Catalogue 7: limburg

Page 1

-.,

CATALOGUS nr 7 LI MBURG

Inhoud : nr

- 640 Boeken, brochures , periodieken ; etc . betr. Limbur~ en naaste omstreken nr 641 71 9 Prenten nr 719 - 727 supplement De boeken zijn compleet en in coede tot redelijke conditie, t enzij ander s aangegeven . Dij gebonden boeken wordt dit s teeds vermeld . Ontbreekt de aanduiding "geb.'' dan is het boek ingenaaid . De prijzen zijn exclusief verzendkosten . 13estellin~en : Uitsluitend schriftelijl< aan onderstaand adres , bij voorl<eur d.m. v . het bestelformulier op de laatste bladzijde van deze catalocus . Binnen enl<el e weken ontvanBt u het bestelde per post (tenzij u aangeeft het liever in Haarlem af t e halen . In dat geval ontvanBt u een berichtje wanneer een en ander voor u l<laar ligt . ) . Indien het bestelde reeds is verl<ocht , zal i k u dat meedelen . Eij de zending wordt een nota gevoegd, welke ik u ver zoek binnen 14 dagen na ontvanest te betalen . Er is geen gelegenheid de aangeboden zaken van te voren in te zien . Mocht iets niet confonu de omschrijving zijn, dan kunt u dit binnen 8 dagen na ontvanGst retourneren . Via de achterzijde van he t bestelformulier l<Unt u ook andere wensen kenbaar mal<en , zoals interesse voor de reeds verschenen cataloi:us betreffende Leiden en omstrel<en en voor toekoostise catalos i over cenealogie. Inl<0op : tJocht u boeken be treffende genealo13ie, Hederlandse geschiedenis en topografie willen verl<0pen, dan neem ik daarover s raag contact met u op. Zowel voor ~ehele bibliotheken al s voor enke le stuks, zoals duplil<aten uit uw bibliotheek , heb ik interesse . Op het c;ebied van de prent kuns t gaat mijn belancstellin~ vooral uit naar portret~rafiek, his torieprenten, Nederlandse topoBrafie en aold master prints".

Verzendantiquariaat A.G . van der St eur Nieuwe Gracht 17 . 2011 NB Haarlem postgiro nr 12 13 61


NEDERLANDSE ANTIOUARENBEURS HAARLEM In 1987 wordt voor de zesde r.iaal op het eerste weekend in november in Haarlem de Nederlandse Antiquarenbeurs gehouden . Dit jaar op vrijdag 6, zaterda~ 7 en zondag 8 november . Plaats : Beyneshal, Stationsplein , Haarlem . Zestig antiquaren uit het gehele land zijn hier aanwezig, Openingstijden: 6 november van 13.00 - 22 .oo uur 7 november van 11 •00 -· 18, 00 uur 8 november van 11 .00 - 18. 00 uur

TIJDSCHRIFT "DE BOEKENWERELD" Sedert eind 1984 verschijnt in ons land een tijdschrift voor geinteresseerden in het oude boek en de oude prent . Het is een uitr,ave van de Stichting Matrijs, . Postbus 670 , 3500 AR Utrecht en verschijnt 5 maal per jaar •in afleveringen van 32 à 40 pagina's . De abonnementsprijs bedraagt f 39 , 50 per j ~~-r . De artikelen handelen over het oude boek, prentkunst, boelcbanden, papier, ex.libris, verzamelaars, bibliotheken, handschriften, knipkunst, kartografie, etc ., etc . Voorts bevat het blad interviews met bekende personen uit de wereld van het boek , artikelen over antiquariaten in een bepaalde stad •,

of regio en een aantal v~ste rubrieken , zoals veilincbesprekingen, vraa,g en aanbod , boekbesprekingen , tentoonstellincen , bespreking van antiquariaatscatalogi, etc . De redaktie bestaat uit Drs A. A. Boers , H.Hafkamp ,

Drs J.F.Heijbroek, Drs F.W.Kuijper en A.G. van der Steur Aamueldingen aan Postbus 670, 3500 AR Utrecht.


BOE KE

1'1 ,

E, H O C 11 U n E S ,

P E R I O D I E K E N,

ETC ,

1 , d ' ABLA ING VAN GICSSENFIUTTG 1 11 J .; DP. RldciPrschnp ·✓ r1n het l~wa rtie r van Pijmee;en . hlArien e n s t.u,dec lcn V:\n d<:: !'".!der\ 1'.)'.17 vcr~chenen ede l e n ) Den Haa~ 1099, en 480 bl ,. . , fol. , f'.Cb (,~odcmc bri ncl ) 250,- 2. ACTA r.t s l alul ;:i synodi r urncr•,undcnsi$ secundr1c, Roer,nond (1 923 ) , 1S3 blr. , 20, - 3. ADMil ISTRATIEF t1El10RIAAL voor i'eclerl:mdsch Li1nburr.,, rlee l 1 23 ( 1831:-1850 ) in 22 handen . licrvol r,cl 1l ~ PROVINCIAAL IJLAD voor hf:t llerto.n;dom Limbu r t:-;, dee l 241(\3 ( Hl51- 1~30 ) i.n 15<) ba nden . 1·'.ooic se L, h.>H l eer met /joude n opdruk op de r up.,r.en . nijr;evoer;d 11El10RIA L ADMillISTRATIF de la Province de Limbour;-;, deel 7 t/m 11 (1 836 t/m 183G ) in 5 banden , e veneens hal f leer met ~ouden l e tters, en PROVINCIAAL BLAD van Limburc deel 136, 187 en 190 en 191 ( 1932 · 1934) in 2 bande n . Tot.-ial 11.3C banden . Uniel<t: set! 1. 950 , - · 4, AGT , J .J. F.\J , v ,, De oudste eedoa nle van de St Christoffel Kerk te Roemond , Cxlract (Bulle tin P O.P . 1949 ) (, b17- . , r,cill. 10, . .. 5, AKEN , C. G.ti. van , Doel en 11er1-'.11ij;·,e vnn de Culturele Re ;id Li mburp; , Br eda/ Sitt ard 1956 , 22 blz. 5,-6. ALBERTS, \-J. Jnppe , Van !1eerli jkheid tot. l ;;ndshee rli_jkhe id, Assen 1978, 303 blz . e;eill . (betr . het '.llidde l ,1etMse Gel r e van zuid Lirnburc tot de Zuide r zee , inclusief ''!<'r e i s Geldern·· ) . Uüvcrlcocht . 48 , ··7. ALBERTS , \-J. J appc, Geschi edeni s van de bcièe Lil'!burr,cn . Oel<n . e;csch . v.h . ~c bied omvattende de tec;ern1oordi,n,e Hedi!rlË<nd~e e n Bel5ische provincies Lir:ibur_:;, sedert de vroe~s t e tijden, 2 de l en (I tot 1,'.J32 , II 1632 ,., 191e ) ., Assen 1972- 74, 203 -:- 312 bl z. 1 -:,eill. 75, -·· 8 , ALBERTS , \rJ . J appe , Over7, jrllt v~n de r;eschiedenis v.:.n de Hederrijnse t e rritoria t ussen Haas e n Ri jn :: 800 - :.. 1';00, 2 delen, Asseo 1S79 - 1982, 252 •,· 234 blz ., geil!. 45,-9, ALBERTS , W. J a ppe, 011 A.G . vnn der Steur, Hand l e id inr; voor de beoefenin~ véJn loka le en rer iona lP geschiedenis, 2e ~e~eel herzi ene druk, !'eesp 1984, 226 bl z . , ~e illustreerd , 32, 50 10 . ALBERTS, \! . J . , De ; ·eboorte en :;roei van de 1-'ederl vndse e e1~eente , Alphen a/d Rijn 1966 , 135 bl z . 24, -11 . ANALECTA voor het bisdom Roerl'!ond . a . Complete jear;;anr;en in afl. 1 (1 ~16 ) , 4 (1 919 ) , 6 (1 921) , 8 (1923) , Ç (1 924 ) , 32 (1 951 ) , per jr~. 20 , --b . incomplc e j P?r,..ani::en in a~l. (1üst oer j r i:; . één afl.): 2 (1917), 3 (1 918 ), 7 (1 922) per jrg . 15,-12. ANCIEN Pays de Looz, L' , j aarcan~ 4 (1899-1900) nrs 1 t/m 11 + reg ister (afl . 12 ontbre ekt) 35,-13. ANNALEN des historischen Ve re i ns für den rliederrhein , insbesondere die alte erzdiözese Köln (uitg. d . /\ .:,ei s t e r), deel 64, Keulen 1897 , 363 blz. (betr. de oude archieven van Kempen, Goch, Kallcar , Rees , Meuss en Düren, met regestenlijsten ! ) 75,-14. ANNEXATIE ' ENOUêTE der werkP;emeenschap Limburc;, toelichtingsbrochure , Maastricht 1945 , 60 bl z. , r;eill. 18,-15. ANNUAIRE 1828 (Limburgse a l manak) , 232 bl z . , me t naamlijsten etc . (titelpag. mist). Geill. (met pla tteerond leer!< en afb . St Petrus en St Servaas) 16. ANNUARIUM der Roomsch-Katholieke studenten in Pederland , 1910 t/m 1939 , per deel 25,-17 . ARCHIEF VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM UTRECHT (verschenen 75 delen, 1874-1 957 ) . a. de delen 1 t/m 14 , gebonden in 7 uniforme banden 250,-b . de delen 1 t/m 7, 10 , 27 , 30, 31, 33 t/m 43, 51 , 53 t/m 75 , per deel 25,-c . de delen 51 en 75 (= registers , resp. op de delen 1-50 en 51-74) samen 40,-18 . ARCHIEF VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE KATHOLIEKE KERK IN NEDERLAND (verschijnt sedert 1959 ) delen 1 t/m 13 , per deel 20,-19, ARCHIEVEN IN LIMBURG , De, Alphen a/d Rijn 1986 , 342 blz . (dee l XI II in de serie "Overzichten") 38,-20 . ARCHIEVEN ingekomen bij het ke rkbes tuur van Gel een, Extract (1915 ) 7 blz . 6, -21. ARCHIEVEN , De , der collegien e n ambtenaren te Roermond , die een rechterlij k of landheerlijk karakter of rechtstreelcs invloed hadden op het algemeen bestuur . Vervolg: De Rijksarchieven te Roermond i n 1895. Den Haag 1898, 35 blz . 12 ,-22 . AUGUSTUS , Fl., \Jijnst raat of !-Jijngracht. Het oostlimburgse tracé van de middeleeuwse handelsweg Keulen-Vlaanderen , afl . De tîaasgouw 1972, 10 blz, geill. 10 , -23 . BAERTEN, J . , Het graafschap Loon (11e - 14e eeuw), ontstaan - politiek instellingen, Assen 1969 , 271 blz . , ge ill . 35,-24 . BALTHAZAR , Berend , Buuksen in Beesel , Extract (Uilenspiegel 1953) 2 blz. geill. 10,-25 . BAUDUitl , H. , Bierbrouwerijen en bierverbr uik te t1aastricht in de l e helft van 8,-de 18e eeuw, afl. De 1laasr,ouw 1962, 6 blz . 26. BEAUJEAN, H.A. e . a. , Geschieden is van Limburc; , Lutte rade (1940) , 187 blz . , 35,-geb . , geill.


27 . BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A . e.a., Nederlandsche Kl oosterzegels vóór 1600, deel II, Cisterciönsers, 's-Gravenhage 1938-1948, 190 blz . , geill . in losse afl . ; deel III , Praemonstratensers , 3 afl., 's-Gravenhage 1950-1952 , 48 blz., 125 ,-~eill . Op deel Ina, alles wat verscheen . 30,-28. IDEM, alleen (het veel al ontbrekende ) deel III 29 . BEKMAN , B. , De boom en zijn vruchten . Vijftic jaar Staatsmijnen in Limburg , 20,-Heemstede 1952, 201 blz . 30 . BEKNOPT LEVENSBERICHT en beschr . der begrafenisplechtigheid van wijlen 49,-A. J, J . baron des Tombe, Maastricht 1845, 32 blz . (de afb. ontbreekt) 31. BELONJE, J ., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limbur.~, t1aastricht 1961, 523 blz., geb. , r,eill. ( slordig ex. ) 95,-28,-32. BELONJE, J ., Schymper te Mores ne t , Arnhem 1983, 96 blz . , geill. 20,-33. BELONJE , J . , De leenkamer van Millen, Overdr . (Limb . Leeuw 1957) 9 blz . 34 . BEOEFENING der schoone kunsten in het Klooste:- van Harlinde en Renilde te Eyk in Limburg, De, Extrac t (1 9e eeuws ) 4 blz . met staalgr avure van wevende nonnen 40 , -35 . BERCKT, Advertentie betr . openbare verkoop De Berckt te Baarlo, 1871 ·· 8,-36. BERG , C.v . d. , H.B.J . van Rijn , bur~emeester van Venlo , pionier der milieuhygiëne, Assen 1971, 172 blz . , geill . 15, ··37. BERGEN, W·. H. ,van , Van Dergen van 1745 tot heden (Roermond) 1977, ca 400 .blz . geill • .. 50,-38. BERGH, S.J .v. d. , i-1aastricht in 1579, Extract (Almanak Aurora 1853) 10 bl,z . met staalgravure 20,-39 . BERTRA_ND, Cor , Limburg gelooft in een nieuwe toekomst, A' dam 1966, 16 blz . geill . (Ao reeks 1-109) 5, -40. BESCHRIJVING eener verzamelinr; stukken afl<omstig uit de nalatenschap van · ( .• • ,_) H. Hansen, slotkapelaan te Rimburg , Extract (1 927 ) 56 blz·. 20,-41. BEURDEN,· A. F.v., Thorna antiqua, Thorn 1932, 50 blz ., geill. 38,-42 . BEURDEN , A.F .van, De Limburgsche en Brabants che Peel , afl . Limburf,' S Jaarboek 1919;, 52 0lz ., geill. 48,-43. BEURDEN, A. F. van, Het oud-adellijk Luiker ~eslacht de Loen de Kemexhe , ·gezeBd van Loon, uit de Looz, de Hamal en d'Alsteren i .v.m. de daarmee verwanté families · van Sanen en Koorn, Roermond 1906, 74 blz., geill. ,met tabellen 24,-44. BEURDEN, A. F.van, La famille Scheyven de Heythuysen (en over de fam. Van :S traelenl., z·. pl.• ; z.j. ·, 21 blz . 30, -45. BEURDEN , A.F . van , Dading van Derck van Lynden, heer van Blitterswijk, met Peter van .Hegelsums kinderen de anno 1551 , z.pl., z.j . (+ 1900) 3 blz . :. 5,-46. BEURDEN, A.F .van , De Venlosche regeeringsfamilie van Aerssen , E (1913) 6 blz,. 24,-47. BEURDEN, A:._F. ·van 1 . Schetsen uit· R0ermonds verleden. Op muziek va:n H. Tijssen, Sittard z . j. , 22 blz. 38,-48 . BEURDEN, A.F. van,· Limbur.gsche schetsen , Extract (L.J. 1927) , 42 blz . " (Roermond, Oud-Sevenum , etc . ) 20,-49. BEURDEN, A. F. ·~an, Chroniek: van Boxmeer vanaf het ·jaar 1269 tot 1889, Roermond 1890 , 71 blz. 60,-50, BEURDEN, A·. F. va:1, Get;evehs over de familie t'iaes of de Maes ; SLVaast de Deuterghem; · L-edoux,· Sandelin of Sanleen en Scheen , allen te Roermond, afl . Limburg' s Jrb 1926, 4 blz. 16,-51. BEURDEN, A. F. van, De familie Spee te Roermond, z.pl., z . j., 16 blz ., geill. met .gekl. wapen . ... 8,-52. BEURDEN, A.F. van, Uit het Limbu:-gsche Volksleven , Sittard 1926 , 62 blz . ,geill. 48,-53. BEURDEN, A. F. van , Venlosche schepenzegels , Roermond 1899 (Overdr·. Jrb.Limburg ) 16 blz. · + 6 uitsl . platen · 45,-54. BEURDEN-, A. L van, Het Lijffgewins Legerboeck van Swolgen , van het huis Blitters1üjcl< 1600~1637, Sittard z.j., 16 blz . ' ·· 20,-55 . BEURDEN, A.F. van , I1anuscript brief met aantekeningen betr. LimburBse kastelen, 1929, 3 blz . 12, - 56. BEURDEN, A. F. van, Hillenrade, Swalmen en Asselt, z . pl., z . j., 14 · blz., geill. ( watervlekkig) . 28,-57. BEURDEN, A. F. van, Cenige charters betreffende Alml<erk , Extract (1906) 14 blz; 20,-58. BEURDEN, A. F.van, Het missale van de Kerk te Wijk bij Heusden, Den Bosch z.j. 57 blz .: 28,-59. BEURDEN , A. F. van , Genealogische opgaven :omtrent eenige families van Roermondschen oorsprong of van families die te Roermond verbleven, Overdruk (NL 1905) 49 blz . . 28,-60. BEURDEN, A.F.van , Het Geldersch-Beiersche geslacht Syben, Roermond 1893, 16 blz. 40,-61. BEURDEN, A. F.van, Het Roerrnondsche regeeringsgeslacht Van Wessem van het jaar 1500 tot 1906, Sittard -1906, 109 blz. , c;eb ., met twee , losse tabellen en drie wapenbladen 250,-62. IDEM, handex . van de auteur met enkele correcties in h.s . , maar zonder de losse bijlacen 150,-63. BEURDEN, A.F.von, Sta~boom der Venlosche reGeeringsfamilie De Paderborn en de verwant~cl':«!) met. de Van !ieSS(!n:s , Roerr.iond z . j . , groot blad met plano 28,-64 . BEURDEN, P.. F.v:m , De Kardinaal \lillem var r::nckcvoirt en zijn bloedve1wanten, Sitt ard z . j . S blz. 20,--


65 . l3EURDEN, /\ . f.v nn , llcL aloude r.,csl acl1t Van Cverdin~en, 2 delen , Roermond 1<;071910, 52 + 162 blz., ~eill . 66 . BEURDEN , /\ . F van , Geschiedenfa van he t tloor dbrabant sche r-;esl acht Cnipscheer of l(nipschecr , Roer mond 1905, 37 bl z. ~ tabe l , tje ill. 67 . BEURDEN, A. F. van , Geneal oe;i eën. Geslach t van Lo,n, lloer111ond 113()6, 12 bl z . 68 . BEURDEN , /\ , f. VRn , llet r;esl acht V,m de tlort e l , Roennond 18% , 27 blz . , r,e ill. 69 . BEURDEN , I\ . F. van , liet Gel dersche ges l acht Por t,~ans , Roermond 1893 , 14 bl z . 70 . DEURDEN, A. F. van llet ",esl acht Por tmans , Roermond 10%, 16 bl z ., r,e ill . 71. BEURDEN, A. F. van , De famil i e Rus s e l , Roennond 1~03, ~R blz . , ~e ill . 72 . DEURDEN, A. F. van, Geschiedenis der pal t seraven Rus sel , hunne a fs t ammelin~en en nal<0melinr;en , Roermond 1903 , 66 bl z . , r;e Ul., ,:,eb. 73 . BEURDEN, A. F. van , De Burch t Aldcnr;hoir blj Hael en, Ex trac t (Duiten 1909) 7 bl z . , ge ill.

