Catalogue 8: Genealogie, heraldiek, archivistiek, naslagwerken.

Page 1

.... •,,

.

,.

CATALOGUS _nr 8 •.. ,

--i

G E N E A L.. o G I E, .. ,H . ER A L. D I E K, . A R C H I V I s T I E K,

N A s L A o''w É .R K E N

1988

De boeken zij n compleet en in r;oede t ot redelijlce conditie , tenzij anders aanr,eGeven . Bij r,ebonden boeken wordt dit steeds vermeld . Ontbr eel~t de a:=induidinr, "r,eb . 11 dan is het boek ingenooid. De prij zen zijn e;:clusief ve r zendkos t en. Bestellingen : Uitsluitend_ schriftelijlc aan onderst::iand adres , bij voorkeur d.m. v. het bestelformulier op de l aa tste bladzijde van deze catalogus . a1nn~n enkel:e---:': ·_.; -:welcen ontvangt u het bestelde pe r post ( tenzij u aangeeft het liever in Haa·r1êm·af te' hálèn . In dat geval ontvanr,t u een berichtje wannee r een en ander voor Li lclaàr ligt . ) . Indien het bes telde reeds is verkocht , zal i k u dat meedelen . ··Bij de zending 1-,ordt een nota r,evoegd , welke il< u verzoelc

.. . ,,

binnen 14 daBen na ontvanest te be t alen • . Er is· ~een gelegenheid de aangeboden zalcen van tevoren in t e zien . :locht iets · niet conform de- beschrijving zijn ; dan leunt u dit. binnen ·8 dagen na ontvanRst retourneren . · Via de achterzijde- ván : he-t . bestelformulier kunt u ooi< andere wensen kenbaar Maken , zoals'· interesse voor de reeds verschenen catalogi betreffende Linbur.r.: en Leiden en omstreken . . . :-- :. :.•"'.~.

Inkoop: Mocht u boelcen op de bovengenoemde terreinen of betreff1mde tJederlandsc Beschiedenis en topografie willen verkopen , clan neef! ik daarover graa'i contact met u op . Zowel voor ~ehele bibliotheken als voor enkele stuks , zoals duplikaten uit uw bibliotheek , heb ik interesse. Op het gebied van de prentkunst gaat mijn belangstelling vooral uit naar portretgrafielc , historieprenten, Nederlandse topor,rafie en ·•old master prints''.

A.G.

van der Steur

Nieuwe Gracht 17 2011 NB

Haarlem

postgiro nr 12 13 61


t_..

. "NEDERLAHDSE- ANTIOUARENBEURS HAARLEM

In 1988 wordt voor de zevende maal op het eerste weekend in november, in Haarlem .de Nederlandse Antiquarenbeurs gehouden. Dit jaar op vrijdag 4,

zaterdag 5 en zondag 6 november . Plaats : Beyneshal, Stationsplein, Haarlem, Circa zestig antiquaren uit het gehele land zijn hier aanwezig. Openingstijden: 4 nov~mber van 14.00 - 22.00 uur 5 november van 11.00 - 17 , 00 uur

6 november van 11.00 - 17.00 uur

TIJDSCHRIFT "DE EOEKENWERELD;,

Sedert-eind 1984 verschij~t in ons land een tijdschrift voor geinteresseèrden in het oude .boek en de oude prent. Het is een uitgave .van de Stièhting Matrijs, Postb~s 670, 3500 AR Utrecht en verschijnt 5 maal per jaar in afleveringen van 32 à 40 pagina's. De abonnementsprijs bedraagt f 39,50 per jaar. De artikelen handelen over het oude boek, prentkunst, boekbanden, papier; exlibris, verzamelaars~ bibllotheken, . handschriften, knipkunst, kartografie, etc., etc. Voorts bevat het blad interviews met bekende personen uit de .wereld van het boek, artikele·n over antiquariaten in een bepaalde stad of regio eri een aantal vaste .rubrieken, zoals veilingbesprekingen, vraag en aanbod, boekbesprekingen, tentoonstellingen, bespreking van antiquariaatscatalogi, etc. De redaktie bestaat uit Drs A.A. Boers, H. Hafkamp, prs J.F. Heijbroek, Drs F.W. Kuijper en A.G. van der Steur. Aanmeldingen aan Postbus 670, 3500 AR Utrecht.

1


'I

t

A.

BO EKEN,

B R O C,H U· R" E ·SJ

etc .

GENEhLOG!E ALGEMEEN

75

1. AFGESCHE!DÉNEN, De, v an 11334 en hun nageslacht Kampen 1984, 660. blZ _- , geb.geill.f ,-2. ANDRIBSSEN , 'il . F. , His t o ria domino r um de Teys.t erband, Arckel, Egrnonda, Brede roede' 95 -IJ eselsteyn; etc . , dis s. , Purmerend 1933, 155 blz.

..

3, ARMBORST , G., Genealogische Streifzüge durch die Weltgeschichte, Munc hen 4. ~~~E~i~Î.TN,·· t .A.van , Genealogisch Re pe rtoriu, 2 dln , Den Haag· 1972 ,

1957 •

' . 241 __

343

3 75 +

blz ., :gcS. (de derde uitgave , mees t up-to-date) · 5, IDEM, Supplement 1970 - 198.'.i , 31,8 blz., geb . 6, IDEM / D.:! '·cftie delen gez.amcnli jk ... .7, BERESTEIJN, · E.A. van, Geschiedenis van het Pieuse)fo6n0dslvan ~a~ia _gD~i~{' 0 · • b z., ·ie genai/nd . 11 bë ' Ki st - Van Eerest'?yn" , Den Haag \ 1935 8. BOIS-~EYMOND, M. du en T. Wagemakers , Mondelinge gesfh7edden~s98.30v~~7t~1~r 1 • en u:-a:-tij k van het gebruil< v~n mondelinge bronnen , A run , (U i~;tekende inleiding . Nuttig bij het ondervragen van f~ilie!ede~.) 9. Böl.SCHE , A. en F.W.Enger.iann , Da:; Sippenar chiv, "Sys tem Bolsche , Görlitz 1936, ••'i-3'4 blz . (over het opzett~n von een genealogische documen~atie , Deutsch-

74,-. 59,50 125,-80,--

18, --

. 48, --

gründ).:ch ! ) .. 10. BOUMAN, José, Nederlandse geleger.h ~ds gedichten voor 1700 in de KoninkllJke

7

· 11.

12.

.

13,

14.

•15. · 16. 17,

. 18,

19,

20.

21. 22, 23,

24. 25.

26.

27 . 28 • · · 29 •

Bibliotheek te •s-Graver.hagc, Nieu\.1koop 1982, 235 b_lz ;, geb., geill., (de . · 100,-eerst? s tudie op dit terrein , Beschrijft 650 stuks. Met naamrègisters et_c · l BRANDENBURG, Erich, Die Nach_~ommen Karls des_Grossen , I _- XIV. Gen_e rat_i on, 150,-Leipz:g 1935 , 124 blz . , eeb . ._ .· . . . . . . ... . . BUCK ,' P. de , ZoekE,n en ·s c'1riJvcn , Handleiöing bij het maken van een _historisch 24,-wèrl(::it,11<, 3e druk , Den Haag 1987 , 95 blz . ·, geb. _(heel nut~ig boekje) CATALOGUS der ' Geneaiogisch-heralèischè tentoonstelling in· het R~ds$ebouw der gemeen\-e 's-Gravenhag,3, md 1933, 169 blz . , geill. (jubilelJ!lltent • . Kon . Ned. Genoo'~::;chap voor· Geslacht- en Wapen~unde;_.interessant vanwege de bijna 2000 beschrev~n voorwerpen en de uitstekende inleidingen over genealogie, heraldiek, zegèlk:.:nàe, i conografie, bio-genealogie , numismatiek, ridder9,rden e.d. ,van de 35,-h&n<i •; ..ir. Dr E.J. Thomassen è Thuessink van der Hoop ) . .. . .. . (CATALO:;us) Bibliothèque Héraldique , Généalogique TÓpographique de Feu · Checall i P.r J . F. L. Coenen van 's-Gravesloot, A'_dam .19.18 , 245 . blz. 48,-(bclángrijke collectie ·, ·veel · m.s . wapenboeken en alb~ amicorum) CATALOGUS 489 a:itiquariaat M,Nijhoff : généalogie, héraldique, c_h evalerie, 30,-cà 1920 , 71 80 nrs · ··· ' ·• . · · .. , . . . .., . EPEN , J .c. P.van , 'Naamregister op het Stam_. en wa·penboek _van _Aanzienlijke . 150,-. Nede:--landsche F~il\é?n ,.. Brussel ·1900, 137 blz. ·(gezocht) ,• FORS'i'-BATTAGLIA, ot'tó, Genealogie (Grundri_ss der G~schichtswissenschaft Reih~ I 24,-abt 4a), &.rlijn 1913 , 68 bl z . (algemene inleiding) · ,· FORST DE EATTAGLIA , Otto , _Wissens chaftliche genealogie.•. Eipe Einführurig in 50,-it:re wi chtigs t en Grun,q próble'lle, Serrt 1948 , 282 blz. , ' geb . : ... GATTERE!l°, J . C. , Atïr~ss 'der Genealogie , facsimgé u1tg . 1960, ric1.ar . de ui tg. 30,-Göttingen 1788, ·met inl. d.oor H.F . Friederichs, ·.110 blz . . GE!")Eti~1lOEK 194_8 -_1~78_atd·:- Kennêmerl,and van d_e Neq . Genealogische· Vereniging z.pl . (1978} ~60 ö~z •. (bevat o . m. A.G . v . d. Steur, _De beoefening van _d e genealogi e in_ Neder}.an,d sedert het midden van de l9e eeuw ; . ,) .N.Leget , Hollandgange r s uit Fürstenau ; M. Thierry dl: ~ye D_à lleman , Haarlems·e schepenen en . _30,-hun zegels in het tijdperk 12.90· :- 1572) . . · .i' . . . . 28,-GOOLE, Francis, Ik maak ook mij11 ?~amboöm. op, Hasselt 1970, 149 blz. . . HAMSilS , N. A. , e . a . (red.), Bij oiu, · in _de fami,lie. Genealogische .en heraldische · .30,-blcer:lezing ui_t _Ge~s Nostra ,194,5-,1970, . A' dam :1979, 27_5, . blz.,,; g~ti '. '• / ·. · HP.RTO,m, .. F. L:, Register <;Ier pr,o~ocollen van nota.rJ:,sèn in Nede_rland (,._, .... ) van :: _1-550 tot heden , R'dam 1916 , 578 blz . geb. (a. alfabetische lijst van not:1ris sen met standpl.a~_t:,, periode va1n_: we_rkzaall)heid e·n .v.e rblijfpla.11ts .v·an h'J? :~~~tocol~cn ; ~'. Hjst per 5tad __en dorp van de aldaar geresideerd hebbende no ..:.:r1s~en , m:t tiJdva~ en bewa!lr~laats protocollen) . ·. · .. 250,-~AYN! F., _Pohtische ~ippen~_und~ i r. der Schule, Leipzig 1936, 62. blz . , geb., geill. 1 "gr ~ezelig" boekje , maar historisch document) · ..;. . 68,-HEgOt,~IK, G_. J., , Van Kasboekregister tot burgerlijke stand. Medisch-demografische a!-pect.en van de regis.trati e van huwelijken , geboorte en sterfte Meppel 1973 1 ·, · · ' · · 75,-3é9 blz . HEE!:, F. van, St~jgi~g en ciali~g _o p maàtschappelijke ladder . Ee~ onderzoek naar de v~rticale sociale mobiliteit, Lei_den 194?,, 435 blz ., geb., geill. ( 1~001 e.Y • ,_ bl_ z '. 167_-4_3_5 : _onderzoe~ te er:isch~de, . m_. ri . onder de textielfäbrikanten) 150, - HEEK , r. van , Klassen- en stzndenstrüctuur als sociologische begri ppen 28,-ine.ug . rede, Leiden 1948 , 38 blz . . . ' .. HEEiiMI', VAN VOss , ·· •J . J . , Dèflor?.tfe en oncierzOek nàar. het vaders~hap i~ het oud 68,-v~,i.~i· 1~.1dsc_h recht , .. cl~ss .. , A'dam 1839° · 16a blz. (omsr ). HOE ·;•i.ndt men . zijr{ vooi;oudct:s de N;derla'ndse a~hiev.gene~eAp; dam · 1961 (Ned. G<?.i. VP._r. 1 ·180 ,~1z··: ,· geb:: ·r ' f il ' ," . . ' . . ' . . •. 48,--

et.

~e

. 1

. : ,; .:!

Î

., •

~

!! ;; "':;••·

f- • :

0

n

··:·Jf:; .. ' . ·:

··. . , 1 . '


1

' • j 1·.: " 30. JONG, Joop de, Een deftig bestaan. Het dagel i j ks leven van regen ten ~e~e ·-·ag.90 17e en 18e eeuw, Utrecht 1987, 192 blz., geill , ( f r aai overzicht va~ ) leven der regenten 11) Holl_and, gebaseerd op een aantal recente stud esz '18 , -31. KESSLER, G., Geneal ogie und Wirtschaftsgesèhichte, Leipzig 1932 , ,4 blA'dam 1 32. KRUlMEL, H.L ;; é.a ., Voor ouders gezocht . Inleiding t ot de genealoge, 38, -(N.G ,V.) 1981 , 2?.0. b~z,~, geb . ,· . , ..· . 33, KUREL~A; H., Diê Intellektuellen und die Gesellschaft, Ein Beitr~g zur ~atu~- . geschicht~ begabter Familien, .wicsbaden _1913, 124 ,blz . . (eigenaarpig boe me o.m . veel lijsten van ' kunstenaars _met d~ sociale en intellectuele ·status van hun ouders) ,- ' · 34. LEITCH, David, Family secrets, Penguin Book 1986, 242 blz . (D~ speuttocht van · . een Engelse _j ourr_ialis t, kor t, na zij n geboorte geadopteerd, diè na 3_6 jaar tracht zijii 'natuurlijl<e oude1·s op te sporen. Boeiend verslag van een "genealogisch" onderzo_e.~l .' ·,... ,. :. .•.· . _.· . ·.. _· · . · , · 1.6,-35, LINDBLAD, J. Th .:., S\i;lti~_t_i _ek voor his torici, . ~uiderbe rg , 1984, 192 blz . . ' 25 ,-36 , LINDEMANS, Leo , Voorouders in de middeleeuwen, .Deurne 1982, 149 blz ; , geb . ,· geil 1. (geeft ' vèorou_del'sreeksen van enkele ~ ée/1 7e eeuwse Brabanders : de Ayala, v . Els hout , v,. Halen ; ·v . H~'.llmè, _v . d.Meeren, v.Obberge , v .Orley, v.Ranst , de Rijck~, en Ysebrant; maar óok vele 01:dere reeksen en reeks jes ) ' . . .. 125 , ..37 , LORENZ, Ottokar , Lehr buch des gesammten wissenschaftlichen Genealogie, Berlijn 1898, 489 blz . (oms1. l os ) (nog s'.tee'.ls . belangrijk wer k) .., . 125,-38, MARIS VAN SA_NDELINGENAHBACHT , J.C., Èen honderd tal Nederlandsche Families , een historiàche·, genealogische en bi ografische studie over de kwartieren van· . . . Mr Dr C.W. van Maris , Nj jmegen -1946, 363' bl z. , geb. , geill., fol. '(standaardwerk ) 250,-39, MISPEL.ON, M. , Ons Voor geslacht. De rtig lezingen over practische f amiliekundige·: opzoekingen. Uitgezonden door BRT Gewes t . Omroep West - Vlaanderen, 1973, 71 bl z. ·48,-40. MITGAU, J.H~ , ' ~amiliënschicksal und soziale Rangordnung . Untersuchungen über · den sozialen. Au ( s t ieg und Abstieg , L~ipzi g 1928; 80 blz. ' '• ·· · 281-41. MITGAU~ H, ; Familienforsc'hung und :sozial Wissenschart ; Leipzig1931, 32 blz . , geb.24 , -42. OKKEMA, J.C .; Handl eidin·g voor g-mealogi sch ond.e rzoek in Nederland,Weèsp 1985·;_ 128 blz. , geilL . . · . : ,. ' · 24,50 N. B. Een uitstekende wegwijzer yoor de begin~ènde genealoog! ·.: ·· , 43. ONZE VOOROUDERS en hun werk, ·A1 'do.m 1971 ; 285 blz ., geb. , geill. (uitgave . .'48,-Ned. Genealogische Ve'reniging ) ·: · ·· · · · . 44. RECUi::IL du 4e Conerès i nternationàl des sc:i.èncès généalogiques· _et héraldiquè , Brussel 1958, 470 blz. , geill . · · .· .· . ,,~8 ,-45. RöSCH, Sié'g rded' ;- caroli Magni Progenies , pars 1, :Neustadt 1977 , 227 blz . , · geb. : (het meest recente werk over ne afstamming van Karel de Grote) 75 , -t 46. SCHOLT~N, H.R . , ·sibbe en stamboom, Leerboek der sibbekunde voor de hoogste · klass6n der lagere school, A' d_am 1943, 67 blz. , geb . (cur ieus 1) 3.0, - 47. SOMMEil, R.·, ·Familienforschung und Vererbungslehre, 2e dr . Leipzig 1922, 358 blz., geb. . . . ~8 , -48. SPlwEL HISTORIAEL, ' themanummer Genealogie, jrg 21 (1986) nr 11. Bevat: N, Plomp - Genealogisch onderzoek in Nederland ; A. G.v.d.Steur - Het Haarlems Kl eermakersgeslacht Van der Steur; D.J . H.v . Elden -· Van èoes. via Otten tot P.annsen , een Vriezenveens-Petersburgs g'e slacht van linnenhandelaren ; . M. S. F. Kemp - Genea,logisch onderzoek vóór 1600; relaas van een m.?thode toegepast en ontwikkeld op' het Kromme-Rijn gebied ; A. D. de Jonge~- Zaánse doopsgezinden in de 2e helft· varÏ de 18e' eeuw; Aad van der Tang - Genealogisch onderzoek op dood spoor?, etc . ·, 52 ol z, , gcill. (uitverkocht) . ' .. . . . 15,-49. S'."OKVIS, A.M.H.J., Manuel d'~istoire, de généalogie et" dé chronologie de· tout les états du globe, deel III , ; ~. pl. ' 1966 ( reprint van ca 1890) ca 500 blz. geb. met 'hierin de ·Noordelijke Necterlanden . · . . , ; , · · 45 , -50. TANG, Aad van der , Stamboomonderzoek. Een handreiking bij'·he~ schrijven van v'i f a.-niliegeschieden_is ; 3e druk , Ut.r echt enz. 1983, 143 bl2:'. ('interessante er, goed geschreven inleiding!:) · .. ' · ·· . · · · · 9,-51. TOLL, Jur riaan van', Nederlandsche sibbekundigen vóór 1853, deel ·1 · (niet ve:-der verschenen) , Naarden 1944 , 92 blz . , ge111. (Bibl. . v.GesL en Wapenk.16) (9evat levensbijzonderh_eden en i.~rk Vàri 38 auteurs op genealogisch gebied.) 12,-52. VALKENBURG, Jhr Mr. e.c. van , Liber Ainicorum , ' s-Gravenhage 1985·, 487 blz ., geb. , geill. .. . . • .· ,-.· ··: ' ~5,-53. (VALKE~BURG , v . ), Uitre:licirig Zilveren Anjer aan Jhr Mr. C. C:v . Valkenburg , J J. de Bree en Mr Dr G. Overdiep; A' dam 1980, 20 blz . , geil1. . 18,-54, VE.~NIK, R., Handleiding voor s tamboomonderzoek, R'dam 1987 , 141 blz., geill. 19,50 55. VERDE~iHALVEN, F. , Familienkt:nc.liches Wörterbuch , 2e dr., . Neustadt 1969, 137 blz. (praktisch boekje , cok voor de Nederlandse genealoog) 24,-56.' VERSPAANDONK , J . A.J .M. ; Het heme:s prentenboek, devotie- en bidprentjes vanaf de 17P. eeuw tot hef begin van é!o 20e eeuw, Hil versur.i 1975, 132 blz . , geill. 60, -57. VERZIJL, Huldeblijk, Bundel opstellen aangeboden aan de genealoog Jan J.M. H. Verz1jl, Roermond 1967, 223 blz. , geil 1. (gezocht) 75,-58. VORSTERMAN VAN OYEN , :.. . A. , Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche farniliën rr.et genealogische en heraldi3che aanteekeningen, Groningen 1885-1890 3 delen, groot fol. me t 104 gekl . platen met tezamen 624 wapenafb . , ruggen op~ieuw gebonden . Mooi ex. 1, 950 , -

°

• 4


S<,' VlJl.SMfi' R· F · , . Burgerlijke St nd 'l. . j. , 154 bl~: . ,· a • ~evo~kingsregister en genealogie, Naarden 1

20,--

lO' WEGEN~R , W· , Genealogi·• h T f ~.- • ~96~-1969 6 bl ~c c a eln zur Mitte l europä ischen Genealogie , Göttingen 11 ui t~. kaa~t z. , i n afl ., zoals ver schenen, doch compleet me t band en

61

225,-· WS~DLER , .W.. , Late~n fU_r , den Sippenfor scher ~Jl)Or.

Jen

•·

Wörterbuch Görlitz -1939, 182 bl z. ,

38,--

é2 · W IJNAENDTS VAN RESANDT · · D;T.B,, 's-Gravenh:lf,f bl z . ' \J' · en J · G· J · van Booma , Repertorium· 1980 1 285

30,-":;,,:. · _ -···· 63 . ÖÛS~,EN; W.F. G.L·, ,.van!.de r .en ·M.fli-Smissaert, Genealo~ische .kwärt.ierstaten van .. • _. :·, Nede rJ3ndsche geslachten, 1e ,- • Je •,erie.,, 's-Gravenhage 1865-1872, de staten , . 1 l es in omslag · : · : · . · · 350,-6'i • J UTEN 1 \-) .J • F• 1 Genealogisc,tie kwartier s taten van • Nederlandsche Katt,oÜeke; uit vro%er en l a t er tijd, 2 del en, Ber gen op Zoom 1g; . -'1910 per. deel ·100 s·taten. Lon in band, . 5 s taten- ih -·fo t okopi,; . · ·' · 350,-· .. · 65. KWA RTIERSTATENBOEK,-· •uitgegeven door .•de Genealogische Veree.niging Prometh_eüs, · Te;clml sche Hogesct-001:: Delft . (ve rsc::henen van 1978) dee l I II ( 1982 ) ,'. v· -(1.984 l en ·VI ( 1935 l per deel . .., . 25,-66. ;;.'\olARTIERSTATENBOEK, Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de-· herdenking van he t 75- j r bes taan van het Kon. t-:ed.Gen.v.Geslacht- en ·· · · ,·.,· Wapenkunde, 's-Gravenhage 1958 , 336 blz ., oblong, ._geb.._· . . . 175,-67. ~··!ARTIERSTATEN 1 · Verzameling kwt,rti erstaten bijeengeb_racht ter gelegenheid van . . -- • .:i'

:,..

r K1·IA'rlTlERSTATENBOEKf,th ,-

dP.:iher·denking van het 100;"jarig bestaan van het Kon.Ned.Gen.v.Geslacht- en Waper1k'unde', 's~Gravenhage 1983, 5J1 blz., oblong, ,geb~

1

· •~_.

100,--

··- ··68. R!-IEDE VAN DER KLOOT, M.A. en R.N. G.'l.Bär, Genealogische kwartierstaten van . NedP.rlandsc he geslachten, 's-Gravenhage 1887-:.1892 (op :oinslag: 1887-1891). Ma ;> ) avatte-nde titel:bl z. ,··opdr., reg . en· .144 kwartier.;;taten (met wapentek. , · ·. ·, door J .M.Lion). Speciale prijs 69. W1w!:l';AN, M.G ~ en tl.LA.· van de !3locquery, Genealogische ,kwartierstaten van Nt.!de r landsche geslachten, 's-Gravenhage 1894-1997) ~_ qQ.staten, los in band

·15,-·125,--

. ·· · .NASYUWER;(EN !!·,; · ·· · 7 0. AA, A"J. van der , Aardrijkskundig Woordenboek, 13 delen in 14 banden, ·. 1.~?-0 ,-Go,· ··. nchetn l839 ~e.:v ~'i orig. karton --- !_71. BUCK, ·H: ·de, "Bibliograf.ie der geschiedenis van Nederland, Leiden 1968, . 71 2 bl.z . , geb. ' . . :·•'' 15.0,-·72. DOE~, J.C. van den, Biografisch Woordenboek van het Protestants~Christelijk 60,-onde:-wtjs, Zeist·, :t.j. , 1·72 blz . , geb. (1500 à . 2000 . korte ·tiografieën) .' · 13. FREDERIKS, J.G. en F.J . van der Branden, Biographisch Woordenboek der Noord- . ·. '': en Z,Jidne<lerlandsche letterkunde, .2e -druk, A'dam z.j., (1892), 918 blz : · · _.,. , .; (DE' oeste: uitgáve.l: . · . . . . . . . . : , 9.~,-74. KESS':::N; ·A.H~t-1.:e: , .Register op de levensberichten van leden. der Mij der .N.edèr-:- . landsc Letterkunde te Leiden, 1766-1960, i,Leiden 1960, 63 blz. .,·· ·. · 45,-75. Ko·( , Jacobus-,• Vaderlandsch Woordenboek, _35 delen, A'dam i780-1795 len.k el~ · . . ·::•. delen in 2e drukY, ·met de -3 delen "Bijvoegsels", A'dam 1797-99, Typisché; ., · ·16e eeuwse, historische encyclopedie. Met platen (mist, zoals vaak, . de 750,-uüvouwbare·:kaarten) · . . ·' 76. LJJtN, K. ter, Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland, 2e d~k; 's-Gr11v~npag~ 1948 , 510 :blz ; ,·- geb. ' ,,.. __ . . . ,} 5,-77. MEULEN, R. v.d., Algemeene Aardr:.jkskundige . bibliç,gra.phie van Nedef'.land, . . ·" .95,-3 delen Leiden 1888- 1 89, ca 800 blz. • . . . •': 79. HOL:iUYSÈN, P.C. en P.J.Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, 1o delen·, , , s:.Gravenhage· 1911--1937, geb .. in de originele , zwarte st~mpelband~? _. _,: _.. , (enkele ruggen -gerepareerd, enkele ruggen los; h~t :regist~r _uit deel 10. in.: :: , •' ee:1 apart bandje) .. ··.·_;: ·, 700,-.. 79. MULLi::R; p·, ~.i Beredeneerde beschriJving van Nederland,sf=he historieplaten, ,, .. ,. zinneprenten-.:en historische kaarten'. 4 dln, A' dam 1863-1882, ca 2000 blz., 550,-g€'b. ;_n halfleren ·banden. Zeer fraai ex. . . .. 80. r~HSOONLIJICHEDEN in •het KonipkriJk der Nederlanden in -woord en beeld ·150,-(i.nl. Brugmans), A'dam 1938, 1748 blz. , geb . , groot. fol. . 81. REGT, J. w. , IJeêrlands · t,c rne11J1,!f! r:c• ·~o11c11 uaar hun~1e gcl>oor~eplaatsen in aardrij kskundige orde gerangschikt :n beknopt t oegelicht, Schoonhoven ( 1868), , .. 553· blz-..,, . geb. (m , i. het.,~Qige ; wer~ waarmee men d~_bf!l~ri~kste: ~zonen" van d" stad e:1 dorp kan nagaan l • · · 95, -82. REPERTOR-IUM van , boeken en t~jdschrif_t_a rtik~len betr; · ~è _ge~ch. ;,,'ln_Nederland/ · ver'Sc.henen in de jaren 1957-1959, Leiden 1968, 492· blz.; Idem 1960-1')62, l.e1rlen 38 1~69, 506 -bl-Z,.p per deel . ·· . . ., .. ,. . . ... ·,. , . . •-'83. WHO· IS: WHO . in .,the. N.etherlan?s 196~/63_, a biograp,hical_dictiopary cç,ntaining . , abo:it 4000' biographies of-?r.omin~n~ pe.rsonali}i_e s from ,~d ~n the. Netherlar:ids, :. 6ö,-1st ~clition·, A'dam (1962) 99~.~lz :-• ,geb. , 1 _, :· . · , : .. . . .. . .. . . · 84 . .WIE rs DAT (Deei tjes reet levènsbijzonderheden van bekende landgenoten ?ie op he c. cioment: van , publik3.tie i n leven waren, _ V~rs_chene_n :_. 1902, , 931 , 1932, 1935, \

,

'

~-· --

~


84. (vel'v'.Q~g) • 1938, 1948, ·1956. Voorts verscheen 1926 een d~eltje R. K. Wie is dat?) ~,•. ,190;2, 520 blz.. , . geb . b. · 1935,' 4'86 blz., geb . c. 1938 ,' 519 blz ., geb. .,,• ' .,: - ' d . . 195~, 703 blz .., geb. . 85, WIJNMAN , H.F., Project voor een vervolg op het Nieuw Nederlandsch Biografisch Uoorr1enboek, . .. . ·. . Leiden 1963, ' 42 .blz . .

. 40,--

30,-30,-30,-· 12 ,--

.HERAU)IEK, ZEGELKUNDE, HUISMERKEN

86. d'ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J . , Nederlandsche Gemeentewapens; Arnhem 1896,geb. 87. ARENDT, L. en A. :· de Ridder·,· Légi.slaUon héraldique de la Belgique 1595-1895; Juris prudence du· conseil Héraldique· 1844.;.1 895, Brussel 1896, 462 blz ., geb. ' (mooi ex.; op rug in goud stempeling "Archief Van Epen") 88. ARMOIRIES et .c ris d' Armes du Comté de · Hainaut · et· de ses bároris· . ; .. ; Naarden 1941 , · 24· + '15 blz : , geb .·;· geil!. •' · . . ~~89. BAELEN, P. van, Wapenkunde, Tongeren 1969, 30, blz . + •veel 111. (cursus heraldiek .v.d. afd . .1Limburg.·van de ,Vläamse Ver. v : Familiekundé) : ·· 90. BARA, Hierosme de, Le blason des artnoir1es, 'auquel est montree Ia manièr e de laquelle les anciens et modernes ' ont·•usé ;en icelles , Lyon 1581 (repri.nt 19751 247, blz., geb.:, ·geill. . · .'. , < ; , , , .. .. •• • .i : . . .. 91. BEELAERTS VAN : BLOKLAND, · w; A; , 'Beyeren· ql1ondàlli '·Gelre. Armorum res de ruyris. Eene historisch-heraldische · studie ;' • s-Gravenhage ''1'933, 5·5 bl:i:;, geill ..' _ 92. BEELAERTS VAN . BLOKLAND, .W;:A. : e-;·a-(j ,Nedel"laMsche· Kloo'st;erzegels vóór 1600, deel II, Cisterciënsers ; ·' 's"-Gravenhage 1939.;.1948,' 190 blz. , geilL in losse afl. . - 93. IDEM, deel III, praemonstratensers, 3 af.li:', •s-Grávenhäge 1950-1'95?_, 48 ·blz. • ( niet verder. ·'lersohenen) ·' , : .. . . .,.. ' .. . . ·· ' ,·. · , : ' 94. IDEM, losse- -band voor •deel. I (,Beriediêtijnertl · -,. · ::' .: ;':·, 1• ·• · 95. BEELS, C. H.-.:en J, Th. A.Peskeris';· -Heraldie1<: iri ·het exlibris, . AÏn.s terdam ·en~_. · 1967, 77 blz. , geill. .· ··· . . . :·: · .. · · 96. BELLEW, G. ;=.Escallops in armory, 'Lóndeh 1957, 16 blz. (met vele at°b·. . i rl'. '.kleur betr. de schelp· in-·de heraldiek) · .. .,:. · ·· · 97. BERGH, L.Ph.C . van den, Grondtrekken der Nederlandsche Zegel- en Wapenku~de, tweede veel vermeerderde druk, Amsterdam 1861, 11 0 blz., geill. 98 . IDEM, 3e druk-;- 's:..Gr.avenhage l881, .. lQ8 :·b!z~i gefll .

.

1

·•

••

in

175,-195,-30,-60,-·. ·90,-;,68,-95,-30,-10,-35,-28,-· ,4 0,-40,--

99. · BERCH, J.A . de, Het wapen des Konings en des Rijks·;·· thans gevoerd, is strijd met de· wet ( 's-Gravenhagè 1880)\ · 38 blz., met ingepllikte · wapengravure 19,-100. BERCHEM, E. von, Siegel, Berlijn 1918, 189 blz ., geb . , geill. (BibL für· Kunst- und Antiquitätens.aromler •II), :- · ' 48,-101. B: EDERMANN; / D. von, Die ; Kreuze •in '. der Heraldik , Wenen i 874, 10. blz.'·+ 3 _p~ate11.. . ·• . "•~:-. : '· • 48,-met ca 250 afb . 102. B00, J .A. de, Heraldiek ; Bussum '19ó7, 120: blz., geill. (goed algèmeëri overz.) · 24,-103. BOUTON, Victor, Wapenboek ou Armorial de 1334 à 1372, contenant les · noms et annes des princes : ( . ;; . ; ) : précédé : de poésïes -héraldiques, par Gelre, Heraut d'Annes deel I, Poésies héraldiques;. ,Pàrijs/Brussel 1881 ,' 11 + 295 + 4' + 8 blz. Met supplement op 'dit".deel·' I; Par-ijs 1890. ca -70 blz. Beide ·delen geb. en geill. (met opdr. van de auteur à.an g.raaf M, de Nahuys) .- Deel II en III (de platen met toelichting) ·ontbreken. liet werk is slechts in '62 ex. gedrukt waarvan er 45 in de handel zijn gebracht! (folio ; gedrukt op O.H.papier; ruggen beschadigd). · · · · _ 295,-104. BRANDELER, P.A .J . v.d., De Wapens van de Magistraten _der stad Amsterdam · sedert 1306 tot 1672, . •s,..Gravenhage 1890, 160 bl'z. · · · · 75,-105, BRUGGENCATE, A. ten, Heraldische gids van de ; Gouds~ glazen; Gouc1a· } 949, 43 blz., geill. ,· · · '· · · 45,-106. BURGERS, C. A., De Friese wàpens. tussen andere wapeninwevirigen fo Haarlemse · linnen tafeldamasten uit de · 17de eeuw:, blz . 123-148 · in De Vrije" Fries ,· · deel 44 (1960) 28,-107. CAMACHO, Jorge en Alain Gruger, · Héraldique alchimique nouvelle, Parijs 1978, · ruim 100blz., geill. (gedrukt in •1725· genummerde ex. voor de' "club du·soleil noir" Bevat ca 50 wapenschilden met alchemistische voorstellingen·: )" . · 85,-108. (CATALOGUS) Het Blazoen (Prinsenhof ;Deift 1954) 130 blz. (grote heraldische tentoonstelling, inleiding Anne Berendsen, geill . ) · ·· 35,-109. CATALOGUS tentoonstelling Friescne heraldiek, Leeuwarden (Friesch musel,llll) 1942, 40 blz., geill. • · · · 48,-11 O. ( CATALOGUS). Eeuwig levende teekens , tentoónstelling van volksche zinnebeelden Den Haag 1941, 96 blz., geill. . . , · 38,-111. CIRKER, H. en B., Monograms and Alphabetiëal Devices, New York : 1970 (Dover) 227 blz . . : . · · _· 25,-112. DAM, H.H . van, Heraldische Tentoonstelling (toegepaste kunst · (saàmgebracht uit 1,1articulier bezit , )R'dam 1915, 96 blz., geill. (bevat inl. van 50 blz .!) 60,-113. DIDEROT en d'Aletr.bert, Blason, art tiéraldique, reprint van d.e tekst (26 blz.) en 33 platen betr . heraldiek uit r!~ 18e eeuwse Encyclopedie) _z.pl. en z.j. (Inter-Livres, ca 1980?) ,_. · · · 45,-114. DROULERS, E. , Dic'tionnaire des attributs, ·a négories, emblemes et syniboles, Turnhout z.j . , 281 blz. , geb., geill . 90,--


115. DUHAUX d' ARGICOURT , L.A . , Alphabe t et f i gures de tous les termes du -~l.~oo, . · 90, -Parijs 1896, 133 blz ., geb. , gèill . . 116. GALBREATH , D:L. e'ri L. Jéquie r , Manue l d'u bl ason , Lausanne 1977, 344 blz : ~· --·· .85, -.r. geb ., geill. - 35, -11 7. GODEFROY , J ., Her aldiek , A'dam z . j .;· 85 blz . , geb . , geill . 38,-11 8. GOEDE " A. de, Wa terlnnc!s Swane , ' Enkhuizen 1945 , 51 blz. , geil!. 11 9. GONGGRIJP G. F. E., Fr iese he eir;ene rfdenwapens , de wapens der FrieschE: e igen-. erfden 'i.v . m. ·hun· berechtigd allodiaal e rfgoed , Naarden 1943, 108 bl z. ,.. __ 151 (Bibl : v, ' GesL en Wapenlc. 12/13) . . __ js (1889) 290 bl z., geil!. . 95 , 120. GOURDON'DE GENOUILLAc '·'•1i: '.. L'Art Héra1dique, Pa ri A ·~ d ·1865 , 222 blz ·. ge ill. ; · , 60 ' -121. GOUW, J . .te f-1,: St udiën over wapen-• en zegelku_n de, ,_ m~ ~er am · · .. 122. GOUW , J . L. van der, I s i gnia Hollandiae , of verluch~ -relaas van de _z innel;>eelden , . . die fo ·- de loop der eeuwen zijn i;evoe rd door he t geweste lijk bestuur v~n H~~~artd, •s-Gravenhage 1959 (overdruk uit verslag G.S. ) 42 _blz ._, ge il!. _· :·: •·: . ·, .S,: :28 ,-123 . GRAAFLAND , J . L. M.; Heral dische encyclopedie, Den Haag (1932 ) , 228 blz . ,. fol. . . ,. geb. rijk geil!. (de uitgave _i _s t11eetal:ig : Nederlapds en Frans) . .... 95,-124. HAM , W. A.· van, Ha.pens en vl aggen van Noord- Brabant , Zutphen 1)986, 218 _bl;_Z. ' 39 50 geb., geil!. (standaardwe r k, a1_n:·et tot een landelijkP. reeks . , . , .. _ , · ·. '1'25 , HAMKENS , F; H., · Alte Deutsche Rc~è:hs Adle_r , _'Brussel 194 4, 65 blz., geö,., -~e.i v ·. .' c .15,-. 24,··126. -HART , G. 1 t ,, Rij nl ands· 14apen-;: z·. pl., z .j . , 40 blz . . •. , ; ;. ,38, -.. , ·'1'27 , HAUPTMANN , F., Wappenkunde , München 1914_, 61 _blz . , geb . , geil!. .. , · l'28. HERALDICUS , Lijf~ en wapenspreuken van het ' vorstelijlc huis, _van den Nederlandsch~n Adel van beroemde •Nederl anders ê n buitenlanders, enz. , Zutphen 1926 , 192 blz • · .. ... ,l: (Nuttig bij het identificeren van wap·e ns a . d . h.v. een spreuk. ) .. . , · .48,-129 . (HERALDIEK) manuscri~t : losbladig ~,apen boek in twee banden , bevattende 199 bl_aden (25 x 19 cm) met op ieder blz.d een w3pen (11 0 stuks gekleurd) w.s. laat 18e of 250, -vroeg 19e eeuw . '. ,24,-.. . 130. HOLLA, A. W. H. , Noord- Braban t se r.eraldiek, Literatuurlijst, Cuyk 1982, 29 blz . 131 . JOUFFROY d'ESCH!. ✓ANNES, M., Armorial univer·s el , précédé d'un traité complet de la science du blason , Parij 3 1864 , 101 + 587 blz . , geb:, geill. (o . m. Met . 125 ,-cpromo-litho's) , rug l os· · . .: ~ 132 . JUNIUS , J . H., Her aldiek, Ams t Prdar.1 1894, 369 blz., geb. , geil!. (mooi ex. in hal fleer l _:-.'· (95, -133. KÁNNIK, Preben ,' Vlaggen,• Standaarden en ·wapens, A' dam z . j., 204 blz.-, geb. 24 , - ~t vele afbeeldingen in kleur (internationaal) . . ,·• 134. KITS NIEUWENKAMP , H.W.M. J. , Euro·p eesche " totemdieren" en eenige andere sym?ol~n he,aldische sprokkels , 2e dr . , Haarlem z . j. ( 1935 l , 220 blz ., geb . , geill.. '. .,- ,75 ,-. ' 135. KitS NIEUWENKAMP, H.\-/ . M~J . , Nederlandsche Familiewapens, met nadere genea_lo- · • • . .•· :. gische aailteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën enz . , 4 delen, .'. ''175 , --ieder van 160 .blz ;', met ill. en tabellen, Haarlem z.j . (ca 1940) .: 1_2 5,-•· - .· 1·36. rna-1·, . reprint in één dl eel · 137 . KITS, NIEUWEN KAMP , ' H. W. M. J. , Encyclopedie van de heraldiek, A' dam enz. 1961 , 252 blz. · ( Elsevier pocket) . Geeft •·verklaringen" van wapens 24,-138. KLEYN, A.R . , Wapens, I ~ z . pl ., z . j . (1 6 blz . tekst en 32 bladen met gekleurde wapens, getekend door D. Rühl en K.v . d . Sigtenhorst (betr . ·provincies en plaatsen in Nederland, België, Luxemburg , Skandinavie en IJsland) , geb . '40,-.... , '1'39. KNöTEL, P. , Bürgerliche heraldik ,, Je opl., Breslau 1922, 39 blz. , geilL . .: .;8,-140. KUIJSER·, J . , De heraldiek i n bouwkunst en aanverwante vakken, A'dam 1910, · _... • • )~ 7 blz., geb . met zeer veel · illu_straties . · . ... 75,-141. t,AARS, 'l' . v . d . , Wapens , vlaggen en zègels van Nederland, Amstèrdam 1913 , ... , •: ~76blz. , geb. · . . . 65, -142. · AARS, T. (en S.G;) van der , Nederlartdsche Gemeentewapens, uitg . N.V . Koffie AG My, . 1924-1935 , 2 delen·, compleet met alle ingeplakte zegels 160 ,-143. LEEMANS-PRINS, Elisabeth C.M ., Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland, 's's-Gravenhage 1966 , 271 blz., geb. , geil!. (Z.H . Studiën XII) · .. ~ .. ;5,-144 . LEO~HARD , Walter , Das ·grosse Bu~h der Wapperikunst, Sntwicklung, Eiement~, ·'· Bildplotive , Gestaltung 1 Münc!'Jen 1976 , 368 blz ., geb., geill. · · · · · 125 , -145. LIO~, . J ;M., · Heraldieke modellen.·ten dienste van decoratieschild~rs , graveurs zegelsnijders ;-.beeldhouwers ·,, bouwkundigen, teekenaars , borduurders, enz ., · · ....· -~Z5 , -. 's-Gravenhage 1894, 6 + 24 blz. êil 20 ·platen (kleur) groot fol. , fraai · · 146. (LONDEN) ; .Th'e gti ilds and livery -c6mpanies Öf the Cïty · of London · (grqot blad :··.- •. . met q.m. de wapens van alle gilden en companies) . . . , . . ..12,-147. MAREE. Berna , Drie arti'kelén over heraldiek in Zuid-Afrika, 1984-19~5, ge ill. ·. 20,-. 148. MELKENBEECK , J . , Heraldiek of wapenkunde , z . pl . ( ui tg. Moerenland} 1949 ...· 124 blz . , geill. · · · · ·· ' · ·' , ::.·.:. . 35,-149 , MONCEAUX , H. e.a .., Les carreiages historiés du moyen.-''a ge et de la Renàiss°arice Parijs 1887.;· 64 blz . ,.. geb ; (:betr . 'het ornam'en't, w. o . hèl'álèÜek) 28,-150. MORENAS, H. Jougla de , Grand Armorial de France : Cata'l.oque .général des a.rmoiries des familles nobles .de· Frane::e, deel' ·1, z·. pl. · 1934, 398 blz . , fol., ·geill. (loopt, van Aa t / m Bat) . · ,. ·. · . · .. : · · · 90,-151 . MVLLER, Fz . , S.' , Beschrijving d sr.' "Utrecht·s cne' stádszegels·;· utre·cht (1916) 64 blz . , geill. . ·, ., · ·. · . :,. ·. ,. :· · : · -·· 30 , -152. MüNCHENER KALENDER, geillustr eer d door Otto Hupp . De jar'e n 1902 . 1903· 1'9 04 1905 , 1907 , 1912, 1913; ·1917 , -19-20 , 1921 , :•1922, 1923 , ··1928, per'deel ' · ' 35,-I

;

•:


., 153, NEDERt.ANI>SCHE""\iAPENS van het rijk, de provinciën en de gemeen ten, voort.~ van waterschappen , heerlijkheden en::. , 2 del eh, De Bilt ("De Branding") · 1941 , __ 2001 126 + 11 2 blz., geill., geb. . 15•. DE NEDERWDSCHE PROVINCIEWAPENS naar heraldische gegevens+ 1500 met verklarende tekst, Utrecht z.j., 15 blz . , 11 ingeplakte wapén!! in kleur-en 6 losse voor-25,-beelden voor inkleuren .. . . 155, NEUBECKER, Otto en J. P. Brookli ttle , Heraldiek, bronnen, symbolen en bet.ekenis A' dam/Brussel 1977 , 288 blz., geb. ; fol. , rijk geill. (kleur). Eén van de fraaiste en beste boeken over dit onderwerp, Ned. b~werking van Jhr Mt R. C.C. 75,-de Savornin .Lohman. Nieuwprijs! 136 ,-- (uitverkocHt). Speciale prijs "75,-156, IDEM, de Duitse uitgave , Frankfurt 1977 . 157, OLIE Jrg_8,nr 1~ (1955 ) . Hierin he t artik~l rlDe soheip in de heraldiek"· door W., 6 blz., geill. (kleur) 9,-158, OVERWIJN, J.F., Onze huis- en grafteekens zijn 10,000 ,jaar oud. Wat zeggen zij ons? (Dordrecht) 1940, 11 9blz ., gdll . . 35,-159. PAMA, c., Heraldiek en Exlibr1.s, Naarden 1943 1 51 blz.-, geill. (Bibl. v.Gesl. en Wapenk. 141 30,•• ·15,·160, PAMA, C., Ons familiewapen , Naarden 1942, 58 blz, (Bibl,v.Gesl.en Wapenk, · 151 161, PAMA, C., Het volkskarakter in de heraldiek, Naarden 1940, -30 (39) blz . (Ribl. v. Gesl. en Wapenk. 7) 12,-162, PAMA, C., Het wapen der Nederlanden, ' s-dravenhage 1942, 20 blz. i 2 ,-163, PAMA, C. Heraldiek , Geschiedenis der familiewapens van· de middeleeuwen tot heden, Utrecht 1958, (Prisma reeks 377) 200 blz., geb. 24,•164, PAMA, C. , He~aldiek en genealogie, een encyclopedisch vademecum, Utrechc er.z. 1969 (Prisma 13901 , 415 blz. 28,-165 , 'PAMA, C. , Die wapens van die ou Afrikaanse Families, Kaapstad/A'dam 1959, 194 blz., geb ., geill . 115,-~ 166. PAMA-BROUWER, F., Heraldiek, Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wápens, Alkmaar z.j. , 63 blz., geill., geb. 35,-.167. REIMERS, J., Das Adlerwappen bei den Friesen·, Oldenburg 1914, 210 blz., i;e-111. 75,-168. RETI>ON, H., De huismerken, Naarden (ca 1941) 30·-blz., geill. ·(Bibl. v.Gesl. ·en Wapenk. 2) . 15,-169. RIETSTAP, J.B., Armorial Général, 2 delen, Gouda 1887, 1149 + 1316 blz., geb . (belangrijkste naslagwerk voor familiewapens. Bevat ca 85 . 000 alfatetisch geordende beschrijvi ngen van wapens uit de gehele wereld, met een sterke n~d:-uk op de Nederlanden.) 550,-170. RIETSTAP, J . B., Ar,norial Général, 2 delen, Herdruk Londen 1972, naar de t.lruk van 1887, geb. (a.b. l .,, · 350,-171. (illETSTAP), V. en . H. V. Rolland, supplement to the Armorial Général by : •B. Rietstap, reprint, ·Londen 1969, 9 delen geb. (oiet meer compleet nieuw levc~baarl ) 850,-172. (RIETSTAP), V. en H.V.Rol~and, Planchee de l'Armorial Général de Riets ~~P. 6 delen in 3 banden_folio, geb., Herdruk Londen 1967 van de uitgave Par:!.j~/ Den Haag 1903-1921 (afb. van alle wapens uit het Annorial Général v3.ll 1887 , gearceerd zodat de kleur~n er tevens op zijn aangegeven ) 790,-173, RIETSTAP, J.B., Handboek der Wapenkunde, derde (door C.Pama) geheel omgew~:-kte en herziene uitgaaf, Leiden 1943, 343 blz., g~b., geill. 60,-'74. RIETSTAP, J.B; , Handboek . der Wapenkunde, vierde (door C.Pama) geheel omgwerkte en nieuwe uitgaaf, Leiden 1961, 376 blz., geb., ·geill. 75,-175, RIETSTAP, J.B., , Handboek der Wapenkunde, vijfde druk gelijk aan de vfard"?, Leidèn · 1987, 376 blz., geill., gebrocheerd 69,-176, RIETSTAP, De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlanèschen Adel, A'dam z,j., 552 blz., geb. (Bevat: beschrijvingen (geen afb.) van de waçe:is van erkende en niet-erkende adellijke families; register op de figuren in die ~rapens, · register op de wapenspreuken.) 175,-177, RIETSTAP, J.B., Wapenboek van .den Nederlandschen adel met genealogische en heraldische aanteekeningen 2 delen. Groningen 1883-1887, groot folio , 239 + 334 blz. met 103 platen met i eder 6 in kleur gelithografeerde wapens . Banden wat geschaafd. Eén deel ·1os in de rug en enkele pagina's i ets beschadiBd aan de rand, maar al met al een heel behoorlijk ex . 1.950,-178. ROBERT, Rogier, Heraldiek, Brussel 1946, 80 blz., oblong, geill. (Mijlpa.11serie nr 38) 18,-179, ROEt.ANTS, H.A.M.,, J.A.Koopmans, levensschets, Hengelo 1901, 27 blz . (Jugendstil o~lag) · 35,-180. ROUCK, Thomas de, Den Nederlandtschen herauld ofte tractaet van wepenen en politycken· adel, A'dam 1645, 370 blz .; geb. met: Tweede deel ofte Kort~ beteeckeninghe 9er Konstwoorden ende fonnulen van spreecken in heravldie , 56 blz. fol., g~b. in perkamenten band uit de tijd. Met 9 grote en vele kleine gravures in de tekst. Mooi ex. van dit oudste boek over Nederlandse herald i ek 750,-181. RilHL, Dirk, Familiewapens in het lands·archief te Batavia; ( Fotokopieën van reeks artikelen .met 600 wapenafbeeldingen, verschenen tussen 1938 en 1940 i:, "De · Indische Navorscher11 ) ; 68 blz . , gebrocheerd, voorzien van omslag én van een 47,50 (misleidende) titelpagina 182. SCHUITDIA MEIJER,· A.T., en W.K.van der Veen, Wapen en -vlag van · de s~ad Groningen, Groningen 1965, 149 blz., gelll. 24,--


,.,

t,·. ···-.. ; :,,:.{-_ ....-·:··,:.. ;

',-!/_-.: .. '

183. SCHUTTE, 0 . , (.red.) ,'. De g~meent~waden~- v~ri: Acht~;~oek -: n Liemers, • z, pl. _1982, 174 blz . , g~\11. . 184 . SIERKSMA, Kl. , De gemeentewaµ e11s van Ne'élerl and, Utrecht, r.nz, 1960 ( Prisma

501) 256 bl z .

