Catalogue 12: Geschiedenis van het Nederlands Toneel

Page 1

CATAWGUS 12

Geschiedenis van het Nederlands toneel

•,f',..I : .r/; ,::,.1 J'rr• 'l'f•l lfl /4 !1',. ·.. · , .,,,.,,, ..',.u,,r # l lf •N

/

.'- l t,/

z•

•1. .,. ' , •, ,,N,

~IY/':• •, ,._:,\ I

_f/1,,,,t·

""fNf'

ov ,.,,,,,.,,,

I 4

•'•

lt,,,• ''l'f ;:--

,_ ,,

-"'J'II

I

'.

1 '.,_ i1.,',

,, I ,... . ••,.,.,.K:,.:.: • .,. .,,,.. ,· ...,. lal,.,,, ,,.,,..

;i, ....... ;"

',,,,. ,.. , ... , l '"'/ 1 "· ( /'

,"o/1

1

'Yf ,

,

-

1 #lf#tf I

{,,,,,,, ,

,.

~

'

1/. , (,

J'

4-

r1, 'l 'hl,I J'

;1', , ·•, " ( •

t.,

( , , //

•.,,- : ,, ~ , - ~

fy.1.

",'A o'M,A1

~111-,•,·,"-f::.~ '1'1_·

;., ~ , , 1/../ol ~ " ' ,

.,,

0

.,,, ;-.VJt

) }', -;,,•/ 7:•. ,_ '11 ,,t ,.,,n "' ......~ ,\ .. : .: •,,• ,,,'., ..,;..,,.llf. ! lo1, '7:i.•..,--., . '•\ ·.-, , .. ,,; ,,;_, ... ,1 l,,..y. ·.-"": •• , :11/11 '""J../· . . ~ ·· r /... ... .,... ·.t .,,, .., ~. ,.,.-. ./ ...... 1

I "·/ '1 ...,, .., ,,..._,y .. ,,......., . ,,.'- I ...',. '", ' 1 \, 1] ,., J J

-

1('.,,,,._:-,, ;,.: ..-.

{,1- .,,. _.,,.; --:-•• ,·, ,. ...,. .. .,..,-:-;.,., . , I'

:· J,,,- ,.,.. -'".. ,::: :::;îo. -,.,.,,, ~ 1,,.7,'w u•~ -,.•::-;,,t,l,;,._

/ , ":::."'-"(.

,

-

,_

..:.. . / ,}..• ~

-.... -

-

I

Historisch Antiquariaat A.G. van der Steur Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem Tel. 023 - 311470/324237

, :;:, , •

_CATALOGUS 12 GESCHIEDENIS VAN HET NEDERLANDS TONEEL

HISTORISCH ANTIQUARIAAT A.G. VAN DER STEUR KRUISSTRAAT 3 2011 PV HAARLEM TEL. 023-311470 / 324237

Openingstijden antiquariaat: woensdag t/m zaterdag van 11.00-17.30 uur. Ca. 200 m 2 verkoopruimte op Ie en 2e etage; ca 50.000 titels in voorraad. Postbank: 553681; bank: ABN Haarlem rek.nr. 56.15.45.367.

Levering volgens de Algemene Verkoop-voorwaarden Vereniging van Antiquaren, depot nr. 212/1982 Amsterdam.

van

de

Nederlandse


Haarlem, najaar 1992 L.S., Deze nieuwe catalogus bevat veel materiaal voor de geschiedenis van h et toneel in ons land. In de eerste.. k plaats een groot aantal toneelstukJ·es uit de 18e en vroege · lIJ m het bekende klein-8vo formaat • meest voorzien • van 19e eeuw voorname . onbedrukt papieren omslag. Een honderdtal stamt nog uit de coll t· . ec ie van de Haagse antiquaar Gerard Halwasse, een collectie die wiJ. in de zevent· · I · iger Jaren overnamen. n de Jaren erna konden er middels veilingen nog een tweehonderd stuks aan worden 1 .. k toegevoegd, maar begin.. 1992 kwamen er plotseling vee h ond erd_en tege lIJ aan de markt. Deze ZIJn volgens oude eigendomsstempels afkomstig van 19e-eeuwse Amsterdamse toneelgezelschappen zoals Gebr. Van Lier en De Hollandsche Schouwburg en bleken duplicaten te zijn van de bibliotheek van het. Nederlands Theat_er Instituut. Samen met het reeds aanwezige vormen zij de basis van de voor U hggende catalogus. Het ziet er naar uit dat dit de laatste maal is dat er een dergelijke grote collectie te koop is. Bijna alle namen van toneelschrijvers ( en vertalers) uit de periode 1700-1850 zult U in afdeling I A van deze catalogus aantreffen. De stukken zijn hier gerangschikt op naam van de auteur als het om oorspronkelijk werk gaat, in andere gevallen op naam van de vertaler of bewerker. Afdeling I B bevat teksten van toneelstukken die op andere wijze (bijvoorbeeld in verzamelbundels) zijn uitgegeven. Over het algemeen betreft dit ook het wat moeilijker toegankelijke en oudere werk, want moderne toneelteksten zijn in ieder literair gespecialiseerd antiquariaat ruimschoots voorradig. Afdeling II bevat studies over toneel en toneelspelers. Veel van de ·oudere studies werden in de afgelopen twintig jaar verzameld. Afdeling III is slechts klein en bevat manuscripten en een enkel voorwerp betreffende de Nederlandse toneelgeschiedenis. Afdeling IV bevat een aantal prenten betreffende toneel: interieur en exterieur van schouwburgen, scènes uit toneelstukken, e.d. Afdeling V tenslotte is weer vrij uniek: uit onze zeer grote collectie portretprent~n selecteerden wij die betreffende toneelspelers en toneelschrijvers. Ook deze co~lecue is ontstaan door vele jaren van intensief verzamelen en ordenen. Nog nimmer is een dergelijke grote collectie toneelportretten via een catalogus aangeboden. De in deze catalogus aangeboden boeken zijn compleet en in goede staat, tenzij anders aangegeven. Bij gebonden boeken wordt dit steeds vermeld. Ontbreekt de aanduiding "geb." dan is het werk ingenaaid. Bestellini:en Bestellingen . uit deze catalogus bij voorkeur schriftelijk via het bijgevoegde bestelformuher. De prijzen zijn exclusief 6% B.T.W. en eventuele verzendkosten.


Betaling graag binnen 14 dagen na ontvangst. U kunt e .e.a . ook in ons antiquariaat inzien en ophalen, maar slechts na voorafgaande (telefonische) waarschuwing, want de boeken en prenten uit deze catalogus staan niet in het antiquariaat. Over ons antiquariaat Ons antiquariaat is gespecialiseerd op geschiedenis. Voor wat betreft boeken: a. Nederlandse geschiedenis uit alle eeuwen. b. Topografie van geheel Nederland. c. Genealogie en heraldiek. d. Het oude boek. Het prenten-aanbod omvat: a. Old-master prints van vnl. Nederlandse kunstenaars uit de 16e eeuw tot midden 19e eeuw. b. Topografie van geheel Nederland (en een aantal omringende landen). c. Historieprenten. d. Portretten. Wij zijn gevestigd op de eerste en tweede etage van een tweetal panden aan de Kruisstraat in Haarlem, ca. 5 minuten lopen van het Haarlemse station. Voor onze deur en om de hoek op de Nieuwe Gracht kunt U voor korte tijd Uw auto parkeren. De parkeergarage bij het station is uiteraard ook slechts vijf minuten lopen van ons antiquariaat en kost maximaal f 5,- per dag! Wij zijn geopend op woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.30 uur en op afspraak.

Andere catalogi: Nog leverbaar: Catalogus 10: Genealogiëen van - voornamelijk - Nederlandse geslachten. 102 p., 2148 nrs., à f 5,-. Catalogus 11: Een keuze uit verschillende onderwerpen. 66 p. 1382 nrs. Gratis. In voorbereiding: Catalogus 13: Nederlandse gelegenheidsgedichten. Inkoop: In aankoop van enkele stuks of bibliotheken zijn wij steeds geïnteresseerd. Zoekdienst: Wanneer U op onze terreinen boeken en/of prenten zoekt, noteren wij dat graag en berichten U vrijblijvend bij aantreffen. Historisch Antiquariaat A.G. van der Steur A.G. van der Steur Th.C. Hopman


I

TEKSTEN

IA.

Toneelstukken uit de 17e, 18e en 19e eeuw, voornamelijk uitgegeven op klein formaat, ca. 15 X 10 cm, meestal in papieren omslag. In de hierna volgende beschrijving van toneelstukken wordt verwezen . .. . naar een aanta l nas lagwerk en. E nke le htervan z1Jn antiquarisch leverbaar (in d at . een prtJS .. verme Id) . geva1 1s Van Aken = L.J.N.K. van Aken, Catalogus Nederlands toneel. 3 delen. A'dam (UB) 1954-1956. 562, 470, 247 p. 60,Arpots = R. Arpots, Toneel in Nijmegen. Catalogus van Nederlandstalige toneelstukken gedrukt in de Republiek in de 18e eeuw en aanwezig in de 25,Bibliotheek van de KU te Nijmegen. Nijmegen 1991. 240 p.

CBMNL

=

Th.J.I. Arnold, Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Tweede deel, 3e afd. Nederlandsch tooneel [met supplement bewerkt door L.O. Petit]. Leiden 1887.

NVA - B.P.M. Dongelmans, Nil Volentibus Arduum: documenten en bronnen. Een uitgave van Balthazar Huydecopers aantekeningen uit de originele notulen van het genootschap voorzien van een inleiding, commentaar en een lijst van N.V.A. drukken. Utrecht 1982.

- Een aantal toneelstukjes heeft een of meer stempels op titelpagina of elders. Dit is niet afzonderlijk vermeld. Afkortingen: (z.) tp.

1.

2.

= (zonder)

AAVM [in Hebr. lettertekens

titelpagina; kgr.

= kopergravure.

=

A.A. van Maars(s)en?], Dagobert, koning der Franken. Treurspel van prof. Baba. Uit het Hoogduitsch vertaald. Dordrecht, D. de Vlugt & N. van Eysden. 1790. [4] 107 p. Niet bij Van Aken en Arpots; CBMNL 1496. 100,(ADRIAANSZ, A.], Hypermnestra, treurspel, naar het Fransche van Le Mierre. A'dam I. Duim 1766. (10], 46 p. Mist laatste blad. Met opdracht aan J. Witsen Jr. met wapen. Van Aken IJ, p. 211; Arpots 316; CBMNL 3511.

40,-

3.

De advocaat en de boer. Blijspel, in twee bedrijven. Na het Hoogduitsche van Rautenstrauch. Haarlem F. Bohn 1794. Voor rekening van de vertaalder. [4] 88 p. Met boekenlijstje Bohn. Van Aken Il, p. 71; niet bij

Arpots; CBMNL 141.

4.

50,-

De aftogt der Engelschen en Russen van de Bataafsche kust, tooneelspel, in


5.

6. 7.

8.

9.

10.

11. 12. 13.

14. 15.

16.

17.

18. 19. 20. 21.

drie bedryven. A'dam J.F. Nieman, Westzaandam H . van Aken 1799. 93 [1] p. Van Aken /, p. 419; 11iet bij A1pots; CBMNL 184. 100,A[KEN], F. V[AN], De bedriegster gestraft. KJuchtig blyspel. A'dam, J. Weege 1785. [4] 58 p. Met opdracht aan de leden v. h. genootschap In Eendragt en Vriendschap Bloeijende. Van Aken I, p. 428; Niet bij A rpots; CBMNL 700. 50,-, De matroos door list; blijspel. A'dam, J. Weege, Dz. 1783. 70, [2] p. Van Aken /, p. 495; Niet bz)° Arpots; CBMNL 5022. 50,Amalia Ringenthal, of wraak en minnenijd. treurspel. In 5 bedrijven. Naar het Hoogduitsch van A.D. Breicha. A'dam G. Roos 1798. [4] 165 p. Van Aken Il, p. 16; niet bij Arpots; CBMNL 310. 50,ANNE, J.M., Elisabeth koningin van Engeland. H istorisch drama in vijf bedrijven van P. Giacometti. Utrecht, W.F. D annenfe lser. 1870. 86 p. Met opdracht aan mevr. KJeine-Gartman. Van Aken Il, p. 372; CBMNL 2150. 25,ANSLOO, R., Parijsche bruiloft, treurspel. D e n laatsten druk. A'dam E rfgen . J. Lescailje 1695. 62 p. Met o pdracht aan Michael Le Blon, Zweeds gezant in Engeland. Van Aken I, p. 46; CBMNL 1164. 150,[ARENDSZ, T.], Ifigenia in Aulis. Treurspel Uit het Fransch van de Heer Racine. A'dam, 1. Duim 1736. [6] 72 p. Met titelprent. Van Aken Il, p. 246; Arpots 451-2; CBMNL 3620; NVA 66-67. 60,-, Joan Galeasso: dwingeland va n Milanen; treurspel. A 'dam, 1. Duim 1739. 50,83 p. Niet bij Van Aken en Arpots; CBMNL 3808. -, Roeland, treurspel. Het Frans opera [v. Quinault) gevolgt. A'dam, A Magnus 1686. [8], 55 p. NVA 95; Van Aken Il, p. 331; CBMNL 5418. 75,[ASSCHENBERGH, H.], De graaf van Essex, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heere T. Corneille. A'dam, I. Duim 1758. [6] 60 [3] p. Met opdracht aan Jakob Kortebrant. Van Aken II, p. 167; Arpots 120; CBMNL 2787. 50,[-],Idem. Ex. op groot papier. Ha1fleer. Zie Van ·Aken Il, p. 167; zie Arpots 120; CBMNL 2786. 75,[ASSCHENBERGH, I-q, De wispeltuurige, blyspel. Gevolgd naar L'irresolu van den Heere N. Destouches. A'dam, 1. Duim 1762. [4] 114 [2] p. Ex. op groot pap. Met opdracht aan L. Pater en 8. de Bosch. Van Aken Il, p. 177; Arpots 146; CBMNL 8371. 75,A[SSELIJN], T., De belegering en hongersnood van Samaria, treurspel. A'dam Wed. G. de Groot 1695. 62 p. Met opdracht aan Isaac de Pinto, 95,lofdicht van Abr. Bogaert. Van Aken I, p. 53; CBMNL 785. -, Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelse beroerte (voorgevallen in 't jaar 1647), treurspel. 2e druk. A'dam 1669. 94 p. Met portretpr. van Anjello en opdracht aan Joan van Vlooswijk. Van Aken /, p. 507; CBMNL 5811. 150,-, Idem. 2e druk. Wed. Jan J. Bouman 1671. 80 p. Met portretpr. van 160,Anjello. Niet bij Van Aken niet in CBMNL. BAALE, H. VAN, Johanna de Castro, treurspel. A'dam, P.J. Uylenbroek 1807. 8, 92 p. Van Aken /, p. 55; CBMNL 3834. 45,--, De saracenen, treurspel. A'dam, A.Mars 1809. [12] 92 p. Met opdracht aan Jan Brouwer, Joachimsz. Van Aken /, p. 55; CBMNL 6561. 50,Banquerot a la mode, of de gestrafte eigenbaat. Bly-spel. 2e druk. Op nieuw


vermeerdert e n verbetert. A 'darn, W. van Egmont 1732. 38 p Vi p. 427; CBMNL 629. . an Aken I, 22.

23. 24. 25.

26. 27.

28.

29.

30.

31.

32. 33.

34.

35.

75,. De Barbaarsche zeeroovers, of de man met twee vrouwen T · ooneeI Naar het Fransch van Cuvelier. A'dam, Wed. J. Dol] 1806. (4) spe1. 59 6 Zedelyk schouwtooneel, XIV, 5de st. Met 6 p. boekenlijstjes Wed. D / 1 p. Aken Il, p. 169; CBMNL 8470. o 1. Van BARBAZ, A.L., Edipus, treurspel, gevolgd naar het Fransche van v ~O,. 1 A'dam, P.J. Uylenbroek 1803. 8, 72 p. Van Aken Il, p. 266; CBMNL 5~ ~~~e. 3 --, Idem. 2e druk. A'dam, J.C. van Kesteren. 1821. 8, 72 p. Van Aken ,· 11 266; CBMNL 5635. 'p. 50. . S k . . --, M ana tuart, onmgmne van Schotland, treurspel; gevolgd naar h~t Fransche van ~- Le Brun. A'dam, A.Mars. 1820. (12], 104 p. Met opdracht aan Anna Mana Kamphuyze-n; geboren Snoek. Van Aken Il, p. 208; CBMNL 4945. 50--, De triömf van den poëet, of de verrassing, blyspel. A'dam, P. '1. Uylenbroek. 1802. 8, 61 p. Van Aken I, p. 59; CBMNL 7453. 50De baron van Felsheim, of de slag bij Friedberg; tooneelspel, in dri~ bedrijven naar het Fransch van A. Bernos. Getrokken uit den roman van Pigault-le-Brun. Rotterdam, J. Hendriksen [c. 1800]. [4], 142, [2) p. Met 2 p. lijst toneelstukken bij Hendriksen voorhanden. Stukje van voortitel. Van Aken Il, p. 151; niet bij Arpots; CBMNL 655. 45,Bataefsche veldvreugd, ter gelegenheid van het huwelijk zijner doorluchtige hoogheid Willem den Vijfde, prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder enz. enz. enz. en haere koninglijke hoogheid Fredrica Sophia Wilhelmina, prinsesse van Pruissen. Versierd met zangen en dansen enz. Door het Kunstgenootschap, onder de Zinspreuk: Kunst wordt door Arbeid Verkreegen. Leyden 1767. [2] 30 p. DAARACHTER: Zangtoonen in de Bataaefsche veldvreugd, gecomponeerd door Giovanni Colizzi. [2] p. en 14 enkelzijdig bedrukte bi. met tekst en muziek. Niet bij Van Aken en Arpots; CBMNL 7597. 150,(BENJAMIN, H .], De minnaar van zijne vrouw, blijspel. A'dam 1692. 48 p. Met geëtste titelprent door A. Schoonebeek. Opdracht aan Adriaan Quaad. Niet bij Van Aken; CBMNL 5246. 95,(BERNAGIE, PIETER], De belachelyke jonker. kluchtspel. A'dam, Erfgen. J. Lescailje en D. Rank 1724. 40 p. Van Aken /, p. 476; Niet bij Arpots; CBMNL 3861. 65,[--], Idem. A'dam, J. Helders [1781 ]. 40 p. Mist voortitel. Van Aken l, p. 476; niet bij Arpots; CBMNL 3853. 45,(--], Het huwelyk sluyten; blyspel. A'dam, A. Magnus 1685. 82 p. Iets gerafeld. Van Aken I, p.472; CBMNL 3509. 50,(-], Idem. A'dam, Westerman en C. van Hulst 1826. 85 p. Van Aken I, P· 472; CBMNL 3511. 45,BEULINGEN, J.G. VAN, Liefde en list, of de gefopte oom; blyspel met zang. A'dam. H. Molenijzer 1807. 62 p. Met titelvignet van Strunck. Van Aken/, p. 64; CBMNL 4638. 45,(~IDLOO, G.], Opera, op de zinspreuk, Zonder spys en wyn, kan geen hefde 7V A'd am, A • Magnus 1686. (43] p. Met opdracht aan Maria de W't 1, . -Jn. huisvrouw van Willem Hooft. Van Aken /, p. 507; CBMNL 5818. 15,-

M:


36.

37. 38.

39.

40.

41.

42. 43. 44.

45.

46.

47.

48. 49.

50.

51.

BINGLEY, W., De belagghelyke tooneelzucht, of de liefhebbery comedie, in de war. Blyspel. Gevolgd naar het Fransch: Le tripot comique, ou la comédie bourgeoise, van den Heer Detheis. A'dam, P.J. Uylenbroek 1794. (4], 108 p. Van Aken Il, p. 260; niet bij Arpots; CBMNL 7380. 50,-, De lotery briefjes; blyspel. A'dam F.H. Demter (ca. 1775]. 40 pp. Met handt. van Bingley. Van Aken I, p. 70; niet bij Arpots; CBMNL 4760. 50,-, Het zestienjarig meisje, blyspel. Gevolgd naar het Engelsch van Garrick. A'dam, P.J. Uylenbroek 1791. 57 p. Van Aken II, p. 119; niet bij Arpots; 50,CBMNL 5105. -, Idem. A'dam P.J. Uylenbroek 1795. (4] 49 (3] p. Met 2 p. toneelstukken te bekomen. Eerste en laatste p. iets vuil. Van Aken II, p. 120; Arpots 201; CBMNL 5106. 45 BOAS, P., Judels in Schiedam of eene voorstelling ten voordeele eener' tooneelkunstenares. Nieuwe vrolijke Vaudeville in een bedrijf. A'da,m A.M. 75,van Gorcum 1858. 48 p. Niet bij Van Aken en niet in CBMNL. BOER, J. DE, De minnaar op de proef, of het zonderlinge tweegevecht, blijspel, het Hoogduitsch vrij gevolgd. A'dam 1830. 71 p. Van Aken IJ, p. 103; CBMNL 5239. 50,[BOGAERT, A., ], De gewaande droes; kluchtspel. A'dam, Erven J. Lescailje 1711. 39 p. Niet bij Van Aken en Arpots; CBMNL 1947. 75,BOGAERT, A., Phocion, treurspel. A'dam, Izaak Duim 1743. [4], 56 p. Van Aken Il, p. 328; Arpots 86; CBMNL 6090. 60,BOGAERT, A., Rhadamistus en Zenobia, treurspel. A'dam 1739. 63 p. Opdracht aan George van Haemstede. Van Aken IJ, p. 330; Arpots 126-127; CBMNL 6337. 50,(BOONEN, I.], Sapor, treurspel. A'dam, 1. Duim 1737. [6] 68 (3] p. Mist voortitel? Ex. op groot paier. Met opdracht aan Philips vander Ghiessen. Van Aken /, p. 518; Arpots 56; CBMNL 6555. 60,[BOSCH, BERNARDUS], Het vaderlandsch gezelschap, door Batavus; voor het Tooneelgezelschap, ten zinspreuk voerende: 't Tooneel, door dweepzucht steeds gevloekt, strekt hem ten baat, wie deugden zoekt. Den Haag, H.Brongers, 1797. 35, [IJ p. Niet bij Van Aken en Arpots; CBMNL 2672. 50,BOSSARD, J.H.L., Het offerlam. Blijspel in 3 bedrijven van Oscar Walther en Leo Stein. 150 p. Met portret van Jac. Paff, lid van de Koninklijke Letterlievende Vereeniging "J.J. Cremer" te Haarlem. Or. omsl. bewaard, 25,niet opengesn. Niet bij Van Aken en niet in CBMNL. BRANDT, CHR., Gustapha en Zeanger, treurspel. A'dam, 1. Duim 1756. 6, 100,64 p. Niet bij Van Aken en Arpots en niet in CBMNL. (BRANDT, G.], De veinzende Torquatus. Treurspel. A'da m, 1. Duim 1733. 96 p. Met drempeldichten van Barlaeus en Bruno. Niet bij Van Aken en Arpots; zie CBMNL 7408. 70,BREEMAN, J., De vrouw is de baas, blijspel met zang. [A'dam] 1859. 35 p. Gedrukt bij A. Breeman voor de A'damsche Typografen Vereeniging Voorzorg en Genoegen t.g.v. Koppermaandag. Opdracht aan M.J. Portietje, 60,W. van Tyen Jr. en J. de Vries. Van Aken /, p. 95; niet in CBMNL. BRENDER Á BRANDIS, G., De schaaking uit het serail. Zangspel. A'dam, J. Helders en A. Mars 1797. 85 [3] p. Halfbazaan. Van Aken II, p. 108; Arpots 69; CBMNL 6585. 50,-


52. 53.

54.

55.

-, Idem. Ex op groot papier. Vim Aken Il, p. 108; zie Arpots 69· CB 6584. ' MNL -, Het vernietigd verdrag, zangspel [n.h. Fr. v. Marsollier de y · .è 75,1 A ,dam, A. M ars 1· 799. 87 [ l J p. Vim A k en Il, p. 343; Arpots 345; veti CBllres] · 1 7618 ~NL -, Idem. Ex. op groot papier. Van Aken Il, p. 343; zie Arpots 345; c ,}0,8 '~~ ~Z

BRINK.MAN, WED. VAN STREEK, N.C., De triumph der ~\ tooneelspel. A'dam M. Schalekamp [1795]. 8, 119 p. Van Aken I, p. 32;/ ~1' bij Arpots; CBMNL 7451. '~1~1 56. BRUGGEMANS, A., Peter AJexowicz, czaar van Rusland, of d zamenzweering in Moscow; toonelspel, naar het Hoogduitsch van J.M. Babo~ Dordrecht, P. van Braam, . 1800. [4], 103 p. Van Aken II, p. 10; niet bij Arpots; CBMNL 6015. 50. 57. De bruine haar-lokken, of het vaderlandlievende meisje. Naar h;t Hoogduitsch van F.[ =Th.] H. Friedrich. A'dam 1816. 32 p. Van Aken /1, p. 21; CBMNL 2900. 50,58. BURDET JR" J.F., De zwarte kater, of de verassing. Blijspel met zang. A'dam, H. van Kesteren 1807. 56 p. Met kat als vignet. Van Aken /, p. 100; niet in CBMNL. 50-, 59. BURLAGE, MR. H.J.H., De eerste bruidsdag, blijspel, in twee bedrijven. Vrij gevo]gd naar 't Engelsch van Mrs. Inchbald, (The weddingdaij). A'dam, M. Westerman & zoon en C. van Hulst. 1834. 61, [1] p. Van Aken II, p. 120; zie CBMNL 1121. 45,60. -, Idem. 2e druk. A'dam, M. Westerman & zoon en C. van Hulst. 1837. 61, [1] p. Een ietsje bruin. Van Aken II, p. 120; CBMNL 1122. 40,BURIAGE, J.H., Maurice, tooneelspe], in twee bedrijven. Naar het 61. Fransche van Me1esvil1e en Duveyrier. A'dam, M. Westerman en C. van Hulst. 1839. 136 p. Met borstbeeld S. Coster op tp. Van Aken II, p. 219; CBMNL 5030. 45,BURLAGE, MR. H.J.H., Zij is krankzinnig, tooneelspel in twee bedrijven, 62. vrij naar het Fransch van Mélesville. A'dam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst. 1836. 94 p. Marokijn. Met handtekening van de schrijver. Van Aken II, p. 219; CBMNL 8527. 50,63. BUYSERO, D., De verliefde poëet. Vasten avond spel. A'dam, H. Bosch, 1721. [8] 31 p. Met o.m. drempeldicht van G. Tysens. Klein vochtplekje. Van Aken I, p. 101; niet bij Arpots; CBMNL 6141. 50,64. CAMBON-V.D. WERKEN, M.G. DE, Het huwelyk van Figaro of de dag der zotheyd. Blyspel in vyf bedryven [n.h. Fr. van Beaumarchais]. 2e druk 's Hage I.F. Jacobs de Age, Delft Poelman en Zoon. 1789. [6] 171 p. Ex. op groot papier. Van Aken Il, p. 298_; niet bij Arpots; CBMNL 3435. 75,65. Cava van Conseugra, een offer der vrouwelyke wraak, treurspel. Uit de Spaanse geschiedenis der elfde eeuw. Naar het Hoogduitsch van Herbst. A'dam Wed. J. Doll 1797. [4], 130 p. Met 1 kgr. van Marcus naar Vinke]es. Halfleer. [Zedelijk Schouwtooneel 3de deel Iste stuk.] Van Aken Il, p. 32; niet bij Arpots; CBMNL 1273. ' ' 50,66. CLERCQ H.Z., 1. DE, Eduard en Eleonora, treurspel gevolgd naar het Engelsch van den Heer James Thomson. A'dam, P.J. Uylenbroek 1787. [3]-


67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

80 p. Mist voortitel? Van Aken Il, p. 134; niet bij Arpols; CBMNL 2061. 35,-, Meriones, koning van Krete; treurspel [n.h. Fr. v. Voltaire]. A'dam, P.J. Uylenbroek J 786. 71 p. Met titelvignet van Hulk naar Buijs.Van Aken Il, p. 50,318; niet bij Arpots; CBMNL 5162. [CLERCQ, M.A. DE], Het gevaarelyke der afwezigheid, of de huisselyke avondmaaltyd; tooneelspel. Gevolgd naar het Fransch van Pujoulx. A'dam, P.J. Uylenbroek 1790. 78 [2] p. Met lijst toneelstukken bij Uylenbroek te bekomen. Van Aken Il, p . 242; niet bij Arpols; CBMNL 2618. 50,[CLERCQ, M.A. DE], Vangle nne, of de karaktertoets; tooneelspel. Gevolgd naar l'Habitant de la Gualdeloupe, van Mercier. A'dam, P.J. Uylenbroek 1788. 115 p. Ex. op groot papier. Zie Van Aken II, p. 222; niet bij Arpots; zie CBMNL 7583 en 4. 75,CODDE, P.A., Herdoopers aenslagh op A'dam, den X mey 1535, treurspel. A 'dam 1662. Ongepagineerd. Opdracht aan oom Marten Codde d.d. 1641. Van Aken I, p. 105; CBMNL 14. 300,[COERTSE, W.], De held voor 't vaderland, blyspel. Naar het Hoogduitsch [van Rautenstrauch]. Onder de spreuk: I'Espérance me guide. A'dam W. Coertse [ca 1780]. [2] 38 p. Variant-ex. zonder vignet. Niet bij Van Aken en A rpots; CBMNL 3074. 60,[-], De reizenden. tooneelspel. In een bedryf. Uit het Hoogduitsch vertaald. Onder de spreuk l'Espérance me guide. A'dam, W. Coertse jr. en D. Schuurman 1777. [4] 32 p. Gevlekt. Niel bij Van Aken en Arpots; CBMNL 50,6314. COMMAN, B., De twee neeven, of de Franschen te Seville; blyspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heer Duma niant. A'dam, J. Helders en A. Mars 1792. 71 p. Van Aken II, p. 183; niet bij Arpots; CBMNL 5580. 50,-, Zoé, tooneelspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heer Mercier. A 'dam, J. Helders en A. Mars J 790. [6] 77 p. Van Aken Il, p. 222; niet bij 50,Arpots; CBMNL 8540. CORONEL PEREIRA JR., D., Jaquinet's terugkomst uit de residen6e, blijspel met zang. A'dam 1829. 54 p. Niet bij Van Aken (?) en niet in CBMNL. 80,CORTENBRUGGE, J.W. VAN, Claudine van Florian, tooneelspel; gevolgd naar het Fransche van Pigault Ie Brun. A'dam, by Abraham Mars, 1801. Van Aken Il, p. 239; CBMNL 1372. 45,-. CRAMER, A., De stoomboot en de dilligence, of de bijeenkomst van een reizend tooneelgezelschap in een veerhuis. Blyspel, met zang. A'dam, J.C. van Kesteren. 1826. Van Aken /, p. 111; CBMNL 7086. 45,[CROIX, P. DE LA], De belachelyke Hoofsche juffers. Kluchtspel. [Naar het Fr. van Molière]. A'dam, I. Duim, 1753. 40 p. Van Aken Il, p. 304; niet bij Arpots; CBMNL 3919. 50,[-], De ingebeelde zieke; blyspel. [Naar het Fr. van Molière]. A'dam I. Duim 1760. [8], 80 p. Met opdracht aan Pieter Ranst Valkenier en Eva Susanna Pelikorne. Van Aken Il, p. 352; niet bij Arpots; CBMNL 8517. 50,[-], Idem. A'dam, J. Helders en A. Mars 1786. 88 p. Met opdracht aan Pieter Ranst Valkenier en Eva Susanna Pelikorne. Van Aken II, p. 352; niet bij Arpots en niet in CBMNL. 60,DAHMEN, T., Het landmeisje, of de geheimzinnige minnaar. Oorspronkelijk


82.

83.

zangspel. ;\'da m 1833. 63 p. Opdracht aan Mevr. J.M. Naret Ko . Majofski. Vnn Aken 1, p. l 13; CBMNL 4491. ning. [DOLL-EGG ... s, .M.'? J, De graaf van Bourgondië n. Tooneelspel. In ~~; b dryven. Door A . van Kotzebue. A'dam, Gartman, Vermande! en S . 1798. [6] 152 p. Van Aken Il, p. 46; Arpots 256; CBMNL 2779. ; 1t 5 [-], La peyrouse, tooneekipeJ. Gevolgd naar het H oogduistch van A ,· Kotzebue. A'dam, Wed. J. Doll 1798. [4) 73 [lJ p. Met boekenlijstje •.;on Dol!. Met opdracht aan H endrik Zielkens. Van Aken IJ, p. 49;. niet :~:

Arpots; niet in CBMNL.

4.

85.

86.

87.

88. 89.

90.

91.

92.

[-], De weldadige zwitzer, tooneelspel. Vryelyk naar het Fransch gevoJ d A'dam, Wed. J. Dali, 1798. [4], 128 p. met kgr. van Koning naar Kok~· opdracht aan Vrouwe S. Stadnitski, echtgen. van A. van Halmael. (Zedely~ Schouw-tooneel V, 2). Van Aken IJ, p. 352; niet bij A rpots; CBMNL 8693. 50. [DOMIS, GUILIAUME TOUSSAINTJ, Habis of de vernietigd~ wraakgierigheid. Onder de zinspreuk Gloriam Tribuit Doctrina. Treurspel. A 'dam 1718. 60 p . Van Aken Il, p. 294; Arpots 204; CBMNL 2911. 75,DOORNIK, J.G., Gaston en Bayard, treurspel. Naar het Fransche, van den Heere De Belloy. A'dam, J. Helders en A. Mars, 1785. 90, 26 p. Van Aken

Il, p. 149; Arpots 37; CBMNL 2465. 50,-, Idem. Ex. op zwaar papier. Van Aken IJ, p. 149; zie Arpots 37; CBMNL 2464. 60,-, Idem. 2e druk. A'dam, J. Helders en A. Mars, 1788. 88 p. Van Aken II, p. 149; Arpots 38; CBMNL 2466. 50,-, De oude vryer, blyspel. Gevolgd naar het Fransch van den Heer Du Buisson. A'dam, J. Helders en A. Mars, 1791. 3-85, [1] p. Mist voortitel. Van Aken Il, p. 181; Arpots 158; CBMNL 7984. 35,-, Pedro de wreede, koning van Kastiliën. treurspel. Gevolgd naar het Fransch van den Heer De Belloy. A'dam, J. Helders en A. Mars 1788. [8) 71 p. Ex. op groot papier. Van Aken IJ, p. 149; zie Arpots 39; CBMNL 5989. 75,-, Timoleon, treurspel. Gevolgd naar het Fransch van Chénier. A'dam, P.J. Uylenbroek 1796. 78 [2] p. Met 2 p. toneelstukken bij Uylenbroek te bekomen. Van Aken Il, p. 160; Arpots 95; CBMNL 7302. 50,-, Het verloren lam, zangspel. Gevolgd naar La clochette, van den Heere Anseaume. A'dam, J. Helders en A. Mars. 1783. 56 p. Van Aken Il, p. 143;

Arpots 18; CBMNL 4447.

93.

94.

95.

96.

50~

50,-

Het dorp in 't gebergte tooneelspel, met zang, in twee bedrijven, naar het Hoogduitsch van A. von Kotzebue. A'dam J.S. van Esveldt-Holtrop 1810. 80 p. Van Aken Il, p. 43; CBMNL 1910. 45,DRESSELHUIJS, H.C., Leicester of het kasteel Kenilworth. Tooneelspel in vijf bedrijven naar aanleiding van Sir Walter Schot's roman van dien naam. A'dam H. Moolenijze_r 1833. 151 p. Van Aken I, p. 120; CBMNL 4546. 60,DROOMERS, J., Idonea, dochter van Lotharivs konink van Vrankryk en Liederyk de Bvk eersten forestier van Vlaenderen bly-eyndend trevr-spel. ~~~• F. van Heurck [1696?]. 8, 80 p. Van Aken I, p. 120; CBMNJ:, 35J.'· 95 ,' F., Het regtsgeding van Johan van Oldenbarnevelt Rombout H ogerbeets en Huig de G , ' [4] 76 v. root, treurspel, Adam J. van der Heyden 1760. p. an Aken /, p. 122; Arpots 166; CBMNL 7803. 90,-


97.

98.

99. 100.

101.

102.

103.

104. 105.

106.

107.

108.

109.

110. 111.

112.

-, Zaire, bekeerde turkinne, treurspel, het Fransche, van den Heere De Voltaire, naar de Duitschc vertaling niet gevolgt, om redenen in het berecht gemelt. A'dam z.j. 99 p. Opdracht aa n kleinzoon/neef Frederik Breda. Van A ken/, p. 123; niet bij Arpots; CBMNL 8435. 95,DULKENRAAD, K. VAN, Joachim of de zegepralende ouderliefde; tooneelspel [n.h. Fr. v. Blin de Sainmore]. Rotterdam, Johannes Adam Hein, 60,1778. (4], 58 p. Van Aken IJ, p. 303; niet bij Arpots; CBMNL 3804. DULLAART, J., Oratijn en Maskariljas, of den ontijdigen loskop. Blijspel [n. Molière]. A'dam z.j. 68 p. Opdracht aan Lodewijk de Bas. Van Aken Il, p. 324,· niet bij Arpots; CBMNL 5814. 75,(E., A.], De gefnuikte heerschzucht. Zinnespel. Utrecht J. van Driel. 1782. (8], 31 p. Halfbazaan. Met drempeldicht Bellamy. Van Aken I, p. 467; niet bij Arpots; CBMNL 3054. 60 EBERSTEIN, J.F.D., Edele harten, door driften geslingerd, of gevolgen van' jeugdige lichtzinningheid; tooneelspel in vijf bedrijven. A'dam, P.J. Uylenbroek 1807. (4], 91, [1] p. onderste gedeelte van titel geknipt. Van Aken I, p. 124; CBMNL 3003. 30,De edele logen. Tooneelspel. In 1 bedrijf, door A von Kotzebue. Een vevolg op menschenhaat en berouw. [A'dam Gartman, Vermande] en Smit 1792]. Zonder afz. tp. [2] 52 pp. Met een titelprent van Brouwer naar Buijs. [Algemeene Spectatoriaale Schouwburg V]. Van Aken IJ, p. 44; niet bij 40,Arpots; CBMNL 4583. De educatie-raad, blijspel,. . in 1 bedrijf. Naar het Hoogduitsch van den Staatsraad A von Kotzebue. Brussel J. Sacré [c. 1828]. 60 p. Van Aken Il, p. 44; zie CBMNL 2068. 50,EEDEN, J.A VAN, Egmond treurspel van Goethe. Haarlem, Kruseman. 35,1853. 92 p. Or. omslag meegeb. Van Aken IJ, p. 24; CBMNL 2102. Het eerwaardig gezelschap, kluchtig blijspel, in één bedrijf. Naar het Hoogduitsch van den Staatsraad A von Kotzebue. Brussel, bij J. Sacré 50,[c.1828). 58 p. Van Aken II, p. 45; zie CBMNL 2670. (ELIAS, J.], De bekeerde dronkaard. Kluchtspel. A'dam, Erfgen. J. Lescailje 1691. [4] 40 p. Titelprent ontbreekt? Van.Aken/, p. 452; CBMNL 1950. 50,[-], De schipbreuk, of de lykstaetsie van Krispyn, kluchtspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heer De La Font. A'dam, D. Ruardus 1730. 37 p. Van Aken I, p. 205; Arpots 276; CBMNL 6660. 50,[-], Het verliefde huysgezin; kluchtspel. Gevolgt naar het Fransche van den Heer Le Grand. A'dam, D. Ruardus 1730. 48 p. Van Aken Il, p. 210; niet bij Arpots; CBMNL 3369. 50,Elize, treurspel door AA Gaignande l'Ami. A'dam, P.J. Uylenbroek, 1788. [3)-46, [2] p. Mist waarschijnlijk voortitel. Met 2 p. nieuwe toneelstukken bij Uylenbroek te koop. Van Aken II, p. 194; niet bij Arpots; CBMNL 2157. 35,[ELLERUS, .. ], De dood van Hannibal. Treurspel [n.h. Fr. v. Th. Corneille]. A'dam 1693. 39 p. Van Aken II, p. 285; CBMNL 1820. 60,ELVERVELT, H . VAN, De bedrogen officier; blyspel. A'dam, I. Duim 1761. [8] 52 p. Halflinnen. B-kat. voor A-kat. gebonden. Met opdracht aan Cornelis Jacob van der Lyn. Titelprent ontbreekt? Niet bij Van Aken (?); niet bij Arpots; CBMNL 5674. 35,-, Idem. A'dam, J. Helders en A. Mars. 1789. 56 p. Met opdracht aan


113.

114.

115.

116. 117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126. 127.

128.

Cornelis Jacob van der Lyn. Niet hij Va11 Aken ( ?); niet hij Arpots; CBMNL 5675. 50-, Democritus of de verliefde filosoof. Blijspel, gevolgt naar 't Fransche va~ den Heer Regnard. A'dam 1742. 78 p. Van Aken Il, p. 249; Arpots 457; 60,CBMNL 1537. (-], De glorieus, of vernederde hoogmoed, toneelspel, het Fransche van den Heere Destouches gevolgd. 2e druk. A'dam 1757. 118 p. Titelprent 50,ontbreekt? Van Aken Il, p. 177; niet bij Arpots; CBMNL 2738. -, Henrik en Pernille. Blijspel, getrokken uit de Deensche schouwplaats van den Heer Baron van Holberg. A'dam 1758. 79 p. Opdracht aan Jacob 65,Guillot met wapen. Van Aken II, p. 6; niet bij Arpots; CBMNL 1771. [-], Joris en Tryntje; voorspel. A'dam 1768. 14 p. Ook toegeschreven aan Karel Bor. Van Aken /, p. 476; niet bij Arpots; CBMNL 3869. . 45,-, De vader des huisgezins. Toneelspel. Het Fra nsche van den 1:eer"D1derot gevolgd. A'dam I. Duim 1778. [4], 127 p. Van Aken II, p. 178; met bl) Arpots; CBMNL 7552. 50,ENGELMAN, M.G., De landjonker in Berlijn, blijspel, (in't Hoogduitsch: Das Intermezzo) van A. von Kotzebue. Naar het manuscript vertaald. A'dam, H. van Kesteren 1810. [4] 132 p. Van Aken Il, p. 49; CBMNL 4473,40,-, De luchtkasteelen, blyspel. gevolgd naar het Fransch, van Collin d'Harville. A'dam, W. Vermande! en Zoon. 1806. 112 p. Van Aken IJ, p. 161; CBMNL 4794. 45,-, Middennacht, blyspel. Naar het Fransche van Desaudras. A'dam, H. van Kesteren 1800. 42 [2] p. met 2 p. toneelstukken bij Van Kesteren te bekomen. Van Aken II, p. 174; niet bij Arpots; CBMNL 5204. 50,-, De molenaar van Sans-Souci, geschiedkundig blijspel. Met zang. Naar het Fransch van Dieu-La-Foij. A'dam A. Mars 1805. 62 p. Van Aken IJ, p. 178; zie CBMNL 5406. 45,-, De pijper des konings van Pruissen, of de gevangenen te Spandau; blijspel met zang. Gevolgd naar het Fransche van Reve!. A'dam, J.C. van Kesteren 1820. 68 p. Met titelvignet van Veelwaard naar Smies. Van Aken IJ, p.249; CBMNL 6117. 45,-, De toveres Sidonia, tooneelspel, gevolgd naar het Hoogduitsche van H. Zschokke. A'dam 1799. 123 p. Van Aken Il, p. 85; Arpots 593; CBMNL 7386. 50,-, De verijdelde zamenkomsten, of de afspraak der gelieven; blijspel. Het zangspel: Les rendez-vous bourgeois, van Hoffman, vrij gevolgd. A'dam, J.C. van Kesteren. 1818. 3-56 p. Mist voortitel. Van Aken II, p. 201; CBMNL 35,8448. -, Victorine, tooneelspel. Het Hoogduitsch van Schrรถder vry gevolgd. A'dam, Wed. J. Doll 1806. 114 p. Zedelijk schouwtooneel XIV, 4. Van Aken IJ, p. 76; CBMNL 7748. 45,-, Idem. Ex. op groot papier. Niet bij Van Aken; CBMNL 7747. 15,-, Victoryn, of het weeskind en de moordenaar, tooneelspel, van F. de Castelli; naar een Hoogduitsch manuscript vertaald. A'dam, J.C. van Kesteren 1819. 112 p. Wat kort afgesneden. Niet bij Van Aken; niet in CBMNL! 100,-, De vrijmetselaar, blijspel. Naar het Hoogduitsch van A. von Kotzebue.


129.

130. 131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139. 140.

141.

142. 143.

A'dam, J.C. Van Kesteren 1818. 36 p. Met titelvignet van Strunck. Van Aken II, p. 58; CBMNL 8008. 45 ,ESVELD-HOLTROP, J.S. VAN, De arme dichter, tooneelspel, in 1 bedrijf, naar het Hoogduitsch van A. van Kotzebue. A'dam, H. Gartman 1814. [4] 39 p. Met opdracht aan Gerrit Carel Rombach, tooneelspeler. Van Aken II, p. 41; CBMNL 1610. 45 _ -, Idem. 2e druk. A'dam J.C. van Kesteren 1831. 47 p. Scheur in eerste 2 bi.' Van Aken II, p. 41; CBMNL 1611. 40, -, Het avond-uur, tooneelspel, in 1 bedrijf. Naêr het Hoogduitsch van A. von Kotzebue. A'dam, J.S. van Esveldt-Holtrop 1809. 40 p. Van Aken II, p. 41; CBMNL 576. 40 ' -, Het dal van Almeria, tooneelspel in één bedrijf. Naar het Hoogduitsch [v. Kotzebue ]. A'dam, J.S. van Esveldt Holtrop 1812. 43 p. Gedrukt bij Altheer 45,in Utrecht. Van Aken II, p. 90; CBMNL 1499. -, De deserteur, kluchtig blijspel. In 1 bedrijf, naar het Hoogduitsch van A. van Kotzebue. A'dam, J.S. van Esveldt-Holtrop 1807. 55 p. Van Aken II, p. 43; zie CBMNL 1567. 45,-, De Engelsche goederen, kluchtspel. In 2 bedrijven, naêr het Hoogduitsch van A. von Kotzebue. A'dam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1809. 65 p. Van Aken Il, p. 45; CBMNL 2748. 45,-, De gebannen amor, of de achterdochtige echtgenooten; blijspel, in 4 bedrijven, naar het Hoogduitsch van A. von Kotzebue. A'dam J.S. van Esveldt-Holtrop 1810. [2] 216 p. Met opdracht aan de vrouw van Dirk 45,Kamphuizen. Van Aken Il, p. 45; CBMNL 339. -, De geschaakte jongman, of het Hollandsch gebruik, geschiedkundig blyspel. In één bedrijf. Naar het Fransch van F.X. Deloeuvre. A'dam, J.S. van Esveldt Holtrop 1807. 80 p. Van Aken Il, p. 173; zie CBMNL 3857. 45,-, De gevaarlijke buurman, blijspel in één bedrijf, naar het Hoogduitsch van A. von Kotzebue. A'dam, W. Holtrop 1805. 65 [3] Met lijst toneelstukken 50,van Gartman, Smit en Haltrop. Vall Aken Il, p. 45; CBMNL 1210. -, De kruisvaarders, taoneelspel, in 5 bedrijven, uit het Hoagduitsch van A. von Kotzebue. A'dam, W. Holtrop 1803. [4] 125 [3] p. Van Aken Il, p. 48; CBMNL 4397. 45,-, Idem. Nieuwe uitgaaf. A'dam, W. Holtrop [c.1820]. [4] 125 [3] p. Van Aken Il, p. 48; niet in CBMNL. 45,[-], Kwaade luim. Taoneelspel, in vier bedryven, door A. von Kotzebue. Volgends den origineelen druk vertaald. A'dam, H. van Kestern 1799. [2] 181 [1] p. Met portret Kotzebue op tp. Met boekenlijstje Van Kesteren. Van Aken Il, p. 49; Arpots 262; CBMNL 4828. 50,-, Het landhuis aan den grooten weg. Blijspel, in 1 bedrijf. Naar het Haagduitsch van A. van Kotzebue. 2e druk. A'dam J.C. van Kesteren 1847. 48 p. Niet bij Van Aken llÎel in CBMNL! 100,[-],Loon der waarheid. Taoneelspel, in 5 bedrijven, door A. van Katzebue. A'dam, J.W. Smit 1801. [2] 153 p. Vall Aken Il, p. 50; CBMNL 4734. 50,-, De mooije kleene mode-maakster, blijspel. In één bedrijf. Naar het Hoogduitsch van A. van Katzebue. A'dam, W. Holtrop. 1804. 48 p. Van

Aken Il, p. 51; CBMNL 5362. 144.

