Catalogue 3: Genealogie, heraldiek, biografie, archivistiek, e.d.

Page 1

c A 'r._A_L_O_G u_s ___ G E_N E AL ü G IE nr_3

VerkoopcatalOJil!.~ van 1?oekeE.t_ brochures, ov~drukken.J...1!t..~~et ~ bied van de_R!le_~);_ó~_l:1.~~ldi ek_,_l)i.?.fil:afie, '·fl,~Chi vistiek, e. d. ~idi_l]_g Sedert ik enkele jaren gel edenp ter uitbreiding van mijn bibliotheek, de voorraad overnam van een Haags antiq~riaat , gespecialiseerd in genealogie, biografie en de geschiedeni s en t opografie van Nederland, beschik ik over een groot aantal doubletten. Een deel hiervan is inmiddels beschreven en in deze cat a logus bied ik hieruit een keuze aan. Er zijn nog twe e andere catalogi beschikbaar: Boeken en prenten betreffende de provincie en stad Utrecht , en: Boeken en prenten betreffende Leiden en oms treken. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. De letter E achter een titel duidt aan dat dit een extract of een overdruk betreft uit een groter werk. In een aantal gevallen ontbreekt dan een omslag. Wanneer bij zo 'n extract of overdruk het j aar van verschijnen bekend is staat dat tussen haakjes achter de E vermeld. Indien bij boeken niet vermeld staat 11geb. 11 (= gebonden ) betreft het een ingenaaid exemplaar. De l etters am. s . 11 geven aan dat het beschreven nummer een manuscript betreft. Het ligt in de bedoeling om in de komende jaren nog andere catalogi te maken. Mocht u daarvoor belangstelling hebben, dan kunt u dat op de achterzijde van het bestelf0rrnulier \laatste bladzijde van deze catal0gus ) ~pgeven. 09k an1ere wensen kunt u daar kenbaar maken. Bestellingen Uitsluitend schrif~lijk aan onderstaand adres, bij voorkeur d . m.v. het bestelformulier op de l aatste bladzijde van deze catalngus . Binnen enkele weken ontvangt u het best elde per post (tenzij u aangeeft het liever in Haarlem .af te halene In dat geval ontvangt u een berichtje wann·e er e .e. a . voor u klaar ligt.). Indien het bestelde reeds is verk~cht, zal ik u dat meedelen. Bij de zending wordt een nota gevoegd welke ik u verzoek binnen 14 dagen na ontvangst te betalen.

Er is geen gelegenheid de aangeboden zaken van t evoren in te zien. M0cht iets niet conform de omschrijving zijn, dan kunt u dit binnen 8 dagen na ontvangst retourneren. Inkoo,1?_ ·Mocht u boeken of prenten op d~ bovengenoemde terreinen willen verkopen, dan neem ik daarover graag cont13,ct met u op ~ A. G. van der Steur Nieuwe Gracht 17

2011

NB

Haarlem

pos t giro nr 12 13 61

-~


.. PERIODIEKEN

OP

HET

GEBl~D

__,;;...a;.;a...,;;._;....;;;;,,...;a..,=...;:;......._ _ _ _ _ _ _......,._ _ _ __

EN

AANVERJANTE

VAN

DE

GENEALOG,U

T·ERREINEN

1. ADELSARCHIEF, Jaarboek van den Neder.l andschen Adel, red. D.G.v.Epen (verschenen : 4 jaargangen 1900- î 903/4) , gebonden in grijs linnen. jrg. 1 (1900). Bevat <;le .uitv9erige genealogieën Pa.uw en Slicher, e~n art. over Kasteel Heeswijk en bëkncpte genealogieën Gockin&a, Gc-11, Harinxma, Hoefft, v.d. Maessen de Sombreff, d' Olne, v. Pestel, Prins, Ruys de B., f 19,v . Sasse v. IJsselt, v. Tets en Wittert f 39, jrg. 2 (1~01) ~ f 39,jrg. 3 (1902) . 2. AFKOMST EN TOEKOMST,'Nederl. Tijdschr. v. h . Bevrlkingsvraagstuk en erfelijkheidsleer (o.m. met de ar~ikelen van Prof. van Bemmelen) 25, f jrg. 1 ;1935l ingenaaid 25, f jrg. 2 1936 ingenaaid 25, f jrg. 3 1937 in afleveringen 25., f jrg. 4 1938) în aflever.ingen f 45, -jrg. 7 1941) gebonden 3. ALGEl1EEN NEDERLANDSCH PA}'IIL;I:EBLAD (verschenen: 17 jaargangen, tussen 1883 en 1905). Redakteuren: J:1t Scheffer (1883/4) en Vorst.v.Oyen (1885-1905). 50, jrg. 1, i-n aflèveringen · f 50,jrg. 2, ingenaaid · f 50, jr g. 3, ingenaaid f jrg. 4, 'in aflev·e ringen · 50,f jrg. 6, gebonden 60,-f 60, jrg. 7, gebc-nden f f jrg. 9, in afleveringen 50,-jrg. 10 in aflev.e ringen 5.0,-f jrg. 10~ gebonden t 60, jrg. 11, gebo!lden 60,-f 4. ALMANACH 'DE GOTHA {verschenen te Gotha, jaarlijks sedert het midden der 18e eeuw. Ile oudste jrg. zeer zeldzaam. Ile deeltjes bevatten div. ill . , vnl . portretten) . Sedert 1843 groene, sedert 1871 rode stempelbandjes. 1836, ' 38 , '39 1 '4J, '41, ' 42 per deel f 50,-1845 t/m 1870, per de~l · f 30, 1871 t/m 1917; per deel ·' f 20,-5. ANNUARIUM der Roomsch-Katholie~e studenten in Nederland, 191 0 t/m 1939,p.deel 25, 6. ARCHIEF vo~r ·à.e geschiedenis van het Aartsbidom Utrecht (verschenen 75 delen, . · f 1874 - 1957) , de delen 1 · t / m' 75 per deel 25 , 7. ARCHIEF voor de geschiedenis van de Katholieke kerk in Nederland (1959 . ) deel 1 t/m 14 per deel f 25, 8. It BEAKEN, meid.ielingen fan de Fryske Akademy, jrg. 9 (1 947) t/m 44 (1982) in an ·. , per jrg. f . 25, 9. BOSSCHE· bijdragen~ Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, a . deel I (1 917-1 8) - VII, gebonden, per deel f 40, b . deel I - XXIV, in afleveringen~ per deel f 30,·~ 1c . BULLETIN de la Commission pour l 1 His toire des ~gl~ses Wa~onnes , in afl. deel I, 1883 (o. m. Leiden, Brielle, Ilen Haag, _met o. a~ lit4o kerk Brie\le) f 45,deel III, 1887 (o.m. Utrecht, genealogie Ilelprat , Guépi n, des Pommares , f Calanse) 45, -11. BIJBLAD van de Nederlandsche Leeuw (sedert 1950 verschenen zeven delen. Ile reeks wordt voortgezet. ) Ileel I (1950). gebonden f 40,-Ileel II (1 954) gebonden f 40,Ileel III (1 960) geb~nden f 40,-12. BIJDRAGEN voor de geschi edenis van het Bisdcm van Haarlem. a • .Algemeen regi ster op de eer ste vijftig deelen f 25, - b. deel 56 (1938) f 25, 13. BIJDRAGEN en mededelingen van het Hi stori sch Genootschap gevestigt te Utrecht, deel 50 (1929) t/m 82 (1 968 ) , per deel f 25, 14. CONTACTBLAD Regionale en locale geschiedeni s Noord- en Zuid- Holland, a . 1e ( en enige) jaargang, 1967-68, 168 bl z. Gebonden(!) exemplaar, complee t f met omslagen, convocatie8, et c. 65, b . idem, in afleveringen f 35, c. idem, losse nwnmers 1, 2, 4, 5, 6, 7 per stuk f 4, 15. DIETSCHE Warande, j r g. 1, 2, 3 (1888-1 890) geb . per deel f 40, 16. DIETSCHE warande en Bel f ort, j rg, 3 (1902, 2 delen) en 4 (1 903, 1e deel)p. dl , 25,17. ECONOMISCH-HISTORI~:lCH JAJ\lIBOE!(, later ver schenen onder de titel 11 Economisch 11 en sociaal-his toris ch j aarboek • Gr 0ene stempelbanden. De delen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 1 12, 13, 1/:., 15, 16, 18, 19, 20, 21, en 26 per deel f 25,-


18 . GENEALOGISCHE en her al di sche bl aden (Verschenen : t i en jaargangen tus sen 19063. en 1915 ) a . jrg. 1 - 10, compl eet ~n af l ever ingen f 750, ·b . j r g. 2 (1 907) in afl ever i ngen f 45, 19. GENEALOGYSK Jierboekje (uitg, Fryske Akademy) 1971" f 25, 20. GENS NOSTRA, orgaan van de Neder l andsche Genealc-gische Vereniging (verschenen sedert december 1945) a . l osse ja~r gangen gebonden: j r g. 10 50, f b . l osse jaargangen in afl . : j r g. 2, 3, 4, 5, per jrg. 60,-f j r g. 7, 8, 9 per jrg. 45,..:_ f jrg. 10, 11, 12, 13, 14, 15, per jrg. f . 35, j r g. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 26, 27, 28, 29, per jrg. 25, f c. De banden voor de jrg. 1954, ' 55, '56, ' 57, ' 58, '59, 1 60, ' 73 en z. j . per stuk f 6,-d. l osse nUl)lmers op aanvraag. 21 . Het GILDEBOEK, orgaan van het Sint Bernulphusgi~de , div. jaargangen en l os s e nummer s op ~ vraag. 22 . HERALDIEKE _B~bliotheek (verschenen : 10 j aar gangen, 1872- 1883 ) . r ed.: J. B. Riet stap. Zowel heraldisch· als geneal0gi sch qua inhoud. jrg. 1 1872) geb. f 40, j r g. 2 1873 ) geb. 40, f jrg. 3 1874 ) geb . 40, f j r g. 5 1876 ) in afl . f 40,-j r g. 6 = Nw reeks jrg.1 ) (1879) in afl . 40, f jrg. 7 (= Nw reeks jrg. 2) (1880) i n afl . f 40, -23. HISTORISCH Ti jdschrif t jrg, 10 ( 1931) geb. 20, i 24. HOLLAND, Regi0naal-histor i sch ti jds chri f t (verschijnend sedert 1969) . J r g. 2, 3, 8 , 9, 11 , compleet i n afl . , per jaargang f 25, N. B. : Losse nummer s op aanvraag. 25 . HOLLANDSE STUDi ëN f 1. J. H. G. de Graaf , Moordrecht i n t ouw, Bl oemendaal 1970 45, 2. J. G. Kruisheer, De 0orkonden en de kansel ari j van de graven van Hol l and f t ot 1299, 2 delen, ' s- Gravenhage enz. 1971 45~3~ Bundel (Lensel i nk over heren van der Merwede; v . d. Gouw ever geneesk. r ecept 1390; id. over memorielanden Poor tugaal; De Lange over regering Medemblik; Rc-mbach over cl assi s Allanaar; Belonje ever ambacht van de Mijle met leenkamer~ Van der Knaap over r echtbank Brielle ) ' s-Grllv.Bllhage enz. 1972 f 30, 4. N. Pl omp, Woer den 600 j aar stad, W0erden 1972 f 30,-5. J . Hof, De abdij van Egmond van de aanvang t ot 1573 , ' s-Gravenhage enz . 1973 f 50, - · 6 . A. J . Kölker , Haastrecht, Dordrech·~ 1974 j 35, 7. A. M. Hulkenber g, Keuk:enhof , Turdrecht 1975 f 40 , -8. Bundel (Besteman en Heidinga. over Kloos t er Galilea bij Mr-nnikendam; Groenveld en Huuss en over Landmet er J asper Adriaensz ; Van der Steur over J. v. DJ.venvoirde en Woude , heer van Wannond; Groenveld ever een 17e eeuws m. s . over J ac. van Beyeren) Dordrecht 1975 f 35, 9. s. Har t, Geschrift en Get al (s tudiën over Amster dam en Zaanstreek ), Turdrecht 1976 f ~5, 10. P. A. Henderikx, De ouds t e bedel ordekl 0os t er s in het graafschap Hr,lland en Zeeland (vnl . Dordrecht , Middelburg, Zierikzee en Haarlem), :I:crdrecht 1977 f 45, 11. H. Schoorl , •t Oge (= Call antsoog) , ·Hillegom 1979 f 50, 12. Bundel (,Uder s over Haclneshoeve t e Hendrik Ido ;Jllbacht; B0s- Rops over Wi l lem Egger t ; Van Leeuwen- Canneman ever poldervorming in Del f l and; Louman ever hoogheemraadschap J\mstelland 1520- 1527 : Za.ppey over Weesper porcelein en zilver geld), m r drecht 1982 f 35, ·1· . N.B. : de del en 2 . (f 50, 50 ), 3 (f 35 , 50 ), 4 (f 35( 50 ), 6 (f 40, 25), 7 (f 54,- ), 8 (f 65 ,50) , 9 (f 70, 50 ), 10 (f 50, 50 J, 11 (f 68,--) en 12 (f 45,-) zijn nog l ever baar, door overmaking van het erachter vermelde bedr ag op gir or ekening nr 35. 93. 767 t . n. v. Histor ische Verer0g ·. ng Holland t e 's-Gravenhage . 26. J AARBOEK Cent r aal Bureau v0or Geneal ogi e (verschenen: jaarlijks sedert 1947) de delen 1 t/m 36 perdeel f 25, N.B. : de delen 27- 30 en .32- 36 zi j n nog nieuw lever baar bij het Centr. Bur. v . Geneal ogie . 27. JAARBOEK v. h. geol ogisch mi jnbouwkundi g genoot schap voor Nederland en koloni ën, ing., 1918 t/m 1934, 17 delen, samen f 65,--


4. 28 . JAARBOEK HAERLEM, uitgave v. d. Ver. "Ha.erlem" , (verschenen: sedert 1929 jaarlijks ) f ~95 , a . complete serie 1929 t/m 1979, 50 delen f . 30, b . lns se delen: 1929 t/m 1936, 1938 t/m 1943 per deel f 15, per deel 1937, 1944/45, 1946, 1947 f 20, per deel 1948 , 1949, 1950, 1952 f 15, -per deel 1951 , 1953 t/m 1969 f 25,-1970 f 15, per deel 1971 , 1972, 1973 f 30, 1974 f 25, 1975 e .v . per deel 29. JAARB0EK van den NEDERLANDSCHEN Al)EL (verschenen: 1888 t/m 1894, 6 delen ) red. Vorst. v . Oyen e. a . Rode stempelbandjes . f 350, a . jrg. 1 t/m 6~ 6 delen b , jrg. 1 11888 . f 45, -c. jrg. 3 1890 f 45, d. jrg. 5 1892/3 ) Bevat : v. Aerssen Beyeren, v. Aylva, v . d. Brugghen, v. d. Dc-es, Dommer, de Geer, v.Lijnden, v. Pelser Berensberg f 20, e. jrg. 6 (1894), Bevat : v. Alderwel t, Backer, Beeldsnijder, :&-ach, v, d. Eosch, Calkoen, v . Cammingha, du Chastel, Fabricius, Franckenberg, v. d. Gcltz, v. Hangest 'd'Yvoy·, v. He:emstra, v. Holthe , Macar6, de Mey, v. Nassau, v. Raab v. Canstein, v.Randwijck, v . Rosenthal , v, Tuyll v . s ., f . 20, Verheyen, Verschuir, Wenthclt 30• . JAARBOEK AMSTELODAMUM, ing . f 25,de delen 1 (1902) t/m 14, per stuk _20, f .de delen 15 t /m 25, per stuk f 12, de delen 26 t/m 74, per stuk 31 , JAARBOEK "DIE HAGHE" f 25, à. 1903 t / m 1982, per deel f b. register 1889 - 1970 25,32. J AARBOEK van de Zuid- Hollandse Ver eniging voor Genealogie "Ons Voorgeslachtn f 25, deel 1, 2, 3, 4 en 5 (1954 - 1969) per deel f 25, 33. JAARBOEKJE van /"IUD-UTRECHT, 1-949 t/m 1967, per deel 34 • . JAARBOEKJE van het Oudheidkundig genootschap 11Niftarl ake" . a. 1932, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 , 1944/45, 1946, 1947, f 25, 1948, 1949, 1957, 1961 , pers~ f b. Register 1913- 1934, 5,f c. Register 1913-1 946 5, 35. De KWARTIERSTAAT, orgaan van de Nat. Ver. v. Geslacht- en Wapenkunde . (verschenen: 16 afl. , verdeel d over 3 jrg. (1938- 1940). Gestencild. Slechts .jrg III af l . 1 is gedrukt. ) f jrg III afl . 1 ( jan. 1940) 16 blz. 12, 36. LEIDS( CH) JAARBOEKJE (verschenen: jaarlijks sedert 1904) 1906 (Rembrandt nummer) f 50, -,1914 f 40, 1946 t/m 1967 per stuk f 25, 1968 , 1969 per stuk f 15,1970, 1971 per stuk f 25,1972 t/m 1977 per stuk f 15, ...... 1978 f 25, -1979, 1980 per stuk f 20, 1981, 1982, 1983 per stuk f 25, Re~ister 1904 - 1934 f 5, De j aren 1968, 1969, 1972-1977 , 1979- 1983 zijn nog verkrijgbaar (voor dezelfde prijzen al s hierbc-ven genoemd) bij de Ver. Oud- Leiden : J . A.E. i\alders, Ni euwe Maxe 25, Leiden . f 20, 37. De LEVENDE NATUUR, jrg; 3, 4, 5 (1 899-1901 ) geb ., per jrg. 38. De LIBRIJE, curiosa, rariora, 10 afl . 80 blz. (nrs 1-1 0, 1887-1 889 ), niet verder verschenen. Uitgave van A. Eeltjes te R' dam. (Bevat aankondigingen, besprekingen en aanbiedingen van "minder alledaagsche boektitels" , c-.m. betr. Corn. v , d. Aa.; Kerkelijk geschil te Alkmaar 1740; Deurhoff 1 s J0b ; Reder ijkers. te Haarlem 16e eeuw; Nic. Hoefnagel ) f ?8, 39. De LIEBAERT (Heraldisch en genealogisch bijvoegsel Eigen Volk) j r g 1 (1 936)4 (1 939 ) gebonden, zel dzaam · f 125, 40. MAJiliDBLAD AMSTELOD.IIMUM, diverse jaargangen, gebonden en in afleveringen, op aanvraag. 41. MAANDBLAD van OUD-UTRECHT, jrg. 9 (1934) t/m 34 (1 961 ) i n af l . (ca 10 afl. ontbreken) f 195,--