,..

185. 186 . 187. 188.

24 , -201-28,-18 ,-28,--

IDE~ , 3e druk, Utrecht 1968 ; , 272 blz. SLOOT , 11 . B.f . van oer, Middeleeuws wapentuig, Bussum 1964, 111 blz., geill . St1IT, J . P.\LA ., Het wnpcn"\Jfln Br<!r.la, _Overdr. (or an jeboom 194_9) 27 blz., ge ill. SPELTZ, A. , .Le:, ztyles ~e l' 0rnarnent, - MHa1 an · 1949, 668 bl z ., geb., geill. (met ..--951-'duizenden or·ne,nr.nta le tekeni'lr,eï,) 189. STEENKJ\MP, J . c•.i;, \i,A·• •. Inle:i ding t ot de Wapenkunde , Amersf./Naarden (ca 1_94~) .. 20 ,-30 bl .: . , geill. (13!.tif: v':Gesl . c:; WapénK. ·1 ) . · .· 190: STEE: K/\MP , J . ~-. P. IL A., :.°e[';el'~; Ma::irdzn 1941 , 32 blz., geil 1. ( Bibl. v · Gesl. en :. 20 -Wapenk. 8) ·r-.· . .. . . • 191 : STEENKJU·!P , J .C .P . W.A. , HJ r a l.disch vademEcum, wapenkund1ö register van de meest . voorkcmencie ·he,..aldische ber.ami ngen , terme'l, f i gu~en, enz. , ~ delen, Amersfoort, ·.. · Naarèen z . j. ( i 91-; ?) ?.08 er. 1 î8 blz. · - : 75 • _.._ 192. STEENKAMP, J .C .P . W. A., HP.raldi ev. i n Ku:isthistorischen en aes tre t jschen zin, 24,-A'èar.i 1948, 16? blz., geb . , geill. (Heemschut ) . 193, STE::h'KAMP, J.C . P.W.A. , De We'pe:,s der Nassau's,_ Overdr. (Hi::; toria 1_9_47) 2 blz. 9,-.ge il lustreerd (· · 14,-194. STEENKAMP, .J ._C. P. W.A. , Heral~isct:e vcgels, OvP.rdr. (NL '.1913) 8 blz. met plaat 195. STEENKAMP, J.C.P. 11.A., Viervcet.i~e dieren in wapè'ns, Overdr. (NL 1912) 7 blz., me t pl 3at 196. STEENr:AWiP, J .C.P .H,A. , Ooi•J.t1gstL'i.g in de heraldiek , IJver.dr. (NL 1_915) blz., ... met pl aat . . .. , _..14,-...,~. 197. STEUR , A.G . van der , Met hand5lap; en wapengroet. Heraldische brieven van . '· J. H. en S.J. van 1;uinen aan .J . A.Koopmans (1879-1885), Overdr. (jrb C.B.G , 1987) ·· -14 bl z.. , ge ill. 9,-198. VALCK LUCO.SSEN , Th.R., Een bé-lasting op geslachtswapens? Overdr ; ( NL 1919) 7 blz. 5 ,-~ · 199. VERSTER, C.W.H., i!eraldieke ku:,s t , Extract (Elseviers Maandschr. 1917) , 24 blz.; geillustreerè : · · 18,-200. VERSTRf.ZTE , E. , · Hu.isr.ier:<f'p er s :'. bbot C'e!:cns in -Vlaanderen; Handzame 1979 , 44 blz. , ge?illustre:erd · ~-·-; · · ..;. · . 45,-201 , • VLAANDEREN, André ; Teel~ens· en symbolen . Een verzan1eÜng pude en ·nieuwe icono60 ,-grafis che -gegevens, A' dam 1946, 26:.. blz . , geb. , geilL '.· · · 28,-202 . VOLBOR~ll , C.A . von, Het ~-1ape'l. Sti:]1. en vorm, Handzame 191·1, 82 blz. , geill. 203. WAGNER , Ed ( t.ek~n.), Tracht, ·Weh:- und Waffen, Praag. 1960, 73 blz. tekst en . · ·. ·• enige ho11dc1:<1c11 pl::i t cn met <111i1:cuden afbeeldingen van costuums,'harnassen, waren~ . e . d. ) · · · 90 , -20t.. W.IICNS~ ~. , Heraldy in Engl ar.d, Lenden 1946 , 35 blz . , geill. (King Penguir: 22) 18, -::205. WAPZNSPREUKEIJ " an d~n Eng~!si:'1en adel (Manuscri'.)t ; verzameld ·door W. de Jongh, gebonder.. _E nige :, onder·élen pag:i.na's met alfabetisch gerangschikte wapenspreuken) 90,-206. WERSIN, w: v ., Das elemëntare 0:-nament und seine Gese t zlichkeit, Ravensburg 1940, 100 blz., geb . , geill. ; .. . .. 48,-207. ZEEMAN , J. , Familiewapens , ',!et1rnswaarc;ligheden, hoc kom . ik er · aan? het t ekenen en schilderen, z. pl. , z . j .; 118 blz ., geil 1. · ·· 15,-208. ZELENKA , A. , Die Wappen der böh~isr.hen und mährischen Bischöfe, Regensburg 1979 .. .. 319 blz. , géb_. , geill. 38,--

?

VLAGGEN . ·.·>r.. ,. 209 . ENKLAAR, W. F, P. , ne t drietal geuzenvlaggen toegelic_h t, Deventer :1974 , 16 blz. met 3 platen in .kleurendruk 210. FR:JIN , R., De ·Nederfandsche vlac; , Bxtract (1863) 1fbïz·. ·· 211 . SIERKSMA, --Kl. , Vlaggen, symbcol, tr:tditie, protodo!, Bussum 1963, 95 blz. , geil1. 212. SIERKSMA , ·Kl :, ~eder1anLl3 Vlagcenuo~~- Vlaggen van .Nederland, provincies en gemeer,ten, · Utrecht' enz : 1962 (Prisma 7%) 157"bl~.-- •. ,r ·.- ·· . 213. TREU , rLA. , pc _N ederlandse vlag en d~ Nederlandse Koninklijke vlaggen. Een alg. overz . met · enigc nie1.1we bijdragen t ot de kennis yan haar historie, 1 s-Gravcnhagc z .'j., 72 l:>lz., -g'3-iE. · 214 . ( VLAGGE~), Manuscri.pt : Re.;oll:tie de ·.• Staten Generaal nopenàe het salueren ter ze e , 1E.7 1, (18c eeu~!te: kopie) , 3 blz . ,fol.

18,-18,.28,:.20,.--

28,-38,--

ADEL EN (RIDDERLIJKE) ORDE~ . 215. AALBERS , J. en M. Prak (red.), De bloem der na~ie. Adel en patriciaat in de Noordelijk~ ~ederlanden,· A'rlarr. 1987, 19Lblz . , geill. (J.M.v.Winter, Aristocratiseri ng ln ME; .J .M. A. Coenèn, Vors :: eu artèl in 13e eem-1; J .Aalbèrs, Adel -in .:,.-. ~elderl:md , Ut;•echt en Holland 1e Jieift l 8e eeu_w; s. W. Vers tegen, . Van Isendoorn a Blots 18€ eeuw; L. Kooymans , Patrkiaat. Holland 17è en 18e eeuw; J . Aalbers W.A.v.Spaen v . ci . ~n de voom. :-idderm. adel; c ·. 3chmidt, Teding van Berkhout ; C. J.Br~in, l,del als :ie1oning no,· ;,ers. verdiensten i 216. d'_ABLJ\~NG V./\N GIE~SENBU!lG , '.~..J. , Cë Dnit!;che or·a e , cf b'~knöpte geschiedenis, i _ndP.elrng en st:ttu ce,1 cte:- br oedP.r '> van het ·Duitsè~e huis va'l St.Marie van Jerusalern , · ' s-Gravi:mr.a~e 1857 1 352 blz., gei 11 . 125,--


217.

(i' .t1BLAING

VAN GIESSENBURG, W.J., Wapenboek der ridders van de Dui tsche orde .. •'133.Hje van Utrecht •sedert 1581, opgeluisterd •door hunne vier opgezworene idelli j ke quar tieren en acht stamdeelen, huwelij ken en kinderen , 's- Gravenhage · · i 671, fol., geb . (rug lós) N. D. : Bevat inleiding : namen en personalia van 176 ridders (1581-1870) ; kwartierstaten van deze 176 ridders , ruim 700 wapenafb . i n litho125,-grafie en ~egister · 218. d I ABLAING VAN GIESSENBURG; w.J. ' Nederlands Adelsboek of verzameling van adelscrkennint;en, inlijvingen, · verheffingen en verleeningen van titel, 's-Grdven 48,-h?.,ee 1887, 196 blz. 219, d 'ABL.\ING.VAN ·GIESSENBURG; W. J ;, De' ridderschappen in het Koninkrijk der Nederar.den of de gescbieèenis, regeling en zamenstelling van den stand der edelen , 200,-v.:n 1814 tot i850 , · 's-Gravenhage 1875', 280 blz . , geb. (watervl.) 220 • . d'J\BLAING _VAN cqES~ENBURG, W.J., Bannerheeren en ridderschap van Zutphen, 275,-L' delen , ' s - Gray~nhage 1877-1885, 62·1+ ·200 blz. ~ 3 wapenplaten 221. d' ABLAING VAN GIESSENBURG, W;J . , De Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen . !~;,men en s.tan:deelcn , van de :iedert 1587 verschemen edelen , Den Haag 1899 , ca ' C • . . -:8û blz., fol., geb. (,nod. band) . 275,-222 , !.CQIJOY, J . , _.Recbtsgescbie~s vari den adel in Nederland, eerste s tuk , dis s. t.,-;.ldcn 1893 , 114 blz. (niet verder ·verschenen) · 68,-223, ~ClL, Speciale ..afl. Tijdschrift voor .Geschiedenis, 1980 afl. 3. o.m. J .M.v . H.i.nter , Adel en aristocratie _in de M.E.; J .Kuys, De Herlaars; P. de Win, De adel i.:: Drabant; H.F.K.v. Nierop ; De Hollandse edelen als ambachtsheren ; e tc. 30 ,-224 . !:(''.~OOS'l1JS, Leen~. en papier-adel, Leiden 1864, 226 blz ., geb . (iets .watervlekkig) 75,-1 225. B:::ELAERTS" VAN BLOKLAND, W.'A.,· e '.a ., De Hoge Raad van Adel, geschiedenis en 1te!'l:za.anµle9e11, 's- Graven.hage" 1966, .219 blz . , geill., geb. ( Standaat·d1-,erk, t;':; ocht l · · . ·. · · ' · · · ·· 9·s ,-226. hfió'.!..00·, · A•, ri~ insteiÜng van '\1e Orde vari ·st. Jácob door graaf Floris V van !-l~J.l;:md: in :denjé!r~,1.279, A'dam 1845, 61 blz. 30,-227 ! lfr"fü.•:STEYI) , :E. A.Ván i 'Geschiedenis der Johanni ter-orde in Nederland tot 1795, J.. ,~5C,1 1934 ; 104 blz. , .geil1. . 9'5,-228. l:,ERGH,· P.A.van den, De vorsten .en bewindvoerd(rs van al de oude en nieuwe staten der wereld met geschied- en aardrijkskundige mededeelingen mitsgaders c:-~32.ve van. al .de ·voonnallge en nog bes.~ de geestelijke en wereldlijke r i dderC!"d C'1, Haarlem 1873, 479 blz., geb. / 40,-·229, s}( R.l\AKENBURGl., v. B(ACKUM), L.J.A •., Armes de quelques familles · néerlandaises r:.:-n.'..a.noblies, Leiden 1901 , 38 blz. (gedr1,1kt in 2 kleuren op Oud-Hollands !),,pier), zeldzaam · . 230 •. D:;ETJGf.L. DOUGLAS, R. van, Over het adelsrecht in de Nederlanden, 's-Gravenhage , •i367 , 1'.')7 +. 18 .,blz •. (betr.vnl. de regelingen in 1814 en 1815) .. 48 , · 231. · :.:J.JLEVELD, W. J :J .c., Opmerkiri~n over .de geslachten behandeld in het Nederlands f,~.üsboek _met ~anhangsel ."Veertig jaren N~derland' s .Adelsboek", 's-Gravenhage ·'i 9Lt9, 225 .blz., geb. ( in dezelfc:le röde ,band als het Ned : Adelsboek l Gezocht . 175,-.z:32. D'JNGERN, btto Fi"eiherr von, Adelsherrséhar't im M.ittelaiter, Dannstadt z.j ., P;eprint naar de uitgave -München 192.7), . 79 blz., geb. 28, -.. , . .. 233. ~ÜEUS, F.J.W., De Duitsche Orde van '. verleden ~ót heden , z.pl. ; z.j . _()961?) 2?3 '.lh.., .geill. . . . · . .. , . . · 65, -,. .234. f;": :;;NSTRÁ , H. , De bloeitijd en het ·verval van de Ommelander adel (1600-1800) c!:;_ss . , Groningen 1981 , 485 blz. met losse tabellen en register in mapje . 135-, -235. FT::ENSTRA , H. , Drentse edelen tijdens de republiek ; een onderzoek naar hun 1: -:onoraische positie, z. pl . , 1_985 , 76 blz.• , . ~eil+. , geb. 30,-236. (F~ODAL!TEIT in de middeleeuwen) , Speciaal pummer van de Bijdr. en Med •. Gesch . tl0r ried. (dl 89, 1974, afl . . 2) met art. van Van, de Ki eft, Van Caenegem, Slicher , Yi!Jl Uath, . Gerritsen en Mönnich,., 150 blz. · / 24,-237. CfUIN, . J. P. J., Die Verwandtschaften und poli tischen Beziehungen zwischen den ·,:,.,nt -europäischen -Fürsterhäusern im frühmittelalter, 's-Gravenhage 1964 , · . . "'· 150,-14-1 blz. , geb. . . . r 238. (GULDEN VLIES) - Set van 12 , prentbriefkaarten van de Exposition de la Toison d ' Or , Brugge 1907 met recens:e Handelsblad 10-10-1907 van boek over Gulden 1 48,-V1ies door bc1.ron Kervijn. 239, ('ULNN VLIES, Het, 's-Hertogenbosch ten tijde van het 14e kapittel van het 24,-(;~1 '\.den Vlies, 1481, -Den Bosch 1981 , 87 blz., geill. 240. P.F:~ENMANS, J .C.A . , De collll!landerij der Duitse orde te Vucht met een aanhangsel . öö,-0>1:.,• die t~ -Gemert, 's-Hertogenbosch . 1887, l 16 blz • .241. :rnr:>FPEMDENT ORDER of. Odd-Fellows (I.O.O.F.) . Serie van 4 artikelen in Boon's 38,-M:•:~::.zijn (ca 1905), o . m•. over de orde in Nederland, 28 blz., geill . · 8,-. 242. J01RVERSLAG Nederlandsche ·Adelsvereeniging 1938, 35 blz. 243. Jt;;JGI-,,)IJK, J .W., -Ridderlijke or:c:len in Nederland, Zaltbommel 1965, 80 blz., 38,-go:i.11. (Johanniter · orde, -Malta; Duitse Orde) . 24'1 . i=ur PSR, Y., Uitsterven of uithuwelijke? Een analyse van het demografisch f:'. '!dr ag van de aèe). .in .Friesland ,in de l Be en l 9e eeuw, overdr. (Tij dschr . v . 16,-S:.<; . · Ga::ch. 12 (1986)), . ~2 blz. .... ~ -245. :..')illl, Gerr1rd van , Beschrijving der aloude regeeringwijze van. Holland, 5 delen , L,: ic'en î 744-1750, ruim 2000 blz . (papieren omslagen, hier en àaar watervlekken) 240,-i ,,..:-<:1 IV over· de welgeborenen . Deel V over de adel. l


246. LUTT,ERVELD·; n.; v. , Dè por tretten der lah·êlscommandeurs van de Bali je van Utrec ht, .• . .. o>,>~rdr . · (1 946 )·8 blz . , ir:ef'o· afb . . . . . 28 , - · -, '247 . LIJNDÈW· VAN HEMMEN, F'. G. boren v . , Twee brieve n ove r de ridde r orde van St.~acobs : broederschap, ï nc;es teld door· Floris V ( . . . ) waarb i j e,evoegd i s eene verdediginB - - . '"·'-von d~ eer van Chr : tlutkens ~:, van z ijn wer k "AÎlnal e s de l a maison Lynden" , : 200 ,-'s-Gra venhar,e 1827, 259 ' bl z., ·~eb . (¾ leer) , Beil l. ·-. 248 . HIERIS , Frans van, Manusc ript : Ei~entijdse copie van · een br ief dd. 20-7- 1739 als antwoord op een brie f van J.Reel and, betr. de edel en ·en rid~e rsc hap van .H~l~fnd , ·2· bl1; ,. ,. · ,, .· . . . . , .. _. "· 43 ,--

/c.

ven de r , De Neder l ands c he adel of naamÜjs _~. ~an de afstammélinÇ,éh .·, ::,,r. - · , 249 , M~ELEN, .:·"·.'de.r éäel en. in Nederland benevens hunne 'huwelijken, kinderen en nakome lingen t o t op heden, •s- Gravenhage 1a7ç; 195 bl z . . .·•.. :· . ::~?4 ,-250 . PAlJY VAN l4IELDRECIIT ,' A~nies, •Het dia l ect van de adel,' Utrecht 1986 , 125 blz : . (niet alleen dialect, maar ook over :rnde r e gewoonten en gebruiken . Koste lijk boel<je in kl eur ·en f'or mêat "rode tioekje") · . ; · ·· ··22 , 50 -- ,251. REGLEMENTEN vcor de Ridde rschap in het Hertol)dorn Limburg , (Maastrich t 1844.l . · ··.65, -43 blz. (inet lijst vnn 51 l éden ul.t 1842 en n!:e uw ben_oemden in 1~43 eri 1844) .... ,2-52 . REGLEMENT voor -de riddl'r schap in Gelderland; J\rnhem 181 6, 7 blz .; met ..... ,., - 1 - .. <l40 ,-Re5lemeot van orde :idem, .Ar nherri 1817', 5 blz . · , • :. _,. ,. __ .~3- RIDDER , A.•:.de, Dè la t rarismission des titres de noblesse aux Pays-Bas .s'ous . .. · : 68 , - l 'ancien- r.égime,, z ."pL ,~ z . J : ; 95 blz . , fol. __ 26'/i . SUITE du s upplément au nobiliaire des Pa ys-Bas et du Comté de Bourgogne, par . g ~ -: , d1·,D-.~fXX: S:D. H·?X-, 3 delen, 1'555 - 1762', Mect:elen · 1779, ca 800 blz . , i;:e b. in •',, drie benden · fwaarvan één ·licHt •bes~hádlt dl . : . 175, - . -2.55·. · UITTREKSEL uit het Stamboek van ·de ~led: Afdeling der Ridde rs van r1al ta , ' s-Gravenhage" 1915 ,· 82 blz . · ·, · · · · · · · :' •. · ;' "' ., ..< · · · 2a, -~eiü-> - - ~'t>:. VALKENBURG, C. C. van , Nederlandse adel , : A.O . boekje 1011 , 1964 , 16 bl-i:., ~. ;:: ·'.)~•i-8 ,-(roede inleiding ) 257 . . VERR:lESî, L. , Noblesse, .. chevalerie, . ligna,v,es . ( Oues t i dns d' histoire dt:s · ·, ·· ··' __ _.. ;· ; Institutionsmédiévale::; ) , Brussel 1960, 181 blz . · ·:-_.18 , -25~h ··VISSER , ..J ., Adel en "adel" ·in· de Staten .-van ·Friesland . in de 17e ~~ 18e · èel:J~ / ·.·: 18,-... _,.,,. Overdr . (Ned . Leeuw 1961) ,33 blz., 1;eill. . .~.:"ö? u:259. :fWACKER .VAN SON, : p . ) r .De ·adel ·; door Anonymus Belga, z,pl. 1786 , 168 bl z'J·· , -260 . .WATTEVILLE ~• Baron ·de , De.. la ·l';réatiori C:' une noblesse nationale auic étá'tsl:u~~~ ~ \ . .. Parijs 1892 , 27 blz ., e;e ill. (zeldzaam ) . . . . ., , ., .. 0~P, -0

-~--

261 . WELEVELO, L. A;v ., Handboe~ :van · den Nederlandschen Adel , z. pl . 184_~! me ~'.• SqpP.l-~.

• . . ::.

1852, 200

+

8C + 16 bl z.

·

.

.. .

.

262 . WESTREENEN , ·H.H·.J . van , Essai t:i.istor1ique sur les anciens ordres··de chè~al~rie ~

inst.i.tués .dans les Pays- Bes, Den Ha.ie 1807, 33 •blz., orie;. kr-tn . ·

·

·

··.

· . . ·'

..~p,--

, ..

68, --

--?63.. WINTER, J .M . van , Ministeria liteit en ridderschap. in. Gelre ·en Zutphen, irnh~· _:

· .· ··· · · · ~- ' · 1'2'5 ,-W,INTER, J .M . . van , Rid.derschap, ideaal en werkelijkheid , Bussum 1965 ;· 11·2 b1 z :··. · ' gei.ll-, •·fui tsteke'tide inleiding over ridders en ridderschap ·in de middè leeuwen i·: : . ?§ ,-WITTERT v . .HOOGLAl D,· ·E. B. F. F. , De Nederl andsche Adel , omvä ttentle· alle Neder~ . ':: ' " . l a:idsche adellijke geslachten ir. de noordelijke en zuidelijke Nederlonderi=Ï!!e·t ; · · een his torisch overz icht, 1e deel de ·letters A - E (niet verder verschénéh.f ' :.,r. · i~· '. 's-Gravenhage 1913 , tH O· blz . ( formaat .e o. uitvoering a ls Ned . · Adelsboek )';•: .. :'· ~•·· 30 , --

. ·1962 r .J88 blz. ~- apart deel tabell.en .. 264. - -· ·,·, , 265 . :-.,

o

· - ::.•._.

•. - •' 1,: .

1

·t i ..

MIGRATIE ., . ~l . .2.66.• ADÊLBERG , Simon van, De Marranen . De geschiedenis val') Portugezen .uit Spanje·, -; ·: : Baarn 1977 , 125. blz . ,. ~iil·. · · :: · ·' ·· ,•'.§ó , - 267 . B~f(!US, R.A .,• De Armeense Kolonie .te ·Amsterdam in de 17è en 18e · eeuw , )·,. · ·' .'·-' scriptie , A' dam 1~83, ca 65 blz., geill. "'~" :•"., 48, -268. BEKOU:01, J . H., Ban.nelingen en vluohtelinsen -. uit Ronse (Renaix) ., deel II, · · .!·:'·:·!:. •\[•: Naarden · (1 9491 132 blz,, ijeb. ··•~ ~ · 90, - ..2~9.• BRUGMANS , H. en A. Frank , Geschiedenis der joden in Nederland , deel · I ( tot ' èa· :.. ''" 1795 ) , A' dam 1940 , · 784 blz . , ge b. (dee l II· nirnme.r verschenen. Stqndaardwerkj •~·. -- ·22~,-.. 270.. CATALOGUS, De Huge noten in Nederland , Delft (Prinsenhof) 1964 , 16!:! -blz . 1 géill. 271 . DEKKER , FF. , Voortre kke r s va.n ouè Nederl and . ·· Uit Mederl ~nd • s e eschiedenis· . .. . .buiten de gr ensen , Den Haag 1938, 404 bl z., geb., geill. . 65,-Il , B,: Nede rlandse ne de r zettinr,en in I>uitsland, Skandinavië, Rusland , ' ,.. . .. ,· . .. Voor - Indië , Braz ilië , Ceylon , . Australië · en t1iddellands Zeegebied . ,. . . 272 . DEKKER, F. , Voortrekker s van ,ouo· ~eder land in Engeland , Frankrij~ , Ach t er~rridië~ Formosa en Pe r.zi ë , 's-Gravenhap:e 194:Z, 269 blz. , ·ge b . , r eill. . .. · . 65, -273 . DENUCE , J ., Bijdra~e t ot de ~eschtedenis van oud Spaansch-Portugeesche :, · ·. · . geslachten in de Nede rla nden (AntHerpen 1928) 23 bl z . . ,.. · : 48 , -274. DIRKS, J ., Ges chiedkundige onderzoek inge n ·aanr;aande het ·ve rblijf der. He ide ns of Egyptië r s in. de noordelijke Nederlanden ,· Utrech t .1850 , 160 :blz. ·. (be tr : t i rte une rs) 125, --275 , GAI LLARD, V. , Epitaphes <les l!éerlan<lais (Belges et HaUandaJs ) enterrés -Ro,~e, Ge nt 1853 , 196 blz ., ge.i.1 1. (r.1et 1=nk~le •.afb . , van monumenten en portretten), ·.' 70, - . 276 ~ GANS , M. H. , Memorboel< . Pl;:itenat.1.as van het leven de r joden in - Nederland van -de midde leeuwe,n to'; 1940. Baarn 1971 , 847 blz·, , geb,, ·l'(eili • ... 175·,--

.?5.,--

à

. ·.' ,


m.

GARGAS, Dr A., Die Niederländisch~·Auswanderting blz. 179-281 in Economisch Historisch Jaarboek XIV (1 928 ) . (Beschrijft de emigratie naar Duits land, België, 25,-U.S.A., Canada, Australië, Argentinië en Brazilië, Frankrijk eri Engeland) 218, GIBBS, G.C . , Some intellèctual and pol:l.tical infltiences of the Huguenot Emigrés in the Uni ted Provinces, ca 1680-17:)0, Overdr. ( 1975) , 34 blz. : 28,-279, GUYOT, H.D., Groningen, Lieu de Refuge, notes sur les refugiés extraites des archives, Groningen 1891 , 48 blz. · 48,-280. HARMSEN, O.G., .V riezenveners in Rusland, (Al~en 1966) ; 190 blz., geb., geill. 75,'-2~1. HART, R., De trek naar ·Amsterdam in de 17e en 18e eeuw, . in tiet bijzonder vanu! t Gelderland, A.'dam 1972, 36 . blz . ( tabellen) . 28,-282. HART, ;S,, .The prehisto'r y of, the New Nétheriand . CÖnip;my, Amsterdam not,arial records of the First Dutch' voyages to the· Hudson, ' A' dam' 1959, 105 ·blz. , geil 1. 38 ,-283. HEEK, F.y., Chineesche ,ii:nmigranten in Nederla:1d, A'dam (Leic:ten) 1936, ii3 blz . geill.: , : . · · · · 75,-,;.. 284. HOSMAR, J., \Îriezenveénse Rusluie in het rijk der Tsaren, Znschede 1976 , . . 115 blz:.~.. geill.J .. 24, - ~ 2ij5; HULLU ,, J.. de, Register of,'. the f.f alloon Church of Cadzand 1:1 Hcllar1d 1685-1724 (Publ. Huguenot Socif;!~Y of ~ndon 36) Londen .1934, a.s b!z ., Geb. 125,-286. ISPERT, W., Dàs Regiment "Waldeck" i n den Niederlanden, Soest z,j. (ca 1942) 117 blz., geill . ./betr . .Duit3e militairen. in Nede1•land, vnl. 18e eeuw) 65,.-287,~ ISPERT, W., Das Regiment "Pr lnz vo11 Baden11 in den IHederlanden, Soest z.j. (1943), 35 blz., geilL,:(a.b.). . . · 48 ,-288. KAPPEN, 0. van, Ge:;cbiedenis der zigéunerJ in Nederland; De ontwil<~eling vart .°· 'de rechtspositie der heidens of Egyptenarrn. i o d.?<Noordelijke Nederlanden · (1420 - _:: 1750), Assen 1965, 647i bl7. .,. geb., gelll. .. . . 289 . KOENEN, H.J., Geschiedenis van de vesti.ging en den învloed der Franscrie vluchtelingen in Nederland, Leiden .1846, 451 blz .., gf'iU. '290 ~ KORTHALS ALTES, J. , Polderland ::.n Ent;elanci. De gr:schledènis va., een Zecuwsch bedijker uit de gpude!l eeu,~ en_zij:,e grootsche hollan.d sch-engelsche or.derneming, ·· - ·Den Haag 1924, 415 blz., geill. . · '· · . 125,_:_·. 291. LUCASSEN·, Jan, Naar de kusten ~an .de :~oordzee . Trekarbeid in Europe~s ;>erspectief, 1600-1900, diss., 2e druk, Gouda 1984, 407 blz . , geb. , geill. . 45,~.292, LUCASSEN, J .• ,· Hannekemaaiersbrieven .1860. - 1889, Een bijdrage tot de geschiedenis van de _arbeidsverhoudingen, in . de. Fr~ese hooibouw, . Overdr . ( Baeken. 1987), 30 blz. ·:·· geill. . . . .. , ' 12,-.:, 293. MAC LEAN; J .-, De ·huwelijksintek~ningen .van Schotse militairen in Nederland, · · 1574-1665, Zutphen 1976, 4,7 blz. ; E,Cb. 58,-294. MITIEIUJNGEN der Niederlli.npischen Ahnengemeinschaft e.v., Sitz 'HéiJilburg, Band I, heft 1 (1938) 32 blz. (auteur: Karl Egb • .SQhultze . Detr. · nakomel inger. van .voor ' :·· 28,-·1685 naar Duitsland. uitgeweken Nederlanders 1 ·• 2.95. : MOENS, W.J.C., The roarriage, baptismal and bu1•iai registers 1571 to 1874 and man. · inscriptions of the Dutch R~fomccl l'.:hurch Austin Fr1ars Londen, L~ington 1884 ; .. 1 227 blz. ·, · geb., geill. .1 . . : . · 150,-296. MULDER; ,Kom., Hannekemaaiers er. kiepk<:r.els, Haren 197.1, 139 blz . , geill. (immigratie vanuit Westfalen), · · . _' . 35,-.:; 297: OOSTINDië, Gert en E. Maduro, In h?t 'land van èe Overheerser, II Antillianen en Surinamers in :Nederland, ·1634/1667--195'+, 2e dr. Dordrech,t 1986, · 255 blz., geb., geill. , · · · 40,-298. POEZE, H.A., In het land van de Overheerser,:;:. Inèonesiers i n Nederland 16001950, 2e dr. Dordrecht 1986, 398 blz.• , :geil!. . :,·. , . . · 16}-;,;, 299. PUFFELEN, A.E. van, "Van Lingeman en Van Teekelenburg", enig sociaal--economisch onderzoek naar de migratie-bewegingen ·van . Lingen-.Tecklénbu('g_ naar de Republiek, . Den Haag 1983, 70 blz. . 30,-300. PUFFELEN, A.E. van, "Nassau•:. Das, Furstentum Nassau und die Republik der ·· Generalstaaten in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrh . in Niederländisch- ·. ·. geschichtlicher .· Sicht) z. pl. . 198!1, 200 blz. . . . . ;. . · ;: 40.,-301 ; RASMUSSEN; A.W., Hollaender."".byen og Store Magleby Kirke, , Kopenhagen 1?68 , 207 blz., geill. · · . , · :· 48,~.302. RUPP, J. Daniel, Chronologisch geordnete Sammlung .von mehr ~ls ,30 . 000 Einwanderer:n ' , in Pennsylvanien, aus Deutschland, der Schweiz, Holland ,. Frankreich ,µ.a. Staaten, von 1727 bis 1776, Hilde~heim 1975, 478 ., 89 blz., . geb. · ( repr:int na~r de drukken · van 1880 en 1931, . maar nu met naamregü:ter ooor E.W~cken) .· . 95,-303, SCHELVEN, A.A. van, Kerkeraads-protocollen derNed!,)i:-landsche vluchtelingenkerk : ·~ te Londen, 1560-1563, .A'dam 1921, . 551 .blz. (Deze jaren . vormen de eerste migrati~ naar Engeland. In 1563 werden d_e migr~n-ten verdrey~n, via penemarkeri naar Emden. Met uitvoerig register.) 50,-304. SCHELVEN, A.A. van, De· Nederduitsche vluchlelin~enkerken der . 16e. eeuw :in . •·· Engeland èn Duitschland en hunne betekenis• voor de reforma~ie in d; N~derlanden, •s-Gravenhage 1909, ' 455 blz •. : . ,:· . . , .: . . 175,-3Ö5, SCHULTZ JACOB!', J.C., Nederland en de Evangelische .Saltzburgers (Bijdr. tot ·de gesch . ..va.n W. Zeeu'ws Vlaanderen .a) .. 1981 , 220 b+z.-_, _geill. 38,-. 306; SCHUTZ, H.L.C,, De broeders; Ge"lchiedeni:; van ,de. vest:'..i;ing der. Hzrnhutters te Zeist A.D. 1746, Zeist ~.j ., ~59 bl z ., geb •. geill . 28,-307. SIGAL, M.C., Grafschriften van Ho!\ anders in Zwitser lam1, Overdr. (s;a 1940) 4 blz.9,-1

,

,

••


1 : r'.

1

1

··'

308.. if!EUNISZ, - J. , Naa r Oostl~nd.•.: N~erlándsch~ · Kolonisati~ in Europa, 2e dr · 34,-A'dam z.j. (ca 194j) 27 bl z . , geil l: • . 309. TIDEMAN , J., Frederikstad aan de Eider en har e Hollandsche gemeente, historische me<ledeelingen..omtrent beider Stichting, Rotterdam 1852 , 54 blz ., orig . karton 175,-me t de 5 litho ' s ( Zeldzaam en gezocht! ) 31 0 . VEG.\ , L.A ., Het Be t h Haim van Ouderkerk, Beelden van een Portugees-Joodse 20 ,-begr aafplaats , 2e J ruk , Assen 1979, 60 blz., geill . • 311. WnSCH , c .J., Een doopregi stf;r de r HOllanders i n Bra:!:ilië (1633-1 647 ) E (l 8 . . l 26 ,-24 b).z . d d d ·· 31 2. WOUDSTRA, M. , De Hollands che vreemdelingen-gemeente t e Londen ge ur:en e e eerste jar en van haar be::; t aan, diss ., Groningen 1908 , 155 blz., geb_dmooi ex.) 125,-313 . WRANGEL , E., De be trekkingen tus~.chen Zweden en de Nederlanden op het gebi.ed van letter en en we tenschap , vnl . gP.d . 17e eeuw, Leiden 1901, 420 blz . .. 314. YSSELSTEYN, N. J. van, De Frans che protestanten en de Nederlandsche repu_b l-iek i :1 den j are 1625, dis s., Leiden 1857, 115 blz. ·..,.

NAAMKUNDE

58,-40;:--

95-,--315. BACP., Adolf, Die Deutschen Personennamen, Berlij n 1943, 630 blz. 316. BEEKMAN, A.A . , en H.J . Meerman, Nederlandsche Aardrijkskundige namen . Bijdragen, ' s-Gr avenhage 1938, 38 bl z., geill. 35,:..317. BEnUET KEMPERS, A.J. , vooi•náJ!len. Hoe komen we eraan? Wat doen we ermee? Utrecht ZO).__ 1965, 223 blz ., (Prisma 11 33) 318. BP.OUWER, J.H . en H. T.H.Miedema, Studies over Friese en Groningse familienamen, Leuven 1965, 52 blz. , . . 319. EDELMAN , c. H., ·Over de plaa.tsnàrile·n met het bestanddeel woud en hun betrekking 29,-t ot de bodemgesteldheid, A'dam 1955, 25 blz., geill . 320. GRAAF , J.J . , Nederlandsche doopnamen naar oorpsrong en gebruik·, 's-Gravenhage 38 ,-1915, 160 blz. 321. IDEM, wtt-doorschoten ex. met duizenden a~ntekeningen in ·h . s . van Albe rt van Rooyen , 1915 322 . GIJSSELING, M.:, Overzicht van de -Noordnederlandse persoonsnamen .t o t 1225 , 16·,:_;,_ Leuven 1966, 22 blz . -323. GIJSSELING, M. en D.P.Blok, . Studies over de oudste plaatsnamen van Holland 29 ,-en Ut:--echt, Leuven 1959, 38 blz ., geill. 14 , ..:324. HALLEMA, A. , Bredase r"amilienamen, afl. Historia 1948, 2 blz . 325. HALLEMA, A. , Scheld:.., schimp- en s 9otnzmen voor heen en thans, Naarden 1946, 24,-84 blz. 326. HALLEMA, A. , Bijnamen of het alias. als _persoons- . en naamsonderscheiding , 24,-Naarden 1946, 71 blz . · 327; HALLEHA , A. , HUillor en satyre in Friesche en Noordbrabantsche persoons- en 24, -bi jnamen, Naarden 1946, 69 blz. 328. I DFl-1, De drie bovenstaande_ titels v_a t:1 Hallema, s a:nen met K. Sierks:oa, De traditie .der voornamen, ·Naarden· 1'946, in één band 48.--329. HSEP.0.'1A, K. , en H. T .J .Miedema, Perspe'cti.e,f __der doopboeken. Proeve" van een hi storische voomamengeografie van Groningen en aangrenzende gebieden , Assen 1972, 86 blz., geb.,· met uitsl. kaarten. (Voorkomen v.d . namen Tjaard , Anna en J ohanne met varianten, in de jaren 1700-1725) 18;-.:. 330. HER!IB6DORF, B.H.D ., en S.J.Fockema Andreae, Naam en Recht, A'dam. 1956 , 54 blz. 38, 7.:. 331 . HEnTEL , E. , Di.e deutschen °Familiennamen . Ihre HP.rkunft, und ihre Erklärung auf Grund der Namenvergleichung , ' Bre~en z.j., 164 blz., geb., geill. 38,.::;;. 332 . HOOFT GRAAFLAND, J., Het recht van de~ naam, diss . , Utrecht 1895, 81 ·blz. 35,:.:,:;: 333. HOUBAERT , A., De patroonheilige , Overdr. (brabantse Folklore 1961) 12 blz., geill . 9,-334. HUIZINGA, A., Encyclopedie van voc•rnamcn, A'dam 1957 , 278 blz . , geb. 38,-335. HUIZINGA, A., Encyclopedie van namen. Een vraagbaak over de· afkomst van onze llederlands e en Vlaamse familie- en geslachtsnamen , ..Î\ ' d~ 1955, 328 blz. , geb·. 65, ..:.·: · 336. KARSTEN, G.', Noordhollandse plaatsnamen, À'dam 1951 , 167 blz. 38,-337. LEENEN, J . , De schrijfwijz~ van de aanlopen De en Van in geslachtsnamen, Leuven 1959, 69 blz. . 24,-338 . LEYS , O. en J. · van der Schaar, VlaamDe vrouwenname n en Hqllandse naamgeving in de Mi ddeleeuwen , Leuven 1959 .· . · 19, - 339. LINCEMANS, J .-, Op zoek naar met!'lod~ bij de studie van de familienamen · Leuven 1947', 20 blz'.' , . , ·. ,, · ·_· · . . : . _,· _ :· .. 15 , -340. LI~DEMAN_S ; J ., '3rabantse·_persoonsnarcen in de 13e en _14e eeuw, -Leuven 1.947•,'. 55 ·blz;30,341. LU.NARTZ, K. , Uns ere _Familiennamen aus deutschen und fremden ,,Vornamen i m Abc ,.-.. ·. er\clär~, 2e dr . Berl(jn 1944~,. 24.+ H0: -:-. 145. blz. ·~ · · .. · -~ . . . ; 48,-342 . MAN, ,,L. de , Vondelingen _en hun áaamgeving, LeuyEill t.1,9 56, 60 bli. ,: . . · . · , _- ,. 24, ... :::.-: 343. MEER1ENS , '. .J., De betekenfr van de Nederlandse familieriamen, -·N~ard!?n 1941 ';. 62 bl1. . (B1bl . v. Gesi. en Wapenk . 11i (goede inleidipb op dit onderwerp) 20,-- i· 344 . MEERTENS , P. J: ,· Zeeuwse familienamer.', 2e druk , Zier'i kzee -i981 ·; ·224 blz. 24 ,50 345. MOERi-lAN, H. J •. , ·0ostneder landse persoonsnamen. De Vechtstreek in Overijssel Leuven 1950, 23 blz. · ' 15, - - .


346. r:WERUNDS REPERTORIUM VAN .FAMILIENAMEN (opgav,e van all) e ~n 1947 in ons land voorkomende familienamen net de aantallen per gemeente . 45, -<lcel .I . Drenth~ 20, -üeel ·11 Friesland 35 ,-deel III · Groningen . \i<-: t..~-.'..: 115 ,-\.' deel IV Utrecht 25 ,-d,>el V Zeeland 50' -.. . deel VI •. Overijs~el 30·, -' deel VII Amsterdam EC ' --. d~el VIII Gelderlond 40,-.Den Haag d~~l IX 41) ,-1\c:el X . . Rotterèàm ., 70 1 - GP.?.l xt · Noor,d -Brabar.t ,, , ,", ·· . ·,00,-:. cle'?l XII Noor,d-Hollan_d . ( 2 b,anden) . 2oc ,;.deel XIII . Zuid-Holland . ( 2 banden ) N.B.: Deel Limburg nog nie t versr.henen·. 347. O'ITEN, D. , Geschiedenis van de familienamen in 'Heerde ; ontstaan, invoering en gebruik van familienanen op hct _plattcland in _de periode 1330-1830 , Zutphen 199S, · . ~JO .blz.,geilli . . . . .:,,. ... _ . . . .. 24,50 348 •. O'!f.RSTRAETEN, · J: v . , Wat betekent mijn familienaam? Ca 50 ·élr.tikelen uit De .\ut.o·· ··. ·, oerist . . .- · ·. ~8 , · :· . , .ca 1965 .. ' . ,. ..~ '. . ' . . . 349 , :•i.ANK, A.N . W. v',d., Het Namehboek . ·na herkomst van onze _voornamen en de hiervan 2 1, , -· ·· ~~geleide achternamen, . 3e druk, Bussum 1979, 332 blz. ' ; · 350. RENTEN AAR, . R: ; Vernocming'snarnèn : . Eerl onderzoek ·he.ar de . 1·oi 'van ·vernoeming ir. 40 ,-·· ·· · :i0 Nederlandse to_ponymie , diss . A' dam 1984, 454 blz. 351.. ilOELANDTS, K. ; en P. J . Meertcns , · Ne~erlandse fàmilienamen în historisc:h 24, -· ··. p ~rspectief, Leuven 1951, 43 blz. · · ·' · 352. !'..CIIAAR , J. van der , Wobróenboek van voornam'en, Utrècht enz. 1964·, 332 blz( Aul a ) 15, -353, ~CHAAR, J. van der, Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familiP.80, -m."!len, Assen 1953 (diss.) 208 blz. , gezocht' 85, ···· . 354 . ~CHöNFELD, M. , Nederlandse waterr,1men , A'dam 1955 , 316 blz. 355, s..;aöNFELD, M. , Nagelaten opstellen . Studie·s op naamkundig gebied,. Brussel ~959, 44 blz. . . . 35, -:.:356, S:ïERKSMA, .Ki., De traditie der . vóÓrriamen, Naarden 1946, 52 lilz. , geb . ?4 -, ., . . . . ., _ . (bibl. banden) 38 , -357, SIPMA, P., Fryske Namr.iekunde I Foar- en Skaeinàmmen, Drachten 1952, 136 olz. '-0,-358, ::;:~P.EN, A.E., Nederlandsche ger,lachtsnamen, Zutphen ·1942, 162 blz., geb . 359, s·IsTEMATISCH en . aJ.fabetisch register_van plaatsnamen voor Nederland , de Ned . sprekenden ·van België en Noord-Frt>nkrijk en tiet n .w. der Duitse B:>ndsrepubliek, · A'clam 1962, 201 blz . (met de nrt; van Kloeke/Grootaers en van Heeroma; zonder àe kaart) · .. · · · · · ' ' ·· · ·' · 23,-360. vI'i'MAN, G.J., Hoe .komen wij aan onze namen .. Oorsprong ·én ·betekenis v2n onze 2'J ,-f û!llilie- en vóornamen , i. pl . 1974 ~ 224 blz . · '.)8, -,-_ 361. VINCENT, A, , Les noms de familles de_ la Belgique , Brussel 1952, 112 blz. 75 , - ..· 362. v:n ES, W. de, Friese persoonsnamen , . Assen 1952 , ~51 b.lz., geb._ 363, VRIES, W. de, Groninger' plaatsnamen, , Groningen 1946, 336 blz., geb. óO, -364. j-,~IES, J. de, Woordenbc'ek der Noord- en Zuiu-Nederlandse plaatsnamen, Ucrecht 1962, 201 blz . . (Aula 35). . . :?3, --. 20 , ---' 365, -,r.IEZE; Ai , De strijd om de geslàchtsnamen; Alphen a/d :Rijn 1940, 76 blz . 366. ~!.NKLER, Johàn, ·De Neder lands~hc geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis betekenis, Haarlem (1885), 636 . blz . , geb. (standaardwerk) 21i:- , -,367, ~iiriKLER, Johan; Studiën, in Nederlal'ldSÇhP. Namenkunde, Haar:lem 1900, 328 bl z . geb. 1s ,-·368. IuEM, reprint 1970 , geb. · · 60 , - ·· 369. \,jJ'JK, Vinc . van , Boerde:-ijnarnen. Ove~ hun oorsprong, gesch~edenis en t~ 1 eken. is, Letderï } 948 , 230 blz.. , _geb., ge,i ll. .. ., . . '•'

'.

er.

_.

.

.

.

