Page 1

Leuven University Press Fall 2018


New Textbooks — 3–7 Trade titles — 8–9 Scholarly titles — 10–21 Open Access titles — 20–21 Textbook Programme — 22

About Leuven University Press

Cover picture: Print Wikipedia by Michael Mandiberg, NYC June 18, 2015 © 2018 Universitaire Pers Leuven / Leuven University Press / Presses Universitaires de Louvain · Minderbroedersstraat 4, box 5602 3000 Leuven · Belgium All rights reserved Printing: Drukkerij De Bie

Over the past years Leuven University Press has remained true to its commitment to disseminate scholarly knowledge and support academic research by publishing monographs, edited collections, series, journals, and textbooks. We proudly present you five new textbooks in this catalogue. We actively support Open Access publishing which is perfectly in line with our role as a not-for-profit partner within the academic community. Two new Open Access titles are presented in this catalogue. The KU Leuven Fund for Fair Open Access provides financial support to cover the publishing costs of eligible OA books and articles. Prospective authors can find all details on our website: www.lup.be/FundOA All titles are submitted to peer review and therefore receive the quality label Guaranteed Peer Reviewed Content (GPRC). Our books and journals are edited with care and attention to detail. Combined with a service-oriented and personal approach, high academic standards define our publishing policy. Our titles reach a global audience of readers through an extensive network of representatives and distributors. Findability and availability are key words in our endeavor. Next to an international network of distributors and booksellers, digital publishing tools such as JSTOR, Project Muse, Google Books, and Ingenta Connect are fully part of our strategy to ensure maximum visibility of our titles in print and e-edition. Last, but not least, we kindly invite you to visit our brand new website at www.lup.be! Submitting a manuscript or proposal If you are interested in submitting a proposal or would like to receive more information about our publishing policy, please do not hesitate to contact us at publish@lup.be


TEXTBOOK · HISTORY

Eurocentrisch denken voorbij Interculturele perspectieven in geschiedenisonderwijs Maart en C ou t t eni er · Nic o l a s Stand aert · Karel Van Ni euw enhuy se

€ 17,50 ISBN 978 94 6270 154 0 Oktober 2018 Paperback, 17 × 23 cm ca. 145 p. Nederlands Historisch denken e-boek verkrijgbaar

Didactische gids voor een brede blik in geschiedenisonderwijs

In het geschiedenisonderwijs in Vlaanderen wordt nog al te vaak een eurocentrisch perspectief gehanteerd. Dit eurocentrisch denken stelt voorop dat de belangrijkste ontwikkelingen in de wereldgeschiedenis te vinden zijn in de evolutie van de Europese en Westerse wereld, en gebruikt het Westen als maatstaf om andere beschavingen te beoordelen. De eurocentrische blik is het resultaat van de polariserende wig die vanaf het begin van de Europese koloniale expansie werd gedreven tussen the West and the rest. Een eurocentrisch denkkader is uiterst problematisch. Het belemmert een genuanceerde historiografische blik om vanuit verschillende perspectieven historisch te denken. Daarnaast dreigt ook de onwetendheid over andere culturen de vorming van een superioriteitsgevoel over de eigen geschiedenis te bevorderen. Dit derde volume in de reeks Historisch denken presenteert inhoudelijk-didactische alternatieven en toont hoe eurocentrisme kan worden overstegen. Case studies over Chinees-Westerse en Belgisch-Congolese geschiedenis maken dit concreet. Eurocentrisch denken voorbij is een aanrader voor geschiedenis­leerkrachten en historici en al wie geïnteresseerd is in de relatie tussen Westerse en nietWesterse geschiedenis en in denken over cultuur en cultuurverschillen. Maarten Couttenier is historicus en antropoloog, actief binnen het departement menswetenschappen van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, sectie Geschiedenis en Politiek. Nicolas Standaert is sinoloog aan de KU Leuven. Zijn onderzoeksdomein omvat de culturele uitwisseling tussen China en Europa in de 17de en 18de eeuw. Karel Van Nieuwenhuyse is als hoofddocent geschiedenisdidactiek coördinator van de Specifieke Lerarenopleiding Geschiedenis aan de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op historisch denken in geschiedenisonderwijs.

Eerder verschenen

Hoe historici geschiedenis schrijven. De Eerste Wereldoorlog en de historische praktijk Jo lie n G ijbels, Koen L ag ae , K arel Van Nieu w e n h u yse

€ 17,50, ISBN 978 94 6270 126 7, paperback, e-boek verkrijgbaar

Herinneringen aan de Holocaust. Geschiedenis & collectieve herinnering in gespannen verhouding Koen Lagae , Saartje Van d e n Borre , K arel Van Nieu w e n h u yse

€ 17,50, ISBN 978 94 6270 087 1, paperback, e-boek verkrijgbaar

Meer info en didactisch materiaal op www.juniorcollege.be

3


T extbook · M A T H E M A T I C S

NIEUW HANDBOEK

B es c hikb a a r v a n a f a c a d emiej a a r 2 0 1 8 – 2 0 1 9

Wiskunde voor economen

Concepten en technieken uit de lineaire algebra Jo han Quae gebeur · W im S chou t en s · Naci Tanriöv en · Pauli en Vand erey t

—— —— —— ——

4

€ 29,50 ISBN 978 94 6270 153 3 September 2018 Paperback, 17 × 23 cm ca. 280 p. Nederlands

Helder inzicht in de basisconcepten en technieken uit de lineaire algebra Toegankelijk voor studenten met een bescheiden wiskundige vooropleiding Bijzondere aandacht voor toepassingen in economische contexten Inclusief oefeningen om de behandelde concepten en technieken te toetsen

Zonder een minimale basiskennis van wiskundige concepten en technieken blijft economie een ontoegankelijke discipline. In dit boek worden op een heldere en didactische wijze de basisbegrippen en -technieken uit de lineaire algebra besproken die essentieel zijn in een academische opleiding in de economie. De nadruk ligt hierbij op het begrijpen en kunnen toepassen van theoretische concepten zoals functies en rijen, matrices en stelsels en elementaire (ruimte)meetkunde. In elk hoofdstuk worden de aangebrachte begrippen uitgebreid geïllustreerd met (bedrijfs) economische toepassingen. Wiskunde voor economen is een onmisbaar referentiewerk voor studenten in een economische opleiding. Johan Quaegebeur is hoogleraar verbonden aan het Departement Wiskunde van de KU Leuven. Wim Schoutens is hoogleraar verbonden aan het Departement Wiskunde van de KU Leuven. Naci Tanriöven is praktijkassistent aan de Faculteit Economie en Bedrijfs­ wetenschappen van de KU Leuven. Paulien Vandereyt is praktijkassistent aan de Faculteit Economie en Bedrijfs­ wetenschappen van de KU Leuven.

