Catalogue 2: Genealogie, heraldiek en biografie

Page 1

Y.Q.:r~~..n.t.n).io~Q-v,n.n.. )>.o,o)<~J, ~h_r.p.o,IW!!:l!'.1• •o_~oY,f~°'(:..nA P..tA•• .O.P. )'~o.t:. iif!PA<:.d_"'(El_q!! ~no.1\..1,bJii.o... . \OF.,~l.ct.~p}<. _o.n, )J).o.e:r.' lf.-1p . :(_nle\di,2~

Rocted ik onlcele jo.:r.on /)."Ol~cton, tor u.l.tbroi<linp; vo.n mijn biblfothock, de voor.raad vn't"I non l·TM6f-1 o.nt:l.quo.t"if.1.nt, eonpno:ln.Unoer.d. .i.n genoo.logJ.c, biografie en d.e S\':)oohiodnnin on topog:rnf:lo vn.n Nodor1o.ncl, bon chi k ik ovrir oon «root aantal dl')ubletten. ('IVO:rnM\

Elen doel h:i.nrvnn :to inmidclolr1 boochr:ovon on in do20 oatalriguo bied 1.k hieruit eon kou~m ann. Do Ol\ta.loguo Genoo.l.ogio nr 1 ,1.1.t 1975 io hiermee vervallen. Wel zijn e:r nog twoe nndero ontalo,r.1. l>eooh.1.kbo.a.r, &okon on :prenten betreffende do l)I'ovincie on otnd Utr~oht, on nooken on prenton botreffonde Ha.nrlom on Zuid-Kennemerland.

prijzen zijn exclusief vor.zondkooton. Do letter E achter een titel duidt aan dat dit een extra.et of eon ovei·druk betreft u.i't een groter werk. In oen aantal gevallen •ntbraekt dan eon omalag. Wannoor bij zo'n extract of overdruk }-.et jaar van verschijnen bekend 1o otaat cla.t tuaaen haakjoo achter de E vemeld. Indien bij boeken niet vermeld otaat 11 geb. 11 (= gobonden) botreft hot een ingenaaid exemplaar. De letters 11 m.o. 11 gcvon o.an dat het beochreven nummer een ma.nu.acript betreft. De

Het ligt in de bedoeHng om in de komende jaron nog andere catalogi te maken. Jl'iocht u daarvoor belangrJtelling hebben dan kunt u dat ~P de achterzijde van het bestelformulier (lo.ntate bladzi;}do van dozo cataloguo) opgeven. Ook and.era wensen kunt u daar kenbao.r maken. ~otellingcn Uitolui~.~~8_2.!E!f_telij~, aan onderstaand adres, bij voorkeur d.m.v. het bestel~o:rmulier op do laatote blo.dzijde van dezo catalogus . Binnen enkele wekon ontvangt u het beatelde per poet (tenzij u aangeeft het liever in Haarlem af te halen. In da.t geval ~ntvangt u een ber.iohtje wanneer e.e.a. voor u klaar ligt.) Indien het bestelde reeds is verkocht, zal ik u dat meedelen. Bij de z ending wordt een nota gevoegd welke ik u verzoek binnen 14 dagon na ontvo.ng0t te betalen. Er ie geeD gelegenheid de aangeboden zaken van te voren in te zien. Mocht iets niet con.form do cmoohrijving zijn, dan kunt 1.1• dit binnen 8 dagen na ontvangst r etourneren.

lnkoon

Mooht u boeken of prenten op de bovengenoemde t erreinen willen verk~pen, dan neem ik daarvoor graag contect met u np.

A.G. van der Steur Nieuwe Gracht 17 2011 NB Haarlem _pritrtr51ro nr 12 13 61


•. 2 -

1!,lp..22,l!

Periodieken op het gebied van de genealogie en aanverwante terreinen nrs Genealogie algemeen

nrs

Adel Orden en onderscheidingen

nrs

Familienamen

nrs

Heraldiek, zegelkunde , huismerken

nrs

Vlaggenkunde

nrs

Ex: - Libris

nre

Beroepenprenten Wapenafbeeldingen

nrs

nrs

1 53 284 324 327 345 445 449 457

-

52 283 323 326 344 444 448 456 540

Gemeentekaartjes P11rtretten

MenografieHn over bepaalde geslachten

nre 1001 - 1903

Personalia betr. personen en families , letter A Personalia betr. personen en families, letter B

nrs A

Bestelformulier

1 - A 131 nrs B 1 ·· B 587


~!,_R I O D I

- 3E K E N O P HE T GEB I ED VA N DE G EN E AL O G I E

-------------------------·------------

!_N

T E B tl E I N E N --··-·------ ·---~--------

A A N V E R WA N T E

- . ..

1. ~~!~chief, ~boe~~an den Nederla~~.!:-~~ red. D.G.v.Epen (ver-· schenen: 4 jaargangen, 1900-1903/4), gebonden in grijs l~nnen.. jrg. 1 (1900). Bevat de uitvoerige genealogieën Pauw en Slicher, een aJ?t. over Kasteel Heeswijk en belmopte genealogieën Gockinga, Goll, Harinxma, Hoefft, v.d. I'1a.essen de Sombreff, d'Olne, v.Pestel, Prins, Ruys den., v .Sasse v.IJsselt, v.Tets en Wittert f 19,-jrg. 2 (1901) f 39, jrg. 3 (1902) f 39,-2. !;fh_~!~_!~~t,w~derl. Tij~~hr. ~!.-~~~n~!E__~gst~~felij_~-eidsleer.

-----

.jrg. 7 (1941) geb. (bevat o.m. v. Bemrnelen's art. over de parenteel de f 45,Bosch Willink) 3. Algemeen Nederlandsch Familieblad (verschenen. 17 jaargangen, tussen 1883 ën 1905)~ Reda.kteuren: J:1i:sëriërrer (1883/4) en Vorst.v.Oyen (1885-1905). jrg. 1, in afl. J 65,-jrg. 2, ing. f 65,jrg. 3, ing. f 65, jrg. 4, in afl. f 60, jrg. 6, geb. f 70,jrg. 9, in afl. f 60, jrg.10, in afl. f 60,-jrg.10, geb. f 70, jrg.11, geb. f 70,4. Almanach de Gotha (verschenen, te Gotha, jaarlijks sedert het midden der 18e eeuw. DeoÜdste jrg. zeer zeldzaam. De deeltjes bevattep div. ill., vnl. portretten). Sedert 1843 groene, sedert 1871 rode stempelbandjes 1829 (2 platen en 6 portretten) f 75,-1836, '38, '39, '40, '41, '42, per deel f 50, 1844 t/m 1870, per deel f 30, 1871 t/m 1917, per deel f 20,5. Ann~re g6~éalogi~e d~ Pays-Ba~ (verschenen : twee jaargangen, 1874/75.) 1874 ~ing. band besch.) f 50, -1875 g-eb., ½leer) · f 75, 6. ~uai~e de la Noblesse e~es !~ll~atricieruies des ~ys-Bas.(Verschenen: slechts één jaar: ,1871. J . 107·1, ·ing. rug beschadigd f 65,-7. Annuaire de la Noblesse• de Russie, geb. deel 3 (1900) 680 blz. f 95, 8. -~~~!e gén~a~~~e des l''la.iso~s S~~!!les en Europe depuis ~e Co~~ cement du 19e siecle {par H.Il.Hiort-Lorenzen) jrg. 2 (Berlin 1883/ f 50,··9. Archivum Heraldicum jrg:-19'%';4°äfl.,-64 blz. f 15, 10. Buiten, geillustreerd weekbl ad ;jrg. 19ö9(Incömple~t;-gës:-)";~1.925 (in afl.) por stuk f 25,7" jrg. 191 0, 191°2, 1915, 1916 en 1917, gebonden in groene stempelbanden p.st.45,-11. ~nl~~e l_a~ssion pot1:1:•. l'!fisto~_Ee des ég~~~~~Walonn_!!!, in afl. deel I, 1883 (o.m. Leiden, Brielle, Den Hääg, met o.a.iîUio kerk Brielle) 45,-deel II, 1885 (o.ra. Haarlem, Brielle, Allonaar met o. a . litho's van kerken Haarlem en Bri elle ) f 45,-deel IIIr 1887 (o.m. Utrecht, genealogie Delprat, Guépin, des Pormnares, Co.lanse) f 45 ,-deel IV, 1889 (o.m. Utrecht, l-li.ddelburg, genealogie Chevallier) j 45,-dee~ V, 1891 (o.m. Franeker, Voorburg, Zutphen, genealogie Landr6,de Cloux)45,-Tweede seri e, deel I, 1894 (o.m. Breda, Rotterdam, Groningen, gonealogie Rouvi~re , Clignet) j 45,12. BuJ.letin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 5e serie, jrg 1 ·rr9ïï1-=ïïer·~------··- ---1 2s, 13. Bijblad van De Noderlandsche Leeuw (verschenen: sedert 1950 verschenen zcvënëîèîén.'-Dërëëîëswörcftvoortgczet. ) deel I en II (1950-54) geb. in één band f 75, deel JII (1 960), geb. f 40, -·-


- 4-

14. Deuteches Goechlechtorbuch (Gonoaloglschoe Ha.ndbuch Dürgerlicher Fa.miliën) geb. ---d~el 23 (1 913), 26 (1 913), 27 , (1914), 36 (1922), 59 (1928), 103 (1938) per deel f 95,15. Economieoh-Hiat<'rinch Jaarboek, la.t~r verschenen onder de titel "Economisch en · sooi aal- hiotorioch jMXboëiëi'i7-Grocno stempel banden. De dol en 11, 12, 13, · 14, 15, 16, 17; 34, 35 en 37, per deel f ?5,-16. Ew~ s Vo~, ui tg. v.h. 11 Vorband Deutscher Sippenforscher in den N~ederlandcn·' ,verschenen: sl echts 4 afleveringen~ ca 1943.) Fraai drukwerk. Curieus: a . Complete set, 122 blz. (zeldzo.am; f 85,b . afl. 1 !32 blz. l J 15,afl. 2 42 blz. f 15,-afl. 3 24 blz. f 15, -17. Geneal gische en her aldische bladen (Verschenen: tien jaargangen tussen 1906

5

eri191, •

-

----

jrg. 2 !1907l in afl., opt f 45,·-jrg. 8 1913 in afl. (mist ca 60 blz.) f 30,jrg. 9 1914 in afl. (mis t ca 70 blz.) f 30,-18. Gons Nostra, orgaan van de· Ned. Gen. Vereniging (Verschenen ~edert dec.1945) De vroege jrg. zijn zeldzaam. f 750,a. j rg. 1 t/m 25 (1945 t /m 1970), 8 jrg. in afl., de rest gebonden f 50,-b. losse j aargangen gebonden: jrg. 10 c. losse jaargangen in afl. : jrg. 1 (mist afl. 8), 2, 3, 4 (mist reg.), per jrg. f 60,-jrg. 6, 7, 8, 9 per jrg. f 45,-jrg. 10, 11, 12, 13, 14, 15 per jrg. f 35,jrg. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 per jrg. f 25,·d. De banden voor de jr~. 1962, 63, 66, 71, 73, 75 en z.j. per stuk f 6,19. Heraldieke Bibliotheek (Verschenen: 10 jaargangen, 1872-1883). red.:J.B.Riets tap. Zowel heraldisch als genealogisch qua inhoud. a . jrg. 1 t/m 10, geb. in½ leer, mooi ex. f 495,-b. jrg. 1 1872l geb. f 40,jrg. 2 1873 geb. f 40,jrg. 3 1874 geb. f 40, ·jrg. 5 1876) in afl. f 40,jrg. 6 = Nw r eeks jrg. 1) (1879) in afl. f 40,j rg. 7 = Nw reeks jrg. 2) (1880) in afl. l 40,20. His.t orisch Ti ·dschrift, jrg. 10 (1931) geb. f 20,-21. J aarboek "Die. e",-geb. 1900, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1 1, 1 1, 18, 1919/20, 1921/22, -1923, 1924, 1928/29, 1931, 1951/52 p.st. !20,22. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (verschenen: jaarlijks sedert 1947). a. deel I t/m XXX, 1947 t/m 197b,3ë)cfëïen, waarvan 12 geb., rest ing. f 450,-b. deel I t/m XXV, 1947 t/m 1971, 25 delen, ing. f 375,c. losse delen 1 t/m 19, per deel, ing. f 25,-losoe delen 20, 21, 24, per deel, ing. f 10, --losse delen 22, 23, 25 e.v. per dee~ ing., deel 27 geb. f 25,N.B. : de delen 20, 21, 24, 26-30 en 32 e.v. zijn nog nieuw leverbaar bij het Centr. Bur. v. Gen. 23. J~~~~~- .9:~~~d-Hollan~~niging voor Genealogie "Ons Voorgeslac!it: ing. deel 2, 3 en 5 (1955, 1956 en 1969) resp. 122, 122 en 108 blz. per deel f 25,24 . Jaarboek Amstelodamum, ing. de del en 15 (1917) t/m 25, per stuk f 20, - de delen 26 t/m 46 (1954), per stuk f 12~--f 10, de delen 62 t / m 65 (1973), per stuk 25. Jaarb~~~ v.h. geol~~jnbou~~g geno~~chap voor N~derland en kol~~~n, i ng., 1918 i/m 1934, 17 delen, samen f b),-26, ,J(Yl.;r:12.Q.eki;n..Thlw~w., uitgave v.d. Ver. "Haarlem", (verschenen:sedert 1929 j aarlijks) a . complete ser ie 1929 t/m 1979, 50 delen f 695,-b. l osse del en: 1929 t/m 1936, 1938 t/m 1943 f 30,-1937, 1944/45, 1946, 1947 f 15, ·1948, 1949, 1950, 1952 f 20,-1951, 1953 t/m 1969 f 15,-1970 f 25,1971, 1972, 1973 f 15, - 1974 f 30,-1975 e .v. f 25,-


.. 5 -

27.

Jaarboek van den Nederlandschen Adel (verschenen : 1888 t/m 1894, 6 delen) red. vörät":v.Oyen e . a . Rodestenipëioänd}ës. a. jrg, t/m 6~_.6 delen f 350,-·b, jrg, 1 11888 f 45,-c. jrg, 3 1890 f 45, d. jrg. 5 1892/3) Bevat ~ v,Aerssen Beyeren, v. Aylv~, v, d.Ilrugghen, v.d.Does, Dolllr.ler, de Geer, v.Lijnden, v,Pelser Berensberg f 20,e, jrg, 6 (1894), Bevat : v,Alderwerelt, Backer, Beeldsnijder, Bosch, v,d.Bosch, Calkoen, v. Cammingha, du Chastel, Fabricius, Franckenberg, v,d. Goltz, v, Hangest d 1 Yvoy 1 v, Heemstra, v,Hoithe, Macaré, de Mey, v,Nassau, v.Raab v. Canstein, v,nandwi jck, v.Rosenthal, v .Tuyll v.s., Vem=yen, Verschuir, Wenthol t f 20, - ·· 28. De kwartierstaat, orgaan v.d. Nat. Ver, v. Geslacht- en Wapenkunde , (Verschenën:n;-ärï:';vërdeeld over 3 jrg, (1938-1940). Gestencild, Slechts jrg I II afl. 1 is gedrukt,) jrg. III afl. 1 (jan. 1940) 16 blz. J 12,29. Leid h) aarboekje (verschenen: jaarlijks ecdert 1904) a. 1 , 1 ~{Rëiiibrandt-nr.!), 1907, 1908, 1914, 1915, 191 6, 1917, 1918 per st, f 40,b. 1935, 1941 per stuk f 30,-c. 1961 t/m 1975 per stuk f 20,-30. De Librije, curios~,_E~~, 10 afl. 80 blz. (nrs 1-10, 1887-1889 ), w.s . niet verder verschenen, Uitgave van A. Eeltjes te R'dam. (Bev2.t aankondigingen, besprekingen en aanbiedingen van "minder alledaagsche boektitels", o.m. betr. Corn.v.d,Aa; Kerkelijk geschil te Alkmaar 1740i Deurhoff's J ob, Rederijkers te Haarlem 16e eeuw~ Nic , Hoefnagel) f 98,-· 31. Maandblad Amstelodamum, in afl. a. jrg. 31 t/m 4a;-,r; 59, 60, 61,62, 63, 64 , 65, per jaargang f 15,b. losse afl . op aanvraag, per stuk f 4,32, Maandblad van Oud-Utrecht, jrg. 9 (1 934 ) t/m 34 (1961)in afl. (ca 10 afl.ontbr.)f 195,33 . Mensen van vroeger (verschenen : de jrg. 1 (1973) t /m 6/7 (1 979 )). jrg.) (1975), in afl. f 30,jrg. 4- ( 1976 ), in afl. f 30, ·34, De Nàvorscher (verschenen ; 98 j aargangen tussen 1851 en 1960), Jrg. 1,2,4,5,6,7,8, 9,10,12,1 4, 15,43,44,45,46, ing. of in afl., per jrg. f 35,-jrg. 47, 62 (beide incompleet; in afl., per jrg. f 25, jrg. 92, 93 , 94, geb. ~er deel f 35, 35. Nederland' s Adelsboek (verschenen: jaarlijks sedert 1903, 1943-1 948 in Mn deel) . Rode stempëlbändjes . a . De delen 1940 t/m 1953, 9 stuks, tez::i,men de laatst verschenen "historische reeks" vormend (d.w. z. niet alleen de ~tat présent , maar ook de stamreeksen en gegevens betr. uitgestorven takken.) De delen 1940-1943 zijn zeldzaam!! 350,-b. De delen 1912 t/m 1918, 7 stuks, tezamen de eerst verschenen "historische reeks 11 , samen met "lexicogTafi sch register 1912-191 8 11 , 8 delen f · 98,c. Losse delen: 1903 f 35, - 1904 t/m 1939, per deel f 15, -1943 - 1948 (1 deel) f 40,··· 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, per deel f 35, 1954 t /m 1972 , per deel f 15,-1973 e . v. , per deel f 35,-d, LexicogTafisch r egister 1912- 1918 f 35, - .. e . Lexicografisch register 1919-1927 f 35, -f. Lexicografisch r egister 1928-1939 f 35,g. "De NederlandschA Adel (historisch gedeelte, 1e jr g,) "A··Z, 1925 f 35, h. "De Nederlandsche Adel (historisch gedeelte, 2e uitgave)" A-Z, 1930 f 35, -36, Nederlandsch Adelsboek (verschenen: alleen jrg. 1903), Alternati eve uitgave door D.G. van Epen, blauwe stempel band, jrg. 1903, geb. . f 25,-· 37. Nederland's Patriciaat (verschenen: jaarl ijks sedert 1910), bl auwe stempel bandjes a. Diverselosse jaargangen voorr~dig. Prijzen : jrg. 1 t/m 20 per stuk f 125,-:jrg. 21 t/m 35 per stuic f 95 , -·jrg. 36 t/m 52 per stuk f 75,·-:· jrg. 53 f 30, - jrg. 54 t/m 58 per stuk f 75, ·:jrg. 59 f 30, ·-b. banden voor de jrg. 7,B,1 2, 13, 14,15,16,1 8 1 19,20,21,22,26, 31,39 per stuk f 10,-N,B. De delen 53, 59,61 , 62 en 63 zijn noh nieuw leverbaar bij Centr . Bur. v. Cen, Zie ook nr 1903.

1.

~ 95 9


- 638. J>o Nodorlnndooho Loouw, orgaan v. h. J{on.l!od.Gcnootacho.p voor v.1alacht- en Wapenfondo (Vornchün0iï:'7m'i3 tot hodon,) 1,oidinggovcnd t!,jdoch.rift . Tc:Jzn.m0n :.,et de nor1o Ncderln.ntls Po.tr!oin.at en do Jflf.J.rbockon van hot Contra.al Durcau v. Genealogio behorend tot do bolrne,:-ijknte por!od!cken op dit tcrr0in. n. 1914 t/m 1976 (3 jr~. in nfl., de root gobondon in 33, niot geheel uniforme, bnndon) f 1400, b. 1920 t/ro 1957 ( 19 jre. geb ., dü r oet in afl. 11iot 5 blz . en 66n reg,) f 900, c , loono j rg. 1804 (mint afl . 2) , 1913 (m.i.at titel + reg.) , 1914 (gt:b. ), 1915,1920,1922,1924,1932 , 1933, 1934, 1935,1 936 , 1937, 1930,1939,1940, 1941, 1942, 1943,1944 , 19~5-46, 1947,1 948,1949,1950, 1951,1952 , 1953,1954,1955 en 1956 (nllc in o.fl.) por ntuk f 30, d, loeoo aflevcringon van do jrg. 1888, 1889, 1890, 1898, 1904, 1908, 1911 t/m 1955, por atuk · f 5,39. pc Nodorlnn~~ Hor~!, orgaan v-'l.n de gelijknamige vercnieing (verschenen= acht ja.a.rga~n tunoon 1883 en 1897) . 75, jrg. 1 lgeb,) f jrg, 2 in afl . ) f 65, jrg. 3 in afl . ) J 65 , jrg. 4 (i n afl. miet afl. 2) f 35, ,jrg. 7 (gob . ) f 75, loaoo afl. op aanvraag, per stuk f 10; - · 40. ~rlandech Archief voor Geneelogiè en Heral diek (verschenen~ de eerste drie ja.c.rgangon· 193B-19~Ö, jrg. 4 T?m"7"1946-1949. Vanaf de achtste jrg. samengevoegd mot De Navoracher) . a , complete eet, in 7 delen, gebonden f 240, -b , jrg. 1, afl . 45, ~ i jrg. 2, afl. J 45, j~g. 4, geb. f 35, jrg; 4, an. f 15, jrg. 5, gob, f 35, --· jrg. 5, afl . f 15,jrg. 6, afl. f 15, f jrg. 7, geb. 35, ....:... f jrg. 7, afl; 15, c. loaae afloveringon op aanvraag, per stuk f 5, 41. ~-Voor~sla.çht, maand~d van de Z. H. Vereni~[._!oor Gcne~ogie jaargang 4, 25, 26, ~ , inä?ï.', per jaargang f 25, - · · 42. Oudheidkundi~ Jaarboek (=3e serie v. h. Bulletin v.d. Ned, Oudheidkundigen Bond) Jrg. IX (192 ), in aIT . f 35, f 10, -43. Praktische ForschungahUfe, jrg. 1936, in afl . 44. RottordamM1"1'äär6öëië~ (verschenen~ sedert 1888), ä:eërste jrg:--188~, 292 blz. , ing. f 45,b, 1913, 1914, 1915, 1916, ing. per stuk f 25 , ~ c. 1917, 1919, 1921, geb. per stuk f 30, d. 1947 , 1948, 1950, 1951 , 1952, 1957, geb . per stuk f 20, e . 1951 , 1965, ing. per stuk f 15, 45. RiJnland, tijdschr_2~.!. voor sociale genealogie en stree~eschi_~de~~~~ Leiden en omstrëlëen, (verschenen: 1ITrg., ~978.11n afl. f 30, - , jrg. 1 1-4}~-mist afl. 4 f 20,-jrg~ 2 nrs 5-8) , compleet afl. 7··8 bevat; lidmat en N. H. Kerk Warmond 1721- 1815) jrg. 3 nrs 9- 12), compleet f 30, afl . 9 bevat Remonstranten in Leiden e.o . ; afl . 11 bevat De Rechtsgeschiedenis van de eendenkooi door F. C,J. Ketelaar) jrg. 4 (nrs 13-1 6) compleet (Bevat : L.Ravensbergen, De personele quotisatie van 1742 in de dorpen onder het quartier van Leyden, 210 blz.) f 30, -:jrg, 5 l nrs 17~2ol, compleet (afl. 19/20 bevat de genealogie Ginjaar- Geenjaar) 30, - jrg. 6 nra 21-24 compleet f 30, ·-· jrg. 7 nrs 25-28 , compleet f 30, jrg. 8 1971)~ compleet f 30, jrg. 10 (1973 , compleot f 15, jrg. 11 (1 974 , com1leet ~ 30,jrg. 12-13 (1 975- 76 , compl eot J 30,-jrg. 14-15 (1 977-78 , compleet (bevat ; H. M. v.d. Heuvel, do rechterlijke vonnissen van de Stad J,eidon 1535--1811) f 39,50 Losse nummers op arorvraag.

nrs


- 7·46. _ê~~.È_e, e r ~ v_,_!l_._lfa~erland~~~_!bond voor Sibbekundf: (verschenen: 4 jrg. tvssen •9~

en 1944:-)va.n de 4e jrg. verschenen slechts 8 afl. Rijk geill.tijdschrift. f 190,b. loi.;oc j;i..-u-,~YJ&en: jrêv 1 (d.st .i.fl. 7), in afl. f 45,-jrt<"• 2, i n n.fl. f 45,-jra. 3. in afl. i 45,jrc• .✓; . in c.fl. t 45,c. lo;i.~c r.um.:1.:rr:i o-p annvraag, per otuk f 5,47 • (gos ch. Hollands Noorderkwartier) (Verschenen: 10 jrg. tussen 1946 en ·1 9;'._,1 . jrff. ~ ( 19-~6, geb. f 65,jrg. • ( 19-~6 (in afl.) f 50,jrg. 2 1'. 19.17) ~b . f 65,jrg. 3 ~-19,;.~) B8b. .f : 55,.jrp;. 5 , 195 ; ) in an. f 50,jrg. 7 (·19:,2) in afl, f 50,jrg. U (-l'..33) in afl. (mist nfl. 3) : 40,Feer.;t-.u.:.mr,r 25 jr Oud--West-Friesland, 1949, 40 blz. f 9,48. ])~ St~. .... i'lkcl:.c. ilcraut, med . blad v.d. afd. Utrecht en Ned.Cen.Ver., in afl.

a. co:npl<Jte ::et.van vier ja:>.rgangen, in afl.

~-2~~!~~,~-==-~

gê's~:er.."ciî'ëf:-·----jrg . 5 (1;:,53~

f 20,-jrc;, G ("19'3 51 ; . f 20,een zf'::-t-:11 lo~sc aflevèringen f 9,49. Ta.Y2r:~r i.'.:L. tijdschrift voo1.· Noordbra~tsche geschiedenis en vollrnkunde (Versc:1<1,:~n ::.e-::1.ert 1894.) a. ge·:.>r .J g , . 5,6~9,10,12,13,14,16,19,23, per stuk . f 60,-b ~ in a:l , ~onpleet d~ jrg. 14,18,21,22, 23,24,25,26,39,40,41,45, per stuk f 50,-c. il. -1.:l. incompleet (enkele blz. tot enkele afl. missen) de jrg.36, 38, :+2 1 tit,: per. stuk . ! 30,d. lo~3n ~~l. van de jrg. 5,16,28,41,44,46 per stuk f 4, 50. Tijdsc:!rr.i ft v.h. Kón~Hed.Aardri kskundig. Genootschap a. d2 j::--c., 1;)u7 , 19C.3~ 1910, 1914, 191 en 1 , ge • per jaargang f 25,b. stde:r:a.t i :..::he registers Il (1905-1922), III (1923-1927), IV (1928-1933)p.at.8,51. y~~t E:!~:?~1~: chri~t f:lr Wappen-Siegel- und Familiënkunde ·

52..-

j:-rr. 50 (1e:-lijn 1922 ) 96 blz., geb . na 1·.'? J'C,:l.e::-.'.!.ut (ve:i:schenen: 24 jrg. tussen 1897-1920). Redakteur , ë--:ä:""°lx· ~ Eë vijf jaargangen zijn groter vnn formaat.

a • .jr c-. 'l i:: 3, 4r geb" per otuk Jrg. ), g~b . (incomplee t)

f f

65,·-

jrg. G, 7, 8,9,10,11 ,1 2, geb . per stuk b. cor.~l'J t ~ jaargangen in afl • • 1·1,1 é\ ~3r '14 (mist reg.),15, 21~23, 24, per stuk c. incc.'m;,l et2 (r.ris s en 1 à 5 afl. J jaargangen in afl.: 7,8, ~rJ, 16/17, 18, 19,20,22, per stuk d . JcJ::;c c.::::~cve:dngen van de jrg. 6 - 24 op aanvraag, per stuk

j

65,-

f

45,·-

f f

35,-

GE N E A

53.

; 14,D.G.v.Epen

:r,

0 GI E

30,.-

5, -

A !, G E M E E N

AA 1 0 .,T,. , a.11 ~~0::- , Fci -1:en ~n Konterfeitsels, -portret--.i,oonografie in Nederland, E (.ï:1..'b. l -,•., . Gm. 1973) 14 blz. (~verzicht van de gesch. der iconografie 18e e CU\I -

')73 )

f

6,-

54. d' E:u~1YG ·.-. G.illS3F.NBiJRG, 'W. J., Geschiedkundige opgaaf der afstamming van enkele i;es:.i.~ ·iri;t:n è.oor v.oormoeders uit Ka.re 1 den GrQote gesproten, E( 1886) 26 blz . , f 9,50 55. AGA'I!ll\ 1 ~:::o~..JJG.J Neuerhndschc Vrouwen, A' daJ:1 z . j . (19e eeuw) 222 blz., gob . in p-:;cit;c~h .ndje (betr. ·Kenau, dochters R. Visscher, Ma.ria v.Reigersbergen, E. EofL-:1.:1 en ,'..!'I.v.Schuurman) f 35,56. A(::Th"1.2=.C:US \ w.r: •. Doopboek der Jansenistenkerk in de juffrouw Ida straat t e ' ~' r.-:, V:>l"h:1gc . :;.pl., z . j . (1-906) 167 blz. (loopt o.ver 1682,..1811 )zelè.za.a:c 29,50 :B,,G' L<B.i' , ...,;-_~ ~ :l.!d:).cl::., dse componis ten van 1400 tot op onze tijd, 2e dr. 57. ' s Gr .::.· : r.::"-<.-;-:; 1948, 194 blz., geb ., geill. ! 49, -

,,


- 8 -

50. l1ANNING, J .J?.l). vn.n, De o.f otamrnelingen uH de overgrootouders van Prinses Ju~ia.nn on Pr~no Bornhaxd, Maa.otricht (1 936 ) 16 blz . + vele tabellen f 19,-59. BAUM, Marie-Louioe, Do.o Ho.u1J Ora.nion und aeine Nasaauischen Soldat en im Zeitnltor der ~'ro.nzösiochen Rovolution, Soost z .j. (1 942) 90 blz . (ruim 700 namen en pergonalia vnn, vnl . Duitse , soldaten) zeldzaam f 49 ,-G0 . J3EL0NJE, J ., Stoenen ohartor s ((j)ude grafsteenen), A' dam 1948 (Heemschutreeks 8) ·147 blz. geb., B"Oill. ( 66n de bes to booken ovor dit onderwerp) f 20, --· 61 . BELONJÉ, J ., Nederlandsche Grafschriften I en II , E (1 936 ) 18 + 11 blz. (MnV. op de provin~iale werken) f 5,62 . llliMMELEN, Prof . Dr J . J.". van, Afstamming en erfelijkheid en de kwartierstaat, Naarden 1940, 69 blz. geill . (Bfäl. v. Gesl. en Wapenk. 3/4 ) f 19, 63. BD-'!MELEN, Prof. Dr J . F. van, De achtergrond van de persoonskaart, Naar den 1941 , 68 blz., (Bibl. v. Gesl . en Wapenk. 10) f 14, 64 . BEMMELEN, J~·0F. van, Familie of parenteel? E (1 936), 12 blz. f 14, 65. B ~JN, E. A. van, Repertorium van gedrukte genealogieën en genealogische fra.g,nenten, Haarl em 1933 , 220 blz., geb . (de eerste uitgave) f 10,-66. BERESTEIJN, E. A. van, Genealogisch Repertorium, 's-Gravenhage 1948, met Id&m, deel :rr, 's••Gravenhage 1962 (Dit is_ de tweede uitgave. Fien derde uitgave ver~ scheen in 19]2 in t wee delen _(Deze is nog verkrijgbaar bij het Centraal Bur. v. Gen. te Den Haag à. f 70, - .) De lij st 11Boeken en tijdschriftartikelen betr. plaa,:tsen en beroepen uit deze 2e ui tg. werd in de 3e ui tg. niet herdrukt) . f 39, ·-· 67. BEIUSTEIJN, E. A. van, Iconographie van Hugo Grotius , ' s- Gravenhage 1929, 135 bli. + 40 plat en (een der fraaist e voorbeelden v.e. iconografie!) f 65, 68 . BERESTEIJN, E. A. van, Het Centraal Bureau voor Genealogie en zijn betekenis voor de documenta.ti~, E ( 194T) --7 blz . f 5, 69 . BERmrEIJH, E. A. van, Grafmonumenten en grafzerken in het koor der Ni euwe Kerk te Delft, Delft 1936 , 79 blz., geill . f 29, 70. BERG, W. E.J., De r~fugi~s in de ·Nederlanden na de herroeping van het lliict van Nant ea, eene proeve van onderzoek naar den invloed, welken hunnen over komst gehad heeft op handel en nijverheid, l etteren, beschaving en zeden. Eer ste deel Handel en Nijverheid, Amsterdam 1845, 365 blz., orig. karton, los . (Ni et verder verse.henen, zeldzaam en gezocht!) · f 90, -71 . BE~., \i{•t Een vonnis van het Hof van Holland over huwelijksrecht i n 1436 , E (1 9e eeuw), 4 blz. f 4, 72 . BIBLIOTHEQUE de feu Jules Florange , Nancy(+ 1938 ) 94 blz. (met lev. bericht en portret ;genealogische verzameling) ·f 24, 73 . iJLÉCOURT, A. S. - de,· Ambacht en gemeente , de regeering van een Hollandsch dorp gedurende de 17e, 18e en 19e eeuw, Zutphen 1912, 216 blz. (Gezochte studie die aan de hand van het voorbeeld Kralingen de bestuurlijke ontwikkeling van f 95, een Hollands dorp beschrijft.) 74. BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.c, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Utrecht, Utrecht 1919, 3~2 blz. geill. f 89, 75 . BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betr. Europeanen op Java, Weltevreden 1934-1939, 4 delen (zeer zeldzaam) goed·ex. t 1.250,76. idem, alleen deel I, ing. (omsl. los) f 49,·77. BODEL NIJENHUIS, J.T., De kerkelijke toestand der op het einde van de 18e f 29,-eeuw naar St Om~r uitgeweken Nederlanders , z. pl . (1846) 16 blz . 78 . BOEKHOUT, P., Europa's huwelijkswetten, ' s-Gravenhage 1931, 112 blz . f 8,- 19. (BÖNHOFF, J.G.H.R.), Verzameling van aanteekeningen betr. gesl achten waaruit voorouders van Catharina Ida Corn~lie Bönhoff zijn voortgekomen, Tiel 1914, 191 gedrukte stukken, groot fol ., in doos. N.B. De inhoud bestaat uit een uitv. kwartierstaat en dan per geslacht twee katerns . Behandeld worden de volgende geslachten: v.d.Aa, v. Alphen, Backer, :Ba.gelaar, Bertram, Bönhoff, Borluut, Bort, Bosch, Boursse, Boutesteyn, Calkoen. Changuion, de Coninck de Croeser, Dahm, Dorstelmann, van Dun, v. d. D.lssen, v,Duverden (van Voort~ , Foock, Ga.man, de Gavre, de Gay, v. Gils, v . Goens, Goes, Gorl~ van der Gort , de Gortero, v.d . Graeff, Haddenbrock, Hasenclever, v. d. Heetv~lde," Heling, Hendriksz , ( vo~) Heuser, _de Hondecoeter, v.Hoogeveen, van der Houve , de Jonghe, Koopman, de Laene , Leydecker, de Li effde, Li eftinck, van Lier, v. d.Lisse , Ma.na(e )rt, de Masmines, v. d.Mast, van der Meer (van Berendrecht ) Melchers, Muys , de Neve , v. Nuys , Oerlemans, v. d. Oever, van Oorschot, ~ Orizandt, v.Overloop, Peeters, van Pott elsberghe , de Quievrain, Prins , de R~chter, v. Riebeeck, Roest, v.RossUJn, de Schepper, Schooffs, (v.) Schulcr, de Stoppelaere, v. d.Stra.aten, Swaens, v. Thiel , Tieboel , Tradel, Tynagel (Tengnagell ), Valette, Vermeulen(Vermoelen), Verjuys, Vierlin~, v.d. Voorde, de Vos , Walraven, Willet, de Witt, Ysebrant, Zas (v. d.Bossche ). E~n van de f 95, --meest uitgebreide ~neal ogioche publikaties in ons t aalgebied!

van


- 980. BOSCH, R. P. van den, Neêrlands v0rleden uit steen en beeld, gedenktekenen en grafgestichten uit den vroeger cn en l ater en tijd, Schiedam 1901, 443 blz. f 59 , -81. BOTHENIUS BROUWER, A.J., Drie afstammelingen van den Zwijger, Zutphen 1933 , 74 blz . los (betr . Emilie van Nassau, M:i.ria Belgica van Portugal en Helene f 19,-Beatrix d ' J\rnox-von Croll) 82 . BREDÉE, J ., Gids in zaken van den Burgelijken Stand, A'dam (1904) 48 blz . f 12, 83 . BREUGEL DOUGLAS, c. van Aanmatiging van titels en geslachtsnamen, ~ (1 885 ) f 9,50 14 blz. (1 blz . in h. s .) 84. :BROUWER, H., Belmopte handleiding t ot de kennis van het Nederlandsche oude schrift met een korten l eidra~d ten di enste van hen die de genealogie wenschen t e beoefenen, Naarden 1941 , 87 blz., geill. obl ong (Bibl.v. Geal. en Wapenk.9 ) 39, 85. BROUWER, H., Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken • • •• • in ZuidHolland, dat eerende van v66r de invoering van den Burgerlijken Stand, ' s- Graf 75, venhage 1929 , 315 blz. + supplement, ' s- Gravenhage 1959, 134 blz . 86 . BIJL, A., Genealogische en heraldische gedenkwaardi gheden i n en uit de Grote f 49, Kerk te Maassluis , Assen 1951, 238 blz., geb. geill. 87. BIJLEVELil, W.J.J.C., I ets over de bevolking van Rijnland in 1622 , z. pl., z. j ., 23 blz. f 8,-88. CALANil, F. e; a ., Bastaarden uit het Huis van Oranj e Nassau, div. E (Navorscher 18 •• ) 21 blz. f 29,-89. CALAND, F., Hofhouding van Johan Ma.uri ts Graaf van Nassau in Brazilië, E (1 898 ), 5 blz. f 2,-90 CASTORETPOLLUX, In de tweede kamer. Portretten, Sneek 1881, 189 blz. f 49,-91. CATALOGI van boeken e.d. op het gebied van genealogie, uitg. Geerts ' Boekhuis, Arnhem, + 1950, drie stuks f 19, 92 . CATALOGUS der tent oonstelling van voorw. betr. hebbend op het Vor stelijk Stamhuis Oranje Nassau en op de Wapen-, Geslacht- en Zegelkunde in het al gemeen, ' s- Gravenhage ~880, 471 blz. (ruim 5000 nrsJ Deze door Vorst . v. Oyen georganis eerde tentoons telling werd aanleiding tot oprichting van de eerste . genealogn.sche ver eniging in ons land.) f 49, 93. ( CATALOGUS genealogische en heraldische boeken uit het bezit van E. Huydecoper van · Nigtevecht), Den Haag (Nijhoff) 1884, 37 blz., 619 nrs f 19, --94. CATALOGUS eener verzameling documenten betr. meer dan 1600 Nederlandsche geslacht èn, A' dam (R.W.P. de Vries) z . j . (,± 1900 ) 111 blz . (een catalogus zoals aI decennia niet meer is voorgekomen~) . f 19,95 . CATALOGUS en prospectus van het Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek, f 14,gevéstigd tè 's-Gravenhage, 's-Gravenhage z. j . (1 905 ), 63 blz. 96. ( CATALOGUS ), Bibliothàque héraldique, généalogique et topographique de feu l e chevallier J.F.L.Coenen van ' s-Gravesloot, A' dam (R. W.P. de Vries) 1918, 245 blz., gei ll. (belangrijke verzameling met veel m. s . en alba amicorum) f 29, ·97. CATALOGUS der genealogisch-heraldische tentoonstelling (van het) Kon. Ned. Gen. v.Geslacht- en Wapenkunde, Den Haag 1933, 170 blz. (Inter essante catalogus niet all een vanwege de bijna 2000 beschreven voorwerpen, maar ook door de uitstekende inleidingen over geneal ogie , her aldiek, zegelkunde, iconografie , biogenealog:ie, numismaliek, ridderorden e. d. van de hand van Dr E. J . Thomassen à Thuessink van der Hoop) . f 19,50 98 . ( CATALOGUS), Ons Vorsten-Huis door de eeuwen in boeken, pamfletten, brochures , portretten, historieprenten en topogr. prenten, 's-Gr avenhage (v . Stockum '~ antiquariaat) 1938, 125 blz . (ruim 2300 nrs !) f 14, 99. CATALOGUS van een belangr. verz . boeken en handschr. op het gebied van genealogie en heraldiek (verz. \y. G. van Oyen), Den Haag 1939 , 27 blz . 500 nrs . f . 16,-100. CATALOGUS van handschriften , genealogieën, her aldiek en wapenboeken, Van St ockum Den Haag 1944, 108 blz·. (ruim 1500 nrs handschriftenl met naamregister) f 19,-101 . (CATALOGUS), Tentoonstelling "De Nederlandsche Leeuw", Del ft (Prinsenhof) 1958, 112 blz., gei ll. (interessante catalogus van een der grootste genealogische en heraldische tentoonstellingen) f 16,-102 . CATALOGUS 1962 van de boeken en tijdschriften in de bibliot heek der Ned. f 5,-Geneal ogische Ver., 61 blz . gestencild 103. CATALOGUS van de Genealogi s che en heraldische Tentoonstelling in het Gooisch Museum door de Ned. Geneal. Ver ., Hilver sum 1951,18 blz., gestencild f 2,50 104. (CHRISTIJN,J-.B.?) ·N•bil!lijjàa,'edlve septein Tribus Patrio±ae··.lntwerpienaew. Lngd Bat 1672, 55 blz . IQ ., geb . in (18e eeuws?) half perkamenten bandje . Fraaie t itelprent en 7 wapens in de tekst. Zeer zeldzaam! f 495 105. ~JLTUUR EN LEVEN in de gouden eeuw; schetsen uit het l even onzer vaderen in ' de XVIIe eeuw. De 26 monografieën uit deze serie , geb . in drie b~ndj es. Inhoud; Bussemaker, Handel~ de Feijffer, Geneeskunde ; Rössing, Tone0l , \vesterling Onderwijs t v. Kuijk, Privaatrecht; v . Veen, Kerkelijk opzicht en tucht; dez:, Gudsdienstoefeningenv dc z ., Kinder doop; Pont , Dissenters; v . d . Hoeven, Letter-


- 10 -

105. (vrrvolg) h u1dt1; v . Vo0n, J\onfü,m.loliov,,11; Folmor, IJook on bookhn.ndol ; Wumkoe, Kermiaoen; v .d,Vccn, GûdBc!i <'noti1mlol'wiJn i Vin nchor , 'f'hcoloc-Jo, Dronovolcl, 8vrmgolie•· 1,,r ed.:lkine;; l<nut.tt-1, 1:,,rk on lmrgi):tli.jlco nvorho:l.d' Vogolonng, Cchildcrkunst; Dov.y , 8pol rn npo l on, Wtunkor:t, Volkogoloof ; Y,napport, 'l'rouwen on bruiloft vier.en; llnF1poh1 , C'.<1cr0tcliJko poözio: v. Voon, l{r•rkolJ.,Jk l even, 1Jrueinam1 , fliJddolcn van V('rkuer, doe. , l'not i n (hl '170 oonw; Simono , Strnfprocon on ntrafrocht f 69,-106. DMl,FN, r . K. vn.n, No(lol'ln!1doo bool<lhouwcrn ln do nogcntiendo eeuw, ' s-Gravenha.{~ 1~J57 , 200 blr.. + Gn ill. , f~C'b , f 69,··107. l)/IMMl•\r J\. van , _()c, lnti.t onplnntnen t,_1 Hoem0tcd0, Berkonrodc on Bennebroek 16281H11, Hi;u•lcm 1903 (inf. 1t, ti.·. Lrnnoportcn vn.n ruim 90 bui tenplaatrrnn) 197 blr.,. t ini;., zold~~ri:u~, · · f 49,100. DBDEJ., r,<:nlM:ltlijot v:,n do doscundentun dor broerlcro en zus tera van Abraham Dctlcl cm zijnu huisvrouw Anna ,Jncobo. Geelvinck, ui tgegcven ten voordeole van hot Fornlo Dedol , Utrecht 1803, ca. 220 blz. f 24,N. 13. : Dcdol ovcd eC'd 11-12··1798, De rente van con dool van zijn vermogen zou t en goudckotnen n.an nmlnstigo afstammelingen vrm zijn zusters of van zijn vrouws broe>rs of ~ustero , (Afsfarnmelingen o.a.: Bickcr, Van de Poll, Van Lyndcn, llooufft, Hooft, J:uilmnn, Gronfland, Van Woede v. Dijkveld, Schuyt, 'l'ochiff<'ly, de Constant Hebecque, thoe Schwartzenberts, VM der Goes, Van Boreotcyn, Vnn Hijckerheld Bisdom, Von Stedman, Bauwens (van der Boyen), Calkoen, nam, Van Lennop, Vo.n Toorenenbergen, Van de Brandeier, de May). 109. DEKKER, F., Voortrekkers van oud"•Nederland in Engeland, Franlcrijk, AchterIndië1 Formosa en Perzië, 's-Gra.venhage 1947, 260 blz,, geb. geill. (Belangrijk w0rk over do vroege migratie vunuit Nederland naar genoemde landen.) f 59,-11 o. DELHóUG~!E, E.M.A.H. e.o.., Genealogieën, 3 delen (Ni jmegen 1957-59), 193+224+ 242 blz, 1 geb. , goill. (betr. vnl. Limburgse én Brabantse geslachten. Belang~ijk werk:) f 240,111. DEUTSCHE nus Lu.xcmburg ·béi der Niederlandisch-Ostindischen Kolonialarmee von 178G bio 1895, Soest (1944) 85 blz,, geill. f 39,112. DEVF:ffDR, H.L. vo.n, Geschiedenis der Nederlanders op Java, 2 delen, Haarlem z.j . , ing. f 35,113. DIRICS, J., Geschiedkundige onderzoekingen aangaande het verblijf der heidens of ~til.lrs in do noordelijke Nederlanden, Utrecht 1850, 160 blz., ing.(los). Ge2och't;! Betr. ziBCuners f 145,114. DUSSEN~ W. F,G.L. van der en M, P.Smissaert, Genealogische kwartierstaten van Nedc,:r.lenuechc geolachten, 1e serie, 's-Gravenhage 1865-1867, oblong, geb . f 175,-115. ELIAS, J . E., De vroedsbhnp van Amsterdam 1578-1795, 2 delen, A'darn 1963 (reprint), geb. in goede rood-·linnen banden f 150,116. ELIAS , Johan E. , Geschiedenis van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat, 's•• Gravenhcgc 1923, 281 blz. (2e , aruk van de inleiding tot Elias' Vroedschap van Amstórdam~ standaardwe:::-k) f 89,-117. ELIAS, Joh, E. , Grafkelder van den admiraal rlichiel de Ruijter, Oisterwijk 1895, 3 blz. + plant, fol. f 9,50 118. ELOUT, C.K.~ ·De heeren in Den Hang, eerste reeks en tweede reeks, A'dam 19071909, 93 en 93 blz., geill. door L. Raemaekers, 2 delen, ing. fol. (omslag bescl .) compleet. (Geeft portretten en beschrijvingen van 26 ministers on kamer:!.oden.) . f 65,119. ENKLAAR, D. Th., Herfstlicht op velden van cultuur, cultuur-bist.opstellen, Assen 1961, 134 blz., geb. (bevat o.m. Enklaar's studie 11 Familie en gezin vroeger" ) f 29,·120. EPEN, D.G. van, Genealogische kwartierstaten (Nederlandsche· geslachten) 19001901, ' s-Gravenhage/Brussel 1901, oblong, in map (bevat: titel, reg. en 100 kwartierot~tcn) f 145,-f 135,-121. I dem, zonder register f 29, -· · 122. EPE:'l, D, G, van, Grafschriften in Voor- Indië, E (1897) 19 blz., fol, 12}. EPEN, u.G. van, las "Deutschcs Geschl cchterbuch" mit holländischen familien~ f 4,-geschi chtlichen Augen betrachtet , 's-Gravenhage 1914, 6 blz. 124. EPEU, J .C.P, van, Naamregister op het Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke lfoderlnnd9che To.miliën, Brussel 1900, ~ 37 blz. (gezocht) f 150,125. ERP.BCW!) C. von, De poort.erboeken •,an Schi edam, 's-Gravenhage _1908, 50 blz, geb. (gozooht )· ~ · · · f 45,·f 29,-126. Id&m als extrac+, 127. EITE, A. J.H. van, Onze volksvertegenwoordigers 1796-1810, E (ca 1950) 52 blz. 8, 128. ITl'T:S~ A.J,H. van, Onz3 volksvert egenwoordigers 1815-1849, E(1952) 54 blz. J 8, 129. ( EXGUfü:'IFX,IDS ), Kon . Ned. Gcnootscha-p voor Geslacht- en Wapenkunde, excursie na.ar J\rr.s·~erdam op 2}-4-1938 t er bezichtiging van de huizen !Ceizersgracht 567, Hecrcngr :.wht 497 ~ 475, 524, 480, 284 en tuns t el 218, A'dam 1938, 27 blz. {met bijzon:t.n:ho0e,1 c,y~r (;3noemde huize;1 ) · f 12,-


- 11 130. FAERICIUS, Jo.n, Monson, die ik (!'Okond heb, ,\ooon 1960, 11/f blz . (betr. c, . m. F. Bo\lWlllecstcr, Hnrm en Wupko Mulder, L,Dijkerk , K. Blom, B. Vet , W, de Groot, S. 11.:i.kkor, Cleverinca, J . Jonkor, C. Onderwater, M. Boon) f 24, -131. FORMSJ'aA, W. J. en D. va.n ' t lloff, nopcrtoriwn van inventar iErnen van Hederlandse e.rchiovon, Groningen 1947 , 100blz. f 9, - 132. FRUIN, R. Levensbericht van L. Ph.C. van den Bergh, E (,±. 1888) 52 blz. met biml . 19, 133. FULDAUER, G. , Levensbericht van A. A. Vorsterma.n van Oyen,. Leiden 1913 , 6 blz. 9, 50 134. GARGAS, nr S, , Die Niederländische Auswanderung blz. 179- 281 in Cccnomisch Historisch Jo.arboek XIV (1928 2 f 25 , - (Beschrijft de .emigratie naar Thri tsland, België , u•.s . A., Canada, i'mstralië , : J.r~ inië en Brazilië, Frankrijk, Engeland. ) 135.IIQEDII.K:BoEK 1948-1978 afdeling Kennemerland van de Ned. Genealogische Vereni.. ging, z , pl . (1 978) 160 blz . (bevat o. m. A. G. v. d. Steur, de beoefening van de genealogie in Nederland sedert het midden v~n de 19e eeuw; J. N. Leget , Hollandgangers uit Fürstenau, M. Thierry de Bye Dolleman, Haë.rlemse schepenen en hun zegels in het tijdperk 1290-1572 ) f 29, 50 136 . GESLACHTLIJST van de Nederlandsche vorsten en vorstinnen sedert 833 , ~ •dam 1945, 8 blz . + 2 tabellen (uitcave N. G. V. ) f 16,--137. GIDS, Officiële -- der Ned. Bell-Tel ephoon Maatschappij voor A' dam, Haarlem, Zaandam, Hilversum, Baarn, Bussum, Utrecht, i.rnhem, Groning(::n 7 R,tterdam, llr-rdrecht, Schiedam en ' s- Gravenhage , j uli 1891, 280 blz. r eprint ca 1960 (een der eerste 11 te l efoonboekenn ) f 29,-138. GOOR, A.C. J . van, Het afst ammingsvraagstuk in zijn verhouding tot gel oof en wijsbegeerte, Leiden z . j ., 128 blz . Samen met : dez ., Afstammingsleer en de f 12,-tegenw. stand der natuurwetenschap, Leiden z. j ., 88 blz. 139. GRONINGEN, A"r. van, Geschiedenis der Watergeuzen , Leyden 1840, 489 blz.,ing. rug los (blz . 125-489 betr . biografieën van een honderdtal geuzen ) f 75,140. GULIKERS,, J . , :Een register van huwelijkse 'l(oorwaa.rden als nieuwe mogelijkheid voor de bestudering van economische verhoudingen, E (1 971 ) 12 blz . (betr. het arrcndissement Roermond tussen 1811 en 1845, alfabetisch ger angschikt ) f 16, 141. HARPEN, N. van, Menschen die ik gekend heb, R' dam 1-928, 106 blz. , geb . geill . (betr. A. Verhuell, .:[. H. Weissenbruch, W. v. Zuyl en, S. Rober tson, J . M.messchaer t , mevr. Kleine- Gartman, A. C. Hertheim, G. H. Brei tner, J . Url us, Th. de Bock, H. i.J.berts; Gen. K. v . d. Heyden, J , J1aandag, M.v . ~sden- Vink, T. Offerma.ns ) f 49,142. HEEDERIK, G.J. , Van Kasboekregist er t ot burgerlijke stand, medisch-d.em0grafische aspect en van de r egistrati e van huwelijken, geboorte en sterfte, Meppel 1973 , 369 blz., Diss . (uitvoerig historisèh overzi cht van de registratie van gebaar .te, huwelijk en overlijden in Nederland in de loop der eeuwen) f 45, 143, HELBERS, G. C., '"'De merkel?- en het merkenrecht van de pijpmakers t e G-:uda11 en D. 11.. Goedewagen "De geschiedenis van de pijpmaker ij te Gouda" , Gouda 1942 , 252 blz. , geb . , geill . (gezocht ) f 125, 144, HENGST, C.G. C. van, ./\anteekeningen betr. de fundatie der douarière barones se van Reede , Vrijvrouwè van Renswoude, t e Utrecht , Utrech.t 1890, 267 blz. , geb . (in latere band) . Met personalia betr . 52 kwekelingen en div. naamlijsten~ i 98 ,-145. HERlYI'JtAN, J . , Centralisatie van kwartieren, E ( 1932 ) 2 blz . f 1·, 50 146. HERINGA,. J . , De eer en hoogheid van de Staat , over de plaats der Ver. Nederl . in het diplomatieke l even van de 17e eeuw, Groningen 1961, 645 blz., diss . (met enige honderden namen van de 17e eeuwse gezanten ) f 49, 147 , HERWERDEN, M, A. van , Erfelijkheid bij den mensch en eugenetiek, z. pl., 1926, 408 blz ., geb. f 8, 148 . HOE VINIYl' MEN zijn voorouders in ·de Nederlandse ar chieven? A' dam 1961 , 186 blz . , geb . (uitgave N. G. V, y bundel met 34 artikelen 0ver genealogie , met veel r egi~nale bijzonderheden) f 49, 149, HOGEHll>RP, D. baron van , Instructie betr. den consulairen Burgerlijken stand 1890, 1 s-0raverlhage 1890, 184+179+182 blz . , geb. f 14 ,·150. HUFFER, M. , Lo a.rlP.llijke vrouwenabdij van Rijnsburg, 11 33--157 4, Nijme~n/Utr. 1923 , 292 blz . , geill. . f 45 , 151 . HUIZINGA, J . , Stamboek of geslachtregist er der nakomelingen van Samuel Peter (Moihuizen) en Th,.rbar{! Fry, (1 671) 1714--1889, Groningen 1890, 12+232 blz. , geill ., geb . . .· f 125, 15!. HUIZINGA, J., Stamboek of geslachtsregister dor nak<•melingcn van Fiepke Foppes en Diever Olferts (?); in ho L j aar 1655 gewoond hebbend!:! t e r-:cede 'i n het Oldampt, prov. Gron. , Gr0n . 1081, 8+147 blz. , fo l. , geb. f 150, ·153 . IfliMERZEEL, J . , De levens en wer ken der Hollandsche en Vlaamsche kuns t schilden; , beeldhouwers , graveurs en bouwmeest ers van het begin der 15e eeuw tot heden , 3 del en, A' äam 1842-1843 , ca 1000 blz . , in één band (met portretten). Standaardwerk f 340, 154, IN MEJ'IIOnIAM 314 verzetsliedcm van den O. D. (Ordedi enst ) , ;E:(1 950 )56 blz . (met vele personalia) · f 6, -- · ;\.


