Catalogue 6: Genealogie, heraldiek, archivistiek, naslagwerken.

Page 1

..,1

CATAL O GUS nr 6 GENEALOGIE , HERALDIEK , ARCHIVIST IE K, N ASLAG WERKEN

Inhoud : nr - 126 Periodieken . nr 127 - 1191 Doeken, brochures, etc . De boeken zijn compleet en in r,oede tot redelijke conditie , tenzij anders aanger;even , Bij gebonden boel<en wordt dit steeds vermeld . Ontbreel< t de aanduiding "geb . " dan is het hoek ingenaaid. De prij zen zijn exclusief verzendkosten . Bestellinc;en : Uitsluitend schriftelijk aan onders t aand adres , bij voor keur d.m.v . he t bestelformulier op de laatste bladzijde van deze catalogus. ~innen enkel e weken ontvanc;t u het bestelde per post (tenzij u aangeeft he t liever i n Haarlem af te halen. In dat geval ontvan~t u een bericht j e wan~eer een en ander voor u klaar li~t . ). Indi en het besteldP. r~eds i s verkoch t , zal ik u dat meedelen. Dij de zendinr, wordt een not~ 6evoeed, welke i k u vP. rzoek binnen 14 da3en na ontvangst t e betal en. Er is geen gelegenheid de aangeboden znken van tevor en in t e zien . i iocht iets niet conform de omschrijvinG zi j n, dan kunt u di t binnen 8 dar,en na on't vangst retourneren . Via de achterzijde van het bestel formulier kunt u ook andere wensen kenbaar maken , zoals interesse voor de reeds verschenen ca talogus betreffende Leiden en omstreken en voor t oekomstige cat alogi over Haarlem en omstreken en llederlandse portretgrafiek.

liocht u boeken op de bovengenoemde terreinen of be treffende Meder landse c;eschi edenis en topografie willen verkopen, dan neem ik daarover graag contact met u op. Zowel voor gehele bibliotheken als voor enkel e stuks, zoals du olikaten uit uw bibliotheek, heb i k interesse. Op het gebied van de prentkunst gaat mijn belangstellinp vooral uit naar portre tgrafiek , historieprenten, Nederlandse topografie en "ol d Master prints" .

A.G. van der Steur rlieuwe Gracht 17 ?.011 ill3 Haarlem pos tgiro nr 12 13 61


NFDCRLAf\ll)~F: ANTIOUAREtmEURS HAARLE!1 In 1987 wo rdt. voor de zesde mnal op he t eerste weekend in november, in Haarlem de f.lede rlandse AntiquFlrenbeurs r:;ehouden . Dl t jaar op vrijdag 6, za t.crda~ 7 en zondar, 6 novenber . Plaats : Oeyneshal, Stationsplein, Haarl em. Zesti~ an tiquaren uit het r;ehcle land zij n hier aanwezi~. Openin~s tijden· 6 noveriber van 13 . 00 - 22.00 uur 7 november van 11 . 00 - lfl.00 uur 13 november van 1 1. 00 18.00 uur .

TIJDSCHRIFT "DE BOEKENWERELD" Sedert eind 1984 verschijnt in ons l and een tijdschri ft voor r:;einteresseerden in het oude boek en de oude prent. Het is een uiti;ave van de Sticht ing Matrijs , Postbus 670 , 3500 AR Utrecht en verschij nt 5 maal per jaar in afleverinP,en van 32 à 40 pagina's . De abonnementsprijs bedraagt

f

39,50

per jaar. De artikelen handel en over het oude boek, prentkunst, boekbanden, papier, exlibris , verzamelaars , bibliotheken , handschriften , l<nipkunst, kartoo;rafie, etc . , et c. Voorts bevat het blad in terviews met bekende personen uit de wereld van het boek, artikel en over antiquariaten in een bepaalde stad of rei;io en een aan tal vas ~e rubrieken , zoals veilingbespr ekingen, vraac en aanbod, boekbesprekingen, tentoonstellin~en , bespreking van antiquariaatscatalo~i, etc. De redakti e bestaat uit Drs A. A.Boers, H. Hafkamp, Drs J . F. Heijbroek , Drs F.W.Kuijper en A.G. van de r Steur . Aanmeldingen aan Postbus 670, 3500 AR

Utrecht .


I,

P E R I O D I E K E tl 1. A.A. G. TIIJDRf\GEi . Uitr,ave van de f\fdclinp; f\r_;rarische Geschiedenis van de 40, - Landbouwhogeschool te 11aceninr,en (versch ijnt sede rt 1958 ) . 2 . ADELSARCHIEF, Jaarboek va n de n Mede rl andsc he n Ade l , r ed . D.G . v . Epen (verschenen : 4 jaar~anGen , 1900 , 1901 , 1902, 1903 /4 , )~ebonden in r, rijs linnen 160,-a . j aar gang 1 t/m 4, 4 dele n , r,e b ., compl ete set b. JrG. 1 (1 900 ) . nevat de uitvoe r i r,e r,eneal o~i eën Pa uw e n Slic he r, een a rt . over Kasteel !iees wijl< en bel<nopte geneal og ieën Cocl<inr,a, Goll, Harinxma , Hoefft , v . d . ' ,nessen de Sombrcff, d'Olne, v . Peste l, Prins, nuys de B., 29,-v . Sasse v , IJsselt , v . Test en \ 1ittert' 39,-c . jrr,. 3 ( 1902 ) 3 . AFKOMST Etl TOEKOMST, Neder1. Tijdschr . v . h . Ce volkingsvraags tuk en erfelijl<heidslee r (o. m. roet de a r t il<e l e n van Prof. van Demrilel e n l 25, · jr~ . 1 (1 935) ingenaaid 25 , -jre. 2 (1 936 ) incenaaid 25 , -·jrr, . 3 (1 937 ) inr,enaaid 25 ,-jrr,. 4 (1 938 ) in afle ve rinr,e n 45 , -jre. 7 (1 941) r,ebonden 4. ALGEMEEN l'!EDER LANDSCH FAl iILIEBLAD (versc hene n : 17 j aar gangen, tussen 1883 en 1905) . Redal<teuren : J. 1-1. Scheffer ( 1883/ 4 i en Vo rs~ . v ; Oyen ( 1885-1905) . ..• 600 ,-a. jrr,. 1 t/m 12, gebonden in 9 (nie t uniforme) banden· . 75,-b . jr~ . 1 (gebonden in s lechte band of in af l; )" •·. ·· ·. 60,-c . los s e jaargani:;en gebonden : jrg. 3 , 6, 7, 8, ·1 0, ' 11 , per deel 50,-d . l osse jaar ganeen in~enaaid of . in afl . : jrg . 3, 4, 6, 9, 10 , 14 per jrg. 5. AMSTELODAMUM, Jaarboeken , J aar boeken , ing. 25 ,-de delen 14 t/m 25 per stul< · 15 , -·· de delen 26 t/m 74 , per stuk 6. AMSTERDAtlSCH JAARBOEKJ E (red . E. 11. r·loes ) 1889, 1891, 1897 , 1898, 1899, 1903, 35,-1904 , ing . per dee l . 7 . ANMUAIRE DE LA NOl3LESSE ET DES FAMILLES PATRiCIENt1ES DES PAYS- BAS ( slechts één jaargang (1871 ) verschenen ) . 75,-jrg. 1871 geb . 8 . ANNUAIRE GEllEALOGIOUE DES PAYS-BAS ( twee j aargangen verschenen : 1874 en Hl75) _150 ,-a . compl ete set 1874 en 1875 60,--b . jrr, . 1875, geb . 25,-9, ANNUAIRE DE LA HOBLESSE DE BELGIOUE, 1868, ing. 10. AMl'JUAIRE GEl-lEALOGIOUE des maisons Souveraines en Europe, de puis le commencement du 19e siècle , door H. R. Hiort- Lorenzen 30,-deel 2 (Berl ijn 1883) , 291 bl z . 25 , - 11 • A~WUARIUtl' der Roomsch-Katholiel{e studenten i n Nederl and, 1910 "t/m 1939 , p. dee l · 12 . ANTIEK ; · jrg. 1 t/m 15 in afl . (mis t één afl . ) 225 , -13 . ARCHIEF VOOR DE GESCHIEDEl,JIS VAN HET AARTSBISDOI'! UTRCCHT ( ve r schenen 75 de l e n, 1874- 1957) . a . de de l en ·1 t/m 14 , gebonden in 7 unif orme banden 250 , -b. de delen 1 t/m 7 , 10·, 27, 30, 31; 33 t/m 43 , · 51 , 53 t/m 75 , pe r deel 25, - ·· c . de del en 51 e n 75 ( = rer,isters, r esp . op de delen 1-50 en 51 - 74) samen 40 , -14 . ARCHIEF VOOR DE GESCI!IEDEl"I S VAl1 DE KATHOLIEKE KERI( IN tJEDZRLAtlD (verschijnt sedert 1959 ) delen 1 t/m 4 en 6 t/m 13, per deel 20,- 15 . ARCHIEF , Vroei:;ere en l atere mededeelingen voorn . in be trel{king tot Zeel and. a. deel I Se stuk, deel II 1e stuk, per stuk 40,-b . deel VI , VII, VIII, per deel 65,-c . de delen 1903 t/m 1934, 1936, 1937, 1939, 1940, 1941/42, 1946/47, per deel 30 , -d . 1970 , 1971, 1972/3 , 1974, 1975, 1976, per deel 20 , ·16 . ARCHIVUtl HERALDICUl'l, inte r naticinal es bulletin jrs . 73 (1 959 ), 75 (1961) , 76 (1 962 ), 77 (1963) en 78 (1 964 ) per jr1. 15 , - 17 . ARt·iAl1EHTARIA , publikatie van de Stichti ng "Vrienden var\ he t Legerml!seum·' deel 2 (1 967) t/m 20 (1985 ) · 300 ,-18. I3EAKEM, IT, 11eidielinsen fan de Fryslce Alrndemy, jrg . 9 ( 1947 ) t/m 44 ( 1982 ) in afl . pe r jrc; . 10 , - 19. IlOSSCHE I3IJDRAGEJ,1, Bouwstof fen voor de geschiedenis van het Bisdom ' s-Hertor,enbosch a . deel I (1917/18 ) - VI I, ~ebonden , per deel 40,-b. dee l I , II , III, IV, VII, XII , XV , XVI en XiIV in afl ., per deel 30 ,-20 . I3RABANTICA , Recue il de travaux de g~néal ogie , d'hér aldique e t .d'his toire Familiale pour l a province de Brabant · j r r, . 1, Brussel 1956, 41 1 blz. 50,-jrc;. 2, 13r ussel 1957 , 2 bande n, 410 + 11 2 bl z . 50, -21 . BRABAtlTSE LEEU\1, DF, maandblad van de geneal oc;isch-heraldisc he sectie van het Prov. Gen. v , Kunsten e n 1/etenschappen i n noord-Brabant (verschijnt vanaf 1952 ) a . jrg . 1 t/ill jrc; . 12 , in afl. 300,-b . jrg. 1 gebonden 40 , - -


22. BULLET11 1 DE L/1 cor:mss101,1 POUR L'Hl"TOIRE DES CGLISES 1/ALOMllCS, deel I, 1883 (o . m. Leiden , Dr i c llc , Den llaar,, met o . a . litho l<crk Drie lle) , afl. 23 . BU LLETI!1 VAN DE KON. NED . OUDllEIDKUNDIGE DOllD (1 947 , 195 1 (r,eb . ) , 1952 t/m 1964, in a fl. per jaargang 24 . nIJDL/1D V/\N DC i-!f.DERLANDSCIIE LECU1 1 ( sedert 1950 verschenen acht delen . De reeks word t voortr,ezet.) a . deel 1 e n 2 , geb . in één band b . losse delen r~ebonden . l , 2, 3, 4, 6, per deel c . losse delen in afleverincen met band : 1 1 3, 4 , 5 1 per deel d . losse delen in afleverinBen : 1 1 2 , 4 , per deel 25. BIJDRAGE!~ EN IIEDEDELil~GEtl van het llis torisch Genootschap p,evestie d te Ut recht a . deel 11 en 25 , r,eb . per deel b . deel 50 (1 929 ) t/~ 82 (1 968 ) , per deel 26 . BIJDRAGEN VOOR DE GESCIIICDEtlIS VAM HET BISDOII HAARLEli . a . Al e emeen register op Delen 1-50 b . deel 33 , 56, per deel 27 . BIJD!lAGCN TOT DE GESCllIEDE~.IS EN OUDHCIDKutlDE IilZOl'lDERHEID VAll DE PROVIflCIE GROIJIIIGEtJ , deel II ( 1865 l , III ( 1866 l en IV ( 1867), geb . , per deel 28, BIJDRAGEtl VOOR VADERLAMDSCIIE GESCHIEDEIIIS Ell OUDHEIDKUtlDE tl. J a pil<se, Honderd jaar Bijdragen , ( •• .. ) , een terue;blik, en Reg isters op de gedurende dien tijd verschenen deelen , ' s-GravenhélBe 1936 , 67 blz . 29 . COtlTACTBLAD reg ionale en locale geschiedenis lloord- en Zuid-Holland (ve rschenen 7 a fleve ringen , 1967-68) a . complete set , 7 nrs b . afl . 1 , 2 , 4 , 5 , 6, 7 , per stuk 30 . DEUTSCHES Fi\i iILIEllARCHI V, ein genealoP,isches Sammel wer !< . Dand 60 ( 1974) geb . 31 . DEUTSCHES GESCHLECHTERBUCH (Genealogisches Handbuch Bü r gerlicher Familiënl uitg . door !3 . I<oerner deel 23 (1 913) = Hamburr,ische Familien IV , 508 blz ., ~eill . deel 27 ( 1914) = Hambureische Familien V, 408 blz ., ~eill. 32 . DIETSCHC 1JARAMDC, jrg. 2, 3 (1889-1890) geb . per deel 33 . DIETSCHE ·'ARANDE EN BELFORT, jrg . 3 (1 902 , 2 delen) en 4 (1 903, 1e deel) per deel 34 . DOD ' s PEERAGE, baronetage and knightage of Great Britain and Ireland , deel 46 (1 886 ) , 930 blz. deel 64 (1904) , 1142 blz . 35. DREilTSC!IE VOLKSALMANAK, t!IEUHE a . 1930 (48e jaar) b . 1957, 1958, 1959, per deel 36. ECONOrlISCH- HISTORISCH JAARBOEK, later verschenen onder de titel "Economisch en sociaal- historisch jaarboek" . Groe ne stempelbanden . De delen 2 , 6, 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16, 17, 19 , 20, 23, 24, 27, 36 , 43, 44 en 46 per deel 37 . E\.JIGES VOLK , uitgave van het "Verband Deutscher Sippenforscher in den 1 Miederlanden" (verschenen ! 4 afleverinr,en ca 1942) . ·1 Propaganda-uitr,aven · voor genea log ie . goed papier, fraai geillustreerd en met de nadruk op DuitsMederlandse contacten in de geschiedenis. Complete set van 4 afleveringen , 122 blz . 38. FAt1ILIEMKUNDLICHE NACHRICHTE~l a . j rg . 1 ( l 956-1 963 l afl . in band b . jrg . 2 (1 964-1970 ) afl . in band c . jrg. 3 (1971-1 975) afl . in band 39. FRIESCHC VOLKSAU1Ar.1AK 1888 , 1893 , 1894 , 1895 , 1896, 1898, 1899, per deel 40 . FRIESCHE VOLKSALI IAMAK, NIE'.Ul!E 1e jrg . (1 853 ) (met kleurenlitho 's van Friese klederdracht) 41 . GELDERSCHE VOLKS- ALl lAPAK 1870 (met 2 afb . van Huis te Zuylichem) , Beb . 1887 (met 2 af b . l!UIS M. v . Rossem), ing . 42 . GELRE , BIJDRAGEM EN 11EDEDELlflGCt1 1929 1960 , 1961, 1964 , 1967, 1%8/ 9, 1971, 1972 , 1976/77, 1980, 1982, per deel 43 . GENEALOGISCl1 TIJDSCHRIFT VOOR liIDDEi'l- e n 1JCST-BRABAt-1T jrg. 5 (1981) , 6 (1 982 ) , 7 (1983) in afl . , per j rg . 44 . GCMEALOGISCHE EM HERALDISCHC BLAI?EN (verschenen : tien jaar~angen tussen 1906 en 1915 ) (me t o . a . in afl. het uiterst zeldzame boek van \l1ttert over de Utrechtse ridderhofsteden ) a . complete set uniform gebonden in 10 zwartlinnen banden met goudopdruk b . Comple te set (6 delen gebonden , 4 delen in afl . , waarvan 3 met losse band) . c . jrg . 1 1 2 , 3, 4, gebonden , per jrr; . d . jrg . 3, 5 1 6 , 7 , e, in afleveringer. , per Jrg . 45 . GEtlCALOGYSK JIERDOEKJE ( uit[.. Fryske Akademy l 1 4 1 8 1951 , 1952 , 1953, 1<!54 , 1~55, 1956, 1'}57, 1958, 1959, 1<;61 , 1962, 96 , 96 , 1971, per deel

45 ,-20,--

75 ,-.45 ,-40 ,-- . 35,-;-(, ·,: 40 ,-25 ,.... 40 ,-25,-. 85,--

35 , - -

45, - -

5, --

40, - - ~

75 , - 75 , - .40 , -25 ,-35 ,-35 , -35, -30, --

25 , .. -

95 , -25,-25,-25,-- . 30, -75 , - 90. ··70, - 35 ,- • 25,-25, --

S50,-850, -75 , - 60 ,-20, - -

,


46. GENS NOSTRA I orgaan van de :Jederlandsche Gel"lcalocische Ve reniging ( verschijnt seder t december 1945) a . Jrr- . 1 tin 3S ( 19841 1 11-:.a,•v::in jrr, . 1 6 c;e b. , r est in a fl . 895,--b. losse jaarr~anGen r,cbonden jr,,,. 10, 17 , 18, 19 , per deel 50 , - - . c . losse jaar sanGen in afleverinr.cn : j r g. 3 , 4 , pc r j rr, . 60 ,-jr~. 8, 9, 10 pe!' Jrg. 45 , - Jrs. 11, 12, 13 , 14 , 15 , per jr~. 35,-j rr, . 16 en \'Ol ,r;ende jar en , pe r j rr . ~5.-47 . GILDEBOEK, :• CT , Tij dschr ift voer Ker kelij l<e Kunst en Oudheidkunde . ui tg . d. h . St . Fernul phus Gade (ver schenen: Eer ste se rie , 3 dele n ( 1873-1881) ; Ni euwe serie : jrg 1 t/m 25 (1 918-1942 ) en j rr- . 30 t/37 ( 1948-1955 ) . De jaar gangen 26 t/m 29 zi j n niet verschenen ! \ a . Vrijwel complete SP. t van al le,meest ~ebonden, del en uit de beide series (mist slech t s 2 afl. van jrr;. 3 der eerste seri e ) . Oij r;evoet:;d: Vers l ai:;en 1889/ 90 , 1893 / 94 en 1900; Registe!' der Publika t i es 1873-- 1039, 2 de l en; Spijskaar t 1929 ; Feestlied, Proi;ramr1a 20--11-1929 ~n l<rantenva r s l é:1f, 750,-b . Eerste s e rie ,i r ~. 1 in afl . 50, -c . t'ieuwe se r ie · jrg .' 1 t/n 25 en 30 t/m 37, per complete jrg . 30 ,-· incomplete jaar ~an~ of jaa rsane; met .,ate r schade 20,-d . Register 1873-1939 , 2 delen

40 ,--

48 . GOTHA , AU-1Ai1Cfl DC, (verschenen te Gotha , jaarlij ks sedert het r,,idden der 18e eeuw. De oudste jrG, zeer zeltlzo.i,n . De decl.tj .?s bevatten div . il l., vnl. portre tten) . Sedert 1843 ~r oene, sede!' t 1871 rode stempelbandjes . 1824, ' 36 , '38 , ' 39 , '40 , '41 , · 42, '43, ' 4'1, ' 45 , per deel

1

46 7 '47 , ' 48, ' 49 en 1850 50 ,--·

1851 t/m 1870, per deel

30 ,--

1871 t/m 1915, per deel

20, --

49. (GOUDE , DIE) , Dijdragen Oudheidkundige Kring '·Di e Goude", deel 5 (1 947 ) , 6 .(1 949 ) , 7 (1 952 ) , per deel 50. ( GRONHTGfül ) , Oomkens' Regeerings-al manak van en voor de pr ovincie GroninBen , jrg . 219 (1 912 , ca 500 bl z , geb . GRONrnGER JAARBOZ!'.JB . 1863 (2e jaarc anc l 52. GRONHJGER . VOLKS-AU lAMAK 1846 (10e jaarF,ang ) 53. GRONHIGSCHE VOLKSAU IAl'1AK a . jri:;. 1895 , '96 , 1901, ' 03 , '04, '05 , '06, ' 08, '09, ' 10, ' 43, per deel b . jrr, . 1965/66 54 . GRONIJJGA , t i jdschrift voor genealogi e, naam- en wapenkunde jri3 . 14 (1 969 ) t/m 26 ( 1'98i) , complee t met r ee;isters (Jrg 14 was de eerste van " de nieuwe verschijnir.gsvorm", jrq; 26 de l aats te van deze. reeks . fü et r:ieer nieuw leverbaar . ) 55. HAERLEM, JAARf\OFK , uitr.;.~ve v. d . Ver . ''liaerlem'', (verschenen : jaarlijks sedert 1929 1. a . serie 1937 t/m 1985, 48 d3len b. losse dele n: 1929 t+r:i 1942, pe r deel 1943 , 1944/ 45, 1946 t/m 1068, per deel 1969, 1971 t'~ 1973 , pe r deel 1970 , , 97L1 t/m 1985 , pe r deel 56 . HAGHE , DIE , JAARBOEKEN (verschijnen vanaf 1900, a l s ve rvolg op het Haagsch Jaarboekje 11 dat vanaf 1889 was verschenen) a . 1900 , 1 01, ' 02 , ' 03 , ' 04, ' 05, '06, ;07, ' 08, ' 10 , per deel b. 1913 , 1914/15 , 1916, i 91 7/18, 1910/ 20 , per deel c . 1921/22, '23 , '24 , '25/ ' 27, '2J/ '29, ' 30, ' 31 , ' 32 , ' 33 , '35 , ' 36 , ' 40, ' 43 , '50 , ' 51/ ' 52 , '54 t/m 198~ per deel d. Register 1889- 1911 (,, j r-g . 19'.2 ) 57, HAYE, LA , DIPLOi1ATIOUE E7 !"OITDAH! deel 1O ( 1932) , 12 ( 193tt ) , 16 ( 1938 ) , per deel 58. HERALDIEKE BIBLIOTHEEK ( verscher.en : 10 jaargangen , 1872-1883), red . : J .E. Rietstap . Zo11el heraldisch al s r,enea::.ogisch qua inhoud . a . j r g . 1 ( 1872} geb . · b . jrg. 2 (1 873) geb . c . jrg . 3 ( 1874) geb . d. j r g . 4 ( 1875) ,;eb . e . jrg . 5 ( 1076 ) in a f l. f . jrc; . 7 (= f·Jw ree 1,s 2 ) (1280i i n a ~L

30 ,-35 , -95, -95, - 40, -20 , --

150,-395, -30 , -15 ,-20 , - 25,-25,-35,-25 , -30,-25,-40 ,-40 ,-40, - 40, -40 , --40, --


59 , HISTORIA, maandschrif t voor r:c schiedenis (verschenen · 15 j aa r ganr.;en tussen 1935 en 1950 ) a . r,ebonden jaar~an~en : 1 , 2, 3, n, pe r jrr,. b. jaar~. in a fl 1, 2, 3 , 4 , 7, O, 9 1 10 , 11, , per j rg . 60 . HISTOl1IE IP ' 'OORD Ct·1 OEELD , /~e ill us treerd tljdsch ri ft voor Geschiedeni s 1e j r r;. (1930/39 ) , GCb 61. HISTORISCH TIJDSCHR IFT a . jri:;. 1 11 923) t/m jrr; . 201 191• 1) , 4 delen , r,eb ., rest in afL( mist afl. ) b . jr1_:;. 10 (1 <)31) r;eb . 62. HOLLAND, Rec;ionaal -•histor i sc h tijdscllrif t ( versch i jnt sede r t 1969 ) a. jrr.;. 1 t/m 14 (1 982 ) , i n afl . b; .l osse jrr;. r,ebonden · jr~. 1 en 2, per deel c . losse jrr,. in afl . jrr, . 1 , 3, C, CJ, 11 , 12, 14 , per jrr, , 63 . HOLLAMDSE STUDiën ( ve rsc hijnen sedert 1970 ) 1. J . 11 . G. de Graaf, i loord r echt in touH , !3loe:nendaal 1970 2. J. G. r<ruis hee r , De oorl<0nèèn en de kansel arij van de r;r aven van Holland tot 1299 , 2 delen, ' s -G ravechar;e enz . 1971 3 . Bundel ( Lenselinl< ove r heren van der l le rt-1ede ; V. d . Gouu over c;enees!< . recept 1390 ; id . ove r ine!'lorielanden Poortuc;aal l De Lant;e ove r r eee rini; r ·edemblilq Rombach over class i s Al l<maar ; Belonje over ambacht van de lfijle r~e t l eenkame r ; Van der Knaap over rechtbank Brielle) •s-Gravenhage enz . 1972 4. M. Plomp, 1/oerden 600 Jaar s tad, l:Joerden 1972 5 . J. Hor, De abdij van Egmond van de aanvang to t 1573, ·s-GravenhaGe enz . 1973 6 . A. J . :Cölker , llaastrech t , Dordrecht 19711 7. A.r i. Hulken be rg, Keul<enhof , Dordrecht 1975 8 . Bundel ( Bes teman en Heidinga over Klooster Galilea bij i ionnil<endam ; Groen-• veld en Huussen over landme ter Jaspe r Adriaensz ; Van der Steur over J . van Duvenvoirde en l·1oude 1 heer van Uarmond ; Groenveld over een 17e eeuHs r:i. s . over Jac . van Deyeren) Dordrecht 1975 9 . S. Hart , Geschrift en Getal (studiën over Amsterdam en Zaanstreek) , Dordrecht 1976 10 . P.A.Henderil<x, De oudste bedelordekloosters in 1et gr aafschap Holland en Zeeland (vnl . Dordrecht , i·iiddelburg, Zierikzee en H&arlem) , Dordrecht 1977 11. H. Schoorl , ' t Oge (= Callantsoog) , Hillegom 1979 · 12 . Bundel(Alders over \!aelneshoeve te Hendrik Ido Ambacht ; Bos- Rops over llillem Egi:;ert ; Van Leeu1·1en-Canneman over poldervormine in Delfland ; Louman over hoogheel'lraadschap Amstelland 1520- 1527 ; Zappey over lfeesper porcelein en zilvergeld) , Doràrecht 1982 64. JAARBOEK VAN Da! NEDEfiL.IUlDSCHEt•l ADEL (verschenen ; 1888 t/m 1894 , 6 delen) red . Vorst . v . Oyen e.a . Rode stempelbandjes . a . jre; . 1 t/m 6, 6 delen b • j r e. 1 ( 1883 l c . j rg. 3 ( Hl90 ) d . jre. 5 (1892/3) . Bevat : v . Aerssen Beyeren, v. Aylva , v. d. Brusghen , v . d . Does , Dommer, de Geer , v . Lijnden , v. Pelser Berensberg e . jrg. 6 (1894 ) . Bevat: v . Aldervelt , Backer, Beeldsnijder , Bosch, v. d . Bosch , Calkoen , v . Camminghe, du Chastel , Fabri cius , F'rancl<enber g , v . d. Goltz, v.Hangest d Yvoy , v . Heemstra , v . Holthe, t:acaré , de lîey, v . tlassau , v. Raab v. Canstein , v .Randwijck , v . Rosenthal, v. Tuyll v. Seroos Kerken , Ve rheyen , Verschuir , \Jentholt 65 . JAARDOEK van de Geschied- en Oudheiàkur.diGe !<ring van Stad en Land van Br eda, 11 De Oranjeboom" , deel 18 ( 1965) , 19 ( 1966 ) , geb . , per deel 66 . JAARBOEK (Van de) Oudheidkundic;e Kring •'De Vier Ambachten 11 1932 . 67 . JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE (verschijnt jaarlijks sedert 1947) a . complete set 1 t/m 39 (1985 ) , al les gebonden ! b. set 1 t/m 33, e edeeltelijk gebonden c . losse delen 1 t/m 10, per deel d . losse delen 11 t/m 38, perdeel 68 . JAARBOEKJE VAi~ DEN FRIESCHE~l ADEL (verschenen . 3 deeltjes , 1883- 18!35) deel 1 (1883) en 2 (1884) , gebonden (fraoi ) per deel 69. KAMPER AU'iAMAK (verschijnt ~edert 1928 ) a. De afdelingen me t historische artikelen ( " Varia 11 ) uit de jrg. 1928 t/m 1938, ~ebonden in 2 delen b . jrg . 1935/6 , '38/9 , '40/1, ' 41/2 , ' 46/7 , ' 4!3/9 , ' 50/1, per deel c . jrg . 1951T2, ' 52/3 ,' 53/4 ,'54/5, ' 55/6, '56/7, ' 57/8, ' 5!3/9,' 60/1, '63/4 ,'64/5 per deel d . jrg . 1965/6 , '66/7 , '69/70 , 1 , 1/ 2 , ''7?./3 , ' 73/4 , '74/5 , ' 75/ 6? ' 7617 , ' 77 / 8 , ' 7!3/ 9, ' 79/80 ,' 80/1,'8 1/2, ' 82/3, 1 83/4 1 1 81/5 ,'86/7 , per deel

35, ·-25 ,··35 , ··200 , ···· 20,--

'.

195, - 30 ,-20,-45, -45,--

30, -30, - 60, -35, - 40 , - -

35 ,-65 , -45 , --50, --

35 ,-195 , - 45 , -45 ,-20 , - -

20 ,-25,-25 , - ·· 795,-- · · 595, - .. 30 , - 25,-75 , - -

90 , ··30 , -25 ,-20, ··-


70. KONINKLIJI< OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCIIAP, JAARVERSLAG 1859 , 1864 t / r:! 1866 , H\68 t/m Hl75, 1877, 1080, 1881 , 1883 , 1884, 1905 , 1906 , 1914 , 1916 , 1924, 1926 , 1927; 1929 , 1930 , 1945/4 7, 1947/ 49, 1949/ 51 , 1953/55 , 1955/57 , 1957/59, 1959/61 , 1961/63, 1968/7 1, per s tuk · 71. K\•JARTIBRSTAAT , DE , c r gaan van de ~1a t . Ve r . v. Gesl acht- en Wapenkunde . (ve r schenen : 16 a fl . , verdee l d e ve r 3 jrP, , (1 938-1 940) ) , Ges t enc ild. jrc; . III afl . 1 (jan . 1940 ) 16 bli . (de enige gedrukte af levering ! ) 72. K\JARTI ERSTAT8NBOEK, uitgegc;,vcn door de Genealogi sc he VereenigirÎg Promethe us , : Technis che Hogeschool Delft · (ve rsche nen vanaf 1978 ) deel II (1 Sü0) , II I (1 9û2 i , V" (1 984l en vr· (1 985) , pe r deel 73 . LEIDS(CH) JAARBOEKJ E (ve r schijn t sedert 1904) a . 1934 , 1935, 1936, 19:39, 19L;1, 19-'' 5 (rnr; besch . ), pe r dee l b . 19117 t / m 1975 , per stnk c . Recis~e r 1904- 1934 74 . LIBRIJE , De , c uriosa, r ari o r a , 10 afl . 80 bl z . (nrs 1-10, 1037-1889 ) , niet verde r ve r schenen . Uitgave vc1n A. föltj es t e R' dam . (Bevat aankondigingen, bespr e~i n~en e n aanbiedin,7;en van "rli'.'lder alledaa P,sche boektitels" , o .m . be tr . Corn . v . d . /la i(er l{el ijk r,es c hil te Alk,naar 1740 ; Deurhoff's Job ; Rederijkers t e Hacrle:n 16e eeuw ; IUc . Hoe fnagel) 75 , Lir1BURG' s J AARBOEK a . deel 17 (1 911) , deel 18 (1 912) , deel 24 (1 918 ) , per deel b . acht diverse afl . uit de jare n 1902- 1927 76, MEDEDELINGEN van de V-:r eni g inP, voor tlaamlrnnde te Leuveo··en de commi ss ie voor Naamkunde te Amslerdc1m jrg . 27 (1951) , 28 , 30 , 31 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 en 3S (1 962), per jre . 11 . HENSEf.l VAfl VROEGER, (ve rsc:,enen ; 7 jaarr,angen tussen 1973 en 19791 . , • ·' a . j rc; . 3 (1975 ) b. j

r~. 5 ( 1 977 l

5,- 12 ,-25,--

68,-50 , -20 , -15 , - 40, - 40,--

78 , HERLET, Driemaandeli j ks blad vé\n het s treelcarcilivariaat Land van Cuyk ( verschijnt vanaf 1965 ) jrg . 1 (1 965 ) t /m 4 (1 968) 60,-79, MET GA NSEN TROU , Heemkundit:; Maandblad van de Heemkundekring 11 0nsenoort 11 (N . Braban t) . (Verschenen sedert 1951 ) j r e;. 3 ( 1953) t./ m 20 ( 1969 l ge benden in 9· banden 350 , - 80. NAVOBSCHER, DE (•rer s chenen : ')8 jaar c;anc;en tussen 1851 .en 1960 ) . a . jrg. 1 t/m 10 , per jr!'; ,, eeb . of in afl . 20 , -b. jrg . 11 , 12 , 14 , 15 , per jre , geb . of i n afl . 30,-c . jrt; . 35, 41 , ~3 , 44, 45 , 46 , 47 , 48 , 49, 50, 51 , 52 , 53 , 60 , 62, 63, 65, 66 , 69, 70 , 90, 91 per jrg. , eeb . of in afl . 50, -d . jrg . 92 t'/m 97 , per jrr, . , geb. of in afl. 25 , -e . jrg . 92 t/m 95 , eeb . in 2 banden 75 , - f . jrg . S8 in afl. 50 ,-g . spec iaal ac1nbod : jre , 1 t/m 10 al s serie 125 ,-h. speciaal ae nbcd : jr~ . 92 t / ~ 97 als serie . 95 , - NEDER LAND-s ADELSBOSK (versch i j nt· jaarli jks sedert 1903, 1943-1948 in één ·deel. Voorts drie del en met lexicografisch register en twee delen '"His t orisch Gedeelte 11 , ) Rode stempel bandjes . Regelmatig wordt de état-présent , bijgewerkt, afgedrukt . T1-1eemaal verscheen een z .~ . " historische reeks", \Jaarin ui tcewerkte genealog ieën. De laats:e maal was dat in de jaargangen 1940 t/m 1953, die tezamen een com pl eet overzicht ~even van de gehele Nederlandse adel. .De delen 1940,· 1941 en 1942 z ijn zeldzaam . a . de delen 1912 t/m 1918 , 7 stul<s , t e zamen de eerst verschenen "historisc he reeks 1: 98 , -b . de delen 1S40 t/m 1953 , 9 stuks, tezamen tweede en belanr,ri jkste "historische reek~ " vormend 425 , -c. l osse del en , 35,-1903, 1904 , 1905, ~er deel 15 , - 1900 t / m 1931, per deel ' 25 , -1932 t/"- 1939; per deel 95 ,·-1940, ~94 1, 1942, per deel 60,-1943/48 35 ,-1949, 1950, . 1951 , 1952, 1953, per dee l 25,-195L1 t/m 1972 ; per deel 1 973 t/:n 1980, 'pe1· deel 35,-d. lexi cografisch reeister I (1 912-1918 ) 50, - 40 ,-e, lexicocrafisch recister I l ( 1919-1927) 40 , -f . l exicor,raf ïsch reGister : III ( 1928-1939 ) 50,-g . Histori~ch Gedeelte I i1925l 50,-h . Ei:3 ~-,rit>Ch Ge>deelte II ( 1930 )


82. ~EDERLAND ' s PATRICIAAT (verschenen: jaarlijks sedert 1910), blauwe stempelbandjes . a . J rR, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (mi st rug ) , 12, 14, 15, 16 , 19, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 38 , 39, 48, 51, per s tuk 125,-b. JrG, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, per stuk 90,-- · N,13. De jaarr.;angen 66 (1 982 ) e .v . zij n nor.; nieu1-J leverbaar bij het Centraal Bur eau voor Genealo~ie (à ca f 60,-- ) . De jaarr,an~en 1 t/m 65 zijn uitverkocht . 83. NEDER LANDSCII ADELSl\OE!< (de alternatieve uit~ave van D G. van Cpen, in blauwe stempelband . Slechts één jaarr,ang (1 903) verschenen. jrg . 1 (1 903 ), geb. 25,-- . 84 . NEDERLAIJDSCH ·ARCHIEF voor Genealor,i e en Her aldiek (verschenen : 7 jaarganr,en, jrr,. 1 t/m 3 1938-1940, jrr,. 4 t/m 7 1946-1 949. Vanaf de 8e jrr,. samenRevoegd met De tiavórscher ) . a. compl ete set , 7 delen, gebonden in 7 niet-uniforme banden b. compl e t e set, 7 225, --:delen, waarvan 6 r;ebonden jn 4 banden, 1 deel in afl . +band c. compl e te se t , 7 210,-delen, waarvan 4 r.;ebonden, 1 dee l in afl . +band, 2 delen in afl.

85.

86 .

87. 88 .

89,

90 , 91. 92 .

93 ,

94 ·

95,

195 ,-d. jrg. 1 en 2 in afl. , per j aargan~ 45, - e . jrg . 4, 5, 6, 7 in afl . , per jaar~anG 15,-- · f. s peicale aanbiedinr, : jrg. 4 t/m 7 in afl . 35 , -NEDERLAl!DS I Cll) ARCHIEVEIJBLAD a . set van jrr, . 29 11 920/22) t / m jre. 87 (1983 ) , 30 delen r,ebonden, r est in afl . (mis t 4 of 5 afl . uit de jrg . 44, 53, 78) 950,-b. losse j aar eanr,en, 29, 30, 32 t/m 38, 40 t/m 43 , 46 t/m 48, 50m 67 t/m 76, 80 t/m 87, per jaareang (in afl . 40,-c . losse jrg . 1 - 45, Groningen 1938 10,-DE tlEDERLAtmSCHE LEEUH, orgaan v. h. Kon. Ned . Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde ' (verschenen : 1883 tot heden) . Vanaf ca 1920 het leidinggevende tijdschrift. ·Tezamen met de serie !Jederlands Patriciaat en de Jaarboeken van het Centraal Bureau v . Genealo~ie behorend tot de belangrijkste periodieken op dit terrein. a . jrg. 1 t/m 12, gebonden in twee banden 600, -b. jrg. 38 (1920) t/m 101 (1984), in afleveringen 1. 250,-c . losse jaargangen, r.;ebonden : jrG , 3, 5, 14 , 20, 32, 42, per deel 50 , -d . losse jaargangen, in afleveringen : jrg . 2, 3, 4, per jr8, 50, - jrg . 23, 24, 25, 26 , 30, 33, 35 , 38 , 39, 40 , 41 , 42, 45 , 46, 47,50 per jrr,. 35,-jrr.; . 51 t/m 100, per jrg. 25, -DE MEDCRLANDSCHE HERAUT, OrBaan van de c;elijknamige vereniging (verschenen: acht jaar~angen tussen 1883 en 1897). jrg . 1 1 2, 3, 4 , 5 in afl . of geb., per jrg. 65 ,-NEDER LANDSCHE HISTORIEBLADEN , Drie-maandelijks tijdschrift voor de geschiedenis en de kunstgeschiedenis van de Nederlanden (verschenen : 3 jaarganeen van 1938 tot 1941) . a . complete set van 3 jrg . in afl . 140 ,-·b. j r g. 1 ( 1938) r,eb. 50,-NIFTAR LAKE . Jaarboel<jes (verschijnen sedert 1913 ) . a. 1914, 1915 , 1917 t/m 1920, 1922, )923, 1925 t/m 1927, 1929 t/m 1952 , per stuk 30,-- · b . 1961 15 ,-·· c. register 1913-1934 2,50 d. r e~ister 1913-1 946 2,50 NOORD-BRABANTSCHE VOLKSALMANAK le jre. 1841, r,eill . 150,-NORDISK ADELSKALENDER jrg. 1912, geill. , Reb . 35 ,-ONS VOORGESLACHT, maandblad van de Zuid- Hollandse Vereniging voor Genealogie ( verschijnt vanaf 1946 ; belangrijk tij.dschrift i.v. m. de vele bronnenuits aven) a . losse jaargangen, r,ebonden : 16 , 17, per deel 35,-·· b. losse jaarganBen , in afl . : 2, 7, per jr~. 35,--·: 12, 14 , 15 , 16, 19 t/m 26 , 28, 39, per Jrg. . . 30,--· c . losse jaarganBen in plastic rinBband (d . w. z . gaatJes 1n rus ) jrg. 22, 23, 24, 25 , 26, 27, 28 , 31, 32 , 33, 34 , 35 , ~6 , per jrg. 25 ,-ONS VOORGESLACHT, jaarboek van de Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie (verschenen : 5 delen, resp . in 1954 , 1955, 1956, 1961 en 1969 ) deel 2, 3, 4, per stuk . . bl' d d r de 25,-ONZE GESLACHTEN ( . ... ). Een genealogisch-h1stor1sche reeks gepu 1ceer oo Commissie "Documentatie Genealogie" (verschenen : 6 afleverineen tussen 1950 en 1951 ; betr. Het Gooi) . complete set van 6 afl. 135 blz . , Beb • . . .. 75,-OUDE·~IJD, De , Geschiedenis , maatschappelij_k en hu1sel1Jk leven( . . ...1 uit Noord- en Zuid-~lederland (verschenen : zes Jaargangen, tussen 1869 en 1874) a. complete set , in zes uniforme ba~den . Goed ex . 395,-b. jrg. 1869, 1870, 1874, geb. per Jaar . 50, -c. jrg. 1872, 1873 in beschadigde bar.den , per Jaar 40 , - -


96. OUD-UTRECIIT , maandblad van (verschijnt sedert 1926 )

97. 98 .

99.

100 .

101.

102.

103 . 104 .

105, 106.

107.