Onmisbaar voor studenten in een economische opleiding


T E X T B O O K · E DUCA T I O N

NIEUW HANDBOEK

B es c hikb a a r v a n a f a c a d emiej a a r 2 0 1 8 – 2 0 1 9

Dat is pedagogiek

Actuele kwesties en sleutelteksten uit de Westerse pedagogische traditie van de 20ste eeuw Jan Ma ss ch elei n (red. )

—— anthologie van meer dan 40 sleutelteksten uit verschillende pedagogische domeinen —— basiswerk voor wie pedagogiek studeert, voor wie pedagogisch werkzaam is of voor wie interesse heeft in het pedagogisch denken —— geschikt voor zowel academische als professionele master- en bacheloropleidingen die te maken hebben met pedagogische vraagstellingen —— inspiratiebron voor leerkrachten, opvoeders, ouders en iedereen die werkzaam is in de pedagogische of sociale hulpverleningscontext

€ 60,00 ISBN 978 94 6270 149 6 Oktober 2018 Hardback, 16 × 24 cm ca. 500 p. Nederlands

Onmisbaar referentiewerk voor pedagogen en iedereen met interesse in het pedagogisch denken

Pedagogische praktijken en instellingen zoals de school, het gezin, de universiteit, de zorg, en het jeugd- en volwassenenwerk ondergaan grondige veranderingen. Ze stellen de pedagogiek voor de uitdaging om met deze veranderingen zowel theoretisch als praktisch om te gaan. In Dat is pedagogiek vindt de lezer hiertoe de nodige inspiratie. In het boek worden belangrijke teksten uit de Westerse pedagogische traditie van de 20ste eeuw samengebracht, in Nederlandse vertaling en voorzien van een korte introductie en situering. Het zijn stuk voor stuk sleutelteksten die tot op vandaag betekenisvol en actueel zijn. Ze stimuleren en voeden discussies binnen de pedagogiek. Tegelijk vormen de verzamelde en vertaalde tekstfragmenten ook een handig referentiewerk voor wie pedagogiek studeert, voor wie pedagogisch werkzaam is of voor wie interesse heeft in het pedagogisch denken van de 20ste eeuw. Jan Masschelein is gewoon hoogleraar wijsgerige pedagogiek, verbonden aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de KU Leuven.

Teksten van Hannah Arendt, Philip Ariès, Carl Rogers, Martin Buber, Klaus Mollenhauer, Jacques Rancière, Theodor Litt, Martinus Jan Langeveld, Richard Peters, Janusz Korczak, Emile Durkheim, Michael Apple, Georg Kerschensteiner, Jerome Bruner, Michel Serres, Seymour Papert, John Dewey, Pierre Bourdieu, Basil Bernstein, Paul Willis, Alexander Neill, Erving Goffman, Ivan Illich, Celestin Freinet, Henk Michielse, Michel Foucault, Hans Achterhuis, Henry Giroux, Herman Giesecke, Jean Piaget, Burrhus Skinner, Lee Shulman, Donald Schön, Maria Montessori, Lev Vygostky, Philippe Meirieu, Paul Natorp, Jack Mezirow, Philip Idenburg, Leon van Gelder, Wim Ter Horst

Met inleidingen van Orhan Agirdag, Carlijne Ceulemans, Jan Elen, Pol Ghesquière, Mariette Hellemans, Geert Kelchtermans, Jan Masschelein, Wouter Pols, Stefan Ramaekers, Maarten Simons, Marcel Spierts, Pieter Verstraete, Wim Wardekker, Danny Wildemeersch

5


T E X T B O O K · H U M AN I T I E S

NIEUW HANDBOEK

B es c hikb a a r v a n a f a c a d emiej a a r 2 0 1 8 – 2 0 1 9

Van blokdruk tot blog

Omgaan met informatie en tekstgenres in de geesteswetenschappen Ko enraad Bro sen s · Li ev e D e Wach t er · Marg ot D ’H ert efelt

—— Nederlandstalig handboek voor alle (bachelor)studenten in de humane wetenschappen —— kritische kijk op de geschiedenis van het papieren én digitale informatielandschap —— handig kompas voor iedereen die informatie zoekt en wil verwerken —— wegwijs in de belangrijkste tekstgenres

6

€ 25,00 ISBN 978 94 6270 151 9 September 2018 Paperback, 17 × 23 cm 318 p. Nederlands

Wegwijs in de geschiedenis van het informatielandschap en in de belangrijkste tekstgenres

“Civilization may die of suffocation, choked in its own plethora of print”, zo waarschuwde een Amerikaans bibliothecaris in 1944. Hij was niet de eerste. Dit boek handelt over de eeuwenoude worsteling van informatiezoekers om een immer dreigend teveel aan informatie beheersbaar en ontsluitbaar te maken. Het is een geschiedenis waarin vernieuwing doorgaans aanwreef tegen conservatisme en doemdenkerij. Zo hekelden wetenschapsbeoefenaars al in de zeventiende eeuw encyclopedieën omdat die mensen schijnslim zouden maken. Daarnaast toonden beoefenaars van de geesteswetenschappen zich vaak technofoob en bleven ze lang het papieren boven het digitale informatielandschap verkiezen. De laatste jaren is die situatie echter geëvolueerd. Dit boek wil dan ook een kompas zijn voor beide landschappen. Bovendien wil het hulp bieden om een weg te vinden in de veelheid van academische, populairwetenschappelijke, journalistieke en digitale documenttypes en tekstgenres. Van blokdruk tot blog is het eerste Nederlandstalige werk dat een kritische blik werpt op de geschiedenis van het papieren en digitale informatielandschap, én tegelijkertijd de belangrijkste tekstgenres in kaart brengt. Koenraad Brosens is als onderzoeksprofessor verbonden aan de Onderzoeksgroep Kunstwetenschappen van de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Lieve De Wachter is als hoogleraar Taalbeheersing en Academisch Nederlands verbonden aan het Instituut voor Levende Talen en de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Margot D’Hertefelt is als wetenschappelijk medewerker Academische Taalvaardigheid verbonden aan het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven.


