummer: Pr0140. € 24

Entingh, A.S. (predikant te Helder) Leerrede over Ruth I:19b, Amsterdam, L.J.E. v.d. Bon, 1866, 8°: pp.261-276 Bestelnummer: Pr0141. € 12


Entingh, A.S. (predikant te Helder) Leerrede over psalm 94:19, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp.137-152 Bestelnummer: Pr0142. € 12

Entingh, A.S. (predikant te Helder) Leerrede over Rom. III:24, Amsterdam, L.J.E. v.d. Bor, 1867, 8°: pp.81-96 Bestelnummer: Pr0143. € 12

Epen, C. van (predikant te Wolvega) Twee leerredenen [...] de eerste [...] by de overwinning onzer legers op den algemeenen vijand [...] uitgesproken 2 July 1815 en de laatste [...] de verlossing van Nederland onder Willem den eersten [...] zynde eene dank- en bededagsrede, uitgesproken den 5 July daaraanvolgende, Amsterdam, A.B. Saakes, 1815, 8°: 4 + 53 p. Knuttel 24107 Bestelnummer: Pr0144. € 48

Epsicopius, Simon XXXIV predicatien over de woorden Christi in den evangelio Joannis [...] voor dewelcke gaet eene predicatie van den Goeden Herder [...] ghepredickt in de chr. verg. der Remonstrantsche binnen Amsterdam deur den eerw. mr Simon Episcopius zaliger gedachtenisse, ende nu tot bevorderinge van de Godtsaligheydt [...] in druck gebracht, Amsterdam, G. v. Goedesbergh, 1666, 4°: 24 + 316 + 255 p. ¶ Mist band, zeldzaam, slechts 2 ex. in STCN Bestelnummer: Pr0145. € 425

Erdbrink, G.R. (predikant te Zutphen) Samuel en Luther. Leerrede [...] ter herdenking van Luthers sterfdag, gehouden [...] 18 februarij 1846, Zutphen, A.E.C. van Someren, 1846, 8°: 32 p. Bestelnummer: Pr0146. € 20

Esgers, Joannes Inwydings redenvoeringe over den oppersten Leeraer der kerke [...] te Leiden in het openbaer in eene academische vergaderinge gedaen in de groote gehoorplaats, wanneer hij het gewoon hoogleeraersampt in de heilige godgeleerdheit plechtig aanvaerdde op den X October des jaers 1740, uit het Latyn vertaalt door Leonard Nicolaes Esgers, Amsterdam, N. Byl, 1741, 4°: 29 p. Niet bij Knuttel; SGT: E73 Bestelnummer: Pr0147. € 95

Eversdyk, Wilhelmus (predikant te Rotterdam) Het gelukzalig en vreedzaem uiteinde van den vromen en oprechten [...] by gelegenheit van het [...] afsterven van [...] Petrus Dinant, laetst bedienaer des H. Evangeliums te Rotterdam, aldaer in den heere ontslapen op zondagh den 20sten, begraven den 25sten en met een lykreden vereert den 27sten Augustus 1724, Rotterdam, Johan van Doesburg en J.D. Beman, 1724, 4°: (4) + 31 + (21) p. ¶ Drempelvers van J. Jensius. Slotverzen van J. Jensius, J.F. Reitz, K. van Arkel, M. v. Lankeren, Petronella Fenema, L. Burgvliet, J. v. Wijck, G. Loncq en J. v. Doesburg. SGT: E97 Bestelnummer: Pr0148. € 75

Eyk, Johannes van (predikant te Muiden) Neerlands volk tot de algemeene wapening aangemoedigt door eene leerrede [...]


briefswijze medegedeelt aan zijnen vriend te Amsterdam, Amsterdam, M. de Bruyn, 1785, 8°: 31 p. Bosma 270; Knuttel 21013; niet in SGT Bestelnummer: Pr0149. € 45

Eyk, W.B.J. van Godsdienst de waarborg des levens. Een woord van nabetrachting en nagedachtenis [van zijn echtgenote Catharina M.A.E. van Driel; overleden 30-11-1870, uitgesproken 11-12-1870 in de Groote Kerk te Deventer], z.pl., [1871], 8°: 15 p. Bestelnummer: Pr0150. € 28

Eyk, Johannes van (predikant te Muiden) Het zich wapenend Nederland, den zekersten weg voorgesteld om de wapenen met voorspoed te gebruiken, in eene leerrede, Amsterdam, M. de Bruyn, 1785, 8°: 32 p. Bosma 269; Knuttel 21014; niet in SGT Bestelnummer: Pr0151. € 45

Eijkman, J.C. (predikant te Nunspeet) De verzoening met God [...] Intree-predikatie te Nunspeet, den 4 October 1846, Sneek, F. Holtkamp 1848, 8°: 40 p. Bestelnummer: Pr0152. € 24

Eijkman, J.C. (predikant te Steenwijk) Toespraak ter herinnering aan de bevrijding van Steenwijk in 1592, gehouden op dinsdag 5 juli 1892, Steenwijk, H. Spanjaard, [1892], 8°: 18 p. Bestelnummer: Pr0153. € 24

Eijkman, A.J. (predikant te Amsterdam) De heere zij met U allen! Afscheidswoord aan de gemeente [ ...] te Groningen, Amsterdam, Scheffer & Co., 1888, 8°: 16 p. Bestelnummer: Pr0154. € 18

Eijkman, A.J. (predikant te Amsterdam) Jezus Christus gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Leerrede [...] gehouden 1 October 1893 in de Westerkerk te Amsterdam bij gelegenheid van de herdenking zijner 25-jarige evangeliebediening, Amsterdam, Scheyfer & Co., 1893, 8°: 23 p. Bestelnummer: Pr0155. € 18

Eijkman, A.J. (predikant te Amsterdam) De Pinkstergemeente. Leerrede [...] gehouden op den 2den Pinksterdag, 22 mei 1893 in de Nieuwezijdskapel te Amsterdam, Amsterdam, Scheffer & Co., 1893, 8°: 18 p. Bestelnummer: Pr0156. € 18

Eijkman, A.J. (predikant te Amsterdam) Gedenkt uwer voorgangeren. Gedachtenisrede [...] gehouden te Ommen den 31sten Januari 1897 na het overlijden van W.E.M. Engelberts, predikant aldaar, Amsterdam, Scheffer & Co., 1897, 8°: 16 p. Bestelnummer: Pr0157. € 24

Fabius, J.C. Verzameling van eenige door J.C. Fabius in het licht gegeven leerredenen en verhandelingen, benevens sommige losse stukjes, door hem in het Christelijk Maandschrift geplaatst [bundeling van 18 los verschenen publicaties uit de jaren 1834-1845 en z.j.], 8°: ca. 300 p.


¶ Gebonden in fraaie halfleren band met in goud op de rug " Gedachtenis van J.C. Fabius aan J.C.A. Fabius". Met portret in stippelgravure door J.W. Caspari naar H.W. Caspari (proefdruk). Bijgevoegd: Levensbericht J.C. Fabius door D.H. Wildschut, 1852, 10 p. Bestelnummer: Pr0158. € 125

Fabricius, Franciscus Leer-rede over de inweiinge van Salomoos tempel [...] uitgesproken ter openinge van de [...] Zuidhollandsche synode vergadert binnen Gorinchem, den derden July 1736, Gorinchem, N. Goetzee, 1736, 4°: (6) + 58 p. ¶ Opdracht aan H. van Hees, Joh. Deym e.a. Drempelverzen van Ernestus E. Probsting, Heusdae V.D.M., en E. Vieira, pred. te Poederoje. B. Stamkot, Het Gorcumse boek (2004) nr 27.05; SGT: F8 Bestelnummer: Pr0159. € 60

Feenstra jr., P. Wettig gekroond. Toespraak ter gedachtenis van prof. J.G. de Hoop Scheffer, gehouden op 7 Januari 1894 in de Ver. Doopsgezinde gemeente te Amsterdam, Amsterdam, J.H. de Bussy, 1894, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0160. € 24

Felix, B.C. (predikant te Bolswerd) Leerrede over Johannhes XIV:9b, Amsterdam, L.J.E. v.d. Bor, 1866, 8°: pp. 303316 Bestelnummer: Pr0161. € 12

Felix, B.C. (predikant te Bolswerd) Leerrede over Rom. VIII:32a, Amsterdam, L.J.E. v.d. Bor, 1867, 8°: pp.17-32 Bestelnummer: Pr0162. € 12

Flentrop, S.J., A. Over de wereldlyke macht van den Paus. Leerrede uitgesproken te Breda den 26 Augustus 1860, voorafgegaan door een' brief van [...] mr. S.P. Lipman over datzelfde onderwerp, 's Gravenhage, v. Langenhuysen, 1860, 8°: 36 p. Bestelnummer: Pr0163. € 18

Fockens, H.F.T. (predikant te Twijzel en Koten) Job in zijne dicht-spreuken. Eene christelyke lectuur bij de gebeurtenissen destijds in leerredenen, Groningen, W. v. Boekeren, 1830, 8°: 11 + (4) + 141 + (2) p. Bestelnummer: Pr0164. € 40

Fortuin, F. (predikant te Hilversum) Het gebed voor den geestelijken opbouw der gemeente. Afscheidspreek ...] gehouden [...] op 26 April 1891 te Barendrecht, Hilversum, Flörke & Witzel, 1891, 8°: 16 p. Bestelnummer: Pr0165. € 18

Francken, A. Toespraak bij het graf van [...] W. Storm, in leven predikant [...] te Utrecht, Utrecht, Kemink & Zn, 1845, 8°: 8 p. Bestelnummer: Pr0166. € 24

Fransen van Eck, C. Tiental leerredenen, Deventer, A.J. v.d. Sigtenhorst, 1829, 8°: 282 p. Bestelnummer: Pr0167. € 40


Fransen van Eck, C. (predikant te Deventer) Kerkelijke redevoering bij de opening van de Alg. synode der Herv. kerk [...] gehouden in 's Gravenhage, in deKloosterkerk, 1-7-1818, Deventer, L.A. Karsenbergh, 1818, 8°: (4) + 47 p. Bestelnummer: Pr0168. € 40

Frein, Henricus de (predikant te Middelburg) Het zalig uit-einde der regtveerdige [...] predicatie by gelegentheid van het [...] afsterven van Do Jacobus Plancius, in zijn leven predikant tot Middelburg, Middelburg, M. Merkse, [1723?], 8°: (18) + 56 p. ¶ Opdracht aan weduwe, Maria van de Weteringe, ondertekend Cornelia Leydekker. SGT: F126 Bestelnummer: Pr0169. € 125

Fijnvandraat, G.A. (predikant te Zwartsluis) Paulus' triumfzang by den aanblik des doods. Leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp.65-76 Bestelnummer: Pr0170. € 9

Gaay Fortman, N.A. de (predikant te Amsterdam) De grootste troost voor ' s Heilands kruisdragers. Leerrede, gehouden [...] den 22 December 1901 [...] na het overlijden zijner oudste dochter, in de Funenkerk, z.pl., [1908], 8°: 16 p. Bestelnummer: Pr0171. € 18

Garel, Hermannus van (luthers predikant te 's Gravenhage) De machtige hand gods in Israëls verlossing uyt Egypten [...] ter gedagtenisse van het groote werk der reformatie, begonnen door Martinus Lutherus op den 31 October [...] 1517 en nu voor de tweede reyse geviert op den 31 October [...] 1717 [...] in 's Gravenhage, 2e druk, Amsterdam, A. Strander, [1717], 4°: (2) + 38 + (2) p. ¶ Slotverzen van A. Hoyman en S. Schröder. Bestelnummer: Pr0172. € 150

Garél, Hermanus van (luthers predikant te Amsterdam) Het kragtig verlanggen [...] voorgesteld in eene lyk-rede [...] op het afsterven van [...] Paulus Weslingh, in zyn leven leeraar der gemeente toegedaan de onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis binnen Amsterdam, aldaar uitgesproken in de Nieuwe Kerk op den 10 October 1732, Amsterdam, Abr. Strander, [1732], 4°: 39 + (30) p. ¶ Slotverzen van N.N. en R.A. Hoyman. Bestelnummer: Pr0173. € 150

Garel, Hermannus van (luthers predikant te Amsterdam) De gedagtenis van het overgeven van de Augsburgsche belydenis, in het jaar 1530 den 25 Juny, aan keyser Carel V [...] voor de tweede maal hernieuwt en in een kerkreden voorgestelt [...] den 25 Juny 1730, Amsterdam, A. Strander, [1730/ 1731], 4°: 42 p. Bestelnummer: Pr0174. € 75

Geelkerken, J.G. (predikant te Amsterdam) Een kwart-eeuw bekrachtigd. Gedachtenispreek na 25-jarige ambtsbediening, Amsterdam, W. ten Have, 1936, 8°: 33 p. ¶ Met portret, bibliografie en autobiografisch " Naschrift" . Bestelnummer: Pr0175. € 24


Geelkerken, J.G. Machteloosheid en krachtsontplooiing der kerk, predikatie n.a.v. het " getuigenis" van de Generale Synode [...] uitgesproken in de Schinkelkerk op [...] 3 October 1920, Amsterdam, W. ten Have, 1920, 4°: 16 p. Bestelnummer: Pr0176. € 18

Geesink, W. (predikant te Rotterdam) Het gebed voor de volmaking der gemeente. Afscheidswoord [...] 22 Juli 1890 in de Nieuwe Westerkerk, Rotterdam, J.H. Dunk, 1890, 8°: 20 p. Bestelnummer: Pr0177. € 18

Gempt, B. te (predikant te Batenburg) Hulde aan de nagedachtenis mijner onvergetelijke echtgenoote J.A.M. van Olst, geboren 23-11-1793 en gestorven 30-12-1822. Leerrede, Amsterdam, G. v. Dijk, 1823, 8°: 36 p. ¶ Opdracht aan Alexis van Batenburg, regerend vorst te Bentheim. Bestelnummer: Pr0178. € 30

Gerdes, Daniel Twee godgeleerde verhandelingen over de godspraak [...] en over de zalvinge [...] uitgesproken te Groingen in de Akademiekerk door Daniel Gerdes, hoogleraar in de H. Godgeleertheit en akademieprediker in 's lands Hoge Schole te Groningen, ter aanvaarding van desselfs bedieninge, Groningen, J. Sipkes, 1736, 4°: (16) + 60 p. (mist de tweede verhandeling, pp.61-114) ¶ Opdracht aan zijn schoonouders Samuel Seullyn en Catharina Vignon. Drempelvers van P. Scheltus. SGT: G38 Bestelnummer: Pr0179. € 35

Gerth van Wijk, J.A. (predikant) De kroon onzer gemeente ontvallen. Leerrede [...] ter nagedachtenis van mevrouw [...] J.L. Huijdecoper van Maarsseveen, uitgesproken te Eemnes-Binnen op 17-41864, 8°: 20 p. Bestelnummer: Pr0180. € 28

Giffen, L. van (predikant te Wijckel) Lijkrede ter gedachtenis van Henricus Muntingh, emeritus predikant te Harich, overleden 19 July 1848, Leeuwarden, W. Eekhoff, 1848, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0181. € 18

Gildemeester, D. (predikant te Elburg) De groote overzetting. Leerrede over Colossensen I, 13, Amsterdam, G. v. Peursem, 1855, 8°: 20 p. Bestelnummer: Pr0182. € 18

Gildemeester, D. Ter nagedachtenis van D. Gildemeester, in leven herder en leeraar bij de herv. gemeente van Utrecht. Zeven leerredenen, voorafgegaan van een levens- en karakterschets, Utrecht, Kemink & Zn, 1869, 8°: 4 + 180 p. ¶ Met portretlitho door A. Grolman Bestelnummer: Pr0183. € 35

Gispen, W.H. (predikant te Amsterdam) Van de goedertierenheden des heeren. Leerrede [...] n.a. zijner 50-jarige ambtsvervulling, Amsterdam etc., Höveker & Wormser, [1906], 4°: 23 p.


¶ Met portret

Bestelnummer: Pr0184. € 40

Gispen, W.H. (predikant te Amsterdam) Bescheidenheid, een eisch ook voor het kerkelijk leven, leerrede [...] gehouden te Leeuwarden op [...] 17 Augustus 1891, ter inleiding op de werkzaamheden van de synode der chr. geref. kerk, Middelburg, F.P. d'Huij, 1891, 8°: 20 p. Bestelnummer: Pr0185. € 18

Glasius, B. (predikant te Geertruidenberg) Rede, uitgesproken bij de plegtige onthulling van het gedenkteken bij het graf van den luitenant-admiraal Johan Arnold Zoutman, in de kerk der herv. gemeente te Geertruidenberg, op den 14 mei 1846, z.pl., [1846], 8°: 19 p. ¶ Geïllustreerd met een paginagrote gravure van het monument. Bestelnummer: Pr0186. € 75

Goor J.Lzn, G. van (predikant te Bunschoten) Het teeken aan den vijgenboom geschied, Amsterdam, J.A. Wormser, 1887, 8°: pp.145-160 van "Uit de Diepte", leerredenen". Bestelnummer: Pr0187. € 12

Goudschaal, U.P. (predikant te Scheemda) Het hulpgeroep uit verren lande [...] redevoering gehouden in de eerste openlijke vergadering van het Zendeling genootschap te Veendam, den 17 mei 1843, Groningen, W. v. Boekeren, 1843, 8°: 28 p. Bestelnummer: Pr0188. € 35

Graaf, N.H. de (predikant te Apeldoorn en 't Loo) Toespraak naar aanleiding van 1 Tim IV vs 8b gehouden in het Kamp bij Milligen den 16 september 1860, Amsterdam, H. Höveker, 1860, 8°: (6) +23 p. ¶ Publicatie n.a.v. het overlijden in het kamp van een stafmuzikant. Bestelnummer: Pr0189. € 35

Gravemeijer, H.E. (predikant te Midwolda) Vijftal leerredenen uit den brief aan de Hebreën, Winschoten, P. Huisingh, 1863, 8°: (8) + 83 p. Bestelnummer: Pr0190. € 40

Gravemeijer, H.E. Vijftal leerredenen uit den brief aan de Hebreën, 2e druk, Groningen, R. Boerma, 1895, 8°: 79 p. Bestelnummer: Pr0191. € 18

Gravemeijer, H.E. Goddelyk geleide [...] intree-preek gehouden te Midwolda den 22 Februarij 1857, Winschoten, P. Huisingh, 1857, 8°: 29 p. Bestelnummer: Pr0192. € 18

Gravemeijer, H.E. (predikant te Midwolda) Jezus zondaarsliefde [...] Leerrede, Winschoten, P. Huisingh, 1858, 8°: 40 p. Bestelnummer: Pr0193. € 18

Gravenstein, J.H. (predikant te Serooskerke) Geven en komen. Leerrede [...], z.pl., [1870], 8°: pp.25-40 Bestelnummer: Pr0194. € 9


Gribius, Petrus Twee redenvoeringen over Job XIV, v 1,2, uytgesproken op sijnen vyftigjaarigen Delfsen predikdienst en tagtigjaarigen ouderdom, den 21 en 23 october 1931, Delft, A. Beman en R. Boitet, 1731, 4°: (8) + 80 p. ¶ Opdracht van de auteur aan Abr. v. Bleiswijk en gezin, voor-af-spraak en slotverzen van J.C. Schröderus, Arnold Hoogvliet, Hendrik Schim en Reinier Boitet. SGT: G126 Bestelnummer: Pr0195. € 150

Grient Dreux, P. de (predikant te Witmarsum) Waakt en werkt. Opwekkings-rede om als protestanten waakzaam en werkzaam te zijn, Franeker, E. Ippius Fockens, [1853], 8°: 31 p. Bestelnummer: Pr0196. € 28

Griethuijsen, A. van Intree-predikatie over Rom I:16a, gehouden te Hijlaard, den 5 november 1854, Bolsward, H. Bokma, 1855, 8°: 20 p. Bestelnummer: Pr0197. € 18

Griethuijsen, H. van (predikant te IJlst) Predikatie over I Thess V: 12,13b, ter inwijding van [...] A. van Griethuysen in de H. bediening bij de gemeente te Hijlaard, den 5 november 1854, Bolsward, H. Bokma, 1855, 8°: 20 p. Bestelnummer: Pr0198. € 18

Guicherit, Jean Isaac (Waals predikant te Den Haag) Allocution adressée a Guillaume George Frederic prince d'Orange et de Nassau, lorsqu' après un examen et une confessie publique de sa foi ce prince fut admis au nombre des membres de l'eglise chrétienne réformé, le 12 janvier 1790, z.pl., z.j. [19e eeuw], pp.41-54 ¶ Oorspronkelijk in het Nederlands gedrukt in 1790 door P.F. Gosse te Den Haag (Bosma 1234) Bestelnummer: Pr0199. € 15

Gunning jr, J.H. Een persoonlijk woord bij het gedenken aan 25jarige evangeliebediening, 2e druk, Amsterdam, Höveker & Zn, 1879, 47 p. Bestelnummer: Pr0200. € 24

Gunning Jr, J.H. Uw koningrijk kome! Afscheidsrede den 3 januari 1883 te 's Gravenhage gehouden, 2e druk, 's Gravenhage, W.A. Beschoor, 1883, 8°: 20 p. ¶ Uitgave ten voordele van een zesde kerk. Bestelnummer: Pr0201. € 18

Gunning, J.Hzn, J.H. (predikant te Utrecht) Mijne zonden en de daden des heeren. Gedachteniswoord bij gelegenheid zijner 25jarige evangeliebediening, den 16 december 1906, uitgesproken, Utrecht, G.J.A. Ruys, [1907], 8°: 25 p. Bestelnummer: Pr0202. € 18

Haack, Petrus (predikant te Amsterdam) Godsdienstige redenvoering bij het plegtig beëindigen der grondwet voor de Vereenigde Nederlanden, op den 30e van Lentemaand 1814 uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, Amsterdam, J. Brandt & Zn, [1814], 8°: 16 + 30 p.