50,-

-, De ongehuwde vrouw, tooneelspel, in 4 bedrijven, naêr het Hoogduitsch


145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154. 155.

156.

157.

vn n A . von Kotzchuc. A'dam, J.S. va n Esveklt-Holtrop 1808. 123 p. lla Aken Il, p. 52; CBMNL 8066 Il 45 -, Het onzichtbaar meisjcn, blyspc l. In 1 bedrijf, naar het Hoogct . ,· A'da m J.S. van Esveldt Holtrop 181 2. 23 p. Gedrukt bij Altheer in UtUitsch. recht· Van A ken //, p. 102; CBMNL 5099. -, Het posthuis, blijspel, in één bedrijf. Naar het Hoogduitsch van A SO,. Kot zebue. A'dam, J.S. van Esveldt-Holtrop 1807. 68 p. Van Aken 11 · von 'p. 53· zie CBMNL 6175. so' [-], Robert Maxwell, tooneelspel. Door A. van Kot_sebu~. Den Haag, Leeuwestyn, 1798. [6], 95 p. Van Aken Il, p. 54; met btJ Arpots en niet in CBMNL. 50. [-],De schrijf-lessenaar, of de gevaaren der jeugd, tooneelspel, in vi' bedrijven door A. von Kotzebue. A'dam, W. Holtrop 1801. [4] 176 p. M:: opdracht aan N.J. Muysken te Groningen. Van Aken Il, p. 54; CBMNL 6744_

J.è~

50-

-, De spraaklooze, blijspel. In één bedrijf. Naar het Hoogduitsch van A. vo~ Kotzebue. A'dam, J.S. van Esveldt-Holtrop 1807. 40 p. Van Aken IJ, p. 55., . z1e CBMNL 7025. 45,_ -, De toets der trouw, of de dwaalingen blijspel in drie bedrijven. Naar het Hoogduitsch van A. Lafontaine. A'dam, W. Holtrop 1806. 155, 8 p. Met boekenlijstje van 8 p. van Hendrik van Kesteren [sic]. Van Aken I, p. 61; niet in CBMNL. 60-, -, Ubaldo, tooneelspel, in vijf bedrijven, naar het Hoogduitsch van A von Kotzebue. A'dam, J.S. van Esveldt-Holtrop 1809. 152 p. Niet bij Van Aken; CBMNL 7508. 50,-, Uilenspiegel, kluchtspel in 1 bedrijf, naar het Hoogduitsch [v. Kotzebue] A'dam, J.S. van Esveldt Holtrop. 1812. 56 p. Gedrukt bij Altheer te Utrecht. Van Aken Il, p. I 11; CBMNL 7510. 50,-, De verstrooiden, kluchtig blijspel; in één bedrijf. Naêr het Hoogduitsch van A. von Kotzebue. A'dam, J.S. van Esveldt-Holtrop. 1809. 54 p. Van Aken IJ, p. 57; CBMNL 7709. 45 -, De veiwarring, blijspel. In vijf bedrijven van A. van Kotzebue. A'dam, W. Holtrop 1803. [4] 167 p. Van Aken Il, p. 57; CBMNL 7730. 50,-, De zintuigen der herssenen, blijspel, in drie bedrijven naar het Hoogduitsch van A. von Kotzebue. A'dam, J.S. van Esveldt-Holtrop 1806. 126 p. Van Aken Il, p. 60; CBMNL 8538. 45,EYBEN, H.F., Vrindschap en eerzucht, tooneelspel. Naar 't Hoogduitsch van A.J. von Guttenberg. A'dam, P.J. Uylenbroek. 1800. 158 p. Van Aken II, p. 27; niet bij Arpots; CBMNL 7946. 50,-, ~ wissel, blyspel. Naar 't Hoogduitsch van J.F. Junger. A'dam P.J. Uylenbroek 1798. 123 p. Met opdracht aan de leden van het toneelminnend gezelschap Kunstmin en Vermaak. Van Aken Il, p. 38; Arpots 253; CBMNL ~~

158.

159.

~

F ALLEE, B.A., De gelofte, of het uur der wraak. Het Hoogduitsch [v. Hohlbrück] gevolgd. De Hage, Wed. J. de Groot en Zoonen 1803. [4] 128 p. Bruin. Kort afgesneden. Met opdracht aa n W. Bingley. Van Aken Il, P· 94; CBMNL 2545. 25,-, Het gevaarvol kasteel, of de woestyn in Polen. Tooneelspel naar het


160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

Fransch. Den Haag, Wed. J. de Groot en Zoonen. 1805. [8] 206 [2] Van Aken Il, p. 305; CBMNL 4061. ' . - De ve h' . d 45,, .. rrassc mg m en nacht. of de gelieven in den tuin. Blijspel in twee bednJven, naar het Hoogduitsch. A'dam, H. Molenyzer. 1804. 72 Vi Aken II, p. 112; CBMNL 7697. p. an

~ De

vermomde gelieven. Blyspel, naar het Fransch (Les amans proth::,) . en Haag, Wed. J. de Groot en Zonen. 1804. [4] 67 p. Met stippelgr. 0 ~ van Lange naar Fallee en Temminck. Van Aken IJ, p. 292; CBMNL

~;~17_

[FEITAMA JR. S.], Gabinia, treurspel, naar het Fransche van den Heere50d~

Br~eys. Onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. 2e druk. A'dam I. Duim 1756. 64 p. Van Aken Il, p. 158; Arpots 71; CBMNL 2437. 60,[-], Jonath~n, treurspel naar het Fransche van den Heer Duché gevolgd onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. Utrecht, 1771. 51 p. Van Aken Il, p. 181; lliet bij Arpots; CBMNL 3851. 50[-], De Machabeen, treurspel. Naar het Fransche van den Heer De ~ Motte gevolgd, onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. Utrecht 1771. 62 p. Met titelprent van Vinkeles naar Buijs. Van Aken Il, p. 207; niet bij Arpots; zie CBMNL 4862. 60,[-], Marius, treurspel. Naar het Fransche van den Heer De Caux gevolgd, onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. Verbeterd in dezen 2e druk. A'dam, I. Duim, 1757. 6, 56 p. Van Aken IJ, p. 159; niet bij Arpots; zie CBMNL 4988. 50,[-], Pyrrhus, treurspel. Naar het fransche van den Heer De Crebillon gevolgd, onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. Verbeterd in dezen 2de druk. A'dam, 1. Duim, 1775. [6], 64 p. Met titelgr. Niet bij Van Aken en Arpots; zie CBMNL 6235. 55,[-], Romulus, treurspel [n.h. Fr. v. La Motte]. 3e druk. A'dam, 1. Duim 1754. [8] 56 p. Ex op groot paier. Met opdracht met gravure met wapen aan Philips van de Ghiessen. Mist titelprent? Van Aken IJ, p. 331; niet bij Arpots; zie CBMNL 6455. 75,[-], Titus Vespasianus. Treurspel, gevolgd naar het Fransche van den Heere P. Corneille. A'dam 1722. 62 p. Met opdracht aan Ph. Serrurier, getekend Studio Fovetur Ingenium. Vall Aken IJ, p. 167; niet bij Arpots; zie CBMNL 7325. 60,[FEITH, R.], De patriotten. Tooneelspel. A'dam, J. Allart 1785. [4) 4, 119 p. met een kgr. door Bogerts. Kort afgesneden. Van Aken /, p. 511; Arpots 193; CBMNL 5978. 50,Florette, tooneelspel, in 1 bdrijf. Naar het Hoogduitsch van Deinhardstein. Brussel J. Sacré [c.1828]. 39 p. Haltleer. Van Aken Il, p. 19; zie CBMNL 5~ Florville en Valsan, of de zedelyke Tartuffe; tooneelspel. Gedeeltelyk uit het Engelsch, School for Scandal, van Sheridan, en vry gevolgd naar het daaruit getrokken Franschen stuk: l'Homme à sentimens, ou Ie ta~tuffe des moe~rs. A'dam, Wed. J. Dóll, 1802. 125 p. Met stippelgr. van Portman naar Monts. Zedelijk Schouwtoneel X, 2de st. Niet in Vim Aken (?) CBMNL 2384. 50,Florville en Valsan, of de zedelyke Tartuffe; tooneelspel. Gedeeltelyk uit het Engelsch, School for Scandal, van Sheridan, en vry gevolgd naar het daaruit

n~

171.

172.


getrokken Franschen stuk: l' Homme à sentimens, ou Ie tartuffe des A'dam, Wed. J. Dóll, 1802. 125, [3] p. Zonder de stippelgr. van pmoeurs. naa r Merits. Zedelijk Schouwtoneel X, 2de st. Niet in Van Aken (?) 2384. lYJNL FOCQUENBROCH, W.G. VAN, Min in 't lazarus-huys, blyspel. A'da~O,. Helders en A. Mars 1783. 108 p. Van Aken II, p. 412; Arpots 512; CB•i J. 5223. lYJNL

cc;!~an

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179. 180.

181.

182.

183.

184.

185.

5 FOKKE, J., Margaretha van Henegouwen, gravin van Holland en Zeel 0,. nd treurspel. A'dam, 1. Duim [c.1775]. [6] 68 p. Niet bij Van Aken en Arpa ; Ots· CBMNL 4939. 65~ FOKKE SIMONSZ, A., Fanchon, het liermeisjen; blijspel, met zang. na' het Fransch van Bouilly, in het Hoogduitsch gevolgd door A. von Kotzebuar en voords daaruit in het Nederduitsch vrij vertaald. A'dam Gartman, Sm~~ en Holtrop 1806. [2] 124 p. Van Aken //, p. 153,· CBMNL 2289. 45 _ -, Hendrik Reusz von Plauen, of de belegering van Marienburg, tooneelspel. Het Hoogduitsch van A. von Kotzebue vrij gevolgd. A'dam Gartman, Smit en Holtrop 1806. [4] 110 p. Van Aken //, p. 46,· CBMNL 3116. 50-, -, De Hussiten voor _Naumburg. Tooneelspel met zang in 5 bedrijven, Naar het Hoogduitsch van A. von Kotzebue, vrij gevolgd. A'dam H. van Kesteren 1805. 8, 84 [2] p. Met portret Kotzebue als titelvignet. Met boekenlijstje Van Kesteren. Van Aken IJ, p. 46; zie CBMNL 3408. 50,-, De kleine stad in Duitschland. Blyspel. Het Hoogduitsch van A. van Kotzebue vrij gevolgd. A'dam, H. van Kesteren 1805. [4] 130 p. Met portret Kotzebue als titelvignet. Van Aken Il, p. 48; CBMNL 7036. 45,-, Idem. Variant: vignet op tp. ontbreekt. Zie Van Aken Il, p. 48; zie CBMNL 7036. 45,-, Het lustslot van den duivel, zangspel, in drie bedrijven; naar het Hoogduitsch van A. von Kotzebue, vrijgevolgd. A'dam, H. van Kesteren 1805. [4] 77 3 p. Met portret Kotzebue als titelvignet en 3 pp toneelstukken 50,bij Van Kesteren te bekomen. Van Aken Il, p. 50; CBMNL 4834. -, De pagiestreeken, kluchtig blijspel, in vijf bedrijven. Het Hoogduitsch van A. von Kotzebue vrij gevolgd. A'dam, H. van Kesteren 1805. [4] 173 [3] p. Met portret Kotzebue als titelvignet en 3 pp toneelstukken bij Van Kesteren te bekomen. Van Aken Il, p. 53; zie CBMNL 5911. 50,-, Het vrouwtje van den Donau, of de koningin der spooknymphen. Zangspel, het Hoogduitsch van Hensler gevolgd. 4e druk. A'dam z.j. 122 p. Modern geb. Van Aken IJ, p. 32; niet in CBMNL. 50,Fridolin, tooneelspel. Uit het Hoogduitsch van Holbein, naar het gedicht van Schiller: Der Gang nach dem Eisenhammer. A'dam, J.G. Rohloff. 1810. ~20, 2 p. Met boekenlijstje v.d. uitgever. Met aantekeningen van een opvoermg. Bijgebonden enige p. uit de 2e druk met aant. Van Aken II, p. 33; CBMNL 2424. 40,ldem. 2e druk. A'dam, J.C. van Kesteren. 1836. [4], 115, [1] P· Met rolverdeling in hs.: De Cock, L.H., J. en R. Dijkhuis., Veltman, M. en A. Wolvringh, Havinga, Zijlema, Dijk en Kamer. Van Aken Il, p. 33; CBMNL 2425. 50,FUYTER, L. DE, Lope de Vega Carpioos verwarde hof. 2de druk vermeerdert, en van veel fauten verbeetert. Gespeelt in de Amsterdamse


186.

187.

188. 189.

190.

191.

192.

193.

194. 195.

196. 197.

198.

199.

200.

schouburg, anno 1656. A'dam Jan Bouman 1668. 71 p. Met opdracht d.d . 1668 aan Marten Kretser. Niet bij Van Aken; niet in CBMNL. 150,[GAETE, H. VAN DE], De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager, blyspel. Gouda. Erven L. Kloppenburg. Z .j. [ca 1720]. [14], 29, [1] p. _Met" drempeldicht van H[ermanus] v[an de] B[urgh]. Van Aken I, p. 75 _ 423; met b11 Arpots; CBMNL 438. GEE~~• W . DE, De manzieke vryster, kluchtspel. A'dam, erfgen. j_ LescaIIJe 1700. 31, 1 p. Van Aken I, p. 141; niet bij Arpots; CBMNL 8019. 60,Het gestoorde offerfeest. Zangspel. Muziek van Winter. A'dam, A . Mars 1805. [8] 96 p. Van Aken I, p. 504; CBMNL 5670. 50,De geveinsde zotheid door liefde, blyspel. A 'dam, Erfgen. J. Lescailje 1727. 64 p. Titelvignet met Constantia et Labore. Opdracht aan Daniel van Genegen. Niet bij Van Aken en Arpots; CBMNL 8649. 75,De gevolgen van een eenige leugen, tooneelspel, naar het Hoogduitsch van C.H. Spiesz. A 'dam 1798. 148 p. Met titelprent. Van Aken II, p. 77; niet bij Arpots; CBMNL 2648. 45,De gevolgen van een eenige leugen, tooneelspel, naar het Hoogduitsch van C.H. Spiesz. A'dam 1798. 148 p. Met titelprent. Van Aken II, p. 77; niet bij Arpots; CBMNL 2648. Ex: met eigendomsstempel van Luise P[rincess] v[on] P[reussen]. 60,De gevondene brieventasch, of berouw en voldoening. tooneelspel. Naar het Hoogduitsch vrij bewerkt door den vriendenkring, onder de zinspreuk: Arbeid in Rust. Den Haag H .S. de Groot 1809. 286 p. Van Aken II, p. 88; CBMNL 1052. 60,De gewaande tovery, zangspel. Gevolgd naar het Fransche. A'dam, J. Helders en A. Mars, 1785. 61 p. Van Aken Il, p. 341; CBMNL 7392. 50,ldem. Ex. op groot papier. Van Aken II, p. 341; CBMNL 7393. 75,De gewaende philosooph, blijspel. Volgens het ontwerp van den Heere Marmontel. Uit het Fransch vertaeld [onder de zinspreuk Vlijt Doet Vorderen]. Leyden C. van Hoogeveen jr. 1763. [4], 62 p. Ex. op groot pap. Van Aken II, p. 328; CBMNL 6082. 75,Een glas water. Blijspel in vijf bedrijven en in proza, door Mr. Eugène Scribe. [ca. 1850). Tp. ontbreekt. [45], [l] p. in twee kolommen. 2,Het glas water, blyspel. In 2 bedryven; uit het Hoogduitsch van A.J. von Guttenberg. A'dam, Wed J. Dóll, 1802. [4] 106 [2] p. (Gezellige Schouwburg II, 3). Met boekenlijstje Dóll. Van Aken Il, p. 27; CBMNL 2730. 50,[GOENS, R.C. VAN], De ridder Bayard, toneelspel, in vier bedryven. Naar het Fransche van den beroemden Monvel. Iets meer dan ene vertaling. A'dam, J. Helders en A. Mars 1798. 4, 131 p. Niet bij Van Aken (?) en 50,Arpols; CBMNL 6350. GOGEL, I.J.A., De apothecar en de doctor. Zangspel, gevolgd naar het Hoogduitsch van Stephani. A 'dam J. Helders en A. Mars 1796. 108 p. Niet 150,bij Van Aken; Arpots 500; CBMNL 435. De graaf van Walltron, of de suhördinatie. Treurspel. Naar het Hoogduitsch van den Heer Möller. A'dam, Wed. P.J. Entrop 1778. 6, 124 p. Van Aken Il,

p. 66; niet bij Arpots; zie CBMNL 2801.

201.

50,-

GRAEF, MR. HENDRIK DE, Aurora en Stella, of zusterlijke kroonzucht, Blyspel. A'dam 1665. 55 p. Opdracht aan Wendela de Vlaming van


202.

Outshoorn; lofdichten door Justus Hoflandt en Cornelia van der Veer . bij Van Aken (?); CBMNL 572. . .. · Nie1 GRAVÉ JSZ., J., Seïd en Palmire, oorspronkeliJk zangspel . 175,. bedriJ'vcn Muzijk van Andries ten Cate J.A. Zoon. A'dam M w' 10 drie . C. van Hulst. 1830. 50, [2] p. Vian Aken /, p. 148; ' CBMN . ester.... & zoon en ·•1•an L 6782.

203.

204.

GRAVÉ, J.H., Het Belgische ~eisje, of de vrouwelijk~ spion. (EpisOd 50'.. den tiendaagschen veldtogt.) BhJspel met zang, (vaudeville) in drie bed .~ uit gedeeltelijk naar het Fransch omgewerkt. 's Gravenhage, A.P 11.Jven, Langenhuysen. 1832. 120 p. Van Aken I, p. 148; CBMNL 5095. · van 65,· -, Het middagmaal van Magdalena, of de schotel met ooren; blijs 1 zang, (vaudeville.) In een bedrijf; vrij naar het Fransch van M. De!e _met Nijmegen, C.J. van Goor en Zoon. 1820. 61 p. Niet bij Van Aken;

c;!~t

205. 206.

207. 208.

209.

210.

211. 212.

213.

214.

5202. . .. . 65. -, Rozendaal, of de ontmoeting; blijspel met zang, m een bedrijf. A'dam Westerman en Zoon. [c.1820]. 56 p. Van Aken I, p. 148; CBMNL 6501. ' 45 ~ 's GRAVENWEERT, J. VAN, Theseus. Treurspel. Naar het Fransch va~ Mazoïer. A'dam A. Mars 1806. [12] 80 p. Opdracht aan Corn. v. Kerchem Niet bij' Van Aken; CBMNL 7275. 50~ -, Het verbond der edelen, treurspel. 2e druk. A'dam, J. van der Hey e~ Zoon. 1828. 68 p. Van Aken /, p. 149; CBMNL 7607. 40., GREUVE, G.C. DE, De virtuosen, of het levend testament. Blijspel in vijf bedrijven. Na het Hoogduitsch. A'dam, H. van Kesteren 1799. [4], 135 [1] p. Met 1 p. toneelstukken bij Van Kesteren te bekomen. Van Aken I, p. 112; niet bij Arpots; CBMNL 7766. 50,Griseldis, of de drie proeven: tooneelspel in 5 bedrijven, naar het Hoogduitsch van F. Halm. 's Gravenhage K. Fuhri. 1838. 119 p. Verkeerd gebonden. Ex. met uitgebreide regie-aantekeningen. Van ·Aken Il, p. 30; CBMNL 2848. 20,De groote waereld en goedhartigheid. Een famielje tafereel. Tooneelspel. In vier bedrijven naar het Hoogduitsch van F. W. Ziegler. 2e druk. A'dam, G. Roos. 1805. 6, 178 p. Met aant. Van Aken Il, p. 84; CBMNL . 50,· Idem, 3e druk. A'dam, J.C. van Kesteren, 1825. 4, 172 p. Van Aken Il, p. 84; CBMNL 8268. 40,De grootmama, blijspel, in 1 bedrijf, naar het Hoogduitsch van A von Kotzebue. A'dam, J.C. van Kesteren 1821. 48 p. Van Aken Il, p. 46; CBMNL 2856. 40,· Gustaaf Adolph, of de edelmoedige koning. Tooneelspel in vyf bedryven. Gevolgd naa.- het Hoogduitsch van den Heer De Dalberg. [A'dam A va? der Kroe 1778 of 9]. [2], 83-182 p. Met titelprent van Punt naar Buijs. (Uit Zedelyk Toneel III). Van Aken II, p. 19; niet bij Arpots; CBMNL 2879 · 25,· Haat en liefde, tooneelspel in 4 bedrijven. Naar het Hoogduitsch van C.f, Bonin, A'dam J.G. Rohloff. 1814. [4] 148 p. Van Aken Il, p. 15; CBMNL

M

215.

45,· [-], Verliefde Brechje, kluchtspel. A'dam, J. Helders en A. Mars. 1786. 45 P·

216.

Van Aken/, p.434; niet bij Arr>ots· CBMNL 1043 SO,· HAM r ' . . de MI_US, . G.J., Eulalia Meinau, of de gevolgen eener here~nig echtverbmtems; tooneelspel. Naar het Hoogduitsche van F. Wilhelm Z1egler.

2904.


A'tiAm, P.J. Uylcnhrork, 1792. 127, 111 p. Vrm Aken Il, p. /f4; niet hij Arpots; CRMNL 2237. 50 217. -, Dr h11wlyksgift. tnoncc lspcl. Na ar 't l loogduitsch van August Wilhel~ A\fa m, P.J. Uylcnhrock 1797. 159 r. Halninnen. Van Aken Il, p. 35; l~Or1 mrt h11 A1pots: CBMNL 3498. 5021R [H AP~. P.W. VAN], De mansmoêr, kluchtspel. 2e druk. A'dam, Erfgen. j _ Lescal3e en D. Rank 171 4. 40 r. Van Aken I, p. 494; niet hij Arpots; CBMNL 4925. 65 219. [-]. Verliefde Brechje, kluchtspel. A'dam, Erfgen. J. Lescailje en Dirk Rank 1720. 35 p. Van Aken I, p. 434; Arpots 218; CBMNL 1042. 50,219a. 1-), Idem. A'dam, J. Helders en A Mars. 1786. 45 p. 50,220. HAREN, O.Z. VAN, Agon, sultan van Bantam. Treurspel. A'dam, J. Helders, [ca. 1775]. (4), 54, (2] p. Van Aken /, p. 154; Arpots 218; niet in CBMNL. 50,221. [HARTSEN, A], Mahomet. Treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heere de Voltaire. A'dam 1. Duim 1770. [12] 62 p. Met titelprent door Vinkeles naar J.C. Ploos van Amstel. Opdracht aan "mijne medeleden" van het genootschap Diligentiae Omnia. Van Aken Il, p. 265; Arpots 523; CBMNL 5392. 75,222. [-), Idem. Ex. op groot papier, zonder titelprent. Van Aken /, p. 265; zie Arpots 523; CBMNL 5391. 70,223. 1-), De moeder, vertrouwde van haare dochter; blyspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heere de Marivaux. A'dam, l. Duim 1762. [8] 80 p. Halfleer. Met opdracht aan Cornelis Jacob van der Lyn. Van Aken II, p. 215; Arpots 333; CBMNL 5368. 60,224. [-], De vrouw naar de waereld. Blyspel. Gevolgd naar het Hoogduitsch van J.C. Brandes. A'dam 1784. 116 p. Van Aken Il, p. 16; Arpots 67; CBMNL 8042. 50,De wedergevonden zoon. Blyspel. Gevolgd naar het Fransche van den [-], 225. Heere De Voltaire. 2e druk. A'dam 1. Duim 1761. [6] 85 [3] p. Ex. op groot pap. Opdracht aan Willem Kops te Haarlem. Mist titelprent? Van Aken Il, p. 269; niet bij Arpots; CBMNL 8602. 65,[HARTSEN, A. en H.J. ROULLAUD), De graaf van Waltron, krijgspel. 226. Gevolgd naar het Hoogduitsch van den Heer Möller. Door Oefening Beschaaft de Kunsten. 2e druk. A'dam, J. Helders en A. Mars 1791. [8] 104 p. Titelvignet Oefening Beschaaft de Kunsten. Van Aken II, p. 66; Arpots 374; CBMNL 2807. 50,[-], Idem. 2e druk. Doorschoten ex. met tal van aantekeningen. Van Aken Il, 227. p. 66; Arpots 374; CBMNL 2807. 55,HASSELT, J.W. VAN, Abraham en lzaac. Gevolgd naar 't Hoogduitsch van 228. J.C. ~vater. A'dam, J. Allart 1788. [6] 166 p. Met titelprent van Vinkeles. Iets bruin. Van Aken Il, p. 63.: niet bij Arpots: CBMNL JO. 75,HATTUM, M. VAN, De verkeerde waereldt. kluchtige opera. Met dans 229. kunst en vliegwerken. Ten deel gevolgt na het Fransche van de Heeren Le Sage & Dorval. A'dam, 1. Duim 1742. 52 p. Met titelvignet Yver in Liefde Bloeiende. Van Aken Il, p. 212; Arpots 321; CBMNL 8273. 50,HA VERKAMP, J., Brutus, treurspel, gevolgt naar het Fransche van den 230. Heere de Voltaire. A'Llam 1736. 62 p. Met titelprent. Opgedragen aan Mr.

m!:


Pieter Rendorp rnet diens wapen. Vall Akell Il, p. 264; Arpots 518; CBMNL 1182, 75,. -, Sabirrns en Eponina. Treurspel, gevolgt naar h_et Fransche [van Richer]. A'dam t 741. 72 p. Van Aken Il, p. 333; Arpots 460, C~MNL 6522.. 60,. [-), Sertorius. Treurspel. Gevolgt naar het Fransche van P. Corne11le. A'ctarn 1722. 72 p. Opdracht aan George Bruyn. Van Aken II, P· 166; Arpots llB• CBMNL 6807. so' HAVERKORN, DE JONGE, J., Robbert de Vries, treurspel. A'dam, j~ Duim, 1777. 8, 83 p. Met front. van A. Fokke naar J. Fokke. Van Aken/, p. 157; niet bij Arpots; CBMNL 6394. 60. -, Idem. 2e verbeterde druk. A'dam, J.Duim 1778. [8] 88 P· Mist titelprent; Van Aken I, p. 157; niet bij Arpots; CBMNL 6395. 50 ·. -, Idem. Ex op groot papier. Niet bij Van Aken; niet bij Arpots; niet i~ CBMNL. 90. -, Idem. Ex. op groot papier. Haltbazaan. Met los bijgevoegd: titelprent va~ de le druk, nog een kgr. van Fokke én een dubbel blad met daarop een andere tp. met imprint zonder uitgever en daar tegenover: Ten blyke van echtheid geteekend, door W . Haverkorn en genummerd: 9. Niet bij Van Aken; niet bij Arpots en niet in CBMNL. 200,. De hekken zijn verhangen, blijspel, in vijf bedrijven. Naar het Hoogduitsch van F.L. Schröder, A'dam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst. 1833. 130 p. Van Aken II, p. 76; zie CBMNL 3068. 45,. HELMERS, J.F., Dinomaché of de verlossing van Athene; treurspel. A'dam, Abraham Mars, 1798. [4], 78 p. Van Aken I, p. 158; Arpots 224; CBMNL 1647. 50,. HEMPEL, W., De jodin, groot melodrama in vijf bedrijven, naar aanleiding van het Fransche zangspel. La juive [v. Scribe]. Utrecht 1838. [4] 62 p. Van Aken Il, p. 303; CBMNL 3831. 45,. Hennuyer, bisschop van Lizieux. Tooneelspel. Naar het Fransch van Mercier door B. Ruloffs. A'dam, Jan Helders, 1779. [10], 80, [2], 6 p. Niet bij Van Aken; niet bij Arpots; CBMNL 3118. 50,• HEYNK, D., Veranderlyck geval, of standvastige liefde. Blijspel. A'dam 1692. 80 p. Opdracht aan Gemert Colterman te Haarlem d.d. 1663. Lofdicht door B. Abba. Met houtsnede op tp. Niet bij Van Aken en niet in CBMNL? 175-, [HOEN, P. 'T], Jan van Schaffelaar, of de vaderlandsche held; treurspel in 5 bedryven. [Utrecht 1791] 118 p. Met gravure van Vrydag naar Kuyper. Zonder afzonderlijke tp. 35,H OEVEN, W. VAN DER, 't Koffyhuis. Kluchtspel. A'dam 1734. 48 p. Van Aken /, p. 168; Arpots 240; CBMNL 4193. 90,HONIG, J.C., De vrouwenhater, tooneelspel, met zang; in één bedrijf; (het Fransch [v. Bouilly] naargevolgd.) A'dam, A. Mars 1812. [8] 60 p. Met titelvignet van Veelwaard naar Honig en opdracht aan Anna Maria K.amphuyzen geb. Snoek. Van Aken /, p. 346; CBMNL 8094. 50,· [HOOGEVEEN, C. VAN ], De dood van Calas; treurspel door h~t kunstgenootschap, onder de zinspreuk: Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen. 2e druk. Leyden, gedr. voor het kunstgen. 1767. 8°: [8], 53, P.1 P· Met opdracht aan de weduwe en kinderen van wijlen Jean Calas. Niet bzJ r

231. 232.

233.

234. 235. 236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243. 244.

245.

r


246.

247. 248.

249.

250.

251.

252.

253. 254.

255.

256.

257.

258.

259. 260.

261. 262.

Van Aken en Arpots; zie CBMNL /799. 75,[-},De dankbaare zoon, tooneelspel; gevolgd naar het Hoogduitsch van den Heer J.J. Engel onder de zinspreuk Sine Dificultate Nihil. A'dam, I. Duim 1777. 53 p. Wat kort afgesneden. Van Aken II, p. 20; Arpots 179; CBMNL 508563. HOOGHUYSEN, D., De belachelyke wynproef, A'dam, H. Bosch 1725. [2] 54 p. Van Aken I, p. 186; niet bij Arpots; CBMNL 8302. 60,H[ORDIJCK] V[ERSTOLK], A., De halve ring, tooneelspel in vijf bedrijven. Naar het Hoogduitsch van W. Thombrink. R'dam, J. Meijer 1794. [8] 132 p. Met opdracht aan C. W..... Van Aken Il, p. 79; niet bij Arpots; CBMNL 6373. 60, -, Het hoogste lot, blyspel. Vry naer het Hoogduitsch [v. Hagemeister] gevolgd. A'dam, J. Helders en A. Mars. 1795. [6] 39 p. Van Aken Il, p. 101; Arpots 216; zie CBMNL 4751. 50,Het horologie en de . amandeltaart, tooneelspel, in één bedrijf. Uit het Hoogduitsch van A. von Kotzebue. A'dam, J.W. Smit 1804. 15 p. Van Aken Il, p. 46; CBMNL 3328. 40,HOUTMAN, THZ, J., De indianen in Engeland; blyspel. Naar het Hoogduitsch van den Heer August van Kotzebue. A'dam, P.J. Uylenbroek. 1791. 6, 168 p. Met 2 p. boekenlijstje Uylenbroek. Van Aken Il, p. 47; niet bij Arpots; CBMNL 3578. 50,[HOVEN, AE. VAN], De wanhebbelyke liefde, kluchtspel. [Gebaseerd o.h. Fr. v. Quinault.] 2e druk. A'dam, J. Lescaille 1704. [12], 36 p. Met titelprent van Baptist naar Muscher. NVA 127; Van Aken II, p. 312; niet bij Arpots; CBMNLL 4673. 60,[-], Idem. A'dam 1. Duim, 1753. [10] 36 p. Van Aken II, p. 312; Arpots 444; CBMNL 4671. 50,Hugo de Groot, tooneelspel. In 4 bedryven. Naar het Hoogduitsch van A. von Kotzebue. A'dam, wed. J. Dóll 1804. [4] 108 [2] p. Met portret De Groot op tp. Met boekenlijstje Dóll. Van Aken I, p. 46; zie CBMNL 3345.60,De hut in het bosch, of d~ gewaande bandiet. Toneelspel. Niet vertaald. 2e druk. A'dam 1810. 140 p. Opdracht aan D. Kamphuyzen. Titel Ie druk luidde anders. Geb. in rood marokijn met groen titelschildje. Op tp vignet 125,met AC. Van Aken I, p. 471; niet in CBMNL. Het huwelijk van Figaro, zangspel, in vijf bedrijven. [Bew. n.h. Fr. van Beaumarchais]. Muzijk van W.A. Mozart. A'dam M. Westerman en C. van Hulst. 1825. [4) 124 p. Van Aken II, p. 298; CBMNL 3436. 50,[HUYBERT, P.A.], De dwarsdryfster. Kluchtig blyspel. Onder de zinspreuk, Per Gradus Ad Scientiam. A'dam, Izaak Duim, 1746. 48 pp. Van Aken II, p. 288; Arpots 161; CBMNL 2009. 50,[HUYDECOPER, B.], Achilles, treurspel. Derde druk. A'dam, Izaak Duim, 1742. 79, [ I) p. Met opdracht aan Mr. Willem van der Muelen. Zonder 40,omslag. Va11 Aken I, p. 418; Arpots 246; CBMNL 59. -' Idem. Ander zetsel: Arpots 247. 50,-' Idem. Ander zetsel: Arpots 248. 50,-, Idem. Leyden H.W. Kazenberg & Lang. 1845. Van Aken I, p. 190; CBMNL 62. 30,lda van Falkenstein, oorspronkelijk tooneelspel in vier bedrijven. Groningen,


263.

2J 103 ,.,. Haltleer. Van Aken /, p. 473· CBA1N 1 Y1 J. 0 om k cns, 182 1· [ . ' l (IMME, W.), De jonge Walburg, of de gevolgen van het senti 3527.40 tooneelspel. A'dam, P.J. Uylenhroek 1790. 108 [4] p. ~et 4 p. Werrenteei~: ~ 1 te hekomen bij' Uylenbroek. Van Aken l, p. 544; met bij Alp gedru1.' Ots; C[j

et

8137.

264.

265. 266. 267.

268.

269.

270.

271.

,

f-] De verstandige echtgenoote, tooneelspel. Adam, P.J. Uyle b 1

11.t

ÁfNJ..

10()_

17~ 86' [2] p. Met twee p. toneelstukken te bekomen bij Uylenbroenk·roek Van ·

11 p.288; Niet bzj Arpots; CBMNL 2028. Alce11 IMMERZEEL, JR., J., De goedertierenheid van Titus. ToneeJspel 10()1_ Hage, 1. van Cleef. 1801. [8], 991 [1] p. Van Aken I, p. 191; CBMNl · Den De inkwartiering in Noordholland, 1799. Tooneelspel. A'dam, G. Ro~:4940,. 4, 62 p. Van Aken I, p. 473; niet bij Arpots; C:BMNL 3595. 'l¾J. De insolvente boedel, of de aftogt va~. de ~mderen van Kea. Treurspel lso,. zang, dans en vliegwerk. !n een bedrtJf. Adam, H. van Kesteren. Met 1813 40 p. Met gegraveerde t1telp. Voorrede ondertekend: Loon naar Wer·k [6] Van Aken I, p. 431; CBMNL 938. en. 5 [JAPIN ' J]· ' De woekeraar edelman; kluchtspel. Gevolgt naar het Franscho,. van den Heer Le Grand. A'dam, 1. Duim 1740. 40 p. Iets gevlekt. Me vignet Yver in Liefde Bloeiende. Van Aken Il, p. 210; Arpots 310; CBMN~ 8381. . . 45. Joachim, of de zegenpraal ~er ouderliefde. :ooneel~pel, m drie bedryve~ Gevolgt naar het Fransche van den Heere Blm de Sammore. A'dam A · E . , van . . der Kroe, 1777. [8], 64 p. M1st t1te1prent. x. op groot papier. Niet bij Van Ake11 e11 Arpots; CBMNL 3802. 40 . De jooden, blijspel. Vertaalt uit het Hoogduitsche van den Heer G.E. Lessing. A'dam, G. ten Boekelaar 1774. [2] 66 p. Niet bij Van Aken en Arpots; CBMNL 3828. 90. Johanna van Montfaucon, romantisch tafereel uit de veertiende eeuw. In 5 bedrijven. Door A. van Kotzebue. A'dam, W. Holtrop 1800. 2, 160 p. Met kgr. op titel van Veelwaard. Van Aken II, p. 47; niet bij Arpots; CBMNL 3843. 50De jonge driftige vrouw, blyspel, in één bedryf; naar het Fransch van C.G. Etienne. A'dam, Wed. J. Dol!. 1805. 62 p. Gezellige Schouwburg III, 1. Van Aken II, p. 189; CBMNL 8064. 45,[JONGH, 1. DE], Felix en Antje, of gelyk by gelyk maakt het beste huwlyk. Blyspel. Gevolgt naar het Hoogduitsch van C.F. Bretzner. A'dam, 1. de Jongh en Alkmaar J. Hand 1792. [6] 200 p. Van Aken Il, p. 16; niet bij Arpots; CBMNL 2323. 60,· Julia Arnold, tooneelspel. A'dam, Wed. J. Doll, 1795. 4, 80 p. Niet bij Van Aken,· niet bij Arpots; CBMNL 3942. 15,· K., Het misverstand of elk is een dief in zijne nering. Blijspel. 1811. 71 P· Voorrede getekend Ouderkerk a/d IJssel 1811. K. heeft ook "Willem van Focquenbroch" geschreven. Betreft apotheker. Mist tp. Van Aken /, P· 499; niet in CBMNL. 75,· Kabaal en liefde, Treurspel in vijf bedrijven. Naar het Hoogduitsch van Heer F. Schiller. [Amsterdam, H. Gartman, W. Vermande) en J.W. Smi · 17911• 194 P· Met kgr. van Brouwer naar Buijs. z. tp. Uit Algemeen{ Spectatoriaale Schouwburg IV. Van Aken IJ, p. 73" niet bij Arpots; CBMN )

272.

273.

274. 275.

276.

d~;


277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285. 286. 287.

288.

289.

290.

291.

3979. 45,K~PH~•~~N, D.~:' Klaartje en Jakob, of zijne mouw verraadt hem! BhJspel, m een bednJf. Naar het Hoogduitsch van F. van Holbein. A'dam, 45,J.C. van Kesteren. 1822. 40 p. Van Aken Il, p. 33; CBMNL 4129. Karel van Burgheim en Emila Rosenau; of de edelmoedige . minnaar. Tooneelspel. Uit het Hoogduitsch. A'dam, W. van Vliet. 1785. [8] 72 p. Iets gevlekt. Met opdracht aan Gerrit Moll Jr. en zijn vrouw Anna Diersen. Van Aken Il, p. 89; niet bij Arpots; CBMNL 4053. 50,KASTELEIJN, P.J., Carolina van Eerburg, of de rampen der liefde; tooneelspel. Gevolgd naar het Hoogduitsch [v. Sprickmann]. A'dam, W. Holtrop 1788. 135 p. Met titelvignet van Vinkeles naar Buys. Van Aken Il, 50,p. 92; niet bij Arpots; CBMNL 1245. -, Elfride, treurspel; naar het Hoogduitsch onrijm van Bertuch. 3e druk. A'dam, P.J. Uylenbroek. 1800. [2] 78 p. Van Aken Il, p. 14; niet bij Arpots; 50,CBMNL 2145. KINKER, J. Tafereel der jongste lotgevallen van Europa, geëindigd door de vrede. Zinnebeeldige voorstelling. A'dam, Abraham Mars, 1802. 6, 62 p. Van Aken I, p. 200; CBMNL 7172. 50,KOK, A.S., Hamiet, prins van Denemarken. Treurspel, naar het Engelsch van William Shakespere. Onder toezicht van Dr. J. van Vloten, hoogleraar te Deventer. Haarlem, A.C. Kruseman 1860. 8, 225, 3 p. Or. omslag wat smoezelig, rug overgeplakt. Van Aken II, p. 126; niet in CBMNL. 25,De koopman van Londen. Burgerlyk treurspel. In vyf bedryven. Naar het Engelsch van den Heer T[=L]illo. [A'dam, P. Meijer 1779]. 118 p. Met kgr. van Vinkeles. Geen tp. Uit Spectatoriaale Schouwburg VIII. Van Aken Il, p. 120; zie Arpots 640; CBMNL 4265. 25,KOSTER, P., De onbescheidene, blijspel, in een bedrijf. Naar het Fransch van Voltaire. A'dam, M. Westerman en C. van Hulst. 1826. [4], 51, [1] p. Van Aken Il, p. 267; CBMNL 5708. 50,-, De zucht naar titels. Blijspel. A'dam, M. Westerman 1828. 88 p. Niet bij Van Aken; CBMNL 8660. 50,KRAFT, A., James Cook, treurspel. A'dam P.J. Uylenbroek 1804. [10] 86 p. Met opdracht aan James Cook. Niet bij Van Aken; CBMNL 3715. 50,KRAYESTEYN, A., Roosje, vervolg van Fanfan en Klaas. Blyspel, in drie bedrijven, door Mevrouw de Beaunoir. A'dam, J.F. Nieman [1806]. [4] 80 p. . Met opdracht aan F. Majofski en Jacoba Sardet. Van Aken II, p. 149; CBMNL 6467. 50,-, Het tafereel van den Sabynschen maagdenroof, blyspel met zang. A'dam, H. Moolenyzer 1806. 8, 62 p. Met opdracht aan Ward Bingley. Niet bij van Aken; CBMNL 7174. 50,KRAIJESTEIJN, H. Mathilda en Malek Adhel. of de kruisridders. Tooneelspel, in vijf bedrijven. Middelburg, Erven J.C. Altorffer. 1816. [8] 104 p. Met opdracht aan C.G.A. van Goethem, echtgenote van C.G. 50,Bijleveld. Niet bij Van Aken; niet in CBMNL. [KROOK, E.?], De theezieke juffers, kluchtspel. Onder de zinspreuk Door Yver Bloeid de Konst. A'dam, Erfgen. J. Lescailje 1701. [6) 48 p. Van Aken I, p. 477; niet bij Arpots; CBMNL 3922. 50,[KROOK, E. EN D. KROON?), Het bedurven huishouwen, kluchtspel.


D oor Yve r Bloeit de Kunst.

. h" A

CB1WNL 33 ·

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

,p

4 7 J; m et IJ rpo.' eld zin nespel. Uit he t Ko nstgenoots h 60 . [· ], De hedendnags~h~ .: : : E;fgen. J . Lescaille, 1710. 92 p. Me~ ap yver hloe1 t . de kuns R . e ld. Va11 A ken /, p. 544; A rpots 605; CBMN oPdracht aan Be nedictus van ynev L 82 69 innaa rs in he t ko nstpa leis van Fen · 6()~ 1 J ] D e toet d e r m oc br· 1 [KROO . ' .' che idene ba letten, zang, muzyk e n ko nstwe rke n. À.· IJsPel Ve:s1erd me7t9ve rs u ' Aken l p. 528; niet bij Arpots; CBMN L 7335 da01, l. Duim 1746 P· .-a, ' · G hedenckt te· s 50,. . Dia na bly-eyndend-spel. Op de s m . ~~~~ Ia nsz. SJyp, 1634. [20), 80 p . M e t kgr. op t~tel en 6 t~e{';tn. p 17e-eeuws hs. Iets gevlekt. Zze Van Ake gr_ Bla d 04 verva ngen door 2 · n 1, p. 207; CBMNL 1601. 35 [-], Helena bly-eyndend-spel. Op de ,spreuck~ W a t G odt te samen vaegh· .et scheyden Adam, Pieter Ia nsz. Slyp, 1634 [2] ~ · . · , 67 d at sa I d en mensch nl [l] p. Met kgr. op titel en 8 tekstgravures. Iets ge vlekt. Zie Van Aken I, p: r

292.

