Saski nie śpij! – podsumowanie projektu artystyczno-społecznego.

Page 1

S a s k i n i e ś p ij! – p o d su mow a n ie w yd a r z en i a A g n ie s z k a Ja ś k ie w ic z ( Wa si le w s k a), A n n a M a rc z a k- Gut ISBN 9 78 - 83 -95912 8 - 0 -1


„ Króla Aug u sta nie wsł aw ił miec z, Ni w ielkich cz y nów blaski, Ale Warsz aw ie dał piękną rz ec z: Urocz y O g ród S aski. (...) Więc, gdy w spomnimy na o g ród ten, Nie prz eklinajmy S as a.” Ar tur O ppman , Moj a Warsz awaS a s ki nie ś pij! był projek tem a r t yst ycz no - spo łe czny m zre a l i z owa ny m w 2 017 rok u w pr z e st r z en i publ icz nej wa rsz awsk iego Og rodu S a sk iego i f r a g ment u plac u Pi ł sud sk iego. Autork i A n na Ma rcz a k i A g n ie sz k a Wa si lewsk a post a now i ł y pr z y w róc ić pa m ię ć d aw nego Og rodu , re a l i zując projek t S a s ki nie ś pij! ja ko kont u nu ac ję swojej pr ac y dy plomowej S a s ki P roje k t , zre a l i z owa nej pod k ier u n k iem prof. A nd r z eja Wę c ł awsk iego w P ra c ow ni nr 6 na wa rsz awsk iej A k adem i i Sz t u k Pię k nyc h . I n ic jat y wa z ost a ł a zre a l i z owa na d zię k i a r t yst ycz nemu st y pend iu m m . st . Wa rsz aw y na rok 2 017 i był a kont y nuowa na on l i ne w rok u 2 018 popr z e z st ronę w w w. s a sk i n ie spij.pl . Z a pomoc ą k i l k u na st u i nst a lac ji a r t yst ycznyc h, t a k ic h ja k Alta nk a O woc owa , Kios k Me te orol og ic z ny cz y Paw ilon Kro pli M l e k a , S a s ki nie ś pij! z a k ład a ł od n ie sien ie do bogatej h istor i i Og rodu . Wsz yst k ie te , ja k i w iele i n nyc h obiek tów a rc h itek ton icz nyc h znajdowa ło się na t y m k rólewsk i m n iegdy ś teren ie , k tór y po I I wojn ie z ost a ł sprowad z ony je dy n ie do rol i pr z ec hod n iego sk wer u .


Daw n iej Og ród S a sk i st a now i ł tę t n i ąc e elega nc k i m ż yc iem towa r z ysk i m c ent r u m Wa rsz aw y, gd zie n ie w pu sz cz a no n iew y t r aw n ie ubr a nyc h i ntere s a ntów. Pa rk bogat y był w c iek awe i n ic jat y w y cz y wspa n ia ł ą a rc h itek t u rę , m .i n . w y t wor ne paw i lony og rodowe , pa łac t u rec k i, wod ne re z er w u a r y. Moż na było w n i m zje ś ć lody i s łodycz e z e z na nej w c a łej Wa rsz aw ie c u k ier n i L e s sla , napić się ś w ie ż ej wody s odowej, k upić najnowsz ą pr a s ę cz y na st aw ić swój z ega rek- c ebu l k ę z god n ie z z ega rem u m ie sz cz ony m na s ł y n ny m K iosk u Mete orolog iczny m – u fa no bow iem, ż e ten c hod zi lepiej n i ż z ega r r at u sz ow y. Nie stet y, pa rk ja k i ter a z z na my z d aje się n ie pa m ię t a ć cz a s ów swojej ś w iet no ś c i . Dzia ł a n ie projek t u S a s ki nie ś pij! pr z ew idy wa ło w ię c i nter wenc je pr z e st r z en ne mając e z a i nt r ygować i z aprosić do pr z ejś c ia się sz la k a m i d aw nego Og rodu , a t a k ż e poszu k iwa n ia ba rd ziej u k r y t yc h naw i ą z a ń, t a k ic h ja k Wie l ki S a lon cz y od n ie sien ie do z na nego Pałacu Brühla, czyli pałacu pier wszego ministra i ulubieńca k róla Augusta III Sasa. Spac erow i m ia ł y te ż towa r z ysz yć opubl i kowa ne na st ron ie z ad a n ia , k tór yc h c elem było u at r a kc y jn ien ie nawet je d noos obowej, pr z y pad kowej w yc iecz k i . Na pr z y k ład pr z y D wor z e Bokum a na le ż a ło dow ie d zie ć się , ja k po t u re c k u mów i się „cz e ś ć” i w y kor z yst ać to pr z y najbl i ż sz ej ok a zji .