42. De NAVORSCID.:R, (verschenen: 98 jaargangen tussen 1851 en 1960) . f 35, Losse j aargangen 1 t/m 90, gebonden, ooms in afleveringen, per jaargang 43. NEDERLANt'·s ADELSBOEK (verschenen : j a.ar],ijks sedert 1903, 1943- 1948 in Mn deel ). Rode stempelbandjes. a , de delen 1912 t/m 1918, 7 atukA, tezamen de eerst verschenen "histcrische f 98, r eeks" f 35, b. losse delen: 1?03 f 15,-19( 4 t/m 1939, per dael f 150, - . 1940, 1941, per deél f 60,-1943-1948 (1 deel) f 35, - . 1949, 1950, 1951 , 1952, 1953, per deel f 15, 1954 t/m 1972, per deel f 35, 1973 e . v. per deel f 35 ,.c. lexicografisch register 1928- 1939 f 35, d. 11 De Nederlandsche Adel (historisch gedeel te , 1e jrg )" i,- Z, 1925 f 35, e . "De Nederlandsche Adel (historisch gedeelte , 2e uitgave)" A- Z, 1930 44• NEDERLANDSCH ADELSBOEK (verschEmen: alleen jrg. 1903)c AJ ternatieve uit gave door D. G., van Epen, blauwe stempelband~ jrg, 1903, geb. f 25, 45. NEDERLAND s PATRICIAAT (verschenen : jaarlijks sedert 1910), blauwe stempel .bandjes. a , complete set van jrg ~ t/m 65 f 5800,·- . b, losse jaargangen: jrg 1 -t/m 20 pè stuk f 125, jrg 21 t/m 35 per stuk f 95, - . jrg 36 t/m 58. 60, 62, 63 , 64, per stuk f 75, jrg 59, 61 , 65, 66 per stuk f 30,.c . banden voor de jrg. 7, 8, 12, 1~, 14, ~5, 16, 18, 19, 21 , 22, 26, 39 p. s t . f 10, N. B.: De delen 59, 61, 65 en 66 zijn nob nieuw leverbaar bij Centr. Bur. v . Gen. 46. De NEDERLANDSCHE LEEUW~ 11rgaan v. h. Kon. Ued, · Genootschap V('Or Geslacht- en Wapenkunde (ver schenen: 1883 tot heden). Leidinggevend tijdschrift . Tezamen met de serie Nederlands Patriciaat en de Jaarb0eken van het Centraal Bureau v. Genealogie behorend tot de belangrijks te periodieken op dit t errein. f 1250,-a:~ : 1925 t/m 1980 (1 925-1 950 unifo= gebond&n, 1951-1 980 in afl . ) , b. losse jrg. 191 4 t/m 1980, alle in afl. , per stuk · · f . 30, -·ë. losse aflever ingen op aanvraag, 47. De NEDERLANDSCHÊ HERAUT, orgaan ·van de gelijlaia.mige vereniging (verschenen: acht jaargangen tussen 1883 en 1897). f a . Jrg 1, 2, 3; 4, 5, 6, in afl., per jaargang 65, b. losse afleveringen op aanvraa~. 48, NEDERLANDSCH ARCHIEF voor Genealogie en Heraldiek (ver schenen: de eer ste drie jaargangen 1938-1940, jrg 4 t/m 7 1946-1 949, Vanaf de Se jrg. samengevoegd met De Navorscher), a. comple~ set, 5· delen gebcnden, 2 delen i n afleveringen f 240, b, jrg. 1, 2, 3, in afleveringen, per jaargang f 45, · •· jrg. 4, 5, 6, 1, in afleveringen, per jaargang .f 15,.:.... c. losse afleveringen op aanvra..-ig~ per stuk f 5,.:.... 49 • NEDERLANOO ( CH) ARCHIEVENBLAD a . ' jrg. 18 , 36 en 40 t/m 86r per jaarza,ng 40,.:.... i b. Index jrg, 1 - 45, Groningen 1938 f 20, 50, NEDERLANDSCHE HISTORIEBLADEN (ver s c!.enen : 3 ja3.l'_gangen 1938- 1941) jrg. 1 - 3 (1 938-1 941 ) .in afl. f 150,..:.... 51. ONS VOORGESLACHT, maandblad van de Z.H. Vereniging v·nor Genealogie jrg. 15-1 6 in á6n band f 60, jrg. 17, 18, 23 t/m 30, in afl.~ per jrff. f 30, ~ 52, RO'I'llERilAMS(CH) JAARBOEKJE (Yc,rschene:n : sedert 1888) a . 1914, 1915 , 1916, ing. per s tix~ f 25 ,.:_ b, 1951, 1958, 1968-1 )72 , 1978, 1980, î ~81, ing. per stuk f 15, c, 1953 - 1963, 1965 -· 1968, 1973 , 1979, geb. per stuk f 20,-:53, RO'l'l'ERDAMSCHE Histori ebladen d.ooi: J .E. Sche_ffer en F. D, O, Obreen, 3e afl ., Genealogische aanteekeningen on lE:vensbeschrijvingen, 1e deel, R' dam 1880 834 blz., geill ., geb . (van deze 3e afl. verscheen alleen dit eer ste deel) f 125, 54, RIJNLAND, tijrlschrift voor social e geneal ngie en s treekgeschiedenis voor Leiden en omstr eken. (vEu·ccl,oneni 15 jrg. , 1963-1 978 ) in afl . a, j r g. 1 (nrs 1 -- 4 ) f 50, b·. · afl. 1 en 2 los , per a fl. f 10, c. jrg. 2 (nrs 5 - 8) f 20, d ·, afl , 7 en 8 : Lidmat en van de N,.H.Ker!~ t e Warrr.ond 1721 t/m 1815 j 10, e, afl. 9 - 10: Remons tranten num:ncr . V:Üc t e Waunt'nd f 10, f. afl. 11: E:endenkooiennumm0r · f 10, g~ jrg. 4 (nrs 13 - 16): De per:rnrel A guoti-;atie vru1 1742 in de d·or pcn onder het quarti er van 10yà0n f 50, -


6. 54 . Rijnland (vervolg ) f 30, 17 h . jrg. 5 f 30,j . jrg. 6 nrs 21 - 24 f 30,-k . jrg. 7 nrs 25 - 20 1. jrg. 8 1971 ) ~ liet inneemboek van 1668 - 1680 van het Heili ee Geestof WePshuiR t e LPiden f 30, m. jrg. 12 - 13 (1 975-1976 ) : De inneemboeken van het Hou- huis en Arm-KinderhuiR t o Leiden van 1710 tot 1746 f 30,-N. D. : jrg. 10 (1 973 ) en jrff• 14-1 5 (1 977- 78) zijn nog verkri jgbaar bij het v . m. r ednktieadres: C,W, Delforterie , Haagweg 128, Leiden, 55 . SCH00L EN LEVEN, weekb1ad voor Opvoeding en onderwija in school en huisgezi n jrg, 13, 14, 15 (1 911-191 3) geb. per jrg. f 10,56 •. SIDDE, orgaan v . h. Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde (verschenen : 4 jrg, tussen 1941 en 1944,) Van de ~e jrg, verschenen slechts 8 afl. Rijk geill , tijdschrift . f 1.90, a , complete set van 4 jaargangen, in afl . b . losse jaargangen: · f 65, jrg, 1, in afl . f jrg. 2, in afl. 45. f 45, jrg. 3, in afl . f jrg. 4, in afl . 45,f c. losse nummers op aanvraag, per stuk 5, -57, SINTE GEERTRUYm'SBRONNE (West Brabant) , div. afl. uit de jaargangen 1-14, per aflevering f 5, 58 . De SPEELWAGEN (gesch. Hollands Noorderkwartier ) (verschenen : 10 jrg. tussen 1946 en 1955 ) a . complete set in 10 del en gebonden (alleen eerste deel als losse afl everingen in band) . . f 595, b. Feestnummer 25 jr Oud~West- Friesland, 1949, 40 blz. f 9, c . losse afleveringen op aa nvraag, 59. De STICHTSCHE HERAUT, med. blad v.d. afd.· Utrecht en Ned,Gen. Ver., in afl . gestencild. jrg I t/m XI in a~l. (mist 1 of 2 afl.) f 195, 60. TIJDSCHR.IF'I' v .h. Kon. Ned, Aardrijkskundig Genootschap f a . jrg. 1916, geb. 25, b. systematische r egisters II (1905-1 922 ), III ( 1923-1927), I V (1928-1 933 ) per stuk f 61-.- TIJDSCHR.IF'I' voor geschiedenis , oudheden en statistiek van Utrecht, jrg. 1 (1835), 600 blz . , compl . in 12 afl ., met de (meest uitvouwbare ) litho 's f .195,-62 . VERSLAG van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde , deel 119 (1947) t/m 139 (1967 ), 21 del en, samen f 75 , 63 . De VRIJE FRIES, deel 30, 31 , 35 t/m 59, per deel f · 40, 64, De WAPENHERAUT (verschenen : 24 jrg, tussen 1897-1920). Reda.kteur:D, G.v, Epen e , a . De eerste 5 jaargangen zijn groter van formaat, a. jrg. 2, 3, 4, geb., per stuk f . 65, b , jrg, 5, geb. (incompleet) f 30, jrg , 7, 8, 9, 10, 11, 12, geb . per stuk f . 65, b. complete jaargangen in afl . :11 , 12, 13, 14 (mist reg, ) , 15, 21 , 23, 24 p . st. 45, c , 1flcomplete jaargangen (missen 1 à 5 afl.) in afl,: 7, 8, 10, 16/17, 18, f 19, 20, 22 per stuk 35, d. losse afleveringen van de jrg, 6 - 24 op aanvraag, per stuk f .5, 65 . ZUII}-H0LLAND, orgaan van de Zuid- Hollandse Historische Vereniging (verschenen van 1955-1968 ) a . jaargang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12/13, compleet in afl.p. jrg, 20, b . l osse nwnmers op aanvraag c . het hieraan voorafgegane "mededelingenblad" (20 nrs verschenen, de eerste 12 in kleine oplage gestencild ) nrs 13- 20 (1 952-1 954 ) . f . 30,66. ZUII}LH0LLANDSE STUDiëN 1. Bundel ( twee. artikelen over Goudse glazen; Keuning over plattegronden Schiedam; Verseput over ontstaan G<--eree- Overflakkee ; Fockema Anrlreae "Aen •t ende van den lande 11 de Hollands- Utrechtse grensstreek bij Woerden ), Voorburg 1950 f 20, 2. Bundel (o, m, Fockema Andreae over Putten ; Schakel over Noordel oos in 1795; Den Boer over Oudewater; Siga.l nver Rerlerijkers Vlaardingen; Keuning over kaarten Schieland ), Voorburg 1952 f 20, 3, S. J . Fockema Andreae, Schets van Zuid- Hollandse Watersnoden in vroeger tijd, Voorburg 1953 f 20, 4. Bundel (o, m, Renaud over J-hlis te niviore; de Groot over dorp Weede; Belonje over St eenhuizen in Vlaardinger ambacht; Den Admirant over Vlaar dingen 1814-1 914 ), Voorburg 1954 f 20, -

!nrs

20l

~.-


1. 66. Zuid-Hollandse Studiën (vervolg) 5. J.L. van der Ge-uw, Het ambacht Voorschoten, Voorburg ~956 f 6 . C. de Jong, De droogmaking van de Wildeveren in Schieland, Voor·Jvrg 1957 f 1. D. L. de J ong , HelleY0eterland binnen en buiten den Nieuwenhoc1.n, Brielle 1957 f 8 . Bundel (Fockema Andreae over v crm.ir.g en integratie dP-r prov . Z:rid-Holland; de Groot over z. en J. va.:1 Gaat.beek; Hoek over Adr . Jt..:,:m·· r:s.:; idem over F. Spi ering; Van Krieken over !Cerk:p 0eettgces ";; de Gr oot c-1<:1 Meekrap in Zuid-Holland) Vcorburg 1959 f 9. Bundel (div . auteurc over Vijfhe~:::cnléi.nden; Er:1sting o·.rer p~ l c!er Crom-strijen en Prins Ale:xanderpold3r; Dekker over 1-to:e!lrree;;ter s :'..n Delfland ; - · Soeteman over :i:olders bij VJ.aard:'.ngen ; Van Door n ov,n : :!"·.~?gh e ~mraadschap Schieland ; Iüngeling over H, Gecsth•)fjt3 lhald,:i ,ki 'ToGr 'Jur::; !9:51 f 10. A. Soeteman, 150 j aar s ociale zo:::~ in Vlaardi!'l(;:'e" 1755·-1 9l,5, Voorbur g 1952! 11. Bundel ( Rein.erna over onder wi js in Z. ï-I.; Beycrr.,-::L),. over 7 onnls bhedraad; Van der Knaap over s t adsbestuur k : e:.le; :Eoel i".a.".o J<...;:-ar.r,n:.n...ri:s c·.-er ze escheepvaart Z.H. ; Beyeru;an over Dor cirec'h,~ ::.,1 181 3 ~ H,J.rdent e:;:g ovEr Mid•deleeuws Monster; Duyverman c,ver de s t aat d.~sta.d Leiden 1021·-1051 \ f · · Vonburg 1965 12. E. C. M. Loemans-Prini:: , Zegels ,:::i wa:;icns van -=:'!.cde::i L1 Z1 ·icl-Holland, · i s - Gravenhage 1966 f 13. J . L. va.'1 der Gov.w., De ring van Fi;.t tcn~ ' s...t;:::av::i..'-~ 1967 f 14. Bundel ( Cordfunke ove.c Mr Gera::d van i.ei den ; .J .C. v.:.s:::e:::- over lc,1da.rbeiders Z. H. 1880-1910; van j)c,or,, ove..: h0färndei1 i:n tr:1efltck::·:;;>; Noorl'.!"lm over beval•· 'king ' s --Gravenzande; Kólke-r over ~iE..1s t recht:::~J l:mA ~htsbo~se , :Ec!: c;;Yer Schout van Nieuwerkerl~-a/d IJcse).; furljr. over de p? lè.car Sc:'l~. v.reen ')n V:i., der VJ.is · over visserijverzekeri ng Vlaard.ir.gen), ' e:-Grav eTh""•ee 1960 f N.B.; de delen 8 1 10 , en 11 zi~n nog :.everbaar ~ door o-rer:,G.!<:i.ng -,ar. r esp , f 18 , - , f 20,50 en f 20,50 op giroreke nin5 nr 5::,. 93,767 +.,n, v . Rist . Ver. Holland te ' s-Gravenhage B O E K E N, B R O C H U R E S, ETC. 0 P H E T G E Ji: I: A L 0 G· I E I; ·.1 A A ~~ V :;: R 1/ :,_ H 'J' E

G E 3 ::: E D

V A H i; H

35,-20,-20, -

15, -

20, 1 5, -

18 , 45, 45 , -

25 , -

D E

ï: ::., -:: ·:

----.,-------------~~-··- ----T ,..,

7

67. M, A.J. van der, Aardrijkskundig wo0r tlenb oek, 13 d'ÜP-n, G<--r.1r-.~hem 1839 e.v. goed ex. f 68. AA, . O.L . van der, Fe:.:.te!l en kont erfei t s elo , pc-rtrut - i :.)~mgrafie ::.n Nederland , E (Jrb. C.B. v . Gen. 1973 ) 14 b lz . ( vverzicht van de g-e s ~h " l.!er icomgra.fie 18e eeuw- 1973 ) f 69. d'.Al3LAING VAN· GIEESEIJBURG, U.J. , :')e IW.tsc:1e orde, of °Jckn0pte geschledenis , indeelins- en statl;.tan de;- broe der: 1: an het D.u tsc~'3 hu~s -;,.,1 St ti1. arie Yan Jerusalem, ' s-Gravenha.ge 1857, 5~2 blz .} geill. . l os (sta.ndaa.rcil, erx ) f 70. tl' ABLAING VAN GIESSEJIJBTJRG, W.J. ~ \'/apentoek der riè.tle.rs v2..n è 0 Drl toe-he crde Balije van Utrecht oedert 1 581, opgeluis t e!:rl door hn'î.."le vier opg9z..,·vrE:.n adellijke quartieren en acht :itairdeelim, hu·.vt:llijk ~::i c.r. kl:n'iEr ,".1, ' :::- Gt-a"enhage 1871, f ol., geb. (rug l or. ) N.B.: Bevat inleiding: namen en :;>ersonslia ·;an 176 r id•le::-s ,' · 58~ --1810); kwartierst ate!l VFJ.Il deze 176 r i dder:J; 1.'UiM 700 wa1:>:?naîb , in J.i i;hografie en r ec. f 71. d I AllLAING VAN GIESSEIJBUilG, W,J. , JTe:lerlands Ac!oj sb0el~ of ·;i>r7.:1.mel.; ng van adelserke nningen, i::ili~vin &e!l, vcarh<!f;.inger.. en vcrle.1::i'..nge·1 ', ,::: t ~h l , 1 s-Gravenhage 1887, 196 bl:;. f 72. d ' ABLAING VAN GBSSm~URG, W. J, 1 Da ridderschappt=:n i n het Ko·1..i::1.lc-·i j ~ der Nederlanden of de geschledeni.s I r e celinz en ~artenstclling -ra-.1 d ~!l r. ~=.nd der edelen van 1814 tet 1850~ ' ~-Grc.v~rJ:-~~,· 1875 1 280 b .~:.. •• ceb . (~cl i ,i ke band ) fol. f 73. d' ABLAING VAN GIES~BURG, W.J . , De ?üè dcr s chP,? v a., ho"; 111,,;. :·: i ei: v ,.n Nijmegen. Namen ~n stamdec] &n van de sadert 1 567 Jê'.CE'lr en31: cctolf.• ~, ix'n Haag 1899, ca 480 blz . , ~ol . f 74. ADRIAENS, F. H.M, C. 9 De .M:i.gistreat v,,n Nijme gen cir . rle r ,r.nenzo::-7,1 ( • 'i50-1800) Nijme gen 1956, 84 blz . f 75. ALBUM PR0M0'roRUM de r 11.ijkswriv eri:;iteit U~recht 1815-.-1936 c:n al'.:!. i'.1.·<-::i . der veeartsenijkundige h oogeschool ·,'.)1 S-1 92J: Leiden 1963, .551 o--~ •. geb. f 76. ALLG:mEINE Deutscha Wappenrolle , band II (-,.'i t ~. \-:;:ppen-Hcr J :!.d ~ ;9ao~ 544 blz., geb., geill. f 77. ARCHIEVE!~ (De ), v an d e Nede:rj__;ir.àR~ He:rvorr.1cJ.3 ICer h: i ,1 k or~L 'J Vt!::: :-i cl-lt.Gn , deel I , Lei den 1960, 255 blz. f 78. ASSELT, Ge:::da F . van, De :Ioll:i...,rl(t...i..."1C9:::, e"'lstarbf:i d ;.;• ,, .J 1 ~u.e ;;:-·.l ' ; ! blz, 4-41 van Tij(1s chI. ·.-. s c.ciale: C'.+l'lC}L~de~J.:-~ fe'. ,r . 1-:,7.:; f

95J, 6,140 , -

98 , 24,-

125, -

195 , 20 1 35 , 35, 28 1 16, -


8. 79. AUKE:i: H,W F.~ liet voor geslacht van Kardinaal De J ong, paapse diaspcra van /.m: lé:nd en Leeuward en, Ut recht enz, , 1955, 147 bl z ., geb . f 24,-79a, BiXs \.',F. , De llederlandse r i dder crden en onder scheid;ngen, Rotterdam 1951 , 56 bl:::. ~ gebss geill . f 18, ~0. BEELAERTS VAFi l1LOKLAND, M. A., e . a. , De Hoge Raad van Adel, gescr.iedenis en we't'!,:::a.:u,lhe<l1:.n, · s-Gravenhage 1966, 219 blz., geb ., geill . (standaardwer k) f 95,81 , DF::~(X, A, , l~ instelling van de orde van St Jacob deer Gra:if Floris V van H:,lJcnd in den jare 1279. Een hoofdst uk uit het werk "Geschied- en oudheidkunc!i,:te beschri jving van de Ridderzaal i n he'!; nofgebeuw 1;e 's-Gr avenhage , 11 A 'déu,l 10,~5, 61 bl z . f 25, 82 • BtLOEJE, J" Steenen charters ( oude grafsteenen,. AI dan 1948 (Heemschutr eoks 8) 1~7 "blz.: geb., geill. f 20 , 83 , BELOl-'JE: J, 9 en J . Westra van Holthe , Geneal ogische en heraldi sche gedenkw:1ardi{;!1eden in on uit de ker ken der prcvincie J'renthes Assen 1937 , 192 bl z , f 75,84, BE:•11ELEN, Prof. Dr J .F. van, Afstamming en erfelij}.:hei è. c:1 de kwartiers taat , N::-•.a.rd---n '1940, 69 blz., geill . (Bibl, v , Gesl . en W:ipenk. 3/4) f 15,.85, BE:!i·ï:'•:t=m~ Prof, Dr J , F , van, De ach+,e:.-grcnd van de persCJonskaa.rt, ,1.:iarden 19~1p Gn blz. : (Bibl , 7 . Gesl. on Wapenk, 10) f 12, 86. D!J·".:-~EN, ji. F, van, Familie of p3.ren-:eel? E (1 936) 12 b lz. f 14, 87 • BE~1ElJ11. E.A. van, Repertorium van gedrukte genea lC'gieën en gP.nealogische f:ta{;':'!e:rta:1, Fa.arlem 193:i , 220 blz . , ,1eb, (de ee't'ste uitgave) f 10, 88 , B ~':.'EI.j}l, E.A.van, Genealogisch Repertorium, 1 s-Gr avenhage 1948~ met Idem, deeJ. II~ ' ::i-Gravenhage 1962 (Ji t is de tweede uitgave . ) De lijst 11B-,ek,m en t.ijd~(-1-r:;_ftartikelen betr. pl aatsen en beroepen uit è.aze 2e ul tg. werd in de 3a ui ... e. niet herdrukt). f 35, 89 , Bffiff'l'E".:."'!.l, E.A, v.-.n, Genealogisch Repertori um, 2 è.ln, J;en Eaag 1972, 375 + 34 ? blz. (de derde citGave , meest up-to-d~te) f 60, 90, BE:.:ES~.;:;:;:,r?J, E . A, va11, Iconcgraphie \-an H-..igo Grotiun, ' ~- Gravenhage 1929, 135 Nz. + 40 platen ( een der fr.3.aiste YC'Orbeelden v . e. iconog::afie ?) f 65, 91 . BEilESîEIJN, E.A. van, Grafmonumenten en grafzerken in de Ouè.e Kerk te Delft , Assen 1938, 200 blz . , geill . f 95, 92 . BERG~ P, \l. J. VéL"l den, föt karakter der plat telandssamenleving, ;.sscn 1941, 175 blz., eeb. f 24, 93 , BE.1GH; L. !-r..C. van der., Grc-.ndtreldcen der Nederlandsche Wapenkunde, Leiden 1847? 5? b}.z., zonder omsl . ( een der vroegste verhancielingen ('ver heraldiek )f 29 ,-94, BE.RGP~ J .i., de, He t wapen des Koning:3 en des flijks, thans gev,-crd~ is in s t .cijd met de wet ( ' s-Gravenhag.? 1690L 36 blz., met i hgepla.lcte wapengravuref 19, 95 , B3SChlITJV!NG der vroegere Neder landsche gemeentezegel 8 in het Rijksarchi ef en 00k elders bewaard: ' s - Gravenhage 1878. 139 blz . f 45, 96 , BLOY3 V.\N TRESLONG PRINS, P.C., Geneûegische en her aldische gedenkwa~digheè.c:1 in e:-, uit de kerken der provincie lit recht , Utrecht 1919, 342 blz. , geill , 90, 97 . BWYS VAiT TRE.310RG PRINS P.C ., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden "vetr .. Eur opeanen op Java, deel I , II en Il:!:, '.·! cltevrP.den 1934- 1938 (mist deel 4) f 300, 9A , BLQYS Vi!.N TRF.SLONG PRINS, P, C. , Pn J. :Belonje , Genealogische en heraldische ged:?rk1aardigiledcn i n en uit de ker ke;n der provincie Noord- HC'lland, de el I V ( n:01·1. - JY! Rijp), Utrecht 1930 f 60, 99 . BODEL ,,iI,JE!finITS, J , T. , De kerkelijke toes t and der cp het ei n1e \ën de 18e eeui, :na::- S I: Omèr vi tge1-: eken Nederl anderA , ::.pl. (1846J 16 bl z . f 30, 100 . BCi:;'..PAR~'E]. Pri nce R. , Le prenrl er 6taolisseuent d~s i'!•forlandais t fäurice , Par ;;..:, 12?0 , 60 blz., fol •• geill. (zeldzaam) f 175, 101. :r,mm::t<, n, · Archi even van het departement van justitie 1813-1 8'(6, 's-Gra.venhagt:, 1935; 69 blz . f 20, 102 . (DG,' ] Oli'E'~ .ï G.P., TI,) Verzameling van aanteP.keningim betr . ge9lachtcn waa't'Ui t voor_ucier.~ ron Catharina I<la Cor:1élie :J<lnhcff zi j n -.rcortgckC'men, Tiel 1914, 1 ~1 C")dl.1.:k'~e :nukken, groot fol.~ i n <looo. N, D. : :re l!ll:ocd bes'taat uit een ui ";v, lc-.,.-.r tie:rste.at en cté\ll per i;e3lr.cht t.•ee 1'.atPri~E. Behandeld worden de •rolgcnde gesl achten: v . d.,'\a, \· , t.lphen , hac-b•r , B<lgel'3.c.r, Bertram, Dë:1hvff. Borluut , :OC'rt, Bosch, Boursse, l3ou testeyn, Cal Koen, Changuion, Je Com n<'k~ cic <'1:ooncr. , Tttlun, furs-tclll'.;:inn, vnn Dun, v.d.Dus::;en, v . Duverden (van Voort) , Foock , CR:nan, de G.:1.v-...·o~ de C'. cy, v , G.~l ::i , v. c_,,cns ~ Coes, Gcrlé, Y, è. , Cc-rt , de rr0rtere ~ v . d. G:.·o.eff, Haddenbrock, lia8cncl everr v . d. !feet velde, Hel.i.ng . !!ondriksz., (vo~) Hcurer, de Hondecoeter, v, Hoogeveen, van è.er H~uve 1 de Jong:ie, l~vC'pr!:311~ ~le î,;ie•1e , Lcydecl:cr , de Lieffde , Liefti nck, v.Lier. v,d . Liose, Mana(eJrt, è.e Masmines , .,, tl . t-!r.s t ~ van de:.- Meer {van Berendr.:-c;ht) r Muys , 'ie Uevc, Y,lh.ys, Cerle:n·.1.rfo, v . d , Oe-.,er , van Oorscho-t ~ Orizandt, v .0ve:::-loop~ Peeters, v , Pottelsoereho , de 0,ûevrain Pr.ins , è.e Rechter. v,Riebee,·k , Iloc.:::t, v.Rossum, de Sche_:: !1"r, Sch0off::, (v , )Sci::JlP.::, de Sto:;:-p:il aere , v . d . St:r:aaton, S"·aens , v ,'Ih.: ~ , T5('boel , '.'"'t'1del, ~-n3gr-l (T()n~.:-gell ) , V~ 1.ctte 1 Vermeulen (ver-


9. 102. (vervolg) m('lelen) , Vcrjuys , Vierling, v. d. Voorde , de Von , Walraven, Willet, de Witt, Ysebrant, Zas (v . d. Il<'seche ) . E~n van de meest uitgebr eide genealogische publikaties in 0ns t aalgebied! f 103 . BOO , J . A. de , Heraldiek, 2e druk , Bussum (1973) , 120 blz., ,gei ll. f 104. BOOM, H. ten, en B. Woelderink, Inventaris van het 0ud archief van de stad Rotterdam 1340-1013 , 2 delen , Rotterdam 1976 f 105. BOSCH, R. P. , van den, Ne~rl ands verleden uit steen en beeld, gedenktekenen grafgeRticht en uit den vroegeren en lateren t i jd, Schiedam 1901 , 443 blz. f 106 . BREUGEL IX)UGLAS , R. van, Over het adelsregt in de Nederlanden. ' s-Gravenhage 1867 , 137 + 18 blz., (betr. vnl . de regelingen in 1814 en 1815) f 107. BROUWER, J . H. en H. T. J . Miedema, Studies over Fries& en Groningse familienamen , Leuven 1965, 52 blz. f 108. BROUWER, H., Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche oude schrift met een korten l eidraad ten dienste van -hen die de genealogie wenechen te beoefenen, Naarden 1941 , 87 bla,.., geill . oblong {Bibl . v. Gesl. en ~/apenk. 9) 109. BROUWER, H., Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken • • • •• in Zuid- Holland, dateerenge van v66r de invoering van den Burgerlijken Stand, f 's-Gravenhage 1929, 315 blz. + supplement , 's-Gravenhage 1959 , 134 blz. 110. BIJLEVELD, W.J . J . C. , Opmerkingen over de geslachten behandeld in het Nederlands Adelsboek met aanhangsel 11 Veertig jaren Nederland ' s Adelsboek", ' s- Gravenhags 225 blz., geb. {in dezelfde r ode band als het Ned. Melsb. )Gezocht ! 11 1. CATALOGUS der t entocnstellins van voorw. betr. hebbend 0p het Vors~elijk Stemhuis Oranje Nassau en op de Wapen-, Geslacht-: en Zegelkunde in het algemeen, ' s-Gravenhage 18801 471 blz. (ruim 5000 nrs !. Deze door Vorst. v. Oyen georganiseerde tentoonstelling werd aanleiding tot oprichting van de eerste · genealogische vereniging in ·ons land.) f 112 .--·( CATALOGUS), Bibliothèque háraldique , gén~alogique et t opographique de, feu le c~v,allier J . F, L. Coenen van ' s-Gravesl~ot , A'dam (R. W.P. de Vries) 1918, "245 blz., gei ll. (belangrijke verzameling met veel m. s . on alba amicorum.) f 113. CATALOGUS der genealogisch-her aldische tent0cnstelling (van het ) Kon. Ned. Gen. -v. Geslacht- en Wapenkunde , Den Haag 1933, 170 blz. (Interessante catalogus. niet alleen vanwege de bijna 2000 beschreven voorwerpen, maar cok door de uitstekende inleidingen over genealogie, heralcli ek, zegelkunde, icnnl"gtt_fie , bio-genealogie, numismatiek, ridder orden e. d. van de hand van Dr E. J . Thomassen à Thuessink van der Hoop ). f 114. (CATALOGUS ) Tent oonstelling 11 :r.e Nederlandsche Leeuw 11 1 Delft. (Prinsel)hc-f ) . 1950, 112 blz., geill. (i nteressante catalogus van een der grootst e geneal~gische en her aldiiiche tentoonstellingen) f 115. CATAL0GUS van b0eken in Noord- Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden {uitg. Ver. t . Bev. v.d. Bel . des Bc,ekh. t . g.v. Nat. Tent. v. h , 3oek 1910), 's- Gravenhage 191 1, 10 del en, c~mpleet , ca 1500 blz. O. H. papier f 11 6. CAMAJANI, A. G., Famiglie nobili del Trentino, Genova (1 964 ) fol . (gedrukt f i n 200 genummerde ex. ) 11 7. {CHRISTIJN, J . B. ), Nobilitas sive sept em Tribus Patriciae Antwerpienses . Lugd. Bat 1672, 55 blz. Kl ., geb . in (18e eeuws?) half perkamenten bandje. Fraaie titelprent en 7 wapens in de tekst . Zeer zeldzaam! f 118. CROOCKEWIT , M .c. , Het exlibris der Nederlandsche medici , 's- Gravenhage 1950, f 294 blz., geb., gcill. met 662 afb. ! Fraai werk. Oplage 650 ex! 119. DAM, H. H.van, Heraldi sche Tentoonstelling (toegepaste kunst) saamgebracht uit particulier bezit, fl 'dam 1915, ?6 blz., gcill. (bevat inl . van 50 blz.! Inzenders waren o. m. leden van de families d' Aumerie , Carp , v. Iam, ravids , v.Epen, Flugi , Graafland, de Graeff, Hanegraaff, v . d. H~even, Reepmaker, Sla.ger, St ~rm van 's-Gravesande , v. Sypesteyn, Wagner , Baelde, Bijleveld, l(~ffler, Verster ). Interessant f 120. DAMME, A. van, ~ buitenplaatsen te Heemstede, Berkenrode en Bennebr cek 1628- 1811 , Haarlem 1903 (inf. betr. transporten van ruim 90 buitenplaatsen) 197 blz., ing., zeldzaam. f 121 . DEBREl"l"s peerage, baronetage, knight age and companionage, 15oth year, London 1952, 2043 blz. , geb . (gebruikt, bibl. stempel s ) . f 122. DEDEL, Geslachtlijst van de descendenten der broeders en zusters van Abraham Dedel en zij ne huisvrouw Anna Jacoba Geelvinck, uitgegeven ten voordeèle van f het Fonds Deae1, Ut r echt 1883, ca 220 blz. N. B. : Dedel overleed 11-12- 1798. De rente van een deel van zijn verm0gcn zcu t en ~ede komen aan annlastige afstammelingen van zijn zusters of van zijn vrouwe broers of zus t ers . (Afstammelingen o. a . : Bicker , Van de Pcll , Van Lynden, Hoeufft, Hooft , Hu.ilman, Graafland , Van W'e ede v. nijkvel d, Schuyt, Tschiffely, de Constant Rebecque , th0e Schwartzenberg, Van der Goes~ Van Ber esteyn, Van Wijckerhel d Tiisdom, Von St edman, Bouwens (van der :&yen), Calkoen, nam, Van Lennep, Van Toorenenbergen, Van de B:tandeler, de Ma.y) .