A 'cJa m, J . Lesca ilje 1703. 47 p . Va 74 n Aken I

D~;

pt~~}'

209; CBMN L 3086. 150 . [-], Inleydinghe: gedaan op de A'da msche Musyck-ka mer. Ie blyft in eeJe; doen. In Mayo 1634. A'dam, Pieter Iansz. ~lyp, 1634· [4 ], 11, [l ] ~- Met kgr. op titel. Iets gevlekt, laa tste bi. gerafeld. Zie Van Aken I, P- 21 I; zie CBMNL 3597. 10(). -] Kracht der deughden: bestaende in de overwinnighe va n tegen-strydend' [ ' · minne-lusten. Tusschen Prop~yrus, . en -~ ozette. A 'd a_m , . p ieter Iansz. Slyp,e 1634. [4], 24 p . Met kgr. op titel. Niet b1J Van Aken; nzet m CBMNL. l2S. [-], PastoreJ bly-eyndend-spel, van Cla ris en Phil~a. Op de sin, Een maeght die voor haer kuyscheydt strijdt noyt afbreek m haer eere lijdt. A'dam, Pieter Iansz. Slyp, 1634. [6], 98 p. Met 6 tekstgravures. Iets gevlekt. Zie Van Aken 1, p . 212; CBMNL 1307. 140,[-], Pastorel musyck-spel. Van Julia na en Cla udiaen. A 'dam, Pieter Iansz. Slyp, 1634. [4), 40 p. Met kgr. op titel en 2 tekstgr. Zie Van Aken J, p. 213; CBMNL 3944. 150,[-], Rosemondt en Raniclis, bly-eyndend-spel. Op de spreuck: De liefde is een wonder dingh, sy werckt veel veranderingh. A 'dam , Pieter Iansz. Slyp, 1634. [8], 56 p. Met kgr. op titel en 7 tekstgr. Ie ts gevlekt. Zie Van Aken I, p. 213; CBMNL 6482. 160,De Kuiper, zangspel. Gevolgd naar het Fra nsch [v. Audinot] door B. Ruloffs. A 'dam, J.Helders en A. Mars, 1792. (14), 62 p . Met o pdracht aan Mr. WiJlem Alewyn. Van Aken Il, p. 310; Arpots 23; CBMNL 4406. 50,· KUYPER GZ., H ., De beloonde moederliefde, of de gevolgen eener nuttige opvoeding; tooneelspe~, in drie bedrijven. Het Hoogduitsch [v. V . Babo] vry gevolgd. A 'dam, A. Mars 1815. [4] 123 p. Met vignet van Myling. Van Aken IJ, p . 103; CBMNL 5379. 40,KUYPER GZ., H., Lodewyk de negende, treurspel [n.h. Fr. v. AnceJot]. 's Gravenhage S. de Visser 1822. (2] 6, 82 [ 1] p. Met b oekenlijstje De Visser. Van Aken IJ, p. 313; CBMNL 4718. 50,· ~ -, P., De" dichter en de tooneelspeler, of een blijspel in het blijspel; b~jspel m, 3 be dnJve n, door Lembert vrij naa r Dupay gevolgd, uit het Hoogduitsch: Adam, Wed. H . van Kesteren en Zoon 1817. [4] lOO p. Niet bij Van

Afo:~


305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

CBMNL 1608. -, Eén dag_ uit het leven van Frederik den Grooten; geschiedkundig tooneelspel m één bedrijf, uit het Hoogduitsch [van C.L. Bonafont]. A'dam, J.C: van Kesteren. 1819. 39 p. Haltleer. Met vignet van Zeelander naar Sm1es. Van Aken IJ, p. 90; CBMNL 1486. 45 -, De huisselijke twist, tooneelspel, in 1 bedrijf, naar het Hoogduitsch van À. v~n Kotzebue. A'dam, Wed. H. van Kesteren en Zoon. 1817. 60 p. Met mtgeverslijstje. Van Aken II, p. 46; CBMNL 7497. 45 -, De uniform-rok van den veldmaarschalk Wellington; blyspel, in 1 bedryf. Naar het Hoogduitsch van A. von Kotzebue. A'dam Wed. H. van Kesteren en Zoon 1817. 3-46 p. Mist voortitel. Van Aken Il, p. 56; CBMNL 7532. 40,LANGENDIJK, P., De bedriegery van Cartouche, of de Fransche roovers; blyspel. Zoals het gespeeld is op den Amsterdamsche Schouwburg. Gevolg naar 't Fransch. A'dam, D. Ruarus 1732. [8] 64 p. Van Aken Il, p. 277; Arpots 309; CBMNL 692. 75,-, Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. Blijspel. A'dam 1712. 79 p. Opdracht aan Hendrik Haak Hz. en Everhard Kraeyvanger; lofdicht door H.v.d. Gaete; Titelprent door Elgersma naar Wandelaar. Van Aken /, p. 217; niet bij Arpots; CBMNL 1762. 150,[-], Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal. Kluchtig blijspel. A'dam 1789. 72 p. Opdracht aan Balth. Huydecoper. Met aant. in inkt op tp. Niet bij Va,z Aken; niet hij Arpots; CBMNL 4315. 60,-, De wiskunstenaars of 't gevluchte juffertje; blijspel. A'dam J. Helders en A. Mars 1784. 48 p. Met opdracht d.d. 1715 aan Ev. Kraeivanger. Plaats van handeling: een herberg te Loenen. Va,z Aken /, p. 222; niet bij Arpots; CBMNL 8370. 75,[LANNOY, J.C. DE], Leo de Groote. Treurspel. A'dam 1767. 71 p. Opdracht d.d. 1766 aan Mr. Jan Jacob Hartsinck. Mist titelprent? Van Aken I, p. 488; Arpots 302; CBMNL 4560. 60,De laster, tooneelspel, in vijf bedrijven; vrij gevolgd naar het Fransch: La calomnie, van E. Scribe. A'dam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst. 1840. 194 p. Met titelvignet met het bor~tbeeld van Samuel Coster. Van Aken II, p. 255; CBMNL 4501. 50,De lauwerkrans, of het gezag der wetten; tooneelspel. Naar het Hoogduitsch van F.W. Ziegler. A'dam, Wed. J. Doll 1801. 183 p. met titelprent van Marcus naar Humbert. Zedelijk schouwtoneel IX, 2de st. Van Aken II, p. 84; CBMNL 4524. 60,L[EMMERS], J., Den blinde gaauoog. Toneelspel. A'dam 1669. 62 p. Niet 150,bij Van Aken; CBMNL 2469. LENNEP, J. VAN, De roem van twintig eeuwen. Geschiedkundige en zinnebeeldige voorstelling. Muzijk van R. Benucci. Decoratiën door P.J. Pfeiffer Jr. en toepasselijke tafereelen te samengesteld door A.P. Voitus van Hamme. A'dam 1831. 32 p. Met rolverdeling in handschrift: Robol, Engelman, V. Ollefen, Vroombroek en Evers. Van Aken /, p. 225; CBMNL 6421. 90,(LENTFERINCK, F.], Lucius Va_letius Potitus. Treurspel. A'dam, I. Duim 1775. [12] 72 p. Met opdracht aan Hendrik Hooft Daniëlsz. Niet bij Van Aken; niet bij Arpots; CBMNL 4817. 50,-


318.

319. 320.

321. 322.

323.

324.

325.

326. 327.

328.

329.

330.

331.

LE ROY, B., De gedwongene toestemming; blyspel. Gevolgt naar het Fransche van den Heerr Guyot De Merville. A'dam, lzaak Duim, 1762. (4), 59, (3) p. Met opdracht aan Elias Guillot. Van Aken II, p. 200; Arpots 214; CBMNL 7330. 50,-, Idem. Ex. op groot papier. Niet bij Van Aken; zie Arpots 214; CBMNL 7331. . 75,-, De triomph van de voorleden, tegenwoordige, en toekomende tyden, blyspelen; met derzelver divertissementen. Meerdendeels gevolgt naar het Franse. A'dam, I. Duim 1759. 4, 96 p. Met opdracht aan J.F. Berewout, J.B. van Renselaar, J. Guillot, C. van Royen, C.J. vander Lyn, J.J. Hartsinck, J. de Leeuw, P. ten Grootenhuys Boendermaker, H. Backer, J. de Mare en W.J. Vonck. Niet bij Van Akell; niet bij Arpots; CBMNL 7456. 60,LESCAILLE, K., Nicomedes. Treurspel. Uit het Fransch van P. Comeille. A'dam 1734. 72 p. Van Aken II, p. 165; Arpots 113; CBMNL 5592. 50,(LESCAILLE, K. en J.HAVERKAMP.], Geta of de broedermoort van Antonius, treurspel [n.h. Fr. v. Péchantrés]. A'dam, 1. Duim 1735. 64 p. Met titelvignet Yver in Liefde Bloeiende. Mist titelprent? Van Aken IJ, p. 293; Arpots 421; CBMNL 2612. 50,[LINGELBACH, D. of J. ANTONIDES VAN DER GOES], Het huwelyk van Orondates en Statira. Treurspel. [N.h.Fr. van Gilbert]. A'dam, 1. Duim 1736. [6], 63 p. Met titelprent. NVA 61; Van Aken IJ, p. 300; niet bij Arpots; CBMNL 3451. 60,De listige weduwe, of de temperamenten. Blijspel, in één bedrijf. Uit het Hoogduitsch van A. van Kotzebue. A'dam, J.W. Smit 1804. 55 p. Van Aken Il, p. 50; CBMNL 8211. 45,LOOTS, C., Armoede en grootheid, tooneelspel. Naar het Hoogduitsch van A. van Kotzebue. 3e druk. A'dam, P.J. Uylenbroek 1809. 109 [3] p. Met boekenlijstje Uylenbroek. Van Aken II, p. 41; CBMNL 494. 40,-, Idem. 4e druk. A'dam, A. Mars 1822. 109 [3) p. Met boekenlijstje Mars. Van Aken II, p. 41; niet in CBMNL. 40,-, Het roode kapje. Zangspel gevolgd naar het Hoogduitsch [v. Stephan]. A'dam, J. Helders en A. Mars. 1796. [8], 96 p. Wat kort afgesneden. Van Aken IJ, p. 98; niet bij Arpots; zie CBMNL 4021. 40,[LUTKEMAN, J.), Het verkeerd vertrouwen, blyspel. A'dam, I. Duim 1780. (10), 134, [2) p. Ex. op groot pap. Met titelvignet Oefening beschaaft de kunsten. Van Aken II, p. 112; Arpots 68; CBMNL 7725. 75,[-], Zama. Tooneelspel. Gevolgd naar 't Hoogduitsch van den Heere J.F. Krauseneck. A'dam, 1. Duim 1777. [8] 52 p. Van Aken II, p. 61; Arpots 264; CBMNL 8447. 50,[LIJN, C.J. VAN DER], De minnaar poëet en knecht; blyspel. Van verre het Fransche [van De Cérou] gevolgt, onder de zinspreuk: De Gustibus non est disputandum. A'dam 1. Duim 1760. [6) 62 p. Iets gevlekt. Van Aken IJ, p. 319; Arpots 87; CBMNL 5241. 50,[-], De wedergevondene dochter, en edelmoedige minnaar; blijspel het Fransche Le caffé ou l'ecosssaise [van Voltaire] gevolgd. Onder de zinspreuk: De gustibus non est disputandum. 2e en verbeterde druk. A'dam, I. Duim 1775. 96 p. Met opdracht aan Anthony Hartsen. Van Aken Il, p. 284; niet bij Arpots; CBMNL 1683. 60,-


332.

333. 334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344. 345. 346.

347.

L YNSLAGER, P.F., Roosje en Colas, kluchtspel; met zang. Gevolgd naar het Fransche. A'dam, J. Helders en A. Mars 1783. 64 p. Met titelvignet Yver in Liefde Bloeiende. Van Aken Il, p. 332; Arpots 488; CBMNL 6468.50,-, Idem. Ex op groot papier. Van Aken Il, p. 332; zie Arpots 488; zie CBMNL 6469. 75,(-], Het trommelend huisspook, of de echtgenoot waarzegger; blyspel [n.h. Fr. v. Destouches]. A'dam 1776. [6) 141 p. Van Aken Il, p. 297; CBMNL 3389. 50,-, De twee jaagers en het melkmeisje, kluchtspel; met zang. Gevolgd naar het Fransche. 2e druk. A'dam J. Helders en A. Mars. 1794. 3-37 p. Mist voortitel. Van Aken Il, p. 302; niet bij Arpots; CBMNL 3694. 40,(-], De vlugt van Eneas, of de dood van Dicta; treurspel, in straatliedjes. A'dam J. Helders en A. Mars 1785. 18 p. Van Aken I, p. 536; niet bij Arpots; CBMNL 7798. 75,(-], Zoé, toneelspel. Gevolgd naar het Fransche, van den Heer Mercier. A'dam P.J. Uylenbroek 1785. 95 p. Iets gevlekt. Met opdracht aan de leden van het genootschap Kunstmin Spaart Geen Vlyt. Van Aken Il, p. 222; Arpots 353; CBMNL 8543. 40,-, De zyden schoenen, of de Hoogduitsche schoenmaakster; blyspel met zang. Gevolgd naar het Fransche [v. Ferrières]. A'dam, J. Helders en A. Mars 1792. 79 p. Halfbazaan. Vall Aken Il, p. 335; niet bij Arpots; zie CBMNL 6673. 60,De maarschalk van Saxen,_ tooneelspel. In vier bedrijven Naar het Hoogduitsch van H. Zschokke. A'dam, W. Holtrop 1805. 165 p. Van Aken Il, p. 85; CBMNL 4854. 50,[MAAS, A.], Tot middennacht, of list tegen list. Blyspel. Gevolgd naar het Fransche [van A.-J. Bourlin ], Guerre ouverte au ruse contre ruse. Onder de zinspreuk, Kunst wordt door yver aangekweekt. Alkmaar, H. Hartemink, 1791. 8, 164 p. Van Aken Il, p. 319; niet bij Arpots; CBMNL 5206. 50,MALFAIT, PHILIP, Elektra. Treurspel. Het Fransche van den Heer De Crebillon gevolgd. A'dam 1751. 71 p. Van Aken IJ, p. 168; niet bij Arpots; CBMNL 2125. , 60,MARCUS, R., Jugurtha, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heer De La Grange-Chancel. A'dam, 1. Duim 1759. (4] 53 [3] p. Van Aken Il, p. 205; Arpots 280; CBMNL 3931. 50,[MARRE, J. DE], Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland. Treurspel. A'dam 1761. 78 p. Opdracht d.d. 1735 aan Regenten Wees- en Oude Mannenhuis te A'dam. Van Aken /, p. 474; Arpots 343; CBMNL 3679. 75 , [-,] Idem. A'dam J. Helders en A. Mars, 1786. [6], 86 p. Van Aken I, p. 474; Arpots 344; CBMNL 3680. 50,-, Marcus Curtius. Treurspel. A'dam 1734. 6, 72 p. Opdracht aan Adriaan van Alderwerelt. Van Aken /, p. 443; niet bij Arpots; CBMNL 4935. 60,[MARS, A.], De maskerade, blyspel [naar Holberg], onder de zinspreuk: Kunst wordt door Yver aangekweekt. Rotterdam, A. Vis 1777. [4] 88 p. Ex. op groot papier. Van Aken Il, p. 9; niet bij Arpots; CBMNL 5009. 75,[~AURICIUS, J.J.?], Merv~l of de menschenvriend. toneelspel, onder de zmspreuk: Per ~aec __Ad Alt1ora. Leyden, B. Onnekink, 1794. 12, 145 p. Ex. op groot pap. Niet btJ Van Aken; niet bij Arpots; zie CBMNL 5173. 60,-


348.

349. 350.

351.

352. 353.

354.

355.

356.

357.

358. 359.

360.

361.

362.

363.

364.

[-], esostris, koning van Egipte. Treurspel, den Franschen Arnasis (v. La Grange-Chancel] nagevolgd. A'dam 1735. 64 p. Opdracht d.d. 1734 aan P.A. de Huybert. Van Ake,i IJ, p. 337; Arpots 283-284; CBMNL 6814. 125,-, idem, A'dam 1786. 72 p. Niet bij Va11 Aken e,~_Arpots; ..CBMNL 6815. 75,Menschenhaat en berouw, tooneelspel, in v1Jf bednJven, door A. von Kotzebue. 2e druk. A'dam; H.Gartman e.a. 1792. (4] 178 p. Met titelprent van Brouwer naar Buijs. Van Aken !/, p. 51; niet blj Arpots; CBMNL 514050,MEYER, J.C., De toverfluit, zangspel; in twee bedryven: näar het Hoogduitsch va n Emanuël Schikaneder. A'dam, A. Mars 1799. (4], 104 p. Van Aken Il, p. 73; niet bij Arpots; zie CBMNL 7387. 50,-, Idem. A'dam, A. Mars 1806. [8], 104 p. Van Akell Il, p. 73; CBMNL 7389. 50,(MEYER, LOO.], Andromaché. Treurspel. Uit het Fransch van den . Heer Racine. A'dam, Izaak Duim, 1744. [3]-79, (1] p. Eerste blad ontbreekt m elk van de bekende ex. NVA 12-13; Van Aken Il, p. 244; niet blj Arpots; CBMNL 374. 50,De militaire stand, tooneelspel. In vijf bedrijven. Naar het Hoogduitsche: Die Soldaten van Arresto. Leeuwarden, Wed. J.P. De Boij. 1805. Tp. wat smoezelig. Van Aken Il, p. 9; niet in CBMNL. 40,MULLER, GEB. WESTERMAN, A.P., De admiraal Piet Hein, te Delftshaven; vaderlandsch tooneelspel. A'dam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst 1832. 94 p. Van Aken I, p. 249; CBMNL 122. 50,-, Haasje Klaasdochter, stichteresse van het Burger-Weeshuis; oorspronkelijk tooneelspel, in twee bedrijven. A'dam, M. Westerman & Zoon. 1831. (4], 57, [1] p. Van Aken /, p. 249; CBMNL 2902. 50,-, Lambert Melisz, of de ouderlievende jongeling van Westzanen; vaderlandsch tooneelspel, in drie bedrijven. A'dam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst 1834. [12], 103, [1] p. Met opdracht aan de Prinses van Oranje. Iets bruin. Haltleer. Van Aken I, p. 249; CBMNL 4448. 40,-, Idem. Variant-ed.: zonder vignet op tp. 50,De naakte Amsterdammer gekleed of de gevangen wolf. Tooneelspel. Is alomme te bekomen. [ca 1775]. 29, [1] p. Zeldzaam. Niet bij Van Aken en Arpots; CBMNL 360. 125 Mijn heer Elic,is; of de groote vraag beantwoord: waar of toch ons geld' blijft? Leerzaam en vrolijk Baytaafsch blyspel. A'dam etc. Craijenschot etc. [ca. 1799]. [2] 64 p. Leuk! Vati Aken I, p. 466; CBMNL 5211. 75 _ [NEUFVILLE, C.L. DE], Childerik, treurspel, gevolgd naar het Fransch~ van den Heere De Morand. A'dam 1738. 64 p. Met titelprent. Opdracht aan Oom en Tante Mattheus en Petronella de Neufville. Van Aken /l, p. 231; Arpots 379; CBMNL 1301. 150 _ D~ nieuwe eeuw, kluchtig blyspel. In 1 bedryf. Door A. von Kotzebu;. Adam, H. ~~n. Kesteren 1801. 75 [3] p. Met portret Kotzebue op tp. met 3 50,pp. b~ekenhJStJes Van Kesteren. Van Aken IJ, p. 51; CBMNL 2087. D~ meuwe Proteus, blyspel, naar het Hoogduitsch, van Gustav Linden. Adam, H. van Kesteren. 1809. 160 p. Met titelprent. Ex. op groot papier. Met 2 PP· ton~elst~.kken bij wijlen Uylenhroek gedrukt nu bij Van Kesteren te bekomen. Niet btJ Van Aken; zie CBMNL 6215. 75 _ NIEUWENHUIS, MR.C.J.N., Graaf Hakan (Hakan Jarl) of de zegepra~I


365.

366.

367.

368. 369.

van het Christendom over ue heidensche eeredienst in Noorwegen. Treurspel van Adam Oehlenschlager, naar het Deensch bewerkt en van aantekeningen voorzien. Uitgegeven ten voordeele der Deensche gewonden. Utrecht, LE. Bosch en Zoon. 1864. 10, 155, [ l] p. Van Aken Il, p. 8; CBMNL 2773. 20,NIEUWENKAMP, W.G., Adam Oehlenschlagers drama Axel en Walborg. Uit het Deensch bewerkt. A'dam, A. Frijlink. z.j. [1871 ]. [12], 113, [1] p. 15,Met opdracht aan W.J. Hofdijk. Van Aken Il, p. 8; niet in CBMNL. NIL VOLENTIBUS ARDUUM, Fielebout of de dokter tegens dank, kluchtig blijspel. [N. h. Fr. v. Molière]. A'dam A. Magnus 1680. 78 p. Opdracht aan Willem Hoofd en Maria de Wit, bruidegom en bruid. Plaats van handeling: een hofstede in de Diemermeer. NVA 27; Van Aken Il, p. 291; niet in CBMNL. 175,-, De malle wedding of gierige Geeraard. Blyspel [vert. n.h. Fr. v. Boisrobert]. A'dam, I.Duim 1750. [6], 94, [2] p. Met opdracht aan Henrik Hoofd. NVA 86; Van Aken II, p. 418; niet bij Arpots; CBMNL 8187. 50,NOMSZ, J., Amosis, treurspel. A'dam, Izaak Duim, 1767. [8], 56 p. Met titelprent van S. Fokke. Van Aken /, p. 253; niet bij Arpots; CBMNL 341. 60,-, Anthonius Hambroek, of de belegering van Formoza, treurspel. A'dam, Izaak Duim, 1775. [8], 82, [2] p. Van Aken /, p. 253; Arpots 391?; CBMNL

~a 370.

371.

372.

373.

374.

375. 316.

377. 378.

379. 380.

s~

-, Athalia, treurspel. Getrokken uit de H. Schrifture, door den Heere Racine. Uit het Fransch overgezet. A'dam, David Klippink, 1771. (12), 78 p. Van Aken Il, p. 245; Arpots 447; CBMNL 548. 50,-, Idem. A'dam, P.J. Uylenbroek, [1807?]. 80 p. Van Aken Il, p. 245; CBMNL 549. 50,-, Bartholomeus Las Casas, treurspel. A'dam, W. Holtrop. 1785. 60 p. Met kopergravure en titelvignet van Vinkeles naar Buijs. Van Aken Il, p. 254; 60,Arpots 393; CBMNL 657. -, De Cid, treurspel van den Heer Corneille. Verrykt met leerzame aanteekeningen, door den Heere De Voltaire, enz. het Fransch gevolgd. A'dam, Izaak Duim, 1772. [8], 71, [1] p. Van Aken II, p. 164; Arpots 107; CBMNL 1338. 50,-, Idem. A'dam, A. Mars. 1807. 88 p. wat bruin. Van Aken II, p. 164; niet in CBMNL. 25,-, Cora, Of de Peruanen, treurspel. A'dam, erven David Klippink. 1784. 358 p. Zonder titelprent. Van Aken I, p. 254; niet bij Arpots; CBMNL 1453.35,-, De doggerbankers, tooneelspel. A'dam, Jan Helders, 1782. 8, 31, 1 p. Van Aken I, p. 254; Arpots 394; CBMNL 1711 50,-, De driftige, blyspel. A'dam, J. Helders, 1782. 8, 80 p. Van Aken /, p. 254; Arpots 395; CBMNL 1944. 50,-, Ferdinand Cortez, overwinnaar van Mexico. Treurspel, gevolgd naar het Fransche van den Heere A. Piron. A'dam 1764. 75 p. Met titelprent. Opdracht aan Jacob Guillot, met wapen. Van Aken Il, p. 240; Arpots 431; CBMNL 2334. 75,-, Gabriëla van Vergy, treurspel [n.h. Fr. v. Belloy]. A'dam, Willem Holtrop. 1789. 8, 96 p. Van Aken Il, p. 292,· Arpots 35; CBMNL 2439. 50,-, Idem. A'dam 1792. 98 p. Van Aken Il, p. 292; niet bij Arpots; CBMNL


381.

382. 383.

384. 385.

386. 387.

388.

389.

390.

391.

392. 393. 394.

395.

396. 397.

398.

~4~ssan of de Algerijnen, treurspel. [A'd~m, Elwe en Lan~eveld. 1789 50,. _ ,[1] p. Met een k.gr. van Tonx1s naar J .B. Uit_ ~ederlanls [2], 77 147 Dichtkundige Schouwburg Il. Geen tp. Van Aken I, p. 254, niet bij A Che CBMNL 3010. 'Pots; -, De hertogin van Coralli, treurspel. A'da~, ~rve~- David _Klippink 1784_25,. (1] p. Zonder titelprent. Van Aken I, p. 254, met btJ Arpots, c_BMNL 3206 63, _ De huigchelaar, blyspel. Naar den Tartuffe van Mohere. A'dalll.40,. Helders en A. Mars, 1789. [8], 95, [1] P· Van Aken Il, P· 229; Arpois ;/: 9

5 , CBMNL 3342. -, Idem. Ex. op groot papier. Van Aken Il, p. 229; zie Arpots 379; CBMJ[ 3341. . y k ··k 60. [-], Lodewijk de Zestiende, komng van ran rIJ ' treurspel. In twe~ bedrijven. A'dam Willem Holtrop 1793. 8 , 4 o P· Van Aken I, P· 491; niet bij

Arpots; CBMNL 4722. . . 50,. -, Maria van Lalain, of de verovenng van Doornik. Treurspel. A'dam 1 Duim 1778. [10] 67 p. Van Aken /, p. 255; Arpots 398-399; CBMNL 4962. 75 ~ -, Michiel Adriaansz. de Ruiter. Treurspel. 3e druk. A'dam 1793. 61 ' Opdracht d.d. 1780 aan Willem Silvester. Van Aken l, p. 255; niet bij Arpo~,: CBMNL 5186. 90-, Idem. A'dam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst. 1831. 72 p. Ni~t bij Van Aken; CBMNL 5187. 60-, Oldenbarneveld, treurspel. A'dam, Wi11em Holtrop 1787. [10], 46 p. M~t portret van Old. door Vinkeles naar Buijs. Ex. op groot papier. Van Aken/, p. 256; niet bij Arpots; CBMNL 5679. 60,[-], Titus, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van . den Heere De Belloy. A'dam, I. Duim 1765. [8] 64 p. Ex. op groot papier. Met opdracht aan Jonas Witzen met gravure met wapen van Vinkeles naar Ploos van Amstel. Van Aken /, p. 150; zie Arpots 41-42; zie CBMNL 7316. 75,-, Het weeskind van China, treurspel. Naar den Heere de Voltaire. A'dam, J. Helders 1782. [4] 81 p. Ex. op groot papier. Van Aken Il, p. 268; zie Arpots 521; CBMNL 8232. 75,[-], Zaïre, treurspel. A'dam, 1. Duim 1777. [4] 88 p. Mist titelprent? Van Aken Il, p. 350; Arpots 531; CBMNL 8428. 50,Octavia, treurspel, in vijf bedrijven, door A. van Kotzebue. A'dam, J.W. Smit 1802. 12, 162 p. Van Aken II, p. 51; CBMNL 5631. 45,OGELWIGHT, JR., H., Don Juan, of de steenen gast; zangspel. Naar het Hoogduitsch vry gevolgd. Muzyk van Mozart. A'dam, A. Mars 1804. [8) 117 p. Niet bij Van Aken,· CBMNL 1741. 60,-, Het geschenk, of de gelukkige misvatting; blyspel. naar het Fransch van Patrat. A'dam, P.J. Uylenbroek. 1797. 3-46 p. Mist voortitel. Van Aken Il, P· 234; Arpots 418; CBMNL 2603. 40,-. Idem. 2e dr~k. ~'dam, P.J. Uylenbroek 1797. 45 [2] p. Met boekenlijstje Uylenb~oek. Niet bl) Van Aken; niet bij Arpots; niet in CBMNL. 50,-, Lomse en Volsan, toonee]spel [u.h. Fr. v. Dejaure]. A'dam, p.J. Uylen~roe~ 1791. 78 [2] p. Met boekenlijstje Uylenhroek. Van Aken Il, P· 314; met blJ Arpots; CBMNL 4773. 50,-, De menschenhater, tooneelspel; naar het Fransch Le misantrope van


399.

400.

401.

402.

403.

404.

405.

406.

407.

408.

409.

410.

411.

Molière vrij gevolgd. A'dam, A. Mars 1805. 104 p. Van Aken Il1 p. 227: CBMNL 5143. 50 ~ -, Het rozenfeest van Salencia, zangspel. Gevolgd naar het Fransch [~Masson of Favart]. A'dam, J. Helders en A. Mars 1792. 67 p. Van Aken Il, p. 332; Arpots 348; CBMNL 6504. 50[-], De visitandines. Zangspel. Naar het Fransch [v. Picard). A'darn j_ Helders_ en A. Mars 1796. [8], 64 p. Met titelgr. (Nationaale Schouwburg) door Vmkeles. Ex. op groot papier. Van Aken Il, p. 344; niet bij Arpots· 60 ~ CBMNL 7768. OLLE~EN, CASPERSZ., W. VAN, Joachim of de zegepraal d;r o~derhefde: tooneelspel in verzen gebragt [n.h. Fr. v. Blin de Sainmore]. Adam, Elwe en Langeveld. 1785. [6) 66 p. Met opdracht aan directeur en leden van Oefening Kweekt Kunst te A'dam. Van Aken Il, p. 303; niet bij 50 Arpots; zie CBMNL 3805. -, Het trommelend huisspook; of de echtgenoot waarzegger: blyspel; gevolgd' naar de proza van den Heere Lynslager. A'dam, J.B. Elwe en D.M. Langeveld. 1784. [4) 118 p. Met opdracht aan de leden van het genootschap Kunstmin Spaart geen Vlyt. Van Aken Il, p. 297; Arpots 148; CBMNL 3393. 50, -, De weldaadige knorrepot; tooneelspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heer Goldoni. A'dam , J. Helders 1782. 96 p. Ex op groot papier. Van Aken Il, p. 196; niet bij Arpots; CBMNL 4178. 65,ONDERWATER, D. Het doodshoofd, of de vogelkooijen. Riddertooneelspel. Uit het Hoogduitsch van G. Hagemann. A'dam 1799. 168 p. Van Aken II, p. 28; niet bij Arpots; CBMNL 1882. 75,-, Sint Maerten, of de gestoolen ganzen. Tooneelspel. Door Hagernan. Leiden, D. Du Mortier en Zoon, 1799. [6], 55 p. Van Aken II, p. 29; Arpots 215; CBMNL 6849. 50,-, Stille waters hebben diepe gronden, blijspel, in vier bedrijven, naar het Hoogduitsch, volgens Beaumont en Fletchers Rule a wife and have a wife. 2e druk. A'dam J.C. van Kesteren 1833. 128 p. Van Aken Il, p. 117; CBMNL 8175. 40,-, De verzoening of de broedertwist. Tooneelspel naar 't Hoogduitsch van A. von Kotzebue. Den Haag J.C. Leeuwestyn 1798. [4] 164. p. Opdracht aan toneelgenootschap "Speelend en Leerzaam". Van Aken I, p. 58; niet bij . 75,Arpots; CBMNL 7739. De onechte zoon, tooneelspel, in vijf bedrijven, (in het Hoogduitsch Das Kind der Liebe), door den Heere A. van Kotzebue. [A'darn, H. Gartrnan, W. Vermande! en J.W. Smit 1791). [2) 157 p. Met titelprent van Brouwer naar Buijs. [Algemeene Spectatoriaale Schouwburg III]. Zonder afz. tp. Van Aken Il, p. 52; niet bij Arpots; CBMNL 8583. 35,ldern. 3e druk. A'dam, H. Gartman, W. Vermande) en J.W. Smit 1793. 157 p. Met titelprent van Brouwer naar Buijs. Met aant. Van Aken Il, p. 52; niet 50,bij Arpots; CBMNL 8585. De oom, blijspel, in 5 bedrijven naar het Hoogdµitsch. A'dam, M. Westerman & Zoon en Van Hulst. 1838. [4) 128 p. Van Aken Il, p. 105; CBMNL 5787. 40,OP DEN HOOFF, N.W., Aben-zaïd, keizer der mogollen; treurspel. Gevolgt naar het Fransche van den Heere Aht Le Blanc. A'dam, lzaak Duim, 1738.


(8], 61. [ IJ p. Van Aken Il, p. 208; Aq101s 304; CBMNL 26. -. Amelin; treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den l-1 41 2. Lcyden Frnns de Does, Pz. 1777. [4), 68 p. Nr. 22 van in eer De Volt ~O,, 1 groot papier! Niet bij Van Aken; niet bij Arpots; CBMNL 321 totaal 24 e/ re, 413. -, Deucalion en Pirrha; blyspel. Gevolgd naar het Fransche.· A' i~P liefhebbers, 1770. ( 4), 22, (2) p. Van Aken II, p. 283; Arpot darn, voor ,, 1593. s 479; Cl3Jvtie 414. -, De getrouwde philosooph, of de beschaamde echtgenoot· bi 4/ naar het Fransche van den Heere Nericault Destouches. A:cta yspeJ. Gev01 ,1765. 116 p. Ex op groot papier. niet bij' Vim Aken; niet bij Am, Izaak Dufd 6080. rpots; Cl31vfN~ 415. -, De juffrouw, naar de mode. Blyspel. Gevolgt naar het F 75 _ Leblanc]. A'dam, I. Duim 1737. 71 p. Van Aken II, p. 304; nie r~~~che [;, CBMNL 3929. t lJ Arpots· 416. -, Melanide; blyspel. Gevolgt naar het Fransche van den Heer N· 55,.' Chaussée. A'dam, Izaak Duim, 1762. [6], 68, [3] p. Met opdrachtelle de la Jacob Guillot met wapengravure door Punt. Niet bij Van Aken (?); niet CBMNL 5114. lJ Arpots; 417. -, Nanine, of het gewonnen vooröordeel. Blyspel. Gevolgt naar het F 50,. van den Heer De Voltaire. A'dam, Izaak Duim, 1760. (6), 64 ransche opdracht aan Isaac Nepveu. Van Aken Il, p. 206; Arpots 527; CBMNL P Met 55 418. -, De nieuwe beproeving; blyspel. Gevolgt naar het Frnnsche van de :• 50,De Marivaux. A'dam Izaak Duim. 1758. [4), 60, [4) p. Van Aken Il n eer 2 niet bij 1rpots; CBMNL 812. ' p. ~~ 419. -, De meuwe waereld; blyspel. Met zang, dans, konst en vliegwerk. GevoJ' naar het Fransche. A'dam, 1759. [16), 77, [3) p. Met opdracht (met kgr. vangt Fokke) aan Pieter Schriek. Van Aken II, p. 348; Arpots 423; CBMNL 8270S0. -, De onbescheidene minnaar; blyspel. Gevolgt naar het Fransche van de' 420. Heer De Voltaire. A'dam Jzaak Duim 1759. [6], 32 p. Van Aken /1, p. 26; niet bij Arpots; CBMNL 5266. 50. -, Het orakel. Blyspel, gevolgt naar het Fransche van den Heere De Saint~ 421. Foy. A'dam 1747. 34 p. Spelers: de zoon van Monsr. Brinkman en de dochter van Monsr. Van Hattum. Van Aken II, p. 252; niet bij Arpots; CBMNL 5831. 90,[-], Sigismundus, prins van Polen, of het leeven is een droom. Treurspel. 422. A'dam 1767. 72 p. Van Aken IJ, p. 415; niet bij Arpots; CBMNL 6835. 50,· -, Timon de menschenhater; blyspel. Gevolgd naar het Fransch van den 423. Heer de l'Isle. A'dam, 1. Duim 1759. 86 p. Met titelprent van Fokke. Met opdracht (met gravure met wapen door Fokke) aan Willem Henskes. Van Aken Il, p. 213; niet bij Arpots; CBMNL 7504. 50,[-], · De vorstelyke wees, of het veroverd China, treurspel gevolgd naar 424. l'Orphelin de la Chine van den Heer de Voltaire. [onder de zinspr.] Par Goût et par Zèle. A'dam, I. Duim 1765. [12), 59 p. Met opdrach_t aa~ 1 Jacobus Verhamme. Ex. op groot papier. Van Aken II, p. 268; met ~ ~ Arpots; CBMNL 8226. h\ 425. De oude lyfkoetzier van Peter den derden, tooneelspel. Naar Vi e Hoogduitsch van A. von Kotzebue. A'dam, H. van Kesteren 1799. 48 P· ~~ Aken Il, p. 52; CBMNL 4688.

:~n

5

5


426.

[OVERVEST KUP, J1. VAN], 1lcr dubbele trnwelyk, blyspel. Een vervolg op den nncchtcn zoon, tooncclspel. Door A. von Kotzebue. A'dam, H. Moolenyzer. 1804. [8] 56 p. met opdracht aan de leden van het tooneelgezelschap onder de zinspreuk: Scherts en Ernst, te Rotterdam. Van Aken II, p. 44; CBMNL 3460. 45 427. -, De ~ieke bruidegom, of de bruiloft zonder huwelijk; naar het Fransch va~ L.B. P1card. Den Haag, H.S. De Groot. 1808. 134 p. Met stippelgr. op tp. Van Aken. Il, p. 238; CBMNL 1119. 45 428. - De zonderlinge oom, of de koopman van London; blijspel. Vrij gevolgd naar het Fransch van Servière en Ernest. A'dam, H. Moolenyzer (1805]. [4] 96 p. Iets gevlekt. Van Aken Il, p. 258; CBMNL 5796. 45,429. (PATER, L., A. HARTSEN, J. LUTKEMAN, H. ASCHENBERG EN H.J. ROULLAUD], Olimpia, treurspel gevolgd naar het Fransche van den Heere De Voltaire. A'dam, Izaak Duim, 1764. 16, 72 p. Met opdracht aan: J.F. Berewout, J.B. Van Renselaar, J. Guillot, C. van Roijen, C.J. van der Lyn, J.S. Lynslager, J.J. Hartsinck, J. de Leeuw, P. Ten Grooten, H. Backer. Van Aken Il, p. 267; Arpots 528?; CBMNL 5697. 60,430. [-], Olimpia, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heere De Voltaire. A'dam, Izaak Duim, 1764. [ 18], 72 p. Met een titelprent van Fokke en een extra kgr. van Vinkeles naar Buijs, ged. 1769. Van Aken Il, p. 267; niet gelijk aan Arpots 528; CBMNL 5697. 75,431. (-], Zarucuma, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heer Cordier. A'dam, I. Duim, 1765. [8] 58 met titelprent van Punt, titelvignet Oefening Beschaaft de Kunsten en opdracht met gravure met wapen aan Jan Frederik Bachman. Van Aken Il, p. 163; Arpots 103; CBMNL 8458. 60,[-], Zelmire, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heer De Belloy. 432. A'dam, I. Duim 1766. [8], 60, [4] p. Met titelprent van Punt. Opdracht met wapengr. door Fokke aan Jacob van Stamhorst. Van Aken Il, p.150; niet bij Arpots; CBMNL 8499. 60,-, Idem. A'dam J. Helders en A. Mars 1798. 72 p. Mist titelprent? Van Aken 433. Il, p. 150; Arpots 44; CBMNL 8500. 50,[PATER, L.J, De dood van Cajus Gracchus. Treurspel. A'dam 1733. 72 p. 434. met titelprent. Opdracht aan Joan Couck met wapen. Van Aken Il, p. 285; Arpots 27; CBMNL 1793. 75,-, Isaak, of de afschaduwing des Heilands, naar 't ltaliaansch van den Abt P. 435. Metastasio. Utrecht, Naar het origineel by P. Meyer. [c. 1785]. [2], 40 p. Van Aken J, p.374; niet bij Arpots; CBMNL 3651. 50,[-], Leeuwendaal hersteld door de vrede. Zinne~pel met . zang en dans. 436. A'dam 1749. 47 p. Met titelprent. Opdracht aan Pieter Schnck, met wapen. Van Aken I, p. 488; Arpots 416; CBMNL 4533. Gebonden met: BRUIN, CL., Lucius Junius Brutus, grondlegger der Roomsche vrijheid. Treurspel. A'dam 1754. 66 p. Van Aken I, p. 98; Arpots 81; CBMNL 4815. En met: LUTKEMAN, JACOB, Het verkeerd vertrouwen. Blijspel. A'dam 1780. 134 p. Halfleren band. Van Aken Il, p. 112; Arpots 68; CBMNL 7725 . 150,[PELS, A.J, Cinna, of de goedertierenheid van Augustus. Treurspel. 2e druk. 437. A'dam Erven J. Lescailje 1716. 67 p. Opdracht d.d. 1716 aan Gerard van Papenbroek met wapen. NVA 22; Van Aken Il, p. 282; Arpots 105; CBMNL 1344. 60,-


438.

439.

440.

441. 442. 443.

444. 445.

446.

447. 448. 449.

450.

451.

452. 453.

454. 455.

;~ht

, . im l 736. [10], 67 p. Met titelprent en Opdr [-), Idem. Adam, I. D~ enbroek. NVA 23-24; Van Aken II, p. 28 d.d. l 716 aan Gerard van ap , A'Pots 1346 106?; CBMNL · el Vertoont op d'Amsterdamsche schoub So,. Didoos doot, treursp · M d . urg [·'] , 1 Bournan ]672. 64 p. , et rempeld1chten v · 2e druk· Adam 1,m . btJ·· Van Aken•an . o•lll. S 11·. Wat kort afgesne den. Ntel Constanter en ne mx. , n1e1 llt· C[-B]MteL.schilder door liefde. Blyspel [naar het Fr. -~~n Molière]. 2e ~25,. ' d erbeterd A'dam erven J. LescanlJe 1716. 6 65 fUk verander en vee1 v · ' ' p. M titelprent en blad muziek. Iets gevlekt. NVA 98; Van Aken II, p. 334; niet b~} Arpots; CBMNL 6628. , , 60 [-] De verwaande Hollandsche Franschman. Blyspel. Te Adam, A. Ma ,· 1684. [8] 96 p. NVA 116-117; Van Aken /, ?,- 458; CBMNL 2405. {-), Idem. 2e druk. A'dam, Erven J. LescailJe, 1717. [6] 93 [2] p. Van Aken 1.. p. 458; Arpots 426; CBMNL 2406. .. . .. 60~ PERK, Mr. C.H., De geleerde vrouwen, bhJspel m VJJf bedrijven. Vrij gevolgd naar Molière. A'dam, M. Westerman & Zoon, 1852. [2], 102 p. Van Aken II, p. 226; CBMNL 8087. , 25,. PEYS, A., De toveryen van Armida, treurspel. Adam, !zaak Duym. 1751 79, {1) p. Van Aken I, p. 272; niet bij Arpots; zie C~MNL 7398. . 55,: Piramus en Thisbe, of de bedrooge hartog van ~1erlepon, boenge tragedie. A'dam, Erfg. J. Lescailje 1700. 32 p. Iets smoezelig. Van Aken !, p. 512; niet bij Arpots; CBMNL 6231. 50,PLAAT, CORNELIS, Het beleg en ontset van Alkmaar, voorgevallen in den Jaar 1573. Treur bly eyndent spel. Alkmaar, Gysbert Hazemaker 1733. [10) 100 p. Van Aken !, p. 273; niet bij Arpots; CBMNL 732. 125,[PLUIMER, J.], Krispyn, poeët, en officier. Kluchtspel. A'dam, A. Magnus 1685. 45 p. Recent leer. Niet bij Van Aken; CBMNL 4364. 95,[-), Krispyn, starrekyker. Blyspel. A'dam erfgen. J. Lescailje en D. Rank 1728. 56 p. Van Aken Lp. 485; niet bij Arpots; CBMNL 4373. 60,· {-], Reinout in het betoverde hof; zynde het vervolg van Armida. Met konsten vliegwerken verscheiden sieraaden en baletten. A'dam, I. Duim 1747. 71 p. Halfbazaan. Van Aken /, p. 515; niet bij Arpots; CBMNL 6300. 60,· {-], De verlooren schildwacht. Kluchtspel. [N.h.Fr. van Ségny.] Door Yver in Liefde Bloejende. A'dam, D. Ruardus 1730. 32 p. Van Aken !, p. 518; niet bij Arpots; CBMNL 6646. 50,· PLUMICKE, C.M., Fiësko; of de samenzwering te Genua. Republikeinsch treurspel, van F. Schiller. A'dam, A. Mars, 1800. [8], 184 p. Van Aken JIJ, P· 73; niet bij rtrpots; CBMNL 2345. Gebonden met: LAFONTAINE, AUGUST, Antonia, of de klooster-gelofte. Treurspel. Naar het Hoogduitsch. Haarlem, A. Loosjes, Pz. 1801. 12, 192 p. Van Aken II, p. 62; CBMNL 4J6. BO,-, Idem. Aleen het eerste werk. Tweede en laatste blad iets beschadigd. 35,· Een profeet is niet geacht in zijn eigen vaderland, klucht, in een bedrif Naar Holberg. Het Hoogduitsch van F. M[eye]r vrij gevolgd. Haarlem, Loosjes Pz. 1792. 24 p. Van Aken II, p. 7; Niet bij Arpots; CBMNL 6204- 50•: Idem. Ex op groot papier. Niet bij Van Aken en Arpots; CBMNL 6205._ ~ 7 PIJPERS, P., De Malabaarsche weduwe. Treurspel. A'dam, 1789. [3 12l [1} p. Mist tp. en titelprent maar met opdracht met gravure met wapen aan

~;s


456.

457.

458.

459.

460.

461. 462.

463.

464.

465.

466.

467.

468.

469.

Willem Frederik Taalman Kip. Va11 Ake11 Il, p. 349; Arpots 314; CBMNL 8213. 35 -, Spartacus, treurspel naar Saurin. A'uam 1805. 72 p. Opdracht aan Andries' Snoek. Met achterin lijst toneelstukken onder privilege van den Amsterdamschen Schouwburg en te bekomen bij Abraham Mars met ca 450 titels. Van Aken IJ, p. 253; CBMNL 6956. 125,PYPERS, P., Zemire en Azor, zangspel. Met konstwerken en baletten. Gevolgd naar het Fransche [v. Marmontel]. A'dam, J. Helders en A. Mars 1783. [32] 76 [2] p. et Met vignet Yver in Liefde Bloeiende. Met opdracht aan Jan Fred. Berewout, Arnoldus van Ryneveld, George de Visscher en Abraham Feitama. Van Aken IJ, p. 351; Arpots 339; CBMNL 8509. 50,QUACK JANSZ., J. DE, De duivelsbrug, tooneelspel. In drie bedrijven. Naar het Fransch van M. Hapdé. A'dam, Wed. J. Doll 1807. 86 p. Zedelijk Schouwtooneel, XV, 4. Van Aken II, p. 200; CBMNL 1984. 45,QUACK, [J.] DE EN [B.A.] FALLEE, De gewaande schat of het gevaarlijke van aan de deuren te luisteren. Zangspel. naar her Fransch van D. Hoffman. Muziek van Méhul. A'dam, H. van Kesteren 1813. [4] 64 p. Van Aken II, p. 201; niet in CBMNL. 40,-, De vrouwen-soldaten of de slecht verdedigde vesting. Vrolyk blyspel. Met zang. Naar het Fransch. A'dam, J.C. van Kesteren 1809. 64 p. Van Aken Il, p. 347; CBMNL 8099. 65,-, Idem. 2e druk. A'dam, J.C. van Kesteren 1825. 64 p. Van Aken Il, p. 347; CBMNL 8100. 60,-, De zangzieke kleermaker, zangspel. Naar het Fransch (Le bouffe et Ie tailleur.) van A. Gouffé en Villiers. Muziek van P. Gaveaux. A'dam, H. van Kesteren 1812. [8], 46 [2] p. Met boekenlijstje van de auteurs bij Van Kesteren te koop. Met titelvignet van Strunck. Met opdracht aan Theodorus Majofski. Van Aken II, p. 197; CBMNL 4147. 45,RAY, C.A. VAN, Adriaan Brouwer en Joost Graasbeek. Oorspronkelijk blijspel met zang. 3e druk. A'dam 1863. 40 p. Van Aken I, p. 278; niet in CBMNL. 40,-, De getrouwde mannen zonder vrouwen, of één uur vaderschap; blijspel met zang. (Navolging). 's Gravenhage J. Belinfante 1833. [4) 56 p.. Iets 40,gevlekt. Van Aken /, p. 278; CBMNL 4904. -, De gevaren van het ongehuwde leven. Blijspel, Collin d'Harleville's Vieux Célibataire vrij gevolgd. A'dam 1813. 143 p. Van Aken Il, p. 161; niet in CBMNL. 50,- Maurits van Saxen, of de veldslag van Fontenoy; geschiedkundig ' tooneelspel. Vrij gevolgd naar het Fransche van Caignez. Muzijk van, J.L.P.L. Freubel. A'dam, J.S. van Esveld-Holtrop. 1811. 6, 130 p. Halfleer. Van Aken il, p. 158; CBMNL 5031. 50,[-], Het militaire arrest, of de drie gevangenen. Blyspel, in drie bedryven. Vry gevolgd, naar het Fransch, van E. Dupaty. A'dam, J. G. Rohloff 1804. 156 p. Van Aken Il, p. 185; CBMNL 503. 50,-, Het militair arrest, of de drie gevangenen. Blyspel, in vyf bedryven. Vry gevolgd, naar het Fransch, van E. Dupaty. A'dam, J.G. Rohloff 1805. 158 p. Halflinnen. Van Aken Il, p. 185; CBMNL 504. 50,[-], Robert Hennebo en zijne vrienden; of een Amsterdamsch zomernachtje


470. 471.

472. 473.

474.

475.

476.

477.

478.

479.

480.

481.

482. 483. 484.