- 12 15J. 16 JlEDF.RLtum ' o PATRICIMT behoorlijk behandeld? Antwoord op hot artikel ~fu fliichttng Nodorlnnd ' o P.ltrio ia.at en het Genootschap" in De 11ed. Loouw 19.5 J, , 14,-f ' o CrüVCnhngo 1936, 38 blz . 1'.)6. JI..N VAN Rl.EBEECK, zij"n v66r- en nageslncht , ' s- Grnvenhnge 1952 , 333 blz. , p,eb . ~ill. (Uitf,. Kon . Hed. Gen. v. Geslacht- en Wapenkunde ) f 49, 157 . JC-DSELIN DE JONG, F. de, Dubbele goolachtsnamen, ' o- GrP.venhneo 1949, .S4 blz . (uitg. c.n. v . Gen.) geb . f 2~, -1~0. J OSSELIN DE JONG, F. de , Reprooentnnten ter st~t en Gener aal , 1795- 1796 , E 23 blz. &,1;9. JUBI LÄUMSSCHRIF'I' ( 1902- 1912) Roland, Verein zur F'órderung der st.--mr:1- \/,"'.ppon- ' und Siegclkunde, z . pl. , 1912 , 186 blz., geill. (los ) f 2.1, 160. l(JJilID·'IEYER, A.J., Hugenote- Fo.m.ilieboek, Kaapstad 1940 , 282 blz . , geh. (sta.ndMrdwerk ovor Franse farnilieo in Z-Afrika ) f ?5,-· 161 . KITS lJIEUWENKAMP, H., Genealogische en heraldische aantekeningen betr . fämilit!n in don Briol ( later "op Voorne en ?utten") woonachtig, serie va.n 17 uitvoerige krantenartikelen uit do Uw. Brielsche Ccurant 1929-1930, met 4 art . 11 Naechrift 11 betr . fam . I'ioerman . Complete r eeks . Zeldzaam. f 49, 162. KNAPPERT, L., Verloving en huwêlijk in vroeger dagen, ,t' da.m 1914, 222 blz., gob ., goill . f 21, , - 163. KNAPPERT, L. , Van sterven en begraven, schetsen uit het l even onzer vader en in de 17e eeuw, Baarn 1909, 47 blz. f ~6, 164. K0ENEN, H. J . , Het huwelijk van de koningin uit historisch, juridisch, gonealogl.sch en heraldisch oogpunt beschouwd , Scheveningen ( 1900) 111 blz. geill. (wnpontok . v . Leeuwen ) f 24, - · 165. KRUIMEL, n. , Stamboomonderzoek i n de praktijk, Naarden 1940·, 30 blz. (Bibl. v·. Geel. en Wapenk. 6 ) f 19,-166. KRUL, · R. , Ho.agacho doctoren, chi-rurgen en apothekers in den ouden tijd, ' sGro.venhage 1891, 220 blz. . f 39,-167. KWARTIERSTATENJ30EK, verzameling kwartierstaten bijeengebracht t er gel egenhoid van do herdenking van het 75 jr bes taan van het Kon. Ned . Gen. v.Geslaoht- en Wapenkunde , ' s-Gro.venhago 1958, 336 blz., oblong, geb. f 175, 168. LAPIDARIUM ZEYLANICUM, being a collection of monumental inscriptions of the Dutch chruchos and· churchya.rds of Ceylon, Colombo 1877, Van dit zeldzame werk nlloen· de · t okot (over de Hollanders i n Ceylo~) ca 20 blz. De plat en ontbreken f 29,-169. LAVATIB·Jr, P(,litieke photografiën van de aftredende leden der tweede .Ic.amor, Sneek 1879, 128 blz . (omsl. besch. ) f 49, 170. LINDEN VAN DEN HEUVEL, J . H. van en J . Hoogendijk, De Regeering van Vlaardingen f 18, - ' Il- Gravenhage 1911, 95 blz. (dubbele afl . van De Wapenheraut ) 171. LOOSJES, J., Naamlijst van predikanten, hoogl er aren en proponenten der Lutherse Kerk in Nederland , 1 s-Gravenhage 1925; --373 blz., geb. f' 69, 172. LOOSJES, J . , Goschiedenis der Luthersche Kerk in de Nederl anden, ' o-Gravenhage 1921 , 285 blz. f 39,-- · 173. MAC LEAN J . , De huwelijksintekcningen van Schotse militairen in Neder land 1574f 49,-1665. Zutphen 1976, 417 blz. , geb. 174. MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, J . C., Een honderdtal Nederlandsche Families, een hiotorische , genealogische en bi0gra.fische studie over de kwartieren van Mr Dr C.W.11a.ris; Nijmegen 1946, 363 plz ., geb. , geill. fol .(standMrdwer k) f 225, 175, M/1.RIS VAN S/t.NDELINGENAMBJ..CHT, J . C. , Herziening historische hoofdstukken van "Een honderdtal Neder lands che families ", overdruk Ned , Leeuw 1963, 71 blz . , fel. geill. f 49, 176. ~IBURCEES ONDER NEDERLANmCHE VLAG 1788- 1796, Den Haag z . j ., 66 blz . ( samc:ngesteld a . d . h .v. I!lemoirea van Duitse militairen ) · f 9, 50 177. MEILIIIK, P. A. , Archieven van de Sta ten van Holland v66r 1572, Den Haag 1929, 641 blz. ing. f 49, - · 178. MELIS , J . C.H. , Familierechterlijke betrekkingen, Deventer 1964, 186 blz. , geb. (inl . · porsonen- en familier echt ) f 8, -179. l ~, J ., Ministers 111~ do 1-e.as , geschiedenis van de Rotterd.amsche pensionnrioe~n roet een inl . over he~ otodelijk pens i onariaat 1508-1795, R' dam 1962, f 19,-268 blz., gob . 180. IIDIDrn DA COSTA, M.B. , Tonoel-herinnoringen, Loidon 1900, 292 blz. B'Oill.. · (B<JVot velo honderdon namen betr. het 19e ceuwoe Nederlandse toneol . Nanmreg•.) 17 , 50· • 181 T ?'iOElm W.J. C., lla..'UDli jot van de Opoicndcro en l eeranre dor Hollnndsohe Chomoonte te I,ondon, 1550- 1801, E (108.), 2 blz . f 5, - 182. MOE:J, E.V., Nodi:rlonrlaoho otudenton te Straotobu.rg, ove>rdr. 4 bl z. :J' 3, 18;. MOLHUYGEN, l'. C., Hot "lfodor lcmdooh Diografioch Woordenboek", Med. Ny Nod. Lott. Lûitlon 1909, 21, blz. f 6,-184 , MUELEll, J . C. van dor, Dcochrijving van zcgolo cvmwczirs in hot oud.._.u:ohicf dor eortcor,te: ' u-Cravcnhaeo , E ( 1909 ) 44 blz. i 8, _


- 13 1B5. MUELEN, J,C. van der, De registersder graven in de Kloosterkerk te 'a-Gravcnhage, 's-Gravenhage 1887, 151 blz., geb. geill. f 69,186. MULDER, Abr., De honderd hoogstaangeslagenen te Middelburg in 1812, blz. 81116 in F.conoqrl.sch Historisch Jaarboek XVIIl (1931) f 25,-187. MURALT, J.L.B. de, De nalatenschap van den heer Johan van Halma.el en 1e afstamming van zijne naaste bloedverwanten, Utrecht 1881, fol. (titel met he t wapen in kleurend.ruk, 18 blz. t ekst en 37 tabellen, in portefeuille ). N.B. : De afstammelingen van de naaste bloedverwanten waren bij opvolgend vruchtgebruik gerechtigd tot de inkomsten van de aanzienlijke na.latenacha.p, t elkens voor een gehele generatie gezamenlijk. (Namen o.a.: Ted1ng van JlerY.hout, Bierena, Blaauw, Branta, Van Eik, Fei tama, de Feijfer, Van Geuns, De liaan, Van Heijst, Janssens, Kesler, Luden, Martin, Obbes, Van de Poll, Rendorp, Rutgera van Rozenburg, Ruijsch, Smissaert, Straalman, Van den Wall, De Wolff.) f 24,-188. NAAMTEEKDITNGEN der leden van de vergadering der aanzienlijken ter goed- of afkeuring der grondwet voor de vereenigde Nederlanden. 's-Gravcnhage 1814, folio, oblong. (Dest.-ia.t uit titelblad en 9 bladen met ca 400 faoeimil ~s van handtekeningen). (Zeldzaam.) · f 295, 189. DE NEDERLANISCHE LEEUW, JubileumnU1111Der, mei 1933, 75 blz., rijk geill.(Bevat o.m. v.d. Hoop over Wapen Oranje Nassau; De Monté verLoren over praefEeoda.le adel; v.Beresteijn over ókonografie ; Beelaerts over etamreeksen in beeld; en Vb.lck Lucassen over 50 jr Genootschap) f 19,50 190. NEYN, P. de, Lust-ho~ der huwelyken behelsende versch. seldeame ceremonien en plechtigheden, die voor desen bij verecheyde natiën •••• in gebruik zijn geweest, A'dam 1697, Herdruk 1966, 270 blz., geb. f 24,191. NIEROP L. van, De honderd hoogst aangeslagenen te Amsterdam in 1813, blz. 1-78 in Eb~nomisch Histor~sch Jaarboek XI (1925) f 25,192. NOORDZIEX, J.J.F., Archiefwezen 1826-1852, met een k~rte opgave van den inhoud van eenige boekerijen, 's-Gravenhage 1853, 321 blz., geb. (de oudste "a.rchiefgids", mooi ex.) f 49,193. 0H1>1ROD, David, The .Dutch in London, The influence of an immigrant community f 6, 1550-1800, Londen 1973, 32 blz., geill. 194. OVERMEm, W.P.J., De erfeniskwestie van Pi eter Teyler van der Hust, bevattende het gehele testament van P.T. v.d. H., benevens nog een extract-test, historische bijzonderheden, weerleggingen, raadgevingen, enz, enz. Haarlem 1902, 67 blz. (zeer zeldzaam) f 85,195. PAMA, c., Heraldiek en genealogiej een encyclopedisch vademecum, Utrecht (1969) 415 blz. (Prisma. 1390) f 16,196. PAMA, c., Onze afstamming, Naarden 1940, 32 blz. (Bibl.v.Gesl. en Wapenk.5)! 19, 197. PAMA, c., Genealogie in Dµi~schland, 0verdr. Ned.Arch.v.Gen. en Her., 6 blz. 6, 198. PATHUIS, A., Groninger gedenkwaardigheden, t eksten, wapen en huismerken van f 99,50 1298-1814, Assen/A'da.m 1977, 1079 blz., geb. geill.(standaardwerk) 199. HET PLEIN te 's-Gravenhage in 1858, gekleurde litho (20x28 cm) met gezicht op drie huizen aan het Plein die vroeger eigendom waren van de families: a . Bout, .Martens, Wieling, de Mey, van Gennep. b. Kien, van der Linden, Sandberg, Cornets de Groot, Bout, de Pes ters, Staat s , v. Hoogstraten, Wouters, Jones . c. Krantz, de Jong v .Rodenburgh, v. Berest eyn, Rengers J 49,200. POLAK-DE BOOY, E.P., Zorg voor het familie archief, 3e druk, z.pl., z. j . (ca 1965) 48 blz. geill. f 10, 201 • .POLVLIET, C.J., Naamlij st van de officieren der genie sedert de oprichting van het korps i ngenieurs in 1814, ' s- Gravenhage 1887, 31 bl~., f ol. f 15, 202. PUBLICATIE van hun Hoog Mogende vert. het Bataaf sche Gemeenebest , houdende f 14,bepalingen aangaande de Heerlij ke Regten. Den Haag 1806, 7 blz. 203. RABE v. PAPPENHEIM, GustS:v, Die neuen Hees von Wichdorff, Ge schicht e einer Fälachung, Marburg 1899, 44 b],z. + 3 lichtdrukken f 12, 204. RAMA.ER, A.G,W., Geslahts-tafel van het doorluchtig huis van Nassau, Amsterda~ 1853, 23 blz. f 15,-205. RAVENSBERGEN, L., De per sonele quotisatie van 1742 in de dorpen onder het f 30, quarti er van Lei den afl. "Illj nland", 1967, 21 0 blz., gestencild 206. RECUEIL du 7e Con( r es int ernational des Sciences ~néal ogique et Háraldique La Ha.ye 1964, 356 blz. (bevat o. m. ver slagen van een t wintigtal voordrachten) 19,207. RF.GISTER op de geslacht snamen voor komende in de "Beschrijvinge der s t ad Dorcirecht" van 11atthija Balen, 's-Gravenhage 1909 (opl. 200 ex~) f 45, 208. REGT, J.'il., Ne3rlands ber oemde per sonen naar hunne geboorteplaatsen in a.ard~ijkskundige or de gerangschikt en beknopt toeselicht , Schoonhoven 1869, 476 f 125,-blz., l os, zeldzaam! 209, IlHE.DE VAN DER KLOOT, M.A. van, De gouverneurs-generaal en commi s sariss engeneraal van Neder laixlsch-Indië 1610-1888, historisoh-geneal ogioch beschreven, ' o- Gravenhage 1891 , 355 blz. en 13 bl z. mot gekl eurde waponafb. door J . M. Lion f 09 , '.)0 geb. ing. f 79, 50 • C


- 14 RHEllE VAN~ KLl.)(IT, M .A. vnn , Annteekeningen omtrent de rogcerinnhagsfa-:-.il i ë'~ 10. 2 vnn •o~rave11haë:o on Sohevcningcn, aedcrt 1353 tot 1739, ' a- Grave ge 190 J , f 39, 64 blz ., zold~o.v.i 211. RHrnE VAN DER KLOOT, M. A. vnn en R.H. G. M. Bär, Genealogische kwartierstat en ) vnn Ncdorland.<:1ohe gcolachten, ' s-Gravenhngo 1897- 1892 (cp cmslag 1887-1 8 91 • Map bevattende titel blz ., opdr. , reüi ster en 144 kwartierstaten (met wapentek. door J . M.Lion) f 125, 212. RIEI'STAP, . J.D. , IJ>vensbericht van Jhr J . F. L. Coenen van ' s Gravesloot , L~idon 1886, 10 blz . , f 9, 50 213. RIT~ VAN !KEMA, K. J ., liet nageslacht van Jacob Sybolts landbouwer te \larffum en Geertruid Cornelis ', Groningen (1 925) 690 blz ., geb. geill . (Fraai voorbeeld van een parenteel!) , f 145, 214, ROELA11l'S, H. A. H., Gulden boek van Schiedam, genealogieën en fragment genealogieën van vroegere en hedendaagsche Schiedamsche geslachten, 1e deel , /i. ' dam 1900, 373 blz., goill . (niet ver der verschenen) O. H. papier, 9 uit slaande staten, naamregioter en ca 200 fam. wapens . Bevat o. m. de genealogieën f 99,-Knappert, Van dor Heim, ijodenpijl , Pielat, 1oopuijt en Rcelants 215. ROESLER, G., Neuzoitliche larstellunesfo:rmen Familiengeschichtlicher Forschungsergebnisse , Neuatadt/ilsch 1960, 42 blz. (overz. v. systemen en nummeringen)f 16, 216. HOEVER, N. de , De ,\msterdamsche weeskamer, diss ., .'L ' dam 1878, 116 blz. f 49, 217. ROGIER, L.J., Geschiedenis van Katholiek DeJBihaven, Haarlem 1930, 174 blz. geill. f 14,218. RÖSSING1 J . H., De Hollandsche Volksplating op /111Jager in Denemarken en de "~" van .Kopenhagen, E (± 1915 ) 8 blz. /. 8, 219 , RUHL, Dirk, Do afstamming van H. K.H. Prin ses Juliana en Z. D. H. Prins Bernhard · uit het Huis Oranje Nassa'U, Ba:ndoeng 1937, 7 blz.+ l osse tabel , fol . f 29, 220. SAAI,, c;n., Het b<"erengez:Ln in Nederland,. cliss . ,\ssen 1958, 307 blz . (sociolqgioche achter grond van boerengezi nnen in de l aatste 1½ eeuw) f 49, 221 . SAGITI'ARIUS, Parlementaire portretten. De aftredende helft van de tweede kamer d~ Staten Generaal, A' d.am 1869, 160 blz. (mist omsl.) f 49, 222 . SCHEFFER, J . H., .Grafelijke Commissie of beveelooeken van Hertog Aelbrecht .van Beyoron on hertog Willem van :Beyeren, 1392- 1418, 2 dln, R' dam z. j . 101 en 57 blz. ( oorie Nedorlnnds · Familie-arohiéf) f 15,-223. SCHELVEN, A. A. van, Kerkeraads- protocol len der Nederduitschc vluchtelingen- · kerk te Londen, 1560-1563, .i ' dam 1921, 551 blz. (Deze jaren vormden de eerste migrat ie naar Engeland. In 1563 werden de migranten verdreven, via Denemarken, naar Emden. Met uitvoerig .register .. ). , f 49,-224. SCHrnDEL, P. H. J{. van, De militaire Willemsord"e,. Etlam z. j . (± 1891 ). Gr-,te mep· met 44 (van de 45 ) platen met ca 600 portretten van dragers der orde 18151891 . Zeldzaam. · f 125, 225. SCHIMMEL, J . A., Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810, geschiedenis van· de verlening en burgerlij'st, Tilburg 1966 , Diss . 467 blz., geb. (bevat een uitsteke·nde inleiding van 124 blz . An een afschrift van de burgerlijst met 6500 namen en register} . f 59, 226. SCHOLTEN, H. R., Sibbe en stamboom, leerboek der Sibbekunde voor de hoogste klassen der lagere school , ,i. ' dam 1943, 67 blz., geb. geill . (curieus!) t 29, 227 . SCHOTEL, G. D. J., De Winter koning en zijn gezin, Ti el 1859, 194 Mz·. , orig. pap. omsl . (paltzgraaf Frederik V van Bohemen die in de 17e eeuw lang te 's-Gravenhage woonde ) j 19, 228. SCHCYl'EL, G. D.J., Letter- en oudheidkundige avondstonden, Dordrecht 1841, f 39,-216 blz., nrig. krtn 229. SCHOTEL, G. D. J . , Leven, gedrukte werken en handschriften van Cornelis van J.lkcmado en Pieter van der Schelling, Breda 1833 , 360 blz ., orig, krtn , gezocht! 75, - 230. SCBCYI'EL, G. D.J., Brief van Dr G. D. J . Schotel aan Prof. G. W. Vreede over een bercemde verzame~ing van handschriften en oudheden, welke in december 1847 to 1.mste:rdru:i zal verkocht worden, 's-Hertogenbosch 1847, 47 blz., 3eldzaam . f 49, (betr. coll . Van i..lkemade-v. d . Schelling ), mist omslag 231. SCHRJ1HM, B. E., Vorzeichnis gedruckter quellen zur Geschichte Hamburgischer Famili~n, Ilamburg 1921 , 136 blz., geb. f 49, 232. SCHUT'l'EVAER, H., Voorouders , transparanten uit een kwartierstaat, Z.altbomnel 1976, 158 blz., e-eb • •.a.rdig voorbeeld van publikatie van gen. gegevens . f 24, 233, SEP.rER, h.J.G. P., W~t van 31-5- 1934 houdende wijziging van sommige voorschrift en betrok.koli jk don burgerli jken otand • .'J.phen a/ d Rijn 1934, 123 bÎz. , eob.f 9, 234. SffiVM.S VAN ROOYEN, A. J., Bioc,:aphische Dijdragen t0t de muziokgesohiedenis van Nodorlnnd , Oi oterwijk 1895, 14 blz . fol. f 29, 235 . SNOUCKAERT VAJl fjCJfAUBUTIG, W. van en P. F. W. v.Romondt , Nederlanders in hot buit enland , 1928, 1o jrg. , ' s -CrawnlIBge 1928, 438 blz . (form.:ult Ned. ,~delsboek ), güill . (me~ JlpO.llll'Ogister ) f 24, --


- 15 -

236. SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, W., Inventaris der boeken en handschriftBn van het 237. 238. 239.

240. 241 .

242. 243. 244. 245.

246.

247. 248 .

249. 250. 251.

252. 253. 254.

255.

256.

257.

Gen. en Her. Gen. " De Nederla.ndsche Leeuw", ' s- Gravenhage 1911 , 150 blz . (Bibliografisch nog steeds van belang! Goede registers .) f 19, - S(NOUCKA.ERT ) VAN S(CHAUBURG), W. , De graîboeken der Nieuwe Kerk t e ' s - Gravenhage 1909, 376 blz. ( extract uit Wapenher aut 1909-1 910 ). Hierin de begravenen in 130 graven, lopende van het midden der 17e eeuw t ot ca 1800, los , f 12, SOEST, Maria I . van en P. van Hinsbergen, Indices van per soons- en plaatsnamen op de graf elijkheidsrekeningen van Holland, 2:eel a.nd en Henegouwen, Utr. 1941, 498 blz . f 29,50 SOMEREN, J . F. van , Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders , 3 dln , A' dam 1888- 91, ruim 1000 blz ., i ng., als nieuw. N. B. : Het eerste deel bevat een beschr. van ca 250 plaatwerken en verz . met . pcrtretten . De delen 2 en 3 bevatten ca 7000 beschrijvineen van portretten als supplement op de catalogus van .F'. Mul l er (die in r eprint nog verkrijgbaar . is .)Gez~cht . f 495,-SPEENHOFF, J. H., De tweede kamer in wo0rd en beeld, 100 kamerleden, 100 teekeningen, 100 rijmpj es , 100 gedachten, A 1dam z . j ., 52 blz . oblong f 59, SPIERING, W.F.E., De bewijsmiddel en van wettige afsta mming (art . 31 6- 321 B. W. ) Diss ., Leiden 1883, 56 blz . ( zeldzaam ) f 59, STEEl-JSMA, F .A., Wetten der erf eli jkheid, !i. ' dam z.j., 97 blz., geb . f 9, -STOKVIS, .A.M. H. J ., Mam.iel d ' hist oir e , de gánéalogi e ot de chronologie de tous les états du globe , deel I , Leiden 1888, 594 blz . en afl . 2 van deel III (blz. 225 - 528) f 29,SYPESTEYN, C.H.C. 11.. van , Cornelis en Johan de Witt, portr etten en historie~ prenten, 1 s- Gravenhage 1929, 127 blz ., geb ., geill ., (zeer zeldzaam, gedrukt i n s l echts 100 ex. Dit is nr 69 . ) f 95,TANG, Aad va n derf Stamboomonderzoek, een handreiking bij het s chrijven van uw familiegeschiedenis , Ut r./Antw. 1981 , 143 blz ., geill .(prisma-reeks nr 1948 ) ( Een van de weinige algemene boekjes over genealogie . Aanbevolen!) f 1,50 TIDEMAN, J., Frederikstad aan de Eider en hare Hollandsche gemeente , historische mededeelingen omtrent beider Stichting, Rotterdam 1852 , 54 blz ., or ig, karton, met de 5 l i ~hr's. (Zeldzaam en gezocht!) f 175, TIL, H. N. van, Taferelen uit het l even van belangrijke Neder l andsche mannen van vroegeren en l ateren tijd, 2e druk, Utr.1 850, 222 blz. geb. in fraai s tempelb. 29, (TII1AREI'EN, P.), Verzameling van gedenkstukken in Nederland, uit gees telijke , wer eldlijke en ander e voorname gestichten en opentlijke plaetsen bij een vergadert , •••• voorheen in het Latij n ••••• uitgegeven door P. Timareten, en nu •• •• vermeer dert (en vertaald), 2 del en, 's-Gravenhage 1777-1 778. Deel I be tr. Delft, deel II 1 s - Gravenhage en Scheveningen. Ni e t verder versçhenen. Ex.. op zwaar papier, orig. krtn, met 44 gegr. platen (in deel I ontbreekt 1 plaat) f 195, IDEM, exemplaar op gewoon papier. Deel I los en z~nder de pla ten , deel I I half leer en compleet f 125, TOLL.,JURRIAAN VJU~, Van eenen bloede, wat men v~rstaat onder sibbekunde, f · 12, ' s- Gravenhage z.j., 48 blz., geill. (alg. inleiding uit de jaren van de 2e w. o. ) TOLL, J. van , Ursprung W1d Abkunft der Wassergeusen, Den Haag z. j . 50 blz. f 49, Zeldzaam. TOLL, Jurriaan van, Gedrukte archivaliën, A'dam 1943 , 92 blz. (bibliografie van geneal ogische publicaties , geordend per onderwer p en per pl aats of s-creek. Voor een deel achterhaald door de: 2e druk van Van Beresteyns Repert orium) f 39, ·- · TOLL, Jurriaan van, Nederlandsche sibbekundigen v66r 1853 , deel I (niet verder versch.) Naarden 1944, 92 blz., gcill. (Bibl . _v . Gesl . , en \/apenk. 16 ). (Bevat levensbijzonderheden en wer k van 38 auteurs op genealrgisch gebied ).f 12, TOLL, Jurriaan van, Een 17e eeuwsch sibbekundi ge en zi jn wor k; Mr M. Sllla.llegange en zijn nieuwe cronyk van Zeeland, Den Haag 1942 (grote map met als titel "Zeeland veredelt 11 j 12 blz . tekst; 16 blz . facs , ; grote wapenkaart (facs .) in 9 bladen) f 49, ·VENNE, J.M. van de en A. A. M. Stol s , Geslachto-register van het vors t enhuis Nassau (Walramsche en Ottosche li j nen ) gevol gd door gen . on .her. ao.nt. betr. de gesl. Naosau, Mecklenburg, Lippe- Bi~sterfeld en Bourbon- Panna door D. van fl.lff, w. van Ittersum, Il. T. Nuschart on Th. R. Valck Luca~ sen, 1Iaastricht 1937, 133 blz . (gedrukt in 525 ex. )Dit i s nr 217.) f 69,·VERMAAT, G.J., Genealogische en andere merkwaardigheden in de Herv. Ker k t e Poortugaal , spoo. nr. Ons Voor ges l acht 1964, 60 blz ., geill. f 16, VERSPAANDONK, J.A.J .M., Het Hemels Prentenboek, devotie- en bidprentjes vana.f de 17e tot he t begin van de 20e eeuw (mAt uit voerig i nl. over de ,sesch. van het bidprentje !) · f 19, 50


- 16 -

25s. \'IKKE, r ., I\! o."\l\t!:1ch!\f1pelijk(! rln:i ta e n horkomat dor dirnctour, n en coamiaorirics "1 vnn de ~1i'<'n ( ••• ) •~":ll . \'N\nc• ot nchnppcn, e en noclol gi och onder.:o0 l- , dim;. l eiden 106 1, 318 bh;. ( intcrt>s" nnt i . v . a . oti.Jging on d'lJi~ op do mM tcch.~pJ"(.'lijkc lndde>r !) J 49, 259 . \'1 SSER, J . , ~ r::icht , ...... dr- \ "OOT'l'n:'\C!l t e bronnr> n voo r gencnl ogiooh on hot·~ldisch ondcr;:c~k in he t Rijk:'.U'Chicf in T'rlcsl and , u ' dnrn z . j . ( 196. ) 25 bl~ . f 16 , - ~6 0. \'('('RCJDms en hun \le>rk, .t\' d'll:l (1 971), 205 blz ., B(?b . (uit vt> N. G. V. ~ r.ie>t 2-1 nrt . ov.:r de 't>c1-c-cpcn ,·an onn •,·corgesl ncht ) f 49, · 26 1 . 1"0~ ~ VA!~ C'YEN, ;. • •\ ., : to.o- rn \.':ipenboek ,--m nandl'nlijke Hcd P.r l-1.ndocho fo.m.lirn , r::<> t t; ncalcpi. cche <>n hcnldl llche oantcekeningen , Groninf:'{.>n 188 5--1G90 3 delen, groo t fo l., t:{'t 10 4 {;"kl. platen met tezamen 62d w:-ipenn.fb. Goed ex . f 19r-o.262. IDR-t, r*-en bonchc.digd, · f ,17' ' , · · 26~a 1~m, zonder de platen , l"UF-'.: n beschn.di gd f 295, ·· 26}. v1)RSTERMAN VAN Oi~l , A • •\ ., Voor- en nagesl a cht van îlichiel .\Ciriaans~ . do P.u.ijter, Rijswijk 907 , 131 blz., geb ., gcill. ( ge zocht) f 95--2ét . VCRSTERW~l VAl; JID,, ,\ . A. , ·er de geslacht - en "-apen.leunde nla hulpbrnn.ncn bij he t beoe f enen van geochiedenis, E ( 1876) , 8 blz. f ,2,265. VORS7ERMAll YA! OYEN, A. A. , De gesl a cht-, ·wapen- en zegclkundo , 's-1:ortogenbosch 1881, 32 b lz . f 19, 266 . VCRSTSR."~U VAN OYEN, A. A., In mocoriao Hr Uicol aas de Roever , Oister wijk 1a93 , 4 blz ., ~ol . f 4, 267. VORS'IER?-u.N V.hll OYEN, A. 11 ., Di.ctionnaire nobiliaire , ~pertoire des B6:6fal 0gies ot de s doCUI:lents n6alogiques qui se t r ouvent dans l e Biblioth que , l ~ ~ collections e t los a.rchives de i, • •\ . Vorsterman van Oyen, La Ibye ( 18e4 ), 281 blz . , los . ; 19.-268. î ULSMA, R.F. , Burgerlijke stand, bevolkingsreg. en genealogie , Naarden (1 968 ) 154 blz. f M ~-269 . W AL, J . de , NederlMdors , studenten t e Heidel ber g, Leiden 1886, 155 blz (periode 1386-1670 ) f 29 , ·270. WASCH, C. J ., Doopregister der HollMders i n Brazili ë 1633- 1654, ' s - Grave:lhl.>.fl'O 1889-, 41 blz., fol~ J 29, 27 1. VEDEXIND, W.G. Ph. E., Bijdrage tot de kennis van de ontwi kkeling van de proccse;ang in civiele zaken voor het Hof van fiolland in de 1e helft van de 16e ee uw. l.ssen 1971 , 18 1 blz ., geb . f 36 , - 272 . \ofELVAARTS , Th. Ign., Do gemijterde abt en v.>.n Postel , Zegels , \/apens, enz ., ' s - Gravenhage 1090, 44 blz ., fol. f 39, 273. WIE IS DAT? {Deeltje s mot levensbi jzonderhoden van bekende landgenoten die or het moment van publikatie in l even waren.) a . 1902, 520 blz., geb . f 10 , ·- · b . 1931 , "eerste ui tgavo ", 304 blz . f 19 . c . 1935, "derde uitgave " , geb. f 19 , ·d . 1948, "vijfde uitgave " , geb . f 19 . ·e . R. K. "Wie is dat?" , Leiden z . j . · f 15, ·274. IJIERSUM, E. , De honderd hoogstae.ngeslagenen te Rotter dam i n 1813 , E( 1930) 44 bl '?., 19 , 50 275 . 'v/ILDEMAN, M. G. , Biografische gegevens betr . de hoofdoffi cieren der Kon . Marino in 1809, E, 12 blz. f 9 ~- 276. WILDEJ>11.N, M. G., De -grafboeken der Groote- of St Jacobsker k te ' s - Gravenhage (1620--1 8 30), ' s - Hertogenbos ch 1898 , niet i . d . handel , 225 bl z ., geb . ( zeldzaam ) 175. 277 . W(ILDEMAN), M. G. , Overdracht en van obligatiën t en laste van t Gemeene lana e.ls genealogische hulptroepen, E G: 1915 ) 6 blz . f 9 .-·· 278 . WITI'ERT VAN HOOGLAND, -E. B. F. F. ,- Aantekeningen betr . Utrechtsche gesla c°!'lten , E, 303 blz ., ing. (Bevat genealogieën en a - nt . betr. Van Heym en b erch, V2:n fA.l:ynkercken, van Wyckersloot (h ), van Portengen en Wantenaer ). Bel a.ngrijk wer k ! f 24". 279 . WOLFF, M., De ges chiedenis der J oden t e Haarlem 1600- 1815, H'lem 1917 , 74 blz. met vervolgdeel : 1815-1890, H' lem 1919, 70 bl z ., 2 delen samen f ó. 280 . WRIGLEY, E. A. ( ed .) , /.ri introducti on t o English historical demography fron the 16th to .the 19th Cent ., Londen 1966, 283 blz ., geb. ( geeft een inl. t ot hot gobruik van D. T. B. boeken en de me thode van gezinsreconstructie ) T 29. 281. WIJNAEIIDI'S Vt;J1 RESANlY.l', W. , De geza ghebbers der Oost- Indi sche Compagnie cp hare Bui t on- Comptoi.rcn in Azië, J< 1 dam 1944, 316 blz., geb . f ;19 •... 282 . WIJllAEtIDTS V/ill RESAJ:IDI', W., Uederla.ndacho namon i n het oudste trouwregister der Ger of ormccrdcn t e Kleef , E {Leouw 191 0 ) 6 blz . (periode 1665- 1729 ) t ~- 28 3 . wr.rnlillIDI'S V/11~ RDSlllIDT, w. , nopcrtorium D. T. 13., beknopt overzicht van de ~}(;d. doop-, trcuw- en bcgrn frcgist or o ( cnz . ) van v66r de invoering van de burger · • J.i jko s tand ( Den Haag) 1969, 207 blz . (Do 2o cl.rul:: is vorlcrijgbaar bij he1 Ce ut r. Bur. v . Gt,n . in Don liane à f 47,50 ) f 19, - -

J,


- 1ï A DBL

:84.

w"r., re

rièc!uscr.appen in het Kcningrijk der Nederhnden n ::a=enstell~ \-an den stand dE>r edelen \'Un 1814 tot ~850, _'s-Gra,--en.~ag-e 1~75, 28 ~1.:. l fel . (eet de naccn en rers0n.:ilin van nlle leden c.e:.- ridderscha_pren in .:1 . pericde J f 175, à.'Afil.AI.'t\G HJi GIES5.S\EDiG,

of de &eschie<ie...-u.s , :regeli.~

285. à. 1 ABLA.n;\} \"AN GI2SSENBURG-, W.J . , De .Du.i tsche crde ,

of bekn0pte geschiPdenis , icleeling en stanrren der br--eders van het .w.i. tsche huis ,-an St fä.rie van Jeru.Salen, 's-Gran•nhage 185î , }52 blc ., geil l. , los ( standaardwerk) f 140, 286. è. ' A-:::;TATh'"C \"A., GIESSEl'EURG, 1,.·. J ., Wapenbcek der ridders van de D..titsche crde Balije ,-an t"tr€cht sedert 1581 , cpgeluisterd dcor hunne vier c,pge=worer. adellijke quartier en en echt sta::?deelen, huwelijken en kinderen , ' s-Gravenhage 1571 , f 1. geb . (r..ig les) 1~. B. : Bevat : üüeici.ine; ::.ac.en en pers0nalia van 176 ridders ( 1581 - 1870): kwartierstate:1 ,-an de.:e 176 ridders : ruim 700 ,,-apenafb. in lith0grafie , en r et;. f 98, 287 . d ' ABLAillG VAL~ G~ENBURG, \l. J . , De Ridder schap van Veluwe , of geschiedenis der Veluwsche j on,_ers , opgeluisterd do0r hunnen a cht strur.deelen, huwelijken, kinderen en wape."15 , ' s- Gra•;ennage 1859, fol . , 80 + 466 blz. + 7 pl aten eet w-apenafb. (mist de band waar wel cpt. Div:. aant . in h. s . , slordig ex. ) f 195, 268. d' Afü.AlliG VAN GIESSENBURG, W. J ., Nederlands Adelsboek of verzameling van adelserkenni~--en, in1 ; jvingen, verheffingen en ver leeningen van t itel , ' s- Gravenbage 1887, 196 blz . f 24,289. ARSPACH. J . , I ets over den t i tel rniles , eques , eques auratus (E) (1876) d blz . 2,290. BA.lOCKER, Louis de , La i;cblesse Flama.nàe de France en pr~sence de l 'article 259 du Code pénal, suivi .e de "L' orig:ine de l ' or thographe des noms de famille des Flamands de France, Pa.ris 1859, 72 blz . (met index i n h . s . ) f 49, 291. BEELAER'l'S VAL'IJ BLOKLAND, N. A. e . a . , De Hoge Raad van Adel , geschiedenis en werkzaamheden, 's-G:ravenha.ge 1966, 2~9 blz . , geb., geill. (standaardwerk) i 95, 292. :BEF.:LOO, A., De instelling ve.n de orde van St Jacob door Gra...--û Floris V van Holland in den jare 1279. Een hoofdstuk uit het wer k "Geschied- en oudheidk-undige bes chrijving van de Ridderzaal in het Hofgebouw te ' s - G:ravenhage" , A' dam 1845, 61 blz. . f 19, 293 . BREUGEL OOUGLAS, R. van, Over het adelsr egt in de Nederlanden. ' s-Gravenha.ge 1867, 137+18 blz ., (betr. vnl . de regelingen in 1814 en 1815 ) f 39, 50 294 . BREUGEL :DOUGLAS, C. van, Zwitser sche adel, E (1887 ), 7 blz . f 9,-295. BIJLEVELD, W. J . J . C. , Opmer kingen over de gesl achten .behandeld in het Neder -land's Adelsboek, met aanhangsel nveer t i g ja.ren Neder land's Adelsboe.k" , ' s-Gravenhage 225 blz ., geb. (in dezelfde r odè band als het Ned. Adelsb. )Gezocht. 59, 296. CATALOGUE d ' une collection d ' ouvrages trait ant les chevalliers de Malte , etc., Brussel (van de Graaî--Dopere ) 1933, 6 blz ., gestencild f 9,-297 . EPEN, D. G. van, De Neder landsche Adel in Nederland ' s Adelsboek (jrg 1912- 14), ' s-Gra.venhage 1914, 15 blz . f. 298. GESLACHTS-REGISTER der l eden van de Ridderschap i n Noord- Holland, Haa.riem 1858, ca 300 blz., f 0l ., goud op snee f 89, 299. JAARVERSLAG Nederlandsche Adelsvereenig:ing, 1938, 35 blz . f 8, - 300. J ONGEDI JK, J . W., Ridderli jke orden in Nederland, Zaltbommel 1965, 80 blz., geill . ( J hanniterorde , Orde ,-an Malta, Duitse orde Balije van Utr echt ) f 16, -301. LOON, Ger ard van, Beschrijving zo van de onderscheydene ridder s en der zelver schildknapen in Hol land al s van de heele , halve , achtste eedelieden e~ daarbeneden •• ,. mitsgaders van de verschillende ridderordren der graaven van Hol land. · Leiden 1750 (= het vijfde en belangrijkste deel van de :r,uoude r egeeringswijs van Holland ) 714 blz. + bladwijzer, geb ., half leer f 95, 302 . IDEM, geheel leer f 115,- f 3,-303. MARIS, J . C., Andermaal: De Neder landsche Adel , E (Leeuw 1947 ), 2 blz . 304. (VAN MASSOW), Royement uit den Nederla.ndschen adel op verzoek van Frederik van Ma.ssow, Leyden 1838, 20 blz. , zel dzaam (vei. o. m. art. v . Belonje in Leids Jaarboek 1980 ) f 89, -305. ME1'10RIE betreffende de verdeeling van het fonds der Ridderschap van de Provincie Zuid-Holland, ' s -Grn.vcnha ~ 1851, 196 blz ., ing . (los ) f 35, 306. MUELEN, J.C. van der, De Nederland.sche adel of naamlijst van de e.fstarnmelinaen der edelen in NP.derland benevens hunne huwelijken, kinder en en nakomelingen tot op heden. ' s-Gravenhage 1879 9 195 blz. f 24,307. DE NEDERLANTSCHE ADEL, of al fabeti r,che naamlijst van familiën en personen wier titels o f adeldom op de r egiot ers van den hoogcn r aad van adel zijn ingeschre- · ven, Zaltbommel 1846, 243 blz . , orig. cart . ( Fraaie uitgave , wit stempel bandje, f 19 ,50 goud op snee , titelblz. in gouddruk ) 300. NEDOPIL, L., Deutschc adel sprobon a us dem Deutsches Ordens- Centr a l - li.rchivc , .,, Wien 1868, deel III, Register, 242 blz. 10,--J


-· 1R 309. OVER ndelijko titol o, orfoli j k vol gcna regt van ccrstecboorte, 'o~Cr avenh,~~e 1867 , 18 blz. (botr. o.m. Van Hogondorp) f 16, ---· · 310. RIETSTAP, J . B., Wapenboek vnn don Nodcrlandachen adel, mot genealogische en horaldioche aantoekoningon, Croninecn 1083-87, 2 del en, groot foli o, fraai e originel e bnndon, mot 105 pluton (enkele lofl). Mooi ex. f 1450,-311 . SCHARP, H. J ., Genenlo(!iön vnn Nederlanrloche ilid-adollijko geolachten (ropje met alf. goratl88chikto vorwijzingen naur literatuur), ma.nuocript f 10, ·312. SLUYSMANS, Conny, Op olke 171 4 Nodorlandero io er 6~n va n adel , kleuronbijl ago Do Tologro.a.f 15-10--1966 , 7 blz. :f 8,-· 313. VALKENBURG, Jhr M.r e.c. van , Nederlandse Adel, A. O. r ocks 1964, 16 blz. (wit doorochoten ) u.itetekond overzicht! f 16 1 314 . VEIIBAAL van hot verhandelde btj do ridderschap van Holland, 1e verg.(1815 ) t/m 30e verg. ( 1840) . Compl ete sot van 28 katcrns (de verbalen van de 1~e Pn 170 verg. in fotokopie ) folio f 195 ,-315. VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., De Hooee na.ud van ,\del beochouwd in Verband met zijne boekerij en archief , benevens een woord over een nieuw soort bel as ting, Loiden .1880, 31 bl z . (o. m. pleidooi voor r egistratie van familiewap8ns t egon f 19, ·oen jaarli jkse belastingt) 316. (WACKER VAN SON, P. ), De adel, door iµ-ionymus Belga, z.pl.1786, 168 blz . f 85,- · 317 . \1ELE\TELD, L. van, Beknopte genealogische aanteekeningen betr. de Hollandsche edelen welke bij de i nstelling der ridderorde van St Jacobs Broederschap door graaf Floris V tot ridders zijn geslagen, Leyden 1845, 16 blz . Zeldzaam. f 39, - -· 318. 'WELEVELD, L.A. van, Handboek van don Nederlandschen Adel, z. pl. 1848, net . supplement 1852, 80 blz. (1U]een de t ekst , de platen ontbreken) f 45,31 9. WILD™AN, M. G., De Ridderschap van lfoordbrabant, stamdeelen der leden 1814-1903 met eene inleiding doo:r Jhr I1r a . F. O. v. Sasse van Ysselt ('s-Gravenhage 1903 ) f 275,oblong, geb . (zeldzaam) 320. WILDEMAN, M. G., Recensies uit de H. R. C. van de Nederland's /1.delsboekjes 1920-1930, 10 krantenknipsels f 19,·-321 . WITTERT v . HOOGLAND, E.B.F.F., Portret--album van den Nederlandschen adel~ de portretten uit het Nederland's Adelsboek met biografische aanteekeningen, Den Haag 1937, geb. (bevat 11 9 portretten en per portret 1 à 2 blz. t ekst) f 19, -· 322 . WI'I'l'ERT v . HOOGLAl'ffi; E. D. F. F., De Nederlandsche !.del, omvattende alle Nederlandsche adellijke geslachten in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden met een historisch overzicht, 1c deol de l etters A - E, nie t verder verschenen ) 's-Gravenhage 1913, 810 blz. (formaat en uitvoering als Ned. Adelsboek) f 16,323. WIJS, J.J.A., Dijdrage tot de kennis van het l eenstelsel in de Republiek Holland, 1 s- Gravenpago 1939 ( Di os .) 143 blz . gezocht f 59, - · 4

-

OR DEN EN ONDER S CHE ID .INGEN 324. d, ARTILLAC BRILL, p. J., Belmoptc geschi edenis der Nederlandse Ridderorden, ' s-Gravenhage 1951 , 204 blz . f DE NEDERL.ANreCHE RIDDERORDEN en onderscheid.inga- of ~eretekenen, bevattende 325. d KB , van derzelver instellingen en nadere bepalingen hier omtr ent voor;sc~v:n, Velp 1853 , 76 blz., met een met de hanrl gekleurde ui tvouwbure plaat. Zeldzaam. omslag beschadigd. . f 0 TABLE/J.U ~n~ral des croix des ordres P.rançai s et ~trangers, Paris z . J . (1 ~o 326. g vo.n gekleurde afb • van ridderorden, geplakt in modern albUI:1) f eeuws ) ( vorz.

F

AM I

19,···

69, -

19,--

L I EN A M EN E H _.:{__9.....Q_R_JV..lt.!J!

,rr.MT>t:'oC! AJ Voornamen · Hoc komen we er aan? Wat doen we ermee? 327. BERNEI' l\,J!Jl'l.l"J:UvJ , • • , ' 1) f Utrecht (1 965 ) 223 blz ., (uitstekend overzicht. 6 T'C°'JAA A Sch ld- schimp- en s potnamen voorheen en thano , Naarden 194 , 328. l:[/l.Li.u·1.11, •, e ' .f 329. ~~1A, A. , Di jnamen of het alias als persoonsT en :naa.msonder scheiding, f Naarden 1946, 71 blz. f ers 328 en 329 tcza.men in Mn brind 0 D 3 3 • e nwran A Humor ~n oatyre in Prieoche en Noordbrabantsche persoons - on 331 . HALLEMA, •• f bijnamon Naarden 1946 , 69 blz. 35 bl / • HOUTEN-El~GEl1, nucl. van, Hoe zullen wij ons kind noemen? Don Haag z. j ., 332 1 id · voor Corwaanae namen !) 1 00 • ( p e ooi o odio vnn nomen oen vraagbaak over de afkomst van onze 333 . =:~~A~nAvi a:~~c~~ilie- un geola~htonamen, A' dam (1955) 320 blz . f

16

~--

19~ - ·· 19, ·35, 19,-_ · 251 29, -


- 19 -

334. ITTERSUI1, A.M.K.W. v., e. n., Officiële schrijfwijze van familienamen, E(:t 1915) ca 10 blz.

f

6,--

62 blz., (Bibl. v. Gesl. en Wapenk. 11)

f

19,-···

f f f

20,20,30,-40,-20,38,30,·50,--;30,-:30,50,-

335. MEERTENS, P.J., De betekenis van de Nederlandse familienamen, Naarden 1941, 336. NEDERLANDS HEPERTORIUI1 VAN Fiu'1ILIENAMEN (opgave van alle in 1947 in ons land voorkomende Deel I Deel II Deel III Deel IV Deel V Deel VI Deel VII Deel VIII Deel IX s Deel X Deel XI

familienamen met de aantallen per gemeente) Drentlj.e, Assen 1963, 198 blz. (nw f 24,·: ··) Friesland, Assen 1964, 233 blz. (1111 f 24,--) Groningen, Assen 1964, 295 blz. (nw f 36,--) Utrecht, Assen 1967, 527 blz. (nw f 50,- -) Zeeland, Assen 1967, 233 blz. (nw f 24,--·) Overijssel, Assen 1968, 469 blz. (nw f 48,-- -) Amsterdam, /\.sr,en 1970, 367 blz. (nw f 40, --··) Gelderl2.nd, Assen 1971, 713 blz. (mr f 64,-- ) 's-Gravenhage, Assen 1974, 305 blz. (nw f 40,-) Rotterdam, J.ssen 1976, 256 blz. (nw f 38, -- ) N.Brabant, Assen 1977, 663 blz. (nw f 64,-· ·)

j f f f

f

f f f

N.B. Deel XII Noord-Holland (2 banden) is ter perse. De uitgave (en voorraad : oude delen) is overgenomen door De Walburg Pers te Zutphen. 337. ROELiµID'l'S, _K. en P.J. Meertens, Nederlandse familienamen in .historisch perspectief, Leuven 1951, 43 blz. f 24,338. SCHAAR, J. ~an der, Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en fa.uµ.lienamen, /\.ssen 1953, 208 blz. · f 79,-:339. SCHEFFER, J.H., Proeve eener bibliographie van werken betrekkelijk Doop- en Geslachtsnamen, E (À.N.F. 1804) 8 blz. f 14,340. SIERKSMA, IG.aes, De traditie der voornamen, een populair-wetenschappelijke studie op grond van enquète-materiaal, Naarden 1946, 52 blz. f 24,341. SWAEN, A.E.H., Nederlandsché geslachtsnamen, Zutphen 1952, 162 blz., geb. f 24,~ 342. VRIEZE, A., De strijd om de geslachtsnamen, Alohen a/d Rijn 1940, 76 blz. (betr. vnl. de wetgeving op het gebied der familienamen) f 24,-· . 343. WINKLER, 'Johan, De Nederlandsche geslachtsnamen in corsprong, geschiedenis en beteekenis, Haarlem 1885, 636 blz. , geb. in twee zeer fraaie halfleren banden (standaardwerk) · f 195,· 344. WINKLÈR, Johan, Studiën in Nederlandsche namenkunde , Haarlem z.j. (1900), 328 blz. ing. (o.m. Friesche namen, Helmondse namen uit de M.E., spotnamen van steden en dorpen, namen Leeuwarden 1511, etc.) f 75,~-

HER AL DIE K1 ZE.GEL KUNDE, HUI ·s MERKEN 345. d'ABLAING Vli.N GIESSENB,, W.J., Nederlandsche Gemeentewapens, 1 s-Gravenhage 1862, alleen de inleiding, 16 blz . f 6,346. d'ABLAING VAfl GIESSENll., W.J., Nederlandsche Gemeentewapens, Arnhem 1887. Aflevering Zeeland (8 platen met wapenafb.) f 19,347. d'DLAING VAN GIESSENB., W.J., Nederlandsche Gemèentewapens, Arnhem 1887, alleen de afl. : Vervolg door J .l'i. Lion, 4 platen f 6,3L:9, ANSPACH, Jac., I ets over de bet eekenis van eenige heraldieke figuren, E f 3,(1891) 6 blz. 349 •. HEI' JIRMORIAL gémfral van Lodewijk XIV, E (1 874) 18 blz. f 9,-350. BAAR9 ,R.R., Ontwerp van een burgerfamiliewapcmwet, houdende een regeling omtrent het voeren van famili ewapens door onadellijke per s onen, Nijkerk 1952, 32 blz.,, stencil f 24,-351. BELLOW, G., Escallops in armory, Londen 1957 , 16 blz., fraai geill,· {over è.e scholp als her aldisch symbool) f 16,352. BERGH, L.Ph.C. van den, Grondt reüen der Noderlandsche Wapenkunde, Leiden 1847, 59 blz. zonder omsl. (een der vroegst e verhandelingen over heraldiek)! 29,-353 . BERGH, J. A. de , Het wapen des Konings en des llijks, thans gevoerd, i s i n strijd met de wet, ' s- Gravenhage ( ~880 ) 38 bl z., met ingeplakte wapengravure f 19, 354. BOO, J.A. de, Her aldiek, 2e druk, Bussum 1973, 120 blz., geill. f 12,353. BOOM, •J. van der, Proeve t ot oplos ni ng van een heraldisch probleem, E (Jrb C.B.v. G. 1948 ) 6 blz . f 6,-356·.- C./ILJ\ND, F., J ohan l a Rocho, onbekend wapenteekenaar, E (,± 1915) 5 blz. f 9, 357. COEN3N VAN ' s Grave sl oot, -!}lr J. ],•. L. ~ Wapenboek door ~en wapenkoning Beij eren ,u it het begin der 15de eeuu, F ( 107-5J ~ blz. (1 bl z. in h. s .) f 9, 358. DAM, . H. H. van, H0r a l dische Tentoondelling (t oegepaste kunst) sa.a.mgebracht uit particuli er bezit, R'da.m 1915, 96 blz . , geill. (bevat inl. van 50 blz.! Inzender s war en o.m. l eden van de f amili es d'/\.umerie, Carp, v.fu:n, Davids, v.Epen, Fil.ugi , Graai"l and, de Grac!'f~ Haneg::-aaf f, v.d.Hoeven, Reepmaker , Slager,


1 l

.'