95 , - -

' , ,I '

30,-20,- 30,-20 , -20 ,·-75 ,--

15 ,-- · 74. BEURDEN, A. F. van , He t riui s lle i jen , Ex trac t ( Buiten 1910) 5 bl z . , ~e ill. 12 , --75 , BEURDEN, A. F. van , He t l(asteel llorn (L. ) , Extr nc t (Buiten 1910 ) 5 bl z., ceill. 10,-~ 76 . BEURDEN, A. F . van , He t s l ot Oycn bij Droekhu i z.envorst en omeevinr,, Ex trac t ( Buiten 1915) , 3 blz ., gei l l . 10, A:77. BEURDEN, A. F. van, St . Odiliënbere, Ex trac t (Buiten 1911) 2 bl?. . 5,--. 78. BEURDEN, A. F. van , De Roffaert en De Puttinr,, Extrac t ( Buiten 1914) 2 blz . (met nor; 2 toeGev . ill . ) 15,--. 79. BEURDEN · , A. F. van, De Steinhaae; bij Sevenum, Extract (Buiten 1911) 2 bl z . 10, --: 80 • BEURDEN , A. F. van , De ruine van liontfoor t ( L.) Extract( Buiten 1911) 2 bl z . , r;eill. 8 , ··-:· 81 . BEURDEN, A. F. van , Limburgs Noordpunt , extract (I3uiten 1911) 2 bl z., ~eill. 5 , -"" 82. BEURDEN, A. F. van , De ruine van i!erum ( L. ) , Extract (Buiten 1911) 1 blz. ,geill. 5,-83. BEURDEN, A. F. van , Ruine S1-1al men ( L. ), Extrac t (I3uiten 1911) , 1 bl z . ,geill. 5, - ~ 84. BEURDEN, A. F, van , Blitterswijck, Extract (Buiten 1911) 3 blz ., r,;eill. 10,-~ 85 . BEURDEN, A. F. van , Het Kasteel Kessel (L.) , Ex tract (Buiten 1911) , 4 blz .geill. 10 , -86. BEURDEN, A. F. van, Arcen (L. ) en zijn l<asteel , Extract (Buiten 1'; 11) 9 bl z. , geill.12 ,-87 , BEURDEN, A. F. van , Gennep en he t Genneperhuis ( L. ) , :xtract (Buiten 1910 ) , 2 blz . , geill . 6 , -88. BEURDEN , A. F. van , Horst (L.) en het Kastee l , Extract (Buiten 1910 ) , 6 blz .,:eill. 10,-89 . BEURDEN , A. F. van , Hcstrin·~ bij :taasbree ( L. ) , Ex tract (Buiten 1911) , 3 blz . , geill . 10, :__ 90. DEURDEN , A. F. van , Elijenbeek bij Afferden (L. ) , Extract (Buiten 1911) , 7 blz . eeill . 18,-91. BEURDEN, A. F. . van, Pandelingen door Limburg. !Uijenbeek bij Afferden (L. ) Sittard 1914, 15 bl z . 28 ,-92 . BLINK, H. en C. J.v. !lieuwenburr;, Limburg als economisch-ceo~raphisch en staatlmndig ~ewest in ' t verleden en heden . E~tra afl . van Tijdschr . v . Ec . Geogr . 1919, 94 blz ., e eill . 38 ; ~93 . BLOEMEN, c. , De Roe rmondse archiefl<westie , 1889-1901, ~laastricht 1966, 195 blz . , ~eill . 38 , ~94 . BLOEMEN, c. , De wordings i eschiedenis van het Rijks archief in Li~burg , l laastricht 1966, 145 blz . , eeill. 48,-95, BLOEMENDAAL, Courantenberichtje betr . brand Kasteel Cloemendaal, 1834 6,.- 96 . BLOEMERS, J . H. F., Archeolor,ische kroniek van Limbur3 over de jaren 1969- 1970 , overdr . (Publications 1971/72 ) , 79 blz . , geill . 15 ,;. _ 97. BLONDEN, J . , Naamlijst der leden van de liaastrichtsche vroedschap van 1796 tot 1927, i1aastricht 1931 , 19 blz . 48 , - 98 . (BLOYS VAN TRESLONG PRINS) , (Grafschriften t e lfeert) overdruk (Limb . Jrb . 1<.) 18 ) 8 blz. 28, - ·· 99. BOERE, E. , De ,nolens van Pekum , i·Jaastricht 1973 , 28 blz . , geill. 20, - 100. BOERE, :::. , 250 jaar Hompesche ilolen Stevensweert, t1aastricht 1972, 20 blz . geill. 20 , - 101. BOEREN , P.C . , De oorsprong van Limbur~ en Gelre , en enkele naburige heerschappijen , i taastricht 1938, 166 blz . \ 45 , -102. BOKVLIET , 2 advertenties betr . ver koop Kasteel Bokvliet te Breust-Eysden , 1883 8,-103. BOOGMAN , J . C. , l~ederland en de Duitse Bond , 1815-1851 , 2 delen , diss . , Gron . 1955, 825 blz . 95,-104 . BOSSCHE BIJDRAGEN , Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom ' s - Hertogenbosch · a . deel I (1917/1 8 ) •· VII, ~ebonden, per deel 40,-. b . deel I, II , III , IV , VII , XII , XV, XVI en XXIV in afl . per deel 30, - -: 105. BOTS , Il ., I. llattheyen eri M. l ieijer , lloordbrabantse studenten 1550-1750, Tilburg 1979 , 81 9 blz . , geb . (personalia betr . ca 6000 studenten, met uitvoerige inleidine; ) 85,-106. BRAUN , Jan, t1r Strens, een vergeten Limburger , Extract . (Ero~I< 1953) 4 blz. 9, -107 . BROEX , \J ,J . J ., Het verdwijnen van kleine landbouwbedriJven in lîidden-Limburg, Extract (T . IC fl . A,G. 1962i 13 blz ., ~eill. 10,-108 . BRml, Jan- Eloy , De bronzen doopvont van 11 enlo , afl . Het Gildeboek 1946, 9 blz . , geil!. 12, - 109 . BROM, L. H.1'1 , , De ICantharos van StcvensHeert , A' dam 1951 , 20 blz . , ~eill . 24, - -


110. BRONK, De, afl . me i 1955 . Speci aa l nr t. g. v . 10 jaar bev ri j dins met art i kelen over Limburi:; in de jaren 40- 45, 38 bl.:; . 10, - ·· 111. BROUWERS , H. J , , Academisch proefs c hrift ove r de n staatsrer:;telij ken toes t and 75 ,-van Limburg in betrekk ing tot de n Duitschen l\ond, Leiden 1857 . 1C4 bl7. , 11 2 . BROUWERS , J .ll. , Mec rlands l<c i ?.e rli jl~ kapitte l , llee rlands eers t e Christenkerl< , Necrlnnds Oudste l{athedraal ,:iet ha r e 19e ~e u1-1sche muurs childerin~en, een 11oord ~espro1<en in ;•Rep; t voor all e n" , A' dam 1864 , 53 blz . 113. BRUNKLAUS, F. , Wa t doe ik vandaar, in l ,aastricht, 1951 , 68 bl z . , c;~ill . 114 . BULLETIN van de Historische Kring Het land van i-lerle , jr~ 3 ( 1953) t/ïn 17 ( 1967 l met 3 delen ree;ister (1951··1960) (mist 5 afleveringen uit de jrc; 3, 8 en . 15) · 125 ;-·· 115, BULLETIN v.d . Kon . Ned . Oudhe idk . Cond, excursie- nummer, 1952 (bevat Ttmrners abdijkerken Susteren en Thorn ; v . A~t - Kerk te t'esser:1; Glazem~ •. opc;r . St Odilt,enberg ; v . d . VekEm ·· rest. St. Christoffe l ke r k Roe rmond; en v. Nispen - :u11enraedt) . 47 kol . 20,-11 6 . BULLETIN de la societé scientifique et littéraire du Limbourg , to!'le 29, Ton~eren 1911 , 330 blz . , geb ., r,eill. (veel betr . ker l{ en stad Tongeren) 75 , -117, CATALOGUS Roermond tot 1867, Roerr.iond (Gem. museum) 1% ?., 98 blz ., s eill. 20, -·· 118 . CATALOGUS boekenveiling "The library of Ir C.E . P.l! . Raedts ' , Utrecht (Beyers) 24, -· 1981 ( 950 nrs betr . mijnbou\~ en Limburg ) 11 9. · CATALOGUS De Romeinen in • het liaasdal, Venlo (Goltzius iiuseum 1971 / 2) p,eill., ,,et aanvullingen 15,-120. CATALOGUS eener ~oed geconditioneerde en uit 6ezochte verzameling van boe~en , kaarten en· muzi jk, nagelaten door den heer Ch . Behr, verl(Ocht ten sterfhuize van dien 1,eer , Statenstraatje 1752 te 1-iaastricht door not. de Flize , ilaastricllt . 48, - ·· · 1854 , 14 blz . . 15,-121 : CATALOGUS " Limburg·· van antiquaria<1t Bur13ersdijk & Niermans , 1S24 ; 20 blz . 122 . _CATALOGUS Limburs van antiquariaat eurcersdij k & Miennans , 1953 , 8 blz .; 9, ... gestencild 123 . CATALOGUS Van boeken en prenten betr . Limbu~g (van Sch!'litz en Kemp , voort 28, - zetting antiquariaat F. Schmitz) , 1930 , 31 blz . , ~estencild , los 124 . CATALOGUS " In pago dublensi", tentoonstelline over het verleden v&n De Duffelt , . Millingen 1972, 72 blz . (met afl . 7 van Jrg 2 van ,;van Toen naar Nu·· betr. · 20 , - -· deze tent . ) 125 . CATALOGUS Kunst în dienst der Liturr;ie , tent. Ilasiliel< O.L.V. llaastricht, 28 , ··z .j. , 32 blz . , r,eill . 30, - 126. CATALOGUS tentoonstellin3 Charles Eycl(, Roermond 1949 , 8 blz. , ?e ill. 127. CATALOGUS tentoonstelling van middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen , 25 , -Hasselt 1S54 , 74 blz ., geill . 128. CATALOOUE illustré du mobilier . . ... se trouvant au chateau 0 De Torentjes 11 (llusée) il St Pie rre , t·laestricht .• • • . succession de feu Mr N. H. C.G.Gilissen 63,-1935 , 42 blz . , geill . (o .m. met foto huis) t29 , CHARTERS van instellinr,en der stad t aastricht, zich bevindende in de ilat . . 10,--, Bibliotheek te Parijs, Extract , 18 blz . 130. CHESTRET DE HANEFFE, J , de, Recherches sur l e villa.ge et l D fami lle de Bunde, Roermond z . j., 12 blz . . 35, · 131. COEBERGH , P.M., Het Drostambt Tüddern, ~iaastricht 1952, 273 blz. met losse 1<aart46 ,-132, COEHORST, E., Oude toponiemen in de straatnamen van Blerick, 2 afl. van .18, - Veldeke , 1972 , 13 blz. , ,eill. 30, --133 , COENEN , Sef , Venlo , 'He 't r e ilde en zeilde , Venlo 1943, 45 blz., '.;eill . 134 . COLDEWEY , J . A. , De heren van Kuye 10S6- 1400 , diss ., Tilburg 1981, 282 blz. , 45 , ··geb ., r;eill. 135·. CORSWAREl1, Guil. J . de , i;émoire historique sur les ancicnnes limites et circonscriptions de la provincc de Limbourg, Brusse l 1857 , 396 blz . , s eb. , 275, ···· ' met ui tsl . l<aart ( mooi ex. ) 136. CORTEN , R. en A. H. i·1. Ruyten, Rolduc in voord en beeld , Rolduc 1902 , 2oe + 200 , - ·· 45 bl z ., Geb. , ~eill . 25, ·-137 . IDE?-1, met zware vaterschade , doch tekst nog i;;oed l eesbaar 138 . CRAANDIJK , J ., Over de ber13en ( in het Limbur~sche), Overdruk (\-/&ndeline;en 3f.i, -1e dru'< 1877) , 32 bl z . , me t litho 'Rooth;' 139 , CRAANDIJK , J ., Rijckholt··•ieerssen, Overdruk (1,/andelin~en, 1e druk , 1877 l 15 , ··- . 24 blz . 1880) 140 , CRAANDIJK , Het Kastee l van Kessel in Liinburr;, Extract ( 1e dr . llandelingen , 28 , - 24 blz . tne t de litho (Hatervl.) 1 ö,-141 . IDEl1 , zonder 11 tho 142. CRAANDIJK, J ., In 't land van Geldern , Extract (Hoorden Beeld 1900 ) , 28 blz . ge ill. (door A.L.Koster) . 30 , - 143. CRAANDIJK, J ., Limburr;sche landschappen , extract (!-landelingen 1e drulc , 1882 ) 24,-S6 blz . · 144 . CRAANDIJK, Het oude huis in de Crue;straat te :1aastricht . Extr . (1e dr . ~!andelin~en , 1878) 4 blz. + li ti10 . 30,-145. CRAANDIJK , In en bij.· Roernond , Extract ( uit 1e uit;; . "Handelingen" , 1879) 48, - 32 blz . ne t litho's van marl<t en O. L. V.11Unster. Tekst+ litho's waterv l ekl<ig


146. CRAANDIJK, In en bij Vall<enburr, , Extr ac t (uit l e uit~. •H/ande linr;en;' 1876), 75,-58 blz . met 3 litho' s ( 11. 0 . de Ruine van Val l<enburr, ) 147 . CRAANDIJK , J., \landelin~en door tïederland, Limburc 2e drul<, Haarlem 1883, 85, - -· 262 blz . , int~· 85 , ·148. IDEM , Je druk, Haarlem z .j ., 26=2 blz , inl': , 149 . CRASSIER, L. de , Oue lques caractéristiques de 1 •~éraldique Liégeoise , Liège 1909, 22 blz. , geill . 34 , -150 , CREEMERS, H. , De Zuid- Nederlandsche Zuivelbond bij zijn 35-jariB bestaan, 38, - lieert 1928, 60 blz ., geill. 151. CUNEN, J., Geschiedenis van Oss met inventaris van de r,emeente-archieven, 95,-z.pl ,, 1932, 300 blz ., geill • .152 . CUYPERS, Ed. , t'iunsterl<erl< en ornr,evinl_j te Roe rmond, Ex tract (Huis Oud en Nw 1918) 24,-24 blz. , geill. 153 , CUYPERS, J., Pewoningspa t r onen ln Cijs (c;em . 1/itternl , afl . De 1laasr,ouw 1976, 10,-11 blz., geill. . . 154, (CUYPERS) , Ter herinnering aan I r J,Th .Cuypers, afl . Gildeboek 1950, 6 blz ., 20,-geil 1 , 45, -155, DAM, Frans van, \fat hebben de ki ezers t e doen? Sittard 1866, 13 blz . 156. DAUTZENBERG , Bloemlezing uit Dautzenberr,'s gedichten , z.pl . 1908, 88 blz . , 35 , -~eill . (uitg. v.h . Genootschap Limburg) 157. DEFRESNE , A., Iets over een stukje Oud-[ 1aastricht dat verdwijnen ~aat, Extract 9 ,-·· (Huis Oud en Nw 1917) 2 blz., geill . (= Vleeschhuis) 158 . DEJARDIN, A., Cartes de 1 1 ancien duché de Limbourr,. Plans et vues de la ville 48,-de Limbourg . Liège 1884, 54 blz . 159, DELH0UGNE , E.M . A.H . , Genealogieën van Roermondse geslachten , 2 delen, tiaastricht 1956-1 961, 250 + 350 blz., geb. (apl. 415 ex.) met 2 bijlagen en toegevoe~d een 550,-·· groot aantal familieadvertenties betr . de behandelde geslachten 90, -160 . IDEM, alleen deel II 161. DELH0UGNE, E.M.A .H . e . a . , Genealogi eën, deel. I, iHjmer:en (1957). 200 blz . , o;eb., 125,-geill. ( niet in de handel . Gedrul<t in beperkte opl . 161a DELHOUGNE , E. i;. A. H, e . a. (red.), Kwartierstaat Schrijen-Lipperts , gevolgd door genealogische aantekeningen over èe families Schrijen en Lipperts, Roermond 11 0 , - 1979, 281 blz., geill . , geb . 162 . DERKS, H. G.M . , ilet betrekking tot Limburg. Röntgenfoto van een gei.est , A'dam 1966, 384 blz., r,e ill. 12,-163 . DICKHAUT , M. , Van Ursul inenkloos ter tot Ursulinencompl ex, (I::ysden l • Afl. nnonumen ten'' 1984, 2 blz., geillustreerd 8,-164 . DIETEREN, R., en J . F. R.Philips, Stein , een achterland werd bruggehoofd . Hist. 30, -overz . van gem . en bevoll<ing , Stein 1%2, 167 blz ., ~eill. 165. DINGEMANS, P, A.W., Een vergeten adellijk huis in Stevensweert , afl . De i·iaasgouw 12, -1972, 5 blz . , geill . 166 . DODéM0NT, U. ~. J . , D1 0démont, f amille notable au pays de Liège, z.pl . 1937 , 70,-243 blz . , geill . 30, -167. DOLS, ~/illy , Sittardse Diftongeri:ig , Sittard 1953 , 250 blz . 168. DORREIJ, Th . , Béatrix van Valkenburg , Extract, 13 blz . , Geill. 15,-169 . DREHMANNS, Fr . ( pastoor te Herten) , 1:orgenlandsche tafereelen, Nijmegen ( 1907 l 12,-383 blz . 170. DREHMANNS , Josephus H. , De vasten-mandementen en andere publicaties, Leiden 1913, 15 ,-133 blz ., ceill . (mist omsl . ) 171. DRIESSEN, Th.~I .J. en M.P. J . v. d . Brand, Eoc van Mere (!3oxmeer) vóór 1300, afl . De Maasgouw 1971 , 4 blz . 8, -172, DRIESSEN , Th .W .J . en M.P.J .van den Brand , Een reglement voor het St . Di onysiusBilde te Heyen, afl. De t-laasgouw 1971 , 3 blz. 8, -173, DRIJVER , F.l-1 ., De St. Servatiusker!< te liaastricht, Extract (Buiten 1922), 8 blz . , geill , 16, -174, DYSERINCK, H., Algemeen overzicht van de r.;rondvesting van het JJederlandsche bestuur in de provincie Limburg in de j aren 181 4 en 1815 . t1et : dezelfde, l1aastr icht , Vaals en Sittard (in 1813) ; met L. lv. v. Hoek, Venlo (in 1813), samen 60 blz . , geill. , overdruk (Gedenkboek 1813- 1913) - 38,-175, (ECHT ), De onmaatschappelijkheid t e Echt, z . pl. (Prov , Opbouworr,aan) 1957, 62 bl z . 28, - 176, EDELMAN, C.H., Over de mineralogische sa~enstelling van de Limburgsche löss en haar ontstaan, Extract , 5 blz . 6, - EGELIE , G. C. 1'1 . , llathijs '/er Straeten (Hl51··1922 ) en zi jn wandkaa:--t van Limbur,'.;, afl . De. llaasgouw . 1972, 13 iJlz., geil 1 . 12,-EGELIE , G.C . M. en T.Brugr,e , î'tol enboekenmol en , literatuur over mulders en molens in het bijzonder betr . de prov . Limburg , 1iaastricht 1976 , 36 blz ., geill . 15,-.1 79, (ELSLOO ) , Elf geschreven briefjes van de ~omte de Geloes aan A. A. Vorsterman van 0yen be tr . fam . de Geloes. !let lmipsels (o. m. betr . brand kasteel El s loo) 150,- ·· · -180. ELSLOO, Courantenbericht over t esch . v. h. afBebrande Kasteel El sloo , 1885 6,-181. ENDEPOLS, J . en E. J aspar,0ranje e;; l"taastricht, ::nastr i cht 1925, 30 blz ., geill . (watervlekken) 24,--