ARCHIEF- EN BIBLIOTHEEKWEZEN ALGEMEEN 370~ B•\KHUIZEN VAij DEN BRINK,.. a.c., Van Hollands_che pÓtaard, studiën en schetsen Brussel 1943, geb; (o .m. de schets "B.v.d.B. als archivaris") 371, (BAKHUIZEN v.d. BRINK ), Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne \T.:.~nden gedurende zijne ballingnchap (1844-1851), uitg.d . S.Muller Fz, · 11:.arlem 1906, ~44 blz . , geb , , galll. . 372 , (JAKHUIZEN v . d. BRINK), . De Studietijd van R. C. Bakhuizen v . d. Brink door · . br ieven toegeli~ht , uitg. ct. L. Brum.11el, 's-Gravenh~e 1969 , 248 blz ., geill. 373, WS-ROPS, J .A._M; y ;· ëri M. Bi:-uggP.man, Archiefwijzer. Har.dleiding voor het gebruik _van archieven in ' Nederland, Muiderberg 1987, 109 blz . (uitstekende inleiding!l 374, B~UMMEL, .L., Miscellanea libraria, Opstellen over boek- en bibliotheekwezen t . i ,v. zijn ,60~ yerjaardag, '.s-Gravenhage 1957, 233 blz. 375. e:,":TENEN, M;_ t •. van, Mollerne Urkcnd€:n- unà Kartenaufbewàhrung im Reichsarchiv · zu Utrecht, overdr .' (1973) 3 .bl z., geill. · . 376 . DUP.l\RC, F .J., .Een eeuw strij.d .voor Nederlands erfgoed. Ter herdenking v:m een eeuw rijksbeleid ten aa1:zier. var. r.iuLJea , oudheidkundig bodemonderzoek e.n , éNChieven 1875-1975 , D•m liaag 1975 , 4'.)3 blz. , geil 1. , geb. 377, c;: 1.ii.1 1 J.L. van der , Inlaijing tot de archivistiek , Zt:olle (1955) , 93 blz .

24, -75, - ·· 38, - ;:2~ , 5:J ':i•, --

8, --: 9c , -:~8, --


378. GOUW , J . L. van der, e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Zwolle 1962, 42 blz. 25,-379. HARDENBERG, · H. en J.Fox , 150 jaren Rijksarchief , Delft 19S2, 29 blz . (cat a l ogus Tent. Prins enhof) 8 , -380. KOUWENIIOVEN A.O., Inle iding t o t de bi bliografie, ten dienste van opleiding , .. . onder zoek e~ practijk , As sen 198i, 291 blz ., Beill . (uiters t nuttige infor:ma~ie!) 48,-.1 381. MUL!~ER , S. , J . A. Feith en R. Frui.n, Handleiding voor het ordenen en beschriJven van a rchieven , 2e druk, Groningen 1920, 160 blz . , geb . 48,-8 , -. 382 . REGEl S voor de titelbesc hrijving , 9e druk , Leiden 1963, 61 blz . 45,-383 , RIJKSARCHIEVEN , De , in Nederland, 2 delen, 's-Gravenhage 1973 , 754 blz . 384. SCHEL. EMA-Kleefstra, Annie Adama van, Herinneringen van de bibli(Jthecaresse van het Int . Inst. v . Sociale GeschT, Olrerdr . (T.S.G.1978) 36 blz . ~ geil!. : ·_. .1 .~,-385. SEU•1, B.v. , Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhanoels~atalog1 1<5 , -i n he t beg in van de zeventiende eeuw, Utrecht 1987, 432 blz ., geb. , ge1ll. 386 . TERSTEEG , J . , Mensen en manuscripte,1 . Herinneringen van een _uitgever, Leiden 28,-1947 , 224 blz ., ge. b (OUD) SCHRIFT 387 . ARNSWAI.DT , W. K. von , Handschriftkunde für Familienforschèr, Leipzig 1925, 29 blz . + 35 l osse voorbeelden , geb. . 30 , -388 . BOGTMAN, W. , Het Nederlandsche handschrift in -160Q_,· Haat•lem 1973, 48 blz . (handig boekje met per · letter de verschillende schrijfwijzer. , toegelicht met voorbeelden) . 25,-389, BROUWER , H., Beknopte handleiding tot de kennis v?.n het Nederlandsche oude schrift met een korten leidraad ten dienste van hen dle de genealogie wenschen te beoefenen, Naarden 194t, 87 blz., . geill . , oblong (Bibl . v.Gesl.en Wapenk . 9) . 28 , -. · 390 , BROUWER , H. , Geschreven verleden, genealogie en oud schrift, 's-Gravenzande 1963, 91 · b1z . , geill . , oblong 45,-391. BROUWER, H. , ·Atlas voor Nederlandsche p3laeogr-.1phie , A' dam ( 194li) , i 18 blz. , .. geb ., geill . , fol . 200,-392 , CORNELIS, H.W.·, Handschrift en karakter, Utrecht 1897, 161 blz . , geb. , geill. . 90,-393. ENGELHART, B. en F; de Clercq, 50 ee~wen schrift . Een inleiding tot de gesch . v.h. schrift, Utrecht 1965 (,Prisma) 214 .hlz. . 18,-394 . OUWEJAN, R.J. ,- Het Nederlandsche schrift, A'dam 1948 (Heemschut reeks 59) · 28 , -115 blz., geb . , geil!. 395 , WESCHKE, F., Beiträgc zur Hand3chriftbeurteilung (Graphologie), Leipzig . 1930, 42 blz.+ 1-osse bijlagen, geb. , geil!. (Praktikym .für Familienforscher 21) 38,-MUNTEN EN PENNINGEN 396, BEMOLT VAN LOGHUM SLAT3RUS, · A. J., Nederlandse familiepenningen tot 1813, . · Zutphen 1981, 253 blz . , geil!. , geb. 397 . GELD"::R , H. Enno van, De Nederlandse munten , Utrecht 1955, 272 blz . , geill. ïAuia 213) 398. KREEFT, W.,· Nedèï'landse maçonnieke penningen, z.pl. 195::', 107 blz . , geill . (ex . zonder de afb.) 399, MAN, M.G . A; de , Catalogus der numismatische verzameling van •het Zeeuwsch Genootschap der· ~ietenschappen, ~U ddelburg 1')07, 390 blz. 400 . (RIJNBENDE), Beredeneerde catalogus dPr nederlandsche munt.en geslagen sedert ( .. . ) 1576, uitmakende het munt!rnbinet ·,an wijlen W. E. Rijnbende, A' dam 1890 (veilingcat . Bom. Op omslag "Numismatica Heerlandica 1576-1881") 223 blz.

1 •••

17,-24 , -25,-85, __ ._ .125,--

MILITARIA 401 . BONEBAKKER, J . W. , Twee verdienstelijke officieren, Nieuwkoop 1974 , 101 blz . geb . , geil!. 1dubbel-biografie met aandacht voor erfelijkheid, milieu etc . van Nic . Bosboom (1855-1937) en C. J . Snij_ders (1852-1939)) 402 . BOSSCHER , Ph .M. , Honderdvijftig j_:1ar Fonds 1815, erkentenis der Nederlanders aan hunne verdedigers , Bussum (1 965) , 63 blz. , geill. 403. DRONKERS, ' J . M. G.t.·., De ge!leraals :·1an het Koninkrijk Holland 1806-1810 ( ' s-Gravenhage 1968), 2111 blz . , g'=ilJ.. · 404. FORBESWELS, P. , De Nederlandse caval.,C?!'ie ; Bussum 1953, 134 blz . , geil!. 405. LIJST der gepensioneerde officieï'en , overgelevert door het Comité van het Bondgenootschap te l:ande aan- Je Nationale Vergadering 27-10-1796 , Den Haag 1796 51 blz • , fol. , geb . ,nèt een hc.nc!p,esc:'lravèn naamindex ( t>eva t ruim 1000 namen ' met eindrang,regiment en jaarlijkt pensioen) 406 • MECKLENBURGE:lS O!lder Nederlanclsci'le.- vlóg 1788-17<;'6, Den Haag z. j, , S6 blz. geillustreerd · . 407, (MILITARIA), Manuscript : Request aan Staten v . Holland van officieren en nagelaten betrekkingen van offic:i.eren v . d.- admiraliteit v. A'dar:i , om uitkering van achters t allige gelden, 1720 , 4 blz . · (met tientallen namen) 408. NAAM- en rangJ.ijst der officieren ( . . . j · van het :<on.Ned . Leger 1Q<Je jrg, 1940, 618 blz . 409 , (NIEUFPOORT) ' Verzamelde ber1.gten omtrent de Krijgsbevelhebbers · bij Nieuwpoort . 2 j_ulij 1600, Utrecht 1836, 116 1)1:±. ~ . · 410. RINGOIR, H>, Vr-edesgarn:.i.zoeuei1-- van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940 Den Haag 1980, ~36 blz . (Bijdï'. sectie ,'lil krijgsge~ch. 8) . '

30,-18,-75 , -. 20,--

200 -1

20,-48,-35,-45 , -28 , --


4l1. RINGOIR, H., Nederlandse generaals van 1568 tot 1940, Den Haag 1981, 68 blz.

(Bijdr . sectie mil . gesch. 10) · 412. RINGOIR, H. , Hoofdofficieren der infanterie van 1568 tot 1813, Den Haag 1981 228 blz . (Bijdr . sectie mil . gesch. 9) 413. TOMAN, Karel, A book of military uniforms and weapons , Londen 1964, 166 blz . geill., geb. · '414. UIJTERSCHOUT , I.L., Beknop t overzicht van dé belangrijkste gebeurtenissen uit de N€d. Krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden, Kampen (1935) , 488 + 60 blz . , geill. (rug gerep.) KUNST

.

. ,

. .

28,-48,-60,-38,--

,

~ACHTTIENDE-EEUWSE KUNST in de Nederlanden (Léids Kunsthistorisch Jaarboek 1985), Delft 1987, 560 blz ~, geb . , gei ll . (29 artikelen) 80,50 416. BILLE, Clara , De te~pel der kuns t of het kabinet van den heer Braamcamp , A'dam · 1961, 2 delen , 252 + 146 blz , ! (deel 2 bevat de namen der kopers in 1766, ·1771 en 1772 , bijgewerkt met latere ei genaars) 75,-417. DAALEN, P. K. van, Nederlandse beeldhouwer5 in de negentiende eeuw , 's-Gravenhage -., 1956, 96 blz . , geill. (diss.) 50,-418. EEGHEN, P. v. en J . Ph. van der Kellen, . Het werk van Jan en Casper Luyken, 2 delen, A'dam 1905 , 929 blz. , g~b., geill. 725,-419, GIDS voor het Rijksprentenkabinet. Een overzicht van de verzameiingen met naamlijsten van ~raveurs en tekenaars, A'dam 1964, 244 blz., geb . 30,-420. HORA SICCAMA , W., Louis Bernard Coclers et son oeuvre, A'dam 1895, 84 blz. (met enkele orig. etsen. Gedrukt in 100 ex.) · 65,-421. HOUBRAKEN, A.,De groote sc.houburgh der Nederlandtsche Konstschilders en Schilderessen, reprint (van de editie 1718-21) bewerkt door Swillens met inl. door Vogelsang,· .3 delen, Maastricht 1943-53, geb., geill. 275,-422. IMMERZEEL, J., De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders bueldhouwers, graveurs en bouwmeesters, 3 delen, A'dam 1842, 300 + 336 + 307 · blz., geb., geill. 300,-423. KRAMM, Chr., De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd, 3 delen, A'dam 1857-61, 1910 + 172 blz.,, geb. (fraai ex.) 400,-424. MAK VAN WAAY, S.J., Lexicon van Nederlandsche schilders en beeldhouwers 1870-1940, Amsterdam 1944, 136 blz., geb. . 135,-425. MANDER, K.v., Het leven -der doorluchtige Nederlandsche en eenige Hoogduitsche schilders( . •.. ) overgebragt ( .... ) d. J. de Jongh, A'dam 1764, 2 delen, met gegr. portret v2n de schr. en 51 geëtste platen met vele portretten, geb. (modern perkament) 450,-426. SEYN, Aug. M.H. ,de, Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas; écoles flamande et hollandaise, Turnhout z.j. (ca 1950), 302 blz ! , geill.·, geb. (ca 4000 korte biografieën) 65,-427. WILLIGEN, A. van der, Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders en andere beoefenaren van de beeldende kunsten ...• Haarlem 1866, 256 blz., geill., geb. (in half leren band), mooi ex. 150,-428. WILLIGEN, A. van der, Les artistes de Harlem, Notices historiques avec un pr.é cis sur la gilde de St Luc, Nieuwkoop 1970 (reprint van de editie 18701 366 blz. met tabellen .etc., geb. 86,--

ICONOGRAFIE

429, AA, O.L. van der, Feiten en konterfeitsels, portret-iconografie in Nederland,

430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. . 437. 438, 439.

E (Jrb. c.B.v.Gen. 1973) 14 blz. (overzicht van de gesch. der iconografie 18e eeu_w - 1973) 6,-AA, O.L. van der, Ikonografie van Mr R.J.Schimmelpenninck en de zijnen, E, (Jrb. c.B.v.Gen. 1961) 11 · blz., geill. 9,-BERESTEYN, E.A. van, Iconographie van Hugo Grotius, 's-Gravenhage 1929, 135 blz.+ 40 platen 125,-BERESTEYN, E.A. van, Iconographie van Prins Willem Ivan Oranje, Haarlem 1933, 39 blz. + 159 afb. op 25 platen 75.,-CATALOGUS, Drie eeuwen portret in Nederland, A1·dam (Rijksmuseum) 1952, 122 blz., geill~ .. 18,-EKKART, R.E.O., Franeker professorenportretten. Iconografie van de professoren aan de Academie en het Rijksathenaeum te Franeker 1585-1843, Franeker 1977, 490 blz., geb., geill. (prachtig werk!) 99,50 FELTZ, A.C.A.H. baron v.d ., Charles ·Howard Hodges, Assen 1982, 400 blz., geb., geill. (met geill. oeuvrecatalogu3 van honderden door H. vervaardigde portretten!) 125,-GEDENKBOEK Noorthey, Haarlem 1920, ca 300 blz., geb., geill. (met personalia en jeugdportret van ca 450 leerlingen!) 200,-GEL.DER, H.E. van, Ikonografic van Constantijn Huygens en de zijnen, 's-Gravenhage 1957 , 59 blz., geill. 60,-HERTOG, W.M. den, 100 portretten van godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e, 1Be eeuw; Houten 1982, 100 blz ., geb., geill. 28 , -KRETSCHMAR , F.G.L.O. ,an, De portretten van Louise de Coligny, overdr. (Jrb. C.B.v .Gen . 1975) 26 blz ., geill. 20,--


r , : -" ~•-:-: •v;~~~ ;\\::· .:.:.~:•· .:r ' ·.. ~

~

'

,, '

~, ., ,,

.. .,,

'f

440. LINDEBOOM, G.A., Iconogra.ph1a Boerh~aV.~i; -. Leiden 1963, 28 blz. + 40 platen, · ···· .... geb . (beschrijft 92 portretten van Boerhaave) · · . 441. LUGT, Frits , Le port r aH.:.miniature, Ülustré par la collectior. de S,M . la Reine ··•;,, . des Pays-Bas, Amsterdam 1917 , 108 blz., geb . , geil 1. . . 95 ,-442. · MOQUETTE, H. C.H . , Ca tal ogus van de portretverzameling {in het gemeentearchief ... .. .. Rot terdalll) , Rotte r dan 1917 , 388 blz . 40,-- . .. 443: MULLER , F. , Beschr ijvende catalogus van 7000 portretten van Nederlanders• • • ~·. n5,--·' (reprint van de edit~e. 1853), Soest .197~, 402 bl z. , geb. 444. ROGGE, c., Geschiedenis _d er staatsr-egèl~ng voor het Bataafsche Volk ;,.Amsterdam ·.-,· ·: .~:· • 1799, (,05 blz.,- ori5:l:rtn 1 compl. niet de' 11 uitv . platen waaronder de· z.e s bladen -:;:, . met de 108 s Hhouet~en van de l eden der Nationale Vergadering en een apart . . gèpagi neerde "Naamajst van de r epresentanten· voor de Nat.Verg." . . .:· .,.,,700,-445. SCHWENKE , J . , Portre t.t~n in s ilhouet ten, Zaltbommel 1966, 111 blz., geb,•., geill ~., 50,-446. SLIVE, s'. , Frans Hals 1 · volume III ; Catalogue, Londen 1974, 194 bl?.. , geill. , ,;.·~ . .. •geb. {catalogus van alle door i-1. g~sch ilderde portretten, met afb . ) :;; _60, ~; :: 447 , SOMEREN, J .f; ·van, Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van : · · . Nederlanders, 3 dln , A' dam 1888-91 , ruim 1000 blz., ing. N.B. : Het eers te deel bevat een t eschr. van ca 250 plaatwerken en ve r z . riet portr etten . De delen 2 en 3 bevatten ca 7000 beschrijvingen van 495,-.: portretten als supplement op de catalogus van F.Muller. Gezocht. :::··.: 448. SPLIETHOFF, M.E . , Enige portretten van de kleinkinderen váh Amalia van Solms . ,1 8,-en hun samenhang, Overdr. (Jrb. C.B.v.Gen . 1976) 21 blz . , geill. 449, SYPESTEYN, C.H.C.A . van , Cornelis en Johan de Witt; 'portretten en historie- . prente.1, 's-Gravenhage 1929 , 127 blz., geb., geill. (zeer zeldzaam , gedrukt .. ,, 95,-in slechts 100 ex. Dit is nr 30.) · ·· 450. THIEL, P.J.J . van en I.O . van Regteren Altena, De portret-galerij van de Unive~siteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van' Papenbroeck 1673-1743, ·· ·· · >Amsterdam 1964, 387 blz., geb., gel.11. {met afb.· en beschrijving van de portre.t--'.. · ~/ ten yan alle Amsterdamse hoogleraren) · 60 , -451. ·wASSENBERGH, A., L' art du portrait en Frise au 16me siècle, Leiden 1934, .., ,·. 186 tlz . , + . 94'· afb. , _geb. 1_15·,--

. ~ },>-

-.

',.

ORDEN EN ONDERSCHElDINGÈN · 452 _. è ' AR'.:'ILLAC BRILL, P" J., Beknopte geschiedenis der Nederlandse ridderorden , .. 48 , -:.: .. 's- G:-avenhage 195 1, . 204 blz ., geb . , geill. '·• 453. ' BASCJ,Pè, Giacomo c., Gli ordini cavallereschi in Italia, Milaan 1972 , 75,-~ ' 513b_z .,geill. . . . . 454.- BAX, W.F'., --De Nederl_ andse ridderorden en_onderscheidingen, Rotterdam enz.• 1951 , . 56 blz. , geb;, geill . . . . ,.., .40 , -~ 455 . . GEDENKSCHRIITEN van de Koninklijke Orde der Ünie voor de jaren 1807, - 1808 80,-en 1809; A'dam 1810,-.204 blz. . · · . 456 . KöFFLER ; G. C. E. , De militaire .Willerrisor,de 1815:.. 1940, '~-Gravenhage 1940, . 310 blz . , geb. , geilL . (met alle namen __der onderscheidenen, met datum, kwaliteit waarin de orde werd verworven; geb. eri ó'verl. jaar , veldtochten etc.-) · 150 ,-:-,, ,. 457. MEYER, rt. G. ; C. P. Mulder en B. W. Wagen aar ;- Orders ii.rid decora tions of the 68,-Netherlands, z . pl. 1984, 214 blz ., · geiÏ1 > (uitstekend overzicht) 458, SCHUTE , O., De Orde van de Unie, Zu~phen 1985, 224 blz:, geb., geilL 50,--· ·1 :,-

STUDENTEN EN UNIVERSITEITEN 459 , ALBUM Academicum van het. Athenaeum lllustre en van· de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1913, 541 ' blz •. (hÓogierären rè': d , 1632-1913; studenten 1799-191 3) ,, ...... 8o,-··460. ALBUM PROMOTORUM der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Alb.Prom.der Veeartsenijkundige hoogeschool 1918-192: , Leiden 1963; 351 blz . , geb. 35 , -461. BSL, J acqueline e . a ., De Leidse Jagers 1830-1831, Student-Vrijwilligers en de Bel gische Qpstand , Leiden 1981. , 11 6_blz., geill. {met naamlijsten) . 462. BOTS, H; , I.Mattheyen en M.Meije~ • .~OÓ!".db,ràbantse _studenten 1550-1750 , Tilburg 1979, 819 blz ., geb . (personaliéf ' betr ; cá 6000 studenten, met uitvoeri ge inl e iding ) . 85,-463 . CLUBJOURNAAL 1880-1885, z.pl. , z.j '. ' (1 885 ) 196 blz. (gedenkboek van een Le idse j aar club. Leden: Adriaan Slotemaker , Aat_v.d. Willigen, Gerard Keller , Huit Berden is van Berlekom; }'r ansI .' elsrijcken' Geert Braritsma' Ruoolf Romme' Jan Bool, H.J. M~tthes ) met l osse "Bijlage" en 2 groepsfoto'' s, resp . uit., . . . . . · · -· 1880 en1930) 150, -· ·464. DYSERINCK, J oh., He t studente~'i ev~•n· in de literatuur. De medewerkers va~ _·· Kliks paan,. A'dam 1908, 135 ,.blz., _g eilL (Riehm, Blussé, v.ct.-: Meer .v . Kuffel er., Snellen v. \lQll.~npoven, , de Bl_aauw, Molewater, de Clercq,· J-ontkbloet) , · .. 65,-465 , FOCi<EMA ,ANDR·EAE,,, S.J. e·n _Th.J .Me ijer, Album ·studiosorum: ada'demia Franekerensis .· . ( 158~;-.. 1anr; ,1~1:q-;1844 L, ,Jr~neker ( 1968) , 539 blz .) '11geb. ·., · ·. 99,50 466 . HARDENBERG t' H.-,· Oe archi.even. van Senaat en Faculteiten benevens het archief van de Academisch~ · vierschaar van de .!kidsche Urii've:rsi tëit, Zaltbommel 1935, 51 blz . · · .. . · .. . 24, -467 , HARDSNBERG, lt. en.,.~.J . v .d. Pol ,. Het archief van Curatoren der Lei~s che Universiteit, 2 del en (î 574-1877) , Zaltbommel/ 's-Gravenhage 193 4-'1 935, 47 + 32 blz . 34, - -


46a. KERNKAMP G.W., Acta et decreta sen'atus vroedschapsresolutien en andere · 1 bescheid~n betr . de Ufrechtsche academi; , 3 ~elen, Utrecht 1936-1 940, ~~ 20GO ~lz . 50,· 469, KROON, J .E. , Bijdragen tot de geschiedenis van het geneeskundig onderw1JS aan 90, -de Leidsche Universiteit, 1575-1625, diss. Leiden 1911, 153 blz. . 470. MAN, J.C. de, De geneeskundige school te Middelburg, hare lectoren en leerlingen __ 951 1825~1$66 (Middelburg 1902) 221 bl z . , geb. 471. MEYER, Th.J., Album promotorum academiae Franekerensis (1591 -1 811) , Fr aneker 50 ,-(1972), 159 blz . , geb. 5,-472, MOES, E.W., Nederlandsche studenten t e Straatsburg, z.pl., z.j. , 4 blz. 473. · MIJER, P., Gedenkboek _der Feestelijke Vereeniging van oud- studenten der vader. landsche hoogescholen, gehouden te Batavia, Batavia 1844, 190 blz., geb., met de namen; · personalia en facs. van de handtekeningen van de II Feestgenooten" 35'), -(zeer zeldzaam; enkele gerepareerde beschadigingen) liO,-474. RUTGERS VAN DER LOEFF, A., Drie studentenliederen, Leiden 1953, 99 blz . 475. SASSEN, F., De illustre Sèhool te Maastricht en haar hoogleraren, A' dam 1972, 55, -92 blz., Cebonden met zes andere Med . va~ de A. K.v.Wet. ) 476, SCHUTTE, O., De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen, 30 ,-Zutphen 1975, 272 blz . 477, SCHUTTE, O., Het album promotorum vah de Academie te Harderwijk , Arnhem 1980 48, -362 blz. (Werken Gelre 36) 478 , TEX, Jan den, Aanvullingen en verbeteringen op_dè lijst van Ned. Studenten in 9, -oe rechten te Padua 1545-1700, ' s-Gravenhage 1963, 25 blz. 479, VISSER, J., Album collegii studiosorum ex gymnasia Leovardiensi (1626-1 668), Franeker 1985, 224 blz., geb., geil l . (naamlijst met personalia van de 69,50 Leeuwarder stuf:3ten aan de universiteit van Franeker) GEBOORTE, HUWELIJK, DOOD EN BEGRAVEN . 48Ö. BELONJE, J., Steenen charters, A'dam 1948 (Heemschutreeks 8) 147 blz. , geb . -··geill. (e·èn van de weinige algemene werkjes over de oude grafzerken) 481. (BERGH, Karel v.d.), Katalogus verzameling bidprentjes van E.H . Karel van den Bergh, Geel 1977, 23 blz. 482. BOSCH, R. P. van den, Neêrlands verleden uit steen en beeld, gedenktekenen en grafgestichten uit den vroegeren en lateren tijd, Schiedam 1901, 443 blz . 483. GEL.DORP, F.v., Grafmonumenten in Nederland. Stenen t ussen licht èn donker , Apeldoorn 1972, 104 blz ., geill., geb. -484. KNAPPERT, L., Verloving en huwelijk in vroeger dagen , A'dam 1914, 222 blz . , geb. , geil 1. 485, KNAPPERT, L., Van sterven en begraven, Baarn 1909, 47 blz . 486. MESSCHERT, W., De gouden bruiloft , gedicht, Leiden 1825, 98 blz . (le druk) 487. MORS, Catalogus "De dood in druk", Assen (Drents Museum) 1977, 54 blz. , geill. (drul(',{erk betr. overlijden en begraven) 488. (REKENING) Amsterdam 1749. De erfgenamen wijlen de Heer Laurens Botsont , debet aan Huybert de Wit. {Rekening van doodschulden, 2 blz., fol . , 1749) curieus 489. ROEVER, N. ·de, Van vrijen en trouwen, bijdrage tot de geschiedenis van oudvaderlandse zeden, ·reprint, A' dam z . j . , 243 blz. , geil1. 490. SCHULTZ JACOB!,_J.C ., De Nederlandsche Doodendans, Utrecht 1849 (reprint 1976) 36 blz., geill. 491, SMIDT, J.Th. de, Trouwen in het verleden, Overdr . (Gens Nostra 1978) 11 blz. 492. SNOEP, D.P. e . a., Dood en begraven, sterven en rouwen 1700-1900 {tent.Utrecht 1980). Fraaie geill . catalogus. 493. VEN, D.J . van der, Van vrijen en ._trouwen op 't boerenland, A' dam 1929, 187 bli. (mist de illustraties en het achteromslag) 494, VORSTEl.1-IAN, Carel, Van sterven en begraven, ·Baarn 1941, 72 blz., geb. , geill . {serie "uit onze gouden eeuw")

20 ,-40, -50, -2L.,--

24, -20, -28, -12, - 45, -20, -24 ,-20,-45, - 15,-15,--

DIVERSEN 495, ALBERTS, W._ Jappe ·en A.G. van der Steur, . Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis, 2e geheel herziene druk, Weesp 1984, 226 blz. geillustreerd 32, 50 496, ALBERTS , W.J., De geboorte en groei van de Nederlandse gemeente , Alphen a/d Rijn 1966; 135 blz. . . 24 ,-497. BIERENS DE HAAN, J.A., De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen {te Haarlem) 1752-1952, H~arlem 1952, 422 blz . , geb. {met naamlijsten van directeuren en leden!) 9~. -498. BLéCOURT, A.S. de , Kort begrip van het Oud-Vaderlandsch burgerlijk Recht, 3e druk, 3 delen·; Den Haag 1930-32, 534 bl z. · 35 , -499, BLéCOURT, A.S. de, Bewijsstukken behoorende bij het kort begrip van het OudVaderlandsch burgerlijk recht, 2e _druk , Groningen 1937, 532 blz., geb. 35,-500. BLIJVENDE BEELDEN, eene verzameling portretten van oud-leerlingen der Toneelschool, met bekn. aan~., A'clam 1909, 64 blz . (70 portretten -. biografietjes) 48, -501. BRIELS, J.G.C.A., Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630, Nieuwkoop 1974, 649 blz. , geb. , geillustreerd 195, -502. BRINK, E.A.B.J. ten, De geschiedenis van het postvervoer, . Bussum 1969, 120 blz., geill. 28, - -


:~.. frv:'l' r,~ ,. .,_\-., · •,

-

,

_50l-.-13RINK ._..E....A..-R..J._...ten.,....He t-Nederlandse__pos twezen -vroeger-en nu, Amsterdam 1 956, 18,-126 blz . ' :40 , -504 , BROU\-IER ANCHER , Ä:J; M,, De Gilden, Zandvoort z . j., 226_ blz., geb. , 505._.BUREAUCRATIE en bureaucr atisering , voornamelijk tijdens net ·Ancien Regime, spec. nr . Tijdschr . v . Gesch . ( 1977 afl. 3/ 4), 290: blz ., ( "de ambtenaar in het .35,-- . verleden") 506, . BUSSEMAKER , Th ., Versla13 van een voorlopig onderzoek te Lissabon , Sevi~la, Ma<lrid, Escorial, Simancas en Brussel na3r archivalia bel angrijk voor de geschiedenis 40 1 - · ·" .van Nederland , ' s- Gr aveni1age 1905, 207 blz, . 507. BUIJNSTERS, _P. J . , Levens van beruchte personen. Ove r de criminele biografie . ... ._:..:.--· 18 , in Nederland gedurende de 18e eeuw, Utrecht 1980, 46 blz • , ge ill. · · 508. BIJDRAGEN tot de statistiek van Nederland, Nw Reeks , XIV, Geschiedenis van de ·:: ,, . , ~r ·, Statistiek in het Kon inkrij k dèr Nederlanden, 's-Gravenhage 1902, 224 blz., . . 75,-geb . (mooi ex . van dit bijzonde r nuttige historisch overzicht!.)' . .>c.· 509. BIJVANCK, W.G .C. , Ba taafsct: Verleden (Dorus' droefheid), Zutphen .(-19,17) , . • J 250 blz., geb. (betr. Theodoru3 ·1an Kooten, hoogl. te Franeker·, later agent 28,-Nat . opvoeding) 5·1 0. COLE, Arthur H., The Great Mirror of Folly (Het groote tafereel der dwaasheid) 38,-Ar economic-bibliographical study , Boston 1949, 41 blz. , geill . 511. D3URSEN, A.Th . van, Het kopergeld van de gouden eeuw, (serie van 4 deel t j e s . ,., , O'Ter gewone mensen in Holland in de 17e eeuw , Assen 1978-1981, ca 600 blz . , ,;·\--;- . . __ 65 1 gtillus treerd · ·512. DEJTZ, D., Verhandeling over den oorsprong d~r rechtbanken in de Nederlanden, 75,-va:. de vr oegs te tijden af , Leiden 1792, 80 blz., geb. (los) ' · 513. DOOOJM, J.D.C. van, Honderd jaar muziekleven in Nederland. Een gesch.v . d .My tot 48,-Bev. der Toonkunst bij haar eeuwfeest, A'dam 1929, 311 blz., geill . 514 . DRO~TE, Coenraet, Overblijfsels van geheugchenis der bisonderste voorvallen , Je cruk, Leiden 1879, 2 delen , 548 blz., geb. in 2 banden ( mooi ex . l . ' 115, -; •. 515. L.~. (= LIETE ENGELBERTS), schrijfster van romans en novellen, gebaseerd op archiefonderzoek. ' · a. In de General~teitslanden (be tr. , Deurne en de fam. Van Leefdaell 120 blz. 28, -b. Friesche Jayke {'betr. Jan Vegelin van Claerbergen) , 247 blz. 38 , -c. Mietje .. van der Dussen, Utrecht 1918 (betr. de Ulenpas e.o.) 157 blz. 45, -516. rZGHEN, ._:(.ij.v., De gilden , theorie en praktijk, Bussum 1974, l50 blz. (een van (e weinige studiën over de Nederlandse ambachtsgilden ,' aan de · hand van Amster- . camse voorbeelden) . . .,. · , . 34,-517. (LNGELEN, A.W.), Mr H.v .A . , Uit de gedenkschriften van een voornaam N~derltndsch beambte, . Tiel 1882 , 284 blz ., geb . (mooi ex . ) 60, -· 518. IIEM, reprint 1977 5, -519. (tNGELEN, A.W.) , Mr H. v.A., Herinneringen van · vroeger en later: l eeftijd en am gc<l<ml1wn:-,1·<1.i ge land-· en tijdgenoo.teri:, ten vervolge op "Uit de gedenk- _ s; hriften _van . een vuu1w1:111, Ncderlandsch beambtè", Tiel 1884, 258 blz . , 45,-.!,2ll. (:."NGELEN , · A.W. l, A.M . Dekker , Wie schreef de Gedenkschriften van een voornaam ~derlandsch_beambte? Afl . B & M be tr . de Gesch. d. Ned ·. 1983, 6 blz. 18,-521. E'iKLAAR, D,Th ., Varende Luyden. Studiën over de middeleeuwse groepen van o:unaatschappelijken in de Nederlanden, 2e dr., Assen 1956 , 164 blz. 30 , -522 . (~KLAA~l, Danc~erc . Opstellen aangeb . aan Prof . Or D.Th. Enklaar t .g .v . zijn E~e verJ ., Groningen !959, 362 blz . , geb. (o.a . Ter Kuile, Heerlijkheden in overijssel; Post, Adriaan Florenszo~n ; Kernkamp, Familieportretten De l a court) 48, -523. F::ESTGAVE van het Wiskundig Genootschap -:te Amsterdam onder de zinspr. "Een ~;wermoeide_arbeid komt alles te bove~" t.g.v. 100 jr bestaan, Haarlem 1879 , ,, •, b~vat reprints van twee pamfletten uit 1599 en 1671 over 40e penning en . · :1 - l i Jfrenten) ' . 48,-524. fOCKEMA ,ANDREAE, S.J . ; (red.); 500 jaren .Staten-Generaal in de Nederlanden .\ssen 1964 , 341 blz., geb., geil 1. ' 35,-525. ?OCKEMA ANDR~AE_, S.J. , De Nederlandse staat onder de Republiek Je dr . .P dam 1969, 198 blz. . · . ' _ '' 35,-526. (FOCKEMA .ANDREAE, S.J.), J.Westenberg, Bibiiografie van de werken van ~r S.J . Fockema Andreae , 's-Gravenhage 1968, 57 blz. . . 34, -527, FOCKEl-1A ANDREAE, 'S.J . ; Studiën -over. waterséhapsgeschiedenis, deel I, II, V, . VI en VII, Leiden 1950, per d~el · r 12,-528 . .FRANCKEN_, _A·. ~ ~'., Het leven onzer vooroi;ders in de gouden eeuw, 's-Gravenhage 19'12,. 292 blz., geb. , geill. . . , . . . 35,-529. fRUIN , R;, Verspreide geschriften, •s:.or·~venhage 1()00-1905 10 dln + reg : (omslag beschadigd) · '. · · 295,-530 · fRUIN, R·, ·_Ge~chiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, 2e· druk, met inl. I.Schäffer, ' s-Gravenháge 1980 , 436 blz.·, geb. 48,-531. FUCHS, J.• M:, Beurt- en wagen~eren, Den Haag 1946, 428 blz., geill. 85,-532. GEDENKBOEK t. g. v. het 75-jar :.g bestaan (v.h . ) Koninklijk Oudheidkundig qenoJ tschap , A'dam 1933, 228 blz . , geb ., geill. (met o.m. een lijst · uitgaven v ; h , Gen. )' ·. 40,-· 533. ~EU~rs; ·p·,A.M : en A.E.M . · Janssen_, Geschiedschrijving in Nederland 2 deler;t 1 r:av~nhage ~981, 382+2?~ tlz. (o .m. over Van Meteren , Bor , Van Reyd HO:,ft '• H~~ i tzec,a, rlagenaar., Kluit, .~ 11derdijk, Groen, Bakhuizen v.d. Brink,' Froin ' z nga, Colenbrandc r, C:e:,l, Romein, Presser, Rogi er) ' , · ·· · '

v5-

f

75,-


~

r

;

534. GEURTS, P.Á.M; , De Nederlandse opstRnd in de pamfletten , 1566~1584 , Utrech t 1978, 335 blz . 40 ,-535. GOTTSCHALK, M.K.E., Stormvloeden en rivieroverstrorningen in Nederland ; 3 delen, Assen 1971 - 1971 , geb ., geill . 35Ö,-536. GOUW, J. ter, De gilden, eene bljdrage tot de gesch l.edenis van het volksleven, A'dam 1866, 98 blz . 28,-537. GOUW, ·J. ter , De volksvermake n , Ha arlem 1871, 709 bl,: . , geb . , geip. ( mooi ex . . . iri modern·e band) 125, ·538. GOUW, J. L. van der, Claes Kuiphof , i:aperkapiteir. van Christiaan II 'i n 1525 voor de Hoilandse ·Kust, Overdr., 86 blz.; geill. · 24,-539. GOUW, J . L. van der,· M~rie de Brimeu. Een Nederlands e prL,ses uit áe eerste helft van de 80 "'j r oorlog, 's-Gravenhage 1947, 56 blz ., p;eill. 35,-540. IDEM, Franse vertaling, Brussel 1951 , 59 bfz. '' " 35,-- - . 541, GRONIEK, Gronings historisch tijdschrift a. afl. 66 : Hombseksuáliteit geschiedenis, 98 blz . , geiÜ . 20,-b. a'fl. ',77 : HomoseksuaU. tei t en geschiedenis IJ, 79 hlz . , ge iÜ . 20 ,-c. ar1; 82: Pershistorisch onderzoek, 39 blz;, gei~l . 18 , -542. GRONINGEN; A. P. van, Geschiedenis der Watergeuzen , Leyd~n 1840 ,, 489 t~z . , · ing . -rug los (blz . 125-489 betr. biografieën van ee rt hc,hderdtal "geuze11) . . 125,-543. GROODT , _A. de, Johan Huizinga , v~rbeelding eri uitbeP.lding bij een htstor icus- · aestheet, z.pl.1952, 95 blz ., ge::.11. · · 48,-544. GROOT, Hu~ode, Inleidingen t o t d~ ~ollandsche Recht~- geleerdheid; met aan_t. van- Mr S.J . Fockema Andreae, 4e uitg. door L.J. v.Apeldoorr. , Arnhem 1939, 2 delen, 207 + 348 blz·., geb . (mooi ex.) ~8,-545. -GUICCIARDINI, L., ·seschrijvinghe van alie de Nederlanden, A'dám 1612 , 396 blz : · geilL (met talrijke plattegronden en gezichten), r" print A'dam 1968 . 175 ,-~~6. GULICK, ~.W. van, Nederlandse kartelen en landhuizen (Voorbur ~ 1960) 491 blz. geb. , ge 111. · · · 50,-547. HARDENBERG, H·. , De: geheimzinnige aanraridirig , een opzienbarende straf~aak uit 1771, _ A'dam z . j., 162 blz. , g~b. , geill. (betr . 's-uravenhage _en de f3!1lilies Slicher, Van Krètschmar_', Ocker3se, Bax, Douglas , Tao, ·Pous ) - . 38,-548. HARDENBERG, H., Uit oude papiereri, A'dam z.j . , · 17; blz. , geb., geill. (betr. Caroline van Anhalt ,· markiezin de Favras; De reis van r..adane Grand; · Domi tina ( A,. E.v. Neukirchen genaamd · Nljenheim, gehuwd met Gr.rri t ' t>ater en de markies · de : Champcenetzl; Een ~omer op PeUng ( te Baarn , îara. Tischbein; Scherenberg ); Hermanus Harten (Lommerlust te _Beverwijk, fam. Vijvers); De gezuster$ F~rnig te Amsterdam) . 38,-$49, HARDENBERG, H., Liefde in de Pru:.kentijd, Den H.;,.ag 1976, 162 blz. , e eJ. , geill_. (betr. de 5 opstellen uit "Uit oude papierP.n" me~, ·'Kor,ingin Hortense " en "In de schaduw van Bilderdijk" ( ~ Jan Willem Kumpai) _ 38,-550. HARDENBERG, H. , Halen . . . . zakken. · Verhalen over .'.\rtiesten en toneelleven van vroeger, Den Haag 1976, · 144 . blz. (Jan Baptis t, AC:riana v.Rijndorp, Roce:tte Baptiste en J.J. Wassenaer-Obdam, M.G. de Cambcn-v.d . Werken en F.Mourand , Caroline Lobé, Rosier Faa~sen) . . _ 38,-551. HARDENBERG, H., Tussen zeerovers ·en christenslaven . · Noordafrikaanse r e isjournalen, Leiden 1950, 195 blz. , geb., geill. (Th.Hees, M. ter Meetelen, ' G. Metzon) · . · . .. 38,-552, HARTOG, J.; De spèêtatotiäle geschriften van 1741 - 1800. Bijdrage t ot ..!e kenni~ van het huiselijk-maatschappelijk en kerkelijk leven or.der ons volk in de 2e helft der 18de eeuw, 2e dr . ·Utrecht 1890, 323 blz ., geb. · . ss·,-553, HENKES , Barbara en H. Oosterhdf, Kàatje, ben je boven? Leven _e n werken. van Nederlandse dienstbodes 1900--1940, Ni jmegen 1985 , 192 blz ., geil1. 35,-554, HERMESDORF, B.H . D. , Recht en taal te hoofde. Opstellen ove r de ontmoeting tussen middel~nederlandse letteren en oud-vaderlands recht, Zwolle 1955 , 390 blz., geill.28,-555, (HERMESDORF), Opstellen over recht en r echtsges chiedenis aangeboden aa.n Prof. Mr B.H.D. Hermesdörf; tlêventer 1965, 271 blz . ·· · 28,-556. HEYDEN, E.J.J.v.d. en B.H.D . H~rmes dorf, Aantel(eninge:~ bij de gesch. v . h . . Oude Vaderlandse Recht; 2 cle l en, llijmegen 1950 , _99 .,. 111 blz . 28,-557, HOFDIJK, .w.J., De oude schutterij in Nederland, A' clar1_(1874), .182 blz. ,. geill. 150,,-558. HOFSTEE, E.W., Korte demogr àfisè he geschi edenis van Nè derland van 1800 tot 24,-heden, Haarlem 1981, 140 blz ., geill. 559, HORA SICCAMA, j;fi., Aanteekeningen en verbeteringen L';:' he t !.n 1906 cioor het H.G. uitgeschreven Regi ster op de journalen van Cons r" Hi.:ygens <)en zoon; A'dam_. 1915, 811 blz : '( schitterende verzameling personali a ui t de tijd van Willem III) 65,-75,-.. 560. IDEM, gebonden 30·, -561. HUIZINGA, J., De wetenschap d~r ges chiedenis , HaärleTII 1937, 139 blz . , geb . HUYGENS, J.B .J., Notar ius Belgicus oft ampt der r.0t arisse11 , Brussel z. j . .. 562. 75,-, (18e eeuw) reprint Handzame 1979 , 475 blz., geb. 563. ITERSON, W. van, Geschi edenis c1èr co.nfisce,tie i n N('rtcrland, Utr~chL 1957, 80,-618 blz., geb., geill . · 564. JERGENSE, Jeroen, Koddige _en ernstige opschriften op luj.fell;, wage'.ls , ,;l azen, uithangborden en :ander e taferelen, Je ui t gave, 2 del en in 1 band, A' dam 1846, 216+200blz . , ge ill. ,. . ,._ 75,-56?.. JONG, K·. H. E_.-- de , Bilde rdijk' _s · "Geschiedenis des Váèe~!.ands '', Lei<ien 1934, 33 b_l z • 18 ,--

èn


':' ' .

__ .._

'

..; ' ·.< ·

566.-JOOOE, - C.H..-- de ,.....!¼jjjrage.--tot -de ·kérinis' 'van de Noord-Neder.landsche cos_tuumgeschiedenis in de eerste helft van_ de ·16e eèu;,,,_ Deel r,· riet m_annettcostuum, 150,-.:•'(liss., Utrecht ··1916, 96 + 106 blz. vele ' tabel1en . , , .. 561. JONGE, J . A. de; · De •industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1q14 , diss . , 35,-- • . •... ·· Niju.egen 1976, ·544 blz . · . . ,· . . . . 568. JURRIAANSE , M. W. , De Nederlandse ministers van Bui tenlaMse Zaken, Hl13~ 19~0 , 28,-Den Haag i974, 459 blz . , geb . , geill. · ·, · . .569, KAM?INGA, H. , De opvattingen over onze oudere vadeqan_dsc~~ ge_:;ch~eden::.~. ?ij de Hollandsche historici der 16e en 17e eeuw, Den Haag 1917, repr;.f t , Utrecht 3':;,-1980, 207 blz. , ' ;.. . .,, 570. KETTING·, G. N.A. , Bijdrage t ot de genchiedenis ·,an de _iepr:i in ·NederlanC: ? dins . , • s - Gravenhage 1922, 298 blz., geill . 95, -571. ·· KLOOT MEïBURG, H.v.d . , Onze oude boerenhuizen, 90 :,chet'ser. bijschr i.ften , 48 , ·-R' dam 1920, 104 blz . , geb . 572 , KLOOT MEYBURG, H.v.d. , Onze oude dorpskerken, 80 schetsen _mf t bi.)sclïrifteh,_·. 48,-2e. dr., ·R'dam 1921, 123 blz . , geb . ' ., · 573. KLUIT, M. E. (uitg.), Nederland in dzn goeden ouden tijd, zijnde r.e t : agbcek van hunne reis te voet , per trek.3 chuit en per diligence van . Jacob van Leqî'lep en Di r k van Hogendorp door de tloord-Ned. provfocirm 'iri' den · jare 1823 , u~·r1:cht 38,-1942 , 247 blz. , geb . , geill. ,· . . 574, KNUTTEL , W. P.C., Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgelo')f , 75 , -'s-Gravenhage 1906, 368 blz., gaill. · . · . .. 575. KOCKEN, M.J.A.V., Van stads- en plattelandsbestuur ·naàr gemeentebestuur . Proeve v . e: gesch. v. ontstaan eri ontw . v . h; Ned. gemeentebestuur t/m de .. 68 ,-Gemeentewet van 1851 ( •s-Gravenhàge) 1973; 672 blz. ,. geb . 576. KOKER , ?.C .W. , Onderzoek naar den aard en · de ·geschiedenis der vicar:.e-goederen 68,-in Nede1•land, Utrecht 1857, 170 + 26 bli': (betr. periode 1580-1813) · 577, KO!U~G, C. de, De voorvaderlijke levenswijze en ge•./oonten hier te lande ,· var. de vroegste t:o.jden .af , tot aan het einde der zestiende eeuw, Haarlem 181 0, 258 blz . geillustreerd 65 , -578, KONIJNENBURG, J ." , Nationaal gedenkboek der hernieuwde Nederlandsche Unie van den jare 1813, 's-Gravenhage 1816, 672 blz. me::. "Nadere Bijvoegselen .. .. ", iso ,-181 7 , 77 blz., geb., gcill. (met 15 gravures) 579. KOOLEMANS BEYNEN, G.J. W., Historisch Gedenkboek der herstelling van Neêrtands onafhankeUjl<heid in 1813, 4 delen, Haarlem -1912-1913 ," cä· 2500 blz . , geilL 1 - get ., met (5el registerdeel (uitvoerige beschrijvingen van ·de gebeurtenissen . in 1813 in de diverse streken, steden en dorpen vah ons· 1and mei. namen van de 275,-belangrJ jkstc personen per plaats. Het register bevat '4.500 per~oonsnamen ! ) 5,Bi). (KHUYT, . J. P.), Zceklicht en Kompas, Bundel Pror. · or J '. P.Kru:i'jt ·àangeboden·, Asse,1 1-968, 370 blz . , geb., ge Hl. ·{sociologinch-historischè beschouwingF~r. van gezin, onkerkelijkheid, arbeiders en middenstand e . d.) 34,-38,-581. KUTTNER , E., Het hongerjaar 1566, A':dam. 1949, L154 _b lz., geb ., geill ... '?8, -582. LANGEVELD, L.A . , Alchemisten en Rozekruisers, · Epe 1926, 228 blz ., beill .· . . 583 , LEGRAND , L., Geschiedenis de r Rataafsche Repub1iekf Arnhem 1895, 371 · bl·z:·: geb. (mooi ex.) · · 48,-584 . LENNEP, F. J.E.van, Honderd jaar Hartekamp,Haarlem 1956, 92 blz . , gein. (betr. Anna M. van Verschuer,;..Brants en famili.e) ·•· ' · 585. LENNEP, F.J . E. van, Late Regenten, Haarlem 1962, 228 blz. , geb. , geïll. (bevat 5 artikelen : Late Regenten (College •in-- de Munt.· te, A'dam) ; Amsterdammers in •s-Graveland (Backer,Dedel, v.d.Oudermeulen, · Bicker, v.Loon, Six, · Blaauw) ; Appie en Ampie en h~n nakomelingen (v. Wickevoort· ·Crommelin, van Lènnep) ; Een schilderij uit de Levant ; Een ~ilde "loffelyck en aloud"(St.Jacobsgilde,Hanrlem) ; 35,-586, LENNEP, ·F.J . E. van, ,Als .vorsten, Haarlem 1967 , 157 blz . , geb. , geill. (bevat 5 artikelen_: Rendorp yan Marquette en de vierde engelse oorlog ; Corn . v. Lennep en h~t jaar 1787; Deutz .v . Assendelft op de grens van twee werelden , De Hodshons enr.e t .we,reldse leven na: de bevrijding; Het A'damse Casino en het lange leven vap -tiet _patriciaat) ,,::·. ·· 35,-."587. LENNEP, F.J . E. van, ;De tamme kastanje, Haarlem 1969, 252 blz . , geb . , geill. · (bevat De Hartekamp, Berkenrode, Spanderswoud) 35,-. . , 588. LEHNEP, ?.J.E . van, Een .-~eduwe ·aan de Amsterdamse beurs, Borski-saga 176!:i-19.ó.0., Groningen 191~; 151,; 'olz , , geill. 45,-. .•5J39, LENNE!', Jacob van, Een schaking in de .He eeuw,, A'dam 19?.1; 151 - blz. 15,-590~ LF;NNEP, J.,v. ,en .,î.tor.. Go1,1w; De ui::.hangtekens,, 2 delen, ·A'dàm 1868, 41L.+4l:5 blz. geil 1, , geb. ; .~ Dez: , ~et boek der opschriften, A' dam 1869, · 41 ?. bb . , geîü. , geb. (niet Jn de . o~iginele banden) ;,. . · ,.. · . · 200,-.591. LINTUM, C.,tè, Dr:i.ze Sc,hutter-vendels en schutterijen vari vroeger en later tijd 1550-1908, 's-Gra11enhage 1909, oblong, g~b . . met 50 platen, o ~m. . naär ·aquare'nen van _J .•. Hoynck van ;Papendrecht (J.os in band) ·, ,· 295, -592. IDEM , ~xemplaar zonder band · :i: .... 240,593. LOOSJES, J. , : Geschiedenis der Lu thersche Kerk· in cie Nederla"lden, 's.:.Gravenhag1? 1921, 285 blz. ' ... 70,-594. LOTGEVALLEN, De·; der Nederlandsche, burgers welke door de •trouçen van 7.ijne fruis~ische Majesteit in de mé'.and September var: het j aar 1787 zijn k;-ijgs gevangen gema,akt. Door een de,' gevangenen zelv.e beschreven, Brus5el 17~8: 68 blz .