T E X T B O O K · H U M AN I T I E S

NIEUW HANDBOEK

B es c hikb a a r v a n a f a c a d emiej a a r 2 0 1 8 – 2 0 1 9

Digitale geletterdheid

Dataverwerking in de geesteswetenschappen T om W i ll aert · D i rk Speel man · Fred T ruy en —— Nederlandstalig handboek voor onderzoekers en studenten in de geesteswetenschappen —— brede kijk op het omgaan met digitale data in de geesteswetenschappen —— analyse en contextualisering van verschillende tools en technieken —— heldere voorbeelden en getuigenissen van onderzoekers uit verschillende disciplines

€ 25,00 ISBN 978 94 6270 150 2 September 2018 Paperback, 17 × 23 cm ca. 300 p. Nederlands

Omgaan met digitale data in de geesteswetenschappen

Als onderzoeker of student in de geesteswetenschappen werk je vandaag in een omgeving waarin je slechts enkele muisklikken bent verwijderd van miljoenen teksten, beelden en geluidsopnames uit bibliotheken, archieven en databanken overal ter wereld. Je vindt daarnaast ook vlot je weg naar talloze blogs, tweets, onderzoekspapers en andere digitale publicaties. Deze overvloed aan data, ook wel ‘big data’ genoemd, biedt ongekende mogelijkheden, maar brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe bepaal je bijvoorbeeld welk materiaal relevant is voor jouw specifieke project? En welke onderzoeksvragen moet je stellen als je met een algoritme duizenden teksten kan doorzoeken? Om het maximum te kunnen halen uit de heterogene en vaak grote gegevensverzamelingen die vandaag voorhanden zijn, heb je gespecialiseerde kennis en vaardigheden nodig. Dit boek wil daarbij helpen. Het legt uit hoe je best informatie en data beheert, onderzoeksdatabanken aanmaakt en bevraagt, data visualiseert en analyseert, en hoe je deze data ook kan delen en publiceren. Het handboek Digitale geletterdheid is geschreven voor onderzoekers en studenten en biedt een brede kijk op het omgaan met digitale data in het onderzoek binnen de geesteswetenschappen. De verschillende technieken en methodologische ontwikkelingen worden gecontextualiseerd en aan de hand van heldere voorbeelden uit verschillende disciplines uitgelegd. Tom Willaert is onderzoeker in Digital Humanities aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Dirk Speelman doceert Methodologie in de Onderzoekseenheid Taalkunde van de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Fred Truyen doceert Online Publiceren in de opleiding Culturele Studies van de Faculteit Letteren van de KU Leuven.

7


T r a d e · H istory

De kracht van wetenschap Een geschiedenis van het onderzoeksbeleid aan de KU Leuven Li e sbet N y s

8

€ 29,50 ISBN 978 94 6270 166 3 December 2018 Paperback, 16 × 24 cm ca. 30 illustraties ca. 250 p. Nederlands e-boek verkrijgbaar

In 2016 vierde de Dienst Onderzoekscoördinatie van de Leuvense universiteit zijn dertigste verjaardag. De geschiedenis van deze door de gereputeerde geneticus Herman Vanden Berghe opgerichte dienst, die de voorbije decennia een sterke expansie beleefde, fungeert in dit boek als kapstok voor een ruimer verhaal over het onderzoeksbeleid aan de Leuvense universiteit. Daarbij gaat het in de eerste plaats over het streven naar excellentie, over de stimulansen voor interdisciplinair onderzoek en internationalisering, over de opkomst van de bibliometrie, over de uitbouw van een open access-beleid, over de groeiende aandacht voor wetenschappelijke integriteit, over verdeelsleutels en supercomputers, rankings en publicatiedruk, peer review en tenure track. Dit alles wordt besproken tegen de achtergrond van het Vlaamse, Belgische en Europese wetenschaps­beleid en met oog voor de internationale ontwikkelingen op het vlak van onderzoek en onderzoeksmanagement. Liesbet Nys is postdoctoraal medewerker aan de Onderzoeksgroep Cultuur­ geschiedenis vanaf 1750 van de KU Leuven.

Eerste publicatie over de geschiedenis van de Dienst Onderzoekscoördinatie en het onderzoeksbeleid aan de KU Leuven Aanverwante titels

Wetenschap als roeping. Een geschiedenis van de Leuvense faculteit voor wetenschappen G eert Va npa eme l

€ 25,00, ISBN 978 94 6270 102 1, paperback, e-boek verkrijgbaar

Van mensen en muizen. Vijftig jaar Nederlandstalige Faculteit Geneeskunde aan de Leuvense universiteit Liesbet Nys

€ 59,00, ISBN 978 94 6270 088 8, hardback, e-boek verkrijgbaar


T R AD E · M I G R A T I O N

Migratie in België in 21 vragen en antwoorden Je an - Mich el L afleur · Abd e sl am Marfouk Met med ew erki ng van Nad i a Fad i l

Hoeveel migranten zijn er in België? Waar komen ze vandaan? Zijn het overwegend mannen? Zijn ze geïntegreerd of bedreigen ze onze identiteit? Nemen ze jobs af van de Belgen of worden ze gediscrimineerd? Wie bedoelt men met “mensen zonder papieren”? Is België gastvrijer dan andere landen? Mogen we onze grenzen sluiten? De meeste Belgen hebben wel een antwoord op dat soort vragen, maar vaak baseren ze zich op vooroordelen of foutieve informatie. Migratie in België in 21 vragen en antwoorden laat de clichés achterwege en geeft in een toegankelijke stijl een antwoord op 21 pertinente vragen rond migratie. Op basis van wetenschappelijke gegevens en helder cijfermateriaal geven de auteurs een evenwichtig en duidelijk antwoord. Kortom, dit boekje is een absolute aanrader voor wie zich een correcte mening wil vormen over dit brandend maatschappelijk onderwerp.

€ 15,00 ISBN 978 94 6270 148 9 Juni 2018 Paperback, 14 × 21,6 cm Gratis e-boek ISBN 978 94 6166 259 0 148 p. Nederlands

Jean-Michel Lafleur is onderzoeksleider van het FRS-FNRS en adjunct-directeur van het Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations (CEDEM), Universiteit Luik. Abdeslam Marfouk is wetenschappelijk medewerker aan het Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) en aan het Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations (CEDEM), Universiteit Luik. Nadia Fadil is hoofddocent aan het Centrum Interculturalisme, Migratie en Minderheden van de KU Leuven.

Heldere antwoorden op 21 pertinente vragen rond migratie

Download het gratis e-boek via www.upl.be/21vragen

9


S C H O LA R LY · J O U R NAL · H I S T O R Y

Hedendaagse biografieën over vroegmoderne lieden Jud i t h Brouw er · Mich ael Limberger (red. )

Nieuw nummer van het tijdschrift Nieuwe Tijdingen Aan de populariteit van de historische biografie lijkt maar geen einde te komen. Ieder jaar weer verschijnen er tal van nieuwe levensbeschrijvingen van vroegmoderne vorsten, staatslieden, kunstenaars en drukkers. Doorgaans zijn het klassieke, chrono­ logisch geordende levensbeschrijvingen, stevig ingebed in de historische context, tot tevreden­heid van de meeste recensenten en lezers. Echter, enige kritische reflectie op de bio­grafische methode ten aanzien van figuren uit de vroegmoderne tijd ontbrak tot nu toe in de Lage Landen. Deze uitgave wil hiertoe een kritische bijdrage leveren en houdt de heden­daagse biografische methodes goed tegen het licht. De auteurs in dit volume verkennen de (on)mogelijkheden van de dominerende, klassiek chronologisch geordende levensbeschrijvingen over personen uit de vroegmoderne tijd, en staan daarnaast ook stil bij de historische context, de verhouding fictie versus feit, en ten slotte bij het schrijf­proces zelf.