485.

in 1718; oorspronkelijk historisch blijspel met zang. A'dam, H. van Kesteren [1815). 8, 63 p. Niet bij Vall Aken; CBMNL 6397· , 150,. [·], De vr1lk, of iets uit vader Cats; blijspel met zang. Adam, J.G. Rohloff 1814. [4] 58 p. Niet bij Va11 Ake11; CBMN~ -7577· .. 50,. - Het vrouwenhorologie, of een huisseliJk voorval; oorspronkehJk blijspel r~et zang.'s Gravenahge J.P. Beelman, Hz. 1833 · [JO] 48 [I] p. Met opdracht aan Johanna Cornelia Hoedt. Vall Akell I, P· 279; CBM_NL 8080.45,-, Waarom niet? Blyspel. Gevolgd naar het Fransch, van Dorvigny. A'dam, A. Mars 1803. 64 p. Van Akell Il, p. 180; CBMNL 8123. . 50,REGTERING, H.W., De verkwister, of de eerlyke bedriegster; blyspeI. Gevolgt naar het Fransche van den Heer Destouches. A'dam, 1. Duim, 1757. [8) 124 p. Haltleer. Met opdracht aan Pieter Schriek met een gravure met wapen door Punt. Van Akell II, p. 177; Arpots 144; CBMfi!L 7642. 50,[REKKER, B.], De graaf Benjowsky, of de zamenzweermg op Kamtschatka. Tooneelspel in 5 bedriyven. Gevolgd naar het hoogduitsch van A. van Kotzebue. A'dam P.J. Uylenbroek 1796. 170 [6] p. Halfbazaan. Met 6 p. boekenlijstjes Uylenbroek. Mist het blad muziek. Vall Aken Il, p. 46; Niet bij Arpots; CBMNL 2769. 40,[REKKER, B., EN J. VAN DER STAM], De geleerde vrouw, blyspel. Gevolgd naar het Hoogduitsch [v. Von Ayrenhoff]. A'dam, P.J. Uylenbroek 1797. 144 p. Van Aken II, p. 113; niet bij Arpots; CBMNL 8052. 50,[-], De gelukkige inval, blyspel. Gevolgd naar het Hoogduitsch. A'dam P.J. Uylenbroek 1798. 72 p. Met 3 pp. fondslijst van Uylenbroek. Van Aken II, p. 97; Arpots 601; CBMNL 3603. 50,[-], De hand der wrake, tooneelspel. Een vervolg op de jagers, naar het Hoogduitsch van Carl Steinberg. A'dam 1799. 129 p. Van Aken II, p. 78; Arpots 499; CBMNL 2936. 50,-, De herfstdag, tooneelspel. Gevolgd naar het Hoogduitsch van A.W. Iffland. A'dam, P.J. Uylenbroek 1799. 114 [1] p. Met boekenlijstje 50,Uylenbroek. Van Aken II, p. 35; niet bij Arpots; zie CBMNL 3167. [-], De temperamenten, blyspel. Gevolgd naar het Hoogduitsch [v. Lavätz]. A'dam, P.J. Uylenbroek 1797. 100 p. Van Aken Il, p. 110; niet bij Arpots; CBMNL 7219. 50,Richard Flemming, of de deugdzame staatsdienaar en misleidde vorst. Toneelspel in vijf bedrijven. Groningen W. Wolters en A'dam, J.F. Nieman 1802. 155 p. Van Aken 1, p. 457; CBMNL 6342. 50,[RIJNDORP, J. VAN], De geschaakte bruid, of verliefde reizigers. Blyspel [N. h. Fr. van Chapelle]. Deeze twéde druk op nieuws naauwkeurig verschikt én veel verbéterd. A'dam, Erven J. Lescailje. 1717. [6] 62 p. Met titelprent. NVA 52; Vall Aken 1, p. 435; lliet bij Arpols; CBMNL 1113. 60,[-], Idem. Ex. op groot papier zonder titelprent. Van Aken I, p. 435; niet bij Arpots; CBMNL 1114. 55,[-], Idem. A'dam, !.Duim 1753. [6], 61 [3] p. Vim Aken /, p. 435; niet bij Arpots; niet in CBMNL. 50,RÖSSING, J.H., Galeotto drama in 3 bedrijven en een voorspel naar Paul Lindau's omwerking uit het Spaansch van José Echegaray. A'dam, A Rössing. [1888]. 3-68 p. Mist voortitel. Van Aken Il, p. 398; niet in CBMNL · 5, ROOBOL, C.J., Angela, Tyran van Padua, tooneelspel. Vrij gevolgd naar


486.

487.

488.

489. 490.

491.

492.

493.

494.

495.

496.

497.

498.

het Fransche van Victor Hugo. A'dam J. C. Van Kesteren 1842. 134, (2) p. Met boekenlijstje. Niet fraai. Van Aken Il, p. 201; CBMNL 387. 25,-, Christina van Rusland en Milna Peterhoff, of de vorstin en de kamerjuffer; historiĂŤel blijspel, met zang, in een bedrijf. Vrij gevolgd naar het Fransch,. A'dam, J.C. van Kesteren. 1839. 8, 69, [3] p. . Met lijstje 40,vaudevilles. Van Aken Il, p. 281; CBMNL 1311. -, Een eenige misstap, tooneelspel. In twee bedrijven. vrij gevolgd naar het Fransch: Une faute, van den Heer Scribe. A'dam, M. Westerman & Zoon. 1831. (2), 96. Van Aken II, p. 255; CBMNL 5336. 35,-, De eerste stap, blijspel in vier bedryven. (Johanna von Weissenthurn vrij nagevolgd.) A'dam J.C. van Kesteren. 1841. 128 p. Halflinnen. Geschenk van Roobol aan B. BreedĂŠ. Met enige aant. betreffende de kleding van de spelers. Van Aken II, p. 83; CBMNL 7046. 40,-, Idem. Geschenk van Roobol aan J. van der Linden. 40,-, De Giftmengster. Tooneelspel. Vrij naar het Fransche (La dame de St.Tropez) van Anicet-Bourgeois en Den nery. A'dam, M. Westerman & Zoon. 1846. 122 p. Met aant. Niet mooi. Van Aken Il, p. 154; CBMNL 2697. 20,-, Engeland in het jaar 1651, of deugd en misdaad; geschiedkundig tooneelspel in vijf bedrijven. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van Ziegler. A'dam, M. Westerman & zoon en C. van Hulst 1833. [4], 142 p. Van Aken IJ, p. 84; CBMNL 2185. 45,-, Hinko, of de vrijknecht, historisch-romantisch tooneelspel uit de middeleeuwen, in vijf bedrijven. Benevens een voorspel, genaamd: de jongere zoon; door Charlotte Birch-Pfeiffer. Met vrije gebruikmaking van den roman van Storch. Vrij vertaald uit het Hoogduitsch. A'dam, M. Westerman en Zoon, 1845. 104 p. Van Aken II, p. 14; CBMNL 3234. 25,-, De huwbare dochter, of de eerste zamenkomst; blijspel met zang, in een bedrijf. Vrij gevolgd naar het Fransch van Scribe en Melesville. A'dam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst. 1835. 90 p. Halfleer. Met opdracht aan J.M. Naret Koning, geb. Majofski. Van Aken II, p. 255; CBMNL 1675~0,-, De landheer van Sterrenberg, blijspel in vier bedrijven. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van J. von Weiszenthurm. A'dam, M. Westerman & Zoon 40,en C. van Hulst. 1833. 135 p. Van Aken II, p. 83; CBMNL 4462. -, Liefde en Wraak, of een tweegevecht, ten tijde van den kardinaal de Richelieu. Tooneelspel in 3 bedrijven. Vrij gevolgd naar het Fransch van Lockroy en Edmond Badon. A'dam, J.G. van Kesteren, 1833. 8, 86, (2) p. 45,Met boekenlijstje uitgever. Van Aken II, p. 213; CBMNL 4646. -, De luitenant-admiraal Tromp, aan het Hof van Lodewijk den Veertiende; blijspel gevolgd naar het Fransche van den Heer A. Vautrin. A'dam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst 1832. 56 p. Varant-ed: zonder vignet op tp. Van Aken IJ, p. 262; CBMNL 4832. 65,ROORDA VAN EIJSINGA, P.P., Hamiet, treurspel van William Shakespeare, uit het Engelsch, in den vorm van het oorspronkelijke vertaald. Met eene inleiding en een aanhangsel van J[urrien] M[oulin]. Kampen, K. van Hulst. 1836. [18], 141, [3] p. Met lijst van vertalingen van Hamiet. Van Aken IJ, p. 126; CBMNL 2927. 60,ROSSEAU, J., De zingende matroos, of vermakelyke boots-gezel. Kamerspel. A'dam, Wed. J. van Egmont, 1735. 52, [2] p. met front. Van


499.

500.

501.

502.

503. 504.

505.

506.

507. 508.

509.

510.

511.

Aken I, p. 288; niet bij Arpots; CBMNL 5027. 60,[ROULLAUD, H.J.], Aristomenes, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heer Marmontel. A'dam, lzaak Duim, 1755. [8] 67 P· Met opdracht aan Pieter van Schuylenburch. Halfleer, schutbladen gevlekt. Mist titelprent? Van Aken Il, p.216; niet bij Arpots; CBMNL 475. . 35,[-?), De deugdzaame galeiroeyer, of de heloonde vaderliefde. Toneelspel gevolgd naar het Fransche van den Heere Fenouillot de Falbaire. A'dam 1769. 82 p. Met titelprent van Vinkeles naar J.C. Ploos van Amstel. Opdracht aan Dirk Claes Lutkeman te Londen. Van Aken Il, p. 190; Arpots 182-183?; CBMNL 2443. 125,[-?), De jaloursche vrouw. Blijspel gevolgd naar het Fransch van den Heere Desforges. Door Oefening Beschaaft de Kunsten. A'dam 1789. 136 p. Geb. Van Aken Il, p. 175; Arpots )39; CBMNL 8059. 60,[-?], Zarucuma, treurspel, gevolgd naar het Fransche van den Heer Cordier. Door Oefening beschaaft de Kunsten. A'dam 1765. 58 p. Opdracht aan Mr. J.F. Bachman met diens wapen. Vim Aken Il, p. 163; Arpots 103; CBMNL 75,8458. [-?), Idem. Ex. op groot papier. Niet bij Van Aken en Arpots; CBMNL 8451. 85, Ruitenvrouw en de Apollo in pleister, of de jaloersche echtgenooten; blijspel, in twee bedrijven. Naar het Hoogduitsch van Julius von Vosz. Brussel, J. Sacré [c.1828.]. 58 p. Zie Van Aken Il, p. 80; Zie CBMNL 6510. 50,RULOFFS, B., Clementina en Desormes, tooneelspel. Naar het Fransche gevolgd van De Monvel. A'dam, J. Helders en A. Mars, 1788. [12], 99, [l] p. Met opdracht (met wapen gegr. door Vinkeles) aan Margriet, baronesse van Haeften. Van Aken II, p. 155; Arpots 59; CBMNL 1390. 75,-, De deserteur. Tooneelspel. Naar het Fransche van Mercier. A'dam !zaak Duim 1775. [12], 114, [2] p. Haltleer. Opdracht met vignet van Vinkeles d.d. 1775 aan Mr. Joan Graafland en diens echtgenote Hester Hooft. Mist titelprent? Van Aken Il, p. 221; niet bij Arpots; CBMNL 1553. 50,-, Idem. 2e druk. A'dam J. Helders en A. Mars 1784. 102 p. Opdracht d.d. 1782 aan Hester Hooft. Niet bij Van Aken; niet bij Arpots; CBMNL 1555. 50,-, De edelmoedige vriendschap. Zangspel. Gevolgd naar het Fransche, l'Amitié à l'épreuve [v. Favart]. A'dam J. Helders, 1782. [ 16], 72, [2] p. Met opdracht aan Mevr. Constantia Geertruida Hooft, echtgen. van Mr. Hendrik Nicolaes Hasselaer.Van Aken Il, p. 346; niet bij Arpors; CBMNL 7952. 50,-, Frederik, vrijheer van der Trenck, in zijne gevangenis; tooneelspel naar het Fransch gevolgd. A'dam 1792. 3-18, 33, [3] p. Met 2 p. toneelstukken bij Uylenbroek te koop. Opdracht aan Mr. N. J. van Hanswijk. Mist voortitel. Van Aken Il, p. 291; nier bij Arpots; CBMNL 2421. 35,-, Hester, tooneelmaatig zangstuk. Voor het meeste gedeelte naar het Fransche gevolgd van den Abt Nadal, Lid der Fransche Academie. En het muzyk te zaamen gesteld door Joseph Schmitt. A'dam, Frederik de Kruyf, 1777. (10), 12 p. Met opdracht (met kgr. van Yinkeles) aan Hester Hooft echtgenote van Joan Graatland. Van Aken Il, p. 232: Arpors 384; CBMNL 40,3212. -, Idem. Ex. op groot papier. Niet bij Vim Aken; niet bij Arpots; CBMNL 3211. 15,-


512.

513. 514.

515.

516.

517.

518. 519.

520.

521.

522.

523.

524. 525.

-, . Het huwelyk van Antonio, zangspel. Zynde het vervolg op het zangspel Ri:hard_Lee~wenhart, koning van Engeland, Gevolgd naar het Fransche [v. Beaun~ir]. Adam, J. Helders en A. Mars 1791. (16] 30 p. Met titelvignet van Vmkeles en opdracht met gravure van Goeree aan Joanna Elisabeth 50,van der Wyck. Van Aken II, p. 298; niet bij Arpots; CBMNL 3427. -, Idem. Ex. op groot papier. Van Aken 11 p. 298· 11iet bii Arpots· CBMNL ' ' ~ ' 75 _ 3428. -, De kanonik van Milano, of ongenodigde gasten. Blijspel, het Fransch gevolgd naar Alexander Duval. A'dam 1797. 63 p. Opdracht aan vriend Jaco?us W. Ogelwight. Va11 Aken II, p. 186; niet bij Arpols; CBMNL 4009. 70,-, Richard Leeuwenhart, koning van Engeland, zangspel, naar het Fransch gevolgd van Sedaine. A'dam 1791. 68 p. Opdracht aan Mr. Joachim Rendorp, met diens wapen. Van Aken Il, p. 257; niet bij Arpots; CBMNL 6344. 60, -, De schoone Arsène, zangspel met balletten. Naar het Fransch gevolgd van Favart. A'dam, J. Helders en A. Mars, 1789. (8), 71, (1) p. Met opdracht aan Johanna Maria Witsen, echtgen. van Anne Willem Straalman. Ex op groot papier.Van Aken Il, p. 192; niet bij Arpots; CBMNL 507. 60,-, De spreekende schildery. Zangspel. Gevolgd naar het Fransch van Ansaume. A'dam, Jan Helders. 1781. (12], 63, [1] p. Haltleer. Met opdracht aan Mevr. Johanna Dorothea Taddel, geb. Luyken. Vim Aken Il, p. 143; niet bij Arpots; CBMNL 6634. 60,-, idem, ex. op groot papier. Van Aken II, p. 143; niet bij Arpots; CBMNL 6633. 75,-, idem. 2e druk. A'dam 1783. Van Aken Il, p. 143; niet bij Arpots; CBMNL 6636. 50,-, De tafelvrienden, blyspel. Naar het Fransche [v. Beaunoir] gevolgd. A'dam, J. Helders en A. Mars. 1788. (8] 59 p. Met opdracht met gravure van J. Goeree aan Jonas Witsen d.d. 1788. Ex. op groot papier. Niet bij Van Aken; niet bij Arpots; CBMNL 7168. 60,-, Tot middennacht; of list tegen list, blyspel. Naar het Fransche, Guerre ouverte ou ruse contre ruse, gevolgd. 2e druk. A'dam, A. Mars 1803. 103 p. Met titelvignet van Vinkeles. Met opdracht aan Hieronymus van Slingeland 45,d.d. 1790. Van Aken II, p. 319; CBMNL 5209. -, De twee gierigaards, zangspel. Het Fransche gevolgd van Fenouillot de falbaire. A'dam, J. Helders en A. Mars 1787. (14] 62 [2] p. Met opdracht met wapengravure aan Margarieta Renira Urzulina Philipina, en Izabella Catharina, Baronessen van Haeften, &c. Van Aken Il, p. 191; niet bij Arpots; CBMNL 2683. 50,-, De visschers, zangspel. Naar het Fransche. A'dam, J. Helders en A. Mars 1793. [8] 48 p. Halfleer. Met titelvignet Yver in Liefde Bloeiende. Met opdracht met vignet van Goeree aan Anthonie Kornelis van Hemert. Van Aken Il, p. 345; niet bij Arpots; CBMNL 7774. 60,-, Idem. Ex. op groot papier. Van Aken II, p. 345; niet bij Arpots; CBMNL 7773. 75,-, Willem Tell, beschermer der Zwitsersche vryheid; treurspel. Gevolgd naar het Fransche van Le Mierre. A'dam, P.J. Uylenbroek 1791. 12, 68 p. Met portret in stippelgr. door Kobell en Uylenbroek met onderschrift van


526.

527.

528. 529.

530.

531. 532.

533.

534.

535.

536.

537.

538.

539.

Fremerij. Iets gevlekt. Van Aken Il, p. 211; niet bij Arpots; CBMNL 8338. 50. RUYL, J ., Groningen ontzet. Yaderlandsch treurspel in vijf bedrijve~. Amsterdam M. Westerman & Zoon en C. van Hulst 1832. 114 p. Het stuk speelt te Groningen in 1672. 95 _ RUIJS, W. D ., De giftbeker, Blijspel in twee bedrijven en in verzen. Na~r het Fransch: La ciguë, van Emile Augier. A'dam, J . Noordendorp. 1853. 60 p. Niet bij Van Aken; CBMNL 2685. 25. [RIJK, F.J, De belachelyke erfgenaam, of baatzuchtige juffer; blyspei. A'dam, I. Duim 1733. 56 p. Niet bij Van Aken en Arpots; CBMNL 2203. 60 _ [-J, Rodogune, prinsesse der Parthen. Treurspel uit het Fransch va~ Corneil1e. A'dam Aart Dirksz. Oostzaan 1687. 80 p. Opdracht aan Jacoba v. Bartolotti van Heuvel, gemalinne van K. van Beuningen. Van Aken II, p. 166; CBMNL 6412. 125,-, Idem, A'dam, I. Duim 1744. [8), 80 p. Opdracht aan Jacoba V. Bartoletti van Heuvel, gemalinne van K. van Beuningen. Van Aken Il, p. 166; niet bij Arpots; CBMNL 6414. 50,-, Idem, A'dam J. Helders en A. Mars 1785. 78 p. Van Aken Il, p. 166; niet bij Arpots; CBMNL 6415. 60,S.C., De huisdokter, blijspel in drie bedrijven. Naar het Hoogduitsch van F.W, Ziegler. Schrijver van: De groote wereld en Goedhartigheid. A'dam, Wed. L. van Hulst en Zoon, 1817. [4), 112 p. Van Aken Il, p. 84; CBMNL 3363. 50,-, Koketterie en liefde, tooneelspel. (In drie bedrijven.) Naar het Hoogduitsch van Friedrich Spach. A'dam, A. Mars. 1814. 6, 166, 2 p. Met boekenlijstje. Van Aken Il, p. 77; CBMNL 1451. 50,[S., G.V.], Arthello of de hofnar. Toneelspel; naar het Hoogduitsch van den Hofraad van Eckartshausen. Haarlem, J. van Walré en Camp. 1793. [2] 89 p. Met titelprent van Kok. Van Aken Il, p. 20; niet bij Arpots; CBMNL 522 50, [SAUZET, J. FR. DU], Thelamirus. Treurspel, gevolgd naar het Fransch [v. ThibouvilleJ. A'dam 1743. 52 p. Geb. Van Aken Il, p. 340; niet bij Arpots; CBMNL 7254. 50,[SCHAAK, PIETER], Steiloor, of de scynheilige bedrieger. Blyspé\ Le Tartuffe van den Heer De Moliere nagevolgt. Deeze derde druk naauwkeurig nagezien, en met eene voorrede, enz. vermeerdert. A'dam, Johannes Oosterwyk en Hendrik van de Gaete 1713. (24), 96 p. Met titelprent en drempeldichten van Pieter Langendijk, J .D. en Hendrik van de Gaete. Van Aken Il, p. 229; Arpors 372; CBMNL 7080. 60,De schipbreuk, of de erfgenamen. blyspel. Naar het Fransch van A. Duval. A'dam, Wed. J. Dol1 1797. [2] 68 p. Met boekenlijstje Wed. Doll. Van Aken Il, p. 187; Arpots 171,: CBMNL 6657. 45,SCHMIDT, C.F., Timour de tartaar, groot melodrama. (In drie bedrijven.) A'dam Abraham Mars, 1814. 67, [1] p. Tp. beschadigd, wat smoezelig. Doorschoten ex. met tal van herschreven scenes. Niet bij Van Aken; CBMNL 40,7305. SCHMIDT, 1., Lucas en Clarisse, blyspel. A'dam, A. Hupkes 1769. [8] 80 P· Met titelprent van Vinkeles en toegevoegd een uivouwbaar blad muziek met 'Zang-airen'. Met opdracht aan Bruno Zweerts. Van Aken I, p. 305; Arpots 486; CBMNL 4782. 95,-


540.

SCHMITZ, TONY, De dans-advocaat. Vaudeville in 3 bedrijven van Pordes~~lo en Erich ':1rban. Muziek van Walter Schütt. Rotterdam, z.j. 14 p. Niet b1J Van Aken; met in CBMNL. 10, 541. De school der zeden, of de gevolgen van een slecht levensgedrag, gevolgd naar het Fransch van den Heere De Falbaire de Quingey. A'dam 1778. 104 p. Opdracht aan Mr. Jan J. Hartsinck, getekend "Nostra Musa Virtus". Mist titelprent? Van Aken II, p. 191; niet bij Arpots; CBMNL 6691. 50,542. SCHOUTEN, Mej. M., Estelle, of vader en dochter. Tooneelspel in een bedrijf naar het Fransch van E. Scribe. 's Gravenhage 1836. 80 p.Van Aken II, p. 255; CBMNL 2224. 50, 543. [SCHOUWENBERGH / SCHOUWENBURG], Sigismundus, prince van Poolen, of 't leven is een droom. Bly-eyndigh treurspel. 7e druk. A'dam 1695. 71 p. Met houtsnede op tp. Van Aken Il, p. 415; CBMNL 6831. 125,544. [-], Idem. Den laatsten druk. A'dam, Erfgen. J. Lescailje, 1705. 80 p. Van Aken Il, p. 415; Arpots 83; CBMNL 6833. 55 ' 545. [SCHRODER, J.], Horace, treurspel. Het Fransche van den Heer P. Corneille nagevolgt. Leiden 1709. 79 p. Opdracht aan Pieter van Leyden. Van Aken II, p. 165; Arpots 110; CBMNL 3318. 75,546. [-], De Schermerhornsche vrystermarkt; kluchtspel. Onder de zinspreuk Suum Cuique Est. A'dam, 1. Duim 1743. 46 p. Van Aken I, p. 543; niet bij Arpots; CBMNL 8021. 75,547. Schuldbesef, ( een vervolg op misdaad uit eergierigheid;) Toneelspel in vijf bedrijven, door W.A. Iffland, Rotterdam, A. Maij van Vollenhoven. [ca 50,1830]. [2], 4, 168, [2] p. Van'Aken Il, p. 37; CBMNL 6752. 548. SCHUT, J.L.A., François Coppée. Om de kroon. Drama in 5 bedrijven. A'dam Erven H. van Munster en Zoon. 1895. [4], 96 p. Vies. 1,549. SCRIBE EN BA YARD, Les actionaires, comédie-vaudeville en 1 acte. Brussel 1830. 72 p. Met gedrukte rolverdeling van de eerste opvoering in Parijs. 40,CH.], De dood van Cesar, treurspel. Het Fransche van den [SEBILLE, 550. Heer Voltaire op nieuws gevolgd, onder de zinspreuk Le Tems Est Un Grand Maître. A'dam, Izaak Duim, 1740. ,64 p. Van Aken Il, p. 265; niet bij 50,Arpots; CBMNL 1807. [-], Pompejus, treurspel. Het Fransch van den Heer P. Corneille op nieuws 551. gevolgd, onder de zinspreuk Le Tems Est Un Grand Maitre. A'dam, 1. Duim 1737. [6] 60 [3] p. Ex op groot papier. Eerste p. wat bruin, laatste p. iets beschadigd. Met titelvignet Yver in Liefde Bloeiende. Van Aken Il, p. 166; Arpots 116; CBMNL 6166. 45,[SEIGNARD, E.], Gaston en Baiard, treurspel. Gevolgd naar het Fransche 552. van den Heer De Belloy. Leiden, voor het genootschap [Veniam Pro Laude]. 1777. (4), 76 p. Van Aken Il, p. 149; Arpots 36; CBMNL 2462. 50,SPATSIER, A., De dezerteur uit kinderliefde, blyspel. Naar het Hoogduitsch 553. van den Heer Stephanie, de Jonge. (Gedrukt voor den auteur). R'dam, J. Bronkhorst en Comp. 1777. [4] 75 p. Met opdracht aan Jan Riemersma. Van Aken II, p. 79; zie Arpots 159: eerste VA niet identiek, blad ES niet vervangen; CBMNL 1568. 55,[SPAZIER, A.], De deserteur uit ouderliefde. Tooneelspel. In 3 bedrijven. 554. Naar het Hoogduitsche van den Heer Stephan de Jonge. [A'dam, P. Meijer


SSh.

557.

558.

559. 560.

561.

562.

563. 564. 565.

566.

567.

568.

569.

l ?R 2). 11 2 p. Met gravure van Vi11kcles. Uit ~pec.~atoriaale Schouwburg XI Zonder nf1ondcrlijkc tp. Van Ake11 Il, P· 79; met btJ Arpots; CBMNL 157135 : l TAMIIORST, J. 1, Philm:tctcs, Treurspel. Gevolgd naa.r het, Fransche va~ den 1-kcrc De Chattehrun, Lid der Fransche Academie. Adam, I. Duin, t 758. [4] 51 [3] p. Van Aken Il, p. /60; A1pots 92; CBMNL 6071. 50 _ STARTER, J.J., Jan Soetekauw, klugtspel. Waar agter Melis Thysen of d~ halfbakken vryer, klugtig tafelspel. A'dam, J. van Heun 1753. 36 p. Niet bij Van Aken en Arpots; niet in CBMNL. 50.

STEENBERGEN VAN GOOR, J.W.J.'. De Oost-lndiën-vaarer. TooneeJspeI. In vier bedrijven. Naar het Hoogdu1tsch van. C.~.H. Arresto. 2e druk. A'dam H. Moolenijzer 1805. [81 167 p. Met t1telv1gnet van Strunck. Met opdracht aan Theodoor Majofsky. Van Aken Il, p. 10; CBMNL 5809. 50(-], Het plan tot een blijspel, blijspel in één bedrij~.. Het Hoogduitsche va~ Arresto vrij gevolgd. Leeuwarden, Wed. J.P. de B01J 1804. 68 p. Van Aken II, p. 10; CBMNL 6124. 50,(-], Idem. Tweede druk. A'dam, J.C. van Kesteren. 1819. 52 p. Van Aken II, p. 10; CBMNL 6125. 50,-, De vuurproef, tooneelspel, in vijf bedrijven. Naar den derden druk uit het Hoogduitsch van G. Hagemann. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij 1804. [2] 10, 117 p. Van Aken!, p. 29; CBMNL 8111. 45,(-], De zoon in vijandelijken dienst, tooneelspel in vier bedrijven. Van Arresto. Vervolg op Den militairen stand. (Die Soldaten). Van dezelfde schrijver. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij. 1805. 118 p. Van Aken /, p. JO; CBMNL 8556. 50,[STEENWIJK, F. VAN], Acta, gravin van Holland en Zeeland. Treurspel. A'dam 1754. 68 p. Opdracht aan S. Feitama. Plaats van handeling Dordrecht. Van Aken I, p. 419; niet bij Arpots; CBMNL 72. 95,[-], Beleazar, treurspel. A'dam, 1742. 64 p. Van Aken /, p. 429; niet bij Arpots; CBMNL 726. 50,-, Leonidas, treurspel. A'dam, P.J. Uylenbroek 1788. [4], 79 p. Van Aken I, p. 319; niet bij Arpots; CBMNL 4570. 50,De ster van het noorden, komisch zangspel in drie bedrijven. Woorden van E. Scribe, muziek van Giacomo Meyerbeer. A'dam, M. Westerman & Zoon. 1855. 60 p. tp. vuil. Van Aken II, p. 256; CBMNL 7055. 20,STOK, T.N. VAN DER, De koopman van Venetie. Tooneelspel. Van William Shakspeare uit het Engelsch. 2e goedkoope uitgave. Rotterdam Hendrik Altmann. 1863. [8], 122 p. Met opdracht aan J.A.F.L. Baron van Heeckeren. Van Aken Il, p. 128; niet in CBMNL. 25,STOL, S., De gewaande kraam-vrouw. bly-spel. A'dam, Wed. Gysbert de Groot, 1712. [8], 51 p. Met opdracht aan 'myn Boezem Vriend Jan Maarling' en drempeldichten van J. Pook, J. van Hoven en F. Duym. Van Aken/, p. 324; niet bij Arpots; CBMNL 4299. 60,STOOPENDAAL, D. W., De twee briefjes, kluchtspel, in één bedryf. Uit het Hoogduitsch van den burger Anton Wall. A'dam, G. Roos 1797. 39 p. Van Aken II, p. 81; niet bij Arpots; CBMNL 1049. 50,STRAALMAN, M., Eriphilé, treurspel. Van den Heer De Voltaire. Naar het Fransch gevolgd. A'dam, P.J. Uylenbroek. 1803. [4], 66 p. Van Aken Il, p. 266; CBMNL 2218. 50,-


570. 571. 572. 573.

574.

575.

576. 577.

578.

579.

580.

581.

582. 583.

-, Orestes, treurspel van den I leer Voltaire. Naar het Fransch gevolgd. A'dam, P.J. Uylenbroek. 1802. [6], 84 p. Van Aken II, p. 267; CBMNL 584J. 50 ,-, Idem. Tweede druk. A'dam, P.J. Uylenbroek. 1802. [6], 84 p. Van Aken IJ, p. 267; niet in CBMNL. 50 ' STRUYS, 1., Styrus en Ariame. Tre urspel. A'dam, J. Bouman 1671. 72 p. Van Aken/, p. 326; CBMNL 7120. 75 ,[STIJL, S.], Krispijn filozoof. Blijspel onder de zinspreuk Sensim Scandendo. A'dam 1782. 64 p. In hs. de rolverdeling: A.G. Greve. O.G. Langestr., P. Langestr., G. Corver, D. van Mesdag, L. Langestr., D. Holleman, Op ingeplakt papier in hs.: "Op heden den 11 mei 1822 zullen de toneellisten onder de Zinspreuk "Wij hope n op Uwe toegevendheid" vertoonen Krispijn filozoof, blijspel. De schouwplaats is op het zolder van het huis op de Prinsengracht bij de Reestraat 419". Niet bij Van Aken en Arpots; CBMNL 4363. 60, S.V.P, De werfofficieren. blijspel. gevolgd naar het H oogduitsch van den Heere Stephanie, de jonge. Leyden, K. Delfos 1793. [4], 190 p. Met opdracht aan B.J. van Meurs, J. van der Meuten, H.A. Bake, J.C. Beukelaar, J.C. Potgieter en H.A. Ghysen, 'dirigeerende Leden van het tooneelgezelschap, onder de spreuk: Vriendschap en Tooneelsvermaak te Leyden'. Van Aken II, p. 79; niet bij Arpots; CBMNL 8275. 75,T ACK, A., Het huwelyk van den capucyn, blyspel. Gevolgd naar het Fransch van Volmeranges. A'dam, A. Mars 1800. [8], 72 p. Met opdracht aan Ryckloff Cornelia van .. Goens. Van Aken II, p. 235; Arpots 424; CBMNL 3429. 50,-, Idem. 2e druk. A'dam, A. Mars 1804. 86 p. Van Aken II, p. 235; CBMNL 3431. 45,[-], De maarschalk van Catinat, of het schildery; zangspel. Gevolgd naar het Fransche van B.J. Marsollier; muziek van Dalirac. A'da m, A. Mars 1803. 75 p. Van Aken Il, p. 217; CBMNL 4852. 45,Tancredo, treurspel; het Fransche van den Heer de Voltaire vry gevolgd. A'dam, P.J. Uylenbroek 1805. 96 p. Met opdracht aan Johanna Cornelia Wattier, echtgenote van B.W.S. Ziesenis., Van Aken Il, p. 268; CBMNL 7191. 50,[TEEUWSEN, H.], Marturio; blyspel. A'dam, 1. Duim 1767. [8] 28 p. Met opdracht met gegraveed wapen aan Jan Jacob Hartsinck. Van Aken /, p. 50,495; niet bij Arpots; CBMNL 5003. [-], Wilson; tooneelspel. Gevolgd naar Le fabricant de Londres, van den Heere Fenouillot de Falbaire. A'dam, J. Helders en A. Mars 1784. [8), 88 p. Van Aken IJ, p. 191; niet bij Arpots; CBMNL 8353. 50,Het testament van den oud-oom, of het huwelijk door een dagblad; blijspel, in één bedrijf. Naar het Hoogduitsche van K. Krickeberg. Brussel, J. Sacré [c.1828]. 61 [2] p. Van Aken II, p. 61; zie CBMNL 7233. 50,THÖNE, C.W., Het verjaarfeest in november 1830. Yaderlandsch tafereel met zang. A'dam 1831. 46 p. Va,i Aken /, p. 330; CBMNL 7632. 50,THOUARS, G.A.C.W. MARQUIS DE, Zriny, of de dood voor vrijheid en

vaderland; groot heroïsch treurspel in vijf bedrijven. Gorinchem, J. 584.

Noorduyn 1833. 24, 180 [1] p. Niet bij Va,i Aken; CBMNL 8659. 125,TOLLENS, C.Z., H ., De Guebers, treurspel, in vyf bedryven. Gevolgd naar


585.

586.

587.

588.

589.

590.

591. 592. 593. 594.

595.

596. 597.

598.

599.

600.

601.

het Fransch van De Voltaire. A'dam, P.J . Uylenbroek 1804. 8, 87, [l] p. Van Aken Il, p. 266; CBMNL 2866. 50,-, Katilina, of Rome gered; treurspel, in vyf bedryven. Gevolgd naar het Frnnsch van De Voltaire. A'dam, P.J. Uylenbroek 1802. 10, 74, (2] p. Met boe kenlijstje van Tollens. Van Aken Il, p. 266; niet in. CBMNL. 50Torquatus Tasso, geschiedkundig tooneelspel, in vijf bedrijven. Naar h;t Fransch van A . Duval. Brussel, J. Sacré [c.1828]. 135 p. Halfleer. Zie Van Aken Il, p. 187; zie CBMNL 7403. 55 _ ' UYLENBROEK, P.J., Cajus Gracchus, treurspel. Het Fransche van MarieJoseph Chénier vry gevolgd. A'dam, J. Helders en A. Mars, 1797. (6), 53, (1) p. Halfbazaan. Van Aken Il, p. 160; Arpots 93; CBMNL 1214. 50,-, De echtgenooten hereenigd, tooneelspeJ. Gevolgd naar het Fransch. A 'dam, J . Helders en A . Mars. 1791. (6), 47, (1) p. Van Aken Il, p. 288; Arpots 213; CBMNL 2031. 50,-, Edipus te Kolone; zangspel. Vry naar het Fransch van GuiJlard. Muzyk van Sacchini. A'dam P.J. Uylenbroek, 1799. [4], 41, [3] p. Met lijst toneelstukken van Uylenbroek. Van Aken //, p. 200; niet bij Arpots; CBMNL 5650. 50,-, Epicharis en Nero, treurspel. het Fransche van Legouvé vry gevolgd. A'dam, P.J. Uylenbroek. 1718 [=1798). (4), 84 p. Van Aken 11,p. 209;Arpots 50,308; CBMNL 2191. [-], Fedra, treurspel. [Naar Racine]. A'dam David KJippink, 1770. [6], 76 p. Mist titelprent? Niet bij Van Aken; niet bij Arpots; CBMNL 6024. 50,[-], Idem. 2e druk. A'dam Izaak Duim 1777. [4], 80 p. Niet bij Van Aken; niet bij Arpots; CBMNL 6027. 50,[-], Idem. 3e druk. A'dam, A. Mars. 1800. 89, [1] p . Van Aken Il, p. 247; Arpots 450; CBMNL 6028. 50,-, Fenelon, of de Kameryksche kloosterlingen; treurspel. Het Fransche van Marie-Joseph Chénier vry gevolgd. A'dam, P.J. Uylenbroek 1796. (6), 80 p. Van Aken Il, p. 160; Arpots 94; CBMNL 2329. 50,-, Idem. 2e druk. A'dam P.J. Uylenbroek 1796. [8], 80 p. Van Aken Il, p. 160,· niet bij Arpots; CBMNL 2331. 50,-, Idem. 3e druk. A'dam, P.J. Uylenbroek 1806. [8], 80 p. Niet bij Van Aken; niet in CBMNL. 50,-, Lucile, tooneelspel. Met zang en dans. Gevolgd naar het Fransche. A'dam, J. Helders 1781. [6) 52 [I] p. Van Aken Il, p. 316; Arpots 337; CBMNL 4812. 50,-, Idem. Ex. op groot papier. Niet bij Van Aken; niet bij Arpots; CBMNL 4813. 75,[-], Meropé, treurspel. [N.. h. Fr. v. Voltaire]. 2e druk. A'dam, PJ. Uylenbroek 1791. [4] 74 p. Met titelvignet van S. Fokke en titelprent van Bogerts naar Buijs. Met opdracht aan Kunstliefde Spaart Geen Vlyt. Van Aken Il, p. 318; Arpots 526,· CBMNL 5167. 60,-, Othello, of de moor van Venetiën; treurspel. Het Fransche van Ducis vrij gevolgd. 3e dr. A'dam, M. Westerman en C. van Hulst. 1826. Niet bij Van Aken (?); CBMNL 5871. 45,-, Romeo en Julia. Tooneelspel, gevolgd naar het Hoogduitsche van den Heere Weisse. 2e druk. A'dam Erven P. Meijer en G. Warnars 1786. [4]


602.

603.

604.

123 p. Van Aken Il, p. 82; Arpots 564; CBMNL 6442. 50,-, Teunis en Teuntje, tooneelspel. Met zang. A'dam, J. Helders en A. Mars 1783. [6], 16 p. INCOMPLEET. Van Aken Il, p. 340; niet bij Arpots; CBMNL 7238. 10,[V.], De kluizenaar op Formentera, tooneelspel. Naar het Hoogduitsch van A. von Kotzebue. 3e druk. A'dam J.C. van Kesteren 1826. 79 p. Met opdracht aan Mevr. K.S. geb. V., ondertekend "Uw broeder". Van Aken Il, p. 48; CBMNL 4164. 45,_ V ... , Het proces, of verlegenheid door misvatting, blijspel in twee bedrijven. A'dam, J.R. Foster 1800. 4, 92, 4 p. Met 4 p. boekenlijstje Foster. Van Aken

l, p. 513; niet bij Arpots; CBMNL 6193. 605.

606.

607.

608. 609.

610.

De vader by toeval, blyspel, in een bedryf. Gevolgd naar het Fransch van de Heeren J. Pain en P.A. Vieillard. Rotterdam, J. Hofhout en Zoon. [c.1800]. 50,56 p. Van Aken Il, p. 233; niet bij Arpots; CBMNL 7547. De val der dwinglandij; of, de kluisters van Nederland verbroken: zinnebeeldige voorstelling; in één bedrijf. A'dam, Hendrik Gartman, 1814. 23, [1] p. Van Aken I, p. 532,· CBMNL 7565. 45,Valsain, of de onbekende weldoener, blijspel. Vrij gevolgd naar het Fransche: Le famille Américaine van Bouilly. Zaandam en A'dam, H. van Aken en J.F. Nieman. 1802. 56 p. Van Aken II, p. J54; CBMNL 7579. 45,De verborgen hartstogt, of de liefde in het geheim, tooneelspel naar het Fransch van Scribe, A'dam 1839. 134 p. Van Aken II, p. 257; CBMNL 3007, 40 , VERNEDE, S.H., De eenigste boete, een vervolg op Kotzebue's Menschenhaat en berouw. Burgerlijk treurspel. A'dam 1801. 120 p. Niet bij Van Aken (?); CBMNL 975. 50,Verschijningen en droomen op het einde der achttiende eeuw. Een groot treurspel, in de manier van Iffland en Kotzebue. Benevens een voorspel. Z.p., z.u. Het zesde jaar der bataafsche Vrijheid [1800]. [4], 70 p. Van Aken

I, p. 535; niet bij Arpots; CBMNL 7701. 611.

615.

616.

45,-

Verzoening en rust. Een vervolg op Kotzebue's Menschenhaat en berouw, tooneelspe]. Door JuJius von Soden. A'dam, Wed. J. Doll 1801. [2] 146 p. 40,Iets gevlekt. Niet bij Van Aken; CBMNL 7740. Verzoening en rust: (een vervolg op Menschenhaat en berouw:) tooneelspel door Julius, Graave von Soden. A'dam, J.W. Smit en W. Holtrop. 1802. [4] 151 p. Van Aken Il, p. 77; CBMNL 7741. 50,De verzoening, of de broedertwist; tooneelspel. Naar het Hoogduitsch van A. von Kotzebue. A'dam, Wed. J. Dali, 1798. [2] 165 p. Met kopergravure van Vrydag naar Vinkeles. Wat gammel. Met rolverdeling in handschrift: Westerman, Snoeck, V. Hulst, V. Ollefen, Peters, Gartman, Majofski. Van

Aken II, p. 58,· niet bij Arpots; niet in CBMNL. 617.

50,50,-

Idem. Variant: titelpagina zonder vignet. De verwisseling, blyspel. In één bedryf. Naar het Hoogduitsch van AJ. von Guttenberg. A'dam, Wed. J. Doll, 1801. 62 p. Gezellige schouwburg I, 3e st.

Van Aken II, p. 27; zie CBMNL 7733. 614.

45,-

De verteller, of de twee posthuizen; blyspel. Naar het Fransch van J.B. Picard. Haarlem, J. van Walré en camp. 1796. [4], 68 p. Van Aken II, p.238;

niet bij Arpots; CBMNL 7713. 612. 613.

50,-

45,-

[VINCENT, IJ.], De listige vryster, of de verschalkte voogd; blyspel. In


6JK

619.

620. 621.

622. 623.

624. 625.

626. 627.

628.

629.

630. 631.

632.

633.

634.

vaerzcn aan hyzonderc maat, noch rym, gebo nd en. A'~am, D. Ruarus 1730. [8), 63 p. Met titelprent van A.. Schoonebeek. NVA 76?; Van Aken II, p. 34B,· A171ots 362; CBMNL 8016. 60. -, Pcfrocn met het schaapshoofd. Kluchtspél. De 4e druk, overgezien é~ vcrhéterd. A'dam, Erven J. Lescailje 1713. [6], 30, (2] P· Titelprent ontbreekt. NVA 89a; Van Aken Il, p. 327; niet hij Arpots; CBMNL 5998. 35. De volkplanting. Zangspel in twee bdryven. Gevolgd naar het Fransche, Colonie [van Framery). A'dam, J. Helders 1782. [4] 58 p. Van Aken Il, p. 345; niet bij Arpots; CBMNL 7816. 50. Idem. Ex op groot papier. Halfleer. Vcm Aken ll, p. 345; niet bij Arpot;; CBMNL 7817. 80. VONDEL, J. VAN DEN, Adonias of rampzalige kroonzucht. Treurspei. A'dam Kornelis de Bruyn 1662. Met opdracht aan Jacob de Graeff. Niet bij Van Aken; CBMNL 131. 95,. -, Gebroeders. Treurspel. A'dam Kornelis de Bruyn 1661. 58 p. Met opdracht aan Geeraert Vossius. Niet hij Van Aken; CBMNL 2481. 95,-, Gysbrecht van Aernstel. Treurspel, gelijk het op den A'darnschen schouwburg vertoond wordt. A'dam 1792. 61 p. Opdracht d.d. 1637 aan H. de Groot. Van Aken /, p. 353; Arpots 539; CBMNL 2706. 40,-, idem. Ex op groot papier. Tp iets beschadigd. Niet bij Van Aken; niet bij A,pots; niet in CBMNL. 50,-, Jeftha of offerbelofte. Treurspel. A'darn Kornelis de Bruyn 1661. 63 p. Met opdracht Anna van Hooren, gernalinne van Cornelis van Vlooswyck. Niet bij Van Aken; CBMNL 3783. 95,-, Jerusalem verwoest. Treurspel. A'dam Kornelis de Bruyn 1661. 64 p. Niet bij Van Aken; CBMNL 3791. 95,-, Joseph in Egypten. Treuspel. A'darn Weduwe Jan Bouman 1671. 48 p. Met opdracht aan Joan Vechters of Victoryn. Niet bij Van Aken; CBMNL 3887. 95,-, Koning David in ballingschap. Treurspel. A'dam Kornelis de Bruyn 1661. 56 p. Met opdracht aan Andries de Graeff. Niet bij Van Aken; CBMNL 4220. 95,-, Koning David herstelt. Treurspel. A'dam Kornelis de Bruyn 1761. 54 p. Met opdracht aan Cornelis van Vlooswyck. Niet hij Van Aken; CBMNL 4216. 95,[-], Maagden. Treurspel. A'dam, J. Punt, 1773. 70 p. Ex. op groot papier. Niet bij Van Aken, Arpots, CBMNL 4847. 75,-, Sofompaneas of Josef in 't hof. Treurspel. Vertaelt uyt het Latij van ... Huygh de Groot ... A'dam Weduwe Jan Bouman 1671. 47 p. Niet bij Van Aken; CBMNL 6911. 150,Het Voorburghs snoep-reysje of het gestoorde paartje. kluchtspel. A'dam, gedrukt voor de liefuebbers, ca 1750. 22 p. Zeldzaam. Niet bij Van Aken en Arpots; CBMNL 6894. 125,[VOORDMGH], De dood van Cesar. Treurspel, gevolgt naar het Fransche van den Heer De Voltaire. A'dam 1756. 41 p. Opdracht d.d. 1737 aan Voltaire. Mist titelprent? Van Akell II, p. 265; niet bij Arpots; CBMNL 180&. 95,De voorpost, tooneelspel met zang, in twee bedrijven. A'dam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst 1832. 78 p. Van Aken I, p. 537;

Li


635.

636.

637.

638.

639.

640.

641. 642. 643.

644.

645.

646.

647. 648.

649.

650.

CBMNL 7854. 40,VOS, 1., Lope de Vcga Carpioos Gedwongen vriencJt. A'dam 1662. 80 p. Opdracht aan neef Jan Vos; "Roem-vaarzen" van LD. Fuyter; met gravure op tp. Niet hij Va11 Ake11; 11iet i11 CDMNL. 175,VREEDE, P., De dood van Albrecht Beiling, slotvoogd van Schoonhoven. 75,Treurspel. A\lam 1808. 56 p. Va11 Ake11 /, p. 394; CBMNL 1784. -, Graaf Lodewijk van Nassau, of de overwinning bij Heiligerlee; vadcrlandsch tooneelspel, in drie bedrijven. A'dam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst. 1834. [8] 147 p. Niet bij Van Aken; CBMNL 2775. 75,VREEDENBERG, C., Adolf en Sophia, of de slagtoffers eener dwaling. Tooneelspel. Naar het Fransch van M. Victor. Te Aalst, (in Vlaanderen) bij J. Sacré. 1817. [4], 98, [2] p. Met drukkerslijstje. Vcm Aken II, p. 262; CBMNL 127. 60,-, De ekster en de dienstmaagd, of de onschuldige diefstal; tooneelspel. Uit het Fransch van Caignez en d'Aubigny. A'dam, A. Mars, 1815. [4], 126 p. Niet opengesneden. Van Aken Il, p. 158; CBMNL 2120. 50,-, Frederik de Groote, te Spandau, of het lasterschrift; tooneelspel vry gevolgd naar het Fransche van H. Dorvo. A'dam, A. Mars, 1806. 6, 102 p. Van Aken Il, p. 180; CBMNL 2410. 45,-, Idem. Ex. op groot papier. Van Aken II, p. 180; CBMNL 2409. 75,-, Het gevolg van een gemaskerd bal, blijspel. Naar het Fransche. A'dam, M. Westerman 1828. 83 p. Van Aken Il, p. 293; CBMNL 2645. 40,-, Hondentrouw, of de moord in het woud van Bondy; geschiedkundig tooneelspel. Vrij gevolgd naar het Fransche van R.C. Guilbert de Pixérécourt. A'dam, Ahraham Mars. 1814. 120 p. Van Aken Il, p. 198; CBMNL 3282. 45,, De nachtmerrie, zangspel naar het Hoogduitsche: (Das neue Sonntagskind.)[v. Perinet]. Muzijk van Wenzel Müller. A'dam, J.G. Rohloff, 40,1813. Van Aken II, p. 103; CBMNL 5492. -, De Nederlaag van Karel den Stouten, of het beleg van Nancy; historisch tooneelspel. Vrij gevolgd naar het Frnnsche van R.C. Guilbert de Pixérécourt. A'dam, A. Mars, 1815. 4, 114 p. Van Aken IJ, p. 199; CBMNL 5537. 50,-, De Ortenbergsche familie, tooneelspel. A'dam 1806. 104 p. Halfleer. Ex. op groot papier. Opdracht aan mej. Jacoba Sardet, geb. Wouters. Mooi. Van Aken I, p. 394; CBMNL 2282. 75,-, Idem. 2e druk. A'dam, A. Mars. 1816. 112 p. Van Aken /, p. 394; CBMNL 2283. 50,-, Tékéli, of het beleg van Mongatz. Geschiedkundig tooneelspel vrij gevolgd naar het Fransche van R.C. Guilbert-Pixérécourt. A'dam 1804. 103 p. Opdracht aan Th.J. Weddik. Van Aken Il, p. 199; zie CBMNL 7211. 50,-, Idem. 2e druk. A'dam, A. Mars 1806. 111 p. Halflinnen, 2e en laatste blad iets beschadigd. Opdracht aan Th.J. Weddik. Van Aken Il, p. 199; CBMNL 7212. 35,VIJVER, C. VAN DER, De broeders op den toets, tooneelspel. in 3 bedrijven. Naar het Fransch van Pelletier-Volméranges. A'dam, J.S. van Esveldt Holtrop. 1807. 136 p. Halflinnen. Van Aken Il, p. 235; zie CBMNL 1070. 50,-


651.