S a me i nst a lac je z a ist n ia ł y w m iejs c ac h pr z y bl i ż onyc h do h istor ycznyc h, z e w zg lę du na zm ien iając y się na pr z e st r z en i w ieków pla n Og rodu . Na st ron ie i nter netowej w w w. s a sk i n ie spij.pl moż na było zna le ź ć mapk ę , k tór a m ia ła pomóc w lok a l i z owa n iu z a rów no i nst a lac ji, ja k i m iejs c , gd zie i st n ia ł y n iegdy ś obiek t y a rc h itek ton icz ne . K a ż demu obiek tow i towa r z ysz yła k rót k a h istor ia i c iek awost k i .

Projek t z a k ł ad a ł k i l k a na ś c ie i ngerenc ji (ud a ło się zre a l i z ować je dy n ie k i l k a , w t y m je d na z n i k nę ła w noc y popr z e d z ając ej ot wa rc ie), z atem n iek tóre z dję c ia pok a zują a lbo c hw i lowe i nst a lac je , a lbo w i zu a l i z ac je . K a ż d a z i ngerenc ji (r z e ź by / obiek t y / i nst a lac je) nosi ł a t a k ą s a m ą na z wę ja k pier wot ne obiek t y a rc h itek ton icz ne , je d na k for ma poz ost awa ł a ju ż wol n ą i nter pret ac ją w pr z y pad k u k a ż dej z n ic h .


Na z w y obiek tów : • Cukie r nia L e s sl a • Kiosk Mete orol og iczny • Altank a O wocowa • Uje ż d ż alnia • • D ome k Og rodnik a • M l e cz ar nia • Wie l ki S al on • D ome k Gie r • Te atr L etni • • D wór Bokum a • Altank a z wod ą sod ową • Kiosk d o s pr z e d a ży ga z et • • Paw il on Kropli M l e k a • Pał a c Br ühl a • Mały S al on • • Pał a c S a ski • S obór A . Ne wskiego •


M apk a z pl a nem O g ro du S a s k ie go, Wa r s z aw a 2 017


P r z y k ł adowe z ad a n i a do w y kon a n i a pr z e z pr z e c ho d n i a , k tóre mo ż n a by ło z n a le ż ć w O g ro d z ie w for m ie p o c z tówe k p o dc z a s t r w a n i a a k c ji .
Autork i z aprojek towa ł y t a k ż e w ieloelementow ą ident y f i k ac ję w i zu a l n ą i mater ia ł y g r a f icz ne obejmując e logo, g r a f i k i na me d ia spo łeczno ś c iowe , pla k at y, u lot k i, mapk i, st ronę i nter netow ą , ok a zjona l ne g r a f i k i, f i l m promując y etc . Pla k at y i a n i mac je w l ipc u 2 017 rok u moż na było spot k ać w c a ł y m m ie ś c ie (pr z yst a nek C ent r u m A MS ; spot y rek la mowe Wa rex po w t u nelu met r a Św ię tok r z ysk a ; k i l k ad zie si ąt pla k atów Cit y poster). Spot em itowa ny był w st ac ji T V P Ku lt u r a . G łów ny pla k at promując y w yd a r z en ie w kolejnyc h lat ac h w zi ą ł ud zia ł w k i l k u m ię d z y na rodow yc h w yst awac h projek towa n ia g r a f icznego, t a k ic h ja k : • BIC eB é , Bien n ia l of Poster B ol iv ia , Nat iona l Mu seu m of A r t , B ol iw ia • Mos cow Globa l Bien na le of Gr aph ic De sig n G olden B e e , G a ler ia Nowa Tret ia kowk a , Mosk wa • M ię d z y na rodowe Bien na le Pla k at u w Lubl i n ie , G a ler ia WA U MC S