10 € 29,50 ISBN 978 94 6270 167 0 Oktober 2018 Paperback, 17 × 24 cm Geïllustreerd ca. 150 p. Nederlands e-boek verkrijgbaar

Neem contact op via orders@lup.be om in te tekenen op een abonnement. Voor meer informatie, ga naar www.upl.be/NieuweTijdingen

Nieuwe Tijdingen. Over vroegmoderne geschiedenis

Tijdschrift van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis / Flemish-Dutch Society for Early Modern History Redactie: A. Boele (UU) J. Brouwer (Huygens ING) H. Cools (KU Leuven) P. Knevel (UvA) J. Koopmans (RUG) M. Limberger (UGent) G. Marnef (UAntwerpen) D. Raeymaekers (RU Nijmegen) W. Ryckbosch (VUB) V. Soen (KU Leuven)

Verschijnt jaarlijks in oktober Print ISSN: 2593-0346 · Online ISSN: 2593-0354

Nieuwe Tijdingen. Over vroegmoderne geschiedenis neemt de lezer mee naar het vervlogen verleden van de vijftiende tot en met de achttiende eeuw. Iedere uitgave richt zich op een recente ontwikkeling in het historisch onderzoek naar deze schakelperiode. Daardoor komen verrassende thema’s aan bod: van sacrale ruimte tot publieksgeschiedenis, van handelsnetwerken tot lobbypraktijken, van festiviteiten tot onderwijsinstellingen. Geïnteresseerden in de vroegmoderne tijd worden zo geprikkeld door toegankelijk geschreven bijdragen, terwijl vakgenoten in deze aan peer review onderworpen artikelen de laatste stand van het onderzoek kunnen consulteren. Nieuwe Tijdingen is een initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis (VNVNG) en verschijnt sinds 2017 bij Universitaire Pers Leuven. Voor leden van VNVNG is een abonnement op het tijdschrift inbegrepen in het jaarlijks lidgeld.


S C H O LA R LY · A R T & T H E O R Y · P H O T O G R AP H Y

Le confesseur du Prince dans les Pays‑Bas espagnols (1598–1659) Une fonction, des individus Pierre -Franç o i s Pirlet

€ 55,00 / £49.00 ISBN 978 94 6270 160 1 November 2018 Paperback, 17 × 24,4 cm ca. 400 pp. French Avisos de Flandes 16 ebook available

Les Gouverneurs-généraux des Pays-Bas espagnols du dix-septième siècle bénéficiaient du conseil de leur confesseur. Ce directeur spirituel, issu du clergé régulier, tint un rôle significatif dans l’organisation du pouvoir politique bruxellois. Cette étude, qui couvre la période courant des archiducs Albert et Isabelle jusqu’au dernier Gouverneur-général issu de la famille royale, soit les années 1598 à 1659, propose, pour la première fois, une approche transversale de la fonction. L’auteur démontre que ces religieux furent souvent impliqués dans des questions politiques et courtisanes de première importance. En exposant combien les parcours individuels de ces religieux furent singuliers, Pierre-François Pirlet souligne également le polymorphisme de leur action. Enfin, ce volume met en évidence les liens étroits qu’entretinrent ces conseillers avec la Couronne espagnole, les autorités ecclésiastiques et les membres de la cour de Bruxelles. Pierre-François Pirlet est collaborateur scientifique de Transitions – Unité de recherches Moyen Âge & première Modernité (Université de Liège).

Un regard renouvelé sur la cour de Bruxelles à l’époque moderne Previously published in the series

A Constellation of Courts. The Courts and Households of Habsburg Europe, 1555–1665 R e n é Vermeir , Dries R aeym aekers, J os é E loy H ortal M u ñ oz ( e ds)

€ 49,50 / £44.00, ISBN 978 90 5867 990 1, paperback, ebook available

La Casa de Borgoña: la Casa del rey de España J os é E loy H ortal M u ñ oz , F é lix L abr ad or Arroyo ( e ds)

€ 49,50 / £44.00, ISBN 978 90 5867 977 2, paperback, ebook available

11


S C H O LA R LY · A R T & T H E O R Y · P H O T O G R AP H Y

Renaissance Scenes of Industrial Reconversion in the Nord-Pas-de-Calais Coalfield Jo rge Rib alta

12

€ 39,50 / £35.00 ISBN 978 94 6270 159 5 November 2018 Paperback, 17 × 23 cm 176 images 240 pp. English/French Lieven Gevaert Series 25

Photographic analysis of the mining region’s transition to culture and leisure economies

For more information about the Lieven Gevaert Series, visit www.lgseries.be.

The Nord-Pas-de-Calais mining region, bordering on Belgium, is part of northern Europe’s historical centre of heavy industry, which extends as far as the Ruhr area in Germany. With the end of coal mining in the 1980s, the Lille region transitioned to new economic activities, particularly within the cultural and creative industries, taking advantage of its strategic location midway between Paris, London and Brussels. After de-industrialisation and the 1984 opening of the Lewarde Mining Museum – the first institution of its kind in France – the region took part in industrial heritage campaigns modelled on the Ruhr industrial region. Various historical sites in coal-mining areas in this region and in Belgium were classified as World Heritage Sites by UNESCO in 2012. Organised around eight groups of a varying numbers of photographs, Renaissance (2014) presents a photographic analysis of the epochal transition from industry to culture and leisure economies. It sheds a light on the Nord-Pas-de-Calais mining region’s place in the European history of the capitalist nation-state. The artist, Jorge Ribalta, offers a contribution to the critique on the myths and utopian promises of cultural economies. His photographic work interrogates the correspondence between the decline of industrial economies in Europe and the crisis of the middle class. Jorge Ribalta is an artist, researcher, editor, and independent curator. He lives and works in Barcelona.

Contributors: Muriel Enjalran (Director of the Centre Regional de la Photographie Nord-Pas-de-Calais, Douchy-les-Mines), Hilde Van Gelder (KU Leuven), Jacques Lemière (Université de Lille)

“For ten years, my work has been based on a desire to reinvent the documentary idea, by bringing historical density to that very idea, which is inseparable from the representation of work and the working classes. Documentary discourse can also contribute to an institutional critique right inside the art system through self-reflexivity – that is to say, through the documentary observation of artistic working conditions.” — Jorge Ribalta on his project Renaissance


S C H O LA R LY · Art & T heory · Photogr a p hy

Photography Performing Humor Mi eke Bley en · Li e sbet h D e c an (ed s)

€ 39,50 / £35.00 ISBN 978 94 6270 165 6 November 2018 Paperback, 17 × 23 cm ca. 100 images ca. 250 pp. English Lieven Gevaert Series 26