652.

653.

654.

655.

656.

657. 658.

659.

660.

661.

662.

663.

664. 665.

-, De jeugd van Frederik de n Grooten, hist?riesch-tooneelspel; in drie bedrijven, naar het Fransch va n Boirie e n Lema1re. A'dam, J.S. van EsveldtHoltrop, 1810. 107,[J] p. Van Akell Il, p. 151; CBMNL 3797. 50,-, De jonge weduwe; of de twee losbollen. Blijspe l. Na?r aanleiding van het Fransche vrij bewerkt. Aalst, (in Vlaa nderen) J. ~acre 1817. [4) 50 [1) p. Met 1 p. boeke nlijstje Sacré. Van Aken Il, p. 349; z,e CBMNL 8209. 50,-, Nieuwe spiegel der vaderlandsche kooplieden; blijspel (naar aanleiding van P. Langendijk.) A'dam, M. Westerman en C. van Hulst. 1827. [4], 130, [2] p. Van A ken I, p. 396; CBMNL 7005. 45 _ -, Standvastigheid en pligt, of het doorluchtig huwelijk in Azia. TooneelspeÎ, muzijk van J.L.P.L. Freubel. A'dam 1812. 43 p. R olverdeling: Majofsky, Kamphuyzen, Jelgerhuis, Westerman, Everts, R ombach, Freubel, Beyninck, Wijtman, Oberg. Niet bij Van Aken (?); niet in CBMNL. 95,-, Het tooverklokje, zangspe l, in drie bedrijven. Het Fransche La clochtette ou Ie diable page [v. Lambert], vrij gevolgd. Muzijk van Héro ld. A'dam, J.C. van Kesteren. 1820. [4] 84 p. Met titelvignet va n Zeela nder naa r Smies. Van Aken Il, p. 341; CBMNL 7400. 45,-, Het turfschip van Breda, historisch tooneelspel. (Uit de XVI eeuw.) A 'dam, A. Mars 1812. [4] 96 p. Regieaantekeningen in potlood. Van Aken I, p. 396; CBMNL 7481. 95,-, De twee vrijmetselaars, tooneelspel naar het Fransch van Pelletier Volmeranges. A'dam 1808. 94 p. Van Aken Il, p. 236; zie CBMNL 8010. 65,-, De uitgewekenen in Zwitserland, tooneelspel. In 3 bedryven. Getrokken uit Saint Julien en zyne familie van A. Lafontaine. A 'dam, Wed. J. Dóll 1808. 66 [4] p. Met titelprent van Marcus. (Zedelyk Schouw-tooneel XVI, 3.) Met 4 p. boekenlijstjes Dóll. Van Aken /, p. 396; CBMNL 7517. 45,[W.], De Amerikaan, blijspel in vijf bedrijven. Oorspronkelijk in het Italiaansch geschreven door Federici en naar de Hoogduitsche bewerking van Vogel vertaald. Groningen J. Oomkens 1821. [6] 150 p. Met opdracht aan J. Stoopendaal. Van Aken Il, p. 372; niet in CBMNL. 90,[WALRÉ, J. VAN], De avantu urlyke nacht, blyspel, in drie bedrijven, uit het Fransch van Dumaniant. A'dam, Willem Holtrop, 1788. [3]-108 p. Mist voortitel? Van Aken Il, p. 182; niet bij Arpots; CBMNL 5487. 40,-, De losbollen, of de gewaande doode. Blyspel; vertaald naar het Fransche stuk: Les etourdis ou Ie mort supposé. A'dam, J. Helders en A. Mars. 1792. 6, 86 p. Van Aken IJ, p. 314; niet bij Arpots; CBMNL 4747. 50,-, Renaud d'Ast, of de winter-avond; zangspel. Naar het Fransch van Radet en Barré. Muzyk van D'Alayrac. A'dam, A. Mars 1803. 80 p. Van Aken II, p. 248; zie CBMNL 6324. 45,-, Het vergeefsch besluit of de vermommingen uit liefde, blyspel in een bedryf; gevolgd naar La résolution inutile ou les déguisemens amoureux. Haarlem, J. van Walré en Comp. 1799. [8], 43, [4] p. Met 3 p. lijst toneelstukken van Van Walré. Ex. op groot papier. Van Aken Il, p. 278; zie Arpots 419; CBMNL 833. 60,-, De vondeling; toneelspel. Haarlem, J. van Walré en camp. 1793. [4] 138 p. Met kopergr. van Kok. Van Aken /, p. 399; niet bij Arpots; CBMNL 78'Zl • 50,W~IN, JONKH. J., Menschen vormen volken, tooneelspel, in vijf bednJven, met een voorspel. A'dam, M. Westerman & Zoon. 1838. [8] 174


121 '1fl'1.

N'l7.

()68.

669.

670. 671.

672.

673.

674.

675. 676.

677. 678. 679.

p. Halflrcr. l ',m Akc11 l, J>. 400; CIJMNI, 5135. WARNSlNCK BZ.. W.I t.. Adam Scheffer, of tic hev rijding van in 14'.\0. Tncm r l'lspc l in '.\ bedrijven. A'da m M. Wcstcrrna n e n Z . 1 an A krn 1. p. 400; CBMNL 82. WART, D .A. VAN D E N, De schilde r, to neelspel. A'dam, Johannes Uyle nhroek. 1796. 50 p. Van Aken /, p. 401; niet

75,het Inn-dal 1843. 90 p.

40,-

by Pieter bij A rpots; CBM N L 6625. 50,-, De wĂŠlde nke nde representant, tooneelspel. A'dam, P.J. Uylenbroe k 1796. 43 p. Me t titelgr. van Myl ink naar V.d Wart e n Uylenbroek. en 2 p. toneelstukke n bij Uyle nbroek te koop. Van Aken /, p. 401; niet bij Arpots; CBMNL 6329. 50,Washington, of de vrijheid van Noord-Ame rika. treurspel. In vier bedrijven. Naar het Fransche van den Heere De Sauvigny. A'da m, A. va n der Kroe en A. Kapel 1792. 6, 281-346, [2] p. Met titelprent va n Vrijdag naar Buijs. Zedelijk toneel IX, 3. Van Aken Il, p. 254; 11iet bij Arpots; CBMNL 8161. 50,WEBBER, E ., Markus Antonius e n Kleopatra. Treurspel. A'da m 1685. 64 p. Niet bij Van Aken (?); CBMNL 4933. 50,WESTERMAN, J.C., Schutters in garnizoen, blijspel met za ng, A'dam 1831, 56 p. Voorbericht get. Bergen op Zoom 17-4-1831. De auteur was aldaar in dienst bij de lOe afdeling en bezocht in december 1830 zijn broer in diens garnizoen te Den Bosch, wat de aanleiding was tot dit toneelstuk. Van Aken /, p. 403; niet in CBMNL. 90,WESTERMAN, M., Afkeer en liefde, tooneelspel. A'dam, P.J. Uylenbroek 1796. 65, 3 p. Met 2 p. toneelstukken bij Uylenbroek te koop. Van Aken /, p. 403; niet bij Arpots; CBMNL 181. 50,-, Het Amsterdamsch burgerfeest, bij het uitreiken van de gedenkpenningen aan de schutterij, voor den betoonden moed en trouw, bij het beleg van Naarden; ter gelegenheid van den geboortendag van Hare Mafesteit de Koningin, en de derde verjaaring van Nederlandsch herstel, tooneelmatige voorstelling met zang. A'dam, M. Westerman, z.j. [1816]. [4], 24 p. Van Aken 1, p. 403; CBMNL 1205. 50,-, Cosmos de Medicis, of de gestrafte broedermoord; treurspel. A'dam, M. Westerma n & Zoon en C. va n Hulst 1834. [8], 93, [l] p. Van Aken/, p. 403; CBMNL 1464. 45,-, De eerste april, blijspel met zang, in twee bedrijven. A'dam, M. Westerman z.j. [1818]. 57, [1] p. VaHAkell l, p. 403; CBMNL 440. 50,-, De herstelde misslag, blyspel. Rotterdam, J. Hendriksen, Te Leyden, J. van Thoir. 1800. [4], 95, [1] p. Van Aken /, p. 404; niet bij Arpots; CBMNL 5335. 45,-, Het huishouden van Jan Steen, blijspel met zang. A'dam, J.C. van Kesteren 1805. 56 p. Van Aken /, p. 404; CBMNL 3371. 50,-, Idem. 2e druk. A'dam, J.C. va n Kesteren 1823. 56 p. Van Aken I, p. 404; CBMNL 3373. 45,-, NeĂŞrlands redding of de zegepraal van moed en vaderlandsliefde. Tooneelspel met zang. A'dam 1815. 30 p. Van Aken /, p. 405; CBMNL 6286.

50,680.

-, Omasis of Jozef in Egypte, treurspel naar het Fransch van den Heer Baour-Lormian. A'dam 1810, 78 p. Opdracht aan Comm. v.d. Schouwburg:


681.

682. 683.

684.

685.

686. 687. 688. 689.

690.

691.

692.

693.

694.

695.

696.

eke, A· Tack en Th.J. Weddik. Rolverdeling in J an . Brouwer J z., P. V .d. Bro. hs.: Munnich, Van Ollefen, Westerman, Engelman, V.d. Hof. Van Aken~/, p. 146; zie CBMNL 5705. . . . . .. ,-, Het ontzet der stad Leiden, gesch1edkund1g tafereel; _1_n .dne bednJven. A'dam, H . Moolenijzer 1809. [4], 90, [2] p. Met drukkershJStJe. Van Aken /, p. 405,· CBMNL 5771-2. 75,-, Idem. 4e druk. A'dam, H. Moolenijzer 1836. [4], 82, [2] p. Met drukkerslijstje. Van Aken I, p. 405; CBMNL 5773. , 60,-, De regtvaardigheid van Karel den S_touten. Treurspel. Adam, M. Westerman [1818]. 72 p. Gedrukte rolverdelmg: A.Snoe~, M. We_sterman, ~Evers, J. en A.M. Majofski, J. Jelgerhuis, Wijtman, meJ. Grevelmk en meJ. van Ollefen. Plaats van handeling: Middelburg. Van Aken /, p. 405; CBMNL 6282. 75,-, De tabaksfabrikanten, of het vaderlandsch familiefeest. Blijspel. Met zang en dans. Voor rekening van de auteur. A'dam, J.C. Rohloff 1814. [2] 41 p. Van Aken I, p. 405; CBMNL 7149. 60,[-], Teniers, historiesch blyspel, met zang. Gevolgd naar het Fransch van J.N. Bouilly en J. Pain. Rotterdam, J. Hofhout en Zoon 1802. 66 [2) p. Met 45,boekenlijstje. Van Aken II, p. 154; CBMNL 7222. [-),ldem. 3-66 p. Mist voortitel, maar met uitklapbare gravure met tekst en muziek van een aria uit dit stuk. Van Aken Il, p. 154; CBMNL 7222. 60,[-], Idem. 2e druk. Rotterdam, J. Hofhout en Zoon [c. 1805). 64 p. Van Aken Il, p. 154; niet in CBMNL. 45,[-], Idem. 3e druk. A'dam, J.C. van Kesteren. 1821. 64 p. Van Aken Il, p. 154; CBMNL 7223. 40,GER.], Demophontes. Treurspel, gevolgd naar [WESTER WIJK, Demophontes van den Abt Metastasio. A'dam 1761. 79 p. Van Aken Il, p. 374; Arpots 354; CBMNL 1538. 75,[WETSTEIN, G]., Gustavus Adolphus, koning van Zweden, beschermer der Duitsche vrijheit. Oorlogsspel. A'dam 1723. 87 p. Met titelprent. Opgedragen aan Nic. Geelvinck. Van Aken!, p. 464; Arpots 570; CBMNL 2889. 75,Willem Tell, of de grondlegging der Zwitsersche vryheid; treurspel. Door J. Hugli. A'dam, P.J. Uylenbroek 1785. [8] 71 p. Van Aken /, p. 189; niet bij Arpots; CBMNL 8334. 55,W[ILLEMSZ], M., Der schalken list ontdekt. Kluchtspel. Gerymt om tijdverdrijf. Rotterdam, P. de Vries [c. 1725). 47 p. Niet bij Van Aken en Arpots; 60,CBMNL 6599. [WINDEN, M. VAN DER], De vriendschap; zedenspel. A'dam, I. Duim 1760. [4] 751 [3) p. Met vignet Yver in Liefde Bloeiende. Met opdracht aan Jacob Hulk. Met rolverdeling in hs.: Punt, Schmidt, Evers, Corver, Spatsier etc. Van Aken I, p. 539; Arpots 572; CBMNL 7942. 60,De windhandel, of de kostwinning van den dag. Blijspel. Naar het Fransch van Picard en Empis. A'dam, M. Westerman en C. van Hulst. 1826. 135 p. Van Aken II, p. 238; CBMNL 8357. 45,WINT~R, N.S. VAN, Monzongo, of de koninglyke slaaf. Treurspel. A'dam, P. Me1Jer 1774. [4) 86 p. Met kgr. en titelvignet door Vinkeles. Van Aken I, p. 410; zie Arpots 573; CBMNL 5438. 60,WINTER-VAN MERKEN, L. W. VAN, Het beleg der stad Leyden.


697. 698. 699.

700.

701.

702.

703.

704.

705.

706.

707.

Treurspel. A'dam, _P. Meijer. 1774. 12, 81 p. Met opdracht aan de regering van de de stad Leiden. Vcm Aken /, p. 409; niet gelijk aan Arpols 576 of 568; CBMNL 762. 75 _ -, Jacob Simonszoon de Ryk. Treurspel. A'dam, P. Meijer 1774. [12) 87 ~Met titelprent van Yinkeles. Van Ake11 /, p. 409; Arpots 578?; CBMNL 3669 , 75 ,-, Idem. 2e druk. A'dam, P. Meijer 1776. 12, 87 p. Mist titelprent? Van Aken /, p. 409; niet bij Arpots; CBMNL 3671. 75 _ [WISELIUS, S.I.], De huwlyks ontwerpen, of de twee militairen; blyspei. Vryelyk gevolgd naar het Fransch van A. Duval, door een' der vertalers van Den jongen Richelieu. A'dam, A. Mars 1800. 76 (2) p. Van Aken Il, p. 186; Arpots 170; CBMNL 3513. 50, [-], De rechtvaardige en menschlievende rechter, tooneelspel. Gevolgd naar het Fransche van A.M.J.Ch. Puysegur. Door een der vertalers van Den jongen Richelieu. A'dam A.Mars 1801 . (8] 93 [1) p. Van Aken Il, p. 242; CBMNL 6274. 50,-, Valvaise en Adelaide, of de zegepraal der vriendschap over de liefde, toneelspel in vijf bedrijven. A'dam, J.S. van Esveldt Holtrop 1812. [2), 138 p. 40,Halfbazaan. Schutbladen gevlekt. Van Aken /, p. 41 J; CBMNL 7581. [WISELIUS, S.I. e.a.], De jonge Richelieu of de Fransche Lovelace. Tooneelspel. Naar het Fransch van Duval en Monvel. A'dam, Wed. J. Doll 1797. [4] 148 p. Met kopergravure van Vrydag naar Kok. Zedelyk Schouwtooneel, III, 2de st. Met opdracht aan J.C. Wattier. Van Aken Il, p. 186; CBMNL 6347. 50,WIT, AUGUSTA DE EN ELSE OTTEN, Björnsterne BjörnsonLaboremus. Drama uit het Noorsch vertaald. A'dam, P.N. van Kampen & Zoon, z.j. (2), 90 p. 1,WITSEN GEYSBEEK, P.G., De negers, tooneelspel; gevolgd naar het Hoogduitsch, van A. von Kotzebue. A'dam, J.R. Poster 1796. 12, 131 p. Van Aken I, p. 51; niet bij Arpots; CBMNL 5563. 75,- De overtocht over de Waal, of de republikeinsche gelieven, tooneelspel, ~et zang. Gevolgd naar het Fransche van den burger Le Roy. _A'da_i:n, erven Cesar Noël Guerin. 1795. 45, [1) p. Van Aken II, p. 212; met b11 Arpots; CBMNL 5896. 50,p l Virginia tooneelspel, met zang; gevolgd naar het Fransch. -, au us en , 0 .. d k t A'dam, J. Helders en A. Mars 1797. 16, 87 [1] p. nderz1J e wat or af esneden. Van Aken II, p. 326; Arpots 190: CBMNL 5986. 40,- gR b t of de struikrovers; tooneelspel. A'dam, J. Helders en A. Mars i796~ [~] !)9 p. Ex. met regie-aantekeningen. Van Aken Il, p. 108; Arpots 2ft'. CBMNL 6387.

708.

709.

710.

,

lonk zangspel gevolgd naar het Fransche: La caverne. Adam, - D e roof spe ' . b" A CBMNL . 1799_ [4') 63 [1) p. Van Aken. II, p. 331; met lJ rpots; A' . Mars 50-

60 ~ · t schim dicht,

,

tooneelspel; gevolgd naar het Hoogduitsch, Das ' _He Ep1gramm vanPA• von Kotzebue. A'dam A. Mars 1801. [6] 159 [1) P· Van 50 _ Aken I, p. 54; CBMNL 6652. D . rs ee~ Het vaderlyk huis tooneelspel, (zynde een vervolg op e Jage ' M -~fereel der zeden v;n het land.) A'dam, Wed. J. Doll, 1805. 1~2 P:. et ~opergravure van Marcus. Zedelyk schouwtooneel, XIII, lste st. Niet btJ Van


711..

712.

713.

714.

715.

716.

717.

718.

719.

720.

721.

722.

723.

724.

Aken; CBMNL 3358. 50,-, De verwarde schaking, blyspel, gevolgd naar het Hoogduitsche Der Wildfang, van August von Kotzebue. 2e druk. A'dam, H. van Kesteren 1798. 3-151 (1] p. Met boekenlijstje Van Kesteren. Met portret Kotzebue op tp. Niet bij Van Aken; niet hij A1pots; CBMNL 6596. 50,-, De volksverdrukker gestraft, of het leenrecht. Tooneelspel gevolgd naar het Fransche van Villeneuve. A'dam 1797. 104 p. Van Aken Il, p. 263; ArpolS 96; CBMNL 7819. 50,-, De wederkomst van den Hollandschen patriot, blyspel uit het Fransch van den burger Le Roy. A'dam, Erve C. N. Guerin 1795. 35 p. Met opdracht aan alle Bataafsche Clubs en Leesgezelschappen. Van Aken Il, p. 212; niet 75,bij Arpots; CBMNL 8193. [-], De weduwe en het rypaard. Een dramatische anecdote, naar het Hoogduitsch van A. von Kotzehue. A'dam, Wed. Jan Doll, 1796. [4], 44 p. Van Aken I, p. 59; niet bij Arpots; CBMNL 8200. 50,De witte pelgrim, of de weezen van het gehucht Olival. Tooneelspel, in drie bedrijven naar het Fransch van G. PixĂŠricourt, door de vriendenkring, onder de zinspreuk: Arbeid in Rust. Den Haag H.S. de Groot 1808. 179 p. Niet bij Van Aken; CBMNL 6004. 55,[WOLFF, H. DE, H. ANGELKOT EN P. LANGENDIJK], Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid; treurspel. Gevolgd naar 't Engels van Mr. Addison. A'dam !zaak Duim, 1742. [8], 78 p. Met opdracht aan Mr. Nicolaas Witsen. Van Aken Il, p. 116; Niet gelijk aan Arpots 3; CBMNL 1269. 50,[WOLFF-BEKKER, E.], De jongeling op de proef. Blyspel, in vyf bedryven en in onrym. Door den Heer Destouches. Uit het Fransch vertaald. Hoorn T. Tjallingius 1775. [2], 150 p. Van Aken Il, p. 177; niet bij Arpots; CBMNL 3852; Buijnsters 41. 75,Wreedheid en grootmoedigheid. Treurspel naar het Hoogduitsch van F.W. Ziegler. A'dam 1798. 130 p. met titelprent. Van Aken Il, p. 85; niet bij Arpots; CBMNL 8411. 50,De zilveren bruiloft, tooneelspel, in vyf bedryven, door A. van Kotzebue. Naar zyn mss. vertaald. 2e druk. A'dam, J.W. Smit, 1802. [2] 202 p. Met kopergravure van Brouwer naar Buijs. Van Aken Il, p. 60; CBMNL 1170. 50,Zo Zo, of de kwalyk geradene. Blyspel. Naar het Fransch van R.P. Guilbert Pixericourt. A'dam, Wed. J. Doll 1801. 62 (2] p. Gezellige Schouwburg I, 4. Van Aken Il, p. 199; niet in CBMNL. 50,ZUBLI, A.J., De edelmoedige dragonder, toneelspel naar het Fransch van den heer Dumaniant. A'dam 1790. 43 p. Van Aken Il, p. 182; ArpolS 168; CBMNL 1931. 50,-, Gesner, of het Zwitsersch huisgezin. Tooneelspel. 3e druk. A'dam 1818. 80 p. Opdracht d.d. 1801 aan medebestuurders A'damse Schouwburg: Brouwer, Zielkens, Van den Broeke en R.C. van Goens. Van Aken /, p. 417; CBMNL 2609. 60,-, Hamiet, treurspel gevolgd naar het Fransche van den Heere Ducis. A'dam J.Helders en A. Mars 1786. [4], 74, [2] p. Niet bij Van Aken (?); niet bij 50,Arpots; CBMNL 2928. -, Idem. 4de druk. A'dam, A. Mars. 1819. 80 p. Niet bij Van Aken (?);


CBMNL 2933.

45 -

725,

-, Idem. 5de druk. A'dam, M. Westerma n en C. van Hulst. 1826 80 p. Ni~t bij Van Aken (?); CBMNL 2934.

726,

[~W~ERTS, , B.], Belisarius, treurspel. Naar het Fransch van den He~r dOz1court. Adam, A. Hupkes 1769. [4] 64 p. Met titelvignet Vinkeles en 3 ext~a ~ravures van Gravelet, uit de Nederlanse vertaling van Marmontel's Behsanus. Van Aken Il, p. 233; niet bij Arpots; CBMNL 792. 125 _

45 -

' IB.

Toneelteksten 17e-20e eeuw, op een andere wijze uitgegeven dan de onder I A genoemde.

727.

AMERSFOORDT, MR. J.P ., Willem Bardes. Tooneelspel in 5 bdrijven. A'dam J .H . en G. van Heteren 1858. 67 p. Orig. kart. Met litho door P.W.M. Trap met gezicht in de lusttuin van W. Bardes met op de achtergrond de Regulierspoort. In de tuin het beeld van de Apollo van Belvedere. In de voorrede opm. over het verval van het toneel na de dood van Snoek, Wattier en hun school. Dit stuk werd geschreven voor de rederijkerskamers die trachten "den lust voor het hooge treurspel weder te doen herleven". 70,[BILDERDIJK, W.], Deukalion en Pyrrha. Tooneelstuk. (Uit het Fransche van De Saint-Fox). A'dam 1785. 33 p. met vignet op tp. en aan het slot. 60,-, Edipus, Koning van Thebe; treurspel: het oirspronkelijk van Sofokles nagevolgd..... A'dam, A.van der Kroe. 1779. 4, 156. Gebonden met: 2. [-], Brief van den navolger van Sofokles Edipus. A'dam. A. van der Kroe, 1780. 24 p. Gebonden met: -, De dood van Edipus, treurspel: het oorspronkelijk van Sofokles nagevolgd. A'dam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1789. 16, 102 p. 3 teksten in 1 halfleren band. Ex. op extra dik en zwaar papier. 150,-, Floris de vijfde. Treurspel. A'dam, Johannes Allart 1808. 10, 116 p. met een kgr. van Vinkeles. Halfleer. Goed ex. op extra dik en zwaar papier. 60,BILDERDIJK, W., Treurspelen. 3 delen. A'dam, Immerzeel en comp., 18081809. 12, 232 p. 6, 244 p. 24, 216 p., 3 delen in drie halfleren banden. Goede ex. op extra dik en zwaar papier. Bevat o.a. de belangrijke verhandeling over het treurspel. 125,- . BILDERDIJK, W., Verslag van het Spaansche treurspel van Don Guillem de Castro: De heldendaden van den Cid. Eerste deel. Z.p., z.j. 54 p. Gebonden met: Vaderlandsche uitboezemingen. (1815); De derde october. (1823); Wapenkreet. (1809); Gedenkdag der ~ege van Waterloo. (1_817); TyrtĂŠus krijgszangen. ( 1787). Haltleer, gedeeltelijk gedrukt op extra dik en zwaar papier. . . . 60,BONTIUS, R., Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied m den jaare 1574 .... zeer levendig afgeb~eld, treur- bly-ei~despel, vercierd met schoone figuren en al de vertornngen, zo voor, m, als na het spel. Amsterdam Erve van der Putte z.j. 52 [4] p. Met titelvignet en 7 afb. in houtsnede. 175,BROEK, L. VAN DEN, TooneelpoĂŤzy. Perkamenten bandje met deze voortitel. Dan gegraveerd titelblad met: "Lambert van den Broek's

728. 729.

730. 731.

732.

733.

734.


735. 736.

Tooneelspelen". Waarna : ] . Lombardyn of de bedrieglyke procureur, blijspel uit het Fransch. A'dam, H. van der Gaete, 1714. 58 p. Opdracht aan Francois de Vicq. 2. De verraderse medeminnaar of 't gelukte huwelijk door bedrog, blijspel, A'dam J. van Leeuwen 1715. 48 p. Opdracht aan Philippus Roos. 3. De vryerkamenier en de knecht minnemoer, of de gelukte liefdeslist. A'dam H. Bosch 1720. 40 p. AJle drie gepubliceerd onder de zinspreuk Acta Viros Probant. Bijgebonden boekverkoperslijstje Hendrik Bosch. 195,COSTA, I., AJfonsus de eerste. Treurspel. 2e druk. Haarlem A.C. Kruseman 35,1845. 6, 71p. De door Patricius verlichte vaderlanders, of het rijk der moffen uit. Tooneelspel in vier bedrijven. Nijmegen Isaac van Campen. 1779. 78 p. Niet

bij Van Aken en Arpots; niet in CBMNL en ook niet bij Begeyn/Peters!. 737. 738.

739. 740.

741.

742.

743.

744.

745.

400,-

ENGERS, A., De duivel, een spel in drie bedrijven van F. MolnĂ r. Den 35,Haag z.j. 143 p. Geil. Omslagontwerp Chris Lebeau. FOCKENBURGH, W.G. VAN, AJle de werken ... Versamelt ... door B[altus] B[oekholt], A'dam B. Boeckholt 1675. 208 + 240 + 122 + 70 p. Leer. Bevat 4 apart gepagineerde delen met afz. tp's (1666-1676) en 2 titelprenten. Met de toneelstukken: Klucht van de Weyery, Klucht van de quacksalver, Tymon van Lucianus, Min in 't Lazarus-huys. (Mist p. 209-222 van het eerste part, eerste en laatste blad gerepareerd. 395,-, Idem. A'dam Baltus Boekholt 1676. 222 + 240 + 122 + 70 p . Halfleer. Mooi. 595,FOCQUENBROCH, W. VAN, AJle de werken, verzamelt en uitgegeven door A. Bogaert, 2e druk. A'dam, Wed. G. de Groot 1709. 2 dln in 1 b. Perk. 520 + 463 p. Met titelprent. Bevat o.m. de toneelstukken: Min in 't lazarushuis, Verwarde jalouzy, Tymon van Lucianus, Klucht van de weyerij, Klucht van de kwakzalver. 395,GRIECK, J. DE, Drie Brusselsche kluchten uit de 17e eeuw, ingeleid, van aant. en woordenlijst voorzien door P. de Keyser. Antwerpen 1926. 184 p. Met ill. door V. Stuyvaert. [ 1 van de 20 ex. op Van Gelder; Totale opl. 420 ex.]. 48,HALMAEL JR., A. VAN, Ats Bonninga, treurspel. Leeuwarden 1830. 81, 22 p. Orig. krt. Opdracht aan J.J. Baron van Sytzama, afstammeling van 50,Pier van Sytzema, Jelmers broeder. Het stuk speelt te Warns in 1494. HAREN, W. EN O.Z. VAN, Dichterlyke werken. A'dam M. Westerman 1824-1827. ca 2000 p. 6 dln. in 2 b. Halfleer. Met gegrav. portretten. Met inl. door J. de Vries, levensbericht door M. Kemper etc. Bevat o.m. de 175,stukken: Agon, Willem de eerste, Pietje en Agnietje. Mooi. HASSELT, G. VAN, Over de eerste vaderlandsche klugtspellen. Utrecht, Samuel de Waal 1780'. [2],117,[1] p. [Oudste Nederlandse studie over het kluchtspl]. Gebonden met: [J. Le Francq van Berkhey], Herdenking aen de verdiensten van den kunstryken en welsprekenden tooneelspeeler en kunstgraveerder Joannes Punt, .... door Vrank en Vry. [1779]. 8 p. Gebonden met: Abruti, of het ongelukkig geld-huweyk, toneelspel in drie bedreiven. Nymegen, A. van Goor, 1780. [4], 84 p. Gebonden met een zestal andere 450,teksten. HEYERMANS, H., Toneelwerken. 3 delen. A'dam Van Oorschot 1965. ca


746.

747.

748. 749.

750.

751.

752. 753. 754. 755.

756. 757.

758.

759.

760.

75 _ 2500 p. geill. HOOGSTRATEN, F. VAN (vert.) De lof der zotheid, speelensgewiis beschreven door Erasmus van Rotterdam. Den laatsten druk vermeerdert ~et het he~kel-spel van den verrezen Diogenes (door I.A. Comenius). Beide mt het Lat1Jn vertaalt. A'dam Jan van Heekeren 1719. (14] 160, 96p. Geill. 475 _ met gravures door Jan Lamsvelt. Halfbazaan. KAMPEN, N.G. VAN, Medea, treurspel naar het Grieksch van Euripide~in jambische verzen gevolgd. Haarlem 1811. 96 p. Halfleer met titelgr. doo; Vinkeles met een scène uit het stuk. 60 _ KOK, T., •~ Kan verkeere~. Blijspel in 1 bedrijf. Culemborg ca. 1920. 39 ~(Eerste sene nr. 3 van de tooneelstukjes voor dames"). 15,[KOO½. TH.], Kees de windbuyl, of de vernietigde history. Klugtspel. A'dam [H. VnJdag 1747). [8) 42 p. Met gegr. portret v. Kornelis van Oeveren (anonieme spotprent: Muller 3950). Toegeschreven aan "Van Walré". Van Aken /, p. 479; niet bij Arpots; CBMNL 4066; Knuttel 17599. 400,LANGENDIJK, P., Dichtkundige werken, naamelyk toneel- en mengeldichten. 4 deelen. Haarlem J. Bosch 1751-1760. 494, 496, 504, 382 p. Halfleer. Hierin ook alle toneelspelen van Langendijk. Deel IV bevat tevens het "Leeven van Pieter Langendijk". 750,LESCAIUE, K., Tooneel- en mengelpoëzy. 3 delen. A'dam, erfgen. J. Lescaille en D. Rank 1731. Leer met titelpr. In deel III de toneelstukken: Kassandra, Genserik, Herodes en Mariamne, Wenseslaüs, Herkules en Dianira, Nicomedes, Ariadne. Mooi en uiterst zeldzaam. 1200,LOOSJES PZ. A., Huig de Groot en Maria van Reigersbergen. Haarlem 48,1794. 6, 312 p. Halflinnen. Geill. met grav. door Vinkeles. -, Idem. Slordig ex. Halfleer. 48,-, Huig de Groots tweede ballingschap of vlugt uit A'dam. Tooneelspel gevolgd door een lofdicht op H. de Groot. Haarlem 1808. 10, 124 p. 48,MAURICIUS, J.J., Dichtlievende uitspanningen, [en: Vervolg der ... ]. A'dam 1753-54. [26] 400 p. met titelprent en portret. Perk. Bijgeb.: De lydende heiland. 3e dr. A'dam 1752. 64 p. en: Gezang op zee. A'dam 1752. 26 p. Bevat o.a. het toneelstuk "De vreugde. Voorspel." 500,MOLIÈRE, Chefs-d'oeuvre dramatiques de la scène Francaise. 6 delen in 3 b. Brussel 1827-1829. 285, 267, 231, 254, 247, 231 p. Orig. kart. Aardig. 48,p AFFENRODE, J. VAN, Gedichten, versamelt en uytgegeven door P. V[inck]. Gorinchem, P. Vinck 1669. 216 p. ~alfperk.__Eerste dr. Bevat o.m. de stukken Willem van Arkel, Hopman Ulnch en F1hbert. De laatste twee met afz. tp. maar doorlopend gepagineerd. Met opdracht aan stadsbestuur van Gorinchem waar W. van Arkel zich afspeelt. Hopman Ulrich is opgedragen aan Louis de Morlot, Filibert aan Jhr S. Steerenze van Humalda. 450,-, Idem. 12e druk. A'dam J. Graal en J. Roman 1711. [16] 264 p. Leer._Met wapen van Gorinchem op tp. en 2 platen. Bevat o.m. de stukken Willem van Arkel, Hopman Ulrich en Filibert. 350,P ATER, L., Poëzie. A'dam, P. Meijer, 1774. [4], 472 p. Met portret van Houbraken naar Laquy. Bevat o.m.: Het onbewoonde eiland. Tooneelspel. Gevolgd naar 't Engelsche van den Heere Arthur Murphy. Halfleer. Mooi.·275, -, Idem. Ex. op groot papier. Halfleer. 400,-


761.

762.

763. 764.

765.

766. 767.

768. 769.

770.

771.

772.

PLUIM ... R, J., Gedichten. A'dam Erven A. Magnus 1692. 233 p. Met titelprent. Perk. (Iets besch.) Bevat o. m. Voorspel vertoond ter openinge van de chouwburg in sprokkclmaam.l J678. en Voorspel toegepast op de tegenwoordige tyd en op J. v. Vondels Batavische gebroeders. 225,-, Idem. A'dam W. Barentsz 1724. 233 p. met titelprent. Gebonden met: Gedichten 2c deel. Leiden Janssoons van der Aa 1723. 429 p. met gegr. tussentitel. Leer. Het eerste deel is van hetzelfde zetsel a]s de hiervoorgenoemde druk uit 1692. Het 2e deel bevat o.m. de toneelspelen: "Piramus en Thisbe", "Op den vrede geslooten in den jaare 1697", "De blyde inkomst van zijn Keurvorstelyke doorluchtigheid van Beyeren in de Spaansche Nederlanden", "Engeland en in Engeland Europe verlost van slaaverny: met vertooningen", "Strijd tusschen Minerva en Merkurius" en "Vertooningen by de treurspelen van Medea en in de nederlaag van Hannibal" en "Aanspraaken gedaan op de schouwburg voor en na het speelen". 495,RACINE, J., Chefs-d'oeuvre dramatiques de la scène Francaise. 3 dln. in 2 b. Brussel 1827-1828. 222, 216, 248 p. Orig. karton. Aardig. 48,Recueil de pieces de theatre. Tome II. Dublin S. Powell 1750. Bevat de volgende apart gepagineerde en in 1749 of 1750 te Dublin uitgegeven · ", 3."L'eco ' 1e des stukken: 1."l'Isle des esclaves", 2."La double mconstance amis"en 4. "L'école des mères" door Marivaux, 5."La gouvernante" door Nivelle de Chaussée en 6."Sémiramis" door Voltaire. 90,REGT, J. DE, Slegten-tyd, mengel-dichten, gezangen en nacht-wachts, kluchtspel. 3e druk. A'dam, G. Groot en Kamp. 1733. 144 p. met titelpr. en 175,2 platen. Halfleer. Bevat het kluchtspel "De nacht-wachts". -, Idem. Ingenaaid. 80,ROSSEM, C.P. VAN, Pomarius, een blijspel in 3 bedrijven. R'dam 1916. 71 p. Omslagtekening door Joh. B.P. Kerkhoff, opgedragen aan en gespeeld door Jan C. de Vos t.g.v. diens 40-jarig jubileum. 45,RÖSSING, J.H. (red.), De bruiloft van Kloris en Roosje. 7e dr. Kampen z.j. (ca 1925). 18 p. geill. 18,ROTGANS, L., Poëzy, van verscheide mengelstoffen; met konstplaaten versiert. Leeuwarden, F. Halma, 1715. 680 p. Met titelprent en tal van tekstgr. Perk. Bevat o.m. "Eneas en Turnus, treurspel." en "Scilla, treurspel 11 400 , SCHERMER, L., Poëzy. 2e druk merkelijk vermeerdert. Haarlem W. van Kessel, A'dam J. Ratelband 1725. 557 p. Met titelprent en 20 platen toegeschreven aan J. van Vianen (vgl. Hollstein 214). Perk. De platen o.m. Haarlemmermeer, Haarlemmerhout, Spaarne. Bevat o.m. het toneelstuk "Meleager en Atalante." Mooi ex. afkomstig van de veiling Enschedé 1927.~. 600 ,SHAKESPEARE, W., Tooneelspelen, met de bronwellen en aantekeningen van verscheide beroemde schrijveren, naar het Engelsche en het Hoogduitsche [van J.J. Eschenbach] vertaald en met nieuw geinventeerde kunstplaaten versierd. 5 delen. A'dam 1778-1782. ca 2500 p. Met 15 gravures: 3 van A. Hulk Jacobsz. naar A. Hulk Pietersz. en 12 door C. Bogerts en C. Brouwer naar P. Wagenaar. Halfleer. Deel 4 en 5 bevaten de eerste Nederlandse vertalingen van Shakespeare direct uit het Engels door Bernardus Brunius. Van Aken II, p. 123; Scheepers II, 576. 2000,Le theatre Italien de Ghuerardi. Tome 1 [van 6]. Parijs 1716. 500 p.


Halfle~r. Bev~t: "~rle~uin m_ercu~e galant", "La matrone d'Ephese, ou arlequm_ grap1gnan , Arlequm hngere du palais", "Arlequin protée", "Arlequm empereur dans la lune", "Arlequin Jason, ou la toison d'or comique", "Arlequin chevalier du soleil", "Isabelle medecin11, "Colombine avo~at pour. et contre", "Le banqueroutier", "La précaution inutile". Ieder stukje voorzien van een prent en hier en daar een "air" op enige pagina's 200muziekschrift. Op de rug "French plays".

773.

774.

775. 776. 777.

778.

~?NDE~ J. VAN, Gysbreght van Aemstel, d'ondergangh van zijn stad e~ z1Jn ballingschap. Treurspel. Urbs antiqua ruit. A'dam, A. van Wees [Gedrukt bij T. Houthaeck] 1650. 64 p. Met opdracht aan H. de Groot d.d. 1637. 200, -, Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel. Met aantekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. 2den druk merkelyk vermeerdert. Amersfoort P. Brakman 1707. [16) 82 p. Gebonden met: Hekeldichten. Met aanteekeningen, uit 's digters mondt opgeschreven. Nooit voor dezen gedrukt. Amersfoort P. Brakman 1707. 154 p. Gebonden met: Vertroosting ... 14 [4] p. met alle platen (w.o. de executie met de opgeplakte delen en de weegschaal). Perkament. 495,-, Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door A. Verwey. A'dam 1937. 1451 p. Geb. Dundruk-ed. Mooi. 95,WAL, J. DE, Peter de Groote. Treurspel. Groningen Wolters 1836. 97 p. Orig. kart. 60,WISELIUS, S.I., Mengel- en ~ooneel poezij. 3 delen. A'dam 1818-1819. 204, 192, 346 p. Met gegraveerd portret. Orig. krt. Ex. op zwaar papier. Deel 111 bevat de toneelstukken: "Walwais en Adelheid", "Hektor", "Polydorus" en een voorrede over "den staat onzes tooneels". 300,ZEEUS, J., Gedichten. 2e druk. A'dam 1737. 552 p. Met titelprent, portret, 7 tussentitels en 33 emblematische voorstellingen. Halfperk. Bevat o.m. de toneelstukken: "Pasquyn en Marforio" en "Otho". 450,-

Il.

STUDIES, ARTIKELEN, PAMFLETTEN ETC. OVER HET TONEEL

779.

De achtergrond belicht. Ontwerpen voor he~ theater, 1580-1850. 'sHertogenbosch (Noordbrabants _m~~eum) _1976. ge11l. . 28,ADEL, K., Das Jesuitendrama m Osterre1ch. Wenen 1957. 106 p. ge1ll. 15,AKEN, L.J.N.K. VAN, Catalogus Nederlan~~ toneel. 3 delen. A'da?1, (UB) 1954-1956. 562, 470, 247 p. 1: OorspronkehJke stukken. Il: Vertalmgen en bewerkingen. Bijzondere genres. 111: Geschiedenis; Standaardwerk! . 60,ALBACH, B. (red.), 300 jaar stadsschouwburg. Adam 1938. 74 p. ge1ll. 20,ALBACH B. Het "Hilman-tooneel". p. 61-69 in Jaarverslag K.O.G. 1939. ' , 24 geilt. · d, ALBACH, B., Jan Punt en Marten Corver. Nederlandsch tooneelleven m e 18e eeuw. A'dam 1946. 205 p. geb. geilt. (Patria XXXVI). 20,ALBACH, B., Helden, draken en comedianten. Het Nederlandse

780. 781.

782.

783.

784. 785.


786. 787. 788.

789.

790.

791.

792. 793.

794. 795.

796. 797. 798.

799.

tonecllevcn voor, in en na de Franse tijd. A'dam 1956. 199 p. Geb. Geil!. (Met hrictjc van de auteur). 60,ALBACH, D., Het huis op het plein, heden en verleden van de Amsterdamse stadsschouwburg. A'dam 1957. 198 p. Geb. Geill. 28,ALBACH, Il., Duizend jaar toneel in Nederland. Bussum 1965. 136 p. Geill. (Fibulareeks 7). 18,ALBACH, B., Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de l 7de eeuw. Zutphen 1977. 195 p. Geil). Betreft Vondels "toneelbroeders". 18,ALBACH, 8., 'De volmaakste acteur die ik tot nu toe zag ...'.Schettzende herinneringen van de representatien gegeven in october 1811 door de Fransche acteurs en actrices Talma, Damas, Duchinois en Bourgoin op het Hollandsche Tooneel te A'dam. Waargenomen door 1. Jelgerhuis Rzn.... t.g. dat de de Fransche Keyzer Napoleon zig in de stad A'dam bevond. A'dam 1985. 137 p. geb. geil!. (Scenarium 10) 20,Alleenspraak van Gysbrecht van Aemstel. Boertig berijmd. [A'dam H. van Kesteren ca 1780?]. Op tp. vignet met bijenkorf, op achterzijde boekverkoperslijstje Van Kesteren. Niet in Knuttel. 125,ARPOTS, R., Toneel in Nijmegen. Catalogus van Nederlandstalige toneelwerken gedrukt in de Republiek in de 18e eeuw en aanwezig in de Bilbliotheek van de KU te Nijmegen. Nijmegen 1991. 240 pp. De enige bibliografie van toneelstukken met zowel paginering, collatieformule alswel 'vingerafdruk'. Onmisbaar. 25,B[ARBAZ?], Lierzang ter nagedachtenis van Neêrlands eersten tooneelkunstenaar A. Snoek. A'dam 1829. 15 p. 60,BARBAZ, A.L., Levensschets van den beroemden treurspeler Talma, meerendeels gevolgd naar het Fransch van den Heer Moreau. A'dam 1826. 84 p. Met gegraveerd portret. 150,-, Gedenkzuil voor Neêrlands grootste tooneelkunstenaresse Wattier150,Ziesenis. A'dam 1827. 78 p. -, Gedenkzuil voor Neêrlands hoogverdienstelyken tooneelkunstenaar Andries Snoek. A'dam 1829. 75 p. Met gegr. portret op tp. Gebonden met: B[arbaz?], Lierzang ter nagedachtenis van Neêrlands eersten tooneelkunstenaar A. Snoek. A'dam 1829. 15 p. Met: A.L. Barbaz, Gedenkzuil voor Neêrlands grootste tooneelkunstenaresse Wattier-Ziesenis. A'dam 1827. 78 p. Met: M. Siegenbeek, J.C. Wattier-Ziesenis, eerste tooneelkunstenaresse van Ned: in eene redevoering geschetst. Haarlem 1828. 100 p. Met: A.L. Barbaz, Levensschets van ... Talma. A'dam 1826. 84 p. Met gegr. portret. Halfleer. 450,BARNOUW, A.J., Vondel. Haarlem 1926. 226 p . geb. 28,Bedenkingen op den open brief van den Heer Paul van Vlissingen. A'dam 1854. 30 p. Betreft de bouw van de nieuwe schouwburg te A'dam. 50,Beknopte beschrijving· van het noodlottig afbranden van den Amsterdamschen schouwburg ... nevens een lijst van persoonen die in den brand zijn omgekoomen. A 'dam [1772) 16 p. 95,Beknopte levensschets van Jan van Walré. Extract Ned. Muzenalmanak

1839. 4 p. 800.

12,-

BERGH, S.J. VAN DEN, Ter nagedachtenis van Mevrouw Naret Koning,


801. 802. 803.

804.

805. 806. 807.

808.

809.

810.

811. 812. 813. 814. 815. 816. 817.

818.

819.