108.

a . jr~. 1 (1 926) t/m 57 (1 984) (jr~. 1 t/m 7 ~eb . , rest in afl.) . Er ontbreken 10 afl. uit de jaargangen 8, 21 en 22 . 395,-b. losse jaar r,angen , r,ebonden. 10 (1 943-45) 20,-c . loss e jaarr,anBen , in ofl •. 12 , 14 , 16 , 17, 27, 29, 30 , 31, 33 en 34 pe r jr~. 10,-OUD-UTRECHT, JAARDOEKJE VAM (verschenen vanaf 1924 ) 1928, 1929, 1930, 1935 t/m 1941 , 1953 t/m 1957, 1962 t/m 1969 , 1972 en 1975 per de 15,-OVERIJSSELSCHE ALMANAK, voor oudheid en l etteren (versche;en sedert 1836) 1836 (met o.a . litho's van Zwolle en Kampen) 95,-1838 (met o. a. r;ezicht op Deventer en Bl okhuis Genemuiden) 95, -95,-1839 (met ~rote plaat belee Deventer ) 1840 (met O , l'l , litho Haag Deventer) 95, - 1841 (met o.m . l itho Ker k Ol denzaal ) 80 ,-1844 70 , -PUBLICATIOMS DE LA SOCIETE HISTORIQUE CT ARCHEOLOGIQUE DAtJS LE L!f1n0URG à l·laestricht . . ,. 45,-a . deel 57 (1921), 58 (1922 ) , 62 (1926), 63 (1 927) , per deel b. deel 83 (1947) , 84 (1948), 85 (1949, 1e stuk ), 85 (1 929 , 2e stuk), 90/91 ( 1954/5), per deel 40,-ROTTERDAtlSCH clAARBOEKJE (verschijnt seder t 1888 ) a . 1088 · 40, -25, - b. 1913, 1914; · 1915 , 1916, 1917, 1920, 1921, 1942, 1947, per stuk c . 1948 t/m 1980 per stuk 15, -ROTTERDAl lSCHE HISTORIEBLADEl·l door J .H . Scheffer en F.D.O .Obreen (3 delen verschenen) a . deel II, Geschiedlrnndige stukken , R'dam 1876, 858 blz., ~eb. , geill. 85, -b. deel III, Genealogische aanteekeni ngen en levensbeschrijvingen, R'dam 1880, 834 blz . , geb., ge i ll. .. ~25,-RIJNLAND, tijdschrift voor sociale genealogie en streekp,esc hiedeni s voor Leiden en oms treken (verschenen: 15 jrg., 1963-1 978 ) in afl. a. jrg. 1 (nrs 1 - 4) 50,-10, -b. afl . en 2 los, per afl . c. jrg . 2 (nrs 5 - 8) 20,-. JO,-d. afl. 7 en 8 : Lidmaten van de 11 .H . Kerk te \.larmond 1721 t/m 1815 . 10,-e . afl. 9 - 10: Remonstranten-nummer , vnl. te Warmond 10,-f. afl. 11: Een1enkooinummer g. jr~. 4 (nrs 13 - 16) · De personel e quotisatie van 1742 in de dorpen onder het ~uartier van Leyden 50,-30,-h. jrg. 5 (nrs 17 - 20) j. j rg. 6 (nrs 21 24 ) (nr 23/24 betr . Katwij k ) 40 , -•·30 1-k. JrB, 7 (nrs 25 - 28 ) 1. j rg. 8 (1 971) : Het inneemboek van 1668-1 680 van het Heilige Geest- of~ 30, -Heeshuis t e Leiden m. jrg. 9 (1 972 ) :-14.J ~v.Varil<, Bijdragen t ot de geschiedenis van Oegstgeest 45, -n. j rg . 12 - 13 ( 1975- ' 76) . De inneemboeken van het Hou-huis en Ann- en Kinderhuis te Leiden van 1710 tot 1746 30,-N.B. j rg . 10 (1 973) en 14-15 (1977-'78) zijn nog verkrijgbaar bij het v. m. redaktieadres:C.1'1.Delforterie, Haa5weg 128, Leiden. SALZBURGERS EN NCfJERLAtJD 1732-1733 . Uitg . v. d . St. Bestudering geschi edenis Salzburger Emigranten Nederland, afl . 1 t/m 18 (1 971 t/m 1976), ca 300 blz., geill. . 95, -SIBBf.. orgaan v.h . Nederlandsch Verbind voor sibbekunde (verschenen : 4 jrf , tussen 1941 en 1944). Van de 4e jrg. verschenen s lechts 8 afl . Rijk geill . tijdschrift 225 ,-a. compl et e set, 4 delen 45 , - b. jrg. 2 in afl. 45, - c . jrg. 3,in afl . 45 ,-d. jrg. 4, in afl . 5,-e. losse nummers op aanvraag per stuk SINTE GEERTRUYDSBRCNNE , Drie-maandelijks tijdschrift gew. aan de ~esch . en vol ksk. van Hest-Brabar.t e.o. 20,-jrg. 4 (1927) , 5, 6 en 7 in afl . , per j rg. DE SPEELWAGEN (gesch. Hollands l~oorder kwartier ) (verschenen: 10 j rg. tussen 1946 en 1955) 595 , -a. compl ete set, 9 delen geoonden, 1 deel als losse afleveringen in band 45, -b. jrg. 2 in afl. 9, -c. Feestnur:uner 25 jr Oud-Hest-Friesland, 1949, 40 blz . SPIEGEL DER HISTORIE, maandblad voor de geschied~nis en haar hulpwetenschappen (verschenen : ·,ie:- jaargangen tussen 1966 en 1969 l 195, -a. compltite silt :.n èr1 e hoezen, met regi s t ers 35 , - b . j rg. 1 , in ó.fJ. • SPIEGEL HISTORIAEL, f!la1mdblad voor gesch. en archeologie. Verschi j nt sedert 1966. 25 , -jrg . 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 in afl., per j rg.


109 . STUDENTC~TA Li' IJ\~IJ\l(l(Cj l a . UTl1ECHT 1fl25, 1831 , pe r deel 60, - UTR ECHT 1853 (l os ) , 1918, 192 1 , per deel JO,-b . Ar'ISTf.RD/ltl, 1917 , 1<)25 t/111 1933, 11)47 t/m 1951 , Cloe:nl ez inr; l CJO/l gJO , p.deel 25,-c . AMSTERDAtl, U. S. /\. 19110, ' 49, '50, ' 52, ' 53, ''35, ' 56, per deel 20,-d . LEIDEN , 1913, 1915, 1917 , per dee l 25,-e . DELFT , Vrouwe! . Stud . 1914, 191 5, 1917, 1918, per deel 25, - f. GROllI lGEIJ, 1876, 1879, 1832, 1803 , 1804 , pe r deel 35 , -GROIIINGEll, 1098 , 1899, 1901 , 1904, per dee l 30 , - GROt!IIGEI I, 1954 , 1962, 1964, per deel 20, -g . ROTTCRDAII 19 15 t/rn 1S19 , per dee l 25 ,-h. WAGENI NG~l 1949 25,-i. BREDA, Cadetten-al manak , 1900 45 , - 110. TAXANDRIA , tijdschrift voor tJoordbrabantsche geschiedenis en volkskunde a . r:;eb . jaargan~e n 9 (1 902 ), 10, 13, 14, 16 , 19 , 23 per jrc; . 50,-b . coinple te jaarr-;ani;en in afl. . 11~ , 18, 21 , 22, 23, 24, 25 , 26 , 39, 40, 41 p.jrg. 40, - c . incompl. jaar0angen in a,'l. i nlist s lechts 1 of 2 afl.) , 36, 38, 42, 44, p.j r g . 30, - d . Repe r toriur.i 189'1--1943, geb 25 , - 111. TIJDSCHRIFT voor geschied€nis , oudheden e n statistiek van Utrecht , jrg. 1 (1835), 600 bl z., compl. in 12 afl ., met de (meest uitvouwbare) litho ' s 195, -11 2. TIJDSCHRIFT voor c;eschiedenis, land-- en volkenkunde j r g. 21 ( 1906) r.;eb . 20 ,--· 11 3. TIJDSCHRIFT VOOR MOORDBR/1131\NTSCHE GESCIUEDEPIS, ~aal- en letterkunde a . 1e (1883/84 ) t/m 3e ( 1885/ 86) jaar~an~, in één band 150, -b. 2e en Je j r i;., r;eb . per deel 40 , - c . 2e en Je jrg. , in afl . , per deel 30, -114 . TIJDSCllRIFT \/OOR OUDHEDf.N, STATISTICK, ZEDEi' Eil GE\IOOMTEI·' , REGT , GE!IEALOGI C Etl AtlDf.RE. DEELCI I DER G~SCHIE!)EtUS VAI1 HET IUSûOî l, DE PROVIi'lCIE Ell DE STAD UTRECHT (ui t g. P. J . Verrr.eue l en ) (Verschenen • 4 delen, 1847-1852 1 a . comple te set , gebonden in ,, banden (ca 1600 blz .) 250, -b . comple te set, gebonden in 2 banden 200 ,-11 5. TIJDSCHRIFT v . h. (l(on. Med . ) Aardri 'kslcundie; Genootschap (verschijnt sedert 1874) a. jr~. 1 ( 11374/ 5) afl. 1 en 2 20 , - b . jrG. 2 (1876 ) , 3 (1877) , 4 (18791, 5 (1 881) , 6 (1882 ) , 7 (1883), in afl . per j aarr,anc; 50,-c . jrr, . 1907, 1908, 1910, 1914, 1915, 1916, seb . per jre; . 35, - d . systematische r ee;is t ers II (1905-1922 ) , III (1 923-192? 1, IV (1 928-193J) p. st . 8,-116 . UTRECHTSC~ JAARBOEKJ;:: 1892, '93 , ' 94, ;95, '96,'97 , 1898, 1899 , 1900/ 01, 1902, 1904, 1906 , 1()16 , 1918 , per dee l 20,-117 . UTRECHTSCHC VOLKSAU1Al1AIC ( verschenen sedert 1837 l a . 1837, 1838, 1843, 1845 , 1846, 1852 , per deel 125,-b. 1867 90, -118. VERSLAG van het Friesch Genootschap van Geschied- , Oudheid- en Taalkunde, deel 11 9 (1 947) t/m 139 (1967), 21 delen, samen 50 , -119. VERSLAGEtl E~) l1CDEELINGEl'l v . d . Ver. tot l3eoefeninB van Overijsselsch Reg t en Geschiedenis a . 17e (1 889 1, 18e, 31e; 32e, 36e , 37e, 38e , 40e, 47e, 56e stul<, per deel 30, - b . 73e , 60e t/m C6e stulc , per dee-1 20 ,-c . s tulclcen , waa ruit het voorwerk (versla13en en ledenlijsten) zijn verwi jderd : 40e, 41e, 42e, 43e, 44e , 45e , 46e, 47e en 48e stul<, per deel : 20,-- · 120 . VOLKSALl1ANAK VOOR NEDERLIINDSCHE KATHOLIEKE!! (onder red. van Alberdingk Thi jm , e . a . ) vt.J rs::henen vanaf 1852. La ter Met de titel "Het jaarboekje van Alberdingk Thijm". deel 1 t/m 50 (1 852-1901) en ns1adwijzer 1852-1386". 11ooie reeks . Veel historische artikelen in het ';mengehierl<'' · 425 ,--. 121 . VRIJ E FRIES, De a . dee l 4 (1 846) , geb. 60 , - 20,-b . deel 30 (1930 1, 31 , 35 tim 59 , per deel 122 . ~-JAPE~1HERAUT , De . vers-:henen . 24 jrg. tussen 1897-1920 l . Redakteur , D.G . van Epen e . a . De eerste 5 j aargangen ~ijn grote r van formaat . 60,-a. complete jaargangen , gebonden : 7 , 10, 13 , 18, per deel b . complet€ jaargangen ir. af1 . : · 11, 12 , 13 , 14 (r.iist reg . ), 15, 21, 23, 24 pe~ stuk · 45, -c . incoople te jaareangen (missen 1 à 5 afl . ) in afl .: 5, 7, 8, 10, 20 , 22 , 35 ,-per stul< 123 . \IEST-FRIESLAND-s OUD El~ 11IEUI•' (Uit~. Bist.Gen . Oud \lest- Friesland) 25,-bundels 17 ( 1944) t/rn 53 (1986 ), per deel 124 . ZEELAND , JAAR:30El{JE 1852, 185'•, per deel 125 . ZUID-HOLLJ\iJD, orgaen van de Zuid-Hollandse Historische Vereniging (verschenen van '195':- 19E8) 25, - a . gebonden j aarganr;en 1, 3 t / ri 1 /;, per j aarr;ane 20,-b. jaarg&nc;e~, 11 ;:.flev.!rlngen ; 4 , 5, 6, 7, 9, per jaargang c . het hie ra&n vootafgeganc ''o,ededelins enblad" (20 nrs verschenen , de eerste 12 in 30,-kleine opl ê.ge e eztancildl nrs 13 - 20 (1952- 19541 samen


126 . ZUID-HOLLANDSE STUDiët1 ( 14 delen tussen 1950 en 1968 verschenen) 1•

2.

3. 4,

5, 6.

7. 8.

9.

10.

1" 12.

13 .

14.

Bundel ( tHee artikelen ove r Goudse c;lazen ; :<euning over plattep;ronden Schiedam ; Verseput over ontstaan Goeree-Overflal<kee , Fockerna Andreae ''f\en 't ende van den lande" de Hollands-Utrechtse ~renss treek bij Uoerdén ) , Voorburc; 1950 45 , -Bundel (o .m. Fockema Andreae over Putten, Schakel over noordeloos in 1795; Den Boer over Oudewater ; Sic;al over Rederijkers Vlaardinr,en ; Keuninr,· over 20,-knarten Schieland), Voorburr, 1952 S.J. Fockema Andreae, Schets van zuid- Hollandsetlatersnoden in vroe6er tijd , 35, - .: Voorburr; 1953 Bundel (o.m. Renault over Huis te Riviere ; de Groot over dorp lleede ; Belonje over Steenhuizen in Vlaardinger-ambacht , Den Admirant over Vlaardinr,en 181420, -1914), Voorburf, 1954 J . L. van der Gouw, Het ambacht Voorschoten, Voorburc; 1956 35 ,···· 20 , -C. de Jong, De droogmaking van de l·/ildeveren in Schiel and, Voorburg 1957 D.L. de Jong, Hellevoeterland binnen ·en buiten den Nieuwenhoorn , Brielle 30, -1957 Bundel ( Focl<ema Andreae over vorming en intec;ratie der prov . Zuid-Holland ; de Groot over z. en J . van Gaasbeek ; Hoek over Adr . Mennink ; idem over F. Spiering ; Van Krieken over kerkje Oer;stgeest ; De Groot over iieekrap in Z. l·l. ) , Voorbur~ 1959 25 , -Bundel (div . auteurs over Vijfheerenlanden ; Ernstinc; over polder Cromstrijen en Prins Alexanderpolder ; Del<ker over t·lolenmeesters in Delfland ; Soe t eman over polders bij Vlaardingen ; Van Doorn over hoogheemraadschap Schieland ; 40,-Rine;eline over H. Geesthofje Naaldwijk) , Voorburg 1961 15, -A. Soeteman, 150 jaar sociale zorr, in Vlaardingen 1795-1945 , Voorburg 1~52 Bundel (Reinsma over onderwijs in Z. H. ; Beycrman over vonnis bloedraad ; Van der Knaap over stadsbestuur Brielle ; Boelmans Kranenburg over zeescheepvaart Z.H. ; Beyeman over Dordrecht in 1813; Hardenberg over l liddeleeuws 2.0,-monster• Dur,ef'ffiat'I ove~ de staat oer stad Leiden 1821- Hl5.1 l, Voorburp; 1965 E.C.t1. Leemans-Prins , Zegels en wapens van steden in Zuid-llolland , •s-Gravenhage 1966 J.L.van der Gouw, De ring van Putten, •s-Gravenha0 e 191:,7 Bundel (Cordfunke over t\r Gerard van Le iden ; . J .C. Visser over landarbeiders Z.H. 1880- 1910; Van ·Doorn over hofsteden in ·Geestdorp; . Noordam over bevolking te 's-Gravenzande ; Köll<er over Haast.rechtse _k nechtsbosse ; Bos over Schout van Nieuwerkerk a/d IJssel ; Ruijs over de polder Schieveen en Van der Vlis 25 , -over visserijverzekerinc Vlaardingen) ,' '.s-Gravenhai;e . 1968 BOEKEN,

B R O C H U R t:'

o...J

c:,·. ..... ,

ET C,

,::,7 . AA, A.J. van der, Aardrijl<skundig iloordenboek , ·13_ delen . Reprint Zaltbommel naar

de ed. Gorinchem 1839 e .v. ·· · 750,-128. AA, O. L. van der , Feiten en konterfeitsels, portret-iconografie in rlederland , E (Jrb. C.B.v .Gen . 1973) 14 blz . (overzicht van de gesch. der iconog·rafie 18e eeuw - 1973) 6, -- · 129. AA , O.L. van der, Ikonografie van tlr R.J . Schimmelpenn'inck en de zijnen , · E (Jrb. C. B.v . Gen . 1961) 11 blz ., geill. 9,-130. d • ABLAING VAi-! GIESSCNDURG, \-1.J . , De Duitsche orde, of beknopte geschiedenis , indeel1ng en statuten dér broeders van het Duitsche huis van St . liarie van Jerusalem, 's-Gravenhar,e 1857, 352 blz . , Beill., (standaardwerk ) 125,-131. d'ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J., Hapenboek der ridders van de Duitsche orde Balije van Utrecht sedert 1581, o·pgeluisterd door hunne vier opgezworene adellijke quartieren en acht stamdeelen; huwelijken en kir.deren, 's-Gravenhar;e 1871, fol., geb. (rug los) . . . N.B.: Bevat inleiding: namen en personalia van 176 ridders (1581 - 1870) ; kwartierstat en van _deze 176 ridders, ruim 700 wapenafb. in lithoe;rafie en reg . 98,-132 . d'ABLAitlG VAN GIESSENBURG , W.J . , Nederlands Adelsboek of verzameling van adelserkenningen, inlijvingen, verheffingen en verleeningen van titel , 's-Gravenhage 1887, 196 blz . _ 24 ,-133, d'ABLAING VAN GIESSENBURG, W,J ; , · Nederlandsche Gemeentewapens, Arnhem z . j. (ca 1880), geb . (bibliotheel<band) · 175 ,-134. d' ABLAING VAN GIESSENBURG, W. J., Over adelijl<e titels erfel ijl< vol~ens regt van eerstgeboorte, 's-Gravenhage 1867, 18 blz. 24,-135 . d'ABLAING VAl-1 GIESSENBURG , W.J. , Bannerheeren en r idderschap van Zutphen, 's-Gravenhage 1877-1 885, 62 + 200 blz; + 3 wapenplaten. Band met vochtvlekken, verder goed exemplaar . 250,-136. d'ABLAING VAN GIESSENBURG , W.J., De Ridderschap van het Kwartier van tlijmegen. Namen en stamdeelen van de sedert 1587 verschenen edelen, Den Haag 1899,· ca, 480 blz. , fol. , e;eb. (mod. band)· 250, -137. AFGESCHEIDENEN van 1034 ·en hun nageslacht, De, Kampen 1984, 660 blz.,geb , ,geill . 75 ,-138. AGNOOSTUS , Leen- en papier-adel, Leiden 1864, 2?.6 blz ., i:;eb . ( iets watervlekkig ) 71:J,'-- ·


139, AK~RBLAD, M. , roLice sur deux inscrip tions en car ac tères runiques, t r ouv~es • 50,-V~nise et s ur l es VarAnces, Parls 1804, 55 bl z . , met uits l . platen 140, /\Ll3ERTS, 1~ . Jappe en /1 . G. van der St eur, llandl e i dinr.; voor de beoefcnine; van lokal e en rer,ionale r,eschiedenis, 2e c;eheel he r z i ene drul{, lleesp 1984, 32 , 50 226 blz , r~ illus lreP.rd. 141 . ALOERTS, 11 . J , De r,ebOorte en rroei van de Mederl/indse ceneente, Alphen a /d 24 ,-: . Ri jn 1966, 135 blz . 142 . /\LOUt1 PROt10TORUt1 der Rijks univer site it Utrecht 1815- 1936 en Alb . Pr om . der 35-, ..::.:. Vecarlsenijkundi~e hoor,eschool 1918-1925, Le iden 1963, 351 blz . , ~eb. 143, AMERICAN AND ENGLISH GENEALOGIES in the librar y of Congress, llashj ne;ton 1910, 95 ,-·- · 805 blz ., ~eb. ( 3750 titels !) 144. Al ll"J/111 , Jost , \Jappen - 8. Stammbuch , reprint uit 1093 naar de uite;ave van 1589, 25 , -- · 178 blz ., geb . , r,eill , 145 . /INDREAE, /\ .J ., Mal ezinr.; op de Pieuwe llaal'llijs t van Grietmannen van Jhr i !r H. Daerdt van Sminia , Leeuwarden 1893, 171 blz . 60,-146. ANDRIESSEN, W.F. , llistoria dominorum de Teysterband , Arckel , Eemonda , Brederoede , IJsselsteyn , e t c ., diss., Purmer end 1933 , 155 blz. 95 , - • 147. ANTWERPEN, Inventaris op het archief van r,ilden en ambachten , Ant11erpen 1925, 60 ,-172 blz. 148. ANTIIERPEN, Inven t aris op het archieffonds van Handel en Scheepvaa r t, An t1-1erpen 1925, 35 blz. 40,~.149. ANTHERPEI , Dekn . r,eschiedenis en inventa ris op de archieffondsen van den Drossaard en van de Schepenen van het !Ciel, Antwerpen 1925, 79 blz . met uitsl. · · kaart 50• , -.150 . ANTWERPEN, Inventaris op het ar chief der Generale Indische Compagnie , Antwer pen 4o;.:.1925, 48 blz . 151 , ARCHIEF van de Ridderschap van Holland (sinds 1840 Ridderschap van Z~iq 7 Holland) 181 5-1350, E, 3 blz . 20/ :152 , ARCHIEVEN van te 's-Gravenhae;e ger esideerd hebbende notarissen 1597- 1842, E 30 ,-(1 927 ) , 344 blz . 153. ARNTZCNIUS, W.N . , Rer.;ister ofte namen der l:inderen mits de ouders ende 13etuyt:;en die in de Remonstrantsche Kerk te 's ll88e e;edoopt sijn, sedert den 17-8-1650 ( tot 1811 l , 's-Gravenhage 1907 , 132 blz . 154 . A(RNTZENIUS) , 1-1.N ., Doopboek der Jansenisten Kerk in de Juffrouw I dastr aat te 's-Gravenh88e (1682-1 811), z . pl., z.j ., 167 blz . 35,.:•_ 155 . ARTS , A.J .11. , He t dubbelklooster Dikninge , diss . , Assen 1945 , 285 blz ., geill . 125,--156 . ASSELT , Gerda F. van , De Hollande;äne;er· gastarbeid in de 19de eeuw , afl. 4 van 18, -Tijdschr . v . Soc. Gesch . 1976 , geill . 157 . AVIS , J.G . , De directe belastingen in het Sticht Utrecht aan deze z ijde van de IJssel tot 1528 , Utrecht 1930, 149 blz . 30,-- . 158, BAELDE , R. , Studiën over godsdienstdelicten , diss . , 's-Gravenhage 1935 , 253 blz . 30,-- --.·. · 159. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R. C. , Van Hollandsche potaard , studiën en schetsen , · 24,-- •·:, Brussel 1943 , geb . (o . m. de schets 11 8. v . d.B . als archivaris" ) 160 . BALBIAM VERSTER , J . F.L. de , Durr,emeesters van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw , 60,-Zutphen 1932, 164 blz . , e;eb ., geill . 161 . (BALEN) , Register op de geslachtsnamen voorkomende in de "Beschrijvinge der stad Dordrecht" van 11atthijs Balen ( 1677 l , 's-Gravenhage 1909, 116 blz. 40,-162. BALEN- CHAVANNES, A. E. van, Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966, Delft 1972, 310 blz. , geb. . 163 . BARY , Herbert de , Beiträs e zur Genealogi e Altfrankfurter Familien, Frankfurt a .rI. 1922, 83 blz . , geil!. (nr 242 van de 300 ex . l 95,-- • 164 . BATTAGLIA , Otto Forst - , Genealogi e, Leipzie;/ Berlin 1913 , 68 blz . (deel van de serie "Grundriss der Geschichts\/issenschafta ) . Algemene inle_iding t ot de 38,-.- ·· wetenschap der genealoe;ie . 165 . BAX, 11.F. , Eeresabels (Amsterdam 1940) 14 blz . , geill. (me t naamlijsten van militairen die een eeresabel kregen uitGereikt) 38,-166. BAX, 11 . F. , De tlederlandse ridderirden en onderscheidingen, Rotterdam enz . 1951,· 56 blz . , i;eb. , geill. 40 , -·-: 167. BECKER , G., Die Studenten aus den niederländischen Raume an Deutschen Gymnasien und Universitäten, Den Haag 1944 , 109 blz ., geb ., geill. (bevat lijsten van Nederlandse leerlingen aan de gymnasia te Bremen , Duisburg, Emmerich, Kleve , tloers en \lesel en van de universiteit te Duisburg uit de 17e en 18e eeuw) 85,-168. BEDRIJFSARCHIEVEN, (verslar; van de archiefstudiedagen 1975 gewijd aan -l, 28 bl z . gestenc ild 18,~169 . BEELAERTS VAN BLOKLAND , W.A. , Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche leenen, gelegen in Gelderl and , Arnhem 1907, 167 blz. (Gelre) )~, -170 . BEELAERTS VAN BLOK LAND , W. A. , e . a . , De Hoge Raad van Adel, r,eschiedenis en . werkzaamheden , 's-Gravenhage 1966, 219 blz . , geil 1. , e;eb . (Standaardwerk, e;ezochtl 95,-:.. 171 . BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A . e.a . , llederlandsche Kl oosterzegels vóór 1600, deel I, Benedictijnen, ' s-Gravenhage 1935-1938, 190 blz . , geill . , geb . ; deel II , Cister ciënsers, 's-•Gravenhage 1938-1940, 190 blz., geill. in losse afl . + band ; deel III , Praemonstratenser s, 3 afl . , 's-Gravenhage 1950- '52, 48 blz . , geill . Alles wat vers cheen . 220,--


172, 173 , 174 . 175,

IDEM , deel II in afleveringen coMpleet 95,-IDEM , deel III i n afl everinr,en compl eet 30,-IDEM , losse band voor .deel r 10,-BEELAERTS VAN BLOKLAND, 1/ , A, , Stamr cel<sen in beeld . De g r aven van Holland en de heeren van brederode door JAcoh Cornelisz van Oostzanen e n Corn , Anthonisz 24, - E (NL 1933) 6 kol . , geill . 176 , BEELAERTS VAN DLOKLAND , W. A. , De Roornscll-•Catholieken i n de oude Hollandsche 18, - Ridderschap, E (~L 1927) 4 blz . 177, BEELOO, A. , De instell inr, va n de Orde van St . Jacob door g raaf Floris V van 30, - Holland in den jare 1279 , A' dam 1C45 , 61 blz 178, BEELS, C.11 . en J . Th . A. Peskens, He raldiek in het exlibris , Amsterdam enz . 1967, 35,-77 blz . , geill ,· •, 65, - 179, BEl:11, ll., De Joden van Leeu11arden , Assen 1974 , 368 blz . , r,eb ., i:;eill. 180 . BEKOUU, J.H ., Bannelingen e n vluc htelinc;en uit Ronsel ( Renaix), f.1 aarden (1 941) 48 , -195 blz ., p,eb . 181. BEL, Jacque line e.a . , De Leidse Jae ers 1830-1 831, Student-Vrijwilligers en de 25,-Bel g ische Opstand , Leiden 1981, 11 6 blz ., geill . (met naamlijsten) 182. BELLEW, G. , Escallops in armory , Londen 1957, 16 blz . -(met vele afb . in !<leur 28, - betr. de schelp in de hera l diek ) 183. BELONJE, J . en J·.\lestra van Holthe , Genealog ische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der provincie Drenthe, Assen 1937 , 192 blz . , .c,eill.125,-184. BELONJE, J ., Genealog ische en heraldische gedenkwaardigheden in e n uit de 95, ~t<erlcen der provincie Limburg, l~aastricht 1961 , 523 blz ., geb ., ge ill. (sloridg ex.) 125 , -185. IDEl-1, goed ex . , ingenaaid 75,-186. BELONJE, J . , Ter Coulster , l!ormervcer 1946, 110 blz. , 3eb . , geilL 187, BELONJE, J . , Steenen charters , A' dam 1949 (neemschutreeks 8 ) 147 bl z ., geb. 20, -geil!. ( een van de lleinii:;e algemene werl~jcs over oude i:;rafze rken ) 188. BEt1MELEN , J. F. van, ,Afstamminr, en e rfelijkheid en de kwartierstaat , llaarden 15,-1940, 69 blz . , geill.· ( Dibl. v , Gesl. en !Japenk. 3/ 4) 189. SEMMELEN, J . F. van , De achtergrond van de persoonskaart, tlaarde n 1941 , 12,-68 blz . (Bibl. v . Gesl. en Hapenk , ,,10) 190, BEM1ELEN , J . F. van , I. Erfelijkheid van r,elaatstype onder de nakomelingen van F. Carnpen en S. G. Kettine ; I! . De parenteel ketting (overdr . Afkonst en 28,-Toekomst Jrg 1939) 18 blz . , geill . 191. BEMOLT VAN LOGHUM .SLATERUS, A. J ., Mederlandse familiepenningen tot 1813, Zutphen 1981 , 253 blz.; geill., . Geb •. · 77,-192 , BENTHE1'1 , A. Geschi edenis van Enschede en zijne naaste omgevinc, 2e druk, Enschede 1920, 784 blz ., geb ., geill. (rue; lqs ; met overl. kaart en brief van de auteur) 400,--· 193, BENTHEM VAN DEN BERGH , J . F. van, De . familie Charles l!lancl<enhagen , slachtoffers van intriGes , z . pl., z . j . , 19 blz . ( tetr . "Kindennishandeling" te iUjmegen 48,-in 1905) 194, BERESTEIJN, E. A. van , Repertorium van gedrulcte genealogieën en genealogische fraementen , Haarlem 1933 , 220 blz . , geb. (de eerste uitgave) ,10 ,-195. BERESTEIJN , E. A. van ; Genealogisct) Repertorium, ' s--Gravenhage 1948, met Idem , deel II, ' s-Gravenhage 1962 (de tweede uitp;ave . De lijst aBoel<en e n tijdschriftartikelen betr. -plaatsen en beroepen" uit deze 2e uitg. werd in de 3e uitg . niet herdrukt. ) 30 , -196. BERESTEIJN , E. A. van, Genealogisch Repertorium , 2 dln, Den Haag 1972 , 375 + 343 blz . , (de derde uitgave , mees t up-to-date) 60, -197 . BERESTEIJN , E.A . van , Geschiedenis van -het pielcse fonds van l laria Duyst , genaamd "de Kist = van Beresteyn", !)en Haag ( 1935) 60 blz ., fol., geilL (niet in den handel) 80 ,-198. BERESTEIJN , E. A. Beschrijving van de gebrandschilderde ramen in het koor en het transept der Nieuwe :<erk te Delft , Delft 1936, 48 blz. , geill. 28,-199 . BERESTEIJN , E.'A. van , Grafmonume nte,!1 en r,rafzerken in het Koor der tli euwe Ke rk te Delft , z.pl ., 1936, 79 blz 45,-200 . BERESTEIJN , C. A. _van , Grafmonumenten en grafzerken in de Oude Kerk te Delft , Assen 1938, 200 blz ., geill . 75,-201 . BERESTEIJN, C. A. van , In riemoriam (verzameling necrolof; ieën) , •s- Gravénhage 24,-(1 948 ) , 32 blz . , geb . , ~eill . . 202 , BERG, S . J . van den , Opgave van documenten, vermeld in de Reports of the Royal Commission on .historica! rnanuscripts ,, voorzoover van belang voor onze 40 , -geschiedenis (-0verdr . 3ijdr. V.G . O. 1915) 200 blz ., r,eb . 203. BERG, P.11. J . v-an den , Het -karakter der plattelandssamenlevinc;·, Assen 1941 , 24,-175 blz ., geb . , 204. BERGH, L, Ph . C. vçin den, .. G.rondtrel<i<en der -Hederlandsche Hapenkunde, Leiden 28,-1847, 59 blz . , zonder. o:nsl. : ( een der• vroegste verhandelingen over heraldiek) 205 . BERGH, L.Ph . C,. van den , . Grondtrekl<en der Nederlandsche Zeeel- en Hapenkunde, tweede veel vermeerderde druk , Ar:isterdom 1861 , 110 blz. , ceill. 40, 206 . BERGH , L. Ph . C. van den , Registe r Vdn Hcllandsche e n Zeeuwsche oorkonden die in de Charterboeken van Van Mitrü: en Kluit ontbreken , A' dar.i 1861 , 143 blz . 40,-20 ,-207 . (BERGH , L. Ph , C. van den) , R. Fr11i.n , Levensberich t van - - , E., 52 blz.

v.,


208 . [lf.P.Gll, J.l\ . de, liet wapen des 1:oninr;s en des Rijl<s, thans ~evoerd , is i n s t ri jd __ 191 mcl de 11et ( •s-Gravenha1;e 1880 ) , JO bl z . , me t inc;eplak te wape ni;r avure 209 . OEf,ii t T i\Et1PERS, A. J . , Voornamen . Hoe l<omen 1,e e raan? Hat doen we e r mee? Ut r echt __ 20 1 1')65, 223 blz . ( Prisr,,a 11 33 ) 21 0 . DrR?;s, J . L. , (Inven t a r is va n h~t ) f amilie- a r chi e f van Kingma-State, E. · 28, - ( Le:.;uwarden 1900 ) , 248 blz.. 211. BE'!l10ETS, J.l\.A . e . a . , Dipl omati e en bestuur in Oos t en Hest , Inven taris sen _I ,. ven de archieven van de f amilies Van Lansber ge , Van De ve nter en Reyns t, ·:_ 28,-Den llaac; 1983, 151 bl z . 212 . BETH , J .C ., De arc hie ven va n het De pa rtement van Buitenlandse Zaken (1e s uppl ement) E (1 921) 130 bl z . 213 . BEU RDEN, l\ . f . van , Het Lijffr;ewins Ler.;erboek van Swole;en , van he t huis 20 , - - . Bl it t e r swij cl< 1600-1 637 (Roe rmond 1906 ) , 16 bl z . 214 . BEURDEN, A. F. van , Geneal ogisc he opr,aven omtrent eenige families van Roe rmond28 , -- '. ! schen oor spr on~ .•. . • , overdruk (tJed . Leeu 1905) , 49 blz . 215 . BEURDEN, A. F. van , T1-1eehonderd g r a f s tee ne n de r Groote Kerk va n Vi a ne n a . d . Lel<, z , pl. , z . j . ( + 1914), 11 blz . j5 ,-- .· 216 . BEUR9EN, A. F.-van, Thorn en het s tift , Si t tard z .j . , 45 blz. , p,eil l . (me t 40,--·: naamlijsten Kanunniken 1453- 1692) 217 . BEU!lDEN, A. F. v-an , Het missale van de Ke r k te tfijk bij Heusden , Den Bosch z . j ., · 28,-57 blz. 20 , - 218 . BEUf:DEN , A.f. van, Eenige charters betreffende Almkerk, Extract (1 906 ) 16 blz . 219 . BitNTJES , J . A., Eene grootmoeder . Een waar levensbeeld , opgedragen ·aan haar kl einzoon en peetekind Henry \·lilliam Hoei<, Zutphen 1894 , 200 blz . ( zeer 200 ,-zr;l dzaam , be treft familiedrama Hoek , Sull<ley, Bekking, Schlingeman e . a . l 220 . BlERENS DE HAAN , J . A., De Hollandsche naatschappij der lfetenschappen (te llaarl e tr ) 1752-1 952 , Haarlem 1952, 422 blz ., r,eb . ( met naamlijsten va n directeuren eu l eden ! ) 95 ,-221 . B:i..u:, Clara , De tempel der lrnnst of het kabinet van den heer Braamcamp , A'dam 1SG 1, 2 delen , 252 ~ 146 blz . (deel 2 bevat de namen der kopers in 1766 , 1771 · . 75 ,-er. 772 , bijr,ewerkt r:iet latere eigenaa rs) 222 . BILT, C. L. van der , Genealogische aanteel<eningen omtrent Goesche geslachten i n -::.a {:;Ouden eeuw, Overdr . (ML 1922) , 41 blz . 35 ,-- . 223 . E!...AF:'ERT van het Huisge:ld uit de -Resolutieboeken berustende ten gemeentearchieve v: ' 1 Ame rsfoort A. D. 1755 , Amersfoort z . j ., 98 blz . , folio , gestencild (in 25 e x . )75,-224 . BLc:coURî , A. S. de en E. r1. t1eijers , Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland · Ze-dand en '.!est-Friesland van den secretaris Jan Hosa, delen I, II en III, Haarlem 1929 , geb . in één band 90 , - 225 . BLOCKMANS , Fr . , Lijst der parochiere~isters van Antwerpen en aancehechte 15 ,-:-gemeenten (Antwerpen 1954), 20 blz . , gestencild, c;eb . 226 . BLOEMEM , Carel , . De Roermondse archiefl<westie 1889-1901, l-laastricht 1966, 195 blz . 38 ,-227 . BLOK , P. J . Verslag aangaande een voorloopig onderzoek in Eneeland naar archivalia belangrijl< voor de geschiedenis van Nederland , ' s - Gravenhage 1891 , 30 blz . 28 , -228 . BLOK, P. J . , Verslae aangaande een voorloopig onderzoek te Parijs naa r a rchivalia belangrijl< voor de geschiedenis van Nederland , 's-Gravenhage 1397 , 54 blz . l1e t 2e en Je verslag idem door G. Busken Huet , ' s - Gravenhap;e 1900 en 1901, 150 e n 124 blz . 11et verslag idem door A. Hulshof, Utrecht 1912 , 112 blz . 58,-229 , !!LOK, P. J ., Feit~Gratama, T!eitsma en Rutgers, Oor!<0ndenboek van Groningen en Dren te , 2 delen, Gronin~en 1896- 99 , 440 + 521 blz . , geill ., folio : · 950 , _.;. ( Or.1[;l a~en los) 230 . BLOM, J . c . H. en C. J . Misset (red . ) , Broeders sluit U aan . Aspecten van verzu·i .:..·: ling in zeven Hollandse gemE;!enten , z . pl. , 1985 (Holl.Hist . Reeks III), 278 blz . · r,0~1. , r,eill. (Den Haar, , Delft , Zaandam , ' s - Heerenland, Schiedam, Hoorn en 50, , _ DJ c.!len) 231 . B!.vYS VAN TRESLONG PRINS, P. C. , Genealoc ische en heraldische gedenkwaardigheden i n -::n uit de l<erken der provincie Zuid- Holland, 2 delen .i_n 3 banden , Utrecht 1922 · 280 , -232 . BLO'(S VAN TRESLONG PRINS , P. C. , Genealogische en heraldische eedenl<waardigheden i n en uit de l<erken der provincie Noord- Holland, 5 delen , Utre cht 1928- 1931 · ~50, -233 . ID::J'i, uitsluitend deel IV (Hoorn t/m De Rijp) 50, -234 . E:,OYS VAN TRESLONG PRINS, P. C., Genealogische en heraldische cedenkwaardigheden i n en uit de kerken der provincie Zeeland, Utrecht 1919 125 , -235 . B!.J)YS VAN TRESLONG PRINS, P. C. ,Genealor,ische en heraldische gedenkwaardigheden in e n uit de kerken der provincie Overijssel , Utrecht 1925, geb . . 125,-236 . BLOYS VAN TRESLOtlG PRINS , P. C., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de l<erken der provincie Utrecht, Utrecht 19·19 125, - .:. 237 , BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P. C. , Genealogische en heraldische gedenkwaardig heden in e:, uii:. de kerken der provincie f,toord-Drabant , 2 delen , Utrecht 1924 390 , - 238 . BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P. C. , Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden be ~. r e ffe nde Europeanen op Java , deel I, Batavia 1934 , 406 blz . 95 ,··239 , IC!!:-1, o~el III , ·Batavia 1938 , 436 blz . 145,-240 . BU!YS VAN TRESLONG PRINS , P. C. , Het graf van Jan Pietèrsz . Coen , Verslar der co:n." i s sid • . . • • , Batavia 1936, 218 blz . , geill . 45 ,--


241. BOEREN, P.C., De oor spr onr, van Limbur~ en Gelre en enkele naburice heerschappijen , 11aastricht 1938 , 166 blz . 50 ,-242 · BOIS-REYt10ND , 11. du en T. 1 'aBemakers, l londel inge r,eschiedenis . over theorie en praktijl< van het cebruil< van mondelini:;e bronnen , AI darri 1983, 167 blz . 18,-(Uitstel<ende inleidinr,;. Nuttig bij het ondervragen van fanilieleden ! ) 243. BONAPARTE, Prince R. , Le premier établissement des lléerlandais à :ïaurice , Paris 1890 , 60 blz. , fol . , ge ill . (zeldzaam) 175 ,--· 244 . BOUDAt1, A.C. , Inventaris van de oude archieven van . . •.. berustende ten cemeentehuize van Doneen , 's-HertoBenbosch (1 904 ) , 150 bl z . 45,-245 . BOUDAt1, A. C., Inventaris van de oude archieven . ••. . bewaard ten 1emeentehuuize van Raamsdonk , ' s-Herto~enbosch (1904 ) , 160 blz . 45, -246. BOUDAM , A.C ., Reei ster van leenbrieven e . a. titels betr . . . .. . Zuidewi jn -ai,bacht , 25, --' s-Hertoee'nbosch ( 1905) 15 bl z . 247 • BOUDAl1 , A. C. , Verslag omtrent de oude eemeente- en burgerlij!<e stands-arc:,ieven in lloord-Brabant , ' s-Hertogenbosch 1092 t/m 1903, 12 del en n ca 20 blz 70,-248. (BöNH0FF1 J . G. H.R. ) , Verzamelinc-; van aanteekeningen betr . r,eslachtcn ,,,aaruit voorouders van Catharina I da Cornélie Bönhoff zijn voortgekomen, Tiel 1914, 191 gedrukte stukken , groot fol . , in doos . tl .Il.: De inhoud bes taat uit een uitv. kwartierstaat en dan per ~eslacht t wee katerns . Behandeld worden de vol gende i:;eslachten : v.d . Aa, \ . Alphen , Eacker , Bagelaar , Bertram, Bönhoff, Dorluut, Dort, Bosch, Boursse, Doutesteyn, Calkoen , Chancuion , de Coninck, de Croeser , Dahm , Oorstelmann , van Dun , v . d. Dussen, v . Duver den (van Voort), Fock, Gaman, de Gavre, de Gay , v . Gils , v. Goens , Goes , Gorlé, v.d.Gort , de Gortere, v. d. Graeff, Hadden·brock , Hasenclever, v. d .Heetvelde, Heline, Hendriksz, (von) Heuser, de Hondecoeter, v. Hooceveen , van der Houve , de Jonghe , Koopnan , de Laene , Leydecker , ·i• · · de Lieffde , Lieftinck, v . Lier , v. d. Lisse, t1ana (e) rt , de 11asmines , v.d . tlas t, van der Meer (van I3erendracht), Muys , de Neve, v . Nuys, Oerlemans, v. d .Oever , _v . Oorschot , Orizandt,' v. Overloop, Peeters, v . Pottelsberghe , de Ouievr ain , Prins , de Rechter, v.Riebeeck, Roest, v. Rossum , de Schepper, Schooffs, (v . ) Schuier , de Stoppelaere , v. d .Straaten, Swaens , v. Thiel , Tieboel, Tradel , Tynagel (Tengnagell) , Valette , Vermeulen (\/ermoelen), Vcrjuys , Vierline, v . d.Voorde , de Vos , Walraven, \'J illet, de tH tt , Ysebrant , Zas (v . d , Bossche) . Eén van de meest uitc;ebreide genealogische publikaties in ons taalgebied ! Speciale prijs 85, -249 , (BONTEKOE), De 26 van ·Mr G. A.Bontekoe . De Drentse eemeentewapens welke ont11orpen zijn door Mr G.A . Dontekoe of welke door hem hun definitieve vorm hebben gekrer;en , l!eppel 1981, 31 blz ., ceill. 15, ··250. BOO , J . A. de , de Heraldiek, 2e drul<, Bussum ( 1973) , 120 blz . , geill . 20 ,-251. IDEM, ·1e druk, 13ussum 1967, 120 blz ., geill. 18 .-252.-BOOY , E. P. de en A. J . Looyenea , Overzicht van archieven van particuliere onder M nemingen berustend in openbare archiefbewaarplaatsen, 1975 , 94 bl z. 24,-253, BOSCH , R.P . van den ; J-lêerlands verleden uit steen en beeld , gedenktelcenen en grafcestichten uit den vroegeren en lateren tijd , Schiedam 1901 , 443 blz . 50, .. 254 . BOSCHMA , H. en H. Odink, Heester Heuvel herdacht, Lochem 1927, 102 blz . 2c ,- .. 255. BOTS, B. , I.Mattheyen en M.Meijer, tloordbrabantse studenten 1550- 1750 , Tilburg 1979 1 8i9 blz. , 3eb . (personalia betr. ca . 6000 studenten, met uitvoeri~e 35,- M inleiding ) 256. BOTS , P. M., De Oude kloosters en abdijen van het tegenwoordit:;e Oisdom van ~aarl eri, Rijsenburc 1883 , 483 blz . (omsl. los ) 95, ··257. B(RAAKENBURG) v. B(ACKUM), L, J , A. , Armes de quelques familles néerlandaises non-anoblies , Lei den 1901 , 38 blz . (gedrukt in 2 kl euren op Oud- Hollands 75, ··papier)·, zeldzaam 258. BRABANT, Lijsten (in handschrift) van door de comnissar is v. h. Uitvoerend Bewind der Bataafsche Rep . • . .• . Dept . van De Dommel gevisiteerde paspoorten in februari en juni 1801. !iet namen , geb. plaats, 1-1oonplaats , si~al ement en <,O, -reisdoel van de , vnL. Brabantse , reizip;ers, 4 blz . 259, BRA~lDELER, P. A. J . v . d . , De \lapens van de 11agistraten der stad Amsterdam , 75, -·sedert 1306 tot 1672 , 's-Gravenhace 1890 , 160 blz . 260 . BREEl-1Ell , P. J . van , Het Koptiendenarchief van het Gooi als bron van lcennis van Gooise geslachten , toegelicht door een onderzoek naar het geslacht Vlaanderen, z . pl., z.j . ,• 38 blz ., gestencild met losse tabel (reeks "Onze geslachten" ) . 30 ,-261 . BREESNEE , G. Il . C. , Het archief der heerlijkheid Goudriaan, z . pl. (1917), 16 blz · 20 , - 262. BREUGEL DOUGLAS, R. van, Over het adelsrecht in de tlederlanden , 's- Gravenhaee 1667, 137 + 18 blz . (betr. vnl. de regelinr,en in 1814 en 1815) 48, -263 . BRIELS, J . , Zuid-tlederlandse immigratie 1572-1630 , Haarlem ( 1978) , 110 blz • ceill . (het meest up-to-date overzicht) · 35,-264 . BROt1, G. Verslag .omtrent het in 1907 ingesteld onderzoek in archieven en bibliotheken van Italië naar bescheiden betr ekkinc hebbende op de l!ederlands che geschiedenis . liet; idem in 1900 en i dem in 1909 , 70 blz . '•0, - 265 , BROOD , p, Inventaris van de Doop- trouw••, overlijdens- en begraafrer.i sters van voor 1811 in de provincie Drenthe, tevens bevattende registers van a3.rnemine van eeslachtsnamen, Gron . 1979, 48 blz. 28, - ..