182. L. E. ( = LOUISr, ENGELBERTS) , schrijfs t e r van r omans e n nove llen gebaseerd op archie fond e r zoek: a. THee lcve ns i bevot drie novc llon r De geschiedenis van J an van Hae r sol te (hct,r Ge lde rl nno en fam . v . d . Cnpe llen), Ee n Stiftfreulijn van Thorn ( families vAn tlanderscheidt , llodomar en v .Keyll ) en Le s Idée3 Marchent 28,-b . L vens bceldcn ; bevat vie r nove llen . A. v . Droste- lWlshoff, Een en ander ove r llestfnlen, In de Grmeral1tcitsl anden (betr . Deurne e n fa,n. van Leefdael) en Een r.onin~sdoc hte r ( "t'iAdome Royale" ) 28, -·183. E(NGELBERTS) , L(OUISE ) , Een ~tiftfreulijn van Thorn, Extr act ( uit : Twee l e vens, 1910 ), 70 blz . 15, - 184, ENGELEN, J. P. A. M., AfslammelinBen van \:lester~ialdse Pijpmakers in beide Limbure en· · · en pijpenfabriek Trumm-Permans te 11eert 1 z . pl. 1985, 100 blz . , geill. (opl. 250 ex . ) (r,cnealor,ieën Ritzen, Kleutehen, Hölzenspies, Rembs, Knoe dBen, t11ngende r, Trumm, etc . ) 50, -185 , ENGELEN, Theo, De llokke rijders, banditisme tijdens het Ancien ReGime , drie a rti kel e n in Tijdschr. Sociale Geschiedenis 1977- 1979, me t A. Bl ok, Wie waren de &>l<kerijders ? in hetzelfde tijdschrift, s ame n ca 80 blz ., eeill. 38 , - _. 186. ENZINCK , W. , Limburgse beeldende kunstenaars , Den Haae z.j., 66 blz., geill., geb . (be tr . Jeans, Eyck , Nicolas, Schoonbrood , nellefroid , Vos, Schipper, · Hul, Scheffers, ICoolen, LeviBOe, \·/ildschut) · 187 . ERNST, M. S.P ., llistoir e du Limbourg, su iv ie de cei1e · des comtés de Daelhem et de fauquemont, des annales de l'Abbaye de Rolduc, 7 delen , Luik 1837- 1852 (zeldzame complete set, me t he t veel al ontbr ekende zevende deel en met de 4 P,egraveerde platen) ori13. pap . omsl. 1. 450,-:..188 . ESSINK , H. B.M ., Een onde r zoek naar absolute rechten van de heren van Boxmeer·, ·. Haps eh -Halfsambe ek ; een bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de Baronie of Vrijheerlijkheid van Boxmeer e n St . Anthonis en het Land van Cuyk, z.pl., z.j. · (1 968 ) , 68 blz. · 20,-189. ESSINK, H.B . M., Een onde rzoek naar absolute rechten van de heren van Cuyk ; een bljdraBe tot de rec htsgeschiedenis van het Land van Cuyk en . de stad Grave, · -, z . pJ ., z.j ., 132 blz . · . 28,-190. EVERSEN, J .M. H. , Vers preidé stul<ken :' Het Kamprechfte t1aastricht ; De rechtsb°èdeling -· . • • . • te Geléen ; De s tijl · van procedure ••.•• Valkenburg ; Een hoiltgedin~ ·op ·. de Grae t heide, Ove rdr . (Publications) 48 blz . ·· 20, - 191 . EXATEN, Cour ante nbericht betr . het verbouwen··van de Kastelen Exaten en He llénraad i . v . m. uit Duits land verdreven jesuiten , 1872 ' 6,-' 192 . EXPOSé de la Situation administrative de la ·province de Limbourg, fait au•· con5eil provincial par l a députation desétats , Liège 1836, 95 blz. me t fäbellen, me t Procès-verbaux des séanc·e s du Conseil provincial de la province de Limbourg, session de 1836, 403 blz·. 48,-193 . EX POSé de la situation administrative de 1a· province de Limbourg , Liège 183-7,· 160 blz. -30,-194. EXPOSé de l a situation ' administrative de la ' Province de Limbourg , met : Proces · Verbeaux des séances publiques de s Sessions du Conseil de la Provinëë de Lim- · · boure, 1838, Liège 1838, 136 + 286 blz . · 48,.- -· 195 . FAHNE, A. , Geschichte der Kölnischèn, Julischen und Berg fschen Geschleci1ter, deel I e n II, Stammfolge und 1-Jappenbuch ·A - Z, Köln 1848, 1853, 468 +-- 239 ·blz • . ·· . -: ·· eeill. me t ca 2000 afbeeldingen , vnl . van wapens, met vele uitslaande tabelien, fol. , geb . (ha lf leer) . Zeer ·fraai ex. · van dit zeldzame standaardwer!<I 1 .-650,--· 196. fAHNE, A. , Die Herren und freiherren von Hövel, nebst genealoBie der• Familiën __ · aus denen sie ihre frauen genommen , deel II , Urkundenbuch mit einer Autographent afel, Siegeln , Notariats- und l!asserzeichen , Keulen 1856, 147 blz . , groot folio, l)eill . · · ' 150, - ..:' 197, FEESTGIDS 9de Bondsdag v . d . Limb . Bond van Kath. Studentenclubs ·1 sanctus Alphonsus •·, Sittard 1928, 24 blz . , geill. · · · · 16,..:198, FERBER , H., His torische notizen über einige adelige Geschlechter welche 28,-..:-· ehedem !m Herzog thu1n · Limbure; ansässig waren, overdr. 12 blz . ( 19e eeuws) 199. fEUILLETON, Hoe l.:.imbµr~ bij ons land l<wam , krantenknipsel _1932 5,-200. FISENNE, L. vón, Kuns t denkma le des 11it tel alter~ , serie II afl . 6: Die Pfarrkirche zu St . Odilië nberg , Ake n 1882, 21 blz . met 22 platen · . 90,-201 . f lttMENT, A. J . ; Opgezworen kwartierstaten van 36 Kanonikessen der vorstelijl<e' Rijksabdi J' Thorn, met den inhoud der opzweringen en de beschr. der zegels · van de opzweerders , 's-Gra venhar,e 1899, groot folio . 240, ..:_ 202 . FLAt-'iENT, A . J . , Een fees tmaal te Maastricht in nov·. 1660 ter gele13enheid .. 34,-v . h . doctoraat van H.v . \·/erm, Maastricht 1891 , 14 blz . 203 . f ~AMENT, A. J . , Inventaris de r atlassen en van de kaarten( ••. .. ) die op het hertogdom LimburB betrekking· hebben, zich bevindend op het Rijksarchief _in 60 ,-Limburg, Maastricht 1888 , '88 blz. _· 204 . FLf.MENT , A, J . A., Inventaris der atlassen en kaartén op het Rijksarchief in 28,-Limburg aanwez i g en bet.rekking hebbend op Limburg, Extract (1915) 104 blz. 205 . fLAMENT, A.J . f,. . , Oudhe idkundige wandelingen door Maastricht I en II, Extract . 24 ,-(H1: js Ouè e n I,Jw 1907) 22 blz . 206. FLi,i,JENT, A. J . A. , Zege l stempe l s in tiet Rijl<Sarchief in Limburg 1100.:.180)6 ; been i.ll wande lin 0 c p he t e,e bie d de r sfragis tiek, Ex tract (Huis Oud en Nw 1910 10 1 z. ge • 20 ,-0

~

•,


207. F:..At1ENT, A.J . A. , De muursch ildein€, van 1337 in de voomélli13e Dominikanen!<er k 10, -t e llaastricht , Ex trac t ( Huis Oud en ilw) e blz. , ge ill. 208. FLAIIENT, A. J . A. , Het schippershuis t e Urrnond (L . ), extract ( Duiten 1920) 0, , - 2 t,l z., geilL 10,-He t lcasteel 13ornc , Extract (Duiten 1919 ) , 4 blz ., c;eill. 209 . FLAI tENT, A. J . A· , 210 . FLAt1ENT, A.J A. ; Het oude s l ot Grasbroek te Dorn (L . ), ex tract ( ~ui t e n 1919 ) 6 ,-2 blz . , ,,.e ill. 11eerssenhoven , Ex tract (Bu iten 1918) 7 bl z., Ge ill. 10 ,-211. FLf,!IEIJT, A. J . A. , Het l~astee l J e rusa h:.m, Extrac t (Cu iten 1918 ) 2 bl z., r,eill. 6;-FLl,i-1EN T, A. J . A. , liet Kas teC' l 212 . van Limbricht , extrac t ( Buiten 1920 ) 3 blz., geill , 10 , -213 . FU.Më:NT , A.J . A., Het :{asteel FLAtl' . ::1-lT, A.j . A. , De bur,t;erlij ke stand vóór de invoerini; de r Fransche wet van 214 . 20 , -20-Cl- 1792 ( Dijla[..e Vll oij versla~ 1919 ) 132 blz . FV.MENT, A . J . A., liet :<as teel t e 1Jittem, Zx tract ( D uit.en 1917) 4 blz • , l ' _ ' ; e il l. · • 1O,-21 5. Fw.Vi:NT, !. .J . A, , H e t f(asteel De thlehem , voorheen Huis te Limm el (J e,' T I • i leerssen) 21 6 . Ex~rdc t (Buiten 1918 ), 3 bl z., geill. l O, - 217 , FLA~.E~T, :.. J . A., Het :<asteal Vaeshartelt te 1Ieerssen, extract (Buiten 1919) 20,-6 blz ., Ge:i.11. 10,-218. FLUiENT, A.J . A., Het a loude s lot Steijn, extract ( Dui ten 191 8 ) , 4 blz., geil l . 8, -Kas teel van Obbich t , ex tract ( Ruiten 1918) 3 bl z., Rei ll. 21 9 . FLf.tiEIJT , A. ,1. J\., Het 220 . FLAI ,ENT , A. J. A. , !iet l~asteel ;11euwburr.; te Gulpen , E:xtr act ( buiten 1917), 8 blz . 12 ,··g.i:.! l. 1 F:.. ;.ilENT, A. J , A. , liet huis tü llen (, ieuws tad in Limbur' . _ !; ) , Extract ( Buiten 1919) 221. 3 bl z., eei ll . 10, - 222 . FLAt;C:NT, I\ . J . A. , He t Kasteel ·Hillenrade te Swal men, Extract (Buiten 1914) C blz., se1_1 . 12,-223 . FLr\tfütlT, A. J . A. , Het :casteel "Genhoes 1: te Oud-Vall<enbure: , Extr act ( Bu iten 1914) 6 ~l z., 3eill . 10, -224 . FLA!IENT, /'..J . A. , èlet :<as teel De Bor cht t e Daarle, r:xtract (3uiten 1915 ) 3 blz . 9,-g1.il:.. 10, - 225. Fi..At~CNT, A. J.A., De Barckt te Daarlo, :xtract ([luiten 1916 ) 4 blz . , ,:;eill. 226. FLAMHJT, A. J , A., Het ,.,achthuisje ten z. van 't choor dar O. L. Vrouwekerl< te Maastr icht en zijn bouwmeester i-;. Soiron, Ex tract (!luis Oud en ilw) 3 bl z. , geill. 9,-227 . FLAME~IT, A..J .A. , Reg ister der r;raven in de St . ,1aartens!<erk te Venlo , Overdr . 28, -( Publications 39 ) 16 blz . 228. FL:~11i:NT, A" J . .\ ., De i{apiteelen van het hooge l<0or der O.L.V .l{er l< te r:aastricht , Ext- :•ect ( Huis Oud en llw 1913) 8 blz. ! ,et dezelfde, De Kapitllen en :nascarons van de bovenste zuil enrij •. . • • , Ext~act , 2 blz ., Geill . 20 , -229. Fi...~.HE.iJT , A. J . A. , Necrolo 3 ium der Parochie!{er!, van Nuth uit de 15e en l óe eeuw , Q·, 1erdruk ( Pu~l . 1914) 10 bl z 15,-230 . FLC?.SCHüTZ , F., Laato;l aciale af.:ettingen in i iidden- en tloord- Limbur[;, Ext~act (T .K . N.A. G. ) 6 bl z. 8, - 231. FRANCKEN, Pierre, Oet l eefde veur oos Li nburgs l andj en z ie volk. Gedichte en sje tse, Roermond 1948, 64 bl z . 18,···· 232 . (FRANOUINET, G. O. ) :rarments généalof,ique s concer vant d'anciennes farailles de haestricht, o,erdr., 19 blz . (Grinyart , de Tweebert;en, iiyei-:ie, 1:anegold, de Vinea, e tc. ) 35 , -233 . FRANOUINET , G.O ., De raoost e rs Transcedron te Venl o . Ges chiedl<undige schets, 1:aastricht z.j ., 28 blz . 38, - 234 . FR.\NOUINE'i', C. D. , Les Schoonvors t, d' après des documen t s inédi ts , Roe r ;:iond 1874 ; 11 9 t l z , 75, -235. FP.,UlOü!NEî , G. D., Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden va.n de abd!.j Kloosterrade e n van de adellijke vrouwenkl oosters ilarienthal en Sinnich, Maadt richt 1e69, 311 blz . 80,-236. FR-'t.OUINET , G.c. , !.½redeneerde inventaris der oorl<onden en besche i cien van he t K!ovs t e r der Predi:<heer cn t e tlaastricht, tiaastricht 1880 , 191 blz. 75 , -237 . FRAN:lUINST . G. D. , Beredeneerde inventa ris der oor!conden en bescheiden van het a.d~l!ijk klooste.' St Gerl ach, berustende o p het Prov . Ar chie f van Limbur_-;, ;~ostricht 1877, 303 blz . 80 , -238. fR.".IJ'.jlJ!NET , G. O. , overzich t der c;emeente archieve n en beredeneerde inventar i~ der oorkond~n en bescheiden van de 6emeen ten Si ttar d en Venl o, i!aastricht 1e 72, 137 blz . 45 , - 239 , GEi,ENI~-- en p!'o~r ar.unaboek je der fancy-fa ir te Asse lt (Swal men ) t;ehoude:1 op 5 en 6-C-1 917 , 43 blz . , 3eill. (betr . res taur-a t ie l<er!<je te Asselt) 38, - 240 . Gë:DE!:.i<BOE!< cler I led . Herv . Gemeen t e van liaas tricht 1632- 1932, tlaas trich t 1 S32 , 385 + 67 b,.z . , g,?ill., ge b . (fraai uerl, . Bandontwerp '!. Roozendaal. tiet or lt;!.!lsle ets van H. Jelin~er) 175 ,-241. GEDZNKE:OEY. van de Rij ks Hor;ere Burgerschool te Roermond, t .g. v . 75 jr bestaan , 1939, Roenno1,d 1939 , 82 blz ., geill. (roe t de namen van de eindexamencandidaten in di e j él r 2n me t hün latere functie ! ) 60,-242 . GE_J?IKBOf' ..: rJ. jl<:::'.Neekschool i•Jaastrir:llt 1830-1930 , ilaastricht (1 931 ) 86 blz. c.;, . .Ll . (met lijs t van l c.>Hlingen 1880-1930 ) 48, - 243 . G:f•!,MKB1; '~ ' !Jij he t. 25 Jr bestaan von áen Li.mburgschen Land-· en tuinbouwbond , Rc:: r,1ond '.:2ü, ~?.0 bl z., 0 e:ll . (omsl. J .Colle tte ) 30 , -·•


244 . GELISSEN, ~erken s tre ven van Prof . Dr I r H. C. J . H.Gelissen, t~as tric ht 1 96 0, 30, -493 blz . , geb . , ~e ill . 245 . GELISSEN, Pr of . Dr I r H.C . J . H., Libe r am i corum t . g. v . 70e ve rj aardag, 20,··tlélas tricht 1965 , 216 blz . , geb., r;eilL 246. Gt::NEALOGISCHE aanteekeningen ove r de f amilie Hus tinx , llaastrich t z. j , , 80,-29 blz .+ tabe l , geb . (1 9e eeuwse l icht druk van handschrift? ) 247 . (GENNEP) , Twee stukken i n handschr if t be tr . pastoor Schuerkens t e Gennep , 95, -18e eeuws 248 . GERADTS , H. H. , Limburc;sche kwes tie , r edevoe ring ( .•. . ) in Tweede Kamer( . .. • ) 28,-Maas tricht 1848 , 31 bl z. 249. GERAEDTS, G. , De bestri jding van wolven in het departement van de Nede r maas, 10,-afl. De Viaas ~ouw 11)83, 8 blz . 250 . GERAEDTS , G. en F. G. K. Custer s, Van Abdissenstraat tot Zandkuil . Verklaring van oor s prong en be tekenis van de Swa l mense straatnamen, z . pl.. ( 1982) , ca 100 blz • 28, - - . . ge ill . GESCHIEDKUNDIG ve rslag van he t Dominicanenklooster t e Sittard ten jare 1707. 251. Extract ( Publ. 192 . ) 13 blz. 9,-252 , GEULDAL, Het , van Cottess e n tot Val kenburg , uitg. De ilatuurgids, 1974, 56 bl z . , r;eill. 10,-253 . GEURTS, A. J . e.a. , De rnagistraatsverzettin~ te Ve nlo in 1579, extract (De tlaasgouw 19791, 12 blz ., geill . 10 , -254 . GEWIN , J . P. J . e . a . , De g r aven van Limbure; Stirum, Assen 1961- 1963, 3 dele n in 9 banden, geb ., geill . (complete set) · 275,-255. GIDS van de opvoering van het spel van St Joris te Beesel in 1974, 40 bl z . geill . 10, -256 . GIFFEN, A.E.v ., De Zuid- Limburgsche voorhistorische vuursteenindustrie tusschen Rijckholt en St Geertruid . Extract (TKNAG 1925) met naschrift van Van der Sleen 23 blz . met vele uitslaande platen 38,-257 , GILDEBOEK, HET, Tijdschrift voor Kerl<elij ke Kunst en Oudheidkunde. Uitg. d . h. St. Bernulphus Gilde (verschenen : Eerste s e rie : 3 delen ( 1873-1881) ; l'lieuwe serie ; jrg 1 t/m 25 (1918-1942) en jrg. 30 t/m 37 (1948- 1955). De jaarr,angen 26 t/m 29 zijn niet verschenen ! ) a . Vrijwel complete set van alle, meest ~ebonden, delen uit de beide series (mist slechts 2 afl . van jrg . 3 der eerste serie) . Dijp;evoegd: Verslagen 1889/90, 1893/ 94 en 1900 ; Register der Publil<aties 1873-1939 , 2 delen; Spijskaart 1929; Feestlied, Programma 28-11 - 1929 en krantenverslag 750 , -b . Eerste serie : ,:;re;. 1 in afl . 50,-c . ~aeuwe ser-ie : jrg. 1 t/m 25 en 30 t/m 37 , per- complete jaargang 30,-d. Idem, doch incomplete jaar-ganp; of jaargane; met waterschade 20 , -e . Reg ister 1873-1939, 2 delen 40 , -258. GILDEBOEK, Het, jre; . 32 nr 2/3 (1950) c;ewijd aan Limburg : In mem. J , Th.Cuypers ; de Veldl<apel ; r~apellen in Limb . en N. B. ; De Mariabeeldjes langs de bidweg 10,-t . e . v. O.L.V. Sterre der- Zee te llaastricht ; etc . 259 . GILS, P.J.M.v. , Leve;1sbericht van Dr J . W. N. Goossens , Leidén 1935, 16 blz. 12,-260 . GILS, P. J.M. van, Eenige opmer-kingen over de oudste Annales Rodenses (11041157), over-dr . (Publ. 1912) 19 blz 16, -261 . GILS, P.J .M. van, Eenie;e opm . over de middeleeuwsche boekenlijst der abdij rnlduc , Extr-act (Hand . Phil. Conc;r . 1908) 29 blz . 24 , -262 . COOLE, F., Hapenboek Hë.sselt , deel I en II, Hasselt 1965, 45 blz. met 148 afbeeldingen van familie11apens van oude Hasseltse geslachten (beperkte genummerde opla~e , niet in de handel), geb . 150 , -263 . GOOLE, F., Wapenbor;~ Sint Tr-uiden, Tongeren 1966, 113 blz., geb. (met afb. van 412 familie1·1apens) 150,-264 . GOOLE , F. en P. Pot ar-een t , Graf- en gedenksclwiften uit de provincie Limburg reeks II deel I , Tonr;eren 1972, 150 blz . , geill. (= deel 3 v . h .gehele 1·1er!<) 58, ·264a GOOLE , F. en P. Potar-3ent , Graf- en r,edenl{Schr-iften uit de provincie Limburg deel 2, z . pl , 1967 , ca 175 blz. , geill . 58 , -·265 . GOOSSENS , J . , De Ove r mase dialecten, afl . Velde!<e (jrg 41) 16 bl z . , . 0 ei1L 18, --265a GOOSSENS, W., Ar-chiev,m af mr~stic; van he t !~as teel Baarlo, Over-druk , 113 blz met 255 regesten door- P. Doppler) 38,-266 . GRAAFLAND, Jhr- J . , Van toen en straks, een bundel schetsen en novellen, Heythuysen ( 1924), 225 blz . ( ve::?l betr. 1-laastricht e.o . ) 90,-267. GRIBLING, J . P., llillem Hubert Nolens ( 1860- 1931 ) , uit het leven van een priester--staatsmanm, J\ssen 1978 , 379 blz . , geill; 24, ··268. GRINTGJHEN in Limbur-g. \·l ensen voor- de inrichting van de Limburgse :·laas (uitg. A.N . W. B. 1971) l10 blz . + l<aart , e;eill. . 15, -269. H. Onze bloedgetuigen , Extract (An . 19't5) 9 blz . (betr. priesters uit bisdom •oer-mond die in concentratiekampen stier-ven) 10,-270. H, Th . , Een nieuwe R. K. ker-l< te Heer-len, afl . Het Gildeboek 1925, 4 blz . geill. 12,-271 • H. W., Kasteel Haer-r:m onder- Voe:-endaal , Extract (Buiten 1921) 2 blz., geil 1. 6, - 272. fü.AN, W.F. H. de , Klocster en lrnrk rJe r sepulchr-ijnen te tlaastr-icht, afl. Heemschut (1 937 ) :: bl;; , , e,eill. 15 , -273. HAAS, J . A. K., S'.:a2.ts en Sp:ians :c .ileer-l e n, enige bijzonderheden over de bestuur-lijke en l{erkcl!.Jkç vt.:r1·1 H:l{elinc;en te Hc~rlen in 1648 en 1649, afl. De tlaasgouw 'i 973, 6 blz . , c;eill . . 10, - -