+

~et


• - • ---·-- .... ... - ...... _...... .

....,...'r""",.

·--,..

59i1. (vervolg l (betrert Gorinchem,.-Meerkerk, Utrecht, Arnhem, Emmerik, Wezel etc . Met _naamlijst en personalia van een 35-tal Nederlandse krijgsgevangenen w.o. J .Houtkam, uit Haastrecht. Os o. Kluwen uit Sluipwijk, baron v.d. Capell en, Pieter Mannie van Bergen op Zoom, etc.) 240,595. LUCASSEN , Jan en G. Triene~ens , Om de plaats in de kerk, een onderzoek naar maatschappelijke ongelijkheid, vnl . in de 19e eeuw, Overdr . (T . v. Soc.Gesch . 1978) , 66 blz., geill. .12 , 50 596, LUIKEN; J . en c. , 100 verbeeldinsen van ambachten (reprint der afb. van Het Menselijk Bedrijf, 1694) , geb. 28,-597, MAANEN, R.C .J .v . , Inventaris van het archief van Wouter Lutkie pr, 1887-1968, overdr . (Arch. Kath.Doc.Centr . ) 100 blz., geill. 28,-598 , MARE, A.J . de, Lijst der gèschriften van Dr W.G .C . Bijvanck , 1874-192.5, 's-Gravenhage 1926, 66 blz. . 28 , -599, MEER , Theo van der, De wesent11jke sonde van . sodomie . en andere vuyligheeden .·· Sodomietenvervolgingen in Amsterdan, 1730-1811, ATdam 1984, 237 blz. (met de namen en personalia van 234 berecht e pe~sonen) ·2 5,-600. MEY, .J . C. A. de, De watergeuzen en de . Nederlanden 1568-1572, A' dam .-1972, 362 bl z ., geill . (met naaml ijsten van kapitains en manschappen) 90,-601. MEYLINK, A. A.M, over een charter vah graaf Fl oris V, van den 14-5-1273, mededeling van G. H.M.Delprat nader toegelicht; en over charters van graaf Floris V.. - · van den jare 1281, ' s-Gravenhage 1860, 99 blz ., geill . , geb . 65 ,-'602 . MISPELON, M•., De republikeinse kalender, . Handzame 1972, 16 blz. ·28 ,-603. MOES , E.W. e . ~. , Nederlandsche ka~teelen en hun historie, A'dam 191 2-1 915 , 3 delen, 310, 280 en 31.5 blz . , me.t platen , tabellen etc . · 850,-·604. t-10NTé Verloren, J '. _P h.de, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke · organisatie in d~ _noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, 4e dr . Utrecht 1967, .228 blz . '' · 28,-605, ,MONUMENT .voor. het ,aan~Ómend geslacht; qpgeri.cht in de Bataafsche. R~publiek; of karakterschets der volksvertegenwoordigers . Zitting hebbende in de Nationale Vergadering , 2e dr . , z.pl ~, z. j. , , 16 j:>lz . (spottende personalia betr . alle leden der Nat. ;Verg . ) 150, -606. MULLER Fz. S., Lijst van Noord-Nederlandsche Kronijken met opgave van testaande handschriften ..en literatuur, Utrecht 1880 , 97 blz . · 48,--607. (MULLER, F. l, ,A.C .Kruseman, Frederik Muller ( 1817-,1881) In ·Memoriam ( Haarlem 1881), 96- blz ,., O.H . papier, perk . o~slag (gevlekt) en gegraveerd portret 75,-608 . MIJNHARDT, W.\.i., Tot Heil van 't Menschdom. Culturele genootschappen in Nederland 1750-1815, diss., A' d3lll 1988, 429 .blz. 75,-609 . NAAM-LIJST van alle persoonen door de geheele Republiek, welke na ·.de gezegende omwenteling van 1787 om hunne gehouden gedrag door den wettige en competente rechter na verdienste zi-jn gestraft, Arnhem e . a., z.j., 16 blz .; met Tweede naamlijst •..•. 14 blz . ; met Derde naat'l-lijst •.••. 1790, 16 blz.; met Vierde Naamlijst . •. . 1790, J6 blz. (complete set. Bevat honderden namen ·met · personalia, de vonnissen, de boetes, etc . ) 250 , -610. NABER, Johanna W. A., Correspondentie rnn de Stadhouderlijke familie 1777- 1795, 5 delen, ' s-Gravenhage 1931 e . v., ca 1250 blz., geb . 2-25,-61"1 . NIJHOF, P. , Molenbibliografie , Zuphen 1982 , 219 blz . , geb . ( ruim ·3000 titels over molens) 40 , -612 . OFFICiëLE GIDS. der Nederlandsche Bell-telephoon Maatschappij , juli 1891 , 280 blz. (reprint) (een van de eerste telefoonboeken, het gehele land betr . ) 28,-613. "ONDERZOEK wat in de vorige eeuwen geweest zij een "Open Huis" . En .welke geweest zij de kragt een belofte van een Open Huis te houden ten ·dienste of behoeve van .een vorst, die of zelfs , of zijne cnderdanen daaruit beoorlogt · of anders ins beschadigt konden werden", manuscript, 18e eeuws ; 17 blz . , fol .- · 48,-6111. ONZE TOONEELSPELERS . Portretten en biografieën, nw afb. der voorn . tooneel- · spelers in een hunner karakteristieke rollen , R'dam 1899 , 275 blz . , geb. ,geiU. 48,-615 , (OZINGA), Opus Musivum, Een bundel studies aangeboden aan Prof .Or M.D.Ozinga · ··15,-t .g.v. zijn 60e verjaardag, Assen 1964 , 506 blz. , geb., geill . 616. PEYSTER, H. de, Les troubles de Hollande à la veille de la Révolution .-"-' 60,-Francaise (1780-1795), Parijs 1905, 339 blz . , geb. (mooi ex.) 617 , PHILIPPEN, L.J .M. , Beknopte methode der geschiedvorsching, Leidraad voor de ·38,-leden der oudheidkundige kringen , Antwe~pen 1942, 217 blz . 618. POST, R.R. , De roeping tot he~ Kloosterleven in de 16e eeuw , A'dam 1950 , 76 blz. · 24,-18,-619, OUERIDO, A,, Godshuizen en gasthuizen, A'dam 1960, 215 blz., geill. 620 . RADEMAKER, Abr ., Kabinet van Ned. Outheden en gezichten · vervat in' 300 konst40,-plaaten, A'dam 1725, ruim 300 blz. , geb. (reprint z . j . (ca 1970) , geb • . 20,-_621. IDEM, deel I (N . en Z.Holland) ruim 150 blz ., reprint 1966, geb. 622. RAPPORT over de huidige stand en toekomstige planning van het wetenschappelijk 24,-onderzoek der Ned . geschiedenis, A'dam 1974 , 224 blz. · 623 . R(EDE), w. v., Van oude tijden , z . pl. 1922, 129 blz . , geb. (met opdr . aan.:P.J. Blok en enkele vraagtekens van Blok in de marge) · · 28,-624 . IDEM, ingenaaid ex.; met (veel) aant. en correspondentie van Van Rede zelf uit 1952 _ · 48,-625. REESER, H",, Andersen op reis door Nederland, Zutphen 1976, 207 blz . , geill. 30,-1


(

._,.,

. ! .~ .

626. REGTSGEDING van J.C. van Steni$ , schuldig verklaard aan vergiftiging, 's-Gravenhage 1843; 167 blz.,· geb. (mooi ex '. )' met: Die meent te staan, zie toe dat hij niet vallei, ernstige( .... ) overdenking bij de terechtstelling van J.c;v.Stenis_, . 1 blad , folio (m'oord op Jan ' ti.9Ü thaan te· 's-Gravenhage ) · · 175,-627, REPUBLIKEINSE .KALENDER, De , · èn "de · volledige vergelijkingstabellen met de · 37 ;50 gregoriaanse· \talèhder, reprint', 249 ' blz. . . 628. RIEMSDIJK, Th .v .' De griff fe van Hare Hoog Mogenden. Bijdrag8e85to2t3d0ebklennigse~an 75,·-het. archief v. d', Staten Gen·. der Ver. Ned., 's-Gravenhage 1 , z· , · 629, noESSINGH , H. K., Inlandse tabak. Expansie en contractie van e(enih a nd)elsgewas in èe ne : en 18e èeuw in Nederl~hd, Zutphen 1976 , 594 blz., ge 11 · 85, -· . (standaardwerk over de tabaksteelt) Uitverk. 1 630, ROMEIN, Jan, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijvingh n de middele~uwèn, Haarlem 1932, 248, blz. , geb.; met supplement door H•Bruc , 19 56 , 225,-, 72 blz. .. · 631. ROMEIN, · Jan, In de hof der histor ie. Kleine encyclopedie der theoretische ge25 ,-schiedenis, Amsterdam 1951, 130 bl z. . ·· 95,;;._ 632. ROMERS, H., J. de Beyer, Oeuvre-catalogus, 's-Gravenhage 1969, 115 blz.+ ill. 63i ROORDA, D.J., Prosopografie, ee!, onmogelijke mogelijkheid? Overdr. (B.MJLN. 14,"'1979) ; 14 blz. . _ ... 63t RUTGERS, F.L., Acta van de Ned . synoden der zestiende eeuw, 2e druk, Dordrecht 50;-1980, 664 bl2t: ~•:geb. . . . . ·6~5. SALOMONS, Annie, Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik 28 ,-persoonlijk heb gekend. 2 delen, Den Haag 1957-1960, 160+160 blz., geill. î~i:636. SCHERFT, P., Het .ste.rfhuis van Willem van Oranje, Leiden 1966, 342 blz., geb. ···.-. _637, SCHOTEL, G.D.J :·,: Anna Maria van Schurman, 1 i-Hertogenbosch 1853, 147 blz. 125 ,-met portret. 638. SCHOTËL; ·c; .o;j \ , Gedrukte'·~eirken en handschriften van Cornelis vari Alkemade 125,-. en Pie t er van 'dfi-' Schelling , Breda 1833, 36o' ·blz., orig. krtri. · . _639, SCHOTEL, G.D:J ;·; Brief aan ' C. W.Vreede over ·eené beroemde ·verzameling van handschriften en oudheden, welke in december 1847 te Amsterdam zal 'verkocht worden. 's-Henogenbosch '1847, 47 bli. ' 60 ,-64Ci. SCHOUTEN, J. , De .'slangestaf van Asklepios als symbool van de geneeskunde, diss. , . . Utrecht 1963, 2r4 blz . + afb. ( de oorspronkelÎjke dissertatie) 641.· SC-HUTI'E, o., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, resi'derende in het buitenland; 1584-1810, ·:·,:s-Gravenhàge (R.G.P . ) 1976, 520 blz., geb., geill. · 642. SCHWENKE,. J., Het .exlibris fo Nederland. Een studie voor vrienden van boek 28 ,-en prent ; 2e druk, A'dam (1946), 48 blz., geill., geb. 28,-643. IDEM, 1e druk, A' dam ( 1935 l . 644. SLl'CHER Vià~ BATH, B.H., Geschiedenis, theorie en praktijk, Utrecht. 1978 , 373 blz . . ~·· (Aula 625) 18,-645. SNOEP, D.P. , ·Praal en propaganda. Tri.uintal:i.a · iri de Noordelijke Nederlanden in ·· · ·, càe 16e en 17e eeuw , Alphen a/d Rijn (1975) 186 ·tiiz., oblong, geb., geill. 75,-646. STAD en platteland in de Neàerlanden van ·de mictdèleeuwen tot heden, 's-Graven..: · . hage 1976, 140 blz. (verslag 4e maatschappijgesch. conferentie) · 28,-647, STARING , w;c . H. , De binnen- en buitenlandscher·maten, gewichten en munten van vroeger en tegenwoordig, Arnhem 1980 (rèprint· van de 4e en beste editie \iit ( 1902 l . 196 blz. , Standaardwerk . · ' · .. · ' .40', -648. STAR NUMAN, o.w., Cornelis van Bijnkershoék, zijn _leven en zijne geschriften, diss., Leiden 1869; 510 blz. (los) · : 125,-6ii9'. S,TEUR, A.G. : van der, De opleiding tot kleermaker in de loop der eeuwen , . ., 's-Gravenhage 1983, 56. blz., fol., geiI1:· :• ~ l5',~.. 650,,. (STUERS, Del', Het levenswerk van Jhr Mr"·: Viètor -' de Stuers herdacht :door zijne,· · ' ...., . , · · · . v:ri~nclen, Utrecht 1913, 142 blz. , geil 1. 40,-651. TAL, T., Or~njebloesems uit de ·gedenkblaáérf van Neerlands· Israel, Á'dam 1898 136 blz., geb. (Joodse geschiedenis in verband· met het oranjehuis) ' ' 90,-652. TIMMER, E.M.~~• Alphabetisch register van onderwerpen en namen van personen en pl~atsen, voorkomende in de verzaméling plakkaten der K.B ., 's-Gravenhage 1937 , 141 blz ·· 60,-653, TOLL, /v., Oorlçg :en ~rede voor 500 jàar. Een episode uit het · st~i t~ . . {even van Arend van Gerit":( 's-Gravenhage 194f) 31 + 4 blz. · · ·· .... 35 , -65_4. TULDER, J.J ;M.v'. ;· oe beroepsmobilitei't' in Nederland'Van: 1919 tot 1954·, . Een :. sociaal-statistisf~e.. studie, di~s . ,. Leiden 1962, 296 blz. ( bevat een beroeps- · pr es tige-s tra tifica t1~) , . , .·','. · · ·· ·· · · 60, __ 655. VALKENBORG~ , c._c,- _·v~n , Bevor~e~aai:s" der wetenschap, _Haarlem 1978, 137 blz;,: geill. geb. (aspecten g1t de g~sc~: van de Höl.l.My der Wet.: Pieter Langenhuizeii', · '· · ... . H.A · Lor entz, de Crommelrn' s, zestien Van Lennep 'èn, Keetje · Hodshon, Teyler; etc.) 25,-656 ~~E~~~AAL, A.~.), MatthiJ:3 ~l??.~_'. .een zeeman uit de 18e eeuw, •s-Gravenh~è 1975, 12 6~_7. VE'JMEE~EN, P•J : lt en A•F •Dei<~ër, Inventaris van. de "handschriften . van het ·m~seum ' -Mcer'l!lanno-Westreenianum, 's-Gravenhage 1960, •121 blz: . • · ·· ·· 28,-658. VI~SCHER, LG ..'. . Bronnen_én bou~stoffèn voor de beoeféning der alg. gesch. van het vaderland, deel I, Utrecht 1846, 275 ·b lz : , geb. (Bevat: "Handleiding tot de a~g., gesch . der Nederlanden 1834") Niet verder verschenen. ·· · •. 38, -659, VLEGuER f , J.C. , Kinderarbeid in Nederland 1500-1874, Assen 1964, 196 blz . 38, --

..

1

,

'

• .-

..

·: •

,


660. VOOYS, A.C . de en J.M.G. Kleinpenning, Bronnen voor het regionale onderzoek i n Nederland·, · Gror ingen 1963 , 196 blz. , geb. . . , 38, -661. VnANKRIJKER, A.C .J. de, Geschiedenis van de ' belastingen, Bussum 1969, 110 blz. GEILL. (overzicht van de ,Nederlandse belastingen) 28 ,-662. VRANKRIJKER, A.C .J. de, De grenzen van Nederland, Overzicht van wording en politieke tendenzen, A'~am 1946, 255 bl z. , geb. , geill. 38,-663. VRIES, Jan de, Barges and capitalism, passenger transportation in the Dutch · 40,-economy 1632-1839, Utrecht 1981, 368 blz., geill . 664; VRIES, Joh . de, De eco~omische áchteruitgang .dèr republiek in de 18e eeuw. Leiden 1968, 311 blz. · 28,-665. WALLER ZEPER, S. A., Jan van Henegouwen, heer và~ Beaumont. Bijdr. tot de gesch. · der Ned. in de eerste helft der 14e eeuwI diss;, •s--Gravenhage 1914 , 112 b_lz., geill . 75 ,-666. WIEGERSMA , ~·• Volkskunst in -de Nederlanden. Klein-Beeldhouwwerk , Helmond 1941, - 245 blz., geb. • geill. (voorw . uit de collectie Wiegersma) · 175, -667, WIT, C.H.E.de, De strijd tusse~ aris tocratie en democratie in Nederland 1780·· 1848 , Heerlen 1965, 417 blz., geb. 60, -668, WITTOP KONING,. D.A . , Compendium voor de gesch. van de pharmacie Nrderland, z . pl. 1986, 314 blz., ·geb. , geill. · 68,--~~·,.: 669. · ZEGGELEN, Marie van, Festijnen en perikelen, roman, AI dam z.j. , 371 blz., geb . (betr. fam; · Fagel, Boreel,. Bicker, Van Limburg Stirum e .a. ) 20 ,-670, (ZIGEUNERS), map met artikelen uit couranten en tijdschr. betr. zigeuners 1n Ned, , ca 1960 - ca 1980 , 30, __

in

GRONINGEN 671, BLOK, P.J., Rekeningen der stad Groningen ·uit de 16de eeuw, •s-Gravenhage. . 90, -- ,. · ·· 1896 , 394 blz. 672. BLOK, P.J., Feith,Gratama;-Reitsma en Rutgers, Oorkondenboek van Groningen en Drente, 2 dln, Groningen 1896-99, 440+521 blz., geill., folio (omslagen los) · 950, -673, BOS, P.G., Het Groningsche gild- en s tapelrecht tot de reductie in 1594, diss . , Groningen 1904, 442 blz., geb. . · ' ' 125, -.:; 674. FEITH, J . A. , De ommelander borgen En haar bewoners in de 17de en 18de eeuw, Groningen 1979 (·reprint v.h. orig. uit i906) 184 blz., geb., geill. 48 ,--: 675. FEITH, H.O., Regeringsboek der provincie Groningen, 2 stukken, Groningen 1850 en 1870, 260 + · 294 blz. , geb. (bib1. banden) 175, - -. 676, FEITH, J.A. , Catalogus der inventarissen van de archieven der voorm~ Zi jlvestenijen en Dijkrechten in de prcvincie Groningen, Groningen 1901, 385 blz., geb. .80,-677 .· FEITH, J .A. , Inventaris der rechterlijke archieven berus tende in het oud-archief in de prov . Groningen, z.pl., z. j. 118 + 6 blz . · · 48, -678. FEITH , H.O. en J . A;, Reisjournaal .van Jr Fred. Coenders van Helpen, Overdr . , 11 2 bl z. . 20, -.:. ·'·. 679, FORMSMA, W.J . , Inventaris van de archieven der Staten van Stad en Lande (15941798) , 's-Gravenhage 1958, 132 blz. · 65, -- ,·. · 680. FRIMA, J., Het strafproces in de Onmelanden tusschen E~f!!S en Lauwers van 1602-1749, Amersfoort z.j . , 405 blz., geb. , geill. .. · · 95 ,-.: '.. 681. GEDENKBOEK- t .g.v . het 50 jr bestaen der Hogere Burgerschool te Ve.endam, A'dam 1916 , 120 blz . , geill. (met naamlijst leerlingen ,1866-1 916) 60,--·1 682. HEMPENIUS-v.DIJK , B.S., Huwelijkssluiting in de stad Groningen tussen 1594 en 1811, Overdr. (Jrb c .B.v.G. 1962) 16 blz. .· . · 14,-683. -HISTORISCHE AVONDEN, bundel uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen t.g.v. 10 jr bestaan. Groningen 1896, 312 ~lz . , geb. 48 ,-684 •. (HUIZINGA, J.), Stamboek of Geslachtsregister der nakomelingen van Fiepke Foppes ' en Diever Olferts, .in .het jaar 1655 gewoond hebbende te Meeden in het Oldampt, prov. Gron., Groningen 1887, 145 blz . , geb., folio . 250 ,-685, (HUIZINGA, J.) , Stamboek of: geslachtregi ster der nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Tomas, gewoond hebbende te Huizinge op de landhoeve Melkema, Groningen 1883', 309 blz. , geb., fol. 250, - 686. JANS , J., Grepen uit de geschiedenis van de Ev.. Lutherse gemeente te Groningen , 28, -Groningen 1982, 144 blz., geill . 687. JANSONIUS, H.J., Het Gericht Fennsum, 1673-1749 (Rechterlijk archief XII b * ) Huwelijkscontracten. Bijzonderheden, Overschild 1968, ca l,00 bl z. · 45 , -688. JODEN in Noord-oost Groningen, Gro~ingen (Rijksarchief) z.j_., 583 blz . , geill., uitverk. 95,-689, KLERCK, Th.P.E.de, Overzicht van de voornaamste bronnen voor genealogisch en heraldisch onderzoek in het Rijkzarchi ef in Groningen, A'dam z.j., 36 blz. . 18,-690. MEEKHOFF DOORNBOSCH, P.H . , Catalogus .van de archieven der Zijlvestenijen én dijkrechten; welke thans het waterschap Hunslngo vormen, Groni_ngen 1905, 468 blz. , geb . . . 1'.?5,-691, PATHUIS, A. en E.J.Werkman , Beschrijving v.d. doop- trouw- en begraafboeken enz. •in de provincies Groni ngen en;,Drente , dagtekenende van voor c!e invoering van c!e Burgerlijke Stand, 's-Gravenhage 1953, 124 blz. 38,-692. TEENSTRA, M.D., Kronijk of breedvoer ige tijdrekenkundige 4afel inzonderheid voor de provincien Groningen, Friesland en nrenthe, 2 delen, Uithuizen 18591860, 354 + 116 + 41 9 blz., gob. ~50, --

l


693, VLEER, W.T., Sterf sodomieten! Rudolf de Mepsche, de homofielenvervolging, het Faanse zedenproces en de massamoord te Zuidhorn, !Jorg 1972, 173 blz . , geill. 65 ,-694, WINTER , P.J .van, De Westindische Compagnie ter Kamer Stad en Lande , 's-Gravenhage 1978, 280 blz . (met de namen van de .hoofdparticipanten in 1643 en van de bewindhebbers 1622-1790) · 45, -695, ZEE, F.J.de, Veendam en de Veendammers . Losse aant. ov€r de jaren 1700-1800~ Groningen (1928) , 43 bl z. , geill. 48_;-FRIESLAND

696, ANDREAE, A.J.; Nalezing op de Nieuwe Nànmlijst van Gr1étmannen van ·J.nr 'Mr H.

60, -Baerdt van Sminia, Leeuwarden 1893, 171 blz. . . . .. . , . 697. ANDREAE, · A:·J ., Kollummerland en · Nieuw.:.:Kruislánd, geschiedkundig bèsc1:1reven , 75·, -Kollum 1883, 158 blz. 698, AUKES, Henk, Katholieke Friese geslachten, Groningen i941 , 96 blz. (Frisia ·-6_5 i"'Catholica III) 65 ,-'-699, BEO!, H., De Joden van Leeuwarden, Assen 1974 , 368 blz . , geb., geill . 700. BOELES,· P.C.J . A. , Friesland tot de elfde eeuw, z.ijn oudste beschaving en ·geschie35;.:.den is, 's-Gravenhage 1927, 295 bJ.z. + 48 plat_en, geb. 85, -701. IDEM, tweede druk ; •s-Gravenhage 1951, 598 l>lz. + 55 platen+ losse ~aarten 702. (BOELES), W. Glasbergen, Mr P.C J.A .Boeles, driekwart eeuw antiquarius van Friesland; met M..D. de. Weerd , Bibliogr..fie ( •. • ) van ( .. . l Boel es , z. pl., 1962 24,-26 blz. , geill . . . 28 ;-703'. BUMA, W.J., Frieslands Runen inscripties, rede, Groningen 1957, 38 blz. 704 , BUTIENEN, M. P. van, De Leppa. Sen rechtshistorisch- waterstaatkundige bijdrage, as;:._ Dokkum 1944, 121 blz.• , ·geb. met losse kaarten 705. CUIPERS, D,j., Bijdragen ·voor de rechtsgeschiedenis vsn de gemeene dorps-gronden in Ooster,go,. 's-Grave_nhage 1949 , 312 blz . , geill. (mEt losse kaarten) · 125.'-706. DIRKS , J., Gesc.hiedkundig onderzoek van den Koophandel der Friezen van de 85 ;·-vroegste .t ijden tot .aan den dood van Karel den groeten, Utrecht 1846, 204 blz . 707. ELZINGA , G., Speelmanstraat en omgeving. -Onderzoek naar een deel van de · 40;'-binnenstad van Leeuwarden, Groningen (1974), 109 blz. , geill. 708. GLAZEMA, P, Gewijde plaatsen in Friesland , Meppel 1948, 336 blz . , geb. 75,-.709, GRAFSCHRIFTEN tussen Flie en Lauwers, II (Het Bildt) III (Leeuwarden Il, 22,50 IV .(Menaldumadeel) Leeuwarden 1950-1969, per deel 710. HAAGSMA, S., Eenige bladzijden uit Friesland's zeegeschiedenis, z.pl ., z.j . 281 blz., geb. 711. HAAN, s.' de, ·Inventaris van de archieven v.d. Geref. Kerk van Heerenveen 18511958 en van de Klassis Sneek 1837-1958, Leeuwarden 1980, 93 blz., geil!. 24 ,-::712, HEERMA VAN VOSS , A. L., _De l .a atste rustplaatsen .der Friese Nassaus, z.pi. 194~, .16 blz. , geill. . 18, -713, -HEIJDEN, L.J .v.d.' , St Clemensparochie op Ameland, Utrecht 1946, 46 blz.; geil!. 30,-714. HEIJDEN , L.J.v.d ., Uit het verleden en het heden van Katholiek Leeuwarden, Groningen z.j., 95 blz. . 48~ -715 . JONG, A,B,de, Katholiek Joure, Groningen ·z.j., 80 blz., . . 28,-716. KORT en zaekelijk rapport van de commissie tot <ie fl oréenen 1764. Met: Groot en gedetailleerd rapport( ..•• ) behelzende eene aenwijzinge zoo der zwaere als der ligte floreenen ( • . . . ) mitsgaders uytreekeninge wat yder dorp, griete!')y ~n stadt aan de provincie verantwoorden moet ; 1764 . Met : Res·:,lutie bij de heeren Staeten van Vriesland. genomen op het rapport, 13-3-1764 resp. 12, 211 en 10 blz. geb. in½ leer, fol •. (met de -namen van een·groot aantal Friese belastingplichtigen met hun bezittingen) · '· 500,-717. LENNEP, M.J.van, Vroege•en late regenten in Frieslanà, Overdr. (1968) 22 blz . 18,-718 •. OBREEN, H.T. , Franeker. Inventaris der archieven. Franeker 1974 , 266 blz., geb., geil!. 48,-719. OVERDIEP, G. en J .C.Tjessinga, De rec!'ltsomgang van Franekeradeel 1406-1438 , Franeker (1950) 165 blz., geill . 45, -720. REITSMA, J ., Honderd jaren uit de geschiedenis der hervorming en der HervÖrmde Kerk in Friesland, Leeuwarden 1876, 468 blz . , orig. k::-tn 75, -721. ROARDA, R.S., Nammen fan ·keapers en forkeapers ut de ,Rintmasters-rekkens 1518-1575, Leeuwarden 1965, 157 blz . 28, -722. ROARDA, R.S., Achttsjinde-ieuske kriMinaliteit yn de walden, ut de Bylagen fan de kriminale sentinsje fan i t Hof• fan Fryslän 1700-1811 ,· Leeuwarden 1965 , 176 blz. 28,-.:. 723. ROARDA, R.S., G7nealogyske paedwizer en list fan testcm~.nten ut de prosesstikken by de C1vile Sentinsjes far. E Hof van Fryslän, z.pl., 1953 , 53 blz. 28,-724. ROARDA, R.S" !lammen ut de bylagen fan de Sentinsjes fan it Hof fan Fryslän 1728-1747; idem 1748-1811, 2 delen, Leeuwarden 1959 en '.1962, 80 en 141 blz., samen . .. , , ..•. . · , , 60, -725. ROMEIN, î,A., Na~mlijst der Predikanten sedert de hervorming tot nu toe in de Herv, Gemeenten var. ~-l'leolantl, F.erste gedeelte, f .ecuwa1·rlen 1886, 328 blz. 60, -726. SCH_OUSTRA, Fenno.L., Rare snaken, Leo, ,wanlcn z .j. , 159 -blz.·, geb. , geil!. (Friese verkrachters. en moordenaars, ~arskr.amers en kluizenaars e-t,r . ) 35, -727. SCHRADER, C.G., Memoryboeck var. de vrouwens . Het notitieboek van een l'ricce vroedvrouw 1693-1745,3 ,' dam 1984, 218 blz . ,· geil!. . . 35 ,-728. SMELLINGERA-LAND, proeve v;;,n een ''geakinde-''. van de gemeente Smallingerland, Drachten 1944, 312 blz., geb., geil: . (mool ex.) 95 ,--


729. ( SORGDRAGER i', Memor'i j',· het dagboek van Cornelis Pieter Sorgdrager, uitg . door W.J.Maas, Ameland 1982, 198 blz . , ge i11 : 40,-730. (SORGDRAGER) , Memori Boeck. De wereld van ·Corn.P.Sorgdrager 1779-1826, uitg •. door W.J.Maas e.a., Amel and 1983, 250 blz . , geill . · 731. VISSCHER, R., De archieven van het St. Anthony-gasthu is te Leeuwarden 14251813, Leeuwarden 1921 , 364 blz.· ' 85,-732 . VISSER, J., Overzicht van de voornaamste bronnen voor genealogisch en heraldi~ç~- .• ~ onderzoek in het rijksarchief in Friesland, A' dam z .j. (1 96.) 25 blz._ .. . :. :1,s.,-733. WIERSMA, ~.P. , ~rf en 1-fe_reld, Over de, agrarische toestand in Frieslan_d· van 1870, · Drachten 1959, 364 blz., geb., geil 1. 48, : · 734. WUMKES, Stads- ~n DorP.sl<roniek. van Friesland, 2 'd elen · ( 1700-1900 i , Leeuwarden . . 1930-1934, 586 + 859 blz. , geb . ·735 , IDEM, alleen deel II ·DRENTHE

.

...

\

736. BELONJE, J , en j, _W estra van Holthe , ·Genealogische en heraldische gedenkwaardig. heden in en uit de Kerken der P.rovincie Drenthe , Assen 1937 1 192 blz . geUl. · ... , 95.,:-:1 _7_3 7· ·< &~~óo~' 18t9ViH tgèi~r~~~ èr.e~îRR: 'af8Xïn~e8Vr§H1 d~§-S6.1Î~ begraafr'~~is ters ·; • 30 '~;_ 738. BROOD, P. Drentse .plakkatenlfjst· 1593-1840, Bussum ·.1975 1 11 8 tlz . 30, -739, EMSTEDE, E.J . Th.A.M.van, Van patronimyca en geslaéhtsnamen in Drente, Amsterdam 1943 740. GRAS, H,, Het ellendige leven van' Efse Pijl en de zijnen. De lotgevallen van · · . • :.•/ 18, -een arm gezin ui.t de 19e eeuw , Assen 1987 , 125 blz ,, geil 1. 7~1. HERINGA, J, e.a., Drentse rechtsbronnen; willekeuren, supplement op de ordelen· . ··,-:van de Etstoel\ Goorspraken, · Indices, Zutphen 1981, 484 blz;, geill. -. . 80 ,-742. HERINGA, J., Drentse Willekei.i"ren, uit 'oudere uitgaven verzameld, Zutphen 1982, 38,-93 blz.; met Dezelfde·; een nalezing, Zutplien· 1985, 94 blz. 743, JONGE VAN ELLEMEET, . B. M; de, · De Dren tsche marken; -, s-Gravenhage 1920.,' 94. blz . · ··: Met J . G.C . Joosting, De Groningsché Marken, iderri, 60 blz. (Ge~chiedk.Atl as) . , , , 50, -744 , .JOOSTING , J ,G.C., Drentsch · plakkaatboek, deel I, 1412-1 633, Leiden 1912, . , 438 blz. , fol. ( niet verder . verschenen) · · .. ~ . ~95,-745, KEVERLING BUISMAN·, :F., De etstoel en zijn ordelboeken in de viJftie,nde eeuw , . •;, Zutphen 1986, 284 blz., geb . , geill., met : Dezelfde, ordelen .ván de etstoel van ·Drenthe, 1399-1447, Zutphen 1987, 339 blz . , geb. , ge111. · . 110 ,-746. MAGNIN, J.S., De voormalige kloosters in Drenthe, Groningen 1835, 227 blz. 75, .....747. PELINCK, E., Geschiedenis van het huwelijksgoederenrecht in Drenthe, dis:Ï. Leiden 1879, 104 blz. . ' . 0 I ', ,r· 75,-•·· 74Ë3'. (SCHEER, VAN DER), Het boek der Podagristen . Bloemlezing, met een verhandeling_. ., : .. ( .... ) door J . Naarding etc . , Assen 1947 , 131 blz., geb. , geil!., met: R.D.Mulder , 1• _ . .. _' De Pcxl_a gristenherdenking 1843-1943, 14 blz. 45, -::- ; OVERIJSSEL . ,. 749 AALBERS, P.G., Het einde van de horigheid in Twente en .Oost-Gelde'r i~nd .,1795-1 850, · , ,, · Zutphen . 1979, 284 blz . , geil!. ' ' · ·· · · ·• _4.5 ,-750, ALBERTS , W. Jappe, De ordinarii van Kampen ·uit ' de 15de en 16de eeuw, Groningen 1961,47 . blz, .• . . .• . . . ·,· 20 ,-751. BLOYS VANaTRESLONG · PRINS, P.C , , Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit :de kerken der provincie · OVerijsse1, · utrecht 1925, geb. . 1.25,-752, DINGELDEIN, W. H., Singraven, beelden uit verleden en heden van een Twe.ntsche . , . ~8,--, .,. ,Havezate , Enschede 1948, 117 blz., geil!. 753. DINGELDEIN, W,H. , Het losse huis ,Groot Bavel . Uit de geschiedenis vàn een Twen tsch erf_, 2e dr. , Enschede .194 7, 60 bl z, , ge 111 . r 38, -754, DOOREN, J.P. van (red . ), Kerkelijke archieven, inventarissen, deel l, Den Haag , 970 (bevat de inventarissen van de Herv. gemeenten Deventer, Hein_o· en Holten, ) 38,--155 blz., stencil, geb. 755. DOORNINCK~, J.v., GeslachtkundigP. aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794, met eenige. berigten omtrent de voorm. havezathen in dat gewest, Deventer, ca '1870, 186 blz. (het _eerste . stuk; • blz . 1-80, in fotokopie) ·· · 350,-- . 756, FORMSMA, W.J., De o~de. arehieven der gemeente Hasselt, Assen 1959; 371 b~z. 5~,-757, FORMSHA, W.J., .Het,.oud-archief der gemeente Ootmarsum, Assen 1953, 144 blz.,geill.50,--·: :· 758, GRASWINCKEL, D.P.M. en A,Haga; De oude archieven van Ommen; met Het_rec~terlijk archief der stad Ommen , z.pl. 1927, =54-+ 17 ·blz. · · ,· 28,-- ,''. 759, HENDRIKS, F.M., De. grenzen van Overijssel en· van de Overijs$else gemeenten van 1807 (1811) - 1842, z . pl, 1950, 42 blz . , geb. · . · 24,-760. HENDRIKS, F.M., Beschrijving van de Doop-, trouw- en begraafboeken( . ... ) in "Overijssel, .dagtekenende van ·voor de invoering vari de bur~erlijks stand , · ·· . . . .. , . . _. 48,-'s-Gravenhage .1952, 132 blz . 761. KOSSMANN-PUTTO, J ,A., Kamper schepenacten 1316 - 13_54 , diss . Zwolle 1955, 357 bl z ..95,-762 . KUILE , G. J. ter, Oorkondenboek van Overijssel, deel VI 1345-1350,, Z~olle_1969, . . 161 blz . , geb . · , '· . . . . . . 28,-763. KUILE, G.J. ter , Geschiedkundige aanteekeningèn op de havezat~en v_an Twen the, Almelo 1911, 293 blz., geb. , geil!. !.f raai ex. ) 450,--


,. 28 , -Florenshuis" en he t "Arrr.e Klerkenhuis " binnen Devente r , Overdr . (1919) 31 blz. 16 , -OVERZICHT van de voornaams te br onnen ·,oor genealogisc h onderzoek in het Ri j ksarchief in Overijss el , A'dam (N.G , V. ) z . j . , 16 blz . 28,-OVtRZICHT der Doop- , trouw- en doodboeken berustende i n he t oud-archief der rd gemeente Zwolle,· Zwolle z .j . , 34 blz . 28,-~IESSEN , Wouter van , Minia tuur , Ze i st 1930 , 111 blz . (ve rhaal gebasee op f ,llll ' liepapieren van een Overi jssel se f amilie) . 75,-s~aÎLDER, K, , Kamper s chepen- en schoutenzegels, 11 delen (oyerdrukken Kamper. A.1.nanak 1974-1984) , geil!. ( 2 delen in fotokopie ) · c-cHOENGEN M. Antwoord op de Memorie van Toelichting tot het vöorstel van ~- en W. ~ot ~ntbinding van de overeenkomst tusschen den Staat der Nede_rlanden ·,.-:. er· de gemeente Zwolle betr . de bewaring v . h. oud archief de r gemeente Zwolle ., ..55 -o :lo.'olle , ca 1911) 199 blz . . . o' -SCl'. IPîA rransisalana , catalogus van Overijsselse literatuur, Borne 1973, 379 blz · 3 , S! ROINK, L, A. , Stad 'en land van Twente , Hengelo 1962, 796 blz . , geb. , geill. 125 , -\'E:lRIPS-ROUKENS , K. , Over heren en bo~ren . Een Sallands landgoed 1800-1977 , 35 , -, i·-Gravenhage 1982, 237 blz . , geil!. ( een fraaie antropologische studie

764, LEVELT , H. , Regestenlijs t van het Ca r t ularium , t oebehoorend he t "Mees t e r 765, 766. 767, 768, 769,

ii~:

772.

c•rc r de relaties tussen landei13enaren e n pachters) 773. Wf:lJSTINK, H,J.M . , De rechtsgeschiedenis van de s tad Oldenzaal en van de Mark &-~ghuizen tot 1795, diss . , Assen 1962 , 147 blz. 774, WUBBE, P.A.A,M , , Het archief der abdij St . Mariënhors t te Ter Hunnepe ,

45,--, 75,--

'f-Gravenhage 1931 , 375 blz . GELDERLAND 775, ALPHABEîISCHE LIJST der Kiezers in het polderdistrict Tielerwaard T937, ruim· 13·1 blz., met 1534 namen der kiezers me t voornamen , woonplaatsen, ·e n gegevens betr. l'.un eigendom aan landerijen 776, ARCHIEVEN van de administratie van de Kroondomeinen in hoofdzaak tienden , in .

90, 28,--

G~lderland, Extract (1920) 32 blz . 777, BEAUFORT, R.F . P, de en H.M . v , d, oerg, De Betuwe, 's-Gravenhage 1968, 446 blz . 150,-~ + î 81 platen, geb. · (Geill. Monumenten Beschr, III 1e stuk) 778, BEELAERTS VAN BLOKLAND, W. A., Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche leenen , 34,-;. gelegen in Gelderland, Arnhem 1907, 167 blz. (Gelre) 779, 6ERENDS, P., Het oud archief der gemeente Harderwijk, 2 delen, Harderwijk 1935, 160,--

. :•.,

367 + 620 blz . 780. BR.~NTS, A. , BÎjdrage tot de geschiedenis der Geldersche Plooierijen , diss .

95 , -- . Leiden 1874, 189 blz . 781 . CULEMBORG, Manuscript-verklaring van 163 stemgerechtigde burgers van Culemborg betr . hun afkeer van het stadhouderlijk bestuur , het Federalisme, de aristocratie er. de regeringloosheid, dd . Çulemborg 15-4-1798, Met 163 handtekeningen of · kN i sjes (met verklaring door wie gezet) 11 blz . fol. 495 , -- . . 782. DAN iëLS, M. P.M, , Noviomagus,Romeins Nijmegen, Nijmegen z . j . (1955) 336 blz , ,geb. 80,-'- · 783. DCL~HAYE, Albert, Het mysterie van de Keizer Karel-stad, Heerlen z.j . (1958) .. 85,--

21 2 blz. , geil!. 784. DC-ORNINCK, P.N.v. en J . S. van Veen , De graven en hertogen van Gelre , Arnhem 1904, 31 blz . 28 , -~ 785, DCORNINCK, P.N.V,, Het oudste leenactenboek van Gelr,e 1326, Haarlem 1898, 34 _blz . Oïi papier , geb . 75, -786. DGORNINCK, P.N.v., Leenacten _van Gelre en Zutphen, 1376-1402, uit het staatsarchief te Dusseldorp , Haarlem 1901 , 140 blz. , OH papier · . .. 150 ,-787-r DOORNINCK_, P,N.v . en W.Wijnaendts van Resandt, Inventaris van het archief vän · he t Kasteel Middachten , 2 delen, Haarlem 1896 - Arnhem 1914, 306 + 220 blz. gP.'.:> , en ing. . . 250,-- . 788, DGORNINCK, P.N.v . , Schatting- van den l~nde van Gelre voor het Overkwartier en de 150 ,--: Be tuwe van 1369, Haarlem 1903, 333 blz . , geb. (=Herfstbede) . 789, DOORNINCK, P.N.v , en P. C.Molhuysen, Staat der bezittingen van Herbertus van Pu c.ten en andere leden van zijn geslacht , omst_reeks 1313 , Haarlem 1902, 27 blz. 65 , -0~ papier, geb . (h·. s.: in•,U.B, Leiden) · · ·· 790, DOCRNINK-HOOGENRAAD, M.M . , -en W•.Zondervari, Het . oud-archief· van · de gemeente 60 , -_ .. Zu t!)hen, Derde stuk, Regestenlijs,t en index , 2 delen , Zutphen 1981, 815· blz. 791 • DRI ESSEN, . H.L., Huwelijken in het geloftesignaat der bank van -Driel overdr 20 , - ( 1952) 15 blz. ' · ' ' . 792, DRIESSEN, H. L. ,De retroacta ~an· den burgelijken stand in Gelderland Utrecht 45 , -( 1933) , 180 blz. . . · ' 793, GEWi', L.F . van, Een wereldreis van 2000 huismerken, Arnhem 1944, 106 blz. 38,-geb., geill. (met 2170 -Ni,jmeegse .m~rken) ' · .· 95 , -794 • GûlUSSEN, F., Stede-~tlas van Nijmegen, B~ugge 1956, 154 blz. ; geb . , . geilL 38,-795 · G~l'. ~F, J • de, Het huis Dorth. en zijne bewoners, z_. pl. , 1920, 58 blz; , geill . · 796 , G~· '. J</INCKEL, D.P .M. , De arc;h1even de r gasttiuizen én funda'tiën, gilden, schutterl J~n en vendels gedeponeerd bij het o~ç_ -;archief der gemè'e nte Arnhem, .. 's-.Graven75,-ag~ , 13 blz ., omsl. besch . · · 1930 4 h 797 · GR:.SWINCKEL, D· P,M; :,· De • r echterlijke a r chie ven der ~oorm Kl_eefsche enclaves 48 , -in G~lderland , 1543-1816, 's-Gravenhage i927, 83 blz . ·


'\

'·: {. ~·.

.

... ~ '

t .

·'··. '

...