¶ In het voorbericht een tweetal toespraken van Willem I en een verslag van de plechtigheden. Opdracht aan de weduwe van Willem V. Knuttel 23793 Bestelnummer: Pr0203. € 150

Haar, B. ter (predikant te Amsterdam) Leerrede over den biddenden Saulus, z.p., [1846], 8°: pp.101-120 Bestelnummer: Pr0204. € 12

Hamerster, Ludovicus (predikant te Amsterdam) Leerrede over het godvrugtig leven en zalig afsterven van [...] Rutger Schutte, in leven [...] kerkleeraar te Amsteldam, overleden op zondag den 19 van Wintermaand des jaars 1784, uitgesproken op den 2den van Louwmaand 1785 in de Westerkerk, Amsterdam, J. Wessing Wz, 1785, 8°: (8) + 132 p. ¶ Opdracht aan schrijvers zuster Elisabeth S. Hamerster, wed. R. Schutte. Drempelverzen van J.C. Mohr en C. Borwinkel. Bosma 328; SGT: S249 Bestelnummer: Pr0205. € 75

Hänichen, M. Daniel Christliche Predigt am Tage Johannis des Täuffers zu Prag im Churf. Sächs. Hofflager gethan, darinnen auss dem Propheten Esaia erwiesen wird dass Johannes der Täuffer kein Mönch, sondern ein Lutherischer Prediger gewesen [...] cum Gratia & Privil. Elect. Saxon. In verlegung Johan Börners und Eliae Rehefelds. Gedruckt zu Leipzig durch Valentin Am Ende, im Jahr 1611, 4°: (12) + 31 p. (titelpagina in rood en zwart in ornamentale rand. In omslag van zwaar papier met manuscript muziekschrift) ¶ Opdracht aan Christiano dem Anderen, herzogen zu Sachsen, Gulich, Cleve und Bergh. Bestelnummer: Pr0206. € 175

Haver, Thomas Henric (ev. luthers predikant te Amsterdam) Vier Pfeiler und Grundvesten des Evangelischen Lutherthumbs [...] aufgerichtet seiner lieben Gemeinde in Amsterdam um 200jährigen Jubel- und Danck-feste [...] 25 Junii 1730, Amsterdam, A. Strander 1730, 4°: 80 p. ¶ Met historisch verhaal betr. de religievrede te Augsburg 25-9-1555 etc. Bestelnummer: Pr0207. € 175

Havinga, K. (predikant te Andel) Gods hand in ons levenslicht. Tijdpreek, uitgegeven [...] ten voordeele van de slachtoffers van den brand te Poederoyen, Gorinchem, J.H. Knierum, 1897, 8°: 16 p. Bestelnummer: Pr0208. € 24

Hayers, Rempko Jacobs laatste beveelen, dood en verheerlyking [...] lykreden [...] Do Johannes Rotteveen [...] leeraar [...] te Schiedam, Rotterdam, H. Kentlink en P. v. Gilst, 1734, 4°: (6) + 22 + (10) p. ¶ Drempelverzen van C. de Kock en J. Burgerhout, slotverzen van C.D.H., J. Burgerhout, C. de Kok en K.A.Z. Niet in SGT. De Bie/Loosjes III p.593 (met tekstvarianten op dit exemplaar, o.a. Hoeimaand ipv Bloeimaand) Bestelnummer: Pr0209. € 175

Hengel, W.A. van (prediker Doorl. School Amsterdam) Afscheid van de Christelijke Hervormde gemeente te Amsterdam op zondag 16


September 1827 gehouden, Amsterdam, J. v.d. Hey en Zn, 1827, 8°: 6 + 40 p. Bestelnummer: Pr0210. € 30

Henghel, Daniel van Een leraar in de heerlykheit [...] op het godzalig afsterven van [...] Wilhelmus Eversdyk, laatst bedienaar des Evangeliums te Rotterdam, Rotterdam, J. Beman, 1729, 4°: (14) + 42 + 16) p. ¶ Opdracht aan gemeente te Rotterdam. Drempelverzen van I. Iensius, J. Patijn en L. Burgvliet. Slotverzen van H. Ravesteyn, L. Burgvliet, M. Oudenaerde, J. v. Doesburg en M. van Kouwenberg SGT: E120 Bestelnummer: Pr0211. € 60

Heringa E.z., Jodocus Tiental leerredenen, ter aanprijzing van Christelijke deugden, Amsterdam, J. v.d. Hey & Zn, 1826, 8°: 8 + 298 p. ¶ Halfleren band. Bestelnummer: Pr0212. € 60

Heringa, Johannes Godsdienstige redenvoering op verzoek en in tegenwoordigheid der provisioneele representanten van het volk van Holland, ter gelegenheid van de geslotene en geratificeerde alliantie tusschen de Fransche en Nederlandsche republieken, in 's Hage gehouden [...] den 17 van Zomermaand 1795, 2e druk, Den Haag, 's Lands Drukkery van Holland, 1795, 8°: 48 p. Bosma 344; niet in Knuttel (cf Kn. 22472 voor de 1e druk) Bestelnummer: Pr0213. € 60

Herwerden, Chz., C.H. van (predikant te Groningen) Lijkrede [...] ter gedachtenis van [...] Johan Peter Abraham Wintgens, in leven predikant [...] te Groningen, Groningen, M. Smit, 1847, 8°: 38 p. ¶ Opdracht aan gemeenten te Oldenzaal, Vianen en Groningen Bestelnummer: Pr0214. € 24

[Hiltrop, Henricus van] Briev van een liefhebber der waarheit en geregtigheid aan een zijner vrienden, aangaande de zoo veel gerugt verwekt hebbende predikatie [...] door Ds G.T. de Cock op den 3 Febr. 1765 uitgesprooken, Zwolle, Rooyaards etc., [1765], 8°: 31 p. Van Alphen 1250; vgl. H. v. Berkum in De Morgenster 1852/3 deel III p.35; vgl. J.P. de Bie, Petr. Hofstede p.131-132; vgl. Bosma 212 (de predicatie van De Cock); niet in SGT Bestelnummer: Pr0215. € 90

Hinlopen, Jacobus Viering van den vyftigjarigen dienst aan Christus gemeente te Utrecht, den 29 November 1801, Utrecht, W. v. Yzerworst, 1801, 8°: 4 + 36 p. Bestelnummer: Pr0216. € 35

Hinlopen, Jacobus De viering van de 50jarige dienst aan Christus gemeente te Utrecht, den 29-111801, door Jacobus Hinlopen, na vijftig jaren in de herinnering verlevendigd door zijnen achter-kleinzoon F.C. Hinlopen, predikant te Haarlem, Haarlem, A.C. Kruseman, 1851, 8°: 8 + 32 p. Bestelnummer: Pr0217. € 30

[Hoefnagel, N.] Ernstige brief aan domine Johan Barueth, schryver der Historie van het Stadhou-


derschap, oud predikant te Dordrecht [...] waar in aangetoond wordt dat zyn W. Eerw. werkje, het Kwijnend Vaderland, bestaande in twee brieven aan Petrus Hofstede, strydig is tegen de wet des Heere en wel tegen het 5e, 6e en 9e gebod, z.pl., z.j. [1782], 8°: 31 p. Knuttel 20242 Bestelnummer: Pr0218. € 60

Hoekstra, F. (rustend predikant te Harlingen) Kerkelijke redevoeringen bij gelegenheid van de laatste bediening van het H. Avondmaal, benevens de aanspraken voor de tafel, en afscheidsrede bij het nederleggen van het beroep als gewoon leeraar opgedragen aan de doopsgezinde gemeente te Harlingen, Harlingen, M. v.d. Plaats, 1837, 8°: 61 p. Bestelnummer: Pr0219. € 75

Hoekstra, S. Feestrede bij 25 jarige evangeliebediening, gehouden in de Doopsgezinde Gemeente van Twisk en Abbenkerk, op den 8-10-1854, Amsterdam, A. Breeman, 1854, 8°: 28 p. Bestelnummer: Pr0220. € 28

Hoekstra, Joannes Albertus (doopsgezind predikant te Hamburg en Altona) Twee leerredenen, de eene bij het toedienen van den christelijken doop en de andere ten afscheid van de doopsgezinde gemeente te Utrecht, aldaar gehouden den 16 en 30 Zomermaand 1793. Vooraf is geplaatst eenig verslag aangaande het doopsgezind kerkgenootschap [door Matthijs van Geuns], Utrecht, J. v. Rossum, 1793, 8°: 46 + 109 + (2) p. Bosma 1125 Bestelnummer: Pr0221. € 60

Hoekstra, H. (predikant te Arnhem) Geen wrevel in mijne handen. Transvaalrede, uitgesproken in de Oosterkerk te Arnhem op 8 maart 1900, Arnhem, A. Meijer, [1900], 8°: 17 p. Bestelnummer: Pr0222. € 18

Hoest, S.J. de (predikant te Nijkerk) De christen aangespoord [...] Leerrede [...] 2e druk, Amsterdam, J.H. den Ouden, 1840, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0223. € 18

Hoevers, J.W.K. De vrijheid van het protestantisme, 's Gravenhage, Mol-Auwerda, 1923, 8°: 13 p. ¶ Uitgesproken 15-11-1923 t.g.v. het 10-jarig bestaan van de Ev. luthersche vereniging "Gemeenteleven" te Den Haag. Bestelnummer: Pr0224. € 18

Hoevers, W. (predikant te 's Gravenhage) Mannen van naam. Godsdienstige toespraak ter gedachtenis van mr. J.R. Thorbecke [...] gevolgd door de toespraken gehouden bij het graf [...] door mr. P.P. van Bosse, mr. J.A. Jolles en mr. W.H. Dullert, 's Gravenhage, M.M. Couvée, 1872, 8°: 28 p. Bestelnummer: Pr0225. € 35

Hofstede de Groot, P. / Duval Slothouwer, G.C. Twee leerredenen ter nagedachtenis van jhr mr. W. van Swinderen, laatst grietman van Wonseradeel, Groningen, J. Oomkens, 1836, 8°: 78 p.


¶ Opdracht aan de weduwe, geb. baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Bestelnummer: Pr0226. € 40

Hofstede de Groot, P. (hoogleraar te Groningen) De botsing eener tijdelijk heerschende wetenschap tegen het eeuwig evangelie. Leerrede [...] den 11den Februarij 1866 uitgesproken, Groningen, P. Noordhoff, 1866, 8°: 32 p. Bestelnummer: Pr0227. € 18

Hoogerwaard, Wilhelmus (predikant te Batavia) Lyk-rede over I Petr. I, 24, bij gelegenheyd van het afsterven van [...] mevrouwe Adriana de Haan, weerdige gemalinne van [...] Stephanus Versluys, raad extraordinair van Nederlands India, overleden den 22sten July des jaars 1727 ende op den 24sten daaraan volgende ingesarkt, 's Gravenhage, F. Boucquet, 1728, 4°: (8) + 64 p. ¶ Opdracht aan nicht Hermina de Haan, huisvrouw van Hendrik Gousset, lid vroedschap Den Haag, ondertekend door Hendrik Velse. Drempelvers door C. 't Hooft. Niet in SGT; Landwehr VOC 1505; Knuttel 16754 Bestelnummer: Pr0228. € 275

Holkema, A.B. van (predikant te Oldeboorn) Leerrede ter gedachtenis van [...] Tinco Martinus Lijclama à Nijeholt [...] gehouden den 10 maart 1844, [Leeuwarden 1844], 8°: 29 p. Bestelnummer: Pr0229. € 28

Holkema, A.B. van (predikant te Oldeboorn en Nes) Leerrede ter gedachtenis van [...] jhr Wilco Holdinga Lycklama à Nyeholt [...] gehouden 15 september 1872, Amsterdam, Scheltema & Holkema,, 1872, 8°: 27 p. Bestelnummer: Pr0230. € 28

Hollenhagen, Henricus (luthers predikant te Utrecht) Het hemelsch jubile uitgebreid op het 200-jarige belydenis-jubile der Euangelische kerk in eene leer-rede [...] ter viering van het tweede eeuw-gety der geloofsbelydenis op den ryksdag te Augsburg den 25 juny 1530 overgelevert, uitgesproken op 25 van Zomermaand 1730 [...] waar by gevoegt is een beknopt verhaal van de grond en oorsprong der Augsburgsche confessie alsmede een kort uittrekzel van de artykelen der Passauwsche religie-vrede, Utrecht, W. Kroon [1730], 4°: (6) + 34 p. ¶ Opdracht aan prins Wilhelm Ernst van Culmbach, Bareut etc. Drempelvers van Aegidius Henricus Hollenhagen, aetat.10 mens. 10. Bestelnummer: Pr0231. € 150

Holtius, Nicolaus (predikant te Koudekerk) De zondaar gerechtvaerdigt om niet [...] twee predikatien over de 23e en 24e zondag van den Heidelberschen Catechismus, 's Gravenhage, C. de Bruin, z.j. [19e eeuw], 8°: 8 + 118 p. ¶ Opdracht aan predikanten classis Leiden en Neder-Rhijn-Lant, dd Koudekerk 22 nov. 1756, dus latere heruitgave. Bestelnummer: Pr0232. € 35

Honert, T.H.soon, Joan van den (predikant te Leiden) Lykreden over syne [...] hoogheid Willem Karel Hendrik Friso [...] den 27 October 1751 in de Pieters-kerk te Leiden uytgesproken, Leiden, S. Luchtmans & Zonen 1752, 4°: incompleet (slechts 8 pagina's van het voorwerk) Bosma 384; niet in SGT; niet in Knuttel Bestelnummer: Pr0233. € 10


Honert, T.H.zn, Joan van den (hoogleraar te Utrecht) Kerkelyke redenvoering over de woorden van Paulus Tit II.14, ter gelegenheid van eene danksegging over des heeren heilig en hoogwaerdig avondmaal in de Janskerk te Utrecht, den 6 April 1732, Leiden, S. Luchtmans 1732, 4°: 43 p. SGT: H588 Bestelnummer: Pr0234. € 90

Honert T.H.soon, Joan van den Lykreden in de Pieterskerk, te Leiden, den 17den Januarii, 1745 [...] uytgesproken [...] ter gedagtenisse van [...] Johannes Wesselius, Leiden, S. Luchtmans en Zoon, 1745, 4°: (6) + 55 p. ¶ Opdracht aan Marg. A. van Hogendorp en Adriana J. Wesselius, drempelgedichten van Pieter Caauw en A. Veldhoven. Slotvers van Henr. Snakenburg. SGT: H594 Bestelnummer: Pr0235. € 60

Hoogen, H. van (predikant te Gees) Leerrede over 2 Cor XIII:5a, Amsterdam, L.J.E. v.d. Bor, 1866, 8°: pp.227-242 Bestelnummer: Pr0236. € 12

Hooijer, C. (predikant te Zaltbommel) De gelijkenis van den zaaijer [...] Leerrede [...] z.pl. [1846], 8°: pp.219-234 Bestelnummer: Pr0237. € 9

Hooykaas Herderschée, Joh. (predikant te Nijmegen) Jezusprediking naar tijdsgelegenheid, Nijmegen, H.C.A. Thieme, 1862, 8°: 68 p. Bestelnummer: Pr0238. € 20

Hooijkaas Herderscheê, Joh. (predikant te Nijmegen) Niet uitgeworpen. Toespraak (gehouden 9 April 1876 en gevolgd door een vonnis tot schorsing in het predikambt), Nijmegen, Blomhert & Timmerman, 1876, 8°: 16 p. Hierbij: Dezelfde, Wasdom te midden der ontbinding. Eene stem uit de diepten der kerkelijke ellende, Nijmegen, Blomhert & Timmerman, 1877, 8°: 16 p. Bestelnummer: Pr0239. € 48

Huet, D.T. (predikant te Rotterdam) Sermons, Rotterdam, Mensing & Van Westreenen, 1841, 8°: 325 p. Bestelnummer: Pr0240. € 35

Huet, P. (predikant te Dirksland) De kerk van Christus [...] toespraak [...] gehouden te Dordrecht 11 Juni 1872, Dordrecht, Warburg & Co, 1872, 8°: 31 p. Bestelnummer: Pr0241. € 18

Huet, P. (predikant te Goes) Vyf en twintig jaren evangeliedienst herdacht 5 November 1882, Goes, A.A.W. Bolland, 1882, 8°: 16 p. ¶ Opdracht aan vriend H.E. Faure, predikant te Doesburg. Bestelnummer: Pr0242. € 28

Huet, D.T. (predikant te Rotterdam) Sermons de circonstance, Rotterdam, Mensing & Van Westreene, 1848, 8°: 6+ (2) + 122 p. ¶ Moderne linnen band Bestelnummer: Pr0243. € 40


Huët, D.T. (predikant te Rotterdam) Het Munstersche vredesverdrag tusschen Nederland en Spanje gesloten den 30sten Januarij 1648, godsdienstig herdacht den 3sten Januarij 1848, Rotterdam, Mensing & Van Westreenen 1848, 8°: 21 p. ¶ Vertaling van de in het Frans gehouden predikatie. Bestelnummer: Pr0244. € 24

Hugenholtz, P.H. (predikant te Rotterdam) Feestrede bij het vijftigjarig bestaan van het Nederlandsche Zendelinggenootschap, gehouden den 21-7-1847 in de Groote Kerk te Rotterdam, Rotterdam, M. Wijt & Zonen, 1847, 8°: 39 p. Bestelnummer: Pr0245. € 28

Hulst, L.J. (predikant te Stadskanaal) Leerrede over II Cor. I: 20, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp.51-66 Bestelnummer: Pr0246. € 12

Hulst, L.J. (predikant te Stadskanaal) Leerrede over 2 Timotheus IV: 7,8, Amsterdam, L.J.E. v.d. Bor, 1867, 8°: pp. 33-43 Bestelnummer: Pr0247. € 12

Hulst, F. (predikant te Sauwerd) Leerrede over Luk 2: 1-4, Amsterdam, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp.199-213 Bestelnummer: Pr0248. € 12

Hulst, L.J. (predikant te Stadskanaal) Leerrede over Gen 6 : 3, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp.111122 Bestelnummer: Pr0249. € 12

Hulst, L.J. (predikant te Stadskanaal) Leerrede over 1 Tim I: 13, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp.1932 Bestelnummer: Pr0250. € 12

Huydecoper, T.C.R. Adres aan de synode der Ned. Hervormde Kerk met een woord van waarschuwing en opwekking aan de gemeente te 's Gravenhage, bij zijne 26-jarige evangeliebediening onder haar, 's Gravenhage, W.P. v. Stockum, 1864, 8°: 32 p. Bestelnummer: Pr0251. € 18

Iterson, F.H.G. van (predikant te Arnhem) Mahanaim, ten dage van Absaloms dood [...] leerrede, z.pl. [1846], 8°: pp.57-76 Bestelnummer: Pr0252. € 9

Janssen, H.G. Afscheidsrede te Vrouwenpolder en Intreêrede te Sint Anna ter Muiden gehouden 25 Maart en 1 April 1855, Middelburg, Van Benthem & Jutting [1855], 8°: 44 p. Bestelnummer: Pr0253. € 24

Jonckers, Johs Hk (predikant te Heteren) Gedachtenisviering eener veertigjarige evangeliebediening in de Hervormde ge-


meente van Heteren 7 Febr. 1841-1881, Arnhem, van Egmond en Heuvelink, 1881, 8°: 23 p. Bestelnummer: Pr0254. € 20

Jongh, A.C.C. de (predikant te Waardenburg en Neer-ijnen) Kerkelijke rede over de trouwe Gods [...] uitgesproken te Neer-ijnen, den 24 Juny 1855, in tegenwoordigheid van zijne majesteit den koning, Tiel, A. v. Loon, 1855, 8°: 20 p. ¶ Willem III logeerde in het kasteel van baron v Aylva van Pallandt i.v.m. de watersnood Bestelnummer: Pr0255. € 40

Jonker, A.J.Th. ((oud)-predikant te Rotterdam) Gedachtenis, aangeboden aan de Rotterdamsche gemeente, Rotterdam, J.M. Bredée, 1888, 8°: 16 + 100 p. ¶ Bevat 7 preken. Voorwoord ondertekend te Ellekom, 1888. Met portret in photogravure. Bestelnummer: Pr0256. € 30

Jonker, A.J.Th. Een beker van dankzeggingen. Afscheidsrede gehouden te Dordrecht den 5 Januari 1902, Dordrecht, J. de Zeeuw [1902], 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0257. € 20

Joosten, H. (luthers predikant te Harlingen) Leerredenen over verschillende onderwerpen: leerrede over het geslachtregister van onzen heere Jezus Christus, Heeg, H. Bokma, 1858, 8°: 17 p. Bestelnummer: Pr0258. € 15

Josselin, Petrus Godefridus (predikant te Veghel en Erp) [Hebreeuws] Dat is, De heere is vrede, of te gedenk- en dank-altaar, wegens de te Aken op den 30 October 1748 geslotene vrede [...] op den Algemeenen Dank- en Bede-dagh van den 11 Juny 1749 opgerigt Gode, Gorinchem, N. Goetzee, 1750, 4°: (10) + 42 p. Niet in Knuttel; niet in SGT; Stamkot, Het Gorcumse boek 27.78 (één ex.: UB Utrecht) Bestelnummer: Pr0259. € 175

Junius, F.J.J.A. (predikant te Tiel) Leerrede over Genesis 5, 5c, uitgesproken den 14 December 1847 na het overlijden van Pieter van der Willigen, emeritus predikant te Tiel, Tiel, A. v. Loon, 1848, 8°: (6) + 17 p. Bestelnummer: Pr0260. € 24

Junius, F.J.J.A. (predikant te Tiel) Leerrede [...] bij gelegenheid der feestviering der 25-jarige evangeliebediening, gehouden den 14 October 1860, Tiel, Wed. D.R. v. Wermeskerken, 1860, 8°: 32 p. ¶ Opdracht aan gemeenten te Benthuizen, Geervliet en Tiel Bestelnummer: Pr0261. € 18

Kaakebeen, D.M. (predikant te Amsterdam) Leerredenen over grootere en kleinere afdeelingen uit het boek van Job, Amsterdam, W. Willems, 1835, 8°: 14 + 144 p. ¶ Opdracht "aan lijdenden" Bestelnummer: Pr0262. € 45


Kamp, Nicolaas (predikant te Zutphen) Morgen- en avondoverdenkingen voor elken zon- en feestdag van het jaar, Leeuwarden, L.G.L. Hoekstein, 1891, 8°: 275 p. Bestelnummer: Pr0263. € 28

Kapteijn, W. (predikant te Coevorden) Leerrede over 1 Corinten 11-26, z.pl., z.j. (19e eeuw), 8°: 16 p. Bestelnummer: Pr0264. € 18

Kapteijn, W. (predikant te Coevorden) Leerrede over II Cor. 4: 3,4, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp.67-82 Bestelnummer: Pr0265. € 12

Kapteijn, W. (predikant te Coevorden) Leerrede over ps. XLII: 6, Amsterdam, L.J.E. v.d. Bor, 1866, 8°: pp.243-260 Bestelnummer: Pr0266. € 12

Kapteijn, W. (predikant te Coevorden) Leerrede over Philippensen II: 12, Amsterdam, L.J.E. v.d. Bor, 1867, 8°: pp.60-80 Bestelnummer: Pr0267. € 12

Karres, D.J. (predikant te 's Gravenhage) De troost van het overblijfsel, leerrede [...] uitgesproken in de Groote Kerk te ’s Gravenhage 18 October 1896, 's Gravenhage, W.A. Beschoor, [1896], 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0268. € 18

Kate, J.J.L. ten De engel des verderfs. Een tijdpreek naar I Kroniek 21: 16, uitgesproken 2-10-1853 in de Nieuwe Kerk te Middelburg, 2e druk, Middelburg, J.K. de Regt, 1853, 8°: 29 p. Bestelnummer: Pr0269. € 24

Kate, J.J.L. ten Uit den dood verlost. Feestreden [...] 15 November 1863 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, Amsterdam, H. de Hoogh, 1863, 8°: 29 p. ¶ Gedenkdag 50 jaar " Hollands verlossing" Bestelnummer: Pr0270. € 28

Kemp, Cornelius van der De zalige rust der vrienden Godts [...] toegepast op het [...] afsterven van [...] Gerardus Schorrenburg, laatst bedienaar des evangeliums te Rotterdam [...], Rotterdam, H. Kentlink en P. v. Gilst, 1732, 4°: (8) + 32 + (16) p. ¶ Drempelverzen van Leonardus Patijn, litt. stud. en Thomas Hoog. Slotverzen van J. van Wijck, Nic. Bylaert, Michiel van Kouwenberg, Corn. de Feyfer, P.F., Gozewijn Loncq, W. v. Tinge en Willem de Roo SGT: K12 Bestelnummer: Pr0271. € 60

Kemp, Cornelius van der De bepaalde kortheid en algemeene ydelheid van 's menschen leven [...] by gelegenheid van het ontydig afsterven van [...] Anna [...] gouvernante der Ver. Ned., Rotterdam, Ph. Losel en J. Bosch, 1759, 4°: (4) + 47 p. ¶ Opdracht aan Willem V Bosma 433; niet bij Knuttel; SGT: K9 Bestelnummer: Pr0272. € 60


Kervel, P.A. (pastoor te Leiden en deken van Rijnland) De vereering van de overblijfselen der heiligen, voorgesteld in eene leerrede gehouden op het feest van den H. Bonifacius, t.g. dat een deel van zijn H. gebeente de eerste maal ten openbare vereering werd voorgesteld, Juli 1823, Leiden, J.J. Thyssens en Zn, 1823, 8°: 48 p. ¶ Aan het slot een beschouwing over hulde aan L.J. Coster als uitvinder der boekdrukkunst en de hulde aan Bonifacius! Bestelnummer: Pr0273. € 75