1

- 20 -

358. (vervolg) Storm van 's-Gravesande, v.Sypesteyn, Wa.gner, Baelde, Bijleveld, Köffler, VeD3ter). Interessant. Omslag watervlekkig. f 125,359. HET EERSTE voorkomen der wapens, E (1879), 28 blz. · f 9,360. EPEN, D.G. van, Grand :..rmorial, précédé d'un vocabulaire du blason, 1e Livraison, La Ha.ye 1897, 80+16 blz. Niet verder verschenen. (Overblijfsel van Van Epen's plan een nieuwe Jli.etstap te publiceren, overigens onder dezelfde titel en zonder R. te noemen! De "vocabulaire" is nog steeds van belang en staat compleet in deze afl ever ing.) f 6,-36·1. EPEN, Joh. D.G. van, De tournooien, 's-Gravenhage 1890, 8 blz., fol. f 9,50 362. GODID'ROY, J., De hoofdzaken van de heraldiek voor te ekenaars en decorateurs, Leeuwarden z.j., 108 blz., geill. f 39,363. GODEFROY, J., Heraldiek, A'dam z.j., 85 blz., met 382 ill. f 35,364. GONGGRIJP, G.F.E., F.riesche eigenerfdenwapens, de wapens der F.riesche eigenerfden i.v.m. hun berechtigd allodiaal erfgoed. Naarden 1943, 108 blz. (Bibl. v. Gesl. en Wapenk. 12/13.) f 19,365. GOUW, J.L. van der, Insignia Hollandiae, of verlucht relaas van de zinnebeelden die in de l oop der eeuwen zijn gevoerd door het gewesteli jk bestuur van Holland, ' s- Gravenhage (1960), 42 blz. f 29,50 366. GRAll.FLAND, J.L.M., Heraldische encyclopedie, Den Haag (1932), 228 blz., fol. geb., rijk geill . (de uitgave is 2 t alig: Nederlands en Frans) f 125,367. HEFNER, O.T. von (na.v.), Bronnen voor de heraldiek, E (1 873) 26 blz. f 9, 368. HERALDICUS, Lijf- en wapenspreuken van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen Adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders, enz., Utrecht 1893, , 192 blz . (Nuttig bij het identificeren van wapens aan de hand van de spreuk)f 49,369. (HOHENLOHE WALDENBURG, naar F. K. v.), Zijn de helmteekens ooit op het slagveld gedragen? E (18 •• ) 30 blz. f 9,370,. HONIG,. G. J •.,· Beschrijving en geschiedenis der Zaanlandsche gemeentewapens, 's-Gravenhage 1887, 59 blz., fol., geb . (zeldzaam) f 95,371" HOVERDEN- PLENCKEN, H. von, Hoe zijn de wapens ontstaan? E (1875) 20 blz.. f 9,372. JANSSEN, L.J.F., Voorstel tot het aanleggen eener sfragistische verzameling, gedaan in de maand. ver g. v.d. My. der Ned. Letterkunde 1844, E, 8 blz. f 4,37-3. Kiès, Ch., F.en en ander over Wapenkunde of heraldiek, ;,. 'dam (1935), 32 blz., geill •. (algemene inleiding) f 9, 374. DE KIKVORSCH in de heraldiek of wapenkunde, E (uit Slotboom's "Kikkerstuclilln:' nr 1), 3 blz. f 9, 375. KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J., Europeesche 11 totemdieren" en eenige andere symbolen; heraldische sprokkels, 2e druk, Haarlem z.j. (1935) 220 blz., geb., geill. f 90,376. KITS NIEUWENKAI1P, H.W.J.M., Nederlandsche Familiewapens , met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment- genealogieën, enz . Verschenen ca 1940 in 4 delen, ieder van 160 blz., met ill. en tabellen. De nrs op rug en titelblz . zijn verwarrend. Aanwezig: deel I (begint met inl . daarna Cokart) f 39,deel II (begint me~ Waning) f 29,deel TV (begint met Coster) f 29,377. IDEM, de reprint uit 1975, in één deel f 145,378. KITS N!EUWENKAMP, H.W.M.J., Het raadsel der huismerken, ·,\ ' dam (1955) 40 blz . geill. f 19,379. KOENEN, H.J., Strafbepálingen tegen heraldische usurpatie, Overdr.Ned.Leeuw 1897) 18 blz . f 300. KORTE BESCHRIJVING en geschiedenis der Nederla.ndsche provinciewapens , z. pl . 9,z . j ., 15 blz. f 381. KUIJPER, J., De heraldiek in bouwkunst en aanverwante vakken, A' dam 1910, 147 blz. , geb . met zeer veel ill . f 95,382. LAARS, T. van der, NederlandscmGemeentewapens , album voor Koffie-Rag-zegels , A' dam (1 924) 2 dln. :Bevat: inleiding, de wapens van de Nederl . pro~incies en gemeenten aanvullingen betr. Indië en het register f 150,383. LAARS, T. ' van der, Heraldiek (de inleiding tot de nHag" alb\lllls); 1924, 9 blz. 6,-gei ll . f 384. Ó:,MRS, T. v.d .) Kalender voor het ja.ar 1900, uitg. 11 Het Nieuws van den Da.g11 Ams t er dam (1899) 30 blz. Zeer fraai drukwerk. Heraldische tekeningen van T. v . d. Laar s . Jugendstil. (beva t ca. 225 wapens , 30 stadsgezichten en 15 kledel.'drachten; nie t in Braches ) f 85, 385. T,EEl"if.NS-PRINS, E. C. M. (r ed.), Zegels en wapens van steden in Zuid- Holland, ' s-Gravenhage 1966, 271 blz., geb ., geil 1. ( Z.H.Studiën XII) f 75 , 386. LI ON, J . M., Her aldieke modellen ten dienste van decoratieschilders , graveurs, zegelsni j der s , beeldhouwer s , bouwkundigen, t eekenaars, borduurders enz., ' s-Gravenhage 1894, 6+24 blz. en 20 platen (kleur) groot fol .,fra.a.i , zeldzaam f 175,-

l

t t


- 21 f 21,,-387. MA!Jl!Y, A. (1w u: ) 1 Jl•• Zcculkuntlo , P. (1074) 40 bl::. 1 9, W O, 1·i/\Y F:H, c·ru•J I fil tLC'r Vl' n, r-, pruikl'n ti j d rlor hor a ldick, E ( 18 •• ) 20 blz. 09 . 11/IYEJl , c. R.ittC'r v un (11 .n . v .), Do nriUrinnle knrakterlrokke n in rio h ornldir.? k ( J.;) ( 1073 ) 10 blz . f ?, 390. (v. i'il\YE!l, n:\ll r), 1'o llc>lmtl'c ko11n, 8 ( m .,) 3B blz . f 9, 3'.)1. MF:i~:nr1G/\, J .A. 11., Do nymbol C'n dl"r P,"Oclodionot 1n do wa pono , C ( 10 • • ) 26 blz. f 9, }92. WJIUY:'i, 1-:.1ur.ln de , Gccm .x cnploy6o conj olntcmcnt p:ir l c> c ootc de Leiccoter e t 1 a.t· l" C1,nn<'il 1l • ~tnt, Druoncl 7. , j ., 14 blz., mot ; platen, .rno.rvf\ll 1 in kleur. Mn t I..\.li( i,jhoff ), Z<'RCl van dC'n grwf van Loycoo tnr nl o nlg. l nndvoog<i dor \ '!" \' . l1NI., E, 2 b l7. . + pl nn t ( twco a tudlPn ove r he t wapen van de Ra:1d ·, . St a te)f 2?, 50 393, NL1)f.!tLAlUX,CIIE WAPElJS van ho L fü Jk( de Provinciën e n de C'.emeente n, deol I~ , ).)o l\iJt ( 11 ~ Rr:tndjng11 , A, Hün c kolJ 19.43, 11 2 blz., geb., fol. geill. f 49, 394, NE'lffiEx:KF.R, 0tto en J. P. Br r okl ittlo , lloraldick , br-,nnon, symbolen on be tekenis A' ctrun/ Ih"UOr.ol 1977 , 208 bl7. ., fol. , fï(' b,, rijk gcill. (klour). FÄn vo.n de frM in t c on boute boeken ov<'r dit ondcnverp; Ned. bewe rking vo.n Jh.r Mr n.c.c. d0 !',-'\\·orni n I C'h!M.n. IH0uwprljo f 136,- (ultvork.) f 79, 50 394n 0VE''l\v1JK, J.F., Onze Jfuie- cn Gra ftoe keno zijn 10.000 ja.ar oud. Wnt zeggen dj ons? (Dcn.· .irocht) 1940, 11 9 bl z . goill. f 22,50 39~. PAMA, C. , Ono f nr.ûliowap<m , lwi.rdon 1942, 58 blz. (Bibl.v. r.e·s l.en Wapenk.15) f 19 , 396. î'AMA, C., Heraldiek on Exlibrio, ?!aarden 1943 , 51 blz., goill. ( Bibl..v. Ces l. on Wnponk. 14) f 39 , 397. PAfL\., C., ll13 t v olkokoraktor in do heraldiek, Naarden 1940, 30 (39 ) blz. f 12 , (Ili bl. v. Cool. en Wopcnk. 7) 398. PAMA, C., Heraldie k, geochiedenio dor familie..,npens van de !I. E. tot heder., f 9,-Utrech t (1 950 ) 200 blz. (Priom.n Rocks 377) f 24, 399. PAM.\., C., Het wap1.m dor Hoderlo.nden, 's-Gravenhage 1942, 20 blz., geill . 400. RF.GT. W.M.c., De Ho!"V0nnde ke rk te Oudshoorn uit een heraldisch oogpunt bef 24, zien, E (1 900 ) 20 blz., geill. 401. l~ l', W.M,C,, Het wapen vo.n J\:i.rlanderveon, Ouds hoorn 1898 , op één blad, gef 19,c!.ru!:t. in 3 kol ommen 402 . REYDON, H., De huiomorken, Nanrden {ca 1941) 30 blz., geill. (Bibl.v .Cesl. on Woponk.. 2} f 19, 403. IUEI'::,'TAP, J,B., Armorio.l g(fncfral( Gouda 1861, 1171 blz., &eb. (de 1e druk vo.n di 1.. uiterst bclongrijke werk) f 1 35 , 404. lüET":;TAP, J . B., A.J.,norlnl ~n6rol, 2 dln, Gouda 1887, 1149+1316 blz., geb . ( 1,.:1 i n df' bf'. nd enkele blz. los en beschadigd). Standaardwerk! Gezocht. f 395,-405. RIETSTAl' , J.B., Armorinl G6néral, 2 delen, met de negen verschenen suppl. del e n en de dl.•io delen "planches de l 'Armorial ~néral " : herdruk L<-nden 1954-1970 , totn.nl complotn s et vnn 14 delen, geb. f 1.750,406, IUETSTAP, J .B., Handboek der wapenkunde {1e dr.) Gouda 1857, 522 blz. geill. f 35,40î. IUETSTAP, J.B., Ihndbook der Wapenkunde, 2e uitgave, 11.'dao 1875, 522 blz., goill. (los} f 35,408. RIET3TAP, J.B., Handboek der wapenkunde door C.Pama., derde geheel omgewerkte e n hordone ui tgnvo, Leiden 1943, 343 blz. geb. f 48, 409. I.Dr:·11 de vierde <'n laatste uitgave, nu op Mc-un van C. Pama, Leiden 1961, geb.f 48,41 0 . (IUETSTAP), Over do betcokenie der wapenfiguren, E (1876), 34 blz. f 16, 411. rJfilSTAP, J.B., Dictionna!ro des t emee du bloson, E (uit ,\rmcrial G6néral} 24 blz., met 5 pla ten f 14.41 2 . JUET3TAP, Schildhouders, E (1 874), 10 blz. f 9, 413. RIETSTAP, Ho t Ar::iorial GJnéral ,•o.n Lodewijk XIV, E (1874} 18 blz. f 8,414. R0ELJ\.NTSt H.A.N., J. J\.Koopma.ns, levensschets, Hengelo 1901, 27 blz. (fraai druk-...erk J f 29, 415, R0E\'ER, N. de , Hot verzamelen van zegels. Handboek voor het a.anle&,"'9n van eene zcg~lvcrzameling, Leiden ~.j., 91 blz. f 29, 416 . 1:00 v. ,\L!lElt\JEREIJYI', J.K.H. do , Do voorgeschiedenis van het wapen gevoerd door co e e rste prins ~.n 0=:mjo uit het geslacht van de graven van Nassau ( overdr. J~b c.n.v, Gon . 1971), 32 blz ., &eill. f 15, 417. RUTIL, D., 1:.:,t wapen vr.n Prinses Juliana, toelichting bij den kwartie:rGta.nt , .Bnndoong 193~, 5 bl z . f 8,418. SCIIUTIS. 0 ., r.o \l".p0nbockC'n der rrvldt!rs- Overijsselsc s tudentenverenigingen, Zutpl1on 197:> , 272 blz. f 30 419. G:-;.mwA!':.:ns \>i L het v.Jo.m•üi cc ll1.dor l andoch-Indië met de legenden vo.n Bandoeng ' B::.nj oc~nngi, S:ll a tlÇ-, Soor...~aja , z.pl ., z.j ., 10 blz. fol. ( gestencild me t ' co:-0 afb . 1.n !:l om:- ) j 19 50 f, 20 . :7.'Al tl~ r.n<I 1,1.'i n~PJ hc:r;i lûl c [;l n o:.J , Bl.Li·rell Collectlon, Gla s gow 1962, 7 3 bh. ' oulc.,n ,•. c, t-. , c·,.!11. ( dvc :·nn ~!._.J ... rlnnès., \..'ape>ne) f 29 __ ~2 1 . ;, ~ - ,</J·:P, J .C.P,\/,,\. , : nl eiding- t o t. do \/apt>nk-unde , Amersf./NA:\.l'den ( ca 1940 ) ' } J Lh •• L'l.•11 ' , ( !JiLl. v. Gn1..:. l ; I \.'~.pcnk , 1) f 19, -

II.,~.11.


- 22 422 . STEENKAMP, J.C, P,W.A., 7,egoln, Naarden 1941, 32 blz., geill. (Bibl.v,Gcel. en Wnpcmk. 8)

f

19,-

423. STEmKAMP, J.C.P.w; A., Hor nldisch vndomccum, wnpcnkundig register van do meest 424, 425. 426.

427. 428.

429. 430. 431.

432,

433. 434,

voorkcmonde hcrnldls cho benamingen, temen, figuren, enz., 2 delen, Amersfoort, Nnn.rden z.j. ( 1941 ?) 208 en 118 blz. f 75,ID™, alleen deul I f 35,-STEENKAMP, J.C.P.W.A., Heraldiek in kunothistorisohen en e.osthetischon dn, A' d.nm 1948 (lleemechut-recko 57), 162 blz., ffeb., geill. (mist rug) f 25,SI'EENKAMP, J,C.P,W.A., Oorlogstuig in do Heraldiek, E (Leeuw 1915) 5 blz.+ plaat f 9,STEENKAMP, J.C.P.W.A., Het paar.d in de wapen- en zegelkunde, E (Leeuw 1910) f 14, ·13 blz. met 2 platen f 9,STEENKAI-ll', Viervoetige dieren in wapens, E (Leeuw 1912) 7 blz. + plaat SI'EEN1<MtP, J.C.P.W.A., Het plantenrijk i n de wapenkunde, E (Leeuw 1914), 5 blz.+ plaat f 9,STEENKAMP, OorloG11tuig in de he'mldiek, E (Leeuw 1915) 5 blz., geill. f 9,f 9,STEENKAMP, Heraldische Vogels,~ (Leeuw 1913) 8 blz. + plaat VJJLLAJrr, C.E., Wapenboek der 1\msterdamsche Regeringsleden sedert 1795, A'dam 1861, 225 blz., fol., met zeer veel wapenafb. f 195,-VALCK LUCASSHI, Th.R.,· Een belasting op geslachtswapens? E (Leeuw 1919) 7 blz . 4,VELDEN, P.A. van den, Nieuwe gemeente-wapens, E (1886) 9 blz. (betr.periode

1862-1886)

435. VERSTER, c.w.H., HERJILDIEKE KUNST, E (1917) 24 blz., geill. 436. VIGELIUS, Matty, "Wapengoet", E (1932) 9 blz.+ 4 platen (betr. wapens op ceramiek, incompleet)

437, VORSTERMAN VAN Oîll1, A.A., Over de heraldiek als hulpbron bij het beoefenen van de geschiedenis, E (1879), 8 blz.

438. VORSTERMAN VAN OYEN( A.A., In memoriam J.B.Rietstap, 1s-Gravenhage 1892, 10 blz., met (fra.a.iJ portret

439, V O ~ VAN OYEN, A~A., Levensbericht van J.B.Riets tap, E (1894) 14 blz. 440. WAPENKAART VAN .ANSTERD.AMSCHE GESLACHl'EN, Anno 1901, groot blad, 65x.45 cm,

f 3.,f 19,50 f

4, -

f 12,f f

14,-

16,--

ontwer:p J.v~L(eeuwen), uitg. · van Epen, met daarop in kleuren {met goud en zilver) de wapens van 100 geslachten die in 1901 gedurende 100 jr door áán "f meer leden wa.ren· vertegenwoordigd in het stadsbestuur: Brouwer .Ancher, Backer, lleels, Berg, Bickeri Bienfait, Blaauw, Boelen, Boiasevain, Boot, do :Bordes, v.13osse, v.Oosterwyk Bruyn, Bunk, calkoen, Henriques de Castro, Commel i n, Cramer, Crommelin, Croockewi t., Dedel, Druyvestein, v ,Eleghen, v .Eik, Elias , Fabius, de Flines, Fock, Hooft Graafland, de Graeff, de Gyselaar, Bierens de Haan, v.Hall, Krook v.Harpen, Bartsen, v.Marcelis Hartsinck, Hasselaer, Heemskerk, von Hemert, v. Heukelom, Hoeufft, Hooft, v.Hoorn, Hovy; Huydecoper, Insinger, Jacobs', Jollee, de Bosch Kemper, Koenen, Koopnans (Cnoop), La.bouchere, Everwijn Lange, Leembruggen, v.Lennep, v.Loon, Luden, Martini Buya, Matthee, v.der i1ersch, t er Meulen, Moltzer, I1omma., Neufville {de), Nolthenius, v.Notten, de Yiarez Oyens, Ploos van Smtel, Quien, Rahusen, Bosch Reitz, Rendorp, Rochussen, Röell, Rutgers, Schol ten, Schouwenburg de Jong, Serrurier, Sillem, Six, Suasso (Lopez ) Teixeira de Ma.ttos, den Tex, Trip, Vaillant, Veeckens, v.der Vliet, v.Voll enhoven, Vodte, de Vries, Waller,v.Walrée, Warin, Warnsinck, Coninck Westenberg, f 150,-de Wildt, Willet, Willink v.Collen, Witcen, Wurfbain 441. WI.ERCX, M. P.H., Wapenrecht, naar aanleiding van Dr jur F.Hauptmann "Tu.s Wappenrecht", 's-Gravenhage 1897, 16 blz. foi. f 16,-442 . WILDEMAN, M.G., Het wapen van Hertog Hendrik en de vlag van tlecklenburg--Schwerin, Schevenirisen 1900, 24 blz. '(met ui t sl. plaat met 10 afb. door Van Leeuwen) 8 ,-443. WILDFMtlN, M.G., Het wapen van Z.K.H. Prins Hendri k der Nederlanden, E (1902) 4 blz. f 4,·444, W(ILD»'IAN), M.G., Napoleontische her aldiek in Nederlandsche ge slacht swapens, f 3,-E {j; 1915) 2 blz.

VL AGG ENKUN D E 445. ancLAAR, W.F.P., Het drietal geuzenvlaggen toegeli cht, Deventer 1874, 16 blz . met 3 pl aten in kleurendruk f 19, 50 446. JONKER Czn, L., Wa t is de oorsprong van onze vlag? Middel burg 1937, 95 blz. geb., geill. f 19, 447. MULLER, D.G., De oorsprong der Nederlandsche vlag opnieuw geschiedkundi g onderzocht en nagespoord, A'dam 1862, 102 blz., ori g. krtn, zeldzaam f 59,--


- 23 440. MULLER, D.G., Nog oen woord ovor den oorapronts dor Nedcrla.ndsche vlag, n.a.v. oon goschrift daarover van den hoor Tor Gouw to A'drun, A'dam 1864, 34 blz. f 24,-

E X- L I BRI S

449 •. CilOOCKJMT, M.c., Het exlibrlo der Nederlandachc medici, 's-Gravenhage 1950, 294 blz., geb., geill. met 662 afbJ Fra.ni work. Oplage 650 exJ f 175,.-450•. ElCLIBRIS uitgevoerd naar vijftig teckeningen van A.J.W.Bieruma Oosting, met oen voorrodo van Johan Schwenko, 'a-Gravonhage (Stola) 1950, 14 blz. met 50 originelo exlibri in mapjo (oplage 200 ex!.) / 49,-451. LINNIG, Ben, Quelques Ex-libr is Bolgos anciens, Paris 1921, 64 blz., geill. ( opl. 300 ex.) f 29,452. SCHWENCKE, Johan, Tentoonotolling van Ex:librio on golegenheidsgrafiek uit de f 24,. verzameling van Ir Ene. Streno, z.pl. 1937, 16 blz., geill. 453. SCHWENCKE, Johan, Het exlibris in Nederland, een studie voor vrienden van f 29,. book en prent, A'dam (W.B.) 1935, 48 blz., geill. fol. (oplage 1000 ex.!) 454., VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., Les dessinateurs Ne~landa.ia d' Ex:libris, Arnhem 1910, 40+70 blz., geb., rijk geill. (o.m. door A.Vlaanderen), verschillende originele, ingeplakte, exlibri. Fraai werk! (enkele lichte beschadigingen op '5 pag.) f 275,455. IDEM, alleen het voorwerk, 18 blz. met de namen en biogr. bijzonderheden . der tekenaars f 9, 456. VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., 't Huis in •t ex-libris, E (Huis Oud en Nieuw 1908) 14 blz., geill. f 19,-

BEROEPENPRENTEN

AFBEELDINGEN VAN BEROEPEN, ca 9x7 cm, UIT JAN EN KASPAR LUIKEN's " S ~ VAN MENSELiJl( BEDRIJF"

457. titelblz., titelprent, inhoud, nnrede 458. , bakker, lelijk gekleurd 459. balansemalcer 460. beeldhouwer 461. bergwerker (= mijnwerker) 462. bezemmalcer 463. blaasbalkmaker 464 •. bleeker 465. Boommaker (~stenmaker) 466. borduurder 467. diamantslijper (slechte afdruk) 468. doodgraver 469. draaier (houtdraaier) 470. droogscheerder 471. garentwijnder 472. geelgieter (kopergieter)

473. glasblazer 474. glazenmaker (inzetten van ruiten) 475. idem (lelijk gekleurd) 476. gouddraadtrekker

477. goudslager (goudsmid) 478. grutter

479. 480. 481. 482.

483.

484. 485. 486.

487.

40a. 489.

HEJl'

1730,

heerscher (koning) hoedemaker instrumentmaker kaarsemaker kammemaker koperslager krijgsman {militair) kuiper lantaarnmaker lijmmaker Ill!U1demaker

f

j f f f f f f f f f f f

j f f f f f f f f f f f f

10,20,c40,80,-

ao,.-

40,40,.,... 80,60,-

ao,-

35,--

60,60,60,60,60, -

ao,-

00,20,60, 80,·00,30, 60, 60,60,--

f' 60, f f f f f f

60,-60, 80,60,-

40,80,-


- 24 -

493. !)3..'\lJ.en."\.k(,i' 49.l . t'lksl~r

.t95.

~9f .

r ~lg3t1.1r (bO-:>!.'t

gl"\," \t ._iè!)

in l\,'\J.'Ols )

-pjs t dbokker

497 • ra:i:!'{':n.lror ~98. l'Oel."CoakP't' (=

ge\.-CCrtr..-..k('l.')

d9~. scha...~t~~A"\kcr 5 • sohe efsti::m.1,n-non ( s loch't;e

60, - 60, -

f

~:,'O. ~ss~er 491 • ou."'ltc r -19~. c:u::.ilmnt (slocht<l ~fd.'l"ltk)

o.fd.l'\tk )

501 • schri j r."1.-erker ( =kns tcnmnker ) 502 . s c:hufo::."tt~e:r (borli' t ,., lm..1.ker)

f f f f f

35, 40,--

60,-40, i 60, f 60, f 60,-f 60, -

35,·-

f f f

60,- 60, ---

f 80, -

503 . s.."\id 504. spoldez::aker

40, --

505. sriogellilaker (le l ijk gekleurd)

f f

5<:'6. s teenhC\t.~r ( sl~cht o o.fdruk)

J 35, --

5C7. stecn:;agt?r ( u:i.a.gt blok nntuurstecn ) 5~. s toelemakor 509. s,ti.1."'erbakker 510. tapijt--erker (mankt wandkleden ) 511. t ichelaar (bakt tegels en baksteen) 51 2. Yisso:r 515. wol bereider 514. nadelma.ke.r

SîS.

z.evenca.ker

516. mraa..-d\-reger (maakt degens en zwaarden) 517 . zijreder (spint, weeft en handelt in zijde ) GRAVURES DOOR HENRY BROWN UIT

11

20, -

40, 60, ·-

f f f f f

Go,-

80, ·0O, f 8O, -

60, 60,-60, 60, 60, -

f

f f f

f

DE NEDEnLANDEN, KAR1J<TERSCHETSEN, KLEEDERDRACHTEN,

HOUDrnG EH VOORKOMEN VAN VE!IBCH. STANDEN, ' s- Gravenhage 1841, ca 20x15 cm 518. De kolver 519. Visverkoper 520. Groentenverkoopster 521 . Schoor steenveger 522 . Wafcll!leisje 523. St.:raatjongen 524. Schaatsenrijder 525. Poffertjes bakster 526. Cmroeper 527. NeJJcmeisje 528. Kweekeling voor de zeevaart 529. Kruidenier 530. Koffijhuisjongen 531. Jager

f 20, f 30,-f ·20 , f 35, f 20, f 15, - f 20,-·f 30, f 20,·f 20, -

t 30, f

532. Doodgraver 533. Barbier

35, -

j

2à,--

f f

30, -35 , ·-

f 25, -f 35,--

534. Aanspreker AND:raE llEROEPEm'RENTEN

535 . llrukker ij , interieur, 10-}x14 cm, 18e eeuws in een keuken, ronde gravure uit Cats , 13x13 cm,

536. llienatboden aan he t werk 18e eeuws

f

125, -

f

85, -

537. Lett erg:i.eterij ( interieur), gravure door Vinkelea naar Buys, 22x19 cm, onderschrift: •t Naaken van de Letterst of" f 5~8. Justi tia, zinnebeeldige voor s t elling van rechtspraak, gravure door P. Nolpe , mot 8 reg. onderschrift , 23x25 cm (hoekjes beschadigd) f 539. Ka.peter (het baar lmippend van een man) , gravure naar C. Mellan, 16½x1 2 cm f f C., 19e eeuws , 10x15 cm 540. Kuiper, houtgravure , get.

175,--

250,-150,--

30, -·

Afbeeldingen van familiewapens , geschikt om ingelijst te worden. Hierbij zijn twee s oorten , beide f 15, - ·· per s tuk. a . litho ' o in klew.-, ca 12x12 cm, afkomstig uit Vors terman van Oyen ' s stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nedarlo.ndoche f amilitln, 1885-1890 ~f uit Rietstap' s Wapenboek van den llederlandschen Adel , 1883-1887.


- 25 b. gravure in zwart/wit, ca 11x11 cm, afkomotig uit ·ran Welevold'0 Handboek vo.n de:n Nederlandschen Adel , 1848. Te bestellen door invulling van rubfiek B. van het beotclformulior . GEMEENTE KA An T JJL.ê. Van veel Nederlandse gemeenten (die en 1860 bestonden) zijn de z.g. cemcvnteka,~rtjoo uit de atlas van J. Kuijper (uitg. H.Suringar, ca 1860 ) voorradig. DlM zijn ca 15x1 9 cm, afgedrukt in zwart/wit, terwijl met een gekleurd penoeel de gemcente,:;.ronu is a.o.ngegeven. Van veel kleiner e gemeenten zijn dit de oudute eed.rukte platt~&Toné.cn. Zo zijn gebaseerd op kadastrale opmetingen, de sohao.l in moestal ·1 : 25.000 of 1 ; 50.000. Wegon, wateren, bebouwing e .d. zijn aangegeven, veelal met vernelding vnn de namen. Dczo ka,~rtjee zijn van documentaire waarde, maar ook goochikt om ingelijst t e worden . Kosten :r 35, - per stuk (een enkele gemeente f 45,-· ) (Gelderse en Noord-Brabantse gemcwnten zijn zoer slecht vertegenwoordigd.). Te bestellen door invulling van rubriek C. van het bestelfcrmulier.

PORTRETTEN Ten slotte kan ik u portretten aanbieden van :Nederlanders, in clive:r oe t echnfoken ver vaardigd (gravure, ets, litho, houtgravure, staal ~avurc en een enkele mnal ook nlo foto of clich~ afdruk), De prijzen varir!ren sterk naar de zeldzo.amheid cm kwaliteit en l open van f 15, · ~- tot enkele honderden guldens. Indien u een open,vc wenot van voorradige portretten op een bepaalde naam verzoek ik u rubriek E. op het bestelformulier in te vullen. ADDENDA

541. :BEEESTEYN, E.A. van, Genealogisch Reperto=ium, 2 dln, Den Haag 1972, 375 + t 69, 343 blz. f 25, 542. Idem, alleen deel I (A - L) 543. KOBUS, J.C. en w. de Rivecourt, Biographisch Woordenboek van Neder land, 3 dln, Arnhem 1886, ca 2400 blz. (met div. personen die niet i n Van der Aa of NNBW voorkomen) pap. omsl, f 250, 544. SERNEE, J.M., S.W.A.Drossaers on W.G.Feith, De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland, ' s-Gra,•enh. 1920, 509 blz. J 125, 545. DROSSAERS, S.W.A., De archieven van de Del fteche Statenkloost ers, ' s-Gravenh. 1917, 628 blz. (los ) j 175, 546. FRUIN, R., Het archief van prelaat en edelen van Zeeland, 's-Gra.vonh. 1904, 312 blz. (~msl. los) i 125, 5470 KOOY, G.A., Het veranderend gezin in Nederland, Assen 1957 , 244 blz. f 29, 548; POST, R.R., De r oeping tot het kloosterleven in de 16e eeuw, A' dam 1950, 46blz. f 1'), -5490 STRUNGE, M. Amager-registret (register van Amack), Ejr.ar Munksgaard 1958, 20 blz. (facs. van de lijRt namen der eerste Nederlandse Kol onisten, me t transcriptie) f 34, 550. POEL, J. van der, Symen betaal! Belastingen toen en nu, Alphen 196ó, 183 blz . (everzicht gesch. belastingen, zie ook vlg.nr.) f 29, 551. VRANKRIJXER, A. C.J. de , Geschiedenis van de b~lasti~n, Bussum z.j . , 11 2 blz. ( geplastificeerd en onderstrepingen) j 19,552. WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., Gesch. en gonealorrie v .h. Cl oefach- Zutphem;che geslacht Van Hasselt van~ 1530 - 1934, z.pl .1934r 17 + 380 blz . , geb ., geill. (niet in de hand.el) f 260, 553. WITTERT VAN HOOGLAND, E.B. F . F ., Do afstamr.1elingc-n van Prins Frederik Hendrik van Oranjes erkenden zoon Freder~k van Naesau, 1en Heer van Zuijlesteyn, 1 s-Gra.venhage 1909, 403+35 blz., geb • • gaill. (ti t e l op rug • De Vnn füu,aau Zuij lesteyn ' s en hunne afstammelingen) ge~ocht werk :f 350, 554. WENDELAAR, W. C. , De familie Wandel aar, z.pl. 1941 9 300 blz. , geb . geill. tabel f 95,-j' 24,-555. DE GEBROEDERS VAN CLEEF 1739-1 939, 40 bl z ., geill. 556. Cr'EYlllBDIRE!:>' $ ~ A.J. ) , De fa~lie Pietero , R' dam 1956, 47 bl::., geb. f 29, geill. (Hudig en Piet ere 1856-1 956 ) 55r;- JONGH, G.J.W. de, Beschr. v . e . ver z. l:ltukkon o.fk. v . h , gcsl. Ma.cKay van Ophemert en van l eden van aanverwant e ceslnchten, ' s- Gravenh. 1967 , 325 bl~ ., offset i 45, 558. DEK, A. W. E., Het gesl acht Poley, ' s- Gra·rcnh. 1956, 64 blz ., geb ., geill. f 29, 7


- 26 2 559. DEK, A.W.E., Het .gesl acht Van der Sta.al , Jli.jowijk 1960, 46 blz . :ogeb. ~i;~; { 9, 560. HEI' ARNHEI1SCHE GESLACHT NIJH0FF, Geschiedenis en gencal ogio, ' D ravet1 • -~ _ 150 ' 1A9 blz ., geill ., OH papier, f r aai (ni et i . d . handel) J 561. VISKER, D. A., 13(,ek van het goslacht Vi oker, 's-Gravenh. 1969, ca 200 blz., 49 ' ~tencil, fol. J 562. HOOFT VAN HUIJSDUIJNEN, J • •J., Gesch . v.h. eesl. Van Dam van Issel t (Biltho':en 1965) 249 blz., geb ., geill. . .. . :f 69 , 563 . PRINS, El isabeth C.M., De oorkondenver zameling van_ het Koru.nkl1Jk Oudheidkundig Genootschap, E ( 1954), 56 blz. , eeill. met index op pers . en pJ.aatsnrunonl f 19, 564. KERNKAMP, J . H., Inv. der familiepapieren Meerman, van Westreenen, Dier kens en van J.nmme , aanw. in het i'luseum Mee:rma.nno-Westreenianum, 's-Crav,1948, 80 blz . , geill . f 19, 565. BULLEI'IN VAH DE K0N,NED. 0UDHEIDKUNDI GE BOND, 6e ser ie jrg 3 t /m 10 (1950 t/.~ 1957 ), per jrg. (in afl . ) f 15, 566 . KÓF1''LER, G. C. E., De Militaire Wi l l emsorde 1815-1 940, 's- Gravenh . 1940, 310 blz. t geill . (bevat de namen van de onderscheiden per sonen met data en reden) f 95, 567. FEITH, P. R. en Bloys van Treslong Prins, Will em Vincent Helv. van Riemsdi j k, z~j~ naaste familie en zi jne afstammelingen, (Batavia 1933 ) 574 bl z. , geb., eeill . i 175, 568. JAARBOEKJE VAN OUD-UTRB::HT, 1949 t/m 1967 + Register 1924-1 953 , per deel f 20, 569. DEUTZ, Polvliet, Het geslacht - en r- van Assendelft , I geslachtsregist er, Brussel 1899, 36 blz., geill. i 29,570. DUJ1BAR, Scheffer, Geneal ogie v . h. gesl . - , Oor spr. Dunbar, R' dam 1878, 22 blz, f 24, 571 . GALLOIS, v . Römer, Genealogie der fam. - , sedert de vestiging in Nederl and , f 35, Soera.karta 1925, 10 blz . 572. HUIJSSEN, Scheffer, Gen. v.h. gesl. - · van Cattendijke , R' dam 1879, 47 blz . f 39-, 573 . v-.Y.IEN, Cal and, Beschr. v . h. gesl. en de f am. - , E (Leeuw 1897) 15 blz . f 19, 574. VON REDERN, Di e Familie - (de Redere ), E (1875 ) 106 blz . f 39, 575. VAN REEDE, J . de Groot, Nw. gegevens aang. de oudste generaties v . h . gesl . · - , E (Leeuw 1934) 58 blz. · f 29, 576. -> Smissaert, Utrechtsche adellijke gesl achten, E (Ned. Heraut) 42 blz.+ t~bel f 25, 577~ - · s Tlrijm, Het geslacht - van Outshoorn, 2 x E, 10 bl z . · .f 19, 578. REEFN.AKER, Scheffer en Obr een, Het gesl. --, E ( 1880) 24 blz., gei ll . j 29, 579. VAN REIIY.r, Mr W. J . van Harn, Iets over Everardus Reid.anus , Nassai-rsche raët, i .v. m. vele aanzienlijke geslachten in ons vader land, Gorinchem 1852 , 70 bl z. , geill. , fraai geb . (betr. ook v. Harn, Wijntges , van de Sande ) · f 175, . 580. VAN SOEST, Une branche de la fam. - en Belgique, van Soust de Borck~nfel dt , E (Leeuw 1895 ), 13 blz . . f 19, 581 . SY.BEN, v . Beurden, Het Gelder sch- Bei er s che gesl . --, Roermond 1893 , 16 blz . (lns) f 39, 582. DE VROE, Ki.ngmans en Juten, Geneal ogie v . h. gesl. - en Bijl - , z. pl. 1904, · 40 blz., geill . (los ) f 69, 583. W ES'I'ENroRP, Calkoen, Westendorp I en IIs (overdr. Wap . 1917 ) 12 blz. · . f 29 , 584. RaA!'!GEL, E, De betrekkingen tusschcn Zweien en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, vnl . ged. 17e eeuw, Leiden 1901, 420 blz . f 59, 585. CATP..LOGUS va.~ boeken in Noord- Nederland verschenen van den vroegsten tijd 1• • tot op heden (uitg. Ver . t . Bev. v . d. Bel.des Boekh. t . g .v . Nat. Tent .v . h. Boek 1910, 's-Gravenhage 1911 , 10 delen, compleet, ca 1500 bl z. OH papier f 150, 586. I(ACHEI~, W. C. H., Wamond voorheen en thans, deel I , Leiden 1927 (met naamlijsten van begravenen) f 45 1 587, VklI DER STEUR, A.G. (r ed. ) , Heeren en Bueren, bijdragen tot de geschiedenis ven 1t!armond, Den Haag 1969, geb. (met o.m. naamli jsten grondeigenaren 1·a30)f 45, 5e9~ J'.Ul;STHATIGE INSEI1INATIE BIJ DE MENS (2 r apporten) l ' s- Gravenhage (Staatsui tg~) 1965~ 40 + 86 blz. (motto : Alles is betrekkel ijk~) f 19, r


1..

•1

!'\

O NJL~]'_I E Ë N .0 V E .R B E P A A L D E GE S L A C H T E N

1•

1 001. ACICERSDIJ CK, V. v , ûyen, Noticcs ~ mfal ogiques et historiques sur l a famille --,

\.

Manstr ioht 1876 , 14 blz . f 19,-1002 . AEBINGA, Bacrdt v, Sminin, He t {!Cnl acht - te Hyum en Hollum, E, 10 blz , +t ab. 29, 1003 , v , AEFFERDEN, Witter t , Gcneal , aant. betr . het geal. - ··, ' s-Gravenh. 1902 , 7 bl z. aen1. f 19,-1004 . v . AERSSEN, v . Epen, Het gealacht --, 1s-Gr avenh. 1902 , 36 bl z ., geill, t 39 _ 1005 . - , v , Beurden, De Veblosche r cgecringefamilie - , E ( 1913 ) 6 bl z . f 16: - 1006. ALTI NG, P~l vliet , Genealotr.f.e v. h. gesl , - - , Den Haag 1885, 11 blz., fol . f 24,-1007. ALVAREZ, v . Tok, De Ned . fäm. -·- en hare afstalllllling uit den hertog van ;,1va, ' s -Gravenh. 1927, 150 blz., gci l l . f 49 1008. v , AMSTEL, Leufkene.:., Geneal ogie v . h. gesl. •---, z , pl., z . j ., 15 blz. f 39:-1009·. ARNOLDI, v . Leeuwen , Ilet gc:alacht - -, z , pl ., 1851 , 62 blz., O. H.pap., geill. zeldzaam. f 95 ,-101O. ARNTZ, Hooft v . Huisduinen, De Gelder!'le steenindustr ie en het geslacht - ·, f 49,-lls sen ( 1957 ) 190 bl z., geb . geill . 1011. v . BALVEREN, V. v . ûyen, Not iccs gánáal. e t hint , sur la famille - ··, Maastricht 1876, 20 blz. f 16, 1012 . BEETS, V. v , ûyen, GJnealogie v . h . ges l. - -, 's- Gravenh. 1884, 44- blz., geill,f 45, 1013. DE BEAUFORT, v . Epen, Het gesl acht - , 's-Gr avenh,1902, 49 blz., geill. f 39, 1014, v • d ,BERCH v . HE:l™STEDE, Wi ttert, -·--, E ( en 1900) 6 blz . +30 blz. ill ., geb . f 29, 1015. BERDENIS v . BERLEKOM, Beelaerts v , D., Het geslacht -:-, E (Ned. Leeuw 1901), 26 blz., geill. (met aant . in h , s . ) f 39, -1016. VAN BERKEL, .\fstqmminc,· v . h . gesI. --, E ( 18 .. ) 11 blz.+1 blz. "aanteekening" + 2 tabellen f 35, 1017 , de BEVEREN, (v . Swinderen) Geslachtlijst v . d. familie-, z , pl. 1839, 15 bl z . f 29, 50 1018 . v . BEVERVOORDE (H,J. E.-), Geschiedenis v . h . gesl. - , A ' dam 1824, 84 blz., zeldzaam f 98, 1019. v .BEVERWilBC, Wasch, Geslacht --, E ( 1887 ) 1 blz. f 6, -1020. de BEYER, Regt, Het geslacht - , E (191 8 ) 40 blz. f 16, 1021. v. BEYMA, Geneal. aant . v . h . oud-adellijk Friesche gesl. - en -- t hoe Kingma, f 24, Oi sterwijk 1894, 14 blz. f 19, - 1022. de BIOURGE, Gárnfalogie de la famille - , Gendbrugge 1937, 27 blz . 1023. de ELÉCOURT, A. S. -··, Genealogie der fam, - -, Haarl em 1930, 35 blz ,+tabellen f 79,-f 16, 1024. de BLEYKER, Bruinvis, !le famili e -.-, z. pl. , z. j ., 6 blz . 1025. BLOYS v . TRESLONG, P. C. - ·- Pri ns , Genealogie v. h . thans bloeiende gesl. - , en den fam . - Prins , ' s- Gravenh. 1906, 48 blz., geill. f 49, 1026. BLUSSÉ, Genealogie v . h. gesl. -- , gedrukt t.g. v . 50 jr huw. A. - - en W. C. Soek, z . pl ., 1899, 48 blz. f 59, 1027, BOELE, Sivaticus , Het geslacht - en··- van Henshroek, Oi sterwijk 1893, 12 blz. 19, 50 1028. EOERHAAVE, /,, Schimmelp. v . d. O., Stamboom van --· en van zi jne nak'lmelin,gen in 1880, z . pl. (1880) 15 blz . f 69, - 1029. van den BOETZELAER, J . W. des Tombe en C. W. L. - , Het geslacht - , Assen 1969, . f 95, 562 blz.+ vele losse bijlagen, geb ., geill . 1030. BOH!E, H. J , L. Boeynaeins- Pontus , Oorsprong en wapen der aloude en adellijke familie - , Mechelen 1911 , fol ., 19 blz. , O.H. pa.pier f 9 , 50 BOLWERK, Roëll , Bijdr, tot de gen. v . h . ges l . ··, E, 8 blz . ' f 9, 50 1031 . BONAPARTE, De fa.miliën on Leuchtenberg, A' dam 1845, 40 blz . (besch. )zeldz. 35, 1032 . 1033. v.BÖNNINGHAUSEN, Hattink, Geslachtk. aant . - , z , pl . ·(1 887 ) , 16 blz. met gekl . wapenafb . · f 1.9,1034, BOONZAJER, Polvliet, Gen . v . d. fam . ·--, E (1888) 6 blz. , geill. f 19, 1035 , van der BDRCH, Geneal. ~ t. o etr. het gesl. -· · en -- van Rouwenoort, •s-Gravenh. 1·889, 15 blz. f 19, 1036. BORRET Geslachtlijst- , ' s-Gravenh. 1890, 4 blz . + wapen f 24, 1037 , v,BORSSÉLEN, R. Fruin. De oorsprong der famr-l/an der Hoogho , Middelb . 1908, f 35, ~-46 blz . (met 2 blz. naschrift uit 1913 ) 14 blz. 19, 1038 . van den BOSCH Geslachtklmdige aant , betr. de f am. - , Oisterwijk 1894, 17 blz. 19, 1039, BOSCH v . DRAKÉsTEIN, Genea l. aant . betr. h. gesl. - -- , Oisterwijk 1894, f 19,50 1040. BOUCHON, v . d. Goes , De familie - ··, E (1 877 ) 38 blz . f 12, 1041 , BRAAT, Genealogie - , getypt, 14 blz. 115 blz . 1042 . (den) BRABER, J , L. - , Genealogie van het geel. - , Dreischor 1951 , f 49 , geill . f 39, v.BRAKELL, Anspa.ch , Rijswijk on he t gesl . , E (1879) 48 blz . 1043. f 29, v . d . BRANDELEil, H et gesl . , E ( 1880 ), 38 blz . + tabellen 1044. f 14, Kort overzicht van hot eesl acht - - , grote tabel, 1 blz. plano 1045. f 39,-1046. - ' v Epen Het ffes l. --, ' s-Gravenh. /Bruss el 1904 , 53 blz. geill . f 19,-BMND;/IJX, 'i,,tildeman, Het gesl. v . Blokland, E (1896 ) 20 blz., geill. 1047 .


2. 1048. v._BREDERODE, J.y.d.Toorn, Ges l achtboom van alle de ma.nl. nakomelingen der heeren· - , A'dàm 1788, 32 blz. (met gegr. "boom"). Samen met (d'Yvoy v.Mijdrecht) Verhandeling over de be~eerde afstarmning der heren - v.Bolsward uit Reinoud III, z .pl., 1796, 67 blz. met gee;r. wapens · · f 175;104_~. v ." BREUGEL, _: (Broegel), getypt, 6 blz. f ·12,"10~9; v. BRIENlll', Bloys v .Tr. Pr., - , E (1908} 13 + 7 blz. . f 19,50 1051.· BROESE, D:ràgers vari de naam - van Groenon, getypt, 7 blz. f 19,1052 . v. d. BROUCK, G€neal. med. omtrent de familie de Palude of-, E (1874) 7 blz. 9,50 1053." BRUINS, ·v.d.Vies, Bijdrage tot de gen. v.h. gesl." - , E (1918) 8 blz. f 12,10?.4.• de BRUIJN, Wijnaendts, De afstammelingen van Jacob - , E (A.N.F.18 •• ) 8 kolom 16;1055.: de BRUIJNE, Jurry, Fra gm. uit de afstammingslijsten v.h.gesl. ~, '. s.:Gravenh. 1969, 3 bl z.; stencil · ' · f ·14,10:;_6. BURGERHUIJS, ·unger; Het klokkengieter sges l a cht - , Middelburg 1930, 14 blz. getypt f 19,-J 19,·1057. BURGHOFF, De fam. --, 2 blz. getypt 1058. BUBMAN, J.G. -· Becker, Notice s hist. et g~náal. sur la fá.niill e - , Copenha.ge f 69;-... z.j., 19 blz. (met afb. v. wapenbord te Harmelen) vlekkig · f 24,10?~.•· - , Genealogie - , 12 blz., getypt f 2.i,·106q.: BUSCHMAN, Het @:)Slacht -,' 18 blz., getypt 1061. van den BUSSCHE, v.d.Os, Aa nt . bet. het Vli s sings che ge sl. -·, E '(?) 6 blz. f 29,/ 19;1062. BUSSIEl;I, De famili e - -., 2 blz. , ge typt f 12,·-1063_. BUIJCK, de Hoever, Hef gesfacht - , E (1888 )' 12 blz. 1064. BUIJSMAN, ten Cate , Afstammelingen uit het huw. van J an - en H.Borgmans,· f 29, . Den Haag 1941, 20 ölz., gestencild · f 9,-106"5 .·· de BYE, Ermer.ins, Aant. over he t gesl. - , E (1906) ca 10 blz. 1066-.· CAAN, · Bl. van Tr. Priris , ·Gen. v. h . ge·sl. -·, de l a Bassecour -· eri -- van J 14,N!3ck, '·s'-Gravenna.ge 1905, 16 lilz'. 1067; CALKOEN, V.v. Oyen en v.Epen, Geneal. v.h. f:,TSl. - en van Beeck - , 0is t erw. f j9;1894, 104 bl z. met 2 gekl. wapen s f 9, ·-1068 . CALLENFELS, - -, He t gesl a cht -:, _E (1 94.) 4 blz. f .24,10~~-• v.OALRAEI', v. Dal en, De familie-··, z.pl., z .j., 4 blz. · f 12,107~.: CANIS, Seguin, Gesla chtlijs t der f amilie - , E ( 19e eeuws ) 15 blz •. f 29,-1071.: - , v. Brucke n 'Fock, Canis;iana, Rij swijk 1900, 8 bl z., geill. 1072. v:an der CAPELL"EN, GesYacht-regis t cr van ·den huize - , z.pl., 178 ), 95 blz., f 125;· geb. (mooi ex. met ge_gr; wapen ·op ·titel) · f 9,50 1073. (de ) CASEMBROOT, Cal and, Gesla cht-, E (1 899 ) 8 bl z. f 19 , 1074·. : CASPA,RSZ, Genealogie - ·, ·getypt; '1 6 blz • . 1075. t en CATE,' (G.--), 'Ges1.achtsli j s t van den Friescben ·ta1c de'r fam. - , z. pl., f 16,, . ·· · z.j. (1 896), 8 6 hlz . f 107'6 . cJe CATER,: Goovaerts , De Antwer psche famili e de Cat er, E (1892 ) 2 blz. 1077. b11.u, (v .v.OyenJ, Noti ces gén. et hist . sur l a ram:· ..:..., Na.a stricht l874, 22 blz. 16,. f 9,1078 . · - -, Ca land, Ges lacht ""'.'", ver geten _tak , E (1 897) 7 blz .· f 19,1079 . le CAVEL:çER, V.v . byen, Genealogie _:, E, 4 blz. · · i 9,10Bó. • du CELLIÉE MULLER, v.d.Akker, Gesl a cht-, E (1 915) 4 blz. f 39,'1081. CELS, Not i ce sur l a f a.mill e - , Gendbrugge 1937, 54 blz. · f 19,50 1082 . CERTON Généal ogie de l a fa.mill e - , E (1 887) 16 blz.,· geill •. 1083 . · v.CNI'ERS, v. Maanen. 'Geslachtregi ster vari J a cob - en Maria. v . Wi er i ngen, f 19 , 50 ·· ' ' s - Gra.venh·. 191 0 , 26 ,blz. . f 29,:..... 1084. CHABOT, ScheTf e r, Geheal ogie v. h . geel . - , R'dam 1879, 89 blz. ;" 9,-1085 . CHRIST, Genealogie - , getypt, 2 blz . f 19, 10á6 > v.d.CHIJS Fraepi.' van ge t ypt e gen.--, ca 12 blz . 1087. van CITI'ERS·, Geneal. a.an t . v.h. gesI. -- en M Witte· - , Oi s t erw. 1894, 19 f 24,. ... blz., gei ll. . i 19,'-· 1088 . CLANT, Regt, De Hollandsche f am. -- en ar.nverwanten, E (f925 ), 24 blz . f 1 ,1, 1089 . - , Kymmell, He t geslacht - , E (1 909") 99 blz . -:- tabel . · J 49 , 1090. v. CLEEF, De gebroe der s ~, gedenkschrift rt 807-1 907 , 80 bl z ., ·gei ll. 1ó9~. de' CLERCQ, P .v. F.eghen, fämilie-boek -{· ' s -Gravenh. 1940, 48 blz . + los s e t a be l (uitg. Stichting Ned . Pat r iciaat ) f 49, -1092 . · du CLOUX v .d. Es , La fa.mil l e - , z .pl., z . j ., 36 blz., geil l : f 19,.__ 1093 . CLUWEN, Bouws t offen voor de gen. vah de fam . Meijer-:- en v . H.a.aften - , ge typt, 15 blz . . f 19 , 1094. · CNOOP, Genea logi e - , 1 blz ., ge typt . f 9, 1095. de COCQ v . HAEFTEN, Anspa ch , - , E (1 887) 27 blz . f 29, 1096 . de COCQ v . DELWIJNEN, V. v . Oycn , .-:., E, 2 blz . . . · f . 9, 1097 . le COCQ d I ARMANDVILLE, Wildeman, Gen . verdichting en waarhei d b et r . he t geel. 1" · -:-, z . pl., 1934, 22 blz . f 9,1098 . COELMONT, De familie - - , 2 blz., getypt f 9, 1099 . COENE, Aant. betr. de Vlaamsche f am. - , E, 3 blz . f 9,-

6,-

W.M.-·-,


3. 1100 . v . COEVORDEN, Deol norte , De ooretc goneraliën van het geol . - ·, E (191 8 ) 3 blz. / 9, 1101 . - , v . Polvliot, Genealogie v . h, geol. - .., E (1 883 ) ca 60 blz . / 2,1, 1102 . COLENERANDER, Kits Nieuwenk.nmp, Een bi jdr. tot de gesch. v . h. geel . - , z, pl . (1941) 3G bl z. f 39, 1103. COLLARD, F. fuz ent, Gon. eoror ManotrHocho f am. - , z. pl. (1908 ) 19 blz. j 29, 1104 . COLYEAR, Hora Siccamn., Het go rü . - , over druk De Le euw 1902, 30 blz. geb . f 9,1105 . de CONINCK, J<ymmoll , Goel ncht - - van Poizo, E (1889) 16 blz, f 19, 50 1106. de CONSTANT REBECQUE, Geneal. a.Q.71t , betr . het geel. - .. , ' o- Gr av~mh. 1891 12 blz . 19,1107 . COOLEN, Familie - ·, 1 blz. B'('typt j 9, 1108 . COOMANS, Genenlogie --, 1942, 3 blz. getypt i 19, 1109, COilNETSde GROOT, Co.land,-.. , E (1 895) 8 blz. f 5, ·1110. CORTENDACM, Sassen, Genealogie - ·, E (1 872 ) 4 blz. f 9,- 1111 . CORVER, v . d. Waal, Geslachtoli jot van de f am. - .. , 1590- 1847, met i nl . van G, Vieeering, z. pl . 1936 , 7 blz. + t o.bel, geb. f 59, 1112. COSIJN, Familie - , 5 blz ., g"C typt f 19, 1113. COULON, Het geslacht - , 10 bl z., ~ typt f 19, 1114. del COURT VAN lillIMPEN, La färnille --, r6rugi~e de Verviers ( ••• ), Ar nhem 1916, 182 blz., geill. geb . (medl een studie over "De Staalmeesters'' ) f 45, 11 15. COYMANS, Frederika, Aant. betr. het Antwerpsche geel . -- , E (1887 ) 4 blz . f 16,-1116. v, d. CRA:B, Het gesl acht - en aanverw. fam., vervolg, ' s- Gravenh. 1928, geb. (= blz. 133- 169, geill. ) 1 19, 50 1117. CRAFFORT, Schouten, De Hollondsche tak v.h. Schotse geslacht - of Crawfurd, E ( 1894) 13 blz. f 9,-1118, CRIELLAERT, v.v. Oyen, Geslachtlijst der f am. - , ' s-Gravenh, 1890, 8 blz . f 29, 1119. CROMROFF, De familie - - , 3 blz. , getypt f 19, 1120. CBOMMELIN, Scheffer, Genealogie v. h. geel . - , Rotterdam 1879, 206 blz., geill . ~beperkte , genummerde opl.) f 95,-1121 , CRONSTROM, Bijzonderheden aang. de fam.--, E (1883 ) 8 bl z. f 19, 1122 . de CROY, Elctr. uit de gen. Wi ttert betr. - , 5 blz. + 2 blz. ill , f 19, 1123, v. CUYCK, v , Nieuwkuijk, Het Heusdensche geel . - , E, 28 blz. f 19, 11 24, CUYFERS, v. Beurden, De fam. - , E {Leeuw 1897), 6 blz . geill. Bijgev. : Levensber, F,d, - , 14 blz. en corresp. betr. schri jfwij ze van de naam - . f 65, 11 25 . v.DAELL, De familie - , 10 blz., getypt f 19, 11 26 . DAEY, Pelvli et, Geslacht - , z. pl., z. j ., 6 bl z, f 29, 1127, v. DAM, Six, Geslacht - , E (18.,) 2 blz. f 9,1128. - ,W,E ..... v. :CSselt, Geneal . aant . betr. de fam. - (Utrecht ), E (1 906 e. v. ) ca 300 bl z. f 49,-1129. DEDBL, Besier, Het geslacht - , E (1 889 ) 2 bl z. f 6, 1130. - , H. J . Schouten, Het geslacht - en de afstamming van Paus Adriaan VI , E (1 886 ) 20 blz. f 19, 1131 . - , Geneal , aant . betr. h. gesl , --, Oisterwijk 1895, 9 blz. f 19, 1132. v. DELDEN, Geslachtsregister-, E (1942 ) 6 blz. f 12, 1133. DHAME, Vann6rus , Notice geneal . sur l a fam. Luxembourgeoise - ru d ' Haem, Diekirch 1898, 1-0 blz. f 19, 1134. DIEPEN, Di.jksterhuis, Een industrieel geslacht 1808- 1908, 69 blz., geill. f 49,-1135. DIEPENHORST, Geslacht-, z.pl. , z. j. , 16 blz., offset f 29, 1136. DINGER, (H. A. N.-- ), Geneal ogie - , z, pl . 1945, 42 blz., geb., met tabel en wapen in kleur (opl. 100 gen, ex.:) f 69, 1137. DIRKZWAGER, Vürtheim, De 11aassluissche tak v. h. gesl. - ± 1455- 1943 , ' s-Gravenhage 1943, 119 blz., geill. geb . f 69, 11 38 , v .DDELAND, Ma.ris , De familie - - uit het geslacht Versteegh, E (1958 ) 8 blz . f 12, 1139. v. DOESBURGH, Familie- register-, A'dam 1893, 87 blz. f 80, 1140, IX>EVE, Genealogie - , m, s . en getypt, ca 50 blz., geb . f 59, 1141 . IX>MMER, - van Poldersveldt, z. pl., z. j ., 21 blz. f 9, f 29 ,-1142 . - , Het geslacht - , getypt, 30 blz., geb, 1143, - , Elctract - uit de gen. Wittert, 3 blz, + 7 blz . ill . f 29, -1144. - , J. A. Alb. Thijm, Het Amsterdamsch gesl acht der Dommers , E {Dietsche Warande 18 •• ), 50 blz., geill. f 39,1145, - , V,v. Oyen en v. Epen, Genealogie v,h. gesl . - en - van Poldersveldt, f 35, - ' a-Gravenhage 1893, 26 blz., me t gey.J. , wapen 1146, v. DOMPSELER, m. s . i dossier - (betr. opname Ned. Adel met div. orig.acten) f 395, -1147, DONKERSLOOT, Familieblad - 1e jrg. 1 t/m 2e jrg. 2 f 39,-1148. v,DOPFF, Mn~alogie - - , E (1 871 ) 9 blz . f 12, 1149, DORRE, Houck, Genealogie v.h.gesl . - , E (18 •• ) 6 blz. (met corr. ) f 19, 1150, DORREPAAL, Clifford, Het geslacht - - en aanverwant e geslacht en, E (1 953 )122 blz. 29, 50 1151 . DORSMAN, Sigal, Het gesl.Dorsman te Vlaar:fu:lgen, Vlaard, 1922 , 55 blz . met tabellen,,, geb. g-eill , (met ingopl. foto ' s ) f 95, 11 52. van DORTH, v, Epen, Geneal. aant . betr. het g-esl . - , Schev. / Brussel 1901, 9 blz., geill , f 9, 50