·:;

798. l,P.ASWINCKEL,'D.P.M. en H.Hardenberg , Het archief van het kasteel Rechteren, -~- Gravenhage 1941, 540 blz . , geb., geill . 225~-799. h!·:i NINGEN, H. v . , De historie van het land van Maas en Waal , Zaltbommel 1965 , 29i' blz., geb., ge111. 125; -800. ~~FFER, F.A., Mededeelingen omtrent het Oude Loo en Den Cannenburch, Arnhem 1,;::is , 123 blz. + 16 platen, geb. 60 ;:. _ 801. liG'.)IT , B.H . van 't, Honderd jaar Gelderse geschiedenis in historieliederen, Amhem 1948, 274 blz.;, ge111. . 75;' :: 80,? .' t'.1)t)îKOOP, A., Inventaris v. d. archiéven Hervonnde Gemeente Zaltbommel 162 1-1 951 , ~:;; ~tbommel 1975, 65 blz. + 111, 30,-.:· 803, tiiJi. SHOF., A. , Oorkonden aangaande de betrekkingen der Geldersche- vorsten . tot F1.:t."ll<rijk, Arnhem 1912 , 201 blz;, geb, 20 , -804. li. :i~RNAATS-NIEUWS, Orgaan van de Zettensche gymnasiasten, jrg. 1 ( 191 5-1 6) E!i blz., geb . , ge 111. , ., ·, 48 1 .:::· 805. r : ;: ENTARIS der huisarchieven op Oolde (door W.Wijnaendts van Resandt), · z .r.l. · · z. j. (1~23) 87 blz . (niet in · de handel, zeldzaam. Betr . huis Oolde, huis · · r ·;s sel, huis Overlaer en de families die daar woonden) met regestenlijst 75 ,-806: J ~: NISKENS, A.H . , De magistraat van Ni jmegen 1618-1648 1 Nijmegen z.j. , 39 ~lz . 15,-807. Tru,USSEN, A. Ch . , Geschiedenis van Millingen aan de •Rijn Nijmegen 1957 ; .,f, blz . , ge111. ' _ ' 85,-808. l ·,J~IEK, K.A., ·Het Kasteel in de ontwikkeling van het vorstendom Gelre diss . ~.?] . 1975, 235 blz . ' 38 ,-809, ~: STER, Simon, Komedie in Gelderland. Grote en kleine momenten uit 300 jr ~\·caterleven, Zutphen 1979 , 264 blz . , gein. 810. t??-1ER, A.J.c ;; . De graven in Hameland en de oorsprong der graven van Na$s.:iu , l t?... re, Cleve · en Zutphen, ' Arnhem 1873 , 129 blz . met tabellen 118, -11 811. t !:..~ER, A.J.C., Hoorigen, vrijen en adel in Veluwe, •s-Gravenhagé 1891, 3î bl z. 25 , - 812. l1,,f' IS, A.J •, De leen- , keur- medige en tijnsgoederen van de St.Salvator-abdij n- Prüm in Gelderland; register. Arnhem ·1934 1 163 blz ., ge111. · 90 ;--;.· 813; t~: !!lS, A.J., over de Sint Werenfriedskerl< te Elst en de daannede verbonC:cn ·. ~-~.ichtingen. Genealogische staten - Ingen Nulandt, overdr. (Gelre 1958) , 80 bl z . ~8 ,:..~ · 814, ---i:r~~..-HUIZEN, L.S., De rekening betreffende het graafschap Gelre 1294/1295, J\ "llhem 1 953, 1 31 blz. .. 34,-:.:.: · 815. ·.t-:.:-CY, A.J. de, De Gelderse kroniek van Willem vari Berchem, Arnhem 1950 , 203 bl.:. 15,-:816. t:Ll.:.CHART, R.T . , Grafzerken in Gelderland, steden deel I, Arnhem 1940, 46_6 blz . 1t~tr. zerken te Nijmegen, Zutphen , Doesburg , Wageningen en Arnhem) 68 ,-~· 817 , H~,;..~LIJST van personen die het •Nijmeeg's Oud-burgerrecht bezitten, Nijmegë~ H!3 1, 319 blz. . . 75,:--:818. ür ?ERMANN, O, Kölnisch~Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des ·13. J 2hr~ l~andcrts, Arnhem 1952, 140 blz. 48, -819. F,LYTE, A.M., Dé Rechtstoestand der marken in Nederland, ·diss., Leiden ·1879 , · ,· r.z1 blz., geb. (bijlagen over Kootwijk, Bennekom (met aanvulling in h . s. ) en de .. -- • E ::.,elander Holt l mooi ex: · 125, ; :'.' 820. p·_~YTE, W. e.a., Uddel én Uddeler Heegde, Barneveld 1889; 194 + 111 blz.. , é': Ü l., geb. (geplastificeerd) 95,:-:: 821. f\)!..!.., W.v.d.-, Inventarfä van ·het Oud-rechterlijk archief der gemeente Nijmegen, t:-,imegen ( 1890) 118 blz. . 28,-:: 822. à ),.SSINGH, H.K. ,"·Het' 'Veluwse kerkvolk geteld. De uitkomsten van de ·godsdiens t\ .r: ) ling van 1809 in sociaal-historisch perspectief, Zutphen 1978, 48 blz. 28, -823, S<.:iU LFGAARDE, A.P. van, Het· Huis Berg, Maastricht 1950, 335 blz. ,m ge111., geb. ::00·, ·-824. ;;;:,iILFGAARDE, A.P. van, Reg·istEfr1 op de leenen van het Huis Bergh ; Arnhem 1929 , t..t:g blz • . 825, S',i-lILFGAARDE, A.P. van, Zegels en genealogische gegevens van de graven en hcrtog~n · •: a:, Gelre, graven van Zutphen, Arnhem 1967, 124 blz., ge111. (Werken Gelr~ 33 ) 38, -826. s:;~;ILFGAARDE, A.P.van,' Uit de geschiedenis der inventaris_a tiè van het Ber-gh~::hc " ··"' .!r·,::11ef, OVerdr. ( NAB 1926) 12 blz. -~ . 13,-:827. :3CI:IMMELPENNINCK v.d. Oye, C.O.A. en J .den Draak, Het archief van het huis i,!ljoen 1076-1969, Arnhem 1979, 104 blz., geill. .. . . 28, -·828,: SCl~IMMEL, J .A.; Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810, Geschiedenis van de verlening en burgerlijst, TÜburg 1966; 467 ·blz., geb. (met de namen van ca 6500 burc;ers !"r·t, herkomst, beroep, godsdienst, huwelijk/doopdatum, en datilm waarop he t 85, L l'-ilr'3errecht werd verleend l · . . 829. :_,,,r cHTENHORST, Arend van, XIV Boeken van de Gelderse geschiedenissen, Arnhe1!1 . · ~ .54 (reprint Arnhem 1967) ' 596 blz. ·, geb., ge111. (met de losse inleiding doo:r, . ,, . Mey) 200, - :-;. 830. ~:..OET VAN DE BEELE, L.A:.J.W., De Hof te Voorst, A'dam 1863, 148 blz . , geb. 350,.:831. ·s LOE1', L.A.J.W., "Van Als", onderzoekingen, schetsen en mededelingen, Arnhem 187 i , 11:,~ blz., ge111. ., ·-'-' · . . ·. . -. 200;-".' 832. · SLOET, J.J.S. e.a., Register op de leenaktenboeken v.h. vorstendom Gelr•1 a :i r ~<1afschap ·zutphen·. Zes delen: Het kwartier van Nijmegen,' ' over-Kwartier, Het. K.•,:rtier van Arnhem, Het Kwartier van Zutphen, Leenen buiten Gelderland, :r,!èax, 5 delen geb. en 1 deel ing. · · 250, -833. fAi.LT, W.E.,'-Het oud-archief van de gemeente Zutphen·, 2 dln, . Utre·c ht 1941 ; ~,_,,; -;, 576 blz. 95 ,-~


i

834. SMITS, C., De afscheiding van 1834, deel I, Gorinchem en "Beneden-Gelderland", Oudkarspel 1971, 447 blz., geb . , geill. ( lichte waterschade) 835 . STRUICK, J.E.A.L . , Gelre en Habsburg 1492-1528, Arnhem 1960, 375 blz., geill . 836. TANGELDER, F. B.M., Muntheer en muntmeester. · Een studie over het · Berghse Muntprivilege in de 2e helft der 16e eeuw, Arnhem 1955 , 344 blz . , geill. 837. TIMMERMANS, J . , Kroniek van Nijmegen, Nijmegen 1946, 288 blz. , geb . , geill. · 838. VEEN, J.S. van, Rechtsbronnen van Tiel , ' s-Gravenhage 1901 , 156 + 18 blz . , geb . (wit doorschoten ex. uit de bibl. van W.Wi j naendts v . Resandt Sr met de namen van de schepenen uitgetrokken) 839, VEN, A.J.· van de, Het oud-archief van· de gemeente Culemborg, Utrecht 1938, 339 blz . 840. VREDENBERG-ALINK , · J.J., Kaarten van Gelderlàhd en· de kwartiéren, Arnhem 1975, 143 blz., geill . 84f. VRIES, W. de, De opkomst van Zutphen, Arnhem 1960, .287 blz . , geill. 842. (WAGENINGEN) , Inventaris van het nieuw- archief dér gemeente Wageningen 18161941, 34 blz. 843. WARTENA, R., Inventaris van het archief van het oude en nieuwe gasthuis t e . Zutphen 19?9 , 158 blz., geb. 844 . WARTENA, R., Lijst van enige families, voorkomende in familie- en huisarchieven, berustende in het Rijksarchief in Gelderland, Overdr., 7 blz. 845, ·wJ\RTENA, R., De stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/6, 3 delen, Zutphen 1977, 720 blz. 846. WERNER, H.M., Verhandelingen op gebied van geschiedenis en kunst, Arnhem . 1926, .166 blz., geill. (oplage : 100 ex.). O.m . betr. Kasteel de Voorst , Stippelgravure, de Stoel, Delfts aardewerk en Monaco . · 847. WOLTERS, J., Gendt aan de Waal, gesch. van een landelijk gemenebest, z. pl . , z.j., geb., 141 blz. , geill. . 848. WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. en J : s. van Veen, Register op de leenen der bannerheerlijkheid Baer en der heerlijkheid Lathum, Arnhem 1926, 98 blz. 849, WIJNAENDTS VAN RESANDT , W., De vicariën in Gelderland, A'dam 1943, 136 blz. 850, WIJNARIIDTS VAN RESANDT, W., De Gerichtslieden van de Veluwe van 1480 tot 1580, Overdr. (NL 1941) 14 blz. 851. ZOEKLICHT OP Nijmegen, genealogische en heraldische_bundel , Nijmegen 1980, 191 blz., geill.

-60,-75,-.70,-95,-.75,-80,-.:: . 50,-48,-,-··: 30,-.,._. 50,-12,-75,-95,-- . 68 , -.-:.: 38,-48,-20,-24,--

UTRECHT 852 , ASCH VAN WIJCK, L.A. van, Het archief van het Kásteel de Haar te Haarzuilens, 85,-z .pl. 1959, 120 blz., geill ., met tabellen 853, AVIS, J.G., De directe belastingen in het Sticht ·utrecht aan deze zijde van 30 , -dt· IJssel tot 1528, Utrecht 1930, 149 blz. 854, (BERENDS, P.), Inventaris van_ arc_bieven aanwezig op het huis Amerongen, z.pl. (1901) 13 + 68 + 62 + 87 blz. . 150 , -:-855, BERG, B.O. van den , e.a., Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en 's-Graveland , z.pl . 1980, 164 blz., geb., geill . 90 , -:856. BLAFFERT van · he t Huisgeld uit de Resolutieboeken berustende ten gemeentearchieve van Amersfoort A. D. 1.755, Amersfoort z.j., 98 blz. , folio, gestencild (in 25 e~.) 75 , -857 . BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Utrecht, Utrecht 1919 125,-858. BURMAN, K., Utrechtsche jaarboeken van de vi jftiende eeuw, vervàttende het merkwaardige in het Gesticht en vnl. in de stadt .Utrecht , sedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen. 3 delen, Utrecht 1750-1754, ca 1500 blz. , geb. in 3 perkamenten banden (veel naamlijsten e.d . ) 300,-859, DOELD-1AN, F., De heerschappij van de proost van Sint Jan in de Middeleeuwen, 1085-1594 , Een rechtshistorische studie vanm de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tarnen, Kudelstaart en Zevenhoven( .... ), Zutphen 1982, 208 blz. , geb., geill. 35,-860. DOLK, Th.F.J.A. , Het veenrecht in de provincie Utrecht van 1592-1916, Utrecht 1916, '.359· blz ., geil 1. 125,-861. ELDERING.:.NID-1EYER , .W., De grafzerken van Vianen, z.pl. , z . j . . (uitg . Ons .5 8,-Voorgeslacht) 71 blz., geill. , geb. · ·· 862. FRUIN, R. en A. le .eosquino de Bussy, Catalogus van het archief der Heeren van Montfoort , Utrecht -1920 , 330 blz . . 80,-863. FRUIN, R., Catalogus van de archieven der Collegiën die voor 1811 binnen de tegenw. prov. Utrecht rechterlijke functiën uitgeoefend hebben , Utrecht 1893 , 49 + 265 blz . 60, -864. GEDENKBOEK van het Stedelijk gymnasium te Amersfoort 1376-1 926, Amersfoort 1928, 357 blz., geb . , geill . (met ingeplakte foto's ) 48,-865. GOEDE; A. de, Eemland, En~huizen 1.946, 147 blz ., geill. (2e druk) 36,-866. GRAAFHUIS, A. e.a . Gids voor de Utrechtse stedelijke· archieven en verzamelingen, Utrecht 1968, 44 blz. . · . 8,-867. HEEFINGA, K., Inventaris van het archief van het Kapittel 'Ten Dom, Utrecht 1929~- 540 -blz. · · . 125 ,-868. HENGST, J.A. van , De Lekdijk benedendams eri de IJ:Sseldam ~ Geschiedenis van dit hoogheemraadschap vanaf .de vroegste tijden tot· in de 2e ·-helft der 19e eeuw, deel I (860-1648) , 's-Gravenhage (1 900) 336 blz., geb. (niet verder verschenen) 90,--


869. HINSBERGEN, Ph,J~C.G. van, Bronnen vÓOr ·de geschiedenis van Zeist , deel I afl. I , III , I V en V, Assen 1957-1 962, per afl. . , 28,-870. KROL , J., De geschiedenis van Nederhorst den Berg, Alphen (1949) 262 blz., geb., geill. . . 90 ,-·87,1 . LUTTERVELD , R. v·an, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem 1948, 278 blz. geb . , geill. . . . . ' .. 125; -872. MARIS, A.J., Eemnes. Rechts- geschiedkund ige ontwikkeling van gemeen t e en water schap, Utrecht 1947 , 134 blz., geill . · 48,-873, MP.RIS, A. J., Repertorium op de Stichtse leP.nprotocollen uit het landsheerlijke .- · t ijdvak I De Nedersticht3e leenac tC'n ( 1394- 1581), 's- Gravenhage 1956, · 606 blz . . . 240~ 874 .-MIERIS, F. van, Beschrijving der bisschoplijke munten en zegelen van Utrecht· .·· · in ' t byzonde1•, Leiden 1726, 296 blz. met 7 uit31. platen met gcgraveerae afb·. · 250,-875, M~LDER, A. W.J . , Het Kasteel Amerongen en zijn bewoners, Maastricht i940, 193 bl z;, geb., geill . · 175,-·876 . MULLER Fz. s., Bijdragen voor ~an oorkondenboek van het Sticht Utrecht. P1·ogramma, 's-Gravenhage 1890, 69 blz . , geb.; ~ Dezelfde , R~gesten van het arc hief der Stad Utrecht , Utr·echt 1896, 345 blz . · . 98, -877 . (MU LLER, S.), C. L. de Leur, De geschriften van Mr Drs. Muller Fz 1872- 1914, (Ut.recht 1914) 83 blz. , geb. 40,-878, t--!ULLER Fz. S. , Het oudste cartularium van het Sticht Utrecht, ' s-Gr avenhage :-c. 1892 , 276 blz. 75,-879 , MULLER Fz-. S. , Inventaris v.h. n:rçhief der provincie Utt echt. Boekdeelen en .:, ,bundels,' 2e supplement, Utrecht J 892 , 143 blz . i ,· 28, -880. (MULLER, S.), Cacalogus van cle t ·e 11toonstelling Samuel Muller , gemeentearchivari s van Utrecht 1874-1918, Utrecht 1974, R8 blz., oblong, geilL 28,-881. NAAMLIJST der geborenen, 0nd(rtrouwèen en ove rleèene~ binnen Utr echt, benevens eene lijst der verkochte .!wizen, lande rijen , hofsteden, ·1us tplaatseri enz . , 1834, Utrecht (1 835) 188 blz. , ceb . (het eerste jaar van verschijnen ) . 48;-882. PABST, B. G.A. , Dissertat.io hlst.-jur. inauguralis de Hydrarchia Bijleveld , U~recht 1836, 126 blz., met 2 fraaie gelit11ografeerce kaarten van het waterschap . ,, ~ lhj leveld . ·.', . .: · , · ;. 150,-883. PUTMAN, J.H.M., Index van personen aan wie door het Ho"f van Utrecht octrooi s verleend om t.e testeren, 1603-1640 , Utrecht 1984, · 349 blz; :40,,-884. POYEN, R.v., Beschrijving van de doop- , trouw-, begraafboeken , overlijdensr egisters enz. in de provinci e Utcecht, dateerende van voor de invoering van de.1 burgerlijken stand, 's-Grav.enhage ~ 930, 151 blz. 50,-385. SAVORNIN LOHMAN, B.C . de; De bes tuursinrichÜngeÎ, van gewest , stad en plattèla.1d van Utrecht gedurende de -Bataafsche Republiek, diss . , Utrecht 1910, · · -· 403 blz. (los) 95 ,-886. T;!OMP, Heimerick,.·K(lStelen langs de Wetering, 3 delen, Zeist (1968..:1972) .i 48,-887. UTRECHTSE GEl-lEENTEN i n 1815 , ~e , in vraag en antwoord, Utrecht 1972, 186 blz •. ·· 35,-ge illustreerd 888. UYL, W.F .J. den, De Lopiker,,aard. Dorp en ker3pe1 · tot 1814 . De waterschappen , · .·:~, 2 dêlen, , Utr,~cht .1960-1963, 488 + 672 blz . 175 , -889 , vr::RBURGT ; J.W_., uie Ridderhofstad Gunterstein, in het bijzonder als woonplaats · 45, -van Johan v. Oldenbarnevelt , z .pl . , z.j ., 40 blz., geb . , geill. 890, VERMEULEN, P.J., Inventaris van het archief der prov . Utrecht. Boekdeelen en t'>undels, Utrecht -1875, 230 blz. , geb . . 48 ,-891, WEYTENS , F.H. C. , Inventaris ven het archief van het _hu~s Spa"rrendaal te . · 28, -Driebergen, Utrecht 1964 , 22- J1Z, , geill. . 892, W iTTERT v. HOOGLAND, E.E .r. F. , Aantekeningen betr . Utrechtsche · geslachten , E.. , 303 blz., ing. (Bevat genealogieën en aant. betr. Van Hèyinenberch ,· ·Van · · !-.·-·:; -35,-Duynkercken, Van Hijckersloot(h), Van. ?ortengen en Wan_tenaer)

HOLLAND ALGEMEEN 893. BAERT, J. , Jan Kops, pionier v_an Hollands Landbouw_, 's-G:-avenhage 1943, 89 blz. , geil 1. 894, BERGH, L.Ph.C. ·van den , Register van Hollandsche en Zeeuwsche oorkónden ·die in de Charterboeken nn Van Mier is en Kluit ontbreken, A' dam 1861 ,· 143· blz. 895 , BEUNINGEN, W. van, Het Gee~telijk kantoor van Delft. Eene bij drage tot de geschiedenis der geesteli jke goede~er. en van den vroegeren kerkelijke~ toe~tand van onderscheidene gemeenten in een gedeelte van Holland, Arnhen 1870é 350 blz. . . . ·· . 896, :~IENTJES, Julia, Holland und der Holläh der im Urtèii cteutsche'r ' Reisender 1400.:.•1800, diss . Groningen . 1,967, 310 bJz . . 897, BOTS, P.M., De oude kloosters .en aodijcn vari het tegenwoordige 3isdoin:van Haarlem, Rijsenburg 1883, 488 bü_. (omsl. los) . . . 898.'"BRUNNER, · E,C . G., De order op de. .ti1,litennering va!l 1531~ Bijdrage t ot dekennis van de economische geschiedenis vàn het graafschap Hölland in den tijé van·· · Karel V, .diss. Utrech,t. 11:/18, 241 blz ., geb. (moderne band) , · 099. DAMME, A. van, Verkochte dome.l.nen én C!nbachtsheerlijkhe'èen· in H'.lll':md en West-Friesland 1580-1807, Haarlem_1904 ,. 12 blz. ( de verkochte èomeingoederen i.nt data van verkoop, namen der kopers en bedrage!l) . · ~ 900, DEKKER, R., Hollsnè i ·~ :ierc..ering , oproeren. ir. de 17de en 18de eeuw, •Baarn ,.;82, 199 blz . , geill. (diss.)

28,-1 •••--:

·.1.40,--

85,-80,-95,-,-

.

75,--

. . 5,-24,--


901. ENKLAAR, . n..-Th.. , .De :min is teriali teit in het graafschap Hollar.d, Assen 1943,

, 38 ,-79blz . ,geb . ' . . . _ ·. 902. ENSCHEDé, -J. w.•, Der_tig jaren muziek in Hólland, ( 1670-1700) , . Haar~em 1904 ; . , .\ , __ ·56 blz., geill. (mist achterzijde omslag) f'b ., 48 1 903. FOUi-1, A. de, Onbekende raadpens! onarissen' 's-Gravenhaged 19S46i, 20i) bli. ' g . r.- . 21, ' -eill. (P.Buyz,Adr.Pauw, C.Fagel, Heinsius en L.P. van e P ege ~ . 904. - FRUIN, R.) , Enqueste er,de i nformatie upt st~ck " 1~a~1r e~~~~t~î!s!~~~.• van den schiltsel en ( . .. .. ) over de landen Vèln Ho . _ ,. 1'j0,-_ _ , . .. , den jaere 1494 , Leiden_ 1876 , 333 blz. 905. (FRU~~-• R.), I nforroacie. _i.1p den staet, f~c_ulteyt ende gelegentheyt va,1 ~~, st~den e,nde dorpen.·van .ffollant ende_ V!"ieslant ( • .. . . ) geda~n i n den J:lere 1-51_4 ;_ Lelden 1866, 689blz . ,_geb. (geb~u.i _l_:,tex.) _ · ·:;: · ~:,;o,-906. GOSSES, I.H., We l&ebó"renery en huisliac!en. Onderzoekingen ove r' 'standen ·en ·:;taat __ 175 1 in het graafschap Holland , Den Haag 1926, 221 blz., geb. 907. GRIJPINK, P._t;t., Register "op de parochiën , altaren, vicariën en de bedier:aars, zooals die vèîorkorrien in de midde leeuwsche rekenj ngen van de offir::ieal des aartsdiaken3 _, van _de.n. .Utrer,htsch'?n Dom, 20, --' a . deel II, Amsteii and ; 1928 3G,-b. deel IV, . Rijnland, 1932 30,-c . .deel V, Delfland, 1934 20 ,-_ -~ d. deel ~I, Schiéland, 1935 30,-e. deel VII Zuid-Holland, Voorne -~ Putten 908; HOLL™AN, F. A. , H~t octrooi tot testeren naar Holla:1dsch ·1eenrecht, bezchouwingen n.a. v. een h.s. van Mr P. v_. d. Schelling , Zutphen 1945, 187 t:lz., ge!:> ., gcill. 75, -909 • .,HOLLEMAN, F. A. , Rechtsgeschiedenis der heer lij lee vet'P.n in Bolland, ·diss • , z • ;il. 1928 , 252 blz. , geill. . _ '. . - · 75 ,-910. LEEUWEN , Sirr.on van, _Costumen, keuren, ende ordonnantien van het baljuwsci1aç ende lande van Rijnland, Leiden ·i667, 548 .blz., 13eb. (;ierkruilent, mooi c. x . ) 750,-(Blz .. _74-101 "naëmlijsten b'elgeboren Mannen 1500-1665 ) · 911. LINDEN, H. van der; DeCope. Bijdrage tot dé : rechtsgesèhfoëenis ván de op:?nlegging der Hollands-.U trech tse laa,:r,la_kte, Alphe:1 1930, 400 blz. , g':ib. , geil 1 . met lQs m~pje k::aarten · ·_ · ' ·_ · · · 912 . . MILDF:RS , C.F:A .; He't oude \iersterfrech·t in Holland en Zeeland, diss., Leiàen 1888, 16.7 ..bl-z. , los . . .. . 95, --.9l3_•. NAAfffiEGISTER van de resp. regeèringen oer steed"è'n ... ·.. alsmede v·. d. Collegiën der- bailliuw - , dijke;raaf-,. hoog ,heP.mr.-.adschappen P.nz .... ·• . van··or.itrent 500 . dorp'e'.n .:. ... ;._ in; · ct~· p·r.o".. yan· ~~ü.:.:i:ct~ 38~ _d ruk, A' dam 1'/ 91 _1 reprint Den Haag · 1969 ) ca '•00 blz. , geb. ·· · · 28,-'914.,: OV~R~ICHl\ van ~et .N;~dfrlanqsc~e R_ij~_s -archief , eerste stuk, 's-Gravenhage 1 !354, 231 + 43 blz . (niet :.verde!' veI"sctie'n-?n; bevat de geschiedenis ·van het ar chief. __ _ :: 11 en 11 0vérzigt . van ·het a·rchief· dêr•·voÓrm . ··regtscollegiën in Holland·) ·· 75,--915_- RO~L;LN COUOUERQUE, L-/'1· ,, Hl?_t aas.~~ms- en schependomsrecht in Holland en _ZP.eland. · .... ·· in verbanè met ..het erfrec,ht der ' mbu::'ige' provinciën , ·-'s-Gravenhage 1J98, 176 ·t,lz ; 90 ,-91·6 . · SCHELTEMA,,:P., Dfatribe _fo Hadr:iani ·Junii vitam ingenium familiam merita ·' . Literarîà, ·A'dam 1836; diss ; 104 blz . , geil!. · · 65;-917. SOEST, Marie .I._ van en . Ph. v -, Hin~be~gen, Indices van persoons-• en plaatsnamen .·. :. _ op de grafelijkhe!dsrekeningen ·, an !lólland, Zeeland er: Henegouwen, Utrecht 1 9i. 1 ·,,. 498 blz. , . . -· 70,-.91 ä~ , SON, H.S. van, ,Verharidel.i.ng over de_-'nàtuur:·en .- oorsprong van het Hof va:1 Holl,md . onder de graayen,:Lei~en 1792) , flil: blz. . . . .· _ 48, ...919; VERHOOFSTAD, P;M., Invéntaris der ·archieven :gevormd door de . besturen van het· bisdom van Haarlerp __1559:::J85·3 , ·rmuid,m ' (1956) 138 blz , 48,--· . 920, VERIIOOFSTAD, P.M ., In_vènt arh; l:l~r archieve~ van ·Kerl<en, · Kloosters en Staties, berustend in_het arèhiefde;,o~ va:1 het bisdom: van Haarlem, Hàarlem 1959, 300 blz. 65, ··921. VERKADE, .. Mary A•.,. Een grafelijlc ·_ i,uishouden. Een èn ander uit ·de rekeningen· d~r grafelijkheid van Holland onder het Henegouwse hujs, Wonnerveer 1955, 67 ··blz.geb. 28,--