Contributors: Kevin Atherton (National College of Art and Design, Dublin), Anna Corrigan and Susana S. Martins (Universidade NOVA de Lisboa), Hilde D’haeyere (KASK School of Arts of University College Ghent), Heather Diack (University of Miami), Louis Kaplan (University of Toronto), Ann Kristin Krahn (Braunschweig University of the Arts), Sandra Križić Roban (Institute of Art History, Zagreb), Esther Leslie (Birkbeck University of London), Johan Pas (Royal Academy of Fine Arts, Antwerp), Katarzyna RuchelStockmans (Vrije Universiteit Brussel)

Despite the ubiquitous presence of photographic humor in art and popular media, the phenomenon has as yet received very little scholarly attention. Focusing on staged humor rather than on comic effects of snapshot photography, this volume brings together leading scholars in the field addressing humor performed in front of the camera, often specifically created for the camera, and the performative joke-work done by the medium itself. A first section explores how photography, due to its “shattering” qualities, turns into a privileged medium for eliciting humorous effects and how humor can be discerned within the photographic event. A second section discusses the toolbox of photographic trickery (photomontage, double exposure and cinematic movement) that allows photography to mock itself. The book closes with a section on photographic wit in conceptual art, both in canonized and more locally distinct practices. With artists’ pages from Paulien Oltheten, Lieven Segers and David Helbich Mieke Bleyen is a postdoctoral researcher at the Lieven Gevaert Research Centre for Photography, Art and Visual Culture and the Institute for Cultural Studies at the KU Leuven. Liesbeth Decan teaches theory and history of photography at LUCA School of Arts Brussels, where she is also the coordinator of the research group Photography Expanded.

New perspectives on humor within photography By the same author

Conceptual, Surrealist, Pictorial. Photo-Based Art in Belgium (1960s – early 1990s) Liesbeth Deca n

€ 39,50 / £35.00, ISBN 978 94 6270 077 2, paperback

Minor Aesthetics. The Photographic Work of Marcel Mariën M ieke B l eye n

€ 39,50, £35.00, ISBN 978 90 5867 968 0, paperback

13


S c ho l a r ly · H istory o f R e l igio n

Cardinal Mercier in the First World War Belgium, Germany and the Catholic Church Jan D e V o ld er

14

€ 49,50 / £44.00 ISBN 978 94 6270 164 9 October 2018 Paperback, 17 × 23,8 cm 10 b&w illustrations 256 pp. English Kadoc-Studies on Religion, Culture and Society 23 ebook available

Church leaders and their contrasting opinions in the face of the Great War

Cardinal Désiré-Joseph Mercier, Archbishop of Malines, was the incarnation of the Belgian resistance against the German occupation during the First World War. With his famous pastoral letter of Christmas 1914 ‘Patriotisme et Endurance’ he reached a wide audience, and gained international influence and respect. Mercier’s distinct patriotic stance clearly determined his views of national politics, especially of the ‘Flemish question’, and his conflict with the German occupier made him a hero of the Allies. The Germans did not always know how to handle this influential man of the Church. Pope Benedict XV did not always approve of the course of action adopted by the Belgian prelate. Whereas Mercier justified the war effort as a just cause in view of the restoration of Belgium’s independence, the Pope feared that “this useless massacre” meant nothing but the “suicide of civilized Europe”. Through a critical analysis of the policies of Cardinal Mercier and Pope Benedict XV, this book sheds revealing light on the contrasting positions of Church leaders in the face of the Great War. Jan De Volder is a Belgian historian. Currently, he occupies the Cusanus Chair ‘Religion, Conflict and Peace’ of the Faculty of Theology and Religious Studies of the University of Louvain (KU Leuven). He has a special interest in church and religion during World Wars I and II.

Previously published in the series

Life Inside the Cloister. Understanding Monastic Architecture: Tradition, Reformation, Adaptive Reuse Thomas Cooma ns

€ 45,00 / £39.00, ISBN 978 94 6270 143 4, paperback, ebook available

Sign or Symptom? Exceptional Corporeal Phenomena in Religion and Medicine in the 19th and 20th Centuries Ti n e Van Osselaer , H e n k de Sm ae le , K aat Wi ls ( e d s)

€ 45,00 / £39.00, ISBN 978 94 6270 107 6, paperback, ebook available


S C H O LA R LY · H I S T O R Y

The United States of Belgium The Story of the First Belgian Revolution Jane C . Jud ge

€ 55,00 / £49.00 ISBN 978 94 6270 157 1 November 2018 Paperback, 15,6 × 23,4 cm 59 images ca. 320 pp. English ebook available

In 1790, following the birth of the United States of America (1776) and the creation of the French National Assembly (1789), nine provinces nestled between the French and Dutch borders declared themselves a new free and independent country: the United States of Belgium. Before then, the provinces had been part of the vast Austrian Habsburg Empire ruled by Joseph II. In 1789 revolutionaries from Brussels to Ghent to Namur recruited a grass-roots army that, to the surprise of many, successfully chased imperial forces from the majority of the territories. The exhilaration of military triumph and political independence quickly faded as revolutionary factions fought each other and the European monarchies became more nervous in the face of French radicalization. Yet, the course of events had fostered the solidification of a new identity among the provinces’ inhabitants: Belgianness. This is the story of the emergence of Belgianness in the crucible of revolution. The United States of Belgium tells the story of the First Belgian Revolution before the creation of a language barrier between French and Dutch. It incorporates over 50 contemporary images of the revolutionary era. Jane C. Judge obtained her PhD in History from the University of Edinburgh and held a 2-year postdoctoral position at KU Leuven thanks to support from the Belgian American Educational Foundation and a KU Leuven Postdoctoral Mandate.

New and comprehensive insights into the seminal events that shaped Belgian identity Also of Interest

Onhoudbaar verleden. Geschiedenis als politiek instrument tijdens de Franse periode in België Brecht Deseu re

€ 55,00, ISBN 978 90 5867 983 3, paperback, ebook available

15


S C H O L A R LY · M E D I E V A L P H I L O S O P H Y

The Astrological Autobiography of a Medieval Philosopher

Petri Thomae Quaestiones de ente G arret t R . Smi t h (ed.)

Henry Bate’s Nativitas (1280–81) C arlo s St eel · St ev en Vand en Bro e cke · D av i d Ju st e · Shlomo Sel a (ed s)

new resource for scholars working on medieval science, autobiography, and notions of personhood and individuality.