4, .f 29, -

1153. ])(}CT.BLEI', Frederika , Het gesl acht-, E (1880) 30 blz. 1 1154. DOZî, G. J . --, De familie - , genealogie an geschiedenis, 's-Grave~.1 ~·( , 350 bl z ., r i jk gei ll., geb . in blauwe stempelband ( zonder de gebruikeliJk~ waterscnade i). Gedrukt i n een opl. van 300 ex. ! (betr. o. m. de fa.ra. v . Cat enburch, De Sitter, v . d~Goe~ , ~lignet , Middendorp, v.Riems di jk, Kerpesteyn( 0 Soeters v . Lelyveld, v . m,,s , Drol envaux, Del Tombe , v .d. Bosch, v . d . Meulen) f 5§, 5 ~ ~ , -1155. DRAJ3BE;' v . Tu.m v . Issel t , Geneal.v . d . fam. •-, E ( 1917 ) c~ 50 blz. 4 ,-DRAKENBORCH, Gènealogie v . h . gesl. , E (1888 ) 3 blz . + portr. Y 11 56. f 19, 1157. de DREWS, Palvliet, Gesl acht - , E (Leeuw 1913 ) 10 blz . f 19,-:11 58 . DRUYVESTEYN, Geneal ogie - , E (18 •• ) 13 blz. ( 1 blz . in h . s. )+ wapenafb . .f 14,-·1159. DUMOULIN, Corten, Geneal ogi e - of Du Moul in, E ( 1955) 9 blz . 1160. v . DUREN, Schouten, Het geslacht Van Dueren, later -· te Bleiswijk, Zevenf 29,-huizen en Dordrecht , Rijswijk 1902, 65 blz . f 14, DUSSELDORP, v . Linden v . d. Heuvel, Het gesl acht , E (1 933 ) 8 bl z . v . 11 61 . f 19,-11 62 . v . DUYNKERCKEN, - , E (uit gen. Witter t) 4 bl z . + 2 blz . i ll. f 16, 1163. DYLIUS, v . E., Aant . betr. het gesl. -·-, over dr. , 3 blz . f 9, 50 .. 1164. DYNANT, Kruimel, - of Dina·nt , E (1946 ). 5 blz • 1 9,5C 1165. ElIBI NCK, Valck Lucassen, Fam. aant . - en Ger bad~ , E ·(1918 ), 11 blz . . ·1166 . v . IDHTEN, v . Hol the tot Echten, Gen ealogie v . d. Drentsch- Overijsselsche fam • - , E (1886 ) 94 blz ., ·geb . f 35,-f 19, 50 11 67. v . IDK, Th. G. - , De familie- , 2e dr. , ' s- Gr avenh. 193~, 81 bl z ., geill. 1168 . van den EECKHOUT, v . d . Crab, Het gesl . - , E ( 1895 ) 6 bl z. f 9 ,-1169. v . EGMONDv. MERENSTEIN, Beel aerts, De afkomst v . h . gesl. - - , E (Leeuw 1914) 9 blz.19,-11 70. v . EGMONT, Chronique des seigneurs et comtes d ' Egmont, par up. ?11onyme,Brussel. 1856, 62 blz . . f 29 ,-1171. ELIAS, J . E. - , Geneal ogie v.h.gesl . - , Faas - en Wi t sen - , Oisterwijk 1895, 70 bl z . met gekl. wapen · · . f 29 , - 1172. - , J . E. - , De geschiedenis , van een .Amsterdamsche regentenfamilie . · Het ge- . slacht - , 1 s- Gravenhage 1937, 257 blz . , geb . ~ ge~ll. . f 69, 50 1173. - , J . E. _:_, Geneal ogi e van het. gesl. - -, Faas - en Witsen - , Ass €n 1941 f 49, 50 11 74. ELZEVIER, X, Ovèr het gesl acht. der Elzevier s , E. ( 1839 ) , 8 blz. met fac s . en portrèt · · f 29, 1175. v . ENCKEVOIRT, v.Beurden, De Karêlinaa1 · wn1em - en zijne bloedverwanten, Si ttard z . j ., 9 blz . • f 9, ·1176. ENGHERTS, Hattink, -- geslachtk. aant. , z . pl ., z. j . (19e eeuws ) 18 blz. , niet i n de handel .. . . f 29; 50 1177 . ENGELS, Zillllllerman, - en ]ifben, hunne afst. v . d. 2e echtgen0ote y . C. Zimmerman, Zutphen 1916, 10 blz . (met aanv. in h . s.) f 19, . f 9; 1178 . v . ENSSE, v . Sass e v . Ysselt , Het geslacht - -, .E (1883 ) 6 blz . 1179. v . EPEN, Geneal ogie v . h . ges'1. - ·-, overdr. A. N.F. 1885, 4 blz . _O. H. papi er , . . met gekl . wapen 1180. ERCKELENS, v . Tu.m, Bijdrage tot de gen. v . h . gesl . -- genaacd van Aken. Apeldoorn 1911, 21 blz_. _ · . t 29 , 1181. ERMERINS, Bloys v . Tr. Pr. , Genealogie der fam.-, 159Q-1908 , 1 s- Gravenh. 1909, 32 bl z . geill . (beperkt~ genummerde opl. ) f 49, 1182 . van der ESCH, Maris , De fam. - in de kwartieren de Geer - v . Assendelft, E . f 15, (1957 ) 18 blz. 1183 . v . EVERDINGEN, v ; Beurdén, Het aloude geslacht Van Everdingen , 2 delen, Roermond f 125, 1907, 52 en _162 bl z ., met wapen in kl eur, kaart, t abellen ( zeldzaam.) f 49 , - 1184. EVERS, K. - , Geschi chte der familie --, ( Zelle 1913 ) ca 100 blz. met tab . f 19, 11 85 . (v .)EVERSDIJK, Caland, De Zeeuwsche geslachten - , E (Leeuw 1903 ) 25 blz . . f 19, 1186. EVERTSEN, Geschiedkundige gesl achtlijst der - :--, 1 vel plano , 18e eeuws 11 87 . v . EWSUM, Rutgers, Inventaris v.h. f am. arch. v . h ., gesl. - , ' s- Gravenh. 1899 , 201 blz. met tabel · f. 49 , 1188. EYNATTEN, - , E (1874) 68 blz. + wapenafb.· f 19, 50 1189. v.EYS, Bloys v . Tr.Pr., He t geslacht-- , ·•s- Gr avenh. 1909, 33 blz., geill. f. 39, 11 90. v . EYSINGA, Genealogie v.h. gesl . - , ' s-Gravenh. 1889 , 35 blz . me~ portret en gekl. wa pen · f 39, - 11 91. FAGEL, - een Nederlands regentengeslacht 1585- 1929 (tent ._cat , .1962 ) 28 blz. f 19, -geill . 1192. - , Regt , Genealogie der f am. --- , 1 s- Gravenh. 1906, 56 blz . f 29, 50 f 14,-1193. de la FAILLE, Caland, - , E {Navorscher 18 . , ) 18 blz . f . 16,-1194. FALCK, Ritter , Het gesl acht-· , E (1 8 •• ) 3 blz . 1195. - , E. K. G. --, Genealogie v. h . Oost - F-riesch gesl . --, E (1 9 •• ) 62 blz . f. 24 , 1196. FEITH, H. O. ~- , Geslachtli jst van de f an, - , herzi en en u:!.tgeg. met d~ bi jlagen, Gron. 1881, 49 blz., met t abel , portret van R. - en titellitho met wapen in kl . 69 , 1197 . FELDMANlf, W.--·, Die Dortmunde::'.' Feldm,anns III, Istanbul 1935 (opl, 130 ex.) (blz. 23 e . v . : pa?t or -· ~n Middelburg) f 49, 1198. van der FELTZ, - , E (1871 ) 24 bl z . met gegr . wap€n f 19,·-


5. 1199 •. (v.)FENEMA, Wijnaendte, Hat geel. - , 1620-1899, z.pl~, z.j., 9 blz., fol. - f 29,.1200. FERNIG, Moll, Bijzonderheden aang. de fam. --, z.pl.(1850) 31 blz. met uitsl. · f 24,1201. r : c ~ , (EhscheM ), G&ntfalogie de la fa.mille - , E ( 18 •• ) 18 blz. f 1-9,.121"2. FLUGI VAN ASPERMONT, Anspach, Het geslacht - , Brussel 1899, 69 blz., geill. , tabel /Bru f 35,1203. v.FOREEm', Bijleveld, Geneal. aa.nt. betr.h.gesl. ·-··, Schev. ssel 1901, f 16,12 blz., geill. . , . 1204. FRACKERS, Teychin6 Stakenburg, Bredase Families. De fam. - , R'dam 1965, 9 blz. + portr. (los) •· · f 29,-1205. du FRAISNE, o. le Ma.ire, Notice ~n6al. eur la fam. - , Wettere~ 1925_! 14 blz. 19,50 1206. (van) FRESE, Wildeman, Familieaant. betr. de Holl • .tak v.h. oud-adellijk geel. _ - , E (1901) 19 blz., geb. . . f 1 9, 1207· FREI'S, Regt, Het geel. - , E (Leeuw 1897) 13 blz. · .f 19,1208: FREYS, Wittert, Het gesl. -van .Dolre en - van Cuynre, z.pl., z.j.(18~·.), 8 + 3 blz. · f 19,-1209 •. GAEL, Thierry de B.DollléJiian, IJe oorsprong v.h.gesl. -···, E(1970)31 blz.geill • .16,.1210. v.GALEN, Anspach,. Het gesl. - , Rijs.wijk- 1902, 46 kolom " f .30,._._ 121-1 •. GALLAS, v..Someren Brand, _"f üjdr..- tet een geslachtlijst der maagschap ·- , E (ANF 18 •• ) 7 blz.- + e.anv..- . 1 blz.. f 24,.1212·., v.G.AMEREN, Notice hiet. et gémfal. sur la ncble maison de ou --, E (18 •• ), .: f 24,., 26 blz. + gekl. wapen . . . f 29,.-1213., GARDIN, familie - , E (ANF. 18 •• ) 2 blz. + fraaie wapenafb. · . f :19,.1214. v.GASSEL, Heer.en, De Helmondse f.am. ·--, E (1940) ·5 blz., geb. 1215. de GEER, (V.v.Oyen), Het · geslacht Be Geer, van het begin ·der 12e :çoi; het ·- , einde der 19e eeuw( Oisterwijk 1893, 254 blz., geill. (wapen in kl.), geQ. - , (blauw stempelband) . . .f .75,.- ~ · 1216 •. GEERTSEMA, Bastert, Gen. aant •.betr. het gesl. - , overdr. (:ANF) 3 blz. f 12,. - 1217-. v.GELRE, A.J.C.Kremer, _Ha.;ti.tuarie, ds. oorsprong der graven van GeJ.re .en · Clev?, • · . -•· 's-Gravenh. 1887 ,. -20~ blz.. · f .39 ,.- · 1218. - , v.Bructen Fock, Het gesl. - in Tholen, later in Zierikzee, 1 i-ar:aven,h. · 1891, 8 blz. . . f 29,_--.· 1219 •. v.GENNEP, Genealogie v.h.gesl. - , E (1884)· 8 bl.z. ., f 1_ 9 ,.50 1220•. GERLACIUS, Polvliet, Geslacht - , E,· 8 blz. . . __j _ 9.,- _ 1221. GERLINGS, Wildeman, Ra.mrlie-.aant •.- , E . (1897) 12 blz. . f.16,_- • 1222. GEVAEBTS, Geneal. aant. betr. het gesl. - , . 's-Gravenh. 1887, 14 blz. . :f. 19,50 1223. GEWIN, (genealogie v..h. gesl. - ) ,. z.pl.,. z.j. (1931?) 64 blz.; -fol . f 69 , 1224. - , E.E. - JJJ, Genealogie v..h.gesl. - , 's-Gravenh. 1897, 4 blz~+wa,penpl. f 19,·-1225. de GIGNOUX, Snouckaert, ~néalogie des descendents de Fr. - au Pays Bas : · E (18·•• ) 18 blz. , ·. f 19- - • • 1226. GIPS, A.R.IG.eyn, - , E (1962 ) 11 blz., geill. f .16:1227. GLASIUS, Geslacht - , E (18 •• ) 2 .blz. . . , . • . :f 9 _ 1228. GOCKINGA, Polvliet, Geslachten Werumeus en - , 's-Gravenh.1906, 47 blz.'+tabel '· geill. · · . . . . f 16 1229. GOEKOOP, Wildeman, Het .geslacht - , 's-Gravenh. 1914, 57 blz., O.H~pàpier f 1230. GONGGRIJP, Het regeeringsgeslacht.-"".", in liqrltngen, Sneek en i'raneker, E ' (1912) 90 blz. . .. . . _. .. - f 35~- . 1231. v.GOOR, Geslachtlijst (betr. de kinde~en van Di~k - en B.M.Lulius) 1 blz~fol.69,1232. v.GOUDOEVER, --v;Beresteyn, Het gesl ...- , 's-G:r;avenh. 1907, 32 blz., geill • . f 49,-- . 1233. GRAAFL.AND, m.s. getekende titelblz. v.e. genealogie-, 1 blz. 1 ·24;1234. GRA~NCI<EL, Wildeman, . --, E (1916) 12 b],z. ·-.. . . f 19,-,. 1235. - , idem, ex. met aant . en .brieven van andere genealogen f 35· · 1236- ~e GRAUW, Geslacht - .. , E (1\NF) 11 blz. + wa penplMt f ' 3 1237. s-GRA~.ANDE, -Koenen, .Het gesl. v.µi prof,-, E,(ANF) 8 9Ïz. f . :; __ 1 1238. GROEN, Wildeman, Het gesl. -·-, later - van Prinsterer, •s-Gravenh. 1909 21' · · · blz. met 8 blz. vervolg · '· 1239. GROENINX v ZOELEN Ep · · f 39,--~ · • ' , v. en, Geneal. aant.betr.h.ge~l. - , . 's-Gravenh./Brussel · · _ 1902, 10 blz., geill . . · · · · 1240. - , J.füSche.f.fer, Genealogie v.h.~sl. - , RÎdam 1878 , 30 blz.~ _ ~ - 19 9,_ 1241. v.GROTENHUIS, Geneal.aant. be tr.h.gesl. - , Oist~rwijk 1895, 15 blz~ 1242. de GROOT, V.v.Oyen, Hugo -- en zijn geslacht A'dam 1883 36 bl . . . 1 . 4, v.~.~R~;~::'11Na~~!:;. i~~ei~~:•~;~::s~;~•b:t~L~e~~si~2 ?)z42(ri~~)J;eili~i:;=

'49:-

t=• ·

.i ?=• ·

~~!l:

!1

1245, GBEPIN, EhscheM, ~néalogi e de la fami lle Haarl;m •fe87 • 12 ~H 4 blz.19,1246. GULDEMOND, Wtistenho.f, .Hot ges l. van Guldernout; Guldemont of -- Ez(. • .pa~. 30~~- 1247. GUYOT, H.D.-, Gánéalogiè de la famill _ -~ - .' : . ' · . . ANF)6 'ólz.18,1900 (1892 ) 40 blz., geill. e . avec-. pi ces JustJ.ficatJ.ves, Gron. . . . 1248. v.HAA11STEDE, . Polvld.et, Bijdr.tot de gesch v h ges i ( ) ,_J' 39~-1249. v.HA(A)REN, - Haeren, De Graafs e fam E•(:9• ) 8 .bl- , E 18 •• ca 80 bli. f 29,• ·

t

;J

..,

Zo

.

f

9 ,-


6. 1250, van llAARLEI1, Cra.n.nd.ijk, ~ave eener geach,v ,h.gesl. - , E (1899) 60 blz. f 16,-1251 . v, H/1.EF'rlll, Wildoman, Het geslacht -- (Gorinchem), 's-Gravenh.1 91 4, 32 blz. O.Il. papior, geill. f 39,1252 . - , Geneal .aant .betr. de gesl . de Cócq - en - , Oister wijk 1895, 18 blz . f 24, 1253. v, HAOOTEDE, H.W.T(ydeman) , Ovor de versch. gevoelens aang. ' de.afkomst van Witte van Haomet~à, ocne voorlezing, z. pl . (+ 1827) 31 -blz. f 49, ,2~4. HAGA, A. - , Hot uitgestorven Hollandse regeringsgesl. -, E (1 956) 16 blz. f 9,1255, HAGEDOOru~, H!luck, Bijdr . tot de gesch. v.h. patr. geel. - te Deventer, 'o-Gravenh. 1905, 20 kol . . f 29, 1256, HAGEN, Siml)nio, Ao.nt . over de fam. - , Bl oemarts , Winckelman, Roermond 1898 16 blz. f 29, 1257, HALF-WASSENAER, Wildeman, Gen, v,h. geel . --, ' s-Gravenh, 1906, 32 blz. geill.f 19, 50 1258, v. HALL, M,C,-, Drie eeuwen, de kroniek v, e, Ned. fam ., A'dam 1961,' 124 blz. gob,, geill. f 24 1~59, v.H,\NGEST, V. v,(';yen, Gen, n, h.gesl. - -Genlis , l ater genaamd - d.'Yv!'y, sedert ' de veotiging in de Nederlanden (1540-1894), Oisterwijk 1894, 21 b~z. f 39, 1260. v, HARDENBERGH, Va.lek Lucassen, Gesl achtreg. -··, E (1 919 ) 10 blz. f 12,-1261. v.HARPEN, Gen.eal,.,gie -- (l{r(lok-, Kui jper--), E (1872), 16 blz. + wa.penafb. f 24, 1262. HARSCJ\MP, Br,rmans, La famille d'Harsca.mp, ~n6al~giP- hist.; Namur 1877, 82 blz .39, 1263, HARTSilJ, v , Epen, .Genal. aant. betr.h.gesl. --, 1 s-Gra.venh./Brusscl 1902, 8 blz., geill. · . f 24, 1264. HARTSINCK, V.v . Oyen, Gen.v,h, gesl , -, Rijswijk 1900, 14 blz.+ pl~t f 29, 1265 , HATTING, Hn.ttink, Gealacht - , Oisterwijk 1894, 4 blz. f 16, 1266. HAVART, Scheffer en Obreen, lfet geslacht Havart, E (1886), 56 blz. f 35, 1267 . de HA.VESKERCKE, G6néalogiede la très illustre ·et ancienne maisc-n,,..--.E(18,.) 24 blz . f 29, 1268. v . HEE:x:tEREN, .de Haes , Het geslacht - -, E (1882) 123 blz. 'f' 19, 51"• 1269, .:......, - , Het geslacht De Rode--, E ( 1883) 58 blz. f 29 , 50 1!i0, v.BW1SKERK. KNmen , Het ridderlijke gesl . - in de Yl"E., E (18 •• ) ca 80 blz . 35, 127,1 . v,BEEJ,!STRA, V,v, Oyen en v,Epen, Geneal. aant. betr. h.gesl. - , Oisterw,1894, 26 blz. . f 29, 1272 , BELDEWIER, v . Epen, Geneal..Mnt. betr,h.gesl. - , Schev,/Brussel 1901 , 7 . bl z·. f 19,1273 , REI:,DRJNG, "Therens, Fam.aant . - , E (1e20 ) 7 blz. f 14,1274, v. BELMDUYNEN, Atµlt.betr ,h.gesl • .- , E (ANF 1884) 2 blz. f 9, 1!i5, v . HELSDINGEN, . v:.Beuningen - ; Het geslacht - , hlst,geneal. beschreven 1 s-Gravenhage 1915 , 117 blz. ,· geill . · f 49, 1276. de Hll1Pl'INNE, G6néal"gie, de la fäm. - , Schev.1 900, 32 blz., met gekl.wapen f 29,1277. HEl1STERHUIS~ .J. W. de Crane , Bijz,..nderheden de fam. - betreffende , Leiden 1827, 139 b ·z . f 79,1!78. v . HERfflA., Wenning., . Kwartieren en wapen· van Jl'lhan Wl'll ta v. Juwinga, gena.and - , E (1 8.,) 2 blz . + pl aat i 29, 1279, BERWEYEB.1 Ca.J.k,-en, Bijdr. tot de gen. v.h.gesl. --, E (1 917) 6 blz.+ 2 f 19, 50 br ieven van A, C.- 1967 ) f 9, 1280. v,HERZW:.E, .Geneal.a.ant.betr. h,gesl . - , ' :,-Gra.venh. 1889 , 7 blz. f 9, 12:')1 , HESSE(N) VAN PIERSHILL, Caland, - , E (Leeuw 1896) 8 blz. f 29,-1282 . HESSELINK Genealt'\gie geslacht-, z.pl,, z.j., 64 blz. (mist nmslag) 1283 • .HEUFF; J.Á. -, Geruacht - - , aant , en toelichtingen bi j de geslachtslijst, Tiel 1091 ca 60 blz . (zeldzaam,. met gekl . wapen en aant, in h.s.) f 100, 1284. v, HE'JKELOM, v , Epen, Het geslacht - , geneall"gie met bi"g:r,aant. 's-Gra.venh" 1913, 31 . blz .. , geb . O. H.papier . f 24, 1:!05. - , v.Bemmelen, De kwartierstaat - - stee~ack, Utrecht 1930 t 29,50 1~86, v , HEOR.R , v , d ,Wijck, Het gesl. - ,-,f Heurro.us , E (18.,) 14 blz. + 2 naochriften, ca 15 blz . f 29, 1287. v .SCHERPENZEEL HEIJSCR,.. Wi t-t;ert, Geneal, aant, betr.h. gesl . - , ' s-Gra.venh, 1902, A blz. met wapenafh. f 29,-HEYDANUS Het geslacht , E (1885 ) .± 10 blz . f 9, . J288. v .d , HEYDÊN v. BAAK, H "'fma.n, , Het vrij-a.delijk en riddermatig geel.-; E, 37 blz. 29, 1289 . v HEYMENBERCH Hi•nig , H et gesl, , E, 6 blz . f 1290. v. HEYNINGEN É.-- Geslacht-l ijst van de fam.--, afstammende van de br~eders 9,1291. M: E. _ en A1 dam 1817, 36 blz., O.H.papier, gegr.wapen r-p titel (zeer vrr,eg vrb van een gepubliceerde 6eneal~gie!) · f 95,~ .1292 . HID'.DruGH, }J..J .v.d..Poel - , Aant .betr.de fam. - (Arnhem 1?03) . 31 blz., niet .. in de handel, met aa.nt, in h.s-. f 85,i dem, 1e druk, 1899 , 29 blz , f 65, 1294• v. HOBOKF}l, v . v,Oyen, Gosl aohtlijst der fam.--, cverdr. st. en W.boek, 6 blz,f 19,-1295, dé HOCllEPIED, J{rl)nenber g, Iets "ver het geel , - , E (190,3 ), 12 blz., geb. f 19, 1296 , GIJSBERTI HODENPIJL, HnelantR, Culdenbl'l ek van Schiedam, hand ex. van - t e no7,PrvtAJÜ mot dionR cor recties on aant . np de gen. - , met l"sse h. s . aant . en briovon, (),ID , van v. I:U1ede v. d. JG"ot en J.A. F. Thieme dd. 1907 , 1916 etc. f 185,-

G.E, ~,

,12,,. -,


1. 1297. v .HOEY, Folvli et. Geslech t ---, E ( 1007) 4 blz. f 12,1:!98. HOli'FMAJ~, W"J . --t C'-ench . v . d. fam . - ui t Hack0nburg , deel II (betr. de f -- il1 Ned0r l nndJ z,.,ü . , ·1920 1 geb., 279 b1z . , goill. am. f 135,-1299. v.HOGENDOHP, 2 e.d,1.• , n.l.t J\NJ' 180 3 bot.r. - met wapenplaa t, 6 blz. f 19,1300. HOLTIUS, T(cgt . Gcncnl ~ J. <' ,:lr-r faro , ·-, E (Leeuw 1904) 36 blz. geill. f 24,1301 • HOLTZ, Kr ..,~r ;1b0:rB· ---, N,1d ~ naza ',Pn v. e . geel. - ui t Uslar in .Nedersaksen NaardPn 1962 r 14 t.:i.~. ' 29 ,302. v.HONEPFJ, (L). d0 Gnc:.· . Des ciL iden betr. de geslachten - , van den Lee en f ,Ulft, E (18 •• ) 9 'vlz . + L,rc.!cl. ,-.a pena.fb . f 29,-no3. v.ct.HONER'l', Relrt, GoneaL\· , h , öe ol. ·-, E (1928) 32 blz. j' 29,1304. v.d.HC('C.K, Jinohau1>.icr, E:! t Bö31. --, z.pl., z.j., 35 blz. f 29,-1305. l"OOJ-1:, ~lb.Thi;j:n en V. v . Oyen, Het gesl. - , A' dam 1881, 54 blz., geill. f 49,1~06. - . H.·iug , Ben verge ten t ok v . ;1.gosl. -·, E (1889) 8 blz. ! 19,-1307. HOOGEïEEN,. V.v .-0:,·cm, - , c.verclr. St . en W.boek, 2 blz. f 12,1308. v.HOC'w'l'RATEt-1, Schot e l ~ He t ffC SL --, E (1850) 55 blz. j' 29,50 1309. v.d.HQ~P, V, v. Oycn, Gcn,v,.h . gesl. - ·, Overdr. St. en W.boek 4 blz. f 19,·.. 131 o. v.HOOR.~ v .EpeJ1~ :h t f;C Gl.--- van 1571-1899, Brussel 1899, 48 blz., geill. j' 39,1311. HOP, ( genea logie) · ~, E (18.,) ·10 blz . met wapenafb. 9,1312. HOPMAN~, Knipsc,1ecr, Genealog:.e v.d.fam, - 1600-1945, 2e dr., Breda 1945, 78 b l z, geb, f 49 -1313. HORDIJK, V. v . Oye:i. Geneal u~i.e der fam.-, overdr. Stam en Wapenbeek, 4 blz.j' 19' 1314. ter HORST, Hatt inï-~. Het ges l. -- t e Rijssen, a ~nt., z.pl. (1885) 24 blz. ' geill. ( zeldzaam) . · f ·69 . , ' 1315. HOUCK, "ï.v.Oyen 7 G€nealog-i e v . h . gesl. --, overdr. Stam en Wapenboek 1 ·.iz. j' 9,1316. v.d.HC'îïlF.N, v . Ku:i j k , Ueolacht -·· , E (ANFJ 1 blz. f 6,-1317. HOVIl~G, Stamträd f ör s lägt,m - , Stockholm 1896, kl. 15 blz. f 49,1318. HOYNC~ VAN P,\PEN.rill:CH'"i', He·~ gesl. -·-, E (Am') ca 15 blz. met div.platen . w.0. ;.n kleur f 39,1319. HUBEF., V. v , Oyen ~ Genealogie v .h.e;esl, --, overdr. Stam en Wapenbeek, 4 blz. j' 19,1320. HUBRECHT, J .H.Sch3ffe~ , Gene alogie v.h.ge s l. - , R'dam 1880, 95 blz . f !9,1321. v.d.Hl!BF.'.!) 1 v,d,Ba a n en d.e Vos.,, Gen. der Zierikzeesche fam. -· ·, Oisterwijk f 1·9,-1893, 8 E.z . f 19,-1322. HUGENHOLTZ, v . v ,<:rJen, ---, Ove:r:~ . Stam en Wapenboek, 3 blz. f 9,1323. HUGUEN!N , V.v. Oyen, --, o•r0r.d.r . Stam en Wapenboek, 2 blz. 1324. HUGUETAli, E. v .Di cr;,:;,._. ),~s lfügnetan de Nercier et de Vrijhoeven, 's-Gravenh. 19•i B, ~1a b:!.z . , gei 11. \be tr.de f am . - -· in Den Haag, A'dam, Vianen e . a .) f' 3?,50 f 39,13:!5. HUIDEKC'PER, 1'' , L.-~, ·- /JJ10::,:i cm branch, z,pl. 1928, 30 blz., tal,el, geb. j' 14,1}26. HUILM/1.VD~ C. F. A. - , Genealogie der fam. •-, 's-Gravenh. 1910, 6 blz. · 1 1327. HOIZI.I\GA~ P . S..m der::; g Het ges 1. Hoi ting -- te Hoogkerk~ ( s-Gravenh.197 4) 59 blz., ~stenoild 1 geilL · f 39,, 13!8 . HUMBER'I, Regt , Tu fam. ··•· en ·- de Superville, E (AID') 10 blz. j 19.-f 16,13.!9. IiUSTIN\, V. v .Oyen, Cen, v.h. gesl. - i overdr. Stam en Wapen~ek, 2 blz. 1330" HOT, ::,,.1.-, Gen ealogie··- , Zutphen 1937, 24 blz. (me t brief v.d.auteur) f 59,-1331. HUIJGEJ'iS, V, v .Cy,m , ovcr:l:r:. Stam en Wapenboek, 4 blz. f 19,-· 1332. - , A. I .Sohinkel , !laden bijz onderh. betrekkelijk Constantijn - en zijn famili ö , ::: del en ~ :: .pl. "i851 ·-4856 , 84 + 43 blz. (gedr. in 125 ex .~) f 79,1333. HULT.N, ~lckenna . He t t,- raîel ijk ge::llacht - van Amstenrade en Geleen, Si ttard z .j., 9~ bl z . f 59,1334. v. IDDE!CNG.C, Polvliet, Gesl achtlijs t der f él,l!I. - , 's-Gravenh. 1905, 22 kelom j' ~,,1335. (v.)rns: NGA, m.~. ['e!,ea :!.ogie ·- ·~ 4 blz., f"l• (met ge tekend wapen en ca 25 knipsel ~' f 69,-v.IMHOF? , Gencal , aant.betr,h . gesl . --, ' s -Gravenh.1 889 , 11 blz. f 19,-I NGEN HC~SZ, m- s . f r cgLJ.. ~ n . - , 1~50-1 921 , 2 blz. getypt f' 9,50 ISENJX)0FJ; à BL0 IS" 5et L,"ûOl. ---, z ijn oorspron g en die van versch.andere famil i ~n u.i. '. het gei.:L da Cc.,ck en. de beweerde a fstamming daarvan .uit het eude · Franoch& g:ra.·,raru,i.;i s re Ch~ti..lbn 9 ' s - Gravenh. 1889, 32 blz. f' ! 9, 1339. Jlll•lR'Zi; 'l'crchinf - St a 1;:e:ib·.i:::-B', B:t·eda s e fami lie s , de fam. - , R 'dam 1965, 8 blz. . (roe t wnper..afb . ) , f 24, 1340. du JARDU:, ~ !Ju .;ardin:: , E , 1875 ) 10 blz . f' 14,-1341 . v . LIDT DF JE"JDE, No t i c:J e-en . concerna nt l a. famille - , E (1 8 . ·. ) 6 blz .+ wapenafb. i n :<leiu · f . 49, 134~. de JONG, H. W. F', J,'.JJ ·co, rot v oorgesl acht van Ka rdinaal - , Utr.1 955, 150 blz . • 1 ~, 9 50 ~ ill . 1343, - , Wildc-o:m . G<.r•,v . 'l,1-:'J'"l. ---~ lat e:: - van R"denburgh en van Zi jll --, E, f 29,-ca 70 bl~ , ~~~ l l f 14,1344. de JC,NGr., H J ., -· ·? :;,.:r.,::whi. -·- 1 5: ( 1904 ) 12 bl z . . 1345. J OIUS, :;, •:. cl..Th."·:r:1 ... , r;h.:_.1ol;i.f' rie l a fa.mille - , Brugg e 1872 , 43 blz ., geill. f' 69, ( hoekje· -w. t ·· i.;l ) 1346 . JURRY , J nb , J. - ··•, _1 .::--,:.m. 1:it clo: a.f:'1,wnuu.ngsl i jst en v. h . gesl. J a rry - , ' s -Gravenh. 1969·, î1 LJz ,~ g , ~: t,;, --:e~1d. f 19, -

t:


8. KALFF, Polvliet , lfot geslncht -..,, E (tJW 1883 ) 10 blz. f 1-6,.!'..: v.KAMPEN, m.s, titelbl z . vo.o r e~m een. - , fraai gekleurd met wapen · f 49, KANIS, v.d.Bergh, Het Nijmecgsche geslacht - ,. z.pl., z.j., 25 blz.geb.(tabeJ.)29,v .K.11.RNEBEEK, Beelaer~s, De Haagschc drukkersfamilie - · •, E, 7 blz. f 9,50 de KJ\TER , v .d.Baan, Genealogi e v.h.gesl. - , 's-Gravenh.1 891 , 16 blz.,geill,f 24,KEERSMAKER, Calanè!., Geslachten - , Manteau en Leydecker, E (1900) 24 blz. f 19,-KEETLAER, v.d.Baan, Genenlogie v . d . fam.--, E (1887) 4 blz. f ~, KEISER, H,{.S., Geela9ht - (Groningen )- E ( ANF 1883 ) 8 kol. . f 6,- , Polvliet en Bloys v . Tr.Pr. , Genealogie-, Tjassens - , Brunsvelt -·, t 39,- . Warmolt - , Busch - , •~-Gravenh. 1908, 2~ blz,, geill. . 1356. KELFFKEN, v.d.Meer v . Kuffeler,. Nijmeegsche regeeringsgeslachten IV-, E (ANF) 4 blz. f 1 - 6,- . 1357·. de KEMPENAER, ee·n eal. v.h. geel. van - , z.pl., z. j . , 16 blz. O.H.papier{fol. 35.,-1358. van den KERCKHOVE, de Borpht, M~moire ~náal. sur l a öranche de l a ( •••• J . famille de --, Kerckhoffs ou von Kirchh0ff, surnommá van der Varent ou Varents, . Brussel 1830, 75 blz., geb.(modern) gegr.wapen op titel f 95,1359, KERFBIJL, v.d:Vies , Bijdr. tot de gen. v.h,gesl. -·-, E (1920) 11 blz. .f 9,1360. van KERSEN, Visker, Gen. aal).t ,betr . het gesl. -·, 's--Gravenh.1974, 9 blz. f 19,-1361, de KESSCHIEI'RE, v . Beurden" FamiUen -- van Hav:re en Barbon, E (1896 ) 13 blz.f 9,1362, v .KESTEREN, m.s. •iiiant. betr. de fam. - , verzameld door W. J .M.--", ca 70 blz. · ·. i _n schrift, it}.cl, ingepl akte knipsels en enkele brieven, 19e eeu.;s j 395~~ 1363.- I<ETI'ING(H); v ,"Bemmel en,. Ge.s lachten ~, E (1939) 6 blz. f 14,-1364, v .KEI'WICH, Transisalanus, Het gesl. - - en-·· Verschuur, Brussel 1900, 103 blz.49,.1365.· KIEROORFF1 W.G.:-., Bijdr, tot de gen, - -, E (1973) 12 blz., geill . f .19,.50 1366-; · de KIES v . WISSEN, Wi ttert, --, E, 19 blz, f 29,,-1367. , (y.)IaNSBERGEN, Wild~man, - , E, . 12 blz . · f 9,50 1368. IaNSCHOT, Noti ces -~ néal. et hist. sur la famille - , Maastricht 1876, 33 blz~ . ~ill, . f 29,-:1369. ·KLOTS, He.t gesl\cht Clots, - , Scheffelaar - , Kooyman - ·· en Schardam - , - ·E (18.·.) 10 ölz •., geill. · t 19,-:-f 19,-1370 . d.ÀPPERT, Ex:fra ct uit Roel ants' Gulden boek vsn Schiedam 1371. KNIPSCHEER, v .Beurden, ·Geschiedenis van het Noordbrabantsche geslacht Cnipsche er of--, Roermond 1905, 37 blz.+ tabel, geill. f 35, ~1372.- KNOL, Scherp, Aant . betr. de fam. --· en Ihle, E (1894) 2 blz . f 9,-:1373.-· KNOTTNERUS,. v,E,pen, De predikantenfamilie - van 161 5-1897, fotokopie (met " Eenige • familielijnen ~t den ~tamboom van Johann Knötter" door ;,.H.Stikker, groot plano; 1937) . f 39,-~374. KOBELL, o;, De'Hollandsche t ak der schildersfam, - , E, 7 blz ., geill.,tabelf24,-:1375, KOKJE(N), M. P~- , Het P,ries .schippersgesl acht --, E (1972 ) 10 blz., geill . f 14, 1376, KONING, Regt , Het Groningsche gesl acht - , E (1 927) 8 blz. f 16,-7 • 1377. v . KONIJNENBURG, Schoneveld, m. s . gen. - , ca 25 blz., getypt f 59,-: • 1378.- KOOMANS, - en Ma.ris·, ft.et geslacht - uit Klundert en Fijnaart, E ( 1936) 16 blz.19,.1379. ·i{OTI'ING, Kitl:i Nieuw'enkamp, Geneal.• aant ,betr, de A' da.mse familie - , . Amersf. 1923, 10 biz. . . f 29,-~ 1380. v .KREI'SCHMAR, Gene_a ).,aant. betr.h. gesl. van cf von - , 's-Gravenhage 1889, 16 blz ., geill. (wapen i n kl~ur) f 35,--. 1381. KREYNCK, Schimmelpenninck, Eenige aant. omtrent het oud-adellijk gesl. ~ , f 9,-. E ( 1887 ) 4 blz • . 1382 , KROESEN, Stola, Bijdr, tot. de .gen •. v. • .t wee families - , ' s - Gravenh. 1943 f 39,-··· (.~e proef1 48 blz., gèill. f 24,.-- . 1383 , KRUIJS, R. E, Hattink, Geslacht - -, z.pl., z . j . (18 •• ), 8 blz. 1384, KYMMELL, V. v . Oyen, -· , .E ( 18 • • ), 7 blz . fol. met afb. wapen in kleur en blad f 29,me:t 10 zagels , · f 12·, van de LAAR, :Bakker, , E (Leeuw 1946 ) 6 blz . 1385, f 19, 1386. LABRIJN, de .Vlaming, Geneal , aant.betr.h.gesl . --, E, 13 blz ., geill. 1387 . TOE LAER. v.v~Oyen, Geslachtli jst der fa,m . - -, ' s - Gravenh,1 890, 56 +3 blz. , geil!. , fraai geb. in s tèm~elb~ndje f 29,f 29, 1388 . WIBERTS, Genealogie--, E (Almelo 1916 ) 40 blz . LANDRÉ, Chs . --, La fa.mille , originai re de Gien sur Loire , E(1890) 10 blz. 19,-:1389. 11 1390. d-e LANGE P. W. - e . a ., Het voor geslacht van de "Alkmaa.rse De Lange's , iets over het' wapen -· en de· wapens der aangeh. gesl achten, over dr.. NL 1977, 120 knl"m, geill. . f 35,-1391. v .LANGERAK, Toll; De h·eeren van het Gooi en - tot 1375, E (19 •• ) 44 blz. f 19,--. 1392. v , Ll\RtN; N, C. Kist , Joos - de oude , 00rspr, stukken hem en zijn geslacht betr. E (18 •• ) 22 blz . . f 16 ,-1393, LAURMAN, Loosjes , Het Friesche predikant engesl acht - ·-, 1580-1 930, knipsel, f 9,1 · blz . ( 1931) of van der La.uwick, 1394. v . LAWICK, P . _;, , Geneal.overz. v.h.oud- Geldorsch geslacht f 19 ,-' s - Gravenh. 1093, _16 blz • .

1347• 1346 . 1349. 1350. 135~. 1352 , 1353. 1354. 1355.


9.

1395.

v.LEEr'DAEL, Ouwnr linfi, rrl)n . dor fnm . - , E (Lee uw 1907) 2 1 blz .

f

1396. v . U."EI.M·~N, flop:t , Bi~J<li·. tot d e gen. v . h . u :l,oud gcs l. - · , E ( 1915 ) 14 b l z . 1397. LEHMA.NN, ~ t h C'im, l >'J Ne d . tnk v. h. Ev. I.uth . gesl. - , E, 6 bl z . 1398. LE'1KER, Hoöll , Gon cnl ogi c y . h . gesl. •·- , z . pl., z .j . , 15 blz .

f

19, -19, -

f

9,-

f

29,--

1399. LD'1MERS, v; Dam v . Ios€•l t, 7\.'ee tnklccn v . d . f a m. - t e Ber gen op Zoom B O z 1 927 , . 36 blz. . ' • • • f 29 _ 1400. Ll•~ ON, Sche ffer, Geneal ogie v . h . é,~ Sl. - , TI 'daro 18 79, 51 blz . ( omsl a g los) 29, 1401. L~, _G<:>neal.aa n t . bctr .h. ,ses~. - •, ' s - Gravcnh . 1888 , 23 bl z . f 19 _ 1402 . - · , W1.ttcr t , - ·· v . h idd c lst,,m, E {gen . \-/ittert) 2 bl z .+ 8 blz . ill. f 29; ._ 1403 . - · , Wittort, Rijdr . t ot d o gen . v . h . ger. l . - , E ( 1909 ) 43 bl z . , geill. f 29, 1404. LIENS, Dzyma.e r v . Twin t , Gen . v .d . fäm. -·, E (1 894 ) 26 blz. + tabel t 29,1405. v . LIMBURG STIRUM, v . Epen , Bijdragen t ot d e gesch.v.h . gesl. - , 's- Gravenh. / Brussel 1901, 58 blz . f 19, - 1406. - , Geschiedeni s de r gro.ven 3 dln i n acht banden , J.ssen 1961- 1968 , ;,u t eurs : Gewin , Jlul s hoff, :,ders , v . Schilfgn..-1.rde e . a ., geill . (dl I aîl.1 on t breek t ~ i s e chte r nog ni euw :lC:iv erbo.ar ) f 140, -140 7 . LDmfflANS, J . - , Oude Br~bant se geslac hten , nr 25, - , Brussel 1950 , 46 blz . f 29, 50 1408. LINK, H.J. J.-, Genealogie v.d.. ,fam. - ·· van Wee s p~ E (1966) 13 bl z . gcill . geb . 19, 1 409. v . LINTELO, Fockema 11.ndreae , He t a rchief v. h . gcsl . - , z . pl., z . j . 3; blz . met gen. tab el . . f 24, f 9, 50 141 0 . LO:Bf:, He t gee l . - va n Oos t ende , E (1860 ) 12 bl z . 1411 . LOCKHORST, ..:.... de - , de Toll et Ve enhuysen , z . pl . , z . j ., 12 blz. met gekl . wapen 18, f 14 ,-1412. v . L0GHE:1, t e r Kuile , Een tak v . h. gcsl . --, E ( 1915) 8 blz . 141 3. LOHMAN, Bloys v .• Tr . Pr. , Genea logie v . h . gesl. - , •s ~Gràvenh.1 917 , 69+7 blz . , geill. O. H.pa pi er , f raai f 69 , f 19 , 141 4. v.LóM, v . Beurden , Genealog.i.eën, ges l. - - , Roermond 1896 , 12 b l z . f 19, ·14 15 . LONCQ, d e Rotte , fraem. gen . - , E, 30 blz . f 6 , -14 16 . LONGESPfi:, Gonne t, Geol a c ht -·, F. (18 • • ) 2 blz . 1417. v. LOON, v . Beurden, Het ou d a cl.eilij k luikengesla cht De Loen de Kemexthe , gez egd van Loon, Roennond 1906 , 74 blz., gei ll. f 35, f 12 , -·1418. LOOSJES, Re gt , 1Iet ge slacht - - , E, 21 bl z . f 29 , 141 9 . LOTEN, Bl oys v . Tr. Pr. Bijdr. t ot de gen. - , ' s- Gr a venh. 1909, 23 b lz. LOUIS, Viskor , He t gesl. van Semarang,z . pl. 196 9, 12 blz . getypt f 19, 1420. LULOFS, Bloys v;Tr. Pr. , St amre&ist er der f am. , Sche v . / Brussel 1900, 11 blz . 16, 14 21 . f 35, 1422. - , idem, ex. me t ve le corre cties en aa.nv . in h . s . 1423. LUNSINGH, den Bee r . Poortugaal, Het geslacht - - , E (1 910 ) 12 blz. (met brief v. d. a uteur betr ·. wapen ) , f 29, 50 1 424. v. LYNDEN, Wi ttert , ·- · , de afstammelingen VcU1 Di rk I heer van Li enden, z . pl . , z . j . ( 1915) 88 blz . met 9 pla t ei:i- . f 39, - 1425 . - - , A. v 4 Linden, Di e de la Lynd e i r. Dlgland und Schcttl a nd 1157-1 800, z . pl . 1896, 80 blz • . + t e.be l i 39, - 1 426 . - · , Genealogi e v . h . gei:il; - ~. (van d e 16e g -:m er a t i e ) , Oi s t er wi j k 1893, 10 3 b lz. met wapen en po~:tret (omsl. ~e sch,) f 59, 1427. v. MAANEN, -I nven taris van pa.pi ere n efk . va n l eden der fam . - en aanverw. ges l. E ( 1900) 29 bl z . f 19 , - -· vé'.n d e r MAESSEN, -, E ( 1900 ) 9 blz . f 9, -1428 . MAKKERS, Th. G. v . Eck , . De Zeeuwsche familie - , 's- Gr avenh. 1928, 29 blz . + portr. 39 , 14 29. van MALSEN, J . Anspa.ch, De v oorm. heerschap Ma.l s en e n het gesl. - , Leerdam 18 94, 1430. 122 blz. ( N. B.: Na lsen aan de Linge (Buurmalsen, Gelder mal s en) Betr . ook de h eerlijkheden Met e r e n e n Drunen en d e gesL v . Aerssen , van J\rkel , v . Barneve ld, v . Borssel e , v. Cuyck, v . Ilalr: v . Jsse lt , de Jo((;: ) de , v . Lawick, v . Meter e n, Pasques de Gha.vonnes etc . ) f 19 , 50 f 19 , 143 1 . MAMUCHET, du Chns t el , Une g6n~a logie ,.rectifi~e , E, 23 blz. MANSVELT BECK, Ha.alairna , De fam . -- - Te rla.ak, - E (1 9 77 ) 8 b lz . . . f 9, 1432. HARCUS, v . d . Cra b , liet yesl. Doornik , E (18 • • ) 75 kol om, gE:ill. :l 39, 1433 . d o 11AREZ, Kooncn .;,Wallcr, GenealoJie ·rnn - , E ( 18 • • ) 4 bl z . f 9, -·· 1434 . MARGAD/1.NT , S . W. 1''. - , Do Nederl. t a k v . h . gosl. - - , ' s - Gra venh. 1910, 193 bl z . 1 435 geil 1. ( opl. 200 ex.!) f 150,-1436 . M/1.RitN:BtJHGH Kronenb e r g , Jlut J',-1vente :rs c h r egeering3gcs l . Mariënburgh , E (Leeuw 19 26 ) 20 bl~. . f 24, 1437. v . MAR.Iml, N. i\. J . - ·, Goolr.icht - .- ·, •o- -Grcvunh . 1905, 10 blz . , géill . . [ 29, 50 1438 . MARIS, 11. H. W. E.-· , Do g1: ucli. v . c, uchildc:r ngoalacht, 2o. dr . z . pl., z . J . geb . gei ll. 29, 1439 . - , J . C. - v Wl Su,ndelin B"~nambo.ch t , Doredoncerde kwa:rticr staat van Jan J oosz : Mari e , gob . i n 1597 , E: (1,uouw 1973 ) 42 ul ;.; ., Bei iH . : J_ 19 , T 29 , 1440 . van M/J{SELIS , v . v . 0yC;n <'u , • CpC'n , CPno:i l ogic, - , E ( 18 •• ) 8 blz . + plo.é:.t 14111 • .NARTH JI , Beelae1:tu, De afutti.(lllll.i~f,' v . h .eosl. - , - Huy~ , E( 1914 ) 3 blz. 9,14,12 . - - , v . d . Mucdcm , Kwo.rtiuJst:J.ten ue t.1.·, Ji . gesl . - · , E ( 189'.:i ) 14 blz . J 19, 1443. M/1.TELIRF'.l!', .Prc,dc riks , Ccn:n. Corn. • • - 1).û ,Tcngc én zijn gesl acht , E (1 8 71 ) , 152 c b l z., gei l l . t..~ bellón. f 59, -

t


10. 1444. v .!1A~SE, de _Geer, Proeve eener gesch. v .h.gesl. en de goederen der heeren --, Utrecht 1850, 88 blz., tabel f 49,1445. EATilE, J.C.H.-, Histoire ~nifalogique des différentes branches de· ia famiJ.lc - , Amsterdam 1914, 411 blz.,. geill., geb. (o.m. betr. de fam. v.Bockhoven, . Ca:.con,. Mulder (uit Vaassen) Perret-Gentil, Poppe , Robl,ea de Med.ina, Stapert)f 35,-1446. von MATZJ'lJ , Lisch, Ueber namen und wappen der familie - , Schwerin 1851 , 23 blz . + vele .,i.11 . (litho ' s in kleur) . . f 35, . f 19,50 1447. MAURITZ- L. C., Geslacht - ·., E (1.916) 23 blz. (incl. a.a.nv.) f .9,1448. de MAYNE, W.A.v . Rhijn, Genealogie v . h. gesl. --, E (1962} 4 blz. . 1449 . MAYRISCH, De fam.-, de inbreng en Euxopese. uitstraling van een Luxemburgse familie , Brussel 1980, geill. · f 14,-1450. v.ME;ECKEREN, V,v. Oyen, Genealogie - , E (18 • • ) 18 blz. f 19,-1451. van der MEER, m. s . Aant. betr. het gesl. -· in de 15e - 17e eeuw, 19e eeuws,, 3 blz. f 29,1452 . - ·, Genealogie v.h.gesl. - · de Walcheren, 's-Gra.venh. 1891 , 10 blz. met gekl . wapen f 29, 1453. ~URG, .Genealogie der fam. - , N. H" Leiden, z. pl. 1954, 70 blz. getypt f 59,·1454. van }EERTEN, Polvliet, Genealogie v. h. gesl. - , Rijswijk 1902 , 15. blz. J 24,-1455. MEES,. Polvliet, Geneal.ogie v.h.gesl •. -·, ,\ 1 dam 1882, 84 blz . f 49, -145?• MEINERTZHAGEN, Vrijthoff, Genealogie v. h. gesl. - , Oisterwijk 1895, 7 blz. f 19,145.7 . v .MELISDIJCK, Hoffman, Bijdxage tot eene genealogie v.h. gesl . - , E (Leeuw 1908) 7 blz. • . . f 14,1458. MERENS, M. J . D. - , ~nealogie v . h. gesl. - , E(Leeuw 1912) 60 blz. geill. J 29,·1459. - , A. - ,· De, gesch. v.e • .Westfriese regentenfamilie; het gesl . - , 's-Gra· · f 69, venh. 1957, 303 blz. geill . (fraai vrb van een genealogiscremonografie !) . 1460. v.MEREVOIRT, Heeren, Familie-, E (1940) 6 blz . . f 9,-146~. v.MERWEN, v.d. Brandeler, De Dordxechtsche tak v .h. geel. - , E (1885) 54 blz.29,1462. MIBDACH, Beelaerts, Aant . betr •. het geel. - , E (Leeuw 1903) 12 blz . geill. f 29, f 49, 1463. METELERKA1'1P, Reehorst, Gen.v.h . gesl. --, ,\rnhem 1883, 87 blz. f 14, 14.;4. METS, Jurry, Fragment genealogie - , Middelburg 1970, 3 blz. stencil 14G5. v.d.HEOLEN, Eschauzier, Aant. omtrent de gesl. ,- te Gorcum, E (Leeuw 191 3) 22 bl z. ,(met aanv. in h. s .) · f 29,1456 . de MEWEN, Généalog:i.e des :familles - et - dit de Keverberg, Brussel 1865, f 45, 39 blz. , geb. kl . 1467. van MEWEN, v-d- Brandeler, De Dordxepht sche tak v. h. gesl. - en àiens na-• t 35, komelingen in ~e vrouweli jke lijn, E (1886) 53 blz. (+ aanv. 3 blz.) 141;a. de MEY, V.v. Oyen en v.Epen, Gen. aant .betr. h.gesl. - , - v. Alkemade , - v . f 29, Gerwen.en -- v.Streefkerk, Oisterwijk 1894, 14 blz . f 59, l1EYLINK, , Aant. omtrent het gesl. -, z. pl. 1938, 22 blz . • +tabel 1469. 1 f 39,1470. 11EYNERS~ Scheîfer, Genealogie v.h.gesl. - , R dam 1878, 50 blz., geill. v . MIDDAGHTEN, Ï'/ijnaendts v.Resandt, Gesch. en gen. v. h. gesl. , 1190-1901, 1471 . f 95, bronnenstudie, 's-Gravenh. 1913, 208 blz., geill , . f 49, 1472 . MILDERS, v ~OOSTERZEE, Het gesl. - , ( 's-Gravenh. 1922) 16 blz. fol. geb . f . 9, v . MILLlNGEN, v . Heeck. e ren, Het gesl. , E ( 1872)· 8 blz. 1473. 1 de lfilLY, v . Rhede v .d.Kloot, Gén~alogie de l Ancienne et noble. famille -·, 14-74. E (18 p.) 12 blz . f 12,.1475. von J"IILWITZ, Scholle , . Das Rrfurter patriziergeschlecht - , . Erfur.t 1931, 84 blz. + tabellen . f 29, van der MINNE A. Genealogie v. d. fam.--, Utr.1 937 , 152 blz. geb. gei l l.f , , . ... 69,·9 1476. J ,1477, MOERKERK, Regt, Geslacht. - , E, 4 blz. 14ï8 . MOGGE, v . Brucken Fock, Hi3t geslacht-, meest te.Zierikzee , ook t e A' è.am gevestigd, 1338-1806, Zierikzee 1895, 40 blz., geill . tabel l en f 29, 1479. Jl!OL, W. H. Moll, Geslacht - - Zeeland, E (1939-1942 ) 47 blz . f 49,1.480. MOLENGRA.AFF, W.A. -··, Genealogie - en (Moleng:ra.efs gezegd) van Loon, E (1 918 ) 19, .. 14 blz. · f 148j . v .MOL.lfEM, Het gesl . - , E (1863) 2 blz. f 9,-1482 . MOLL, de Raadt, Eenige aant, op --, Baelen en Dess chel, Turnhout 1893 , 23 blz. 39, 1483 . - , W.H.Moll , Geslacht -- ( s tam Achterhoek) , E (1 938-1940) 43 blz. . . f 49, 11e4. MOL(L) Uit verleden, het Heden (tijdschr.betr.de fam.-) , 1e-5e Jrg ( 1931, 1936 ) ~9 afl. met convo ' s etc . zeldzaam (mist 3 afl . : de nrs 1, 2 en 12) f 125,-1485. - , Talpa (3 .mnd. tijds~hr. der gen. ver. - ) , 1e- 7e jrg (1 936-1 942), 25 nrs , 2 0 - · compleet , met e~le bijl a gen . f 5 ' 1486. _ Versl agen over het 1e, 2e en 3e ver enigingsjaar "Ver. families .-J•, 1931f 49,··1933 3 deeltjes , resp. 16, 8 en 8 blz. - , éatalogusarchief - , 1939, . met 1e en 2e suppl. 1940-1941, ca 50 bl z. ~ 49, 1407 . f 19, 14ee . MOLLERlJS Caland, Geslacht lfoller, nu - , E, 9 blz . , Roëli, Het. geslacht --, E (1902) 20 blz. f 1489. de MONCHY, Het gesl acht - ·, E ( 1884) 4 blz. ( samen met gesl.v. Ba.kkenes , 5_1:lz ) -19, n'J,-1490. de MONTAIGNE, Sas sen, Gesch. en ge . v. h. gesl . - , E(1921) 38 blz+tabel +knipsel ~9, 50 1491.