Kessel, Gosuinus van (predikant te 's Gravenhage) De plechtelyke verbondts-maakinge van koning Josia [...], 's Gravenhage, O. en P. van Thol, 1753, 4°: 4 + 61 p. Bosma 448; niet in SGT Bestelnummer: Pr0274. € 60

Kist, N.C. De heer heeft meer dan dit om U te geven. Leerrede [...] gehouden in de Pieterskerk te Leiden den 22 April 1855 na het afsterven van den hoogleraar Antonie Niermeyer, Leiden, D.J. Couvée, 1855, 8°: 28 p. Bestelnummer: Pr0275. € 35

Kist, Ewaldus (predikant te Dordrecht) Het ongunstig onthaal des heilands in de wereld [...] in eenige leerredenen, Dordrecht, A. Blussé & Zn, 1815, 8°: 16 + 302 p. ¶ Halflinnen band Bestelnummer: Pr0276. € 30

Kist, Ewaldus (predikant te Dordrecht) Leerredenen over verschillende onderwerpen, 5 delen, Dordrecht, A. Blussé & Zn, 1802-1820, 8°: 8 + 356 + 6 + 348 + 28 + 357 + 8 + 366 + 32 + 355 + 8 p. Bestelnummer: Pr0277. € 90

Kits van Heyningen, G.P. (predikant te Deventer) Eene preek op Mettray. 16 September 1855, 's Gravenhage. J.M. v. 't Haaff, 1855, 8°: 36 p. ¶ Opdracht aan W.H. Suringar, pp. 5 t/m 17 beschrijft een bezoek aan Mettray. Bestelnummer: Pr0278. € 75

Klaarhamer, P.J.W. Taak en loon van den evangeliedienaar. Leerrede uitgesproken ter gedachtenis zijner 25-jarige ambtsbediening in de Gereformeerde kerk van Utrecht, 2e druk, Utrecht, P. den Boer, 1916, 8°: 19 p. (kort afgesneden) Bestelnummer: Pr0279. € 18

Klaarhamer, P.J.W. (predikant te Middelburg) Het recht, de kracht, de grond der hope tot de stichting en instandhouding van onze hoogeschool met den bijbel. Toespraak gehouden [...] ter inleiding van de 10e jaarvergadering der Ver. voor hooger onderwijs op gereformeerden grondslag, Middelburg, K. le Cointre, 1890, 8°: 32 p. Bestelnummer: Pr0280. € 18

Klaarhamer, P.J.W. (predikant te Middelburg) Het gebed om volharding [...] Afscheidsrede uitgesproken te Middelburg in de Noorderkerk op [...] 26 Juli 1891, 2e druk, K. le Cointre, 8°: 32 p. Bestelnummer: Pr0281. € 18


Klerk, J.F. de (predikant te Ameide) Afscheidsrede uitgesproken te Ameide, 25 September 1892, Rotterdam, J.M. Bredee, 1892, 8°: 15 p. Bestelnummer: Pr0282. € 18

Klerk, Joannes de Lyk-reden over 't afsterven van [...] Philippus van Limborch, hoogleeraar [...] onder de Remonstranten, ontslapen 30 Grasmaand 1712, uitgesproken in 't latijn op den 6 van Bloeimaand, den dag zyner begravinge, Amsterdam, Pieter Visser, 1712, 4°: 44 p. ¶ Slotverzen door W. Lomannus, Cl. Bruin, K. Westerbaen en E.F. Bestelnummer: Pr0283. € 125

Kleyn, Gerardus (predikant en rector te Appingendam) Jakobs belaste wederkering opengelegd in eene afscheyds rede gedaan op den 10 April 1740 in de gereformeerde gemeente te Huysen in Gooyland, Amsterdam, N. Byl, [1740], 4°: (4) + 44 p. ¶ Opdracht aan ouderlingen en diakenen te Huizen (NH). SGT: K96 Bestelnummer: Pr0284. € 75

Knap, J.J. (predikant te Oud-Alblas) De heilige waterdoop. Leerrede [...] uitgesproken den 12 Februarij 1854 bij gelegenheid van den doop van drie Israëlitische jonge dochters, Gorinchem, C. de Wolff Dz, 1854, 8°: ¶ Betreft de doop van de gezusters Harst. Bestelnummer: Pr0285. € 90

Knap, J.J. (predikant te Oud-Alblas) Welk een oordeel rust er [...] Leerrede [...] uitgesproken op [...] 23 October 1853 in de Oude kerk te Amsterdam, Amsterdam, G. van Peursem, 1853, 8°: 27 p. Bestelnummer: Pr0286. € 18

Knap, J.J. (predikant te Vlissingen) De zegenwensch aan de zeven gemeenten in Azië, intree-predikatie gehouden te Vlissingen den 6 December 1857, Vlissingen, Z. de Buisonjé, 1858, 8°: 29 p. Bestelnummer: Pr0287. € 20

Koe, S.S. de (predikant te Utrecht) Jezus' geheel-eenige persoonlijkheid [...] Intreerede uitgesproken den 1sten Februari 1874 in de Dom-kerk [te Utrecht], Sneek, J.J. Wiarda, 1874, 8°: 28 p. Bestelnummer: Pr0288. € 18

Koe, S.S. de (predikant te Utrecht) Lamech' s verwachting. Advents-preek [...] tevens behelzende een afscheidswoord aan de gemeente van Utrecht, namens dr B. ter Haar, hoogleeraar en academieprediker, Utrecht, J. Bijleveld, 1874, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0289. € 28

Koetsveld, C.E. van (predikant te 's Gravenhage) Het eeuwig blijvend woord van God. Belijdenispreek en gedachtenis van mijne 25jarige evangelie-dienst, Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1855, 8°: 36 p. Bestelnummer: Pr0290. € 18

Koetsveld, C.E. van Het licht op den kandelaar [...] gesproken 's Gravenhage 17 April 1853, Schoonho-


ven, S.E. van Nooten, 1853, 8°: 32 p. Bestelnummer: Pr0291. € 18

Koetsveld, C.E. van De zwaarden tot spaden [...]een vredewoord in oorlogstijd, uitgesproken te ’s Gravenhage 4 September 1870, Schoonhoven, S.E. van Noten, 1870, 8°: 32 p. Bestelnummer: Pr0292. € 18

Koetsveld, C.E. van Heer! tot wien zullen wij henen gaan? Bevestiging der nieuwe leden, 22 maart 1866, 's Gravenhage, M.J. Visser, 1866, 8°: 22 p. Bestelnummer: Pr0293. € 18

Koetsveld, C.E. van Ik zag geen' tempel in die stad [...] Leerrede uitgesproken tot inwijding der nieuwe Zuiderkerk te 's Gravenhage 23-9-1888, Schoonhoven, S.E. van Nooten & Zn, 1888, 8°: 29 p. Bestelnummer: Pr0294. € 28

Koetsveld, C.E. van Niemand kan een ander fondament leggen [...] Gedachtennisrede eener zestigjarige evangeliedienst, 28-9-1890 [...] in de Groote Kerk [te 's Gravenhage], ’s Gravenhage, W.A. Beschoor, [1890], 8°: 31 p. ¶ Opdracht aan H.L. Oort. Bestelnummer: Pr0295. € 18

Koetsveld, C.E. van De apostolische overlevering. Opwekkende rede bij de Alg. vergadering van het Ned. Zendeling-Genootschap, Rotterdam, 16 Julij, 1856, Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1856, 8°: 36 p. Bestelnummer: Pr0296. € 18

Kohlbrugge, Herm. Friedr. (wijlen predikant der Ned. Ref. Gemeente te Elberfeld) Jesus und die Sünderin, drei Predigten, Elberfeld, Fr. Könter, 1877, 8°: 33 p. Bestelnummer: Pr0297. € 28

Koning, J. de (predikant te Lier) Leerrede over Joh. 6 : 44, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp.99110 Bestelnummer: Pr0298. € 12

Koopman, W. (predikant te Barendrecht) Leerrede over 1 Tim II : 1-6, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: 18 p. Bestelnummer: Pr0299. € 12

Koopman, W. (predikant te Barendrecht) Leerrede over Joh. III : 36, Amsterdam, L.J.E.v. Bor, 1866, 8°: pp 357-368 Bestelnummer: Pr0300. € 12

Kooten, G. van (predikant te Dordrecht) Feestrede ter gedachtenisviering van zijne 50-jarige evangeliedienst, gehouden op 7 October 1838, Dordrecht, Blussé en van Braam, 1838, 8°: 31 p. Bestelnummer: Pr0301. € 24

Kramers, J.W. In memoriam. Rede gehouden den 29 Januari 1882 ter gedachtenis aan zijnen


ambtgenoot J.B. Weerman, predikant bij de N.H. Gemeente te Leeuwarden, Leeuwarden, W. Eekhoff & Zn, 1882, 8°: 21 p. Bestelnummer: Pr0302. € 18

Kreulen, J.R. (predikant te Hallum) Leerrede over Hozea 6 : 1, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp 123-136 Bestelnummer: Pr0303. € 12

Kreulen, K. (predikant te Giessendam) De gave Gods, leerrede, z.pl., z.j. (ca 1900), 8°: 38 p. Bestelnummer: Pr0304. € 18`

Krieger, W.L. (hofprediker) Kerkelijke rede bij den heiligen doop van den eerstgeboren zoon van Z.K.H. den heer Prins van Oranje [...] in de Nederduitsche protestantsche kerk te Brussel op den 27 maart 1817, 's Gravenhage, Erven J. Allart, 1817, 8°: 8 + 24 p. Bestelnummer: Pr0305. € 35

Kropveld, E. De zelfbeproeving voor het avondmaal. Voorbereidingspredikatie over 1 Cor 11 : 28, 29, 7e druk, Amsterdam W. Kirchner 1898, 8°: 20 p. ¶ Eerste druk: Waddingsveen 1897 Bestelnummer: Pr0306. € 18

Krummacher, F.W. (predikant te Gemarke (D)) [Diverse leerredenen, vertaald door J.H. Albrecht], Amsterdam, J. Ruysendaal, 1831-1833, 8°: 26 + 26 + 22 p. Bestelnummer: Pr0307. € 20

Krijt, W.H. (in leven predikant te Groningen) Zestal nagelaten leerredenen [...] voorafgegaan door eene levens- en karakterschets van den overledene en gevolgd door eene gedachtenisrede gehouden te Groningen door F.J.P. Moquette, predikant te Sluis, Groningen, G.J. Reits, 1867, 8°: 8 + 163 p. Bestelnummer: Pr0308. € 60

Kuiper, T. De hoop des evangeliedienaars [...] Afscheidsrede uitgesproken den 19den April 1891 in de Ver. Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1891, 8°: 23 p. Bestelnummer: Pr0309. € 18

Kuyper, A. Het graf. Leerrede uitgesproken aan den avond van Goedevrijdag in de beurt van wijlen ds D. Gildemeester, Utrecht, J.H. v. Peursem, 1869, 8°: 34 p. (mist laatste pp.) Bestelnummer: Pr0310. € 9

Kuypers, Gerardus (Academieprediker te Groningen) Ziels opheffing tot God onder de buitengewone stervte der menschen. In eene leerreden [...] uitgesproken den 10 October 1779, Groningen, J. en J. te Bolt [1779], 8°: (8) + 30 p. ¶ N.a.v. het grote aantal doden aan de galkoorts, waaronder Joh. Ph. Swart te Harlingen, Petrus Venhuizen te Noorthoorn, P. 's Grauwen, M.G. Alberthoma, P. Chevalier en L. Offerhaus.


Bosma 486; SGT: K347; Petit 7009 Bestelnummer: Pr0311. € 125

Kuypers, Gerardus (academieprediker te Groningen) Het oogmerk der komst van den zoon des menschen om het verlooren menschdom te zoeken en te zaaligen, verklaard in eene leerreden [...] uitgesproken den 6 November 1785 in tegenwoordigheid van 't geheele stadhouderlijke hof, Groningen, J. Bolt en L. Huisingh, 1786, 8°: 10 + 33 p. Bosma 491; SGT: K342 Bestelnummer: Pr0312. € 40

Kuypers, Gerardus (hoogleraar en academieprediker te Groningen) Nederlandsch staatsorkaan beschouwd in eene leerrede [....] ter bemoediging van echte liefhebberen des vaderlands, benevens een aanhangzel over de tegenwoordige oproeren, voornamelijk ter onderrichting der inwooners van het Oldambt, 2e druk, Groningen, P. Doekema [1785], 8°: (4) + 52 p. ¶ Voorwoord 1e druk dd 22-2-1785, 2e druk 18-4-1785 Bosma 489; SGT: K340; niet in Knuttel (cf. Knuttel 21150, 1e druk) Bestelnummer: Pr0313. € 60

Lagendaal, Joannes Lykrede uit Jakobus IV : 14 over [...] Sebastiaan van der Laren, leeraar in de Remonstrantsche gemeente te Rotterdam, in den heere ontslapen den 18den van Slagtmaand 1726, Rotterdam, Wed. P. Boekenes en Wed. Nic Bos, 1727, 4°: (6) + 31 p. ¶ Opdracht aan kerkeraad. Drempelverzen van A.P. en Marinus Oudenaarde. Bestelnummer: Pr0314. € 85

Lagers, G.H.; J. Schultz Kerkelijke redevoeringen en aanspraken bij de opening en sluiting van de eerste vergadering der Evangelisch-luthersche synode in het Koninkrijk der Nederlanden, Amsterdam, B. Kramer & Zn, 1819, 8°: 22 + 144 p. Bestelnummer: Pr0315. € 35

Lamers, G.H. (predikant te 's Gravenhage) Bevestiging van de eerste door het kiescollege der N.H. Gemeente te 's Gravenhage benoemde ouderlingen en diakenen. Rede uitgesproken in de Groote Kerk aldaar op den 19den April 1868, 's Gravenhage, M.J. Visser,, 1868, 8°: 28 p. Bestelnummer: Pr0316. € 18

Lanen, Sebastiaan van der (remonstrants predikant te Rotterdam) Lyk-rede over psalm 39 : 6, gedaan by gelegenheid van het afsterven van [...] Kornelis van Arkel [...] leeraar der Remonstranten te Rotterdam, overleden den 29 in Herfstmaand 1924, Rotterdam, Wed. N. Bos en H. v.d. Aak, 1724, 4°: (4) + 24 + (6) p. ¶ Opdracht aan kerkeraad Rem. Gem. Slotverzen door A.P., A.B. en Marinus Oudenaerde. Bestelnummer: Pr0317. € 125

Laurillard, E. Natuur, zwaard en evangelie. Toespraak gehouden in het kamp bij Milligen op den 24ste Augustus 1862, Leiden, P. Engels, 1862, 8°: 15 p. Bestelnummer: Pr0318. € 18


Titelpagina van het unieke (?) exemplaar van de Zaanse lijkrede door J.C. Alberti op Thomas van Adrichem, uit 1753. Bestelnummer Pr0010


Vroeg voorbeeld van een in druk uitgegeven lijkoratie: Bertius over de dood van Arminius in 1609. Bestelnummer Pr0034


Titelpagina van Cordes, Inleydingspredicatie uit 1660. Anonieme versiering samengesteld uit vier onderdelen. Bestelnummer Pr0093


“Monument� voor Petrus Curtenius met diens portret in silhouet. Illustratie uit de Lijk- en lovreden op hem door J. van Nuys Klinkenberg uit 1790. Gravure door N. van der Meer Jr. Bestelnummer Pr0397


Lavater, J.C. Leerredenen over de geboorte van Jezus Christus op het Kersfeest, 2e druk, Leiden, J. v. Thoir, 1801, 8°: 88 p. ¶ Bevat: Het Kersfeest der Christenen; leerrede over de geboorte van Christus; op het Kersfeest. Drempelverzen van Van Alphen en Van de Kasteele. Bestelnummer: Pr0319. € 35

Leenmans, H.A. (predikant te Hellevoetsluis) De christelijke hoop. Leerrede [...] Utrecht, Kemink & Zn, 1864, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0320. € 18

Lentz, Ludwig Carl (Luthers predikant te Amsterdam) Von der heiligen Schrift. Vier Predigten, Leer, Prätorius & Seyde, 1841, 8°: 70 p. ¶ Opdracht aan schoonvader C. Lentz, predikant te Leer. De preken waren in Amsterdam gehouden. Bestelnummer: Pr0321. € 38

Lentz, Ludw.C. (luthers predikant te Amsterdam) Predigt über Ps 143 : 5,6, gehalten zur Erinnerung an seine 25 jährige Amtsführung in der Ev. Luth. Gemeinde zu Amsterdam am Abend der 23 October 1864, Amsterdam, J. Müller, 1864, 8°: 28 p. Bestelnummer: Pr0322. € 20

Lentz, Ludw. C. (Luthers predikant te Amsterdam) Predigt über I Timoth. 1 [...] gehalten zur Erinnerung an seine 40 jährige Amtsführung in der Ev. Luth. Gemeinde zu Amsterdam, am Abend des 26 October 1829 in der alten Kirche, Amsterdam, C. Casp. Dreckmeier, 1879, 8°: 20 p. Bestelnummer: Pr0323. € 24

Liefde, J. de Zestal leerredenen, Utrecht, J.J.H. Kemmer, 1867, 8°: 70 p. ¶ Voorrede ondertekend: Londen, febr. 1865. Bestelnummer: Pr0324. € 20

Ligarium, Reymerum (Luthers predikant te Amsterdam) Kamp ende kroone der Christelijcke ridderschap [...] lyck-predicatie over [...] Conradum Hoppium, predicant der Chr. gem. van de Augsburgsche confessie in Amsterdam en desselfs huys-vrouw Christina Mathiasse Bisschops, der welcker lichamen den 3 November 1670 tot Amsterdam in de Oude Kerck [...] zyn begraven geworden. In de volckrijkcke vergaderinge in de Luytersche kerck gedaen [...] op den 4 November 1670. Amsterdam, B. van der Plaet, 1670, 4°: 36 p. ¶ Op pp. 20-23 levensloop van Koenraed Hoppe. Slotverzen van R. Ligarius,P. Cordes, J.E. Blum, Herm. Glaserus, Joh. Schelhammer, M. Hoppe (broer), A.G. Felten, V. Visscher en Senedictus de Haan. Bestelnummer: Pr0325. € 195

Lindeboom, L. (predikant te Zaandam) De kerk. Leerrede [...] bij de eerste godsdienstoefening in het nieuwe kerkgebouw der Christ. Geref. Gemeente te Zaandam, Zaandam, van Spanjen Koppenol, 1875, 8°: 47 p. Bestelnummer: Pr0326. € 35

Littooij, A. en L.H. Wagenaar Ten zegen. Bevestiging- en intreepredicatie uitgesproken in de Noorderkerk te Middelburg op 3 April 1898, Middelburg, K. le Cointre, [1898], 8°: 56 p.


¶ Met historische aantekeningen betr. het kerkelijk leven te Middelburg. Bestelnummer: Pr0327. € 28

Littooij, A. (predikant te Middelburg) Het kerkelijk leven in Middelburg. Toespraak gehouden bij de opening der generale synode te Middelburg, 11 Augustus 1896, Middelburg, A.D. Littooij Az, 1896, 8°: 15 p. Bestelnummer: Pr0328. € 18

Lodenstein, J. van; Corn. Brinkman Boet-predikatien over Jerem. XLV gedaan te Utrecht door den godzaligen leeraar J. van Lodenstein, niet lange voor het bittere noodjaar 1672, thans in niet ongelyke kommerlyke omstandigheden van ons vaderland uitgegeven, met eene voorreden, weinige aantekeningen en twee leer-redenen door Corn. Brinkman, bedienaar van 't heilig evangelie te Dirksland, Utrecht, S. de Waal en G. v.d. Brink Jansz, 1779, 8°: 10 + 176 p. Bosma 522; SGT: L370 Bestelnummer: Pr0329. € 75

Lodensteyn, Jodocus van Verzameling van keurstoffen of uitgeleezene predikatien [...] uitgesproken door zijn wel-eerw. toen hij leefde, in de Utrechtse en andere gemeintens der Hervormde Kerk, 2e druk, Zwijndrecht, J. Boden, [19e eeuw], 8°: 138 p. ¶ Kerkelijke goedkeuring dd 26-7-1748 SGT: L460 Bestelnummer: Pr0330. € 40

Lodensteyn, J. van Negen predikatiën over eenige stoffen welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. Nagezien, ter drukpers bekwaam gemaakt [...] door Everhardus van der Hooght, Leiden, J.J. Groen & Zn, z.j. [19e eeuw], 8°: 180 p. ¶ Voorwoord gedateerd 1696 Bestelnummer: Pr0331. € 18

Loeff, A. (predikant te Dordrecht) Valsche en ware roem. Leerrede, z.pl. [1870], 8°: pp 161-172 Bestelnummer: Pr0332. € 9

Loois, J.M. (predikant te Woerden) God, een toevlugt. Leerrede, z.pl. [1870], 8°: pp 149-160 Bestelnummer: Pr0333. € 9

Losgert, A. (predikant te Zoelmond) Hulde aan de nagedachtenis mijner moeder. Leerrede over christelijke droefheid en troost bij den dood onzer bloedverwanten, Utrecht, P. Quint, 1825, 8°: 4 + 34 p. ¶ Elizabeth Clazina Felix overleed te Utrecht 17 juni 1825. Bestelnummer: Pr0334. € 40

Lubbers, Theodorus (predikant te Groningen) Groningen tot zegenende dankbaarheid en blijdschap aangespoord [...] Kerkrede [...] bij gelegenheid der plechtige inhaling van [...] Willem V, op 8 Oogstmaand 1773 in de Grote Kerk te Groningen uitgesproken, Groningen, C. Barlinckhof, 1773, 8°: (8) + 44 p. ¶ Opdracht aan stadsbestuur van Groningen (met 20 namen) en drempelvers door Chr. Franc. Kuypers.