95, 15, 60, 50, 45, 29, 38, 75, 75, -

50, 28,-

35 , 16, 150, 40, 495, 175, -

80, 49, 70, 24, -


10. 1~3. UEKXF.n,

.r.,

V"ortrekkors van oud- Nederl and in Engel and, Frankrijk, Achter-Indi ë

P0rm,.,sa en Perzi0, ' s-Gravenhage 1947 , 260 blz., geb.; geill. (Belang:djk

w0rk 0vcr de vroege migratie vanu.i t Nederland na.ir genoemde landen.)

f

1?~. DEKXER, F, , Vocrtreklcers van oud Nederland, Uit Nederland's ges chiedenis buiten de Brenzen, Den Haag 1938, 404 blz., geb. , gei ll .

6C, -

f 75, 125, DELHOUGNE, F., M. A,H. c . a . , Geneal ogieën deel I, .Nijn.egen 1957, 193 blz., geb , , (;?;('ill . (betr. vnl. Limburgse P.n Brabantse geslachten, Belanerijk w~rk:) f 85, 1~6. nEUTSCllE aus Luxemburg bei der Niederlanclisch-Ostindischen K~lonialarmee ven .,, 1780 biR 1895, Soes t ( 1944) 85 blz. , geill. 40, J 127 , DEVENTER, M. L. vn.n, Geschiedenis dex Nederlanders op Java, 2 del en, Haurlem z"j., ing. f 35, 128 • DILLEN, J . G, Yan, iunsterdam in 1585. Het kohier der cä.pi tale impc,si tie van 1585. Amsterdam 1941 , 220 blz . f 30,129. roEs, J . C. v . d. , Iliografisch woordenboek van het pr otestants-rehristelijk · f 45; onderwi js , Zeist z. j . , 172 blz. , geb. 130. roKKUM, J . D. C. v . , Nederlandsche muziak in de negen~iende eeuw, Amsterdam z.j ., 36 blz . , geill. · f 10, - . 131 . -DRAAK, J , , Beknopte genealogische gids v~or Nederland, Utrecht 1965, 48 blz. f 12,~ 132• DRl!SCH, N. J . M. , Inventaris van de oude kerkelijke doop- 1 tr0uw- en dooden-• (begraaf- )boeken te Alkmaar 1540-1811, Alkmaar 1926 · f 30, 133. DlqE ~euwen portret in Nederland. Catalogus Rijksmuseum 1952, 122 blz. + afb.f 18, 134, DUSSEN, W.F. G. L. van der en M.P. Smissaert , Genealogische kwartierstaten van Hederlandsche geslachten, 1~ serie, ' s-Gravenhage 1865- 1867 1 0blcnti, geb. f 175, 135. EEX;HEN, I . H. van, Dcop- , trouw- en begraafboeken t e Amstc:rdam van ~•u,,r de inv<'ering van de Burgerlijke Stand, z. pl . , z.j . , 33 blz. f 24, 136. EEGHEN, I.H. v ., Inventaris van het familiearchief Backer, A' dam 1954. 11 4 blz. 20, 137, EEGHEN, I . H. v,, Inventaris van he-t familiearchief Moenc, A' dam 1955, 62 blzd 20, 138, EEGHEN, I . H, v., Inventaris van het familiearcltj.ef Bicker; A' dam 1956. 142 blz. 25, 1J9. Ei;nHEN, I.H.v., Inventar:s van de familiearchieven Hcshuysen, Hcoft , ~ooft van W0udenberg, A' dam 1960 f 25, 140. EEGHEN, I . H.v., Inventarissen der .archieven van ·de gilden en.van het brouwerscollege, A' dam 1951 f 25, -· 141 , ELIAS, J . E., De vrbe.dschap van Amsterdam 1578- 1795, 2 delen, · ,\' dam 1963 (reprint ), geb, in goede r ood- linnen banden f 275,:-:142, ELIAS, Johan E. , ~schiedenis van het /JDsterdamsche Regenteiwat.riciaat, 1 0-Gravenhage 1923, 281 blz. (2e druk van de inleidinff tot E:lias' Vrredschap f 90, van Amsterdam; startdáardwerk ) 143, ENGE4BR.EX:H'f , C. A. en L. A. H.Anema.et, Heri nneringsal bum voor het Instructie:Bataljon 1650-1890, Kampen 1891 f ca AO blz., , geill. met Aan.1angs~l (beya";t ende ruim 1000 portretten) 2 delen f 95,-144. ENKLAAR; W.F. P, , . Het drietal geuzeml aggen t<'egelá:cht, Deventer 1874, . 16 blz met 3 platen in kleurendruk . . f 20, 145. EPEN, D, G. van, Genéal0g:i.sche ,kwartierstaten (Nederle.ndsche geslachtan) 1900- 1901 , ' s- Gravenhage/Brussel 1901 1 obl<'ng, in map (bevat: titel 1 reg en 100 kwartierstaten ) · f 145,-,146. EPEN, ~. C. P, van, Naamregister op h~t Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, Brussel 1900, 137 blz. (gezocht ) f 150, 147. EPEN, D. G. van, Grand f..rmorial, précád6 d' un vocabulaire du blaa•n, 1e Livraison, L~ Haye 1897 , 80 + 16 bl z. Niet verder verschen0n. (Ovarblijfsel v:m Van Epen' s plan een nieuwe Rietstap te publiceren, overigens ~nder de~elfde ~it el en zonder R. te noemen! De 11vncabulaire 11 is nog st eeds ve.n belang en :1taa'!; compleet i n deze aflevering. ) f 6,148. EPEN, Joh. D. G. van, De tournooien, 1 s•.Cravenhage 1890, 8 blz., fc~. f 10, 149. EPEN, D. G. van, Grafschriften in Voor~Indië, E (1897 ) 19 blz, f 20, 150. ERPECUM, c. van, De poorterboeken van Schiedam, ' s-Gra·renhage 19ca, 50 blz. geb . (gezocht ) · f 45, - . 151, Idem alo extract f 30,-· 152. ES, G. van en H, L. Driessen, Inventari~ der D. T. D, en SUccessieregisters berustende in het Rijksarchiefdepot in Ncord- Jk,lland, 1 s- Gravenhage 1922 1 64 bl z, f 18, 153. ETT, Henri A,, Holland in rep en ;roer, A'dam (1 951) 155 1>17., , ge?• (betr proces Wed, Pruimers,· Jut, moord Dekkersduin (Bogaardt, de Jc-nghJ: f 30, 154, FAHNE, -A. Chroniken und Urlrundenbücher hervorragender -Geschlechterr Stift~r und JQö:1ter, IV Da.nd, Cöln 1878 f 2), 155, Fl\MILIEWAPENS in 113e eeuws "lmipwerk" , rond, met bijwer k, middellijn c..: 7~ cm Aanwezig .wnpens van de famili es: Ve.n Adrichem, A:Jeshoff .. à.u E->ir d' Ais:.;char v. Dyl3l'ldt , v. Cattenburch, Copius , v. Dorth, v d,CoeJ, r,. I:e:::zcele 1 KYJl'.mell, McllllAA, d' Orville, Piet ermaat , i1eynst, Rochu::1son,· 1e Sage 1 Si j thoff . Ti erens, Vcsmaor, 1-/arnsinck, pri j s per stuk f 250,-156. FEENSTRA, J . Y., Inventarisatie van grafschriften~ wapenbc-rden~ geyel ctene:1 e , d. in Friesland, I.ceuwarden 1967, 14 blz. f 15~ 0


11 • 157 • ~?JTH, J . A., De Onunel ander borgen en haar bcwcmers in de 17e en 18e eeuw, Groningen 1979 . (fotcgrafische herdrukL c-eb., gcil L f 45, 158. FEITH, P. R. en Bloys van Treslong Prins , Willem Vincent Helv. van Riemsdijk, zi j n naaste famil ie en z.:j:jne afstammelingen, (Batavia 1933) 574 blz., geb., geill . f 175, 159. FLAMENT, A. J., Opgezworen kwartierstaten vnn 36 k211onikessen der vor s telijke rijksabdij Thorn, 's- Gravenhage 1899, f ol. f 95, 160. FORMSMA, W. J , én B. van ' t Hoff, Repert-:-rium van inventarissen van Nederlandse archieven, Groningen 1947, 100 bl z.·· f ?,~dem, 2e druk, Groningen 1965, 132 blz, f 15, 161. FOTOPORTRET (Het), Nederlandse en Vlaamse portretfotografie van 1845- 1922 ( Cat. tent . Drents ~iuseum 1976) Met inl . door J 0 C0ppens 1 geill. f 14,162 . FREDERIKS, J.G. , Nederlanders, studenten te Herborn, Leiden ,886, 29 blz. f 28, 163 . FRUIN, R., Het archief van prelaat en edelen van Zeeland, ' s-Gravenh, 1904, 31_2 blz. (oms l. los) f 125, 164. FRTITN, R., Levensbericht van L. :Ib. C. van de:1 Bergh, E (+ 1888 ) 52 blz, met b~bl, . · f 20,-165. FULDAUER, G., Levensbericht van A,A. Vrrst enn:m van Oyen1 Leiden 1913, 6 blz. f 10, 166. Ç_!uLLARD, V., Epi taphes des N~erlandais (:Belges et Hcllandais) enterr1fo à Rome, Gent 1853, 196 blz., geill . f 75, 167. q~GAS, Dr S,, Die Niederländische Auswanderung blz. 179- 281 in F.conrmisch Historisch Jaarboek XIV (1928 ) f 25, (Beschri jft de emigratie naar Duitsland, België , u.s.A. , Canada, Australië , Argentinië en, BraziliëJ Frankrijk, Engeland. ) 168 . _(;EDENKBOEK 1948-1 978 afdeling Kennemerland van de Nqd. Genealogische Vereniging z.pL (1978) 160 blz . (bevat o.m. A. G.,r, d , Steur1 de ber-efening van de genealogie in Nederland sedert het midden , an de 1?e e~uw; J ,N.Leget , Hf'llandgangers uit Fü.rstenau; H. Thierry de Bye DC>lle:nan, Haarle:nse i;chepenen en hun _zegel s in het ti;jdperk 1290-1572) f 29, 50 169. GENT, L. F, van, Een wereldreis van 2000 huismerken, Arnhem 1944, 106 blz., geill. met ruim 2100 huismerken f 28 , 170, ·i[Dre voor de archieven van gemeenten en waterschapp~n in Nederland, GrC>ningen 1945, 88 blz. . f 8, 171. GLASIUS , B·. , Godgeleerd Nederland , 3fografisch woC>r denboek van Nederlandsche godgeleerden, alleen deel II en III ( H - Z ) 1 1 s- Hertogenbosch 1853-56, ciêel I ontbreekt f 5C, 172. GODEFROY, J ., ]f) hoofdzaken van de her,µdiek voor teekenaars en dec0rateurs , Leeuwarden z,j,, 108 blz., geill. f 39, 173, GODEFROY, J., Heraldiek, A' dam z . j ., 85 blz , , met 382 i l l . f 35, 174. GONGGRIJP, G. F. E., Friesche eigenerfdenwapens, de wal)<)ns der Frieschc eigenerfden i . v .m. hun berechtigd allodiaal erf gi~ed. Naarden 1943s 108 blz. f 15 , (Bibl . v . Gesl. en Wapenk. 12/13) 175, ·cosSES, I.H., De organisatie van bestuur en rechtapraak in de landschap f 60, - , Drenthe· (tot den tijd der Republiek), Groningen enz. 1941~ 326 bl~., geb , 176. GOU, L. de, De weeskamer van ' s- Gravenhage, ' s- Gravenhage 1943, 184 bl z . f 25, 177. GOUW, J. ter, Studiën over wapen- en zegelkunde, /ur.:.:-:-erdam 1865, 222 blz., 60, geil l . (los ) f 1~, - . 178. GOUW, J .L. van der, Inleiding tot de archivistiek, Zwrlle (1955) ?3 blz. f 179, GOffil, J .L. van der, e. a. , Nederland~e archieftermi nologie, Zwolle 1962, 42 bl z. 18, 180. GRAAF, J,J,, Nederlandsche doopnamen naar oorsurong en gebruik, Bussum 191 5, 140 blz., geb. f 20, 181 . GRAAFLAND, J,L.H., Jferaldische encyclopedie , Den ~iaag (1?32), 228 blz., fo l. geb ., rijk geill, (de uitgave is tweetalig: Ncderland'J en Frans) f 125, 182. GRAESSE, J,G.Th., Geschlechts-, Namen- und Wë.ppensagen de:1 adels Deutschen Nation, Dresden 1876, 192 blz. f 48, 183. GRAFSCHRIFTEN tussen Flie en Lauwers, deel I (Acht Krz~:I,8len) . II (Het Dildt ) , III (Leeuwarden I ), IV (Menaldumadeel ), Leeuwarden 1950- 1959 f 80, - • 184, GRASWINCKEL, D. P. M,, en H. Harden·oerg, Het archief van het Kasteel Rechteren, z~pl. 1941 , 540 blz,, geb . f 125, -185. GRONINGEN, A. P. van, Geschieden~s der Waterreuzen, Leyden 1840, 489 ~lz., ing., rug los (blz . 125- 409 betr. biografieën van een h, -nderdt al geuzen) f 75, - . 186. GIJSBBRTI HODENPIJLr C. F., De Nederlandsche gardes d ' H.:-nneur van 1813/14, z ,pl., z . j ., 56 blz. , geb. f 24, 187, HALLEl'1A, A. , Scheld-, schimp- en spotnarne:1 vocrhcen en t~3 , Naar den 1946, f 24, 84 blz. · 188. HALLEJ1A, A,, Bijnar.ien of het alias als persoon:1- en r.aamsonder schei ding, f 24, Naarden 1946, 71 blz. 189. HALL™A, A, , Hurr.0r en satr-e in J.i'.':'iesche en Noor ,lb1v:·a.·-rts~he persoC1:1s- en f 24, - · ·bijnameh, NM.rden 1946, 69 blz . van 190. HÁRTONG, F. L. , Register der protocrllen va.11 1:r";a:d sse11 i.n ?-'.~derland j 125, ± 1550 tot heden, Rotterdam 191 6, 5~8 èlz.