f

~~~1:e~t~~

NOORD-HOLLAND ._, ., __. ·" _ ... 92?- . AD~ESBOEK _van Alkm_a ac 1876, _'18 bh. (reprin°t''1977l 28,-923. d'AILLY, A.E.? Catal_~gus ·van ,\msterdamsche plattegronden, A'dam 1934, 18G olz. . geillustreerd ,· · , ,· , 38, -924. A~~HIEVEt-1, De, i_n Ams~,~rdam (aèel VIII van de Overzichten : ... .), Alphen a/d . ·· R1Jn 1981 , 222 blz. ' · ·· . . . · -.. 24,-925. BALI<_1 J.Th., Ee~ groet u~t Npord-Holland. Een . prent briéfkaartenalbum uit· het begin v_an on_ze eeuw, · A' dam ·1gr;- ?:~59' blz. ;'geb. , geiU·: 70,-.. 926. BELONJE, J. , Het Wildr ijk i n. de .Z!.jpP.; Overdr. (De· spóe:l:wagen -1 952) 22 blz., gei~lustreerd , __ 24 ..927_. BLOYS \l~N TRESLOl~G PRINS / P.c:, Genealogische' en hera1dische>lgedenkwaardigheden in en. ~;i. ; - de, kerken der provinde ~cord-!-Iolland, 5 dP.len, Utrecht 1928-1931 450 ,-- 928. BOBELD_JK, FeJ.icien, Een jeugd e.an de Zaan (Ook verschenen ·n:et; :de tit~l .",Ieugjpr~ntje~''.l, L9chem._ 19~4_, 126 Jlz_., r;eb. , geill. _. •. ., · : ' · 1,8 ,-929. BREEMnl, p;J. 'van ;· Het ·_-Kopti(it'ldéharéfl-1.ef '·van 'let Gooi •a-ts .b'!"on van ;kennis van Gooi!J~._Sl:!3.~a~~ten! ,t~~!!elicht door ee1, onderzoek naar · het g~acht VJ.aonderen, 1:· z.pI., ..,8 b.1z ., .3 eztencild ·met losse ·t3bel ( reP.ks ''Onze -.Geslachten" ) 31:3-,-930 • BR?INVI.:i , C•W. , De regcerine van Alk:naar tot 1795 pl'. z.j. 39 ~1b · (met in de handel) ' ,. ' z. • ge •· 48,-0•

:•J ·,

z.

·'

• •


931. BRUINVIS; C.W . , Naamlijst van de leden der regeering, de secretarissen en ont48,-· vangers van Alkmaar sedert 17g5 1 z.pl., z .j., 32 blz . (niet in de handel) , 932. BRUINVIS, C.W., Archief der gemP.ente ~lkmaar. Verbetering en aanvulling van den inventaris van Dr P. Schel tema (~i t ) 1869 , Alkmaar 1903, 185 blz . 75,-~ 933. BRUINVIS, C.W., Archief der gemeente Álkmaar. Archieven van he t Convent der H.Maria v.Nazareth, De Gasthuizen, Het Burgerweeshuis, De voorm. ambachtsheer28 ,-lijkheden der stad, (Alkmaar 1910) 32 blz. 934. BRUYN, J.R., De admiraliteit van Amsterdam i n rusti ge jaren, 1713-1751. Regenten 35,-en financiën, schepen en zeevarenden, A'dam 1970, 203 blz., geill. 935, EOEKENOOGEN, G.J., De Zaanse volkstaal, · bij drage t ot de kennis van · de .woordenschat. in Noord-Holland, 2 del en, Zaandijk 1971 , 140. + 622 blz . ', geb., (reprint) 150,-936. DAMME, A. van, De buite!1plaatsen te Heemstede, Berkenroc!e en Bennebroek 16281'811 , Haarlem 1903 (inf. betr. trans per ten van ruim 90 buitenplaatsen l 197 blz. , ing. , zeldzaam · . ,,, · · 80 ,-937. DIENDER, G., Een aanvulling op de "lijst v.d. registers van doop, trouw en begraven te Amsterdam", Overdr., 12 blz. · 9, -938. DILLEN, J.G. van, Amsterdam in 1585. Het kohier èer c<'.pitalP. impositie van 1585, Amsterdam 1941, 220 blz. . · 35,-939, DRESCH, N.J.M., Inventaris der archieven v.d. colleges die over het tègenw. gebied der gem. Alkmaar rechtspraak hebben uitgeoefend, 1517-1 811, •s-Gravenhage 1929, 74 blz. 38,-940. DUBIEZ, F.J., Cornelis Anthonisz. van Amsterdam, zij n leven en werken, èa-150728,-:"" ' ·:-' 1553, A'dam 1969, 172 blz ., geÜl. · 941. EEGHEN, I.H. van, A.rchieven der · besturen gevormd door de. Waalse gemeente in Amsterdam tot 1943, A'dam 1951 , 123 blz. . 48,--·,: 942. ELIAS, Johan E., Geschiedenis van het Amstèrdainsche Regentenpátriciaat, 's-Graven, hage 1923, 281 blz., geb .. (2e druk van de inleiding tot Elias' Vroedschap van ·. ' . Amsterdam; standaardwerk) 90,-943 • ELIAS, J, E., De Vroedschàp van Amsterdam 1578-1795 2 delen ï A' dam 1963 (reprint) 1410 blz., geb. · .· ' 475,-.~, ~ 944. ES, H. van en H.L.Driesse~, Inventaris der Doop-, trouw-, begraaf- en successiéregisters .'berust.ende in het Rijksarchief-depot in Noord-Holland, 's-Gravenhage . 1922, 64 blz., geb. 30 ,-,- '. 945. ETT, H.A~, Balthazar Huydecoper, een hollandsch geleerde uH de achttiende eeuw, A'dam (1947), 52 blz. · 45,~-:-; 946. EVENHUIS, R.B., Ook. dat was Amsterdam, 5 delen, A'dam 1965 e.v., èa 2000 blz. ,geb.250,-947. EYKEN, E.D., Inventaris van het archief v.d. Ev.Lutherse Gemeente te Alkmaar, Alkmaar 1963, 24 bl.z. 28, -948. FASEL, W.A., Verzamelinventaris I en II, Gemeentearchief Alkmaar,288 en 89 blz. ·45 ,"".- . 949. FREDERIKS, J.G. en li;J, ,:·Kohier van :den .200sten · penning voor· Amsterdam( .... ) ,. ·. · · over 1631, A'dam 189Ö, 126 blz. 45 ,-950. GEDENKSCHRIFT t.g.v •. het 50 j r bes taan der middelbare technische school "Ams ter.;. dam" (tevens kweekschoo+. voor machinisten), A'dam 1928, 115 blz., geill. 24,-951. GLASZ, P.J., Een en ander uit de geschiedenis der Alkmaarsche doopsgezinden ·· vóór 1600, Overdr . (Doopsgez. Bijdr. 1S09) 48 blz. 34,-952, GOEDE, A. de, Waterland (West Friesche Rechtsgeschiedenis deer-u · band 1 en 2) • Enkhuizen 1943, 456 blz., geill. · 60, -953. GOEDE, A. de, De,.Westfriesche buurtschap, Enkhuizen 1944 , 117 blz. 40,-954. •GONNET, C.J., Inventaris van het archieî Vdn Medemblik, Overdr. ( 1915) 11 8 blz. 40 , '"~ 955. GROESBEEK, J.W., Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland, hun bewoners en bewogen geschiedenis, Rijswijk 1981, 335 blz., geb., geill. 38,-956. HABERMEHL, N.D.B., GuiUelmus Titsingh, een invloedrijk Amsterdams koopman · uit de 2e helft -v.d. 18e eeuw, Zwolle· 1983, 97 blz . (scriptie) 48 , -'957. HENRICHS ,-- H., -De synagoge van Naarden .1730-.1935, A'veen 1982, 127 blz., geill. 24,-958. · HILVERSUM, genealogisch en historisch, an. van "Onze Geslachten", verzameld · · door c. Roodenburg, 1950, 24 biz . 20,-959. HOF, J., Egmondse Kloosterrekeningen uit de 14e eeuw, Groningen 1976, 150 blz . 24 , -960. HOFDIJK, W.J., Een vede van drie honderd.jaren, A'dam 1860, 127 blz., geb . , geill. (met grote kaart .van W.Friesland en:'litho's van Middelburcht en Nijenburcht)125,"96L HONIG, J., Historische, oudhei:i- en letterkundige studiën, deel I , Zaandijk 80,-1866, 376 blz., geb. (slordig ex. l (betr, Zaanstreek) 962. JAARBOEKJE 1928, Departement Amsterdam der Ned . My v. Nijverheid en Handel, 38,-Jubileum uitgave .1778-1928, ca 250 blz., geill. 963. JONG, c. 'de, Geschiedenis van de ouèe Nederlçmdse walyisvaart, deel I, Grondslagen, ontstaan, en opkomst 1612-1642, diss., Pretoria 1972, 430 blz., geill., gebonden · ··· · · 95,.-964. JONG~KEESING, E.E. de, De economische crisis van 1763 te Amsterdam, diss. 1939 , 236 blz. . . ·. 28,-KP.M, J;G., Waar was dat huis in de Wannoesstraat_ (te 4'n~terdaml, Amsterdam 1968, 965, 300;-512 blz., geb., geill . met tekeningen en kaarten . 966. KANNEGIETER; J. Z. , Geschiedenis vaï, de vroegere Qtiakergemeenschap te Atns terdam , 85,.;.1656 tot begin 19e eeuw, A' dam. 1971 , 350 blz., geill., geb. . 967. KOOLWIJK, . Hans, Croniek scandaleuse Alcmaria. Historisch-genealogisch dagboek 28,-1722-1759, Alkmaar z.j . , 97 blz.


968. - LEUVEN, L., De boekhandel te . Amsterdam door Katholieken gedreven tijdens de

68, -Republiek, ·diss . , Epe 1951, 101 blz . (met een groot aantal korte biografieën) 28,-969. MATHIJSEN, M., De Kring \an Heiloo , neil oo 1982 , 158 b1z ., geill . (omsl .besch .) 970. MEYER , Jaap, Het Jonas Daniël MeyerpJein. i3ezinnlng op dr ie eeuwen Ams terdams 75,-Jodendom, A'dam J961, 180 bl ~. , geb . , geill. · 971. MEILINK , P.A., Het archief van de Abdij va~ Egmond , 3 stukke~, ' s-Gravenhage 95, -- ;r: r 1951 , 750 blz . , __ 972. NIEROP , L. van , De honderd hoogst aanceslagenen te Amt,terdam in 1813, blz . 1-78 25 in Economisch Historisch Jaarboel< XI ( 1925 l 973. NIEROP, L. van , Gegevens over de nijve rheid van Amstardarn bij eengelezen uit de 15 ,-.- . advertenties in de A' damsclIB Courant 1667-1794, (over1r . · (1930 ), 51 blz. 974, OLDEWELT, W.F. H., Kohl.er vnn de personele quotisa tj_e te Ams cerdarn over· het . jaar 1742;- 2 delen, Am~terdé'm 1945, 118 + 353 blz. (bel angrijke bronnenpublicatie van een der interessantste telasdngkohieren u.:.t HoUn:irl) 150,-975. OLDEWELT, W.F . H. , Invantaris van de archieven tot 1808 van dé college::. van . Regenten over het Oudezijdshu.:.szittenhuis en ov-?r het Nl e1;wezijdshuiszittenhu1s en van 1808 tot 1870 van het. coll.ege vnn Re 0,~nte,1 ovar de huiszittenèe-st aès48, -armen, A'dam 1929, 11 3 blz . , . 976. OTTEN , F.J. M., Archief van het Provinciaal Besl;:.tur ·r:m Novrd-Hollé:nd 1814-1850 , Haarlem 1984, 252 tlz. · 30, -977. PIETERSE, W.Chr. , Inventar!s van de ar~hieven der Portugees-Israëlitische 35 , -gemeente te Amsterdam 1614--1870, ,\ ' dam 1964, 85 blz . 978. REPERTORIUM van tijdschrtftarti kelen betr. cle gés-:: h . van Noord-Holland m.u.v. Amsterdam en Haarlem) verschenen tot 31 -1 2-1 979 , z . pl. 1982, 268 blz . Met repertorium van boeken , alsmeclc ·.an bijdragen in b,.mdels en seriewerken betr":""""de gesch. van Noord-Holland (met uitz . van A' dam en Haarlem) verschenen tot 60, -31-12-1982, Velsen 1984, 171 blz . (samen 9000 titel::.!) 48,--979. ROEVER, N• . de, De Amsterdamsche weèsl:amer, diss . , A'dam 1878, 116 blz. 980. ROMBACH, J.H., Inventaris van het a~chief v.d. Remor.strantse gemeente te Alkmaar , Alkmaar 1967, 32 blz . 10, -981. RIJK, J .W.F.X. de , Te weinig bekende genealogi sche , hera~dische en biographische archivalia uit enkele instellingen te Haarlem e.o. , Haarlem 1968, 22 blz . (fotokopie) geb. 24,-:. 982 . SANNES, T.A., Catalogus-v.-h. Archief der arrondissementsrechtbanl< te Alkmaar, tot 1811 , Alkmaar , 35 blz . 24, -983. SASSE VAN YSSELT , A.F.O. van, Beschrijving van het H. Kerstmisgilde t e Haarlem, 1 .s-Gravenhage 1905 , 236 blz ., geil 1. 250;-984. TADEMA,JJa~, Haarlemsche jeugdherinneri ngen, 2e L'itgë"breide druk~ Haarler. 1949 , 117 t>lz., geill. (met registE:r) 35,-985. VAILLANT, C.E., Wapenboek der -Amsterdamsche !tegeringslèden sedert 1795, A'da~ 1861 , 225 blz . , fol., met zeer ve~l .~é:penaf~eelcingen 175, -986. VERANDEREND GEZICHT , He.t , van Noord-Holland. Sealdc11 van dorpen en steden, water en land uit de prov . atlas, A'dam 1976 , 157 olz., geb. , geill. 75,-- . · 987. VISSER, A. , Gedenkboek t .g. v. het 500 jr bestaan v.h. Murmelliusgymnasium 1381-1 904-1954 , Alkmaar 1954 , 235 blz., geb., geill. 38,-988. VRANKRIJKER , A.C . J. de, Naerdincklflut. Gooise studl.es, Den Haag 1947 , 1?9 blz. geb . , geill . 75,--· 989. VRIES, Azn, G. de , Het dijks- en mclenbestuur in I!c,llancls Noorderkwartier onder. de grafelijke regeering ~n gcdurenda de republi~k , A'da~ 1876, 638 blz., geb . (mooi ex.) 350, -990. WOUDE, A.M. v.d-., Het Noorderkwartier, Een regionÊal historisch or.derzoek i n de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederl an·d van de late middeleeuwen tot het begin van- de 19e eeuw. 3 èelen, Wageningen 1972, 858 blz . , geill. 90,-ZUID-HOLLAND 991. ADRESBOEK voor ' s-Gravenhage 1938-1939, 635 + 94 +522 blz . , geb. (zowel op naam als per straat). 85,,.992. ARCHIEVEN, De, van de Nedérlands~ Hervormde Kerk in korte overzichten, deel II , Leiden 1974, 212 blz. (betr . Zu! d- fiollé'nd en Zeelan::!) 48, -993 • . BALEN-CHAVANNES, A.E. van, Bib:i..iografi ~ van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966, Delft 1972 , 310 blz . , Geb . 38,-9911. (BALEN), Register op de gesl achtsnarr:en voorkomende: i n de "Beschri_j vinga der stad Dordrecht" van Matthi2s Balen (~677), 's-Gravenhage 1909, 116 olz. 40,-995 . BERESTEIJN, E.A. v. , Beschrijving ·,an de gebrandschilderde ramen in het v.oor en het transept der Nieuwe Kerl, te Delft, Delft 1935, 48 blz., geill. · 28,-996. BERESTEIJN , E.A.v ., Grafmonumen'.;en en gr,efze!"ken Jn het Koor der Nieuwe Kerk te Delft, z.pl., 1936 , 79 blz . . ; 45,-997, BERESTEIJN, E.A. v. , Grafmonument,m en grafzerken in de ûuèe K•--rk te Delft , Assen 1938, 200 blz. , geill. . . . 75,-998. BLéCOURT, A.S . de, en J .J . A.l-Jij;, K1..·1m:i.ngboek der stad l ei-Jf?n J553/1570 . ' Utrecht 1936, 219 blz . .. 40,-999. BLOYS VAN .TRE.SLONG . PRINS, P.C . , Ge;1<,alogischc en heraldische gedenkwaardigheden ;~ ~n uit de kerken dec provinc:.e Zuid-Holland, 2 delen in 3 banden, Utrecht 2 280,--


• - ,f!OP a;y P,f)P,'J · J

'

',

1000. BOOY, E.P . de e n J. Engel , Van erfenis tot studiebeurs. De fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft. Opleiding van wezen tot de "vrije kunsten" ;. ..•· , in de 18de en 19de e~uw . De funda t i e huizen . Bursalen in deze eeuw. Delft 1985, 319 blz., geb. , geill. 50,-- ·'· 1001. BOOM, H. ten, Inventariss en van notter·damse Regentencollecties Van Teylingen , •Gevers · Deynoot, Prins , Van der Hoeven, ,1acob v .d . Heil11 Hoog, J.M . Collot d'Escary, ,ca 1600-1847 , Rott.erdam 1978, 205 blz. 48,-.:. 1002. BROUWER, H,, Beschrijving van de doop-, t rouw- en begraafboeken, benevena van de r egisters van overledene n enz. ü 1 Zu1d-Holiand, dateerende van voor de invoering van den Burger:ijken Stand, ' s-Gravenhage 1929, 315 blz., met Supple. ment , Is-Gravenhage 1959, 134 olz . .. ,-. - . 125,--· · 1003. BUDDINGH, D. ,· Verhandeling over het '.~e.3tland, ter. opheldering der Loo- en · · Woer·den en Hoven, Leyden 1844 , 446 blz ., geb. (me t kaart) , , 1004. BIJL, A. , Genealogische en heraldis~he gedenkwaardigheder, in en uit de Grote Kerk t e Maassluis, Assen 1951 , 23~ bl z. , geb. , geill , . __ 851 1005: DIJLEVELD, W.J.J.C. , Om den Hoenoerhof door Jan Steen, (Leid':!n 1950), 23 blz . ... ,, :· ,,.. geill. (uita . in eigen behc-er, betr . Oud-Teylingen en ,Tan "Va:i Wassenaer _ Wannond) 40 , -1006, CATE, G. ten, Geschied':!n1.s der D,)opsgezi nde gemeent_e te 's-Gravenhage , Leiden 1896 , 46 blz., met : Dezelfde ; ~e druk, bij Bewt:rkt tot 19i4 door· H. Veth, 96 blz., . . met Statuten 1913, !1)Ct Dooppreek 1922, met nog 3 bijlagen 48,-1007. COR~ET , J.W.G . en D. Langedijk , Leven en bedrijf van de Gouverneurs van de . .; '·-~~· .Kon inklij ke Residentie 's-Gravenhage 1813-19~3, historisch-gene&logisch beschreven ( 's-Gravenhage 1963) , 629 blz., ge:b ., geill. · · 125·,--' - ~ 1008. DAMSMA , D. en L. Noordegraaf, s•~anden en ;{lassen in een . Zuidhollands dorp, afl. Tijdschr.v.Soc.gesch. 1977, 30 blz . (H~ndrik Ido Ambacht) , 18, -1009. DELF"l'SE STUDiëN, b1.mde! -hist. op~t. over Delft , geschr. voor .Or E.H . ten Kuile , 120,-Assen 1967, 1i31 blz., geb., 0e ill. (Echte waterschade} . · . . . 1010, DOLK, Th.F.J.A_,·, : De geschieclen::.s van net gemeenlandshuis van Delfland te- Delft, , •,. Delft,)933 , 136 .blz. •., .geb . , · ge:i.ll. .· · ; , 45,--· :.r. 1011. DOOR TIJD EN VLIJT. Vierduizend~te verGaderiPg v.h. Benootschap, 's-Gravenhage 1906, 36 blz:, _gein. _(met facs: van ha:idtekeningen der aanwezigen) met verslag en naamlijsten . 1871-1906 . 65 , -101_2 . DOORiHNCK, P.N.v . , Inventaris ~an een<! ve~z<!Jlleling charters betr . hebtende op de geslachten Van der Does, Duvenvoorde, -~athenesse enz., Haarlem 1895, 92 blz . Çl. H. papier ( charters in archlef Bisdora Haarlem) 90 ; -1013. DRIESSEN, Fel., _pe .r:eizen der De la Court s, 1641-1700-1710, Leiden 1928; · .. 121 blz., geill. 48,-1014. EIGEN HULP, Alphabeqscge. -':lfdruk van de namen voorko::nende ·in het Register· der Coöp. Winkel vereniging van het rJistr-ict 's-Gravenhage der Vereeniging "Eigen Hulp", 's-Gravenhage 1897, 7.7 blz. (ca qOOO namen en .adressen) · ., 45-,-- '::-· 1015. ENGELBRECHT, E.A., De Vroedschap van ~o.t terdam 1572-1795, R'dam 1973 , 471 blz. (serie "Bronnen .voor de _:g e~chiedenis van Rotterdam" deeL·V. Standaardwerk )' 1016. FOCKl:l-lA ANDREAE, S.J. , J .G.N. Renauq <en E.Pelinck, Kastelen, ridderhofsteden en bui tenplaatsen in .Rijnland, .. Leiden 1%?. · 107 hlz. , geill., .geb . · · 1017, FOCKEHA ANDREAE, S.J., We.rmond, va·.kenburg. en Oegstgeest, hP.rdruk ·van een viertal a rtikele n met een inl. van Jr D.P,Blo!<, z.pl. 1976, 78 blz . 15 ,- - -.i>:,' 1018. FöLTING, H.P., De vroedschap V3~ 's-Gravenhage 1572-1795, Pijnacker 1985, 365 blz., geo. , geill, (uitverkocht) 85,-- ·' 1019. GEDENKBOEK t.g.v. het 40- jarig bes taan van.,_d e Ve:".Sparta te R'dam, R'dam 1928, 280 blz. , geill . (me t naamlijsten e tc.) 195,-1020. GEDENKBOEK der 1e. H.B.S. te Rot terdam (. . .. )..t.g.v . 50 jr bestaan, R'dam 1925 1 154 blz., geb., g~ill.~ (met "stamboek" '.ler leerlingen) 50,:..1021. GESELSCHAP, J.E.J ., Inventarir van · cte archieven van çe buur ten van 1 s-Graven~ hage, z.pl. 1958, 108 bl z. · 28,-1022. GESELSCHAP, J.E.J., Invent;:iris va., èe archieven van de ambachtsgilden, de bussen , het college van Stads d0ctcrer; en dc confrerie Pictura ( ve.n 's-Gravenhage) , z.pl. î958, 68 blz . · 28,·__-;;,,: 1023. GESELSCHAP , J.E.J., Inventaris van het oud-ar·chief van Gouda, Gouda 1965, 276 blz., geb. , . 55,-- ·· 1024. GESELSCHAP, ,J . E.J., en G. 't Hai't , De m·chiev~n. berustende in de archiefbewaarplaats der gemeente 's-Gravenhagc , z. pl. '1963, 127 !llz. 18'·,:.1025. GORRIS, G. e.a. , Dorp aan de Vliet. G:?schieder,is van Voorburg, Scheveningen 1953, 312 blz., geb., geil: . 90,-.. 1026. GOU, L. de, De weeskamer van •s-Gravenhage, ' s-Gravenhage 1943, 184 blz. 25, -1027. GOUO,Sf;HE GLAZEN , Dc, 15:>5-1603, ' s -G:-,wenhage 1938, 121 blz . , geill. . 28,-1028. 't HART, G., De oude Kerk te Scheveningen, haar grafschriften en andere . 40 , -monumenten, Den Haag 1960, 114 b~z ., fol., geHl. , geb. 1029. 't Ht RT , G., en J.A.v.d.Hoek, Gids van R1jnlands archieven, 2 delen , Leiden z.j. (ca 1975), ca 80 blz . , r,:- 111. · ·· · · · 24,'- 1030. ' t hART , G., Inventaris van h~t oud- arch~ef Jer gemeente ' s-Gravenhage, · 6Ö,·.;._ 2 delen, z . pl . 1957, 722 blz. 1031. HELBERS, G.C., De me!"ken en tw t ~.erker,recilt van de pijpmakers te Gouda. met r, . A.Goedewagen, De gEsc.h_edeni::i va,1 de pijpmakerj,j te Gouda, Gouda ·1942, 17,5 ;-252 blz., geb. , geilJ.. .·, r '


1

1032, HOEK , D., Geschiedenis van Bacxershagen, z . pl. 1935 , geb, geill. (gedrukt in 50 genumme rde ex. ) 250 , -1033. HCX>GEVEEN , L. P.M. , Inventar is van het archief van de regenten van de Groote 15 , - -· en Kleine Diaconieschol en ( ... • ) te Rotterdam , R' dam 1969, 80 blz . 1034 . HüFFER, Maria , De adellij ke vrouwenabdi j van Rijnsburs, 1133-1 574, Nijmegen 75 , -enz . , 1922 , 292 blz . , geill . 1035 . HULKENBERG , A.M. , P.et hui s Oever te Lis se , Zaltbommel 1966 , 314 bl z., geb . , 125,-geil! . (f am . Oever , Heereman, Van Mattenesse , e tc . ) 24 , -1036. JONGE , J . A. de, Delft in de 19e eeuw , ' s-Gravenhage 1974 , 104 blz . 85 ,-JOUSMA , J . A.J , , O udheid van V l aardingen, di ss . V l aar dingen 1947 , 158 bl z . ,geill . 1037 , KESPER , L. A. , Invent aris der oude rechterlij ke archieven van G ouda , z.pl . , 1038, 24,-z . j . , 45 blz . . 1039, KLOOT MEYBURG , L. H. H. v.d. , De Ni euwe Kerk t e Delft , haar bouw, ver val en 50 , -hers tel , R' dam 1941 , 279 blz . , geb. , Rèill , 1040. KNOTTENBELT , A., Geschiedenis var een pal de1· i n he t ho0gheemraadschap van Delfland, Vlaardingen 1920, 332 bl z. , geb . , gelll . (rug besch. ) betr . de Holi ërhoeksche en Zouteveensche polder 70, -1041. KOSSMANN , E.F. , De boekverko0per:·; , :'ot3riss€1l en cramers op het Binnenhof , 95 , ....'.' 's-Gravenhage 1932 , 210 blz . , geh. , f eill. (mooi ex. ) 1042°. LEIDENAARS voor de Grote Ri,ad i1470-1 580) , i)roces::Jen uit het archief v.d . Gr . . ··."': Raad v. Mechelen m. b. t . instel l ingen en bewone rs van de stad Leiden , Lei den 48 , -1981, 340 blz . , geill . 1043. LIGTENBURG , Chr. , De armezorg te Leiden tot het einde van de 16e eeuw , ' s-Graven90,-hage 1908, 354 blz . , geb . (moder ne band) .-r.: 1044. LUNSINGH SCHEURLEER , Th.H. , H~t Rapenburg . Geschiedenis van een Leidse gracht , 30,-deel I, Leiden 1986, 440 blz ., geill . 1045. MAGASYN , ' t, van méyneedige ont uch t ende bast3rd Spaensche moedtwil , treff ende den vromen magistraten , dekens, gilden enèe alle goede ingezetenen der stadt Dordrecht, z . pl. 1647 , 11 blz . , geb . (half leer) (cioordeuitgewezen Walen, tegen Dordtse families als Van Beveren , Blij enburgh, De Hit e. d. ) 175 ,-1046. MARTENS v. SEVENHOVEN , A. H., Archief van het Kapittel Vé.'.n St Marie op het hof te 's-Gravenhage , ' s-Gravenhage 1914 , 228 blz. (~os) 60 , -1047. MENTINK, G.J. en A.M. van der Woude , De dt·mografische ontwikkeling te Rotterdam en Cool in de 17e en 18e eeuw, R'dam 1965, 184 blz., oblong 40, -1048. MORREN , Th., Het huis Honselaarsdijk , Leid?n z . j . , 134 blz . , geb., geill. 65,-1049. NAGTEGAAL, H. K., Huwelijken tP. Delft 1812- 1842. Alfab~ti sche index op de registers van de Burgerlijke Stand , ~elft 1987 , 175 blz. 24,-1050. NIEUWENHUIS, J .G.B. , Inventaris v. d. archieven v. d. voorr.i. l)emeenten Overschie en Schiebroek , R'dam 1962, ~88 blz. , mût uitv . kaart 24 , -1051, NIEUWENHUIS, J .G.B., Archief vzn de gemeente zuid-Beyerland , R'dam 1955, 53 blz. , geb. 35 , -1052, OMMEREN , H. R.v. , Het archief e,1 de handschriften van de grondheerlij kheid "Charlois en annexe polders" 1460-1887, R' dam 1964 , 60 blz . 14 , -1053. OOST, H. G., Het archief van de rent mr .gen . der dom~inen v.d. Staten v. Holland in Voorne .. ..• , ' s-Gravenhage 1982 , 9i blz. 26 , -1054. PLAN VAN EENE TONTINE, door hP.eren burgemeesteren ••. .• der stad Delft als ambagtsheeren van Overschie en Hogenban , i n den j aare 1794 opgericht , voor en t.b .v. de H.Geest Armen te Overschie , 4 blz ., met aant . in h . s . betr . de aankoop door Ph .v .Swinden ten lijve van Fh . S. P. Ferraud , 1794 125,- 1055, PLANTENGA, J . H. , Je academie van ' s-Gravenhage en haar plaats in de kunst van ons land . Gedenkboek( •• .• ) 16e2-1937 , 's-Gravenhage 1938, 84 blz . + 36 platen , geb . 75, -1056, PLOKKER , W. , Geschied- en aardrijjkskundige beschrijving van het eiland Voorne en Putten benevens het eiland Roz~nb·J rg, reprint uit 1971 naar de druk van 1851 , 312 blz., geb. 40,-1057, PONT, J .W., Geschiedenis der Schicdamsche Luthersche gemeente , Schiedam 1907 , 123 blz . O.H.papier, geb . (rug los) 95, -·1058. PIJPMAKERS te Gouda en pijpmer!<e~ 1724- 1865(door s. Laansrna ; t:itg. "Zenith" , Gouda 1960), ca 100 blz . 75,-1059.REGLEMENT voor het St. Hubert ' s-Gilàe ( ' s-Gravenhage 1893) , 36 blz . , geb . (in stempelbandje met St . Hubert al3 vignet) . Bevat o.m. Reglementen 1803-1893; nam namen gildebroeders 1803- 1893 , ;net aanvullingen in h.s . tot 1904 . Het gilde bestond sedert 1613. 90, -1060. RHEINECK LEYSSIUS, Th .v. , Het oud arcrief de:- stad Schoonhoven , 's-Gravenhage 1919 , 79 blz . 28 , -- · 1061. ROELANTS, H.A.M. , Gulden boek van Schiedam, genealoBieën en f~agment genealogieen van vroegere en hedendaagsche Sc!1::.cdar:1sche geclachlen , 1e deel , A•dam 1900, 373 blz . , geill. (niet ve:·der verschenen) O.H.papier , 9 uitslaande s taten, naamregister en ca 200 faro .wapens . Bevat o.m. de genealogieën Knappert , Van der Heim, Hodenpijl, Pielat, Loopuijt en Roelants (omslag los) 150,-1062. RIJKSEN , A,A,J. , Gespiegeld ir. Kerk0clas . Hollands letd en vreugd in de glasschilderingen van de St. Janskerk te Go~da, Lcchern (1 ~47) 337 blz. , geb . , geill . 60 , -1063. SCHAKEL , M.W . , Geschiedenis va1 de hoge en vr ... je ~eerlijkbeden van ' Noordeloos en Overslingeland ( Noordeloos 1S155 ) 340 blz., f,t?b ., .;eii..l. (de oorspr . uitg. met het losse register) 75 , --


1064. SWOTEL, G.D .J . , De abdij van Rijnsburg, 's-He rtogenbosch 1851, 357 bl z . , geb. p,cülustreerd 95,_:., 1065. SCHOUTEN, Jan, Wie waren zij? Een reeks van .Goudse mannen en vrouwen die men nte t. mag verge ten, Alphen a/d Rijn 1980, 228 blz ., geb., geill. 34 1 :.~ 1 )66. SEH!IEE , J . M. e.a . , De archieven van kloosters en an de.r e stichtingen in Delfland ; . ' s - Gravenhage 1920, 509 blz . , geb. (f~aai ex.) 175, -~ 1067. SI.'lHAYA, F .J ., Inventaris van he t archief van de polder Katendrecht, 1798-1 901 , Rotterdam 1967 , 168 blz . , met kaart 14, -1068. SIJAL , M.C., Genealogische ~n heral dische gedenkwaardigheden in en uit de Groote Kcr-1: te Vlaardingen , Vlaardingen 1926, 51 blz ., geill. (omsl. besch ;j 40 ,-1069. S'.iE'JR, A. G. van der, (red . ) Hee ren en Bueren. Bij dragen tot de geschiedenis van .· Wz.rmond, Den Haag 1969 , 159 blz., 6eill . , geb. ('m.et naamlijsten , o . a. van grondhezi tters in 1832) . . · 50, --_, 1070. STf::\JR;. A.G . van der (red . ) , . Tus~en Kaag en Braassem, Bij dragen :tot de geschiede' -· ni :.; van de gemeente Alkemade, Alphen a/d Rijn 1985 , 29~ blz., geb . , geil 1. ( me t o.m . alle .namen uit belastingkohier 1680) 75 , - 1071. 1'!\A.L, J . , De archieven van de Goudse Kloosters, •s..'.Gravenhage 1957, 404 bl z. , .,.-~'.,.J 90 '.. •••·\ '• ,-1072. TOL:.., .J. v., Een .e.n ander over Gies sendam, 's-Gravenhage 1940 94 bh. ; :·.:; 48, -:1073, lltG 1~R, ·J.H.w., He·~ ontstaan . der p;root e societ.eit hlllicitia (t; Rotterdé1m) , - R~t,:erdam 1913, 77 blz . , geill. · ' 28, --1074 , ·,1_:,;:-JAAS, J . C., Geschiedenis van Scheveningen, 2 delen, . ' s-Gravenhagc 1926, . .. . C:52 + 488 blz . , geb., geill. (moot ex., oorspr . uitg . ) . _ · 125·, - .:.:· 1075. \l: ~P.IPS, .J • , En boven. de polder de hemel. Een antropologische studie van een N~d~ rlands dorp 1850-1971, 3e dr. , Gron . 1983, 302 blz . (betr . Ottoland) 30,-.:. 1076·. V; S':,ER, C~imir K•. (.= Prof. Baschwitz) , Van de heksenwaag te Oudewater en · .. .. .45 , ~·- ': and~ re te weinig bekende_ zaken, Lochem zj, 118 blz., geb ., gein·. . . 1077. 'W2LHOEK) , Theologisch advys ovèr 9ie vrage of •teen dochter ge- oorloft i s ean · -;:1welyck aen te gaen tegen wil ende danck van haer vader 's-Gravenhage 1658, ? rj blz. (Knuttel 8022 , Tiele 4.650) met': Theologische antw~rden over eenige vragen ir· jewelcke gegrontvest wert de vaderlijcke . macht in ;. t .huwelijck der kinderen, ·· ,,:, · : ~-Gravenhage 1658, .17 blz. ( Knuttel 8021 , 'i'iele 4649) . Betr. Agatha '.-/elhoek die • t er.en de wil van haar vader, Geraldus \·!elhoek , burgemeester van Delft , wilde trouwen met A. Borr, .· · · , · .. 350,-:- . 1078. WE:..',ER, P.M. H•.,. Uit .. de :vroegte, gedenkboek (25 jr Nw Vlaardingsche Courant en Nieu-..rsblad ( •••. ) Hoekse ~!aard en IJsselmonde), Vlaardingen 1903 , 378 blz . , geb . f,rn · 1. (los in band; . t>lz . . 303-378:. huwelijken, bruiloften, jubilea en overledenen . ·. ' 60,~~ . ·167ö-1903 van inwoners ·van èit deel van Zuid-Holland) 1079 . Wif.RSUM, E., De ~rchieven der Rotterdamsche gilden , R'dani 1926 , 51 bl z . 28,:-1080. W!ERSUM, E. , De honderd hoogstaangeslagenen te Rotterdam in 1813 , E (1930) ' L;4 tlz. 25,.~_,. 1081 . . Zt.:IüERVAART, H.J ., Schèlluinderberg. De gesch. van een. buitenpiaats en pastorie j n de .omgeving van Gorinchem, Amstelveen .1981 , 102 blz., geill. 40, --

<:

ZEELAND 1082 . f,B!::!1-IAN, L.J .; De grafzerken i.n de Grote' of M.~ria Magdalenakerk te Goes , 38,-Go~s 1981, 182 blz., geb. , geill. . . : . 1083. -BlLî, G. L. van der, Genealogische aanteekeningen omtrent Goesche geslachten in èe gouden eeuw , Overdr ~ (NL 1922) 41 blz . 35 •·-:~ , 1084. m .1EK, V.J .M . de, De inwoners van Hulster-ambacht in 1739, z . pl. 1980, 9:3 blz. Ob!.Ong . 48, -1085. BLOYS VAN TRESLONG .PRINS, P.C . , Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden 1n l!n uit de kerken der provincie Zeeland, Utrecht .1919 · · 125 , -..: 1086. r.Aw.-iE, E.H.R .M. van, '°oedenkboek bij \1et 750 jr bestaan van Zuiddorpe, Zuü ;dorpe 1986, 333 blz. , .geilL 45,-- . 1087. DLGELEN, P. J . G. van en J . Snijder, Rechtsgeding tegen Jean Bap.tiste de Loeil , 1&1., tstelijk oeelmeester te ,!{oewacht, Middelburg 1850, 194 blz., .geb. , geill. . . ·.•: ( :n.:t·. portret en litho's van de zolder:, waar de Loe il zijn vrouw .( F. van Pc ceghem) v::!'moordde) . .. . . . , , ·· · . ·; 200, -, , :' 1088. DIJK , H• .van en .D.J,.Roorda, Het patriciaat in. Zierikze,1 tijdens de. Republiek, z , pl.• (1979) 126 blz., geill. .. . . · 38 ,-1089, DY.KER , ·A.A . en J .c. de Man, Levensberichten van Zeeuwsche medici , Middelburg 1Çll1, 200 blz. . , , . . 150,--:., 1090. FC'.<i<ER, M., Proeve van eene lijst bevattende de vroegere namen dar huizen i n MJ ..:idelburg, Middelburg 1904 , 101 blz., geb . .. 80, -- , 1091. rm,1N, ·R., , Het archief van pr,e la~t en .e delen van Zeeland, '. s-Grav,mhage 1904 , 31 2 b.lz., (omslag mist) . , . . . . . .1 •. • 1.25 , - 1092. FR!IIN, R. , De Leen reg is ter van BewE)sten Schelde .1470-.1 ~3? , 's-Gravenhage 1911 , . 37'1 blz • . . . . . " . ,. : 125 , -1093, (GT,:OENKl30EK), Zeeuwsch Genootschap. der Wetenschappen 1769-1969, Middelburg 1969, 165 biz . , ge:i.11 . (met inhoudsopg. de.r (Nieuwe) Verhandelingen,Werken , Archief) ·40, -- · 1094, GO'tfSCHALK, M.K.E. De .,Vier Ambachten en het land van Saóftinge in de Mièc:~1Of'l,-€ :: ~,1,::n, Assen . 1984 , 589 blz . , gcb., geill. , 20 ,-1095,, fü,rtT HOORN ; P.A':, Honderd Zeeuwse families, Naarden (1 967) , 134 blz . 0

.,


' -~ ---- . .,---· ··- ___.,_____ ._p_ .·--·- ·,__ . _... .....,.,. . , . . 1096. HOLLESTELLE, A. , De Honte en het eiland Borssele, alsmede eene verhandeling over

de heerlijkheden, ambachten of l eenen in Zeeland , Tholen 1907 , 476 blz . , geill. 150,-:-- •, met uitvouwb , kaarten 1097. HULLU , J . de en J . A. Brakman , 'De hofsteden van Groede en Breskens en hunne bewoners in vroeger en· later tijd , Oostbus 1930, 70 blz . , geill. 30,--:1098. HllLLU, J . de en· J.A . BBrakman , De hofsteden van Cadzand, Retrahchement, Zuidzande, Nieuwvliet en Oostburg en hunne bewoners in vroeger en later tijd , 2e dr. , 30, ~~ Oost bus 1937 , 125 blz., eeill. , ,099. m;LLU, J. de , Uit het leven van een Cadzandschen landbouwer in vroeger dagen, 75 , -:5 deel tjes, Oostburg 1937, 192 blz . . , 1100. J( ACOB) ·, Zeeuwsche boekdrukkers in de 15de en 16de eeuw , Ext:act (B.& .M.G.Boekh. I) 6 blz., met : J .C. Altorffer, Over de invoering van de boekdrukkunst te Middelburg •; 9 blz·. 28;-1101. JOLLES, J . A. , De Schuttersgilden en schutterijen van Zeeland, Midd_elburg 1934, 75 , :.:_ 1':0 blz. , geb . , geil 1. 1102. KESTELOO, H.M. , De kerkelijke rekeningen van Middelburg 1673- 1689 , 'Middelburg ,..~. -~ 20,..:.:. 1911 , 33 blz . (vnl .· begbaafregister) · 1103 . LASONDER , L.W. A.M., Bijdrage to t de geschiedenis van de hooge vierschaar in Z•?el and, diss . ·' s- Gravenhage 1909 , 152 blz . 1104 . LEMMINCK , F.H.J . , Het ontst.aan van de Staten van Zeeland en hun geschiedenis t ot het jaar 1555, diss ., Roosendaal 1951, 156 blz . 68,~~ , 1105. LOOS.JES, A. , Zeeland in beeld, ATdam 1967 (herdruk) , 142 + 128 blz . , geb . , geill . 95,·1106. MUL, A. de, Oorkondenboeken v. h. hospitaal der H.Maagd en de'r H:Drievuldigheid_· t ~ Zaamslag 1338-1596, Hulst 1932, 60 blz. , geill. · 28,/:.•·'· 1107. MULDER, A. , Retroacta van den Burgerlijken Stand in Zeeland, 's-Gravenhage . . . ... 1925, 143 blz . . 60,-1108. NAGTGLAS, F., Levensberichten van Zeeuwen, zijnde een· vervolg op P. de la Rue, ,,. . , ·· .' G~letterd, Staatkundig en heldhaftig Zeeland, 2 delen in 4 afleveringen (deel I i n 2 afl. en deel II in 2 afl . ) Middelburg 1888 ( 1890) - 1893, 584 + 1133 blz. 300, -:-.- .. 1109. IDSM, afl . 2, 3 en 4, per aflevering 35 ,~~ 1110. POl.1-1AN KRUSEMAN , W., Frederik Nagtglas uit zijne werken geschetst , Rot terdam t' · ·· . . 1907, 31 blz ., geilL · 28,-1111. RtiE, P. de la , •Geletterd Zeeland( .... ) bevattende in zig de schrijvers , geleerden en kunstenaars uit dien staat geboortig met bijgevoegd levensverhaal , 290,-:.. Middelburg 1734 , 354 blz., geb . (orig . krtn) 1112; STROOBANT, C. , Notice généalogique sur les Vicomtes de _Zélande, E (Anvers .. ~053) , 52 blz . 28, -1113. TOLL, Jurriaan van, Een 17e eeuwsch sibbekundige en zijn werk ; Mr M. Smallegange en zijn nieuwe cronyk van Zeeland, Den Haag 1942 (grote map met als titei "Zeeland veredelt" ; ·12 blz . tekst; 16 blz. facs .; grote wapenkaart (facs . ) in 9 bladen)48,~~ 1114 . UNGER, W.S. , Oude huizen te Middelburg, R' dam 1923, 53 blz.+ 48 platen , geb. 65,--., . 1115. UNGER, W.S., De grafzerken in de Middelburgse abdijkerken en enkele andere , · Middelburg 1953, 10 blz . . . . 15,-1116. VOLLEDIGE LIJST van slachtoffers van de watersnood 1953, uitg. Roode Kruis , 17 15Ö' " . 45 blz. 1117. VOS, P.D. de , De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795, Middelburg 1931 , 932 blz, , geb. ( rug los l 300, _._ 1118, I uEM , reprint Alphen a/d Rijn 1982 met toelichting en bewerking door ·w.H. Keikes en H. Uil , geb. . 145, -1119, VOS, P.D . de, De grafschriften der voorm. St. Lievens-Monsterkerk te Zierikzee, . ' . Zi~rikzee 1911 1 53 blz . +uitv . plattegrond 80 ,-1120 . VOS, P.D. de, Oude patricische woonhuizen en geslachten te Zierikzee, Zierikzee 1915, 92 blz . 80,-.- . 1121 . WEUNGS , Y.J . A., Inventaris van het archief van de· familie Mathias-Paus-Tak 28,-van Poortvliet, Middelburg 1984, 145 blz '. , geill . · 1122. (ZEELAND) , Rijksarchief in Zeeland . Gebundelde inventarissen II, 1976, 269 blz . 40,-1123. ZUIDERVAART, H.J . , Mr J . A. van de Perre (1738-1790) , portret van een Zeeuws regent, mecenas en liefhebber van nuttige wetenschappen, Middelburg 1983, 169 blz . , geill. 25,-•. · ,

NOORD-BRABANT 1124 . ACKERSDIJCK, W.C., Beschrijving en kroniek der heerlijkheid Croy en Stiphout, ~e,·ie ingeplakte courantenartikelen uit· "De Zuid-Hillemsvaart" 1928, 10 blz. 38, -- · 1125. ADRESBOEK der stad 's-Hertogenbosch voor het jaar 1869, 108 blz . (reprint 1985) 28, -1126. AFoEELDINGEN· van kerken , kasteelen en andere gebouwen in oostelijk Noordbrabant, door H. Spilman, met aant . van A. F.O. v.Sasse van Ysselt, 2 delen in 1 band, Der. Bosch 1921, 95 'blz . (met getypt ·naamregister) 350 ,-1127 . BE:~RMANN, V.A.M. , Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch' van 1629· tot 1648, z.pL 1940, 264 blz . (omslag gevlekt) ; met : Dezelfde, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672, He1mond 1946, 185 blz. . · · 95,-1128. BEURDEN, A. F. v., Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden ; met dezelfde, · E·~nige charters betr . Almkerk ; · met F. Bee!aerts v. Blokland, Eene bijdrage · · 48,-tot de gesch. v.h. gesl. Spiering, Den a·osch z. j. , 118 blz . ·· 1129. BLOKLAND , Hannie, De Heusdense t lite in de eerste helf t van de 18e eeuw. Een


prosopografisch onderzoek . Utrecht 1981, 161 + 63 bl z. (met zeer veel personalia l·et r . de regenten) 75,-1130. bLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C ., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden 1n en uit de kerken der provincie Noord-Brabant , 2 delen , Utrecht 1924 390,-1131. BODEMEYER, A.J . ,.,. (lijst namen uit Kohier gemaal of hoofdgeld ,Helmond 1732; +lijst gehuwden te Helmond 1690-1732 die niet meer in genoemd kohier voorkomen) semen 7 blz . 28, - 1132. B'JNDAM, A,C . , De Ortensche verwi kkelingen , diss. 's-Hertogenbosch 1886, i';5 blz ., geb., geill. , 125,-11"33. L:)SSINK, H.J .H ., Inventaris van het oud--archief der stad \foudr_ichem en van de daarpij gedeponeerde archieven, 1959, 68 blz . (xeroxk~pie in ringband) 28,-1134. (ûRABANT) , Fiches Brabantse families (n .a. v. contactdagen N.G.V . ) Tilbure 1975, 42 blz. 20,~1135, öRABANTICA ( catalogus v.d. bibliotheek v.h. Prov .a"en . v. K~-n st~n en We t enschappen iri N.Brabant) , Den Bosch 1954, 537 blz ., .._ 75 __ . 1136. l,1 \EKELMANS, F. A. e.a. De archieven v.h. geref. burgerweeshuis te ' s-Hertogenbosch . ' ·· 1 t:-Gravenhage 1952, 145 blz. :. 30 __ . ,· 1137. BCITENHUIS, H. en K. Heeroma, Noordbraban tse herkomstnamen, A' dam 1972 39 blz. 36:-1138. ': ~TE, J . A. ten, De notariële archieven in-!Joord--Brabant, 's-Gravenhae/ 1957 1 ~u5 blz . · 75 ,-1139. ('.'.ORNELISSEN, W.), Ontlastbrieven ·va,11 °Sint-Oedenrode voor ingekomen en vertrokken P;rsonen -uit de jaren 1719-1810 , Sj_nt OedenrodP. 1979, 138 blz. 45 ,.- - · 1140. CüNEN, J., Inventaris van het archief der gemeente Someren, met inl . en geschied. k~ndige bijzonderheden, Someren 1940, 215 blz ., geill. . 95,-- . . 1141. Oî;LAHAYE, A., Archief van de gemeente Steenbereen , 1e afd. Oud archief der s t ad . tot 1_810, Steenbergen 1963, 262 blz . (met kaart en 537 re13esten) . 48,--:-· · 1142. fië:LAHAYE·, A. -e.a., De··heren XVII van Nassau Brabant, ·(Zundert) 19.79, 376 blz • .~eb. , gein. 70,-1143. DELAHAYE, A. , De lange weg van Pater:::kerk t ot Rektoraat 1874-1974. K~pucijnenl.~rk van Langeweg, (Zundert ) 1:97 4, 92 blz. ., · 20,-- · 1144. lJOES DE BIJE, P.J.v . d., Analytische Catalogus der oorkonden met opgave de r handschriften, berustende in de boekerij v. h. Prov . Gec .. v.Kunsten en Wetensch. in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch 1875, 127 blz. (mist omslag) 38,-1145. ·(DOMMELEN) , Enkele gestencilde lijsten: Inventaris i;eineentearchief 1872; naamlijsten bestuurderen ; etc., samen 27 blz . 34,-":- · .. 1146. DIJCK, G.C.M. van, De Bossche optimaten . Geschiedenis van de Illustere . Lieve Vrouwebroederschap· te 's-Hertogenbosch, 1318- 1973, Tilburg 1973, 499 blz. 1 . :_ · ; : beill., geb. 65,-111+7.,.· F.ERENBEEMT, H.F ..J .M. v.d., In .het s panningsveld· der annoede. Agressief pauperisme en reactie in Staats-brabant , Tilburg ,1968, 207 blz. , seb . . 38, -~ · : 1148. E~RENBEOO, -H.F.J.M.v.d. , Van ~ensenjacht en overheidsmacht . Criminogene groepsvo:-ming en afweer in de Meierij van ' s-Hertogenbosch î795-181 0, Tilbu!'g 1970, 136 blz., geb. ,· geill. 38 ,-- - · 1149. (~INDHOVEN) , Genealogische gegevens Gemeentearchief Eindhoven. Klapper op 1:~g. van geslachten·, voorkomende in ordners, dozen .en enveloppen , 8 blz . ,getypt 20, -- : · 1150. E:.SEN, G.v.d., Lezing over hetgeen de (Brabantse) beurzenstichtingsoorkonden cns leeren kunnen, Extract (Handelingen Prov.Gen.Brabant 1891-93), 76 blz. 30,".'- · · 1151. E;.SEN, G.v .d. en W.Hoevenaars, Analecta GijsbP.rti Coeverincx, 2 delen , z.pl.-- (1905-1 907) 372 + 451 blz . . (be tr. Bisdom 's-Hertogenbosch) . 95,-1152. ESSINK, H.B .M., Een onderzoek naar ansolute rechten van de heren van Cuyk; . c,,)n bijdrage tot de -rechtsgeschiedenis van het land van Cuyk en de stad ,Grave , ( (:rave 1967) 132 blz . 30, -1153, E~INK, ·H.B.M., Een-onderzoek naar absolute rechten van de heren van Boxmeer, 1.,ps en Halfsambeek ; een bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de Baronie of '\!rijheerlijkheid-van Boxmeer· en St. Anthonis en het Land van Cuyk, z . pl., z.j. )i 968 ) 68 blz . . 20, -- · · 1154. :.'ESPINOY, Ph •. de, Prelat s, barons , chevalliers, escviers, viles, f ranchises et officiers principaulx de ceste illust.re Duché de Brabant, Antwerpen 1847, 14 blz . (nerdruk van het origineel uit 1628 ) 38, -1155, F:lENKEN , A.M., Genealogieën van ecnige voorna..-ne , aan elkaar verwante Meierijsche R?slachten, 's-Hertogenbosch 19·1 &., 56 blz . · 75 ,-- · 1156. ? i,ENKEN, ·. A~M. , Memoriaal der dorpen en parochies Gerwen , Nuenen en Nederwetter, Dm Bosch 19.48, 311 blz., geilL 150 ,-1157. FRENKEN, A.M. , Helmond in het verl.eden, 2 delen, z. pL . 1928-29, 335 + 384 blz · 125 ,-85 ,-1158, l"HENKEN, 'A.M. , De. oude schutsgilden · van Helmond, Helmond 1922, 117 blz. 1159, FORMSMA, W.J., De archieven van de· Raad en Rentmeester-generaal der Domeinen c.r. der Leen- en .Tolkamer in: Stad en -Meierij van ·'s-Hertogenbosch, 38,-' ~-Gravenhage 1949·, 117 blz-. . 1160. ('~DENKBOEK t.g.v. het 75 jr bestaan:v. h, Stedelijk Gymnasium te Breda, Breda 35 ,-1962, 132 blz.; geill. (met ·lijs t en leraren en leerlingen ) 1161. r :•'RLACH, J .A . ,· Oorsprong, geschiedenis en· tegenwoordige t oestand van het Collegie ,·;,n oude schutters van den voetboog van St.Joris en der jonse Colveniers Schutters i ·: Heusden, Groningen ,·1862, 155 blz . met 66 gelithografeerde platen (w .o. 176 ; -.miliewapens), geb. (één der platen uesch., verder ; oed ex., zeer zeldzaam! ) 1.750, - -


, ,, ' ,~ .,