Bosma 531; SGT: L504; Petit 6959; Van Alphen 1349 Bestelnummer: Pr0335. € 75

Lulofs, Johan Lyk-rede over [...] Johan van den Honert, T.H.zoon, [...] hoogleeraar [...] en bedienaar van het heilige evangelium [...] te Leiden, Leiden, A. Honkoop en S. en J. Luchtmans, 1758, 4°: 68 + (4) p. ¶ Slotzang van A. Cuypers. Bestelnummer: Pr0336. € 75

Lütge, H.A.J. (predikant te Amsterdam) Hij, die U roept, is getrouw, die het ook doen zal. Leerrede [...] ter herdenking van 25 jarige evangeliedienst in de N.H. kerk, uitgesproken in de Nieuwe Kerk op 10 September 1899, Amsterdam, Scheffer & Co., 1899, 8°: 36 p. Bestelnummer: Pr0337. € 18

Lütge, H.A.J. (predikant te Amsterdam) De ordeningen Gods, voor het huisgezin. Drie leerredenen, Amsterdam, Scheffer & Co., 1895, 8°: 68 p. Bestelnummer: Pr0338. € 18

Lütge, H.A.J. (predikant te Amsterdam) Leerrede [...] na het overlijden van Z.M. koning Willem III, uitgesproken op 30 November 1890 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, Amsterdam, Scheffer & Co, 1890, 8°: 20 p. Bestelnummer: Pr0339. € 28

Lütge, H.A.J. (predikant te Amsterdam) De psalm van het eeuwig vaderhuis [...] twee leerredenen [...] gehouden den 25sten Augustus en den 8sten September 1895, Amsterdam, Scheffer & Co., 1895, 8°: 46 p. Bestelnummer: Pr0340. € 18

Lütge, H.A.J. (predikant te Amsterdam) De goedertierenheid des heeren. Leerrede [...] gehouden op Oudejaarsavond van het jaar 1893 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, Amsterdam, Scheffer & Co., 1894, 8°: 23 p. Bestelnummer: Pr0341. € 18

Luther, M. Eenige leerredenen over verschillende onderwerpen (volgens uitgave van de jaren 1540 en 1543), Gouda, B.H. Maaskant, 1877, 8°: 96 + 192 p. ¶ Gebonden in half leer. Bestelnummer: Pr0342. € 28

Luther, M. Het bevel der evangelieprediking en Christus belofte aan de gelovigen bij zijne hemelvaart, leerrede over Marc XVI vers 14 tot 20, vertaald uit het Duits door V. Koningsberger, Rotterdam, Wed. v.d. Meer & Verbruggen, 1834, 8°: (2) + 30 p. Bestelnummer: Pr0343. € 30

Maatschoen, Gerardus (leraar mennonieten, De Zon, Amsterdam) Lyk-reden op het zalig afsterven van den eerwaarden Dirk Cornelisz, leeraar der mennoniten in den Ilp en te Landsmeer, hunne vergaderinge houende in den Ilp. Overleeden den 21sten Augustus 1741, Amsterdam, K. de Wit, [1741], 4°: 49 p. Bestelnummer: Pr0344. € 225


Mackay, D.J. (predikant te Amsterdam) Leerrede ter viering van zijne 25 jarige evangeliedienst in drie onderscheidene vaderlandsche gemeenten, gehouden in de Zuiderkerk te Amsterdam den 7 December 1834, z.pl, [1835], 8°: 31 p. Bestelnummer: Pr0345. € 30

Mackay, D.J. (predikant te Amsterdam) Feestrede ter gedachtenisviering van 50 jarige evangeliebediening, uitgesproken den 4 December 1859 [...] in de Noorderkerk, Amsterdam, C.M. van Gogh, 1860, 8°: 19 p. Bestelnummer: Pr0346. € 24

Malcomesius, H. De prediking van het kruis. Intreerede uitgesproken te Franeker op zondag 26 Januari 1868, Leeuwarden, H. Bokma, 1868, 8°: 32 p. Bestelnummer: Pr0347. € 18

Maronier, J.H. (predikant te Utrecht) Wat willen de Remonstranten? Toespraak gehouden in de Remonstrantsche Vereeniging te Doesborgh den 18 November 1877, Doesburg, R. v. Hinloopen Labberton, 1877, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0348. € 24

Marron, Paulus Henricus (predikant te Parijs) Dankzegging over den vreede te Lunéville getekend, uitgesproken in de tempel der protestanten te Parijs, den 3 Ventose van het 9de jaer der Fransche Republiek (22 febr. 1801). Door hem zelven vertaald. Dordrecht, A. Blussé & Zn, 1801, 8°: 24 p. Niet in Knuttel Bestelnummer: Pr0349. € 95

Meer, Wilhelmus van der (predikant te Schoonhoven) Gedenk-schrift van des Heeren macht, goedheid en trouwe [...], of Verklaringe van Jesaia 38, 15 en 16 [...], Schoonhoven en Utrecht, A. Bruggeman en G. v.d. Brink jr., 1768, 4°: 16 + 63 p. ¶ Opdracht aan gemeente te Schoonhoven, dd Schoonhoven 8 april 1768. Van der Meer was "gered uit doodsgevaar". Drempelverzen van Hendrik Slingelandt en Jan Nupoort. Bosma 544; SGT: M147 Bestelnummer: Pr0350. € 125

Mees, M.J. Een bundel preeken, Haarlem, H.N. Mul, 1892, 8°: 10 + 132 p. ¶ Gebonden in linnen stempelband. Gepredikt in de Lutherse kerk te Haarlem in 1891 en 1892. Bestelnummer: Pr0351. € 60

Mensinga, J.A.M. (predikant te Frederikstad a/d Eider) Mijne twee merkwaardigste leerredenen, uitgegeven t.b.v. den wederopbouw der kerk van de Remonstrantsch-gereformeerde gemeente te Frederikstad aan de Eider, Amsterdam,P.N. van Kampen, 1857, 8°: 50 p. ¶ Met een inleiding over de oorlogshandelingen in 1850 waardoor o.m. de kerk verwoest werd. Bestelnummer: Pr0352. € 125


Meppen, K.N. Leerrede ter gedachtenis aan zijne 40 jarige evangeliebediening in de Evang. Luthersche gemeenten te Winschoterzijl, Schiedam en 's Gravenhage, gehouden den 27 Juny 1869, 's Gravenhage, M.J. Visser, 1870, 8°: 18 p. Bestelnummer: Pr0353. € 24

Meyer, Joan Everhard (Luthers predikant te Amsterdam) Het lot en deel der rechtvaardigen na dit leven [...] lykrede [...] ter gedachtenisse van [...] Jacobus Velten [...] leeraar [...] Augsburgsche geloofsbelydenis tot Amsterdam, aldaar gedaan en uitgesproken in de Nieuwe Kerke den 11-5-1731, Amsterdam, A. Strander,[1731], 4°: 32 p. Bestelnummer: Pr0354. € 125

Meyier, A.C. de (predikant te Arnhem) Leerrede over de hooge waarde des christendoms, z.pl.,[1846], 8°: pp. 41-56 Bestelnummer: Pr0355. € 9

Mitzen, Carel Oth Laatste leer-reden over psalm CXXI : vers 8 in de Oude Kerk van d'Evangelische gemeente d'onveranderde Augsburgsche geloofs-belydenisse toegedaan [...] den 912-1736 [...] uytgesprooken. Rotterdam, Chr. Pattersen, 1736, 4°: (4)+ 14 p. ¶ Met een voor-titel waaruit blijkt dat deze leerrede samen met de intreepredikatie in de Nieuwe Kerk (door A. Croese) werd uitgegeven. Bestelnummer: Pr0356. € 75

Molenaar, D. (predikant te 's Gravenhage) Dankbare hulde [...] bij gelegenheid der 50 jarige evangelie-bediening, volbracht [...] uitgesproken op 2 October 1859 [...] in de Groote kerk, 's Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1859, 8°: 39 p. Bestelnummer: Pr0357. € 18

Molinaeus, Johannes (predikant te Rotterdam) De ware wysheit die van boven is. Vertoont in III predikaetsien [...] met een voorreden waer in de groote onbescheidenheit van de heer Jurien en het groot ongelijk den heer Episcopius [...] by hem aengedaen getoont wert, Rotterdam, B. Bos, 1691, 12°: (70) + 427 p. ¶ Geheel perkament, met titelprent door Jan Luyken. Drempelgedicht van C. de With Jz. Van Eeghen/Van der Kellen 201 Bestelnummer: Pr0358. € 295

Moll Jacobszn, J. De voortdurende pinksterzegen. Leerrede, gehouden op 8-6-1870 in de Groote Kerk bij het herdenken van zijn 40-jarigen evangeliedienst, 's Gravenhage, M.J. Visser, 1870, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0359. € 18

Moll Jbzn, J. (predikant te 's Gravenhage) Avondoffer der 's Gravenhaagsche Hervormde Gemeente op het 3e eeuwfeest van 1 April 1572, 's Gravenhage, W.P. v. Stockum, 1872, 8°: 28 p. ¶ Aan het slot een "Bede om een feestgift voor een gedenkteken", n..l. de stichting van de Prins Willemsschool in 's Gravenhage. Bestelnummer: Pr0360. € 28


Moll Jacobszn, J. (predikant te 's Gravenhage) Feestwoord [...] met de feestzangen van Dr R. Bennink Janssonius en de kerkliederen gezongen in de Willemskerk bij de wijding van het nieuwe weeshuis, den 3-111867, 's Gravenhage, M.J. Visser, 1867, 8°: 31 p. Bestelnummer: Pr0361. € 24

Moll Jbzn, J. Begeleidend woord bij de "laatste geloofsgetuigenis" van Dr. T.C.R. Huydecoper, 's Gravenhage, M.J. Visser, 1866, 8°: 14 p. Bestelnummer: Pr0362. € 18

Moll, W. (hoogleraar te Amsterdam) Leerrede over Lukas 15 vs 26, een woord ter voorbereiding tot het H. Avondmaal, z.pl., [1846], 8°: pp.203 t/m 208 Bestelnummer: Pr0363. € 9

Molster, J.A.D. Molster's nalatenschap, bevattende zijne nagelaten leerredenen, 2e druk, Amsterdam, C.L. Brinkman, 1858, 8°: 12 + 216 p. ¶ Met gelithografeerd portret. Opdracht aan gemeenten te De Vuursche, Rijswijk, Leeuwarden en Utrecht. Voorrede door H. v. Manen, dd Benschop 1850, gebonden in rood linnen. Bestelnummer: Pr0364. € 50

Molster, J.A.D. Nagelatene leerredenen, Utrecht, W.H. van Heijningen, 1850, 8°: 19 + 324 p. ¶ Met portretlitho door P.H. v.d. Weijer, opdracht aan de gemeenten De Vuursche, Rijswijk en Leeuwarden en voorrede met levensbijzonderheden door H. v. Manen. Bestelnummer: Pr0365. € 60

Moor, Bernhardinus de (predikant te Leiden) Paulus opgetrokken in den derden hemel [...] Leer-redenen [...] met een voorbericht aangaande samenspraken der hemelingen van Jacob Groenewegen, Leiden, A. Kallewier en J. Hasebroek, 1753, 4°: (18) + 49 p. Bosma 570; SGT: M365 Bestelnummer: Pr0366. € 95

Moor, Bernardinus de (predikant te Gouda) Het bestendig geluk van een geestelyk overwinnaer [...] tot een afscheids-reden aen het [...] christelyke synodus van Zuid-Holland binnen Gorinchem vergaderd [...] 1736, Gouda, W. en J. van Esch / Groninchem, J. van Wyk, 1737, 4°: (12) + 46 p. ¶ Opdracht aan H. van Hees, Joh. Deym e.a. Drempelvers van F.G. Westhovius. Niet bij Stamkot, Het Gorcumse boek (2004); SGT: M359 Bestelnummer: Pr0367. € 60

Mosselmans, B.C.J. Naar aanleiding van den preek op Nieuwjaarsdag van dit jaar 1869 in de Nieuwe Kerk te Groningen gehouden door Ds B.C.J. Mosselmans, door J.F. Beijen, Groningen, G.J. Reits, 1869, 8°: 28 p. Bestelnummer: Pr0368. € 28

Mosselmans, B.C.J. Afscheidswoord. Tot een aandenken gehouden aan de leden en begunstigers der Remonstrantsche Gemeente te Groningen, Groningen, J.B. Wolters, 1891, 8°: 32 p. ¶ Gebonden in grijs linnen. Bestelnummer: Pr0369. € 20


Mosselmans, B.C.J. (predikant te 's Hertogenbosch) Tien leerredenen, 's Hertogenbosch, G.H. v.d. Schuyt, 1864, 8°: 6 + 166 p. Bestelnummer: Pr0370. € 24

Mosselmans, B.C.J. (remonstrants predikant te Groningen) Uit het leven voor het leven. Voordrachten en toespraken, Groningen, J.B. Wolters, 1890, 8°: (12) + 148 p. ¶ Gebonden in linnen stempelband, met originele foto (portret auteur), met lijst intekenaren te Groningen en buiten Groningen. O.a. toespraken aan gemeente, betr. o.m. inwijding kerkgebouw, inwijding orgel, etc. Bestelnummer: Pr0371. € 75

Moulijn, Jb (predikant te Weesp) O land, land, land! Hoor des heeren woord, leerrede [...], z.pl., [1870], 8°: pp. 137 t/m 148 Bestelnummer: Pr0372. € 9

Mounier, P.J.J. (predikant te Amsterdam) Discours sur les droits et les devoirs de l'eglise [...] pour l'ouverture de la Reunion des Députés des Eglises 1856, z.pl., z.j., 8°: 46 p. Bestelnummer: Pr0373. € 28

Muilman Wigboldszoon, Petrus (predikant te Lexmond en Lakerveld) Leerreden over Openbaaringe 11 v 1, ter openinge van het Zuidhollandsche Synode vergadert binnen Dordrecht, uitgesproken in de Groote Kerk den 3 July 1764, ’s Gravenhage, Wed. O. v. Thol en Zn, 1764, 4°: 46 p. ¶ Opdracht aan A.H. v. Hees en H. Onderwater Bosma 574; niet in SGT Bestelnummer: Pr0374. € 125

Muller, Samuel Feestrede gehouden [...] op den 30 Juny 1852 in de kerk der Ver. Doopsgez. Gem. te Amsterdam, ter viering van zijne 25 jarige ambtsbediening, Amsterdam, z.n., 1852, 8°: 8 + 51 p. Bestelnummer: Pr0375. € 40

Muller, Samuel Feestrede ter viering van het 50 jarig bestaan der Alg. Doopsgezinde Societeit, uitgesproken [...] in het kerkgebouw der Ver. Doopsgez. Gem. te Amsterdam den 27 Juny 1861, Amsterdam, z.n., 1861, 8°: 8 + 55 P. Bestelnummer: Pr0376. € 40

Müller, J.L. (predikant te Mettmann (D)) De verlossing der gevangenen Sions [...] uit het Hoogduitsch vrij vertaald en uitgebreid door J.H. Albrecht, Amsterdam, A.B. Saakes, 1830, 8°: 40 p. Bestelnummer: Pr0377. € 18

Munnikemolen, Joannes (predikant te 's Gravenhage) Kerkrede bij gelegenheid van de bediening des heiligen doops met de benaming van Willem George Frederik, aan zyne [...] hoogheid [...] Prins van Oranje en Nassau [...] den 3den van Lentemaand 1774 in de Grote Kerk van 's Gravenhage uitgesproken, 's Gravenhage, H.C. Gutteling en J.A. Bouvink, 1774, 4°: (4) + 23 p. Bosma 577; SGT: M367; niet bij Knuttel Bestelnummer: Pr0378. € 90


Muntinghe, Herman Leerrede [...] gehouden den 23 van Slagtmaand 1823 door Herman Muntinghe, by gelegenheid zyner 25 jarige bediening van het hoogleraarambt der godgeleerdheid aan de Universiteit te Groningen, Groningen, J. Oomkens, 1823, 8°: 32 p. Bestelnummer: Pr0379. € 34

Muntinghe, Herman (hoogleraar theologie te Groningen) Leerrede by gelegenheid van het afsterven van zijnen ambtgenoot J.A. Duijmaer van Twist, in leven hoogleeraar in de faculteit der regtsgeleerdheid [te Groningen], uitgesproken den 3 van Wintermaand 1820 in de Martinikerk te Groningen, Groningen, J. Oomkens, 1820, 8°: 36 p. Bestelnummer: Pr0380. € 45

Mutzenbecher, E.H. (luthers predikant) Leerrede over een gedeelte der geschiedenis van het lyden en sterven van Jezus Christus, weinige dagen na het onverwacht overlyden van [...] Johan Diederik Deiman, in leven leeraar der Evang. Luthersche Gemeente te Amsterdam, in de Luthersche Nieuwe Kerk gehouden, vertaald uit het Duits, Amsterdam / ’s Gravenhage, A. Mens Jz en C. Plaat, 1783, 8°: (2) + 8 + 23 p. ¶ Drempelvers van A. Sluyter, voorbericht met personalia van Deiman. Bosma 1019 Bestelnummer: Pr0381. € 95

Mutzenbecher, Esdras Heinrich (hoogduits predikant te Amsterdam) Predikatie ter gedachtenisse van [...] Jan Hendrik Vorstius, in leeven [...] leeraar [...] Augsburgsche Geloofsbelijdenisse te Amsterdam, aldaar gehouden in de Nieuwe Kerk op den 26 April 1783, Amsterdam / 's Gravenhage, A. Mens Jz / C. Plaat, 1783, 8°: (4) + 53 p. ¶ Bosma 1020 Bestelnummer: Pr0382. € 70

Muzner, A.R.P. Jucundinus (r.k. priester te Passau) Lofreden op het feest van den H. Ignatius van Lojola, vertaald uit het Duits, Amsterdam, F.I. Sundorff, z.j., [ca 1780?],8°: 32 p. Bosma 1656 Bestelnummer: Pr0383. € 30

N.N. Twee redevoeringen, de eene op een dorp, de andere in eene stad in Holland, in eene christelyke vergadering uitgesproken, z.pl., 1784, 8°: 66 p. (laatste pagina's waterschade) niet bij Knuttel; NCC: 1 ex. (KB, Den Haag) Bestelnummer: Pr0384. € 95

N.N. (r.k. priester) Leerreden tot aanmoediging der wapen-oeffening ten platte lande, door een Roomsch pastoor in de provincie van Utrecht, over 2 Esd 4 vs 14, Utrecht, Wed. W. Mulder, 1785, 8°: 24 p. Bosma 1721; Knuttel 21020 Bestelnummer: Pr0385. € 30

N.N. (r.k. priester) Juda tot zynen vorigen geluksstand terug gebragt door de herstelling van wetten en godsdienst onder den koning Josaphat [...], te Rotterdam aan de R.C. gemeente op den steiger voorgesteld by den aanvang des jaars 1787, z.pl., z.j. [1787], 8°: 30 p.


Bosma 1718 Bestelnummer: Pr0386. € 28

N.N. Nederland tot vertrouwen op God opgewekt. Leerrede, gehouden op den biddag des jaars 1782, Utrecht, R. de Meyere, 1783, 8°: (6) + 34 p. ¶ Voorrede van M[einard] Tijdeman, dd Utrecht, november 1782.

Niet bij Knuttel; niet bij Bosma; niet in SGT; NCC geeft 2 ex. en als auteur M. Tijdeman. Dit laatste lijkt mij niet juist. Bestelnummer: Pr0387. € 75

N.N. Vaderlandlievende leerreden over psalm 133 .1, z.pl., z.j. [ca 1780], 8°: 32 p. Niet bij Bosma; cf Knuttel 20887 (soortgelijke titel, dd 1784) Bestelnummer: Pr0388. € 28

N.N. De aangelegenheid van het leeraar-ampt, en de moeijelykheid van hetzelve recht waarteneemen, MET: De last afgelegd by de verordeninge van den eerwaardigen heer Abraham Tozer, z.pl., z.j. [ca 1780], 8°: 70 p. (mist p.1-2) Niet bij Bosma Bestelnummer: Pr0389. € 28

N.N. Aenmerkingen op de Bedenkingen over den oorlog, als zynde niet altijd een kenmerk van 'n volks groote zonden en gods straffende voorzienigheid, aan den aucteur van die Bedenkingen, [...] Johan Frederik Scheffer, predikant by de gemeinte aan de onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenis toegedaen, te Rotterdam, Rotterdam, Bennet en Haar, Kraeft, Van Dyk en Krak, z.j.[1782], 4°: 24 p. ¶ Reactie op een preek dd 4 september "dezes jaars, uitgegeven in druk door Scheffer onder de titel 'Bedenkingen over den oorlog ....] Buisman, Tussen vroomheid en Verlichting (Zwolle 1992) p.207-209; STCN: 1 ex (KB) Bestelnummer: Pr0390. € 150

Nahuys, Henricus D'algemeene heerschappy des doods [...] lyk-reden [...] Maria, koninginne van Groot Brittannien, Rotterdam, R. v. Doesburg, 1695, 4°: 52 p. (mist de (8) p. van het voorwerk) Knuttel 14177; Van Eeghen / van der Kellen 265 Bestelnummer: Pr0391. € 20

Newton, Johan (predikant te Londen) Bundel van stichtelijke leerredenen, vertaald en uitgegeven door Marinus van Werkhoven, met eene voorrede van [...] Joh. Corn. Appelius, predikant te Zuidbroek en Muntendam, Amsterdam, M. de Bruyn, 1786, 8°: 48 + 450 p. ¶ Zonder band Bosma 1522 Bestelnummer: Pr0392. € 90

Niemeijer, M. (predikant te Sneek) en J.W. Lieftinck (predikant te Sliedrecht) Geloofsgetuigenis. Eene bevestigings- en intreerede gehouden te Sliedrecht den 23 Maart j.l., 2e druk, Sliedrecht, Gebr. Luijt, 1890, 8°: 26 p. Bestelnummer: Pr0393. € 18

Niermeyer, A. (thans predikant te Wemeldinge) Afscheidsrede gehouden te 's Heer Arendskerke op den gedenkdag der kerkhervorming in 1852, Goes, L. de Fouw, 1853, 8°: 29 p. Bestelnummer: Pr0394. € 24


Nonnen, Nicolaus (predikant te Bremen) Boet-predicatie op den plechtigen uitgeschrevenen Boet- Bede- en Dank-dag, geviert den 7 Octob. 1739 ter gelegentheid van het springen der buskruyt-tooren de Bruyd genaamt, op den 21 Sept. des nachts door den blixem veroorzaakt, [...] waarachter eenige byvoegzelen betreffende de historische berichten, zo van de publyke gebouwen te Bremen die weleer door den donder geraakt zijn, als inzonderheid het voorgevallene by het springen van deezen kruyt-tooren, Amsterdam, H. Vieroot, 1740, 4°: (2) + 68 p. ¶ Halflinnen band Bestelnummer: Pr0395. € 175

Noordink, Joh, Bern. Leerrede ter viering van den 25 jarigen dienst in de gemeente van 's Gravenhage, gehouden op 17 January 1821, 's Gravenhage, Wed. J. Allart en Comp., 1821, 8°: 47 p. Bestelnummer: Pr0396. € 28

Nuys Klinkenberg, J. van (hoogl. en pred. te Amsterdam) Lijk- en lovreden ter gedachtenis van [...] Petrus Curtenius, theol. doctor, professor in de H. Godgeleerdheid en predikant te Amsterdam [...] openlyk uitgesprooken in de groote gehoorzaal van het Athenaeum Illustre deezer stad den 16 Nov. 1789. Uit het latijn vertaald door Marten Jongeneel, ss. theol. stud., waarby een lykdicht door Petrus Scheffer, Amsterdam, Joh. Wessing Wz, 1790, 8°: 12 + (2) + 58 p. ¶ Drempelvers van Petrus Scheffer; gravure door N. v.d. Meer van monument voor Curtenius met diens silhouet. Niet bij Bosma; SGT: C371 Bestelnummer: Pr0397. € 195

Nijenhuis, Anne W. (predikant te Mildam) Blijde boodschap in bange tyden, Drietal preken, Kampen, S. v. Velzen Jr., 1868, 8°: 46 p. (laatste p. beschadigd met tekstverlies) Bestelnummer: Pr0398. € 18

Oldeman, G. (laatst predikant te Zuid-Beierland, vroeger te Hall en te Uitwijk) Acht leerredenen. Met een voorrede van dr. J.I. Doedes, hoogleraar te Utrecht, Oud-Beyerland, W. Hoogwerf Az, 1878, 8°: 8 + 28 p. (rug los; mist omslag) Bestelnummer: Pr0399. € 18

Ommeren, J. van (r.k. priester Rotterdam) Redenvoering op den algemenen dank- vast- en bedendag gehouden den 24 van Sprokkelmaand 1779, Rotterdam, J. Bronkhorst, 1779, 8°: 16 p. Bosma 1674 Bestelnummer: Pr0400. € 40

Oorthuijs, C.B. De liefde van Christus. Afscheidswoord op 30 April 1893 te 's Gravenhage uitgesproken, 's Gravenhage, W.A. Beschoor, 1893, 8°: 27 p. Bestelnummer: Pr0401. € 18

Oosten van Staveren, G.L. van (predikant te Drempt) Zestal leerredenen, Haarlem, Erven F. Bohn, 1837, 8°: 12 + 186 p. ¶ Voorrede door J.J.W. van Staveren te Zaandam. Bestelnummer: Pr0402. € 40

Oosterzee, J.J. van Stemmen des heils. Leerredenen, Rotterdam, v.d. Meer & Verbruggen, 1854, 8°:


385 p. BIJGEBONDEN: Rome's overwinnaar [...] 10 april 1853, Rotterdam a.b. 1853, 32 p.; De slaande engel, R'dam a.b. 1853, 24 p.; Een oude strijd, Rotterdam a.b. 1853, 32 p.; Aarons dood [...] na het overlijden van A. de Vries, predikant te Rotterdam, 2e druk, Rotterdam, H.V. van Gogh, 1847, 33 p.; Bij het graf van [...] A. de Vries, Rotterdam, J. v.d. Vliet 1847, 8 p.; Naaman te Syrien, Brussel, 1853, 45 p.; Strijd en verzoening, 37 p.; Leerredenen van J.J.L. ten Kate, Rotterdam, 1851 [boekbespreking], 47 p. ¶ Gebonden in halfleren band. Bestelnummer: Pr0403. € 95

Oosterzee, J.J. van Aarons dood. Leerrede [...] uitgesproken na het overlijden van A. de Vries, predikant te Rotterdam, Rotterdam, H.V. v. Gogh, 1847, 8°: 33 p. Bestelnummer: Pr0404. € 28

Oosterzee, J.J. van (predikant te Rotterdam) Leerrede over de zaligheid der hongerigen [...], z.pl., [1846], 8°: pp.159-182 Bestelnummer: Pr0405. € 12

Oosterzee, J.J. van De zon der geregtigheid. Leerrede ter godsdienstige opening van het academiejaar der Utrechtsche Hoogeschool, Utrecht, Kemink en Zn, 1863, 8°: 30 p. ¶ Incompleet, mist laatste pagina ('s) Bestelnummer: Pr0406. € 9

Oosterzee, J.J. van Het ideaal der gemeente. Leerrede uitgesproken 31 October 1875, Utrecht, Kemink, 1875, 8°: 27 p. Bestelnummer: Pr0407. € 20

Oosterzee, J.J. van De oorlogsbode. Tijdpreek in augstus 1870, derde duizend, 's Gravenhage, M.J. Visser, [1870], 8°: 28 p. Bestelnummer: Pr0408. € 20

Oosterzee, J.J. van Bedreigd, maar veilig. Leerrede op den gedenkdag der kerkhervorming 6 November 1853, Rotterdam, Van der Meer & Verbruggen, 1853, 8°: 32 p. Bestelnummer: Pr0409. € 18

Oosterzee, J.J. van Een biddend vaarwel. Afscheid aan mijne hartelijk geliefde gemeente te Rotterdam, 2e druk, Rotterdam, Verbruggen en v. Duym, 1863, 8°: 40 p. Bestelnummer: Pr0410. € 18

Outrein, Johannes d' (predikant te Amsterdam) Paulus laatste zegen-wensch aan de Hebreen [...] tot een afscheid van Dordrecht en Intreede tot Amsterdam [...], Amsterdam, J. Borstius, 1709, 4°: (8) + 61 p. ¶ Opdracht aan gemeenten te Dordrecht en Amsterdam, uitgesproken 9 en 21 december 1708, druk vertraagd door vorst, "waardoor de handen der werklieden ende de drukperssen als het ware zijn verzegeld geweest". SGT: O216 Bestelnummer: Pr0411. € 125

Overduyn, W. Leerrede over Openb. 14 vs 13 tot gedachtenis van [...] Hendrik Herman Donker


Curtius [...] predikant te Arnhem, op den 4 Augustus 1839 uitgesproken, Arnhem, I.A. Nijhoff, 1839, 8°: (4) + 28 p. Bestelnummer: Pr0412. € 24

Pareau, L.G. (hoogl. theologie te Groningen) Leerrede over 2 Timotheus 1 : 10b [...], Groningen, J. Oomkens, 1833, 8°: 28 p. ¶ Opdracht aan moeder H.N. Ribbius, wed. J.H. Pareau. De leerrede handelt over de dood van zijn vader. Bestelnummer: Pr0413. € 24

Pellecom, A.N. van (predikant te Prinsenhage) Hulde aan de dierbare nagedachtenis van mijne [...] echtgenoote Johanna Geertrui Zegerius, overleden den 11 Maart 1822. Eene leerreden over Klaagl. V 15, 16a, Breda, W. v. Bergen & Comp., 1822, 8°: 8 + 40 p. ¶ Opdracht aan dochtertje. Bestelnummer: Pr0414. € 40

Pfeiffer, Casparus (wijlen luthers predikant te Amsterdam) Inwydings predicatie van de luthersche kerk, zijnde het eerste nieuwe gebouw dat tot de luthersche godsdienst te Amsterdam getimmert en gebouwt is, staande op Cingel en het Spuy. Gedaan en uitgesproken op de H. Christdag 1633. Na het overlijden uit des zalr. autheurs nagelaten latynse manuscript overgezet door een van zijne vrinden. Ter gelegentheit van het 100 jaarige jubilée herdrukt. Amsterdam, S. Schoonwald, 1734, 4°: 30 + (2) p. Watervlekken ¶ Geïllustreerd met een gravure van het kerkgebouw in 1633 (nu aula Universiteit van Amsterdam). Reactie op en correctie van het in 1733 verschenen boekje 'De eerste predikatie in 't Nieuwe gebouw [...]'. Slotverzen door Conr. Vietor van Aken en Tobiel Brustenbach. Niet in Knuttel Bestelnummer: Pr0415. € 400

Pielat, Ludovicus Timon (predikant te 's Gravenhage) Het recht-betaamelyk gedrag [...] vertoond in een lyk-reden [...] ter nagedachtenisse van [...] Johannes Doesburgh, laatst getrou bedienaar des goddelyken woorts in [...] 's Gravenhage, uitgesproken inde Groote Kerk aldaar op den 13e Maart 1735, 's Gravenhage, H. Scheurleer, 1735, 4°: (10) + 76 p. ¶ Opdracht aan Haagse gemeente. Drempelverzen van J. Petraeus en J. Spex. Niet in SGT Bestelnummer: Pr0416. € 125

Pierson, H. (directeur Heldring-gestichten) Bijna Christen. Rede uitgesproken te 's Gravenhage 19 Mei 1901, 's Gravenhage, W.A. Beschoor, 1901, 8°: 31 p. Bestelnummer: Pr0417. € 24

Ploos van Amstel, J.J.A. (predikant te Reitsum) Het profetische woord dat zeer vast is, leerrede [...] gehouden in de Galileërkerk te Leeuwarden den 30sten November 1864, Sneek, J. Campen, [1865?], 8°: 44 p. Bestelnummer: Pr0418. € 18

Ploos van Amstel, J.J.A. (predikant te Reitsum) De roeping van christelijke ouders [...] uitgesproken in de Herv. kerk te Bergum, Amsterdam, H. de Hoogh, 1864, 8°: 30 p. Bestelnummer: Pr0419. € 18


Ploos van Amstel, J.J.A. (predikant te Reitsum) Het heilige zaad [...] leerrede [...] gehouden den 7 Sept. 1891 op den vooravond van de synode der Ned. Geref. Kerken, gehouden te 's Hage. Benevens een naschrift n.a.v. het besluit der synode inzake "de vereeniging", Leeuwarden, A. Jongbloed, [1891], 8°: 31 p. Bestelnummer: Pr0420. € 18

Pollio, Lucas (predikant te Breslau) Heldere spiegel vant laeste oordeel ende van de helle. Of thien predicatien van 't laetste oordeel ende van de helle, gepredict in S. Marien kercke te Breslauw in Slesien, vertaald door Pieter Jacobsz, predikant te Venhuysen, Leiden, David Jansz van Ilpendam, 1633, 8°: 281 + (6) p. ¶ Geheel perkament, iets gebruikt exemplaar; titelpagina kopie op oud papier. Slotvers getekend I.C. en anoniem "Verduytscht gedicht uyt het latijnsche, dat ghestaen heeft te Mantua in S. Francisci kercke". STCN: 2 ex. (beide UBA). Niet in UB Leiden. Bestelnummer: Pr0421. € 695

Pont, Joh. W. De evangelieprediker een opstandingsgetuige. Prediking bij zijn intrede in de Evang. luth. gemeente te Schiedam op 8 Februari 1891, Amsterdam, F.W. Egeling, 1891, 8°: 18 p. Bestelnummer: Pr0422. € 18

Poppius, Eduardus (predikant te Gouda) De enge poort ofte predicatien over eenighe voortreffelijcke texten [...] gepredikt ende in druck uytgegheven, Gouda, J. Tournay voor A. Burier 1616, 4°: (24) + 538 + (6) p. ¶ Geheel perkament, titelpagina gerepareerd.Opdracht aan Staten van Holland en stadsbesturen van Amsterdam en Gouda. In handschrift de naam van een eigenaar uit 1727: W. v. Opstal. Zeer zeldzame druk. Slechts één ex. in STCN (op titelpagina Euange - lij). Bestelnummer: Pr0423. € 975

[Poppius, Eduardus] [Verklaringhe over de woorden des H. evangelist Matthei XVIII vers 7] Extract (17e eeuw) uit een groter werk, 4°: 16 p. (genummerd 85 t/m 100; katernen M en N) ¶ Oorspronkelijk verschenen in 1626 Bestelnummer: Pr0424. € 18

Post, Evert Johan Leerreden [...] tot gedachtenis van [...] Ahasuërus van den Berg, predikant te Arnhem, op den 25 January 1807 in de Groote Kerk aldaar uitgesproken, Arnhem, J. Troost en wed. Chr. Nijhoff, 1807, 8°: 4 + 38 p. ¶ Opdracht aan K.S. van den Berg, zuster van de overledene. Bestelnummer: Pr0425. € 40

Posthumus Meyjes, R. Afscheidsrede gehouden bij het neerleggen zijner evangeliebediening te Amsterdam, 20 September 1874 [...] in de Oude Kerk, Amsterdam, Ten Brink & De Vries, [1874], 8°: 15 p. Bestelnummer: Pr0426. € 12


Pot, C.W. van der (remonstrants predikant te Leiden, beroepen naar Rotterdam) Afscheidwoord aan mijne geliefde gemeente te Leiden, uitgesproken den 17 April 1853, Leiden, D. du Mortier en Zn, 1853, 8°: 23 p. Bestelnummer: Pr0427. € 18

Prins, J.J. (predikant te Rotterdam) Leerrede over Gods naauwlettend toezigt op de gedragingen der menschen, z.pl., [1846], 8°: pp. 19-40 Bestelnummer: Pr0428. € 9

Prins, Isaäc (predikant te Dordrecht) Leerredenen over de hooge waarde des bijbels, Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1823, 8°: 12 + 160 p. Bestelnummer: Pr0429. € 35

Proosdij, C. van De grootste rijkdom voor den armste. Predikatie ter herinnering aan de Hervorming, den 29sten October 1899 gehouden in de Funenkerk te Amsterdam, Leiden, D. Donner, 1899, 8°: 23 p. Bestelnummer: Pr0430. € 18

Pijzel, D. (predikant te Dordrecht) De betrekking van het geloof in den zone Gods tot het werk der zending. Opwekkende rede gehouden in de Alg. Vergadering van het Ned. Zendelinggenootschap te Rotterdam den 20 Julij 1853, Rotterdam, M. Wijt & Zn, 1853, 8°: 48 p. ¶ MET: ' Toespraak van den voorzitter dr J.J. van Oosterzee' . Bestelnummer: Pr0431. € 18

Raland, E. (predikant te Wijk bij Duurstede) De honderd vierde psalm in leerredenen, Amsterdam, E. Brave, 1808, 8°: 8 + 207 p. ¶ Gebonden in halfleren band. Opdracht aan J.H. van Lynden tot Lunenburg. HIERBIJ: Dezelfde, Verhandeling over de grootheid van Jezus, Utrecht, S. Alter, 1809, 8°: 8 + 116 p., gebonden in half leer. Bestelnummer: Pr0432. € 75

Rambonnet, J.J. (predikant te Eemnes Binnendijk) Leerrede ter nagedachtenis van [...] J.J. de Jongh, in leven predikant bij de Herv. Gem. te Eemnes Buitendijk, uitgesproken op 5 July 1829, Utrecht, J.G. van Terveen & Zn, 1829, 8°: 6 + 25 p. Bestelnummer: Pr0433. € 28

Rau, Sebald Fulco Jean (Waals predikant te Leiden) Sermons sur divers textes de l' ecriture sainte, 3 delen, Leiden, S. en J. Luchtmans, 1809-1811, 8°: 18 + 342 + 16 + 332 + 16 + 441 p. ¶ Voorwoord van J. Theissedre l' Ange Bestelnummer: Pr0434. € 60

Rauwenhoff, L.W.E. (hoogleraar te Leiden) Katholicisme en ultramontanisme. Toespraak op den dag der opening van het oecumenisch concilie te Rome, 8 December 1869, Leiden, v. Doesburgh, 1869, 8°: 30 p. Bestelnummer: Pr0435. € 8

Reguleth, Daniel Albert (predikant te 's Gravenhage) Plegtige historische redevoering by gelegenheid van het Groot vocaal en instrumentaal muzyk, ter heuchelyke verjaaring van de gezegende omwenteling in ons vader-


land [...] op den 18 van Herfstmaand 1788, in de Groote of St. Jacobs Kerk binnen 's Graavenhaage, 's Gravenhage, J.A.Bouvink en J.P. Wynants, [1788], 8°: 4 + 22 p. ¶ De orgelmuziek werd gespeeld door J.C. Cleyn. Bosma 642; Knuttel 21823; niet in SGT Bestelnummer: Pr0436. € 75

Reiff, Fr. (leraar theologie te Basel) De geestelijke tijdmachten in het licht der gebeurtenissen onzer dagen. Eene voordracht gehouden te Barmen den 17 Augustus 1871. Zijnen landgenooten aangeboden door J.P. Nonhebel, predikant te Middelburg, Middelburg, A. Wedding, 1871, 8°: 61 p. Bestelnummer: Pr0437. € 18

Réville, A. (ancien pasteur wallonne Rotterdam) Douze sermons, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1874, 8°: 168 p. ¶ Met gelithografeerd portret, gebonden in half linnen. Bestelnummer: Pr0438. € 38

Reyn, G. van Redevoering over 's menschen betrekking tot het voor- en nageslacht en de pligten die daaruit voortvloeien, 8° [extract uit Fakkel IX R 133], pp. 161 t/m 190 Bestelnummer: Pr0439. € 15

Rhijn, C.H. van Oud en Nieuw. Gedachtenisrede uitgesproken voor de Hervormde gemeente te Leusden den 11den November 1900, Groningen, P. Noordhoff, 1900, 8°: 25 p. ¶ Betr. 25 jaar evangeliebediening. Bestelnummer: Pr0440. € 18

Ridder, J. Herman de (predikant te Waddingsveen) Lijkrede over C.O.G. de Ridder, gehouden in de remonstrantsch-gereformeerde kerk te Nieuwkoop op 21 Februarij 1847, Gouda, G.B. van Goor, 8°: 4 + 36 p. Bestelnummer: Pr0441. € 35

Ris Lambers, J.A.P. (predikant te Maassluis) Levensgevaar, leerrede, z.pl., z.j. (19e eeuw), 8°: pp. 79-95 Bestelnummer: Pr0442. € 9

Ritzema, Heine Jacobs (candidaat aan de theol. school te Kampen) De kennis der geloovigen. Laatste leerrede [...] met een woord over de ontslapene door A. Brummelkamp, leeraar aan de Theol. School te Kampen, Kampen, G. Ph. Zalsman, 1860, 8°: 20 p. ¶ Rizema overleed op 31-jarige leeftijd, na 9 jaar theologische studie. Bestelnummer: Pr0443. € 28

Robert; Chevallier (Waals predikanten te Amsterdam) Le troisième jubilé semi-seculaire de la maison des orphelins wallons à Amsterdam, célèbré les 23 et 25 d' Avril 1821, par M.M. Robert et Chevallier, Amsterdam, erven H. Gartman, 1821, 8°: 40 + 94 p. ¶ In deze bundel ook de dankwoorden van twee weeskinderen: Jacques Henri Freri en Marie Madelaine Riviere. Bestelnummer: Pr0444. € 45

Robertson, William De beproeving van den dienstknecht [...] lijkrede uitgesproken in de Ned. Geref.


kerk te Swellendam op 12-3-1865 [...] ter gedachtenis aan zijne geliefde echtgenoote Elizabeth Henrietta Trüter, Kaapstad, v.d. Sandt de Villiers & Co, 1865, 8°: 16 p. ¶ Overleden door ongeluk met rijtuig. Bestelnummer: Pr0445. € 35

Roest, J. van der (predikant te Haarlem) Leerrede [...] tot bevestiging van zijnen zoon J.Z. Nauwman van der Roest in de bediening van het evangelie te Middelie en Akswyk, 25 Augustus 1811, Haarlem, J.L. Augustini, 1812, 8°: 6 + 39 p. Bestelnummer: Pr0446. € 48

Roest, J. van der (predikant te Haarlem) Brief van J. van der Roest aan eene vriendin, over den zin van 1 Joh. III : 2, Haarlem, J.L. Augustini 1810, 8°: 34 p.; GEB. MET: dezelfde, leerrede tot bevestiging van zijnen zoon J.Z. Nauw van der Roest in de bediening van het evangelie te Middelie en Akswyk, 25 Augustus 1811, Haarlem, J.L. Augustini 1812, 8°: 6 + 39 p.; GEB. MET: dezelfde, leerrede ter opwekking tot eene christelijke opvoeding van kinderen, uitgesproken te Haarlem den 3den October 1813 [...] na den dood van eene zijner dochters, waarbij gevoegd is eene tweede leerrede [...], Haarlem, J.L. Augustini, 1813, 8°: 12 + 52 p. Bestelnummer: Pr0447. € 40

Roest, J. van der (in leven predikant te Haarlem) Nagelatene leerredenen, Haarlem, J.L. Augustini 1816, 8°: 8 + 30 + 403 p. Bestelnummer: Pr0448. € 60

Rogge, C. (remonstrants predikant te Leiden) Leerredenen, na zijnen dood uitgegeven, Leiden, D. du Mortier & Zoon, 1807, 8°: 38 + 173 p. Gebonden in half leer. ¶ Inleiding door C.W. Westerbaen, dd. Amsterdam 1807. Bestelnummer: Pr0449. € 90

Romijn, P. (predikant te Hengelo bij Zutphen) Opwekking tot het ware vrede-verbond. Leerrede, z.pl., [1870], pp.233-240 Bestelnummer: Pr0450. € 9

Ronkel, Phil. S. van Geloof en persoonlijkheid. Intree-rede [...] den 26sten Maart 1873 gehouden voor de NH Gemeente te Amsterdam, Amsterdam, B.H. Blankenberg jr, 1873, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0451. € 18

Ronkel, Ph.S. van Nalatenschap. Vijftal leerredenen van Dr Ph.S. van Ronkel, in 't licht gegeven door Ds. J.W. Felix, Amsterdam, Höveker & Zn, [1890 of 1891], 8°: 115 p. Bestelnummer: Pr0452. € 28

Rookmaaker, H.R. (predikant te Poortugaal) Leerrede op den eersten zondag in December 1854, ter viering van zijne 25-jarige evangeliebediening in de gemeente van Poortugaal, Rotterdam, H.V. v. Gogh, 1854, 8°: 36 p. Bestelnummer: Pr0453. € 30

Roorda van Eysinga, S.F.W. (predikant te Grevenbicht) Christendom en cultuurstelsel. Leerrede uitgesproken te Leiden den 20 Januari 1867, Arnhem, D.A. Thieme, 1867, 8°: 20 p. Bestelnummer: Pr0454. € 38


Roorda van Eijsinga, S. (predikant te Westzaan) Godsdienstige beschouwing van den stand en de pligten van den krijgsman, in eene leerrede over Luk. III vs 14, tot afscheid aan de jonge manschap voor de landmilitie opgeroepen, Amsterdam, J.H. Duisdeiker, 1814, 8°: 39 p. Bestelnummer: Pr0455. € 40

Rossem, P.W. van Ter nagedachtenis van Johanna Messchert, geboren te Rotterdam den 5 July 1806, zacht en kalm ontslapen te Utrecht den 2 Januarij 1868, geliefde huisvrouw en getrouwe levensgezellin van P.W. van Rossem, [Utrecht], Kemink en Zn, 1868, 8°: (6) + 16 p. ¶ Niet uitgesproken rede, ivm het overlijden op 30-1-1868 van de douairière gravin Van Athlone. De rede zou uitgesproken worden op haar landgoed Avegoor bij Ellekom. Met handgeschreven opdracht door Van Rossem aan mej. A. van Someren. Bestelnummer: Pr0456. € 65

Rotterdam, Arnoldus (predikant te Zuylen) De haastige en onverwagte dood der magtigen zonder hand [...] redenvoering [...] dood [...] Willem Karel Hendrik Friso, Amsterdam, J. Rotterdam, 1751, 4°: (alléén de eerste vier pagina's ) ¶ Opdracht in versvorm aan weduwe, prinses Anna. Bosma 654; SGT: R251 Bestelnummer: Pr0457. € 12

Roy, Daniel le (predikant te Rotterdam) Elia van Elisa ontrukt en weggenomen door een haastige en wonderbare hemelvaart [...] ter gelegentheid van [...] afsterven van D. Johannes Doesburg [...] leeraar [...] te Rotterdam, 2e druk, Rotterdam, B. Bos, 1711, 4°: (8) + 40 p. ¶ Opdracht aan gemeente te Rotterdam, drempelvers van Abr. M. Coolbrant. SGT: R265 Bestelnummer: Pr0458. € 75

Roy, Daniel le De zoete dood-slaap van Jesus en der discipelen vriend Lazarus [...] ter gelegenheyd van het [...] afsterven van [...] Wilhelmus à Brakel [...] leeraar in de gemeinte J.C. te Rotterdam, ontslapen den 30 October 1711, Rotterdam, B. Bos, 1711, 4°: (6) + 42 p. ¶ Opdracht aan gemeente te Rotterdam SGT: R291 Bestelnummer: Pr0459. € 75

Ruitenschild, A.R. (predikant te Utrecht) Redevoering ter herdenking aan de 75-jarige verlossing van de Fransche overheersching op 28 November 1813, Utrecht, L.E. Bosch & Zn, 1888, 8°: 15 p. Bestelnummer: Pr0460. € 18

Rutgers, F.L. (predikant te Brummen) Davids overleggingen [...] Leerrede [...], z.pl., [1870], 8°: pp. 221-232 Bestelnummer: Pr0461. € 9

Rutgers van der Loeff, A. Hulde aan de nagedachtenis van W. van Wetering, laatstelijk predikant te Leiden. Leerrede, gehouden in de Pieterskerk, den 4den September 1859, voorafgegaan van eene inleiding behelzende eenige bijzonderheden die tot het leven, sterven en begrafenis [...] betrekking hebben, Leiden, P.H. v.d. Heuvel, 1859, 8°: 30 p.