266 . BROOD, P. Drentse plnl<l<a tenlijst 1593-1840, Elussum 1975, 118 blz . 30 , - 267. 13ROU\Jr.R, J . 11 en H. T Il i1iedema, Studies over Friese en Gronin,n;se familienamen , Leuven 1965, 52 bl 7.. 29; -.:. 268 . f\ROUIIEF, ll., T\eknopte hand l eidinr; tot fle kenn is van he t ilede rlandsche oude schrift met een l<0rten l e idr;iacl ten dienste van hen die de 1;enealor;i e ~,enschen e beoefenen , Paa r den 1()41 , 07 bl z, geill ., oblonr. (P,ibl.v .GesL en IJapenk . 9 ) , 28, -269 . l'\ROUI1m , Il . , Geschreven verl edrm, r;eneal ogie en oud schrift , 's--Gravenzande 1963, 91 bl z ., r,e ill ., oblonr; 38,-270. nROUllCR, Il Supplement-bcschrij vinr,; van de doop-, t r ouw- e n ber,ranfboeken . ~ .. , · in Zuid-Holland, 1 s - Gravenhar;e 1S5~, 134 blz . 38, -271 . [IROUHER , \J . D. , Bibl ior,r a fie van de llederl andse landbouwr;eschiedenis , deel I 1875- 1939 , dee l II 1() 40-1970 , Ha~enin~en 1~75, 310 blz . 38 , - 272 DROUl!ER At1CHFR , A. J ,il., De Gilden, Zandvoort z . j , 226 bl z . , r,eb . 40,-273 , P. (RUCKEll ) F(OCI() , B. v . , De oude Friesche adel , E ( 18811) 8 blz . 9,-274 . r.RUGI 'l/\~)S, H. en A. Frar.l<, Geschiedenis der joden in !leder land , deel I ( tot ca 1795 ) , A' dam 1940, 784 blz., r.;eb . (deel II nimmer ve rschenen . St andaardwerl< ) 225 , -275. BRUGi-1At1S, !3ibliografie der r.eschr irten van Prof. Or ll. Bru~mans (1 891- 193C) , Arnhem 1938, 11 3 blz. · 20 , -276 . 13RUDJ, li . P. de, Frederik Ma~t r,las , een 19e eeU\/S burr,cr , overdrul< ( Archief) 1977 10 bl z . 18 , - 277 . BRUI J1, t! . P. de , Ri jksarchi e f in Zee land ; Gebundelde i nventarissen , deel I, ' s-Gravenhage 1962, 194 blz . (o . m. de {;eneal o~ische ver zanelinc; P.O. de Vos ) 30,-278 . [IRUI\lV I S, C.IL, l aamlijst van de leden dt'!r regeerinr; , de secretarissen en ontvanr,ers van Alkmaar sedert 17()5, z . pl., z . j . , 32 bl z. (niet in de hande l) 48, -279 , DRUillV IS , C.ll. , De rer;eerin~ van Alkmaar tot 1795 1 z . pl. , z . j . , 3C blz, . (niet in de hande l) 48, - 280 . 13RUIMVIS , C. ~I . , l'apenborden in de Groot e !Cer k te Alkmaar , Rijswijk 1903, fJ blz. 18, - 281 . (I3RUt'l11Ef1 ) , Lijs t van vrijwillige bijdrao;en t ot daa r s telling van een or gel in de He rv . Kerk te Drummen , .-v oltooid in den jare 1846, z . pl. (1046 ) , 10 blz . fo l. (met ca 350 namen van inwone~s van Brummen , Leuvenhe im, Rhienderen , Oeken en Cortenoever) 95 ,-282 . BRUNlllGS , P. F: , Onze l<rijt;smacht . i:et bijschriften , 's- Gravenhage z . j . , 108 blz ., ,:;eb., i:;eill. met 2f:i' chromolitho's van militaire uniformen . t1ooi ex . 1 450,-283 . BUCK, P. de , e.a ., Zoeken en schrijven . Handleidinc bij het maken van een historisch werkstuk , llaarlem 1982 , 95 blz . ,. i:;eb . (uitstekend ! ) 20 ,-284 . BURGH, A. H. H. v . d . , Gezantschappen door Z1.1eden en I ederlands •.1 ederzijds af~evaardigd gedurende de jaren 1592-1795, 's-Gravcnha~e 1886, 84 blz . 25 , -285 . BUYTENEN, ii. P. van , De Leppa. Een rechtshistorisch-waterstaatlmndige bijdr age•,. Dokl<um 194 4, 121 blz . , geb . l'let losse kaarten , 85 , - 286 . 13UYTENEN, t i. P. van , Het Friese dorp in de middeleeuwen r echtshistorisch verkend , Drachten 1961 , 114 blz ., i:;eill . 45 , -287 . 13IJL, A. , De e·rfgenamen van Clara van Spar1-10ude, Extr . (1 954) 18 blz , 113 ,-288 . H JL , A., Genealoi:;iscl1e en heraldische gedenkwaardigheden in en ui t de Gr ote Kerk te l1aassluis, Assen 1951 , 238 blz . , e;eb . , r,eill . 85, -289. 13IJLEVELD, 1-1.J . J .c. , Opmerkinc en over de geslachten behandeld in· het t!ederlands· Adelsboek met aanhangsel "Veertig jaren t1ederland' s Adelsboek", 's-Gravenhage · · 150,-1949 , 225 blz . , geb . (in dezelfde rode band als het Ned . Adelsb . ) Gezocht . 290 . BIJLEVELD, 11 . J . J . C. , Verscheidenheden uit de ornr,evinr, van Leiden , Leiden 1951.,. 124 blz'. (privé uitgaaf) , ~eill. 75 ,--291. BIJLEVELD, 1-1. J.J .C., Obituarium Leidense en Aantekeningen ~ehouden .van d.e·· . 11apenschilden welke niet gerequireerd en op den 2den October 1795 in de P.l<erk binnen Leyden noch bevonden werden, Den Haar, 1946 ( tled . Leeuw) , 40 blz . folio 20, -292 . CALAl'1D, F., De Hervormde ~emeente van Sas van Gent , 's-Gravenhae e 1904 , 222 blz., geill . 35 ,··293. CAl~ PEN, J .\l. C. van, Notae quotidianae van Aernout van Buchell, Utrecht 1940, 163 bl z. (dagboekaant .' van Van 13uchell over 1620- 1641 met zeer .veel personalia) 38,-294 . CASTOR ET POLLUX, In de tweede kamer. Portretten, Sneek 1881, 189 blz . (biografieën) 20,--295 , CATALOGUS der tentoonstelling van voorw . betr. hebbend op het Vorstelijk Stamhuis Oranje Nassau en op de \Japen-, Geslacht- en Zegelkunde in het alp;emeen, 's-Gravenhage 1880, 471 blz. (ruim 5000 nrs!) (Deze door Vorst . v.Oyen ~eor ganiseerde tentoonstellin~ 11erd aanleiding tot oprichtini; van de eerste genealogische vereniging in ons land . ) 50,-296. (CATALOGUS) Tentoonstelling "De Neder landsche Leeuw", Delft (Prinsenhof) 1958, 112 blz. , ge ill. (interessante catalo~us van een der grootste genealogische ewn heraldische tentoonstellinc:en) 16,-297 . (CATALOGUS) Het blazoen (Prinsenhof Del ft 1954) 130 blz . 35,-298 . CATALOGUS van de Genealog ische en Heraldische tentoonstellin~ in het Gooisch t1useum , 1951 , 8 blz. ·, P,estencild 3,-299 . (CATALOGUS) Exhibition -of genealogical and heraldic records , Society of gene18 ,-alogists, Londen 1937, 39 blz . 300. (CATALOGUS) Bibliothèque Héraldique, Généalog ique et Topographique de Feu Checallier J .F . L. Coenen van 's-Gravesloot , A'dam 1918, 245 blz. ( belangrijke collectie , veel m. s. ,-,apenboeken en · alba amicorum) 48,--


- - - - - - -----. 301. CATALOGUS en pros pectus van he t Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek geves ti&d te 's-Gravenha~e, 's-Gr avenhage z.j . (ca 1905) 20, - 302 . (CATALOGUS ) van l l. Mijhoff van ~enealo6i sche e . a. boeken uit de nalatenschap van d'Ablaing van Giessenburg en Rietstap, 1893 , 93 blz. (los) 38 , -303. (CATALOGUS) van Documenten betr. mee r dan 1600 Nederlandsche geslachten , voorhanden bij R.l'.P . de Vries , A'dam z.j. (ca 1895) 111 blz. 45,-304. CATALOGUS van de stukken en boeken in het archief van het Heilige Geest - of Arme Pees- en Kinderhuis t e Leiden (Leiden 1902 ), 89 blz., geb. 65,-305. CATALOGUS van de bibliotheek der s tad Goes, 1e .en 2e gedeelte , beva ttende de verzameling van pamfletten, tractaten enz ., Goes z.j. (ca 1865 ) 40 + 240 blz . (los) · 60,-306. (CATALOGUS) Tentoonstellin15 ''Onze Voorouders bij nader inzien", Utrecht (G.A . ) 1971 , 24 blz., gestencild: 24,-307 . (CATALOGUS) Genealoc ie -und Heraldik, L. Rosenthal's Antiquariat , München (nr 11 9) z.j., 291 blz. 28,··308. CATALOGUS der Genealogisch-heraldische tentoonstelÜng in hét Raadsgebouw der ·• p;emeente 's-Gravenhage , mei 1933 , 169 bl z. , geill. (jubileumtent . Kon. !!ed. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde ; interessant .vanwege de bij na 2000 beschreven voorwerpen en de uitstekende inleidin15en .over eenealogie , heraldiek , zegelkunde, iconografie , bio-genealogie, numismatiek, ridderorden e .d . van de hand van __ Dr E.J . Thomassen à Thuessink van der Hoop) 35 , -- 309, CATALOGUS, De Hugenoten in tlederland, Delft (Prinsenhof) 1964, 168 blz . , geill. 35, -- · 310. CATE, G. ten, Geschiedenis der Doopsgezinde gemeente te 's-Gravenhage , Leiden 1896, 46 blz . 18, -- . 311 • CHAMBON , A., In t1emoriam •. Onze marinegraven van den oorlo13 mei 1940, Den Helder z.j. (1946?), · 95 ·blz., geill . (foto's van de ~raven en personalia van 93 eesneuvelde marinemannen. Met losse bijlage met nog eens enige tientallen ,namen . · Niet in de handel.) 50, -313. CLARK, Hugh, An introduction to heraldry, Londen 1859, 267 blz., ceill . , geb. 75,-314 . CLIFFORQ HOCQ VAN BREUGEL, J.R . , Tafelhouders15eslachten, afl. van Historia (1 948), 8 'blz . (Faquelis, Ormea , La,ignier, Criecx , Milan Visconti, Boreel, Mazetti, Vernatti en _Heymans) 20,-315. COIIVIVA ' ( = G. Kellerl, Het servetje. Herinneting aan "Oefening kweekt kennis", le druk, A'dam 1876,· 61 blz. , geil_l. met 37 kleine portretten 68, -..: 316. IDEM, "opnieuw uitgegeven en vermeerderd( .. . . ) door !-Jim Zaal", Den Haag z.j . , 11 2 blz. 15, -317. COPPEJANS-DESi~EDT, H., Gids van bedrijfsarchieven bewaard in de openbare depots van België, Brussel 1975, 358 _blz. 28 ,-318. COPY, A; of the original subscription list towards the erection of the First English Episcopa~ Church ..at Rotterdam in 1708, z. pl. , z.j . (gedrukt omslag met deze tekst, met 25 fotokopieën van de naamlijst) 24 ,-319. (CORPS DIPLOl1ATIOUE) extract met een almanak van 1809 met een naamlijs t van vreemde a~bassadeurs e.d. in ons land , ca 16 blz . 14 , -320 . CORSI/AREM, Guil, J. de, Mémoire histQrique sur l es anciennes limites et circonscriptions de la province de Limbourg, Brussel 1857, 396 blz. , geb. met uitsl . kaart (mooi ex. ) 295, -321. COSOUINO DE BUSY,' ·A. •.le, Marken in Utrecht , ' s-Gravenhage 1925, 128 blz., (Geschiedk. Atlas v. tled.) 35 ,-322. CROZIER, W.A. Virginia· lleraldica, bein~ a registry of Vi_rginia Gentry entitled to Coat .Armor, Daltim"ore 1965 (reprint van ~1 .Y. 1908), 112 blz., r,eb. 28,-323, CUNEN, J. , Geschiedenis van Oss met inventaris van de gemeente-archieven , z.pl., 1932, 300 blz., p;eill. ' 95,-324. CURIOSITEITEN Van' allerlei aard, nr 37 : Grafschriften, A' dam· 1876, 48 blz : 15,-325. CURIOSITEITEN van allerlei aard, nr 21 : Hoge ouderdom, A'dam . 1874, 48 blz . 15, - 326. CUVELIER, J., Travaux du Cours pratique d'Archivéconomie, Tongeren 1933, 701 blz. (Bevat : l•I, l3ourr,uignon , "Inventaire d~s. archives du l 'Assi stance · publique de la ville de Louvain")samen met : Table ovomastique , Tongeren 1934, 60,-85 blz. 327 , CUVELIER, J. , Les archives de l'état en Belgique, 1914: les archives de 20,-l'état à Anvers par A. Gielens, 39 blz. 328. DAAN, J.C. , Het poëzie-album , spec . afl. van Neerlands Volksleven (jrg . 15 24,-(1 965) 2 ) , 50 blz., geill . (uitstekend overzicht) 329, DAM, A. van, Het nageslacht van Jan Gosses en Froukjen tlichiels, Leens· 1952 , 60 , -72 + 18 blz ., gestencild, folio 330, DAM, · H.H. van, Heraldische Tentoonstelling (tóegepaste ·kunst (saame;ebracht 60 , -uit particulier bezit, ·R'dam 1915 1 96 blz . , 'g eill. (bevat inl. van 50 blz. i l 331. DAM VAN ESSELT, W.E . van, De jagers van Van Dam (1830-1839), A'dam ·z. j. 80,-(1 914? ), 190 blz. , geb . , geill. 332. DAMME, A. van, De ' buitenplaatsen te Heemstede, Berkenrode en Bennebroek 1628-f81 1, Haarlem 1903 (inf. betr. transporten van ruim 90 buitenplaatsen), 197 blz . , ing. , zeldzaam . .: 60, -333. DAMME, A. van , Verkochte domeinen en ambachtsheerlijkheden in Holland en Hest-Friesland 1580-1807, Haarlem 1904, 12 blz . 1(de verkochte domeingoederen . 5,-met data van verkoop, namen der kopers en bedragen)


334. DAMSTé , P.H. , l\evoll<inr; en bebouwiriP, van De !lilt en Oilthoven in 1795 , De Ril t 1965, 61 blz. (aan de hand van tellinr, en bel as tinr,kohier) 35 , - 335. DAMSTé, P. H. , Oostbroel< en De Rilt c.s., de "eschiedenis v;in een ambachtsheerlijkheid ; Zutphen 1970, 176 blz., n;eb . , r.eill. (1oed voorbeeld van de werkinR van een Utrechts ambacht ) 40, -336 . DEDEL, Geslachtlijst van de descendenten der· broeders en zus ters van l\braham Dede l en zijne huisvrouw Anna J acoba Gee lvinck, uit~ereven ten voordeele van het Fonds Dedel, Utrecht 18PJ, ca 220 bl z . Speci:il e prijs. 15,-N. B.· Dedel overleed 11 -12•·179H. De rente van een cteel van zijn vermoi;en zou ten goede l<omen aan arml;istic;e afstammelinr;en van zijn zusters of van zijn vrouws broers of zusters . (Afstammelingen o . a. Bicker , Van de Poll, Van Lynden , lloeufft , Hooft, 11uilman , Graafland , Van \·leede, v.Dijkveld, Schuyt, Tschiffel y, de Constant Rebecque, thoe Schwartzenberc , Van der Goes, Van Beresteyn, Van Hijckerheld Bisdom, Von Stedrnan, Bauwens (van der Boven) , Calkoen , Ram, Van Lennep, Van Toorenenberr,en, Van de Brandeler, De May.) 337. DEKKER , F. , Voortrekl<ers van oud Nederland . Uit tiederland ' s ;eschiedenis buiten de grenzen, Den !laar; 1930 , 404 blz . , ;;eb., /jei!.l. 65,-N. B.: Nederlandse nederzettin{)en in Duitsland, Sk<mdinavië , Rusl and , VoorIndië, 13r azilië, Ceyl on , Australië en lliddellands Zeecebied . 338. DEKKER , F'., Voortrekkers van oud tlederland in EnBe l and, Fr ankrijk, Achter Indië, Formosa en Per zi ë, 's-Gra\'enhage 1947, 269 blz . , ~eb . , r,eill. 65, - 339 • DELFTSE VROUl."811 van vroeger door Delftse vrouwen van nu , Delft 1975 , 220 blz. , geb . , geill. 28 ,-340 . DELHOUGNE, E.M. A.H. , Geneal ogieën van Roermondse i;es l achten, 2 delen, Maastricht 1956--1961, 250 + 350 blz ., geb. (Gezocht. Gedrul<t in 415 e;enummerde ex.) met 2 bijlagen en een r,root aantal familie-advertenties betr . de behandelde e;eslachten 550, - 341 . IDEl-1 , alleen deel II 90,-342 . DELHOUGNE , E.tL A. H. , e.a ., Genealoci eën, deel J, t' ijmeGen ( 1957 l, 200 blz., e;eb., r;eill. (niet in de handel. Gedrukt in beperkte oplai:;e) 150,-343. DENUCE, J . , Bijdr ar,e t ot de ges:hiede~is van oud Spaansch- PortuP,eesche geslachten in de l1ederl anden (Antwerpen .1928) 23 blz . 24, - 344. DEVEtlTER , M.L. ;van, Geschiedenis èer Nederlanders op Java, 2 delen, Haarlem · z.j., inc. 80,-345 , DICTIONNAIRE DES ANOBLISSEMENTS 1270-1790 par H. Gourdon de Genouillac, précédé d'une étude sur l es noms propres par Cornte llallez-Claparède, 2 del en, Parijs 1869, 396 blz ., Gebonden me t , Dictionnaire des anoblissemen t s 1804-1868 par(. • .• ) i~. Louis Paris, 2 del en , Parijs 1e69, 208 + 252 blz . 150,-346 . DILLEll, J .G. van, Amst erdam in 1585. Het. kohier der capitale impositie van 1585 , Amsterdam 1941, 220 blz. 30 ,-347. DILLEl1 , J .G. van , Het oudste aandeelhoudersres ister van de ICamer Amsterdam der Oos t - Indische Compagnie, ' s -Gravenhage 1958, 294 bl z. , geb . (met personal ia van enige honderden personen die in 1602 aandeelhouder waren) 60, -348. DIRKS, J., Vijf oude zegels beschreven en toegelicht, overdr . (1 9e eeuws) , 16 blz . , geill . 24, - 349, DOES, J .c. van den, Bi ografisch lloordenbOek van het Protestants-Christelij!< onderwijs, Zeist z . j., 172 blz. , geb. (1 500 à 2000 l<arte biografieën ) . 60 ,-350. DOKKUl 1, J . D.C. v. , llederlandsche l'lUZiev. _in de negentiende eeu1-1, A!Tlsterdam z . j ., 36 blz., ge ill . 8, -351 . DOOREN, J .P. van , Kisten en Kasten, 350 jaar Kerkelijke archiefdienst , Den Haag 1976, 21 blz. , geill . 18,-352 , DOOREtl, J . P. van (red . ), Kerkelijke archieven, inventarissen, deel I, Den Haag 1970 (bevat de -i nvent arissen van de Herv.gemeenten Deventer , Heino en Holten; 155 blz., s t encil , geb. 38, - 353 . DOORNINCK, J. I ;· van , Catalogus der charters uit he t archief van het Burr;erweeshuis (vroeger Busch Kl ooster ) te Zwolle, Zwolle 1885, 20 blz . 35,-354 , DOORMINCK, P. l~. v. , Inventaris van het oud archief de:· r,emeente Wijk aan Zee en Hi jk aan Duin , met lijsten der schouten, predikanten enz., Haarlem 1899, 50 blz ., O. H. papier 45,-355 , DOORNINCK, P.N.v. , Inventaris van het oud archief der heerlijkhei d, thans gemeente , Zandvoort, met l ijsten der Heeren, schouten, predil<anten enz. , Haarlem 1892, 79 blz . 65 ,-·· 356. DOORNitJCK, P.N . v., Inventaris van het oud archief der Bemeente Vel sen, !'let lijsten van schouten , predikanten, enz ., Haarlem 1895, 65 blz ., O. H. papier 55,-357 . DOOR~lINCK , P.M . v . , Inventaris van het oud archief der gel'leente Spaarnwoude en Haarlemmerliede met li j sten van schouten en predikanten, Haarlem 1894, 72 blz . 60, -358. DOORNINCK , P. N.v ., Inventari s van het oud ar chief van CallantsooB, Haarlem 1902, 88 blz. met uitsl . plaat 65,-359, DOPPLER , P., Het oudste bureerboek van iiaastr icht (1315-1379) met eene inl e iding en aanteekeningen uitgegeven, z . pl . ' 913, 8 1 blz. Gebonden met . Idem, Het tweede burgerboek van 11aastricht (1421-1442), z. pl. . 1915, 100 blz ., geb . 85 ,-!looi ex.


360 .

(DOUGLAS ) , l~mor andum over het r eet op inl i jvi ng in den Hederl andschen Adel van Cornelis M. Dou13l as, Mi j mer;en 1869, 64 blz., me t t abellen, Geb. 361. DRAAK, J ·, rleknopte ,:;enealoGi sche gids voor ~leder l and , Utrecht 1965 , 48 bl z. 362 . DRESCH , N.J. M., Inventaris van het oud archief de r gemeente Beverwi jk 12501817, z.pl . , z . j ., 137 bl z. 363. DRCSDEtl, Sem, Gedenkboel< uitgegeven t er r,elecenheid van het 50-j arir; bestaan van he t Ams terdamsch Conservat orium (1884- 1934), (A'dam 1934) 79 bl z ., obl on~ (met lijsten van l eraren en l eerlingen) 364. DRIESSEll, H; L. , Inventaris van het oud-archief der cemeente Tiel , 's-Gravenhace 1928, 208 blz . 365. DRICSSEll , H. L., De retroacta van den burgelijken stand in Gelderland, Utrecht ( 1933) , 180 blz . ' 366 . DROSSAERS, S.l/', A. , ' De archieven van de Delftsche Staten Kloosters, 's-Gravenhage 1917 , 620 blz., gebonden ! 367 . DUllGF:Rll ;· Otto Freiherr von, Adelsherrschaft im l'littelalter, Darmstadt z. j., ( reprint naar de uitgave 1·1ünèhen 1927) , 79 blz . , geb . 368. DUSSEtl, 1-J. F.G . L, van der en IJ. P. Smissaert, Genealor;ische kwartierstaten van tlederlandsche geslachten, 1e - 3e serie, •s- Gravenh. 1865- 1872 , 3 delen, 13eb. 369. DIJK, H, van en D.J. Roorda, Het patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiel<, z . pl. (1 979) 126blz., r,eill. 370. DIJKEMA, F. , De doopsgezinden te amsterdam 1530-1930, A' dam 1930 , 47 blz ., r,eill . 371 . DIJKSTRA, B. K.S. , Graven en ~ravinnen van het Hollandse huis . Onderzoek v. d. stoffelij ke resten, opgegraven op het terrein van de v.m . abdijkerk te Rijnsburc , Zutphen 1979, 192 blz . , geb . , geill . . 372. L.E. (= LOUISE ENGELBERTS), schrijfster van romans en novellen gebaseerd op archi efonderzoek : a . 'Silhouetten ; bevat zes novellen : Pastel (betr. Overijssel (Kampen, "Bornehar,en" l), Pastor Picardts boel< (betr. Drente en het boel< "Antiquiteiten") , Elis abe th (be tr . stad Groningen en de families Sichtermàn, Trip, 1/ichers , Conring ) , Famille' overlevering (be tr. Overijssel (en de families Bentinck, van Voerst, van Spaen en Alerdincl<) , Zijn zoon en zijn huis (betr. het Kasteel Fraeylemaborg en de families de Sandra, Veldtman en v.d.Hoop) en La Bellissime Hollande (betr. prov . Utrecht en fam. Sloet en v:Barzur Baren)

75 ,-18, - -· 40, -40, - 60, ·45, - 225, -28,-350, -38,--

24,- 30, - -

28,--

b. ·Onder de Republiek ; bevat drie novellen : Van hen die niet meetelden (be tr . llijmegen , Zaltbommel en de families van Dieden en v. Vaern), · Een Eenzame (betr. Zierikzee en de families Moege, Oc!<ersse en Pous) en De kinderen van '!armelo (betr . Diepenheim en de families Sloet en Bentinck) 28,-c . Twee l evens ;. beva t drie novellen ; De geschiedenis van Jan van Haersolte (betr . Gelderland en fam. v.d.Capellen), Een StiftfreuliJn van Thorn (families van 11anderscheidt, Hadamar en v. Keyll) en Les Idées ~1archent 28,-d. Levensbeelden ; bevat vier novellen : A.v.oroste- Hülshoff, Een en ander over Hestfalen , In de Generaliteitslanden (betr . Deurne en fam. van Leefdael) en Een Koningsdochte r ( "f1adame Royale") · 28,-e. De oude strijd om het bestaan(betr. Zutphen en de families Verstege, van S1:1.:-.gelandt, Schimmelpenninck, Martinet) 38,-f. r. Anna i'iaria de Sandra ('betr . Fraeyiemaborg en de families De Sandra, Tortarolis, Clant), geill. 38,-g. Een_ vergeten proces (betr . het proces Van Haren) 38,-h . De Sterkste](betr. Zutphen en de families Van der Borch, Van ·Goltstein) i. t!esdames ( dochters Lodewijk XV) 373. EBELL, C. C.D . ; Inventaris van de oude archieven ••.•. Heesbeen, Eethen ~n Genderen, 's-Hertogenbosch z.j . , 14 blz . 374 . EBELL, C. C. D. , Lijst van het gedeelte der archieven van he t provinciaal bestuur in IJoordbrabant (G .S. 1851-1869 en Commissarissen des Konings 1851-1879) in 1905 teruggebracht naar het archiefgebouw der Prov . Griffie, z . pl. 1905 , 32 blz . 375 . EEGHEN, C. P. van , Adriaan van Eer;hem, doopsr,ezind lee raar te ; Hddelburg 16551709, A' dam 1886, 184 blz . (niet in de handel, perkament omslag ) 376, EEGHEN , L il. van, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, 5 delen .in 6 banden, A'dam 1960-1978 (deel III en IV bevatten biografieën van boekhandelaars, drukker:; etc . uit A'dam 1680-1725); deel V "De boekhandel van de Republiek 1572-1795") , · 377. EEGP.EN, I . H. van, Meniste vrijage, Jacob van Geuns (1769-1 832) Gronings dokter , ·Amsterdams 'l<assier', Haarlem 1969, 277 blz '. , geb.,. geill. 378 . EEGHEN, I . H. van, Doop-, trouw- en begraafboeken te Amsterdam van voor de i 1wo~r:!.'.'lg 'fan de Bureerlijke Star.d, z .pl. , z .j., 33 blz . 379 . ::':rGi,Eli , T.!i. 'I . , Inventaris van het familiearchief Backer, Aidam 1954, 114 blz. 380. EEG•i2~', I. H. v., Inventaris van het familiearchief l1oens, A'. dam 1955, 62 blz .

38,-28,-28 ,--

28, -98 ,--

350, --

30, - 24, - 20,-20,--


25,-4 381. EEGHEN , I. ;1. v. , Invent'nria van het rnmiliearchicf Dicker, A' dam 1956, h t 1 2 blz. 382. EEGHEN , r.11. v,, Invcntnr ii:isen der archieven van de eilden en van e 25,-~rouwerscoller,e , l\ 1 dn111 1951, 145 bl ,:. 383. EEGHEN , r.H . v. , net leven van Johan Cnr;elhert Elins , ove rdrul< (1 949 ) 55 blz. 20,-Geil 1 . r;ilden , theorie en pral<tijk, Bussum 1974, 150 blz. (een van 384 . EEGHEN, I Il. v . , De de wein1r:e stud iën over de l!ederl andse ambachtsp;ilden, aan de hand van Ams t er - 34,--: damse voorbeel den ) 385. EEGHEN, r. 11 . v. , Crieven v;in het Oeutzenho f j e, madame de llerha en Mirabeau, 30,-11aarleJ111967, 131 blz ., 1;eb., r;e ill. 386. EEGHE~1 , I.11.v . , Inventarissen van de arch ieven van de directie van de ilosco15,-vische handel ( ..... ) grannhandel, l\'dain 1% 1, 104 blz . 387 . EEGHEN , I !l . v.? Inventaris van het archief van rer,enten en re~entessen van 15 ,-:het Deutzenhofje, A'dam 1962 , 47 blz . 388 . EEGHEil, r.11.v , Uit Al'ls t erdanse dngboeken. De jeur;d van llctje en Eduard Asser 30 , -1819-1833, A'dam 1964, ?.76 blz . , r,eb . , geill . 389, EEGHEN, I. H. v. , Inventarissen van cle ra.nilie-archieven lleshuysen , Hooft, 20,--Hooft van 1.loudenbere;, /\ ' dam 1960, 107 blz. 390 . EEGHEN, P. v. en J . ph . van der !(ellen, He t werk van Jan en Casper Luyken, 725,-2 del en, A'dam 1905, 929 blz . , r;eb ., r;eill . 391. EEKHOFF, W., De s tedelijke l<unstverzameling van Leeuwarden ( . .•• l alsmede een over zicht van de r;eschiedenis der kunst in Friesland, Leeu1-1arden 1875, 333 blz • 95,-geb . 392 . EEKHOFF , \L , De stedelijke bibliotheek van Leeuwarden ( . • . ) 13evolgd door eene geschiedkundi~e biblior,raphie van Leeuwarden, Leeuwarden 1870, 467 blz . , geb. 125,-.393 . EEKHOFF , 1-1., Oeknopte e;P.schiedenis van het voorrnalie;e Sint Anna--Leen in de 50, --kerk van Oldehove te LeeU11arden , Leeuwarden 1860, 100 blz . 394 . EKKART , n. E. O. , Franeker professorenportretten . Iconografie van de professoren aan de Academie en het nijksathenaeum t e Franeker 1585-1843, Franeker 1977, 99 ,50 490 blz. , geb., e;eill. ( prachti g werl<! ) 395 , ELIAS , Johan E., Geschiedenis van het Ainsterdamsche Rer;entenpa triciaat, 's-Gravenhae;e 1923, 281 blz., r,eb. (2e druk van de inleidine tot Elias ' 90, -Vroedschap van Amsterdam ; standaardwer:<) 396 , ELIAS , Il. Il . , ]inventaris van de rei;isters en stukken afk . van de voor maart 181 1 bestaan hebbende . • ••. ree;terlijke lir,chainen welke zich thans bevinden in het archief der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, A'dam 1876, 28 blz., 24,-eebonden 397, ELOUT , C.I<. , De heeren in Den Haa.e, 2 delen (1e en 2e reeks) met tek . van L L. Raemaekers , A'darn 1907- 1909, 93 + 93 bl z . 50,-398, ELSE~, G. v. d. , Lezing over hetgeen de (Brabantse ) beurzenstichtingsoorkonden ons leeren kunnen , Extract (Handelingen Prov . Gen . 8rabant 1891 - 93), 76 blz . 30,-399. ELSEN, G. v.d . en 1/. Hoevenaars, Analecta Gijsberti Coeverincx, 2 delen, z . pl . (1905-1907) 372 + 451 blz . (betr . Bisdom •s-Hertogenbosch) 150,-400 . El1STEDE, E. J . Th.A .M. van , Het Rijl<sarchief in Drente te Assen, A'dam 1943 12,-401 . EMSTEDE , E.J . Th. A.tl. van, Van patronimyca en e;eslachtsnamen in Drente, Amsterdam 1943 40,-402 . ENDTZ, L.J . , De Hage-professoren . Geschiedenis van een chirurGische school, Amstelveen 1972, 172 blz ., geill . 28,-403. ENGELBRECHT, E. A., De Vroedschap van Rotterdam 1572-·1795, R'dam 1973, 471 blz . (serie "Bronnen voor de Geschiedenis van Rotterdam" deel V. Standaardwerk) 65,-404. EtlGELBRECHT, S. P. , Ceufecs-album van die Nederc!uitsch Hervormde Ke rk van Afrika 1842-1942, Pretoria ~942 , 72 blz., fol . , r,eb., ~eill . 60,-405 , (ENGELEN , A. H. van), 1-lr li . v. A. , Herinneringen van vroeger en later leeftijd en aan gedenkwaardige land- en tijd~enooten, ten vervolge op "Uit de gedenkschriften van een voornaam Mederlandsch beambte" , Tiel 1884, 258 blz . 45 ,-406. ENGELEN, Theo , De Ookkerijders , Banditisme tijdens het Anc ien Ré~ime, 3 art. in Tijdschrift Sociale Geschiedenis 1977-1979; met : Anton Blo!<, \/ie waren de l3okker1jders? in hetz . tijdschrift . Samen ca 80 blz ., geill. 45, - 407 . ENKLAAR , D. Th ., De ministerialiteit in het graafschap Holland , Assen 1943 , 79 blz ., geb . 38,-408. ENKLAAR , D.Th , , llerfstlicht op velden van cultuur, Assen 1%1 , 134 blz . (o .m. het artikel '·Familie en r;ezin vroecer" ) 28,-409, ENKLAAR , 11 . F.P. , Het drietal geuzenvlaggen toec;elicht , Deventer 1874 , 16 blz. met 3 platen in kleurendruk 18,-410. ENSCHEDé , A.J . , Inventaris van het archief der stad Haarlem, 3 delen , Haarlem 1866 411 . ENSCHEDé, A. J . , De r,eschiedenis van het museum van kunstnijverheid en de school voor bouwl<Unde, versierende !wnstcn en kunstambachten te Haarlem 1877-1927 , Haarlem (1 927) 123 blz ., r,eb ., r,e ill. (met naamlijsten l eraren en leerlini;en ! ) 125,-412 . EPEN, J . C. F. van, llaamregist er op het Stam- en \lapenboel< van Aanzienlijke Mederlandsche FainH i ën, Brussel - 1900, 137 blz . (gezocht) 150·, -413. EPEH, D. G. van, Grafschriften in Voor-Indië , E (1 897) , 19 blz . 20 ,--


414. ES, 11 . van en H. L.Driessen, Inventaris der Doop- , trouw-, begraaf- en successie- ree isters berustende in he t Rijksarchief-depot in tloord-Holland 's-Gravenhane 1922 , 64 blz ., geb. 30, - 415 ESCHAVAttNES, J .d' , Tra ité comple t de l a science du blason à l'usage des bibliophiles , archéoloeues , amateurs d' obj ets d'art et de curiosité , Paris z . j . (19e eeuw) , 280 blz ., r,eill . (oms l ae besch . ) 40 , - 416 . ESSINK , H.B .M. , :::en onderzoek naar absolute r echten van de heren van Ooxmeer, Haps en_Halfsambeek ; een bijdrage t ot de rechts,;eschiedenis van de Baronie of Vrijheerlijkheid van Boxmeer en St . Anthonis en het Land van Cuyk , z . pl . , z . j . (l968) 68 blz . 20 ,-417 . ETT, H. A. , Spaans avontuur . Uit het dagboek van . een Hollands officier uit de ~apoleontische tijd , A'~am z.j . (1 964?) 169 blz . (majoor F. F.C. Steinmetz) 24 , -418. ETT, H. A. , Verjaard brief~eheim. Brieven aan 13althazar Huydecoper , A'dan 1956 , 144 blz . 24, - 419, ETT, Henri A. ,.. Holland ·in rep en roer, A' dam (1951), 155 blz . , r,eb . (betr. 30 ,-proces lied . Pruimers,- Jut, moord Dekkersduin (Bogaardt, de Jongh)) 420. ETTRO, F.J . v. en P. Scherft , Hepen en Wapenspreuk van Zeeland (overdruk 24 , -Archief Zeeuwsch Gen . 1979), 60 blz . , ~eill. 421. FABIUS, F, J ,1:J . , -De Duitsche Orde van verleden tot heden, z . pl. , z. j . (1 961?) 65 ,- ·· 223 blz. , geill . 422. FABRICIUS, Jan , liensen die ik gekend heb, Assen 1960, 114 blz . (o. m. Frits 24,-Bouwmeester, Cleveringa, L.füjkerl<, Barendje Vet, Corn .Onderwater) 423 . FAHNE, A. , .Chroniken ·und Urkundenbücher hervort'agender Geschlechter, Stifter und Klöster , IV Band, Cöln 1878 25,-8,--424. (FAHNE) 1 Werner H.M; ; · I,!ecrolo/jie Fahne , E (1884), 10 blz . 425 , FAHILIEAl~WONCES, -Familieberichten ~eknipt uit diverse couranten, ca 1800-ca 1930, geplakt in albums met fraai omslag. Aanwezi~ van de volgende families (tussen haakjes het aantal verschillende annonces) : 150,-.a . Van Aardenne (200) 60, - :.. b. Bolhuis (74) c. llioolen (63) 80, - 80,-d. Van Hoboken. (1~0) 50, -e . Huydecooper ( 53) .. 150, -f. 11atthes (1 92) 60,-g. Minderop (1 00) 75 , -h. Mirandolle (87) 40,--·, j . Mulert .(·40) 50,-k. Ochtman (55) 125 , - 1 . Van Oosterzee ; (150) 90, - m. Pigeaud (107) n. Taets van Amerongen (363, w.•o. -duplicaten) · 200,-175 , -o. De Vos van Steenwijk (189) 60,-- . p. Van ~Jeede (61) . 90,-q. Westenberg (137, 11 . 0 . duplicaten) 426. FAMILIEGESCHIEDENIS onder de leiding en besturinri _van den notaris J.G. van der Haak, • s-Gravenhage 1845, 142 blz. (betr . familieruzie in de fam. Klerk. ( de 150,-Reus) te 's- Gravenhage) 427. FAMILIEWAPENS in 18e eeuwse"lmipwerl<" , rond, met bijwerl<, middelli j n ca 7¼ cm. Aanwezig de wapens van de families Van Adrichern, Ameshoff, du Bois d'Aissche, v.Bylandt , v.Cattenburchm Copius, v.Dorth, v . d.Goes, v. Herzeele , Momma, d'Orville, Pietermaat, Reynst, Rochussen, le Sage, Sijthoff, Tierens, 150,-Vosmaer , !Jarnsincl<, per stuk 428. FEE~STRA , H, , De bloeitijd en het verval van de Ommelander adel (1600-1800), 135,-- . diss . , Groningen 1981, 485 blz. met losse tabellen en res i,ter in mapje 429. FEENSTRA, H. , Drentse edelen tijdens de republiek ; een onderzoek naar hun . 30.·- economische positie, z.pl . , 1985, 76 blz. , Geill , , geb. 430 . FEITH, H.O . , Rer,eringsboek der provincie Groningen; 2 stukken, Gronineen 240,-,1850 en 1870, 260 + 294 blz . , geb . (bibl.banden) 431. FEITH, J . A. e.a . , Grafschriften in st.ad en lande, Groningen 1910, 522 blz., geb., geill. 150,-432. FEITH, P. R. en P. C. Bloys van Treslong Prins, "illeM Vincent Helv. van Riemsdtjk, zijn naaste familie en zijne afstammelingen (Batavia 1933) 574 blz . geb . geill.150,-433. FELTZ , A.C.A .W. baron v, d., Charles Howard Hodges , Assen 1982, 400 blz., geb . , r,eill. (met geill. oe_u vrecatalogus van honderden door H. vervaardigde · 125 , -portretten ! ) . 434 . ( FF.ODALITEIT in de middeleeuwen), Speciaal nr Bijdr. en· t1ed·., Gesch. der Med . (dl 89, 1974, afl . 2), met art . .. van .Van de Kieft, v.Çaenegem, Slicher van 24,-f\ath, Gerritsen en tlönnick, 150 blz .