274. HAOETS , J . , Aanteel<eninr;en op de 11aastricht.er familie Dolmans, Roermond ( 1803 ) 29 blz . 48,-275. HABETS, Jos , Een woord over de lirr,in~ der Karolin~ische Veste Barburr;um bij Maastricht , Extr act (1 867 ) 5 blz. 10, ··-:276. HABETS, Jos, Geschiedenis van het te3enwoor dir, bi sdom Roermond deel II , !let oude bisdom Roermond 1559-1801, Roermond 1890, 675 bl z . , r,eb. 95;-277. HABETS , Jos , Chronij k der l anden van Ove('l11aas en aangrenzende r,ewesten, Roerr,,ond 1870, 231 bl z ., ~eb. 75,-278. HABETS, Jos , Opdelvin~ van Romeinsche oudheden te Heer bij 1iaastricht 1 Extract (\led. Kunstbode 1879) 2 blz . 9, -279, HABETS, Jos , tJotice ar chéologique s ur un cachet d'oculiste Romain t rouvé à Heerlen, Extr act, 24 blz .; me t : dezelfde, Découverte d' un autel Romain à Kessel , près de Rure~onde , Ex tract,10 blz. 30, -280. HAEVERNICK, Thea E., De geribde millefiori drinkbeker van St Servaas in J·,aastricht, afl . De iiaasgou11 1976, 3 blz. 6,-281. HAi.DER , Courantenberichten betr. Kasteel Den Halder, De Haller , te Valkenburp; , 1903, 1920, 1947 12, -282. HALL, H. v., Het nieuwe ~emeentewapen var. Eysden, afl . l)e i1aas~ouw 1904, 11 blz., Beill. 10, -283. HANDLEIDING voor de l eden van het Recherchebijstandtcam , eemeente--rijv.spolitie, arr . Roermond, ca 1972 20,-284. HAtlDLEIDING voor de adminis tratieve ~eschriften en het boekhouden der :<erkbesturen in het Bisdom Roermond , Roermond z.j . (ca 1903) ca 100 blz. , geb . 10, -285. HANSSEN, H. , In memoriam t-iichael l'il lemsen , : 1904, Extract (L.J . 1904 ) 4 bl z . 6,-286. HARDENBERG, H. , Inventaris der archieven van het arrondissernent I Jaastricht en van het Departement van de Nedermaas (1794-1814) , met een inl . over de vorming v. h. ~rond~ebied en de gesch . der bestuursinstellincen, Den Haélfl 1946, 292 blz ., met l<aart 65, -287. HARDENBERG , H., De landgraaf in de Heerler heide, Extract (T .K.N . A.G. ) 17 blz. + l<aart 24,-288. HARTt1ANN, J . L. H. , De reconstructie van een middel ecu~,s landschap. Nederzettingsgeschiedenis en instellin3en van de heerlijkheden Breust en Eysden bij l·laastrich t ( 10e - 19e eeuw), 376 blz . -~ losse map kaarten 40, - 289. HEEL , D. v., Het J<api ttel van de Tertiarissen van Zepperen, Extract (1 953) 30 blz . (o .m. betr . kl oosters BoBarden te Roermond , llaastricht , iiaasbracht ) 24,-290. HEER , Speciaal nr van Veldeke (1 970 nr 3) geheel gewijd aan Heer, 52 blz .r;eill. 20 , -291. HEERE, L. , De agneten van Maasei k, afl . De haasgouw 1962, 7 blz . 10,-292. HEERE, L. , Oalthazar van Droeenbroeck en de schilderin~en in de Loretto-kapel te Thorn, afl . De Maasi:;ouw 1971 , 7 blz . 10,-293, HEIDENDAL , f' ., Maasland van vroeger tot op heden, Lier 1957, 90 blz . 10,- · 294. HEKKER , R.C. e . a . , Dorp en stad in Limburg. Ontstaan , ontw ., bescherminó en herstel van historische nederzettingen, Zutphen 1981 , 160 blz . , i:;eill. 25,-295. HELLENBERG HUBAR, Bern .C.M. v. , De Teekenschool voor nuttige en beeldende kunsten en ambachtschool t e Roerr.iond : een 20e eeuws monumen t, afl. De llaasr,ou\/ 1983 , 11 bl z . , eeill . 8,-296. HELLENBERG HUBAR, B.v. , Pierre J , H, Cuypers (1827-1921) oeuvre en l egendevorming, afl . Monumen t en 1984, r,e ill . 16, - 297 , HENTRICH , He t Rijn - ,iaas - Schelde - l(anaal , met aansluitende kanal en naar Brussel, Hasselt en Luik , een vergel j jkende studie der plannen van Caene~e~ 1922 en Hentrich 1923, Venl o (1 924) 23 blz . , fol . , eeill . , met losse kaarten 40 , - 298. HERMANS-GUPPEN , Y. A. W. , Een bijzondere ontdekki ns voor de historie van het huis Ter Horst , afl . De Maas~OUI/ 1984 , 3 blz . , ~eill. 6,-·· 299. HERHESDORf', B. H. D., Enkele beschouwingen over de ouds te rechtsgeschiedenis der abdij Kloosterr ade, Overdr . (Hist .Tijdschr.1934) 43 blz . 28,-300. HESSE , G., Het voormalige minderbroedersl<looster te Venlo , Venlo 1911 , 72 blz 24 ,-•· 301. HILLENRAEDT, Programma concert op Kasteel flillenraedt , 1951 , met lcorte gesch. kasteel , 8 blz . , geill . 9,- 302 . HOENSBROEK, Kni psel s betr. Kasteel Hoensbroelc, o . m. be tr . restauratie . liet circulaire Ver . Ave Rex Christus 18, -303. HOL , Jacoba B. L. , Een fossiele karstoppervlal:te in Zuid- Limburg, Extract (T .K.N .A, G. ) 8 blz . , geill . 16,-304. HOMMERICH , L.v. , 11 Baan" •brekende historie (art. over Heerlerbaan in Het land van Herle, 1967 , 9 blz., geill. 9' -·· 305. HOOGLAND , J .R. , Historisch overzicht van de waterweeen en waterverdeling in Zuid-Jlederland , z . pl. 1978, 10 blz . , geill. 12 ,-306. HOPPERS, J .M. L. , Vijfti~ eeuwen cultuur in Zuid-Limburg, Ex tract ( 1<;46) 5 blz ., geill. 10, - 307. HORSl1ANS , J .H.X ., De hofstede Cardenbeelc, Heerlen 1906 , 14 blz . (met losse uitvou11b . 11 s tamboom", gedateerd october 1900) 48, -300. HöVELL TOT I-IESTERFLIER , J . G. f'. t!. G. v. , Roermond vroeger en nu , Bussum 1968, 104 blz . , ge il 1. 24,-309, HöVELL TOT HESTERf'LIER, J . G. f'.H .G. v. , [(astecl llasselholt te Ohé en Laak, afl. De Maasgouw 1972, 6 blz . , ,;e ill. 12, --


310 , HöVELL TOT WESTERFLIER , J .G. F.M.G . v., Roermond hoofdstad van de provincie Limburr.;7 Een mer kwaardir,e kaart 1~et randver siering uit 1815, a fl . De t1aas[;OUW 10, - 1972, 6 blz., geill . 311 , HöVELL TOT WESTERFLIER, J .G. F.t1 .G. v. , Afbeeldingen van de r~uns terabdij in 10,-Roermond , extr act (Dulletin ~1.0 . n . ) 4 bl z . , r;eill. 312 , HUTSCHEMAEKERS , A, , Gedenkboek van de Onderlinr;e ve r zekeringsmaatschappi j van de L. l. T. O. en r< . A.B. bij ~el. van haar 50 jr bes taan, z . pl. 1953 , 108 bl z. , 20,-r,eb. geill. 313, HUIJGEN , C. A., De ontmanteling van Kasteel Nieuwenburg te Gulpen , Extr ac t 9, -( Bronk 1958 ) 4 blz , , geill . 10 ,-314. HYLCKAMA VLIEG , H. 1-1.van, l1aastricht , Ex tract (uit ? 1944) 5 blz . , ~eill. 315, INDUSTRIEBANK in Limburg, r edevoe ringen • .•.. 1934 .• . . • door E. o . J .M. van Hövell tot \·Jesterflier e . a . , 38 blz . 10,-316 . INVENTARE de r nichtstaatlichen Archive de r Provinz '.Jestfalen . Band I Regierungsbezirk Münster ; Inventar e der kreise Ahaus, Borlcen, Coesfeld und Steinfurt , .. . Müns t e r 1899- 1908, 968 blz., geb.; Band II Regierungsbezirk Münster: Inventare des Kreises Tecklenburg, llar endorff , und Lüdinghausen , Münster 1903- 1917 , 443 blz ., geb . ; 13and III Regierungsbezirk Minden : Inven tare des r<reises Düren, Münste r 1915, 206 bl z ., geb .; Bei band I Regier ungsbezirk Münster , Kr eis Borken (Urkunden des Fürstl. Sal m-Sal m'schen Archivs zu Anholt) und Kreis Coesfelt (Urlcunden des Fürstl. Sal m-Hor stmar ' schen Archives zu Coesfeld ; Url<unden der herzogl. Croy' schen Domänen administration zu Dülmen) , Münster 1902-1904, 624 blz . , e;eb . l,e t Naamregister in h. s . op de tlederlandse families , voorkomende in deze vier banden ! 450,-317 . I NVENTARIS van het oud archief der gemeente Roermond , 2e stuk, Je afl . 28,-(Bijlage Versteeg 1873 ) 142 + 16 blz . 318. ( INVENTARIS van archivalia, tot 1903 bewaard op l{asteel Aldenghoor onder Haelen), Extract, 80 bl z . 24 ,-319, INVENTARISSEN van he t oud-provinciaal a rchie f in Limburg, llaastricht 1885, 26 blz . 20,-320 . J . K. , Maastricht, parel van de Maas , Extract ( Olie 1953) 4 bl z., c;eill. 8, - 321. JAARBOEK Dischoppelijl< College Sittard 1961- 1963, 101 blz., 5eill. 15 , - 322. JAARBOEK Bisschoppelijk College Roermond 1965-1 967, 104 blz., geil!. 15,-323. JAARBOEK Ned . Geologische Vereniging afd. Limburg, 1960, 1961, 40 en 53 blz. , geill ., per stuk 10 , -- · 324. JAARVERSLAG 1968 N. V. Nederl andse staatsmijnen , 38 blz . , 3eill. 5, -325 , JAARVERSLAG van de Stichting tot instandhouding van voortbrengselen der cewestelijl<e bouwkunst in Limburg (Restauratie-Stichting Limburg ) nrs 2 t/m 1 (1956 t/m 1961) 28 , - 326. JAARVERSLAGEN Rijlcsarchief in Limburg over 1877, 1907 , 1916, 1917 , 1920, 1931 t/m 1935, 1937, 1938, 1940 t/m 1945 , 1951 t/m 1954, 1956 t/m 1965 25,-327 , JACOBS , J . , liet gouden boek der K. A.B, Limburg 1900-1 950, Vijftig jaren Arbeidersbeweging in Limburg, Heerlen 1950, 311 blz . , ge i ll , 60, -328 . JANSEN, J . c .G.11., Landbouw rond Maastricht (1 610- 1865 ) . Een analys e van de cxploitatieuitl<omsten van enige lössbedrijven in halfwinning, blz . 1-98 in Studies over de Soc . -economische geschi edenis van Limburg 13 (1 968 ) 24,-•· 329 . JANSEN , M., Inventaris van het oud archief der gemeente Sittard, 2 delen , resp . 1243- 1609 en 1609-1794 , Sittard/Roermond (1 878-1 880) 208 en 141 blz . 95,-40, - 330. IDEM, deel I 20,-331. JANSEN , M., De oudste vrij brief van Sittard , Roermond 1876 , 16 blz . 332, JANSSEN , E., Register van de O. L. Vrou,~e Broederschap Op ter Poorten t e Roermond, Extr ac t (Limb. J rb . 1928 ) 11 0 blz. (mist de l aatste blz. ) 24,-333. JANSSEN DE LIMPENS, K. J . Th . , Gelder se \Ujssenissen van het hoofdgerecht t e Roermond 111 t Hije boeck 1459--148711 Utrecht 1953, 392 blz. (OVR) 42 ,-334 . JONCKERS , J . H., De "Dikke Boom" te Hees, Ex tract (1 890 ) 8 blz . 28, - 335, JONGH Dz, W. H. D. de , Het voorkomen van lood-, zinlc- en ij zerertsen in Zuid- Limburg Extract (KIJAG) 20 blz . me t kaart 10,-336 . JONGHE , Vte B. de , Un tiens de sou d' or inédit de tiaestrich t , Extrac t ( Hl98 ) 4 bl z. 6,-337 . JONGMANS, R.W., Geol ogische bezienswaardigheden in Epen en omt;eving , 2e druk, l·laastricht 1948, 56 blz. , geil!. 28,-338. JUBILEUMNUMMER van het Natuurhistorisch 1·1aandbl ad, or13aan v.h. Natuurhist . Gen . in Limburg, 1960, 11 0 blz . , e,e ill. 24,-339. JULIANA- KANAAL, Gekanaliseerde tiaas en aans luitende waterwegen . Gedenlcboe!< uitgegeven t .g. v . de opening van het Juliana-Kanaal, 1934 , 88 blz. , oblong , geillustreerd 30 , -340. KAARTEN ingekomen van gemeentebes turen en van den bewaarder van het kadaster en van hypotheken t e Roermond ( met "Geschied!:. overz . van de invoerinB ( .• . l van het kadaster in Limburr, 11 ) Ex trac t (1 915) 24 bl z. 16, -341 . KALF , Jan , Opgravingen in de St. Servaaslcerk te flaastricht, Afl. van 13ulle t1n N.0 . 13. 1916, 28 bl z. , r,eill. 20,--342. KAMER VAN KOOPHANDEL en fabrieken voor tlidden- Limburr,, J aarverslag 1967, 1970, 20, ~1971, 1974, 1975, 1976, geil!. , samen


343. KANALISATIE van de Maas in Hederland. Verslag over de vorderingen van de wer ken in het jaar 1919, Roermond (- 1920)56 blz., geill. (o . m. met foto's van de t1aas te Linne ) . 11e t : idem over 1920, 90 bl z. , i;eill. (o.m. r:iet foto 's van de sluis 50,-te Linne) 344. KAPITEIN "RONDUIT". De manoeuvre om Limbure;. Eene studie over de strater;ische 24,-positie van Limburg , Utrecht 1919, 33 blz . , me t kaarten 345, KAPITEIN "RONDUIT" , Nogmaal s "De manoeuvre om Limburg in 1914" , z. pl., z. j . , 30, - 36 blz. , met kaart 346 . (KASTELEN) , 11 8 pae;ina's uit het werk van A. Loosjes , Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parl<en van l~ederland, Ams terdaM z.j . (1912-1 921) , betr. Kastel en 60 , -i n Limburg. (Grote foto's op kunstdrukpapier . ) 24 ,-347 , KEMP , M. , Geschiedenis van Limburg , i1aastricht (1934) 101 blz . (le druk) 18, -348. KEMP, M. , Geschiedeni s van LimburG, 2e druk, iiaastricht 1946 , 94 blz ., e;eb . 349 , KEMP, tl. (red . ), Limbure; 1839- 1939. Van pl oee; tot afbouwhamer . t1et medewer king en instemming van vel e autoriteiten en off. instanties , Ilaastricht 1939, 246 48, -·· blz ., fol . , ceill . 350 . KE}IP, M. , 1940 Limburc; 1945, van ramplmmeet tot vredespalm, i·laastricht z.j . , 40 ,-227 blz ., geill. , geb. (fotolmpie! , maar zeer net ex. ) 10, -351. KEMP , M., This is Limburr,!, Veldeke 1945 , 61 blz . , e;eill. 20,-352, KEMP, M., Limbur~ in den wereldbrand, itaastricht 1946 , 95 blz. , P,eb. 353. KEMP , M. , (red . l , Het l and van de Peel, t1aastri cht 1955 , 168 blz . , fol., c;e ill. 20,-354. KEMP, P.H. van der , De Belgische omwenteling in Luik en Limburg t ot aan het verl ies van Venlo i n november 1830, ' s-Gravenhae;e 1904, 159 blz. (t! .B. de 40,-·· Bijlagen (deel 2? ) niet aanwezig) 355, KESSEL, fotolcopie van de blz. betr. Kessel uit de Geill.Beschr.v .rionumenten , 8 ,-7 blz ., geill . in omsl . (+ afb . kasteel) 356. KESSEL, Advertentie betr. verkoop Kasteel Kessel ca 1866, met noe; 3 andere kn ipsels 10,-357 , KESSEN, A., De historische schoonheid van Maastricht, leen 2e druk, A'dam 12, -1943 , 1944, 133 blz . (Heemschut-reeks) per stuk 358. KESSEN, A. , Cultuurhistorische ~arallellen in het midden- en Beneden-llaasgebied 11e tot 14e eeuw , Extract (Publ. 1935) 18 blz . 9, -359, KEULERS, c. , De Kerk te t,li euwstadt , Extract (Huis Oud en Hw 1910) 10 blz . , geill (laatste blz . in fotokopie) 10, ·360. KEULLER, L. A.J . , Beschrijving van Oud-Roermond, spec . nr. van Bulletin !!.O. B. . 1920, 54 blz . , geill. 24 , -361. KNAEPEN, R. , Lommel , de Vrijheid en het Te~tendorp, een Kempense grensvlek verloren in de heide. Bijdrage van de Lommelse schepenprotocol l en tot de kennis van de lokale en de economi.sche toestanden tussen 1685 en 1808, z. pl. 1972 (Pro Civitate) 202 blz., met bijbehorende at l as van tabellen , kaarten , e;rafieken en schetsen . 65,-362. KNIPPENBERG , H.H . , Jacques Schreurs , de literator , Ex tract (Bronk 1957) 7 bl z . 9,-363, KNIPPENBERG , H.H . , Felix Rutten, Extract (Bron!< 1957) 7 blz. 9,-364. KNIPPENBERG , H. H. , Kultuur tusschen puin , in Noord-brabant en Limburg, Eindhoven 1945, 31 blz . 28, - 365 , KNIPPENBERG, W.H.Th., De Teuten, buitengaanders van de Kempen, Eindhoven 1974· 240 blz . 40, -366. KNIPSELS , Een doos knipsels uit kranten en tijdschriften (vnl . le hel ft 20e eeuw) betr . Limburg , Limburgse plaatsen , kastelen etc . 60,-367 , KNUTTEL, G. , Hedendaagsche monumentale kunst uit Limburg: Jonas, Vos, Nicolas , Eyck , Extract (1 937 ) 32 blz . , geill . 28 , - -· 368 •. KOSTER , A. L. , Maastricht , Extract (Elsevierl geill . maandschr . ) 24 blz., geill . 1 o,-·369. 'KOSTER, J ., Zuid- Limburgsche !~anaal problemen, Rede ( . • . • ) Ver . v. Ingenieurs in z.-Limburg, l1aastricht 1930, 24 blz . met 3 uitsl. kaarten 24 ,-370. KREUKELS, L.H.M., Mijnarbeid : Vol e;zaamheid en strijdbaarheid . Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Ned. Steenkolenmijnen 1900-1940 , Assen 1986, ,600 blz. 50,-·· 371 . KRIECI<EtlBECK, Courantenberichtje betr . brand Slot Krieckenbeck , 1902 5, -372 . KRONENBU~G, J . A. F., ,•iaria ' s Heerlijkheid in Nederland . Geschiedkundice schets van de Verering der H.Maagd in ons vaderland van de eerste tijden tot op onze dagen , 8 delen, A'dam 1904-•1931 , geb . , e;eill . , met register , samen 9 delen 400,-373 , LAATSTE officiëele geill . reis- en wandelgids voor Valkenburg, Geul-Gulp en l'1aasdal, Valkenburg (Crolla) z . j . (ca 1930 ) , 48 blz ., geill. (met enkele andere brochures) 24,-37 4. IDEM 15e drul< 12, ··375 . LAATSTE off . geill . Reis- en wandelgids voor Zuid- Limburg 20e druk, Valkenburg (Crolla) z.j . (ca 1950? ) ca 120 blz . , ceill. 12, - 376 . IDEM 22e druk 12, -377. LAMBERTS HURRELBRINCK, L. H. J . , Limburgers in Amsterdam , Extrac t (\/oord en Beeld 1898) 10 blz . , geill. (door Vaarzon t'Jorel) 24,-378. LAVIGNE, E., Kroniek van de abdij van Sint-Truiden, l e deel : 628-1138, Assen 1986 25,-379, !.,ECLERCO , \-1. L. , Limburg, land en menschen , A' darn z. j., 177 blz ., c;eb ., geill. 18,--