¶ Met gelithografeerd portret. Bestelnummer: Pr0462. € 48

Sanders, T. (predikant te Woerden) De dure verpligting van leeraar en gemeente [...] met een voorrede aan de gereformeerde gemeente te Kortenhoef, Bergambacht, 's Hertogenbosch en Woerden, Amsterdam, A.B. Saakes, 1838, 8°: 51 p. ¶ Ter gelegenheid van 25 jaar evangeliebediening. Bestelnummer: Pr0463. € 35

Sanders, T. (predikant te Woerden) De beste leidsman. Leerrede [...] bij gelegenheid zijner vervulde 40-jarige evangeliebediening, Amsterdam, G. v. Peursem, 1853, 8°: 29 p. ¶ Voorwoord aan gemeente te Kortenhoef, Bergambacht en 's Hertogenbosch. Bestelnummer: Pr0464. € 18

Sandyk, Bernhardus Kerkreede over Hebreen 13 v 7. Ter na-gedagtenisse van [...] Jacob de Kempenaar [...] bedienaar des goddelyken woords [...]. 's Graavenhaage, uytgesproken op den 5 Mey 1726, 2e druk, 's Gravenhage, Pieter Husson, 1726, 4°: (8) + 56 p. (mist pp. 57-59) ¶ Drempelverzen van B. Eiben, C. v. Heusden en J. Bergheyk SGT: S75; Knuttel 16692 Bestelnummer: Pr0465. € 60

Schaap, P.J. (in leven predikant te Urk) De genadige regtvaardigmaking des zondaars voor God. Leerrede [...], Kampen, G.Ph. Zalsman, 1862, 8°: 44 p. Bestelnummer: Pr0466. € 28

Schacht, Godofredus Johannes (predikant te Dordrecht) Opwekkingsrede over den invloed van het evangelie [...] gehouden bij gelegenheid van de Alg. Verg. van het Ned. Zendeling-genootschap te Rotterdam den 13 Augustus 1807. Dordrecht, A. Blussé & Zoon, 1807, 8°: 65 + (3) p. ¶ Met fondslijst van Blussé (3 pp.) Bestelnummer: Pr0467. € 40

Schaef, C. De levensschetse van den eerwaerden en geleerden heere Joh. Doesburgh J.F., leeraer van Godts kerke in 's Gravenhage, overleden den 9 Maert 1735 [...]. Hierbij komen twee lyk- en grafdichten, 's Gravenhage, D. Langeweg, 1735, 4°: 28 p. ¶ Eigenlijk geen leerrede, maar hier opgenomen daar het er wel zeer nabij is. De lofdichten zijn van C. Schaef zelf en van J.M. Martiny. Geen van beiden was predikant. Niet in SGT; Knuttel 17003 Bestelnummer: Pr0468. € 225

Scharp, J. (predikant te Rotterdam) Kerkelijke redevoering ter 25e verjaaring van den vervulden evangelie-dienst in verscheidene gemeenten, gehouden te Rotterdam den 16 Oogstmaand 1803 [...] met eenige bijgevoegde, vooral historische aanteekeningen, Rotterdam, J.P. v. Ginkel, 1803, 8°: 16 + 96 + 56 p. ¶ Met fraai gegraveerd silhouetportret op titelpagina (G. Kitsen naar C. Groeneveld). Opdracht aan B. van Velsen, J.J. le Sage ten Broek, Th. Hoog, P. v. Roggen,


P. de Sel, W. v. Loo, A. Breedveld, R. Uitdenbroek, A. de Sel, J. Scheij, Q. v. Loon, J. Tavenraad, R. Boer, J. Grim, A. Verstolk, P. v.d. Heim, Th.L. Prins. Met een uitvouwbare pagina muziekschrift van een Hallelujah, gecomponeerd door J. Tours, organist van de Groote Kerk te Rotterdam, op woorden van J.W. Bussingh. Met historische bijzonderheden in de aantekeningen. Bestelnummer: Pr0469. € 150

Scharp, J. (aet. 70, rustend predikant te Rotterdam) Afscheid van den openbaren evangeliedienst, bijzonder van de Nederduitsche hervormde gemeente te Rotterdam, den 23 April 1826, Rotterdam, J. v. Baalen, 1826, 8°: 12 + 115 p. Bestelnummer: Pr0470. € 60

Scharp, J. Godsdienstig kers-feest of feest-gezangen in de Schotsche kerk te Rotterdam ter viering van het kers-feest des jaars 1801, met eene voorafgaande godsdienstige redevoering, in dichtmaat, Rotterdam, J.P. v. Ginkel, 1802, 8°: 12 + 68 p. ¶ Opdracht aan Schotse gemeente. Bestelnummer: Pr0471. € 75

Schelven, B. van (predikant dolerenden Amsterdam) Als mijn hart overstelpt is. Leerrede [...] uitgesproken den 6den November 1887, Amsterdam, J.A. Wormser, 1887, 8°: 20 p. Bestelnummer: Pr0472. € 18

Schelven, A. van (predikant te Gent) De eerste gemeente des Heeren [...] leerrede ter gelegenheid van de stichting der Vlaamsch Evangelische gemeente te Antwerpen, Amsterdam, H. de Hoogh, 1860, 8°: 32 p. ¶ Uitgegeven ten bate van een kapel te Antwerpen. Bestelnummer: Pr0473. € 18

Schiefbaan, J.H. (r.k. priester te Dordrecht) Leerreden op den algemeenen dank-, vast- en bededag, den 14 van Sprokkelmaand 1781 uitgesproken, Dordrecht, H. de Haas, 1781, 8°: 24 p. Bosma 1679; Knuttel 19951 Bestelnummer: Pr0474. € 40

Schiffart, Joh.Ph. de (predikant te Rinsmageest en Sybrandahuis) Zes-tal van leerredenen over eenige stoffen der H. Schrift [...], Leeuwarden, P. Koumans, 1759, 8°: (8) + 280 + (4) p. ¶ Geheel leren bandje. Opdracht aan gemeenten van Englum, Wanswert en Jelsum, Rinsmageest en Sybrandahuis. Drempelvers van Foeke Sjoerds. Aan het slot fondslijst van P. Koumans. Bosma 692; SGT: S118 Bestelnummer: Pr0475. € 95

Scholten, J.H. Leerredenen, 's Hertogenbosch, gebr. Muller, 1853, 8°: 14 + 249 p. ¶ Opdracht aan vader Wesselius Scholten. Bestelnummer: Pr0476. € 40

Scholten, J.J. (predikant te Ophemert, Breda en Haarlem) Leerredenen door J.J. Scholten, in leven predikant te Haarlem, Amsterdam, W. Brave, 1822, 8°: 16 + 251 p. GEBONDEN MET: Twee leerredenen op den eersten


algemeenen dank-, vast- en bededag na Nederlandse bevrijding, op hoog gezag gevierd den 13den van Louwmaand 1814, Amsterdam, W. Brave, [1814], 8°: (12) + 42 p. GEBONDEN MET: Leerrede op het derde eeuw-feest der kerkhervorming, Amsterdam, W Brave / Breda, W. v. Bergen, 1817, 8°: 4 + 46 p. Bestelnummer: Pr0477. € 75

Scholten, W. (predikant Gasthuiskerk te Delft) Lijkrede gehouden op het afsterven van [...] C.J. van Noorden, in leven predikant bij de Gasthuiskerk te Delft, op den 26e October 1828 overleden, Delft, P. de Groot, 1828, 8°: 38 p. Bestelnummer: Pr0478. € 35

Scholten, J.H. (predikant te Leiden) Geloofsbelijdenis. Leerrede over Joh. VI 66-69, gehouden na de herdenking zijner 25-jarige ambtsbediening, Leiden, P. Engels, 1865, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0479. € 18

Schuller tot Peursum, L.C. (predikant te Amsterdam) In de Zuiderkerk, Amsterdam, L.J. Veen, [1916], 8°: 192 p., gebonden. ¶ Met portret en op de band een afbeelding van de Zuiderkerk. De bundel bevat 9 leerredenen en een voorwoord. Bestelnummer: Pr0480. € 30

Schuller tot Peursum, L.C.0 Alleen aan God de eer. Gedachtenisrede [...] 40-jarige evangeliebediening 5 Februari 1911 uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en aangeboden aan zijne vrienden in zijn lieve gemeenten Woudenberg, Helvoirt, Heukelum, Alkmaar en Amsterdam, G.D. Bom H.Gzn, 1911, 4°: 23 p. ¶ Met portret. Bestelnummer: Pr0481. € 24

Schultz Jacobi, J.C. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde [...] Feestrede bij gelegenheid der dankbare herinnering van het 250-jarig bestaan der Evang. Luthersche gemeente te Rotterdam, 11 Junij 1854, Rotterdam, K. Loos, 1854, 8°: 34 p. Bestelnummer: Pr0482. € 35

Schutte, H. (Ev. luth. predikant te Leeuwarden) Leerrede over de prediking van den gekruisten Christus, Wijk bij Duurstede, W.F. Stramrood, 1851, 8°: pp.141-156 Bestelnummer: Pr0483. € 12

Schuyl, Willem Verklaring over Hebr. XIII vers 7 [...] behelzende een lijk-reden over de dood van [...] Laurentius Klinkhamer, der medicijnen doctor, Leiden, P. v.d. Meersche, 1688, 8°: 16 p. (mist pp 1-2) Bestelnummer: Pr0484. € 48

Sécretan, J.C.J. Un jour public de prières dans le Royaume des Pays-Bas. Sermon prononcée dans le temple wallon de la Haye le 2 Mai 1847, Den Haag, A.H. Bakhuyzen, 1847, 8°: 22 p. Bestelnummer: Pr0485. € 18

Segers, E.César (predikant te Leiden) Het eeuwig evangelie. Leerrede gehouden op 28 Februari 1886, bij de eerste gods-


dienstoefening in de vernieuwde Hooglandsche kerk, Leiden, De Breuk & Smits, 8°: 24 p. ¶ Opdracht aan A. de Mare. Bestelnummer: Pr0486. € 28

Serrurier, Johannes Petrus (predikant Cabo de Goede Hoop) Lykreden over [...] Pieter baron van Reede van Oudshoorn, heer van Oudshoorn [...] Gouverneur en directeur van Cabo de Goede Hoop, overleden aan boord van het E. Comp. schip Azia op de reize uit Europa naar Cabo de Goede hoop, den 23 January 1773 en aldaar plegtig begraven den 17 April. Uitgesproken den 18 van dezelve maand, Amsterdam, H.W. en C. Dronsberg, [1773], 8°: 46 p. Niet bij Bosma; niet in SGT; niet in Landwehr V.O.C., niet in Knuttel, niet in NCC; niet in STCN Bestelnummer: Pr0487. € 475

[Serrurier, Filips (predikant te Amsterdam)] [Intree-reden en gedachtenis-reden gehouden te Amsteldam den 1e van Zomermaand 1763 [...] in de Nieuwe Kerk en den 1e van Zomermaand 1788 [...] in de Westerkerk, Amsterdam, D. en J. Tol], [1788], 8°: 152 p. (incompleet, mist het voorwerk: pp. 1-8) Bosma 711; SGT: S264 Bestelnummer: Pr0488. € 15

Sikkel, J.C. De gemeenschap der kerk. Leerrede [...[ bij de aanvaarding van den dienst des woords in de Geref. kerk te Amsterdam, den 9en Augustus 1899, Amsterdam etc., Höveker & Wormser, [1899], 8°: 39 p. Bestelnummer: Pr0489. € 18

Sikkel, J.C. Gij zijt van Christus. Leerrede [...] na de afwerping van het juk der synodale organisatie, gehouden in de Hervormde Gemeente te Hijlaard den 23sten Januari 1817, Leeuwarden, A. Jongbloed, [1887], 8°: 23 p. Bestelnummer: Pr0490. € 18

Sillivis Smitt, P.A.E. (predikant te Rotterdam) Tweetal predikatiën gehouden te Monster op den eersten rustdag na het overlijden van Ds G. Kramer, in leven bedienaar des woords aldaar, Rotterdan, J.H. Dunk, 1897, 8°: 38 + (2) p. Bestelnummer: Pr0491. € 28

Sillevis Smitt, P.A.E. (predikant te Rotterdam) Hunne teekenen tot teekenen gesteld. Woord ter inleiding op het gebed in een bidstond voor Zuid-Afrika, gehouden te Rotterdam in de Nieuwe Westerkerk, Rotterdam, J.H. Dunk, 1900, 8°: 15 p. ¶ Uitgegeven ten voordele van het Afrikaansche Tehuis te Amsterdam. Bestelnummer: Pr0492. € 18

Simons, A.F. (predikant te Giessen) Wedergeboorte. Leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp.253-267 Bestelnummer: Pr0493. € 9

Sjoers, M. (in leven predikant te Dordrecht) Ter gedachtenis. Acht leerredenen, uitgsproken te Dordrecht, Rotterdam, M. Wyt & Zn, 1880, 8°: 16 + 119 p., geb. in linnen band, franse titel beschadigd. ¶ Redactie A. Loeff en A.W.L. Talma. Bestelnummer: Pr0494. € 35


Slager, J. Een wensch van Paulus herhaald. Intrée-rede [...] uitgesproken im de Chr. geref. gemeente te Nijverdal [...] op 27 october 1878, Appingedam, C. Kamminga 1879, 8°: 13 p. ¶ Maand-predicatien 2e jrg nr 1. Omslag beschadigd. Bestelnummer: Pr0495. € 20

Slotemaker de Bruine, J.R. Intrede en afscheid. Twee preken in de Hervormde gemeente te Beilen uitgesproken op 9 Mei 1897 en op 8 April 1900, Beilen, Ver.v. Christ. Belangen, [1900], 8°: 38 p. Bestelnummer: Pr0496. € 24

Sluijter, D.C.P. (in leven predikant te Overtoom) De oefenschool des gebeds. Zestal leerredenen, Middelburg, K. le Cointre, 1900, 8°: 76 p. ¶ Voorwoord van J.D. v.d. Velden, dd Klundert 1900, die samen met de broer van D.C.P. Sluijter, ds F.W. Sluijter te Maassluis, deze nagelaten leerredenen verzorgde. Bestelnummer: Pr0497. € 24

Smits Pz, F.W. (predikant te Baarn) Een tijd om te weenen voor de gemeente Baarn en Soestdijk. Leerrede [...] bij [...] overlijden van [...] Anna Paulowna [...] weduwe van Z.M. Willem II [...] opgedragen aan Z.M. Willem III, Amsterdam, H. Höveker, 1865, 8°: 36 p. Bestelnummer: Pr0498. € 35

Smits Pz, F.W. (predikant te Hellevoetsluis) Het ontvlugten des ongeloofs [...] Leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp.49-64. Bestelnummer: Pr0499. € 9

Smits Pz., F.W. (predikant te Baarn, Eemburgge en Soestdijk) Nederland en Oranje onafscheidelijk vereenigd. Feestrede [...] by gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Nederlands vrijheid, Utrecht, Kemink & Zn, 1863, 8°: 48 p. Bestelnummer: Pr0500. € 18

Smits Pzn, F.W. (predikant te Nijmegen) De kinderen Zions [...] Feestrede uitgesproken op 12 Mei 1874 in de Groote of St. Stevenskerk te Nijmegen bij gelegenheid van het zilveren kroningsfeest van Z.M. Willem de derde [...] Ten voordeele der weesinrichting te Neerbosch en Nijmegen. Nijmegen, P.J. Milborn, [1874], 8°: 37 p. ¶ Gebonden in rood linnen met goudopdruk, goud op snee, opdracht aan Willem III. Bestelnummer: Pr0501. € 35

Smytegelt, Bernardus (predikant te Middelburg) Vier uitmuntende practicale leerredenen zijnde 2 Paasch- en 2 Pinksterstoffen over Marc 16, 1-4, Lucas 24, 2-11, Handelingen 2, 1-4 en Handelingen 2, 14-21. Eerst onlangs in druk verschenen. Nijkerk, I.J. Malga, 1859, 8°: 74 + (4) p. ¶ Met fondslijst van Malga (4 pp. + achterop omslag) Niet in SGT (cf echter S664 "Vier feeststoffen") Bestelnummer: Pr0502. € 48

[Smijtegeld, B.] Drie uitmuntende godzaalige leerreeden door een voornaam godsgeleerde, over Hoogliet 1 vers 4 trekt my, en Hoogliet 1 vers 4 Wij zullen u nalopen, Nog over Ezechiel 34 vers 31 [...] 's Gravenhage, N.P. Blommendal, 1737, 8°: 119 p.


Niet in SGT, NCC: 1 ex. (bibl. VU) Bestelnummer: Pr0503. € 225

Smytegelt, Bernardus (in leven predikant te Middelburg) Zestien uitmuntende predikatien [...] volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van den jare 1698-1713, 's Gravenhage, C. de Bruin, [z.j., 19e eeuw], 8°: 288 p. Bestelnummer: Pr0504. € 28

Snijman, Ph.Ch. (predikant te Steynsburg, Z.A.) 'n Laatste woord, uitgesproken 14 December 1913 in de Geref. Kerk, Torenlaan te Hilversum, Hilversum, C. v. Drieënhuizen Jr, [1914], 8°: 12 p. ¶ Met portret. Bestelnummer: Pr0505. € 18

Somer, Bernardus (in leven predikant te Amsterdam) Christus kragtig in swakheid, Het sien op den onzienlijken, De verheerlykinge Gods, verhandeld in drie predicatien, Amsterdam, A. van Essen, 1684, 12°: (6) + 40 + 36 + 37-74, 75-129. ¶ Drie preken, de eerste dd 1-12 1671 en op pp. 75-129 "Lyk- en grafdichten op het onverwagt [...] afsterven van [...] Bernardus Somer", met bijdragen van Cornelia van der Veer, Joh. d'Outrein, R.L.C., D. Schelte, My altoos weergaloos, R.W., I. Norel, J. Hovingh, Van liefde, E.J. de Jonge, S. Feitama en S. Schynvoet. Somer overleed te Veere 2-6-1684 en werd te Amsterdam op 10-6-1684 bijgezet "in zyn E.schoonvaders heldengraf". SGT: S702 Bestelnummer: Pr0506. € 295

Somer, Bernardus ("beroepen tot Amsterdam") De roepinge Abrahams uit Ur der Chaldeen, verhandeld in een afscheidpredicatie gedaan binnen Vlissinge Ao 1671 den 18 Novembris, 2e druk, Amsterdam, A. v. Essen, 1673, 12°: 84 p. GEBONDEN MET: dezelfde, De algenoegzaamheid der genode [...] eerste predicatie [...] Amsterdam Ao 1671 op den 3 Decemb., Amsterdam, A. v. Essen, 12°: 92 p. (colophon: drukker P.D. Boeteman) ¶ Geheel perkament, in 17e-eeuws handschrift op schutblad "Johannis van der Marlieren". Ad 1"niet in SGT; ad 2: SGT: S701 Bestelnummer: Pr0507. € 350

Somer, Bernardus ("beroepen tot Amsteldam") De roepinge Abrahams uit Ur der Chaldeen, verhandeld in een afscheidpredicatie gedaan binnen Vlissinge Ao 1671 den 18 Novembris, 3e druk, Amsterdam, A. v. Essen, 1684, 12°: 83 p. Niet in SGT Bestelnummer: Pr0508. € 150

Spurgeon, C.H. [Verslag in het Nederlands van een Engelse preek gehouden door Spurgeon te Amsterdam], uitg. "De vriend van Armen en Rijken", 1863, nr 21, 8°: 8 p. Bestelnummer: Pr0509. € 12

Spurgeon, C.H. Leerrede uitgesproken in de Pieterskerk te Leyden door den rev. C.H. Spurgeon, onder het uitspreken gestenografeerd door den heer James P...., 's Gravenhage, M.M. Couvée, 1863, 8°: 18 p. Bestelnummer: Pr0510. € 20


Statius Muller, J.W. (luthers predikant te Amsterdam) Leerredenen, 2 delen, Amsterdam, C.L. Schleijer, 1834-1835, 8°: 299 + 302 p. Bestelnummer: Pr0511. € 68

Staveren, Elandus van (predikant te 's Gravenhage) Het zegenend' scheiden [...] Leer-reeden [...] ter gelegenheit van het [...] afsterven van [...] Ludovicus Timon Pielat, bedienaar des goodelyken woords in ’s Gravenhage, uitgesproken in de Groote Kerk aldaar op den 31 Mey 1750, 's Gravenhage, F. Boucquet, 1750, 4°: 8 + 43 p. ¶ Opdracht aan gemeente van 's Gravenhage Bosma 765; niet in SGT Bestelnummer: Pr0512. € 75

Steenbakker Morilyon Loysen, J.E. (predikant te Klundert) Het hooge godsbestuur [...] Leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp. 125-136 Bestelnummer: Pr0513. € 9

Steenmeijer, J. (predikant te Arnhem) Mozes (in leerredenen), Arnhem, I.A. Nijhoff, 1852, 8°: 10 + 172 p. ¶ Linnen band met reliefdruk. Bestelnummer: Pr0514. € 35

Steenmeijer, J. (predikant te Arnhem) Leerrede over de onbezorgdheid in zaken des tijdelijken levens, z.pl., [1846], 8°: 18 p. Bestelnummer: Pr0515. € 15

Steenmeijer, J. Leerrede bij de eerste prediking in de herbouwde St. Eusebiuskerk te Arnhem, 14 December 1851, Arnhem, I.A. Nijhoff, 1852, 8°: (4) + 20 p. Bestelnummer: Pr0516. € 18

Steketee, A. Babel, eene bijbellezing, Kampen, G. Ph. Zalsman, 1882, 8°: 40 p. ¶ Opdracht aan J. de Jonge, wethouder te Neuzen (overleden tijdens het drukken van dit boekje) Bestelnummer: Pr0517. € 24

Stellwag, C.F. Gedachtenisrede na volbrachte 25-jarige evangeliebediening in de Evang.-luthersche gemeenten te Doetinchem, Weesp, Leeuwarden en Deventer, uitgesproken op zondag 15 maart 1897, Rotterdam, C. Immig & Zn, [1896], 8°: 15 p. Bestelnummer: Pr0518. € 18

Stellwag, C.F. (luthers predikant te Deventer) 1649-1899. Feestrede uitgesproken bij de gedachtenisviering van het 250-jarig bestaan der Ev. luth. Gemeente te Deventer op zondag 16 Juli 1899, Deventer, J.J. v.d. Burgh, [1899], 8°: 19 p. Bestelnummer: Pr0519. € 30

Stemberg, B. Leerrede over de bede van den apostel Paulus [...] uitgesproken op den 7 September 1851 t.g.v. zijnen 25-jarige evangeliebediening te Rotterdam, Rotterdam, J. v. Baalen en Zonen 1851, 8°: 44 p. Bestelnummer: Pr0520. € 18

Stendel, Jacobus van Lyk-rede op het afsterven van [...] Johannes Bertling, in leven zeer geächt evan-


gelie-dienaar in de gemeente van Delft, uitgesprooken in de Oude Kerk [...] den 6den van Herfstmaand 1778 [Delft, E. v.d. Smout, 1778], 4°:(4) + 33 p. (incompleet; een compleet ex. bevat (8) + 80 p.) ¶ Drempelvers van O. Porjeere, slotverzen van Anna 's Gravesande-van der Aar de Sterke en O. Porjeere. Bosma 771; SGT: S806 (complete exemplaren, samen met een gedachtenisrede op 25/40 jr predikdienst) Bestelnummer: Pr0521. € 40

Stochius, Henricus (predikant te Enkhuizen) Nederlandt bevestigt by de inhuldiging van [...] Willem den V [...] tot erfstadhouder [...] in ene kerkrede [...] Enkhuizen, R. Callenbach Klenck, 1766, 4°: 8 + (6) + 98 p. ¶ Drempelvers van Jacob van Ekers, V.D.M. te Oosterleek Bosma 776; niet in SGT Bestelnummer: Pr0522. € 95

Stochius, Henricus (predikant te Enkhuizen) Gedenkteken der dankbaarheidt, opgerigt ter gedachtenis van den 25-jarigen predikdienst by de gemeentens van Ridderkerk, Grotebroek en Enkhuizen, in eene kerkrede [...] uitgesproken den 19 Novemb. 1760, Enkhuizen, M. Semeins en R. Callenbach Klenck, 1761, 4°: (4) + 80 p. ¶ Opdracht aan echtgenote Th. v.d. Vorm Swalmius. Titelvignet J.C. Philips del et fecit 1760. Op p. 80: "Gedrukt te Enkhuizen, ter boekdrukkerye van R. Callenbach Klenck in de Oude Wester-straat" binnen een ornamentale versiering. Bosma 775; SGT: S841 Bestelnummer: Pr0523. € 125