P r z y st a ne k C ent r u m , Wa r s z aw a 2 017


Me t ro Ĺšw iÄ™ tok r z y s k a , Wa r s z aw a 2 017


Me t ro Ĺšw iÄ™ tok r z y s k a , Wa r s z aw a 2 017


Me t ro Ĺšw iÄ™ tok r z y s k a , Wa r s z aw a 2 017


Me t ro Ĺšw iÄ™ tok r z y s k a , Wa r s z aw a 2 017


O g rรณ d S a s k i , Wa r s z aw a 2 017


O g rรณ d S a s k i , Wa r s z aw a 2 017


u l . Niep o d le g ło ś c i , Wa r s z aw a 2 017


Wyd z i a Å‚ Gr a f i k i A SP w Wa r s z aw ie , 2 017


u l . D y n a s , Wa r s z aw a 2 017


Rów noleg le prowad z one był y t a k ż e me d ia spo łeczno ś c iowe: Fac ebook i I nst a g r a m, gd zie na bie ż ąco autork i i n for mowa ł y o w yd a r z en iac h z w i ą z a nyc h z projek tem . Wśród w yd a r z eń m ia ł m iejs c e m .i n . spac er a lejk a m i pa rk u , k tór y poprowad zi ła Ag n ie sz k a Wa si lewsk a . O S a s kim autork i m ia ł y ok a zję opow ie d zie ć w r ad iowej D wójc e , r ad io R DC , r ad io TOK Fm i r ad io K a mpu s , a t a k ż e podcz a s spot k a n ia z Pre z ydent Wa rsz aw y i i n ny m i st y pendyst a m i w Mu z eu m Wa rsz aw y w 2 018 rok u . Biu ro Ku lt u r y Wa rsz aw y w 2 018 rok u promowa ło na s ł upac h Wa rex po a r t yst yczne st y pend iu m m ia st a k i l koma w y br a ny m i projek t a m i z rok u 2 017, w t y m S a s kim .


S a s ki nie ś pij! w me d iac h: • ht t ps://w w w.pol sk ier ad io24 .pl /8/410/A r t y k u l /178 4561, S a sk i-n ie-spij • ht t ps://w w w.rdc .pl /podc a st /pola k-pot r a f i-s a sk i-n ie-spij/ • ht t ps://t v pk u lt u r a .t v p.pl /3255 49 6 4 /s a sk i-n ie-spij • ht t ps://a sp.waw.pl /2 017/0 4 /2 0/s a sk i-n ie-spij/ • ht t p://w w w. k u lt u r a l na .wa rsz awa .pl /w yd a r z en ia ,1,18 63 02 , Projek t _ S a sk i _ n ie _ śpij _-_w_Og rod z ie _ S a sk i m . ht m l?loc a le =pl _ PL • http://cojestgrane24.w yborcza.pl/cjg24/Warszawa/1,45,427649, Sask i--nie-spij-.html • ht t ps://a r t i n fo.pl /pl / blog /relac je/w pi s y/obud z ony-s a sk i / • ht t ps://pu sz k a .waw.pl /te at r_ let n i-projek t-pl- 4 8 8 8 . ht m l • ht t ps://wa rs aw now.pl /pre z ydent-wa rsz aw y-pr z y z na l-st y pend ia-a r t y st ycz ne/ • ht t ps://w w w.pa nsk a skork a .com /na g rody-pa nsk iej-skork i-2 017/ • ht t ps://w w w.yout ube.com /watch? v= S73 -FBQY1C Y • ht t p://news .o.pl /2 017/05/13/s a sk i-n ie-spij-a n na-ma rcz a k-a g n ie sz k a-wa si lewsk aog rod-s a sk i-wa rsz awa /#/