435. FERIIERDA, Abr. 1 Ade lijl< en aanziene li j l< wapenboel: van de zeve n pr ov inciën, Leeuwarden en 1700 . llieruH de vol [:ende ex tracten van geneal op;ieën, vari ë r end van 4 tot 16 pa~ina's Per stuk . de onderstr eepte namen f 38 , --, de overi~e 24 , -Abbenbroel<, Van Ade len , Adelman , Aebinga, Van Aers sen , \Jan Al blas , Van Alendor p , van Alrnmonde , Van Arkel , Van Aylva , Aytta , Dackhuysen , naenst, Bae rt , Van nause l e, van P,cil anus, Van Oekestein , P,entinl<, Bere!<, Ten Oerr;e , Van f-eve r en , Van [lever- · 11ijl< , Van Deyens, Van Deyma , Van Blader,em, Van Dlanche , De I::l au, van ['.l ois, Van Haeften, Van Blo is van Tres lonr;, Van de n noetse l aar , Du nois, nou , Van Boi;-sselen , Van notland, f\oudaan, V, d . noukhorst , eouri c ius , noi.ie r, de Rrau11 , Van .Br echt, Van Or ederode , Van Er onl<hors t , \/an der l<ur r,h, Van Curmania, Van Camminp;a , Cams tra , van ~er Capelle , de Casembroot , Van Cats, De Chan traine, Cliffor d , V.d . Clooster, van Coehoorn , Collot d'Escu r y , \l . d . Couls t e.-, Couttis, Van Cr onenbu r c·, Cruidenie r ,· Van Cuyl , Van Dael e, Van nam, Van Dedem, Van Del e n , Van Diemen , V.d . Does , Van Don6en , Van Doorni!<, Van Dor p , Van Dr e nkwaart , Van Drie l , V. d . Dusse n , Duyc!< , V. d. Duyn , d ' Ebe r stein , Van Cck , Van Eemsker k, Eve r a rd , \Jan Eyclce , Van Eys ine;a, de ll a Faille, Gal arna, Van Glinstr a, V d . Goes , Van Goslin~a, Van Groenesteyn, Van Gr.oustins , Van Haamstede, \/an Haersma , Van Heems t ede, Van Her ema , Van (loey, Van !loor;eveen, Huber , Van Idsin/ja, Van In3e n , De Kempenaar , Van Kinschot, Van Kuffe l e r . V d . Laan 1 Van Leyden , Van Loon, Lycl<l ama , Van tlerode, Van ttaal d1-1ijk, l3rouerius van ll idel< , Van iJispe n, Van Pattl<ull , Van Plettenberr-; , Pijnssen van der Aa, Van Reede , Van Renesse , Van Reyneeom, Van Roorda in Tyemarum, Van Roorda au Uwlbe l , Van Schel tin~a , Van Schimmel pennincl<, Schr assert , Thoe Schwar tzenbere, Six , Sixma, Smith , V. d . St een , Van Stryen , Van Sypesteyn , Taets van AmeronGen , Du Tour , Trip , Van Tuyll van Seroos!<erl<en , Valckenie r , V,rn Veen , Van tJassenaar, Va n 1!e l vel de, 11e tstein , V. d . ''ie l e , 'J inckelman , 1/itsen, De "itt , Van \Jljnberr;en , Van ''ijnp;aardcn . 436. FLAMENT, A. J , Ze~e l stempcl s in het Ri j ksa rchief in Limburr, 1100-1806 , een ~,andeling op het gebied dersfr agistielc, Ove rdr . (Huis Oud e n th1 1910 ) 10 bl z., c eill.28, -437 . FLAt1EN:r; A, J . , ·0pr.;ezwor e n kwartierstaten van 36 I<anonil<essen der vor stelij!<e Rij ksabdij Thorn , me t den inhoud de r opzwer inGe n en de beschr . der zeGe l s van de opzweerders, ' s - Gr avenha~e 1899, ~r oot folio 195 , -·-438-. FOCKEr1A ANDREAE , S . J. , J . G.tl. Renaud en E. Pel incl<, K:istele n , ridde r hofsteden e n buitenpl aatsen i n Rijnland , Leiden 1952, 107 blz . , r,e ill . , Geb . 50 , -439 . FOCKEMA ANDREAE , S . J . , Een mensenleven in !lede rland. Driek1-1ar t eeu\1 ontwi kkeline van openbaar bes t uur , onde r 11i js en onderneming , Alphen a /d Rijn ( 1957), 340 blz . , Beb . , ge ill . (be tr . de periode 1882-1957 ; een kna p overzich t ) 35,-440. FOCKEMA ANDREAE , S . J. en Th . J ::eijer , Al bur:i stud i osoruM academiae Franel<er ensis (1 585-1811, 18 16- 1844) , Franeker (1 968) 539 blz , c eb 9S,50 441 . FO~KER, il . , Proeve van e ene lijst bevattende de vroegere namen der hui zen in Middelbur e; , l1iddelburg 1904 , 101 blz . , geb . 80 , -442 . FöLTING , H. P. , De vroe dschap van 's- Gr avenhage 1572-17S5, Pi jnacker 1985, 365 bl z . 13eb ., geill. Privé-uitgave van de auteur . t/ordt t oege zonden na s t ortinc van f 87 , -- op f,iro 211 47 11 t . n . v . H. P. Fölting t e 's- Gravenhage. 443 . FORt1SMA , W. J. , Ar chiefgids van overijssel , Gr onine en 1942, 57 bl z . 10 , -444 . FÓRMSl1A, \-J. J . , Gids voor de tle derl andse archi e ven , Bus sum 1967 , 11 2 bl z . , geill.1 0 , - 445 . FORMSMA, \l . J . e n B. van •t· Hof f, Repertorium van i nvent arissen van !~ederlandse archieven ,- 1e en 2e drul< , Groningen 1947 en 1965, 100 en 132 bl z . Samen 15 , - 446. (FORMS11A), Li j st van geschr~ften van Dr '.1. J . For msma , 's-Gravenhaf>e 1968 , 18 ,-· 14 blz ., Ge s tencild 447 , FOUREZ , L. , Le droit hé raldique dans les Pays-Das catholiques, ~russel 1~32, 393 blz., . Be ill. .. 75, - · 448. FOUW, A. de , Onbekende r aadpens ionarissen , 's-Gravenhage 1946, 209 blz., geb . geill. (P .Fuys, Adr. Pauw , C, Facel , He insius en L. P. van de Spie~ell 24, - 449 . FOX- DAVIES, _A . C., Heraläry explained , Londen z . j . , 126 blz . , geb . , ge ill. 15,-- 0 450 . FOY., .J . , Geschiedenis en ·staats ins tellinGen van Nede rland t ot in de 19e eeuw, Syyiabus Rij l<sarchiefschooi' , 1971 ( 2e druk ) , 148 blz . , stencil 24 , - 451 . FnANQUINET , G. D. , Oeredcneerde i nventari s der oor konden en besche iden van het adellijl< kl oos ter St . Gerlach , be rustende op he t Prov . a r c hief van Limbure , tiaas tricht 1877 , 303 blz . 80, ··452 , FRANQUINET, G. D., Beredeneerde inventaris de r oorlconden en qescheiden van he t Klooster der Predikheeren te ilaastri ch t , ilaas tricht 1880 , 191 blz . 75, - - · 453 , FRANQUINET , G. O. , Ber edeneerde inven t a ris der oor konde n e n besche iden van de abdij l<l oos t err ade en van de adell ij lee vrouwe nkloosters 11arienthal en Sinnich , llaas tricht 1869, 311 blz. 80 ,-454 . FREDERIKS , J . G. en F . J . van der Branden , !Uog r a phisch 1.loordenboel< der Hoord en Zuidnede rlandsche l e tterkunde, 2e à rul<, A' dam z. j . (1 892 ) , 918 blz. (De beste ui t gave . Standaardwerk . ) 95, - 455 , FRENKEN , I\ . H . , Genealoe ieë n van eenir;e voorname , aan e l l<aar ver1,iante tie i e rij sche ge s l ach t en, 1 s -HertoF:,enbosch 191G, 56 bl z . 75 ,-456 , FRIEDERICHS H. F. , Famil i e na rchive in öff e ntlichem und privatem Besi tz, tleus t adt 1972 , 88 blz . (be tr . geheel Curopa . Veel Nederlandse vermeldingen l ) 38.-457 . FRIEDERICHS , H.F ., De utsc hes Familie na r chiv . Eine übe r s icht über die Bände 1-25 l'eus t ad t 1964 , 24 bl z. 8 ,--


458. FRIMA, J ., Eet s trafpr oces in de O,nmel anden tusschen Eer,s en Lauwers van 1602-1749, Amersfoort z . j . , 405 blz . , r,eb ., ~eill . 125 , - 459 . (FRUIN, R. ) Enqueste ende inform?tie upt s tuck van der reductie ende re forma t ie van den schütaelen { •.•. ) ove r de landen van llollant ende Vrieslant , r,edaen in den jaere 1494, Leiden 1076 , 333 blz . 150,-460 . (FRUIN, R. ) Infomacie up den stae t , faculteyt ende gelegentheyt van de s t eden ende dorpen van Hollant ende Vries l ant ( ••. • ) r,edaen i n den jaere 1514 , Leiden 1866 , 689 blz . , r,eb . {gebruil<t ex . ) 275 , - 461. FRUIN , R., Verspr eide geschriften , 's-Gravenhage 1900- 1905, 1O delen + r er- . {omsl. beschadi~d ) 350 , - 462 , FRUim,: R. en A. le Cosquino de l3ussy, Catalogus van het archief der lleeren van Montfoort·,. Utrecht 1920 , 330 bl z . 95, -463 . FRUIN, R., Catalogus van de archieven der collegiën, die voor 1811 binnen de tegenw . prov . Utrecht rechterlijke functien uitp,eoefend hebben , Utrecht 1893, 265 blz . (met inl. door S . i iuller Fz . ) 35 , - 464. FRUIN, R., De Leenregisters van Ceuesten Schelde 1470-1535, 1 s - Gravenha1:,e 1911 , 371 blz . 125 , - 465 . FRUIN, R., liet archief van prelaat en edel en van Zeeland, 's-Gr avenhabe 1904 312 bl z . , {oms lag mist) 125,-466 . FUCHS, J .M. , De hond aan de galg , {. • •. ) taferelen uit de r,eschiedenis der lijfstraffelijke rechtspleging, A' dafl'I 1957, 122 blz . , r,eb. 23,-467 . GAILLARD, V. , Epitaphes des tléerlandais {Eelges et Hollandais) enterrés à Rome, Gent 1853, 196 blz . , ~e ill . {met enkele afb . van monumenten en portre tten)_ 70, - 468 . GARGAS , Dr A. , Die tliederländische Auswande rung blz . 179-281 in Economisch Historisch Jaarboek XIV (1928) . {Beschrijft de emigratie naar Duitsland , België, U. S. A. , Canada , Australië , Argentinië en Br azilië , Frankrij l< en Engeland) 25,-469, GATTERER, J . C., Abriss der Genealogi e, facsimilé uitg, 1960, naar de uitG, Göttingen 1738, met inl . door H. F. Friederichs , 110 blz . 30 ,-- . 470. GEDENKBOEK uitger,even t . g .v . het 50 jr bestaan der letterkundige /jymnasiastenvereenigirl8 Discipline Vitae Scipio, A'd;}Jll 1~31, 88 blz . , geb . (met ledenl\j.stl 38 , -471. GEDEMKBOEI< 1948-1978 afd . Kennemerland van de Ned . Genealogische Vereniging z.pl. (1978 ) 160 blz . {bevat o.m . A.G . v , d. Steur, De beoefenin~ van de Genealogie in Nederland sedert het midden van de 19e eeuw ; J .1-! . LeRet , Hollandgangers uit Fürstenau ; l·1. Thierry de ·Bye Dolleman , Haarlemse schepenen en hun zegels in he t tijdperlc 1290-1572) 29,50 472. GEDEUKSCHRIFT, samen13esteld door de \!eeskamer t e I3atavia n.a. v. haar 300-ja rig bestaan, \!eltevreden 1924 , 62 blz . 75,-473 . GEER TOT OUDEGEUi , J .J . de , Archieven der Ridderlij lee Dui tsche Orde, Balie van Utrecht, 2 delen , Utrecht 1871 , 846 blz . , ~eill . {o .m. met 62 portretten der ridders l, 3eb . {in fraaie banden me t reliëfdruk ! l Pr.achtwerk in kleine oplage gedrukt . 795 , -474. GELOER, H. E. van , Ikonografie van Constantijn Huygens en de zijnen , •s-Gravenhage 1957 , 59 blz ., geill . 60,-475. GELOER, H.E. van en L. Brummel , Geschiedenis van het Historisch Gezelsc~ap te •s-Gravenhaee (1899-1969 ) , z.pl., z . j . , 56 blz . , gestencild (met ledenlljst) 30_,-476, GELOER, H.E. van , De regeering van 's- Gravenhat;e 1795-1851, E (1908) , 42 blz . met naamlij s ten .18 ,-477. GELOER , H.E . van , Voo·r 1oopige inventaris van de oude rechterlijlce archieven van •s-GravenhaP,e tot 1811 , ' s- Gravenhage 1912, 32 blz . 24, - 478. GEL.DER, H.Enno ~an , De llederlandse munten, Utrecht 1965, 272 blz . , geill. . (Aula 213) 24 ,-- . 479, GELOER, R. van , Patriotten in ballingschap. Nederlandse politieke vluchtelingen in· ·Noord- Frankrij k, A'dam 1976 , &.7- blz . , 13estencild 4,8,, ~480. GELDORP , F. v . , Grafmonumenten in Mederland . $tenen tussen licht en donker , Apeldoorn 1972 , 104 blz . , geill , , e;eb . 24,-481. GENT, L. F. van , Een wereldreis van 2000 huismerken , Arnhem 1944 , 106 blz. , geb. , r,eill. · (met 2170 Nijmeegse me rken ) 38,-- : 482 . GERLACH , J . A. , Oors pron~ , ·geschiedenis en ter.;enwoordige toes tand -van het · Collegie van oude schutter s van den voetboog van St .Jor is en der jonge Colveniers Schutters te Heusden ; Groningen 1862, 155 blz. met 66 c;elitho••· grafeerde platen {w ,o . 176 familieuapens) , geb. {één der platen besch . , verder ~oed ex . , zeer zeldzaam!) ·1. 750,-483 . GESEL.SCHAP, J.E .J . , Inventaris van het oud-archief van Gouda , Gquda 1965, 276 blz . , geb . 55,-484 . GESLACHTS-REGISTER der leden van de JUdderschap in iloord-Holland , Haarlem 150, - -1858, ca 200l• blz . , geb . {BOUd op snee l 485 . GEWIN, J . P. J . , Die verwandtsch&ften und politischen Beziehunr,en zwischen den west europäischèn Fürsterhäusern im frühmittelalter, ' s-Gravenhage 1964, 150, -144 blz., eeb . 28, - 486 . GEIHN, E. E. , 11enschen en .t ijden, Zeist (1 928 ) , -158 plz _., geb . (betr . o.m. llaurits le l eu de 1/ilhem, Bilderdijl< en C.\J . Schweickhardt, Henri Merle d' Aubigné , Elise von der Recl<e· - von t Iedem)


487 . CirBS, e.c. , Somc intellectunl and polilica l influe nces of the 1-Iucucnot Cmicrés ?.8 , ·in the United Provinces, ca 1680-1730, overdr (197Sl , 34 blz . 408 . GOEDE, /1 . de, \la terland (!lest -Friesche RechtSGeschiedcnis deel II band 1 en 2 ) Enl,huizen 1(]43 , 456 blz . . Geil 1. 60,-·-· 409 . COEDC , /1 . de, fcmland , 2c drul<, Enl{huii.cn 1946, 147 blz., r:eill. 36 , ·490. CONCCRIJP , G F.E. , Friesche e i r,enerfdewapens , de 11apc ns der friesche eic;en•• e rfden i.v . M. hun hc rech ti,:;d allodiaa l c rfr;oed , ilaarden 1943, l OC bl z . ([libl. v . GesL en t1apenl< . 12/ 13) 15 , -491 . GOPiJET , C. J . , Inventaris van het a rchi ef de r stad lloorn , Hnarl em 19 Hl , 552 blz . zel dzaam (omsl. besch . ) .,,;,, . 125 , --· 492. GOl!~lET, C. J . , Inventa ri s van he t a r ch i ef der stad Enl:huizen, z pl 189? , 8<; blz . 45 , ···493 . COOLE, F., 1/apenboel< Hasselt , deel I en II, llasse lt 1S65, 45 bl z . me t 14$3 ::.Jf- . beeldin~en van fam ilie11apens van oude llasseltse c;eslachten (beperkte P,cnumMerde opl ~c. niet in de handel) , ceb . 150,-4(]4 . GOOLC , f ., "apenboek Sint-Truiden , Ton~cren 1%6, 11 3 bl z . , r;eb . (r.iet af.b, van 41 2 fru~i liewapens ) 1';0, - ·· 495 , GOSLI!'G/1 , C. Ch ., The Dutch in the Ca ribbean and on the !rild Coast 15C0.:16fl0,. Assen 1971 , 647 bl z . , ,ri;eb , rçe ill. CO , - ·· 496 . GOSLIPGA, C. Ch . , The dutch in t he Ca ribbcan and i n the Guianas 1680- 170) , ; Assen 1985, 71 2 bl z ., ~eb . , r,eill . 90 , ··497 . GOSSCS, 1 ~I. , 11elr;eborenen e n huis lieden . Onderzoekingen over standen en s taa t · in tie t r;raafschap Holland, Oen H::1a~ 1926 , 221 blz . , ~eb . 200, -498 . GOSSES , I.H en N. J a pil<Se, Handboei< tot de staatlwndir,e geschie denis van l'lederlan·d , 2e druk, 's-Grave nhage 1927, 915 bl z . , :,eb . 35, -499 . GOU, L de, De weesl<a"le r van 's-Grave nhat;e , 's-Gravenhae;e 1943, 184 blz 25, - 500 - GOUDSIIA/IRD, Jos ., Uit I t leven van een l eurder , A' dar.i 1915, 68 blz . , r,e b . (autobiografie van deze \/Ondcrlij!<e boel:ve r!<oper en r;enealoocl ,· 40 ,-·501 . GOURDON DE GENOUI LLAC , H., Rec~eil d ' Armoires des maisons nobles de France , Paris 1860, 450 blz . , gab . (fraaie band) 95, -502 . GOU 1-r, J. ter , Studiën over wapen- en zegelkunde, Amsterdam 1865 , 222 blz. c;eill . 60,-503 . GOUW, J. ter, De ~ilden, eene bijdra~e tot de ~eschiedenis van het vo l ksl even, A'dam 1866, 98 blz. 28, -·504 . GOUi-1, J . L. van der, Inleiding tot de archivistiel:, Zwolle (1 955), 93 blz . 38, -505. GOU\I , J.1. van der, Isignia Hollandiae, 's- Gravenhae;e 1959 (ove rdruk ·1:lit verslae, G.S. ) 42 blz . , r,eill . . 28,-506. GRAAF , J.J., Nederlandsc he doopnamen naar oorsprong en gebruik, 's- Gravenhae;e 1915, 160 blz . 38, - 507. I DEt1, wit-doorschote n ex . met duizenden aantekeningen in h . s . van Albert van -., Rooyen , 1 915 60 ,- 508. GRAAFLAND, J . L. M. , Heraldische e ncyclopedie, Oen Haag (1 932), 228 blz., f.ol . , geb . , rijk geil 1. ( de uitgave is tweetalig : Nede rlands en Frans) 95,-509. GRAFSCHRIFTEN t ussen Flie en Lauwers , II ( Het Bildt) III (Leeuwarden· I), IV . . (Menaldumadeel) Leeuwarde n 1950- 1969, per deel 22,50 510 ; GRAFZERKEN in de Groote of onze Lieve Vrouwel<erk te Breda, 's-Hertogenoosch 1923, 160 tekeningen met bijbehorende tekst 95, -511. GRAM, Johan, Onze schilde rs in Pulchri Studio, R'dam z . j., 173 blz., ·g~b . , geill. (me t " biog rafisch reg ister" ) 125 , -512 . GRAM, Johan , De schildersconfreriP. Pictura en hare Academie van Beelde{lde Kunsten te 's-Gravenhage 1682-1882, R'dam 1382, 136 blz . 65,-513 . GRASWINCKEL, o . P.t1., De archieve n der gasthuizen en fundaliën, g ilden , .schutteri jen en vendels P,edeponeerd bi j het oud-ar chief der ~emeente Arnhem, :,, s-Gr aven- • hage 1930 , 413 blz . 75 , - 514. GROENMAN, s. , Met· vallen en opstaan . De vrijmetselaarsloge ''Le Préjugé \laincu" t e Deven ter 1784-1984, Devente r _l983, 168 · blz . , ~eill . 25,-515 . GRONINGEN, A. P. van, Geschie denis der 1/atergeuzen, Leyden 1040 , 489 bl z . , inc; . rug - los (blz . 125-489 betr . biog rafieën van een honde rdtal c;euzen) 125,-516 . GROUW , Archiefstukken (in handsc hrift) van de armencommissie te GroU\1 , 18451858, met inteke nlijsten van gegoede im-1 0ners en uitke rings lijsten aan behoeftige ingezetenen . O.m . met bestek van de bouw van een huis en met de afrek . va n een concert t.b . v . de armen o.l.v. onderwijzer J . Hoekstra, ca 80 blz . 295 ,-517 . GRIJPINK, P.M . , Reg ister op de paroc hië n, altaren, vica riën en de bedienaars, zooals die voorkomen in de midde l eeuwsche r ekeningen van de officiaa l des aartsdiakens van den Utr echtschen Dom. a . deel II, Amstelland , 1928 20, -b . deel IV , Rijnland , 1932 20, -c . deel VI , Schieland, 1935 20,-d . deel VII , Zui d-Holland , Voorne en ·putten , 1937 20, -518 . GRIJPSKERKE , J . v . , 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de r egeeringe van Zeeland onde r haa re g raven tot 1579, be helzende ( . •. . ) den staat e n r echt van de Ridderschap e n edel en van Zeel andt, '-!idclelburc; 1882, · . 537 bl z . 150,-25,-519. GRIJZENHOUT , F. Liotard in Nederland , Utrecht 1985 , 189 blz . , geill . _


520. GULIKERS, J . , Een regi ster van huwelijkse voorwaarden al s nieuwe mogelijkheid voor de bestudering van economi sche verhoudinsen, blz. 137- 144 in Jaarboek 24, - van het Sociaal Historisch Cent rum voor Limburr, 16 (1 971) 521. GUYOT , H.O . , Gr oningen, Lieu de Refur,e , notes sur les réfugiés ex traites · 48,-des archives, Groningen 1891, 48 blz . 522 . GIJSBERT! HODENPIJL, C. F. , Naaml i j s t van de officieren v. d. garde v. d. Raad16, -pensionari s R.J . Schi mmel penninck , E (1906 ) 9 blz . 523. GIJSSELING, M. , overzi cht van de Noordnederlandse per soonsnamen tot 1225, 16, -Leuven 1966 , 22 blz . 524. GIJSWIJT-HOFSTRA, Marijke, IJi jkpl aatsen voor vervol r,den . Asielverlening in Culemborg, Vi anen, · Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de t ot . eind 18de 49,-eeuw , Dieren 1984, 246 blz., geb . , ~eill . 525. HALLEMA, A. , Scheld- , schimp- en spotnamen· voorhcen en thans , Naarden 1946, 24, ··84 blz . 526. HALLEMA, A., Bijnamen of het alias al s persoons- en naamsonderscheidinr, , 24,-Naarden 1946, 71 bl z . 527 . HALLEMA , A., Humor en satyre in Friesche en Hoordbrabantsche persoons- en bij24,-namen, Naarden 1946 , 69 blz . 528. IDEl'l , De drie bovenstaande titels van Hallema, samen met K. Sierksma, De traditie 48, -der voornamen , Naarden 1946 , in één band · 529. HA~!ERS, N. A. , Van ordening tot fam iliegeschiedenis, A' dam (N.G . V. ) z . j.,32 blz . . 18, - 15,-530. HAMKENS, F;H., Alte Deutsche ReichsADLER? Brussel 194 4, 65 blz . , geb . , geill . 531. HARDENBERG, H., De geheimzinnige aanranding, een opzienbarende strafzaak uit 1771, A' dam z.j., 162 bl z . , geb. , geill . (betr. 's-GravenhaGe en de families Slicher, Van Kretschmar , Ockersse, Bax , Douglas, Tap , Pous) 38,-532. HARDENBERG , H., Uit oude papieren , A'dam z. j . , 171 blz . , geb. , geill . (betr. Caroline . van Anhalt, markiezi n de Favras ; De re is van madame Grand ; Domitilla (A .E.v.Neukirchen genaamd Mijenheim, gehuwd met Ger rit Pater en de markies de Champcenetzl; Een zomer op Peking (te Baarn , fam. Tischbein, Scherenberg ); · Hermanus Harten ( Lommerlust te 13everwij l<, fam. Vij vers) ; De gezusters Fernie 38,:.te Amsterdam) 533, HARDENBERG, H. , Liefde in =de Pruikentijd , Den Haag 1976; 162 blz ., geb. , geill. (betr. de 5 opstellen uit "Uit oude papieren" met : "Koningin· Hortense" en "In de schaduw van Bilderdijl<" ( = Jan 1ü llem Kumpel) 38 , -534. HARDENBERG , H. ·, Halen • .• • zakken . Verhalen over artiesten · en toneelleven van vroeger, Den Haag ·1976, 144 blz. (Jan Baptist , Adriana v.Rijndórp , Rosette e·a ptis te en J. J . v. 1fassenaer-ObdaJ'1 , t1. G. de Cambon-v. d. Werken· eri F. t1ourand, Caroline Lobé , Ros ier Faassen 38,-• Î'.-• •~ ! • l ; 535, HARDENBERG, H. en J . Fox; 150 jaren Rijksarchief, Delft 1952 , 29 blz . (Catalogus Tent . Prinsenhof) 18,"."536. HARN, U.J. van , Iets over Everardus Reidanus , f.lassawsche Raët (1550-1602) in verband met vele aanzienlijl<e geslachten in ons vaderland, Gorinchem 1852 , 70 blz. , r,eb . , geil! . 48,-537, HARPEN, N. van , Menschen die ik gekend heb, Rrdam 1928, 106 blz ., geb ., geill . · (betr. A. VerHuell, J . H.!/eissenbruch ; "1 . v.Zuylen , Suze Robertson, ·J . t1.Messchaer't , Mevr. Kleine-Gartman , A.C,\lertheim, G. H. Breitner, J .Urlus, Th.de Bock, Henri Albers, · Generaal K. v. d. Heyden, Jan :·faandag, \larie van Eysden-Vink, Tony Offermansl 28,•538. 't HART , G. en J . A. v. d. Hoei< , Gids van Rijnlands archieven , 2 delen , Leiden z . j .' ica 1975), ca 80 blz . , geill. 24,-539, 't HART, G. , De oude Kerk te Schevenineen, haar grafschriften en andere monumenten , Den Haac 1960, 114 blz . , fol . , geill . , geb. . 40 , -540. HARTHOORN , P. A. , Honderd Zeeuwse fam ilies , t1aarden (1967) , 134 blz. · ·, 20;-541. HARTMAN, H.G., De eerste vestiging der Israëliten te Amster dam , E (1 875) 10 blz . 18,-542. HAUCH-FAUSBOLL , Th ., Haandbog over den Ikke Naturaliserede Adel , Kopenhagen 1933, 136 blz . 24,-543 . HAZEWINKEL, H.C., Honderd jaar gemeentelijke archie fzorr; (te Rotterdam), Rotterdam 1957 , 142 blz ., geb . 28 ,-544 . HEEL, D.van , Het Kapittel der reeuliere Kanunniken te Syon bij Delft , afl . Historia (1 950 ) 8 blz ; , ~eill. (met 25 zegelafb . van de· Regulieren) · . 15 ,-545 , (HEEMSKERK), Naamlijst van genealogieën, meerendeels bestaande uit Nederlandsche geslachten, met de beschrijvin~ derzelver wapens. Bijeen verzameld door wijlen den heere !1r Reynier. van Heemsker l{ Rz . , Utrecht 1836, 20 + 2 blz . (met bericht van V.d.l'londe dat hij deze collectie uit de nalatenschap van J .Scheltema aankocht) . 45,-546 . HEEt1SKERèK DüKER , \/; F . v. en H,J . v. Houten , Zinnebeelden in Nederland, 2e druk, . Den Haag z . j . (ea· 1943) , 156 blz ., geb ., ~eill. 38, - 547 . HEERING/1·, K. , Reken ineen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 , deel I ; 1e en 2e stuk , Utrecht 1926 (1Jer ken H.G. III 50) 45 , -548. HEERINGA, K,i' Inventaris van het archief . van het Kapittel Ten·o6m t e UtrechL Vervol~deel : Index van persoons- en plaatsnamen door Ph .J.G.G . van Hinsberg~n ; . . 25 , ~'s-Gravenhage . 1951, 132 blz .


549. HEERKENS THIJSSEN, 11. F. , Korte r;eschi edenis van l1e t lleil i B l<er s tmise;ild~ , ~~ :· Haarlem , Haarle,, 11)4? , 28 blz., r,e ill. 0 . 11 .papie r (1,et l osse l e de0li j s tl • · · 65 , - Nummer 85 van de 200 550, HEERMA VAN VOSS , A. L, Hoe bioefenje ,~y de r;enea l or,y? Ove rdr . ( It Packen I :C,): 12,-7 blz . . . 551 . HEEBOMA, K. en ll . T. J . Mi e de1,a , Pers pectief de r doopboeken . Proe ve van e e n-h~stor ische voornamenr;eog r a fie va n Gr onin~en e n aan~r enzende r,eb i ede n , Assen 1972 ,. 86 bl z . , e;eb . , me t uits l. l<aarten ,. . . 18 ,-(Voorl<ome n v . d . namen Tjr1ar d , Anna en J ohanna rie t va r i anten , i n de j a r en ~7.ÓO- • 1725 ) . . ... 552 . HENGST, C, G. C. van , Aant eel<e ni np;en betr effende oe f undatie der douar i è r ~ B!1.r o- · 75, - nesse Van Reede , Vr ij vrouwe van Renswoude, te Utrech t, Utrecht 1090 , 267 b~z . 553 . HENNEKAMP, F. A.M. , Geneal or,:ie e n ~e netic counseling. Het bel anr, van geneal Ci>0 j sch 15, - onder zoek voor de e rfe l ijkhe idsadvise rinr,, Ove r dr . ( Pe d . Ar ch .Bl ad 1985 ) 1 blz. 554. HERALDICUS , Li jf•· e n wa penspre ul<e n van he t vor stelij l< huis , van den !lederla.~<;l schen Adel , van ber oe,ide ~lede rlande r s en bui t e nlande r s, enz . , Ut r echt 18<;3 ;· _48, - 192 blz . (ruttis bi j he ~ identifi ce ren van wa pens a .d . h . v . een s preuk l .. · : . 555 . HERINGA, J ., F. Keverling nuisman , D. T. Kocn en P.nr oqd , Dr e ntse r ech t s bronnen ; w'illekeuren , supplement op de o rdel e n van de Etstoel , Co0r.spral<en , ·I ndices; 80 , - Zutphen 1981, 484 blz . , r;c ill . 556 . HERMANS , C. R. I nventaris van per l<amenten charte rs e n privilegi ebrieven , berustende in stads r;r oote Komme t en a r chieve van ' s-Hcr t ogenbosch , •s - llert ogeribosch 28 , -1848 , 36 bl z . 557. HERMANS, V. ·, .Een woord aani:;aande het s t adsarchie f van , 'echel en , 't le~hel èn z . j ,. , (ca 18')0) 111 bl z . · (met inventaris) 38, - 558 . HERt'tESDORF , !3 . H. D. e n S . J Fockema Andr eae , llaam en Rech t , A' dam 1956 , 54 blz •. 38, - 559 , HESSELS , · J . H. , Reg i s t er of t he a ttes tations or cer ti f i ca tes o f member s hip ; confessions of ~uilt , certificat e of marriaee , betrothal s, publicätions Óf banns .etc ., e t c .·, pres e r ved in the Dut ch refo rr.ied Church, Aus tin Friar ~, 150 , - Londen 1568- 1872 , Londen/ A' dam 1892, 296 blz . , Geb . . . . ., 560 . HEYDEN, L. J . v . d ., Ke rkgeschiedenis van De Ronde Venen , t;ijdrecht , Vio\<e~een, Uithoorn, De Hoef , Utrecht 1940 , 52 blz . (met naamlij s ten) : ' .24, - 561 . HEYDENREICH , E. , Handbuch der praktis chen e;enealo~ie , 2 delen , Leipzig 1·,g13 , 398 + 483 blz . , Beb . . , ., . . 125 , - 562 . HEYNENS, L. G.ll., Vorste nspiegel va,n El,lr opa . Een overz i cht van de h1;1idiç,;',L ..··: Europese vorstelijl<e geslachten ,· Z-altbommel 196S, 220 blz . , geill. , ge b . 30 , -563 . · (1HINGMAN ), J . H. , Inve ntaris van .he t Oud archief der gemeente ' s-Gravenha!"e , . ·. ( • s-Grav . l 1868, 132 blz . ;_,. '. .. 40 , - 564. HOBOKEtl, \·1. J . v . , suppl. - inve ntaris van de archiever:i de r v0orm . gemeent en, _; , , .· Ransdorp en Buiksloot, A' dam 1955, 53 blz . . ;.· ·• 8 , -··· 565 . HOE vindt men z ijn vooroude rs in de 11ederlandse archieven? A' dam. 1').61 ( fled ·. . ,-_. . 48 , .. Gen . Ver . ) 186 blz ., Beb . 566. HOEK OSTENDE , J . H. v . d . , Inventaris van de archieven der Herste l d . Evan15eli~<': h .L.utherse Gemeente te Amsterdam 17S1·-1 952, A' dam 1957 , 72 blz . ., .. .20 ,-567 . HOEK OSTENDE , J . H. v . d . , Inventaris van het familiearchief llcsterman , A' daii,·., ; 19.66 , 57 blz . 20 , · 568. HOFF, B. van • t , Het archief van Anthonie Heinsius , 's- Gravenhage l-950 , 244: _blz •. _.,... , · 48,-gebonden 569. HOFMAN, J .H . , Baljuwen van Gooiland , z . pl. , z. j . , 8 kolom • ,, 8, ··570 . HOFMAN, J . H., Galerij der predikanten van Broek in \'.aterland, z . pl. , .. z ;·j . 3 .blz . G, - 571 . HOFSTEE , E. W., Korte demoBrafische .<?;e schiedenis van Nederland van 1800·. tot hed~n , Haarlem 198 1, 140 blz . , geill. . · ·. . · 24 ,-572 . HOFSTEE, E.W. , De demografische ont1·1il<ke linG van Nederland in de eerste -hetft van de 19e eeu1-1. Ee n historisch- demo13rafische en. sociolog ische studie , z .-pl.. . ' , "; 38 , -1978 , 230 blz . 573 . HOGEMAN, J., Het zegel en wapen van Drenthe , •s- Gravenhage 1887, 18 blz . 24 , -57 4 . HOLLAND-SOCIETY OF NEW YORK , Year P,ool< 1924 and 1925 , New York 1925 , 306 blz . , geb . (bevat o.fll .: hU1•1 elijken en dopen Dutch Church of Albony tJY 1780- 178Sl 65 , -575 , HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK , De Halve ilaen, quarterley mar,azine of the Dutch Colonial period in America , Vol 4'; (1970-71) t/m 58 (1 983) (mist c a 5 an . ) . Toegevoegd : 2 afl. van vol 44 en 59 en Index to publications 1885- 1977 60 , -·· 576 . HOLLEMAN, F.A. , Zoomvliet , Historie van een buitenhuis onder I3ergen op Zoom en zijne bewoners, met een bijlage over oud-Brabants jachtrecht , Zutphen 1956, 182 blz . , geb . , geill . 75, -577 . HOLLEMAN, F.A . , Dirl< van Assendelft , Schout van Breda, en de zijnen, Zµtphen 1953 , 649 blz ., geb ., r,eill . (met opdr . v . d . auteur aan Prof . D.Th . Enkl aar) 175 , - 578 . HOLLESTELLE, A. , De Honte en het eiland Borssele , alsmede eene verhandeling over de heerlijkheden , ambachten of leenen in Zeeland 1 ·Tholen 1907 , 476 blz ., . P,eill. met ui tvouwb . kaarten 150,-57') . HONIG , G. J . , Beschrijving en geschiedenis der Zaanlandsche gemeentewapens , 's-Gravenhage 1887 , 59 blz . , fol . ( lç,s) · S5, - 580 . HOOFT GRAAFLAND , J . , He t recht van den naam , diss . , Utrecht 1895, 81 blz . 35 , - -


581 . HOOGLAND, S. J , \landelinr, l anr;s de oude r,r arstenen, lip,e;end op de kerkhoven rondom de dri e kerken en t orens van de parochies i n de r.;emeente He t Pildt, C (+ 1935 ) 28 + 24 bl z . 35 ,-582 . HORA SICCA, A, J . IL, Aanteekeninr;en en verbeterinc;en op het in 1906 door het 1-1 G. uit~er;even Re6 i s t er op de j ournalen ven Cons t . lluijr,ens den zoon , A'dam 1S15, 811 bl z. ( schitter ende ver z:imelinr; personalia uit de tijd van 11illem II I) 65, :.583 . IDEM, f"Cbonden 75, -584. HORDE~1, Arie , ' lij heren van l1oordel oos , Alphen a/d Rij n 1973, 56 blz . , eeb . , r,e ill. (Van Vianen , van Zevenberr;en, Van Arember~, Van Br ederode , Van Dohna, Van l3arnevelt , Van Dam , Van Cortr,ene , Veder van Hoboken) 55,-585. HOUTEN- ENGER, R.v ., Hoe zullen wij ons kind noemen? Den !laar; (u1t1:,. Hamer ) 35,-:.. z . j ., 34 bl z . (pleidooi vóór Germaanse en te~en Joodse namen•) 586 . Hö11 ELER , H. A. , Uit de iseschiedenis van het ~laar;sche dichtr;enootschap , "Kuns tliefde s paart r-;een vlijt'', 177?-1 f'18, Le i den 1937 (overdr. uit Tijdschr .M. T.L .) 28, - 88 blz . 587, HUBMER , Johan, Genealor;i s che t abellen or r;esl:lct,t-rekenkundige tafelen, 2 del en Leiden 1729-1735 (ca 6~0 tabellen betr . voora3ns taande Europese gesl achten ) 170,-·· 588 . HüFFER , t'ari:1 , De adellijke vrou1-1enabdij van Rijnsburp, , 1133--1574, ll ijme~en enz ., 1922 , 292 blz . , p,eill . 75 , -589 . HUIZINGA , A. , Encyclopedie van voornamen , A'dam 1957, 278 bl z ., ~eb . 38, - 590. HUIZINGA ; J ., Verzamelde werken, c; delen , Haarlem 1948- 1953 , f"eb . 495 ,-591. HULKENBERG , A. 1• . , Het huis Oever t e Lisse, Zaltbommel 1966 , 314 bl z . , r.eb. , ~eill . (fam . Oever , Heereman , Van , attenesse, etc . ) 125, - 592 . HU LLU, J. de , Register or the 1.lalloon Chur ch or Cadzand in Holland 1685-1724 (Publ . Huguenot Soci ety or Londen 36) Londen 1934, 86 blz . , ~eb . 125,--:593. Il1MINK, P. 1·1. A. , De 1-m rdin~ van staat en souver e initeit in de l'liddel eeuwen, eene rechtshistorische stud ie in tiet bi j zonde r me t betrekking tot het nedersticht , deel I, Utrecht 1942, 312 blz. 75,-594 , I NDICATEUR NOBILIAIRE de Bel r i que, de France, de Hol lande, d'Allemaene , d'Espagne , d'Italie et d'An~leterre , d'après l es collec tions manuscrites des bibliothèques publiques de Oel gique, Br ussel /Den Haar, 1869, 638 blz ., geb . 125 , -595, I NVENTAI RE des car tul aires conservés en Bel eique ailleurs que dans les dépots des archives le l'état, Bruxell es 1097, 66 bl z. l~t Inventaire des Cartulaires rel ges conservés à l ' étrancer, Bruxelles 1899 , 72 bl z . , samen 28 ,-596 . I NVENTARISSEN van Rijks- en andere archieven, II , 1929 , 's-Gravenhar,e 1930, 447 blz. 38,-597 , IS 1,1ederland' s Patriciaat behoorl ijk behandeld? An t woord op het ar tikel ''De Sti ch ting Nederland's Patric i aa t en he t Genootschap" in de l!ed . Leeuw 1936 . ' s-Gravennage 1936, 38 blz . 598. !SPERT , W., Das Regiment 11 \'aldeck" in den t/i ederlanden , Soest z.j . ( ca 1942) 117 blz . c;e ill. (betr . Dµitse militairen in ~ederland , vnl. .18e eew) 65,-599 . ! SPERT, 1-J. , Das Ree;i ment " Prinz von Baden" in den ~liederlanden , Soest z . j. (1 943) , 35 blz ., geill . (a . b.) 48, -600 . JACOBS, H. , Inventaris der archieven van het prov. bestuur van Antwerpen, I V Gerecht , Pol icie .. .• Fransch tijdvak (1 794- 1814) , Anvers 1906 , 343 blz. 30 , -geill . 75, - .. 601. JAGER, H.de , De nr iel sc~e archi even, l een 2e s tuk , Brielle 1884, 232 blz. 602. JANSEN, t1artin, I nventari s van he t oud archief de r ~emeente Sittard ,' I , 1243-1 609, Si ttard (1878), 208 blz. (los ) 95 ,-603 . JANSEN , Elisabeth A. M.Eibrink , De O;)KOmst van de vroedscbap in enkele Hollandsche stede , diss ., Haarlem 1927, 71 blz . 55 ;-604. JANSSEN, E. , Ree;i ster van de O. L. Vrouwe Broederschap Op ter Poor ten te Roermond, Extrac t (1 928 ) 11 0 bl z. (mist de laatste pai::;ina's) 24,-605. J AtSSENS, Pr , Handmerken uit de 17e eeuw , overdr . (Volkskunde 52 (1 951) 18,-6 bl z . , ge ill . 15, - 606 . JE~WISKEtJS, A. H. , De magistraat van flijmer,en 1618-1648, tli jmegen z . j . ,39 bl z. 607 . J ENSMA, Th .E . , Inventaris van de archieven der diaconal e instellingen van de 20, -Ev . Lutherse gem. te A'dam , A' dam 1965, 109 blz . 608. JODEN in tJoord- oos t Groningen. Groninp;en ( Rijksarchie f) z . j . , 583 blz . 95,-geill . uitverk . 609, JO"GE, J . C. de, Nederland en Venetië , ' s -Gravenhage 1852, 483 blz . (bepl akt % , ... omsl ag; zeldzaam) 610 . J ONGEDIJK , J . \I., Ridderlijke orden i n 11ederland, Zaltbommel 1965, 80 bl z., 38, - ·· geill . (Johanniter orde , llal ta, Duitse Orde) 611. J ONKER Czn, L. , \lat i s de oorspron~ van onze vlag? i Jiddelburc; 1937, 95 blz. , geb., gei ll. . 20,--50, - 612 . JOOSTING , J .G. C. , He t huis--archie f van Eatin~e, Lei den 1S'10, 464 blz . 613 . JOOSTrnG , J .G.C., De ar chieven der besturen in Drente van het N. H. Kerk25, - genootschap , Leiden 1907 , 86 blz . 50 , - 614 . JOOSTING , J .G.C. , De archieven van Ke rs pel en en r!arl<en , leiden 1910, 172 blz , 615. J OOSTING, J .G. C., De archieven vdn ontbonden vereenigin gen en commissien, 30,-Leiden 1910 , 146 blz . 616 . J OOSTI NG, J . G.C ., De ar chieven van de schulten~erechten in Drente , Le iden 40 , -1907 , 140 bl z.