Stolker, Adr. (remonstrants predikant te Rotterdam) Gedachtenis van Jacobus Arminius bij de 200ste verjaring van zijnen dood, gevierd op den 22sten van Wijnmaand des jaars 1809 in eene kerkelyke redevoering, Leiden, D. du Mortier en Zn, 1809, 8°: 6 + 90 p. ¶ Opdracht aan de Rotterdamse gemeente, met een uitvoerig "naschrift" over Arminius. Bestelnummer: Pr0524. € 48

Strijk, J., A. Brummelkamp, W.H. Gispen en C. Mulder 1835-1875. Verdrukking en vrijheid. Toespraken gehouden bij de herdenking der afzetting van ds A. Brummelkamp en der viering van het 40-jarig bestaan der Christ. geref. gemeente te Hattem, Amsterdam, P. van der Sluys Jr, 1876, 8°: 79 p. Bestelnummer: Pr0525. € 40

Stuart, M. (in leven rem. predikant te Amsterdam) Nagelaten leerredenen, 6 delen, 's Gravenhage en Amsterdam, Gebr. v. Cleef, 1827-1829, 8°: 469 + 470 + 463 + 494 + 474 + 467 p. ¶ Met gegraveerd portret door Van Senus naar Daiwaille. Voorbericht van A.A. Stuart, dd Haarlem 1827. Bestelnummer: Pr0526. € 90

Stuart, Martinus Leerrede over het heil eener gelukkige vereeniging van gemeente en leeraar, ter viering van zijnen 25-jarigen dienst als leeraar in de remonstrantsch-gereformeerde gemeente te Amsterdam, Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1819, 8°: 56 p. ¶ Met op pp. 37-56 " Openbare hulde aan en wederliefde bij deze gelegenheid mij


betoond", met bijdragen van J. Voorman, H. Valentijn, J. Elix, G. de Vos, A.J. v. Vollenhoven, G.H. Reinhart, Abr. Heemskerk, N. Swart en Westerbaan. Bestelnummer: Pr0527. € 48

Styl, Johannes (doopsgezind predikant te Makkum) Lykreede op het afsterven van [...] Gatze Sjoerdsz, mede-gecommitteerde ter bezorging der openbaare zaaken te Makkum en oud-prediker bij de doopsgezinde gemeente aldaar, overleeden 6-1-1798, uitgesproken den 25-1-1789, 8°: 32 p. Bosma 1177 Bestelnummer: Pr0528. € 60

Suermond, W. (predikant te Olst, beroepen te Deventer) De vaderlands-liefde in een leerrede over psalm 137 : 5,6, voorgesteld te Deventer den 27 Oct 1782, Deventer, G. Brouwer, 1782, 8°: 48 p. Bosma 784, Knuttel 20096, Broekema 2594, niet in SGT Bestelnummer: Pr0529. € 75

Swaan, Gerardus Johannes (predikant te Berkel) De noodsakelykheid van een Gode aangenaam gebed [...], Rotterdam, N. en P. Topyn, 1746, 4°: (36) + 28 p. SGT: S891 Bestelnummer: Pr0530. € 60

Swart, N. Lijkrede over C.W. Westerbaen, gehouden in de Remonstrantsch-gereformeerde kerk te Amsterdam op den 18 Maart 1832, benevens Aanspraak bij het graf door A. des Amorie van der Hoeven en eenige aanteekeningen van eerstgenoemden, Amsterdam, Brest van Kempen, 1832, 8°: (8) + 54 p. ¶ In de aantekeningen veel personalia. Bestelnummer: Pr0531. € 60

Swaving, C. (predikant te Naarden) Leer- en lijk-rede [...] ter gedachtenis van [...] Hendrik Jan Bruins, bedienaar van het H. Evangelie te Naarden [...] uitgesproken 8. Sprokkelmaand 1789, Amsterdam, M. de Bruijn, 1789, 8°: 12 + 40 p. ¶ In de inleiding personalia betr. Bruins Bestelnummer: Pr0532. € 90

Sypkens, W. (predikant te Elburg) Duurzame vrede. Leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp. 241-252. MET: Dezelfde, Ik wil, word gereinigd. Leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp.13-24 Bestelnummer: Pr0533. € 12

Sijpkens, S. (predikant te Delfzijl) De openbaring aan de zee van Tiberias, predikatie, z.pl., z.j. (19e-eeuws), 8°: 19 p. Bestelnummer: Pr0534. € 18

Taats, B.J.K. (predikant te Middelburg) Redevoering tot aanprijzing der Ned. vereeniging tot afschaffing van den sterken drank, uitgesproken op [...] 16 December laatstl. [1853] in de Koorkerk te Middelburg, Middelburg, gebr. Milrorn, 1854, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0535. € 18

Tazelaar, J.P. (predikant te Weesp) De levensstroom naar de Doode Zee. Zendingstoespraak gehouden op 10 februari 1896 in de Keizersgrachtkerk te Amsterdam, Amsterdam, [1896], 8°: 27 p. Bestelnummer: Pr0536. € 18


Tegnejus, Tonias (predikant te 's Gravenhage) Predicatie te samen ghestelt ter occasie van den H. Doop, bedient aan de eerstgeborenen sone van [...] Prins Wilhelm onsterflijcker gedachtenisse ende gedaen in 's Graven-hage in de Groote kercke op den 15 January 1651, 's Gravenhage, wed. en erfgen. H.J. van Wouw, 1651, 4°: (8) + 20 + (4) p. ¶ Opdrachten aan Princes douarière en aan hare majesteit van Bohemen. Slotvers van C. Boey. SGT: T308; Knuttel 7042 Bestelnummer: Pr0537. € 275

Teisseidre l' Ange, Josue (Waals predikant te Amsterdam) Sermons, suivis de notes historiques concernant les églises wallonnes des PaysBas, Amsterdam, S. Delachaux, 1817, 8°: 12 + 364 p. Bestelnummer: Pr0538. € 40

Terhoeven, A.H. (predikant te Amsterdam) Predikatie gehouden [...] den 29 Julij 1855 na vervulling van zijne 50-jarige evangeliebediening, Amsterdam, J.H. en G. v. Heteren, 1855, 8°: 304 p. Bestelnummer: Pr0539. € 18

Ternooij Apél, W. (in leven predikant te Vlissingen) Nagelatene leerredenen, Vlissingen, N.J. Mestdagh, 1843, 8°: (12) + 196 p. Bestelnummer: Pr0540. € 30

Ternooy Apèl, K.F. Toespraak [...] ter gelegenheid zyner 25-jarige evangeliebediening in de N.H. gem. te Amsterdam, gehouden in de O.Z. kapel, 15 November 1885, Amsterdam, J.F. Sikken, 1885, 8°: 32 p. Bestelnummer: Pr0541. € 18

Theesing, J.J.D.R. (predikant te Middelie-Kwadijk) Verboden christendom? Zes toespraken van een " ketter" , Amsterdam, Noest, 1923, 8°: 71 p. ¶ Deze voordrachten, gehouden in 1922/23 in zijn gemeente en elders, bezorgden hem een aanklacht bij het classicaal bestuur van Edam. Bestelnummer: Pr0542. € 60

Themmen, J.B. (in leven voorganger onder waarheidsvrienden te Aduard) Een christen in zijn wedergeboorte [...] voorgesteld in een vijftal oefeningen nagelaten door J.B. Themmen [...] in den Heere ontslapen den 29 Sept. 1861, onveranderd met een kort voorwoord uitgegeven door J.W. Dragt, V.D.M. te Aduard, Groningen, J. Verschuir, 1862, 8°: 59 p. Bestelnummer: Pr0543. € 24

Themmen, Wilhelmus De koonink Jehiskia in syne doot en begraafenisse [...] toegepast op het schielyk sterf-geval van [...] Willem Karel Hendrik Friso, uytgesprooken in de Groote Kerke [te Arnhem] den 6 Febr. 1752, Amsterdam, D. onder de Linden / Arnhem, J. Nijhoff, 1752, 4°: (8) + 72 p. ¶ Opdracht aan Anna, weduwe. Bosma 804; niet bij Knuttel; SGT T329 Bestelnummer: Pr0544. € 75

Thoden van Velzen, S.K. Afscheidsrede van dr S.K. Thoden van Velzen. Gedachtenis aan zijne 48-jarige


evangeliebediening, met eenige aanteekeningen vermeederd, Leeuwarden, A. Jongbloed, 1883, 8°: 48 p. ¶ Voorwoord dd Leeuwarden 31 mei 1883. In de aantekeningen opmerkingen over mr. W.L. van der Brugghen en I. da Costa. Bestelnummer: Pr0545. € 35

Thoden van Velzen (theol. doct. en predikant te Leeuwarden) De herinnering aan de bijstand des heeren [...] Zendingsrede uitgesproken op den 12 Januarij 1862, benevens een woord ter gedachtenis aan den zendeling A. Visser, 2e druk, Leeuwarden, J. Swarts, 1862, 8°: (2) + 40 p. ¶ Met biografie van Ale Visser (1837-1861) Bestelnummer: Pr0546. € 30

Thoden van Velzen, S.K. (predikant te Leeuwarden) Eene evangelische bedevaart naar de slotzaal te Marburg, rede gehouden op den Hervormingsdag 31 October 1863, Leeuwarden, J.R. Miedema, 1864, 8°: 42 p. Bestelnummer: Pr0547. € 18

Thoden van Velzen, S.K. De boekenbrand te Epheze, een autodafé uit de eerste eeuw, in de 16e herhaald, in de 19e nog niet voleindigd [...] uitgesproken in de Galileër-kerk te Leeuwarden 2 November 1873, Leeuwarden, A. Jongbloed 1874, 8°: 28 p. Bestelnummer: Pr0548. € 18

Thoden van Velzen, S.K. Het opstandingsfeit [...] feestrede op [...] 9 April 1871, ter gedachtenis aan eene 25jarige evangelie-bediening [...] te Leeuwarden, Leeuwarden, J.G. Wester, 1871, 8°: 34 p. Bestelnummer: Pr0549. € 18

Thoden van Velzen, S.K. (predikant te Leeuwarden) De opstanding van Jezus Christus, Leeuwarden, U. Proost, 1864, 8°: 49 p. Bestelnummer: Pr0550. € 18

Thoden van Velzen, S.K. De waarheid [...] ter gedachtenis eener 40-jarige evangeliebediening op den 21 Februari 1875, Leeuwarden, 1875, 8°: 27 p. Bestelnummer: Pr0551. € 18

Thoden van Velzen, S.K. (predikant te Nijmegen) Troostrede [...] na het overlijden zijner onvergetelijke gade, gehouden den 20 October 1844, Nijmegen, D.J. Haspels, 1844, 8°: 4 + 35 p. ¶ Opdracht aan schoonouders. Betreft overlijden Aleida Tonkens Nienhuis. Bestelnummer: Pr0552. € 35

Thuyn de Ligny, A.D. (predikant te Kapelle (Z.)) Liefde tot Jezus [...] Bevestigingsleerrede [...] ter inleiding van ds. S. Hogerzeil te Wemeldingen. Zutphen, A.E.C. van Someren, 1855, 8°: 32 p. Bestelnummer: Pr0553. € 20

Tichelaar, Hoito (doopsgezind predikant te Amsterdam) Lykrede op den eerwaardigen Gerardus van Heyningen [...] leeraar der doopsgezinde gemeente haare vergadering houdende in de kerken bij het Lam en den Toren te Amsterdam, Amsterdam, G. Warnars en J.W. Yntema & Comp., 1801, 8°: 40 p. Bestelnummer: Pr0554. € 48


Tiele, C.P. (hoogleraar theologie Leiden) Gedenkrede bij het 250-jarig bestaan van het Seminarium der Remonstranten, uitgesproken op 28 October 1884 in de stadsgehoorzaal te Leiden, Leiden, A.W. Sijthoff, [1884], 8°: 41 p. Bestelnummer: Pr0555. € 30

Tiele, Alardus (predikant te Rotterdam) De noodige euangelilast met de troostryke belofte [...] uitgesproken [...] den 24sten in Juni 1725 in de Groote Kerk by gelegenheit der bevestinge van [...] Wilhelmus Velingius, nieuberoepen leeraar in de bloeiende gemeente van Rotterdam, Rotterdam, J. v. Doesburg, 1725, 4°: (12) + 76 + (6) p. ¶ Opdracht aan vroedschap en schepenen van Rotterdam, drempelverzen van I. Iensius en J. v. Doesburg, slotverzen van L. Burgvliet en J. v. Doesburg. SGT: T363 Bestelnummer: Pr0556. € 75

Tiele, Alardus (predikant te Rotterdam) De roem der heiligen na hun dood [...] uitgesproken ter gelegenheid [...] afsterven [...] Abraham Hellenbroek [...] ontslapen den 16 en begraven den 21 December 1731, Rotterdam, N. Topyn, 1732, 4°: (16) + 92 + (10) p. ¶ Opdracht aan Johan Philippus en Elias van der Hoeven en aan Jacob, Isaac en Frederik Hendrik Hellenbroek. Drempelverzen van I. Iensius, K.A.Z., J. ter Hofstede en J.H. Slotverzen van W.V. Tinge, J. v. Doesburg, M. Oudenaarde, J.H., J. v. Wijck, M. van Kouwenberg en Nic. Bylaert. SGT: T365 Bestelnummer: Pr0557. € 150

Tiele, Alardus (predikant te Rotterdam) Het opgecierde heiligdom te Jeruzalem [...] ter plegtelyke inwying van de vernieuwde Prinse Kerk te Rotterdam [...] uitgesproken den 1 Maart 1739, Rotterdam, P. v. Gilst, 1739, 4°: (8) + 83 + (3) p. ¶ Titelpagina gedrukt in rood en zwart, opdracht aan leden vroedschap Rotterdam, drempelvers van J. Jensius en slotvers van Pieter van Gilst. SGT: T364 Bestelnummer: Pr0558. € 125

Tienhoven, mr. G. van Het goede voor de maatschappij het middel ter bestrijding van het kwade. Toespraak bij het 50-jarig bestaan van het Ned. Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, gehouden 4 Juni 1874 in de Walenkerk te Amsterdam, z.pl., [1874], 40 p. Bestelnummer: Pr0559. € 20

Til, Salomon van (predikant en hoogleraar Dordrecht) Zielen-raad in tyden van druk [...] ter occasie van het [...] overlijden van William de III [...] voor de gemeynte van Dordrecht uytgesprooken, Dordrecht, J. v. Braam, 1702, 4°: (4) + 40 p. SGT: T411; Knuttel 14717 Bestelnummer: Pr0560. € 125

Tjaden, Sicco (in leven predikant te Nieuwe Pekela) Predikatie over ps 42 : 12 [...] nieuwe en behalve de spelling, onveranderde uitgave, Groningen, O.L. Schildkamp, 1845, 8°: 32 p.


¶ Uitgave door J.H. Maatjes in een reeks "Uittreksels uit de vroegere regtzinnige schrijvers" . Bestelnummer: Pr0561. € 28

Tobi, E. Woorden van waarschuwing en troost, gesproken in den kerker te Deventer, Deventer, Reuvekamp & Spijker, 1860, 8°: 179 p. ¶ Twaalf toespraken tot gevangenen. Bestelnummer: Pr0562. € 65

Toorenenbergen, P.A. van (predikant te Waarder en Langeruige weide, thans te Barneveld) God nam hem weg. Lijkrede na het treffende verscheiden van ds. A. van Herwaarden, herder en leeraar te Opheusden, uitgesproken den 5 Augustus 1855 te Waarder, 2e druk, Utrecht, Kemink & Zn, 1855, 8°: 28 p. ¶ Voorwoord betr. fonds voor armenonderwijs te Opheusden. Bestelnummer: Pr0563. € 28

Trigland, Jacobus Christelyck af-scheyt [...] van de Chriseleycke ghemeynte binnen Amstelredam, op sijn vertreck naer Leyden om de professie den H. Theologie in de Universiteyt aldaer aen te vangen, genomen met de groetenisse des H. apostels Pauli [...] verklaert in twee predikatien, gedaen in de Noorder-kerck binnen Amstelredam, den 23 Aprilis des jaren 1634, Amsterdam, M.J. Brandt, 1634, 8°: 102 p. (colophon: drukker Joh. Jaquet) ¶ Op de titelpagina het drukkersmerk van Marten Jansz Brandt en diens adres etc. in rood. SGT: T444; volgens NCC en STCN zeer zeldzaam; er bestaan ook een 2e en een 3e druk. Bestelnummer: Pr0564. € 495

Trottet, J.P. Pourquoi je prends congé de l' église Wallonne de la Haye, Discours prononcé dans cette église le 26 Decembre 1861, Den Haag, M.J. Visser, 1861, 8°: 31 p. Bestelnummer: Pr0565. € 40

Valk, L. van der (predikant te Delft) Herinnering aan wijlen ds. K. Kleinendorst. Een en ander omtrent z. eerw. leven, sterven en begrafenis, benevens een tweetal belangrijke geschriften van zijn hand, alsmede de rede van ds. L. van der Valk [...] door z. eerw. uitgesproken in het kerkgebouw der chr. geref. gemeente te Scheveningen, aan den avond van den dag der begrafenis, Kampen, J.H. Bos, 1892, 8°: 32 p. Bestelnummer: Pr0566. € 34

Vechovius, Johannes (predikant en prof. te Dordrecht) Vaders raad [...] ofte vermaan woord van de H. Paulus aan synen opregten zoon Timotheus [...] verklaard en toegepast door Johannes Vechovius, leeraar in de kerk en professor in de illustre school te Dordrecht, wanneer syn oudsten zoon Martinus Vechovius in den dienst van de gemeynte Jesu Christi tot Oud-Alblas, met oplegginge der handen bevestigde op den 3 Mey 1711, Dordrecht, M. de Vries, 1711, 4°: (4) + 28 p. ¶ Opdracht aan Maria Agatha van der Myl, vrouwe van der Myl, Oud-Alblas, etc. Bestelnummer: Pr0567. € 125


Veder, H.H. en H.C. van den Brink (predikanten te Rotterdam) De kracht en de vrucht des woords. Bevestigings- en intreerede gehouden in de Nieuwe Westerkerk op zondag 11 November 1900, Rotterdam, J.H. Dunk, 1900, 8°: 40 p. Bestelnummer: Pr0568. € 20

Veder, W.R. (predikant te Dordrecht) Leerrede over den geluksstaat der vroeg gestorvene kinderen [...] Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1843, 8°: 29 p. ¶ N.a.v. het overlijden van 4 kinderen en de echtgenote van Veder. Bestelnummer: Pr0569. € 30

Veen, S.D. van (predikant te Groningen) Het ware socialisme. Leerrede gehouden in de Martini-kerk te Groningen, Groningen, J.B. Wolters, 1891, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0570. € 28

Veen, A.J. van der (predikant te Gorredijk) Doopredenen, mitsgaders een aanhangsel bevattende iets over de wijze van doopbediening, een lijstje der teksten en opgave van boeken over den doop, ten dienste van jonge predikanten, Leeuwarden, J.W. Brouwer, 1819, 8°: 140 p. Bestelnummer: Pr0571. € 68`

Velden, P. van (predikant te Oldemark) Leerrede over psalm [...] ter inwijding van het nieuwe orgel in de kerk te Oldemark, uitgesproken den 26 December 1828, Sneek, F. Holtkamp, 1829, 8°: (4) + 48 p. Bestelnummer: Pr0572. € 38

Veldwijk, H.J. (predikant te Arnhem) Leerrede over de blindheid der ziel [...], z.pl., [1846], 8°: pp.77 t/m 100 Bestelnummer: Pr0573. € 12

Velingius, Wilhelmus Des godvrugtigen konings Jehizkias dood [...] toegepast op de dood [...] van [...] Willem Karel Hendrik Friso [...], Rottredam, H. Kentlink e.a., 1752, 4°: (8) + 88 p. ¶ Opdracht aan de weduwe, drempelvers door J. ter Hofstede, catechiseermeester te Rotterdam. Bosma 831; SGT: V73 Bestelnummer: Pr0574. € 45

Velingius, Wilhelmus Leer-reden over Deuteron. 33 : 10, 11 [...] ter inhuldiging van zijnen zone Abdias Velingius, A.L.M. & philos.doct. tot predikant te Benthuizen, Rotterdam, N. en P. Topijn, 1744, 4°: (10) + 38 + (6) p. ¶ Drempelverzen door A. van der Vliet, J. ter Hofstede, L. van den Laar en slotvers door J. ter Hofstede. SGT: V74 Bestelnummer: Pr0575. € 75

Velingius, Abd. zoon, Wilhelmus (predikant te Rotterdam) Afscheid en intree predikatien, zo van de gemeinte te Groningen als in die van Rotterdam, den eerste op den 27 Mey 1725 [...] de ander op den 24 Juni 1725 [...], Rotterdam, J.D. Beman, 1725, 4°: (2) + 26 p. SGT: V71 Bestelnummer: Pr0576. € 75


Velingius Abd.zoon, Wilhelmus (predikant te Rotterdam) Daniels uiteinde [...] Lykreden [...] ter nagedagtenisse van [...] Daniel van Henghel ph. doct., laatst getrouw predikant te Rotterdam, Rotterdam, P. v. Gilst en J. Verbrugge, 1733, 4°: (6) + 39 + (17) p. ¶ Drempelverzen van J. Jensius en J. ter Hofstede. Slotverzen van J. Jensius, Th. Hoog, P. Born, litt. stud., A.S. Velingius, A.H. Westerhovius, B.M. de Jonge, A. Elzevier, S. Stoop, P. v. Waesberge de Jonge, P. v. Gilst. SGT: V72 Bestelnummer: Pr0577. € 75

Velten, Jacobus (luthers predikant te Amsterdam) Lyk-predicatie [...] ter gedagtenis van [...] Henricus Vos [...] gedaan den 11 November 1708, 2e druk, vermeerdert met verscheide gedigten, Amsterdam, H. Bruyn en P. Strobach, 1708, 4°: 36 p. ¶ Met "levens-loop" van Vos (pp.13-18) en slotverzen van J.W. van Sonten, Herm. Vast, J.H. Vos, A. Weslingh, W. Peereboom, M. Scharder (= Schrader), Casp. Laurentius en M.U.D. Rogge II, 2, 106 (noemt slechts 4 slotverzen); NCC: 1 ex (UBA) Bestelnummer: Pr0578. € 125

Velten, Jacobus (luthers predikant te Amsterdam) Lyk-predikatie [...] ter gedagtenis van [...] Henricus Vos [...] gedaan den 11 November 1708, Amsterdam, W. v. Duisberg, 1708, 4°: 26 + (8) p. (mist misschien een vierde slotvers) ¶ Eerste druk. De predikatie eindigt met de levensloop van Vos (9 p.). Met handtekening van J. Velten. Voorts 8 pp. slotverzen van J.W. van Sonten, J.H. Vos (zoon) en H. Leeuwschen. Deze slotverzen vormen katern E4. Het blanco blad D2 is weggesneden en het blad E1 is aan blad D1 geplakt. Niet in STCN en NCC (in NCC wel een ex. met adres van Hendrik Buyn) Bestelnummer: Pr0579. € 150

Velten, Jacobus (luthers predikant te Amsterdam) Lyk-predikatie [...] ter gedagtenis van [...] Henricus Vos [...] gedaan den 11 November 1708, Amsterdam, W. van Duisberg, 1708, 4°: 26 p. ¶ Eerste druk. De predikatie eindigt met de levensloop van Vos (9 p.). Met de handtekening van J. Velten. Blad D2 is blanco. Niet in NCC; niet in STCN ( in NCC wel een ex. met adres van Hendrik Buyn) Bestelnummer: Pr0580. € 150

Velten, Jacobus (luthers predikant te Amsterdam) De kragt van het geloove, voorgestelt in een plechtige kerk-rede gehouden op 25-61730, zijnde het tweede jubilé van de Augsburgsche belydenis [...] na desselfs overlyden in 't licht gegeven, Amsterdam, A. Strander, [173.], 4°:24 p. ¶ Velten overleed in 1731 Bestelnummer: Pr0581. € 90