S a s ki nie ś pij! w me d iac h: • ht t p://pr acow n ia 6 .com /dy plomy-projec t s/2 016 -a n na-ma rcz a k-a g n ie sz k awa si lewsk a-s a sk i / • ht t ps://wa rs aw now.pl /pre z ydent-wa rsz aw y-pr z y z na l-st y pend ia-a r t y st ycz ne/ • ht t ps://a sp.waw.pl /2 017/0 6/29/dy plomow y-projek t-a n ny-ma rcz a k-i-a g n ie sz k iwa si lewsk iej/ • ht t ps://w w w.fac ebook .com /watch /? v=3378 4 4 3736 45770 • ht t ps://w w w.yout ube.com /watch? v=jiQ fdJ K 3Y BU • ht t ps://ok nonawa rsz awe.pl / blog /a rch iwa /29339 • ht t ps://defabr y k a .pl /a lt a n k a- owocowa /#. X0Tm H f 3V L I U • ht t ps://w w w.ex a mple .pl /s a sk i-n ie-spij-26 4 277.ht m


O prow ad z a n ie A g n ie s z k i Wa si le w s k iej, O g rรณ d S a s k i , Wa r s z aw a 2 017


Pol s k ie R ad io R D C ; R ad io TOK Fm , Wa r s z aw a 2 017 i 2 018


Pol s k ie R ad io D wรณjk a ; R ad io K a mpu s , Wa r s z aw a 2 017


Mu z eu m Wa r s z aw y, z dj. E L ac h; Wa r s z aw a Wol a , Wa r s z aw a 2 018


Pat ronat honorow y nad i n ic jat y w ą obję ło Na rodowe C ent r u m Ku lt u r y. Pa r t ner a m i z ost a l i : A k adem ia Sz t u k Pię k nyc h w Wa rsz aw ie ; Stowa r z ysz en ie S a sk i 2 018 ; Pr acow n ia n r 6 . Pat ronat m ied ia l ny objęl i : T V P Ku lt u r a ; POK A POK A; A r t i n fo.pl; O.pl; Wa rs awhol ic ; R ad io R DC ; Ok no na Wa rsz awę ; R ad io K a mpu s ; E x a mple .pl .


Z a a nga ż owa n i w projek t (wspó ł pr ac a , w y kona n ie i nst a lac ji, pomoc): Wspó ł pr ac a pr z y c a ł y m projekc ie , pomoc tech n icz na i mer y tor ycz na ; z aprojek towa n ie i re a l i z ac ja Altanki O wocowe j wg wstę pnej konc epc ji Ag n ie sz k i Wa si lew sk iej i A n ny Ma rcz a k : Fau st y na Ma k a r u k Pomoc pr z y mont a ż u i pr z ew ie z ien iu Altanki z Wy br z e ż a Koś c iu sz kowsk iego popr z e z K r a kow sk ie Pr z ed m ie ś c ie i plac P i ł sud sk iego a ż do Og rodu , t y m s a my m w z ię c ie ud z ia ł u w „per for ma nsie t r a nspor tow y m”: Fau st y na Ma k a r u k , Mateu sz Wójc i k (or a z w y kona n ie r z e ź by Alta nk a O wo c owa), Łu k a sz Z broja , Kon r ad Ma kowsk i, Tere s a R at u łowsk a , Józ ek G a ł ą z k a , Fr a nc i sz ek Koz łowsk i, G abr iela Pawl ic k a , Fi l ip A madeu sz Kowa l sk i, K laud ia Sz ot , K at a r z y na A n na Kowa l .