40,-617 . JOOSTING, J .G C. , liet Al'Ch1P f (Ier hcc rll j'<heicl Ruinen, leiden 1007, 134 blz . 61 fl. ,10C'ST1 Nr., J. G C., nc orchicvcn de r elkander vóór Hll 1, opr;evol~de p,ewcstcllike 85 ,-hc-~lurr>n vnn Drcn tc, Lc1den 1909 , 817 bl z. 61 9 , J()()SîltlG, J . r..c., lnvent.aris vnn de Coevorder arch i even , l e i den 1<'10, 154 blz . 40,-45,-f.?('. JOOSTlllr., J .G.G., Het archief der ahclij t e lti kninr,e, Leide!1 1906, 349 bl z. 6?1. ,1c,. osnl'G, J.G.C., nrentsch pl akkaatboel<, de~l I, 141 2-1633, Leiden 1')12, 195 ,-438 hl z., fol. (niet ve1~cr verschenen ) 6?2 . JORISSE~1, Th., 1emoricn van I r Diderik vori Dl eysw ljl< ( .. . . ) bu rr;emeester van Gorinchem, 1734 1755, 111tr;e,:revan me L inleidinf e n annteel<Emin1;en, Utrecht 60,-1007, 314 bl z 60 , - 623 . JllNlU$, J . 11. , llcr al diek, 2e uitr . Ansterdam (1 907) 369 blz . , geill. 624 JUTEN , G.C. A. , Grafschriften i n de St . Janskerk te Sluis, z . pl., z.j.,38 blz . 30,-625 . JUTEN , G C. A. , Ca1·tularium van het be~ijnhof te · Br eda ( •s-ller toi,;enbosch 1910 l 60 , -31? blz ., r;e ill . 626 . KALF, J , Lijst d~r zegel s, uit de nalatenschap van J hr nr J.P.Six aan het Kon . Oudh. Genoot schap geschonken , Oijlar,e bij J aar vers laR K.O G. 1901 , 24 blz. 24 , - :met platen 627, KANNEGI F.TER, J . Z. , Geschi edenis van de vroec;er P Oual<erc:;emeenscliap te Arns t e rdar.i, <)5, -1656 t.ot begin 19e eeuw, A' dam 1CJ7 1, 350 blz. , ~eill., ceb. 628 . K,1NNIK, pr eben , Vl ar;r;en, Standaarden en ~•apens , A' da'II z .j. , 204 'Jl z., !)eb . me t vel e afb. in kl eur ( internationaal) 18 ,-629, KAPPELIIOF , A.C .lî . , l)e belastinc;heffinG in de lle i e rij van Den 3osch r,edur ende 45, - de Generaliteitsperiode (1 640- 17j0) , Ti~burB 1986 , 41 9 blz . , geb. 630. KATE VAN LOO, D. 11 . t e n , De Ga rdes d ' Honneur , in 4 zangen, ' s - Gravenhage 1815, 132 blz. , ~e ill. 60, -631. KEI KES, ~I.H , Inventaris der arc!1ie ven van Bolsward , Bol s11ard 1952, 187 blz . 40 , -632. KERKELIJ KE ARCHIEVEN , Verslagen inzake de , over 1903 t/m 1916, 1919 t/m· 1922 , . 65, -1925 t/m 1()29, p,eb . in één band, ca 300 · bl z . + 10 katerns 633 . KETNER, F. , St1chtse Studiën, Utrecht 1974, 11 8 blz. ; 3eil l . (o . m. ove r Butkins verval s ingen , de elect Jan van Nassau) 35,-634 . KETNER , F. , De oudste porkonden van het l(l ooste r Dethlehem bij Doetinchem, Utrecht 1932, 152 blz., geb. 40,-635 . KEULEMANS, TIL, lle t gildewezen, opl<0mst, bloei en verval , Den llaa~ 1941, 105 blz . 18,-636 . KEVERLING BUISMAN, f'., De e ts t oel en zij n ordel boeken in de vi jftiende eeu11 , Zutphen 1986 , 284 blz., ~eb . , ~eill . 60 ,-637. KEYSER , E , De tlederlanden en het lleichselland ,' Naarden ( 1942 ) 76 blz. (mir;ratic 11. E, L/rn 18e eeu1-1 ) 23,-638 . KièS , Ch ., Een en ander over t~apenkunde of heraldiel<, A' dam (1935), 32 blz . ~ei ll . (a l gemene i nleidin~) C), -639. KITS NIEUWENKM;?, H.W . M. J . , Europeesche "totemdieren" en eenice andere symbolen ; heraldische sprol<kels, 2e dr., Haarlem z . j . (1 935), 220 blz., geb . , r,eill . 75,- 640. KITS NIEUWENKAMP , H.1-1.r\. J . , llederl andsche Familiewapens, met nadere geneal o~ische aanteekeningen , stamreeksen, frar,ment-genealogieën enz ., 4 delen , ieèer van i60 blz . , met ill . en t abellen , Haarlem z . j . (ca 1940) 175,-64 1. IDEM, los deel II . 25 , - 642 . KITS NIEU\IENKAMP, H. H.11 .J . ,' Encyclopedie van de heraldiek, A' dam enz . 1961, 252 blz . ( Elsevier pocket ) 20, -643. KITS NIEUHENKAMP, H. IU'J . J .~ liet raadsel der huismerken , A' dam 1955 , 40 blz . geil 1 . 28,-644 . KITS NIEUHENKAMP, H. \-1 . M.J ., Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem, Extract , 2 blz . 8,-645. KITS NIELIWENKAMP , H. \l .i1. J ., Thet Oera Linda !Jok, Overdr . (Eige!1 Volk 6 (1934)) 3 bl z. · · Ç,-·646 . KLERCK, Th . P. E. de , overzicht van de· voornaamste bronnen voor r,eneal oeisch en heraldisch onderzoek in het rijksarchief in Groninp;en, AI dasn z . j . , 3ó blz. · 18,-647, KLöNNE, B. ll , liet wapen van Amsterdam , A'dam 1899, 14 blz ., geill. (O'. H.papier) 24,-648. KLUIT , 11. E. (red . ) , ~leàerland in den c;oeden ouden tijd, zijnd·e he't ·dagboe!< van hunne reis te voe t , per tr~kschuit en per dil i gence van J acob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provintiën in den jare 1823, Utrecht 1942 , 267 blz . , z eb ., ~eill . 38, -649 . KNAPPERT, !.. ., 1/erlovin~ en huwelijk in vroeger dagen , A' dam 1914, 222 blz., geb , geill. 24, -650. KNAPPERT, L., Trouwer: en br•Jiloft vieren , llaarn 1909 , 48 .blz . 20,-651. KNAPPERT, L., Van ster,en en begra,en, eaarn 1909, 47 blz . 20,-652 . KNIPSCHEER, F .s. , De '.'icherinr, \'an da kerkelijke reg isters , 4 overdrul<l~en uit JJed . Archieven Blacl ~CJ23-1 C)28, 21 olz. 24, - 653. KOENEN, H. J . , Geschieden is var. de veso1gine en den invloed der Fransche vluchtelingen in Neàe:-land , Leiden 1846 , 451 bl1.• , gel>. (in moderne linnen band), geill . (gezocr.t l 200,--· 654 . KOENEN , H. J ., Pet hu11elijk vnn de Konin13in uit historisch , juridisch , ger.ealogisch en her aldisch oogpunt beschouwd , Scheveningen (1900) , 11 0 hlz . 28,-655. KOEtlEN, H. J ., StrafbepalinBen tegen .h~ral dische usurpatie , overdr . (Ned . . Leeuw· 1°897) 1A b~ z . 20, ··-


656. KOETS VELD , c . r.. v. , J;en voetr0l s 100 jaar n;el ede n, ' S·•Gravenhacc 1928, 70 bl z. , 35,-r,eb., ,;eill. obl onr. 657 . KöFFLER , CARL, De ouds t,e proLestanLsche lidma t enr ec;i ster s van Ooster hout (t' . er . ) 35 , -·· Overd r . (ned . Leeuw 1<)15 ) ; 21 blz. ( be tr . 1650-- 1706 ) 658, KOK, David de , InvenL:ir is van he t ar ch i ef der Jaarissen t e t!ecen , Extract 24, -·· ( nossche [,ijdr a~en 1<)21 ) 36 bh . 659 . KOi( , J acobus, Vaderl ands ch lloe rdenboe!< , 35 delen , Il' dan 1780- 1795 ( e nl<el e del en in 2e drul<) , rle t de 3 del en "Oijvoee,sel s", A'da1:, 1797· 99, Typi s che , Hle eeu11se , his t orische encyclopedie . l~ t pl aten (mi s t, zoal s vaak, de ui t vouwb kaa rten ) 750 , -660 . KONING . c. de , De voor vaderlij l<e l e•;ens11i,j ze en r,e1-10onten hier t e l ande , van de vr oer.;ste tijden a r , tot aan he t e i nde de r zes t i ende eem1, flaa r l em 181 0 , 253 bl z ceill . 65, - 661. KOOLEf1 ANS BEn1EN, G.J . 11. , llistori s ch Gedenl<boel{ der he r s t ell i ne; van r•eêrlands onafhankelijkhe id in 1C13, 4 de l en , llaarlem 1912- 11)13, ca 2500 bl z , r,:eill. r e b , me t (Se ) r ef,i Ster deel (uitvo~ri~e bes chrij vingen van de gebeur ten i ssen in 1n13 i n de di ver se s treken, s teden en dorpen van ons l and me t namen van de 275 ,-be l anr:;rij l<s t e pe r sonen pe r plaats ;Je t regi ster bevat 4500 pe r soonsnaMen . l 662 . KOOPi1ANS, s., He t not a riaat, i n Fri e:: l and vóór lel 1, Leeuwarden Hl83 , 1S7 blz . 45,-~eb . (me t naaml i jst en van Friese not a r i ssen ) 663. KOOPMANS, J . A. , Het 11a pen van Aristcr dam ( r ecens i e van Kl önne) z . pl. , 1<]00 , 5, -·4 bl z ., f ol. 664 . KOOPMAi·1S, J. , A. , De ze~el kunde in ve r band me t een s t ul< oude ~eschi edenis , 24 , ··' s-GravenhRr e 1890, 17 bl z . , ~e i l l 665. KOOY , G. A. , He t moder n••wester s gezin. Een i nl e idende rr,ezins-soc i ol o1:i s che 28, - bes chouwi n~, Devente r 1977 , 221 bl z. 666 . KOPPIUS , u . J , r:tta Pal m ( bar ones Aclder s ) , 1:ederland ' s eer ste f edni ste 25,-ti j dens de Fr ansche Revol ut i e te Parij s, Ze ist 1929 , ü4 bl z . , c;e i l l 667 . KORT en z.aekel i j k rapport van de commi s s ie to t de fl oreenen 1764 . :iet Gr oot en i;edet ailleerd r apport ( .. . . ) behel zende eene aenwij zi nc e zoo der z•.~aere al s der li~t e fl or eenen ( • •. ) mitsc;ader s uy t r eekenin/je wat yde r dor p , '3rieteny en s t adt aan àe provincie ve rantwoorden moet , 176" . i,et Resolutie bi J de hee r en St aet en van Vr iesl and cenomen op he t r appor t, 13-3- 176" r esp . 12 , 211 en 10 blz . , Geb . in ½ l eer , fo l . (met de namen van een r,r oot aant a l Friese be l as t i ngplichtigen me t hun bezi ttin0en) 500,-668 . KOSSMANN , F.K . ll. , De s l ui zen der gel eer dheid , A'da!'l 1952 , 98 bl z . (over het op s chrift s t e llen , het verzamelen van Gegevens en he t publiceren v,:m 11eten28 , - :;chappelij k wer l< ) 669. KOSSHANN, E. H. , e . a ., De Gronin~e r Vri j 11illi1:;e Flankeurs en de ?el t;i sche Opstand 1830- 1831 , Groni nr,en 1982 , 110 bl z ., ge ill . (ne t naru:il i jst) 38, - 670. KOUWENHOVEN , A. O. , Inle i di ne tot de bi bliografi e , ten di enste van opl eidinB, onder zoel< en prac tij k, As sen 1981, 291 bl z ., c;e ill. (uiterst nuttir,e infor:nati e ? )48 , - 671. KRETSCHl'!AR , F G. L. O. van , De portret ten van Louise de Coli~ny , overdr . (Jrb . c .e . v. G. 1975 ) 26 bl z . , ge ill . 20 , -672 . KROGH, F. , Re,_;ister ove r de i "Den !1oi ere danske Adel " , ''De danske I laj or a t e r " ot; :·Dansk Ade l skal ende r " omhandlede Sl aee ter , :{openhagen 1882, 480 blz . , met een groot aantal ~eneal oc ische t abellen, geb. i n ; l eer 95 ,·· 673. KRONEtJBURG , J . A. F. , 1 ;ar i a's Heer lij khe i d i n t:ederl and . Ges chiedkundi c;e sche ts van de Ve r eri nr; der H. /-laagd i n ons vaderl and van de eers t e tij de n tot op onze dagen , 8 del en, A' darn 1904- 1931 , r:;eb. , pe i ll . , me t rer;i s t er , Sél!:ien g de l e n 500,-674 . KRUDOP VAN RUHIEL1 J .r: . , De i ns t itu.:ie van Sint J ncob door graaf Floris v Ams t e r dam 1S6~, 12 bl z . , ce ill . 9, -675. KRUIMEL, H. , St amboomonderzoek 1n de prak tijl< , Paarden 1940, 30 bl z . ( Eibl. v . Gesl. en ! 'apenl<. (i ) 6, 676 , KRUH!EL, H. L., Handl e i di ns voe r s t amboomonde r zoel< , R' dam z.j . (+ 1~53 ) 32 bl z . 6 ..... 677 . KRUIJFF , L. , 13es chr i jvi n~ vnn de doop--, trQllll·· en ber:r aafboeke n-enz , in de provinc ie !!oord- Br abélnt , daterende van vóór de i nvoe r inr; van de Pure;erlijke St and , ' s - Gr avenha,o;e 1965 , 311 bl z. · 38 , -678 . KUIPER , Y. , Uits t e rven of uithuwelij ken? Fen anal ys e van he t democ rafi sch ~edr~ van de adel in Fr iesland i n de 1üe en 19e eeuw, overdr . (Tijdschr . v .Soc . Gesch. 12 (1906 )) , 32 blz . 16, -679, KULTUUR EN LEVEN 111 onze Gouden eeui1, sche t sen van he t l even onze r vader e n i n de 17e eeu11 , Cen r ee'< s ·11ono1;;r afi eën, 2 de l en, l'!aar n z . j . ( bevat o . m. Van Veen , Ki nde r doop ; Pont , Diss enter s, 11es t er l inr, , Lage r onde r11i j s , \-lumkes , kermi ssen; fol mer , I3oek en boel:handel ; Van Veen , l\cademi e leven ) 28, - ·· 680 . KUNST' van he t moede r schap I De, Leven en 11erk van r!ede r l ands e vr ouwen in de 19e eeu11, Je dr uk , lli j mec;en 1902 , 136 bl z ., ae ill 24, -681 , KUIJ PER , J . , ' De her aldiel< in bouwl<Uns t en aanverwante vakken , A'da":1 1910, 147 bl z , c eb . met zeer veel i ll 75 ,··682 . Kl/ARTIERSTATENBOEK , verzame linc; ',war t iers t .?t en bijeenc;e bracht ter Ge l egenhe i d van de herdenki ng van he t 75- jr 0estaan van het :<on l'ed . Gen .v. Gesl acht-• en Hapenkunde, ' s- Gr avenhac;e 1S58, 336 bl z I obl onr;, ge b. 175 , -683 . KIJARTIERSTATEN , Verzameling l<11artie r s taten bi jeengebr acht t e r ~el ec enhei d van de herdenl<inr, va.n he t 100-j arif, bestaan van he t Kon .t1ed . Gen . v . Geslacht - en 1/a penkunde, ' S·•Gr ?.venhéll;e 1983 , 531 l:'l z . , obl onr,, n,eb. 100,--


684 • LAAN , K. ter, t 1oordenboel< v::in de Véldcrl andse r,eschieden1.s, ' s-Gr'1venha~e 1S3S; 650 blz . 35,-685 . LAAN, P, 11.J . v d , Inventaris van het archie~ va;1 c1e ~efTloriernP.est~r s v..in de Oude · or 0t ilicolnasl<erl: t.e l\m::i terdarn , Il' clan 1S(,û 20 ,-·· 606 . LIIARS, T v .d . , 'lnoens , vla,"'r,en en 1.en;el s van llP.derland . Amsterda,, 1S13 : 176 blz . , ~eb . 65 , ··687 . LIIARS, T. v . ct , Kalender voor l1f't jaar 1C;OO , uit",ev~ Het :1i eu\/s van clen Dat , A' dnn 1900, 26 blz. ( rrani her1üdi:::cl1 tel:cnwer •~ , Voorbeeld v;,n _;u,..ends til drui·11erk l 150,-608 . L/\ARS , î (en S. G. ) vl:ln der, l ede:--lr1ndsche Jleraldie'<, uilr, . J-1 v. :<oîfie flar.: !ly . ( loshl.'lc1ir;e r1J.bu1~s 1~et pl al<uwels, 1\' dan 1S211--193S . n.r.. Eer. c01npl ete set. van dit zelden compl e te ~,erk best:1at uit 2 del en Deel I, r,etitel d "Provincie- en Gencente,,apens · bestaat uit · Inle idin•: (5 bladen ) , Il. Il. ( 16 b1'1den ,n,.. t zer;el s 0-- 129 ) , Z. 11 . ( 21 bl aden ·net 7.e"'el s O·174) . Utrecht 1 (ü bl aden 11et 7.e11;els O •61) : Ge: del'l :)nd ( 1?, bl aden n'.:!t ze-;;l s 0.. 103 ) ,, Ove ri jssel ( fi l)lad.:?n ,net zee;el s 0-5n ) , Drenthe (3 bladen ne t z~,el s 0- 11) , Groni,1n;en ( 6 blr•cten ,11et z.e~el s O-ft/1 l , Frü~sland ( 6 bladen me t 7.e;;els 0-- 43 ) , Zeeland {13 bladen ,,et ~er,els o" 108 l , l.irabant {20 bl aden r1et ze!!,el s 0-- 163) : Lhbu1": ( 12 blacten inet ze~els 0- <;4), I ndiil ( J bl aden 11et zr.:: ...c l s 1--16n ) , r r ratn (2 bladen inet ze~els 1--10 ) en r ar.;ister (5 bladen ) . Deel II , r,c t iteld ·111oormal1r'.e ~ei'leenten , 1,eerlijkhcden, waterschappen en ilistorische r~s l c1chlen • bestar1t uit Voornalige .c;e'.'leenten ( 1O bladen rnP.t zegel s 1- 75) . · Heerlij !<heden enz, ( 17 bl aden met zer,e l s 1--13~ ) , 11a t erschr1ppen enz . : 9 bladen rie t zeriels 1- 72) :Jieuwe en r,e1•1ijzi~de ~emeentewapens {ó bl aden r,1et zercl s 1- 44) , I ndische •:1~pens ( 4 bladen met.zer.;e l s 17--34) ., l!istorische r;esl achten (57 blac!en rnet ze', el s 1- 493 ) en Register (4 bl nden ) . Deel II '.<0mt veel minder voor . Deel 1 is 1.n z ichzelf couipleet en l<0mt ooi< voor in 2 (dunner e ) banden !'let de ti tel ··!l.::derl andsche Ge1,1eentewapens". a . Complete set van 2 delen ( in deel II mi ssen 11 zeii:els ) P.i j Gèvoe[';d . 12 bladen van de l(al irnder voor 1c;oo door Van der Laars 390,-b. deel I, cornpleet in 2 banden met nl s titel :;gederl andsche Ger.eente11apens · 160,- c ., l osse bl aden op aanv r aar; 689. LANGE, P 1\. d€, ' 1oordhollandsche r;eineen tezec;e ls 1, l'edemblil<, He iloo 1934 , 23 bl z, eeill . 20, - 690 . LAi GE , r A. de , tloordhollandsche ge,;ieentezeGel s 2 ; enkhuizen , :teiloo 1934, 17 . bl z. , Geil 1. 28 ,- 691 , LANGE, P. A. de, 1I~ordl101lan<ische ",emeentezec;el s 4/5, A111st erda.~, '.leiloo 1937 , 57 blz . 38,--692 . LAMGE, P. A. de , lloordhollandsche gemeentezer;el s 10, Lare11 , Heiloo 1936, 30 blz . 28 , - 693 . LANGE , P. P . de , De ont1-1i kkelinc van een olir;archi sche regerini;svorm in een \ lestfriese s t ad . !iede1nblil{ P/3<.?·• 1JS9, overdr. (llol l. Stud . 3) 1972 , 28 bl z. 18 , · 6()4 . LAi'l Z, J , Ki nder und Ahnen des letz t ~n österrei chischen Kaiserpaares, Pi en 1970, 145 blz . 3e , .... 695 . LASONDER , L.1 1• A.: ,. , De archieven van cte rechtbanken, 1,ieeskamer s en notarissen , die ove r het tegem1oordi i:;e ~rondtebied de r provinci e Zeel and r,efungeerd hebben . De Zeeuwschc e ilanden ·1456-- 1 8~ 1 (1C52 l , 's- Gravenhne:e 1914 , 702 blz . (zeer slordig ex . ) 38, -696 . LASONDER , L.".;\. ,i. , !Hjdrar,e tot de r;eschiedenis van de hoo~e vierschaar i n Zeel,md , diss . 's-Graven?1ari;f! 1S09, 152° blz. 75, --6C)7 . LASOtlDER , L.l'. A.l: ., Onze l<erl<eli jl<e archi even , z .pl. (1 925 ) 8 blz . 9 ,-·· 698 . LAVATCRRJr , Poi itieke photo;-;r ;,fiën van de aftredende leden der Tweede :,ru,er , Sneek 1079, 12G bl z., l os 35 ,-699 . (LEDEN LIJST) ?öi lita ire Sociëteit ''Concordia·;, z . pl , z. j . , 21 blz . , e;eb. 20 ,-700 . LEEi··iANS, ~L F. , De grote Ge lde rse tollen en de tollenr.ars in de Hlde en he t beg in der 19de eeu11, Arnhei-:i 1981 , 127 blz . , i eill . 36, -·701 , LEEl1At1S- PRU!S , Elisaheth C.fa., Ze~::il s en w~pens van s t eden in Zuid--llolland, ' s "Gravenha.<>;e 1Ç66, 271 blz ., c;eb., r;eill. (Z. 11 . Studiën XII) 45,-702 . LEITCfl , David , Family s~crets, Pencui n Dook 1936 , 242 bl z . (!)e speurtocht van een Cn11:el se iournalist , !<ort na 7ijn ~;eboorte seadopteerd , die na 36 j aar tracht 'zi j n ;atuüri ~jl:e oudé r s op te s poren . ren van de meest boeiende ver s l as en van een ''genealoGi s ch" o,,derzoel< l ) . 16,-703 . LEtmEP, F . J . C. van , llo11derd jaar Har:el<amp, Haarlem 1956, 92 blz . , r;c1ll. {be tr . Anna t1 . van Ver schuer- nr ar. t s en famil i e l · ?.0 ,-704 . LEHNEP, F.J . E. van , i..a te Ree;e nten, Haarlem 1%2 , 228 blz . , e;eb . , p;eill. ( bevat 5 artii~elen , Late i'!eGen t en (Colle[.,e in de : 1unt t e Il' dam); A1,1sterdal'l!llers in ' s-Gr avel and {Uacl<er, ne<lel , v. <l . Oudermeulen , fü.cl<er , ·, . Loon : Six, ClaaU1·1 ) i Appie en J\.lnpie en hun nekor.ielinr;en (v .l'icl<evoort Cromnelin , van Lennep) ; . Een sch ild<:.r ij uit cte · Levant : Cen r,il cle ''loffel ycl< en aloud'· ( St J acobsr,ilde , 35 , •··· Ilanrlem) l · . 705 . LENMEP, F. J . :- . van , Als vcr s t E:: n, Haurl er, 1967, 157 blz., r:eb. , i:eill. .L(beva t 5 artl!,elen · Renctorp vun :arque t t e en de vi erde enc;el se oor los: Corn •v • e~nep en het iaar· 1787 ; oeu tz v . Ai;sendei:' t op de /"ran::; van t,-,ee werelclen; De ,-!ods hons en 1,et ;,e:•el ds 3 l even m: de bevl'ij'iin:;; He t ,'I.' damse Casino en he t l anr,e l even 35,-van het r:atriöaat )


706. LEIJMEP , F J . C van , De t r1,1.1e l<:>s t onjc, l!,~nrl cr.i HJ69, ?52 1)1ö. , r,-eb., r-aill , ( be vat De llnrlelrnmp, J'erl<enrode , S1)anders~·oud ) 35, ·-<k Amsterda,,se beurs, r,orski-:;ëlCa 1765- 1960, Groninr,en 1S73 , 151 b l z • ~cill 45, - LEUVEM, L. , De boel<h:mdel te m1stcrd.::i'1 door l'.a t"loliel<e n r:;edreven tijdens de Republiek , ctiss , Cpe 1$51 , 101 blz. (11et een r;root annta l 1wrte biog ra[ieën) ·S0,···· LEYS , 0 . en J van der Scl1aa r , ·n aanse vrou•1enna1TJen en llolla ndse naal'!r;evi,îC: in 19,·-de i ii dciel eeu11en, l euv~n 1S5<:' LIEVEI-lSE-PELSER, r , n,, eerste remon~t ,·::n ten in /\rmt e rda::1, overdr . ( l'.olland 9 15, -(1977)) 16 bl z, ~e ill LINDEMANS , J . , Op zoek naar ne thode btj d~ ~tudie v an de familicna• en , Le uven 1 5, •.. 1947, 20 blz LINDE11AIJS , ,1 , lloe 111'1'31: il,: ,ü .:jn s t i!l'lbO'll~ op? J:le ine inlP.i dinG tot de Vlai3r,1sche fam il ier.;eschiedenis, Turnhout 1941 , 79 blz., (;cill . LINDEI , 11 . P. v , d , Ce burr;r,r·twe r. ·,an ;,ont f'oo rt in de r;eschieden i s vDn het Sticht Utrecht en he". ~r Rafschap Holland 11260- i 1,90) , J\ssen 1<;57, 1 S7 blz , , r;eb. ,:;aill. 75 , ·LINDEN VAl'l DCll HEUVEL , J . l l. van r.n J . l!oo,:~r,dij l<, De ner~ee rin;j van Vl.iardinsen , 18,-·' s - Gravenha:;e 1911 , S'S blz . ( dubbele 2n . van De "apenheraut ) LINTSEIJ, ll., Iw~enicurs i n Peder land in d~ ner;cntiende eeull. Cen str even n;ior 42. ,-erl<ennin~ en ".ïacht, ' s --Gravê':îh::ie;e 19no . 3Qt, blz , ::;eill. LINTUM, C. te·, De :~erchnr.t adve:--ture:--s in de IJederlandE:n ;::en bijdi'<!ee tot <Ie r.;esch . v . d . Ene;elschen handel met Pederlanct , ' s -Gr avenhac e 1<)05, 255 blz , ~eiJ . 65 ,-LINTut-l, C. te , Onze Sc;1Ut':.er--ver.delf: en s chutterijen van vroei:;er en 12.ter tijè 1550- 1900, 's- Grnvenha.:,e 1(,OS, obl on••,, ,;eb . net 50 platen, o . m. naar aquarellen van J . lloyncl: van Paper.drecl1'~ () os in band ) 295 , ··· IDE:', e xemolnar zonder ba'ld 240,-LION, J . iL, ller2ld1el{e modelle n te:i dienste van decor?tieschilcters , c-;raveurs , zer;el snijders , beel dhow~erd, bouH!<Undi0 Em, tecl~e naars, borduurders , em; , 's-Gravenhage 1GS4, 6 -:- 2/J bl z en 20 platen (!: l eur ) groot f ol , fra.1i , zeldzaam 125, LIST f'en Frysl:c Foar:1,,r111en. LeeU1·1a:--den (Fr yske Al<ademy ) 1951 , 35 bl z. 24, - LIVREIKNOPEN, metal e r, ( verzil ve rcte or ,,e :--,;uld:i ) knopen er.et daarop het fa-iilie1-,apen ge::;r aveerd Gebrui!<t voo:-- livreien van bedienend per soneel Aam,ezic-; lcnopen me t de volr:er.de \lapens · ( het aantal aam,,ezi ,;e '<nopen tusse n '.1aa•~jcs) v. nronkhorst, (1) , v . !loorn (5 ) , v . Lynden (3 ) . v . Sch1,.•jjlenburch (3) , H.Sr.iul der s {G) , Teixeira de iiattos ( 11 ), v . Tuij ll van Seroos!-:erl<en (veel) Prijs per stu'< 19, 50 l'l . [l . Ook Ranwez i~ · lloord-- Zui d" Eoliandsche Tra::i11e~ 1!y ( 10) . Prijs per stu!-: 1<;, 50 LODER , Elisabe t h Br yan , Her rnne!"in~er. 1386-1~7~ (Utrecht 1<;30), 134 blz . (betr . fa11. Loder , :inbé , ; iuller , Cardinaal , .,aas Gees teranus ) 35,-LODGE , E. , Tl1e peer~e of' the r r iti::::h f r,1pirc , Londen 183C:, 60<.: blz , · ~eb . , r,eill. 60, ... LOO, P. J . van , Geschieclenls van de 0:--de va:î Vri jmetsel aren onde r het Grootoosten der Pede rla nèen , z . pl. 1%7, 294 bl~ . 68,--· wm1 , Gerard van , Deschrijvinr der nloude r e~eerin511ijze van r!olland, ,5 delen , leiden 1744- 1750, ru im 2000 blz . (papi e ren omslas en, hier e n d::iar wat e rv l e kken) 240,-IDEtl, deel IV over da \IP i r;etor e nen , Le!.den 17 6 6, 400 bl z., eeb . ( pe r kn:•1ent ) 70, - -· IDEM , deel v, over de adel , :..e l.den 1750 , 713 blz . r;eb . (in 2 per kamenten banden) 90, - LOOS , J .c. v d . , Vnder1andsçhe !:erl:f5eschiedenis , uit de zeven noordelij!~e provinciën , s inds he': Conci l ie v?.n T:--~nte , 5 dele n , A'clar.i 1946-11;53, ca 2400 bl z . , r,e b. , r,eill. (vanui::. n.1:. gez icht!;pu:it ) 65, ·LOOS 1 !-IAA'.{I :Ai', J . de , Ve:·lar. t r ap;Jort ir.dië . D:--ie eeu1-1e n westerse scllilder s , tekenaars, :,rr1fici , zilversmeden en !rnnstnijve ren in tted . · Indië 1 's-Gravenhar;e 37,-1968 , 22S blz . , ~eb . , ,7.eEl. LUCASSEN , J an , Haar de ku~ten van de r1oorr;zee. Treka rbe id in Europees per spec•• tief , 1600- 1900 , èiss . 2e d:--11!<, Goude 1';Ct,, 407 blz , r,eb . , ~eil l. 45 ,-LUGT , Frits, Le ;-:ortrait -,ninintlll·e, illuslré pa r la collection de S.il , l a Re ine des Pa ys-Bas , Ams terda:i 1'?1 '.', '103 hi?., , !!êb ., r;eill. <.:5, - LUTTERVCLD , R. van, De buite:iplaat.sen ;:ian de Vecht, Lochei1 1940, 278 blz . , 140,-ge ill ., r;cb . IDEl-1, 2e dru!<, Loch~r, ', <;70, [;')v (foto:;;' . herdruk ) 60,-LYl-!A , F. Ca t al o,::t.:o cl.:?:; ,r,muscrHc: ce 111 Dibliothèquc Royal e de 13el 1iique , deel XII , Heraldique--1.r!~or!aux, f oto,:r herdr na ar de ed i tie Renaix 1S36 , 512 blz . ( uitvoeri3e beschr . 13n d~ r,e: r aJ d1sche l'1anus-::ripten ïn deze rij l:e verzanelinr: ) 45 , - LIJST der f,epe;1si.::meerdP. off~ci.e r cr.; Jver r,elevert doo·r het Comité van het Dondp;enootsct-.ap t e lan-:le R<'•l de ;iationa:.e Verr,adel'inc 27- 10-·17<:'G 1 Den !laar; 17<;6, 51 bl z ... f'ol . , ~eb . :nè:; eer handn;eschr':!ven naru:iindeY (be vat ruim 1000 nar:ien 200,-met eindr anr; r al],irnenl e,1 j 3.al'lij!<s µ~nsioen ) i1AC LEA!l , J ., De hu1Ielij !(sln te!,eninr-e,, van Scho t.se ;ülitairen in Pederland, Sf,, -1574--1665, Zutphen 1970 , ' 11 17 bl,~ . , seo . tlAGNill , J . S., De voo!"1nc1~~l,"',e '<' 0?:3t,e!"s in Drentl",e, 2e druk, Hee r enveen 1G46, 75 ; - · 336 blz ., c eb . ·i HAK VAM liAJl.Y, S. J , , LE.l'.i:-on r 1r• 11 ~der l ands ct~ schilders en beel dhou\~er s 135 ,··1870" 1940 . Ai1:;te:--da111 10u 1~ ,. 13ó bl z . , l"eb .

707 . LEMNCP , F .J r:.vr1n , fen 1•edu11c a.in 708, 709 ,

710. 711. 712 .

71 3. 714 . 71 5 .

716 , 717 , 713 .

71 <) . 720 . 721.

722 . 723 . 724 . 725 .

726. 727 . 728.