1162. GESCHIEDENIS der -rederijkers in Noord-Brabant, z.pl. , z. j . . (1 9e .eeuws) 105 blz., geillustreerd 90~-1163. GOOSSENS, Th.J . A. J . , Een wapenboek van leden van het Tweede Lid der Staten van Brabant, 1686-1707, z. pl ., 1962 , 32 blz . (gedrukt in 150 genummerde ex .) 45 , -1164. GRAFZERKEN in de Groote of onze Lieve Vrouwekerk te Breda , 's-Hertogenbosch 95,-1923, 160 tekeningen met bijbeh01·ende tekst . . 1165, HEEREN , J.J .M. , Geschiedenis van de rivier de Aa (tot de oprichting van het 65 ,-waterschap) Bergen op Zoom 1936, 55 blz . . 1166. HEEREN , J .J.M . , Geschiedenis van het l~asteel-raadhuis en cle heren van Helmond, z. pl. 1938, 350 blz . , g1üll. ·l -00,-1167, ('s-HERTOGENBOSCH), De Volkstelling van 1822 (in ' s--Hert;ogènbol?ch) ; (namen _ gezinshoofden, beroep , leeftijd , godsdienst, geboorteplaats ) (Den Bosch 1972) 4?,-84 blz. 1168. HEZENMANS, J .C. A., 's-Hert0genboscll var, 1629 tot _1798, historische studien, 150·, -'s-Hertogenbosch 1899, 600 blz. . . 1169, HOLLEMAN, F.A., Zoomvliet, Histor-ie van een tiuiterih1Jis onder Bergen op Zoom en zijne bewoners, met een bijlage over oud-~rabant s jachtrecht, Zutphen 1956, 75,-182 blz., geb., geill. 1170, HUSTINX, L.M.Th . L. , Overzicht v, d, genealogische docu~entatie (op het R'.A. in 15;.-N.Brabant) , 's-Hertogenbosch 1971 , 7 blz. , fol. 1171, HUSTINX, L.M.Th . L., · Overzic~t v. d. archieven van de Burgerlijke Stand in de prov . N. Brabant 1811-1902, 's-H€'rt:>g'!lnbosch 1974, 10 blz ., fol. 15 ,-1172, IIN DE PERMETATIE, jubileum uitg. afd . Dei. Bosch - Tilburg N.G.V. , 1982, 167 blz. 28,-1173, JONG VAN BEEK EN DONK, J .J.F. de , Bijdrage tot de geschiedenis van den Raad en Leenhove van Brabant en landen van O·:ermaze ( 1591- 1795 ), dis s . , Utrecht 1857, 142 blz . (los) 95,-1174. KASTELEN in Brabant . Van burcht tot landhuis, Catalogus Noordbrabants Museum, Den Bosch 1982, 168 blz ., geill . 28,-1175, KATHOLIEK MEYERIJSCH MEMORIEBOEK, ber-elzende de uprigting van het bisdom van i\ . 's-Hertogenbosch beneffens de lijst der bisschoppen( . . , ) vicarissen ( ... ) pastoors en bestuurders van iede:·e kerl, van het '.)isdom ( . .. ) , 'sBosch 1819, 577 blz. (blz . 513-528 in fotokopie) 195,-1176, KLAASSEN, W., Inventaris van de archieven de:• gemeente Veldhoven, 1517-1921 , Veldhoven z.j., ca 200 blz . (met l:ijsten functionarissen) 60 ,-1177, KROM, C.C.N. en A.Sassen, Oorkonden betreffende Helmond, ' s-Hertogenbosch 1884, 262 blz. . 175, -1178. KRüGER, J.B. , Kerkelijke geschiedenis van het bisdom van Breda, deel I , II en IV, Rosendaal 1872-1878 175,-1179. LEGET , J.N. , Een eeuw borgbrievP.n afgegeven door Schepenen va,n Oisterwijk , 1669-1776, Oss 1975, 131 blz. 1-5' _._ 1180. LEGET, J .N., Borgbrieven ingeleverd bij Schepenen van Oisterwijk ; Vertrokken personen uit Enschot, Haaren en Heuclom , z. pl. 1975, 152 blz . · 15,-·1181. LEGET, J .N., Testamenten gepasseerd voor Schepenen v3.0 Till>urg ( 1692-1809 ), Oss 1979, 71 blz. 15, -'1182. LEGET, J.N., Borgbrieven afgegeven door Schepenen van Moergestel, z,pl . 1977 105 blz. 15,-1183. LEGET , J , N, , Testamenten gepasseerd voor notari ssen te Oisterwijk (1612-1712) Oss 1980, 107 blz. 28 ,-1184. LOOSJES, A., Noord Brabant en Limburg 5.n beeld, A'dam z.j . , 14i+-176"'258 blz., geb. 175 ,-1185, LUTKIE-v.ERNING, H.J ., Bidprentjes ;,an overleèenen vóór 1850 (overgenomen uit de map van graveurs uit de 16e - 200 eeuw) , z.~l. , z.j . , 6 blz ., getypt, (vnl. Brabants) 9; ,..:. 1186. MELSSEN , J.Th.M. , Beknopte gids voor <ie bezoeker , an de studiezaal van he t Rijksarchief in de prov. N. Brabant, ~e~ &:-~ch 1975, 3,-1187. MELSSEN, J,Th.M., Huwelijken , gesJoten voor de Pastoor van de St.Cathrien te Eindhoven, 1648-1690, 's-Gravenhage 1973, 32 blz. 28,-1188. MEINDERSMA, W. , Inventaris van het archief op het Kastecl . le Heeze , (Heeze 1911) 43 blz . . . 35 , -~ 1189, MEURKENS, P. , Bergeijkse .Notabeler. 1800- 1920. Een antropologische studie van de - lokale elite van een dorpsgemeemicba;) i n dP- Brabantse Kempen, Bergeijk 1977 , 120 blz., geill. 38,-1190. MEUWESE, A, P.M. , Erp, gemeente en parochie , ( ' s-Hertogenbo'sch) 1955, 144 blz . , geillustreerd 48, --: 1191. MOMMERS, A.R.M., Brabant van Generaliteitsland t ot Gewest ( •. . . ) 1629-1796 , 2 delen, Utrecht enz. 1953, 632 blz . 80, -N.B . : Betreft voor 90% de jarer. 179L1"1796 e:i bevat een kleine 1000 biografieën van personen die· in die jaren e~n rol speelden in E1·abant. 1192, NAAMLIJST en wapenkaart der leden van de Regering, <le pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's-Hertogentiosch ( .. .. ) sede~~ ( .. • . l 1629, •s-Hertogen195, -- · bosch 1863, 17 blz. tekst met 37 ,1ape:1kaarten, e;c':> . 1193. NAGEL, W.H., De criminaliteit van Oss, diss ., 's-Gravenhage 19119, 4;-:7 blz. , geill. 135,-1194, NAUWELAERTS, M.A. , De cude latijr.se 3Chool van Breda, Den Bosch 1945, 226 blz . 60, -1195. OMKIJKEN en doorg~an, Gedenkboek bij cle viering v..m 100 j ;• gymnasium te Heeswij k 1886-1986, HeeswiJk 1986, 350 blz., geilL (met de namen van alle l eerlingen) 35 ,--


.,,•,;,, ,

..'. ; ~

1196. PEELLANDSE ARCHIEFINVENTARISSEN,

38,-a. deel 1, oud archief Bakel en Milh0eze, 1969, 330 -blz . .. 38, -t . · deel 2, .oud archief Mierlo, 1969 , 265 blz.,' 38,-c. dèei 3, .. oud. archief Asten , 1970, 368 blz . ·. .. 28,-d. ~eel 4, nieuw archief Bakel en Milheeze, 1971, 312 blz . . 45,-c . deel 5 ,. O\.\d archief Someren, 1971 , 627 blz . , .30, -f . deel 7, nieuw archief Asten, 1972, 485 blz. 28,-C· deel 8, nieuw archief Someren, î 973 , 308 blz. ,28,-h , deel 9, oud archief Lierop , 177 blz. , 1197. RAADT , J. Th. de, Verzamelir.g .van g1•afschriften en wapens in' verschillende Noo;•d. b1'a.bantsche kerken, . Helmond 1893, 76 blz., geb. (met opdracht van de auteur · aan · \r . v . Oyén) · 75,-11198, P.EHM, G._J ., Gids voor het 1:er.e3l oc;isch ond0rzoek in de archiev'en van . Bréè:a, . Ginneken en Princenhage , Br ed3 1964 , 35 blz . . . 14,-1199. ROEST VAN LIMBURG, Th. M., tlet K::isteel van Breda. Aanteekeningen betr. tiét .. . yoonn,.,-Prinsenhof te Breda, Schi ed..un 1904, 2211 blz., geill. foliO (los en · cmsl. besch. ) 125 -. < 1200. TIIJKSARCHIEF in Noord-Br·abant . Inventarü::rèeks, deel 1~28 en 30-32(1969_-1982) . ·; : · ' SJ!'len 44 delen, gedeeltelijk ut tver koch::; · ·· .. ?50, --

:~- ·· 1201. S1".SSE VAN YSSELT, -A, F .o. van, J?e voorname huizen eri gebóuwen van • ' S-Her'to8enbosch '

deel III, 's-Hertogenbosch z.j., 662 b.lz.

·

.

-.·

· ·

.

, .. ~8, --

. 1202, :;ASSE VAN YSSELT, A. F_. o. v&n, Oor;:onden beti'effende Rixtel, me·t :'aanteekenj_n,gen ·. · .. r · voorzien, Den Bosch 1920,. 16ó Uz. , gP.111. . · · · · · · 75 ,-1203. SASSE VAN YSSELT, A.F.o.: van, Gedenkschrift van het prov. Genootschap van Kunsten

en Wetenschapperî in Noord-Brabar,t, Bergen op Zoom 1937, 24 blz., geill. . :. . .. ,1.6,-: 1204. S(.SSE VAN XSSELT, A.F.O. , ·,an , tlieuwe catalogus der oorkonden en handschriften, · · b~rustènde· in de boekerij v. h. Prov. Gen. ·:. Kunsten en Weter.sch. in N.Brabant, __ .. Den Bosch 1900, 249 blz .• , geb. . · · · ·· ·· '4 8,-1205. IDEM, · eersj:,_e supplement ,' ·nen &3ch 1915, 425 blz., geb·, 60 ,-1206 . .SASS~N, Aµg. ,. Doopboeken d.e r GerefonncC;·rde Gemeente 1-ielmor,d en Rixtel', ·z.pl. z.j. , 40 blz. ( "volleàige co'.)ie , gccicukt in . 1.00 exemplaren") ,. ~9 ,-. ·1207. ~ASSEN, Aug., Geschiedenb. van cle schutterij :der Kolveniers .of Lieve-Vröuwegilde te Helmond 1882 ; 47 blz. + 111. (gedrukt in 150 ex . Niet 'in de handel.) · · ~et naamlijsten. . · · · 150,-1208. SASSEN, J.N.G., Inventàris der arcr.ieven v . d. Stad 's-Hertogenbosch , B: ch3.rters .. 75,-en privilegiebrieven 119·1 -1826, 's-Hertogenbosch 1865, 270 blz., geb.· 1209. ~WYTERS, J ~; Twee en een halve eeuw ::'lieuwe burgers te Geertruidenberg , ~ ~ ~·

u·,erdr .. (Gens No~_tra .aug .. 1963, 22 blz. l

1

1210. ~~IT, 'J'.P:w : .A:.-, inventaris de?' gemeH,tc Vught, Overdr. (1924) 69 blz. ··1211. SMlTS, C.F,X., Iny~ntaris van het not.::rieel arc'.1ief van Breda, overdr. (·19i1l 1212. 1213,

1214. 1215,

1216.

1217,

1218. 121_9,

··· 18,--

.~~.-~o.--

56 blz . .. . . . · SPIERINGS,.. M.H,M. ; · HET schepenprotocol van 's-Hertogenbosch ·1367-1400, Tilburg 1 984, 309 blz. ·, geb .. . . .4.5 .,-S'îRIJBOSCH, J.P.M., Beknopt overzicht van de inventaris van de · te 's-Hertogènbosch gevestigde archieven van de Goctshuizc·n, de Illustre Lieve Vrouwe Bro_eörschap, het . bisdQ!I) en . de .S t • .Jan , .Den _Bosch 1985, 25 b).z. 14,-\'ERBEEK, B, en M;HHeyer, Drie eeuwen Klooster en gymnasium vnn Megen, A'èam 1946, 383 blz , , geb., gei!L ( nr 14 va.1 de 425 ex •.) VRIES; w. ae ; i50 Jaar Welstanè.• De maatschappij tot bevordering van welsta,d , voornamelijk onder landlieden 1822-1972, diss., Tilburg 1972, 473 blz. , geb. , g.?ill : (_belangrijk voor ·de geschied~nis va'1 . de -"gewone man" i n Noord-bra::>ant 50,-in de 19è en begin 20e eeuw) 'iiELVAARTS, Th.I., . Lev.1msschcts van H.J .D-~ugels, Kanonlkregulier· en i1ersteller :l,Jr abdij van Postel in BeiMë ( .... ) en pastoor-deken van Helmond, Helmond ' 1880, î72 + 4 blz., geill. (.o .m. met grote litho van de :1bd1j) · 125,-WELVAARTS, Th. Ign., Zor.ieren, naai' de ..irchleven van Pos tel' s abdfj ( opklimmende t.ot 1224 en inhoudendE. zeven gravuren) , flelmond 1892, 106 blz. , geb. , geill. : 1 59.,:-(één blz; in h.s.) WELVAARTS, Th.Ign . , Bijzonderheden van Helmond er. Rikstel, naar · Postel's 95,-archieven, Helmond 13g~, · 63 blz. '.IELVAARTS,' Th.Ign., De gemijterde abten \fan Postcl, Zegels, Wapens er.z. 30,-: s-Gravenhage .1890, 44 blz. , -.:' cl.

LIMBURt; 1220. uELONJE, J., GenealogisêhE:: en ht,raldische gerlenkwaardigheden ·in en l'it de

i.:arken der provincie Lirr.burg, Maastricht 1951 , 523 blz; ·, geb., geill. 1221. J LONDER, J. ~ Naamlijst ,der le-:Jen :nn de Maastrichtsche Vroedschap van 1,796

t ot 1927, Maastricht, J9 blz.

.

·

·

1222. BORN, een Koninklijk · ciomE'in met: cc:n b0cü;nd verleden, Do!"n 1·978 , 543 blz .', .

95,--

3~;--

r,eb; , gefll. · . : 95., -. 1223. 11ROEDERS, J •., en .H.B.M,Essinlé, :fat land van Grever,broek. Het archief var. _h et r.looster Sirit Catharfoendal .t e J\ct:,i·_, Acr."11 1963, 54 blz. :'a,-.. 1224. DELHOUGNE, E.M.A.H., Gm1eal.Óg1i>i.:r. '!a::. rtOE.rmondse geslac:1ten, 2 delen, Maastricht ··:956-1961, 250+350 blz\·, g~p . (gJ~or,ht. G<?r.ic.,kt :i.n 1:15 senunmerde ex. ) 550,--


1225.

tNGELEN; J.P.A .M. , Afstammelingen van Hes terwal dse Pijpmakers i n bei de Li mburgen

en Pijpenfabriek Trumm-Bergmans te Weer t , z. pl. 1985, 108 bl z . , geilL 50,·-.,. 1226. GOOLE, F. en P. ·severijns, Limburgse familiewnpens ; met dez., StamJomen; met dez ., Limburgse gemeenten en hun achtergrond. ?otocopieën vnn drie series courantenartikelen, gei 11. 40·,:..1227. JANSSEN DE LIMPENS, K.J .Th., Rechtsbronnen v. h. Gelders Overkwartier van Roermond, Utrecht 1965, 512 blz . , geill. 50,-0NZE GEVALLENEN. Herinneringen aan he t verzet in Limburg in de 2e w .o. , z.pl . 1228. 1964 , 223 blz., geb . , geill. (oplage: 1000 genummerde ex.)( met portretten en personalia) . 60,.:.0RT, J. A. , Oude wegen en l andvèren in Limburg en aahgrenzende gewesten, Le:' . .den 1229, 1884, 148 blz ., met kaart . 90,-1230. VENNE, J.M.v.d., .Limburgsche wapens, Maastricht 1925, 269 blz. , geb., geill. (rug besch. maar toch heel accep t abel ex.) 325,-v.m. OOST-' EN WESt-INDIE 1231. BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., Genealogische ~n heraldische gedenkwaardigheden 900,-betreffende European·en op Java, 4 delen, Batavia 1934-' 39 .1232. BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C;, Het i;raf vt,n Jan Pi etersz. Coen, Verslag der 45,-commissie ..• . . , Batavia 1936, 21 8 blz. , geill. 1233. BONAPARTE, Prince R., Le premier établissement des Neerlandais à Ma 1Jric~, 150 , -Parijs 1890, 60· blz . , fol., geill. 1234. BRAKEL, s.v., De Hollandsche handelscompagnie de:o 17de eeuw. aun ontstaan . 95.,·.:.:.. Hunne ·inrichting, ·ctiss. , · ' s-Gravenhage 1908, 189 blz . 1235. CHIJS, J. A. van der, · Dé Nederlanders te J akatta, A' dam i 860,. 264 blz.·. (Werken K.I.T.L.V.) . . 150 .~.:. 1236. DATTA, Dr Kalikinkar, The Dutch ih Bengal and Bihar 1740-1825 , Patna (Bihar) 15Q,.:..:. . .· . . . 1948, ·273 blz. 1237. DEVENTER, M; L. van , Geschiedenis dèr Nederlanders op Java, 2 delen, Haarlem z.j., ing. · · 95, --1238. GOSLINGA, C.Ch., The Dutch in the Caribbean and on the wild Coast 1580-1680, Assen 1971, 647 blz., geb., geill. 80;--' 1239~ GOSLINGA, C.Ch;, The Dutèh 'in the Caribbean and in the Gtiianas 1680-1791 Assen 1985, , 712 blz; , geb :-, geill. 90 , -1240~ GRAAF, H.J. de, Catalogus van de handschriften in westerse talen toebehorende aan het Kon . Inst. v. Taal.:., Land- en Volkenkunde, 's-Gravenhage 1963, 172 blz . gebonden 55.,-:·1241. HULSHOF, A., Compagnie's dienaren aan dé Kaap in 1685 , Overdr. (B.& M.teG . 1942) 18, ..:-· .. 22 blz. ; 1242. LOOS-HAAXMAN, J ';' de,: Verlaat rapport Indië. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici', · zilversmeden en kunstn'ijvereh in Ned. Ind.i ë, ·, s-Gravenhage 1968, 229 blz., geb., geill. . . · 37 ,-- · 1243. MOOY, J., Geschiedenis der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië , 1e boek, 150, _::_ Weltevreden 1923, 494 blz. 1244. PRAAG, S. v. , Sexualiteit en huwelijk bij dè' volkeren der aar.de , Indonesië, A'dam z.j . , 537 blz., geb . , geill. . 40.,-- · 1245. RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. van, De gouverneursgeneraal en commissarissengeneraal van Nederlandsch~Indië 1610-1688, historisch-genealogisch beschreven, 's-Gravenhage 1891, 355 blz. en 13 blz. m~t gekleurde wapenafb. èoor J.M.Lion. 225 ,-1249. ROCHEMONT, J. I. de, Loudon en Atsj in,. 2e dr., Batavia 1375, 208 blz. , geb. , geill. (met foto ( ! ) van Loudon) (mooi ex.) ' 65,-1247. SAMBERG, J.W. , De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirna. De geschiedenis · eener handelskerk, diss., Leiden 1928, 245 blz . , geill. 95,-1248. SCHILTKAMP, J.A., De geschiedenis v~n het notariaat in ·het Octrooigebied van de West-Indische Compagnie, diss., 's-Gravenhage 1964 , 386 blz., geil 1. 48,-t249, SCHNEELOCH, N.H., Die Bewindhebber der Westindis.chel)_Compagnie in der Kammer, Amsterdam 1.674-1700, blz . 1-51 in Economisch en sociaal-historisch Jaarboek 36 (1973) , geb. (met biografie van de bew~ndhebbers ! ) 25 ;-- · 1250 . WALL, V.I.van de, Vrouwen uit den Compagnie•s· tiJd, i~eltevreden 1923, 269 blz., . geb., geill. : .· 95,-1251. WALL, V. r. van de, Figuren en feiten uit den Compagnies tijd ·( Batavia 1932), 310 blz.- geb. , geill. · ·· 95,--· ; 1252. WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. , In Nec'erland aanwezige · gedrukte en hand.<ichr. bronnen van genealogisch en hist. onderzoek naar personen of familie:: in Indonesië, Extract (Jrb.C.B . 1949) 35 blz. 18,--

DUITSLAND 1253, BARY, Herbert de, Beiträge zur Genealogie Altfr,:mkfurter Familien, Frankfurt a. M., 1922, 83 blz., geill. (nr 242 van de 300 ex.) 95, -1254. BESTäNDE, Die, des Staatsarchives Münster, Kurzübersicht, Münster 1962, 106 blz. 24, -1255, ,BRANDENBURG, Erich, Die Ahnen Augusts des Starken, Generation I - XII, Leipzi g :· ,' . , . . . .. . 38,-1937, 154 blz. 1256, . ~RANDENBURG, Erich, Die Ahnen Karl Augusts von Sachsen..:.wei~,:1r , Generation I XIII, Eeipzig.·1943, ·172 blz. . . . . . . 38,-1257, BRANDENBURG, Erich, Ahnentafel der Kaiserin Maria Theresi a ,' Leipzig.1937 , 49 blz .38,--


1258. BfiANDENBURG, . ·Erich, Ahnentafeln b~rühmt.e r_De_u tscher Neue Folge 8 : Friedrich 38,-de r drosse, Leipzig -1934, 24 _bl z. · (los) ·. •· . 1259, EHRENBERG;· Richard en H.Racine, Krupp'sc~e Arbeiter--Familien. Entwicklung und Entwicklungsfaktorer. von drei generatfonen Deutscher Arbeiter, Jena 1_912, ··:'.', · · · 90,-~ .398 ï,1z., geHl. ;260. FPHNE, . A. , Ge~ch i t hte der Köl1iischen Julischen und Bergischen geschlechter in stanimtafeln , Wappen , Siegeln und Urkunden , 2 deler., Keulen 1848-1853, 468+238 t,l:i. . , ge ill. ;··geb. in één halfle ren band . .. _ 900,-1261. FJ\HNE, A,, Geschièhte ner Westphälischen Geschlechter , Osm.'.bruck J 966 ( reprint :,n;r dê uitg. 1858), 433 blz. , geb . , geil!. · . . . 350,--· 1262. SBMM- UND AHNÈNTAFELN (uitg, Zentralstelle für Deutc;che Personen- und Familiengeichichte) . . ,. a . 'JII, . Deutsthè-Ahnentafeln_:lin Listenform), Band I , Leipzig 1925, _geb. 125 1 _ :., b . . VIII, Deutsche Ahne~tafeln , Band II, Leipzig 1927-1936; geb. ·, i' '. il}:· 125,-~-.c. IX, Ahnen tafeln beruhmter Deu tscher, Leipzig 1 932, in afl-. .- . ··' 95/ .:;· ei. XXII, Stamm- und AlmentafPln, Leipzig 1940-43, geb . · 125,-e. VII, à.b' ~·;· a.Üée:1 ·:afl. 1 en 2 (van èe 3) 40,-1263. FR'ÎEDERICHS, H. F. , Gesamtregister zum Deutscherl Familienarchiv ( Bände l-50}, ::i .· . Na~s tadt 19ao;114 ' olz. met Ider.1, (Bänèe 51-75), Neu~tadt 1981, 70 blz. . 'i 48>-="' ·"'; 1264. CAISBERG-SCHOCKINGEN, F.v., Genealogie und Heraldik. Ein Mahnwordt der :ctèutschen Jr ge (ld., Neumünstei-··(-1 913) 87 blz., geb ., geill. . . · · · · 38 , .:.:.;· 1265. HEYDENREICH': E., Handbuch der praktisctien gene·alogie ; 2 delen, Leipzig 1913 , ' ,J i9.8 +_ 483 blz. foog ·steeds .een bela11grijk werk) . · . · · 125, '..:"- i . .:, 1266. HEYDENREICH ,, E., Farniliengeschichtlicher Quelîenkunde , Leipzig 1.909, 517 blz : 60,~ 1267. H~RSCHMANN, c.; Das ,Nürnberger. ,Patr-iziö.t 'im Königreich Bayern 1806..:1918, eine ·. :: ' Soualgeschichtliche Untersuchung, Neurenberg 1971, 203 -blz., . -g eili ;_. .' 48,-·.J 1268. ~~H-~.F~LD, J; ;'. Leipzigct Ges.chle<::hte, Leipzig 1933, 252 blz. , geb . , . geil!. . . . . ocel X van het Stamm- und Al1nentafeh·erk der Zehtralstelle) .. _ 150,-1269. _;-IORN, Karin e .·ä:;, Uebersic.ht über die Kirchenbücher des Persorienstà.n dsarchives· · · ... :s : Brühl, Neus.tadt 1970, 27 blz. . . . . . ' .,.'..9'., -'1270. JSENBURG, W:K.' Prin·z von, Sippen- und F'amilienforschung, Heidelberg 1943, · · :; , 120 blz. . . 1271 . . JSENBURG, W. K.·, · Prfoz ·von, . Historische Genealogie, München 1940·, 101 blz . ..-:;'... 1272. KLOCKE, F. von, Patriziat :Jnd Rittertun 'ar, Soester Geschlechter -betrachtèt; . . . . . . · ·· . · -, 28,:..- . LE:ipzig 1927, 16 ólz. :·· · . 1273. KöH-LER, J. , Die Struktur der · Dithinarschèr Ge·s chlechter , Heide "1915, 51 blz. (diss.l ·· · ·· · 1274 . .L~!UlHANs, · A., Die Bürgerbüc)1er der . Stadt Wesel; Die Listen der Neubürger von 1308-1677, Duisburg ( 1950), 512 blz., geb. · , . . _85·j-1275. LüTGENDO:!IT4ittratJRG; W;l;,v . , Familiengeschichte, Stammbaum und Ahnenprobe . .__Kurzgef ass te Anlei tung J fiir Familiengeschich tsforsèher , Frankfurt 191 O, 205 blz. ge:!.11. (mist omslag) · ·· 20;-. 1276., . MOESCHLER , F.; Alte· Herrnhut~r .familien, deel I, z.pl. 1922, 175 :t?iz., ge ilL 48,-1277 , PRAKTIKUM für Familienforscher; Sammlung gemeinverständlicher Abha,idlungen über . Art, Ziel und · Zwé'ck der. Familienforschung. Heft 1-30, Leipzig 1.925-1939, 30 dè:.er: van ieder 32 à 78 blz. , geil!. Zeldzame reeks. · 150·,-1278. IDcn: ·Heft 1 f 't/in: 120: in -2· banden ... . 75,-- .. 1279, PJ'i'Mil.N, J'; H.M. ,· Dé Kerkeb.oeken v~nhet Bindoin Münster, Bussum 1~74, 14 .blz. 18,-1280. REINSTORF, E. \ Wie èrforsct)e und . schre_ibe .ich rileine Faniiliengeschichte, Stade _. 1925, 33 blz.' . . .. . . , ... ·. ' . . .. . . 9,-1281. ' (RHElNLAND), 50 Jahre Archivberatungsstelle Rheinland 1929-1979, Keulen 1979, 103 'Jiz; . . 18,-.:.. 1282. ROCSLER, G., Sippenkunde . Inhalt und Wirkung ' der Blutsgemeinschaft, Görlitz 1.937, · 96 biz. , ·geb.;' geil!-.,, . · . ._ . ·. · . . ._ · 20,-- · 1283. SCHElBLER, H.c . en r.. Wülfrath, We 9tdeu~sche Ahrtentafel:-i, I_ Band, Weima·r 1939, · 650 t 1z.·; geb.; · geil!. . •·. . . . . .. ··· · .. · 250,-'1284. SCHE1.:.DT, W;;;,: Einführung in die Na.tur~issènschaftliche Familienkunde ( Frunilienàntt1ropol9gie l, München 1923, 21ó .'Q iz~., _geb. · · · 48,-- .- r 1285. SCH~l:DT, DÎe Lebensgeschichte, eirics ·volkes. Einführung ~n .çiie Rassenbiolo- · gi~che und Kulturbiologische Forschung,· Hamburg 1934, 48 bl~,., geil!. 34,-1286. SCHEIDT, W., en · i-1.Wrièëe , DieElbinscl Finkenwärder, München 1927, 150 blz., geb·. ··. geq l. (Beiträge zur Rassenkunde Europas •;rn') , .. ... . .-., . 60,-1287, SCP.METTOW, Ï·f. Graf v:., Gedenkbü: n je:3 Deutschen Adels, Limb./ Lahp 1967, 397 blz. geh . (namen/ personalia etc. betr.· ._ in jaren· 1939-45 .gevallenen die lid waren vcir, de Duitse adel. l · · · ' ·· · · . : ·: . · · · 60,-- · 1288. SCHOTT, S., Alte Mannheimer Familien. Ein Beitrag zur Familienstatis tik dés 19·. Jahrhunder.ts, Mannheim (1910) , ca 100 blz. , geil!., geb . · 75 ,-1289. SCHROEDER; f; von , Der Zufluss Ortsfre:nden Blutes in die Bevölkerung des Kirchspid s D_ö hlen 1M8-1799, Leipzig 1935, 73 ölz'. . . .. . . 28.,-1290. SCHRüTER, H., bas·Bürgerbuch der.-~tadt' Lingeri ·1602-1809, · Lingen 1953, 118 blz., gej.1.1, . . .· · , ·. . . 35 , -1291. SL(;Z'f , L.~.J.W., Het hoogadelijk , ·vrij wereldlijk stift te Bedbur bij K+eef en zi,jne juffers i A' dam 1879, 108'-'.196 blz., geb. , gelll. . ' _,: ,. , 450, .:~ 1292. STEINMüLLER, K., Beitri:.ge zur Bevölkèrungsstätistik •einesDorfes (Weisstiä~h) 168(;.:.. 1800, Leipzig 1930, . 64 blz,. • 28,-.:. -. : 1~

!

~--

0

w;;

5~e

-

.( · :


·..

.

'

1293. ,-STRU'i'z', E;, Diè Ahnentafeln der Elberfelder -BUrgemeister und Stadtrichter von 125,-1708-1808, , Wuppertal 1936, 228 blz., geb. , geill . 1294. UNTZ, E. L. ,· Die d~u~schen Sippen. Wo kommst Du her? · Görlitz (1927) , 240 blz • 38, - geb ., geill. _ . . · · · 1295, VELDEN, A. v. d . , Genealogische Nachrichten Ub~r einige der ältesten Fami 1 ien ~e:. Neustadt Hanau, Wein!ar 1901, 64 + 8 blz . , e;eill. .· _ .. . '.'~. !:.:... 48, -1296 . WASMANSDORFF , E. , Al te deu tsche Berufsnamen 11nd ihre Beaeu tung, Gorll ti 1935, r r 28, -48 blz . . 1297, WASMANSDORFF·; E., Die Stammtafel und ihre Al>nrten, Oör].itz 1937 , 34 bh . . i 20,-1298. WECKEN, F. , Familicngeschj.chtsforschung in Stichwqr t::m h ï .B.C,.fÜL' dan Sipptn- · · 28, -forscher), 'Leipzig 1936, 111 --blz., geb . · · . · -:,· · 1299, WECKEN, F., Taschenbuch für Famiiiengeschichtsfo1•schun6 , Se deuk , Neus tadt 35,-1975, 355 .blz . .. (1300. WEISSENBORN; E., Ouellen und Hi.lfs1oittel dt:r fo'c.miliengesci1ièhte, 2e opl., 28, -z . pl. 1912 , 171 blz., geil.J.. )

.

BEL.GIE , ~ALMANACH de la Cour de ·Bruxelles sous les dominations f.utrichicnne e t rra:1çaise: La Monarchi~ d~s Pays-Bas et -le gouvernement Belg~, de 17?.5 à 1!:140, fo;'!Tlar.t . ··,, l 'introduction a· 1 1 Almanach RoYê,l officie! de B:Hgi q:.i\'.?, publié de:)ll::.s 1840; 125 , -. K'. Brussel z .j . , ~92 blz., geh .. ,.( 103\ .. 1302. JBEAUCOURT Dt NOO.RTVELDÈ, . h. , de 1 Me.;; p~régrine.tions ·~n Fla;1d:-e et en Art a1s . • '"'.•i Etat-civil ancien., Une .ihasse aux. r.oms de far'liJ.le, 1éur~ ol'igines_-re.c ueil . - historique héraldique - bribes généalogiques --' pis t es diverse, Oostende · -1908, 172 . blz., geill . . (losl ,· 60 ,-1303. BOUSSE ,' A., De verzameling doo- , t roui,.:. en bagracfboekt::n op het Rijksarchief :·.:~ (35, -te Antwerpet;1 / ·Handzame ( 1968 ) 34 blz. . . .. • 1304. CLÓMENT, Marie, l;e .gµide Mar.about de .la .généaiogi'c, Verviers 198.-1, 217 blz. 28 ,-. .... 1305. sDEROOE, Victor, Les ancètras des Flé:.lllar.ds de France, Lille 1365, 13J blz . ( slordig ex. ) •. , . . .. . . . : ' · . 48,-1306. (CEEL); Inventaris. van het F'.mds G<leJ. iri he~ Rijksarc!iief te Antwerpé:n, 2 delen .-. i z. pl. , z.j . , 85 98 blz. ·:, · . , . . 40, -1307. GéNARD;.- P.:·, Snipperjngen van .biographischen ·aard·, Ge:r;t .1890, 2 L; _blz. , .,geb. 30,-1308. GOOLE', F'~, - WapenboekSint-Trt:iden, Tongeren 1965, î13 l>lz., geb . (r.iet afb. .. ,-'· : van 412 familiewapens) 150 , -1309. HERCKENRODE, L. de, Collection de toMbes, épitaphes et bl&Sons, recueiil1s · . dans les églises et convents de la Hesbayc aLJXGUel s on a joint· des nctes g4néa- ··logiques sur plu:;ieurs anciennes fa-:iille~ , Gent 18L.5, 803: bL~. ·· 11os in !;and) 250 ,-1310 . . LAHBILLO&, L., Intr.oduction ·à :ra :cénéa.1 0gie, E,•11.:;~el (1:9L.3), _29 ·b1:?.: . 9, -1311. t..YKA, F., Catalogue des manuscrits de la Bii.llicthèqoe noyalf' de Bd J i-.i uè , c?eel XII, Heraldique- Annoriaux, fotogr. herdr . nliar de edit.ie .Renci x 1936, 512 blz. (uit;voer.ige be.schr. v.d. heraldische 'nianuscr).pten i r. deze l"ijkd verzameling) 45, -1312 •. NéLIS, H., ·Archives c1e· famille en Belgique, Bru:::::;el 193:1, 29 blz. 18,-1313, NOBILITAS sive septem tribus patrki':'-e .~ntver;:>i~nscs; Leiden 1672, 55 blz. , geb., _geill. (met 7 wapens: in de tekst en titelprent mE't gezi~ht· cp A,1!;1.~r;;en) ( famil ies Volcaerts, ,.Wilmar s, ··, an Hobol{en, Bode , A!eynr, Spapen, v. Irr.pege:t? . Voorts naamlijsten . v-an ·Antwerpse functionar~ss.e n. De . zeer zeldzame -eerbte druk! Auteur J.B.Christijn?) .... · 55.o?-· 1314. OPHOVEN, J .Ch,, Continuation èu Recueil héraldique r::es seigneurs·: boürg- r!Îes'ti·es de _la noble cité de , Liège: avec kurs généalogies .. .. . , .. Luik 1788, 284• blz . , geb., geill. (met vele gegraveerde wapens in,cte teks.: . ):- Vervolg cp het Recue il van J.G.Loyens dat loop t van · 12oo· t ot1720. Dit weck, .loopi; vari 1720 tot 1787. 400,-1315. ROOUE, L. de la en E. de Barthélemy, Cätalogue das gen.tilhommes d 'Artojs , Flandre et Hainaut, qui ont · pris part ( . . .• ) aux asserr.blée~ èe l a noblesse • •... .. ( ... . ) de 1789, Par.ijs ·1865, ':>2 -blz .' ., · 45,-· 1316. TROOSTFJraERGH, baron de, Recueil . de tableatix de QÜarÜers de NoblC3S€ cles l, ·. Familles belges, 2 delen,· Brussel 19f3-1 914; obl0ng ( 7!12 kwz.rtierst.aten met register) ·· ; ·, . · · : 300,-1317 : · (TURNHOUT), Jaarverslagen van het s tadsarchief en de ;1 thliotheek Taxanctria . tevens bibliografie van de Antwerpse Kempen: 1976 t / m 1980,· 5 · delen, ca 200' blz. Z+B,-1318. VANDECASTEELE, M., Vlaamse · uitwij king ·naar Santo Dcmingo (1699~1700), Gent 1969 81 blz. (niet in de handel'· . · · : ·..' .. 48,-1319. WEGHE , M_.J. V.êfl den; Het ouds'ie <i.?ma~:fa&.:ï. Ren.tenbue1< vé'.rl H~lle, Cve!'dr . (1935) 28 blz. 20 ,--

et

("

~

+

• ~ 1 ~ ••

FRANKRIJK 1320,. , BERGE, J , , . f..es erre~rs de l 'histcifre, or:;,gines _rè~-ti fiée,c; de maisons féocl~l es; comtes <;Ie_ Provence, Pdr.ces· d''Orar:gc;· Adhérnar de Monteil, Poiti.ers-Vale:!".Unois, Vicomtes de MarseU~e, Maison de E::i:1x ,. z.'.pJ.. ,1952 , 24<; bh ., ge il] . 150,-1321 • BERGER, ~ • , e.a. , Repe:-toire des r..oms , l.ie f.'.lllli lle du ?as-:'~e- C:üai:..: · en 18?0, . 2 delen, Arras 1960-'1962, 257+17!3 .b:!.z. (een inv:entaris-it:::e ·a1s . o:1:-; :kd. !icper-- · · · · torium van ,farnilienamen) ' :,''I.. · - •- ·, · · · ·· 95,-1322. POLI, O. de; Essai d'introduct1on à l'hi stoire généal0g1.q:.i;; , Parijs 1887, ., .243 ·. , blz., geb. ( i leer) mooi ex. 75, -ï:::.


. ,, . ; 1323. RECUEIL..des -sépultures anci ennes et é pi t aphes de Saint Paul de Verdun, fait en 1552 ( . • . • ) publié en 1779 avec un avis à l a nobless e par L'abb~ Lionnois . . 2e uitg . Nancy 1865, 28 blz . , eeill . (me t geëtst gez:cht op Verdun) (~p~.100 ex . ) 48,~-:: 1324. SAINT ALLAIS, M. de, Nobiliaire Universel de France , deel 20 , Table generale, Par.ijs 1841 , 362 blz., geill. , geb. \mooie band met "ex oibiiotheca J . G. de Groot Jamin Jr "l 50,--

GROOT BR~TTANIE + IERLAND 1325. COLWELL, Stella , The Family History Book . A guide to tracing your ancestors, Oxford 1980, 176 blz. , geb., geil1. 1326. GREHAN, Ida, Pocket gu i.de to I rish familynames , Belfast 1985, 95 blz ., geilt. 1327. SCOTS Kith and Kin and illustr atrd ~ap , Edingburgh z .j . , 94 blz., geill. ( ruim 4000 namen met de bijbehorewle clan) 1328. SIMS, R. , A manual fo~ the genealu~la t , topographer, antiquary and legal profeesor, Londen 1888, 5h~ bl?.. , geb. 1329. WILLIS, A ..,. , GenP.alogy f or- heE.;inners, Londen ·1 <_155, 140 blz . , geb . , geill.

45,-24 , -28,-65,-40,--·

OVERIGE LANDEN 1330 . CAMAJANI , Guelfo Guelfi , Genealogy in Italy, Florence (1 979), 30 blz . 28,-~ 1331. COETZEE Di!: VILLIERS, Chr . , Geslachtregister der oude Kaapsche familien, 3 delen·, :K2apst.ad 1893-1894, 39'! + 520 + 679 blz ., geb. 500,-1332. HY1.,KEMA, T.O., De ge:;ch . Vé'.''.'l de DcopsgP.zinde Gemeenten in Rus land in de oorlogsen 1·evolutiejaren 191 4 tot 1920, 2c dr. Giethoorn 1921 , 103 biz. 18,-1333. LOMBARD, R.T .J . , Handleiding vir 6enealogische navor~ing in Suid-Afrika , · · · Pretoria 1977, 150 blz ., · geb. , 5eill. . 38,-1334. PROCHáZKA, R., _Freiherr ven, GenP,alogisches llandbuch erlosch~ner "Böhmischer Herrenstandsfamilien, Neustadt 1973, 395 blz . , geb ., geill. (aanvulling op "de Gotha" l · . · · 98, ..... 1335. ROTHSCHILD , Lazaru3 van·, Sv~nska grevar och baroner, 3 delen, Stockholm 1931~ 1933, ca 1000 blz . · · 125,-1336. SANTOS FERREIRA, G.L. , Descrircao methodica dos Brasoes d'armes das Familias Nobres de Portugal, Lissabon 1912 , 36 -blz., groot .folio , geb. 75,-1337 . TRETIAKOFF, Igor je, Armorial de la noblesse de Russie, avec notices· généalo~ giques et bibliographiques (Brussel 1946) 253 blz ., folio, geill. (met 100 familiewapens). Gedrukt in 550 ex, · · 195,--

B. · · p- E R r ·o b IE K"E N 1338. A.A .G. BIJDRAGEN. Uitgave van de ' A"rdelin.-3 Agrarische Geschiedenis van de Landbouwhogeschool · te· Wageningen. (•,erschijnt sedert 1958). ·De delen 8, 13, 18, 19 · · ~O_,:-en 23 , per peel . 1339. ADELSARCHIEF, Jaarboek .van den N~derland·schen Adel, red . D. G. v. Epen ( ver::;chenen : 4 jaargangen, 1900 , i901; 1902, 1903/Ü, gebonden ·in grijs linnen. a. jaargang 1 !:,/m 4, 4 deleri, gebonden,. complete set . 16.0, :-b. j r g 1 (1900) . Bevat ·de uitvoer1ge genealogieën . Pauw en Slicher, een art. over Kasteel_ Heeswijk en beknopte genealogieën Cockinga, Goll, Harinxma, Hoefft, v.d •. Maessen de Sombreff, d'Olne, v. Pestel, Prins, Ruys de B., v.Sasse v . IJsselt , v.Test en Witt.P.rt·· 29,-C. j rg. 3 · ( 1902) · · 39,-1340. ALGEMEEN NEDERLANDSCH FftMILIEBLAD (verschenen: 17 jaargangen, tussen 1883 en 1905) . Redakteuren: J.H.Scheffcr (1883~11) en Vorst.v.Oyen (1885-1905) . · a . jrg. i t/m 12 , gebonden in 9 (niet unHorme) banden 600,-b. jrg. 1 (gebonden in slechte ba!ld of in afl. l 75,-c . losse jaal"gangen gP.bonden : jrg. 3, 6, 7, 8, 10, 11 , per deel 60,-d. losse jaargangen i ngenaaid of i.n afl.: j rg. 3, 4, 6, 9, 10, . 11 , 13, 14 p:jrg ; 50 ,-1341 AU-!ANAC historiqu.e et généalogique pour l' année 1792, Berlijn ( 1791 l , ruim 200 b:'..z , , met 7 (van de 12) gegr. "portr e tten en 6 platen 75,-1342 . AMSTELODAMUM, Ja~rbceken . Jaarboeken , ingenaaid . De delen 15 , 17 , 19, 21, 22 , 23, 25 per stuk 25,-De delen 26 t/m 711, per-: stuk . .1.5., -1343. ·ANNUAIRE des familles nobles et patriciennes de Belgique (o . l.v . D.G. v.Epenl j l"g 1 ( 1900) , .65.,-1344. ARCHIEF VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM UTRECHT (verschenen 75 delen, 1874-1957) . a. de delen 1 t/m 14 , gebonden in 7 unifurme banden 250 , -b. de delen 1 t/m 7, 10, 27 , 30 , 31, 33 t/m 43, 51 , 53 t/m 75, per deel 25,-c. d~ · delen 51 en 75 (~ regiëtP. ra , res p. op de delen 1-50 en 51-74) samen 40,-1345. ARCHIEF, Vroegere en ~atere mededeelingen voorn. in betrekking tot Zeeland · a. deel VII , VIII, per deel . 65,-b. de delen 190~ t/m- 1934, 1g36 , 19J7, 1939, 1940 ; 1941/42 , 1946/47, p. deel 30,-c . 1970, 1971, 1972/3·, 197 11, 1 975 , 1976 , per deel 20,-1346. ARCHIEF VOOR l)E GESCHIEDENIS Vl1N DE KATHOLIEKE KERK IN NEDERLAND (versch.i jnt seèer t ~959) a. deel 1 t/m 7 in cifl . rr.et bar,cl. 125,-b. deel 1 thn 4 un 6 t/m 10, per dea! 20,-• 1 ..


'~

.

1347. BRABANTIA a. jrg 15 en 16 (1966 , '67 ) in één band 40 , -b. jrg. 16 t/m 29 in "áfl. complee t . 125,-1348. BRABANTICA, Recueil de travaux de généalogie, d'héraldique et d'histoire Familiale pour la province de Br abant jrg 1, Bruss el 1956, 411 blz . 50 ,-jrg . 2, Brussel · 1957 , 2 benden, 1~10 •+ 112 blz. 50;1349. BR.\BANTS HEEM .,. Register j rg . 1 t/m 33 (1 949 t/m 1981 ), 217 blz. , geb. 40,-1350.· BRABANTS . JAARBOEK , . , deel 1949, 1950, ~er deel .. 25 ,-135f. BRABANTSE LEEUW, De, maandblad van· de ·genealogisch-heraldische sectie - van he~ Prov. Gen. v. Kunsten en We tcnsch:ippen in Noord..;Brabant (verschijnt vanaf J95? ) , a. jrg 1 t/m 33 + regist-=r· 1-25 {8 dln geb;; '·13, jrg. in afl.+band , 6 jrg in af.1. l 600,-b. gebonden j aargangen : î, 3, 33, per jrg . 35,-c. jaargangen in afl. : 8 , 11 , 12 , 13 , .,14·, · i6, 17•, 20,·. 21, 23; per jrg. : · · ;_ à5 ,--d ; register 1-25, ·geb . ·: 30 ,-1352. BUITEN,.. Gé il lus tr·e e·rd'' wee kblad aari het bui tenleven gewijc1 , --verschenen :sedert 1<X.)7 :. 7 . • a. gebonden delen: 1909, i91'1, 191 2 , 1913, 1914 , 1915 , 191 6; .191-7, 191 8, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924 en 1925 , per deel 45,-b. jaargangen i-ri afl .": 1909, ·1910 , 1911, 1912, 1913, 1914, 1916 , 1911, 1918 , 1919, per jrg. 30,-1353. BULLETIN VAN DE (KON .) NED . OUDHEIDKUNDIGE BOND. a. 1908 t/m 1914 , geb . in 7 banden 150,-b. 1951. (geb.) , 1_952 t /m 1964, in afl. per jaargang 20,-1354. BIJBLÁD VAN DE NEDERt..ANDSCnE LEEt.Mi ( j edert 1950 verschenen acht . delen. De reeks wordt ·voortgezet; f . : '' a. dee 1 1 en 2, geb ;, în één barfd .,: .,.. 75 ,-b. losse déien"g ebonden : _1 , 2, 4, 6, per deel 45, -c. losse delen in afleveringen met band : 1 , 3, 11, 5, per deel 40,-d. losse delen in afleveringc•n : 1 , 2, 4, 5, per deel 35,-1355~ BIJDRAGEN VOOR DE GESCHIED~NIS VAN. HET BISDOM HAARLEM, verschenen ·sedert 1873 : a. j rg. 1 t/m 17 , gebon<le1~ in unif. bánden b. gebonden jrg.: 1 , 2, 10, 32, 33 , 37 , 41, 46, per deel c . ingen. jrg. : 18 , i9 , 20, 21 , 22 , 23, 24, 25, 26 , 27, 28 , 29, 30, 31, 32 , 33, 34, 35, 36, 40, 42 , 44, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61',_'. per - jrg. . 25 ,-. 1356. BIJDRAGEN VOOR DE GESCHIEJ)ENIS DER NEDERLANDEN (verschenen sedert 1946) . -: ; jrg. 1 en 2 (1 946-47) ; 3 en 6; L11 7 en 8; ' 9 en 10; ·• 14, 15, 16, . 17, 18 , 19, 20 ; -. 21, 22 (1968/69), gebonden in zwar : linnen banden , per deel . -25,-· 1357. CAMPINIA ;' Driémaanèlelijks blad van tet streekarchi var iaat · Noord-Kempenland, . verschenen sedert 1971. . (~ a. De afl. 1 t/m 55 ( 1 971 t /M -1 98·~) compleet )25,-b. 19 div·: 'afleveringen 25,-c. jrg. 3 ' (rirs 9-12), 4 ·(1 13-16), '-5 (1,-20), geb .;. pe r deel · 25 ,-d. jrg. 5 (17-20 ), 6 (21-24 ) , 8 ( 29-31) en 11 (41-43), jn afl. per jrg . 20,-1358. CONSTGHESELLEN, 'DIE , rriaàndblad ,,oor ochoone kunsten·· a. jrg. 2 (1947) compleet i~ afl. 35,-b. jrg. 3 (1948) •.afl. . 1.:.5 '·" , ,... · . ·l.{)·, -1359, DEUTSCHES FAMILIENARCHIV Band 60, geb. ·3 0,-. ... !' 1360. DEUTSCHEN GESCHLECHTERBUCH a. Stamrnfolgenverz'e icnnis ·vom-- Deütschen Geschlechterbuch :·(D.G.B.) :bis . band 90., · Görli tz 1936, 179 blz. 30,-1361. DEUTSCHES GESCHLECHTERBUCH :Genealogi3ches Handbuch Bürgerlicher Familiën) uitg. door B. Koerner . a. deel 27 (1914) = Hamburgische ~a;,ii1ien ·V, 1 408blz., geil!. 75,-b. deel 104 (1939) 75,-c. Gesamt-Namenverzeichnis band 1 t/m 50, 1934 , 792 blz. 95,-1362. DRENTSCHË · VOLKSAU1ANAK, NIEUWE . . ,.:·' 1957, 1958, 1959, 197'1, per deel ';, -. 30,-1363. ECONOMISCH-HISTORISCH JAJl.'.1EOEK, later v·e rschi::'n en onder de titel "Economisch en sociaal-historisch jaarb0ek". Groene stempe lbanden. Dè dele!l 2 , 6, 9, ·10 , 25,-11, 12, 13, 14, 15-; 16, !7, ·f 9, 20 , 23, 24, 27, 36, 43 , 4.4 en 46 per deel 1364. EPE, Mededelingenblad Ampt Epe (-ver schenen ·sedert ·196"3)· De nrs 1 t/m- ~3 (1963 't/m ~985) (~ist afl . :1; î, 15 ~ 21, 29 en 72) 95 ,-1365, EWIGES VOLK , uitgave van ha: "Ve rband Deut.schér - Sippenforscher in den Niederlanden" (verschenen : 4 aflcveri ngen ca 1942}. ·":Propaganda-uitgaven" voor genealogie; goed papier, fraa i geillustreerd en met de nadruk op Duits-Nederlandse contacten in de geschie denis . · 95,-Complete set van 4 afleverl ngcn , 122 ·blz. ·.. ·: ·: ,·,·: 1366. FRIESCHE VOLKSALMANAK . ' ) · · ·, ,._ 25, -1888, 1893, 1894 , 1895, ·1896, 1898 , ~899,: per deel 1367. FRIESCHE VOLKSAJJ1i\NAK , NIFUWE 75 ,-1e jrg. ( 1853) (mei; kleure.1liti1o ' s vrn Friese klederdracht)


,•

·, 1368. GELRE, BIJDRAGEN EN MEDEDELINGEN 1929 35, -25,-· 1960, 1961, 196 11, 1967, 1968/9, 1971, 1972, 1976/77 , . 1980, 1982, per deel 4,Qi -,a . gebonden delen: 12, 14 i 16, 17, 18, 22 , per deel 30 ,-b. ingen. delen: 32, 40, 41 , 48 , 49, 50, 51 , 52, 53, per deel c. ingen. del en: 54 t /m 78, per deel .. 20 ,-1369, GENEALOGISCHE EN HERALDISCHE BLADEN (verschenen: tien jaargangen tussen 1906 en 191 5) (met c . a . in afl. het uiterst zeldzame boek van Witt ert over de Utrechtse ridderhofsteden) a. Complete set ( 6 delen gebonde:1 , 4 delen in afl. , waarvan 3 met lo:,:;e ban9) 850,-b. jrg. 1, 2, 3, 4, gebonden , per j rg. 75. -c. jrg. 3, 5,' 6,.-.7, 8, in aflev~1•lngen, per jrg. .r... 60;-1370. GENEALOGISCHES HANDBUCH DES ADELS .,· · Band 1 .( Fürstliche Häuser br.nd ~ ( 1951) ; band 8 ( Fürs tliche Häuser band III (1955) , per deel 60 ,-1371. GENEALOGYSK JIEHBOEKJE (uitg. Fryske Akademy) 1951 , 1952, 1953, ·1954, 19'>5, 1956, 1957, 1959, 1961 , 1962, 1964, - 1968, p. dl. 20, -1372; GENS :NOSTRA, orgaan van de Nederlandsche Genealogische Vereniging ( verschijnt _, .'". 1 sedert december 1:g45) a. jrg . 7 t /M 4i (198ó ) alles geb. 895, -b. losse jaargangrn· gebonden: jrg . 12 , 13, 14, 15, 16 , 17, 26, 28 , 29, 31 , 32, 34, 35, per deel 50, - c. losse jaargangen in aflevr ringen: jrg. 10 45.; -jrg . 12, 13 , 14, 15, 16, 17 , per jrg. 35, -jrg . 18 en volgende jaren , per jrg. 25 , ·-1373. GOTHA·, ALMANCH';DEï · ( verschenen te Go'; ha, jaarlijks sedert het midden der 18e ·. eeuw. De oudste jrg. zeer zeldzaam . De deeltjes bevatten div . ill., vnl. portretten). Sedert 1843 groene, sedert 1871 rode stempelbandjes. . 1836, '38, '39, '40, 1111, '42, '43 , '45, ' 46, '47 , '48,· '49 en 1850 per deel 50 ,- 1851 t/m 187G, per de~l 30, - ·1871 t/m 1915, per deel 20 ,- 1374. (GOUDE~ DIE), Bijdragen:·Ouçlheid:<undige Kring "Die Goude", deel 5 (1947), 6 (1949), 7 (1 952) , per deel 30,-1~15. GRONINGER JAARBOEKJE 1863 (2e jaargang) 75,-1376. GRONINGER VOLKS-ALMANAK 1846 (10e j aargang) .. ..75-.,-set 1837 t/m 1851, .15 deeltjes, reprint 48, .. 1377. GRONINGSCHE VOLKSALMANAK a . jrg . 1895, ' 96 , "1901 , ' 03, '04 , ' 05, '06, ' 08, '09 , '10, '18, per deel 40.:; : b. jrg . 1965/66 20 ,-·· 1378 • .GRONINGA, tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde jrg. 14 (19691 t/m 26 (1981), compleet met registers (Jrg 14 was de eerste van "de nieuwe verschijningsvorm" , jrg 26 de laatste van deze reeks. Niet meer nieuw leverbaar . ) 150, -1379 . (GRONINGEN), Oomken ' s Regeerings-almanak van en voor de prov. Groningen, jrg. 219 (191 2) 25 ,-1380. DE GRUYTER's ilAVORSCHER (verschenen 20 afl. tussen 1875 en 1878) Complete set, ge typt , ing • . % ·, -.. 1381. GHULDEN ROOS, De, Jaarboek . Jaarboek 20 (1960) 20,-1382. HA.ERLEM ,. JAARBOEK, . uitgave v.d. Ver. "Haerlem", (verschenen: jaarlijks sedert 1929). a. serie 1936 t/m 1986, 50 ·delen J9S,-b. losse delen : 1937, 1941 , 1942, per deel JO ,-·,5 ,- 1943, 1944/ 45 , 1946 t/m 1968,, per deel ?o,-1969, 1971 t/m 1973, per deel 25,-1970, 1974 t/m 1986 , per de~l 1383. HAGHE, DIE, JAARBOEKEN (verschijnen vanaf 1900, als vervolg op het Haagsch " Jaarboekje", dat vanaf 1889 was verschenen) 595 ,-a. set van 1889 t /m 1966 (minus 1912 en 1947) 35, -·b •. Haagsch Jaarboekje 1889 25, - c. 1900, · 1 01, '02 , '03, ' 04, 'G5, ' 06, ' 07, .'08, ' 10, per deel 35,-d. 1913, 1914/15, 1916, 1917/18, 1919/20, per deel e. 1921/22, '23, '24, ' 25/ ' 27, '28/ '29, '30, '31, '32, '33 , ' 35 , 1 36 , '40, 25 ,-'43, '50 , '51, ' 52, '54 t /m 1982, per deel 30·,-f . Register 1889 - 1911 (= jrg,. 1912) 35, -g. Register 1889-1970 1384. HAYE, LA , DIPLOMATIQUE ET MONDAIN deel 10 (1932), 12 (1934), 16 (1938), per deel 23,-1385. HERALDIEKE BIBLIOTHEEK (ve,•sc:henen: 10 jaargangen, 1872-1883), red. : J . B.Riet st ~.r,. Zowel heraldisch als genealogisch qua inhoud . 40,-a. jrg. 1 ( 1872) , geb. ', 0,-b. jrg . 2 (1873) geb.