ill (A o Reeks 980) 5,-380. LEEUWEN, F. v., Romein3 l1aastricht 1 A'dam 1963 , 16 blz . , ge · 126 381, LEEUWEN, Fred van , en F,Lahaye , Limburg in l'oord' en beeld , A'dam z . j . ,_ 40 + 101 __ blz. (mist 1 blz . ) . 382. LEVERICKSVELT , ~L H. , Oratio paner,yrica r ecitata in publica Festivitate, qua ( . ..• ) 11.c.11 . Frisoni ( . ... ) od pl audeban t senatus populusque llosa-Trajectinu 5 , 0 Maas tri~ht 1747, 28 blz . (met "nawerk" door J. Bekkers, H. E. v . Panhuys en J . Essers) 1 5 ,-383. LIBELLUS FESTIVUS . Een bundel his torische opstellen aangeboden aan J . H.F. H. Linss~n 6 , -bij gel. v . zijn 70c ve rjaardag , Roermond 1964, 185 blz . , ~eill. 384. LIMBURG . Propaganda-uitr,ave met off . medewe r king en instemming van versch . 65,-gemeenten en V. V. V.'s . in Limburr,, Heerlen 1935, 191 blz . , fol;, geill. 385. LIIIBURG en het hoge r onder~iijs, rapport v. d. Commissie ( .•• . ) van de werk10,-gemeenschap Limburc, z . j . , z. pl., 16 blz . geil!. · 386. LIMBURG, land van ni jverheid cri industrie, van roróantiel< en natuurschoon, Bijlage van De r otterdrunmer 15-2-1933, 12 bl z . , r,eill . 28,-387, LIMBURG's JAARBOEK , orl)aan van " Limburg:r Prov . Gen.v .Geschiedk .lletensch. , taal en kunst , deel 8 (1 902 ) , 10 (1 904) , 11 (1 905) , 17 (1 911) ; 18 (1 912) , 24 (1 918 ) 28 (1922 ) en 29 (1 923) per deel . . 50,-388 . LIMBURGS LANDSCHAP (uit~ave v . d. Stichting Limbur~s l andschap) afl . 1 (1 973) 35,-t/m 24 (1979) (mis t nrs 7, 10, 13, 14, 23) · 389. LIMBURGSCHEN BOND van R. K. Studentenclµps St.Alphonsus, 1919~192~ , Sittard 28,-- . 1924 , 94 bl z ., geill . 390. LIMBURGSE LAND-· EN Tl1INBOUWBOND . Verslae;en over 1947 , 1948, 1949 , 1950, 1953 . 20,-Per stuk ca 300 blz . Samen · · · 391, LI11BURGSF. LANDSCHAPPEM, Gids voor Natuur- en landschapsschoon. in de· provincie Limburg, z . pl . (1 967) 108 blz. 5,-392, LI~ffiURGSE LEEUW, DE , Orgaan ter bevordering van de studie der e;enealogie en heraldiek .in Limburg . . . a . jrg 1 (1 952 t/ln jrs 14 afl . 1 (1966), alles wat verscheen . Jrg 1 :t/m'12 ,·. e;ebonden in de bekende rood-linnen. banqen met goudopdruk, jrg. 13/14 in afl. Mooie set . · · 750,-10, - b. losse band voor de jaar gang 1952/3 393, LINSSEN, J. , !laar áanleirling van een oorkonde over Asselt, afL' De 't·laasgóuw 1962, 6 blz ., geill , . , . · ~0,-"'.' 394 . LITJENS, H. P. M. , Onderzoek naar de . onmaatschappelijkheid in ·de ·gemeen te !leert, .. . Roermond 1954 , 68, blz., geill . (met een kaart met de woonplaatsen van de a- sociale cezinnen t e \leert! l · 395, LITJENS, H. P. ~I., De criminaliteit in ~imburg . een historisch overzicht ; ilaastricht 1973 , 68 blz . · · ·· 396. LOOMANS, P. , Genealogi e der familie llinckelens, :getrokken uit de authentieke doop-, huwelijks- en sterfregisters der steden ["iaastricht en Luik, llaastricht 28,-1904, 14 blz . 397, MAAS , H.H . J ., Het coud van de Peel, 2e druk, Laren z.j., 293 blz. , geb. (rug besch.) · 398. MAAS, F. , Geuldal , vcorbeeldie landschap, A' dam 1977 , 20 blz . , geill. ( A O reeks 1658) · · · 8,-399. MAAS-MEUSE. Nederlandsch-Bel gische _Commissie ingesteld tot onderzoel< van · de kanalisatie van de gemeenschappelijke l•iaas ; Dèn Haag 1912, 185 blz . 48,--.. 400. MAASGOUW, DE , Orgaan voor limbur~sche, geschiedenis, taal- en letterkunde a. jrg. 10 en 11 (1 888-'89 ) ceb. in 1 band (mist enkele pag. van jrg 11) 50,-b. jrg . 17 t/m 23 ( 1395 t/m 1901 l, geb . in 2 banden 200 , - c. jrg . 49 t/m 62 (1 929 t/m 1942 ) geb . in 6 banden (mist 3 afl. van jrc 60) . 300,-~ d. losse jaargane.;en in afl . , compleet : 5 (1883) , 6 (1884), 7 (1885) èn 10 ( 1888), per jrg. · · 35,-e. losse jrg . in afl. , waarvan per jrg enkele pagina's ontbrel<en : 5 (1 883 ), 6 (1884 ), 7 (1885) , 11 (1889), per jrg . 18,-f. losse jrg gebol)den , complee t : 87 (1%0), 88 (196C:), per jrg. 25,-g. losse jrg. in an. ; compleet : 82 (1963), 83, 84, 85 , 86 , 87, 88, 89, 93, 94 (1975 ) per jrc . 18,-. 2,50 h. inhoudsopgaven/ r ccisters yan de jrg ~1 , 89, 90, 91, 92, 101 ; 102 per st. 401 . (MAASTRICHT) Brief in hands-:hrift van de Proostdij t e tiaastricht aan het gerecht te ACHTTIENHOVEN betr. achterstallige " inhuldings" gelden, 1643, 2 blz. met lakzegel 60,-402 . MAASTRICHT (in) 1955, 1971 , 1975, r esp , 28, 74 en 62 blz., geill. per deel 5,-403. MAASTRICHT, afl. Gens Nostr a (sept. 1965 ) gewijd aan de streek rond Naastricht : Landmeter/1-latak/ Allard/van Gil se, !cwartierstaat Cals, Van 't Lindenhout over l1aasschippers, etc . 12 ,-404. IIAASTRICHT . Adreskaart Li mburgs antiquariaat (Parallélweg 50 ) 1945 5,-405. MACCO, H.F., Das Jülische Geschl echt Von Werth, Bonn 1904, 32 blz., ~e ill., geb.35,-405a MACCO, H,F., Geschichte und genealogie der Familie Pastor, Aachen 1905, 233 blz: geb ., geil 1. ( Ba., d IV v?.n de "Oeitr äee zur Genealogie Rheinische Adels - und Pa trizierfamil E n" ), fra~i ;1.:Jr \: betr. dit uit Aken; Keulen, I<refeld , Orsbach · e.o . afkomsti;:-, e se ë.l a.::~t · 400,-406. IIARRES , W., Or.D<'k•:-n(:c afbee]ding uit de 15e eeuw van Sint Servaaskerk te 11aastricht ni\/ue ontclei<t, afl. De 1•iaasc;ou1-1 1971 , 5 biz ., geill. 10,--


407 . MEULLENERS, J . L. , De Antwerpsche bankie r E. Schetz en zijne geassocieerden J . Vl eminck en A. Proeven in hunne betrekking tot Maastricht en Aken, t1aas tricht 1890, 30 blz . 60,-408. MEULI.ENERS, J . L, , Te r r;edachtenis . t-iichaël A. 11 .Hillemsen , kanunnik der !(ath. Ke r l< te Roermond, pastoor t e St Odilienberg, z . pl. 1904 , 4 blz . (met portre t 38 ,-- · en aant . in h.s . door v . v . Oyen ) 409. MICHELS , M. H.l·I. , Gcncalor,ie de r familie Fr anssen te Tecel en , van 1651 tot heden 60,-z . pl . 1914 , 11 7 blz., ceill , 410. MOES, E,\I . , Nederlands che s tudenten te Straatsburg, z . pl. , z . j ., 4 blz . 5 , - ·· 411 . MOLKENBOER, Th,, Petrus Josephus Hubertus Cuypers (1827- 1897) , Extract (1 897 ) 38,-8 blz . groot 40 , Beill , (o . m. met fraaie repr . v. h . portret door Haverman) 41 2. MOMU -jubilei 1839-1938 , 9x11 ( o• 11/11), i1aastricht 1938 , 36 blz ., oblonr,, geil 1. · 48,-- · 413 . MONUMENTEN, De , Van ~eschiedenis en kunst in de provincie Limbur~ . Geillustreerde ; beschrijving 1e stuk . De monumenten in de gemeente Maastricht, 2e afl. (1930) 60,-en 4e afl. (1 938 ) , t .w. de blz . 147 t/m 290 en 467 t/m 590 , geill. per afl . 11 11 414 . MONUMENTENZORG in Limburs , Speciale afl. van tlonumenten (jrg . 1987 nr 2/3) 12,-40 blz., r;eill. (o . m. t e tr . Stevensweert, molens , St . Servaas, Limbricht) 415 , MORESNET, he t onzijdig plel<je c ronds in Europa, Extract (l/ereldkroniek 1903) 9,-1 bl z., r;eill. 416 . MüLLER, P.L.J .M , A., Eenie;e merkwaardige garnizoensorders uit de vestinr, 10, -l1aastricht, afl. Historia )(1 939), 4 blz . 417. MUNSTERS, A.J . , Sint Servaas in de vierde eeuw, afl . De Maasgouw 1984 , 14 blz . 8,-i:;eill . 418. MUUSSE, Geschreven aantekeningen van wijlen \/.Muusse uit archiefstukken betr. 28 , -de heerlijkheid Horst, beg in 20e eeuw , ca 30 blz . 419. ( NAUS , M.H . J . ) Swalmen . Sociogram en deelname van de fabriel<sarbeiders aan 60,-het gemeenschapsleven, Roermond 1957, 192 blz . 420, NEDERMAN_S, De , Limbur13sch geillustreerd maandblad , jrg . 6 (1928/29) , 8 (1930/31) 35,-en 10 (1932/33) , geb ., per jre. 421. NEELEl'1AN, Benno, Het plateau van tiarc raten, A'dam 1980 , 20 blz ., geill. (A 0 10 ,-reeks 1817) 421a NETTESHEIM, Fr, Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern, vonden Ursprüngen bis 1863 , Kevelaer 1963 (reprint van de druk uit 1863), 352 blz . , geb. , s eill. 75,-422, NèVE,. P. L. , He t Rijksl<amergerecht en de Nederlanden . Competentie territoir60,-archieven , diss . , Assen 1972, 594 blz., met losse stellingen en kaart 423. NIERl-lEYER, J. F. , Onderzoekingen over Luikse en tlaas trichtse oorkonden en over de vita Baldrici episcopi Leodienses , diss ., Groningen 1935, 221 blz ., s eill . 75,-424. NOLENS, Dr . \-iet bijdragen van Prof. Dr P. J .tl. Aalberse, Ant . van de Venne e . a . , Utrecht 1927, 150 blz . , ceill . 20,-425. NOTITIA Necrologia( ... . ) Joannis Bapt. Roberti , baronis van Velde de Helroy et Sart-Bomal XIV Episcopi Ruroemundensis . •• • • Drussel z. j . (1823?) 13 blz . 50 , -426. NOTULEN van het verhandelde in de zittinGen. Provinciale Staten Hertogdom Limbui:-c (1851 , 1852, 1853, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 , 1860, 1861, 1862 , 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 , 1883, per deel ( soms in twee of drie banden l 15 , -427, NUYTS, J .M., Levensbericht van G.D. L. Franquinet, Leiden 1901, 24 blz ., ge ill, 28 , -428. NIJST, Victor i'i., (c;eb . tlaastricht), Dissertatie juridica inau3uralis de 1-l unere proxenetarum, Leiden 1846, 64 blz . , 49,-429. OMSTANDIG BERICHT van het c;eene tir J . H. van Slijpe , vice-hoofd- schout, binnen .. • .. Maastricht is wede rvaren , z .pl. ( 1785) 43 blz., fol. 150,-430. ONS LIMBURG . Proefnummer, juli 1946, 16 blz . , geill . 5,-431 . ONS LIMBURG in d ' Oranjezon, Heerlen· 1948, 128 blz . , geill. 10,-492. ONTWIKKELING Der welvaartsmogelijkheden in Limburg, ,;aastricht 1949, 98 blz. geil lus treerd 10,-433, OORT, e . v . Het Kasteel te 1-!oensbroek, Extract (Duiten 1919) 6 blz ., geill. . 10,-434 . OPGEDRAGEN aan G. van der Mos t bij zijn afscheid als dir .-c;eneesheer van Huize "Maria Roe paan'; 25-9·· 1970, 100 bl z., ge 111. · 12,-435. OPPEN , E. van , De openbare godsdienstoefe ning buiten de gebouwen en besloten plaatsen volr;ens art . 167 art 2 der Brondwet van 1848. Regtsgeding tegen( . • •• ) F. X. Rutten ( • •• . ) over de wetticheid der in 1873 en 1874 gehouden processen,Gulpen 1875 , blz . 1-24 (mist blz . 25 (e.v . ?)) 28,-436. OPPENOORT11 W. F. F. en H.11. Krabbé, Een bezoek aan de steenkolenmijn te Kerk- . rade , Extract (H & B 1902) 22 blz . , geill. 20,-437. ORGEL in de R. K. St Nicolaaskerk t e l leyel, Heythuysen 1965, 12 blz., geil 1. 20,-438. ORGELNIE!J\"JS fa L. Ve rschueren te Heythuysen , october 1967, december 1968. Samen 48 blz. 24,-439, OUWERLING , H. N., Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden ·Deurne, Liessel er Vlierden : 2e uit~ave, Deurne (1974), 745 blz. 68,-440. OVERZICHT der pastoreele doop•• trouw•• en sterfre1~i s ters op de r aadhuizen en • pastorieën in de prov . Limburg aanwezig, en \/aarvan de uitlevering ingev . de . wet van 20-9- 1792 heeft !noe t en plaatshehben, Ex tract ( 1889-91) 167 blz ., met · A.J.A.Flament , De tlurgerlijl<e staud voor de invoering der Fransche wet van 20-9-1792, Extrac t (1 919) ~32 bh. Samen i n één band me t op de rug "R . A, van den 60,-B.S. in Limb ." !looi ex.


15, -441 . PEELBEVLOEIING , overdr . uit .OTAR 1978, 16 blz . , geill . 48 ,-442. PETERS, L. , Geschichte des Geschlecht es Von Schaesberc, Assen 1972, 291 blz. 443. PHILIPPENS, J . e . a . , Beknopte genealor,ische geschiedenis van de oudste zes s eneraties van de f amilie Le Germéal de Berleur, Le Lohier , d'Aulichamps, . Llloëst d'Aulichamps en Uloës t + 1385 - + 1620, t·laastricht 1972, 34 blz . ,gelll. 4o, ·444 . PHILIPS, J . F R. , 50 jaar soci ale gezondheidszor g in Limburc. De R. K. Ve renigi ng 40 ,-"het Limburgse r,roene kruis" in het goud , z . pl. , 1960 , 228 blz . , geill. 445. PHILIPS , J . F. R., J ansen en Cl aesens , Geschiedenis van de l andbouw in Limbuq ;, 1750-1914 , Assen 1965, 306 blz . , geill . 38, - - : . 446. PHILIPS, J . F.R. , 50 jaar Hornerheide , blz . 1- 136 in Studies over de soc . (!C•· gesch . van Limbur(l; 1971 24 ,- 447 . PHILIPS, R., gezondheidszorg in Limburg . Groei en acceptatie van de GezondheidsT voorzieningen 1850-1940, Assen 1980, 378 blz . 15,-448. PILLERA , J . W. !l·1osa Trajectinus l , Disertatio juridica inauguralis de jure ,i ;alluv ion i s, Gron . 1770 , 44 blz . (met opdr . aan A. G. Pillcra te Maastricht en me t "nawerk" van J .v . Dijk , J . v . Heurn , H.S. en W. L. Haenenberger) · .. 135,-449, PLANJE , J . P. , Vi j ftig jaar Limbur~sa Land- en Tuinbouw, 1901- 1951, z . pl , 1951 , 338 blz ., geill . 30,-450 . POELS, F. , De kerk van het St . Josefziekenhuis te lleerlen , spec. afl . van Huis Oud en Ilieuw jrg 16, 32 blz., o;eill. (watervlekkig ) 20, - 451. POMPEN, A. , Sint Victor van Xanten en zijn beteknis voor de geschiedenis van Nederland, Roermond 1955, 229 blz . 30,-452 . POULETTE , Edm. , Mémoire dressé en 1592 par le clergé du diocèse de Ruremonde ~ur la situation des Pays-Bas et des moyens d'y porter remède , e t destiné a etre mis sous les yeux de Philippe II , z . pl ., z . j ., 34 blz . 38,-453. PREMIERE SUITE au répertoire ou mémorial chronologique des lois , proclamations et arrétés publiées dans le departement de la t!euse inférieure , à dater du 1 Nivêse an 5, jusqua la fin du mois de floréal an 6 (1796-1798) , i-jaastricht z . j . , 181 blz . ; met Deuxième suite ..... , (1798-1799) , 214 blz. + 26 blz .. 60 , -- ... 454 . PROGRAMMA van het int . oud-Limbur13ers Schuttersfeest te Leveroy 7-7-1963 , 64 blz .•· 8,-:. 455 . PROGRAf1MA van het int. oud-Limburgs schuttersfees t te Limbricht op 5-7-1964, · Limbricht 1964 , 118 blz ., geill . 15,-456. PROVINCIAAL BLAD voor het hertogdom Limburg, deel 27 t/m 53 (1 852 t/m 1865) in 27 banden , half leer met gouden opdrulc (dupl. uit nr 3 van deze catalogus) 200,-457 . PROVINCIALE AU1ANAK van Limburg met adresboek, voor het jaar 1890, 235 blz . + 60 blz . advertenties (het algemene gedeelte (blz. 1-62) verwijderd). Slordig ex ., maar alle naamlijsten en advertenties aanwezig. · 5Ç,-458. PUBLICATIONS de la Société historique et archéologique dans le Limbourg à t·laestricht deel 57 (1 921 l 163 blz. Susteren ; geslacht De f,Jontaigne , sittardse Jezuiten.:. statie e . a . ) . 75 ,-deel 58 (1922) 195 blz. (St . Odiliënberg, Jan v.d. Croon , Schin op Geul , Terworm , e .a . ) 75,-deel 62 (1926) 474 blz . Ulathieu Kessels, gebrand glas te \leert , Crassier over abdij St Agethe te Hocht , bele13 Valkenburg 1465 , e .a . ) 125,-deel 63 (1927) 494 blz . (Maastrichtse noodmunten , Crassier over Neerhaeren, e. a. l 90 , -deel 67 (1931) 456 blz . (stadstekenschool Maastricht , e.a. ) 90 , -deel 69 (1933) 448 blz . . 75 ,-deel 72 (1 936) 341 blz . (Jolles , Schuttersgilden; Doppler, Proosten st Servaas ; Thönes en l'lunsters over Von Stein ; e . a . ) 90, -deel 83 (1 947) 281 blz . (Heynen, Maastrichtse drukker 1552-1782; e . a . ) 50,-deel 84 (1943) 326 blz . (Heynen , Maastrichtse drukte 1783-181 6; Verzijl , . Van Beringen ; e .a . ) ·· 50 ,-deel 85 (1949) 1e stuk , 382 blz . (Miscellanea Van Gils) . 25,-deel 90-91 (1954-55) 260 blz . . ·.25,-'"7 deel 96- 97 (1 960-61) 523 blz . 25,-deel 98-99 (1962- 63) 373 blz . . 25, - deel 100 (1964) 317 blz . 25 ,-deel 101 ( 1965) 253 blz . 25 ,-deel 102 (1966) 287 blz . 25 ,- Repertoire alphabetique 1863- 1883, Maastricht 1884, 56 blz . 8,-·· Tables générales des tomes 41 à 55, Maastricht 1921 , 24 blz. 8,-Registers op de delen 1 - 75 (1864-1939) door A. Kessen, Maastricht 1940, 126 blz . , ·geb . 25 1 - 459. PIJLS, H., De bokkerijdersbende met de doode hand , Sittard 1924, 126 blz . ,geill . 48, - 460. OUADFLIEG , E. , Erbnamensitte beim Aachener und Kölner Patriziat im 13 . ~is ·16. Jahrhundert . Aachen 1958, 48 blz . 20 ,-461. OUADFLIEG, E., Katharina, Frau von Randerath (1291-1307) und Katharina Frau von Born und sittard (1334- 1364), aachen 1958, geill . , 47 blz. met kaart 28,-462 . OUADFLIEG , E. , Imagina und die grafen von Loon , Aachen 1960, 30 blz., geill. 24,-463. QUADFLIEG , G., He t muziekleven te !laastricht in de negentiende eeu1,, Zutphen 1979, 80 blz . , r,e ill . 15 ,--