729 . 730. 731 . 732 . 733 . 734. 735 ,

736 . 737 ,

738,


739 . 11flLSl::IJ, il . v;in. ' 1o Lerl;md , SchrLncn ult. cle 1:olonlnle en 1né1r lt1 cmc 1~0.schiedenis van hrL llNle rl nncl!Jchr volle, Lc i cl<'n ( 1')2') ) ?.'13 b l z , r;ch , r:eill (n a v nrchi vnlin l>etr de fmn t ·orccl op huize '"nLcrlnnd 13e trc r t o .;n Vr.1n Ir~hoff, Ocdcl , r,111 11 <I Vrcn , \ ~l clcenicr , V.111 Schcr phuy::ien ) 35,-740 . 11/ILSEtl, Il v;in, Vedcr11011:en, hi3torl':1chc ops t e lle n , ·s-Gr ::w enh:1(';3 11)2(>, rno b l z . feb , ".e 1l l ( 'I b heLr eveneens l'or er 1 , V::m h11lofr) JS , ·741 . 11/ll'J, L de , Vondc ltnr;cn e n 111111 nn;im•-;cv1nr;, Leuve n 1S56 , 50 blz. 24,-·• 742. 1111~1 , ·• G f, rlc, C" t'.llo,'._;u~ d<'r nu:n is1'1r1ti::iche vc r 1.nmelinr, va n het Zc~u11::;ch GenooLschap de r "~Lcnschapp<'n, !lidclelburr 1907, 390 blz . r,5' ··743. M/IRC, /1 J de , Jhr r Dr E.A. van eerestcyn in z i j n ~eschr iften r:ezi e n. Cen biblior;rafic , Lc i de.1 1~4CJ, 7'j blz. 28, - ·· 744 . f.l/lRGADAIJT , S. \.I F , Gesclü edeni s van het Letterl<undir i;enoot s chélp Oefeninr~ Kweekt Kenni s 1334-1934 , Den Haa~ 19~ 4 , 15?. bl z . , fol , neill . (me t naaml ij sten) 125, -74 5. MARIS VAM SANDELINGr.11/li il3ACHT , J . C , ren i1onderd t ;:il ilederV:indsche f amilies , een '1istoris che , r;cnealo.0 ischc en b iogr afische studie ove r de k11ar t i cren v;in · r Dr C." . I a r is , ll i j~1er;en 1946, 363 bl z., ~eb., r;eill , fol (stand;:iard11erl:) 250 , --746 . MARSHALL , G H. , The r;enealor:ist •s Ruide, Guild ford 1()03, 800 bl z , r,eb . (he t En ,elsc 'Repertorium Van Per esteyn " ) 68,--· 747 . tlARTENS VAl 1 SEVEl',lliOVEt,J, /\ . Il. , Een keuze u it z ijn 11e r l<en, /\rnhcrn 1977 ( 1 'e r ken Ge lre 35 ( 275 bl z. 38, -748 . (VAN t1ASS01·Jl, Roye,, e nt uit den Mede rlandschen ade l op ver zoek van Fr e derik va n ,::isso,,, Lcydon 1(130, 20 bl z ., zel dzaam (v~l. o m. a rt . va n r.elonjc in Leids Jaar boelcje 1C:CO) 30,-74 9 . llf.CKLENBURGERS onder ;,?ederlandsche vlar, 1708- 17%, Den !-laar; z . j . , 66 bl z . ,~eill. 20,--· 750 . t1EER, Theo van der , De ~•esen tlijl<e sonde van s odomie en andere vuylir,heede n Sodomietenvervol r,inr,en in Anste r dan 1730-1 8 11 , A' dam 1~134 , 237 blz (met de namen en personalia van 234 be r echte persone n) 35, -751. 11EEREtlOONK, H J v . , Criteria voor het ver nie t i ~en (va n a r chieve n) , z.pl. 1S74, 51 bl z 9, -752 . tlEERTEMS , P . J . , De betekenis van de r1ederlandse familienamen, 11aarden 1941 , 62 blz . ( Ribl . v . Gesl . e n Wapent< . 11) 20, -753 . t1EERTENS, P. J ., Zeeuwse fam ilienamen , 2e druk, Zierikzee 1981 , 224 blz. 24 , 50 754 . MEILIIJK, P. A., Het archief van de Abd ij van Eernond, 3 stul<ken, ' s - Gravenhai;e 1951 , 750 bl z . 95 , - 755 . t1ENDES DA COSTA, M. D. , Tonee lhe rinnerin~en, Leiden 1900 , 292 bl z . , geill. ( Bevat ve l e honderden name n be tr . het 19e eeu 1,1se lied . tone el me t naMrer,. ) 17 , 50 756 . MEIJSONIDES , H.~1. , !(a rel de St oute, hertO!; van Bourr,ondi ë 1467-1477 , doctoraal scriptie, 50 bl z . , ~e typt 38 ,-··· 757 . MENSONIDES , M.11, e , a . , Inventaris de r archieve n van den s enaat, de faculteiten en het coller,e van curatoren der Groningsche Universiteit , Gron . 1947, 92 blz . 30,-758 . MENTINK, G. J . en A. M. van der " oude , De demo~rafische ont~!i k!celing te Rotter dam en Cool in de 17e en Hle eeuw , R' dam 1965 , 184 blz . , oblong 40,- 759 . MERCKENS, O. , Ar keliana Vete r a , bijdragen tot de stambome n Arkel , Heukelom, Leyenburr,, SchonaU\4en, ove rdr . (Hed . Leeuw 1943 l 60 l<ol. 18, -760 . MESTAS, Alberto de , Souverai ns et prétenda~ts en 1S64 , 2 de len , Parijs (Les Cahiers tlobles ) 1964 , 104 bl z . ( nr 432 van de 11 llèx . l (ge eft de 32 !<war t i e r en va n a lle staatshoofden e n de 16 kwartie ren van de l<roonprins(es) ) 40, ·~ 761 . MEULEN, R. v . d . , Algemeene Aardrijkskundige biblio3 raphie van tlederland , 3 delen , leide n 1880- '89 , geb . (in é é n band, half leer) S5,-762 . MEY , J . C. A. de , De waterr,euzen en de tlederlanden 1568-1572 , A' dam 1972 , 362 blz . ~eill . (met naamlijsten van kapitei ns e~ manschappe n) 90, - 763 . MEYER , Th . J . , AlbuM promotoru~ acad3Miae Franel<erensis (1591- 181 1) , Fra neker (1 972 ) 159 blz ., r,eb . 50, -764 . MEYER , ~: . G. , c . P :iulder en P. H. Wac enaar, Orders and decorati ons of the t'etherlands, z. pl. 1()84, 214 blz . , p;e ill. (uitstel:cnd overz i c ht) 68 , -765 . MEYERS , J . A. en J.C . Lui tingh, Onze voornamen , traditie , betel<enis , vorm , her l<oms t , 11 e drul<, r.aarn enz. 1979, 124 bl z . 20 , -·· 766 . l'IEYLitlK, A. A. J . , Over een charter van r:raaf Floris V, van de n 14-5-1 273, mededelinG van G. ll . !i. Delfrat nader toer;:üicht ; e n ove r charters van :;raaf Floris \/ van de n jare 1281 , ' s-Gra venhar,e 1860, 99 bl z. , ~e ill . , r,eb . 65 ,-·· 767 . 1'1ILLEVILLE , 11 . J . G. de , Armorial historique de l a noble!Js e de Fr ance, Pa ris 1846 , 2C3 blz . , ge ill. , ~e b , (los in band) 48 , --768 . 11INNE, J . v . d ., De Rer,eerinc; van Sclliedarn me t de door haa r a anr,estelde func tionarissen , predikanten , e nz . (1482--1900) bene vens geschiedenis dier s tad en wapenkaart , ScheveninRe n 1900 , 79 blz . , c;eb . <;O • --· 769 . MISPELON , t1., :,lim in j e stambooml Pr aktische 11enken voor beg innende fru:i ilievorsers , z . pl ., 1970, 52 blz . 18, ··770 . MOERt1/\N , H. J . , Oostnederlandse persoons nanen . De Ve chts treek in Ove rijssel, Leuven 1950 , 23 bl1. . 15,·-771 . MOES , E. 1;1 . , Nederl andsche stude nte n te Straats bur-:;, z. pl. , z . j . , 4 bl z . 5 , -·· 772 . MOLHUYSEI~, P. C. en P. J .nol<, i1 i ew1 t1e dc rlandsch niogr a f isch \ 1oordenboel< , 10 delen ' s - Gra ve nh . 1911 -1937, r;eb . in de orlr;ine le zlla rte stempelbande n . i 1001 e::. (uit schut of t itelbl ad enl<el e 'loel<jes ri;elm i pt ) . f'ijf;P.voe ri;d : 1ol huyse n , P. C. , Het 1 800 , ·• l!ederla ndscl1 Pioi;r afisch 1!oorden boek'· , Le icle n 1 <;09, 23 bl z 45,--· 773 . 10~1, de losse de len I en IV per s tuk


77 '1•

t!OLIIUY~CtI

Pr. .,

învo11\.1)I• .I :, vnn ck1 11rc:l1.lClVl'lll <l11r r.l,llw1 111.l vr'lr:"1 I to l 1. t r1 Lt1J<ltin 1

L(' ldc•n 1C\(IC', ;,n b \ .•

25, -··

77r.. ,

tlOi11•11•n~ . fl Il.i l , I11•nh.'1111. v:m r.<'11lt1'nl I L('IH:'1 1.flll<I l.o L r.111,1c•111, ( • . ) 111~• 1; 1'79f,, 2 ctol t1ll 1 11 1.l'<'rht t'll.' 10f,:i , f,1;> hl:.i f:0, • 1••. 1,, I1t1 \.1 '1'1'L vooI· "Oo/, clo J11 r0t1 1•1c;1, , J'/ 9(, ,,,1 hfJv11I; <1or1 l<l.o 1r,n 1000 1>.Lor.r1d' l o1\n vrin 1'c1•1IonL1 ll cll(' l n <Il J111·r11 riM l'Ol nIw 1)Jclcin In l>1•11I111r1t, . 776 tlOüllFîTI•: , ll C ll., Cn t.n l O" ll:1 vn11 clo pcwl:I•r1 l.vn 1"1.1•••1n l ln«\ ( l 11 1101. •1,c,·1M nt'.nnrc-h1or H0t.tct'd1W1 ) 1 Hot,t rJt'df11 1<'.1'1 , 1r,n ll ] " . 777 tiOOlll-:TTE , i l C:.11 , llu l IH'Cll.l or vnn de I~cio1,lrn1•1fJ1• 1.1'.l n0Lt.c r cl1~111 , O•rlc1111 190'/, l ? l'l hl ·, t'0 , ··· 77f.l , 1-101'.RFN, TIL, liet. hu1 n llon:'lcJ n111•~d l.:\I< , l.ü l.drm 1, j. 1 131, hl',. , r·oh , /,O ll 1. (iS, ... 77r,, MOH~. Cnt.nlo,,11~ 11)1 1 <loo:1 lil rlr11'<''' (\,'1!1, 11\ (Drnn l'..'l I IU!H'lll1'1) 197'/' 'i'1 IJ L/.. 1 1:,01] J . ( (ll'ul<1Jo1'l1 bot.r . ovo1•'1Jckm 0 11 t,n1•1·1wonl 1?, -· 780 . MO~i"lf\NS , J:-111 1 ne nl'l <ldrl ovu11~chc 1101n1•Jr~1rn to 1 :1~IIor 1or,onho'ICh, l•.x t.rnc l'. ( \\O!.'sclrn l' tj drrwon 1 ()?I,) (,0 hl:•.. , • .I' Ll 1 ?0 , ··731. MU1':\,Ell 1 ,1.C vfln cll't', Dt' \111d, rl r.ncl::iclw c,dn l. o f' nnnmll .)ol'. vn,n cln 111·,, ,.11~"~'' tlln1•,fln dc1' cdt' l cn i n 1'lt•clc rl An<l boMvrn:, I1111m I h111Jc lij l<ri tl , l<l.ncJor·nn nn nntiom<' Ll n1;on t.o t. op hccl<>n, •:, C1·011011l1n1.o 1H7CJ, 1<'1j hl'.t. . ?. 11,••· · 78;:> l 'Uf'LCII , ,J C v,, n cl(•1·, I)~ I·cr; Ln Lc r n c1 -.r r;rnvon .1 n de I<Loo" t.orl<C'rl: t o • ,' l •Cr r,vc1, .. hu'-c . •~ GrnvcnI1~vr.c H\B'7, 1'i1 hlz . , rcltLe t· nl !J OY \.rnc t , l on 60, - 783 . MUELEll, J .C vnn (1('1' 1 Li j s t cJci r 1mrc ns rll.n r,ohnn•~on h<'hllOn .Ln <Ic 8L l•fl/'.d,1 Lc•no I,cr1, t e ï.oo!'I, ovnrdr· . ( Mod . l..<.1ou1J 11\93 ) 10 l)l \l, 1c;, .... 101, . ,lllr:LP. l ,l C v cl. , l'cscllri:)vlnr: vnn 'l.fJ'~Cl '1 :-1nnwoz l ". in hr t. oucl ••l'rch1M rlor ".CI~ocn t.o s •GrnvcnhRJ'.C, o~crd 1·11I, ( ·10<1 Len\111 1909 ) , 1,11 hl z . ( zonder p!.11t) 11:l , ••· 785 MULDER , l\orn., llnnnc!:rr:iflfdcrs en !<icplmr ol s, !Inren 1071 , 13') hl :;-, , ri:oHL ( i 1111nit~rn t.io v nnuiL 11e!1 tf,üen ) 786 . l1IULDF.R, A 11 . J , llcl \((\!J \.oc l f111Joron1~en cm \l.lj n l)e11on1'r :J, l,Do!J l,ric ht. 101,0, 1')3 b l z . , n;ch . , r:cill. ?00,-787, t :ULDER , f\ . , llctronctn v:rn den f\ur••,crlljl<0n : t,., ncl in 7.<Jcl ond , •~ Gr :1v1)nl111,:e 1~25 , 143 bl ~ 60,-788. MU LLER , F • l'c r cdencerdc be:3chr1 j v inp; von t!cue rl.1ncl90 hJ.o tori 11pln t••n, z inno • pninten en his tori schc '<aflrton , dln 111 3 !Jonden, fl ' clo'TI 1970 ( ['oto"r. herdruk) 175., ~709 I IULLF:R. F ., Ocschrlj vende cntolor,us v11n 7000 portrc tl.en vnn J.1edorJonder~1 • • .• • ( rep r int van de cdi tl<' 1053 ) , Socn t 1~72, 40;:> bl z . , ~eb . . 135, - 790 . MU LLEn, O. G. , tlon: el')n 11oord ovor clen oor sor onr, dor ~ledo rlandscho vl or: , n ., v C'en r-eschr i f t donrover vnn den heer Ter Gouw, t 11 l\ ' darn, A'dnrn 1ü6't, 34 bl ;,.. 24 , - • 7()1 . I IULLER, !, • , J . /\ . Fe i th en 11 . Fru :Ln , 1iandlc idinr, voor het or<lenon en bcschr Lj ven von arc~i even , 2e druk, GroninAen 1920, 160 blz 20,-792 (I1U LLER, s. ), C. L. de Leur, De ,c-:eschr iften v, n I,r Dr s . nuller Fz 11!7? 1')14 , (Utrecht 1S14) 33 bl z. , ~eh 40 , -793 MULLER rz s. , neschri jvin;; der Ut.rcch t schc nt.adsze["cl :J, Utrech t ( 1 ')16 ) , ó4 bl z . , r,e i l l . 30 , 794 . MULLER rz, S . , liet ouds te car tulariurn v.:in h,, 1, Stic t1t Utrecht , ' s - Grnvc nhar.e

t,o, ..•

·is ,-~

'i

18C)2; 276 blz . 7 95, ~WLLER rz . , s . , Oor kondenboek vRn het Sticht Utrecht t o t 1301 , deal J, Utrecht 1925, 16 + 1,71 •·· 14_ 4 blz . , f'olio

796 11ULLER F'z

'/'"J, ··175,- ·

S , li jclra~en voor een oor!mndenboel< van he t Stic ht Utrech t Pror,r omrna · s-Gr avenhnre 1C<)O, (,<) blz . , r:eb . 2C, -797. t1URA LT , J . L D, de, De nnl atensch::i;, van den heer Johnn van lloloiool en rlt: ofs t a11minn van z i jne nMste· bl oedver, mnten, Utrecht 18rl1 , fol . ( titel rnet het wa11cn in kleurendruk , 1G bl z. tekst en 37 tobel len , in porte f euille). Il ;:J De ;;ifstarmnel in~en v an clc nnoste bl ocd vcr1mnten Imr en bij C[)V Jl r,C'nd vruch t:•• gebrui!< r~erechti~d tot (l() i n1<01ns tcn van uo a;inzienl1j I,o nal a t c nscha[) , te ll<ens voor (:en ':,ehele rtenemti e r,ezamenl ijk. ( namen o a. Teel int v . l't! r l<hou t. :i t er flns, r 1aauw, nr ants, Van Cil<, F'e t t nrnn , de Fcij f'cr . 11i-n Geun:i . Do lfnan . V:m Hel Jst 1 J on:Jscns. Kesler , Luden , t ,ar tin , Obbes , 11nn <Ie Pol l.1 nondorp, Ru t :•,or :1 van nozenburr;, Ruijsch , Sc~issnert , Str::ial man , V;::in don llall , De 11 olff) SpcciolP pr ijs 20, -· 793. MUSCHART, fl. T • • C:rnfzerl<en in Gel clerl nnd·, steden doel. I, Arnhem 1<,; 40 , 4"6 bl 1.. (be tr . zerl<en t e Jli j,ner;en, Zu tph<m , f)oesburr., 1 'a: ,en1nr;on on f\rnhom ) 6fl, w79S . l1USSUM, !let , v:m de !(é:'nsel ar i j der l'ederl anuse orden . Toto t andl<omtnr1 'In ,:roei , (i)en IIM~ ca 1<JC0 ) 12 hlz. . , ,~eilJ.. 4, -1300 . MIJER, P. , Gedenl<boel< der f ees t0li:)ke Ver eeni•~inn: vnn oud- studenten der vader l an<lsche hoon:eschol<m, r,el1ouden t e l~at avia , ;Ja tav ln l fl /14 1 11)0 blz . geh., ,net de n::imen , [)'?rsonalia en facs. vnr. dr handtol'enlnt ;en v;,n de " F'ees t ~enoot ()n' · ( ?.'.eer 7.,el duia,, , nnkel e r,er eparacrcle bnschadir;inr,en ) 350,-801 . l~/11\MLIJST van nl le per3oonen d i e binnen /lros t ')rdn111 zeedert he t jailr 1!><;J tot 1774 door scher prer:tero h,ndcn zijn ter doocl 1•ebrag t Met eene '<or t e oanwij zin,:e van l1UnnP. af1<011s t, de 1'11sda<Jen 0 11 11el ke zi j r:evonnis t 7.i jn , en de \Jij1.e hoc 1.i j hunne e•:ecuti e desweec:;ens onLt'émt .en hebben, f\mer sfoort 1771, , 4() blz . 240, -(r~ebruikt c:x ) C02, MAAIILIJ ST van per sonen die hP. t Jl l.jrncep,':J Oud-•burP,errecht bezitten , ,11jmcr:en 1811 , 31~ blz 75, --


803

IIAAl1LIJST e n ,,.-pen'<aar t del" l.edcn vnn de ne,,.erin(!;, de pensionarissen , ~riffiers e n sec r et<1rissen van I s--1~e rto.'::enbosc11 ( ) scur:? rt ( . • . ) 1629 , ' s -lle r to~enbosch 1r.63 , 17 bl z . t0.1<s t r,ie t 37 11apen'<aarten, ceb. 195, - 804 ( NAA11LIJ ST van s t er:i,,.erecl1 tir den te f11:1sterda11 ) . ".estencilde lijst r.e t c~ 17 000 na,nen net r:eboo1·tepl <1<1t s e n rlatum vnn i nuone rs van Ans t ercla,,1, ca 1<;20, r;r oot folio 55, --805 . NAAMTECKENI PGEN der leden v~n de 11err;;iderin~. der aanzienlij'<cn t e r "Oed-· of a f l<eurinr; der r,r ond\let voor de vcr eeni r,de · ederlnnden , 's -Grc1v,?nh~"e 1b l 4 , folio , obl oni:;. (f'P.st.aat uit titelblad e n S bladen 111et ca 400 f acs i ,iil és v<1n hand tel<e nin!_';en ) ( Zel drnan ) 2<;5,·-806 . NAGTGLAS F' . Levensber i chten van Zeeu,~en, z ijnde een 11ervolr., op p d0 la Rue , Gel c t terrl, Staa tlcundi~ e n lic l dha ft i g Zeel and, 2 del e;, in t, a flevc rin-;en ( de el 1 in 2 nfl. en dee l Il i n 2 ;:ifl. ) , r;iddel bur r: 1GOG ( 1fJSO) -1ûS3 , 5F.'4 :- 113: blz . 300 , - -· 807 . I D01, efl 2, 3 en 4, per Rfl e verinr 35,-808 . NAGTGLAS, F. , ,üjn l even , ovc r dru 1< (Archief Zeel and 1~77) , 20C blz 35 ,-80<; . NAtWIMGA UITTERDIJ K, J , 1-lU1•1e li j ksprocl ar:1ati ën ·-.rnn l)oopsr,ezinden t ~ l<él,npen · 1667·· 17S5 , S · Gr avenhar;e 1892, 16 bl z , fol. 12 , ·-810 , NEl)ERLANDS REPF'RTORIUI, VAil FAi·11LIEl AtlEN ( OQ,:nve van alle i n 1947 in ons l~nct voor'<omende famil i e namen r1e t de Fan talle n per r.emeent e) deel I Dr enthe 45, -deel Il , Friesl and 20, •... deel 111, Gr onin~en 35,-deel IV , Ut r echt 45, -deel V, Zeeland· 26, - ·· dee l VI, Ove rijssel '32, -deel VII , Ams t erdam 30 , - dee l VIII . Ge l derl and 58, -dee l n , Den llaa!:J; 43 , -dee l ,: , nott P.rdöm 41, -~ deel XI , ,'oord -31·abant 68, -1 deel ~II, , oor d-•Holland ( 2 banden ) 100 , •-·· 8 11 . NCDERLANDSCHE HAPEHS van het r i j:< , de provinc i ë n en de ,:,e:neenten , voorts van w~te r s chappen , hee1•1ij'<heden e nz ., 2 del en , De Dil t ( ·De Prandi n<3" ) 1S41 , · 12G ~ 11 2 bl z . , s e ill. ~eb . 200, -·812 . DE NEDERLAl!DSCHE ADEL of a l phabe tische naar.iliJst van f amiliën en pe r sonen ,,i cr titel s of adeldor,1 op de r e~ i s t ers van den Hoor,;en Raad van Adel zi j n in~e. schr even , Zaltbommel 1!346 , 243 blz . , s eb . , n;oud op s nee ( r u.-,_; i e ts beschac\ic d ) 35, - 813 . DE NEDERLANDSCHE PROVINCIE\-IAPENS naar he r a ldische r.;e revens ~ 1500 111e t e r '<la . rende t el<st , Utrecht z . j . , 1·5 bl z . , 11 ingeplal{t e 11apcns i nl<leur en 6 l osse voor beelden voor inkle uren 25 , - .. 1314 . DE t!EDERLANDSCHE LEEU\1. J ubileumnunme r 1S-33 , z•~aar papi er , 150 kolo•'l , ,:eilL 28,--815 . tléLIS, li ., Arc hives de f amille en Ce l _r:ique , r russel 1934 , 2<; bl 1 . 15, -816 , NEUBECKER , Ott o en J . P.Dr ookl i ttle , Yeraldi ek , bronnen , symbole n e n betekeni s A' dam/ nrus s e l 1977 . 238 bl z . , f ol . , ~e b. , r i j k ge ill . (!<leur) . Eén van de f r aai ste e n beste boe'~en ove r dit onder 1•erp: fled . bc1-1cr l:in3 van Jhr ilr ~.e.c. de Savor nin Lohnan, flieuHprijs f 136, - .. (u itverkocht) . Spc i a l e pr i j s 75,-817 . NIEROP , L. van , De honderd hoogs t aancesl a~enen t e Ams t e rdam in 1e 13 , bl z . 1 - 78 in ec onomi sch !lis t oris ch J aar boek XI ( 1~25 l 25,-·· 8 18 , ( NIEUl,JPOORT) , Ve r zamel de be ri":ten om trent de I l"i j r s beve lhebbe r s bi j i~ i e uw-poor t 2 j uli j 1600 , Utrech t 1û36, 11 6 bl z . 25 ,-f\19 . NOLET, 14. e n G. C. Goris , De Al!<maarsche marte l aren , Hilve r s um .1<?29 , 63 bl z Hl,-·· 820 . NOMUJATIEVE STAAT van eenir.;e mili t ni ren en sc:1e pe lingen , behoord hebbende t o t de land:. en zeemac;t , die daarbij nie t meer mo~en 1-1orcten aan~enomen ; a l s z i jnde me t een brie fj e van ontsl a:, we[",Gezonden , a l s een looze sche l r, a,m den 11al a;eze t or bij r echt e rl i j k vonn is van den mi litairen stand ve rvalle n ver kl aard . ' s Gravenha,:,e 1362, 20 bl -;:. ., îolio (1·1 el ":eb . da tum en pl aé'.ts , s i gnal ement . re treft c a 150 pe r s onen l 95,-821 , 1·100RDE1HER , 1;. J . , 11e derduits c he rec t soudhe den , Utrecht 1853, 472 bl z . (stand , lluis , e i r,endon , verbintenissen, n i s dr i j v~n , ~ericht) , los 75, ·--û22 . NIJHOF'F , P. , Inve nt a ris van het oud archi ef de r ~eneente l)oe tinchcm, Arnhem 1867, 62 bl'.". 35 , ..823 , NIJHOFF , P. , Inve nta ri s v?.n he t oud a r chi ef de r r e,1eente Doesbure:, Doesburg 1077, 130 blz . ,,5 ' -·· û24 . M(IJ HOFF' l., LA , Z.e~cl van den ; .r aaf vari Leycester als al .':,, l andvoogd der Ve r . lle de rl .?nden , 7 , pl. , 7. j ., 2 bh ,ie t afb. 1!1 , - ·· 025 , OEDIGER, F. 11 • , Lanqes . und Geri chtsa r chi ve von Jülich -r:e r r.; , :a eve - ;iar l<, oe r s und Gel der n, Si egbur~ 1957 , t,72 bl z . , r,eb , 75 ,-~ 826 . OF'FIClë LE GIDS der lleclerl andsche :!e ll t e l ephoon 1,aatsc:-iappij , j uli 1r.~ 1 • 28, -200 bl z . (reprint) (een van de eerste telefoonboelcen, het r::ehel e l and betr . ) 827 . OICl:Ei 1A , .J ,C. , U,mdl eidin~ voor r,e neal o"'. isch or derzoe': in ilederland , '1P.esp 24 , 50 1SR5 , 120 bl ~. , ~e ill . 1,1 • r. Cen uits t el<ende He!':Hi.i zer voor cle be,,~innendc i:i;ene a l oor-; i


OLDE\·JELT , 11 • F H . r:ohi ~t· 1rn;1 de per sonel e <JUOtisa tic te .ll. nster cla"l over 1,e t jnar 17 42 , 2 delen ; A•1s terclî, 191,lj , 138 :- 353 bl 7- ( hel a n7 iJl<e bronnenpublicntie Vi\n een d0 r inte r essantsLn. be l astin":kohi ere1 ui~ l:olla nd) 150 , - ·· C29 OLDEl'IELT , 1·. r ll . , ne ouclsti: t:isv:cl dr ei:en:l.nren van directeur e n van oe 15, _·_ Leva nLsch~ hancte l ( 1625--l {)Jl ) /\11sLi;:rcl1r1 1050, 16 hl 7, 830 . OLDE\.·JELT , 11 . F. 11. , I nvent~ri s van cle rechle rlijl<e archi e ve n (vnn A,,ster dru, ) van rn1 l -lf\30 , /\1TJste r d,i,1 1<;52 , 47 hl· 1C,-031. OLDEHELT , 11 .f' l\ ., A11~.t erc'a,sch0 :::rd i ,f'vonds ~en ., A'd21 191,2, 200 bl z, :;eb., r,e ill . 48 , -832 . ONZE VOOROUDCRS e n hun 'Ier\· , /\ 'cl.;,n 1Sï 1, ?.f35 blz . , :-";eb , ~e ill. (uitr:avc 48,-·.. ned . Genealof, i sche Vcreni r;inr.; ) 28 , - _1333 . OOSTERBAAN, D. P. , liet i'mm dor ff mysterie ; ll'clar1 1<_;~1 , 9c_; bl z., ;:eb . , reil l. 834 . ORTLEB . A en c; • '<le inP.s l1erc1l clisches Leücon ode r 1,andubrt e rbuch, Vahla 24 , -z . j . , 11 2 + 43 hl z, r eb . , r,eill 035 OTTEN, D. , Geschiedenis van de f amilie ne"le:1 in 1lee r ,Je, on t s t a.in , invoc r i n!" e n cebrui!< va n fnniliena:10n op lv'!t r,l n ttel and in de periode 1330 -1330, Zutphe n 1985 160 blz . , ~e il l 24,50 1336 . OUDE SCHAt~S DEUTZ, F , }lis tory c,f t.t1e r,nr.lish Cliur cr éi t Tlie Har.ue 15C6,,1Ç2<;', together 11ith a short account of t'1e :--a,·,ily Ti nne ( , ) nelft 1')2<) , 132 blz . r;eill , 75,-837 OU\JEJ AN, R. J , Het Hederland:;che sc',r j rt : /\ dé1n 19•18 (l leems chut r ee1~s '.iS ) , 28 ,-115 bl z . , ~eb : ~e ill 838 . OVERVOORDC , J C , Ca t alor;us vc.n de hibl i.othecl< over Le i den en o:rir:,evin,: , Le iden 85 , -1904 , 774 bl z !~ t Ser stc supplenen t , l e iden 191S, 327 blz. ( l os) 039 . OVERZICHT van de door bronnen publlc,,ti e · an t e vuilen leemten der 1'ede rla ndsche eeschiedenis, 's--Gravenhan;e 1S 50 ( on" el-' . hcrdru!~ vari ne uitr;;-ave van 1Ç:)4) 28 , _;_ 840 . OVERZICHT van de verzar-c)lin~en be rustende bij het Cen traal % r eou voor Genealor-ie, Den liaan- 1970, 2e hl ;: (er bes taa t een meer recente uitr:ave i ) 841 • OVERZICHT van het J1ecie rlé:ndsche Rijks --a r ~•üef . eerste s tuk, ' -;- Gr rvenhare 1854, 231 + 43 blz (niet verd~r versch~nen ; àJevat d~ ,:;esc:1iedenis van he t archief en ·•overzis t van het 2rchief <ler voom . rerr;tscolleGi ~n in f!olland l 75,-842 . OVERZICHT van de voor nniJ•1ste bronnen voor 3e nealo~isch onderzoel: in het 16,-Rijl<sarcl'lief in overijss el , A' dm (; 1 C. V. ) z . j . , 16 bl z . 843 . PALM , J . ~1.v . d . , T11ee rapporte n van de naad van binnenlendsche zaken aan he t s taats- be11ind der J'.a taafsclie Republie!, over de heerl i jl~P. r e ~ten I s -Graven38,-haee 1842 , 76 bl z . Fl44 . PAMA , C. , Onze afstc1.mr.iin~, \laard<m 1940, 32 bl z . (!:ibl . v Ccsl. en 'Japen!{ 5 ) 15,-845 . PAMA , c., ller aldiei< en Exlibris , ,1.-arèen 1c;1,3 , 51 bl.z . , -:e ill.( '.'ibl v . Ges l. 30, -en ! 1apenl< . 1 4) 846. PAMA, C. , Ons far:üliewapen , 1Jacrden 1942. 58 blz . (!"'i.bl.v . Gesl.en ''apen 1<. 15) 15 ,-8 47 . PAMA , c. , !let vollrnl<ar akter in de he raldiek, , 1aa rden 1<;1~0. 30 (3<; ) blz . ( Dibl . v . Gesl . en ''apen!< , 7) 12 , ·8 48 . PAMA , c. , Het wapen der !lederl a nden , •s -Gravenhae;e 1S42, 20 blz . 12 ,-·· 849 . PAl"1A , C., Heraldie!,, Geschiedeni s der fariilie11apens vé.!I1 de Mi dde l eeuwen tot heden , Utrecht 1958 , ( Prisma ree:-:s 377 l 200 blz . , ceb . 24 , -·· 850 . PAMA, c. , Heral diek en g eneal or;ie , een encycl opedisch vademec um, Ut recht enz . 196S (Prisma 1390 ) , 41 5 blz . 2'3' ·851 , PAMA , C., Die 11apens van è i e ou AfrH<a~nse 2r1milics, !~aapstod/A'dan 1S5S, 175 ;- · 194 blz ., Geb , ~e ill . 852 . PAl'IA- BROUHER , F. , lleral die!<, Oorsproni;, Ont•1i!<l<elin<t en het t ekenen van 11apens , 28 1.... All<r.1aa.r z . j . , 63 blz , r,e ill. . ~;eb . 853 , PELINCK, E , Geschiedenis van he t huwel ijl<SROederenrecl1t in Dren t he I diss 751 , _ Leiden 1879, 104 blz 854 . PERDIJK , S. P., De opl<0mst de r Remonstran tsch-Gereformeer de ~erneente te Leiden , 24 , •.. 1618-1679 , overdr . (L . J . 1915 ) , 50 bl~. , ~e ill . 855 , PEREBOOt1 , F. e . a . , ,·van s c heurma 1rnrs , onruststoke rs e n r.,eheime opn,yers 45 , -·· De Afscheidinr, in ovorijssel , i(o,~1pen 19r,4 , 400 blz . 856 . PERSOONLIJKHEDEN in het Koninl<rij!< der , 1ederl anden in woord e n beeld 150 ,···· (inl.Drugmansl , A' dn1~ 1938 , 1748 bl z . , reb . . r;root fol. 1357 , PETIT, Louis D. , Repertorium der verhandelingen en bijdra~en be tr . de ~esch . des vaderlands in tijds chriften en menr,elinr;cn tot ~p 1900 verschenen , Le iden 60,··1907 , 1638 blz ., ~eb . óO,-8513 , IDEM, t11eede déel (betr . 1901 - 1<)10) : l eiden 1913, 883 bl z ; ~eb . 859 , PHILIPPEll , L.J .!-i., Fe!<nopte ,nethode der :-;eschiedvorschin:',· Leidraad voor de 3C, --· l eden der oudheidkundi~e l<rinc;en , Antwerpen 1942, 217 bl z, 860 . PIETERSE , 11.c . , Vnn c harterkas t tot 13e meentearchie f . Zeven eeu11en Amsterdams 12 ,-·· a r ch iefbeheer , A'ctam 1S79 , C blz . . r;e ill 861 . PLEIN , liet , t e ' s• Gr evenhage in H158 , (':el<leurde litho ( 20x2n c rn) met !';ez i cht op drie huizen aan het Ple in di.e v:-oer,;er e i e endo•n 11ar e n van de families · a . r..out, rlartens , ll i elin~, de l-ley, Van Ge nnep b . Kien, Van der Linden , Sandberr;, Cornets de Groot , Dout , de Pes ters , Staats , Van Hoo~str::1 t f1n , " outers , ,lones . 50 ,-c . !(rantz , de Jonr: v , llodenburc;h , 11an reres teyn , Renr;ers

820


862. POEST CLEî1ENT, A. v d . , Geneal ocische aanteekeninr,en aangaande eenige ceslachten t e .Steenberr,en ; Ove rdr . (l/apenheraut 1919-1920 ) 32 bl z. 40,-863 . POEST CLEMENT , A. v . d ., Stde lijke archiefzorG en stadseeschiedschr ijvin~, Schiedamse miniaturen, Schiedam 1954 , 40 blz., ~eill . 24, -864. POL.MAM KRUSEMAN, IJ. , Frederilc l1'ac t ,:i;las uit zijne wer ken p;eschets t, Rotte rdam 28, -1907, 31 blz ., ~eill. 865. POLVLIET, C.J ., Naamlijst van de offi c ieren de r ~enie sedert de oprichtinP, van het ko1•ps ingenieurs in 1841 , 's-Gravenhél/l;e 1807, 31 blz., fol . 35,-866. PORTRET van een eeuw, Het, 1800--1900, CatalOBUS van een tent . van i9e eeuwse geschilde r èe portr etten , A' dam (1/illet Holthuysenl 1968, 33 blz., n;eill . 24,-867. POST , R.tl ., Scholen en onde rwijs in 1-lcderland p;edurehde de middeleeuwen, Utrecht 1954 , 179 blz., r,eb. 45,-868. POST , 11 . 11 ., Kcr!<elijke verhoud ine;en in tlederi'and vóór de Reformatie van .:. 1500 tot.:. 1580 , Utr echt enz. 1954, 571 blz . , geb . , ge ill. 75, - 869, POSTI1A , o. , Ove:-- het ontstaan der oudste Friesche geslac htsnamen, E ( 1941 ?) 10 bl z . 19,-8JO. POSIHCK, Eui;ène, Kurzr,efass te f.l iclerler,unp; für den Gr a fen von Lannoy-Clervaux ( ... , l Furst zu Rheina-14olbeck ( .• . . ) des von Geheimrat p. Laband ( .. • . ) bei dem Oberlandesr,er i cht zu llamm e inge~eichten Gutachtens zur eegründung der Erbschaftsansprüche de:; Her zocs Karl-EManue l von Looz-Corswarem an des FUrstliche Fid.:)il<omrniss van Rheina-Wolbeck , erussel 1913 , 222 blz . , met ,;r ote losse tabel (zeer zcld:ta3m, slechts in 150 ex. P,edrukt. r:x. uit bibliotheek 1·1.J.J .C . Bijle veldl 150,-871 . ?RINS, E. C. li. , De oorkondenve r zamelini; van het Koninklijk Oud- h':lid!<Undi5 Genoot.schap, E (1 935) , 56 blz., ~eill. 24,-872. ' PROCHáZXA, n., Frcihe rr von , Genealogisches Handbuch erloschener böhmischer Her r e11st3ndsfamilien , tleustadt 1973, 3<)5 blz., ~eb. , geill. (aanvulling op "de Gotha" )' 98 ,-873 . PUFF'ELEN , , . E. van , 11 L1nr;eman en Van Teekeler.burg", enig soc iaal-economisch onèer~oek naar de ~i gratie- beweP,ingen van Lingen-Tecklenburs naar de Republiek, Den Haa~ 1983, 70 blz. 30,-874. PUFFELEN, A.E. van, "llassau" . Das Furstentum Massau und die Republik der Generals taat en in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrh. in niederländischgeschichtlicher Sicht, z . pl. 1984 , 200 blz. 40,-875 . PUTI',AN, J. H.! ; . , De Gids . Uitgave van de \lerkgroc p Genealoe isch Onderzoek Duitsland , deel 2 : Literatuur , .'s-Gravenhage 1978, 205 blz . 35,-876. PUTMAN, J.H .t' , e.a., Van wee bin jie d'r één . De Bunschoter families van ca 1600 - 1912, Bu~schoten 1983, 670 blz. , geb., ge ill . 60, -877 , RAADT, J .îh. de , Ve~zameling van e r afschriften en wapens in verschillende Noordbraban t s~he kerken, Helmond 1893 , 76 blz . , geb . (met opdracht van de aute0r aan V. van Oyen) · ; 75,-878. RA PPARD , F.A. ~idèer van, Ernst Brinck , eerste secretaris van het Ned.Gezantschap te Konstantinope l , later burgemeester van Harderwijk, Utrecht 1868 , 91 blz. , z eb . (fraai ex ., goud op snee) 35,-879 . RECUEIL du 7c Congres international des Sciences généalogique et Héraldique, ' '· La Haye 1964, 356 blz . (bevat o.m . verslagen v~n een 20-tal voordrachten) 19, -880. REGISTER op de journalen van Constantijn Huygens jr , A"' dam 1906 (Herken ·H. G. III 22 ) 331 blz. , geb. . 45,-881. REGïSTER van academische dissertatiën en oratiën betreffende de geschiede.n is des vade rlands (Leièen 1865 ) 104 blz . 48 ,-882 . REGISîER van 01er jj3selsche oorkonden, uitsegeven door de Vereeni~ing tot beoefeninr, van ove ri j sselsch Reg t e ~ Geschiedenis, Zwoll e 1873-1880, (losbladi~e uit~ave in drie omslagen. De oorkonden z ijn genur.1merd 1-1291, In dit ex . mi ssen ~e r.r s 470-655 en 680- 878 , ) , 65,-883. REGT, J .W., neêrlands beroemde personen naar hunne p:eboorteplaatsen in aard- '. rijkskundige oro1 ~eranp:s c hikt en beknopt toegelicht , Schoonhoven ( 1868) 55J ' blz., geb. (tn,i. het enige 11erk waormee men de be l angr i jkste "zonen" van stad en dorp kan na~aan ) 95, - 884. REGTEREM ALT~NA, J . O. e- . a., 1,lybranà Hendriks 1744-1831, Ca t alogus t~nt . Haarlem (Teylerl 1972, 42 blz.+ 111 . (vee l portretten ) . 30, - 885. REPERTORIUtt. ·,an tijdschriftartikelen betr. de /jesch . van Noord- Holland ( m. 1.i. v .' Amsterd3m c,n Haarlem) · verschenen t.ot 31-1 2-1979, z.pl ; 1982, 268 blz . t1et repert orium van bo~ken, al3mede van bij~ragen in bundels en seriewerken betr. · de gesch. van JJoo,•d-Holland (met uitz . van A'dam en Haarlem) verschenen tot 31 ··12-1982, Velsen 1984 , 171 bl z. (s amen 9000 ti tels!) · 60 ,-886. REYDON, H. , 09 ~uismerken , Naarden (ca 1941) 30 blz . , 8eill. (Bibl.v . Ges1 : en l!apenk. 2 ) 18, -887 , REYEN . Pë.Ul 1:. . va:, , lii C:deleeu113e kastelen in rJederland , 3e druk, Haarlem 1976, 184 blz . , p;eill. · 24 , -888 . RHEDE VMJ Dë;i-; '.<LO'J'!', M. A. van , oe gouve rne ursgeneraal e1: commi ssarissengeneraal van 11•:derl•mös •.i'i-In Uë 1610-1 688 , his torisch-p:eneal o~l sch besc hreven , 's-Gravenhn,qe ,~~1, ::;55 bl z. e n 13 blz . met gel<:..eurde wapenafb. door J.M.Lion 225, - -


889. RHEDE VA N DER KLOOT, t1. A. van , /\an teeken inr;en omtre nt r er:eer i nc;sfamil iën va n ' s-Gr avenhaee en Scheve ni n~en, sede r t 1353 t o l 1739, ' s-Gr avenha~e 1905, 64 bl z , zel dzaam 40,-8 90 . RHEDE VAN DER KLOOT, M. A. van e n R r-i G M.ra r , Gene aloei sche lmart i e r staten van Pede r l a ndsche eesl ach t e n . 's- Gr ave nhap;e 1887- 18<)2 (op oms l a,: : 1887-1 891) . ;ap be va t tende tiLelbl z., opdr . , r ee e n 144 kwa rtie r s La t en (met wa pe nte k . doo r J . tl. Lion ) Speci a l e pl'ij s 75 ,-891. RICHTLIJNEN voor het bewe r ken va n ~eneal oei sche publ i katies, z pl . 1978 (uite;. Kon . ;Jed . Ge n . v . Gesl. e n \lape nk . ) 11 bl7. . 10 , - 892 . RIDDERHOFSPEL, lie t, t e He e nen in 1560, t oelic hting bij de maske r ade e n de ridde r hofspel en in juni 1896 t e U_t r echt l!e houde n (e n t e llaas t r icht i n juli ) , z . pl . , 18<)6, 103 blz . 24,-893 • RIEl3EECK , Jan ·,an , z i j n voor- e n nar,es l acht , 's-Gra ve nhage 1952, ( uitr;. Kon . t1ed . Gen . v . Gesl. e n 11;:ipe nl< . l 332 bl z. , geb . , ~e ill. 95 , - 894 . RIETSTA P, J . [\ . , Armori a l Gé néral , 2 dele n, Gouda 1087, 1149 + 131 6 bl z., ~eb . (be l anc;r ij ks t e nas l aBwe~k voor f ami l i ewape ns . Devat c a 85 . 000 a lfabe tisch georde nde besc hri j vineen van wape ns uit de r;ehe l e wer e l d, met ee n s terl<e nadrul{ op de ~eder landen . ) 550, - 8 95 • RIETSTAP, J . B., Ar moria l Géné ral , 2 delen , Herdrul< Londen 1972 , naa r de druk va n 1887 , ~eb . ( a . b . ) 350 , -896 . (RIETSTAP) , V. en 11 . V. Rolland, Suppl emen t t o the Armori;!l Général by J . D. Rie t stap , r e pr in t , Londen 1969 , 9 del en ~cbonde n (n i e t meer compleet nie uw l eve rbaar ! ) 850 , - 897 • ( RIETSTAP l , V en l·I. V. Roll a nd , Pl anche s de l ' Armo r ial Géné r a l de Riets t ap , 6 de len i n 3 bande n fol i o, P,e b ., Her druk Londen 1967 van de uit~a ve Pa rij s/ Den Haag 1503-1 921 (a fbee l ding~n van a l le wapens uit he t Ar mor ial Géné r al va n 1887 , c;e arcee r d zodat de !<le ur en e r t e vens op 7.ijn aan~er;eve n ) 790 ,-898. RIETSTAP , J . B., Hanè boek de r ' lapenkunde, J e (doo r C. Pama ) i:;ehe e l ongewerkte en herziene uitgaaf , Le ide n 1943 1 3Li3 bl z. , ~eb ., ge il 1. 75 , -899 . RIETSTAP , J . B. , handboek de r llapenkunde , vie rde ( door c. Pama ) gehee l omP,ewer k t e en nie uwe uitc;aaf , Le i den 1961 , 376 bl z., eeb ., ge i ll . ( de l aatste, i nmiddels ook uitve r koc hte, druk : s tandaardwer!<) 90 , -900 . RI ETSTAP , J . B. , l eve ns be richt van Jhr J . F. L. Coe ne n va n 's-Gr a vesl oot, Le i den 1086 , l C bl z. . 0 - ,' 901 . RITSEMA, P. J., De he rkoms t va n de Zoutkampe r vis sersgeslachte n , z.pl . 1965 , 5 bl z . , ges t enc ild 1-8 , - 902 . ROARDA , R. S ., I en en oar oer i t Sint Anna Lien t o Hidaerd , z . pl . 1957, 159 blz. 38 ,-903 . ROARD!I, R. S ., Na111Jnen u t de byl ac;en f a n de Sentinsjes fan it Hof fan Fr ysl ä n 1700- 1709 ; ide m· 1710-1727, 2 de l e n , Leeuwarden 1957 e n z . j . , 46 e n 85 bl z . 50 ,-904 . ROARDA , R. S . , Genealo~yske paedwi zer e n l is t f an testamin ten u t de pr osess tikken by · de Ci vile Se ntinsjes f an it llof van Fryslän I z . pl. 1953 , 53 bl z . 28,-905 . ROARDA, R. S ., tJanw1en ut e arde r ti id , foa rnanr:ie n en s kaeinammen u t soch t ut de bylagen fan de krimi ne l e s e nti nsjeboe ke n f an it Ho f f an Frysl ä n 1700-17ól , z. pl . 1952 , 39 blz . . 29 , - 906 . ROARDA , H.S . , !lammen f a n keape r s e n for kea pe r s u t de Rintmaste r s-r e kkens 1518-1 575 , Leeuwa rden 1965, 157 blz . 28,-907 . ROARDA, R. S., Achtts j inde-- ieuske kriminaliteit yn de 11al den , u t de Bylar e n fa n de krimi nale sen t insje fan i t Hof f a n Fryslän 1700--1811 , Leeuwa rde n 1965, 176 blz . 28 , -908 . ROARDA , R. S. , Hammen ut álde l iifrin te-r e g i s t e r :; yu Frys l ä n ( 1624-1 809 ) , z . pl. z. j. , 11 8 blz . . . 28 , - 909 . ROELANDTS, [(. en P. J .i1eertens , Nederlandse familienamen in his t orisch pers pe ctie f , Le uve n 1951 , 43 blz . 24,-910 . ROELANTS , H. A. M. , Gulde n boek van Schiedam, eeneal og i eën e n frat:;ment e e neal og i eën van vroe~er'è en he de ndaac;sc he Schie damsche ges lac hte n , 1e deel , A 'dam 1900, 373 blz. , .~e ill. (niet ve rder ve r sc~enen ) O.H . papi e r , 9 uits l aande s t a ten , naamreg i s tér e n c a 200 ram. wa pens . Bevat o. m. de ge nealog i eën Kna ppert , Va n de r He i m, Hodenpij l , Pi e l a t, Loopµijt e n Roel a nts (oms l ae l os ) 125 , - 911 . ROESSINGH, H. I( ., I nlandse t a bak . Expans i e en con t rac t ie va n een handelsgewas in de 17e e n 18e eeuw i n ne derl and , Zutphen 1976 1 594 blz . , f:e il l. ( standa ardwe rl< over de t abaksteelt) 60, - 48 ,-912 . HOEVER, 1,1 . de , De Ams t e rdam:3c ~e wee skamer , diss . A' dam 1878, 116 bl z . 913 . ROEVER , tl . de, De ga räes d'honneur uit hP. t De pa rte me nt der Zuiderzee , E· ( 1886 ) 16 , ·· 10 blz . , fol. 914. ROEVER , 111. de, Ae t ve r zame l e n van zeg e l s, Handboei< 'voor het aanlec;cen van 24 , - eene zegelverzamel i ng , Le id~n z '. j ., 91 bl z • . 915 , ROEVER , tl. de , He t verzame l e n van handsch r iften. handboek voor he t aanleggen van eene ve r zaMeling va n ha ndschriften , l e iden z. j . , 52 blz . 24 , - ·· 91 6 ( ROEVER , il de ) , A. A. Vor ste r:nan va n Oyen , In memoriar,? llr N. de P.oeve r , 5, -Ois t e r wijk 1893, 3 blz . 917 . ROGGE , C., Geschiede,1is de!' s t aatsr ep,el i ng voor het Ba t aa f s c he Vol k , Amste rdam 1799 , 605 pl z . , orig.kr t n , compl . met de 11 ui t v . pl a t e n waaronder de zes blade n met de 108 . s ilhouetten va n èe l e de n de r l~a tiona l e Ver ande ri ng e n e en a pa rt 700, - gepag ineer de "Maamlij s t va n de r epresenta nte n voor de Pa t .Ve r g. "