12. 191. IIAZEWINKEL, H. C., Hr:nderd j aar gemeen telijke archie r zorg (t e Rotterdam) , f 28 ,_ Rotterdam 1957, 142 blz ., geb. 192 , HEEDERIK, G, J ., Van KaoboekrÓgioter tot burgerlijke otand, medisch-demog:ra.finch~1 aapoc-t on van do registratie van huwe~.ijken, geboorte en sterft e , Meppe1 1973 , 369 blz., Diso, (uitvoerig hiotf'ld.1ch overzicht van de registratie van . geb~orto , huwelijk en overlijden i~ N~de~land in de loop der eeuwen) f 45, 193 . HENGST, c.c. c. van, Aantoekoningon betr. de fundatie der douariàre baronesse van ReedA , Vrijvrouwo vu.11 nonawoude, t o Utrecht, Utrecht 1890, 267 blz. f 75,194, HERALDICUS, Lijf- cm wapcnopre..urnn v;:,.n h0·~ vorstelijk huis , van den NederlandAohen Adel , van beroemde Nedurlanderr. en buitP.nlandors , enz ., Utrecht 1893 , 192 blz . ( Nut ti,'.ï bij het identificer en van wa pens aan de hand van de spre\lk)f 45,195 . HEYD!'".':NREICH, r.. , Handbuch dor . riraktis chen genealogie , 2 delen, Leipzig 1913, , . f 175,398 + 483 bh . , gob. 196. H0E vindt men zijn voorouderr in de N3d~~landAe ~rchieven? A' dam. 1961 , 186 Plz ., geP , (uitgave N.G,V. ; bun1el mst 34 ~rtikelen over genèalogie, met veel r egionale bijzcndorheden ) · f 48, 197 . HOEFMAN, J . W., Oudr.to Noderlandschc Ncder~ettingen in Noord- Jimerika, Amsterdam z. j ., 40 blz . , geill. f 10, 198 . HOEK OSTENDE, ,J. H. v.d., Inventaris van het fru:niliearchief Weate:pna.n, A'dam f 20 , 1966, 57 blz. 199. HOFDIJK, W. J ., De oude echu'~terij in Nederland, Amsterdam (1°87 4) . 182 blz., f geill ., f0l , . 80, 200 . HOF'F, B. van ' t , Ja cob va.Tl D'ilve!1t~r, Keizerlijk-kC'ninklijk geograaf, f 20, ' s- Gravenhage 19~3, 89 blz . 201 . HOHNERLEIN, M., Neuos Na.rnenbüehlcin, Abloi tung und Erklärung ·. vón 42.00 Vernamen, f 10, Stuttgart 1927 , 59 blz., geb . 202 . HONIG, G, J ., Deachrijvincr en geechiedenis der Zaanlandsche gemeent ewapens, f ' a- Gr avenhage 1887, 59 hlz., f0l , ( zeldzaam), 75, 203. HbtrI'EN- ENGER, Rud. v.i.n, Hoe zullen wij ons kind n<'emen? Den Haag z . j ., 35 blz . ( plei dooi voor Gérmaansc namP.n \ ) les, • · . · :.•.· · f 25,204. HUIZINGA, A., Encyclopedie van n2.11en, een vraagbaak over de afkomst van onze ·f 30, ·Neder1. an Vlaamse familie- en aealach',sruunen, A' dam ( 1955 ) 328 bl;i. 205 , HUIZINGA, ·A., Encycl0podie van VN•rnamcn, Amsterdam (1 957 ) 278 1:>lz. geb. · f 25, 206. HUIZINGA, J ,, St ambcek of gesl achtregister de~ nakomelingen van Samuel Peter (Meihuizen) en Barbara Fry, (1 671) 1714- 1889, Groningen 1890, 12 + 232 blz.,· geill . geb . . f 125, 207 . IMMERZEEL, J ., De l evens en werken der !k J.landsche en Vlaamsche ktu;lstschilders, beeldhouwerA , graveurs en bouwmeesters van het ·oegin der 15e eeuw tot heden, · 3 delen, A' dam 1842-1843, ca 1000 b~z., in 6én band (met portrèt~en). Stantlo.a.rdwerk f 340, 208 . IS Nedarland 1s Patriciaat behoorlijk b!::handeld? Antwoord op het artikel 11De Stichting Nederland ' s Patriciaat en het Genoote:chap 11 in de Ned. ·Leeuw1936 's-Gravenhaga 1936, 38 blz., f ' 14,209. JAN VAN RIEBEECK, zijn v66r- en nageslacht, ' s- Gravenha~ 1952 , 333 b.l z,, geb; geill , ( Uitg. Kon,. -Ned. Gen. v . ~slacht-• en \vaponku.nde ) f 50, 210. JANSEN, E. A. M. Eibr~nk, De op~omst van de vroedschap in enkel e Hollandse . s t eden, diss . Haarlem 1927, 71 bl~. · f 60, 211 . JONGE, J . C, de , Nederland en Venetië , ' s--Grave!lha.ge 1852, 483 blz •. . (bepl akt f . ,. omslag; zeldzaam) 98, 212 . JONGE v . ELLEMEET, B, M. , de De Drenbche !1ar ken; samen met J . G•.C. ' J oos ting De Gl'.'(lningsche Marken, ' s-Gravenhage 1920~ 156 blz. ( Geschiedk, ' Atlas ) · 38 , 213 , J ONGEDIJK, J . W., Ilidderli~ke orden in Nederl e.nd, Zaltbommel 1965 , 80 blz., geill . (,!ohanniterorde , Orde van 11alta, D..ûtse or.de Balije van 'Utrecht) . f 16, 214. J ONKER Czn, L., Wat is de ooroprong van onze vlagJ Middelburg 1937, 95 blz. geb ., geill , . f 20, 215. J OOSTING, J , G, C., Het huis~arciri.ef van Batinge , Leiden 1910, 464 blz . f 75, 216. JOOSTING, J .e. c. , Het archief d.er a.1)dij te Assen , Leiden 1906, 135 blz . f 30, 217. J OOSTING, J , G. C., Do archieven der benturen in Drente van het N. H. Kerkgenootschap, Leiden 1907, 86 blz , . f 25, 218 . J OOSTING, J. G, C., De archieven van Ker spelen en Marken, Leiden 1910, 172 blz . f 60, 219, JOOSTING, J . G, c., Do archieven van rntb-:mden Vf'-r:eenigingen en commiss:i,en, Leiden 1910, 146 blz . t 30, 220. J OOSTING, J , G, C., De archieve~ V"l.11 de schul~engere chten in Drente , Leiden 1907 , 140 blz. f 50~22-'1 . J OOSTING, J , G, C., He t a:?:c~ief de~ !,eerl.:.,ikheid Ruinen~ Leiden 1907 , 134 blz. f 40, 222 . J OOSTING, J . G.C., De archieven van rlen ~;tst,:,eJ.J Leiden 1906, 88 blz . f 30, 223 , J OOSTING, J . G. C., Do archieven de::- e::..kander v-66r 1814 opgevol gde gewesteli jke besturen van Drente, Lci àen ~909 , €1? bl~. f 125,;_ 224 •. J OOSTING, J , G. C,, I nven~ariP ·; pn t0 C0cvo~è~~ aTchieven, Leiden 1910, 154 blz. 40, f 225. JUNIUS, J . H,, HenJ.di ek, 2e u i.t1;., /ü1::. ~e·. :l;;.m (1907 ) 369 blz., geill. 75, -


226. KAi\Jlf@lK...'F.H , A. J ., lluc:cnoto- r'nrnili.cboC'k, K:1.ap~1tad 1910, 282 bl z ., fs"eb . f 95 ,-( 11tandn:u:dwm•k over F'r:mAe familien i n 7.-Afrikn ) 227 . Y :,'I.'P. VAN 1cio 1 n , 11, t,m, nc C'n-irden d ' Honmiur, in 4 zaneen, 'A- Gr av cnhnee f 60, 10·15 , 132 blz., (!PiJl , 40 , 22A . KF.Iiv.'S, \-1, JJ,, Inventaris der n.rch.1.even van D0law11.rd , Dclaward 1952 , 187 blz. f 229, KFJlliKAl'll', J. H., I nv, der fMiliopapiercm Meerman , Vl'J.rl Weatreenen, Uierkens e:n v,i.n U.~rr-no , Nmw . i n het Museum Meermanno- We otreenianwn, ' a - Gravenhaee 19 , 1'.Mtl, C'O M z. , RCill. f 230. KTt::1 1 C'r.,, Een en ander over Wapenkunde of hora ldiP.k, A' dam (1?35) , 32 blz. , 9,ge.; 11, (ul ~mene inleidi ng ) f 231, Klr,•s NIEU\..'ENKAMP, H, W,Til. J ., Europeosche ;•totemdieren" en eenige a ndere sym-• bolC'n; hi,ral<li sche sprokkels, 2e dr 07 Haar l em z.j . (1 935 ), 220 blz., geb . , 90,-BCill , f 232, K!TS NIJWWENKAMI', H, W, M,J,, Nederlandsche Familiewapens , met nadere gen ealogische aantuelce,ûnffén , sta.mr e eksen , fragment- gen eal ogieën , enz . Verschenen ca 1940 in /4 ~elcn, ieder van 160 blz., met 111 .. en t abellen. De nrs op rug en ti tel blz. z5.jn verwarrend, Aanwezig: f 30, ·· de'-!l I }berrint me t i nl. ciaa m a Colmrt) f 20, dee l II be~int met Waning ) f 20, d~c l IV ~begint met Coster ) 233, KITS NIEUWENKAMP, H, W. M, J ., Het raadsel der hui8merken , A' dam (1955 ), 40 blz. f 24, eeill. 234, KITS NIETJWF...:n<AMP, H·. W.M, J ,, Encyclopedie van de her a ldiek, Amsterdam enz. f 1?,-1961 , 252 blz. (Elsevier pocket ) 235 , KNAI'PERT, L. , Ver loving en huwelijk i n vroeger dagen, A' dam 1914, 222 blz . , 24, gcb ,, geil~. . f 236 . KOBUS: J . C. en W. de Rivecourt , Biographisch Woordenboek van Nederland , 3 dln, Ju·nhcm 1es6 , ::a 2400 bl z . (me t div. per sonen die niet in Van der Aa nf mrnw 250, voor.J,c,me;~) pap. c-msl . f 237 , KOE~iT, H, J . r Geschiedenis der Joden in Nederland . Utrecht 1843 , 519 blz . , f oria, k:::-tn 125 , 238 , Ki'ol:i!'LER, G. C. E, , De Mi.lit?..ire Willemsorde 181 5- 1940, 's- Gravenhage 1940, 310 blz. , geill. ( be va t de namen van de c-nderscheiden pers0ne n me t da ta en f reden ). 9 5, 239 . KOOR1A.NS, J , A, , Het wapen van Amst erdam (recensi e van IQ0nne ) z , pl . , 1900, f 4 blz., fo l. 5, 240, KOO"A"JANS , J . A., De zegel kunde in verband me t een :::tuk oude geschiedenis , f ' c- Gr avenhage 1890 , 17 blz ., geill . 24, 241, KOOY, G. A., Het modem- wester s gezin. Een inleidende gezins- s~ciologische b eschouwing, Deventer 1977, 221 bl z , f 28, 242 , KRAUSE, W., Ihme.1, Erf urt z . j ., 36bl z . geill. f 9, 243 , KRUIMEL, H., Stambooo1onderzoek in de pr aktijk, Naarden 1940, 30 blz , (Bibl, v·. Gesl. en Wapenk , 6 ) f 18, 244 , lffiUL, R., Haagsche doctoren, chirurgen en apotheker s i n den c-uden tijd, ' ~·- Gravenhage 1891 , 220 bl z . f 40, -245, KUYI<, J , van, Lij s t var. Nederlanders , s tudenten te Orleans (1441- 1602 ), E ( 10 • • ) 56 blz. f 28 , 246 . KUIJPER, J, , De heralrliek in bouwkunst en aanverwante vakken, A' dam 1910 , 147 1il z . J geb, me t zeer ve el ill. f 95 , 247 . !a:ILRTIERSTATEHBOEK, verzameling kwarti erst aten bijeengebracht t e r gel ege!1he id vaa de herde1Jcing van het 75 jr bestaan van he t Kcm , ~ed , Gen. v. Ges l 11.chter: Wapenkunde , ' s-Gravenhage 1958 , 336 blz., oblong , geb. f 175 ,-248. L.AA!1S, T.v . d, ~ 11 Nederla.11dsche Gemeentewapens" er. "Nederla ndsche Heraldiek" , Diverse complete en incomplete delen. Prijs in overleg, 249. L/uUlS, T. v . tl . , Wapens , vlaggen en zegels van Nederl and , Amsterdam 1913, 176 bl ::: ., get, f ?5, 250. ( LAARS , T, v . u.) Kalender voor he t j aar 1900 , uitg. "Het Nieuws van den Dag" Jun:-i t er dam ( 1899 ) 30 bl z . Ze er fraai drukwerk. Hera ldi sch e tclcenineen van T, v.d . Lé>ars . J ugendstil (b evat ca 225 wa pens, 30 stadsgezi chten en 15 kle derdrach~en; nie t in Braches) f 50, 251, LFJJNEP, F, J . E. vHn, De tamme kar::tanje , Haarlem 1969 , 252 blz ., geb, f 35, 252, LR:,.JEP, F, J .l~.van~ Lat e regenten, Haarlem 1962, 228 blz , , geb . f 35,-253 , U:ir,JEP., 1'', J.E, van, 1.J.s vorot e n , Haa r l em 1967 ~ 157 b l z ., geb, f 35, 254 , LL!'1IBP, Ji'. J,F;. van , Honderd j aar Hru:t ekamp, Haarl em 1956 , 92 blz . f 20, 255 , 1:;:~WflN;-;, J ,, Cp zoek naar me t hode bi j de studio va.1 d e familienamen , Leuv en 19/7 , 20 llb . f 19, 256 , 1..::mE~ 'IA!J DEN HEUVEL, J . H. van en J . Hoogendijk , De n egeering van Vla.:1.rdingen , ' &•':r av en 11,!({P. 1 911, 95 blz . (duhbe] e a fl . Yan .De Wapenheraut ) f 18, -


14. 257, LION, J . M., Hera ldi eke modellen ten dienste van decorat ieschilders , graveurs , zegelsnijders, heeldhouwers, bouwkundigen, teekenaaro, bcrduurders enz. , ' s- Gravenh~ge 1894, 6+ 24 blz. en 20 platen (kleur) root fel ., fraai ! zel dzaam _f 175,258. LIVREIKNOPEN: me talen (verzilverde 0f vergulde knepen met daarin het familiewapen B'f!graveerd. Gebruikt v0or livreien van bedienend personeel. Aanwezig knopen mét de volffende wapens~ (het aantal aanwezige l:::nop,;m kss en haakjes ) : v. Br<1nkhorst (1). n 1schedé (2), Gevers (15), v.H2.rdgnbr0ek (1) , van Heeckeren van Ruurlo (1), v . Hoorn (6), v . Ittersum (1) , v . Limburg Stirum (veel ), v . Lynden (7), Sandberg (veel ), v . Schui jlenburch ( 5), H. ~nulders (8) , Teding vnn j'\erkhc-ut (2) , Teixeira de Mattos ( 13 ) , v.~.rijll van Serooskerken (veel), Vas Visser (1 ), v . Wickevoort Crcmmelin ( 5); prijs per stuk f 19, 50 N. B.: 00k Mnwezi g: Gemeente Velsen (1) , Javo.- China-Jai:,c.n- lijn (1)~ :Noord~i.d- :folla.ndsche- Tramweg-J\zy" (10), Prijs per s tuk f 19, 50 259 . toOSJES, J ., Geschiedenis der Lut hersche kerk in de Nederlanden, 's- Gravenhage 1921 , 285 blz. f 40, -260. LUGT~ F. ) Le p~rtrait-miniature, illustrri par la col lecti0n de l a reine des Pa.ys- Eas~ A' da.m 191 7, 108 blz., geb., geill, f 75, 261 . MAC LEAN, J . To huwelijksintekenine~n van Schotse militairen.. in Nederland, 1·574-1665, Zutphen 1976 , 417 ·01z . , geb . f 65 , 262. MARE, A J, de, Jhr Mr Dr E. A. van Beresteyn in zijn geschriften gezien. F.en bibliografi e s Lei den 1949 , 75 blz. f 28, 263 . MARIS VA?J SANDELINGENAMBACP.T , J,C. , Egn honderdtal Nerlerlo.ndsche .11'ó.m::.lies , een historische , genealogi sche en biografinche studie Oï~r de kwartieren van Mr Dr C, W, Maris, Nijmegen 1946, 363 blz. , g~b. , geill . fol , (Ji;a.ndaardwerk ) f 225, 264. MhRTENS VAN SEVENHOVEN, A. H. , .Marken in Gelde-rlanè., 'c- -Grave?"_'1age 1925, (Geschi ed.k, Atlas ) 183 bh., f 38, 265, (VAN MASSOW), Royement nit den Nederla.ndschen adel op verzoek van Frederi k van Mas sow~ Leyden 1838, 20 blz. , zeldzaam (vgl. o . m. art, .,, :Bel0nje in Leids J aarbcek 1980 ) f 39, 266. MECKLENBURC-ERS "nder :Nederlandsche vlag, 1788- 1796, Den H~g z, j , 66 blz . f 15, 267 , MEER'i'ENS, P.J. , De betekenis van de Nederlandse familienamen, Na.arC:.en 1941, f 20, 62 -b lz., (Bibl, v . Gcsl. en Wn.pe rik . 11) 268. MEMORIE betreffende de ver deeling van het fonds 1er lli.dder schap van de Provincie Ztid- Holland, ' s-Gravenhage 1851 , 196 blz., ing. (los) f 35,-269. MEN.'>ES DA COSTA, M. B., Toneel- herimeringen; Leiden 1900, 292 blz ., geill. (Bevai; vele ho:-iderden namen betr. het 19e eeuwse Fred, t oneel . Naaureg,) f 17, 50 270, MESSCHEP.T, W. , De gouden bruiloft, Haarlem (1848 ) 200 blz, geb. goill , (door C, Rochussen) f 38, 271 . MILLEVILLE, H.J,G. de, Armoria.l hist orique de l a ~0bl esse de France, Pa.ris 1846 , 283 blz ., geill. geb. (los in de band) . f 48, 272 , M05Té VERLOREN, J , Ph, de , De r echterlijke organisa tie van Humsterl and en dié ·van de Marne in de middeleeuwen, 'Jtrecht 1948, 165 blz. f 38, 273, MORS, de dood in druk, catalogus Drents Museum 1977 (betr. d.ru.lcwerk bij overlijden en begraven.) Fraai geillustreerd. f 14,274. MUELEN, J , C, van der, De Neder la.ndsche adel of naamlijst van de afstammelingen der cà.elen in Nederland benevens hunne i'luwelij~en 1 kinderen en nalc0malingen tot op ~eden. ' s- Gravenhage 1679, 195 blz, f 24, 275, MUELEU, J.C . van d~r, De registers der graven in de Kloosterker k te ' s- Gravenhage, ' s-Gravenhage 1887, 151 blz.1 geb. , ge!.11 , f 70, 276, MUINCK. B.E. de , F.en r egentenhuishouding ~mstr eeko 1700, ' s- Gro.venhagc 1965, 355 bJ. 4 , (te tr . C. de J onge v . Ellemeet ) f 40, 277. MULDER, Abr,, De honderd hoogR t aang~slagene~ t e Middelburg in 1812, ~lz. 81 -11 6 in fuonomisch Historisch J aarboek XVII (1 931) f 25, 278, MULDER, Kom., Hannekemaaiers en kiepkere]s, 26 druk, Haren 1973~ 139 blz., geilL f 24, 279. MULDER, A., Retroacta. van den BurgE,rlijken Stand ;,n 2eel:-u:d, ' s-GravenhaBC f 1'0, 1925, 14} blz. 280. MULLER, F,, Beredeneerd~ beschrijv::.ne van Nederland1e historiepla t en, zinnepren-:en en his torische kaarten, 1 dln i!'l 3 bancien, A' clam 1970 (fotografi sche herdruk) f 175,-281 . MULLER, F . 1 Be3chrijvende cat alogus van 7000 pcrt~i;tcn van Nedarhnders, Soest 1972 (f0togr . herdruk van 1853 ) , geb. . f 125, 282. MULLI:R, D.G, , Nog· een w0or d over . a.en 0orcprong de:: Nederlandsch!' vlag, n, a. v. een ;;esclirift daarover van de:1 heer Ter Gouw te A'délm. il'dam 18Ó4, 34 °Jlz. f 24, 283. MUL~El1 1 s •• J.A, Fejth en R. P-..cuin, Ha.ndlcidinz voor het ordenen en beschrijven va..-1 a~r.ir:;oren, 2e druk , Groningen 1920, 160 l:lz, f 20, 284. Idem, Fran::ie 1m Du.i.ts::! vertaliJ1g, r es::,. 1910 en 1905, sa:ncn f 30,--