820.

geb. Majofski. • xtract Oefening kweekt kennis 1848. 4 p. 12,BERNHARDT, SARAH, Ma double vie. Mémoires de S. Bernhardt. Parijs 401907. 579 p. geb. geil!. Slordig. Bibliothèque thé~trale. Catalogus van een fraaie verzameling boeken bet;. het theater, geveild door Librairie Simonson. Brussel 1989. 261 nrs. geill. 12,BINGLE~ , W., [Rede) uitgesproken door den Heer W. Bingley, bij gelegenheid van den herstelden schouwburg-vrede. p. 154-155 in [Leidse] 68 _ Studentenalmanak 1839. 192 p. Geb. BLOE ME N, C., Drie eeuwen Maastrichts theater. Geschiedenis van d~ Stadsschouwburg. Maastricht [1964] 247 p. Geb. Geill. 48,BLOM, P. [Samensteller}, Opera en muziektheater in A'dam. Theaters en 18,lokalen van vroeger en nu. A'dam (Ned. Theater Inst.) z.j. 36 p. geill. Blijvende beelden. Eene verzameling portretten van oud-leerlingen der 28,tooneelschool met beknopte aanteekeningen. A'dam 1909. 64 p. geill. BOER-VAN RIJK, E. DE, Ik kijk terug. Episodes uit mijn leven. A'dam 1934. 127 p. Geb. Geil!. Met originele handtekening van de auteur onder het portret van Jo Spier. 48,BOHE EMEN, F.C. VAN en TH.C.J. VAN DER HEIJDEN, De Delftse Rederijkers "Wij rapen gheneucht". A'dam 1982. 172 p. Gebonden met: Dez., De Westlandse Rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw. A'dam 50,1985. 195 p. geill. BOLTE, J., Die Singspiele der englischen Komödianten und ihrer Nachfolger in Deutschland, Holland und Skandinavien. Hamburg 1893. 194 p. Fotokopie in band, uitg. Inst. Ned. KU Nijmegen 1978. 20,BOSSCHA, J., Dichtregelen bij de lijkplechtigheid van Johanna Cornelia Ziesenis geb. Wattier, op den 28sten april 1827 uitgesproken. 's Hage H.S.J. de Groot 1827. 7 p. 35,BOUWMEESTER, W., De liefste vader en mijn beste vrindje. Louis Bouwmeester. A'dam z.j. 88 p. geill. 20,BRANDENBURG, J., Op reis met "Het Nederlandsch Indisch Tooneel". 20,Extract Boons magazijn 10 (1908). ca 50 p. geill. BRIELS, C., Artistieke werkgemeenschap }{et Nederlandsch Tooneellyceum. A'dam z.j. 6 p. Prospectus. 6,BRIELS, C., De verbijsterende terugblik van een massa-regisseur. A'dam 1980. 168 p. geill. 15,BRINK, J. TEN, Thomas Asselijn. Extract uit: Woord en beeld (1901, 20,1907?) 16 p. Geill. met afb. naar prenten van Troost. BROEDELET, J. W., Tien jaar "Hofstad-tooneel". Den Haag z.j. 26 p + ca. 30,30 p. ill. en adv. -, Tien tooneel-portretten. Den Haag z.j. 143 p. geilt. (J. Musch, T. Lus, C. v.d. Lugt Melsert, Buziau, W. Royaards, A. van Ees, C. Ruys, E. Mauhs, E. . .. 40,Verkade en N. de la Mar). BRUMMEL, L., Het toneel onder Lodewijk Napoleon. p. 52-79 m B1Jdr. en med. betr. de gesch. der Ned. 88 (1973). 20,BRUSSE, M.J., Eduard Bamberg 1816-1891. p. 788-791 in Eigen Haard 1891. Met portret en andere afb. door Walter naar Ch. Rochussen: . 30,-, Esther de Boer-van Rijk. Vijftig jaar tooneelspeelster. Haar hermnenngen naverteld. R'dam 1923. 26 p, geb. geill. 35,-


821. R22.

823. 824.

825. 826. 827. 828.

-, Herinneringen aan Johan de Meester. R'dam l 931. 63 p . geill. 28,IlUITENDI.JK, W.J.C. [uitg.J, Jan Vos toneelwerken. Aran en Titus, Oene, Medea. Asse n 1975. 515 p. geb. geill. Met opdracht v.d. auteur aan W. Ornee. 90,Bij open doek. .100 jaar stadsschouwburg Groningen 1883-1983. Groningen 1984. 272 p. geil!. 30,BURMAN, P., Oratio pro comoedia, publice in auspiciis academicarum recitationum, quibus Terentii fabulae explicantur, habita, a.d, XIV septembris 1711. Utrecht Wed. van de Water 1711. 36 p. Vignet is houtsnede op tp. met gezicht op Utrecht. De Utrechtse kerkeraad protesteerde in 1711 bij de vroedschap tegen een vergunning tot het houden van toneelvoorstellingen. Burman kantte zich in dit geschrift fel tegen de kerkeraad. De strijd werd zo heftig dat de vroedschap het in 1712 nodig zou oordelen een commissie te benoemen om de zaazk zo mogelijk "in der minne te assopieeren" NNBW IV, 356). 150,CANTER, B., De geraffineerde, een roman van dag- en v9etlicht. 2e druk. 48,A'dam z.j. 179 p. geb. Betreft Enny Vrede. 12,CARON, W.J.H., Vondels uitspraak. Afscheidscollege. z.p. 1971. 17 p. Catalogue of books on music and theatre. Den Haag Nijhoff 1954. 29 p. 6,Catalogus eener bibliotheek over tooneel en kunst der oude en nieuwe volken, met name eener uitmuntende collectie over Shakespeare ... verzameld door wijlen ... J. Moulin te Kampen. Veilingcatalogus Fred,. Muller. A'dam 1862. 70 p. (Ook de bibl. P.A. de Genestet en F.M. Cowan).

60,829.

830. 831. 832. 833. 834.

835. 836. 837. 838.

Catalogus van de verschillende beelden en groepen. Nederlandsch Panopticum, Amstelstraat 16, A'dam. A'dam 1882. 30 p. + 10 p. adv. Eerste catalogus van het Panopticum in een eigen gebouw, n.a.v. mevr. Tussaud in Londen en de Berlijnse beeldhouwer Castan; medewerking verleende de kunstschilder Herman ten Kate. 75,Catalogus van de verschillende beelden en groepen. Nederlandsch 20,Panopticum, Amstelstraat 14-18, Amsterdam. A'dam ca. 1905. Besch. Catalogus der verzameling tooneelstukken uit de nalatenschap van prof. J. te Winkel. Utrecht (UB) 1938. 179 p. 90,Catalogus: Haarlem boekennieuws nr. 115: Theatre. Uitg. Antiquariaat Hovingh ca. 1950. 26 p. stencil. (Besch.). 9,Catalogus (beschrijvende). De nieuwe tooneelbibliotheek o.l.v. Jean Stapelveld. A'dam 1927. 16 p: geill. 28,CHIBA, REIKO [ed.], Painted fans of Japan. 15 Noh-drama masterpieces. 7e dr. Rutland en Tokio 1969. 41 p. geill. (Fraai boekje in de vorm van een kwartcirkel). 30,COFFENG, J.M., Lexicon van Nederlandse tonelisten. A'dam 1965. 232 p. geb. geilI. Nuttig naslagwerk. Beschrijft ca. 1500 personen. 75,COSTER, H., Antwoord op zeekere zoogenaamde dichtlievende gedachten op den puinhoop des Amsterdamschen Schouwburgs. A'dam 1772. 8 p. 20,C?WIE, P., Dutch cinema, an illustrated history. Londen 1979. 154 p. geb. gelll. 30,CRAIG, E.G., De kunst van het theater. A'dam 1906. 45 p. geill. (Met toneelontwerpen van Craig, inl. J.C. de Vos, J. van Looy en M.A.J. Bauer.


839. 840. 841. 842. 843.

844. 845.

846. 847. 848.

849.

850.

851. 852. 853. 854.

855. 856.

857.

Mist omslag). 24 _ CROO, M.H. DU, Cor Ruys. Door Brammetje. Maastricht z.j. 176 p. geb. geill. 40DAVIDS, H., Mijn levenslied. Gouda 1948. 205 p. geill. 30:DAWSON, S.W., Drama & the dramatic. Londen 1970. 100 p. (The critica] 15 _ idiom 11). DEKKING, H.M., Het leven van Willem van Zuylen door hemze]ve~ verteld. A'dam [1895]. 76 p. geill. 30Dicht~regelen bij het vertonen van eenige allegorien, vervaardigd e~ geschllderd door den Heer Jaques Kuyper, op het kleine schouw-toneel van den Heer Adolf Tack. Ter gelegenheid van het huwelijk van den Heere Jan de Burlett en Jonkvrouwe Juliana Louisa Gregory, in den echt vereenigd 175,binnen A'dam den 26 october 1798. [A'dam 1798] 14 p. DIEI..S, J., Programma Gezelschap Joris Diels. Seizoen 1938-1939. 6,Antwerpen 1938. 20 p. DIETRICH, M., Europäische Dramaturgie. Der Wandel ihres Menschenbi]des van der Antike bis zur Goethezeit. 2e dr. Graz 1967. 404 p. 60,geb. DOMMEI..SHUIZEN JR, C. [red.], Louis Bouwmeester 1842-1942. Herinneringen aan een groot Nederlander. Hoorn [1942]. 150 p. geb. gei11i8,-, Louis Gimberg "van teen tot top". Maastricht z.j. 178 p. gei1l. geb. 30,DONKER, N. [ =H.TH. BOELEN], [red.], Noord- en Zuid-Nederlandsche tooneelalmanak voor 1875. (Eerste jaargang) A'dam 1875. 282 p. geill. (Omslag: kleurenlitho met atb. schouwburgen te Amsterdam en Antwerpen. Met portretten in kleurenlitho van Mevr. Kleine en Mevr. AlbregtEngelman. Met o.a. "Staat der Noord- en Zuid-Nederlandsche tooneelgezelschappen"). 125,Donum natalicum G.A. van Es. Groningen 1954. 143 p. geill. (Opstellen t.g.v. 50e verjaardag prof dr. G.A. van Es. Met: W.M.H. Hummelen, Het hoorspel en de reactie van de luisteraar; G. Stellinga, De abele spelen. 38,DUDOK VAN HEEL, S.A.C., De affaire van 'Beslikte Swaantje' of de toneelverwanten van Cornelis Troost. p" 84-108 in Jaarboek Amstelodamum 15,65 (1973). -, Bij het toneel in de 18e eeuw: De tonelistenfamilies Van der Sluys en Duym. p. 111-131 van Jaarboek Amstelodamum 62 (1970). 15,Eduard Verkade. Karakterschets. Extract: Hall. Revue 1914. 16 p. geill. 20,EICKEMEYER, M., Das kindertheater, sein Bau und seine Einrichtung. 60,Eklingen und München z.j. 65, 111 p. Geill. met twee losse platen. ENGEL, J.J. De kunst van nabootzing door gebaarden. 2 delen. Haarlem 1790. 333, 252 p. Halfleer. Geill. met 34 pl. met atb. van de houdingen en 1200,gebaren op het toneel. Mooi ex. -, Idem. Ex. op groot en zwaar papier doch in moderne linnen banden. 650,ENNY VREDE, Maria Magdalena Müller. In memoriam 1883-1919. A'dam 1919. 24 p. geill. (Bijdr. van J. van Looy, A. van Schendel, F. Mijnssen, Merkelbach, Stellwagen, E. Verkade). 30,ERENSTEIN, R.L., De herder en de hoveling. Een onderzoek naar de aard en de functies van pastorale toneelvoorstellingen aan de hoven van NoordItalië in de 16e eeuw. Diss. Berlicum 1978. 272 p. geill. 48,-


858.

859. 860. 861. 862. 863.

864.

865.

866. 867.

868.

869. 870. 871. 872.

873. 874.

ETT, H.A., De opvoeringen van Multatuli's Vorstenschool door de Nw. R'damsche Schouwburg-vereeniging gedurende het tijdvak van 1-3-1875 tot 23-5-1879. Z.p. 1967. 73 p. (Geschriften Multatuli-Genootschap IX/X). 18EIJSDEN-VINK, M. VAN, Mijn tooneelleven. Z.p. [1934). 165 p. geb. geil). 38 p. 38FAASSEN, R., Mijn leven. Auto-biographie. R'dam z.j. 144 p. geb. geill. 90'_ -, Een kijkje achter de schermen. Tooneel-herinneringen. Serie van "feuilletons" uit de krant ten vervolge op zijn autobiografie. 48,FABRICIUS, J., Mensen die ik gekend heb. Assen 1960. 114 p. (O.m. Frits Bouwmeester). 20-, FALLEE, B.A., Johanna Cornelia Wattier. p. 108-120 in Jaar- en Zakboekje der Kunst- en Wetenschap bevorderende Maatschappy ... VW 1828-1829. Met gegr. portret. 60,FELIX, G.H., Tekstboekje ... eenige zangnummers en de korte inhoud van Truytgen van d'Noordermarckt, ... operette ... door G.H. Felix ... Muziek ... door Serpette en J. Martin, S. Heuckelroth ... Regie van Prot jr. A'dam [ca. 1900] 22 p. geill. 28,[FOKKE, J.], Historie van den Amsterdamschen schouwburg. A'dam 1772. [8], 80, 12 p. Met titelprent en 4 grote uitslaande gravures door S. Fokke en N. van der Meer van de schouwburgbrand van 1772. Gebonden met: Historie van den nieuwen Amsterdamschen schouwburg. A'dam 1775. [2), 56 p. Met 5 grote uitslaande gravures door N. van der Meer van m- en exterieur van de schouwburg aan het Leidseplein. Orig. krt. 690,[-], Alleen het eerste werk. Met de 4 pr. Iets watervlekkig. 295,FOKKE SIMONSZ, A., De Arnsterdamsche kermis in derzelver oirsprong, voortgang en tegenwoordigen staat. Haarlem 1801 10, 106 p. Bibi.band, stempels op tp. Met 4 "caricatuur plaaten". (p. 33 e.v. betr. toneel: 's Gravesande, Alexis, poppenspel, marionetten etc.) 200,-, Amsterdamsche winteravond-uitspanningen. p. 91-188 in "Werken", deel VI. A'dam J.C. van Kesteren 1835. Geb. geill. (met omtrekgravures). Beschrijft o.a. de toneelvoorstellingen in Den Ooijevaar (Anthoniebreestraat) en De Monnik (O.Z. Achterburgwal). 30,FRANSEN, J., Les comédiens Français en Hollande au 17e et au 18e siècles. Parijs 1925. 476 p. geill. 125,GASCOIGNE, B., World theatre. An illustrated history. London 1968. 335 p. Geb. Rijk geill. .. 60,GELDER, H. VAN en J. KLOTERS, Door de nacht klinkt een lied. Amusement in Nederland 1940-1945. A'dam 1985. 178 p. geill. 30,GELDER, H.A.E. VAN, Erasmus, schilders en rederijkers. De religieuze crisis der 16e eeuw weerspiegeld in toneel- en schilderkunst. Groningen 1959. 128 p. geill. 48,GELDER, H.E., Het Haagse toneel-leven en de Koninklijke Schouwburg 1804-1954. Den Haag 1954. 161 p. geill. 24,GERARD JR., Hulde aan Vondel. Dichtregelen bij de opvoering van Vondels Lucifer, door de Rotterdamsche Rederijkerskamers Thespis, Helmers en Tollens. M.m.v. 2 dames eereleden der 's Gravenhaagsche Kamer "De Nieuwe Korenbloem" op 9-1-1863 in den nieuwen schouwburg te R'dam 1863. R'dam 1863. 8 p. 28,-

6


875. 876. 877. 878.

879.

880. 881.

882.

883. 884.

885. 886. 887. 888. 889. 890.

891.

892.

893.

894.

GERLINGS CZ. H., De aloude rhetorijkkamer De Wijngaardranken onder het blazoen Liefde Boven Al, te Haarlem. [Haarlem] 1874. 23 p. (Met ledenlijst 1824-1874). Omslag besch. 38 _ GIELG_UD, . J., Early stages. Londen 1939. 322 p. Geb. Gei1i. (Autobiografie). 30 _ GILS, J.B.F. VAN, De dokter in de oude Nederlandsche tooneelliteratuu;. 150 _ Diss. Haarlem 1917. 183 p. geill. HALMAEL JR., MR. A. VAN, Bijdragen tot de geschiedenis van h~t tooneel, de tooneelspeelkunst en de tooneelspelers in Nederland. Leeuwarden 1840. 112 p. (Bevat personalia van een groot aantal toneelspelers). 125 ' HAMEL, A., Mijn liefste lief. Brieven van Jean-louis Pisuisse aan Fie 38,Carelsen. Den Haag 1989. 351 p. geilt. HANS, D., Annie v.d. Lugt Melsert-van Ees. R'dam 1926. 41 p. geill. 30,HARDENBERG, H., Halen ... zakken. Verhalen over artiesten en toneelleven van vroeger. Den Haag 1976. 144 p. Geb. geil1 .. (Betr. vnl. Haags toneel). 18,HARPEN, N. VAN, Menschen die ik gekend heb. R'dam 1928. 106 p. Geb. Geilt. (Betr. o.m. Willem v. Zuylen, Mevr. Kleine-Gartman, Jan Maandag, Marie v. Eysden-Vink). 38,HAUWAERT, 0 . VAN, Historisch en critisch overzicht van het Vlaamsch tooneel in de 17e eeuw. Gent 1893. 100 p. 40,HAVERKORN VAN RIJSEWIJK, P., De oude Rotterdamsche schouwburg. R'dam 1882. 418 p. Geb. Geilt. (Belanrijk voor o.m. Petrus Lievens Kersteman). 195,HEES, A. VAN, Nieuw tooneel voor nieuw publiek. Leiden ca. 1941 120 p. 20,HELLWALO, F. VON, Geschichte des Holländischen Theaters. R'dam 1874. 150 p. 150,HENDRIKS, P., De kluchten van Pieter Elzevier. Nijmegen 1987. 103 p. + enkele teksten in facs. (Doctoraalscriptie). 48,HEUSDEN, W. VAN e.a. [red.], 25 jaar spelen met Theater. Z.p., z.j. 144 p. geill. (Mist de gramofoonplaat ). 15,HEYERMANS-JURGENS, A., Herman Heyermans' laatste levensjaren. A'dam 1965. 53 p. geill. 12,HEYST, D.F. VAN [red.], Jaarboekje voor rederijkers en beminnaars der poëzy. 13 (1869). 207 p. Geb. Geill. (Bevat o.m. lijst rederijkerskamers in Ned. en F.H. Greb, Hernani). 35,HILMAN, J., Ons tooneel. Aanteekeningen en geschiedkundige overzichten. Naamrol van plaatwerken en geschriften. A'dam 1879. 365, 18 p. Geb. Met: Idem Alphabetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van J. Hilm;n. A'dam 1878. 353 p. Geb. Met: Beredeneerd register op Ons 690,Tooneel. Leiden 1881. 137 p. Geb. (Mooie set). - Alleen het eerste werk. 175,~ HOBMA, J., Dr. Samuel Coster en de academie. Extract: Noord en Zuid 25. 22 p. 20,-

HOEVEN, J.H. VAN DER, Louis Bouwmeester, 50 jaren tooneel. 18601910. A'dam 1910. 152 p. Geil!.

50,-


895.

HOFD1JK, W.J., Kennemer legenden. Je st. A'dam [1857]. 128 p. (Opdr. aan Rederijkerskamer L.J. Coster te Haarlem). 15,. 896. Hofstad tooneel album. Den Haag 1929. Oblong, geb. (AJbum met foto's van voorstellingen 1917-1929, t.g.v. het 12 1/2 jr. bestaan, afgewisseld met advertenties). 150 _ 897. HolJand. Dichtstukje door J. de Breet. Uitgesproken door Mevr. de wed. Kamphuizen geb. Snoek, den 18 augustus bij gelegenheid eener tooneelvoorstelling ten behoeve der gekwetsten in den jongsten strijd voor vaderland en koning ... A'dam 1831. 12 p. Mod. geb. 28-, 898. HOLLESTELLE, J.B.W., Inventaris van het archief van de commissies van beheer en toezicht over de Koninklijke Schouwburg te 's-Gravenhage. Den Haag 1963. 62 p. 20,899. HOLTERMAN, H.J., Over spekvressers, poepen en knoeten. De mof in het komisch toneel van 1600 tot 1750. Apeldoorn 1987. 304 p. Doctoraalscriptie 28,Nijmegen. (Identiek aan de scriptie van E.M. Stenneke). 900. HOLTROP, J.A., Het zilveren tooneel-jubileum van Mevrouw Julie van Lier-Cuijoers, 1882-1907 (een interview met een commissielid). Extract ( uit Boon's of Mork's Magazijn 1907). 7 p. GeilJ. 18,901. HORN, M., Marie van Eijsden-Vink. R'dam [1904?). 47 p. gem. 28,902. HULLEMAN, F., Heyermans =:= Herinneringen. Laren z.j. 121 p. Geb. 28,903. HUMMELEN, W.M.H., Inrichting en gebruik van het toneel in de Amsterdamse Schouwburg van 1637. A'dam 1967. 55 p. + 24 ilJ. 28,904. -, Rembrandt und Gijsbrecht. Bemerkungen zu den Thesen von Hellinga, Volskaja und Van de Waal. Overdruk [1973]. 11 p. Geill. 15,905. -, Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw. Studies over het Wit Lavendel en de Nederduytsche Academie. Den Haag 1982. 307 p. GeilJ. 45,906. -, Sporen van gebruik in handschriften van rederijkersspelen. Overdruk uit "Opstellen Kruyskamp11• 16 p. 12,907. HUNNINGHER, B., Het dramatische werk van Schimmel in verband met het A'damsche tooneelleven in de 19e eeuw. Diss. A'dam 1931. 174 p. Geil]. 75,908. -, Toneel en werkelijkheid. R'dam 1947. 272 p. Geb. Geill. (O.m. over Emants, J. Simons-Mees en H. Heyermans). 60,909. -, Een eeuw Nederlands toneel. A'dam 1949. 232 p. Geb. Geill. (Periode 75,1840-1940). 910. In memoriam Louis Bouwmeester 1842-1925. Uitg. v.h. Tooneel-Museum bij gelegenheid van de eere-tentoonstelJing. A'dam 1925. 32 p. Gei11. 20,911. Internationale theater tentoonstelling Stedelijk Museum. Catalogus der boekerij. A'dam 1922. 44 p. (Boeken samengebracht door Paul Huf en J.W.F. Werumeus Buning. Typ. verzorging van deze cat. H. Th. Wijdeveld)48,912. 150 jaar paieren theater. Catalogus van miniatuur theaters, decors, figuren en prenten. Leens (Verhildersum) 1976. 24 p. Geill. 24,913. Jaarzang aan de Broederschap van de aloude Rhetorijkkamer te Ha2rlem bekend onder de zinspreuk Trouw moet Blyken. Haarlem. ca 25 p. Aanwezig: 1856, '58-'63, '65-'77, '79-'80, '82-'86, '89. Per stuk: 18,914. JACOBSON, A.W., De vergunning tot het bespelen van den Kon. HoJlandschen Schouwburg te 's-Gravenhage en hare geschiedenis 1853-1878.


Den Haag 1879. 46 p.

915. 916. 917.

918. 919. 920. 921.

922.

923. 924.

68 JANSSEN, H., Wi1~ Sonnevelt. Apeldoorn 1975. 157 p. Geb. GeiJI. 30'Johannes Jelgerhu1s Rzn, acteur-schilder 1770 1836 T t Il' ' Nijmegen J969. 225 p. Gei ll. ' . en oonste mgscat. JOHANNESSEN, K_.L._, Zwischen Himmel und Erde, eine Studie Über Jo:; van den Vondels b1bhsche Tragödie in gattungsgeschichtlicher Pers ektive. Oslo/Zwolle 1963. 311 p. Geb. Geill. p _ 40 Een juiste_ diagnose. Enquete van het maandblad "Ons Toonee1 11 over d~ belangstelhng voor het tooneel in Nederland. Zaandijk 1938. 68 p. 28KALFF, J., Oorsprong, bloei en verdwijning van de hofnar. A'dam 1954. 184 p. (Zeldzaam). 80 _ Kentering jrg. 13 (1974) nr. 5/6. (Gewijd aan toneelwerkgroep Proloog). 8:KLERK, C.R. DE, Joost van den Vondels Gysbrecht van Aemstel ten tooneele gebracht door de NV Het Tooneel, o.l.v. Willem Royaards. Een inleidend woord. Met afb. naar Frits Lensvelts tooneel- en Ne11 Brongers kos~~umontwerpen. Z.p. z.j 32 p. Fraai geil!. 30,KLOTERS, J., De vaudevilles in de Salon des Variétés of dit kan geen kunst zijn, want dit is natuur. p" 91-106 in De negentiende eeuw, jrg. 6 18,( 1982) nr. 3. KNUTTEL, J.A.N., Bredero. Lochem 1949. 163 p. Geb. (Enkele onderstrepingen). 30,KOLLEWIJN, R.A. [Uitg.], Samuel Coster's werken. Haarlem 1883. 640 p.

G~. 925.

926. 927.

928. 929.

930. 931. 932. 933.

934. 935.

936.

~-

[KONING, C. DE en V. LOOSJES], Aanspraak en dichtregelen gericht aan de Rederijkkamer De Wijngaardranken ... bij het ontblooten van den gedenksteen ... voor Ripperda en Haarlems burgerij in 1572 en 1573, op den 30 april 1831. Haarlem 1831. 8 p. 40,KOOGJE, A.J., Le theatre Français de la Haye 1789-1795. Diss. Utrecht 1987. 388 p. 60,KOSSMANN, E.F., Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de 17e en 18e eeuw. Den Haag 1915. 172 p. 60,KOSTER, S., Van schavot tot schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem. Haarlem 1970. 328 p. Geb. Geil!. 60,- De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie. Zutphen 1973. 420 p. ' Geil!. 28,-, De legenden van Sarah Bernhardt. Fantasie en werkelijkheid. Zutphen 18,1974. 116 p. Geill. KRAMER, F., Menschen op het tooneel, 8. Mevr. Alida Tartaud-Klein. 20,A'dam 1925. 15 p. + 15 p. ill. - Menschen op het tooneel, 10. Cor Ruys. A'dam 1925. 15p. + 12 p. ill. 20,-: Menschen op het tooneel, ll. Magda Janssens. A'dam 1926. 15p. + 16 p. ·11 20,~' ·Menschen op het tooneel. Deeltje over Albert van Dalsum. Uisluitend de 51 ill. met onderschrift. 10,KRANENDONK, A.G. VAN, Shakespeare en zijn tijd. 2e druk. A'dam 1947. 275 p. Geb. Geil!. 20," MER W. Die Italienische Commedia dell'arte. Darmstadt 1976. 118 p. KRO ' ' 15 -

'


937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947.

948.

949.

950. 951. 952. 953. 954.

955. 956. 957. 958.

KUIK, C.J., Burleske themata in het werk van W.G. van Focquenbroch. Herpen 1972. Scriptie. 94, 11 p. Getypt. 40,LAMBERTS HURRELBRINCK, L.H.J., Beknopt overzicht der geschiedenis van het Leidsch tooneel. Leiden 1890. 42 p. Geill. 95 _ LEENDERTZ JR., P. [Uitg.], Het leven van Joost van den Vondel door' Geeraardt Brandt. Den Haag 1932. 80 p. 24,LEEUWE, H. DE, Multatuli. Het drama en het toneel. A'dam 1950. 332 p. Geb. Geil!. 60,LEEUWE, H.H.J. DE, Meiningen en Nederland. Proeve van vergelijkende toneelgeschiedenis. Groningen 1959. 194 p. Geill. 60,-, Modern toneel. Een terreinverkenning. Voordracht. Utrecht 1963. 24 p. Gei Jl. 15,-, Shakespeares Shylock en zijn vertolking door Louis Bouwmeester. Rede. 10,Utrecht 1966. 25 p. Geil!. -, Commedia dell'arte. Dat is: puur toneel. Groningen 1968. 20 p. Geil!. (Voordr. Gelderse leergangen 23). 15,-, Over de kunst van de toneelspeler. Rede ... afscheid hoogleraar ... Zutpehen 1981. 23 p. 15,-, Bilderdijk. Het drama en het toneel. Utrecht 1990. 84 p. Geil!. 24,Leichner-Album. 150 Charakterköpfe für die Bühne. Berlijn z.j. (150 bladen met tekeningen van koppen en aanwijzingen voor het schminken; mist de losse kleurenkaart). 150,LENNEP, M.F. VAN, Het leven van mr. Jacob van Lennep. 2 delen. 2e dr. A'dam 1910. 355 + 388 p. Geb. Geill. (Met veel gegevens over het toneel). 95 LENNEP, 0. VAN, Beknopte beschrijving van ''Trouw Moet Blijcken" 1503-' 1922. Haarlem 1922. 96 p. Geb. Geil!. (Met lijst jaar-verzen en catalogus van boeken, manuscripten, blazoenen en bekers). 75,Het leven van Jan Punt. Extract uit: Levensberichten van eenige voornaame ... mannen en vrouwen. IX (1781). 102 p. 40,LEVITI, P.M., A structural approach to the analysis of drama. Den Haag 20,1971. 119 p. Geb. Liber amicorum Arend Hauer. Maarssen 1974. Geill. (Losse bladen in omslag). 24,LIENDEN, H.J.H. VAN, Psychologische beschouwing over tooneelspel en 60,tooneelspeler. Diss. Groningen 1924. 91 p. (Mist achterzijde omslag). LIMBURG BROUWER, P. VAN, Verhandeling over de vraag: Bezitten de Nederlanders een nationaal tooneel m.b.t. het treurspel? Zoo ja, welk is deszelfs karakfer? Zoo neen, welke zijn de beste middelen om het te doen 150,ontstaan? Leiden 1823. 179 p. (Werken Hall. My van Wet. VI). LOGGEM, M. VAN [Red.], Handboek voor het toneel. A'dam z.j. 459 p. Geb. Geill. (3e druk v.h. Handboek voor het amateur toneel). 24,· LOOIJEN, T.K., Een geschiedenis van Amsterdamse theaters. Wie kwam er 28,niet in de Nes? Nieuwkoop 1981. 115 p. Geb. Geill. LUCAS, H. en M. VOGEL, Le siège de Leyde 1574. Grand-opéra. La Haye, Théatre royal Français de la Haye, 1847. VI, 40 p. 48,LUGT MELSERT, C. VAN DER en J. WALCH, Alida Johanna Maria Tartaud-KLein. Extract (1942). 7 p. 18,-


959. 96().

961. 962.

963. 964. 965. 966. 967.

968. 969.

970. 971.

LUGT MELSERT, C. VAN DER Wat . 1949. 245 p. Geb. Geill. ' ik nog even zeggen wou. Maastricht LULOFS, MR. B.H., De kunst der 0 d .. 38,welsprekendheid. (Voor studenten :; .~k eltJke voordracht of uiterlijke Opnieuw uitgegeven door Dr. J. van ~~ ~nJ ~~ en verdere beoefenaars). met een litho met 30 houdingen (Ee toe~. dam 1877. 300 p. Geb. Geill. . · rs e uitgave was van 1848) 90,LUNS, F · (Red.), Dramatisch jaarboek 1911 H · 1912. 490 p. Geb. Geill. Rug besch (D't . d. 2et_tooneel te A'dam. A'dam . 1 1s e e Jrg ) .h 75,[M aastnc t] Aankondiging: 11 par permission Les c · ·, . . l'honneur de donner aujourdhui jeudi 2 ja~vier 17~~ed1~ns_Francais ~uront Grand opéra orné de t ··· omon et Tomette. ou~ ~on spectacle. Musique de Gossel, précédé de l'An 1 . , B d g a~ _ ath f~r leabux, comed1e en un acte. ... Billets au sieur Louis, cafetier sur le n o . lad, 19 x 21 cm. Zeldzaam. Mak, J.!., De rederijkers. A'da~ 1944. 184 p. Geb. Geill. (Patriareeks -, Uyt 10nsten versaemt. Retoncale studiën 1946-1956. Zwolle 1957 256 ' P· Geb. · . 35 -, Rh etonc~al glossarium. Assen 1959. 546 p. Geb. 60'-, Het landjuweel ten tijde van de Bourgondiërs. Haarlem 1965. 26 p. Geili. 30~ANN-BOUWMEESTER, TH., Mijn jeugd- en tooneelherinneringe~. Adam 1916. 146 p. Geill. 60-, Mijn leven 1850-1930. Met medewerking van A.M. de Jong. A'dam [1930] 178 p. Geb. Geill. 30 _ MARCEL-BRIOL, Grandeur et décadence du Theatre Royal Français de 1~ Haye, ou la vérité sur Ie passé, Ie présent et l'avenir. Revue retrospective, 48,contemporaine et clairvoyante. Den Haag 1860. 31 p. MEEUS, H., Repertorium van het ernstige drama in de Nederlanden 16001650. Leuven 1983. 301 p. 50,MEHLER, F.Z., Pieter Langendijk. Culemborg 1892. 116 p. (watervlekkig).

3;;,:

48,-

972. 973. 974. 975. 976. 977. 978.

979. 980. 981.

982.

MEILINK, W., Doopceel van Jan Claeszen. Kroniek van het traditionele 35,poppenspel in Nederland. A'dam 1969. 160 p. Geb. Geill. , Idem. 2e druk. A'dam 1980. 30,MELCHINGER, S. en H. RISCHBIETER, Welttheater. Bühnen, Autaren, Inszenierungen. Braunschweig 1962. 540 p. Geb. Geill. 48,MENDES DA COSTA, M.B., Tooneel-herinneringen. Leiden 1900. 292 p. Geill. 20,-, Tooneel-herinneringen. 2e reeks. A'dam 1927. 232 p. Geill. 50,-, Tooneel-herinneringen. 3e reeks. A'dam 1929. 225 p. Geb. Geill. 50,MEULEN, P. VAN DER, Het roerspel en de comedies van Coornhert. 50,Leiden 1955. 586 p. Geb. MEIJER, C.H.PH., Pieter Langendijk. Zijn leven en werken. Diss. Den 150,Haag 1891. 568 p. MEYER, J., De schoonheid van Shakespeare. 3 dln. Utrecht 1948-1949. ca. 900 p. Geb. Geill. (Inleidingen op alle stukken van Shakespeare).. 60,MEYERHOLD, W.E. e.a., Theateroktober. Beiträge zur Entwtcklung des Sowjetischen Theaters. Leipzig 1972. 460 p. 15,MILNER DAVIS, J., Farce. London 1978. 111 p. (The critical idiom 39).15,-


MOELWIJN MERCHANT, W., Comedy. London 1972. 92 p. (The critica) 983. 984. 985.

986.

987.

988. 989.

990. 991.

992. 993. 994. 995. 996. 997.

998.

999.

1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005.

15,MOERKERKEN, P.H. VAN, Het Nederlandsch kluchtspel in de 17e eeuw. 2 dln. Sneek 1899. 658 p. Geb. (in J b.). 175,MOOLHUIZEN, J.J., Vondels Lucifer en Miltons Verloren paradijs. Den 60,Haag 1895. Diss. 128 p. (Omslag deels verloren en besch.) MULLER, E., "De beste van de gecken". Over het leven en de werken - in het bijzonder de kluchten - van de 17e eeuwse Amsterdamse toneelspeler en -dichter Isaac Vos. Nijmegen 1983. 142 p. Geill. (Doctoraalscriptie). 60,MULLER, E. en M. KYROVA, Antoon Molkenboer, ontwerpen voor 18,muziek en toneel 1895-1917. Den Haag 1983. 32 p. Geill. MIJNSSEN, F., Over tooneel. A'dam [ca. 1911]. 138 p. Geb. 12,Na 10 jaar. Bond van Nederlandsche tooneelschrijvers 1923-1933. Delft 48,1934. 376 p. Geill. NAEFF, T., Willem Royaards. De toneelkunstenaar in zijn tijd. Den Haag 1947. 368 p. Geb. Geill. 40,Naeuwkeurige en schilderachtige brief van een Amsteldamsch Heer aan zijnen vriend te Haerlem, wegens den oorsprong, voortgang en de gevolgen van het noodlottig afbranden van den Amsteldamschen Schouwburg. A'dam [1772]. 16 p. 95,Nederlands theater jaarboek. Jrg. 1 (1951-'52). Geill. 24,ldem. Jrg. 2-11. Geill. Per deel: 8,Nederlands theaterboek, nr. 35. 1985-86. 142 p. Geill. 8,Nederlandsche opera. Blad karton 18 x 14 cm., met 36 portretten van zangers e.d" Uitg. J.H. Schaefer, A'dam [kort na 1899]. 14,NIEMEIJER, J.W., Cornelis Troost 1696-1750. Assen 1973. 450 p. Geb. Geill. 200N[OMS]Z, J., Dankzegging der acteurs en actrices van den ·Amsteldamsche~ S~houwburg aan ... regenten wegens de vergunning tot het vertoonen van vier tooneel_stukken ten hunnen voordeele, uitgesproken door Mej. Cornelia Ghy?,en, hmsvro~w van den ~eere J. Bouhon, den 22-5-1769. 6 p. 28,-, BIJ het overhJden van m1Jne geëeerde vrindinne Mej. Johanna Ruloffs 47 · ' echtgenoote van den Heere Antony Ziesenis, in den ouderdo den 28-4-1794 Z 1794 11 m van Jaren, · ·P: · P· 50 [-]. Anonymus, d1tez ton nom, Uitlegging van het zinrijk tytelvi net'~ geplaatst voor den Zoroaster en de overige kunstwerken van d H g JJ Nomsz. 1 blad plano. en eere an idiom 21)

[-], Kleptomusis, Boutsrimés gezonden aan den Heer J. Nomsz en • 90,ten grafschri{t op den Zoroaster. 1 blad plano mgevult NOUHUYS W G VAN w ·11 . 90,, . . ' I em Royaards. Extract. (WB 1902) 10 p. Geill. NUFER, W. [Red.], Zur Eröffnun d 20,Niederlanden im November g G ~s Deutschen Theaters m den 1942. 76 p. eill. (Betr. Den Haag). OMEGA Ee · 30,'k l , n sensatie boek Courante p.· n-arti e n.a.v. B. Canter, De geraffineerde. Met sleutel. 15 Ontwerp voor een regeling van het toneel 24,Onze tooneelspelers. Portretten en ~a de. o~rlog. Z .p. 1943. 134 p28,voornaamste tooneelspelers in , , h biografieen met afbeelding der een unner karakteristieke rollen. R'dam


1()()6.

1007,

1008.

1009.

1010. 1011. 1012. 1013.

1014.

1015.

1016. 1017.

1018.

1019.

1899. 275 p. Geb. 48,Idem. 2e geheel hernieuwde druk. R'dam [ca 1902]. 185 p. Geill. (Watervl.)48,Op de uitnoodiging in de Amsterdamsche Courant van den 7-8-1779, door ... bestuurders van de Arnsterdamsche Schouwburg aan het publiecq gedaan, om zich te vervoegen bij de eerste vertooning van het nieuwe tooneelstuk genaamt Claudius Civilis door den Heer W. Haverkorn de Jonge. Z.p. 1779. 7 p. , 150,ORNEE, W.A [red.), Van Bredero tot Langendijk. Een bloemlezing uit de Nederlandse kluchten van het begin van de 17e eeuw tot 1730. Zutphen 1985. 286 p. Geill. 40,[OS, W. VAN DER], Catalogus der tentoonstelling van boeken, handschriften, portretten enz. betrekking hebbende op E. Wolff geb. Bekker en A. Deken, gehouden te Vlissingen bij de onthulling van het gedenkteeken op 23, 24 en 25 juli 1884. Utrecht 1885. 42 p. O.H. papier. 150,OSTERKAMP, E., Lucifer. Statianen eines Motivs. Berlijn 1979. 262 p. Geb. 48,OTT, L., Artiesten. Bussum 1933. 109 p. Geill. 20,Een oud tooneelminnaar, F.A. Rosenveldt. Extract. (1847). 4 p. 15,OVERSTEGEN, J.J. [inl.], Mattheus Gansneb Tengnagel. Alle werken. A'dam 1969. 635 p. Geb. Geill. 65,Parodie of boertige weerklanken op de tusschenspraake met Gysbrecht van Aemstel en den bode. Overgenomen uit het 4e tooneel, p. 42-45 in het 4de bedrijf van Gysbrecht van Aemstel door Joost van den Vondel. Waarin het verhaal betreffenden het omkoomen en het mishandelen van Klarisse, op eene klugtige en geestige manier wordt voorgesteld, door het breeken van deszelfs pispot. 2e druk. [A'dam H. van Kesteren] [ca 1780?]. 7 p. Met boekenlijstje Van Kesteren. 195,[PASSÉ], Aanspraak van den acteur C. Passé aan het Amsteldamsch publiek gedaan uit naam der acteurs en actrices des Arnsteldamschen Schouwburgs, na het derde tooneelstuk dat hen was toegestaan ten hunnen voordeele, op gemelden schouwburg te · vertoonen. [A'dam 1782]. 8 p. Met de handtekening van C. Passé]. 48,PENNING, J.H., Voor en achter het voetlicht. Den Haag 1949. 205 p. Geb. Geill. 24,[PFEIFFER], Beschrijving van een zestal scenes, te zien in het ''Théatre optique van F.J. Pfeiffer Junior". Links boven: nr. 7. Nr. 1 is "De schoone stad Venetien ...". Nr. 2 en 3 "Het eiland St. Helena ...". Nr. 4 "De hoefsmit en de Savojaards ...". Nr. 5 "Gezicht bij Dordrecht ...". Nr. 6 "Het onweder 150,in het woud ...". 1 blad, 22 x 19 cm. Placaet van de Staten van Hollandt en West Vrieslandt d.d. 18 maart 1711. Met verbod dat op zon- en bededagen "de soo genoemde Rethoryckers ... spelen ... omrijden door de straten ... met trommelen, vaendelen, sotskappnen" e.d. op verbeurd verklaring van hun trommels, vaandels, wagens en paarden "ende alle andere instrumenten ende kleederen tot het spelen van de soo genaemde Rethorijckers gehorende". 1 blad plano. Uitg. Jac. en Paulus Scheltus s'Gravenhage 1711. 175,[PLOOS VAN AMSTEL, J.], Aanleiding tot de uiterlijke welsprekendheid,


1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025.

1026. 1027. 1028. 1029.

1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038.

1039.

1040.

1041.

op den kansel, voor de balie, in 't bijzonder leezen, doch voornamelyk op het tooneel. A'dam 1766. (24] X, 318 (4] p. Halfleer. (Ploos van Amstei vertaalde en bewerkte hierin twee Franse teksten en een Italiaans werkje over toneel. Een tussentitel luidt "De kunst van Tooneel-spelen" en is een 1rteer correcte beschrijving van de inhoud. Het 2de deel dat in "de vertaaler aan den lezer" wordt aangekondigd is nooit verschenen. 1200,. POELHEKKE, J.J., Vondel en Oranje. Zutphen 1979. 39 p. 15,. POS,. W.PH., Structuur en partituur van het drama. Openbare les. [A'dam] 1953. 19 p. 12,. PRAKKE, H. en B.J. BERTINA, Film in den Niederlanden. Zwei Vorträge. Assen 1963. 64 p. 20,. PRINCE, F., André Antoine et Ie renouveau du théatre hollandais (18801900). Diss. A'dam 1941. 14J p. 40,. Programma "Burger IJsclub Zaandam 1892" (betr. operette Eene vouw op schildwacht; met tekst). Zaandam D.C. Meyer 1892. 16 p. 24,. Programma "Burger IJsclub Zaandam 1896" (betr. De rijzweep of twintig jaar later, toneelspel door Hubertus Janssen, met rolverdeling etc.). 24,. Zaandam K. Blees Jz. 1896. 12 p. Programma Centraal Theater A'dam van "Dicky, blijspel van Armont". 16 p. 10,Programma Paleis v. Volksvlijt, A'dam van "De verloren zoon, bijbelsch 15,drama door kap. W. Smulders o.l.v. V. Berghegge". 1915. 16 p. Programma Paleis v. Volksvlijt, A'dam van "Driekoningenavond van Shakespeaere". 16 p. 15,. Programma, Lecture room Hollandsche Unit. Kerk USA (New York?) van "Koud als marmer". 1911. 1 p. 15,Programma's Stadsschouwburg A'dam: 10,Sara Burgerhart. 1911 12 p. Gysbrecht van Aemstel. 1904. 12 p. 10,Gysbrecht van Aemstel. 1905. 16 p. 10,Driekoningenavond. 1931. 36 p. 10,De opgaande zon. Ca. 1930. 12 p. 10,Faust. Ca. 1930. 12 p. 10,Gysbrecht van Aemstel. 1923. 28 p. 10,Gysbrecht van Aemstel. Ca 1925. 32p. 10,Programma Tooneelschool (A'dam). "Elckerlyc" onder regie E. Verkade. Door leerlingen hoogste klasse Tooneelschool. 19-4-1920. Voor Kath. Kunstkring "De violier". 1 blad. 10,Rapport over den schouwburg te 's Gravenhage ('s Hage 1863). 37 p. Geill. met 3 grote uitvou~bare "plans der plaatsen". Opgesteld door commissie bestaande uit A. de Pinto, H.F. van Zuylen v. Nijevelt, H. Waldeck, F.M. van der Duyn en H. Verhuell. 90,Rederijkersstukken en -studiën. Band met 8 studies w.o. J. Frère en J. Gessler, Uit een Tongerschen dichtbundel der 16e eeuw. Tongeren 1925; D.A. Poldermans, Het spel van de stathouwer (1930); A. van Elslander, De refreinenbundel van Jan Michiels; L. Roose, De gedichtenverzameling van Jac. de Moor; B.H. Erné, Anna Byns en Stevijn; etc. 68,Regentesse-spel 12 juni 1929. Programmaboekje voor "Rego pro rege", o.l.v.


1042.

J043. 1044. 1045.

1046. 1047.

1048. 1049. 1050.

1051.

1052. 1053.

1054.

1055. 1056.

1057.

F. Luns. 52 p. geilt. Toegevoegd: getypte beschrijving van het spel. 16 p. 40,REHORST, A.J., ~e eerste opvoering van Vondel's treurspel (Palamedes) herdacht met een zinnebeeld, een schepping van Rembrandt. Utrecht 1979. 84 p. Geill. 28 _ RENS, L., Genres in het ernstig Renaissancetoneel der Nederlanden t~t 1625. Verslag van een onderzoek. Hasselt 1977. 234 p. Geb. 40,ROGGE, H.C., Levensschets van Johannes Hilman. Extract: Jrb. Mij Lettk. 1883. 9 p. Met bibliografie. 15 _ ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, H., Over dramatische kuns~. R'dam 1928. 316 p. Geilt. 45 _ RONDE, TH. DE, Het tooneelleven in Vlaanderen door de eeuwen hee~. Brugge 1930. 229 p. Geill. 38 _ ROOBOL, C.J., Fragment uit Shakespeare terug in zijne geboorteplaats,' hi~torisch drama. Extract (Dramatische poezy, nieuwe serie 1860). 75 p. 20,RĂ–SSING, J .H., Ed. Bamberg, een levensschets 1816-1886. A'dam [1886]. 16 p. Met portret op omslag. 60,-, Geschiedenis der stichting en feestelijke opening van den Schouwburg op het Leidsche Plein te A'dam. Utrecht 1874. 89 p. Geb. 75,-, De Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel. Bijdrage tot de geschiedenis van het tooneel in Nederland, gedurende meer dan een halve eeuw. A'dam 1916. 161 p. Geill. 90,-, Het tooneel. Pp. 343-392 in: Eene halve eeuw 1848-1898. Historisch gedenkboek uitgegeven door Het nieuws van den dag. 2 delen A'dam 1898. Prijs voor de 2 d. 30,ROYAARDS-SANDBERG, J., Herinneringen. Baarn [1979]. 276 p. Geb. Geill. 24,-, Ik heb je zoveel te vertellen,. Brieven van en aan Lodewijk van Deyssel, Emile en Frans Erens en Isaac IsraĂŤls. (Bezorgd door H.G.M Prick). Baarn 1981. 501 p. Geb. Geill. 35,ROZA, A., Kluchten en kluchtige blijspelen van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Nijmegen 1981. 271 p. (Gestencilde doctoraal scriptie). 48,RULOFFS, B., Inwyding van den Amsteldamschen Schouwburg, met zang 75,en dans. A'dam 1774. 13 p. De samenspannig der arenden. Een zinnebeeldige fabel, by wyze van tooneelspel. Door den schrijver der Verdeeling van Poolen. Uit het Turksch vertaald. Te Konstantinopel in de drukkery van 't serail, in 't jaar der Hegira etc. (ca. 1784). 88 p. Personages: de arend met twee hoofden, de witte arend van Scythie, de zwarte arend van Pomerelie, de leeuw van de Betuw, de duif van Gaulen, de luipaard van Albion en de witte arend van Sarmatie. Het toneel is '"t binnenste van de Finlandsche golf'. Op tp. een fraaie, ws. 17e eeuwse, gravure van een vrouw en een schreeuwende man, ten voeten uit, met naast hen (ws. later bijgegraveerd) een leeuw, een luipaard, een duif, een arend met twee koppen, een zwarte arend en twee witte arenden. Volgens Knuttel 20094 niet door "den schrijver der Verdeeling van Poolen" ( = Gotlieb Pansmauser (Lindsey)) Van Aken 1, p. 517. 225,Scenarium 1. Zutphen 1977. 127 p. Geill. 18,-


1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064.