918 . ROGIER , L. J . , Gesch ieden i s van het :<ath01ici3mc in tToor d-iJederlan(l in de 16e en de 17e eeu1•, 3 del en, AI dam 1945-' 47 , 650 + 832 + 77 blz . 150,-919 . ROGIER , L.J . , Geschiedenis van Katholi el< Deslfhaven , llaa:-l em 1930, 174 blz . ge il 1. 14 , -920 . ROLAND, Jub iläumsscht•ift 1S02- 1912, Roland Verei n zur rörderunc; der Sta:nm • Happen- und Si eRel kundc, ~ del en, z . pl . ( 1912 ) , 186~ 167 blz . , geill . 40 ,-921 . ROTHSCHILD, Lazarus van, Svenska ~r evar och bar one r , 3 del en, Stocl<hol rn 1931·· 1933 , ca 1000 blz . 125,-922 . ROYEN, R.v . , Beschrijvinc van de dcop -, trou,~, becraafboeken, overlijdensrerüs ters enz . in de prov inc!.e Utr echt , dn t eer ende van voor de invoe rin~ van den burgerlijl<en stand, 's --G ravenhar,e 1930, 151 bl z . 50 ,· 923 . RüHL , Dirk , Het Nederlandsche '·•;, pen en oe I-Jederl andsche vlap;, historisch overzicht betr . den oorspron~ en de 11ijzir,ingen ( • . .. ) , ~andoeng ( 1940 ) 80 blz .Geill. 43 - 1 924 . RüMANN, A, , Hi storisch--r,ene;:il')s t sche kal ender , E (Ph ilobiblia 1939) Hl blz . ceill . (betr . Gotha e . a . ) 28, -925 . HUSSEL , J . , De Rooverbenden in de 1.anden van Ove rmnas, Br abant, Holland en aan den Rijn in de vc riGe en i n het :1e1;in de r ter~em-,oorciige eeu,,, r e print 24, --van de uit~ava uit 1877 , •îaastricht 1979, 1S7 bl z . 926 . (RUIJTER , de) , C.Roodenbuq;, De Ruijter lee f t not; ( AO Eoekje 653, 1957 ) , 15 bl z . 15, - 927 . RIJCKEVORSEL , T. C.14 . H. van, Gesch iedenis van het !l . C. 1-iaai;denliuis te Amsterdam 1570- 1887 , A'dam 1837, 226 blz . , ge ill . (o .m. me t 77 wapenschilden van rec;enten en me t 2 e tsen doör ' C. Dake) 75 , -928. RIJK , J • W•F. X. de , e . a , , Te 1-1einiê; bekende i;eneal o~ische, heraldisc he en bio~raphische a rchivalia uit enkele instellinc;en te Haarlern en ome;eving, Haarlem 1968, 22 blz . , gestencild (uitg. Afd . Kenneme rland N.G.V. ) 24, -929 . RIJKSARCHIEVE~l IN NEDERLAND , De , 's-Gr ,wenhage 1953, 404 bl z. 20 ,-930 . RIJN , G. van, Godsdiens tige t wees ~al t tuss chen de patri ottische vluchtel in~en te St . Omer, Rotterdam 1892 , 31 bl z. 24, - 931 . SACKEN, E. Freiherrn von , Katechismus der lleraldik, 4e dr . Le i pzi 8 1885, 142 blz . , geb . geill . 24 , ·-932 . SAGITTARIUS, parlementa ire portretten . De aftredende helft van de tweede ~ame r der Staten Gene raal , A'dam 1869 (bio~rafieën van enif,e tientallen leden) (omslag mist) 45,-"' 933 . SAINT-ALLAIS , M. de , liobiliaire Universel de France, deel 20, Table 3énérale, Parijs 1841, 362 blz . , e;eill . , geb . (mooie band ~e t "ex bibliotheca J . G. de Groot Jamin Jr) 50 , - -934 . SAMBERG, J . l-J., De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Sni r na. De geschiedenis eener handelskerk , diss ., Leiden 1928 , 245 blz . , ~eill . 95 , -935 . SASSE VAN YSSELT , A. F, O. van, De voorname huizen en gebouwen van 's-hertogenbosch , deel III , ' s-Hertogenbosch z.j . , 662 Jlz . 48 , -936 . IDEM , het reg ister op de drie delen , ~eb . en met tal van aanvullin~en in h . s . 48 , ·-937 . SASSE VAN YSSELT', A. F. O. van , Gedenkschrift van het prov. Genootschap van Kunsten en \letenschappen in Noord-Brabant, Bergen op Zoom 1937, 24 blz . , r.;eill. 16, -938. SASSEN , Aug., Doopboel<en der Gereformeerde Gemeente Helmond en Rixtel , z . pl . z . j., 40 blz , ("volledige copie , c;edrul<t in 100 exem;'.>laren") 30 , -939. SASSEN; Aug., Geschiedenis van de schutterij der Kolver. iers of Lieve-Vrouwegilde te Helmond, Helmond 1882, 47 blz . • • 111. , (gedrul<t in 150 ex . Miet in de h,mde l.) Met" naamlijsten . 150 , -940. SASSEN , F., De illustre School t e 1-laastricht en haar hoogleraren , A'daiTt 1S72, 92 blz . Gebonden me t zes andere i-ted . van de A. K. v . llet . ) 55,-941 . SAVORNIN LOHMAN, P. C. de , De bestuursinrichtinc;en van i e1-1 est, stad en platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek, diss . , Utrecht 1910, 403 blz . (los) 95 ,-942 . SCHAAR , J . van der , \/oorden boek v3r. voornamen, Utrecht enz . 1964, 332 blz. (Aula) 15,-943 . SCHAAR , J .• v·a n der , Uit de wordins s geschiedenis der Hollandse doop- en familienamen, Assen 1953 (d:ss . ) 208 bl z_. , gezocht 80 , - 944 . SCHEFFER, J . H. , Proeve eener biblios raphi e van werken betrekkelijk Doop- en Geslachtsnamen , E (A . ~ . F. 1884) B blz . 14 ,-··· 945 . SCHELLING , P. van der, Hollands tiendregt , 2 del en , Rotterdam 1727 , 611 + 386 blz ., geb . ( perl<ament l mooi e:.:. 295 , -946 . SCHELTEMA , Jacobus , Voll<s e;eb:."uil<en der lleàerlanders bij het vri jen en trou1-1en , Utrecht 1832 , 329 blz . (geplastificee rd) . so, -947 . SCHELTEt1A, P. , het archief van Amsterdari, .\ ' da~1 1862, 75 blz . , 3eb . 24,-948 . SCHELVEN, A. A. van , Ke rke raa ds --protocollen der Nederlandscl1e v_lucht e l ingenl<e rk te Londen, 1560-1 563, A' dam 1921 1 ':51 blz . ( Deze jaren vormden de eerste mi[!;ratie naar Enge land . In 1563 ~,erden de mic;ranten verdreven , via Denenarken naar Ernden . Me t uitvoerir, register . : 50, -949 . SCHELVEN, A. A. van , De Ne<lerduitsch-i vluch telingenl<erken der 16e eeuw in Enc;el and en Duitschland en hunne bete\<enis vo:,r de refor:iia tie in de !lederlanden, 's- Gravenhage 1909 , 455 blz 950 . SCHELVEN, A. A. van , omvar.c; e? inGvloe dhder z~ 1· tNe ct ebrl andsche immi~ratie van het __ laatste kwart der 16e aeuw, !', - r :;;iven agè 1 , 1 , , 63 1 z. 28 1


951

SCIIILFGI\I\RDC, A.P . van , he t a r ch i e f van het huis fle r r;l1, Inl eidin~, z.pl., 1CJ32, 50,··200 bl z., /Tc ill 952 . SCIIILFGI\I\RDC , 1\. p van , Zegel s en ,;cnealor,ische gc!',cvens van de ~r aven en hertor:en van Gelre , r raven van Zutphen , l\rnheri 1% 7, 124 bl 7, . ; 1;eill - ("er lcen Gel re 38, .. 33 ) 225,-·· 953, SCIIILFGAI\RDE , /\ , P van, lie t Huis i.ere:h , l'aas tric ht 1950, 335 blz. , r.,eil1 .,1Teb 954 . SCHILFGAARDE , 1\ , P. van, Re~ister op de lee nen van het !luis 1•er r,h, Arnhern 19?.0., 80,-·44() blz. 955 , SCIIIMl 1EL, J . 1\ , n.urr,errecht te 1-l ijmer.en 15Q2-- 181 O, G~schiedenis van de vcrlenin~ en hurr,erlijst, Tilhurc 1<)66, 467 bl,; , c;cb. (met de n2men van ca 6500 bur~ers l'let. herl<ornst, beroe p, r;ods dienst, iluwelijl</doopdatum, en da t um waar op het 85,-bur ee rrecht 1-,e r d verleend ) 956 . SCHl1ETTO\I, M. Graf v . , Geden!cbuch des Deu t schen J\ctcls , Limb . / Lahn 1967 , 397 blz · 8eb (nar'len , per sonalia etc . betr . in de jar e n 1~39-45 Gevallenen die l id 1,~ren van de Duitse adel . ) 60,-957 . SCHNEELOCH, Il. H. , Di e Bewi ndhebber der '1es t indis chen Compa~nie in der :<aminer , Amsterdam 1674- 1700 , bl z 1-51 in economi sch e n Sociaal -historisch J aarboek 36 25 , ··( 1973 l, /jeb ( me t bi ol)rafie van dz beHindhebber s I l 958 . SCHOEMAKER,J . P., Het ve rraad van Lombol<, 's-Gravenha~e 18~5 , 145 blz. , r;eb , · ~e il l. (met 100 portretten e n uitvou11ba r e kaar ten) , met nanmli jst en van 175.-~edecoreerden en gesneuvelden 959 , SCIIOLTEN, H. R., Sibbe en stamboo:n, Leer boek der sibbekunde voor de hoo;.ste 30 ,-·· kl assen der la~ere s chool , l\ ' dam 1~43, 67 bl z . , geb . (cur ieus! ) 960 . SCHOORL , Il . , I saäc l e t laire I l<ooprnan en bedijke r , Haarlem 1969 , 224 blz. , ,;eb . , ,""- .. ..,.e i ll ( me t een groot aant al brie ve n en ale ten betr . gr ondbezit e. cl . in de lcop 60,--· van tl. Holla nd) 961 . SCHOTEL, G. D. J . , Le tte r - en Ouclheidlcundi ge avonds t onde n , Dor dr echt 1841, 216 blz . ('eil l. (Joost de !lenijn , Mar <1aretha Godewij ck, Vemaar de vr om•en te Dordr echt 75 , .... i n de 16e e n 17e ee uw, Dani e l Heinsius e . a . ) 962 . SCHOTEL , G. O.J ., Anna r:a ria Schuman , ' s-Her togenbos ch 1853, 147 blz . met 125 , -·· Portre t (gezocht) 963 . SCHOTEL G. D. J ., Brief aan lir . •J , de \lal over ' s Rij ks Archie f te 's llace. 35 , ·' s - Gr a venhar,e 1850 , 23 blz . 964 SCHOTEL , G.D . J . , de 'linterkonin!', e n z ijn Gezin , Tiel 1859, 194 bl z .,' or i h• pap i e r en omslag ( pal tzgraa f Frederik V van noher,en die in de 17e eeuH l a nr:, 35 , -·· te 's-Gravenhage woonde) 965 . SCHOTEL, C. D. J ., Cedrul<te 11er l<en en handschri ften van Cor nelis van Al kemade en Pieter van de r Schellinr; , rreda 1833 , 360 bl z. , orig. !<rt n. , ~ezoctit 125,-·· 966 . SCHUITEMA.,MEIJER, A.T., . en l.' . K. van der Veen , \Jape n e n vlae; va n de stad 24, --Gr oningen, Gr onin~en 19,95, 149 blz . , geill . 967 . SCHUITEl1A MEIJER , A. T., Inventaris van het ar chi e f van c ura t oren van de Lati jnse School en .het ( ••.. ) gymnas ium te Groningen , Gronin~e n 1949, 45 blz . 968 . SCHUTTE , O., De wapenboeken der Ge lde rs- ove rijsselse s tudentenve reni",i ngen, Zut phen 1975 , 272 blz. 30, -969, SCHUTTE, O. , !-let album pr omo t orum van de Ace C:emi e t e Barder wi jl< , Arnhe,, 19eo 48, -·· 362 blz . ("e rlcen Gelre 36 ) 970 . SCHUTTE, Q ., De orde van de Unie , Zutphen 1985·, 224 blz . , geb . , ge il!. 50 , - ·· 971 , SCHUTTE , O. , Re pertorium der buitenlandse ve rtegenwoordi.,,;ers, r esider ende in Nederland , 1584-1 810, ' s - Gr ave nhai•e (R . G P. ) 1983 , C22 bl z ., Beb . 90 ,··972 . SCHUTTE , O., Repertorium de r ~ederlandse ve r t egenwoordi~ers, r esiderende in he t buitenland , 1584-1 810 , ' s --Grave nhage (R.G. P. ) 1976 , 520 blz ., i;e b . , r;e ill. 65 ,-973 , SCHUTZ , H. L. C. , De broeders . Geschi ede nis van de vesti~ing der Hernhutters t e Zei s t A. D. 1746 , Zeist z . j . , 159 bl z . , eeb. , 3eil l . 28, -974 . SCHWENKE , J ., Het exlibris in Mede rland . Een s tudie voor vriende n va n boek en prent , 2edrul<, A'dam (1 946 ) , 48blz. , r,eill. , e;eb . 28 ,-975 . IDEM, 1e druk , A' darn (1 935) 28, - 976 . SCHIJNDEL, 13, \·I . van , De Bredase rJass au' s Drossaarden van i1rabant ( 1436- 1544 ) , Ove rdr . (1950) 16 blz . 18, -·· 977 . SERNEE , J. 1i. e . a . , De archieven van kl oos ters en andere stichtinr,en in Del f l and, ·s-Gr avenhap;e 1920 , 509 blz., ~eb . (fraa i ex . ) 175 ,-·978. SERVAAS VAN ROOYEN, A. J . , Eiog raphis che 13i j dragen tot de muziekges chiede nis van llede rland , Oisterwijk 1895, 14 blz. , fol. 28 , ·979 . ~EY N, Au3 , 11. Il . de , Dessina t e urs , g raveurs et peintres des ancie ns Pays-Bé's ; ecoles flamnnde et hollanda i se, Turnhout z. j . ica 1950 ) , 302 blz ., ~e ill .,geb (ca 4000 korte bio~rafieën) 65, - 980 . SIERKSl'lA, KL , Vlagr,en, s ymbool , traditie , protocol, Bussum 1963 , ~5 blz . geilL 28,-. 981 . SIERKSIIA, Kl. , tlederlands Vla~ enboek . Vla{men van Nederland , provincies en 13eroeen t en , .U trecht e nz. 1962 (Prisma 7c;6 ) 157 blz . 20,-982. SIERKSIIA, f\~., De traditie de r voornamen , tlaarden 1945 , 52 blz ., geb . (bibl. band ) 24,-983 , SIERKSl lA , Kl. , De gemeen tewapens van rtederland , U:.r echt e nz 1960 i prisma 501) 256 blz. 20,--· 984 . IDEM , 3e druk , Utrecht 1960, 272 bl z . 28 ,--


985. SIGAL , ri. C. , 20 ok tober 1ro8- 195fl, S ticl1 Lin•· ,; q,lla t enschap de Drevon ', e;eves t i r,d te 's-Grnvenhar-,e ( ' s -Gr avenhase 1958 l 42 bl;:.. , fol , r-:e i ll . 75 • - 986 . SIMS , R. , A manu;.il for the •·enealor;i3 t , topo~r a pher, J n t i quary a nd ler,al pr ofessor, Londen 188C, ~42 blz . , geb . 65 , - 987 . SINGELS, 11. J ., Uit de ~eschi edenis van he t P. U. G ( Provinc i ~al Utrechtsch Genootschap ) 1773- 1<;23, Utrec ht 1923 , 265 bl z . , r;eb . , ~e ill 45; - 988 . SLICHER VAN BATH , f\ ll ., Voorlopl(te lijst van boeken e n tij ds chriftartikel en op he t ";ebled van de soci.üe str;J t ifi catie 1.n de [!"eschiedenis, z . pl . 1971 , 57 bl z., gestenc ild 28,-989 . SLICHER VAN OATH , r . H. , He r schreven histori e, sche t sen en s tudiën op he t gebied der ~1 iddeleeu11sc r:esc hiedenis , Leiden 191,9 , 315 blz , "eb . ( Veel over overijssel Zutphen , Drenthe e n Frieslanè in de tlidde leeuwen . ) 75 , - 990 . SLIVE , s. , Frans Hal s ., volume IE Co.ta lo.,;uc, Londen 1t;74 , 194 blz , , r,eill. , geb . (catal or,us van alle door H. ~esc'1 ilderdc portrette n , net aft, . l 60, - ·· 9~1. SLOOTt'IANS , C. J . F , J an ••e tten Lipp<:n , zijn fan ilic en z ijn s tad Een r:;eschiedenis der Oer P'en-op" zooinscl1e Heer en van Glymes, ll'dam 1945, 603 bl z . , c;P.h . geill . 200 1 - 992 . SLUYSMAl~S , Connie , Cp e l ke 171 '~ !Jede rlanders is er een van ade l , C ( kleurenbijlace De Tel er,raaf 15•·10- 1966) 8 pae,., ge ill. 16,-993 , SLUYTERS, J . , THee en een halve eeu11 nieuwe burger s te Gee rtruidenberr,, Ove rdr . (Gens l1ostra aue; . 1963 , 22 blz. 16, - 994 - SMELT, ~,. c. , He t oud ,-archief van de /!,eriie€:nte Zutphe n , 2 dln , Utrecht 1941 , 220 + 576 bl z . S5, - 995 • st1IT , J • P. \'l . /1 ., De Erabantsche beelde n en t eel<ens van r ec:1t , 's-Gravenhar,e 1957 , 2A6bl z . , geb , ; c;eil l. 95, ··996 . SMITS , C. F. X. , Inventari s van het no tarieel a r chief van Br e da, ove rdr . (1911) 56 blz . 30, - 997 , SMIT~, C., De afsche iding van 1834 , deel I , Gorinchem e n "Eeneden-Ge lderland1. , Oudkarspel 1971 , 447 blz . , e eb ., r,eill. (lichte wat erschade) 60 ,-998 . SNOEP , D. P., Pr aal ·en pr opac;ar.da . Triumfä lia in de Moordelijke !lede r l anden in de 16e en 17e eeu;, , Alphen a /d Rijn (1 975 ) 186 blz . , obl onr,, c;eb . , geil l 75 ,-999 , SNOEP, b . P. e . a . , Dood en bef!r aven , ste r ven en r ouwen 1700-1900 (te nt . Utrec ht 1980) . Fraaie geill . catalor,us 45, -1000 SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, \1. , Genealor,isci1e ilanteekeningen uit het Ar chie f der . Evangelisch-Luthe r se s emeente t e •s-Gravenhage, z . pl . , z. j . , 17 blz . 20 ,-1001 . S(NOUCKAERT) V(AN ) S(CHAUBURG) , rL, De '!:rafboeken de r rlieuwe l(e r k t e · 's•-Gr avenhage, z . pl. , z . j . , 376 blz, l os ( 17e en 1~e eeu11) 48 ,-1002 . SOEST, t iarie I . van en ph . v . Hinsbeq;;en , Indices van persoons- en plaatsnamen op de i;r aielijkhei<.lsrel<en1nr;en van Holland , Zeel and en Hene~ouwen , Utrecht 1941 , 498 blz . 70,-1003 . SOMEREN, J . F. van , Beschrijvende catalo3us van q;egraveerde portr et t en van . l-lederl anders , 3 dln, A' dam 1888-91, ruirii 1000 bl z . , ine , r1.B . : He t eerste deel beva t een beschr . van ca 250 plaat wer~en en verz , met portretten . De delen 2 en 3 beva tten ca 7000 beschr i j vinr,en van por tretten als s upplement op de catal oc us van F. ,1ulle r . Gezocht . 4<.: 5 ,··1004 . SOMMER , R. , Farnilienforschunr.; und ve r erbungsl ehre, 2e dr . Le ipzi e; 1922 , 358 blz ., geb . 30 , - 1005. SOUTENDAM, J ., tlededeelinGen uit het archie f der sta d Delf t , Delft 1852, 172 blz . ó0 , - 1006. SPEENHOFF , · J . H. , De t 1-1eede kamer in woord· en beeld .. • . tims t erdarn ( 1 S-1 8 ) , 30 , ·-52 bl z . me t getel<e nde portretten en rijmpjes op de 100 kamerl eden uit die ti.,!d 1007 . SPIEGEL HISTORIAEL, THEMAMUI1MER GENEALOGIE , jrg 21 (1 986 ) nr 11. Beva t : tl . Pl omp .. Genealog isch onderzoek in IJederland; A.G. v . d . St e ur - Het Haarlems [(leermakers13eslacht Van der Steur ; D.J . H. v . Elden - Van Coes via Ot ten tot Harmsen , ee n Vriezenveens --Peter sburr,s ces l acht van linne nhandelar e n; ; 1 S.F . l<emp " Geneal og i sch onderzoek vóór 1600 , relaas van een methode toei;epast en ont1-1ikkeld op het l<r omme-Rijn cebied; A. D. de Jont;e - Zaanse doopsgezinden in de 2e he lft van de 18e eeuw ; Aad van de r Tang -· Genealogi sch onderzoek op dood s poor?, e tc . , 52 blz . , geil 1. ( ui tverl<0cht l 15 ,-1008. SPINOZA CATELLA' J ESSERUN, J ., l(iliaen van Rc nse l ae r , van 1623 t ot 1636, •s-Gravenhage 1917 , 213+25 blz . (:etr . l<0l onisatie in Nieuw- nederland) 75 , - .. 1OOC) . SPOHR , O. (uit~ . l , praktilmm f ür Familie nforsche r, 2 delen , Le ipzi g 1925 ·1929, r,eb . (beva t ten 20 "Heften" van de hand van diverse auteurs, over methoden der c;enealogie l 75 , ·-101 0 . STADERMANN , G., Voorlopige beknopte opgave van de inhoud van het oud-archief van de r.;erneente Goes , 1449-1851 , Goes 1957, -11 5 blz . , gestenc ild 35,-·· 1011 . STADSWAPENS uit het voormalii;e 1-l ederlandsch-Indië met de legenden van Ban-doen, Danjoewanr,i , Sal atiga , Soeraba ja , z . pl . , z . j , , 10 blz . fol . (gestencild) 12 , -101 2 . STANDEN TOT STATEN , van , 600 jaar St at.en van Utrecht 1375-- 1975 , Utrecht 1975, 264 blz . , r,eb . , geill. 45 ,-1013 . STARING, IJ. C. H. , De binnen- en bui tenlandsche maten. ge1ücht en en munten van vroeger e n t er,enwoordi&, Arnhem 1980 (repr int van de t,e en -beste e ditie uit 1()02 ) . 196 blz . St andaardwerl<. 40,-1014 . STEENKAMP, J . C. P. \·I . A., Inleiding to~ de llapenkunde , Amcrsf . /flaa:--den (ca 1940 ) 20 , - 30 blz . , ii;e il l. (fübl.v . Ges l. en IJapenl<. 1)


1015 . STEENKAtlP , J C. P.IJ.A ., Zer;els , Naarden 191,1, 32 blz . , ceilL (Bi bl.v . Ge:;l en IJapenl< . 13 ) 20,- 1016. STEENKAMP , J C. P. 1·! , Il I lleraldisch vademecum, 1Japenku!ldi~ re:i;is ter van de meest voorl<0mende heraldische bena1T>inr;en , termen, fifu,··en, e nz ., 2 delen . Amersfoor t, Haar den z . j . (1 94 1? ) 208 en 118 blz 75,-1017 , STEENKAMP, J . C. P .1·1 Il . , !leraldlel< in Kuns this corischen en aesthetischen zin 1 A' dam 1948, 162 bl z., :;0,b. , ceill . (l leensc. hul ) 24,-1018 . STEENTJ ES net daar in een rainilie11ape11 r:;e.r;raveerd , besternd om in een zeselrio1r; te drapen . llan,,ezi !'; de vol r;encle wapens Van de r i~un, de Ruijter de 'lildt , Schor er, Schotborgh , Van ::;penc;ler f;n VE.eren . Per stuk 200,-101 9 , STEUR , A. G. van der ( rcà . ) 1 Eeecen en Dueren Elijdr acen tot de c;eschiedenis van 11ar mond , Den haag 1969 , 159 l::lz ., 17,eilL, ceb . (met na;::imlijsten . o . a . van g rondbezitter s in 1832. ) 50 ,-1020 . STEUR, A. G van der, De ople i dine; tot klee r,nal{er in de loop oer eeu•,ien, 's-Gravenhat:;e 19133, 56 blz , fol. , r,eill 15, -·· 1021 . STEUR , A. G. van der (red ) , Tussen 1:aae; en :::raassem , !'lijd ragen tot de geschiedenis van de r.;cneente Al kemade, Alphen a / d Ri jn 1913~, 292 bl z ., eeb . , Ge ill.(me t o . m. alle namen ui t belastinc;'<ohi e r 1680 ) 65,-1022 . STORK--van der l~uyl I D.tl. C Il J ., De i)rentse boerin , haar plaats in de sa"lenl ev i n~, Assen 1952, 215 blz , rei ll . 35 ,- 1023 . STROOBA~1T, C., i1o t ice 3énéal ogique ~ur l E:s vicor, tes d' Utrecht, C ( Anve rs 1852 ) 40 blz . 2S,-1C24 . STROOBANT, C., tlo ticr ~éné,ü or,;ic;ue sur l es 1/:comtes de Zél ande I E ( Anve rs 1853) , 52 blz . 28 ,-·1025. STRUICK, J . E. A. L., Gel re en Habst;:.irr; 1492--1520. Arnhen 1%0, J75 blz , ceill. 75, -1026. SUPERVILLE , D.i :. de, Aper çu de l ' histoi re de :a Moblesse française deriuis 10-8- 1792 jusquà nos j ours , 11iddei bur~ 1855, 24 blz . 28,-1027 . SI-IAEN, A. E., t1ede rlandsche ge.::lachtsr.nme11 , Zui:phrn 1942, 162 bl z . , r;eb. 60,-1028 . SYPESTEYN, C. H. C•.I\ . van , Cornelis en •1ohan de 1/i!:t , por tre-c ten en historieprenten , 's-Gravenhaf,e 1929 , 127 bl z ., e eb. , ceill . (zeer zel dzaam, r edrukt in slechts 100 ex . Dit i s nr 30 . ) 95,-1029. TADEi•iA, J an , Haarlemsche j euGdherinneri nr;en , 2e uitce br ei de dr uk, HaPrlen 1949, 117 blz . , ceill . (met re~i s t e r) 35, - ·· 1030 . TANG , Aad van de r , Stanboomoncterzoel<. Een i1anàre i l: ing bij het schrij ven van uw f amiliec:eschiedenis, 3e druk , :Jtr echt e!lz. 1g83, 143 bl z . ( i nteresse.n t e en goed ceschreven inle idinG ! ) 9, -1031 . TAST , Ton van , De Haagsche r,er,1eenter aad . Caricatuurportl"'e tten , Den Hang z . j , (1 930? ) ( 48 portret- car i caturen , pa~ina-.3r oo t ) 48,-1032. TEIXEIRA DE t1ATTOS , E. , Criti e!< op het ar t i 1<el van i ir R. Th. Val ck Lucassen i n de flled . Leeuw mei 1910 ove r het. .3esl acht Tei'Ce i ra (de iia ttos ) in he t Hed . \ Adelsboek . Bij dr age tot de Gesch . be t r oud--s paansch- portugees che c;esl ach t en in llederland , z . pl. (1 918 ) 93 bl z . , ceill . 40 , -1033 . THIEL, P. J . J . van en I .O. van Rer,t er en Al t ena, De por t ret -5al erij van de Universiteit van Aus t e rda11 en haar sti chter Gerar d van Pape nbr oeck 1673-1743, Amsterdam 1% 4, 387 bl z ., ge b. , ge ill. (me t afb . en beschrijvi ng van de portretten van alle Ams t e rdamse hoogl eraren) 85 ,--1034 . THOMASSEN &THUESSINK v. d. HOOP, C. J . , De or de van el"'fopvoli;int; t o t den troon in Nederland , A' dam 1911 , diss., 182 blz . , r,eb . 75, ... 1035. TIDEMAN, B., De Re11Jons tran t en t e HaarleM , Haarlem 1837 , 96 bl z . , geil L 75,-1036. TIDEMAN, J . , Frederiks t ad aan de fide r en hare Hollandsche gemeente, hi s t orische mededeelingen omt rent beider St i cht i n5 , Ro tterdam 1352, 54 bl z . , oric. karton , met de 5 litho' s . ( Zeldzaam en s ezocht ! ) 175,-1037. TI L, H.P . van , Taferel en ui t het ltrven van bel anr,ri ,;t<e Meder l andsche f'l annen van vroe13er en en l ateren tijd, :.Jlrecht 1850 , 222 blz . , c;eb ., ge ill . (o. m H. van Till , P. en r:. Bax , P v . d. Bl"'oel<, l'. Sluiter , 11. v. Tienen , Ph. v. Almonde , 60 ,-o . z . van !Jar en , J , F' .1 lar tine t , J . H. ~1ieuwold en 11 . G. van Kampen) 1038. (Tlt1ARETEN, P. ) , Ver zamel i n~ van t:;edt?!'!k·•Stu·kken i n Nederl and , uit gees t elijt<e \/e reldlijke en ande re voorname ges tichten en open<;li j l<e plaatsen bij een ve r e adert .... voorheen in he t L,.tiJ1 , u~tr,er.;even ctoor P. ':'inar e:;en, en nu .... vermeerdert (en vertaald) , rteel n , •s"Gravenhage 1778. (Tl/ee delen ve rsche" nen . Deel II be tre f t; ' s Gravenhar,..: M Scheveningen . i!e t 30 13egr aveerde platen )1 50 , - 1039. TIMMER , E.1:. A. , Een vriends chap in ctc ner,en~.i ende eew·1, Haar l em 1927, 101 bl z . (betr . de contacten tus sen Mr Jeroni~o de \fries en ;1r C.J . van Assen) 28 ,-1040 . (TIRION , I.) , Hedendaaesche hi s!-or 1c of Tee;em,oordige Staat van alle volkeren , deel XI , zijnde het eer s t e deel vnn de Vereenicde i•lederlanden : ve rva ttende eene algemeene beschrij ving des , ar.às, del" . Zeden en Gods diens t van de Im1oners, eene beschrijving dei· ·hooge en dr.de:re r;enP.rali t e its-Kollce;iën der l laa tschappijen van Oos ten en lies ten I e::1 der haildwe::-l<en , vi s3cheri j en , zeevaart , koop-handel , e nz., A' dain 1739, 638 blz •• :i;eo ( ! l eer) ( .~e t de ,c;r avures, t . 11.' 195,-l<aart van Nederland ; t; , ;J ,.Syr:ode ; tje Trèvcsl<ame r ; en 5 !)Ortretten) 1041 . TOLL , Jurriaan van , Van eene:n b:oeJe, 11at mei• vers t aat onder s ibbekunde, 15 , · ' s-Gravenhage z.j . , 48 blz . , r.;eill. (alt;. ::'lleid).11,.'1, 1..'it de jaren '40- ' 45 ) 1042. TOLL, J . van , Ursprune- unà Ab!c.111f t tier l asscrr.eusen . Der. Haae; z . j . 50 bl z. 45 ,-Zeld zaam


1043. TOLL, Jurr1é1an van , Ged r ukte arcl1ival1ën, A'dmn 1_9 43, 92 blz . (biblioGr:fie k van eenealor.;ischc publicaties , geordend per onder wer p en per plaats o~ ., tree · 20 ,-Voor een deel achterhaal d door de 2e druk van Van 12eresteyns Repertorium) 1044 . TOLL , Jurrimm van , l·lederl andsche sibbekundic;en vóór 1û53 , deel I ( niet verder ve r schenen ) , !~aarden 1944 , 92 bl z . ~eill. (Dibl.v. Gesl. en trapenl: . 16 ) . (Bevat 12 , -l evensbi j zonderhedcn en werk van 38 auteurs op e;enea loc;isch gebied . ) 1045. TOLL, Jurria~n van , Een 17e eeu,:1sch s ibbekundie;e en zijn 1-rerlc ; Mr M. Smallec;anp,e en zi j n nieu\le cronyk van Zeeland, Den Haae 1942 (r;rote map met als titel "Zeel and ver edelt"; 12 blz . tekst ; 16 blz. facs . ; gr o t e wapenkaart 48,-.:. (facs. ) in 9 bl aden ) 1046. TRETIAKOFF, Ir,or de ; Armorial de l é1 noblesse de Russie , avec notices r;énéaloF,i ques en biblio~raphiques ( Brus sel 1946 ) 253 bl z., folio, Eeill . (me t 100 famili~rapens) . Gedrukt in 550 ex. 195,-1047 . TREU , H. I\ , , De llederlandse vlar. en de i.'ederlandse Koninl:lij ke vl é'(',r.:en . Cen ale;. ove r z . met enie;e nieui-,e bijdrat;en tot de kennis van haar hi s torie , 's-Gr avenhar;e z . j . , 72 blz ., r,eill . 1048 . TROt·iP , lleimeri cl< , Kaste l en lanc;s de \-fe t e rinc; , 3 del en, Zeist ( 1968-1972 ) , ca 220 bl z . , Reill . 48 , - 1049. TURBA , G., Geschichte des Thronfolc;rechtes in allen Habsburc;ischen Ländern bis zur pracmatischen Sanktion Ka i ser Karls VI , 11 56 bis 1732, \Jien enz . 1903 , 41 5 bl z . , e;eb . 1050. UITKot·1STEN van de volkstelling van Smallinr,erland in 1796 ; register van de in 1812 aanc;enomen f amilienamen (Gemeenten Dragten en Ouder;a) , Drachten 1951 , 44 blz.. . 35 ,-1051 . UITMAi-1 , G. J ., Hoe komen wij arm onze namen . OorspronG en bete!<enis van onze f amilie - en voornamen , z. pl . 1974 , 224 blz . 25,---: 1052 . ULSEN, \~. ll. van, De verzorc;inc van de archieven der waterschappen , Alphen a/d Rijn 1943 , 87 blz . · . . 24 ,-1053. UNGER , tl De e;rafzerl<en in de riiddelburese abdij kerl<en en en!{ele andere, liiddclburg 1953 , 10 blz . 15,-1054 . UTRECHTSE GEMEENTEN in 1815 , De , in vraac; en ant\1oord , Utrecht 1972, 186 blz . ge ill . 35 , -1055 , UYL , ll. F . J . den , De Lopikerwaard . Dorp en kerspel· tot 1814 . De waterschappen , 2 delen , Utrecht 1960-1963, 480 + 672 blz . 175 , -1056 . VADERLANDSCHE GE'.:>ENKSTUKKEN , opgerir,t in de beide groote !Cerl<en te Delft , Delft 1829 , 15 blz . tekst en 7 litho ' s , foL 75 , -1057 . 'JAILLAN'I , C. E., \Japenboek der r1msterdainsche Regerin13sleden sedert 1795 , A' dam 1861, 225 blz ., fol. , met zeer veel wapenafb . 1058 . VALKENBURG , C. C. van , l·Tederlandse adel, A. O. boe!<je 1011, 1964, 16 blz ., eeill. (e;oede inleiding ) 18, -1059 , VALKENBURG , e.c. van , Bevorderaars der wetenschap, Haarlem 1978, 137 blz . , c;eill. , r,eb. (aspecten uit de gesch. van de Holl. My der Het . : Pieter Lan!::enhuizen, H. A. Lorentz, de Crommelin ' s , zestien Van Lennep'en , !(eetje Hodshon, Teyler , etc . ) 25,-1060 . VALOUS , G. de, Le patriciat Lyonnais aux 13e et 14e siècles, Paris 1973 , 490 blz . 75, - ·· 1061 . VALIJ NSEELE , Joseph / Rainier III est--il le souverain lee;itime de tlonaco? Paris :964, 40 blz . 28,-1062 . VALIJNSEELE , Joseph , Les prétendants aux trones d'europe, Paris 1967 , 457 blz. 38 , -1063 . VEDER, w. n. , Het archief der familie De Graeff, A' darn 1914, 79 blz ., geb . 75,- 1064 . VEGA , L.A . , Het Beth Haim van Ouderl<erl<, Beelden van een Portur,ees- Joodse . bee;raafpl a3ts , 2e drul<, Assen 1979, 60 blz . , s eill . 20,-1065. VELDEN , P. A. v . d . , Iets over het 11apen en het zec;el van ' s--Gravenhar;e , overdr . (Ned . Heraut 1890), Cl blz . , r,eill. 12 , -1066 . VELDHUIJZEN, s.c. , Gids van genealogische bronnen op het gcl'leentearchief van ' s -Gravenhage, ' s--Gr.avenhage 1984, 61 blz . 12 , -1067 . VEH , I\ . J . van de , Het oud- archief van de r,emeente Culemborr, , Utrecht 1938, 339 bl z . 80, -1068. VENNE, J . ,·1. v . d . , Geschiedenis van het Kasteel van Valkenburg , zijn heren en hun drossaarden, z . pl . 1951 , 169 blz ., geill. 150, -1069 . VENNE, J .i; . van de, Limbures e wapens, liaastricht 1925 , 269 blz . , eeb . (geill. met ruim 400 frunilie1-iapens) . Prachtwerk 275 ,-1070. VENTE, l-1.A . , Bouwstoffen tot de e;eschiedenis van het t1ederlandse orr,el in de 16e eeui-1, diss . ; A' dam 1942, 220 blz . (blz . · 54-98 Repertoriul'l van de ~Tederlandse ore elmal<ers en hun 1,!erl:en , tQt · omstreeks 1620) · 95, - 1071. VERLOR SN VAN THEMAAT, H., Geschiedenis der vicarien en het vicarierecht in de provincie Utrecht en der eeestelijl<e of gebenificieerde 1:,oederen in het al e;emé~n , na de Reformatie , Utrecht 1831, 567 blz . · 150 , - 1072. VERMAST, P. G.F. , De heeren van Goye . Bijdrage tot de kennis van de middelecu,,cl:<:: ~esloch l e:-r van Utrecht , ' s - Gravenhae;e 1949- 1951, 283+11+2 blz. (Ov e;•cJ: . 1•1 . i... 19'19-' 51) . Niet in de handel. 95,-1073 . \'ê:Ri•lf:C:.EM, ë',J ., Inventaris van het archief der provincie Utrecht . Oor- . sprc-r> '<Ll ij l~e cliar'.-ers der provincie en der vijf l<apittelen , I van den vroec~ t ~n tij d ~ot en met het jaar 1300, Utr. 1877 , 192 blz . geb . (639 reeesten) 80,-··

:s.,.


r.