15. MlJRALT , J.L.D. de, 11<3 nal:i.tenochap v;:m den heer Johan van Halmael en dP. afatrunming van zijne n~st e bloedverwanten, Utrecht 1081, fol . (titel met het . wapen in kleurendruk, 10 blz. tekRt en 37 tabellen, in p0rtefeuille). N.B.: J)e afotnmmelingon vnn de nn.aRte bloedverwanten wa ren bij opvcl gend vruchtgebruik R'()rechtigd t0t elf:! inkomsten van de aanzi enlijke nalantenschap, t elkens voor Pon B()hcle genera tie gezamenli jk. (Namen 0. a.: Teding v . Berkhout , Fiereno , Bln._1.uw, Drants, Van Elk , Fêi tama, de Feijfer, Van Geuns, De Haan, Van H0ijst, J ,'lnnneno, Kcol er, Luden , Martin , Obbes , Van dé Pcll, Rendorp, Rutgero van Rozenburg, l1u.ijf.ach, :3r.rl.rrnaert, Stra.a.lmP.n, Van den Wall, De Wolff)f 286. NAAMLIJST van peroonen die het Nijmeeg' R oud- burgerrecht bezitten, Nijmegen 1A81, 319 blz . f 287 . NAAMTE©<ENINGEN der leden van de vf'rgadcring der aanzienlijken ter goed- of afkeuring der grondwet vo0r de vereenigde JJederlanden. 's-Gravenhage 1814, folio , oblong. (Besta.at uit tit9lbla1 en 9 bladen met ca 400 facsimil6s van handtekeningen.) ( Zeldzaam. ) . . f 208 . NAGEL, W. H., L'e criminaliteit van Oss, ' s-Gravenhage 1949, 427 blz., geill. f 289 . NEDERLANDS REPERTORIUM van familienamen ( "pga.ve van alle in 1947 in ons land voorkomende familienamen met de aantallen per gemeente) .c Deel I Drenthe , Assen 1963, 198 ~lz. (nw f 24, -) J f Deel II Friesland,_ As sen 1964, 233 blz. (nw f 24,-) f Deel III Groningen , Assen 1964, 295 blz. (nw f 36, -) f Deel IV Utrecht, Assen 1967 , 527 blz . (nw f 50,---) f Deel V Zeeland, Assen 1967, 233 blz. (nw f 24, -) f Deel VI Overijssel , Assen 1968s 469 blz. (nw f 48, - ) f Deel VII Amsterdam, Assen 1970, 367 blz. (nw f 40,-) f Deel VIII Gelderland, Assen 1971, 713 blz. (nw f 64,- ) f Deel IX ' s- Gravenhage, Assen 1974, 305 blz. (nw -f 40, -) f Deel X : Rotterdam, A1rnen 1976 , 256 èlz. (nw f 38,- ) f Deel XI N. Brabant, Assen 1977, 6?3 blz. (nw f 64,-)

24, 75,--

295,65, 20, 20, 30, 40,20,-38,30,-50, 30,-30,-50, -

290.

nE NEDERLANDSCI-!E ADEL, of alfabetische naamlijst van f amiliën en personen wier titels of adeld0m op de registers van den hoogen raad van adel zijn ingeschreven~ Zaltbommel 1846, 243 blz. , orig. cart. (Fraai e uitgave; wit stempelbandje, goud op snee, titelblz . in gcuddruk) f 291. ;pE NEDERLANDSCHE LEEUW, Jubil eumnummer, mei 1933 , 75 blz., rijk geill . (:Bevat o.m. V. d. Hoop over \-/apen Oranje Nassau; De M0nté Ver Ll"ren over praefe~dale adel; V. Beresteijn over ikonografie; Eeelaerts 0ver stamreeksen ~~ beeld, en Valck Lucassen ever 50 jr Genootschap) f 292. NEUBECKER, Otto ~n J . P. Brooklittle , Heraldiek, br"nnen, symb0len en betekenis A'dam/Brussel 1977, 2R8 blz., fel., geb. , rijk geill. (kleur). Eén van de fraaiste en be3te boeken 0ver dit -:inderwerp; Ned. bewerking van Jhr Mr R. c. c. de Savcrnin Lohman. Nieuwprijs f 136, - (uitverkocht ) f 293. NEYN, P. de , Lust- hef der h~welyken behelsende versch. seldsame ceremcnien en plechtigheden, die voor desen qij verscheyde natiën ••••• in gebruik zijn geweest, A'dam 1697 , herdruk 1966, 270 blz ., geb . f 294 . NIEROP L~ van, De honderd hoogst aangeslagenen te Amsterdam in 1813 , blz . 1-78 in Ec0nomisch Historisch Jaarb0ek XI (1925 ) f 295. NOORDZIEK, J.J.F., Archiefwezen 1826-1852, met een korte opgave van den inhoud van eenige boekerijen, 's-Gravenhage 1853, 321 blz ., geb . (de cmdste "archiefgi.ds 11 , mooi ex.) f 296. ORMROD, Tu.vid , The futch in Lenden, The influence of an immigrant community 1550-1 800, Londen 1973 , 32 blz ., geill . f 297. PALM, J. H. v .d., Twee rapporten van den Raad van binnenlandsche zaken aan het staats- bewind der Bataafsche Republiek over de heerlijke reg-ten, ' s- Gravenhage 1842, 76 blz. f 29s. P.AMA, c., Heraldiek en gei:iealogie , een encyclopedis ch vademecum, Utrecht (1969) 415 blz. ( Prisma 1390) f 299 P.AMA, c., Onze afstamming, Naarden 1940, 32 blz. (Bibl.v. Gesl. en Wapenk. 5 ) f 300. PAMA, c., 0nA familiewapen , Na arden 1942, 58 blz . (Bibl.v. Gesl. en Wapenk.15)1 301 . PAMA, c., Heraldiek en Ex:libris , Naarden 1943, 51 blz. , gei ll. (Bibl.v.Gesl. f en Wapenk. 14) 302. PAMA, c. , Het V<'lkskarakter in de heré_l,ldiek, Naarden 1940, 30 (39) blz. (Bibl . v . GeRl. en Wapenk . 7) f 303. PATHUIS , A., Groninger gedenkwaardigheden, teksten, wapen en huismerken van 1298-1814, Assen/A'drun 1977~ 1079 blz ., gP.b., geill . ( standaardwerk ) f 304. PHILIPPEN, L. J.M., Beknopte methodiek der geschiedvorsching. Leidraad voor de leden der oudhe idkundige kringen, Antwerpen 1942, 217 blz. f 304a. PIETEl1SE, W. Chr ., Inventari s van de archieven der P0rtugees- Israëlitische gemeent e te Aosterdam 1614-107C, A' dam 1964, 85 blz. f 0

40,--

19, 50

79,50 24, 25, 49, -

6, 38,20, 15, 15,30, 12,99,50 38,24, -


16 .

r.r-

( '0-A28 cm ) me t gezicht }' J',ETN t ~, ' ~- Gr w enh;igc i n ' A5r. , i-:elclourrl.e 11 t · /.. de f amili~s : "î' dri .., r.u.i7.Em 'IM h1>t f'ldr. rl. i<: ·,-rr e~P.r ei ~ ndnm war en v an · "-· î'.f', t t ~ ~·~r t r-r ~, Wi eling , cl ~ :'.o y , ·;;u1 Genne p d P<>ster s

3C:'.3,. Het

t . Jü r r , v;,.r. <lr-r 1,ind cn , f,andb,,.rg , Corneto 1c Gr oo t, P,cu t , :lt. :i, ~ ,., , v . Pr-o~~tra t cn, Woutcrn , Jr n<' 0 • .:,. Kr ;ir t 7, , 1i:- ,Ter.µ, v . f!odenbureh , v . !v,reRt~yn, Rengers

e

-

' f

50 , -

.:t , ,, . v <> n (f-"r , ~.ymcn he t~.) ! JJcl a.nt t np;cn tl'cn e n r.u , Alp_hen 19 , z ( r-·.rf'r /.i d t. f:O R Cr, , hr-lru=: tinf':f) n, ) ichting 307 F, tVLUIT , c:. J ., ~!a.:1,'T,li j i:t vn n d" cffi.ci er 1m 1er genie sedert de opr f Y1r. h<-' t kor -ps inp,t'nieurs .in 1814 , •s -ï,ra vcn.hage 1807 , 31 blz ., f ol. J.di ue 3C'B. n ,.i.;°Lli•'.H , ei 1 7e :rmr r es .::.n t c:rn~ t .:!crol de•i r;c.:icnc cA gén6alogique et H6r a. q) r · ,$'. ./(' i961, 3 )6 bl z. ( bna t c . r:i. •,er s l ~n van een 20-t al voordracht e n f 309. RTrH:~r.R c,p ç;N llachtsrwne n vM r krmendP- i n de ("Bcschri j vin~e) der i:it a d l):,-r1 i :..•@f'f't'' v ,n ~·:itthi.is fä.lcn, ' s-Gr av cnh.'lP,C 1909 " Pl . 200 ex .• . 31 0 . i'OO'l',- J . 1_.;,, ~if>h la.nd~ bcroem ·le per ar n<'n nar,r hunr,e geb o,.,rteplaatoen in aardt'·; j b ,rnn<ii ~e orde p,eran~chikt r-r, °h!"lal(lpt t r-cgelicht, Sc hoonhr-ven 1869 , f 1•76 ~17,., lo~, z ~ldz.'l.am l 31 i, ;wn::·i:F:, 'i'l' , 'ie , :n. c t .f onairP dM f 1.P,UrNi h6rnlcli'}ur; , 7 delen , Drus:::c l 18941 '>3, i ,1R (er. hi,·r ,,n dn •r lm; ) . ilo "rmg<'k<'<n·rlc llin tnt:1p" . {;t;zc c ht . f 31 ~,- R,;YrnJ, 11, , na t l...;_ sr.:cT'-w n , th,, r dcn {c:i. 19'1 1) 30 bl~., ~eill . ( Bibl. v . Gcsl.

30, -

, 06 "

66

18 3 bl

T'(

1

df'

"'Apen,;: , ? ) 31,. À°>'.r,:;-F-r~ i'J AI.TENA, 1 , Q.v. tln J'. J "r.

f

c;:;

w \1\ 'Ihi el , -:e pcrtrc t-galeri j va n de Univ~rë;it<? it v;,n A;:is t erdM en hn,., r 1:ti ch ter ~ r ;,rri van /l;:\.penbroe ck 1673- 1743 , f Ar:::~"r :n.~ 19(4, 387 blz . , geill. f• l. , ,~nb . 3• 4. ;:-,rEJ,:-: VNJ :.ER KLOOT, M. A. van, ::e p,r'>uvorneurn- genera.:ü en c 0mmissarissnncc-ner ,~11 vm, ;rf' ier l nr.ds ch- I nrlii; 1é10-1 nf3Fs, hü1t.-,rinch- genca.l0gis ch b~schrev en , i:,- ' ~-rwenh:ip.r, 1flJ1, ~55 hl z. en 1.5 1,j ~. rn,..t w ·kl '<urrl,., w:1pnnafb . dr o r J . M. Lirn

45, 125, ~

850, 16 , -

75, -

90, 80, -

f

40, -

rU{Fu")ï;; ·a.Ji ;.rr;R KLOOT, M.A. ·,an , /1:mtöckenine cn omt r ,::nt r cS")cringsfami l i ën var. ' s - {~r,wer.h:ige en Schevening<'n, flodn --~ lj;} t 0 t 173? , ' R-Cravenhage 1905, 6"1 ze.1.<lzll.ll.t" 1

19, -

f f

f?~ ~n<l n .in i:or:;,,_;_ ;_

-...,~ Ze •

15,--

31 6. fï-~~ VA'i DER KI/)(Y.i:\ M,A, van, er, 11. fl. G.M. TJ.~r , Gnneal" ginche kwarti er s taten -.,;:-~, )Jert<>rl11ndsche geslncnt on, ' s-Gra vorumge 18'37-1 8?2 (op "mol ag : 1887- 1891 ) . :vilp ·or:-·, 1-'-tPnd0 ti t e:bl z., opdr . , r o&l ntr>r r,n 1,1,1 kw.::trtiPrRtat en {me t wapen~-e'": , i o ,r J .?1" i <"n ) f ?.:.:E'ï8-:;"A:i', ;; • F . f Wapenbl'}ek 1cn 1idr•rl c'1lr1Rchon Rdcl , :nr1t ~enealo{;iache CJ11 r~r,, -:._ •1i~ ~ne M.n°tePkeni np.on , Groni np.on 113A}-l'l7, 2 r.!91" n , ~r ot f nlic , fraai e cr.:. gir,G.L 0 ·h.nder., met 105 pl '\t !'n ( orJceJ o l0s ) . M.-,01. " X• f 318. ?.I'ih S'IJ.: i'1 J , B,, Ar;n--.rial G6n({ral , ?. clln , <:r-udl.l 1r18 7, 11 '19 + 1316 blz ., geb . St a:r.d~~rjwerk $ (;e7,~oht. f

·1nn

319. RT&';STAI'. J . B., Armorial G6n~ral , 2 !Jln. ll<'rdruk V onden 1972, ~ 7 ?Jl

"" 8Q.7,

ir 0

t.