Kodowa n ie st rony w w w : A la n G łodek Mu z y k a do w ide o promując ego w yd a r z en ie: Gr ac ja n Kojtek Pomoc tech n icz na pr z y w ide o: Fau st y na Ma k a r u k , Fi l ip A madeu sz Kowa l sk i P rowad z en ie i pomoc pr z y pr ac y dy plomowej S a ski P roje k t popr z ed z ając ej w yd a r z en ie S a ski nie ś pij! Prof. A nd r z ej Wę c ławsk i, d r K a m i l Z a le sk i, d r Mateu sz D ąbrowsk i (P ra c ow ni a nr 6 A SP w Wa rsz aw ie) Red a kc ja tek stów : K at a r z y na Ma rcz a k Pomoc ogól na : Łu k a sz Gut , Mateu sz Ja ś k iew icz Ryc i na z e st rony 3: K ról Au g u st I I I S a s , m i n iat u r a n iem ieck a , s yg n. Wer z ok . 176 0 r., sk a n i i n for mac je z k sią ż k i E . C ha r a z i ń sk iej Og ród S a ski (edyc ja / k w iat k i na r yc i n ie: autork i projek t u)


O g rรณ d S a s k i; pie c z ฤ tow a n ie p o c z tรณwe k z z ad a n i a m i , Wa r s z aw a 2 017


Wyd z i a ł R z e ź by A SP w Wa r s z aw ie , Wa r s z aw a 2 017


A SP w Wa r s z aw ie , Wy br z e ż e Ko ś c iu s z kow s k ie , Wa r s z aw a 2 017


K r a kow s k ie P r z e d m ie Ĺ› c ie , Wa r s z aw a 2 017


Wej Ĺ› c ie n a pl ac P i Ĺ‚ sud s k ie go, Wa r s z aw a 2 017


C u k i e r n i a L e s s l a , O g rรณ d S a s k i , Wa r s z aw a 2 017


O g rรณ d S a s k i , Wa r s z aw a 2 017


Alt a n k a O wo c o wa , O g rรณ d S a s k i , Wa r s z aw a 2 017


Oล S a s k a , O g rรณ d S a s k i , Wa r s z aw a 2 017


Poz ost a łe los y S a s kie go: • r z e źba Altank a O wocowa z ost a ła pr z en ie siona w pr z e st r z eń Defabr y k i na wa rsz aw sk i m Ż ol ibor z u , st a nę ła pr z ed K r a mem, bior ąc t a m rów n ie ż ud z ia ł w Noc y Mu z e ów 2 018 • w r a mach st y pend iu m pow st a ła te ż 95 -st ron icowa ma k iet a (w dwóch wersjach kolor y st ycz nych) k sią ż k i-pr z ewod n i k a , k tór a obecn ie cz ek a , by ujr z e ć ś w iat ło d z ien ne • w rok u 2 018 i 2 019 projek t f u n kc jonowa ł w post ac i st rony i nter netowej w w w. s a sk i n ie spij.pl


Alt a n k a O wo c o wa pr z e d K r a mem , z dj. Defabr y k a


M a k ie t a P r z e wo d n i k a p o h i stor yc z ny m O g ro d z ie


Fr a g ment st rony w w w. s a s k i n ie spij.plS a s k i n i e ś p ij! – p o d su mow a n ie w yd a r z en i a A g n ie s z k a Ja ś k ie w icz ( Wa si le w s k a) i A n n a M a rc z a k- Gut Kore k t a : K at a r z y n a L e w a ndow s k a A M- G ISBN 9 78 - 83 -95912 8 - 0 -1 Wa r s z aw a 2 02 0Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.