16

Carlos Steel is emeritus professor of ancient and medieval philosophy at KU Leuven and director of the “Aristoteles Latinus” project. Steven Vanden Broecke is associate professor in the History Department of Ghent University. The present book reveals the riches David Juste is research leader of the of the earliest known astrological project Ptolemaeus Arabus et autobiography, authored by Henry Latinus at the Bavarian Academy of Bate of Mechelen (1246–after 1310). Sciences and Humanities (Munich). Exploiting all resources of contemporary Shlomo Sela is emeritus professor at the astrological science, Bate conducts in department of Jewish Thought at his Nativitas a profound self-analysis, Bar-Ilan University (Tel Aviv). revealing the peculiarities of his character and personality at a crucial € 85,00 / £79.00 moment of his life (1280). The result ISBN 978 94 6270 155 7 is an extraordinarily detailed and November 2018 penetrating attempt to decode the fate Hardback, 15,6 × 23,4 cm of one’s own life and its idiosyncrasies. ca. 320 p. The Astrological Autobiography of a English/Latin Medieval Philosopher offers the first Ancient and Medieval Philosophy Series 1–17 critical edition of Bate’s Nativitas. An ebook available extensive introduction presents Bate’s

life and work and sheds new light on the reception and use of Greek, Latin, Arabic, and Hebrew texts among scholars in Paris at the end of the 13th century. The book thus provides a major

Critical edition of the earliest known astrological autobiography

In addition to the critical edition, the present volume also contains a detailed introduction and study of the philosophy and the manuscripts of the De ente, with an appendix containing the question on univocity by Francis Marbres (John the Canon), who copied extensively from the De ente. It is generally acknowledged by Garrett Smith is an academic councillor historians of philosophy that medieval at the Rheinische Friedrichphilosophers made key contributions Wilhelms-Universität Bonn, where to the discussion of the problem of he teaches in the Institute of being and the fundamental issues of Philosophy and serves as advisor to metaphysics. The Quaestiones de ente of the Scotus Archives. Peter Thomae, composed at Barcelona ca. 1325, is the longest medieval work € 200,00 / £179.00 devoted to the problem of being as ISBN 978 94 6270 161 8 well as the most systematic. The October 2018 work is divided into three parts: the Hardback, 15,6 × 23,4 cm concept of being, the attributes of 830 pp. being, and the descent of being. Many English/Latin of the philosophical tools that Peter Ancient and Medieval Philosophy Series 1–52, II pioneered in this work, such as the ebook available distinction between objective being and subjective being, and various modes of quiddities and abstraction, were adopted by later thinkers and discussed up to the eighteenth century. Apart from defending and further extending Scotistic doctrine, one of Peter’s achievements in the De ente is to fully reconcile Scotistic univocity with the traditional doctrine of the analogy of being.

Editio princeps of Peter Thomae’s De ente

Visit www.lup.be for previous publications in the Ancient and Medieval Philosophy Series 1.

uplseizoenscatalogus2018-2.indd 16

8/28/18 5:59:54 PM


S C H O LA R LY · P S Y C H O ANALY S I S

Dora, Hysteria and Gender Reconsidering Freud’s Case Study D ani el a Fi nz i · H erman W e st eri nk (ed s)

‘Dora’ is one the most important and interesting case studies Sigmund Freud conducted and later described. It constitutes a key text in his oeuvre and finds itself at the crossroads of his studies in hysteria, the theory of sexuality, and dream interpretation. The Dora case is both a literary and theoretically ground-breaking text and an account of a ‘failed’ treatment. In Dora, Hysteria and Gender renowned Freud scholars reflect on the Dora case, presenting various innovative and controversial perspectives and elaborating the significance of the text for contemporary debates on gender, sexuality, and queer theory. This volume is of interest to psychoanalysts and scholars working on psychoanalysis, sexuality, gender, queer theory, philosophical anthropology, and literary studies.

€ 39,50 / £35.00 ISBN 978 94 6270 156 4 September 2018 Paperback, 15,6 × 23,4 cm ca. 175 p. English Figures of the Unconscious 16 ebook available

Daniela Finzi is Head of the Research Department of the Sigmund Freud Museum and member of the board of the Sigmund Freud Foundation. Herman Westerink is senior researcher and lecturer at the Radboud University Nijmegen and extraordinary professor at the University of Leuven.

Contributors: Rachel B. Blass (Heythrop College, University of London), Daniela Finzi (Sigmund Freud Foundation), Esther Hutfless (University of Vienna), Ulrike Kadi (Medical University of Vienna), Ilka Quindeau (Frankfurt University of Applied Sciences), Beatriz Santos (University Paris VII Diderot), Philippe Van Haute (Radboud University Nijmegen), Herman Westerink (Radboud University Nijmegen), Jeanne Wolff-Bernstein (Sigmund Freud University in Vienna)

Freud’s Dora case and contemporary debates on gender, sexuality, and queer theory Previously published in the series

Freud au cas par cas. Lectures philosophiques des cas freudiens G i lles R ibau lt ( e d. )

€ 24,95 / £38.00, ISBN 978 94 6270 050 5, paperback, ebook available

Psychoanalysis, Monotheism and Morality. The Sigmund Freud Museum Symposia 2009-2011 Wo lfgang Müller-Fu n k , I n ge Scholz-Strasser , H erm an Westeri n k ( e d s)

€ 39,50 / £35.00, ISBN 978 90 5867 935 2, paperback, ebook available

17


S C H O LA R LY · J O U R NAL · D I V E R S I T Y AND G E ND E R S T UD I E S

DiGeSt Journal of Diversity and Gender Studies Mi eke Vand enbroucke (Ed i t o r -i n-ch i ef ) Previously published by Academia Press

The Journal of Diversity and Gender Studies (DiGeSt) is a bi-annual, peer-reviewed international journal dedicated to the intersection of diversity and gender studies. It is included in the Flemish Academic Bibliography for the Social Sciences and the Humanities (VABB-SHW). DiGeSt has the ambition to be a leading journal in the field and publishes original work from a wide array of disciplines including sociology, anthropology, communication sciences, political sciences, philosophy, history, arts, and literature. In addition, it is open to work from other disciplines such as psychology and educational sciences, especially when there is a strong link with frameworks that are also used in the social sciences and the humanities. DiGeSt mainly publishes work related to Europe. Given that debates about gender and diversity often transcend national borders, the journal occasionally also publishes work related to other geographical contexts.

18

Online journal with a print edition Biannually (April/October) Print ISSN: 2593-0273 Online ISSN: 2593-0281 Online available via JSTOR

Editorial assistant: Katrien De Graeve Editorial board: Birgit Van Puymbroeck, Tine Brouckaert, Tom Claes, Sander De Ridder, Petra Debusscher, Marysa Demoor ( founder), Frederik Dhaenens, Wim Peumans, Griet Roets, Sarah Van de Velde, Liselotte Vandenbussche, Pieter-Paul Verhaeghe

Next issue available October 2018

For Researchers DiGeSt solicits articles that problematize gender and/or focus on issues dealing with diversity in all its manifestations. It seeks original contributions that present the results of new research, reflect on methodological challenges, and engage with new theories or work across disciplines. Special Issues DiGeSt welcomes suggestions for guest-edited special issues and invites potential guest editors to send their proposals, with suggested contributors, to the editor. Subscribe to DiGeSt A n n ua l s u b s cr i pt i o n fe es fo r 20 1 8 * Institutional online & print: € 170.00 Institutional online only: € 150,00 Individual online & print: € 55,00 Individual online only: € 40,00 * Subscriptions to print only are not available. Prices include 21 % VAT, and postage and handling charges for subscribers within Benelux. For subscribers outside the Benelux a postage fee is applicable.