464 . OUIR, Chr. , Die Reichsgrafen von Schaesbere ( •.. . ), ein genealogischer versuch, Aachen 1841, 29 bl z . , Zel dzaam 70,-- · 465. RAADT , J . Th . de, Verzarieling van grafschriften en wapens in verschillende Poord-· brabantsche kerken, Hel mond 1893, 76 bl z., geb. (me t opdracht van de au teur 75,-aan V. van Oyenl 466. RAEDTS , C. E.P.M., De opgang en tel eurganF, van de Limbur~se steenkolenindu$trie, afl . De Maasgouw 1972, 14 blz . , ge ill. 12;-467. RAPPORT over de sacramentsprocessies in Limburg, Roermond 1960, 15 bl z . 10,-468. RAPPORT inhoudende voorstellen tot reorganisati e van de structuur v .h. Limb . , 20,-Geschiedk. en Oudheidk . Gen. , llaastricht 1962, 24 blz . . 469 . REGLEl1ENT über die Einrichtunc; einer Bürger-t Jilitz im Gouvernement des ili ederRheins, Aachen (1 814) 56 blz. 60,-470. REGLEt!ENT sur l ' orcanisation de l ' enseignement supérieur dans l es provinces 48, ~méridionales du royaume des Pays-Bas, Liège 1817 , 142 blz ., !<lein 471 . REGLEl'IENT omtrent de zamens telling van de Staten der provincie Limburg (K. B. 26-2-1018 ) 31 blz. 20 ,-472. REGLEl~ENTEN voor de Ridderschap in het Hertogdom Limburg, tlaastricht z . j . (1 844? ) 43 blz . (met naamlij s t van 54 personen benoemd in de Ridderschap 1842- 1844) 90,-473. REGOUT , Eugène , De tlaas en de t1aasbru;;- k11est1e te Maas tricht . Historisch en chronologisch overzicht 1e cedeelte, Historisch overzicht Maastricht 1396, 36 blz . 40,-474. REIFFENBERG , baron de, tlémoire sur les s ires de Kuyk, brussel 1830, 36 blz . ,Geb. 90,, 475, RETRAITEHUIS der E.E. P. P.J esuiten t e Venlo, Extract (Huis Oud en Nw 1908 ) 11 blz . , geill. 15, --· 476. REUNIE Rijksscholengemeenschap Roermond 24- 3- 1979, 18 blz . (lijsten oudleerlingen) 10 •- - . ; . 477 . RHEINISCHE VIERTEWAHRSBLäTTER , jrg . 31, 32, 33 (1 966/7 , 1968, 1969 ) per deel 30,-478, ROEBROECK , E. J .M. G., Het land van tlontfort, een agrarische samenlevin~ in een grensgebied 1647-1820, diss . Assen 1967 , 409 blz . 95,-479. ROERSTREEK/Jaarboek HVR, · uitg. Heemkundever. Roerstreek 1971 en 1974 , resp. 190 en 176 blz ., per deel 22,-480 . ROUKENS, Win . , De taal der Limburgers als spiegel van voll< , geschiedenis en cultuur , Nijmegen 1947 , 76 blz . 10,-480a ROUKENS, 1-/in, De betelcenis van de schutterij in dorp en streek, overdruk (De Bronk 1955) 6 blz . 10, - ·· 481. RUSSEL , H. , Gel een in den Franschen tijd , 1794 tot 1797, Extract (L ,J . 1917) 10,-6 blz. 482. RUSSEL, J . , De Rooverbenden in de landen van Overmaas , Brabant , Holland en aan den Rijn in de voris e en in het begin der tegenwoordige eeuw, reprint van de uitgave uit 1877 , Maastricht 1979, 197 blz . 24 ,-483 . RUTTEN , Felix , Ons mooie Nederland ; Limburg ,A'dan 1918, 214 blz., geill. , e;eb. lü, -484 . RIJK, J . A. de , Het ursulinen-klooster en pensionaat Jerusalem te Venray , . Extract (1890 ) 54 blz . , ~eill . 35 r- 485·. RIJKSARCHIEVEN te Roermond in 1900 en 1901, De, z . pl. , z . j . (1 902) 14 blz . 10,-.·.. 486. RIJSWIJCK, A. van , De verwoeste kerlcen van Limburg, Roermond (1 947) 132 blz . geb., ge111. (met 126 111. l 30,--· :. 487. s., Het kasteel (Haloen) Extract (Buiten 1916) 8 blz., geill . · 15;-488. SAUi, F, P,J . de en J .B. Sivré , Inventaris vrin de registers en stukken afk . van de voor dec . 1795 bestaan hebbende en ·hierna te noemen regterlijke en ander e : , , ligchamen welke zich thans bevinden in het archief der Arrondissements- regt bank te Roermond , Roermond 1879, 20 blz . 30 ,.--·': 489 . SAMENWERKENDE KAt!ERS van Koophandel en Fabrieken in Limburg. Jaarversla,.'?;en 1976, 1977 , samen ~-. --··: ; 490. SAt1E~RIERKENDE KAMERS van l<0ophandel en fabrieken in Limbur:;. Statistisch overzicht 1966 , 108 blz. 10,-491. SAl1PERS, F. J .w. A., Aspecten van de Limbura se industriecul tuur , Roerr:iond 1964, 28 blz . 492. SANDT, A. v. d. en E. Franquinet, De schoonheid van Limburg en haar behoud , Uitg. Prov. Schoonheidscommissie , Gulpen z .j . , 12 blz ., geill. 24, --· 493, SASSEN Au13. , Doopboeken der Gereformeerde Gemeente Helmond en Rixtel , z . pl. z . j . , 40 blz . ( ••volledi,n;e copie , gedrulct in 100 exemplaren•' l 30 ,-494 . SASSEN , Aug. , Geschiedenis van de schutterij der Kolveniers of Liev.e-Vrou11egilde. te Helmond , Helmond 1882 , 47 blz . + 111. , (gedrukt in 150 ex. Niet in de handel:.)· Me t naamlijsten . 150,-495 , SASSEN, F., De illustre School te llaastricht en haar hoogl eraren , A'dam 1972, 92 blz . , Gebonden met zes andere Med . van de A.K . v.\Jet . ) 45, - 496, SASSEN : D., Geschiedenis en genealo13ie van het geslacht De iiontaigne , blz. 77- 114 van "Publications" 1921 40, -497 . SASSEN, D. , Asselt, zijn kerk , zijn museum en het slot Hillenraad, i iaastricht . 1928, 56 blz . geill. (watervlekl<ig ) . ... 2,0 ,-498, SCHAEPKENS Jr, Jules , Beknopt overzicht der r,aaskwestie van af 1849 tot hede11 , ,. . llaastricht 1908, 16 blz . , geill. (met foto' s van de 11aasbrug te l,aastricht) 28,--


499, SCHAIK , D.C. v. Maastricht d S 24,-en e int Pietersberr, , Heer 1943, 55 blz ., geill . 500 , SCHAIK D Cv ' Si 1 (;eb. ' • • · ' P ege van Nederland. Limbur~. Heiloo z.j . , 163 blz ., 1:5eill. 30 , -501. SCHETS van 111dden-Limburg 1 t S i Roermond 1965 43 bl 1' u r, . t chtin~ s treekbelangen rlidden--Limbum, , z. + esse kaarten 20,-502 . SCHILLINGS, Harry , Toneel en theater in Assen 1976, 320 blz. , geil 1. Limburr; in de 19e en 20e eeuw , 503 . SCHIMMEL, J . A. ' BurL3errecht te t'ijm 30,-en burgerlijst , Tilburr, 1966 b1gen 1592- 1810, Geschiedenis van de verlening 467 met herkomst, beroep godsdi; nst z., geb . (met de namen van ca 6500 bureers bur~errecht werd verie:nd) • huwelijk/doopdatum en datum waarop het 85 ,-504. SCHINKEL, A.D. , Bijdra~e tot de ken 1 Huygens ontleend uit a~t n s van het karakter van Constantijn 1842, 110 blz . (betr . o.m: ~::1~:m~et beheer zijner r,oederen , 's-Gravenhage 505 . SCHLINGEMANN, F. , De llaaskanali t1 49 ,-15,-506. SCHMEITS, P., Notice bio ra h sa e, Ex~ract (TKNAG) 9 blz. + kaarten 15 blz. (met portret) G P ique sur Gregoire van den I3err;h, llaastricht 1892, 507. SCHOBBEN, F. X., Groenstraat end G 60,-(feeste;ids St Rochus 19501 8 bl e roenS t raters in vroeger dar;en, Overdrul< 508. SCHREURS, H.J . H. (geb Ro 18, -~-) 63 blz . ' • ermon ' Over Carbothialdine , diss.' Leiden 1878, 509, SCHIJNDEL, B.W . v Process 39,-1615) , Overdr. (P~bl . 1940~n1~v~~z~edenroder leengoederen te Vlodrop (1608510. SEIGNEURIE de l:Jylre , Extract ( Publ. deel XIX) 8 blz 15,-511. SIMONIS, A. H. , De windhoek van G 1 . 9,-' ~laastricht 1932 109 bl e re , geschiedenis van het arnbt l·iontfort, , z ., Geill. 512 . SIMONIS, L.' Aanteekeningen over d f i .. 48,-Roermond 1898 , 16 blz . e am lien Hagen - Bloemarts - Winckelman , 28, -513. SINT SEBASTIANUS het fee t d ca 1950) 4 blz . , ' geill . s van e worst en het bier te Arcen, Extract (Wij , 12,-514. :!~~~~i~u~tadts un~ Kreiseskalender auf das Jahr 1823, Nebst I<urz gefas ter ( ) Sit/ ~er( fruheren merkwürdigen Begebdnheiten gesagter Stadt und Umgesend · · ·· ar J. M. Alberts) 1822 (16) +II+ 79 blz ., geb. (in midden 19e eeuws half linnen bandje met "Sittard'l op de rug). De titelpagina en blz . 79 in 19e eeuws handschrift van "Ch.G." die ook de opm. in h. s . toevoegt dat de schrijver van de almanak zich "Dunkel" noemt . De inhoud is als volgt: blz. (1) : titelpagina (in h.s . ) blz. (:) ; Feestdagen blz. (4-15) : kalender blz. (16) : houtsnede van weegschaal en spreuk van Ovidius blz. I - II: Vorrede (is eerste uitBave; hoofdzaak is het historisch overzicht · s.v.p. aanvullingen bij de dru!<ker t . b.v. een eventuele tweede druk) ' blz. 1 - 77 : Historisch-chronoloe;isch overzicht van Sittard e.o. vanaf Babel tot het luiden van de Sittardse torenl<lokken bij de aardbeving van 1754 . blz. 78 - 79 : Schlussrede, gedateerd Sittard 13-1 2-1822 (blz . 79 in h.s . ) 750,-515, SITTARDSCHE Jezuitenstatie, De, 1636-1646, Extract (Publ , 192.) 18 blz. 516. SLANGHEN, Ee;., Bijdragen tot de geschiedenis van het tegenwoordiee hertogdom Limburg, A'dam 1865, 213 blz., geb . 175,-517, SLEESWIJK-s KAART van Limbure, 20e eeuw 20,-528. SLOOTS, C, , Herbegrafenis te liaastricht , Extract ( 1957) 4 blz . , seill. 1o, -519. SLOOTS, c. , De minderbroeders te tlaastricht , Extract (1954) 5 blz ., geill. 10,-520. SMEETS, M.K .J ., Enkele aspecten van de bevrijding van Roermond, Overdruk (lfaasgouw 1970) 10 blz . , geil 1. 14 ,-521. S( MEETS), M. , In memoriam J .M .van de Venne , afl . De 1iaasgouw 1971, 2 blz . ,geill. 8,-522. SMEETS, M.K.J., Het adellijk stift Thorn , afl . van Gens Nostra jrg 22 (1 967 ) 9, met o .m. kwartierstaat Charlotte gravin van Hoensbroecl< 10, -8 , -523. SMEETS, M.K .J., Het wapen van Thorn; afl . De r1aasgouw 1962, 4 blz . , r,eill. 10,-524. SMEETS, Jo, Roggel, leef klein aardig dörpke, z , pl . 1979 , 72 blz , , r,e ill , 525. SMEETS, Stan, Jan van der Croon en Jan van Peert, afl . De ilaasgouw 1976, 3 blz . 8,-526, SMIT, J.P.W . A. , De Brabantsche beelden en teekens van recht , 's-Gravenhage 95,-1957, 286 blz ., 1;eb., geill. 527 , SMIT KLEINE , F. , Oud Geldersche Steden , Extract (W&B 1902 ) 24 blz . , ceill . 35,-(door A,L. Koster)(betr . oud Gelders gebied in Duitsland ter hoogte van Venlo) 528. SNACKERS, J . l'J . , De wordinr, der Provincie Limburg, eene lezing, Sittard z .j . , 15,-22 blz ., met kaart SPIEGEL van Limburg. Volksalmanak voor de beide Limburgen, deel II, llijmegen 529, 16,-1952, 96 blz., geill . 530. SPRONCK, L,, Een nieuwe naam in de geschiedenis van de oudere ilaastrichtse 10,-dialectliteratuur ) J . C.l'leyers (1774- 1817) , afl. Veldeke (1959) 6 blz . STAATSMIJNEN in Limburg, map met brochures, uitgave van de Voorlichtings531 . 16,-dienst (1954) 532. STAATSMIJNEN 58, enkele aspec ten van het Staatsmijnbedrijf , Heerlen 1958, 15,-64 blz . , geill.


533, STADSGEWEST, Het , en de s t adsgewes t elijke burger i n l1idden-Limbur13 , Roermond 1969, 22 blz. , geill . 10,-534. STADSGEHESTVORMING in liidden--Lil:1burg, Roermond 1967, 231 bl z . , ge111 . 10,-535 , STADSGEWESTVORMING in l1idden-Limburi;, not! tie en ont~1erp z. pl. , z . j . , 17 blz . , ges t encild 10,-536. STEIFENSAND , K. , Das Her zog~hum Limburg als Deu tscher Gundesstaat, Crefeld 48, -1848, 31 blz. met kaartje 537, STICHTING Streekbelaneen Mi dden Limburg jaarverslag 1966 en 1967/8, Roermond 18, - ( 1967-1969) , 151 en 94 bl z. , r,e ill., samen 538, STOEL, J .G.M. en A, Verstraelen, De ~eschiedenis van Arcen, het kasteel en de heerlijkheid, Venlo 1979, 72 bl z. , geill . 20, ·539, STREEKPLANNEN Noord- en t;idden-Limburg. De Bodem. rlaas tricht 1941, 67 blz . , 10,-geilL 1-'Jet losse kaarten 540. STUERS, V. de , Dr P.J . H. Cuypers , lla2rlem 1897, 42 blz. , geill . (serie. 28, -Mannen en vrouwen van betekenis) 541. SUMMIERE INVENTARIS der archieven van het Souverein Hof en de Rekenkamer te Roermond, die naar Arnhem zijn gevoerd i n 1632, aldaar achtereebleven in 1682 en in den loop van dit jaar 1895 overgebracht van het Rijksarchief te Arnhem naar dat van 1,1aastricht, Overdruk (1895) 172 blz . 45, - 542. SUSTEREN en zijne heiligen , z. pl . , 1937 , 60 blz. , eeill . 15,-543. TAXANDRIA, tijdschrift voor Noordbraban tsche r,eschiedenis en vollcskunde 50,-a. geb . jaargangen: 9 (1902) , 10, 19, 23 per jrg. b, complete jaargangen in afl . ; 18, 23, 24 , 25 , 39, 40, 41 per jrg. 40, -c . incompl . jaargangen in afl . (mist slechts 1 of 2 afl . ) : 36, 38, 42 , 44 p. jrg. 30,-d. Repertorium 1894- 1943, geb . 25 ,-544 . (TEGELEN) !let beide benen op de grond staan ..••. bij het zoeken naar nieuwe bestuursvormen , Tegelen 1971, 22 blz . , geill . 10, -545. TH, Alb., De abdij van Rolduc I Herstel der lcrochtkapelle, Ex tract (+ 1856) 10 blz . met plattegrond en uitsl . prent van de crypte (litho) 48, -546, THEUNISSEN, A. , Heksen en spoken in Zuid- Limburg , Extract (1 944) 3 blz . 10,-547, THIADENS, A,A , , De grondverschuiving in Brunssum, Extract (TKNAG) 8 blz . , geill . 18,-548. THORN, het witte stadje , z. pl ., z . j . , 87 blz . , geill . 10, - 549. THORN-NUMMER van het maandblad De Bronl<, 34 blz ., geill. 15,-550, THORN voltooide met succes groot rehabilitatieplan, afl . 11: ?onumenten" 1985, 5 blz., ~eill . 8 ,-551. THIJSSE , Jac . P. e . a. , De Sint Pietersberg . Speciale afl. van "De levende natuur" 1-6-1923, met 7 artikelen betr. de S. P. 6., geill .; met J .G.Sloff , Alweer de S. P. B. , idem 1-10-1924 , geill. 30,-552, TOEVOEGSEL , behoorende bij den gids der Romeinschen !Catacomben te Valkenburg , z . pl., z.j. , geb . (fraai! perkament) 8 blz. , geill. (de gebeurtenissen rond 1910 beschreven) 12,-553, TOMBE, J .W. des , Van het ,;Ambt ilontfoort·' in het overkwartier van Gelder en van de geërfden van het huis l·l ell , Extract , 5 blz. 9, -554. TUINSTRA, F., De ziel van Limburg, :1aastricht (1 932) 144 blz . 10, -555, Tut·t!ERS , P. L. M. en D. P. Blol:, llaternamen in Limburg en Drente, Leuven 1S68, 38 blz. 28 ,-556. T\JEEDE LUSTRUt,,. van de Maria congregatie voor heeren uit den hoocë·ren stand .. . •. gevestigd in de· huiskapel v. h. Jezui tencollege te liaastricht, ~laastricht 1933, · 32 blz. 1 geil 1. 20,-557, TIJDSCHRIFT VOOR NOORDBRABANTSCHE GESCHIEDENIS, taal- en letterkur.de a. 1e (1883/84) t/m 3e (1885/86) jaaraans , in één band 150,-b. 2e en 3e jrB,, geb . per deel 40,-·c. 2e en 3e jrg. in afl . , per deel 30, -558, UBAGHS, c., L'age de l'hornme préhistoriques et ses ustensiles de la station Lacustre près de i'laestricht, Lièr;e 1884 , 90 blz., eeill. 28 ,-559, UBACHS, P,J .H. , Pappenheim voor tlaastricht in 1632, extract (De Haasgouw 1979) 9 blz., geill . 10,-560. ULRIX, E. en J . Paquay , Zuidlimburgsche plaatsnamen.• Excerpten 14e en 16e eeuw , Leuven 1932, 119 blz. . 48,-561 . UYTTENBROECK , H. H.H. , Bijdragen tot de ceschiedenis van Venlo I ; Over land en Volk tusschen Maas en Jlederrijn en Venlo in ' t bijzonder , Venlo 1908, 167 blz.48, - 562. UYTTENBROECK , H,H.H., Bijdragen tot de aeschiedenis van Venlo 000; Het dagboek of de Kroniek van pastoor J .C. van Postel, Venlo 1912, 221 blz. 75,-563. VALKENBURG DEN 1 KERSDAG 1856, anoniem hand~eschreven cedicht betr. een klepel die uit een kerkklok viel, 2 blz . · 38, -564. VANPAEMEL, J . , De industrialisatie van de Kempen , blz . 36-82 in Studies over de soc .ec . gesch . van Limburg 29 (1984) 20,-565, VEEN, J.S . van, Een proces te Echt teeen geuzen in 1575, Extract (L.J . 1917) 9 blz. 6, -566. VEEN , J . S. van, Bijdrap,en tot de gesch. van Venlo in de jaren 1579-1851 Extract (L .J . 1918) 13 blz . 10 , -567 . VEKEN, C.J . (1 . van de , Da Si nt Serv ; as!<erl( t e Jlaa~tricht , dubbele afl . De t1aasgouw 1976, 42 !colon met nap me t 24 tevenin3er: (betr . bouwk. toestand en visie op de boU11 en evolutie 1 35 , - -