Velten, Jacobus (luthers predikant te Amsterdam) Het heuchelyk nieuws wegens het groote werk der reformatie, begonnen in den jaare 1517 [...] door ds Martinus Lutherus en nu op desselfs tweede eeuw-feest voorgestelt in een plechtige kerk-rede op 31-10-1717 [...] na desselfs overlyden in 't licht gegeven, Amsterdam, A. Strander, [173.], 4°: 21 p. Bestelnummer: Pr0582. € 75


Veltgen, Johan Arnold (predikant te Utrecht) De tweede hondertjarige gedenkdag der overgeleverde Augsburgsche belydenis [...] leerrede [...] uitgesproken in de Hoogduitsche tale op 25 Juny 1730, in 't Nederduits vertaelt door W. Kroon, Utrecht, W. Kroon, 1730, 4°(6) + 42 p.: ¶ Met naamlijst lutherse predikanten te Utrecht 1613-1720. Bestelnummer: Pr0583. € 150

Velzen, S. van Wittenberg-Wesel, Dordrecht. Leerrede ter gedachtenis aan de kerkhervorming, de synode van Wesel en de synode van Dordrecht, Kampen, S. v. Velzen jr, 1868, 8°: 32 p. Bestelnummer: Pr0584. € 18

Velzen, G. van (geref. predikant te Middelharnis) De twist des heeren [...] een woord tot het Nederlandsche volk, Sommelsdijk, W. Baekhoven, 1915, 8°: 19 p. Bestelnummer: Pr0585. € 18

Verhoeff, J.C. (predikant te Utrecht) De onzichtbare wording van het koninkrijk Gods, leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp.181-192 Bestelnummer: Pr0586. € 9

Verhoeff, J.G. (predikant te Herveld) Onze strijd. Leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp.113-124 ¶ MET: Dezelfde, De christelijke krijgswet. Leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp. 253-264 Bestelnummer: Pr0587. € 12

Vermeer Az, J. (predikant te Genemuiden) Eene vraag, na het Pinksterfeest. Leerrede,z.pl., z.j., 8°: pp.60-78 Bestelnummer: Pr0588. € 8

Vermeer, A.J.A. (predikant te 's Gravenhage) De stem des heeren. Advents-preek uitgesproken den 9en December 1900 in de Groote Kerk te 's Gravenhage in tegenwoordigheid van [...] Paul Kruger, ’s Gravenhage, G.J. van Peursum, [1901], 8°: 16 p. Bestelnummer: Pr0589. € 18

Vernede, Jean Scipion Trois sermons sur la providence, prêchés dans l'eglise Wallonne d'Amsterdam le 21 & 28 Janvier, &18 Février 1770, Amsterdam, Z. Chatelain et Fils, 1771, 8°: 156 p. ¶ Halfleren band, met opdracht in handschrift: "A son excellence monsieur le baron d'Aylva par son S.T.H. et J.O. serviteur J.S. Vernede, pasteur" Bosma 1244 (Nederlandse tekst) Bestelnummer: Pr0590. € 125

Vernede, I.S. (Waals predikant te Maastricht) Le don repris ou sermon sur la mort de Guillaume IV, prince d'Orange et de Nassau, etc., etc., etc. prononcé & publié à la requisition du Ven. Magistrat de Maastricht, Maastricht, H. Landtmeter, 1752, groot 4°: (8) + 68 p. ¶ Opdracht aan de douairière d'Orange et Nassau/ Titelpagina met zware zwarte rand. Gebonden in halfleren band. Niet bij Bosma; Knuttel 18373 Bestelnummer: Pr0591. € 225


Verweij Bz, A. (predikant te Leiden) Leerrede ter nagedachtenis van [..] G.G. Akersloot, in leven predikant bij de hervormde gemeente te Leyden, uitgesproken in de Pieterskerk op den 15 Augsutus 1824, Leiden, Wed. D. du Saar, 1824, 8°: (6) + 47 p. Bestelnummer: Pr0592. € 24

Verweij Bz, A. (predikant te Leiden) Leerrede [...] ter gelegenheid van het overlijden van [...] Hermannus Proper, in leven rustend predikant te Leyden, uitgsproken op den 20 Februarij 1842 [...] in de Hooglandsche kerk, z.pl., [1842], 8°: 40 p. Bestelnummer: Pr0593. € 28

Vinke, G.J. (predikant te Amsterdam) Ons standpunt. Leerrede [...] (uitgesproken [...] in de Westerkerk 13 November 1870), Amsterdam, J.H. en G. van Heteren, 1870, 8°: 16 p. Bestelnummer: Pr0594. € 18

Visscher, Volkardus (in leven luthers predikant te Amsterdam) Waere geschapenheyt van de hemelvaert van onsen heere Jesus Christus, voorgestelt in de twee, op een na, laetste predicatien van [...] Volkardus Visscher [...] gedaen [...] 19 May 1678, de eene in de luthersche Nieuwe Kerk [...] de tweede op den selven dag [...] in de Oude Kerck op ' t Spuy, zijnde uyt sijnen monde in ' t prediken opgeschreven van Z.W. de J.. Hierby is gevoegt een extract uyt een predikatie by den selven heere gedaen op Donderdag voor Paeschen van des heeren AvondtMael, Amsterdam, Chr. Moele, 1678, 4°26 + (2) p. Bestelnummer: Pr0595. € 195

Visser, Joh. (in leven predikant te Zwolle) Het kindschap Gods. Leerrede [...] met een voorwoord van ds. C.B. Bavinck, een "In memoriam" [ds Joh. Visser] van ds. K.J. Kapteyn en een grafrede van ds. H.A. Munnik, Rotterdam, J.H. Donner, 1920, 8°: 22 p. ¶ Met portret Bestelnummer: Pr0596. € 20

Vlieg, P.D. (predikant te Oudega) Leerrede over Rom. VIII : 6, Amsterdam, L.J.E. v.d. Bor, 1866, 8°: pp.287-302 Bestelnummer: Pr0597. € 12

Vlieg, P.D. (predikant te Ureterp) Leerrede over psalm 25 : 4a, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp.33-50 Bestelnummer: Pr0598. € 12

Vlug, G. (predikant) De strik gebroken en onze hulp in den naam des heeren. Toespraak met het oog op de losmaking der gemeente uit de tegenwoordige organisatie van "de Nederlandsche Hervormde Kerk" , gehouden te Leiderdorp, den 18den Juli 1886, Brielle, J. Wierema 1886, 8°: 20 p. Bestelnummer: Pr0599. € 18

Voet van Campen, J.E. De bijbel-verspreiding in 1844. Toespraak over den tegenstand tegen de verspreiding des bijbels [...] gehouden in de openbare godsdienst-oefening tot opening der jaarl. Alg. Verg. van het Ned. Bijbelgenootschap, afd. Leiden, op 17-10-1844, Leiden, S. en J. Luchtmans, 1844, 8°: 31 p. Bestelnummer: Pr0600. € 24


[Volkersz, Hendrik (luthers predikant te Purmerend)] [Het gewicht en de waarde van 's menschen korten leeftijd op aarde [...], leerreden [...] op den avond van den laatsten dag des jaars 1786, Edam, A. Tolk, 1787], 48 p.; incompleet, mist het voorwerk p. 1 t/m 14 Bosma 1071; Catalogus Kloosterboer 2879 Bestelnummer: Pr0601. € 18

Voorhoeve, A. De heerlijkheid van de evangeliebediening. Leerrede [...] gehouden, bij gelegenheid zijner 25-jarige ambtsvervulling, Amsterdam, G. v.d. Hoogt, [1899], 8°: 19 p. Bestelnummer: Pr0602. € 18

Voorst, Dirk Cornelis van Lijkrede over wijlen den hoogleeraar Ewaldus Hollebeek, gehouden uit Openb. 14.13, den 30 October 1796, Leiden, J. van Thoir, 1796, 8°: (4) + 49 p. ¶ Opdracht aan weduwe Anna Maria Gerdes Bosma 882; niet in SGT Bestelnummer: Pr0603. € 125

Vos, Henricus (luthers predikant te Amsterdam) Predicatie van de ziele in de hel [...] gedaan door [...] Henricus Vos, [...] wel eer aan den liefhebber door den zaligen heer overgegegeven en nu om zijn voortreffelykheit op 't verzoek van veele ledematen, na deszelfs handschrift, tot den drukpers bevordert, 2e druk, Amsterdam, S. Schoonwald, 1729, 4°: 16p. ¶ Voorwoord van P. Strobach Bestelnummer: Pr0604. € 95

Vos Az, G.J. (predikant te Goes) Maak u op, wordt verlicht [...] Leerrede, z.pl., [1870], pp.277-288 Bestelnummer: Pr0605. € 9

Vos, Willem de Leven en character van Allard Hulshoff, voorgesteld door Willem de Vos, Amsterdam, I. v. Hulst en G. Warnars, 1795, 8°: 4 + 87 p. ¶ Vignet van R. Vinkeles op titelpagina. Uitgesproken 8-11-1795 in de doopsgezinde kerk Het Lam te Amsterdam. Met personalia Hulshoff in de aantekeningen. Met bibliografie van H.' s werken. Slotverzen door Hier. de Bosch en M. Siegenbeek. Bosma 1180 Bestelnummer: Pr0606. € 60

Vries, A. de (predikant te Rotterdam) Leerrede ter nagedachtenis van [...] J.L. Verster, in leven leeraar der Herv. Gem. te Rotterdam, overleden 21-9-1814, Rotterdam, J. v. Baalen, 1814, 8°: 4+ 37 p. Bestelnummer: Pr0607. € 28

Waeyen, Johannes van der De saligheid van een gestorven Christen ter geleegentheid van het afsterven van [...] Guiljelmus Anslaer, Amsterdam, H. Boom en wed. D. Boom, 1695, 4°: (32) + 72 p. ¶ Opdracht aan Nic. Witzen en Joh. Six van Wimmenum, dd Franeker 5-11-1694. Drempelvers van Nic. v.d. Meer. Colophon: druk K. Tjallings te Leeuwarden. SGT: W18; Knuttel 14202 Bestelnummer: Pr0608. € 150


Wageningen, G. van (predikant te Ureterp) De bede om noorde- en zuidewind, [...] Leerrede [...], Appingedam, C. Kamminga, 1879, 8°: 13 p. Bestelnummer: Pr0609. € 18

Walraven, Tileman van (predikant te Heusden) Lykreden op het dubbeld afsterven van Nicolaus van Velsen en Apolonia Pipardus, in leven leeraar en echtgenoot te Vlymen, aldaar na twee dagen overleden, Gorinchem, J. v. Wyk, 1729, 4°: (8) + 24 p. ¶ Opdracht aan zoons Casparus en Gerardus van Velsen, predikanten te Baardwijk en Raamsdonk. Drempelverzen van F.W. Westhovius, Antonius van Hardevelt en Jacob van Wyk. SGT: W35; Stamkot, Het Gorcumse boek 26.15 Bestelnummer: Pr0610. € 150

Waning Bolt, J. van (predikant te Antwerpen) Het woord van de vertroostingen des evangelies gesproken den 14 September 1861 bij het graf van vrouwe Wilhelmina Goldenberg-Paxmann, geboren 17 November 1816, in de Heer ontslapen 11 September 1861, z.pl., [1861], 8°: 12 p. Bestelnummer: Pr0611. € 24

Waning Bolt, J. van (predikant te Antwerpen) De dag des heeren. Zondags-lectuur voor evangelische christenen, Groningen, J. Oomkens Jzn, 1853, 8°: 5 + 317 p. ¶ Gebonden in zwart stempelbandje met goudopdruk. Opdracht aan ouders, dd Groootegast 1851. Bestelnummer: Pr0612. € 30

Wassenaar, J. (predikant te Nijehaske) Leerrede [..] bij het overlijden op 8 January 1854 in 47 -jarigen ouderdom van [...] Pieter de Goeje, predikant te Heerenveen, uitgesproken den 15 January 1854, Heerenveen, F. Hessel, 1854, 8°: (4) + 27 p. ¶ Slotvers door H.J. v. N. te Heerenveen. Bestelnummer: Pr0613. € 18

Welter jr, W.L. Alles naar het hemelsch voorbeeld. Toespraak gehouden in de Groote Kerk te 's Gravenhage op 12-2-1899 ter herdenking van 25-jarigen evangeliedienst, ’s Gravenhage, W.A. Beschoor, 1899, 8°: 20 p. Bestelnummer: Pr0614. € 18

Welter, W.L. Heilig het gezag. Toespraak gehouden in de Kloosterkerk te 's Gravenhage op 8-21903, 's Gravenhage, J. v. Golverdinge & Zn, [1903], 8°: 16 p. Bestelnummer: Pr0615. € 24

Werff, B. van der Vermaning tot heiligen wandel, afscheidspreek te Dokkum op 4-1-1920 en Behoefte aan voorbede, intreepreek te Den Helder op 18-1-1920, Dokkum, A.J. Schaaf, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0616. € 28

Wesselius, Johannes Intree-reede over het opschrift op het kruyce des heeren, uytgesproken in de Latijnze taale tot Leyden, in de openbaare vergaaderplaats der Hooge School, wanneer


hy een aanvang maakte van het hoogleeraars ampt in de heylige godgeleerdheyt [...] uyt de Latijnze, in onze Nederlandze taale overgezet door Daniel Havart, med. doct., Leiden, N. Topijn, 1712, 4°: (10) + 36 p. ¶ Drempelverzen door D. Havart en Joh. van Doesburg Niet bij Knuttel; SGT: W71 (als gedrukt bij R. v. Doesburg) Bestelnummer: Pr0617. € 150

Westhoff, A.J. (predikant te Amsterdam) Lichtende sterren [...] Tijdpreek [...] gehouden bij gelegenheid der bevestiging van Ds. A.E. van der Dussen den 1sten April 1883, Amsterdam, Scheffer & Co., 1883, 8°: 19 p. Bestelnummer: Pr0618. € 18

Wielenga, G. (predikant te Rotterdam) God, de fontein des levens. Leerrede [...] bij de herdenking van zijn 25-jarige ambtsbediening op 24 November 1920, Rotterdam, J.H. Donner, 1920, 8°: 20 p. ¶ Met portret. Bestelnummer: Pr0619. € 18

Wildeboer Jzn, H. Zondig klagen. Intree-rede [...] den 20 November 1887 gehouden in de St. Michielskerk te Oudewater, 's Gravenhage, W.A. Beschoor, 1887, 8°: 24 p. Bestelnummer: Pr0620. € 24

Wildeboer Jz, H. (in leven predikant te Rotterdam) Ter gedachtenis. Zestal leerredenen, Rotterdam, Wenk & Birkhoff, [1894-1895], 8°: 183 p. ¶ Met portret, en voorwoord en levensbericht van de Wed. H. Wildeboer-Luitingh, dd. Rotterdam, november 1894. Bestelnummer: Pr0621. € 50

Wilhelmius Wz, Johannes (predikant te Rotterdam) Vaderlyke vermaninge over Hand. XX : vers 28, in een bevestiging-rede, uitgesproken op den 23 July 1747 aan Do. Wilhelmus Wilhelmius J.z. en W.n., [...] bedienaar des H. Evangeliums te Westzaan, Rotterdam, N. en P. Topyn, 1747, 4°: (2) + 44 p. Niet in SGT Bestelnummer: Pr0622. € 125

Wilhelmius, Johannes (predikant te Rotterdam) 't Prent van een getrou leeraar [...] ter gelegentheid van [...] Lucas Leemaen [...] leeraar van Jezus gemeinte te Rotterdam, [...] ontslapen den 16 Sept. 1735, Rotterdam, N. Topyn, 1735, 4°: (4) + 38 + (22) p. ¶ Opdracht aan de gemeente te Rotterdam, drempelvers van J. Hr. Slotverzen van J. v. Wyck, M. van Kouwenberg, Anagramma, J.O., P. van Waesberge de jonge, Willem de Roo, W. v. Tinge, J. Hr., N.N. SGT: L202 Bestelnummer: Pr0623. € 90

Willigen, P. van der (predikant te Tiel) Leerrede over de ware Christelijke eenheid naar Eph. 4, 3, Tiel, C. Campagne, 1842, 8°: 23 p. ¶ Niet uitgesproken. Ook prof. Pareau publiceerde een leerrede over dit onderwerp. Bestelnummer: Pr0624. € 18


Wilmer, G.P. (hoogleraar seminarie St. Michielsgestel) Lijkrede op de plegtige uitvaart van [...] Philippus van de Ven, president van het seminarie van 's Hertogenbosch onder St Michielsgestel, den 20 November 1837 uitgesproken, 's Hertogenbosch, C. v. Gemert en Zonen, 1838, 8°: 30 p. Bestelnummer: Pr0625. € 75

Winckel, C.P. (predikant te Antwerpen) Gedenkstuk voor de christelijke protestantsche gemeente te Antwerpen, opgerigt in eene leerrede [...] uitgesproken op 1 July 1821 bij de eerste en plegtige opening der nieuwe, voor haren eeredienst bestemde kerk, Rotterdam, J. v. Baalen, 1821, 8°: 40 p. ¶ Met uitvoerige naamlijst van intekenaren te Antwerpen. Bestelnummer: Pr0626. € 90

Wind, H.J. (chr. afgescheiden predikant te Leens) Leerrede ter nagedachtenis van [...] H. de Cock, in zijn leven leraar bij de chr. afgescheidene gereformeerde gemeente te Groningen, uitgesproken op den 20 November 1842 te Groningen, Groningen, O.L. Schildkamp, 1843, 8°: 36 p. ¶ Toestemming van leden kerkeraad Leens: F.J. Hekma, J.G. Oosterhuis, S.J. Sloten, J.H. Wieringa, B.H. Landman, A.J. Dob, F.J. Timmer en Y. Jans Jansen Bestelnummer: Pr0627. € 95

Witsius, Hermannus (in leven hoogleraar te Leiden) Van den plicht der jeugd en de ongemakken des ouderdoms, uit het Latijn vertaalt, z.pl., [18e eeuw], 4°: pp. 313 t/m 339 Bestelnummer: Pr0628. € 10

Wolff, E.F.H. (predikant te Utrecht) Petrus verwacht [...], leerrede [...], z.pl., [19e eeuw], 8°: 12 p. Bestelnummer: Pr0629. € 18

Wolff, Adrianus (predikant in de Beemster) Twee boet- en dank-predikatien [...] benevens twee redenvoeringen gedaen op Beemster Dankdag den 31 July 1740 en 30 July 1753 met een historisch berigt aangaande de bedyking, droogmaking en toestand van de Beemster, Amsterdam, H. Vieroot, 1753, 4°: (10) + 74 + (2) + (6) + 18 p. ¶ Opdracht aan polderbestuur Beemster, voorrede dd. maart 1741. Voorts bij de redevoering 30-7-1753 drempelverzen van C. Rogaar en H.V. Bosma 915/916; SGT: W304/305 Bestelnummer: Pr0630. € 275

Wolff, S.H.J. de (predikant te Leiden) Hulpe van God verkregen hebbende. Leerrede gehouden 2 November 1890 ter herdenking zijner 25-jarige evangeliebediening, Leiden, J.J. Groen, [1890], 8°: 27 p. Bestelnummer: Pr0631. € 18

Wys, J.C.zoon, J. (predikant te Schiedam) Zestal leerredenen over den toekomenden staat, Schiedam, G.W. v. Hemsdaal, 1821, 8°: 14 + 204 p. Bestelnummer: Pr0632. € 75

Wys, J.C.zoon, J. (predikant te Schiedam) Leerrede over de zaligheid der vroeg-stervende kinderen, Schiedam, G.W. v. Hemsdaal, 1821, 8°: 44 p. Bestelnummer: Pr0633. € 35


Wijs, J.C.zoon, J. (predikant te 's Gravenhage) Leerredenen over Romeinen IX, X en XI, 2 delen, 's Gravenhage, S. de Visser, 1824, 8°: 10 + 368 + 7 + 256 + 23 p. Bestelnummer: Pr0634. € 45

Ypeij, A. Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Herman Muntinghe uitgesproken den 2 van Bloeimaand 1824, Groningen, J. Oomkens, 1824, 8°: (4) + 39 p. Bestelnummer: Pr0635. € 35

Ypeij, A. Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Theodorus Adrianus Clarisse, uitgesproken den 12 van Wijnmaand 1828, Groningen, J. Oomkens, 1829, 8°: 4 + 35 p. Bestelnummer: Pr0636. € 30

Zaalberg Pz., J.C. Het eerste woord eens nieuwen levens, toespraak na herstelling in eer en ambt. Gehouden in de zaal Frascati te 's Gravenhage, Alkmaar, P. Kluitman, 1868, 8°: 32 p. ¶ HIERBIJ: Dezelfde, Eene verklaring, eene briefwisseling en een treurig geschiedverhaal. Woorden aan mijne vrienden, 's Gravenhage, H.C. Susan, 1864, 8°: 31 p., EN: Dezelfde, Aan mijne vrienden te 's Gravenhage, Afscheidsgroet, 's Gravenhage, M.M. Couvée, 1867, 8°: 40 p. Bestelnummer: Pr0637. € 150

Zaalberg, H.H. (predikant in Suriname) Na acht jaar. Toespraak gehouden den 6en September 1890 [...] in de laatste godsdienstoefening voor zijn verlofreis naar Nederland. Paramaribo, Labad & Zoon, [1896], 8°: 11 p. Bestelnummer: Pr0638. € 75

Diverse predikanten Uit de diepte. Leerredenen door de predikanten der Nederduitsche gereformeerde kerken (doleerende) 1887-1888, Amsterdam, J.A. Wormser, 1888, 8°: 804 p., geb. in half leer. ¶ De bundel bevat 52 leerredenenvan ca. 40 verschillende predikanten. Bestelnummer: Pr0639. € 75

?? Afscheidsleerrede gehouden voor zijne onvergetelijke gemeente Baarn en Eembrugge [...] 18 junij [1864], den 50-jarigen gedenkdag der overwinning bij Waterloo, MET: Intrée-leerrede gehouden voor de gemeente van Hellevoetsluis [...] den 9 July,z.pl., [1864], 8°: 95 p. ¶ Mist waarschijnlijk een omslag waarop de naam van de predikant. Bestelnummer: Pr0640. € 18


LITERATUUR OVER PREKEN Hartog, J. Geschiedenis van de predikkunde en de evangelieprediking in de protestantsche kerk van Nederland, Amsterdam, F. Muller, 1861, 8°: 470 p., origineel karton, los en watervlekkig. Bestelnummer: Pr0641. € 40

Voorhoeve, H.C. Homiletische gedachten. Eene bijdrage tot de predikkunde, ter overweging aangeboden aan mijne jeugdige medebroeders in de evangeliebediening, Sneek, 1884, 8°: 135 p., ing. Bestelnummer: Pr0642. € 35

Voorhoeve, H.C. Homiletische gedachten, Amersfoort, [1871], 8°: 23 p. Bestelnummer: Pr0643. € 18

Oosterzee, J.J. van Jacques Saurin. Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekendheid, Rotterdam, 1855, 8°: 160 p., orig. karton. ¶ Met gelithografeerd portret van Saurin. Bestelnummer: Pr0644. € 60


BESTELFORMULIER __________________________________________________________________________________

Opsturen naar:

Antiquariaat A.G. van der Steur Kruisstraat 3 2011 PV Haarlem Fax: 023 5420670

Ondergetekende, naam:

________________________________________

adres:

________________________________________

postcode en plaats:

________________________________________

bestelt uit catalogus 31: nummer:

korte omschrijving:

prijs:

______________

________________________________

__________

______________

________________________________

__________

______________

________________________________

__________

______________

________________________________

__________

______________

________________________________

__________

______________

________________________________

__________

______________

________________________________

__________

______________

________________________________

__________

______________

________________________________

__________

______________

________________________________

__________ __________

totaal:

datum: handtekening:

____________________________

__________