To sign up for a subscription, contact orders@lup.be. For more information, visit www.digestjournal.be


S C H O LA R LY · M I G R A T I O N AND I N T E R CULT U R AL S T UD I E S

Gender and Migration A Gender-Sensitive Approach to Migration Dynamics Chri st i ane T immerman · Mari a Luci nd a Fo n se c a · Lo re Van Praag · S ó ni a Perei ra (ed s)

The impact of gender on migration processes

€ 59,00 / £52.00 ISBN 978 94 6270 163 2 October 2018 Paperback 15,6 × 23,4 cm ca. 300 pp. English CeMIS Migration and Intercultural Studies 3 ebook available

Contributors: Marianna Bacci Tamburlini (Universidade de Lisboa), Milena Belloni (University of Antwerp), Kitti Baracsi (University of Pécs), Kamila Fiałkowska (University of Warsaw), Hilde Greefs (University of Antwerp), Kenneth Hemmerechts (Vrije Universiteit Brussel), Alexandra Parrs (University of Antwerp), Ferruccio Pastore (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione FIERI Torino), Alina Poghosyan (Institute of Archaeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of Armenia), Ilse Ruyssen (Ghent University), Sara Salomone (Ghent University and UNU-CRIS), Romina Seminario Luna (Lausanne University), Christiane Timmerman (University of Antwerp), Lore Van Praag (University of Antwerp), Thomas Verbruggen (University of Antwerp), Zeynep Zümer Batur (University of Antwerp)

Considering the dynamic and reciprocal relationship between gender relations and migration, the contributions in this book approach migration dynamics from a gender-sensitive perspective. Bringing together insights from various fields of study, it is demonstrated how processes of social change occur differently in distinct life domains, over time, and across countries and/or regions, influencing the relationship between gender and migration. Detailed analysis by regions, countries, and types of migration reveals a strong variation regarding levels and features of female and male migration. This approach enables us to grasp the distinct ways in which gender roles, perceptions, and relations, each embedded in a particular cultural, geographical, and socioeconomic context, affect migration dynamics. Hence, this volume demonstrates that gender matters at each stage of the migration process. In its entirety, Gender and Migration gives evidence of the unequivocal impact of gender and gendered structures, both at a micro and macro level, upon migrant’s lives and of migration on gender dynamics. Christiane Timmerman is professor and head of the Centre for Migration and Intercultural Studies (CeMIS) at the University of Antwerp. Maria Lucinda Fonseca is Professor and President of the Institute of Geography and Spatial Planning (IGOT) at the Universidade de Lisboa and scientific coordinator of the research group MIGRARE – Migration, Spaces and Societies at the Centre for Geographical Studies (CEG) at the same institution. Lore Van Praag is a postdoctoral researcher and research coordinator in the Centre for Migration and Intercultural Studies (CeMIS) at the University of Antwerp. Sónia Pereira is postdoctoral researcher at the Institute of Geography and Spatial Planning (IGOT) at the Universidade de Lisboa.

Previously published in the series

Migration and Integration in Flanders. Multidisciplinary Perspectives Christia ne T immerma n , Noel C lyc q, Fra n çois Lev rau, Lore Van Pr aag , Dirk Van heu l e ( e d s)

€ 59,50 / £53.00, ISBN 978 94 6270 145 8, paperback, ebook available

19


O P E N ACC E S S · A R C H A E O L O G Y

Beyond Provenance New Approaches to Interpreting the Chemistry of Archaeological Copper Alloys A .M . P o ll ard – W i t h P. Bray · P. Hommel · R . Liu · J. P ouncet t · M . S aund er s · P. Howart h · A . Cuéno d · Y. -K . H su · L . Peruc ch et t i

20

€ 39,50 / £35.00 ISBN 978 94 6270 162 5 November 2018 Hardback, 15,6 × 23,4 cm Full colour Open Access ebook eISBN 978 94 6166 266 8 272 pp. English Studies in Archaeological Sciences 6

For the last 180 years, scientists have been attempting to determine the ‘provenance’ (geological source) of the copper used in Bronze Age artefacts. However, despite advances in analytical technologies, the theoretical approach has remained virtually unchanged over this period, with the interpretative methodology only changing to accommodate the increasing capacity of computers. This book represents a concerted effort to think about the composition of Bronze Age metal as the product of human intentionality as well as of geology. It considers the trace element composition of the metal, the alloying elements, and the lead isotopic composition, showing how a combination of these aspects, along with archaeological context and typology, can reveal much more about the life history of such artefacts, expanding considerably upon the rather limited ambition of knowing where the ore was extracted. Beyond Provenance serves as a ‘how-to handbook’ for those wishing to look for evidence of human intentionality in the chemical patterning observed in bronzes. Mark Pollard is Edward Hall Professor of Archaeological Science at the Research Laboratory for Archaeology, School of Archaeology, University of Oxford, and PI on the ERC Advanced Grant ‘FLAME’.

Contributors: P. Bray (University of Oxford), P. Hommel (University of Oxford), R. Liu (University of Oxford), J. Pouncett (University of Oxford), M. Saunders (University of Oxford), P. Howarth (University of Oxford), A. Cuénod (Hochschule Hamm-Lippstadt), Y.-K. Hsu (Deutsches Bergbau-Museum, Bochum), L. Perucchetti (British Museum)

Previously published in the series

Minoan Earthquakes. Breaking the Myth through Interdisciplinarity S imon J u sseret, M an u e l Si n t u bin ( e ds)

Human intentionality in chemical patterns in Bronze Age metals

€ 69,50 / £60.50, ISBN 978 94 6270 105 2, hardback, ebook available

Glass Making in the Greco-Roman World. Results of the ARCHGLASS project Patri ck Degryse ( e d. )

€ 25,00 / £21.00, ISBN 978 94 6270 007 9, hardback, free ebook available

Free ebook at OAPEN Library www.oapen.org


O P E N ACC E S S · J O U R NAL · I N T E R D I S C I PL I NA R Y

Transdisciplinary Insights Anne - Mi eke Vand amme · And re a s D e Blo ck · Gri et Ceule man s (ed s)

Open Access Journal

Transdisciplinary Insights (TI) is an open access journal dedicated to giving a forum to transdisciplinary research and systems thinking. The journal communicates the results of cross-disciplinary collaboration by masters students and early career researchers, stimulated by the KU Leuven Honours Programme, in close interaction with societal actors. This ambitious journal will present refreshing outside-the-box insights and new ideas that have the potential to find their way to the established research environment. All contributions are peer-reviewed and meet academic quality standards. T y pes o f a rt i cl es