4 l 07 • VEru,EULEM, P J ., 1nventari::; van het nrchie: der provincie Utrec~t van d~n vroessten tijd tot en r.ie t. het jaar 1r.10, . Doekde0l en e n bundels Utreclit 1,::7r. 230 blz , r,eb · ' J, 07 1 1 5. VERRE EN IIABIJ , 1/an , Genealor i sche ar U <el:-n uit de r erii /') Ro tterdrn , R'drn, 1983, 187 bl z

60,--

6 25,-107 • VERREYT , Ch . C, V , t1oordbr:iban t sche bi dprentjes, Overdr . ( Tr1;:andri2 1916) 5C; blz. JO , -1077 • VERRI PS-ROUK Ei'lS , :( ., Ove r heren en hoeren r:en Salland~ lanc:lr;oed 1C00- 1977 , • s-Gravenha~e 1982, 237 bl z ; i:,e ill ( een freaie a n tropoloeisc:1e s tudie over de relati es Lusse n l , mdeir:enaren en pachters ) 35, ·- - .. 1070 . VERSTr::R, c . 1. 11, lfe r aldiel(e kunst , F (1 917) 24 bl z. , ~eill. 15,--1079 . VER\-IER , " illem J nnsz . , 1ie ~.1o riaelbouck , dagboelc van ')ebe urtenissen te i'aarlen van 1572-- 1581; van aant noten en i ndex voorzien door dr s J . J . Te1:irünct'. . Haarl em 1~73, 230 blz ., c eb ., ~eill · 35 ,·-·· 1080 . VERZIJL , H11ldeblijl< , Dunctel opstellen a;;;nc;eboden aan de ::eneal ooe Jan J .ti. H. Ve r z i j l , Roer ~ond 1967 , 223 blz , ~eill . (~ezocht ) 75 ,--1081 , ( VETH , l Oel<ende Ujd::,enotcn , schr ijvers en schilders r.;eportrettee rd door 1 Jan Ve th , A da11 ( I<unsthist . Ins t ) 1<)75 , 40 bl z. 24,-1032 . VINKE , P., De r1aatscl1appe li jke pl;:iat,s en he r l<or1st der direc t e ure n en corniss;,. rissen van de open ( • . ) fl aor:il 1/ennootschappen, ee n sociol o-:_,; i sch oncler-:oez , Diss . Le iden 1%1 , JHl bl z . (inte ressa nt i. v . n . st i j r,inG e n da lin1 op de maatschappe lij ke l adder ' ) 4E,-1083 . VISSCHERS , P., Ges l achtboom van J a n f r a ns 1lillerns ( ... • ) Antwerpen 11358, 31 bl z . 24,--1084 . VISSCHERS , P. , Gede nkschri ft over( . . . . ) Joannes l ~ lde r us , Se bisschor van An t1-1erpen , met eenen r esl ac:1t--boo111 van de f1:nilie Van i'alde r - l!alravers . . ' Ant11erpen 1858, 95 bl ~., ceil l . , 48,--· . 1085 . VISSER , J . , Albu~ colleeii s t ud iosc rum ex g y~nasio Leovardiens i (1 626-1668 ) , .! Franel:er_1985, 224 blz . , geb . , r.;eill . (naamlijst -me t persona lia van de · Leeuwar der s tudente n aan de uniuers iteit van Fr ane'<er ) 6S, 5p . 1086 . VIS~E;R, J . , over z i cht van de voornaar1ste bronn::m voor ~enealoi:;isch en · heral disch onderzoelc i n he t r ij !<sarc:1ief in f ries l 2nd, /1' dan z j . ( 196- ) 25 bl_z ._ 15, - ~ 1087 . VISSER, J ., Ade l e n ·•z.del -" in de Sto ten van Friesl and in de 17e en me eeu1• , overdr . (ned . Leeu1-1 1961) 33 blz . , ceill . 18 , - 1088 . VISSER , J ,, De pl aatselijke ve r spreidinr; der Ka thol i eken i n Fr iesl and tot het b~gin de r .19e ee uw, z. pl . (1 Ç58 ) , 16 blz . 26 ,-1089 . VISVLIET , J .'P. ,ran t Inve ntaris der handschriften van he t Zee1,111scr. Genootscha9 der \-fetenschappe n , lîidde l bur e; 1891, 87 bl z . 23 , -·· 1090 . VLIERDEN, C. P. J . van , •Gid~ . voo r I e de rlandsche bezoe'<er s van het ri j ksa r c hief te Brusse l , ' s-Gr _a venhac;e 1910, 30 bl z 18,---· 1091 . VLIS , e.c. van · der , De garde s . d ' honneur van Friesl and, 2 overdrukl<en (Gen . Jierboekjes 1953 en 1954) 11 + 7 biz . 24 ,-10<;2 . VOGLER , HJ . G ,· De ·leerlinGen van he t lii dde lburgsch 1syr1nasiur1 van 1629 t ot 1905 . overdr . ( Ar c~ ief 1906 ) n2 blz . (c hronolo~isc h è n al f a be tisc h , ) 35 ,-1093 . VOLOORTH , C. A. vori, Het. 1-mpen·." ·süji en vo r m, Handzar:ie 1971 , 82 blz . , p,eill. 2/J.,-1_094 . VOLOORTH, C·. A. von , 1-ieraldiet<, A' dartÎ-Dieren 19135, 228 blz , ~eb . , c;eill 35,-1095 . VOOROUDERS e n tlijmesen , fra:;rnenten · fam iliegeschiedenis, il ij r:1er-en 19E5, 107 bl z . , ·geill. . 20 ,--1 096 . VOORT., J . P. v . d . , De ·Pe.de rlandse noor dzeevissc rij , een vo l ksl<undil;e bibl iog r afi e , Vlaa rdingen 1972, 41 bl z . 18 , - 1097 . VORSTEU1AN, Ca rel , . Van s t e r ven e n beGraven , Baa rn 1941 , 72 blz . , •~eb . , Beill. (serie "uit onze gouden eeu\-1 1 ) 15 , - · 1098 . VORSTERMAN VAN OYEN , A. A. , Stam- en· 1/apenboek van aanz i e nlijke Pederla ndsche fam iliën , met c e neal0Gi s cl1e e n he raldisc he aanteekeningen, Gronin3en 1885--1890 3 delen, r.;root fol . me t 104 gel<l . plate n met tezpmen 624 wapenafb . , ruGgen beschadir.;d 1. 250,-1099 . IDEM, zonder de platen , rup,r;en beschadigd 295 ,-11 00 . IDEt-i , Overdrul<l<en van een aantal .';e nealoi ieën uit het Stam- en llapenboek , sons voorzien va n een apar t omslag Groot fol. l(os ten f 15 . ·- de onderstreepte 20, ···· Aam-iez i ~ · Elackx of Bakx , de füts, de· 8oedes , van Bosse , van den Brandeler , da Costa , Crer.1ers, Criellaert , Dol l{, Dijserincl<, Cve rts. l e Fèvre de ;:onti ~ny, Foei<, Fockema, f onte in., Ga yma ns , Gildemees t e r , v11n Goens, Gratama , de Gr eve , Gre ven , de Guasco (rne t 1-iapena fb . ) , de P.aan , van llal mael , van flar enca rspe l , Hart e ve l t , Harto~h , Hee r e n , van lle n,'.':st , lle rl:l ots , i-less elin'< , van Hobol<P.n , llor.;er,-iaa rd , Hol t zma n , llooe;eveen , vnn HOOGS tra t e n , V él n I dsine;e., I ·nrlink . de Jonchee r e, van [(erlrnij k , va n Erp Taal11a11 Ki p, Kluppel , '.<n~ppelhout, Coo1:1aas1Coolhaas, Koopr.ians, f(ooy , ter l(uile, van der '.(un , . Labouche r e , de Lane,e , ~ Lidt de Jeude , Lader , Loeff , van Loo , ve.n Loon , va n der !1andere , van i·ians velt, van i!ar ken, l!attes , de71eeste r , ':e r ens , van der , e nsch , ::esdac, iletel e r kamp, van der Iieul en Ile urs , i"1spe lblom , i lodde rrnan , r:oens , flol tzer , van de r i:ue l en , Î~agt --:las !lolthen-ius, van ' loote n , Obreen, Ockersse, va n Pe r si jn , Pfe iffer , Phaff , Pit .~ Potf er , de nuay , Rarnbonne t , de Ra n1.tz, neynvaan • Röiner ,, Roodenburc; , Rouffaer , Sander, Schade , Schel tema ; · Schulle r , Sluyter:nan, Smissaert (me t 1-1apen ) , Snijde r , van Son, de Sonnavil l e, vs n Ser gen , van den Stee n , Stoop , de St oppe l aer ,


1100 . (vervolr, ) . van Strijen, Suerr.iondt , Swellcn[\rebel , Tenckinck, Tydeman , Uitterdijl<, Umbçrove, Vail lant , van Vall<enbure , de Vee r , VerLoren , Vermeulen, Voe t , van Vollenhoven , Voorhoeve, Vreede , de Vries, Vriesendorp, van \laeenin1;e1, , van l!alcheren , van llaterschootv.d . Gracht, Weerts , tJentholt , 1: 1e rdmüller von El &, 11 iselius, 1 r1tteveen , Ypey . · 1101 . VORSTERllAN VAN OYEN , A. A. , Levensschets van P. fl , 1 Jitkamp, bio-, biblioGrafisch en c;enealor-r,isch toegelicht, 's-Gravenhace Hl86, 26 blz . (t .c; . v . 1J1 s 70e ve rjaardag, met portret) 1102 . VORSTERMAM VAi~ OYEN, f\.A . , Voor- en nac;eslacht van !:ichiel Adriaansz . de Ruijter , Rijswijk 1907 , 131 blz . , geb . , ceill . 11 03 , VORSTERMAN VAN OYEN , A. A. de e;eslacht-, wapen-- en zegel l<unde, 1 s -Hertor,enbosch 1881, 32 blz. 1104 • VORSTERl1Al-1 VAN OYEN, A. A. , Dictionnaire nobilaire , répertoire des [.;énéaloc;ies et des documents ~énéalo~iques qui se trouvent dans la Bibliothèque, les collections et les archives de A, A. Vorsterman van Oyen, La llaye' (1 384) , 231 blz . , los 1105, VORSTERtlAM VAN OYEN , , A. A. , De Hoge Raad van Adel beschouwd in verband met zijne boekerij en archief , benevens een woord over een nieuw ' soort bel asting, Leiden 1880 , 31 blz . (o.m . pl eidooi voor registratie van familiewapens te~en een jaarlijkse belasting! ) 1106. VORSTERt1AN .VAN OYEN, A.A . , Het l~asteel De Ehze van den vroes sten tijd tot op heden, Arnhem. 19013, 80 blz ., r::eb ., 13eill. 1107. VORSTERMAN VAN OYEN, A. A. , In 'llemoriar.i J . B. Rietstap, 's-Gravenhage 1892 , 10 blz . me t (fraai) portre t) 1108 , VORSTERMAt.1 VAN OYEN , {\. A., Levensbericht van J . B. Rietstap, leiden 1894 (; Iy . iled . Letterl<unde) , 14 blz. . · 1109 . VORSTERt1AN VAN OYEtJ, A..A. , In memoriam A. c. ba.ron Snoucl<acrt van Schaubur13 Rijswijk 1902, 2 blz . , fol . met portret. 111 0 . (VORSTERMAN VAN OYEN , A.A.), G. Fuldauer, Levensbericht van Anth . Abr . Vorsterman van ·Oyen, Leiden 1S13, 6 blz . 1111 . VOS , P. D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 , ; :iddelburg 1931 , Ç32 blz. , geb . ( rug los) 1112 . IDEM, reprint Alphen a/d Rijn 1982 met toelichting en bewerkinB door ~I. H. Keikes en H. Uil , geb . 1113 . VOS , P. D. de , De grafschriften der voorm. St . Lievens-t1onsterkerk te Zierikzee, Zierikzee .1911 , 53 blz . •~ ui t v . plattegrond . 1114 . VOS , P. D. de , De voormalige kloosters en lie fdadige instellingen te zierikzee, Zierikzee 1913, 94 bl z . 1115 . VOS , P.D . de, Oude patricische woonhuizen en ge~lachten te Zierikzee, Zierikzee. 1915 , 92 bl z. 1116 . VRANKRIJKER, A. C. J ~de 1 Geschiedenis van de belastinsen, Bussum 1969 , 110 blz . ge ill . ( overzicht van de 1/ederlandse belastingen) 1117 . VRIEMOET , E. L. , Athenarum Frisiacarum Libri II, Leeuwarden 1763 , 920 ·+ 22 blz . (zonder band, enkele scheurtjes in titelblad . 11et vele bio-bibliografieen van Franeker hoogleraren en bibliothecarissen) 111 8. VRIES , o., Klerl<en ter griffie van de Staten-Generaal i n de 18e eeuw , een prosopoi;rafisch onderzoek, Extract (B.t1.G.t!. 1981) 44 blz. 1119. VRIES , \-1. de, 150 Jaar l•!elstand . De maatschappij tot bevorder inti; van welstand, voornameli jk onder landlieden 1822-1972, diss., Tilburg 1972, ' 473 blz . geb " geill. (bel,angrijk voor de p;eschiedenis van de "gewone man" in t oordBrabant in de .19e en begin 20e eeuw) 1120. VRIES, J . de, Hoorden boel<. der Moord- en Zuid-tlederla.ndse plaatsnamen, Utrecht 1962, 201 blz . (Aula 35 ) 1121. VRIEZE, A. , De strijd om de cesl achtsnamen , Alphen a/d rijn 1940, 76 blz . 1122 . ·VRIJLAND, C. W.D. , De Rechtban!< t e Haarlem, Haarlem 1969, 87 blz ., P,eill. (met naamlijst leden rechterlijke macht sedert 1811) 11 23 , VULSMA , R. F., Burgerlijke Stand, bevoll<ingsregister en i:;enealogie, Haarden z.j ., 154 blz • . 11 24. VIJLBRIEF-CHARBON , ni. A., Speldegeld en Clavarium, een vergelijkend onderzoek naar betekenis, herl<0mst en ve·rbreidine van speldeceld, hand~eld, godspenning en verwante begrippen en . naar de mogelijkheid van samenhane me t de be~rippen donµti vum en clavarium in het Latijn, diss ., H~arlem . 1955, 177 blz . 11 25 , WAARD, c. de, Het r ekenineboek van Fop Jans.Smidt 1775··1789 en zijn beide ·zoons 1811-1 814, Hiddelburg 1918 , 134 blz . (betr. de werf van Smi(d)t in •- Alblasse rdam) . . 11 26: (WACKER VAN SON, P. ), De adel, door Anonymus Belga, z . pl. 1786, 168 bl z. 11 27, WAGNER, A., lle raldy in Engl and; London 1946., 35 bl z . , ~eill.(King Pene;uin 22 ) 11 28. WALL , V. L van de,. De Hervormde :eer!, te Amboina, \lel tevreden 1922 ( Overdruk Oudheidk.Versla~l 7 blz . , geill. (betr. Rouwborden en gr afzerken)

20 , - 75,-19 , ..-

15, --

9,-80,-14,-16, -16 ,-12,-300,-145,-80,-80,-80, - 24,-380,-18,--

50,-24, -20,-24,-20, - -

48, -60,-85,-18, -30,--


• 11 29 . WALL , V. I. van de , Oude lloll andsc!le Luitenplaa t sen •.ran Fa t av i a , deel I (niet verder ve rschene n) , tweede , ve r meerde rde, druk, Deventer ( 1943 ) 174 bl z . , ~eb . geill . (be tr . o.m. de huizen Goe noeng Sarie, Gr oenevel d , Re inie r de Kle r k 125, - en Tjitrap) me t r:;enealo~i sche ta be:!.l e n van de be11one r s 1130 . l·JAPENKAART van Ams terdamse he [;esl achte!'l , 3nno 1901 , r,r oot bl ad , 65x45 cm , ontwerp J . v . L( eewe n ) , uits . Van Epe!'!, met daa r op i n kl e uren (me t goud e n zilver ) de 1-1apens . va n 100 r.;es l ach ten die i n 1901 ,r;edurende 100 j r doo r één of meer l eden waren verter;ènwoord i r,d in he t stads bes tuur ; f\r ouwer Anche r , Bac ke r , neels , l3erl"' , r icker , Bienfa it , m aaU\•I, noe l e n, Boissevain , noot , de Bor des, v . flosse , v . Oos ter1-1yl< nruyn , nunk , Cal koen , Henriques de Cas t r o , Commelin , Cramer , Crommelin, Croocl<ewit., Dedel , Druyvestein , v . Ceghen , v . Ei l<, Elias , Fabius , de Flines, Foei< , !looft Graafla nd , de Gr ae ff, de Gys el_aa r , I:liere ns de liaan , v , Hall , :<r ook · v . Harpe n , !!a rtsen , v . tiarcelis Partsinc!{ , Has s elai:?r , Heemskerk, von Hemert 1 v . Heul<elom , Iloeuff t , Hooft , v . Hoorn , Hovy , Huydecoper , Insin~er , Jacob ' s Jolles , de nosch Kemper, !(oenen , :~oopmans (Cnoop) , Lapouchere, Everwijn Lanr;e, Leembrul)gen , v . Lenne p , v . Loon , Luden, ilartini 3uys, 1latthes, v . der i·iersch, ter tieulen , tioltzer , l':omr.·a, Meu fv ille (de ) , llolthenius , v. Hotten, . de iiarez Oyens , Ploos v . Amste l , Ouien , Ral1usen , P,os c h Rei t z , Rcndorp , Rochusse~, Roëll , Rutger s , Scholten , SchoU1-1enbure; de Jonr: , Se rrurier , Sillerr. , Six , Suasso (Lopez l , Te i xei r a de liattos, de n Tex , Trip, Vaillan t, Veeckens , v . der Vliet , v . Vollenhoven , .Voûte , de Vries , !!aller , v .1,.1alrée , "larin, 1./arns inck , Coninck . .150,-\iestenbe r g , de l'idt , '! illet , \l illinl< v . Collen , l 1itsen , ' lurfbain i 131 . \.JARLOP, E. , De Vl aar.ise adel voor 1300 , 2 delen in 3 bande n , llandzame 1968, 350,-ca 1200 blz . , ee.b • 9,-. 1132 . WARTENA , R., Iluwelijksdispensatië n in Gelderland (1596-1699 ) , E, 19 blz . .1133 . WARTENA-·SIKKEMA , n . J . , Index op de inleidingen van I.A . Mijhoff , Gedenkwaar·- di~heden uit de Gesch . van Gelde rland I .. VI 3, Arnhem 1975, 133 blz . (smoe. 28, -zelig e x . ) 1134 . WASCH , C. J . , Een doopregister de r Hollanders in Braziliz (1 633--1647) E (18 .. ) 26,-24 blz . 1135 . WASMAMSDORFF , E., Verzeichnis der Familienforscher und Familienve r bände , Familienstiftunp:en -und Familienkundlichen 'lerenis;ungen, Archive und 30, ·-Bibliotheken, 4e druk , Glücksburc 1956, 720 bl z . 20,-1136. IDE11, Je drul< , Görli tz 1938 1137 . WATTEVILLE , Baron de. De la créa tion d' une noblesse nationale aux états--unis, 80 , - Parijs 1892, 27 blz ., ge ill . (zeldzaam ) 1138 . \'/ECKEN, F. , Taschenbuch für Familiengeschichtsforschunc , 7e druk, Schellen10,-bere 1951 , 321 blz . 5, -1138a IDEM, 5e druk, 1937 , 244 blz . 1139 . i/EGENER , \., . , Genealog ische Tafeln zur r ï tteleuropäischen Genealoi:;i e , Göt tin~en 1962-1969, 611 blz . , in afleverine en , zoals verschenen, doch compleet met 225,-band en ui tv , l<aart 1140. WELEVELD, L.A . v. , handboek van den ·t!ederlandschen Adel , z . pl. 1843 , me t suppl. 1852 , 80 bl z . (Allee n het te!<stdeel , de 2 delen met de platen ontbre!<en . ) 35 , -11 41 . WELINGS , Y, J , A. , Inventaris van het a rchief van de famil ie tiathias- Pous- Tal< van Poortvliet, 11iddelburi:; 1984 , 145 blz . 30, -1142. WELKER , P. iUI . , Uit de vroec;te , r;edenkboel< ( 25 jr Hw Vlaardingsche Courant en NieuwsÈ lad ( • • • • l Hoekse Paélrd en IJselmondè), Vlaardingen 1903, 37C blz. Reb . , geill , (los in band , bl z. 303--3761 huwelijken , bruil often, jubilea en overledenen 1878-1 903 van inwoners van dit deel van Zuid- Holland) 45 , - 1143 , WELVAARTS, Th . I. , Levensschets van den Norbertij n L. van Cannart d I Hamale , Utrecht 1884, 36 blz . , ~e ill . (o.m. met gr o te plaat van de Abdij van Postel) , . 95, - fraai 1144 . WELVAARTS , Th . I i:;n . , De gemi jterde abten van Postel , Zer,els , liapens , enz . 30,-' s-Gravenhage 1890, 44 blz . , fol . 1145. WESTERHOFF , R. , Oudheidkundige verhandeline en aanteekeningen betr . de kleine rookpijpjes , waaruit , naar het voll< hier en daar gelooft, de reuzen , alven, feeën en aardmannetjes· oudtijds gerook t zouden hebben, Groningen 1860 , 160 , -147 blz . , geill . (omsla~ los) 1146 . DE WESTHOEK van Hoord-Eraba nt in vroeger tijd, spec . nr . van "!lensen van 15,-Vroeeer" mei-j uli 1977 , 48 blz . , e;eill . 1147 . WEYTENS, F. H,C. , Inventaris van het archief van het huis Sparrendaal te 28, - ·· Driebergen , utrecht 1964, 22 blz . , ge ill . 1148 . (WHITAKER) , A Directory of Titled Persons for the year 1899 , designed as a companion to \lhital<er's Almanak, Londen 1899 , 522 bl z . , geb. (band besch . ) 25, ·-·1149 . HICHERS WIERDSMA, W. t-J. , Geschiedenis van het administratief toe zicht op de la~e verveningen in Frieslar.d, diss . , Leiden 1885 , 310 blz . , 3eb . (mooi ex .) 125,-1150 , WIE IS DAT (Deeltjes met levens bij::.onderheden van bekende landgenoten die op het moment van publil<a tie in leven waren . Verschenen: i 902, 1931 , 1932, 1935 , 1938 , 1948 en 1956 . Voorts verscheen 1926 een deeltje R. K. llie is dat?) a . 1902 , 520 blz . , geb . 35 , - ·· b. 1931 , 304 blz . , ~eb . 28 ,--


f ;I 1150 . (ve rvol r, ) c. 1935 , 406 blz . , r,eb. 28,--· d. 1940, 501 blz ., geb . 28,-e. R.K. \/ie i s dat? (1 926 ) ; 170 hlz . , eeb . 28, -11 51 . IHERSMA, D. , Hoor d en sensatie in çlc ner;entiende eeuw , Leiden 1969, rno blz . (betr . de volgende s trafznl<en : het Zwartjes-i;oed; hendrik J ansen ; Th , r<oenen ; Elias Kos t e r ; Hendri kje t1eilap Doelen: en J eanne i1ari'e Lorette ) . 25 ,·· ·· 1152 . IHERSUl1 , E. , De archieven der Rotterdamsche ~ilden , R' dam 1926, 51 blz . 28,--1153 . mERSUM, E. , De honderd hóogs taanr,eslae;enen te Rotterdam in 1C13, Ê ( 1930 i 44 bl z . · ,, 25 , - 1154. WIERCX , M. P. H. , Uapenrecht, naar aa.n leidinr; van ' Dr ' j u·r . F' . H~u ptman~ •'Das \•lappenrecht" , 's-Gravenhage 1897, 16 bl1.., fol. 16 , - 1155 , HILDEMAN , M. G., Het wapen van Her't og lle ndrilc en de vlár var. 1ieclclenbu.r r,:Sch1-1erin , Scheveningen 1900 , 24 blz ~ (met ·uitsl.pl1:1at ~et afb . door" Van -Leeuwen) 10 ,-1156. WILDEMAN, 1-1. G. , De 13rafboeken der Groote- of St Jacobske r k t e •s-Gravenhace ( 1620- 1830 ) , ' s-Hertogenbosch 1898, niet i. d . handel , 225 blz. r,eb , ( Zeldzaam ) 175 , ·1157 , -WILDEMAN, M. G.,l1otes sur l ' Ancienne Cou_r de Oruxelles , Ove rdr , (1 913) 8 blz . 1158. WIU>EMAN, t1 , G• , Aanteekeningen uit de rentmeestersrel:enins en çler Groote of St . 10 , -J~cobs- kerk te ' s--Gravenhace ( 1557- 1567) , 's-Gravenhage 1897, 154 blz . ( 1'erken Di:e· Har5he II1I l ; met idem ( 1573--1583 l • s--Gravenhage 1902 , 41 blz . ; met idem (1584) , z.pl ., z . j., 36 blz . 95, -1159 , LJILDEMAN, t1'. G., Het doop- en trouwboek der 11.H.Gemeente van 13erlicun ( il.13. ) 1755-18 13 , benevens inschrijvine van lidmaten van 1003- 1814 z . pl. z . j . · ' ' 12 blz. ZB, -1160 • WILDEMA:N, M. G,, Elisabeth i 1usch, i;eschiedkundiGe aanteekenine;en, Amersfoort ·1896 , · 127· bl z . (studie over Elisabeth Buat..::,1usch, Kleindochter van Jacob Cats , ontleend aan het familiearchief Van 11assenaer) 28, ···1161 • i HILDEl·1AN ; M. G., Bijdrage tot de eeschiedenis der réfugiés en de r 1 !aal se he ..,: cemeente te 's--Gravenhae;e, extracten uit cle r esolutiën van sc!1oi.t en bur5. over. de jaren· 1632-1709 , 's- Gravenhage 1907, 61 blz. · 3!:5,-1162 . i-JINKLER, Johan , Studiën in llederlandsche llarnenkunde, Haarlem 1900, 328 blz .r;eb . 75 , - .1163 . IDEt't, reprint 1970 , r:;eb . · 60 ,-,1.1t>4 . WINKLER , Johan , De tlederlandsche e eslachtsnamen in o6rspr6nr,, r,eschiedenis î ·· en betekénis-, Haarlem (1885) 636 blz., !;eb . (standaardwerk) · · ~-275,-1165 . WINTER , P. J . van, De 1-lestindische Compagnie ter .Kamer Stad en Lande , •s-Gravenhage . 1978 , 280 ·blz . (met de namèn van de hoofdparticipanten in î 643 en van de bewindhebbers 1622-· 1790 l 4?.• -·, 166 . WiijTER , J .:1. van, llinisterialiteit en ridderschap in Gelre en Zutpl'len, Arnhém · . · 15<:i, -1 ~62 , 388 blz. · +· ·ápart deel tabeilen 1167 . WINTER, J. M. van ; · Ridderscháp , ·. idèaal en werkeli.jkh~id , Bussum 1965, 112 bl z . . ~e ilL (_uitstekende inleiding over ridders en ridderschap in de middeleeu\len l 28 , - 1168. \HTSEN GEIJSBÈEK, ·P. G. , Diogràphisèh, ontholoi;isch en critisch woordenb'oek · der N'e<!é rduitsche dichters ; deel I ( A - ny l . A' dam 1821 , 461 blz. ( overi~e delen ontbreken) . 30, - 1l69. WITTERT v . HOQGLAND, E.B . F. F. , Portret-album van ' den Nederlandschen adel , de portretten uit het Mederland's Adelsboe~ met bior,rafische aanteekeningen , Den Haag 1937, geb : (bevat. 119 portretten en per portt'et 1 à 2 blz. teks t) 28,-1170 . WITTERT v·. ' HOOGLAND, : E. B. F., F. , De Nederlandsche Adel , omvattende alle Neder•• landsche adellijke ,r;eslacl;1ten in · de noordelijl<e en zuidelijke Nederlanden me t een historisch overzicht, 1e deel de letters A - C, niet verder verschenen} · • s-c'ravenhage 1913 , 81 O blz . ( formaat en uitvoerine als Ned . Adelsboek )' 16,-1171. \HTTERT. v . HOOGLAND , E. B. F . F. , Aantekeningen betr . Utrechtse.he geslachten·; E, 303 blz . , ing. (Bevat genealogieën en aant . betr . Van Heymenberch, Van Duynlcercken, Van Wijcl<ersloot( hl , Van Porteni;en en Hantenaer l . 28 , -1172. WOELDERINIÇ, B., Inve~tari~ Vq~ .het _arch~ef van het {luis ten Donck, R' dam}968 , 255 blz . , r;eill. . . ,.; . 40,-1173 , WOLFF , M. , De geschiedenis der 'Joden te Haarlem 1600--1015, Haarlem 1917 , .,... 74 blz . met vervolgdeel : 1815-1~90 , Haarlem 1919, 70 blz . , 2 delen samen 35 ,-1174 . WRANGCL, E., De betrelcki.n gen tusschen Zweden en . de . \~ed~rlanden op he t c ebied van letteren en wetenschap , vnl. ged . 17e eeu~,, 'ljüden ,1.9Q1 , 420, bl z . 1175. WIJK, Vinc . van , Boerderij namen·~ over ~un_ oorsprong, geschied~nis en betekenis , Leiden 1948 , . 230 blz . , seb . , ge il,l. __ · ,, . , . .. .. .. . . 48, -1176. WIJN, 11 . van , Historische en · letterl~undi3e avcmds~onden, _ter opheldering van . eeniGe zeqen der Ned~r~a9derel'\, A'daJI!_1800, 2 delen .,in ~ band, .368+~00 blz. 95 ,··-· __ 1177 , IJIJNAElfüTS VAN R~SANI?T, W. ~n -.J 7_G ~. van Booma,. Repertorium D.T.B ., . s-Graven30 • hae;e 1980, · 285 blz . , 1178. WIJNAENDTS VAN RESAND'.1'_,. w., ,e n_ J . s., van Veen , Register op de leenen d~r banne rheerl ij kheid . Bàer .en de~ ~eer:-tiJkheid Lqtl'1Um, A:nhem J926,, 98 blz . . 38,-1179 , WIJNAENDTS VAN RESANI?T, .W•. , Jn ,Nederland ,aanwez1Ge gedrukte en han~schr . bronnen voor geneal . en hist ; onderzoek naar personen of f ~rnilies in de geoieden ee:tijds ressorterende onder de 'lestindisc he Compagnie , C (J rb C. 13 . 195'J l 45 bl ... 18 ,--

io

. ,•j


• 11 80 . WIJNAENDTS VAN RESAN!)î , 14 . , In 'lerle rl nnd aanwtzip;e f"ed r ukle e n handschr. bronnen v,rn ~cnealor:isch en his l. onderzoel< naa r personen o f famil i cs in I ndonesië, Extrac t ( J r b . c.n. 19~~ ) 35 blz . 11 81 . I.JIJMAENDTS VA!1 RESANDT, \1 . , De r,c-:an;hebb~r de r Oost- Indische Compa~nie op hare buite n-comptoire n j_n Azië, A'dam 1944, 316 blz . , fT.~b. , met kaart 11 82 . HIJNAENDTS VAN RESANDT , H , De vicari dn in Gelderland , A'dam 1943, 136 hlz. 11 83 . IIIJNMAN , H. F. , Projec t voor een ve rvol", op hel ~1.1eu1-1 1lede rla ndsch Pior:rafisch 1roordenboek, i..e icle n 191-,3 , 42 blz. 1184 . YSSELSTEYN, N.J . van , De Fr a nsrhe protestante n e n de l'ederlandsche republiek in den jar e 1625, diss., Leide 1 1857, 11 5 bl z 11 85. ZAHRENHUSEN, IL , Ostfr ies:!.sche Vernamen, Emden 1939 , 143 blz . , geb. 11 86 . ZEEMAN, J ., Familiewapens , 11etensw::iar dieheden , hoe kom ik er aan? he t t ekene n en schilderen, z.pl., z. j ., 48 b:z . , ii;eil l. 11 87 . ZOMEREN, D. v., Geschiedenis van de J oodse gemeenschap in l'eesp, z.pl. 1983 , 11 2 bl z. , Ge ill . 11 8~. ZUIDE"1, D.S . van, Bi j clracre tot de l<e nnis van de llollandsc h-Russische r elaties in de 16de - 18de eeuw , uit notar1ël e br onnen bijeenn;ebracht, A'dam 191 1 , 51 bl z. (O. H. papie r ) 11 89 , ZUI DHOLLANDSE stam- e n naamreeksen, Rotter dam (Ons Voor r,esl ach tl 1936, 322 blz . r:eill. 1190. ZUIJmlEG, C. P. , De herbe•,olkinG van t1oor d-Pevel 2nd na de bedijk in~ van 1598, Extr act (His t .J r b . v . Z. - en ~1 . -Be·Jel and 1S75 l 15 bl z . 11 91 . ZWARTE LIJST van afnel'lers , l eve r a ncie r s e n wer l<lie de n , · 1925 ( vervaar digd door de l eden van de Bond van Kl ee r make r - Patr oons in Nederl a nd) z . pl. , 1925 ( ·· : 48 bl z. (beva t ruiw 1200 namen e n adressen van per sonen waar van men de leden adviseer t "ceen relaties aan te knopen" hoo~st curie us!)

...

18 , - 80 , -48 ,-12 , -35,-28 ,-15 ,-24 ,-65 ,-24 ,-16 , - -

10 ,--

S U P P L E ME N T 11 92 . RASMUSSEN, Anna \~ ., Hollaender byen o,«, Stor e ! iar;l eby l< irke , Kopenhagen 1968 , 207 bl z . , ge ill. (betr. vestir i nr, van Hollander s op Amar,er) 11 93, OLIE , j r g . 8 nr 10 (1 955 ) met artil<el 'De Schelp en de he r al diek" door W. (C.llesselinB? ) me t ill . i n kleur 11 94. COL\-/ELL, St e lla, The Family Hi s t or y Rooi<. A n:ui de t o t r ac in.t; your ances t o rs, Oxfor d 1980 , 176 bl z . , geb . , P:eill . ( fraai wer k met goede afb.) 11 95 . (HOLLANDER) , Getyp t daeboek van J . nol l a nder uit Rotterdam, l opende van 11-1 1-1944 t/m 1-4- 1945, be tr . tewerks t e lling (me t Pi et van Kranenbur r; ) in Duits l'and , 21 bl z . 1196. (VAN OLDENBORGH) , Album met inBeschr eve n verzen e t c . bij het huwe lijk van Loute r C. van Ol denbor r,h e n f-1:.coline S. A. Vr iesendor p, dd. 21-7--1 892, wone nde Nieuwe Haven 61 te Dordrecht. Acht e rin ve r zen op kope r e n bruilo~t 1905 . •1197. (VAN SOMEREN), Geschreven 19e eeuwse ~e neal o~ie Van Somer e n , 1296- ca 1670, 28 bl z . , me t ge tekend wapen (w. s . handschr i ft tr.C.!i . Re~t t e Ouds hoorn) 11 98. (VAN DER FELTZ ) , Poësiealbum va'l G. 1! . van de r Feltz, 1882- 1884 , ca 20 beschreve n bl aden ( v. Epen , v . d . Feltz , v . l3alve r en / Oomen , Sl oe t) 1199 . (VAN DEN BERG) , Album, aanr,eboder. aan G. H.v . d . Uer e; bi j die ns vertrek naar I ndië "Te r herinne ring aan z i ~nc tur nmakker s uit Olympi a, Rust Roest'', Amster dam 1892, ca 34 bl ade n , me t geschreven ver zen van Van Zuylen, tiaa t, Hoocendijk , Staalman , Sche ltes, Addicks, Huls ke r , Roose boom, Rol ff , Rinse , Schütz , ~Jinkelman , H3ver karnp, Or mel inB, Roode nburc h, \les t e r man, Spoor , Limburg , van Haagen, I mmink, Orr ée e . v . a . liet tekenin~ van de turnzaal door Karel i1ulle r 1200. BEUNINGEN , W. va n , Het ~eeste l ijk kantoor van Delf t . Ee ne bijdr age t ot de ge sch . der gees t elij l<e goederen ( • . . . ) va n Holland , Arnhem 1870 , 350 bl z. 1201 . HART , s. , The pre his t o r y o f the New l~ethe rland Company . Amste r dam No tarial Records of the fi r s t Dutch voyages to t he Hudson,A ' dam 1959, 105 bl z. (me t 27 biografieën i 1202. VERHOOFSTAD, P.M . , I nve nta ris der a r chieve n van ke r ken, kl ooster s e n s t a ties be rus t end in he t archie fdepo t v:1n het Bi s dom van Haarlem, Haarl e m 1959 , 300 blz . 1203. PAUW VAN \HELDRECHT, Agnies, Het d i al ect va n de adel , Utrecht 1986, 125 blz . ( Rood omsl ag; formaat lied . Adels boek) (Nie t a lleen ove r dialect, maar ool< ove r andere gewoonte n en gebr uiken . Kostel ijk boekj e. ) 1204. (CHRISTIJM, J . B. J , tlobil itas sive septem Tribus Patric i ae Antwerpie nses . Lue;d Bat 1672, 55 bl z. Kl. , t;e b . i n (1 8e eeuHs? ) half perkamenten bandje . Fr aaie ti tel pr e nt en 7 wapens in de t eks t . Zeer zeldzaam ! 1205. SCHMIDT, c. , Om de eer van de fami~i e ; Het ~esl ach t Tedinr, van P.erkhou t 1500--1950 , een soci olo'!;i sche benaderinr;, Al'ls terdam 1986, 280 bl z. , r;eb . , ~ei ll . (u its tekend voor beel d van èc co1bina tie van r,e neal o~ie en soc i ol oni ei I n de tran t va n de r:eneal or;ieën Clias e n r,erens, naar veel inte r essan t e r ! ) 1206 . FOKKER , A. A., Leve nsberi c hten van Zeeuwsche 11edi ci, ; iiddelburi; 1901 , ?00 bl z . (omsl a~ besch . J

48 ,--

9,-45,-80 , - 95, -95 , -75, --

225 ,-85 , - 38 ,--

75,-22, 50 495 , - -

49 , 95

~5,--


1207 . ALTORFFER, J .C., Zeem•sche boekdrukl<e rs in de 15c en 16e eeuw, r:xtrac t ( ll\72 ) , 16 bl:.. 28 , -1208 . KESîELOO , H.l l. , De s tadsr el<eni nL;en v,m Midde lburp; 136"i--Hl1 0, f.xtracten uit Ar chie f Zeeu1-1sch Cenoots chnp 18&0 e .v . , s arnen en 1000 blz . , pebonden in 2 banden complee t r.ic t re n:i s t e r s 225 ,-·· 1209 . KESTELOO, lL~i., De l<e r l<e lijl<e r e!<eninRen van t1iddelburr, 1673- 16e9, overdr. ( Ar chief 1911) 33 blz . 35,-1210 . 1CRAEYVANGERS l , Manuscript-rekeninr.; ~an Johan de ~•ith als administrateur over de goederen van Catharina en J acomyna Craeyvan~ers , nagelaten dochters van Jan Craeyvangers en Anna Joosten van Diemen , lopende over 1639-1641 , 50 bladen 250,-1211. (TOL), ,·1anuscript· notariële verl<larinc ( Haarl em 164 4) op verzoek van t\arbera Corn . dr . wed . Gerrit Dir l<sz . Tol , da t hun zoon Jan Tol net de \I .I.C , naar: Guinea is s evaren en aldaar is overleden. riet nor, een ac te over de .boedel van Jan Tol . · 125,-121 2. (Van VAN EVELî) , t:anuscript testament van Elisabeth van Vanevelt; huis vr . van Gerrit Stevens van de Ruyr;eduys , inwoonster van Amersfoort, 1676, r.iet aanvullingen en verl<larin~ van H. van Ingen, 4 bl z . met lakze~el (van not . 1-1 . v. Hoorn) . . _ 125, - 121 3 . (/\CKERSDIJCK l , t1anuscript rel<eni nr; van . t·iart.inus Acke rsdijck, blokmces'ter van de Vuchterstr . en Postelstraat te Den P.osch 1671 - 1672 met losse verklarin~ van ee n aantal in~ezetenen van deze straten dat A- als zodan i r, is verkozen, dd . 1671, 3 bladen. 125,-121 4 . (v . AMt1ERS), Manuscript verklarin~ van Frank van Ammers , betr. tractement als !rnster en stovezette r van de kerk van Beets, 1783 , 1 blad ~8, -121 5. (SCHOLTEN VAN ASCHAT), '1anuscript genealogie fam. Schol ten van As chat , ca 1720-1 858 , 6 bladen met 1-•apenafb. 70 , -121 6. ( HOFMANN) , i :anuscript stukken ( vnl. eigentijdse afschriften van D. T. B. ac t en l betr . de kwartie ren van Pieter Hofmann, geb . 1912 , <;O stuks (:'<eyerink, Reedel<er, Bester , Sagius , Donderdag , Bertina, Bloedhouwer, de l'el< 1<er e . a . ) 250,-1217. (v . KLOPPENBURG) , r:ecalligr afeerde felicitc1 t iebrief van Gesyna van Kloppenburg aan haar oom, 1711 , 1 blad plano ,98, -121 8 . ( v .'SYTZAMA \ , manuscript stulcken betr . familie Van Sytzama , o. rn . met notariële verl<laringen betr. de adel van dit geslacht, 8 stuks ," vnl.· me 45-0, -eeu -is 121 9 . (de BREUK ) , manuscri pten betr. H.R . de Breuk (1814-1861) en Joh. de Breuk , 98 ,-8 stuks , 19e eeuws 1220 . ( VAi'1 HEEMSTRA) dossier met eni ge hond€rden .brieven, foto's; rekenine en, etc . , betr . Frans J .J . van Heemstra, geb. 1_909, lopende over de jaren ca 1925250 ,-ca 1945 . . · . 1221 . (VAN RENESSE), manuscr fpt acte , dà . 1636, waarbij Nicol aas van Renesse land onder Zoeterwoude· ve rnuurt aan Johan Ripperts Groenendijk, burgemeester van Leiden . oude· aant. ~--··•tot de vi'carye van H. Cruys altaar in de 250, -parochiekerk van All<maar ) 2 bladen

.. · • i


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.