125, 1450, 695, -

r de dr .lk f

35C,--

32C·• .RïTZE'11. VJ"'l IKFY,A, K. J ., Het r.agoRla (:ht van Ji:i.coh Sybe-lto , l andbi,uwcr t e '·7ce r f'" "1 en Geer t ruid Cc,rnelis' , Grconin(;en (1 925 ) 690 bl7.. , geh. , geilL (?---raai Vf''•I"·Of'Pld VM ee n par ont eel s), f 145, 32" , ? '" _:,,_r,-1 , R, 1/rurr.lPn :it eardPr t iid ( cr i mi n ele nent cntiP.r. H<'f van Friesl and 17GO,.-î f61, ) ~eeuwar don 1952, 39 bl¼. f 28, 32~. ?.r.ELAHTS, R, A.M, , Ouldr<n boek van ~:chif·drun , gone-'1.l"ep.elfo en fragmPnt c;eneal " E!: P ër, var. ·rreo<>ger P 1m he donriAAgscl .e Sc})i odM10c:hc f{eal acht en , 1e dcc1 1 i.' d?.n î rC , 37~ hl z ,, geill . (nie t ?ordor vor 1;chrmcn ) r,. ll . pnpier, ? ui t3laande :;: - t Pr,, r,J:Ulm'oP.ii::ter en ca 200 f run. wn.J,>eno. :Bcv;it o . m. de geneal ogie iin Kr..ti;,;-0 rt, ·1e n 1er J!Pim, Hr,denpijl, P.i el a t , J.c-opuijt en n"cl a nt~ f 98 , 3~3, RC:'1,nr:s , H.A.i'1., J . A. Kc-or,mar.s , l ev cns ach<> ts, Hengel" 1901, 27 blz . ~fr:ë . _:_ dr J.k,, ·.,r,: ) f 3<",324. ?.' -:... 1..';;_r;::-; , }~. en I'. J . MN •r t cr.fl , ~#'dcrl:i.rid ai-, f runilirnrunen in his t .-,ri i:;ch J•.:>:::s· n c"'.,.i. 1 f , LeuvN. 19j 1, '15 r,J z . J }~5. r!(, ~..~L"'!~ 1,., 1:euz c.i t li c}.e îru.·H Le>J lunffufr,nn<'n l•'runiliongenchichtlichc r Fors <..;,ur n H•rr:t•t,r,isse , J;eustadt/ Aiuch 1'.)60, ,1 2 blz . (ove:rz . v . sy s t eme n en r,i.c.;· " ZÎl,I" n ) f · 16, 32G, iK-T.1i:.:-:Jï(?l, J;, 1.. ,, lnlM d Rc t abt1k , i•:X1,ru1FJie en cnnt.rac t ie van een handclsgcwa 3 ir. ',€" 17° >r, 113e e "UW in J/r•:l rl 0•nd , Zutphen 1976, 5~'1 bh: ., geil L ( s t nndnn.rd·,,er : "Vf'r t r-l.,rir. stec:.. t) f 60, 327- Rr.,EïER, : :, 1t , Le i.mf; t e:1.·rlnmFH'r,o wc cakar:ier , dis!"l ., A' darn 18 78, 11 6 hlz . f 48,--32B. -'.''i;:J!û<. , .. . . :ic , Tie 1;r1rdeo d ' hn.mr·UI· ui t he:t Dopart e>me:nt der Zuiderzee E (1 i3JJ6 ), , ') :-,h ., foJ . ' J 16, 32). / ·' Y"TZft , L 1f' 1 He t vorzwnol.cn v:in z cgc,l1J , Handboek v oor het aanleggen va n e ene ~UP! l?Pr z•~1l i n~ . Î"id0n z . j . , 91 bl ¼. f 28 , 3Y . li< L /i, :, Ji 1, , fa, t 7 (1rzwr,13l c,n v a n hr nd:~c hri ftcn . Ha ndboe k voor he t nanl eggcn ·1&.!1 o<-,,e 1 1, r ói.lI'.IOJ i rir ·1:.ri hunuLJcn:::-i.f,vi:n , L<:i <len z . J • 52 blz . f

B.,

0

28, -


17. 331. ROGIER, L.J., Geochiedenis van Katholiek Delfshaven, Haarlem 1930, 174 blz. geill . f 14, 332. ROLLAND, V.H., 5 (van de 6 ) delen Planches de l' Armorial g6n~ral de aï.ets tap, Parijs/Den Haag 1903-1921, (loopt A t / m S) f 495, 20, 33}. RUIJS , Elly, Sibbelcundig zalcboskje 19,1.2 1 ' ri-Gravenhage (1 942 ) 48 blz. f 334. ])a RIJKSARCHIEVEN Hl NEDERLAND, 1 s-Cravenhage 195~ , 404 blz . f 25,335. RIJN, G. van, Godsdi enstige tweespalt tusschmde patriottische vluchtelingen te St Omer, Rotterdan 1892, 31 bl7.. f 24, 336. SAAL, C. D., Het boerengezin in llcderla.nd, sociologiochs grondslagen, gezin en bedrijf, Assen 1958 , 307 bl z ., geb . f 35, 337. ·SAVORNIN LOHMAN, B.O. de, De bestuursinrichting van gewest f stad en platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche nepubliek, diss . , Utrecht 1910, 403 blz. (los) f 95 , 338. --SCHAAR, J. van der , Woordenboek van voornamen, Utrecht enz . 1964, 332 blz. (i,ula)15, -339. SGHEFFER, J.H., Proeve eener bibliographie van werken betrekkelijk ~op- en Geslachtsnamen, E (A.N.F. _1884) 8 bl z. f 14, 340. SCHEF'F'ER, J . H., Grafelijke Commis3ie of beveelb,.,eken van Hertog Aelbrecht van Beyeren eri hertog Willem van Dcyer en, 1392- 1418 1 2 clln, R'dam z.j. 101 en 57 blz. ( serie Nederlands Familie- ar chief ) f 15,341. SCHELVEN, A. A. van, Kerkeraads- protocollen der Nedcrlandsche vlucht~lingcnkerk t e wnden, 1560-1 563 1 A'dam 1921 , 551 blz. (Deze j aren vormden de eerste migratie naar Engeland. In 1~63 werden de migranten verdreven, via Denemarke:1 naar Emden, Met uitvoeri g r egist er.) f 50, - - · 342. SCHENDELi P.H.K. van, De militaire Willemsorde, Edam z . j . (,:t 1891 ) . Grot e map met 44 (van de 45 ) platen met ca 600 p~rtrettcn van dragers der orde 181 51891 . Zeldzaam. 'f 125, 343. SCHILFGAARDE, A. P. van, Het archief vmi het huis Bergh, Inleiding, z . pl. , 1932, f 50, 200 blz., geill. 344. SCHILFGAARDE, A.P. van, Hct archief van het huis Keppel (1 272- 1853) , 2 dln., f 75, Arnhem 1975, 223 + 344 blz. 345. SCHOTEL, G.D.J.( Anna Maria van Schurma.n, ' s- HertogenbC'sch 1853, 147 blz., geb . geill. (gezocht; f 150, 346. SCHOTEL, G. D.J., :Bri ef aan Mr J . de \lal C'7 er ' c fil.jks Archief te ' s Hage , f 's-Gravenhage 1850, 23 blz. 35, 347. SCHOTEL, G. D.J., De Winter koning &n zi jn Gezin, Tiel 1859, 194 blz. , 0rig. ~ap. omsl. (palt zgraaf Frcde=ik V van BC'hemen die in de 17e eeuw lang te 's-Gravenhage woonde) f 20, 348. SCHOTEL, G.D.J., Letter- en oudheidr.undige avondstonden, Dor drecht 1841 , f 216 blz ., 40, 349. SCHOTEL, G. D.J., Leven, gedrukte we=ken en handschrif ten van Cornelis va.~ Alkemade en Pieter van der Schelling, Breda 1833, 360 blz ., C'rig. lcrtn, gezocht ~ 75,-350. SCHCYl'EL, G.D.J., Brjef van Dr G. D. J . Schotel aan Prof. G. \/. Vreede ever een beroemde verzameli ng van handschriften en oudheden welke i n december 1847 te Amsterdam zal verkocht worden, 's-Hertogenbosch 1847 , 47 blz ., zeldzaru:i (betr. coll. Van Alkemade- v.d . Schelling), mist omslag f 50, 351. SCHUTTE, c., De wapenbceken der Gelder s--Overijsselse student enverenigingen, f 25, Zutphen 1975, 272 blz. 352. SCHUTTEVAER, H., Voorouder s , transparanten uit een k\-1arti erst aat , Zal tbor-:nel f 24, 1976 , 158 blz., geb . Aardig voorbn.eld vroi publikatie van gen. gegevens. 353. SERVAAS VAN ROOYEN, A. J ., Biographische Bijdragen tot de muziekgeschiedenis van Nederland , Oisterwijk 1895, 14 blz., fol . f 28 , 354. SICKENGA, F. N., Bijdrage tot de geschi ednnis der belastingen in Nederland (diss. ), Leiden 1864, 502 bl z . (gezocht ) ing. (loA ) f 95, 355. SIERKSf1A, IClaes, De traditie der -,o~rP.:unen, een populair-we t enschappelijke studie 0p grond van enquète-materiaal, Naarden 1946, 52 blz. f 24, 356. SLICHER VAN BATH, B.H. en E. D, Fyken, Gijsbert Johan t er Kuile (biografie er. bibliografie) z.pl., z .j. (1 971 ) 26 blz. f 18, 357. SNOUCKA.ERT VAN SCHAUBURG, W., Inventaris der boeken l¾n handschriften van het Gen. en lier. Gen. 11De Nederlandsche Leeuw", ' s-Cravanhage 1911 ~ 150 blz. (Bibliografie nog steeds van belang; Goede r egist ers.) j 24, 358. S(NOUCKAERT) VAN S( CHAUBURGÎ, W., l)e grafboeken der Ni euwe !Cerk te ' s- G~venhage 1909 , 376 blz. (extract uit Wapenher aut 1909-1 910) . Hi erin de begravenen in 130 graven, lcpende van he t midde,1 der 170 eeuw tot ca 1800, los f 12, 359. SOMEREN, J.F. van, Beschrijvende catalogus van gegraveerde pr~tretten van Nederlanders , 3 dln, A' dam ·1808--91, ruim 1000 blz ., ing. N. B.: Het eerste deel bevat een beochr, van ca 250 plaatwerken en verz . met portretten. De dc:üen 2 en 3 bevatten ca 7000 beschrijvingen van portr etten als supplement op de catalogus van F. Muller. Gezocht, f 495, 360. STA.roWAPENG uit het voorrr.al i ge Heder lands~h- Indië met de legen:1.en van Dandoeng f 12 1 Banjoewangi, Salatiga, Soer~baja, z .pl., z.j . , 10 blz. fol. (g-estencild )

,·an


18. 361. STA.1NED nnd printed h crnldic gln~o 1 Durrcll Collection , Glasgow 1962 , 73 b l z. 28 , - · c-bl ong, geb. , gnill. ( clivcroe Nccle t':i.andr;e Wnponq ) ( ) 362. STEENKAMP, J.c.r.W. A. , In:i.eidinc tot de Wapenkunde , Amersf . /Nl:k1.rden ca 1940 f 20, 30 blz. , gx.iill. ( Di bL '"• 'Goal.An Wapnnk . 1 ) 363. STEENKAMP, J .c.r, W.A. , :?egcl.1, N-un-den 1941, 32 blz. , geill, ( Bibl.v . Gesl. en Wnpenk . o) f 20, 364 , STF.ENKAMP, J. C,P,W, A. , Jlq:nld::.sch vadernecwn, wa penkundig r egist er van de meest v0orkomende heraldische ben,m::.ngen, termen, figuren, e nz ., 2 del en, f 75, Amer sfoort, Naarden z.j . (1 $'11?) 208 e n 118 blz. f . 35, 365. I dem, alleen deel I 366. STEENKAMP, J ,C .P.W.A., Her aldiek in icunsthistorischcn en aesthetischen zin, A' d.am 1948 ( Heomochut--::•.-eekfl 5'/) , î 6?. blz . , geb ., geill. (mist rug ) . f 15, 367 . STEENTJES met dn.-..ri n Acn frunili ew<'..pan g~graYeerd , be stemd 0m in een zegelring te dragen. Aanwezig de vo.1.F,endo 11:i.p~mi : Vnn der Kun, De Ruijter de Wild t , f 200, Schorer, Schotborgh, Va 1 Spong:i.er ~ Veer en en Van Zelm. Per s tuk 368 . STICHTING " Nalatensche.p de Drevc1n" , 1808-1 958, ' s-Gr avenh. 195A, 42 blz., f 30, fol., geill , 369. STOKVIS, A. M. n ,J., Ma"luel d'histoira~ de gén6alogie e t de chron0logie de t cus les átats du elc-be , i~el I, Leiden 1888, 594 blz . en a fl. 2 van deel f 28, III (blz. 225 " 528 ) f 60, 370. SW1EN, A.E., Nederlandsch c ge::ilacht snamen, Zutphen 1942, 162 blz . , geb. 371 . SWINDEREN, J . H.F. K. v a."1, :Wn oor o;ir;,n~ nn de geschiedeni s van de belasting f 85, op de floreenen in Frie:iland, di::Js. :::.e1:u1•:?..rden 1861 , 144 blz., geb. 372. SYPESTEYN, C.H.C,A. van, Co~Pe li s en J ohan d e ,~tt, portr etten en hi s t erieprenten, 's-Gravenhnge 1~29, 127 b i z . , gcb, , geill , ( zeer zeldzélalll, gedrukt f in slechts 100 ex. Dlt i s nr 69. ) ?5,373 . T,iWG, Aad van der, Starnbo0:.:-:mdi?rMek, ~en handreiking bij het s chrijven van uw familiegeschiedeniR, Utr,/Antw.1901, 143 blz ., geill. (prisma- reeks nr j 1948 ) . (Eén van de weinig alr,,gn,ene boekjes over genPalogie . Aanb evolen ! ) 7,90 374. TANGELDER, f. B. M, , llcderlar,dsc: r0'ceningen in de pondtolregisters van Elbing , ' s-Gravenhage 1972 , 300 blz • • .'.fCb . f 28, 375. TEDCEIRA DE .MA'ITCiS, z., Critiek op het artikel van Mr n. Th. Valck Lucassen in De Ned. Leeuw mei i918 over he t gesl acht Teixeira in het Hed , l,delsboek. Bijdrage t ot d e gesch. ·.>nt :::-. oud-:pa.ar.sch- pcrtugeesche geslachten in Neder-:land, z . pl . (1 918) 93 olz.= g2i :i.:i.. f 40, 376. THËUNISZ, J oh ., De l~nJcrlandae Clo!>tkolonisa~ie (vnl. Brandenburg 17c eeuw) , f z , pl. , 1943, 215 blz ., geb. 29, 377. TI DEMAN, J ., Frederiks tacl ao.ri de E.i.der en hare Hollandsche gemeente, historische mededeelingen c-i:n;rent beider Sti chting , Rotterdam 1852 , 54 blz., orig. karton, met de 5 litho's . ( Zekzëlr.UII en B'9zochtn f 175, 378 , TIL, H. N. van, Tafe~~len u i~ het leven van belangrijke Nederlandsche mannen VélJ1 v:roeB"9r en en l a t eren t ::.jcl, 2e druk, Utr. 1850 , 222 blz., geb. in fraai stempelband.ie f 29, 379. (TlMAREI'EN, P.) 1/er :aneling van gC'clenkstukken in Nederland, uit geestelijke ware ldlijke en andere v 0ornarne gestichten en opentli jke plaetsen bij een vergadert , • •• • v oorhee:-, i1: het Lat ijn • • • • • uitgegeven door P. Timareten, en nu •• ••• vermeerdert (en vorhald) , 2 delen, ' s-Gravenhage 1777-1778. "'.)eel I betr. Delft, dee l I I ' G••Gravenhage en Scheveningen. Ni et ver der v erRchenen. Ex. 0p zwaar pqpier, or:'..g. krtn n•f.?t 44 geEÇ:. platen (in deel I c ntbreekt 1 plaat ) f 19 5, 380. Idem, exemplaar op gewoor. papic:c. fucl I los en zonder de pl aten, deel II half leer en compleet i 125, 381. TIMMER, E. M. A. , Al phaboti ,ch r eei:-;te1: van onderwer pen en namen van personen en pl aatsen v oor lcoJJende in d<! v :i:-~'l.meli!1g plakkaten der Koninklijke Bibliotheek, ' s-Gravenha ge 193?, 141 bl z . f 36, 382. TOLL, JURRI.AAN VAN, v~ een~n hl0ede, wat men ver staat onder sibbekunde , '.s-Gravenhage z,j , , ,i(\ blz . , gC'iE, (a l g , i nleiding uit de j aren van de 2e wer eldoorlcg) f 9, 383. TOLL, J. van, Ursprung Wld A,ikt·nft d<!r Wassergeusen, Den Haag z . j . 50 blz " Zeldzaam. f 48, 384. TOLL, J urri aan van, Gedru}:•;;e c: r c hiva liën, A' dam 1943, 92 blz . (bibliografie v an genealo,p.sch~ pub~.L.:e.t:i:..-::: , c @:.1rdenc! p3r cmderwerp en per plaa t s C'f s treek. Voor een deel achterhe.i.lcl Jr c:.i.· :h, ?.r-. druk van Var. Ber est eyns ;iepertorium ) f 38, 385. TC'LL, Jurriaan van 1 Fr.dé:::--::., J1r>scL1 .- ~hb<'ko1àigen v66r 1853 , deel I (niet v erder v er Rch. ) i'Ta:r:de· 19L!t·~ 5~ bl:I, , gei ll. ( Bibl.v. Gesl. en Wapenk . 16 ) . 12, ( Bevat l evensbijzondet'!icde:: C'l". ·., ;;>rk van 38 aut eurs C'p geneal ogisch gebied) f 386 . TOLL, Jurriaan van, F'...:n :7'! &-:1•·,.3 ..;11 sibbekundige en zijn werk; Jllr M. Small ega.nge en zijn nieuwe c 7(•·,~·k ' ;' '1 .Z ·eland , w n Haag 1942 ( grote map me t als titel "Zeelanrl v eredelt"', 12 0)?. . 1'3ke."è ; 16 blz . f ace . ; grot e wapenkaart ( fä~n.) in 9 hli:trl/'ln ) f 49 , 0


1~.