Original research deals with an innovative approach to framing a trans­disciplinary problem and suggests new insights that help to address the problem. Review articles present a critical review of the scientific or social literature on a topic or a methodology that is described in a scientific manner and that is of value for the society and/or the environment, or that relates to sustainability. Opinion papers can be editorials (by invitation only) or papers intended to provide scientific comments on topics or trends in society within the focus and scope of the journal. Editorial board: Griet Ceulemans (KU Leuven), Andreas De Block (KU Leuven), Karin Hannes (KU Leuven), Anneleen Kiekens (KU Leuven), Jorge Ricardo Nova-Blanco (KU Leuven), Peter Piot (London School of Hygiene & Tropical Medicine), Jan Rongé (KU Leuven), Nathal Severijns (KU Leuven), Anne Snick (SAPIRR), Pieter Thyssen (KU Leuven), Anne-Mieke Vandamme (KU Leuven), Liesbet Vranken (KU Leuven), Gabriela Wülser (Swiss Academies of Arts and Sciences)

O p e n Ac c ess e-j o u r n a l Annually (December) Online ISSN: 2593-0338 Online available via ingentaconnect.com

Second issue available December 2018 For more information, visit www.lup.be/TransdisciplinaryInsights

21


Textbook Programme Leuven University Press has a growing programme of textbooks, designed for students at university and college level. All academic subjects and fields qualify for a textbook publication with our press. Authors can count on professional editorial support and personal guidance in the joint effort of realising durable and attractive textbooks. Moreover, Leuven University Press stands for high quality at affordable prices. Our textbooks are actively marketed and brought to the attention of the targeted international audience. Teaching staff are welcome to request an inspection copy. Please send your request with the book title, your name, institutional address, and course name to marketing@lup.be. Book proposals are welcome at publish@lup.be.

Universitaire Pers Leuven biedt een groeiende collectie handboeken bestemd voor studenten op bachelor- en masterniveau. Alle vakgebieden zijn welkom. Auteurs worden individueel begeleid en professioneel ondersteund tijdens het volledige redactieproces. Het resultaat van deze samenwerking is een duurzaam en aantrekkelijk handboek van hoge kwaliteit dat democratisch wordt geprijsd. Een op maat gesneden promotiecampagne garandeert tenslotte optimale zichtbaarheid en internationale beschikbaarheid. Docenten kunnen een gratis inkijkexemplaar aanvragen. Stuur uw aanvraag met de titel van het boek, uw naam, adres en de opleiding naar marketing@upl.be. Boekvoorstellen zijn welkom op uitgever@upl.be.

Economie. Een inleiding

Geschiedenis is een werkwoord

22

€ 57,00 ISBN 978 94 6270 109 0 e-boek verkrijgbaar

Economie. Een inleiding: oefeningen € 19,50 ISBN 978 90 5867 982 6

Wijsbegeerte

Amne adverso

€ 19,50 ISBN 978 94 6270 057 4

€ 45,00 ISBN 978 94 6270 054 3

Lineaire algebra € 36,00 ISBN 978 94 6270 052 9

€ 29,50 ISBN 978 94 6270 083 3

Inleiding tot de Europese Rechtsgeschiedenis

Between Educationali­ zation and Appropriation

€ 45,00 ISBN 978 90 5867 980 2

€ 49,50 ISBN 978 90 5867 917 8

Trend en toeval

Historiografie

€ 29,50 ISBN 978 94 6270 051 2

€ 28,50 ISBN 978 90 5867 978 9


Ordering information NEW WEBSITE LAUNCH OFFER! 20% DISCOUNT ON ALL WEB ORDERS! Enter the discount code NEW2018 with your online order and you receive 20% discount! Offer valid until October 31, 2018. This discount cannot be combined with other offers and/or (employee) discounts. All prices are inclusive of VAT and may be subject to change without prior notice. Prices do not include postage and handling.

Customers in Europe Order f u l f i l m e n t a n d Sa l es R e p r ese n tat io n i n Euro p e ( e xc lud i ng the B e ne lux a nd F r a nc e ) NBN International Tel +44 (0) 175 220 2301 Fax +44 (0) 175 220 2333 orders@nbninternational.com cservs@nbninternational.com www.nbninternational.com

Individ ua ls All Leuven University Press publications are available from your local bookshop or can be ordered directly by mail, fax, or e-mail at orders@lup.be, or online at www.lup.be.

Booksh o p s Orders may be sent by mail, fax, or e-mail to orders@lup.be. Belgian bookshops can also order through boekenbank.be. Please do not hesitate to contact us for more information on terms and conditions at info@lup.be.

Li bra r i es

D i st r i b u t i o n i n F r a n ce Boo ks h o p s CID Tel +33 (0) 1 53 48 56 30 Fax +33 (0) 1 53 48 20 95 cid@msh-paris.fr

I n di vi dua l cu sto m e r s www.lcdpu.fr

Customers in the USA and Canada All English-language publications are available through Cornell University Press www.cornellpress.cornell.edu

O r de r fu l fi l m e n t i n t h e U SA a n d Ca n a da Longleaf Services, Inc. customerservice@longleafservices.org

Representation in China

e b ooks On our website www.lup.be a number of our titles are also available in PDF ebooks (see the ebooks section on our site). These PDF ebooks are also available through selected online retailers and on different library platforms such as ProQuest Ebook Central, EBSCOhost, Dawsonera, Project MUSE and JSTOR. In future we strive to further increase our ebook collection and improve availability.

R e vi e w co pi es Review copies are provided to publishers and journal review editors upon request. All requests are subject to publishers’ approval. Review copy requests can be sent to marketing@lup.be.

Sta n di n g o r de r s All series are available on standing order. To sign up for a subscription, please contact info@lup.be.

W e b s i t e a n d e- n e ws l e tte r

Inspirees International Tel +86 (0) 10 84467947 Free service line 4006.618.717 www.inspirees.com

For more information about Leuven University Press, our books, and our publishing programme, please visit our website www.lup.be and subscribe to our e-newsletter.

Co n tact i n fo r m at i o n

Face b ook / T w i t t e r / L ink e d In

Leuven University Press Minderbroedersstraat 4, box 5602 3000 Leuven, Belgium Tel +32 (0) 16 32 53 45 · Fax +32 (0) 16 32 53 52 info@lup.be · www.lup.be

Follow us on Facebook, Twitter and LinkedIn!

Libraries benefit from a 10% discount on all orders placed directly with Leuven University Press by mail, fax, or e-mail at orders@lup.be.

Cu stome r s i n the N e the r l a nd s Bookshops in the Netherlands can order through CB: www.cb.nl.

23


Leuven University Press Minderbroedersstraat 4 · box 5602 B-3000 Leuven Belgium www.lup.be

24

V.U. Veerle De Laet · Minderbroedersstraat 4 · B-3000 Leuven

Fall 2018 Catalogue  

In this Fall 2018 catalogue we present you our new and forthcoming titles from September 2018 until January 2019.

Fall 2018 Catalogue  

In this Fall 2018 catalogue we present you our new and forthcoming titles from September 2018 until January 2019.

Advertisement