°

568. VELDEKE, orr.;aan van v. E. L,D, E. K. E. , Ver. tot i ns t andhoudinr, en bev r de ~ini 6der 1 Limburr;se dial ecten, j rc;. 22 (1947 ) , 2'.3 , 24, 26, 27, 29, 30 , 31, 32 ' 3 ' 20,-48, 50 (1 975 ) per jrg. n 25,-569 , VELDEKE, or~aan van V. E.L.D . E.l{. E. 65 nrs uit de j aargan~en 8 t / m ~1 , same 570. VELDEKE 1926- 1976, afl . 3/4 van jrf?: 1976 met versl ar.; et c. van het Jubileum, 101 __ 52 bl z . , c;e ill. 111 20 . 571. VELLINGA , S. Y, A. , Katholiek Limburr, en het fascisme , Assen 1975, 173 bl z , ,/?:e • ' 572. VEN, D, J . van der , De s int Origida--boompl sntinc; te Noorbeek , Ex trac t (uit · .. . 10,-1923 ) 17 blz. , Geill. (mi st 1 bl z. ) · 573. (VEN LO) t,anuscript : ge t e leende schepenzec;el s van Venlo op 10 pó'.gina ' s , me t de 45,-namen en j aartallen . Los (begin 20e eeuws ) 10, -574 , VENNE , J . v.d. , Het Kast eel Ter11orm, Extract (Buiten 1922 ) 2 blz., eeill. 575. VENNE, J . v.d. , Het Kas tee l Ri vieren te Klimmen, Extrac t (Guiten 1922) 4 hlz . , 10,-ge ill. 576. VENNE , J . v. d., Het Kast eel Cor tenbach t e Voerendaal , Extract (Buiten 1922 ) 5 bl z . 1 o,--

geill.

577 , 578 . 579 , 580.

581, 582. 583 . 584. 585. 586. 587. 588. 589 . 590 .

VENNE , J . v. d., Het Kasteel en de poorten van Val l:enbure.;, Extract (Buiten 1922) 10,-3 blz . , r;eill. VENNE, J .M. v.d. , Genealogi e der familie Bloem uit Heerlen, z.pl . 1941 , 64 blz . geill . {omsl . besch . ) 85,-VENNE, J .M. v.d. , Geschiedenis van he t Kas t eel van Val lcenburg, zijn heren 95,.::.. en hun drossaarden , z . pl . 1951 , 169 blz ., c;eill . VENNE, J .M. van de , Beschrijvinc; van de doop- , trouw- en begraafboelcen in de provincie Limbure, dagtekenende van voor de invoerinc van de Burgerlijke Stand Den Haag 1953 , 150 blz., wit doorschoten ex. en gebonden in half leren band met op rug: "R. A. van den B. S. in Limbure" (vonnt één geheel met het bovenge75 ,:.;_·. noemde "Overzicht" ) 48, - IDEM, c;ewoon ingenaaid exemplaar 200,-VENNE, J .M .v. d. , Geschiedenis van Heer , Heer 1957 , 51 6 blz . , c;eill . VENNER , G.H . A. , De reglementen van de Staten van het Overlmartier van Gelder , 20,:..Overdruk (Publications 1978) 82 blz. VENRAY . Een "nieuwe" naam voor een oud dorp met een oude kultuur , Venray 8,- (Rank) 1976 VERBEET , G.J . B., Limburg op de t weesprong. \Jelvaart en politielc dilemma 181460, - 1839, llaastricht 1978, 462 blz . , geill . VERHEIJEN , G. F., De Harmonie van Horst in de 19de eeuw sinds haar "allerleerste opl<omst" in 1!311 , afl . De liaasc;ouw 1977 , 8 blz . , e;eill. ' 12,-VERHUELL, A., Het Kasteel te Rechem, z . pl . , z . j . (1980) 3 blz . met plaat (= reproductie door VerHuell uit 1889 naar een te!< . van J . de Grave) _40, -VERNHOUT , J .H., \·Japens van Zeeuwsche geslachten in een Limburc;se dorpslcerl~ Overdr . (Archief 1926) 6 blz . (betr . Geijsteren) 28,--VERREYT, Ch .C. V., Iets over de voorm. rechten der abdij Thorn te Baarle Hertog en Baarle Nassau, Extract, 5 blz . · 8,..:.:.: VERSCHUEREN , L., Oelcnopte geschiedenis van het gymnasium van Venray, Venlo ( 1925) · 24 blz .

·

··

2a,:.~.

591. VERSLAG van Gedeputeerde Staten van het Hertogdom Limburg aan de Provinciale Staten in deszelver gewone vergadering van het jaar 1843, 1845, 1846, 1848, 1850,.1854, 1857, 1858, 1919·, 1920, 1921 , 1922 , 1937, per deel · · 38,-( per deel ca 200 blz . met zeer veel gegevens over de provin_c ie . en gemeenten in het afgelopen jaar, e .e . a . volgens K.B. 30- 9-1841) 592 , VERSLAG 1955- 1957 van de Commissie voor agrarische belangen in Limburg, 8, - 96 blz. , geil 1 . 593 , VERSLAGEN Provinciale Planologische Dienst in Limbure 1949 t/m 1956 in 6 delen , samen 594 , VERZIJL, Jan, \Jerkzaamheden aan de tweede minderbroederskerl< te 1!aastricht? · · Extract (1957) 5 blz. :; ... · 8, - 595. VERZIJL, J . , Geslachtlijsten van een aantal Venlosche families , bijeenverzameld uit de aant . van wijlen A. Wolters, Extract (l.J . 1917) 18 blz . 20, - 596. VERZIJL, J .J . M. H., De zegels der Venlosche Scholtissen en schepenen opniem1 beschreven en gevolgd door r,enealoeische aanteekeningen , overdruk , 116 blz . , geill. 48 , -597 , IDEM, gebonden in zwart ·linnen band 60 ,-59B . VERZIJL, lluldeblijk , Bundel opstellen aanc;eboden aan de eenealoog Jan J .M .H. Verzijl, Roermond 1967 , 223 blz ., geill . (bevat o .m. Delhougne , llandl . eenealogisch onderzoek in Limburg ; Belonje , Groot Blankenberg; Vondelingen Maastricht; Burgerboeken Venlo ; An . Cloots ; l1ariagarde Klooster Roermond) · 75 ,-599 , VILLA te Roermond. Extract (Huis Oud en lliem-1 ) 5 blz ., geill . 10, -600 . VLODORP, R. v. , Ouartiers d'ascendance de la famille van Vlodorp--Courtois et généalogie van Vlodorp dite van Flodrop, Luik 1966, 40 blz . , seill. 28 ,-601. VOORLOPIGE LIJST monumenten van geschiedenis en kunst, 2e deel (blz . 309642) = t1eerloo - Zwalmen 35,-602 . VRANCKEN, J . , Index van de leenen jn ' t Overquarti er des Vorstendombs Gelre , Extract (L. J . 1904) 24 blz . · 10,--


603. VRANCKEN, J ., Stichtinssbrief eener vicarie te Belfeld, Extract (L. J . 1904) 6 blz . 6,-604. (VRECKEN)(van der) , Handgeschreven register (1764-ca 1855) betreffende de administratie van onroerende goederen en effecten van F. J . van der Vrecken te Maastricht , schepen van het Luikse Hoogge recht en secretaris van het Sint Servaaskapittel , en van diens nakomelingen. 95 (mees t dichtbeschreven) bladen folio en enkele losse s tul<lcen , zonder band . De onroerende goederen betr . o. m. enkele huizen aan de Boschstraat t e !Iaastricht (waaronder de huizen Den 13ruynebaert en de Uitte Roose) , diverse huizen en landerijen te Houthem, Geulem , Meerssen , ; Ulestraeten , Heer , Lummel, Kelwont en Ambij ; voorts Vroenhoven te Heuckelom·, .Montenael<er e .o . en tenslotte een groot aantal obligaties en renten , alle betreffende plaatsen en personen in Zuid- Limburg . Uniek stuk, waaruit o.m. blijkt dat het huis Bruynebaert ca 1794 zwaar beschadigd werd door bommen ! .,.. 750,-605. VRIES, W. de , 150 Jaar Welstand . De maatschappij tot bevordering van welstand,· voornamelijk onder landlieden 1822-1972, diss . , Tilbure 1972, 473 blz . , ~eb ., e;eill. ( belangrijk voor de 3eschiedenis van de "gewone man;: in !~oord-Brabant in de 19e en begin 20e eeuw) 50,-606. VROLIJK VOLKJE toc11, Een ; elf dichters en Limburi;. i1aastricht 1977, 52 blz . , 15,- geill. 607, VRIJTHOFF, W. fi , Ce pago Gulpen Limburgensis, Specimen juridicum inaugurale 49 , -exhibens aliquot quaestiones juridicas , Leiden 1823, 34 blz . 10,-608. VIJF EN THIPTIG JAAR Boerinnenbond in Limburg, Horn 1955, 93 blz . , geil!. 5,-609. VIJFTIG jaar L(imb . ) V(rouwen) D(ewegin['; ) , Roermond 1980, 24 blz . 610. W.G., De Kerk van de H.Dionysius te Asselt, Extract (An . 1920) 9 blz . 101- ·· 611 . WANDELKAART van Valkenburg en omstreken, schaal 1: 25000, · lith . Hulder Leiden , 18,-be~in 20e eeuw 612. l~ELTERS , H., Limburgsche legenden, sagen, sprookjes en voll<Sverhalen , deel 125,-I ·~n ·II, Venlo (1975- 1876) 240 + 120 blz . , geb . in één band 613. WELVAARTS, Th. Ign. , De gemijterde abten van Postel ; Zegels , 1:lapens , enz . 's-Gravenhage 1890 , 44 blz . , fol. 40,-614. i~ELY; D. Liber Recommendationis Conventus Perthensis O. F . M., 1/eert 1961, 98 blz. · . · 28,-615, WELY , D.v. , Herne en -de 1ninderbroeders , herinneringen uit het verleden van 28,-het lleertse minderbroedersl<looster, \leert 1-961, . 47 blz . 616. WERKGEVER, De, Extra Limburgnummer uitgeGeven t .g.v . het 50 jr bestaan der Llmburgse Katholieke werkgeversverenigine , 3- 10--1%8, 90 blz ., geil 1. 10,-617, WEUSTENRAAD, F., Genealogie der familie Re3out 1 Antwerpen 19_13, 61 _blz., geb. 68,-6'8. WIELAND, J .H.tJ., De l akenfabriek van Hancl-:ar te iiaastricht, afl . De Maasgouw 1983 , 10 blz . , r,eill. 10,-619, WIGGELENDAM, J .['1 . , \lemoires, 40 jaren huisarts in Limbur:; (Roermond) z . pl. (1965) 96 blz. , r,estencild 70, - 620. WIN, J.Th . H. de "Kastelen" in Limbure;, Hoensbroel< 1975 , 112 blz . , ceill. (inventarisatie!) 35,- 620a WIN, J.Th .H,de, Kasteel Hoensbroek , z. pl . , z . j. , 27 blz. , Beill . (ANWB Ped . Kastelen XI) 12,-620b WIN, J . Th . H.de ; Inventaris van het oud-archief der gemeente \!eert tot 1795 en van gedeponeerde oud-archieven, z . pl . 1956 , 379 blz. (met uitvoerige -index waarin ook naar hier niet afeedrul<te re~esten e . d. wordt verwezen! ) 78,-621, WINGFIELJ), R.M., Een Tommy in de l 13Be landen , oorlot;sdagboek 1944/45, Utrecht 1956, 204 blz . (Prisma) 10,-622. HINTERSHOVEN, E.v., Genealoe,ische aant . betr. het eeslacht Van \Jevelinchoven, z. pl ., z . j . , 40 blz . 45 ,-623, WINTERSHOVEN , E.v ., Genealogische aant . betr . het Geslacht Von Bönninghausen tot Halbeck , z. pl. , z. j ., 23 blz. (eiBijdragen tot de geschiedenis van 20,-Limburg Il") 624. WINTERMANS , J .J . , Een l1alve eeuw gewestelijl<e zuivelcoöperatie, eesch .v.d. Zuid-Ned. Zuivelbond , z . pl. 1944 , 463 blz ., 3eb., 6 eill . 40,-625, \iISKERKE, C., De aanle,s van de Zuid föllemsvaart, Extract (TKNAG 1944) 24, -21 blz . + kaart 626 . WITTE, H. , Het Geuldal in en om Vall<enburg ; Handelgids , 3e drul<, Leiden 1898, 28,-134 + 16 blz . , zonder de losse kaart 627 , WOLFF, W. H., De Maas in het postzegelalbum, Extract (Ons Limbure; 1947)? 4 blz . , geill. 5, -628. WOLTERS, M.J . ·, Motice historique sur l' ancizn Comté de Hornes et sur les anciennes seigneuries de \leert , Pessem , 4hoor et Kessenich, Gent 1850, 288 blz., t;eill. (o. m. met prenten van de !{astelen te Hornes, Heert, Ghoor, Kessenich).· · Ontbreekt: titelpaeina, blz. I - IV en kaart . 225,-629 , WONDERBEEW, Een , z . pl., z.j .8 blz. (betr. Oostrum) 15,-630. ~IOOHGESCHIEDEtlIS en woom~ensen . Cen onderzoek in Roermond, i'1ijmer,en 1971 , 256 blz . , geill . 28,-631, WOUTERS, H. H.E. , Gr~nsland en b~ug~ehoofd , hist . studies m. b. t. het( • •• ) Maasdal en ( •.•• ) i·1aastricht, A~sen 1970 , 473 blz ., geill. 90,-632. WOUTERS, H. H.E. , Plan tot ont ::i::.nteling van Uaastricht in 1667, afl . De l"laaseouw 1962, 3 blz. 6, - -

v. ,..


633. WYMANS, G. en J . Fox, De oorkondenscha t van de c r aven van Henegouwen, Hoorden lleder•-1oord, Brussel 1979, 29 blz . 10,-634. WIJNGAARDSBERG , Courantenberichtje betr . aankoop Wijne aardsberg te tieer sen , 5 ,,-1881 635 . ZINKHIT . 90 jaren z inl<witindus trie in 1-lederland 1870- 1960 , z, pl. (1960 ) , 367 bl z . ge ill., ceb . fol. (prachtwerl< . Veel be tr . Eysden) 80,-636. ZONNEVELD , J . I.S. en W. A.C . Zwanikken, Enl<ele nederzettin13svormen in Limbur g. Extract (T . K. N. A. G. ) 13 bl z . met vele luchtfoto's 16,-637, ZONNEVELD , J . I.S. , Terr asfot o 's uit tlidden- Limburg, Extract (T . K, N. A. G. ) 16 bl z. met ve le luchtfoto's 18 ,-638. ZONNEVELD , J . LS. , De kwartaire rivierterrassen van Z,.lid·• Limburg , Extract (T . K. N. A. G. ) 15 blz . v tabellen 10, - 639 , ZUID- LIMBURGSCHE PROBLEl-lEN , rapport aan regerin1; en S.G. , uitgebracht door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het district Maastricht e . o ., Maastricht 1929; 69 blz . 18, - 640 . ZUYLEN, H. J . van, De gemeente Herten , dorp aan de overgang, Gronine;en 1940, 75 , - 137 blz . , i:;eill. met kaarten

P R E NT E N LIMBURG ALGEMEEN 641 . GEl-1EENTEKAARTJES uit de gemeenteatlas van i'lederland door J . Kuyper , ca 1866, steendrul<ken (Uitg . Suringar, Leeuwarden) formaat ca 15x1 8 cm. De grenzen afgezet met een tweekleurie;e penseel- lijn. Aam,ezic; de volgende gemeenten : Ambij , Amstenrade , Baexem, Beek , Belfeld, Bemelen, Oerg en Terblijt , Bingelrade , Bocholtz, Bergharen, Born , Broekhuizen , Broek Sittard, Bunde , Cadier en Keer, Elsloo , Ey&elshoven. Eysden , St Geertruid, Geul , Grevenbicht, Gronsveld , Gulpen , Heer , Herl<enbosch en 11elicl<, Houthem, llulsberr,, Hunsel, Itteren, It tervoo~ Jabeek , :(essel, Klimmen , Li:nbricht , Linne , Maasbracht, llargr a ten, Meerssen, Merkelbeek , Mesch , Mheer , Munster~eleen , Neeritter , Nieuwenhagen, Nieuwst.adt , Noorbeek , Nunhem, Nuth, Obbicht en Papenhoven, St. Odiliënberg , Ohé en Laak, Oirsbeek, Oud-Valkenburg, Oud-Vroenhoven , St. Pieter, Posterholt , Ri mburg, Rogge l , Roosteren , Rijcl<holt , Schaesberg, Schim ert , Schin op Geul , Schinnen , sëîiiriveld , Simpel veld, Slenal~en , Spaubeel<, Stamproy , Stein_, Stevensweert , Strucht, Susteren, Ubach over 1/orms , Ulestraten, Unnond , Vaals, Vall<enbur~, Vlodrop , llittern, '.lijlre , 1/ijnandsrade . -Prijs : de onderstreepte gemeenten f 60, ····, de overige 50,-642. PRENTBRIEFKAARTEN a . I<astelen in Limburg, ca 1920 , uitg . l-leenenk en snel , Den Haar,. Aanwez ig : Aldengoor , Amstenrade , Arcen , Borcharen , l3orn , Canne, Cartils , Chaloen , Cortenbach , Eysden , Genhoes , Goedenraad, Grasbroek , Haeren, Hillenrade , Hoensbroek, Hol t mühl e , Hooc enweerd , Horn , ! iesenbroek, Ueuburr; , Oost, Put , Rivieren , Schaesbere; , Seve ren , Stein, Strijdh86en, Vliek , \·littem, llolfraeth , Horms , llijlré en l'lijnandsrade . Per stul( 10,-b. !(as t elen in Limbure;, ca 1920 , div . uitc;evers . Aanwezig : Beusdael, Caestert , Helraat , llerckenrode (2 versch . ) , l<ermpt (bij Hasselt), Hoensbroelc, Rijkholt, Schaesberg en Schöndelen . Per stulc 7,50 10 , -c . Epen , ca 1920 , 2 stuks 30 , -ëi. Geulhem (Geulen) , ca 1900-1920, 11 s tuks 10, - e . Gulpen , ca 1920 , 3 stuks 70 , -î . Maastricht , ca 1900 , 14 stuks !i· Roemend , c a 1900-·1920, 8 stul<S , w. o . ":<antoor v.d . Burgerlijken stand'; 60,··(interieur) , Ursulinewal e . d . 50,-h . Valkenburr;, ca 1900--1920 , 33 stuks 3 , --i. Venlo, ca 1920, 1 s tul< (oudste huis) 25 ,-I, Dive r sen , ca 1930- 1960 , 35 s tuks betr , Limburg 30 , - 643, WAPENS VAN LIMBURG, blad uit de I(alender voor 1900 door T. van der Laars 644 . KALENDER 1908, LIMBURG-- PROVINCIAAL GENOOTSCHAP, Ontwerp : \Ji lly van Schoonhoven van Beurden 1907, druk Srneet s, 1leert . lle t gegevens over het genootschap, 150,-namen bestuurs leden en 1-iapens van Limburgse gemeenten . Kl eurendrul<, 35x45 c;n 645, \/ILLEM VAN ORANJE TREKT DE MAAS OVER (1 563) , kleurenplaat door Isings , 30 ,-gedrukt bij Van Leer, 15 x 23 cm 646 . PORTRET JAC . MOM, ambtr.ian in het l and van Maas en Haal, ber aamde in 1621 met Boetbergen en Eynthouts een aanslag op Tiel. Ovale gravure , vroeg 17e eeuws 125 ,-(w .s . door C. de Passe) (M . 3692) 647. PORTRET GERARDUS HERt1ANS , n.K. pastoor te Grave , vice-s en . van Noord-Brabant H341), bibliograf i e door H. J . Dacl<er (M . 2342 ) . Bijgevoegd , originele ( 125,-handtekening 648. PORTRET DR. P. J . H. CUYPERS, act 63, litho door Jan Veth . Dijvoegsel De Amster40, -dammer 1891 (serie : Bekende Tijdgenoten)