387 . UITMAN, G. J,, Hco komen wij aan onze namen. O~rsprong en betekenis van ~nzo familie- en voornnrnen, derde druk, z. pl , 1974, 224 blz. J 25,388. VJ.ILLANI' , C.E., Wapenboek der Amsterdamsche Regeringsleden sedert 1795, /, 'dam 1861, 225 blz., fol ., met zeer veel wapenafb. f 195, 389. VEN, A. J . van de, Het oud-archief van de gemeente Zaltbommel, Zaltboll'Dllel 1935, 189 blz. f 50, -390. VEN, A.J, van de, Het oud-archief van de gemeente Culemborg, Utrecht 1938, 339 bl z. f 80, 391, VENNE, J , M. van de en A. A. M. Stola , Geslachts- regieter van het vorstenhuis Nassau (Walrrunache en Ottosche lijnen) gevolgd door gen. en her, aant. betr. d~ gesl. Nassau, Mecklenburg, Lippe- Bieaterfeld en l3curbon- Pa.-r.ma door~. van Alff, W. van Ittersum, R, T. Fuachart en Th. R. Valck Lucaasen, Maastricht 1937, 133 blz. (gedrukt in 525 ex.) Dit is nr 217 , J' 75, 392. VERBAAL van het verhandelde bij de ridderschap van Holland, 1e verg. (1 815) t/m 30e verg. (1840) . Complete eet van 28 katerns (de verbalen van de 1)e en 170 verg. in fotok0pie) folio f 195, 393. ~ T, G. J , , Genealngische en andere merkwaardigheden in de Herv. Ker:c te Poortugaal, epec. nr. Ons Voorgeslacht 1964, 60 bh., geill. J 16, 394, VERSLAGEN i nzake de kerkelijke archieven, 1904- 1915, ca 300 blz., geb . in -- ~~n band f 85, 395. VERSPAANOONK, J . A, J , M. , Het Hemels Prentenboek, devotie- en bidprentjes vanaf • .de 17e tot het begin van de 20e eeuw (met uitvoering inl. over de gesch. van het bidprentje! ) j 20,--: f 20, 396. Y.ERSTER, C,W. H. , Heraldieke kunst, E (1917) 24 blz., geill. 397. VERZAMELDE berigten cmtront de krijgebevelhebberabij Nieuwpoort, 2- 7- 1600, Utrecht 1836, 116 blz. f 30, 398. VINKE, P. , De maatschappelijke plaat s en herkomst der directeuren en commissariosen van de open ( •••• ) Naarnl . Vennootschappen, een eoci~logisch cnderzoek, dies , Leiden 1961 , 318 blz. (interessant i ,v,m. stijging en daling op -de maat schappelijke ladder l ) f 48, 399 •. VISSER, J ., Overzicht van de voornaamste bronnen voor e-enealogisch en heraldisch onderzoek in het Rijksarchief in Friesland, A' dam z. j . (196. ) 25 blz. f 16, - f 15, 400. VLIS , c. c. v.d., ]e gardes d' honneur van Friesland, E (1954) 7 blz. 401. -VOOROUDERS en hun werk, A'dam (1971) 285 blz., geb. (uitgave N, G,V. ; met 24 art . over de beroepen van ons voorgeslacht) i ~0 , 402 , VORSTERr•L\N VAN OYEN, A, A., Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche fa.miliën, met genealogische en heraldische aanteekcnill8E!n, Gronill8E!n 1885- 1890 3 delen, groot fol ., met 104 gekl . platen met tezamen 624 wapenafb . Goed ex.f 1950, 403. I dem, ruggen beschadigd f 1750,-404 , Jdom, zondor de platen. ruggen beschadigd f 295, 405. VORSTERMAN VAN OYEN, A. A. , Voor- en nageslacht van Michiel Adriaansz. de Ruijter, Rijswijk 1907, 131 blz. , geb., geill. (gezocht) f 95 , 406. VORSTERMAN VAN OYEN, A, A,, De geslacht-, wapen- en zegelkunde, ' s- Hertogenf 19, bosch 1881 , 32 blz. 407. VORSTIBMAN VAN OYEN, A, A,, In memoriam Mr Nicolaas de Roever, Oisterwijk 1893, 4blz,, fol . 'f. 4, 408. VORSTERMAN VAN OYEN, A. A., Dictionnaire nobiliaire , r~pert oire des ~n6alogi.cs et des dncwnent ~n~alogi.ques qui se tr<-uvent dans le Bibli oth~que , les coll eotions et les archives de A. A. Vorsterman van Oyen, La F.aye (1884 ), 281 blz. l ~s f 15, 409, VORSTERMAN VAN OYEN, A, A., In memoriam J . 13. Rietst ap, ' s- Gravenhage 1892 , 10 blz. met (fraai ) portret f 14, 410. V0RST:IBMAN VAN OYEN, A. A., Levensbericht van J , B. Rietstap, E (1894) 14 blz. f 16, - - . 411. VORSTEI1NAN VAN OYEN, A. A., De Hooge Raad van Adel beschouwd in Verband met zijne bnekerij en archief, benevens een woord nver een nieuw s0ort belasting, Leiden 1880, 31 bl z. (o, m. pleidooi voor regist ratie van farn~liewapens tegen f 15, een jaarlijkse belasti ng! ) 412. vos,. P. D. de , · ]e vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw t~t 1795, ~liddelburg 1931 , 932 blz., geb . (rug los ) f 795, 413 , vos, P. D. de , ]e grafschriften der voorm. St Lievensmonsterkerk te Zierikzee , Zierikzee 1911 , 53 blz, met platt egrond. Gebonden met " ]e voorm. kloosters ••• • te z. 11 en "Bijzonderheden over oude patricische wonnhuizen te Z. 11 , resp. 94 en 92 blz. . f E!0, 414. (WACKER VAN SON, P,) De adel , door Anonymus Belga, z,pl . 1786, 168 blz. f 85, 415. WAi..,, J . de , Nederlanders , student en t e Heidelberg, Leiden 1886, 155 blz. (peripde 1386- 1670) . f 30, 416. WALL, V. I . van de , Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia, deel I (niet verder verschenen) 2e druk, ]eventer 1943, 174 blz ., geill. f 150, -


20.

l

l \

11

417. WAPENKAART van A.~sterda.msche geslachten, Anno 1901, groot bla d, 65x45 c~, ontwerp J.v.L.(eeuwcn) , uitg. Van Epen, met daarop in kleuren (met goud en zilver) de wapens van 100 geslachten die in 1901 gedurende 100 jr door ~6n of meer leden waren vc-rt egenwoordigd in het stadsbestuur: Brouwer Ancher, Backer, Beels, Berg, Bicker, Bienfa~t, Blaauw, Boelen, Bcisscvain, Bcot, de Bordes, v . BoRse , v. Oo~i~rwjrk ~ruyn, Bunk, Cal kC'en, Henriques de Cast rc, . Commelin, Crarner, Crommelin, C:-.•oockewi·~, ~del, IJ.r.uyvestein, v.FP-ghen, v.Eik, Elias , Fabius, de Fline::i, Fc,ck, Hooft Graafland, de Graoff, de C,Jselaar, Bierens de Haan, v .Hall, Krook ·,.Harpen , Hartoen, v.Marceli s H.?.rtE inck, Jiasstüaer, Heemskerk, von Hemer'.;, v. Heut~elom, Hoeuff·~, H('loft, v . Hoorn, Hovy, Huydecoper, Insinger, Jacob n' Jolles, de Booch Ke~per, Koenen, Koo?mans (Cnoop), 12.bouchere , Everwijn Langa, ~embrugffen, v.Lermep, v.Loon 1 Luden. f1gxt;.ni Buys, Ma.tthes , v.der Mersch, ter Meulen, Violt7,er~ Horr.r.1a, Neufville (de), Noltheniu.ci, v . Notten, de Ma.rez Oyens , Ploo s Yan Amstel , Q;uien, n.c1.husen, Bosch Rcü~z, nendorp, Rochussen, Roè1.l , Rutgers , Schol-ten~ Schouwenbm·g dP. Jong, Serrurier, Sillem, Six, f,l'lasso ( Lopez), Teixeir::i. de 1'iat~oi:i, den Tex, 'Ir.i.p, Vaillant, Vecckèns, v . der Vliet, v.Vollcnhoven, Vo{He, de Vrlüs, Wallcr, v.\{alr~e, Warin, \/arnsinck, Coninck Westenberg, de 'Kilàt, ,/.::.1:!.ct, \.,'i llirJc ·r. Collen~ Witsen, Wurfbain f 150,-418. W~SCH, C. J . , Een doopregister der H('ll ande:r:s in B::.-azili ë ( 1633- ~647) E (1 8 •• ) 24 blz. f 16, 41 9. WELEVELD, L.A. ,·an, Handboek va.n den föderlandschen Adel, z .pl. , 1848 1 :net f 35, supplement 1852, 80 blz. (AJleen de -':E>.kst, 1e platen rntbn,ken) · 420. WELVAARTS, Tn.Ign. 1 De gemijterde abten van P0stel, Zt-gelo, Wapens, enz ., j" 30, ' s.- Gravenhage 1890~ 44 blz., fol. 421 . WIE IS DAT? ( Deeltj es m~t leveP.aoijzonderheden van b~kende landgenoten die op het moment Ya.ri --publika:tiè in leve:1 wü.ren. ) a . 1902 , 520 blz. , geb. f 10;b . 1931 , "eerste ui tgave n, 304 blz, f 19, c . 1935 , nr:erde uitgaven , ffP.b , f 19, f 19, d . 1948 , "vijfde uitgaven, gt;b, f 15, e. R.K, 11 Wie is dat? 11 , Leiden z. j. 422 . WIERSUM, E. , De honderd hoogstaangc~lagenen t e Rotterdam in 1813, E(1 930) 44 blz. 25 1 - · 423 . WIERUX, M.P.H., Wapenrecl:t, naar aanle:'. ding van Dr jur F. Hauptmann aras Wappenrecht 11 , ' s- Gravenhage ; 897 r ·16 blz. fol. f 16, 424. WILDEMAN, M. G., Het wapen van Hertog Hendrik en de vlag van Mecklenburg-Schwerin, Scheveningen 1900, 24 blz. (met ui tsLplaat m.)t 10 afb. door Van Lecu11en) 8, 425. WILDEMAN, M. G. , r:e Ridderschap , a.~ N0ordor ~bant , stamdeelen der leden 181 41903 met eene inleiding doo~ Jhr Mr A, r . o. ,·. Saose va., Ysselt ( 1 s- Gravenhage · f 275 , ~903 ) oblong, geb • . (zel dzaa:n) 426 . WILDEMAN, M. G. , De g=afb0ek€n der G't'0c.te- of St Jac-'.'bskcrk te I s - Graven.riage (1620-1830 ), ' s- Hertogenb0scb 1898 , niet i.d.hand~l , 225 blz . geb . (zeldzaa=i)f 175, 427. WINKLER, J ,,han, De Neè.erlandsche geslachbnamen in oor sprong~· geschiedenis en beteekenis, Ra.arle1:1 1885, 636 blz. (eta.!1daardwerk) f 125,428. WINI'ER, J.M. vanJ Ministerialiteit en Ri.dders0hap in Gelre en Zu~phen 7 2 dln Groningen 1962 f 95, 429. Idem, geb0nden ex. ( ooY. de tabellen gcb0r.den!) f 125, 430. ~TNTER, J.M. van. Rtdder~chap. I d?a~l en ¼erkelijkheid, 3e dr.lk, Haarlem 1981 , 11 0 blz., geill, f 18 1 431.- WI~T v . HOOGLAND~ I:. ]?.F,'F.~ Por";rd-.;,Jbum van den Wederlandschen adel , de portretten uit he I;. Herler land I e Adolsboe~t met biografische aa"lt eekeningen, I:en Haag 1937 , geb. (bevat i19 p.:,rtretten en poi.· portret 1 à 2 bl z. t ekst) f 18 1 432. WI'PllEilT v. HOOGLAND, E.B. F.F. , Da Heclerlandsche Adel , · mvattehde alle Nederlandsche adelli,jke geûachten in è.e r,oordelijks en zuidelijke Kederlanden met een historisch oYerzicht, 1e deeJ. è.c :1.ctters A - E, niP.t verder '.--er schenen) 1 s-Gravenhage 1913, 810 blz , (.fo:,1nat P!l td t voering al::; Ned. Adelsboek) j 16, 433 . WITI'ERT v. HOOGLAND, E.B. F ,F, 1 .h:itP'ce~~lngen b~tr. Utrec::hts:-he gesl a.!ht en, E, 303 blz., i ng. (Bevat genealogi.oün ~n al!nt. betr, Van :i-ieyn en berch, Van :ctcynkeJ'.'Cken, Van Wijckersloot(h) 1 V3.r, P-'.l::~engen en Wantena~r ) ,Belangrijk werkt f 24, 434. WITTERT v. HOOGLA.Im, E. B.l'. F .• , De ;t.f1,!:nr..melins en van Pri:rs Freder:!.k Hendrik van Oranjes erkenden zoon Ji'rçde.dl: van N<tssau, 1en Hef'r v::m Zu•.jle<Jteyn, ' s - Gravenhage 1909~ 403 + 35 bl'.::.~ 1,;~b. ~ ffeill. (titel op r ug: ne Van l-!assat: · Zuijlest eyn 's en hunne afs7.ällll'.'1elingen) , ';o::ocht werk. · f 350,-435. WOLFF, M., De g~1Jch;_ed0nis der Jocle:1 '<.f'l Haa'°l em 1600-·l815, }faarle>m 1917, f 74 blz. met vervo2.gdee:!: 1815- 1890r faa:d r.m 19 :9., 70 blz., 2 delen samen 12, 436. WRANGEL, E, De bGtrekkingen tua,1chr.n 2·11&01ri e-:i de Neaer:.anàen op het gebied van letteren en wetensc}')a:p, vnl. ged , 17"" 30'...W, T.ei:lPn ~Cl01 , 420 blz . f 58, 437. WIJN.AENIYI'S VAN RESJ1NIYI'. U, , :t:? g3Zé>Gh:ü,b0rsde." Oost-Im~i sche Comp.J.r,:'lie or j hare Bui t en- Compt tJir ea in A7ië 1 A' dam 1~Ll4; 316 b ].z . ~ ffe·o. 48, 438. WIJNAENDTS VL7 ru::3/JIDI'~ ~ . en : .. G ·, ·. ,·.n :;J•,.":13 , r.:ipe·c~,~r im.. :i\T • .B, 1 s-Gravenf ha.ge 1980, 285 blz. 35, f


21 .

439. WIJNMAN, H.F. , Project voor oen vervol g op het Nieuw Nederlandsch Biografischf 440.

Woordenboek, Leiden 1963, 42 blz. YSSELSTEYN, N.J. van, De "F'ransche protestanten en de Nederlandsche republiek f in den jare 1625, ctioa . Leiden 1857, 115 blz.

GENEALOGE N1 Over een groot a,mtal Nederlandse families en personen beschik ik over moncgrafieën, artikelen, brochures , etc . Indien u interesse hebt voor bepaalde families en/of personen, kunt u dit op het bestelformulier opgeven. U ontvangt dan t. g.t. een vrijblijvende opgave. G E M E E N T E K ~ _A.lLE_!:__~

Van veel Nederlandse gemeenten (die ca 1860 bestonden) zijn de z. g. gemeentekaartjes uit de atlas van J. Kuijper (uitg. H. Suringar, ca 1860 ) voorradig. Deze zijn ca 15 x 19 cm, af gedrukt in zwart/wit, terwijl met een gekleurd penseel de gemeentegrens is aangegeven. Van veel kleinere gemeenten zijn dit de oudste gedrukte plattegr~nden. Ze zijn gebaseerd op kadastrale o-pmetingen, de schaal is meestal 1: 25. 000 ,.,f 1:50. 000, Wegen, wateren , bebcuwing e.d. zijn aangegeven, veelal met vermelding van de namen. Deze kaartjes zijn van documentaire waarde, maar ook geschikt om ingelijst te worden. Kcsten f 40, - per stuk, een enkele gemeent e f 50, --.

PORTRETTEN

Ten slntte kan ik u portretten aanbieden van Nederl anders , i n diverse technieken vervaardigd (gravure, ets, litho, houtgravure , s t aalgravure en een P.nkele maal ock als f~tc of clich~ afdruk ) De prijzen variëren s t erk naar de zeldzaamheid en kwaliteit en lnpen van f 15, tot enkele honderden guldens . Indien u een opgave wenst van voorradige portretten "P een be.:•aalde naam verzoek ik u dit cp het bestelformulier in te vullen.

12, -

35, -


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.