1065.

1066. 1067. 1068. 1069.

1070. 1071.

1072. 1073. 1074.

1075.

Scenarium 2. In memoriam Dr. W. Pos. Zutphen 1978. 176 p. Geill. 18,Scenarium 3. Voorstellingsanalyse toneelvernieuwingen tussen 1860 en 1900. Zutphen 1979. 1J7 p. Geilt. 18 _ Scenarium 4. Adapteren en adaptaties; toneeltijdschriften en -almanakke~. Zutphen 1980. 159 p. Gei ll. 18 _ Scenarium 6. Toneel in crisis- en bezettingstijd. Zutphen 1982. 158 p. Geili. 18,Scenarium 7. Van Tooneel tot tejater. Opstellen voor prof. dr. H.H.J. de Leeuwe. Zutphen 1983. 128 p. Geill. 18,Scenarium 8. Nederlands toneel in de l 7de en 18de eeuw. Zutphen 1984. 18,176 p . Geill. Scène Lyrique sur Ie désastre de Leyde, donnée au Théatre Français d'Amsterdam Ie mercredi 21 janvier 1807, jour de Ja représentation au bénéfice du malheur. Paroles de mr. Ed. Borel. Musique de mr. Campenhout. [Amsterdam 1807]. 14 p. (Met voorwoord van commissaris 80,Mijnssen die de dirigent Moulineuf en de regisseur Thibault noemt). SCHAIK-WILLING, J. VAN, Uit de stalles. Reacties op toneel. A'dam 1966. 216 p. (Bloemlezing van haar toneelbeschouwingen uit de Groene Amsterdammer 1957-1966). 20,SCHILLINGS, H., Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw. Assen 1976. 320 p. Geb. Geill. (Maaslandse monografiën 23). 28,SCHILP, C.A., Toneel in Utrecht in de twintiger en dertiger jaren. Utrecht/Antwerpen 1975. 192 p. Geill. 28,SCHMIDT, J ., Voor het voetlicht. Handleiding voor tooneelkunstbeoefenaars. R'dam z.j. 204 p. Geb. Geill. 40,SCHOONDERWOERD, N.H.G., J.T. Grein, ambassador of the theatre 1862-1935. A study in anglo-continental theatrical relations. diss. Assen 1963. 362 p. 68,SCHOTEL, G .D.J., Geschiedenis der Rederijkers in Nederland. 2e uitg. 2 delen 1 band. R'dam 1871. 600 p. 175,Een scoon Jiedt opt belegh ende ontset der stadt Leyden, mitsgaders op de incoempste van ... den prince van Oraengien aldaer op ten 15 van Bloeymaent 1575 ... Gedicht door die Witte Acoleykens. Leiden [1575?]. Reprint [ca. 1900]. 10 p. 20,Shakespeare. Speciaal nr. De Gids, mei 1964. I.v.m. 400 jaar Shakespeare. 140 p. Geil!. 15,SIEGENBEEK, M., J.C. Wattier Ziesenis, eerste toneelkunstenaresse van Nederland in eene redevoering geschetst. Haarlem 1828. 100 p. 90,[Sittard]. Bly-toneel. Den verlooren soon, syn erfdeel verquistende rampspoedig, maer boetveerdig wederkerende. Opgedragen aen de ... ouders van de representeerende acteurs. Sal vertoont worden door de beroemde en welgeleerde jonckheydt tot Zittardt bij de eerw. P.P. Predickheeren in het collegie van den Saligen Albertus den Grooten, den 1 en 2 van september 1756. Maastricht J. en G. van Gulpen. [1756]. 4 p. (Op p. 1 bovenstaande titel in het Nederlands en in het Latijn. Op p. 2 en 3 de korte inhoud van het stuk in twee talen. Op p. 4 de 43 namen van de spelers met plaatsen van herkomst en verdere bijzonderheden. Zeer zeldzaam. 600,SPEENHOFF, J.H., Daar komen de schutters! Herinneringen. 's Hage 1943.


1016. 1011.

1078, 1079. 1080. 1081. 1082. 1083.

1084. 1085.

1086.

1087.

1088.

1089.

1090.

232 p. Geb. 45 STEEGMANS, F., Het puike van h t ·k G . . ,e pui e. esch1edms van de Helmondse toneelgezelschappen vanaf 1880 tot 1980 Hel d 1979 G . 88 P· eill. ENNEKE E M O . mon · 30,ST . ' . ., ver spekvressers, poepen en knoeten. De mof in het komisch toneel van 1600 tot 1750. Apeldoor 1987 304 D • • Nijmege n. (Identiek aan de scriptie van H J nH lt . ) p. octoraalscnpt1e . . . o erman . 28 STERCK, J .F.M., Uit het_ Amsterdamsche tooneelleven op het einde d~r 17e eeuw. Extract (Handelingen Mij Lettk. 1914/15) 52 . STERNEBERG, F., Charlotte Köhler. K.Jank en weertiank z t h 1:{ 135 p. G eil!. · u P en

!~~

STROM~,. B. en W.F. HEINEMEYER, De maatschappelijke functie de toneelknt1ek. A'dam 1959. 15 p. 9_ STROMAN,. B., ,De Nederlandse toneelschrijfkunst. Poging tot verklarin~ van, een gemis. Adam 1973. 240 p. (Enkel onderstrepingen). 15,SUER, H ., Goden van de engelenbak. Theatergeschiedenis van Gijsbrecht tot Ko va n Dijk. Bussum 1980. 120 p. Geil!. 12 _ SWEERS, A., Na twaalf jaar. Bussum (Ons Leekenspel) z.j. 88 p. Geill. 18:T ~ M., Onder_ de bomen van het Plein. 2e druk. A'dam 1963. 156 p. Ge1ll. door Jo Spier. (Betr. Rembrandtsplein, cabaret). 10,THIENEN, F.W.S. VAN, Het doek gaat op. 25 eeuwen in en om het Europese theater. 2 dln. Bussum 1969. Ca. 800 p. Geb. Geill. In cassette. (Mooi ex.). 75,TINDEMANS, G., "Toneel" ( c;Irama en theater) op de congressen. p. 86-97 in De Negentiende eeuw. Jrg. 4 (1981) nr 2. Een afl. gewijd aan de Nederlandse taal- en letterkundige congressen in de 19e eeuw. 18,Tooneel-artisten-albums. (Albums met toneel-foto's op kunstdrukpapier zonder titel of jaartal. Een album met op omslag Louis Bouwmeester en een album met op omslag Enny Vrede). Samen: 35,De Tooneelkijker, dl. I (1816), II (1817) en IV (1819). 575, 500, 180 p. Geb. (Tijdschrift waarvan 4 jaargangen verschenen (1816-19). Medewerkers waren Van s'Gravenweert, Van Halmael, Hartsen, Thöne e.a. Het blad geeft uitvoerige recensies van in A'dam gespeeld,e stukken en becommentarieert zowel inhoud als uitvoering). Bijgebonden in het 4e dl.: ( 1.) Verslag der tooneelvertooningen van W. Bingley te A'dam. 32 p. (2.) Bedenkingen tegen het maandschrift den Tooneelkijker. A'dam 1816. 29 p. (3.) Aan de schrijvers van het tijdschrift De tooneelkijker. A'dam z.j. 4 p. met 2 gravures! ( 4.) Iets over den Tooneelkijker, gericht aan de schrijvers van de bedenkingen tegen het het gemelde maandschrift. A'dam, 1816. 15 p. (5.) Afl. 32 van de Alg. konst- en letterbode 1817 met een bespreking van de jrg. 1816 en 1817. (6.) Algemeen overzicht van het eerste deel van den Tooneelkyker. A'dam 1816. 89 p. (7.) Algemeen overzicht van het tweede deel van den Tooneelkyker. A'dam 1818. 108 p. (8.) Een enkel woord over de oppositie in den Tooneelkyker 3de deel, nr. 7 door de schrijvers van het Algemeen overzicht. A'dam 1818. 10 p. . 490,Tooneelschild. Algemeen tijdschrift voor tooneelkunst. Opgencht door de Stichting Amsterdamsch-Rotterdamsch Tooneelgezelschap. Jrg. 1 (1945-

1946). Ca. 400 p. Geb. Geill.

60,-

ldem. Jrg. 2 (1947). 170 p. Geb. Geill. (Naam luidt nu ''Toneelschild").

60,-


Idem. Jrg. 3 (1948). 292 p. Geb. Geill. 60,[TREURIG, HR.], Afgeperste missive, dienende tot antwoord op de brief van Mevr. Machthilda ***, Vrouwe van B***, waar in een nette uitgebrijde en nauwkeurige lijst van persoonen die tusschen den l l den en 12den mey 1772 in de verschrikkelijke brand, ontstaan in den A'damsche Schouwburg, om het leven geraakt zijn: [A'dam 1772]. 8 p. 80,1093. TROLL, TH., De naakte waarheid over toneel en toneelspelen. Bewerkt 12,door Harriet Freezer. Baarn 1956. 57 p. Geill. Geb. 1094. Trou moet b]ijcken. 1924. Haarlem 115 Groote Houtstraat. (Brochure over 28,de societeit). Haarlem 1924. 8 p. Geill. 1095. TYDEMAN, W., The theatre in the middle ages. Western-European stage 40,conditions, ca. 800-1576. Cambridge 1978. 298 p. Gei11. 1096. Utrecht's kermis-verhaal july 1830. Utrecht 1830. 16 p. (Anonieme beschrijving van de Utrechtse kermis, w.o. de schouwburg van J. Gras, het Theatre feeri et metamorphoses van de heer Dennebeck, het levende geraamte (C.A. Seurat), het handwerkende meisje zonder armen (Cath. 225,Voogd), etc.). 1097. VANDEVELDE, A.J.J., Bijdrage tot de studie der werken van den apotheker P.J. Kasteleyn (1746-1794). Gent 1926. Overdruk uit Versl. e. Med. Kon. Vlaamsche Ac. v. Taa1 en Let. 1926. 40 p. (Bevat een beredeneerde biliografie van zijn scheikundige werken (w.o. deeltjes in de Vo1ledige beschryving van alle konsten, ambachten ...), gedichten en toneelstukken). 48,1098. VANDERVELDEN, J., Aurora, een bijdrage tot de kennis van Vondel's 35,sociale betekenis. A'dam z.j. 108 p. Geb. Geill. 1099. -, Grondslagen der dramatiek. Leiden z.j. 158 p. (Met opdracht in pen aan Ed Verkade). Omslag los. 28,1100. VEKEMAN, H. en H. VAN UFFELEN [Red.], Jetzt kehr ich an den Rhein. Een opstellenbundel bij Vondels 400ste verjaardag. [Keulen] 1987. 332 p. Geill. 40,1101. VELTHUIS, K.R., De opkomst van het tooneel te Groningen; eene bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsch tooneel. Groningen 1883. 60 p. 68,1102. VERDEYEN, R., Over Vondels tooneeltechniek. Gent 1937. 16 p. Geill. 20,1103. [VERHAAGH, J.], De treurende schouburg over het bedanken van haar (hooft) punt ¡den Heere Jan Punt junior. A'dam, Johannes Smit, z.j. [8) p. Gebonden met: [J. Verhaagh], Klinkdichten tegens de berispers van het gedicht, genaamt de treurende schouburg, wegens het bedanken van haar (hooft) punt den Heere Jan Punt junior. A'dam, Johannes Smit, z.j. [8] p55,1104. VERHAGEN, B., De kunst van den dramaturg. Openbare les. A'dam 1924. 26 p. 28,1105. VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, E.F., Eduard Verkade en zijn strijd .voor een nieuw toneel. Zutphen 1978. 630 p. Geb. Geill. 35,1106. -, Ludwig Berger in ¡Nederland (1937-1945). Zutphen z.j. 24 p. (Overdruk Scenarium 6). 8,1107. VERKUYL, P.E.L., Battista Guarini's Il pastor fido in de Nederlandse dramatische literatuur. Assen 1971. 530 p. Geb. Geill. 75,1108. VERRE, T. VAN, Ontmoet Albert Mol. Bussum 1979. 127 p. Geill. 20,1109. Verzaameling van een 96tal differente gedichten, door onderscheidene

1091. 1092.


1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117.

1118. 1119.

1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125.

beminnaaren der dichtkunde t.g.v. den ongelukkige brand in den A'damsche Schouwb~rg, ontst ~an op maandag den llde mey 1772. Waaronder 32 die geheel meuw en -~immer in het licht geweest zijn. A'dam [1772]. Ongep. Ca. 100 p. Met bijdragen va~. o.m. A. Demter-Hemrika, A. Wynandts, C.v.L[ennep], J. Arontar. B1Jgebonden: 1. Bespiegeling op den akeligen bran_d •·· 16 P· 2. J.C. Mohr, Ontzaglyke doch nuttige beschouwing van het akelig treur-t~_oneel •·· 6e druk. 15 p. 3. Zeedig doch noodzakelyk antwoord aan .den schruver van het zotte en verwaande geschrift ... Ontzaglyke doch nuttige •·· 16 p. 4. E. Wolff-Bekker, Zedenzang aan de menschenliefde, by het verbranden ... Hoorn 1772. 16 p. 5. H.B., Zuivere toetsteen om de rechte waarde der menschenliefde van Mej. E. Wolff-Bekker te ontdekken. 8 p. 6. J.T., Antwoord aan den geleerden en in de dichtkunst uitmuntende Heeren D. Vo]merink Az en H.B., zachtzinnige schrijvers van twee fraaye en doorwrogte dichtstukken, het eerste Tegenzang enz. en het tweede 495,Zuivere toetsteen ... 10 p. VESSEUR, TH., Improviseren en dramatiseren met kinderen. Purmerend [1953]. 62 p. Geill. 8,VETERMAN, E., Marie van Eysden-Vink (1879-1924). 's Hage 1924. 55 p. Geill. 40,VISSER, E., Onze tooneelkunstenaars. Dr. Willem Royaards. A'dam [1922). 48 p. Geb. Geill. 35,VLOTEN, J. VAN, Het Nederlandsche kluchtspel van de 14e tot de 18e eeuw. 2e vermeerderde druk. 3 dln. Haarlem [1877]. 215, 255, 338 p. Geb. in 1 linnen band. 250,-, Idem. Deel 1. (14e -16e eeuw). Geb. 50,De Vondelherdenking 1937,. Gedenkboek van de viering van den 350sten geboortedag van Joost van den Vondel. A'dam 1938. 294 p. Geb. Geill. 60,Albert Vogel gedenkboek (1899-1924). Z.p. 1924. 127 p. Geill. 75,VOOGD, G.J. DE [Red.], Facetten van 50 jaar Nederlands toneel 19201970. A'dam 1970. 236 p. Geb. Geill. (Publ. t,g.v. 100 jr. bestaan Ned. Toneelverbond). 28,VOOYS, C.G.N. DE, Apostelspelen in de, Rederijkerstijd. A'dam 1928. 45 p. 18,VOS, JAN, Beschrijving der vertooningen die door last der Ed. Ed. Heeren burgemeesteren, op de vreede tuschen, Engelant ~n Neederlandt, t'Amsterdam op de markt vertoont zijn. Adam J. Lescadle 1654. [16] p. Bevat opdracht aan burgemeesteren F. Banning Kok, K. Bikker, J. Huidekooper en N. Tulp, dan een beschrijving in pr?za van 10 "vertooningen" ieder gevolgd door een of me~r cou~letten poez1e. . 150,VRIES, HENRI DE, Mijn memoires. Maastncht z.J. 16: p. Geb. Ge11l. 40,WALCH, [J.L.] [Voorw.], Louis de V~ies. Teekenmgen [van] Herrni:~ Moerkerk. Utrecht z.j. 8 P + 8 losse atb. m 0 °:slag. ' -, Willem Royaards. Baarn 1919. 32 p. (Sene: Mannen en vrouwen ~:~ beteekenis). G Geili. _ Ons hedendaagsch tooneel. Leiden 1922. 142 p. eb. ' , 40(Nederlandsche kunst dl. IX). 10,-, Idem. Ingenaaid, slordig. _ Studiën over literatuur en tooneel. Maastricht 1924. 397 p.

'


(Geplastificeerd). 48,WALLER, H.F., Korte geschiedenis van de Rhetorijkkamer ''Trou Moet Btijcken". Haarlem 1904. 38 p. Geill. (Op rijm). 45 _ 1127. WAVEREN, A.C. VAN, P.T. Helvetius van den Bergh. Diss. A'dam 1925. 151 p. Met de stellingen. 40 _ 1128. WERENFELS, S., Redevoering over de tooneelspelen. Uit het Latij~ vertaald door E.W. Higt. Waarachter volgt "Lof der tooneelpoezij" door den zelfden [ = Higt ]. Leeuwarden W. Coulon 1746. (32) 112 p. Cant. omslag, rug verweerd. 400. ' 11 29. WERUM EUS BUNING, J.W.F., het tooneeldecor. Rotterdam 1923. 566 p. Geill. (Serie: de toegepaste kunsten in Nederland). 75,1130. WESTERMAN, M., Aan de leden van het collegie ter spreuke voerende Eendragt. Bij de opening van deszelfs tooneel, den 23 wijnmaand 1814. Gedaan door H. van Munster Jr. Z.p [1814] 4 p. 40,1131. -, Aan de leden van het collegie Eendragt, bij gelegenheid der laatste rcpresentaie, den 31 lentemaand 1816. Z.p. [1816]. 2 p. 30,1132. -, Hulde aan de nagedachtenis van wijlen Mevrouw Wattier Ziesenis. Dichtstuk met koren. Opgevoerd in den A'damschen Stadsschouwburg, den 8-5-1827. A'dam [1827]. 15 p. Orig. zwart omsl. 60,11:n . -, Gedichten. 4 delen. A'dam 1826-1827. Ca. 800 p. (O.m. "Bij het heschouwen van het Theätre Optique, vervaardigd door J.F. Pfeiffer jr.")225,J 134. -, Hulde aan de nagedachtenis van wijlen den Heer Andries Snoek. Dichtstuk met koren, opgevoerd in den A'damschen Stadschouwburg, den 22-1-1829. A'dam 1829. 14 p. Orig. zwart omslag. 60,1135. -, De inwijding der nieuwe beurs van Amsterdam. Tooneelmatige voorstelling. A'dam 1845. 38 p. 60,1136. Wet van de Rederijkerskamer, opgerigt te A'dam in het jaar 1844. [A'dam 1852] 12 p. (Bestuur: W. Voorbeijtel Cannenburg, J.A. Molster, J.W. Coster, C.A.E. van den Honert en F.L.A. Feschotte). 35,Willem Royaards. Honderste opvoering van Driekoningenavond. A'dam 251137. 5-1917. Speciaal nr. van "Architectura, orgaan van het genootschap Architectura et amicitia" jrg. 26 ( 1917) nr. 21. 20 p. Geill. (Bijdragen van J. Gratama, H. Th. Wijdeveld, H.A. van Anrooy, P. Kramer, R.N. Roland Holst, Jan de Meyer). 38,J 138. Willem Royaards. Enige facetten van de kunstenaar Willem Royaards, gevolgd door een overzicht van z1Jn toneelactiviteiten. A'dam (Toneelmuseum) 1967. 68 p. Geill. 18,1139. WISELIUS, S.I.Z., De tooneelspeelkunst, inzonderheid met betrekking tot het treurspel, alsmede het nut en de zedelyke strekking des regelmatigen en beschaafden schouwtooneels. A'dam 1826. 56 + 72 p. 175,1140. WITSEN GEYSBEEK, P.G., Critisch verslag van zeker werkje ten titel voerende Het tempelfeest. Na het 50jarige bestaan des A'damschen Stadsschouwburgs briefsgewijze, op deszelfs verzoek, medegedeeld aan een' vriend te Rotterdam. A'dam 1824. 24 p. 60,J 141. WITSTEIN, S.F., Bredero's Ridder Rodderick. Groningen 1975. 64 p. (De nieuwe taalgids cahiers 4). 12,1142. - en E.K. GROOTES [Red.], Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen t.g.v. de 300ste sterfdag van Joost van den Vondel. Den Haag 11 26.


1979. 327 p. 35 1143. WOLFF-13EKKER, E ·, ze l 1enzang aan d , d verbran en des A'damschen S .1 e menschenliefde bij het c muburgs op d lld 1772• 2e d ruk. Hoorn 1772. 16 p ' en en van bloeimaand 80,1144. WORP, J.A., Dirk Buysero Ov . d 24 + 28 p. · er ruk Oud-Holland 9 (1891). Ie en 3e afl. 40,1145. -, Focquenbroch. Overdruk De Gid 1881 9 3 s nr. · 6 P· 38 _ 1146. -, Geschiedenis van het drama I · ' en van het t Groningen 1904-1908. 466, 577 p. Geb Mo _oonee m . Nederland. 2 delen. 1147. -, Idem. _Repr!nt, Rotterdam [19701 _ · ( 01 ex. van dit standaardwerkJ175,1148. -, Geschiedenis van den A'damsch h 90,aanvulling tot 1872 door J.F.M. ;,~wburg 1496-1772. Uitgegeven met · am 1920- Z96 P· Geb. Geill. 150,1149. -, Idem. Ingenaaid. 1150. :~~~~e~ÎI.VAN DER, Eduard Verkade en het toneel. 's Hage 1962.1~~

St:~:c

1151. 1152.

1153.

1154.

III.

1155.

-, Idem. 2de druk. 1965. Pap.

40,-

~RAN~~'I C.N., Het A'da?1sche tooneel van 1617-1772. Utrecht 18~{ p. .. (Met o.a. uitslaande gelithografeerde plattegrond v d

I c :· schouwburg, litho's van het toneel van de , zaa en van asters Akadem1e Fotogr. repr. van portret S. Coster). · WIJNGAARDS N J .. l ?5,. , ·, an Harmens Krul. Z1Jn leven, zijn werk en zijn betekenis. Zwolle 1964. 339 p. Geb. Geill. 45 _ ZUI~RBERG, A.E., De Amsterdamsche Stadsschouwburg-kwestie. Ee~ overzicht van het over deze kwestie geschrevene. A'dam 1919. 66 p. 30,-

Manuscripten en voorwerpen betreffende het toneel.

Album amicorum van Adèle J. Godoy (1863-1918), leerlinge Toneelschool 1884. Later lerares Spaans en vertaalster. Lid Mij Ned. Letterkunde te Leiden. Bijdragen over de jaren 1884-1915, o.m. van 0. Wüste-von Götsch, Taco H. de Beer, Maria J. Gartman wed. Kleine, Frans Coenen, Anna Coenen, F. van der Goes, Louis Coenen, A.G.C. van Duyl (met diens foto), Allard Pierson, C.C.M. en A.A. Bergendahl, H.J. Schimmel, Anna RössingSab]airolles, Arnold Ising Jr., Cath. Alberdingk Thijm, A.J. Le Gras, H. Freese, Marie Roobol-Seelenhorst, L. Bamberg Wilson-Roobol, A.C. Wertheim, Maria Hond, August Morin, J.A. AJberdingk Thijm, Martin Kalff, Henriëtte Hond, Adelina B. de Godoy (moeder), Louis Bouwmeester, H. Coenen Jr., Frederik van Eeden en vele anderen w.o. personen in Londen en New York. Band beschadigd. Toegevoegd: Levensbericht door Jos Jacobson, 1919; krantenartikel uit 1884 betr. haar optreden in Richard III: "'t zal opgetekend worden in de geschiedboeken van ons tooneel dat bij de vertoning van Richard eene jonge Amerikaansche, die in een enkel jaar Hollandsch leerde en 't diploma der Tooneelschool verkreeg, met evenveel


1156.

1157.

1158.

1159.

1160.

gracie als guitigheid oom Gloster verlakte." . . 1500,Album Willem Royaards. Perkamenten band met leder-vers1ermgen, waarin 1. een door AndrĂŠ Vlaanderen op perk. gecalligrafeerd blad, 57 x 44 cm., met o.m. het wapen van Haarlem, de jaarta11en 1887 en 1912 en de tekst: "Den 28-2-1912 is in den Haarlemschen Schouwburg aan den Jansweg door ingezetenen van Haarlem e.o. den grooten kuns~_enaar Willem Royaards t.g.v. diens zilveren jubileum als tooneelspeler, z1Jn door Jan Toorop te schilderen portret aangeboden, waarbij als wensch der gevers werd uitgesproken dat in de toekomst dat portret door Royaards zal worden geschonken aan 's Rijks Verzameling van Kunstwerken van moderne meesters"; 2. twee bladen met 63 handtekeningen van de schenkers (w.o N. Beets, Anna van Gogh-Kaulbach, E.H. Krelage, J Krol Kz., P.H. van Moerkerken, A. Stoop, J.F.M. Sterck, J.B. Schuil, P.G van Tienhoven, P. Tideman, C.L. Boissevain). 1800,Archief Piet Tiggers, Amsterdam 1934-1939. Twee dozen archivalia afkomstig van de organisatie-commissie van de Culturele Raad van N.V.V. en S.D.A.P., betr. een aantal spelen, opgevoerd in het Stadion te A'darn. Medecomrnissieleden o.a. Ben Groeneveld en H . Brugmans. Betreft: 1. Kantate "Der Tod Jesu" door C.H. Graun; 2. Vara Zomerfeesten 1934 op Birkhoven bij Amersfoort. tekst M. Beversluis, muziek P. Tiggers, regie M. Gleisner; 3. Pinksterspel 1934; 4. Meifeest 1934 "Naar de nieuwe tijd" met marslied der fabrieksarbeiders door M.Beversluis; 5. Meispel 1936, tekst A v.d. Werfhorts en Hans Wispel, muziek Paul F. Sanders; 6. Meispel 1937 "Worsteling der vrijheid" muziek Jo Kolvers, tekst M. Dekker; 7. Meispel 1938 "Wij erfgenamen" tekst Halbo C. Kool, muziek H . Altink; 8. Meispel 1939 "Vijftig jaren" muziek P.F. Sanders, tekst M. Dekker. 600,Brief van Mr. A. Fentener van Vlissingen te A'dam, lid van het hoofdbestuur van het Ned. Tooneelverbond, d.d. 14-4-1896, aan een ongenoemde verzamelaar met aanbod het in 1885 samengestelde "Album van teekeningen en autographen met portretten" bestemd om te worden verloot ten bate van de Tooneelschool, aan te kopen ("alvorens het album 50,publiek te veilen"). 3 p. Brief van Cor van der Lugt Melsert, d.d. 21-12-1949, aan Mr. Philip la Chapelle, betr. Melserts recent verschenen boek: "men moest 't toch eens weten". Voorts: "Ik ga vanaf 1 jan. weer eens comedie spelen, een oude rol van me in een Engels blijspel en zoo worden we oud'1, "Amsterdam kan mij niet bekoren en in Den Haag heb ik mijn plezierigste jaren gehad". 1 bi. 98,Documentatiemateriaal Jan de Quack. Grote hoeveelheid documentatiemateriaal betr. leven en werken van Jan de Quack (1769-1852), verzameld door ~.G. Korte~horst. en J. Kortenhorst (vader en zoon) gedurende vele d~c~nma. _Met mtvoenge correspondentie en aanzetten tot biografie en b1bhogaraf1e. __De Qua~k begon zijn loopbaan als Rotterdams patriots-gezind ko~pman. H1J huwde m 1792 Petr. J. van der Sluys. Ca. 1793 verhuisde het gezm naar Den Haag waar hij actief aan het toneelleven deel nam. In 1808 volgde ee~- verhuizing naar A'dam waar hij o.m. vrijmetselaar en actief lid van de MIJ V.W. werd. Van 1811-1814 was hij commissaris van politie te

Zaanda~ en Hoorn. Na 1824 was hij vrederechter en burgemeester van BeverwJJk

en

Castr1¡cu m.

H IJ.. . seh reef

vele

gedichten,

romans

en


toneelstukken. De collectie hevat duizenden stukken en beslaat een verhuisbox vol. Ook veel over De Ouacks voor- en nages]acht. 1200,füORE, A~NIE [= ~..J.J.A. IJZERMAN-JUNIUSJ, In de wittebroodsweken. 1161 · Tooneelspel m 2 bednJven. Handschrift in 48 p. Folio. 28 _ J162, Gete~ende ~chijnb~drie~er:, ~itbeeldende een aantal over elkaar liggend~ blaadjes papier. Middenm Diploma voor den Heer Jaquemet" van "Park in de Plantagie", getekend "M.S.". Daaronder o.a. een afb. van een Duitse Schouwburg en een aankondiging van een toneelstuk gespeeld door Majofski; voorts een a]manak voor 1835. Tekenaar is M.S.? Jaar 1835? 16 x 19 cm. 6001163. Plakboek met enige honderden toneelkritieken uit Amerikaanse kranten uit de jaren 1880-1882. Afkomstig van Adèle Godoy. Betr. o.a. optredens Sarah Bernhardt, Mary Anderson, Senor Salvini, Edwin Booth, John McCullough en de Amerikaanse tournee van Oscar Wilde. Ha1fleer. 450,1164, "Sleutel op Van Vondels Palamedes". Met: "Palamedes betekent Barnevelt ..." etc. 1 bl. in hs. gedateerd 1705. 30,1165. Spotpenning op J. Hilman betreffende de verbouwing van de schouwburg van Amsterdam, 1873. Vz.: Een in bewondering voor een gebouw zittende man met sigaar "Hier staat de chef der knoeipartij/ Die verzen knoeit voor boeken/ Wenscht zich een kruisje waarna hij/ Wel eeuwig kan naar zoeken." Kz.: Hij is Jan/ De mooije Jan/ De wijze Jan de Vrome/ Hij is die Jan g"dome / wiens koekebakkerswaan/ Een penning zich liet slaan. Zw. 282. Tin 35 mm. Zeldzaam. Zeer fraai. (De ijdele schouwburgcommissaris J. Hilman liet n.a.v. de verbouwing van de schouwburg in 1873 penningen met een diameter van 75 mm. (Zw. 281) slaan waarop hijzelf met naam genoemd werd. Deze spotpenning, vervaardigd door de Fa. Van Maarsseveen te A'dam was hierop het antwoord. 300,-

IV.

PRENTEN BETREFFENDE HET TONEEL

1166.

"Afbeelding der plechtige inhaaling van ... marquis de Verac als ambassadeur van ... Lodewijk den 16 ... in den Schouburg te Rotterdam, op den 24 april des jaars 1786". Fraaie, anonieme gravure met afbeelding van een groot aantal personen voor de Rotterdamse Schouwburg aan de Coolsingel. Met 12-reg. vers in 2 kolommen, van een aparte plaat gedrukt, met de mededeling dat de Schouwburg een ''burgerlyk gebouw" is, gesticht "uit koopbedrijven", welk gebouw altijd zal blijven bloeien zolang de patriotten hun moedertaal beminnen. 32 x 36 cm. Muller, Hist. Prenten 4710, Van Stolk 4642. 350,-

1167.

"Atbeelding van den Nieuwen Amsterdamschen Schouwburg, met een gedeelte van het Leidsche Plijn". Gravure door N. van der Meer. 19 x 25 cm. Oudtijds gekleurd. 95,-


116K

1169.

1170.

1171. 1172.

1173. 1174.

1175.

1176.

1177.

1178.

1179. 1180. 1181. 1182. 1183.

1184.

"Afürclding van den Nieuwen Schouwburg te Amsten.lam". Gravure door C. 13ngerts naar l-1. Kern,. 26 x 33 cm. (Randen beschadigd). Betreft 90,Schouwburg op Leidse Plein. "Armée d' Aladin (3e acte)". Met penseel in kleur afgewerkte litho door s. Baptiste naar L.E. Rioult. (Liho van G. Engelman). Boven de prent 'Théatre du panorama dramatique". (Dit is ook het adres van Engelman, de uitgever van de prent). Afgebeeld is een groep marcherende soldaten met voorop een vendelzwaaier en een vijftal bebaarde dwergen. De dwergen en soldaten hebben engelenvleugels. Ca. 1830-1840. 200,"Armoedige wooning". Gravure door H. Vinkeles 1777 naar A. van der Groen 1776. Uig. Joh. Smit en Zn. Scene uit "De Deugdzame Armoede", Ie bedr. 3e ton. 36 x 42 cm. (Fraaie gravure van grote, hoge, schaars gemeubileerde ruimte met huish. goederen, een meisje achter een spinnewiel, een weefgetouw en een hangende kast aan touw met katro111en). 150,Bijvoegsel De Amsterdammer 17-10-1886. "Opruiing" met citaten van Possart, Sarah Bernhardt en Bouwmeester. 26 x 40 cm. 20,Bijvoegsel De Amsterdammer 25-9-1887. "Macbeth ... opgevoerd in den Stadsschouwburg te A'dam t.g.v. het 20e Taal- en Letterkundig Congres. Prent door Joh. Braakensiek met afb. van L. Bouwmeester, W.P. de Leur en Mevr. Theo Frenkel-Bouwmeester. 37 x 25 cm. 30,Bijvoegsel De Amsterdammer 22-6-1890. "Ontwerp van een schouwburgzaal in het Paleis voor Volksvlijt". Naar ontwerp van E. Breman. 26 x 40 cm. 20,Bijvoegsel De Amsterdammer 15-7-1894. "De dramatische kunst in A'dam". Door Braakensiek, met conversatie tussen stedemaagd en "de Heer 24,Veltman", 26 x 40 cm. Bijvoegsel De Amsterdammer 16-10-1898. "Naar aanleiding van het Tooneelcongres. Hoe de Heeren Andre Jolles en Heijermans zich de toekomst voorstellen". 23 x 39 cm. 20,Bijvoegsel De Amsterdammer 26-1-1908. "De groote tooneel-trek". Met de namen Bouwmeester, Kimme), Delmonte, Albert Vogel etc. in Indië. 23 x 39 cm. 20,Bijvoegsel De Groene Amsterdammer. 1-3-1930. "De strijd om den Stadsschouwburg" met afgeb.: E. ,Polak, Saalborn, Jan Musch, Van Dalsum en Verkade. 33 x 24 cm. 30,"Costers Nederduitsche Academie", en "Het tooneel van de Amsterdamschen Schouburg in 1637". 2 staalgravures op 1 blad door L.T. van Deth. 20 x 12 cm. ~~ "Le directeur de théatre à Paris". Handgekleurde gravure van Gerard naar Pauquen, te voeten uit. 19 x 13 cm. 40,Idem. Ongekleurd. 30,Foto van een voorlezing door H. Reichenbach voor leden van "Het Hollandsch Tooneel" o.l.v. Louis de Vries, 1921, 12 x 18 cm. 9,"Fransche Schouwburg aldaar" [= Rotterdam}. Gravure 8 x 11 cm. 18e eeuws. 24,Gezicht van den ingang des geweezenen Schouwburgs te A'dam". Gravure 300,door Fokke naar de Beyer. Uitg. P. Fouquet. 28 x 38 cm. "Hollandsche Schouburg, Amsterdam". Litho door Van Lier naar Sartor. 10


1185. 1]86.

1187.

1188. 1189.

1190. 1191. 1192.

1193. 1194.

1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201.

V

x 15 cm. (Betr. schouwburg op Leidse Plein). 60,"ln den engelenbak". Litho door Blornmers naar Last. 11,5 x 17,5 cm. 35,11 "Leidse Plein; schouwburg • Getinte litho door Blornmers naar Hekking. 12 x 18 cm. 45,Mr. Moody and Mr. Packer in The farce of the register office. Zwartekunstprent door J. Saunders naar 8. van den Gutcht. 1773. 46 x 46 200,cm. Mooie afdruk. Prentbriefkaart "Laatste afscheidsgroet van Louis Bouwmeester op de "Koningin Regentes" bij zijn vertrek naar Ned. Indië, october 1905". 10,Serie van 6 ingekleurde, gegraveerde, gezichten op het toneel in de Amsterdamse Schouwburg. Uitg. J. Smit. Ieder 30 x 45 cm. 18e eeuws. (O.a. Het bosch, De Italiaansche straat, De aloude hofgallerij, De kloosterkerk). Geschikt als wandversiering! 650,"De schouburgh van binnen op 't tooneel aen te sien". Anonieme gravure. 20 x 30 cm. 50,"Sollicitation amoureuse de Golo". Litho, 44 x 35 cm. (Tekst op achterziijde geplakt). 80,"Souvenir aux soirées musicales champêtres pendant la faire de 1841 au Salon Frascati d'Amsterdam". Liho door Desguerrois naar Eilbracht. 19 x 32 cm. 8~De stadsschouwburg te A'dam. Naar eene oude gravure. Chromolitho. Ca. 15,1900. 13 x 20 cm. Toneelgezicht Amsterdamsche Schouwburg. "De gemeene buurt". 35 x 45 cm. 18e eeuws. (Gravure door J. Punt naar P. v. Liender, in bestaande rand. Dit toneel werd bijv. gebruikt voor "De Spaansche Brabander" en voor "Verliefde Brechje"). 80,Toneelgezicht Amsterdamsche Schouwburg. "Elizeesche velden". 35 x 45 cm. 18e eeuws. 60,Toneelgezicht Amsterdamsche Schouwburg. "De abdij-kerk". Gravure door C. Brouwer (1791) naar P. Barbiers (1774). 35 x 45 cm. 60,'Tooneel des Schouburghs". Anomieme gravure. 10 x 13 cm. 50,Tooneelvoorstelling, einde 14e eeuw. Chromolitho, ca. 1900. 13 x 20 cm. 15,"Une déclaration d'amour. Repétition d'un röle. Reproductie naar Daumier. 30 x 30 cm. 15,"Verbranden van den Amsteldamschen schouwburg." Gravure door Vinkeles 60,1786 naar Buijs. 15 x 9 cm. (Uit Kok's Vaderlandsch woordenboek). Von Stufe zu Stufe. Gedenkblatt an die l00ste ununterbrochene Aufführung im K.K. Priv. Theater in der Josefstadt in Wien. (lste Aufführung 25-121869, l00e Aufführung 4-4-1870). Gekleurde litho door Katzler, 1870. Uitg. Sieger, Börnstein, V. Bukovics. 55 x 62 cm. (Aan de randen wat gehavend maar fraai en interessant blad). 200,-

PORTRETTEN VAN TONEELSPELERS EN -SCHRIJVERS.


In de hiernavolgende beschrijving van portretten .wor~t verwezen naar een aantal naslagwerken. Enkele hiervan zijn ook ant1quansch leverbaar (in dat geval is een prijs vermeld).

M. = Frederik Muller, Beschrijvende catalogus van 7000 portretten van Nederlanders ... Reprint Soest 1972 naar de uitg. A'dam 1853. 135,.

v.

Som. = J.F. van Someren, Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders. Vervolg op F~ederik Mullers Catalogus van 7000 portretten van Nederlanders. 3 delen. Adam 1888-1891. 790,. Hollstein = F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts. Ca 1450-1700. Vol 1- ... A'dam 1949- ... (38 delen versch., lopende van A-V). Dutuit = E. Dutuit, Manuel de l'amateur d'estampes. 5 delen. Reprint A'dam 1970-1972. Geb. 950,-

M.H. = M. Mauquoy-Hendrickx, l'lconographie d'Antoine van Dijck. Catalogue raisonné. Brussel 1956. 1 deel tekst en 1 deel platen. Wurzbach = A. von Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexicon. 2 delen. Reprint A'dam 1968 naar de uitg. van 1906-1911. 400,O'Donoghue = F. O'Donoghue, Catalogue of engraved British portraits preserved in the department of prints and drawings in the British Museum. 6 delen London 1908-1925. B. = A. Bartsch, Le peintre graveur. Nouvelle edition. Reprint Nieuwkoop 1970, naar de uitgave van 1920-1922. 4 delen geb. in cassette. 600,-

1202.

1203.

1204.

1205. 1206. 1207.

ALBERT, ... Frans toneelspeler in 1835 te Amsterdam. Ter halverlijve naar rechts. Litho door Desguerrois naar Clermans. Uitg. A.J. van Tetroode A'dam. Onderschrift: Albert du théatre Français (Paris). Amsterdam octobre 1835. 18 x 12 cm. Niet bij V.Som. 60,ALBREGT, J.H. (1829-1879), Amsterdams toneelspeler. Ten voeten uit, als Harpagon in De vrek van Molière. Houtgravure door J. Linse naar N. van Die. 26 x 17 CJll. Niet in V. Som. 40,ANSLO, R. (1626-1669), (toneel)dichter. Ter halverlijve, leunend op een balustrade, een rol papier in de hand. Gravure door J. Folkema naar G. Flinck, met 4-regelig vers door J. de Haes. M. 123. 60,· BAMBERG, E. (1816-1900), Amsterdams toneelspeler en theaterdirecteur. Borstbeeld rechts. Litho door L. van Hogezand. 26 x 17 cm. V. Som. 237* 60 , • -. Borstbeeld van voren. Getinte litho door Braakensiek. 32 x 24 cm. V. Som 237**. 60,· BAUDOT, acteur en regisseur van het Theatre Français in A'dam (april


1837). Borstbeeld. Anonieme litho. 19 X 15 cm. Niet bij M. en V. Som. 40,1208. BEENING, L. (?-1866), acteur en costumier, laatstelijk deurwaarder bij het gerechtshof te Groningen en president v.d. Ver. van leden uit het voorm. bataljon mobiele stedelijke schutterij te Groningen. Overleden aan de cholera. 1860. Kniestuk, staande naast een tafel "in een houding waarin hij eene commissie beantwoordde die hem een zilveren bokaal had aangeboden welke op het tafeltje naast hem is geplaatst" (V. Som.). Litho door 0. Eerelman, 28 x 22 cm. V. Som. 313** 450,1209. BERNHARDT, S. (1844-1923), beroemd Frans toneelspeelster. Borstbeeld met hand onder de kin. Litho door S. Lankhout & Co, 's Hage, met 32 p. tekst over haar door Fiora della Neve uit de serie "Mannen en vrouwen van 45,betekenis". 1885. 13 x 9 cm. 1210. BIDLOO, G. (1649-1713), medicus en (toneel)dichter. Borstbeeld in medaillon door 2 engelen naar de Parnas gevoerd met veel bijwerk. Gravure door F. Bleyswijck naar F. van Mieris. Titelprent van zijn "Poezy". 19 X 14 cm. V. Som. 443. 90,1211. -. Ter halverlijve, een stilet in de hand, in ovaal met 4-regelig Latijns vers door J. Six. Gravure door A. Blooteling naar G. Lairesse. 44 x 30 cm. M. 413; V. Som. p. 125; Hollstein 4, 3e staat van 3; Wessely 4; Fraai oudtijds gekleurd. 500,1212. BILDERDIJK, W. (1756-1831), advocaat (toneel)dichter, taalkundige, geschiedkundige. Meerdere portretten aanwezig, waaronder: 1787. Ter halverlijve met pruik. Litho door F. Waanders bij Desguerrois. 23 X 18 cm. V. Som. 448. 40,-. (1806). Ter halverlijve in ovaal. Gravure door L. Portman naar Morits. 23 1213. x 16 cm. M. 421. 40,1214. -. (1795). Borstbeeld met staartpruik, bef en tabbaard in ovaal. Litho door C. Ch[imae]r bij S. Lankhout, naar C. Cuylenburg. 32 X 24 cm. V. Som. 449 150,-. Ter halverlijve, geleund op de rechterarm, voor zijn boekenkast. Gravure 1215. door Velijn naar Hodges. 21 x 12 cm. M. 424. 40,1216. -. 1833. Borstbeeld, liggend op zijn doodsbed. Gravure door P. Velijn naar J.F. MichaĂŤlis. 24 x 25 cm. M. 428. 25,60,1217. -. Dodenmasker. Staalgravure door J.P. Lange. 26 x 15 cm. 1218. BILDERDIJK-SCHWEICKHARDT, K.W. (1777-1830), (toneel)dichteresse. 75,Borstbeeld met muts. Gravure door P. Velijn. 11 x 7 cm. M. 435. 1219. BINGLEY, W. (1757-1818), toneelspeler te Amsterdam en Rotterdam. 1791. Borstbeeld met punthoed in ovaal, in de rol van ritmeester in "De snijder en zijn zoon". Gravure door [M. de] Sallieth naar Schmidt. 17 x 11 cm. V. Som. 463. 60,1220. -. Borstbeeld, geharnast als Avogaro in "Gaston en Bayard". Gravure naar en door J.H. Hoedt. Rond, 17 x 13 cm. V. Som. 465. Zeldzaam. 150,1221. -. Borstbeeld als boven. Gravure door P. Velijn. 12 X 9 cm. V. Som 466. 50,1222. BOGAERT, A. (1663-1727), scheikundige, (toneel)dichter en reiziger. [1696]. Ter halverlijve in ovaal, aet. 33. Gravure door A. de Blois naar D. van der Plaes. 23 x 18 cm. M. 513. 40,1223. -. [1710]. Ter halverlijve in ovaal, aet. 47. Gravure door A. de Blois naar D. 50,van der Plaes. 23 x 18 cm. M. 513*; vgl. V. Som. p. 137.


1224. 1225.

1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232.

1233. 1234.

1235.

1236. 1237. 1238.

1239.

1240.

1241. 1242.

-. Ter halverlijve in ovaal. Gravure door J Houbraken naar N. Verkolje. 18 x 14 cm. M. 516. 40,BOSCH, B. (1745-1803), predikant, (toneel)dichter en volksrepresentant in 1795. Meerdere portretten aanwezig, waaronder: kniestuk zittend voor zijn boekenkast, pen in de hand, blad papier in andere hand met "voor God en 't vaderland". Gravure door en naar R. Vinkeles (M. de Bruyn exc.). 22 x 13 cm. M . 588. 60,-. Borstbeeld in ovaal. Zwartekunstprent door J. Elias Haid. 23 x 15 cm. M. 590 (vgl V. Som. p. 146). 125,-. Borstbeeld in cirkel met veel bijwerk en de tekst "op de beroeping van ... B. Bosch tot predikant te Poortvliet" 1790. 21 x 14 cm. V. Som. 672. 175,-. Borstbeeld. Silhouet uit Rogge, Staatsregeling. 9 x 7 cm. M. 595. 40,BOUWMEESTER, L. (1842-1925), toneelspeler. 1901. Portret, litho door Joh. Braakensiek. Bijvoegsel De Amsterdammer 15-12-1901. 35 x 28 cm. 10,-. 1905. Het vertrek van Bouwmeester naar IndiÍ. Litho door J. Braakensiek. Bijvoegsel De Amsterdammer van 20-8-1905. 25 x 35 cm. 20,-. 1910. Bouwmeester-Prometheus. Litho door J. Braakensiek. Bijvoegsel De Amsterdammer 18-9-1910. 31 x 23 cm. 20,BREDERO, G.A. (1585-1618), (toneel)dichter. Borstbeeld rechts met 1regelig naamsonderschrift in schrijfletter. Liho door H. W. Caspari. 21 x 13 cm. V. Som. 770. 95,-. Borstbeeld rechts in ovaal. Gravure (door W. v. Senus). 11 x 9 cm. V. Som. 769. 75,BRENDER A BRANDIS, G. (1751-1802), (toneel)dichter, taalkundige, Secretaris van Amsterdam. Borstbeeld in ovaal. Gravure van C. Josi naar A. de Lely. 17 x 10 cm. M. 718 (zonder marge). 60,BYRON, LORD (1788-1824), Engels (toneel)dichter. Meerdere portretten aanwezig, waaronder: borstbeeld met open kraag. KJeuerenlitho ( of 150,ingekleurde litho?) door Riddle & Couchman. 35 x 25 cm. -. Ter halverlijve met shawltje. Gravure door E. Finden naar G . Sanders 1807. Publ. Londen, Black & Armstrong. 24 x 16 cm. Niet in O'DonoghuBS,-. Borstbeeld, leunend op rots met hand onder de kin. Litho door De Villain naar Delorieux. 1824. Uitg. Gihaut frères, Parijs. 350,CORNEILLE, P. (1606-1684), Frans toneelschrijver. Meerdere portretten aanwezig, waaronder: borstbeeld. Litho door Soetens et fils. La Haye. 20 x 15 cm. 25,COSTA, 1. DA. (1798-1862), (toneel)dichter en rechtsgeleerde. Meerdere portretten aanwezig, waaronder: [1848]. Borstbeeld in ovaal. Staalgravure door J.P. Lange paar H.W. Couwenberg. 29 x 23 cm. M. 1153. 40,-. Ten voeten uit, zittend aan zijn schrijftafel waarop o.a. buste van Bilderdijk, achter hem een boekenkast. Staalgravure door D.J. Sluyter naar J.J. Schwartze. 18 x 13 cm. V. Som. 1334. 45,-. Ter halverlijve, zittend, met ridderorde. Litho door C.C.A. Last bij P. 45,Blommers. 25 x 20 cm. V. Som 1335**. COSTER, S. (1579-na 1662), medisch doctor en toneelschrijver te A'dam. Kniestuk, zittende bij een tafel. Gravure [door R. Persijn] naar J. Sandrart, 4e staat van 4, met 4 regels tekst van J. Nomsz en het jaartal 1786. 28 x 20 cm. M. 1162, Hollstein 42, Wurzbach 6. 60,-


1243. 1244.