-, .

13ès.· (vervolg) c. j rg. 3 (1874) ,· geb . ' ·· 40, -40, - '-· d. jrg. 5 (1876), in àfl. 40,-e. jrg. 7 (= Nw reeks 2) (1880) in afl. 1386. HéRAUT D'ARMES, LE, revue internationale d'histoire et d'archéologie. hérai_dique deel 1 (1869) ·, 2 ·11869), 3 (1873), samen . . . . 150 , -'-'· 1387·. HEROLD, DER , Vierteljahrsschrift für heraldik. Genealogie und _verwandte füssen- · · schaften. deel 8 (1975-77), 9, 10 , 11 (1984-86) , per deel · 35,-1388. HISTORIA, maandschrift voor geschiedenis (verschenen 15 jaargangen ·tussen · 1935 en 1950) 35,-a . gebonden jaargangen: 1, 2, 3, 4, 5, 8, per jrg. 25,-b. jaarg. in afl .: 1, 2, 3; 4, 7, 8, 9, 10, 14, per jrg. 1389, HISTORIE IN WOORD EN BEELD, geillustreerd tijdschrift voor geschiedenis 35,-.:. 1e j rg . ( 1938/39) ~-·:geb . · · · .· ; 1390. HISTORISCH TIJDSCHRIFT ' 1 20 , -jrg. 10 (1931), geb. 1391 ·. HOEKSTEEN, De, ( Kerkhistorie Hervonnd-Gereformeerd) verschenen sedert 1972. Jrg .1 ( 1972) t/m 14 (1985) , gebonden in 7 banden (mooie set, bruin linnen m~t goud opdruk) · · · · 250,-1392. HOLLAND Regionaal-histörisch tijdschrift (verschijnt. sedert 1969) . a. jrg. 1 t/m 18 (1986), ·fo afl:: (r.iist één afl. van jrg 4i 195,-. .... , b. losse j rg. in afl. : j rg. 1 , 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1o, 11, 12, 13, 14, 15, .16, 18, 20,-per jaargang 1393. HOLLANDSE ·sTûöiëN · 1vêrs·chiJnen sedert 1970 l 45-,--1. J ..H.G. de Graaf, Moordrecht in touw, Bloemendaal 1970 2. ·J.G.Kruisheer, ·De ·oorkondert en ·èe kanselarij van de graven van Holland tot 45,-1299, 2 delen, ' s-Gravenhage enz. 1971 3. Bundel (Lenselink over heren van .. der Merwede; V.d.Clouw. over geneesk:recept 1390; id. over memorie landen Poortugaal; De Lange ovef regering Mede'!lblik; Rom-· : ~ · bach over clas3is Alkmaar; Belonje over ambacht van de Mijle ·met leenkamer; Van der Knaap -over rechtbank Brielle), 's-Gravenhage enz. 1972· 30,-30 , -4. N.Plomp, Woerden 600 jaar stad, Woerden 1972 60,-5, J. Hof, De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573, 's-Gravenhage enz.1973 6. A.J.Kölker, Haastrecht, Dordrecht 1974 35,-40,-7. A.M. Hulkenberg, Keuken hof, Dordrecht _l.975 • 8. Bundel (Besteman en Heidinga over Klooster Galilea bij Monnikendam; Groenveld en Huusserl'-"óver ·1ahdmeter Jasper Adriaensz; Van der Steur over J. yan Duven. voirde en Woude, heer van Warmond; Groenveld over een ,17e eeuws m. s. over . . ·. · jäc;· van Beyereri) ; •Dordrecht 1975 _ .. . . 35,-9. --lfärt;' Geschrift en Getal (studiën over Ams.terdam en Zaanstreek), Dordrecht . .. i .. 1.976 . . .· . . 65, -16. '. P. A.Henderikx, ·De ·oudste · bedelordekloosters in. het .graafschap Holland en · Zeeland (vnl. Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem), Dordrecht 1977 45,-11. H. Schoori, 't Oge'(:: Gallantsoog), flillegom .1979 : 50, -12. Bundel (Alders over Waelneshoeve :e Hendrik Ido Ambacht; Bos-Rops over Willem Eggert ; Van ·Leeuwep.::.eanneman over poldervorming in Delfland; Loumanover hoogheemraadschap Amstelland 1520-1527; Z2ppey over Weesper porcelein en zÜvergeld), · Dordrecht 1982 35,-1394. HUESSEN, Mededelingen over de werkzaamheden van de Hist. Kring Huessen_, verschenen sedert 1975, jrg. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 compleet in afl., per jrg. 20,-1395, INTERMéDIAIRE, 1', des chercheurs et curieux , jrg. 74 ()938) 25,-·1396. JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE (verschijnt jaarlijks sed_e rt 1947) a. complete set 1 t/m 40 (1986), alles gebonden ï95,-b. set 1 t/m 33, gedeeltelijk gebonden 595,-c. losse delen 1 t/m 10, per deel 30,-d. losse delen 11 t/m 40, per deel 25,-·1397. JAARBOEK VAN DEN NEDERLANDSCHEN ADEL (verschenen: 1888 t/m 1894, 6 delen) red. Vorst. v. Oyen e.a. Rode stempelbandjes . . a. jrg. 1 t/m 6, 6 delen 195 , -b. j rg. 1 (1888) 45 , -C. j rg. 3 ( 1890) 45,-d. jrg. 5 (1892/3) . Bevat: Aerssen Beyeren , v.Aylva, v.d. Brugghen, v. d.Does, · Dommer, de Geer;· v.Lijnden; -V ;Pelser -Berensberg . .· 20,-e. jrg. 6 (1894) . Bevat: v.Alderwelt, Backer, Beeldsnijder, Bosch , v.d.Bosch, Calkoen, v.Cammingha, du Chastel, Fabricius, Franckenberg, v.d.Ooltz , v. Hangest d' Yvoy , v .Heemstr.a., -v. Hol the, Macaré, de Mey, v. Nassau, v. Raab v. Canstein, v .Randwijck, v .Rosenthal ,. v. Tuijll v .Serooskerken, Verheyen, Verschuir, Wentholt 20, -. 1398. JAARBOEKJE .VAN DEN. FRIESCHEN ·ADEL · (verschenen: 3 deeltjes, 1883-1885) . de~l. 1 ( 1883) en 2 (1884) , gebonden ,(fraai), per deel 75,-1399, J~ARBOEKJE der Kon. Ned" Zeemacht 1872 . 25, -1400. JAARBOEKJ°E voor het Kon. Leger de,• Nede1•landen jrg 1 (1830) N.B. de Naamlij sten of ficieren e.d. aangevuld in h.s. · 95,-~

s;


·•·, ,, ,

1401. J-,û{:;130C1i ï)ES ·HEIMA"TVEREINS ï)ER GRAFSCHAFï BENTHEIM 1 \ J:113 , 1969, per deel

:·: · 20 , -

d r 1402,(f-~!.f;:IDER) Königl. Grossbr . u. Churf . Braunschw. Luneb. Genealogi.seher Ka ene

l

..,i f dt:.s 1778 Jahr, Lauenburg 1778, 192 blz. (met; gegr. · titelblad en één gegr. p<,1"t 1·e c, ) . 1403. KM1Pi!:l1 ALMANAK

60,-..

, a , !)e afd . met historische artikelen ("Varia") uit de jrg. 1928 t/m 1938, · ',(' ·90,-gebonden in 2 delen '. f ') 'j .. 30 ,-b . j r g . 1935/6, '38/9, '40/1, '41/2, '46/7, '48/9, i5ö/1, ~et .deel 1 60/i, 1 63/4, '64/5 1: . ~r g. 1951/2, '52/31 '53/4, '55/6, '56/7, '57/8, '58/9; 25,-;:>er cteel (·. . j t g . 1965/6, '66/7, ' 69/70, '71/2, '72/3, '73/4, '74/5, '75/6, '76/7, '77/8, .,. ' 78/9, '79/80, '80/1, '81/2, '82/3, '83/4, '84/5, '86i7; per deel 20,-~ .l 404 . KL'1-'!Vl-:NLAND, Heemk. Studiekring, Eindhcwen . . .. . ~. ..Icf.gdelingenblad. 31 verschiJ.lendè afl. t\Jssêh nr 18 én nr 73 ( 1973-1979 l . · 30 ,-h . ' ;• Gruun Buukskè ( vervolg op a. ) j rg. 9 ( 1980 l t/m 14 ( 1985 l compleet 75 ,-..._... 1405. LE~.'XHCH) JAARBOEKJE (verschijnt sedert 1904) i-' . ;·_,·40,-.":. 1934, 1935, 1936, 1939 , 1941, 1945, per deel 15,-·::, . , 91_,7 t/m 1975, per stt:k 1406. 1;-:~.t LimM ,. DZ, uitg. A:-'chiefdienst v.d. gemeerité Tilbur'g ( verschenen . sedert ·_ 1.97-'f f ' . . i' . ·20 ,-.. -~: .. :·~·.:L î , 2, 3/4, 5, 6, per deel . ···,·1407. Mf1~SEN VAN VROEGER (verschenen: 7 jaargangen tusSèh 1973 en 1979) 295,-,::,, " · o mplete set jrg. 1 t/m 7 in afl. · •·~·': ;_.b._J.osse jrg. in afL: 2, 4, 5, 6/7, per jrg. · · 40,•.., 1-408: l, :'f".i'~IUJNGEN DER WESTDEUTSCHEN GESEL!..SCHAFT FUR FAMIUENtdJNr>E. ( verschenen · f>.:,1.:r t 1913. Betr. de streek rond Keulen) · · J '-'?.:'i :. 1913 t/m 1936 ( = Band I t/m VIII) compleet in 3 banden en 3 losse delen. 300,-F.1 JF-='toegd afl. 1 en,· 2 van Band IX (1936-1937) · 1'409, ~::il,)RSCHER, DE, (verschenen: 98 jaargangen tussen 1851 en 1960) 20,-t . ,iq ; . 1 t/m 10, per Jrg., geb. of ·in afl. ,r,,:·.· ·~ .- jrg. 11, 12, 13,.· :14·, 15 , 16, :17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 41, 43, 114 , 45, 47, 48, ' 49, 50, 51,· 52, 53, 54, 62, 63, 86, per jrg. ,' geb. of. ·in afl. 50,-.. 25,-c. jrg. 92 t/m 96, per jrg., geb. of in afl. · 75,-c'-. , ),'f:;. 92 ·t/m -95, Seb. ·in 2 banden .. . . \··:_· 50,-e . jrg. 97 in afl. 125,-• . speciaal aanbod: jrg. 1 t/m 10 als serie •· ... c~. 80,,. g . 3i,'~ ciaal aanbod'! • j rg. 92· t/rn· 96 als serie (afl. l .. ·· ·1;.1 O., ~'ERLANDERS IN HET -BUITENLAND; onder red. van W. Snouckaert v. Schauburg e.a. , 28,-·.... . : i e jrg. 1928, 438 blz . , geb. : .. 1411. iîELERLAND's ADELSBOEK (verschijnt jaarlijks sedert .1903, 1943-1948 in één deel. V,-v.:~ ~s àrie delén•met lexicografisch register en twee delen "Historisch Gedeelte".) . R:.:-de stempelbandjes. Regelmatig wordt de état-présent, bijgewerkt, afgedrukt. 'l"'r.-P.maal .·vèrscheen een z.g. "historische reeks 11 , waarin uitgewerkte genealogieën. ~ P. l aatste -maal was dat in de jaargangen 1940 t/m 1953, die tezamen een compleet __ , ·. ' ov,11·zicht geven van de gehele Nederlandse adel. De delen 1940, 1941 en 1942 zijn 0 ::-:el,:lzé!am. · ' · . .. , ·,·. ,. -j~ Jelen 1912 t/m 'f918, 7 stuks; tezamen de eers~ verschenen "historische re~ks" ...,-,. 98,-~ - cl c delen 1940 t/m 1953., 9 stuks, tezamen tweede en belangrijkste "historische r·eeks" vormend . · 425,-,:: . losse delen: i 9U3, 1904, 1905, per deel 35,•1906 t/m 1931, per .deel 15,~": :1932 t/m 1939, per '. deel 25,-·1941 , 1942, per deel 95,-1943/48 60,-i949, 1950, 1951, 1952, 1953, per deel 35,-·1954 t/m 1972, per deel 25,-1973 t/ni 1980, . per deel ·· 35,-' .. ~ ·J l exicografisch register I (1912-1918) 50,-c; . l exicografisch register II ( 1919-1927) 40,-,, r . i :?:cicografisch register III (1928-1939) 40,-rr,. fü.storisch Gedeelte I ( 1925 l 50,-t'. li'lstorisch Gedeelte I _I ( 1930) 50,-1412. l{::Jf.'E!LANDSCH ADELSBOEK (de al·ternatieve uitgave van -D.G. van Epen, in blauwe ~:tëmp€' lband. Slechts één . jaargang ( 1903 l verschenen. jr-;:;. ·1 (1903), geb. -·· 35,-1413. NEDEP.LAND's PATRICIAAr (verschenen: jaarlijks sedert 1910), blauwe stempelbandjes. .. c.wplete set van 1' t/m 65, goede staat 6.500,-b . jrg. 1, 2, '4, .:5, 6t =7, 8, 9, 10 (mist rug), 12, 14, 15, 16, 19, 20 (mis,t rug), ~1 , 23, 27, 30, 4t, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 43, 48, 52, per stuk 125,-c . j'!'g. 53, 54, ·56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, per stuk 90,-!.J. 8 . : De jaargangen 66 (1982) e.v. zijn nog nieuw leverbaar bij het Centraal Bureau voor Genealogie (à ca f 60,--). De jrg. 1 t/m 65 zijn uitverkocht.


.

,

1414. NEDERLANDS( CH) ARCHIEVENBLAD '

. a. set van j rg. 29 (1920/22) t/m jrg. 87 (1983), 30 delen gebonden, rest in afleveringen (mist 4 of 5 afl . uit de jrg. 44, 53, 78) 950 , -b. losse jaargangen: 33 t/m 36, 41, 42, 70, 71, 72, 75, 76, 80 t/m 86, per 40,-' jaargang (in afl.) 10,-c. Index 1 - 45, Groningen 1938 1415. NEDETILANDSCH ARCHIEF voor Genealogie en Heraldiek (verschenen: 7 Jaargangen , j r6. 1 t/m 3 1938-1940, Jrg. 4 t /m 7 1946-1949, Vanaf de Be jrg. samengevoegd met De Navorscher). , .•· 225 ,-a. complete set, 7 delen, waarva~ 6 geb. in 4 banden, 1 deel in afl.+band b. ,;omplete set , 7 delen, waarvan · 4 geb., i deel in afl.+band, 2 delen in afl. · 195,-45,-c. jrg._ 1 en 2 in •afl., per jaargang 15,-d. jrg. 4, 5r 6, ·7 in afl. , per jaargang 35,-e. i;peciale aanbieding : •j rg. 4 t/m 7 in afl. 1416. DE NEDERLANDSCHE LEEUW, orgaan v.h. Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wape~kunde (verschenen: 1883 tot heden). Vanaf ca 1920 het leidinggevende tijdschrift. Tezamen met de serie tlederlands Patriciaat en de Jaarboeken van het Centr . Bureau v. Genealocie behorend tot de belangrijkste periodieken op dit ter-rein. · a . J rg. 38 (1920) t/m 101 (1984), j rg. 1926 t/m 1942 gebonden in 17 banden, 1.350 ,-rest in afl. 990,-b • .Jrg . 44 (1926) t/m 100 (1 983) in a fl. c. gebonden jaargangen: -90 ,-47 en 48 (1929-30) in één band 80, -66, 67, 68 (1949- 51) in één band 50 ,-32 (1914) en 42 (1924), per deel 40 ,-59 (l941) en 60 (1942) per deel d. jaargangen in afleveringen: 40, -26 , 40, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 50, per jrg. 59 t/m 100, per jrg. 25, -1417. DE IIEDERLANDSCHE HERAUT , Or caan van de ,;e lij knamige vereniging (verschenen : ar,ht jaargangen tussen 1883 en 1897) a. jrg. 1, 2, 3 , 4, 5 in afl ., per jrg. 65 ,-b. jrg. 3, 4, 5, gebonden, per jrg. 75,-c. jrg. 8, gebonden 85, -1418. NEDERLANDSCHE HISTORIEBLADEN, Drie-maandelijks tijdschrift voor de geschiedenis en de kunstgeschiedenis van de Nederlanden (verschenen: 3 jaargangen van 1938 t e t 1941) . jrg. 1 (1938) geb. 50 , -1419 . NED~RLANDSE HISTORIEN j1•g . 13 (19791 , 14, 15, per jrg. in afl. 20 ,-1420. NEERLANDS VOLKSLEVEN, volkskundig tijdschrift j rg . 9 ( 1958 l , 1O, 11 , 12, 13, 14, 16, 18, in afl . , per j rg . 20 ,-1421. NEHALENNIA, J aarboekje voor Zeeuwsche geschiedenis en letteren, verschenen 1849 en 1850. · deel I (1849), II (1850), per deel 75,-. 14~2. NI=UWE BIJDRAGEN tot kennis van de gesch. en het wezen van het Lutheranisme in de ~lederlanden (verschenen sedert ·1907 l deel I (o . a . gesch. Luth. gem. Schiedam) 50,-deel II (o.a. genealogie (Domela) Nieuwenhuis) 40,-deel III (o.a . Luth. gem. A'dam, Kaapstad ) 40,-deel IV (o.a. Ameland, 's-Gravenhage) 50,-deel V (gehele afl ,: rzaandam, · 220 blz . ) 75 ,-deel VI (o.a. Alkmaar, Maastricht, R'dam, Zutçhen) 75,-deel VII (o.a. Nijmegen, : Kaapstad, R'daml 75, -1423. NIFïARLAKE. Jaarboekjes (verschijnen sedert 1913). a. 1917, 1918 , 1922 , 1923, 1925 t/m 1927 , 1929 t/m 1952, per stuk 30,-b. 1961 15 ,-c. register 191 3-1934 2 ,50 d. register 1913-1946 2,50 1424. NOORD-BRABANTSCHE VOLKSAOONAK 1c jrg. 1841, geill. 150 ,-1425, NOORDBRABANTSCHE (VOLKS-)Ali1ANAK (Jaarboekje voor l~oordbr. ge3ch. O. R. v . A. ~sen) 1889 , 1891.·, ,1892, ·per deel 75,-1426. NOOhDHOLLAND, uitg. Cult.Raad N.H., verschenen sedert 1956, jrg. 4, 5, 6, 7, 8, 10, in afl. compleet, per jrg. 20 , -1427, ONS VOORGESLACHT, maandblad van de Zuid-Hollandse Verenig.ing voor Genealogie (vc-rschijnt vanaf 1946; belangrijk tijdschrift i.v.m . de vele bronnenuitgaven) a. J rg. 1 t/m 38 (1983), waarvan 1-3 en 5-30 gebonden in 14 banden . Rest 1n afl. 1200 ,-b. losse jaargangen, gebonden: 17 en 22, per deel 35,-c. losse jaargangen, in afl.: 12, 14 , 15, 16 , 22 t/m 28, 30 , 31, 33, 34, 35 , 36, JO, 39, 40, per jrg. 30,-d. losse jaargangen in plasti~ ringband (n.w. z. gaatjes in rug) jrg. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 , 33, 34 , 35, 36, per jrg. 25,--


.

:, 1428. ONS VOORGESLACHT, jaarboek van de Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie (verschenen: 5 delen, r esp. in 1954, 1955, 1956, 1961 en 1969) 25,-deel 3, 4, per s tuk · 1429, O~ZE GESLACHTEN( .. .. ) Een cenealogisch-historische 1eeks gepubliceerd -door de Commissi e "DocumentatieGeneal ogie" (verschenen : 6 afi. tussen 1950 en 195 1 i betr. Het Gooi l • :; .76,-comple te set van 6 afl . 135 blz. (26 blz . in fotokopie) . 25,-1430. ORANJé:BOOM, De, . jaarboel< deel 18, 19, per deel (geb . ) 1431. OUD-HOLLAND , uitg. v. h. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 50,-jr•g._ 87 (1973), 88, 89 en 91, compleet in afl. , per jrg. 1432 . QUO-UTRECHT , JAARBOEKJE VAN ( verschenen vanaf 1924) . 1')23, 1929, 1930 , 1935 t/m 1941, 1949 t/m 1957, 1959 t /m 1983, per. deel 15,-· 1433. Cul)E TIJD, De, Geschieden!::; , maatschappelijk en huiselijk ·1even ( .•.. l uit Noord- en Zuid-Nederland (ve.-sc.henen: zes jaargangen, tussen 1869 en 1874) a. compl~te set,. in zes uniforme banden . Goed ex . . · 295,-b . .comple.~e set, ·J.rigenaaid 195,-c . jrg. ,18.69, 18.70, 1874,. geb. per jaar 40,-d •. j;-g. '1869, 1872,: 18.73 in beschadigde banden, per jaar 30,-1434. O\~r<IJS.SBJ..SCHE Al.MANAK, voor oudheid en l e tteren (verschenen sedert 1836) 1836 (met. o . a. litho•~ yan Zwolle en Kampen) 95, - 1338 (met o .a. gezicht op Deventer en Blokhuis Genemuiden) 95 , -1839 (m2t grote plaat beleg Deventer) 95,-1840 (met o.m . litho Waag Deventer ) 95,-18 111 (l~et o.rJ . liti:o Ker·k Oldenzaal) 80,-1844 70,-1435. POLL, VAN DE, àulletin van de Van de Poll-stichting, stichting ter bevordering en verb!"'. van de k()nnis omtr . de gesch. van Zeist (verschenen sedert 1971) j i"g. 1 t/m 12 (19,1 t/m 1%2) compleet 95,-1436. Hûl.DUC' s ,JAAR30EK ~e~l 20 , 1940 35,-1437, R< J nç:R.pAMSCH JAARBOEKJE .( verschij nt sedert 1888) · :. ; & . '1888 ' . . 40,-b . 19111, ·: 915, 1916 , 1917, 1920, 1921, 1946, 1947 , per stuk 25,-c 1946 t/m 1932, per stuk 15,-1438. ROTTERDAMSCHE HISTORIEBLADEN door J . H. Scheffer en F.D .O.Obreen (3 delen vcrsche:ie.11) . . ·. ··. . , . . .. . - . 'a .. à~el II, Geschiedkimp~ge stukken, R'dam 1876, 858 blz. , geb. , geill. 85,-b. deel r:r, Genealogi.sche.aanteekeningen en levensbeschrijvingen , R'dam 1880, 834 blz . , geb., geil!. 125,-1439. RLlNL\ND, tijdschrift voor sociale genealogie en s treekgeschiedenis voor Leiden ~n oms treken (verschene~ : 15 jrg. 1963-1978) in afl. ""· jrg. 1 (nrs ~ - 4 l ·50,-b. an. 1 , 2 en 4, l os, per afl. 10,-c. jrg, ~ Jnrs 5 -:. 8) . . . 20, -d . afl . 7 en 8: Lidmaten van de N.H.Kerk te Wannond 1721 t / m 1815 10,-('. afl. 9 - 10: Remonstranten-nummer , vnl. te Warmond 10,-f . afl . 1·: ; Eend~nkooinummer ~l.0 , -g . j'rg. 4 . (hrs Ü - 1E-l De pe:--so:iele quotisatie van 1742 in de dorpen onder het quartier van Leyden 50,-h. jrg. 5 (r.rs 17 - 20 ) 30,-j. afl. 23/21, (betr . Katwijk) 40,-· :,) l:. jrg. 7 (nrs 25 - 28) 30,-1. Jrg. 8 (1971): Het inneemboek van 1668-1680 van het Heilige Geest- of ',/eeshuis te Leiden . . 30,-m. jrg. 9 (1972): W.J . v. Varlk, Bijdragen tot de geschiedenis van Oegstgeest 45,-n. jrg. 10 (1973) : F. C. Dufour-Briët, Studenten . • :~5,-35,-11 ( 197 4 ) : ' p. rg. 12 - 13 (1975··'76). De inneemboeken van het Hou-huis en Arm- en 30, -inderhuis te Leiden van 1710-1746. r. rg. 14-15 (1977- ' 78) : H.M.v . d.Heuvel, De criminele vonnisboeken van Leiden 1553 - ~811 , 588 blz . .. . 60,-1440. SALZBURGERS EN NEDERLAND : 732 .l.1 733 . Uitg . v.d . St . Bestudering geschiedenis Salzburger Emigranten Nederland, afl. 1 t/m 18 (1971 t/m 1976), ca 300 blz.geill. 95,-1441. s:.BBE. Orgaan ·, . h. tlederlapdsch Verbond voor Sibbekunde (verschenen : .4 jrg. tussen 1941 en 1944 ; 1/an de 4e j rg. verschenen slechts 8 afl.) Rijk geill. Ujdschrift. a. complete set , 4 delen 225 , -b. jrg. 2 i_n a fl. . 45-,-c. 3 in afl. , 45 ,-·:-· '. , . 45,-d.' Jrg. .4 i.'l ufl. .• . . e. ~os se ·numme r s op aanvraag per stuk 5,-S!NTf' GEERTRUYDSBRONNE, Drie-maandelijks tijdschrift gew. aan de gesch. en ·:.)lksk . ·,·<?.n Wcst- Srabant e.o. j1'z.. 4 (1 9<?? ), 5, 6 en 7 _in afl. , per jrg. _ 20,--

..

o. !rg .

,)

Jrg._


,:

r ,.

:

1443 . DE SPEELWAGEN (~esch . Hollands_ Hoorderkwartier l (verschenen : . ,1 O jrs; tussen 1946 en 1S55 l ;:i . canple te set , S de l en " ebonden , 1 deel a ls l osse afleveringen in - band 595,--. 50 , ... ..., --,b;:.jaat';i;angen ,:;ebonden 2 , J , per d~~l 45 , .... .... .. c . jMr~anr: in ;:i f). . •'· t:,;incl · 1 40 , -·· ,--r, d . jaarr;an.r: in" an . ~ "!-" 1444 . SPIEGEL DER HISTORIE I U1aandbl;:id voo r de 1:;eschieden is en haar hulpwetenschappen •.· (verschenen-!' vi or j!ia r ro:M".en tu::isen 19',~ en 1~6S l .. ·· ·,: ;. :: : ' 45 , --· ;i . j r r; . 1 , . !";e'b . 1) , jr!';. 1 iin arr: 1 J 35 ,-1!145 . SPIEGEL .HISTORIAEL , 111.'):indbJ.ad voor .-..c'3c'1 . ?n a rcl-)eolo~ie Verschijnt se·de'rt 1 c:'66 • 35 ; ··._, a. r;e bonden juart:anren f:l , <:' .; 10 . 1", en 17 , pe r _dèe l ; · ~ i 1>;- ..jaar 1an.~en ih ofl ~. 3·, ·,, , 5, (,. 7 , ~ en S, T)er J r~ .25 ,-··· 1446 . STICHTitlG 'f.OT •BEHOUD VAt! t10NtniF.NTE;i 11an Bedri jf e n teclinie'<· ·iri het Zuiden vé:n Nederland , s·e dert ·197~ · . .,. 40 , -a . Bulletin nrs 1 t/•~ ~•j ( F 7' t / ,~, 1:-85 l {1üs t nr 10 l . • .b , . Nieuwsbrie f· nrs 2 t/1,1 ? .~ ( 1<:F. t/,r, 1 Ç'15 ) , ···-· 20 , ·1447 '. STICHTSE AI.NANAK • :. :•1.1 ! . . 75 , ·· • 1803. 30 ,-'. 1808 {nie t ' co,, pl eet ) •... 1448. TAXAHDRIA, tijdschrift voor ~oor<::t>rabantsche ::,esc'.1 iedeni s · en vol ksl<uride60 , - . .. a . [';eb . jaarganc;en : S ( 1 S02 l , 10 . 11 . 10, 1~ , 23 ')er j r_p, . ": b . ,co,:iplete j aar 11-a nr..en i ,1 ;i; J. 1:; , 23 , ?..l,, 2'".i , 2<:', J 1 , 32 , 34 ,. 3<;, 40 , 4f p .jrg. 40 ,-c , inc·o,~pl. jaar,,.an3(m in 'n fl ( .ü .,,t slechts 1 of 2 afl . ) ; 36, 33 , 42 , ·44 , p . jrr,;. 30,-35, -d . Repertoriu,~ 1CSt+ • 1<; 113 ; f.:? 1) , 14~t;, 'DIJDSCHR1FT VOOR GESCHI:OE J!°S . 250,-a . ' jrg . 1 .:... 3 (1 1886-·l W:3 ) in '1 J.inne~;:1t _e1,!PClbanden,, ,,1001 e x . · . ·, ,b . jrrr, . 59 ( 1946 ) , 60 èr, 61 . r~e •J . p.:r oe e l . 35 ,-c . jre; , 62 t/r.1 6C, 73 t/n 7F1 en :-'4 t / ,1 ~'.J (1 :'75) i ,1 ;Jfl . , per j.r ,c; .·· -~, 25 ,-1450 .; TIJDSCHRIIT VOOR NOORDBRÄCA!lTSCIIE GESCHI Ei>EilIS , t aal- e n let ter kunde · ..a ;- 1e · ( 11383/84) '·tlrii' 3e (,-885/ 86 ) ja.:? r r;an[,, in één band 150 , - :- 1 40 ,-b·.:. 2e' en Je jrc.·, ·r,eb . per deel 30 ,-c . 2e en Je jrg, , in afl . 1 l'C r deel .. . 1451 . TIJDSCHRIIT VOOR . OUDHEDm1; ST ATISTIEK ; zmcn Cr! GE\-IOONTE'.1, REGT; ' GEtTEALCCIÉ ; EN Al,1DERE : DEELEN DER GL:SCHIEDE\HS VA~ 8ET BI SDOI!, DF: PROVINOIEr.EN ·DE STAD ,. •·-UTRECHT (uit:<; . f' . J . Ver,neue len ) (Vérschene n 4 delen , l C47-~1-il52 ) ·, a ;:.comolete set, gêtionden jn ?. banden (ca l f. 00 _blz . ) . , · ·, 250 ,-1452 . TIJDSCHRIIT voor r:eschieè·enis , oudheden e n s t at!.stie!< van .Utrecht ,: j r ~ . 1 {1'835) 600 blz . , compl. ïn 12 ;i fl , r-1e 1'. c),} ( fllees t uitvouwbare l litho ' s 195 ,-., .., C: 1453 . UTRECHTSCH JAARBOEKJ E 1893 , ' S4, ' 96, ' $7 , ' 9~, 'S'S , 1S00/ :)1_ 1 02, ' 04 , ' 00, 1 16, ' 13, per de.el ·· 20 ,-1454 •.'UTRECH.TSCHE VOLKSAU JM1AK ( ver1;c'1P.nen seèert 1:;37) 95, -··• t • a ..:. Hl37; · 183IT, 1845, 1P.4G , 1C4S , 1C:,O, 1852 , per deel .. ,. b •. 1861 ,' 1365, 1867·, 1il6S, per <h~el 130,-1455 .· VARIA HISTORICA ·BRA-BAPTICA , (utt..r: . ,Hist., Sectie Pro Gen.) vers chenen sede!"t 1Ç6?. Deel I t/m I V (1 0.62 · 1P?t:) . 275 , - ·· 1 456 . VERENIGING RE!!BRAIJDT , verslaRen 1077 ; ' 78 , •r.0 , ·J1 , 'P?, ra en 'f~4 40 , .. 1457 . VERSLAGEN EM MEDEELINGEI·' v •ei . Ver tot P.eocrenirw van Overijsselsch Re'."t e n Geschiedenis _ e, 11ê ( 188':) , 18e . 1' e , 31 0.'- 3?.e 3Ae , 37:> . 3rle . 40e. 47e , 56e stuk , · p~r ~ec l 30 . · • b~--foé~ COe t/in 85e s t,u'·. !"er de el , . C , ·stükl<en wa.'iruil. ;;èt , vóor• ie1· 1i ( ver '> l a~en en l ede'll ijs ten) zijn verwi .ià~rd 40è , "41'e; 42e', 43e ·, 44'! , 45e , 4,,C" , 47e en 4(1e s tu 1{ ; per. dee1 ' . ?O, .... 1453 , VIER AMBACHTEN , De ., Joorl:lo~!~ 25, ,.. .1932 145S . VRIJE FRIES , De , · ve rschenen s~dert: 123c a . deel 1 t/rn 6G ( 183<:' -- 1~r',) . ::is t deel 12 . :~ s tut:, De de len t/"1 11 ; 13 t/rn 1.9 en 20 ,,:ebonct~'l · {•'raai) De ove ri•t ~ i M en:-i3ïd 1 . 200 , - · b .. · deel 4 ( EW:>l <';eb 60 ,···· ·1 , , . ·20 .... · c . deel 30 (1 S30 ) , 31 , J ') t/>n5c:' ; percteel . 1450 . 1../A:PENHERAUT , DE , versclïenen . 24 jr!7. tussen · 1f.Ç?-.1 <;?.O . Red~!<teur , O. G. van Epen e . a . De eerste 5 ,1::;ari,;?.n'.)'.en '!ijn !".roter v·iln fomaot . ,•;:: .. ., 50 ,··. a. complete jaarr.:onr en , r_r.~bondqn _. 7, 1O, 14 p0.r <.IP.el b . complete jaarl!.anr.:en in ·· an .- 11 , .· 12 . 13 ; 14 (mi 1t rel'; . ) 15 , 20 , 21', 23 _.. ! :, 24 , ' per sti.l'< · c . incomplete ,foar r:an~en (,üssen ·1 à 5 afl.) i n afl . 5 , ? , 8, 10 , 20 , 22 ,· per s tuR 3r, , · 1461 , WELLERS ARCHIV für St,ir,,m-• uncl ~l<i ppenkunde Jrg 2 (1 <;'01-. 1902 )_, cor:ipl ee t ,~et ?11 ~ biJla~en , 3 fb . . etc . . . . . . 75 , - .. 1462 , WEST..:FRIESLAND ' s· 10UD EN !Hi':Ul•1 (Uitr,. Ei st . Gen . Oud West" friesland) a . bunde ls 2 , 1C, ~O. 21 , 22 , per ~ec l · b . bundels ?5 t/ 1·~3 (1 ~~~) . oer dee l

· ; 1

0

-'· 20>-

.\

1


1463

WINKLER PR HlS BOEK VAN HET JAA R (ve rsc ~enPn sedert 1951 ) set van 1S51 t/~ 1984 , 1e b . 1464. ZEELAND, JAARBOEKJ E, verschene n c;edert 185;·. 1852, 1054, per 0e~1 1465 . ZUID-HOLLAND, o r r:;aan van rle Zuid-Ho llandse Histor ische Verenig in~ (verschenen van 1955-1968 1 a. complete set, j r ,: 1 t/n, '• ("ebonàen i n ~ banden , één jrr: . in afl . 1 b . j aa r gan~en in afleverjnren , 1 3, 1, , 5 , ó, 7 , ü , S, per jaar ~anr: c. Het hieraan vooraf·'.en;an~ 'nerleclelinljenblacl " ( '0 nr:, ,,e r s chen.?n, de eerste 12 in kleine opl al"e r;es l e nc ild ) nrs 13 20 ( K'i~-1:,54) sal'len 1466. ZUID-HOLLANDSE STUDiëN ( 14 <IP len tus s en 1 (]50 en 1 S1''l verschenen ) 1. Bundel ( twee sartike len ove r Gou<lse 1'.l <1zen i Keunin;,: over pl a tteg r onden Sc hiedam; Vers eput over ontstaan Goerec --Ove r fla l<!<ee : Fockeilla Andreae ·' Aen 't ende van den lande" de Holland3 -Utt'echtte ,;r e n:,s t r ee1< bij Poe rden) , Voor bur g 1 S50 2 . Bundel (o . ri . Focl<e•~a Andr e ae over Put t e n , Schcl~~l over Noor deloos .in 1795i Den Boer over Ouàew;, t er 3if'n l ov-:r !leder ij leer s IIJ.a;. rri' n,:en ; Keuninr; over lcaarten Schie l anci ) lioo rblw·· 19~2 3 . S. J Fockerna Anarene , ~chet,.:; v,·r Zu id--~·01J .<1'10se 'a t ersnvder· i'1 11roe~er tijd , Voorbur~ 1r 5J 4 . Bundel (o . m. Hen:=i,;J t ove1· 1!u1s te Rt"i.?r e , ·1 ·.• Groo t over do r o 1 1eede , Belonje over Steenhui ze•1 in Vl,3;;ir d inr er--2,~0ar~t , !)en Admi r ant over Vlaar ::din~en .1814 • 1S14 ) , Voorbur " 11 •51i 5 . J . L. van de r Goui-1 •1e1; a"•l1;:i,:h t. \',)or s choten , Voor hurn; 1~5S 6. C. de Jon~, De dr oo~~a1<ir- v1n ~e ~ildeveren in Schieland , vo6r bur~ 1957 7 • D. L. de J ont?;, Hellevoete rland binnen en buiten cien Ni euwenhoorn, Br ielle

175 • -75, ·--

275 , - -

20 , - 30 ,--

Ji5 1 -

-

25 , -35,-25 , - 35,-30 ,--

1957 8. Bundel

35 ,-(Focl<erna Andreae ove r vorrninr., e n in te~rrtie der pr ov . Zuid-Hollard ; de Groot over Z. ~n J . v.<?:i Ga.'ls '1eE:-l<; Hoei·. over Adr . r1ennin1< ; ide"i ove r F. Spierine: ; Van Krie!-:~n o:v-:>r kerkje Oe" S t n:eest : De Groot over 1!eetcr ap in Z.H . ) , Voorbur['; 1S59 30 ,--9. Bundel (d iv . aut eur~ o·;er Vi.jfheeren landen ; E'rnstin-::; over polder Cromstrijen en Prins · Alexanderool der ; De1<!<er· ovc l' •1olenl!leesters in Del fland ; Soeteman over polders bij Vla.::irrtinr,en ; V.""!n Doorn over hoor heer:iraadschap Schieland; Ringelin~ over H.GeesthofJ~ i eol~1ijk) , Voor burs 1951 10 . A. Soeteman , 150 j z>ar soc i1 l e ~or ·:- in Vl a<Jrd in,i;en 17<;5-194'i, Voor bur G 1952 11. Bundel (Reins"la over oncl~r wiJ:; j:, Z n. ; BeyeMan over vonnis bloect"aad ; Van der Knaap over s t adsbes tnu,· !'rielle ; Boel ~ans Kr anenbur ,: over zee scheel')vaart Z.H . ; Beyerrnan ove r Dordrecht in 1F:13: Ha rdenber~ · over Mi ddeleeu'-'S Monster , Duyver'.llan. O"~!' <:e , t -,::i t der s t ad Leiden 1821 -1051) , Voorbur" 1Çfi5 30 ,-' ·12. E. C.M . Leemans-Prins. Ze •<>ls ,~; 1 1-1;,pens van steden i ,1 Zuid- Holland , 1 s-Gravenha.:i:e 1 CJ6r50,- · 13. J . L. van der .Gou , De rin-~. van PuttP.n , ' s --Cravenh'3•--:e 1967 M) , .. 14 . Bundel (Cordfun!<c> ov,;,r ' lr G·:?r ar ci va;i Leiden ; J C, Viss er ov~1· lanàarb~id~rs Z.H. 1880- 1910 ; Vcin Doorn over hofsteden in Gec s tào rp ; "!oorda:n over bevol king te •s-Gravenzande ; Köl 1(er over H;:is::; t rechtse !cneci,tsbosse : Bos over Schout van Ni_euwerkerl: a /d I J sseJ. ; Rui j s over de polder Schieveen en Ven der Vl ! ? ·over visserij v!rz.eke~inr, Vl c1ardilv,e:, 1 , · s --Gravenha"~ 195$

DIVERS EN,

AA H VULLI NG

OP

ALLE

R U 5 R I EK E H

1467 . BAKEN, J ., Bouws toffen voor het ve r kri_ir,en van een inzicht betr de hi s torie , het p:ebied, de be1-10ners en het bestuur de r ((e"leente Ni eu,,e tli edorp , deel I , Nieuwe Niedorp 1950 , 41 blz . , r:estencild (nie t verder versche!len) 60 ,-1468 . BALEN , 1·1., Eeschrijvinp;e der Stad Dordrecht , Dordrecht 1677 , 1358 ~l z . , .c;eb . , ( in enirçszins beschadi gde pe r l<arnenten band), c;eill , ( compleet 111et s t adsplattegrond , ,,,apenkaarten , portrette n en de e tsen v:m R. de Hoor.::he) Dl-z , C:1~einde "Geslachtboo.nen'; · i :et het veel l a ter verschen~n re,--:iste r deel. Sa1,en 1 . 500, -·· 1469 . BAUHGARTEN , N. de , Généalog ies et 1,aria;'.es occidentaux des ruril<ides Russes du 10e au 13e siècle , ROl'Je 1~27, 95 bl%, ? .- ' - 1470 . BEEKMAN , A. A., l!et di jl<~ en 11aterschapsrecht i n Nederlznd vóór 17C:5, 2 delen , c;5c, ... ' s - Gravenha~e 1905- 1907, 1862 bl1. . , ~eb . ~n, .. . 1471 . BELONJE 1 J . , Cranenbroel< , Allcr.iaar 1S39, 15 blz . , ",eill. 1472 . BELONJE, J ., Raiopenbosch t e Berr:en, Ex t r act (Speelwa<?en 2 a fl . ) 34 blz ., P,eill . 24 , 1473 . BI LOERBEEK, lJ . H. v ., Geschiedenis der polders Oud•· en Nieuw--Reyerwaard ( , •. . ) benevens hunne bes tuurders . Dordrecht 1914 (reprint 1968 ) 113 bl-z . + !<a art 35 . - · 1474 . BLOCK , E. de , Armorial des Princes du s ans royal de Hainaut e t de Brabant , Parijs (1 900- 1908 ) , 270 blz ., ".eill. O.H. papi er (mooi ex . van dit zeldzame boek) . 400 ,-1475 . BOER , J , de , Tusschen Kil en Twi s'ce . Ge s chiedenis v:=.rn den polder . Assendelft , Wormerveer 1946 , 62 bl z . , }!;eb ., ·~eill. 65 . - --


r

'. ,·.

•,.. :

1476 . BOORSMA , P. , Duizend Zaan~e Molens , Wormerv~e r (1 950/ 51) , 291 blz., e e b . , P,eill. 150,1477 , BRANDHOF, M. v . d : , Vl aM en , Vaande l s en Standa;ir den va n het Rijksmuseum, een geillustreerde ca talogus, A1 darr. 1S77, 9S blz. , r.;eill. 30 ,1478, BRANDTS, R., Haus Selikum. Url:unden und Ale ten zur Gesr,hich t e des Hauses und 48,seiner Besitzer , Neuss 1S62, 141 bl z., r,eb . ..- geil 1. 34 ,1479 , BRIELS, J ., Zuid-Nederl andse i Mmir,ratie 1572- 1630 , Haa rlem 1978 , 110 blz. 1480. BRONCOMMENTAREM, ui t r; Stichtin ; Archief Publlv.aties a . deel I - IV (I = P. ll. M.'°Klep e . a., r,e !<ohieren vi,n. de ~emeente lijke hoofde- . li jke omslae,, 1851 - 1922 ; II. P.11. i1 . Klep, e . a . . Oe r ec;iste rs van patentplichtir,en, 1805-1093; III. J . L. va:, Zanden, De voll~stelling van 1807/00; . o; 4.1• ' 17, 5, en rv : J . L. van Zande~, De Re~istrts Civiqves , . 1811 11812, 1813 ) . ) b . dee·1 V. (= B. Koerhuis en IJ . v .1•;u11:cn , l)e militier('gis t ers 1215- 1.922 ) .. 17 '51 N.B .: 13evatten e;cr.:evens over on t s taan , bc trou;.1ba.Drhc id, gebruiksrr.9r.elij l<heden_ etc . van deze br onnen voor his t orisch en !~eneDl o~isch onderzoek , •..., 1481. BROUWER , W. D., l'li blio.n:r afie van de ilederl ~ndse L,mdbouw--;e3chiedenis, · de.el ·,: ,, . · 38 , ·1875-1 939; deel II 1940-1970; :1az e, i n,:en 1975 , 31Cl .. >ii.z .l482: BRUCH, H. , Dirck Fráncl<ensz· f·au1• , Kronyctce des J.ant.s ·,ai:i Arcke l ende der Stede 90,-van Gorcum, diss . z.pl. ·,931 , 117 ~lz . (o . r~. be tr . de heren 1/an Ar!<el ) 1483; · BRUGGEMAN,· J ., Archief d·e r adeE ijlce vrouwcnat:dij van Rijnsbur.1; 11]1·1574 , r •• r 35 , -' s-Gravenha&e 1933, 94 blz. 1:494 , BUITEtJRUST HETTEMA , F. en r. . '/elti ng. F:en hezoP.!< a.:.i~ een !~ec1eriandsc:,e stad · inde 14e eeuw, ' s - lravenhag~ 1Ç()6, 1S::? bl z , :~eb . (nodern ) , t e il L, (be tr . 60,-Deventer) . 1485. BULLETIN de l a Col'lm::.ssi.on peur l' ,1is~oire des ér:lises Wal ónncs , serie I deel:•: , t/m 5 , s e rie II d~el 1 e n 2, 7 delen, Den P.aai 1835-1899 , ca 3000 bl z . , geb. , geill. 400 , -1486. BURGEMEESTERS van GouC:a , C-o·Jd;:i 1% 3, 72 blz ., ,l'.,eili'. (met tek . van K. Jar'les) 28,-1487 , CRAANDIJK , J . , Wandelin~en door Nederl :::rnd •~et pen en potlood, ede l en , Haarlem·. , : ·1875- 1888 , ~eb. ' ( in dP. ·ori~incle bruin- linnen banden) , geill . (met litho 1 s naar P. A.Schipperus) . De oorspronv.<:'li jkè , P,rote, uitp;ave Jn zeer redelijke staat . 'RugRen wat ~eschaa fd , met alle 128 li:ho ' s 2.000,-1488', ··oELAHAYE , Albert, Memoires van r.er. archivari 5, z . ;'Jl . 1Ç80 , 120 blz. , ~eill . (Publ . Nassau-Brabant 55 ) . . ,•:' . 20,-1489. (:DELHOUGNE) ,· Liber all)icorum Cd:n . f.1. ,\ 1 P. .Delhougne , Roen:torid 1982 , 258 blz . ; gèill. ( 10 artikelen bet r . Li!!lburs se genealoi.;ie) ' 48, -1490 , DIEPERINK, F. H. J . , D, Th . Bnklaar en '·I. J appe Alberts , Studiën betreffende de e;eschiedenis· van Oos t - Nederla~J ~an de 13e tot de 1;e eeu11 , Groningen 1953 , 217 blz . 45,-1491 _. DURYE , P., Que sa is-je? La Généalo~ie , Parijr 1% 1 , 126 bl:.: . 18 , -1492 . EIGEN VOLK ,' tweemaandel i ~l,s tijdschri f t voor èe vol l<sl<u'1de van Groot-N,ederland, jr~. 10 , 1931 in afl . . .. 45 , -1493, . EVERTS, H. H. , Uit àe 0eschi edenis ;1a1 T:,ello (Twello 1928 ) , 45+3 blz . . f!estencild, folio (toer:evoer,d 4 stulclcen be tr . de r estauratie v . d. kerk te . · · Wilp , i 948..; 195fr . . 45 ,-1494 , FAHLBECK , ·P. E. , ber Adel Sch1-1edens (uad Finlands) . t:in'? demog ra phische Studie ' Jena 1903 , 361 _Ölz., P,eb . . · :· ic;o ,-1495. FOCKEMA AtIDREAE ; S. J. , He t " knár'tt,ce l d .van Overijss el 1550-1350 , Overz 1cÎ'lt e" ··Be1; evens ; Overdr . (Ov . Rce,t e:n p,esch . 1939i, 33 bl z., i;ei.11. 30,-1496. 'FORriS!·1A, 1-LJ . , e . a . , Dë Ommela:ider bpri en en s t.eentiui:,;en , Assen 1S73 , 611 blz ., ~eb . , p;eill. · · 175, - 1497 ; FRANKE , H. , De dood in het ·1even va n alleda~ . T·-1~e eeuHen rquwadvertenties en openbare strafvoltrekkingen in ~1ederl and , •-~ -Cravenha.~e 1985, 173 hl z. 24,-1498 . GEER , J . J . de , Proeve ee ncr ~es~hiedenis van Oude~ein en het Gein, Utrecht 1843 , 64 blz ., ~eb ., r-eill. (me t. l i t ho van Oude Gein en plaat me t ze r-;elsl (;5 , -, 1499, GRANDMAISON , ·ch . , DicÜonnai're héra~dique, contrnant l ' explication et l a .,._ : ·de;scri.ption des termeg . .. .. avec un !~rand nombre de plane hes et d 1 exemples tirés des ar moiries des familles , villes e t provinces de France , Parijs 1861, ·1139 blz·., r,eb . ½ leer !"eill. (hout -r.r avures ) 275,-1?00. GRASWINCKEL , Dirck ; _P laccil~t.-boec 1c op ' t stuc!< VáO. cte· Liif - tocllt, 2 delen in één band, Leiden 1651 , 203+174 blz . e;eb . (perkamen t) 1 folio (mist het c;e1:,ra-• .· • veerde titelblad , hè't tweede titelblad ~e t t el(st is wel aan11ezi~l - · N.B.: Bevat alle plakkaten die tussen 1500 en 1534 , et betre'.<!<ing tot de Gr aanhandel in ons land war en verschenen en r,eeft een overzicht van de betel.cenis en de waarde v •.<,. . beQ1oeie nis der ~taten met de in- en uitvoer van gr aan en de prijsbepalin_r; . Gr~s w,inckel was hiermee een voorloper van Ricardo en diens·· P.a cktleer De Duitse hoo~l e raar. Las peyres zer~t •1Grr1swinckel ' s An:s'i chten liber Kornpolitil: n;ehören zum Eie;;ten · ~1as die r-liederländu i m 17 . J ahrhunde rt auf 1:irLschaftlichem Ge bie t . ge leis tet haben" . 375 , ··1501 . GRIFFIS , IL 'Elliot, The s t.iry of t i,e Wallooos, at home , in lands ·or exile and in America , Boston 1 )23, 299 ~l z ., r;e b. 1 c eill. (met opdr. van de auteur in handschrift) 95 ,--


.. 1502

• GRIJPINK , P. M., Recister op de pa r ochiën , altaren , vicariën e n de bedienaars zooal s die voorkomen in de middeleeuwsche r ekeninJ3e n ( .. .. ) , 7 delen, A' damHaarlem 1914-1 937 (compl ete set , betr . llolland en Zeel a nd ) . ·175 , - ·· 1503 . GUILHIERMOZ , P., Essai sur l ' orir;ine de J.a nobl esse en France au moyen ar,e, Parijs 1902, 500 bl z., r.;eb , (moderne half leren band ) 275,··1504 · HOEFER, F. A•, Enl<ele medede linr,en omtren t het Kasteel Doorwerth I s - Gr avenhar;e 190ü, 25 bl z., geill . (los ) ' 24 ,-1505· HOEKSTRA, T. J . e . a . , Liber Cas t e llorum. 40 variaties op het thema Kasteei, Zutphen 198 1 , 398 blz. , r;eb . , r.;e ill. (t , (!, . v . de 70e ve rjaardar, vw Pr of.Dr J . G. !! . Renaud) :95,-1506 . HENN, F. A., Die Geschichte des De utschen Evanr,el i schen Ge• einde zu Rotte rdam Ro tte rdam 1937 , 184 bl z . , .'l:eill. . ' 48, - 1507 · HOPt;AN • J · R·, Iets over de instelling va n het Illus t re Lieve VroU11e nroederschap te s-Hertogenbosch e n des ze lfs 500 j r bes taan •s- He rtoa"nbosch 1818 2-5 blz ' w' ~ • (met naamlijsten der lede n) 75, -1508 . H1MINK , P."A. ' De ade l in de mi ddeleeuwse samenle11ine E" tr?ct (Kastelenda", 1961), 13 blz. . ·, 12 ,··· · · l 509 · KITShN~EÛWENKAMP • H•W.M . J ·, liet r aadse l der huismerken . Pr oeve van ver 1<la('in"' van uisme r ker. , meestertek"ns g r a f k· , · · ,, no taristekens poort ~ ' meren, ana ... phabeten , tekens , koopnansmerken, 1510 (KLEEF BA va~ e rsmer e n en vissersmerken , A'~m1 1955 . 40 bl~ 'eeili ~: 48 , -1937 , ' 202 blz . '.'i;~~~~~iedenis van de Oud-Katholieke Ker k van N"derland , R' dam !

·,

A

"

b ' li . . · 211 ,-protestantiseri . . e r e u:< Jn Home--Ref"ormat ie . Numeri e:<e aspecten van nr.; e n ka tholieke llerlevin'i in dé Joorda li jke Neder landen 1580- ; . · · 1800 , di ss . , Assen 1064 47(\ bl (bl -,, ~ · .,, ,. . t . , ' , ~. ~. c 6 3-46.l: het aantal inwone r :; van a H e 1 · 85 -P aa sen in Nederland , verdeeld naar religi e in 1809 1e20 e n 1840 ) 1512 • KOK , J . H. De "Kamper--uie II i ' , ' ' Kam en ' ' . · n ' . • · • m port , benevens een over-zicht der· ,1esch . van 2:·· .. _'_.1 '. KOLP s bloei en verval in vroeger eeuwen, Kaffipen 1936, 79 blz . , ee ill . · 65,-1513 · KERT , W. J · , Nederland en het Z\1eedsche imperialisne, di$S . , Deven ter 1908, _·249 blz ., e eb . ( bib1. band) . • . 60 -14 15 • L~~NAERTS , Remy J • , Alcerneen genealor;i sch- heraldisch r e pertoriur.. voor de zuióe- . ' liJke Nederlanden, 8 delen , · Handzame 196S-19C5, per deel ca 4:0 blz., geb . (bevat ca 40 . 000 tite ls van boel<en en artikelen op dit gebied (veel ook betr . Noord-Nederland) met registers . Bi j ~e wer k t t/tn 1% 2. De delen 1- 'j ui ';ver!cocht) . .. Complete set . :950 , -1515. LEYDEN, Jan v . , _Kronij k van EGmond of jaarboeken der vor s telij ke abten van , • ,: Egmond , Alkmaar 1732 , 283 blz ., P.eb . (pe:-l<ar~entl, eeill . (met de 2 gravures van ~e abdij en een opdracht) 1516 . LIMBURG's V~RLEDEN , Geschiedenis val_) Nederlands Lirnburr.; to~ 1815, dee l Maastricht z . j ., 528 blz ., 1ce b , , p-eill. ... 90, -1517 , MACCO , H. F. , Aachener Wappen und Genealogien , Ein Beitrag zur Wappe nkunde und Genealo~ie Aachener , Lir.iburgischer und Jülichér Familien , 2 delen , Aken 1907-08., 324+273 blz . , Beill. , p;eb . (band deel I vlekl<ig ) . · 735 , -1518 . MARSHALL, S . ,_., The Dutch o:entry 1500- 1650 . Family , Face and Fortime , ~.' estpor t Conecticut 1987 , 225 blz ., .-~eb . · 11 0 ,-1519 , J-1ICHIELSZEN , · Michiel , De burlesques notulen van de heeren s taaten van· Z!!el and , 1.8e eeuws handschrift , 2•,1.3 8+74•-18 blz •. :Gein folio , ge kartonnee rd . _; .• ti. B. ; Michielszen was pens'i onaris van ·Vlissineen , maakte van 1676 t o t 1"û4 de vergaderingen van de Staten van Zeeland mee en schreef daarover dei e , nimmer ,iedrukte , berijmde notulen . r-:r bestaan meerdere kopieën van het . ,.. oorspr . handschrift . Dit ex . bevat oo!< de late r vervaardi(':de " sleutel" en enkele verl<larinr,en uit 1702- 1710 ; o . r~. betr . Alex de t1uinèq . !350, - 1520 . . RECEUIL van alle de Resolutien , octr oyen ende andere acten r.;enomen en eearres·teert in de verp; . v • . Staten v Holl andt , nopende d ' ordre int toecoMenc;le te houden in kiesen .e nde co.nfirmere van hoocheymrade ( , .. . ) in Rhijnla ndt. Delf.. land ende Schielandt , 17e e e uws manuscript niet acten over de jar en 1650--1656 en met retroacta vanaf ca 1350 , 403 bladen in perkamenten band , f olio . 750,-1521 . REGISTER van aanbrenr. van 1511 e n ve rde re stukken ·t ot de Fl oreinbelasting betrekkelijk , 4 delen, Leeuwarden ( 1379 e 11 , ) ca 1500 blz . 500 ,-'i 1522 . RENESSE , Th . de , Dictionnaire des Fi::;ures héraldiques , 7 delen , f russel 18941903 (de zeer zeldzame "or.1,r,ekeerde Rie tstap", d . w. z . index op wapenfieuren , 1 .950, - aan de hand waarvan men l<an nagaan v1i e een bepaald wapen voerde ) 1523 , SCHELLING , P. v . d. , Hollands tiend- re~t , 2 delen , RotterdaM 1727 , 611 ~386 blz ., geb . (geheel leer) , geill. 350, ··1524 . SMITS , C. F. X,, De grafzer\<en in de Kathedrale 3int Janskert< van 's-Hertor-;enoosch, • s -Hertogenbosch 1912 , 13-·-37~+13 blz , , ')eill. ( als 2 stukken, los i n linnen band l 175 , -1525 . SWIGCHEM, C. A. v . , Abrai1am van der Hart 1747- 1820 , architect , stadsbou1-mees t er 175, -van Amsterdam , diss . , A'dam 1965 , 362 blz . , r,eb . ❖ 162 af h . 1526 . VALCOOCH , O. A. , Chronycl<e van Leeu:4e nhorn, voortij den ontrent èer Sijpen, 9:e" legen in Hest- Vrieslandt, A' dam 1740 , 111 blz .·, r:;eill. (met c-eer , 1<irnrt van 250 , -. "De Zijpe") 1527 . VISSER , t1ario de , I sir,illi des s ovrano militare Ordine di r'ialto , Milaan 1942 , 175 , .. . . 407 blz . , geill . 1528. HERNER , H. tl. , Geldersche Kasteelen beschreven en af r ebeeld , 2 delen , Arnhem 850,-1906, 458,-478 blz ., r.;cb ., 0,eill. (mooi ex . 1511 . KOK , J . A. de , ~lederland op d

.-:~

1;.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.