.

1•

14)2 . v . :::1:::r2 ~!G', ~~ tafereel te-:- ~da.chter'.io var. :ie l':eere~ - , E ( 18 • • ) 7 blz . + \..i:n: . ~ithc f 2Q 1l93. , . ... ~2:C'RT, '.;eneal0g:isch&l taè<?ll"':: üè-er die -.-erschi edrr.e Z"-eige der ~11 n ~' - · ·.::r.è v:-n ;.·tL...-denberë;, 3e:1 e- vue 1~ 5, 1•J ui tsl. ~bellen !:: :,::::slft€ f 39 1'194. de :Î::?., Re--:haan :acar-é, ~alacl"'; - ·, : (· 053 ) ~ blz . + J tabellen , 1n' . • J , f ~t. _ 1495. - , s.a.:.b-:,o~ ,,. h. gesl. - · , i:e.k:,üStig uit Gent , grot<> ~bel , 19e eeu\o-s "1496. M::RRIS. Gencal ~e - , :ru van B:raac - , g-etypt, 11 è-1:: , f · 6: 1é97 . - , q:,,.de v . d . Klo:,t, ?.et .;-e~l. ·: . Braac - , Rijswi jk , iO b:~. ,:- 19 _ 1l98. ?!OS;-'.A:•S, J . - e , a , , Genealcs::;.e der fac . - te 's 3ertcgt:?r.bcnc~, ' s Eer t g-er.b, ' 1895 , 16 blz . c:.e t E;rote tabel en ...-apenka.art 1' f: <) , , -· 1499. K✓ L--"~I, ·: . ~en, Geslacht - , 2 (' 90J) 7 bl:: . ! 9, 1500. !ClhiiAA?i, ~. , Geslach, - , r; (1913) 5 t-h . f 9, 1501 . v.i:v-x::, : ucortier , ?lotice s ur la f a.:. - de 7ournai , T urna1 18'11, • blz . geb . (in 25 ex, gedrukt ! ) f 49, -· 1502. v . d . !'-:.7Ef..lli, Yilde;...an , C"rkonden -- , i:: ( 1915 ) 3d b1z , f 19, 1503 , MUEliil"'."'..(t ·.·• Sand.ick, Het .Vlaa=mch- Zeeuwsch- SUrinac.::sch r egeringsges l . - , E ( 1908 J 15 blz . f 14 , 1504 , M!Jll:·1A:1, ?ch-liet , Het ~olacht - , · E ( 18 .. ) 1)4 bl z . f i9 1 1505. HüL=~7I s, Regt, Het gefll. der profesco~n - , F., 11 bl:;. t 9, - · 1506 , (v):~uLERT(T), ~ . s . Vijftien charter s op pork.:lz;:ent bc~r. de erijsselse f n.:i , - , 153 1807 (oud inv. nr . 1055 ) , gedec ltolijk met lakzegels f 595 , 1507 . F.AI'IS:·!A l'.liLIER, M.tti c , K.-arti<>rt'n - - Lab,,uch r (' 1 E ( LPCU'" 195--l) 47 bl:: , f 29, 1508. Y • • füi.LEM, Ons Fanilleblad , 10 jri;-. nr a, 120 j r g nr 1 f 19, 1509. v . r:u'.-:.E:Nt CaJ.kcen, Dijdr . tot d<> gen. , .h. Jtr,,chtachQ geol . - , ::. pl. , z . j ., ( ca 19C7 J 101 blz. + tabel+ brief vnn d~ ~uteur / 69, 1510. v . }:t.:YI.nJCK, Het gesl. - ·, E {ANF 1883) 4 bl~. f 8,1511 . v . d . 1-iIJLE, Schotel , He t geel . - ·, E (18 .. ) ,1,._ blz ., met kr.ipscls "n gek:l . afb . fam . wapen , geb. f 49, 1512 . NAHUIJS, M. - , De .-aarheid octrent de f a.: . - en van - , 1 s-Gra.venh. 1989, 22 blz. 29, f ?, 1513 . - , &û.csaert, '.at is ...-aa.rheid? , E ( 1887) 3 blz . 1514. - , Je beweerde afsta.mi ng der fru.:iilië:-: - en var: - van het dyr.aater.g9slncht Ahaus , E ( 1887 ) 17 blz . f 19, 1515 . v . H~AU ~S'I'EYllt - ·, E ( Gc:-: . ·•i~tert) 3 blz , + 6 blz . i l l . f 19, f 12 , 1516. - , :,.egt, - , t ( 1908 J 16 blz. 1517. v , d.!lA'fH, Hl.ri s , Hiddeleewsche van è.er i';ith ' c voorzaten van de rljksgraven von ~..!=.-nath , E (1959) 14 blz . f 12 , t 19,50 151 8 . NAWI,m , F. - , Genealogie - , n 1 dac 1955 , 28 blz ., genencild 1519 . v . NELLESTEYJl, Elder in8'-Hieroeyer, Genealogie v . h . gesl. - , E ( 1962 ) 12 blz . f 1? , 1520. NEPVEU, lort . gen. overz. be tr. da f ru:i. - , Corinchom {ca 1900 ) 79 blz ., geill . (oet aant . in h . s . en lmipoel ) i 69, 1521. van UESt Scheltei:r.a, De geslachten - gese:,t Br er Jnop en I:o Uefde (Crr-onrijs ) , E (18., J 81 blz . ! 19,,-1522. - , Over he t gesl . - , z . pl ., z . j . ( 18 ,. ) 14 blz. , geb . f 35 , 1523 , v . lIDJ'flRCHrn, Wildem..'l, Bijdr, tot de E,"Cn. ·, . h . gcol. - , ger..ruu::d füjvonheir:l, E ( 18 •• ) 10 b lz . f 14,1524, NICOLA.I , v , liaaselt, Het gesl. der - en do prrtretten van Jc.:umeo Secu."ldu.o , z . pl ., z . j .(1839 ) 31 blz . met portr. f 55, t . v . h , gesl. - ( Sohiodam ) , E (1938 ) ? blz . f 1), 1525. NIEUPOORT, Sigul, Fa.a.ilie~ / 14, -1526. NIEUr!E!~!P, VûrtheiI:l , 1Ucu\ikru::rp en - , E (19. , ) 7 blz . , Y ~t~ , Genealogie v . h . gesl . , 16451925 z , pl ., 1925, 48 bl~ . f 69,1527. f 19, 1528, Y, 1IT381, Rie t stap, - , E, ca 12 blz . 1529. - , v . Epen, Geneal . aant , botr. h . gool. - , ' s -Gravcnh . 1902 , 24 blz . +•.r.ip"l"~-UÖ , J 2<1 , f 29, 1530. v , UOORDEN, c . s . Gen. aant . betr . gool. - , ca 1950, 20 bl::. f 9, 1531 . JIOCRTBERGH Schou ten , Geslacht - - , IJ-,or dbrabantse tak, E, 6 blz . 15 32 . de 1:c0 •wm:rË, Caland , Geslacht - i n ' s--Grovenhage , E (1899) 6 blz . (r:.ot vM1 · h. • s . ) f 29, aan, • .1.n l';t;HCv'r·, c . s . f am. aant. betr. , Bcerrigter, 173117&7 , 1 blz . f ri9, ·1533 , f 31, ·· · 1534 , 0FFFRHA!JS, Gesl acht nlijot v . d . fam . - - , 1958 , 40 blz ., ntor.cil ,:-iotcr, Gr:>:-.i.nr; n 1535 , OLDEl::3.UUWELT, Den Tex , - · deel 1/: S rt:nrc::cn, J,...i.,u-ten, I 19, 50 1972. ?09 blz . , geb . 1536. or.mi::;-m., - , E ( 1871) 10 bl:: ., geill. .f 14, 1537 , - , tï ttPrt, Geneal . aar.t. betr . h. gt:sl. van - ûl"', van Old.:ncel , ' o roven.~. 1902r 16 bl::. , gei ll . 1' 2':), I 12 , 1538 , 1 ' ('IT,J;::, ;:i, A. aant , betr, fäc , - , 19e eeuw, 1 blz . J 19, 1539. DLYC,'.l:; Packer v , Le1.:ven , ~nealcgie - , E ( 1676 ) 10 blz. J' 19 , ~0 154J , o::-r;;-_; :'.et gesl acht - , ::, r l. , z . j . , 22 tlz . , gei:!. . i 1? , 1541 , v . C'OIITT , v , v . 'J:{en , Gencal. aar.t . \- . ~ . goc • - , E , :.5 bl:: . , ~bli::llè f 1'',·1542 . - ·, ~Je j aarver J l. Ver . c!cr fa: .• - , 1901 --, Cm kr.kboekje der fa::i . ·19 1, C4 bl:: , f ,: , 1543 , 19?,1- 19~5 , 142 1:lz. ', 1544 . - - , G- d":lkboekjo der .:.'(ll;l , f .:. , , 15,15 , - : G,:: tle!".kbcekj e der f r..c. - 19.~._,..1 946 0


12. 1546. OQSTING, H.J.~-, Genea.logie - , Assen 1907, 52 blz. f 2 9,··1547. v.OPSTALL, J.Loeff, - (West Brabant), R' dam (ca 1953) 23 blz. f 39~-1548. Olli\NJE, HUhl , Do afstamming van H.K. H. Prinses Juliana en Z.D.H.Prins Bernhard uit hot huis Oranje-Nassau, z.pl., 1937, 8 blz. f 19,-1549 . Oill1Ei\9 Frederika, - , E (ANF 1892 ) 8 blz. . f 19,1550. ORTT, Bl.v.Tr,Prims , Het geel. - en Orth van 1900, Schev. 19.00, 35 blz., geill . (mot aanv. en v~rbeteri~gen) 10 .blz. f 39, 1551, - - , idem, handex. v,d, at+teur met veel aanv. en corr, . f 69,1552 . QUDENSTEYN, Bruinvis, Het gesl. - te Alkmaar en zijne verwantschaD met het gesl, Elias , Rijswijk 1903, 4 blz. f 12,1553. v,OUDE.'ll!ERVE, V. v.Oyen, Het geel. -:··, Oisterwijk 1894, 7 blz., geillf .19, 1~54, v,OUDHEUSDEN, Beelaerts, Het gesl. qer heeren - , E (1913) 13 blz. f 16,--1555, De VLAMING VAN Ol.11l3HOOHN, de Roever, - , E (1891) 17 blz. f 19,-1556, OUWENS, Polvliet, Gen. v.h . gesl , - , 1888( gety}lt, 34 blz. f 39, · 1557. OVERLANDER, Meijer, De f~milic -·· , E (1897 ) 28 blz.+ tab!31 f 19,1558, v,OVERSCHJ;E, Het geslacht -···, E (1883) 4 blz.. f 9,-1-5~9. PALIER, 3 ma.art 1850, Iets over het geslacht van- , z.pl. 1850, 16 blz. . "voor vrienden gedrukt 11 , geill. f 3.9,1560. v,PALLANDr, v .Epen, Bijdr. tot de gesch. v.h. gesl. --, 's-Gravenh.1902, 4~ blz., geill. f 29,-1561. - -, Genealogie v .h. gesl. - - , i.v.m. de gen,v.d.graven van Àelemborch, z,pl. . (1 848 ) ca 50 blz. (vanaf d~ 18e gen.) . f 39,50 1562. PALTHE, Ilöhmann en v. Epen. Het gesl~cht - , 's-Gravenh. 1913, 21 blz.{overdr.tlP)29,1563. P.I\MA, c.-, De P.ama's te SUrhuistervëen, 's-Gravenli. 1942, 19 blz., geill. f 29,-1564. P.ANDELAERT, P.v.M., --, E (1911) 10 blz. f 14,·1565, v.PANHUYS, v .Epen, Geneal . aant~betr.h.gesl. -·, •s-Gravenh./Brussel 1902, . 24 plz., geill, f 35,-1566. v.PANTHALEON, Nederm.Il,v,Rosenthal, Het gesl. - in de slag bij Walef, z.pl. (19e eeuw) 39-blz. . f 39,50 1567 . PARAVICINI, - en Croockewit, De Ned. tak der fam. - di Gapelli, E (18 •• ), 4 blz., geill, f •. 9~-1568. de PARCHEVAL, Caland, Geslacht-, E (1 902 ) 7 blz. f 9, 15-69. PAR'IB, m.s. gel').. - , 3 blz. . f ?9~15-70 , PATER, de Jeune, Geslacht --, E (18 •• ) 5 blz. . f 12 9 1571, PATIJN, Notices g6néal. et bist. sur la famille - , Maastr.1876, 12 blz. f 19, ··1572 , PAUW, Ilerends, Het gesl. - 1300-1550, E (Leeuw 1910) 15 blz. f 35,-1573. - , Koenen, Versc~llende families -·, E (.ANF , 18 •• ) 8 blz. f 8,-1574, - · , Koenen, Het geslacht - , _Sçhev./Brussel 1900, 150 b.lz,, geill. .f 49, 1575, v.P.:E:EijEN, Het gesl, - , E (Ali!F 1883.) 3 _blz. . . . . ,, f 9~1576. v.PELSER BERENSBERG, V.v.Oyen en v.Epen, Gen. v.h.gesl. - , .. o~stentj.jk 1893 . 23 blz., geill , ·f 19j 1517. PENNIS, Wynaendts, Het gesl. -- en Overgaauw --, E (.ANF 18 •• ) 3 blz. f 8, -·· ;1.578. PERSIJN, De tak v.h.gef:!l. - welke geheeten ~s - van Ç)uwendijck, z.pl. · z ~j., 149 blz. . . . f 49s-1.579. --, Bloys v ,Tr.Pr., Bijdr. tot eene geneal. van --, E (18,.) 7 blz.; geill, f 16,--1580, - , (;~aandijk, -Het gesl, -- van Waterland, .~, 56 .blz. , . f 24 9 - 1581. de PESTERS, Geneal .aant.betr.h. gesl. --, Godin-, 's-Gravènh,1 888 1 28 blz. ~ geill, . f 39. --· 1582. de PEI'ERSSEN, v.Alefel4, Geslaqht - · , E (.1901)'8 blz. . f i9,-1.583. du PEYRON, v.Breugel Do~glas., Het ·gesl. - ,. E (1883) 46 blz. f 29, 1584. PICHOT, RÓllin Couquerque, Gen. de la famille - , E _(1 897) 54 blz~ f ~9. -· 1585, PIECK, W. g.e Haes , Het ~sl. --, E : (1880) 62 çl~. .f ~9~ ... 151?6. - , Wüstenhoff, Het ~ sl. - , z .pl., z~j, •. 13 bl7i• f .9, 1587, P"'".J]K, Regt, m~t gesl~ --:-, z.pi,, z.j., 16 blz.. f 16,-1588 , PIELAT, Ro~lants, -- ·(~ vnn Bulderen)., E, 40 blz., tabel f ,9,50 1589, v.PLEUREN, BloYS v ,Tr.Pr,, Geslacht--, E (1931) 5 blz. . f 9, -159,0, PLOKHOOY, Dek,-:- en van lam, 2 Flakkeese gesl~cht~n, Ri,jswijk 195b, 41 blz., . geb., offset. · · . . ·. . f 59~1 1591. PLOOS v . Al1.STEL, Bloys v .Tr. Pr., Het geel.-, 's-Gravenh. 1911, 57 + 4 blz.f 39 9 - 1592 . v,d,POLL, Beelaerts , Opm. aang. het gesl, - , E (1918) 7 9lz. · . f 19. -159,3. des POMMA:nES, Ehschedé, ~néalogie de l a fam. "7'", Haarlem 1887; 1ç blz., O. H.p~p-39, 1594. d~ PONTHIEU, Notice bis t, et gén. sur .la bra.J;lche ai~ée de~ ducs et domtes --, , . Brussel 1843( 42 blz., geb., geill, f 39.-1595. P6(0)IlTMAN(NJ , - , Iets over }:let voorkçimen v!d •. .ge~l,naam - en oyer de afst. .. . v.h. Z.H.gesl ,, E (1938 ), 9 b?.z-,, geil:\.. . f 1;,-1596. POil3, H.--, Genealogie -- een s tudie over het gesl. - , deel I, Capelle 1977, 50 blz. , stencil, ,ge~ll., · geQ , ·..· . : . '· _f 29,1597, PORTMANS, v. Beurden, Het geel. ·- , Roermond .1~96, 16 b~z. f 2~. --· 1598. - , v.Beurden, het Geldersche gesl. ··- , Roermond 1893, 14 blz. . f 29. ·1599. v.d, POT, Genealogie -·, E (1876 ) 10 ·blz , _· . : f ·9~-·


.13. 1600. POUS, v.Brucken Fock, Genealogie der uitgest. Zierikzeesche regeeringsf am.-, E (1876) 16 blz~ + tabel f 29,-1601. PRINS, Scheffer, Geneal.v.h.gesl. - , R'dam 1876, 94 blz., ge~ll. f 24, 1602. ~, Waller, Gen.v.h.gesl. - (Gelderland), z.pl., z.j., 14 blz. . f 29,1603. PRONCKERT, v.d.Vies, Bijdr. tot de gen. v.h.gesl •. - ·, E (1917) 4 b.lz. f 12,-1604. PUNT, Ma.ris, Het Holland.gvoorgesl. v.d,fam. - - Craeyensteyn in Brabant E . . ' f 19, (1958) 14 blz. 1605. v.d.PUTTE, Maris, De Middelburgse van de Putte's, E (1934) j 2 blz. f 19, 1606. RAAPHORST, gen. - , E (18e eeuw) 6 blz·, f· 9,1607. v.RAESFELT, - , E (uit gen. Wi ttert) 6 blz.+4 blz. ill. f 19,--1608. de RAEI', Geneal.aant.betr.h. gesl. ~-t van Cats - , 's-Gravenhage 1891, 10 blz.29, 1609. v.RANDWIJCK, --, E (uit gen, WittertJ, 9 blz.+ 5 blz. i l l. · f ·19,-1610. - , V.v.Oyen ·en v,Epen, Geslachtk. aant.betr.de fam.-, Oisterwijk 1894 14 blz.29 1611. - , Wittert, Genealogie v.h.gesl. - , z.pl. 1907, 44 blz., geb. geill. ' f· 39 ~ 1612. RASCH, Wildeman, FraBT11,gen. - , E (1 911) 9 blz. . f 9:1613. de RAVALLEI', Gen.v.h,gesl. ~-, E (18 •• ) 11 blz.. , . f ·24, 1614, RAYMAI<ERS, Heeren, Het Helmondse gesl.-, Helmond 1952, 63 blz., gestencild 'f 39, 1615, v.RECHI'EREN, v.Heecker en, Voerst Hekeren genaamd Rechteren, Rechteren genaamd · Voorst, Voorst ·genaamd Rechteren, E (1 876) 104 blz. f ~9,-1616. v.REEDE, m.s. "Genealogische tabell'en voor de families - 11 1776-1902, 16 blz. kl. (+ 2 andere blz. betr.--) · . f 49,-1617 . - , - , E (uit Gen. Wit t ert) 10 blz. + 21 blz. n ;i.. . · f ·39,-1618 . REEFMAKER, J,-, Genealogie der fäm, - (Rotterdam 1905') 152 bl z. groot fol., · fraai geill, (betr. o,m, de f am. De Geer, Hubert, v. KJ.enck, v, d. Meyden, v.Belle , de Beveren, Graafland, v. Hoboken~ Hubert, Pit, Rees, Viruly, Schaep, Jacot v,Neurenberg, v. Cuteren, Repelaer, Roos s Roosenburg, v, Rossem, Seleyns )f . , 1619. REINDERS, familieregister - , z.pl. 1977 f 9, 1620. RENDORP, Polvliet, Genealogie v.h, gesl. --, 's-Gravenh. 1891, 28 blz., gei l l.f "35, 1621. v.RENESSE, - , E (18,.) 48 blz., geill. · f 29, 1-6~2 . RENGERS, Wittert, Genealogie v.h. gesl. - , van Aylva - , van Welderen - , van Burmania - , z.pl., z.j., 85 blz., 7 blz. _ill. f 39, f 29, 1623 . REPELAER, v,Epen, Het geslacht - -·~ E (1 910) 68 blz. 1624. v.RESANDE, Wijna.endts, Aant. over het oudst e gesl, - (ca 1300), E(1910)8 bl z. ·9,· 1625 . v.RESANT, Wijnaendts, Het Utrechtsche gesl. - (oudtijds van Rosant) , E (1908) 21 blz , . , ·f t 9, 1626. REYNDERS, v.B,F., De fam. - in Zeeland, E (18,.) .1 blz. f -9, 1627, v.REYNEGOf'l( Recherche s de l'ancienne et noble mai son de - , z. pl ., z . j . f 29,(18e eeuws ) groot f ol., 11 blz. (vies ex.) 1628. REYNVAAN, H,F. - ·, Ni et altijd somer, gesch.v. h. gesl . - , 220 blz., geb., geill . (mist titelblz .) . f 39, f 35, 1629. v.RHIJN, - , E (uit Ned. Patr.) geb , en wit door sch. met aant. en r eg. , D.A. Visker, Genealogie -·, 5 blz., getypt f 19,-1630. 1631. v .RI»IBDIJK, Bl oys v.Tr, Pr., Bronnen voor eugenetische studi ën i n N,I, II, f 19, Wil l em Vinc .Helv. - en zijn nazaten, E (1 9 •• ) 14 blz. f 14, 1632 . du RIEU, Regt, Aant.betr.h. gesl. - , E (1 914) 5 blz . i 16, 1633. RIPPERBANT, Geslacht-, E (1893 ) 2 blz.+ wapenplaat . f 24, 1634. RIPPERDA, Rutgers, Geneal.v.h. gesl. - , E (ANF) 22 blz. f 24, 1635. RITS™A, P.J.-, Van - tot Retzema, 1957, 9 _blz., getypt f 19, ··1636 . ROELANTS, Extr. betr. - uit het Guld~nboek van Schiedam 1637. - , Teychiné St akenburg, Bredase f amilies . De f am. - en Coll ema.ns, R'dam 1967 , 17 blz ., gei ll. . . f 39, 1638 , ROELL, H. H. - , De af st ammelingen van Herman Alex - en Corn, Ba1ll1 , Za.Hbommel 1904, 72 bl z. (los en wat er vl., maar met aant. i n .h. s . ) · / 95, 1639. - . Gen. aant. be t r, h. gesl. - en van Gheel - , ' s-Gravenh.1 888, 37 blz., met gekl. wapen f 29, 1640. ROELOFS, v.d. Vies, Het ge·s l. v .d. kunstschilder W. - , E (1 917) 15 blz . f 19, 1641 . de ROEVER, v. v. Oyen, Gen. v.h. gesl. --, E ( st am- en wapenboek ) 13 bl z .,OH pap. 2~, 16t,2 • .- , A. - , Het gesl acht Hoever of növer, E (1 8,.) 8 blz , . f 19, 16~; . v . ROGGEN, J.F.Graadt - , De af.stammelingen van M.D. - die 27-4-1 698 al s burger der st ad Ni jmegen wer d aangenomen en beëdigd, 1 s- Gravenh. 1936, 80 bl z.+ tabell en, geill. (ex . afk. ván Mr W. de Vri es met in h. s . ~ aanv,!) f 125, f 19, 1644, v . ROSENDAEL, Wittert, Genealogie v. h. gesl. - ·, E, 22 blz. de RO TTE, , Genealogisch fragment , E (1 915) 11 blz . f 19, 1645. 1646. ROUKENS, v. Brucken Fock, Het geslacht - · t e Nijmegen, ' s- Gravenh. 1890, 8 + f ·24, 7 blz . + plaat . . 1647 , de ROYE, Notices généalogiques et hist . sur l a fanu.ll e _-, Ma.astr.1876 16 blz . 19, 1648 . RUBENS, Veracht er , Gen. de Pierre Paul - et de sa famille , .uiver s 1840 , f 39, 44 bl z., gei l l . (gcb , met 2 andere werkj es ov~r -) · 1649. RUELENS VAN TETERING, Wijnaendts - , een oud Brabants gesl ., z. pl. 1965, f 24, 28 bl z., geill.

Il


14. 1650. RUMPF, Wildeman, Iets over Romp= Humpf? E (1891 ) 8 blz. f 14,1651. RUSSEL, v.Beurden, Gesch. der paltsgraven-, hunne afstamming en nak~melingcn Roermond 1903, 70 blz., geb . geill. (zeldzaam) f 89 7 - 1652. - , v.Beurden, De familie:-, Hoermond 1903, 88 blz., OH papier, gcill. f -99, 1653. RUTS, v.Bemmelen, Identificatie van familieportretten I, de farnilie f 29,(Rutgers), E (1 9 •• ) 18 blz. 1654. RUIJS, (genealogie ) -, E (1900) 10 blz. ·f 9,f 16, 1655. du RIJ, De familie..:... de Cha.mpdor~, E ( 1883) 3 blz. 1656. SALVADOR, Gen. v.h. gesl. - , 1 s-Grav. 1891, 12 blz., gekl . wapen f 24,1657. SANDBERG, Röell, Geneal . aant . bctr.h.gesl. - , 's-Gravenh./Drussel 1901, 22 blz., geill. f 29 1 1658. v.SASBOUT, J.Kok, Het geslacht--, E (17 •• ) 7 blz. f 12,1659. v.SAVELANDI', v.d.Bergh, Gesl. - of Savellant, E (1873), 12 blz. (inciaanv.)f 19 9 f 16, 1660~ SCHARP, J.F.B., Bijdrage tot eene gesch. v.h.gesl. - , E (1 889 ), 28 blz. 1661. von S~ERG, Peters, Geschichte des geschlechtes - bis zur mediatisier..mg~ Assen 1972, 291 blz., geb, 1 49t-1662. - , QUIR, Die Reichsgreµen - zu Kerpen und Lommersum, Aachen 1841, 29 blz. (zeldzaam) f 49, 1663. SCHAS, L.D.J. - ·, Het geslacht - , Den Haag 1929, 33 + 14 blz . j' 69, 1664. - idem ex. met· verb. v.d. auteur en gekl . wapen f 98, 1665. von SCHEF'FEL, J.V.- - und seine Familië, Heidelberg 1901, 99 blz., ceb . f 29,1666. SCJIELLEXENS, o. le Maire, Rist. gen. de la Fa.mille-, Ber gen op Zoom 1925,13 bh .39, 1667. v.d.SCHELLING, v.E., Geneal . aant . - , E (1 9 •• ) 8 blz. f 9~1668.SCHEPEL, Merens, .Een uitgestorven tak v. h. Groningse predikantengeslacht--, later Hamminck - , E (1 954) 12 blz. f 12,1669. de SCHEPPER, de Saint-Genois; Recherches sur 10 v~ritab~e nom, lc lieu de naissance, la fa.mille et les armoires, la sepulture et l es 6rits de Corr.ille de· Schepper dit Sc~pperus, Gent 1856, 27 blz:, geill. :' 69 ,-1670. von SCHERFF, Wildeman, Beitrag zur gen. des geschl . - - , Haag/.Br-1ssel 1903 , 7 blz. + tabel . . f 29,-1671. v.SC.HERPENSEEL, Wittert~ Bij~. t ot de gesch. v.h. gesl. -·, E (190.) 28 blz.f 19-.,1672-, v,SCHE:RPENZEEL, Wittert, Geneal. aant . betr.h.gesr. · - - 1!eusch, 's-Grav./ Brussel 1902, 8. blz., geill.. . f 19, 1673. SCHEURLEER, ( genealogie. -), ge typt, 29 blz. fol. (ca 1920) f 49, 1674. SCHEYVEN, v.Beurden, La fa.mille - de Heythuijsen, z.pl., z.j., 21 blz. t 39~1675. v.scm:NNE, Wildeman, -·, E (Le~-q.w 1920) 13 blz . i 16,1676._ SCHOT, Wildeman, .Fragm. gen. - , E (1934) 8 blz. f 9. 1677. SCHOTBORGH, m.s. "Geslacht -", 1 kat~rn in h.s. (:t 1930) f 79,1678.; - , m.s •. kwartierstaat Herman - , geb . Cura9ao 1883 f 69, 1679. SCHULTENS, Wildeman, Geneal.aant. - , 1 s-Gravenh. 1892, 8 blz. f 1~'.--f 19, 1680 sCHO'l"rER Gewin · Het geslac\lt - , E (1909) 12 blz., geb . 1681: SCHUIJL DE WALHÓRN, Nahuijst Notice hiat~ et gén: _sur la noble et a.ncien.'le . · J· 39~maison de -- Tongres (1872) 30 blz. (met aant. in h.s. van V.v.Oyen) 1682. SCULL, G.D. :_, Genealogi.cal Notes relating t o the family of --, z.pl. 1876, ~ 12 blz. {oorspr. Schuijl) · _ f ~9, 1683. de SEILHAC, Valck Lucassen, Het geel. - , E (1915) 1Ma7 · b~z., i;ei~l.f 9, -1684. v.SETERS, v.Maanen, Geslagtregister van Jacob - . e_n ria van Wieringen, f ·t;i, 's-Gravenhage 1920, 26 blz • . f i9,1685. SEVERIJN, H. - , Het geslacht - , E, 24 blz. 1686; de SIIJ,F., R8ell, GeneaJ. . fragmenten betr. de gesl. - , v.lli.lten, ( •••• ), E? f 'J .-(18 •• ) 12 blz. 1687. SIRTEMA v. GROVESTIUS, J. v .Leeuwen, Herinnering aan het ges 1. ---, Workum z . ji. :! 49, 47 blz .. , geb. . . Limburgs geslacht thans op .ë,ugelschcn ·•"b d 688 • v.SI'ITART, Wüstenhoff, Een o ern over__ 1 119 , · geplant, E (ANF 18 •• ) 5 blz. , 0 689. de SITTER, J.H. - , Genealogische aant . over het gesl. - - ? s- Graven.1c:i.1..,14, 1

f 2'.)9 f' 29, -

~6;~: ~~~ÄMA, 6

v . Ha.lmael, Het geslacht - , E (1 834) 38 blz. geilL kl: i 29. SLAGER, H.Luns, Een Bossche. schildersfamilie, E (1 921) 8 blz., gei l l, i 1 9, 6 SLEUTEL de Hoop Sch,effer, Het geel. --, E (1867) 40 blz. ~6;~: SLICHER: v. Epen, Het geslacht - (1558-1900 ) Schev./Brussel 1900, 63 blz. f 69, (met gekl. wapen) . . 19 4 bl f 14,-SWB w. -, stamreek;s v.h. boerengeslacht - ·, 's-Gravenh . . ., z. f 49~ -SMIT, v v Oyen Geslachtslij st -der familie - , Arnhem 1910, 69 blz , geb . SMITS •de Vries Genealogie v.h. Enunerilcsch- Nijmeegschc geslacht S:nits, 1 '1 39 22 + blz ., geill. (met P. - , The South A.fri can branch ~f th~ ~pf~ify,'E (1970) 6 blz.; handex. X•d• auteur, met zeer veel corr~ct2c~ f 125~ -en aanvullingen) · 5 bl f 4'.i.-1697. SNE7.rHLAGE, Polvliet, Genealogie v.d.fam. - , A' dam 1885 , 5 "•

w

32


15.

1698.

SNOUCK, Ilollin . Couquorque, Aant. betr. de félJJI . - , E (Leeuw 1894 ) 8 1;>1z.

1699. SNOUCKAERT v. SCHAUBUilG, Wittert, Genealogie --, 192 blz., geill. (mist

:/ 19 ,--

1c katern , blz. 1 , - 16 ) zeldzaam

f 49, j 19 ,-f 14,-·SOUDAAN~ Kooma.ns, Het geel. --, E (1 950) 6 blz . · .. f 12,van (dor) SPANGEN, · Bezemer, Eenige aanto betr .h. oude ges 1. - , E; ( 1894)26 b'.l.z 29;:•._ --·, de Fremery, De heeren - tot op he t einde der 15e eeuw en hun wapen, E (1897) 24 blz .+ tabel .,•. f 29, SPECKMAN, Houck, Med.betr. h .ges l. -- en eenige aanverwante gesl acht13n, E (ANF) 14 kol. . . f 19,SPEE, V. Beurden, De fam . -·- te Roemond , Sittard z . j ., 16 blz . + wapenaf"b. f . 39, SPEELMAN, v.Epen, Geneal. aant . hetr.h. gesl. -··, ' s-Gravenh./:Brus s el 1902, 12 blz., geill. f 19,- ·, Scheffer en Obreen ~ Het gesl. --·, E (1 880 ) 4 blz., geill~ f-29 , 50 van SPENGLER, Geneal.aant. betr.h. gesl. - , 's--Gravenh.1888 , 16 blz. f 19,-SPEYART v . WOERDEN, - , E, 10 blz., geill . f 9, 50 - , Wittert, Geneal. aant.betr . h . gesl. -- , 's-Gravenh./Bruss cl 1902, 12 blz • geil l. f 19 1 - SPIEGEL, mTs . Genealogisch overzi cht betr . afstammelingen Dirk - en Elisabeth Bogaert, 19e eeuws , 1 blz. . f 35, SPI~CKt Caland, -··, Spieringh, Spierinckshouck, E (ANF 1883) 3 blz. (Schiedam) · · f. -9,SPIERING~ Beelaerts , Eene bijdr, tot de gesch. v.h.gesl. - , E ( 18 •• ) 40 blz . 29 ,50 SPOHR, o. -, Die nachfahren des ratsvaders und chirurgus Cbr;i.s toph -· in f 29, Ulfeld a/d Leine (1 604-1679), Leipzig 1926, 72 blz:+tabellen . f ~4,;.....!. SPRAKEL, Waller, Fragm. gen. --r E (1916) 26 blz. f .9,-SPRUIJT, Regt, Aa.nt . betr.h. gesl. - ··, E (1894) 3 blz. f 9,STEDMAl.J, Eenige bijzonderh. be tr.h.gesl. - , É (ANF. 1883 ) 5 blz. v.STE~, Caland, Dm t a k v . h. in Ned. uitgest orven ges l. - , Rij s wijk f 19,1900 1 9 blz . . . v . STEiill.IBERGEN, Schimmelpenninck, Généalogie der S~e enbergens t ot Nijenbe.ek, f 35, z opl.? z,j. 9 14 blz. STEENGRACHT, Genea l.aant.betr. h.gesl. - , ' s- Gravenh. 1889; 30 blzr met gele: . wa pen v . ST&.t ~ J SEN,. Bruinvis, Het gesl. - t e Alkmaar, E; ( 19 • • ) 9 blz • . STENDERINGH, KJ.eyntjens, Geslachtsboek der f am. - · Ba.erken en aa.nver w.fam. , f 2-9, E (1 510 ) ca 50 blz.

1700. - . Genenl . aant. betr. h.gesl . - -, ' s-Gravenh . 1888, 15 blz . 1701. SOEI'ENS, Caland, Een tak van ' t gesl. ~ in ' s - Gravenh., E (1899). 8 blz. 1702. 1703.

1704. 1705. 1706. 1707,

1.708. 1709. 1710. . 1711. 1112.

17.13. 1714 • .1715. 1716.

1717. 1718. 171 9 .

1720 . 1721. 1722.

__j723 .

1724.

0

STEYlJ, Scheffer , Geneal ogie v .h. gesl. - , R' dam 1879, 51 blz . met .portr. en wapen 29, v an STEYN, v . Epen, Het gesl.-'- van 1650 - 1899, Brus s el 1899, 24 blz., geill . ?9,..;. STORCH, S. B.Wiber g , Stamtaule over fà.milien - , Fa.aborg 1863, 16 blz . , kl, .f 19, STOFK, Hattink, Het gesl. - - in Twenthe, z.pl_. , z .j., 29 blz . me t gekl.wapen, ni et i n de hande l . f-39 ,- · 1729. STRAALit1A.N, Scheffer, Gen.v. h. gesl. --, R' dam 1879, 20 blz . met wa.penafb • . f 19 ,50 1730. v . STRim!, v.d. Baan, Fam. - - inzonqerh~i d m. b . t . Holfaartsdijk , drukproef,13 b lz ~19, ..f-·1 4,173-1. v .SuCHTELEN, v.Epen, Het gesl. - - t e Nijme~n , E (1 9 • • ) 6 blz . , v . Epen, Het gesl. ~ geslachtlijs t met biogr. a a.n t ,, ' s Gra;v . /:Brussel 1132. f 4~, 1904, 76 blz ., me t gekl. wapen 1733·. SWARTTE, Bloys v .Tr.Pr., De Grohingsche burgemees ter :Mr Geer tt - en zi j n geslacht, E (1924 ), 9 blz ~ · !--1 9., --1734. SWECRTS de LANDAS, Wildeman e ·. a. , Het gesl.van d~m nieuwen burgemees t er van ' s- Gravenhage, ' s-Grav . 1904, 8 bl z . t ·191- · 1735 . - , Gen. aant . betr,h . gesl. --, ' s- Grav. 1888 , 15 blz . f 19 9 1736 . v.SWINDEREN, Po2.v lie t, Gen.v. h .gesl. --, de Marees - - en de Rehden --, ' s-Gra.v • . 1889 , 58 blz ., me t gekl. wapen f 39, 17~7 - SIJTHOF, Navor ser, He~ gesl. - - , een t ypi sch Ind.i sèhe ambmenaar sfamili~ uit de 19e eeuw, E, ca 6 blz . , fol . f 24, 1738 . TACK9 Caland, Eijdr. t ot de gesl. - (Tak ) en Lutci j n in ZeeuFsch Vlaanderen~ E (ANF) 4 -blz. t 1-9 t TEDING VAN :BERKHOUT, m. s . genealogie -, ca 30 blz. . f 49·,-1739 . f 29,.- 1740 . TEELINK, v .d. Baan en de Vos, Genealogi e - , z .pL (1 892 ) 17 blz . . 1741 . TEI XEIH.A, Valck LucasP.en, Het g-eo1.. •·- i n i.~eder l and ' s Adel sbcek, E (Leeuw 1919 ) 67 1 llz, + t abel · , .f 14, 1742 . TE'·'IJVII;!CK1 Calko'3n, De oudste genera ties v . h.gesl. - ··, E ( Leeuw 19~2 ) 6 blz . f 14, -1743 • . v . 'l'ENGr!AGELL, 1.'erner, Het gesl. - ··, E (1 883 ) 23 b2.z ., g;üll • . kl , f 14,-1744. TERJ30I'.GH, M. E.Houck, Med. betr . Ger hard t er Bo::-ch 1 -~-v. Vocrs t, P. v .,\ndr;tcdt, . A,\·/ol fsc n,D.Hardenot cyn en H.te::::- Drugi_!en , óeneYO!ls o.ant,omtr,hwu:u t°(UI)ilic-.. l eden, ::·,mEe 1899, 524 + 5 blz., geill, (aieuw) g-,,b . Gezocht! f 255, 1725. 1726. 1727. 17-2~.


16. f 19,f 19,-

i745. 1746.

TES't'ART, Obrcr>n, Nciticoe t_,_~n. r.ur l n frun. -· , E (18 •• ) 4 blz . geill. TRTI'AS, R5ell , Hot c-colncht - -·, E (ANP 18 •• ) 13 blz.+ plaa t 17117. v . TETRODE, Wittort, füjd.r. tot de gesch. v. d .tak v .h. goal:. - · , wclko zi ch f 9,-vn:n Weoap gen~cmd heeft, E (1 907 ) 5 bl~ . i 748. -, Wittert, Gön . , . d.tak v . h. geal. - -, welke zich Vinck eonoemd heeft, f 24,-'s-Grnv-enh, 1906, 29 bl z . f 29, 1749, V:,'i'EYIJJfGEN, WO.stcnhoff en Bruinvis , De ,Ukmao.rsche fam . - ·, E, 62 blz . H50. - , BIJLOO.t Do ouds te generatie s v . h . R' damse regeeringsgesl. Clinckebcl = - , E (1 915) 4 blz . Sa.t:len me t "Van Teylingen -· Vig:ilantius '' , 1 blz . f 9,1751 . ~ J , :t>•lvliet, Geslacht - ··, E (1885 ) 5 blz. f 19, 1752. de THIER, Schuermans, Uno ~n~alo&ie l iÖ@!oise par d'Hczier, Les de Thier, de Trecbleur, Li~ge 1884, 40 blz. f 19 , 1753. THIEIU:1S, EBcrouzier, Een kwartj erstaat v2_ri Hr Zeger - , E (Leeuw 1907) 8 bl z ,12,1754, 'F.tiOLINCX, R~ell , Fam.aant . gehouden door ,\ .Claesdr, geh. met H.W. -, E (1 ?05) 16 blz. f '19, 1755. de THOUARS, V. v . Cyen, Genealogie v , h , gesl . Le Vasseur de congn6o - , E ( 1874) 8 blz . f 16,1756, T"".tf!JREr, Valck Lucassen, Het geslacnt - , I:; (Leeuw 1914 ) 25 blz., met 2 foto's 16,1757. ,ran THIJL, Blc,ys v ,'i'r.Pr., De geslachten - •, E (Leeuw 1903 ) 12 blz . f 16, 1758. TIERnffi, Polvllet, Geslecht - , E (A..'-JF) 3 blz. f 19, 1759. TDIDAL, Geslacht --, z . pl., z.j., 9 blz. f 14,f 19, 1760•. TJARDA VAN STARCKENB0RGrI, - , E (gen. Wittert) 4 blz .+6 blz. ill. 1761 . TJASSENS, Bloys v . Tr.Pr., Genealogie v. h. gesl . - , 1 s-Grav. 1916 , 17 bl z . f 29,-· 1762. TOLL, Baatert, Het gesl . - en 8.1;..llVer w. gcsl., E ( 18 •• ) 3 blz. f 9,-1763. doe TOMBE, Geslacht_., z.pl., z . j ., 8 blz. f 14,1764. TORCK, Het gesl . - , z .pl., z.j., 25 blz. f 19,1765, du TOUR, - en - van Bellinchave , E (1 888 ) en. 30 blz. _met portret f 24,f 29 , 1766. du TRIEU, m. o . genenloi;ie - , 5 blz. . 1767. (v.d.)TROMP, Ao.nt. en med. betr. h.gesl . van der Tromp of Tromp, 'E (18 •• ), 34 bl z., geill. + tabel (1 blz . in h. s .) . f 29,50 1768. TR0MPER, Bot R' do.moche regeeringsgesl . --, 8 blz. ( samen met v,Kels, en v .d. Schnoren ) z , pl., z . j ., 19 blz . i 24, 1769. v .TUIJI..L, Gc n.v . h . gool. - van Serooskerke en van de overige uitgestorven to..kkan v . h.genl . - , Oister wijk 1894, 85 blz ., met ge:\C]..wapen f 39, 1770. v .TWIST, I{rl'lnonbo1·g, Hot geslacht - , tak Duijmaer - , z. pl., z.j., 21 blz., s,3111 . . f 19,-1771. TYDEMAN, J . W. - en H. W. T. -··, Geslachtlijst van de fam . --, A'dam 1858, 52 blz~69,1772 . lJHLENBEX!K, e.c.-, Het geslacht - , E (1 905 ), 8 blz. . f 9, 1773. v . UTENHOVE, Beela.arts, De stamvader v . h . gesl. - , E (1 917) 3 blz . f 6, 1774 , VAECK, v . Brucken Fock , Het gesl. - -, E (1 909 ) 26 blz. j 19, 1775. v. d. V.ALCK, - v. Brigdammo, - , E (1 920) 12 blz. f 9, 1776 . v . VALKElffiURG, H. ,\. - , Geslacht - · , E (1 8 •• ) 4 bl z . f 9·, 1777 , - , Kr,enen, De fämilie van Jacob Cats' vrouw, E (.ANF 1883 ) 7 blz . f 9, 1778 . de VASSY, v.Epen, Het ~ sla.ebt - , 's-Gravenha.ge 1903, 18 blz. f 29, 1779. - , Het geslacht --, !l 'da.J!l 1970, 8 blz ., fotokopie f 9, 1780. v. d. VECRI', Geslacht - , E, 4 blz . , gestencild f 1781 . van VEEN, ]ruinvis, Het gesl . - i nzonderheid te Alkmaar, E, 12 blz. f 19, 178 2. - , &ic.ha.uzier, He t Leidsche t;esl , - , E (1 908 ) 21 blz . f 19, 1783. de VEIB, Cc-enen, Genealogie - , E (1 874) 8 bl z . f 19, 1784. VELDW.AN, Pl'l vliet , (içslacht - , E (18.,) 3 blz. f 19, 1785. v , VELSEl1, Ac-w.t. betr, h . gesl. --, E (1 887 ) 3 blz. f 12, 1786. - , v,d.Der gh, De geslachten - en Woerden, E ( 18 •• ) 16 blz. f 9, 50 1767, VERBOOM, Croc,ckew.it, Fragm. gon. - , E (1 899 ) _32 blz. f 29,-1788, VER.HAVEN, Pt"el, aI!!s , P~t Eotterdamsche gesl. - in de 16e - 18e eeuw, E (1918 ) 10 bl z. i 19, 1769. VERJlEYDJ, C,enC'..-'ll.:>öiC v . h , gesl. - , Oisterw.1 894, 41 blz. (me t port;i:. en wapen )35,f 24, ·-1790. VRR HUll.1, v . v . ()yen en Honig, G€n. ,r . h . gesl. - -, ' s"'.'Grav. 1887, 34 blz. VffiU'Rm, H. ,·. Themat, Genealogie -, E ( 1874 ) 16 blz . f 29 7 - 1791 . f 14, -1792 . vmLOW R-x,ln.-:-cs , - , E ( "proeve van bewerkin1t') 14 blz . f 19, 1793. VE!U1EB!4 t-:al.'io, re Zovon&"\J."Sche C'el.1!leor' e uit Ilemmel , E (1 938 ) 11 blz. , l".ario , !'J."<'OVC t C't D[!.lOOnvatti ng va n do Ovor - Botuwsche Vcr111eer ' s , E (Leeuw. 1794. 1952) 46 rlz . J- 29,-1?95. VffiSGHNR, v, d . 11. , (;(Jalacht --, E ( 18 •• ) 4 blz . f 12, 1796. van VER~Clilful, Gealacln - - , z , pl., z .j., 10 bh . f 9,50 1797 , Vl~SPJ,TJK, ( g,:,n.ealoe,"'.ic ) - , z . pl., z . j. , 35 blz. j' 29,-1798, vrnsr:m, J . F. - , re vrouwolijb-' t,"Ohu'I-Jtlo l eden çler fam . - ,. Oi st~rwijk 1893, 16 blz., geill . . f 24,-~ 1799. - -, J . F . - , De oudere linie v . h . ~ol. - e n cle t ak -· tlu fölbiél.!1 1 Ois t crw. 1894, 7 blz . f 19·, -

n.-,

9,-


17.

1 39, 1800. VERWOLDE, Werner,. - , E .(1899) 18 blz. met litho van het kasteel VEI'HAKE Röell, Hot gesl • .(eigenlijk Vethacke), E, 9 blz. !19, .1~01. 1802. de YEYE: v.Epcn, Het gesl . --, genealogie met bio[,rz-.aant., 's-Gravenh.1 913, 1 29,51 blz., geb. OH pa.pier f 9,1803. v . VHELEN, Thierens, Fa.milieaant. -·, E (1926) 5 blz. j' 9,-1804. de VICQ, ;",ant. aanB', de fam. de Ji'i cq, E (18 •• ) 3 blz. 1 __14,.. 1805. v.~ERSSEN, Polvliet~ Geslacht--, E (19 • • ) 16 blz. 1806. VIEI'OR, HAITZE1A --, Het geslacht - en aanverw. familiën (Steenwijk 1910) 157 blz., geill. (zeldzaam) f 98, 1807 • . - · s i dem, ex. met correcties en aa.nv. in h.s. 1 150, 1808. VILLAINt de Swet, Notc sur l'origine, le nom et la devise de la fam.--, 1 9, E (1 8 •• J 10 blz. 1 9,50 van VINCELER, Bloys v .Tr.Pr., ·, E (1 913) 7 blz. 1809. !"19,. 1810. de VIRIID, Polvliet, Geslacht - , · 's-Gravenh. z.j. (1 8 •• ) 12 kol. 1811 . VISSCHER, 1.llard en Alb.Thijm, ~ Visschers en van Wesels , E ( ?18 •• ) 11 blz. , ·19, met tabellen, geb. 1812. VISSERING, (ten Cate), Geslachtlijst van de fam. - (Doorn 1903) ca 200 blz., f 1,50,geill. (zeldzaam) 1813. VITRINGA, l'ir C.L.--, Gedenkschrift, 4 delen, Arnhem 1857-1 864, inB'• los, ca 2000 blz. (deel I bevat veel geg. ever geslacht - ) f 450, 1814. yrvrÉ, Geslacht durVivier of - , E (1886) 1 blz. · · f 9, 1815. v. VLIERDEN, de Raadt, Eenige oorspr. aant . over het gesl. - , E (18 •• ) 4 blz . _1 2,1816. --s Aanvullingen op Het Brabantsche en het Geldersche gesl •. - , C,lrnhem 1906) 1 39,20 bh. (met correcties in h. s.) 1817. v.VLO'i'EN, v.Epan, Het gesl. - ··, E (1907) 80 blz., geill. 1 ,39,-1818. VOCIGSTAERT, Bloys v.Tr.Pr., Genealogie v.h.ge~l. - , E (Leeuw 1913) 10 blz. . (hand ex, v.d. auteur met veel aanv. en corr.) f 39,1819. VOET, Polvliet, Geslacht - ··, E (1887) 5 blz. _f 12,1820. VOGEl.AAR, G.- en C.Drossaar-t, Het gesl. - , genealogische gegevens bijgewerkt· tot 1935, A' dam 1935, 40 blz. (opl. 25 gen. ex.! Opdr. aan Bloys v.Tr.Pr.) 1150,1821. VOIGTLÁNDER, Ha.rting, fur geschichte der fam.-, Braunschweig 1925, 64 blz.f 19, 1822. VOLBERGEN, v . d.L'oes de Bye, De gen. v.h.gesl. - ·, E (1 8 •• ) 10 blz ., geb: f 19,1823. v . VOLLENHOVE!.~, v. Valkenburg, De voorouders van Pieter - , NL 1965, spec.nr., 200 knlom, geb ., geill. ·1 29, 1824. - s Ebbinge \•lubben, Het aloude Overijsselsche gesl. - , E, 14 blz. f 19,1825. - , :M. w.n.- •, Het gesl. - (Oud-Ove:rijsselsch gesl. ), z.pl. 1917, 140 blz ., · fol . geill., .OH papie~, geb. f 150,-1826. v.d.VOlillEL, V. v.Oyen, Joost - en zijn geslacht, ' s-Gravenh.1887, 22 blz.geill.1 9, 1827. de VOO('E![ VAU RIJlIBVfilT, Genealogieën samengest.door de gebr. v.Atteveld, - :, E (1885) 6 blz. (drukproef ) f 1_9, ·· f 29,1828. von d~r VORST, Genealogie der fam. - , Wien 1871, 26 'blz. f 29, 1829. van der VORST, Génáalogie de la fam. - , Brussel 1873, 24 blz. 1030. de- VOS VAN STEENWIJK, ,Beelaerts, De afstamming v.h. gesl. - , E (Leeuw 1916); . 11 blz~ +plaat (+ 2 blz, naschrift) f 19, 1831. - , J. A. - ·, Het wapen van--,- Voorstonden 1908, 31 blz. f 4:9 ,1832. - , de Groot , Nieuwe gezichtspunten aang. den oorsprong v.h.gesl. - , E (1 937 ) 31 blz •., geb ., rreil;L. f 29, f 19,50 1833. de VOS, Hesseling en-·, Ganealogie - , E (1 970) 13 blz., geill . · 1834. VOÛTE, Geslachtlijst der fam. de Comte , l ater genaamd - , 's-Gravenh.1 893 ,11 blz.39,1835. de ~ , W. - Een Friesch geslacht uit Amsterdam, voor ouders en nakomelingen van den Frieechen. Mr Pompmaker Ruird Ruirds (1685-1732) z. pl . 1936,156.blz ., geill . f 7~,-1836. de VRIESE, Caland, Geslacht - , E (18 •• ) 3 blz. f 9, 1837. ViUESENilORP, Verslagen familievereniging --, deel 1 - 32, 1907-1938, 30 deeltjes (bijgevoegd~ 16e , 20e, 21e en 22e verslag over de geldmiddelen, etiquetten, 2 briefjes en 1 kaart van Jacob-.. aan Bloys v.Tr.Pr. dd, 1927) f 29Ö, 1838 . - ·, idem, de Verslagen nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, . 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 25, 27, 29, per stuk f 10, 1839. VROLIK, Zinunerman, Afstammeli11($-cn uit het geel . - , Zutphen 1915-16, 22 blz.f 39,-1840. VRIJTHOFF, Geneal. e.ant.betr. h. gesl. --, ' s- Gravenh. 1888, 7 blz. f 19, ·1041_. VIJGH, Anspach, Het gesl acht --, E (1 879) 116 blz.(+ 6 blz. aanvullingen) f 29,-1842, de WAAL, v.Bcurden, Het oude -!Iaarlomsche geel. -·, Roemend 1900, 14 blz. met .3 platen f 29, 50 1843. v .WAKKENE, Beschr. eener vorz . charters en papieren betr. de fam .. - ·· - Kapelle, E, 21 blz. + .stamboom ' · f 24,1844. WAT,:i)ECK en PYRMONT, V.v. Oyen, Hot vorstenhuis van-.:, 1s-Gravenh.1889", 158 blz. · gub. ln fraai l innen, stompelbandjo 1 89,-1845. --, V.v. Oyen, Het vorst~nhuis van - benevens de uitgestorven en grafelijke t akk~n van dit otamhuis , Utrecht 1879, 48 blz., groot fol. (opl. 200 cx.i) frua..i. drukwerk ( or.1sl. bo cch, ) f 125, -


18 . 1846. 1847 . 1840. 1849.

vnn dan 'WALL, m. u. atnmrooko •·- ( ~tphon ) 1410-1 871, 5 blz., 19e eeuws van dor WALLEN, fiogt , De fam.-, E (1909 ) 25 blz ., geill.

f 24, - -

f 2 5,--'WALRAVEN, Cé\lkoen, G<)elo.cht· - -, E (ANF) f3 blz. f 19, v.WASSfflAER, Obro0n, Goslaoht -- (incomplee t ex. van dit zeldzame boek (opl . f 29, 100 ex.:), de blz. 151- 232 ontbreken) 1850. - ·, Wildemo.n, Lea Herbert comteG v:m Waseenaer-Starr enburg devant le tribuna.l de l 'hiatoi:ro, /.mersfoort 1899, 49 blz. f 19, 1851. - Va.lek Lucassen, Worbert v.Haescmaer, E (Leeuw 1917 ) 16 blz. met! dez., Nogmaals Worbc:rt - ·, E (Leeuw 1917) ,i blz. mot dez. De grafelijke to.k der v. W:\seenaore. Een vrb . van willekeur in Ned. Adelsboek, E (leeuw 1918) 3 blz. samen f 29, 1852. - , m. s . Genealogie - , 80 blz., 19e eeuws , met wapenafb . f 89, 1853. TOE WATER, Wijnaendts , Hot geel. - , E (1 902 ) 12 blz. ! 19, 1854. v.WA'VE!:UN, Bloys v . Tr. Pr. , Geneal . v . h. gesl. Oetgens -·, ook wel - en Bors - , ' s- Gravenhage 1908, 35 blz. f 35, -1855. v .WEEDE, E.w.-.. , Uittr eksel van do geneal. vr.rz . v . h. gesl. - alsmede opgave van de daaruit afstrurmende Duitse vorstenhuizen, ' s-Gravenh. 1883, 12 blz . groot folio f 49, 1856. v . WEELDEREN~ l1aris , Het geheim van een bruidegom uit den jare 1813; genealogie - ·, E (195·1 J 16 blz. . ! 19, 1851. - , v . d . VLIS, Het geheim van een bruidegom uit den jare 1813, genealogie - , E (1957) 12 blz. . f 16, 1858. de WEERT, v. d. Poest Clement, Gegevens voor eene gen. - , E (1 917) 7 blz. f 9, 1859. WEL~, fus a.rchiv der familie -- zur Zeit i.m besitze von P. j'lj. H. Welker zu Numansdorp, Venlo 1899, 31 blz. f 49, 1860. v . WELVELDE, Kymmell , Het geel. - -, ' s - Gravenh. 1916" 61 blz. f 39, 1861 . van d~r 'WENDE, Gesl achtk. aa.nt . - - en Ridder uit een oude Statonbijbel, E, 8 blz. 9, 1862 . WERDMULLER von ELGG, getypte gen. 7 blz. f 29, 1863. - , Notico sur 10s armoires de la noble fam . de - , ~laastricht 1876, 5 blz. + wapenaib. f 19, 1864. WERUMEUS , Polvli et, Geslachten - - en Gockinga, ' s-Gravenh. 1906, ca 30 blz. geill . (met kv,. staten on ta.belle:i) f 39, 1865 . 'WF.STEN:DORP, Calkoen, Het doops·gez . gesl . ·- - , E (1 905 ) 14 blz. f 19,1866. v . VESrE.RHOUT, Wildeman, Fragm. gen . - , E (1 918 ) 8 blz. + portret f 24, 1867. v . 'WEVELINCHOVEN, v . Wintershoven, Genealogie de la fam. - , E ( 1905) 12 blz. f 14, 1868. WEYNSCHENK, Lach de Bère, Geneal . v . h . Ned, Ind.ische gcsl. ·-, 11 blz ., getyptf 29,-1869. WIELANT, Deductie v . h. adellijk gesl. - of Uielandt, ' s-Gravenh. z .j. (19 •• ) fol ., ca 50 blz. met tabellen en gekl. afb . v. h.wapen f 29, 50 f 69, 1870. STALPERT van den WIELE, v.Ha rn, Het gcsl. -- 1279-1 853, Vianen 1854 1871 . WILHELMIUS, Bloys v . Tr. Pr., Gen. v . h. gesl.-, E (Leeuw 1903 ) 11 blz., geill. f 19, f 29,-1872. WILKENS, v.Dam, Het gesl . - , E (1 919 ) ca 60 ~lz., geill . t 19, 1073. WILLINCK, J.-··, Geslacht - , E (1 905 ) 10 kol . geill. 1074. v . WISCH( de Groot ; Nog iets over de oudst e generaties v . h. gesl . der heeren - -, E (1 933 ) 10 blz. · f 14,f 59,-·1875. dc WITH, v . Haersma - , Het geel. - , ' s~avenh.1 917, 19 blz. f 19, ·-1876. de Wir.rrE, Wittert, Gesl. - uten Lillll:li.nghc, E, 23 blz. WI'Pl'ERT, E. B.F. F. v . Iloogland , Gesch.v . h . gesl. , 2 dln, ' sGra.venh. 1914, 1077. ca 2000 blz., rijk geill. f 390, - · 1878. - ·, doz., Afstamming der kinder en van Jhr nr E. Uittert v . H. en C. H. barones Snouckaert v . s . van Prins .Frede~ik Hendrik v . Oranje , z . pl., z . j ., 15 blz. f 9, 1879. - , dez., /.fstamming der kinderen van Jhr Mr E. \/ittert v . H. en U. H. barones Snouckaert v . s . van Graaf Otto Ivan Gelre , ' s- Gra.venhage 1908 , 32 blz. f 9,-1880. v . WOELDEREN, c.,\. - , Genoal.aant . --, E (1 910) 37 blz. f 19, 1881 . van de WO.ESrIJNE, Stein d'.lllten~tein, Gén6alogie de la famille - , Brussel 1862, 62 blz. f 49 , 1882 . RHEINA- WOLBECK, E. Poswick, Kurzgcfasst e widorlcgung fur den graf en von LannoyClervaux •••• des von P. Laband ·• ••• eingereichten gutachtens zur bcgründung des erbochafto ansprüche des nerzog K..u-1-:Eraa.nuel van Looz- Corswaren an das ftiratliche fi deikomrniss von -- 7 Brussel 1913P 222 blz. (di v . tabellen, opl. f 95,150 ex. !) f 24, 1883. de WOLF'F van WESTEllODE, Genealogie-, E (1 882) 17 blz . f 29 , -·1884 . WOLTERBEEX, v . Epcn, Het gesl. - , E (1 907 ) 38 blz . , geill. WOLTHERS, Bloyo v.Tr. Pr., G cnoalo~i o v . h, ffesl. --, ' s-Gravenh. 1906, 16 blz . 1885 . f 19, geill . f 9,-1886. WORMER, v . d. Vios, Bijdr. tot de gcn. Y. h. gesl. · -, E (1 919 ) , 6 blz., Cornelié! 1887 . v . WOUW, m. s . Geguveno betr, --uit de notulen van regenten v . h. hofj e i 25, - , getypt, 13 blz. f 24, -1888. W'fENWEERDE, ./\nepach, Ceslo.cln -· (Utcnwaerdo ), Rijswi jk 1902 , 16 bl z .