MAASTRICHT 75 ,-649 . MAESTRICHT, \HCK, plnttep;rond vnn de omtrek, eravure , 14x18 cm, H3e eeu\Js 650, MAASTRICHT VAN DE ST PIETERS BERG TE ZIEII , 1740, P,ravure door Spilrnan naar 75,-de neyer , 7x20 cm, 18e eeuws . 651, MAASTRICHT LANGS DE MAAS TE ZIEN, F,ravure (door Spilrnan naar de Beyer) 75, - 7 x 20 cm , 18e eeuws 652 , HET VRIJTHOF , getinte litho riet r:ezicht op de St Servaas door v. Hoogstra ten 150,-naar PluMer, uitg. Loman, 15x21 cm . 50 ,653, HET VRIJTHOF TE MAASTRICHT, r,ezicht· op de St Servnas, litho, 9x13 cm, 1841 654 i HET VRIJTHOF ·TE 11AASTRICHT; houtgravure , 19e eeu~,, met gezicht op St Servaas, 20,-met 5 regel s tekst eronder, 19e eeuws, 10x12 cm 655 : 't STADHUIS EN DE ST MATHIJS KERK TE MAASTRICHT 1740, P,r avure door Spilman 30 , --naar De Beyer, 13e eeuws, 7x10 ' crn, zonder marge 30,-656, IDFl1 met marge maar met weer-vlekjes 30 ,-657. HET STADHUIS , hout~rnvure door P.v .c . , 19e eeuws, 8x12 cm 658. DE L. VROUHE EN ST NICOLAAS KERK TE t1AASTRICHT, gravure, 18e eeuws, 7x10 cm, 28,-zonder marc;e 659. SLAVANDE EN LICHTENBERG BIJ MAASTRICHT , houtf3ravure , 18'.34, 8x15 cm me t 2 blz . teks t .( Penningmar,. v. d. jeugd) . Op de voorgrond Lichtenberg, op de achtergrond ' 35, -Maastricht 660. GEZIGT OP MAASTRICHT , houtgravure met ruine Lichtenberg op de voorgrond , 20 , -1841 , 11 x14 cm 661 , OUD HUIS IN DE BRUGSTRAAT TE t1AASTRICHT , litho door P. A. Schipperus, 1878, 28,-21x14 cm 662. FIRE PLACE FROM MAASTRICHT; l.IMBURG (dated 1510), repr . van tek . S. R.Jones , 15,-. -1913, 22 x 15 cm .15 ,-663. DE BUITEN-SOCIETE'lî BIJ ·t1AASTRICHT , houtgravure, 1841 , 11 x15 cm 664 . 19e EEUWS AQ~ESKAARTJE VAN ''HOTEL DU LEVRIER/GREY HOUND HOTEL" te Maastri cht . . Eigen.: Macl'" Van· Halen) met ::;ravure van het hotel , 11 x11 cm. Op achterzijde 65,-"ltiveraire de poste de Aix-la-Chapelle 'à Bruxelles" 30 ,--· 665. DE ST PIETERSBERG ,' gezicht in de gangen, litho, 9x13 cm , 1841 666. GALERIJEN IN -DEN ST PIETERSBERG, houtgravure door Tollenaar ,· 1841 , 11x15 cm 12,-667. DE BEHEERING DER GENERALI7EITSLANDEN ( •.•• . ) , gravure door phil ips, 17 40 , met allegorische ' voorstelling en op de achter~rond een gezicht op Maastricht 18x11 cm ( titelprent van àe Tegenw. St aat) 20,-668. REPRODUCTIE VAN DE PLATTEGROND VAN MAASTRICHT door Dlacu, kleur, gedrukt op OH papi er , 42x53 cm 30,-66Ç. "EERST HAARE KINDERS EN DAARNA ZICH ZELVEN IN DIEN STROOM", ,:;ravure door Vinkeles uit 1787 van i nwoners van ?1aastricht die uit wanhoop'' in de t1aas s prongen , bij het beleg van Maastricht in 1579. Op de achteri;rond de stad, 6 x 9 cm 670, OBSIDIO ET EXPUGNATION T~AIECTI JI.D MOSEl'l, Grote lcaart van het beleg van 'Maastricht, 1632 , uit de atlas van l3l aeu. Pl atteerond van de stad (de huizen in vogelvlucht getekend), met l anderijen, dorpen en schansen eromheen (Maersen, Itteren , Petersen, Geliclc , Montenaken , St Pietersberr,, Heer, etc.), 42 x 53 cm · 450,-.... 671 . DISCESSUS HISPANIC! PR !\ESïDII TRAIECTI AD MOSAM Ao 1632, DIE 23 AUGUST! , Frederik Hendrik te paard met in het verschiet het bele~erde Maastricht , gravure, 21x24 cm, zonder marges, door J . v. d.Velde naar De Jonge uitg. C.J . Visscher, 17e eeuus (mooie heldere afdruk) 295, -:. 672. HET GARNISOEN TREKT, MET ALLE KRIJGSEER , UIT MAASTRICHT, grav. door Vinkeles en Bogerts, naar Buijs, 8x5 , 5 cm, 18e eeuws , met de proefdruk vóór de l etter ··· samen 50,~.: 673 , IDEM, alleen de eerste prent 35,-~ 674. DAAR ZIJN DE FRANSCHEN VOCR MAASTRICHT ( ••• • ) , houtgr avure (ca 1840) van bombardement op Maastricht (1 79'1) met 12-regelig versje eronder, 7¼x6 cn 30,-ROERMOND 675 . ROERMONT 1632, pl attegro:,d van de s t ad in omtrek , gravure, 14x18 cm, 17e eeuws 95, -676, DE CATHEDRALE KERK V.I\N DEN H. CHRISTOFFEL TOT RURE'r!ONDE, gravure , 14x1S· CD), . ;• 18e eeuws 75,"'.'. _. 677, 0. L, V. MUNSTER TE P.OERMOND , . litho door P.A. Schipperus, 1880, 13x20 crn 28,-678. HERINNERING AAN HET 450 j r JUBILé VAN O. L. V. IN 't LAND TE ROERMOND. PRAALWAGEN VAN DEN PLECHTIG EN OPTOCHT VAN 15-8-1885, grote foto van A. Lasisnl<y op karton, van de praalwagen op àe Markt, waar de wi nkels van W.N. Koster en P, Henssen 30x40 cm · 250,-679 , ROERMOND , reproductie (ca 1920 ). van het 'car tona van de stadsplattegrond door Jac . v.Deventer, 18x14 c,n · 30,-680 . AFDRUK IN RODE WAS VAN HE7 Sîi1D51EGEL VAN ROERHOND , begin 20e eeuws 10,--


VENLO 681. VENLO , gezicht op de stad me t de rivier op de voorgrond , litho door Van Langenhuysen, 9x13 cm, 1841 682. GEZIGT OP VENLO, houts ravure, 19e eeuw, 9x12 cm, met 4 regels tekst eronder (gezi cht op de stad vanaf de Maas )

60 ,-·24 ,--

OVERIGE PLAATSEN IN LIMBURG 15,--· 683 . AMSTENRAEDE , houtgravure met gezicht op kasteel, 1841 , 11x15 cm ó84 . HET KASTEEL TE Born, BIJ SITTARD , houtgravure door Barbers , ca 1850, 15x17 cm 28, .. 685 . CHATEAU DE BOVELINGEN , PROV . DE LIMBOURG, litho van Jobard naar Piette, uitg . Madou, 15x20 cm (met wat 11eer-vlekjes) 80 , -686. ECHT , reproductie ca 1920 van het 11 carton 11 van de plattegrond door Van Deventer 10 x 8 cm 20 ,-687. CHATEAU DE S'HEEREN ELDEREN , PROV . DE LIMBOURG , litho door Jobard naar Dietzler, uitr,. Madou , 14 x 21 cm (me t 1-1at weer- vlekjes) 80 ,-688. LE CHATEAU D' EISDEN, PRèS DE MAESTRICHT , litho van he t kasteel gezien door poort door Jobard naar Howen, uitg. Madou , 14 x 21 cm, 19e eeuws 100,-689, HET KASTEEL VAN EYSDEN , GEZICHT DOOR EEN POORT OP HET KASTEEL, litho 9 x 13 cm 40 , - 1841 690, KASTEEL TE EYSDEN, houtgravure door Kromsie;t met gezicht op het kasteel door poort, 12 x 15 cm 24 ,-:. 691. NOBLISSIMIS AC PRAEPOTENTIBUS FOEDERATARUM BELGII PROV. ORDINIBUS GENERALIBUS ( .. .. l ARCIS GENNIPENSIS, {irote gravure uit de atlas van Blaeu , 1641 (N.J .Visscher)· met een plattegrond van Gennep en landerijen schansen en dorpen eromheen (Middelaer, Offel , etc . ) , 40 x 52 cm 395 , --692 , GENNEPERHUIS, grote gravure uit de atlas van Blaeu met de versterkingen en enkele schepen op de t~aas , 1641 , 42 x 52 cm 75 ,-693 , GENEP , plattegrond van de stad in omtrek , 17e eeuwse gravure (r . b. 111) , 32 x 42 cm (beschadigd op de middenvouw) 35 , -694, GENNEP E.O. , 6 gravures op één blad uit de atlas van Blaeu ; Klooster St . Aechten , dorp i'liddelaer, Huis te Gennep , dorp Offel, huis te liiddelaer , lliers , ieder 13 x 26 cm , fraai 450, --.. 695 , HET BELEG VAN DE STADT GRAAVE DOOR DEN PRINS VAN PARt1A IN DEN JAARE 1586, gravure door J . Cuijken , 27 x 35 cm , watervlekkig 75,-696. GRAVIA OBSESSA ET EXPUGNATA ARMIS ORD . BELG . CONF. ( .... ) 1602, grote fraaie gravure uit de atlas van Blaeu met de stad Grave en omliggende landen en schansen, 40 x 54 cm . 395, -697, GRAAVE BELEGERD DOOR PRINS MAURITS , IN ' t JAAR 1602 , gravure door S. Fokke, 18e eeuw, 15x20 cm . 15,-698, CHATEAU DE HEERS, PROV .DE LIMBO., fraaie litho, uitg. iladou, 14x21 crn 125,-699, HEITGRACHT, lichtdruk van Kleinmann, met gezicht op een heuvel met ondergrondse opening, 28 x 33 cm 24 ,-700. HET KASTEEL VAN HORN BIJ ROERMOND (in 1869) , houtgravure door W. H. Jr ., 19e eeuws 20 x 16 cm (met streep in het midden door gebroken houtblol<) 24, - 24 ,-.. 701. HET KASTEEL TE KESSEL, houtgravure door Tollenaar , 1841 , 11 x 15 cm 102 . ACTIE BIJ LUIK op den 11 - 10- 1746 tusschen de geallieerde en Fransche armeen, gravure, 18e eeuws, 16 x 25 cm 50, ---· 703. 't KASTEEL MAKKEN IN 't LAND VAN KUIK , 1739 , gravure , 18e eeuws , 7x10 cm 30,-704 . 't HUIS TE MIDDELAAR, gravure door A. Rademaker , 18e eeuws , 7x10 cm, met onderschrift in drie talen . 35 ,--:705 , NEER, afdruk in rode was van het zee;el van neer, 1783 24 ,-706. NIEU STADT, gravure van de stad in vogelvlucht, met op de achtergrond Susteren en Vucht , 17e eeuus , 12x17 cm 80 ,--. 18, -:101; ·ROOTH , litho door. P. A. Schipperus , ca 1880, 14x21 cm 708 . DE GHELEGENTHEYT ENDE BELEGHERINGHE VAN SCHENK EN SCHANS , gravure uit de atlas van Blaeu; naar tek . van J .J .Schort 1635/36. Toont de dorpen , forten etc . rond de splitsing van rijn en \faal , 47 x 57 cm 450,-. .., 709 , SCHENCKENSCHANS, gravure uit de atlas van maeu me t de schans in omtrek, 1635, 42 x 53 cm 75, - 710 . HET HUIS 11 DE BEURS" TE SITTARD , houtgravure , ca 1850, 13 x 10 cm 29,-:711. DE VESTING STEVENSHAARD AAN DE MAAS en ' t GOUVERNEMENT EN DE HOOFDWACHT TE STEVENSWAARD , 1740, twee gravures door Spilman naar De Beyer , 13e eeuws , ieder _.7 x 10 cm, op één blad 80,-712. LIDMAATSCHAPSDIPLCMA voor de VereeniginG tot herstelling der aloude stiftkerl< St Salvator te susteren, kleurenlitho, ca 1900?, 20x30 cm, met afb . l<erk en tekst 50 ,-713 . MISHANDELING DER GEREFORMEERDEN OMTRENT VAALS, TEN JARE 1764 , gravure door .Vinkeles (1793) naar Buys, 15 x 10 cm 48,-714 . RUINE VAN VALKENBURG VAN DEN SIBBENER\füG GEZIEN, litho door P. A.Schipperus, 1876 , 15 x 22 cm 28, - 715 . VALKENBURG , MEERSSEN , HOUTHEM, div . gezichten op één blad , litho door P. A.Schipperus , 1876, 15 x 22 cm 18,--


716. VALKENBURG - MEERSSEN - SIABE, diverse eezichten op één blad, litho door P. A. Schipperus, 1876, 15x22 c,n 717 , HET KASTEEL TE VALKENBURG ( 1050 ) , hout~r avure door De Donr.!:er, c2 1850, 15 x 13 cm 718 . FOTO (be!)in 20e eeuw ) van t \/ee zilveren bel<ers en een blad, uit,no!<endc het kerkzilver van Val l<enburc, 12 x 16 cm 719 . TWEE 19e EEUHSE FOTO's van schilderstul<l<en , met op achterzijde ,:oe Hermitage op den Sajesbere 11 en "Klooster en s chool der Francis!<anessen , i n het l aantje langs de Gueit1

22,-20,-20,··30, --

SUPPLEl-lENT 720 . BOEREN, P. C. , Rodens ia, deel III, Leven en denl<en in I t ouds te nolduc ( 11041300), Maastricht 1944 , 143 bl z . 28 ,- 721. CLAESSENS , V.Th . J . , A. H. H. Houben en H. L. Raeven , Cerr.; en Terblijt, van t•.,ee heerlijl<heden naar een cemeente, Val l<enburr; 1981, 512 !)lz ., geill., 1;et,. 48, - 722. HAit10N, Paul, sint Odiliaspel , Geschreven bij gel. van het 2QQ"jarig bestaan van het St. Odiliaker kje te Sweykhuizen , z . pl., z . j . 18 , -723 . HENKENS, J. , Inventaris van het nieuw-arch:er der geme2nte Weert , 1795- 1920 en 58 , -van de gedeponeerde archieven 1800-1950, Heert 1961 , 232 blz . 724 . KUIJPER, J ., Gemeente-atlas van ~ederland, elfde deel , LimJurc, re~rint Zaltbommel 1971 58 , -725 , MARRES, W. , en J . J.F.\-1 . v. Agt, De Nederlands~ monumen ten van geschiedenis en kunst , geillustreerde beschrijving , deel V, derde stuk: Zuid-Limburg uitgezonderd I1aastricht , eerste afl., ' s-Gravenhace 1962, 396 bl z.+ 172 plate~, ~eb . 125,- 726. MEER, S.G. W. v . d., Venloer stadt- t exte 1320-1543, eine l antl i che und o~tho5raphische untersuchung, diss . , Nijme5en 1949, 332 blz . , geb . , geil! . (f~aa i ex. ) 150,727 . SCHMETZ, W., ~ilhelm van der Lindt (Hilhelmu5 L:!.ndanus), erster bischof von Roermond (1525-1588 ) , erster teil , Münster 1926 , 10'i blz . , r.;eill. 38,-727a BERICHT ilber eine Studiënreise von Mahrungsmittelch€:mikern nach Holland, 4 - 9 Oktober 1908, Den Haac, 1909, 125 blz., Geb. , cei!l. (blz . 40-0:.4, 73--87 en 11 5-11 9 betr . t!aastricht, i'-'iaaswiel , Swal men, Heyth.:izen, Horn , Beegden, Buggenum , Ileer) 65,-727b (HENCKENS) Lieutenant Henckens, mémoi res se rap?orta.~t à son servic~ militaire au 6ème Rég iment de chasseurs à cheval fran;ais de Février 1803 à Aout 1816, publiés par son fils E. F.C.A.Henckens , Den Haag 1()10, 250 blz . (oc:< over zijn jeugd te eyr,el shoven ) 80, -727c HOMMERICH, L. v. , Korte verhandelin3 over de corpor11t.i eve s taatsvorm in het hertogdom Limburg en de l anden van o·,errnaa:;, t ijdens de l ate middel eeu1-1en, z.pl. (Leuven 1937), 46 blz . 38,-GEZOCHTE OOEKEN KUNSTGESCHIEDENIS HENN

R., Edme Ouenedey , des Riches (Aubel , por tr3i t iste ~u phis~onitr a~e,

Troyes 1926 HENNEQUIN , R., Les portraits au phisionotrace, gravés d~ i78G à 1830 , ca talog~~, Troyes 1932 MAU0UOY-HENDRICKX, M., L' Iconoe;raphie d'Antoine van Dijck, Cat.::~.o,;t:e reis0nné, 2 delen , Brussel 1956

HONDERDJARIGEN

NAUWKEURIGE AANTEKENINGEN van eni ge hondert pe rsonen ( •• • ) die over de honde:· t jaren geleert hebben , Leeuwarden (Ferwerda) ;752 ALPHABETISCHE BESCHRIJVING van bijna 800 stol<vude men~chen die ~en eeuw en daarover geleert hebben ( .. • ) , Leeuwarden (J . Seydel) 1785

BELANGRIJKE VOORBEELDEN van menschlijl<e l angJ se·,er.dhei.d, Den Ilaas; ( Leeuwes t 1. jn ) 18011 KORT VERHAAL van den handel en wandel so te water als te lar.,;~ ·..-.., ,.; aço0vs van Hoorn ( ••• ) door he111 zelven beschreven, en in orde gctracl".~ l!oor I. Le Long, Arr.sterdam 1735.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.