1245.

1246. 1247.

1248.

1249.

1250. 1251.

1252. 1253. 1254.

1255. 1256. 1257.

1258.

1259.

1260.

-. Borstheclc.J met hoed, links in ovaal. Gravure door J. Houbraken. 17,5 x 12 cm. M. 1163. 35 DUIM, F. ( 1673-ca. 1755), (toneel)dichter. Ter halverlijve zittende met pe~ in de hand en achter hem een boekenkast, op 77 jarige leeftijd. Gravure 60,door J. Folkema 1754. naar J. Wijenberg. 19 x 14 cm. M. 1377.. ENGELMAN-BIA, M. (1809-1889), actrice en zangeres. Ten voeten uit zittend, in de rol van hertogin van Malborough in "Een glas water"'. Staalgravure door C.E. Taurel naar C. R(ochussen). 31 x 23 cm. V. Som. 90 1657. ' -. Idem. Handgekleurd. 120,FALLEE, B.A. (17..-1840?), in 1809 voorzitter Mij V .W. te A'dam. toneelschrijver en toneeldirecteur. Borstbeeld links. Gravure door J.W. Caspari naar H. W. Caspari. 24 x 18 cm. V. Som. 1769. 175,FEITAMA, S. ( 1694-1758), (toneel)ditcher. Borstbeeld op jeugdige leeftijd, in ovaal. Gravure door P.W. van Megen naar J.M. Quinkhard. 16 x 11 cm. 60,V. Som. 1779. -. 1751, aet. 58. Ter halverlijve. Zittende aan een schrijftafel voor een boekenkast. Pen in de hand, op tafel enkele werken "Hendrik de Groote", "Camillus" en "Telemachus". Gravure door J. Houbraken 1760 naar H. Pothoven 1751. 19 x 14 cm. M. 1643. 60, -. Buste op een pedestal met bijwerk. Gravure door R. Vinkeles 1773 naar J. Buys. Eronder "Studio Fovetur Ingenium". 14 x 9 cm. M. 1645. 75,FEITH, RH. (1753-1824), (toneel)dichter en advocaat te Zwolle. Meerdere portretten aanwezig, waaronder: borstbeeld rechts, in ovaal. Gravure door 60,L.A. Claessens naar Pelletier. 16 x 10 cm. M. 1648. -. Borstbeeld rechts in ovaal met ridderorde. Gravure door W. v. Senus naar W. Lubbers. 26 x 16 cm. M. 1650. 75,-. Borstbeeld links met ridderorde. Gravure door P. Velijn naar H.W. Caspari. 20 x 13 cm. M 1653. 25,FOKKE SIMONSZ, A. (1755-1812), (toneel)dichter en boekverkoper te A'dam. Borstbeeld in ovaal, gravure door L. Portman naar H.W. Caspari 60,1805. 22 x 14 cm. M. 1683. -. Borstbeeld. Gravure door W. Nieuwhoff naar H.W. Caspari. met 6-regelig vers van Witsen Geysbeek. 20 x 12 cm. M. 1685. 40,-. Borstbeeld met wolken aan de onderzijde. Litho door Van der Gucht te Brussel. 11 x 8 cm. 75,GARRICK, D. (1717-1779), Engels toneelspeler. 1746. Ten voeten uit, zittend in een tent, achter hem een legerkamp. "In the character of Richard 111". Gravure door W. Hogarth en C. Grignion naar W. Hogarth. 42 x 53 cm. O'Donoghue 92. 250,-. Ten voeten uit met getrokken zwaard in de rechterhand. Achter hem een veldslag. In de rol van Richard 111. Zwartekunstprent ~oor J. Dixon naar. N. Dance. Londen 1772. Zeer fraaie en vroege afdruk. 0 Donoghue 81; Smith, British mezzotint portraits p. 15. 2000,-. Ter halverlijve met een boek in de hand. Zwartekunstprent door C. Spooner naar Th. Hudson. 16 x 11 cm. O'Donoghue 19. Hoekjes besch. vouwen. 30,GOETHE, J.W. VON. (1749-1832), Duits (toneel)dichter. Meerdere


126]. 1262.

1263. 1264.

1265.

1266. 1267. 1268.

1269. 1270. 1271. 1272.

1273.

12.74.

1275.

1276. 1277.

1278. 1279.

portretten aanwezig, waaronder: borstbeeld in achthoek. Staalgravure door Müller. Uitg. Inst. Bibi. 23 x 17 cm. 90,-. Borstbeeld. Litho naar C. Vogel. 24 x 21 cm. 125,-. Borstbeeld. Gekleurde 19e-eeuwse tekening. 28 x 23 cm. 250,-. Borstbeeld. Staalgravure door E. Weber. 15 x 13 cm. 50,-. Borstbeeld. Litho door Houtman met facs. van 5 regels tekst en hand90,tekening. 16 x 13 cm. GREVELINK-HILVERDINCK, G. (1786-1827), toneelspeelster te A'dam. Borstbeeld met diadeem op het hoofd, in de rol van Tullia in "Brutus". Anonieme gravure, zonder naam van de voorgestelde persoon. 38 x 28 cm. V.Som. 2107. 125,HAREN, O.Z. VAN (1711-1779), staatsma n, (toneel)dichter. Borstbeeld in geborduurde rok, in ovaal. Gravure door P. Velyn. Proefdruk vóór de letter. 75,16 x 11 cm. M . 2162. -. Borstbeeld als boven. Litho door H .J. Backer. 12 x 9 cm. M 2163. 75,HARRINGTON-FOOTE, M. (1797?-1867), Engels toneelspeelster, echtgenote van Ch.S. 4th Earl of Harrington. Ter halverlijve, in de rol van Maria Darlington. Stippelgravure door C. Picart naar J. Clint. Londen 1822. 33 x 26 cm. O'Dooghue 2. 40,HELMERS, J.F. (1767-1813), (toneel)dichter en koopman. Borstbeeld met bril in ovaal. Gravure door P. Velijn 15 x 11 cm. M. 2287. 45,-. Hetzelfde, doch iets groter. Gravure door W. v. Senus naar J. Smies. 20 x 13 cm. V.Som. 2377a. 75,-. Hetzelfde doch nu met 3 regels tekst. Uitg. F. Bohn. 20 x 13 cm. V. Som. 75,2377b. HOEN, P. 'T (1745-1828), letterkundige. 1791. Borstbeeld in ovaal met randwerk. Gravure door en naar C.S. Gauchér. Onderschrift "Pieter 't Hoen, Utrechtenaar". 16 x 10 cm. M. 2402. 75,-. Borstbeeld rond met randwerk. Gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys. Onder het portretje enkele boeken en een pen. 12 x 7 cm. M. 2404. 60,HOOFT, P.C. (1581-1647), drost van Muiden, geschiedschrijver, (toneel)dichter. Meerdere portretten aanwezig, waaronder: buste met lauwerkrans, in een toog, met onderschrift "Alter Tacitus". Stippelgravure (gehamerd werk) door Jan Lutma. 29 x 21 cm. Hollstein 7, enige staat; M. 2526; Wurzbach 4. 950,-. 1642. Ter halverlijve links, staande bij een tafel waarop een globe en een boek. Gravure [door R. v. Persijn naar J. Sandrart, late staat], met 4-regelig 125,vers van L. v. Ollefen. 28 x 20 cm. M. 2528. -. [1642]. Geheel als boven doch nu rechts. Anonieme gravure naar J. Sandrart met 6-regelig vers van Vondel. 28 x 19 cm. M. 2529. 90,-. Kniestuk, staande met fraaie jas en mantel, een handschoen in de hand. Gravure door J. Houbraken naar M. v. Mierevelt (via J.M. Quinkhard) met 4-regelig vers door B. Huydecoper. 28 x 19 cm. M. 2532. 125,-. Borstbeeld in ovaal. Gravure door A. Sijlvelt naar J. Sandrart. 27 x 18 cm. M . 2530. 60,HOOG EVEEN, C. VAN (1740-1792), boekhandelaar en (toneel)dichter te Leiden. Borstbeeld in ovaal. Anonieme gravure. Proefdruk zonder naam van


de voorgestelde. 15 x 10 cm. V. Som. 2568.

1280.

95HOOP JR., A. VAN DER (1827-1864), (toneel)dichter te Rotterda~ Borstbeeld. Gravure door P. Velijn naar W. Grebner. 13 x 10 cm. M. 2554~

1281. 1282.

-. Idem. Proefdruk voor de letter. -. Borstbeeld met ridderorde. Getinte litho door P. Blommers Ehnle. Uitg. J.J. v. Brederode. 33 x 25 cm. naar

1283.

HOUWAER!, J.B. (~533-1599), (toneel)dichter. 1578, aet. 45. Borstbeeld, M geharnast. Ctrkelvorm1ge gravure zonder naam graveur. MiddelliJ'n 6 2607?? cm. 75 ~

1284.

HUGO, V. (1802-1885), Frans (toneel)schrijver. Borstbeeld. Staalgravur~ door Hans Meyer. 1877. 20 x 14 cm. 60-. Borstbeeld. Litho door Delpech naar Maurin. 35 x 29 cm. 125'_ HUYDE:COPER, B. (1?95-1778), baljuw van Texel, (toneel)dichter e~ taalkundige. Borstbeeld m medaillon met lofwerk, met 4-reg. Latijns vers door J.P. d'Orville. Gravure door J. Houbraken naar J.M. Quinkhard. 18 x 13 cm. M. 2668. 90,_ HUYGENS, C. (1596-1687), secr. van Frederik Hendrik, WiJlem II, Willem lil, (toneel)dichter. Meerdere portretten aanwezig, waaronder: ter halverlijve in ovaal. Gravure door A. Blooteling naar C. Netscher. 22 x 18 cm. 125,Hollstein 22, 2e staat van 2. M. 2680. -. Borstbeeld in ovaal met randschrift en wapen. Zwartekunstprent door A Blooteling naar B. Vaillant. 35 x 25 cm. Hollstein 170, enige staat; M. 2678. , 300-. 1625. Borstbeeld op 27-jarige leeftijd, in ovaal. Gravure door W.J. Delff naar M . Miereveld. 22 x 15 cm. Hollstein 36, le van 2 staten; M. 2686; Wurzbach 36. 150,-. Borstbeeld in ovaal. 1657. Gravure door Cornelis Visscher naar Chr. Huygens. 21 x 17 cm. Dutuit 96. 2e staat van 2. V. Som. 2677. 150,-. Ter halverlijve met een boek voor zich en met omgeslagen mantel. Gravure door P. Pontius naar Anth. van Dijck. 25 x 18 cm. Hollstein 90, 6e van 6 staten; Wurzbach 84; M.H. 53; M. 2685. 150,IMMERZEEL, J. (1776-1841), (toneel)dichter, boekhandelaar. Ten voeten uit, zittend bij een tafel met boeken. Houtsnede zonder enige naam. 22 x 15 cm. M. 2704. Gaatje in marge. 95,-. Borstbeeld. Gravure door P. Velijn naar H. Breukelaar Jr. 13 x 10 cm. M 2709. 50,JOANNY, ... Frans toneelspeler, in 1837 te Amsterdam. Ter halverlijve rechts. Litho door Desguerrois. Uitg. A.J. van Tetroode Den Haag. Onderschrift: Joanny, premier basse-taille théatre Français d'Amsterdam. 60,(Janvier 1837). 18 x 12 cm. V. Som. 2799** JUDELS, N. (1815-1903), toneelspeler te A'dam, ~!ichter en dire~teur van de Salon des Variétés te A'dam. 1848. Ter halverhJve, staande. Litho door Desguerrois naar M. Calisch. 34 x 27 c~. V. Som. 2827. . 150,-. Ten voeten uit, staande, met schoolkmderen rond hem, m de rol van de "schoolmeester". Litho door M.H. Binger & Zn, ca 1855. 33 x 25 cm. V. Som. 2827* 150,-. Ter halverlijve, zittend. Litho door Gerstenhauer Zimmerman. 28 x 24 cm.

1285. 1286.

1287.

1288.

1289.

1290. 1291.

1292.

1293. 1294.

1295.

12%.

1297.

60,-

!°[ 6() ~


1298.

1299. 1300.

1301.

1302.

1303. 1304. 1305. 1306. 1307.

1308.

1309.

1310. 1311.

1312. 1313.

1314. 1315.

1316.

150,. . d t fel een kop~e met "aan vader". Afgebeeld in _ Ten voeten mt, zitten , op a • A M Ik ·.. . .. 80e verjaardag. Litho naar . o enboer z1Jn hmskamer n.a.v. z1Jn . Bïvoe sel De Kroniek 17-3-1895. 35 x 23 cm. .. 60,J g L" h d J G K[eulemans?]. B1Jvoegsel Arnsterdamsche . -. Borstbeeld. 1t o oor · · " 23 Courant 18-3-1897. Serie "Bekende stadgenoten nr. ;· 31 x cm. 30,KAMPHUIZEN D. (l771-1829), toneelspeler te Adam. [1811]. Borstbeeld ' • d De Gerval in het blijspel "De broeders op de toets". reehts, m e ro1 van · u 1·t Al Stippelgravure door W. v. Senus naar J.W. Caspan. manak v.h. tooneel 1811. 1.0 X 8 cm. V. Som. 2858a. 80,KAMPHUIZEN-SNOEK, A.M. ( 1779-1849), toneelspeelS t~;' zangeres, danseres te A'dam. [1820?] Kniestuk van voren, staande, met een hand haar voile optillend, in de rol .van Rosamunda van Corfu. Stippelgravure door J.W. Caspari naar J. Kamphuyzen. "Proefdruk". 47 x 36 cm. M. 2844. 400,KINKER, J. (1764-1845), rechtsgeleerde, wijsgeer, (toneel)~icht_er, taalkundige. Borstbeeld. Gravure door J.E. Marcus naar H.W. Caspan. U1tg. J. Immerzeel. 12 x 10 cm. M. 2899. 40,-. Borstbeeld. Staalgravure door D.J. Sluyter. 15 x 11 cm. 40,-. Borstbeeld met ridderorde. Litho door H.J . Backer naar J.C. van Rossum. 26 x 21 cm. M. 2895. 125,KLEINE-GARTMAN, M.J. (1818-1885), toneelspeelster te A'dam. Ter halverlijve, geleund op stoelleuning. Lichtdruk v. Wegner. 31 x 23 cm. 50,KLIJN, H.H. (1773-1856), (toneel)dichter. [1824] Borstbeeld. Gravure door P. Velijn. Uitg. J. Immerzeel. 13 x 10 cm. M. 2945. 40,KRULL, J.H. (1602-1644), (toneel)dichter en smid te A'dam. 1634. Ter halverlijve in mantel met brede hoed en platte ringkraag, aet. 32, met 6regelig Latijns vers door B. Fontanus. Gravure [door Salomon Savery]. 20 x 13 cm. Hollstein 125, enige staat; Wurzbach 21; M. 3037. 225,IANGENDIJK, P. (1683-1756), (toneel)dichter. 1750. Ter halverlijve, een groot boek in de hand, met 6-reg. vers door D. Smits. Gravure door J. Houbraken, 1751, naar C. Pronk. 18 x 13 cm. M. 3099. 75,-. Borstbeeld met lang haar in mantel, in ovaal met veel randwerk, met 6reg. vers door E. Visscher. Gravure door J. Houbraken. 18 x 14 cm. M. 3104. 75 ' -. Borstbeeld. Litho met adres J.Sacre edit. 13 x 8 cm. 75,l.ANNOY, J.C. BARONESSE DE (1738-1782), (toneel)dichteres. Borstbeeld met hoog opgestoken haar, in ovaal met 4-reg. vers door S. van der Waal. Gravure door J. Houbraken. 1780 naar N. Rode. 18 x 12 cm. M. 3114. 75,-. Borstbeeld idem. Litho bij Soetens & Fils. 20 x 15 cm. M. 3117? 75,LE~NEP? J. V~ (1802-1868), advocaat en letterkundige. Borstbeeld. Getmte htho door P. Blommmers naar A.J. Ehnle, uitg. J.J. v. Brederode 75,1854. 33 x 25 cm. V. Som. 3216. -. Borstbeeld met ridderorde in ovaal. Staalgravure door Sluyter zonder naam. 25 x 19 cm. Niet bij V.Som. 75,-. (1832]. Borstbeeld. Gravure door P. Velijn naar W. Grebner. Uitg J. Immerzeel jr. 11 x 8 cm. M. 3187. 60-. Ter halverlijve. Staalgravure door D.J. Sluyter, uitg. J.H. Laarman. 15 x cm. V. Som. 3222*. Vlekkig. 25,-

10


1317. 1318.

1319. 1320.

1321. 1322.

1323. 1324.

1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331.

1332. 1333.

1334. 1335.

1336.

1337. 1338.

-. [ 1858). Kniestuk. zittend in een stoel. Staalgravure door J.H. Rennefeld 50,naar L. Koopm~n. 16 x 12 cm. V. Som. 3217. -. De 25ste verJaardag v~n Mr_._J. v. Lennep in den letterkundigen hemel. Litho door Joh. Braakenstek. BtJvoegsel De Amsterdammer 27 aug. 1893. 24 x 38 cm. 25 _ -. Gedenkdag van mr. J. van Lennep's geboorte 1802-1902. Litho door Joh Braakensiek. Bijvoegsel De Amsterdammer 23 maart 1902. 34 x 26 cm. 25,~ LOOSJES PZ, A. _(1761-1818), boekhandelaar en letterkundige te Haarlem. 1796. Borstbeeld m ovaal. Gravure door R. Vinkeles naar W. Hendriks 40 _ 1796. 16 x 10 cm. M. 3289. -. Idem, alleen het hoofd zonder rand- en bijwerk dus als medaillon. M~t geëtste namen Vinkeles en Hendriks. M. 3291. 90,-. Borstbeeld met langer lijf. Gravure door P. Velijn naar W. Hendriks. Uitg. G.J.A. Beyerinck. 11 x 7 cm. M. 3292. 60,-. Als M. 3292 doch groter, in ovaal zonder rand. Gravure door P. Velijn naar W. Hendriks met onderschrift "Adriaan Loosjes Petruszoon aetat 3690,LOOTS, C. (1765-1834), koopman en dichter te A'dam. 1802. Borstbeeld in ovaal zonder rand met 2-reg. vers door P.J. Uylenbroek. Gravure door Portman naar V.d. Wart. 13 x 10 cm. M. 3295. 60,-. Borstbeeld in ovaal met randwerk. Gravure door R. Vinkeles naar V.d. Ward. 17 x 11 cm. M. 3296. 40,-. Ter halverlijve, een rol papier in de hand. Gravure door R. Vinkeles naar 90,A. de Lelie. 17 x 11 cm. M. 3297. -. Borstbeeld. Gravure door J .E. Marcus 1818 naar H. W. Caspari 1817. Uitg. J. v.d. Hey 1818. 20 x 12 cm. M. 3299. 60,-. Borstbeeld. Gravure door P. Velijn naar H.W. Caspari 1820, uitg. J. Immerzeel. 15 x 10 cm. M. 3300. 40,-. Borstbeeld. Litho door Desguerrois. 20 x 15 cm. V. Som. 3338. 90,-. Gedrukte overlijdensaankondiging. 1834. 13 x 20 cm. 90,MAJOFSKI, TH.J.R. (1771-1836). Toneelspeler, toneelleider en zanger. Ten voeten uit, zittend, in de rol van Barbeau in het zangspel "De zangzieke kleermaker". Aquatint (?) door P.H.L. yan der Meulen naar M. Westerman. 16 x 10 cm. V. Som. 3430. 80,-. Borstbeeld met 8 regels tekst. Anonieme litho. 10 x 8 cm. 60,MARRE, J. DE (1696-1763), (toneel)dichter te A'dam. Ter halverlijve met blad papier in de hand en 6-reg. vers door L. Pater. Gravure door J. Houbraken naar J.M. Quinkhart 1745. 19 x 14 cm. M. 3454. 60,-. Borstbeeld in med. met randwerk. Gravure door en naar D. Vrijdag. 40,MAURICIUS, J.J. (1692-1768), G.G. van Suriname, resident der Staten Generaal te Hamburg, (toneel)dichter. Ter halverlijve, de hand in de borst stekend, in ovaal. Gravure door P. Tanjé, 1753, naar A. Schouman. 20 x 14 cm. M. 3499. 35,MOLIÈRE, J.B.P. (1622-1673), Frans toneeldichter. Kniestuk, zittend in een stoel, in de ene hand een boek, in de andere een pen. Staalgravure door 48,Nordheim naar Mignard. 23 x 15 cm. - Ter halverliive achter een tafel, schrijvend. Anonieme gravure. 14 x 10 cm. . ~ 40, -. Borstbeeld. Staalgravure door Adrian Schleich. 22 x 15 cm.

48,


1339.

1340. 1341.

1342. 1343.

1344.

1345. 1346.

1347. 1348.

1349.

1350.

1351.

1352.

1353.

1354. 1355. 1356.

MORIN, P.A. (1819-1895), toneelspeler te A'dam. Sta~nde t~? voeten uit hand op de borst. Litho door Joh. Braakens1ek. B1Jvoegse1 D~ Amsterdammer 21-10-1888. 36 x 2~. cm. . 45,. -. Borstbeeld. Litho door Jan R. BIJvoegsel De Tnbune nr. 42. 24 x 22crn6() NARET KONING-MAJOFSKI, J.M. (1807-1847), toneelspeelster / zangeres. Ter halverlijve, met omgeslagen mantel, in de rol van Marie i~ "Arthur". Litho door P. Blommers naar Last. 24 x 16 cm. V. Som. 3848. 60 -. Borstbeeld. Staalgravure door J.P. Lange naar C. Hamburger. 27 x 23 c~~ V. Som. 3848*. 85. NOMSZ, J. (1739-1803), dichter en toneelschrijver te ~'dam. Ter halverlijv~, zittend voor een boekenkast, een opengeslagen boek m de hand en met de andere hand de titel "Abdallah" schrijvend. Gravure door J. Houbraken 1768 naar H. Pothoven 1763. Proefdruk vóór de letter. (Van dit portret bestaan 200,geen afdrukken met tekst). Zeldzaam. 19 x 14 cm. M. 3894. -. 1779. Ter halverlijve, de hand in de met galon omzoomde rok stekend. Gravure door J. Houbraken naar J. Verstegen. Met 4-reg. gedicht door c. Groeneveld. 22 x 16 cm. M. 3896. 25,-. Idem. Proefdruk voor de letter. M. 3897. 30,-. Borstbeeld met randwerk (harp, engeltje). Gravure door R. Vinkeles 1772 naar D. Bruyninx 1771, met 2-regelig gedicht door P.J. Uylenbroek. 14,5 x 9 cm. M. 3899. 45,-. Idem. Proefdruk voor de letter. M. 3900. 50,OLLEFEN, D.H.N. VAN (1824-1900), toneelspeler te A'dam. Ten voeten uit, staande, met een boek in de hand, ovaal. Litho door Steuerwa]d naar 450,W.B. IJzerdraad. 48 x 37 cm. V. Som. 3990. OLLEFEN-DA SILVA, CHR.E. (1809-1881 ), toneelspeelster en operazangers te A'dam en 's Hage. Ter halverlijve. Litho van P. Blommers naar C.C.A. Last. 24 x 16 cm. 75,ONDERWATER, D. (ca. 1770-1818), (toneel)dichter te Leiden e.o. Borstbeeld in ovaal, gravure door C. La Motte naar C. van Cuylenburgh. 18 x 11 cm. M. 3998. 75,P ATER, L. (1707-1781), (toneel)dichter en koopman te A'dam. Ter halverlijve, zittend aan een tafel, waarop een blad papier en inktpot, de pen in de hand, achter hem een boekenkast. Gravure door J. Houbraken 1774 naar W.J. Laquy, met 6-reg. vers van B. de Bosch. 19 x 14 cm. M. 4106. 35,PETERS, A. (1812-1872), toneelspeler te A'dam en 's Hage. Ter halverlijve, litho door H.M., gedrukt bij Blommers te 's Hage. 19 x 15 cm. V. Som. 4207. 60,PUNT, J. (1711-1779), toneelspeler, schilder en graveur te A'dam. 1770. Ten voeten uit, staande, in de rol van Achilles in Huydecopers "Achilles". Gravure door Jan Punt naar hemzelf. Onder de afb. een vers van 12 regels uit het treurspel. 52 x 32 cm. M. 4310. 450,-. Idem ex. zonder het vers. 250,-. Borstbeeld, anonieme gravure (door J.E. Marcus] uit het werk van V. Eynden en V.d. Willigen. 7 x 5 cm. V. Som. 4325. 40,-. Kniestuk, zittende aan een tafel, naar een schilderij kijkend, op tafel een koperen plaat en graveursgereedschap. Zwartekunstprent door James McArdell naar G. v.d. Mijn. Zeer fraaie afdruk. 42 x 31 cm. M. 4311. C.S.


14R 2e staat van 2.

1357. ]358.

1359. 1360. 1361. 1362.

1363.

1364.

1365.

1366. 1367.

1368. 1369. 1370.

1371.

1372. 1373.

1374.

2000,431 2. c.s. 148, Ie staat van 2. pJJPERS, P. (1749-1805), koopman en (toneel)dichter te A'dam. Borstbeeld in ovaal. Gravure door R. Vinkeles naar L. Ch. de Neufvi1Je-Ritter. 17 x 12 cm. M. 4328. 30,-. Borstbeeld in ovaal. Gravure door L. Portman naar L.C. de Neufvil1eRitter. Uitg. P.J. Uylenbroek 1803. 18 x 12 cm. V. Som. 4334. 75,RACINE, J. (1639-1699), Frans (toneel)dichter. Borstbeeld. Anonieme staalgravure. 22 x 16 cm. 35,35,-. Borstbeeld. Gravure door Toilet 1833. 18 x 13 cm. RODENBACH, TH. (ca. 1578-1644), (toneel)dichter, edelman, etc. Kniestuk, staande in fraaie kledij met grote ringkraag en portretpenning op de borst, in ovaal met Lat. randschrift en 4-regelig vers. Fraaie gravure [door Lucas Kilian]. 15 x 10 cm. M. 4629. V. Som. p. 526. 150,RULOFFS, B. (ca 1735-1801), toonkunstenaar en (toneel)dichter. Ter halverlijve, de hand in de borst stekend, in ovaal, waarvoor een beeldje met een lier. Gravure door R. Vinkeles. 13 x 9 cm. M. 4603. 48,SABLAIROLLES, S.N. (1830-1867), toneelspeelster te A'dam en R'dam. 1867. Ter halverlijve, staand, geleund op een pedestal. Litho door Steuerwald naar H.A.C. Dekker. 23 x 17 cm. V. Som. 4747*. 40,SARDET, D. (1742-1817). Toneelspeler te A'dam. Ten voeten uit, staande, in de rol van Minnewaart in '"t Vrouwtje van den Donau". Omtrekgravure [door J. Jelgerhuis Rzn.). 2t: xî7 cm. V. Som. 4795; Cat. J. Jelgerhuis Rzn. (1969) nr. 157-158/402 nr. 10. 68,SCHILLER, F. VON (1759-1805), Duits (toneel)dichter. Buste "nach Danneker's kolossalem Marmorbild", anonieme gravure. 20 x 11 cm. 45,-. Borstbeeld met 4 regels tekst eronder. Litho door Houtman naar Soeterik, 60,uitg. C. v.d. Post 1832. 30 x 24 cm. -. Borstbeeld. Gravure door F. Bolt naar Mad. Simanowitz. Uitg. Kolbe, Weimar. 13 x 8 cm. 40,-. Borstbeeld, staalgravure door Adrian Schleich. 23 x 17 cm. 40,-. Ter halverlijve, op een stoel, een boek in de hand. Litho door Schlick. Druk J.G. Bach. 33 x 26 cm. Fraai. 200,-. Borstbeeld met zeer uitvoerig randwerk met scenes uit 10 van zijn werken. Gravure (X.A.) door Bürkner, Quaas en Kretzschmar naar Neureuter. Uitg. Blochmann, Dresden. 40 x 30 cm. 95,-. Borstbeeld. Gravure door C. Müller naar F. Jagerman 1818. 52 x 41 cm. 1.50 ,SCHMIDT, I. (1748-1818) schilder, letterkundige en toneelschrijver te A'dam. Borstbeeld met pruik, gravure door J.E. Marcus naar H.W. Caspari, zonder naam voorgestelde. 16 x 24 cm. M. 4802. 175,-. Idem. Iets anders (uit het Studie Prentwerk). 13 x 7 cm. Vgl. V. Som. p.

5fil 1375. 1376. 1377.

1200,-

• Idem. Proefdruk vóór de letter. Uiterst fraaie, contrastrijke, afdruk. M.

~~

-. Borstbeeld. Gravure uit een blad met meerdere koppen van schilders. 7 x 4,5 cm. 35,SHAKESPEARE, W. (1564-1616), Engels toneeldichter. Borstbeeld, gravure door M. Steinla. Uitg. E. Fleischer in Leipzig. 17 x 11 cm. 60,-. Borstbeeld. Litho door De Loux naar Schubert. Uitg. H. Ode. 20 x 13 cm.


1378. 1379.

1380. 1381. 1382.

1383.

1384. 1385.

1386.

1387.

1388.

40-. Borstbeeld, anonieme 19e-eeuwse gewassen tekening. 12 x 10 cm. 95'_ SNOEK, A. ( 1766-1829), toneelspeler te A'dam, R'dam, in Brabant e~ Utrecht. Kniestuk met zwaard in de hand, in de rol van Orestes. Gravure door W. van Senus naar J. Kamphuysen, "proefdruk". Iets gekreukt en enkele besch. aan de randen. 75 x 55 cm. M. 4995. 450 _ -. Ter halverlijve, in de rol van Nero. Litho door J.W. Vos naar Caspari. 3'1 x 26 cm. M. 4996 (zonder onderschrift). . 75. -. 1829. Ter halverlijve, in mantel, litho door Desguerrois naar Pieneman. 45 x 38 cm. V. Som. 5185. 250, -. Ter halverlijve, "in het karakter van Silla, naar de natuur geteekend volgens de laatste voorstelling op saturdag den 27 september 1828". Litho zonder naam. 26 x 22 cm. V. Som. 5185*. Zeldzaam. 200,-. Ten voeten uit, staande, in de rol van Anthénor in "Zelmire", omtrekgravure [door J. Jelgerhuis Rzn]. 21 x 17 cm. V. Som. 5185**, Catalogus J. Jelgerhuis Rzn (1969) nr. 157-158/402, nr.2. 68,-. Borstbeeld, de rechterhand op de borst, in de rol van SyJJa. Stippelgravure door W. van Senus naar S.A. Plukx. 13 x 10 cm. V. Som. 5186. 40,-. Ten voeten uit, staande, een dolk in de opgeheven rechterhand, in de rol van Hariadan Barbarossa. Aquatint (?) door P.H.L. van der Meulen naar M. Westerman. 16 x 10 cm. V. Som. 5186* 80,STRAALMAN, M. (1722-1808), advocaat en burgemeester te A'dam, (toneel)dichter. Borstbeeld in ovaal met lange pruik, stippelgravure door Kobell. Uitg. M. Delorme. Onderschrift: Matheus Straalman, Seigneur de Duistre, grand maître des eaux et forets, directeur de la Compagnie des lndes, senateur et bourguemaitre d' Amsterdam" en 4-reg. vers. 19 x 13 cm. M. 5165. Afdruk in rood. 250,TALMA, F.J. (1763-1826), Frans toneelspeler die ook in Amsterdam en Rotterdam optrad. Ten voeten uit, in de rol van Régulus: "A Carthage! à Carthage!". Litho door E.S.V. 1822(?). 20 x 11 cm. Vlekkig. 60,-. Ten voeten uit, in de rol van Syl1a. Litho door C. Motte. 23 x 16 cm.

Vlekkig. 1389. 1390. 1391.

1392. 1393. 1394. 1395.

60,-

-. Borstbeeld in de rol van Néron. Gravure door Bertonnier. 1826. 8 x 7 cm. 50, -. Borstbeeld. Litho door De Loux naar Schubert. 17 x 13 cm. 40,-. Borstbeeld. Litho d9or Jobard naar Madou. Met in potlood opdracht van A. Dalervaux (?) aan Vincent van Tuyll van Serooskerken, aide de c. van de prins van Oranje, voor diens bijdrage voor een monument voor Talma. 22 x 21 cm. 175,-. Borstbeeld. Litho door G.F.E. gepubliceerd door Soetens, Den Haag. 17 x 12 cm. 40,-. Borstbeeld. Litho door Sturin (?). Uitg. in de Galerie dramatique 60,moderne. Brussel 1829. 8 x 7 cm. -. Borstbeeld als Nero in Brittanicus. Stippelgravure door W. van Senus naar 60,Muneret. 13 x 11 cm. TJASINK, J. (1809-1879), acteur en schouwburgdirecteur te 's-Gravenhage en Amsterdam. Ten voeten uit in de rol van Thomasvaer in "De bruiloft van Kloris en Roosje". Litho door Emrik & Binger, uit de Noord- en Zuid-


1396, 1397.

1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403.

1404. 1405.

1406.

1407. 1408. 1409.

1410.

1411. 1412. 1413.

1414. 1415.

1416.

Ned. tooneelalmank 1877. 21 x 14 cm. V. Som. 5572. 60 _ -. Zittend op een stoel met elleboog op een tafel. Oude foto. 19 x 15 cm:75:TOLLENS, H. (1780-1856), . koopman en (toneel)dichter te Rotterdam. Meerdere portretten aanwezig, waaronder: ter halverlijve. Litho door c. Bentinck naar J. Kayser. 19 x 16 cm. V. Som. 5579. 40 _ -. Ter halverlijve. Litho door C.W. Mieling. 23 x 17 cm. V. Som. 5580. 40'-. Kniestuk. Z ittend in leunstoel. Litho door Spanier naar J.H. Hoffmeiste;. 20 x 17 cm. V. Som. 5587. 40-. Borstbeeld. Litho door Blommers naar H.W. Last. Uitg. J.J. va~ Brederode. 23 x 18 cm. V. Som. 5579*. 40 _ -. Borstbeeld. Staa lgravure door A.B.B. Taurel. 28 x 20 cm. V. Som. 558&Jo'. -. Ter halverlijve, zittend met pen in de hand. Gravure door Wehmeyer naar H.J. Ehnle. 17 x 13 cm. V. Som. 5582. 40,-. Kniestuk, staande, een boek in de hand, met de arm op een stenen piedestal. Litho door C.W. Mieling naar Elink Sterk. 42 x 32 cm. V. Som. 5583. 200, -. Standbeeld van Tollens, "onthuld den 24 september 1860 te Rotterdam". Litho door S. T h. Voorn Boers. 48 x 32 cm. 90,UYLENBROEK, P.J. (1748-1808), (toneel)schrijver en boekverkoper te A 'dam. Borstbeeld in ovaal. Gravure door Portman naar Van de Wart. 24 x 15 cm. M. 5535. 150. VELTMAN, L.J. (1817-1907), vermaard marqué, toneeldirecteur. Veltman's' veertigjarig feest. Litho door J. Braakensiek. Bijvoegsel de Amsterdammer 34-1887. 25 x 37 cm. 45 ' -. Borstbeeld, ovaal. Houtgravure door Walter. 16 x 13 cm. 25,-. Borstbeeld. Litho door Jan Veth. Serie Bekende tijdgenotem XIX. 27 x 22 cm. 35 ' VERNEUIL, MADEMOISELLE. Frans toneelspeelster, in 1837 te Amsterdam. Ter halverlijve. Litho door Clermans, uitg. A.J. van Tetroode, Den Haag. Onderschrift: M'elle Verneuil de la Comédie Française (avril 60,1837). 18 x 12 cm. Niet bij V.Som. VOLTAIRE, F.M.A. DE, (1694-1778). Frans dichter en toneelschrijver, historicus en filosoof. Meerdere portretten aanwezig, waaronder: borstbeeld naar rechts. Anonieme gravure. 18 x 13 cm. 90,-. Borstbeeld in ovaal, boek in de hand. Anonieme gravure. 13 x 10 cm. 60,-. Getekend silhouet, door Th. Lawrence. 10 x 8 cm. 150,VONDEL, J. VAN DEN (1587-1679), (toneel)dichter en boekhouder van de Bank van lening te A'dam. Meerdere portetten aanwezig, waaronder: ter halverlijve voor een muur waarin een doorkijk op een landschap, staande, een rol papier in de hand, een kalot op het hoofd. Ets door en naar Jan Lievens. 32 x 24 cm. Hollstein 21, 5e van 7 staten met 4 regels onderschrift door Prudenter. 900,-. Buste in een toog met bijwerk. Stippelgravure (gehamerd werk) van Jan Lutma. 26 x 21 cm. Hollstein 8, 2e staat van 2. M. 5801; Wurzbach 5. 950,-. Kniestuk. Zittend voor een boekenrek, een blad papier in de hand. Gravure door en naar Corn. Visscher. 26 x 22 cm. Dutuit 120, 7e of lOe van 10 staten; M. 5779-81. 150,-. Kniestuk, zitttend in een armstoel, een kleine rol in de hand, naast hem

W.F.


1417.

1418. 1419.

1420.

1421.

1422.

1423. 1424.

1425.

1426. 1427.

1428. 1429. 1430.

1431. 1432.

een tafe l met twee staande boeken. Gravure door Th. Matham naar J. Sandrart. 4e staat van 4 (zonder de namen Matham en Sandrart, met jaartal 1786 e n vers door J . No msz). 29 x 21 cm. Hollstein 151. Wurzbach 58; M. 5770. 95 _ VOS, J . ( 1620?-1667), (toneel)dichter en glazenmaker te Amsterdam. T;r halverlijve met een ro l papier in de ha nd en 4-reg. vers van Vondel. Ets door en naar K . Dujardin. 17 x 13 cm. Hollstein 52a, 3e staat van 3; Dutuit 52a; M . 5839. 375 _ ' -. Als boven. Gravure door A. van Buysen naar C. du Jardin, met hetzelfde vers van Vonde l. 19 x 15 cm. M. 5840. 75 _ ' VRIES, J.E. D E (1808-1875), decorateur en theaterdirecteur. Borstbeeld. Getinte litho door Emrik & Binger uit de Noord- en Zuid-Ned. tooneelalmanak 1876. 21 x 15 cm. V. Som. 6006. 20, VRIES-VAN OS, ROSA DE ( ca. 1860), zangeres bij de Italiaanse opera te Amsterdam. Ten voeten uit, zittend, met waaier in de hand. Litho door Schubert 1859. 44 x 32 cm. Fraai en zeldzaa m. Niet bij V . Som. 250,VIJVER, C. VAN DER (1781-1855), onderwijzer, beschrijver van Amsterdam. Kniestuk, staande met vrijmetselaarsketen om, hand op de borst. Getinte litho door Desguerrois naar B.T. van Loo naar W .F.K. Travers. 30 x 23 cm. Niet bij M. en V. Som. Zeldzaam. 350,W ALRÉ, J. VAN (1759-1837), (toneel)dichter en boekverkoper te Haarlem. Ter halverlijve, zittend, in de linkerhand een boek, in ovaal zonder rand. Gravure door W. van Senus naar W . Hendriks 1815. 20 x 12 cm. M. 5930. 60,-. [1826]. Borstbeeld met open rok. Gravure door P. Velijn naar H.W. Caspari. Uitg. J. Immerzeel jr. 13 x 11 cm. M. 5932. V. Som. p 696. 40,-. Als eerste grootmeester van het genootscha p Democriet te Haarlem, ter halverlijve, zittende, beide armen op tafel, een zotskap in de rechter-, een kleine lier in de linkerhand. Onderschrift: "Dicite ridendo verum 1807." Gravure door D .J . Sluyter 1835. Onuitgegeven, zeldzaam. 23 x 14 cm. M. 5934. 200,WARNSINCK BZ, W.H. (1782-1858), (toneel)dichter te Amsterdam. [1831]. Borstbeeld in deftige kleding. Gravure door P. Velijn naar W . Grebner. Uitg. J . Immerzeel jr. 12 x 9 cm. M . 5944; V. Som. p 677. 40,-. Ter halverlijve, zittend in armstoel. Proefdruk zonder onderschrift. Staa lgravure d oor J .W . Kaiser 1858. 28 x 20 cm. V. Som. 6058. 95,WINTER, N.S. VAN ( 1718-1795), koopman en (toneel)dichter te Amsterdam. Ter halverlijve, zittende, naast hem een tafel, achter hem een boekenkast, globe en lier. Gravure door J. H o ubraken 1773 naar H. Pothoven 1771, uitg. P .J. Uylenbroek. 19 x 14 cm. M. 6115. 90,-. Idem. Proefdruk voor de letter. 90,-. Grafmo nument voor het echtpaar Van Winter. 1828. Litho 8 x 7 cm. 40,WINTER-VAN MERKEN, L.W. VAN (1721-1789), (toneel)dichteres te Amsterdam. Ter ha lverlijve, zittend aan een tafel, schrijvend, op de achtergrond een boekenkast. Gravure door R. Vinkelès 1792 naar H. Pothoven 1771, uitg. P.J. Uylenbroek. 19 x 15 cm. M. 3572. 90,-

-. Idem. Proefdruk voor de letter.

90,-. Borstbeeld in medaillon met randwerk. Gravure door R. Vinkeles en C.


Bogerts naar J. Buys. 12 x 8 cm. M. 3575. 30,1433. -. Borstbeeld in randwerk. Gravure door R. Vinkeles 1799 naar H. Pothoven. 16 x l O cm. M. 3573. 40,1434. -. Idem. Proefdruk voor de letter met geetste namen van Vinkeles en 50 Pothoven. ' 1435. -. Borstbeeld. Litho door J.C. bij Soetens & fils. 18 x 12 cm. M. 3577. 25,1436. -. Ter halverlijve, zittend in een stoel naast een tafel met boeken, in de ene hand een rol papier, in de andere een pen. Gravure zonder naam graveur. Ook zonder naam voorgestelde. 15 x 13 cm. Niet bij M. en Van Som. Zeldzaam. 175,1437. -. Borstbeeld, zittend in ovaal achter balustrade waarop boek en inktpot. Achter haar een boekenkast. Anonieme gravure (door L. Portman] 9 x 7 cm. V. Som. 3603. 90. ' 1438. WISELIUS, S.I. ( 1769-1845), staatsman, (toneel)dichter. [1823]. Borstbeeld in dichtgeknoopte rok met ridderorde. Gravure door P. Velijn naar H.W. Caspari. Uitg. J. lmmerzeel jr. 14 x 9 cm. M. 6119, vgl. V. Som. p. 690. 50,1439. -. 1816. Ter halverlijve, zittende in geklede rok, met degen. Gravure door P. Velijn naar L. Moritz. 20 x 13 cm. M. 6121. 75,1440. -. Borstbeeld in ovaal. Gravure door en naar R. Vinkeles. 15 x 10 cm. M. 6124. 25,1441. -. Idem. Proefdruk voor de letter. 35,1442. WOLFF-BEKKER, E. (1738-1804), (roman)schrijfster en (toneel)dichteres. Borstbeeld in ovaal. Gravure door L. Portman naar tek. door A. Teerling naar schilderij door P. Groenix, uitg. Ten Brink, Loosjes en Immerzeel. 17 x 11 cm. M. 313. 95,1443. -. Borstbeeld in ovaal, samen met Aagje Deken op één blad. Gravure door A. Cardon naar W . Neering, uitg. J. van Cleef. Met 4-reg. vers. 20 x 11 cm. M. 315. 1; 125,1444. -. Borstbeeld in ovaal. Gravure door W. van Senus. 10 x 7,5 cm. V. Som. 6215. 90,1445. -. Borstbeeld in ovaal, samen op één blad met borstbeeld Aagje Deken. Litho door R.P. 10 x 15 cm. Niet bij V. Som en M. 75,ZEEUS, J. ( 1686-1718), notaris en (toneel)dichter te Zevenbergen. Ter 1446. halverlijve in ovaal met randwerk, een blad papier in de rechterhand. Gravure door P. van Gunst naar A. Houbraken. Uitg. Arn. Willis met 4reg. vers door K. Boon van Engeland. 16 x 10 cm. M. 6294. 50,1447. -. Ter halverlijve in ovaal met veel randwerk (een wenende muze en 2 zinnebeeldige figuren). Met 6-reg. vers door A. Willis. Gravure door Jak. 40,Houbraken naar A. Houbraken. Uitg. A. Willis. 19 x 15 cm. M. 6296. 1448. -. Borstbeeld met mantel en lange pruik, een rol papier in de linkerhand, met 6-reg. vers van Frans Greenwood. Gravure door J. Houbraken. 17 x 12 cm. M. 6293, vgl. V. Som. p. 700. 40,1449. ZIESENIS-WATIIER, J.C. (1762-1827), toneelspeelster te Amsterdam. Kniestuk, staande in Romeinse kleding met opgeheven linker- en uitgestrekte rechterhand, in de rol van Epicharis in "Nero". Gravure door W. Van Senus naar C.H. Hodges. 73 x 55 cm. M. 5970. Fraai met de hand ingekleurd in blauwe en gele tinten. 500,1450. -. Borstbeeld, ovaal. Aquatint door F.J. Pfeiffer. 21 x 18 cm. V. Som. 62n .2150 ,-


1451. 1452. 145~.

1454. 1455. 1456.

1457. 1458.

-. Rmsthrcld mei diadeem in hel haar. Litho door De Chahert naar Maur¡0 .'\) x 2<> rm . V. Som. (l279? 25 ~ ~ -. Bmsthrl'ld in ovaal met bijwerk. Gravure door W. van Senus naar Hodgrs. 22 x 15,S cm. V. Som. 6280. 60 _ -. Ten vnctrn l1it. zittend, in de rnl van Agrippina. Houtsnede door Lacost~ naar C. R[ochussen], in Album der schoone kunsten 1852. 27 x 21 cm. v Som. 6281 . 60,~ -. Borstbeeld op gevorderde leeftijd. Litho ddor R. van der Meulen naar Pieneman. 31 x 25 cm. V. Som. 6282*. 200,-. Borstbeeld in ovaal. Anonieme gravure. ] 6 x 10 cm. 60,ZOET, J. (1614-1673), (toneel)dichter te Amsterdam. Kniestuk in mantel met hoed op en in de rechterhand een rol. Anonieme gravure met 2-reg. onderschrift "Jan Zoet Amsterdammer". Achterzijde onbedrukt. 13 x 9 cm. M. 6310. 50,-. Geheel als boven, echter latere copie. Achterzijde bedrukt. M. 6309. 45,ZUBLI, A.J. (1751-1820), (toneel)dichter. Borstbeeld als silhouet met staartpruik. Uit Rogge, Staatsregeling. 9 x 7 cm. M. 6324. 35,-

C.H.

Op het omslag: Jan punt in de rol van Achilles in het gelijknamige toneelstuk van B. Huy~ecoper. Gravure door Jan Punt zelf die naast toneelspeler ook graveur was. Zie deze catalogus, nr. 1353
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.