19. 1889 . Tu\HCIU'J'tN WUY'l'JEliG , &m lmrn.l11clu•1n OVOl' tlo .fnmi]fo _ .. , l! ( Loorn, 1900 ) 10 bh. J 19, -· 1890. -·, \JlldC'miU1 , 1kt ,t\, nl , - ·, r. ( 1119? ) ·16 bl z . f 19, 1891. ,n.1. d<l' WJJCK, Gcn enl , nru,t . bfltt'.h . ROol. --, ' o-C:r.1wunh. 1000 , 31 bl:t.• J' <'9,-1

189~. 1893 .

1894 .

- ·-, v. FpC'n , li<'L 1h.U1ntcra<'ho G"'Ol . -·· do ir W. Mr'lor rüof.l , l~ (1 912 ) ~, ,\.J. . P , T .-·, CJ<'l1<'/\JoRic- --, 1~ ( H\72 ) :.>fl bh: .

3 blz .

v . WLl(G )KEllST.OOTII, HiUc-rt , "1,)drnrc tot d<" gnn . v . h. eool. - , z . pl. ,

f

.r

6,-·-

19, -

7,. j.27 bb:. 35 ,-

1895 . - , -· ·· ~ nenlo1tischc fl·agrnon LPn, 7. . pJ,, r.• J., 'J3 blz . f 55 , ·-1896. WJ'JNAJ::IDI's , - ·· C'n Polvlit1 L, Gcnonlor,.io v,h. &,-onl . - ·, z . pl. 180;> , 16 blz. f 29, -1097. Ynn TJSSELDIJK, Wijnnond tn , 1 ncliocho fnmili os IV h()t f('<lo l. - , E ( 1907 ) '24 blz . 29, 1898 . Y.~·F.LsT, Jlc-uck , - , Rij owijk 1902 , 3 bl z.+plll L J' 19, 1899. ZOUTHMT, C''\land, fr'nigc w,nt . uit ht; t prcdikn.nLcn1~•ul. - - , E, ,1 bb. / 9,1900. ZW/,HLF"l, J, R. n. -·, Hut gûfÜ . -- , E ( 19,16 ) O bl;~ , f 9, 1901 . ,•,l.UL. do Jc-nff v . n . , ilPt gc'Ol . --- vnn Zijlhof te Leiden, ' o- Gravenh. 1891 ( c,;cil),) J 29 , 1902 . ZIJl:I:ï.:, C'..'.l.l~nd, Gcsl ncht - , E, 2 bJ z . f 5, -

1903. E>:Lract'-n uit oude j anrg:mgon vr.n hot Nederlands Patriciaat. Prijzen : tot 8 bh. J 5,--~ i;rotcr dan 8 bb . f 10 , - ; gcillustrcord (mot wa pon( o ) en/ of por1.rc: ) / ;5,- -, met llleer dan Mn i llu.str :i.ti.:? J 2,l,-·· (de eoill . extracten zi j n hi1 ronder onder s treept ) . F.cn enke le ma.al i s een blz . in fotokopi e of handschrift . Annwezi g: A. l!_~lJ,c-r(_ilsbcE.fi• ,\bbin g , Aberso_n_, d ' J.blai ng v . GiPsoenb., ,\cqu oy, Adom,1., ndvocaat , Aebineo. v . H., v . Aeffcrden , v . Ao.rssen Bcy cren v . Voskol , d ' t.illz, v . Akerlaken, • i,lb~~~, i'.lbe:::da, ,Ubord.ins:k Thijm , v . Alder,,cralt , fJ.ewijn, v . Alphen, Alpherta , /unc ohC' ff , l.nchC'r , ~dra~, d ' Aquin, J\rnt zenius , Arriëns , v. ,\sbe ck, d ' Aulnis de B. , d ' Aur:c-rie B. B:l..-i1. ~ <ic la Faillo, .!i,cker, Badon Ghijx ) en , Ba.ke, Bakker, Ba.lguor ie , Ballot, v. l:.tlvi>r cm, der. Bandt, Banga, Barbas , Ba.:rnaart, do Bas , Ba.stort , Bat enburg, Th:mC:.; do Dcnuf..2.!'.!, (Winrdi ) Beckma.n, Beeclonan, v . Beeftingh , Boelaerts v . Blokla nd, Be..s,!s~~~ Thuni choven , Beolds nijdP.r , Beel s , den Beer Poortugaal , v . Bemmelen, tontlr.c!: , v . Beronbroock, van de~ Ber ch v . H~cmst ode , de Bèr e , v . Ber esteyn, Berg, v,d.:•nrg (v . Saperoet:.) , v,d.Bf>r g , Ber s-or , v .d.Ber c-h, ~ . :Senthem v . d . Bergh, Bernicke, Berl, Beuker , v, Deuningen~ v.BcvervoordP.n, Beyon , de Beyor , Beyerinck, Beyoman, :Y,:BC.';t';-1~• füchon , Bickor (Co.a.r-~en) , van der Bilt , Bisdom, Blaauw, Blanckenhagen, f31:-.>i:::_:~!_1.~yn, Blc.nkert, Blokhuis~ Bl okhuijzer., ~ , Bl omher t , Bl oys v . Tresl ong, Bl'l:::;s(, ) Bou.dncrt , Bodcleno , von Boddien, Boden, v . Boecop , Boel en , v . Boel ens , v . Boctz~J~cr, Boey e , Bogaer s , du Dois , Bois sevnin, Bolomey, de lil.ze Bomme; v . Bommel, v.B:mn.ingimunen , Boog....ort, ~22, Boonacker, poenen, ~oot , v . d . Borch , de Bordes, Borc:;e~ius , von dom J3orno , Eorr~__!, v , Dorssele , Bocch, ten Bosch , van d e n ~, von f .cuo , Bosscha, v. Borrno, de BoUl".ar.i, Bouricius , Bouvin, Bouwens , Bouwensch, Bc,,ricrr v . Ilrll3ID, v . Drakell , v . d.Brand.3l er , Br an ts , Dr antsen, Brantsma., de Brauw, Bi--edius, Breukelman, v . Bri enen v . d . Groot e Li ndt , v . Br oeckhui jsen, v . d . Broek, v.5ronl:borst , Brousson 1 Dr c-wne, v . d . Brugehen, Bruinier , Bruins , Brutel de la RivH:::-c. J Drlrijn, d9 Bruijn, _d e Brui j n v.Melis en M.:., ( M'èrzer ) Bruijns, BUchl er , . .Buck, v,Dülow, :Bnnge, v . d . Burch, v.Buren , Burger, Burkens , v . Burmania, Busman, ]ij bau , °C!ëfü,je•, v. Bijlnndt, v . Bijl e rt, Bijlevel d . c. Caan. C2.crten, Cnlkoon, Carnbfor, Cankrien , Cannegieter, v.d . Capellen, van Cappe lle , ·eo.r . . 1.:.1i1:u , Carp, Ca··oten~ de Cnsem'!:>root, Castendijk, Ten Cat e , Cats , Cau , Cazaux, C"1zil ~, Chabot , Chasi,é, de ~haufepi6, v . Ci tters , Olarion, Clavareau, de Clerq, • d u ~ ~ Qluijserui.e~, van CoevordGn , Collot dtE3cury, Cool , Cor stius , Coster , Coct~rm~, Coste~s, del Court, Couv6e , Cr aandijk. v . d . Cra.b, Cramex, Cramer v . 133.u:n~:-irtcn, Crar:icrus , do Crane , Cremers, Cr~G.ht!J.!!, Croockcwit , Cruijs . D. Jhl(>r•• v . Tom v . I ssel t, v .Delns e , Th::ke th, v . :Dic~en, Diephuis , Dier kens , v . Diermen, lli.rYzw~WJr , v nDishoe ck, van Doe shur---3!!, Doff e@ll s , Dolleman, v . Dompseler, Donker nloo·'. , Door enboE. , v. Doorn, v, Doorninckr porhout, va n Dörnberg , van Dorp, v . Dor sser, v.-1):,°rt:ir D:>yer, .Dra.bhe, ili'ieb ock, Droogl ev~r Fortuijn, Drost, Dri j fhout , Dubourcq , Du.1 1 _. .l)urnba rt furrloncoa.u , D.mlop, ~ t ilh, R'E;j_cke,!'., v.d.Duijn , v . Dij ( c)k, v . Di j k (v1..n ' t Veld~ ). va n de." F), h"beline , Eck, van F,eJ: , v . Eeghen , Eckhout, v . Eelde , Bgeling, Egidius , E. Ëlia::i ,- .;;;'j,1:ict (,\nt w. ) , v .d.Elst (Utr . ), ~t!,, .Emmen, d' Eilgelbronner, Toeel ha.rd , fu(.~lc . T•nklaar, Erzcy, v . Thscn, v . I::ve rdi ngcn , Ev~rts, v . E\.tijck, ~sten . Ton0•~-...r.,-I.".:û::ëii"êy, roith v. I!'enerna, Ferf, Ponnln, le F?.vrc de !-iortigny, de i~eyfer, vc-r1 :FLr.Prn:! clc Pl inc:J ' Poc~ ; - ·1-•oklrnr, Folkvrsma. :Portui.jn, de Fouw, F.reudenbe.E.B:J_ , , ·-·' J.-rj 0!.a"r,c1.;, ....! , J,'rfcuwijk: E°!.:.o~~C;_i}!, lö'imdtor de Ut .i.uchbno . . . . G .:1 1 , i; ~ Ct..uinjct , è'..: C.:ivc.r o , G1·,111anc , C.:cc.rLae!'i:, v , Coldor, Geld&rma.n, ~~-11~1, G. ;;-,i;-,.<._-w_ !> , r......-:1.inl,.; r v on (;,•u •;.i.u , c_vc·rs , ~oy, Gi l<lcmoes t er , v . Gi l s e , Cleichman, G< l•.J.;•~:rl. Goc1'00p, v . r.,;c•ni·, v. J ,C.:cos, Q'J_~E.!_::l~.'}_8_, v 0n Gorlnun, de Grn.-,f , Gr.i...'l.fland, de C-t•:•r.:U , G1 am,ber(, , G--:-~m1im.:l,c l , .S::-...:.L.1. 1, Grccor:;, lc G.cellc , c-7~rû c-l~, do ~eva , G-r•'c' ,;::y:, Jdt, C1· ,; Juui,p~ G-_•c,r,h,1, GuJ:.:.!.11, .rn.:.'ch!::.!::, GJlj6, Guyot, v . G:i.Jn, G1 j sbcrt1 1Ioc1 c,n~.i. .' ' , ct ,, (;j j.JwL '.r.

--


11 20.

H.

I. J.

K.

L.

M.

vnn Haa ft1m , Hnnn , üo l!nnn , t 0r l!nnr , llo.cko , ~-=-J_lo._~, v . ltioroolto , 1L1.g0doorn ,

Balbertemn, v , 1I1ümnol , 11:unnkur, v , llnrnn) t lL.'\lJU111.ng, Hnnodoos , Jlanlo , v , Harenco.rspel , .-. Harpen, Hnrtevolt., lln.rtoRh (llc1y n ) , JL.l.af'b rook , llnsscilnor, Hltfwf' lman , v . Hnsne Jt , l_lass (_e )leY.:, ~!.\!'-,E, v , IIN•k, v , lkc-1 , IIC'c-mnkc>r)S, ~ l-~ , ~~r:_, He ldring , v . Helom!l , v , llomort tot Dino"flht-f, l!oru ecp.in , ]1.,r,}mi j1:1on, v . lle ukol om, v , Heusden, v . Heuven, ~ M, , • • JlcyninS'('n, Ji-,ynoiu 'l, llinl )rcn, llint~f'n, lloeth , v . d . Hoeven , Hoffmann, Hofotede , Hogcrwuurd, _J_~,;i_f' l 1 llcllnnd , Holle , Hollc>ma.n , Holst , v , i!olthe , Hr,ltiu~, Hcltzm~, v . ü . l!cnC'rt, ~-112.0.f.f., ..'._!;_ lil'o ft , Jl,1ogc vee>n , J~c_o13..~e.~ n , J-Ioogl~..'ll, v . Hi-ogstrate>n, Y.!.ri~_tl.O.E.E, 11001.'C'mun , Hoos, v . llo;>b or g-on , l!ouck , :y,._l!._o~, lloutman, Hcvy, v . Hoytema., llubrC'cht, li:ipf'n.holt~ 7 lluü~ , koror, Hula 3w~, v . HulAt , Humr:iolinck , Hurgrc,nje , lluijomnn . v . Iddekinge , v , Idoingn , lrnrr.ink , lndowoJ, ]naingC'.E_, v, ltter ron , Jaeger , Jannink , Jamrnons , Jo.ri,, ..n , v " Tow•:::-nll , Jollos, J onckr.oe>r o , de J onchecro , de Jong ( v . Rodenburgh , otc. ), (t:~ J_ès'~~}l!!J. _rl_o -!f'.'0fl, de _JOnJih., flunniks ci.e Jongh , Jongkind , Jordenl3 . v . d . Kaa , ,·. Knnthoven , Kakobeeko , Knlffr de J(ant or, Karston , Kay s er, Koi s er, v . d . Kemp, de Kempp!J~ , Kcmpor, Ke uslcr, 11 etjC'n, Kir<::_~., Kl ero.c , ~ , do Klopper , IG.uijtenaar, Knoot e , lillottnurus , i<och, d<3 ;(ock, v ,m, e t sveld, v . d . Koo1;, Kool, Koelen, Koopmans , v . d.Kop, Kor s , krnymJ,off , i<roon, Krudo,P, Kruizi?18R , de Kr uijff , Kru.11 , Krui js , v . Kuffel or, h.\1J1r_, .-, d . K:.m , Kuntz c , Kuijck, van Kuijk, ( van Harpen ) Kui jper. . Laan, v . d. La.ar, Labouc_h~re , La.b:d jn, Ladenius , Lambert, Lamberts, La.mbr ecrtsen, La.mi.ng, Lan@, de Lange_, de Lannoy 1 I.an tsheer , La.urman , Lauta v . Aysma , Le clercq, v . Lcde, ~~, Leendortz , v . Leenhof, Leeober~, ~:È,-~ , v . Leeuwen, Lehman, v . d . Lely, v.Lenne p, Lenshoek, Let... e, J,eyssius , Lho~st , v,Lichtenbergh, v . Lidt do J eude, Lieftinck, v , Lila.a.r, v,d , Linden. J,i mnan, Loder , Locff ( Oudheusden ) , Loeff (Zaltbormnel ), v . d . Looff , Lohman, J,öhu5.s., Loman, v , Loon , Loopuijt , Loos jes, Looxma. , Los , Loudon, Lu~_!;l~l!, Lucht1nans, Lud 911, Lugt s v , d . L~, Lulofs , Lycklam à_lJ_i...J..e holt. , v , Ma.rken , v . Marle , Ma.okay, . Maingay, de Man , y . d , !•.u11dele t v , Mansvelt, JVia.rcella , ~ .Martens, Ma.thon, Matthes (v . Lanker~nJ , V;:i.tthes (Brandenburg ), de Mauregnault , Ma.uritz , Ma.y, Mazel , v . Meerton , Meer-eens , Hees , Moesturs , Merckon s , Merens , v . d . Mersch, M.~1:'tz, Messcha.ert , Metoler.camp, Nethor~. Metzlar, de Meyier , Meyjes , Meyners , v . d . Mieden, v , Mi erop, Milders , Iü.nde::-.9.E, Mir andolle , Mispelp_lorn Beyer, Modderman, ?'1.ene , Hoes , 11ol eng:raaff , I•lol ewater, Moll , Mollerus , Moltzer , Momma , v . Braam Morris, . Mnsselmana , v . Motz , v .• Mühlen, I1lulier. Hullert Nuntz , Mijnsson. v . Naamen , v.Naerosen, v , Nngellr Nagtglas, Nairuc , v . Nassau , Nederburgh , Nepveu, de Negri , , de Ner~e , Nets cher, j~_eui'v:i.11-_~, Ni erstr aaz, Hieuwenhuis , Nieuwenkam;p, v . Nieuwkuij_k, Nilant ~ v . Niapen, lfol en~ Nol thenius, Noodt, Noorduijn, v . Not ten, , Nijhoff, ~ (!:ls , Nijsingh. v . Nouhuijs, ~ Obreen, v . Olden, v . Oldenba.rneval d ,5'(:n. W, 'fullingh, v , Oldenbor gh, v . Oldeneel , Onderwater , v.Q!;_rdt , ~terho_ff., v . Oooterzoe , Ooot::.ng, Or tt , Oubl'lter, v.Overveldt , ~ Overzee , Qyens . Paehlig , ~ , Pahucl de îl., v .Pall.andt , v . d.Pals , Pa.lthe , _Paravici ni , Patijn, . ~lerin, t er Pelkwijk. Poltzcr , Ponning , Pennink, v . Peski , de ~esters , Pfeiffer, Pfister, Phaff, Pichot v , Slijpe, .~t, ftet~ Pierson, Piete:t'lllc1.at, Piot~rius , ill, v.d. Plr,eg, Ploos v . A. 1 J'ols , P11lvli€>tr Pom1>9 , Pont , l e Pool e , P,)rtielje , v . d, Pot, v . Prehn, Prins, Pronck, Fr.111aen v .d.Putto, Quarles , çl.u Quoane, Quien, Quint,10 " . v . Raesfelt , Rahusen, do !lam, f..W.E_.J.,9._E, de R::lnitz, v.Rappard, Rnsch, Rauwanhoff, de Hava.llet, v . Ravesteyn, HedcUnr,.i..us. v . noede~ Hees, Regent , ~ ' Reiger , Repelius , ney era, Heynvaan, Ilibbiue, !link, v . llinkhuij zen, Robb6 1 Iloelunts, Roe ssiflBh, Roe st, Rola.ndus , Roldanus , Römor, ~ - Jiö:~r I v. Romonè.t, de Tioo , noodenburg, Roose b oom, Hoosenbur_g, v , Ros sem ( v.Rossurn, Vormoulen ) , v . Rosotun, v . Royen, Royer , Rueb , Russel, fiutgere , To.tijs , Iluijoa eno.ors , llij...:kcm, v,Rijckevorss el , v.Rijn , llij nbendo. de la. SabloniOre , Ji.aj..E..1:.I~,?;.t_!!!,, Gal t t , v . d . So.ndo , Sander , Sanne s , Santhagens, Sas , Soha.ay, Schaepkens, Schae pmar., 8cho.) kwi ~, Schas , Scheid.ius, Scheltema, v . Scheltinga, Schel tus , v . Schelven, Sc_!l~~ 1 de f..ichcpper, Schermer , v. Scherpenborg, Schiff, v . Schilfguarde , Schill, Schimme )p1.::1'1:i.nck v .d. O. , Schlingcmann, Schluiter, Schneiders , Gohober , Scholten, v. Schoonhovcm, .S.~h0}\}•1.s_n~l.!EE, Schukking , Schull or tot Peursum , Sohultz v . llaogen, SchuPrrnu.n, U(l Gunax<.:lons de G::-anoy, Sonn v . llasel, Serrari o , Servatiua , Sichtormo.n, Sillom~· Simor. 'l'h0101.sp f:i).icJio.E, v , Slooten, Sl ot omalrnr, v . Sloter dijck , ~ , Sluiter, S)ujj'.firmnn , S'm:il1011bn.rg , .§!_1:alt , Srr.ioso.ert , Smi t s , Snell en , Snijder, B.O.Efiû]! , von Spe i.<.:hc1·, v , Gpon1.;l or, SJ_Jioring, S;irengor , Spruijt , §.~l., Sto.h1 , Starine, :y__. St ~_v_e::o.!:., :; LP1 ·nLorg~ Gt!J!")})_bp_r,e:_!"l_o_, fil2.2.nkamf, Stoenlack, Stern , do Huijter v , Stovoninck~ v,St).} r la, 1 n \ T,uiuciuo )i ~B,t oc_la.ul)_, Ctookhuijzon , Stola , St oop, St onu do Grnvo , St 0>:1,n, fi'... L''r , , SLrcotmPu, v . Etri.ion, de Stuorc , do Sturl er , v . Styrum , ~ineêr, S11an.n, !~;_ c.:.:iP.:.:., s .,ourco , t:110)._'_o.t:1.&Q:O_b_o_l_, S'wijse!'l, !.>'ypcotoyn, Sypkc no,

.-~t

N.

o. P•

Q• R.

8.


21. Taok, Taet e v .AmcronGcn, Taunay, Tecnge , Tegelber g, Teldere, Temminck,Tengbergen, T• .- Tetrode, den Tex, Thfance , Thodcn v.Vclzcn, Thomson, Thooft, Thijssen, Tichelman, Tielens, v.Tienhoven, v. 'rill , 'I'.i t sing_h, Tol, Tonckens, Treeling, Treub, Trip, Tromp, Tuckenna.nn, Turing, Tijdeman, Y.·• 'i',ij2n,. u. Ubachs, ~n_È2~, Qi tterdij_~, J!.!!!.~2.Y!!.• . v. ~ , Vaillant, W,_ç__t_~, y.Vnlkenb~, de Vassy, de yaynes v.Brakell, Veder, Veeckens, Ve~elin, v.dcn Velde11, Ver brugge, Verheyen, Verloren, Vermande, Vermeer-,Vernhout, Verploegh, ~ f..sl-l, Versluijs, Verspijck, ~ -~' de Veye, de Vicq, Vigelius, Vinckhui(y)zen, Vis ch 9 Visscher, Visser, VisseriE6, v.Visvliet, v.der Vliet, v. Vlissingen, ~ t ~ , Vobrel, do Vogel, Vólcker, Vollenhoven, de Voocht , Voorhoeve, v 0Voorth1.µ_j_!Jen, Vorstman, Vofite, v , Vredenburch, Vreede, de Vr~ee, de Vriese, ~

w.

Y.

z.

Vijver. de Waal, Wachter, v.Walchre1-, van de Wall, v.Walree, Wap, Warnaa.rs, Toe Wat er,

v.Weede, Weerman, Welter, \vendelaar, de Wendt, .,Wentholt, Wesselman v .H., .Westenber_g," Westendorp, Westerma:1, Wosterwoudt, Wes tra , v. Westerheene, Weve, ~ , Wieling, ~ , Wilkens, Willet, Willeuwier, ilillinge , Tj eenk Willink, Wintgens, Wieelius, de Wit, de With, v,Haersma. de ~lit h, Woldringh, ~ ' de Wolff v.W., von Wolframsdorff, Wolterç~, Wra.ngel, Wttew-.iall, \-/iip·,crmann, v,Asch v.Wijck, van der Wijck, v.Wijker~ slooth, v. Wijnbergen, WijnmaJ.e;.1, \'lijs , .9-2.._.'l{i j~. v. Ysselsteyn Zubli, v. Zuijlen, Zwartend.i jk, Z•,;ee:::ts, v. Zwijndregt, v·. Zijp•.

Addenda 1904. Steentjes met daari n een f ar.,iliewapen cegraveerd, bes temd om in een zegelring te ~en. Aanwezig de volgende wapens ~ Borski, van der Kun, de Ruij t er dè Wildt, Sch~rer, Schotbor gh, van Spengl er , Veer en, de Villeneuve en van Zielm. P.st.f 200,1905. Livreiknopen: met al en. (verzilv<> rdc of vergulde ) knopen met daarin het ·fami- · liewapen gegraveerd. ' Gebruikt voor livrei en van bedienend personeel, Aanwezig lmopen met de vol gende wapens . (het aant al aanwezi ge lmopen tussen haakjes ) : v.Bronkhorst (1) . Cremer (2) , ID:lsched~ (2), Gevers (15), v.Hardenbroek (1-), Hartogh Heys (1 9), van Heecl:eren van Ruurlo (1 ), v. Hoorn (6), v.Ittersum (1 ), v.Lennep (1), v. Limburg Stiru.~ (~eal), v.Lynden (7), Six (2), v.Merlen (8 ), 5andberg (veel), v. Schuij'ienburch (5), H. Smulders (8), Teding van Berkhout (2), Tei:r.:eira de MattC's _(1 3), v.Tuijll van Serooskerken (veel), Vas Visser (1), Ver Lnren van Thema.at x v. Lawi ck (4), v.Wickevoort Crommelin (5) prijs per stuk f 19, 50 N.B. Ook aanwezig~ Gemeente Vel sen (1), Java-China-Japan-lijn (1), Nnor dZuid-Hollandsche- Tramweg-J•iy ( 10). Pri j s idem. 1906. Familiewapens in 18e eeuws "lmipwerkrr, rond, met bijwerk, middellijn· ca 7½ ·cm ·Aanwezig wapens van de familie st Van Adrichem, Ameshoff, du Bois d' Aissche , v.Bylru:idt, v. Cattenburch, Copius, v. Dorth, v . d, Goes , v.Herzeele, Kymmell, Momma, d 1 0rville, Pietermaat, Reynst , Rochussen, le Sage, Sijthoff, Ti er ens , Vosmaer, Warnsinck. Prijs per stuk f 250, 1907. Manuscript geneal ogie van do fam . Van Ceulen de Zaldivar, opgedragen aan Joannes van Ceulen de Zal divar en Mari a Anna de Barry op hun 50 jr huwelijks ... f eest, 1748 , door hun ki nderen, 51 pag., 16 mo, 12 handgekleurde fami-li ewapens, Mooi morocco bandj e. C,elieerde famili es:. de Barry, Dodemont , Her, l a Galli, Li b'ert , van Persijn, van Rossi llon, de l a Thour, Vi vegnies , Schelt e.a. · f 995, 1908. Tijdschrift voor ges chiede1J2:E..t..2.)-!.dh~.den en s t ati st i ek van Utrecht ·, jrg 1 (1835 ), 600 blz., compleet in 12 afl ., met deTmecst uitvouwbare Y l itho' s f 195,-1909. BQiterdamsche füstori e'!?_~.l:! door J . H, Scheffer en F.D. O. Obreen, 3e afl ., · Genealogische aanteekeningcm en l evensbes chrijvingen, 1e deel, ll'dam 1880 · 834 blz., geil l ., b,eb . (van deze 3e afl . verscheen al leen dit eerste deel) -f 125, 1910. Savornin Lohman, B. C. de-··, De bes~uursinrichting van gewest , st ad en plattel and van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek, diss . , î:ftrecht 1910, 403·b1z . (los) · · f 95, 1911, F.ruin, R. - , Geschiedenis der St aatsi ns t ell ingen in Nederland tot den val ëiër"republiek, uitg. door JI, '.i', Coelnbrander, 1 s- Gravenhage 1901, 416 blz, geb.f 95, 1912. Bereatêyn, E. A.v . - , Grafmonumenten en Jrafzerken in de .Oude Kerk t e Del ft, Assen 1938, 200 bl z., geill . f 95, 191 3. :Bl~court, A. S, de -- en E.M. r,,'eijers , Memorialen van het Hof (den P.aad) van Holland, Zeeland en West-FrioHl and, van den secretaris Jan Rosa, 3 dln in ~án band, Haarlem 1929, 455 bl z. , geb . . ' f 95, 1914. Mart ens van Seve1:!?_oy~n, A. H. - . De justitleel e colleges in. de steden en op het platteland van Holland 1795--1811 , Utrecht 1912 (diss .) 411 blz .(omsl. los) 95, 1915. Album ~romotorum der Rijksuniversiteit Ut recht 1815- 1936 en alb. proll), der veeart senijkundige hoo(5eschool 1910-1 925 , Leiden 1963, 351 blz., geb . f 35, -


22. 191 6 . ~ h i l ~ de , A.P. van - , Hot o.rchiof der heeren en gra ven van Culemborg , · 3 s tukken, 's-Gravenhago 1949 , 475 + 440 + 400 bl z . f 12 5,1917. ~ rli_jg_ö~sberichtÇ]l, eedrukt, van /un • t crda.mmers. a , Alida Hn.vosmnn, wod , Ad.r . van de r Hoeve, 1036 f 25,b. Johanna I1. C. Wtenwocrdc , 1029 f · 35,c. Cornelis J. Krui mel , 1823 f 35,d. Mario Cl_1omin, wed , M,fäi cra , 1762 ( gedicht C,Ioowiet ) f 45,o. J o.n VM Tu.m, 1759 (1 0 1 jr oud ) ( BOclicht C.Ie swict) f 60, f. Si j t jo Tig1iol1-1.ar, huisvr. Anth. Droukc rs, 1740 f 45,·g, '. Jo.n van Gijsen, 1722 1 poeot f 60,-h. Beati·i x ,IG.o.ne Rnap , beffijntje , 1719 f 60, i. Agnta Han, wed , Hendrik Schouten (ma~mdstond ) 1711 f 60,-j, förgriet j c J anc Hitvelt, hui svr . Honore la Legresse , mr kleermaker, 1690 f 75,k. J oa.nnos de Roy, 1689 f 45,-1. J a cobus Clercquius , pred,, 1680 f 60, . m. "Mària J'leynderts , beh.dr. van :pi.e ter Thijsz . van Geulen, 1664 f 45, n. Oudo·te dochter en jongst e zoon van .Dirck Pcti, 1664 f 45 , o. · Piet~~ Wemaels, mr h oedemaker, 1664 f 90, P• Reyri.ier Bolswaert, turfdraear , 1661 (2 verschillende ex.) f j25,-'q. zoontje van Frans Fransz . Was sen-bergh de Jonge, wijn-verlatcr, schoonzoon van Gerrit Idcsz . van Dtri jn, smidt, 1660 f 90,r. Mr Di.rck Jp.nsz •. Vis, Chirurgijn, 1663 , f 90, s . "billet wegens e en lijk", gedrukt, oningevuld · -' f · 19,-t. Geertruij Stevens, we d, Hillebrand Fer, 1816, ged. in h.s. . f 45,u, Jan Hendrik lurgen Borgstee , man van . El:nmegie Ha.melton,± 1815, gqd~îri ·h .s. 45,v. Ma.ria Ma.r g . Haring, huisvr , J,C, L,Schweeger, 1803, ged. in" h.s. . , f 45,w. Aa.rnoud de Lange , 1803, ged. i n h . s . · · .f 45, - - . 19 18 . •~ • Doos met enige honderden foto 's afk. van de fam. Couzy-VëO'l 'Gel'áer- · · ( moeder ~ v . Gelder-de Haan ). o.m. foto met vier generaties J acob Couzy (w.s. A'da.m) · . , . f 125,1919. ~ , G.D., Bijd:tagen to.t eene gesch. ·v.h,gesl. "Van Keuleri", ·als b oekhandelaars, uitgevers", k:àa.rt -- en instrumentenmakers in Nederland, eene biblio- , , ca.rtogra.fis-che ,stud.ie,' rl ' dam 1885, 121 blz., geill. (zeldzaam)"" · f 165,1920. Schelven, A. A. ·, Omva~g en inv loed. der Zuid--Nederlandsche immigratie v~. het laatste kwart der ,60 eeuw, 's-Gravenh.1 919, 63 blz. . : , f 19,-1921 . MonM Ver Lol:'en , J . Ph, de , Hoofdlijnen uit de ontw. der rechterlijke orgànisatie ln do noordcüijke nederl andÉm tot de Bataafse omwenteling, 3e d:t. Utrecht 1961 , 219 blz. f 24,-1922 . I dem, . 2e druk, 1951 . . f 15, 1923 , Meerman, J .J., .Grote Nederlanders , 's-Gravenh , (,± 1941) 298 blz ,, geb., geill ,, los . ' . f 15, 1924. Gal erij van beroemde mannen en v;rouwen in Nederland, 2e stukje, A'da.m 1821, 151 blz . ( De '.Baan, de Bakker, Beronicius., Blommevenna, Bochius, Bockenber g, Boreel, Borger , v . Br akel, Drederode , Crabeth, v, d,Does, v .Dtrivenvoorde, v •.Erp, Floris V, v.Galen, v , Ghent, Golius , _Graswinckel, Kaay, Blok;..Koerten , Lescaille , Lumey ) · · f 29, 1925. -Kuijpe;iz, n.s.s., De Pilgrimfathers in Nederland, Kampen 1920, 57 blz. f 19 ,50 1926. De Archieven van de Ned , Herv, Kerk; deel I, Leiden 1960, 255 blz . f 39,--1927. Ett" Henri . A., Holland in rep en roer, A'dam (1 951 ) 155 blz ,, geb. (betr. proces Wed. Pruimers , Jut, moord Dekkersduin (Bogaardt, de Jongh)) f 39, .... 1928 , Lenne,E_, F. J . E. van Late r egent en, H'lcm 1962,, 228 blz . ·_ f 35,- 1929. JQuit, M. E. (uitg.), Nederl and in den goeden ouden tijd ( reis J , v . Lonnep en f 49, D, v,Hogendorp ), Utr.1 942., 247 blz., geb ., geill, 1930. De Rijksarchieven in Nederl and, ' s - Gravenh. 1953, 404 blz, f 35, 1931. Gewin, E. E. , Menschen en tijden, Zeist. (1 928 ) 160 blz. , geb . (M.le Leu de wniiëm, C. W.Bïlderdijk- Schweickhardt ~ H. Merle d ' Aubign4f von Korf'f ) j 20, -1932 , Fouw, A. de , Onbekende raadpensionar issen, ' s-Gr av. 1946, 209 blz . geb ., ~ l. ( Buijs, Pauw, Fa.gel, Heins ius , v , d. Spiegel ) . f .20, ~1933 . Theunisz , Joh., De Nederlandse Oostkolonisati e (vnl . Brandenburg 17e eeuw), z . pl. 1943 , 215 blz ., geb . · f 29,-1934 , Blok, ·P. J . , De gilden , Baarn 1910, 39 blz. f 15, 1935. Gouw, J . ter, De gilden , eene bijd:t, tot de gesch. v , h, volksl even, 2e dr ,, t ' 24,-Ri'êiäm z . j ., 105 blz., los 1936 . ~ F ., Le por trait- miniaturo , i l lustr~ par l a collection de l a reino des Pays- Bas , A'dam 1917 , 108 blz ., gob,, geill , f 75, 1937 , Voraterman V'P:1 Qye_l)_, A, J\ , , Geneal ogie van he t geslacht van Bi jlandt , ' s - Grav, f 39, 1891 , 106 blz ,, geill ,


23.

P S R S ~ J~ A L I A

] E T R E ".F.J.:..l).Jl..]..}L~ ,.P_~}i_§__~E.,

E N

F AHI L

(Tu or.der:>treepte na.::en zij1: he t cnderwcr p van de be tr . publiknti e . Met -

r.

E S,

wor dt d1::ze

:'l"'.a"" erac::t er cf e1'0nder aan,:ehaald. Veel titel s zijn ve r kor t we er gegeven, dissertaties

s;.ecl:t.s d.~.Y. de al@:oer.e titel.) A. 1. :.... 2 .

ï . d . _!1a.l"dwe,8:, J . J . A, -·, Spec.oec.-po l. inaug., Leiden 1841 , 110 blz.

f

49, -

,;:,•_;.bls..i.r§_~'an Giessenbur_g, R. C. -·- (= R. C. Meyer), Gedachten omtr ent het ount-• we~er. , L€iden 1839, 108 blz. f 79, -

- , ~.c.-, Per sconlijke her ~nneringen 1895-1 904: d ' Abl e.inf,--s omea,ngmet ·::u.itatuli, A 1daz 1904, 6}+208 blz. (los , mis t deel omslag, zeldzaam) f 150, A. 4. - , ii. J . - , !{ecrclogie, E (1 892) 4 bl z . f 9 , 50 .. A. 5. --, 7n. Y. Rie:;:sd.ijk, Levensbericht van iir J, W. - , E (1 894) 25 blz . f 24, t . 6. · - , !·l,S. 1 b;rieî na.!!ens Staten qeneraal , 1761 f 39, A. 7. .,rore-sch, Treurto0n ge:::cngen ter gedacht enis se van ( •••• ) D. i·f. v . d . Fiouwc , echtgenote Jacob --, E ( 18e ee,rws ) 4 blz. f 29, à . S~· Ache::bach, B, s . huwelijksproclamatiën tussen -P. F . Krieger , majoor te l!?.lakka, 6...~ A. J . A, C. -, 1820. f 29, A. 9. ~ _;,.è.ema, W. R.--, Authent i eke stukken en dagbladartikelen in verband met de . . · bek€nde Ba.ren zaak in Kediri , Apeldoorn 1910, 12 blz. (betr. Henny) f 69, A. i 0. - , w. R.- , liegen Fra.nsche sonnetten •••• en Adres aan de 2e kamer, Apeldoorn 1911 , 25 blz. i:1et n . s . brief van -- aan J . W. Enschedé j 69, - . l... 11 . ~~' D. B.-, Openbare denkbeeldën omtrent de wettige waarde van mijne zaak en middelen t . o . l!li.jner schuldvordering, (R ' dam ) 1860, 16 blz . . f 39, ;,.. 12 • .ldria."li, Open brief aan Ds 3 . J . - · bij gel. van z . eerw. vertrek va.>1 Utrecht JJZar ?.'dao, 0tr. 1859, 13 blz. f 29. f 49, A. 13. v--c:.n der 1i.ruk Adria.11i , Nic. - , Diss . the ol., Utrecht 1827 , 154 blz . ..f.. 14. -..!elst, C.-, lliss. jur, Leiden 1745 (met geg:r. titelblad met wapens)f 75, ·- . ~. 15. t Emilius, C. de Vill e , Inmortefu Johannae l1a.riae Hasius , rev. doct , viri Roberti ~emi,i , (Leiden 1711) 4 blz. f 39, à . 16. Schultetus .!,.eneae, :B. W. - , De Leydsche Senaatskamer ontwijd, openbare br,tef aa.n prof. Dr S. S. Rosenstein, Leiden 1879, 24 blz. f 39 , - ~ .f.. 17. - ·, G. L. J.v. d. Ploeg, Aan mijnen vriend W. - bij zijne pr omotie tot Drin de Eed. , Grcn , 1941, 4 blz . . . f 12,--: l:.. , 16. v . kerssen,,1 ~drukt ontvangstbewijs voor Corn. - , heer van liciger heyde , ontv. ge:i. v . iiolla.nd, î 8e eeuws f 39,~ A. 19. - , Beschr. eener verz . stukken afk. van de fam. - van Voskol, E(1915), 116 blz. m~t tabellen etc. · f 39, á.20. - , il.C. L. Rrcnsveld, Eet buitengew. gezantschap v . d . heer van Sommelsdijck bij den Koning ,an r ra."'1.1crijk L11 de jaren 1625 en 1626, H'lem 1896, 178 blz. f 49, 1:.. 21 , - , .!"l.s. buurcedulle voor E. v . d , Albe en J . F . Venediges , Kapitei ns , van een huis te Jz-edz., gehuurd va.11 J ohan - en Anna v . Sterrenburgh de Aerssen, 1680, 3 blz. f 69, ~ . 22. v •.A.ffelen v . Sa.e!!lSfoort, C. A. - , Avonturen van een Indischgast, Utrecht z . j ., . 183 'blz. , geb. (fraai ol!lBl. met afb . Chinese stad; o. m. reis door Ameri}!:a) f 4$, A.. 23 . -.r.Aitzeoa, P. L. Muller, Foppe - te Regensburg, eene bijdr. tot de gesch. der !:ed. di:r;lomati e (Leiden 1870) 67 blz. f 39,·A. 24. v . P..kerl2.ken, D. - en C• .A. Chais v . Buren, Yerz . v . eenige geschriften vervat in het familiearchief van Jr.r !lr D. - , Haarlem 1889, 148 blz ., nie t in de bar,del, .fraai · f 29,50 A. 25. - , 0 . 11.', Star Ifuraa.n, Levensbericht van Jhr & Dirk - , Leiden 1895, 126 blz. -( föor.1 ) f 39,-,-. .A.26. Aker s l oot_, .4.. Verwey, LeerredE: ter naged. van G. G. - , pred. Herv. eem. Lei j den, Leiden 1824, 47 blz. f 39,·J.. 2?. J.J-J.:ersdijk, m. s . , Joh . v . d. ]Jer g en Cat h . ·- , Zegenwensch aan mijne eerw. va.der en ~oede r op de 50e verj . van ha4r goude bruiiofts fecst , 4 blz . Sa.men met : G-,oneloos en :f.aria J,.ccersdijk, Zeegenwens toegewyt op de 50 j r egtver •. van !!iijr.s oi:.d&rs Joris Accersdijk en i1arfa Vermeer , 1822 , 4 blz. f 98,-:;.; 2B. y_._f:_lJ!;-È:J :B. L. ··-, Uit de oude en nieuwe doos , herinneringen uit · de school en he~ l ever. ïan een 80 jr. oud- hpofdonderwijzer , Gron . 1875, 220 blz . (betr. F-ricsla.<!) f 75 , A. 2; . - , FJ:-iedlaender, Briefe des Agga.eus de Albada an Remb . Ackema. und ander e , J..E::(!'lW?.rde;1 1!374~ 149 blz . f 89, .J. , % , !J'..?~~, l1r :ï:.- , J;ederland en de ministers, Leeuwarden 1850, 38 blz . f 24, .'1 . 31 . ·- 1 C:rr,elis ·--, .Ilia s . ju::-., Grcn . 1825, 110 blz . f 49 , A. ~2 . f:d...be :~É., Li.jk'.ticht t~r gedachtenis van (. ,. ) Jhr Edzard n. - van B101::mersma, u,,,it2 r c.c:: .:u. RP-ad d ::r Oru!; elande:n, Gron. ï719 , 8 blz. (zwarte rand ) f 98 , A.~.


24,

...· '

f 49, A.33, ·-, J . de -Rhoer, Laudatio Funebris in ob . E,R.-·-, Gron., 1775, 24 blz. f 49, A.34, - , Q,R. - v. Bkenst ein, Dios. jur,, Gron, 1836, 86 blz. f 49, A,35. - , W. -·- v. Elcenstein, Spec, jur. inaug., Gron. 1812, 28 blz. f 49, - · A. 36, - -, U, A. - v. Menkema, Diaa. jur, , Leiden 1827 , 53 blz. f 49, A,37. ---, U. A.v. - v . Dloemersma, Spec , jur. inaug,, Utrecht 1828, 49 blz. f 19,A,38, - , H.J. Artnzenius, In exsequiaa (, •• ) &lz . R.Alberdae, 3 blz. A,39, Alberdingk Thij.!!)., m. s. twee brieven van J.C. -- Pzn, Mariendaal 1889, betr. f 40,-publ , van werk van zijn vader, 3 blz. A,40, Albertthoma, Lierzang opgezongen t.g. der bevest, v. Albert - tot leeraar i,d. gem. van J,K, te Groningen, Gron, 1737 f 59,-· A,41, - , H. J, Schouten, Lasterbrieven tegen het Groninger predikantengeslacht --; schimpdicht op prof. Bachiene; schimpbreif aan De P. Haack, E (?)1892 , 9 blz,f 29, A, 42 , Alberti , H. Gockinea,, 't Magtig Leiden ontroert door het afsterven van 2 groote gocltsgeleerde, getroost door 't aankomen van 2 nieuwe : J, - en J,E3gers, J 69,-Leiden 1740, 12 blz. f 19, A,43, --, J . de Wal, Levensschets van Johannes - , z , pl . 1844, 27 blz. A, 44, ftlberts , m.s. brief van Jacob-, postrijder te Gron., dd. 1693 , aan fl. Tjaerdt s t e Doccum betr. het overl. van zijn vader, Albert Cornelis, mede postrijder f 79,-· A,45, pbinus, Contra protest en beklag van fllr H.A. Wttewaall, 1e burg. ·utrecht, tegens het protest van C. B. - , alderjongsten raad in den vroedschap van 22- 1-1748, 25 blz. (1748) · f 89, A,46. De Roo van Alderwerelt, W.L. Schiffer, Open brief aan de heeren - en St orm v. 's-Gravesande, leden v.d. 2e kam, St . Gen., Gron, 1868, 16 blz. f 19, 50 A.47. ··· ·, A,Pompe , De cavallerie, Denkbeelden van den Kapt . J . K.H, - · getoetst, f 39, A'dam 1868, ·97 blz. · A. 48. _Alewijn, m. s. aant. betr. het geslacht - , door J.H, Scheffer, betr. 17e 19e eeuw, ca 50 blz. f 98,...:. A,49. - , Jhr P. Opperdoes - , Hist,-pol . herinneringen, Utr. 1869, 48 blz. f 39,50 A, 50, --, ~.s. lijstje personen die uitgenodigd zijn ter bruiloft, met tafelschik. k.ing, Namen o~m. : - en Van Hoogensteijn, 1640 f 29,-A, 51 . Allardi, c.-, Ora tio de summa mentie • •• • , Leeuwarden 1797 f 65, A. 52 . y.Al_.F.he!l, m, s . acte van resignatie v.h. Hof v. Holland voor Jan Willem f 98, om zijn procureursplaats te mogen overdragen, 1797, 2 blz., perk. f 39~ --, J.T. W . -·, Theses juridica, 1792 . A. 53 . f 39, A. 54. - , J . F.Reitz e . a., El.egia Hieronymo - ··, z.pl., z. j . (18e eeuws) 28 blz. A.55. --, A. Drakenborch, Lijkrede op het overlijden van Hieronymus Simons •···, Utrecht 1743, 50 blz . f 98,-~ f 59, A.56. -·-, Amplissimi • ... Danielis - , Leiden 17.1 1, 1 blad, plano A.57, - ··, H, Snakenburg, Viro ampl , D.Ilanieli -- S.F. J.c. , z . pl. (Lei ,'.en)z . j.(1710)f 59, A.58, ..-, J,P, Klein, Ode ter nagedachtenisse van zijnen vriend Hier,--, .Arnhem 1803, 8 blz . . f 3·9, A. 59, J,lsche, A.G, C. - , Specimen a cad. de Jacobo Catsio Jcto , Leiden 1828, 159 blz. °ëëb, leer f 69,~ A. 60. AlstorJ>hi_~ m. s. fa.m. aant. ··-, Gron 1617-1 691 (twee bladen uit fam, bijbel?)f 198,A. 61. v .AJ:tena, J . Eigenhuis, Een Hollander onder de Fransche cohorten, R'd2111 z .j., : 72 blz . (betr. Adr, -·- -te Dordrecht in 1811) . f 39,-A, 62 . Altheer, Catal ogus librorum Joannis --, Utrecht 1841, 208 blz . (met namen k-:>pers en prijzen) f 98, Al tin__g, Mensone -, D isp. i naug ., z.pl. 1663, 58 blz . J 125,-A. 63 . f 69,-A. 64. :., Gerh, - , Disp. jur. inaug., Gron. 1718, 42 blz. f 98 ,-A. 65 . --, m. s . admissie voor Mr Gijsbert C. -- a ls advocaat, 1810, perk. Ambrosius , m. s. genealogie-, 18e eeuws, 4 blz ., fraai . f 89, - A. 66. TJ.ets v. Ameron~n, Veilingcatalogus inboedel freul e E. M. -- te ' s- Gravenhage , A. 67 . 1933 f 19, ·-·, 11..G. J. ·, spec . jur. inaug ., Utr. 1827, 47 blz . f 49, -A. 68 . -·w .H . Theses jur. inaug,, Utr. 1856, 10 blz. f 39, - -· A. 69, i' . .'Tl;rsfoordt' catal ogus bibliotheca vi ri doet. Iienrici , Sneek 1844, 64 blz. 69, A, 70, ::., Jacobus ' , Annotationum in loca selecta novi foederis, Diss ., Leiden A. 71, 1910 , 31 blz . f 49, 2 A. 72 , --·~ Theses J , P. - , 3 blz . , 1039 ( f) 9, 9 A, 73 • - J ,W. de Crane, Korte levensschets v .d.hoogl. J.--, z. pl ., z . j . 1 e eeuws 1 6 blz . f 39,-· - · Bibliot heca .runersfoordtiana (Jacobus-, Prof . t e Franeker ), Leiden 1825, A. 74• , -f 79 140 olz . . . ,• 1 A· 75 -- ·r J ,P.-, Herinnering aan Maria, voor allen die. haar bemind hebb:~' il. dam_, . • ' , 850, 107 blz., gegr. portr. geb ., zeldzaamJ (Maria= M. E. E. van ZiJll ) . J 175, A. 76 , J.nusen, A. Schimmelp.v,d. O., 11.unt. op het huis en geslacht-, z , pl . , z.J. 2 "('19êci'euws ) 8 blz . f 9,:.....

I


25. 1, . 77. v , Am...,,to l , P. :,.Vcrha(rcn , f:Cn1go M nt . nvf'r den zeohnl d J an - , diens faclli e f '69,enz ., ' r.- Hert or,cnbonch 109,1, 13 + 19 hl z. (+ fr-tt, vnn zerk te Gchljnde l) .... 78. - ·, o. A,, <'ir.onU jdoo ~cpi n vrm een gi ftb riof van lande n door • , • v.torn:itel ! 98, v . !'d jndnn, 1-.cor v . C.rc-nr nbrr h , 3 bl z . 1 /1 . 79. i2:J3li_, r .M. v , fh ,1.nwij k C"n J ,l'0ornnt , llagednchtenio vo.n wij l en ••• Dwid -·, oudi:t t "n 1e c1-:1r-r ,·.d. C1U' , (;/\17!, in 'r.-Grnvcnhnge , Den l!a.c, g 1711, 12 blz. f 59,f 49,,\ . BO. Andll h , Ru'\rlÜ - , Ora tlo d e rogncchri oti, Franeker 1721, 100 blz. f 39,A. 81 . :_ , i-ï:°Vcnf!o'\ 1 C'ratio fw1eb.::-in i:, men •• _• • Ruardi - , Franeker 1727 A. 82 . v , iuid"l , H. M. - , Dn ontei ~ning ten nlgemeenen nutte , Leiden 185_7, Dies., f 39,196 blz . f 49,A, 83 , Andrcac , GojUB - , Spcc.jur,inaug., Gron . 1821, 42 blz. Pfil , füqp , jur,inaug., Gr on. 1829, 111 blz. f 49, A.84 . - , Gajus f 49, r" e5 , - , Pnuluo Jac . - ·, Di.se. theol., A'dam 1032, 104 blz • . f 19,, 0,-, Eene "-rouw op den steel v , Petrus, iü'l'lhem 1867, 52 blz, A.86. ;,. 87. - , P. J . - , Le~rre de ter ged, v. 25 jr evangeliedienst ••• te Zierikzee, f 29, Zierikzee 1854, 25 b l z. A. 88. -·, J.'W. de Crane , Levens sche ts van ifr D.H.Beucker - , z,pl., z . j . (1 828 ) f 39,20 blz. A.89 . - · , Catalogue des livres de la bibl. de feu Mr D.H.Beucker - , Leeuward~n 1829, 444 blz. (met prijzen) f 98, -fl , 90. J..nd.ree, Gerh . H.-·, Diop. jur.inaug., Gron. 1704, 43 bl z . f 69 ,-:i.,91 . J.ndricseen, B, IO.i jn, Uitbcezeming bij het graf van mijn vriend J,-, Chz ., z .pl. 1023 , 3 blz. . . f 39, I,. 92. - - , (veilingcatalogus.) Juneterdam in het begin der 19e eeuw in ruim 700 tek •. · door de echilder sfam. - , :i 1 dam 1903, 32 blz. f 59, A. 93. - · , D. L. de la Rue, Kunstgedachten ter 4e eeuwfeestviering v . A.--, ., hoogl . f 69, binnen Middelburg, Middel burg 17891 20 blz. . A. 94. /11'\emaet, A.J.--, Genade! ( onze koloniën en de kiesbevoegdheid), 's- Gravenh. f 69, 1894 , 68 blz. A, 95 , v .JIJ'lgclboek , Open dienstbrief van Mr J . J , - aan den minister v.just. over miodrijven die voortdurend ••• gepleegd worden, A'darn 1855, 35 blz . f 69, A, 96. Anoingh, (Cata loeus) Tentoonstelling schilderijen en tek. van Lizzy - , N. Bodonhoim, D. Oaieck, C. Ritoe~, Den. Haag 191 6 , 15 blz., geill. f 49,-A, 97. /Wlla.a.r, H,S,v.JJ.phen, Schriftaatige verklaring ... . bij gel. v . h. overlijden v. ro Guili elnrus - , A' dam 1694, 56 blz . f 89, A. 98 , l noli~~' N, Beots, Nicolaao - Nzn, een woord aan allen die den braven Hendrik gelezen hebben, Ha:>.rlem 1838 , .14. blz . f 69, A. 99. Appelius , H. v . Royen, Bij de ter a.arde bestelling van J.H.- op de begraafplaats bij Scheveningen, z . pl. 1828 , 8 ble. f 29, A. 100. v . ,\rckol ; m.s. aanmaning van ,ldr, - tot betaling, 1643 , 1 blz. f 69, A. 101 . v. Arkel, S. v,d,Lo.nen, Lijkrede . ... Karn . - · , Rem, pred. R'dam, R' dam 1724, 30 blz. f 89, A.1 02. --, m. s , wapenkwartieren Arkel x Stant!!m, 1 blz. f 39,A.103 , flrtltz~ius , P.N. -~ Diss ,jur, Utr. 1826 , 104 blz . f 49, A, 103n --, ll.J. - , Or atio dd natalibus ... . , Leeuwarden 1762 , f 59 , A. 104 • . D' Arrest_, Batavus , Threzang aan Abr. - , burgemeester der stad Wesop (Weesp) z, pl , (1787), 0 bl z . J 39, A.1 05 . Arriëns, P.-, Iagboek eener reis door Bengalen in 1838 en 1839, 's-Gravenh. 1853, 246 blz., orig. krtn f 98, ,'l.106. v . A.sch v.Wijck, L.H.-, SJ>ec , hist . jur. i naug., Utr. 1839 f 49, ll . 107. ~.E, W. A. - , Oorsprong Familienaam - , getypt , 9 bl z . f 19,-:1. 108. v .1,s11e:i;.~, m. e . brief van H. - , Dordrecht 1798, 1 blz. f 19,·A. 109. v.Asschenb~_Eii_, m, s . vollllacht van Sibilla en Jcsina - om onr, goed te verkopen, Groningen "îb31, 2 blz. f 49, 1.. 110. ~ , C,D. - , Spec , jur.inaug. , ,\ ' dam :1834, 90 blz. f 49,A, 11 1 , - , Mr L. --, Over de toek . regeling van het justitiewezen, ' s-Gravenh. 1649, 98 blz t 24, 1.. n2 . - , E. de Melville, Hr T.M, C.--, H' lem ( 1910) 98 blz . f 29 , 50

1" 113 . / osink, D.v. St aver c n, Lijk- en Troostzang op he t afsterven van Nic , - , z . pl, 1797, 1 bl z . . . . . f 39, 1,. 114 . d 1 /,oaonvil l e , N. M. - · van Bri gdamme 1 Heér lands juichdag op dè gesloot e vreede, l~dtlC1lburg 1718, 32 blz . f 49, /,. 11 5 . iittr-ro , E. - , opcc , jur, inaug , 1 Laouwardcn 1052 , 80 bl z , f 39, A. 116 , ·.uJ,l'!E!• (~ ;,..angon v , d . huw, v . llr Herman - , FJtedehoudor v , fäûjden en c . v , Nieuwst<1t1t, !!oom 17~0, 64 blz . , titelvl en ,. · f 98 J\ , 117, ~~' Ulciract- {.,"Ol!C1(1l ogiu - do Bour ouill, Arnhem :;. j . (1 9e eeuws ) 8 blz.f 39: J\ , 110 . - - , Conca lc,e ic - , ~. pl. , z , ,i , (c..i. 109J ) 2'.j bh,, vlge bijgev . _m. s , brief van J , C, F, - dd , :i-·G-189;) i;leuhl s in klLlne opl. é··u lr ukt ( aanv. in h. s . ) f 98 , -


26 . f 49,A.11 9 . - ··, J . c. F. - - , Spoc . jur.innuG., Gron. 1033, 50 blz . f 49, ·-~ 11..120. - ·, F.H. - , Diep.jm•.inuug., Gron. 1G29, 65 blz . A.1 21 .. D' Auzon de . Boiomino.rt, J. H.Th.u•)n.go , Lr-von0bericht van i·!.P . -·, Leiden 1870, 20 blz . mo t int;ÖpÏ.-:foto f 29, ··-· A.1 22. - ·, w.:r.--- ·, llori nncrin m vrm C<'ll oud-officier uit het tijdvak 1793-1 015, f 69, A'drun 1B63, 120 blz . !' 65,-· J,.1 23 . Avenhorn , C.-, Diap.ju.r .inuug ., Utrecht 1716 f 79;-11..1 2,1 . =;-P:=:, D.i.eR.ju.r., Leiden 1H1 (gcr,r. titolblz .) A.1 25. Avoroo.ro,1?, J . Nrumingn Ui ttorcli. ,jk, Het a.lbwn runicorwn va n Evcrh.Avcrcamp , 161 9 , z . pl ., z . j ., 40 blz. l 59,-·· A. 126. Avi nok, ,T. D. W. - ·, LijkzCJ.llGCn (op 'l'h.-, l'h• C.A.Vos , G.J.Na huijs, M. Buis ) / 69,'Utr. ï782, 29 blz. A.127. v.Nflva , Brief vo.n ••• • • Tj. - ,. Grietman ••• • • aan •• •• Gccomm. v.d.bredc gemecmt e binnen Leeuwarden , Leuuw 1672, 12 blz. · f 09,'A. 12A . - , ,T . Y. Leeuwen, De generaal H.W. baron -- en zijn @)Slacht, Workum 1650, 31 blz. f 69, - •·· A, 129. van Aytta., J.. Hopperi, .l!,'pistolo.e ad viglium n b Aytta Zuichenn.un, Utr.·1802, 395 bl z., oriG• krtn f 195,- ·· A.1 30 . - , A. Wa uters, Jlî~moires .de Viglius et d 'Hopperus sur le comrnencement des troublee des Pa.ys-Bas, Brussel 18 58, 392 blz ., zwaar pap. f 175 , A.131 . - ·, J . Dirk.s en S.v.B.eyma. t. K. , /zyttiana, Workum 1844, 31 blz. (a.fb.graftombe)89,--

B.

1. l?;-:iarslag, P. R. Stork e . a ., zest a l losse blaadjes met verzen e .d. op de 25 jr bruiloft van W. - en C.A.v.Huls t, 27-11-1 843 , zeldzaam. f 98,-D. 2. Ilachienne , J . W. v . Cuijlenborch, . Rouwklacht op het overL van J . H. - ·, Utr. 17~9, 8 blz.. f 39,-B. 3. - , J. de Waal e . a ., Lijkzangen op ••• P.J. - , Utrecht 1797, 32 blz. (met b~a d muziek e ~ grav. op titel) f 59,_B. 4, de Back, J . - , Diss .phil.jur., Leiden 1724, f 65, B. 5. Backer, ,!.H.v.Bemmelen, Lij s t famil,ieportretten en kwartiersta ten ca. 20 blz . ges t encild, 1929 f 29, B. 6. - , W.C • .:_, Disp. ji.µ- .inaug., Leiden 1761 f 65, B. 7. ~ ' G.J.G • . - , Spec .phil.inaug., Gron. 1768 , 3o ·b1z . f 49, B. 8. ~ ' J . F . B~ - , Adam Smith ••• diss., Leiden 1858, 279 blz . ½ leer f 49,13. 9~ ~ , R. C. Ba.kh. v . u . Br ., Ilede ter nagedachtenis van Mr John - , ;L'da.m 1865, 55 blz. f 22,-B! 10. Bakker, m. s . ~ Jacob de Boe r , Heilgroet aan •••• Jacob - · en Anna Knap, z . pl . 1807, 3 blz . . . . f 69, B. 11 . - , Nenno Ebe - , Diss . de doctrina juris ••• , ~eiden .1839, 42 blz. f 49, - · · ]3 . 12 . - , J . Bo.nrt ~c la Faille, Hulde aan de nagedachtenis va.n Gerbrand~, Gron. 1828 , 65 blz. (+ sil~ouet} f 79, B. 13. - , Gerbr. - , Oratio de iis • • •• , Gron. 1811 f 65, B. 14. Ba.lek, C. H.Trotz , Oratio Funebris in mem. Dominici - , Franeker 1750. f 49,B. 15. Baldé , G. W. - , Bemoedigende_ opwekking aan mijne noord Ned. landgenoten, R'dam 1830, 14 blz. . f 29, ·- · B. 16. Ba.lfour, m. s . stukken en brieven be tr. goederenbezit (in Zeeland) va.n Jan Adr. - ca 1775, 66 pag. (betr. ook van Beylanus , v . Gelre, de Jonge v.Ellemeet)f 225,B. 17. Ba.lguerie , M. Mees , Bedenkingen t egen he t vonnis van het Hof van Z.H. i.z. .& Zoon contra Ericsen, R' dam 1855 , 35 blz . . f 29, Ba.ljifo, W . F.ekhoff , Het leve n e n d~ lot~vallen v;m J a c.M.-, Leeuwarden B. 18. 1835, 160 blz., geill . . f 98,- · f 29, •..:... B. 19. Buijs Ballet, Chr. H. D.:-, Ora tio de physicorum •••• E (Utr.1 864) B. 20. Ba.n_geman Huijgc~, m. s . stukken betr. nalatenschap - x Nemegheer,. 19e eeuw, een paJ,-..ke t . o . m. met corresp. met wee skamer Bat avia f 395,-B. 21. Barchma.n Wuijtier s , m. s . brief van _L. J. - aan J.Scheltema, 1832 , i.z. grafschriften, 3 blz . ( lakzege l-) J 45, - . Ea.rlaeus, Casp . , Diss ertatiuncula •• • • Leiden 1616 (mist laatste blz .) f 125 , - 22 . B. B. 23 . Barnaart, w. Kops , De deugd, lie r za ng t e r echtve rbinteniss e van W. - en t e9,C~th . Kops , 1747 , 12 blz . f 49, B. 24 . v . Ba.rnevclt , P. Chr. - · , Diss . jur. inaug ., Ut r. 1759, 80 blz. W . H .-, , B. Moorkerk e . a ., Li j kzangen (be tr. ove r l. A. P. v.Hurck, c chtgen . B. 25 . f 69,z . pl . 1785, 16 blz . B. 26. Barue th , Lcea--cc dul volgens wel ke de vrinden •••• he t l ijk zullen gelieven te vol~n van •••• Johan - , ••• • oproer v erwekker t e Dordrecht , z ~pl.(1702 ) J 59, - . 8 blz . de la BaeeecolJ!.!, n. Chalon , l~u.bricc · , pa.s t eur •• • • .Amst e rdam, Brussel B. 27 . f 29, - . 1057 , 20 blz. f 49·, - . B. 28 . Batta, Math. II.--, Dlss . jur. inaug. , J,eidon 1843, ·55 blz . f 65, B. 29. Bäüëï," colle.ctie ca 100 knipse l::, f 29 , b . 30. - , A. J . A. - , Thc oo::, jur. inaug., Loiden 1059 , 11 blz .


27. B. 31 , --, P. Mi j er, Levensberi cht van Jean Ghr. - , E (1 860) 121· bl z . · 1' '49, ;__ B. 32 . YOn Baumha.uer, Th.C.M, - ··, Diep. critico- theol., Utr. 1848, 150 1,; ·,_z , f 3'.J, -_f ' 29,~B. 33, - , J . W. ~ing, Levensbericht van E,H.--, ·A1 dam 1888 , 57 blz • . 13. 34. - , m. s . 18e eeuwse wapentek. -- x de l a , Court , ·1 blz . · !'49,.:B• .35 . Beaujon, J . J. - , Spec. hiet. j ur. , Leiden 1848, 54 blz . · f 49, ..:B; 36, v. :Beaumont, m,s . brief van J.J.-, A1dam 1747 be t r . geneàlog:i.e !'49, .:..·1 '65,.:__ B~ .37 . :Becius, J . Assue~s ..... , Spec . jur.ii:taug,, ·Leiden 1788 B. 38, Becker, m.s . huw. voorw. tussen Wijnandt - en Marg: ir.d. Voort; Blaasöalch . 1606, perk. · · ·· f 49 , B. 39. :Becker s , J. M. E. v.Gher t , Levensschets van Dr P. L. - ·-, 's-Gravenh. 1854, 67· bli . f .49, :B~ ,40. W i ardi Beckma.n, M, - -, Diep.jur. ,· A 'dam 1819,· 85 blz . f 49,-· · B. 41. ds Bonvouet Boeclanan, R.Rodenb , Mentz, Een woor d bij het graf van D. _:, pr ed, Utrecht, Utr echt 1853 , 8 blz . (orig . zw. omsl .) J 29, - B. 42 . Eeekkerk, N...... , Diss .phil. jur.-, Grou. 1790 f 65 ,~ B. 43, :Beeldsnijder, F,-, Spec , jur, inaug. , Leiden 1762 .f 65, B.= 44 •. ~ , Leonard - (pred . Breukelen), Babels nederlaag •• • • , Utr. 1706, 62 bl z . "69, B;· 45, v. Beers, L. Franck, Jan- , eene levens sche.ts·, Ant.,. 1885, 21 blz.· ·. f •29,...:._ B~ 46, Beerta, J . - Jr, Proeven van gedichten, Gr on. 1778, 80 blz: ·· f ~8, ...:... B, 47 , Beets, Ni c , - , Disser tatio aencae sylvii , Haarlem 1839, 96 blz . · · · f 195,...:._ B; · 48,_ --·, J , - (pred,· te Hoorn) , Eene kudde en een herder •.• •• met narede t . g. v • . - . . 't ove~l. v. d . j'ongste dochter des autheurs, Hoorn 1776, 105 blz. (geen oms1!r69, ...:... B. 49 . - , J oh. Dys erinck, Dr Nic . --, Haarlem 1903 , 180 bl z., geill. · · · · · f 24, ...:. B. · 50, ~ , P. - Jr , Diss , inaug.juris hodierni, A' dam 1841 , 88 blz. j 49 , B. - 51 , van Bell, m. s, aant,betr. Fred .Wilhelm Bernard...:.., pred, o. m. t e Noor dw. hout, · · Hoorn, A'dam, met handtek. · · · · ' f '29,_:_ B. 52 . - , Jb v. Tu.m, Bij den dood van Ch. J .-, burgem, v . Boskoop en Zuidwi jk, ' • · .Aarlanderveen 1835, 2 blz . · · _ ···f ~9,_:_ B. 53~ Belmonte, m,s . J . W. Smi'tt, ABil mevr.-'-- en mej . - t . g. v. haren doop' op den · · ~9 december 1824, 4 bl z . f 59 , B. 54, v . Bemmelen, Abr. - , Di s s . exegetio critica, Leiden 1803, 160' blz. f 59, B, 55, - , J , F.--, Concept kwartierstaat - x Boeke, 1929, 37 blz . get,.rot (met ·ei genh, brief) · · f ~9 , 5b · · B, 56. - , C. v . Hoogeveen, Aen den heere J , - en mej , J, Spruijt na het overl , van hun oudste dochter, Leiden 1790, 7 blz . . f 39 , :a, · 57. - , J .--, Lijkzang op het afsterven van Jacoba Spruijt , (Leiden 1799) ·15 bl z . · (met f r aai silhouet ) · · · f 125,-B; -·50 . :Bense , C. L. - , Herinneringen uit de j aren die .voor bij gingen (1 888- 1938) , i5ëri7îaag 1938, 174 blz . , geill ~ (betr. Indië ) ' .f 35 ,__:_ B. 59. Bentinck, m. s . leenbrief, van het huis Hèeckeren, voor Johanna I ,v . d. Gri.mburgh · geb . Bentinck, Goor 1766 met zegel · .f 49, B, 60, - , m.s . stukken betr. staatszaken i , v . m, Willem baron - , heer van Rhoon; · 1752- 1753, 40 blz . (o. m. aanstelling als curat or Lei den , handtek. ) f 89, Jr.; 61 . - , m. s. aanstelling door burg. v . A' dam van Joan François - t ot het boek- · · houderschap van de st adshoutwallen , 1780, 2 blz. (met kwitanti e 1781, get . · . J,F. - ) .. f 49, B. 62. - ; Missive van een oprecht patriot aen een lidt v . d. r eg. over geschil len · · wegens de gepretend, sessi e van W.-, grave van Por tland, z , pl . (1 690) 8 blz . f 39, B. 63 . - , R. Schutte , Gr a f s chrif t op • • •• W. J , G. - , 1 blad pl ano , 1781 1' 49, - ..: B. 64, ...;..., A, Reeland, oda quam nobil i ssimo Guliel mo Bentingio , equit, vicè-comiti i n Woodstock • , • • i pso die nata l i i dibus Martiis anni '1699, z , pl. '1699, 8 blz . f 195, B. 65, - , m. s . a cte voor not . Jacobscn t e Wijhe , waé.• rbi j Adolf carel - tot Ni euwen.:. huis , ei genaar t e Wi j he, 4 kinder en e~kent , geb , t e Wijhe tuss en 1815 en 1822 uit Hillegond van Si chem ( of Arnold) , 10- 10-1822, 4 blz . f 59,_;_ B. 66. - -, D. H. - , Bpec , jur. i naug ,, Ut r . 1827 , 51 blz. f 39, B. 67 . ~ , P. 1 ~ .Hoen , Ter gl or i erijker nagedachtenis van Wol ter Jan - -, fi.. ' dam 1781_, 15 blz . , met grav . · f 49, _: B. 68 . - , Adr es van eenige welmen~nde patri ótten aan den hoogwel geb, baron Goossen Geurt - -, Arnhems hooggeschat te btirgerváder, Amersfoor t 1783 , 13 blz . "f 49 , _;_ B, 69 , - , A.J , d ' Aflly, Willem - van Rhoon en de dïpiomatieke bet rekkingen t usscheri · Engel and en de Ned. Rep, , Diss . , A'dam '1898 , 200 blz . (met ree .door Colenbr ~der) 68, B, 70, v, Beréhui j s, A, J . --, Disp ; jur. inaug, ,' Leiden 1718 , 3·6 bl z . · · S 69 ,-= B. 71 , - , overl, bericht van Tjaart - , aangekondigd door r ector Lud,Corn. Schroeder , Gr on, 1789, 1 blad plano f · 69 ,_; B. 72 . - , Abr, - , Spec . jur. , Gr on. 1820,' 81 b l z . f 49, B. 73. v. Berckel ·, Begrafenisbriefje van Mr E, F , - oud pens . v . A' dam, 1796,' r,etlr, ·49, -..: B, 74 , - , Aanmerki ngen omt r ent het gebeurde met den heere - , z . pl , , z . j.; 12 blz. 39, _; B. 7-5. - , Apol ogie voor den pensionaris der s t ad A' dam , d'en heere hr Enge lb,Fr. - , 1782 , 32 blz. · f 4:;i, - · B. 76, - , Ger ar dus - , Diop , jur, inaug., Utr , 1708 / 65 ,--


28. B. 77. Berdenis v . Berlekom,, A. F. Siffl6, fll.r J . J . - ·, gesche t s t als een voorbeeld f 49, ter navol ~ng, Middêlbll]:'g 1847, 14 bb. f 49,-B. 78. - , Joh. Jac. - ·, Spec .jur.inaug., Leiden 1820, 227 blz. f 49, D. 79. - , D.A.-, Spec. jur, inaug., Leiden 1852, 52 blz. f 49, B. BO. Ber_g, W.E. J . - , Spec.hist . jur., A'dam 1834, 95 -blz., . l eer f 49, B. 81. - , F. E. - , Diss . ina~g., A'dam 1824, 254 blz. . · f 49,B. 82 . - , E. W. - , Over papier onderzoek, Diss., Leiden 1871, 107 blz. · ··B~ 83 . Aant. omtr. eene verz. bri even door Ernst Willem - uit Li jfland :van zijne familie ontvang-én 1682-1 717, z.pl ., z. j ., 23 blz. f 29,_--· B. 84! v.d. Berg1 Ca;t alogus van de .kqsttare genealogische en her al di eke bibliotheek 'nagel aten door Arie - te A'dam, A' dam 1896, 50 .b lz. . f .3 9,B. 85. - , G•. de Mei j er, Het edel karakter en de kuns tverd.iens.t en ván Gijsb.J.-, R' dàm z. j ., 51 bl z . .. f 49, ·:ä. 86. - , E.J. Post, Leerroden ter ged. Ahasuorus ~ , pr ed. t e Arnhem, .Arnhem 1807, · 38 blz. . . · . f 49, B. 87. - ·, R. W. Tadama, ></i ll.em gra.:û - en zi j ne ti jdgenooten, Zut phen 1846, 230 blz. 39, B. 88. v. Bergen, Lieve· --, Di ~s . j ur., Leiden 1761 · f 65, B~ 89. de Bergh, Jan - ., Stelli ngen, J,eiden. 1864, 12 blz . • • f ·29,=B. · 90. van den Ber gh, Waerschouwinghe aen de Stat en der ghetrouwe en ghehoorsa.me Prov. v . Ned.- nopen~!:! de br ieven van graef Hendriçk - , z.pl,1 632 , 20 bl z . f 98,-B. 91 . - , R.Fruin, Levensbericht van L. Ph.C.-, E (1 888) 51 blz. (met -bibliografi e )1 2, B. 92 . - , S. J .-, Fantazy ep l even, sèhiedam 1859 èn Heden en Ver l eden, Schiedam 1864, 200 + 204. :blz., geb . i n Mn band . · f 39,.;.... B. 93 . Ber&iuis, Joh. _- , Di ss.jur.inaug., Gron. 1837, 44. blz. .. - f49,.;_ B. 94. Bergsma, Joh.Just . - -, Spec. hist.-theol., Utrecht 1857, 120 blz. f 49, B. 95. - , Corn. - , Di sp.jur., .Utrecht 1823, 127 blz. · f 49, B. 96 . v. Ber kel, Barth. - , Dis p.jur.inaug., Lei den 1839, 11 5 blz. f 49, B. 97. Berkhout, Paulus - (pr~d • .Ou.4. Beijerl.), De l etterli jke en geest . tabarna..~elbouw •••• pr ed.ikaatzi e bij het eyndigen v . h. Chr. Z. H. synode te Ysselst eyn, Dordrecht 1740, 59 blz. . f 89, B:· 98. Ber lin, W~. - , Al;s longa vita br evi s , E (A'dam 1864) f 29, B. 99. Berna.gie, J . A. Wor p, nr Pieter - , E ( 1883) 45 blz. f 35, -B. l00. Bernouilli, F. de Boer, De farn.i,lie - in de gesch. der wiskunde , Gron. 1896, . J 29, 28 blz. + tabel B.• 1-01. Berneau, H.w....... , Oratio inaug., Franeker 1759 f-'59 ,-B. 102; Bertius, H.J,Allard, Petrus - ·, hoogl. aan de Lei dsche academie, ' s Hertoge~bosch 1870, 72 blz . f 69,..;.. B. 103 . Bertling, Adr. - , Diss . ad bist. phil. -, Gron. 1769, . 72 blz. f 49, B. 104.-, m. s . (deel ) : Schrijven betr. huw. Michael - en Beerta de Veenkamp, wed. Wolthers , 1 blz. , 1770 f 49,-B.1 05 . - , M. v . Bolhuis , V~eugdet oon opgezong~n t er eer en van Mich. - al s z. E. tot leeraar in de gem. van Gr oningen was i ngezegent, Gr on. 1736 f 89, B;106. - , E. C. J . :....., Disp. juris.public. inaug., Gron. 1838, 95 bl z. f 49, B. 107.-, G. Paape en G. Verbeek, Troostzang op het over l . van J oh. - , ev. dicnaar te .Del ft , Delft 1778 , 8 blz . f 49, B~108. Besi er, Bernard - , Reqve§te aen •••• Staten Gel dre, Zutphen 1709, 32 blz. . . (betr. moeili j khe~en als pred. t e Phili ppine in Zeel and ) f 165, B.] 09. Bèulanan, Catalogus vàn zeldzame ~rmeren groepen en beeldhouwwerken .. .. . inboedel ., •• nalatenschap M. - - Gelke, hof stede Oud Roosenburch t e Watergraafsmeer, _A' d,am.1893 , 36 blz. met foto ' s van beel den en knipsel f 65, ...B. 110_. Beumer, J an)Iaà.n, Feestgezangen voor het huw. van Alardus - met El. v . Lom, . f 69, R' da.m 1753, 12 blz. B. 111 . v. Beuningen, Oprecht _en onpa;rtijd.ig ver~aal van 1 t gene sig heeft toegedragen tuaschen Coenraad - (burg. A'_dam ) en den gewesen .officier van Den F.age v •. Banken, z. pl. 1684, 7 blz. f 49,~ B. 112. - , H. J .v . d.1Ieim, Diss . hist. pol. de legationibus a Conrado Beuningio gestis usque ad annum 1672, Leiden 1847 , diss ., 187 blz . f 49·, B.11 3. v . Beurden, Op het afsterven van Mart . Kar.v . Beurden, 1788, 1 blz. f 14, B. 114. de Beveren, m. s . · brief van C. L. - , Amersfoort 1884, betr. diens famil ie , Met 2 (slechte ) lakafdrukken v . h. fam . wapen , . f 56, B. 115, - , m. s . brieven van A.E. Adriani , wed. ~ en J . M. v. Swinderen, geb . - , aé!,Il: B. D. v . Idsinga, 18e eeuws, 3 blz. f 69,-. B. 116. Beversen, · m. s . onderhandscontract tussen Leender t - en Jacob Paree betr.. erfscheiding huizen te A' dam, 1770, 1 blz . , f 49, B. 117. - , N. J . - , Del . licinii Luca...l li v~t~ •• • • , diss. Gorinchem 1888, 85 blz . f 39, - , B.118. v.Bevervoorde, J . J . J). Nepveu, Gerrit -- .wegens de schaking van A. H.v . Reede t e . , Brussel ter dood gebracht , E_(1 885 ) 16 blz . . j · 9 50 B. 119. - , A. Poet ma, Westvaelachen speelthuijn, E (1 892 ) 4 blz . f 12: -


29. B.120. Beyer, R.v.Spaan, Ann mijn vriend Gerrit-· hij het overlijden zijner jongste ·docht4r Marg. (met ged. door - ) E (1776) 8 blz. f 19,·B.121. Beyerin~, J.Tideman, Jan Anne-, Arnhem 1874, 16 blz., geb. f 39,B.122. - , J.F.W.Conrad; · Levensschets van J.A.-, E (1874) 10 blz. :f 9 , 50 B •.123. Beyerman, W.Cnoop Koopmans en H.-, Algemeen stemrecht· behoudens maatsch. orde, A'dam 1848, 22 blz. . f 29,50 B~· 124 --, F·. de Bas, Lev. bcr. v. Hugo - , E (1914) 14 blz. . . f 9,'50 B.·125. - , Mr H.-, De gesch.des vaderl. een krstbaar· erfgoed voor Ned.Kinderen, - - · · z-.pl., 1852, 19 blz. f 19,._ B.126. v.Beyma, m.s. handtek. van J.M. -- thoe Kingma f 15,B.127. - , S.W.H,A. - thoe Kingma, Disp.hist.juris.publ,,Leiden 1835, 113 blz. f 49,~B~128. - , J.M.-, Diss.jur.inaug., Leiden 1835, 104 blz. f 49,· B.129. - , m.s. commissie v.d~ Staten v. Friesland op Coert Lamb. - "tot het doen dermonsteringei', 1777, 1 blz~ - f39,~ B.130. Beynen, J. Dijserinck, Dr L,R. -·, 's-Gravenh.1906, · 94 blz., geill. f 59,-B.131. - , M.H. de Graaff, Een Nederl, marine off. op een tocht naar de noordpool · (Koolemans - ) E (1875) 4 blz. · 1· 9,B.132. - , J.E.·fueres e.a., Levensbericht van G.J.W. Koolemans - , E (1933) 18 blz. · 16,-B.133" Bezemer, G.v.Rijn, Levensber. v. Mr W. - , E (1899) 11 blz. f 9,50 --·B.1.34. ~, Veilingcat. boeken Mr W. · --, 1899 · f 26,..:_ B.135~ ~hon, A.A. - , Diss.ac., Leiden 1775 !"65,B.136. - , M.C. -·, Aan mijnen · zoon bij zijne bev. tot Drin de Regten, R'dam 1840, · 1 blz. f 19,B.137. - , A.A.-, Spec. ac. inaug., Leiden 1776 f"65,B.138. Bicker, J.Grotius en J.Hudde Dedel, Ten huwelijke van Jan Bernd ffz -en · Kath. Six, 1769, 18 blz., los 1 ·49,.:..... B.139. - , Buer-praatje tusschen drie Amsterdammers over de questie van haré heeren de Bicker~; 1650, 8 blz. · 1 ·49,.:,._ B.140 • ...-, Bickerse beroerten · ofte Hollandschen eclipsis •tegen den helderen dageraedt der prov. v. Hollandt, Brussel 1650, 28 blz. · f 39,B~141. - , m.s. handtek. Gerard -- v. Swieten · f 19,..:._ ·• · f 24,.:_ B.142. - , m.s. handtek. + tekstfragm. Jan· _ : f 24,..:_ B.143. - , Het archief v.d. fam. - -ca 1434-1'834~ E; ·38 blz. +tabellen f ' 9,50 B.144. ~, Gedichten op de promotie van J.B. _;_; E (1756) 14 blz; ·f .65,B.145. - , J.B. - H fil, Diss.phil., Utrecht. 1765 B.1.46. Bieberstein, Barons de - , Rogalla, Lawadzky, z.pl., ·z.j., 6 blz. met gekl . wapen · -j ·19,..:_ Bierman, Joh.-·, Uitgelezene kerkredenen, Utr. _ 1711, 336blz., kl. :!89,:B'.147. . . ·.f' 9,50 B.148. Bieruma, Gedicht ·op prom. Joh. '-:., E ·(1753), 1 blz. f 14,E'.-149. Bik• Bl.v.Tr.Prins, Jan - en zijn nazaten, E (1932) 16 blz. B.150. fillderdijk, Briefwisseli!lé;' van JY'!I' W. - met de hoogleraren M. en H;.W.Ty.de!m~' 1807-1831, 2 dln, Sneek 1866-67, 446 + 380 blz., ing. . ' f 95, _;_ · : _f ·19,_;_ B~ 151. - , I. da Costa, - herdacht, :Haarlem 1856, 46 'blz.· B.1 52. Bilders, A.C.Loffelt, Joh . Wam·. - 1( îB11-1890), E (1 895) 34 blz., geill. ·-.: · f "29,..:_ Il.153. v.d.Bilt, c. V.E. - La: Motte, Het 0 ude hûis, 's Hertogenb. 1855, 256 blz.geb;24,_;_ f ·65,~ B.154. Binger, M. - , Spec.phil.jur.inaug., Leiden ·1828 · · f 49,...:.. B.155. Binkes, F. - , De agTiculturae • ,·,. Leiden 1819, 126· blz. · f 65,...:.. B.156. Binkhorst, Jac. - , Diss. ju.r., Leiden 1755 . f"65,..:... B.1,57. - , Corn. - , Diss.jur., Leiden 1756 j 65,..:... B~ 158. Wijckerheld Bisdom, · D.R. - , füss. jur.', Leiden 1761 f "65,...:... B.159. - , C.J.J. - , Spec.jur.inaug., Leiden 1802 B.160. Bisschop, A. - , Op den 2e verjaardag van mijn moederloos zoontje To.ma.s Alb., z.pl. 1801, 16 blz. f 39,B;161. - , Request van J. -· broodbaklcer -irr 's Gravenh. ,tegen het inrukken van mili-' · tarie troupen binnen Amersfoort, z.pl • .1785, 15 blz~ f 49 ,..:.. B.1 62. - , Boeles, De verz. - en iets over het inr. van musea, E (1906) 26 blz., geill. . f 24,· , f '1 4,...:.. B.163. - , W.N. du Rieu, Leverisber. v . Dr W. - , E (1889) 20 blz. B, 164. de Blaauw, J.Kneppelhout, L·e vensber. v. H.T. - , Leiden 1858,. 13 blz. · · · f 29,50 B.165. - , Een aandenken aan Henri Thierry - , in l even pred., laatstelijk te Leyden, overl. 10-5-1858 , Leiden 1858, 11 blz. groot fol. · ' f 59,-=B.166, Blaauw, m. s . aant , betr. J osephus Franc - , pred., met hand'tek. en- gedrukt kerkbriefje betr. intree in A'dam 1858 · f 49,...:.. B.167. Blancardi, Nicolai - , Panegyricus pro jubilee sev festb seculari, Franeker · · 1685, 93 blz., ~b . ·1· leer, fol• (met naamlijsten etc~) · .· f 295,_:_ B.168. - , Joh. Regii , Oratio f unebris Nic . - , Franeker 1703 · i . 49,·-B.169. - , Redevoering van Nic . --, r ector Franeker, betr •. overl. Abr. Gulichii, 1680, 1 vei plano, gToot J 89, -f 19,50 B.170 W.M.C. Regt , Het geslàcht van Prof. - , · E (1905 ) 18 blz. 0

-,


30. B.171. Blanck, Briev van eon lidmaat der geref . kerk aan den schrijver van 1Je Ouderwetse Ned. Patriot, wegens den hoon den heer J.A. - , pred~ te Utr; aangedaan, z,pl., 1782, 11:? blz, 1 78,B.172. Blanckenhag_en, J.F.v.Benthem v. d.B., De familie Charles-, slachtoffers van intriges , z. pl. , z.j. (± 1905) 19 blz. f 39,B.173. Blanken, m. s . briefje van J . - Jansz., Vianen 1825 , 1 blz. 1 ·15,B.174. , m. s . briefje van A. - Jn.nsz ., Schoonhoven 1811, betr. ijs, 1 blz. f 19,B.175. 13 lankert, G.J. - , Diss. jm·., Leiden 1755 f 65,.;__ B.176. de Blau, J. de Rhoer, Elegie i n funere acerbo •••• Hieronyroi de Blau, hum. . lit. etud., ad putrem •• •• Q .ie Blau, Gron. 1772, 8 blz. f 59,B. 177. y_._~i!3~i~, m. s . resolutie St. v. Holland betr. continuatie al s r aadpensionaris van Mr Pieter-, 1777, 6 blz., gelijktijdig afschr. J ·39,.:_ n: 178. ~ , Ramaer, Lev. ber. van Dr H. -··, E (1932) 7 blz. f · 9,..;_ B..!179. ~ , Sententie nof v .Holland jegens Laurens-{Schippersknecht te Delft); · 1 s-Gravenh. 1660, 8 blz. f 69,B. 180. van •t Blockhui_j_s, rn. s . wapentek. , 1 blz. f 9,-· B.181. de Bl ocgue;ry, C.J. - , Disp. jur. inaug., Leiden 1778 f 65,..;_ B~182, ~ , Joh. Colerus, Des menschen roem is maar een bloem, lijkpredicatie ·over Joh • .Erasm. --, pred. A1 dam, A'dam 1684, 38 blz. (met 11personalia11 3 blz.) 98,·B._183 . de Bloeme, A. - -, Brieven aan den min~ v. Buit. zaken •••• , R'dam 1891,128 blz,24,B_.184, ~ , Jan-, Bij den maaltijd der afgev. My tot Nut van •t Alg., 1798, 8blz. 19;B.185, - , B. --, Veertig jaar op de tribune, parlem. indr. en herinneringen, · . 's-Gravenh. 1901, 49 blz. · f "39,....:..... B.186. - , L. Smits, Op de promotie van G. - , E (1700 ) 2 blz. f 9,50 B, 187 • ID.okhuis, m. s . wapentek., 1 blz. :· j 16, ..;_ B,_1 88. Blom, m.s. copie v,e. machtiging door Barend--, koopman te A'dam, 2 blz. Txc.s.Mey) . f 49,B. 189, Bloys v,Treslong, ·Voorl. bericht v.d. gewezen schout bij nacht J.A. - aan de Bataafsche Natie (betr. gedrag tijdens zeeslag 11°-10-1797), Leiden 1799, 132 blz. f 89, B, 190. v . Bluckhuijs, m.s. wapentek., 1 blz. f 16,B, 1'91. Blussi, P.L.F. - , Spec.hist. jur., Dordr.1842; 101 blz. f 49,...:.... :8°~192. - , A.-, Diss.hist_.pol.inaug., Dordrecht 1808, 88 blz. f 49,i1~·193 . - , L.J. F.Janssen, Levensber. v. A. - ·, E (1851) 14 blz. f 16,...:.... ~_.1 94. - , A. - , Dichtkransje op de uitvaart van mijn zoontje Francois (èn op Geertruid èn op Adolf), z.pl. (1767), 8 blz.+ gegr.vignet f 49,...:... B. 195. - , A.-, Lijkpligt ter nagedachtenisse van jufvr. K. Vallar~, z.pl., 1775, 8 blz. f 24,B~196. - , A. - , Lfjk-cypressen (op C.Pot, J.H.v.d.Doorslag en M.C.Buck), z.pl. (1803 ) 8 blz. ·. f 39,_:_ B,197 , - , A. --, Dordrecht.s burgerij aan haare regeerders , z.pl., z.j., 5 blz. f ·29,....:.... B. 198, - , Dys·erinck, Mr P.L.F. ··-, E (1 908) 13 blz. + foto f ·19,...:... B.1 99 . - , P. L. F. - · , Spec .his·t.jur., Dordrecht 1842, 101 blz. f 49, B. 200. Blijdenstein, B. W. Di.ss.jur.inaug., Leiden 1833, 80 blz. f 49,B. 201 . Bli j enbergh,, W. Nei j er, Spinoza en - , E (1 905 ) 14 blz. f 16, B. 202. Boddaert, c. -, Disp.jur.inaug., Leiden 1728 f "65, B.203 . v.Bodegem, J. Anspach, - , E ( 1894) 14 blz. f 9,50 B. 204. Bodel, zes div. theses jur., 1790-93, van Joh. - t e Leiden f 1Ï5,....:.... B~2·05. Bodewes, P.J.F. - , In memoriam W. A. - , E (1940) 3 blz. f 9,...:... B, 206. Boeke , -enkele krantenknipsels betr. ingez. art. door~.-,± 1870 f 15,B. 207 . =-ïÏ,Boschma, Kees en Betty - , Ruurlo (1 927) 32 blz. f 24,...:... B. 208. Bo;khout, m.s. 11 conditien t.g. v . het huwelijksfeest van Hendrik - en 111. Ph. · Dekker" 1802, 2 blz. f 39,· f 9,n;209 . J . Sylvius e. a ., gedichten op promotie T.~, E (18e eeuws ) 2 blz. f 49,-·· B, 210. :Boerhaave, w. de Lange , -'s elementa chemiae, diss., R'dam 1884 B. 211 . - , E. Cohen, H. - en zijne bet_e ekenis van de chemie , (Utr. 1918) 168 blz. geill. f 79,..:.... B. 212 . - , v., F,ene liefdesgesch. uit de 18e eeuw, E (1 873 ) 20 blz. f 9, B. 213 . Bgers , Jubileum J.C. - 1812-1 892 , _ tekstboekj e v.h. fe estconcert, Delft 1892, 1 z . met portret · f 29,....:.. B. 214'. v. Boetzelaer, m. s . gedichtje op - , 11 naa st God, ' s-lands r edder uit 't gevaar11 , 19e eeuws , 1 blz . f 49, B. 215 . Schuurbecgue Boeye, Johan- , Stellingen, Leiden 1873, 11 blz. ·f 19, ....;.. B. 216 . Boeye , Joh . - , Dis3, jur. , Leiden 1744 f 65,B. 217 . ~ t v . Asch v . Wijck, Ter inw:ij:linge van ;J . J . - tot !•h' in de beide regte~, · E(1762 J 2 blz. J 9, 50 B. 218. v . d . Bo~t, Twee extracten uit het confcssieboek der stad A' dam r a.c-tlcende Jan Adriaansz . - ·-, R' dam 1749, ·15 blz. (B = makelaar en oranjegezind) f 49, _ D. 219 . ~ogaerde, Herrnanv , Lev. ber.v.!J:1r ~.J. L. baron - van ter Brugge , E (1 85? ) . f 19, 14 blz.

-r-,


31 . D, 220 • .Rognor t , m. s . r I\Cht 1/Jo (.t'l f 170 ) f'0uwno goklourdo frun . wapono van Adr. - , P. v . d . Du.ooon, A. lfoinoi uo , ,,.v. Groonowcgon, \.f. v . d . Gra.off, r . v . d, Durgh, r.. Putmruw en H. v . Bleynw.i Jck f ?5, I~. ?21. - , Copif' vrm de r oque nt o, confooo i o, ende oentontlo vnn ,Jnn Willemoen - , 0ud- schopf'n dor nt'l d A 'rlrun, lh crlom 1629, 8 blz. f :J7.9, ]~.::.'22 . ~fil, m. s . 1 s t ukken be tr. de na lotcnocha p va n J ooi nn Dc-hn, gewt'lond hebbende t~ Hnnrl 0m ~n nld . ovcrl . 17-2- 1873 {Te ntamcnt , inv. , schei di n~, kwi t ant i es ~Le . , r ~ 100 bl~ .). ?ok b0tr. noet ero v. Lennop en Beyerinck J 195, 11. 223. - , m. ~. : br i ef van d . G. ( ?) 13ohn , Londe n 1852 ann J . T, Bodel Ni jenhuis betr A. M. Schnumnn, 1 bl z. /29 _ B. 224 . Boi ssevai_l},, Ch. - , Onze voor t r ekkers , de gesch. van eenige l eden der fam . ' - , z . pl , ( 1906) , 476 + 9 bl z. , .r;eill ., geb . f 29, 50 B. 2~5. - , J .H. G. - , Theoes j ur. pol ., 1040 f 29, F. 226. - , A. C. II. - ·, De Lugo do mor te , dis a. , Leiden 1895 f 39, D. ~27. - , U. I'h. - - , De r emi l itari , diss ., A' dam 1879, 105 bl z . f 49, B, 228. - , Ch. ~ , Den vrienden dank, oud wor den, Naarden 1912, 9 blz . f 19, 50 B. 229. , Walr . - , Mi j n l even , Bussum 1950, 368 blz., c;eb. geill. f 19 B,230, Bok, The Amoricani za t ion of Edwar d Bok , Uew York 1926, 461 blz ,, geb., gei ll , f 35: B. 231. - , Dr J.W. - , He t oor s pr. Chri s t endom, Atdam 1873, 63 blz. f 29,-D. 232. n~ke~, F-rui n , De Bckel s van R0t terdam en hun gesl acht, E (1880) 32 blz . f 19, B. 233. v . Bnlandt, m. s . act e bet r. testament Susanna Charles, huisvr. van J ohan - , 1650, 2 bl z . J 39,-~ R. 234, v, Bc"2,1:l;i.E,, Berigt v .h. Col l ege der Repr. v. h. volk v . Gron. over eene propositi e e;cdaan door den burger H. J. - , Gron. 1797 , 39 blz . f 39, 50 B. 235. - , J . H. - , Diatri be lit ••• • • , d.iss., Utr. 1826, 235 blz . f 49, D, 236. - , L. - , Tweet a l plegtige r edevoeringen, Gron. 1778, 142 blz . f 49, B. 237 , v . W~g Bolt, J . - , Reisherinneringen ui t Italië en F.gypte , R' darn ( 1882) 207 bl z ., geen omol . f 29, B.238, .fü?.ll, Henr. - , Pro oalute scholaelatinae quae est Amselaedami, Carmen Hocce Vot i vum, A'dam 1778 · f 95, D. 239 , Bomban.ra, Cat alogus v . e . fraaye partij schild8rijen, nagel a ten door J an - , Jiar.u:l em 1783, 8 blz . f 49, E. 240, Bombarda, Godrukt ontvangst bewi js voor J ean Paul - t e A' dam f 29, - · B.241 , v. Dommel , m. s . : zeo s tukken bet r . de f am. - te Leiden en Don Bosch, met wa.pen..."lfb, f 79, B.242. - , Dcdi~ ~ M. Antoine Crrneille - , à l ' occasi on de son ~pr euve comme rnat t r c tondeur dco drups , 1791, 3 blz . f 29, B. 243 , Bondrun, Dibliothoca viri clar. : Petri - , Utr . 1800, 393 bl z . (met pri jzen) f 78, B.244 . - , H. C. C. - , Wandelingen i n en om Gen~ve , E (1882 ) ± 40 bl z., geill . f 29, 50 B~245. - , Potri - , Or at i o sacularis de foeder e Trajectino , Utr. 1779, 200 blz . f 89, B. 2,1.6 . - , Potri - , Oratio i nauguralis , Utr. 1773 f 98, ·B. 247, - , Pet ri - , Oratio de j uris prudenti a Bel gica, Utr. 1778 f 65,·- · D, 248 , Bondt , M. C. v . Ho.11 , Hr Jun - en di ens vader Mr Ni c . heri nnerd, z. pl. 1845, 98 blz . f 29, B. 249. - , M. C. v. Hal l , Aan Jlr J . - ·~ s t aatsraad, toen het eene hal ve eeuw geleden wa o da t hi j te Leyden tot Tu.· in de beide r egten bevorder d wierd, z . pl .{1838) 8 blz . f 29, 50 n. 250. - , J . R. Deima.n, Versl ag \legens Hi c. Bondt, ar t . in Nw Alg. Konst- en letterbode 1796 , 3 blz . · · f 39, 50 B 251 . Bonebakker , c. - , Gesch. v. h. huis - · 1792-1 942, 12 blz., geill . f 9, 50 E.252. Bonn, A. --, Nadere beschr. en afb . eener wanstaltige r oede en van den open pi~eg ••• • • , E (1784) 10 blz . + uitsl . plaat f 24, B.253. Bonnet · Brief van G. - a.un een vriend bij gel. v . eene a..:1.nt. in de bibl . v . 'îhëöï:ietterk. voor 1803 , nr 3, Utrecht 1803, 15 blz . f 19, B. 254, - , E. Vermeul en, Opwekking aan de !1aaskerk tot bli jdschap ( ••• ) bevestiging ( • •• ) G. W.J, BoP.net ( • • • ) R' dam ( ••• ) i . p. v . vader Paul us - , R' dam 1800, 8 bl z . 39, D. 255 , - , A. Kok, Rouw- klacht op het afsterven van Gijsb . --, Utr. 1805, 8 bl z. {orig. zw. omsl.) f 29, -· D. 256 . - , G, - , Disp. me taphisi ca- pneumat ologica , Utr . 1749 f 65 , J , 257, - , J , de ~aal, Aan G. - t er gcdachteniss e van deszelfs echtgenoote A. A. Weesellng, 1797, 8 blz . f 29, - B. 258. y . BönninI;heuoc-J!, L, E, F. J. - tot Horinghaven , diss . , Leid~1: 1851 ! 130 blz. f 49, . 259, de Bonii , m, s . i Op de begravenia van •••• (gen. ma j . - , b1J het inkomen van de l ijkkoe ts t o Ni j megon ) 2 blz . _ f 49, B. 260. de Bont, Sterck, L<:venobc,richt van D. J . M. - , E ( 1909 ) 18 bl z. _f 9, 50 P..261 . IÏrinti:, Mar t inuo - , zt'/O 'l'hoooo Juri dicne , Leiden 1790- 1 92 f 175, D. 262. Bontëkoo , Krul , D-r Cor n . - {1647-85), E ( 1882 ) 7 blz . ~ 14, -1 .263, - , Brui nvio , Corn. - , de theodoctor , E, 13 blz ., b"Gill . J 8, :B 264 B0nthu.ls , D. --, Diop. jw:-. in:i.uc. , G.ron. 1839, 56 blz . f 49, -

..

. - - ---


32. f

29,-

B. 265. ll9ntius,·v. Römer, nr Jac. - , Batavia 1932, 33 blz., geill. B,266. --, Bergman, Reinier - en zijn toneelstuk op Leidens beleg en ontzet, J' 9,50 E (1870) 13 blz. f 9,50 B. 267.Bonvoust, Gedichten op promotie Fr.T. - , E (1774) 3 blz. B. 268. Boog-aard, J .A. - , De anatomisch-psychologische rigting in de hedend. f 29,. geneeskunde, E~ Leiden 1866 f 9,50 B. 269. --, v.Schmidt, levensbericht van F.H. - ·, E (1919) 8 blz • . f 15,:B ••270. - , Zaayer, Levensschets van nr Joh.A. - , E (1878) 14 blz,f 65,n.271. l3oogaert, Jac. Ph. - , Diss. Jur., Leiden 17.56 f 14,B. 272. Bool, Keller, Levensbericht van H.J. - , E (1899) 24 blz. 1797, :B.273. BO'öinhuijs, D. Bleecker, Op het afste• ven van den burger Jan-, A'da.r;i f · 16,8 blz 34 blz. f 9,50 v.d.I3oon :Mesch, Vrolik, Levensschets van nr A.H. --, Leiden 1875, B. 274. f 9,50 ll. 27-5. - , Krabb4, Levensberigt van A.L.-, E .(1852) 6 blz. · j 29,B.276. - , H,C, - , Gedachtenisrede op Sir H, To.vy, A'dam 1830, 71 blz. f 49, B, 277. Boon, Ant. - , Diss • .theol,, Gron. 1860, 130 blz. B"278. - , D.A. - , Verslag den heelk. kliniek v.h. R.Ac.Ziekenhuis te Leiden, f 35,1889-90, ·Diss., A'dam 1892, 200 blz. f 19,R.279. - r Gedichten op •promotie M:1.rt. - , E (1750) 4 blz . f 75,B.280. - , Petrus-, Diss.jur., Leiden 1742 · B.281 0 Bconen, De heer Jacob Staats-, Kcl.-Komm. der Schutterij te A1déllll end~ J 29, benoeming van hoofdoff. ald ., A'dam 1855, 8 blz. · ) B.282. - , Het geschil tusschen den Kol. J .Staats - en den sergeant A.Hofma.n ( f 69,der d.d. schutterij te A'dam, A!dam 1858, .81 blz. f 14,B.283. Boonzajer, Holwerda, Levensbericht van. Corn.Ger • . - , E (1 863) 18 blz. f 24,n;2s4. - , Polvliet, Korte levensschets van Mr C. - , E (1909) 16 blz. · B. 285. - , v,Nes, Treurzang over het afsterven van •••• Corn. - , Rector der Lat. f 26,Schoolen te Gorinchems 1792, 4 blz . f 49, B, 286. Boot, J.C.G. - , Disp. jur.inaug., Leiden 1836, 112 blz. f 24, B;2s7. , v. Hall, Aan Mr C.H.B. - , burg. der stad A'dam, z. pl ,, 1855, 8 blz. · f 16,13.288 • ....:.,- v.Tienhoven, Levensbericht va.h Mr C. H.D. - , Leiden 1893, 33 blz. f 49, B-;,-289. -·, C.H.B. - , Spec.jur.inaug., Leiden 1835, 112 blz.• B;290. - , C.H.D. - , Comment. de jure postliminii r0man"rum, Leiden 1834 (opdr. aa.11 J.i'i.v.Beyma) . f ·65,B~291. - - , J.C.G. - , Toespraak b. g. v. de verjaardag v.h.Ath. te A' dam, E, A' da.m 1867 29, B.?.92 . ~~, A. Merens , Een dienaer der o.r.c. te Londen in 1629, 's-Gravenh.1942, 275 blz., geb . (watervl.) Betr.Abr. f ·19,50 v.id.Borch v. Verwolde, m.~. brief van - , 1817, aan graaf v . Bylant, 1817, 1 blz . 19,- , A.P.R.C. - , Proev_e n wegens het aanleggen van onbebouwde gronden tot. f 69, dennen of sparrebosschen, H'lem 1802, 8 blz . Bo295 . - , A.Ph.R.C.-, Cormnentarius antiquario-jur. ••• Utrecht 1786 f 98, 13. 296. Borchgrevink, Fitzgerald, Illustrated interviews, 72 Mr C. E. - , E (1 900) 16 blz. · . f 24, n;297 . de Bordes, J.P. - , r.e spoorweg Samarang-Vorstenlanden, ' s- Gravenh. 1870,1 0 blz . 49, B.298. - , Conrad, Lev~nsbericht van J. P'n. --, E (1900 ) 10 blz . · f 9,50 B. 299. J3oreel, v. Malsen, Uit de kinderjaren van een oud Hollandsch diplomàat "[Willem - 1591-1668), E, 20 blz. f 19, B.300. --, m.s. handtekening van Jacob . f 19, B. 301. - , (grote gen. tabel betr. fam.-, met aant. in h. s .) f 49, B. j02 . - , v.Malsen, Vederwolken, 's-Gravenh. 1926, 18~ blz., geb . f 12, B.:;03. ~ , Borger 's boezemklagt bij de graven zijner geliefde panden, A'dam (19e eeuw) 1_2 blz. . . ' f 39, E.304. ;......,, Serrurier,· füj het treurig en onverwacht afsterven van den hoogl. E. A.-, E,, 8 blz. f 16, B.305. - , Eekhoff, Bijzonderheden omtrent de jeugd en do eerste verstandelijke o::i.twikkeling van ·den beroemden E. A.-;:-, Le~uwarden 1842, 32' bl_z . f- 49,]3 306. - -, v/ielandt en -v. Motmanr Op den dood van E. A.-, Hèereveen 1821, 15 bl z. J 39,50 L·., 5-:J /. - , Lulofs, Een paar dichtregelen op den dood van den hoogieraar E. A;-, Gron. 1820, 8 blz. f 39, B. 303 • .Q2E~, Johan-, Verzen, Duss ura 1912 , 61 blz., met opdr. f 29, . B,-309. Bornius, Eerlijcke vryaedje gepleeght bij Arnoldus - , pred. der stadt Delft, o:ntrent juffer Agatha Welhouck, Utrecht 1664, 32 blz. f 165, f 9, 50 E , 510. Borret, de Rijk, Levensbericht van nr Th.J.H. Borret, E (1891) 36 blz. f 14, r..311. Tio~si~, ~en Kate , Levensbericht van Ja c. - , E (1 859) 7 blz. · · B, 512. v. Wi P~inghen Borski, Wijnmalen, Leyensbericht van nr G. - , E (1871) 24 blz . 14, E;3 1 3, Y:-~k, m. s . twee extracten uit geb . r eg, Den Haag betr. kinderen Adr . en G. v,Welderen: 1707, 1697 (extr.dd.1839) · f 29, TI.)14 . - , m.s. 21 stukken (18e en 19e eeuw) betr. gesÏacht _- en v. Dorsael e (n) f 89, F,315. - , m, o. extract doopreg. Zaltbom;pel, 1839, bet~. kind van W. H. v . Boroelen 0.-1 A.C .v . Br akcl f 15,0

...


B.316, - , r:i, s . "Stukkon rankende de benoeming van Philip Jacob van :îlcrs~len van der Hooge , b::iron - , doo:r. H. K. H, mevr. do gouvernante , tot meede lid der Heeren .geelige0r de, r epresenterende den eersten staat van de provincie ~....n Utrecht, in ,febr.. 1758" , h . 0 , , fól. 11 6 bl z. Met div . a ndere bi j beh. s tuk..'.;:en . {o. m. roet fra:ü @? t ekende zege l0) , t ot aal ca 150 b l z. f 295,v, Dor ss eleJnl, @, • • ïnventarie en boedel schei di ng van r1. C. ba'.rön van - , • verl . Zierikzee 1016 , 64 blz. f 98, ' lfuwelijksz.angen ter bruil ofm mn • • • • • Jan -- en Anna M. E. Coninck, . . f 98, fü ddelburg 1750, 50 blz . B. 319,· - , J.W , t e Water, Re<l.envoe rine t er eere en over de verdiensten des door~. ges lachts van Bor ssele , uit gesproken te Vli ssingen, }liddelb, 1755, 54 bl z. f 150_, (met gegr . wa pen op titel) B~320 . - , U.v,Wrj n , Onderzoek naar den tijd der r egeering va.n Wolf2ard den · · tweeden en derden, heeren v. Veere , uit den huize van Bcr sselen, Hiddelb . 1837., 16 blz. + ta'bel f 39~ f 65,B. 321 , Eos, L. - , Or a t io inaug ., Franeker 1704 B.322, W. Lomannus , Lijkgedachtenisse .voor Petrus-, l eer aer onder de Remnnstr.. t e R'darn, R' d.am 1718 1 8 blz, f 4'.)., n; 323. -=., A. Schultens , Or a t io f unebris in -ob L. - , Franeker 1718 1 65, _µ. 324. Bosboom, v . Gent, H.D.R. - 1849- 1929, E (1929 ) 12 bl z.+ fo t o f 1~, 13;325. - , .Boele v. Hensbr. , Joh. - , E (± 1890) 12 blz ., gei ll . f 24, B. 326. - , catalogus Tentoonstelling --, Ilen Haag 1891 , met· "Een en ander betrek. kelijk mijne. . loopbaan als schilder" uit 1881, 17 blz . f 29, B . 327, - ·, Catalogus der eer e- tent. t er berd; van Joh, - , ' s-Gravenh.. 1917, 71 blz., geill. f 39, B."·328. de Bos ch, v . Lennep, Lofrede .op J er onimo - , uit Latijn vert aald door Wester· la.en en met aant. v . J er . de .Vries , 1820, 128 blz. me t gegr, portret f 59·, :if.329, -, Bibliotheca. ]oschiana sive cat . libr, viri ce1ebeninri. Hién nyra:i - , · A'dam 1812, 319 blz. , f 135, B. 330. - , Hieron;ymi - , Diss . p.e Q,Hor?,tici Flacci , z-. pl., z ._j.-, 94 blz. f. 98, B,331 . - , M. Siegenbeek, . Op het smartelijk afsterven van mijne geliefde zus ter f 16, Judith - , z , pl . , 1793, 4 blz . B~332. -:-, P.Pijpors , Lijkzangen op het afsterven van Gregorius - , A' dam. 1804, • r· 21 bl z . , titelvignet f 24,.:.... · B~333. - , P,Pijper s , Rouwklacht bij het afsterven van ., •• zuster Judith de Bosch, À' dam 1793, 23 9l z . f 24, 1 ·49 ,.:._ :r,:334. ~ . P, J . - v • ..Drakesteyn, Diss .- jur. inaug., .A 1 dam 1848, 100 blz . B, 335, - , M.v . Heyningen - , Nagel at en gedichten, Gron . 1823, 129 bl z., met gegr. port ret . . . ,· f 90,..:... ]_,.336. - , ·Levensschets 'va.n Willem l3rouwer - , E (1833) 12 blz. (1 blz . in h . s . ) 1 :14, ..:... ·1 · 9,..:... B.'! 337 • - , Coenraad Ant oiµ e --, E, 6 bh , 1,, 338 . v . d . Eosch, Wes t endorp Boerma, Johanne s - al s s ociaal hervormer , Gr on, 1927 , 308 b_lz ., gei'll. . . f 89, B.339 • ..:...., Westend . Boozy,a,., Een geestdrifti g Nederlander, Joh. - , A'd.a:m 1950, 197 blz . , geb . f 15, B. 340, - , Levensberi gt van Corn. Jac . - in l even dr in de genees- en vroedkunde , ' E (1840) 12 blz. f 19, D..!3,41., - , I . - , Militai re administr ati e , Grav, 1848, 41 blz. f 19 , B. 342 . - , J anus Henr, - ; Di sp. jur,inaug., Gr on. 1827, 50 blz . f 49,..:.. B. 343 . _Bösdij k, J . F. - , J)i ç:ht~rlijk{:l ·•Boog- onts panning, Schoonho1 837, ·77 blz . f 29 , D, 344. ;Boskoop, Joh. - , Intreerede tot de gemei nt e Gods t e A'dam, A' dam 1746, 76 bl z . 69, B. 345, Bos s cha (pr 9f . B•..,,..,.) , Gemeenzame brieven over vaderlandsc he belangen , A ' dam f 49, 1833 , 135 blz . B,246. - , G,Mees , Levensschets van Mr Pi eter - , E (1873 ) 36 blz . f 19, ~ !J. 347. - , m, s . verklari ng, getekend door .P. - , Rect or magn. t e Deventer , 1829 f 35, ~ B, 348. - , M.s , brief va n J , - , A' dam 1850 f 19, :a. 349 . - , Herm. - - ,. Musa Da.ventriaca, Deventer 1786, · 58 blz . , met gegr, silhouet · op titelblz, f 175, n . 350. - , Henr, - , Oratio de condenda in urbe 1\mst el aedomensi s chol a cl inica in commodum chiru.rgorum, A' dam 1.821 · f 90, -,-: D. 351 , - , li..Ising, J0hanneo - · , Haarl0m 187.5, 30 bl z . met gelit h . portr. f 19, __; B. 352, Bosschaar_i, _J , Pe-tracun 1 Op de in,hul digi ng van Narti nus - t ot l eeraar te Dubbcld.aia, z , pl., 17°37 , 6 blz . f 59, - ..: B. 353 , Dosschaert, rn. s ., brfoi van C. - --, Dordrecht 1761 f 39, B. 354 . - , v . Draarn e . a . , Tor e-e dachtcnis oe va n Mr CareJ. - .,.., i n •leven pensionaris der stad Dordrecht , z . pl, , 1779, 12 blz . f 69,-D. 355, <le Bosso11, P, J. - ··, De heldendood van Heinier Cl &1.szoon, · Dordrecht î 831, 33 blz . 39, D. 356. JJothenius , Lud. - , Diop, jur. ::.naug. , Gron. 1699, 28 blz. · .. f 69 , B, 357 , ~ l i ~, m, s,briof -ro.n Mr 1 , J. - ., Arnhem 1842, bet r . overl. v. z . dochter f 39, -'

=-;


34, B.358. Br-udaen, (D.ijoortma.n)_, Korte notitie v. 't gene gebeurd is bij occasie van 't afsterven van de heer - , Raad i.d. Vroedschap v.Utr., E (19e eeuws)56 blz.t 29,50 B. 359 • Boukema, De verklaring van J. E. - , 1·andbouwer te Uithuizen, omtrent het opmerke],ijkste zijner natuur ••• • , Gron.__1848, 228 blz. (~rnsl.ontbr.) f 165,B~360. Bouma.n, Hem. - , Ora~io et inst. ac ., Utr.1845, 80 blz. f 29,B.361. v.Bourgogne 1 m.s. J;>rief van H. aan zijn "cousin" de Mateness,e Opmeer dd. 26-3-1603, 1 blz. . .. · ·,,.t 98,Bouricius, Wie~sum, Levensber. v. Mr L.G.N. - , E (1930) 8 blz. . f 12, - , m.s. aant. over J.F.D. - , geb . 1799 en over zijn kinderen, 3 blz. fol • . ca 1900? . . f... 35,_B. 364. --:-, (L. G.Bouric.i us) , Verhaal ·van het gevecht der Kanonneerboten 41 en 42 bij het Hazegras op den 5- 8-1 831, Leeuwarden 1832, 29 blz. .. f 69,B.365. Bousguet, m.s. copie overl. acte, Amersfoort 1868 , betr. Joh •.A,dr.H.-, wed. . v. Iddekin~ -, 1 bh. f 19,B.366. - , A. M. - , De g.g. in ruste en zijne r edevoering van 15-10-1860, ' s-Gravenhage 1860, 30 blz . f 29,B. 361. Bouwens, Reitzius , Gedicht .op pram. D.J.-, E (1744) 2 blz. __ j 9,50 -B.3'68. Bouwmeester, In memoriam Louis - , 1842-1925, A' dam 1925 , 32 blz., geill. f 39;-~~369. Boxhorn, 1, Barlaei, Oratio Funeqris • ••• Maroi Zuerii Boxhornii, Leiden . 1653, 20 blz. . j_ 89,...;s.370. Boymans, J.A. --, .Bij~onderheden OP eene reize van Brussel naar Parijs, ·-Dordrecht 1823, 121 blz. .. ! 69,-B.371. de Braal, P. - Jr, Nacht der ellende, Zierikzee, 1861, 18 blz. j 24,.:.... B.372. v. Braam, E&Kist, Lofrede o~. Pieter-, Dordrecht 1818, 135 blz. (met silb., mist omsl ag) . j' 39;;,.... B.373 •. v.Bracht, A. den Bak e . a ., Kerkdichten ter inw. v. Herman - t ot leeraar der gemeinte van Brandwijk en Gijbeland, z .pl., 1717, 18 b~z. 1 ·125,B.374. Brakel, .Be9,1est t .b.v . P. - en den vaandrig De Witte uit vergelijking van _ hunne misdaden met de zwaardere wanbedrijven van Louis, hertog van BrunJ~ · wijk Wolfenbuttel.,- z.• pl._, z.j. (18e eeuwv-) , 54 blz. .. f 49,B.375. v .Bra.kell, I.C.Schröder, Epicèdium in acerbum obitum ( ••• ) Domini ·de .Br~kell, · Breda 1695, 8 blz. · f 98,B.376. - ,. L.de Vaynes - (Bemmel), Diss .jur.inaug., Gron.1 832 , 130 blz. . . f 49~··B.377. Brakonier, Abr. Corn. - , Diss . j ur., Utr. 1741 · f 65, B.3780 Brand, Mr J. - v . Langer ack en Cabauw, Feestzang bij den intogt va~ _H.~.H • . . den erfprins en de erfprinses van Oranje , A'dam 1839, 4 blz., fol. f 45,- B. 379. - , Buijske~, Lev:ensbericht Mr Joh. A. --, E (1 850) 4 blz. · f 9, B.380 • ..-, Moes , Ley.ber·. van Mr J.E.v.Someren - , E (1 906) 20 blz. . f 19, B-~381 . - , Oudaan, Rouwklage over de dood van D.Geraard - , z. pl., 1685, 8 'blz. f 79,~.382. v .den Brande, J . P• . - , Diss .jur., Leiden 1756 ( gegr. titelblad) f 98, - B~383. - , Schotel, Levensbericht van Dr W. C. -:-, E (1 880) 4 blz. f 9~B.384. Brands, K. W• . -- (landbouwer te Sauwert), Des Heren weg met mij in natuur en genode gehouden en mijn verkeer daaronder, Gron. 1836, 79 blz.(~rïg.oms~) 69,B.385. Brandt Chr. -{ 1ijkcypres gestrooid op het graft van ~ ••• ) broeder Will;i.am _ - , E (18e eeuw J 12 blz. (drukproef . Bijgev. in h. s . "Grafschrift op mijne zuster J acoba - 11 ) · • • • . f 59,-· B.386. - , P~eraet e . a. , Op den heere Geraert - , meester geworden in de regten te Leiden, 171 0, 6 b.l z. , . . . -- . . f 49,-:B.387. - , Rabu.s , Op d'uitvaart v~ •• ••. Geraar,q - ·den Ouden, R'dam 1685, 12 blz.! 49,B.388. - , m.s. aant. · betr. Arnol9- Hermann Wilhelm-, pred. o.m. te ~sei:i en A'dall_l. Met handtek. en gedr . kerkbriefje betr. intree in A' dam mei 1852 · f _ 49,.389 G M c Loeff · De Ned. Kerkgesohi.edschrijver Geeraardt - , Utr.1 864,. diss ., B. • bÎz: • ' f 49, B.390. Brantj es (v.Ri jn), 16 knipsel~ e~. aant. · . 1 10,B.391. Brantsen; Tulleken, Eraes tant1ss1nrus doet. Jur. H. - , D. W. - , nee non f 19,D.W.A. - , E ~ 18e eeuw) 8 blz. . . broers · . D w A en H. --, Diss . jur. , Leiden 1762 (3 diss. van 3 W D B.39 2 • - , • • - , • • • · 1·19s, die op 66n dag promoveerden) . f 69, Brantsma, P. ---, Spec . observationum, Franeker 1772, 35 bl z. B.393. f 49, p _ Diss .jur.inaug., Leiden 1836, 38 blz. ·B.394. i;~sz; A. éapadose, Omstandig verhaal v .d. wederroeping der benoeming van ·B. 395. ~ _ a l s ouderling der N. H.Gem. te A'dam, A'dam 1825, 134 blz . ! 69~ de Brauw, Groen. v . Pr . , Wat dunkt U van het voorstel-?, A'dam 1867, 32 blz . f 9, 50 B. 396. _ f 65, B.397. - , H.A.-·, Dis.pjur., Leiden 1711 f 65, B. 398. v.Breda F. - , Spec . ac.inaug. de eo ( ••• ), ~eiden 1775 y.Bre(e~denhof(fl, m. s . : J. 't Lam. l ofbazUJ.n aan Mr F. , heere v.Oosthuizen -·B. 399. en desz. gemalinne M. v.d.Graaf, wegens hunne geschenken aan de kerk en gem. v. Oosthuizen, z.pl., 171 9, 5-. blz. _ f 125, - , m. s . biJ. gelegenthei jt van het zalig afst erven van den heer yan Oosthui-~ B.400. 1 95', zen, z . pl., 1721 , 16 blz .

-;;-7


35. B.401. v.Brederode,. Verbrugge, Reynoud - , hoofd der Hoeksche pa.;rt;i.j, E (1S39)52 bl.z.1'39,B.402. de Bree, Jan· -- Czn, Iets over het sterven van mijn kind, z.pl., 1797, 11 blz. (betr. inenting) . , f 59,B.403. v.Bree, Beye~n, J.B.- herdacht, (A'dam) z.j., _18 blz., fraai f 29,13.404. Breen, Goslinga., Levensbericht van Dr J.C.-, Leiden 1929 f 19,50 B.405. à."ë""'Ëreet, J.-, Leopold~ade, boertig lofdicht, A'dam 1831, 36 blz. . f. 49,B.406. (v) Breeveld, . Familiegegevens ---, 20 blz., getypt . f 24,B.407. v.d.Brewn, P. - Pauw, Aanw. v.d. godsd. denkbeelden der Rem.Broedersch., ' Den Haag 1806, 54 blz. . f 49,B.408. ~ e r à B r ~ , e.c. --, Diss., jur., Leiden 1773 . f 65,B.109. Brentano, Catal9gue d'une précieuse ~ollection ~e tableaux ( ••• ) composa.nt le superbe cabinet d!? Feu Vir Joseph Aµgustin - , A 'dam 1822, 124 ·blz. (mei; . prijzen en met p~rtret v~n - f 165,B.410. - , Catalogus van rariteiten, boeken, prenten en tek., nagelaten door J.A. - , f\.'dam 1822, 94 blz. (met prijzen) · ·1 98,..B.411. Bressei:, m.s. 11 Contra-bericht 11 betr. !;let testament van J.H.- en El.Doeleman, . . f 59,1728, 7 blz. B.412. Brester, m.s. ~ Vier gedichten van J. - Azn, waarvan één gedr., tez. 1f -blz. 79,B.413. v.d.Breuck, P. Vlaming, Ter bruilofte var. Wouter - en El.Hofk~ns, Utr.1715, 5 blz. . f 35,.. B.414. v. Breugel Dougl~~~ (R. - ) Herinneringen ui-J; 1815 door een Friéschen .vrijwilligen jager, Leeuwarden 1866 , 39 blz. (met litho, fraai) . f , 69,B.415. Breugel, Sent~ntie bij den Radet van State der Ver.Ned. tegens .Johan-, . · 's-Gravenh. 1668, 10 blz. (- was commies van Ph.Doublet, beschuldigd v. ' fraude) f 89,B.416. v.Breugel, Joh. Festus à Breugel, Disp. jur.inaug., Leiden 1728 f 65,B.417. ~, Joh. à Breuge:j., Disp.jur.inf;l.ug., Leiden 1728 ·f 65,B.418. de Breuk, Incker, Levensschets van Dr H.R.-, E (1884?), 12 blz. f 9,50 B.419. Breukel.man, Bake. Levensbericht . van Nr :pr J. B. - , · ~ (1928) 12 blz • . f 9,50 B.420. de(n) Brieden, ~.s. Twee brieven van F.Ç. -, journ~list, 1876 en 1877, 2 blz.19,B.421. v.Brienen, m.s. Wap9ntek. (kleur) f 49,B.422. - ··, m.s ... Erlract lll24ggescheyd tussen de erfgen. van Mr Gijsbert - , 1756~ 3 blz. f 49,B~423. - , m.s. Authentiek~ copieën uit 1625 van twee charters betr. de families - ~n-v.Lynden uit 1603, 4 blz. f 69,B.424. - , m.s. Acte van machtiging door j off er Swane - , ~/ed. Jhr J. - tot Byssell, 1634, 2 blz. . . f 49,B-425. Brill, m.s. Brief van E.J~ --, 1836, arui Bodel Nijenhu.is -f 19,. B.426. - , Joh.-, Dtss .hist. ecclesiastica, Gron. 176ó .f 85,B.427. - , Chantepie de las., Levensbericht van W.G.--, A'dam 1896, 35 blz • . f 24,B.428. _- , Coumans, Toepsraak gehouden bij de begrafenisplechtighe~d van E.J.-, secr. der loge la Vertu in het O. van Leiden, 1871, 8 blz. f 29,B.429. - , G.G.-, Oratio de scientiae, , E (Utr~ 1872 ) f 29,B.430. ~~ Ridder _v. Rappard, Ernst - , eerst i;;ecr. v.h. Ned. genootsGha/te · Konstantinopel, later burg. v. Harderwijk, Utr. (1868) 91 blz., geb ., goud op snee ( fraai ex. ) _ f .39, B.431. t en Brink• m.s. brief van Jan -~ Grop. 1822, aan J.Oomkens f 49,B.432. - , Jan - - Gerritsz, J. - Gzn en J. de Vries, Ten Brink en Do Vrie·s , 17851885, A'dam 1885, 68 blz., O.H. papier, geb ., gei ll. f 69,B.433. - , m.s. : l3orwinkel, Ter nagedachtenisse van Rudolph .Arend-, pred. A'dam, 1775, 1 blz. f .59,B.434. - , Zuidema, Levensbericht van A.J.-, E (191 8 ) 5 blz. f 9, 50 B.435., Brink, Ter .gedachtenis van A.--, in leven laatst pred. te Leeuwarden, E, . f 35, (1822) 16 blz., fraai geb. B.436. Bakhuizen v .d. Bri~ l3osboom, Levensber. van Ch.Ra-, E (1 924) 12 blz. f 14,B.437. Brinkerink, J~Lindeboom, (Levensber. ~.) Dirk Adx. - , E (1 942 ) 6 blz. f 9,50 B.438. Brinkman, m.s. Charter waa.rbij de Stat en v.Holl. venia aetatis verlenen aan Coenraad Cl amoor - , won. A'dam, 24 jr, 1748, .perk. (gedeeltel . gedrukt) . f 69,B.439. Weyer Broeck, Gedichten op prQDJotie A. --, E (18e eeuw) _4 blz. f 9, 50 f 35,B.440. v.d. Broecke , v.Stockum, Pi~t er - ( eene voorlezing), E (1843 ) 34 blz. B.441. Broedclet~ U. - Dzn, (pred •. t e Monnikendam). Het kenmerkend onderscheid ( ••• ) A'dam1 851 , 135 blz. . . f29 ,50 B.442. - , Lucie - , Idylle , A' dam 1898, 32 blz. . . f 19,50 B-. 443 . den Broeder , De_n Briel en Amsterdam. Allegorische voorstelling b.g.v.h.fee st v .d. hr . J. - , R'dam 1087, 14 blz. . ·. . f 35,B. 444 . t en Br -,ek, Vos , (Levensber.v. ) Meyndert --, E (1 942) 5 blz. f 9, 50 B. 445 . Le Sage_ ~ ~ek, Scharp, '!'er 59e verjaring van J.J.-, R'.dam 1801, 20 blz. 39, B. 446. - , J.G. , Brie.f aan :Nr W. Bildcrdijk,. ' s--G:i::av. _1829 , 37 blz . f 39,50


B. 447 . -·, A.v.r oor, J.G. - on r,ijn ntrijd voor do bijzondere school, E (1 938) 50 blz. f 2'.) , 50 n . 448. - , L. J.Sikking, J.G. - , NJ.jmogen 1918, 6~. blz. f 9, 50 n. 44 9, van den Droek, P. en F. - , Iloflexiona F.Jur loa ohana-emcnts ( ••• ) Parin 1856, 40 blz. f 39, B. 450. - , J3lankcmà.a.r , Ter nngednchtenio vnn den dichter L. - , R'da.m 1864, 16 blz . 29, 50 B.451. - , L. - , Eono och.ipbreuk, do lood• on Do Viaacher, drio zoe- tafereeltjoa, Tiel 1855 f' 29,50 B.45?• - , Herinnering aan J . J . - , pred. to 1 D Hae;e, voor zijne leerlingen en f 39,50 vi·iondon, 's-GrE1,vonh. 1876, 145 blz. f 49 ,-•' 13. 453, van den Broeke , t.,r. -, Uisp . jur.inaug., Utr. 1822, 11 6 blz. B~454. Broekhuize~, m. o. Verkl . v.d. Mairo v . Wagoningon betr. afgogeven patenten · aan Jan - , winkelier en t a pper t e W., 1811, 1 blz. f 39, n.45_5 . t en Broekhuijs, m. s . Copie v . 0. ochrijven van de naden v. Gelre en Zutphen inzake .een verzoek van Hendrik - om te mogen trouwen m,:it Anna Mongerc , Wed. van zijn neef Gerrit ten Broeko , 1762, 6 blz . f 49, B,4 56. Broekhuysen, P. Burmanni, Oratio in obitum Jani Droukhussii, Leiden 1708, 28 + 01z. · J 69, - B,457, Broeksmit, c. -, Do gosch. der pokken in Ned. van 1865 tot 1805, R' dam · 1887,- di1:1S., 64 blz . 'f 39,-B,,458 . --, T. - , Verslag der verlosk. kliniek te Leiden, dies ., R'dam 1891, 64 blz. 39, :R.459. ~ , Allard, LouriG Corn. - (1 645) , E (1894) 28 bl z . · 1 29,-B. 460. Broere , c.-, F.en bezadigd woord aan mijne welgezinde protest. landgenooten, 's-Gravenh. 1853, 76 blz . • J' 29,--'B. 461 • . Broer.s,t Dr C. W. - , De oorlog en de bestrijding van besmettelijke ziekten, ·· · E (18"J 15 blz. . . f 19,B.462 . - , R.H. - , Wcderl&gging der brochure betr~ het Kon. Ins t .v . d. Marine, ingediend door H.F.Tenborgon, Schoonhoven 1849, 28 blz. · f 29,50 -B. 4 63.• - , P. A. - , Dias .inaug. , Utr. 1832, 40 blz. f 49, B.464. ~~, v.Heugel, Levensberigt van W.-, Leiden 1858, 49 bl z. f ·1 4, n. 465 . - , Brief'. y . e . heor t e Leyden aan zijn vriend te A'.d.am, behelzende eeni{!e -- • aant. uit de bevestigings- en intree predikatiën van( ••• ) Petrus - en · · Willem - te Voorschoten, A' dam 1790, 45 blz . met portret · f 59, B. 466. - , Outhui j s , lijkzang op Bro~rius, Leyden 1799, · 15 blz. f 35,B. 467 . - , Iets al~erbizonders , of de begeerte van veele mijner landgenoten volda~, zijnde een echte copie der voorreden van Broërius - , onlangs geplaatst voor de leerredenen door P. Curtenius , A'dam 1790, 12 blz. f 29, .... B. , 468. - , m. s . briefje van W.-, ca 1850, 1 blz. f 9, B.469. - , Br, - e. a ., Ter nagedachtenis van Petrus - , A' dam 1797 , 36 blz. (met · · gegr._ portret)' t· 89, n. 470. - , Croonenberg, Vriendentranen gestort bij het zalig sterven van Petrus - ·, ~ 39, A'dam 1797 , 12 blz . B.471 . Brom, Blok, Levensbericht van G. - , E (1 915) 28 blz. f 14, 50 B. 472. Broma, C. E. - , Een liederkrans, poëzie, H' lem 1884, 139 blz. , geb . (geh . metNaèhenius ) f 49, B. 473 •. Brengers , Petrus-, Diss .jur.inaug., Gron. 1838, 96 blz . f 49,-· B. 474. (v ) Bron(c)khorst, Nic . - , Disp.jur. inaug., Utrecht 1704, 20 blz . f 49,n.475 . - -, J . C.v. Slee , Diarum Everardi - , ' s--C,'ravenh. 1898 f 49;B. 476. - , m.s. Wapentek . G, -- te Utrecht , fraai f 69;-B. 477 . ' - , de Jonghe , ·Les monnaies de Guillaume - , Brus s el 1905, 8 blz . f 16, B~478 . --, Copy van een briev van een heer uit R'dam aan zijn vriend in A' dam wegens het voor gevallene met de boekverkoper s --. en de Leeuw, over 't nadrukken van verboden vrijmoedigen briev ~ naa.mt 11Aan het volk van Nederland 11 , R'da.m 1782, 8 blz. f 89, l 49,-· n .479. - , m. s . Verklaring betr. Jacob .- ·, 17e eouws, 3 blz . . f 19,50 B. 480. - , Gedichten op promotie C.R. - en N. A. - , E (1781) 10 bl'z. f 85, B. 4r31. -- , m.a. brief van Geertruijt - tot Batenburg, Vianen 22-4-1589, 1 blz . B,,182 . v.d. Br oucke, v . Steenber gen e .a., Op het overlijden van M.r Johan - , ·oud r aad der s t adt Dordrecht, aan deszelfs zuster Jkvr. Adriana-, z.pl ., z.j., 24 blz. (mist laatste blz.) f 59, Brousaon, v. A ltena, G edicht op promotie J.H. , E (1772) 1 blz. f 9,-~-483 . f 39, B. 484. Brouwer, s. - , Or atio de Matheseoa , Gron. 1824 , 40 blz. f 65, :à.4e5. - , A. G. - , Diav.phil- jur, innug., Leida 1826 n . 406. - , de Bont, Corn. Jacobsz . - genaame :&"Uil, E (1 890) 22 blz., met vervolg f 22, · f 44, :i:i. 4r.7. - , Ber nard - · , Spec , jur.inaug., Leiden 1827, 24 blz . , Brief van E. D. P. (= pr od. P. ·Bzn) aan zi j n zoon over het biddagsw er k 13 ,tl :in. bij de Her f . beli jdó:ra, A'dam 1702 < f 59, B. 489. - , Wopke Wopkena - , Speo.jur. inaug., Leiden 1822, 64 blz. f 49, B. 490. - , Jan - , Ter uitvaart van onzo veelgeliefde dochter Sasko v . d. Vlugt geb . - , Hnarl em/ Lceuwardon 1823, 4 bl z . f 49, -


37. B.491. - , J. -· (chirurgijn Monatcr), Thrkrans gcvlogtcn op de gel . qes tijds , f 39,'s-Gravenh• 1747, 8 blz., fol. B.492. Koumans Brouwer, Dorger, Ui~boezeming bij den dood van P. -, l eeraa"l:' Herv, Gcm. JÖÜro, ·z.pl., 6 blz. . . . . f 49, B,493. v.Limburg Brou.~~, IIuet, Mr P.A."S. - , ~ (1073) 4 blz • . f 9,B.494, --, Vosmacr, Levensschets van Nr ' P.A.S. - , E (1875) 30 blz. 19,-B,495, ~~r v. Hogendc:r;:12, M~ -·, 1;wcc broch, over aanlerr spóorwegen, 1858', 27 en 31 blz. f 69, B,496. Brouwers, B.t.B., In mem. J.W. - • pastoo_r te Bovenkêrk, Gulpen 1899, '204 . ·. J 69~blz., geill. . B.497, - , J,Vrancken, Levensbericht van J.W. - , Leiden 1898, 35 'blz·, j 9,50 B,498. Brown, Gulielmo Laurontii --, Oratio de imaginationc, Utr.1790 · f 65,B.499. ~Brugghen, Raabe, Mr J.J.L. - herdacht t . g . v . de inw. der nerb.Eichool· ~p den Klokkenberg te Nijmegen, Nijm. 1887, 292 blz., geb.+ portretfoto J 69, · f 65, B.500. --,. J.W. - , Diss.jur., Leiden 1762 B.501, Brugman, A. - , Oratio iriaug, de sensu commum,· I•'rarieker 1761 : / 65,B".502. Ig:usmans, P.A. - , 5 ex. theses jur., Gron. 1790-92 f ·150; ·.. / 14 ,'B.503. - , Rutgers, Levensber, v.· Mr P.A. - , E (1851 ), 11 blz.' .B.504. de Bruin, gedrukt begrafenisbiljet voor Franco - , predi1'.ant, A'dam 176~ :I 49, -B.505. --, Geschrift van F. - , ·eon der vier predikanten die iri de kcrkenraadt 'tg_ · A'dam tegens de pastoraalen brief geprotesteert hebben, ' z.pl. 1738, 4 b~~. f 39, B~506, Bruining1 m. s , brief v'an 11pasteur 11 G. - , 1811 (1801? ) 't e _Zevenhoven b;Lj .-. Alfen, 4 blz, . · · ··· :/ 29, ··· :B,507. Brum!nelkam.1> 1 Ter nagedachtenis van "Vader"-, nvcrl._ te Kampen 2-6_-1888, Kampen 1888, 56 blz., geb. . .. . · f 39,.B.508. Bruna, Plemp v.D., Levensber. v. Jan - , E (1 931 ) 6 blz. '- f 9, B.509. BrÜiÎÏngs, m.s.· gedicht 110p het portrait van Do . David - , na .,s~j'ii. een,. _qoç,d· geschilderd" met nog 2 'gedichten op - , 2 blz·., 18e eeuws f 29, B.510. BrUijningh, m.s. brief van A. ---, 's-Cravenh. 1622, aan dijkgr , en· hee~; · Purmer, 1 blz. · ' · f 59, B~511. Buat, Sententie v.d. hove v. Holland j egens den ritmeester - , ' s-Grav.1666 , 8 blz. . \ . . ' · · · . f 69,B.512. ~ ' Echtzangen op het ä.ubbèld huw. v.' Mr H.C·, de Witt met· M. C, ~ ·en vé'.Îl · Mr N.Kien en M.-, Dordrecht 1761, 40 blz. · f 98, f 39,:B:.513. Bucky, J.C.-, Diss.jur.,'Lipsiae 1730, 76 blz. . 1· 59, B.514. Budde, H.C. -·, Diss,ju'r,inaug., Deventer 1834, 57 blz.~ B. 515. BÜdclingh, S.A. - , Kerkelijke rede t er inw. v.h. kerkgeb·. t e · Buitenzor g , . Batavia 1845, 19 blz. - f 35,,:_ B.516. - , D. - , Hbogere burgerscholen, Delft 1858 , 24 blz. _f 29, B.517. - , J.-, Het concept-regl, op het beheer der kerkelijke goederen en fond~~n, Utr. 1870, ·1·3" blz. · . f 19, B. 518.--, D. - , · Levensbericht van Dr S.A; - , E (1870) 50 blz. · :(29,;_ B.519. - , Steven --, Diss .jur.inaug., Utr. 1718, 23 blz. f 49, B.520 , - , fugverhaal v. h . gebeurde gcdurend het gijzèlaarschap v,d. heeren W.E.de Perponcher, Ph.Ram, C. Singendonck en E (19e eeuw) 24 blz . · f 35, B.521. - , Wap, Levensbericht van Derk-; E (~876J 10 blz. _f 9, 50 f 19, B.522. ~ . Fam, a2J1t. - , 18e - 20e -~c uw, 5 ' blz, getypt B.523. Star Buisma.n, c. -, Spec ,jur.inàug., Gron. 1821, 40 blz . . .f . 49, B.524. --, c.w. -, De exceptio plurium litisconsortium, di ss ., Vtr.1 902 , 230 blz. f 49,B. 525, v.Bulderen, H. - , Aenspraeck aen de seven provintien, 1 blz; , gr0ot fol . , ' 18e eeuws . · B. 526. Bulkley, J . A, Bientjes, Eene grootmoeder, een waar levensbeeld, ·opgedragen aan haar kleinzoon en peetekind Henry William Hoek, Zutphen 1894, 200 blz. (betr. de Wed. ' Bulkley-Bekking, wier ·döohter s huwden met I. Hoek en Schlinge- ' man) . Zeer zeldzaam, ' f ~50, B, 527, - , Het proces__:. CiB ,, gevoerd ter ai:r , r cchtbá.nlc te Arnhem den 12- 15 jan, 1886, Arnhem 1886, 60 'blz . (betr. poging tot kinderroof). Zèer zeldzaam. f 200, B. 528. de Bull, H, C.Roege , Levensbericl'l.t van A·. J. -·, E (1 889), 44 blz . f 14, m. s . "Lofdicht van de heer Bul , consul van de Coningh v , Engelant, . B.529 , opt branden van de victory", 1685, 1 bl z . · . !°29,-B, 530. Bulla(elrt , m. s ~ Schuldbeke ntènis van J . de Cooter aan Móns ieur DuHaert- ·. · te Arrao ; 1633, 1 blz . -f ,39, B. 531. ~ , m, s . Extract beoluit stM t sbew. der Bat.nep. 4-6- 1802, met benoeminc der leden v . h . Dep. Dest.v ~Friesland ( B. - , E, Cats , P. Fonte in; T,·Tecns t:rà, · D. de Block; v , Haer s ma, J.P. Hylckama, H. Hanekuik, H, v. Knijf, T; N, Lijck:lama à. N., C. v. Sche1t il')g.!. 1 J.N. ·ctu Tour en M, Ypey), 5 blz . 1802 · . ·1"49,-B.532 . Werumeufl Bunin.B:, A. - , Uit en thui G mot de Tromp en ander e marineschets en, 1 191 24 , -}e _ drde "r' _ !~~ . B. '533. _ van _ ,,._.u.-oh, z;C.k:~rd1·c h t cnblozp, h0t huw , van I ir Franc - en n . c. . v . Bl eyswïjk , f Gorinchem 1753 , 28 blz., l os f 98, -

z.j.,

t

4

,

N.W.-,

~fil,

0

1


59. f 95,B.534 . - , Frnnoo - , Oratio in J)('rer,rinati nem, Delft 1742 f Z4, B. 535. van der Burcht, - , 5 blz . g-ctYT't B. 536. ~~. (H. W.Tydoma.n) 1 (Leiden 1832) , 13 bl~. (betr . fR.m. uitg. f 89, vru1 enkele geschriftC'n va.n LC'\use Sybille - - Bilderdijk) B. 537 . ·v. Duron, m. s . E>.:tr. t est. M:r A. 11. - en M. v . Aalen, Delft 1823 ( 1799 )4 blz. i 49, } 14, B. 538. ëh'ärs,ra.n Buren, Willcurnicr, Lovensber . v. flr C. A. -·, E (1889) 32 blz . B. 5}9. ''nlï derDur_g; ïer !laar , Pieter -'--, een man uit het volk, oen man voor het v-;"Ü, E (1 889) 22 blz . ·j 9, 50 F. 540. - , Franchir.iont, In mem. Jh• E. A. - , E (1891) 10 blz. met por tr . f 19, B. 541 . ~ ~~.!l Th.u•g,• P. - , Van geld en r idderorden, roman, Amersfoor t 1909, f 19,-· 228 bh;. B. 542. Bur«er, P. v. llezcoye , Lof- en ecrdicht op de deftige predicatie die Ia.vi d te R' dam in de gro t e Kerk heeft gedaan in ' t jaar 1748, z. pl. (1748) 8 blz . f 69, B. 543. Va.n der Dur.Bb,, m. s . Verkl . betr. tirranerwerk door Simon - , Bri el le 1761 , 1 ~lz . 24, E. 544. Burlage , J . H. - , Spec . hist . jur. i naug., Utr. 1833, 61 blz . f 59, B. 545. ~ . Petri .Burma.nni, Orati o pro comoedia, Utr. 1711 f 95, B. 546~ - , Petri Burma.nni, Orati o in humaru.tatis studia, Leiden 1720 f 65, B. 547. - , Petri Burmanni, I'ro li teratori bus et srainm. oratio, . Leiden 1732 f 95, B. 548. - --, Petri Burmanni , Oratio inaug. pro criticis ( ••• ) Franeker 1736 f 49, B. 549. - , Petri Ilu.rmanrms, Oratio inaug. de enthusiasmo poëtico, A' dam 1742 · f 125, - · B.550. ~ , L. R. - ·, Disp. ju.r. inaug., Leiden 1842, 55 blz . f 49, B. 551. ~ . Dr J . Th. - , Vijftig jaren te.rug, herinneringen uit mijn militaire leven, v66r, bij en na Nederlands herstelling in 1813, Deventer (1863 ), 232 blz .-69, B. 552 . Busmann, Ch. Bartman - , Di.s2. jur. inaug., Gron. 1824, 100 blz. f 49, B.553 . v . d. Bussche , H., De . Jonker Van den Bussche, E ( Zaandijk 1849) 36 blz . i 19, -· B. 554. Bu.ssemaker, Brugmans , Lev. ber. v . C. H. Th. - , E (191 6) 40 blz~ f 19, 50 B. 555. - , Petrus - , Diss . jur. inaug., Leiden 1834, 85 blz . f 49, - · B. 556. Bues.inp;h, Lijkzangen over den heere J . w; _:_, (Pred. t e Delfshaven) , Leider. 1782, 42 blz. . f 69, B.557. de Bussy, I.J ......., De koopman uit een zedekundig oogpunt , A 1dam 1905 , 32 bl z. 19, B. 558. v . Buttingha., P. J . - , Di.sp. ju.r.inaug., Leiden 1721 , 20 blz. f 69, B. 559. v . Buu.ren, A. D. ·- , Gedichten, 2e dr., Helder z. j . (19e eeuws ) 141 blz., los (betr . Den Helder) · · f 49, B. 560. Buwalda, J . J . - , Diss . obst.-prac. inaug~, Gron. 1850, 64 blz. f 49,B. 561. Ba.xtorff , L. Gernlero, Oratio parentalis • • •• Dr Joh. Bu.xirorffii, Basel 1665, 100 blz. (orig. zw. - omsl ag) i 98, B. 562. Buijok, de Bont, Mr Jacob - en diens boekerij, E (1891) 22 blz.+tab ., kl . f 19, 50 B. 563. Buij s , Maca Lester Loup, Johan Theod. - , F.aarlem 1893, 40 blz. , geill . f 29, f 9, 50 B. 564. - , Gedichten op prom Ber end Willem-, E (17 •• ) 8 blz. f 39, B. 565. - , m. s ., blad voor album amicorum, 1816, van J . J . Dronsberg - B.566. - , Levens- en karakterschets van Joh. - , getrokken uit het Alg. Versl. der Mij tot Nut v . ' t Alg., 1839, 36 blz . f 39, f 49, B. 567 . - , J. Th. - , Spec . jur. inaug., z. pl . 1850, 116 blz . B. 568. - , v. Everdingen, Het leven van. Mr Paulus - , diss ., Leiden 1895, 191 blz . f 49,~ f 35, B.569. - , ~ck en Maltzen, JV'.cr J . T• ..:.., Overd.r. De Gids 1893 , 65 blz. f 9, n. 570. - , Kielstra, Levensber. v . Mari us - , E (1906 ) 6 blz. B. 571. - , Plechtige herdenking van Prof. Mr J . Th. - , 's- Gravenh. 1928, 52 blz . f 29,-.-, Er op of eronder!, Utrecht 1868, 16 blz. J 24, -B. 572 . - , A J 29, B. 573. Buijsero , Worp, Dirk - , overd.r. Oud- Holland 1891 , 52 bl z. Levensbericht van lir Pieter - , Leid~n 1864, 20 blz . 29, B. 574. Buijskea , Siegenbeek, B. 575. Duij ~sE:!l.t~ ] . Rekker, Ter gedachtenisse van mijnen neve J . Hilverdink Buijssant, • Ned . Dr, A' dam 1794, 6 blz. . f 39, B. 576. v. füiytenhe~, Gedichten op promoti e J . - , E (1 8e eeuw) 8 blz . f 19,50 3 ex. Thenes ju.ridicae, 1790 f 98, B. 577 . do Bye , P. J . , B. )78 : - ·, llamen en wapens van J . v . d . Berg, Y. --, H. v. WilliB(ID, A. Hoogenhouck, f 39, P. Jmcus en P. v. Groenendijck, Leiden 18e eeuw1 1 blad, gegr. n. 579 . - , Fruin, Bedenkschrift van Joris - , betr~ het bewind van Oldenbarneve lt, E ( 1888 ) 60 blz . f 19, B. 580. - ·, Ad.r. - , Di sp. jur. inaug., Leiden 1720 . i 65, D. 581. v. d. Does de Dye, P. J .--, Spcc.hist . jur~ inau&., I~iden 1821 , 131 blz. f 49, B. 582. - , Junbrooo - , Bedenkingen t ea-on de beweerde meerderj ari gheid v . d. Pri ns v. Oranje, A' dam 1858, 46 blz . met : láder betoog, 1859, 76 blz. f 49, · J' 16, B. 583. v .Byl ~, m. o . Concept ontw._ voor t'i t olbl~. gen. - , 1 blz. i ·9, 50 B. 584 , Bij_levol_d , v. Vccn, .Loveneb richt van Mr J . F . - -, E (1905 ) 8 blz. J 49, B.585 . - , J . C. - , Spec . jux·.inaug., A'~m 1842, 63 ·blz. :a.586. Bi jvanck, A. W. --, Do magna.o i;raoci a.o hist . ant ., Den Haag 1912, diss . 163 blz., ~ill . f 39,~B.587. - , W. G. C. - , Un hol landais à Pa.ris en 1891, Pari a 1892, 300 blz . J 49, -

.s.n.:


39. ADDENDA Latijnse dis::iert::ti;ies A.132. Aberson, D.P.H.-·, Spcc.jur. inauff., Leiden 1842 , 35 blz. A.133. v .Adriëhe_Dl, H.A.-, DisA.jur.inaug., Leiden 1834,. 74 bll:.z . A.134. Ale_xi..J.!!, J.J.F,--, Spec,oec .-pol.inaug., Utr.1828, 79 blz. A.135. Alix , J,J.-, Disc.Jur .inaug., Leiden 1837, 103 blz. A.136. ïiiiië'rsfoordt, J . P,--, Diss~jur.-pol., Leiden 1841, 50 blz. A.137 • .Amêê~ff,H.- Jr, Diss.hist. -jur.inaug., A'9-3.m_1840, 100 blz. A, 138. _Andreae, A.J.-•-, Disp.jur.inaug., Gron. 1897, 70 blz. A.139. ~~, A.A.-, Diss . jur.inaug., Leiden 1837, 71 blz. . A.140, v.Andringa de _Kem_penaer, J.Burmània - , Diss.jur.inaug., Leiden 183-7, 44 blz. A.141. Anemaet, F.C.R.•·•-, Diss . jur.inaug., ·Leiden 1835, 91 blz. · A.142, Ariep~, A.W.C.--, Diss.jur.inaug. , Utr, 1841, 44 blz. A.143. Arntzenius~ H.--, Oratio· de curtus humani, Utr.1822, 90 blz . A.144. _;, R.H.-, Diss,jur.inaug., H' l em 1839, 38 blz . A. 145. v.Asch v.Wij_ck, A.l'i.C. ~ , Spec.jur.inaug., Utr. 1832, 43 b],z. A.146. d'Aulnis, F.F.--· de Bourouill ," Spec.jur.inaug., Gron.1830, 45 blz. .B.588. B.589. B.590. · B.591. B.592. B.593. B.594. B.595. .. B. 596.

van Baar, A.J~ H.--, D~ss .jur.inaug., Leiden 1839 , 104 blz. ~E., C.-, D~ss.jur., Gron. 1821 , 200 blz .

49, 49, i ' 49, f" 49, f 69,-f" 49, j 49, f 49,-f f

f

"49, -

!"49,-f f f f f

'49, 49,-49, -49, 49, -

49, 49, - , Mello - , Diss.jur.inaug., Gron. 1830, 110 blz . f 49, - , Ant. _:, Spec.ju:r.publ.ina~g., A'dam 1843, 3oo ·b1z. · f 49, ~ . À.C.H. - , (van Nijmegen); Spec.jur.inaug., Leiden 1822, 95 blz..f 49, v.d.Banlé, W.-, Spec.jur,inaug., Utr.1839, 59 blz. f 49, v.Barneveld, Th.Chr. - , Spec.jur., Utr. 1°824=, 50 blz." f 49, v.Baumhaue:;:_, M. M. - , Disq.hist.jur. et critica, Utr.1843, 267 blz. f 49,- , M.M.--, Veterum philosophorum praecipne •••• äe morte voluhtaria, Utr. 1842 , 392 blz. f 49, B.597. de Beaufort, J.F.-, Commentatio jur., Utr. 1821, 42 blz. f 49, B.598 . - , P. J .H.-, Diss.jur.inaug., Leiden 1781, 27 blz. f 65, B,599. Becius, A. M.- •, Spec. jur.inaug., Utr. 1825, 37 blz. i 49, B. 600, Wiardi Beckman, M.-, Disp,jur.civ.hodierni, A'dam 1819, 95 blz. f 49, B. 601 . Beelaerts van Thunichoven, A.C. A.--, Diss.jjlr.inaug., Utr. 1834, 80 blz. f 49, B.602. Beels, F.L.- , Spec.jur.inaug., Utr. 1828, 31 blz. f 49,B.603. =-;-ë.n.-, Diss.jur.inaug., Leiden 1825, 147 blz. f 49, B. 604. Beens , C,C.A.-, Diss . jur. inaug., Leiden 1840, 36 blz. f 49, B. 605 . v.Vo"örst van Beef!.!, c.w.-, Spec, jur, inaug., Utr. 1834, 38 blz. f 49, B. 606. Beete, Robertus Crosby - , Diss. jur,inaug., Leiden 1835, 56 blz . f 49, B. 607 . v.Bëïi, c.-, Diss.jur.inaug. , Leiden 1846, 80 blz., geb. f 49, B. 608. Teding v. Berkhout, P.-, Diss .jur. inaug., Leiden 1824, 80 blz. f 49, B.609. - , J.J. - ·, Diss .hist.-pol.inaug., A'dam 1839, 96 blz. f 49, B. 610. - , P. J. - ·, Diss .phil.-jur.inaug., A'dam 1834, 124 bl z. f 49,--B. 61 1. Besi er, W.J. B.--, Spec.jur.publ., Utrecht 1849, 182 blz. i 49, B. 612. v . Beusekom, W.I.- Jr, Diss .jur . i naug., Leiden 1836, 68 blz. f 49, B. 613 . de Beyer, J. --, Quaestiones juridicae , Utr.1846, 34 blz. f 49, B. 614. Biben, I.G. --, Spec . ac.inaug. , Lei den 1819, 163 blz. f 49, B. 615. ;-:-Biënema, E,Roos - , Diss . jur.inaug., Leiden 1835, 55 blz . f 49, B. 616. ~ , A. Jlteyer - , Spec. hist . jur. , A'dam 1823 , 76 blz. i 49 ,-B. 617 . äsho,I?., E.--, Diss .jur,inaug., Leiden 1831, 75 blz . f 49,B. 618 . Blaaubeen, M. F.-·, Disp. phil . jur.inaug., Lei den 1822, 140 blz. f 49, B.61 9. v . Bl arkom, J. P.-·-, Diss . jur.inaug., Sylvae-Ducis 1834, 131 blz . f 49, B. 620. deBl~v. m ersma v ._ Sminia, D.-, Spcc. jur. inaug., Gron.1825, 40 blz . f 49, B. 621 . Boas, E.-, Spec . jur.inaug., A' dam 1836, 64 blz . f 49, B.622. Ëêddaert , J.Ph.-, Diss .jur. inaug. , Middelburg 1834, 45 blz. f 49, D. 623 . Bodel , Jan - , Diss .jur.inaug., Leiden 1793 , 48 blz. f 65, B. 624 . ~ H.R.- , Spec.jur. Gentium inaug., Utr. 1846, 118 blz. f 49, B. 625 . ~ etze}~~, 11. C. -, spec . jur. inaug. , Utr. 1826, 102 blz. f 49, B. 626 . Schuurboaue ~_o~_e., J . - , Diss .jur.inaug., Leiden 1839, 66 blz. f 49,-B. 627. - , L.H. A. - , Spec. jur. inaug., Leiden 1844 , 48 blz . f 49, B. 628 . - - , M.J. - , Disr.: .jur,inaug., Leiden 1837, 50 bl z. f 49, ~ B. 629. ~ - ~ ' D.J, F. - , DiBH,jur , i m ug., Leiden 1833 , 70 blz . f 49, B, 630. Döh~ljng/<._, F. --, Spec . jur. inaug., Arnhem 1833, 37 blz . f 49, B. 631. Bok, W. --, Düi::i, jur.inavg. , A'dam 1033, 146 blz . f 49, B. 6;i2 . v.Bomme}., C. ,J. --, Disp, j ur .inaug., Utr. 1821 , 62 blz . i 49, B. 633 . y . Bönninghausen, C. M. F.L. B.-, Spec . jur.inaug., Gron. 1806, 53 blz. f 49, B. 634 . Booy, F.--- , Disc. jur. inaug. , Leiden 1841, 60 blz. f 49, :B. 635. Bo s.Eb,, Ph.W. van Hcyninp,en -·, Diss . jur. inaug. , Gron. 1827 , 55 blz. f 49, f f


40. f 49,Bosch van Drakesteyn, F. L. H.J,-, Disp.jur., Utr.1 822, 90 blz. ! 49, -, W.-, Disp,jur.inaug., Utr.1822, 49 blz. f 49, Bosse, C.J.C.Stakma.n - , Diss.jur.inaug., Haag 1834, 84 blz. f 49, ~ , J.B.-, Diss.jur.inaug., Leiden 1832, 85 blz. f 49,.Bousgue~, I,-, Spec,jur,inaug., Leiden 1849, 56 blz. f 49, Bowier, D.-, Spec.jur., Utr. 1824, 42 blz. f 49,.Braams, C.R.F • ..;_, Spec.ac .inaug., Haag 1831, 38 blz. f 49, Braber, c.·M.-, Spec.ac,, Utr. 1823, 86 blz. f 49;Brand, C.J. - , Diss . pol.-jur., Leiden 1820 1 178 blz. f 49, v.d.Brandeler, P.-·, Diss.jur.inaug., Dordr. 1839, 70 blz. f 65,Brantsen, Ger.-, Diss.jur.publ.priv,inaug., Leiden 1755, 44 blz. f 49, de Brauw, W.M.-, Diss.jur.inaug., Haag 1834, 88 blz. f 49, Brill, P.A,d'Artillact - , Diss.jur.inaug., Leiden 1823, 31 blz. tenBrink, B.-, Diss.jur.antiq.inaug., Gron. 1839, 120 blz. t 49,Brouwer, Wopke Wopkens --, Commentatio ad questionem ab ordine juridico, . z.pl., z.j., 201 blz. f 49, B.651. v.d. Brugghen, C.Th.-, Spec.jur, , Utr. 1836, 79 blz. f 49, f 49, B;652. Brugma.ns, C.P~L.--; Spec,jur,inaug., A'dam 1834, 56 blz. B,653, ~, J.J.-, Diss ,jur.inaug., A'dam 1835, 76 blz . f 49, ·f 49, B,654. de Bruine, A. H.-, Diss , jur.inaug. , Leiden 1832 , 74 blz. f 49,B.655. de Bruijn, J.W.--- 1 Spec,jur.inaug., Haag 1838, 62 blz. f 49,B.656. Burgerhoudt, A.G.-, . Diss.jur.inaug., Leiden 1822, 102 blz. f 49,-B.657. van de~ Burgh, A, H.--, Dfülp,jur.inaug., Leiden 1822, 160 blz. f 49, B.658 •. Busgers, P.J. Evekink.-, Diss , jur.inaug., Utr. 1829, 154 blz . f 49,B,659, Bijsterbos, w.v. Ber~, Diss , jur. inaug., Kampen 1840, · 72 blz . ·B.660. v . Brederode, M. C, v,Hall, Hendrick graaf - , mede grondlegger der Ned~ f 59,vrijheid verd~digd., _A'dam 18d4, 241 bl~. B. 661 . Brµe;man. W, Moll, Joh, - en het godsdienstig leven onzer vaderen in de f 125,-15e eeuw, A'dam 1854, 2 dln, 320 + 426 blz., geb. (ruggen kapot)

B,636, B.637. B,638, B.639, B.640. B,641, B.642. B,643. B;644. 13;645. B,646 . B,647. B~648. B.649, _B. 650.

1

L


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.